AEG Electrolux | EHS 746 K | MBS 30 turbo Technische Daten.indd

MBS 30 Turbo
Please read and save
these instructions!
English
Technische Daten, Sicherheitshinweise, Bestimmungsgemäße Verwendung, CEKonformitätserklärung, Merkmale, Wartung, Symbole
Bitte lesen und
aufbewahren!
Deutsch
Caractéristiques techniques, Instructions de sécurité, Utilisation conforme aux prescriptions,
Declaration CE de Conformité, Description, Entretien, Symboles
Prière de lire et de
conserver!
Français
Dati tecnici, Norme di sicurezza, Utilizzo conforme, Dicharazione di Conformità CE,
Breve Indicazione, Manutenzione, Simboli
Si prega di leggere le
istruzioni e di conservarle!
Italiano
Datos técnicos, Instrucciones de seguridad, Aplicación de acuerdo a la finalidad,
Declaracion de Conformidad CE, Señalización, Mantenimiento, Símbolos
Lea y conserve estas
instrucciones por favor!
Español
Características técnicas, Instruções de segurança, Utilização autorizada,
Declaração de Conformidade CE, Características, Manutenção, Symbole
Por favor leia e conserve em
seu poder!
Português
Technische gegevens, Veiligheidsadviezen, Voorgeschreven gebruik van het systeem,
EC-Konformiteitsverklaring, Kenmerken, Onderhoud, Symbolen
Lees en let goed op
deze adviezen!
Nederlands
Tekniske data, Sikkerhedshenvisninger, Tiltænkt formål, CE-Konformitetserklæring,
Beskrivelse, Vedligeholdelse, Symboler
Vær venlig at læse og
opbevare!
Dansk
Tekniske data, Spesielle sikkerhetshenvisninger, Formålsmessig bruk,
CE-Samsvarserklæring, Kjennetegn, Vedlikehold, Symboler
Norsk
Tekniska data, Säkerhetsutrustning, Använd maskinen Enligt anvisningarna,
CE-Försäkran, Kännemärke, Skötsel, Symboler
Svenska
Tekniset arvot, Turvallisuusohjeet, Tarkoituksenmukainen käyttö,
Todistus CE-standardinmukaisuudesta, Akku, Ominaisuudet, Huolto, Symbolit
Suomi
Teknik veriler, Güvenliğiniz için talimatlar, Kullanim, CE uygunluk beyanice,
Özellikler, Bakim, Semboller
TÜRKÇE
Technická data, Speciální bezpečnostní upozornění, Oblast využití, Ce-prohlášení o shodě,
Upozornění, Údržba, Symboly
Česky
Technické údaje, Špeciálne bezpečnostné pokyny, Použitie podľa predpisov,
CE-Vyhlásenie konformity, Znaky, Údrzba, Symboly
Slovensky
Dane techniczne, Specjalne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem, Świadectwo zgodności ce, Właściwości, Gwarancja, Symbole
Polski
Műszaki adatok, Különleges biztonsági tudnivalók, Rendeltetésszerű használat,
Ce-azonossági nyilatkozat, Jellegzetességek, Karbantartás, Szimbólumok
Magyar
Tehnični podatki, Specialni varnostni napotki, Uporaba v skladu z namembnostjo,
Ce-izjava o konformnosti, Značilnosti, Vzdrževanje, Simboli
Slovensko
Tehnički podaci, Specijalne sigurnosne upute, Propisna upotreba,
CE-Izjava konformnosti, Obilježja, Održavanje, Simboli
Hvratski
Tehniskie dati, Speciālie drošības noteikumi, Noteikumiem atbilstošs izmantojums, Atbilstība
CE normām, Pazīmes, Apkope, Simboli
Latviski
Techniniai duomenys, Ypatingos saugumo nuorodos, Naudojimas pagal paskirtį,
CE Atitikties pareiškimas, Požymiai, Techninis aptarnavimas, Simboliai
LIETUVIŠKAI
Tehnilised andmed, Spetsiaalsed turvajuhised, Kasutamine vastavalt otstarbele,
EÜ Vastavusavaldus, Tunnused, Hooldus, Sümbolid
Eesti
Òåõíè÷åñêèå äàííûå, Ðåêîìåíäàöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè,
Èñïîëüçî- âàíèå, Õàðàêòåðèñòèêè, Îáñëóæèâàíèå, Ñèìâîëû
Техническиданни, Специалниуказаниязабезопасност, Използванепопредназначение,
СЕ-Декларациязасъответствие, Характеристики, Поддръжка, Символи
БЪЛГАРСКИ
Date tehnice, Instrucţiuni de securitate, Condiţii de utilizare specificate, Declaraţie de
conformitate, Alimentare de la reţea, Caracteristici, Intreţinere, Simboluri
МАКЕДОНСКИ
Технички Податоци, Упатство За Употреба, Специфицирани Услови На Употреба,
Еу-декларација За Сообразност, Батерии, Карактеристики, Одржување, Симболи
ROMÂNIA
技术数据, 特殊安全指示, 正确地使用机器, 欧洲安全规定说明,
蓄电池, 特点, 维修, 符号
中文
19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 103 107 111 115 119 123
Technical Data,safety instructions, Specified Conditions of Use, EC-Declaration of Conformity,
Characteristics, Maintenance, Symbols
I
II
III
IV
V
VI
x cm
x cm
VII
VIII
Aufnahme
aufschrauben
IX
Accessory
Zubehör
Accessoires
Accessorio
Accessorio Acessório
Toebehoren Tilbehør
Tilbehør Tillbehör
Lisälaite Εξαρτήματα
Aksesuar
říší
Príslušenstv Wyposażenie
Azokat a tartozékokat
Oprema Piederumi
Priedas Tarvikud
îïîëíèòåëü Аксесоари
Accesoriu ополнителна
опрема 配件
1.
I
1
lock
2.
3.
3
2
4
1
1.4.
1
I
ø 20,0 mm
ø 22,2 mm
2
5.
3
2
lock
4
2x
I
ø 20,0 mm
ø 20,0 mm
ø 22,2 mm
3
1
II
Start
1.
2
Stop
3
4
1.
III
28 mm
32 mm
0° ................. 45°
5
If a correction of the 90° angle of the guide-plate to the saw
blade is necessary, use the correction screw.
Ak je potrebná korektúra 90° uhlu vodiacej platne k pílovému
listu, použite korekčnú skrutku.
Jeżeli konieczne jest skorygowanie kąta ustawienia płytki
Falls eine Korrektur des 90° Winkels der Führungsplatte zum
Sägeblatt nötig ist, diese mit der Korrekturschraube durchführen prowadzącej 90° w stosunku do brzeszczota, należy
wykorzystać do tego celu śrubę regulacyjną.
Si une correction de l’angle à 90° de la plaque de base par
III
rapport à la lame de scie s’avère nécessaire, il convient alors
d’avoir recours à la
vis de correction.
Nella caso in cui si rendesse necessaria una correzione dell
‘angolo di 90° della piastra di base rispetto alla lama, questa
potrà essere effettuata agendo sulla vite di correzione.
Si es necesario un ajuste o corrección de perpendicularidad
(90°) del disco de sierra actuar sobre el tornillo de ajuste.
Caso se torne necessário corrigir a esquadria da base em
relação ao disco de corte, agir sobre o parafuso de afinação.
Indien een korrektie van de 90° hoek van de bodemplaat
ten opzichte van het zaagblad nodig is kan deze worden
gekorrigeerd met de korrektieschroef.
Såfremt det er nødvendigt med en korrektion af bundpladens
90° vinkel i forhold til savklingen, gennemføres denne med
korrektionsskruen.
Hvis det er nødvendig å foreta en justering av 90°-vinkelen på
føringsplaten i forhold til
sagbladet, må dette gjøres med justeringsskruen.
Ha az alaplap és a fűrészlap által bezárt 90 fokos szög
korrekcióra szorul, használja az állító csavart.
Če je potrebna korektura 90° kota vodilne plošče k žaginemu
listu, to opravite s pomočjo korekturnega vijaka.
Ako je potrebno korektura kuta vodeće ploče od 90° prema listu
pile, ovu izvesti sa vijkom za korekturu.
Gadījumā, ja nepieciešama atbalsta plāksnes 90° leņķa
korekcija attiecībā pret zāģa ripu, izmantojiet korekcijas skrūvi.
Jei tarp kreipiamosios ir pjūklo reikalinga 90° laipsnių pataisa,
tai atlikite pataisos varžtu.
Juhul kui on vaja parandada juhtplaadi 90° nurka saelehe
suhtes, siis tehke seda korrigeeriva kruviga.
Для регулировки угла 90 град направляющей шины
пильного полотна служит
регулировочный винт Ако е необходима корекция на ъгъла
от 90° на
водещата плоча спрямо режещия диск, направете я с
коригиращия винт.
Dacă este necesară o corecţie în unghi de 90° a plăcii de
Med ställskruv är det möjligt att justera 90°- vinkeln, bottenplatta ghidare faţă de lama ferăstraului, utilizaţi şurubul de corecţie.
till sågklingan.
Доколку е потребно корегирање на аголот од 90° водечката
површина кон сечилото на пилата, користет го шрафот за
Mikäli pohjalevyn 90°-kulman oikaisu sahanterään nähden on
корекција.
tarpeen, oikaisu suoritetaan oikaisuruuvista.
Kılavuz levhanın testere bıçağına 90°’lik konumunda bir
düzeltme gerekiyorsa, bunu düzeltme vidası ile yapın.
如果必须更改导引板和锯刀片之间的角度(90 度),则要调整
校正螺丝。
Je-li nutná oprava kolmosti vodicí desky k pilovému kotouči,
proveďte to nastavovacím šroubem.
1
3
90°
6
2
x cm
x cm
1.
IV
1
2
2.
Carry out a test cut
Probeschnitt durchführen
Effectuer une coupe d‘essai
Effettuare un taglio di prova
Efectuar corte de prueba
Efectuar experiências de corte
Proefsnede maken
Foretages et prøvesnit
Foreta prøvekutt
Gör ett provsnitt!
3.
0°
x cm
x cm
45°
Deneme kesmesi yapın
Proveďte zkušební řez.
Vykonať skušobný rez.
Wykonac próbę cięcia
Végezzen teszvágást
Opravite preizkusni rez!
Izvesti probno rezanje
Jāveic izmēģinājuma
griezums!
Atlikite bandomąjį pjūvį!
Teha proovilõige!
Выполните пробный проход
Направете пробно рязане!
Efectuaţi un test de tăiere
Да се направи пробно
сечење
7
1.
1
V
2.
30
25
20
15
10
5
0
3
0 – 32 mm
8
2
V
Adjust the cutting depth to the thickness of the workpiece. Less
than a full tooth of the blade teeth should be visible below the
workpiece.
Passen Sie die Schnitttiefe an die Dicke des Werkstücks an.
Es sollte weniger als eine volle Zahnhöhe unter dem Werkstück
sichtbar sein.
Adapter la profondeur de coupe à l’épaisseur de la pièce. Moins
d’une dent complète devrait apparaître sous la pièce.
Adattare la profondità di taglio allo spessore del pezzo in
lavorazione. Nella parte inferiore del pezzo in lavorazione
dovrebbe essere visibile meno della completa altezza del dente.
Adaptar la profundidad de corte al grosor de la pieza de trabajo.
La hoja de sierra no deberá sobresalir más de un diente de la
pieza de trabajo.
Adaptar a profundidade de corte à espessura da peça a ser
trabalhada. Deveria estar visível por aproximadamente menos do
que uma altura de dente abaixo da peça a ser trabalhada.
Pas de zaagdiepte aan de dikte van het werkstuk aan. Er
dient minder dan een volledige tandhoogte onder het werkstuk
zichtbaar te zijn.
Tilpas skæredybden efter arbejdsemnets tykkelse. Der må
maksimalt være en hel tandhøjde synlig under emnet.
Tilpass skjæredybden til tykkelsen på arbeidsstykket. Det skal
være mindre enn en full tannhøyde synlig under arbeidsstykket.
Anpassa sågdjupet till arbetsstyckets tjocklek. Den synliga delen
av en tand under arbetsstycket måste vara mindre än en hel tand.
Aseta leikkaussyvyys työkappaleen paksuuden mukaan.
Työkappaleen alla tulisi terää näkyä korkeintaan täysi
hammaskorkeus.
Προσαρμόστε το βάθος κοπής στο πάχος του υπό κατεργασία
τεμαχίου. Κάτω το υπό κατεργασία τεμάχιο πρέπει να φαίνεται
λιγότερο από ένα ολόκληρο δόντι του πριονόδισκου.
Kesme derinliğini iş parçasının kalınlığına göre ayarlayın. İş
parçası altında tam diş uzunluğunun daha azı görünmelidir.
Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce obrobku. Pod obrobkem by
měla být viditelná méně než celá výška zubu.
Hrúbku rezu prispôsobte hrúbke obrobka. Pod obrobkom by malo
byť vidieť menej pílového listu ako plnú výšku zuba píly.
Głębokość cięcia należy dopasować do grubości obrabianego
przedmiotu. Powinno być widoczne mniej jak pełna wysokość
zębów pod obrabianym przedmioten.
A vágási mélységet a munkadarab vastagságának megfelelően
kell megválasztani. A fűrészlapból a munkadarab alatt kevesebb
mind egy teljes fogmagasságnyinak kell kilátszania.
Prosimo, da globino reza prilagodite debelini obdelovanca. Znaša
naj manj kot višina zoba, ki je vidna pod obdelovancem.
Prilagodite dubinu rezanja debljini izratka. Ispod izratka treba biti
vidljiv manje od jedan puni zub.
Izvçlieties zâìçðanas dziïumu, kas atbilst zâìçjamâ priekðmeta
biezumam. Zâìçðanas dziïumam jâbût tik lielam, lai zem zâìçjamâ
priekðmeta redzamâs asmens daïas augstums bûtu mazâks par
asmens zobu augstumu.
Pjovimo gylá tinkamai nustatykite pagal ruoðinio storá. Ruoðinio
apaèioje turi matytis ðiek tiek maþiau, nei per visà pjûklo danties
aukðtá, iðlindusi disko dalis.
Kohandage lõikesügavus tooriku paksusega. Saeketas võib
tooriku alt vähem kui ühe täishamba võrra välja ulatuda.
Устанавливайте глубину реза в соответствии с толщиной
детали. Под деталью пильное полотно не должно
высовываться более чем на один зуб.
Винаги настройвайте дълбочината на рязане съобразно
дебелината на стената на обработвания детайл. От
обратната страна на детайла дискът трябва да се подава на
разстояние, по-малко от една височина на зъба.
Adaptaţi adâncimea de tăiere la grosimea piesei de lucru.
Sub piesa de lucru ar trebui să se vadă mai puţin de înălţimea
întreagă a unui dinte.
Прилагодете ја длабочината на засекот во зависност од
густината на обработуваното парче. Нешто помалку од цел
забец од сечилото треба да биде видлив под работното
парче.
根据工件的厚度设定锯深。不可以让锯齿
完全突出於工件之外。
9
1.
VI
3.
10
2.
1.
90°
2.
VII
45°
3.
Ident-Nr. 4932 3525 58
11
12
x cm
x cm
4.
VII
Aufnahme
aufschrauben
V
2
1
3
click
3
1
2
13
TIP
Aufnahme
aufschrauben
1. Start
VI
2.
3. Stop
0°
14
45°
Aufnahme
aufschrauben
TIP
1.
1
VI
0°
> 0°
2.
15
Aufnahme
aufschrauben
TIP
3.
VI
4.
16
Aufnahme
aufschrauben
TIP
5. Stop
VI
6.
17
TIP
Aufnahme
aufschrauben
VI
max. 32 mm
18
teChNICAL DAtA
mBS 30 turbo
Rated Input
........................................................... 1010
No-load speed ............................................................ 9250
Saw blade dia. x hole dia ..........................................127 x 20
Diamond wheel dia. x hole dia ..............................125 x 22,2
Cutting depth at 90° .......................................................... 32
Cutting depth at 45° .......................................................... 28
Weight without cable ....................................................... 3,3
fiber Cement Saw
W
min -1
mm
mm
mm
mm
kg
Noise/vibration information
Measured values determined according to EN 60745.
Typically, the A-weighted noise levels of the tool are:
Sound pressure level (K = 3 dB(A)) ..........................................94 dB(A)
Sound power level (K = 3 dB(A))............................................105 dB(A)
wear ear protectors!
Total vibration values (vector sum in the three axes)
determined according to EN 60745.
Vibration emission value ah
sawing into wood .................................................................. 3,7 m/s2
Uncertainty K= ...................................................................... 1,5 m/s2
cutting into stone................................................................... 4,5 m/s2
Uncertainty K= ...................................................................... 1,5 m/s2
wARNINg
The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in
EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.
The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with
different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total
working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running
but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep
the hands warm, organisation of work patterns.
wARNINg! Read all safety warnings and all
instructions, including those given in the accompanying
brochure. Failure to follow the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and
instructions for future reference.
SAfety INStRuCtIoNS
wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing loss.
The dust produced when using this tool may be harmful to health.
Do not inhale the dust. Use a dust absorption system and wear a
suitable dust protection mask. Remove deposited dust thoroughly,
e.g. with a vacuum cleaner.
Appliances used at many different locations including open air should
be connected via a residual current device (FI, RCD, PRCD) of 30mA
or less .
Always disconnect the plug from the socket before carrying out any
work on the machine.
Only plug-in when machine is switched off.
Do not use inserted tools not corresponding to the key data given in
these instructions for use.
Keep mains lead clear from working range of the machine. Always
lead the cable away behind you.
Before use check machine, cable, and plug for any damages or
material fatigue. Repairs should only be carried out by authorised
Service Agents.
Do not fix the on/off switch in the “on” position when using the saw
hand-held.
SAfety INStRuCtIoNS
wheN woRkINg wIth SAw BLADeS
Cutting procedures
DANgeR: keep hands away from cutting area and the
blade. keep your second hand on auxiliary handle, or motor
housing. If both hands are holding the saw, they cannot be cut by
the blade.
Do not reach underneath the workpiece. The guard cannot
protect you from the blade below the workpiece.
Adjust the cutting depth to the thickness of the workpiece.
Less than a full tooth of the blade teeth should be visible below the
workpiece.
Never hold piece being cut in your hands or across your leg.
Secure the workpiece to a stable platform. It is important to
support the work properly to minimize body exposure, blade binding,
or loss of control.
hold power tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the cutting accessory may
contact hidden wiring. Cutting accessory contacting a „live“ wire
may make exposed metal parts of the power tool „live“ and shock
the operator.
when ripping always use a rip fence or straight edge guide.
This improves the accuracy of cut and reduces the chance of blade
binding.
English
19
GB
Lower guard function
Check lower guard for proper closing before each use. Do
not operate the saw if lower guard does not move freely and
close instantly. Never clamp or tie the lower guard into the
open position. If saw is accidentally dropped, lower guard may be
bent. Raise the lower guard with the retracting handle and make sure
it moves freely and does not touch the blade or any other part, in all
angles and depths of cut.
Check the operation of the lower guard spring. If the guard
Causes and operator prevention of kickback:
kickback is a sudden reaction to a pinched, bound or misaligned saw and the spring are not operating properly, they must be
blade, causing an uncontrolled saw to lift up and out of the workpiece serviced before use. Lower guard may operate sluggishly due to
damaged parts, gummy deposits, or a build-up of debris.
toward the operator;
when the blade is pinched or bound tightly by the kerf closing down, Lower guard should be retracted manually only for special
cuts such as „plunge cuts“ and „compound cuts.“ Raise lower
the blade stalls and the motor reaction drives the unit rapidly back
guard by retracting handle and as soon as blade enters the
toward the operator;
material, the lower guard must be released. For all other
if the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the teeth at
sawing, the lower guard should operate automatically.
the back edge of the blade can dig into the top surface of the wood
causing the blade to climb out of the kerf and jump back toward the Always observe that the lower guard is covering the blade
before placing saw down on bench or floor. An unprotected,
operator.
coasting blade will cause the saw to walk backwards, cutting
Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating
whatever is in its path. Be aware of the time it takes for the blade to
procedures or conditions and can be avoided by taking proper
stop after switch is released.
precautions as given below.
Please do not use abrasion disks in this machine!
maintain a firm grip with both hands on the saw and position
your arms to resist kickback forces. Position your body to
SAfety INStRuCtIoNS wheN woRkINg
either side of the blade, but not in line with the blade.
wIth DIAmoND Cut-off wheeLS
Kickback could cause the saw to jump backwards, but kickback forces
can be controlled by the operator, if proper precautions are taken.
Read all safety warnings, instructions, illustrations and
when blade is binding, or when interrupting a cut for any
specifications provided with this power tool. Failure to follow
reason, release the trigger and hold the saw motionless in
all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or
the material until the blade comes to a complete stop. Never serious injury.
attempt to remove the saw from the work or pull the saw
Always use guard provided with the tool. the guard must
backward while the blade is in motion or kickback may occur. be securely attached to the power tool and positioned for
Investigate and take corrective actions to eliminate the cause of blade maximum safety, so the least amount of wheel is exposed
binding.
towards the operator. Position yourself and bystanders away
when restarting a saw in the workpiece, centre the saw blade from the plane of the rotating wheel. The guard helps to protect
in the kerf and check that saw teeth are not engaged into the operator from broken wheel fragments and accidental contact with
material. If saw blade is binding, it may walk up or kickback from
wheel.
the workpiece as the saw is restarted.
use only diamond cut-off wheels for your power tool. Just
Support large panels to minimise the risk of blade pinching
because an accessory can be attached to your power tool, it does not
and kickback. Large panels tend to sag under their own weight.
assure safe operation.
Supports must be placed under the panel on both sides, near the line the rated speed of the accessory must be at least equal to the
of cut and near the edge of the panel.
maximum speed marked on the power tool. Accessories running
Do not use dull or damaged blades. Unsharpened or improperly faster than their rated speed can break and fly apart.
set blades produce narrow kerf causing excessive friction, blade
wheels must be used only for recommended applications. for
binding and kickback.
example: do not grind with the side of cut-off wheel. Abrasive
Blade depth and bevel adjusting locking levers must be tight cutoff wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied
and secure before making cut. If blade adjustment shifts while
to these wheels may cause them to shatter.
cutting, it may cause binding and kickback.
Always use undamaged wheel flanges that are of correct
use extra caution when making a „plunge cut“ into existing diameter for your selected wheel. Proper wheel flanges support
walls or other blind areas. The protruding blade may cut objects the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage.
that can cause kickback.
the outside diameter and the thickness of your accessory
must be within the capacity rating of your power tool.
Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or
controlled.
Always use blades with correct size and shape (diamond
versus round) of arbour holes. Blades that do not match the
mounting hardware of the saw will run eccentrically, causing loss of
control.
Never use damaged or incorrect blade washers or bolt. The
blade washers and bolt were specially designed for your saw, for
optimum performance and safety of operation.
GB
English
20
the arbour size of wheels and flanges must properly fit the
spindle of the power tool. Wheels and flanges with arbour holes
that do not match the mounting hardware of the power tool will run
out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
Do not use damaged wheels. Before each use, inspect
the wheels for chips and cracks. If power tool or wheel is
dropped, inspect for damage or install an undamaged wheel.
After inspecting and installing the wheel, position yourself
and bystanders away from the plane of the rotating wheel
and run the power tool at maximum no load speed for one
minute. Damaged wheels will normally break apart during this
test time.
wear personal protective equipment. Depending on
application, use face shield, safety goggles or safety glasses.
As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves
and workshop apron capable of stopping small abrasive or
workpiece fragments. The eye protection must be capable of
stopping flying debris generated by various operations. The dust
mask or respirator must be capable of filtrating particles generated
by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may
cause hearing loss.
keep bystanders a safe distance away from work area.
Anyone entering the work area must wear personal
protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken
accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of
operation.
hold power tool by insulated gripping surfaces when
performing an operation where the cutting tool may contact
hidden wiring or its own cord. Contact with a live wire will also
make exposed metal parts of the power tool live and shock the
operator.
Position the cord clear of the spinning accessory. If you lose
control of the power tool, the cord may be cut or snagged and your
hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
Never lay the power tool down until the accessory has come
to a complete stop. The spinning accessory may grab the surface
and pull the power tool out of your control.
Do not run the power tool while carrying it at your side.
Accidental contact with the spinning accessory could snag your
clothing, pulling the accessory into your body.
Regularly clean the power tool’s air vents. The motor’s fan will
draw the dust inside the housing and excessive accumulation of
powdered metal may cause electrical hazards.
Do not operate the power tool near flammable materials.
Sparks could ignite these materials.
Do not use accessories that require liquid coolants. Using water
or other liquid coolants may result in electrocution or shock.
Causes and operator prevention of kickback:
Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel.
Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating wheel
which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the
direction opposite of the wheel’s rotation at the point of the binding.
For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the
workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point
can dig into the surface of the material causing the wheel to climb
out or kick out. The wheel may either jump toward or away from
the operator, depending on direction of the wheel’s movement at
the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these
conditions.
Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating
procedures or conditions and can be avoided by taking proper
precautions as given below.
maintain a firm grip on the power tool and position your
body and arm to allow you to resist kickback forces. Always
use auxiliary handle, if provided, for maximum control over
kickback or torque reaction during start-up. The operator can
control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are
taken.
Never place your hand near the rotating accessory. Accessory
may kickback over your hand.
Do not position your body in the area where power tool will
move if kickback occurs. Kickback will propel the tool in direction
opposite to the wheel’s movement at the point of snagging.
use special care when working corners, sharp edges, etc.
Avoid bouncing and snagging the accessory. Corners, sharp
edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory
and cause loss of control or kickback.
Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw
blade. Such blades create frequent kickback and loss of control over
the power tool.
Do not jam the cut-off wheel or apply excessive pressure. Do
not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing
the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or
binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or
wheel breakage.
when wheel is binding or when interrupting a cut for any
reason, switch off the power tool and hold the power tool
motionless until the wheel comes to a complete stop. Never
attempt to remove the cut-off wheel from the cut while the
wheel is in motion otherwise kickback may occur. Investigate
and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.
Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let
the wheel reach full speed and carefully reenter the cut. The
wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in
the workpiece.
Support panels or any oversized workpiece to minimize the
risk of wheel pinching and kickback. Large workpieces tend to
sag under their own weight. Supports must be placed under the
workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on
both sides of the wheel.
use extra caution when making a pocket cut” into existing
walls or other blind areas. The protruding wheel may cut gas or
water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.
SPeCIfIeD CoNDItIoNS of uSe
This electronic fibercement saw can be used to cut wood or fibre
cement with a circular saw blade. It can alternatively be used to cut
stone with a diamant cutt-off wheel.
Do not use this product in any other way as stated for normal use
English
21
GB
eC-DeCLARAtIoN of CoNfoRmIty
We declare under our sole responsibility that this product is in
conformity with the following standards or standardized documents.
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, in
accordance with the regulations 2006/42/EC, 2004/108/EC
Winnenden, 2010-05-07
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Authorized to compile the technical file.
mAINS CoNNeCtIoN
Connect only to single-phase a.c. current and only to the system
voltage indicated on the rating plate. It is also possible to connect
to sockets without an earthing contact as the design conforms to
safety class II.
GB
mAINteNANCe
Clean only with dry cloth. Certain cleaning agents and solvents are
harmful to plastics and other insulated parts. Keep the apparatus
handle clean, dry and free of oil or grease.
Use only AEG accessories and spare parts. Should components need
to be replaced which have not been described, please contact one of
our AEG service agents (see our list of guarantee/service addresses).
If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state
the Article No. as well as the machine type printed on the label
and order the drawing at your local service agents or directly at:
AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,
Germany.
SymBoLS
Please read the instructions carefully before starting
the machine.
Wear a suitable dust protection mask.
Always wear goggles when using the machine.
Always disconnect the plug from the socket before
carrying out any work on the machine.
Accessory - Not included in standard equipment,
available as an accessory.
Do not dispose of electric tools together with household
waste material! In observance of European Directive
2002/96/EC on waste electrical and electronic
equipment and its implementation in accordance with
national law, electric tools that have reached the end of
their life must be collected separately and returned to an
environmentally compatible recycling facility.
English
22
teChNISChe DAteN
mBS 30 turbo
Nennaufnahmeleistung
Leerlaufdrehzahl
Sägeblatt-ø x Bohrungs-ø
Diamanttrennscheibe-ø x Bohrungs-ø
max. Schnitttiefe bei 90°
max. Schnitttiefe bei 45°
Gewicht ohne Netzkabel
faserzementsäge
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
geräusch/Vibrationsinformation
Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745.
Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt
typischerweise:
Schalldruckpegel (K = 3 dB(A)
Schalleistungspegel (K = 3 dB(A))
gehörschutz tragen!
94 dB(A)
105 dB(A)
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen)
ermittelt entsprechend EN 60745.
Schwingungsemissionswert ah
Sägen von Holz:
Unsicherheit K =
Schneiden von Stein:
Unsicherheit K =
3,7 m/s2
1,5 m/s2
4,5 m/s2
1,5 m/s2
wARNuNg
Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem inEN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden
und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der
Schwingungsbelastung.
Der angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das
Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der
Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.
Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet
ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich
reduzieren.
Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung
von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.
wARNuNg!
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen,
auch die in der beiliegenden Broschüre. Versäumnisse bei
der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können
elektrischen Schlag, Brand und/ oder schwere Verletzungen
verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen für die Zukunft auf
SPeZIeLLe SICheRheItShINweISe
tragen Sie gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann
Gehörverlust bewirken.
Beim Arbeiten entstehender Staub ist oft gesundheitsschädlich und
sollte nicht in den Körper gelangen. Staubabsaugung verwenden
und zusätzlich geeignete Staubschutzmaske tragen. Abgelagerten
Staub gründlich entfernen, z.B. Aufsaugen.Staubschutzmaske tragen.
Abgelagerten Staub gründlich entfernen, z.B. Aufsaugen.
Steckdosen in Außenbereichen müssen mit FehlerstromSchutzschaltern (FI, RCD, PRCD) ausgerüstet sein. Das verlangt die
Installationsvorschrift für Ihre Elektroanlage. Bitte beachten Sie das
bei der Verwendung unseres Gerätes.
Vor allen Arbeiten an der Maschine Stecker aus der Steckdose ziehen.
Maschine nur ausgeschaltet an die Steckdose anschließen.
Einsatzwerkzeuge, die nicht den Kenndaten in dieser
Gebrauchsanweisung entsprechen, dürfen nicht verwendet werden.
Anschlusskabel stets vom Wirkungsbereich der Maschine fernhalten.
Kabel immer nach hinten von der Maschine wegführen.
Vor jedem Gebrauch Gerät , Anschlusskabel, Verlängerungskabel und
Stecker auf Beschädigung und Alterung kontrollieren. Beschädigte
Teile nur von einem Fachmann reparieren lassen.
Ein-/Ausschalter im handgeführten Betrieb nicht festklemmen.
SPeZIeLLe SICheRheItShINweISe füR
DIe VeRweNDuNg mIt kReISSägeBLAtt
Sägeverfahren
gefAhR:
kommen Sie mit Ihren händen nicht in den Sägebereich
und an das Sägeblatt. halten Sie mit Ihrer zweiten hand
den Zusatzgriff oder das motorgehäuse. Wenn beide Hände die
Kreissäge halten, kann das Sägeblatt diese nicht verletzen.
greifen Sie nicht unter das werkstück. Die Schutzhaube kann Sie
unter dem Werkstück nicht vor dem Sägeblatt schützen.
Passen Sie die Schnitttiefe an die Dicke des werkstücks an. Es
sollte weniger als eine volle Zahnhöhe unter dem Werkstück sichtbar
sein.
halten Sie das zu sägende werkstück niemals in der hand
oder über dem Bein fest. Sichern Sie das werkstück an einer
stabilen unterlage. Es ist wichtig, das Werkstück gut zu befestigen,
um die Gefahr von Körperkontakt, Klemmen des Sägeblattes oder
Verlust der Kontrolle zu minimieren.
Fassen Sie das elektrowerkzeug nur an den isolierten
griffflächen an, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das
einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen treffen kann.
Deutsch
23
D
Der Kontakt des Schneidwerkzeugs mit einer spannungsführenden
Leitung kann metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu
einem elektrischen Schlag führen.
Verwenden Sie beim Längsschneiden immer einen Anschlag
oder eine gerade kantenführung. Dies verbessert die
Schnittgenauigkeit und verringert die Möglichkeit, dass das Sägeblatt
klemmt.
Verwenden Sie immer Sägeblätter in der richtigen größe
und mit passender Aufnahmebohrung (z.B. sternförmig oder
rund). Sägeblätter, die nicht zu den Montageteilen der Säge passen,
laufen unrund und führen zum Verlust der Kontrolle.
Verwenden Sie niemals beschädigte oder falsche
Sägeblatt-unterlegscheiben oder -schrauben. Die SägeblattUnterlegscheiben und -schrauben wurden speziell für Ihre Säge
konstruiert, für optimale Leistung und Betriebssicherheit.
D
Rückschlag ursachen und entsprechende Sicherheitshinweise:
ein Rückschlag ist die plötzliche Reaktion infolge eines hakenden,
klemmenden oder falsch ausgerichteten Sägeblattes, die dazu führt,
dass eine unkontrollierte Säge abhebt und sich aus dem Werkstück
heraus in Richtung der Bedienperson bewegt;
wenn sich das Sägeblatt in dem sich schließenden Sägespalt verhakt
oder verklemmt, blockiert es, und die Motorkraft schlägt das Gerät in
Richtung der Bedienperson zurück;
wird das Sägeblatt im Sägeschnitt verdreht oder falsch ausgerichtet,
können sich die Zähne der hinteren Sägeblattkante in der Oberfläche
des Werkstücks verhaken, wodurch sich das Sägeblatt aus dem
Sägespalt herausbewegt und die Säge in Richtung der Bedienperson
zurückspringt.
Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften
Gebrauchs der Säge. Er kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen,
wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden.
halten Sie die Säge mit beiden händen fest und bringen Sie
Ihre Arme in eine Stellung, in der Sie den Rückschlagkräften
standhalten können. halten Sie sich immer seitlich des
Sägeblattes, nie das Sägeblatt in eine Linie mit Ihrem körper
bringen. Bei einem Rückschlag kann die Kreissäge rückwärts
springen, jedoch kann die Bedienperson die Rückschlagkräfte
beherrschen, wenn geeignete Maßnahmen getroffen wurden.
falls das Sägeblatt klemmt oder das Sägen aus einem
anderen grund unterbrochen wird, lassen Sie den ein-AusSchalter los und halten Sie die Säge im werkstoff ruhig, bis
das Sägeblatt vollständig stillsteht. Versuchen Sie niemals,
die Säge aus dem werkstück zu entfernen oder sie rückwärts
zu ziehen, solange das Sägeblatt sich bewegt oder sich ein
Rückschlag ereignen könnte. Finden Sie die Ursache für das
Klemmen des Sägeblattes und beseitigen Sie diese durch geeignete
Maßnahmen.
wenn Sie eine Säge, die im werkstück steckt, wieder starten
wollen, zentrieren Sie das Sägeblatt im Sägespalt und
überprüfen Sie, ob die Sägezähne nicht im werkstück verhakt
sind. Klemmt das Sägeblatt, kann es sich aus dem Werkstück heraus
bewegen oder einen Rückschlag verursachen, wenn die Säge erneut
gestartet wird.
Deutsch
24
Stützen Sie große Platten ab, um das Risiko eines
Rückschlags durch ein klemmendes Sägeblatt zu vermindern.
Große Platten können sich unter ihrem Eigengewicht durchbiegen.
Platten müssen auf beiden Seiten, sowohl in Nähe des Sägespalts als
auch am Rand, abgestützt werden.
Verwenden Sie keine stumpfen oder beschädigten
Sägeblätter. Sägeblätter mit stumpfen oder falsch ausgerichteten
Zähnen verursachen durch einen zu engen Sägespalt eine erhöhte
Reibung, Klemmen des Sägeblattes und Rückschlag.
Ziehen Sie vor dem Sägen die Schnitttiefen- und Schnitt
winkeleinstellungen fest. Wenn sich während des Sägens die
Einstellungen verändern, kann sich das Sägeblatt verklemmen und
ein Rückschlag auftreten.
Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie einen „tauchschnitt“
in einen verborgenen Bereich, z. B. eine bestehende wand,
ausführen. Das eintauchende Sägeblatt kann beim Sägen in
verborgene Objekte blockieren und einen Rückschlag verursachen.
funktion der unteren Schutzhaube
überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob die untere
Schutzhaube einwandfrei schließt. Verwenden Sie die Säge
nicht, wenn die untere Schutzhaube nicht frei beweglich
ist und sich nicht sofort schließt. klemmen oder binden Sie
die untere Schutzhaube niemals in geöffneter Position fest.
Sollte die Säge unbeabsichtigt zu Boden fallen, kann die untere
Schutzhaube verbogen werden. Öffnen Sie die Schutzhaube mit dem
Rückziehhebel und stellen Sie sicher, dass sie sich frei bewegt und
bei allen Schnittwinkeln und -tiefen weder Sägeblatt noch andere
Teile berührt.
überprüfen Sie die funktion der feder für die untere
Schutzhaube. Lassen Sie das gerät vor dem gebrauch warten,
wenn untere Schutzhaube und feder nicht einwandfrei
arbeiten. Beschädigte Teile, klebrige Ablagerungen oder
Anhäufungen von Spänen lassen die untere Schutzhaube verzögert
arbeiten.
Öffnen Sie die untere Schutzhaube von hand nur bei
besonderen Schnitten, wie „tauch - und winkelschnitten“.
Öffnen Sie die untere Schutzhaube mit dem Rückziehhebel
und lassen Sie diesen los, sobald das Sägeblatt in das
werkstück eingedrungen ist. Bei allen anderen Sägearbeiten
muss die untere Schutzhaube automatisch arbeiten.
Legen Sie die Säge nicht auf der werkbank oder dem
Boden ab, ohne dass die untere Schutzhaube das Sägeblatt
bedeckt. Ein ungeschütztes, nachlaufendes Sägeblatt bewegt
die Säge entgegen der Schnittrichtung und sägt, was ihm im
Weg ist. Beachten Sie dabei die Nachlaufzeit der Säge. Bitte keine
Schleifscheiben einsetzen!
Staub filtern. Wenn Sie lange lautem Lärm ausgesetzt sind, können Sie
einen Hörverlust erleiden.
Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Abstand zu
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, der den Arbeitsbereich betritt,
muss persönliche Schutzausrüstung tragen. Bruchstücke des
und Vorschriften, die diesem elektrowerkzeug beiliegen.
Werkstücks oder gebrochener Einsatzwerkzeuge können wegfliegen
Versäumnisse bei der Einhaltung der folgenden Anweisungen
und Verletzungen auch außerhalb des direkten Arbeitsbereichs
können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
verursachen.
halten Sie das gerät nur an den isolierten griffflächen, wenn
Benutzen Sie das elektrowerkzeug nur mit der
Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Schneidwerkzeug
mitgelieferten Schutzhaube. Die Schutzhaube muss sicher
verborgene Stromleitungen oder das eigene gerätekabel
am elektrowerkzeug angebracht und so eingestellt sein,
treffen könnte. Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung
dass ein höchstmaß an Sicherheit erreicht wird, d.h. der
setzt auch die metallenen Geräteteile unter Spannung und führt zu
kleinstmögliche teil der trennscheibe zeigt offen zur
einem elektrischen Schlag.
Bedienperson. Die Schutzhaube soll die Bedienperson vor
Bruchstücken und zufälligem Kontakt mit der Trennscheibe schützen.
halten Sie das Netzkabel von sich drehenden
einsatzwerkzeugen fern. wenn Sie die kontrolle über das gerät
Verwenden Sie nur Diamant-trennscheiben für Ihr
elektrowerkzeug. Nur weil Sie das Zubehör an Ihrem Elektrowerkzeug verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt oder erfasst werden und
Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich drehende Einsatzwerkzeug geraten.
befestigen können, garantiert das keine sichere Verwendung.
Die zulässige Drehzahl des einsatzwerkzeugs muss mindestens Legen Sie das elektrowerkzeug niemals ab, bevor das
einsatzwerkzeug völlig zum Stillstand gekommen ist. Das sich
so hoch sein wie die auf dem elektrowerkzeug angegebene
höchstdrehzahl. Zubehör, das sich schneller als zulässig dreht, kann drehende Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der Ablagefläche
geraten, wodurch Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren
zerbrechen und umherfliegen.
können.
Diamant-trennscheiben dürfen nur für die empfohlenen
Lassen Sie das elektrowerkzeug nicht laufen, während Sie es
einsatzmöglichkeiten verwendet werden. Z. B.: Schleifen Sie
tragen. Ihre Kleidung kann durch zufälligen Kontakt mit dem sich
nie mit der Seitenfläche einer trennscheibe. trennscheiben
sind zum materialabtrag mit der kante der Scheibe bestimmt. drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden, und das Einsatzwerkzeug
Seitliche Krafteinwirkung auf diese Schleifkörper kann sie zerbrechen. sich in Ihren Körper bohren.
Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze Ihres
Verwenden Sie immer unbeschädigte Spannflansche in der
elektrowerkzeugs. Das Motorgebläse zieht Staub in das Gehäuse, und
richtigen größe für die von Ihnen gewählte trennscheibe.
eine starke Ansammlung von Metallstaub kann elektrische Gefahren
Geeignete Flansche stützen die Trennscheibe und verringern so die
verursachen.
Gefahr eines Trennscheibenbruchs.
Verwenden Sie das elektrowerkzeug nicht in der Nähe
Außendurchmesser und Dicke des einsatzwerkzeugs müssen
den maßangaben Ihres elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch brennbarer materialien. Funken können diese Materialien
bemessene Einsatzwerkzeuge können nicht ausreichend abgeschirmt entzünden.
oder kontrolliert werden.
Verwenden Sie keine einsatzwerkzeuge, die flüssige
kühlmittel erfordern. Die Verwendung von Wasser oder anderen
trennscheiben, flansche oder anderes Zubehör müssen
flüssigen Kühlmitteln kann zu einem elektrischen Schlag führen.
genau auf die Schleifspindel Ihres elektrowerkzeugs passen.
Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf die Schleifspindel des
Elektrowerkzeugs passen, drehen sich ungleichmäßig, vibrieren sehr
Rückschlag stark und können zum Verlust der Kontrolle führen.
ursachen und entsprechende Sicherheitshinweise:
Verwenden Sie keine beschädigten einsatzwerkzeuge.
Rückschlag ist die plötzliche Reaktion infolge eines hakenden
kontrollieren Sie vor jeder Verwendung einsatzwerkzeuge
oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe,
auf Absplitterungen und Risse. wenn das elektrowerkzeug
Schleifteller, Drahtbürste usw. Verhaken oder Blockieren führt zu
oder das einsatzwerkzeug herunterfällt, überprüfen Sie, ob
einem abrupten Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch
es beschädigt ist, oder verwenden Sie ein unbeschädigtes
wird ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung
einsatzwerkzeug. wenn Sie das einsatzwerkzeug kontrolliert
des Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.
und eingesetzt haben, halten Sie und in der Nähe befindliche
Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstück hakt oder blockiert, kann
Personen sich außerhalb der ebene des rotierenden
sich die Kante der Schleifscheibe, die in das Werkstück eintaucht,
einsatzwerkzeugs auf und lassen Sie das elektrowerkzeug
verfangen und dadurch die Schleifscheibe ausbrechen oder einen
eine minute lang mit höchstdrehzahl laufen. Beschädigte
Rückschlag verursachen. Die Schleifscheibe bewegt sich dann auf die
Einsatzwerkzeuge brechen meist in dieser Testzeit.
Bedienperson zu oder von ihr weg, je nach Drehrichtung der Scheibe
tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie
an der Blockierstelle. Hierbei können Schleifscheiben auch brechen.
je nach Anwendung Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften
Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen Sie Staubmaske,
Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete
gehörschutz, Schutzhandschuhe oder Spezialschürze, die
Vorsichtsmaßnahmen wie nachfolgend beschrieben, verhindert
kleine Schleif- und materialpartikel von Ihnen fernhält.
werden.
Die Augen sollen vor herumfliegenden Fremdkörpern geschützt
SPeZIeLLe SICheRheItShINweISe füR DIe
VeRweNDuNg mIt DIAmANttReNNSCheIBe
werden, die bei verschiedenen Anwendungen entstehen. Staub- oder
Atemschutzmaske müssen den bei der Anwendung entstehenden
Deutsch
25
D
D
halten Sie das elektrowerkzeug gut fest und bringen Sie
Ihren körper und Ihre Arme in eine Position, in der Sie die
Rückschlagkräfte abfangen können. Verwenden Sie immer
den Zusatzgriff, falls vorhanden, um die größtmögliche
kontrolle über Rückschlagkräfte oder Reaktionsmomente
beim hochlauf zu haben. Die Bedienperson kann durch geeignete
Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlag- und Reaktionskräfte
beherrschen.
Bringen Sie Ihre hand nie in die Nähe sich drehender
einsatzwerkzeuge. Das Einsatzwerkzeug kann sich beim Rückschlag
über Ihre Hand bewegen.
meiden Sie mit Ihrem körper den Bereich, in den das
elektrowerkzeug bei einem Rückschlag bewegt wird. Der
Rückschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung entgegengesetzt
zur Bewegung der Schleifscheibe an der Blockierstelle.
Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von ecken,
scharfen kanten usw. Verhindern Sie, dass einsatzwerkzeuge
vom werkstück zurückprallen und verklemmen. Das
rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken, scharfen Kanten oder
wenn es abprallt, dazu, sich zu verklemmen. Dies verursacht einen
Kontrollverlust oder Rückschlag.
Verwenden Sie kein ketten- oder gezähntes Sägeblatt. Solche
Einsatzwerkzeuge verursachen häufig einen Rückschlag oder den
Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug.
Vermeiden Sie ein Blockieren der trennscheibe oder zu hohen
Anpressdruck. führen Sie keine übermäßig tiefen Schnitte
aus. Eine Überlastung der Trennscheibe erhöht deren Beanspruchung
und die Anfälligkeit zum Verkanten oder Blockieren und damit die
Möglichkeit eines Rückschlags oder Schleifkörperbruchs.
falls die trennscheibe verklemmt oder Sie die Arbeit
unterbrechen, schalten Sie das gerät aus und halten Sie
es ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand gekommen ist.
Versuchen Sie nie, die noch laufende trennscheibe aus dem
Schnitt zu ziehen, sonst kann ein Rückschlag erfolgen.
Ermitteln und beheben Sie die Ursache für das Verklemmen.
Schalten Sie das elektrowerkzeug nicht wieder ein, solange
es sich im werkstück befindet. Lassen Sie die Trennscheibe
erst ihre volle Drehzahl erreichen, bevor Sie den Schnitt vorsichtig
fortsetzen. Anderenfalls kann die Scheibe verhaken, aus dem
Werkstück springen oder einen Rückschlag verursachen.
Stützen Sie Platten oder große werkstücke ab, um das Risiko
eines Rückschlags durch eine eingeklemmte trennscheibe zu
vermindern. Große Werkstücke können sich unter ihrem eigenen
Gewicht durchbiegen. Das Werkstück muss auf beiden Seiten
abgestützt werden, und zwar sowohl in der Nähe des Trennschnitts
als auch an der Kante.
Seien Sie besonders vorsichtig bei „taschenschnitten“ in
bestehende wände oder andere nicht einsehbare Bereiche.
Die eintauchende Trennscheibe kann beim Schneiden in Gas- oder
Wasserleitungen, elektrische Leitungen oder andereObjekte einen
Rückschlag verursachen.
BeStImmuNgSgemäSSe VeRweNDuNg
Die Faserzementsäge ist einsetzbar zum Sägen von geradlinigen
Schnitten in Holz und Faserzement mit Kreissägeblatt, sowie zum
Schneiden von Stein mit Diamanttrennscheibe.
Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß
verwendet werden.
Deutsch
26
Ce-koNfoRmItätSeRkLäRuNg
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den
folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt. EN
60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, gemäß
den Bestimmungen der Richtlinien 2006/42/EG, 2004/108/EG.
Winnenden, 2010-05-07
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Bevollmächtigt die technischen
Unterlagen zusammenzustellen.
NetZANSChLuSS
Nur an Einphasen-Wechselstrom und nur an die auf dem Leistungsschild
angegebene Netzspannung anschließen. Anschluss ist auch an Steckdosen
ohne Schutzkontakt möglich, da ein Aufbau der Schutzklasse II vorliegt.
wARtuNg
Nur mit einem trockenen Tuch reinigen. Manche Reinigungsmittel
beschädigen Kunststoff oder andere isolierte Teile. Das Gerät sauber
und trocken halten, frei von Öl und Fett.
Nur AEG Zubehör und Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren
Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer AEG Kundendienststelle
auswechseln lassen (Broschüre Garantie/Kundendienstadressen
beachten). Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerätes
unter Angabe der Maschinen Type und der zehnstelligen Nummer auf
dem Leistungsschild bei Ihrer Kundendienststelle oder direkt bei AEG
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany
angefordert werden.
SymBoLe
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor
Inbetriebnahme sorgfältig durch.
Geeignete Staubschutzmaske tragen.
Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille
tragen.
Vor allen Arbeiten an der Maschine Stecker aus der
Steckdose ziehen.
Zubehör - Im Lieferumfang nicht enthalten, empfohlene
Ergänzung aus dem Zubehörprogramm.
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!
Gemäss Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über
Elektro- und Elektronik- Altgeräte und Umsetzung in
nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge
getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugeführt werden.
CARACtÉRIStIqueS teChNIqueS
mBS 30 turbo
Puissance nominale de réception
Vitesse de rotation à vide
ø de la lame de scie et de son alésage
ø de la meule diamantée x ø de perçage
Profondeur de coupe à 90°
Profondeur de coupe à 45°
Poids sans câble de réseau
Scie fibrociment
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
Informations sur le bruit et les vibrations
Valeurs de mesure obtenues conformément à la EN 60 745.
Les mesures réelles (A) des niveaux acoustiques de l’appareil sont :
94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (K = 3 dB(A))
105 dB(A)
Niveau d’intensité acoustique (K = 3 dB(A))
toujours porter une protection acoustique!
Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle de trois sens) établies
conformément à EN 60 745.
Valeur d’émission vibratoire ah
3,7 m/s2
Sciage du bois:
1,5 m/s2
Incertitude K=
4,5 m/s2
Coupe de pierre:
1,5 m/s2
Incertitude K =
AVeRtISSemeNt
Le niveau vibratoire indiqué dans ces instructions a été mesuré selon un procédé de mesure normalisé dans la norme EN 60745 et peut être
utilisé pour comparer des outils électriques entre eux. Il convient aussi à une estimation provisoire de la sollicitation par les vibrations.
Le niveau vibratoire indiqué représente les applications principales de l’outil électrique. Toutefois, si l’outil électrique est utilisé pour d’autres
applications, avec des outils rapportés qui diffèrent ou une maintenance insuffisante, il se peut que le niveau vibratoire diverge. Cela peut
augmenter nettement la sollicitation par les vibrations sur tout l’intervalle de temps du travail.
Pour une estimation précise de la sollicitation par les vibrations, on devrait également tenir compte des temps pendant lesquels l’appareil
n’est pas en marche ou tourne sans être réellement en service. Cela peut réduire nettement la sollicitation par les vibrations sur tout
l’intervalle de temps du travail.
Définissez des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger l’utilisateur contre l’influence des vibrations, comme par exemple : la
maintenance de l’outil électrique et des outils rapportés, le maintien au chaud des mains, l’organisation des déroulements de travail.
AVeRtISSemeNt! Lisez toutes les consignes de sécurité
et les instructions, même celles qui se trouvent dans
la brochure ci-jointe. Le non-respect des avertissements et
instructions indiqués ci après peut entraîner un choc électrique, un
incendie et/ou de graves blessures sur les personnes.
Bien garder tous les avertissements et instructions.
INStRuCtIoNS De SÉCuRItÉ PARtICuLIeReS
Portez une protection acoustique. L’influence du bruit peut
provoquer la surdité.
Les poussières dégagées lors du travail sont souvent nocives et ne
devraient pas pénétrer dans le corps. Utiliser un dispositif d’aspiration
de poussières et porter en plus un masque de protection approprié.
Eliminer soigneusement les dépôts de poussières, p. ex. en les
aspirant au moyen d’un système d’aspiration de copeaux.
Les prises de courant se trouvant à l’extérieur doivent être équipées
de disjoncteurs différentiel (FI, RCD, PRCD) conformément aux
prescriptions de mise en place de votre installation électrique.
Veuillez en tenir compte lors de l’utilisation de notre appareil.I
Avant tous travaux sur la machine extraire la fiche de la prise de
courant.
Ne raccorder la machine au réseau que si l’interrupteur est en position
arrêt.
Le câble d‘alimentation doit toujours se trouver en dehors du champ
d‘action de la machine. Toujours maintenir le câble d‘alimentation à
l‘arrière de la machine.
Avant toute utilisation, vérifier que la machine, le câble
d’alimentation, le câble de rallonge et la fiche ne sont pas
endommagés ni usés. Le cas échéant, les faire remplacer par un
spécialiste.
Ne pas utiliser d’outils rapportés qui ne correspondent pas aux
caractéristiques indiquées dans ces instructions d’utilisation.
Ne pas bloquer le commutateur de marche/arrêt lorsque la scie se
trouve en guidage manuel.
CoNSIgNeS De SÉCuRItÉ SPÉCIfIqueS PouR
L’utILISAtIoN AVeC uNe LAme De SCIe CIRCuLAIRe
Procédures de coupe
DANgeR: Bien garder les mains à distance de la zone de
sciage et de la lame de scie. tenir la poignée supplémentaire
ou le carter du moteur de l’autre main. Si vous tenez la scie
circulaire des deux mains, celles-ci ne peuvent pas être blessées par
la lame de scie.
Ne pas passer les mains sous la pièce à travailler. Sous la pièce
à travailler, le capot de protection ne peut pas vous protéger de la
lame de scie.
Adapter la profondeur de coupe à l’épaisseur de la pièce.
Moins d’une dent complète devrait apparaître sous la pièce.
Français
27
F
F
Ne jamais tenir la pièce à scier dans la main ou par-dessus la
jambe. fixer la pièce sur un support stable. Il est important de
bien fixer la pièce, afin de réduire au minimum les dangers causés
par le contact physique, quand la lame de scie se coince ou lorsqu’on
perd le contrôle.
maintenez l’appareil par les surfaces de poignée isolées
lorsque vous exécutez des travaux pendant lesquels l’outil
de coupe peut toucher des lignes électriques dissimulées. Le
contact de l’outil de coupe avec un câble qui conduit la tension peut
mettre les pièces métalliques de l’appareil sous tension et mener à
une décharge électrique.
toujours utiliser une butée ou un guidage droit de bords pour
des coupes longitudinales. Ceci améliore la précision de la coupe
et réduit le danger de voir la lame de scie se coincer.
toujours utiliser des lames de scie de la bonne taille qui
ont une forme appropriée à l’alésage de fixation (par ex.
en étoile ou rond). Les lames de scie qui ne conviennent pas aux
parties montées de la scie sont comme voilées et entraînent une
perte de contrôle.
Ne jamais utiliser de rondelles ou de vis endommagées ou qui
ne conviennent pas à la lame de scie. Les rondelles et vis pour la
lame de scie ont spécialement été construites pour votre scie, pour
une performance et une sécurité de fonctionnement optimales.
Soutenir des grands panneaux afin d’éliminer le risque d’un
contrecoup causé par une lame de scie coincée. Les grand
panneaux risquent de s’arquer sous leur propre poids. Les panneaux
doivent être soutenus des deux côtés par des supports, près de la
fente de scie ainsi qu’aux bords des panneaux.
Ne pas utiliser de lames de scie émoussées ou endommagées.
Les lames de scie dont les dents sont émoussées ou mal orientées
entrainent une fente trop étroite et par conséquent une friction
élevée, un coinçage de la lame de scie et un contrecoup.
Resserrer les réglages de la profondeur de coupe ainsi que
de l’angle de coupe avant le sciage. La lame de scie risque de se
coincer et un contrecoup de se produire si les réglages se modifient
lors de l’opération de sciage.
faire preuve d’une prudence particulière lorsqu’une „coupe
en plongée“ est effectuée dans un endroit caché, par ex. un
mur. Lors du sciage, la lame de scie plongeante risque de scier des
objets cachés et de causer un contrecoup.
fonction du capot de protection inférieur
Contrôler avant chaque utilisation que le capot inférieur
de protection ferme parfaitement. Ne pas utiliser la scie
quand le capot inférieur de protection ne peut pas librement
bouger et ne se ferme pas tout de suite. Ne jamais coincer
Causes et consignes de sécurité correspondantes :
ou attacher le capot inférieur de protection dans le but de la
- un contrecoup est une réaction soudaine d’une lame de scie qui est laisser dans sa position ouverte. Si, par mégarde, la scie tombe
restée accrochée, qui s’est coincée ou qui est mal orientée qui fait
par terre, le capot inférieur de protection risque d’être déformé.
que la scie incontrôlée sort de la pièce à travailler et se dirige vers la Ouvrir le capot de protection à l’aide du levier et s’assurer qu’il peut
personne travaillant avec l’appareil;
encore bouger librement et ne touche ni la lame de scie ni d’autres
-si la lame de scie reste accrochée ou se coince dans la fente sciée qui éléments de l’appareil, et ceci pour tous les angles de coupe ainsi que
se ferme, elle se bloque et la force du moteur entraîne l’appareil vers pour toutes les profondeurs de coupe.
la personne travaillant avec l’appareil;
Contrôler le bon fonctionnement du ressort du capot
inférieur de protection. faire effectuer un entretien
-si la lame de scie est tordue ou mal orientée dans le tracé de la
de l’appareil avant de l’utiliser, si le capot inférieur de
coupe, les dents du bord arrière de la lame de scie risquent de se
protection et le ressort ne travaillent pas impeccablement.
coincer dans la surface de la pièce, ce qui fait que la lame de scie
Les parties endommagées, des restes de colle ou des accumulations
saute brusquement de la fente et qu’elle est propulsée vers l’arrière
de copeaux font que le capot inférieur de protection travaille plus
où se trouve la personne travaillant avec l’appareil.
lentement.
Un contrecoup est la suite d’une mauvaise utilisation ou une
N’ouvrir le capot inférieur de protection manuellement que
utilisation incorrecte de la scie. Il peut être évité en prenant les
pour des coupes spéciales telles que les “coupes en plongée et
mesures de précaution comme elles sont décrites ci-dessous.
Bien tenir la scie des deux mains et mettre vos bras dans une position coupes angulaires”. ouvrir le capot inférieur de protection à
l’aide du levier et le lâcher dès que la lame de scie soit entrée
vous permettant de résister à des forces de contrecoup. Toujours
dans la pièce. Pour toutes les autres opérations de sciage, le capot
positionner votre corps latéralement à la lame de scie, ne jamais
positionner la lame de scie de façon qu’elle fasse une ligne avec votre inférieur de protection doit travailler automatiquement.
corps. Lors d’un contrecoup, la scie circulaire risque d’être propulsée Ne pas placer la scie sur l’établi ou le sol sans que le capot
vers l’arrière, la personne travaillant avec l’appareil peut cependant
inférieur de protection couvre la lame des scie. Une lame de
contrôler les forces de contrecoup, quand des mesures appropriées
scie non protégée et qui n’est pas encore à l’arrêt total fait bouger la
ont été prises au préalable.
scie dans le sens contraire à la direction de coupe et scie tout ce qui
est sur son chemin. Tenir compte du temps de ralentissement de la
Si la lame de scie se coince ou que l’opération de sciage est
scie. Ne pas utiliser de disques de meulage!
interrompue pour une raison quelconque, lâcher l’interrupteur
Marche/ Arrêt et tenir la scie dans la pièce sans bouger, jusqu’à ce que
CoNSIgNeS De SÉCuRItÉ SPÉCIfIqueS PouR
la lame de scie se soit complètement arrêtée. Ne jamais essayer de
L’utILISAtIoN AVeC uNe meuLe DIAmANtÉe
sortir la scie de la pièce ou de la tirer vers l’arrière tant que la lame de
scie bouge ou qu’un contrecoup pourrait se produire. Déterminer la
AVeRtISSemeNt! Lisez toutes les consignes de sécurité
cause pour laquelle la scie s’est coincée et en remédier au problème.
et les instructions, même celles qui se trouvent dans
Si une scie qui s’est bloquée dans une pièce, doit être remise la brochure ci-jointe. Le non-respect des avertissements et
en marche, centrer la lame de scie dans la fente et contrôler instructions indiqués ci après peut entraîner un choc électrique, un
que les dents de la scie ne soient pas restées accrochées dans incendie et/ou de graves blessures sur les personnes.
la pièce. Si la lame de scie est coincée, elle peut sortir de la pièce ou Bien garder tous les avertissements et instructions.
causer un contrecoup quand la scie est remise en marche.
Français
28
N’utilisez les outils électriques qu’avec le capot de protection
compris dans la livraison. Le capot de protection doit être
placé de manière sûre sur l’outil électrique et doit être
réglé de sorte qu’un maximum de sécurité soit assuré,
c’est-à-dire que la partie la plus petite possible de la meule
de tronçonnage soit exposée vers l’opérateur. Le capot de
protection a pour vocation de protéger l’opérateur contre des
fragments et un contact fortuit avec la meule de tronçonnage.
N’utiliser que des meules à tronçonner diamantées pour
votre outil électrique. Le simplefait que l’accessoire puisse être fixé
à votreoutil électrique ne garantit pas unfonctionnement en toute
sécurité.
La vitesse assignée de l’accessoire doit être au moins égale
à la vitesse maximale indiquée sur l’outil électrique. Les
accessoires fonctionnant plus vite que leur vitesse assignée peuvent
se rompre et voler en éclat.
Les meules diamantées doivent uniquement être utilisées
conformément à l’usage prévu et recommandé. Par ex.
Ne jamais rectifier avec la face latérale d’une meule de
tronçonnage. Les meules de tronçonnage sont destinées à une
extraction de matières avec l’arête de la meule. L’incidence d’une
force latérale sur ces meules est susceptible de les briser.
utilisez toujours des brides de serrage non détériorées, de la
bonne taille, adaptée à la meule que vous avez choisie. Les
brides adaptées permettent de protéger la meule et réduisent ainsi le
risque de rupture de la meule.
Le diamètre extérieur et l’épaisseur des outils utilisés doivent
correspondre aux cotes de l’outil électrique. Les outils dont
la mesure a été effectuée de manière erronée ne peuvent pas être
suffisamment blindés ou contrôlés.
Les meules de tronçonnage, les brides ou autres accessoires
doivent être adaptés très précisément à la broche portemeule de votre outil électrique. Les outils utilisés qui ne sont
pas parfaitement adaptés à la broche porte-meule de votre outil
électrique tournent de manière inégale, présentent de fortes
vibrations et peuvent entraîner une perte de contrôle.
Ne pas utiliser d’outils endommagés. Contrôler les outils,
avant chaque utilisation, quant à la présence de fissures et
d’ébréchages. Lorsque l’outil électrique ou l’outil rapporté
tombent par terre, contrôler la présence éventuelle
d’endommagements ou utiliser un outil rapporté intact. Une
fois que vous avez contrôlé et mis en place l’outil rapporté, éloignezvous vous-même et éloignez les autres personnes du périmètre de
l’outil rapporté en rotation et faites fonctionner l’outil électrique,
pendant une minute, au régime maximum. Les outils rapportés
endommagés, en règle générale, se brisent lors de cette phase de
test.
Portez des équipements de protection individuelle. Portez, en
fonction de l’application, un masque intégral du visage, une
protection des yeux ou des lunettes de protection. Dans la mesure
où ceci s’avère nécessaire, porter un masque contre la poussière, une
protection acoustique, des gants de protection ou un tablier spécial,
permettant de vous protéger contre les petites particules de meulage
et de matériau. Les yeux doivent être protégés contre les corps
étrangers volants qui se forment lors de différentes applications. Les
masques anti-poussière et de protection respiratoire doivent filtrer
la poussière qui se forme pendant l’utilisation. Si vous êtes exposé
longtemps à un bruit important, vous risquez de perdre l’ouïe.
Veillez à ce que les personnes tierces respectent une distance
sûre par rapport à votre périmètre de travail. toute personne
qui pénètre dans le périmètre de travail doit porter des
équipements de protection individuelle. Des fragments de la
pièce usinée et d’outils rapportés brisés sont susceptibles de s’envoler
et de provoquer des blessures mêmes en dehors du périmètre direct
de travail.
tenir l’appareil seulement par les surfaces isolées des
poignées lors des travaux pendant lesquels la lame risque de
toucher des câbles électriques cachés ou son propre câble.
Le contact avec un câble sous tension met les parties métalliques de
l’appareil sous tension et provoque une décharge électrique.
maintenez à distance le câble de réseau des outils rapportés
en rotation. Si vous perdez le contrôle de l’appareil, le câble réseau
risque d’être sectionné ou d’être happé et votre main ou votre bras
risquent d’être pris dans l’outil rapporté en rotation.
Ne jamais poser l’appareil électrique avant que l’outil
rapporté soit entièrement à l’arrêt. L’outil rapporté en rotation
est susceptible d’entrer en contact avec la surface de dépôt, ce qui
risquerait de vous faire perdre le contrôle de l’appareil électrique.
Ne pas laisser l’appareil électrique en route pendant que vous
le portez. Vos vêtements sont susceptibles d’être happés dans l’outil
rapporté en rotation en raison d’un contact fortuit, et l’outil rapporté
risque alors de vous trancher le corps.
Nettoyez régulièrement la fente d’aération de votre outil
électrique. La soufflante motorisée attire la poussière dans le carter,
et une forte accumulation de poussière métallique est susceptible de
provoquer des risques électriques.
Ne pas utiliser l’outil électrique à proximité de matériaux
inflammables. Des étincelles sont susceptibles d’enflammer ces
matériaux.
Ne pas utiliser d’outils rapportés qui nécessitent des agents
réfrigérants liquides. L’utilisation d’eau ou d’autres agents
réfrigérants liquides risque de provoquer une électrocution.
Contrecoup et consignes de sécurité correspondantes
Le contrecoup est une réaction soudaine qui fait suite à l’accrochage
ou au blocage d’un outil rapporté tel qu’une meule de tronçonnage,
une meule de doucissage, une brosse métallique, etc. L’accrochage ou
le blocage entraînent un arrêt abrupt de l’outil rapporté en rotation.
De ce fait, l’outil électrique est projeté dans la direction opposée à la
rotation de l’outil rapporté au point de blocage.
Par exemple, si une meule abrasive est accrochée ou pincée par
la pièce à usiner, le bord de la meule qui entre dans le point de
pincement peut creuser la surface du matériau, provoquant des sauts
ou l’expulsion de la meule. La meule peut sauter en direction de
l’opérateur ou encore en s’en éloignant, selon le sens du mouvement
de la meule au point de pincement. Les meules abrasives peuvent
également se rompre dans ces conditions.
Un contrecoup est la suite d’une mauvaise utilisation ou une
utilisation incorrecte de l’appareil . Il peut être évité en prenant les
mesures de précaution comme elles sont décrites ci-dessous.
Français
29
f
F
maintenez fermement l’outil électrique et placez votre
corps et vos bras dans une position dans laquelle vous
êtes en mesure d’absorber les forces de contrecoup. Utilisez
systématiquement la poignée supplémentaire, s’il y en a une, pour
contrôler au maximum les forces de contrecoup ou le couple de
réaction au démarrage. Les forces de contrecoup ou le couple de
réaction peuvent être amortis par l’opérateur si les précautions
adéquates sont observées.
Ne placez jamais votre main à proximité de l’outil rapporté
en rotation. Lors d’un contrecoup, l’outil rapporté risque de rebondir
sur votre main.
Ne restez pas dans la zone de contrecoup possible de l’outil
électrique. Le contrecoup entraîne l’outil électrique dans la direction
opposée au mouvement de la meule au point de blocage.
Soyez extrêmement vigilant lors du travail des coins, arêtes
coupantes, etc. Évitez que l’outil rapporté rebondisse contre
la pièce à usiner et qu’il se coince. L’accessoire en rotation a
tendance à accrocher au niveau des coins, des arêtes coupantes
ou lorsqu’il rebondit. Ceci provoque une perte de contrôle ou un
contrecoup.
N‘utilisez pas de lames de scie à chaîne ou dentées. Ce type
d’outil rapporté provoque fréquemment des contrecoups et une perte
de contrôle de l’outil électrique.
Évitez de coincer le disque à tronçonner ou d’appliquer une
pression excessive. N’essayez pas de réaliser des coupes trop
profondes. Une surcharge du disque à tronçonner en augmente
la sollicitation et donc les risques de torsion ou de blocage, ce qui
entraînerait un contrecoup ou la destruction de la meule.
Lorsque la meule se bloque ou que vous interrompez votre
travail, éteignez l’appareil puis immobilisez-le jusqu’à ce que
la meule soit entièrement à l’arrêt. Ne tentez jamais de sortir
du matériau la meule de tronçonnage encore en rotation, ce
qui serait susceptible de provoquer un contrecoup. Recherchez
la cause du blocage et prenez les mesures nécessaires pour y
remédier.
Ne redémarrez pas l‘outil électrique tant qu‘il se trouve dans
la pièce à usiner. Attendez que la meule de tronçonnage ait
atteint sa vitesse de rotation maximale avant de poursuivre
avec précaution la coupe. Faute de cela, la meule de tronçonnage
risque de se coincer, d’être projetée hors de la pièce à usiner ou de
provoquer un contrecoup. Utilisez des supports pour les panneaux
ou toute pièce à usiner de grandes dimensions, afin de réduire le
risque de contrecoup dû à un blocage de la meule de tronçonnage.
Les pièces de grandes dimensions ont tendance à s’arquer sous leur
propre poids. La pièce à usiner doit être soutenue sur les deux côtés,
et ce aussi bien près de la ligne de coupe que près du bord de la pièce.
Redoublez de prudence lorsque vous effectuez une “coupe
traversante” dans des murs existants ou autres parois
aveugles. La meule de tronçonnage est susceptible de sectionner
des canalisations de gaz ou d’eau, des câbles électriques ou des objets
pouvant causer un contrecoup.
utILISAtIoN CoNfoRme AuX PReSCRIPtIoNS
La scie fibrociment peut être utilisée pour la découpe de bois, pierre
et fibrociment en ligne droite au moyen d’une lame de scie circulaire,
ainsi que pour la découpe de pierre au moyen d’une meule en
diamant.
Comme déjà indiqué, cette machine n’est conçue que pour être
utilisée conformément aux prescriptions.
Français
30
DeCLARAtIoN Ce De CoNfoRmItÉ
Nous déclarons sous notre responsabilité que ce produit est en
conformité avec les normes ou documents normalisés suivants.
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
conformément aux réglementations 2006/42/EG, 2004/108/EG.
Winnenden, 2010-05-07
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Autorisé à compiler la documentation
technique.
BRANChemeNt SeCteuR
Raccorder uniquement à un courant électrique monophasé et
uniquement à la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique.
Le raccordement à des prises de courant sans contact de protection
est également possible car la classe de protection II est donnée.
eNtRetIeN
Nettoyer exclusivement avec un chiffon sec. Certains détergents
endommagent les matières plastiques ou autres pièces d’isolation.
Maintenir l’appareil au propre et au sec, sans huile ni graisse.
N‘utiliser que des pièces et accessoires AEG. Pour des pièces dont
l‘échange n‘est pas décrit, s‘adresser de préférence aux stations de
service après-vente AEG (voir brochure Garantie/Adresses des stations
de service après-vente).
Si besoin est, une vue éclatée de l’appareil peut être fournie.
S’adresser, en indiquant bien le numéro à dix chiffres porté sur la
plaque signalétique, à votre station de service après-vente (voir liste
jointe) ou directement à AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany.
SymBoLeS
Veuillez lire avec soin le mode d’emploi avant la mise
en service.
Porter un masque de protection approprié contre les
poussières.
Toujours porter des lunettes protectrices en travaillant
avec la machine.
Avant tous travaux sur la machine extraire la fiche de la
prise de courant.
Accessoires - Ces pièces ne font pas partie de la livraison.
Il s’agit là de compléments recommandés pour votre
machine et énumérés dans le catalogue des accessoires.
Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures
ménagères !
Conformément à la directive européenne 2002/96/EG
relative aux déchets d’équipements électriques ou
électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la
législation nationale, les appareils électriques doivent
être collectés à part et être soumis à un recyclage
respectueux de l’environnement.
DAtI teCNICI
mBS 30 turbo
Potenza assorbita nominale
Numero di giri a vuoto
Diam. disco troncante diamantate x diam.
Foro ø de la meule diamantée x ø de perçage
Profondita di taglio a 90°
Profondita di taglio a 45°
Peso senza cavo di rete
Sega fibrocemento
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni
Valori misurati conformemente alla norma EN 60745.
La misurazione A del livello di pressione acustica dell’utensile è di
solito di:
94 dB(A)
Livello di rumorosità (K = 3 dB(A))
105 dB(A)
Potenza della rumorosità (K = 3 dB(A))
utilizzare le protezioni per l‘udito!
Valori totali delle oscillazioni (somma di vettori in tre direzioni)
misurati conformemente alla norma EN 60745
Valore di emissione dell’oscillazione ah
3,7 m/s2
Segatura di legno:
1,5 m/s2
Incertezza della misura K =
4,5 m/s2
Tagliare la pietra:
1,5 m/s2
Incertitude K =
AVVeRteNZA
Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni è stato misurato in conformità con un procedimento di misurazione codificato nella
EN 60745 e può essere utilizzato per un confronto tra attrezzi elettrici. Inoltre si può anche utilizzare per una valutazione preliminare della
sollecitazione da vibrazioni. Il livello di vibrazioni indicato rappresenta le applicazioni principali dell’attrezzo elettrico. Se viceversa si utilizza
l’attrezzo elettrico per altri scopi, con accessori differenti o con una manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni può risultare diverso.
E questo può aumentare decisamente la sollecitazione da vibrazioni lungo l’intero periodo di lavorazione. Ai fini di una valutazione precisa
della sollecitazione da vibrazioni si dovrebbero tenere presente anche i periodi in cui l’apparecchio rimane spento oppure, anche se acceso,
non viene effettivamente utilizzato. Ciò può ridurre notevolmente la sollecitazione da vibrazioni lungo l’intero periodo di lavorazione. Stabilite
misure di sicurezza supplementari per la tutela dell’operatore dall’effetto delle vibrazioni, come ad esempio: manutenzione dell’attrezzo
elettrico e degli accessori, riscaldamento delle mani, organizzazione dei processi di lavoro.
AVVeRteNZA! e’ necessario leggere tutte le indicazioni
di sicurezza e le istruzioni, anche quelle contenute nella
brochure allegata. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di
pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse
elettriche, incendi e/o incidenti gravi.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
NoRme DI SICuReZZA
Indossare protezioni acustiche adeguate. L’esposizione
prolungata al rumore senza protezione può causare danni all’udito.
La polvere provocata durante la lavorazione con questo utensile può
essere dannosa alla salute e per questo motivo non devono entrare
in contatto con il corpo. Usare un sistema d’aspirazione polvere e
indossare una maschera di protezione dalla polvere. Rimuovere i
depositi di polvere, per esempio con un aspiratore.
Gli apparecchi mobili usati all’aperto devono essere collegati
interponendo un interruttore di sicurezza (FI, RCD, PRCD) per guasti
di corrente.
Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla macchina togliere la spina
dalla presa di corrente.
Inserire la spina solo con interruttore su posizione “OFF”.
Tenere sempre lontano il cavo di collegamento dall’area di lavoro
dell’attrezzo.
Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di alimentazione,
eventuali prolunghe e la spina siano integre e senza danni.
Eventualmente parti danneggiate devono essere controllate e
riparate da un tecnico.
Non utilizzare lame non corrispondenti alle specifiche riportate in
queste instruzioni d’uso.
Non bloccare l’interruttore durante il funzionamento manuale.
AVVeRteNZe SPeCIfIChe DI SICuReZZA PeR
L‘utILIZZo DeL LAmA
Processo di taglio
PeRICoLo: tenere la sega ben ferma afferrandola con
entrambe le mani e portare le braccia in una posizione che Vi
permetta di resistere bene alla forza di contraccolpi. tenere
sempre una posizione laterale rispetto alla lama di taglio e
mai mettere la lama di taglio in una linea con il Vostro corpo.
In caso di un contraccolpo la sega circolare può balzare all’indietro;
comunque, prendendo delle misure adatte l’operatore può essere in
grado di controllare il contraccolpo.
Nel caso in cui la lama di taglio dovesse incepparsi oppure
per un qualunque altro motivo l’operazione di taglio con la
segatrice dovesse essere interrotta, rilasciare l’interruttore
di avvio/arresto e tenere la segatrice in posizione nel
materiale fino a quando la lama di taglio non si sarà fermata
completamente. Non tentare mai di togliere la segatrice dal
pezzo in lavorazione e neppure tirarla all’indietro fintanto
che la lama di taglio si muove oppure vi dovesse essere
ancora la possibilità di un contraccolpo. Individuare la possibile
Italiano
31
I
I
causa del blocco della lama di taglio ed eliminarla attraverso
interventi adatti.
Volendo avviare nuovamente una segatrice che ancora si
trova nel pezzo in lavorazione, centrare la lama nella fessura
di taglio ed accertarsi che la dentatura della segatrice non sia
rimasta agganciata nel pezzo in lavorazione. Una lama di taglio
inceppata può balzare fuori dal pezzo in lavorazione oppure provocare
un contraccolpo nel momento in cui si avvia nuovamente la segatrice.
Per eliminare il rischio di un contraccolpo dovuto al blocco di
una lama di taglio, assicurare bene pannelli di dimensioni
maggiori. Pannelli di dimensioni maggiori possono piegarsi sotto
il peso proprio. In caso di pannelli è necessario munirli di supporti
adatti su entrambi i lati, sia in vicinanza della fessura di taglio che a
margine.
Non utilizzare mai lame per segatrice che non siano più
affilate oppure il cui stato generale non dovesse essere più
perfetto. Lame per segatrice non più affilate oppure deformate
implicano un maggiore attrito nella fessura di taglio aumentando il
pericolo di blocchi e di contraccolpi della lama di taglio.
Prima di eseguire l’operazione di taglio, determinare la
profondità e l’angolatura del taglio. Se durante l’operazione di
taglio si modificano le registrazioni è possibile che la lama di taglio si
blocchi e che si abbia un contraccolpo.
Si prega di operare con particolare attenzione quando si è
in procinto di eseguire un “taglio dal centro“ in una zona
nascosta come potrebbe per esempio essere una parete. La
lama di taglio che inizia il taglio su oggetti nascosti può bloccarsi e
provocare un contraccolpo.
funzione della cappa protettiva inferiore
Prima di ogni intervento operativo accertarsi che la calotta
di protezione chiuda perfettamente. Non utilizzare la
segatrice in caso non fosse possibile muovere liberamente
la calotta di protezione inferiore e non potesse essere chiusa
immediatamente. mai bloccare oppure legare la calotta di
protezione inferiore in posizione aperta. Se la segatrice dovesse
accidentalmente cadere a terra è possibile che la calotta di protezione
inferiore subisca una deformazione. Operando con la leva di ritorno,
aprire la calotta di protezione ed accertarsi che possa muoversi
liberamente in ogni angolazione e profondità di taglio senza toccare
né lama né nessun altro pezzo.
Controllare il funzionamento della molla per la calotta di
protezione inferiore. qualora la calotta di protezione e la
molla non dovessero funzionare correttamente, sottoporre la
macchina ad un servizio di manutenzione prima di utilizzarla.
Componenti danneggiati, depositi di sporcizia appiccicosi oppure
accumuli di trucioli comportano una riduzione della funzionalità della
calotta inferiore di protezione.
Aprire manualmente la calotta inferiore di protezione solo
in caso di tagli particolari come potrebbero essere “tagli
dal centro e tagli ad angolo“. Aprire la calotta inferiore di
protezione mediante la leva di ritorno e rilasciare questa
non appena la lama di taglio sarà penetrata nel pezzo in
lavorazione. Nel caso di ogni altra operazione di taglio la calotta
inferiore di protezione deve funzionare automaticamente.
Non poggiare la segatrice sul banco di lavoro oppure sul
Italiano
32
pavimento se la calotta inferiore di protezione non copre
completamente la lama di taglio. Una lama di taglio non protetta
ed ancora in fase di arresto sposta la segatrice in senso contrario a
quello della direzione di taglio e taglia tutto ciò che incontra. Tenere
quindi sempre in considerazione la fase di arresto della segatrice.
Per favore non utilizzare dischi abrasivi.
AVVeRteNZe SPeCIfIChe DI SICuReZZA PeR
L’utILIZZo DeL DISCo tRoNCANte DIAmANtAto
AVVeRteNZA! e’ necessario leggere tutte le indicazioni
di sicurezza e le istruzioni, anche quelle contenute nella
brochure allegata. In caso di mancato rispetto delle avvertenze
di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di
scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi. Conservare tutte
le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni
esigenza futura.
utilizzare l’utensile elettrico soltanto con la cappa protettiva
fornita in dotazione. La cappa protettiva deve essere
applicata in maniera sicura sull’utensile elettrico e regolata
in modo da raggiungere la misura massima in sicurezza,
affinché la più piccola parte possibile del disco troncante resti
aperto verso l’operatore. La cappa protettiva deve proteggere
l’operatore da pezzi rotti e da contatti accidentali del disco troncante.
utilizzare esclusivamente mole da taglio diamantate
ammesse per l’elettroutensile. Il semplice fatto che un accessorio
possa essere fissato sull’elettroutensile non garantisce un impiego
sicuro.
Il numero di giri ammesso dell’accessorio impiegato deve
essere almeno tanto alto quanto il numero massimo di
giri riportato sull’elettroutensile. Un accessorio che gira più
rapidamente di quanto consentito può rompersi in vari pezzi e venir
lanciato intorno.
I dischi troncanti diamantati possono essere utilizzati
soltanto per le applicazioni consentite, come per es. non
molare con la superficie laterale del disco troncante. I dischi
troncanti servono per l’asportazione di materiale con lo spigolo del
disco. Eventuali forze esercitate lateralmente possono provocare la
rottura di questi corpi per molare.
utilizzare sempre flange di serraggio in condizioni perfette
e di dimensioni adeguate al disco troncante scelto. La flangia
corretta supporta il disco troncante, riducendo il pericolo di una
rottura del disco troncante.
Diametro esterno e spessore dell’utensile utilizzato devono
corrispondere alle indicazioni delle misure dell’utensile
elettrico. Utensili dimensionati in maniera errata potrebbero essere
non sufficientemente schermate oppure controllate,
I dischi troncanti, flangie ed altri accessori devono adattarsi
con precisione al mandrino dell’utensile elettrico. Utensili non
adatti al mandrino dell’apparecchio elettrico, effettuano rotazioni
irregolari, presentano forti vibrazioni e possono provocare la perdita
di controllo dell’utensile.
Non utilizzare mai utensili danneggiati. Prima di ogni
uso controllare gli utensili per individuare crepe oppure
scheggiature. Quando l’utensile oppure l’apparecchio elettrico cade
per terra controllarlo sempre ed utilizzare esclusivamente utensili in
condizioni perfette. Una volta controllato l’utensile, l’operatore e le
persone circostanti devono sostare all’esterno del raggio dell’utensile
rotante. Far funzionare l’utensile per un minuto con la massima
velocità. La maggior parte degli utensili danneggiati si rompono
durante questa prova.
Indossare i dispositivi di protezione individuali. A seconda dell’utilizzo
indossare uno schermo integrale per il viso, la protezione per gli
occhiali oppure gli occhiali di protezione. Se necessario indossare
anche una maschera antipolvere, protezioni per l’udito, guanti di
protezione ed un grembiule speciale che tiene lontano particelle
di materiale e asportazioni. E’ bene proteggere gli occhi dai corpi
estranei, che possono formarsi durante i vari tipi di utilizzato. Le
maschere antipolvere oppure respiratorie devono filtrare la polvere.
In caso di esposizioni prolungate al rumore forte, sussiste pericolo
per l’udito.
Prestare attenzione che le altre persone rispettino le
distanze di sicurezza dalla zona di lavoro. Chi entra nella
zona di lavoro deve indossare i dispositivi di protezione
individuali. Eventuale particelle rotte del pezzo da lavorare oppure
utensili rotti possono saltare via e causare ferite anche all’esterno
della zona diretta del lavoro.
quando si eseguono lavori in cui vi è pericolo che l’utensile
da taglio possa arrivare a toccare linee elettriche nascoste
oppure anche il cavo elettrico della macchina stessa,
tenere la macchina afferrandola sempre alle superfici di
impugnatura isolate. In caso di contatto con una linea portatrice
di tensione anche le parti metalliche della macchina vengono
sottoposte a tensione provocando una scossa di corrente elettrica.
tenere lontano dagli utensili rotanti il cavo elettrico. Quando
si perde il controllo sull’apparecchio potrebbe essere tagliato oppure
incastrato il cavo e la mano oppure il braccio potrebbero essere
trascinati nell’utensile rotante.
Non depositare mai l’utensile elettrico, prima che questo
non si sia fermato completamente. Utensili rotanti possono
venire in contatto con la superficie d’appoggio, causando la perdita
del controllo sull’utensile.
Non far funzionare l’utensili elettrico durante il trasporto. Gli
abiti potrebbero venire accidentalmente a contatto con l’apparecchio
elettrico rotante e l’utensile potrebbe penetrare nel corpo
Pulire regolarmente le fessure per l’aerazione del Vostro
utensile elettrico. La soffiante del motore attira la polvere
all’interno della cassa ed un forte accumulo di polvere metallica può
causare pericoli elettrici.
mai utilizzare l’utensile elettrico nelle vicinanze di materiali
infiammabili, in quanto scintille potrebbero incendiare il materiale.
Non utilizzare mai utensili elettrici che richiedono
refrigeranti liquidi. L’uso di acqua od altri refrigeranti liquidi
possono causare scosse elettriche.
Contraccolpo e avvertenze sulla sicurezza in merito
Il contraccolpo è la reazione improvvisa in seguito ad un utensile
agganciato, bloccatoe rotante, come il disco per la mola, il piatto
per la molla, la spazzola metallica ecc. L’agganciamento oppure
il bloccaggio comporta lo stop improvviso dell’utensile rotante,
accelerando in questo modo un utensile elettrico non controllato,
contro la direzione della rotazione dell’inserto, al punto del
bloccaggio.
Se p. es. un disco abrasivo resta agganciato o bloccato nel pezzo in
lavorazione, il bordo del disco abrasivo che si abbassa nel pezzo in
lavorazione può rimanere impigliato provocando in questo modo una
rottura oppure un contraccolpo del disco abrasivo. Il disco abrasivo
si avvicina o si allontana dall’operatore a seconda della direzione di
rotazione che ha nel momento in cui si blocca. In tali situazioni è
possibile che le mole abrasive possano anche rompersi.
Un contraccolpo è la conseguenza di un utilizzo non appropriato
oppure non corretto della apparecchio. Esso può essere evitato
soltanto prendendo misure adatte di sicurezza come dalla descrizione
che segue.
tenere saldamento l’utensile elettrico e portare il corpo ed
il braccio in una posizione adatta per trattenere le forze del
contraccolpo. A tale scopo utilizzare sempre – se presente - la
maniglia aggiuntiva, in modo da avere il miglior controllo possibile
sulle forze del contraccolpo e sulla coppia di reazione al momento del
runup. In questo modo, con i provvedimenti adeguati l’operatore può
dominare le forze del contraccolpo e quelle di reazione.
Non portare mai la mano nelle vicinanze degli utensili
rotanti. Nel contraccolpo l’utensile può saltare sulla la mano.
evitare di spostare il corpo nella zona, nella quale l’utensile
si muove durante il contraccolpo. Il contraccolpo spinge l’utensile
elettrico della direzione opposta al movimento della mola, al punto
del bloccaggio.
Lavorare con particolare attenzione nella zona degli angoli,
di spigoli taglienti ecc. Evitare che gli utensili elettrici possano
rimbalzare oppure incastrarsi. In caso di angoli, spigoli taglienti
oppure di rimbalzo, l’utensile rotante tende ad incastrarsi, causando
la perdita del controllo dell’apparecchio oppure un contraccolpo.
Non utilizzare una lama a catena oppure dentata. Utensili
di questo tipo causano spesso contraccolpi oppure comportano la
perdita del controllo sull’utensile elettrico.
evitare il blocco del disco troncante come pure una pressione
troppo elevata. Non eseguire tagli troppo profondi. Un
sovraccarico del disco troncante aumenta lo sforzo dello stesso ed il
pericolo che possa colpire gli angoli oppure bloccarsi, aumentando
in questo modo anche la possibilità di un contraccolpo oppure di una
rottura del corpo abrasivo.
Se il disco troncante si incastra oppure in caso di
un’interruzione della lavorazione, spegnere la macchine
e tenerla ferma, fino a quando non si è fermato
completamente il disco. Non tentare mai di estrarre il disco
ancora in movimento dal tagli, altrimenti si può verificare un
contraccolpo. Individuare ed eliminare la causa del blocco.
Italiano
33
I
fino a quando l’utensile elettrico si trova nel pezzo da lavorare, SImBoLI
non riaccenderlo. Portare il disco troncante fino alla velocità
massima, prima di continuare con cautela con il taglio.
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso prima di
Altrimenti il disco potrebbe agganciarsi, fuoriuscire dall’utensile oppure
mettere in funzione l’elettroutensile.
causare contraccolpi.
grandi pannelli oppure pezzi da lavorare devono essere
Portare un´adeguata mascherina protettiva.
supportati, onde evitare il rischio del contraccolpo a causa di
un disco troncante incastrato. I grandi pezzi possono piegarsi
Durante l’uso dell’apparecchio utilizzare sempre gli
sotto il proprio peso. Il pezzo da lavorare deve essere supportato da
occhiali di protezione.
entrambe le parte, sia nelle vicinanze del taglio sia sullo spigolo.
Procedere con cautela particolare per i ‘tagli a tasca’, in pareti
erette oppure altre zone non visibili. Il disco tranciante che entra
Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla macchina
nel pezzo potrebbe causare contraccolpi quando incontra tubazioni di
togliere la spina dalla presa di corrente.
gas od acqua, fili elettrici oppure altri oggetti.
utILIZZo CoNfoRme
I
La sega fibrocemento è indicata peril taglio rettilineo di legname,
pietra e fibrocemento con lama circolare e per il taglio di pietra con
sega a disco diamantato.
Utilizzare il prodotto solo per l’uso per cui è previsto.
DIChARAZIoNe DI CoNfoRmItÀ Ce
Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione,
che il prodotto è conforme alla seguenti normative e ai relativi
documenti: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, in base alle prescrizioni delle direttive 2006/42/EG,
2004/108/EG.
Winnenden, 2010-05-07
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Autorizzato alla preparazione della
documentazione tecnica
CoLLegAmeNto ALLA Rete
Connettere solo corrente alternata mono fase e solo al sistema di
voltaggio indicato sulla piastra. E’ possibile anche connettere la presa
senza un contatto di messa a terra così come prevede lo schema
conforme alla norme di sicurezza di classe II.
mANuteNZIoNe
Pulire solo con un panno asciutto. Alcuni agenti detergenti possono
danneggiare le plastiche e le parti isolanti. Mantenere la maniglia
pulita, asciutta e libera da grassi e olii.
Utilizzare esclusivamente accessori e pezzi di ricambio AEG.
L’installazione di pezzi di ricambio non specificamente prescritti dall’AEG
va preferibilmente effettuata dal servizio di assistenza clienti AEG (ved.
opuscolo Garanzia/Indirizzi Assistenza tecnica).
In caso di mancanza del disegno esploso, può essere richiesto al
seguente indirizzo: AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany.
Italiano
34
Accessorio - Non incluso nella dotazione standard,
disponibile a parte come accessorio.
Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti
domestici. Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE
sui rifiuti di pparecchiature elettriche ed elettroniche e
la sua attuazione in conformità alle norme nazionali,
le apparecchiature elettriche esauste devono essere
accolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in
modo eco-compatibile.
DAtoS tÉCNICoS
mBS 30 turbo
Potencia de salida nominal
Velocidad en vacío
Disco de sierra - ø x orificio ø
ø del disco de tronzado diamantado x ø del taladro
Profundidad de corte a 90°
Profundidad de corte a 45°
Peso sin cable
Sierra para cemento de fibras
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
Información sobre ruidos / vibraciones
Determinación de los valores de medición según norma EN 60 745.
El nivel de ruido típico del aparato determinado con un filtro A
corresponde a:
94 dB(A)
Presión acústica (K = 3 dB(A))
105 dB(A)
Resonancia acústica(K = 3 dB(A))
usar protectores auditivos!
Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones)
determinado según EN 60745.
Valor de vibraciones generadas ah
3,7 m/s2
aserrado de madera:
1,5 m/s2
Tolerancia K =
4,5 m/s2
Cortar piedra:
1,5 m/s2
Tolerancia K =
ADVeRteNCIA
El nivel vibratorio indicado en estas instrucciones ha sido medido conforme a un método de medición estandarizado en la norma
EN 60 745, y puede utilizarse para la comparación entre herramientas eléctricas. También es apropiado para una estimación
provisional de la carga de vibración.
El nivel vibratorio indicado representa las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Si, pese a ello, se utiliza la
herramienta eléctrica para otras aplicaciones, con útiles adaptables diferentes o con un mantenimiento insufi ciente, el nivel
vibratorio puede diferir. Esto puede incrementar sensiblemente la carga de vibración durante todo el periodo de trabajo.
Para una estimación exacta de la carga de vibración deberían tenerse en cuenta también los tiempos durante los que el aparato
está apagado o, pese a estar en funcionamiento, no está siendo realmente utilizado. Esto puede reducir sustancialmente la carga
de vibración durante todo el periodo de trabajo.
Adopte medidas de seguridad adicionales para la protección del operador frente al efecto de las vibraciones, como por ejemplo:
mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los útiles adaptables, mantener las manos calientes, organización de los
procesos de trabajo.
ADVeRteNCIA! Rogamos leer las indicaciones de
seguridad y las instrucciones, también las que contiene
el folleto adjunto. En caso de no atenerse a las advertencias
de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave. guardar todas
las advertencias de peligro e instrucciones para futuras
consultas.
INStRuCCIoNeS De SeguRIDAD
¡utilice protección auditiva! La exposición a niveles de ruido
excesivos puede causar pérdida de audición
El polvo que se produce cuando se usa esta herramienta puede ser
perjudicial para la salud. Use un sistema de absorción de polvo y
utilice una máscara adecuada de protección contra el polvo. Limpie el
polvo depositado, por ejemplo con un aspirador.
Conecte siempre la máquina a una red protegida por interruptor
diferencial y magnetotérmico (FI, RCD, PRCD), para su seguridad
personal, según normas establecidas para instalaciones eléctricas de
baja tensión.
Desconecte siempre el enchufe antes de llevar a cabo cualquier
trabajo en la máquina.
Enchufar la máquina a la red solamente en posición desconectada.
Mantener siempre el cable separado del radio de acción de la
máquina.
Antes de empezar a trabajar compruebe si está dañada la máquina,
el cable o el enchufe. Las reparaciones sólo se llevarán a cabo por
Agentes de Servicio autorizados.
No se pueden emplear herramientas intercambiables cyos datos
codificados no correspondan a estas instrucciones de manejo.
En cortes manuales ni se puede ni se debe enclavar el interruptor de
forma fija, para prevenir accidentes.
INDICACIoNeS De SeguRIDAD eSPeCIALeS PARA eL
uSo CoN DISCo De DISCo De SIeRRA
Proceso de serrado
PeLIgRo: mantener las manos alejadas del área de corte y
de la hoja de sierra. Sujetar con la otra mano la empuñadura
adicional o la carcasa motor. Si la sierra circular se sujeta con
ambas manos, éstas no pueden lesionarse con la hoja de sierra.
No tocar por debajo de la pieza de trabajo. La caperuza
protectora no le protege del contacto con la hoja de sierra por la parte
inferior de la pieza de trabajo.
Adaptar la profundidad de corte al grosor de la pieza de
trabajo. La hoja de sierra no deberá sobresalir más de un diente de
la pieza de trabajo.
Jamás sujetar la pieza de trabajo con la mano o colocándola
sobre sus piernas. fijar la pieza de trabajo sobre una base de
asiento firme. Es importante que la pieza de trabajo quede bien
sujeta para reducir el riesgo a accidentarse, a que se atasque la hoja
Español
35
E
E
de sierra, o a perder del control sobre el aparato.
Sujete el aparato de las superficies aisladas de agarre al
efectuar trabajos en los cuales la perforadora de percusión
pueda entrar en contacto con conductores de corriente
ocultos. El contacto de la perforadora de percusión con un conducto
con energía aplicada también podrá poner bajo tensión partes
metálicas del aparato y causar un choque eléctrico.
Al realizar cortes longitudinales emplear siempre un tope, o
una guía para ángulos rectos. Esto permite un corte más exacto y
además reduce el riesgo a que se atasque la hoja de sierra.
Siempre utilizar las hojas de sierra con las dimensiones
correctas y el orificio adecuado (p. ej. en forma de estrella o
redondo). Las hojas de sierra que no correspondan a los elementos
de montaje de ésta, giran excéntricas y pueden hacerle perder el
control sobre la sierra.
Jamás emplear arandelas o tornillos de sujeción de la hoja de
sierra dañados o incorrectos. Las arandelas y tornillos de sujeción
de la hoja de sierra fueron especialmente diseñados para obtener
unas prestaciones y seguridad de trabajo máximas.
motivos y las correspondientes indicaciones de seguridad:
- El rechazo es una fuerza de reacción brusca que se provoca al
engancharse, atascarse o guiar incorrectamente la hoja de sierra, lo
que hace que la sierra se salga de forma incontrolada de la pieza de
trabajo y resulte impulsada hacia el usuario;
- Si la hoja de sierra se engancha o atasca al cerrarse la ranura de
corte, la hoja de sierra se bloquea y el motor impulsa el aparato hacia
el usuario;
- Si la hoja de sierra se gira lateralmente o se desalinea, los dientes
de la parte posterior de la hoja de sierra pueden engancharse en la
cara superior de la pieza de trabajo haciendo que la hoja de sierra se
salga de la ranura de corte, y el aparato salga despedido hacia atrás
en dirección al usuario.
El rechazo se debe a la utilización inadecuada y/o procedimientos
o condiciones de trabajo incorrectos y puede evitarse tomando las
precauciones que se detallan a continuación.
Sujetar firmemente la sierra con ambas manos manteniendo
los brazos en una posición que le permita oponerse a la
fuerza de reacción. mantener el cuerpo a un lado de la hoja
de sierra; jamás colocarse en línea con ella. Si la sierra retrocede
bruscamente al ser rechazada, el usuario puede hacer frente a esta
fuerza de reacción siempre que haya tomando unas precauciones
adecuadas.
Si la hoja de sierra se atasca, o en caso de tener que
interrumpir el trabajo por cualquier otro motivo, soltar el
interruptor de conexión/desconexión manteniendo inmóvil
sierra, y esperar a que se haya detenido completamente la
hoja de sierra. Jamás intentar sacar la sierra de la pieza de
trabajo o tirar de ella hacia atrás mientras esté funcionando
la hoja de sierra, puesto que resultaría rechazada. Investigar y
subsanar convenientemente la causa de atasco de la hoja de sierra.
Para continuar el trabajo con la sierra, centrar primero la
hoja de sierra en la ranura y cerciorarse de que los dientes
de sierra no toquen la pieza de trabajo. Si la hoja de sierra está
atascada, la sierra puede llegar a salirse de la pieza de trabajo o ser
rechazada al ponerse en marcha.
Soportar tableros grandes para evitar un rechazo al atascarse
la hoja de sierra. Los tableros grandes pueden moverse por su
propio peso. Los tableros deberán ser soportados a ambos lados,
Español
36
tanto cerca de la línea de corte como al borde.
No usar hojas de sierra melladas ni dañadas. Las hojas de
sierra con dientes mellados o incorrectamente triscados producen
una ranura de corte demasiado estrecha, lo que provoca una fricción
excesiva y el atasco o rechazo de la hoja de sierra.
Apretar firmemente los dispositivos de ajuste de la
profundidad y ángulo de corte antes de comenzar a serrar. Si
la sierra llegase a desajustarse durante el trabajo puede que la hoja
de sierra se atasque y resulte rechazada.
Prestar especial atención al realizar un “corte por inmersión”
en tabiques u otros materiales de composición desconocida.
Al ir penetrando la hoja de sierra ésta puede ser bloqueada por
objetos ocultos en el material y hacer que la sierra sea rechazada.
función de la cubierta de protección inferior
Antes de cada utilización cerciorarse de que la caperuza
protectora inferior cierre perfectamente. No usar la sierra
si la caperuza protectora inferior no gira libremente o no
se cierra de forma instantánea. Jamás bloquear o atar la
caperuza protectora inferior para mantenerla abierta. Si la
sierra se le cae puede que se deforme la caperuza protectora inferior.
Abrir la caperuza protectora inferior con la palanca y cerciorarse de
que se mueva libremente sin que llegue a tocar la hoja de sierra ni
otras partes en cualquiera de los ángulos y profundidades de corte.
Controlar el funcionamiento del muelle de recuperación de
la caperuza protectora inferior. Antes de su uso hacer reparar
el aparato si la caperuza protectora inferior o el resorte no
funcionan correctamente. Las piezas deterioradas, el material
adherido pegajoso, o las virutas acumuladas puede hacer que la
caperuza protectora inferior se mueva con dificultad.
Solamente abrir manualmente la caperuza protectora
inferior al realizar cortes especiales como “cortes por
inmersión” o “cortes compuestos”. Abrir la caperuza
protectora inferior con la palanca y soltarla en el momento
en que la hoja de sierra haya llegado a penetrar en la pieza
de trabajo. En todos los demás trabajos la caperuza protectora
deberá trabajar automáticamente.
No depositar la sierra sobre una base si la caperuza
protectora inferior no cubre la hoja de sierra. Una hoja de sierra
sin proteger, que no esté completamente detenida, hace que la sierra
salga despedida hacia atrás, cortando todo lo que encuentra a su
paso. Considerar el tiempo de marcha por inercia hasta la detención
de la sierra.
Por favor no emplear muelas abrasivas !
INDICACIoNeS De SeguRIDAD eSPeCIALeS PARA eL
uSo CoN DISCo De tRoNZADo DIAmANtADo
ADVeRteNCIA! Rogamos leer las indicaciones de seguridad y
las instrucciones, también las que contiene el folleto adjunto.
En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones
siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio
y/o lesión grave.
guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones
para futuras consultas.
use la herramienta eléctrica sólo con la cubierta de
protección suministrada. La cubierta de protección tiene que
estar incorporada a la herramienta eléctrica de tal forma
que se alcance un máximo de seguridad, es decir, el disco
de tronzado debe estar abierta hacia el operario mostrando
la menor parte posible de él. La cubierta de protección debe
proteger al operario contra fragmentos y el contacto casual con el
disco de tronzado.
Únicamente utilice discos tronzadores diamantados en su
herramienta eléctrica. El mero hecho de que sea acoplable un
accesorio a su herramienta eléctrica no implica quesu utilización
resulte segura.
Las revoluciones admisibles del útil deberán ser como
mínimo iguales a las revoluciones máximas indicadas en
la herramienta eléctrica. Aquellos accesorios que giren a unas
revoluciones mayores a las admisibles pueden llegar a romperse y
salir despedidos.
Los discos de tronzado diamantados sólo deben ser usados
para las posibilidades de aplicación recomendadas, p. ej,.:
no rectifique jamás con la superficie lateral de un disco de
tronzado. Los discos de tronzado están determinados para retirar
material con el canto del disco. El efecto de la fuerza lateral sobre
estos cuerpos de tronzado puede romperlos.
Para el disco de tronzado por usted seleccionado use siempre
bridas de sujeción que no tengas daños y que tengan el
tamaño correcto. Las bridas apropiadas apoyan el disco de tronzado
reduciendo así el peligro de una ruptura del disco de tronzado.
el diámetro exterior y el grosor de la herramienta
intercambiable tienen que corresponder con las medidas
de su herramienta eléctrica. Las herramientas intercambiables
mal medidas no pueden ser lo suficientemente apantalladas ni
controladas.
Los discos de tronzado, las bridas y los otros accesorios tienen
que tener las medidas exactas para el husillo portamuela
de su herramienta eléctrica. Las herramientas intercambiables
que no se ajusten exactamente sobre el husillo portamuela de
la herramienta eléctrica, giran de forma irregular, tienen fuertes
vibraciones y pueden llevar a la pérdida del control.
¡Absténgase de utilizar herramientas intercambiables
dañadas! Controle las herramientas intercambiables antes de
cada uso respecto a astillas y fisuras. Si la herramienta eléctrica
o la herramienta intercambiable se cae, verifique si está dañada o
use una herramienta intercambiable no dañada. Si ha controlado
e insertado la herramienta intercambiable, manténgase usted y
mantenga a las personas que se encuentren en las cercanías, alejados
de la herramienta intercambiable que está girando y deje que la
herramienta intercambiable gire a la máxima velocidad durante un
minuto. Las herramientas intercambiables dañadas se rompen, por lo
general, en este tiempo de prueba.
Use el equipo de protección personal. Según la aplicación, use
protección para toda la cara, protección para los ojos o gafas de
protección. Si fuese adecuado, use una máscara contra el polvo,
protección para los oídos o un delantal apropiado que lo proteja
contra pequeñas partículas de amoladura y de material. Se tienen
que proteger los ojos contra cuerpos extraños volantes que se
generan en los diferentes usos. La máscara de protección contra el
polvo o de protección de la respiración tienen que filtrar el polvo
resultante de la aplicación. Si se expone por mucho tiempo a un
fuerte ruido, puede sufrir de sordera.
Preste atención a que otras personas se encuentren a una
distancia segura referente a su campo de trabajo. Cada
persona que pase a su campo de trabajo, tiene que usar un
equipo protector personal. Trozos de la pieza por trabajar o de
herramientas intercambiables rotas pueden volar y causar lesiones
también fuera del campo de trabajo directo.
Únicamente sujetar el aparato por las empuñaduras aisladas al
realizar trabajos en los que el útil pueda tocar conductores eléctricos
ocultos o el propio cable del aparato. El contacto con conductores
portadores de tensión puede hacer que las partes metálicas del aparato le
provoquen una descarga eléctrica.
mantenga retirado el cable de conexión a la red de las
herramientas intercambiables que están girando. Si pierde
el control sobre la máquina, el cable de conexión a la red puede ser
cortado o cogido y su mano o su brazo pueden entrar en contacto con
la herramienta intercambiable que está girando.
No deposite jamás la herramienta eléctrica antes de que
la herramienta intercambiable haya dejado de girar por
completo. La herramienta intercambiable que aún está girando
puede entrar en contacto con la superficie de deposición, con lo que
usted puede perder el control sobre la herramienta eléctrica.
No deje que la herramienta eléctrica esté en marcha
mientras la transporta. Su ropa puede ser cogida por contacto
casual con la herramienta intercambiable que está girando, y la
herramienta intercambiable puede taladrar su cuerpo.
Limpie regularmente las ranuras de ventilación de su
herramienta eléctrica. El ventilador del motor sopla polvo a la
carcasa, y una fuerte acumulación de polvo metálico puede generar
peligros eléctricos.
No use la herramienta eléctrica en las cercanías de materiales
inflamables. Las chipas pueden encender estos materiales.
No use herramientas intercambiables que requieran
de líquidos refrigerantes. El uso de agua o de otros líquidos
refrigerantes pueden llevar a una electrocución.
Causas y prevención contra el rechazo de la sierra:
El contragolpe es la reacción repentina de una herramienta
intercambiable enganchada o bloqueada, tal como la muela abrasiva,
el disco abrasivo, el cepillo de alambre, etc. El enganche o el bloqueo
llevan a una detención abrupta de la pieza intercambiable que gira.
Con ello se acelera una herramienta eléctrica no controlada contra la
dirección de la herramienta intercambiable en el punto de bloqueo.
En el caso, p. ej., de que un disco amolador se atasque o bloquee en la
pieza de trabajo, puede suceder que el canto del útil que penetra en
el material se enganche, provocando la rotura del útil o el rechazo del
aparato. Según el sentido de giro y la posición del útil en el momento
de bloquearse puede que éste resulte despedido hacia, o en sentido
opuesto al usuario. En estos casos puede suceder que el útil incluso
llegue a romperse.
El rechazo se debe a la utilización inadecuada y/o procedimientos
o condiciones de trabajo incorrectos y puede evitarse tomando las
precauciones que se detallan a continuación.
Sujete fuertemente la herramienta eléctrica y ponga su
cuerpo y sus brazos en una posición que le permita resistir las
fuerzas del contragolpe. Use siempre la empuñadura adicional,
en caso de que exista, par tener el mejor control posible sobre las
fuerzas de contragolpe o de los momentos de reacción al funcionar
la máquina con la velocidad más alta. El operario puede dominar
Español
37
E
E
las fuerzas de contragolpe y de reacción mediante las medidas de
prevención apropiadas.
No lleve jamás su mano cerca de la herramienta
intercambiable al estar ésta girando. La herramienta
intercambiable puede desplazarse sobre su mano en el momento del
contragolpe.
evite estar con su cuerpo en el campo en el que la
herramienta eléctrica se mueva en un caso de contragolpe. El
contragolpe desplaza la herramienta eléctrica en sentido contrario al
movimiento de muela abrasiva en el punto de bloqueo.
trabaje con especial cuidado en el campo de las esquinas,
cantos filudos, etc. Impida que las herramientas intercambiables
reboten o se atasquen en la pieza por trabajar. La herramienta
intercambiable que está girando tiende a atascarse en las esquinas,
en los cantos filudos o cuando rebota. Esto genera una pérdida del
control o un contragolpe.
No use hojas de cadena cortante o dentadas. Estas
herramientas intercambiables generan con frecuencia un contragolpe
o la pérdida del control sobre la herramienta eléctrica.
evite el bloqueo del disco de tronzado o una presión de
aprieta demasiado alta. No efectúe cortes extremadamente
profundos. Una sobrecarga del disco de tronzado aumenta su
esfuerzo y la predisposición para el atascamiento o bloqueo y con ello,
la posibilidad de un contragolpe o de la rotura de la muela abrasiva.
en caso de que el disco de tronzado se atasque o que usted
interrumpa el trabajo, desconecte la máquina y manténgala
tranquilamente hasta que el disco se pare. No trate jamás
de retirar el disco de tronzado que aún gira, puesto que ello
puede tener un contragolpe como resultado. Averigüe y elimine
la causa del atascamiento.
No vuelva a conmutar la herramienta eléctrica mientras se
encuentre en el pieza por trabajar. espere hasta que el disco
de tronzado alcance su velocidad máxima antes de volver a
continuar cuidadosamente con el corte. En caso contrario, el
disco puede engancharse, saltar de la pieza por trabajar o generar un
contragolpe.
Apoye las planchas o las piezas por trabajar grandes para
reducir el riesgo de un contragolpe debido a un disco de
tronzado atascado. Las piezas más grandes por trabajar pueden
combarse por su propio peso. La pieza por trabajar tiene que estar
apoyada en ambos lados, a saber, tanto cerca del corte como también
en el canto.
Sea especialmente cuidadoso en los “cortes de bolsas”
en paredes existentes o en otros campos no visibles. La
penetración del disco de tronzado al cortar en tuberías de gas o agua,
en líneas eléctrica u otros objetos, puede generar un contragolpe.
APLICACIÓN De ACueRDo A LA fINALIDAD
La sierra para cemento de fibras se puede utilizar para serrar cortes
lineales de madera, de piedra, cemento fibroso con hoja de sierra
circular como para cortar piedra con muela diamantada.
No utilice este producto para ninguna otra aplicación que no sea su
uso normal.
Español
38
DeCLARACIoN De CoNfoRmIDAD Ce
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto está en
conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes.
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
de acuerdo con las regulaciones 2006/42/CE, 2004/108/CE
Winnenden, 2010-05-07
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Autorizado para la redacción de los documentos
técnicos.
CoNeXIÓN eLÉCtRICA
Conectar solamente a corriente AC monofásica y sólo al voltaje
indicado en la placa de características. También es posible la conexión
a enchufes sin toma a tierra, dado que es conforme a la Clase de
Seguridad II.
mANteNImIeNto
Limpar sólamnte con un paño seco. Ciertos lipiadores pueden dañar los
plásticos y otras superficies aisladas. Mantenga el asa siempre limpia
de polvo y grasa
Solo se deben utilizar accesorios y piezas de repuestos AEG. Piezas cuyo
recambio no está descrito en las instrucciones de uso, deben sustituirse
en un centro de asistencia técnica AEG (Consulte el folleto Garantia/
Direcciones de Centros de Asistencia Técnica).
En caso necesario, puede solicitar un despiece de la herramienta.
Por favor indique el número de impreso de diez dígitos que hay
en la etiqueta y pida el despiece a la siguiente dirección: AEG
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.
SÍmBoLoS
Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar
la herramienta
Utilice por ello una máscara protectora contra polvo.
Para trabajar con la máquina, utilizar siempre gafas de
protección.
Desconecte siempre el enchufe antes de llevar a cabo
cualquier trabajo en la máquina.
Accessorio - No incluido en el equipo estándar,
disponible en la gama de accesorios.
¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos
domésticos! De conformidad con la Directiva Europea
2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación
nacional, las herramientas eléctricas cuya vida útil
haya llegado a su fin se deberán recoger por separado
y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las
exigencias ecológicas.
DADoS tÉCNICoS
mBS 30 turbo
Potência absorvida nominal
Nº de rotações em vazio
ø de disco x ø da furação
ø do disco de corte diamantado x ø do orifício
Profundidade de corte a 90°
Profundidade de corte a 45°
Peso sem cabo de ligação à rede
serra para fibrocimento
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
Informações sobre ruído/vibração
Valores de medida de acordo com EN 60 745.
O nível de ruído avaliado A do aparelho é tipicamente:
94 dB(A)
Nível da pressão de ruído (K = 3 dB(A))
105 dB(A)
Nível da poténcia de ruído (K = 3 dB(A))
use protectores auriculares!
Valores totais de vibração (soma dos vectores das três direcções)
determinadas conforme EN 60745.
Valor de emissão de vibração ah
3,7 m/s2
Serrar madeira:
1,5 m/s2
Incerteza K=
4,5 m/s2
Corte de pedra:
1,5 m/s2
Incerteza K=
AteNÇÃo
O nível vibratório indicado nestas instruções foi medido em conformidade com um procedimento de medição normalizado na EN 60745
e pode ser utilizado para comparar entre si ferramentas eléctricas. O mesmo é também adequado para avaliar provisoriamente o esforço
vibratório.
O nível vibratório indicado representa as principais aplicações da ferramenta eléctrica. Se, no entanto, a ferramenta eléctrica for utilizada para
outras aplicações, com outras ferramentas adaptadas ou uma manutenção insuficiente, o nível vibratório poderá divergir. Isto pode aumentar
consideravelmente o esforço vibratório ao longo de todo o período do trabalho.
Para uma avaliação exacta do esforço vibratório devem também ser considerados os tempos durante os quais o aparelho está desligado ou
está a funcionar, mas não está efectivamente a ser utilizado. Isto pode reduzir consideravelmente o esforço vibratório ao longo de todo o
período do trabalho.
Defina medidas de segurança suplementares para proteger o operador do efeito das vibrações, como por exemplo: manutenção da
ferramenta eléctrica e das ferramentas adaptadas, manter as mãos quentes, organização das sequências de trabalho.
AteNÇÃo! Leia todas as instruções de segurança e todas
INDICAÇÕeS De SeguRANÇA eSPeCIAIS PARA A
as instruções, também aquelas que constam na brochura
utILIZAÇÃo Com LâmINA De SeRRA CIRCuLAR
juntada. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas
abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.
Processo de serragem
guarde bem todas as advertências e instruções para futura
PeRIgo: mantenha as mãos afastadas da área de corte
referência.
e da lâmina de corte. mantenha a sua outra mão segurando
INStRuÇÕeS De SeguRANÇA
o punho adicional ou a carcaça do aparelho. Se ambas as mãos
segurarem a serra circular, estas nao poderão ser lesadas pela lâmina
Sempre use a protecção dos ouvidos. A influência de ruídos pode
de serra.
causar surdez.
Não toque em baixo da peça a ser trabalhada. A capa de
A poeira gerada ao trabalhar com esta ferramenta pode ser perigosa
protecção não pode proteger contra a lâmina de serra sob a peça a
para a saúde e por isso não deve atingir o corpo. Utilize um sistema
ser trabalhada.
de absorção de poeiras e use uma máscara de protecção. Retire
completamente a poeira depositada, por exemplo com um aspirador. Adaptar a profundidade de corte à espessura da peça a ser
trabalhada. Deveria estar visível por aproximadamente menos do
Aparelhos não estacionários, utilizados ao ar livre, devem ser
que uma altura de dente abaixo da peça a ser trabalhada.
protegidos por um disjuntor de corrente de defeito (FI,RCD,PRCD).
Jamais segure a peça a ser trabalhada na mão ou sobre a
Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina, tirar a ficha da
perna. fixar a peça a ser trabalhada sobre uma base firme. É
tomada.
importante, fixar bem a peça a ser trabalhada, para minimizar o risco
Ao ligar à rede, a máquina deve estar desligada.
de contacto com o corpo, emperramento da lâmina de serra ou perda
Manter sempre o cabo de ligação fora da zona de acção da máquina. de controle.
Segure o aparelho nas superfícies de punho isoladas se
Antes de cada utilização inspeccionar a máquina, o cabo de ligação
estiver a executar trabalhos, nos quais a ferramenta de corte
a extensão e quanto a danos e desgaste. A máquina só deve ser
pode tocar em linhas eléctricas escondidas. O contacto da
reparada por um técnico especializado.
ferramenta de corte com uma linha sob tensão também pode colocar
É inadmissível a utilização de ferramentas de trabalho que não
peças metálicas do aparelho sob tensão e levar a um choque eléctrico.
correspondam às características especificadas nestas instruções de
utilize sempre um esbarro ou um guia de cantos recto para
serviço.
Não bloquear o interruptor quando a máquina fôr conduzida à mão. efectuar cortes longitudinais. Isto melhora a exactidão de corte e
Português
39
Por
Por
reduz a probabilidade da lâmina de serra emperrar.
utilize sempre lâminas de serrar com o tamanho correcto
e com orifício de admissão de forma apropriada (p.ex. em
forma de estrela ou redonda). Lâminas de serra que não servem
para as peças de montagem da serra, não giram irregularmente e
levam à perda do controle.
Jamais utilizar arruelas planas ou parafusos de lâminas de
serra danificados ou não apropriados. As arruelas planas e os
parafusos foram construidos especialmente para a sua serra, para
uma potência optimizada e segurança operacional.
Causas e respectivas indicações de segurança:
- um contra-golpe é uma reacção repentina devido a uma lâmina de
serra enganchada, emperrada ou incorrectamente alinhada, que faz
com que uma serra descontrolada saia da peça as ser trabalhada e se
movimente no sentido da pessoa a operar o aparelho;
- Se a lâmina de serra enganchar ou emperrar na fenda de corte,
esta é bloqueada, e a força do motor golpea o aparelho no sentido
do operador;
- se a lâmina de serrar for torcida ou incorrectamente alinhada no
corte, é possível que os dentes do canto posterior da lâmina de serrar
se engatem na superfície da peça a ser trabalhada, de modo que a
lâmina de serra se movimente para fora da fenda de corte e pule de
volta para a pessoa a operar o aparelho.
Um contra-golpe é o resultado de uma utilização errada ou incorrecta
da serra. Ele pode ser evitado com apropriadas medidas de precaução,
como descrito a seguir.
Segurar a serra firmemente com ambas as mãos e mantenha
os braços numa posição, na qual é capaz de suportar as forças
de uma contra-golpe. Posicione-se sempre na lateral da
lâmina de serra, jamais colocar a lâmina de serra numa linha
com o seu corpo. No caso de um contra-golpe, a serra circular pode
pular para trás, no entanto o operador será capaz de dominar a força
do contra-golpe se tiver tomado medidas de precaução.
Se a lâmina de serra enganchar ou se o processo de serra for
interrompido por qualquer outro motivo, deverá soltar o
interruptor de ligar-desligar e segurar a serra imóvel na peça
a ser trabalhada, até a lâmina de serra parar completamente.
Não tente jamais remover a lâmina de serra da peça a ser
trabalhada ou puxá-la para trás, enquanto a lâmina ainda
estiver em movimento ou enquanto puder ocorrer um
contra-golpe. Encontrar a causa pela qual a lâmina de serra está
enganchada e eliminar a causa através de medidas apropriadas.
Se desejar reaccionar uma serra que se encontra na peça a
ser trabalhada, deverá centrar a lâmina de serra na fenda de
serra e controlar se os dentes da serra não engate na peça a
ser trabalhada. Se a lâmina de serra emperrar, poderá movimentarse para fora da lâmina de serra ou causar um contra-golpe logo que a
serra for reaccionada.
Placas grandes devem ser apoiadas, para reduzir o risco de
um contra-golpe devido a uma lâmina de serra emperrada.
Placas grandes podem curvar-se devido ao seu próprio peso. Placas
devem ser apoiadas em ambos os lados, tanto nas proximidades da
fenda de corte, assim como na borda.
Não utilizar lâminas de serra obtusas ou danificadas. Lâminas
de serra obtusas ou desalinhadas causam devido a uma fenda de
corte demasiado estreita, uma fricção elevada, emperramento da
lâmina de serra e contra-golpes.
Português
40
Antes de serrar, deverá apertar os ajustes de profundidade de
corte e de ângulo de corte. Se os ajustes se alterarem durante o
processo de corte, é possível que a lâmina de serra seja emperrada e
que ocorra um contra-golpe.
tenha especialmente cuidado, ao efectuar um “Corte de
imersão” numa área escondida, p.ex. uma parede existente. A
lâmina de serra mergulhada pode bloquear-se em objetos escondidos
ao serrar e causar um contra-golpe.
funcionamento da cobertura de protecção inferior
Controlar antes de cada utilização, se a capa de protecção
inferior fecha perfeitamente. Não utilize a serra se a capa de
protecção inferior não se movimentar livremente e não se
fechar imediatamente. Jamais prender ou amarrar a capa de
protecção na posição aberta. Se a serra cair inesperadamente no
chão, é possível que a capa de protecção inferior seja entortada. Abrir
a capa de protecção com a alavanca para puxar para trás, e assegurar
que se movimente livremente e não entre em contacto com a lâmina
de serra nem com outras partes ao efectuar todos os tipos de cortes
angulares e em todas profundidades de corte.
Controlar a função da mola para a capa de protecção inferior.
Permite que seja efectuada uma manutenção do aparelho
antes de utilizá-lo, se a capa de protecção inferior e a mola
não estiverem funcionando perfeitamente. Peças danificadas,
resíduos aderentes ou acumulações de aparas fazem com que a capa
de protecção inferior trabalhe com atraso.
Só abrir a capa de protecção inferior manualmente em certos
tipos de corte, como “Cortes de imersão e cortes angulares”.
Abrir a capa de protecção inferior com uma alavanca para
puxar para trás e soltar, logo que a lâmina de serra tenha
entrado na peça a ser trabalhada. Em todos os outros trabalhos
de serra é necessário que a capa de protecção inferior trabalhe
automaticamente.
Não depositar a serra sobre a bancada de trabalho nem
sobre o chão, sem que a capa de protecção inferior encubra
a lâmina de serra. Uma lâmina de serra não utilizada, e em
movimento por inércia, movimenta a serra no sentido contrário do
corte e serra tudo que estiver no seu caminho. Observe o tempo de
movimento de inércia da serra.
É favor não instalar discos de lixar!
INDICAÇÕeS De SeguRANÇA eSPeCIAIS PARA A
utILIZAÇÃo Com DISCo De CoRte DIAmANtADo
AteNÇÃo! Leia todas as instruções de segurança e todas
as instruções, também aquelas que constam na brochura
juntada. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas
abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.
guarde bem todas as advertências e instruções para futura
referência.
utilize a ferramenta eléctrica apenas com a cobertura de
protecção fornecida juntamente. A cobertura de protecção
deve ser colocada de forma segura na ferramenta eléctrica
e ajustada de modo a alcançar a máxima segurança, ou
seja, a parte mais pequena possível do disco de corte mostra
abertamente para o utilizador. A cobertura de protecção deve
proteger o utilizador contra fragmentos e o contacto ocasional com
o disco de corte.
utilize apenas discos de corte diamantados para a sua
ferramenta eléctrica. Não está garantida uma utilização segura,
apenas porque consegue fixar o acessório na sua ferramenta eléctrica.
As rotações admissíveis da ferramenta de trabalho devem
ser pelo menos tão elevadas como as rotações máximas
indicadas na ferramenta eléctrica. Os acessórios que rodam mais
rapidamente do que o permitido podem partir-se e ser projectados.
os discos de corte diamantados só devem ser utilizados para
as possibilidades de utilização recomendadas. P. ex.: nunca
lixe com a área lateral de um disco de corte. Os discos de corte
foram concebidos para a remoção de material com o canto do disco. A
influência lateral de força a estes corpos de lixagem pode quebrá-los.
utilize sempre flanges de tensionamento não danificados no
tamanho certo para o disco de corte seleccionado por si. As
flanges adequadas apoiam o disco de corte e reduzem, deste modo, o
perigo de uma quebra do disco de corte.
o diâmetro exterior e a espessura da ferramenta de trabalho
devem corresponder às dimensões da sua ferramenta
eléctrica. As ferramentas eléctricas com as dimensões erradas não
podem ser suficientemente protegidas ou controladas.
os discos de corte, as flanges ou outros acessórios devem
ser exactamente ajustados aos fusos de lixagem da sua
ferramenta eléctrica. As ferramentas de trabalho que não são
exactamente ajustadas aos fusos de rectificação da ferramenta
eléctrica rodam-se uniformemente, vibram muito fortemente e
podem levar à perda do controlo.
Não utilize ferramentas de trabalho danificadas. Antes de
cada utilização, verifique as ferramentas de trabalho quanto
a fragmentações e rupturas. Se a ferramenta eléctrica ou a
ferramenta de trabalho cair, verifique se está danificada ou utilize
uma ferramenta de trabalho não danificada. Quando tiver controlado
e utilizado a ferramenta de trabalho, mantenha-se a si e a outras
pessoas nas proximidades fora do nível da ferramenta de trabalho em
rotação e deixe a ferramenta eléctrica funcionar durante um minuto
às rotações máximas. Na maior parte das vezes, as ferramentas de
trabalho danificadas quebram neste período de teste.
Utilize equipamento de protecção pessoal. Consoante a utilização,
utilize uma protecção para a face completa, protecção para os olhos
ou óculos de protecção. Desde que seja adequado, use máscara
de protecção contra o pó, protecção auditiva, luvas de protecção
ou avental de protecção que mantêm afastados de si as pequenas
partículas de lixagem e de material. Os olhos devem ser protegidos
de corpos estranhos à solta que surgem em diversas utilizações. A
máscara de protecção contra o pó ou de protecção respiratória deve
filtrar o pó que surge na utilização. Se estiver exposta durante muito
tempo a ruídos, pode sofrer uma perda de audição.
quanto às outras pessoas, preste atenção a uma distância
segura em relação à sua área de trabalho. qualquer pessoa
que aceda à área de trabalho deve usar equipamento de
protecção pessoal. Os fragmentos do material a trabalhar das
ferramentas de trabalho partidas podem voar e provocar ferimentos,
mesmo fora da área de trabalho directa.
Sempre segure o aparelho pelas superfícies de pega isoladas
ao efectuar trabalhos, durante os quais a ferramenta de corte
possa entrar em contacto com cabos eléctricos escondidos
ou com o cabo do aparelho. O contacto com um cabo com tensão
também poe as partes metálicas do aparelho sob tensão e leva a
choque eléctrico.
mantenha o cabo de rede afastado de ferramentas de
trabalho em rotação. Se perder o controlo sobre o aparelho, o cabo
de rede pode ser separado ou recolhido e a sua mão ou braço podem
entrar na ferramenta de trabalho em rotação.
Nunca pouse a ferramenta eléctrica antes de a ferramenta
de trabalho parar completamente. A ferramenta de trabalho
rotativa pode entrar em contacto com a área de apoio, podendo
perder o controlo sobre a ferramenta eléctrica.
Não deixe a ferramenta eléctrica funcionar enquanto a
transporta. O seu vestuário pode ser recolhido com a ferramenta
de trabalho rotativa através de contacto ocasional e a ferramenta de
trabalho pode penetrar no seu corpo.
Limpe regularmente as aberturas de ventilação da sua
ferramenta eléctrica. A ventilação do motor puxa o pó para a
carcaça e uma forte acumulação de pó de metal pode causar perigos
eléctricos.
Não utilize a ferramenta eléctrica perto de materiais
inflamáveis. As faíscas podem inflamar estes materiais.
Não utilize ferramentas de trabalho que precisam de líquidos
de refrigeração líquidos. A utilização de água ou outros líquidos
de refrigeração líquidos pode provocar um choque eléctrico.
Causa e prevenção contra um contra-golpe:
Repercussão é a reacção súbita devido a uma ferramenta de trabalho
rotativa que prende ou que bloqueia como disco abrasivo, prato de
lixar, escova de arame, etc. Prender ou bloquear leva a uma paragem
abrupta da ferramenta de trabalho rotativa. Desse modo, é acelerada
uma ferramenta eléctrica não controlada contra o sentido rotativo da
ferramenta de trabalho no local de bloqueio.
Se, p.ex., um disco de lixa ficar preso ou bloqueado na peça a
trabalhar, o canto do disco de lixa, que imerge na peça a trabalhar,
pode encravar-se, podendo quebrar o disco de lixa ou causar uma
repercussão. O disco de lixa movimenta-se depois para o utilizador
ou afasta-se dele consoante o sentido de rotação do disco no local de
bloqueio. Aqui os discos de lixa também podem partir.
Um contra-golpe é o resultado de uma utilização errada ou incorrecta
da serra. Ele pode ser evitado com apropriadas medidas de precaução,
como descrito a seguir.
Segure bem a ferramenta eléctrica e coloque o seu corpo e
os seus braços numa posição em que pode interceptar forças
de repercussão. Utilize sempre a pega adicional, caso exista, para
manter o maior controlo possível sobre forças de repercussão ou
momentos de reacção no arranque. O utilizador pode dominar as
forças de repercussão e reacção através de medidas de precaução
adequadas.
Nunca coloque a sua mão perto de ferramentas de trabalho
rotativas. A ferramenta de trabalho pode deslocar-se por cima da
sua mão na repercussão.
Com o seu corpo evite a área em que a ferramenta de
trabalho é movida em caso de repercussão. A repercussão move
a ferramenta de trabalho no sentido contrário ao do movimento do
disco abrasivo no local de bloqueio.
trabalhe com especial cuidado na área de esquinas, cantos
afiados, etc. evite que as ferramentas de trabalho se
desloquem para trás violentamente e fiquem presas. A
ferramenta de trabalho rotativa tem tendência para ficar presa nas
esquinas, cantos afiados ou quando ressalta. Isso provoca uma perda
de controlo ou repercussão.
Português
41
Por
Por
Não utilize lâminas de corrente ou lâminas de serra dentadas.
Estas ferramentas de trabalho provocam frequentemente uma
repercussão ou a perda do controlo sobre a ferramenta eléctrica.
evite o bloqueio do disco de corte ou a pressão demasiado
elevada. Não efectue cortes demasiado profundos. A
sobrecarga do disco de corte aumenta a sua utilização e a tendência
para empenar ou bloquear e deste modo a possibilidade de uma
repercussão ou quebra do corpo de lixar.
Se o disco de corte ficar preso ou interromper o trabalho,
desligue o aparelho e mantenha-o calmo, até o disco ter
parado. Nunca tente retirar o disco de corte ainda a funcionar
do corte; caso contrário, pode dar-se uma repercussão.
Determine e elimine a causa para o encravar.
Não ligue novamente a ferramenta eléctrica enquanto se
encontrar na peça a trabalhar. Deixe primeiro o disco de corte
alcançar as suas rotações completas antes de prosseguir o
corte com cuidado. Caso contrário, o disco pode ficar preso, saltar
da peça a trabalhar ou causar uma repercussão. Apoie as placas
ou grandes peças a trabalhar para reduzir o risco de uma
repercussão devido a um disco de corte preso. As grandes peças
a trabalhar podem dobrar-se por baixo do seu próprio peso. A peça
a trabalhar
deve ser apoiada em ambos os lados, tanto perto do corte de
separação como também no canto.
tenha especial cuidado nos „cortes de bolso“ em paredes
existentes ou outras áreas não visíveis. O disco de corte de
imersão pode provocar uma repercussão ao cortar em tubos de gás ou
água, cabos eléctricos ou outros objectos.
mANuteNÇÃo
Limpe apenas com um pano seco. Alguns produtos de limpeza
danificam o plástico ou outras peças isoladas. Mantenha o aparelho
limpo, seco e isento de óleo e gordura.
Utilizar unicamente acessórios e peças sobressalentes da AEG. Sempre
que a substituição de um componente não tenha sido descrita
nas instruções, será de toda a conveniência mandar executar esse
trabalho a um Serviço de Assistência AEG (veja o folheto Garantia/
Endereços de Serviços de Assistência).
A pedido e mediante indicação da referência de dez números que
consta da chapa de características da máquina, pode requerer-se um
desenho explosivo da ferramenta eléctrica a: AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.
SymBoLe
Leia atentamente o manual de instruções antes de
colocar a máquina em funcionamento.
Use uma máscara de protecção contra pó apropriada.
Usar sempre óculos de protecção ao trabalhar com a
máquina.
Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina,
tirar a ficha da tomada.
utILIZAÇÃo AutoRIZADA
A serra para fibrocimento pode ser utilizada para efectuar cortes
rectos em madeira, pedra e fibrocimento com uma lâmina circular e
para o corte de pedra com um disco de corte de diamante.
Não use este produto de outra maneira sem ser a normal para o qual
foi concebido.
DeCLARACIoN De CoNfoRmIDAD Ce
Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este produto
cumpre as seguintes normas ou documentos normativos:
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
conforme as disposições das directivas 2006/42/CE, 2004/108/CE
Winnenden, 2010-05-07
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Autorizado a reunir a documentação técnica.
LIgAÇÃo À ReDe
Só conectar à corrente alternada monofásica e só à tensão de rede
indicada na placa de potência. A conexão às tomadas de rede
sem contacto de segurana também é possível, pois trata-se duma
construção da classe de protecção II.
Português
42
Acessório - Não incluído no eqipamento normal,
disponível como acessório.
Não deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico!
De acordo com a directiva europeia 2002/96/CE sobre
ferramentas eléctricas e
electrónicas usadas e a transposição para as leis
nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem
ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma
instalação de reciclagem dos materiais ecológica.
teChNISChe gegeVeNS
mBS 30 turbo
Nominaal afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Zaagblad ø x boring ø
Diamantdoorslijpschijf-ø x Asgat-ø
Zaagdiepte bij 90°
Zaagdiepte bij 45°
Gewicht, zonder snoer
Vezelcementzaag
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
geluids-/trillingsinformatie
Meetwaarden vastgesteld volgens EN 60 745.
Het kenmerkende A-gewogen geluidsniveau van de machine bedraagt:
Geluidsdrukniveau (K = 3 dB(A))
94 dB(A)
Geluidsvermogenniveau(K = 3 dB(A))
105 dB(A)
Draag oorbeschermers!
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen)
bepaald volgens EN 60745.
Trillingsemissiewaarde ah
3,7 m/s2
Serrar madeira:
1,5 m/s2
Onzekerheid K =
4,5 m/s2
Corte de pedra:
1,5 m/s2
Onzekerheid K =
wAARSChuwINg
De in deze aanwijzingen vermelde trillingsdruk is gemeten volgens een in EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt
voor de onderlinge vergelijking van apparaten. Hij is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.
De aangegeven trillingsdruk geldt voor de meest gebruikelijke toepassingen van het elektrische apparaat. Wanneer het elektrische
gereedschap echter voor andere doeleinden, met andere dan de voorgeschreven hulpstukken gebruikt of niet naar behoren onderhouden
wordt, kan de trillingsdruk afwijken. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode aanzienlijk verhogen.
Voor een nauwkeurige inschatting van de trillingsdruk moeten ook de tijden in aanmerking worden genomen dat het apparaat uitgeschakeld
is of weliswaar loopt, maar niet werkelijk in gebruik is. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode aanzienlijk
verminderen.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen de inwerking van trillingen, bijvoorbeeld: onderhoud van
elektrische gereedschappen en apparaten, warmhouden van de handen, organisatie van de werkprocessen.
WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen door - ook die in de bijgeleverde brochure. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.
wAARSChuwINg! Lees alle veiligheidsinstructies en
gebruiksaanwijzing, mag niet worden gebruikt.
aanwijzingen door - ook die in de bijgeleverde brochure. Als Bij niet stationair gebruik de aan-uitschakelaar niet vastzetten.
de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.
SPeCIALe VeILIgheIDSINStRuCtIeS VooR geBRuIk
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor
met CIRkeLZAAgBLAD
toekomstig gebruik.
Zaagmethode
VeILIgheIDSADVIeZeN
geVAAR: houd uw handen uit de buurt van de zaagomgeving
Draag oorbeschermers. Blootstelling aan geluid kan het gehoor
en het zaagblad. houd met uw andere hand de extra
beschadigen.
handgreep of het motorhuis vast. Als u de cirkelzaag met beide
Stof die vrijkomt tijdens het werken vormt vaak een gevaar voor
handen vasthoudt, kan het zaagblad deze niet verwonden.
de gezondheid en mag niet met het lichaam in aanraking komen.
grijp niet onder het werkstuk. De beschermkap kan u onder het
Machines met stofafzuiging gebruiken en tevens geschikte
werkstuk niet tegen het zaagblad beschermen.
stofmaskers dragen. Vrijgekomen stof grondig verwijderen resp.
Pas de zaagdiepte aan de dikte van het werkstuk aan. Er dient
opzuigen.
minder dan een volledige tandhoogte onder het werkstuk zichtbaar
Verplaatsbaar gereedschap moet bij het gebruik buiten aan een
te zijn.
aardlekschakelaar (FI,RCD,PRCD) aangesloten worden.
houdt het te zagen werkstuk nooit in uw hand of op uw been
Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker uit de
vast. Zet het werkstuk op een stabiele ondergrond vast. Het
kontaktdoos trekken.
is belangrijk om het werkstuk goed te bevestigen om het gevaar van
Machine alleen uitgeschakeld aan het net aansluiten.
contact met het lichaam, vastklemmen van het zaagblad of verlies
van de controle te minimaliseren.
Snoer altijd buiten werkbereik van de machine houden.
Voor alle ombouw- of onderhoudswerkzaamheden, de stekker uit de houd het apparaat alléén aan de geïsoleerde grijpvlakken
vast, wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het
wandkontaktdoos nemen.
snijgereedschap verborgen stroomleidingen zou
Inzetgereedschap dat niet beantwoordt aan de gegevens in deze
Nederlands
43
Ned
Ned
kunnen raken. Het contact van het snijgereedschap met een
spanningvoerende leiding kan de metalen apparaatdelen onder
spanning zetten en zo tot een elektrische schok leiden.
gebruik bij het schulpen altijd een aanslag of een rechte
randgeleiding. Dit verbetert de zaagnauwkeurigheid en verkleint
de mogelijkheid dat het zaagblad vastklemt.
gebruik altijd zaagbladen met de juiste maat en vorm
(stervormig of rond) van het opnameboorgat. Zaagbladen die
niet bij de montagedelen van de zaagmachine passen, lopen niet
rond en leiden tot het verliezen van de controle.
gebruik nooit beschadigde of verkeerde onderlegringen
of schroeven voor het zaagblad. De onderlegringen en
schroeven voor het zaagblad zijn speciaal geconstrueerd voor
deze zaagmachine, voor optimaal vermogen en optimale
bedrijfszekerheid.
oorzaken en bijbehorende veiligheidsinstructies:
- een terugslag is de plotselinge reactie als gevolg van een
vasthakend, klemmend of verkeerd gericht zaagblad, die ertoe
leidt dat een ongecontroleerde zaagmachine uit het werkstuk
omhoogkomt en in de richting van de bedienende persoon beweegt;
- als het zaagblad in de zich sluitende zaagopening vasthaakt
of vastklemt, wordt het geblokkeerd en slaat de motorkracht de
machine in de richting van de bedienende persoon terug;
- als het zaagblad in de zaagopening wordt gedraaid of verkeerd
wordt gericht, kunnen de tanden van de achterste zaagbladrand in
het oppervlak van het werkstuk vasthaken, waardoor het zaagblad
uit de zaagopening beweegt en achteruitspringt in de richting van de
bedienende persoon.
Een terugslag is het gevolg van het verkeerd gebruik of onjuiste
gebruiksomstandigheden van de zaagmachine. Terugslag kan
worden voorkomen door geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals
hieronder beschreven.
houd de zaagmachine met beide handen vast en houd uw
armen zo dat u stand kunt houden ten opzichte van de
terugslagkrachten. Blijf altijd opzij van het zaagblad en
breng het zaagblad nooit in één lijn met uw lichaam. Bij
een terugslag kan de cirkelzaag achteruit springen. De bedienende
persoon kan de terugslagkrachten echter beheersen wanneer
geschikte maatregelen zijn getroffen.
Als het zaagblad vastklemt of het zagen om een andere
reden wordt onderbroken, laat u de aan/uit-schakelaar
los en houd u de zaagmachine in het materiaal rustig
tot het zaagblad volledig stilstaat. Probeer nooit om de
zaagmachine uit het werkstuk te verwijderen of de machine
achteruit te trekken zolang het zaagblad beweegt of een
terugslag kan optreden. Spoor de oorzaak van het klemmen van
het zaagblad op en verwijder deze door geschikte maatregelen.
Als u een zaagmachine die in het werkstuk steekt weer
wilt starten, centreert u het zaagblad in de zaagopening
en controleert u of de zaagtanden niet in het werkstuk zijn
vastgehaakt. Als het zaagblad klemt, kan het uit het werkstuk
bewegen of een terugslag veroorzaken als de zaagmachine opnieuw
wordt gestart.
ondersteun grote platen om het risico van een terugslag
door een klemmend zaagblad te verminderen. Grote platen
kunnen onder hun eigen gewicht doorbuigen. Platen moeten aan
beide zijden worden ondersteund, in de buurt van de zaagopening
en aan de rand.
gebruik geen stompe of beschadigde zaagbladen. Zaagbladen
met stompe of verkeerd gerichte tanden veroorzaken door een te
nauwe zaagopening een verhoogde wrijving, vastklemmen van het
zaagblad of terugslag.
Nederlands
44
Draai voor het zagen de instellingen voor de zaagdiepte en
de zaaghoek vast. Als tijdens het zagen de instellingen veranderen,
kan het zaagblad vastklemmen kan een terugslag optreden.
wees bijzonder voorzichtig als u invallend zaagt in een
verborgen gedeelte, bijvoorbeeld een bestaande wand.
Het invallende zaagblad kan bij het zagen in verborgen objecten
blokkeren en een terugslag veroorzaken.
functie van de onderste beschermkap
Controleer voor elk gebruik of de onderste beschermkap
correct sluit. gebruik de zaagmachine niet als de onderste
beschermkap niet vrij kan bewegen en niet onmiddellijk
sluit. klem of bind de onderste beschermkap nooit in de
geopende stand vast. Als de zaagmachine op de vloer valt, kan
de onderste beschermkap worden verbogen. Open de beschermkap
met de terugtrekhendel en controleer dat deze vrij beweegt en bij
alle zaaghoeken en zaagdiepten het zaagblad of andere delen niet
aanraakt.
Controleer de functie van de veer voor de onderste
beschermkap. Laat voor het gebruik van de machine
onderhoud uitvoeren als de onderste beschermkap en de
veer niet correct werken. Beschadigde delen, plakkende aanslag
of ophoping van spanen laten de onderste beschermkap vertraagd
werken.
open de onderste beschermkap alleen met de hand bij
bijzondere zaagwerkzaamheden, zoals invallend zagen
en haaks zagen. open de onderste beschermkap met
de terugtrekhendel en laat deze los zodra het zaagblad
in het werkstuk is binnengedrongen. Bij alle andere
zaagwerkzaamheden moet de onderste beschermkap automatisch
werken.
Leg de zaagmachine niet op de werkbank of op de vloer
zonder dat de onderste beschermkap het zaagblad bedekt.
Een onbeschermd uitlopend zaagblad beweegt de zaagmachine
tegen de zaagrichting en zaagt wat er in de weg komt. Let op de
uitlooptijd van de zaagmachine.
Geen schuurschijven plaatsen!
SPeCIALe VeILIgheIDSINStRuCtIeS VooR geBRuIk
met DIAmANtDooRSLIJPSChIJf
wAARSChuwINg! Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen
door - ook die in de bijgeleverde brochure. Als de waarschuwingen
en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische
schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar alle
waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.
gebruik het elektrische gereedschap alleen met de
bijgeleverde beschermkap. De beschermkap dient veilig
aan het elektrische gereedschap bevestigd te worden. De
kap moet zo zijn ingesteld, dat een maximale veiligheid
wordt bereikt, dus dat een zo klein mogelijk deel van
de doorslijpschijf open naar de gebruiker is gericht. De
beschermkap moet de gebruiker beschermen tegen brokstukken en
toevallige aanraking van de doorslijpschijf.
gebruik uitsluitend diamantdoorslijpschijven voor uw
elektrisch gereedschap. Alleen het feit dat u het toebehoren aan
uw elektrisch gereedschap kunt bevestigen, garandeert nog geen
veilig gebruik.
het toelaatbare toerental van het inzetgereedschap moet
minstens even hoog zijn als het maximale toerental dat op
het elektrische gereedschap is aangegeven. Toebehoren dat
sneller draait dan toegestaan, kan breken en in het rond vliegen.
Diamantdoorslijpschijven mogen alleen voor de aanbevolen
toepassingen worden gebruikt. Slijp bijvoorbeeld nooit met
het zijvlak van een doorslijpschijf. Doorslijpschijven zijn bedoeld
om met de randen van de schijf materiaal weg te halen. Zijdelingse
krachtinwerking op deze slijpelementen kan ze doen breken.
gebruik alleen onbeschadigde klemflenzen met de juiste
maat voor de door u gekozen doorslijpschijf. Correcte flenzen
steunen de doorslijpschijf en beperken zo het risico dat de schijf
breekt.
De buitendiameter en de dikte van het inzetstuk dienen
overeen te komen met de opgegeven maten van uw
elektrische gereedschap. Inzetstukken met de verkeerde
afmetingen kunnen niet voldoende worden afgeschermd of
gecontroleerd.
Doorslijpschijven, flenzen en andere accessoires moeten
precies op de slijpas van uw elektrische gereedschap passen.
Inzetstukken die niet exact op de slijpas van het elektrische
gereedschap passen, draaien ongelijkmatig, trillen heel sterk en
kunnen leiden tot controleverlies.
gebruik geen beschadigde inzetstukken. Controleer het
inzetstuk voor ieder gebruik op afsplinteringen en barsten.
Als het elektrische gereedschap of het inzetstuk gevallen is,
controleer het dan op schade en gebruik indien nodig een nieuw,
onbeschadigd inzetstuk. Als u het inzetstuk hebt gecontroleerd en
bevestigd, moeten u en andere personen in uw buurt buiten het vlak
van het roterende werktuig blijven. Laat het elektrische gereedschap
gedurende een minuut op het hoogste toerental draaien.
Beschadigde inzetstukken breken meestal binnen deze testtijd.
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik afhankelijk
van de toepassing een volledig gelaatsscherm, beschermbril of
veiligheidsbril. Indien nodig dient u ook gebruik te maken van
een stofmasker, gehoorbescherming, veiligheidshandschoenen of
een speciale schort die u tegen kleine slijp- en materiaaldeeltjes
beschermt. De ogen moeten worden beschermd tegen de
rondvliegende deeltjes die bij verschillende toepassingen ontstaan.
Een stofmasker of adembescherming is bedoeld om het stof dat bij
de werkzaamheden ontstaat, te filteren. Als u aan sterk geluid wordt
blootgesteld, kan dat gehoorverlies veroorzaken.
Let erop dat andere personen op een veilige afstand van
de werkplek blijven. Iedereen die de werkplek betreedt,
dient persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.
Brokstukken van het werkstuk of gebroken inzetstukken kunnen
wegvliegen en ook buiten het directe werkbereik verwondingen
veroorzaken.
houd de machine alleen aan de geïsoleerde greepvlakken
vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het zaagblad
verborgen stroomleidingen of de eigen machinekabel kan
raken. Het contact met een onder spanning staande leiding zet ook
de metalen machinedelen onder spanning en leidt tot een elektrische
schok.
hou de stroomkabel verwijderd van de draaiende
inzetstukken. Als u de controle over het gereedschap verliest, kan
de stroomkabel doorgesneden of gegrepen worden en kan uw hand
of arm in het draaiende werktuig terechtkomen.
Leg het elektrische gereedschap nooit neer, vóór het
inzetstuk volledig tot stilstand is gekomen. Het draaiende
inzetstuk kan in aanraking komen met de ondergrond, waardoor u de
controle over het elektrische gereedschap kunt verliezen.
Laat het elektrische gereedschap niet draaien, terwijl u het
draagt. Uw kleding kan door een toevallige aanraking klem raken
in het draaiende werktuig en het inzetstuk kan zich in uw lichaam
boren.
Reinig regelmatig de ventilatiespleet van uw elektrische
gereedschap. De motorventilator zuigt stof in het huis en een sterke
ophoping van metaalstof kan elektrische gevaren veroorzaken.
gebruik het elektrische gereedschap niet in de buurt van
brandbare materialen. Vonken kunnen deze materialen doen
ontvlammen.
gebruik geen inzetstukken waarvoor vloeibaar koelmiddel
nodig is. Het gebruik van water of andere vloeibare koelmiddelen
kan elektrische schokken veroorzaken.
terugslag en bijbehorende veiligheidsinstructies
De terugslag is de plotselinge reactie op een klemmend of
geblokkeerd draaiend inzetstuk zoals bijv. een slijpschijf, slijpplaat
of draadborstel. Het klemmen of blokkeren zorgt ervoor dat
het draaiende inzetstuk abrupt stopt. Daardoor wordt een
ongecontroleerd elektrisch gereedschap tegen de draairichting van
het inzetstuk vanaf de plaats van de blokkering weggeslingerd.
Als bijv. een slijpschijf in het werkstuk klemt of blokkeert, kan de rand
van de slijpschijf die in het werkstuk zit, komen vast te zitten en zo de
slijpschijf doen uitbreken of een terugslag veroorzaken. De slijpschijf
beweegt zich dan in de richting van de gebruiker of van hem weg,
afhankelijk van de draairichting van de schijf aan het blokkerende
punt. Hierbij kunnen slijpschijven ook breken.
Een terugslag is het gevolg van het verkeerd gebruik of onjuiste
gebruiksomstandigheden van de zaagmachine. Terugslag kan
worden voorkomen door geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals
hieronder beschreven.
hou het elektrische gereedschap goed vast en hou uw
lichaam en armen zo, dat u de terugslagkrachten kunt
opvangen. Gebruik altijd de extra greep als die voorhanden
is, op dat u terugslagkrachten of reactiemomenten bij het
opstarten maximaal onder controle kunt houden. Met
gepaste voorzorgsmaatregelen kan de gebruiker terugslag- en
reactiekrachten beheersen.
hou uw hand niet in de buurt van het draaiende inzetstuk. Bij
een terugslag kan het werktuig zich over uw hand bewegen.
Vermijd met uw lichaam het bereik waarin het elektrische
gereedschap bij een terugslag wordt bewogen. De terugslag
slingert het elektrische gereedschap in de richting die tegengesteld is
aan de draairichting van de slijpschijf op de plaats van de blokkering.
ga voorzichtig te werk in de buurt van hoeken, scherpe
kanten enz. Voorkom dat het inzetstuk van het werkstuk
terugstuit en klem raakt. Bij hoeken, scherpe kanten of
terugstuitingen heeft het draaiende inzetstuk de neiging om klem te
raken. Dat veroorzaakt controleverlies of terugslag.
gebruik geen ketting- of getand zaagblad. Dergelijke
inzetstukken veroorzaken vaak een terugslag of verlies van controle
over het elektrische gereedschap.
Voorkom dat de doorslijpschijf blokkeert of te sterk wordt
aangedrukt. maak geen overdreven diepe insnijdingen. Te
hoge druk op de doorslijpschijf verhoogt de belasting en het risico op
kantelen of blokkeren en dus ook op terugslag of breken.
Als de doorslijpschijf geklemd is of u uw werkzaamheden
onderbreekt, schakel dan het apparaat uit en hou het stil
tot de schijf tot stilstand is gekomen. Probeer niet een nog
draaiende doorslijpschijf uit de insnijding te trekken, want
dat kan een terugslag veroorzaken. Zoek en verhelp de oorzaak
van de klemming.
Nederlands
45
Ned
Schakel het elektrische gereedschap niet opnieuw in, zolang
het zich nog in het werkstuk bevindt. Laat de doorslijpschijf
eerst het maximale toerental bereiken, vóór u de insnijding
voorzichtig voortzet. Anders kan de schijf vast komen te zitten, uit
het werkstuk vliegen of een terugslag veroorzaken.
ondersteun platen of grote werkstukken, om het risico op
terugslag door een klemmende doorslijpschijf te beperken.
Grote werkstukken kunnen onder invloed van hun eigen gewicht
doorbuigen. Het werkstuk dient aan beide kanten te worden
ondersteund en dat zowel in de buurt van de insnijding als aan de
randen.
wees bijzonder voorzichtig met insnijdingen in bestaande
wanden of andere niet-zichtbare gedeelten. Als de
doorslijpschijf in een gas-, water- of elektrische leiding snijdt of tegen
een ander voorwerp stoot, kan dat een terugslag veroorzaken.
SymBoLeN
Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat u de
machine in gebruik neemt.
Draag derhalve een geschikt stofbescermingsmasker.
Bij het werken met de machine altijd een veiligheidsbril
dragen.
Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker uit
de kontaktdoos trekken.
VooRgeSChReVeN geBRuIk VAN het SySteem
Ned
De vezelcementzaag kan worden ingezet voor het zagen van rechte
snedes in hout, steen, vezelcement met cirkelzaagblad en voor het
snijden van steen met diamantsnijschijf.
Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals
aangegeven.
eC - VeRkLARINg VAN oVeReeNStemmINg
Wij verklaren dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of
normatieve dokumenten: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 , overeenkomstig de bepalingen van de
richtlijnen 2006/42/EG, 2004/108/EG
Winnenden, 2010-05-07
NetAANSLuItINg
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Gemachtigd voor samenstelling van de technische
documenten
.
Uitsluitend op éénfase-wisselstroom en uitsluitend op de op het
typeplaatje aangegeven netspanning aansluiten. Aansluiting is ook
mogelijk op een stekerdoos zonder aardcontact mogelijk, omdat het
is ontwerpen volgens veiligheidsklasse II.
oNDeRhouD
Uitsluitend op éénfase-wisselstroom en uitsluitend op de op het
typeplaatje aangegeven netspanning aansluiten. Aansluiting is ook
mogelijk op een stekerdoos zonder aardcontact mogelijk, omdat het
is ontwerpen volgens veiligheidsklasse II.oNDeRhouD
Uitsluitend met een droge doek reinigen. Bepaalde
reinigingsmiddelen beschadigen kunststof of andere geïsoleerde
delen. Houd de radio schoon en droog en vrij van olie en vet.
Alleen AEG toebehoren en onderdelen gebruiken. Onderdelen welke
niet vermeld worden, kunnen het beste door de AEG servicedienst
verwisseld worden (zie Serviceadressen).
Onder vermelding van het tiencijferige nummer op het
machineplaatje is desgewenst een doorsnedetekening van de
machine verkrijgbaar bij: AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany.
Nederlands
46
Toebehoren - Wordt niet meegeleverd. Is apart leverbaar.
Zie hiervoor het toebehorenprogramma.
Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude
elektrische en lektronische apparaten en de toepassing
daarvan binnen de nationale wetgeving, dient
gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden
ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle
bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.
tekNISke DAtA
mBS 30 turbo
Nominel optagen effekt
Omdrejningstal, ubelastet
Savklinge-ø x hul-ø
Diamant skæreskive-ø x borings-ø
Skæredybde ved 90°
Skæredybde ved 45°
Vægt uden netledning
fibercement sav
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
Støj/Vibrationsinformation
Måleværdier beregnes iht. EN 60 745.
Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk:
Lydtrykniveau (K = 3 dB(A))
Lydeffekt niveau (K = 3 dB(A))
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier (værdisum for tre retninger)
beregnet iht. EN 60745.
Vibrationseksponering ah
Savning af træ:
Usikkerhed K =
Skæring i sten:
Usikkerhed K =
94 dB(A)
105 dB(A)
3,7 m/s2
1,5 m/s2
4,5 m/s2
1,5 m/s2
ADVARSeL
Svingningsniveauet, som er angivet i disse anvisninger, er målt i henhold til standardiseret måleprocedure ifølge EN 60745 og kan anvendes
til indbyrdes sammenligning mellem el-værktøjer. Svingningsniveauet er ligeledes egnet som foreløbigt skøn over svingningsbelastningen.
Det angivne svingningsniveau er baseret på el-værktøjets primære anvendelsesformål. Hvis el-værktøjet benyttes til andre formål, med
andet indsatsværktøj eller ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan øge svingningsbelastningen over
den samlede arbejdsperiode betydeligt. For en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen skal der også tages højde for de tidsperioder,
hvor apparatet er slukket, eller hvor apparatet kører, men uden at være i anvendelse. Dette kan reducere svingningsbelastningen over den
samlede arbejdsperiode betydeligt. Supplerende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod påvirkninger fra svingninger skal
iværksættes, f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og indsatsværktøj, varmholdelse af hænder, organisering af arbejdsprocesser.
ADVARSeL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige
vejledninger, også i den vedlagte brochure. I tilfælde af
manglende overholdelse af advarselshenvisningerne og instrukserne
er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere
brug.
SPeCIeLLe SIkkeRheDSANVISNINgeR foR BRug meD
RuNDSAVSkLINge
Saveprocesser
fARe: Stik aldrig hånden ind i skæreområdet eller ind til
savklingen. tag fat om støttegrebet eller motorhuset med
den anden hånd. Når man holder rundsaven med begge hænder,
kan man ikke komme til at skære fingrene på klingen.
SIkkeRheDSheNVISNINgeR
Stik aldrig hånden ind under arbejdsemnet.
Bær høreværn. Støjpåvirkning kan bevirke tab af hørelse.
Beskyttelsesskærmen giver ingen beskyttelse mod klingen på emnets
underside.
Støv, som opstår i forbindelse med fræsearbejdet, er ofte
sundhedsskadeligt og må ikke trænge ind i kroppen. Brug en
tilpas skæredybden efter arbejdsemnets tykkelse. Der må
støvsuger og bær egnet støvbeskyttelsesmaske. Fjern grundigt
maksimalt være en hel tandhøjde synlig under emnet.
aflejret støv (f.eks. ved opsugning).
hold aldrig et arbejdsemne i hånden eller over et knæ,
Stikdåser udendørs skal være forsynet med
når der skal saves i det. emnet skal fikseres på et stabilt
fejlstrømssikringskontakter (FI,RCD,PRCD). Det forlanger
underlag. Det er vigtigt at emnet er gjort godt fast, for at minimere
installationsforskriften for Deres elektroanlæg. Overhold dette, når De risikoen for at komme til at save sig selv og for at klingen sætter sig
bruger vores maskiner.
fast eller kommer ud af kontrol.
Før ethvert arbejde ved maskinen skal stikket tages ud af stikdåsen. hold maskinen fast i de isolerede gribeflader, når du udfører
arbejde, hvor der er risiko for, at skæreværktøjet kan ramme
Maskinen sluttes kun udkoblet til stikdåsen.
skjulte strømledninger. Kommer skæreværktøjet i kontakt med
Tilslutningskablet holdes hele tiden væk fra maskinens
en strømførende ledning, kan maskinens metaldele komme under
arbejdsområde. Kablet ledes altid bort bag om maskinen.
spænding og give elektrisk stød.
Kontroller hvergang, før laderen anvendes, at tilslutningskabel,
Anvend altid et anslag eller et lige landstyr ved skæring på
forlængerkabel og stik er iorden. Dele der er beskadiget bør kun
langs. Det vil forbedre skærepræcisionen og reducere muligheden
repareres hos et autoriseret værksted.
Indsatsværktøjer, som ikke svarer til data i denne brugsanvisning, må for, at savklinken kan sætte sig fast.
ikke anvendes.
Ind-/udkobler blokeres ikke i manuel drift.
Dansk
47
Dan
Anvend altid en savklinge i den rigtige størrelse og med
det passende spændehul (f.eks. stjerneformet eller rund).
Savklinger, der ikke passer til monteringsdele på saven, vil køre
ujævnt og kan nemt få maskinen til at gå ud af kontrol.
Anvend aldrig beskadigede eller forkerte underlagsskiver
eller skruer til savklingen. Underlagsskiver og skruer til savklinger
bliver konstrueret specielt til den enkelte sav, så man opnår optimal
ydelse og driftssikkerhed.
Dan
Årsager og de pågældende sikkerhedsanvisninger:
- kast betyder en pludselig reaktion på grund af at savklingen er
klemt fast, sætter sig fast eller er monteret forkert, og som bevirker,
at man mister kontroller over saven, der bliver løftet opad og ud af
arbejdsemnet og bliver slynget op mod brugeren;
- hvis klingen binder eller sætter sig fast i savsnittet, der lukker sig,
bliver den blokeret, og motorkraften slynger maskinen tilbage mod
brugeren;
- hvis savklingen drejes eller rettes forkert ind i savsnittet,
kan tænderne i den bageste del af savklingen bide sig fast i
arbejdsemnets overflade, og derefter vil klingen arbejde sig ud af
snittet og saven blive slynget tilbage mod brugeren.
Et kast (kickback) opstår som følge af forkert brug eller misbrug af
maskinen. Det kan undgås ved at tage nedenstående forholdsregler.
hold fast på saven med begge hænder og hold armene i en
stilling, hvor De kan opfange styrken fra et kast. Stå altid
på den ene side af savklingen, savklingen må aldrig stå på
linje med kroppen. Ved et kast kan rundsaven springe bagud, men
brugeren kan opfange tilbageslagskraften, hvis man forholder sig
rigtigt.
hvis savklingen binder eller savningen skal afbrydes af en
anden grund, så slip start-/stop-kontakten og lad saven
blive siddende i emnet, indtil savklingen står helt stille.
Prøv aldrig på at tage saven ud af emnet eller at trække den
tilbage, så længe savklingen bevæger sig eller der er risiko
for kast. Find ud af, hvorfor savklingen har sat sig fast, og træf
egnede forholdsregler, så det ikke kan ske igen.
Når man igen vil starte en sav, som har sat sig fast i emnet,
skal savklingen centreres i savsnittet, hvorefter man
kontrollerer, at savtænderne ikke har sat sig fast i emnet.
Hvis savklingen binder, kan den arbejde sig ud af arbejdsemnet og
forårsage et kast, når man starter saven igen.
Store plader skal afstøttes for at mindske risikoen for kast,
på grund af at savklingen sætter sig fast. Store plader har en
tendens til at bøje ned i midten på grund af deres egenvægt. Plader
skal afstøttes på begge sider, både i nærheden af savsnittet og ved
pladens kant.
Anvend aldrig en sløv eller beskadiget savklinge. En savklinge
med sløve eller forkert rettede tænder giver et smal savsnit, som kan
give en for høj friktion, få klingen til at sætte sig fast og forårsage
kast.
Skæredybden og skærevinklen skal indstilles og spændes
fast, før man begynder at save. Hvis indstillingen ændres under
savningen, kan savklingen sætte sig fast og der kan opstå kast.
Vær især forsigtig, hvis der skal udføres et „dyksnit“ i
et uoverskueligt område, f.eks. i en eksisterende væg.
Savklingen, der skal dykke ned, kan blive blokeret i skjulte genstande
og give kast.
Dansk
48
Den nederste beskyttelsesskærm funktion
kontroller først, om den nederste beskyttelseskappe
lukker korrekt, hver gang maskinen skal bruges. Anvend
aldrig saven, hvis den nederste beskyttelseskappe ikke kan
bevæges frit og ikke lukker sig øjeblikkeligt. Den nederste
beskyttelseskappe må aldrig klemmes eller bindes fast
i åbnet stilling. Hvis saven falder ned ved et uheld, kan den
nederste beskyttelseskappe blive bøjet. Åbn beskyttelseskappen
med tilbagetrækshåndtaget og overbevis Dem om, at den kan
bevæges frit og hverken berører savklingen eller andre dele ved alle
skærevinkler og -dybder.
kontroller af fjedrene til den nederste beskyttelseskappe
fungerer ordentlig. få udført service på maskinen, før
den bruges igen, hvis den nederste beskyttelseskappe og
fjederen ikke fungerer korrekt. Den nederste beskyttelseskappe
kan gå trægt, hvis der er beskadigede dele, klæbrige rester eller
Den nederste beskyttelseskappe må kun åbnes manuelt
i forbindelse med specielle snit, f.eks. „dyk – og
vinkelsnit“. Åbn den nederste beskyttelseskappe med
tilbagetrækshåndtaget og slip håndtaget igen, så snart
savklingen er trængt ned i arbejdsemnet. Ved alle andre former
for savning skal den nederste beskyttelseskappe fungere automatisk.
Læg aldrig saven fra Dem på et arbejdsbord eller på jorden,
uden at den nederste beskyttelseskappe dækker savklingen.
En ubeskyttet savklinge med efterløb vil få saven til at flytte sig
baglæns og vil save i alting, der kommer i vejen for den. Derfor er det
vigtigt at holde øje med savens efterløbstid.
Slibeskiver må ikke indsættes
SPeCIeLLe SIkkeRheDSANVISNINgeR foR BRug meD
DIAmANt SkæReSkIVe
ADVARSeL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige
vejledninger, også i den vedlagte brochure. I tilfælde af
manglende overholdelse af advarselshenvisningerne og instrukserne
er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere
brug.
Brug kun elektroværktøjet med den medfølgende
beskyttelsesskærm. Beskyttelsesskærmen skal være sikkert
anbragt på elektroværktøjet og indstillet sådan, at en
maksimal sikkerhed opnås med denne, dvs. at den mindst
mulige del af skæreskiven peger åbent mod brugeren.
Beskyttelsesskærmen skal beskytte brugeren mod brudstykker
og tilfældig kontakt med skæreskiven.Anvend kun diamant
skæreskiver til dit elektroværktøj. Selv om et tilbehør kan
fastgøres til elektroværktøjet, garanterer dette ikke en sikker
anvendelse.
Den tilladte hastighed for indsatsværktøjet skal mindst
være så høj som den maksimale hastighed, der er angivet
på elektroværktøjet. Tilbehør, der drejer hurtigere end tilladt, kan
brække og de enkelte dele flyve fra hinanden.
Diamant skæreskiver må kun anvendes til de anbefalede
anvendelsesmuligheder. f.eks.: Slib aldrig med sidefladen
på en skæreskive. Skæreskiver er bestemt til afslibning af
materiale med kanten på skiven. Hvis disse skæreskiver udsættes for
kraftpåvirkning på siden, kan de ødelægges.
Anvend altid ubeskadigede spændeflanger i den rigtige
størrelse til den skæreskive, du har valgt. Egnede flanger støtter
Årsager til og undgåelse af kast (kickback):
skæreskiven og reducerer derfor risikoen for brud på skæreskiven.
tilbageslag og tilsvarende sikkerhedsanvisninger
Den udvendige diameter og tykkelsen på indsatsværktøjet
skal svare til målene på dit elektroværktøj. Indsatsværktøjer med Tilbageslag er en pludselig reaktion, der skyldes at et roterende
forkert størrelse kan ikke afskærmes eller kontrolleres på tilstrækkelig indsatsværktøj - som f.eks. en slibeskive, slibetallerken, trådbørste
vis.
osv. - har sat sig fast eller er blokeret. Denne fastsættelse eller
Skæreskiver, flanger og andet tilbehør skal passe nøjagtigt på blokering fører til et pludseligt stop af det roterende indsatsværktøj.
dit elektroværktøjs slibespindel. Indsatsværktøjer, der ikke passer Herved accelererer det ukontrollerede elektroværktøj modsat
nøjagtigt på elektroværktøjets slibespindel, drejer ujævnt, vibrerer for indsatsværktøjets drejeretning på blokeringsstedet.
kraftigt og kan føre til at man mister kontrollen.
Hvis en slibeskive f.eks. sidder fast eller blokerer i et emne, kan
kanten på slibeskiven, der dykker ned i emnet, blive siddende
Anvend ikke indsatsværktøj, der er beskadiget. kontrollér
i dette, hvilket kan føre til at slibeskiven brækker af eller til et
før hver brug, om der er afsplintninger og revner på
tilbageslag. Slibeskiven bevæger sig så hen imod eller væk
indsatsværktøjet. Hvis du taber elektroværktøjet eller
indsatsværktøjet på gulvet, så skal du kontrollere, om det er beskadiget, fra betjeningspersonen, afhængigt af skivens drejeretning på
blokeringsstedet. I dette tilfælde kan slibeskiver også brække.
eller anvend et ubeskadiget indsatsværktøj. Når du har kontrolleret
indsatsværktøjet og har sat det ind i elektroværktøjet, så hold dig
Et kast (kickback) opstår som følge af forkert brug eller misbrug af
selv og personer, der befinder sig i nærheden, uden for niveauet, hvor maskinen. Det kan undgås ved at tage nedenstående forholdsregler.
indsatsværktøjet roterer. Lad nu elektroværktøjet køre i et minut med
hold godt fast i elektroværktøjet og sørg for at bringe
den højeste hastighed. Beskadiget indsatsværktøj brækker for det
din krop og dine arme i en position, hvor du kan modstå
meste inden for denne testtid.
tilbageslagskræfterne. Brug altid det ekstra håndtag,
Brug personlige værnemidler. Afhængigt af anvendelsen skal der
såfremt et sådan findes, for at opnå den størst mulige kontrol
bruges hel ansigtsskærm, øjenværn eller beskyttelsesbriller. Hvis det er over tilbageslagskræfterne eller reaktionsmomenterne
påkrævet skal der bæres støvmaske, høreværn, beskyttelseshandsker under opstarten. Betjeningspersonen kan kontrollere
eller specialforklæde, der kan holde små slibe- og materialepartikler tilbagslags- og reaktionskræfterne ved at træffe egnede
væk fra din krop. Øjnene skal beskyttes mod udslyngede
forsigtighedsforanstaltninger.
fremmedlegemer, der opstår under de forskellige anvendelser. StøvSørg for at din hånd aldrig kommer i nærheden af det
eller åndedrætsmaske skal kunne filtrere støvet, der opstår under
roterende indsatsværktøj. Indsatsværktøjet kan bevæge sig hen
anvendelsen. Udsættes du i lang tid for megen støj, kan det medføre
over din hånd ved et tilbageslag.
tab af hørelsen.
Sørg for at din krop ikke befinder sig i det område, hvor
Sørg for at andre personer befinder sig i en sikker afstand
elektroværktøjet bevæger sig ved et tilbageslag. Tilbageslaget
til dit arbejdsområde. enhver person, der går ind på dit
driver elektroværktøjet frem i den modsatte retning af slibeskivens
arbejdsområde, skal bruge personlige værnemidler. Brudstykker
bevægelse på blokeringsstedet.
fra emnet eller brækkede indsatsværktøjer kan flyve væk og medføre
Vær særlig forsigtig, når du arbejder i områder med hjørner,
tilskadekomst også uden for det direkte arbejdsområde.
skarpe kanter osv. undgå at indsatsværktøjet slås tilbage
hold altid kun fast på maskinen på de isolerede
fra emnet og sætter sig fast. Det roterende indsatsværktøj er
håndtagsflader, når der skal saves i emner, hvor der er risiko
tilbøjeligt til at sætte sig fast, når det bruges i hjørner, ved skarpe
for at skæreværktøjet kan komme i kontakt med strømførende
kanter eller hvis det springer tilbage. Dette fører til at man mister
ledninger eller apparatets eget kabel. Ved kontakt med en
kontrollen eller til et tilbageslag.
strømførende ledning står metaldelene på maskinen også under
Anvend ikke en kædesavklinge eller en tandet savklinge. Et
spænding og giver et elektrisk stød.
sådant indsatsværktøj fører ofte til et tilbageslag eller at man mister
Sørg for at holde netkablet væk fra roterende indsatsværktøj.
kontrollen over elektroværktøjet.
Hvis du mister kontrollen over elektroværktøjet, kan netkablet blive
skåret over eller hænge fast i elektroværktøjet og din hånd eller arm undgå en blokering af skæreskiven eller et for højt tryk.
forsøg ikke at foretage meget dybe snit. En overbelastning af
kan blive trukket ind i det roterende indsatsværktøj.
skæreskiven forøger belastningen af denne og dens tilbøjelighed til
Læg aldrig elektroværktøjet fra dig, før indsatsværktøjet er
at sætte sig fast eller blokere. Dette fører igen til en større mulighed
standset helt. Det roterende indsatsværktøj kan komme i kontakt
for et tilbageslag eller brud på slibeskiven.
med fralægningsoverfladen, og ved dette kan du miste kontrollen over
hvis skæreskiven sidder i klemme eller du afbryder arbejdet,
elektroværktøjet.
så sluk for elektroværktøjet og hold det roligt, indtil skiven
Lad ikke elektroværktøjet køre, mens du bærer det. Dit tøj kan
er stoppet. forsøg aldrig at trække den stadigt roterende
ved en tilfældig kontakt blive hængende i det roterende indsatsværktøj,
skæreskive ud af snittet, da dette kan føre til et tilbageslag.
og indsatsværktøjet kan bore sig ind i din krop.
Find frem til årsagen til at skæreskiven er klemt fast og afhjælp
Rengør regelmæssigt ventilationsåbningerne på dit
denne.
elektroværktøj. Motorens ventilator trækker støv ind i kabinettet, og
tænd ikke for elektroværktøjet igen, så længe det befinder
store mængder metalstøv kan føre til elektriske risici.
sig i emnet. Lad først skæreskiven nå op på sit fulde
Anvend ikke elektroværktøjet i nærheden af brændbare
omdrejningstal, før du forsigtigt fortsætter snittet. Ellers
materialer. Gnister kan antænde disse materialer.
kan skiven sætte sig fast, springe ud af emnet eller forårsage et
Brug ikke indsatsværktøj, der kræver flydende kølemidler.
tilbageslag.
Anvendelsen af vand eller andre flydende kølemidler kan føre til
elektrisk stød.
Dansk
49
Dan
understøt plader eller store emner for at reducere risikoen
for et tilbageslag som følge af en fastklemt skæreskive. Store
emner kan bøje sig under deres egen vægt. Emnet skal understøttes
på begge sider, altså både i nærheden af snittet og ved kanten.
Vær særlig forsigtig ved „lommesnit“ i eksisterende
vægge eller andre områder, som man ikke kan se ind i. Den
neddykkende skæreskive kan forårsage et tilbageslag, når der skæres
i gas- eller vandledninger, elektriske ledninger eller andre genstande.
Fibercement-saven kan anvendes til skæring af træ eller fibercement
med en cirkulær savklinge. Alternativt kan den anvendes til skæring
af sten med et diamantskær.
Produktet må ikke anvendes på anden måde og til andre formål end
foreskrevet.
Ce-koNfoRmItetSeRkLæRINg
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med følgende normer eller norma-tive
dokumenter. EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 , i henhold til bestemmelserne i
direktiverne 2006/42/EF, 2004/108/EØF
Winnenden, 2010-05-07
NettILSLutNINg
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Autoriseret til at udarbejde de tekniske
dokumenter.
.
Tilslutning må kun foretages til enfaset vekselstrøm og kun til
en netspænding, som er i overensstemmelse med angivelsen
på mærkepladen. Tilslutning kan også ske til stikdåser uden
beskyttelseskontakt, da kapslingsklasse II foreligger.
VeDLIgehoLDeLSe
Må udelukkende renses med en tør klud. Nogle rengøringsmidler
beskadiger kunststof eller andre isolerede dele. Apparatet skal holdes
rent og tørt, frit for olie og fedt.
Brug kun AEG tilbehør og reservedele. Lad de komponenter, hvis
udskiftning ikke er blevet beskrevet, udskifte hos Atlas Copco service
(se kundeserviceadresser).
Ved opgivelse af type nr. der er angivet på maskinens effektskilt,
kan De rekvirere en reservedelstegning, ved henvendelse til: AEG
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,
Germany.
Dansk
50
Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.
Benyt egnet åndedrætsværn.
Når der arbejdes med maskinen, skal man have
beskyttelsesbriller på.
tILtæNkt foRmÅL
Dan
SymBoLeR
Før ethvert arbejde ved maskinen skal stikket tages ud
af stikdåsen.
Tilbehør - Ikke inkluderet i leveringsomfanget, kab købes
som tilbehør.
Elværktøj må ikke bortskaffes som almindeligt affald!
I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om
bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter
og gældende national lovgivning skal brugt lværktøj
indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner
miljøet mest muligt.
tekNISke DAtA
mBS 30 turbo
Nominell inngangseffekt
Tomgangsturtall
Sagblad-ø x hull-ø
Diamantkappeskive-ø x hull-ø
Kuttdybde ved 90°
Kuttdybde ved 45°
Vekt uten nettkabel
fibersementsag
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
Støy/Vibrasjonsinformasjon
Måleverdier fastslått i samsvar med EN 60 745.
Det typiske A-bedømte støynivået for maskinen er:
Lydtrykknivå (K = 3 dB(A))
94 dB(A)
Lydeffektnivå (K = 3 dB(A))
105 dB(A)
Bruk hørselsvern!
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger) beregnet jf.
EN 60745.
Svingningsemisjonsverdi ah
3,7 m/s2
Serrar madeira:
1,5 m/s2
Usikkerhet K =
4,5 m/s2
Kutting av stein:
1,5 m/s2
Usikkerhet K =
ADVARSeL
Svingningsnivået som er angitt i denne instruksjonen er målt i overensstemmelse med målemetoden normert i direktiv EN 60745 og
kanbrukes til å sammenligne elektromaskiner med hverandre. Den egne seg også for en foreløbig vurdeing av svingninsbelastingnDet angitte
svingningsnivået representerer de hovedsaklige bruk av elektroverktøyet. Men anvendes elektroverktøyet for ndre bruk med avvikende
utskiftbare verktøy eller vedlikehodet er utilstrekkelig, kan svngningsnivået ære avvkeneDette kan forhøye svingningsbelastning betydelig
over hele arbeidsperioden. For en nøyaktig vurdering av svingningsbelastningen må også det tas henyn til tiden apparatet er avslått eller står
på, men ikke er i bruk. Dett kan redusere svingningsbelastningenbetydelig over hel arbeidserioeInnfør også ekstra sikkerhetstiltak for
å beskytte bruker mot utvirkingen av svingningene. Disse kan f.eks. være: vedlikehold av elektroverktøyet og det utskiftbare verktøyet, holde
hendene varme, organisasjon av arbeidsforløpet.
ADVARSeL! Les alle sikkerhetsinstrukser og
bruksanvisninger, også de i den vedlagte brosjyren.
Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger
kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.
ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.
SPeSIeLLe SIkkeRhetSINStRukSeR foR BRuk meD
SIRkeLSAgeBLAD
Sageprosess
fARe: Pass på at hendene ikke kommer inn i
sagområdet og opp i sagbladet. hold ekstrahåndtaket eller
motorhuset fast med den andre hånden. Når begge hendene
Bruk hørselsvern. Støy kan føre til tap av hørselen
holder sirkelsagen, kan sagbladet ikke skade hendene.
Støv som oppstår under arbeidet er ofte helsefarlig og bør
Ikke grip under arbeidsstykket. Vernedekselet kan ikke beskytte
ikke komme inn i kroppen. Bruk støvavsug og i tillegg egnete
deg mot sagbladet under arbeidsstykket.
støvbeskyttelsesmaske. Fjern oppsamlet støv grundig, f. eks.
tilpass skjæredybden til tykkelsen på arbeidsstykket. Det skal
oppsuging.
være mindre enn en full tannhøyde synlig under arbeidsstykket.
Stikkontakter utendørs må være utstyrt med feilstrømhold aldri arbeidsstykket som skal sages fast med hånden
sikkerhetsbryter (FI,RCD,PRCD). Dette forlanges av
installasjonsforskriften for elektroanlegg. Vennligst følg dette når du eller over benet. Sikre arbeidsstykket på et stabilt underlag.
Det er viktig å feste arbeidsstykket godt for å minimere faren ved
bruker vårt apparat.
kroppskontakt, fastklemming av sagbladet eller hvis du mister
Trekk støpslet ut av stikkontakten før du begynner arbeider på
kontrollen.
maskinen.
hold apparatet i de isolerte holdeflatene, når det arbeides
Maskinen må være slått av når den koples til stikkontakten.
på steder hvor elektroverktøyet kan treffe skjulte
Hold ledningen alltid vekk fra maskinens virkeområde. Før ledningen strømledninger. Kontakt med en ledning som er under spenning,
alltid bakover fra maskinen.
kan også sette metalldeler til apparatet under spenning og føre til et
elektrisk slag.
Kontroller apparat, tilkoplingsledning, skjøteledning og støpsel for
skader og aldring før bruk. La en fagmann reparere skadete deler.
Ved langsskjæring må du alltid bruke et anlegg eller en rett
kantføring. Dette forbedrer skjærenøyaktigheten og reduserer
Ikke bruk verktøy som ikke er i tråd med egenskapene i denne
muligheten til at sagbladet klemmer.
bruksanvisningen.
På-/av-bryteren må ikke klemmes fast under håndholdt drift.
SPeSIeLLe SIkkeRhetSheNVISNINgeR
Norsk
51
Nor
Bruk alltid sagblad med rett størrelse og med passende
festehull (f.eks. stjerne-formet eller rund). Sagblad som ikke
passer sammen med sagens montasjedeler, går urundt og fører til
tap av kontrollen.
Bruk aldri skadede eller gale sagblad-underlagsskiver
eller -skruer. Sagblad-underlagsskivene og -skruene ble spesielt
konstruert for denne sagen, slik at det oppnås en optimal ytelse og
driftssikkerhet.
Nor
Årsaker og respektive sikkerhetsinstrukser:
- Et tilbakeslag er en plutselig reaksjon fra et sagblad som har hengt
seg opp, klemt seg fast eller er galt innrettet, og som fører til at en
ukontrollert sag løftes opp og beveger seg ut av arbeidsstykket og i
retning av brukeren.
- Hvis et sagblad henger seg opp eller klemmer seg fast i en
sagespalte som lukkes, blokkerer sagen og motorkraften slår sagen
tilbake i retning av brukeren.
- Hvis et sagblad dreies galt eller rettes galt opp i sagsnittet,
kan tennene til bakre sagbladkant kile seg fast i overflaten til
arbeidsstykket, slik at sagbladet beveger seg ut av sagespalten og
sagen springer tilbake i retning av brukeren.
Et tilbakeslag er resultat av en gal eller feilaktig bruk av sagen.
Det kan unngås ved å følge egnede sikkerhetstiltak som beskrevet
nedenstående.
hold sagen godt fast og plasser armene dine i en stilling som
kan ta imot tilbakeslagskrefter. Opphold deg alltid på siden
av et sagblad, la aldri sagbladet være i en linje med kroppen din.
Ved et tilbakeslag kan sirkelsagen rykke bakover, men brukeren kan
beherske tilbakeslagskreftene, hvis det ble utført egnede tiltak.
hvis et sagblad klemmer fast eller sagingen avbrytes av
andre grunner må du slippe på-/av-bryteren og holde sagen
rolig i materialet til sagbladet står helt stille. forsøk aldri å
fjerne sagen fra et arbeidsstykke eller trekke den bakover
så lenge sagbladet beveger seg eller det kan oppstå et
tilbakeslag. Finn årsaken til at sagbladet er klemt fast og fjern
denne årsaken med egnede tiltak.
hvis du vil starte en sag som står fast i arbeidsstykket
igjen, sentrerer du sagbladet i sagespalten og kontrollerer
om sagtennene ikke har kilt seg fast i arbeidsstykket. Hvis
sagbladet klemmer seg fast, kan det bevege seg ut av arbeidsstykket
eller forårsake et tilbakeslag når sagen starter igjen.
Støtt store plater for å redusere risikoen for tilbakeslag fra
et fastklemt sagblad. Store plater kan bøyes av sin egen vekt.
Platene må støttes på begge sider, både i nærheten av sagespalten
og på kanten.
Bruk ikke butte eller skadede sagblad. I en for smal sagespalte
forårsaker sagblad med butte eller galt opprettede tenner stor
friksjon, fastklemming av sagbladet eller tilbakeslag.
trekk fast skjæredybde- og skjærevinkelinnstillingene fast
før sagingen. Hvis innstillingene forandrer seg i løpet av sagingen,
kan sagbladet klemmes fast og det kan oppstå et tilbakeslag.
Vær spesielt forsiktig når du utfører en „innstikksaging“ i et
skjult område, f.eks. en eksisterende vegg. Det innstikkende
sagbladet kan blokkere ved saging i skjulte objekter og forårsake et
tilbakeslag.
Norsk
52
funksjonen til den nedre vernehetten
før hver bruk må du kontrollere om det nedre vernedekselet
stenger helt. Ikke bruk sagen hvis det nedre vernedekselet
ikke kan beveges fritt og ikke stenger straks. Klem og bind
nedre vernedeksel aldri fast i åpnet posisjon. Hvis sagen skulle falle
ned på bakken ved en feiltagelse, kan det nedre vernedekselet bøyes.
Åpne vernedekselet med tilbaketrekkingsarmen og pass på at det kan
beveges fritt og ikke berører verken sagblad eller andre deler i alle
skjærevinkler og -dybder.
kontroller fjærens funksjon for nedre vernedeksel.
La maskinen gjennomgå service før bruk, hvis nedre
vernedeksel og fjær ikke virker feilfritt. Skadede deler, klebrige
avleiringer eller sponhauger medfører at nedre vernedeksel reagerer
forsinket.
Åpne det nedre vernedekselet manuelt kun ved spesielle
snitt, som „innstikk- og vinkelsnitt“. Åpne det nedre
vernedekselet med tilbaketrekkingsarmen og slipp den når
sagbladet er trengt inn i arbeidsstykket. Ved alle andre typer
saging må det nedre vernedekselet fungere automatisk.
Legg ikke sagen på arbeidsbenken eller gulvet uten at nedre
vernedeksel dekker over sagbladet. Et ubeskyttet sagblad som
fortsatt roterer beveger sagen i motsatt retning av skjæreretningen
og sager alt som er i veien. Ta hensyn til tiden sagen fortsatt roterer
etter at den er slått av.
Bruk ikke slipeskiver.
SPeSIeLLe SIkkeRhetSINStRukSeR foR BRuk meD
DIAmANtkAPPeSkIVe
ADVARSeL! Les alle sikkerhetsinstrukser og bruksanvisninger,
også de i den vedlagte brosjyren. Feil ved overholelsen av
advarslene og nedenstående anvisninger kan medøre elektriske
støt, brann g/eller alvorige skde.Ta godt vare på alle advarslene og
informasjonene.
elektroverktøyet må kun benyttes med den vedlagte
vernehetten. Vernehetten må festes godt til
elektroverktøyet og innstilles slik at best mulig sikkerhet
oppnås, dvs. at en så liten del av kappeskiven som mulig vises
åpent mot operatøren. Vernehetten skal beskytte operatøren mot
bruddstykker og tilfeldig kontakt med kappeskiven.
Benytt kun diamant-kappeskiver til ditt elektroverktøy. Det
at tilbehøret kan festes til ditt elektroverktøy, betyr ikke nødvendigvis
at bruken av det er sikker.
Det tillatte omdreiningstallet til elektroverktøyet må være
minst så høyt som det maksimale omdreiningstallet som er
oppgitt på elektroverktøyet. Tilbehør som dreier seg raskere enn
tillatt kan brekke og slynges rundt.
Diamant-kappeskivene får kun benyttes for de anbefalte
bruksmulighetene f. eks.: Slip aldri med kappeskivens
sideflate. Kappeskivene er ment brukt til materialsliping med
skivekanten. Hvis slipelegemet påvirkes fra siden, kan det brekke.
Bruk alltid uskadete spenneflenser i riktig størrelse for
den valgte kappeskiven. Egnete flenser støtter kappeskiven og
reduserer faren for at kappeskiven brekker.
Det ytre tverrsnittet og tykkelsen til verktøyet som benyttes
må overholde målene til elektroverktøyet ditt. Verktøy som er
målt feil kan ikke avskjermes eller kontrolleres riktig.
kappeskiver, flenser og annet tilbehør må passe nøyaktig
på slipespindelen til elektroverktøyet ditt. Verktøy som
ikke passer nøyaktig på slipespindelen til elektroverktøyet dreier
seg uregelmessig, vibrerer sterkt og kan medføre at man mister
kontrollen.
Ikke bruk skadet verktøy. kontroller om verktøyet som skal
brukes har splitter og sprekker. hvis elektroverktøyet eller
verktøyet som skal brukes faller ned, må du kontrollere
om det er skadet eller bruk uskadet verktøy. Når du har
kontrollert og satt inn verktøyet, må du og andre personer
som befinner seg i nærheten oppholde dere utenfor nivået
til det roterende verktøyet og la elektroverktøyet gå på
maksimal hastighet i ett minutt. Skadet verktøy brekker for det
meste i løpet av denne testperioden.
Benytt alltid personlig verneutstyr. Alt etter bruk må du
benytte visir, øyebeskyttelse eller vernebriller. Ved behov
må du bruke støvmaske, arbeidshasker eller spesialforkle,
som hindrer at du skades av små slipe og materialpartikler.
Øynene må beskyttes mot slyngende fremmedelementer
som kan oppstå under ulik bruk. Støv- og åndedrettsmaske
må filtrere støvet som oppstår under bruk. Hvis du utsettes for
sterk støy over lengre tid, kan det medføre redusert hørsel.
Pass på at andre personer holder seg på sikker avstand
fra arbeidsområdet ditt. enhver person som går inn i
arbeidsområdet må ha på seg personlig verneutstyr. Deler av
arbeidsstykker eller verktøy som har brukket kan slynges rundt og
forårsake skader utenfor det direkte arbeidsområdet.
hold maskinen kun på de isolerte gripeflatene, hvis du
utfører arbeid der skjæreverktøyet kan treffe på skjulte
strømledninger eller den egne maskinledningen. Kontakt med
en spenningsførende ledning setter også maskinens metalldeler
under spenning og fører til elektriske støt.
hold strømkabelen borte fra roterende verktøy. Hvis du mister
kontrollen over apparatet, kan strømkabelen kuttes eller berøres
og hånden eller armen din kan trekkes inn i der roterende verktøyet.
Legg aldri fra deg elektroverktøyet før verktøyet har stanset
helt. Det roterende verktøyet kan komme i kontakt med underlaget,
noe som kan medføre at du mister kontrollen over elektroverktøyet.
elektroverktøyet må ikke være i gang når du bærer det.
Klærne dine kan trekkes inn i det roterende verktøyet ved tilfeldig
kontakt og verktøyet kan bore seg inn i kroppen din.
Rengjør ventilasjonsspaltene til elektroverktøyet ditt
regelmessig. Motorviften suger inn støv i kabinettet og en stor
opphoping av metallstøv kan medføre elektriske farer.
Ikke benytt elektroverktøyet i nærheten av brennbare
materialer. Gnister kan antenne disse materialene.
Ikke bruk verktøy som krever flytende kjølemidler. Bruk av
vann eller andre flytende kjølemidler kan medføre elektrisk støt.
Årsaker til tilbakeslag og hvordan tilbakeslag kan unngås.
tilbakeslag og respektive sikkerhetsinstrukser:
Tilbakeslag er den plutselige reaksjonen ved festhaking eller
blokkering av det roterende verktøyet, som slipeskive, slipetallerken,
stålbørste osv. Festhaking eller blokkering medfører at det
roterende verktøyet stanser umiddelbart. Dermed slynges et
ukontrollert elektroverktøy mot verktøyets rotasjonsretning i retning
blokkeringsstedet.
Hvis f. eks. en slipeskive henger seg fast i arbeidsstykket eller
blokkerer det, kan slipeskivekanten som trengt seg inn eller satt seg
fast i arbeidsstykket og derved brekker slipeskiven eller det medfører
et tilbakeslag. Slipeskiven beveger seg i retning av eller vekk fra
operatøren, alt etter skivens rotasjonsretning på blokkeringsstedet.
Dette kan også medføre at slipeskiven brekker.
Et tilbakeslag er resultat av en gal eller feilaktig bruk av sagen.
Det kan unngås ved å følge egnede sikkerhetstiltak som beskrevet
nedenstående.
hold elektroverktøyet godt fast og hold kroppen og
armene dine i en slik posisjon at du kan fange opp
tilbakeslagskreftene. Bruk alltid tilleggsgrepet,
hvis det finnes, for å ha størst mulig kontroll over
tilbakeslagskreftene eller reaksjonsmomentene ved
oppstart. Ved egnete forsiktighetstiltak kan operatøren beherske
tilbakeslags- og reaksjonskreftene.
hold aldri hånden i nærheten av elektroverktøy som roterer.
Verktøyet kan bevege seg over hånden din ved tilbakeslag.
unngå at kroppen din befinner seg i det området hvor
elektroverktøyet beveges i tilfelle tilbakeslag. Tilbakeslaget
driver elektroverktøyet i motsatt retning av bevegelsen til slipeskiven
på blokkeringsstedet.
Arbeid spesielt forsiktig i områder som hjørner, skarpe kanter
osv. Unngå at verktøy slås tilbake fra arbeidsstykket og klemmes
fast. Det roterende verktøyet har tendens til å klemme seg fast ved
hjørner, skarpe kanter eller når det preller av. Dette medfører at man
kan miste kontrollen eller det oppstår tilbakeslag.
Ikke bruk sagbleadet med kjeder eller tenner. Slike verktøy
forårsaker ofte et tilbakeslag eller at man mister kontrollen over
elektroverktøyet.
unngå at kappeskiven blokkeres eller for høyt presstrykk.
Ikke skjær for dype kutt. Overbelastning av kappeskiven øker slitasjen
og øker risikoen for fastklemming eller blokkering og dermed
muligheten for et tilbakeslag eller brudd på slipelegemet.
hvis kappeskiven er fastklemt eller du avbryter arbeidet,
må du slå av apparatet og holde det rolig til skiven har
stanset helt. forsøk aldri å trekke kappeskiven ut av snittet.
Det vil kan medføre tilbakeslag. Finn og utbedre årsaken til at
fastklemmingen oppsto.
Ikke slå på elektroverktøyet igjen mens det befinner
seg i arbeidsstykket. La kappeskiven komme opp i sitt fulle
omdreiningstall, før du fortsetter snittet forsiktig. Ellers kan
skiven sette seg fast, hoppe ut av arbeidsstykket eller forårsake et
tilbakeslag.
Støtt platene eller større arbeidsstykker, for å redusere
risikoen for et tilbakeslag grunnet en inneklemt
kappeskive. Store arbeidsstykker kan bøye seg under sine gen vekt.
Arbeidsstykket må støttes på begge sider, både nær kappesnittet og
på kanten.
Vær spesielt forsiktig ved „lommesnitt“ i bestående vegger
eller andre områder som ikke er synlige. Hvis kappeskiven
trenger inn i gass- eller vannledninger, elektriske ledninger eller
andre objekter kan medføre et tilbakeslag.
Norsk
53
Nor
foRmÅLSmeSSIg BRuk
Denne fibersementsagen kan brukes til å skjære rette snitt i tre, stein
og fiberbetong med et sirkelsagblad. Den kan også brukes til å skjære
stein ved bruk av et diamantskjæreblad.
Dette apparatet må kun brukes til de oppgitte formål.
Ce-SAmSVARSeRkLæRINg
Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet stemmer overens med
de følgende normer eller normative dokumenter. EN 60745, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-2-3, i henhold til
bestemmelsene i direktivene 2006/42/EF, 2004/108/EF
Winnenden, 2010-05-07
Nor
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Autorisert til å utarbeide den tekniske
dokumentasjonen.
NettILkoPLINg
Må kun rengjøres med en tørr klut. Mange typer rengjøringsmidler
skader plast eller andre isolerte deler. Hold apparatet rent og tørt og
fritt for olje og fett.
Bruk kun AEG tilbehør og reservedeler. Komponenter der utskiftning
ikke er beskrevet skal skiftes ut hos AEG kundeservice (se brosjyre
garanti/kundeserviceadresser).
Ved behov kan du be om en eksplosjonstegning av apparatet
hos din kundeservice eller direkte hos AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany. Oppgi
maskintype og det tisifrete nummeret på typeskiltet.
SymBoLeR
,
Les nøye gjennom bruksanvisningen før
maskinen tas i bruk.
Bruk derfor vernemaske som er egnet for
støv.
Bruk alltid vernebrille når du arbeider med
maskinen.
Trekk støpslet ut av stikkontakten før du
begynner arbeider på maskinen.
Tilbehør - inngår ikke i leveransen, anbefalt
komplettering fra tilbehørsprogrammet.
Kast aldri elektroverktøy i
husholdningsavfallet! I henhold til EUdirektiv 2002/96/EF om kasserte elektriske
og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må
elektroverktøy som ikke lenger skal
brukes, samles separat og returneres til et
miljøvennlig gjenvinningsanlegg.
Norsk
54
tekNISke DAtA
mBS 30 turbo
Nominell upptagen effekt
Obelastat varvtal
Sågklinga-ø x hål-ø
ø diamantkapskiva x ø hål
Skärdjup vid 90°
Skärdjup vid 45°
Vikt utan nätkabel
fibercementsåg
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
Buller-/vibrationsinformation
Mätvärdena har tagits fram baserande på EN 60 745.
A-värdet av maskinens ljudnivå utgör:
94 dB(A)
Ljudtrycksnivå (K = 3 dB(A))
105 dB(A)
Ljudeffektsnivå (K = 3 dB(A))
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre riktningar) framtaget
enligt EN 60745.
Vibrationsemissionsvärde ah
3,7 m/s2
Sågning i trä:
1,5 m/s2
Onoggrannhet K=
4,5 m/s2
Skära i sten:
1,5 m/s2
Onoggrannhet K=
VARNINg
Den i de här anvisningarna angivna vibrationsnivån har uppmätts enligt ett i EN 60745 normerat mätförfarande och kan användas vid
jämförelse mellan olika elverktyg. Nivån är även lämplig att använda vid en preiminär bedömning av virationsbelstninenDen angivna
vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av det aktuella elverktyget. Men om elverktyget ska användas i andra
användningsområden, tillsammns med avvikande insatsverktyg eller efter otillräckligt underhåll, kan vibrationsniån skilja sig. Det kan öka
vibrationsbelasningen betydligt undr hela arbtstienFör att få en exaktare bedömning av vibrationsbelastningen ska även den tid beaktas,
under vilken elverktyget är avstängt eler är påslaget, utan att det verkligen används. Det kan reduera vibrationsbelastningen betdligt
under hel arbetside.Lägg som skydd för användaren fast extra säkerhetsåtgärder mot vibrationernas verkan, som till exempel: underhåll av
elverktyg och insatsverktyg, varmhållning av händer och organisering av arbetsförlopp.
VARNINg! Läs alla säkerhetsanvisningar och andra
tillhörande anvisningar, även de i den medföljande
broschyren. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.
förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
SäRSkILDA SäkeRhetSANVISNINgAR fÖR
ANVäNDNINg meD CIRkeLSÅgBLAD
Sågprocess
fARA: håll händerna på betryggande avstånd
från sågområdet och sågklingan. håll andra handen på
stödhandtaget eller motorhuset. Om båda händerna hålls på
sågen kan de inte skadas av sågklingan.
Bär hörselskydd. Bullerbelastning kan orsaka hörselskador.
för inte in handen under arbetsstycket. Klingskyddet kan under
Dammet som uppkommer vid arbeten med denna maskin kan vara
skadligt för hälsan om de når kroppen. Använd ett utsugningssystem arbetsstycket inte skydda handen mot sågklingan.
och bär skyddsmask. Avlägsna kvarblivande damm med t.ex. en
Anpassa sågdjupet till arbetsstyckets tjocklek. Den synliga
dammsugare.
delen av en tand under arbetsstycket måste vara mindre än en hel
Anslut alltid verktyget till via en felströmbrytare (FI, RCD, PRCD) vid tand.
användning utomhus.
Arbetsstycket som ska sågas får aldrig hållas i handen eller
över benen. Säkra arbetsstycket på ett stabilt underlag. Det
Drag alltid ur kontakten när du utför arbeten på maskinen.
är viktigt att arbetsstycket hålls fast ordentligt för undvikande av
Maskinen skall vara frånkopplad innan den anslutes till väggurtag.
kontakt med kroppen, inklämning av sågklinga eller förlorad kontroll
Nätkabeln skall alltid hållas ifrån arbetsområdet. Lägg kabeln bakåt i över sågen.
förhållande till arbetsriktningen.
håll fast apparaten med hjälp av de isolerade greppytorna
Bryt alltid strömmen vid ombyggnads- och servicearbeten.
när du utför arbeten där arbetsverktyget skulle kunna
Verktyg, vars värden inte överensstämmer med data i denna
träffa på dolda elledningar. Om man kommer i kontakt med en
bruksanvisning, får ej användas.
spänningsförande ledning, så kan även de delar på verktyget som är
av metall bli spänningsförande och leda till att man får en elektrisk
Lås ej strömbrytaren vid sågning för hand.
stöt.
Vid längsriktad sågning ska alltid ett anslag eller en rak
kantstyrning användas. Detta förbättrar snittnoggrannheten och
minskar risken för att sågklingan kommer i kläm.
SäkeRhetSutRuStNINg
Svenska
55
Sve
Sve
Använd alltid sågklingor med rätt storlek och lämpligt
infästningshål (t.ex. i stjärnform eller rund). Sågklingor som
inte passar till sågens monteringskomponenter roterar orunt och
leder till att kontrollen förloras över sågen.
Använd aldrig skadade eller felaktiga underläggsbrickor eller
skruvar för sågklingan. Underläggsbrickorna och skruvarna för
sågklingan har konstruerats speciellt för denna såg för optimal effekt
och driftsäkerhet.
orsaker och motsvarande säkerhetsanvisningar:
- ett bakslag är en plötslig reaktion hos en sågklinga som hakat
upp sig, klämts fast eller är fel inriktad och som leder till att sågen
okontrollerat lyfts upp ur arbetsstycket och kastas mot användaren;
- om sågklingan hakar upp sig eller kläms fast i sågspåret som går
ihop, kommer klingan att blockera varefter motorkraften kastar
sågen i riktning mot användaren;
- om sågklingan snedvrids i sågspåret eller är fel inriktad, kan
tänderna på sågklingans bakre kant haka upp sig i arbetsstyckets
yta varvid sågklingan går ur sågspåret och hoppar bakåt mot
användaren.
Bakslag uppstår till följd av missbruk eller felaktig hantering av
sågen. Detta kan undvikas genom skyddsåtgärder som beskrivs
nedan.
håll stadigt i sågen med båda händerna och håll
armarna i ett läge som möjliggör att hålla stånd mot de
bakslagskrafter som eventuellt uppstår. Stå alltid på sidan
om sågklingan; håll aldrig sågklingan i linje med kroppen. Vid ett
bakslag kan cirkelsågen hoppa bakåt men användaren kan behärska
bakslagskraften om lämpliga åtgärder vidtagits.
om sågklingan kommer i kläm eller sågning avbryts av
annan orsak, släpp till-från strömställaren och håll kvar
sågen i arbetsstycket tills sågklingan stannat fullständigt.
försök aldrig dra sågen ur arbetsstycket eller bakåt så länge
sågklingan roterar eller risk finns för att bakslag uppstår.
Lokalisera orsaken för inklämd sågklinga och avhjälp felet.
Vill du återstarta en såg som sitter i arbetsstycket centrera
sågklingan i sågspåret och kontrollera att sågklingans tänder
inte hakat upp sig i arbetsstycket. Är sågklingan inklämd kan
den gå upp ur arbetsstycket eller orsaka bakslag vid återstart av
sågen.
Stöd stora skivor för att reducera risken för ett bakslag till
följd av inklämd sågklinga. Stora och tunga skivor kan böjas ut.
Skivorna måste därför stödas på båda sidorna både i närheten av
sågspåret och vid skivans kanter.
Använd inte oskarpa eller skadade sågklingor. Sågklingor med
oskarpa eller fel inriktade tänder medför till följd av ett för smalt
sågspår ökad friktion, inklämning av sågklingan och bakslag.
före sågning påbörjas dra stadigt fast
inställningsanordningarna för sågdjup och snittvinkel.Om
inställningarna förändras under sågning kan sågklingan klämmas
fast och orsaka bakslag.
Var speciellt försiktig vid „insågning“ på ett dolt område,
t.ex. i en färdig vägg. Den inträngande sågklingan kan blockera
vid sågning i dolda objekt och förorsaka bakslag.
Svenska
56
funktion för den nedre skyddshuven
kontrollera innan sågen används att det undre klingskyddet
stänger felfritt. Sågen får inte tas i bruk om det undre
klingskyddet inte är fritt rörligt och inte stängs omedelbart.
kläm eller bind inte fast det undre klingskyddet i öppet
läge. Om sågen av misstag faller ner på golvet finns risk att
det undre klingskyddet deformeras. Öppna klingskyddet med
återdragningsspaken och kontrollera att det är fritt rörligt och att
det vid alla snittvinklar och snittdjup varken berör sågklingan eller
andra delar.
kontrollera funktionen på fjädern till det undre
klingskyddet. Låt sågen repareras innan den tas i bruk om undre
klingskyddet eller fjädern inte fungerar felfritt. Skadade delar,
klibbiga avlagringar eller anhopning av spån kan hindra det undre
klingskyddets rörelse.
Öppna det undre klingskyddet för hand endast vid speciella
snitt som t.ex. „Insågning och vinkelsnitt“. Öppna det undre
klingskyddet med återdragningsspaken och släpp den så fort
sågklingan gått in i arbetsstycket. Vid all annan sågning måste det
undre klingskyddet fungera automatiskt.
Se till att sågklingan skyddas av det undre klingskyddet när
sågen läggs bort på arbetsbänk eller golv. En oskyddad och
roterande sågklinga förflyttar sågen bakåt och kan såga allt som är i
vägen. Beakta även sågens eftergång.
Slipskivor får inte användas!
SäRSkILDA SäkeRhetSANVISNINgAR fÖR
ANVäNDNINg meD DIAmANtkAPSkIVA
VARNINg! Läs alla säkerhetsanvisningar och andra
tillhörande anvisningar, även de i den medföljande
broschyren. Fel so uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte
följts an orsaka elstöt, brand och/eler allvarligakroppskadrFörvara
alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Använd endast elverktyget med medföljande skyddshuv.
Skyddshuven ska monteras säkert på elverktyget och ställas
in så att så stor säkerhet som möjligt uppnås, dvs. en så
liten del av kapskivan som möjligt pekar mot användaren.
Skyddshuven ska skydda användaren mot brottstycken och oavsiktlig
kontakt med kapskivan.
Använd endast diamant-kapskivor för ditt elektroverktyg.
Bara för att du kan sätta fast tillbehöret på elektroverktyget,
garanterar ingen säker användning.
Det tillåtna varvtalet för insatsverktyget måste minst vara
så högt som angivet högsta varvtal på elektroverktyget.
Tillbehör som roterar snabbare än tillåtet, kan gå sönder och flyga
omkring.
Diamantkapskivor får endast användas för avsett
användningsområde. Slipa t.ex. aldrig med sidan på en
kapskiva. Kapskivor är avsedda för materialkapning med skivas
kant. Sidokrafter mot lipskivan ka bryt dn
Använd alltid felfria spännflänsar i rätt storlek för den valda
kapskivan. Lämpliga flänsar stöder kapskivan och minskar risken för
brott av kapskivan.
Insatsverktygets ytterdiameter och tjocklek ska
överensstämma med måttuppgifterna för elverktyget. Ett
felaktigt dimensionerat insatsverktyg kan inte avskärmas eller
kontrolleras i tillräcklig utsträckning.
kapskivor, flänsar och andra tillbehör ska passa exakt till
elverktygets slipspindel. Insatsverktyg som inte passar exakt till
elverktygets slipspindel, roterar oämnt, vibrerar mycket kraftigt och
kanleda till att du frlorar kotrole
Använd aldrig skadade elverktyg. kontrollera
insatsverktygen med avseende på splittring och sprickor.
om du tappar elverktyget eller insatsverktyget, kontrollera
om det är skadat eller använd ett oskadat insatsverktyg.
När du har kontrollerat och monterat insatsverktyget, se
till att du och andra personer i närheten inte uppehåller er
i arbetsområdet för det roterande insatsverktyget och låt
elverktyget gå på högsta varvtal under en minut. Skadade
insatsverktyg brukar brytas under denna testtid.
Bär personlig skyddsutrustning. Använd helmask, ögonskydd
eller skyddsglasögon beroende på användningsområdet.
Använd vid behov partikelfiltermask, hörselskydd,
skyddshandskar eller specialförkläde som skyddar dig mot
små slip- och materialpartikar. Ögonen ska skyddas mot flygande
föremål som kan slungas ut vid olika användningar. Partikelfilter- och
andningsskyddsmak ska filtrera bort partiklar under användningen.
Om du utsäts för kraftigt buller under låg tid kan du f hörselkadr
Se till att andra personer håller ett säkert avstånd till ditt
arbetsområde. Alla som närmar sig arbetsområdet måste
bära personlig skyddsutrustning. Brottstycken från verktyget
eller brutna insatsverktyg kan flyga iväg och orsaka personskador
även utanför arbetsområdet.
håll fast sågen endast vid de isolerade handtagen när
sågning utförs på ställen där sågklingan kan skada dolda
elledningar eller egen nätsladd. Om sågen kommer i kontakt
med en spänningsförande ledning sätts sågens metalldelar under
spänning som sedan kan leda till elektriskt slag.
Se till att hålla nätkabeln borta ifrån roterande
insatsverktyg. Om du förlorar kontrollen över verktyget, kan
nätkabeln kapas eller gripas av verktyget och din hand eller arm dras
in i det roterande insatsverktyget.
Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän insatsverktyget är
helt stillastående. Det roterande insatsverktyget kan komma
i kontakt med underlaget och du kan då förlora kontrolllen över
elverktyget.
Låt aldrig elverktyget vara igång när du bär det. Dina kläder
kan oavsiktligt komma i kontakt med det roterandeinsatsverktyget
och insatsverkyget borra sig n i dinkrop
Rengör regelbundet ventilationsöppningarna på elverktyget.
Motorfläkten suger in damm i huset och en kraftig ansamling av
metallpulver kan leda till elektrisk fara.
Använd aldrig elverktyget i närheten av brännbara material.
Gnistor kan antända detta material.
Använd inte insatsverktyg som kräver kylvätska.
Användningen av vatten eller andra flytande kylmedel kan leda till
elektriska stötar.
orsaker för och eliminering av bakslag:
Bakslag och motsvarande säkerhetsanvisningar
Bakslag är den plötsliga reaktion som uppstår när ett roterande
insatsverktyg, som t.ex. slipskiva, sliptallrik, stålborste osv., hakar
fast eller blockeras. Fasthakningen eller blockeringen leder till ett
abrupt stopp av det roterande insatsverktyget. Det okontrollerade
elverktyget slungas då mot rotationsriktningen för insatsverktyget
vid blockeringsstället.
När t.ex. en slipskiva hackar in i eller blockerar arbetsstycket, kan
slipskivans kant som skär in i materialet fastna, brytas ur eller
förorsaka ett bakslag. Slipskivan kan antingen röra sig mot eller från
operatören beroende på rotationsriktningen vid blockeringsstället.
Slipskivor kan även spricka under dessa förhållanden.
Bakslag uppstår till följd av missbruk eller felaktig hantering av
sågen. Detta kan undvikas genom skyddsåtgärder som beskrivs
nedan.
håll elverktyget ordentligt fast och håll din kropp och dina
armar i en position så att du kan fånga upp bakslagskraften.
Använd alltid extrahandtaget, om det är monterat, för att få
så stor kontroll över bakslagskrafter och reaktionsmoment
som möjligt när varvtalet ökar. Användaren kan behärska
bakslags- och reaktionskrafter med lämpliga försiktighetsåtgärder.
Placera aldrig handen i närheten av det roterande
insatsverktyget. Insatsverktyget kan röra sig över din hand vid
bakslag.
Stå inte i det område där elverktyget kan röra sig vid ett
bakslag. Bakslaget driver elverktyget i en riktning som är otsatt
slipskivans rörels vid blockerngsstllt
Arbeta särskilt försiktigt vid hörn, skapa kanter osv. Se till
att insatsverktyget inte studsar tillbaka från arbetsstycket och
fastnar. Det roterande insatsverktyget tenderar att fastna vid hörn,
skarpa kanter eller när det studsar tillbaka. Detta gör att du förlorar
kontrollen eller leder till ett bakslag.
Använd inte kedje- eller tandat sågblad. Sådana insatsverktyg
orsakar ofta bakslag eller gör att du förlorar kontrollen över
elverktyget.
Se till att inte blockera kapskivan eller att använda för högt
presstryck. Skär inte för djupa snitt. En överbelastning av
kapskivan höjer påfrestningarna och ökar tendensen till lutnig eller
blockering och därmed möjlighete till bakslag eller rott på sipskva
om kapskivan fastnar eller du avbryter arbetet, slå från
verktyget och håll det stilla tills skivan är helt stillastående.
Försök aldrig att dra ut den ännu roterande skivan från snittet,
eftersom detta kan leda till bakslag. Tag reda på och orsaken till
fastklämningen och åtgärda felet.
Slå inte till elverktyget sålänge det befinner sig i
arbetsstycket. Låt kapskivan först nå fullt varvtal innan du
försiktigt fortsätter snittet. Annars kan skivan haka fast, hoppa upp u
arbetsstycket ellerorsaka et bakla
Stöd skivor eller stora arbetsstycken för att minska risken för
ett bakslag till följd av fastklämd kapskiva. Stora arbetsstycken
kan böja sig av sin egen vikt. Arbetsstycket måste stöttas på båda
sidorna, närmare bestämt både i närheten av snittet och vid kanten.
Var särskilt försiktig vid „ficksnitt“ i befintliga väggar eller
andra områden utan insyn. Den inskärande kapskivan kan stöta
emot gas- eller vattenlednngar, elledningar eller andra bjekt och
orsaa ett bkslg
Svenska
57
Sve
ANVäND mASkINeN eNLIgt ANVISNINgARNA
Denna fibercementsåg kan användas till att såga trä eller fibercement
med en rund sågklinga. Den kan även användas till att kapa sten med
en diamantklinga.
Maskinen får endast användas för angiven tillämpning.
Ce-fÖRSäkRAN
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med
följande norm och dokument EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,
enl. bestämmelser och riktlinjerna 98/37/EG, 89/336/EEG
Winnenden, 2010-05-07
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Befullmäktigad att sammanställa teknisk
dokumentation.
NätANSLutNINg
Sve
Får endast anslutas till 1-fas växelström och till den spänning som
anges på dataskylten. Anslutning kan även ske till eluttag utan
skyddskontakt, eftersom konstruktionen motsvarar skyddsklass II.
SkÖtSeL
Rengör endast med en torr duk. Många rengöringsmedel skadar
plast och andra isolerade delar. Håll apparaten ren och torr, fri från
olja och fett.
Använd endast AEG tillbehör och reservdelar. Reservdelar vars
utbyte ej beskrivs bytes bäst av AEG auktoriserad serviceverkstad (se
broschyr Garanti/Kundtjänstadresser).
Vid behov av sprängskiss, kan en sådan, genom att uppge maskinens
art. nr. (som finns på typskylten) erhållas från: AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.
SymBoLeR
Läs instruktionen noga innan du startar maskinen.
Det damm som bildas under arbetets gång är ofta
hälsofarligt och det ska inte komma in i kroppen. Bär
därför lämplig skyddsmask.
Använd alltid skyddsglasögon.
Drag alltid ur kontakten när du utför arbeten på
maskinen.
Tillbehör - Ingår ej i leveransomfånget, erhålles som
tillbehör.
Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna!
Enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre elektrisk
och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt
nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg
sorteras separat och lämnas till miljövänlig
återvinning.
Svenska
58
tekNISet ARVot
mBS 30 turbo
Nimellinen teho
Kuormittamaton kierrosluku
Sahanterän ø x reiän ø
Timanttikatkaisulaikka-ø x porausreikä-ø
Leikkaussyvyys 90°
Leikkaussyvyys 45°
Paino ilman verkkojohtoa
fiber Cement Saw
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
melunpäästö-/tärinätiedot
Mitta-arvot määritetty EN 60 745 mukaan.
Koneen tyypillinen A-luokitettu melutaso:
Melutaso (K = 3 dB(A))
94 dB(A)
Äänenvoimakkuus (K = 3 dB(A))
105 dB(A)
käytä kuulosuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma) mitattuna
EN 60745 mukaan.
Värähtelyemissioarvo ah
3,7 m/s2
Puun sahaaminen:
1,5 m/s2
Epävarmuus K =
4,5 m/s2
Kiven leikkaaminen:
1,5 m/s2
Epävarmuus K =
VARoItuS
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745 -standardin mukaisella mittausmenetelmällä ja sitä voidaan käyttää
sähkötyökalujen vertaamiseen. Sitä voidaan käyttää myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arviointiin. Mainittu värähtelytaso edustaa
sähkötyökalun pääasiallista käyttöä. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tehtäviin, poikkeavin työkaluin tai riittämättömästi
huoltaen, värähtelytaso voi olla erilainen. Se voi korottaa värähtelyrasitusta koko työajan osalta. Tarkan värähtelyrasituksen toteamiseen
tulee ottaa huomioon aika, jona laite on kytketty pois tai on kylläkin päällä, mutta ei käytössä. Se voi pienentää värähtelyrasitusta koko
työajan osalta. Määrittele lisäturvatoimenpiteitä käyttäjän suojaamiseksi värinöiden vaikutukselta, kuten esimerkiksi: sähkötyökalujen ja
käyttötyökalujen huolto, käsien lämpiminä pitäminen, työvaiheiden organisaatio.
VARoItuS! Lue kaikki, myös oheistetussa esitteessä
annetut turvallisuusmääräykset ja käyttöohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Suo
Käynnistyskytkintä ei saa käsinohjaussahauksessa lukita.
Erityisiä turvaohjeita käytettäessä pyörösahanterää
eRItyISIä tuRVAohJeItA käytettäeSSä
PyÖRÖSAhANteRää
Sahausmenetelmät
VAARA: Pidä kädet loitolla sahausalueelta ja sahanterästä.
käytä korvasuojia. Altistuminen melulle voi vahingoittaa kuuloa. Pidä toinen käsi lisäkahvassa tai moottorikotelossa.
Kun molemmat kädet pitelevät pyörösahaa, sahanterä ei pysty
Työstössä syntyvä pöly saattaa olla terveydelle vahingollista, joten
vahingoittamaan niitä.
sen koskettaminen tai hengittäminen tulisi välttää. Liitä kone
kohdeimujärjestelmään ja käytä sopivaa pölysuojaa kasvoilla. Poista älä pane käsiä työkappaleen alle. Suojus ei pysty suojaamaan
käsiä sahanterältä, jos ne ovat työkappaleen alapuolella.
laskeutunut pöly huolellisesti esimerkiksi pölynimurilla.
Aseta leikkaussyvyys työkappaleen paksuuden
Ulkokäytössä olevat pistorasiat on varustettava vikavirtasuojakytkimillä (FI, RCD PRCD) sähkölaitteistosi asennusmääräyksen mukaan. Työkappaleen alla tulisi terää näkyä korkeintaan täysi
hammaskorkeus.
mukaisesti. Muista tarkistaa, että laite liitetään ulkokäytössä
älä koskaan pidä sahattavaa työkappaletta kädessä tai
ulkopistorasiaan ja neuvottele asiasta sähköasentajasi kanssa.
Irrota aina pistotulppa seinäkoskettimesta ennen koneeseen tehtäviä jalkojen päällä. tue työkappaletta tukevaa alustaa vasten.
On tärkeää kiinnittää työkappale hyvin, jotta kosketus kehoon,
toimempiteitä.
sahanterän jääminen puristukseen ja hallinnan menettäminen
Varmista, että kone on sammutettu ennen kytkemistä
estyisi.
sähköverkkoon.
Pitele laitetta vain eristetyistä tarttumapinnoista, kun
Pidä sähköjohto poissa koneen käyttöalueelta. Siirrä se aina taaksesi. suoritat sellaisia töitä, joissa leikkaustyökalu saattaa osua
Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, ettei laitteessa,
piilossa oleviin sähköjohtoihin. Leikkaustyökalun yhteys
liitäntäjohdossa, jatkojohdossa ja pistotulpassa ole vaurioita eikä
jännitteelliseen johtoon saattaa tehdä laitteen metalliset osat
niissä ole tapahtunut muutoksia. Viallisia osia saa korjata vain alan
jännitteellisíksi ja aiheuttaa sähköiskun.
ammattilainen..
käytä aina oikean kokoisia sahanteriä sopivalla
Käyttötyökaluja, joiden tunnustetiedot eriävät tästä käyttöohjeesta, kiinnitysreiällä (timantinmuotoinen tai pyöreä). Tämä
ei saa käyttää.
parantaa sahaustarkkuutta ja pienentää riskin, että sahanterä jää
puristukseen.
tuRVALLISuuSohJeet
Suomi
59
Suo
käytä aina oikean kokoisia ja kiinnityslaippaan sopivia
sahanteriä (timantinmuotoinen tai pyöreä). Sahanterät, jotka
eivät sovi sahan asennusosiin pyörivät epäkeskeisesti ja johtavat
sahan hallinnan menettämiseen.
älä koskaan käytä vaurioituneita sahanterän
kiinnityslaattoja tai -pulttia. Sahanterän kiinnityslaatat ja –pultti
on suunniteltu erityisesti sahasi varten, antaen parasta mahdollista
tehokkuutta ja toimintavarmuutta.
Takaiskun syy ja miten sen estät:
- takaisku on äkillinen reaktio, joka johtuu kiinni tarttuneesta,
puristukseen jääneestä tai väärin suunnatusta sahanterästä, joka
saa hallitsemattoman sahan ponnahtelemaan ylös työkappaleesta
käyttäjää kohti;
- jos sahanterä tarttuu tai jää puristukseen sulkeutuvaan
sahausuraan, sitä jarrutetaan voimakkaasti ja moottorin voima
saattaa sahan ponnahtamaan taaksepäin käyttäjää kohti;
- jos sahanterä kääntyy tai suunnataan väärin sahausurassa,
saattavat sahanterän takareunan hampaat tarttua työkappaleen
yläpintaan, jolloin sahanterä kiipeää ylös urasta ja saha hypähtää
käyttäjää kohti.
Takaisku johtuu sahan väärinkäytöstä tai sahan käytöstä väärään
tarkoitukseen tai väärissä olosuhteissa. Se voidaan estää sopivin
varotoimin, joita selostetaan seuraavassa.
Pidä sahaa tukevasti kaksin käsin ja saata käsivarret
asentoon, jossa voit vastustaa takaiskun voimaa. Pidä kehosi
jommallakummalla puolella sahanterää, mutta ei linjalla
sahanterän kanssa. Takaiskussa sinkoutuu pyörösaha taaksepäin,
käyttäjä voi kuitenkin hallita takaiskuvoimia, jos vain noudatetaan
määrättyjä varotoimia.
Jos sahanterä jää puristukseen tai jos sahaus keskeytetään
muusta syystä, tulee päästää ote käynnistyskytkimestä ja
pitää saha paikoillaan, kunnes terä on pysähtynyt täysin.
älä koskaan koeta vetää sahanterää ylös työkappaleesta
tai taaksepäin niin kauan kuin sahanterä pyörii, se saattaa
johtaa takaiskuun. Etsi syy sahanterän puristukseen ja poista se
sopivin toimenpitein.
kun tahdot käynnistää uudelleen sahan, joka on
työkappaleessa, keskitä sahanterä sahausurassa ja tarkista,
että hampaat eivät ole tarttuneet työkappaleeseen. Jos
sahanterä on puristuksessa, se saattaa kivetä ylös työkappaleesta tai
aiheuttaa takaiskun, kun saha käynnistetään.
tue isot levyt, sahanterän puristuksen aiheuttaman
takaiskuvaaran minimoimiseksi. Suurilla levyillä on taipumus
taipua oman painonsa takia. Levyt tulee tukea molemmilta puolilta,
sekä sahanterän vierestä, että reunoista.
älä käytä tylsiä tai vaurioituneita sahanteriä. Sahanterät,
joissa on tylsät tai väärin suunnatut hampaat tekevät liian ahtaan
sahausuran, mikä johtaa liialliseen kitkaan, sahanterän puristukseen
ja takaiskuun.
kiristä sahaussyvyyden ja leikkauskulman säätöruuvit kiinni.
Jos muutat säätöjä sahauksen aikana, saattaa se johtaa sahanterän
puristukseen ja takaiskuun.
ole erityisen varovainen kun sahaat ”upposahauksen”
peitossa olevaan alueeseen, esim. seinään. Sahanterä saattaa
upotessaan osua piilossa oleviin kohteisiin, jotka aiheuttavat
takaiskun.
Alemman suojakuvun toiminta
tarkista ennen jokaista käyttöä, että alempi suojus
sulkeutuu moitteettomasti. älä käytä sahaa, jos alempi
suojus ei liiku vapaasti ja sulkeudu välittömästi. älä koskaan
purista tai sido alempaa suojusta auki-asentoon. Jos saha
Suomi
60
tahattomasti putoaa lattiaan, saattaa alempi suojus taipua. Nosta
suojusta nostovivulla ja varmista, että suojus liikkuu vapaasti, eikä
kosketa sahanterää tai muita osia missään sahauskulmassa.
tarkista alemman suojuksen jousen toiminta. Anna huoltaa
saha, jos alempi suojus tai jousi ei toimi moitteettomasti.
Alempi suojus saattaa toimia jäykkäliikkeisesti johtuen vioittuneista
osista, tahmeista kerrostumista tai lastukasaantumista.
Avaa alempi suojus käsin vain erikoisissa sahauksissa,
kuten ”uppo- ja kulmasahauksissa”. Avaa alempi suojus
nostovivulla, ja päästä se vapaaksi heti, kun sahanterä
on uponnut työkappaleeseen. Kaikissa muissa sahaustöissä
alemman suojuksen tulee toimia automaattisesti.
älä aseta sahaa työpenkille tai lattialle, ellei alempi suojus
peitä sahanterää. Suojaamaton jälkikäyvä sahanterä kuljettaa
sahaa taaksepäin ja sahaa kaiken, mikä osuu sen tielle. Ota
huomioon, että kestää vähän aikaa ennen kuin sahanterä pysähtyy,
virran katkaisun jälkeen.
Ei saa käyttää hiomalaikkoja!rityisiä t
eRItyISIä tuRVAohJeItA käytettäeSSä
tImANttIkAtkAISuLAIkkAA
VARoItuS! Lue kaikki, myös oheistetussa esitteessä annetut
turvallisuusmääräykset ja käyttöohjeet. Turvallisuusohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon
ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.Säilytä kaikki turvallisuus- ja
muut ohjeet tulevaisuutta varten.
käytä sähkötyökalua vain mukana toimitetun suojakuvun
kanssa. Suojakuvun täytyy olla kiinnitettynä turvallisesti
sähkötyökaluun ja se on säädettävä niin, että saavutetaan
suurin mahdollinen varmuus, t.s. että katkaisulaikan pienin
mahdollinen osa osoittaa avoimesti käyttäjähenkilön
suuntaan. Suojakuvun tulee suojella käyttäjähenkilöä irtonaisilta
kappaleilta ja satunnaiselta kosketukselta katkaisulaikkaan.
Käytä pelkästään timantti-katkaisulaikkaa sähkötyökalusi
käytön yhteydessä. Pelkkä lisävarusteiden luja kiinnittäminen
sähkötyökaluun ei takaa turvallista käyttöä.
käyttötyökalun sallitun kierrosluvun täytyy olla vähintään
yhtä korkea kuin sähkötyökalulla ilmoitettu korkein
kierrosluku. Sallittua nopeammin pyörivät lisävarusteet voivat
rikkoutua ja lentää ympäriinsä.
timanttikatkaisulaikkoja saa käyttää vain suositeltuihin
käyttötarkoituksiin. esim.: älä koskaan hio katkaisulaikan
sivupinnalla. Katkaisulaikat on tarkoitettu poistamaan materiaalia
laikan reunalla. Näihin hiomakappaleisiin suuntautuvan sivuittaisen
voiman vaikutuksesta ne voivat rikkoutua.
käytä aina vahingoittumattomia oikean kokoisia
kiristyslaippoja valitsemallesi katkaisulaikalle. Sopivat
laipat tukevat katkaisulaikkaa ja vähentävät siten katkaisulaikan
murtumisvaaraa.
käyttötyökalun ulkohalkaisijan ja paksuuden täytyy vastata
sähkötyökalun mittatietoja. Väärin mitoitettuja käyttötyökaluja
ei voida suojata tai kontrolloida riittävästi.
katkaisulaikkojen, laippojen tai muiden lisätarvikkeiden
täytyy sopia täsmälleen sähkötyökalusi hiomalaikan
karaan. Käyttötyökalut, jotka eivät täsmälleen sovi sähkötyökalun
hiomalaikan karaan, pyörivät epätasaisesti, värähtelevät erittäin
voimakkaasti ja voivat johtaa hallinnan menettämiseen.
älä ota käyttöön vahingoittuneita työkaluja. tarkasta aina
etukäteen käyttöön otettavat työkalut pirstoutumien
ja halkeamien suhteen. Jos sähkötyökalu tai käyttötyökalu
putoaa maahan, tarkasta, onko se vahingoittunut, tai käytä
vahingoittumatonta käyttötyökalua. Kun olet tarkastanut ja ottanut
käyttöön käyttötyökalun, poistu ja pyydä lähellä olevia henkilöitä
poistumaan pyörivän käyttötyökalun tasolta ja anna sähkötyökalun
käydä minuutin ajan täysillä kierroksilla. Vahingoittuneet
käyttötyökalut rikkoutuvat yleensä tämän testiajan sisällä.
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta. Käytä työn luonteesta
riippuen täydellistä kasvosuojusta, silmäsuojusta tai suojalaseja.
Mikäli työ niin vaatii, käytä pölynaamaria, kuulosuojaimia,
suojakäsineitä tai erityistä esiliinaa, joka suojaa pieniltä hioma- ja
materiaalihiukkasilta. Silmät tulee suojata ympäriinsä leijuvilta
vierailta aineilta, joita muodostuu erilaisten käyttöjen yhteydessä.
Pöly- tai hengityssuojanaamarin täytyy suodattaa käytön aikana
syntyvä pöly. Jos olet pitkään alttiina voimakkaalle melulle, saatat
kärsiä kuulonmenetyksestä.
huolehdi siitä, että muut henkilöt ovat turvallisen
välimatkan päässä työalueestasi. Jokaisen, joka
astuu työalueelle, täytyy käyttää henkilökohtaisia
suojavarustuksia. Työstettävän kappaleen tai rikkoutuneiden
käyttötyökalujen irtonaiset palat voivat lentää ympäriinsä ja
aiheuttaa loukkaantumisia myös varsinaisen työalueen ulkopuolella.
tartu laitteeseen ainoastaan eristetyistä pinnoista,
tehdessäsi työtä, jossa saattaisit osua piilossa olevaan
sähköjohtoon tai sahan omaan sähköjohtoon. Kosketus
jännitteiseen johtoon saattaa myös koneen metalliosat jännitteisiksi
ja johtaa sähköiskuun.
Pidä sähköverkkokaapeli kaukana pyörivistä
käyttötyökaluista. Jos menetät laitteen hallinnan, voi
sähköverkkokaapeli katketa tai se voi tarttua kiinni ja kätesi tai
käsivartesi saattaa joutua pyörivään käyttötyökaluun.
älä koskaan laske sähkötyökalua pois, ennen kuin
käyttötyökalu on pysähtynyt täydellisesti. Pyörivä
käyttötyökalu voi joutua kosketuksiin laskeutumispinnan kanssa,
minkä seurauksena voit menettää sähkötyökalun hallinnan.
älä anna sähkötyökalun käydä silloin, kun kuljetat sitä.
Vaatteesi voivat sattumanvaraisen kosketuksen seurauksena tarttua
käyttötyökaluun, ja käyttötyökalu voi porautua kehoosi.
Puhdista säännöllisesti sähkötyökalusi tuuletusraot.
Moottoripuhallin vetää pölyä kammioon, ja voimakas metallipölyn
muodostuminen voi aiheuttaa sähkövaaroja.
älä käytä sähkötyökalua helposti palavien materiaalien
läheisyydessä. Kipinät voivat sytyttää nämä materiaalit.
älä ota käyttöön työkaluja, jotka vaativat nestemäisiä
jäähdytysaineita. Veden tai muiden nestemäisten
jäähdytysaineiden käytöstä voi olla seurauksena sähköisku.
Syyt ja vastaavat turvaohjeet
takaisku ja vastaavat turvaohjeet
Takaisku on äkillinen reaktio kiinni jäävästä tai lukkiutuneesta
pyörivästä käyttötyökalusta, kuten hiomalaikka, lautaslaikka,
teräsharja jne. Kiinni jääminen tai lukkiutuminen johtaa pyörivän
käyttötyökalun yhtäkkiseen pysähtymiseen. Tämän seurauksena
hallitsematon sähkötyökalu kiihtyy lukkiutumiskohdassa
käyttötyökalun pyörimissuuntaa vastaan.
Jos esim. hiomalaikka jää kiinni tai juuttuu työstettävään
kappaleeseen, niin työstettävään kappaleeseen uppoava hiomalaikan
reuna voi takertua ja sen seurauksena hiomalaikka voi tulla ulos tai
aiheuttaa takaiskun. Hiomalaikka liikkuu silloin käyttäjähenkilön
suuntaan tai hänestä poispäin, aina sen mukaan, mikä on laikan
pyörimissuunta lukkiutumiskohdassa. Tällöin hiomalaikat saattavat
myös murtua.
Takaisku johtuu sahan väärinkäytöstä tai sahan käytöstä väärään
tarkoitukseen tai väärissä olosuhteissa. Se voidaan estää sopivin
varotoimin, joita selostetaan seuraavassa.
Pidä sähkötyökalusta lujasti kiinni ja vie kehosi ja käsivartesi
asentoon, jossa pystyt vaimentamaan takaiskuvoimat.
Käytä aina lisäkahvaa, jos sellainen on olemassa, voidaksesi
parhaalla mahdollisella tavalla kontrolloida takaiskuvoimia tai
reaktiomomentteja ryntökäynnin aikana. Käyttäjähenkilö pystyy
sopivilla varotoimenpiteillä hallitsemaan takaisku- ja reaktiovoimat.
älä koskaan vie kättäsi pyörivien käyttötyökalujen
läheisyyteen. Käyttötyökalu voi takaiskun aikana liikkua kätesi yli.
Vältä kehollasi aluetta, jossa sähkötyökalu liikkuu takaiskun
sattuessa. Takaisku vie sähkötyökalun suuntaan, joka on
päinvastainen kuin hiomalaikan liike lukkiutumiskohdassa.
työskentele erityisen varovasti kulmien, terävien reunojen
jne. alueilla. Estä käyttötyökalujen takaisin kimmoaminen ja kiinni
juuttuminen työkappaleeseen nähden. Pyörivä käyttötyökalu saattaa
kulmissa, terävissä reunoissa tai takaisin kimmahtaessaan helposti
juuttua kiinni. Tämä aiheuttaa kontrollin menetyksen tai takaiskun.
älä käytä ketjusahan tai hammastettua sahan terää. Sellaiset
käyttötyökalut aiheuttavat usein takaiskun tai sähkötyökalun
hallinnan menettämisen.
Vältä katkaisulaikan lukkiutumista tai liian korkeaa
puristuspainetta. älä tee kovin syviä leikkauksia.
Katkaisulaikan ylikuormitus lisää sen rasitusta ja alttiutta
kallistumaan tai lukkiutumiseen ja niin ollen takaiskun tai
hiomakappalemurtuman mahdollisuutta.
Jos katkaisulaikka on juuttunut tai jos keskeytät työn,
sammuta laite ja pidä sitä paikallaan, kunnes laikka on
pysähdyksissä. älä koskaan yritä vetää vielä pyörivää
katkaisulaikkaa leikkauksesta, muuten seurauksena voi olla
takaisku. Etsi ja poista juuttumisen syy.
älä käynnistä sähkötyökalua uudestaan niin kauan, kuin
se on työstökappaleessa. Anna katkaisulaikan saavuttaa
ensin täydet kierroslukunsa, ennen kuin jatkat varovasti
leikkausta. Muuten laikka voi juuttua kiinni, pongahtaa
työstökappaleesta tai aiheuttaa takaiskun.
Levyt tai isot työstökappaleet täytyy tukea, jotta
vähennettäisiin kiinni juuttuneen katkaisulaikan
aiheuttaman takaiskun riskiä. Suuret työstökappaleet voivat
taipua oman painonsa alla. Työstökappale on tuettava molemmin
puolin, sekä katkaisuleikkauksen läheltä että reunasta.
ole erityisen varovainen tehdessäsi „taskuleikkauksia“
valmiisiin seiniin tai muille alueille, joiden sisälle ei pysty
näkemään. Sisään uppoava katkaisulaikka voi kaasu- tai vesijohtoja,
sähköjohtoja tai muita kohteita leikatessaan aiheuttaa takaiskun.
tARkoItukSeNmukAINeN käyttÖ
Tällä kuitubetonisahalla voidaan leikata puuta tai kuitubetonia
sirkkelinterää käyttäen. Vaihtoehtoisesti sillä voidaan myös leikata
kiveä timanttikatkaisulaikkaa käyttäen.
Äla käytä tuotettaa ohjeiden vastaisesti.
toDIStuS Ce-StANDARDINmukAISuuDeStA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on
allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten
mukainen. EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3, seuraavien sääntöjen mukaisesti: 2006/42/EY, 2004/108/EY.
Winnenden, 2010-05-07
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Valtuutettu kokoamaan tekniset
dokumentit.
Suomi
61
Suo
VeRkkoLIItäNtä
Yhdistä ainoastaan yksivaiheiseen vaihtovirtaan, jonka verkkojännite
on sama kuin tyyppikilvessä ilmoitettu. Myös liittäminen
maadoittamattomiin pistorasioihin on mahdollista, sillä rakenne
vastaa turvallisuusluokkaa II.
huoLto
Puhdista ainoastaan kuivalla rievulla. Tietyt puhdistusaineet ja
liuottimet ovat vahingollisia muoviosille ja eristysaineille. Pidä
kädensijaa puhtaana ja kuivana sekä vapaana öljystä ja rasvasta.
Käytä vain AEG:n lisälaitteita ja varaosia. Käytä ammattitaitoisten
AEG-huoltosopimusliikkeiden palveluja muiden kuin käyttöohjeessa
kuvattujen osien vaihdossa. (esite takuu/huoltoliikeluettelo).
Tarpeen vaatiessa voit pyytää lähettämään laitteen
kokoonpanopiirustuksen ilmoittamalla arvokilven
kymmennumeroisen numeron seuraavasta osoitteesta: AEG
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,
Germany.
Suo
SymBoLIt
Lue käyttöohjeet huolelleisesti, ennen koneen
käynnistämistä.
Koneella työskennellessä on käytettävä sopivaa
suojainta.
Käytä laitteella työskennellessäsi aina suojalaseja.
Irrota aina pistotulppa seinäkoskettimesta ennen
koneeseen tehtäviä toimempiteitä.
Lisälaite - Ei sisälly vakiovarustukseen, saatavana
lisätervikkeena.
Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen kotitalousjätteen
mukana! Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita
koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen
maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt
sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen
keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen
kierrätykseen.
Suomi
62
MBS 3
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧAPAKTHPIΣΤΙKΆ
Πριόνι για τσιμέντο με ίνες
MBS
30 TurboΧAPAKTHPIΣΤΙKΆ
ΤΕΧΝΙΚΆ
Πριόνι για τσιμέντο με ίνες
Πληροφορίες θορύβου/δονήσεων
  .......................................................... 1010 W
MBS 30 Turbo

   ................................. 9250 min-1     EN 60 745.
Πληροφορίες
  θορύβου/δονήσεων
     o

 ..........................................
................ 10101010
W W 


 x
 


:  EN 60 745.
................ 9250
min-1-1 
 

 ............................127
9250


.....................................
x 20 mm
 
 

  o
 
 x
Διάμετρος
διαμαντόδισκου
(K = 3
dB(A))...........


  :

 οπής
.....................................
...........127x127
x 20x 20mm
mm 
κοπής
x διάμετρος
............................. ........125
22,2
 (K = 3 dB(A))............
Διάμετρος

διαμαντόδισκου
 90° ..................................................... 32 mm
(K()!
= 3 dB(A))...........
 

94 dB(A)



κοπής 
x διάμετρος
οπής
............................. ....................
x2822,2mm
mm Υλικές
........125125
x 22,2

 45°
.................................
105 dB(A)
 τιµές

(K =(άθροισμα
3 dB(A))............
κραδασµών
διανυσμάτων τριών
mm διευθύνσεων)
....................3,17
32 32kg
mm
 
90°...................................
..................................................

 

 
 ()!
εξακριβώθηκαν
σύµωνα µε τα πρότυπα
mm EN
   45° ..................................................... 28 28mm
Υλικές
τιµές κραδασµών (άθροισμα διανυσμάτων τριών
60745.
kg kg Τιμή
   .................................................... 3,17 3,3
διευθύνσεων)
εξακριβώθηκαν
εκπομπής δονήσεων ah σύµωνα µε τα πρότυπα
EN 60745. μετάλλων :.................................
Πριόνισμα
Τιμή εκπομπής
ah
Ανασφάλεια
K=δονήσεων
............................................
μετάλλων
:.................................
Πριόνισμα ξύλων
: ........................................
3,7 m/s2
Ανασφάλεια K= ............................................
1,5 m/s2
Πριόνισμα
ξύλων
: ........................................
Κοπή
πέτρας
: ............................................
4,5 m/s2
Ανασφάλεια K= .................................................................................
............................................
1,5 m/s2
Κοπή πέτρας: ............................................
Ανασφάλεια K= .................................................................................
ΠΡΟEIΔΟΠΟIΗΣΗ
Το αναφερόμενο σ’ αυτές τις οδηγίες επίπεδο δονήσεων έχει μετρηθεί με μια τυποποιημένη σύμφωνα με το EN 60745 μέθοδο μέτρησης και
ΠΡΟEIΔΟΠΟIΗΣΗ
μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση των ηλεκτρικών εργαλείων μεταξύ τους. Αυτό είναι επίσης κατάλληλο για μια προσωρινή εκτίμηση
Το αναφερόμενο
σ’ αυτές
τις οδηγίες
επίπεδο δονήσεων
μετρηθείαντιπροσωπεύει
με μια τυποποιημένη
σύμφωνα
με του
το EN
60745 μέθοδο
μέτρησης
και
της
επιβάρυνση των
δονήσεων.
Το αναφερόμενο
επίπεδοέχει
δονήσεων
τις κύριες
χρήσεις
ηλεκτρικού
εργαλείου.
Εάν όμως
μπορεί
να χρησιμοποιηθεί
γιασε
τηάλλες
σύγκριση
των ηλεκτρικών
εργαλείων
μεταξύ
τους. Αυτό
είναι επίσης
κατάλληλο
για μια
προσωρινή
εκτίμηση
το
ηλεκτρικό
χρησιμοποιείται
χρήσεις,
με διαφορετικά
εργαλεία
εφαρμογής
ή ανεπαρκή
συντήρηση,
μπορεί
να υπάρξει
απόκλιση
του
της επιβάρυνση
των δονήσεων.
Τονα
αναφερόμενο
επίπεδοτην
δονήσεων
αντιπροσωπεύει
τιςγια
κύριες
χρήσεις διάρκεια
του ηλεκτρικού
εργαλείου.
όμως
επιπέδου
δονήσεων.
Αυτό μπορεί
αυξήσει σημαντικά
επιβάρυνση
των δονήσεων
τη συνολική
της εργασίας.
Για Εάν
μια ακριβή
το ηλεκτρικό
σεδονήσεων
άλλες χρήσεις,
με διαφορετικά
εργαλεία εφαρμογής
ανεπαρκή
συντήρηση,
να υπάρξει
απόκλιση του
εκτίμηση
της χρησιμοποιείται
επιβάρυνσης των
οφείλουν
επίσης να λαμβάνονται
υπόψη οιήχρόνοι,
στους
οποίους ημπορεί
συσκευή
είναι απενεργοποιημένη
Αυτό μπορεί
να χρησιμοποιείται
αυξήσει σημαντικά
την επιβάρυνση
των δονήσεων
γιασημαντικά
τη συνολική
της εργασίας.
Για μιαγιαακριβή
ήεπιπέδου
είναι μενδονήσεων.
ενεργοποιημένη
αλλά δεν
πραγματικά.
Αυτό μπορεί
να μειώσει
τηνδιάρκεια
επιβάρυνση
των δονήσεων
τη
εκτίμηση της
επιβάρυνσης
των δονήσεων
οφείλουν
επίσης
ναασφαλείας
λαμβάνονται
οι χρόνοι,του
στους
οποίους
συσκευή
είναιτων
απενεργοποιημένη
συνολική
διάρκεια
της εργασίας.
Καθορίζετε
πρόσθετα
μέτρα
γιαυπόψη
την προστασία
χειριστή
από ητην
επίδραση
δονήσεων όπως
ή είναι
μεν ενεργοποιημένη
δεν χρησιμοποιείται
Αυτό μπορεί
να μειώσει
σημαντικά
επιβάρυνση
των δονήσεων
για τη
για
παράδειγμα:
Συντήρησηαλλά
του ηλεκτρικού
εργαλείουπραγματικά.
και των εργαλείων
εφαρμογής,
διατηρείτε
ζεστάτην
τα χέρια,
οργάνωση
των διαδικασιών
συνολική διάρκεια της εργασίας. Καθορίζετε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή από την επίδραση των δονήσεων όπως
εργασίας.
για παράδειγμα: Συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου και των εργαλείων εφαρμογής, διατηρείτε ζεστά τα χέρια, οργάνωση των διαδικασιών
εργασίας.
ΠΡΟEIΔΟΠΟIΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις Υποδεξεις ασφαλείας
και τις Οδηγίες, και αυτές στο επισυναπτόμενο φυλλάδιο. Αμέλειες
ΠΡΟEIΔΟΠΟIΗΣΗ!
Διαβάστε όλες
τις Υποδεξεις
ασφαλείας
κατά την
τήρηση των προειδοποιητικών
υποδείξεων
μπορεί
να
και τις Οδηγίες,ηλεκτροπληξία,
και αυτές στο επισυναπτόμενο
φυλλάδιο.
Αμέλειες
προκαλέσουν
κίνδυνο πυρκαγιάς
ή/και σοβαρούς
κατά
την
τήρηση
των
προειδοποιητικών
υποδείξεων
μπορεί
να
τραυματισμούς.
προκαλέσουν
κίνδυνο υποδείξεις
πυρκαγιάς ή/και
σοβαρούς
Φυλάξτε
όλεςηλεκτροπληξία,
τις προειδοποιητικές
και οδηγίες
για
τραυματισμούς.
κάθε
μελλοντική χρήση.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για



κάθε
μελλοντική
χρήση.
   ()       
.      
 
()
      

‘ 

.
.

 


Τα
ανταλλακτικά
εξαρτήματα
που δεν
ανταποκρίνονται
στα
χαρακτηριστικά
 ‘ 

.
στοιχεία
σε αυτές
τις οδηγίες
χρήσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.

.
  
  



 .

.
 

 



 
 
 


.

 
         .
ΧΡΉΣΗ ΜΕ ΛΆΜΑ ΔΙΣΚΟΠΡΊΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΈΣ ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
Μέθοδοι
ΧΡΉΣΗπριονίσματος
ΜΕ ΛΆΜΑ ΔΙΣΚΟΠΡΊΟΝΟΥ
 

 


 





  
 
 
  

.

 




.

 
 ..

 

 
 ,
 .



 
 .





  

 
 
,
.. 
.



(FI, RCD,
PRCD).
 
 
 

 


 

 
.



PRCD).
 

 
 
 (FI,
RCD,

.
 


.


 

 


   .
         .
     ,  
           .
.


 

, 



  
.

 .       
        
.

.
,
 



 
 
 
,
 
.
      ,   ,
Τα ανταλλακτικά
δεν ανταποκρίνονται
στα χαρακτηριστικά

 εξαρτήματα
  που

/
στοιχεία σε αυτές τις
οδηγίες
χρήσης,
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.


.
     /

  .
ΕΙΔΙΚΈΣ ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
Μέθοδοι
πριονίσματος
ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
Μη βάζετε τα χέρια σας στην περιοχή
του πριονιού ή στον πριονόδισκο. Κρατάτε με το άλλο [το
ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
τα χέρια
περιοχήτου
δεύτερο]
χέρι σαςΜη
τηνβάζετε
πρόσθετη
λαβήσας
ή τοστην
περίβλημα
του πριονιού
ή στον
πριονόδισκο.
Κρατάτε
μετατοδυο
άλλο
κινητήρα.
Όταν
κρατάτε
το δισκοπρίονο
και με
σας[το
χέρια
δεύτερο]
χέρι σας την
ή το περίβλημα του
τότε
ο πριονόδισκος
δενπρόσθετη
μπορεί ναλαβή
σας τραυματίσει.
κρατάτε
το δισκοπρίονο
καικατεργασία
με τα δυο σας χέρια
κινητήρα.
Μη
βάζετεΌταν
τα χέρια
σας κάτω
από το υπό
τότε ο πριονόδισκος
δεν μπορεί
σας τραυματίσει.
τεμάχιο.
Ο προφυλακτήρας
δεν να
μπορεί
να τα προστατέψει
Μη βάζετε
τα χέρια σας
το υπό κατεργασία
από
τον πριονόδισκο
ότανκάτω
αυτάαπό
βρίσκονται
κάτω από το υπό
τεμάχιο. Ο προφυλακτήρας
δεν μπορεί να τα προστατέψει
κατεργασία
τεμάχιο.
από τον πριονόδισκο
ότανκοπής
αυτά βρίσκονται
από το υπό
Προσαρμόστε
το βάθος
στο πάχοςκάτω
του υπό
κατεργασία τεμάχιο.
κατεργασία
τεμαχίου. Κάτω το υπό κατεργασία τεμάχιο πρέπει
Προσαρμόστε
το βάθος
κοπής
στο πάχος
του
να
φαίνεται λιγότερο
από ένα
ολόκληρο
δόντι
τουυπό
πριονόδισκου.
κατεργασία
τεμαχίου.
Κάτω
υπό κατεργασία
τεμάχιο
Μη
συγκρατείτε
ποτέ το
υπότοκατεργασία
τεμάχιο
με τοπρέπει
να φαίνεται
από έναποτέ
ολόκληρο
δόντι[τα
τουσκέλη]
πριονόδισκου.
χέρι
και μηνλιγότερο
το ακουμπάτε
στα πόδια
Μη συγκρατείτε ποτέ το υπό κατεργασία τεμάχιο με το
χέρι και μην το ακουμπάτε ποτέ στα πόδια [τα σκέλη]
MBS 30 turbo Technische Daten.indd
65
09.04.2010, 09:21
MBS 30 turbo Technische Daten.indd
65
09.04.2010, 09:21
65
63
65
EL
EL
EL
σας. Ασφαλίστε το υπό κατεργασία τεμάχιο επάνω σε μια
σταθερή επιφάνεια. Το καλό στερέωμα του υπό κατεργασία
τεμαχίου είναι πολύ σημαντικό επειδή έτσι μειώνεται στο
ελάχιστο ο κίνδυνος της επαφής του με το σώμα σας, το
μπλοκάρισμα του πριονόδισκου ή η απώλεια του ελέγχου του.
Να πιάνετε τη συσκευή στις μονωμένες χειρολαβές όταν
εκτελείτε εργασίες κατά τις οποίες τα κοπτικά εργαλεία
θα μπορούσαν να πέσουν επάνω σε κρυμμένα καλώδια
ρεύματος. Η επαφή των κοπτικών εργαλείων με αγωγό
τροφοδοσίας τάσης μπορεί να θέσει τα μεταλλικά τμήματα της
συσκευής υπ΄οτάση και να προκαλέσει ηελκτροπληξία.
Όταν διεξάγετε διαμήκεις [μακρουλές] κοπές χρησιμοποιείτε
πάντοτε έναν οδηγό κοπής ή μια διάταξη ευθυγράμμισης της
τομής. Μ΄ αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η ακρίβεια της τομής κι
ελαττώνονται οι πιθανότητες σφηνώματος του πριονόδισκου
Χρησιμοποιείτε πάντοτε πριονόδισκους με το σωστό
μέγεθος και με κατάλληλη τρύπα υποδοχής (π. χ. με
στρογγυλή ή αστεροειδή τρύπα). Πριονόδισκοι που δεν
ταιριάζουν με τα εξαρτήματα συναρμολόγησης του πριονιού
περιστρέφονται ασύμμετρα και οδηγούν στην απώλεια του
ελέγχου του μηχανήματος.
Μη χρησιμοποιήστε ποτέ χαλασμένους ή ακατάλληλους
πριονόδισκους, ακατάλληλες ροδέλες ή βίδες. Οι ροδέλες και
οι βίδες κατασκευάζονται ειδικά για τον εκάστοτε πριονόδισκο
κι εξασφαλίζουν έτσι τη μέγιστη δυνατή απόδοση και ασφάλεια
λειτουργίας.
Αιτίες και αποφυγή κλοτσήματος:
το κλότσημα είναι η απροσδόκητη αντίδραση του πριονόδισκου
όταν αυτός „σκοντάψει“ ή μπλοκάρει ή όταν είναι λάθος
συναρμολογημένος· αυτό προκαλεί το ανασήκωμα του
ανεξέλεγκτου πλέον πριονιού από το υπό κατεργασία τεμάχιο
και στην κίνησή του με κατεύθυνση προς το χειριστή·
όταν ο πριονόδισκος ή σφηνώσει στη σχισμή πριονίσματος όταν
αυτή κλείνει, τότε αυτός μπλοκάρει και η δύναμη του κινητήρα
„κλοτσά“ το μηχάνημα με κατεύθυνση προς το χειριστή·
όταν ο πριονόδισκος στρεβλώσει ή όταν είναι λάθος
συναρμολογημένος, τότε δεν αποκλείεται τα δόντια στην πίσω
ακμή του πριονόδισκου να σφηνώσουν στην επιφάνεια του υπό
κατεργασία τεμαχίου κι έτσι ο πριονόδισκος να πεταχτεί έξω
από το υπό κατεργασία τεμάχιο και το πριόνι να εκτιναχτεί με
κατεύθυνση προς ο χειριστή·
Το κλότσημα αποτελεί συνέπεια ενός εσφαλμένου ή ελλιπή
χειρισμού του πριονιού. Μπορεί να αποφευχθεί με κατάλληλα
προληπτικά μέτρα, όπως αυτά που περιγράφονται παρακάτω.
Όταν θελήσετε να εκκινήσετε πάλι ένα ακινητοποιημένο
πριόνι του οποίου ο πριονόδισκος βρίσκεται μέσα στο
υπό κατεργασία τεμάχιο, ευθυγραμμίστε τον πριονόδισκο
μέσα στη σχισμή κοπής κι ελέγξτε, μήπως τα δόντια του
είναι σφηνωμένα μέσα στο υπό κατεργασία τεμάχιο. Όταν ο
πριονόδισκος είναι μπλοκαρισμένος μπορεί να πεταχτεί έξω από
το υπό κατεργασία τεμάχιο ή να κλοτσήσει όταν το πριόνι τεθεί
πάλι σε λειτουργία.
Μεγάλες υπό κατεργασία πλάκες πρέπει να υποστηρίζονται
για να μειωθεί ο κίνδυνος κλοτσήματος από έναν τυχόν
σφηνωμένο πριονόδισκο. Οι μεγάλες πλάκες μπορεί να
λυγίσουν από το ίδιο τους το βάρος. Οι πλάκες πρέπει να
υποστηρίζονται και στις δυο πλευρές τους, και κοντά στον
πριονόδισκο και στα άκρα τους.
Μη χρησιμοποιείτε αμβλείς ή χαλασμένους πριονόδισκους.
Πριονόδισκοι με μη κοφτερά ή με λάθος ευθυγραμμισμένα
δόντια προκαλούν, εξαιτίας της πολύ στενής σχισμής
πριονίσματος, αύξηση της τριβής, σφήνωμα του πριονόδισκου
και κλότσημα.
Πριν το πριόνισμα σφίξτε καλά τις διατάξεις ρύθμισης του
βάθους και της γωνίας κοπής. Σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις
μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του πριονίσματος μπορεί να
μπλοκάρει ο πριονόδισκος και να οδηγήσει έτσι σε κλότσημα.
Προσέχετε ιδιαίτερα όταν διεξάγετε „κοπές βύθισης“ σε
μη ορατούς τομείς, π. χ. σ΄ έναν ήδη υπάρχοντα τοίχο. Ο
βυθιζόμενος πριονόδισκος μπορεί να μπλοκάρει σε μη ορατά
αντικείμενα και να οδηγήσει έτσι σε κλότσημα.
Λειτουργία του κάτω καλύμματος προστασίας
Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση αν κλείνει άψογα ο κάτω
προφυλακτήρας. Μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι όταν
ο κάτω προφυλακτήρας δεν κινείται ελεύθερα και δεν
κλείνει αμέσως. Μη σφηνώνετε και μη δένετε ποτέ τον
κάτω προφυλακτήρα για να παραμείνει ανοιχτός. Ο κάτω
προφυλακτήρας μπορεί να στρεβλωθεί σε περίπτωση που το
πριόνι πέσει αθέλητα στο έδαφος. Ανοίξτε τον προφυλακτήρα
με τη βοήθεια της λαβής και βεβαιωθείτε ότι κινείται ελεύθερα
καθώς και ότι δεν εγγίζει τον πριονόδισκο ή άλλα τμήματα του
πριονιού, σε οποιαδήποτε βάθος ή γωνία κοπής κι αν ρυθμιστεί.
Ελέγξετε τη λειτουργία του ελατηρίου του κάτω
προφυλακτήρα. Δώστε το μηχάνημα για συντήρηση πριν το
χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που ο κάτω προφυλακτήρας
ή/και το ελατήριο δε λειτουργούν άψογα. Χαλασμένα
εξαρτήματα, κολλώδη ιζήματα ή συσσωρεύσεις γρεζιών ή
ροκανιδιών επιβραδύνουν την κίνηση του προφυλακτήρα.
             
Ο κάτω προφυλακτήρας επιτρέπεται να ανοιχτεί με το χέρι
   ,      
μόνο για τη διεξαγωγή ιδιαίτερων κοπών, π. χ. για „κοπές
   []  . 
           βύθισης και κοπές γωνιών“. Ανοίξτε τον προφυλακτήρα με
τη βοήθεια της λαβής κι αφήστε τον πάλι ελεύθερο μόλις ο
´ .       
πριονόδισκος βυθιστεί στο υπό κατεργασία τεμάχιο. Σε όλες
    , ,    
τις άλλες εργασίες κοπής ο προφυλακτήρας πρέπει να λειτουργεί
 ,        
αυτόματα.
.
Σε περίπτωση που ο πριονόδισκος μπλοκάρει ή το πριόνισμα Μην αποθέσετε το πριόνι επάνω στο τραπέζι εργασίας ή
στο δάπεδο χωρίς ο κάτω προφυλακτήρας να καλύπτει τον
διακοπεί από οποιοδήποτε άλλη αιτία, τότε αφήστε το
πριονόδισκο. Ένας ακάλυπτος πριονόδισκος που συνεχίζει να
διακόπτη ON/OFF ελεύθερο και κρατήστε το πριόνι με
περιστρέφεται κινεί το πριόνι με φορά αντίθετη της φοράς κοπής
ηρεμία μέσα στο υλικό μέχρι να ακινητοποιηθεί εντελώς ο
και πριονίζει ότι συναντήσει στο δρόμο του. Λάβετε υπόψη σας
πριονόδισκος. Μην προσπαθήσετε ποτέ να απομακρύνετε
το πριόνι από το υπό κατεργασία τεμάχιο ή να το τραβήξετε το χρόνο που χρειάζεται μέχρι να ακινητοποιηθεί εντελώς το
πριόνι [χρόνος ιχνηλασίας].
προς τα πίσω όσο ο πριονόδισκος κινείται ή όταν υπάρχει
ακόμη κίνδυνος κλοτσήματος. Εξακριβώστε την αιτία του
Παρακαλώ, μην τοποθετείτε λειαντικούς δίσκους!
μπλοκαρίσματος του πριονόδισκου και εξουδετερώστε την με τα
κατάλληλα μέτρα.
64
66
MBS 30 turbo Technische Daten.indd
66
09.04.2010, 09:21
MBS 3
ΕΙΔΙΚΈΣ ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΉΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΌΔΙΣΚΟ ΚΟΠΉΣ
ΠΡΟEIΔΟΠΟIΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις Υποδεξεις ασφαλείας και τις
Οδηγίες, και αυτές στο επισυναπτόμενο φυλλάδιο. Αμέλειες κατά την
τήρηση των προειδοποιητικών υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για
κάθε μελλοντική χρήση.
Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο με το κάλυμμα
προστασίας που περιλαμβάνεται στην παράδοση. Το κάλυμμα
προστασίας θα πρέπει να είναι τοποθετημένο με ασφάλεια επάνω
στο ηλεκτρικό εργαλείο και να είναι ρυθμισμένο έτσι, ώστε να
επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια, δηλ. με τρόπο τέτοιο,
ώστε το μικρότερο δυνατό τμήμα του δίσκου κοπής να δείχνει
προς το μέρος του χειριστή. Το κάλυμμα προστασίας αποσκοπεί
στην προστασία του χειριστή από θραύσματα και από την τυχαία
επαφή με το δίσκο κοπής.
Χρησιμοποιείτε μόνο διαμαντόδισκους κοπής για το ηλεκτρικό σας
εργαλείο. Το γεγονός ότι ένα εξάρτημα μπορεί να προσαρτηθεί στο
ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν εγγυάται την ασφαλή του λειτουργία.
Ο επιτρεπτός αριθμός στροφών του ανταλλακτικού εξαρτήματος
πρέπει να είναι τουλάχιστον τόσο υψηλός όσο ο μέγιστος αριθμός
στροφών που αναφέρεται επάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο.
Εξαρτήματα τα οποία περιστρέφονται με ταχύτητα μεγαλύτερη από την
επιτρεπτή, ενδέχεται να σπάσουν και να εκσφενδονιστούν.
Οι διαμαντόδισκοι κοπής πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο
για τις συνιστώμενες χρήσεις. Π.χ.: Μη λειαίνετε ποτέ με
την πλευρική επιφάνεια ενός δίσκου κοπής. Οι δίσκοι κοπής
προορίζονται για την αφαίρεση υλικού με την ακμή τους. Η επίδραση
δυνάμεων από τα πλάγια μπορεί να σπάσει τα λειαντικά αυτά σώματα.
Χρησιμοποιείτε πάντοτε άθικτες φλάντζες στερέωσης με το
σωστό μέγεθος για το δίσκο κοπής, τον οποίο έχετε επιλέξει.
Η κατάλληλη φλάντζα στηρίζει το δίσκο κοπής, μειώνοντας έτσι τον
κίνδυνο σπασίματός του.
Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του ανταλλακτικού
εξαρτήματος πρέπει να ανταποκρίνονται στις διαστάσεις του
ηλεκτρικού σας εργαλείου. Ανταλλακτικά εξαρτήματα με εσφαλμένες
διαστάσεις δε μπορούν να καλυφθούν ή να ελεγχθούν επαρκώς.
Οι δίσκοι κοπής, οι φλάντζες ή άλλα εξαρτήματα πρέπει να
εφαρμόζουν απόλυτα στον άξονα του ηλεκτρικού σας εργαλείου.
Ανταλλακτικά εξαρτήματα τα οποία δεν εφαρμόζουν απόλυτα στον
άξονα του ηλεκτρικού εργαλείου, περιστρέφονται ανομοιόμορφα,
κραδαίνονται ισχυρά και μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου.
Μη χρησιμοποιείτε χαλασμένα εξαρτήματα. Πριν από κάθε χρήση
ελέγχετε τα εξαρτήματα για τυχόν σπασίματα και ρωγμές. Σε
περίπτωση που το ηλεκτρικό εργαλείο ή το ανταλλακτικό εξάρτημα
πέσει κάτω, ελέγξτε το για τυχόν ζημιές ή χρησιμοποιήστε ένα άλλο,
άθικτο ανταλλακτικό εξάρτημα. Μετά τον έλεγχο και την τοποθέτηση
του ανταλλακτικού εξαρτήματος, απομακρυνθείτε εσείς οι ίδιοι και
τα παρευρισκόμενα άτομα από την περιοχή του περιστρεφόμενου
ανταλλακτικού εξαρτήματος και θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο σε
λειτουργία με το μέγιστο αριθμό στροφών για ένα λεπτό. Τα χαλασμένα
εξαρτήματα σπάνε κατά κανόνα κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου
δοκιμής.
Φροντίζετε, τυχόν παρευρισκόμενα άτομα να βρίσκονται πάντοτε
σε ασφαλή απόσταση από το χώρο εργασίας σας. Κάθε άτομο
που εισέρχεται στο χώρο εργασίας σας πρέπει να φορά ατομικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Θραύσματα του υπό κατεργασία τεμαχίου
ή σπασμένων ανταλλακτικών εξαρτημάτων μπορεί να εκσφενδονιστούν
και να προκαλέσουν τραυματισμούς ακόμη κι εκτός του άμεσου χώρου
εργασίας.
Πιάνετε το μηχάνημα μόνο από τις μονωμένες επιφάνειές του
όταν κατά την εργασία σας υπάρχει κίνδυνος το εργαλείο κοπής
να „χτυπήσει“ ηλεκτρικές γραμμές ή το ηλεκτρικό καλώδιο του
ίδιου του μηχανήματος. Η επαφή του πριονόδισκου με μια υπό
τάση ευρισκόμενη ηλεκτρική γραμμή θέτει επίσης και τα μεταλλικά
τμήματα του μηχανήματος υπό τάση κι έτσι μπορεί να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία.
Κρατάτε το καλώδιο ρεύματος μακριά από περιστρεφόμενα
ανταλλακτικά εξαρτήματα. Σε περίπτωση που χάσετε τον έλεγχο της
συσκευής, το καλώδιο ρεύματος μπορεί να κοπεί ή να παρασυρθεί και
το χέρι ή το μπράτσο σας να τραβηχτεί επάνω στο περιστρεφόμενο
ανταλλακτικό εξάρτημα.
Μην αποθέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο ποτέ, προτού
το ανταλλακτικό εξάρτημα ακινητοποιηθεί πλήρως. Το
περιστρεφόμενο ανταλλακτικό εξάρτημα μπορεί να έρθει σε επαφή με
την επιφάνεια απόθεσης με αποτέλεσμα να χάσετε τον έλεγχό του.
Μην αφήνετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία καθώς
το μεταφέρετε. Κατόπιν τυχαίας επαφής με το περιστρεφόμενο
ανταλλακτικό εξάρτημα, τα ρούχα σας μπορεί να παρασυρθούν με
αποτέλεσμα το ανταλλακτικό εξάρτημα να τρυπήσει το σώμα σας.
Καθαρίζετε τακτικά τις σχισμές αερισμού του ηλεκτρικού
σας εργαλείου. Η πτερωτή του κινητήρα τραβάει σκόνη μέσα
στο περίβλημα και η συσσώρευση μεταλλικής σκόνης μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτρικούς κινδύνους.
Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα
υλικά. Τυχόν σπίθες ενδέχεται να προκαλέσουν την ανάφλεξη των
υλικών αυτών.
Μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά εξαρτήματα τα οποία απαιτούν
ψυκτικά υγρά. Η χρήση νερού ή άλλων ψυκτικών υγρών μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
    :
Κλότσημα και σχετικές υποδείξεις ασφαλείας
Το κλότσημα είναι μια απροσδόκητη αντίδραση όταν το
περιστρεφόμενο εργαλείο, π.χ. ο δίσκος λείανσης, το πιάτo λείανσης,
η συρματόβουρτσα κτλ., σφηνώσει ή μπλοκάρει. Το σφήνωμα ή
το μπλοκάρισμα έχει ως αποτέλεσμα την απότομη διακοπή της
περιστροφής του ανταλλακτικού εξαρτήματος. Έτσι, ένα τυχόν μη υπό
έλεγχο ευρισκόμενο ηλεκτρικό εργαλείο επιταχύνεται σε κατεύθυνση
αντίθετη από τη φορά περιστροφής του ανταλλακτικού εξαρτήματος
στο σημείο εμπλοκής.
Εάν π.χ. ένας δίσκος κοπής σφηνώσει ή μπλοκάρει μέσα στο
υπό κατεργασία τεμάχιο, τότε η ακμή του δίσκου κοπής, ο οποίος
βυθίζεται μέσα στο υπό κατεργασία τεμάχιο, ενδέχεται να σκαλώσει με
αποτέλεσμα να πεταχτεί έξω ο δίσκος κοπής ή να προκληθεί κλότσημα.
Σε αυτή την περίπτωση, ο δίσκος κοπής θα κινηθεί προς το μέρος
Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Ανάλογα με την
του χειριστή ή προς την αντίθετη κατεύθυνση, ανάλογα με τη φορά
εκάστοτε εργασία, χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό ολόκληρου
περιστροφής του δίσκου στο σημείο εμπλοκής. Σε τέτοιες περιπτώσεις
του προσώπου, των ματιών ή προστατευτικά γυαλιά. Εφόσον
δεν αποκλείεται ακόμη και το σπάσιμο των δίσκων κοπής.
απαιτείται, φοράτε μάσκα σκόνης, ωτασπίδες, προστατευτικά γάντια
ή ειδική ποδιά προστασίας από λειαντικά σωματίδια και θραύσματα
Το κλότσημα αποτελεί συνέπεια ενός εσφαλμένου ή ελλιπή χειρισμού
υλικού. Τα μάτια πρέπει να προστατεύονται από τυχόν αιωρούμενα
του πριονιού. Μπορεί να αποφευχθεί με κατάλληλα προληπτικά μέτρα,
ξένα σώματα που μπορεί δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση των
όπως αυτά που περιγράφονται παρακάτω.
διάφορων εργασιών. Οι μάσκες σκόνης και προστασίας αναπνοής
Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο πάντοτε καλά και φέρνετε το σώμα
πρέπει να φιλτράρουν τη σκόνη που δημιουργείται κατά την εργασία.
Σε περίπτωση που εκτεθείτε για πολύ χρόνο σε έντονο θόρυβο μπορεί και τα χέρια σας σε τέτοια θέση, ώστε να μπορείτε να αντισταθείτε
στις δυνάμεις ανάδρασης (κλοτσήματος). Χρησιμοποιείτε πάντοτε
να απωλέσετε την ακοή σας.
65
67
MBS 30 turbo Technische Daten.indd
67
09.04.2010, 09:21
EL
την πρόσθετη λαβή, εάν υπάρχει, για να εξασφαλίσετε έτσι το
μέγιστο δυνατό έλεγχο της ανάδρασης ή της αντίθετης ροπής κατά
την εκκίνηση. Οι αντίθετες ροπές ή οι δυνάμεις ανάδρασης μπορούν
να τεθούν υπό τον έλεγχο του χειριστή, εάν ληφθούν τα σωστά
προληπτικά μέτρα.
Μην πλησιάζετε ποτέ το χέρι σας στα περιστρεφόμενα
ανταλλακτικά εξαρτήματα. Σε περίπτωση κλοτσήματος το εργαλείο
μπορεί να περάσει πάνω από το χέρι σας.
Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην περιοχή στην οποία
το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να κινηθεί σε περίπτωση
κλοτσήματος. Κατά το κλότσημα το ηλεκτρικό εργαλείο κινείται με
κατεύθυνση αντίθετη από τη φορά περιστροφής του δίσκου λείανσης
στο σημείο εμπλοκής.
Εργάζεστε με ιδιαίτερη προσοχή σε γωνίες, κοφτερές ακμές
κτλ. Φροντίζετε τα ανταλλακτικά εξαρτήματα να μην απωθηθούν
από το υπό κατεργασία τεμάχιο με αποτέλεσμα να σφηνώσουν.
Τα περιστρεφόμενα ανταλλακτικά εξαρτήματα έχουν την τάση να
σφηνώνουν κατά την εργασία σε γωνίες και κοφτερές ακμές ή σε
περίπτωση που απωθηθούν. Αυτό προκαλεί απώλεια ελέγχου ή
κλότσημα.
EL
Μη χρησιμοποιείτε λάμες για αλυσοπρίονα ή οδοντωτές
πριονόλαμες. Τέτοια ανταλλακτικά εξαρτήματα προκαλούν συχνά
κλότσημα ή οδηγούν σε απώλεια του ελέγχου του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Αποφεύγετε το μπλοκάρισμα του δίσκου κοπής ή την εφαρμογή
πολύ μεγάλης πίεσης. Μην κάνετε τομές υπερβολικού βάθους. Η
υπερβολική επιβάρυνση του δίσκου κοπής αυξάνει την καταπόνησή
του και τον κίνδυνο μαγκώματος ή μπλοκαρίσματος κι έτσι και τις
πιθανότητες κλοτσήματος ή σπασίματος του λειαντικού σώματος.
Σε περίπτωση που ο δίσκος κοπής μπλοκάρει ή εάν διακόψετε
την εργασία σας, απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο και
κρατήστε το ακίνητο έως ότου ο δίσκος να σταματήσει εντελώς
να κινείται. Μην προσπαθείτε ποτέ να αφαιρέσετε το δίσκο κοπής
από την τομή όσο αυτός κινείται ακόμη, διαφορετικά υπάρχει
κίνδυνος κλοτσήματος. Εξακριβώστε κι αντιμετωπίστε την αιτία του
μπλοκαρίσματος.
Μην επανενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, όσο ο δίσκος
κοπής βρίσκεται ακόμη μέσα στο υπό κατεργασία τεμάχιο.
Αφήστε το δίσκο κοπής να φτάσει στο μέγιστο αριθμό στροφών
πριν συνεχίσετε προσεκτικά την κοπή. Διαφορετικά ο δίσκος μπορεί
να σφηνώσει, να πεταχτεί έξω από το υπό κατεργασία τεμάχιο ή να
προκαλέσει κλότσημα.
Πλάκες ή άλλα μεγάλα υπό κατεργασία τεμάχια πρέπει να
αντιστηρίζονται για να ελαττωθεί ο κίνδυνος κλοτσήματος από
έναν τυχόν μπλοκαρισμένο δίσκο κοπής. Μεγάλα υπό κατεργασία
τεμάχια μπορεί να λυγίσουν κάτω από το ίδιο τους το βάρος. Το υπό
κατεργασία τεμάχιο πρέπει να αντιστηριχτεί και στις δυο πλευρές του,
δηλαδή αφενός κοντά στην γραμμή κοπής και αφετέρου στην ακμή του.
Προσέχετε ιδιαίτερα, όταν διεξάγετε «κοπές βύθισης» σε τοίχους
ή σε άλλες τυφλές περιοχές. Ο βυθιζόμενος δίσκος κοπής μπορεί να
κόψει αγωγούς φυσικού αερίου ή νερού, ηλεκτρικούς αγωγούς ή άλλα
αντικείμενα, προκαλώντας κλότσημα.
     
Το πριόνι για τσιμέντο με ίνες χρησιμοποιείται για τη
διεξαγωγή ίσιων κοπών σε ξύλο, πέτρα, τσιμέντο με ίνες με
λεπίδα κυκλικού πριονιού καθώς και για την κοπή πέτρας με
διαμαντένιο δίσκο κοπής.
         
  .
  
    ,   
      
. EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3,      
2006/42/EG, 2004/108/EG.
Winnenden, 2010-03-15
2010-05-07
Winnenden,
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Εξουσιοδοτημένος να συντάξει τον
τεχνικό φάκελο.
   
      
       
 .      
   ,     
  II.

      .  
      
.       , 
  .
     
AEG.     ,  
    , ‘   
 AEG (   /
 ).
 ,     
  ,     
      ,   
      AEG Elektrowerkzeuge, MaxEyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

      
   .
Η σκόνη που δημιουργείται κατά την εργασία είναι συχνά
επιβλαβής για την υγεία και δεν επιτρέπεται να έλθει στο
σώμα. Να φοράτε κατάλληλη μάσκα προστασίας από
σκόνη.
       
.
         
 .
 -    
,     
.
Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στον κάδο οικιακών
απορριµµάτων! Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/
96/ΕΚ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και
την ενσωµάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά
εργαλεία πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να
πιστρέφονται για ανακύκλωση µε τρόπο φιλικό προς
το περιβάλλον.
68
66
MBS 30 turbo Technische Daten.indd
68
09.04.2010, 09:21
tekNİk ÖZeLLIkLeR
mBS 30 turbo
Giriş gücü
Boştaki devir sayısı
Testere bıçağı çapı x delik çapı
Elmas kesme taşı ø x Delik ø
90° de kesme derinliği
45° de kesme derinliği
Ağırlığı, şebeke kablosuz
Lifli çimento testeresi
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
gürültü/Vibrasyon bilgileri
Ölçüm değerleri EN 60 745 e göre belirlenmektedir.
Aletin, frekansa bağımlı uluslararası ses basıncı seviyesi değerlendirme
eğrisi A’ya göre tipik
Ses basıncı seviyesi (K = 3 dB(A))
94 dB(A)
105 dB(A)
Akustik kapasite seviyesi(K = 3 dB(A))
koruyucu kulaklık kullanın!
Toplam titreşim değeri (üç yönün vektör toplamı) EN 60745’e göre
belirlenmektedir:
titreşim emisyon değeri ah
3,7 m/s2
Ağaç yontma:
1,5 m/s2
Tolerans K=
4,5 m/s2
Taş kesimi:
1,5 m/s2
Tolerans K=
uyARI
Bu talimatlarda belirtilen titreşim seviyesi, EN 60745 standardına uygun bir ölçme metodu ile ölçülmüştür ve elektrikli el aletleri birbiriyle
karşılaştırmak için kullanılabilir. Ölçüm sonuçları ayrıca titreşim yükünün geçici değerlendirmesi için de uygundur.Belirtilen titreşim seviyesi,
elektrikli el aletinin genel uygulamaları için geçerlidir. Ancak elektrikli el aleti başka uygulamalar için, farklı eklenti parçalarıyla ya da yetersiz
bakım koşullarında kullanılırsa, titreşim seviyesi farklılık gösterebilir. Bu durumda, titreşim yükü toplam çalışma zaman aralığı içerisinde
belirgin ölçüde yükselebilir.Titreşim yükünün tam bir değerlendirmesi için ayrıca cihazın kapalı olduğu süreler ve cihazın çalışır durumda
olduğu, ancak gerçek kullanımda bulunmadığı süreler de dikkate alınmalıdır. Böylelikle, toplam çalışma zamanı aralığı boyunca meydana
gelen titreşim yükü belirgin ölçüde azaltılabilir.Kullanıcıyı titreşimlerin etkisinden korumak üzere, örneğin elektrikli el aletlerinin ve eklenti
parçalarının bakımı, ellerin sıcak tutulması ve iş akışlarının organizasyonu gibi ek güvenlik tedbirleri belirleyiniz.
uyARI! Güvenlikle ilgili bütün açıklamaları, talimatları ve
ilişikteki broşürde yazılı bulunan hususları okuyunuz. Açıklanan
uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takirde elektrik
çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden
olunabilir.
Bütün uyarıları ve talimat hükümleini ileride kullanmak
üzere saklayın.
güVeNLIĞINIZ IÇIN tALImAtLAR
koruyucu kulaklık kullanın. Çalışırken çıkan gürültü işitme
kayıplarına neden olabilir.
Tahtalar uzun süre işlenirken veya sağlığa zararlı toz çıkaran
malzemeler profesyonel olarak işlenirken alet uygun bir toz emme
donanımına bağlanmak zorundadır. Profesyonel kullanıcılar diğer
malzemelere ilişkin hükümleri yetkili meslek kuruluşu ile açıklığa
kavuşturmak zorundadır.
Açık havadaki prizler hatalı akım koruma şalteri (FI, RCD, PRCD) ile
donatılmış olmalıdır. Bu, elektrik tesisatınızdaki bir zorunluluktur.
Lütfen aletimizi kullanırken bu hususa dikkat edin.
Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce fişi prizden çekin.
Aleti sadece kapalı iken prize takın.
Bağlantı kablosunu aletten uzak tutun. Kablo daima aletin arkasında
olmalıdır ve toplanmamalıdır.
Her kullanımdan önce alet, bağlantı kablosu, uzatma kablosu ve fişin
hasarlı olup olmadığını ve eskiyip eskimediğini kontrol edin. Hasarlı
parçaları sadece uzmanına onartın.
Tanıtım verileri bu kullanım kılavuzunda belirtilmemiş aletleri
kullanmayın.
Aleti elle kullanırken açma/kapama şalterini kilitlemeyin.
DAIReSeL teSteRe BIÇAĞI kuLLANImIyLA ILgILI
ÖZeL emNIyet BILgILeRI
testere kesim işlemi
tehLİke: ellerinizi kesilen yere ve testere bıçağına
yaklaştırmayın. İkinci elinizle ek tutamağı veya motor
gövdesini tutun. Her iki elinizde daire testereyi tutarsa, testere
bıçağı ellerinizi yaralayamaz.
İş parçasının altını kavramayın. Koruyucu kapak sizi iş parçası
altında sizi testere bıçağından koruyamaz.
kesme derinliğini iş parçasının kalınlığına göre ayarlayın. İş
parçası altında tam diş uzunluğunun daha azı görünmelidir.
kesilen iş parçasını hiçbir zaman elinizle tutmayın veya
bacağınızın üzerine koymayın. İş parçasını sağlam bir
zeminde emniyete alın. Bedenle teması önlemek, testere
bıçağının sıkışması veya aletin kontrolünün kaybedilmesinin
miminum düzeye indirilmesi açısından iş parçasının iyice tespit edilip
sıkılması önemlidir.
kesme aletinin eğrilmiş elektrik kabloları isabet eden
çalışmalar yapılırken cihazı izole edilmiş kollarından tutun.
Kesme aletinin içinden elektrik akımı geçen kablo ile temas etmesi
durumunda elektrik akımı cihazın metal kısımlarına geçer ve elektrik
çarpmasına sebebiyet verebilir.
uzunlamasına kesme yaparken daima bir dayamak veya düz
bir kenar kılavuzu kullanın. Bu, kesme hassasiyetini iyileştirir ve
testere bıçağının sıkışma olasılığını azaltır.
Daima doğru büyüklükte ve biçimi bağlama flanşına uygun
testere bıçakları kullanın (ağ şeklinde veya yuvarlak).
Testerenin montaj parçalarına uymayan testere bıçaklar, balanssız
Türkçe
67
Tür
Tür
çalışır ve aletin kontrol dışına çıkma olasılığını artırır.
hiçbir zaman hasarlı testere bıçağı alt besleme diski veya
vida kullanmayın. Testere bıçağı alt besleme diski ve vidalar,
işletme güvenliğini optimum düzeye getirmek üzere özel olarak
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Geri tepme kuvvetinin nedenleri ve buna karşı alıncak önlemler:
- Bir geri tepme kuvveti, takılan, sıkışan veya yanlış doğrultulan
bir testere bıçağının beklenmedik reaksiyonudur. Bu durum, aletin
kontrolden ve iş parçasından çıkarak kullanıcıya doğru harket
etmesine neden olabilir;
- Testere bıçağı kesilen hat içinde takılır veya sıkışırsa, bloke olur.
Böyle bir durumda motor kuvveti aleti kullanıcıya doğru geri iter;
- Testere bıçağı kesme hattında açılanma yapar veya yanlış
doğrultulursa, testere bıçağının arka tarafındaki dişler iş parçasının
üst yüzeyine takılabilir ve bunun sonucunda da testere bıçağı kesme
hattından dışarı çıkarak, geriyi doğru kullanıcıya doğru sıçrama
yapyar.
Bir geri tepme kuvvet, testerenin yanlış veya hatalı kullanımı
sonucu ortaya çıkar. Geri tepme kuvvetleri aşağıda açıklanan uygun
önlemlerle önlenebilir.
testereyi iki elinizle birlikte sıkıca tutun ve ellerinizi geri
tepme kuvvetini karşılayabilecek konumda tutun. Daima
testere bıçağının yan tarafında durun, hiçbir zaman testere
bıçağı ile aynı hatta bulunmayın. Geri tepme halinde daire
testere geri doğru sıçrar, ancak kullanıcı personel uygun önlemleri
almışsa bu geri tepme kuvvetlerini tehlikesiz biçimde karşılayabilir.
testere bıçağı sıkışır veya kesme işlemi başka herhangi bir
nedenle kesilirse, açma/kapama şalterini bırakın ve testere
bıçağı tam duruncaya kadar testereyi malzeme içinde sakince
tutun. testere bıçağı hareket ettiği sürece ve geri tepme
kuvveti kendini hisssettirdiği sürece hiçbir zaman testereyi iş
parçasından dışarı çıkarmayı denemeyin veya geri çekmeyin.
Testere bıçağının sıkışma nedenini bulun ve bunu uygun önlemlerle
giderin.
İş parçası içinde bulunan bir testereyi tekrar çalıştırmak
isterseniz, testere bıçağını kesme hattında içinde
merkezleyin ve testere dişlerinin iş parçasına takılı olup
olmadığını kontrol edin. Testere bıçağı sıkışır (bloke olur) ve tekrar
çalıştırılacak olursa iş parçasından dışarı çıkabilir veya bir geri tepme
kuvvetine neden olabilir.
testere bıçağının sıkışıp geri tepme tehlikesi yaratmaması
için büyük boyutlu levhaları keserken güvenli bir biçimde
destekleyin. Büyük boyutlu levhalar kendi ağırlıkları nedeniyle
bükülebilir. Bu levhalar her iki yandtan, hem kesme hattının
yakınından hem de kenardan desteklenmelidir.
körelmiş veya hasarlı testere bıçakları kullanımayın. Körelmiş
veya yanlış doğurultulmuş testere bıçakları dar kesme hattında büyük
bir sürtünme kuvvetinin oluşmasına, testere bıçağının sıkışmasına ve
geri tepme kuvvetlerinin oluşmasına neden olurlar.
kesme işlemine başlamadan önce kesme derinliği ve kesme
hızı ayarlarını tam ve hassas biçimde ayarlayarak tespit edin.
Kesme sırasında ayarlar değişecek olursa, testere bıçağı sıkışabilir ve
geri tepme kuvveti oluşabilir.
İçini görmediğiniz bir yerde, örneğin bir duvarda „içten
kesme“ işlerinde özellikle dikkatli olun. Malzeme içine dalan
testere bıçağı görünmeyen nesneler nedeniyle bloke olabilir ve geri
tepme kuvvetlerine neden olabilir.
Türkçe
68
Alt koruyucu kapağın fonksiyonu
her kulllanımdan önce alt koruyucu kapağın kusursuz
biçimde kapanıp kapanmadığını kontrol edin. Alt koruyucu
kapak serbestçe hareket etmiyorsa ve hemen kapanmıyorsa
testereyi kullanmayın. Alt koruyucu kapağı açık konumda
iken hiçbir zaman sıkmayın veya yapıştırmayın. Testere
yanlışlıkla yere düşecek olursa, alt koruyucu kapak bükülebilir.
Koruyucu kapağı geri çekme kolu ile açın ve serbest hareket edip
etmediğini ve bütün kesme açısı ve kesme derinliklerinde ne testere
bıçağına ne de diğer parçalara temas edip etmediğini kontrol edin.
Alt koruyucu kapağın yayını kontrol edin. eğer alt koruyucu
kapak ve yayı kusursuz olarak çalışmıyorsa aletinizi bakıma
gönderin. Hasarlı parçalar, yapışkan birikintiler veya talaş
birikmeleri alt koruyucu kapağın gecikmeli olarak işlev görmesine
neden olur.
Alt koruyucu kapağı elinizle sadece „malzeme içine dalmalı
veya açılı“ kesme gibi özel durumlarda açın. Alt koruyucu
kapağı geri çekme kolu ile açın ve testere bıçağı malzeme
içine girince serbest bırakın. Bütün diğer kesme işlerinde alt
koruyucu kapak otomatik olarak çalışmalıdır.
Alt koruyucu kapak testere bıçağını kapatmadığı sürece
testereyi tezgaha veya yere bırakmayın. Korunmayan ve serbest
dönüşteki testere bıçağı testereyi kesme yönünün tersine hareket
ettirir ve önüne gelen malzemeyi keser. Bu sırada testerenin serbest
dönüş süresine dikkat edin.
Lütfen cihazların içinde taşlama levhaları (diskleri) monte ederek
kullanmayın!
eLmAS keSme tAşI kuLLANImIyLA ILgILI ÖZeL
emNIyet BILgILeRI
uyARI! Güvenlikle ilgili bütün açıklamaları, talimatları ve ilişikteki
broşürde yazılı bulunan hususları okuyunuz. Açıklanan uyarılara
ve talimat hükümlerine uyulmadığı takirde elektrik çarpmalarına,
yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir. Bütün
uyarıları ve talimat hükümleini ileride kullanmak üzere
saklayın.
elektrikli cihazı yalnızca birlikte verilen koruyucu kapak ile
kullanınız. koruyucu kapak elektrikli cihaza azami güvenlik
elde edilebilecek şekilde takılmalıdır ve ayarlanmalıdır,
yani kesme taşının mümkün olan en küçük bölümü açık
olarak kullanan kişiye bakar. Koruyucu kapak, kullanan kişiyi
kırılan parçalara ve kesme taşıyla yanlışlıkla temas edilmesine karşı
korumalıdır.
Elektrikli cihazınız için yalnızca elmas kesme taşları kullanınız.
Aksesuarı elektrikli cihazınıza bağlayabiliyor olmanız güvenli
kullanımın garantisi değildir.
kullanılan takımın izin verilen devri, en az elektrikli
cihaz üzerinde yazılı azami devir kadar yüksek olmalıdır.
İzin verilenden daha hızlı dönen aksesuar kırılabilir ve etrafa
fırlayabilir.elmas kesme taşları yalnızca tavsiye edilen
kullanım olanakları için kullanılabilir. Örneğin: Asla kesme
taşının yan yüzeyiyle taşlama yapmayınız. Kesme taşları,
kenarlarıyla malzeme aşındırması için öngörülmüştür. Yandan kuvvet
uygulanması bu zımpara malzemesini kırabilir.
her zaman hasarsız ve seçilen kesme taşı için doğru
büyüklükte sıkma flanşlarını kullanınız. Uygun flanşlar kesme
taşını destekler ve bu sayede kesme taşının kırılması tehlikesini
azaltır.
kullanılan takımın dış çapı ve kalınlığı elektrikli cihazın ölçü
bilgilerine uygun olmalıdır. Yanlış ölçüye sahip takımlar yeteri
kadar korunamaz veya kontrol edilemezler.
kesme taşları, flanşlar veya başka aksesuarlar elektrikli
cihazın taşlama miline tam uymalıdır. Elektrikli cihazın taşlama
miline tam uymayan takımlar eşit olmayan şekilde döner, aşırı
titreşim yapar ve kontrolün kaybedilmesine yol açabilirler.
hasarlı takımlar kullanmayınız. her kullanımdan önce
takımlarda kırık ve çatlak olup olmadığını kontrol ediniz.
Elektrikli cihaz veya takım aşağı düştüğünde, hasarlı olup olmadığını
kontrol ediniz veya hasarsız bir takım kullanınız. Takımı kontrol
ettikten ve taktıktan sonra kendiniz ve yakında bulunan diğer kişiler
dönen elektrikli cihazın çalışma ekseninden uzak durunuz ve elektrikli
cihazı bir dakika boyunca azami devirle çalışmaya bırakınız. Hasar
görmüş takımların çoğu bu deneme süresi içerisinde kırılır.
Kişisel koruyucu donanım kullanınız. Yapacağınız uygulamaya göre
tam yüz maskesi, siperlik veya koruyucu gözlük takınız. Gerekliyse
eğer, küçük taş ve malzeme artıklarını sizden uzak tutacak olan bir
toz maskesi, koruyucu kulaklık, koruyucu eldiven veya özel önlükler
kullanınız. Gözler, çeşitli uygulamalar sırasında etrafa fırlayabilecek
yabancı cisimlerden korunmalıdır. Toz veya solunum maskeleri
uygulama sırasında oluşan tozu filtre etmelidir. Uzun süre yüksek
gürültüye maruz kaldığınızda işitme kaybına uğrayabilirsiniz.
Diğer insanların çalışma sahanıza güvenli mesafede
durmasına dikkat ediniz. Çalışma sahasına giren herkes
kişisel koruyucu donanım kullanmalıdır. İş parçası kırıkları veya
kırılan takımlar savrulabilir ve doğrudan çalışma sahasının dışında da
yaralanmalara neden olabilir.
görünmeyen elektrik kablolarının geçme olasılığı olan
yerlerde çalışırken veya testere bıçağı aletin şebeke
bağlantısına temas olasılığının bulunduğu durumlarda aleti
sadece izolasyonlu tutamaklarından tutun. Elektrik akımı ileten
kablolarla temas edilecek olursa metal alet elemanlarına da gerilim
geçer ve bu da elektrik çarpmalarına neden olabilir.
elektrik kablosunu dönen takımlardan uzak tutunuz. Cihaz
üzerindeki kontrolü kaybettiğinizde elektrik kablosu kesilebilir veya
dolanabilir ve elleriniz veya kollarınız dönen takım içine girebilir.
takım tamamen durmadan elektrikli cihazı asla yere
koymayınız. Dönen takımın bırakılan yüzeyle temas etmesi
durumunda elektrikli cihazın kontrolünü kaybedebilirsiniz.
elektrikli cihazı çalışır vaziyette taşımayınız. Giysileriniz dönen
takıma temas etmesi durumunda kapılabilir ve elektrikli cihaz
vücudunuzu keserek içine girebilir.
elektrikli cihazın havalandırma deliklerini düzenli olarak
temizleyiniz. Motor fanı gövde içine toz çeker ve aşırı metal tozu
birikmesi elektriksel tehlikelere neden olabilir.
elektrikli cihazı asla yanıcı malzemelerin yanında
kullanmayınız. Kıvılcımlar bu malzemeleri tutuşturabilir.
Sıvı soğutma maddeleri gerektiren takımlar kullanmayınız.
Su veya sıvı başka soğutma maddelerinin kullanılması elektrik
çarpmasına yol açabilir.
Nedenleri ve ilgili emniyet bilgileri:
geri tepme ve ilgili emniyet bilgileri
Geri tepme, zımpara taşı, zımpara tablası, tel fırça vb. gibi dönen
takımın takılması veya bloke olması sonucu oluşan ani reaksiyondur.
Takılma veya blokaj dönen takımın aniden durmasına neden olur. Bu
yüzden kontrolsüz bir elektrikli cihaz, blokaj yerinde takımın dönüş
yönünün tersine ivmelenir.
Sözgelimi bir taşlama diski iş parçası içinde sıkıştığında veya bloke
olduğunda iş parçası içine dalan taşlama taşının kenarı, yakalanıp
taşlama diskini kırabilir veya geri tepmeye neden olabilir. Bu
durumda taşlama diski, diskin blokaj yerindeki dönüş yönüne bağlı
olarak kullanan kişiye doğru veya ondan uzağa hareket eder. Burada
taşlama diskleri de kırılabilir.
Bir geri tepme kuvvet, testerenin yanlış veya hatalı kullanımı
sonucu ortaya çıkar. Geri tepme kuvvetleri aşağıda açıklanan uygun
önlemlerle önlenebilir.
elektrikli cihazı sıkıca tutunuz ve vücudunuzu ve kollarınızı
geri tepme kuvvetlerini karşılayabileceğiniz bir pozisyona
getiriniz. İlk çalışma sırasında geri tepme kuvvetlerini veya
reaksiyon momentlerini azami ölçüde kontrol altında tutabilmek
için varsa eğer ek tutamağı daima kullanınız. Kullanan kişi uygun
tedbirler alarak geri tepme ve reaksiyon kuvvetlerine hakim olabilir.
ellerinizi asla dönen takıma yaklaştırmayınız. Geri tepme
halinde takım ellerinizin üstüne hareket edebilir.
Vücudunuzu elektrikli cihazın geri tepme sahasından uzak
tutunuz. Geri tepme sonucu elektrikli cihaz blokaj yerinde zımpara
taşının dönüş yönünün tersine hareket eder.
köşe, keskin kenar vb. sahalarda özellikle dikkatli çalışınız.
Takımları iş parçasında sektirmekten ve sıkıştırmaktan kaçınınız.
Dönen takım köşelerde, keskin kenarlarda veya sektiğinde sıkışma
eğilimi gösterir. Bu kontrolün kaybedilmesine veya geri tepmeye
neden olur.
Zincirli veya dişli testere bıçakları kullanmayınız. Bu gibi
takımlar sıklıkla geri tepmeye veya elektrikli cihaz üzerindeki
kontrolün kaybedilmesine neden olur.
kesme taşının bloke olmasını veya aşırı baskı uygulanmasını
önleyiniz. gereğinden fazla derin kesimler yapmayınız.
Kesme taşına aşırı yüklenilmesi yıpranmayı ve sıkışma veya bloke
olma olasılığını ve bu yüzden geri tepme veya zımpara taşı kırılması
olasılığını da arttırır.
kesme taşı sıkıştığında veya çalışmaya ara verdiğinizde
cihazı kapatınız ve taş durana kadar sakince tutunuz. hala
dönen kesme taşını kesim yerinden çıkarmaya çalışmayınız,
aksi takdirde geri tepebilir. Sıkışmanın nedenini saptayınız ve
gideriniz.
İş parçası içinde bulunduğu sürece elektrikli cihazı yeniden
çalıştırmayınız. kesim işlemini sürdürmeden önce kesme
taşının tam devrine gelmesini bekleyiniz. Aksi takdirde taş
sıkışabilir, iş parçası içinden fırlayabilir veya geri tepmeye neden
olabilir.
Sıkışan bir kesme taşı nedeniyle oluşacak geri tepme
riskini azaltmak için plakaları veya büyük iş parçalarını
destekleyiniz. Büyük iş parçaları kendi ağırlıkları nedeniyle
bükülebilir. İş parçası hem kesim yerinin yakınından hem de kenardan
olmak üzere iki taraftan desteklenmelidir.
Varolan duvarlarda veya içi görülemeyen başka bölümlerde
„cep şeklinde kesim“ yaparken özellikle dikkat ediniz.
Malzeme içine dalan kesme taşı, gaz, su veya elektrik tesisatlarında
ya da başka nesnelerde kesim yaparken geri tepmeye neden olabilir.
Türkçe
69
Tür
SemBoLLeR
kuLLANIm
Bir elyaflý çimento testeresi bir daire testere yapraðý ile tahta, taþ,
elyaflý çimentoda düz çizgili kesimler yapmak ve elmas ayýrma diskli
taþlarýn kesilmesi için kullanýlabilir.
Bu alet sadece belirtiği gibi ve usulüne uygun olarak kullanılabilir.
Ce uyguNLuk BeyANI
Nous déclarons sous notre responsabilité que ce produit est en
conformité avec les normes ou documents normalisés suivants.
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
Tek sorumlu olarak bu ürünün 2006/42/EC, 2004/108/EC
Winnenden, 2010-05-07
Tür
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Teknik evrakları hazırlamakla
görevlendirilmiştir.
şeBeke BAĞLANtISI
Aleti sadece tek fazlı alternatif akıma ve tip etiketi üzerinde belirtilen
şebeke gerilimine bağlayın. yapısı Koruma sınıfı II‘ye girdiğinden alet
koruyucu kontaksız prize de bağlanabilir.
BAkIm
Sadece kuru bir bez veya havlu ile temizleyin. Bazı deterjan ve
temizlik maddeleri plastik ve izolasyonlu parçalara hasar verebilir.
Aleti temiz ve kuru tutun, yağlanmasını önleyin.
Sadece AEG aksesuarını ve yedek parçalarını kullanın. Değiştirilmesi
açıklanmamış olan parçaları bir AEG müşteri servisinde değiştirin
(Garanti broşürüne ve müşteri servisi adreslerine dikkat edin).
Gerektiği takdirde aletin dağınık görünüş şeması, alet tipinin ve tip
etiketi üzerindeki on hanelik sayının bildirilmesi koşuluyla müşteri
servisinden veya doğrudan AEG Elektrowerkzeuge, Max-EythStraße 10, D-71364 Winnenden, Germany adresinden istenebilir.
Türkçe
70
Lütfen aleti çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu
dikkatli biçimde okuyun.
Çalışma sırasında ortaya çkan toz genellikle sağlığa
zararlıdır ve bedeninize temas etmemelidir. Uygun bir
koruyucu toz maskesi kullanın
Aletle çalışırken daima koruyucu gözlük kullanın.
Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce fişi prizden
çekin.
Aksesuar - Teslimat kapsamında değildir, önerilen
tamamlamalar aksesuar programında.
Elektrikli el aletlerini evdeki çöp kutusuna atmayınız!
Kullanılmıs elektrikli aletleri, elektrik ve elektronikli eski
cihazlar hakkındaki
2002/96/EC Avrupa yönergelerine göre ve bu yönergeler
ulusal hukuk kurallarına göre uyarlanarak, ayrı olarak
toplanmalı ve çevre sartlarına uygun bir sekilde tekrar
degerlendirmeye gönderilmelidir.
teChNICkÁ DAtA
mBS 30 turbo
Jmenovitý příkon
Počet otáček při běhu naprázdno
Pilový kotouč ø x díra ø
ø diamantového řezného kotouče x ø otvoru
Hloubka řezu při 90º
Hloubka řezu při 45º
Hmotnost bez kabelu
Pila na vláknocement
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
Informace o hluku / vibracích
Naměřené hodnoty odpovídají EN 60 745.
V třídě A posuzovaná hladina hluku přístroje činí typicky:
Hladina akustického tlaku (K = 3 dB(A))
94 dB(A)
Hladina akustického výkonu (K = 3 dB(A))
105 dB(A)
Používejte chrániče sluchu !
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů) zjištěné
ve smyslu EN 60745.
Hodnota vibračních emisí ah
Řezání dřeva:
3,7 m/s2
Kolísavost K =
1,5 m/s2
Řezání kamene:
4,5 m/s2
Kolísavost K =
1,5 m/s2
VARoVÁN
Úroveň chvění uvedená v tomto návodu byla naměřena podle metody měření stanovené normou EN 60745 a může být použita pro porovnání
elektrického nářadí. Hodí se také pro průběžný odhad zatížení chvěním. Uvedená úroveň chvění představuje hlavní účely použití elektrického
nářadí. Jestliže se ale elektrické nářadí používá pro jiné účely, s odlišnými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň chvění
odlišovat. To může značně zvýšit zatížení chvěním během celé pracovní doby. Pro přesný odhad zatížení chvěním se musí také zohlednit časy,
během kterých je přístroj vypnutý nebo kdy je sice v chodu, ale skutečně se s ním nepracuje. To může zatížení chvěním během celé pracovní
doby značně snížit. Stanovte doplňková bezpečnostní opatření pro ochranu obsluhy před účinky chvění jako například: technická údržba
elektrického nářadí a nástrojů, udržování teploty rukou, organizace pracovních procesů.
VARoVÁNI! Seznamte se se všemi bezpečnostními pokyny
a sice i s pokyny v přiložené brožuře. Zanedbání při dodržování
varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úder
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna
uschovejte.
SPeCIÁLNÍ BeZPeČNoStNÍ PokyNy PRo PoužItÍ S
PILoVým kotouČem
Postup řezání pilou
NeBeZPeČÍ: mějte své ruce mimo oblast řezání a mimo
pilový kotouč. Se svou druhou rukou držte přídavné držadlo
nebo motorovou skříň. Pokud obě ruce drží kotoučovou pilu,
nemůže je pilový kotouč poranit.
Používejte chrániče sluchu. Působením hluku může dojít k
poškození sluchu.
Nesahejte pod obrobek. Ochranný kryt Vás pod obrobkem nemůže
chránit před pilovým kotoučem.
Prach vznikající při práci bývá zdraví škodlivý, a proto by se neměly
vdechovat. Používejte odsávání prachu a navíc se chraňte vhodnou
Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce obrobku. Pod obrobkem by
ochrannou maskou. Usazený prach dobře odstraňte, např. odsátím
měla být viditelná méně než celá výška zubu.
Ve venkovním prostředí musí být zásuvky vybaveny proudovým
Řezaný obrobek nikdy nedržte v ruce nebo přes nohu.
chráničem (FI, RCD, PRCD). Je to vyžadováno instalačním předpisem obrobek zajistěte na stabilní podložce. Je důležité obrobek
pro toto el.zařízení. Dodržujte ho při používání tohoto nářadí, prosím. dobře upevnit, aby byl minimalizován kontakt s tělem, příčení
Před zahájením veškerých prací na stroji vytáhnout síťovou zástrčku pilového kotouče nebo ztráta kontroly.
ze zásuvky.
Při provádění prací, při kterých nástroj může narazit
na skryta elektrická vedení, držte přístroj za izolované
Stroj zapínat do zásuvky pouze když je vypnutý.
Neustále dbát na to, aby byl kabel pro připojení k elektrické síti mimo přidržovací plošky. Kontakt řezného nástroje s vedením pod
napětím může vést k přenosu napětí na kovové části přístroje a k
dosah stroje. Kabel vést vždy směrem dozadu od stroje.
úrazu elektrickým proudem.
Před každým použitím překontrolujte stroj, kabel, prodlužovací kabel
Při podélných řezech používejte vždy vodítko nebo přímé
i zástrčky, zda nenesou stopy poškození nebo stárnutí.Poškozené
vedení podél hrany. To zlepší přesnost řezu a snižuje možnost, že se
součástky dejte opravit pouze odborníkovi.
pilový kotouč vzpříčí.
Pracovní nástroje, které neodpovídají požadavkům tohoto návodu se
Používejte vždy pilové kotouče ve správné velikosti a
nesmí používat.
s vhodným upínacím otvorem (např. v hvězdicovém tvaru
Při ručním vedení pily nearetujte vypínač.
SPeCIÁLNÍ BeZPeČNoStNÍ uPoZoRNĚNÍ
Česky
71
Čes
Před každým použitím zkontrolujte, zda se spodní ochranný
kryt bezvadně uzavírá. Pilu nepoužívejte, pokud se spodní
ochranný kryt nepohybuje volně a neuzavře-li se okamžitě.
Spodní ochranný kryt nikdy neupevňujte nebo nepřivazujte
napevno v otevřené poloze. Pokud pila neúmyslně upadne na
podlahu, může se spodní ochranný kryt zprohýbat. Otevřte ochranný
kryt pomocí páčky pro zpětné vytažení a zajistěte, aby se volně
pohyboval a nedotýkal se pilového kotouče ani jiných dílů při všech
Příčiny a vyvarování se zpětného rázu:
řezných úhlech a hloubkách.
- zpětný ráz je náhlá reakce v důsledku zaseknutí, vzpříčení nebo
Zkontrolujte funkci pružiny pro spodní ochranný kryt. Nechte
špatného vyrovnání pilového kotouče, která vede k tomu, že se pila
stroj před použitím zkontrolovat, pokud spodní ochranný kryt
nekontrolovatelně nadzdvihne z obrobku a pohybuje se ve směru
a pružina nepracují bezvadně. Poškozené díly, lepkavé usazeniny
obsluhující osoby;
nebo nahromadění třísek brzdí spodní ochranný kryt při práci.
- když se pilový kotouč zasekne nebo vzpříčí do svírající se řezané
Rukou otevřte spodní ochranný kryt pouze u výjimečných
mezery, zablokuje se a síla motoru udeří strojem zpět ve směru
řezů, jako jsou “zanořovací řezy a řezy pod úhlem”. otevřte
obsluhující osoby;
spodní ochranný kryt pomocí páčky pro zpětné vytažení
- pokud se pilový kotouč v řezu stočí nebo je špatně vyrovnán, mohou a uvolněte jej, jakmile pilový kotouč vnikl do obrobku. U
se zuby zadní hrany pilového kotouče zaseknout do povrchu obrobku, všech ostatních řezacích prací musí spodní ochranný kryt pracovat
čímž se pilový kotouč nadzvedne z řezané mezery a pila vyskočí zpět automaticky.
ve směru obsluhující osoby.
Pilu neodkládejte na pracovní stůl nebo podlahu bez toho,
Zpětný ráz je důsledek špatného nebo chybného použití pily. Lze mu aby spodní ochranný kryt zakrýval pilový kotouč. Nechráněný,
dobíhající pilový kotouč pohybuje pilou proti směru řezání a řeže vše
vhodnými preventivními opatřeními, jak je následovně popsáno,
co mu stojí v cestě. Respektujte při tom dobu doběhu pily
zabránit.
Nepoužívejte prosím s brusnými kotouči!
Pilu držte pevně oběma rukama a paže dejte do takové
polohy, ve které můžete čelit síle zpětného rázu. Držte se
vždy stranou pilového kotouče, nedávejte pilový kotouč do
SPeCIÁLNÍ BeZPeČNoStNÍ PokyNy PRo PoužItÍ S
jedné přímky s Vaším tělem. Při zpětném rázu může kotoučová
DIAmANtoVým ŘeZNým kotouČem
pila skočit vzad, ale obsluhující osoba může síly zpětného rázu
překonat, pokud byla učiněna vhodná opatření.
VARoVÁNI! Seznamte se se všemi bezpečnostními pokyny a sice i
Jestliže se pilový kotouč vzpříčí nebo je-li řezání přerušeno
s pokyny v přiložené brožuře. Zanedbání při dodržování varovných
z jiného důvodu, uvolněte spínač a pilu držte klidně v
upozornění a pokynů mohou mít za následek úder elektrickým
materiálu, až se pilový kotouč zcela zastaví. Nikdy se
proudem, požár a/nebo těžká poranění. Všechna varovná
nepokoušejte odstranit pilu z obrobku nebo ji stáhnout
upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.
zpět, dokud se pilový kotouč pohybuje nebo by mohl nastat
Používejte elektrický přístroj pouze s dodaným ochranným
zpětný ráz. Najděte příčinu vzpříčení pilového kotouče a odstraňte ji krytem. ochranný kryt musí být umístěn na elektrickém
vhodnými opatřeními.
nářadí bezpečně a musí být nastaven tak, aby bylo dosaženo
Pokud chcete pilu, která je vsazena do obrobku, znovu
maximální bezpečnosti, tzn., že co možná nejmenší část
zapnout, vystřeďte pilový kotouč v řezané mezeře a
řezného kotouče je odkryta ve směru k obsluhující osobě.
zkontrolujte, zda nejsou pilové zuby zaseknuty v obrobku.
Ochranný kryt by měl obsluhující osobu chránit před úlomky a
Je-li pilový kotouč vzpříčený, může se, pokud se pila znovu zapne,
náhodným kontaktem s řezným kotoučem.
pohnout ven z obrobku nebo způsobit zpětný ráz.
Na svém elektrickém nářadí používejte pouze diamantové
Velké desky podepřete, aby jste zabránili riziku zpětného
řezné kotouče. Skutečnost, že příslušenství dokážete připevnit na
rázu sevřením pilového kotouče. Velké desky se mohou vlastní
své elektrické nářadí, nezajišťuje bezpečné použití.
vahou prohnout. Desky musí být podepřeny jak na obou stranách, tak Přípustný počet otáček vkládaného nástroje musí být
i v blízkosti řezané mezery na kraji.
minimálně stejně vysoký jako maximální počet otáček
Nepoužívejte žádné tupé nebo poškozené pilové kotouče.
uvedený na elektrickém nářadí. Příslušenství, které se točí
Pilové kotouče s tupými nebo špatně vyrovnanými zuby způsobí díky rychleji, než je přípustné, se může rozbít a rozletět do okolí.
úzké pilové mezeře zvýšené tření, svírání pilového kotouče a zpětný Diamantové řezné kotouče smí být používány pouze k
ráz.
doporučeným možnostem použití. Např.: Nikdy neprovádějte
Před řezáním utáhněte nastavení hloubky a úhlu řezu. Pokud broušení boční plochou řezného kotouče. Řezné kotouče jsou
se během řezání změní nastavení, může se pilový kotouč vzpříčit a
určeny k úběru materiálu pomocí hrany kotouče. Boční působení sil
nastat zpětný ráz.
na tato brusná tělesa může způsobit jejich rozbití.
Buďte obzvlášť opatrní, pokud provádíte “zanořovací řez”
Pro vámi zvolený řezný kotouč používejte vždy nepoškozené
do skrytých prostorů, např. stávající stěna. Zanořující se pilový upínací příruby ve správné velikosti. Vhodné příruby podpírají
kotouč se může při řezání zablokovat ve skrytých objektech a způsobit řezný kotouč, a snižují tak nebezpečí zlomení řezného kotouče.
zpětný ráz.
Vnější průměr a tloušťka vkládaného nástroje musí
Funkce spodního ochranného krytu
odpovídat rozměrovým údajům vašeho elektrického
přístroje. Špatně vyměřené vkládané nástroje nelze dostatečně
zakrýt ani kontrolovat.
nebo kruhový). Pilové kotouče, jež se nehodí k montážním dílům
pily, běží nekruhově a vedou ke ztrátě kontroly.
Nikdy nepoužívejte poškozené nebo špatné podložky
nebo šrouby kotouče. Podložky a šrouby pilových kotoučů byly
zkonstruovány speciálně pro Vaši pilu, pro optimální výkon a provozní
bezpečnost.
Čes
Česky
72
Řezné kotouče, příruby nebo jiné příslušenství musí přesně
pasovat na brousící vřeteno vašeho elektrického přístroje.
Vkládané nástroje, které nepasují přesně na brousící vřeteno
elektrického přístroje, se otáčí nerovnoměrně, velmi silně vibrují a
mohou vést ke ztrátě kontroly.
Nepoužívejte poškozené vkládané nástroje. Před každým
použitím zkontrolujte vkládané nástroje, zda nevykazují
odlupující se částečky a trhliny. Jestliže elektrický přístroj nebo
vkládaný nástroj spadne, překontrolujte, zda nešlo k poškození,
nebo použijte nepoškozený vkládaný nástroj. Jestliže jste vkládaný
nástroj zkontrolovali a nasadili, zajistěte, abyste se vy i osoby v
blízkém okolí nenacházeli na úrovni rotujícího vloženého nástroje, a
nechejte elektrický přístroj běžet jednu minutu s nejvyššími otáčkami.
Poškozené vložené nástroje se rozbíjejí většinou během této testovací
doby.
Noste osobní ochranné pomůcky. V závislosti na aplikaci používejte
obličejový štít, ochranu očí nebo ochranné brýle. V případě adekvátní
potřeby noste protiprachovou masku, ochranu sluchu, ochranné
rukavice nebo speciální zástěru, která vás ochrání před malými
brusnými částečkami a částečkami materiálu. Oči by měly být
chráněny před odletujícími cizími tělesy, která vznikají při různých
použitích. Protiprachová maska nebo respirátor musí při aplikaci
odfiltrovat vznikající prach. Jestliže jste dlouho vystavováni hluku,
můžete utrpět ztrátu sluchu.
Zajistěte, aby se ostatní osoby zdržovaly v bezpečné
vzdálenosti od vašeho pracoviště. každý, kdo vstoupí na
pracoviště, musí nosit osobní ochranné pomůcky. Úlomky
obrobku nebo odlomené vložené nástroje mohou odlétnout a
způsobit zranění i mimo oblast bezprostředního pracoviště.
Pokud provádíte práce, při kterých by řezný nástroj mohl
zasáhnout skrytá el. vedení nebo vlastní kabel stroje,
držte stroj pouze za izolované uchopovací plochy. Kontakt
s vedením pod napětím přivádí napětí i na kovové díly stroje a vede
k elektrickému úderu.
Zajistěte, aby se síťový kabel nedostal do blízkosti otáčejících
se vložených nástrojů. Jestliže ztratíte kontrolu nad přístrojem,
může dojít k protnutí nebo zachycení síťového kabelu a vaše ruka
nebo paže se může dostat do otáčejícího se vloženého nástroje.
elektrické nářadí nesmíte nikdy odložit dříve, než se vložený
nástroj zcela zastaví. Otáčející se vložený nástroj se může dostat
do kontaktu s odkládací plochou, a vy tak můžete ztratit kontrolu nad
elektrickým přístrojem.
elektrický přístroj nikdy nenechávejte běžet, když ho
přenášíte. Váš oděv může být zachycen při náhodném kontaktu s
otáčejícím se vloženým nástrojem a tento se může zavrtat do vašeho
těla.
Větrací štěrbiny elektrického přístroje čistěte pravidelně.
Ventilátor motoru natahuje prach do pláště a velké množství
usazeného kovového prachu může způsobit elektrická nebezpečí.
elektrický přístroj nepoužívejte v blízkosti hořlavých
materiálů. Jiskry mohou tyto materiály zapálit.
Nepoužívejte vkládané nástroje, které vyžadují tekutá
chladiva. Použití vody nebo jiných tekutých chladiv může způsobit
zásah elektrickým proudem.
Příčiny a odpovídající bezpečnostní pokyny:
Zpětný ráz a odpovídající bezpečnostní pokyny
Zpětný ráz je náhlá reakce v důsledku zaseknutého oder
zablokovaného otáčejícího se vloženého nástroje, jako je brusný
kotouč, brusný talíř, drátěný kartáč atd. Zaseknutí nebo zablokování
vede k náhlému zastavení rotujícího vloženého nástroje. Tím dojde k
tomu, že se nekontrolovaný elektrický přístroj v místě blokace zrychlí
proti směru otáčení vloženého nástroje.
Když se např. brusný kotouč zasekne nebo zablokuje v obrobku, může
se okraj brusného kotouče, který zajíždí do obrobku, zakousnout, a
tím vylomit brusný kotouč nebo způsobit zpětný ráz. Brusný kotouč se
pak pohybuje směrem k obsluhující osobě nebo pryč od ní v závislosti
na směru otáčení kotouče v místě zablokování. Přitom může také
dojít ke zlomení brusného kotouče.
Zpětný ráz je důsledek špatného nebo chybného použití pily. Lze mu
vhodnými preventivními opatřeními, jak je následovně popsáno,
zabránit.
Držte elektrický přístroj pořádně pevně a zaujměte svým
tělem a pažemi takovou polohu, ve které dokážete síly
zpětného rázu vyrovnat. Vždy používejte dodatečné držadlo, je-li
zde přítomno, abyste tak měli co možná největší kontrolu nad silami
zpětného rázu nebo reakčními momenty při rozběhu. Obsluhující
osoba může zvládnout síly zpětného rázu a reakční síly díky vhodným
preventivním opatřením.
Nikdy nepřibližujte svou ruku k otáčejícím se vloženým
nástrojům. Vložený nástroj se může při zpětném rázu pohybovat
přes vaši ruku.
Nezdržujte se v oblasti, do které se dostane elektrický
přístroj při zpětném rázu. Zpětný ráz odhodí elektrický přístroj ve
směru opačném k pohybu brusného kotouče na místě, kde došlo k
zablokování.
obzvláště opatrně pracujte v oblastech rohů, ostrých hran
atd. Zabraňte, aby se vložené nástroje odrážely od obrobku
a aby se zasekávaly. Rotující vložený nástroj je v rozích, na ostrých
hranách nebo při odrazu náchylný k zasekávání. Toto způsobuje ztrátu
kontroly nebo zpětný ráz.
Nepoužívejte řetězový ani ozubený pilový list. Takovéto
vložené nástroje často způsobují zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad
elektrickým přístrojem.
Zabraňte zablokování řezného kotouče nebo příliš vysokému
přítlačnému tlaku. Neprovádějte nadměrně hluboké řezy.
Přetížení řezného kotouče zvyšuje jeho namáhání a náchylnost ke
vzpříčení nebo zablokování, a tím i možnost zpětného rázu nebo
rozbití brusných těles.
Jestliže se řezný kotouč zasekne nebo jestliže přerušíte
práci, vypněte přístroj a udržujte ho v klidu, dokud se kotouč
nezastaví. Nikdy se nepokoušejte z řezu vytáhnout ještě se
pohybující řezný kotouč, protože může dojít ke zpětnému
rázu. Zjistěte příčinu zaseknutí a odstraňte ji.
elektrický přístroj nezapínejte znovu, dokud se nachází v
obrobku. Než budete opatrně pokračovat v řezání, nechejte
řezný kotouč nejprve dosáhnout plných otáček. Jinak se kotouč
může zaseknout, vyskočit z obrobku nebo způsobit zpětný ráz.
Desky nebo velké obrobky podepřete, abyste snížili riziko
zpětného rázu v důsledku zaseknutého řezného kotouče.
Velké obrobky se mohou prohýbat pod vlastní vahou. Obrobek musí
být podepřen na obou stranách, a sice v blízkosti dělicího řezu a také
na okraji.
Česky
73
Čes
oBLASt VyužItÍ
Pilu na vláknocement lze použít s pilovým kotoučem pro řezání
rovných řezů do dřeva, kamene, vláknocementu, jakož i s
diamantovým řezacím kotoučem k řezání kamene.
Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.
Ce-PRohLÁŠeNÍ o ShoDĚ
Se vší zodpovědností prohlašujeme, že tento výrobek odpovídá
následujícím normám a normativním dokumentům:
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, v
souladu se směrnicemi EHS č. 2006/42/E, 2004/108/E.
Winnenden, 2010-05-07
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Zplnomocněn k sestavování technických
podkladů.
PŘIPoJeNÍ NA SÍt
Čes
Připojit pouze do jednofázové střídavé sítě o napětí uvedeném na
štítku. Lze připojit i do zásuvky bez ochranného kontaktu neboť
spotřebič je třídy II.
ÚDRžBA
Čistěte pouze čistým hadříkem. Některé čisticí prostředky poškozují
umělou hmotu krytu či jiné izolační díly. Přístroj udržujte čistý a
suchý, chraňte před olejem a tuky.
Používejte výhradně náhradní díly a příslušenství AEG. Díly, jejichž
výměna nebyla popsána, nechávejte vyměnit v odborném servisu
AEG. (Viz záruční list.)
Při potřebě podrobného rozkresu konstrukce, oslovte informací o
typu a desetimístném objednacím čísle přímo servis a nebo výrobce,
AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,
Germany.
SymBoLy
Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte návod k
používání.
Prach vznikající při práci s tímto nářadím může být
zdraví škodlivý. Proto by neměl přijít do styku s tělem.
Používejte při práci vhodnou ochranou masku.
Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím kladivu
vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.
Příslušenství není součástí dodávky, viz program
příslušenství.
Elektrické náradí nevyhazujte do komunálního odpadu!
Podle evropské smernice 2002/96/EC o nakládání s
použitými elektrickými a elektronickými zarízeními
a odpovídajících ustanovení právních predpisu
jednotlivých zemí se použitá elektrická náradí musí
sbírat oddelene od ostatního odpadu a podrobit
ekologicky šetrnému recyklování.
Česky
74
teChNICkÉ ÚDAJe
mBS 30 turbo
Menovitý príkon
Otáčky naprázdno
Priemer pílového listu x priemer diery
ø diamantového rezného kotúča x ø otvoru
Hĺbka rezu pri 90°
Hĺbka rezu pri 45°
Hmotnosť bez sieťového kábla
Píla na vláknitý cement
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
Informações sobre ruído/vibração
Valores de medida de acordo com EN 60 745.
O nível de ruído avaliado A do aparelho é tipicamente:
94 dB(A)
Nível da pressão de ruído (K = 3 dB(A))
105 dB(A)
Nível da poténcia de ruído (K = 3 dB(A))
use protectores auriculares!
Valores totais de vibração (soma dos vectores das três direcções)
determinadas conforme EN 60745.
Valor de emissão de vibração ah
3,7 m/s2
Serrar madeira:
1,5 m/s2
Incerteza K=
4,5 m/s2
Corte de pedra:
1,5 m/s2
Incerteza K=
PoZoR
Úroveň vibrácií uvedená v týchto pokynoch bola nameraná meracou metódou, ktorú stanovuje norma EN 60745 a je možné ju použiť na
vzájomné porovnanie elektrického náradia. Hodí sa aj na predbežné posúdenie kmitavého namáhania.Uvedená úroveň vibrácií reprezentuje
hlavné aplikácie elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa pre iné aplikácie, s odlišnými vloženými nástrojmi alebo s
nedostatočnou údržbou, môže sa úroveň vibrácií líšiť. Toto môže kmitavé namáhanie v priebehu celej pracovnej doby podstatne zvýšiť.Pre
presný odhad kmitavého namáhania by sa mali tiež zohľadniť doby, v ktorých je náradie vypnuté alebo je síce v chode, ale v skutočnosti sa
nepoužíva. Toto môže kmitavé namáhanie v priebehu celej pracovnej doby zreteľne redukovať.Stanovte dodatočné bezpečnostné opatrenia
pre ochranu obsluhy pred účinkami vibrácií, ako napríklad: údržba elektrického náradia a vložených nástrojov, udržiavanie teploty rúk,
organizácia pracovných postupov.
PoZoR! Zoznámte sa so všetkými bezpečnostnými pokynmi
a síce aj s pokynmi v priloženej brožúre. Zanedbanie dodržiavania
Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom
texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť
požiar a/alebo ťažké poranenie. tieto Výstražné upozornenia
a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce
použitie.
ŠPeCIÁLNe BeZPeČNoStNÉ PokyNy
Používajte ochranu sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu
sluchu.
Prach, ktorý vzniká pri práci je často zdraviu škodlivý a nemal by sa
dostať do tela. používajte odsávac prachu a noste vhodnú masku proti
prachu. Uskladnený prach dôkladne odstrániť, napr. vysať.
Zásuvky vo vonkajšom prostredí musia byť vybavené ochranným
spínačom proti prudovým nárazom (FI, RCD, PRCD). Toto je inštalačný
predpis na Vaše elektrické zariadenie. Venujte prosím tomuto
pozornosť pri použivaní nášho prístroja.
Pred každou prácou na stroji vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Len vypnutý stroj pripájajte do zásuvky.
Pripojovací kábel držte mimo pracovnej oblasti stroja. Kábel smerujte
vždy smerom dozadu od stroja.
Pred každým použitím skontrolovať prístroj, pripojovací kábel,
predlžovací kábel a zástrčku, či nedošlo k poškodeniu alebo
zostárnutiu. Poškodené časti nechať opraviť odborníkom.
Pracovné nástroje, ktoré nezodpovedajú charakteristikám uvedeným
v návode na použitie, nesmú sa použiť.
Pri ručnom vedení vypínač nearetovať.
ŠPeCIÁLNe BeZPeČNoStNÉ PokyNy PRe PoužÍVANIe
S PÍLoVým kotÚČom
Proces pílenia
NeBeZPeČeNStVo: Nedávajte ruky do pracovného
priestoru píly ani k pílovému listu. Druhou rukou držte
prídavnú rukoväť alebo teleso motora. Ak kotúčovú pílu držia
obe ruky, pílový list ich nemôže poraniť.
Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt vás pod obrobkom
nemôže ochraňovať pred pílovým listom.
hrúbku rezu prispôsobte hrúbke obrobka. Pod obrobkom by
malo byť vidieť menej pílového listu ako plnú výšku zuba píly.
Nikdy nedržte pri rezaní obrobok v ruke ani ho
nepridržiavajte nad nohou. Zabezpečte obrobok na
stabilnom podklade. Je dôležité, aby bol obrobok dobre upevnený,
aby sa na minimum zmenšilo nebezpečenstvo kontaktu s telom,
zablokovania pílového listu alebo straty kontroly.
Pri realizovaní prác, pri ktorých nástroj môže naraziť
na skryté elektrické vedenia, držte prístroj za izolované
pridržovacie plôšky. Kontakt rezného nástroja s vedením pod
napätím môže viesť k prenosu napätia na kovové časti prístroja a k
úrazu elektrickým prúdom.
Pri pozdĺžnom rezaní vždy používajte doraz, alebo veďte
náradie pozdĺž rovnej hrany. To zlepšuje presnosť rezu a znižuje
možnosť zablokovania pílového listu.
Používajte vždy pílové listy správnej veľkosti a s vhodným
upínacím otvorom (napríklad hviezdicovým alebo okrúhlym).
Slovensky
75
Slov
Pílové listy, ktoré sa nehodia k montážnym súčiastkam píly, nebežia
celkom rotačne a spôsobia stratu kontroly obsluhy na náradí.
Nikdy nepoužívajte poškodené podložky alebo nesprávne
upevňovacie skrutky pílových listov. Podložky a upevňovacie
skrutky pílových listov boli skonštruované špeciálne pre túto pílu,
aby dosahovala optimálny výkon a mala optimálnu bezpečnosť
prevádzky.
Slov
Dôvody spätných rázov a predchádzanie spätným rázom:
- spätný ráz je náhlou reakciou zablokovaného, vzpriečeného
alebo nesprávne nastaveného pílového listu, ktorý má za následok
nekontrolované zdvihnutie píly a jej pohyb od obrobku smerom
k obsluhujúcej osobe;
- keď sa pílový list zasekne alebo vzprieči v uzavierajúcej sa
štrbine rezu, zablokuje sa a sila motora vyhodí náradie smerom na
obsluhujúcu osobu;
- keď je pílový list v reze natočený alebo nesprávne nastavený, môžu
sa zuby zadnej hrany pílového listu zahryznúť do povrchovej plochy
obrobku, čím sa pílový list vysunie z rezacej štrbiny a píla poskočí
smerom k obsluhujúcej osobe.
Spätný ráz je následkom nesprávneho a chybného používania
píly. Vhodnými preventívnymi opatrenia, ktoré popisujeme
v nasledujúcom texte, mu možno zabrániť.
Držte pílu dobre oboma rukami a majte paže v takej polohe,
v ktorej budete vedieť prípadnú silu spätného rázu zvládnuť.
Vždy stojte v bočnej polohe k rovine pílového listu, nikdy
nedávajte pílový list do jednej línie so svojím telom. Pri
spätnom ráze môže píla skočiť smerom dozadu, avšak keď sa urobia
potrebné opatrenia, môže obsluhujúca osoba silu spätného rázu
zvládnuť.
Ak sa pílový list zablokuje alebo ak sa pílenie preruší
z iného dôvodu, uvoľnite vypínač a držte pílu v materiáli
obrobku dovtedy, kým sa pílový list celkom zastaví. Nikdy sa
nepokúšajte vyberať pílu z obrobku alebo ju ťahať smerom
dozadu, kým sa pílový list pohybuje alebo kým môže vzniknúť
spätný ráz. Nájdite príčinu zablokovania pílového listu a pomocou
vhodných opatrení ju odstráňte.
keď chcete znova spustiť pílu, ktorá je v obrobku, vycentrujte
pílový list v štrbine rezu a skontrolujte, či nie sú zuby píly
zaseknuté v materiáli obrobku. Keď je pílový list zablokovaný,
nedá sa v obrobku pohnúť, alebo môže spôsobiť spätný ráz, ak by sa
píla znova spustila.
Veľké platne pri pílení podoprite, aby ste znížili riziko
spätného rázu zablokovaním pílového listu. Veľké platne sa
môžu následkom vlastnej hmotnosti prehnúť. Platne treba podpierať
na oboch stranách, aj v blízkosti štrbiny rezu aj na kraji.
Nepožívajte tupé ani poškodené pílové listy. Pílové listy
s otupenými zubami alebo s nesprávne nastavenými zubami
vytvárajú príliš úzku štrbinu rezu a tým spôsobujú zvýšené trenie,
blokovanie pílového listu alebo vyvolanie spätného
Pred pílením dobre utiahnite nastavenia hĺbky rezu a uhla
rezu. Keď sa počas pílenia nastavenie zmení, môže sa pílový list
zablokovať a spôsobiť spätný ráz náradia.
osobitne opatrný buďte pri používaní rezania “zapichovaním”
(zanorovaním) do skrytého priestoru, napríklad do
existujúcej steny. Zapichovaný pílový list môžu pri pílení zablokovať
rôzne skryté objekty, čo môže spôsobiť spätný ráz.
Slovensky
76
funkcia spodného ochranného krytu
Pred každým použitím náradia skontrolujte, či bezchybne
pracuje spodný ochranný kryt. Nepoužívajte kotúčovú pílu,
keď sa dolný ochranný kryt nedá voľne pohybovať a keď
okamžite automaticky neuzatvára. Nikdy nezablokujte
a nepriväzujte dolný ochranný kryt v otvorenej polohe.
Ak vám píla neúmyselne spadla na zem, mohol by sa dolný
ochranný kryt skriviť. Pomocou vratnej páčky otvorte ochranný kryt
a zabezpečte, aby sa voľne pohyboval a pri žiadnom z nastaviteľných
uhlov rezu a žiadnej z nastaviteľných hĺbok rezu sa nedotýkal ani
pílového listu ani ostatných súčiastok náradia.
Skontrolujte činnosť pružiny dolného ochranného krytu.
Dajte vykonať na náradí pred jeho použitím opravu, ak dolný
ochranný kryt a pružina nepracujú bezchybne. Poškodené
súčiastky, lepkavé usadeniny alebo nakopenia triesok spôsobujú, že
dolný ochranný kryt pracuje spomalene.
otvorte dolný ochranný kryt rukou len pri špeciálnych rezoch,
ako sú “rezanie zapichnutím” a “rezanie šikmých rezov”.
Dolný ochranný kryt otvárajte pomocou vratnej páčky a len
čo pílový list vnikol do obrábaného materiálu, páčku pustite.
Pri všetkých ostatných prácach musí pracovať dolný ochranný kryt
automaticky.
Nikdy neklaďte pílu na pracovný stôl ani na podlahu bez
toho, aby bol pílový list krytý dolným ochranným krytom.
Nechránený dobiehajúci pílový list spôsobí pohyb píly proti smeru
rezu a reže všetko, čo mu stojí v ceste. Všímajte si dobu dobehu
pílového listu.
Nepoužívajte prosím s brusnými kotúči!
ŠPeCIÁLNe BeZPeČNoStNÉ PokyNy PRe PoužÍVANIe
S DIAmANtoVým ReZNým kotÚČom
PoZoR! Zoznámte sa so všetkými bezpečnostnými pokynmi a síce aj
s pokynmi v priloženej brožúre. Zanedbanie dodržiavania Výstražných
upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať
za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo
ťažké poranenie.tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné
pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.
elektrické náradie používajte len s priloženým ochranným
krytom. ochranný kryt musí byť bezpečne upevnený na
elektrickom náradí a nastavený tak, aby sa dosiahla najväčšia
možná miera bezpečnosti, to znamená, najmenšia možná
časť rezného kotúča smeruje nekrytá k obsluhujúcej osobe.
Ochranný kryt má obsluhujúcu osobu chrániť pred úlomkami a
náhodným kontaktom s rezným kotúčom.
Pre svoje elektrické náradie používajte len diamantové rezné
kotúče. To, že môžete príslušenstvo na svojom elektrickom náradí
upevniť, nezaručuje bezpečné používanie.
Prípustné otáčky pracovného nástroja musia byť minimálne
také vysoké ako najvyššie otáčky uvedené na elektrickom
náradí. Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie, sa môže zlomiť a
rozletieť.
Diamantové rezné kotúče sa smú používať len na odporúčané
možnosti použitia. Napr.: Bočnou plochou rezného kotúča
nikdy nebrúste. Rezné kotúče sú určené na uberanie materiálu
hranou kotúča. Bočné pôsobenie sily na tieto brúsne nástroje ich
môže zlomiť.
Vždy používajte nepoškodenú upínaciu prírubu so správnou
veľkosťou pre vami zvolený rezný kotúč. Vhodné príruby
podopierajú rezný kotúč a znižujú tak nebezpečenstvo zlomenia
rezného kotúča.
Vonkajší priemer a hrúbka pracovného nástroja musí
zodpovedať údajom o rozmeroch vášho elektrického náradia.
Zle zmerané pracovné nástroje nemôžu byť dostatočne chránené
alebo kontrolované.
Rezné kotúče, príruba alebo iné príslušenstvo musí presne
pasovať na brúsiace vreteno vášho elektrického náradia.
Pracovné nástroje, ktoré nepasujú presne na brúsiace vreteno
elektrického náradia, sa točia nepravidelne, silno vibrujú a môžu viesť
k strate kontroly.
Nepoužívajte žiadne poškodené pracovné nástroje. Pred
každým použitím pracovných nástrojov skontrolujte
prítomnosť odlúpení a trhlín. Ak elektrické náradie alebo
pracovný nástroj spadne, skontrolujte, či je poškodený, alebo použitie
nepoškodený pracovný nástroj. Ak ste pracovný nástroj skontrolovali
a nasadili, vy a osoby nachádzajúce sa v blízkosti sa zdržiavajte mimo
úrovne rotujúceho pracovného nástroja a elektrické náradie nechajte
bežať minútu na najvyšších otáčkach. Poškodené pracovné nástroje sa
väčšinou počas tejto doby zlomia.
Noste osobné ochranné vybavenie. Vždy podľa aplikácie použite
plnú ochranu tváre, ochranu očí alebo ochranné okuliare. Pokiaľ je to
adekvátne, noste protiprachovú masku, ochranu sluchu, ochranné
rukavice alebo špeciálnu zásteru, ktorá znemožní prienik malých
brúsnych a materiálových častíc. Oči by mali byť chránené pred
poletujúcimi cudzími telesami, ktoré vznikajú pri rôznych aplikáciách.
Protiprachová maska a ochranná dýchacia maska musí prefiltrovať
prachvznikajúci pri aplikácii. Ak ste dlho vystavení hlasnému hluku,
môžete utrpieť stratu sluchu.
V prípade iných osôb dbajte na bezpečnú vzdialenosť k vašej
pracovnej oblasti. každý, kto vstúpi do pracovnej oblasti,
musí nosiť osobné ochranné vybavenie. Úlomky obrobku alebo
zlomené pracovné nástroje môžu odletieť a spôsobiť úrazy aj mimo
priamej pracovnej oblasti.
Náradie držte za izolované plochy rukovätí pri vykonávaní
takej práce, pri ktorej by mohol rezací nástroj natrafiť na
skryté elektrické vedenia alebo zasiahnuť vlastnú prívodnú
šnúru. Kontakt s vedením, ktoré je pod napätím, spôsobí, že aj
kovové súčiastky náradia sa dostanú pod napätie, čo má za následok
zásah elektrickým prúdom.
Sieťový kábel nepribližujte k otáčajúcim sa pracovným
nástrojom. Ak stratíte kontrolu nad prístrojom, sieťový kábel sa
môže prerušiť alebo zachytiť a vaša dlaň alebo ruka sa môže dostať do
otáčajúceho sa pracovného nástroja.
elektrické náradie nikdy neodkladajte skôr, ako sa pracovný
nástroj úplne zastaví. Otáčajúci sa pracovný nástroj sa môže dostať
do styku s odkladacou plochou, čím môžete stratiť kontrolu nad
elektrickým náradím.
elektrický nástroj nenechávajte v prevádzke, zatiaľ čo ho
nosíte. Vaše oblečenie môže byť vplyvom náhodného kontaktu s
otáčajúcim sa elektrickým náradím zachytené a pracovný nástroj sa
môže zapíliť do vášho tela.
Pravidelne čistite vetracie štrbiny vášho elektrického
náradia. Ventilátor motora vťahuje do krytu prach, a silné
nahromadenie kovového prachu môže zapríčiniť elektrické
nebezpečenstvá.
elektrické náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých
materiálov. Iskry môžu tieto materiály zapáliť.
Nepoužívajte žiadne pracovné nástroje, ktoré vyžadujú
kvapalné chladiace prostriedky. Používanie vody alebo iných
kvapalných chladiacich prostriedkov môže viesť k zásahu elektrickým
prúdom.
Príčiny a príslušné bezpečnostné pokyny:
Spätný raz a príslušné bezpečnostné pokyny
Spätný raz je náhla reakcia následkom zaseknutého alebo
zablokovaného otáčajúceho sa pracovného nástroja, ako je brúsny
kotúč, brúsny tanier, drôtená kefa atď. Zaseknutie alebo zablokovanie
vedie k náhlemu zastaveniu rotujúceho pracovného nástroja.
Elektrické náradie sa tým zrýchli proti smeru otáčania pracovného
nástroja na blokovanom mieste.
Ak napr. brúsny kotúč uviazne alebo sa zablokuje v obrobku, môže
sa hrana brúsneho kotúča, ktorá sa ponorí do obrobku, zachytiť a
tým vylomiť brúsny kotúč alebo spôsobiť spätný ráz. Brúsny kotúč
sa potom pohybuje smerom k obsluhujúcej osobe alebo od nej, vždy
podľa smeru otáčania kotúča v blokovanom mieste. Brúsne kotúče sa
pritom môžu aj zlomiť.
Spätný ráz je následkom nesprávneho a chybného používania
píly. Vhodnými preventívnymi opatrenia, ktoré popisujeme
v nasledujúcom texte, mu možno zabrániť.
elektrické náradie držte pevne a svoje telo a ruky uveďte do
polohy, v ktorej môžete spätné sily zachytiť. Vždy používajte
prídavnú rukoväť, pokiaľ je k dispozícii, aby ste mali čo najväčšiu
kontrolu nad spätnými silami alebo reakčnými momentmi pri
rozbehu. Obsluhujúca osoba môže spätné a reakčné sily zvládnuť
prostredníctvom vhodných bezpečnostných opatrení.
Nikdy nedávajte svoje ruky do blízkosti otáčajúcich sa
pracovných nástrojov. Pracovný nástroj sa môže pri spätnom ráze
pohybovať cez vaše ruky.
Svojim telom sa vyhnite oblasti, v ktorej sa elektrické náradie
pohybuje pri spätnom ráze. Spätný ráz poženie elektrické náradie
opačným smerom k pohybu brúsneho kotúča na blokovanom mieste.
Pracujte obzvlášť opatrne v oblasti rohov, ostrých hrán atď.
Zamedzte, aby sa pracovné nástroje odrazili od obrobku a
vzpriečili sa. Rotujúci pracovný nástroj má v prípade rohov, ostrých
hrán alebo ak sa odrazí, sklony k tomu, aby sa vzpriečil. To spôsobuje
stratu kontroly alebo spätný ráz.
Nepoužívajte žiadny reťazový alebo ozubený pílový list.
Takého pracovné nástroje spôsobujú často spätný ráz alebo stratu
kontroly nad elektrickým náradím.
Zamedzte zablokovanie rezného kotúča alebo príliš vysokú
prítlačnú silu. Nevykonávajte žiadne nadmerne hlboké rezy.
Preťaženie rezného kotúča zvyšuje jeho namáhanie a náchylnosť k
skríženiu alebo zablokovaniu a tým možnosti spätného rázu alebo
zlomenia brúsneho nástroja.
Ak sa rezný kotúč zasekne alebo prerušíte prácu, prístroj
vypnite a držte ho pokojne, kým sa kotúč nezastaví. Nikdy
sa nepokúšajte, otáčajúci sa rezný kotúč vytiahnuť z rezu,
v opačnom prípade môže nasledovať spätný ráz. Zistite a
odstráňte príčinu pre vzpriečenie.
elektrické náradie opäť nezapínajte, dokým sa nachádza v
obrobku. Skôr ako budete opatrne pokračovať v reze, najskôr
nechajte rezný kotúč dosiahnuť plné otáčky. V opačnom prípade
sa môže kotúč zaseknúť, vyskočiť z obrobku alebo spôsobiť spätný ráz.
Slovensky
77
Slov
Platne alebo veľké obrobky podoprite, aby ste znížili riziko
spätného rázu vplyvom privretého rezného kotúča. Veľké
obrobky sa môžu vplyvom vlastnej hmotnosti prehnúť. Obrobok
musí byť na obidvoch stranách podoprený, a síce nielen v blízkosti
deliaceho rezu, ale aj na hrane.
Buďte obzvlášť opatrní pri „miskovitých rezoch“ do
existujúcich stien alebo iných oblastí bez možnosti
nahliadnutia. Ponárajúci sa rezný kotúč môže pri rezaní do
plynových alebo vodovodných potrubí, elektrických vedení alebo
iných objektov, spôsobiť spätný ráz.
PoužItIe PoDĽA PReDPISoV
Píla na vláknitý cement sa používa na pílenie priamych rezov do
dreva, kameňa, vláknitého cementu pomocou pílového kotúča, ako aj
na rezanie kameňa pomocou diamantového rezacieho kotúča.
Tento prístroj sa smie použivať len v súlade s uvedenými predpismi.
Ce - VyhLÁSeNIe koNfoRmIty
Slov
Vyhlasujeme v našej výhradnej zodpovednosti, že tento produkt
zodpovedá nasledovným normám alebo normatívnym dokumentom.
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
podľa predpisov smerníc 2006/42/EC, 2004/108/EC.
Winnenden, 2010-05-07
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Splnomocnený zostaviť technické
podklady.
SIeŤoVÁ PRÍPoJkA
Pripájať len na jednofázový striedavý prúd a na sieťové napätie
uvedené na štítku. Pripojenie je možné aj do zásuviek bez ochranného
kontaktu, pretože ide o konštrukciu ochrannej triedy II.
ÚDRZBA
Čistiť len suchou handrou. Niektoré čistiace prostriedky poškodzujú
plasty alebo iné izolované časti. Prístroj udržujte v čistote a suchu,
bez oleja a masti.
Použivať len AEG príslušenstvo a náhradné diely. Súčiastky bez
návodu na výmenu treba dat vymeniť v jednom z AEG zákazníckych
centier (viď brožúru Záruka/Adresy zákazníckych centier).
Pri udani typu stroja a desaťmiestneho čísla nachádzajúceho sa na
štítku dá sa v prípade potreby vyžiadat explozívna schéma prístroja
od Vášho zákazníckeho centra alebo priamo v AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.
Slovensky
78
SymBoLy
Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte
návod na obsluhu.
Prach vznikajúci pri práci môže byť škodlivý zdraviu.
Pri práci nosiť vhodnú ochrannú masku, aby sa nedostal
do ľudského organizmu.
Pri práci so strojom vždy noste ochranné okuliare.Pred
každou prácou na stroji vytiahnuť zástrčku zo zásuvky
Príslušenstvo - nie je súčasťou štandardnej výbavy,
odporúčané doplnenie z programu príslušenstva.
Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho
odpadu! Podla európskej smernice 2002/96/ES o
nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými
zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych
predpisov jednotlivých krajín sa použité elektrické
náradie musí zbierat oddelene od ostatného odpadu a
podrobit ekologicky šetrnej recyklácii.
DANe teChNICZNe
mBS 30 turbo
Znamionowa moc wyjściowa
Prędkość bez obciążenia
Średnica ostrza piły x średnica otworu
średnica tarczy
diamentowej x średnica otworu obrobionego
Głębokość cięcia pod kątem 90°
Głębokość cięcia pod kątem 45°
Ciężar bez kabla
Piła do cięcia włókien cementowych
1010 W Informacja dotycząca szumów/wibracji
9250 min -1 Valores de medida de acordo com EN 60 745.
127 x 20 mm Poziom szumów urządzenia oszacowany jako A wynosi typowo:
94 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (K = 3 dB(A))
105 dB(A)
125 x 22,2 mm Poziom mocy akustycznej (K = 3 dB(A))
32 mm Należy używać ochroniaczy uszu!
28 mm Valores totais de vibração (soma dos vectores das três direcções)
3,3 kg determinadas conforme EN 60745.
Valor de emissão de vibração ah
Serrar madeira:
3,7 m/s2
Incerteza K =
1,5 m/s2
Corte de pedra:
4,5 m/s2
Incerteza K =
1,5 m/s2
oStRZeŻeNIe
Podany w niniejszych instrukcjach poziom drgań został zmierzony za pomocą metody pomiarowej zgodnej z normą EN 60745 i może być
użyty do porównania ze sobą elektronarzędzi. Nadaje się on również do tymczasowej oceny obciążenia wibracyjnego.
Podany poziom drgań reprezentuje główne zastosowania elektronarzędzia. Jeśli jednakże elektronarzędzie użyte zostanie do innych celów z
innym narzędziami roboczymi lub nie jest dostatecznie konserwowane, wtedy poziom drgań może wykazywać odchylenia. Może to wyraźnie
zwiększyć obciążenie wibracjami przez cały okres pracy.
Dla dokładnego określenia obciążenia wibracjami należy uwzględnić również czasy, w których urządzenie jest wyłączone względnie jest
włączone, lecz w rzeczywistości nie pracuje. Może to spowodować wyraźną redukcję obciążenia wibracyjnego w całym okresie pracy.
Należy wprowadzić dodatkowe środki zapobiegawcze celem ochrony obsługującego przed oddziaływaniem drgań, jak na przykład:
konserwacja narzędzi roboczych i elektronarzędzi, nagrzanie rąk, organizacja przebiegu pracy.
oStRZeŻeNIe! Prosimy o przeczytanie wskazówek
bezpieczeństwa i zaleceń, również tych, które zawarte są
w załączonej broszurze. Błędy w przestrzeganiu poniższych
wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub
ciężkie obrażenia ciała. Należy starannie przechowywać
wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego
zastosowania.
INStRukCJe DotyCZĄCe BeZPIeCZeŃStwA
Stosować środki ochrony słuchu! Narażenie na hałas może
spowodować utratę słuchu.
Pył wydzielający się podczas pracy z elektronarzędziem może być
szkodliwy dla zdrowia i dlatego też nie powinien on mieć kontaktu z
ciałem. Stosować układ pochłaniania pyłu i nosić odpowiednią maskę
ochronną. Dokładnie usunąć nagromadzony pył np. przy pomocy
odkurzacza.
Urządzenia pracujące w wielu różnych miejscach, w tym poza
pomieszczeniami zamkniętymi, należy podłączać poprzez ochronny
(FI, RCD, PRCD) wyłącznik udarowy.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z
elektronarzędziem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Elektronarzędzie można podłączać do gniazdka sieciowego tylko
wtedy, kiedy jest wyłączone.
Kabel zasilający nie może znajdować się w obszarze roboczym
elektronarzędzia. Powinien on się zawsze znajdować się za
operatorem.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy na elektronarzędziu,
kablu i wtyczce nie ma oznak uszkodzeń lub zmęczenia materiału.
Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez upoważnionych
Przedstawicieli Serwisu.
Nie używać osprzętu nie odpowiadającego głównym parametrom
podanym w instrukcji obsługi.
Nie blokować wyłącznika w pozycji „on“ („włączony“) przy pracy z
piłą trzymaną w rękach.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące korzystania z
brzeszczotu do piły tarczowej.
SPeCJALNe wSkAZÓwkI BeZPIeCZeŃStwA
DotyCZĄCe koRZyStANIA Z BRZeSZCZotu Do PIły
tARCZoweJ.
Processo de serragem
NIeBeZPIeCZeŃStwo: Należy uważać, by ręce nie
dostały się w zasięg piłowania i nie dotknęły brzeszczotu.
Drugą ręką należy trzymać uchwyt dodatkowy lub obudowę
silnika. Gdy obydwie ręce trzymają piłę tarczową, brzeszczot nie
może ich zranić.
Nie należy chwytać niczego pod obrabianym przedmiotem.
Osłona ochronna nie może chronić Państwa przed brzeszczotem pod
obrabianym przedmiotem.
głębokość cięcia należy dopasować do grubości obrabianego
przedmiotu. Powinno być widoczne mniej jak pełna wysokość
zębów pod obrabianym przedmioten.
Nie należy nigdy trzymać przedmiotu do piłowania w ręce
lub podtrzymywać nogą. obrabiany przedmiot należy
zabezpieczyć na stabilnym podłożu. Ważne jest, by obrabiany
przedmiot dobrze umocować, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo
kontaktu z ciałem, zablokowanie się brzeszczotu lub utraty kontroli
nad urządzeniem.
Polski
79
Pol
trzymaj urządzenie za izolowane powierzchnie chwytne gdy
wykonujesz roboty, w trakcie których narzędzie skrawające
może natrafić na ukryte przewody prądowe. Styczność
narzędzia skrawającego z będącym pod napięciem przewodem może
spowodować podłączenie części metalowych urządzenia do napięcia i
prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Przy cięciach wzdłużnych należy używać zawsze oporu lub
prostej prowadnicy krawędzi. Polepsza to dokładność cięcia i
zmniejsza możliwość, że brzeszczot się zablokuje.
Należy używać zawsze brzeszcotów odpowiedniej wielkości
i z pasującym otworem zamocowania (np. gwiazdowym lub
okrągłym). Brzeszczoty, które nie pasują do części montażowych
piły kręcą się nierównomiernie i prowadzą do utraty kontroli nad
urządzeniem.
Nie należy używać nigdy uszkodzonych lub złych podkładek
lub śrub do brzeszczotu. Podkładki i śruby do brzeszczotu
zostały skonstruowane specjalnie dla Państwa piły, w celu
optymalnej wydajności i bezpieczeństwa pracy.
Pol
Przyczyny wypadków i związane z nimi wskazówki
bezpieczeństwa:
- Odbicie zwrotne jest nagłą reakcją jako następstwo haczących się,
zablokowanych lub nieprawidłowo nastawionych brzeszczotów, które
prowadzi do tego, że niekontrolowana piła podnosi się i porusza
wysuwając z obrabianego przedmiotu w kierunku osoby obsługującej
urządzenie;
- Gdy brzeszczot zahaczy się lub zablokuje w zamykającym się rzazie,
brzeszczot blokuje się a siła silnika odbija urządzenie w kierunku
osoby obsługującej urządzenie;
- Gdy brzeszczot zostanie przekręcony lub nieprawidłowo ustawiony
w rzazie, zęby tylnej krawędzi brzeszczotu mogą się zahaczyć
na powierzchni obrabianego przedmiotu, przez co brzeszczot
wysuwa się z rzazu, a piła odskakuje w kierunku osoby obsługującej
urządzenie.
Odbicie zwrotne jest następstwem nieprawidłowego lub błędnego
używania piły. Można mu zapobiec stosując odpowiednie środki
ostrożności, tak jak opisano niżej.
Piłę należy trzymać obydwoma rękami a ramiona powinny
zająć taką pozycję, w której można oprzeć się siłom odbicia
zwrotnego. Należy przyjąć pozycję zawsze z boku brzeszczotu,
nigdy nie doprowadzić do tego, by brzeszczot znajdował
się na jednej linii z ciałem. Przy odbiciu zwrotnym piła może
odskoczyć do tyłu, jednak osoba ją obsługująca może zapanować nad
siłami odbicia zwrotnego, gdy zostały przedsięwzięte odpowiednie
środki zaradcze.
w przypadku, gdy brzeszczot zablokował się lub piłowanie
zostało przerwane z innego powodu, należy zwolnić
włącznik/wyłącznik i piłę trzymać spokojnie w obrabianym
materiale, aż do momentu, gdy brzeszczot znajduje się
całkowicie w bezruchu. Nie należy nigdy próbować wyjęcia
piły z obrabianego przedmiotu lub ciągnięcia jej do tyłu
tak długo, jak długo brzeszczot znajduje się w ruchu, lub
mógłoby zdarzyć się odbicie zwrotne. Należy wykryć przyczynę
zablokowania się brzeszczotu i usunąć ją odpowiednimi środkami
zaradczymi.
gdy chce się ponownie włączyć piłę, która tkwi w obrabianym
przedmiocie, należy brzeszczot wycentrować w rzazie i
skontrolować, czy zęby piły nie są zahaczone w obrabianym
przedmiocie. W przypadku, gdy brzeszczot jest zablokowany, może
on wypaść z obrabianego przedmiotu lub spowodować odbicie
zwrotne, gdy piła zostanie ponownie włączona.
Polski
80
Duże płyty należy podeprzeć, aby zmniejszyć ryzyko odbicia
zwrotnego spowodowane zablokowanym brzeszczotem. Duże
płyty mogą się przegiąć pod ciężarem własnym. Płyty muszą być z
dwóch stron podparte, zarówno w pobliżu rzazu, jak i na krawędzi.
Nie należy używać tępych lub uszkodzonych brzeszczotów.
Brzeszczoty z tępymi lub nieprawidłowo ustawionymi zębami
powodują podwyższone tarcie, zablokowanie i odbicie zwrotne,
spowodowane za wąskim rzazem.
Przed piłowaniem należy dokręcić nastawienia głębokości
i kąty cięcia. W przypradku, gdy nastawienia zmienia się podczas
piłowania, brzeszczot może się zablokować i tym samym wystąpić
odbicie zwrotne.
Należy być szczególnie ostrożnym przy wykonywaniu „cięcia
wgłębnego” w ukrytym zasięgu pracy, np. w isniejącej
ścianie. Wgłębiający się brzeszczot może się przy cięciu w ukrytych
objektach zablokować i spowodować odbicie zwrotne.
funkcja dolnej osłony
Przed każdym użyciem należy skontrolować, czy dolna osłona
ochronna zamyka się prawidłowo. Nie należy używać piły,
gdy dolna osłona ochronna nie porusza się bez przeszkód i nie
zamyka się natychmiast. Nie dozwolone jest blokowanie lub
przywiązywanie dolnej osłony ochronnej w pozycji otwartej.
Gdy piła upadnie niezamierzenie na podłoże, osłona ochronna może
się skrzywić. Należy otworzyć osłonę ochronną dźwignią odciągającą
i zabezpieczyć, by poruszała się ona bez przeszkód i przy wszystkich
kątach i głębokościach cięcia nie dotykała zarówno brzeszczotu jak i
innych części.
Należy skontrolować funkcjonowanie sprężyn do dolnej
osłony ochronnej. Przed użyciem należy urządzenie oddać
do doglądu, gdy dolna osłona ochronna i sprężyny pracują
nieprawidłowo. Uszkodzone części, klejące się osady lub
spiętrzające się wióry powodują opóźnioną pracę osłony ochronnej.
otworzyć ręcznie dolną osłonę ochronną tylko przy
szczególnych rodzajach cięcia, takich jak „cięcie wgłębne
i pod kątem”. Dolną osłonę ochronną otworzyć dźwignią
odciągającą i ponownie zwolnić, skoro tylko brzeszczot
zagłębił się w obrabiany przedmiot. Przy wszystkich innych
pracach dolna osłona ochronna musi pracować automatycznie.
Piły nie należy odkładać na stole roboczym lub podłożu,
gdy dolna osłona ochronna nie zakrywa brzeszczotu.
Niezabezpieczony, będący na wybiegu brzeszczot porusza piłę w
kierunku odwrotnym do kierunku cięcia i tnie wszystko, co stoi na
przeszkodzie. Przy tym należy uważać na czas opóźnienia wybiegu piły.
Proszę nie stosować tarcz szlifierskich
SPeCJALNe wSkAZÓwkI BeZPIeCZeŃStwA
DotyCZĄCe koRZyStANIA Z DIAmeNtoweJ tARCZy
tNĄCeJ.
oStRZeŻeNIe! Prosimy o przeczytanie wskazówek
bezpieczeństwa i zaleceń, również tych, które zawarte są
w załączonej broszurze. Błędy w przestrzeganiu poniższych
wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie
obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
Z urządzeń o napędzie elektrycznym można korzystać tylko
wraz z dostarczoną osłoną. osłona musi być prawidłowo
zamontowana na urządzeniu i ustawiona tak, aby zapewnić
operatorowi najwyższy stopień bezpieczeństwa tzn. tak, aby
jak najmniejsza, nieosłonięta część tarczy tnącej eksponowana
była w kierunku operatora. Osłona ma na celu ochronę operatora
urządzenia przed odłamkami oraz przypadkowym kontaktem z tarczą
tnącą.
Do urządzenia elektrycznego stosować tylko tarcze
diamentowe. Sama możliwość zamontowania danego osprzętu
w urządzeniu elektrycznym nie gwarantuje jego bezpiecznej
eksploatacji.
Dopuszczalna liczba obrotów osprzętu musi być przynajmniej
tak wysoka, jak maksymalna liczba obrotów podana na
urządzeniu elektrycznym. Osprzęt, który obraca się szybciej niż
jest to dozwolone, może pęknąć i zostać ciśnięty w powietrze.
Diamentowych tarczy tnących należy używać tylko
zgodnie z przeznaczeniem. Przykładowo nigdy nie należy
ciąć materiału powierzchnią boczną tarczy. Tarcze tnące
przeznaczone są do usuwania materiału przy użyciu krawędzi tarczy.
Działanie sił bocznych na tarczę może prowadzić do jej złamania.
korzystać tylko z nieuszkodzonych kołnierzy mocujących,
dopasowanych wielkością do danej tarczy tnącej. Prawidłowo
dobrane kołnierze podpierają tarczę tnącą zmniejszając w ten sposób
ryzyko jej złamania.
Średnica zewnętrzna oraz grubość osprzętu tnącego musi
odpowiadać wymiarom ustalonym dla stosowanego
urządzenia elektrycznego. Osprzęt o nieprawidłowych wymiarach
nie może być dostatecznie osłaniany ani kontrolowany.
tarcze tnące, kołnierze mocujące i inne akcesoria muszą być
dobrane odpowiednio do wrzeciona ściernicy urządzenia
elektrycznego. Akcesoria, które nie są dokładnie dobrane do
wrzeciona ściernicy, obracają się w sposób nieregularny, silnie
wibrują i mogą prowadzić do utraty kontroli nad urządzeniem.
Nie korzystać z uszkodzonego osprzętu. Przed każdym
użyciem sprawdzić osprzęt pod kątem pęknięć i rys. W razie
upadku urządzenia elektrycznego lub osprzętu należy sprawdzić,
czy nie uległ on uszkodzeniu, a uszkodzony osprzęt wymienić. Po
sprawdzeniu i wymianie osprzętu należy przeprowadzić trwający
jedną minutę bieg próbny, podczas którego urządzenie pracuje na
najwyższych obrotach. Uszkodzony osprzęt łamie się przeważnie
podczas fazy testowej. Należy zwrócić uwagę na to, aby płaszczyzna
obrotu osprzętu znajdowała się poza zasięgiem oparatora urządzenia
i osób postronnych.
Stosować środki ochrony osobistej. W zależności od wykonywanej
czynności korzystać z maski chroniącej całą twarz, osłony na oczy lub
okularów ochronnych. Jeśli istnieje taka konieczność, należy korzystać
z maski przeciwpyłowej, ochrony słuchu, rękawic ochronnych
lub specjalnego fartucha chroniącego użytkownika przed pyłem
szlifierskim i kawałkami materiału poddawanego obróbce. Chronić
oczy przed wirującymi w powietrzu ciałami obcymi, powstającymi w
procesie obróbki. Maska ochronna musi posiadać zdolność filtrowania
pyłu. Długotrwałe narażenie na silny hałas może prowadzić do utraty
słuchu.
Zwrócić uwagę na to, aby osoby postronne również
zachowywały bezpieczny odstęp od stanowiska pracy
operatora urządzenia. każdy, kto znajduje się w obrębie
stanowiska pracy, musi posiadać odzież ochronną. Odłamki
obrabianego materiału oraz uszkodzony osprzęt może wirować w
powietrzu i być źródłem skaleczeń także poza głównym obszarem
pracy.
urządzenie należy trzymać jedynie za izolowane
powierzchnie uchwytu, gdy przeprowadza się prace, przy
których narzędzie skrawające mogłoby natrafić na ukryte
przewody prądu lub własny kabel zasilający. Kontakt z
przewodami pod napięciem wprowadza również metalowe części
urządzenia pod napięcie i prowadzi do porażenia prądem.
kabel zasilający trzymać z dala od obracających się narzędzi.
W przypadku utraty kontroli nad urządzeniem może dojść do
przecięcia lub uchwycenia kabla przez urządzenie, a ręka operatora
może dostać się w zasięg obracającego się narzędzia.
Nigdy nie odkładać urządzenia zanim obrotowy osprzęt tnący
całkowicie się nie zatrzyma. Obracające się narzędzia mogłyby
nawiązać kontakt z powierzchnią, na którą zostały odłożone, przez co
operator mógłby stracić kontrolę nad urządzeniem.
Nie włączać urządzenia elektrycznego w czasie przenoszenia.
Odzież operatora mogłaby zostać przypadkowo pochwycona przez
obracające się narzędzia, które mogłoby się wbić w ciało operatora.
Regularnie czyścić otwory wentylacyjne urządzenia
elektrycznego. Dmuchawa silnika wciąga pył do wnętrza
urządzenia, a nagromadzenie się dużej ilości pyłu z metali niesie ze
sobą zagrożenie porażeniem prądem.
Nie korzystać z urządzenia elektrycznego w pobliżu
materiałów palnych. Iskry mogłyby bowiem doprowadzić do ich
zapalenia się.
Nie korzystać z osprzętu wymagającego użycia płynnych
czynników chłodzących. Korzystanie z wody lub innych płynnych
czynników chłodzących może prowadzić do porażenia prądem.
Przyczyny i uniknięcie odbicia zwrotnego:
odrzut i związane z nim wskazówki bezpieczeństwa
Odrzut jest nagłą reakcją urządzenia wywołaną przez zacinające się
lub zablokowane narzędzie obrotowe takie jak np. tarcza czy talerz
szlifierski, szczotka druciana itp. Zacinanie się lub zablokowanie się
narzędzia obrotowego prowadzi do jego nagłego zatrzymania, na
skutek czego urządzenie elektryczne niekontrolowanie przemieszcza
się od miejsca natrafienia na przeszkodę w kierunku przeciwnym do
kierunku obracania się narzędzia.
Gdy tarcza szlifierska przykładowo zacina lub zakleszcza się w
obrabianym materiale, zanurzająca się w materiale krawędź tarczy
może w nim ugrząźć, co prowadzić może do wyłamania się tarczy
lub powstania odrzutu. Tarcza szlifierska przemieściłaby się wtedy, w
zależności od kierunku obrotu w miejscu natrafienia na przeszkodę,
w kierunku do lub od operatora urządzenia. Mogłoby też dojść do
złamania tarczy.
Odbicie zwrotne jest następstwem nieprawidłowego lub błędnego
używania piły. Można mu zapobiec stosując odpowiednie środki
ostrożności, tak jak opisano niżej.
mocno trzymać urządzenie elektryczne i ustawić się w pozycji
umożliwiającej odparcie siły odrzutu. Jeśli urządzenie posiada
dodatkowy uchwyt, należy zawsze z niego korzystać tak, aby uzyskać
możliwie największą kontrolę nad siłami odrzutu lub urządzeniem
na wysokich obrotach. Operator urządzenia może uniknąć odrzutu
i zapanować nad reakcjami urządzenia zachowując odpowiednie
środki ostrożności.
Dłonie trzymać z dala od obracających się narzędzi. W
przypadku odrzutu narzędzie mogłoby zranić rękę operatora.
unikać obszaru, w kierunku którego urządzenie mogłoby się
przemieścić na skutek odrzutu. Odrzut powoduje przemieszczenie
się urządzenia elektrycznego od miejsca natrafienia na przeszkodę w
kierunku przeciwnym do kierunku obrotów tarczy.
Zachować szczególną ostrożność podczas obróbki rogów
i ostrych krawędzi itp. Podczas obróbki należy unikać
sytuacji, w których osprzęt tnący mógłby się zaciąć lub zostać
odrzucony od obrabianego materiału. Obracający się osprzęt
tnący ma skłonność do zacinania się podczas obróbki rogów, ostrych
krawędzi lub gdy zostaje on odrzucony od obrabianego materiału.
Zablokowanie się osprzętu tnącego może prowadzić do utraty kontroli
nad urządzeniem oraz do wystąpienia odrzutu.
Nie stosować brzeszczotów do pił łańcuchowych ani zębatych.
Osprzęt tnący tego typu prowadzi często do powstawania odrzutu
oraz utraty kontroli nad urządzeniem elektrycznym.
Polski
81
Pol
Pol
unikać blokowania się tarczy tnącej oraz zbyt silnego nacisku
na tarczę. Nie wykonywać zbyt głębokich nacięć. Zbyt duże
obciążenie tarczy przyspiesza proces jej zużycia i zwiększa podatność
tarczy na wyginanie i blokowanie, a co za tym idzie możliwość
pęknięcia tarczy lub wystąpienia odrzutu.
w przypadku zakleszczenia się tarczy tnącej w obrabianym
materiale lub przerwy w obróbce należy wyłączyć urządzenie
i nie odkładać go dopóki tarcza całkowicie się nie zatrzyma.
Nie wolno nigdy próbować usuwać obracającej się tarczy
z materiału poddawanego obróbce, gdyż mogłoby to
prowadzić do wystąpienia odrzutu. Ustalić i usunąć przyczynę
zakleszczenia się tarczy.
Nie włączać ponownie urządzenia dopóki znajduje się w
nim materiał do obróbki. Przed ponownym rozpoczęciem
obróbki tarcza powinna osiągnąć pełną prędkość obrotów.
W przeciwnym razie mogłoby dojść do zakleszczenia się lub
wyskoczenia tarczy z obrabianego materiału lub do odrzutu.
w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia odrzutu
spowodowanego przez zakleszczoną tarczę należy podeprzeć
płyty lub duże przedmioty do obróbki. Duże przedmioty
poddawane obróbce mogą uginać się pod własnym ciężarem. Z
tego względu należy podeprzeć obrabiane przedmioty z obu stron,
zarówno w pobliżu cięcia, jak i na brzegach.
Zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania cięć
wklęsłych w ścianach lub innych obszarach o ograniczonym
wglądzie. Zanurzająca się w materiale tarcza może w przypadku
natrafienia na rury doprowadzające wodę lub gaz, przewody
elektryczne lub inne obiekty spowodować wystąpienie odrzutu.
Piła do cięcia cementu włóknistego jest przeznaczona do
wykonywania cięć w linii prostej w drewnie, kamieniu, cemencie
włóknistym za pomocą tarczy pilarskiej oraz cięcia kamienia przy
użyciu diamentowej tarczy tnącej.
Produkt można użytkować wyłącznie zgodnie z jego normalnym
przeznaczeniem.
DekLARACJA ZgoDNoŚCI Ce
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt ten odpowiada
wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
jest zgodny z wymaganiami dyrektyw 2006/42/WE, 2004/108/WE
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Upełnomocniony do zestawienia danych
technicznych
PoDłĄCZeNIe Do SIeCI
Podłączać tylko do źródła zasilania prądem zmiennym jednofazowym
i wyłącznie o napięciu podanym na tabliczce znamionowej. Możliwe
jest również podłączenie do gniazdka bez uziemienia, ponieważ
konstrukcja odpowiada II klasie bezpieczeństwa.
Polski
82
SymBoLe
Przed uruchomieniem elektronarzędzia zapoznać się
uważnie z treścią instrukcji.
Nosić odpowiednią maskę przeciwpyłową.
Podczas pracy należy zawsze nosić okulary ochronne.
wARuNkI uŻytkowANIA
Winnenden, 2010-05-07
utRZymANIe I koNSeRwACJA
Czyścić wyłącznie suchą ściereczką. Niektóre środki czyszczące i
rozpuszczalniki oddziaływują szkodliwie na tworzywa sztuczne i inne
izolowane części. Uchwyt urządzenia powinien być czysty, suchy i
niezanieczyszczony olejem ani smarem.
Należy stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części
zamienne AEG. W przypadku konieczności wymiany części,
dla których nie podano opisu, należy skontaktować się z
przedstawicielami serwisu AEG (patrz lista punktów obsługi
gwarancyjnej/serwisowej).
Na życzenie można otrzymać rysunek widoku zespołu rozebranego.
Przy zamawianiu należy podać dziesięciocyfrowy numer oraz typ
elektronarzędzia umieszczony na tabliczce znamionowej. Zamówienia
można dokonać albo u lokalnych przedstawicieli serwisu, albo
bezpośrednio w AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzędziu należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.
Wyposażenie dodatkowe dostępne osobno.
Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz z odpadami z
gospodarstwa domowego! Zgodnie z Europejska
Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zuzytego
sprzetu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz
dostosowaniem jej do prawa krajowego, zuzyte
elektronarzedzia nalezy posegregowac i zutylizowac w
sposób przyjazny dla srodowiska.
mŰSZAkI ADAtok
mBS 30 turbo
Névleges teljesítményfelvétel
Üresjárati fordulatszám
Fűrészlap átmérő x lyukátmérő
gyémánt vágókorong ø x, furat ø
Vágási mélység 90 foknál
Vágási mélység 45 foknál
Súly hálózati kábel nélkül
üvegcement fűrész
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
Zaj-/Vibráció-információ
A közölt értékek megfelelnek az EN 60 745 szabványnak.
A készülék munkahelyi zajszintje tipikusan:
94 dB(A)
Hangnyomás szint (K = 3 dB(A))
105 dB(A)
Hangteljesítmény szint (K = 3 dB(A))
hallásvédő eszköz használata ajánlott!
Összesített rezgésértékek (három irány vektoriális összege)
az EN 60745-nek megfelelően meghatározva.
ah rezegésemisszió érték
3,7 m/s2
Fa fűrészelése:
1,5 m/s2
K bizonytalanság=
4,5 m/s2
kő vágásához:
1,5 m/s2
K bizonytalanság =
fIgyeLmeZtetÉS
A jelen utasításokban megadott rezgésszint értéke az EN 60745-ben szabályozott mérési eljárásnak megfelelően került lemérésre, és
használható elektromos szerszámokkal történő összehasonlításhoz. Az érték alkalmas a rezgésterhelés előzetes megbecsülésére is. A
megadott rezgésszint-érték az elektromos szerszám legfőbb alkalmazásait reprezentálja. Ha az elektromos szerszámot azonban más
alkalmazásokhoz, eltérő használt szerszámokkal vagy nem elegendő karbantartással használják, a rezgésszint értéke eltérő lehet. Ez
jelentősen megnövelheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes időtartama alatt. A rezgésterhelés pontos megbecsüléséhez azokat az időket
is figyelembe kell venni, melyekben a készülék lekapcsolódik, vagy ugyan működik, azonban ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen
csökkentheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes időtartama alatt. Határozzon meg további biztonsági intézkedéseket a kezelő védelmére
a rezgések hatása ellen, például: az elektromos és a használt szerszámok karbantartásával, a kezek melegen tartásával, a munkafolyamatok
megszervezésével.
Ne rögzítse az on/off (be/ki) kapcsolót az “on” (be) pozícióban amikor
fIgyeLmeZtetÉS! olvasson el minden biztonsági
a fűrészt kézben használja.
útmutatást és utasítást, a mellékelt brosúrában találhatókat
is. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása
SPeZIÁLIS BIZtoNSÁgI eLőÍRÁSok A gyÉmÁNt
áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.
fŰRÉSZLAP hASZNÁLAtÁhoZ.
kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az
előírásokat.
fűrészelési mód
küLÖNLegeS BIZtoNSÁgI tuDNIVALÓk
VeSZÉLy: Sohase tegye be a kezét a fűrészelési területre
és sohase érjen hozzá a fűrészlaphoz. fogja meg a másik
Viseljen hallásvédőt. A zajhatás a hallás elvesztését
kezével a pótfogantyút vagy a motorházat. Ha mindkét kezével
eredményezheti.
A munkavégzéskor keletkező por az egészségre ártalmas lehet. Ilyen tartja a körfűrészt, akkor az nem tudja megsérteni a kezét.
Sohase nyúljon be a munkadarab alá. A védőburkolat a
esetben ajánlatos a megfelelő elszívó berendezés és a védőmaszk
munkadarab alatt nem nyújt védelmet a fűrészlappal szemben.
használata. A munkaterületen lerakódott port alaposan el kell
takarítani.
A vágási mélységet a munkadarab vastagságának
Szabadban a dugaljat hibaáram-védőkapcsolóval kell ellátni. Az
megfelelően kell megválasztani. A fűrészlapból a munkadarab
elektromos készülékek üzembehelyezési útmutatása ezt kötelezően alatt kevesebb mind egy teljes fogmagasságnyinak kell kilátszania.
előírja (FI, RCD, PRCD). Ügyeljen erre az elektromos kéziszerszámok
Sohase a kezével vagy a lábán vagy a lábával próbálja meg a
használatakor is.
fűrészelésre kerülő munkadarabot lefogni. A megmunkálásra
Bármilyen jellegű karbantartás vagy javítás előtt a készüléket
kerülő munkadarabot mindig egy stabil alapra rögzítse. Nagyon
áramtalanítani kell.
fontos, hogy a munkadarabot biztonságosan rögzítse, hogy
csökkentse a fűrészlap beékelődésekor felmerülő veszélyeket,
A készüléket csak kikapcsolt állapotban szabad ismét áram alá
mindenekelőtt annak veszélyét, hogy a munkadarab vagy a készülék
helyezni.
nekivágódjon valamelyik testrésznek.
Munka közben a hálózati csatlakozókábelt a sérülés elkerülése
érdekében a munkaterülettől, illetve a készüléktől távol kell tartani. A készüléket a szigetelt markolatfelületeket fogva tartsa, ha
olyan munkálatokat végez, melyeknél a vágószerszám rejtett
Használat előtt a készüléket, hálózati csatlakozó- és
hoszabbítókábeleket, valamint a csatlakozódugót sérülés és esetleges elektromos vezetékekbe. A vágószerszám feszültségvezető
vezetékkel való érintkezésekor a készülék fém részei is feszültség alá
elhasználódás szempontjából felül kell vizsgálni és szükség esetén
kerülhetnek, és elektromos áramütés következhet be.
szakemberrel meg kell javíttatni.
hosszirányú vágásokhoz használjon mindig egy ütközőt vagy
Ne használjon olyan szerszámalkatrészt, ami nem egyezik meg a
egy egyenes vezetőlécet. Ez megnöveli a vágás pontosságát és
használati útmutatóban feltüntetettekkel.
csökkenti a fűrészlap beakadásának lehetőségét.
Magyar
83
Mag
Mag
mindig csak a helyes méretű és a készüléknek megfelelő
rögzítő (például csillagalakú vagy körkeresztmetszetű)
nyilással ellátott fűrészlapokat használjon. Azok a fűrészlapok,
amelyek nem illenek hozzá a fűrész rögzítő alkatrészeihez, nem
futnak körkörösen és ahhoz vezetnek, hogy a kezelő elveszti a
készülék feletti uralmát.
Sohase használjon megrongálódott vagy hibás fűrészlapalátéttárcsákat vagy -csavarokat. A fűrészlap-alátéttárcsák és
-csavarok kifejezetten az Ön fűrészéhez kerültek kifejlesztésre és
hozzájárulnak annak optimális teljesítményéhez és biztonságához.
okai és a rávonatkozó biztonsági előírások
- egy visszarúgás a beakadó, beékelődő, vagy hibás helyzetbe állított
fűrészlap következtében fellépő hirtelen reakció, amely ahhoz
vezet, hogy a fűrész, amely felett a kezelő elvesztette az uralmát,
akaratlanul kiemelkedik a munkadarabból és a kezelő személy felé
mutató irányba mozdul;
- ha a fűrészlap az összezáródó fűrészelési résbe beakad vagy
beékelődik és leblokkol, és a motor ereje az egész készüléket a kezelő
személy irányába rántja vissza;
ha a fűrészlapot megfordítva vagy hibás irányba állítva teszik
be a vágásba, a fűrészlap hátsó élén elhelyezkedő fűrészfogak
beakadhatnak a munkadarab felületébe, melynek következtében a
fűrészlap kilép a vágásból és a fűrész hátrafelé, a kezelő személy felé
mutató irányba ugrik.
Egy visszarugás mindig a fűrész hibás vagy helytelen használatának
kövtkezménye. Ezt az alábbiakban leírásra kerülő megfelelő
óvatossági intézkedésekkel meg lehet gátolni.
Tartsa a fűrészt mindkét kezével szorosan fogva és hozza a karjait
olyan helyzetbe, amelyben a visszaütő erőket jobban fel tudja venni.
A fűrészlaphoz viszonyítva mindig oldalt álljon, sohase hozza a
fűrészlapot a testével egy síkba. Egy visszarúgás esetén a körfűrész
hátrafelé is tehet egy ugrást, de megfelelő intézkedések meghozatala
esetén a kezelő személy a visszaütő erőket fel tudja fogni.
Ha a fűrészlap beszorul, vagy a fűrészelési folyamat valami más
okbók megszakad, engedje el a be-/kikapcsolót és tartsa nyugodtan
a fűrészt a munkadarabban, amíg a fűrészlap teljesen le nem áll.
Sohase próbálja meg kivenni a fűrészt a munkadarabból, vagy
hátrafelé húzni, amíg a fűrészlap még mozgásban van és amíg még
egy visszarugás léphet fel. Keresse meg a fűrészlap beszorulásának
okát és megfelelő intézkedéssel hárítsa el a hibát.
Ha a munkadarabban álló fűrészlapot újra el akarja indítani, először
hozza a fűrészlapot a fűrészelési rés közepére, és ellenőrizze, nincs-e
beakadva egy vagy több fog a munkadarabba. Ha a fűrészlap be van
szorulva, akkor az újraindításkor kiugorhat a munkadarabból, vagy
egy visszarugást is okozhat.
Nagyobb lapok megmunkálásánál támassza ezt megfelelően alá,
nehogy egy beszorult fűrészlap következtében visszarugás lépjen
fel. A nagyobb méretű lapok saját súlyuk alatt lelóghatnak, illetve
meggörbülhetnek. A lapokat mindkét oldalukon, mind a fűrészelési
rés közelében, mind a szélükön alá kell támasztani.
Sohase használjon életlen vagy megrongálódott fűrészlapokat.
Az életlen vagy hibásan beállított fogú fűrészlapok egy túl
keskeny vágási résben megnövekedett súrlódáshoz, a fűrészlap
beragadásához és visszarugásokhoz vezetnek.
A fűrészelés előtt húzza meg szorosra a vágási mélység és vágási szög
beállító elemeket. Ha a fűrészelés során megváltoznak a beállítások,
a fűrészlap beékelődhet és a fűrész visszarúghat.
Különösen óvatosan kell dolgozni, ha egy nem átlátható területen,
például egy fal egyik oldalán hajt végre “süllyesztő vágást”. Az
anyagba besüllyedő fűrészlap a fűrészelés közben kívülről nem
látható akadályokban megakadhat és ez egy visszarúgáshoz vezethet.
Magyar
84
SPeZIÁLIS BIZtoNSÁgI eLőÍRÁSok A gyÉmÁNt
VÁgÓkoRoNg hASZNÁLAtÁhoZ.
fIgyeLmeZtetÉS! olvasson el minden biztonsági útmutatást
és utasítást, a mellékelt brosúrában találhatókat is.
A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása
áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.
kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az
előírásokat.
Az elektromos szerszámot csak a hozzátartozó védősapkával
szabad használni. A védősapkát biztonságosan fel
kell erősíteni az elektromos szerszámra, és a lehető
legbiztonságosabb módon kell beállítani. Ez azt jelenti, hogy
a vágókorong lehető legkisebb nyitott része mutasson a szerszám
használója felé. A védősapka megvéd a szilánkoktól és attól, hogy
használója véletlenül hozzáérhessen a vágókoronghoz.
használjon kizárólag gyémánt vágókorongot ehhez az
elektromos szerszámhoz. A biztonságos használathoz az még nem
elegendő, ha egy tartozék rögzíthető az elektromos szerszámhoz.
Az alkalmazott szerszámalkatrész megengedett
fordulatszámának legalább annyinak kell lennie, mint az
elektromos szerszámon megadott legnagyobb fordulatszám.
Az olyan tartozék, ami a megengedett fordulatszámnál gyorsabban
forog, eltörhet vagy lerepülhet.
A csiszolótesteket csak az azok számára javasolt célokra
szabad használni. Például: Sohase csiszoljon egy
hasítókorong oldalsó felületével. A hasítókorongok arra vannak
méretezve, hogy az anyagot a korong élével munkálják le. Az
ilyen csiszolótestekre ható oldalirányú erő a csiszolótest töréséhez
vezethet.
használjon mindig hibátlan állapotú és megfelelő méretű
feszítő karimát az Ön által kiválasztott vágókoronghoz.
A megfelelő karima egyenesen tartja a vágókorongot, és ezzel
csökkenti annak veszélyét, hogy eltörik a korong.
Az alkalmazott szerszám külső átmérőjének és
vastagságának meg kell felelnie az elektromos szerszámon
megadott méretadatoknak. A nem megfelelő méretű szerszámot
nem lehet kellőképpen leburkolni és ellenőrizni.
A vágókorongnak, karimának és minden egyéb tartozéknak
pontosan illeszkednie kell a köszörűorsóra az elektromos
szerszámon. Az olyan szerszámalkatrészek, melyek nem
illeszkednek pontosan a köszörűorsóra az elektromos szerszámon,
egyenetlenül forognak, erősen rezegnek, és ahhoz vezethetnek, hogy
kontrolálhatatlanná válik a szerszám.
Ne használjon sérült szerszámokat. minden egyes használat
előtt ellenőrizze, hogy nincs-e lepattanva vagy megrepedve
a szerszámrész. Ha leejti az elektromos szerszámot vagy a
hozzátartozó szerszámrészeket, ellenőrizze mindig, hogy nem
sérültek-e meg, vagy használjon egy másik sértetlen állapotú
szerszámot. Miután ellenőrizte és behelyezte a használandó
szerszámrészt, maradjon Ön is és maradjanak a közelben tartózkodó
személyek is a forgó szerszám hatósugarán kívül, és működtesse
az elektromos szerszámot egy percen keresztül a legnagyobb
fordulatszámon. A sérült szerszámrészek általában eltörnek az
ellenőrzési idő alatt.
Viseljen mindig védőfelszerelést. Az alkalmazási módtól függően
viseljen teljes védőmaszkot, szemvédő eszközt vagy védőszemüveget.
Amennyiben szükséges, viseljen porvédő álarcot, fülvédőt,
védőkesztyűt vagy speciális védőkötényt, melyek megvédik a
lecsiszolt és apró anyagrészecskéktől. Védje a szemét a szanaszét
röpködő idegen testektől, ami különböző alkalmazási módoknál
veszélyt jelenthet. A porvédő álarc kiszűri a munka során keletkező
port. Ha hosszabb ideig nagy zajnak van kitéve, halláskárosodást
szenvedhet.
ügyeljen arra, hogy más személyek biztos távolságra
legyenek a munkaterülettől. minden személynek
védőfelszerelést kell viselnie, aki belép a munkaterületre.
A munkadarabról lepattanó szilánkok vagy a letört szerszámrészek
szétrepülhetnek, és a közvetlen munkaterületen kívül is sérüléseket
okozhatnak.
A berendezést csak a szigetelt fogantyőfelületeknél
fogja meg, ha olyan munkákat végez, amelyek során a
vágószerszám a kívűlről nem látható, feszültség alatt álló
vezetékeket, vagy a saját hálózati kábelét is átvághatja. Ha
a berendezés egy feszültség alatt álló vezetékhez ér, a berendezés
fémrészei szintén feszültség alá kerülhetnek és áramütéshez
vezethetnek.
ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne kerüljön a forgó
szerszám közelébe. Ha kontrollálhatatlanná válik a szerszám,
előfordulhat, hogy elvágja vagy elkapja a hálózati kábelt, és a keze
vagy karja a forgó szerszámrész közé kerülhet.
Ne tegye le soha addig az elektromos szerszámot, amíg a
mozgó szerszámrész nem állt le teljesen. A forgó szerszámrész
hozzáérhet a felfekvő felülethez, és ezáltal kontrollálhatatlanná
válhat az elektromos szerszám.
Szállítás közben ne hagyja bekapcsolva a szerszámot. A forgó
szerszámrész véletlenül beleakadhat a ruhájába, és a beleszaladhat
a testébe.
tisztítsa ki rendszeresen a szellőzőnyílásokat az elektromos
szerszámon. A motorventillátor beszívja a port a házba és a nagy
mennyiségben felgyülemlett fémpor elektromos veszélyeket okozhat.
Ne használja az elektromos szerszámot gyúlékony anyagok
közelében. A szikráktól meggyulladhatnak ezek az anyagok.
Ne használjon olyan szerszámalkatrészeket, melyekhez
folyékony hűtőközeg szükséges. A víz vagy más folyékony
hűtőközeg használata áramütést okozhat.
egy visszarugás okai és megelőzésének módja:
Visszacsapódás és a rávonatkozó biztonsági előírások
A visszacsapódás egy hirtelen reakció, ami akkor lép fel, ha egy
forgó szerszámrész – pl. csiszolókorong, csiszolótárcsa, drótkefe,
stb. – elakad vagy leblokkol. Az elakadás vagy a leblokkolás a forgó
szerszámrész hirtelen leállásához vezet. Ez a kontrollálhatatlanná
vált elektromos szerszámot a mozgó szerszámrész forgási irányával
ellenkező irányba tolja a blokkolási helyen.
Amikor például a csiszolókorong megakad vagy leáll a munkadarabon
belül, beleakadhat a csiszolókorong bent levő széle a munkadarabba,
és kilökődhet a csiszolókorong, vagy visszacsapódhat. A
csiszolókorong ilyenkor vagy a kezelő személy felé, vagy ellentétes
irányba mozdul el a korong forgásirányától függően az elakadás
helyén. A csiszolókorong ilyenkor akár el is törhet.
Egy visszarugás mindig a fűrész hibás vagy helytelen használatának
kövtkezménye. Ezt az alábbiakban leírásra kerülő megfelelő
óvatossági intézkedésekkel meg lehet gátolni.
tartsa erősen és biztosan az elektromos szerszámot, vegyen
fel egy olyan testhelyzetet, és tartsa úgy a karjait, hogy a
visszacsapóerővel szemben kellő ellenerőt tudjon kifejteni.
Használja mindig a kiegészítő markolatot is – amennyiben
rendelkezésre áll – annak érdekében, hogy a lehető legjobban
kontrollálni tudja a visszacsapóerőt és a visszaható nyomatékot
teljes teljesítménynél. Megfelelő óvintézkedések esetén a kezelő
személy számára kontrollálhatóvá válik a fellépő visszacsapóerő és a
visszaható nyomaték.
ügyeljen arra, hogy keze soha ne kerüljön a forgó
szerszámrész közelébe. Ennek a szerszámrésznek
visszacsapódásnál a keze felett kell mozognia.
ügyeljen arra, hogy ne kerüljön testével az elektromos
szerszám visszacsapódási tartományába. Visszacsapódáskor az
elektromos szerszám a csiszolókorong mozgásával ellenkező irányba
mozdul el a blokkolás helyén.
különösen óvatosan kell végezni a munkát a sarkoknál,
éles széleknél stb. Akadályozza meg, hogy a szerszám részei
visszapattanjanak a munkadarabról, vagy elakadjanak. A
forgó szerszámrész hajlamos arra, hogy elakadjon a sarkoknál, éles
széleknél, vagy ha visszapattan. Ez kontrollálhatatlanná teszi, vagy
visszacsapódást okoz.
Ne használjon láncfűrészlapot vagy fogazott fűrészlapot.
Az ilyen szerszámalkatrészek gyakran visszacsapódást okoznak,
vagy ahhoz vezetnek, hogy kontrollálhatatlanná válik az elektromos
szerszám.
ügyeljen arra, hogy ne blokkoljon le a vágókorong, és ne
legyen túl nagy a felületi nyomás. Ne végezzen túlságosan
mély vágásokat. A vágókorong túlterhelése növeli az igénybevételt
és az elakadás, blokkolás esélyét, és ezzel a visszacsapódás vagy a
csiszolótest eltörésének lehetőségét.
ha elakad a vágókorong, vagy Ön megszakítja a munkát,
kapcsolja ki a készüléket, és tartsa addig nyugodtan, amíg
nem szűnik meg teljesen a tárcsa mozgása. Ne próbálja meg
soha kihúzni a még mozgó vágókorongot a vágatból, mert
ez visszacsapódáshoz vezethet. Derítse ki az elakadás okát, és
hárítsa el a hibát.
Ne kapcsolja be addig újra a készüléket, amíg az a
munkadarabban van. Várjon addig, amíg a vágókorong
eléri a maximális fordulatszámot, és csak azután folytassa
óvatosan a vágást. Ellenkező esetben elakadhat a tárcsa, kiugorhat
a munkadarabból, vagy visszacsapódást okozhat.
A lemezeket vagy nagyobb munkadarabokat alá kell
támasztani, ezzel csökken a visszacsapódás kockázata illetve,
hogy elakad a vágókorong. A nagyobb munkadarabok a saját
súlyuknál fogva meghajolhatnak. A munkadarabot mindkét oldalon
alá kell támasztani, mégpedig a vágásvonal közelében és a szélénél.
Járjon el különösen óvatosan úgynevezett „bemetszéseknél”
már meglévő falazatba vagy nem belátható helyeken. A
becsúszó vágókorong visszacsapódhat, ha belevág a gáz-, vagy
vízvezetékbe, villamos vezetékbe vagy egyéb installációba.
ReNDeLtetÉSSZeRŰ hASZNÁLAt
Az üvegcement fűrész egyenes vonalú vágásokra alkalmas fa-, kő- és
üvegcement-anyagba a körfűrész lappal, valamint kőzet vágására a
gyémántelválasztó tárcsával.
A készüléket kizárólag az alábbiakban leírtaknak megfelelően szabad
használni.
Ce-AZoNoSSÁgI NyILAtkoZAt
Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen termék
megfelel a következő szabványoknak vagy szabványossági
dokumentumoknak: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/EK, 2004/108/EK.
Winnenden, 2010-05-07
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Műszaki dokumentáció összeállításra
felhatalmazva
Magyar
85
Mag
hÁLÓZAtI CSAtLAkoZtAtÁS
A készüléket csak egyfázisú váltóáramra és a teljesítménytáblán
megadott hálózati feszültségre csatlakoztassa. A csatlakoztatás
védőérintkező nélküli dugaszolóaljzatokra is lehetséges, mivel a
készülék felépítése II. védettségi osztályú.
kARBANtARtÁS
Száraz ruhával tisztítsa. Néhány tisztítószer árthat a műanyagoknak
és más szigetelt résznek. Tartsa a készülék fogantyúját tisztán, olajés zsírmentesen.
Javításhoz, karbantartáshoz kizárólag AEG alkatrészeket és
tartozékokat szabad használni. A készülék azon részeinek cseréjét,
amit a kezelési útmutató nem engedélyez, kizárólag a javításra
feljogosított márkaszervíz végezheti. (Lásd a szervízlistát)
Szükség esetén a készülékek robbantott ábráját - a készülék típusa
és tízjegyű azonosító száma alapján a területileg illetékes AEG
márkaszervíztől vagy közvetlenül a gyártótól (AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany) lehet kérni.
Mag
SZImBÓLumok
Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt a gépet
használja.
Munkavégzés közben ajánlatos védőszemüveget viselni.
Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt előtt a
készüléket áramtalanítani kell.
Azokat a tartozékokat, amelyek gyárilag nincsenek a
készülékhez mellékelve, külön lehet megrendelni.#sym#
Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a háztartási
szemétbe!
A használt villamos és elektronikai készülékekrol
szóló 2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti jogba
való átültetése szerint az elhasznált elektromos
kéziszerszámokat külön kell gyujteni, és környezetbarát
módon újra kell hasznosítani.
Magyar
86
tehNIČNI PoDAtkI
mBS 30 turbo
Nazivna sprejemna moč
Število vrtljajev v prostem teku
List žage ø x vrtalni ø
Dijamantna rezalna plošča - ø x vrtanje - ø
Globina reza pri 90°
Globina reza pri 45°
Teža brez omrežnega kabla
žaga za vlaknat cement
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
Informacije o hrupnosti/vibracijah
Vrednosti merjenja ugotovljene ustrezno z EN 60 745.
Raven hrupnosti naprave ovrednotena z A, znaša tipično:
Nivo zvočnega tlaka (K = 3 dB(A))
Višina zvočnega tlaka (K = 3 dB(A))
Nosite zaščito za sluh!
94 dB(A)
105 dB(A)
Skupna vibracijska vrednost (Vektorska vsota treh smeri) določena
ustrezno EN 60745.
Vibracijska vrednost emisij ah
Žaganje lesa:
3,7 m/s2
Nevarnost K =
1,5 m/s2
Rezanje kamna:
4,5 m/s2
1,5 m/s2
Nevarnost K =
oPoZoRILo
V teh navodilih navedena raven tresljajev je bila izmerjena po EN60745 normiranem merilnem postopku in lahko služi medsebojni primerjavi
električnih orodij. Prav tako je primeren za predhodno oceno obremenitve s tresljaji. Navedena raven tresljajev navaja najpomembnejše
vrste rabe električnega orodja. Kadar se električno orodje uporablja za drugačne namene, z odstopajočimi orodji ali pa z nezadostnim
vzdrževanjem, lahko raven tresljajev tudi odstopa. Le to lahko čez celoten delovni čas znatno zviša obremenitev s tresenjem. Za natančno
oceno obremenitve s tresljaji naj bi se upošteval tudi čas v katerem je naprava izklopljena ali sicer teče, vendar dejansko ni v rabi. Le to lahko
obremenitev s tresljaji čez celoten delovni čas znatno zmanjša. Za zaščito upravljalca pred učinkom tresljajev uvedite dodatne zaščitne ukrepe
npr.: Vzdrževanje električnega orodja in orodja, delo s toplimi rokami, organizacija delovnih potekov.
oPoZoRILo! Preberite vsa varnostna opozorila
in navodila, tudi tista v priloženi brošuri. Napake zaradi
neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo
električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.
Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje
še potrebovali.
SPeCIJALNA VARNoStNA NAVoDILA ZA uPoRABo
CIRkuLARke
Postopek žaganja
NeVARNo: Ne segajte z rokami v območje žaganja in v
bližino žaginega lista. Z drugo roko držite dodatni ročaj ali
ohišje motorja. Če boste krožno žago držali z obema rokama, žagin
Nosite zaščito za sluh. Razvijanje hrupa lahko povzroči izgubo
list ne bo mogel poškodovati Vaših rok.
sluha.
Ne segajte pod obdelovanec. Zaščitni okrov vas v tem primeru ne
Prah, ki nastaja pri delu, je pogosto zdravju škodljiv in naj ne zaide
bo mogel zavarovati pred vrtečim se žaginim listom.
v telo. Uporabljajte odsesavanje prahu in dodatno nosite primerno
Prosimo, da globino reza prilagodite debelini obdelovanca.
masko za zaščito proti prahu. Prah, ki se usede, temeljito očistite, npr. Znaša naj manj kot višina zoba, ki je vidna pod obdelovancem.
posesajte.
obdelovanca nikoli ne držite v roki ali čez nogo, ampak ga na
Vtičnice v zunanjem področju morajo biti opremljene z zaščitnimi
stabilni podlagi zavarujte proti premikanju. Dobra pritrditev
stikali za okvarni tok (FI, RCD, PRCD). To zahteva instalacijski predpis obdelovanca je zelo pomembna, saj je tako nevarnost, da bi prišlo
za vašo električno napravo. Prosimo, da to pri uporabi naše naprave
do telesnega stika, zatikanja žaginega lista ali izgube nadzora,
upoštevate.
minimalna.
kadar izvajate dela pri katerih lahko orodje zadane prikrito
Pred vsemi deli na stroju izvlecite vtikač iz vtičnice.
električno napeljavo, je napravo potrebno držati za izolirane
Stroj priklopite na vtičnico samo v izklopljenem stanju.
prijemalne površine.Stik rezalnega orodja z napetostnim
Vedno pazite, da se priključni kabel ne približa področju delovanja
vodnikom napeljave lahko privede kovinske dele naprave pod
stroja. Kabel vedno vodite za strojem.
napetost in vodi do električnega udara.
Pred vsako uporabo kontrolirajte napravo, priključni kabel, kabel
Pri vzdolžnih rezih vedno uporabljajte prislon ali ravno robno
za podaljšek in vtikač glede poškodb in obrabe. Poskrbite, da
vodilo. To bo zagotovilo večjo točnost reza in zmanjšalo nevarnost
poškodovane dele popravi izključno strokovnjak.
zatikanja žaginega lista.
Orodja, ki ne odgovarjajo podatkom o značilnostih v tem navodilu za Vedno uporabljajte žagine liste pravilne velikosti, ki se
prilegajo obliki prijemalne prirobnice (rombasta ali okrogla).
uporabo, se ne smejo uporabiti.
Stikala za vklop/izklop pri ročno vodenem obratovanju ne fiksirajte. Žagini listi, ki se ne ujemajo z montažnimi deli žage, se vrtijo
SPeCIALNI VARNoStNI NAPotkI
Slovensko
87
Slo
Slo
neenakomerno in povzročijo izgubo nadzora nad napravo.
Nikoli ne uporabljajte poškodovanih oziroma napačnih
podložk ali vijakov žaginega lista. Podložke in vijaki žaginega
lista so bili konstruirani posebej za Vašo žago, z namenom doseganja
njene optimalne zmogljivost in varnega delovanja.
Vzroki in preprečevanje povratnega udarca:
- povratni udarec je nepričakovana reakcija zagozdenega,
zataknjenega ali napačno poravnanega žaginega lista, zaradi česar se
lahko žaga, ki ni več pod nadzorom, premakne iz obdelovanca proti
osebi, ki upravlja z žago;
- žagin list se lahko zatakne ali zagozdi v rezu, kar povzroči njegovo
blokiranje, moč motorja pa potisne napravo nazaj, proti osebi, ki z
njo upravlja;
- če žagin list, ki se nahaja v rezu, zasukate ali če žagin list ni bil
pravilno naravnan, se lahko zobje zadnjega roba žaginega lista
zataknejo, žagin list skoči iz zareze in odleti vzvratno proti osebi, ki
upravlja z žago.
Povratni udarec je posledica napačne uporabe žage. Preprečite
ga lahko s primernimi previdnostnimi ukrepi, ki so opisani v
nadaljevanju besedila.
Z obema rokama trdno držite žago. Roke premaknite
v položaj, v katerem boste lahko kljubovali povratnim
udarcem. Vedno stojite ob strani žaginega lista in se nikoli
ne premaknite v položaj, v katerem bi bila Vaše telo in žagin
list v isti črti. Pri povratnem udarcu lahko krožna žaga skoči nazaj,
vendar pa lahko upravljalec povratne udarce obvlada, če je prej
primerno ukrepal.
Če žagin list obtiči ali se žaganje prekine iz drugega razloga,
spustite vklopno-izklopno stikalo in mirno držite žago v
obdelovancu, dokler se žagin list popolnoma ne ustavi. Nikoli
ne poskušajte žage odstraniti iz obdelovanca ali jo potegniti
nazaj, dokler se žagin list premika ali dokler bi lahko prišlo do
povratnega udarca. Poiščite vzrok za zatikanje žaginega lista in ga
na ustrezen način odstranite.
Če želite žago, ki je obtičala v obdelovancu, ponovno zagnati,
centrirajte žagin list v rezu in preverite, če niso zobje
zataknjeni v obdelovancu. Zataknjen žagin list se lahko izmakne iz
obdelovanca in povzroči povratni udarec v trenutku, ko žago ponovno
zaženete.
Večje plošče ustrezno podprite in tako zmanjšajte tveganje za
nastanek povratnega udarca zaradi zataknjenega žaginega
lista. Velike plošče se zaradi lastne teže lahko upognejo, zato jih
morate podpreti na obeh straneh, torej blizu reza in na robu.
Ne uporabljajte topih ali poškodovanih žaginih listov. Žagini
listi s topimi ali napačno poravnanimi zobmi zaradi preozkega reza
povzročajo večje trenje, zatikanje žaginega lista in povratni udarec.
Pred žaganjem trdno privijte nastavitve za globino reza in
rezalni kot. Če se nastavitve med rezanjem spremenijo, se lahko
žagin list zatakne in povzroči povratni udarec.
Še posebno previdni bodite pri »potopnem žaganju« v skrito
področje, na primer v obstoječo steno. Žagin list lahko pri
potopnem žaganju skritih predmetov blokira in povzroči povratni
udarec.
Slovensko
88
fuNkCIJA SPoDNJegA ZAŠČItNegA PokRoVA
oPoZoRILo! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila,
tudi tista v priloženi brošuri. Napake zaradi neupoštevanja spodaj
navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar
in/ali težke telesne poškodbe.Vsa opozorila in napotila shranite,
ker jih boste v prihodnje še potrebovali.
uporabljajte električno napravo samo z dostavljenim
zaščitnim pokrovom. Zaščitni pokrov mora biti varno
postavljen na električno napravo in tako nastavljen, da je
pridobljena maksimalna varnost, to pomeni, da najmanjši
mogoči del rezalne plošče se pokaže odprt proti osebi katera
jo uporablja. Zaščitni pokrov mora ščititi osebo ki jo uporablja od
drobcev in naključninega kontakta z rezalno ploščo
uporabljajte samo diamantne rezalne plošče za vaše
električno orodje. Če lahko na električno orodje pritrdite drug
pribor, to še ne pomeni, da ga boste lahko varno uporabljali.
Dovoljeno število vrtljajev uporabljenega orodja mora biti
vsaj tako visoko, kot je največje število vrtljajev električnega
orodja. Pribor, ki se vrti hitreje od dovoljenega števila vrtljajev, se
lahko polomi in razleti.
Dijamantne rezalne plošče se smejo uporabiti samo za
priporočene možnosti uporabe. Na primer nikoli ne brusite z
stransko ploskvo rezalne plošče. Rezalne plošče so namenjene za
odstranjevanje materijala z robom plošče. Bočna sila na brusilno telo
je lahko zlomi.
uporabljate zmeraj nepoškodova-ne vpenjalne prirobnice v
pravi velikosti za izbrano rezalno ploščo. Primerne prirobnice
podpirajo rezalno ploščo in zmanjšajo nevarnost loma rezalne plošče.
Zunanji premer in debelina delovnega orodja morajo
odgovarjati navedbenim meram Vaše električne naprave.
Nepravilno izmerjeno uporabno orodje se ne more zadostno zasloniti
oziroma kontrolirati
Rezalne plošče, prirobnice oziroma drugi pribor se mora
pravilno ujemati na brusilno vreteno Vaše električne
naprave. Uporabna orodja katera se ne pravilno prilagajajo na
brusilno vreteno električne naprave se vrtijo neenakomerno, močno
vibrirajo in lahko vodijo do izgube kontrole.
Ne uporabljajte poškodovana uporabna oradja. Pred vsako
uporabo orodja kontrolirajte na odcepitve in Razpoke. Če Vam
pode električna naprava ali orodje pregledajte jo če je poškodovana
ali uporabite nepoškodovano uporabno orodje. Če ste uporabno
orodje kontrolirali in ga uporabili, odstranite osebe iz bližine
rotiranega orodja in pustite da električna naprava dela eno minuto z
največjimi obrati. Poškodovana orodja se v tem času testa največkrat
zlomijo.
Nosite zaščitno opremo. Uporabljajte glede na uporabo popolno
zaščito obraza, očno zaščito ali zaščitna očala. Kolikor je primerno
nosite masko za prah slušno zaščito, zaščitne rokavice ali specijalni
predpasnik ki Vas bo zaščitil od brusilnih in materijalnih drobcev. Oči
se morajo zaščititi od letečih tujkov ki nastajajo pri različnih delih.
Maska proti praha mora pri delu filtrirati prah. Če ste pri delu dolgo
izognjeni hrupu hrupu lahko dobite izgubo sluha.
Nikoli ne prinesite Vašo roko v bližino vrtečega delovnega
orodja. Delovno orodje se lahko pri povratnem udarcu premakne
čez Vašo roko.
Z telesom se izogibajte področja v katerem se pomika
električna naprava pri povratnem udarcu. Povratni udarec na
mestu blokade poganja električno napravo v nasprotni smeri vitja
brusilne plošče.
Preprečujte, da delovno orodje odskoči od obdelovanca in da
se zatakne. Rotirajoče delovno orodje nagiba pri kotih, ostrih robov
če se odbije, da se zatakne. To povzroči povratni udarec ali izgubo
kontrole.
Ne uporabljajte verižni ali nazobčani žagin list. Tako delovno
orodje povzroči pogosto povratni udarec ali izgubo kontrole nad
električno napravo.
Izogibajte se blokade rezalne plošče ali visokega pritiska.
Ne delajte nobenih prekomernih globokih rezov.
Preobremenjenost rezalne plošče zveča obremenitev in neodpornost
zataknitve in blokiranja in s tem možnost povratnega udarca oziroma
loma brusila.
Če se rezalna plošča zatakne ali če prenehate z delom
izklopite napravo in jo držite mirno dokler se ne umiri. Ne
poskušajte izvleči tekočo rezalno ploščo iz reza ker lahko
pride do povratnega udarca. Ugotovite in odpravite vzrok zatika.
Ne vklopite ponovno električno napravo vse dokler se nahaja
v obdelovancu. Pustite rezalno ploščo da dobi polno število
vrtljajev preden previdno nadaljujete z rezom. Drugače se
lahko plošča stakne, skoči iz obdelovanca ali povzroči povratni udarec.
opirajte plošče ali obdelovance kako bi se izognili povratnega
udarca oziroma zataknitve rezalne plošče.Veliki obdelovanci
se lahko z svojo lastno težo upognijo. Odelovanec se mora na
obeh straneh pritrditi in ravno tako v bližini ločilnega reza kod tudi
na robu.
Vzroki in odgovarjajoča varnostna navodila:
Bodite posebno previdni pri „žepnih rezih“ pri obstoječih
Povratni udarec in odgovarjajoč-a varnostna navodila
zidih oziroma nevidnih področjih. Vstop rezalne plošče lahko
Povratni udarec je nenadna reakcija zaradi zataknjenegaali
pri rezanju v steklo ali vodne cevi, električnih vodov oziroma drugih
blokiranega delovnega orodja kod so brusilna plošča, brusilni krožnik, objektov povzroči povratni udarec.
žična krtača itd. Zataknitev ali blokiranje vodi do nenadnega štopa
uPoRABA V SkLADu Z NAmemBNoStJo
rotiranega orodja. S tem pospeši nekontroliran-a električna naprava
proti smeri vitja orodja na mestu blokade.
Žago za vlaknat cement lahko uporabite za žaganje ravnih rezov v les,
kamen, vlaknat cement z listom za krožno žago in za rezanje kamna z
Če se npr. brusilna plošča zatakne ali zablokira v obdelovancu, se
lahko ujame rob brusilne plošče, ki prodira v obdelovanec, in povzroči diamantno rezalno ploščo.
Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu z namembnostjo uporabiti
iztrganje brusilne plošče ali povratni udarec. Brusilna plošča se pri
tem premakne proti uporabniku ali stran od njega, odvisno od smeri samo za navede namene.
Pazite pri drugih osebah na varnostno razdaljo do Vašega
delovnega področja. Vsakdo ki pristopi delovnem področju
mora nositi osebno zaščitno opremo. Drobci obdelovanca ali
zlomljeno delovno orodje lahko odletijo in povzročijo poškodbe ven
direktnega delovnega področja.
med izvajanjem del, pri katerih bi lahko rezilo zadelo ob
skrite električne vodnike ali lastni električni kabel, držite
napravo samo za izolirane ročaje. Stik z električnim vodnikom, ki
je pod napetostjo, povzroči napetost tudi v kovinskih delih naprave,
kar ima za posledico električni udar.
Držite električno napravo močno in postavite Vaše telo in
roke v položaj tako, da boste povratno silo prestregli. Smeraj
uporabljajte dodatni ročaj, če je prisoten,za boste lahko imeli največ
možno kontrolo nad povratni sili ali reakcijo pri zagonu. Oseba
Ne odlagajte električno napravo vse dokler se električna
naprava ni popolnoma umirila. Vrtečo delovno orodje lahko pride
v kontakt z odlagalno površino s čimer lahko izgubite kontrolo nad
električno napravo.
Ne pustite električno napravo da obratuje ko jo nosite. Vaša
obleka lahko naključno pride v stik z vrtečim delovnim orodjem ga
oprime in se lahko zarine v Vaše telo.
Redno očistite zračne zareze Vaše električne naprave. Motorni
ventilator vleče prah v ohišje in močno nabiranje kovinskega praha
lahko povzroči električne nevarnosti.
Ne uporabljajte električno napravo v bližini vnetljivih
materijalov. Iskre lahko vnamejo te materijale.
Ne uporabljajte delovno orodje katero zahteva tekoča
sredstva hlajenja. Uporaba vode ali ostalih tekočih sredstev
hlajenja hahko vodijo do električnega udarca.
vrtenja plošče na mestu blokade. Brusilna plošča se lahko pri tem
tudi polomi.
Povratni udarec je posledica napačne uporabe žage. Preprečite
ga lahko s primernimi previdnostnimi ukrepi, ki so opisani v
nadaljevanju besedila.
Držite električno napravo močno in postavite Vaše telo in
roke v položaj tako, da boste povratno silo prestregli. Smeraj
uporabljajte dodatni ročaj, če je prisoten,za boste lahko imeli največ
možno kontrolo nad povratni sili ali reakcijo pri zagonu. Oseba ki
upravlja lahko obvlada z ustreznimi previdnimi merami povratne in
reakcijske sile.
DeCLARAtIoN Ce De CoNfoRmItÉ
Z lastno odgovornostjo izjavljamo, da je ta produkt skladen z
naslednjimi normami ali normativnimi dokumenti.
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
v skladu z določili smernic 2006/42/EC, 2004/108/EC
Winnenden, 2010-05-07
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Pooblaščen za izdelavo spisov tehnične
dokumentacije.
Slovensko
89
Slo
omRežNI PRIkLJuČek
Priključite samo na enofazni izmenični tok in samo na omrežno
napetost, ki je označena na tipski ploščici. Priključitev je možna
tudi na vtičnice brez zaščitnega kontakta, ker obstaja nadgradnja
zaščitnega razreda.
VZDRžeVANJe
Slo
Čistite samo s suho krpo. Marsikatera čistilna sredstva poškodujejo
umetno maso ali druge izolirane dele. Skrbite, da bo aparat čist, brez
olja in masti.
Uporabljajte samo AEG pribor in nadomestne dele. Poskrbite, da
sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v AEG
servisni službi (upoštevajte brošuro Garancija/Naslovi servisnih
služb).
Po potrebi se lahko pri vaši servisni službi ali direktno pri AEG
Elektrowerkzeuge naroči eksplozijska risba naprave ob navedbi tipa
stroja in desetmestne številke s tipske ploščice AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.
SImBoLI
Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete to navodilo
za uporabo.
Nosite ustrezno masko proti prahu.
Pri delu s strojem vedno nosite zaščitna očala.
Pred vsemi deli na stroju izvlecite vtikač iz vtičnice.
Oprema – ni vsebovana v obsegu dobave, priporočeno
dopolnilo iz programa opreme.
Elektricnega orodja ne odstranjujte s hišnimi odpadki!
V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/EC o odpadni
elektricni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v
nacionalni zakonodaji je treba elektricna orodja ob koncu
njihove življenjske dobe loceno zbirati in jih predati v
postopek okolju prijaznega recikliranja.
Slovensko
90
tehNIČkI PoDACI
mBS 30 turbo
Snaga nominalnog prijema
Broj okretaja praznog hoda
List pile-ø x Bušenje-ø
Dijamantna rezna ploča -ø x, otvor sa ø
Dubina reza kod 90°
Dubina reza kod 45°
Težina bez mrežnog kabla
Pila za rezanje eternita
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
Informacije o buci/vibracijama
Mjerne vrijednosti utvrdjene odgovarajuće EN 60 745.
A-ocijenjeni nivo buke aparata iznosi tipično:
nivo pritiska zvuka (K = 3 dB(A))
94 dB(A)
nivo učinka zvuka (K = 3 dB(A))
105 dB(A)
Nositi zaštitu sluha!
Ukupne vrijednosti vibracije (Vektor suma tri smjera) su odmjerene
odgovarajuće EN 60745
Vrijednost emisije vibracije ah
3,7 m/s2
Rezanje drva pilom:
1,5 m/s2
Nesigurnost K =
4,5 m/s2
Rezanje kamena :
1,5 m/s2
Nesigurnost K =
uPoZoReNIe
Ova u ovim uputama navedena razina titranja je bila izmjerena odgovarajuće jednom u EN 60745 normiranom mjernom postupku i može se
upotrijebiti za usporedbu električnog alata međusobno. Ona je prikladna i za privremenu procjenu titrajnog opterećenja. Navedena razina
titranja reprezentira glavne primjene električnog alata. Ukoliko se električni alat upotrebljava u druge svrhe sa odstupajućim primijenjenim
alatima ili nedovoljnim održavanjem, onda razina titranja može odstupati. To može titrajno opterećenje kroz cijeli period rada bitno povisiti.
Za točnu procjenu titrajnog opterećenja se moraju uzeti u obzir i vremena u kojima je uređaj isključen ili u kojima doduše radi, ali nije i stvarno
u upotrebi. To može titrajno opterećenje bitno smanjiti za vrijeme cijelog radnog perioda. Utvrdite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu
poslužioca protiv djelovanja titranja kao npr.: Održavanje električnih alata i upotrebljenih alata, održavanje topline ruku, organizacija i radne
postupke.
uPoZoReNIe! Pročitajte sigurnosne upute i uputnice,
isto i one iz priložene brošure. Ako se ne bi poštivale napomene o
sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.
Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću
primjenu.
PoSeBNe SIguRNoSNe uPute PRILIkom uPotRIJeBe
ReZNogA DISkA ZA CIRkuLAR
tehnologija rezanja
oPASNoSt
Rukama ne zalazite u područje rezanja i do lista pile. Držite s
Nosite zaštitu za sluh. Djelovanje buke može dovesti do gubitka
obje ruke dodatnu ručku ili kućište motora. Ako se obim rukama
sluha.
drži kružna pila, list pile ih ne može ozlijediti.
Prašina koja nastaje kod rada je često štetna po zdravlje i ne bi smjela Ne stavljajte prste ispod izratka. Ispod izratka štitnik ih ne može
zaštititi od lista pile.
dospjeti u tijelo. Primijeniti usisavanje prašine i dodatno nositi
prikladnu zaštitnu masku protiv prašine. Sleglu prašinu temeljito
Prilagodite dubinu rezanja debljini izratka. Ispod izratka treba
odstraniti, npr. usisati.
biti vidljiv manje od jedan puni zub.
Piljeni izradak nikada ne držite u rukama ili preko nogu.
Utičnice na vanjskom području moraju biti opremljene zaštitnim
Izradak osigurajte na stabilnoj podlozi. Važno je da izradak
prekidačima za pogrešnu struju (FI, RCD, PRCD). To zahtjeva
bude dobro pričvršćen, kako bi se na minimum smanjile opasnosti od
instalacijski propis za električne uređaje. Molimo da ovo poštujete
dodira s tijelom, uklještenje lista pile ili gubitak kontrole nad njim.
prilikom upotrebe našeg aparata.
Držite spravu na izoliranim držačkim površinama kada
Prije radova na stroju izvući utikač iz utičnice.
izvodite radove kod kojih rezački alat može pogoditi skrivene
Samo isključeni stroj priključiti na utičnicu.
vodove struje. Kontakt rezačkog alata sa vodovima koji sprovode
Priključni kabel uvijek držati udaljenim sa područja djelovanja. Kabel naponm može metalne dijelove sprave dovesti pod napon i tako
dovesti do električnog udara.
uvije voditi od stroja prema nazad.
Prije svake upotrebe uređaj, priključni kabel, produžni kabel i utikač kod uzdužnog rezanja koristite uvijek graničnik ili ravnu
provjeriti u svezi oštećenja i starenja. Oštećene dijelove dati popraviti vodilicu ruba. Time se poboljšava točnost rezanja i smanjuje
mogućnost uklještenja lista pile.
od strane stručnjaka.
koristite uvijek listove pile odgovarajuće veličine i
Alati, koji ne odgovaraju karakterističnim podacima u ovoj uputi o
odgovarajućeg steznog otvora (npr. zvjezdastog ili okruglog).
upotrebi, se ne smiju upotrebljavati.
Listovi pile koji ne odgovaraju montažnim dijelovima pile, okretat će
Prekidač za uključivanje i isključivanje ne priklještiti u ručnom
se neokruglo i mogu dovesti do gubitka kontrole nad pilom.
pogonu.
SPeCIJALNe SIguRNoSNe uPute
Hrvatski
91
Hrv
Ne koristite nikada oštećene ili pogrešne podložne pločice
lista pile ili vijke. Podložne pločice lista pile i vijci specijalno su
konstruirani za vašu pilu, za postizanje optimalnog učinka i radne
sigurnosti.
Hrv
uzroci i izbjegavanje povratnog udara:
- povratni udar je neočekivana reakcija lista pile koji se je ukliještio,
zaglavio ili je loše uravnotežen, što može dovesti do toga da se list
pile može nekontrolirano izvući iz izratka i pomaknuti u smjeru osobe
koja radi s uređajem;
- ako bi se list pile ukliještio, zaglavio ili blokirao u rasporu piljenja
koji se zatvara i ako bi sila motora povratno udarila u uređaj, u smjeru
osobe koja s njim radi;
- ako bi se list pile u rezu iskrenuo ili pogrešno izravnao, mogli bi zubi
stražnjeg ruba lista pile zahvatiti površinu izratka, zbog čega bi list
pile iskočio iz raspora pile i odskočio natrag u smjeru osobe koja radi
s pilom.
Povratni udar je posljedica pogrešne ili neispravne uporabe pile.
On se može spriječiti prikladnim mjerama opreza, koje su opisane u
daljnjem tekstu.
Držite pilu čvrsto s obje ruke i postavite vaše ruke u položaj u
kojem se mogu podnijeti sile povratnog udara. Postavite se
uvijek bočno uz list pile, a nikada tako da list pile bude u liniji
s vašim tijelom. Kod povratnog udara kružna pila bi mogla odskočiti
natrag, a osoba koja radi s kružnom pilom ne bi mogla savladati sile
povratnog udara ako se ne bi poduzele prikladne mjere.
ukoliko bi se list pile zaglavio ili bi se piljenje prekinulo iz
nekog drugog razloga, otpustite prekidač za uključivanje
za uključivanje-isključivanje i držite pilu mirno u materijalu
sve dok se list pile potpuno ne zaustavi. Ne pokušavajte pilu
vaditi iz izratka ili je potezati u natrag, sve dok se list pile
pomiče ili bi se mogao dogoditi povratni udar. Pronađite uzrok
uklještenja pile i otklonite ga prikladnim mjerama.
Ako pilu koja se je zaglavila u izratku želite ponovno
pokrenuti, centrirajte list pile u rasporu piljenja i provjerite
da zubi pile nisu zahvatili izradak. Ako bi se ukliještio list pile, on
se može pomaknuti iz izratka ili pokušati povratni udar ako će se pila
ponovno pokrenuti.
Velike ploče poduprite, kako bi se izbjegla opasnost od
povratnog udara zbog ukliještenja lista pile. Velike ploče se
mogu saviti pod djelovanjem vlastite težine. Ploče se moraju osloniti
na obje strane, kako blizu raspora piljenja, tako i na rubu.
Ne koristite tupe ili oštećene listove pile. Listovi pile s tupim ili
pogrešno izravnatim zubima, uzrokuju zbog uskog raspora piljenja
povećano trenje, uklještenje lista pile i povratni udar.
Prije piljenja ustanovite dubine rezanja i namještanja kuta
rezanja. Ako bi se tijekom piljenja promijenila podešavanja, list pile
bi se mogao ukliještiti ili dovesti do povratnog udara.
Budite posebno oprezni ako izvodite “prorezivanje” u
skrivenom području, npr. u postojećem zidu. Zarezani list pile
bi se kod piljenja u skrivenim objektima mogao blokirati i uzrokovati
povratni udar.
Hrvatski
92
funkcija donjeg sigurnosnog poklopca
Prije svake uporabe provjerite da li donji štitnik
besprijekorno zatvara. Ne koristite pilu ako donji štitnik nije
slobodno pomičan i ako se odmah ne zatvara. Nikada ne
ukliještite niti učvrstite donji štitnik u otvorenom položaju.
Ako bi pila nehotično pala na pod, donji štitnik bi se mogao savinuti.
Otvorite štitnik poteznom polugom i provjerite da je slobodno
pomičan i da kod svih kutova i dubina rezanja ne dodiruje list pile niti
ostale dijelove.
Provjerite djelovanje opruge za donji štitnik. uređaj
popravite prije uporabe ako donji štitnik i opruga ne djeluju
besprijekorno. Oštećeni dijelovi, ljepljive naslage ili nakupine
strugotine mogli bi dovesti do usporenog kretanja donjeg štitnika.
Donji štitnik otvarajte rukom samo kod posebnih rezova,
kao npr. “rezanje prorezivanjem i kutni rezovi”. Donji štitnik
otvorite polugom za potezanje natrag i oslobodite je čim list
pile prodre u izradak. Kod svih drugih radova piljenja donji štitnik
mora automatski raditi.
Pilu ne odlažite na radni stol ili pod, ako donji štitnik
ne pokriva list pile. Nezaštićeni list pile koji se zaustavlja pod
inercijom, mogao bi pilu pomaknuti suprotno smjeru rezanja i
zarezati sve što mu se nađe na putu. Kod toga treba paziti na vrijeme
zaustavljanja lista pile pod djelovanjem inercije.
Ne upotrebljavati brusne ploče!
PoSeBNe SIguRNoSNe uPute PRILIkom uPotRIJeBe
DIJAmANtNe ReZNe PLoČe
uPoZoReNIe! Pročitajte sigurnosne upute i uputnice, isto
i one iz priložene brošure. Ako se ne bi poštivale napomene o
sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili
teške ozljede. Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za
buduću primjenu.
električnu napravo upotrebljavajte samo sa dobavljenim
sigurnosnim poklopcem. Sigurnosni poklopac mora biti
postavljen čvrsto na električnu napravu te da je tako
nastavljen, da bi se postiglo najveću stupnju sigurnosti, t.j. sa
rezne ploče da se vidi najmanji mogući dio, koji da je okrenut
prema osoblju. Sigurnosni poklopac mora čuvati osoblje od
slomljenih dijelova te od slučajnog kontakta sa reznom pločom.
Za vaš električni alat upotrebljavajte samo dijamantske rezne
ploče. Bez obzira što opremu možete pričvrstiti na električni alat, to
vam ne jamči sigurnu uporabu.
Dozvoljeni broj okretaja alatnih nastavaka mora najmanje
biti toliki kao što je i najveći broj okretaja naveden na
električnom alatu. Oprema koja ima veći broj okretaja od
dozvoljenog može se polomiti i razletjeti.
Dijamantne rezne ploče se mogu upotrebljavati samo u
preporučene namjene. Na primjer: nikad ne brusite sa
bočnom površinom rezne ploče. Rezne ploče su namijenjene
uklanjanju materijala rubom ploče. Bočni utjecaj snage na rezno tijelo
ga može slomiti.
Za od Vas izabranu reznu ploču uvijek koristite zdravu
priteznu prirubnicu sa pravilnim premjerom. Odgovarajuća
prirubnica podupire reznu ploču i na ovaj način smanjuje mogućnost
lomljenja ploče.
Vanjski premjer i debljina korištenog alata moraju biti
sukladni mjerama Vašeg električnog stroja. Alati sa ne
primjernim mjerama se ne mogu dovoljno pokriti i kontrolirati.
Rezna ploča, prirubnica i druga oprema moraju točno
odgovarati vretenima Vašeg električnog stroja. Alati, koji
ne odgovaraju točno vretenima električnog stroja, se okreću ne
ravnomjerno, silno vibriraju i mogu dovesti do gubitka kontrole.
Pokvarene alate ne koristite. Prije svake upotrebe provjerite
alat za krušljivost i pukotine. Ukoliko električni stroj ili neki od
alata padne, provjerite dali su pokvareni ili koristite zdravi alat. Kad
ste alat već provjerili i ga postavili, izađite iz zone kretanja alata (to
se nanosi i za druge osobe, koje su u blizini) te uključite stroj, da
se okreće u toku jedne minute sa najbržim mogućim obrtanjem.
Pokvareni alat se najčešće polomi u ovom periodu testiranja.
Koristite sredstva osobne zaštite. Po potrebi koristite masku za obraz,
masku za oči ili sigurnosna očala. Po potrebi koristite masku za
prašinu, zaštitu sluha, zaštitne rukavice ili posebno radno odijelo, koje
štiti od male čestice diska ili materijala. Zaštitite oči od tuđih tijela,
koje mogu odskočiti iz različitih uzroka. Maska ili respirator moraju
filtrirati zrak, koji se pojavi u toku rada. Ukoliko ste duže vrijeme
ispostavljeni silnom bukom, to može oštetiti vaš sluh.
Pazite, da su druge osobe na bezopasnoj udaljenošću od
Vaše radne zone. Svako, ko ulazi u radnu zonu mora imati
sredstva osobne zaštite. Odlomljeni dijelovi obrađivanog
materijala ili pokvareni alat mogu odskočiti i izazvati oštete ljudi čak
i izvan neposredne radne zone.uređaj držite samo na izoliranim
ručkama, ako izvodite radove kod kojih bi rezni alat mogao
zahvatiti skrivene električne vodove ili vlastiti priključni
kabel. Kontaktom s vodovima pod naponom, pod napon će se staviti
i metalni dijelovi uređaja, što može dovesti do električnog udara.
Dok se alat okreće, držite kabel za napajanje daleko od sebe.
Ukoliko izgubite kontrolu nad strojem, moguće je da se kabel prekine
ili da ga stroj zahvati te da Vaša ruka ostane u alatu, koji se vrti.
Nikad ne ostavljajte električni stroj bez nadzora, dok se
alat ne zaustavi potpuno. Alat koji se vrti može doći u kontakt sa
površinom, na kojoj ste ostavili stroj, pri tome lako izgubite kontrolu
nad strojem.
Ne uključivajte električni stroj dok ga nosite. Prilikom slučajnog
kontakta sa Vašim odijelom može alat, koji se vrti, da ga zahvati te se
zabije u Vaše tijelo.
Redovno čistite žljebove za provjetravanje električnoga
stroja. Puhalica motora usisava prah u kućište stroja, nakupljanje
metalnog praha može prouzročiti električne opasnosti.
Ne koristite električni stroj u blizini eksplozivnih tvari. Iskre
mogu zapaliti ove materijale.
Ne koristite alat, koji se mora hladiti tekućinama. Upotreba
vode ili drugih tekućina za hlađenje mogu izazvati kratki spoj.
Razlozi i relevantne sigurnosne upute:
“trzaj“ stroja i odgovarajuće sigurnosne upute
“Trzaj” je nenadana reakcija stroja prouzročena zapetim ili blokiranim
alatom koji se vrti, na pr. brusna ploča, brusni disk, željezna četka i
t.d. Zapinjanje ili blokiranje prouzroči nenadano zaustavljanje alata
koji se vrti. Na ovaj način se na mjestu blokiranja stroj ne kontrolirano
ubrzava u suprotnom smjeru okretanja alata.
Ukoliko npr. brusna ploča zapne ili blokira u radnom komadu, rub
brusne ploče koja je uronjena u radni komad može se zaglaviti i
brusna ploča se na taj način može polomiti ili uzrokovati povratni
udar. Brusna ploča se kreće prema rukovatelju ili od njega ovisno o
smjeru okretaja ploče na mjestu blokade. Brusne ploče se pritom isto
mogu polomiti.
Povratni udar je posljedica pogrešne ili neispravne uporabe pile.
On se može spriječiti prikladnim mjerama opreza, koje su opisane u
daljnjem tekstu.
Stroj uhvatite čvrsto te postavite svoje tijelo i ruke u takav
položaj, da možete izdržati silu “trzaja”. Uvijek koristite dodatnu
ručicu, ukoliko postoji, da bi imali najveći mogući nadzor na silu
“trzanja” ili na trenutak reakcije. Putem prikladnih sigurnosnih mjera
može posluživno osoblje savladati silu “trzaja” i reakcije.
Nikako ne približavajte svoje ruke do alata koji se vrti.
Prilikom “trzanja” se lako alat koji se vrti nađe na Vašim rukama.
Pazite da Vaše tijelo ostane udaljeno od zone, u kojoj se lako
postavi stroj prilikom “trzanja”. “Trzanje” pomjera stroj na mjestu
blokiranja u suprotnom smjeru kretanja brusne ploče.
Budite posebno pažljivi tamo, gdje su kuti, oštri rubovi i.t.d.
Ne dozvolite da alat odskoči od obrađivanog predmeta te
da se zape. Kod kutova, oštrih predmeta ili prilikom odskakanja, se
okretni alat često zape. To prouzročava gubitak kontrole ili “trzanje”.
Ne upotrebljavajte lančani ili zupčasti rezni disk. Ovakvi alat
često prouzročava “trzanje” ili gubitak kontrole nad električnom
stroju.
Ne dozvoljavajte blokiranje ili premoćno pritiskanje rezne
ploče. Ne činite previše dubokih rezova. Preopterećivanje rezne
ploče povećava sile, koje utječu na ploču, a sa time i mogućnost
zaticanja i blokiranja, što prouzročava “trzanje” ili lomljenje brusnog
tijela.
ukoliko se rezni disk zape ili hoćete prekinuti rad, stroj
isklopite te ga mirno držite, dok se ploča prestane vrtjeti.
Nikako ne pokušavajte izvaditi rezni disk sa reza, dok se disk
vrti, u suprotnom će slediti “trzanje”. Utvrdite i uklonite uzrok
za zapinjanje.
Stroj ne uključujte dok je u obrađivanju predmeta. Sačekajte
da rezni disk dostigne svoje pune obrtaje i tek tada pažljivo
nastavite rezanje. U suprotnom disk se može zapeti, da odskoči sa
obrađivanog predmeta ili da “trzne”.
ukoliko režete drvenu ploču ili veče obrađivane predmete,
morate njih nasloniti, da bi izbjegli “trzanje” prilikom
zapinjanje rezne ploče. Veliki obrađivani predmeti se mogu saviti
zbog svoje vlastite teže. Obrađivani predmet mora biti naslonjen na
dva mjesta, i to do reza i na kraju predmeta.
Budite posebno pažljivi prilikom rezanja otvora u postojeće
zidove ili u druge zone gdje je vidljivost mala. Prilikom
presijecanja plinovoda i vodovoda, električnog napajanja i drugih
objekta, može rezni disk izazvati “trzanje”.
PRoPISNA uPotReBA
Pila za rezanje eternita se može koristiti za ravno rezanje drveta,
kamena, eternita s listom kružne pile, te za rezanje kamena s
dijamantnom reznom pločom.
Ovaj aparat se smije upotrijebiti samo u određene svrhe kao što je
navedeno.
Hrvatski
93
Hrv
Ce-IZJAVA koNfoRmNoStI
SImBoLI
Izjavljujemo na osobnu odgovornost, da se ovaj proizvod slaže sa
slijedećim normama ili normativnim dokumentima.
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 po
odredbama smjernica 2006/42/EC, 2004/108/EC.
Winnenden, 2010-05-07
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Priključiti samo na jednofaznu naizmjeničnu struju i samo na napon
struje, naveden na pločici snage. Priključak je moguć i na utičnice bez
zaštitnog kontakta, jer postoji dogradnja zaštitne klase II.
oDRžAVANJe
Čistiti samo jednom suhom krpom. Neka sredstva za čišćenje oštećuju
plastiku i druge izolirane dijelove. Aparat držati čistim i na suhom,
bez ulja i masti.
Primijeniti samo AEG opremu i rezervne dijelove. Sastavne dijelove,
čija zamjena nije opisana, dati zamijeniti kod jedne od AEG servisnih
službi (poštivati brošuru Garancija/Adrese servisa).
Po potrebi se može zatražiti crtež eksplozije aparata uz davanje
podataka o tipu stroja i desetoznamenkastog broja na pločici snage
kod Vaše servisne službe ili direktno kod AEG Elektrowerkzeuge, MaxEyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.
Hrvatski
94
Nositi prikladnu zaštitnu masku protiv prašine.
Kod radova na stroju uvijek nositi zaštitne naočale.
Ovlašten za formiranje tehničke dokumentacije.
PRIkLJuČAk
Hrv
Molimo da pažljivo pročitate uputu o upotrebi prije
puštanja u rad.
Prije svih radova na stroju utikač izvući iz utičnice.
Oprema - u opsegu isporuke nije sadržana, preporučena
dopuna iz promgrama opreme.
Elektricne alate ne odlažite u kucne otpatke! Prema
Europskoj direktivi 2002/96/EC o starim elektricnim i
elektronickim strojevima i preuzimanju u nacionalno
pravo moraju se istrošeni elektricni alati sakupljati
odvojeno i odvesti u pogon za reciklažu.
tehNISkIe DAtI
mBS 30 turbo
Nominālā atdotā jauda
Apgriezieni tukšgaitā
Zāģa ripas ārējais diam. x iekšējais diam.
Dimanta griezējdiska ø x urbuma ø
Griezuma dziļums 90° leņķī
Griezuma dziļums 45° leņķī
Svars bez tīkla kabeļa
Pjūklas pluoštiniam cementui
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
trokšņu un vibrāciju informācija
Vērtības, kas noteiktas saskaņā ar EN 60 745.
A novērtētās aparatūras skaņas līmenis ir:
94 dB(A)
trokšņa spiediena līmenis(K = 3 dB(A))
105 dB(A)
trokšņa jaudas līmenis(K = 3 dB(A))
Nēsāt trokšņa slāpētāju!
Svārstību kopējā vērtība (Trīs virzienu vektoru summa) tiek noteikta
atbilstoši EN 60745.
svārstību emisijas vērtība ah
3,7 m/s2
Koka zāģis:
1,5 m/s2
Nedrošība K =
4,5 m/s2
Akmens griešana:
1,5 m/s2
Nedrošība K =
uZmANĪBu
Instrukcijā norādītā svārstību robežvērtība ir izmērīta mērījumu procesā, kas veikts atbilstoši standartam EN 60745, un to var izmantot
elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. Tā ir piemērota arī svārstību noslogojuma pagaidu izvērtēšanai. Norādītā svārstību
robežvērtība ir reprezentatīva elektroinstrumenta pamata pielietojuma jomām. Tomēr, ja elektroinstruments tiek pielietots citās jomās,
papildus izmantojot neatbilstošus elektroinstrumentus vai pēc nepietiekamas tehniskās apkopes, tad svārstību robežvērtība var atšķirties. Tas
var ievērojami palielināt svārstību noslogojumu visa darba laikā. Precīzai svārstību noslogojuma noteikšanai, ir jāņem vērā arī laiks, kad ierīces
ir izslēgta vai arī ir ieslēgta, tomēr faktiski netiek lietota. Tas var ievērojami samazināt svārstību noslogojumu visa darba laikā. Integrējiet
papildus drošības pasākumus pret svārstību ietekmi lietotājam, piemēram: elektroinstrumentu un darba instrumentu tehniskā apkope, roku
siltuma uzturēšana, darba procesu organizācija.
uZmANĪBu! Izlasiet visu drošības instrukciju un
lietošanas pamācību klāt pievienotajā bukletā. Šeit
sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var
izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam
vai nopietnam savainojumam. Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos
noteikumus turpmākai izmantošanai.
SPeCIĀLIe DRoŠĪBAS NoteIkumI
Nēsājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbības rezultātā var rasties
dzirdes traucējumi.
Putekļi, kas rodas strādājot, bieži ir kaitīgi veselībai, un tiem
nevajadzētu nokļūt ķermenī. Vajag izmantot putekļusūcēju un bez
tam nēsāt masku, kas pasargā no putekļiem. Nosēdušos putekļus
vajag aizvākt, piem. nosūknēt.
Kontaktligzdām, kas atrodas ārpus telpām jābūt aprīkotām ar
automātiskiem drošinātājslēdžiem, kas nostrādā, ja strāvas plūsmā
radušies (FI, RCD, PRCD) bojājumi. To pieprasa jūsu elektroiekārtas
instalācijas noteikumi. Lūdzu, to ņemt vārā, izmantojot mūsu
instrumentus.
Pirms jebkādiem darbiem, kas attiecas uz mašīnas apkopi, mašīnu
noteikti vajag atvienot no kontaktligzdas.
Mašīnu pievienot kontaktligzdai tikai izslēgtā stāvoklī.
Pievienojuma kabeli vienmēr turēt atstatus no mašīnas darbības
lauka. Kabelim vienmēr jāatrodas aiz mašīnas.
Pirms katras Instrumenta lietošanas pārbaudīt, vai nav bojāts
pievienojuma kabelis, pagarinājuma kabelis un kontaktdakša. Bojātās
detaļas drīkst remontēt tikai speciālisti.
Darba instrumentus, kas neatbilst šajā lietošanas pamācībā
minētajiem datiem, nedrīkst izmantot.
Rokas darbības laikā slēdzi nedrīkst fiksēt.
ĪPAŠI DRoŠĪBAS NoRĀDĪJumI, LIetoJot RIPZĀģI
Zāģēšanas process
BÎStAmI! Neturiet rokas zâìa asmens tuvumâ vai uz
tâ. Ar otru roku turiet instrumentu aiz papildroktura vai
elektrodzinçja korpusa. Turot ripzâìi ar abâm rokâm, rotçjoðais
asmens tâs nevar savainot.
Neturiet rokas zem zâìçjamâ priekðmeta. Asmens aizsargs
nevar pasargât jûsu rokas no savainojumiem, ja tâs atrodas zem
zâìçjamâ priekðmeta.
Izvçlieties zâìçðanas dziïumu, kas atbilst zâìçjamâ
priekðmeta biezumam. Zâìçðanas dziïumam jâbût tik lielam, lai
zem zâìçjamâ priekðmeta redzamâs asmens daïas augstums bûtu
mazâks par asmens zobu augstumu.
Nekad neturiet zâìçjamo priekðmetu, stingri saspieþot rokâ
vai atbalstot ar kâju. Novietojiet zâìçjamo priekðmetu uz stabila
pamata. Ir svarîgi, lai zâìçjamais priekðmets bûtu labi nostiprinâts,
jo tas palîdz izvairîties no íermeòa saskarðanâs ar zâìa asmeni, zâìa
asmens iestrçgðanas zâìçjumâ, kâ arî no kontroles zaudçðanas pâr
zâìçðanas procesu.
Lerīci turiet aiz izolētiem rokturiem, ja veicat darbus, kuros
griešanas darbiem izmantojamais instruments var skart
paslēptus elektrovadus. Šī instrumenta saskare ar strāvu vadošiem
kabeļiem var radīt spriegumu arī ierīces metāliskajās daļās un var
izraisīt elektrisko triecienu.
Latviski
95
Lat
Veicot zâìçðanu gareniskâ virzienâ, vienmçr izmantojiet paralçlo
vadotni vai vadiet instrumentu gar taisnu malu. Ðâdi uzlabojas
zâìçjuma precizitâte un samazinâs asmens iestrçgðanas iespçja
zâìçjumâ.
Vienmçr lietojiet pareiza izmçra zâìa asmeni, ar piemçrotas formas
centrâlo atvçrumu (zvaigznes veida vai apaïu).Zâìa asmeòi,
kas neatbilst zâìa stiprinoðo elementu formai, necentrçjas uz
darbvârpstas un var novest pie kontroles zaudçðanas pâr zâìçðanas
procesu.Nelietojiet bojâtas vai neatbilstoðas konstrukcijas
asmens piespiedçjpaplâksnes vai stiprinoðâs skrûves. Asmens
piespiedçjpaplâksnes un stiprinoðâs skrûves ir izstrâdâtas îpaði jûsu
zâìim, lai panâktu optimâlu jaudas atdevi un augstu darba droðîbu.
Lat
„iegremdçðanu“ skatienam slçptâs vietâs, piemçram, sienu tuvumâ.
Iegremdçtais asmens zâìçðanas laikâ var iestrçgt slçptajâ objektâ,
izraisot atsitienu.
Apakšējā aizsargpārsega darbība
Ik reizi pirms zâìa lietoðanas pârbaudiet, vai apakðçjais asmens
aizsargs netraucçti aizveras. Nelietojiet zâìi, ja apakðçjâ aizsarga
pârvietoðanâs ir traucçta un tas neaizveras pilnîgi un uzreiz. Nekâdâ
gadîjumâ nemçìiniet piesiet vai citâdi nostiprinât aizsargu atvçrtâ
stâvoklî. Ja zâìis nejauði nokrît uz grîdas, apakðçjais aizsargs var
saliekties. Ar sviras palîdzîbu atveriet aizsargu un pârliecinieties, ka
tas brîvi pârvietojas, neskarot zâìa asmeni vai citas daïas pie jebkura
zâìçðanas leòía un dziïuma.
Pârbaudiet, vai funkcionç apakðçjâ aizsarga atspere. Ja apakðçjais
Atsitiena cçloòi un tâ novçrðana:
- atsitiens ir iestrçguða, iespiesta vai nepareizi orientçta zâìa asmens aizsargs un/vai tâ atspere funkcionç ar traucçjumiem, pirms
pçkðòa reakcija, kuras rezultâtâ zâìis var tikt nekontrolçjami mests
instrumenta lietoðanas veiciet tâ tehnisko apkalpoðanu. Aizsarga
augðup un pârvietoties prom no zâìçjamâ priekðmeta;
pârvietoðanos var traucçt bojâtas daïas, gultòos sacietçjusi smçrviela
- ja zâìa asmens pçkðòi iestrçgst vai tiek iespiests zâìçjumâ, dzinçja
vai skaidu uzkrâðanâs.
spçks izraisa instrumenta pârvietoðanos lietotâja virzienâ;
Atveriet apakðçjo aizsargu ar roku vienîgi îpaðu darba operâciju
laikâ, piemçram, veicot zâìçðanu ar asmens „iegremdçðanu vai
- ja zâìa asmens zâìçjumâ tiek pagriezts vai nepareizi orientçts, zâìa
asmens aizmugurçjâ malâ izvietotie zobi var aizíerties aiz zâìçjamâ
veidojot slîpos zâìçjumus“. Ðâdâ gadîjumâ ar sviras palîdzîbu atveriet
priekðmeta virsmas, kâ rezultâtâ asmens var tikt izsviests no
aizsargu un tad atlaidiet sviru, lîdzko zâìa asmens iegrimst zâìçjamajâ
zâìçjuma, liekot zâìim pârvietoties lietotâja virzienâ.
priekðmetâ. Jebkuras citas zâìçðanas operâcijas laikâ apakðçjam
Atsitiens ir zâìa kïûdainas vai nepareizas lietoðanas sekas. No tâ var
aizsargam jâatveras un jâaizveras automâtiski.
izvairîties, veicot zinâmus piesardzîbas pasâkumus, kas aprakstîti
Nenovietojiet zâìi uz darbgalda vai uz grîdas, ja apakðçjais aizsargs
turpmâkajâ izklâstâ.
nenosedz zâìa asmeni. Nenosegts asmens, kas pçc instrumenta
Stingri turiet zâìi ar abâm rokâm, novietojot rokas tâdâ stâvoklî,
izslçgðanas turpina griezties, pârvieto zâìi pretçji zâìçðanas
lai varçtu pretoties reaktîvajam spçkam, kas rodas atsitiena brîdî.
virzienam, pârzâìçjot visu, kas gadâs ceïâ. Izslçdzot instrumentu,
Vienmçr stâviet sâòus no zâìa asmens, nepieïaujot, lai asmens plakne òemiet vçrâ zâìa asmens izskrçjiena laiku.
atrastos uz vienas taisnes ar kâdu no íermeòa daïâm. Atsitiena brîdî
Nedrīkst lietot slīpripas!
zâìis var pârvietoties atpakaïvirzienâ, tomçr lietotâjs spçj veiksmîgi
tikt galâ ar reaktîvo spçku, veicot zinâmus piesardzîbas pasâkumus.
ĪPAŠI DRoŠĪBAS NoRĀDĪJumI, LIetoJot DImANtA
Ja zâìa asmens tiek iespiests zâìçjumâ vai zâìçðana tiek pârtraukta
gRIeZēJDISku
kâda cita iemesla dçï, atlaidiet instrumenta ieslçdzçju un mierîgi
turiet zâìi, lîdz tas pilnîgi apstâjas. Nekad nemçìiniet izòemt zâìa
uZmANĪBu! Izlasiet visu drošības instrukciju un lietošanas
asmeni no zâìçjuma vai vilkt instrumentu atpakaïvirzienâ laikâ, kamçr pamācību klāt pievienotajā bukletā. Šeit sniegto drošības
asmens atrodas kustîbâ, jo tas var izsaukt atsitienu. Atrodiet asmens noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos
iespieðanas cçloni, un to novçrsiet, veicot atbilstoðus pasâkumus.
un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam
Ja vçlaties iedarbinât zâìi, kura asmens atrodas zâìçjumâ,
savainojumam. Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus
iecentrçjiet asmeni attiecîbâ pret zâìçjumu un pârliecinieties, ka
turpmākai izmantošanai.
tâ zobi nav ieíçruðies zâìçjamajâ priekðmetâ. Ja zâìa asmens ir
Izmantojiet elektroinstrumentu tikai ar komplektā
iespiests vai ieíçries, izvelciet to no zâìçjuma, pretçjâ gadîjumâ zâìa
piegādāto aizsargpārsegu. Aizsargpārsegam jābūt
iedarbinâðanas brîdî var notikt atsitiens.
nostiprinātam pie elektroinstrumenta un noregulētam
Ja tiek zâìçtas liela izmçra plâksnes, atbalstiet tâs, ðâdi samazinot
tā, lai panāktu maksimālu drošību, t.i. pret apkalpojošo
atsitiena risku, asmenim tiekot iespiestam zâìçjumâ. Liela izmçra
personu drīkst būt pavērsta pēc iespējas mazāka nenosegtā
plâksnes zâìçðanas laikâ var izliekties sava svara iespaidâ. Tâpçc
plâksnçm jâbût atbalstîtâm abâs pusçs zâìçjumam, kâ arî malas
griezējdiska daļa. Aizsargpārsega uzdevums ir pasargāt
tuvumâ.
apkalpojošo personu no atlūzām un iespējamās pieskaršanās
Neizmantojiet neasus vai bojâtus zâìa asmeòus. Zâìa asmeòi ar
griezējdiskam.
neasiem vai nepareizi izliektiem zobiem veido ðauru zâìçjumu, kas
Iesaistāmā instrumenta pieļaujamajam apgriezienu
rada pastiprinâtu berzi, var izsaukt zâìa asmens iespieðanu zâìçjumâ
skaitam jābūt vismaz tik augstam kā uz elektroinstrumenta
un izraisît atsitienu.
norādītajam maksimālajam apgriezienu skaitam. Aprīkojums,
Pirms zâìçðanas stingri pieskrûvçjiet stiprinoðâs skrûves, ar kurâm
kurš rotē ātrāk par pieļaujamo ātrumu, var salūzt un tikt atmests
tiek fiksçts zâìçðanas dziïums un leòíis. Ja zâìçðanas laikâ patvaïîgi
izmainâs zâìa iestâdîjumi, tas var izsaukt asmens iespieðanu zâìçjumâ atpakaļ.
Iesaistāmā instrumenta pieļaujamajam apgriezienu
un izraisît atsitienu.
skaitam jābūt vismaz tik augstam kā uz elektroinstrumenta
Ievçrojiet îpaðu piesardzîbu, veicot zâìçðanu ar asmens
Latviski
96
norādītajam maksimālajam apgriezienu skaitam. Aprīkojums,
kurš rotē ātrāk par pieļaujamo ātrumu, var salūzt un tikt atmests
atpakaļ
Dimanta griezējdiskus drīkst izmantot tikai ieteikto darbu
veikšanai, piemēram: Nekad neslīpējiet ar griezējdiska
sānvirsmu. Griezējdiski ir paredzēti materiāla atdalīšanai ar diska
šķautni. Iedarbojoties uz šiem slīpēšanas instrumentiem no sāniem ar
spēku, tie var salūzt.
Vienmēr izmantojiet nebojātus pareizā izmēra spriegošanas
atlokus atbilstoši Jūsu izvēlētajam griezējdiskam. Atbilstošie
atloki balsta griezējdisku un tādējādi samazina griezējdiska salūšanas
risku.
Darba instrumenta ārējam diametram un biezumam ir
jāatbilst Jūsu elektroinstrumenta norādītajiem izmēriem.
Nepareiza izmēra darba instrumentus nav iespējams pietiekami
nosegt vai kontrolēt.
griezējdiskiem, atlokiem un citiem piederumiem ir precīzi
jāder uz Jūsu elektroinstrumenta darba vārpstas. Darba
instrumenti, kuri neder precīzi uz elektroinstrumenta darba vārpstas,
griežas nevienmērīgi, spēcīgi vibrē un pār tiem var zaudēt kontroli.
Nelietojiet bojātus darba instrumentus. Ikreiz pirms
lietošanas pārbaudiet, vai darba instrumentiem nav
šķautņainu atlūzu un plaisu. Ja elektroinstruments vai darba
instruments ir nokritis zemē, pārbaudiet, vai tas nav bojāts, vai
izmantojiet nebojātu darba instrumentu. Kad darba instruments ir
pārbaudīts un ievietots ierīcē, Jums un tuvumā esošajām personām
ieteicams uzturēties ārpus rotējošā darba instrumenta darbības
rādiusa un ļaujiet elektroinstrumentam vienu minūti darboties ar
maksimālo apgriezienu skaitu. Bojāti darba instrumenti parasti salūzt
šajā pārbaudes laikā.
Valkājiet individuālo aizsargaprīkojumu. Atkarībā no veicamā
darba valkājiet pilnu sejas masku, acu aizsargu vai aizsargbrilles.
Ja nepieciešams, valkājiet putekļu masku, austiņas, aizsargcimdus
vai speciālo priekšautu, kas Jūs pasargās no sīkākiem slīpēšanas
putekļiem un materiālu daļiņām. Acis jāsargā no lidojošiem
svešķermeņiem, kuri tiek izsviesti, veicot dažādus darbus. Putekļu un
elpošanas maskai ir jāspēj filtrēt darba laikā radušos putekļus. Ilgstoši
strādājot lielā troksnī, var zaudēt dzirdi.
Sekojiet, lai citas personas atrastos drošā attālumā no Jūsu
darba zonas. Ikvienam, kurš ienāk darba zonā, jāvalkā
individuālais aizsargaprīkojums. Sagataves vai salūzušu darba
instrumentu atlūzas var aizlidot tālāk un radīt savainojumus arī ārpus
tiešās darba zonas.
turiet instrumentu tikai ar izolçtajâm noturvirsmâm,
ja darbs veicams apstâkïos, kad asmens var skart slçptu
elektropârvades lîniju vai paða instrumenta elektrokabeli.
Asmenim saskaroties ar vadiem, kuriem tiek pievadîts fâzes
spriegums, ðis spriegums nonâk arî uz instrumenta korpusa strâvu
vadoðajâm daïâm un var izraisît elektrisko triecienu.
turiet elektrības vadu tālāk no rotējošiem darba
instrumentiem. Zaudējot kontroli pār ierīci, var pārgriezt vai aizķert
elektrības vadu un Jūsu delna vai roka var tikt ierauta rotējošajā
darba instrumentā.
Nekad nenolieciet elektroinstrumentu malā, pirms nav
pilnībā apstājies darba instruments. Rotējošais darba
instruments var saskarties ar pamatni, kā rezultātā Jūs varat zaudēt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Neatstājiet elektroinstrumentu ieslēgtu, kamēr Jūs to nesat.
Nejauši saskaroties ar rotējošo darba instrumentu, var tikt aizķerts
Jūsu apģērbs un darba instruments var ieurbties Jūsu ķermenī.
Regulāri tīriet Jūsu elektroinstrumenta ventilācijas atveres.
Motora ventilators korpusā iesūc putekļus un, uzkrājoties lielākam
metāla putekļu daudzuma, var rasties elektriskās strāvas radītas
briesmas.
Nelietojiet elektroinstrumentu uzliesmojošu materiālu
tuvumā. Šos materiālus var aizdedzināt dzirksteles.
Neizmantojiet darba instrumentus, kuru dzesēšanai ir
nepieciešami šķidri dzesēšanas līdzekļi. Ūdens vai citu šķidru
dzesēšanas līdzekļu izmantošana var izraisīt elektriskās strāvas
triecienu.
Iemesli un atbilstošie drošības norādījumi:
Atsitiens un attiecīgie drošības norādījumi:
Atsitiens ir aizķerta vai bloķēta rotējošā darba instrumenta (kā,
piem., slīpripas, slīpēšanas diska, stiepļu sukas utt.) pēkšņa
reakcija. Aizķeršanās vai bloķēšanās izraisa rotējošā instrumenta
strauju apstāšanos. Tā rezultātā nobloķēšanās punktā nekontrolēta
elektroinstrumenta darbība tiek paātrināta pretēji darba instrumenta
griešanās virzienam.
Dimanta griezējdiskus drīkst izmantot tikai ieteiktajām izmantošanas
iespējām. Piem.: Nekad neslīpējiet ar griezējdiska sānu virsmu.
Griezējdiski paredzēti materiāla noņemšanai ar ripas malu. Spēks, kas
iedarbojas uz šo slīpripu no sāniem, var to salauzt.
Atsitiens ir zâìa kïûdainas vai nepareizas lietoðanas sekas. No tâ var
izvairîties, veicot zinâmus piesardzîbas pasâkumus, kas aprakstîti
turpmâkajâ izklâstâ.
Stingri turiet elektroinstrumentu un novietojiet Jūsu
ķermeni un rokas tādā pozīcijā, kurā Jūs spējat uzņemt
atsitiena spēku. Ja ir pieejams, vienmēr izmantojiet papildu rokturi,
lai paātrinājuma laikā Jūs pietiekami spētu kontrolēt atsitiena spēku
vai reakcijas momentu. Veicot atbilstošus piesardzības pasākumus,
apkalpojošā persona var apvaldīt atsitiena un reakcijas spēku.
Nelieciet Jūsu rokas rotējošu darba instrumentu tuvumā.
Atsitiena rezultātā darba instruments var skart Jūsu roku.
Nostājieties tā, lai Jūsu ķermenis būtu ārpus rādiusa, kurā
elektroinstruments pārvietojas atsitiena gadījumā. Atsitiena
rezultātā elektroinstruments nobloķēšanās punktā tiek atsists pretēji
slīpripas griešanās virzienam.
Īpaši uzmanīgi strādājiet stūros, pie apmalēm utt. Novērsiet
to, ka darba instrumenti atlec no sagataves vai tajā ieķīlējas.
Rotējošam darba instrumentam ir tendence ieķīlēties stūros, apmalēs
vai atlecot atpakaļ. Tas izraisa kontroles zaudēšanu vai atsitienu.
Neizmantojiet ķēdes vai zobu ripzāģi. Šādi darba
instrumenti bieži izraisa atsitienu vai kontroles zaudēšanu pār
elektroinstrumentu.
Latviski
97
Lat
Lat
Novērsiet griezējdiska nobloķēšanos vai izvairieties no
pārāk liela piespiešanas spēka. Neveidojiet pārlieku dziļus
iegriezumus. Griezējdiska pārslogošana palielina tā nodilumu un
deformācijas iespējamību vai nobloķēšanos, un līdz ar to rada lielāku
atsitiena vai slīpripas salūšanas iespējamību.
Ja griezējdisks ieķīlējas vai Jūs pārtraucat darbu, izslēdziet
ierīci un turiet to nekustīgu, līdz ripa ir pilnībā apstājusies.
Nekad nemēģiniet izvilkt rotējošu griezējdisku no
iegriezuma, pretējā gadījumā var notikt atsitiens. Nosakiet un
novērsiet ieķīlēšanās iemeslu.
Neieslēdziet elektroinstrumentu, kamēr tas atrodas
materiālā. Pirms uzmanīgi turpināt griešanu, ļaujiet
griezējdiskam sasniegt tā pilnu apgriezienu skaitu. Pretējā
gadījumā disks var ieķerties, izlēkt no sagataves vai izraisīt atsitienu.
Lai samazinātu ieķīlēta griezējdiska radīto atsitiena risku,
nofiksējiet plāksnes vai lielas sagataves. Lielas sagataves sava
lielā svara rezultātā var izliekties. Sagatave ir jānofiksē abās pusēs,
proti, gan iegriezuma tuvumā, gan pie malas.
Īpašu piesardzību ievērojiet, veidojot „kabatveida“
iegriezumus gatavās sienās vai citās virsmās, nezinot, kas
aiz tām atrodas. Iegrimstošais griezējsdisks, iegriežot gāzes vai
ūdensvadus, elektrības vadus vai citus objektus, var izraisīt atsitienu.
NoteIkumIem AtBILStoŠS IZmANtoJumS
Đo đíiedru cementa zâěi var izmantot, lai sazâěçtu koku, akmens
vai đíiedru cementu ar ripzâěa asmens palîdzîbu, kâ arî akmens
zâěçđanai ar dimanta griezçjripas palîdzîbu.
Šo instrumentu drīkst izmantot tikai saskaņā ar minētajiem
lietošanas noteikumiem.
tBILStĪBA Ce NoRmĀm
Ar šo apliecinām, ka esam atbildīgi par to, lai šis produkts atbilstu
sekojošām normām vai normatīvajiem dokumentiem:
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
saskaņā ar direktīvu 2006/42/EK, 2004/108/EK.
Rainer Kumpf
Winnenden, 2010-05-07
Manager Product Development
Pilnvarotais tehniskâs dokumentâcijas sastâdîđanâ.
tĪkLA PIeSLēgumS
Pieslēgt tikai vienpola maiņstrāvas tīklam un tikai spriegumam, kas
norādīts uz jaudas paneļa. Pieslēgums iespējams arī kontaktligzdām
bez aizsargkontaktiem, jo runa ir par uzbūvi, kas atbilst II.
aizsargklasei.
Latviski
98
APkoPe
Tīrīt tikai ar sausu drānu. Daži tīrītāji var sabojāt plastmasas un citas
izolētās detaļas. Aparātu uzturēt tīru un nesmērēt ar eļļu vai taukiem.
Izmantojiet tikai firmu AEG piederumus un firmas rezerves daļas.
Lieciet nomainīt detaļas, kuru nomaiņa nav aprakstīta, kādā no firmu
AEG klientu apkalpošanas servisiem. (Skat. brošūru „Garantija/klientu
apkalpošanas serviss“.)
Ja nepieciešams, klientu apkalpošanas servisā vai tieši pie firmas
AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,
Germany, var pieprasīt instrumenta eksplozijas zīmējumu, šim
nolūkam jāuzrāda mašīnas tips un desmitvietīgais numurs, kas
norādīts uz jaudas paneļa.
SImBoLI
Pirms sākt lietot instrumentu, lūdzu, izlasiet lietošanas
pamācību.
Jānēsā piemērota maska, kas pasargā no putekļiem.
Strādājot ar mašīnu, vienmēr jānēsā aizsargbrilles.
Pirms veicat jebkādas darbības attiecībā uz mašīnas
apkopi, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Piederumi - standartaprīkojumā neietvertās, bet
ieteicamās papildus komplektācijas detaļas no
piederumu programmas.
Neizmetiet elektroiekartas sadzives atkritumos!
Saskana ar Eiropas Direktivu 2002/96/EK par lietotajam
lektroiekartam, elektronikas iekartam un tas ieklaušanu
valsts likumdošana lietotas ektroiekartas ir jasavac
atseviški un janogada otrreizejai parstradei videi
draudziga veida.
pjūklas pluoštiniam cementui
teChNINIAI DuomeNyS
mBS 30 turbo
Vardinė imamoji galia
Sūkių skaičius laisva eiga
Pjovimo disko ø x gręžinio ø
Deimantinis pjovimo diskas diskas-ø x Gręžimo-ø
Pjūvio gylis, esant 90°
Pjūvio gylis, esant 45°
Svoris be maitinimo laido
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
Informacija apie triukšmą/vibraciją
Vertės matuotos pagal EN 60 745.
Įvertintas A įrenginio keliamo triukšmo lygis dažniausiai sudaro:
94 dB(A)
Garso slėgio lygis (K = 3 dB(A))
105 dB(A)
Garso galios lygis (K = 3 dB(A))
Nešioti klausos apsaugines priemones!
Bendroji svyravimų reikšmė (trijų krypčių vektorių suma), nustatyta
remiantis EN 60745.
Vibravimų emisijos reikšmė ah
3,7 m/s2
Medienos pjovimas:
1,5 m/s2
Paklaida K =
4,5 m/s2
Akmens pjovimas:
1,5 m/s2
Paklaida K =
DĖmeSIo
Instrukcijoje nurodyta svyravimų ribinė vertė yra išmatuota remiantis standartu EN 60745; ji gali būti naudojama keliems elektriniams
instrumentams palyginti. Ji taikoma ir laikinai įvertinti svyravimų apkrovą. Nurodyta svyravimų ribinė vertė yra taikoma pagrindinėse
elektrinio instrumento naudojimo srityse. Svyravimų ribinė vertė gali skirtis naudojant elektrinį instrumentą kitose srityse, papildomai
naudojant netinkamus elektrinius instrumentus arba juos nepakankamai techniškai prižiūrint. Dėl to viso darbo metu gali žymiai padidėti
svyravimų apkrova. Siekiant tiksliai nustatyti svyravimų apkrovą, būtina atsižvelgti ir į laikotarpį, kai įrenginys yra išjungtas arba įjungtas,
tačiau faktiškai nenaudojamas. Dėl to viso darbo metu gali žymiai sumažėti svyravimų apkrova. Siekiant apsaugoti vartotojus nuo svyravimo
įtakos naudojamos papildomos saugos priemonės, pavyzdžiui, elektrinių darbo instrumentų techninė priežiūra, rankų šilumos palaikymas,
darbo procesų organizavimas.
DĖmeSIo! Perskaitykite visas saugumo pastabas ir
nurodymus, esančius pridėtoje brošiūroje. Jei nepaisysite
žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros
smūgis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus
asmenis.
Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir
ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.
yPAtINgoS SAugumo NuoRoDoS
Nešiokite klausos apsaugos priemones. Triukšmo poveikyje
galima netekti klausos.
Darbo metu kylančios dulkės dažnai kenkia sveikatai, todėl turėtų
nepatekti į organizmą. Naudokite dulkių nusiurbimą, papildomai
nešiokite tinkamą apsaugos nuo dulkių kaukę. Kruopščiai pašalinkite,
pvz. nusiurbkite, nusėdusias dulkes.
Lauke esantys el. lizdai turi būti su gedimo srovės išjungikliais. Tai
nurodyta Jūsų elektros įrenginio instaliacijos taisyklėse (FI, RCD,
PRCD). Atsižvelkite į tai, naudodami prietaisą.
Prieš atlikdami bet kokius įrenginyje, ištraukite iš lizdo kištuką.
Kištuką į lizdą įstatykite, tik kai įrenginys išjungtas.
Maitinimo kabelis turi nebūti įrenginio poveikio srityje. Kabelį visada
nuveskite iš galinės įrenginio pusės.
Kiekvieną kartą prieš naudojimą patikrinkite, ar ant prietaiso,
maitinimo kabelio, prailginimo kabelio ir kištuko nematyti
pažeidimų ar senėjimo požymių. Sugedusias dalis leiskite taisyti tik
specialistams.
Draudžiama naudoti darbinius įrankius, kurie neatitinka šioje
naudojimo instrukcijoje nurodytų žyminių duomenų.
Valdant ranka, neužfiksuokite įjungiklio/išjungiklio.
SPeCIALūS PJoVImo DISko NAuDoJImo SAugoS
NuRoDymAI
Pjovimo eiga
PAVoJuS: Nekiðkite rankø prie pjûvio vietos ir prie
pjûklo disko. Antràja ranka laikykite priekinæ rankenà arba
variklio korpusà. Jei abiem rankom laikysite pjûklà, pjûklo diskas
jø negalës suþeisti.
Nekiðkite rankø po apdirbamu ruoðiniu. Apsauginis gaubtas
neapsaugos jûsø nuo ruoðinio apaèioje iðlindusio pjûklo disko.
Pjovimo gylá tinkamai nustatykite pagal ruoðinio storá.
Ruoðinio apaèioje turi matytis ðiek tiek maþiau, nei per visà pjûklo
danties aukðtá, iðlindusi disko dalis.
Pjaunamo ruoðinio niekada nelaikykite rankose ar pasidëjæ
ant kojos. Padëkite ruoðiná ant stabilaus pagrindo. Labai
svarbu ruoðiná tinkamai átvirtinti, kad iðvengtumëte kûno kontakto
su disku, neuþstrigtø pjûklo diskas ar neprarastumëte kontrolës.
Lietuviškai
99
Liet
Dirbdami laikykite prietaisą už izoliuotų vietų, kuriose
pjovimo įrenginys pats galėtų liesti paslėptus laidus. Pjovimo
įrenginio kontaktas su įtampos laidais gali įelektrinti metalines
prietaiso dalis, o tai gali sukelti elektros iškrovą.
Atlikdami iðilginá pjûvá, visada naudokite lygiagreèià
atramà arba kreipianèiàjà liniuotæ. Tuomet pjausite tiksliau ir
sumaþinsite galimybæ pjûklui ástrigti.
Naudokite tik tinkamo dydþio diskus. Pjûklo disko skylë turi
bûti reikiamo dydþio ir formos (pvz., þvaigþdës formos arba
apskrita). Pjûklo diskai, kurie neatitinka pjûklo tvirtinimo detaliø
formos, sukasi ekscentriðkai, todël yra prarandama pjûvio kontrolë.
Niekada nenaudokite paþeistø ar netinkamø pjûklo disko
tarpiniø poverþliø ir varþtø. Pjûklo disko tarpinës poverþlës ir
varþtai buvo sukonstruoti specialiai Jûsø pjûklui, kad bûtø garantuoti
optimalûs rezultatai ir saugus darbas.
Liet
AtAtRANkoS PRIeÞAStyS IR BÛDAI JoS IÐVeNgtI:
- Atatranka yra staigi pjûklo reakcija, atsirandanti tuomet, kai pjûklo
diskas uþkliûva, ástringa ar yra blogai nukreipiamas ruoðinyje, dël
kurios prietaisas gali nekontroliuojamai iððokti ið ruoðinio;
- jei pjûklas yra uþspaudþiamas pjûvio vietoje, uþkliûva arba
uþsiblokuoja, variklio jëga staiga sviedþia pjûklà atgal, link
naudotojo;
- jei pjûklo diskas perkreipiamas ar neteisingai nukreipiamas pjûvio
plyðyje, galinës disko dalies dantys gali ásikabinti á ruoðinio pavirðiø,
todël pjûklo diskas “iðlipa” ið pjûvio plyðio ir pjûklas staiga atðoka
link naudotojo.
Atatranka yra netinkamo prietaiso naudojimo arba klaidingo valdymo
rezultatas. Atitinkamos priemonës (þr. þemiau) leidþia jos iðvengti.
Pjûklà visada tvirtai suspauskite abiem rankom ir rankas
laikykite tokioje padëtyje, kad galëtumëte áveikti atatrankos
jëgas. Atsitraukite á ðalá nuo pjûklo disko, kad Jûsø kûnas
jokiu bûdu nebûtø vienoje linijoje su pjûklo disku. Dël
atatrankos pjûklas gali atðokti atgal, bet naudotojas turi galimybæ
suvaldyti atatrankos jëgas, jei imsis atitinkamø priemoniø.
Jei pjûklo diskas uþstringa arba jei dël kokios nors prieþasties
pjovimo procesas yra nutraukiamas, iðjunkite jungiklá ir
pjûklo netraukite ið ruoðinio tol, kol pjûklo diskas visiðkai
nesustos.Niekada nebandykite pjûklo disko iðtraukti ið
ruoðinio ar pjûklà traukti atgal, kol pjûklo diskas dar sukasi,
nes tai gali sàlygoti atatrankà. Suraskite pjûklo disko strigimo
prieþastá ir imkitës priemoniø jai paðalinti.
Jei norite vël ájungti ruoðinyje paliktà pjûklà, centruokite
pjûklo diskà pjûvio plyðyje ir patikrinkite, ar pjûklo dantys
nëra ásikabinæ á ruoðiná. Jei pjûklo diskas stringa, vël ájungus
pjûklà, jis gali iððokti ið ruoðinio arba gali ávykti atatranka.
Pjaudami dideles plokðtes, jas paremkite ið apaèios. taip
sumaþinsite pjûklo disko strigimo ir atatrankos rizikà. Didelës
plokðtës dël savo svorio iðlinksta. Plokðtes reikia atremti abiejose
pusëse, t.y., ðalia pjûvio linijos ir ðalia plokðtës kraðto.
Lietuviškai
100
Nenaudokite atðipusiø ar paþeistø pjûklo diskø. Neaðtrûs ar
blogai sureguliuoti pjûklo dantys palieka siauresná pjovimo takà,
todël atsiranda per didelë trintis, atatranka, stringa pjûklo diskas.
Prieð pjaunant bûtina tvirtai ir patikimai uþverþti svirteles,
kuriomis reguliuojamas pjovimo gylis ir pjûklo disko posvirio
kampas. Jei pjaunant keièiasi pjûklo disko padëtis, pjûklo diskas gali
ástrigti ir atsirasti atatranka.
Darydami ápjovas sienose ar kituose nepermatomuose
pavirðiuose, pvz., sienose, elkitës ypaè atsargiai. Ásigilinantis
pjûklo diskas pjaunant gali uþkliûti uþ paslëptø objektø ir sukelti
atatrankà.
Apatinio apsauginio gaubto veikimas
Prieð kiekvienà naudojimà patikrinkite, ar apatinis
apsauginis gaubtas tinkamai uþsidaro. Nenaudokite pjûklo,
jei apatinis apsauginis gaubtas negali laisvai judëti ir tuojau
savaime neuþsidaro. Niekuomet nebandykite uþfiksuoti
apatinio apsauginio gaubto atidarytoje padëtyje, kà nors
ten ásprausdami ar já pririðdami. Jei pjûklas netyèia nukristø ant
kieto pagrindo, gali sulinkti apatinis apsauginis gaubtas. Naudodami
atidarymo rankenëlæ atidarykite já ir ásitikinkite, kad jis juda laisvai
ir nelieèia nei pjûklo disko, nei kurios nors kitos dalies, pakreipiant
pjûklo diskà ávairiais kampais ir nustatant ávairø pjovimo gylá.
Patikrinkite, ar tinkamai veikia apatinio apsauginio gaubto
spyruoklë. Jei apatinis apsauginis gaubtas ir spyruoklë veikia
netinkamai, prieð naudojimà jiems reikia atlikti techninæ
profilaktikà. Dël paþeistø daliø, lipniø nuosëdø arba susikaupusiø
droþliø apatinis gaubtas gali sunkiau judëti.
Apatiná apsauginá gaubtà rankiniu bûdu atidaryti galima
tik atliekant specialius pjûvius, pvz., panardinant pjûklà
ruoðinio viduryje ar pjaunant pavertus pjûklo diskà kampu.
Apatiná apsauginá gaubtà pakelkite rankenële, ir, kai tik
pjûklo diskas sulás á ruoðiná, paleiskite apatiná apsauginá
gaubtà. Atliekant kitus pjovimo darbus, apatinis apsauginis gaubtas
turi atsidaryti ir uþsidaryti savaime.
Prieð padëdami pjûklà ant darbastalio ar ant grindø visada
ásitikinkite, kad apatinis apsauginis gaubtas uþdengë pjûklo
diskà. Jei apsauginis gaubtas neuþsidaro, ið inercijos besisukantis
pjûklo diskas stumia pjûklà atgal ir pjauna viskà, kas pasitaiko jo
kelyje. Atminkite, kad, atleidus jungiklá, pjûklo diskas visiðkai sustoja
tik po kurio laiko.
Nedėkite šlifavimo diskų!
SPeCIALūS DeImANtINIo DISko NAuDoJImo SAugoS
NuRoDymAI
DĖmeSIo! Perskaitykite visas saugumo pastabas ir
nurodymus, esančius pridėtoje brošiūroje. Jei nepaisysite
žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros
smūgis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus
asmenis.Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad
ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.
elektrinį įrankį naudokite tik su komplekte esančiu
apsauginiu gaubtu. Apsauginis gaubtas turi būti gerai
pritvirtintas prie elektrinio įrankio taip, kad būtų sudarytos
kuo saugesnės darbo sąlygos, t. y., kad kuo mažesnė pjovimo
disko dalis liktų atvira operatoriaus atžvilgiu. Apsauginis
gaubtas turi apsaugoti operatorių nuo skeveldrų ir atsitiktinio
kontakto su pjovimo disku.
Savo elektros prietaisui naudokite tik deimantinius pjovimo
diskus. Faktas, kad dalis galite pritvirtinti prie Jūsų elektros prietaiso
negarantuoja, kad panaudojimas bus saugus.
Panaudojamų dalių leistinas apsisukimų skaičius turi būti
mažiausiai tokio dydžio, koks yra nurodytas didžiausias
apsisukimų skaičius ant elektros prietaiso. Dalys, kurios sukasi
greičiau negu yra leistina, gali sulūžti ir skristi į šalis.
Deimantinius pjovimo diskus galima naudoti tik pagal
rekomenduojamą paskirtį. Pavyzdžiui, šoninio pjovimo
disko paviršiaus negalima naudoti šlifavimui. Šalinti medžiagą
galima tik pjovimo disko kraštu. Šoninis jėgos poveikis gali sulaužyti
šlifavimo elementą.
Savo pasirinktiems pjovimo diskams visada naudokite tik
nepažeistas ir tinkamo dydžio tvirtinimo junges. Tinkama
jungė laiko pjovimo diską ir apsaugo nuo lūžimo grėsmės.
uždedamo įrankio išorinis skersmuo ir storis turi atitikti
Jūsų elektrinio įrankio parametrus. Blogai išmatuotų įstatomų
darbinių įrankių negalima tinkamai uždengti ar valdyti.
Pjovimo diskai, flanšai ir kiti priedai turi tiksliai tikti ant
elektrinio įrankio šlifavimo sūklio. Jei įstatyti darbiniai įrankiai
netiksliai tinka ant elektrinio įrankio šlifavimo sūklio, jie sukasi
netolygiai, itin smarkiai vibruoja ir dėl to įrankio galite nesuvaldyti.
Nenaudokite pažeistų darbinių įrankių. Prieš darbą kaskart
patikrinkite darbinį įrankį, ar jis nėra nuskeltas ar įtrūkęs.
Jei elektrinis įrankis arba darbinis įrankis nukrenta, patikrinkite,
ar nebuvo pažeistas arba naudokite nepažeistą darbinį įrankį. Kai
darbinis įrankis bus patikrintas ir įstatytas, atsitraukite patys ir
neleiskite artyn prie besisukančios plokštumos kitų asmenų, kad
paliktumėte prietaisą vieną minutę suktis didžiausiomis apsukomis.
Pažeistas darbinis įrankis paprastai per šią patikros minutę sulūžta.
Naudokitės asmeninėmis saugos priemonėmis. Priklausomai
nuo darbo su įrankiu, užsidėkite viso veido ir akių apsaugą arba
apsauginius akinius. Jei reikia, naudokite respiratorių nuo dulkių,
klausos apsaugą, apsaugines pirštines ar specialią prijuostę, kuri
apsaugotų Jus nuo smulkių abrazyvo ar medžiagos atplaišų. Akis
būtina apsaugoti nuo atlekiančių svetimkūnių, kurie gali atitrūkti
įvairių darbų metu. Respiratorių nuo dulkių ar kvėpavimo takų
apsaugą būtina užsidėti darbo metu kylančioms dulkėms filtruoti. Jei
tenka ilgai būti dideliame triukšme, gali susilpnėti klausa.
Sekite, kad kiti asmenys nuo Jūsų darbo zonos būtų per saugų
atstumą. kiekvienas įžengiantis į Jūsų darbo zoną asmuo
privalo nešioti asmenines saugos priemones. Ruošinio ar
darbinio įrankio nuolaužos gali nuskrieti ir sužaloti asmenis taip pat
už tiesioginės darbo zonos ribų.
Dirbdami ten, kur besisukantis pjûklas galëtø kliudyti
paslëptà laidà ar savo paties maitinimo laidà, laikykite
prietaisà uþ izoliuotø rankenø. Dël kontakto su laidininku, kuriuo
teka elektros srovë, metalinëse prietaiso dalyse atsiranda átampa ir
naudotojas gali gauti elektros smûgá.
Laikykite tinklo kabelį kuo toliau nuo besisukančių darbinių
įrankių. Nesuvaldę prietaiso galite tinklo kabelį perkirsti arba įsukti,
taip į besisukantį darbo įrankį gali pakliūti Jūsų plaštaka ar ranka.
Niekada nepadėkite elektrinio įrankio tol, kol darbo įrankis
visiškai nusustos. Besisukantis įrankis gali prisiliesti prie paviršiaus,
ant kurio jis dedamas, tada galite nesuvaldyti elektrinio įrankio.
Niekada neneškite veikiančio elektrinio įrankio. Atsitiktinio
kontakto metu besisukantis darbinis įrankis gali atsitiktinai pagriebti
Jūsų drabužius ir įsirėžti į kūną.
Reguliariai valykite elektrinio įrankio ventiliacines angas.
Variklio ventiliatorius į korpusą traukia dulkes, o susikaupęs didelis
metalinių dulkių kiekis gali kelti elektros smūgio grėsmę.
elektrinį įrankį draudžiama naudoti arti degiųjų medžiagų.
Nuo kibirkščių šios medžiagos gali užsiliepsnoti.
Nenaudokite darbinių įrankių, kuriems reikalingas aušinimas
skysčiu. Naudodami vandenį arba kitas skystas aušinimo medžiagas
galite gauti elektros smūgį.
Priežastys ir atitinkami saugos nurodymai:
Atatranka ir atitinkami saugos nurodymai
Atatranka yra staigi reakcija, kylanti tada, kai besisukantis įrankis,
pavyzdžiui, šlifavimo diskas, šlifavimo lėkštelė, vielinis šepetys ir
t.t., užkliūva arba įstringa. Įstrigęs ar užkliuvęs besisukantis darbinis
įrankis staigiai sustoja. Dėl to elektrinį įrankis blokavimo vietoje
veikia nevaldomas pagreitis kryptimi, priešinga darbinio įrankio
sukimosi krypčiai.
Jeigu, pvz., šlifavimo diskas apdirbamoje dalyje stringa arba
buksuoja, šlifavimo disko kraštas, kuris yra įleistas į apdirbamą dalį,
gali įkliūti ir tokiu būdu gali nulūžti šlifavimo disko kraštas arba jis
gali sąlygoti atmušimą. Tada šlifavimo diskas juda link juo dirbančio
asmens arba tolyn nuo jo, priklausomai nuo disko sukimosi krypties
ties užsiblokavimo vieta. Tuo metu šlifavimo diskai gali ir sulūžti.
Atatranka yra netinkamo prietaiso naudojimo arba klaidingo valdymo
rezultatas. Atitinkamos priemonës (þr. þemiau) leidþia jos iðvengti.
tvirtai laikykite elektrinį įrankį, o kūną ir rankas laikykite
tokioje padėtyje, kad galėtumėte atlaikyti atatranką. Jei
tik yra, visada naudokite papildomą rankeną, kad būtų įmanoma
maksimaliai valdyti įrankį atatrankos ar reakcijos momento metu, kai
diskas dirba didžiausiomis apsukomis. Prisilaikydamas atitinkamų
atsargos priemonių operatorius gali suvaldyti atatrankos jėgas ir
reakcijos momentą.
Niekada nelaikykite rankų arti besisukančio darbinio įrankio.
Atatrankos metu darbinis įrankis gali kliudyti Jūsų ranką.
Stenkitės nepakrypti kūnu į tą pusę, kuria juda elektrinis
įrankis, veikiamas atatrankos jėgos. Atatranka stumia elektrinį
įrankį kryptimi, kuri yra priešinga šlifavimo disko judėjimui blokavimo
vietoje.
Lietuviškai
101
Liet
Liet
ypatingai atsargiai dirbkite prie kampų, aštrių kraštų ir
t.t. Saugokite, kad darbinis įrankis neatsitrenktų į ruošinį
ir neįstrigtų. Kai darbinis įrankis sukasi, jis yra linkęs įstrigti ties
kampais, aštriais kraštais, arba jis gali įstrigti atšokęs. Dėl to galite
nesuvaldyti įrankio arba gauti atatranką.
Draudžiama naudoti pjovimo grandines arba dantytus
pjūklelius. Šie darbiniai įrankiai dažnai sukelia atatranką arba su jais
prarandama elektrinio įrankio kontrolė.
Venkite pjovimo disko blokavimo arba per smarkaus
prispaudimo. Stenkitės nepjauti per daug giliai. Dėl perkrovos
tenka per didelis krūvis diskui, todėl kyla disko deformacijos ir
blokavimo pavojus, o tuo pačiu galimos atatrankos arba šlifavimo
elemento lūžimo pavojus.
Jei pjovimo diskas įstringa arba Jūs nutraukiate darbą,
išjunkite prietaisą ir palaukite, kol jis visiškai sustos. Niekada
nebandykite ištraukti iš pjūvio vietos dar besisukančio disko,
nes taip galite sukelti atatranką. Nustatykite įstrigimo priežastį
ir ją pašalinkite.
elektrinio įrankio negalima įjungti tol, kol jis yra ruošinyje.
Pirmiausia palaukite, kol pjovimo diskas suksis visu savo
sukimosi greičiu, tik tada atsargiai tęskite pjovimą. Kitaip
diskas gali užkliūti, iššokti iš ruošinio arba sukelti atatranką.
Plokštes arba didelius ruošinius paremkite, kad
išvengtumėte grėsmės, kurią kelia atatranka arba įstrigęs
pjovimo diskas. Dideli ruošiniai gali išsilenkti dėl savo pačių svorio.
Ruošinys turi būti paremtas iš abiejų pusių, ir ne tik šalia pjūvio, bet
ir iš krašto.
Būkite ypač atsargūs su „kišenių tipo pjūviais“ jau
egzistuojoančiose sienose ir kitose blogai matomose srityse.
Įeinantis į medžiagą pjovimo diskas gali įsirėžti į dujų ar vandens
vamzdžius ar į kitus objektus ir sukelti
NAuDoJImAS PAgAL PASkIRtĮ
Đis pjűklas pluođtiniam cementui gali bűti naudojamas medienos,
akmens arba pluođtinio cemento tiesiniam pjaustymui su pjovimo
disku; naudojant deimantiná diskŕ, juo galima pjaustyti akmená.
Šį prietaisą leidžiama naudoti tik pagal nurodytą paskirtį.
Ce AtItIktIeS PAReIŠkImAS
Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitinka tokias normas
arba normatyvinius dokumentus:
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ,
pagal direktyvų 2006/42/EB, 2004/108/EB.
Winnenden, 2010-05-07
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Įgaliotas parengti techninius dokumentus.
eLektRoS tINkLo JuNgtIS
Jungti tik prie vienfazės kintamos elektros srovės ir tik į specifikacijų
lentelėje nurodytos įtampos elektros tinklą. Konstrukcijos saugos
klasė II, todėl galima jungti ir į lizdus be apsauginio kontakto.
Lietuviškai
102
teChNINIS APtARNAVImAS
Valykite tik sausu skuduru. Kai kurie valikliai gadina plastiką arba
izoliuotas dalis. Prietaisą laikykite švarioje ir sausoje vietoje, be alyvos
ir tepalų.
Naudokite tik AEG priedus ir atsargines dalis. Dalis, kurių keitimas
neaprašytas, leidžiama keisti tik AEG klientų aptarnavimo skyriams
(žr. garantiją/klientų aptarnavimo skyrių adresus brošiūroje).
Jei reikia, nurodant įrenginio tipą bei specifikacijų lentelėje esantį
dešimtženklį numerį, iš klientų aptarnavimo skyriaus arba tiesiai iš
AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,
Germany, galima užsisakyti prietaiso surinkimo brėžinius.
SImBoLIAI
Prieš pradėdami dirbti su prietaisu, atidžiai perskaitykite
jo naudojimo instrukciją.
Dėvėti tinkamą apsauginę kaukę nuo dulkių.
Dirbdami su įrenginiu visada nešiokite apsauginius
akinius.
Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, ištraukite
kištuką iš lizdo.
Priedas – neįeina į tiekimo komplektaciją,
rekomenduojamas papildymas iš priedų asortimento.
Neišmeskite elektros irengimu i buitinius šiukšlynus!
Pagal ES Direktyva 2002/96/EB del naudotu irengimu,
elektros irengimu ir ju itraukimo i valstybinius istatymus
naudotus irengimus butina suringti atskirai ir nugabenti
antriniu žaliavu perdirbimui aplinkai nekenksmingu
budu.
tehNILISeD ANDmeD
mBS 30 turbo
Nimitarbimine
Pöörlemiskiirus tühijooksul
Saelehe ø x puuri ø
Teemantlõikeketta ø x puurava ø
Lõikesügavus 90° puhul
Lõikesügavus 45° puhul
Kaal ilma võrgujuhtmeta
kiudtsemendisaag
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
müra/vibratsiooni andmed
Mõõteväärtused on kindlaks tehtud vastavalt normile EN 60 745.
Seadme tüüpiline hinnanguline (A) müratase:
94 dB(A)
Helirõhutase (K = 3 dB(A))
105 dB(A)
Helivõimsuse tase (K = 3 dB(A))
kandke kaitseks kõrvaklappe!
Vibratsiooni koguväärtus (kolme suuna vektorsumma) mõõdetud
EN 60745 järgi.
Vibratsiooni emissiooni väärtus ah
3,7 m/s2
Puidu saagimine:
1,5 m/s2
Määramatus K =
4,5 m/s2
Kivilõikamine:
1,5 m/s2
Määramatus K =
täheLePANu
Antud juhendis toodud võnketase on mõõdetud EN 60745 standardile vastava mõõtesüsteemiga ning seda võib kasutada erinevate
elektriseadmete omavahelises võrdlemises. Antud näitaja sobib ka esmaseks võnkekoormuse hindamiseks. Antud võnketase kehtib
elektriseadme kasutamisel sihtotstarbeliselt. Kui elektriseadet kasutatakse muudel otstarvetel, muude tööriistadega või seda ei hooldata
piisavalt võib võnketase siintoodust erineda. Eeltoodu võib võnketaset märkimisväärselt tõsta terves töökeskkonnas. Võnketaseme täpseks
hindamiseks tuleks arvestada ka aega, mil seade on välja lülitatud või on küll sisse lülitatud, kuid ei ole otseselt kasutuses. See võib
märgatavalt vähendada kogu töökeskkonna võnketaset. Rakendage spetsiaalseid ettevaatusabinõusid töötajate suhtes, kes puutuvad töö
käigus palju kokku vibratsiooniga. Nendeks abinõudeks võivad olla, näiteks: elektri- ja tööseadmete korraline hooldus, käte soojendamine,
töövoo parem organiseerimine.
täheLePANu! Lugege kõik ohutusnõuanded ja juhendid SPetSIAALSeD ohutuSNÕuDeD ketASSAe kettA
läbi, ka juures olevast brošüüris. Ohutusnõuete ja juhiste
kASutAmISeL
eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked
vigastused.
Saagimismeetodid
hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks
hoolikalt alles.
ohuD: hoidke käed lõikepiirkonnast ja saekettast
SPetSIAALSeD tuRVAJuhISeD
eemal. hoidke teise käega lisakäepidet või mootorikorpust.
Kui hoiate ketassaagi mõlema käega, ei jää käed saeketta ette.
kandke kaitseks kõrvaklappe. Müra mõju võib kutsuda esile
ärge viige kätt tooriku alla. Tooriku all ei saa kettakaitse Teid
kuulmise kaotuse.
saeketta eest kaitsta.
Töötamisel tekkiv tolm on sageli tervistkahjustav ning ei tohiks
kohandage lõikesügavus tooriku paksusega. Saeketas võib
organismi sattuda. Kasutage tolmu äraimemist ning kandke
täiendavalt sobivat tolmukaitsemaski. Kogunenud tolm eemaldage tooriku alt vähem kui ühe täishamba võrra välja ulatuda.
ärge kunagi hoidke saetavat toorikut käes või jalgade peal.
põhjalikult, nt imemisega.
kinnitage toorik stabiilsele alusele. Tooriku korralik kinnitamine
Välitingimustes asuvad pistikupesad peavad olema varustatud
on oluline, et ohustada võimalikult vähe keha ning piirata saeketta
rikkevoolukaitselülititega (FI, RCD, PRCD). Seda nõutakse Teie
kinnikiildumise ja tööriista kontrolli alt väljumise oht miinimumini.
elektriseadme installeerimiseeskirjas. Palun pidage sellest meie
tööde puhul, kus lõikeseade võib minna vastu peidetud
seadme kasutamisel kinni.
elektrijuhtmeid, hoidke kinni seadme isoleeritud
Enne kõiki töid masina kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.
käepidemetest. Kokkupuude pingestatud juhtmega võib
Masin peab pistikupessa ühendamisel olema alati väljalülitatud
pingestada ka lõikeseadme metallist osad ning põhjustada
seisundis.
elektrilöögi.
Hoidke ühendusjuhe alati masina tööpiirkonnast eemal. Vedage juhe Pikisaagimisel kasutage alati paralleeljuhikut või juhtlauda.
alati masinast tahapoole.
See suurendab lõike täpsust ja vähendab saeketta kinnikiildumise
Enne iga kasutamist kontrollige seadet, ühendusjuhtmeid,
ohtu.
pikendusjuhtmeid ja pistikuid, et poleks kahjustusi ega materjali
kasutage alati saekettaid, mille siseava suurus ja kuju
väsimist. Kahjustatud osi laske parandada ainult spetsialistil.
on õiged (romb või ümar). Saekettad, mis ei sobi sae võlliga,
Instrumente, mis ei vasta käesoleva kasutamisjuhendi
pöörlevad ekstsentriliselt ja põhjustavad tööriista väljumise kasutaja
karakteristikutele, ei tohi kasutada.
kontrolli alt.
Käsitsi juhtides käitamisel ärge kiiluge sisse-välja lülitit kinni.
Eesti
103
Eest
Eest
ärge kunagi kasutage kahjustatud või mittesobivaid
saeketta alusseibe või polte. Saeketta alusseibid ja poldid
on konstrueeritud spetsiaalselt Teie sae jaoks, tagamaks selle
optimaalset jõudlust ja tööohutust.
Tagasilöögi põhjused ja vältimine:
- tagasilöök on sae ootamatu vastureaktsioon, mis tekib, kui saeketas
on kinnikiildunud, kõverdunud või selle liikumine on takistatud ning
mille tagajärjel tõuseb saag kontrollimatult töödeldavast detailist
välja ja „hüppab“ sae kasutaja poole;
- kui sulguv lõikejälg saeketta kinni kiilub või selle liikumist takistab,
aeglustub saeketta pöörlemine ja mootori vastumõju tulemusel
liigub saag kiiresti kasutaja poole;
- kui saeketas lõikejäljes väändub või kõverdub, võivad saeketta
tagumised hambad jääda puidu pealmisse kihti kinni, mille tagajärjel
tuleb saeketas lõikejäljest välja ja „hüppab“ tagasi sae kasutaja poole.
Tagasilöök on tööriista väärkasutamise ja/või valede töövõtete
tagajärg. Seda saab vältida, võttes tarvitusele sobivad
ettevaatusabinõud, mis on toodud allpool.
hoidke saagi tugevalt mõlema käega ja asetage käed
selliselt, et suudaksite seista vastu tagasilöögiga
kaasnevatele jõududele. Seiske nii, et teie keha oleks
saekettast paremal või vasakul, kuid mitte sellega ühel
joonel. Tagasilöögi mõjul võib saag hüpata tagasi, kuid kasutajal
on võimalik tagasilöögiga kaasnevaid jõude kontrollida, võttes
tarvitusele sobivad ettevaatusabinõud.
Saeketta kinnikiildumisel või lõikamise katkemisel mingil
teisel põhjusel vabastage lüliti ja hoidke saagi toorikus
liikumatult, kuni saeketas täielikult seiskub. ärge kunagi
püüdke saagi toorikust eemaldada või tagasi tõmmata, kui
saeketas pöörleb või kui võib toimuda tagasilöök. Selgitage
välja saeketta kinnikiildumise põhjus ja võtke tarvitusele sobivad
meetmed.
kui soovite tooriku sees olevat saagi uuesti käivitada, sättige
saag lõikejälje keskele ja kontrollige, et saehambad ei ole
toorikusse haardunud. Kinnikiildunud saeketas võib liikuda üles
või tekitada tagasilöögi, kui saag uuesti käivitatakse.
Selleks, et piirata saeketta kinnikiildumise ja tagasilöögi
ohtu miinimumini, peab suured plaadid toestama. Suured
plaadid kipuvad omaenda kaalu all painduma. Toestused tuleb
paigutada plaadi alla mõlemale küljele, lõikejälje lähedale ja plaadi
serva äärde.
ärge kasutage nüri või kahjustatud saeketast. Teritamata või
valesti paigaldatud saekettast tekib kitsas lõikejälg, mis põhjustab
liigset hõõrdumist, saeketta kinnikiildumist ja tagasilööke.
enne lõike tegemist peavad lõikesügavuse ja -nurga
reguleerimise lukustushoovad olema kindlalt kinnitatud. Kui
saeketta seadistused saagimise ajal muutuvad, võib see põhjustada
kinnikiildumise ja tagasilöögi.
olge eriti tähelepanelik, kui teete uputuslõikeid seintes või
muudes varjatud piirkondades. Esileulatuv saeketas võib varjatud
objektide lõikamisel blokeeruda, mille tagajärjeks on tagasilöök.
kontrollige alumise kettakaitsme vedru funktsioneerimist.
kui alumine kettakaitse ja vedru ei funktsioneeri korralikult,
tuleb need enne kasutamist parandada lasta. Kahjustatud
osade, kleepuvate sadestuste või saepuru kuhjumise tõttu võib
alumise kettakaitse töö aeglustuda.
Alumist kettakaitset tuleks käsitsi tagasi tõmmata ainult
erilõigete „nagu uputuslõigete ja nurklõigete tegemiseks“.
Avage alumine kettakaitse tagasitõmmatava hoovaga
ja vabastage see kohe, kui saeketas on toorikusse sisse
tunginud. Kõikide teiste saagimistööde ajal peaks alumine
kettakaitse toimima automaatselt.
enne sae asetamist tööpingile või põrandale jälgige alati, et
alumine kettakaitse saeketast katab. Kaitsmata, järelpöörlev
saeketas põhjustab sae liikumise tagasi, lõigates kõike, mis teele jääb.
Pöörake tähelepanu sae järelpöörlemise ajale.
Lihvimiskettaid ei tohi kasutada!
Spetsiaalsed ohutusnõuded teemantlõikeketta kasutamisel
SPetSIAALSeD ohutuSNÕuDeD
teemANtLÕIkekettA kASutAmISeL
täheLePANu! Lugege kõik ohutusnõuanded ja juhendid läbi,
ka juures olevast brošüüris. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise
tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks
hoolikalt alles.
kasutage elektriseadet alati koos kaasasoleva kaitsekattega.
kaitsekate peab olema kindlalt seadme külge kinnitatud ja
selliselt seadistatud, et see tagaks maksimaalse turvalisuse,
s.t. et suurem osa kasutajapoolsest lõikekettast oleks
kaetud. Kaitsekate kaitseb seadme kasutajat lõikamisel lenduvate
materjaliosakeste ja instrumendiga juhusliku kokkupuute eest.
kasutage oma elektritööriista jaoks ainult
teemantlõikekettaid. Tarviku turvalist kasutamist ei garanteeri
veel see, kui Te saate tarviku oma elektritööriista külge kinnitada.
Instrumendi lubatud pöörete arv peab olema vähemalt sama
suur kui elektritööriistal märgitud maksimaalne pöörete arv.
Tarvikud, mis pöörlevad lubatust kiiremini, võivad murduda ja lendu
paiskuda.
teemantlõikekettaid tohib kasutada üksnes kasutusjuhendis
soovitatud viisil. ärge kasutage lõikamiseks kunagi
lõikeketta külgmist pinda. Lõikeketta serv on nähtud ette
materjali eemaldamiseks. Kui suruda lõikeketta küljele, võib ketas
puruneda.
kasutage alati tervet ja valitud lõikekettaga suuruselt
sobivat kinnitusäärikut. Õigesti valitud äärikud toetavad
lõikeketast ning vähendavad ketta purunemise riski.
kasutatava instrumendi välisdiameeter ja paksus peavad
vastama elektritööriista etteantud mõõtudele. Vale mõõduga
instrumente ei ole võimalik kaitseseadistega piisavalt turvata ja
kontrollida.
Lõikekettad, äärikud jm. tarvikud peavad sobima täpselt
Alumise kaitsekatte funktsioon
elektritööriista lihvspindliga. Instrumendid, mis ei istu täpselt
Iga kord enne kasutamist kontrollige, kas alumine
spindli otsas, pöörlevad ebaühtlaselt, vibreerivad tugevasti ning
kettakaitse sulgub korralikult. ärge kasutage saagi, kui
võivad kutsuda esile kontrolli kaotamise seadme üle.
alumine kettakaitse ei liigu vabalt ega sulgu koheselt.
ärge kasutage katkiseid instrumente. kontrollige alati
Alumist kettakaitset ei tohi avatud asendis kinni kiiluda
enne instrumendi kasutamist, et selles ei oleks lõhesid ega
ega siduda. Kui saag kogemata maha kukub, võib alumine
pragusid. kui elektritööriist või instrument kukub maha,
kettakaitse väänduda. Tõstke alumine kettakaitse tagasitõmmatavast veenduge, et see ei oleks viga saanud, või kasutage tervet
käepidemest üles ning veenduge, et see liigub vabalt ja ei puuduta
instrumenti. Kui te olete instrumenti kontrollinud ja seadme
saeketast ega muid detaile mistahes lõikenurkade ja -sügavuste
külge kinnitanud, hoidke ennast ja lähedal viibivaid isikuid pöörleva
juures.
Eesti
104
korral maksimaalse kontrolli. Seadme kasutaja on sobivate
instrumendi tööulatusest eemal ning laske seadmel üks minut
maksimaalse pöörete arvuga töötada. Enamasti purunevad vigastatud ettevaatusabinõudega suuteline tagasilöögi- ja reaktsioonijõude
valitsema.
instrumendid selle katseaja jooksul.
ärge pange oma kätt kunagi pöörleva instrumendi
Kasutage isiklikke kaitsevahendeid. Kandke sõltuvalt seadme
lähedusse. Instrument võib tagasilöögi korral tabada teie kätt.
kasutusviisist näo- või silmakaitset või kaitseprille. Vajaduse korral
kasutage tolmumaski, kuulmiskaitseid, kaitsekindaid või -põlle, mis hoidke oma keha sellest piirkonnast eemal, kuhu
kaitseks teid lihvimisel ja lõikamisel lenduvate materjaliosakeste
elektritööriist võib tagasilöögi korral liikuda. Tagasilöök
eest. Kaitske oma silmi võõrkehade eest, mis võivad erinevate tööde paiskab elektritööriista lõikeketta liikumisele vastupidisesse suunda.
tegemise juures eralduda. Tolmumask või respiraator peavad filtreerima
töötamisel tekkiva tolmu. Pikalt tugeva müra käes viibimine võib tuua olge eriti ettevaatlik nurkade, teravate servade jms.
töötlemisel. Vältige instrumendi tagasipõrkumist töödeldavalt
kaasa kuulmise kaotamise.
materjalilt või sellesse kinnijäämist. Pöörlev instrument kaldub
Jälgige, et teised inimesed oleksid teie tööpiirkonnast ohutus nurkade ja teravate servade töötlemisel või tagasipõrkumisel kinni
kauguses. kõik tööpiirkonda tulevad isikud peavad kandma kiiluma. See võib põhjustada seadme üle kontrolli kaotamise või
isiklikke kaitsevahendeid. Töödeldava materjali või puruneva
tagasilöögi.
instrumendi killud võivad paiskuda eemale ja tekitada vigastusi ka
ärge kasutage kettsaelahte ega hambulise servaga saelehte.
väljaspool otsest tööpiirkonda.
Sellised instrumendid võivad kutsuda sageli esile tagasilöögi või
hoidke seadet ainult isoleeritud käepidemetest, kui teostate põhjustada elektritööriista üle kontrolli kaotamise.
töid, mille puhul võib lõiketarvik kokku puutuda varjatud
elektrijuhtmete või seadme enda toitejuhtmega. Kokkupuude Vältige lõikeketta blokeerumist või kettale ülemäärase
pinge all oleva juhtmega võib seada seadme enda metallosad pinge allasuure surve rakendamist. ärge üritage lõigata liiga sügavalt.
Lõikeketta ülekoormamine kiirendab selle kulumist ning suurendab
ja põhjustada elektrilöögi.
viltuvajumise ja blokeerumisohtu ning seeläbi tagasilöögi või
Jälgige, et seadme voolujuhe ei satuks pöörleva instrumendi lõikeketta purunemise võimalust.
lähedusse. Kui te peaksite seadme üle kontrolli kaotama, võib
instrument juhtme läbi lõigata või sellesse takerduda ning teie käsi võib kui lõikeketas jääb kinni või te katkestate töö, lülitage seade
välja ja oodake, kuni ketas on täielikult seisma jäänud. ärge
sattuda pöörleva instrumendi vastu.
üritage veel pöörlevat lõikeketast lõigatavast materjalist
ärge pange seadet kunagi enne käest, kui instrument on
välja tõmmata, sest sellega võite esile kutsuda tagasilöögi.
täielikult seisma jäänud. Veel pöörlev instrument võib puutuda
Tehke kindlaks ja kõrvaldage kinnikiilumise põhjus.
vastu pinda, millele te seadme asetate, ning te võite elektritööriista üle
ärge lülitage elektritööriista sisse tagasi, kui see paikneb
kontrolli kaotada.
veel töödeldavas materjalis. Laske lõikekettal saavutada
Lülitage seade alati välja, kui te seda kannate. Pöörlev
esmalt täispöörded ja jätkake seejärel ettevaatlikult
instrument võib takerduda juhuslikult teie rõivastesse ja tekitada teile lõikamist. Vastasel juhul võib ketas kinni jääda, materjalist välja
lõikevigastusi.
hüpata või põhjustada tagasilöögi.
Puhastage korrapäraselt seadme õhutuspilusid. Mootori
toestage suured plaadid või detailid, et vähendada
ventilaator tõmbab korpusesse tolmu, metallitolm aga võib selle rohkel kinnikiilunud lõikekettast tuleneva tagasilöögi ohtu.
kogunemisel põhjustada elektrilisi ohte.
Suured detailid võivad omaenda raskuse alla läbi vajuda. Töödeldav
ärge kasutage seadet põlevate materjalide läheduses. Seadmestdetail peab olema toestatud mõlemalt poolt: nii lõike kui ka serva
läheduses.
lenduvad sädemed võivad neid materjale süüdata.
olge eriti ettevaatlik „taskute” lõikamisel olemasolevatesse
ärge kasutage instrumente, mille jaoks on vaja
seintesse või muudesse kohtadesse, kus teil puudub
jahutusvedelikke. Vee või muude vedelate jahutusvahendite
nähtavus. Materjalisse sisenev lõikeketas võib lõigata puruks
kasutamine võib põhjustada elektrilöögi.
gaasi-, vee- või elektrijuhtmed või muud objektid ning põhjustada
tagasilöögi.
Põhjused ja vastavad ohutusnõuded:
tagasilöök ja sellega seonduvad ohutusnõuded
kASutAmINe VAStAVALt otStARBeLe
Tagasilöök tekib ootamatu reaktsioonina siis, kui pöörlev instrument,
Kiudtsemendisaag on kasutatav sirgete lõigete tegemiseks
näiteks lõikeketas, lihvketas, traathari vms. jääb kuhugi kinni või
blokeerub. Kinnijäämise või blokeeringu korral jääb pöörlev instrument puitu, kivisse ja kiudtsementi saekettaga ning kivi lõikamiseks
järsult seisma, kontrolli alt väljunud elektritööriist aga paiskub suure teemantkettaga.
kiirendusega instrumendi pöörlemisele vastassuunas.
Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt äranäidatud otstarbele.
Kui nt lõikeketas jääb töödeldavasse detaili haakub või blokeerub, võib
lõikeketta töödeldavasse detaili sukeldunud serv kinni jääda ja sellest
eü VAStAVuSAVALDuS
tingitult lõikeketas murduda või põhjustada tagasilöögi. Lõikeketas
liigub siis kas kasutaja suunas või temast eemale, seda olenevalt ketta Me deklareerime ainuvastutajatena, et antud toode on kooskõlas
pöörlemissuunast blokeerumiskohas. Seejuures võivad lõikekettad ka järgmiste normide või normdokumentidega:
puruneda.
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
Tagasilöök on tööriista väärkasutamise ja/või valede töövõtete tagajärg. vastavalt direktiivide 2006/42/EÜ, 2004/108/EÜ.
Seda saab vältida, võttes tarvitusele sobivad ettevaatusabinõud, mis on
toodud allpool.
hoidke elektritööriista tugevasti kinni ning viige oma keha
ja käed asendisse, milles te suudate tagasilöögi jõule vastu
Rainer Kumpf
Manager Product Development
seista. Kasutage alati lisakäepidet, kui see on olemas, et te säilitaksite
Ovlašten za formiranje tehni?ke
seadme üle tagasilöögi või forsseeritud töötamise reaktsioonimomendi Winnenden, 2010-05-07
dokumentacije.
Eesti
105
Eest
VÕRku üheNDAmINe
Ühendage ainult ühefaasilise vahelduvvooluga ning ainult
andmesildil toodud võrgupingega. Ühendada on võimalik ka
kaitsekontaktita pistikupesadesse, kuna nende konstruktsioon vastab
kaitseklassile II.
hooLDuS
Puhastage ainult kuiva rätikuga. Mõned puhastusvahendid
kahjustavad plasti või teisi isoleeritud osi. Hoidke seadet puhta ja
kuivana, eemal õlist ja rasvast.
Kasutage ainult AEG tarvikuid ja tagavaraosi. Detailid,
mille väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada
AEG klienditeeninduspunktis (vaadake brošüüri garantii /
klienditeeninduste aadressid).
Vajaduse korral võite tellida seadme läbilõikejoonise, näidates ära
masina tüübi ja andmesildil oleva kümnekohalise numbri. Selleks
pöörduge klienditeeninduspunkti või otse: AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.
Eest
SümBoLID
Palun lugege enne käikulaskmist kasutamisjuhend
hoolikalt läbi.
Kanda sobivat kaitsemaski.
Masinaga töötades kandke alati kaitseprille.
Enne kõiki töid masina kallal tõmmake pistik
pistikupesast välja.
Tarvikud - ei kuulu tarne komplekti, soovitatav täiendus
on saadaval tarvikute programmis.
Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi
tööriistu koos olmejäätmetega! Vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning
direktiivi nõuete kohaldamisele liikmesriikides tuleb
asutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad
koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduskasutada
või ringlusse võtta.
Eesti
106
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
mBS 30 turbo
îìèíàëüíà âûõîäíà ìîíîñòü
èñëî îáîðîòîâ áåç íàðóçêè
èàìåòð äèñêà ïèëû õ äèàìåòð îòâåðñòè
èàìåòð àëìàçíîî îòðåçíîî äèñêà è îòâåðñòè
óáèíà ïèëåíè ïðè 
ëóáèíà ïèëåíè ïðè 
åñ áåç êàáåë
ëîâà ëèîâàëüíà ìàèíà
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
Èíîðìàöè ïî óìàìâèáðàöèè
íà÷åíè çàìåðëèñü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì   
ðîâåíü óìà ïðèáîðà, îïðåäåëåííû ïî ïîêàçàòåë , îáû÷íî
ñîñòàâëåò
ðîâåíü çâóêîâîî äàâëåíè (K = 3 dB(A))
94 dB(A)
ðîâåíü çâóêîâî ìîíîñòè (K = 3 dB(A))
105 dB(A)
îëüçóòåñü ïðèñïîñîáëåíèìè äë çàèòû ñëóõà
Îáèå çíà÷åíè âèáðàöèè âåêòîðíà ñóììà òðåõ íàïðàâëåíè
îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ  
íà÷åíèå âèáðàöèîííî ìèññèè 
3,7 m/s2
èëåíèå äåðåâà
1,5 m/s2
åáåçîïàñíîñòü  =
4,5 m/s2
Резка камня:
1,5 m/s2
åáåçîïàñíîñòü  =
ВНИМАНИЕ
Указанный в настоящем руководстве уровень вибрации измерен в соответствии с технологией измерения, установленной стандартом EN 60745 и
может использоваться для сравнения электроинструментов друг с другом. Он также подходит для предварительной оценки вибрационной нагрузки.
Указанный уровень вибрации представляет основные виды использования электроинструмента. Но если электроинструмент используется для других
целей, используемый инструмент отклоняется от указанного или техническое обслуживание было недостаточным, то уровень вибрации может
отклоняться от указанного. В этом случае вибрационная нагрузка в течение всего периода работы значительно увеличивается. Для точной оценки
вибрационной нагрузки необходимо также учитывать время, в течение которого прибор отключен или включен, но фактически не используется. В этом
случае вибрационная нагрузка в течение всего периода работы может существенно уменьшиться. Установите дополнительные меры безопасности
для защиты пользователя от воздействия вибрации, например: техническое обслуживание электроинструмента и используемого инструмента,
поддержание рук в теплом состоянии, организация рабочих процессов.
ВНИМАНИЕ! Îçíàêîìüòåñü ñî âñåìè óêàçàíèìè ïî
áåçîïàñíîñòè è èíñòðóêöèìè, â òîì ÷èñëå ñ èíñòðóêöèìè,
ñîäåðæàèìèñ â ïðèëààåñ áðîðå ïóåíè,
äîïóåííûå ïðè ñîáëäåíèè óêàçàíè è èíñòðóêöè ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè, ìîóò ñòàëü ïðè÷èíî ëåêòðè÷åñêîî ïîðàæåíè,
ïîæàðà è òæåëûõ òðàâìÑîõðàíòå òè èíñòðóêöèè è óêàçàíè
äë áóäóåî èñïîëüçîâàíè
ÐÎÈÈ Î ÒÕÈ ÎÑÎÑÒÈ
Èñïîëüçóòå íàóíèêè îçäåñòâèå óìà ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîòåðå
ñëóõà
å ðàçðåàåòñ èñïîëüçîâàòü ñìåííûå èíñòðóìåíòû, íå
ñîîòâåòñòâóèå òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì, óêàçàííûì â
íàñòîåì ðóêîâîäñòâå ïî êñïëóàòàöèè
å èêñèðóòå âûêë÷àòåëü â ïîëîæåíèè  êë êîäà
ðàáîòàåòå äåðæà ïèëó â ðóêàõ
Специальные указания по безопасности использования пильного диска
СПЕцИАльНЫЕ уКАзАНИя По бЕзоПАСНоСТИ
ИСПользовАНИя ПИльНого дИСКА
Технология распиливания
ûëü, îáðàçóàñ ïðè ðàáîòå ñ äàííûì èíñòðóìåíòîì, ìîæåò
ОПАСНОСТЬ: Держите Ваши руки в стороне от пропила и пильного
áûòü âðåäíà äë çäîðîâü è ïîïàñòü íà òåëîîëüçóòåñü ñèñòåìî
ïûëåóäàëåíè è íàäåâàòå ïîäõîäó çàèòíó ìàñêóÒàòåëüíî полотна. Держите Вашей второй рукой пилу за дополнительную рукоятку
или корпус мотора. Если Вы обеими руками держите дисковую пилу, то
óáèðàòå ñêàïëèâàóñ ïûëü íàïð ïûëåñîñîì
ëåêòðîïðèáîðû, èñïîëüçóåìûå âî ìíîèõ ðàçëè÷íûõ ìåñòàõ,
â òîì ÷èñëå íà îòêðûòîì âîçäóõå, äîëæíû ïîäêë÷àòüñ ÷åðåç
óñòðîñòâî, ïðåäîòâðààåå ðåçêîå ïîâûåíèå íàïðæåíè
, , 
åðåä âûïîëíåíèåì êàêèõ-ëèáî ðàáîò ïî îáñëóæèâàíè
èíñòðóìåíòà âñåäà âûíèìàòå âèëêó èç ðîçåòêè
ñòàâëòå âèëêó â ðîçåòêó òîëüêî ïðè âûêë÷åííîì èíñòðóìåíòå
åðæèòå ñèëîâî ïðîâîä âíå ðàáî÷å çîíû èíñòðóìåíòà ñåäà
ïðîêëàäûâàòå êàáåëü çà ñïèíî
åðåä âêë÷åíèåì ïðîâåðüòå èíñòðóìåíò, êàáåëü è âèëêó
íà ïðåäìåò ïîâðåæäåíè èëè óñòàëîñòè ìàòåðèàëà Ðåìîíò
ìîæåò ïðîèçâîäèòüñ òîëüêî óïîëíîìî÷åííûìè Ñåðâèñíûìè
Îðàíèçàöèìè
пильное полотно не может ранить Вам руки.
Не подхватывайте деталь. Защитный колпак не может защитить под
деталью от пильного полотна.
Устанавливайте глубину реза в соответствии с толщиной детали. Под
деталью пильное полотно не должно высовываться более чем на один
зуб.
Никогда не держите распиливаемую деталь в руке или над ногой. Деталь
должна надежно лежать на прочной опоре. Важно хорошо закрепить
деталь, чтобы сократить до минимума опасность контакта с телом,
заклинивания пильного полотна или потери контроля.
Если Вы выполняете работы, при которых режущий инструмент может
зацепить скрытую электропроводку кабель, инструмент следует держать
за специально предназначенные для этого изолированные поверхности.
Контакт режущего инструмента с токоведущим проводом может ставить
под напряжение металлические части прибора, а также приводить к
удару электрическим током.
107
РуС
РуС
Используйте всегда при продольном резании упор или прямую
направляющую кромку. Это улучшает точность реза и снижает
возможность заклинивания пильного полотна.
Всегда применяйте пильные полотна с правильными размерами и
соответствующим отверстием крепления.
Никогда не применяйте поврежденные или неправильные
подкладочные шайбы для пильных дисков или крепежные
винты. Подкладочные шайбы для пильных дисков и крепежные
винты специально сконструированы для вашей пилы, для
оптимальной производительности и эксплуатационной
безопасности.
Причины и предотвращение обратного удара:
- обратный удар это неожиданная реакция вследствие цепляющегося,
заклинивающегося или неправильно выверенного пильного полотна,
которая ведет к выходу неконтролируемой пилы из детали в направлении
оператора.
- если пильное полотно зацепится или заклиниться в замыкающемся
пропиле, то сила мотора выбивает прибор назад в направлении
оператора.
- если пильное полотно будет перекошено или неправильно выверено в
пропиле, то зубья задней кромки пилы могут врезаться в поверхность
детали, что ведет к выходу пильного полотна из пропила и резкому
выбросу пилы в направлении оператора.
Обратный удар является следствием неправильного или ошибочного
использования пилы. Он может быть предотвращен соответствующими
мерами предосторожности, описанными ниже.
Держите пилу крепко обеими руками и расположите при этом руки так,
чтобы Вы могли бы противостоять силам обратного удара. Стойте всегда
в стороне от оси пильного полотна, не ведите никогда пильное полотно
по оси Вашего тела. При обратном ударе пила может выскочить назад,
однако, оператор может противостоять силам обратного удара, если были
приняты соответствующие меры.
При заклинивании пильного полотна или, если резание будет прервано
по другой причине, отпустите выключатель и держите пилу спокойно в
детали до полной остановки пильного полотна. Никогда не пытайтесь
вынуть пильное полотно из детали, вывести его назад пока оно
находится во вращении или если может возникнуть обратный удар.
Найдите причину заклинивания пильного полотна и устраните ее
соответствующими мерами.
Если Вы хотите опять включить застрявшую в детали пилу, то сначала
отцентрируйте пильное полотно в пропиле и проверьте свободу зубьев
полотна. Заклиненное пильное полотно может выйти из детали или
вызвать обратный удар при повторном включении пилы.
Большие плиты должны лежать на опорах для уменьшения риска
обратного удара при заклинивании пильного полотна. Большие плиты
могут прогибаться под собственным весом. Плиты должны лежать на
опорах с обеих сторон, как вблизи пропила, так и с края.
Не пользуйтесь тупыми или поврежденными пильными полотнами.
Пильные полотна с тупыми или неправильно выверенными зубьями
ведут в результате очень узкого пропила к повышенному трению,
заклиниванию пильного полотна и обратному удару.
Перед распиливанием затяните крепко установочное устройство глубины
реза и угла пропила. Если при распиливании настройка изменится, то
пильное полотно может заклиниться и возникнуть обратный удар.
Будьте особенно осторожны при выполнении пропила «погружением» в
скрытом диапазоне, например в готовой стене. Погружающееся пильное
полотно может при пилении заблокироваться в скрытом объекте и
вызвать обратный удар.
Функция нижнего защитного кожуха
108
Перед каждым включением проверяйте безупречное замыкание нижнего
защитного колпака. Не пользуйтесь пилой, если движение нижнего
защитного колпака ограничено и он не сразу закрывается. Никогда не
заклинивайте и не завязывайте нижний защитный колпак в открытом
положении. Если пила случайно упадет на пол, то нижний защитный
колпак может быть погнут. Откройте защитный колпак рычагом
оттягивания и определите наличие свободы движения и отсутствие
соприкосновения с пильным полотном или другими частями при всех
возможных углах пропила и глубины резания.
Проверьте функцию пружины для нижнего защитного колпака. При
неисправной функции нижнего защитного колпака и пружины сдайте
электроинструмент на техническое обслуживание до начала работы.
Поврежденные части, склеивающиеся отложения или скопления стружки
являются причиной замедленного срабатывания нижнего защитного
колпака.
Открывайте нижний защитный колпак вручную только при выполнении
особых пропилов, например, пиление с погружением и распиловке под
углом. Откройте защитный колпак оттягивающим рычагом и отпустите
рычаг сразу как только пильное полотно войдет в деталь. При всех других
работах нижний защитный колпак должен работать автоматически.
Не кладите пилу на верстак или на пол, не закрыв предварительно
пильное полотно защитным колпаком. Незащищенное пильное полотно
на выбеге двигает пилу против направления реза и распиливает все, что
стоит на пути. Учитывайте при этом продолжительность выбега пилы.
Не использовать шлифовальные круги!
СПЕцИАльНЫЕ уКАзАНИя По бЕзоПАСНоСТИ
ИСПользовАНИя АлМАзНого оТРЕзНого дИСКА
вНИМАНИЕ! Îçíàêîìüòåñü ñî âñåìè óêàçàíèìè ïî áåçîïàñíîñòè
è èíñòðóêöèìè, â òîì ÷èñëå ñ èíñòðóêöèìè, ñîäåðæàèìèñ
â ïðèëààåñ áðîðå ïóåíè, äîïóåííûå ïðè
ñîáëäåíèè óêàçàíè è èíñòðóêöè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, ìîóò
ñòàëü ïðè÷èíî ëåêòðè÷åñêîî ïîðàæåíè, ïîæàðà è òæåëûõ
òðàâìÑîõðàíòå òè èíñòðóêöèè è óêàçàíè äë áóäóåî
èñïîëüçîâàíè
Используйте электрический инструмент только с прилагаемым защитным
кожухом. Защитный кожух должен быть надёжно закреплён на
электрическом инструменте и отрегулирован так, чтобы обеспечивалась
максимальная безопасность, т.е. чтобы в направлении обслуживающего
лица была открыта минимально возможная часть отрезного диска.
Защитный кожух должен защищать обслуживающее лицо от обломков и
случайного контакта с отрезным диском.
Используйте для Вашего электроинструмента только алмазные отрезные
круги. Только тот факт, что Вы можете закрепить комплектующие
на Вашем электроинструменте, не гарантирует его безопасное
использование.
Допустимое число оборотов используемого инструмента должно быть
как минимум таким же, как и максимальное число оборотов, указанное
на электроинструменте. Комплектующие, которые вращаются быстрее
допустимой скорости, могут сломаться и отлететь.
Алмазные диски разрешается использовать только для рекомендуемых
возможностей использования. Например: Никогда не проводите
шлифовку боковой поверхностью отрезного диска. Отрезные диски
предназначены для выемки материала ребром диска. Боковое
воздействие силы на этот шлифовальный круг может привести к его
разрушению.
Всегда используйте для выбранного Вами отрезного диска
неповреждённые зажимные фланцы соответствующего размера.
Правильно выбранные фланцы поддерживают отрезной диск и, таким
образом, уменьшают опасность его разрушения.
Внешний диаметр и толщина инструментальной насадки должны
соответствовать размеру Вашего электрического инструмента.
Неправильно выбранные инструментальные насадки не могут в
достаточной мере закрываться или контролироваться.
Отрезные диски, фланцы или иные принадлежности должны точно
соответствовать шлифовальному шпинделю Вашего электрического
инструмента. Инструментальные насадки, не соответствующие
шлифовальному шпинделю электрического инструмента, вращаются
неравномерно, сильно вибрируют и могут привести к потере контроля
над ними.
Не используйте повреждённые инструментальные насадки. Перед
каждым использованием контролируйте инструментальные насадки
на наличие сколов и трещин. В случае падения электрического
инструмента или инструментальной насадки убедитесь в том, что она не
повреждена или воспользуйтесь неповреждённой насадкой. Во время
проверки или использования насадки Вам и находящимся рядом с
Вами лицам необходимо располагаться вне плоскости вращающейся
инструментальной насадки и дать электрическому инструменту
поработать одну минуту с максимальной скоростью вращения.
Большинство повреждённых инструментальных насадок ломаются в
течение этого контрольного времени.
Пользуйтесь индивидуальными средствами защиты. В зависимости от
условий применения пользуйтесь защитной маской, защитой для глаз
или защитными очками. Если предписано, пользуйтесь респиратором,
защитой органов слуха, защитными перчатками или специальным
фартуком, которые предохранят Вас от мелких частиц абразивного круга
или материала. Глаза должны быть защищены от отлетающих инородных
тел, образующихся в различных условиях применения. Респиратор
должен защищать от образующейся во время использования пыли. При
длительном воздействии громкого шума Вы можете потерять слух.
Следите за тем, чтобы иные лица находились на безопасном расстоянии
от Вашего рабочего места. Каждый входящий в рабочую зону должен
пользоваться средствами защиты. Отлетающие обломки обрабатываемой
детали или инструментальных насадок могут нанести травму и за
пределами рабочей зоны.
Держите прибор только за изолированные ручки, если Вы выполняете
работы, при которых режущий инструмент может перерезать скрытые
электропровода или собственный кабель питания. Контакт c ведущими
напряжение проводами ставит металлические части прибора под
напряжение и ведет к поражению электротоком.
Не допускайте попадания сетевого кабеля во вращающиеся
инструментальные насадки. В случае потери контроля над инструментом
сетевой кабель может быть рассечён или захвачен насадкой, и Ваша кисть
или рука может попасть во вращающуюся насадку.
Никогда не кладите электрический инструмент до тех пор, пока
инструментальная насадка полностью не остановится. Вращающаяся
насадка может коснуться поверхности, на которую Вы кладёте
электрический инструмент, вследствие чего Вы можете потерять над ним
контроль.
Не переносите электрический инструмент с вращающейся насадкой.
Вращающаяся инструментальная насадка может случайно захватить
Вашу одежду или врезаться в Ваше тело.
Регулярно очищайте вентиляционные пазы Вашего электрического
инструмента. Вентилятор электродвигателя втягивает в корпус пыль, и
большое скопление металлической пыли может привести к опасности
поражения электрическим током.
Не используйте электрический инструмент вблизи горючих материалов.
Искры могут привести к возгоранию этих материалов.
Не пользуйтесь инструментальными насадками, требующими
применения жидких охлаждающих средств. Использование воды или
иных жидких охлаждающих средств может привести к поражению
электрическим током.
Причины и соответствующие указания по технике безопасности:
Отдача и соответствующие указания по технике безопасности:
Отдача - это внезапная реакция вследствие заедания или блокирования
вращения инструментальной насадки, такой как шлифовальный круг,
тарельчатый шлифовальный круг, проволочная щётка и т.д. Заедание
или блокирование ведёт к внезапной остановке вращающейся
инструментальной насадки. Вследствие этого в месте блокирования на
неконтролируемый электрический инструмент воздействует ускорение,
направленное против направления вращения инструментальной насадки.
Если, например, шлифовальный круг цепляется за заготовку или
блокируется в ней, то его край, который погружается в обрабатываемое
изделие, может застрять и в результате сломать шлифовальный круг или
вызвать обратный удар. В этом случае шлифовальный круг двигается
к работающему человеку или от него, в зависимости от направления
вращения круга в месте блокировки. При этом шлифовальный круг также
может сломаться.
Обратный удар является следствием неправильного или ошибочного
использования пилы. Он может быть предотвращен соответствующими
мерами предосторожности, описанными ниже.
Надёжно удерживайте электрический инструмент и держите Ваш
корпус и Ваши руки в положении, в котором Вы будете способны
противодействовать силам отдачи. Всегда пользуйтесь дополнительной
рукояткой, если таковая предусмотрена, чтобы иметь максимальный
контроль над силами отдачи или реактивными моментами во время
работы инструмента на высоких оборотах. С помощью соответствующих
мер безопасности обслуживающее лицо может удержать силы отдачи или
реактивные моменты под контролем.
Никогда не держите Вашу руку вблизи вращающихся инструментальных
насадок. При отдаче инструментальная насадка может коснуться Вашей
руки.
Избегайте такого положения, при котором электрический инструмент
при отдаче движется в направлении Вашего тела. Отдача отталкивает
электрический инструмент в направлении, противоположном
направлению вращения шлифовального круга в месте блокирования.
С особой осторожностью работайте в области углов, острых кромок
и т.д. Не допускайте отскакивания инструментальных насадок
от обрабатываемой детали или их заклинивания. Вращающаяся
инструментальная насадка имеет склонность заклиниваться в углах, у
острых кромок или при отскакивании. Это приводит к потере контроля
или отдаче.
Не пользуйтесь цепными или зубчатыми пилами. Такие
инструментальные насадки часто приводят к отдаче или потере контроля
над электрическим инструментом.
Избегайте блокирования или слишком большой силы прижима отрезного
диска. Не делайте чрезмерно глубоких разрезов. Перегрузка увеличивает
нагрузку на отрезной диск и его склонность к перекашиванию или
блокированию и, тем самым, возможность возникновения отдачи или
поломки шлифовального круга.
В случае заклинивания отрезного диска или при прерывании работы
выключите инструмент и дождитесь полной остановки диска. Никогда не
пытайтесь вытащить ещё вращающийся отрезной диск из прореза, это
может привести к отдаче. Определите и устраните причину заклинивания.
Не включайте электрический инструмент до тех пор, пока он не будет
введён в обрабатываемую деталь. Прежде чем осторожно продолжить
109
РуС
разрез, дождитесь, когда отрезной диск начнёт вращаться с полной
скоростью. В противном случае диск может заклинить, выскочить из
обрабатываемой детали или обусловить отдачу.
Закрепляйте плиты или большие заготовки, чтобы снизить риск отдачи
вследствие заклинивания отрезного диска. Большие заготовки могут
прогибаться под действием их собственного веса. Заготовка должна быть
закреплена с обеих сторон, и притом как вблизи разреза, так и у края.
Особую осторожность соблюдайте при вырезании „карманов“ в
существующих стенах или иных закрытых местах. Углубляемый отрезной
диск во время резки может натолкнуться на газо- или водопроводные
трубы, электропроводку или иные объекты и обусловить возникновение
отдачи.
ÈÑÎÎÈ
èñêîâà ïèëà ïî èáðîöåìåíòó ïðèìåíåòñ äë
ïðìîëèíåíîî ðàñïèëèâàíè äåðåâà, êàìí, èáðîöåìåíòà ñ
ïîìîü äèñêîâî ïèëû, à òàêæå äë ðåçàíè êàìí ñ ïîìîü
àëìàçíîî îòðåçíîî äèñêà
å ïîëüçóòåñü äàííûì èíñòðóìåíòîì ñïîñîáîì, îòëè÷íûì îò
óêàçàííîî äë íîðìàëüíîî ïðèìåíåíè
РуС
ÐÈ Î ÑÎÎÒÒÑÒÈÈ ÑÒÐÒ 
û çàâëåì ÷òî òîò ïðîäóêò ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóèì
ñòàíäàðòàì EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè 2006/42/EC, 2004/108/EC.
Winnenden, 2010-05-07
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Уполномочен на составление технической
документации.
ÎÈ  ÒÐÎÑÒÈ
îäñîåäèíòü òîëüêî ê îäíîàçíî ñåòè ïåðåìåííîî òîêà ñ
íàïðæåíèåì, ñîîòâåòñòâóèì óêàçàííîìó íà èíñòðóìåíòå
ëåêòðîèíñòðóìåíò èìååò âòîðî êëàññ çàèòû, ÷òî ïîçâîëåò
ïîäêë÷àòü åî ê ðîçåòêàì ëåêòðîïèòàíè áåç çàçåìëåî
âûâîäà
ÎÑÈÈ
ðîèçâîäèòå î÷èñòêó òîëüêî ñóõî òêàíü åêîòîðûå î÷èàèå
âååñòâà è ðàñòâîðèòåëè óáèòåëüíû äë ïëàñòèêà è äðóèõ
÷àñòå àïïàðàòà àèàòå ðóêîòêó îò ïîïàäàíè ìàñëà è
ñìàçêè, ñîäåðæèòå åå â ÷èñòîòå è ñóõîñòè
îëüçóòåñü àêñåññóàðàìè è çàïàñíûìè ÷àñòìè òîëüêî èðìû
  ñëó÷àå âîçíèêíîâåíè íåîáõîäèìîñòè â çàìåíå, êîòîðà
íå áûëà îïèñàíà, ïîæàëóñòà, îáðààòåñü íà îäèí èç ñåðâèñíûõ
öåíòðîâ ñì ñïèñîê íàèõ àðàíòèíûõñåðâèñíûõ îðàíèçàöè
ðè íåîáõîäèìîñòè ìîæåò áûòü çàêàçàí ÷åðòåæ èíñòðóìåíòà
ñ òðåõìåðíûì èçîáðàæåíèåì äåòàëå îæàëóñòà, óêàæèòå
äåñòèçíà÷íû íîìåð è òèï èíñòðóìåíòà è çàêàæèòå ÷åðòåæ ó
àèõ ìåñòíûõ àåíòîâ èëè íåïîñðåäñòâåííî ó
 , --ß , - ,

110
ÑÈÎ
îæàëóñòà, âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå èíñòðóêöè ïî
èñïîëüçîâàíè ïåðåä íà÷àëîì ëáûõ îïåðàöè ñ
èíñòðóìåíòîì
å ñëåäóåò äîïóñêàòü å ïîïàäàíè â îðàíèçì
àäåâàòå ïðîòèâîïûëåâî ðåñïèðàòîð
ðè ðàáîòå ñ èíñòðóìåíòîì âñåäà íàäåâàòå
çàèòíûå î÷êè
åðåä âûïîëíåíèåì êàêèõ-ëèáî ðàáîò ïî
îáñëóæèâàíè èíñòðóìåíòà âñåäà âûíèìàòå âèëêó
èç ðîçåòêè
îïîëíèòåëü -  ñòàíäàðòíó êîìïëåêòàöè íå
âõîäèò, ïîñòàâëåòñ â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíî
ïðèíàäëåæíîñòè
å âûáðàñûâàòå ëåêòðîèíñòðóìåíò ñ áûòîâûìè
îòõîäàìè Ñîëàñíî âðîïåñêî äèðåêòèâå
Ñ ïî îòõîäàì îò ëåêòðè÷åñêîî è
ëåêòðîííîî îáîðóäîâàíè è ñîîòâåòñòâóèì
íîðìàì íàöèîíàëüíîî ïðàâà âûåäèå èç
óïîòðåáëåíè ëåêòðîèíñòðóìåíòû ïîäëåæàò ñáîðó
îòäåëüíî äë êîëîè÷åñêè áåçîïàñíî óòèëèçàöèè
Фиброцементен трион
mBS 30 turbo
Номинална консумирана мощност
Обороти на празен ход
ø на режещия диск x ø на отвора
Диамантна режеща шайба-ø x, отвор с ø
Дълбочина на рязане при 90°
Дълбочина на рязане при 45°
Тегло без мрежов кабел
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
Информация за шума/вибрациите
Измерените стойности са получени съобразно EN 60 745.
Оцененото с A ниво на шума на уреда е съответно:
Ниво на звукова мощност (K = 3 dB(A))
94 dB(A)
Ниво на звукова мощност (K = 3 dB(A))
105 dB(A)
да се носи предпазно средство за слуха!
Общите стойности на вибрациите (векторна сума на три посоки)
са определени в съответствие с EN 60745.
Стойност на емисии на вибрациите ah
3,7 m/s2
Рязане на дърво:
1,5 m/s2
Несигурност K =
4,5 m/s2
Рязане на камък:
1,5 m/s2
Несигурност K =
вНИМАНИЕ
Посоченото в тези инструкции ниво на вибрациите е измерено в съответствие със стандартизиран в EN 60745 измервателен
метод и може да се използва за сравнение на електрически инструменти помежду им. Подходящ е и за временна оценка на
вибрационното натоварване. Посоченото ниво на вибрациите представя основните приложения на електрическия инструмент. Ако
обаче електрическият инструмент се използва с друго предназначение, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна
техническа поддръжка, нивото на вибрациите може да е различно. Това чувствително може да увеличи вибрационното натоварване
по време на целия работен цикъл. За точната оценка на вибрационното натоварване трябва да се вземат предвид и периодите
от време, в които уредът е изключен или работи, но в действителност не се използва. Това чувствително може да намали
вибрационното натоварване по време на целия работен цикъл. Определете допълнителни мерки по техника на безопасност в
защита на обслужващия работник от въздействието на вибрациите като например: техническа поддръжка на електрическия
инструмент и сменяемите инструменти, поддържане на ръцете топли, организация на работния цикъл.
вНИМАНИЕ! Прочетете указанията за безопасност
и съветите в приложената брошура. åñïàçâàíåòî íà
ïðèâåäåíèòå ïî-äîëó óêàçàíè ìîæå äà äîâåäå äî òîêîâ
óäàð, ïîæàð èèëè òåæêè òðàâìè
Ñúõðàíâàòå òåçè óêàçàíè íà ñèóðíî ìñòî
СПЕцИАлНИ уКАзАНИя зА бЕзоПАСНоСТ
Носете средство за защита на слуха. Въздействието на шума
може да предизвика загуба на слуха.
При работа на открито или когато в машината могат да попаднат
влага или прах, се препоръчва уредът да се свързва чрез
защитен прекъсвач за утечен ток с максимално 30 mA ток на
задействане.
Контактите във външните участъци трябва да бъдат оборудвани
със защитни прекъсвачи за утечен ток (FI, RCD, PRCD). Това
изисква предписанието за инсталиране за електрическата
инсталация. Моля спазвайте това при използване на Вашия уред.
Преди каквито и да е работи по машината извадете щепсела от
контакта.
Свързвайте машината към контакта само в изключено
положение.
Свързващият кабел винаги да се държи извън работния обсег на
машината. Кабелът да се отвежда от машината винаги назад.
Преди всяко използване проверете за повреда и стареене уреда,
свързващия кабел, удължителния кабел и щепсела. Повредените
части да се ремонтират само от специалист.
Инструменти, които не отговарят на параметрите в настоящето
упътване за експлоатация, не бива да се използват.
Не запъвайте пусковия бутон при работа на ръчен контрол.
СПЕцИАлНИ уКАзАНИя зА бЕзоПАСНоСТ ПРИ
уПоТРЕбА С РЕжЕщ дИСК зА цИРКуляР
Процес на рязане
оПАСНоСТ: дръжте ръцете си на разстояние от
зоната на рязане и от циркулярния диск. С втората си
ръка дръжте спомагателната ръкохватка или корпуса на
електродвигателя. Когато държите циркуляра с двете си ръце,
няма опасност да ги нараните с режещия диск.
Не пъхайте ръцете си под обработвания детайл.
Предпазният кожух не може да Ви защити в зоната под
обработвания детайл.
винаги настройвайте дълбочината на рязане съобразно
дебелината на стената на обработвания детайл. От
обратната страна на детайла дискът трябва да се подава на
разстояние, по-малко от една височина на зъба.
Никога не задържайте обработвания детайл с ръка или
на коляното си. застопорявайте го към стабилна основа.
За да ограничите опасността от нараняване, заклинване на
циркулярния диск или загуба на контрол на електроинструмента,
е изключително важно детайлът да бъде застопорен правилно.
ÚÐÑÈ
111
за да ограничите опасността от възникване на откат,
дръжте уреда за изолираните ръкохватки, когато
извършвате работи, при които режещият инструмент може подпирайте големи плоскости по подходящ начин. При
да засегне скрити електроинсталационни кабели. Контактът разрязване големите плоскости имат стремеж да се огънат
на режещия инструмент с тоководещ проводник може да предаде под действие на собствената си сила на тежестта. Те трябва да
напрежението върху метални части на уреда и да доведе до токов бъдат подпирани от двете страни на среза, в близост до него и в
близост до отдалечения им край.
удар.
Не използвайте затъпени или повредени циркулярни
При надлъжно разрязване винаги използвайте
направляваща опора или прав водещ ръб. Така точността на дискове. Когато дисковете са затъпени или обърнати в
рязане ще се подобри, а опасността от заклинване на циркулярния неправилната посока, разрязваната междина е тясна, поради
което силно се увеличават триенето, както и опасността от
диск ще се намали.
заклинване и откат.
винаги използвайте циркулярни дискове с подходящ
Преди да започнете разрязването, се уверете, че
размер и форма на присъединителния отвор
механизмите за регулиране на дълбочината и наклона на
(звездообразен или кръгъл). Циркулярни дискове, които
разрязване са затегнати здраво. Ако по време на рязане под
не пасват точно на стъпалото на вала, имат биене и могат да
действие на възникващите сили настройките се променят, това
предизвикат загуба на контрол над електроинструмента.
може да доведе до заклинване и откат на електроинструмента.
Никога не използвайте повредени или неподходящи
Когато врязвате диска в стена или други повърхности,
подложни шайби, респ. винтове при застопоряване
под които могат да се крият опасности, бъдете
на циркулярните дискове. Подложните шайби и винтове
изключително предпазливи. Режещият диск може да влезе
са конструирани специално за Вашия циркуляр и осигуряват
в съприкосновение със скрити под повърхността предмети, да
максимални безопасност и производителност.
Причини за възникване на откат и начини на предотвратяването блокира и да предизвика откат.
му:
- откатът е внезапна и неочаквана реакция на циркулярния диск Функция на долния предпазен капак
в резултат на заклинването му или обръщането му в неправилна винаги преди започване на работа проверявайте
посока, в следствие на която неконтролируемият циркуляр може дали долният предпазен кожух се затваря правилно.
да излезе от междината на рязане и да се отклони към оператора; Не използвайте циркуляра, ако долният предпазен
кожух не се движи свободно и не покрива веднага
- когато режещият диск се заклини в затварящата се междина
режещия диск. Никога не задържайте отворен или не
на рязане, в резултат на блокирането на въртенето му
електроинструментът внезапно се измества назад по посока на препятствайте по какъвто и да било начин затварянето
на долния предпазен кожух. Ако циркулярът бъде
оператора;
- ако режещият диск бъде завъртян или наклонен в среза, зъбите изтърван по невнимание, долният предпазен кожух може да
от задната му страна се врязват в повърхността на обработвания се изкриви. Отворете го с ръкохватката и се уверете, че може
детайл, в резултат на което режещият диск излиза от междината да се движи свободно и независимо от настройката на наклона
и дълбочината на рязане не допира до циркулярния диск или
и циркулярът отскача назад по посока на оператора; Откатът
други подвижни детайли.
е резултат от неправилното използване и/или боравене с
Проверявайте дали пружините на долния предпазен
електроинструмента.
Чрез взимането на подходящи предпазни мерки, както е описано кожух функционират правилно. Ако долният предпазен
кожух и/или пружината му не работят правилно, преди
по-долу, той може да бъде предотвратен.
да бъде използван, електроинструментът трябва да бъде
дръжте електроинструмента здраво с двете си ръце и
заемайте положение, при което ръцете ви са насочени да ремонтиран. В резултат на повреждане на детайли, отлагане
противодействат на евентуално възникнал откат. Тялото на лепливи вещества или натрупване на стърготини долният
ви трябва да е разположено странично на равнината на предпазен кожух може да започне да се движи забавено.
въртене на диска, в никакъв случай фронтално срещу него. отваряйте долния предпазен кожух само при
При възникване на откат циркулярът може да отскочи назад, но, изпълняване на специални срезове, напр. разрязване
ако са били взети подходящи предварителни мерки, операторът с пробиване или рязане в близост до ъгли. отворете
долния предпазен кожух с помощта на ръкохватката и
може да овладее положението.
я отпуснете веднага след като режещият диск пробие
Ако режещият диск се заклини или разрязването бъде
детайла. При всички други случаи долният предпазен кожух
прекъснато по някаква друга причина, отпуснете
пусковия прекъсвач и задръжте циркуляра неподвижно трябва да работи автоматично.
в обработвания детайл, докато въртенето на диска
Не оставяйте циркуляра на работния плот или на земята,
спре напълно. Никога не се опитвайте да извадите
без долният предпазен кожух да е покрил режещия
електроинструмента от разрязваната междина, докато
диск. Незащитен циркулярен диск, който се върти, придвижва
режещият диск се върти или съществува опасност от
възникване на откат. Намерете причината за заклинването на циркуляра в обратна посока и разрязва намиращите се на
пътя му предмети. Затова се съобразявайте с необходимото за
диска и я отстранете.
Когато включвате повторно циркуляра, докато режещият спирането на въртенето по инерция време.
диск е в разрязваната междина, го центрирайте в нея
Моля не използвайте шлифовъчни дискове!
и предварително се уверете, че зъбите не допират до
детайла. Ако режещият диск се заклини, при повторното
включване на електроинструмента той може да излезе от
разрязваната междина или да предизвика откат.
112
прах, защита на слуха, предпазни ръкавици или специална
престилка, която предпазва срещу малки частици от диска или
от материала. Очите трябва да се защитят от чужди тела, които
могат да отлитнат по различни причини. Противопрашната или
вНИМАНИЕ! ðî÷åòåòå óêàçàíèòà çà áåçîïàñíîñò è
дихателната маска трябва да филтрира праха, който се образува
ñúâåòèòå â ïðèëîæåíàòà áðîóðà åñïàçâàíåòî íà
ïðèâåäåíèòå ïî-äîëó óêàçàíè ìîæå äà äîâåäå äî òîêîâ при работа. Ако сте изложени за дълго време на силен шум,
може да увредите слуха си.
óäàð, ïîæàð èèëè òåæêè òðàâìèÑúõðàíâàòå òåçè
óêàçàíè íà ñèóðíî ìñòî
внимавайте останалите хора да са на безопасно
разстояние от вашата работна зона. всеки, който влиза
Ползвайте електрическата машина само с доставения
заедно с нея предпазен капак. Предпазният капак трябва в работната зона, трябва да носи лични предпазни
средства. Отчупени парченца от заготовката или счупени
да е поставен сигурно на електрическата машина и да
инструменти могат да отлетят и причинят наранявания на хора
е настроен така, че да се постигне най-висока степен
дори и извън непосредствената работна зона.
на безопасност, т.е. от режещата шайба да се показва
възможно най-малка част, която да сочи към обслужващия Ако в зоната на рязане може да има скрити
персонал. Предпазният капак трябва да предпазва обслужващия електропроводници под напрежение или когато
персонал от счупени парчета и от случаен контакт с решещата
съществува опасност от срязване на захранващия
шайба.
кабел на електроинструмента, го дръжте винаги за
Използвайте само диамантни режещи дискове за вашия изолираните повърхности на ръкохватките. При влизане
в съприкосновение с проводник под напрежение, то се предава
електрически уред. Закрепването на аксесоарите към
на всички метални части на електроинструмента, което може да
електрическия уред не гарантира сигурното му използване.
доведе до токов удар.
допустимата честота на въртене на използващия се
инструмент трябва да бъде поне толкова висока, колкото и дръжте далеч от себе си захранващия кабел на машина,
посочената на уреда честота на въртене. Аксесоарите, който когато инструментите се въртят. Ако загубите контрол над
машината, кабелът може да се скъса или машината да го захване
се въртят по-бързо от допустимото, могат да се счупят и да се
и ръката Ви да попадне във въртящия се инструмент.
разхвърчат.
Никога не оставяйте електрическата машина, докато
диамантните режещи шайби могат да се ползват само
за препоръчаните възможности за употреба. Например: инструментът не е напълно спрял. Въртящият се инструмент
може да влезе в контакт с повърхността, върху която сте
никога не шлайфайте със страничната повърхност на
оставили машината, при което можете да загубите контрол
режещата шайба. Режещите шайби за предназначени за
премахване на материал с ръба на шайбата. Страничното силово върху машината.
въздействие върху режещото тяло може да го счупи.
Не пускайте електрическата машина да работи докато
за избраната от вас режеща шайба винаги използвайте не я носите. При случаен контакт с облеклото въртящият се
повреден обтягащ фланец с правилен размер. Подходящият инструмент може да го захване и да се забие в тялото Ви.
фланец подпира режещата шайба и така намалява опасността от Почиствайте редовно шлицовете за провертение на
счупването ѝ.
електрическата машина. Духалката на мотора засмуква прах
в корпуса на машината, а насъбирането на метален прах може
външният диаметър и дебелината на използвания
да причини електрически опасности.
инструмент трябва да съответстват на размерите на
вашата електрическа машина. Инструментите с неподходящи Не работете с електрическата машина в близост до
размери не могат да се покрият достатъчно и да се контролират. запалими материали. Искрите могат да възпламенят тези
материали.
Режещата шайба, фланецът и другите принадлежности
трябва да паснат точно към шпиндела на вашата
Не използвайте такива инструменти, които трябва да се
електрическа машина. Инструментите, които не пасват
охлаждат с течности. Употребата на вода или на други течни
точно към шпиндела на електрическата машина, се въртят
охлаждащи средства може да доведе до токов удар.
неравномерно, вибрират силно и могат да доведат до загуба на
контрол.
Причини и съответни указания за безопасност:
Не използвайте повредени инструменти. Преди всяка употреба „Ритане“ на машината и съответни указания за
безопасност
проверявайте инструментите за изронване и пукнатини. Ако
„Ритането“ е внезапна реакция на машината вследствие
електрическата машина или някой от инструментите падне,
на закачил се или блокиран въртящ се инструмент, напр.
проверете дали са повредени или използвайте не повредени
инструменти. Когато вече сте проверили и поставили инструмента, шлайфаща шайба, шлайфащ диск, телена четка и др. Закачането
или блокирането води до внезапно спиране на въртящия се
излезте от зоната на въртене на инструмента (това се отнася и
за други хора, намиращи се наблизо) и пуснете електрическата инструмент. По този начин на мястото на блокиране машина се
машина да се върти една минута с най-високите си обороти.
ускорява неконтролирано срещу посоката на въртене на инструмента.
Повредените инструменти най-често се чупят точно в този период Ако напр. шлифовъчният диск се заклинва или блокира в инструмента,
на тестване.
ръбът, който влиза в инструмента, може да се заплете и по този
Носете лични предпазни средства. Според необходимостта начин да счупи шлифовъчния диск или да предизвика обратен удар.
Шлифовъчният диск се отправя или се отдалечава от обслужващото лице,
използвайте цяла лицева маска, маска за очите или
в зависимост от посоката на въртене на диска на блокираното място.
защитни очила. Ако е необходимо носете маска срещу
СПЕцИАлНИ уКАзАНИя зА бЕзоПАСНоСТ зА
уПоТРЕбА С дИАМАНТНА РЕжЕщА шАйбА
ÚÐÑÈ
113
Поради това шлифовъчните дискове могат също да се счупят.
Чрез взимането на подходящи предпазни мерки, както е описано по-долу,
той може да бъде предотвратен.
Хванете здраво машината и дръжте тялото и ръцете си в
такова положение, че да можете да поемете силата на „ритане“.
Винаги използвайте допълнителната ръкохватка, ако има такава, за
да имате възможно най-голям контрол върху силата на „ритане“ или
върху момента на реакция. Чрез подходящи мерки за безопасност
обслужващият персонал може да овладее силите на „ритане“ и на
реакция.
Никога не приближавайте ръцете си до въртящи се инструменти.
При „ритане“ въртящият се инструмент може да се окаже върху ръцете Ви.
Избягвайте тялото ви да се намира в тази зона, в която може да
се окаже електрическата машина при „ритане“. „Ритането“ измества
машината на мястото на блокиране в посока обратна на движението на
шлайфащата шайба.
Работете особено внимателно там, където има ъгли, остри
ръбове и др. Не допускайте инструментът да отскочи от
заготовката и да се заклеми. При ъгли и остри ръбове или ако отскочи
от заготовката, въртящият се инструмент често се заклемва. Това води до
загуба на контрол или до „ритане“.
Не използвайте верижен или назъбен режещ диск. Такива
инструменти често причиняват „ритане“ или загуба на контрол върху
електрическата машина.
Не допускайте блокиране или твърде силно притискане на
режещата шайба. Не правете прекалено дълбоки разрези.
Претоварването на режещата шайба повишава силите, които действат
върху нея, а с това и възможността от заклинване или блокиране, което от
своя страна води до „ритане“ или счупване на шлайфащото тяло.
Ако режещият диск се заклеми или искате да прекъснете работа,
изключете машината и я дръжте спокойно, докато шайбата
спре да се върти. Никога не се опитвайте да извадите от среза
режещия диск, докато още се върти, в противен случай може да
последва „ритане“. Установете и отстранете причината за заклемването.
Не включвайте машината, докато се намира в заготовката.
Изчакайте режещият диск да достигне пълните си обороти и
тогава внимателно продължете среза. В противен случай дискът
може да се закачи, да отскочи от заготовката или да „ритне“.
Когато режете плоскости или по-големи заготовки, ги опрете,
за да избегнете риск от „ритане“ при заклемване на режещата
шайба. Големите заготовки могат да се огънат от собственото си тегло.
Заготовката трябва да е подпряна на две места, а именно в близост до
среза и в края ѝ.
бъдете особено внимателни при изрязване на „джобове“ на
съществуващи стени или в други зони, където няма видимост.
При прерязване на газопроводи и водопроводи, електропроводи и други
обекти, режещият диск може да причини „ритане“.
ИзПолзвАНЕ По ПРЕдНАзНАЧЕНИЕ
Òîçè èáðîöèìåíòåí òðèîí çà ñòðîèòåëíè ìàòåðèàëè ìîæå äà
áúäå èçïîëçâàí çà ðçàíå íà äúðâî èëè âëàêíåñò öèìåíò ñ îñòðèå
çà öèðêóëð îæå äà áúäå èçïîëçâàí àëòåðíàòèâíî çà ðçàíå íà
êàìúê ñ äèàìàíòåí äèñê çà ðçàíå
Този уред може да се използва по предназначение само както
е посочено.
114
СЕ - дЕКлАРАцИя зА СЪоТвЕТСТвИЕ
Декларираме на собствена отговорност, че този продукт
съответства на следните стандарти или нормативни документи:
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
съобразно предписанията на директивите2006/42/EO, 2004/108/EO.
Winnenden, 2010-05-07
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Упълномощен за съставяне на техническата
документация
зАщИТА НА двИгАТЕля в зАвИСИМоСТ оТ
НАТовАРвАНЕТо
Да се свързва само към еднофазен променлив ток и само към
мрежово напрежение, посочено върху заводската табелка.
Възможно е и свързване към контакт, който не е от тип „шуко“,
понеже конструкцията е от защитен клас ІІ.
ПоддРЪжКА
Почиствайте само със суха кърпа. Някои почистващи препарати
повреждат пластмаса или други изолирани части. Поддържайте
уреда чист и сух, по него да няма масло и грес.
Да се използват само аксесоари на AEG и резервни части на.
Елементи, чията подмяна не е описана, да се дадат за подмяна в
сервиз на AEG (вижте брошурата „Гаранция и адреси на сервизи).
При необходимост можете да поискате за уреда от Вашия сервиз
или директно от AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany, чертеж за в случай на експлозия,
като посочите типа на машината и десетцифрения номер върху
заводската табелка.
СИМволИ
Преди пускане на уреда в действие моля прочетете
внимателно инструкцията за използване.
Да се носи подходяща прахозащитна маска.
При работа с машината винаги носете предпазни
очила.
Преди всякакви работи по машината извадете
щепсела от контакта.
Аксесоари - Не се съдържат в обема на доставката,
препоръчвано допълнение от програмата за
аксесоари.
Не изхвърляйте електроинструменти при битовите
отпадъци! Съобразно Европейска директива
2002/96/ЕО за стари електрически и електронни
уреди и нейното реализиране в националното
законодателство изхабените електроинструменти
трябва да се събират отделно и да се предават в
пункт за екологосъобразно рециклиране.
ТЕХНИЧКИ ПодАТоцИ
mBS 30 turbo
Определен внес
Брзина без оптоварување
Сечило на пила дијаметар х дијаметар на отвор
Дијамантска разделна плоча-ø x бушење-ø
Длабочина на сечење при 90о
Длабочина на сечење при 45о
Тежина без кабел
Пила за цемент со влакнести примеси
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
Информација за бучавата/вибрациите
Измерените вредности се одредени согласно стандардот EN 60 745.
A-оценетото ниво на бучава на апаратот типично изнесува:
Ниво на звучен притисок (K = 3 dB(A))
94 dB(A)
105 dB(A)
Ниво на јачина на звук (K = 3 dB(A))
Носте штитник за уши.
Вкупни вибрациски вредности (векторски збир на трите насоки)
пресметани согласно EN 60745.
Вибрациска емисиона вредност ah
Дрво:
3,7 m/s2
Несигурност К =
1,5 m/s2
Сечење на камен:
4,5 m/s2
Несигурност К =
1,5 m/s2
ПРЕдуПРЕдувАЊЕ
Нивото на осцилација наведено во овие инструкции е измерено во согласност со мерните постапки нормирани во EN 60745 и
може да биде употребено за меѓусебна споредба на електро-алати. Ова ниво може да се употреби и за привремена проценка на
оптоварувањето на осцилацијата. Наведеното ниво на осцилација ги репрезентира главните намени на електро-алатот. Но, доколку
електро-алатот се употребува за други намени, со отстапувачки додатоци или со несоодветно одржување, нивото на осцилација
може да отстапи. Тоа може значително да го зголеми оптоварувањето на осцилацијата за време на целиот работен период. За
прецизна проценка на оптоварувањето на осцилацијата предвид треба да бидат земени и времињата, во коишто апаратот е
исклучен или работи, но фактички не се употребува. Тоа може значително да го намали оптоварувањето на осцилацијата за време на
целиот работен период. Утврдете дополнителни безбедносни мерки за заштита на операторот од влијанието на осцилациите, како
на пример: одржување на електро-алатот и на додатоци кон електро-алатот, одржување топли раце, организација на работните
процеси.
ПРЕдуПРЕдувАЊЕ! Прочитајте ги сите безбедносни
упатства и инструкции. Заборавање на почитувањето на
безбедносните упатства и инструкции можат да предизвикаат
електричен удар, пожар и/или тешки повреди.
Сочувајте ги сите безбедносни упатства и инструкции за
во иднина.
уПАТСТво зА уПоТРЕбА
Носете штитник за уши. Изложеноста на бука може да предизвика
губење на слухот.
Прашината која се крева при работа со овој алат може да биде штетна
по здравјето и затоа не го изложувајте го телото. Користете систем за
апсорпција на прашината и носете соодветна заштитна маска. Одстранете
ја целосно наталожената прашина пр: со правосмукалка.
Уредите кои се користат на многу различни локации вклучувајки и
отворен простор мора да бидат поврзани за струја преку направата за
поврзување (FI, RCD, PRCD).
Секогаш кога преземате активности врз машината исклучете го кабелот
од струјата.
Вклучувањето на кабелот во струја се прави исклучиво машината е
исклучена.
Чувајте го кабелот за напојување подалеку од работната површина.
Секогаш водете го кабелот позади вас.
Пред употреба проверете ја машината, кабелот и приклучокот од било
какви оштетувања или замор на материјалот. Поправките треба да бидат
спроведувани исклучиво од овластени сервисери.
Не користете орудија за употрба кои што не одговараат на пропишаните
параметри наведени во овој прирачник за употреба.
Не го фиксирајте прекинувачот во позиција он-вклучено кога ја користите
пилата држејжи ја со рака.
СПЕцИјАлНИ НАПоМЕНИ зА бЕзбЕдНоСТ зА
уПоТРЕбАТА Со цИРКулАР
Постапка на пилење
опасност: држете ги рацете настрана од зоната на
сечење. држете ја другата рака на помошната рачка или
куќиштето на моторот. Доколку пилата ја држите со двете
раце, не можете да се пресечете од сечилото.
Не посегајте под обработуваното парче. Заштитата не може
да Ве заштити од сечилото под обработуваното парче.
Прилагодете ја длабочината на засекот во зависност од
густината на обработуваното парче. Нешто помалку од цел
забец од сечилото треба да биде видлив под работното парче.
Никогаш не го држете парчето кое се обработува со раце
или преку нога. обезбедете го на стабилна површина.
Важно е соодветно да ја потпирате работата како би ја
минимизирале телесната изложеност, виткањето на сечилото
или губењето контрола.
држете го електричниот алат за издадените површини
при изведување на операции при кои алатот за сечење
можат да дојдат во контакт со скриени жици. Контакт со
жица под напон исто така ќе направи проводници од металните
делови и оној кој ракува со алатот ќе доживее струен удар.
При ракување со рачна пила користете бариера или
водилка под прав агол. Ова ја подобрува прецизноста на
115
бидете екстремно претпазливи при рез со забодување во
резот и го намалува ризикот од свиткување на сечилото.
Секогаш користете сечила со соодветна големина и форма постоечки ѕидови или други армирани површини.
(дијамантски наспроти кружни) или крунски пили. Сечила
кои не одговараат на монтираниот хардвер на пилата ќе се движат Функција на долниот заштитен поклопец
неправилно предизвикувајќи губење на контролата.
Провререте ја долната заштита дали е соодветно
Никогаш не користете оштетени или несоодветни средства затворена пред секоја употреба. Не работете со пилата
за чистење или ... Тие средства и... Се специјално наменети
доколку долната заштита не се движи слободно и не
за вашата пила, за оптимални перформанси и сигурност при
се затвора моментално. Никогаш не ја затегнувајте
користењето.
ниту врзувајте долната заштита во отворена позиција.
Доколку пилата падне ненамерно, долната заштита може да се
Причини и начин на спречување на повратен ефект.
свитка. Кренете ја долната заштита со повлекување на рачката и
повратниот ефект е ненадејна реакција при откршување,
осигурете се дека се движи слободно не допирајќи до сечилото
свиткување или изместување на сечилото, и предизвикува
или било кој друг дел под било кој агол и длабочина на засек.
неконтролираното сечило од пилата да се крене и да излезе од
Проверете го функционирањето на федерот на долната
обработуваното парче кон оној кој работи.
кога сечилото е откршено или цврсто завиткано од ...затворањето, заштита. доколку заштитата и федерот не се отвораат
запците на сечилото и реакцијата на моторот ја турка брзо назад соодветно, мора пред употреба да бидат сервисирани.
Долната заштита може да функционира тромо поради
кон оној кој работи со неа.
оштетените делови, лепливи остатоци или насобрани делчиња.
доколку сечилото се извитка или се измести во сечењето, забецот
долната заштита треба да биде рачно повлечена само
на надворешниот раб на сечилото може да се зарие во горната
површина на дрвото правејќи сечилото да излезе од лежиште и да при специјални резови како ,,резови со забодување,,
или ,,сложени резови,,. Кренете ја долната заштита со
скокне кон оној кој работи.
повлекување на рачката веднаш штом сечилото влезе во
Повратниот ефект е резултат на неправилна употреба на пилата материјалот, долната заштита мора да биде отпуштена.
и/или некоректни работни процедури или услови и може да биде При секое друго сечење, долната заштита мора да работи
избегнат со превземање на соодветни претпазливи постапки
автоматски.
наведени подолу.
Секогаш гледајте долната заштита да го покрива
држете цврсто со двете раце кои се поставени да пружат сечилото пред пилата да ја спуштите на маса или под.
отпор при повратен удар. Поставете го вашето тело од било Незаштитено лизгање на сечилото ќе предизвика пилата да
која страна на сечилото, но не во негова линија. Повратниот тргне наназад, сечејќи се што ќе се најде на патот. Бидете свесни
удар може да предизвика пилата да потскокне наназад, но
за потребното време за кое сечилото престанува да работи, по
јачината на повратниот удар може да биде контролирана
ослободувањето на прекинувачот.
од операторот доколку се преземени соодветни мерки на
претпазливост.
СПЕцИјАлНИ НАПоМЕНИ зА бЕзбЕдНоСТ зА
Кога сечилото се свиткало, или прекин на сечењето од
уПоТРЕбА Со дИјАМАНТНА РАздЕлНА ПлоЧА
било која причина, ослободете го прекинувачот и држете
го ножот во материјалот без да делувате, се додека не
ПРЕдуПРЕдувАЊЕ! Прочитајте ги сите безбедносни
дојде до потполно запирање на сечилото. Никогаш не
упатства и инструкции. Заборавање на почитувањето на
се обидувајте да ја тргнете пилата или да ја повлечете
наназед додека сечилото се движи или може да се појави безбедносните упатства и инструкции можат да предизвикаат
повратен удар. Испитајте ги и преземете корективни чекори за електричен удар, пожар и/или тешки повреди. Сочувајте ги
сите безбедносни упатства и инструкции за во иднина.
да ја елиминирате причината за свиткување на сечилото.
употребете го електро-орудието само со заштитниот
По рестартирање на пилата во обарботуваното парче,
центрирајте го сечилото на пилата во крвината и проверете поклопец кој е дел од пратката. заштитниот поклопец
мора да биде уредно нанесен на електро-орудието и да
запците на пилата да не се навлезени во материјалот.
Доколку сечилото на пилата е свиткано, може да тргне нагоре или биде подесен така што ќе се постигне највисока мерка
на безбедност односно најмалиот дел од разделната
да излезе од обработуваното парче, кога таа ќе се стартува.
Потпирајте ги големите панели како би го минимизирале плоча да покажува отворено према лицето кое што го
опслужува. Заштитниот поклопец треба да го заштити лицето
ризикот од свиткување на сечилото и повратен удар.
кое што ракува со ова од парчиња кои што би се скршиле и од
Големите панели имаат тенденција да се свиткаат под сопствената случаен контакт со разделната плоча.
тежина. Мора да биде поставена потпора под панелот од двете
страни, блиску до линијата на сечење и блиску до работ на панелот. Употребувајте само дијамантски дискови за
сечење за вашиот електро-алат. Безбедната
Не користете отапени или оштетени сечила. Ненаострните употреба не е загарантирана само доколку
или не соодветно поставените сечила создаваат остра кривина
можете да го прицврстите додатокот на вашиот
која предизвикува интензивно триење, виткање на сечилото и
електро-алат.
повратен удар.
бројот на вртежи на алатот, којшто се употребува, мора
длабочината на сечилото и прилагодливиот заклучувач на да биде нај-малку толку висок како и бројот на вртежите
рачката мора да биде стегнат и обезбеден пред да се сече. на вашиот електро-алат. Додатокот, којтшто се врти побрзу,
Доколку се промени подесувањето за време на сечењето може да може да се скриша и да излета.
дојде со свиткување иповратен удар.
дијамантски разделни плочи смеат да бидат употребени
116
само за препорачаните случаеви на употреба. На пр.
никогаш со страничната површина на разделната плоча
немојте да стругате. Разделните плочи се одредени со кантата
на плочата за однесување на матеирјалот. Страничното дејствие
на сила на ова тело за стругање може да ги скриши.
Секогаш употребувајте исклучиво неоштетени фланшови
за затегнување во исправната вечичина за разделната
плоча која што е избрана од вас. Соодветните фланшови ја
потпираат разделната плоча и со тоа ја намалуваат опасноста од
кршење на разделните плочи.
Надворешниот пресек и дебелината на орудијата кои
што се применуваат мора да соодветствуваат со мерните
информации на вашето електро-орудие. Погрешно
измерени орудија за употреба не можат во доволна мерка да
бидат заштитени или контролирани.
Разделни плочи, фланшови или други делови од
опремата мора да одговаат точно на вретеното за
брусење на вашето електро-орудие. Орудија за примена кои
што не одговараат точно на вретеното за брусење на електроорудието, нерамномерно се вртат, многу силно вибрираат и
можат да доведат до губење на контролата.
Не употребувајте оштетени орудија за примена. Пред секоја
употреба контролирајте ги орудијата кои што ги применувате
дали се оштетени или напукнати. Ако електро-орудието или
орудието кое што го употребувате падне, проверете, дали е
оштетено или употребите неоштетено орудие за примена. Кога ќе
го исконтролирате орудието кое што се применува и употребено,
држете се Вие како и лица кои што се наоѓаат во близина
настрана од нивото на ротирачкото орудие кое што се применува
и оставете го електро-орудието да се врти минута време на
највисок степен на обрти. Оштетените орудија за употреба
најчесто во ваквото тест-време ќе се скршат.
Носете лична заштитна опрема. во зависност од видот
на работата носете целосна заштита за лицето, заштита
за очите или заштитни очила. Доколку е прикладно, носете
маска против прав, заштита за ушите, заштитни ракавици или
специјална престилка која што ќе ги држи настрана ситните
струготини или материјални парчиња. Очите би требале да бидат
заштитени од страни тела кои што летаат наоколу а кои што
настануваат при најразличните видови употреба. Маската против
прав или маската за заштита на дишењето при употребата
мора да го филтрира правот кој што се создава. Ако сте долго
изложени на силна бука, би можеле да изгубите од слушниот
капацитет.
Кај други лица обратете внимание на безбедно
растојание кон вашето подрачје на работење. Секој кој
што влегува во работното подрачје мора да носи лична
заштитна опрема. Делови од парчето кое што се работи или
скршено орудие кое што се употребува може да летне и да
предизвика повреди и вон директното подрачје на изведување
на работите.
држете го електричниот алат за издадените површини
при изведување на операции при кои алатот за сечење
можат да дојдат во контакт со скриени жици или
сопствениот гајтан. Контакт со жица под напон исто така ќе
направи проводници од металните делови и оној кој ракува со
алатот ќе доживее струен удар.
држете го мрежниот кабел понастрана од орудија за
примена кои што се вртат. Ако ја изгубите контролата врз
апаратот, мрежниот кабел може да биде прекинат или зафатен
и Вашата рака или дланка би можела да се најде во вртечкото
орудие за примена.
Никогаш не го оставајте електро-орудието ако орудието
за применување не е дојдено во потполно мирување.
Орудието за примена кое што се врти може да дојде во контакт
со подлогата за оставање со што би можеле да ја изгубите
контролата врз електро-орудието.
Не го оставајте електро-орудието да работи додека го
носите. Вашата облека би можела преку случаен контакт со
вртечкото орудие кое што го употребувате да бида зафатена
и орудието кое што го употребувате би можело да го пробуши
Вашето тело.
Редовно чистете ги отворите за вентилација на вашето
електро-орудие. Моторниот вентилатор повлекува прав
во куќиштето и силно собирање на метален прав може да
предизвика електрични опасностиe.
Не го употребувајте електро-орудието во близина на
запаливи материјали. Искрите би можеле да ги запалат овие
материјали.
Не употребувајте орудија за примена, кои што изискуваат
течни средства за ладење. Употребата на вода или други
течни средства за ладење може да доведат до електричен удар.
Причини и соодветни напомени за безбедност
Повратен удар и соодветни напомени за безбедност
Повратен удар е ненадејната реакција како последица на
вртечкото орудие за примена кое што се заглавува или
блокира, како плоча за стругање, тањир за стругање, жичана
четка итн. Заглавувањето или блокирањето доведува до нагло
стопирање на ротирачкото орудие за примена. Со тоа се забрзува
неконтролирано електро-орудие наспроти правецот на вртење
на орудието за примена на местото на блокирање.
Доколку на пример дискот за мазнење заглавува или блокира
во предметот што се обработува, можно е работ на дискот за
мазнење, којтшто навлегува во предметот што се обработува,
да се закачи, со што дискот може да излета или да предизвика
повратен удар. Во тој случај дискот за мазнење се движи во
насока кон операторот или се оддалечува од него, зависно од
насоката на вртење на дискот на местото на блокадата. Исто така,
притоа дисковите за мазнење можат и да се скршат.
Повратниот ефект е резултат на неправилна употреба на пилата
и/или некоректни работни процедури или услови и може да биде
избегнат со превземање на соодветни претпазливи постапки
наведени подолу.
добро држете го електро-орудието и телото и рацете
ставете ги во позиција, во која што би можеле да ја
исконтролирате силината на повратните удари. Секогаш
употребувајте ја дополнителната рачка, доколку има таква, за
секогаш да ја имате најголемата возможна контрола над силите
на повратните удари или реакционите моменти во случаевите на
високи свртувања. Корисникот со соодветни безбедносни мерки
може да ги совлада силите на повратните удари и реакционите
сили.
вашите раце никогаш нека не дојдат во близина на
вртечки орудија кои што се применуваат. Во случај на
повратен удар орудието би можело да се придвижи преку
Вашата дланка или рака.
Со вашето тело избегнувајте го подрачјето во кое што
електро-орудието во случај на повратен удар ќе се движи.
Повратниот удар го тера електро-орудието во правец спротивен
од движењето на плочата за стругање на местото на блокирање .
Посебно внимателно работите во подрачјето на агли,
остри канти итн. Спречете, орудието за употреба да се
одбие од парчето кое што се работи или да се залави.
117
Ротирачкото орудие за употреба при агли, остри канти или кога
се одбива, е склоно кон тоа да се заглавува. Тоа предизвикува
губење на контролата или повратен ударo.
Не употребувајте лист за пилење со ланци или запчаници.
Таквите орудија за примена честопати предизвикуваат повратен
удар или губење на котролата врз електро-орудието.
Избегнувајте блокирање на разделната плоча или
премногу голем притисок на притиснување. Не
изведувајте предлабоки засеци. Преоптоварување на
разделната плоча ја зголемува нејзината сопствена оптовареност
и склоноста кон закантување или блокирање и со тоа ја
зголемува можноста од повратен удар или пак кршење на делот
за стругање.
доколку разделната плоча се заглави или вие ја
прекинете работата, исклучете го апаратот и држете
го мирно, додека плочата сосема не застане. Никогаш
немојте да се обидете, разделна плоча која што сé уште
работи, да ја извлечете од засекот, затоа што во тој случај
може да дојде до повратен удар. Испитајте и поправете ја
причината за заглавувањето.
Не го вклучувајте електро-орудието повторно, додека тоа
се наоѓа во парчето кое што се обработува. оставете ја
разделната плоча прво да го постигне својот максимален
број на обрти, пред внимателно да продолжите со
засекот. Во спротивно плочата може да се заглави, да отскокне
од парчето кое што се обработува или да предизвика повратен
удар.
Потпрете плочи или големи делови за работа, за да го
избегнете ризикот од повратен удар предизвикан од
приклештена разделна плоча. Големи делови за обработка
можат да се превиткаат под својата сопствена тежина. Парчето
за обработување мора да биде потпрено од двете страни и тоа
како во близина на разделниот засек така и на кантот.
бидете посебно внимателни кај таканаречени „џепести
засеци„ во постоечки ѕидови или други подрачја кај кои
што не постои увид. Разделната плоча која што навлегува, при
сечење на водови на гас или вода, на струја или на други објекти,
може да предизвика повратен удар.
СПЕцИФИцИРАНИ уСловИ НА уПоТРЕбА
Îâàà ïèëà çà öåìåíò ñî âëàêíåñòè ïðèìåñè ìîæå äà ñå êîðèñòè
çà ñå÷åå äðâî èëè öåìåíò ñî âëàêíåñòè ïðèìåñè ñî ïîìî íà
öèðêóëàð àêî àëòåðíàòèâà, ìîæå äà ñå êîðèñòè çà ñå÷åå êàìåí
ñî ïîìî íà äèàìàíòñêî òðêàëî
Не го користете овој производ на било кој друг начин освен
пропишаниот за нормална употреба.
Еу-дЕКлАРАцИјА зА СообРАзНоСТ
Ние во целосна одговорност изјавуваме дека овој производ е во
сообразност со следните стандарди и стандардизирани документи.
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, и е
во согласност со прописите 2006/42/EC, 2004/108/EC.
Winnenden, 2010-05-07
118
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Ополномоштен за составување на техничката
документација.
глАвНИ вРСКИ
Да се спои само за една фаза АС коло и само на главниот напон
наведен на плочката. Можно е исто така и поврзување на
приклучок без заземјување доколку изведбата соодветствува на
безбедност од 2 класа.
одРжувАЊЕ
Чистете го само со сува крпа. Некои средства за шистење и
раствори се штетени за пластичните и дргите изолирани делови.
Одржувајте ја неговата рачкачиста, сува и незамастена.
Користете само AEG додатоци и резервни делови. Доколку
некои од компонентите кои не се опишани треба да бидат
заменети, Ве молиме контактирајте ги сервисните агенти на AEG
(консултирајте ја листата на адреси).
Доколку е потребно можно е да биде набавен детален приказ на
алатот. Ве молиме наведете го бројот на артиклот како и типот
на машина кој е отпечатен на етикетата и порачајте ја скицата
кај локалниот застапник или директно кај: AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.
СИМболИ
Ве молиме пред да ја стартувате машината обрнете
внимание на упатствата за употреба.
Не ја вдишувајте. Носете соодветна заштитна маска.
Секогаш при користење на машината носете
ракавици.
Секогаш пред спроведување на каков и да е зафат
врз машината исклучете го кабелот од приклучокот.
Дополнителна опрема - Не е вклучена во
стандардната, а достапна е како додаток.
Не ги фрлајте електричните апарати заедно со
другиот домашен отпад! Европска регулатива
2002/96/EC за одлагање на електична и електронска
опрема и се применува согласно националните
закони. Елекричните апарати кои го достигнале
крајот на својот животен век мора да бидат одвоено
собрани и вратени во соодветна рециклажна
установа.
DAte tehNICe
mBS 30 turbo
Putere nominală de ieşire
Viteza la mers în gol
Diametru lamă x diametru orificiu
ø disc de diamant x ø alezajului
Adâncime de tăiere la 90°
Adâncime de tăiere la 45°
Greutate fără cablu
ferestrău pentru fibrociment
1010 W
9250 min -1
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
Informaţie privind zgomotul/vibraţiile
Valori măsurate determinate conform EN 60 745.
Nivelul de zgomot evaluat cu A al aparatului este tipic de:
Nivelul presiunii sonore (K = 3 dB(A))
94 dB(A)
Nivelul sunetului (K = 3 dB(A))
105 dB(A)
Purtaţi căşti de protecţie
Valorile totale de oscilaţie (suma vectorială pe trei direcţii) determinate
conform normei EN 60745.
Valoarea emisiei de oscilaţii ah
Tăiere de lemn:
3,7 m/s2
Nesiguranţă K =
1,5 m/s2
Tăiere piatră:
4,5 m/s2
Nesiguranţă K =
1,5 m/s2
AVeRtISmeNt
Gradul de oscilaţie indicat în prezentele instrucţiuni a fost măsurat în conformitate cu o procedură de măsurare normată prin norma EN 60745
şi poate fi folosit pentru a compara unelte electrice între ele. El se pretează şi pentru o evaluare provizorie a solicitării la oscilaţii. Gradul
de oscilaţie indicat reprezintă aplicaţiile principale ale uneltelor electrice. În cazul în care însă uneltele electrice au fost folosite pentru alte
aplicaţii, ori au fost folosite unelte de muncă diferite ori acestea nu au fost supuse unei suficiente inspecţii de întreţinere, gradul de oscilaţie
poate fi diferit. Acest fapt poate duce la o creştere netă a solicitărilor la oscilaţii dealungul întregii perioade de lucru.În scopul unei evaluări
exacte a solicitării la oscilaţii, urmează să fie luate în consideraţie şi perioadele de timp în care aparatul a fost oprit ori funcţionează dar, în
realitate, el nu este folosit în mod practic. Acest fapt poate duce la o reducere netă a solicitărilor la oscilaţii dealungul întregii perioade de
lucru.Stabiliţi măsuri de siguranţă suplimenare în scopul protecţiei utilizatorului de efectele oscilaţiilor, de exemplu: inspecţie de întreţinere a
uneltelor electrice şi a celor de muncă, păstrarea caldă a mâinilor, organizarea proceselor de muncă.
AVeRtISmeNt! Citiţi toate avizele de siguranţă şi
indicaţiile, chiar şi cele din borşura alăturată. Nerespectarea
indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca
electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în
vederea utilizărilor viitoare.
INStRuCŢIuNI De SeCuRItAte
Purtaţi aparatoare de urechi. expunerea la zgomot poate
produce pierderea auzului.
Praful care apare când se lucrează cu această sculă poate fi dăunător
sănătăţii şi prin urmare nu trebuie să atingă corpul. Utilizaţi un sistem
de absorbţie a prafului şi purtaţi o mască de protecţie împotriva
prafului. Îndepărtaţi cu grijă praful depozitat , de ex. cu un aspirator.
Aparatele utilizate în multe locaţii diferite inclusiv în aer liber
trebuie conectate printr-un disjunctor (FI, RCD, PRCD) care previne
comutarea.
Întotdeauna scoateţi stecarul din priza înainte de a efectua intervenţii
la maşină.
Conectaţi la reţea numai când maşina este oprită.
Pastraţi cablul de alimentare la o distanţă de aria de lucru a maşinii.
Întotdeauna ţineţi cablul în spatele dvs.
Înainte de utilizare verificaţi maşina, cablul şi stecarul pentru orice
defecţiuni sau uzură a materialului. Reparaţiile trebuie efectuate
numai de către agenţii de service autorizaţi.
Nu utilizaţi accesorii de lucru care nu corespund datelor oferite în
prezentele Instrucţiuni de utilizare.
Nu fixaţi comutatorul pornire / oprire în poziţia “pornit” când se
utilizează ferăstrăul de mână.
INDICAŢII SPeCIALe De SIguRANŢă PeNtRu
utILIZAReA Cu PâNZă De CIRCuLAR
Procedura de tăiere
PeRICoL: Ţineţi mâinile departe de zona de tăiere şi de
pânza de ferăstrău. Cea de-a doua mână ţineţi-o pe mânerul
suplimentar sau pe carcasa motorului. Dacă ţineţi ferăstrăul
circular cu ambele mâini, pânza de ferăstrău nu le poate răni.
Nu introduceţi mâna sub piesa de lucru. Apărătoarea nu vă
poate proteja sub piesa de lucru.
Adaptaţi adâncimea de tăiere la grosimea piesei de lucru. Sub
piesa de lucru ar trebui să se vadă mai puţin de înălţimea întreagă a
unui dinte.
Nu ţineţi niciodată în mână sau pe picior piesa de lucru.
Asiguraţi piesa de lucru pe o platformă stabilă. este
important ca piesa de lucru să fie bine fixată pentru a reduce
la minimum pericolul de contact corporal, blocare a pânzei
de ferăstrău sau de pierdere a controlului. Ţineţi aparatul de
mânerele izolate când executaţi lucrări la care scula tăietoare
poate nimeri peste conductori electrici ascunşi. Intrarea în
contact a sculei tăietoare cu o linie electrică prin care circulă curent
poate pune sub tensiune şi componente metalice ale aparatului şi să
ducă la electrocutare.
Romănia
119
Ro
Ro
La tăierea longitudinală folosiţi întotdeauna un opritor sau
un limitator paralel pentru margini. Acesta sporeşte precizia de
tăiere şi diminuează posibilitatea blocării pânzei de ferăstrău.
folosiţi întotdeana pânze de ferăstrău de mărime
corespunzătoare şi cu orificiu de prindere adecvat (de ex în
formă de stea sau rotund). Pânzele de ferăstrău care nu se
potrivesc elementelor de montaj ale ferăstrăului, se vor roti
excentric şi vor duce la pierderea controlului.
Nu folosiţi niciodată şaibe suport sau şuruburi deteriorate
sau greşite pentru pânzele de ferăstrău. şaibele suport
şi şuruburile pentru pânzele de ferăstrău au fost special
construite pentru ferăstrăul dv., în vederea atingerii unor
performanţe şi a unei siguranţe optime în exploatare.
Cauzele şi evitarea unui recul:
- reculul este o reacţie bruscă provocată de o pânză de ferăstrău
înţepenită, blocată sau aliniată greşit, care face ca un ferăstrău
necontrolat să se ridice şi să iasă afară din piesa de lucru deplasânduse în direcţia operatorului;
-- dacă pânza de ferăstrău se agaţă sau se înţepeneşte în făgaşul de
tăiere, ea se blochează iar puterea motorului aruncă maşina înapoi, în
direcţia operatorului;
- dacă pânza de ferăstrău se răsuceşte sau se aliniază greşit în
tăietură, dinţii muchiei posterioare a pânze de ferărstrău se apot
agăţa în suprafaţa piesei de lucru, ceea ce face ca pânza de ferăstrău
să iasă afară din făgaşul de tăiere iar ferăstrăul să sară înapoi, în
direcţia operatorului.
Reculul este consecinţa utilizării greşite sau defectuoase a
ferăstrăului. El poate fi împiedicat prin măsuri de prevedere adecvate,
conform celor descrise în cele ce urmează.
Apucaţi întotdeauna strâns ferăstrăul cu ambele mâini şi
aduceţi-vă braţele într-o poziţie, în care să reziste forţelor de
recul. Staţi întotdeauna lateral faţă de pânza de ferăstrău,
nu aduceţi niciodată pânza de ferăstrău pe aceeaşi linie cu
corpul dv. În caz de recul ferăstrăul circular poate sări înapoi,
însă operatorul are posbilitatea de a stăpâni forţele de recul
dacă au fost adoptate măsuri adecvate.
Dacă pânza de ferăstrău se înţepeneşte sau dacă tăierea este
întreruptă dintr-un anumit motiv, eliberaţi întrerupătorul
pornit-oprit şi lăsaţi ferăstrăul nemişcat în materialul de
prelucrat, până când pânza de ferăstrău se opreşte complet.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi ferăstrăul dn material
sau să-l trageţi înapoi, atât timp cât pânza de ferăstrău se
mai mişcă sau cât mai există încă riscul producerii de recul.
găsiţi cauza înţepenirii pânzei de ferăstrău şi înlăturaţi-o prn
măsuri adecvate.
Atunci când dorţi să reporniţi ferăstrăul rămas în piesa de
lucru, centraţi pânza de ferăstrău în făgaşul de tăiere şi
verificaţi dacă dinţii acesteia nu sunt agăţaţi în piesa de
lucru. Dacă pânza de ferăstrău este înţepenită, ea poate ieşi
afară din piesa de lucru sau provoca un recul la repornirea
ferăstrăului.
Sprijiniţi plăcile mari pentru a diminua riscul unui recul
provocat de o pânză de ferăstrău înţepenită. Plăcile mari se
pot îndoi sub propria lor greutate. Plăcile trebuie sprijinite
pe ambele laturi, atât în apropierea făgaşului de tăiere cât
şi la margine.
Nu folosiţi pânze de ferăstrău tocite sau deteriorate. Pânzele
de ferăstrău cu dinţii tociţi sau aliniaţi greşit produc, din cauza
Romănia
120
făgaşului de tăiere prea îngust, o frecare crescută, înţepenirea pânzei
de ferăstrău şi recul.
Înainte de tăiere fixaţi prin strângere dispozitivele de reglare
a adâncimii şi unghiului de tăiere. Dacă în timpul tăieriii
reglajele se modifică, pânza de ferăstrău se poate înţepeni şi provoca
apariţia reculului.
fiţi foarte precauţi atunci când executaţi o tăiere cu
penetrare directă în material într—un sector ascuns, de ex.
într-un perete. Pânza de ferăstrău care pătrunde în perete se poate
bloca în obiecte ascunse şi provoca recul.
Funcţia capacului de protecţie inferior
Înante de fiecare întrebuinţare, verificaţi dacă apărătoarea
inferioară nu se poate mişca liber şi dacă nu se închide
instantaneu. Nu fixaţi şi nu legaţi niciodată apărătoarea
inferioară în poziţie deschisă. Dacă ferăstrăul cade
accidental pe jos, apărătoarea inferioară se poate îndoi.
Deschideţi apărătoarea inferioară cu maneta de retragere şi
asiguraţi-vă că se poate mişca liber şi că în toate unghiurile şi
adâncimile de tăiere nu atinge nici pânza de ferăstrău şi nici
celelalte componente.
Verificaţi funcţionarea arcului apărătoarei inferioare. Înainte
de întrebuinţare întreţineţi maşina în caz că apărătoarea
inferioară şi arcul nu lucrează impecabil. Componentele
deterioate, depunerile vâscoase sau aglomerările de aşchii
duc la acţiunea lentă a apărătoarei inferioare.
Deschideţi manual apărătoarea inferioară numai în cazul
operaţiilor speciale de tăiere ca „tăieri cu penetrare directă
în material şi tăieri unghiulare“. Deschideţi apărătoarea
inferioară cu maneta de retragere şi eliberaţi-o, de îndată
ce pânza de ferăstrău a pătruns în piesa de lucru. La toate
celelalte lucrări de tăiere apărătoarea inferioară trebuie să
funţoneze automat.
Nu puneţi ferăstrăul pe bancul de lucru sau pe podea, fără
ca apărătoarea inferioară să acopere pânza de ferăstrău.
o pânză de ferăstrău neprotejată, care se mai învârte din
inerţie, mişcă ferăstrăul în sens contrar direcţiei de tăiere
şi taie tot ce îi stă în cale. Respectaţi timpul de oprire al
ferăstrăului.
Montarea unor discuri abrazive este interzisă!
INDICAŢII De SIguRANŢă SPeCIALe PeNtRu
utILIZAReA Cu DISC De tăIeRe De DIAmANt
AVeRtISmeNt! Citiţi toate avizele de siguranţă şi indicaţiile,
chiar şi cele din borşura alăturată. Nerespectarea indicaţiilor de
avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca electrocutare, incendii
şi/sau răniri grave. Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi
instrucţiunile în vederea utilizărilor viitoare.
utilizaţi aparatul numai cu capacul de protecţie livrat.
Capacul de protecţie trebuie să fie ataşat şi reglat pe aparat,
astfel încât să se obţină o siguranţă cât mai amplă, adică
partea descoperită cea mai mică a discului să fie orientată
spre operator. Capacul de protecţie are rolul de a proteja operatorul
faţă de bucăţile rupte de material sau faţă de contactul accidental
cu discul.
Întrebuinţaţi numai discuri abrazive cu diamant pentru
aparatele electrice. Numai posibilitatea fixării accesoriilor în
aparatul electric, nu garantează întrebuinţatea sigură a acestora.
Numărul de rotaţii admis pentru elementele de montat în
aparat, trebuie să fie la fel de mare ca numărul de rotaţii
înscris pe acesta. O rotire mai rapidă decît cea admisă le poate
sparge sau azvîrli din aparat.
Discurile de diamant trebuie utilizate doar la lucrările
recomandate. De exemplu, nu şlefuiţi niciodată nu suprafaţa
laterală a unui disc. Discurile sunt destinate tăierii de materiale cu
ajutorul muchiei sale. Acţiunea unor forţe pe suprafaţa laterală poate
provoca ruperea acestuia.
utilizaţi întotdeauna flanşe pentru aşchii nedeteriorate, de
dimensiune corectă pentru discul ales de dumneavoastră.
Flanşele adecvate sprijină discul şi reduc astfel pericolul ruperii
acestuia.
Diametrul exterior şi grosimea accesoriului de lucru
utilizat trebuie să corespundă dimensiunilor specificate ale
aparatului dumneavoastră. Accesorile de lucru măsurate greşit nu
pot fi acoperite sau controlate suficient de bine.
Discurile, flanşele sau alte accesorii care nu se potrivesc
exact pe arborele sculei dumneavoastră electrice, se rotesc
neregulat, vibrează foarte puternic şi se poate ajunge la
pierderea controlului asupra sculei.
Nu utilizaţi accesorii de lucru deteriorate. Înainte de fiecare utilizare,
verificaţi dacă accesoriul de lucru prezintă ciobituri sau fisuri. Dacă
aparatul electric sau accesoriul de lucru folosit au căzut jos, verificaţi
dacă au fost deteriorate sau utilizaţi accesorii de lucru nedeteriorate.
Dacă aţi verificat şi fixat accesoriul de lucru, dumneavoastră şi
persoanele din apropiere trebuie să menţineţi distanţa faţă de
planul de rotaţie al acestuia şi lăsaţi aparatul să meargă la turaţie
maximă timp de un minut. Cele mai multe dintre accesoriile de lucru
deteriorate se rup în timpul acestui interval.
Purtaţi echipament de protecţie personal. În funcţie de
lucrare, purtaţi mască de protecţie pe toată faţa, protecţie
pentru ochi sau ochelari de protecţie. În măsura în care este
necesar, purtaţi mască de praf, antifoane, mănuşi de protecţie sau un
şorţ special care vă protejează faţă de particulele mici de material.
Ochii trebuie protejaţi împotriva bucăţilor azvârlite prin aer, care
apar la unele lucrări. Masca de praf sau pentru respiraţie filtrează
praful generat la respectiva lucrare. Dacă sunteţi expus mult timp
zgomotului intens, puteţi să vă pierdeţi auzul.
Alte persoane aflate în preajmă trebuie să menţină o
distanţă de siguranţă faţă de zona de lucru. oricine intră
în perimetrul de lucru trebuie să poarte îmbrăcăminte de
protecţie. Bucăţile de material desprinse din piesă sau accesoriile
de lucru rupte pot fi proiectate prin aer şi pot provoca răniri chiar şi în
afara perimetrului de lucru.
Apucaţi maşina numai de mânerele izolate atunci când
executaţi lucrări la care dispozitivul de tăiere ar putea
nimeri conductori ascunşi sau propriul cablu de alimentare
al maşinii. Contactul cu un conductor sub tensiune determină
punerea sub tensiune a componentelor metalice ale maşinii şi duce
la electrocutare.
Ţineţi la distanţă cablul de alimentare de accesoriile de
lucru rotative. Dacă pierdeţi controlul asupra aparatului, cablul
de alimentare poate fi tăiat sau antrenat în mişcarea accesoriului de
lucru, iar mâna sau braţul dumneavoastră pot ajunge în accesorul
aflat în rotaţie.
Nu lăsaţi niciodată aparatul din mână, atât timp cât
accesoriul de lucru nu s-a oprit complet. Accesoriul de lucru aflat
în rotaţie poate intra în contact cu suprafaţa pe care este aşezat şi
astfel puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Nu lăsaţi niciodată aparatul să meargă atât timp cât îl ţineţi
în mână. Îmbrăcămintea dumneavoastră poate intra întâmplător
în contact cu accesoriul de lucru aflat în rotaţie, iaracesta poate să se
împlânte în corpul dumneavoastră.
Curăţaţi regulat orificiile de aerisire ale aparatului electric.
Suflanta motorului trage praf în carcasă, iar o cantitate considerabilă
de praf metalic poate provoca pericole electrice.
Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor inflamabile.
Scânteile pot aprinde aceste materiale.
Nu utilizaţi accesorii de lucru care necesită agenţi de răcire
fluizi. Utilizarea apei sau a altor agenţi de răcire fluizi poate provoca
scurtcircuit.
Cauze şi indicaţii de siguranţă corespunzătoare:
Reculul şi indicaţii de siguranţă corespunzătoare
Reculul reprezintă reacţia bruscă rezultată ca urmare a rotirii unui
accesoriu de lucru prins sau blocat, precum disc de şlefuit, suport de
şlefuit, perie de sârmă etc. Prinderea sau blocarea duce la oprirea
abruptă a accesoriului de lucru aflat în rotaţie. Prin aceasta, un aparat
necontrolat aflat în rotaţie este accelerat în locul unde s-a produs
blocarea în sens opus direcţiei de rotaţie a accesoriului de lucru.
Dacă, de exemplu, un disc se blochează sau se înţepeneşte în piesa
de prelucrat, marginea acestuia rămasă blocată în piesă, poate
produce ruperea disculul sau la o contralovitură. În această situaţie,
discul se deplasează în direcţia persoanei de deservire sau în direcţie
opusă acesteia, după modul său de rotire, în locul blocării. În această
situaţie discul se poate rupe.
Reculul este consecinţa utilizării greşite sau defectuoase a
ferăstrăului. El poate fi împiedicat prin măsuri de prevedere adecvate,
conform celor descrise în cele ce urmează.
Ţineţi bine şi strâns scula electrică şi ajustaţi-vă poziţia
corpului şi a braţelor într-o poziţie în care puteţi contracara
forţele de recul. Dacă există, utilizaţi întotdeauna mânerul
suplimentare pentru a controla cât mai bine forţele de recul sau
momentele de reacţiune în cazul în care maşina este la turaţie
maximă. Prin măsuri preventive adecvate, operatorul poate controla
forţele de recul şi de reacţiune.
Nu puneţi mâna în apropierea unei componente aflate
în rotaţie. În caz de recul, scula se poate mişca peste mâna
dumneavoastră.
evitaţi poziţionarea corpului în aceeaşi zonă în care este
mişcat aparatul în cazul unui recul. Forţa de recul antrenează
aparatul în direcţia opusă mişcării discului de şlefuit, în zona în care
s-a blocat.
Lucraţi cu deosebită atenţie în zona colţurilor, muchiilor
ascuţite etc. evitaţi ricoşeul sau înţepenirea accesoriului de
lucru în piesa de prelucrat. Accesoriul de lucru aflat în rotaţie are
tendinţa de a se înţepeni în zona colţurilor, a muchiilor ascuţite sau
atunci când ricoşează. Acest lucru provoacă pierderea controlului sau
un recul.
Nu utilizaţi discuri cu lanţ sau discuri dinţate. Asemenea
accesorii de lucru provoacă des recul sau pierderea controlului asupra
aparatului.
evitaţi blocarea discului sau o forţă de apăsare prea mare.
Nu efectuaţi tăieturi prea adânci. Suprasarcina discului creşte
solicitarea acestuia şi incidenţa teşirii sau blocării, şi astfel apariţia
unui recul sau unei rupturi a corpului de şlefuit.
Romănia
121
Ro
Dacă discurile se înţepenesc sau dacă întrerupeţi lucrul,
opriţi aparatul şi ţineţi-l în mână până la oprirea definitivă.
Nu încercaţi niciodată să scoateţi discul aflat în mişcare
din tăietură, altfel se poate provoca un recul. Identificaţi şi
remediaţi cauza înţepenirii.
Nu reporniţi aparatul atât timp cât se mai află încă în
piesă. Lăsaţi discul să atingă turaţia completă, înainte de
continuarea tăierii. În caz contrar discul se poate bloca, poate sări
din piesă sau poate provoca un recul.
Sprijiniţi plăcile sau piesele de dimensiuni mai mari, pentru
a evita riscul unui recul provocat de un disc înţepenit. Piesele
mari se pot îndoi sub greutatea dumneavoastră. Piesa trebuie
sprijinită pe ambele părţi, şi anume atât în apropierea discului, cât
şi la muchie.
Procedaţi cu deosebită atenţie în cazul decupărilor în
pereţi preexistenţi sau alte zone în spatele cărora nu aveţi
vizibilitate. Discul intrat în material poate provoca un recul la
contactul cu conductele de gaz, de apă sau electrice, sau alte obiecte.
Ro
CoNDIŢII De utILIZARe SPeCIfICAte
Fierăstrăul pentru fibrociment se utilizează pentru tăierea în
secţiune dreaptă a lemnului, pietrei, fibrocimentului cu ajutorul
discului circular precum şi pentru tăierea pietrei cu ajutorul discului
diamantat.
Nu utilizaţi acest produs în alt mod decât cel stabilit pentru utilizare
normală
DeCLARAŢIe De CoNfoRmItAte
Declarăm pe propria răspundere că acest produs este în conformitate
cu urmatoarele standarde sau documente standardizate EN 60745,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, în
conformitate cu reglementările 2006/42/EC, 2004/108/EC.
Winnenden, 2010-05-07
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Împuternicit să elaboreze documentaţia tehnică.
ALImeNtARe
Conectaţi numai la priza de curent alternativ monofazat şi numai la
tensiunea specificată pe placuţa indicatoare. Se permite conectarea
şi la prize fără impamantare dacă modelul se conformează clasei II
de securitate.
INtReŢINeRe
A se curăţa numai cu o cârpă uscată. Unii agenţi de curăţare atacă
masa plastică sau alte elemente izolate. Menţineţi aparatul curat şi
uscat, fără urme de ulei sau unsori.
Utilizaţi numai accesorii şi piese de schimb AEG. Dacă unele din
componente care nu au fost descrise trebuie înlocuite , vă rugăm
contactaţi unul din agenţii de service AEG (vezi lista noastră pentru
service / garanţie)
Dacă este necesară, se poate comanda o imagine descompusă a
sculei. Vă rugăm menţionaţi numărul art. Precum şi tipul maşinii
tipărit pe etichetă şi comandaţi desenul la agenţii de service locali sau
direct la AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany.
Romănia
122
SImBoLuRI
Va rugăm citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de
pornirea maşinii
Purtaţi o mască de protecţie corespunzătoare împotriva
prafului.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie când utilizaţi
maşina.
Întotdeauna scoateţi stecherul din priză înainte de a
efectua intervenţii la maşină.
Accesoriu - Nu este inclus în echipamentul standard ,
disponibil ca accesoriu
Nu aruncaţi scule electrice în gunoiul menajer! Conform
directivei europene nr. 2002/96/EC referitor la aparate
electrice şi electronice uzate precum şi la transpunerea
acesteia în drept naţional, sculele electrice trebuiesc
colectate separat şi introduse într-un circit de reciclare
ecologic.
技术数据
mBS 30 turbo
输入功率
无负载转速
锯刀直徑 x 锯刀孔直徑
(使用米为长度单位的国家)
金刚石切割片直径 x 孔径
切深在 90 度
切深在 45 度
不含电线重量
纤维水泥锯
1010 W 噪音/振动信息
9250 min -1 本测量值符合 EN 60 745 条文的规定。
127 x 20 mm
125 x 22,2 mm
32 mm
28 mm
3,3 kg
器械的标准A-值噪音级为:
音压值(K = 3 dB(A))
音量值(K = 3 dB(A))
请戴上护耳罩!
依欧盟EN 60745 标准确定的振荡总值
(三方向矢量和)。
ah-振荡发射值
木材锯开:
K-不可=
切割石材:
K-不可 =
94 dB(A)
105 dB(A)
3,7 m/s2
1,5 m/s2
4,5 m/s2
1,5 m/s2
注意
本规程列出的依欧盟EN 60745 标准一项标准测量方法测量的振荡级也可用于电动工具比较并适合于临时振荡负
荷估计。该振荡级代表电动工具的主要应用。电动工具的其他应用,不正确的工作工具或欠缺维护可造成振荡级
偏差。此可明确提高总工作期间的振荡负荷。正确地估计一定工作期间的振荡负荷也要考虑到工具关闭或接通而
不使用的期间。此可明确减少总工作期间的振荡负荷。为提高操作人员对振荡作用的保护得规定补充安全措施:
电动工具及工作工具的维护,温手,工作过程组织等。
注意!务必仔细阅读所有安全说明和安全指示(应
关于使用圆锯片的特殊安全说明
注意阅读附上的小册子)。如未确实 遵循警告提示和指 切锯方法
示,可能导致电击、火灾並且/ 或其他的严重伤害。
妥善保存所有的警告提示和指示,以便日后查阅。
特殊安全指示
请戴上耳罩。工作噪音会损坏听力。
工作中产生的废尘往往有害健康,最好不要让此类物质
接触身体。操作机器时请使用吸尘装置并佩戴防尘面罩
。彻底清除堆积的灰尘,例如使用吸尘器。
户外插座必须连接剩余电流防护开关。这是使用电器用
品的基本规定。使用本公司机器时,务必遵守这项规定
(FI, RCD, PRCD)。
在机器上进行任何修护工作之前,务必从插座上拔出
插头。
确定机器已经关闭了才可以插上插头。
电源线必须远离机器的作业范围。操作机器时电线必须
摆在机身后端。
使用之前,先检查机器、电源电线、延长线和插头是否
有任何坏损。损坏的零件只能交给专业电工换修。
嵌装工具的规格如果与本说明书提供的规格不符,请
勿使用。
用手操作机器时不可固定起停开关。
危险
双手必须摆在切割范围之外並且远离锯片。
操作机器时,第二隻手要握牢辅助手柄或放
在马达壳上。如果使用双手握持圆锯,便不
会被锯片割伤。
不可以把手放在工件的下面。防护罩无法保
护摆在工件下面的手。
根据工件的厚度设定锯深。不可以让锯齿完
全突出於工件之外。
不可以把正在切割的工件拿在手上或放在
腿上。工件必须固定在稳固的平台上。固
定 好 工 件 之 后, 不 仅 可 以 防 止 身 体 意 外 接 触
刀片,並且可以降低锯片被卡住或操纵失控
的情况。
切割工具会碰到隐藏电线或自己的电缆时,得将器械握
住于其绝缘把手表面。切割工具接触到通电电线可将电
压加到器械的金属部分并造成电击。
纵割时必须使用档块或直角导引。如此不仅
可以增加锯割的准确度,而且可以降低锯片
被卡住的机会。
必须使用固定孔尺寸和大小正确的锯片,而
且锯片中心的孔要和接头法兰的形状一致(
123
星 形 或 圆 形 )。 锯 片 的 安 装 孔, 如 果 不 能 配 锯 割 之 前 必 须 收 紧 锯 深 调 整 杆 和 锯 角
合 锯 片 的 安 装 部 件,开 动 机 器 后 锯 片 会 偏 心
调整杆。如果锯割时设定突然改变了
运转,甚至会发生失控的状况。
,可能导致锯片被卡牢並且引起反弹
切勿使用损坏的或不合适的锯片垫圈、锯
片 螺 钉 。 锯 片 垫 圈 和 锯 片 螺 钉, 都 是 针 对 个
别圆锯经过特别设计。使用了正确的垫圈和
螺钉不仅可以提高工作效率,更能够确保操
作安全。
反弹的原因和如何避免反弹
-所谓反弹,指的是一种突然的机器反应。
导致机器反弹的原因可能是,锯片被钩住了
、卡住了或者锯片的安装方式错误。此时,
失控的机器会从工件中滑出,並朝著操作者
的方向移动;
-如果锯片被钩住后卡在锯缝中,锯片转速
顿 时 降 低 , 此 时 马 达 的 强 大 反 衝 力 , 会急 速
地 把机器弹向操作者;
-如果锯片在锯缝中扭曲了或者未安装正确
,可能导致锯片后端的锯齿卡在工件表面上
,更进而把整个锯片从锯缝中拔出,並且锯
片也会猛然地朝著操作者的方向弹跳。
。
在墙壁和隐蔽处进行潜锯时必须特别
留心。突出的锯片可能接触会引起反
弹的物品。
下面保护罩的功能
使
能
法
。
放
面
杆
自
度
机
检
下
须
修
使用错误或操作不当,都会导致圆锯反弹, 树
为了避免上述情况,请 确实遵循以下各安
应
全措施 。
使用双手握紧圆锯,持机的姿势必须能够抵
挡住机器强大的反弹力道。操作机器时要站
在机器的侧面,千万不可以让锯片和身体站
在同一直线上。反弹时圆锯会向后衝撞 ,但
操作者如果採取正确的防范措施,便能够及
时控制住弹力。
如果锯片卡住了,或锯割过程因为任何原
因 突 然 中 断 了 ,必 须 马 上 放 鬆 起 停 开 关 , 並
静待插在工件中的锯片完全停止运动 。只
要锯片仍继续运动,千万不可尝试著从工件
中 拔 出 锯 片 , 或 向 后 抽 拉 圆 锯,否则可能发生
反弹 。 找 出 导 致 锯 片 卡 住 的 原 因 , 並 设 法 排
除障碍。
重新开动插在工件中的圆锯时,必须 先把
锯片放在锯缝的中心,然后检查是否仍有
锯齿陷在工件中。如果锯片被卡住了,重新
开动机器时,锯片可能滑出锯缝或者导致机
器反弹。
固定好大的平板,以防止锯片被卡住以及机
器反弹。大的平板由于自身重量容易向下弯
曲,必须在平板下端的两侧安排支撑,一个
放在锯线的附近,一个放在平板的边缘。
不可使用已经变钝或受损的锯片。锯齿 如
用机器之前先检查下 防护罩是否
正确关闭 。切勿使用 下防护罩无
自由移动、无法马上关闭的机器
千万不可以把下防护罩固定在开
的位置。如果不小心让电锯掉落地
,下防护罩可能弯曲变形。使用推
打开防护罩,並检查防护罩是否能
由 移 动 。 在任 何 锯 割 角 度 和 锯 割 深
,防护罩都不能接触锯片或其它的
件。
查
防
在
。
脂
速
下
护
使
损
或
度
防
罩
用
坏
锯
。
护
和
之
的
屑
罩
弹
前
零
,
弹
簧
把
件
都
簧
无
机
、
会
的
法
器
残
减
运
正
送
留
缓
作
常
给
在
下
功
运
专
防
防
能
作
业
护
护
。如果
,则 必
人员维
罩上的
罩的反
只
锯
下
,
下
该
有进行特别的锯割过程时,例如潜
和 复合式锯法,才可以用手推开
防 护 罩。使用推柄打开下防护 罩
一当 锯片咬住工件,便要马上放开
防护 罩。在其它的锯割过程,都应
让下防护 罩 自动 打开 、关 闭。
把
务
盖
锯
滑
品
完
圆 锯放在工作台或地板上之前,
必检 查 下防护 罩是否已经完全遮
住锯片。如果防护 罩未 关 闭,而
片仍继 续 转 动,整 个 电 锯 会向后
走,並割坏所有锯 线范围 内 的物
。 注 意 关 机 后, 锯 片 继 续 转 动 至
全停止所需的时 间。
不可安装研磨片。
关于使用金刚石切割片的特殊安全说明
注意!务必仔细阅读所有安全说明和安全指示(应注意
阅读附上的小册子)。如未确实 遵循警告提示和指示,
可能导致电击、火灾並且/ 或其他的严重伤害。 妥善保
存所有的警告提示和指示,以便日后查阅。
只能在有随同供货的保护罩的保护时,才允许使用该电
动工具。保护罩必须在电动工具正确安装和调节到有最
大的保护作用,也就是说,朝向操作者的没有遮盖的切
割片部分应尽量小。保护罩的作用是防止操作者受到碎
片的危害,并防止操作者无意地接触到切割片。
果已经变钝或位置不正,容易 因为锯
缝 过 窄 ,而 提 高 锯 割 时 的 磨 擦 、 卡 住 锯
在电动工具只能使用金刚石切割片。仅仅是配件可以
片並引起反弹。
安装固定在电动工具上并不能保证可以安全可靠地使
用该配件。
124
嵌装工具的允许转速必须至少为电动工具上载明的最高
转速。当配件的转速超过其允许转速时有发生破碎和飞
溅的危险。
金刚石切割片只能用于规定的用途,例如:决不能用切
割片的侧面进行磨削。切割片的作用是用其棱边进行物
料磨削。侧向力作用于切割片会导致切割片发生破碎。
只能使用完好无损的紧固法兰,并且要根据切割片的规
格选用合适大小的紧固法兰。合适的法兰对切割片起到
支持作用,由此降低切割片发生破碎的危险。
要根据电动工具的尺寸而选用有适当外径和厚度的嵌
装工具。如果嵌装工具的选用不适当,则对其难以屏
蔽和控制。
切割片、法兰以及其他的配件要和电动工具的转轴完全
相配合。如果嵌装工具和电动工具的转轴不相配,则强
壮嵌装工具的转动会不均匀、有强烈的振动,并且会导
致对嵌装工具的失控。
不得使用已经损坏的嵌装工具。在每次使用之前,都要
检查嵌装工具是否有碎裂和裂隙。如果电动工具或者嵌
装工具不慎跌落,则要检查是否发生损坏,发现有损坏
时要改用另一完好的工具。在正确地安装并调节好嵌装
工具之后,在嵌装工具转动的范围之内没有任何人逗留
的情况下,接通电动工具的电源,使其用最大转速运行
一分钟。如果嵌装工具有损坏,则其常常是在这一测试
期之内发生碎裂。
操作时要穿个人劳保用品。根据工作的具体要求,要配
戴全面罩、防护眼罩或者护目镜。在必要时,请配戴防
尘面罩、护耳器、防护手套或者可以防护磨粒和料粒的
防护围裙。根据工作场合的需要,要采用适当的措施防
止眼部受到飞溅异物的伤害。要配戴可有效过滤粉尘的
防尘面罩或者防毒面具。长期暴露于高噪声的场合会导
致听力损失。
要使得其他人员和工作区域保持足够的安全距离。进入
到工作区域的任何人都必须配戴个人劳保用品。工件的
碎片或者发生断裂的嵌装工具的碎片有飞溅到直接工作
区域之外,从而造成人员受伤的危险。
如果切割工具可能接触隐藏的电线或工具本
身 的 电 线, 那 麽 在 操 作 机 器 时 , 务 必 要 握 在
手柄的绝缘部位。 锯片接触了带电的电线,
会把电导向其它金属部位,並引起电击。
电源线要和转动的嵌装工具之间要有足够的距离。万一
发生器械失控的情况,则会有电源线被割断或者缠住的
危险,并且会造成操作者的手部或者臂部和转动的嵌装
工具发生接触而受伤。
过程中会将粉尘也吸入到壳体中,如果金属粉尘在其
中聚集,则会存在使操作者受到电击的危险。
在有可燃材料的附近,请不要使用电动工具。否则电
火花会导致可燃材料着火。
不要使用需要液体冷却剂冷却的嵌装工具。使用冷
却水或者其他液体冷却剂会导致发生操作者遭受电击
的危险。
原因和相应的安全说明:
反冲和相应的安全说明
反冲是指转动着的嵌装工具例如砂轮、磨削砂轮和金
属丝刷子发生卡住或者受阻时的骤然反应。卡住或者
受阻会导致转动的嵌装工具突然停止。由此,未受控
制的电动工具会逆着嵌装工具的转动方向而以阻滞点
为轴心发生转动。
例如,当砂轮在工件中被卡住或者受阻时,砂轮伸入
到工件中的棱边部分会被卡住,造成砂轮的爆裂或者
造成发生反冲。视砂轮在阻滞点的转动方向的不同,
砂轮可以朝向操作者或者在其他方向飞溅。在此过程
中砂轮也可能发生破碎。
使用错误或操作不当,都会导致圆锯反弹
,为了避免上述情况,请 确实遵循以下各
安全措施 。
工作时要握紧电动工具,身体和手臂的姿势要可以
对抗可能会发生的反冲力。如果电动工具带有附加
手柄,则要通过附加手柄,这样可以最大程度地对抗
反冲力或者电动工具启动过程中的反作用力矩。通过
适当的防护措施,操作者可以有效地控制反冲力和反
作用力。
决不要将手部伸到转动着的嵌装工具的附近区域。否
则,嵌装工具在发生反冲时有导致手部受伤的危险。
身体的各个部位要避免电动工具发生反冲时的活动区
域。反冲力使电动工具逆着砂轮的转动方向而以阻滞
点为中心转动。
在拐角、尖锐的棱边等区域要尤其小心。要防止嵌
装工具从工件反弹或者发生卡住。在拐角、尖锐的
棱边等区域或者从工件反弹时,转动的嵌装工具有
被卡住的危险。这会导致对工具的失控或者使工具发
生反冲。
请不要使用链锯片或者带齿的锯片。这类的嵌
装工具往往会导致发生反冲,或者造成对电动
工具的失控。
要防止切割片受到阻滞,切割片的接触压力
不要太高。切割的深度不要太大。切割片承受
的负荷太大时,其发生卡住或者阻滞的可能性
也就越大,因此发生反冲或者破碎的可能性也
在手提电动工具的过程中,不要启动电动工具。衣服可 越大。
在嵌装工具完全停止转动之前,决不能将电动工具放下
来。否则,转动的嵌装工具可能会接触到放置面,从而
造成对电动工具的失控。
能会意外地接触到转动的嵌装工具而发生缠绕,在这种
情况下嵌装工具有造成人体受伤的危险。
如果切割片被卡住,或者想中断工作,则可以
在将器械关机之后平稳地握住电动工具,直到
对电动工具的通风孔要定期清洁。电机通风机在通风的 切割片完全停止。在切割片还在转动时,决不
125
要将电动工具向外移动,否则有发生反冲的危险
。要查找并排除发生卡住的原因。
当切割片还在工件之中时,不要将电动工具重新
开机。要等切割片全速运行时,才可以继续切割
工作。否则,切割片可能被卡住、从工件中弹出
或者发生反冲。
为了降低切割片被卡住时发生反冲的风险,对
板材或者较大的工件要予以支撑。工件较大时
,工件会由于自身的重量而弯曲。对工件要从两
侧支撑,包括在切割线附件的支撑和在工件棱边
的支撑。
在墙壁或者其他不宜看清的场合进行袋状切割时
要尤其小心。切割片在切割时可能会碰到煤气管
道或者水管造成管道损坏,或者由于碰到其他物
体而发生反冲。
正确地使用机器
纤维水泥锯在安装圆形锯片时可用于直线锯切木料、
石材和纤维水泥,以及在安装金刚石刀片时可用于切
割石材。
请依照本说明书的指示使用此机器。
电源插头
只能连接单相交流电,只能连接机器铭牌上规定的电压
。本机器也可以连接在没有接地装置的插座上,因为本
机器的结构符合第II 级绝缘。
维修
只能使用干燥的布擦拭机器。某些清洁剂会侵蚀机器上
的塑料或绝缘零件。机器必须维持清洁并保持干燥。机
器上不可沾染油或润滑脂。
只能使用 AEG 的配件和零件。缺少检修说明的机件如
果损坏了,必须交给 AEG 的顾客服务中心更换(参考
手册〝保证书 / 顾客服务中心地址〞)。
如果需要机器的分解图,可以向您的顾客服务中心或
直接向 AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany。索件时必须提供以下
资料﹕ 机型和机器铭牌上的十位数号码。
126
符号
使用本机器之前请详细阅读使用说明书。
工作尘往往有害健康,不可以让工作尘接触
身体。工作时请佩戴合适的防尘面具。
操作机器时务必佩戴护目镜。
在机器上进行任何修护工作之前,务必从插
座上拔出插头。
配件 - 不包含在供货范围中。请另外从配件
目录选购。
不可以把损坏的电动工具丢弃在家庭垃圾中
!根据被欧盟各国引用的有关旧电子机器的
欧洲法规2002/96/EC,必须另外收集旧电
子机器,並以符合环保规定的方式回收再
利用。
      - p   c  
(05.10)
4931 4252 01
AEG Elektrowerkzeuge
Max-Eyth-Straße 10
D-71364 Winnenden
Germany
Download PDF