Modellnr.: PETL81708.O
Serienr.: ___________________
BRUKSANVISNING
Skriv ner serienumret i fältet ovan
för framtida referens.
Här hittar du
serienumret
OBS:
Läs igenom alla
säkerhetsföreskrifter och
instruktioner i denna bruksanvisning
innan du börjar använda
träningsredskapet. Spara
bruksanvisningen för framtida
referens.
1
INNEHÅLL
Placering av dekaler
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Innan du börjar
Montering
Användning och justeringar
Ihopfällning och flyttning
Felsökning
Riktlinjer
Lista över delar
Översiktsdiagram
Service
2
3
5
6
13
19
21
24
26
28
32
PLACERING AV VARNINGSMÄRKEN
PROFORM är ett registrerat varumärke som tillhör ICON IP, Inc.
2
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
krets.
VARNING:
12. Om du behöver en förlängningssladd, använd
För att minska risken för skador är det viktigt att du
endast en sladd med 3-trådar, 1 mm2
läser igenom de följande viktiga
(14-gauge) som inte är längre än 1,5 meter.
säkerhetsföreskrifterna innan du börjar använda ditt
13. Håll strömsladden borta från varma ytor.
träningsredskap.
14. Använd inte träningsredskapet när strömmen
inte är ansluten. Använd inte träningsredskapet
1.
Det är viktigt att du pratar med en läkare innan
om strömsladden eller -kontakten är skadad
du påbörjar ett nytt träningsprogram. Detta är
eller om träningsredskapet inte fungerar som
extra viktigt om du är över 35 år gammal, eller
det ska (se FELSÖKNING på sidan 21).
har kända hälsoproblem.
2.
15. Läs och sätt dig in i hur nödstoppsproceduren
Det är ägarens ansvar att se till att alla som
fungerar innan du använder träningsredskapet
använder träningsredskapet har blivit upplysta
(se SÅ HÄR SÄTTER DU PÅ
om alla varningar och säkerhetsföreskrifter.
3.
TRÄNINGSREDSKAPET på sidan 15).
Använd träningsredskapet endast enligt
16. Starta inte träningsredskapet medan du står på
beskrivning i denna bruksanvisning.
4.
löpbandet.
Placera träningsredskapet på ett jämnt
17. Träningsredskapet har kapacitet för höga
underlag med minst 2,4 meter ledigt utrymme
hastigheter, och för att undvika plötsliga
bakom träningsredskapet och 0,6 meter på de
hastighetsökningar är det viktigt att öka
resterande sidorna. Placera en matta under
hastigheten i små steg.
träningsredskapet för att undvika skador på
5.
6.
7.
18. Pulssensorn är inte ett medicinskt verktyg.
golvet.
Olika faktorer som t.ex. rörelse kan påverka
Placera träningsredskapet inomhus och skydda
exaktheten i avläsningen av din hjärtrytm.
det mot fukt och damm. Använd inte
Sensorn är endast avsedd att användas i
träningsredskapet i garaget eller utomhus, inte
träningssammanhang och avläser därmed
ens under tak, eller nära vatten.
endast allmänna rytmtrender.
Använd inte träningsredskapet där
19. Lämna inte träningsredskapet utan uppsikt när
aerosolprodukter används eller där man
strömmen är ansluten. Ta alltid bort
förvarar syre.
säkerhetsnyckeln och koppla bort
Barn under 12 år måste alltid hållas borta från
strömsladden när du inte ska använda
träningsredskapet. Det gäller även husdjur.
träningsredskapet.
8.
Träningsredskapets max. vikt är 136 kg.
9.
Tillåt inte att fler än en person använder
träningsredskapet innan det är färdigmonterat
träningsredskapet samtidigt.
(se MONTERING på sidan 6 och
20.
10. Bär lämpliga kläder när du använder
Försök inte lyfta, sänka eller flytta
IHOPFÄLLNING OCH FLYTTNING AV
träningsredskapet. Använd inte löst sittande
TRÄNINGSREDSKAPET på sidan 19). Du
kläder, eftersom de kan trassla in sig i
måste kunna lyfta 20 kg på ett säkert sätt för att
träningsredskapet. Använd alltid lämpliga
kunna lyfta, sänka eller flytta
träningsskor. Använd inte träningsredskapet
träningsredskapet.
barbent eller i strumplästen.
21. Se till att förvaringsspärren är ordentligt
11. När du ansluter strömsladden (se sidan 13),
spärrad när du fäller ihop eller flyttar
ska den anslutas till en jordad krets. Ingen
träningsredskapet.
annan apparat bör vara kopplad till denna
22. Inspektera och spänn eventuella lösa delar på
3
träningsredskapet regelbundet.
detta av en fackman. All service utöver det som
23. Stoppa inte in föremål i träningsredskapets
beskrivs i denna bruksanvisning bör utföras av
eventuella öppningar.
en fackman.
24. Koppla alltid bort strömsladden genast efter
25. Detta träningsredskapet är endast avsett för
användning, före rengöring och underhåll enligt
hemmabruk. Använd inte detta
beskrivning i denna bruksanvisning. Ta aldrig
träningsredskapet i kommersiella, uthyrnings-
bort huvudskyddet om du inte instruerats om
eller institutionssammanhang.
SPAR DENNA BRUKSANVISNING
4
INNAN DU BÖRJAR
Tack för att du valde den revolutionerande PROFORM 780 ZLT. 780 ZLT erbjuder ett brett urval funktioner som har
utvecklats för att göra träningen hemma roligare och effektivare. När du inte ska träna kan du fälla ihop 780 ZLT så att den
tar mindre än hälften av det golvutrymme som andra liknande träningsredskap kräver.
Det är viktigt att du noga läser igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda träningsredskapet.
Bekanta dig med delarna som är markerade i bilden nedanför.
Display
Korg
Pulssensor
Handtag
Nyckel/klämma
Stolpe
Reset/Av-knapp
Automatsäkring
Löpband
Fotskena
Stötdämpare
Justeringsbultar,
mellanhjulsvals
5
MONTERING
Ni behöver vara två personer vid monteringen. Placera träningsredskapet i ett öppet utrymme och ta bort allt
förpackningsmaterial. Kasta inte bort förpackningen innan du är klar med monteringen. Obs! Undersidan av löpbandet är
belagd med högeffektivt smörjmedel. En liten mängd av detta smörjmedel kan ha hamnat på löpbandets ovansida under
transporten. Detta är helt normalt och påverkar inte träningsredskapets funktion negativt. Om du ser smörjmedel på
ovansidan av löpbandet ska du torka bort det med en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel utan slipverkan.
Till monteringen behöver du:
Insexnycklar (medföljer)
Stjärnskruvmejsel (medföljer inte)
Skiftnyckel (medföljer inte)
Nåltång (medföljer inte)
Sax (medföljer inte)
Gummiklubba (medföljer inte)
6
1. Kontrollera att strömsladden är bortkopplad.
Ta bort 3/8 ” låsmuttern (11), 3/8 ” x 2 ” bulten (3) och fästet
(C) från basen (60). Upprepa detta steg för andra sidan av
träningsredskapet. Kasta fästena. Spara låsmuttrarna och
bultarna för steg 3 och 6.
2. Ta hjälp av en annan person för att försiktigt vippa över
träningsredskapet på den vänstra sidan. Fäll ihop ramen
(53) delvis så att träningsredskapet ligger mer stabilt. Fäll
inte ihop ramen helt ännu.
Ta bort och kassera de indikerade bultarna (A) och fästet
(B).
Klipp av bandet som förbinder sladduppsättningen (86) till
basen (60). Leta reda på bandet i det indikerade hålet i
basen, och dra ut stolpsladden från hålet.
Fäst två basdynor (88) till basen (60) enligt bild med en
distansbricka för basdyna (89) och #8 x 1” TEK-skruvar (2).
Fäst därefter basdynorna med endast #8 x 1”
TEK-skruvarna (2).
3. Fäst ett hjul (90) med 3/8” x 2” bulten (3) och 3/8”
låsmuttern (11) som du tog bort i steg 1. Spänn inte muttern
för hårt. Hjulet måste kunna röra sig fritt.
7
4. Leta reda på den högra (79) och höger
stolpdistansbricka (83), som är märkt med dekaler. För in
sladduppsättningen (86) genom den högra
stolpdistansbrickan enligt bild. Placera den högra
Sladdband
stolpdistansbrickan på basen (60).
Ta hjälp av en annan person som ska hålla den högra
stolpen (79) nära basen (60). Se den lilla bilden:
Fäst sladdbandet från den högra stolpen ordentligt runt
änden av sladduppsättningen (86). Dra därefter den andra
änden av sladdbandet tills sladduppsättningen är helt
igenom den högra stolpen.
Sladdband
5. Håll en bultdistansbricka (84) inne i den nedre delen av
den högra stolpen (79). För in en 3/8” x 4” bult (5) med en
3/8” stjärnbricka (12) i den högra stolpen och
bultdistansbrickan. Upprepa detta steg med en annan
bultdistansbricka (84), 3/8 ” x 4 ” bult (5) och en 3/8 ”
stjärnbricka (12).
Håll höger stolpe (79) mot den högra bultdistansbrickan
(83). Var försiktig så att du inte klämmer
sladduppsättningen (86). Dra åt 3/8” x 4” bultarna (5) med
fingrarna. Dra inte åt bultarna hårt ännu.
Tryck in en basändkapsel (85) i basen (60).
8
6. Ta hjälp av en annan person för att försiktigt vippa över
träningsredskapet på den högra sidan. Fäll ihop ramen (53)
delvis så att träningsredskapet ligger mer stabilt. Fäll inte
ihop ramen helt ännu.
Ta bort och kassera de indikerade bultarna (A) och fästet
(B).
Fäst ett hjul (90) med 3/8” x 2” bulten (3) och 3/8”
låsmuttern (11) som du tog bort i steg 1. Spänn inte muttern
för hårt. Hjulet måste kunna röra sig fritt.
Kasta det fäste du nyss tog bort.
7. Håll en bultdistansbricka (84) inne i den nedre delen av
den vänstra stolpen (77). För in en 3/8” x 4” bult (5) med en
3/8” stjärnbricka (12) i den vänstra stolpen och
bultdistansbrickan. Upprepa detta steg med en ny
bultdistansbricka (84), 3/8 ” x 4 ” bult (5) och en 3/8 ”
stjärnbricka (12).
Håll den vänstra stolpdistansbrickan (82) och den vänstra
stolpen (77) mot basen (60). Dra åt 3/8” x 4” bultarna med
fingrarna. Dra inte åt bultarna hårt ännu.
Tryck in en basändkapsel (85) i basen (60).
Ta hjälp av en annan person för att vippa tillbaka
träningsredskapet till stående position.
8. Positionera tvärstången (78) så att den indikerade kulan
placeras enligt bilden. Fäst tvärstången vid stolparna (77,
79) med tre 1/4” x 5/8” bultar (7). Dra inte åt bultarna ännu.
Kula
9
9. Leta reda på det högra handtaget (105). Be en annan
person att hålla det högra handtaget nära den högra
stolpen (79).
Hål
För in sladduppsättningen (86) nertill på det högra
handtaget (105) och ut genom hålet överst.
För in fästet på det högra handtaget (105) överst på den
högra stolpen (79).
Fäst det högra handtaget (105) vid den högra stolpen (79)
med tre 5/16” stjärnbrickor (9) och tre 5/16” x 3/4” bultar (4).
Dra inte åt bultarna ännu. Var försiktig så att du inte
klämmer sladduppsättningen (86).
10. För in fästet på det vänstra handtaget (106) överst på
den vänstra stolpen (77).
Fäst det vänstra handtaget (106) vid den vänstra stolpen
(77) med tre 5/16” stjärnbrickor (9) och tre 5/16” x 3/4”
bultar (4). Dra inte åt bultarna ännu.
10
11.
Ta hjälp av en annan person som ska hålla displayen
nära den högra stolpen (79). Anslut sladduppsättningen
Displayenhet
(86) till displaysladden. Se den lilla bilden:
Kopplingsstyckena ska enkelt glida ihop och låsas på plats.
Om de inte gör det, snurra på ett kopplingsstycke och
försök igen. OM KOPPLINGSSTYCKENA INTE ÄR RÄTT
ANSLUTNA, KAN DISPLAYEN TA SKADA NÄR
STRÖMMEN KOPPLAS PÅ. Ta bort sladdbandet från
Display-
sladduppsättningen. För därefter in kopplingsstyckena och
sladd
all överskottssladd i den högra stolpen (105).
Sladd-
Display
band
sladd
Placera displayen på den högra stolpen (105) och den
vänstra stolpen (visas inte). Kontrollera att inga sladdar
hamnat i kläm.
12. Se upp så att sladdarna i den högra stolpen (105) inte
kommer i kläm.
Displayenhet
Fäst displayenheten vid den högra stolpen (105) med två
#8 x 3/4 ” skruvar (1) och en 1/4 ” x 1 1/4 ” bult (6) med en
1/4” stjärnbricka (10). Upprepa detta steg på vänster sida
av displayenheten. Spänn alla bultar med fingrarna innan
du börjar dra åt dem.
Se steg 5 och 7 – 10. Spänn alla bultar som använts i
dessa steg.
11
13. Vid behov, tryck in vänster tillbehörskorg (94) och höger
tillbehörskorg (99) i displaybasen (96).
15. Lyft ramen (53) til positionen som visas på bilden. Ta
hjälp av en annan person som håller upp ramen tills detta
steg är slutfört.
Vrid förvaringslåset (50) så att den stora cylindern och
låsskruven (51) befinner sig i samma position som på
bilden.
Ta bort bandet från den övre delen av förvaringslåset (50).
Stor
Fäst den övre delen av förvaringslåset vid fästet på ramen
cylinder
(53) med en 3/8 ” x 2 ” bult (3) och en 3/8 ” låsmutter (11)
Ta bort bandet från den nedre delen av förvaringslåset (50).
Justera hålen i låshättan (49) efter hålen i förvaringslåset.
Se till att låshättan befinner sig inuti förvaringslåset. Fäst
förvaringslåset vid fästet på basen (60) med en 3/8 ” x 1
3/4 ” bult (8). Obs! Det kan bli nödvändigt att röra ramen
(53) fram och tillbaka för att passa in förvaringslås och
fäste.
Sänk ramen (53) (se sidan 20).
15. Kontrollera alltid att alla delar är ordentligt åtdragna
innan du använder träningsredskapet. Om deklarna på
träningsredskapet är täckta av genomskinlig plast kan du ta
bort den.
Placera träningsredskapet på en matta för att skydda
underlaget. Förvara insexnycklarna på ett säkert ställe.
Den stora nyckeln används för att justera löpbandet (se
sidan 22 och 23).
12
ANVÄNDNING OCH JUSTERINGAR
FÖRHANDSSMORT LÖPBAND
Träningsredskapet är utrustad med ett löpband som är smort med högeffektivt smörjmedel.
VIKTIGT: Använd inte silikonsprej eller andra medel på löpbandet eller löpplattformen. Sådana medel kan
försämra löpbandet och orsaka onödigt slitage.
STRÖMSLADD
Strömförsörjnng,
träningsredskap
Träningsredskapet måste vara jordat. Om
träningsredskapet skulle svikta eller gå sönder, minskar
jordningen risken för elstöt genom att leda strömmen via en
bana med minsta möjliga motstånd. Träningsredskapet är
utrustad med en strömsladd som har jordledning och
jordad kontakt.
VIKTIGT: Om strömsladden är trasig MÅSTE den
ersättas med en strömsladd som är godkänd av
tillverkaren.
Se bild 1: Anslut den indikerade änden av strömsladden till
träningsredskapet enligt bild.
VARNING: Felaktig anslutning av jordledningen kan resultera i ökad risk för elstöt. Rådfråga en behörig elektriker
eller servicetekniker om du inte är säker på att träningsredskapet är korrekt jordat. Du får inte modifiera
träningsredskapets kontakt. Om kontakten inte passar i eluttaget, anlita en behörig elektriker för installation.
13
Nyckel
Klämma
DISPLAYENS FUNKTIONER
Träningsredskapet erbjuder ett urval funktioner som har utvecklats för att göra träningen hemma roligare och effektivare.
När du använder träningsredskapet i manuellt läge kan du ändra hastighet och lutning med en enda knapptryckning.
Under träningen får du omedelbar återkoppling av displayen. Du kan även mäta din hjärtrym med hjälp av
handpulssensorerna. Displayen erbjuder även 10 förprogrammerade träningspass - fem aerobiska pass, och fem
prestationspass. Varje träningspass kontrollerar automatiskt hastighet och lutning på träningsredskapet medan det lotsar
dig genom ett effektivt träningspass.
Du kan även lyssna på din favoritmusik eller ljudböcker med displayens stereoljudsystem medan du tränar.
För att sätta på träningsredskapet, se sidan 15.
För användning av manuellt läge, se sidan 15.
För användning av förprogrammerat träningspass, se sidan 17.
För användning av ljudsystemet, se sidan 18.
För användning av informationsläge, se sidan 18.
Viktigt: Om displayen är täckt av genomskinlig plast kan du ta bort den. Använd rena löpskor för att undvika att
skada på träningsredskapet. Första gången du använder träningsredskapet bör du hålla koll på justeringen av
löpbandet och centrera det vid behov (se sidan 23).
Obs! Displayen kan visa hastighet och distans i både kilometer och engelska mil. Se INFORMATIONSLÄGE på sidan 18
för att ta reda på vilken måttenhet som är vald eller för att ändra måttenhet. I bruksanvisningen anges alla sträckor och
hastighet i kilometer.
14
SÅ HÄR SLÅR DU PÅ STRÖMMEN
skärmen endast visar nollor.
VIKTIGT: Om träningsredskapet har utsatts för kalla
3. Starta löpbandet
temperaturer, låt det värmas upp tills rumstemperatur
innan du slår på strömmen. Annars kan displayen och
Du startar löpbandet genom att trycka på START-knappen,
andra elektriska komponenter ta skada.
SPEED ▲ -knappen eller en av de 10 numrerade QUICK
SPEED-knapparna.
Anslut strömsladden (se sidan 13).
Leta därefter reda på
Om du trycker på START-knappen eller SPEED ▲
Nollställ
nollställningsknappen/automatsäkrin
-knappen, börjar löpbandet röra sig med 2 km/t.är du
gen nära strömsladden på
tränar kan du när som helst ändra hastigheten för
träningsredskapet. Ställ in
löpbandet genom att trycka på knapparna SPEED ▲ eller
automatsäkringen i
SPEED ▼. För varje knapptryckning ändras hastigheten
nollställningsläget.
med 0,1 km/t. Om du håller in knappen ändras
hastigheten med 0,5 km/t. När du har tryckt på en knapp
VIKTIGT: Displayen har ett demoläge för visning av
kan det ta ett ögonblick innan löpbandet når vald
träningsredskapet i butik. Om skärmen tänds direkt
hastighet.
när du ansluter strömsladden och försätter
automatsäkringen i nollställningsposition, befinner
Om du trycker på en av de numrerade QUICK
sig displayen i demoläge. Du stänger av demoläget
SPEED-knapparna ökar löpbandet gradvis farten tills det
genom att hålla in STOP-knappen i några sekunder.
uppnår den valda hastigheten.
Om skärmen fortfarande är tänd, se
INFORMATIONSLÄGE på sidan 18 angående hur du
Du stannar löpbandet genom att trycka på STOP. Klockan
stänger av demoläget.
blinkar på skärmen. Du startar om löpbandet genom att
trycka på START-knappen eller SPEED ▲ -knappen.
Stå på träningsredskapets fotskenor. Leta reda på
klämman som är fäst vid nyckeln (se bild på sidan 14) och
4. Ändra träningsredskapets lutning enligt önskemål.
fäst klämman vid dina kläder. Anslut därefter nyckeln till
displayen. Efter ett ögonblick tänds skärmen. VIKTIGT: I
Du ändrar träningsredskapets lutning genom att trycka på
en nödsituation ska nyckeln kunna dras ut från displayen,
INCLINEp, INCLINEq eller en av de
vilket medför att löpbandet saktar farten tills det stannar.
numrerade QUICK
Testa klämman genom att ta några steg bakåt. Om
INCLINE-knapparna.
nyckeln inte dras ut från displayen, justera klämmans
Varje gång du trycker på en av desa knappar ökar
placering och försök igen.
lutningen gradvis tills den uppnått vald inställning.
ANVÄNDNING AV MANUELLT LÄGE
5. Följ med dina framsteg på skärmen.
1. Sätt in nyckeln i displayen.
Banan: Banan representerar 400 meter. Medan du går
eller löper på träningsredskapet, visas
Se SÅ HÄR SLÅR DU PÅ STRÖMMEN på denna sidan.
indikatorerna runt banan en efter en
tills hela banan visas på skärmen.
2. Välj manuellt läge
Därefter försvinner banan för att sedan börja om på nytt.
När nyckeln förs in i displayen, väljs manuellt läge
automatiskt. Om ett förprogrammerat program är valt, kan
Vänster skärm:
du välja manuellt program igen genom att trycka
När du tränar an den vänstra skärmen visa förfluten tid
upprepade gånger på WORKOUTS-knapparna tills
15
och ungefär hur många kalorier som
7. När du har tränat klart tar du ur nyckeln ur
du har förbränt. Denna skärm visar
displayen
även träningsredskapets lutning
Placera fötterna på fotskenorna, tryck på STOP-knappen
varje gång lutningsnivån ändras.
och justera träningsredskapets lutning till den lägsta
Höger skärm:
inställningen. Lutningen måste vara inställd på den lägsta
Denna skärm visar den sträcka som du har gått eller löpt
nivån, annars riskerar du att skada träningsredskapet när
samt löpbandets hastighet. Denna
du fäller ihop det till förvaringsposition. Ta därefter ut
skärm visar även din hjärtrytm när
nyckeln ur displayen och förvara nyckeln på ett säkert
du använder handpulssensorn (se
ställe.
steg 6).
När du inte ska använda träningsredskapet längre, trycker
Du nollställer skärmarna genom att trycka på
du automatsäkringen till “off” (av) och kopplar bort
STOP-knappen, ta ur nyckeln och därefter sätta in
strömsladden. VIKTIGT: Om du inte gör detta kan
nyckeln i displayen igen.
träningsredskapets elektriska komponenter slitas ut i
förtid.
6. Mät din hjärtrytm, om du så önskar
Innan du använder
handpulssensorn, ta bort den
genomskinliga plasten från
metallkontaktytorna. Var
också noga med att ha rena
händer.
Du mäter din hjärtrytm genom att stå på fotskenorna och
fatta tag runt metallkontaktytorna i cirka 10 sekunder. Rör
inte på dina händer. När sensorn har upptäckt din puls
visas ett eller två streck på skärmen, och därefter visas
din hjärtrytm. Du får den noggrannaste avläsningen
genom att hålla dina händer på kontaktytorna i cirka 15
sekunder.
16
Mot slutet av varje segment avges flera ljudsignaler, och
FÖRPROGRAMMERADE TRÄNINGSPASS
nästa segment börjar blinka. Om det nya segmentet har
1. Sätt in nyckeln i displayen
andra värden för hastighet och/eller lutning, blinkar de nya
värdena på skärmen för att förbereda dig.
Se SÅ HÄR SLÅR DU PÅ STRÖMMEN på sidan 15.
Träningspasset fortsätter på samma sätt framåt tills sista
2. Välj ett av de 10 förprogrammerade
segmentet i profilen blinkar på skärmen och det sista
träningspassen.
segmentet är slutfört. Löpbandet saktar därefter farten tills
det stoppat helt.
För att välja ett aerobiskt eller prestationsbaserat
träningspass trycker du på en av WORKOUT-knapparna.
Om hastighets- eller lutningsvärdet är för högt eller för lågt
Makx. inställning för hastighet samt träningspassets längd
kan du när som helst förbigå den automatiska
visas på skärmen i några
programmeringen genom att trycka på SPEED- eller
sekunder. Dessutom rullar en
INCLINE-knapparna. När nästa segment påbörjas
profil som visar de olika
justeras träningsredskapet dock automatiskt till de värden
hastigheterna över skärmen.
som är förprogrammerade för det nya segmentet.
Varje träningspass är uppdelat i i 30 en-minutssegment.
Du ändrar intensitetsnivå för hela programmet genom att
Ett hastighetsvärde och ett lutningsvärde är
trycka på WORKOUT INTENSITY ▲ eller ▼.
programmerat för varje segment. Obs! Samma hastighet
och/eller lutning kan vara programmerade för flera
Du kan när som helst stoppa träningspasset genom att
segment i rad.
trycka på STOP-knappen. Du startar om träningspasset
genom att trycka på START eller SPEED ▲ . Löpbandet
3. Starta löpbandet.
börjar röra sig med 2 km/t. När nästa segment i
träningspasset börjar justeras träningsredskapet
Tryck på START-knappen eller SPEEDp-knappen för att
automatiskt efter träningsvärdena för det nya segmentet.
påbörja träningspasset.
4. Följ med i dina egna framsteg
När du har tryckt på knappen justeras träningsredskapet
automatiskt till hastighets- och lutningsvärden i det första
Se steg 5 på sidan 15 och 16.
segmentet. Håll i handtagen och börja gå.
5. Mät din hjärtrytm, om du så önskar
Under träningspasset visar träningsprofilen dina framsteg.
Det blinkande segmentet i profilen representerar
Se steg 6 på sidan 16.
pågående segment. Höjden på
det blinkande segmentet
6. När du har avslutat träningen, ta ut nyckeln ur
indikerar hastighetsvärdet för
displayen
pågående segment.
Se steg 7 på sidan 16.
17
STEREOLJUDSYSTEM
För att kunna spela musik eller ljudböcker genom
displayens stereosystem måste du ansluta din
Höger skärm visaer det totala antal
MP3-spelare eller CD-spelare till displayen. Anslut ena
kilometer eller engelska mil som
änden av den medföljande ljudsladden till uttaget på din
löpbandet har rört sig.
MP3- eller CD-spelare. Anslut den andra änden till uttaget
på displayen. Se till att båda ändar av ljudsladden är
Tryck en gång till på STOP-knappen för att visa följande
ordentligt anslutna.
information.
Tryck därefter på ► och justera volymen på din MP3- eller
“E ” för engelska mil eller “M ” för
CD-spelare. Justera sedan volymen genom att trycka på
metriska kilometer visas på höger
VOL-knapparna på displayen.
skärm. Tryck på Speed ▲ -knappen
för att ändra måttenhet.
Om du använder en bärbar CD-spelare och skivan hackar,
placera CD-spelaren på golvet eller på en annan plan yta i
Obs! Displayen har ett demoläge för visning av
stället för på displayen.
träningsredskapet i butik. När demoläget är aktiverat
fungerar displayen normalt när du ansluter strömsladden,
försätter automatsäkringen i
nollställningsläget och sätter in
INFORMATIONSLÄGE
nyckeln i displayen, När du tar ut
nyckeln fortsätter skärmen att lysa,
Displayen har ett informationsläge som ger dig överblick
men inga knappar fungerar. Om demoläget är aktiverat
över användningsinformationen till träningsredskapet. I
visas “d” nere till höger på skärmen i informationsläget. Du
informationsläget kan du även välja måttenhet mellan
stänger av/sätter på demoläget genom att trycka på
kilometer eller engelska mil, och du kan stänga av/sätta
Speed ▲ -knappen.
på demoläget.
Du lämnar informationsläget genom att ta ut nyckeln ur
Du väljer informationsläget genom att hålla in
displayen.
STOP-knappen medan du sätter in nyckeln i displayen
och därefter släpper STOP-knappen. När
informationsläget är valt visas följande information:
Vänster skärm visar det
totala antal timmar som
träningsredskapet har
använts.
18
IHOPFÄLLNING OCH FLYTTNING AV TRÄNINGSREDSKAPET
SÅ HÄR FÄLLER DU IHOP TRÄNINGSREDSKAPET
INFÖR FÖRVARING
Innan du fäller ihop träningsredskapet måste du
justera lutningen till den lägsta inställningen. Annars
riskerar träningsredskapet att ta skada. Ta därefter ut
nyckeln och koppla bort strömsladden.
OBS: Du måste kunna lyfta 20 kg på ett säkert sätt för
att kunna lyfta, sänka eller flytta träningsredskapet.
1.
Håll metallramen säkert i den ställning visas på bilden
till höger. OBS: Lyft inte upp ramen genom att lyfta upp
fotskenorna av plast. När du ska lyfta ramen är det klokt att
böja på knäna, hålla ryggen rak och lyfta med benen. Lyft
ramen cirka 45 grader (halvägs till vertikalt läge).
2. Lyft ramen tills låsskruven låses fast i förvaringsposition.
Kontrollera att låsskruven är låst i förvaringsposition.
Lägg en matta under träningsredskapet för att skydda
Ram
underlaget. Utsätt inte träningsredskapet för direkt
solljus. Förvara inte träningsredskapet i temperaturer
över 30 grader.
Låsskruv
19
SÅ HÄR FLYTTAR DU TRÄNINGSREDSKAPET
Innan du flyttar träningsredskapet ska du fälla ihop det till
förvaringsposition enligt beskrivning ovan. Se till att
låsskruven är låst i förvaringsposition.
1.
Handtag
Håll i ett av handtagen och placera din andra hand på
plattformen. Placera en fot mot ett av hjulen.
2.
Vippa försiktigt träningsredskapet bakåt tills det rullar
fritt på hjulen. Flytta försiktigt träningsredskapet till önskad
plats. Flytta aldrig träningsredskapet utan att vippa det
Hjul
bakåt. Var mycket försiktigt när du flyttar träningsredskapet.
Dra inte träningsredskapet över underlaget.
3.
Plasera en fot mot ett av hjulen och sänk försiktigt ner
träningsredskapet tills det befinner sig i
förvaringspositionen.
SÅ HÄR FÄLLER DU UPP TRÄNINGSREDSKAPET
FÖRE ANVÄNDNING
1. Håll den övre delen av träningsredskapet med din högra
hand. Dra låsskruven åt vänster och håll kvar den.
Ram
Eventuellt måste du tippa ramen framåt när du drar
skruven åt vänster. Sänk ner ramen och släpp låsskruven.
Låsskruv
20
2. Håll metallramen försiktigt med båda händerna, och
sänk varligt ner den mot golvet. OBS: Håll inte i
fotskenorna av plast när du ska sänka ner ramen. Låt
inte ramen falla ner mot golvet. Böj knäna och håll
ryggen rak.
21
FELSÖKNING
Du kan lösa de flesta problem med träningsredskapet genom att följa stegen som beskrivs här nedanför. Leta
reda på de symptom som passar in och följ de uppräknade stegen. Om du behöver ytterligare hjälp, se
kontaktinformationen på sista sidan.
PROBLEM:
Det går inte att slå på strömmen
LÖSNING:
a. Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten till ett jordat eluttag (se sidan 13). Om du behöver en
förlängningssladd, använd endast en sladd med 3-trådar, 1 mm2 (14-gauge) som inte är längre än 1,5
meter. Viktigt: Träningsredskapet är inte kompatibelt med RCD-uttag.
b. När strömsladden är ansluten, kontrollera att nyckeln sitter på plats i displayen.
c. Kontrollera strömbrytaren, som sitter nära strömsladden. Om
knappen befinner sig i det läge som visas på bilden, är strömbrytaren
frånslagen. Du nollställer strömbrytaren genom att vänta i fem minuter
och därefter trycka in strömbrytaren.
PROBLEM:
Strömmen slås av under användning
LÖSNING:
a. Kontrollera automatsäkringen, som sitter nära strömsladden. Om knappen befinner sig i det läge som
visas på bilden ovan, är automatsäkringen frånkopplad. Du nollställer strömbrytaren genom att vänta i fem
minuter och därefter trycka in strömbrytaren.
b. Kontrollera att strömsladden är ansluten. Om den är det, koppla ur den, vänta i fem minuter och anslut
den därefter på nytt.
c. Ta ur nyckeln ur displayen och sätt sedan tillbaka nyckeln igen.
d. Kontrollera att strömbrytaren är tillslagen.
e. Om träningsredskapet ändå inte fungerar, se kontaktinformationen på sista sidan.
PROBLEM:
Dislayen fortsätter att lysa även när jag tar ut nyckeln ur displayen.
LÖSNING:
Displayen har även ett demoläge som utvecklats för visning av träningsredskap i butik. Om skärmen
fortsätter att lysa när du tar ut nyckeln, är demoläget aktiverat. Du stänger av demoläget genom att hålla in
STOP-knappen i några sekunder. Om skärmen fortsätter att lysa, se INFORMATIONSLÄGE på sidan 18.
PROBLEM:
Displayens skärmar fungerar inte som de ska.
LÖSNING:
Ta ut nyckeln ur displayen och KOPPLA BORT
STRÖMSLADDEN. Få hjälp av en annan person med att
tippa ner stolparna (77, 79) på golvet. Det kan finnas tre
#8 x 2” skruvar (24) undertill på bottenplattan (70). I såfant
fall ska du ta bort dem. Obs! Du behöver en
stjärnskruvmejsel som är minst 13 cm lång. Lyft därefter
upp stolparna till stående position igen.
22
Ta bort de tre #8 x 3/4” skruvarna (1) och vrid försiktigt av
motorskyddet (63) enligt bild.
Leta reda på reedbrytaren (68) och magneten (48) på vänster
sida av remskivan (47). Vrid på remskivan tills magneten är
inpassad med reedbrytaren. Kontrollera att avståndet mellan
magnet och reedbrytare är cirka 3 mm.
Lossa 4.2 x 19 mm-skruven (3) vid behov, flytta en aning på
reedbrytaren och spänn därefter skruven igen.
Fäst skyddet (visas inte) med #8 x 3/4” skruvarna vid behov,
TOPP
och låt träningsredskapet köra några minuter för att få en
korrekt fartmätning.
PROBLEM:
Lutningen på träningsredskapet justeras inte på rätt sätt.
LÖSNING:
Med nyckeln insatt i displayen, tryck på en av INCLINE-knapparna. Ta ut nyckeln ur displayen medan
lutningen ändras. Vänta några sekunder och sätt sedan in nyckeln i displayen igen. Träningsredskapet
försätts automatiskt på max. lutningsnivå ochg återgår därefter till lägsta lutningsnivå. Detta kalibrerar om
lutningsystemet.
PROBLEM:
Löpbandet saktar farten när man går på det.
LÖSNING:
a. Om du behöver en förlängningssladd, använd endast en
sladd med 3-trådar, 1 mm2 (14-gauge) som inte är längre än
1,5 meter.
b. Om löpbandet är för hårt spänt, presterar inte
träningsredskapet för fullt och löpbandet kan ta skada. Ta ut
nyckeln och KOPPLA BORT STRÖMSLADDEN. Använd
insexnyckeln för att skruva båda de bakre bultarna för
mellanhjulsvalsarna ett kvarts varv motsols. När löpbandet är
rätt spänt ska du kunna lyfta upp vardera kanten av löpbandet
5-7 cm från plattformen. Kontrollera att löpbandet är centrerat
på plattformen. Anslut därefter strömsladden och låt
träningsredskapet köra några minuter. Upprepa proceduren tills
löpbandet är korrekt spänt.
c. Om löpbandet fortsätter att sakta farten, se
kontaktinformationen på sista sidan.
23
Bultar, mellanhjulsvals
PROBLEM:
Löpbandet är inte centrerat eller slirar när jag går på det
LÖSNING:
a. Om löpbandet inte är centrerat, ta först ur nyckeln och
KOPPLA BORT STRÖMSLADDEN. Om löpbandet har dragits
åt vänster, använder du insexnyckeln för att skruva vänster
mellanhjulsbult ett halvt varv medsols. Om löpbandet har
dragits åt höger skruvar du vänster mellanhjulsbult ett halvt varv
motsols. Spänn inte löpbandet för hårt. Anslut därefter
strömsladden och sätt in nyckeln i displayen. Låt
träningsredskapet köra några minuter. Upprepa proceduren tills
löpbandet är centrerat.
b. Om löpbandet slirar när du går på det, ta först ur nyckeln och
KOPPLA BORT STRÖMSLADDEN. Använd insexnyckeln för
att skruva båda de bakre mellanhjulsbultarna ett kvarts varv
medsols. När löpbandet är rätt spänt ska du kunna lyfta upp
vardera kanten av löpbandet 5-7 cm från plattformen.
Kontrollera att löpbandet är centrerat på plattformen. Anslut
därefter strömsladden och låt träningsredskapet köra några
minuter. Upprepa proceduren tills löpbandet är korrekt spänt.
24
RIKTLINJER
justerar du farten och lutningen på träningsredskapet tills
VARNING: Tala med din läkare innan du
din hjärtrytm ligger nära det understa talet i din
träningszon.
påbörjar ett nytt träningsprogram. Detta är extra
viktigt om du är över 35 år gammal, eller har kända
För max. fettförbränning, justera fart och lutning på
hälsoproblem.
träningsredskapet tills din hjärtrytm ligger nära det
mellersta talet i din träningszon.
Pulsmätaren är inte ett medicinskt verktyg. Olika
faktorer som t.ex. rörelsemönster kan påverka
Aerobisk träning
noggrannheten vid mätning av hjärtrytm. Pulsmätaren
är endast avsedd att göra en generell mätning.
Om ditt mål är att stärka det kardiovaskulära systemet,
Följande riktlinjer hjälper dig att planera ditt
måste du ställa in din träningsnivå på “aerobisk”. Aerobisk
träningsprogram. Tala med din läkare om du vill ha mer
träening är aktivitet som kräver stora mängder syre under
utförlig information om träning.
långa tidsperioder. Detta ökar kraven på att hjärtat pumpar
ut blod till musklerna och att lungorna tillför syre till blodet.
För aerobisk träning, justera fart och lutning på
TRÄNINGSINTENSITET
träningsredskapet tills din hjärtrytm ligger nära det högsta
Oavsett om ditt mål är att förbränna kalorier eller att stärka
talet i din träningszon.
ditt kardiovaskulära system, ligger nyckeln till att du ska
nå dina mål i rätt träningsintensitet. Du kan hitta rätt nivå
RIKTLINJER FÖR TRÄNING
av träningsintensitet genom att använda din hjärtrytm som
Alla träningspass bör delas upp i följande tre delar:
vägledning. Diagrammet nedan visar rekommenderad
hjärtrytm för fettförbränning och aerobisk träning.
Uppvärmning: Inled varje träningspass med 5 till 10
minuters lätt träning och tänjning. En rätt utförd
uppvärmning ökar din kroppstemperatur, hjärtrytm och
cirkulation som förberedelse inför träningen.
Träning enligt träningszonen: När du är klar med
För att hitta rätt hjärtrytm för dig, leta först upp din ålder
uppvärmningen ökar träningsintensiteten tills din puls
(eller närmaste avrundade siffra) nertill i diagrammet. Se
ligger inom din träningsszon i 20-60 minuter. (Under de
därefter på de tre talen ovanför din ålder. Dessa tre tal
första veckorna av ditt träningsprogram får du inte hålla
definierar din träningszon. De två understa talen är
kvar din puls inom din träningszon längre än 20 minuter.)
rekommenderad hjärtrytm för fettförbränning. Det översta
Andas jämnt och djupt medan du tränar - håll aldrig
talet är rekommenderad hjärtrytm för aerobisk träning.
andan.
Fettförbränning
Avsvalning: Avsluta varje träningspass med 5-10
minuters tänjning för att kyla ner. Detta ökar flexibiliteten i
För effektiv fettförbränning måste du träna med relativt låg
dina muskler och motverkar eventuella problem som kan
intensitet under en kontinuerlig tidsperiod. Under de första
uppstå efter träning.
träningsminuterna förbrukar din kropp lättillgängliga
TRÄNINGSFREKVENS
kolhydratkalorier som energi.
Efter några minuter börjar din kropp att förbruka lagrade
För att bibehålla eller förbättra din form bör du genomföra
fettkalorier som energi. Om ditt mål är att förbränna fett,
25
minst tre träningspass per vecka, med minst en vilodag
önskar. Nyckeln till framgång ligger i att göra träningen till
mellan varje träningspass. Efter några månader kan du
en självklar och trevlig del av din vardag.
genomföra upp till fem träningspass per vecka, om du så
Bilderna till höger visar korrekt form av tänjning. Rör dig sakta medan du
tänjer - du ska inte slita och dra.
1. Sträck dig efter dina tår.
Stå med knäna lätt böjda och böj dig sakta framåt från höfterna. Slappna
av i rygg och axlar medan du sträcker dig så nära dina tår som du kan.
Räkna till 15, och slappna av. Upprepa tre gånger.
Detta tänjer hamstringsenor, knänas baksidor och rygg.
2. Bakre lårmuskler
Sitt med ett ben utsträckt, medan det andra benets fotsula är dragen mot
dig och vilar mot insidan av låret på det utsträckta benet. Sträck dig så
långt du kan mot dina tår. Räkna till 15, och slappna av. Upprepa tre
gånger för varje ben.
Detta tänjer hamstringsen, nedre delen av ryggen och ljumsken.
3. Akillessena och vad
Placera en fot framför den andra och placera händerna framför dig mot en
vägg. Håll det bakre benet rakt, och placera den bakre fot på golvet. Böj på
ditt främre ben, luta dig framåt och rör höfterna mot väggen. Räkna till 15,
och slappna av. Upprepa tre gånger för varje ben.
Detta tänjer akillessenor, anklar och vader.
4. Quadriceps
Placera en hand på vägg för att hålla balansen, och fatta tag i en av dina
fötter bakom ryggen med den andra handen. För din häl så nära stjärten
som möjligt. Räkna till 15, och slappna av. Upprepa tre gånger för varje
ben.
Detta tänjer quadriceps och lårmuskler.
5. Innerlår
Sitt med fotsulorna pressade mot varandra och dina knän utstickande. Dra
upp dina fötter så långt som möjligt mot ljumsken. Räkna till 15, och
slappna av. Upprepa tre gånger.
Detta tänjer quadriceps och lårmuskler.
26
Lista över delar
Nr.
Beskrivning
Ant.
Nr.
Beskrivning
Ant.
1
Skruv, #8 x 3/4 ”
20
34
Stjärnbricka, #10
2
2
TEK-skruv, #8 x 1”
4
35
Insexnyckel
1
3
Bult, 3/8 ” x 2 ”
3
36
Insexnyckel, 5/32 ”
1
4
Bult, 5/16 ” x 3/4 ”
6
37
Fotskena, vänster
1
5
Bult, 3/8 ” x 4 ”
4
38
Klistermärke, fotskena
2
6
Bult, 1/4 ” x 1 1/4 ”
2
39
Klistermärke, låsvarning
1
7
Bult, 1/4 ” x 5/8 ”
4
40
Plattformsdyna
2
8
Bult, 3/8 ” x 1 3/4 ”
1
41
Plattform
1
9
Stjärnbricka, 5/16 ”
6
42
Löpband
1
10
Stjärnbricka, 1/4 ”
2
43
Remguide
2
11
Låsmutter, 3/8 ”
3
44
Ramskydd
2
12
Stjärnbricka, 3/8 ”
4
45
Ramdistansbricka
2
13
TEK-skruv, #8 x 3/4”
5
46
Distansbricka, drivhjul
3
14
Skruv, #8 x 1 1/2”
4
47
Drivhjul/remskiva
1
15
Kontrollenhetsskruv, #8 x 1/2”
2
48
Magnet
1
16
Skruv, 3/4 ”
11
49
Låsskydd
1
17
Bult, 5/16 ” x 3 5/8 ”
2
50
Förvaringslås
1
18
Bult, 3/8 ” x 1 1/4 ”
2
51
Låsskruv
1
19
Bult, mellanhjulsvals
2
52
Fotsena, höger
1
20
Lutningsmotorbult, 3/8 ” x 1 1/2 ”
1
53
Ram
1
21
Lutningsmotorbult, 3/8 ” x 1 3/4 ”
1
54
Valsfäste
2
22
Bult, 3/8 ” x 3/4 ”
2
55
Jordsladd, mellanhjulsvals
1
23
Skruv, #8 x 1/2 ”
14
56
Höger, bakre fotinlägg
1
24
Skruv, #8 x 2”
3
57
Höger bakre fot
1
25
Skruv, #12 x 1 1/4”
8
58
Vänster bakre fotinlägg
1
26
Motorbult
2
59
Vänster bakre fot
1
27
Skruv, remguide
4
60
Bas
1
28
Plan bricka, 1/4 ”
2
61
Mellanhjulsvals
1
29
Delningsbricka, 1/4 ”
2
62
Extraskydd
1
30
Låsmutter
2
63
Motorskydd
1
31
Låsmutter, 3/8 ”
4
64
Lyftram
1
32
Flänsmutter, 5/16 ”
4
65
Jordsladd, lyftram
1
33
Klämma, #8
3
66
Rem, drivmotor
1
27
Nr.
Beskrivning
Ant.
Nr.
67
Drivmotor
1
100 Höger pulsplatta
1
68
Reedbrytare
1
101 Vänster pulsplatta
1
69
Klämma, reedbrytare
1
102 Lock
1
70
Underdel
1
103 Nyckel/klämma
1
71
Automatsäkring
1
104 Handtagshätta
4
72
Adapter, strömsladd
1
105 Höger handtag
1
73
Strömsladd
1
106 Vänster handtag
1
74
Kontrollenhet
1
107 Tvärstång, display
1
75
Jordsladd, kontrollenhet
1
108 Displayklämma
6
76
Sladdband
2
109 Bult, 5/16 ” x 1 1/2 ”
2
77
Vänster stolpe
1
110 Skruv, #3 x 1/4 ”
6
78
Tvärstång
1
111 Nyckelbrytare
1
79
Höger stolpe
1
112 Motorisolator
2
80
Distansbricka, lyftmotor
1
113 Motorplatta
1
81
Lyftmotor
1
114 Elektronikplatta
1
82
Distansbricka, vänster stolpe
1
115 Filter
1
83
Distansbricka, höger stolpe
1
116 Omformare
1
84
Bultdistansbricka
4
117 Uttag
1
85
Baskapsel
2
118 Stjärnbricka, #8
2
86
Sladduppsättning
1
119 Mutter, #8
1
87
Varningsdekal
2
120 Jordbult, #8 x 3/4”
1
88
Basfot
4
121 Sladd, lutningsmotor
1
89
Distansbricka, basfot
2
-
8 ” blå sladd, 2F
-
90
Hjul
2
-
10 ” blå sladd, 2F
-
91
Avtagbart band
2
-
4 ” röd sladd, M/F
-
92
Kabelband, 15,5 ”
2
-
4 ” svart sladd, 2F
-
93
Kabelband, 8 ”
8
-
4 ” grön sladd, m/märke
-
94
Vänster tillbehörskorg
1
-
8 ” vit sladd, 2F
-
95
Ljudsladd
1
-
4 ” svart sladd, M/F
-
96
Displaybas
1
-
8 ” grön/gul sladd, F/R
-
97
Display
1
-
Bruksanvisning
-
98
Sladdband
1
99
Höger tillbehörslåda
1
28
Beskrivning
Ant.
ÖVERSIKTSDIAGRAM A - Modellnr. PETL81708.0
29
R 0908B
ÖVERSIKTSDIAGRAM B - Modellnr. PETL81708.0
30
R 0908B
ÖVERSIKTSDIAGRAM C - Modellnr. PETL81708.0
31
R 0908B
ÖVERSIKTSDIAGRAM D - Modellnr. PETL81708.0
32
R 0908B
VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE
Om det skulle uppstå andra problem av något slag, ber vi dig kontakta Mylna:s servicecenter. Här sitter det konsulter med
speciell kompetens för att hjälpa dig med frågor som rör produkten, montering eller fel och brister. Du kan även gå till
hemsidan www.mylnasport.se. Här kommer det att finnas mycket information om produkterna.
VI VILL HELST ATT DU KONTAKTAR OSS INNAN DU EVENTUELLT GÅR TILLBAKA TILL BUTIKEN MED
PRODUKTEN:
Kundtjänst: 036-452 53
När du kontaktar oss bör du ha denna bruksanvisning samt originalbruksanvisningen (”USER’S MANUAL”) tillhands.
BESTÄLLNING AV RESERVDELAR
Ring eller e-posta till:
Kundtjänst: 036-452 53
E-post: service@mylnasport.se
När du beställer reservdelar är det viktigt att du uppger följande information:

Träningsredskapets modellnummer

Produktens namn

Produktens serienummer

Reservdelsnummer (finns i ”USER’S MANUAL”)

Beskrivning av önskad reservdel, se sprängskissen i originalbruksanvisningen (Exploded Drawing i ”USER’S
MANUAL”).
33
Download PDF
Similar pages
viktigt beträffande service
BRUKSANVISNING - Mylna Sport Sverige
Hur tycker du att kultur ska vara? Vad är kultur för dig?
Manual
Pro Form 790 ZLT