Polar Electro | S810 | Kasutusjuhend S810.cdr

Polar S810 ja Polar Precision Performance tarkvara pakuvad teile mitmeid
võimalusi treeningute korraldamiseks just teile kõige sobivamal viisil.
Näiteks võite te seada erinevaid treeningprofiile erinevateks treeninguteks. Valige
võimalike seast endale sobivaimad funktsioonid: OwnCal kalorikulu arvestus,
taimerid, taastumise kiiruse arvutamine vm. Kontrollige oma vormi taset ja jälgige
muutusi selles, kasutades Polar Fitness Test funktsiooni.
Treeningu järel saate salvestatud treeningu andmed üle vaadata ja need
andmed üle kanda arvutisse edasiseks analüüsiks. Samuti võite te üle kanda
andmeid reaalajas Polar IR Interface abil. Veelgi põhjalikumat informatsiooni
organismi taastumisest on võimalik saada kasutades ületreeningu testi, mis
sisaldub kaasasolevas tarkvarapaketis.
Palun lugege see kasutamisjuhend hoolikalt läbi, et õppida tundma
südamelöögisageduse monitori Polar S810. Siit leiate südamelöögisageduse
monitori õigeks käsitsemiseks ja hooldamiseks vajaliku informatsiooni. Juurde on
lisatud ka skeem südamelöögisageduse monitori erinevate funktsioonide
käivitamiseks ja põhifunktsioonide seletus.
Kasutage Polari sõnastikku eriterminitele ja piktogrammidele seletuse leidmiseks.
Tähestikulisest registrist leiate kiirelt vastuse ükskõik millisele küsimusele, mis teil
Polar S810-t kasutades tekkida võib.
Täname teid Polarit valimast!
SISUKORD
A. Sissejuhatus
5
5
Südamelöögisageduse monitor ja selle osad
6
Nupud ja nende funktsioonid
8
Kiire algus
8
Randmevastuvõtja ettevalmistamine
9
Saatja keha ümber kinnitamine
Südamelöögisageduse mõõtmise
9
alustamine
Südamelöögisageduse mõõtmise
10
lõpetamine
10
Treeningu järel
Reziimid ja nende funktsioonid
B. Kuidas sisestada seadeid
14
Kasutaja info seadmine
Treeningseaded
Treeningtüübi valik:
BasicSet treeningtüübi seadmine
Taimerite seadmine
Südamelöögisageduse
kontrollvahemiku piiride seadmine
Südamelöögisageduse
kontrollvahemiku sisse- ja
väljalülitamine
Taastumise kiiruse arvutamise
funktsiooni seadmine
ITreeningprofiilide seadmine
16
20
22
22
23
23
23
24
25
Faaside sisse- ja väljalülitamine
TIntervallide seadmine
Intervalli tüüpide seadmine
Intervallide ja taastumiste arvu
seadmine
Südamelöögisageduse
kontrollvahemiku sisse- ja
väljalülitamine
Taastumise kiiruse arvutamise
funktsiooni seadmine
Südamelöögisageduse
kontrollvahemiku piiride seadmine
Treeningprofiilide nimetamine
Salvestamissageduse seadmine
Funktsioonide sisse- ja väljalülitamine
OwnCal kalorikulu arvestuse sisse- ja
väljalülitamine
Polar Fitness Testi sisse- ja
väljalülitamine
Ennustatava maksimaalse
südamelöögisageduse funktsiooni
(HRmax-p) sisse- ja väljalülitamine
Online-reziimis andmete
arvutisse salvestamise sisse- ja
väljalülitamine
Südamelöögisageduse monitori seaded
Tegevuse ja nupulevajutuse
helisignaali sisse- ja väljalülitamine
25
26
26
28
28
28
28
30
31
32
32
32
33
33
34
34
Mõõtühikute valimine
Abifunktsiooni sisse- ja väljalülitamine
Kella seaded
Äratuskella seadmine
Kellaaja seadmine
Kuupäeva seadmine
Meeldetuletuste sisse- ja
väljalülitamine
Nipid seadete tegemisel
Vööndiaja 1 ja 2 vahetamine
Otsetee kella seadmise reziimi
Mõõtühikute vahetus
Kuupäeva, kasutaja ID,
kasutajanime ja logo vahetamine
34
35
36
36
36
37
37
38
38
38
38
C. Treening
39
Südamelöögisageduse mõõtmise reziim
Treeningreziim
Südamelöögisageduse kontrollvahemiku
piiridest väljumise signaali väljalülitamine
Ekraani taustvalgustus
Ringi- ja lõiguaja salvestamine
Treeningu peatamine
Kuvatava treeninginformatsiooni
muutmine
Stopperi nullimine
Treeningprofiili käivitamine
Treeningu faasid
Intervall
Taastumine
Treeningprofiilikatkestamine
Treenimine BasicSet määrangutega
Taimerite käivitamine
39
41
41
42
42
43
43
45
46
47
47
48
49
49
49
Südamelöögisageduse
kontrollvahemiku vahetamine
Taastumise kiiruse arvutamise funktsiooni
käivitamine
Treeningu lõpetamine
Nõuanded kasutamiseks treeningu ajal
Treeningtüübi muutmine
Salvestamissageduse muutmine
Intervalli või taastumise kiiruse
arvutamise nullimine
Intervalli või taastumise kiiruse
arvutamise katkestamine
Intervalli või taastumise kiiruse
arvutamise taaskäivitamine
Treeningu faasi katkestamine
D. Kuidas taasesitada
treeninginformatsiooni
Treeningu kestus
BasicSet määrangutega treeningu
taastumise kiiruse informatsioon
Südamelöögisageduse kontrollvahemikud
Treeningu kestus, mil teie
südamelöögisagedus oli kontrollvahemikus
Kalorikulu
Kogu kalorikulu
Treeningute kogukestus
Treeningprofiili informatsioon
Informatsioon ringide kohta
Salvestatud südamelöögisageduse näidud
Arhiivifail
Kogu kalorikulu ja treeningute
kogukestuse näitude nullimine
49
50
50
50
50
50
50
50
50
50
52
55
55
55
55
56
56
56
57
59
60
60
60
G. Hooldus ja korrashoid
73
H. Ettevaatusabinõud
75
I. Korduma kippuvad küsimused
79
62
J. Tehniline informatsioon
83
63
K. Polari piiratud garantii
86
F. Polar Fitness Test
65
65
L. Disclaimer
OwnIndex
Ennustatav maksimaalne
südamelöögisagedus
Fitness Testi seaded
Testi läbiviimine
OwnIndexi ja HRmax-p uuendamine
Kehalise võimekuse klassid
87
M. Polari sõnastik
88
Piktogrammid
Ekraanile kuvatavad tekstid
Tähestikuline register
90
91
95
Faili kustutamine
Kõigi failide kustutamine
61
61
E. Ühendus arvutiga
62
Treeninginformatsiooni ülekanne
randmevastuvõtjast arvutisse
Seadete ülekanne arvutist
randmevastuvõtjale
67
68
68
70
71
A. SISSEJUHATUS
Südamelöögisageduse
monitor ja selle osad
Elastne rihm hoiab saatjat
mugavalt kuid kindlalt
õiges asendis.
Polar T61tm saatja
registreerib teie
südamelöögisageduse ja
saadab selle
randmevastuvõtjale.
Polar S810
randmevastuvõtja näitab
ekraanil nii teie
südamelöögisagedust kui
ka muud
treeninguinformatsiooni. Te
saate sisestada oma
isiklikke valikuid ning
analüüsida salvestatud
treeningute faile treeningu
järel.
A5
Nupud ja nende funktsioonid
Signal/Light
Lülitab helisignaali sisse ja välja.
Lülitab taustvalgustuse sisse.
Reset
Taastab südamelöögisageduse.
monitori tehaseseaded.
Stop
Return
Lõpetab südamelöögisageduse
mõõtmise.
Väljutakse kuvatavast reziimist ja
naastakse eelmisele reziimitasemele.
Nupule vajutamisel ja selle
allhoidmisel naastakse kellaaja
reziimi ükskõik millisest reziimist.
OK Accept
Alustab südamelöögisageduse
mõõtmist (start).
Sisenetakse järgmisele
reziimtasemele (start).
Kinnitab teie valikut (ok).
Salvestab jooksva ringi informatsiooni
(lap). Abitekstid (start, ok või lap), mis
ilmuvad nupu kohale, tähistavad
valitavat funktsiooni.
A6
SIGNAL
LIGHT
RESET
STOP
OK
/
Up
Liigub järgmisesse reziimi.
Muudetav väärtus suureneb.
Down Naastakse eelmisesse reziimi.
Muudetav väärtus väheneb.
Kasulik info
• Lühildasel nupulevajutusel (umbes 1 sekund) ja pikal nupulevajutamisel
(umbes 2-5 sekundit) on erinev otstarve. Kui hoiate nuppu pikemalt all,
saate kasutada otseteed funktsioonini.
• Südamelöögisageduse monitori nupud käivad tihkemalt kui tavalistel
käekelladel, et ära hoida juhuvajutusi.
• Te saate alati naasta seadete reziimist ja failreziimist kellaajareziimi
vajutades ja hoides all nuppu Stop.
• Südamelöögisageduse monitori ekraanile ilmuvate piktogrammide ja
tekstide seletused leiate Polari sõnastikust kasutusjuhendi lõpuosast.
A7
Kiire algus
Randmevastuvõtja ettevalmistamine
1. Kuna südamelöögisageduse monitor on tehasest
väljasaatmisel välja lülitatud, peate te ta uuesti sisse
lülitama vajutades kaks korda nupule OK. Ekraanile ilmub
kellaaeg. Sisselülitamine on ühekordne protseduur sisselülitamise järel ei ole võimalik randmevastuvõtjat välja
lülitada.
2. Võite kohe alustada südamelöögisageduse mõõtmist
kasutades tehaseseadeid. Järgmised seaded oleks kasulik
muuta nii kiiresti kui võimalik: kellaaeg (vt Kellaaja
seadmise peatükki) ning kasutaja isiklikud seaded (vt
Kasutaja info seadmise peatükki).
3. Polar S810-l on mitmeid funktsioone, mida saate seada
vastavalt oma treeningvajadustele. Lisainformatsiooni
saamiseks lugege palun peatükki Reziimid ja nende
funktsioonid.Te võite seadeid sisestada käsitsi vajutades
randmevastuvõtja nuppudele või seada need Polar
Precision Performance tarkvara abil, mille järel tuleb need
randmevastuvõtjale üle kanda.
4. Kandke randmevastuvõtjat nagu tavalist käekella. Kui
kasutate südamelöögisageduse monitori rattasõidul,
soovitame randmevastuvõtja kinnitada Polari
jalgrattaalusele.
A8
Saatja keha ümber kinnitamine
1. Kinnitage saatja üks ots elastse rihma külge.
2. Kohendage elastse rihma pikkust nii, et see
liibuks tihedalt ümber keha ning oleks mugav
kanda. Pange elastne rihm koos saatjaga ümber
rindkere rinnalihaste alt ning kinnitage saatja
teine ots elastse rihma külge.
3. Tõmmake saatja rindkerest eemale ning
niisutage soonilised elektroodpinnad saatja
tagaküljel.
4. Kontrollige, kas niisked elektroodid on tihedalt
surutud vastu teie nahka ning kas Polari logo on
õiget pidi ning keskel.
Südamelöögisageduse mõõtmise alustamine
1. Südamelöögisageduse mõõtmist alustatakse
kellaajareziimist.
2. Hoidke randmevastuvõtjat saatja
ülekanderaadiuses (u 1 meeter).
3. Kontrollige, et teie läheduses ei oleks teisi
südamelöögisageduse monitoride kasutajaid,
kõrgepingeliine, televiisoreid, mobiiltelefone ega
teisi elektromagnetiliste häirete tekitajaid.
A9
A9
4. Vajutage nuppu OK südamelöögisageduse mõõtmise alustamiseks.
15 sekundi jooksul ilmub ekraanile vilkuv südame sümbol ning teie
südamelöögisagedus (löökides minutis).
5. Vajutage uuesti nuppu OK. Sellega käivitate stopperi ning võite
alustada treeningut. Treeningu andmed salvestatakse vaid siis, kui
olete käivitanud stopperi.
Südamelöögisageduse mõõtmise lõpetamine.
1. Vajutage nuppu Stop. Stopper ning ka teised lisafunktsioonid
peatuvad. Südamelöögisageduse mõõtmine jätkub, kuid mällu
seda enam ei salvestata.
2. Vajutage veelkord nuppu Stop. Peatub ka südamelöögisageduse
mõõtmine. Randmevastuvõtja naaseb kellaajareziimi.
Treeningu järel
1.
2.
3.
4.
Peske saatjat hoolikalt vee ja seebiga.
Loputage puhta veega.
Kuivatage saatja pehme käterätikuga.
Hoidke saatjat puhtas ja kuivas kohas. Mustus halvendab saatja
elastsust ning takistab saatja tööd. Higi ja niiskus võivad hoida
saatja elektroode märjana, see hoiab saatjat töös, mis omakorda
lühendab patarei tööiga.
A 10
Reziimid ja nende funktsioonid
Teie Polar S810-l on 6 põhireziimi: kellaajareziim, treeningreziim, failreziim,
seaded, Fitness Test ja Connection.
1. Kellaajareziim
• kellaeag 12- ja 24 -tunni reziimis, äratuskell, kuupäev ja nädalapäevt
• kahe ajavööndi aja seadmise võimalus
• taustvalgustus
Lisaks on võimalik arvut abil seada järgmisi funktsioone:
• 7 meeldetuletust, mille puhul kostub helisignaal
• teie isikliku logi, kasutajanumbri või nime kuvamine
2. Treeningreziim
Teil on võimalus valida kolme treeningtüübi vahel:
• lihtne BasicUse reziim ilma seadete tegemise vajaduseta
• kuni 6 treeningfaasiga vabalt seatavad Exercise Profile treeningud
• seatav BasicSet treeningreziim, mille puhul on võimalik seada kolm
südame löögisageduse kontrollvahemikku, kolm taimerit ja taastumise
kiiruse funktsioon
Kõigi treeningtüüpide puhul on teil võimalik kasutada järgmisi funktsioone:
•
•
•
•
kolm erinevat informatsiooni ekraanile kuvamise varianti
treeningu algusest kulunud aja näit (stopper)
kellaaja näit
ringiaja ja lõiguaja näit koos ringi numbri näiduga
A 11
• hetke südamelöögisagedus, keskmine südamelöögisagedus või
südamelöögisageduse näit protsendina maksimaalsest
südamelöögisagedusest
• treeningu kalorikulu näit
• taastumise kiiruse numbriline ja graafiline näit
3. Failreziim
• kuni 99 faili ja 1 nullitav arhiivifail, mis sisaldab summaarset treeningute
kestust ja kalorikulu
• treeningu kuupäev ning algusaeg
• treeningu kestus
• treeningu keskmine ning maksimaalne südamelöögisagedus
• taastumise kiirus BasicSet treeningtüübi puhul
• seatud kontrollvahemike piirid
• aeg, mil teie südamelöögisagedus oli treeningu ajal kontrollvahemikus,
samuti allpool ja ülevalpool kontrollvahemiku piire
• treeningu OwnCal kalorikulu
• kogu kalorikulu
• treeningute kogukestvust
• itreeningprofiili informatsiooni treeningu faaside kohta
• ringiajad: parim ringiaeg, kuni 99 ringi- ja lõiguaega, hetke
südamelöögisagedus, iga ringi keskmine ja maksimaalne
südamelöögisagedus
• teie südamelöögisageduse näidud vastavalt eelnevalt seatud
salvestamissagedusele
4. Seaded
• BasicUse ilma seadeteta, BasicSet kolme südamelöögisageduse
kontrollvahemiku, taimeri ja 1 taastumisperioodiga või 7 seatavat
treeningprofiili koos treeningu faasidega. Iga faas võib sisaldada
A 12
•
•
•
•
•
•
kontrollvahemikke, intervalle ja taastumisperioode
südamelöögisagedust salvestatakse löögikaupa või iga 5, 15 või 60 sekundi
järel
OwnCal kalorikulu arvestus, Fitness Test, ennustatav maksimaalne
südamelöögisagedus ja Online-reziimis salvestamine*.
kasutajainformatsiooni seadmine: kaal, pikkus, sünniaeg, sugu, kehalise
aktiivsuse tase, maksimaalne südamelöögisagedus, maksimaane
hapnikutarbimine ja taastumisfunktsiooni lähtetase.
helisignaali sisse- ja väljalülitamine, mõõtühikute seadmine ja abifunktsiooni
sisse- ja väljalülitamine
äratuskella, kellaaja, kuupäeva ja meeldetuletuste seadmine
5. Fitness Test (Fitness Test reziim peab olema sisse lülitatud)
Selles reziimis saate:
• läbi viia Polar Fitness Testi
• vaadata oma viimaseid testimistulemusi, OwnIndexi ja HRmax-p väärtusi
• uuendada kasutajainformatsiooni, et see peegeldaks teie viimaseid
OwnIndex ja HRmax-p väärtusi
6. Connection
Selles reziimis saate:
• üle kanda treeninginformatsiooni randmevastuvõtjalt arvutisse
analüüsimiseks Polar Precision Performance 3.0 tarkvaraga
•
üle kanda seadeid arvutist randmevastuvõtjale Polar Precision Performance
3.0 tarkvara abil
*Reziimi kasutamiseks on vajalik Polari IR Interfeiss.
A 13
B. KUIDAS SISESTADA SEADEID
Selles peatükis saate teada, kuidas
sisestada seadeid käsitsi vajutades
randmevastuvõtja nuppudele.
Sellegipoolest pakub Polar S810 teile veel
üht kiiremat võimalust : valmistage
seaded ette Polar Precision Perfomance
tarkvara abil ning kandke need üle
randmevastuvõtjale. Vaadake ka peatükki
Seadete ülekanne randmevastuvõtjalt
Polar UpLinki abil.
B 14
T ime Of Day
Exercise Set
File
Memory Set
Opt ion s
Fit. Test
Function Set
Connect
User Set
Monitor Set
W atch Set
1. Kellaajareziimis liikuge Up ja Down nupu abil menüüd pidi üles või alla kuni
ekraanile ilmub OPTIONS.
2. Vajutage nupule OK, et siseneda seadete reziimi. Ekraanile ilmub EXERCISE SET.
3. Liikuge üles või alla, kuni leiate sobiva valiku.
4. Vajutage nuppu OK seadete tegemiseks.
• Liikuge edasi ja tagasi kasutades nuppe Up ja Down.
• Vajutage nupule OK seade muutmise alustamiseks.
• Vajutage nuppe Up ja Down seadete muutmiseks.
• Vajutage nupule OK valiku kinnitamiseks.
• Eelmisele seadete tasemele tagasipöördumiseks vajutage nuppu Stop.
• Kellaaja reziimi naasmiseks vajutage ja hoidke all nuppu Stop.
•
Numbrid hakkavad liikuma kiiremini, kui vajutate ja hoiate all nuppe Up või
Down. Vajaliku väärtuse lähenedes vabastage nupp.
•
Randmevastuvõtja ekraanil saadab iga seadet ingliskeelne lühend. Vilkuv ruut
ekraanil näitab, kui kaugele olete jõudnud seadete valikul.
B 15
Kasutaja info seadmine
Options
User Set
kg/
lbs
cm/
Birthday
feet inch
Sex
Activity
HR
max
VO 2max
Baseline
Kasutajainformatsiooni seadmisel saate ühest menüüpunktist teise liikuda
vaid nupu OK abil.
Kasutatavad mõõtühikud sõltuvad teie valikust menüüpunktist Options / Monitor
Set / Unit 1 või 2.
Kaal
Pikkus
Sünnikuupäeva seadmise järjestus
Units 1
kg
cm
päev-kuu-aasta
Units 2
lbs
jalg/toll
kuu-päev-aasta
1. Kellaajareziimis liikuge nuppude Up või Down abil menüüd pidi üles või alla
kuni ekraanile ilmub OPTIONS.
2. Vajutage nupule OK, et siseneda Seadete reziimi. Ekraanile ilmub EXERCISE SET.
3. Liikuge üles või alla, kuni ekraanile ilmub USER SET.
4. Vajutage nupule OK, et alustada kasutajainformatsiooni sisestamist.
Kaal (kg või lbs)
5. Liikuge üles või alla, et korrigeerida kaalu näitu. Vajutage nuppu OK.
Pikkus (cm või jalg/toll)
6. Liikuge üles või alla, et korrigeerida pikkuse näitu. Vajutage nupule OK.
B 16
Sünniaeg (Birthday)
7. Liikuge üles või alla, et korrigeerida oma
sünnikuupäeva näit. Vajutage nupule OK.
8. Ekraanile ilmub sünnikuu näit. Liikuge üles või alla, et
korrigeerida oma sünnikuu näitu. Vajutage nuppu OK.
Units 2 mõõtühikute
puhul on järjekord
sünnikuu-sünnikuupäev.
sünniaasta.
9. Ekraanile ilmub sünniaasta näit. Liikuge üles või alla, et
korrigeerida oma sünniaasta näitu. Vajutage nupule OK.
Sugu
10. Liikuge üles või alla, et korrigeerida soo näitu. Male - mees, female - naine.
Vajutage nupule OK.
Kehalise aktiivsuse tase (Activity)
11. Liikuge üles või alla, et korrigeerida oma kehalise aktiivsuse näitu Polar Fitness Testi
jaoks. Vajutage nupule OK.
Palun hinnake oma kehalise aktiivsuse astet minevikus. Ärge muutke oma kehalise
aktiivsuse taseme valikut, kui teie olete muutnud oma kehalise aktiivsuse taset
viimase kuue kuu jooksul.
Madal
Te ei tegele regulaarselt plaanitud tervisespordiga ega raske füüsilise tööga.
Näiteks jalutate oma lõbuks või mõnikord pingutate niivõrd, et hakkate
hingeldama või higistama.
Keskmine Tegelete regulaarselt tervisespordiga. Näiteks jooksete 5-10 km nädalas või
tegelete 0,5-2 tundi nädalas võrreldava kehalise treeninguga või teie töö
nõuab mõõdukat kehalist aktiivsust.
Kõrge
Te tegelete regulaarselt, vähemalt 3 korda nädalas, raske kehalise
treeninguga. Näiteks jooksete 10-20 kilomeetrit nädalas või veedate 2-3
tundi võrreldava kehalise koormusega treenides.
B 17
Tipp
Te tegelete regulaarselt kehalise treeninguga vähemalt 5 korda nädalas.
Näiteks treenite selleks, et parandada kehalist võimekust võistluseesmärkidel.
Maksimaalne südamelöögisagedus (HRmax)
12. Ekraanile ilmub teie vanusel põhinev maksimaalne südamelöögisagedus. Kui
teile on teada teie kliinilise testimise käigus saavutatud maksimaalne
südamelöögisagedus, seadke see väärtus nuppude Up ja Down abil.
13. Vajutage nuppu OK.
Kui te ei tea oma maksimaalse südamelöögisageduse väärtust, uuendage seda
Fitness Test reziimis peale Polar Fitness Testi läbiviimist.
Maksimaalne hapnikutarbimine (VO2max)
14. Tehaseseadena pakutakse maksimaalse hapnikutarbimise väärtuseks esimesel
korral, kui te seda funktsiooni seate, meestel 45 ja naistel 36. Kui teile on teada
teie kliinilise testimise käigus saavutatud maksimaalne hapnikutarbimise
väärtus, seadke see väärtus nuppude Up ja Down abil.
15. Vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub User Set.
Kui te ei tea oma maksimaalse südamelöögisageduse väärtust, uuendage seda
Fitness Test reziimis peale Polar Fitness Testi läbiviimist.
Seadete jätkamiseks vajutage nuppu Stop, kellaajareziimi naasmiseks vajutage
nuppu Stop ja hoidke seda all.
B 18
Taastumise kiiruse arvutamise funktsiooni lähtetase
16.Liikuge üles või alla, et valida oma taastumise kiiruse lähtetase. Vajutage
nuppu OK. Ekranile ilmub USER SET.
Taastumistempo aste on väga individuaalne, sellepärast tuleb seda võrrelda
enda lähtetasemega. Selleks, et leida oma taastumistempo, tuleb oma
taastumistempot mõõta täiesti taastunud olekus. Järgige allpooltoodud
näpunäiteid või pöörduge Polar Precision Performance tarkvara poole oma
taastumistempo lähtetaseme määramiseks.
1. Enne mõõtmist lõdvestuge 2-3
minuti jooksul.
Aeg
Taastumistempo
Näide
Teie näit
1
0:15
32
2
0:30
33
3
0:45
35
4
1:00
34
5
1:15
33
6
1:30
35
7
1:45
36
3. Vajutage nuppu Up kuni ekraani
ülemisse ritta ilmub
taastumistempo näit
millisekundites (Rlx). Või, kui
ekraanile ilmub INT, vajutage
nuppu Down üks kord ja seejärel
nuppu Up niikaua, kuni ekraanile
ilmub taastumistempo näit.
8
2:00
33
4. Märkige üles oma taastumistempo
iga 15 sekundi järel 2 minuti jooksul.
271
/8
Lähtetase
/8
34
2. Alustage südame löögisageduse
mõõtmist vajutades ja hoides all
nuppu OK.
5. Liitke saadud kaheksa näitu kokku ja
jagage kaheksaga keskmise näidu
saamiseks. Saadud tulemus on teie
taastumistempo lähtetase.
B 19
Selleks, et saada maksimaalset kasu taastumistempo jälgimisest, leidke
taastumistempo lätetase olukorras, mis on
• kõige lähedasem sellele, mil te hakkate taastumistempo funktsiooni kasutama
• alati samasugustes tingimustes (näiteks lamades), samas kohas ja samal ajal.
Uuendage taastumistempo lähtetaseme näitu kord kuus või siis, kui on muutunud
ümbritseva keskkonna tingimused.
Seadete tegemise jätkamiseks vajutage nuppu Stop, kellaajareziimi naasmiseks
vajutage ja hoidke all nuppu Stop.
Treeningseaded
Treeningseadeid valima hakates on teie esimeseks valikuks see, kas kasutada
isiklikke treeningmääranguid seades treeningprofiili või seades BasicSet treeningu
või kasutada BasicUse võimalust.
BasicUse (E0)
BasicUse on treeningu lihtsam viis. Te ei pea tegema ühtegi seadet enne treeningu
algust selle treeningtüübi puhul. BasicUse puhul ei kasutata südame löögisageduse
kontrollvahemikke. Treeningu ajal on võimalik jälgida järgmisi lisanäitajaid:
• hetke südamelöögisagedus ja/ treeningu keskmine südamelöögisagedus
• stopper
• kellaaeg
B 20
• ringi- ja lõiguajad
• taastumistempo
Treeningprofiilid (Exercise Profiles) (E1-E7)
Treeningprofiilide abil saate oma treeningut juhtida, seades kuni 6 erinevat
treeningu faasi. Te võite te nimetada treeningprofiile oma soovi järgi, näiteks
treeningu tüübi järgi. Treeningprofiile on mugav kasutada mitmekesiste
treeningute puhul, kui erinevad harjutused järgnevad üksteisele, näiteks
intervalltreeningute puhul.
Treeningu ajal on randmevastuvõtja ekraanil võimalik jälgida neidsamu näitajaid,
mis BasicUse puhulgi. Iga faasi jaoks on võimalik seada südamelöögisageduse
kontrollvahemikud ning kuni 30 intervalli ja taastumisperioodi.
BasicSet (E8)
BasicSet on eelnevalt seatav treeningtüüp, kuid palju lihtsam, kui treeningprofiilid.
Treeningu faase kasutada ei saa, kuid olemas on kolme taimeri ja
taastumisfunktsiooni seadmise võimalus, millega saate samuti oma treeningut
liigendada. Kolm südamelöögisagedus kontrollvahemikku võimaldavad teil oma
treeningut kontrollida, tagades soovitud intensiivsuse. Treeningu ajal on
randmevastuvõtja ekraanil võimalik jälgida neidsamu näitajaid, mis BasicUse
puhulgi.
B 21
Treeningtüübi valik
1. Kellaajareziimis liikuge Up ja
Opt ion s
Down nupu abil menüüd pidi
üles või alla kuni ekraanile ilmub
Exercise Set
OPTIONS.
BasicUse Profil
BasicSet
2. Vajutage nuppu OK, et siseneda
E0
E1
E8
seadete reziimi. Ekraanile ilmub
EXERCISE SET.
3. Vajutage nuppu OK seadete tegemiseks. Ekraanile ilmub BasicUse.
4. Liikuge üles või alla, kuni leiate vajaliku treeningtüübi (E0 või E1-E5).
Vajutage nuppu OK.
Kui valite BasicUse (E0): kellaajareziimi naasmiseks vajutage ja hoidke all
nuppu Stop. Võite vahele jätte järgnevad juhendid selles peatükis.
Kui valite Profil (E1-E7): jätkake peatüki Treeningprofiilide seadmene alalõigu
Faaside sisse- ja väljalülitamine alapunktist 5.
Kui valite BasicSet(E8): jätkake BasicSet treeningtüübi seadete tegemist.
BasicSet treeningtüübi seadmine
Options
Exercise Set
BasicSet (E8)
T imer 1
T imer 2
T imer 3
Limits 1
Limits 2
Limits 3
Recovery
T imer
B 22
Hr
Taimerite seadmine
Kui te alustate kellaajareziimist, korrake punkte 1-4.
5. Nuppude Up ja Down abil valige taimer, mida soovite seada. Seadmise
alustamiseks vajutage nuppu OK.
6. Nuppude Up ja Down abil lülitage taimer sisse või välja (On/OFF). Vajutage
nuppu OK. Kui te ei soovi taimerit kasutada, jätke vahele punktid 7 ja 8.
7. Nuppude Up ja Down abil seadke minutid. Valiku kinnitamiseks vajutage
nuppu OK.
8. Nuppude Up ja Down abil seadke sekundid. Valiku kinnitamiseks vajutage
nuppu OK.
Korrake, kuni olete seadnud kõik soovitud taimerid.
Taimereid on võimalik seada vaid järjest, nii ei saa seada taimerit 3, kui taimer 1
on välja lülitatud.
Südamelöögisageduse kontrollvahemiku piiride seadmine BasicSet jaoks
Kui te alustate kellaajareziimist, korrake punkte 1-4.
5. Nuppude Up ja Down abil liikuge menüüd pidi üles või alla, kuni ekraanile
ilmub Limits.
6. Vajutage nuppu OK südamelöögisageduse kontrollvahemiku piiride
seadmiseks.
7. Ekraanile ilmub Lim High. Nuppude Up ja Down abil seadke ülemine
südamelöögisageduse piir. Vajutage OK.
8. Ekraanile ilmub Lim Low. Nuppude Up ja Down abil seadke alumine
südamelöögisageduse piir. Vajutage OK. Korrake, kuni olete seadnud
kõik soovitud kontrollvahemikud.
Südamelöögisageduse kontrollvahemiku sisse- ja väljalülitamine
Kui te alustate kellaajareziimist, korrake punkte 1-4.
5. Nuppude Up ja Down abil liikuge menüüd pidi üles või alla, kuni ekraanile
ilmub Limits.
6. Vajutage ja hoidke all nuppu Signal/Light südamelöögisageduse
kontrollvahemiku sisse- või väljalülitamiseks (On/OFF). Vabastage nupp.
B 23
Taastumise kiiruse arvutamise funktsiooni seadmine BasicSet jaoks
A. Ajal põhinev taastumise
kiiruse arvutamise
funktsioon
B. Südamelöögisagedusel
põhinev taastumise
kiiruse arvutamise
funktsioon
Lõpetab teie taastumise kiiruse
arvutamise eelnevalt seatud
aja lõppemisel.
Lõpetab teie taastumise kiiruse
arvutamise eelnevalt seatud
südamelöögisageduse
saavutamisel.
Reco On/OFF
T imer
Hr
Kui te alustate kellaajareziimist, korrake punkte 1-4.
5. Nuppude Up ja Down abil liikuge menüüd pidi üles või alla, kuni ekraanile
ilmub Recovery.
6. Vajutage nuppu OK taastumisfunktsiooni sisse- ja väljalülitamise alustamiseks.
Ekraanil vilgub On/OFF.
7. Nuppude Up ja Down abil lülitage taastumisfunktsioon sisse (On) või välja
(OFF). Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
Väljalülitamisel: jätke vahele punktid 8-10.
Sisselülitamisel: ekraanil vilgub TIMER/Hr.
8. Nuppude Up ja Down abil valige, kas soovite kasutada ajal (RecoTime) või
südamelöögisagedusel (Reco Hr) põhinevat taastumisfunktsiooni. Valiku
kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
A. Ekraanil on RecoTime.
9. Nuppude Up ja Down abil seadke minutid. Vajutage nuppu OK.
10. Nuppude Up ja Down abil seadke sekundid. Vajutage nuppu OK. Ekraanile
ilmub Recovery TIMER.
B. Ekraanil on RecoHr.
9. Nuppude Up ja Down abil seadke soovitav südamelöögisageduse väärtus.
Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Recovery Hr.
Seadete tegemise jätkamiseks vajutage nuppu Stop. Kellaajareziimi naasmiseks
vajutage ja hoidke all nuppu Stop.
B 24
Treeningprofiilide seadmine
Options
Exercise Set
Profil 1-7 (E1-E7)
Phase 1-6 On/OFF
Int. On/OFF
Reco On/OFF
T imer
Hr
Int. T ype
T imer
Limits On/OFF
Repeat
Hr
Manual
1-30/ Cont
1. Kellaajareziimis liikuge Up ja Down nupu abil menüüd pidi üles või alla kuni
ekraanile ilmub OPTIONS.
2. Vajutage nuppu OK, et siseneda seadete reziimi. Ekraanile ilmub EXERCISE
SET.
3. Vajutage nuppu OK seadete tegemiseks. Ekraanile ilmub BasicUse E0, Profil E1-E7 või
BasicSet E8.
4. Liikuge üles või alla, et valida sobiv treeningprofiil E1-E7. Vajutage nuppu OK.
Näidisprofiili saate lähemalt uurida peatükis treeningprofiili käivitamine.
B 25
Faaside sisse- ja väljalülitamine
Phase 1-6 On/OFF
Int. On/OFF
Reco On/OFF
Limits On/OFF
Kui te alustate kellaajareziimist, korrake punkte 1-4.
5. Nuppude Up ja Down abil valige faas, mida soovite seada.
6. Seadmise alustamiseks vajutage nuppu OK. Ekraanil vilgub On/OFF.
7. Nuppude Up ja Down lülitage faas sisse (On) või välja(OFF). On puhul: Ekraanile
ilmuvad Int. ja faasi number (P1). OFF puhul: jätkake järgmiste faaside seadmist
punktist 5 või kellaajareziimi naasmiseks vajutage ja hoidke all nuppu Stop ning
jätke vahele edasised seaded.
Te ei saa faasi sisse lülitada, kui ei ole sisse lülitatud intervallfunktsiooni või
taastumise kiiruse arvutamise funktsiooni.
Südamelöögisageduse kontrollvahemiku piiride seadmine BasicSet jaoks
Int On/OFF
Repeat
Int. T ype
T imer
Hr
Manual
1-30/ Cont
Kui te alustate kellaajareziimist, korrake punkte 1-7.
8. Alustage, kui ekraanil on Int. (=intervall).
9. Vajutage nuppu OK intervalli seadmiseks. Ekraanil vilgub On/OFF.
10. Nuppude Up ja Down abil lülitage intervallid sisse (On) või välja (OFF). On
puhul: Ekraanile ilmub Int. Type. OFF puhul: jätkake faasi
südamelöögisageduse kontrollvahemiku piiride või taastumiskiiruse
arvutamise funktsiooni seadmist. Kellaajareziimi naasmiseks vajutage ja
hoidke all nuppu Stop ning jätke vahele edasised seaded.
B 26
Intervallitüübi seadmine
On võimalik seade kolme intervallitüüpi:
A. Taimeril põhinev intervall
Treeningintervall lõpeb taimeriks seatud aja
lõppemisel.
B.Südamelöögisagedusel
põhinev intervall
Treeningintervall lõpeb eelnevalt seatud
südamelöögisageduse saavutamisel.
Südamelöögisagedusel põhineva
intervallitüübi valimiseks peab
taastumisfunktsioon olema sisse lülitatud.
Treeningu ajal lõpetab treeningintervalli
nupu OK vajutamine.
C. Käsitsi seatav intervall
Kui te alustate kellaajareziimist, korrake punkte 1-10.
11. Alustage, kui ekraanil on Imt. TYPE.
12. Vajutage nuppu OK intervallitüübi seadmiseks. Ekraanil vahelduvad TIMER,
HR ja MANUAL.
13. Nuppude Up ja Down abil valige soovitud intervallitüüp Valiku kinnitamiseks
vajutage nuppu OK.
Kui te valite käsitsi seatava intervalli, jätke vahele punktid 14 ja 15.
A. Taimeril põhinev intervall
14. Nuppude Up ja Down abil seadke minutid. Vajutage nuppu OK.
15. Nuppude Up ja Down abil seadke sekundid. Vajutage nuppu OK. Ekraanile
ilmub Interval TIMER.
Või
B. Südamelöögisagedusel põhinev intervallitüüp
14.Nuppude Up ja Down abil seadke südamelöögisagedus, mille juures soovite,
et treeningintervall lõpeks. Vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Hr.
B 27
Intervallide arvu ja taastumistsüklite arvu seadmine
Kui te alustate kellaajareziimist, korrake punkte 1-10.
Võite seada kuni 30 intervalli ja taastumise kiiruse arvutamise tsüklit iga faasi jaoks.
11. Nuppude Up ja Down abil liikuge menüüd pidi üles või alla, kuni ekraanile
ilmub Repeat.
12.Vajutage nuppu OK intervallide arvu seadmiseks.
13. Nuppude Up ja Down abil seadke soovitav intervallide arv. Valiku kinnitamiseks
vajutage nuppu OK. Kui te ei tea ette kasutatavate intervallide arvu, valige
jätkuvate intervallide kasutamine jätkuvate intervallide kasutamine, vajutades
samaegselt nuppe Up ja Down ning hoides neid all, kuni ekraanile ilmub Cont
Kui te valite Cont., jätkuvad intervallid ja taastumised niikaua, kuni te kas
katkestate treeningu või kuni te käsitsi katkestate intervallfaasi või saavad täis
30 intervalli. Vajutage nuppu OK.
Seadete tegemise jätkamiseks vajutage nuppu Stop. Ekraanile ilmub Int.
Kellajareziimi naasmiseks vajutage ja hoidke all nuppu Stop ning jätke vahele
edasised juhised selles peatükis.
Südamelöögisageduse kontrollvahemiku sisse- ja väljalülitamine
Kui te alustate kellaajareziimist, korrake punkte 1-7.
8. Nuppude Up ja Down abil liikuge menüüd pidi üles või alla, kuni ekraanile
ilmub soovitud kontrollvahemik.
9. Vajutage ja hoidke all nuppu Signal/Light südamelöögisageduse
kontrollvahemiku sisse- või väljalülitamiseks (On/OFF). Vabastage nupp.
Südamelöögisageduse kontrollvahemiku piiride seadmines
Kui te alustate kellaajareziimist, korrake punkte 1-7.
8. Nuppude Up ja Down abil liikuge menüüd pidi üles või alla, kuni ekraanile
ilmub Limits.
9. Vajutage nuppu OK kontrollvahemiku piiride seadmiseks.
10. Ekraanile ilmub Lim High. Nuppude Up ja Down abil seadke ülemine piir.
Vajutage OK.
11. Ekraanile ilmub Lim Low. Nuppude Up ja Down abil seadke alumine
piir. Vajutage OK.
B 28
Taastumise kiiruse arvutamise funktsiooni seadmine treeningprofiili jaoks
A. Ajal põhinev taastumise
kiiruse arvutamise
funktsioon
B. Südamelöögisagedusel
põhinev taastumise
kiiruse arvutamise
funktsioon
Lõpetab teie taastumise kiiruse
arvutamise eelnevalt seatud
aja lõppemisel.
Lõpetab teie taastumise kiiruse
arvutamise eelnevalt seatud
südamelöögisageduse
saavutamisel.
Reco On/OFF
T imer
Hr
Kui te alustate kellaajareziimist, korrake punkte 1-7.
8. Nuppude Up ja Down abil liikuge menüüd pidi üles või alla, kuni ekraanile
ilmub Reco ja faasi number (P1).
9. Vajutage nuppu OK taastumisfunktsiooni sisse- ja väljalülitamise alustamiseks.
Ekraanil vilgub On/OFF.
10. Nuppude Up ja Down abil lülitage taastumisfunktsioon sisse (On) või välja
(OFF). Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
Sisselülitamisel: ekraanil vilgub TIMER/Hr.
Väljalülitamisel: jätkake intervallide või kontrollvahemike seadmist.
Kellaajareziimi naasmiseks vajutage ja hoidke all nuppu Stop ja jätke vahele
punktid 8-10.
11. Nuppude Up ja Down abil valige, kas soovite kasutada ajal (RecoTime) või
südamelöögisagedusel (Reco Hr) põhinevat taastumisfunktsiooni. Valiku
kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
A. Ekraanil on RecoTime.
12. Nuppude Up ja Down abil seadke minutid. Vajutage nuppu OK.
13. Nuppude Up ja Down abil seadke sekundid. Vajutage nuppu OK. Ekraanile
ilmub Reco.
Või
B 29
B. Ekraanil on RecoHr.
12. Nuppude Up ja Down abil seadke soovitav südamelöögisageduse väärtus.
Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Reco.
Kui te valite nii südamelöögisagedusel põhineva intervalli kui ka taastumise
kiiruse arvutamise, seadke taastumise kiiruse arvutamise funktsioonis
südamelöögisagedus väiksemaks kui intervalli puhul.
Seadete tegemise jätkamiseks vajutage nuppu Stop. Kellaajareziimi naasmiseks
vajutage ja hoidke all nuppu Stop.
Profiilide nimetamine
Te võite treeningprofiilidele nimesid anda oma soovi järgi kasutades seitset
tähemärki, numbrit või kirjavahemärki. Võimalikud märgid on 0-9, tühik, A-Z, az, - % / ( ) * + : ?.
1. Kellaajareziimis liikuge Up ja Down nupu abil menüüd pidi üles või alla kuni
ekraanile ilmub OPTIONS.
2. Vajutage nuppu OK, et siseneda seadete reziimi. Ekraanile ilmub EXERCISE SET.
3. Vajutage nuppu OK seadete tegemiseks. Ekraanile ilmub E0-E8.
4. Liikuge üles või alla, kuni leiate soovitud treeningprofiili (E1-E7).
5. Vajutage ja hoidke all nuppu Signal/Light. Vilkuma hakkab märk, mida saate
muuta.
6. Nuppude Up ja Down abil valige soovitav märk. Vajutage nuppu OK.
7. Korrake eelmises punktis nimetatud tegevust kuni olete
valinud kõik 7 märki.
Seadete jätkamiseks vajutage nuppu Stop. Kellaajareziimi naasmiseks vajutage ja
hoidke all nuppu Stop.
B 30
Salvestamise sageduse seadmine
1. Kellaajareziimis liikuge Up ja Down
nupu abil menüüd pidi üles või alla
kuni ekraanile ilmub OPTIONS.
2. Vajutage nuppu OK seadete reziimi
sisenemiseks. Ekraanile ilmub EXERCISE
SET.
Options
Memory Set
Rec.Rate RR / 5 Sec / 15 Sec / 60 Sec
3. Liikuge Up ja Down nupu abil menüüd pidi üles või alla kuni ekraanile ilmub
MEMORY SET.
4. Vajutage nuppu OK salvestamise seadete tegemiseks. Ekraanile ilmub
Rec.Rate.
5. Nuppude Up ja Down abil seadke teile sobiv salvestamissagedus.
Salvestamissagedust muutes näete ekraani alumises reas vaba
mälumahtu. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
Salvestatava treeningu maksimaalne pikkus sõltub teie poolt valitud
salvestamissagedusest Ringiaegade salvestamine ja treeningprofiilide
kasutamine vähendab vaba mälumahtu. Kui mälumaht saab täis, võite te
treeningut jätkata, kuid andmeid enam ei salvestata.
Salvestamissagedus
Maksimaalne salvestusaeg
RR - iga südame
löök salcestatakse
100% on umbes 30 000 südamelööki
Vaba mäluhulka näidatakse protsendina
5s
44 h 13 min
15 s
99 h 59 min ühes failis ja kokku 120 h e 5 päeva
60 s
99 h 59 min ühes failis ja kokku 500 h e 10 päeva
Seadete jätkamiseks vajutage nuppu Stop. Kellaajareziimi naasmiseks
vajutage ja hoidke all nuppu Stop.
B 31
Funktsioonide sisse- ja väljalülitamine
1. Kellaajareziimis liikuge Up ja Down
nupu abil menüüd pidi üles või
alla kuni ekraanile ilmub OPTIONS.
2. Vajutage nuppu OK, et siseneda
Seadete reziimi. Ekraanile ilmub
EXERCISE SET.
Options
Function Set
OwnCal
On/OFF
Fit. Test
On/OFF
HR max-p
On/OFF
Online
On/OFF
3. Nuppude Up ja Down abil valige FUNCTION SET.
4. Vajutage nuppu OK funktsioonide seadete tegemiseks. Ekraanile ilmub
Own Cal.
Selleks, et teha funktsioonide seadeid, peab eelnevalt olema
sisestatud kasutajainformatsioon. Kui ekraanile ilmub kg/lbs, tähendab
see, et kasutajainformatsioon pole sisestatud täielikult.
OwnCal kalorikulu arvestuse sisse- ja väljalülitamine
Kellaajareziimist alustades korrake punkte 1-4.
5. Vajutage nuppu OK OwnCal funktsiooni sisse- ja väljalülitamise
alustamiseks. Ekraanil hakkab vilkuma On/OFF.
6. Nuppude Up ja Down abil lülitage OwnCal funktsioon sisse (On) või välja
(OFF). Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
Võimalikult täpsete kalorikulu näitude saamiseks uuendage Vo2max ja HRmax-p
väärtused kliinilisel testimisel saadud väärtustega. Kui te ei tea oma Vo2max
väärtust, uuendage see Fitness Testi käigus saadud OwnIndexi väärtusega.
Polar Fitness Testi sisse- ja väljalülitamine
Kellaajareziimist alustades korrake punkte 1-4.
5. Nuppude Up ja Down abil valige Fit. Test.
6. Vajutage nuppu OK Fitness Testi funktsiooni sisse- ja väljalülitamise
alustamiseks. Ekraanil hakkab vilkuma On/OFF.
7. Nuppude Up ja Down abil lülitage Fitness Test funktsioon sisse (On) või
välja (OFF). Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
B 32
Ennustatava maksimaalse südamelöögisageduse funktsiooni (HRmax-p)
sisse- ja väljalülitamine
Kellaajareziimist alustades korrake punkte 1-4.
5. Nuppude Up ja Down abil valige HRmax-p.
6. Vajutage nuppu OK HRmax-p funktsiooni sisse- ja väljalülitamise alustamiseks.
Ekraanil hakkab vilkuma On/OFF.
7. Nuppude Up ja Down abil lülitage HRmax-p funktsioon sisse (On) või välja
(OFF). Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
HRmax-p on võimalik sisse lülitada vaid siis, kui Polar Fitness Test on sisse lülitatud.
Online-reziimis andmete arvutisse salvestamise sisse- ja väljalülitamine
Kellaajareziimist alustades korrake punkte 1-4.
5. Nuppude Up ja Down abil valige Online.
6. Vajutage nuppu OK Online funktsiooni sisse- ja väljalülitamise alustamiseks.
Ekraanil hakkab vilkuma On/OFF.
7. Nuppude Up ja Down abil lülitage Online funktsioon sisse (On) või välja
(OFF). Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
Online-funktsiooni kasutamiseks on vajalik Polari IR-interfeiss.
Seadete tegemise jätkamiseks vajutage nuppu Stop. Kellaajareziimi naasmiseks
vajutage ja hoidke all nuppu Stop.
B 33
Südamelöögisageduse monitori seaded
1. Kellaajareziimis liikuge Up ja Down
Options
nupu abil menüüd pidi üles või alla
kuni ekraanile ilmub OPTIONS.
Monitor Set
2. Vajutage nuppu OK, et siseneda
Sound On/OFF
Units 1/2
Help On/OFF
Seadete reziimi. Ekraanile ilmub
EXERCISE SET.
3. Nuppude Up ja Down abil valige MONITOR SET.
4. Vajutage nuppu OK südamelöögisageduse monitori seadete tegemiseks.
Ekraanile ilmub Sound.
Tegevuse ja nupulevajutuse helisignaali sisse- ja väljalülitamine
Kellaajareziimist alustades korrake punkte 1-4.
5. Vajutage nuppu OK helisignaali funktsiooni sisse- ja väljalülitamise
alustamiseks. Ekraanil hakkab vilkuma On/OFF.
6. Nuppude Up ja Down abil lülitage helisignaali funktsioon sisse (On) või välja
(OFF). Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
Tegevuse ja nupulevajutuse helisignaali sisse- ja väljalülitamine hõlmab
nupulevajutusi ja järgmisi helisignaale mõõtmis- ja treeningreziimis: stopperi
käivitamine, peatamine, ringi- või lõiguaja salvestamine, faasi algus, intervallfaasi
ja taastumisfunktsiooni lõpusignaal. Funktsioon ei hõlma kontrollvahemikust
väljumise helisignaali, äratuskella signaali ega Fitness Testi signaale.
Mõõtühikute valimine
Kellaajareziimist alustades korrake punkte 1-4.
5. Nuppude Up ja Down abil valige Units.
6. Vajutage nuppu OK mõõtühikute funktsiooni seadmiseks. Ekraanil hakkab
vilkuma 1 või 2.
7. Nuppude Up ja Down abil valige mõõtühikud. Valiku kinnitamiseks vajutage
nuppu OK.
B 34
Seatud mõõtühikud muudavad mõõtühikuid teie kasutajainformatsioonis ja
aasta, kuu ja kuupäeva seadmise järjekorda teie sünniaja puhul.
Units 1: kg, cm, aasta-kuu-päev
Units 2: lbs, jalg, kuu-päev-aasta
Abifunktsiooni sisse- ja väljalülitamine
Kellaajareziimist alustades korrake punkte 1-4.
5. Nuppude Up ja Down abil valige Help.
6. Vajutage nuppu OK Abifunktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks. Ekraanil hakkab
vilkuma On/OFF.
7. Nuppude Up ja Down abil lülitage Abifunktsioon sisse (On) või välja (OFF).
Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
Abifunktsiooni sisselülitamisel näete te seadete ja failreziimis vilkuvaid nooli, mis
viitavad selles reziimis kasutatavatele nuppudele. Treeningu ajal, mil vahetate
keskmisel real kuvatavat informatsiooni, näete mõne sekundi jooksul viidet
kuvatavale informatsioonile.
Seadete tegemise jätkamiseks vajutage nuppu Stop. Kellaajareziimi
naasmiseks vajutage ja hoidke all nuppu Stop.
B 35
Kella seaded
1. Kellaajareziimis liikuge Up ja Down nupu
Options
abil menüüd pidi üles või alla kuni
ekraanile ilmub OPTIONS.
W atch Set
2. Vajutage nuppu OK, et siseneda Seadete
reziimi. Ekraanile ilmub EXERCISE SET.
Alarm
Time 1/2
Date
3. Nuppude Up ja Down abil valige WATCH SET.
4. Vajutage nuppu OK kella seadete tegemiseks. Ekraanile ilmub ALARM.
Remind
On/OFF
Äratuskella seadmine
Kellaajareziimist alustades korrake punkte 1-4.
5. Vajutage nuppu OK äratuskella seadmise alustamiseks. Ekraanil hakkab
vilkuma On
/OFF.
6. Nuppude Up ja Down abil lülitage äratuskell sisse (On) või välja (OFF). Valiku
kinnitamiseks vajutage nuppu OK. 24h: jätke vahele punkt 7.
7. 12h: AM/PM hakkab vilkuma. Nuppude Up ja Down abil valige kas ennelõunane
(AM) või pärastlõunane (PM) aeg. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
8. Ekraanil hakkavad vilkuma tunnid. Nuppude Up ja Down abil seadke
tunnid. Vajutage nuppu OK.
9. Ekraanil hakkavad vilkuma minutid. Nuppude Up ja Down abil seadke
minutid. Vajutage nuppu OK.
Äratuse kellaaja saabumisel kostab signaal ühe minuti jooksul. Signaali
võib katkestada vajutamisega ükskõik millisele viiest nupust.
Kellaaja seadmine
Kellaajareziimist alustades korrake punkte 1-4.
5. Nuppude Up ja Down abil valige TIME1/TIME2.
6. Vajutage nuppu OK kellaaja seadmise alustamiseks.
7. Ekraanil hakkab vilkuma kellaaeg. Nuppude Up ja Down abil valige kas
kellaaeg 1 või 2. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
B 36
8. Ekraanil hakkab vilkuma 12h/24h. Nuppude Up ja Down abil valige 12- või 24tunnine reziim. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK. 24h: jätke vahele punkt 9.
9. AM/PM hakkab vilkuma. Nuppude Up ja Down abil valige kas ennelõunane (AM)
või pärastlõunane (PM) aeg. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
10. Ekraanil hakkavad vilkuma tunnid. Nuppude Up ja Down abil seadke tunnid.
Vajutage nuppu OK.
11. Ekraanil hakkavad vilkuma minutid. Nuppude Up ja Down abil seadke minutid.
Vajutage nuppu OK.
Kuupäeva seadmine
Kellaajareziimist alustades korrake punkte 1-4.
5. Nuppude Up ja Down abil valige DATE.
6. Vajutage nuppu OK kuupäeva seadmise alustamiseks.
7. Ekraanile ilmub päev. Nuppude Up ja Down abil
12h: Järjestus on
seadke soovitav päev. Vajutage OK.
kuu-päev-aasta
8. Ekraanile ilmub kuu. Nuppude Up ja Down
abil seadke soovitav kuu. Vajutage OK.
9. Ekraanil hakkavad vilkuma aastad. Nuppude Up ja Down abil seadke soovitav
aasta. Vajutage OK.
Seadete tegemise jätkamiseks vajutage nuppu Stop. Kellaajareziimi naasmiseks
vajutage ja hoidke all nuppu Stop.
Meeldetuletuse sisse- ja väljalülitamine
Kellaajareziimist alustades korrake punkte 1-4.
5. Liikuge üles või alla, kuni ekraanile ilmub REMIND.
6. Vajutage nuppu OK meeldetuletuse seadmise alustamiseks.
7. Seadke nuppude Up ja Down abil soovitav meeldetuletus. Meeldetuletuse
number on ekraani nurgas.
8. Vajutage nuppu OK. Vilkuma hakkab On/OFF.
9. Valige nuppude Up ja Down abil, kas soovite meeldetuletust sisse või välja
lülitada. Vajutage nuppu OK.
B 37
Te võite seada ka 7 meeldetuletust, mis igaüks sisaldab aega ja nime, arvuti abil
kasutades Polar Precision Performance tarkvara.
Meeldetuletusele vastava ajahetke saabumisel kostub signaal vaid siis, kui
randmevastuvõtja on kellaajareziimis. Meeldetuletuse signaal kestab 15 sekundit ning
seda on võimalik välja lülitada ükskõik millisele viiest nupust vajutades (va Signal/Light).
Meeldetuletuse teksti on võimalik kustutada vajutades ükskõik millisele viiest nupust (va
Signal/Light).
Seadete jätkamiseks vajutage nuppu Stop. Kellaajareziimi naasmiseks vajutage ja
hoidke all nuppu Stop.
Nipid seadete tegemisel
Vööndiaja 1 ja 2 vahetamine
Kellaajareziimis vajutage ja hoidke all Down nuppu. Ekraani ülemisse ritta ilmub
mõneks sekundiks Time 1 või Time 2. Kuvatud
. ajavööndi aega kasutatakse nüüd
kõigis kellaaja ja äratuskella funktsioonides. Kui te valisite vööndiaja 2, ilmub kellaaja
reziimis ekraanile number 2.
Otsetee kella seadmise reziimi
Vajutage ja hoidke mõne sekundi jooksul kellaaja reziimis all Signal/Light nuppu kella
seadmise reziimi pääsemiseks. Kui te soovite mingeid seadeid vahele jätta ja liikuda
konkreetse seade juurde, kasutage selleks Up ja Down nuppe. Seadeid on võimalik
teha nii nagu on kirjeldatud käsiraamatu Kella seadete osas.
Mõõtühikute vahetus
Oma kaalu ja pikkuse sisestamisel hoidke all Signal/Light nuppu kuni mõõtühikud
vahetuvad. Vabastage nupp.
Kuupäeva, kasutaja ID, kasutajanime ja logo vahetamine
Te võite seada kasutaja ID numbri, kasutajanime ja logo Polar Precision
Performance tarkvara abil. Kellaajareziimis kuvatakse neid andmeid ekraani
ülemises reas. Kuvatavat informatsiooni on võimalik vahetada vajutades nuppu
Up.
B 38
C. TREENING
Kellaaeg
Südamelöögisageduse
mõõtmise reziim
Treeningu salvestamise
reziim
Treenimisel saate kasutada kahte
reziimi: mõõtmis- ja treeningreziimi.
Mõõtmisreziimis saate küll näha oma
südamelöögisagedust, kuid seda ei
salvestata. Treeningreziimis
salvestatakse treeninginformatsioon
ning käivitatakse stopper ning teised
funktsioonid.
Südamelöögisageduse mõõtmise reziim
1. Kandke saatjat ja randmevastuvõtjat nagu kirjeldatud lõigus Kiire algus.
2. Selleks, et koodiotsing saatja ja vastuvõtja vahel õnnestuks pidage silmas
järgmist:
•
•
Hoidke randmevastuvõtja saatjast maksimaalselt 1 meetri kaugusel.
Kontrollige, et teie läheduses ei oleks teisi südamelöögisageduse monitoride
kasutajaid, kõrgepingeliine, televiisoreid, mobiiltelefone ega teisi
elektromagnetiliste häirete tekitajaid.
C 39
3. Alustage kellaajareziimist vajutades nuppu OK südamelöögisageduse
mõõtmise alustamiseks. Maksimaalselt 15 sekundi jooksul hakkab ekraanil
vilkuma südame sümbol ning ekraanile ilmub teie südamelöögisageduse
näit. Kontuur südame sümboli ümber tähendab, et ülekanne saatjalt
randmevastuvõtjale on kodeeritud. Olete sisenenud mõõtmisreziimi.
Randmevastuvõtja naaseb kellaajareziimi, kui ta vähemalt 5 minuti jooksul
ei saa signaali saatjalt.
Mõõtmisreziimi sisenedes hakkab ekraanil vahelduma järgnev informatsioon.
Treeningu
nimetus
Kellaaeg
Hetke
südamelöögisagedus
Vaba
salvestamisaeg
Salvestamissagedus
Profiilid (E1-E7)
BasicSet (E8)
BasicUse (E0)
Online-salvestusreziim on sisse lülitatud*
*Reziimi kasutamiseks on vajalik Polari IR Interfeiss.
C 40
Treeningreziim
Kui te jätkate mõõtmisreziimist, vajutage nuppu OK, kui te alustate
kellaajareziimist, vajutage ja hoidke all nuppu OK.
Kui vaatamata treeningprofiili valimisele käivitub BasicUse
treeningseade, kontrollige, kas olete sisse lülitanud kasvõi ühe
treeningprofiili funktsiooni.
Treeninginformatsiooni salvestatakse treeningfaili vaid siis, kui on käivitatud
stopper. Käimasolevast salvestamisest annab märku liikuv tulp
randmevastuvõtja ekraanil.
Kui ekraanil on 00 või - - , tähendab see, et puudub signaal saatjalt. Kui
te toote randmevastuvõtja saatjal oleva Polari logo lähedale, hakkab
randmevastuvõtja uuesti otsima saatja signaali.
Treeningu alguses, kui see ei ole veel kestnud 60 minutit, kuvatakse
treeningu kestust minutites ja sekundites. Kui olete treeninud üle 60
minuti, kuvatakse treeningu kestust tundides ja minutites.
Südamelöögisageduse kontrollvahemiku piiridest väljumise signaali sisse- ja
väljalülitamine
Vajutage ja hoidke all nuppu Signal/Light.
Kui ekraanil on sümbol , on helisignaal sisse lülitatud. Te kuulete signaali iga
südamelöögi puhul, mis jääb väljapoole kontrollvahemiku piire. Kui te ei soovi
kasutada helisignaali, annab kontrollvahemiku piiridest väljumise kohta märku vilkuv
südamelöögisageduse näit. Seda funktsiooni saab kasutada siis, kui olete sisse
lülitanud südamelöögisageduse kontrollvahemiku funktsiooni treeningprofiilides või
BasicSet treeningtüübis.
C 41
Lisaks kontrollvahemiku piiridest väljumise signaalile näete te:
kui teie südamelöögisagedus on ületanud kontrollvahemiku ülemise piiri
kui teie südamelöögisagedus on langenud alla kontrollvahemiku alumise piiri
Järgnevaid funktsioone võib kasutada kõigi treeningmäärangutega.
Ekraani taustvalgustus
Vajutage nuppu Signal/Light.
Peale seda, kui te olete mõõtmisreziimis vähemalt üks kord kasutanud ekraani
taustvalgustust, valgustab Polar S810 ise ekraani kui: alustate või lõpetate
treeningut, salvestate ringiaega, intervalli lõpus ning taastumisfunktsiooni lõpus.
On olemas kolm erinevat treeningmäärangut, mida saate kasutada
treeningu ajal.
• BasicUse
• Interval Training (Int On)
• BasicSet (Int off)
Ringi- ja lõiguaja salvestamine
Vajutage nuppu OK ringi- ja lõiguaja salvestamiseks.
Kõigepealt
Ringiaeg
Ringi keskmine
südamelöögisagedus
Seejärel
Lõiguaeg
Ringi
number
C 42
Polar S810 salvestab automaatselt ringiaja siis, kui te lõpetate treeningu
salvestamise. Polar S810 võib mälus talletada kuni 99 ringiaega, kui ei
kasutata intervallfunktsiooni. Peale 99 ringiaja salvestamist ilmub
mõneks sekundiks ekraanile FULL, kui te proovite veel ringiaegu juurde
salvestada. Te võite jätkata ringiaegade märkimist, kuid neid mällu ei
salvestata. Randmevastuvõtja jätkab kõigi teiste treeningu parameetrite
salvestamist, välja arvatud informatsiooni ringidest ning intervallidest.
Treeningu peatamine
Vajutage nuppu Stop
Treeningu salvestamine, stopper ja teised arvutused peatuvad. Jätkamiseks
vajutage nuppu OK. Kellaajareziimi naasmiseks vajutage ja hoidke all
nuppu Stop.
Randmevastuvõtja naaseb kellaajareziimi 5 minuti jooksul pärast seda,
kui olete peatanud stopperi ning võtnud rindkere ümbert saatja.
Kuvatava treeninginformatsiooni muutmine
On olemas kolm ekraaniseadet, mille vahel võite valida Down nuppu
vajutades.Polar S810 salvestab tehtud muudatused. Kui on sisse lülitatud
abifunktsioon, ilmub mõneks sekundiks ekraanile funktsiooni nimetus.
Stopper
Kellaaeg
Hetke
südamelöögisagedus
Ringi number
Stopper
Ringiaeg
Kellaaeg
Stopper
C 43
Juhul, kui kasutate
Käimasoleva intervalli number
treeningprofiili, näete ka Seatud intervallide arv
neljandat ekraani
Taimer
seadet.
Faasi number
Informatsioon teiste treeningu faaside aegsete ekraaniseadete kohta leiate
peatüki Treeningprofiilide käivitamine alalõigust Treeningu faasid. Te võite valida,
missugust informatsiooni kuvatakse randmevastuvõtja ekraani kolmele
ekraanireale.
Te võite seadistada informatsiooni, mida kuvatakse keskmisele ja ülemisele
ekraanireale mõõtmisreziimis või treeningu ajal.
Keskmisele ekraanireale kuvatava informatsiooni valimine
1. Vajutage nuppu Down soovitava informatsiooni kuvamiseks. Kui on sisse
lülitatud Abifunktsioon, ilmub mõneks sekundiks ekraanile funktsiooni nimetus.
Kui te vahetate kuvatavat informatsiooni keskmises ekraanireas, muutub ka
ülemises ja alumises reas kuvatav informatsioon.
Ülemisele ekraanireale kuvatava informatsiooni valimine
2. Vajutage nuppu Up ja valige järgnevate seast: kellaaeg (Time), stopper (Sw),
ringiaeg (Lp), taastumistempo (Rlx) või kalorikulu (Cal) (kui OwnCal funktsioon
on sisse lülitatud).
Lisaks näete te veel ülemises reas ka oma taastumistempot graafilisel kujul.
Taastumistempo näidu abil saate aru stressisituatsioonidest. Taastumistempo
väärtused on väga individuaalsed, sellepärastu tuleb neid võrrelda oma
taastumistempo lähtetasemega.
C 44
Püstkriips tähistab teie taastumistempo lähtetaset
Pinktidest koosnev tulp näitab teie taastumistempot
lähtetasemega võrreldes. Kui teie taastumistempo on parem
lähtetasemest, ulatub tulp paremale poole lähtetaseme joonest
ja vastupidi.
Te ei saa kuvada sama informatsiooni nii ülemises kui ka keskmises ekraanireas,
sest valik, mis on tehtud keskmise rea suhtes ei ole võimalik ülemise rea suhtes.
Alumisele ekraanireale kuvatava informatsiooni valimine
3. Vajutage ja hoidke all nuppu Down ja valige järgnevate seast: hetke
südamelöögisagedus, keskmine südamelöögisagedus (avg) või protsent teie
maksimaalsest südamelöögisagedusest (kui te olete sisestanud kogu
kasutajainformatsiooni).
Alumises ekraanireas kuvatavat informatsiooni on võimalik muuta vaid siis, kui
stopper on käivitatud.
Stopperi nullimine
1. Peatage oma treening vajutades nuppu Stop.
2. Vajutage ja hoidke all nuppu Down, kuni stopper nullitakse. Ekraanile ilmunud
ja vilkuma hakanud ‘Reset’ kustub. Vabastage nupp. Kui soovite nullida ka
treeningprofiili stopperit korrake punktis 2 kirjeldatud tegevust.
3. Vajutage nuppu OK, et taaskäivitada stopper ja salvestamine. Kellaajareziimi
naasmiseks vajutage ja hoidke all Stop nuppu. Stopperi nullimise tagajärjel
juba salvestatud fail kustutakse.
C 45
Treeningprofiili käivitamine
1. Alustage kellaajareziimist. Vajutage nuppu OK, et liikuda mõõtmisreziimi.
2. Kui te soovite muuta treeningprofiili, vajutage ja hoidke all nuppu Up, kuni
ilmub järgmine treeningprofiil (E1-E7). Vabastage nupp. Korrake tegevust
seni, kuni ekraanile ilmub soovitav treeningmäärang.
3. Treeningu alustamiseks ja salvestamise alustamiseks eelnevalt seatud
määranguga vajutage nuppu OK.
Treeningprofiili kasutamisel läbite kõik treeningu faasid automaatselt. Selleks, et
kuulda tegevuse helisignaali treeningfaasi alguses ja lõpus, kontrollige, kas
tegevuse ja nuppu vajutuse helisignaal on sisse lülitatud. Kui stopper käivitada,
ilmub ekraanile
, mis näitab, et tegemist on treeningprofiiliga. Peale
intervalltreeningu lõppu läheb Polar S810 üle BasicUse treeningmäärangute
kasutamise peale, kusjuures treeninginformatsioon salvestatakse
treeningprofiiliga samasse treeningfaili.
Heart Phase 1 Phase 2
rate
Repeat 1 Repeats 2
Phase 3
Phase 4 Phase 5 Phase 6
Repeats 3
Repeat 1
Repeat 1 Repeat 1
160
140
120
0
10
20
40
C 46
50
Recovery
Interval
Recovery
Interval
Recovery
Interval
Recovery
30
Interval
Recovery
40
Interval
Recovery
60
Interval
Recovery
Interval
Recovery
80
Interval
Recovery
100
Time
Treeningu faasid
Iga treeningprofiil võib sisaldada kuni 6 eelnevalt seadistatavat treeningfaasi.
Iga treeningfaas võib sisaldada kuni 30 intervalli ja taastumist, mis
vahelduvad faasi jooksul.
Intervallid
1. Kõigepealt
Kontrollvahemiku 1 piirid (kui on seatud)
2. Seejärel
Vastavalt teie intervalltreeningu määrangutele: A käsitsi, B taimeril
põhinev intervall, C südamelöögisagedusel põhinev intervall.
A. Käsitsi seatav intervall
Seatud intervallide arv. C tähistab jätkuvaid intervalle
Jooksva
intervalli number .
r
Stopper
Treeningfaasi number
Või
B. Taimeril põhinev intervall
Taimer
Kui olete valinud taimeril põhinevad intervallid, lõpeb teie
intervall siis, kui saab täis eelnevalt seatud aeg.
Või
C.Südamelöögisagedusel põhinev intervall
Vahe eelnevalt seatud südamelöögisageduse ja
hetkesüdamelöögisageduse vahel.
Kui olete valinud südamelöögisagedusel põhinevad intervallid,
lõpeb teie intervall siis, kui saavutate eelnevalt seatud
südamelöögisageduse.
C 47
3. Intervalli lõpus
Intervalli kestus
Intervalli keskmine südamelöögisagedus
Kui intervall lõpeb, jätkab randmevastuvõtja
automaatselt järgmise eelnevalt seatud funktsiooniga,
taastumiskiiruse arvutamise funktsiooniga või
lõdvestusfaasiga.
Taastumine
Järgneb: A ajal põhinev taastumise kiiruse arvutamise
funktsioon või B südamelöögisagedusel põhinev taastumise
kiiruse arvutamise funktsioon.
A. Ajal põhinev taastumise kiiruse arvutamine
Taastumistaimer.
Hetke südamelöögisagedus.
Või
B. Südamelöögisagedusel põhinev taastumise kiiruse arvutamine
Vahe eelnevalt seatud südamelöögisageduse ja
hetkesüdamelöögisageduse vahel.
Hetke südamelöögisagedus.
Te kuulete kahte lühikest helisignaali, kui taastumise kiiruse
arvutamise funktsioon lõpeb.
Taastumise lõpus.
Taastumise kestus.
Südamelöögisageduse vähenemine.
C 48
Viimase faasi lõppedes jätkab randmevastuvõtja
automaatselt treeningu salvestamist BasicUse
reziimis.
Intervalltreeningu katkestamine
1. Vajutage nuppu Stop treeningu peatamiseks.
2. Vajutage ja hoidke all nuppu Stop kellaajareziimi naasmiseks.
Või
Vajutage nuppu Stop. Ekraanile ilmub BasicUse. Te võite jätkata
südamelöögisageduse mõõtmist selles reziimis (mõõtmisreziim) või jätkata
treeningut BasicUse määrangutega seda salvestades vajutades nuppu OK.
Korrake punkte 1 ja 2 kellaajareziimi naasmiseks.
Treenimine BasicSet määrangutega (E8)
Selles reziimis saate kasutada ka funktsioone, mis on kirjeldatud lõigus
Funktsioonid treeningu salvestamise reziimis.
Taimerite käivitamine
Kui taimerid on sisse lülitatud, käivituvad nad automaatselt koos stopperi
käivitamisega. Taimerid vahelduvad sellises järjekorras: taimer 1, taimer 2,
taimer3, taimer 1, taimer 2, taimer 3 jne. Taimer 1 lõpus kuulete 1 helisignaali,
taimer 2 lõpus 2 helisignaali ning taimer 3 lõpus 3 helisignaali. Taimerid
peatuvad koos stopperi peatamisega.
Südamelöögisageduse kontrollvahemiku piiride vahetamine treeningu ajal
Vajutage ja hoidke all nuppu Up. Korrake seda kuni olete valinud sobiva
kontrollvahemiku.
C 49
Taastumise kiiruse arvutamise funktsiooni käivitamine
Selleks, et alustada taastumise kiiruse arvutamist, vajutage ja hoidke all nuppu
OK. Vastavalt teie seadistusele ilmub ekraani ülemisse ritta RecoHr või
RecoTime. Vaadake peatüki Treeningprofiili käivitaminealalõiku Taastumise
kiiruse arvutamise funktsioon, sealt leiate selgitused informatsiooni kohta, mida
kuvatakse selle funktsiooni ajal. Peale treeningu kiiruse arvestust stopper
peatub. Te võite treeningut jätkata vajutades nuppu OK. Kui te kasutate
veelkord taastumise kiiruse arvutamise funktsiooni, kustub randmevastuvõtja
mälust varem salvestatud taastumise kiiruse arvutamise funktsiooni tulemus.
Treeningu lõpetamine
1. Vajutage nuppu Stop treeningu peatamiseks.
2. Vajutage ja hoidke all nuppu Stop kuni ekraanile ilmub kellaajareziim.
Teie poolt märgitud ringi- ja lõiguajad salvestuvad automaatselt
treeningu lõpetamisel.
Nõuanded treeningu ajal kasutamiseks
Treeningu andmete salvestamissageduse vahetamine (RR, 5, 15, 60 sek)
Mõõtmisreziimis vajutage ja hoidke all nuppu Down. Vabastage nupp.
Korrake niikaua, kuni ekraanile ilmub teie poolt soovitud salvestamissagedus.
Treeningtüübi muutmine (E0-E8)
Mõõtmisreziimis vajutage ja hoidke all nuppu Up. Vabastage nupp. Korrake
seda tegevust niikaua, kuni ekraanile ilmub soovitav treeningtüüp või
BasicUse.
Treeningprofiili intervalli või taastumise nullimine
Peatage treening vajutades nuppu Stop.
C 50
Nullige arvutus vajutades ja hoides all nuppu Down. Nullimise ajal ilmub
ekraanile Reset Int? (=intervall) või Reset Reco? (=taastumine). Intervalli või
taastumise kiiruse arvutamise taaskäivitamiseks vajutage nuppu OK, stopperi
nullimiseks vajutage ja hoidke all nuppu Down.
Intervalli või taastumise kiiruse arvutamise katkestamine
Treeningprofiili ajal arvutuse katkestamiseks vajutage ja hoidke all nuppu OK.
Automaatselt käivitatakse järgmine intervalltreeningu osa. Näiteks kui
katkestate intervalli, algab seejärel taastumise kiiruse arvutamine (kui on sisse
lülitatud).
Intervalltreeningu faasi katkestamine
Vajutage nuppu Stop faasi peatamiseks. Vajutage ja hoidke all nuppu OK.
Käivitub intervalltreeningu järgmine faas. Kui on läbitud kõik faasid, järgneb
treening BasicUse treeningseadetega.
Heart touch funktsioon
Heart touch funktsioon käivitub, kui te treeningu ajal toote randmevastuvõtja
saatjal oleva Polari logo lähedale.
Heart touch funktsioon pakub kolme võimalust. Soovitud võimaluse võite
seada Polar Precision Performance tarkvara abil:
• Kuvada kehtiva kontrollvahemiku piirid
• Vahetada kuvamisreziime intervalltreeningu puhul
• Märkida ringiaeg
Heart touch reziimi ajal lülitub taustvalgustus sisse mõneks sekundiks, kui
olete selle treeningu jooksul eelnevalt kasutanud taustvalgustuse funktsiooni.
C 51
D. KUIDAS TAASESITADA
TREENINGINFORMATSIOONI
Polar S810 alustab treeningu andmete mällu
samaaegselt treeningreziimis stopperi
käivitamisega. Salvestatud informatsiooni on
võimalik taasesitada failreziimis. Failreziimis
saate üle vaadata kuni 99 viimase treeningu
faili ja arhiivifaili, mis sisaldab treeningute
informatsiooni kogumina.
D 52
T ime of Day
File
F99
Options
...
F1
Fit. T est
Connect
Records
Teie esimeseks failiks on F1, seejärel F2 jne, kuni olete salvestanud
maksimaalsed 99 faili. Suurem arv faili tähistuses tähendab hilisemat faili.
Osa informatsioonist vaheldub ekraanil automaatselt. Selleks, et
kiirendada vaheldumist, vajutage nuppu OK. Näiteks kontrollvahemike
informatsiooni või südamelöögisageduse informatsiooni puhul.
Treeningu fail
1. Kellaajareziimis liikuge üles või alla, kuni ekraanile ilmub FILE.
2. Vajutage nuppu OK failreziimi sisenemiseks. Ekraanile ilmub faili põhiline
informatsioon.
Ekraanil vaheldub treeningu kuupäev ja kellaaeg.
Treeningu nimetus
Faili number
BasicUse E0
Profil E1-E7 või
BasicSet E8
3. Nuppude Up ja Down abil valige soovitud fail.
4. Vajutage nuppu OK faili taasesitamise alustamiseks. Ekraanile ilmub Exe.
Time.
D 53
•
•
•
•
Liikuge edasi ja tagasi faili sees nuppude Up ja Down abil.
Vajutage nuppu OK faili sisenemiseks.
Vajutage nuppu Stop eelmisele tasemele naasmiseks faili sees.
Vajutage ja hoidke all nuppu Stop kellaajareziimi naasmiseks ükskõik
millisest faili taasesitamise reziimist.
Exer cise File (F1-F99)
Exe. T ime
Reco
Limits
InZone1
InZone2
Reco 30
Int. 30
InZone6
KCal
Phase 6
Reco 1
T ot. KCal
T ot. T ime
Phase 2
EXE. SET
Phase 1
Lap 99
Int. 1
Lap1
LAPS
Best Lap
SAMPLES
D 54
Treeningu kestus (Exe. Time)
Treeningu kestus on ajaperiood, mil te treenisite sisselülitatud
stopperiga. Ekraanil vahelduvad teie treeningu keskmine,
maksimaalne ja minimaalne südamelöögisagedus. Taasesituse
jätkamiseks vajutage nuppu Up või Down.
BasicSet määrangutega treeningu taastumise kiiruse
informatsioon (Reco)
Ajal põhinev taastumise kiiruse arvutamine
Taastumise pikkus
Südamelöögisageduse langus
Või
Südamelöögisageduse põhinev taastumise kiiruse arvutamine
Eelnevalt seatud südamelöögisageduse saavutamiseks kulunud
aeg
Südamelöögisageduse langus
Kontrollvahemikud 1, 2 ja 3 (Limits 1 / Limits 2 / Limits 3)
Enne treeningut seatud kontrollvahemike piirid vahelduvad
ekraanil.
Treeninguaeg, mil teie südamelöögisagedus oli
kontrollvahemikus, samuti allpool ja ülevalpool
kontrollvahemikku
Ekraanile ilmub treeninguaeg, mil teie südamelöögisagedus oli
kontrollvahemikus (InZone), samuti allpool (Below) ja ülevalpool
(Above) kontrollvahemikku.
D 55
Kalorikulu (KCal)
Ekraanile ilmub treeningu jooksul kulutatud kilokalorite näit.
Kogu kalorikulu (Tot. KCal)
Ekraanile ilmub mitme treeningu kalorikulu alates eelmisest kogu kalorikulu
näidu nullimisest. Selle funktsiooni abil võite hinnata treeningute summaarset
hulka näiteks nädala jooksul.
Treeningute kogukestus (Tot. Time)
Ekraanile ilmub mitme treeningu kogukestus alates eelmisest treeningu
kogukestuse näidu nullimisest. Selle funktsiooni abil võite hinnata treeningute
summaarset kestust näiteks nädala jooksul.
Teie treeningute kogukestust näidatakse tundides ja minutites kuni 99
tunni ja 59 minutini. Seejärel (100 h - 9999 h) näidatakse treeningute
kogukestust tundides.
D 56
Treeningu informatsioon treeningprofiili kasutamisel (EXE. SET)
EXE. SET
Phase 1
Int. 1
Phase 6
Reco 1
Int. 30
Reco 30
Alustage, kui ekraanil on EXE. SET.
Treeningu kestus
Profiili number
1. Vajutage nuppu OK intervalltreeningu informatsiooni
taasesitamise alustamiseks.
2. Liikuge nuppude Up ja Down abil üles või alla faasdei
treeninginformatsiooni taasesitamiseks.
Faasi number
Faasi kestus
Intervallide ja taastumiste keskmine südamelöögisagedus
3. Treeninginformatsiooni taasesitamise eelmisele tasemele
naasmiseks vajutage nuppu Stop ja jätke vahele punktid 4
ja 5 või detailsema faaside treeninginformatsiooni
vaatamiseks vajutage nuppu OK.
D 57
4. Nuppude Up ja Down abil liikuge intervallide ja taastumisperioodide vahel.
Intervalli informatsioon
Intervalli number
Intervalli lõiguaeg
Intervalli kestus
Südamelöögisagedus
intervalli lõpus
Intervalli keskmine ja
maksimaalne
südamelöögisagedus
Taastumise kiiruse informatsioon
Ajal põhinev taastumise kiiruse arvutamine
Taastumise kestus
Südamelöögisageduse langus
Või
Südamelöögisagedusel põhinev taastumise kiiruse arvutamine
Eelnevalt seatud südamelöögisageduse saavutamiseks
kulunud aeg
Südamelöögisageduse langus
5. Treeninginformatsiooni taasesitamiseks teiste faaside kohta vajutage nuppu
Stop. Treeninginformatsiooni taasestiamise jätkamiseks (näiteks ringiaegade
vaatamiseks) vajutage nuppu Stop kaks korda.
D 58
Informatsioon ringide kohta (LAPS)
Alustage, kui ekraanil on LAPS.
1. Vajutage nuppu OK informatsiooni taasesitamiseks.
2. Nuppude Up ja Down abil liikuge järgmise informatsiooni juurde:
Parim ringiaeg
Lühima ringi kestus
Parima ringi number
Parima ringi informatsiooni kuvamiseks peab olema märgitud
vähemalt 3 ringiaega. Parimaks ringiks ei või olla viimane ring.
Ringiajad
Lõiguaeg
Ringiaeg
Ringi number
Südamelöögisagedus ringi lõpus.
Ringi keskmine ja
maksimaalne südamelöögisagedus.
Vajutage nuppu Stop ringiaegade informatsiooni taasesitamise
reziimist väljumiseks.
D 59
Salvestatud südamelöögisageduse näidud
Alustage, kui ekraanil on SAMPLES.
1. Vajutage nuppu OK südamelöögisageduse näitude
taasesitamise alustamiseks. Ekraanile ilmub
südamelöökidevaheline aeg (RR) millisekundites või näidu
number, kui salvestamissagedus RR ei olnud kasutusel, samuti
salvestamise aeg ning südamelöögisagedus löökidena minutis.
2. Näitude vaatamiseks liikuge nuppude Up ja Down abil.
Vajutage ja hoidke all nuppu Stop kellaajareziimi naasmiseks.
FILE
of
F1-F99
SAMPLES
S1
S2
Arhiivifail
Informatsiooni uuendatakse vastavalt treeninginformatsiooni salvestamisele
failidesse.
1. Kellaajareziimis liikuge üles või alla, kuni ekraanile ilmub FILE.
2. Vajutage nuppu OK failreziimi sisenemiseks.
3. Nuppude Up ja Down abil valige Records.
4. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Tot. KCal ning
kogu kalorikulu väärtus.
5. Liikudes nuppude Up ja Down abil üles või alla näete treeningute kogukestuse
väärtust. Te võite naasta kellaajareziimi vajutades ja hoides all nuppu Stop.
Samuti võite jätkata, alustades kogu kalorikulu ja kogu treeningukestuse
nullimist.
Kogu kalorikulu (Tot. Kcal) ja treeningute kogukestuse (Tot. Time)
näitude nullimine
Kogu kalorikulu ja treeningute kogukestuse näite nullides ei ole hiljem
võimalik eelnevalt salvestatud näitusid taasesitada.
Alustage, kui ekraanil on Tot. KCal või Tot. Time.
1. Vajutage nuppu OK soovitava kogunäidu nullimise alustamiseks.
Ekraanile ilmub Reset ja viimane näit hakkab vilkuma.
D 60
2. Vajutage ja hoidke all Down nuppu. Ekraanil hakkab vilkuma Reset. Te
võite veel loobuda näidu nullimisest vabastades nupu enne, kui toimub
nullimine. Kui te olete kindel, et soovite näitu nullida, hoidke nuppu all
kuni näit on nullitud. Vabastage nupp.
3. Vajutage nuppu Stop näidu nullimise reziimist väljumiseks. Vajutage ja
hoidke all nuppu Stop kellaajareziimi naasmiseks.
Faili kustutamine
1. Kellaajareziimis liikuge üles või alla, kuni ekraanile ilmub FILE.
2. Vajutage nuppu OK failreziimi sisenemiseks.
3. Nuppude Up ja Down abil valige soovitud fail. Vajutage ja hoidke all
nuppu Signal/Light. Ekraanile ilmub DELETE FILE ja faili number.
4. Vajutage nuppu OK. Seejärel kontrollitakse, kas olete oma soovis kindel
(Are you sure).
5. Vajutage nuppu OK soovitud faili kustutamiseks.
6. Vajutage nuppu Stop failist väljumiseks. Ekraanile ilmub Wait.
Randmevastuvõtja korraldab ümber failid. See võib aega võtta mõned
sekundid.
7. Vajutage veelkord nuppu Stop kellaajareziimi naasmiseks.
Kõigi failide kustutamine
1. Kellaajareziimis liikuge üles või alla, kuni ekraanile ilmub FILE.
2. Vajutage ja hoidke all nuppu Signal/Light.
3. Vajutage nuppu OK. Seejärel kontrollitakse, kas soovite kustutada kõiki
faile (Are you sure).
4. Vajutage nuppu OK soovitud faili kustutamiseks.
5. Vajutage nuppu Stop kellaajareziimi naasmiseks.
D 61
Polar S810 ja
personaalarvuti vahel
on võimalik
kahepoolne side. Polar
Precision Performance
tarkvara abil on treeningu
andmeid lihtne analüüsida. Treeningute
salvestamine võimaldab treeninguid paremini
plaanida. Seadete käsitsi sisestamise asemel on võimalik neid
arvutist randmevastuvõtjasse üle kanda.
E. ÜHENDUS ARVUTIGA
Seejärel on võimalik seaded arvutitarkvara abil lukustada.
Seadeid ei saa siis randmevastuvõtja nuppudele vajutades
teha. Seaded saab taas lubada arvutitarkvara abil.
T ime of Day
File
Options
Fit. T est
Connect
Treeninginformatsiooni ülekanne randmevastuvõtjast arvutisse
1. Käivitage tarkvara.
2. Ühendage Polar IR Interface arvuti jadaliidesega (RS-232).
3. Kellaajareziimis liikuge nuppude Up ja Down abil üles või alla, kuni
ekraanile ilmub CONNECT.
4. Suunake vastuvõtjal olev infrapunaliidese ekraan interfeisi
infrapunaliidese ekraani vastu. Maksimaalne infrapunaülekande kaugus
on 15 cm ning kõrvalekalle ristisuunast mitte enam kui 15°.
E 62
5. Käivitaga tarkvara andmete ülekande funktsioon. Nüüd peaks
randmevastuvõtja alustama andmete ülekannet arvutisse.
Randmevastuvõtja naaseb automaatselt kellaajareziimi.
Andmete ülekannet on võimalik katkestada vajutades nupule Stop.
Ekraanile ilmub CONNECT.
Selleks, et üle kanda treeninginformatsiooni infrapunaülekande abil ning
analüüsida seda Polar Precision Performance tarkvara abil (alates
versioonist 3.0), läheb teil vaja Polar IR Interface'ii, välja arvatud juhul, kui
teie arvutil on infrapunaport ja kasutate operatsioonisüsteemi Windows 95.
Seadete ülekanne arvutist randmevastuvõtjale
Polar S810 võimaldab teil eelnevalt ette valmistada seaded Polar Precision
Performance abil. Tarkvara abil on teil võimalik seada järgmisi funktsioone:
• kasutaja ID, kasutaja nimi või logo kasutaja kergemaks äratundmiseks, kui
vastuvõtjat kasutavad mitu inimest
• heart touch funktsioon, mille kasutamisel on treeningu ajal võimalik
kergemini kontrollida kontrollvahemiku piire, märkida ringiaegu või
vahetada ekraanil kuvatavat informatsiooni
• 7 meeldetuletuse nime ja aja seadmine
• seadete tegemise keelamise sisse- ja väljalülitamine
E 63
Seadete ülekanne arvutist randmevastuvõtjasse on võimalik
infrapunaühenduse abil või kasutades Polar UpLink funktsiooni, mis toimib heli
abil. Infrapunaühenduse abil seadete ülekande korral juhenduge eelmises
lõigus sisalduvast, Polar UpLinki kasutamisel toimige järgnevalt:
1. Käivitage tarkvara.
2. Kui vastuvõtja on kellaajareziimis, liikuge üles või alla, kuni
ekraanile ilmub CONNECT.
3. Asetage randmevastuvõtja kõlarist mitte kaugemale kui 10 cm.
4. Käivitage tarkvara andmete randmevastuvõtjale ülekandmise
funktsioon.
5. Randmevastuvõtja alustab automaatselt andmete vastuvõttu, millele
vihjavad ka ekraanile ilmuvad UpLink ja COM ning kõrge pirisev heli.
Andmete ülekande järel naaseb randmevastuvõtja kellajareziimi.
Kui andmete ülekanne ei õnnestunud, tooge randmevastuvõtja kõlarile
lähemale või suurendage helitugevust.
Andmete ülekannet on võimalik katkestada vajutades nupule Stop. Ekraanile
ilmub "Failed" ja CONNECT.
Selleks, et oleks võimalik arvutist andmeid üle kanda randmevastuvõtjale
Polar Precision Performance tarkvara abil, vajate te personaalarvutit, millel
on SoundBlaster-ühilduv helikaart ning kõlarid või kõrvaklapid.
E 64
F. POLAR FITNESS TEST
Polar Fitness Test on kerge, turvaline ja kiire viis
teie maksimaalse aeroobse võimekuse
hindamiseks ja ennustatava maksimaalse
südamelöögisageduse teadasaamiseks. Polar
Fitness Testi sihtrühmaks on terved täiskasvanud
inimesed.
OwnIndex
OwnIndex on näit, mida võib võrrelda maksimaalse hapnikutarbimisega, mis on
levinud aeroobse võimekuse näitaja. Südame-veresoonkonna (aeroobne)
võimekus näitab kuivõrd hästi saab süda ja vereringeelundkond hakkama
hapniku transportimise ja kasutamisega teie kehas. Mida tugevam on teie süda
ja mida efektiivsemalt ta töötab, seda parem on teie aeroobne võimekus.
VO2max on hea näitaja kirjeldamaks võistlussuutlikkust vastupidavusspordialade
puhul.
F 65
Kui te soovite parandada aeroobset võimekust, kulub keskmiselt 6 nädalat, et
tekiksid muutused OwnIndexi osas. Vähem treeninud inimesed märkavad
progressi kiiremini, hästitreenitud inimestel võtab edasine progress rohkem
aega. Mida parem on inimese kehaline ettevalmistus, seda väiksem on
võimalik OwnIndexi muutus.
Südame-veresoonkonna võimekust on kõige paremini võimalik parandada
treeningu abil, mis hõlmab suuri lihasgruppe. Sellisteks spordialadeks on
käimine, jooksmine, ujumine, sõudmine, uisutamine, suusatamine ja
jalgrattasport.
Oma kehalise võimekuse jälgimise alustamiseks mõõtke oma OwnIndexit mitu
korda esimese kahe nädala jooksul, et leida baasväärtus. Seejärel korrake testi
umbes 1 kord kuus. OwnIndex põhineb südamelöögisagedusel rahuolekus,
südamelöögisageduse muutlikkusel rahuolekus, vanusel, sool, pikkusel,
kehakaalul ja enese poolt kehalisele aktiivsusele hinnangu andmisel.
F 66
Ennustatav maksimaalne südamelöögisagedus HRmax-p
HRmax-p määratakse samal ajal Polar Fitness Testiga.
HRmax-p väärtus ennustab teie maksimaalset südamelöögisagedust täpsemalt
kui vanusel põhineva valemi põhjal arvutatu (220 - vanus). Vanusel põhinev
arvutus annab vaid ligikaudse väärtuse ega ole täpne, eriti nende inimeste
puhul, kes on treeninud pikema aja jooksul ning vanemate inimeste puhul.
Kõige täpsem maksimaalse südamelöögisageduse väärtus saadakse kliinilise
testi käigus (jooksurajal või veloergomeetril), mille viib läbi kardioloog või
spordiarst.
Teie maksimaalne südamelöögisagedus võib muutuda mõningal määral
vastavalt teie kehalisele võimekusele. Regulaarne vastupidavust arendav
treening reeglina vähendab maksimaalset südamelöögisagedust. Samuti võib
tekkida vahe sellest, missuguse spordialaga te tegelete. Näiteks HRmax jooksjal >
HRmax jalgratturil > HRmax ujujal.
HRmax-p annab teile võimaluse seada treeningu intensiivsust protsendina
maksimaalsest südamelöögisagedusest ja jälgida maksimaalse
südamelöögisageduse muutust treeningu tagajärjel ilma väsitava
maksimaalse pingutuse testita. HRmax-p põhineb südamelöögisagedusel
rahuolekus, südamelöögisageduse muutlikkusel rahuolekus, vanusel, sool,
pikkusel, kehakaalul ja maksimaalse hapnikutarbimise näidul VO2max (mõõdetud
või ennustatav). Kõige täpsema HRmax-p väärtuse saab kliiniliselt mõõdetud
VO2max väärtuse sisestamisel randmevastuvõtjasse.
F 67
Fitness Testi seaded
Selleks, oleks võimalik läbi viia Polar Fitness Testi, peate te tegema järgmised
seaded Seadete reziimis:
•
•
•
Sisestama oma kasutajainformatsiooni ja kehalise aktiivsuse taseme.
Lülitama sisse Polar Fitness Testi.
Lülitama sisse HRmax-p funktsiooni, kui soovite teada saada ennustatavat
maksimaalset südamelöögisagedust.
Testi läbiviimine
Et testi tulemused oleksid usaldusväärsed, tuleb kinni pidada järgmistest
tingimustest:
• Te peate olema lõdvestunud ja rahulik.
• Test võib aset leida ükskõik kus - kodus, tööl, terviseklubis - tingimusel, et
tegemist on rahuliku keskkonnaga. Kosta ei tohiks helisid (näiteks telerist,
raadiost, telefonist) ega teiste inimeste kõnet.
•
Üritage hoida testimispaika, kellaaega ja ümbritsevaid tingimusi
samana juhul, kui kordate testi.
•
•
Hoiduge tugevast einest ja suitsetamisest 2-3 tundi enne testimist.
Hoiduge raskest kehalisest pingutusest, alkoholi pruukimisest ja
farmakoloogiliste stimulantide tarvitamisest testimispäevala ja sellele
eelneval päeval.
F 68
T ime of Day
File
Options
Fit. T est
Connect
1. Kellaajareziimis liikuge nuppude Up ja Down abil menüüd pidi üles või alla
kuni ekraanile ilmub FIT. TEST. Kui te ei leia Fitness Test reziimi, kontrollige, kas
see funktsioon on seadete reziimis sisse lülitatud.
2. Vajutage nuppu OK Fitness Test reziimi sisenemiseks. Ekraanile ilmub teie
viimane OwnIndex ja viimase testi läbiviimise kuupäev.
3. Liikuge nuppude Up ja Down abil üles või alla HRmax-p väärtuse ja viimase
testimise kuupäeva vaatamiseks.
4. Heitke pikali ning lõdvestuge 1-3 minuti jooksul enne testi.
Testi alustamine
Testi läbiviimiseks kulub 3-5 minutit.
5. Vajutage nuppu OK testi alustamiseks. Randmevastuvõtja alustab
südamelöögisageduse signaali otsingut. Ekraanile ilmub TEST ON ja teie
südamelöögisagedus.
6. Lamage lõdvestunult. Hoidke käsi keha kõrval ja hoiduge keha liigutamast.
Ärge suhelge teiste inimestega.
7. Teie uus OwnIndex ja testimiskuupäev ilmuvad ekraanile.
8. Kui HRmax-p on sisse lülitatud: Liikuge nuppude Up ja Down abil üles või alla
HRmax-p tulemuse ja testimiskuupäeva vaatamiseks.
Fitness Test helisignaali sisse- ja väljalülitamine
Helisignaal informeerib teid testi lõppemisest, kui ekraanil on helisignaali
indikaator .
•
Helisignaali sisse- või väljalülitamiseks testi eel või ajal vajutage ja hoidke all
nuppu Signal/Light.
F 69
Testi katkestamine
• Te võite testi katkestada igal hetkell vajutades nuppu Stop. Ekraanile ilmub
mõneks sekundiks Failed TEST. Viimast OwnIndexit ja HRmax-p väärtust ei
asendata.
Kui randmevastuvõtjal ei õnnestu saada signaali saatjalt, test ebaõnnestub.
Kontrollige, et saatja elektroodid oleksid niisked ning elastne rihm piisavalt
tihedalt ümber keha.
OwnIndexi ja HRmax-p uuendamine
Te võite uuendada OwnIndexi ja HRmax-p väärtusi seadete reziimis
kasutajainformatsiooni all. Kui te uuendate neid väärtusi regulaarselt, saate
täpsema informatsiooni kalorikulu ja oma hetkesüdamelöögisageduse
protsentuaalse suhte kohta maksimaalsesse südamelöögisagedusse.
1. Kellaajareziimis liikuge Up ja Down nupu abil menüüd pidi üles või alla kuni
ekraanile ilmub FIT. TEST.
2. Vajutage nuppu OK Fitness Test reziimi sisenemiseks.
3. Liikuge nuppude Up ja Down abil üles või alla, kuni ekraanile ilmub Update
USER SET. See kiri ilmub ekraanile, kui te ei ole veel viimase testi tulemusi
uuendanud.
4. Vajutage nuppu OK OwnIndexi ja HRmax-p väärtuste uuendamiseks.
5. Kellaajareziimi naasmiseks vajutage ja hoidke all nuppu Stop.
Teie maksimaalse südamelöögisageduse väärtus uuendatakse, kui HRmax-p
funktsioon on sisse lülitatud.
F 70
Kehalise võimekuse klassid
NAISED
MEHED
Polar Fitness Testi tulemus, teie OwnIndex on palju ilmekam, kui te saate seda
võrrelda oma eelmiste tulemustega ja märgata muutusi. OwnIndexit saab
võrrelda ka ealiste ja sooliste standarditega. Leidke tabelist oma OwnIndexi
väärtus vastavalt soole ja vanusele, nii saate hinnata oma kehalist võimekust
võrreldes teiste samaealiste meeste või naistega.
Vanus 1
aastates väga
halb
20-24 < 32
25-29 < 31
30-34 < 29
35-39 < 28
40-44 < 26
45-49 < 25
50-54 < 24
55-59 < 22
60-65 < 21
2
halb
3
4
5
rahuldav keskmine hea
32-37
31-35
29-34
28-32
26-31
25-29
24-27
22-26
21-24
38-43
36-42
35-40
33-38
32-35
30-34
28-32
27-30
25-28
44-50
43-48
41-45
39-43
36-41
35-39
33-36
31-34
29-32
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-65
27-31
26-30
25-29
24-27
22-25
21-23
19-22
18-20
16-18
32-36
31-35
30-33
28-31
26-29
24-27
23-25
21-23
19-21
37-41
36-40
34-37
32-35
30-33
28-31
26-29
24-27
22-24
< 27
< 26
< 25
< 24
< 22
< 21
< 19
< 18
< 16
51-56
49-53
46-51
44-48
42-46
40-43
37-41
35-39
33-36
6
väga
hea
57-62
54-59
52-56
49-54
47-51
44-48
42-46
40-43
37-40
7
suurepärane
>62
>59
>56
>54
>51
>48
>46
>43
>40
42-46
41-44
38-42
36-40
34-37
32-35
30-32
28-30
25-27
47-51
45-49
43-46
41-44
38-41
36-38
33-36
31-33
28-30
>51
>49
>46
>44
>41
>38
>36
>33
>30
Klassifikatsioon põhineb 62 USAs, Kanadas ja 7 Euroopa riigis läbi viidud maksimaalse hapnikutarbimise uuringu põhjal
koostatud ülevaatel. Shvartz E, Reihold RC: Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review.
Aviat Space Environ Med; 61:3-11, 1990.
F 71
Erinevate võimekuse klasside jaoks soovitame järgmist:
4
1-3 Suurendage
treeningkoormust
tervisliku ja
kehalise seisundi
parandamiseks.
Hea tervise
säilitamiseks jätkake
treeninguid sama
koormusega.
Kehalise võimekuse
tõstmiseks
suurendage
koormust.
5-7 Jätkake
treeninguid senise
koormusega hea
tervisliku seisundi
ning kehalise
ettevalmistuse
säilitamiseks.
7
6
5
4
3
2
1
Vastupidavusalade tippsportlastel ületab OwnIndexi väärtus meestel 70 ja
naistel 60. Olümpiatasemel sportlased saavutavad OwnIndexi väärtuseks
umbes 95. OwnIndexi väärtus on kõige suurem nende alade sportlastel, kelle
treeningud hõlmavad suurte lihasgruppide tööd, näiteks murdmaasuusatamine
ja jalgrattasport.
F 72
G. HOOLDUS JA
KORRASHOID
Südamelöögisageduse monitor Polar on suurepärase disainiga
meisterlikult valmistatud kõrgtehnoloogiline seade, mida tuleb
käsitseda ettevaatlikult. Järgnevad soovitused aitavad teil
garantiikohustusi täita ja toodet paljude aastate vältel kasutada.
Südamelöögisageduse monitori hooldus
• Peale kasutamist puhastage saatjat regulaarselt vee ja seebiga. Kuivatage
saatja korralikult peale puhastamist pehme käterätikuga.
•
Ärge kunagi pange saatjat niiskena hoiule. Higi ja niiskus hoiavad elektroodid
märjana ja saatja aktiveerituna, mis lühendab patarei tööiga.
•
Hoidke südamelöögisageduse monitori jahedas ja kuivas kohas. Ärge
hoidke seda õhku mitteläbilaskvast materjalist ümbrises, nagu kile- või
spordikotis, kui see on niiske.
•
•
Ärge venitage ega murdke saatjat. See võib kahjustada elektroode.
Ärge kuivatage saatjat muul moel kui käterätikuga. Jõuline
käsitsemine võib kahjustada elektroode.
•
Kaitske südamelöögisageduse monitori külma (alla -10°C) ja kuuma
(üle 50°C) eest.
•
Ärge jätke südamelöögisageduse monitori pikaks ajaks otsese
päikesevalguse kätte, näiteks autosse.
G 73
Patareid
Polari saatja T61
Polari saatja patarei keskmine hinnatav tööiga on 2500 kasutustundi.
Saatja vahetamiseks võtke ühendust Polari müüjaga.
Polar töötleb kasutatud saatjad ümber.
Polar S810 randmevastuvõtja
Randmevastuvõtja patarei keskmine hinnatav tööiga tavalise
kasutamise juures (2 tundi päevas, 7 päeva nädalas) on 1 aasta.
Pöörake tähelepanu sellele, et ülemäärasel taustvalguse ja
helisignaalide kasutamisel tühjeneb patarei kiiremini. Ärge avage
Polari randmevastuvõtjat ise. Veekindluse ja vastavate
hooldusmaterjalide kasutamise tagamiseks võib randmevastuvõtja
patareid vahetada vaid Polari poolt volitatud isik. Samaaegselt
soovitatakse läbi viia ka südamelöögisageduse monitori täielik
perioodiline kontroll.
Teenindus
Juhul, kui Teie südamelöögisageduse monitor vajab remonti või teenindust,
pöörduge Polari müüja poole, kes toimetab südamelöögisageduse monitori
Polari volitatud teeninduskeskusesse.
Pärast remonti volitamata teeninduskeskuses ei pruugi
randmevastuvõtja olla veekindel.
G 74
H. ETTEVAATUSABINÕUD
Südamelöögisageduse monitori Polar S810 kasutamine veekeskkonnas
Südamelöögisageduse monitor Polar S810 on veekindel kuni 50 meetri
sügavuseni.
Südamelöögisageduse mõõtmine vees on tehniliselt keeruline järgmistel
põhjustel:
•
Suure kloorisisaldusega basseinivesi ja merevesi võivad olla hea
juhtivusega, põhjustades saatja elektroodide lühisesse sattumise, mille
tagajärjel ei ole saatja enam võimeline EKG-signaale leidma.
•
Vette hüppamisel või jõuliste liigutuste tõttu võistluse ajal võib muutuda
saatja asukoht ning see ei ole enam võimeline EKG-signaali leidma.
•
EKG-signaali tugevus on individuaalne, sõltudes kudede koostisest.
Südamelöögisageduse mõõtmisel veekeskkonnas esineb probleeme
tunduvalt sagedamini kui selle muude kasutuste korral.
H 75
Südamelöögisageduse monitor ja häired selle töös
Elektromagnetilised häired
Elektromagnetilisi häireid võivad põhjustada kõrgepingeliinid, valgusfoorid,
elektri õhuliinid, televiisorid, automootorid, rattakompuutrid, elektrimootoriga
treeningvarustus, mobiiltelefonid või metallidetektori väravate läbimine.
Ülekoste
Kodeerimata ülekande korral tunneb randmevastuvõtja saatja signaalid
ära 1 meetri raadiuses. Enam kui ühelt saatjalt pärinevate kodeerimata
signaalide samaaegne vastuvõtmine võib olla ebakorrektsete näitude
põhjuseks.
Treeningvarustus
Häireid südamelöögisageduse monitori töös võivad põhjustada ka
juhuslikud elektrilised signaalid, mille allikaks võivad olla treeningvarustus või
selle elektroonilised või elektrilised komponendid, nagu LED-ekraanid,
mootorid ja elektrilised pidurid. Vältimaks selliseid probleeme, proovige
muuta saatja ja vastuvõtja asukohta või toimige järgnevalt:
1. Eemaldage saatja rindkerelt ja kasutage treeningvarustust nagu
tavaliselt.
2. Liigutage randmevastuvõtjat ringi seni, kuni leiate ala, kus ekraanil
puudub väärnäit või vilkuv südame sümbol. Häireid esineb tavaliselt
kõige rohkem treeningvarustuse ekraani ees, ekraanist paremal ja
vasakul pool on suhteliselt häirevaba.
3. Kinnitage saatja uuesti ümber rindkere ja hoidke randmevastuvõtja
häirevabas alas.
H 76
4. Kui südamelöögisageduse monitor ei tööta ikka koos treeningvarustusega,
ei sobi viimast koos juhtmeta südamelöögisageduse monitoriga kasutada.
Riskide vähendamine Polari südamelöögisageduse monitoriga treenimisel
Treenimine võib kanda endas riski, eriti nende jaoks, kes seni on olnud
istuva eluviisiga. Riski vähendamiseks järgige neid nõuandeid:
Konsulteerige oma perearstiga enne regulaarse treeningu alustamist:
• kui te olete üle 40 aasta vana ja ei ole tegelenud regulaarse kehalise
treeninguga viimase 5 aasta jooksul
•
•
•
•
•
kui te suitsetate
kui teil on kõrgenenud vererõhk
kui teil on kõrgenenud verekolesterool
ikui teil on haiguse märke või sümptomeid
kui te taastute raskest haigusest või ravist, näiteks
operatsioonist
• kui te kasutate südamestimulaatorit või teile on implanteeritud mõni
muu elektrooniline seade.
Pange tähele, et lisaks treeningu intensiivsusele mõjutavad
südamelöögisagedust südame, vereringe, astma ja hingamisteede
ravimid, samuti mõned energiajoogid, alkohol ja nikotiin.
On tähtis, et te oleksite tähelepanelik oma keha reaktsioonide
suhtes kehalisele koormusele. Kui te tunnete tavapärase
treeningintensiivsuse kohta ootamatut valu või väsimust, on soovitav
treening katkestada või jätkata madalama intensiivsusega.
H 77
Kui teil on allergia nahaga kokkupuutuvate ainete suhtes, kontrollige,
ega need pole märgitud Tehniliste andmete peatükis Polari
südamelöögisageduse monitoris kasutatavate materjalide nimekirjas.
Polari saatjat on soovitav kanda elektroodidega vastu puhast nahka, et
tagada saatja tõrgeteta töö. Sellegipoolest, kui te soovite kanda Polari
saatjat särgi peal, niisutage särki korralikult kohtades, mis jäävad
elektroodide alla.
Märkus inimestele, kellele on paigaldatud südamestimulaator või
muu elektrooniline seade.
Südamestimulaatoriga inimesed võivad südamelöögisageduse monitori
kasutada omal vastutusel. Enne selle kasutuselevõtmist soovitame me
arsti järelevalve all läbi viia kasutustest selleks, et tagada stimulaatori ja
südamelöögisageduse monitori kooskasutamise ohutus ja töö
usaldusväärsus.
H 78
I. KORDUMA
KIPPUVAD
KÜSIMUSED
Mida teha kui …
… ma ei tea millisel seadetetasemel ma asun seadete või failreziimis?
Vajutage ja hoidke all nuppu Stop, kuni ekraanile ilmub kellaaeg.
… ma ei leia eelmise treeningu faili?
Võib-olla kasutasite te vaid mõõtmisreziimi, mille puhul salvestamist ei toimu.
Treeningu salvestamiseks peate käivitama stopperi, vajutades
mõõtmisreziimis nuppu OK.
… ma ei leia kulutatud kalorite hulka oma treeningfailist?
Kontrollige, kas olete sisestanud kogu kasutajainformatsiooni ja sisse lülitanud
OwnCal funktsiooni. Kontrollige, kas teie südamelöögisagedus ületas 90
lööki minutis või 60% maksimaalsest südamelöögisagedusest treeningu
ajal.
… ma ei saa sisse lülitada funktsiooni HRmax-p?
Kontrollige, kas olete sisestanud kogu kasutajainformatsiooni ja sisse lülitanud
Fitness Testi enne HRmax-p sisselülitamist.
I 79
… puudub südamelöögisageduse näit (- -)
1. Kontrollige, kas saatja elektroodid on niisutatud ja te kannate saatjat
õigesti.
2. Kontrollige, ega saatja ei ole määrdunud.
3. Kontrollige, ega teie lähedal ei ole teisi südamelöögisageduse monitori
kasutajat, kõrgepingeliine, telereid, mobiiltelefone ega teisi
elektromagnetiliste häirete allikaid.
4. On teil olnud südamehaigusi, mis on muutnud teie EKG vormi? Sel
juhul konsulteerige arstiga.
… koodiotsing ebaõnnestus. Südame sümbolit ümbritsev raam kustub.
Tooge vastuvõtja saatja Polari logo lähedale. Vastuvõtja alustab uuesti
südamelöögisageduse signaali otsinguid. Kui koodiotsing ikkagi
ebaõnnestub, kuid ekraanile ilmub teie südamelöögisagedus ja ilma raamita
südame sümbol, võite te treeningut alustada võttes arvesse, et
südamelöögisageduse näitu võivad segada teised südamelöögisageduse
monitorid.
… südame sümbol vilgub korrapäratult?
1. Kontrollige, ega südamelöögisageduse monitor ei ole kaugemal kui
1 meeter saatjast.
2. Kontrollige, ega elastne kummirihm ei ole treeningu käigus järele andnud.
3. Kontrollige, kas saatja elektroodid on niisked.
4. Kontrollige, ega 1 meetri ulatuses saatjast ei ole teisi südamelöögisageduse
monitore.
5. Ebaregulaarset vilkumist võib põhjustada südame arütmia. Sel juhul
konsulteerige palun oma perearstiga.
I 80
… teine südamelöögisageduse monitoriga sportlane põhjustab
ülekostet?
Teie treeningpartneril võib olla sama ülekandekood kui teil. Toimige
järgnevalt:
Eemalduge treeningpartnerist ja jätkake treeningut nagu tavaliselt.
Või
1. Eemaldage saatja rindkere ümbert 30 sekundiks. Eemalduge
treeningpartnerist.
2. Kinnitage saatja ümber rindkere ning tooge randmevastuvõtja saatja
Polari logo lähedale. Randmevastuvõtja alustab saatja
südamelöögisageduse signaali otsinguid. Jätkake treeningut.
… südamelöögisageduse näit muutub korrapäratuks või väga kõrgeks?
Te olete sattunud tugeva elektromagnetilise signaali levipiirkonda, mis
põhjustab korrapäratut südamelöögisageduse näitu. Kontrollige oma
ümbrust ning liikuge signaali allikast eemale.
… ekraan on tühi või tuhmumas?
Kui ekraan on tühi, lülitage randmevastuvõtja sisse vajutades nuppu OK kaks
korda, mille järel ekraanile ilmub kellaaeg. Esimene märk tühjenevast
patareist on ekraanile ilmuv patarei sümbol. Samuti muutuvad numbrid
tuhmimaks, kui kasutada taustvalgustust. Laske patareisid kontrollida.
I 81
… vastuvõtja ei reageeri nupuvajutustele?
Taastage Polari südamelöögisageduse monitori tehaseseaded.
Tehaseseadete taastamine nullib kella seaded. Kasutajainformatsiooni ja
mõõtmise seadeid ei nullita.
1. Vajutage pastapliiatsi otsaga RESET nuppu. Ekraan täitub
numbritega. Kui te ei vajuta ühe minuti jooksul ühtegi nuppu, ilmub
ekraanile kellaaeg.
2. Vajutage üks kord ükskõik millist neljast nupust. Ekraanile ilmub
kellaaeg.
… on vaja vahetada randmevastuvõtja patarei?
Meie soovitame kõik hooldustööd teha Polari volitatud teeninduskeskuses.
See on vajalik garantii säilitamiseks, mis kaotab kehtivuse Polari poolt
volitamata isiku poolt remonditööde teostamisel. Polari teeninduskeskuses
testitakse teie südamelöögisageduse monitori veekindlust peale
patareivahetust ja viiakse läbi südamelöögisageduse monitori täielik
perioodiline kontroll.
… andmete ülekanne randmevastuvõtjalt arvutisse ebaõnnestus
1. Kontrollige randmevastuvõtja ja interfeisi vastastikust asendit.
2. Kontrollige, et läheduses ei oleks eredat valguseallikat, probleemiks võib
olla ka aknast sissepaistev valgus.
3. Kontrollige, et randmevastuvõtja ja interfeisi infrapunaliideste ekraanide
vahel ei oleks takistusi.
I 82
J. TEHNILINE
INFORMATSIOON
Polari südamelöögisageduse monitor on mõeldud
füsioloogilise pinge määra ja sportimise või treenimise
intensiivsuse astme esitamiseks. Teistsugust
kasutamist pole ette nähtud ega eeldatud.
Südamelöögisageduse esitatakse numbriliselt
südamelöökide arvuna minutis.
Polari saatja
Patarei tüüp:
Patarei tööiga:
Töötemperatuur:
Materjal:
Sisseehitatud liitiumpatarei
Keskmiselt 2500 kasutustundi
-10°C kuni +50°C
Polüuretaan
Polari elastne rihm
Pannalde materjal:
Rihma materjal::
Polüuretaan
Nailon, polüester ja naturaalkumm,
sealhulgas väheses koguses lateksit
J 81
Randmevastuvõtja
Patarei tüüp:
CR 2430
Keskmiselt 2 aastat (2 t päevas. 7 p nädalas)
Patarei tööiga:
Töötemperatuur:
-10°C kuni +50°C
Veekindlus:
kuni 50 meetrit
Rihma materjal:
Polüuretaan
Tagakaas ja rihma pannal on valmistatud roostevabast terasest mis vastab EÜ
direktiivile 94/27/EU ja selle parandustele 1999/C 205/05 nahaga pika aja jooksul
otsesesse kontakti sattuvatest toodetest nikli eraldumise kohta.
Kella täpsus ületab ± 0,5 sekundit päevas temperatuuril 25°C.
Südamelöögisageduse mõõtmise täpsus: ± 1% või ± 1 löök minutis, ükskõik
missugune on suurem, muutumatute tingimuste puhul.
Tehaseseaded
Kellaaeg
Äratus
Sünnipäev
(seatav
vahemik
1921-2020)
Sugu
Kaal
Pikkus
24h
OFF
0
Male
0 (kg)
0 (cm)
Kehaline aktiivsus
HRmax
VO2max
male
female
Tegevuse helisignaal
Units
Abifunktsioon
OwnCal
J 82
Low
220-vanus
45
35
On
1
On
OFF
Polar Fitness Test
HRmax-p
Online
Treeningseaded
BasicSet funktsioonid
Treeningprofiilid
Heart touch funktsioon
Salvestamissagedus
On
OFF
OFF
BasicUse on
OFF
OFF
Kuvab kontrollvahemiku piirid
5 sek
Piirväärtused
Treeninguaeg
Kontrollvahemiku piirid
Kontrollvahemikus viibitud aeg
Taastumise aeg
Kalorikulu
Kogu kalorikulu
Kogu treeningukestus
Mällu salvestatavaid ringiaegu
Mällu salvestatavaid faile
99 h 59 min 59 s
30 - 240
99 h 59 min 59 s
99 min 59 s
99999 kcal
999999 kcal
9999 h
99
99
J 85
K. POLARI PIIRATUD GARANTII
•
Käesolevaga garanteerib Polar Electro OY selle südamelöögisageduse
monitori esmaostjale, et tootel ei esine tootmis- ega materjalivigu 1 (ühe)
aasta jooksul ostukuupäevast. Hoidke alles ostuarve, mis on Teie ostu
tõestuseks.
• Garantii alla ei kuulu randmevastuvõtja patarei kulumine, vigastused ja kahju,
mis on tekkinud valest kasutamisest, õnnetusjuhtumitest või ettevaatusjuhiste
mittetäitmisest, ebapiisavast hooldusest, kommertskasutusest, korpuse
mõranemisest või purunemisest.
• Garantii alla ei kuulu kahju ja vigastused, mis on tekkinud Polari poolt
volitamata isiku poolt südamelöögisageduse monitori teenindamisel või selle
tagajärjel.
• Garantiiaja jooksul esinev garantii alla kuuluv viga parandatakse tasuta või
vigane südamelöögisageduse monitor vahetatakse uue vastu Polari volitatud
teeninduse poolt.
•
Garantii ei mõjuta tarbija kohalikel seadustel põhinevaid õigusi ega tarbija
ostu-müügi lepingust tulenevaid õigusi edasimüüja suhtes.
See märk näitab toote vastavust EÜ
direktiiviga 93/42/EEC
Copyright © 2001 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finland. All rights reserved. No part of this
manual may be used or reproduced in any form or by any means without prior written permission of
Polar Electro Oy. Polar logotype is a registered trademark and Polar S810 is a trademark of Polar
Electro Oy.
Sound Blaster is a trademark of Creative Technology, Ltd. Windows is a registered trademark of
Microsoft Corporation.
K 86
L. DISCLAIMER
•
Materjal selles käsiraamatus on esitatud puhtalt informeerimise eesmärgil.
Tooted ja omadused, mida selles kirjeldatakse, võivad muutuda ilma
etteteatamiseta tootjapoolse pideva arendustegevuse tõttu.
•
Polar Electro OY ei tee mingeid kinnitusi ega anna garantiisid selle
kasutusjuhendi ega selles mainitud toodete alusel. Polar Electro Oy ei
vastuta ei otsese ega kaudse, juhusliku ega süülise kahju eest, mis
tuleneb või on seotud selle infomaterjali või selles kirjeldatud toodete
kasutamisest.
•
Seda toodet kaitsevad järgmised patendid:
FI 88223, DE 4215549, FR 92.06120, GB 2257523, HK 113/1996, SG
9591671-4, US 5491474, FI 88972, FR 92.09150, GB 2258587, HK
306/1996, SG 9592117-7, US 5486818, FI 96380, US 5611346, EP 665947,
DE 69414362, FI 68734, DE 3439238, GB 2149514, HK 812/1989, US
4625733, FI 100924, FI 100452, US 5840039, FI 4150, FI 4069, DE
29910633, FI 104463.
L 87
M. POLARI SÕNASTIK
Kehalise aktiivsuse tase: Teie pikaajaline kehalise aktiivsuse tase, millele te
peate hinnangu andma Polar Fitness Testi läbiviimiseks.
Kodeeritud südamelöögisageduse ülekanne:
Polar saatja T61 lisab koodi edastatavale südamelöögisageduse signaalile.
Kodeeritud reziimis võtab randmevastuvõtja vastu südamelöögisageduse
signaali vaid konkreetselt sellelt saatjalt. Kodeerimine vähendab
märkimisväärselt ülekostet, mida põhjustavad teised südamelöögisageduse
monitori kasutajad. Sellegipoolest, signaali kodeerimine ei vähenda
keskkonnast tingitud häirete mõju.
Elektroodid: Sooniline ala saatja tagaküljel. Nende abil saadakse
informatsioon südametegevuse kohta.
Treeningreziim: Stopper on käivitatud ja teie treening salvestatakse. Te võite
valida BasicUse, BasicSet ja treeningprofiilide kasutamise vahel.
M 88
Heart touch funktsioon: Eelnevalt valitud funktsioon on võimalik käivitada tuues
randmevastuvõtja vööanduri lähedale.
Maksimaalne hapnikutarbimine (maksimaalne aeroobne võimekus, VO2max):
Organismi maksimaalne hapniku tarbimise määr maksimaalse töö puhul. VO2max
on hea näitaja kirjeldamaks aeroobset võimekust.
Maksimaalne südamelöögisagedus (HRmax): Maksimaalne südamelöökide arv
minutis.
Mõõtmisreziim: Mõõdetakse teie südamelöögisagedus, kuid seda ei salvestata.
Kontrollvahemik: Südamelöögisageduse ülemise ja alumise piiri vahemik.
Kontrollvahemiku valimine oleneb seatud eesmärkidest.
M 89
Piktogrammid
Näitab, et käimas on südamelöögisageduse mõõtmine, ning vilgub
vastavalt teie südame löökidele. Südame sümbol ilma raamita tähendab,
et tegemist on kodeerimata ülekandega saatja ja vastuvõtja vahel.
Raam südame sümboli ümber näitab, et tegemist on kodeeritud ülekandega.
Näitab, et südamelöögisageduse signaal puudub vähem kui 5 minutit.
- - Näitab, et südamelöögisageduse signaal puudub üle 5 minuti.
Kellaajareziimis näitab, et äratuskella funktsioon on sisse lülitatud.
Mõõtmisreziimis näitab, et kontrollvahemikust väljumise helisignaal on sisse
lülitatud.
Fitness Test reziimis näitab, et helisignaal testi lõppemisel on sisse lülitatud.
Näitab Interval Training treeningutüüpi.
Näitab jätkuvat Interval Training treeningutüüpi.
Treeningreziimis: näitab, et südamelöögisagedus on ületanud
kontrollvahemiku ülemise piiri.
Failreziimis: ilmub ekraanile siis, kui ekraanil on kontrollvahemiku ülemisest
piirist kõrgema südamelöögisagedusega treenitud aeg.
Treeningreziimis: näitab, et südamelöögisagedus on langenud alla
kontrollvahemiku alumise piiri.
Failreziimis: ilmub ekraanile siis, kui ekraanil on kontrollvahemiku alumisest
piirist madalama südamelöögisagedusega treenitud aeg.
Graafiline tulp koosneb viiest kastist. Vilkuv kast näitab, millisel
menüütasemel te asute seadete reziimis või failreziimis. Pidevalt vilkuvad
kastid näitavad, et treeninguandmeid salvestatakse.
Näitab, et patarei tühjeneb.
M 90
Ekraanile kuvatav informatsioon
ALARM: Äratuskella seadmine
kellaajareziimis.
AM või PM: Kasutatakse 12h reziimis.
Näiteks 24h reziimis 13:00 = 1:00 PM
12h reziimis.
AVG: Keskmise
südamelöögisageduse näit.
Baseline: Kasutaja taastumise kiiruse
lähtetase.
BasicSet: Kasutaja taastumise kiiruse
lähtetase.
BasicUse: Eelseatav treening, mille
puhul võib kasutada 3 taimerit ja 3
südamelöögisageduse
kontrollvahemikku. Võimalus kasutada
taastumise kiiruse arvutamise
funktsiooni, mida saab treeningu ajal
sisse lülitada käsitsi.
Best Lap: Kõige lühema kestusega
ringi informatsioon.
CONNECT: Randmevastuvõtja ja
arvuti vaheline ühendusreziim.
Cont: Kuni 30 intervalli ja taastumist
järgnevad üksteisele niikaua, kuni
faas katkestatakse käsitsi.
E0: BasicUse seaded
E1-E5: Treeningprofiilid.
E8: BasicSet seaded.
ExeSet: Näitab treeningprofiilide
kasutamisega läbiviidud treeningu
informatsiooni.lustage oma BasicSet
või Interval Training määrangute
seadmist.
Exe. Time: Treeningu kestus.
File: Tähistab failreziimi.
FIT. TEST: Tähistab Fitness Testi
reziimi.
Full: Peale 99 ringiaja salvestamist
(treeningprofiilide kasutamine
vähendab seda arvu) ilmub
ekraanile FULL. Te võite jätkata
ringiaegade märkimist või profiilide
kasutamist, kuid neid ei salvestata.
HRmax-p: ennustatav maksimaalne
südamelöögisagedus.
Int: Tähistab intervallfaasi.
InZone / above / under:
Kontrollvahemikus ja üleval ja allpool
kontrollvahemiku piire treenitud aeg.
KCal: Teie treeningu kalorikulu.
M 91
LAPS: Näitab, mitu ringiaega on
salvestatud.
Lim Low: Kontrollvahemiku alumine
piir.
Lim High: Kontrollvahemiku ülemine
piir.
Limits : Südamelöögisageduse piirid
kontrollvahemike jaoks.
MAX: Maksimaalne
südamelöögisagedus.
MAX %: Teie südamelöögisageduse
protsent maksimaalsest
südamelöögisagedusest.
Mem full: Ilmub ekraanile, kui mälumaht
on täis. Te võite edasi treenida ja
ringiaegu märkida, kuid neid andmeid ei
salvestata faili.
MIN: Miniimaalne südamelöögisagedus
treeningu ajal.
ms: Millisekund.
Online: Online salvestusreziim võimaldab
südamelöögisageduse andmeid üle
kanda arvutisse otse reaalajas. Asetage
randmevastuvõtja saatjast kuni 1 m
kaugusele ja suunake see vastakuti arvuti
infrapunapordi või Polar IR Interface’ga.
OwnCal: Arvutatakse teie energiakulu
treeningu ajal kilokalorites. 1 kilokalor
(Kcal) = 1000 kalorit (cal). Te võite
jälgida, kui palju kaloreid te kulutate
ühe treeningu, ühe päeva või isegi
aasta jooksul. OwnCal funktsiooni võib
kasutada treeningu doseerimiseks,
näiteks toitumise plaanimisel. OwnCal
funktsioon käivitub, kui teie
südamelöögisagedus ületab 90 lööki
minutis või 60 % teie maksimaalsest
südamelöögisagedusest, ükskõik kumb
neist on väiksem. See on tehtud selleks,
et arvesse läheksid ainult treeningu
käigus kulutatud kalorid. Mida suurem
on südamelöögisagedus, seda suurem
on energiakulu. OwnCal arvutatakse
individuaalsete eelnevalt sisestatud
kehakaalu, maksimaalse
hapnikutarbimise (VO2max) ja
maksimaalse südamelöögisageduse
(HRmax) andmete põhjal. Kõige
täpsema OwnCal väärtuse saab
kliinilise testimise käigus saavutatud
maksimaalse südamelöögisageduse ja
määratud maksimaalse
hapnikutarbimise sisestamisel
kasutajainformatsiooni all. Energiakulu
mõõtmine on kõige täpsem jätkuvalt
kulgevate spordialade nagu jooksmine
ja jalgrattasport puhul.
M 92
OwnINDEX: Polar Fitness Testi
tulemus, mis on võrreldav
maksimaalse hapnikutarbimise
näiduga.
P1-P6, treeningfaasid:
Treeningprofiilide eelnevalt seatavad
faasid. Iga faas sisaldab intervalli- ja
taastumisperioode
Profil: ähistab eelnevalt seatud
treeningprofiili.
RecoHr, südamelöögisagedusel
põhinev taastumise kiiruse
arvutamise funktsioon: Te seate
südamelöögisageduse, mille juures
lõpeb taastumise kiiruse arvutamine.
Failreziimis näete te
südamelöögisageduse langust ja
taastumisperioodi kestust.
RecoTime, ajal põhinev taastumise
kiiruse arvutamise funktsioon: Te seate
ajaperioodi, mille jooksul lõpeb
taastumise kiiruse arvutamine.
Failreziimis näete te
südamelöögisageduse langust ja
taastumisperioodi kestust.
RLX, taastumistempo: IKõige
efektiivsem on taastumistempo
funktsiooni kasutada rahuolekus või
kerge kehalise koormuse puhul.
Treeningu järel, näiteks järgmisel
hommikul, on võimalik jälgida oma
taastumise astet. Tavalisest kiirem
südamelöögisagedus rahuolekus ja
lähtetasemest madalam
taastumistempo viitavad ebapiisavale
taastumisele treeningu järel. Ka vaimne
pinge tõstab südamelöögisagedust ja
alandab taastumistempot.
Taastumistempo funktsioon põhineb
südamelöögisageduse vahelduvusel,
mis on seotud närvisüsteemi
regulatsiooniga.
Südamelöögisageduse vahelduvus on
väga individuaalne ja väheneb vanuse
suurenedes.
RR: RR salvestamissageduse puhul
mõõdetakse südame löökide vahede
ajaline pikkus millisekundites.
Otsekohe arvutatakse see ümber
löökideks minutis, mis samuti
salvestatakse. Löökidevahelise aja
salvestamine on keerulisem kui
keskmise südamelöögisageduse
saamine, sest see mõõtmisreziim on
häiretele vastuvõtlikum. Soovitav on
kasutada kontaktgeeli (EKG-geeli)
saatja elektroodidel kindla kontakti
saavutamiseks. Soovitav on mitte
kasutada taustvalgustuse ja heart
M 93
touch funktsioone, sest
randmevastuvõtja pole võimeline
vastu võtma südamelöögisageduse
signaale saatjalt, kui taustvalgustus
on sisse lülitatud. Samuti võib
tegevuse või nupulevajutse
helisignaali ajal registreerimata
südamelöök. Näitusid, mis on
vigased, on võimalik parandada
Polar Precision Performance tarkvara
abil.
Split Time: Treeningu algusest
kulunud aeg lõigu salvestamiseni.
Sw: Tähistab stopperit.
M 94
12/24 tunni reziim
36
Abifunktsiooni sisse- ja väljalülitamine
35
62
Andmete ülekanne arvutisse
Andmete ülekanne
63
randmevastuvõtjasse
60
Arhiivifail
20,49
BasicSet treeningseaded
Ennustatav maksimaalne
67,91
südamelöögisagedus
73
Ettevaatusabinõud
52
Fail
61
Faili kustutamine
Fitness Test
65
Fitness Test On/OFF
32
Funktsioonid treeningu ajal
41
Garantii
86
51
Heart touch funktsioon
73
Hooldus ja korrashoid
30
HRmax-p ON/OFF
Intervallide seadmine
26
Intervalli või taastumise kiiruse
51
arvutamise katkestamine
16
Kasutajainfo seadmine
36
Kellaaja seadmine
7
Kellaajareziimi naasmine
8
Kiire algus
Kogu kalorikulu ja treeningute kogukestuse
näitude nullimine
60
39, 80, 88
Koodiotsing
79
Korduma kippuvad küsimused
14
Kuidas sisestada seadeid
43
Kuvatava informatsiooni seadmine
37
Kuupäeva seadmine
37
Meeldetuletus
34, 38
Mõõtühikute valimine
38
Nipid seadete tegemisel
6
Nupud
Online-reziimis andmete arvutisse
salvestamine
40, 92
Online On/OFF
33
32
OwnCal On/OFF
44, 92
OwnCal kalorikulu
OwnIndex
65, 93
OwnIndexi ja HRmax-p väärtuste uuendamine 70
Reziimid ja nende funktsioonid
11
Ringi- ja lõiguaja salvestamine
42, 51, 59
Saatja
5, 10
Salvestamissagedus
31
Seadete tegemise keelamine
62
Stopperi nullimine
45
Südamelöögisageduse
kontrollvahemik
51, 55
Südamelöögisageduse kontrollvahemik
23
BasicSet jaoks
Südamelöögisageduse kontrollvahemik
28
treeningprofiili jaoks
Südamelöögisageduse kontrollvahemiku
49
muutmine
Südamelöögisageduse
kontrollvahemiku piiridest väljumise
helisignaali sisse- ja väljalülitamine
41
Südamelöögisageduse mõõtmise
alustamine
9, 39
Südamelöögisageduse mõõtmise
10, 50
lõpetamine
Taimerite seadmine BasicSet jaoks
23
Taastumine BasicSet treeningul
50, 55
Taastumine treeningprofiili kasutamisel
48, 58
Taastumise seaded BasicSet jaoks
24
Taastumise seaded treeningprofiili jaoks
29
Taastumistempo
19, 44 93
Taastumistempo lähtetase
36
Tegevuse helisignaali sisse- ja väljalülitamine 34
M 95
Tehaseseaded
60
Tehniline informatsioon
84
Treeninginformatsiooni taasesitamine
52
Treeningprofiil
46, 57, 93
49
Treeningprofiili lõpetamine
Treeningprofiili käivitamine
46
50
Treeningtüübi vahetamine
20
Treeningtüübi valik
30
Treeningprofiilide nimetamine
51
Treeningu faasi katkestamine
Treeningu peatamine
43
Vööndiaja vahetus
38
36
Äratuskella seaded
M 96
Download PDF