Edimax | ES-5500P | Инструкция Edimax ES

Инструкция
Edimax ES-5500G
Перейти в карточку товара
8 800 775 98 98
л чит т нич
ю н льт цию.
гл т чн . Б з вы дны
www.sotmarket.ru
д бн я инф м ция
тзывы, бз ы и
т в
ы
,
Content Table
English ..............…………...............……………... 2
Český ................................................................... 5
Deutsch ............................................................... 8
Español .............................................................. 11
Français ............................................................. 14
Italiano ............................................................... 17
Magyar ............................................................... 20
Nederlands......................................................... 23
Polski ................................................................. 26
Português .......................................................... 29
.............................................................. 32
Romania.............................................................. 35
Türkçe ................................................................ 38
1
English.
Thank you for purchasing Edimax gigabit switch. This high cost-efficiency switch complies
with 10/100/1000-Base-TX standards is the best choice for Small office / Home office
users. The ES-5500P/ES-5800P supports dynamic detection of cable length and dynamic
adjustment of power required for the detected cable length for power savings . The switch
also can detect link status for each ports . When the port is idle , the ES-5500P/ES-5800P
will reduce power usage for the port . Easy install procedures allows any computer users
to setup a network environment in very short time .
Product Package
This package contains the following components:
̈ One Gigabit Switch
̈ QIG
̈ 12VDC 1A Power Adapter
̈ Accessaries kit
If any item is missing or damaged, please contact your local resellers for service.
Feature
• Complies with the IEEE 802.3 , IEEE 802.3u and IEEE 802.3ab standards.
• Smart Green Ethernet technology to reduce power consumption 30%~50% .
• Provides Store and Forward architecture, full wire speed filtering and forwarding rates.
• Supports Auto-MDI/MDI-X, full/half duplex modes and auto-negotiation.
• Supports flow control: back pressure for half-duplex, IEEE 802.3x for full-duplex mode.
• Supports Jumbo Frame in all speeds mode (10/100/1000Mbps).
• Automatic source address learning and aging, extensive front-panel diagnostic LEDs.
Front Panel & Connectors
ES-5500P
2
Fast Ethernet Switch LED Panel
LED
Color
PWR
(Power)
Green
LNK/ACT
(Link/Activity)
SPEED
(1000/100/10M)
Green
Status
Description
Lit
The switch is powered on
Off
The switch is powered on
Lit
A valid link is established
Flash
Data packets received
Off
No link is established
Off
This port run at 10Mbps
Green
This port run at 100Mbps
Orange
This port run at 1000Mbps
1. Operating Environment
This switching hub must be installed and operated within the limits of specified operating
temperature (32-131°F) and humidity (10~95% Non-condensing).
Do not place objects on top of the unit.
Do not obstruct any vents at the sides of the unit.
Do not position the unit near any heating source such as heater, radiator, or direct
exposure to sun.
Prevent entering of water and moisture into the unit. If necessary, use dehumidifier to
reduce humidity.
2. Connecting to network devices
The RJ-45 ports on the switch support Auto-MDI/MDI-X function which allows using
straight-through or cross-over type cables to connect this switch to workstation or hub.
Connect one end of the network cable to the RJ-45 port on the rear panel, and connect
the other end of the network cable to the RJ-45 port on the network device. Follow the
same procedure to connect all the RJ-45 ports of the switch.
The UTP network cables must comply with EIA/TIA 568 specifications and Category 5
standard for 100Mbps data transmission. Maximum length: using UTP cable, between
the switch and connected device is 100 meters (300ft).
Once the network cable is connected to both ends and the attached network device is
powered on, the green LNK/ACT LED should be lit.
3
3. Connecting the power
Connect the power adapter to the power connector on the rear panel of the unit; the
green Power LED on the front panel should be lit.
Trouble Shooting
1. Power LED is not lit
Check if the power cord is properly connected to the external power adapter and the
power outlet. Make sure the DC power jack is firmly plugged into the power socket of
the switch.
2. Link/Activity is not lit when connect to 100Mbps device
Check the power switch of the network device attached to the switch; make sure it is
turned ON.
Check the network cable; make sure it is properly connected to the switch and the
network device.
Check the network cable; make sure the UTP cables comply with EIA/TIA 568 and
Category 5 specification.
[!] Contact your dealer if problem persist.
4
Český.
D kujeme vám, že jste si zakoupili gigabitový p epínač Edimax. Tento cenov výhodný
p epínač odpovídá standard m 10/100/1000-Base-TX a je nejlepší volbou pro malé
kancelá e / domácí uživatele (SOHO). ES-5500P/ES-5800P podporuje dynamickou
detekci délky kabelu a dynamické nastavení p íkonu požadovaného pro rozpoznanou
délku kabelu pro úsporu energie. P epínač dokáže rovn ž rozpoznat stav jednotlivých
port . Pokud není port používán, ES-5500P/ES-5800P sníží napájení tohoto portu.
Snadná instalace umož uje každému uživateli nastavit sí ové prost edí ve velmi krátkém
čase.
Obsah balení
Toto balení obsahuje následující součásti:
̈ Gigabitový p epínač
̈ QIG
̈ Sí ový adaptér 12 V stejnosm., 1 A
̈ Sadu p íslušenství
Pokud jakákoliv položka chybí nebo je poškozena, obra te se prosím na vašeho místního
prodejce se žádostí o nápravu.
Funkce
• Ve shod s IEEE 802.3, 802.3u a 802.3ab Ethernet standardy
• Podporuje technologii Smart Green Ethernet pro snížení p íkonu o 30 % ~ 50 %
• Store and Forward architektura, plná rychlost filtrování a sm rování rámc
• Pokud bude pot eba porty automaticky p ek íží p ipojené kabely (Auto-MDI/MDI-X),
Full/Half Duplex
• Podpora Flow control , Jumbo Frame (back pressure) a IEEE 802.3x
• Podpora Jumbo Frame pro všechny rychlosti (10/100/1000Mb/s)
• Automatické učení a ízení zdrojových adres, diagnostické LED kontrolky na čelním
panelu
Čelní panel a konektory
ES-5500P
5
Panel s diodami LED switche pro Fast Ethernet
Dioda LED
PWR
(Napájení)
LNK/ACT
(P ipojení/
Aktivita)
SPEED
(1000/100/10M)
Barva
Zelená
Zelená
Nesvítí
Zelená
Žlutá
Stav
Popis
Svítí
Za ízení je napájeno
Nesvítí
Za ízení není napájeno
Svítí
Je vytvo eno platné p ipojení
Bliká
Jsou p ijímány datové pakety
Nesvítí
Není vytvo eno platné p ipojení
Tento port pracuje s rychlostí 10 Mb/s
Tento port pracuje s rychlostí 100 Mb/s
Tento port pracuje s rychlostí 1000 Mb/s
Provozní prost edí
Tento switch/hub musí být nainstalován a provozován v prost edí, které spl uje limity,
specifikované provozní teploty (32-131°F) a vlhkosti (10-95% bez kondenzace).
Na horní plochu za ízení nepokládejte žádné p edm ty.
Nezakrývejte žádné vý ezy po stranách za ízení.
Neumis ujte toto za ízení do blízkosti jakýchkoliv topných t les, jako je nap íklad
topení, radiátor ani jej nevystavujte p ímému slunečnímu zá ení.
Zabra te vniknutí vody a vlhkosti do za ízení. V p ípad pot eby použijte pro snížení
vlhkosti odstra ovač vlhkosti.
1. P ipojení k sí ovým za ízením
Porty RJ-45 na switchi podporují funkci Auto-MDI/MDI-X, která umož uje pro propojení
tohoto switche s pracovní stanicí nebo rozbočovačem (hubem) použít p ímé nebo
k ížené kabely.
Zapojte jeden konec sí ového kabelu do portu RJ-45 na zadním panelu za ízení a druhý
konec sí ového kabelu zapojte do portu RJ-45 na sí ovém za ízení. Stejným zp sobem
zapojte všechny porty RJ-45 switche.
Sí ové kabely UTP musejí odpovídat specifikacím EIA/TIA 568 a norm pro Kategorii 5
pro datové p enosy rychlostí 100 Mb/s. Maximální délka: p i použití kabelu UTP mezi
switchem a zapojeným za ízením je 100 metr .
Po zapojení obou konc sí ového kabelu a po zapnutí sí ového za ízení by se m la
rozsvítit zelená dioda LED LNK/ACT.
6
2. Zapojení zdroje napájení
Zapojte sí ový adaptér ke konektoru pro napájení na zadním panelu za ízení; M la by
se rozsvítit zelená dioda LED napájení (Power) na čelním panelu.
Odstra ování potíží
1. Dioda LED napájení (Power) nesvítí
Zkontrolujte, zda je k externímu sí ovému adaptéru a do sí ové zásuvky správn
zapojen sí ový napájecí kabel. Prov te, zda je konektor stejnosm rného napájení
zapojen do odpovídající zdí ky na switchi.
2. Indikátor Link/Activity p i p ipojení za ízení s rychlostí 100 Mb/s nesvítí
Zkontrolujte, zda je sí ové za ízení, p ipojené ke switchi, zapnuté; ujist te se, že je
zapnuté (ON).
Zkontrolujte sí ový kabel; ujist te se, že je správn zapojen ke switchi a k sí ovému
za ízení.
Zkontrolujte sí ový kabel; ujist te se, že kabely UTP odpovídají specifikacím EIA/TIA
568 a Kategorii 5.
[!] Pokud problém p etrvává, obra te se na svého prodejce.
7
Deutsch.
Vielen Dank, dass Sie einen Edimax Gigabit-Switch erworben haben. Dieser besonders
kosteneffiziente Switch entspricht den 10/100/1000-Base-TX Standards und ist die beste
Wahl für kleine Büros / Heimbüros. Der ES-5500P/ES-5800P unterstützt die dynamische
Erkennung der Kabellänge und die dynamische Einstellung der für die erkannte
Kabellänge erforderliche Leistung, um Strom einzusparen. Der Switch kann auch den
Verbindungsstatus für jeden Port erkennen. Wenn der Port im Leerlauf ist, wird der
ES-5500P/ES-5800P die Stromnutzung für diesen Port reduzieren. Einfache
Installationsvorgänge ermöglichen allen Computernutzern die Einrichtung einer
Netzwerkumgebung in sehr kurzer Zeit.
Packungsinhalt
Diese Packung enthält die folgenden Bestandteile:
̈ Ein Gigabit-Switch
̈ QIG
̈ 12 VDC 1A Netzteil
̈ Zubehörsatz
Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
Eigenschaften
• Kompatibel mit IEEE802.3 Ethernet und IEEE802.3u Fast Ethernet Standard
• Unterstützt die Smart Green-Ethernettechnologie zur Reduzierung des
Stromverbrauchs um 30%~50%
• Bietet Store-and-Forward Architektur und Full Wire Speed Datentransfer und
Filtering
• Alle UTP Ports unterstützen AutoMDI/MDI-X, full / half duplex Modi und
Auto-Negotiation
• Unterstützt Flow Control und Jumbo Frame Back pressure für Half—Duplex,
IEEE802.3x für Full-Duplex
• Unterstütz Jumbo Frame in allem Geschwindigkeiten Modus (10/100/1000Mbps).
• Automatisches Erlernen von Quelladressen, umfangreiche Statusanzeige über
LEDs
Vorderseite & Anschlüsse
ES-5500P
8
Fast Ethernet Switch LED-Anzeige
LED
PWR
(Strom)
LNK/ACT
(Vervindung /
Aktivität)
SPEED
(1000/100/10)
Farbe
Aus
Status
Beschreibung
Leuchtet
Es liegt Strom an
Aus
Kein Strom
Leuchtet
Eine gültige Verbindung wurde hergestellt
Blinken
Datenpakete werden empfangen
Aus
Keine Verbindung hergestellt
Dieser Port hat eine Datenübertragungsrate von 10 Mbps
Grün
Dieser Port hat eine Datenübertragungsrate von 100 Mbps
Gelb
Dieser Port hat eine Datenübertragungsrate von 1000 Mbps
Grün
Grün
Betriebsumgebung
Bei der Installation und beim Betrieb dieses Switching-Hubs müssen die
vorgeschriebenen Grenzen für Betriebstemperatur (0-55 °C) und Luftfeuchte (10~95 %
keine Kondensation) eingehalten werden.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
Blockieren Sie die Entlüftungsöffnungen an den Seiten des Geräts nicht.
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. Heizkörpern und
Heizstrahlern auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
Sorgen Sie dafür, dass kein Wasser oder Feuchtigkeit in das Gerät eindringen kann.
Wenn notwendig, sollten Sie zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit einen Entfeuchter
einsetzen.
Anschluss an Netzwerkgeräte
Die RJ45-Ports des Switches unterstützen die Auto-MDI/MDI-X-Funktion. Deshalb ist es
möglich, diesen Switch mit Straight-Through- oder Crossover-Kabeln an einen
Arbeitsplatzrechner oder Hub anzuschließen.
Verbinden Sie ein Ende des Netzwerkkabels mit einem RJ45-Port auf der Rückseite,
und verbinden Sie das andere Ende des Netzwerkkabels mit dem RJ45-Port des
Netzwerkgeräts. Die Vorgehensweise beim Anschließen ist bei allen RJ45-Ports des
Switches gleich.
Die UTP-Netzwerkkabel müssen den Spezifikationen für EIA/TIA 568 und dem
Kategorie 5-Standard für Datenübertragungen mit 100 Mbps entsprechen. Maximale
Länge: Bei einem UTP-Kabel beträgt die max. Länge zwischen dem Switch und dem
angeschlossenen Gerät 100 Meter.
Wenn das Netzwerkkabel an beiden Enden verbunden und das angeschlossene
Netzwerkgerät angeschaltet ist, sollte die grüne LNK/ACT-LED leuchten.
9
Anschluss der Stromversorgung
Schließen Sie das Netzgerät an den Netzanschluss auf der Rückseite des Geräts an;
die grüne Betriebs-LED auf der Vorderseite sollte aufleuchten.
Fehlersuche
Die Betriebs-LED leuchtet nicht
Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig mit dem externen Netzgerät und der
Steckdose verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass der DC-Netzstecker fest in die
Steckdose des Switches gesteckt ist.
Link/Activity leuchtet nicht, wenn ein Gerät mit 100 Mbps angeschlossen ist
Überprüfen Sie den Netzschalter des Netzwerkgeräts, welches an den Switch
angeschlossen ist; stellen Sie sicher, dass dieser AN ist.
Überprüfen Sie das Netzwerkkabel; stellen Sie sicher, dass es richtig an den Switch
und das Netzwerkgerät angeschlossen ist.
Überprüfen Sie das Netzwerkkabel; stellen Sie sicher, dass das UTP-Kabel den
Spezifikationen für EIA/TIA 568 und der Kategorie 5 entspricht.
[!] Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie das Problem nicht lösen können.
10
Español.
Gracias por su compra de un conmutador gigabit de Edimax. Este conmutador altamente
asequible cumple con la norma 10/100/1000-Base-TX y es la mejor opción para los
usuarios de pequeñas oficinas o domicilio. El ES-5500P/ES-5800P acepta la detección
dinámica de un ajuste de longitud de cable y dinámico de la alimentación necesaria para
la longitud del cable para realizar ahorros de energía. El conmutador también puede
detectar el estado de conexión para cada puerto. Cuando el puerto está en espera, el
ES-5500P/ES-5800P reducirá el uso de la alimentción del puerto. Los fáciles
procedimientos de instalación permite que cualquier usuario del ordenador pueda
configurar un entorno de red en muy poco tiempo.
Paquete del producto
El paquete incluye los siguientes componentes:
̈ Conmutador de un Gigabit
̈ QIG
̈ Adaptador de alimentación de 12V DC 1A
̈ Conjunto de accesorios
Si falta algún objeto o está dañado, por favor, póngase en contacto con su vendedor local
para obtener el servicio correspondiente.
Características
• Compatible con las especificaciones IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u y IEEE 802.3ab.
• Acepta la tecnología inteligente ecológica para reducir el consumo de energía en un
30%~50%.
• Proporciona la arquitectura Store y Forward, filtradores cables de alta velocidad y
“forwardin rates”.
• Todos los puertos UTP apoyan Auto-MDI/MDI-X, modos full/half duplex y auto
negociación.
• Soporta el control de flujo y Marco Gigante en todas las velocidades :” back pressure”
para el half-duplex, IEEE 802.3x para el modo full-duplex.
• Soporta el Marco Gigante en todas las velocidades (10/100/1000Mbps).
• Dirección Automática del sistema de aprendizaje, extenso Panel frontal de diagnóstico
LEDs.
Panel frontal y Conectores
ES-5500P
11
Panel LED del interruptor Ethernet rápido
LED
PWR
(Energía)
Color
Verde
LNK/ACT
(Conexión/
Actividad)
Verde
VELOCIDAD
(1000/100/10M)
Apagado
Verde
Amarillo
Estado
Encendida
Apagado
Descripción
Conectado a la red
Sin energía
Se ha establecido correctamente una
Encendida
conexión
Llama
Paquetes de datos recibidos
Apagado
No se ha establecido ningún enlace
Este puerto funciona a 10Mbps
Este puerto funciona a 100Mbps
Este puerto funciona a 1000Mbps
1. Entorno de funcionamiento
El núcleo del interruptor debe instalarse y ponerse en funcionamiento conforme a los
límites establecidos para la temperatura de funcionamiento (32-131°F) y la humedad
(10~95% Sin condensación).
No coloque los objetos en la parte superior de la unidad.
No obstruya ninguna salida de ventilación situada a los lados de la unidad.
No coloque la unidad cerca de ninguna fuente de calor como los calentadores,
radiadores, ni la exponga directamente al sol.
Impida cualquier entrada de agua y humedad en la unidad. Si es necesario, utilice el
deshumidificador para reducir la humedad.
2. Conexión a los dispositivos de la red
Los puertos RJ-45 del interruptor tienen una función Auto-MDI/MDI-X que permite
utilizar cables rectos o cruzados para conectar el interruptor a la estación de trabajo o al
núcleo.
Conecte un cabo del cable de la red al puerto RJ-45 del panel trasero, y conecte el otro
cabo del cable de red en el puerto RJ-45 del dispositivo de red. Realice el mismo
procedimiento para conectar todos los puertos RJ-45 del interruptor.
Los cables de red UTP deben ser conformes a las especificaciones de la normativa
EIA/TIA 568 y a las normas establecidas para la categoría 5 para la transmisión de
datos a una velocidad de 100Mbps. Largo máximo: utilizando el cable UTP, la distancia
entre el interruptor y el dispositivo conectado no podrá superar los 100 metros (300ft).
Cuando haya conectado el cable de red a ambos lados y haya encendido el dispositivo
de red conectado, deberá encenderse la indicación verde LNK/ACT LED.
12
3. Conexión a la red
Conecte el adaptador de corriente al conector de corriente en la parte trasera de la
unidad; Se encenderá en verde la indicación LED del panel frontal.
Problemas de funcionamiento
1. EL indicador de corriente LED no está encendido
Compruebe si el cable de corriente se ha conectado correctamente al adaptador
externo de corriente y al enchufe. Asegúrese de que la toma de CC se ha introducido
correctamente en el enchufe del interrumptor.
2. El indicador Conexión/Atividad no se enciende cuando lo conecto al dispositivo
de 100Mbps
Compruebe que el interrumpor del dispositivo de red se encuentra conectado al
interruptor; Asegúrese de que está encendido.
Compruebe el estado del cable de red; Asegúrese de que se encuentra debidamente
conectado al interruptor y al dispositivo de red.
Compruebe el estado del cable de red; Asegúrese que los cables UTP son
compatibles con la normativa EIA/TIA 568 y las indicaciones de la categoría 5.
[!] Póngase en contacto con su distribuidor si no logra solucionar el problema.
13
Français.
Merci d'avoir acheté le switch gigabit Edimax. Ce switch très rentable, conforme aux
normes 10/100/1000-Base-TX est la solution idéale pour les utilisateurs en petite
entreprise ou à domicile. Le ES-5500P/ES-5800P permet d'économiser l'énergie grâce à
la détection dynamique de longueur de câble et à l'ajustement dynamique de la puissance
nécessaire pour la longueur de câble détectée. Le switch peut également détecter l'état de
la liaison de chaque port. Lorsque le port est inoccupé, le ES-5500P/ES-5800P réduit sa
consommation d'énergie. La procédure d'installation simple permet à n'importe quel
utilisateur de PC d'organiser un environnement réseau en un temps record.
Emballage
Cet emballage contient les éléments suivants :
̈ Un Switch Gigabit
̈ QIG
̈ Un adaptateur électrique 12v c.c 1A
̈ Un kit d'accessoires
En cas d'absence ou de détérioration de l'un des éléments, merci de prendre contact avec
votre revendeur.
Caractéristiques
• Compléter avec le IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u et IEEE 802.3ab standards.
• Prise en charge de la technologie Ethernet Smart Green permettant de réduire la
consommation électrique de 30% à 50%
• Provides Store et Forward architecture, full wire speed filtering et forwarding rates.
• All UTP ports support Auto-MDI/MDI-X, full/half duplex modes et auto-negotiation.
• Support flow control et Jumbo Frame : back pressure pour half-duplex, IEEE 802.3x
pour full-duplex mode.
• Supports Jumbo Frame en all speeds mode (10/100/1000Mbps).
• Automatique source adresse apprendre et registre, extensive front-panel diagnostic
LEDs.
Face avant & Prises
ES-5500P
14
Panneau de voyants du switch
Voyant
PWR
(Alimentation)
LNK/ACT
(Connexion/
Activité)
DEBIT
(1000/100/10Mo)
Couleur
Vert
Vert
Eteint
Vert
Jaune
Etat
Allumé
Eteint
Allumé
Clignote
Eteint
Description
L'alimentation est active
Alimentation coupée
Une connexion valide est établie
Lots de données reçus
Aucune connexion établie
Ce port fonctionne à 10Mo/sec
Ce port fonctionne à 100Mo/sec
Ce port fonctionne à 1000Mo/sec
1. Environnement d'utilisation
Le hub doit être installé et utilisé dans les limites spécifiées de températures
(32-131°F/0 à 55°C) et d'humidité (10~95% sans condensation).
Ne posez rien sur le dessus de l'appareil.
N'obturez aucun orifice sur les côtés de l'appareil.
Ne placez l'appareil près d'aucune source de chaleur telle qu'un radiateur ou les
rayons directs du soleil.
Evitez tout contact avec de l'eau ou toute autre source humide. Si nécessaire, utilisez
un déshumidificateur pour réduire l'humidité.
2. Raccordement aux éléments du réseau
Les ports RJ-45 sont compatibles avec les fonctions Auto-MDI/MDI-X ce qui vous
permet d'utiliser des câbles droits ou croisés pour reliés ces prises au poste de travail
ou au hub.
Raccordez une extrémité du câble réseau au port RJ45 du panneau arrière et raccordez
l'autre extrémité du câble réseau au port RJ45 de l'appareil en réseau. Suivez la même
procédure pour raccorder tous les ports RJ45 du switch.
Les câbles réseau UTP doivent être conformes aux prescriptions EIA/TIA 568 et à la
norme de catégorie 5 concernant les transmissions de données à 100 Mo/sec.
Longueur maximum : Si vous utilisez un câble UTP, la longueur maximum entre le
switch et l'appareil connecté doit être de 100 mètres (300pieds).
Une fois le câble réseau raccordé des deux cotés et l'appareil allumé, le voyant vert
LNK/ACT doit s'allumer.
15
Raccordement de l'alimentation électrique
Raccordez l'adaptateur électrique à la prise d'alimentation à l'arrière de l'appareil ; Le
voyant vert l'alimentation sur la face avant doit s'allumer.
Dépannage
1. Le voyant d'alimentation ne s'allume pas
Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché sur l'adaptateur
électrique externe et dans la prise de courant. Assurez-vous que la prise jack est
fermement branchée dans la prise d'alimentation du switch.
2. Le voyant LNK/ACT (Connexion/Activité) ne s'allume pas lors d'une connexion à
un appareil 100Mo/sec
Vérifiez l'interrupteur de l'appareil raccordé au switch; Assurez-vous qu'il soit allumé.
Vérifiez la câble réseau ; Assurez-vous qu'il est correctement raccordé au switch et à
l'appareil en réseau.
Vérifiez la câble réseau ; Assurez-vous que les câbles UTP sont conformes avec les
prescriptions EIA/TIA568 et avec celles de la catégorie 5.
[!] Contactez votre revendeur si le problème persiste.
16
Italiano.
Grazie per l'acquisto dell'interruttore gigabit Edimax. Questo interruttore dal costo
altamente competitivo è conforme agli standard 10/100/1000-Base-TX standards ed è la
scelta migliore per gli utenti di piccoli uffici / uffici domestici.Il modello
ES-5500P/ES-5800P supporta il rilevamento dinamico della lunghezza dei cavi e la
regolazione dinamica dell'alimentazione necessaria per la lunghezza del cavo rilevato per
il risparmio energetico.L'interruttore è anche in grado di rilevare lo stato di collegamento di
ciascuna porta.Quando la porta è inattiva, il modello ES-5500P/ES-5800P ridurrà l'utilizzo
dell'alimentazione per la porta. Le semplici procedure di installazione consentono a tutti gli
utenti informatici di configurare un ambiente di rete in breve tempo.
Pacchetto Prodotto
Questo pacchetto contiene i seguenti componenti:
̈ Un Interruttore Gigabit
̈ QIG
̈ Adattatore di alimentazione 12VDC 1A
̈ Kit accessori
Se un qualsiasi prodotto dovesse risultare mancante o danneggiato, si prega di contattare
il proprio rivenditore locale per la riparazione.
Funzione
• Compatibilitá agli Standard IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u ed IEEE 802.3ab.
• Supporta la tecnologia Smart Green Ethernet per ridurre il consumo energetico di
30%~50% .
• Fornisce l'architettura “Store and Forward” completa velocitá di filtraggio cavi
ed ”forwarding rates”.
• Tutti i porti UTP sopportano il Auto-MDI/MDI-X, full/half duplex modes ed
l’auto-negotiation.
• Supporta il Controllo di flusso ed Quadro Gigante in tutti i modi di velocità :
contropressione per il half-duplex, IEEE 802.3x ed il modo full-duplex.
• Supporta il Quadro Gigante in tutti i modi di velocità (10/100/1000Mbps).
• Direzione Automatica del sistema di insegnamento, vasto pannello frontale di diagnostici
LEDs.
Pannello Frontale & Connettori
ES-5500P
17
Pannello LED Interruttore Fast Ethernet
LED
Colore
PWR
(Accensione)
Verde
LNK/ACT
(Collegamento/
Attività)
VELOCITA'
(1000/100/10M)
Verde
Stato
Descrizione
Acceso
L'alimentazione è fornita
Spento
Nessuna alimentazione
Acceso
Viene stabilito un collegamento valido
Lampeggia
Pacchetti di dati ricevuti
Spento
Nessun collegamento viene stabilito
Spento
Questa porta opera a 10Mbps
Verde
Questa porta opera a 100Mbps
Giallo
Questa porta opera a 1000Mbps
1. Ambiente di Funzionamento
Questo centro di commutazione deve essere installato e adoperato entro i limiti della
temperatura di funzionamento specificata (32-131°F) e umidità (10~95% Senza
condensa).
Non posizionare oggetti sull'unità.
Non ostruire nessun foro di ventilazione ai lati dell'unità.
Non posizionare l'unità vicino o nei pressi di alcuna fonte di calore, come stufe,
termosifoni o esposizione diretta al sole.
Impedire l'entrata dell'acqua e umidità nell'unità. Se necessario, usare un
deumidificatore per ridurre l'umidità.
2. Collegamento ai dispositivi di rete
Le porte RJ-45 sull'interruttore supportano la funzione Auto-MDI/MDI-X che permette di
utilizzare tipi di cavi dritti o incrociati per collegare questo interruttore alla stazione di
lavoro o centro.
Collegare un'estremità del cavo di rete alla porta RJ-45 sul pannello posteriore, e
collegare l'altra estremità del cavo di rete alla porta RJ-45 sul dispositivo di rete. Seguire
la stessa procedura per collegare tutte le porte RJ-45 dell'interruttore.
I cavi di rete UTP devono essere conformi alle specifiche EIA/TIA 568 e alla Categoria 5
standard per la trasmissione dei dati 100Mbps. Lunghezza massima: usando il cavo
UTP, tra l'interruttore e il dispositivo connesso è 100 metri (300ft).
Una volta che il cavo di rete è collegato a entrambe le estremità e il dispositivo di rete
fissato è acceso, il LED LNK/ACT verde dovrebbe essere illuminato.
18
3. Collegamento dell'accensione
Collegare l'adattatore di accensione al connettore di alimentazione sul pannello
posteriore dell'unità; Il LED di Accensione verde sul pannello frontale dovrebbe essere
illuminato.
Risoluzione dei problemi
1. Il LED di accensione non è illuminato
Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente all'adattatore di
alimentazione esterno e alla presa di alimentazione. Assicurarsi che la presa di
alimentazione CD sia inserita saldamente nella presa di alimentazione dell'interruttore.
2. Il Collegamento/Attività non viene illuminato quando viene collegato al
dispositivo 100Mbps
Verificare l'interruttore di alimentazione del dispositivo di rete fissato all'interruttore;
assicurarsi che sia acceso.
Verificare il cavo di rete; assicurarsi che sia collegato correttamente all'interruttore e al
dispositivo di rete.
Verificare il cavo di rete; assicurarsi che i cavi UTP siano conformi a EIA/TIA 568 e alla
specifica di Categoria 5.
[!] Contattare il rivenditore se il problema persiste.
19
Magyar..
Köszönjük, hogy az Edimax gigabit switch-ét választotta. Ez a rendkívül gazdaságos
berendezés egyszerre biztosítja a 10/100/100 BASE-TX sebességú otthoni – irodai
hálózat m ködését. Az ES-5500P/ES-5800P támogatja a dinamikus kábelhossz figyelést
és az ennek megfelel en állítja be a felhasznált energia mennyiségét, annak érdekében,
hogy az a lehet legkisebb lehessen. A berendezés figyeli portjainak használatát, a nem
használt portokat lekapcsolva szintén csökkenti az energia felhasználást. Az egyszer
telepítési és üzembe helyezési metódusa segítségével gyorsan kiépíthet a
számítógépes hálózat.
A csomag tartalma:
• Egy Gigabit switch
• QIG
• Egy 12V 1A adapter
• Tartozékok
Ha bármi hiányzik a dobozból vagy sérült, kérjük forduljon keresked jéhez.
Tulajdonság:
• Kompatibilis az IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u és IEEE 802.3ab szabványokkal
• Támogatja a „Smart Green Ethernet” technológiát, hogy energiafelhasználását
30-50%-al csökkentse
• Store and Forward architektúra, adatsz rés, teljes vonalsebesség kihasználás
• Minden UTP port támogatja az Auto-MDI/MDI-X, full/half duplex és az auto-negotiation
módot
• Adatsebesség felügyelet , Jumbo Frame : back pressure half-duplex, IEEE 802.3x
full-duplex üzemmód
• Jumbo Frame támogatás minden üzemmódban (10/100/1000Mbps)
• Automatikus adatforrás management, el lapi diagnosztikai LED-ek
El lapi panel és csatlakozók
ES-5500P
20
A switch LED-panelének értelmezése
LED
Szín
PWR
(Power)
Zöld
LNK/ACT
(Link/Activity)
SEBESSÉG
(1000/100/10M)
Zöld
Állapot
Jelentés
BE
Áram alatt
KI
Nincs áram alatt
BE
Kapcsolat létesült
VILLOG
Adatcsomag érkezett
KI
Nem létesült kapcsolat
KI
Sebesség 10Mbps
Zöld
Sebesség 100Mbps
Sárga
Sebesség 1000Mbps
1. Üzemkörnyezet
A switching hub üzemkörnyezetének meg kell felelnie a rendszerkövetelményekben
meghatározott értékeknek; 0-55°C h mérséklet és 10~95% nem kicsapódó
páratartalom.
Ne helyezzen tárgyakat a készülékre.
Ne akadályozza a készülék szell zését.
Ne helyezze a készüléket h forrás közelébe pld. radiátor, vagy közvetlen
napsugárzás.
Óvja a készüléket a vízt l és párától. Ha szükséges, használjon páraelszívót.
2. A készülék csatlakoztatása
Az RJ-45 port támogatja az Auto-MDI/MDI-X funkciót, amellyel egyenes közvetlen és
kereszt (cross-over) kábelekkel is csatlakoztatni lehet a switchet a munkaállomáshoz,
vagy hub-hoz.
Csatlakoztassa a hálózati kábelt az RJ-45 porthoz a hátsó panelen és ismételje meg az
eljárást a többi RJ-45 port esetében.
Az UTP hálózati kábelnek meg kell felelnie az EIA/TIA 568 specifikációknak és az 5-ös
kategóriájú szabványoknak az 100Mbps adatsebesség adatátvitelhez. A kábel
maximális hossza UTP kábel esetén a switch és a készülék között 100 méter lehet.
Ha a hálózati kábelt csatlakoztatták a és az eszköz áram alatt van, világít a zöld
LNK/ACT LED.
21
3. Áram alá helyezés
Csatlakoztassa az adaptert a hálózati aljzathoz és az egység hátoldali csatlakozójához
és a zöld Power LED világítani kezd az el lapon.
Hibaelhárítás
1. A Power LED nem világít
Ellen rizze az adapterkábelt és a konnektort, valamint a csatlakozás helyességét.
2. A Link/Activity LED nem világít a 100Mbps eszközhöz csatlakoztatva
Ellen rizze, hogy a hálózati eszköz be legyen kapcsolva.
Ellen rizze a hálózati kábelt és annak helyes csatlakozását.
Ellen rizze a hálózati kábel típusát; az UTP kábel legyen kompatibilis az EIA/TIA 568
és Category 5 szabvánnyal.
[!] Ha a hiba továbbra is fennáll, keresse fel keresked jét.
22
Nederlands.
Bedankt voor het aanschaffen van de Edimax Gigabit Switch. Deze kosteneffectieve
switch ondersteunt 10/100/1000-Base-TX standaarden en is een ideale keuze voor
gebruik in kleinere kantoren of thuiskantoren.. De ES-5500P/ES-5800P ondersteunt
dynamische detectie van de kabellengte en dynamische aanpassing van het
stroomverbuik voor de betreffende kabellengte, om zo tot stroombesparing te komen. De
switch detecteert tevens de linkstatus van iedere poort. Indien een poort niet gebruikt
wordt, zal de ES-5500P/ES-5800P het stroomverbruik voor deze poort automatisch naar
beneden aanpassen. De eenvoudige installatieprocedure stelt iedere computergebruiker
in staat om zeer snel een netwerk op te zetten.
Productverpakking
Dit pakket behoort de volgende onderdelen te bevatten:
̈ Een Gigabit Switch
̈ QIG
̈ 12VDC 1A Voedingsadapter
̈ Accessoire-kit
Indien er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is neem dan a.u.b. contact op met de
winkel waar u het product gekocht heeft.
Eigenschappen
• Volgens IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u en IEEE 802.3ab standaard.
• Ondersteunt intelligente groene Ethernet technology om het stroomverbruik met 30% tot
50% te verminderen.
• Store and Forward architectuur, full wire speed filtering en forwarding rates.
• Alle UTP-poorten ondersteunen Auto-MDI/MDI-X, full/half duplex mode en
auto-negotiation.
• Ondersteunt flow control en Jumbo Frame: back pressure voor half-duplex, IEEE 802.3x
voor full-duplex mode.
• Ondersteunt Jumbo Frame in alle snelheden (10/100/1000Mbps).
• Automatische source address learning en aging, LEDjes aan voorzijde ten behoeve van
diagnose
Frontpaneel & Aansluitingen
ES-5500P
23
Fast Ethernet Switch LED-paneel
LED
Kleur
PWR
(Spanning)
Groen
LNK/ACT
(Verbinding/
Activiteit)
SPEED
(SNELHEID)
(1000/100/10M)
Groen
Status
Omschrijving
Brandt
Spanning is aangesloten
Uit
Spanning is niet aangesloten
Brandt
Er is een werkende verbinding
Knippert
Er wordt data ontvangen
Uit
Er is geen werkende verbinding
Uit
Deze poort heeft een snelheid van 10 Mbps
Groen
Deze poort heeft een snelheid van 100 Mbps
Geel
Deze poort heeft een snelheid van 1000 Mbps
1. Operationele omgeving
Deze switching hub (schakelende verdeeldoos) moet geïnstalleerd en gebruikt worden
binnen de grenzen van de gespecificeerde operationele temperatuur (0 - 55° C) en
vochtigheidsgraad (10 ~ 95% niet-condenserend).
Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
Sluit de ventilatieopeningen aan de zijkanten van het apparaat niet af.
Plaats het apparaat niet vlakbij een warmtebron zoals een kachel of radiator en plaats
het apparaat niet in de zon.
Voorkom dat er water en stof in het apparaat terecht kan komen. Gebruik, indien
noodzakelijk, een ontvochtiger om de vochtigheidsgraad te reduceren.
2. Aansluiten op netwerkapparatuur
De RJ-45 poorten op de switch ondersteunen de Auto-MDI/MDI-X functie. Daardoor
kunt u straight-through (recht) of crossover (gekruisd) type verbindingskabels gebruiken
om deze switch met een werkstation of hub te verbinden.
Verbind het uiteinde van de netwerkkabel met de RJ-45 poort aan de achterzijde van
het apparaat, en verbind het andere einde van de netwerkkabel met de RJ-45 poort van
het netwerkapparaat. Volg dezelfde procedure om alle RJ-45 poorten van de switch aan
te sluiten.
De UTP-netwerkkabels moeten voldoen aan de EIA/TIA 568 specificaties en categorie 5
standaard voor 100 Mbps dataoverdracht. De maximum lengte, gebruik makend van
een UTP kabel, tussen de switch en het aangesloten apparaat is 100 meter (300 ft).
Zodra de beide uiteinden van de netwerkkabel aangesloten zijn en het verbonden
netwerkapparaat ingeschakeld wordt, moet de groene LNK/ACT LED gaan branden.
24
3. Spanning aansluiten
Sluit de spanningsadapter aan op de voedingsaansluiting aan de achterzijde van het
apparaat; de groene Power LED op het frontpaneel moet gaan branden.
Het oplossen van problemen
1. De Power LED brandt niet
Controleer of het netsnoer goed in de spanningsadapter en in het stopcontact zit.
Controleer of de DC-stekker goed in de voedingsaansluiting van de switch zit.
2. Link/Activity (Verbinding/Activiteit) LED brandt niet wanneer een 100 Mbps
apparaat aangesloten is
Controleer de aan/uit schakelaar van het netwerkapparaat dat op de switch
aangesloten is; zorg dat deze op ON (aan) staat.
Controleer de netwerkkabel; zorg ervoor dat deze goed in de switch en het
netwerkapparaat zit.
Controleer de netwerkkabel; controleer of de UTP kabel overeenkomt met de EIA/TIA
568 en categorie 5 specificatie.
[!] Neem contact op met uw dealer als het probleem blijft bestaan.
25
Polski.
Dzi kujemy za zakup przeł cznika gigabitowego firmy Edimax. Ten korzystny cenowo
przeł cznik jest zgodny ze standardem 10/100/1000-Base-TX i jest najlepszym
rozwi zaniem dla małych biur i u ytkowników domowych. Przeł cznik
ES-5500P/ES-5800P dynamicznie wykrywa długo ć kabla i dobiera moc potrzebn do
jego obsługi. Pozwala to na oszcz dno ć energii. Przeł cznik wykrywa ponadto stan
poł czenia na ka dym porcie. Gdy port jest bezczynny, ES-5500P/ES-5800P zmniejsza
moc dostarczan do ka dego portu. Łatwa procedura instalacji pozwala u ytkownikowi
komputera zestawić poł czenia sieciowe w minimalnym czasie.
Zawarto ć opakowania
Opakowanie zawiera nast puj ce elementy wyposa enia:
• Przeł cznik gigabitowy
• QIG
• Zasilacz sieciowy 12VDC, 1A
• Zestaw akcesoriów
Je li brakuje pewnego elementu lub jest uszkodzony, skontaktuj si ze sprzedawc w celu
reklamacji.
Wła ciwo ci
* Zgodo ć ze standardami sieciowymi IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u oraz IEEE
802.3ab
*Obsługa inteligentnej technologii “zielona sieć” Green Ethernet redukuj ca zu ycie
energii o 30-50%
* Posiada architektur “Store and Forward” z pełnym filtrowaniem pakietów
* Auto-MDI/MDI-X na ka dym porcie UTP, tryby full/half duplex z auto-negocjacj
* Kontrola przepływu dla trybów half-duplex oraz IEEE 802.3x w full-duplex z Obsługa
ramek Jumbo dla wszystkich przepustowo ci
* Obsługa ramek Jumbo dla wszystkich przepustowo ci (10/100/1000Mbps)
* Automatyczne zapami tywanie adresów ródłowych, rozbudowany panel diod
diagnostycznych
Przedni panel i zł cza
ES-5500P
26
Dioda przedniego panelu przeł cznika Fast Ethernet Switch
Dioda LED
Kolor
PWR
(Zasilanie)
zielony
LNK/ACT
(Poł czenie/
aktywno ć)
Status
Opis
wł.
Zasilanie podł czone
wył.
Brak zasilania
wł.
Ustanowiono prawidłowe poł czenie
zielony błyska
wył.
SPEED
zielony
(1000/100/10M)
ółty
Odebrano pakiety danych
wył.
Brak poł czenia
Ten port działa przy 10 Mbps
Ten port działa przy 100 Mbps
Ten port działa przy 1000 Mbps
1. rodowisko pracy
Przeł cznik sieciowy musi być zainstalowany i pracować w okre lonym zakresie
temperatur (0-55°C) i wilgotno ci (10~95% bez kondensacji).
Nie stawiaj adnych przedmiotów na urz dzeniu.
Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych po bokach urz dzenia.
Nie umieszczaj urz dzenia w pobli u ródeł ciepła, np. grzejnika, radiatora lub w
bezpo rednim nasłonecznieniu.
Uwa aj, aby do urz dzenia nie dostała si woda lub wilgoć. W razie konieczno ci u yj
osuszacza w celu zmniejszenia wilgotno ci.
2. Podł czanie urz dze sieciowych
Porty RJ-45 przeł cznika obsługuj funkcj Auto-MDI/MDI-X, która umo liwia
podł czenie tego przeł cznika do stacji roboczej lub koncentratora z pomoc kabli
przelotowych lub krzy owych.
Podł cz jeden koniec kabla sieciowego do portu RJ-45 na tylnim panelu i podł cz drugi
koniec kabla sieciowego do portu RJ-45 urz dzenia sieciowego. Wykonaj t sam
procedur dla pozostałych portów RJ-45 przeł cznika.
Kable sieciowe UTP musz być zgodne ze specyfikacj EIA/TIA 568 i standardem
Category 5 dla transmisji danych 100 Mbps. Maksymalna długo ć: z u yciem kabla UTP
wynosi 100 m pomi dzy przeł cznikiem i podł czonym urz dzeniem.
Po podł czeniu obu ko ców kabla sieciowego i wł czeniu urz dzenia sieciowego
powinna zapalić si zielona dioda LED LNK/ACT.
27
3. Podł czanie zasilania
Podł cz zasilacz do zł cza zasilania na tylnym panelu urz dzenia; powinna zapalić si
zielona dioda LED na przednim panelu.
Rozwi zywanie problemów
1. Dioda zasilania nie wieci si .
Sprawd , czy przewód zasilaj cy jest prawidłowo podł czony do zewn trznego
zasilacza i gniazda zasilaj cego. Upewnij si , wtyczka zasilania jest dokładnie
podł czona do gniazda przeł cznika.
2. Kontrolka poł czenia/aktywno ci nie wieci si po poł czeniu z urz dzeniem 100
Mbps.
Sprawd przeł cznik zasilania urz dzenia sieciowego podł czonego do przeł cznika;
musi być wł czone.
Sprawd kabel sieciowy; upewnij si , e jest prawidłowo podł czony do przeł cznika i
urz dzenia sieciowego.
Sprawd kabel sieciowy; upewnij si , e kable UTP s zgodne ze specyfikacj EIA/TIA
568 i Category 5.
[!] Je li problem si powtarza, skontaktuj si ze sprzedawc .
28
Português.
Obrigado por ter adquirido o comutador Gigabit da Edimax. Este comutador altamente
rentável em conformidade com as normas 10/100/1000-Base-TX é a escolha ideal para
utilizadores de escritórios de pequenas dimensões/escritórios de residência. O
ES-5500P/ES-5800P suporta detecção dinâmica do comprimento do cabo e ajuste
dinâmico da potência necessária para o comprimento de cabo detectado que permite
poupar energia. O comutador permite também detectar o estado da ligação de cada porta.
Quando a porta está inactiva, o ES-5500P/ES-5800P reduz o consumo de energia da
porta. Os procedimentos de fácil instalação permitem aos utilizadores da rede configurar
rapidamente um ambiente de rede.
Embalagem do produto
Esta embalagem inclui os seguintes componentes:
̈ Um comutador Gigabit
̈ QIG
̈ Adaptador de corrente 1A de 12 V CC
̈ Conjunto de acessórios
Se faltar algum componente ou se algum estiver danificado, contacte os revendedores
locais para obter assistência.
Função
• Conformidade com as normas IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab.
• Suporta a tecnologia Smart Green Ethernet que permite uma redução de energia entre
30% e 50% .
• Fornece arquitectura de armazenamento e encaminhamento, filtragem total de
velocidade com fios e taxas de encaminhamento.
• Todas as portas UTP suportam os modos Auto-MDI/MDI-X, full/half-duplex e
negociação automática.
• Suporta controlo de fluxo e Jumbo Frame : pressão posterior para half-duplex, IEEE
802.3x para o modo full-duplex.
• Suporta Jumbo Frame em todos os modos de velocidade (10/100/1000Mbps).
• Aprendizagem e aperfeiçoamento de endereços de origem automática, LED de
diagnóstico abrangente de painel frontal.
Painel frontal e conectores
ES-5500P
29
Painel de LED do switch Fast Ethernet
LED
Cor
PWR
(Corrente)
Verde
LNK/ACT
(Ligação/
Actividade)
VELOCIDADE
(1000/100/10M)
Verde
Estado
Descrição
Ligado
É fornecida corrente
Desligado
Sem corrente
Ligado
É estabelecida uma ligação válida
Intermitente
Pacotes de dados recebidos
Desligado
Não foi estabelecida uma ligação
Desligado
Esta porta funciona a 10 Mbps
Verde
Esta porta funciona a 100 Mbps
Amarelo
Esta porta funciona a 1000 Mbps
1. Ambiente de funcionamento
Este switching hub deve ser instalado e utilizado de acordo com os limites de
temperatura de funcionamento (32-131°F) e de humidade (10~95% sem condensação)
especificados.
Não coloque objectos em cima do aparelho.
Não obstrua os orifícios de ventilação nas partes laterais do aparelho.
Não posicione o aparelho perto de fontes de calor, tais como aquecedores,
radiadores nem o coloque sob exposição directa do sol.
Evite a entrada de água e humidade no interior do aparelho. Se necessário, utilize um
desumidificador para diminuir a humidade.
2. Ligação a dispositivos de rede
As portas RJ-45 no switch suportam a função Auto-MDI/MDI-X, que permite utilizar
cabos straight-through ou cross-over para ligar este switch à estação de trabalho ou ao
hub.
Ligue uma extremidade do cabo de rede à porta RJ-45 no painel posterior e ligue a
outra extremidade do cabo de rede à porta RJ-45 no dispositivo de rede. Siga o mesmo
procedimento para ligar todas as portas RJ-45 do switch.
Os cabos de rede UTP devem estar em conformidade com as especificações EIA/TIA
568 e com a norma Categoria 5 para transmissão de dados de 100 Mbps. Comprimento
máximo: 100 metros, entre o switch e o dispositivo ligado, utilizando o cabo UTP.
Assim que o cabo de rede estiver ligado a ambas as extremidades e o dispositivo de
rede ligado estiver activado, o LED LNK/ACT LED verde deve acender-se.
30
3. Ligação à corrente
Ligue o adaptador de corrente ao conector de corrente no painel posterior do aparelho;
o LED de corrente verde no painel frontal deve acender-se.
Resolução de problemas
1. O LED de corrente não se acende
Verifique se o cabo de alimentação está devidamente ligado ao adaptador de corrente
externo e à tomada de corrente. Certifique-se de que a ficha de corrente CC está
ligada com firmeza na tomada de corrente do switch.
2. Os LED Ligação/Actividade não se acendem ao ligar o dispositivo de 100 Mbps
Verifique se o interruptor de corrente do dispositivo de rede está ligado ao switch;
certifique-se de que está na posição ON (Ligado).
Verifique o cabo de rede; certifique-se de que está devidamente ligado ao switch e ao
dispositivo de rede.
Verifique o cabo de rede; certifique-se de que os cabos UTP estão em conformidade
com as especificações EIA/TIA 568 e Categoria 5.
[!] Se o problema persistir, contacte o seu fornecedor.
31
.
Edimax.
10/100/1000-Base-TX
,
,
ES-5500P
.
.
, ES-5500P
.
.
.
:
̈
̈ QIG.
̈
̈
–1
.
12VDC 1A – 1
.
.
-
,
,
,
.
•
•
•
•
•
•
IEEE 802.3 , IEEE 802.3u IEEE 802.3ab
Smart Green Ethernet
(30%~50%).
Store and Forward,
.
Auto-MDI/MDI-X, full/half duplex
.
:
802.3x
full-duplex
.
Jumbo Frame
ES-5500P
32
.
half-duplex, IEEE
(10/100/1000Mbps).
LED
Ethernet
LED
PWR
(Power)
Color
Status
Description
LNK/ACT
(Link/Activity)
10Mbps
100Mbps
1000Mbps
SPEED
(1000/100/10M)
4.
(0-55°C)
(10~95%).
.
.
,
,
.
.
,
.
5.
RJ-45
Auto-MDI/MDI-X,
.
RJ-45
,
.
RJ-45
.
UTP
EIA/TIA 568
5
100Mbps
.
UTP
100 .
LNK/ACT LED.
33
6.
,
Power LED
3.
.
Power LED
.
.
4.
Link/Activity
100Mbps
.
.
.
EIA/TIA 568
5
.
[!]
.
34
Romana
Va multumin pentru alegerea switchului gigabit Edimax. Acesta este un compatibil cu
standardele 10/100/1000-Base-TX si este ideal pentru birouri mici sau pentru acasa.
Modelul ES-5500P/ES-5800P suporta detectarea dinamica a lungimii cablului si ajustarea
automata a energiei necesare pentru lungimea detectata, pentru a reduce consumul de
current. Deasemenea poate detecta starea linkului pe fiecare port. Daca nu se face
transfer pe un anume port, ES-5500P/ES-5800P va reduce consumul de current pentru
portul respectiv. Procedura de instalare usoara permite oricarui utilizator sa creeze o
retea locala intr-un timp foarte scurt.
Continutul Pachetului
Pachetul contine urmatoarele produse:
X Un switch gigabit
X QIG
X Un adaptor curent 12V DC 1A
X Un Kit cu accesorii
Daca lipseste ceva sau observati vreo stricaciune, contactati dealerul de unde ati
achizitionat produsul.
Caracteristici
X Compatibil cu standardele IEEE 802.3, IEEE 802.3u si IEEE 802.3ab.
X Suporta Tehnologia Smart Green Ethernet, pentru a reduce consumul de energia cu
30%~50%.
X Ofera arhitectura Store and Forward, filtrare completa a vitezei si a ratelor de
forwarding.
X Suporta Auto-MDI/MDI-X, moduri full/half duplex si auto-negotiation.
X Suporta controlul fluxului de informatii: back pressure pentru half-duplex, IEEE 802.3x
pentru full-duplex.
X Suporta Jumbo Frame in toate modurile de conectare (10/100/1000Mbps).
Panoul din Fata si Conectori
ES-5500P
35
Semnificatia LED-urilor
LED
Culoare
PWR
Verde
(Power)
Stare
Descriere
Aprins
Switchul este alimentat
Stins
Switchul nu este alimentat
Aprins
S-a stability o conexiune valida
LNK/ACT
Verde
Intermitent
Se face transfer de date
(Link/Activity)
Stins
Nu s-a putut stabili nici o conexiune
Stins
Portul functioneaza la viteza 10Mbps
SPEED
Verde
Portul functioneaza la viteza 100Mbps
(1000/100/10M)
Portocaliu
Portul functioneaza la viteza 1000Mbps
1.
Conditii de Operare
Switchul trebuie instalat si folosit in conditiile de mediu specificate: temperatura
(32-131°F) si umiditate (10~95% Non-condensing).
Ü A nu se plasa obiecte deasupra echipamentului.
Ü A nu se obstructiona aerisirile echipamentului.
Ü A nu se pozitiona langa surse de caldura sau in bataia directa a soarelui.
Ü A se preveni intrarea de apa sau umiditate in interiorul echipamentului.
2. Conectarea la echpamente de retea
Porturile RJ-45 ale switchului suporta functia Auto-MDI/MDI-X function care permite
folosirea unui cablu de tip straight-through sau cross-over pentru conectarea la
calculatoare sau alte switchuri.
Conectati un capat al cablului de retea intr-un port RJ-45 al switchului si celalalt capat
in portul RJ-45 al echipamentului. Urmati aceeasi procedura pentru conectare in toate
porturile RJ-45 ale switchului.
Cablul de retea UTP trebuie sa fie conforme cu specificatiile EIA/TIA 568 si standardul
Categoriei 5 pentru transmisie de 100Mbps. Lungimea maxima a cablului UTP intre switch
si echipament este de 100 metri (300ft).
Odata ce cablul este conectat la ambele capete si echipamentele sunt alimentate,
LED-ul verde LNK/ACT ar trebui sa fie aprins.
36
3.
Alimentarea cu Curent
Conectati adaptorul de current in spatele switchului si bagati-l in priza; LED-ul verde
Power ar trebui sa fie aprins.
Trouble Shooting
1. LED-ul Power nu este aprins
Verificati daca adaptorul este conectat corect la switch si bine bagat in priza.
2. Link/Activity nu este aprins cand se conecteaza un echipament 100Mbps
o Verificati daca echipamentul conectat este alimentat cu current.
o Verificati cablul de retea; asigurati-va ca este conectat corect in switch cat si in
echipamentul de retea.
o Verificati cablul de retea; asigurati-va ca este compatibil cu specificatiile EIA / TIA
568 si standardul Category 5.
37
Türkçe.
Tebrikler! Edimax Gigabit Switch ürünü satın aldınız. Bu ürün, 10/100/1000-Base-TX
standartları ile uyumlu, küçük ofis ve ev kullanıcıları için mükemmel bir çözümdür.
ES-5500P/ES-5800P, kablo uzunluğunu dinamik olarak algılama ve güç tasarrufu için
algılanan kablonun güç ihtiyacını belirleme gibi özelliklere sahiptir. Aynı zamanda bağlı
olan her portun link durumunu algılayabilme özelliğine sahiptir. Portun aktif olmadığı
durumda ES-5500P, ilgili portun güç kullanımını azaltır. Bu şekilde enerji tasarrufu
sağlanmış olur. Ürünün kolay kurulum prosedürleri sayesinde kullanıcılar, kısa bir süre
içerisinde bir ağ ortamı oluşturabilirler.
Paket İçeriği
Paket içeriğinde aşağıdaki bileşenler bulunmaktadır:
̈ 1 adet Gigabit Switch
̈ QIG
̈ 1 adet 12VDC 1A Güç Adaptörü
̈ 1 adet Aksesuar Kiti
Herhangi bir bileşen eksik veya hasarlı durumda ise lütfen ürünü aldığınız yer ile görüşün.
Özellik
• IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u ve IEEE 802.3ab standartlarıyla uyumlu.
• Güç Kullanımını 30%~50% seviyesinde azaltan Akıllı Yeşil Ethernet Teknolojisini
Destekler
• Depolama ve yönlendirme mimarisi, full wire speed filtreleme ve yönlendirme oranları.
• Tüm UTP portlarından Auto-MDI/MDI-X, full/half duplex ve auto-negotiation.desteği
• Flow Control destegi ve Jumbo Frame : half-duplex için back pressure, IEEE 802.3x icin
full-duplex modu.
• Bütün hız modlarında Jumbo Frame desteği (10/100/1000Mbps).
• Automatic source address learning ve aging, gelişmiş ön panel hata bulma LED’leri.
Ürünün Kullanım İçin Hazırlanması
(Bağlantı ve Montaj)
ES-5500P
38
LED Tanımları
LED
Renk
PWR
(Güç)
Yeşil
LNK/ACT
(Link/Çalışma)
Yeşil
HIZ
(1000/100/10M)
Durum
Işık Var
Işık Yok
Işık Var
Yanıp
Sönüyor
Işık Yok
Işık Yok
Yeşil
Sarı
Tanım
Güç verilmiş durumda
Güç yok
Geçerli bir link kuruldu
Veri paketleri alınıyor
Link yok
10 Mbps hızında
100 Mbps hızında
1000 Mbps hızında
1. Çalışma Ortamı
Bu Switch belirtilen sıcaklık (32-1310F) ve nem oranlarında kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
Cihazın üzerine hiçbir şey koymayınız. Cihazın yanlarındaki hiçbir havalandırma deliğini
kapamayınız. Cihazı, ısıtıcı, kalorifer veya direkt gelen güneş ışınları gibi doğrudan
sıcaklık veren etkenlerden uzak tutunuz. Cihazın içine su ve nem girişini önleyin.
Gerekliyse, nem oranını azaltmak için rutubet önleyici bir alet kullanın.
2. Network Cihazlarına Bağlanma
Switch’deki RJ-45 portları Auto-MDI/MDI-X portları olarak tasarlandıklarından, kablo ister
çapraz ister düz olsun, switch bir iş istasyonu veya başka bir switch/hub’a bağlanabilir.
Network kablosunun bir ucunu ön paneldeki RJ-45 portuna, ve diğer ucunu da network
cihazının RJ-45 portuna bağlayın. Switch’in bütün RJ-45 portları için aynı işlemi uygulayın.
UTP network kabloları 100Mps veri iletimi için EIA/TIA 568 şartnamesine uymalı ve
Category 5 standartında olmalıdır. UTP kablo ile, Switch ve bağlı olduğu cihaz için
maksimum uzaklık 100 metredir (300ft). Network kablosu iki uca da düzgün bir şekilde
bağlandığında yeşil LNK/ACT LEDi yanmalıdır.
39
3. Gücü Bağlama
Güç kablosunu cihazın arka panelinde bulunan prize takın. Diğer ucunu da elektrik prizine
takın. Ön panelde bulunan yeşil Power LED’i yanmalı.
Sorun Giderme
1. Power LED’i yanmıyor.
Güç kablosunun prize ve Switch’e doğru takıldığını kontrol edin. Switch’teki güç
düğmesinin açık olduğunu kontrol edin. Güç kablosunun Switch’in prizine düzgün
takıldığından emin olun.
2. 100Mbps bir cihaza bağlanmak isterken Link/Activity yanmıyor.
Switch’e bağlı cihazın güç düğmesinin açık olduğundan emin olun.
Network kablosunun Switch’e ve diğer network cihazına doğru bağlandığını kontrol
edin.
Network kablosunu kontrol edin; UTP kabloların EIA/TIA-568 ve Category 5
standartlarında olduğunu kontrol edin.
40
Garanti Kapsamı
1. Cihazın değiştirilme işlemi Yetkili Teknik Servislerin vereceği rapor doğrultusunda yapılır.
2. Müşteri ithalatçı firmanın veya ithalatçı firma tarafından bakım/onarım yetkisi verilmiş Teknik
Servisler dışında cihaza hiçbir şekilde müdahale ettirmeyecektir.Yetkili kişiler dışında ürüne
müdahalede bulunulursa,ürün garanti dışı sayılır.
3. İthalatçı firma garantisi taşımayan ve ithalatçı firma tarafından yetki verilmiş dağıtıcılardan
temin edilmeyen orjinal yedek parçalar dışında malzemeler kullanılması halinde ürün garanti
kapsamı dışında kalır.
4. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dışındadır.
5. Garanti; kaza ve felaketten kaynaklanan hasarları onarma hizmetini kapsamaz.
6. Onarım parçaları ve değiştirilecek ürünler değişim esasına göre sağlanacak, yeni veya yeniye
eşit olacak duruma getirilecektir. Değişmesi gereken parçalar ve ürünler ithalatçı firmanın malı
olacaktır.
Garanti Şartları
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis
istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası,
temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi
malının arızasının 5 işgünü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına
tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı
arızalanması halinde,işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında
hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın;
• Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı
ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan
yararlanamamanın süreklilik kazanması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği,
ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün
bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı
veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden
işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
41
42
43
Edimax ES-5500G
Описание
ф мл ни
дит
нл н з 2 мин ты
Д т в
в
м
з
нии
з в
ии
Д т в
и
гл
л жб
т чн я
дд ж и
л т
вин и
л т з з любым
д бным
б м
тзывы
ции и
ид и
Download PDF