Asus | VS247N | VS228/VS238/ VS247 Seria

VS228/VS238/
VS247 Seria
Monitor LCD
Ghidul utilizatorului
Cuprins
Note .......................................................................................................... iii
Informaţii referitoare la siguranţa.............................................................. iv
Îngrijire şi curăţare....................................................................................... v
1.1
Bine aţi venit!................................................................................. 1-1
1.2
Conţinut pachet............................................................................. 1-1
1.3
Asamblarea bazei monitorului..................................................... 1-2
1.4
Conectarea cablurilor................................................................... 1-2
1.5
Introducere monitor...................................................................... 1-3
1.5.1
Partea frontală a monitorului LCD.................................... 1-3
1.5.2
Partea posterioară a monitorului LCD.............................. 1-5
2.1
etaşarea braţului/suportului
D
(pentru suport de perete VESA)................................................... 2-1
2.2
Reglarea monitorului.................................................................... 2-2
3.1
Meniu OSD
(On Screen Display - Afişare pe ecran)....................................... 3-1
3.1.1
Cum se reconfigurează.................................................... 3-1
3.1.2
Introducere funcţie OSD.................................................. 3-1
3.2
Specificaţii..................................................................................... 3-6
3.3
Depanare (FAQ)............................................................................. 3-9
3.4
Listă de frecvenţe acceptate...................................................... 3-10
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.
Nicio parte din acest manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta nu poate fi reprodusă,
transmisă, transcrisă, păstrată într-un sistem de preluare a informaţiilor sau tradusă în orice limbă,
indiferent de formă sau de mijloace, cu excepţia documentaţiei păstrate de cumpărător cu scopul de copie
de rezervă, fără a avea permisiunea scrisă explicită a ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Garanţia sau service-ul produsului nu se va prelungi dacă: (1) produsul este reparat, modificat sau alterat,
exceptând cazul în care astfel de reparaţie, modificare sau alterare este autorizată în scris de ASUS; sau
(2) numărul de serie al produsului este şters sau lipseşte.
ASUS OFERĂ ACEST MANUAL "CA ATARE", FĂRĂ NICI O GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ,
INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE SAU CONDIŢIILE IMPLICITE PENTRU
COMERCIALIZAREA SAU CONFORMITATEA CU UN ANUMIT SCOP. ASUS, DIRECTORII, CADRELE
DE CONDUCERE, ANGAJAŢII SAU AGENŢII SĂI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU NICIO DAUNĂ
INDIRECTĂ, SPECIALĂ, INCIDENTALĂ SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV DAUNE
PENTRU PIERDERE DE PROFIT, PIERDERE DE ACTIVITATE, PIERDERE DE UTILIZARE SAU
DATE, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII ŞI ALTELE SIMILARE), CHIAR DACĂ ASUS A FOST AVIZAT
DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PAGUBE CARE REIES DIN ORICE DEFECT SAU EROARE A
ACESTUI MANUAL SAU PRODUS.
SPECIFICAŢIILE ŞI INFORMAŢIILE DIN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE DOAR CU SCOP
INFORMATIV ŞI SUNT SUPUSE MODIFICĂRII ÎN ORICE MOMENT FĂRĂ NOTIFICARE ŞI NU
TREBUIE INTERPRETATE CA OBLIGAŢIE DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO
RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ORICE ERORI SAU INEXACTITĂŢI CARE POT SĂ
APARĂ ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL CARE SUNT DESCRISE ÎN
ACESTA.
Numele de produse şi companii din acest manual pot fi sau nu mărci de comerţ înregistrate sau drepturi
de autor ale companiilor respective şi sunt utilizate doar pentru identificare sau explicaţie şi în beneficiul
proprietarilor, fără intenţia de a încălca drepturile acestora.
ii
Note
Declaraţie a Comisiei federale pentru comunicaţii
Acest dispozitiv respectă Partea 15 a Regulilor FCC. Exploatarea trebuie
să îndeplinească următoarelor două condiţii:
• Acest dispozitiv nu poate cauza interferenţe nocive şi
• Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţe primite, inclusiv
interferenţele care pot provoca o funcţionare nedorită.
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele
pentru un dispozitiv digital de Clasa B în conformitate cu Partea a 15-a a
Reglementărilor FCC. Aceste limite au drept scop asigurarea unei protecţii
rezonabile împotriva interferenţei dăunătoare într-o instalaţie rezidenţială.
Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie de
radiofrecvenţă şi, dacă nu este instalat şi utilizat conform instrucţiunilor
producătorului, poate produce interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio.
Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că într-o configuraţie de instalare
specifică nu se vor produce interferenţe. Dacă acest echipament cauzează
interferenţe dăunătoare pentru recepţia radio sau TV, care se pot stabili
prin oprirea şi repornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să
încerce corectarea interferenţelor prin intermediul uneia sau al mai multora
dintre următoarele măsuri:
• Reorientaţi sau reamplasaţi antena receptorului.
• Creşteţi distanţa de separare dintre dispozitiv şi receptor.
• Conectaţi echipamentul la o priză de c.a. dintr-un circuit diferit de cel la
care este conectat receptorul.
• Pentru ajutor, consultaţi dealerul sau un tehnician radio/TV cu
experienţă.
În calitate de partener Energy Star® , compania noastră a
stabilit că acest produs respectă recomandările Energy Star®
pentru utilizarea eficientă a energiei.
Declaraţie a Departamentului canadian de comunicaţii
Acest dispozitiv digital nu depăşeşte limitele Clasei B pentru emisii de
zgomot radio de la dispozitivul digital stabilite în Regulamentele privind
interferenţa radio a Departamentului canadian de comunicaţii.
Acest dispozitiv digital Clasa B respectă ICES-003 din Canada.
iii
Informaţii referitoare la siguranţa
• Înainte de configurarea monitorului, citiţi cu atenţie toată documentaţia
care însoţeşte produsul.
• Pentru a preveni pericolul de incendiu sau de electrocutare, nu
expuneţi monitorul la ploaie sau umiditate.
• Nu încercaţi să deschideţi carcasa monitorului. Tensiunile înalte
periculoase din monitor pot provoca vătămarea corporală gravă.
• Dacă sursa de alimentare s-a stricat, nu încercaţi să o reparaţi singuri.
Contactaţi un tehnician de service calificat sau magazinul.
• Înainte de a utiliza produsul, asiguraţi-vă că toate cablurile sunt
conectate corect şi cablurile de alimentare nu sunt deteriorate. Dacă
detectaţi orice avarie, contactaţi imediat dealerul.
• Sloturile şi deschiderile de pe spatele sau partea superioară a
carcasei sunt prevăzute pentru ventilare. Nu blocaţi aceste sloturi. Nu
plasaţi acest produs aproape sau deasupra unui radiator sau a unei
surse de căldură, cu excepţia cazului în care aceasta este ventilată
corespunzător.
• Monitorul trebuie operat numai de la tipul de sursă de alimentare
indicat pe etichetă. Dacă nu sunteţi sigur de tipul de sursă de
alimentare al locuinţei, consultaţi dealerul sau compania locală de
furnizare a energiei electrice.
• Utilizaţi ştecărul adecvat care respectă standardul local de putere.
• Nu suprasolicitaţi prizele multiple şi prelungitoarele de cablu.
Suprasolicitarea poate provoca incendiul sau electrocutarea.
• Evitaţi praful, umiditatea şi extremele de temperatură. Nu plasaţi
monitorul într-o zonă în care se poate uda. Amplasaţi monitorul pe o
suprafaţă stabilă.
• Scoateţi ştecherul din priză în timpul furtunilor, când se produc fulgere
sau când monitorul nu este utilizat o perioadă lungă de timp. Aceasta
va proteja monitorul împotriva deteriorării cauzate de supratensiunea
tranzitorie.
• Nu împingeţi obiecte şi nu vărsaţi lichid în sloturile de pe carcasa
monitorului.
• Pentru a asigura funcţionarea satisfăcătoare, utilizaţi monitorul doar cu
computere certificate UL care au prize configurate adecvat, marcate
între 100-240V CA.
• Dacă întâmpinaţi probleme tehnice cu monitorul, contactaţi un
tehnician de service calificat sau magazinul.
iv
Îngrijire şi curăţare
• Înainte să ridicaţi sau să mutaţi monitorul, este bine să deconectaţi
cablurile şi cablul de alimentare. Respectaţi tehnicile de ridicare
corecte când poziţionaţi monitorul. Când ridicaţi sau transportaţi
monitorul, ţineţi de marginile monitorului. Nu ridicaţi monitorul de suport
sau de cablu.
• Curăţirea. Opriţi monitorul şi deconectaţi cablul de alimentare. Curăţaţi
suprafaţa monitorului cu o cârpă fără scame, neabrazivă. Petele
persistente pot fi îndepărtate cu o cârpă umezită cu o soluţie de
curăţare cu agresivitate medie.
• Evitaţi utilizarea unei soluţii de curăţare care conţine alcool sau
acetonă. Utilizaţi o soluţie de curăţare destinată utilizării pentru LCD.
Nu pulverizaţi soluţia de curăţare direct pe ecran, deoarece aceasta
poate picura în monitor şi poate cauza electrocutarea.
Următoarele simptome sunt normale pentru monitor:
• Ecranul poate produce scintilaţii în timpul utilizării iniţiale din cauza
naturii luminii fluorescente. Opriţi şi porniţi monitorul din nou pentru a
vă asigura că scintilaţia dispare.
• Este posibil ca ecranul să lumineze uşor neuniform, în funcţie de
modelul de desktop pe care îl utilizaţi.
• Când aceeaşi imagine este afişată timp de mai multe ore, pe ecran
poate apărea o imagine remanentă după schimbarea imaginii. Ecranul
va reveni încet sau puteţi să opriţi alimentarea pentru câteva ore.
• Când ecranul devine negru sau clipeşte sau nu mai funcţionează,
contactaţi dealerul sau centrul de service pentru reparaţii. Nu reparaţi
ecranul pe cont propriu!
Convenţii utilizate în acest ghid
AVERTIZARE: Informaţii pentru a preveni vătămarea corporală
când încercaţi să efectuaţi o acţiune.
ATENŢIE: Informaţii pentru a preveni deteriorarea componentelor
când încercaţi să efectuaţi o acţiune.
IMPORTANT: Informaţii pe care TREBUIE să le respectaţi pentru
a efectua o acţiune.
NOTĂ: Sfaturi şi informaţii suplimentare pentru a ajuta la
efectuarea unei acţiuni.
v
Unde găsiţi informaţii suplimentare
Consultaţi următoarele surse pentru informaţii suplimentare şi pentru
actualizări ale produsului şi software-ului.
vi
1.
Site-uri ASUS
Site-urile ASUS internaţionale oferă informaţii actualizate despre
produsele hardware şi software ASUS. Consultaţi http://www.asus.
com
2.
Documentaţie opţională
Pachetul produsului dvs. poate include documentaţie opţională care
poate fi adăugată de dealer. Aceste documente nu fac parte din
pachetul standard.
1.1
Bine aţi venit!
Vă mulţumim pentru achiziţia monitorului LCD ASUS® seria VS228/VS238/
VS247!
Cel mai nou monitor LCD cu ecran panoramic de la ASUS oferă un
afişaj cu contrast mai mare, mai lat şi mai luminos, plus o mulţime de
caracteristici care îmbunătăţesc experienţa de vizualizare.
Cu aceste caracteristici, vă puteţi bucura de confortul şi de experienţa
vizuală încântătoare pe care v-o oferă seria VS228/VS238/VS247!
1.2
Conţinut pachet
Verificaţi dacă pachetul LCD seria VS228/VS238/VS247 conţine
următoarele elemente:
Monitor LCD
Bază monitor
Ghid de pornire rapidă
1 x Cablu de alimentare
1 x cablu VGA
1 x cablu DVI (Pentru anumite modele)
1 x certificat de garanţie
Dacă oricare dintre articolele de mai sus este deteriorat sau lipseşte,
contactaţi imedia magazinul.
Monitor LCD ASUS VS228, VS238, VS247
1-1
1.3
Asamblarea bazei monitorului
Pentru a asambla baza monitorului:
1.
Conectaţi baza cu braţul monitorului şi rotiţi în sensul acelor de
ceasornic. Un clic indică faptul că baza s-a conectat cu succes.
2.
Reglaţi monitorul la unghiul care vă este cel mai confortabil.
Vă recomandăm să acoperiţi suprafaţa mesei cu o cârpă moale pentru
a preveni deteriorarea monitorului.
2
1
1.4
Conectarea cablurilor
Pentru a conecta cablurile:
Conectaţi cablurile necesare conform capitolului 1.5.2, paginile 1-5.
1-2
Capitolul 1: Introducere produs
1.5
Introducere monitor
1.5.1
Partea frontală a monitorului LCD
H
1
2
3
4
5
6
D/N
1
1.
,
,
2
3
4
1
6
Butonul:
•
Reglează automat imaginea în poziţia optimă, frecvenţa şi faza
prin apăsarea lungă a acestui buton timp de 2-4 secunde (doar
pentru mod VGA). (
, )
•
Utilizaţi această tastă de acces rapid pentru a comuta între şase
moduri de presetare video (Scenery (Peisaj), Standard, Theater
(Film), Game (Joc), Night View (Vedere nocturnă) şi sRGB) cu
tehnologia de îmbunătăţire video SPLENDID™. Ieşiţi din meniul
OSD sau reveniţi la meniul anterior în timp ce meniul OSD este
activ. (
, )
Monitor LCD ASUS VS228, VS238, VS247
1-3
2.
3.
Butonul:
•
Apăsaţi acest buton pentru a reduce valoarea funcţiei selectate
sau a trece la funcţia următoare.
•
Aceasta este de asemenea o tastă de acces rapid pentru
reglarea contrastului.
Butonul MENU:
•
Apăsaţi acest buton pentru a intra în meniul OSD.
•
Apăsaţi acest buton pentru a intra în/selecta pictograma (funcţia)
evidenţiată în timp ce OSD este activat.
4.
Butonul:
•
Apăsaţi acest buton pentru a mări valoarea funcţiei selectate
sau a trece la dreapta/în sus la funcţia următoare.
•
Aceasta este de asemenea o tastă de acces rapid pentru
reglarea luminozităţii.
5.
Buton de selectare sursă:
•
Acest buton este disponibil doar pentru modelul VS228HR/
VS238HR/VS247HR/VS247HV).
•
Utilizaţi această tastă de acces rapid pentru a comuta intrările
VGA, DVI sau HDMI.
6.
1-4
Buton de alimentare/Indicator de alimentare:
•
Utilizaţi acest buton pentru a porni şi opri monitorul.
•
Definiţia de culoare a indicatorului de alimentare se află în
tabelul de mai jos.
Stare
Descriere
Albastru
PORNIT
Auriu
Mod aşteptare
OPRIT
OPRIT
Capitolul 1: Introducere produs
1.5.2
Partea posterioară a monitorului LCD
1
2
3
4
5
1.
AC-In
2.
HDMI-In
(disponibil doar pentru modelul VS228HR, VS238HR, VS247HR,
VS247HV)
3.
DVI-In
(disponibil doar pentru modelul VS228NE/HR, VS238NR/HR,
VS247NR/HR/HV)
4.
VGA-In
5.
Ieşire căşti
(disponibil numai pentru modelul VS228HR, VS238HR, VS247HR,
VS247HV)
Monitor LCD ASUS VS228, VS238, VS247
1-5
2.1Detaşarea braţului/suportului
(pentru suport de perete VESA)
Suportul detaşabil al monitorului LCD seria VS228/VS238/VS247 este
proiectat special pentru suportul de perete VESA.
Pentru a detaşa braţul/suportul:
1.
Trageţi maneta de oprire şi rotiţi în sens contrar acelor de ceasornic
pentru deblocare.
2.
Detaşaţi baza de pe monitor.
3.
Trageţi uşor cu degetele şi îndepărtaţi placa ce acoperă tija
suportului. Utilizaţi o şurubelniţă pentru a scoate cele patru şuruburi
care fixează suportul de monitor.
4.
Detaşaţi suportul de monitor.
•
Vă recomandăm să acoperiţi suprafaţa mesei cu o cârpă moale
pentru a preveni deteriorarea monitorului.
•
Ţineţi suportul monitorului în timp ce scoateţi şuruburile.

2
1
3
4
5

2-1
•
Setul de montare pe perete VESA (100 x 100 mm) este achiziţionat
separat.
•
Utilizaţi doar console de montare pe perete certificate UL cu
greutatea/sarcina minimă în funcţie de modelul indicat în tabelul de
specificaţii (Mărime şurub: M4 x 10 mm).
Capitolul 2: Configurare
2.2
Reglarea monitorului
• Pentru vizualizare optimă, vă recomandăm să priviţi faţa completă
a monitorului, apoi reglaţi monitorul la unghiul care este cel mai
confortabil pentru dvs.
• Ţineţi suportul pentru a preveni căderea monitorului în timpul
schimbării înclinării acestuia.
• Puteţi regla înclinarea monitorului de la -5˚ la 20˚.
-5 ~ 20
Monitor LCD ASUS VS228, VS238, VS247
2-2
3.1Meniu OSD
(On Screen Display - Afişare pe ecran)
3.1.1
Cum se reconfigurează
VS247
Splendid
Scenery Mode
Color
Standard Mode
Image
Theater Mode
Input Select
Game Mode
System Setup
Night View Mode
sRGB
Move
Menu
Exit
1.
Apăsaţi butonul [MENU] pentru a activa meniul OSD.
2.
Apăsaţi  şi  pentru a naviga printre funcţii. Evidenţiaţi şi activaţi
funcţia dorită prin apăsarea butonului [MENU]. Dacă funcţia selectată
are un submeniu, apăsaţi  şi  din nou pentru a naviga prin
funcţiile submeniului. Evidenţiaţi şi activaţi funcţia dorită din submeniu
prin apăsarea butonului [MENU].
3.
Apăsaţi  şi  pentru a schimba setările funcţiei selectate.
4.
Pentru a ieşi din meniul OSD, apăsaţi butonul
pasul 3 pentru a regla orice altă funcţie.
3.1.2
1.
. Repetaţi pasul 2 şi
Introducere funcţie OSD
Splendid
Această funcţie conţine şase subfuncţii pe care le puteţi selecta
după cum doriţi. Fiecare mod are selecţia Reset (Resetare), care vă
permite să menţineţi setarea sau să reveniţi la modul presetat.
VS247
Splendid
Scenery Mode
Color
Standard Mode
Image
Theater Mode
Input Select
Game Mode
System Setup
Night View Mode
sRGB
Move
3-1
Menu
Exit
Capitolul 3: Instrucţiuni generale
•
Scenery Mode (Mod peisaj): Aceasta este cea mai bună
alegere pentru afişarea fotografiilor cu peisaje cu îmbunătăţirea
video SPLENDID™.
•
Standard Mode (Mod standard): Aceasta este cea mai bună
alegere pentru editarea documentelor cu îmbunătăţirea video
SPLENDID™.
•
Theater Mode (Mod film): Aceasta este cea mai bună alegere
pentru vizionarea filmelor cu îmbunătăţirea video SPLENDID™.
•
Game Mode (Mod joc): Aceasta este cea mai bună alegere
pentru jocuri cu îmbunătăţirea video SPLENDID™.
•
Night View Mode (Mod vedere nocturnă): Aceasta este
cea mai bună alegere pentru jocuri cu scene întunecate sau
vizionarea filmelor cu îmbunătăţirea video SPLENDID™.
•
sRGB: Aceasta cea mai bună alegere pentru vizionarea
fotografiilor şi a imaginilor din PC-uri.

În Standard Mode (Mod standard), funcţiile Saturation (Saturaţie),
Skin Tone (Nuanţă piele), Sharpness (Claritate) şi funcţiile ASCR nu
pot fi configurate de utilizator.
În sRGB, funcţiile Brightness (Luminozitate), Contrast, Saturation
(Saturaţie), Color Temp. (Temperatură culori), Skin Tone (Nuanţă
piele), Sharpness (Claritate) şi ASCR nu pot fi configurate de
utilizator.
2.
Color (Culoare)
Selectaţi culoarea dorită a imaginii cu această funcţie.
VS247
Splendid
Brightness
90
Color
Contrast
80
Image
Saturation
Input Select
Color Temp
System Setup
Skin Tone
50
User Mode
Natural
Smart View
Move
Menu
OFF
Exit
•
Brightness (Luminozitate): Intervalul de reglare este de la 0
la 100. Butonul
este, de asemenea, o tastă de acces rapid
pentru a activa această funcţie.
•
Contrast: Intervalul de reglare este de la 0 la 100. Butonul
este, de asemenea, o tastă de acces rapid pentru a activa
această funcţie.
Monitor LCD ASUS VS228, VS238, VS247
3-2
•
Saturation (Saturaţie): Intervalul de reglare este de la 0 la 100.
•
Color Temp. (Temperatură culoare): Conţine trei moduri de
culoare presetate (Cool (Rece), Normal, Warm (Cald)) şi un
User Mode (Mod utilizator).
•
Skin Tone (Nuanţă piele): Conţine trei moduri de culoare,
inclusiv Reddish (Tentă roşie), Natural şi Yellowish (Tentă
galbenă).
•
Smart View: Permite o vizibilitate mai bună după înclinarea
ecranului.

În User Mode (Mod utilizator), culorile R (Roşu), G (Verde) şi B
(Albastru) pot fi configurate de utilizator; intervalul de reglare este
între 0 ~ 100.
3.
Imagine
Puteţi regla luminozitatea, Sharpness (Claritate), Aspect Control
(Control înălţime/lăţime), Position (Poziţie) (doar VGA) şi Focus
(Focalizarea) (doar VGA) din această funcţie principală.
VS247
Splendid
Sharpness
40
Color
Trace Free
60
Image
Aspect Control
Full
Input Select
ASCR
OFF
System Setup
Position
Focus
Move
3-3
Menu
Exit
•
Sharpness (Claritate): Reglează definiţia imaginii. Intervalul
de reglare se situează între 0 şi 100. (Disponibil doar pentru
selectarea „Standard Mode” (Mod Standard) în meniul
Splendid.)
•
Trace Free (Fără urme): Accelerează timpul de răspuns cu
tehnologia Over Drive. Intervalul de reglare este de la 0 mai
încet la 100 mai apid. (Disponibil doar pentru modelul VS247HR)
•
Aspect Control (Control înălţime/lăţime): Reglează raportul
de aspect la “Full” (Complet), “4:3” sau “Over Scan” (Suprascanare). (Raportul „Over Scan” (Supra-scanare) este disponibil
numai pentru intrarea HDMI.)
Capitolul 3: Instrucţiuni generale
4.
•
ASCR: Selectaţi ON (PORNIT) sau OFF (OPRIT) pentru a
activa sau a dezactiva funcţia raportului de contrast dinamic.
(ASCR: ASUS Smart Contrast Ratio (Raport de contrast
inteligent ASUS). Dezactivat în „Standard Mode” (Mod
Standard).)
•
Position (Poziţie): Reglează H-Position (Poziţia orizontală) şi
V-Position (Poziţia verticală) a imaginii. Intervalul de reglare este
de la 0 la 100. (Disponibil doar pentru intrare VGA).
•
Focus (Focalizare): Reduce zgomotul liniilor orizontale şi
zgomotul liniilor verticale ale imaginii prin reglarea Phase (Fază)
şi Cloc (Frecvenţă) în mod separat. Intervalul de reglare este de
la 0 la 100. (Disponibil doar pentru intrare VGA).
Input Select (Selectare intrare)
Selectaţi sursa de intrare între VGA, DVI sau HDMI.
VS247
Splendid
VGA
Color
DVI
Image
HDMI
Input Select
System Setup
Move
5.
Menu
Exit
•
DVI: Disponibil doar pentru modelul VS228NE/HR, VS238NR/
HR, VS247NR/HR/HV.
•
HDMI: Disponibil doar pentru modelul VS228HR, VS238HR,
VS247HR, VS247HV.
System Setup (Configurare sistem)
Reglează configuraţia sistemului.
VS247
Splendid
Splendid Demo Mode
Color
Volume
Image
ECO Mode
Input Select
OSD Setup
System Setup
Language
OFF
50
OFF
English
Information
1/2
pagina 1/2:
Monitor LCD ASUS VS228, VS238, VS247
Move
Menu
Exit
3-4
VS247
Splendid
All Reset
Color
Image
Input Select
System Setup
2/2
pagina 2/2:
3-5
Move
Menu
Exit
•
Splendid Demo Mode (Mod demonstraţie Splendid): Activaţi
modul demonstrativ pentru funcţia Splendid.
•
Volume (Volum): Reglează nivelul volumului de ieşire al căştilor.
Intervalul de reglare este de la 0 la 100. (Disponibil doar pentru
modelul VS228HR, VS238HR, VS247HR, VS247HV.)
•
ECO Mode: Activează modul ecologic pentru economisirea
energiei. (Este posibil ca unele nuanţe de gri să nu poată fi
distinse dacă ECO este ON (Pornit). Luminozitatea sa este mai
scăzută ca în cazul setării raportului de contrast la 100.)
•
OSD Setup (Configurare OSD): Reglaţi H-Position (Poziţie
orizontală), V-Position (Poziţie verticală), OSD Timeout (Expirare
OSD), DDD/CI şi Transparency (Transparenţa) ale ecranului
OSD.
•
Language (Limbă): Selectaţi limba OSD. Selecţiile sunt English
(Engleză), French (Franceză), German (Germană), Spanish
(Spaniolă), Italian (Italiană), Dutch (Olandeză), Russian (Rusă),
Traditional Chinese (Chineză tradiţională), Simplified Chinese
(Chineză simplificată) şi Japanese (Japoneză).
•
Information (Informaţii): Afişează informaţiile monitorului
privind Input Port (Port intrare), Resolution (Rezoluţie), H-freq.
(Frecvenţă orizontală), V-freq. (Frecvenţă verticală) şi Model
Name (Denumire model).
•
All Reset (Resetare completă): Setaţi la “Yes” (Da) pentru a
readuce setările la starea implicită din fabrică.
Capitolul 3: Instrucţiuni generale
3.2
Specificaţii
Model
VS228DE/NE
Dimensiune panou
Rezoluţie max.
Tehn. de retroiluminare
Luminozitate (Tipic)
Raport de contrast natural (Tipic)
Unghi de vizualizare (CR=10)
1920 x 1080 (FHD)
Tehnologie de retroiluminare LED
200cd/m2
250cd/m2
600:1
1000:1
≧90°(O) / ≧65°(V)
Culori afişaj
5 ms
Ieşire căşti
Nu
Sunet de la HDMI
Nu
Intrare HDMI (HDMI 1.3)
Nu
Intrare D-Sub
Consum de energie în
funcţionare
NOTĂ
Mod de economisire a energiei
Mod alimentare oprită
Înclinare
Montare pe perete VESA
≧170°(O) / ≧160°(V)
16,7 M
Timp de răspuns
Intrare DVI
VS228DR/HR
21,5”L (54,6 cm)
VS228DE: Nu
VS228NE: Da
VS228DR: Nu
VS228HR: Da
VS228DR: Nu
VS228HR: Da
VS228DR: Nu
VS228HR: Da
VS228DR: Nu
VS228HR: Da
Da
Putere pe < 21,1 W*
* Bazat pe standardul Energy Star 6.0
< 0,5 W
< 0,5 W
-5° ~ +20°
Da (100 mm x 100 mm)
Dimensiuni (LxÎxA)
514 x 386 x 200 mm
Dimensiune cutie (LxÎxA)
566 x 443 x 130 mm
Greutate netă (aprox.)
Greutate brută (aprox.)
Tensiune nominală
Monitor LCD ASUS VS228, VS238, VS247
3,8 kg
5,9 kg
CA 100~240 V (încorporat)
3-6
Model
VS238HR
Dimensiune panou
Rezoluţie max.
Tehn. de retroiluminare
1920 x 1080 (FHD)
Tehnologie de retroiluminare LED
Luminozitate (Tipic)
250cd/m2
Raport de contrast natural (Tipic)
1000:1
Unghi de vizualizare (CR=10)
≧170°(O) / ≧160°(V)
Culori afişaj
16,7 M
Timp de răspuns
5 ms
Ieşire căşti
Da
Nu
Sunet de la HDMI
Da
Nu
Intrare HDMI (HDMI 1.3)
Da
Nu
Intrare DVI
Da
Intrare D-Sub
Da
Consum de energie în
funcţionare
NOTĂ
Putere pe < 22 W*
* Bazat pe standardul Energy Star 6.0
Mod de economisire a energiei
< 0,5 W
Mod alimentare oprită
< 0,5 W
Înclinare
Montare pe perete VESA
-5° ~ +20°
Da (100 mm x 100 mm)
Dimensiuni (LxÎxA)
552 x 400 x 200 mm
Dimensiune cutie (LxÎxA)
608 x 460 x 130 mm
Greutate netă (aprox.)
Greutate brută (aprox.)
Tensiune nominală
3-7
VS238NR
23”L (58,4 cm)
3,4 kg
5,8 kg
CA 100~240 V (încorporat)
Capitolul 3: Instrucţiuni generale
Model
VS247HR/HV
Dimensiune panou
Rezoluţie max.
Tehn. de retroiluminare
1920 x 1080 (FHD)
Tehnologie de retroiluminare LED
Luminozitate (Tipic)
250cd/m2
Raport de contrast natural (Tipic)
1000:1
Unghi de vizualizare (CR=10)
≧170°(O) / ≧160°(V)
Culori afişaj
Timp de răspuns
VS247NR
23,6”L (59,9 cm)
16,7 M
VS247HR: 2 ms (gri la gri)
VS247HV: 5 ms
5 ms
Ieşire căşti
Da
Nu
Sunet de la HDMI
Da
Nu
Intrare HDMI (HDMI 1.3)
Da
Nu
Intrare DVI
Da
Intrare D-Sub
Da
Consum de energie în
funcţionare
NOTĂ
Putere pe < 22,7 W*
* Bazat pe standardul Energy Star 6.0
Mod de economisire a energiei
< 0,5 W
Mod alimentare oprită
< 0,5 W
Înclinare
Montare pe perete VESA
-5° ~ +20°
Da (100 mm x 100 mm)
Dimensiuni (LxÎxA)
562 x 411 x 200 mm
Dimensiune cutie (LxÎxA)
618 x 469 x 130 mm
Greutate netă (aprox.)
Greutate brută (aprox.)
Tensiune nominală
Monitor LCD ASUS VS228, VS238, VS247
4,4 kg
6,8 kg
CA 100~240 V (încorporat)
3-8
3.3
Depanare (FAQ)
Problemă
LED-ul de alimentare nu este
PORNIT
LED-ul de alimentare se aprinde
auriu şi nu există imagine pe
ecran
Soluţie posibilă
• Apăsaţi butonul pentru a verifica dacă monitorul
este în modul PORNIT.
• Verificaţi conectarea corectă a cablului de
alimentare la monitor şi la priza electrică.
• Verificaţi dacă monitorul şi computerul sunt în mod
PORNIT.
• Asiguraţi conectarea corectă a cablului de semnal
între monitor şi computer.
• Verificaţi cablul de semnal şi asiguraţi-vă că niciunul
dintre pini nu este îndoit.
• Conectaţi computerul cu alt monitor disponibil
pentru a verifica dacă computerul funcţionează
corect.
• Reglaţi setările Contrast şi Brightness
(Luminozitate) din OSD.
Imaginea de pe ecran este prea
deschisă sau prea închisă
Imaginea de pe ecran nu este
• Apăsaţi butonul
timp de două secunde pentru a
centrată sau dimensionată corect
regla automat imaginea.
• Reglaţi setările pentru poziţie orizontală (H-Position)
sau poziţie verticală (V-Position) prin OSD.
Imaginea de pe ecran oscilează • Asiguraţi conectarea corectă a cablului de semnal
sau un model de undă este
între monitor şi computer.
prezent în imagine
• Mutaţi dispozitivele electrice care pot cauza
interferenţă electrică.
Imaginea ecranului are defecte
• Verificaţi cablul de semnal şi asiguraţi-vă că niciunul
de culoare (albul nu arată alb)
dintre pini nu este îndoit.
• Efectuaţi Reset (Resetare) din OSD.
• Reglaţi setările de culoare R/G/B sau selectaţi Color
Temperature (Temperatură culori) prin OSD.
Imaginea de pe ecran este
• Apăsaţi butonul
timp de două secunde pentru a
estompată sau neclară
regla automat imaginea (doar pentru modul VGA).
• Reglaţi setările Phase (Fază) şi Clock (Frecvenţă)
din OSD.
Sunetul lipseşte sau este slab
• Asiguraţi-vă că aţi conectat corespunzător cablul
(pentru modelul VS228HR,
audio la monitor.
VS238HR, VS247HR, VS247HV) • Reglaţi setările de volum ale monitorului cât şi ale
computerului.
• Asiguraţi-vă că placa de sunet a computerului este
instalată şi activată corect.
3-9
Capitolul 3: Instrucţiuni generale
3.4
Listă de frecvenţe acceptate
Frecvenţă acceptată moduri VESA / IBM (intrări D-SUB, DVI-D, HDMI)
Rezoluţie
640 x 350
640 x 480
640 x 480
640 x 480
720 x 400
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
848 x 480
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1680 x 1050
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1080
Rată de reîmprospătare
70Hz
60Hz
67Hz
75Hz
70Hz
56Hz
60Hz
72Hz
75Hz
60Hz
60Hz
70Hz
75Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Frecvenţă orizontală
31,469KHz
31,469KHz
35KHz
37,5KHz
31,469KHz
35,156KHz
37,879KHz
48,077KHz
46,875KHz
31,02KHz
48,363KHz
56,476KHz
60,023KHz
67,5KHz
44,772KHz
49,702KHz
60KHz
63,981KHz
79,976KHz
47,712KHz
55,935KHz
65,29KHz
64,674KHz
67,5KHz
66,587KHz
Frecvenţă acceptată formate HDMI 1.3 CEA-861 (pentru intrarea HDMI)
Rezoluţie
Rată de reîmprospătare
640 x 480P
59,94 / 60Hz
720 x 480P
59,94 / 60Hz
720 x 576P
50Hz
1280 x 720P
50Hz
1280 x 720P
59,94 / 60Hz
1440 x 480P
59,94 / 60Hz
1440 x 576P
50Hz
1920 x 1080i
50Hz
1920 x 1080i
59,94 / 60Hz
1920 x 1080P
50Hz
1920 x 1080P
59,94 / 60Hz
Frecvenţă orizontală
31,469 / 31,5KHz
31,469 / 31,5KHz
31,25KHz
37,5KHz
44,955 / 45KHz
31,469 / 31,5KHz
31,25KHz
28,125KHz
33,716 / 33,75KHz
56,25KHz
67,433 / 67,5KHz
*Modurile ncare nu apar în tabelele de mai sus s-ar putea să nu fie acceptate. Pentru rezoluţie
optimă, vă recomandăm să alegeţi un mod care apare în tabelele de mai sus.
Monitor LCD ASUS VS228, VS238, VS247
3-10
Download PDF