RPM
SPEED
TIME
DISTAN
CE
RES
ET
SET
RECO
VERY
MOD
E
Rower
53061 treningowy Active 110
1 0
A C T I V1
E
53061
www.yorkfitness.pl
PULSE
Spis treści
Gratulujemy zakupu
produktu firmy
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa03
Obsługa klientów
Wybrali Państwo urządzenie o wysokiej
jakości, bezpieczne i nowoczesne,
które pomoże Wam osiągnąć pożądaną
sprawność fizyczną.
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją,
co pozwoli Państwu efektywnie korzystać
z urządzenia.
Więcej informacji znajdziecie Państwo
na stronie www.yorkfitness.pl
04
Konserwacja05
Instrukcja montażu
05
Wskazówki obsługi
10
Wykrywanie i usuwanie
usterek15
Rysunek szczegółowy
18
Wykaz części
19
Symbol przekreślonego kosza oznacza zakaz wyrzucania produktu razem z odpadami komunalnymi.
W trosce o środowisko naturalne produkt należy przekazać wyłącznie podmiotom zajmującym się
odbiorem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Wykazy podmiotów uprawnionych
do odbioru zużytego sprzętu znajdują się na stronach internetowych gmin. Niektóre składniki urządzenia
takie jak okablowanie zewnętrzne, płytki drukowane i wyświetlacze ciekłokrystaliczne mają ujemny wpływ
na środowisko naturalne.
!
2
2
Sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
www.yorkfitness.pl
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem montażu prosimy
o zapoznanie się z podręcznikiem użytkownika.
Podręcznik opracowano z najwyższą starannością.
przestrzeganie zaleceń zawartych w nim pozwoli
na ograniczenie ryzyka kontuzji.
Niniejszą instrukcję należy chronić przed
zniszczeniem i zachować w toku eksploatacji
urządzenia (np. w celu zamówienia podlegających
naturalnemu zużyciu się części).
Jesteś odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo
read
this instruction
manual
before you
–Please
poniższe
informacje
nie opisują
wszystkich
begin assembly.
care has
beensiętaken
możliwych
zagrożeńGreat
mogących
pojawić
to design
these instructions
and following
w trakcie
eksploatacji
urządzenia.
Safety information
willskładaj
help you
with quicker
assembly
and
•them
Zawsze
i eksploatuj
urządzenie
na poziomym,
równym i the
stabilnym
minimize
risk ofpodłożu.
injury.
• Przed przystąpieniem do ćwiczeń sprawdź stabilność
It urządzenia.
is important that you keep these instructions
•for
Zachowaj
odstęp wokół urządzenia 60 cm po bokach,
future reference.
z przodu i tyłu.
•This
Sprawdź
ustawienie
wysokości
list ispoprawne
not exhaustive
- You
are responsible
siedziska.
Siodełko
powinno
zapewniać
stabilną
for your own safety!
i zrównoważoną pozycję w trakcie treningu.
Alwaysassembleandoperatetheequipmentona
•• Ustaw
wysokość siedziska tak, aby zapewnić sobie
levelsurface.
wygodne
naciskanie pedału bez utraty równowagi.
•• WEnsuretheequipmentisstablebeforeuse.
trakcie ćwiczenia, szczególnie przez dłuższy czas,
się mieć plecy wyprostowane.
• staraj
Alwaysensurethattheequipmenthasadequate
• Celem
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa
spaceoneachside.
eksploatacji urządzenia należy je regularnie
• Thesafetylevelofthisequipmentcanonlybe
sprawdzać pod kątem zużycia elementów.
maintainedifitisregularlyexaminedforwearand
• Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, należy
tear.
wymienić podejrzane części na nowe, oryginalne.
•
Replacedefectivecomponentsimmediatelyand
• Niektóre
z części urządzenia (np. linki, tapicerka,
keeptheequipmentoutofuseuntilitisrepaired.
gąbki)
zalicza się do elementów eksploatacyjnych,
ulegają naturalnemu zużyciu w stopniu
• które
Useonlytheadjustmentsettingasdescribedinthe
wynikającym
z intensywności użytkowania.
instructions.Alwaysusethecorrectadjustmentpin
Należy kontrolować
stopień zużycia części
/fixing.
i w przypadku
ich zużycia
niezwłocznie wymienić
• Alwayscheckthatanypins/fixingsaretightand
na nowe.
securebeforeuseandafteradjustment.
• W trakcie korzystania z urządzenia należy stosować
• Neverleaveanyadjustmentdevicesprojectingfrom
ustawienia opisane w podręczniku. Zawsze należy
theequipment.
używać właściwych elementów regulujących/
• blokujących.
Alwaysconsultyourdoctorbeforeundertakingany
exerciseprogram.
• Przed
użyciem i/lub po dokonaniu regulacji należy
• sprawdzić
Alwayswearsuitableclothingandfootwear.(e.g.
dokręcenie i zabezpieczenie wszystkich
tracksuit/shorts/trainingshoes)
sworzni/mocowań.
•• WRemoveallpersonaljewelrybeforeexercising.
celu uniknięcia ryzyka zranienia nie wolno
pozostawiać urządzeń regulujących w takim
• Ensureyouwarm-upwellbeforeusingthe
położeniu, aby wystawał jakikolwiek ich element.
equipmentasthiswillhelptopreventmusclestrain.
• Przed rozpoczęciem ćwiczeń obowiązkowo udaj się
• naAftereating,allow1-2hoursbeforeexercisingas
wizytę do lekarza specjalisty celem uzyskania
thiswillhelptopreventmusclestrain.
zgody
na wykonywanie tego rodzaju wysiłku.
• Neveroverloadtheequipment.(Seemaximumuser
Daneweight)
techniczne
•
Neverusetheequipmentinanyothermannerother
1. Waga urządzenia: 22,5 kg
thanthewaysexplainedintheseinstructionsand
2. Ogólna powierzchnia urządzenia (dł. x szer.):
anywall-chartsupplied.
85 x 51 cm
• Injuriestohealthmayresultfromincorrector
excessivetraining.
• Ćwicz w odpowiednim, sportowym stroju .
• Przed przystąpieniem do ćwiczeń zdejmij biżuterię.
• Celem zapobieżenia kontuzji przed przystąpieniem
do ćwiczeń przeprowadź rozgrzewkę.
• Celem zapobieżenia kontuzji nie ćwicz I do 2 godzin
po posiłku.
• Nie dopuszczaj do przeciążenia urządzenia
– maksymalna waga użytkownika jest podana
na tabliczce informacyjnej produktu.
• Nie należy używać urządzenia do innych celów
niż podane w niniejszym podręczniku i/lub
•w dostarczanych
Parentsandothersinchargeofchildrenshouldbe
tablicach informacyjnych.
awareoftheirresponsibility,becausethenatural
• Niewłaściwie
przeprowadzony trening, zbyt duże
playinstinctandthefondnessofexperimenting
obciążenia
treningowe, prowadzą do groźnych
ofchildrencanleadtosituationsandbehaviorfor
w skutkach
urazów.
whichthetrainingequipmentisnotintended.
• Niniejsze
urządzenie przeznaczone jest wyłącznie
przez osoby dorosłe.
•do użytku
Ifchildrenareallowedtousetheequipment,their
• Zabronione
jest zbliżanie się dzieci do urządzenia,
mentalandphysicaldevelopmentandabovealltheir
zwłaszcza,
kiedy
nikt na nim nie ćwiczy.
temperamentshouldbetakenintoaccount.They
• Urządzenie
nie
jest
przeznaczone dla osób
shouldbecontrolledandinstructedinthecorrect
o ograniczonych
zdolnościach
fizycznych,
useoftheequipment.
czuciowych lub umysłowych lub nie posiadających
• Theequipmentisundernocircumstancessuitable
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. Takie osoby
asachildren’stoy.
muszą podczas korzystania z urządzenia znajdować
•sięChildrenshouldnotbeallowedonoraroundthe
pod opieką i zostać przeszkolone przez osoby
equipment,especiallywhenitisnotinuse.
odpowiedzialne
za ich bezpieczeństwo.
Thisapplianceisnotintendedforusebypersons
• •Urządzenie
nie jest przeznaczone do celów
(includingchildren)withreducedphysical,sensory
terapeutycznych.
ormentalcapabilities,orlackofexperienceand
• Niniejszy
produkt został wyposażony w niezależny
knowledge,unlesstheyhavebeengivensupervision
system
hamulców działający na zasadzie oporu
orinstructionconcerninguseoftheappliancebya
magnetycznego.
personresponsiblefortheirsafety.
• Niniejsze
urządzenie zostało przetestowane i jest
do użytku domowego, osobistego.
•przeznaczone
Thisproductisnotsuitablefortherapeuticpurposes.
Uznanie
roszczeń
wynikających z Ustawy
• Thisproducthasbeentestedforuseinahome
o szczególnych
warunkach
sprzedaży konsumenckiej,
environmentandiswarrantedforInHome,personal,
może
być
uzależnione
od
użytkowania
zgodnego
familyorhouseholduse.
z przeznaczeniem.
• •Ze Duetoourcontinuouspolicyofproduct
względu na nieustanny rozwój produktu firma York
development,YorkFitnessreservestherightto
Fitness
zastrzega sobie prawo zmian specyfikacji
changespecificationswithoutnotice.
bez uprzedniego
powiadomienia.
CAUTION! The instructions must be followed carefully in
OSTRZEŻENIE!
montażu, eksploatacji
the assembly, Podczas
use and maintenance
of your equipment.
i konserwacji
urządzenia
należy
przestrzegać
The warranty does not cover damage
due to negligence
poniższych
wskazówek.
Gwarancja
nie obejmuje szkód
of the assembly,
adjustment
and maintenance
spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszych
instructions
described
herein.i konserwacji.
wskazówek
montażu,
regulacji
Maximum
user
weight: 120kg
Maksymalna
waga
Użytkownika:
120 kg
Safety Standards
Zgodność z normami bezpieczeństwa
This equipment
meets
requirements
of the normami
EU’s EMC
Niniejsze
urządzenie
jest the
zgodne
z europejskimi
and
Low Voltage directives
(where applicable),
EN957
dot.
kompatybilności
elektromagnetycznej
i niskiego
1&7-CLASS
HC.EN957
Therefore
the1 equipment
carries
the
napięcia
AS4092
część
i 5 - Klasa HC.
Dlatego
marks:
nafollowing
produkcie
znajdują się następujące oznaczenia:
www.yorkfitness.pl
3
Obsługa klientów
Obsługa klientów
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących urządzenia przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą należy zebrać
poniższe informacje:
• Numer seryjny – Znajduje się on na przedstawionej obok etykiecie umiejscowionej we wskazanym miejscu.
• Data pierwszego zakupu urządzenia.
• Miejsce zakupu.
• Informacje na temat miejsca i warunków eksploatacji.
• Szczegółowy opis zagadnienia/uszkodzenia.
WAŻNE! – Prosimy o zachowanie dowodu zakupu. Jest on wymagany dla potwierdzenia
ważności gwarancji. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty wskazanej na dowodzie
zakupu.
Zaleca się pozostawienie oryginalnego opakowania, co zapewni bezpieczny transport
urządzenia w razie konieczności korzystania z usług serwisu.
Nazwa urządzenia
RPM
SPEED
TIME
RESET
DISTANCE
SET
RECOVER
Y
PULSE
MODE
1 0
A C T I V1
E
Use only on a level surface
Not suitable for therapeutic purpose
Manufacturer:
Contact:
Product Name:
Max User Weight:
Safety Standards:
Electrical info:
YORK BARBELL
www.yorkfitness.com
YORK ACTIVE 110 EXERCISE CYCLE
120KG
EN957 1 & 5 - Class HC
2 x AA batteries
SERIAL NO:
53061-
Numer seryjny urządzenia
Pod ramą
urządzenia.
4
Niniejsza etykieta ma charakter wyłącznie
informacyjny i może różnić się od etykiety
znajdującej się na zakupionym urządzeniu.
www.yorkfitness.pl
Instrukcja montażu
Konserwacja
• Niniejsze urządzenie nie powinno być eksploatowane na zewnątrz pomieszczeń, w garażach lub piwnicach.
Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu o stałej temperaturze.
• Dla ochrony urządzenia i podłogi zalecamy umieścić matę pod urządzeniem.
• Urządzenie należy chronić przed wilgocią.
• Należy również zapobiegać skapywaniu potu na urządzenie. Niedostosowanie się do tego wymogu może
powodować uszkodzenie podzespołów elektrycznych i elektronicznych urządzenia.
• Do czyszczenia produktu używaj miękkiej, wilgotnej szmatki bawełnianej.
• Chroń urządzenie przed zamoczeniem (szczególnie części elektryczne), Przed czyszczeniem lub konserwacją
odłącz urządzenie od zasilania.
• W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia należy je regularnie sprawdzać
pod kątem zużycia elementów. Dotyczy to takich elementów jak: linki, bloczki, nakrętki, śruby, części ruchome,
tuleje, łańcuchy, kółka, łożyska i elementy łączące, itp.
• Urządzenie należy regularnie kontrolować - co najmniej raz w tygodniu.
• Przed przystąpieniem do ćwiczeń sprawdź właściwe dokręcenie wszystkich mocowań.
• W przypadku uszkodzenia / zużycia elementów należy wycofać urządzenie z użytkowania do czasu naprawy,
a w/w elementy zastąpić nowymi oryginalnymi częściami.
Przygotuj odpowiednie miejsce pracy – Urządzenie należy składać w czystym pomieszczeniu.
Poproś o pomoc – Zaleca się składać urządzenie z pomocą drugiej osoby,
ponieważ niektóre elementy są ciężkie.
Otwórz opakowanie – Przed otwarciem sprawdź oznaczenia ostrzegawcze i upewnij się,
że otwierasz je we właściwej pozycji.
Rozpakuj karton – wyjmij wszystkie części i ułóż je na podłodze.
Sprawdź,
x 5 następujące
J6 x 1 czy znajdują
J8 x 1 się wJ9nim
J7 x 1 elementy:
J4 x 1
J2 x 8
FLAT WASHER
(Ø7 X Ø12 X 1T)
FLAT WASHER
(Ø8 X Ø16 X 2T)
ALLEN BOLT
(M8 X 16MM)
SPRING WASHER
(Ø7 X 2T)
BUSHING
(Ø7 X Ø12 X 25MM)
CURVED WASHER
(Ø8 X Ø19 X 2T)
J6 x 1
J8 x 1
J9 x 5
J7 x 1
J4 x 1
J2 x 8
Podkładka
płaska
FLAT WASHER
(fi. 7 X 12 X GŁ. 1)
(Ø7 X Ø12 X 1T) J3
Podkładka
płaska
FLAT WASHER
(FI. 8 X 16 X GŁ. 2)
x 4(Ø8 X Ø16 X 2T)
ŚRUBA
PODBOLT
KLUCZ
ALLEN
AMPULOWY (M8 X 16MM)
CARRIAGE BOLT
(M8 X P1.25 X 65MM)
(M8
x4
J1X 16MM)
Podkładka
sprężynująca
SPRING WASHER
(FI. 7 X GŁ. 2)
(Ø7 X 2T)
PODKŁADKA
WYGIĘTA
TULEJA
BUSHING
CURVED WASHER
J - T-SHAPE
(fi. 8 x fi. 19 x gł. 2)
(fi.
7 x 12 x 25KNOB
mm) (M7 X 55MM)
(Ø7
X Ø12 X 25MM)
(Ø8 X Ø19 X 2T)
ACORN NUT
(M8)
ALLEN KEY X 1
J3 x 4
Śruba
podsadzana
CARRIAGE
BOLT
(M8 x P1.25 x 65 MM)
SCREWDRIVER X 1
(M8 X P1.25 X 65MM)
POKRĘTŁO
t (M7(M7
X 55 X
MM)
J - T-SHAPE
KNOB
55MM)
J1 x 4
nakrętka
ACORNkołpakowa
NUT
(M8)
(M8)
Klucz
ŚRUB
x1
ALLENDOKEY
X AMPULOWYCH
1
BOX SPANNER X 1
Śrubokręt xX1 1
SCREWDRIVER
KLUCZ NASADOWY X 1
BOX SPANNER X 1
www.yorkfitness.pl
5
Instrukcja montażu
KROK 1
J8 x 1
J9 x 5
J2 x 4
J8
E2
J2
J9
KROK 2
I2
I3
J1
J2
J3 x 4
6
J1 x 4
J2 x 4
www.yorkfitness.pl
I1
I
J3
KROK 3
D
D5
D1
D6
D4
D7
D8
KROK 4
C5
C1
C
C3
C2
1
2
3
4
www.yorkfitness.pl
7
Instrukcja montażu
KROK 5
F14
F14
KROK 6
B2
B
B4
C5
J6 x 1
J7 x 1
J4
J4 x 1
J7
8
www.yorkfitness.pl
J5
J6
J
KROK 7
A
A1
C7
C6
Czynności kontrolne
Ukończyłeś składanie roweru. Przed pierwszym użytkowaniem
przeprowadź następujące czynności kontrolne.
RPM
SPEED
TIME
DISTAN
CE
RESE
T
SET
RECOV
PULSE
ERY
MOD
E
1 0
A C T I V1
E
• Sprawdź prawidłowe dokręcenie wszystkich śrub/sworzni.
• Upewnij się, że urządzenie znajduje się na płaskiej powierzchni.
www.yorkfitness.pl
9
Wskazówki obsługi
Komputer:
RPM SPEED
TIME
DISTANCE
RESET
CALORIES
PULSE
SET
RECOVERY
MODE
Przyciski funkcyjne:
PRZYCISK
OPIS
• Aby wyzerować nastawianą wartość w trybie ustawiania, naciśnij jednokrotnie przycisk RESET.
• Aby wyzerować wszystkie wartości funkcji naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk RESET przez
2 sekundy (komputer wyda sygnał dźwiękowy).
•
•
•
•
•
Aby zwiększyć nastawianą wartość o 1 jednostkę naciśnij przycisk jeden raz.
Zakres ustawień TIME (CZAS): 00:00~99:00 (Postęp wynosi 1:00)
Zakres ustawień CALORIES (WYDATEK ENERGETYCZNY): 0~9990 (Postęp wynosi 10)
Zakres ustawień DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ): 0,00~99,50 (Postęp wynosi 0,5)
Zakres ustawień PULSE (TĘTNA): 0-30~240 (Postęp wynosi 1)
• Służy do pomiaru powrotu tętna Użytkownika do wartości normalnej. (Patrz rozdział „Program
powrotu tętna do wartości normalnej”)
• Naciśnij przycisk MODE aby wybrać nastawianą funkcję. Komputer wyda sygnał dźwiekowy.
• Aby zablokować bieżącą funkcje, w trybie SCAN należy nacisnąć przycisk MODE.
• Aby zresetować wszystkie wartości, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk MODE
przez 2 sekundy.
10
Wyświetlacz:
WYŚWIETLACZ
play Function:
LAY
D
NCE
RIE
E
OP)
SCAN
OPIS
• Komunikat na wyświetlaczu: RPM > SPD > TM > DST > CAL > PLS
DESCRIPTION• Aby wybrać inne funkcje w trybie SCAN naciśnij przycisk MODE.
• Automatycznie skanuje
kolejno
każdy
tryb>co
6 sekund.
• Thesequenceofdisplay:RPM>
SPD
> TM>
DST
CAL
> PLS
InSCANmode,pressMODEkeytodisplaythenextfunctions.
SPEED•
(SPD)
• W przypadku braku odbioru sygnału przez komputer przez 4 sekundy na ekranie SPEED pojawi się
wartość
„0,0”. each mode in sequence every 6 seconds.
• Automatically scan
through
• Zakres 0 ~ 99,9
RPM
• SPEEDwilldisplay“0.0”iftherearenosignaltransmittedtothemonitorfor4
seconds. • W przypadku braku odbioru sygnału przez komputer przez 4 sekundy na ekranie RPM pojawi się
wartość „0”.
• Range0~99.9
• Zakres: 0 - 999
• RPMwilldisplay“0”iftherearenosignaltransmittedtothemonitorfor4seconds.
TIME (TM)
• Jeżeli nie wprowadzono wartości docelowej, komputer podczas treningu będzie zliczać czas w górę.
• Range0~999
• Jeżeli wprowadzono wartość docelową komputer będzie zliczać czas w dół. Po osiągnięciu wartości
„0” komputer wyda sygnał dźwiękowy.
• Iftheuserdonotsetupapresetvalue,TMwillcountupduringworkout.
• Zakres 00:00 ~ 99:59
• TMwillcountdownfromyourtargetvalue.Analarmwillsoundwhenitreaches0.
DISTANCE
(DST)
• Jeżeli nie wprowadzono wartości docelowej, komputer podczas treningu będzie zliczać odległość
• Range00:00~99:59
w górę.
• If the user do
setup
a preset wartość
value, DST
will count
up będzie
duringzliczać
workout.
• not
Jeżeli
wprowadzono
docelową
komputer
odległość w dół. Po osiągnięciu
• DST will countwartości
down from
your target
alarm will sound when it reaches 0.
„0” komputer
wydavalue.
sygnałAn
dźwiękowy.
• Range0:00~99:99
• Zakres 0:00 ~ 99:99
CALORIE
• not
Jeżeli
nie wprowadzono
wartości
podczas
treningu będzie zliczać wydatek
• (CAL)
If the user do
setup
a preset value,
CALdocelowej,
will countkomputer
up during
workout.
energetyczny
w
górę.
• CAL will count down from your target value. An alarm will sound when it reaches 0.
• Jeżeli wprowadzono wartość docelową komputer będzie zliczać wydatek energetyczny w dół.
• Range0~9999
Po osiągnięciu wartości „0” komputer wyda sygnał dźwiękowy.
• Hold on the•hand
pulse
sensors and PLS will display your current pulse after
Zakres
0 ~ 9999
receiving your
pulse czujniki
signal for
6 seconds.
PULSE (PLS)
• Chwyć
tętna.
Po 6 sekundach odbioru sygnału komputer wyświetli bieżącą wartość tętna.
• An alarm will
if yourprzekroczenia
pulse is overwartości
the preset
target. tętna rozlegnie się sygnał alarmowy.
• sound
W przypadku
docelowego
• Range0-30~240.
• Zakres 0-30 ~ 240.
P (STOP)
W przypadku
braku
sygnałufor
przez
komputer przez 4 sekundy na ekranie pojawi się
If there are no •
signal
transmitted
toodbioru
the monitor
4 seconds,
”..
wartość“
the monitor will display
www.yorkfitness.pl
www.yorkfitness.com
11
11
Wskazówki obsługi
Uruchomienie:
Po włączeniu urządzenia, komputer wyda sygnał dźwiękowy i wyświetli wszystkie segmenty.
Tryb czuwania:
Po 4 minutach bezczynności monitor LCD przejdzie w tryb czuwania. W trybie czuwania komputer
wyświetli bieżący czas, datę i temperaturę pomieszczenia.
Aby uruchomić ponownie monitor należy wybrać dowolny przycisk.
Obsługa:
Po pierwszym włączeniu komputera użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie czasu i daty.
Przycisk SET służy do zmiany wartości, a przycisk MODE do zatwierdzenia każdego ustawienia.
Po skonfigurowaniu na monitorze pojawi się ekran główny.
• Aby wprowadzić wartość domyślną dla jednej z poniższych funkcji naciśnij przycisk
MODE: TIME > DISTANCE > CALORIES > PULSE
Za pomocą przycisku SET wybierz wartość i zatwierdź przyciskiem MODE. Rozpocznij trening.
Rozpocznie się zliczanie w dół dla bieżącej funkcji.
• W przypadku braku wprowadzenia wartości domyślnej dla funkcji, komputer rozpocznie zliczanie
w górę dla każdej funkcji w kolejności.
• Po 4 minutach bezczynności komputer przejdzie w tryb czuwania.
Program powrotu tętna do wartości normalnej:
1. Funkcja ta wymaga użycia czujnika tętna. Po wyświetleniu przez komputer wartości tętna, naciśnij
przycisk RECOVERY.
2. Przytrzymaj czujnik tętna do momentu zakończenia zliczania czasu przez funkcję TIME (od 60 sekund w
dół).
3. Po zakończeniu zliczania, na komputerze zostanie wyświetlany wynik:
12
1.0
1.0 - WYJĄTKOWY
1.0 < F < 2.0
DOSKONAŁY
2.0 < F < 2.9
DOBRY
3.0 < F < 3.9
DOSTATECZNY
4.0 < F < 5.9
PONIŻEJ PRZECIĘTNEGO
6.0
NIEDOSTATECZNY
www.yorkfitness.pl
Wskazówki dotyczące wymiany baterii:
1. Zdemontuj licznik.
2. Zdejmij osłonę komory baterii.
3. Wyjmij baterię.
4. Włóż 2 baterie typu AA. Zwróć uwagę na oznaczenia
biegunów (+ i -) na bateriach i w komorze baterii. Dociśnij
płaski koniec ( - ) do sprężyny, a następnie włóż drugą baterię
do uchwytu.
5. Zamknij komorę baterii.
Wskazówki i ostrzeżenia
•
•
•
•
Należy zawsze wymieniać jednocześnie obie baterie.
Należy zawsze używać baterii tego samego typu.
Nie należy nigdy ładować baterii alkalicznych typu AA.
Nie należy podgrzewać, rozmontowywać lub wrzucać do
ognia baterii typu AA.
• Nie należy pozostawiać starych baterii. W przypadku dłuższej
przerwy w eksploatacji urządzenia należy wyjąć baterie.
Dbaj o środowisko i nie wyrzucaj urządzenia lub baterii z odpadami
komunalnymi.Informacji na temat sposobu i firm zajmujących się
utylizacją udzielają lokalne władze.
Informujemy, że zakupione przez Państwa urządzenie treningowe zasilane jest bateriami
jednoogniwowymi typu AA. Baterie są umieszczane w tylnej części panelu komputera.
Zużytych baterii nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami. Baterie należy składować
oddzielnie oraz przekazywać je do utylizacji wyłącznie podmiotom wskazanym ustawą
z dnia 23.04.2009 r. o zużytych bateriach i akumulatorach. (Dz. U. Nr 79, poz. 666).
www.yorkfitness.pl
13
Wskazówki obsługi
Czujniki tętna
1
T
0 1E V I
Celem uzyskania odczytów tętna należy oprzeć obie
ręce jednocześnie na czujnikach. Nie ściskaj zbyt mocno
czujników i odczekaj kilka sekund do wyświetlenia
wyników pomiaru przez komputer.
Odczyt z sensorów tętna zawsze obarczony jest pewną
niedokładnością i jego wskazania należy traktować
jedynie orientacyjnie.
Niedokładność może być spowodowana bliską
obecnością urządzeń niespełniających wymogów
dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej.
Czujnik tętna
RPM
SPE
ED
TIM
CA
E
DIST
ANC
RESE
T
E
REC
OVE
RY
SET
PUL
SE
MO
DE
RPM
SPEE
D
TIME
DIST
ANC
RESET
E
REC
OVE
MO
DE
Regulacja oporu
Na przednich podporach poziomych znajdują się
2 regulatory wysokości służące do poziomowania roweru
na nierównej powierzchni. Celem regulacji wysokości
urządzenia wystarczy pokręcić regulatorami.
PS
DEE
MPR
T
EMI
ID
ATS
ER
TES
ECN
UP
ESL
TES
R
OCE
V
YRE
M
EDO
Regulacja siedziska
1
T
0 1E V I
1. Odkręć pokrętło.
2. Ustaw siedzisko zgodnie ze swoimi wymaganiami.
3. Dokręć pokrętło – sprawdź jego poprawne dokręcenie.
4. Wysokość siedzenia jest prawidłowa, jeżeli noga
oparta na pedale znajdującym się w swoim najniższym
położeniu jest prawie wyprostowana.
CA
Uwaga: Nie wyciągaj siedzenia zbyt wysoko
– maksymalna wysokość oznaczona jest na podporze
siedzenia.
14
www.yorkfitness.pl
T I V1 1
0
E
T I V1 1
0
E
AC
Poziomowanie roweru treningowego
Poziom oporu
AC
Rower treningowy wyposażony jest w niezależny system
hamulcowy (oporowy). Siłą oporu steruje magnes, który
przybliża się lub oddala od koła zamachowego. Im bliżej
koła zamachowego znajduje się magnes tym większy
opór. Magnes jest sterowany przez komputer. Celem
regulacji wystarczy przekręcić pokrętło UP/DOWN
na komputerze.
RY
SET
PULS
E
Wykrywanie
i usuwanie usterek
W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem urządzenia w pierwszej kolejności należy
sprawdzić poprawne podłączenie przewodów. Poluzowane przewody są najczęstszą przyczyną
usterek.
Poniższa tabela zawiera wykaz najczęstszych problemów i sposoby ich usuwania.
W razie dalszego występowania problemów prosimy kontaktować się ze sprzedawcą.
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
NIE DZIAŁA
WYŚWIETLACZ
Niewyraźny obraz na ekranie wskazuje na konieczność wymiany baterii.
BRAK WYŚWIETLANIA
PRĘDKOŚCI
W przypadku braku sygnału podczas treningu, należy sprawdzić poprawne podłączenie przewodu.
BRAK SYGNAŁU TĘTNA
Uszkodzone lub niepoprawnie podłączone przewody
Sprawdź prawidłowe podłączenie przewodów
Zbyt wilgotne dłonie.
Osusz dłonie.
Zbyt mocny chwyt rękojeści z wbudowanymi czujnikami tętna
Poluzuj chwyt.
Użytkownik używa biżuterii
Zdejmij biżuterię.
ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁON OCHRONNYCH.
JEŻELI PROBLEM UTRZYMUJE SIĘ, PROSIMY O KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ.
NIE KORZYSTAJ Z URZĄDZENIA DO MOMENTU USUNIĘCIA AWARII.
Częstą przyczyną problemów z odczytem tętna jest wytwarzanie przez niektóre tkaniny ubraniowe
statycznych ładunków elektrycznych, które to uniemożliwiają wiarygodny pomiar tętna. Inną przyczyną
zakłóceń odczytów pomiarów tętna są urządzenia generujące pole elektromagnetyczne takie, jak: telefony
komórkowe, odbiorniki telewizyjne i inne urządzenia elektryczne.
www.yorkfitness.pl
15
Wskazówki fitness
Rozpoczynanie i kończenie treningu
Rozpoczynaj każdy trening od rozgrzewki i kończ ćwiczeniami rozgrzewającymi/rozluźniającymi
– kilka minut rozciągania pozwoli zapobiec naciągnięciu, naderwaniu i skurczom mięśni.
Prawidłowa postawa treningowa
• Usiądź na rowerze, oprzyj stopy na pedałach i wsuń je w paski pedałów.
• Sprawdź poprawne ustawienie wysokości siedziska siodełko powinno zapewniać stabilną
i zrównoważoną pozycję w trakcie treningu. Wysokość siedzenia jest prawidłowa, jeżeli noga oparta
na pedale znajdującym się w swoim najniższym położeniu jest prawie wyprostowana.
• W trakcie ćwiczenia, szczególnie przez dłuższy czas, staraj się mieć plecy wyprostowane.
Zalecane ćwiczenia rozciągające
Poprawna postawa w trakcie podstawowych ćwiczeń rozciągających została przedstawiona poniżej.
W trakcie ćwiczeń rozciągających poruszaj się powoli - nie wykonuj gwałtownych ruchów.
1. Rozciąganie mięśni
tylnej części uda
Usiądź i wyprostuj jedną
nogę. Stopę drugiej nogi
przysuń do siebie i oprzyj
ją o wewnętrzną stronę uda
wyciągniętej nogi. Staraj się
dosięgnąć najdalej jak to
możliwe do palców stopy.
Wytrzymaj przez 15 sekund,
a następnie rozluźnij się.
Powtórz czynność 3 razy
dla każdej nogi. Ćwiczenia
rozciągające:rozciąganie
mięśni tylnej części uda,
dolnego odcinka kręgosłupa
oraz pachwin.
16
2. Rozciąganie mięśni
łydek/ścięgna
Achillesa
Jedną nogę wysuń lekko
do przodu, wysuń się
do przodu, a ręce oprzyj
o ścianę. Trzymaj tylną
nogę wyprostowaną
a stopę opartą płasko na
podłodze. Zegnij przednią
nogę, wychyl się do przodu
a biodra przesuń w kierunku
ściany. Wytrzymaj przez
15 sekund, a następnie
rozluźnij się. Powtórz
czynność 3 razy dla każdej
nogi. Aby rozciągnąć
mocniej ścięgno Achillesa
zegnij również drugą nogę.
Ćwiczenia rozciągające:
rozciąganie mięśni łydki,
ścięgna Achillesa oraz
podudzia.
3. Rozciąganie mięśnia
czworogłowego
Jedną ręką oprzyj się
dla równowagi o ścianę.
Drugą ręką chwyć stopę.
Staraj się dosięgnąć piętą
jak najbliżej pośladków.
Wytrzymaj przez 15 sekund,
a następnie rozluźnij się.
Powtórz czynność 3 razy
dla każdej nogi. Ćwiczenia
rozciągające: mięsień
czworogłowy i mięśnie
bioder.
www.yorkfitness.pl
4.Rozciąganie
wewnętrznych
mięśni ud
Usiądź i złącz stopy. Kolana
rozchylone na zewnątrz.
Staraj się podciągnąć
stopy jak najbliżej pachwin.
Wytrzymaj przez 15 sekund,
a następnie rozluźnij się.
Powtórz czynność 3.
Ćwiczenia rozciągające:
mięsień czworogłowy
i mięśnie bioder.
Ile powinien trwać trening?
To zależy od Twojej kondycji fizycznej. Jeśli rozpoczynasz nowy program ćwiczeń, wdrażaj go stopniowo.
Unikaj osiągania celu za wszelką cenę. Najlepszym rozwiązaniem jest 30 minutowy trening, 3 razy
w tygodniu.
Unikaj przemęczenia - nie powinieneś czuć wyczerpania fizycznego zarówno w trakcie,
jak i po zakończeniu ćwiczenia.
Trening z kontrolą tętna
Jeśli chcesz w pełni wykorzystywać swój nowy przyrząd treningowy i osiągać doskonałe wyniki, zawsze
ćwicz dokonując właściwego wysiłku fizycznego a to oznacza wsłuchiwanie się w pracę serca! Dążąc
do osiągnięcia docelowego tętna, możesz kierować swoim treningiem i osiągnąć następujące cele:
Dobre zdrowie – dla tych, którzy chcą podnieść stan zdrowia i ogólne samopoczucie. Trenuj na poziomie
intensywności równym 50- 60% szacowanego maksymalnego tętna. Ćwiczenie powinno trwać około
30 minut i może być wykonywane prawie codziennie.
Zrzucanie wagi – Jeśli chcesz osiągnąć znaczną redukcję tkanki tłuszczowej, Twój trening powinien być
bardziej intensywny: na poziomie 60-70% szacowanego maksymalnego poziomu tętna.
Tego typu ćwiczenie można wykonywać prawie codziennie i powinno trwać do 30 minut.
Podnoszenie sprawności fizycznej – Takie treningi powinny być wykonywane na poziomie 70-80%
szacowanego maksymalnego tętna. Od czasu do czasu osiągany będzie wysoki rytm pracy serca bliski
maksymalnej wartości tętna. Są to sesje intensywne i należy zachować 48-godzinną przerwę pomiędzy
nimi.
Trening na poziomie 90 % tętna maksymalnego zarezerwowany jest wyłącznie dla osób wyczynowo
uprawiających sport
Obliczanie docelowego tętna
Najpierw należy wyliczyć, stosując formułę: „220 - twój wiek w latach”, szacowane maksymalne tętno.
Na przykład, jeśli masz 35 lat to szacowane maksymalne tempo wynosi:
220 - 35 = 185 uderzeń na minutę
Następnie, aby wyliczyć maksymalne tętno wystarczy pomnożyć wartość szacowanego maksymalnego
tętna (185 uderzeń na minutę) przez odpowiednią wartość procentową. Więc, jeżeli Twoim celem jest
lepsze samopoczucie:
185 x 60% = 111 uderzeń na minutę
Uwaga: Należy pamiętać, że wszystkie te wyliczenia mają charakter jedynie szacunkowy
– jeżeli w trakcie ćwiczenia przy założonej wartości docelowej odczuwasz niedogodności należy
obniżyć poziom.
W trakcie treningu z kontrolą tętna należy przez cały czas ćwiczeń kontrolować stan tętna. Dlatego
zalecamy stosowanie pasa piersiowego (jeżeli Twoje urządzenie jest wyposażone w odbiornik
bezprzewodowy) lub czujnika pracy serca. Więcej informacji uzyskasz kontaktując się ze sprzedawcą.
PRZED ROZPOCZĘCIEM NOWEGO ZESTAWU ĆWICZEŃ OBOWIĄZKOWO UDAJ SIĘ NA WIZYTĘ
DO LEKARZA SPECJALISTY CELEM UZYSKANIA ZGODY NA WYKONYWANIE TEGO RODZAJU
WYSIŁKU. Jeśli odczuwasz mdłości, zawroty głowy lub inne nienormalne objawy
w trakcie ćwiczenia, natychmiast przerwij trening i skonsultuj się z lekarzem.
OSTRZEŻENIE! Systemy monitorowania tętna mogą być niedokładne. Nadmiar ćwiczeń może
doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Jeśli czujesz się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenia.
www.yorkfitness.pl
17
Rysunek szczegółowy
D
B-2
A
B-1
D-1
B-4
D-2
B
D-3
C-5
B-3
C-4
D-5
A-1
D-6
J-7
D-4
J-6
C-1
J-5
J-4
J
C-7
D-7
C-6
C
F-14
C-2
C-3
D-8
E-1
F-9
F-8
F-7
F-13
E-5
E
E-6
F-12
F-10
J-8
I-2
I-3
H-10
E-2
H-9
J-2
H-8
H-7
J-9
F-6
H-6
F-5
E-3
I-1
F-4
F-2
J-1 J-2
F-3
E-4
I
G
H
H-5
F-1
J-3
H-4
G-7
G-1 G-2 G-3 G-4
F
H-3
H-2
G-5
H-1
G-6
F-11
F-14
18
www.yorkfitness.pl
Wykaz części
NR YORK
NR REF
Ilość
NR YORK
NR REF
Komputer
1
53061-43
F-11
OSŁONA BOCZNA, PRAWA
1
A-1
Śruba
4
53061-44
F-12
Śruba
5
53061-3
B=
Uchwyt
1
53061-45
F-13
Śruba
6
53061-4
B-1
RĘKOJEŚĆ Z PIANKI
2
53061-46
F-14
PEDAŁ, PARA
1
53061-5
B-2
CZUJNIK TĘTNA
2
53061-47
G
WSPORNIK MAGNETYCZNY (G1~G7)
1
53061-6
B-3
Zaślepka
2
53061-48
G-1
Magnes
1
53061-7
B-4
Przewód czujnika tętna
1
53061-49
G-2
Podkładka wygięta
1
53061-8
C=
WSPORNIK KIEROWNICY
1
53061-50
G-3
KLIPS C
2
53061-9
C-1
STEROWNIK NAPRĘŻENIA
1
53061-51
G-4
Podkładka płaska
2
53061-10
C-2
PODKŁADKA PÓŁOKRĄGŁA
1
53061-52
G-5
Podkładka sprężynująca
2
53061-11
C-3
ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
1
53061-53
G-6
Śruba
2
53061-12
C-4
WTYCZKA SIECIOWA
1
53061-54
G-7
SPRĘŻYNA
1
53061-13
C-5
PRZEWÓD CZUJNIKA, GÓRNY
1
53061-55
H
KOŁO ZAMACHOWE
1
53061-14
C-6
ŚRUBA
1
53061-56
H-1
NAKRĘTKA
4
53061-15
C-7
UCHWYT NA BUTELKĘ NA NAPOJE
1
53061-57
H-2
Tuleja
2
53061-16
D=
SIEDZISKO
1
53061-58
H-3
BLOCZEK
1
53061-17
D-1
Zaślepka
1
53061-59
H-4
Tuleja
1
53061-18
D-2
WSPORNIK USTALAJĄCY
1
53061-60
H-5
SPRĘŻYNA
1
53061-19
D-3
REGULOWANY WSPORNIK SIEDZISKA
1
53061-61
H-6
OŚ KOŁA ZAMACHOWEGO
1
53061-1
A
53061-2
OPIS
OPIS
Ilość
53061-20
D-4
PODPÓRKA SIEDZISKA
1
53061-62
H-7
ŁOŻYSKO
1
53061-21
D-5
Podkładka płaska
1
53061-63
H-8
Tuleja
1
53061-22
D-6
POKRĘTŁO BLOKUJĄCE SIEDZISKA
1
53061-64
H-9
Tuleja
1
53061-23
D-7
ELASTYCZNA TULEJA
1
53061-65
H-10
Podkładka płaska
1
53061-24
D-8
TULEJA PODPÓRKI SIEDZISKA
1
53061-66
1
PODPORA POZIOMA PRZÓD
1
53061-25
E=
RAMA
1
53061-67
I-1
KÓŁKO TRANSPORTOWE
2
53061-26
E-1
POKRĘTŁO BLOKUJĄCE
1
53061-68
I-2
PODPORA POZIOMA TYŁ
1
53061-27
E-2
ŁĄCZNIK
1
53061-69
I-3
PODKŁADKA
2
53061-28
E-3
ŚRUBA OCZKOWA
1
53061-70
J
POKRĘTŁO BLOKUJĄCE T
1
53061-29
E-4
NAKRĘTKA
1
53061-71
J-1
nakrętka kołpakowa
4
53061-30
E-5
ŁĄCZNIK NAPINACZA
1
53061-72
J-2
PODKŁADKA PÓŁOKRĄGŁA
8
53061-31
E-6
CZUJNIK PRĘDKOŚCI
1
53061-73
J-3
Śruba podsadzana
4
53061-32
F
PAS NAPĘDOWY
1
53061-74
J-4
Tuleja
1
53061-33
F-1
DŹWIGNIA
1
53061-75
J-5
OSŁONA RĘKOJEŚCI STAŁA
1
53061-34
F-2
BLOCZEK
1
53061-76
J-6
Podkładka płaska
1
53061-35
F-3
PODKŁADKA
1
53061-77
J-7
Podkładka sprężynująca
1
53061-36
F-4
PRAWA ZAŚLEPKA
1
53061-78
J-8
Podkładka płaska
1
53061-37
F-5
ŁOŻYSKO
1
53061-79
J-9
ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
5
53061-38
F-6
Tuleja
1
53061-80
WKRĘTAK
1
53061-39
F-7
LEWA ZAŚLEPKA
1
53061-81
Klucz ampulowy
1
53061-40
F-8
PODKŁADKA
1
53061-82
KLUCZ NASADOWY
1
53061-41
F-9
NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA
1
53061-83
zestaw elementów mocujących
1
53061-42
F-10
OSŁONA BOCZNA, LEWA
1
www.yorkfitness.pl
19
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA, DYSTRYBUCJA I SERWIS W POLSCE:
Towarzystwo Handlowe „MATMARCO” Sp. z o.o.
04–987 Warszawa
ul. Wał Miedzeszyński 168
tel.: 22 872 09 89
fax: 22 872 09 60
e–mail: biuro@matmarco.pl
www.yorkfitness.pl
www.yorkfitness.pl