Seiko | H022 | CAL. H022 – REF. PBP DUO

CAL. H022 – REF. PBP
DUO-DISPLAY QUARTZ
• Analogt display for klokkeslett
• Digitalt klokkeslett og kalender
• Klokkeslett i hele verden
• Alarm for klokkeslett i hele verden
• 100-timers stoppeklokke
• Rullevindu
Ref. PBP Cal. H022
DUO-DISPLAY QUARTZ
Bruksanvisning
2
DISPLAY OG BRUK AV KNAPPENE
ENDRE MODUS
Rulle-vindu*
Timeviser
B
Minuttviser
Modus-indikator
C
A
Modus-indikator
A
Sekundviser
➜
KLOKKESLETT I
HELE VERDEN
➜
STOPPEKLOKKE
ALARM-1
➜
KLOKKESLETT /
KALENDER
➜
3
4
ALARM-2
➜
* Navn på byer ruller fra høyre mot venstre i INNSTILL KLOKKESLETT / KALENDERdisplayet og KLOKKESLETT I HELE VERDEN, ALARM-1 og ALARM-2-modus.
Hver gang du trykker på A-knappen, forandres modus i denne rekkefølgen:
➜
D
➜
A
KLOKKESLETT/KALENDER-MODUS
INNSTILL KLOKKESLETT / KALENDER
Innstill det digitale klokkeslettet først, før du innstiller det analoge klokkeslettet,
fordi viserne styres av det digitale klokkeslettet.
Trykk for å vise KLOKKESLETT / KALENDER-modus.
B
Navn på byen
Måned
Dato
D
C
➜ C
➜
D
Hver gang du trykker på D-knappen, viser sekundviseren annen hver gang det
aktuelle sekundet, og annen hver gang den byen du har valgt for KLOKKESLETT /KALENDER-modus. (Se INNSTILL KLOKKESLETT / KALENDER)
6
C
D
eller
D
Timesignal
hver time
Trykk flere ganger for å innstille timeviseren og minuttviseren til digital tid.
* Viserne går mot urvisernes retning når
➜
* Når du har innstilt klokkeslettet/kalenderen for det området du
befinner deg i, vil dataene for
de 28 byene i KLOKKESLETT
JORDEN RUNDT-modus
innstilles automatisk.
B
Timer
Dato
12/24-timersvisning
D
Instill de blinkende sifrene
C
Trykk for å vise «HOUR-SET» (innstilling av timeviseren og minuttviseren).
➜
A
➜
År
Måned
C
Trykk flere ganger for å stille sekundviseren tilbake til klokka 12-posisjon.
➜
A
Minutter
SLÅ PÅ / AV TIMESIGNALET OG BEKREFTELSESSIGNAL NÅR EN KNAPP-OPERASJON BLE UTFØRT
Trykk for å vise «SEC-SET»
(innstilling av sekundviseren).
➜
D
➜
➜
C
C
D
År/Digital tid
5
B
➜ ➜
Sekunder
A
➜
D
Velg hvilke sifre som skal innstilles.
➜ ➜
Trykk en av
knappene
A
Velg den byen som representerer
det området du befinner deg i.
➜
B
➜
➜
Dag & Dato-display
Hvis ikke røres
i 2 minutter
Hold inne i 2-3 sekunder for å vise
INNSTILL KLOKKESLETT / KALENDER-displayet.
➜
A
➜
SKIFT DISPLAY
For hvert trykk på knappen i
KLOKKESLETT /- KALENDERmodus, blir timesignalet og
bekreftelses-signalet slått på
eller av.
HVIS ALLE SEGMENTENE LYSER OPP
du trykker A-knappen, og i urvisernes
retning når du trykker D-knappen. De
beveger seg raskt hvis de respektive
knappene holdes inne.
• Hvis både knapp C og D blir trykket inn samtidig
når du er i klokkeslett/kalender-displayet, vil alle
segmentene på displayet lyse opp. Dette er IKKE
feil! Trykk på en av knappene for å gå tilbake til
KLOKKE- SLETT / KALENDER-modus.
Gå tilbake til KLOKKESLETT/KALENDER-modus.
7
8
C
D
Trykk flere ganger for å innstille by-viseren til ønsket by på innfatningen/urskiven.
C
KLOKKESLETT VERDEN RUNDT-MODUS
* Navnet på ønsket by ruller fra høyre til venstre i rulle-vinduet, og de 4 første bokstavene
i bynavnet fortsetter å vises i displayet.
• Det digitale displayet viser klokkeslett og dato i hver av de 28 byene i forskjellige tidssoner rundt hele verden, samt tidsforskjellen mellom den valgte
byen og det området du befinner deg i.
• By-viseren viser valgt by på innfatningen/urskiven. Timeviseren og minuttviseren viser klokkeslett i det området du befinner deg i (= klokkeslett i den
byen som er valgt i KLOKKESLETT / KALENDER-modus).
FUNKSJON FOR AUTOMATISK INNSTILLING AV SOMMERTID
• Klokka har innprogrammert data for sommertid (daylight saving time) for hver
by, og viser automatisk sommertid i de periodene som er nevnt nedenfor.
Valgt by f.eks. Istanbul
Navn på by eller område
C
By-viser
(Sekundviser)
Tidsforskjell
Dato i valgt by
Klokkeslett i valgt by
Sommertid-merke
9
• Klokkeslettet som vises i KLOKKESLETT / KALENDER-modus kan enkelt
Kl. 2.00 siste søndag i oktober
Moskva, Istanbul
Kl. 2.00 siste søndag i mars
Kl. 2.00 siste søndag i september
Anchorage, Los Angeles,
Kl. 2.00 første søndag i april
Vancouver, Denver, Chicago,
New York, Montreal
Kl. 2.00 siste søndag i oktober
Sydney, Buenos Aires
Kl. 2.00 siste søndag i oktober
Kl. 2.00 første søndag i mars
Wellington
Kl. 2.00 første søndag i oktober
Kl. 2.00 tredje søndag i mars
10
erstattes med klokkeslettet i en hvilken som helst annen by i MODUS FOR
KLOKKESLETT JORDEN RUNDT.
0
GMT
Greenwich
+ 10
SYD
Sydney*
0
LON
London*
+ 11
NOU
Noumea
+1
PAR
Paris*
+ 12
WLG
Wellington
+1
ROM
Roma*
- 10
HNL
Honolulu
+1
BER
Berlin*
-9
ANC
Anchorage*
+2
IST
Istanbul*
-8
LAX
Los Angeles*
+3
MOW
Moskva*
-8
YVR
Vancouver*
D
D
Trykk flere ganger for å velge
ønsket by.
➜
C
Hold inne i 2 sekunder.
* Et pipesignal lyder, og timeviseren og
minuttviseren skrus på for å indikere
klokkeslettet i den valgte byen.
+4
DXB
Dubai
-7
DEN
Denver*
+5
KHI
Karachi
-6
CHI
Chicago*
+6
DAC
Dakka
-5
NYC
New York*
+7
BKK
Bangkok
-5
YMQ
Montreal*
+8
HKG
Hong Kong
-4
CCS
Caracas
+8
BJS
Beijing
-3
BUE
Buenos Aires
TYO
Tokyo
-1
PDL
Azorene*
+9
By-viser
11
GMT = Greenwich Mean Time
Merke på
Navn på byen
innfatningen
eller området
Merke på
innfatningen
SLETT / KALENDER-modus. Slik trenger du ikke å innstille viserne på nytt når
du reiser fra sted til sted.
12
Navn på byen
eller området
GMT
± (timer)
GMT
± (timer)
• Dette gjør at displayet kan vise klokkeslettet i den byen du besøker i KLOKKE-
C
Slutter
Kl. 2.00 siste søndag i mars
TIDSFORSKJELLER
FUNKSJON FOR OVERFØRING AV TID
Valgt by (eks.: New York)
Begynner
London, Paris, Roma,
Berlin, Azorene
* Byene merket med * (stjerne) bruker sommertid (daylight saving time).
➜
➜
ALARM-MODUS (ALARM-1 & ALARM-2)
D
en ønsket by i MODUS FOR KLOKKESLETT JORDEN RUNDT.
* «on» og alarm-merket vises i displayet,
og alarmen er automatisk aktivert.
• Alarmene kan bli aktivert og de-aktivert uavhengig av hverandre.
INNSTILL ALARM
A
B
C
C
Velg ønsket by.
➜
➜ C
D
Timer
➜
Alarm-merke
Trykk for å vise ALARM-1
eller ALARM-2-modus.
C
Velg hvilke sifre som skal justeres
(timer/minutter).
➜
A
A
AKTIVER / DE-AKTIVER ALARM
➜
Minutter
➜
A
By
«on» / «off»-merke
13
➜
D
Gå tilbake til ALARM-1 / ALARM-2-modus.
Hold inne i 2-3 sekunder for å vise
INNSTILL ALARM-displayet.
➜
B
B
Trykk for å vise om klokka står i
ALARM-1 eller ALARM-2-modus.
➜
Valgt by (f.:eks. London)
Innstill de blinkende sifrene.
➜
• Begge de to vanlig alarmene kan innstilles til å ringe på basis av klokkeslett i
For hvert trykk blir alarmen
skrudd av / skrudd på igjen.
* Alarmene ringer i 20 sekunder på
innstilt tid. For å stanse alarmen
manuelt, trykk en av knappene.
14
TIPS TIL BRUK AV KLOKKA
STOPPEKLOKKE-MODUS
• Stoppeklokka måler inntil 100 timer i 1/1000-delssekunder.
ENDRE MODUS
• Når bekreftelses-signalet er slått på, høres et pipesignal hver gang du trykker
C
* Sekundviser
på A-knappen. Som hjelp er tonehøyden forskjellig når KLOKKESLETT / KALENDER-modusen kommer frem.
Start / Stopp / Start på nytt
1/100-delssekund
KLOKKESLETT / KALENDER-MODUS (Innstill klokkeslett / kalender)
D
Etappe / Slipp etappe / Nullstill
• Kalenderen endres automatisk for like og ulike måneder inkludert februar i
skuddår fra 1994 til 2043.
• Når INNSTILL KLOKKESLETT / KALENDER-displayet vises ved å trykke B* Sekundviseren viser sekundene det første minuttet. Deretter blir den stående i «0»-posisjon.
(Timeviseren og minuttviseren viser aktuelt klokkeslett).
Måling av etappetid
C
START
➜
D ➜
ETAPPE
D
SLIPP
ETAPPE
●
●
●
C ➜
➜ ➜
D
STOPP
NULLSTILL
15
knappen, ruller by-navnet over rullevinduet fra høyre mot venstre.
• I den digitale innstill klokkeslett / kalender, beveger de blinkende sifrene seg
raskt når du holder D-knappen inne. Dette gjelder ikke for sekundene og
12/24-timers-visningen.
• Når sekundene innstilles, og når sekundene viser et tall mellom «30» og «59»,
samtidig som D-knappen trykkes inn, legges det til ett minutt, og sekundene
nullstilles til «00».
16
• Hvis du innstiller klokka på A.M./P.M.-visning, må du kontrollere at A.M./P.M.merket er riktig innstilt. Når klokka står på 24-timers-visning, vises ikke noe
merke.
• Ukedagen innstilles automatisk straks året, måneden og datoen er innstilt.
• Hvis klokka ikke berøres når sifrene blinker, vil den automatisk gå tilbake til
KLOKKESLETT/KALENDER-modus etter 2-3 minutter.
ALARM
• Når klokkeslettet i KLOKKESLETT / KALENDER-modus er innstilt på 24timers-visning, blir også alarmen vist i 24-timers-visning.
• I INNSTILL ALARM-displayet vil sifrene bevege seg raskere hvis du holder
D-knappen inne.
• Hvis du bruker A.M./P.M.-visning, må du kontrollere at A.M./P.M. blir riktig
innstilt når du innstiller timessifrene.
MODUS FOR KLOKKESLETT I HELE VERDEN
• Hvis klokka ikke berøres når sifrene blinker, vil den automatisk gå tilbake til
• Når sommertid vises for en by, utregnes tidsforskjellen mellom byen og ditt
• Alarm-merket vises hvis en av alarmene er aktivert.
• Alarm-test: Alarmen kan testes ved å holde C-knappen og D-knappen inne når
ALARM-modus etter 2-3 sekunder.
område inkludert sommertid.
• Hvis sommertid vises for en by, skal du ikke stille klokka mellom klokka 01.00
og 02.00 den dagen sommertiden utløper.
• Når du undersøker tiden i en annen by eller et annet område enn de 28 byene
som er inkludert på klokka, skal du kontrollere om det brukes sommertid i
denne byen. Selv byer innenfor samme tidssone kan ha forskjellige regler for
sommertid.
• Data om sommertid er programmert inn i minnet til klokka. Status for disse
dataene er april 1995. Imidlertid kan bruken av sommertid (og også tidsforskjellene) endres på et senere klokkeslett i de forskjellige land. I slike tilfeller vil
ikke klokka vise korrekt sommertid / tidsforskjeller.
17
STOPPEKLOKKE
• Etter å ha målt 100 timer, vil stoppeklokka automatisk stilles tilbake til «00».
• Start-på-nytt og stopp på stoppeklokka kan gjentas ved å trykke C-knappen.
• Måling og slipp etappetid kan gjentas ved å trykke D-knappen.
• Selv når stoppeklokka løper, kan displayet endres fra STOPPEKLOKKE til en
annen ved å trykke på A-knappen. Modus-indikatoren for STOPPEKLOKKE
18 blinker for å vise at stoppeklokka løper.
• Dette må gjøres etter at batteriet har blitt skiftet ut
Å SKIFTE BATTERI
2
År
klokka er i KLOKKESLETT / KALENDER-modus.
Når du har satt inn nytt batteri, eller noe unormalt oppstår i det digitale displayet
(brutte sifre osv.), må følgende gjøres for å gjenopprette den integrerte kretsen (IC):
Batteriets varighet : Ca. 2 år
Trykk inn A, B,C og D-knappene inne samtidig i 2 – 3 sekunder. Det digitale
displayet vil bli blankt, og «12:00 oo AM, January 1st, Saturday» vil vises når
du slipper knappene.
Batteri: SEIKO SR1130W
• Batteriets varighet kan være kortere enn angitt tid hvis alarmen blir brukt i mer enn
* Før du bruker klokka, skal du innstille klokkeslett / kalender og alarm.
20 sekunder per dag, hvis stoppeklokka brukes i mer enn 3 minutter per dag, hvis
bekreftelsessignalet brukes mer enn 10 ganger per dag, hvis funksjon for overføring
av tid brukes mer enn en gang per dag, og/eller by-valg gjøres mer enn 5 ganger
per dag.
• Fordi batteriet settes inn på fabrikken for å kontrollere funksjonen og ytelsen til
klokka, kan den aktuelle varigheten etter at du har fått klokka, bli kortere enn det
som er angitt.
• Når batteriet varighet er utløpt, må det skiftes så snart som mulig, slik at klokka ikke
begynner å fungere galt.
• Vi anbefaler at du kontakter en AUTORISERT PULSAR-FORHANDLER når du skal
skifte batteri til klokka.
!
!
• Indikator på batteriets varighet
FORSIKTIG
* Batteriet kan ikke lades på nytt. Du må aldri forsøke å lade det opp på nytt, fordi
dette kan føre til lekkasje eller skade på batteriet.
Når ordene «BATTERY CHANGE» ruller over rulle-vinduet mens klokka er i
KLOKKESLETT / KALENDER-modus, skal batteriet skiftes så snart som mulig.
* Selv etter at «BATTERY CHANGE»-teksten vises, vil ikke dette påvirke klokkas nøyaktighet.
ADVARSEL
* Ikke ta batteriet ut av klokka!
* Hvis batteriet må tas ut, skal det holdes utenfor barns rekkevidde. Hvis et barn
svelger batteriet, må dere straks oppsøke en lege.
* Batteriet må aldri kortsluttes, tukles med eller oppvarmes! Må ikke komme i
nærheten av ild! Batteriet kan ellers eksplodere, bli veldig varmt eller ta fyr.
19
20
*
Trykk i bar er et test-trykk, og skal ikke oppfattes som å være lik den virkelige
dykkedybden , ettersom svømmebevegelser vanligvis øker trykket ved en gitt
dybde. Vær også forsiktig når du stuper ut i vannet.
** Vi anbefaler at du bruker PULSAR Dykkerklokke for sportsdykking.
SLIK BEHOLDER KLOKKA SIN KVALITET
VANNTETTHET
• Ikke vanntett
• Hvis klokka blir våt, må den sjekkes av en AUTORISERT PULSAR-
TEMPERATURER
FORHANDLER ELLER SERVICE-SENTER.
Klokka går presist og
stabilt innenfor
temperaturer mellom
-10C
5C – 35C. (41F – 95F).
Temperaturer over 60C
(140F) eller under -10C (+14F) kan
føre til at klokka begynne å gå for fort
eller for sakte, eller det kan oppstå
batterilekkasje, eller batteriet kan få
kortere varighet. Imidlertid vil dette
rettes opp igjen når klokka har fått
tilbake sin normale temperatur.
+60C
• Vanntett 5/10/15/20 bar
• Ikke trykk på noen av knappene når klokka er våt eller er i vann.
Hvis den brukes i sjøvann, så skyll klokka i ferskvann, og tørk den nøye.
• Når du dusjer med en klokke som er vanntett ved 5 bar, eller bader
med en klokke som er vanntett ved 10, 15 eller 20 bar, skal du
passe på følgende:
* Ikke trykk på noen av knappene når klokken er våt med såpevann
eller sjampo.
* Hvis klokka legges i varmt vann, kan klokka begynne å gå for fort
eller for sakte. Dette vil bli rettet opp når klokka har fått normal
temperatur igjen.
21
STØT OG VIBRASJONER
Lette aktiviteter vil ikke
påvirke klokka, men pass
på at du ikke mister den i
bakken eller at den treffer
harde overflater, ettersom
dette kan skade klokka.
KJEMISKE PRODUKTER
Pass på at klokka ikke
kommer i kontakt med
løsemidler, kvikksølv,
spray fra spraybokser,
vaskemidler, klebemidler
eller maling. Ellers kan
klokka, lenken osv.
misfarges, forringes eller
skades.
Det anbefales at klokka
kontrolleres hvert 2. – 3. år.
Lever klokka til en
AUTORISERT PULSARFORHANDLER eller
SERVICE-SENTER for å være
sikker på at klokke-kapselen,
knappene, pakningen og
krystall-seglet er i god stand.
Den integrert kretsen (IC),
som brukes i klokka, vil
påvirkes av statisk elektrisitet.
Dette kan forstyrre displayet.
Ikke la klokka komme i nærheten av ting
som f.eks. fjernsynsskjermer, ettersom
disse utstråler en sterk statisk elektrisitet.
ANGÅENDE BESKYTTELSESFOLIEN PÅ URETS BAKSIDE
Hvis klokka har en
beskyttelsesfolie og/eller etikett
på baksiden av urskiven, skal
du fjerne disse før du begynner
å bruke klokka.
23
Den analoge enheten på klokken
din vil bli negativt påvirket av sterk
magnetisme, men den digitale
enheten, vil ikke bli påvirket.
Hold klokka borte fra nær kontakt
med magnetiske objekter.
KLOKKE-KAPSELEN OG LENKEN
For å unngå at klokke-kapselen og
lenken ruster p.g.a. støv, fuktighet
og svette, skal hele klokka fra tid til
annen tørkes med en myk, tørr klut.
22
STATISK ELEKTRISITET
PERIODISK KONTROLL
MAGNETISME
24
FLYTENDE KRYSTALLPANEL
Normal varighet for det
flytende krystallpanelet på
klokka, er ca. 7 år. Deretter
kan kontrasten bli dårligere
og vanskelig å lese. Vennligst kontakt din
AUTORISERTE PULSAR- FORHANDLER
eller SERVICE-SENTER hvis du ønsker å
sette inn et nytt panel (garantitid: 1 år).
Download PDF