AEG HK634060XB User manual

HK634060XB
NL GLASKERAMISCHE KOOKPLAAT
EN CERAMIC GLASS HOB
FR TABLE DE CUISSON
VITROCÉRAMIQUE
DE GLASKERAMIKKOCHFELD
ES PLACA DE COCCIÓN
VITROCERÁMICA
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
2
15
27
BENUTZERINFORMATION
MANUAL DE INSTRUCCIONES
41
55
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit
apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te
presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone
apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten
de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al
uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te
laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de
hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal
kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg-electrolux.com/shop
Inhoud
3
INHOUD
4
5
7
9
11
12
13
14
Veiligheidsinformatie
Montage-instructies
Beschrijving van het product
Bedieningsinstructies
Nuttige aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Milieubescherming
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke
veiligheid en informatie over het voorkomen
van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
4
Veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten
volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten
onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of
lichamelijk letsel.
• Houd kinderen tijdens en na het gebruik uit de buurt van het apparaat, totdat het apparaat afgekoeld is.
WAARSCHUWING!
Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren.
Veiligheid tijdens gebruik
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat voordat u het in
gebruik neemt.
• Zet de kookzones op "uit" na ieder gebruik.
• Gevaar voor brandwonden! Leg geen bestek of deksels op de kookplaat; deze kunnen zeer
heet worden.
WAARSCHUWING!
Brandgevaar! Te hete vetten en oliën kunnen snel in brand vliegen.
Gebruik conform de voorschriften
•
•
•
•
Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik!
Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv. plastic of aluminium) op of in de buurt van het apparaat.
• Pas op als u het apparaat aansluit in de buurt van een stopcontact. Voorkom contact
tussen de elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. Voorkom dat elektrische verbindingen verstrikt raken.
Voorkomen van schade aan het apparaat
• Als er voorwerpen of pannen op het glaskeramiek vallen, kan het oppervlak beschadigd
raken.
Montage-instructies
5
• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glaskeramiek. Verplaats ze niet over het oppervlak.
• Laat pannen niet droogkoken om beschadiging van de pan en het glaskeramiek te voorkomen.
• Gebruik de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.
• Leg geen aluminiumfolie op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Als er een scheur in het oppervlak zit, haalt u de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.
MONTAGE-INSTRUCTIES
Noteer, voor de installatie, het serienummer (ser. nr.) op het typeplaatje.Het typeplaatje
van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing.
949 595 009 00
HK634060XB
58 HAD 47 AO 220-240 V 50-60-Hz
7,0 kW
AEG
De veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING!
Lees deze zorgvuldig!
Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport. Sluit geen beschadigd
apparaat aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier.
Alleen een geautoriseerde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren, aansluiten of
repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.
Wijzig de specificaties van het product of het product zelf niet. Gevaar voor letsel en schade
aan het apparaat.
De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte
recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot
elektrische installaties, enz.)!
Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en units in acht!
Tijdens de installatie moet een schokbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen alleen
worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!
De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht
met een geschikte afdichting!
Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het
werkblad af te dichten!
Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bijv. van een afwasmachine of oven!
Installeer het apparaat niet naast deuren of onder ramen! Als u zich hier niet aan houdt,
kan het bij het openen van deuren of ramen gebeuren dat er hete pannen van het apparaat
worden geduwd.
6
Montage-instructies
WAARSCHUWING!
Risico van verwonding door elektrische stroom. Volg de instructies voor de elektrische aansluitingen nauwkeurig op.
•
•
•
•
De netaansluiting staat onder stroom.
Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit.
Garandeer de schokbescherming door een vakkundige inbouw.
Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting
van de aansluiting veroorzaken.
• Laat de aansluitingen in de klemmen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
• In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van
het type H05BB-F Tmax. 90°C (of hoger) worden gebruikt.
• Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C of hoger).
Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.
Het apparaat moet met een poolschakelaar op een elektrisch circuit zijn aangesloten, met
een contactopening van minstens 3 mm, zodat het apparaat te allen tijde uitgeschakeld kan
worden.
U moet beschikken over de correcte isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
Montage
min.
50mm
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
=
600mm
490+1mm 560+1mm
=
min.
25 mm
min.
20 mm
Beschrijving van het product
min.
28 mm
Als u een beschermdoos gebruikt (extra accessoire), dan is een beschermmat onder het apparaat
niet nodig.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Algemeen overzicht
1
145
mm
120/210
mm
5
2
265
170
mm
mm
145
mm
4
3
1
2
3
4
5
Kookzone 1200 W
Ovale kookzone 1500/2400 W
Kookzone 1200 W
Bedieningspaneel
Tweekringskookzone 750/2200 W
7
8
Beschrijving van het product
Indeling bedieningspaneel
1
2
11
3
10
4
9
5
6
7
8
Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden
geven aan welke functies worden gebruikt.
Sensorveld
Functie
1
Het apparaat in- en uitschakelen.
2
Vergrendelt/ontgrendelt het bedieningspaneel.
3
Een kookstanddisplay
Geeft de kookstand weer.
4
Kookzoneweergave van de timer
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
5
Het timerdisplay
Geeft de tijd in minuten weer.
/
6
Kookstand verhogen of verlagen.
De buitenste ring in- en uitschakelen.
7
Tijdsinstellingen verhogen of verlagen.
/
8
9
Selecteert de kookzone.
10
De buitenste ring in- en uitschakelen.
11
De functie STOP+GO in- en uitschakelen.
Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
-
De kookzone wordt gebruikt.
De
-functie werkt.
De automatische verwarmingsfunctie is in werking.
Er is een storing.
Een kookzone blijft heet (restwarmte).
Slot/kinderbeveiliging werkt.
De automatische uitschakeling is in werking getreden.
Bedieningsinstructies
9
Restwarmte-indicatie
WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar door restwarmte!
BEDIENINGSINSTRUCTIES
In- en uitschakeling
Raak
1 seconde aan om het apparaat in– of uit te schakelen.
Automatisch uitschakelen
De functie schakelt het apparaat automatisch uit als:
• Alle kookzones uitgeschakeld zijn .
• U de kookstand niet instelt nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.
• U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd
(een pan, doek, etc.). Het geluid klinkt enige tijd en het apparaat wordt uitgeschakeld.
Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.
• U een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat branden en wordt het apparaat uitgeschakeld. Zie de tabel.
De tijden van automatisch uitschakelen
Temperatuurinstelling
,
De kookzone
wordt uitgeschakeld na
6 uur
-
5 uur
4 uur
1,5 uur
Temperatuurinstelling
aanraken om te verhogen. aanraken om te verlagen. Het display toont de kookstand.
Raak en tegelijkertijd aan om de kookzone uit te schakelen.
In- en uitschakelen van de buitenste ringen
Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de grootte van het kookgerei.
aan om de buitenste ring in te schakelen. Het controlelampje gaat
Raak sensorveld /
branden. Voor meer buitenste ringen hetzelfde sensorveld opnieuw aanraken. Het bijbehorende controlelampje gaat branden.
Voer de procedure opnieuw uit om de buitenste ring uit te schakelen. Het controlelampje
dooft.
10
Bedieningsinstructies
Automatisch opwarmen
U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen
als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie afbeelding) en verlaagt dan naar de
gewenste kookstand.
Om de functie Automatisch opwarmen te starten,
dient de kookplaat koud te zijn (geen in het
display). van de kookzone keer op keer aanraken totdat de gewenste kookstand wordt ingeschakeld. Na 3 seconden verschijnt op de display.
Om de functie te stoppen, raakt u aan.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Timer
Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone deze keer wordt
gebruikt.
Stel de timer in nadat u de kookzone hebt geselecteerd.
U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de timer selecteren.
• De kookzone instellen:raak herhaaldelijk aan totdat het controlelampje van een benodigde kookzone aan gaat.
• De timer in- of uitschakelen: raak of van de timer aan om de tijd in te stellen (
00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, wordt de
tijd afgeteld.
• De timer uitschakelen: stel de kookzone in met en raak aan om de timer uit te
schakelen. De resterende tijd telt af tot 00 . Het indicatielampje van de kookzone gaat
uit.
• Resterende tijd weergeven: selecteer de kookzone met . Het indicatielampje van de
kookzone gaat sneller knipperen. Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.
Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . De kookzone wordt
uitgeschakeld.
• Het geluidssignaal stopzetten: Aanraken van
U kunt de timer gebruiken als kookwekker als de kookzones uitgeschakeld zijn. Raak
aan. Raak of aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 .
• Het geluidssignaal stopzetten: Aanraken van
STOP+GO
De
Als
-functie stelt alle kookzones in op de laagste instelling ( ).
in werking is, kunt u de warmte-instelling niet wijzigen.
stopt de timerfunctie niet.
aan. Het symbool gaat branden.
• Voor het inschakelen van deze functie, raakt u
aan. De kookstand die u eerder hebt
• Raak voor het uitschakelen van deze functie
ingesteld, wordt weergegeven.
Nuttige aanwijzingen en tips
11
Slot
Wanneer de kookzones in gebruik zijn, kunt u het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet
. Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Raak om deze functie te starten aan. Het symbool verschijnt gedurende vier seconden.
De timer blijft aan.
Raak om deze functie te stoppen aan. De kookstand die u eerder hebt ingesteld, wordt
weergegeven.
Als u het apparaat stopt, stopt deze functie ook.
De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt gebruikt.
De kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel het apparaat in met . Stel geen kookstand in.
• Raak 4 seconden aan. Het symbool gaat branden.
• Schakel het apparaat uit met .
De kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel het apparaat in met . Stel geen kookstand in. Raak 4 seconden aan. Het
symbool gaat branden.
• Schakel het apparaat uit met .
De kinderbeveiliging gedurende een kooksessie onderdrukken
• Schakel het apparaat in met . Het symbool gaat branden.
• Raak 4 seconden aan. Stel de kookstand in binnen 10 seconden. U kunt het apparaat
bedienen.
• Als u het apparaat uitschakelt met , treedt de kinderbeveiliging weer in werking.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Kookgerei
• De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.
• Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat.
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
• Zet de pan op de kookzone voordat u deze inschakelt.
• Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik te maken van
de restwarmte.
• De bodems van de pannen en kookzones dienen dezelfde afmeting te hebben.
12
Onderhoud en reiniging
De voorbeelden van kooktoepassingen
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
Temperatuurinstelling
Gebruik om:
Tijdsinstelling
1
Het door u gekookte eten warm te houden
naar behoefte
Leg een deksel op de pan.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine
5-25
min
Meng het geheel van tijd tot tijd.
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken
eieren
10-40
min
Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen van rijst
en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen
25-50
min
Voeg minstens tweemaal zoveel
vloeistof toe als rijst, melkgerechten
tijdens het bereiden tussendoor
roeren.
3-4
Stomen van groenten, vis en vlees
20-45
min
Enkele eetlepels vloeistof toevoegen
4-5
Aardappelen stomen
20-60
min
Gebruik max. ¼ l water voor 750 g
aardappelen
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden
voedsel, stoofschotels en soepen
60-150
min
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu zoals
van kalfsvlees, koteletten, rissoles, wors- nodig
tjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken,
donuts
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken
aardappelen, lendenbiefstukken, steaks
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
9
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees
(goulash, stoofvlees), frituren van friet
5-15
min
Tips
Informatie over acrylamides
Belangrijk! Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van
levensmiddelen (met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico
vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel
mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te
bruinen.
ONDERHOUD EN REINIGING
Reinig het apparaat telkens na gebruik
Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.
Problemen oplossen
13
WAARSCHUWING!
De scherpe voorwerpen en de schuurmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
Het reinigen van het apparaat met een stoom- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen niettoegestaan.
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het
apparaat.
Vuil verwijderen:
1. – Verwijder direct:gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten.
Anders kan het vuil het apparaat beschadigen. Gebruik een speciale schraper voor de
glazen plaat. Plaats de schraper schuin op de glazen plaat en verwijder resten door
het blad over het oppervlak te schuiven.
– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld:kalkvlekken, waterkringen,
vetvlekken, glimmende metaalachtige verkleuringen. Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.
2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone doek.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet inschakelen of bedienen.
• Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen
10 seconden in.
• U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt. Raak
slechts één tiptoets tegelijk aan.
• De kinderbeveiliging of toetsenblokkering of Stop+Go is actief.
Zie het hoofdstuk Gebruiksaanwijzing.
• Er zitten water- of vetspatten op het bedieningspaneel. Reinig
het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluid en het apparaat wordt uitgeschakeld.
Er klinkt een geluid als het apparaat wordt uitgeschakeld.
U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt. Verwijder het voorwerp
van de tiptoetsen.
Het apparaat wordt uitgeschakeld.
U hebt iets op de
toets.
De restwarmte-indicator gaat
niet aan.
De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is bediend. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met
de klantenservice.
De automatische opwarmfunctie start niet.
• De kookzone geeft nog steeds restwarmte af. Laat de kookzone
voldoende afkoelen.
• De hoogste kookstand is ingesteld. De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de automatische opwarmfunctie.
• U heeft de kookstand verlaagd van
. Begin vanaf
en
verhoog alleen de kookstand.
gezet. Verwijder het voorwerp van de tip-
14
Milieubescherming
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt de buitenste ring niet
inschakelen.
Schakel eerst de binnenste ring in.
De tiptoetsen worden warm.
De pan is te groot of staat te dicht bij de bediening. Plaats groter
kookgerei op de achterste kookzones indien nodig.
gaat branden.
De automatische uitschakeling is in werking getreden. Schakel
het apparaat uit en weer in.
en een getal gaan branden.
Er is een fout in het apparaat opgetreden.
Ontkoppel het apparaat enige tijd van de stroomtoevoer. Maak de
zekering los in de meterkast van het huis. Sluit opnieuw aan. Als
weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice.
Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen,
dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens
door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich
op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.
Controleer of u het apparaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het
apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice en
de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.
MILIEUBESCHERMING
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar De kunststof onderdelen
zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
15
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have
created it to give you impeccable performance for many
years, with innovative technologies that help make life
simpler – features you might not find on ordinary
appliances. Please spend a few minutes reading to get the
very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to
keep all your AEG appliances looking spotless and
working perfectly. Along with a wide range of accessories
designed and built to the high quality standards you
would expect, from specialist cookware to cutlery baskets,
from bottle holders to delicate laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop
16
Contents
CONTENTS
17
18
20
21
24
25
25
26
Safety information
Installation instructions
Product description
Operating instructions
Helpful hints and tips
Care and cleaning
What to do if…
Environment concerns
The following symbols are used in this user
manual:
Important information concerning your
personal safety and information on how to
avoid damaging the appliance.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice
Safety information
17
SAFETY INFORMATION
For your safety and correct operation of the appliance, read this manual carefully before
the installation and use. Always keep these instructions with the appliance also if you move
or sell it. The users must fully know the operation and safety functions of the appliance.
Children and vulnerable people safety
WARNING!
Do not let persons, children included, with reduced physical sensory, reduced mental functions or lack of experience and knowledge to use the appliance. They must have supervision
or instruction for the operation of the appliance by a person who is responsible for their
safety.
• Keep all packaging away from children. There is the risk of suffocation or injury.
• Keep the children away from the appliance during and after the operation, until the appliance is cold.
WARNING!
Activate the child safety device to prevent small children and pets from an accidental activation of the appliance.
Safety during operation
• Remove all packaging, stickers and layers from the appliance before the first use.
• Set the cooking zones to "off" after each use.
• The Risk of burns! Do not put cutlery or saucepan lids on the surface that you cook, as
they can become hot.
WARNING!
Fire risk! Too hot fats and oils can occur with ignition very quickly.
Correct operation
•
•
•
•
Always monitor the appliance during operation.
The appliance is only for domestic use!
Do not use the appliance as a work or a storage surface.
Do not put or keep very flammable liquids and materials, easy fusible objects (made of
plastic or aluminium) on or near the appliance.
• Be careful when you connect the appliance to the near sockets. Do not let the electricity
bonds touch the appliance or hot cookware. Do not let the electricity bonds to tangle.
How to prevent a damage to the appliance
• If the objects or cookware fall on the glass ceramic, the surface can be damaged.
• Cookware made of cast iron, cast aluminium or with damaged bottoms can cause
scratch of the glass ceramic. Do not move them on the surface.
• Do not let cookware boil dry to prevent the damage to cookware and glass.
• Do not use the cooking zones with empty cookware or without cookware.
18
Installation instructions
• Do not put the aluminium foil on the appliance.
WARNING!
If there is a crack on the surface, disconnect power supply to prevent the electrical
shock.
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Before the installation, note down the serial number (Ser. Nr.) from the rating plate.The
rating plate of the appliance is on its lower casing.
949 595 009 00
HK634060XB
58 HAD 47 AO 220-240 V 50-60-Hz
7,0 kW
AEG
The Safety Instructions
WARNING!
You must read these!
Make sure that the appliance is not damaged because of transportation. Do not connect a
damaged appliance. If it is necessary, speak to the supplier.
Only an authorised servicing technician can install, connect or repair this appliance. Use only original spare parts.
Only use the built-in appliances after you assemble the appliance into correct built-in units
and work surfaces that align to the standards.
Do not change the specifications or change this product. Risk of injury and damage to the
appliance.
Fully obey the laws, ordinances, directives and standards in force in the country where you
use the appliance (safety regulations, recycling regulations, electrical safety rules etc.)!
Keep the minimum distances to other appliances and units!
Install shock protection, for example install the drawers only with a protective floor directly
below the appliance!
Keep safe the cut surfaces of the worktop from moisture with a correct sealant!
Seal the appliance to the work top with no space between with a correct sealant!
Keep safe the bottom of the appliance from steam and moisture, e.g. from a dishwasher or
oven!
Do not install the appliance adjacent to doors and below windows! If not, when you open
the doors or windows they can push off hot cookware from the appliance.
WARNING!
Risk of injury from electrical current. Carefully obey the instructions for electrical connections.
•
•
•
•
•
The electrical mains terminal is live.
Make electrical mains terminal free of voltage.
Install correctly to give shock protection.
Loose and incorrect plug and socket connections can make the terminal become too hot.
A qualified electrician must install the connections in the clamps correctly.
Installation instructions
19
• Use a strain relief clamp on cable.
• Use the correct mains cable of type H05BB-F Tmax 90°C (or higher) for a single phase or
two phase connection.
• Replace the damaged mains cable with a special cable (type H05BB-F Tmax 90°C; or
higher). Speak your local Service Centre.
The appliance must have the electrical installation which lets you disconnect the appliance
from the mains at all poles with a contact opening width of minimum 3 mm.
You must have correct devices to isolate: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses
removed from the holder), earth leakage trips and contactors.
Assembly
min.
50mm
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
=
600mm
490+1mm 560+1mm
=
min.
25 mm
min.
20 mm
min.
28 mm
20
Product description
If you use a protection box (the additional accessory), the protective floor directly below the appliance is not necessary.
PRODUCT DESCRIPTION
General overview
1
2
145
265
mm
170
mm
145
120/210
3
mm
mm
5
1
2
3
4
5
mm
Cooking zone 1200 W
Oval cooking zone 1500/2400 W
Cooking zone 1200 W
Control panel
Double cooking zone 750/2200 W
4
Control panel layout
1
2
11
3
10
4
9
5
6
7
8
Use the sensor fields to operate the appliance. The displays indicators and sounds tell which
functions operate.
sensor field
function
1
It activates and deactivates the appliance
2
It locks/unlocks the control panel
3
A heat setting display
It shows the heat setting
4
Cooking zones' indicators of timer
It shows for which cooking zone you set the time
Operating instructions
sensor field
function
The timer display
5
It shows the time in minutes
/
6
21
It increases or decreases the heat setting
It activates and deactivates the outer ring
7
It increases or decreases the time
/
8
9
It selects the cooking zone
10
It activates and deactivates the outer ring
11
It activates and deactivates the STOP+GO function
Heat setting displays
Display
Description
The cooking zone is deactivated.
The cooking zone operates.
-
The
function operates.
The Automatic Heat Up function operates.
There is a malfunction.
A cooking zone stays hot (residual heat).
Lock / the Child Safety Device operates.
The Automatic Switch Off operates.
Residual heat indicator
WARNING!
The risk of burns from residual heat!
OPERATING INSTRUCTIONS
Activation and deactivation
Touch
for 1 second to activate or deactivate the appliance.
Automatic Switch Off
The function deactivates the appliance automatically if:
• All cooking zones are deactivated .
• You do not set the heat setting after you activate the appliance.
• You spill something or put something on the control panel for more than 10 seconds, (a
pan, a cloth, etc.). The sound operates some time and the appliance deactivates. Remove
the object or clean the control panel.
22
Operating instructions
• You do not deactivate a cooking zone or change the heat setting. After some time
comes on and the appliance deactivates. See the table.
The times of Automatic Switch Off
Heat setting
The cooking zone
deactivates after
,
-
6 hours
-
-
5 hours
4 hours
1.5 hours
The heat setting
Touch to increase the heat setting. Touch to decrease the heat setting. The display
shows the heat setting. Touch and at the same time to deactivate the cooking zone.
Activation and deactivation of the outer rings
You can adjust the surface you cook to the dimension of the cookware.
. The indicator comes on. For
To activate the outer ring touch the sensor field /
more outer rings touch the same sensor field again. The subsequent indicator comes on.
Do the procedure again to deactivate the outer ring. The indicator goes out.
Automatic Heat Up
You can get a necessary heat setting in a shorter
time if you activate the Automatic Heat Up function. This function sets the highest heat setting
for some time (see the illustration), and then decreases to the necessary heat setting.
To start the Automatic Heat Up function the
cooking zone must be cold (no in the display).
Touch of the cooking zone again and again
until the necessary heat setting comes on. After 3
seconds comes on in the display.
To stop the function touch .
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Timer
Use the Count Down Timer to set how long the cooking zone operates for only this one
time.
Set the Timer after the selection of the cooking zone.
You can set the heat setting before or after you set the timer.
• To set the cooking zone:touch again and again until the indicator of a necessary
cooking zone comes on.
• To activate or change the Timer: touch or of the timer to set the time ( 00 - 99
minutes). When the indicator of the cooking zone starts to flash slow, the time counts
down.
• To deactivate the Timer: set the cooking zone with and touch to deactivate the
Timer. The remaining time counts back to 00 . The indicator of the cooking zone goes
out.
Operating instructions
23
• To see the remaining time: set the cooking zone with . The indicator of the cooking
zone starts to flash quickly. The display shows the remaining time.
When the time comes to an end, the sound operates and 00 flashes. The cooking zone deactivates.
• To stop the sound: touch
You can use the Timer as a minute minder while the cooking zones do not operate. Touch
. Touch or to set the time. When the time comes to an end, the sound operates
and 00 flashes
• To stop the sound: touch
STOP+GO
The function sets all cooking zones that operate to the lowest heat setting ( ).
When operates, you cannot change the heat setting.
The function does not stop the timer function.
• To activate this function touch . The symbol comes on.
• To deactivate this function touch . The heat setting that you set before comes on.
Lock
When the cooking zones operate, you can lock the control panel, but not . It prevents an
accidental change of the heat setting.
First set the heat setting.
To start this function touch . The symbol comes on for 4 seconds.
The Timer stays on.
To stop this function touch . The heat setting that you set before comes on.
When you stop the appliance, you also stop this function.
The child safety device
This function prevents an accidental operation of the appliance.
To activate the child safety device
• Activate the appliance with . Do not set the heat settings.
• Touch for 4 seconds. The symbol comes on.
• Deactivate the appliance with .
To deactivate the child safety device
• Activate the appliance with . Do not set the heat settings. Touch
The symbol comes on.
• Deactivate the appliance with .
for 4 seconds.
To override the child safety device for only one cooking time
• Activate the appliance with . The symbol comes on.
• Touch for 4 seconds. Set the heat setting in 10 seconds. You can operate the appliance.
• When you deactivate the appliance with , the child safety device operates again.
24
Helpful hints and tips
HELPFUL HINTS AND TIPS
Cookware
• The bottom of the cookware must be as thick and flat as possible.
• Cookware made of enamelled steel and with aluminium or copper bottoms can cause the
colour change on the glass-ceramic surface.
Energy saving
•
•
•
•
If it is possible, always put the lids on the cookware.
Put cookware on a cooking zone before you start it.
Stop the cooking zones before the end of the cooking time to use residual heat.
The bottom of pans and cooking zones must have the same dimension.
The Examples of cooking applications
The data in the table is for guidance only.
Heat
setting
Use to:
Time
Hints
Keep warm the food you cooked
as required
Put a lid on a cookware
1-2
Hollandaise sauce, melt: butter, chocolate, gelatine
5-25
min
Mix from time to time
1-2
Solidify: fluffy omelettes, baked eggs
10-40
min
Cook with a lid on
2-3
Simmer rice and milkbased dishes, heat- 25-50
ing up ready-cooked meals
min
Add the minimum twice as much
liquid as rice, mix milk dishes part
procedure through
3-4
Steam vegetables, fish, meat
20-45
min
Add some tablespoons of liquid
4-5
Steam potatoes
20-60
min
Use max. ¼ l water for 750 g of potatoes
4-5
Cook larger quantities of food, stews
and soups
60-150
min
Up to 3 l liquid plus ingredients
6-7
Gentle fry: escalope, veal cordon bleu,
cutlets, rissoles, sausages, liver, roux,
eggs, pancakes, doughnuts
as necessary
Turn halfway through
7-8
Heavy fry, hash browns, loin steaks,
steaks
5-15
min
Turn halfway through
9
Boil large quantities of water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep-fry chips
1
Care and cleaning
25
Information on acrylamides
Important! According to the newest scientific knowledge, if you brown food (specially the
one which contains starch), acrylamides can pose a health risk. Thus, we recommend that
you cook at the lowest temperatures and do not brown food too much.
CARE AND CLEANING
Clean the appliance after each use.
Always use cookware with clean bottom.
WARNING!
The sharp objects and abrasive cleaning agents can cause damage to the appliance.
For your safety, do not clean the appliance with steam cleaners or high-pressure cleaners.
Scratches or dark stains on the glass-ceramic cause no effect on how the appliance operates.
To remove the dirt:
1. – Remove immediately:melted plastic, plastic foil, and food with sugar. If not, the dirt
can cause damage to the appliance. Use a special scraper for the glass . Put the scraper on the glass surface at an acute angle and move the blade on the surface .
– Remove after the appliance is sufficiently cool:limescale rings , water rings, fat
stains, shiny metallic discolorations. Use a special cleaning agent for glass ceramic or
stainless steel.
2. Clean the appliance with a moist cloth and some detergent.
3. At the end rub the appliance dry with a clean cloth.
WHAT TO DO IF…
Problem
Possible cause and remedy
You cannot activate the appliance or operate it.
• Activate the appliance again and set the heat setting in 10
seconds.
• You touched 2 or more sensor fields at the same time. Only
touch one sensor field.
• The Child Safety Device or the Lock or Stop+Go operates. See
the chapter Operating instruction.
• There is water or fat stains on the control panel. Clean the
control panel.
A Sound operates and the appliance deactivates.
A sound operates when the appliance is deactivated.
You put something on one or more sensor fields. Remove the object from the sensor fields.
The appliance deactivates.
You put something on the
field.
. Remove object from the sensor
26
Environment concerns
Problem
Possible cause and remedy
The residual heat indicator does The cooking zone is not hot because it operated only for a short
not comes on.
time. If the cooking zone should be hot, speak to the service centre.
The Automatic Heat Up function does not operate.
• There is still residual heat on the cooking zone. Let the cooking
zone become sufficiently cool.
• The highest heat setting is set. The highest heat setting has the
same power as the Automatic Heat Up function.
• You decreased the heat setting from
. Start from
and
only increase the heat setting.
You cannot activate outer ring.
Activate the inner ring first.
The sensor fields become hot.
The cookware is too large or you out it too near to the controls.
Put large cookware on the rear cooking zones if it is necessary.
comes on
The Automatic Switch Off operates. Deactivate the appliance and
activate it again.
and number comes on.
There is an error in the appliance.
Disconnect the appliance from the electrical supply for some
time. Disconnect the fuse from the electrical system of the house.
comes on again, speak to the service centre.
Connect again. If
If you tried the above solutions and cannot repair the problem, speak to your dealer or the
customer service. Give the data from the rating plate, three digit letter, code for the glass
ceramic (it is in the corner of the glass surface) and an error message that comes on.
Make sure, you operated the appliance correctly. If not the servicing by a customer service
technician or dealer will not be free of charge, also during the warranty period. The instructions about the customer service and conditions of guarantee are in the guarantee booklet.
ENVIRONMENT CONCERNS
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point
for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed information about recycling of this product,
please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Packaging material
The packaging materials are friendly to the environment and can be recycled. The plastic
components are identified by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard the packaging materials as
household waste at the waste disposal facilities in your municipality.
27
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé
pour vous offrir la meilleure performance pour une
longue durée, avec des technologies innovantes qui vous
simplifient la vie - autant de caractéristiques que vous ne
trouverez pas sûrement pas sur d'autres appareils.
Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice
afin d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce
qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent
parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires
conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus
élevés qui soient, des articles de cuisine spécialisés aux
range-couverts, des porte-bouteilles aux sacs à linge
délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg-electrolux.com/shop
28
Sommaire
SOMMAIRE
29
30
33
34
37
38
39
Consignes de sécurité
Instructions d'installation
Description de l'appareil
Notice d'utilisation
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de
fonctionnement
40 En matière de protection de
l'environnement
Les symboles suivants sont utilisés dans ce
manuel:
Informations importantes pour votre sécurité
et pour éviter d’abîmer l’appareil.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
29
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements, avant d'installer et
d'utiliser l'appareil pour la première fois. Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil,
même si vous veniez à le déplacer ou à le vendre. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses
options de sécurité.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
AVERTISSEMENT
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence
d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
• Ne laissez jamais les emballages à la portée des enfants. Risque d'asphyxie ou de blessure !
• Éloignez les enfants de l'appareil pendant et après son fonctionnement, jusqu'à ce que
l'appareil ait refroidi.
AVERTISSEMENT
Activez la sécurité enfants pour empêcher les enfants ou animaux de compagnie d'activer
accidentellement l'appareil.
Sécurité d'utilisation
• Retirez tous les emballages, les étiquettes (sauf la plaque signalétique) et les films protecteurs de l'appareil avant de l’utiliser pour la première fois.
• Mettez à l'arrêt les zones de cuisson après chaque utilisation.
• Risque de brûlures ! Ne posez pas de couverts ou de couvercles de casseroles sur le plan
de cuisson. Ils risqueraient de chauffer.
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie ! Surveillez attentivement la cuisson lors de friture dans l'huile ou la
graisse : les graisses surchauffées s'enflamment facilement.
Utilisation
•
•
•
•
Surveillez toujours l'appareil pendant son fonctionnement.
Cet appareil est destiné à un usage domestique normal.
N'utilisez pas l'appareil comme plan de travail ou support.
Ne posez pas ou ne stockez pas de liquides ou des matériaux inflammables, des objets
susceptibles de fondre (plastique, aluminium) sur ou à proximité de l'appareil.
• Faites attention si vous branchez d'autres appareils électriques à des prises situées à
proximité de la table de cuisson. Contrôlez que les câbles d'alimentation n'entrent pas en
30
Instructions d'installation
contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants. Contrôlez que
les câbles ne soient pas enchevêtrés.
Pour éviter d'endommager l'appareil
• Évitez de laisser tomber des objets ou des récipients sur la surface vitrocéramique. Ils risqueraient de l'endommager.
• N'utilisez pas de récipients en fonte ou en aluminium, ni de récipients dont le fond est
endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer la surface vitrocéramique. Ne les faites
pas glisser sur la surface vitrocéramique.
• Ne faites pas « brûler » les récipients et ne laissez pas leur contenu s'évaporer en totalité.
• Ne faites jamais fonctionner les zones de cuisson avec des plats de cuisson vides ou sans
aucun récipient.
• Ne placez pas du papier aluminium sur l'appareil.
AVERTISSEMENT
Si votre table de cuisson est endommagée (éclat, fêlure,...), débranchez votre appareil
pour éviter tout risque d'électrocution.
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Avant l'installation, notez le numéro de série (Ser. Nr.) figurant sur la plaque signalétique.La plaque signalétique de l'appareil se trouve sur son boîtier inférieur.
949 595 009 00
HK634060XB
58 HAD 47 AO 220-240 V 50-60-Hz
7,0 kW
AEG
Instructions d'installation
31
Les consignes de sécurité
AVERTISSEMENT
Lisez-les attentivement !
Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez jamais un
appareil endommagé. Si celui-ci est endommagé, contactez votre magasin vendeur.
Les opérations d'installation, de branchement et de réparation sont du ressort exclusif d'un
professionnel qualifié qualifié et selon les normes et règles en vigueur. Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
Les appareils encastrables ne peuvent être mis en fonctionnement qu'après avoir été installés dans des meubles et sur des plans de travail homologués et adaptés.
Ne modifiez pas et n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Si vous ne
respectez pas cette consigne, l'appareil peut être endommagé et vous risquez vous-même
d'être blessé.
L'installation doit être conforme à la législation, la réglementation, les directives et les normes en vigueur dans le pays de résidence (consignes de sécurité électro-techniques et réglementation, recyclage conforme et réglementaire, etc.).
Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils.
La protection contre les contacts accidentels doit être assurée par le montage, par exemple
les tiroirs doivent être installés uniquement avec un plancher de protection directement
sous l'appareil.
Protégez les surfaces de la découpe du plan de travail contre l'humidité en plaçant un joint
d'étanchéité dans les rainures du plan de travail.
Le joint comble les fentes entre le plan de travail et l'appareil.
Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité émanant, par exemple, d'un lave-vaisselle ou d'un four !
N'installez pas l'appareil à proximité d'une porte ou sous une fenêtre. Sinon, les récipients
chauds sur la table de cuisson pourraient se renverser à l'ouverture de celles-ci.
AVERTISSEMENT
Le courant électrique peut provoquer des blessures. Les opérations d'installation et de branchement ne doivent être réalisées que par un professionnel qualifié.
•
•
•
•
•
•
•
•
La borne d'alimentation est sous tension.
Mettez la borne d'alimentation hors tension.
Installez l'appareil correctement de manière à le protéger contre tout choc électrique.
Des connexions desserrées ou incorrectes peuvent être à l'origine d'une surchauffe des
bornes.
Le raccordement électrique ne doit être effectué que par un électricien qualifié.
Poser un serre-câble anti-traction sur le câble.
En cas de raccordement monophasé ou biphasé, utilisez impérativement le câble d'alimentation approprié de type H05BB-F Tmax 90°C (ou plus).
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial (type
H05BB-F Tmax 90°C ou de calibre supérieur). Adressez-vous au service après-vente de
votre magasin vendeur.
32
Instructions d'installation
Dans le cas d'une installation fixe, le raccordement au réseau doit être effectué par l'intermédiaire d'un interrupteur à coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
Les dispositifs d'isolement comprennent : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.
Montage
min.
50mm
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
=
600mm
490+1mm 560+1mm
=
min.
25 mm
min.
20 mm
min.
28 mm
Si vous utilisez une enceinte de protection (accessoire en option), la plaque de protection qui se fixe directement sous l'appareil n'est pas nécessaire.
33
Description de l'appareil
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Vue d'ensemble
1
2
145
265
mm
120/210
mm
1
2
3
4
5
170
mm
mm
145
3
mm
5
Zone de cuisson 1200 W
Zone de cuisson ovale 1500/2400 W
Zone de cuisson 1200 W
Bandeau de commande
Zone de cuisson à double circuit
750/2200 W
4
Description du bandeau de commande
1
2
11
3
10
4
9
5
6
7
8
Les touches sensitives permettent de commander l'appareil. Les voyants et des signaux sonores
confirment l'activation des fonctions sélectionnées.
touche sensitive
fonction
1
Active et désactive l’appareil.
2
Verrouille/déverrouille le bandeau de commande
3
Indicateur du niveau de cuisson
Indique le niveau de cuisson
4
Indicateurs du minuteur des zones de
cuisson
Il indique la zone à laquelle se réfère la durée sélectionnée.
5
Affichage du minuteur
Indique la durée en minutes
6
/
Il active ou désactive le circuit extérieur.
7
8
9
Il augmente ou diminue les niveaux de cuisson
/
Il augmente ou diminue la durée
Il sélectionne une zone de cuisson
34
Notice d'utilisation
touche sensitive
fonction
10
Il active ou désactive le circuit extérieur.
11
Il active ou désactive la fonction STOP+GO
Indicateurs du niveau de cuisson
Indicateur
Description
La zone de cuisson est désactivée.
La zone de cuisson est activée
-
La fonction
est activée.
La fonction Chauffage automatique est activée.
Il y a une anomalie.
Une zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle).
Le verrouillage / le dispositif de sécurité enfants est activé.
L’arrêt de sécurité automatique est activé.
Voyant de chaleur résiduelle
AVERTISSEMENT
La chaleur résiduelle peut être source de brûlures !
NOTICE D'UTILISATION
Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour activer ou désactiver l'appareil.
Mise à l'arrêt automatique
La fonction désactive automatiquement l'appareil si :
• Toutes les zones de cuisson sont désactivées .
• Vous ne réglez pas le niveau de cuisson après avoir activé l'appareil.
• Vous renversez quelque chose ou placez un objet (une casserole, un chiffon, etc) sur le
bandeau de commande pendant plus de 10 secondes. Un signal sonore retentit pendant
un court instant, et la table de cuisson se désactive. Enlevez l'objet ou nettoyez le bandeau de commande.
• La zone de cuisson n'est pas désactivée ou le niveau de cuisson n'est pas modifié. Après
un certain temps, s'affiche et la table de cuisson se désactive. Voir tableau.
Durées de désactivation automatique
Niveau de cuisson
,
-
-
-
35
Notice d'utilisation
La zone de cuisson se désactive
après
6 heures
5 heures
4 heures
1,5 heures
Niveau de cuisson
Appuyez sur pour augmenter le niveau de cuisson. Appuyez sur pour diminuer le niveau de cuisson. L'affichage indique le niveau de cuisson. Appuyez sur et en même
temps pour désactiver la zone de cuisson.
Activation et désactivation du circuit extérieur.
Vous pouvez adapter la surface de cuisson à la dimension du récipient.
. Le
Pour activer le circuit de cuisson extérieur, appuyez sur la touche sensitive /
voyant s'allume. Pour activer plusieurs circuits extérieurs, appuyez à nouveau sur la même
touche sensitive. Le voyant suivant s'allume.
Répétez la procédure ci-dessus pour désactiver le circuit extérieur. Le voyant s’éteint.
Démarrage automatique
La fonction de démarrage automatique de la cuisson permet d'atteindre plus rapidement le réglage
de température souhaité. Cette fonction active la
température la plus élevée pendant un certain
temps (voir l'illustration) puis redescend à la température sélectionnée.
Pour démarrer la fonction de Démarrage automatique de la cuisson, la zone de cuisson doit être
froide (pas de dans l'affichage). Appuyez sur
dans la zone de cuisson autant de fois que nécessaire pour atteindre le niveau de cuisson souhaité. Après 3 secondes, s'affiche.
Pour désactiver cette fonction, appuyez sur .
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Minuteur
Utilisez le minuteur pour régler la durée de fonctionnement de la zone de cuisson pendant
une session.
Réglez le minuteur après avoir choisi la zone de cuisson.
Le réglage du niveau de cuisson peut être défini avant ou après celui du minuteur.
• Pour régler la zone de cuisson:appuyez sur à plusieurs reprises juqu'à ce que l'indicateur d'une zone de cuisson nécessaire s'allume.
• Pour activer ou changer le minuteur : appuyez sur la touche ou du minuteur
pour régler la durée ( 00 - 99 minutes). Lorsque le voyant de la zone de cuisson clignote plus lentement, le décompte a commencé.
• Pour désactiver le minuteur : réglez la zone de cuisson avec et appuyez sur pour
désactiver le minuteur. Le décompte du temps restant s'effectue jusqu'à 00 . Le voyant
de la zone de cuisson s'éteint.
36
Notice d'utilisation
• Vérification du temps restant : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de la touche .
Le voyant de la zone de cuisson clignote plus rapidement. L'affichage indique le temps
restant.
Une fois le temps écoulé, le signal sonore retentit et 00 clignote. La zone de cuisson se
désactive.
• Arrêt du signal sonore : appuyez sur
Vous pouvez utiliser le minuteur comme minuterie lorsque les zones de cuisson ne sont pas
en fonctionnement. Appuyez sur . Appuyez sur la touche ou pour régler la durée
souhaitée. Une fois le temps écoulé, le signal sonore retentit et 00 clignote.
• Arrêt du signal sonore : appuyez sur
STOP+GO
La fonction permet de basculer simultanément toutes les zones de cuisson actives en
position de maintien au chaud ( ).
.
Il n'est désormais plus possible de modifier le niveau de cuisson en cours
La fonction n’interrompt pas le minuteur.
• Pour activer cette fonction, appuyez sur . Le symbole s'allume.
• Pour désactiver cette fonction, appuyez sur . Le niveau de cuisson précédent s'allume.
Verrouillage
Pendant l'utilisation des zones de cuisson, vous pouvez verrouiller le bandeau de commande, à l'exception de la touche . Ceci empêchera une modification involontaire du niveau
de cuisson.
Réglez tout d'abord le niveau de cuisson.
Pour démarrer cette fonction, appuyez sur . Le symbole s'allume pendant 4 secondes.
Le minuteur reste allumé.
Pour mettre à l'arrêt cette fonction, appuyez sur . Le niveau de cuisson précédent s'allume.
Lorsque vous mettez l'appareil à l'arrêt, vous désactivez également cette fonction.
Sécurité enfants
Ce dispositif permet d'éviter une utilisation involontaire de l'appareil.
Pour activer le dispositif de sécurité enfants :
• Activez l'appareil avec . Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson.
• Appuyez sur pendant 4 secondes. Le symbole s'allume.
• Désactivez l'appareil avec .
Pour désactiver le dispositif de sécurité enfants
• Activez l'appareil avec . Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson. Appuyez sur
pendant 4 secondes. Le symbole s'allume.
• Désactivez l'appareil avec .
Pour désactiver le dispositif de sécurité enfants pour une seule session de cuisson
• Activez l'appareil avec . Le symbole s'allume.
Conseils utiles
37
• Appuyez sur pendant 4 secondes. Réglez le niveau de cuisson dans les 10 secondes
qui suivent Vous pouvez utiliser l'appareil.
• Lorsque vous désactivez l'appareil avec , la sécurité enfants est à nouveau activée.
CONSEILS UTILES
Récipients de cuisson
• Le fond du récipient de cuisson doit être lisse, propre et sec, aussi plat et épais que possible avant chaque utilisation.
• Les récipients de cuisson avec un fond en émail, en aluminium ou en cuivre peuvent laisser des traces sur les zones de cuisson vitrocéramiques.
Économie d'énergie
• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.
• Déposez toujours le récipient sur la zone de cuisson avant de mettre celle-ci en fonctionnement.
• Mettez à l'arrêt les zones de cuisson avant la fin du temps de cuisson pour utiliser la
chaleur résiduelle.
• Veillez à ce que le fond du plat de cuisson corresponde à la dimension du foyer de cuisson.
Exemples de cuisson
Les valeurs figurant dans le tableau suivant sont fournies à titre indicatif.
Niveau
de
cuisson
1
Utilisation :
Pour conserver au chaud les plats que
l'on vient de cuire
Heure
selon les
besoins.
Conseils
Mettre un couvercle sur le plat de
cuisson
1-2
Sauce hollandaise ; faire fondre : beurre, 5-25
chocolat, gélatine
min
Remuer de temps en temps
1-2
Solidifier : omelettes, œufs au plat
10-40
min
Couvrir pendant la cuisson.
2-3
Faire cuire à feu doux le riz et les plats à
base de produits laitiers ; réchauffage
des plats cuisinés
25-50
min
Ajouter au moins deux fois plus
d'eau que de riz. Remuer car les aliments à base de lait se séparent durant la cuisson.
3-4
Faire cuire à la vapeur les légumes, le
poisson à l'étuvée, la viande
20-45
min
Ajouter quelques cuillerées à soupe
de liquide
4-5
Faire cuire des pommes de terre à la vapeur
20-60
min
Utiliser max. ¼ l d'eau pour 750 g
de pommes de terre.
38
Entretien et nettoyage
Niveau
de
cuisson
Utilisation :
Heure
Conseils
4-5
Cuisson de grandes quantités d'aliments, ragoûts et soupes
60-150
min
Ajouter jusqu'à 3 l de liquide, plus
les ingrédients.
6-7
Poêler à feu doux : escalopes, cordons
bleus de veau, côtelettes, rissoles, saucisses, foie, roux, œufs, crêpes, beignets
au besoin
Retourner à mi-cuisson.
7-8
Poêler à feu vif des pommes de terre
rissolées, côtelettes de filet, steaks
5-15
min
Retourner à mi-cuisson.
9
Faire bouillir de grandes quantités d'eau, cuire des pâtes, griller la viande (goulasch, bœuf
braisé), cuisson des frites.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
Utilisez toujours des récipients de cuisson dont le fond est propre.
AVERTISSEMENT
Les objets coupants et les produits de nettoyage abrasifs peuvent endommager l'appareil.
Pour des raisons de sécurité, n'utilisez jamais d'appareil à vapeur ou à haute pression pour
nettoyer la table de cuisson.
Les égratignures ou les taches sombres sur la vitrocéramique n'ont aucune influence sur le
fonctionnement de l'appareil.
Pour enlever les salissures :
1. – Retirez immédiatement : le plastique fondu, les feuilles plastique et aliments contenant du sucre. Sinon, la saleté pourrait endommager l'appareil. Utilisez un racloir
spécial pour la vitre. Tenez le racloir incliné sur la surface vitrée et faites glisser la
lame du racloir pour enlever les salissures.
– Une fois que l'appareil s'est suffisamment refroidi, enlevez :les cernes de calcaire,
traces d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes. Utilisez un
agent de nettoyage pour vitrocéramique ou acier inoxydable.
2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de détergent.
3. Et enfin, essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon propre.
En cas d'anomalie de fonctionnement
39
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème
Cause possible et solution
Vous ne réussissez pas à mettre
l'appareil en fonctionnement.
• Remettez l'appareil en fonctionnement et réglez le niveau de
cuisson dans les 10 secondes qui suivent.
• Vous avez appuyé sur 2 touches sensitives ou plus en même
temps. N'effleurez qu'une seule touche sensitive à la fois.
• La Sécurité enfants ou la fonction Stop+Go est activée. Reportez-vous au chapitre Utilisation de l'appareil.
• Il y a de l'eau ou des projections de graisse sur le bandeau de
commande. Nettoyez le bandeau de commande.
Un signal sonore retentit, l'appareil se met automatiquement
à l'arrêt.
Un signal sonore retentit lorsque l'appareil est à l'arrêt.
Vous avez recouvert une ou plusieurs zones sensitives. Retirez
l'objet des touches sensitives.
L'appareil se met à l'arrêt.
Vous avez posé un objet sur le
sensitive.
Le voyant de chaleur résiduelle
ne s'allume pas.
La zone de cuisson n'est pas chaude car elle n'a été activée que
pendant un court laps de temps. Si la zone de cuisson est censée
être chaude, faites appel à votre service après-vente.
La fonction de démarrage automatique de la cuisson ne
fonctionne pas.
• Il y a encore de la chaleur résiduelle sur le zone de cuisson.
Laissez refroidir la zone de cuisson.
• Le niveau de cuisson maximum est réglé. Le niveau de cuisson
maximum offre la même puissance que la fonction de démarrage automatique de la cuisson.
• Vous avez réduit le niveau de cuisson à partir de
. Commencez à
et faites uniquement augmenter le niveau de
cuisson.
Il est impossible d'activer le circuit extérieur.
Activez le circuit intérieur d'abord.
Les touches sensitives commencent à chauffer.
Placez les récipients de cuisson de grande taille sur les zones de
cuisson arrière, si nécessaire.
. Retirez l'objet de la touche
s'allume
L’arrêt de sécurité est activé. Mettez l'appareil à l'arrêt puis remettez-le en fonctionnement.
et un chiffre s'affiche.
L'appareil présente une anomalie.
Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pendant quelques minutes. Déconnectez le fusible de l'installation domestique.
s'affiche à nouveau, contactez le service
Reconnectez-le. Si
après-vente.
Si les indications ci-dessus ne vous permettent pas de remédier au problème, veuillez vous
adresser à votre magasin vendeur ou au service après-vente. Veuillez lui fournir les informations figurant sur la plaque signalétique, la combinaison à 3 lettres et chiffres pour la
vitrocéramique (située dans un des coins de la table de cuisson) et le type de message d'erreur qui s'affiche.
40
En matière de protection de l'environnement
Veillez à faire fonctionner l'appareil correctement. En cas d'erreur de manipulation de la
part de l'utilisateur, le déplacement du technicien du service après-vente ou du magasin
vendeur peut être facturé même en cours de garantie. Les instructions relatives au service
après-vente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de garantie.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Emballage
Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en plastique sont identifiables grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.
41
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden
haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von
seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen
Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren
können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie
sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein
makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer
AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten
Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu
Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg-electrolux.com/shop
42
Inhalt
INHALT
43
44
47
48
51
52
53
54
Sicherheitshinweise
Montageanleitung
Gerätebeschreibung
Gebrauchsanweisung
Praktische Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Umwelttipps
In dieser Benutzerinformation werden
folgende Symbole verwendet:
Wichtige Hinweise zur Sicherheit von
Personen und Informationen zur
Vermeidung von Geräteschäden
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
43
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor Installation und
dem Gebrauch des Geräts die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät auf, auch wenn Sie umziehen
oder das Gerät verkaufen. Jeder, der dieses Gerät benutzt, muss mit der Bedienung und den
Sicherheitsmerkmalen gut vertraut sein.
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen
WARNUNG!
Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen dieses Gerät
benutzen. Solche Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der Bedienung
des Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungsund Verletzungsgefahr.
• Halten Sie Kinder während und nach dem Betrieb vom Gerät fern, bis das Gerät kalt geworden ist.
WARNUNG!
Aktivieren Sie die Kindersicherung, damit kleine Kinder oder Haustiere das Gerät nicht versehentlich einschalten können.
Sicherheit während des Betriebs
• Entfernen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts sämtliches Verpackungsmaterial sowie alle Aufkleber und Folien.
• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus.
• Verbrennungsgefahr! Legen Sie kein Besteck und keine Deckel auf die Oberfläche, auf der
Sie kochen, da diese heiß werden können.
WARNUNG!
Brandgefahr!Überhitzte Fette und Öle können sich sich sehr schnell entzünden.
Ordnungsgemäßer Betrieb
•
•
•
•
Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt!
Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.
Stellen Sie keine feuergefährlichen Flüssigkeiten oder Materialien und keine Gegenstände, die schmelzen können (aus Kunststoff oder Aluminium), in der Nähe des Geräts oder
auf dem Gerät ab.
• Gehen Sie beim elektrischen Anschluss des Geräts an eine Anschlussdose sorgsam vor.
Achten Sie darauf, dass das Gerät oder heißes Kochgeschirr nicht von Stromkabeln berührt wird. Achten Sie darauf, dass sich keine Stromkabel verheddern.
44
Montageanleitung
Vermeiden von Schäden am Gerät
• Wenn Kochgeschirr oder andere Gegenstände auf die Glaskeramik fallen, kann die Oberfläche beschädigt werden.
• Kochgeschirr aus Gusseisen oder Aluminiumguss oder mit beschädigten Böden kann die
Glaskeramikoberfläche verkratzen. Schieben Sie sie nicht auf der Oberfläche hin und her.
• Vermeiden Sie das Leerkochen von Kochgeschirr, um Schäden am Kochgeschirr und der
Glaskeramik zu verhindern.
• Benutzen Sie die Kochzonen nicht mit leerem Kochgeschirr oder ohne Kochgeschirr.
• Legen Sie keine Aluminiumfolie auf das Gerät.
WARNUNG!
Bei Sprüngen in der Oberfläche des Kochfelds ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus
der Steckdose. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
MONTAGEANLEITUNG
Notieren Sie vor der Montage die Seriennummer (Ser. Nr.), die Sie auf dem Typenschild finden.Das Typenschild befindet sich unten am Gehäuse des Geräts.
949 595 009 00
HK634060XB
58 HAD 47 AO 220-240 V 50-60-Hz
7,0 kW
AEG
Montageanleitung
45
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Lesen Sie unbedingt die folgenden Hinweise.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät beim Transport nicht beschädigt wurde. Schließen Sie
ein beschädigtes Gerät nicht an. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Lieferanten.
Das Gerät darf nur von einem Servicetechniker einer autorisierten Kundendienststelle aufgestellt, angeschlossen oder repariert werden. Verwenden Sie nur Originalersatzteile.
Einbaugeräte dürfen nur nach dem Einbau in bzw. unter normgerechte, passende Einbauschränke und Arbeitsplatten betrieben werden.
Nehmen Sie weder technische noch anderweitige Änderungen am Gerät vor. Andernfalls
besteht Verletzungsgefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.
Die im Einsatzland des Geräts geltenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen
(Sicherheits- und Recyclingbestimmungen, elektrotechnische Sicherheitsregeln usw.) sind
unbedingt einzuhalten.
Halten Sie die Mindestabstände zu anderen Geräten ein!
Der Berührungsschutz muss durch den Einbau gewährleistet sein. Schubladen müssen zum
Beispiel mit einem Bodenschutz direkt unter dem Gerät installiert werden.
Die Schnittflächen an der Arbeitsplatte müssen mit einem geeigneten Dichtungsmaterial
vor Feuchtigkeit geschützt werden!
Das Kochfeld muss so eingebaut werden, dass es spaltfrei mit der Arbeitsplatte abschließt.
Dazu ist eine geeignete Dichtung erforderlich!
Schützen Sie die Geräteunterseite vor Dampf und Feuchtigkeit, die z.B. durch einen Geschirrspüler oder Backofen entstehen können.
Das Gerät darf nicht direkt neben Türen oder unter Fenstern installiert werden! Andernfalls
könnten Sie beim Öffnen der Tür oder des Fensters versehentlich heißes Kochgeschirr vom
Gerät herunterstoßen.
WARNUNG!
Es besteht Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom. Beachten Sie genau sämtliche Anweisungen zu den elektrischen Anschlüssen.
•
•
•
•
•
Die Netzanschlussklemme liegt an Spannung.
Die Netzanschlussklemme muss spannungsfrei gemacht werden.
Der Berührungsschutz muss durch einen fachgerechten Einbau gewährleistet sein.
Lockere und unsachgemäße Steckverbindungen können die Klemme überhitzen.
Die Klemmverbindungen müssen von einem Elektroinstallateur fachgerecht ausgeführt
werden.
• Am Kabel ist eine Zugentlastung erforderlich.
• Bei einem ein- oder zweiphasigen Anschluss muss das entsprechende Netzkabel des Typs
H05BB-F Tmax 90 °C (oder höher) verwendet werden.
• Ein beschädigtes Netzkabel muss durch ein entsprechendes Spezialkabel (Typ H05BB-F
Tmax 90 °C oder höher) ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.
Bei der elektrischen Installation des Geräts ist eine Einrichtung vorzusehen, die es ermöglicht, alle Pole des Geräts mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm von der
Spannungsquelle zu trennen.
46
Montageanleitung
Es sind geeignete Sicherheitseinrichtungen erforderlich: Überlastschalter, Sicherungen
(Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können), Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Montage
min.
50mm
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
=
600mm
490+1mm 560+1mm
=
min.
25 mm
min.
20 mm
min.
28 mm
Wenn Sie einen Schutzkasten (zusätzliches Zubehör) verwenden, ist der Bodenschutz direkt unter
dem Gerät nicht erforderlich.
Gerätebeschreibung
47
GERÄTEBESCHREIBUNG
Allgemeine Übersicht
1
2
145
265
mm
170
mm
145
120/210
3
mm
mm
5
1
2
3
4
5
mm
Kochzone 1200 W
Ovale Kochzone 1500/2400 W
Kochzone 1200 W
Bedienfeld
Zweikreis-Kochzone 750/2200 W
4
Bedienfeldanordnung
1
2
11
3
10
4
9
5
6
7
8
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Anzeigen, Kontrolllampen und akustische Signale
informieren Sie über die aktiven Funktionen.
Sensorfeld
Funktion
1
Ein- und Ausschalten des Geräts
2
Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds
3
Kochstufenanzeige
Zeigt die Kochstufe an
4
Kochzonenanzeigen für den Timer
Zeigt an, für welche Kochzone der Timer eingestellt ist
5
Timer-Anzeige
Anzeige der Zeit in Minuten
6
/
Ein- und Ausschalten des äußeren Heizkreises
7
8
9
Erhöht oder verringert die Kochstufe
/
Erhöht oder verringert die Zeit
Auswahl der Kochzone
48
Gebrauchsanweisung
Sensorfeld
Funktion
10
Ein- und Ausschalten des äußeren Heizkreises
11
Ein- und Ausschalten der Funktion STOP+GO
Anzeige der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
Die Kochzone ist eingeschaltet.
-
Die Funktion
ist eingeschaltet.
Die Ankochautomatik ist in Betrieb.
Eine Fehlfunktion ist aufgetreten.
Eine Kochzone ist noch warm (Restwärme).
Die Tastensperre oder die Kindersicherung ist aktiv.
Die Abschaltautomatik ist eingeschaltet.
Restwärmeanzeige
WARNUNG!
Verbrennungsgefahr durch Restwärme!
GEBRAUCHSANWEISUNG
Ein- und Ausschalten
Berühren Sie
1 Sekunde lang , um das Gerät ein- oder auszuschalten.
Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Gerät in folgenden Fällen automatisch ausgeschaltet:
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet .
• Nach dem Einschalten des Geräts wird keine Kochstufe gewählt.
• Das Bedienfeld ist mehr als 10 Sekunden mit verschütteten Lebensmitteln oder einem
Gegenstand bedeckt (Pfanne, Tuch, usw.). Ein Signal ertönt und das Gerät wird ausgeschaltet. Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen Sie das Bedienfeld.
• Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die Kochstufe wurde nicht geändert.
Nach einer gewissen Zeit leuchtet das Symbol auf und das Gerät wird ausgeschaltet.
Siehe Tabelle.
Zeiten der Abschaltautomatik
Kochstufe
,
-
-
-
49
Gebrauchsanweisung
Die Kochzone
schaltet sich aus
nach
6 Stunden
5 Stunden
4 Stunden
1,5 Stunden
Kochstufe einstellen
Durch die Berührung von , erhöht sich die Kochstufe. Durch die Berührung von , verringert sich die Kochstufe. Das Display zeigt die eingestellte Kochstufe an. Berühren Sie zum
Ausschalten der Kochzone und gleichzeitig.
Ein- und Ausschalten der äußeren Heizkreise
Die Kochflächen können an die Größe des Kochgeschirrs angepasst werden.
, um den äußeren Heizkreis einzuschalten. Die Anzeige
Berühren Sie das Sensorfeld /
leuchtet auf. Wenn Sie weitere äußere Heizkreise einschalten möchten, berühren Sie das
Sensorfeld nochmals. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.
Wiederholen Sie den Vorgang, um den äußeren Heizkreis auszuschalten. Die Kontrolllampe
erlischt.
Ankochautomatik
Mit der Ankochautomatik wird die erforderliche
Kochstufe in kürzerer Zeit erreicht. Bei Verwendung dieser Funktion wird eine gewisse Zeit lang
die höchste Kochstufe (siehe Abbildung) eingestellt und anschließend auf die erforderliche Stufe
zurückgeschaltet.
Um die Ankochautomatik starten zu können, muss
die Kochzone kalt sein (auf dem Display wird nicht
angezeigt). Berühren Sie der Kochzone wiederholt, bis die gewünschte Kochstufe angezeigt
wird. Nach 3 Sekunden leuchtet auf dem Display.
Berühren Sie zum Ausschalten der Funktion .
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Timer
Mit dem Kurzzeitmesser stellen Sie ein, wie lange eine Kochzone für einen einzelnen Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
Stellen Sie den Timer ein, nachdem Sie die Kochzone ausgewählt haben.
Sie können die Kochstufe einstellen, bevor Sie den Timer einstellen oder umgekehrt.
• Auswahl der Kochzone:Berühren Sie wiederholt, bis die Kontrolllampe der gewünschten Kochzone leuchtet.
• Aktivieren oder Ändern des Timers:Berühren Sie oder , um die Dauer für den Timer einzustellen ( 00 - 99 Minuten). Wenn die Anzeige der Kochzone langsamer blinkt,
wird die Zeit heruntergezählt.
• Deaktivieren des Timers: Wählen Sie die Kochzone mit und berühren Sie , um den
Timer zu deaktivieren. Die Restzeit wird auf 00 heruntergezählt. Die Anzeige der Kochzone erlischt.
50
Gebrauchsanweisung
• Anzeigen der verbleibenden Zeit: Wählen Sie die Kochzone aus. Die Anzeige der
Kochzone blinkt schneller. Das Display zeigt die verbleibende Zeit an.
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ist ein Signalton zu hören und 00 blinkt. Die
Kochzone wird ausgeschaltet.
• Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie .
Wenn die Kochzonen nicht in Betrieb sind, können Sie den Timer als Kurzzeitwecker verwenden. Berühren Sie . Berühren Sie oder , um die Zeit einzustellen. Nach Ablauf
der eingestellten Zeit ist ein Signalton zu hören und 00 blinkt.
• Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie .
STOP+GO
Mit der Funktion werden alle eingeschalteten Kochzonen auf die niedrigste Kochstufe (
) geschaltet.
Ist aktiviert, lässt sich die Kochstufe nicht ändern.
Die Funktion unterbricht nicht die Timer-Funktion.
• Berühren Sie zur Aktivierung dieser Funktion . Das Symbol leuchtet.
. Die zuvor ausgewählte Kochstufe
• Berühren Sie zur Deaktivierung dieser Funktion
wird eingestellt.
Tastensperre
Wenn die Kochzonen in Betrieb sind, können Sie zwar das Bedienfeld verriegeln, jedoch
nicht das Sensorfeld . So wird verhindert, dass die Kochstufe versehentlich geändert
wird.
Stellen Sie erst die Kochstufe ein.
Berühren Sie zur Aktivierung der Funktion. Das Symbol wird 4 Sekunden lang angezeigt.
Die Uhr läuft weiter.
Berühren Sie zur Deaktivierung der Funktion. Die zuvor ausgewählte Kochstufe wird eingestellt.
Diese Funktion wird deaktiviert, sobald das Gerät ausgeschaltet wird.
Kindersicherung
Diese Funktion verhindert eine versehentliche Bedienung des Geräts.
Aktivieren der Kindersicherung:
• Schalten Sie das Gerät mit ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein.
• Berühren Sie 4 Sekunden lang. Das Symbol leuchtet.
• Schalten Sie das Gerät mit aus.
Deaktivieren der Kindersicherung
• Schalten Sie das Gerät mit ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein. Berühren Sie
Sekunden lang. Das Symbol leuchtet.
• Schalten Sie das Gerät mit aus.
Deaktivieren der Kindersicherung für einen einzelnen Kochvorgang
• Schalten Sie das Gerät mit ein. Das Symbol leuchtet.
4
Praktische Tipps und Hinweise
51
• Berühren Sie 4 Sekunden lang. Stellen Sie die Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden
ein. Das Gerät kann jetzt benutzt werden.
• Nachdem das Gerät mit ausgeschaltet wurde, ist die Kindersicherung wieder aktiv.
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
Kochgeschirr
• Der Boden des Kochgeschirrs sollte so dick und flach wie möglich sein.
• Kochgeschirr aus Stahlemaille oder mit Aluminium- oder Kupferböden kann Verfärbungen der Glaskeramikoberfläche verursachen.
Energie sparendes Kochen
• Verwenden Sie das Kochgeschirr, wenn möglich, immer mit Deckel.
• Setzen Sie das Kochgeschirr vor dem Einschalten der Kochzone auf.
• Schalten Sie die Kochzonen bereits vor dem Ende des Garvorgangs aus und nutzen Sie
die Restwärme.
• Der Boden des Kochgeschirrs und die verwendete Kochzone sollten gleich groß sein.
Anwendungsbeispiele zum Kochen
Die Angaben in der folgenden Tabelle sind Richtwerte.
Kochstufe
Verwendung:
Dauer
Tipps
Warmhalten von gegarten Speisen
nach
Bedarf
Legen Sie einen Deckel auf das
Kochgeschirr
1-2
Sauce Hollandaise; zerlassen: Butter,
Schokolade, Gelatine
5-25
Min.
Ab und zu umrühren
1-2
Stocken: Luftiges Omelette, gebackene
Eier
10-40
Min.
Mit Deckel garen
2-3
Köcheln von Reis und Milchgerichten,
Erhitzen von Fertiggerichten
25-50
Min.
Mindestens doppelte Menge Flüssigkeit zum Reis geben, Milchgerichte zwischendurch umrühren
3-4
Dünsten von Gemüse, Fisch, Fleisch
20-45
Min.
Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzugeben
4-5
Dampfgaren von Kartoffeln
20-60
Min.
Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden
4-5
Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen
60-150
Min.
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten
6-7
Bei geringer Hitze anbraten: Schnitzel,
nach
Cordon bleu, Koteletts, Frikadellen, Brat- Bedarf
würste, Leber, Mehlschwitze, Eier,
Pfannkuchen, Donuts
1
Nach der Hälfte der Garzeit einmal
wenden
52
Reinigung und Pflege
Kochstufe
Verwendung:
Dauer
5-15
Min.
Tipps
7-8
Bei starker Hitze anbraten: Rösti, Lendenstücke, Steaks
Nach der Hälfte der Garzeit einmal
wenden
9
Aufkochen großer Mengen Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,
Schmorbraten), Frittieren von Pommes Frites
Informationen zu Acrylamiden
Wichtig! Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen kann die Bräunung von
Lebensmitteln, speziell bei stärkehaltigen Produkten, eine gesundheitliche Gefährdung
durch Acrylamid verursachen. Daher empfehlen wir, bei möglichst niedrigen Temperaturen
zu garen und die Speisen nicht zu stark zu bräunen.
REINIGUNG UND PFLEGE
Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
WARNUNG!
Scharfe Objekte und Scheuermittel können das Gerät beschädigen.
Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger gereinigt werden.
Kratzer oder dunkle Flecken in der Glaskeramik beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des
Geräts nicht.
So entfernen Sie Verschmutzungen:
1. – Sofort entfernen:geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel.
Andernfalls können die Verschmutzungen das Gerät beschädigen. Verwenden Sie einen speziellen Reinigungsschaber für Glas. Den Reinigungsschaber schräg zur Glasfläche ansetzen und über die Oberfläche bewegen.
– Entfernen, nachdem sich das Gerät ausreichend abgekühlt hat:Kalk- und Wasserränder, Fettspritzer, metallisch schimmernde Verfärbungen. Verwenden Sie hierfür einen speziellen Reiniger für Glaskeramik oder Edelstahl.
2. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
3. Am Ende das Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben.
Was tun, wenn …
53
WAS TUN, WENN …
Problem
Das Gerät kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.
Mögliche Ursache und Abhilfe
• Schalten Sie das Gerät erneut ein und stellen Sie innerhalb von
10 Sekunden die Kochstufe ein.
• Zwei oder mehr Sensorfelder wurden gleichzeitig berührt. Berühren Sie nur ein einzelnes Sensorfeld.
• Die Kindersicherung, die Tastensperre oder Stop+Go ist aktiv.
Siehe Abschnitt „Gebrauchsanweisung“.
• Wasser oder Fettspritzer befinden sich auf dem Bedienfeld. Bedienfeld abwischen.
Es wird ein akustisches Signal
Ein oder mehrere Sensorfelder wurden bedeckt. Entfernen Sie den
ausgegeben und das Gerät wird Gegenstand von den Sensorfeldern.
ausgeschaltet.
Bei ausgeschaltetem Gerät ist
ein Signalton zu hören.
Das Gerät wird ausgeschaltet.
Sie haben etwas auf
vom Sensorfeld.
Die Restwärmeanzeige leuchtet
nicht.
Die Kochzone ist nicht heiß, da sie nur kurze Zeit in Betrieb war.
Sollte die Kochzone eigentlich heiß sein, wenden Sie sich bitte an
Ihren Kundendienst.
Die Ankochautomatik startet
nicht.
• In der Kochzone ist noch Restwärme vorhanden. Lassen Sie die
Kochzone abkühlen.
• Die höchste Kochstufe ist eingestellt. Die höchste Kochstufe
hat die gleiche Leistung wie die Ankochautomatik.
• Sie haben die Kochstufe beginnend bei
verringert. Beginnen Sie bei
und erhöhen Sie die Kochstufe, ohne sie zwischendurch zu verringern.
Der äußere Heizkreis lässt sich
nicht einschalten.
Schalten Sie zuerst den inneren Heizkreis ein.
Die Sensorfelder werden heiß.
Das Kochgeschirr ist zu groß, oder Sie haben es zu nahe an die
Bedienelemente gestellt. Stellen Sie großes Kochgeschirr nötigenfalls auf die hinteren Kochzonen.
gestellt. Entfernen Sie den Gegenstand
leuchtet auf.
Die Abschaltautomatik hat ausgelöst. Schalten Sie das Gerät aus
und wieder ein.
und eine Zahl leuchten auf.
Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten.
Trennen Sie das Gerät eine Zeit lang vom Netz. Schalten Sie die
Sicherung im Sicherungskasten der Hausinstallation aus. Schalten
erneut aufleuchtet, beSie die Sicherung wieder ein. Wenn
nachrichtigen Sie den Kundendienst.
Wenn Sie das Problem mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder den Kundendienst. Geben Sie dabei
die Daten auf dem Typenschild, den Code aus drei Buchstaben für die Glaskeramik (befindet
sich in der Ecke der Glasfläche) und die angezeigte Fehlermeldung an.
54
Umwelttipps
Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät korrekt bedient haben. Wenn Sie das Gerät falsch
bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine Gebühr an. Die Anweisungen zum Kundendienst und die Garantiebedingungen finden Sie im Garantieheft.
UMWELTTIPPS
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.
Verpackungsmaterial
Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Kunststoffteile
sind mit internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<, >PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen
Sie das Verpackungsmaterial bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Behältern.
55
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha
sido creado para ofrecer un rendimiento impecable
durante muchos años, con innovadoras tecnologías que
facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no
encuentre en electrodomésticos corrientes. Por favor,
dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de
todas sus ventajas.
ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
En la página web de AEG, encontrará todo lo necesario
para la perfecta limpieza y funcionamiento de todos sus
electrodomésticos AEG. Junto con una amplia gama de
accesorios diseñados y fabricados conforme a los
elevados estándares de calidad característicos de la
marca, desde utensilios de cocina especializados a cestos
de cubiertos, desde portabotellas a bolsas para el lavado
de prendas delicadas...
Visite la tienda web en
www.aeg-electrolux.com/shop
56
Índice de materias
ÍNDICE DE MATERIAS
57
58
61
62
65
66
67
68
Información sobre seguridad
Instrucciones de instalación
Descripción del producto
Instrucciones de uso
Consejos útiles
Mantenimiento y limpieza
Qué hacer si…
Aspectos medioambientales
En este manual de usuario se utilizan los
símbolos siguientes:
Datos importantes referentes a su seguridad
personal e información sobre la manera de
evitar que el aparato sufra daños.
Datos y recomendaciones generales
Información medioambiental
Salvo modificaciones
Información sobre seguridad
57
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, lea atentamente
este manual antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez. Guarde estas instrucciones junto al aparato para que estén siempre a mano, incluso si se muda o lo vende. Es importante
que los usuarios conozcan perfectamente el funcionamiento y las funciones de seguridad
del aparato.
Seguridad de niños y personas vulnerables
ADVERTENCIA
Este electrodoméstico no debe ser usado por niños, personas con capacidades físicas o
mentales reducidas, ni tampoco por personas sin experiencia en el manejo del aparato, a
menos que lo hagan bajo las instrucciones o la supervisión de la persona responsable de su
seguridad.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe riesgo de asfixia o de
lesiones.
• Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños durante y después del funcionamiento, hasta que éste se enfríe.
ADVERTENCIA
Active el bloqueo de seguridad para niños para que no puedan poner en marcha el aparato
de forma accidental.
Seguridad durante el funcionamiento
• Retire todo el material de embalaje, adhesivos y láminas de protección del aparato antes
del primer uso.
• Apague las zonas de cocción después de cada uso.
• ¡Riesgo de quemaduras! No coloque cubiertos ni tapaderas sobre la superficie de cocción,
ya que podrían calentarse en exceso.
ADVERTENCIA
¡Peligro de incendio! Las grasas y los aceites demasiado calientes pueden prenderse rápidamente.
Funcionamiento correcto
•
•
•
•
No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
No utilice el aparato como superficie de trabajo o almacenamiento.
No deje ni guarde líquidos o materiales inflamables ni objetos que puedan fundirse fácilmente (por ejemplo, objetos hechos de plástico o aluminio) sobre el aparato ni cerca de
éste.
• Tenga mucho cuidado cuando enchufe el aparato a las tomas de corriente. No permita
que los cables eléctricos entren en contacto con el aparato ni con utensilios de cocina
calientes. Coloque los cables eléctricos de forma que no se puedan enredar.
58
Instrucciones de instalación
Cómo evitar daños al aparato
• Evite la caída de objetos o utensilios de cocina sobre la superficie vitrocerámica.
• Los utensilios de cocina de hierro o aluminio fundido, o que tengan la base dañada, pueden arañar la vitrocerámica. No los arrastre sobre la superficie.
• No permita que el contenido de los utensilios de cocina hierva hasta que se agote el líquido, a fin de evitar daños en éstos y en la vitrocerámica.
• No utilice las zonas de cocción si la sartén o cacerola que están en dicha zona están vacías.
• No coloque papel de aluminio sobre el aparato.
ADVERTENCIA
Si la superficie llegara a agrietarse, desenchufe el aparato de la corriente para evitar
posibles descargas eléctricas.
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Antes de proceder a ejecutar la instalación, anote el número de serie (Ser. Nr.) que se indica en la placa de datos técnicos.Dicha placa puede encontrarse en la caja inferior.
949 595 009 00
HK634060XB
58 HAD 47 AO 220-240 V 50-60-Hz
7,0 kW
AEG
Instrucciones de instalación
59
Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA
Lea atentamente estas instrucciones.
Asegúrese de que el aparato no ha sufrido daños durante el transporte. No enchufe el aparato si está dañado. En caso necesario, póngase en contacto con el proveedor.
Este aparato sólo puede ser instalado, conectado o reparado por personal de servicio técnico homologado. Utilice sólo piezas de recambio originales.
Los aparatos que han de ir integrados en la cocina sólo deben utilizarse una vez encastrados
en los muebles adecuados y con las encimeras y superficies de trabajo apropiadas.
No cambie las especificaciones ni modifique este producto en modo alguno. Podría sufrir
lesiones o dañar el aparato.
Siga rigurosamente las leyes, ordenanzas, directivas y normas (de seguridad, eliminación de
residuos, instalaciones eléctricas, etc.) vigentes en el país donde vaya a utilizar el aparato.
Respete siempre las distancias mínimas entre el aparato y los demás electrodomésticos y
mobiliario.
La instalación deberá disponer de la protección adecuada contra descargas eléctricas; por
ejemplo, sólo podrán instalarse cajones bajo el aparato si éste cuenta con suelo protector.
Proteja las superficies cortadas de la encimera con un material sellador antihumedad.
Emplee el sellador correcto para fijar el aparato a la encimera sin dejar huecos.
Proteja la parte inferior del aparato de la acción del vapor y la humedad procedente, por
ejemplo, de un lavavajillas o un horno.
No instale el aparato junto a una puerta o debajo de una ventana. De lo contrario, al abrir
las puertas o ventanas, éstas podrían desplazar los utensilios calientes de la zona de cocción
del aparato.
ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por corriente eléctrica. Siga atentamente las instrucciones para las conexiones eléctricas.
•
•
•
•
•
Las bornas de conexión eléctrica a la red tienen corriente.
Desconecte de la tensión las bornas de conexión eléctrica a la red.
Asegure la protección contra descargas eléctricas mediante una instalación correcta.
Unas conexiones de enchufe flojas e inadecuadas pueden sobrecalentar el borne.
Asegúrese de que las conexiones de los bornes las realiza un electricista homologado y
en la forma correcta.
• Utilice una fijación de alivio de la tracción del cable.
• En el caso de que se produzca una conexión de una o dos fases, utilice el cable de alimentación que corresponda del tipo H05BB-F Tmáx 90 ºC (o superior).
• Sustituya el cable dañado por uno especial (tipo H05BB-F Tmáx 90 ºC o superior). Póngase en contacto con el centro de servicio técnico local.
El aparato debe ir provisto de un dispositivo que permita desconectarlo del suministro de
red en todos los polos y que al abrirse tenga una separación mínima entre contactos de 3
mm.
Debe disponer de los dispositivos correctos para aislar: línea con protección contra los cortocircuitos, fusibles (tipo tornillo que puedan retirarse del soporte), dispositivos de fuga a
tierra y contactores.
60
Instrucciones de instalación
Montaje
min.
50mm
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
=
600mm
490+1mm
560+1mm
=
min.
25 mm
min.
20 mm
min.
28 mm
Si utiliza una caja de protección (accesorio adicional), el suelo de protección situado directamente
bajo el aparato ya no será necesario.
Descripción del producto
61
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Descripción general
1
2
145
265
mm
170
mm
120/210
1
2
3
4
5
mm
145
3
mm
mm
5
Zona de cocción de 1.200 W
Zona de cocción oval a 1.500/2.400 W
Zona de cocción de 1.200 W
Panel de control
Zona de cocción doble a 750/2.200 W
4
Disposición del panel de control
1
2
11
3
10
4
9
5
6
7
8
Utilice el aparato con los sensores. Las pantallas, indicadores y sonidos dicen qué funciones se
han iniciado.
sensor
función
1
Enciende y apaga el aparato.
2
Bloquea y desbloquea el panel de control
3
Indicador del nivel de calor
Muestra el nivel de calor elegido
4
Indicadores del temporizador de las
zonas de cocción
Muestra la zona para la que se ha ajustado el
tiempo
5
Pantalla del temporizador
Muestra el tiempo en minutos
6
/
Activa y desactiva el anillo exterior.
7
8
9
Aumenta o reduce el ajuste de calor
/
Aumenta o reduce el tiempo
Selecciona la zona de cocción
62
Instrucciones de uso
sensor
función
10
Activa y desactiva el anillo exterior.
11
Activa y desactiva la función STOP+GO
Indicación de la temperatura en pantalla
Indicador
Descripción
La zona de cocción está apagada.
La zona de cocción está en funcionamiento.
-
La función
está activada.
Se usa la función de calentamiento automático.
Hay un fallo de funcionamiento.
La zona de cocción sigue estando caliente (calor residual).
Las funciones de bloqueo / bloqueo de seguridad para niños están activas.
La función de desconexión automática está activada.
Indicador de calor residual
ADVERTENCIA
¡Riesgo de quemaduras por calor residual!
INSTRUCCIONES DE USO
Activación y desactivación
Toque
durante 1 segundo para encender o apagar el aparato.
Desconexión automática
La función desconecta automáticamente el aparato siempre que:
• todas las zonas de cocción están apagadas .
• no se ajusta un nivel de calor después de encender el aparato
• se vierte algo o se coloca algún objeto sobre el panel de control durante más de 10 segundos (un recipiente, un trapo, etc.) El aparato emite varias veces una señal acústica y
la placa se apaga. Retire el objeto o limpie el panel de control.
• No apague una zona de cocción ni cambie la temperatura. Al cabo de un cierto tiempo,
se enciende el símbolo y se apaga el aparato. Consulte la tabla.
Tiempos de desconexión automática
Ajuste de la temperatura
,
-
-
-
63
Instrucciones de uso
La zona de cocción se apaga
después de
6 horas
5 horas
4 horas
1,5 horas
Ajuste de temperatura
Toque para aumentar el nivel de calor. Toque para reducir el nivel de calor. El indicador muestra el ajuste de temperatura. Toque y al mismo tiempo para apagar la zona
de cocción.
Encendido y apagado de los anillos exteriores
Es posible adaptar la superficie de cocción al tamaño del recipiente.
. Se enciende el indicador. Para
Para encender el anillo exterior, toque el sensor /
más anillos exteriores, vuelva a tocar el mismo sensor. Se enciende el indicador siguiente.
Repita el procedimiento para apagar el anillo exterior. El indicador se apaga.
Calentamiento automático
Puede ajustar el calor necesario de forma más rápida si activa la función de Calentamiento automático. Esta función ajusta la temperatura más
alta durante un tiempo (consulte el gráfico) y a
continuación la reduce hasta el ajuste adecuado.
Para activar la función de calentamiento automático, la zona de cocción debe estar fría (ningún indicador iluminado). Toque de la zona de
cocción repetidamente hasta que se ilumine el
ajuste de temperatura necesario. Transcurridos 3
segundos, aparece en la pantalla.
Para detener la función, toque .
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Temporizador
Utilice el temporizador para regular el tiempo que desee mantener encendida una zona de
cocción.
Ajuste el temporizador después de seleccionar la zona de cocción.
Elija el nivel de calor antes o después de ajustar el temporizador.
• Si desea seleccionar la zona de cocción:pulse repetidamente hasta que se encienda
el indicador de la zona pertinente.
• Para activar o cambiar el temporizador: toque los sensores o del temporizador
para ajustar el tiempo ( 00 - 99 minutos). La cuenta atrás comenzará cuando el indicador de la zona de cocción parpadee más lentamente.
• Para desactivar el temporizador: seleccione la zona de cocción con y toque para
desactivar el temporizador. El tiempo restante se sigue descontando hasta llegar a 00 .
El indicador de la zona de cocción se apaga.
• Para comprobar el tiempo restante: seleccione la zona de cocción con el sensor . El
indicador de la zona de cocción comienza a parpadear más rápidamente. La pantalla
muestra el tiempo que queda.
64
Instrucciones de uso
Cuando ha transcurrido el tiempo, se activa la señal acústica y 00 parpadea. Se apaga la
zona de cocción.
• Para detener la señal acústica: pulse
Puede utilizar el temporizador como minutero mientras no funcionen las zonas de cocción.
Toque . Toque o para programar el tiempo que necesite. Cuando ha transcurrido
el tiempo, se activa la señal acústica y 00 parpadea.
• Para detener la señal acústica: toque
STOP+GO
La función ajusta todas las zonas de cocción en funcionamiento al nivel de calor más
bajo ( ).
Cuando está en funcionamiento, no se puede cambiar el ajuste de temperatura.
La función no detiene la función del temporizador.
• Para activar esta función, toque . Se encenderá el símbolo .
• Para desactivar esta función, toque . Se activará la temperatura que se haya seleccionado anteriormente.
Bloqueo
Con las zonas de cocción en funcionamiento, se puede bloquear el panel de control, pero no
. Evita el cambio accidental del nivel de calor.
Ajuste primero la temperatura.
Para activar esta función, toque . Se encenderá el símbolo durante 4 segundos.
El temporizador se mantiene activo.
Para detener esta función, toque . Se activará la temperatura que se haya seleccionado
anteriormente.
La función también se desactiva cuando se apaga el aparato.
Dispositivo de seguridad para niños
Esta función impide el uso accidental del aparato.
Para activar el dispositivo de seguridad para niños
• Encienda el aparato con . No ajuste los niveles de calor.
• Toque durante 4 segundos. Se encenderá el símbolo .
• Apague el aparato con .
Para desactivar el dispositivo de seguridad para niños
• Encienda el aparato con . No ajuste los niveles de calor. Toque durante 4 segundos. Se encenderá el símbolo .
• Apague el aparato con .
Para anular el dispositivo de seguridad para niños una sola vez
• Encienda el aparato con . Se encenderá el símbolo .
• Toque durante 4 segundos. Ajuste la temperatura antes de que transcurran 10 segundos. Ya puede utilizar el aparato.
• El dispositivo de seguridad para niños se activará de nuevo en cuanto apague la placa
con .
Consejos útiles
65
CONSEJOS ÚTILES
Utensilios de cocina
• La base del recipiente debe ser lo más gruesa y plana posible.
• Los recipientes fabricados con acero esmaltado y bases de aluminio o cobre pueden provocar cambios de color de la superficie vitrocerámica.
Ahorro energético
• En la medida de lo posible, cocine siempre con los recipientes tapados.
• Coloque el recipiente sobre una zona de cocción antes de encenderla.
• Apague las zonas de cocción antes de que se agote el tiempo para utilizar el calor residual.
• La base de los recipientes y las zonas de cocción deben tener el mismo diámetro.
Ejemplos de aplicaciones de cocción
Los datos de la tabla se indican sólo a título orientativo.
Ajuste
de la
temperatura
Utilícelo para:
Hora
Sugerencias
Mantener calientes los alimentos cocinados
según
sea necesario
Tapar los recipientes
1-2
Salsa holandesa, derretir: mantequilla,
chocolate, gelatina
5 - 25
min.
Remover periódicamente
1-2
Cuajar: tortilla francesa, huevos al horno
10 - 40
min.
Cocinar con tapa
2-3
Arroces y platos cocinados con leche,
calentar comidas preparadas
25 - 50
min.
Añadir al menos el doble de líquido
que de arroz; véase, sin embargo, el
procedimiento para mezclar los
componentes de los platos que lleven leche.
3-4
Cocinar al vapor verduras, pescados o
carnes
20 - 45
min.
Añadir varias cucharadas de líquido
4-5
Cocinar patatas al vapor
20 - 60
min.
Utilice como máximo ¼ l de agua
para 750 g de patatas
4-5
Cocinar grandes cantidades de alimentos, estofados y sopas
60 - 150 Hasta 3 l de líquido además de los
min.
ingredientes
6-7
Freír ligeramente: escalopes, ternera
“cordon bleu”, chuletas, hamburguesas,
salchichas, hígado, filetes rusos, huevos,
tortitas, rosquillas
como
estime
necesario
1
Dar la vuelta a media cocción
66
Mantenimiento y limpieza
Ajuste
de la
temperatura
Utilícelo para:
Hora
5 - 15
min.
Sugerencias
7-8
Freír a temperatura elevada bolas de
patata, filetes de lomo, filetes
Dar la vuelta a media cocción
9
Hervir grandes cantidades de agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), freír patatas
Información sobre acrilamidas
Importante Según los nuevos descubrimientos científicos, el tostado intensivo de los
alimentos, especialmente de los productos que contienen almidón, puede ser un riesgo para
la salud. Por esta razón, se recomienda cocinar a bajas temperaturas y no tostar
excesivamente los alimentos.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Limpie el aparato después de cada uso.
Utilice siempre recipientes cuya base esté limpia.
ADVERTENCIA
Los objetos afilados y los productos de limpieza abrasivos pueden dañar el aparato.
Por razones de seguridad, no limpie el aparato con limpiadores de chorro de vapor ni de
alta presión.
Los arañazos o las marcas oscuras de la superficie vitrocerámica no afectan al funcionamiento normal del aparato.
Para eliminar la suciedad:
1. – Quite inmediatamente: restos fundidos de plástico, papel aluminio y alimentos que
contengan azúcar. De lo contrario la suciedad dañará el aparato. Utilice un rascador
especial para el cristal. Coloque el rascador sobre la superficie formando un ángulo
agudo y arrastre la hoja para eliminar la suciedad.
– Elimine cuando el aparato se haya enfriado: restos de cal, marcas de agua, manchas de grasa y decoloraciones metálicas. Utilice un limpiador especial para vitrocerámicas o acero inoxidable.
2. Limpie el aparato con un paño suave humedecido con agua y detergente.
3. Termine la limpieza secando a fondo el aparato con un paño limpio.
Qué hacer si…
67
QUÉ HACER SI…
Problema
Causa probable y solución
El aparato no se enciende o no
funciona.
• Vuelva a encender el aparato y ajuste la temperatura en el plazo de 10 segundos.
• Ha pulsado 2 o más sensores al mismo tiempo. Pulse sólo un
sensor.
• Están activados el bloqueo de seguridad para niños o Stop+Go.
Consulte el capítulo Instrucciones de uso.
• Hay agua o salpicaduras de grasa en el panel de control. Limpie el panel de mandos.
El aparato emite una señal
acústica y luego se desconecta.
El aparato emite una señal
acústica estando apagado.
Hay uno o más sensores cubiertos. Quite el objeto que cubre los
sensores.
El aparato se para.
Ha colocado algo sobre
El indicador de calor residual
no se enciende.
La zona de cocción no está caliente al no haber estado encendida
el tiempo suficiente. Si la zona de cocción debería estar caliente,
consulte al centro de servicio.
La función de calentamiento
automático no se activa.
• Todavía hay calor residual en la zona de cocción. Deje que la
zona de cocción se enfríe lo suficiente.
• Se ha ajustado el nivel de calor más alto. El nivel de temperatura máximo tiene la misma potencia que la función de calentamiento automático.
• Ha reducido la temperatura desde
. Empiece en
y solo
aumente la temperatura.
No se puede encender el anillo
exterior.
Encienda primero el anillo interior.
Los sensores se calientan.
El recipiente es demasiado grande o está colocado demasiado
cerca de los mandos. Coloque los recipientes de gran tamaño en
las zonas de cocción traseras si fuera necesario.
Se enciende el símbolo
La función de desconexión automática está activada. Apague el
aparato y vuelva a encenderlo.
Se enciende el símbolo
guido de un número.
se-
. Retire el objeto del sensor.
Se ha producido un fallo de funcionamiento.
Desenchufe el aparato del suministro eléctrico durante unos minutos. Desconecte el fusible del sistema eléctrico. Vuelva a conec, póngase en contacto
tarlo. Si vuelve a aparecer el símbolo
con el Centro de servicio técnico.
Si después de aplicar las soluciones anteriores no ha conseguido resolver el problema, póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio de atención al cliente. Facilite la información de la placa de datos técnicos, el código de tres dígitos de la placa vitrocerámica (se
encuentra en la esquina de la superficie vitrocerámica) y el mensaje de error que aparezca.
Asegúrese de que maneja el aparato adecuadamente. De lo contrario, el personal técnico de
servicio del cliente o del distribuidor facturará la reparación efectuada, incluso en el caso de
que el aparato se encuentre en periodo de garantía. Las instrucciones sobre servicio técnico
68
Aspectos medioambientales
y condiciones de garantía se encuentran en el folleto de garantía que se suministra con el
aparato.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
El símbolo que aparece en el aparato o en su embalaje, indica que este producto no se
puede tratar como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar, sin coste para el
poseedor, bien al distribuidor, en el acto de la compra de un nuevo producto similar al que
se deshecha, bien a un punto municipal de recolección selectiva de equipos eléctricos y
electrónicos para su reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente,
usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud
pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se gestionara de forma adecuada. Para
obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto
con el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la tienda donde lo compró.
Material de embalaje
Los materiales de embalaje son ecológicos y se pueden reciclar. Los componentes plásticos
se identifican por la marca: >PE<,>PS<, etc. Deshágase de los materiales de embalaje siguiendo la normativa sobre residuos urbanos vigente en su localidad.
69
70
71
www.aeg-electrolux.com/shop
892933721-B-452010