DeWalt | DC820 | Technical data | DeWalt DC820 Technical data

www.
.eu
DC820
DC822
DC825
DC827
DC830
DC832
DC835
DC837
DC840
DC845
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
16
English (original instructions)
30
Español (traducido de las instrucciones originales)
42
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
56
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
70
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
84
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
98
Português (traduzido das instruções originais)
110
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
124
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
136
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
149
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
163
Copyright DEWALT
2
Figure 1
c
d
g
k
l
b
a
h
i
Figure 2
i
h
j
Figure 3
A
B
1
Figure 5
Figure 4
f
d
c
e
Figure 6
m
2
DANSK
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845
LEDNINGSFRI SLAGNØGLE/-BOREMASKINE
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring og indgående produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere til professionelle brugere af elektrisk værktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Batteritype
Ingen belastning
Anslag
Maksimalt
drejningsmoment
Værktøjsholder
Nm
mm
kg
Spænding
Type
Batteritype
VDC
Maksimal boltstørrelse
Vægt (uden batteripakke)
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
dB(A
(lydtrykusikkerhed)dB(A)
(lydeffekt)
dB(A)
(usikkerhed
lydeffekt)
dB(A)
DC822
18
10
–
Li-Ion
0-2400
2700
DC825
18
10
NiCd/NiMH
–
0-2400
2700
DC827
18
10
–
Li-Ion
0-2400
2700
DC830
14,4
10
NiCd/NiMH
–
0-2400
2700
195
1/2 tomme
Firkantet
M16
0,98
195
1/2 tomme
Firkantet
M16
0,96
150
1/4 tomme
Sekskantet
M12
0,98
150
1/4 tomme
Sekskantet
M12
0,96
180
1/2 tomme
Firkantet
M16
0,96
DC832
14,4
10
–
Li-Ion
0-2400
2700
DC835
14,4
10
NiCd/NiMH
–
0-2400
2700
DC837
14,4
10
–
Li-Ion
0-2400
2700
DC840
12
10
NiCd/NiMH
–
0-2400
2700
DC845
12
10
NiCd/NiMH
–
0-2400
2700
180
1/2 tomme
Firkantet
M16
0,96
140
1/4 tomme
Sekskantet
M12
0,96
140
1/4 tomme
Sekskantet
M12
0,96
160
1/2 tomme
Firkantet
M16
0,96
130
1/4 tomme
Sekskantet
M12
0,96
min.-1
min.-1
Maksimal boltstørrelse
Vægt (uden batteripakke)
Ingen belastning
Anslag
Maksimalt
drejningsmoment
Værktøjsholder
DC820
18
10
NiCd/NiMH
–
0-2400
2700
VDC
min.-1
min.-1
Nm
mm
kg
DC820
91
3
102
DC822
91
3
102
3
3
DC825 DC827 DC830 DC832
90
90
91
91
3
3
3
3
101
101
102
102
3
3
3
3
DC835 DC837 DC840 DC845
90
90
91
90
3
3
3
3
101
101
102
101
3
3
3
3
3
DANSK
Vibration totalværdier (triax vektorsum) fastlagt i henhold til EN 60745:
Vibration
emissionsværdi m/s²
9,7
9,7
13,7
13,7
Usikkerhed K
m/s²
2,3
2,3
5,3
5,3
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
VDC
Ah
kg
Oplader
Forsyningsspænding
Batteritype
Anslået opladetid
min
Vægt
kg
Sikringer:
Europa
DE9180
Li-Ion
18
2.0
0.68
V AC
230 V værktøjer
DE9181
Li-Ion
18
1.1
0.45
13,7
5,3
13,7
5,3
9,7
2,3
13,7
5,3
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
DE9503
NiMH
18
2.6
1.0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(2,0 Ah batteripakker)
0,52
DE9140
Li-Ion
14.4
2.0
0.58
DE9502
NiMH
14.4
2.6
0.86
DE9501
NiMH
12
2.6
0.69
DE9141
Li-Ion
14.4
1.1
0.40
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah batteripakker)
0,52
10 A, lysnet
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart
farlig situation, der medmindre den
undgås, vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
4
9,7
2,3
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
9,7
2,3
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
DANSK
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
c)
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med: 98/37/EF (indtil 28. dec. 2009), 2006/42/EF
(fra 29. dec. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.10.2009
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og instruktioner
Mangel på at følge advarsler
og instruktioner kan resultere i
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj" i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
5
DANSK
c)
d)
e)
f)
g)
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
6
e)
f)
g)
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type.Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, så som papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader.Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
d) Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
berøring. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
DANSK
YDERLIGERE SÆRLIGE
SIKKERHEDSREGLER
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer vises på værktøjet:
Sikkerhedsinstruktioner for alle
slagbor
Læs brugsvejledningen før brug.
• Bær høreværn ved brug af slagbor.
Udsættelse for støj kan føre til høretab.
Bær høreværn.
• Anvend de hjælpegreb, som leveres med
værktøjet. Hvis man mister kontrollen over
værktøjet, kan det være årsag til personskade.
Bær øjenværn.
• Elektriske værktøjer skal altid holdes ved
hjælp af de isolerede greb, når der er risiko
for, at skæreværktøjet under arbejdet kan
komme i kontakt med skjulte ledninger
eller dets egen ledning. Kontakt med en
strømførende ledning vil også gøre uafdækkede
metaldele på værktøjet strømførende og give
brugeren elektrisk stød.
IPM
• Brug skruetvinge eller anden anordning til at
fastgøre og understøtte arbejdsemnet til et
stabilt underlag. Kontrollen kan let mistes, hvis
arbejdsemnet holdes i hånden eller ind mod
kroppen, da det er en ustabil måde at holde det
på.
Eksempel:
• Bær sikkerhedsbriller eller anden
øjenbeskyttelse. Betjeningsfunktioner, som
involverer hamring eller boring, kan resultere
i flyvende metalspåner. Flyvende partikler kan
forårsage permanent øjenskade.
• Bor, borholdere og værktøj bliver varme
under anvendelse. Brug handsker ved
berøring.
• Brug ikke værktøjet for længe ad gangen.
Vibration forårsaget af værktøjets funktion kan
være skadelig for dine hænder og arme. Brug
handsker for at give ekstra støddæmpning
og tag hyppige pauser for at begrænse
eksponering.
Yderligere risici
Selvom relevante sikkerhedsforskrifter overholdes
og passende sikkerhedsanordninger bringes i
anvendelse, kan der ikke undgås at være yderligere
risici. Disse er:
– Nedsat hørelse
– Risiko for personskader pga. flyvende partikler.
– Risiko for forbrændinger, fordi tilbehøret bliver
varmt under brugen.
– Risiko for personskade pga. langvarig brug.
Slag per minut.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
2009 XX XX
Produktionsår
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for
alle batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne
vejledning indeholder vigtige sikkerheds- og
betjeningsinstruktioner for DE9130/DE9135
batteriopladere.
• Læs alle instruktioner og
sikkerhedsafmærkninger på opladeren,
batteripakken og det produkt, som
batteripakken anvendes til, før opladeren tages i
brug.
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Opladningsterminaler er forsynet
med 230 volt spænding. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Det kan medføre elektrisk
stød og eventuel livsfare.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
FORSIGTIG: Fare for forbrændinger.
For at undgå fare for personskade må
der kun oplades DEWALT genopladelige
batterier. Andre typer risikerer at
sprænges, hvilket kan forårsage personeller materiel skade.
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, når opladeren
er sluttet til ledningsnettet, kan
7
DANSK
de fritliggende opladerkontakter
inde i opladeren blive kortsluttet
af udefra kommende materialer.
Udefra kommende materialer, som
kan lede strøm, som f.eks. ståluld,
aluminiumsfolie, eller ophobede
metalpartikler og lignende, skal holdes
i sikker afstand fra opladerens hulrum.
Tag altid opladeren ud af strømstikket,
når der ikke er et batteri i opladeren.
Tag opladeren ud af strømstikket før
rengøring.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er vist
her i vejledningen. Opladeren og batteripakken
er konstrueret, så de fungerer som en enhed.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Anden anvendelse
kan medføre brandfare, fare for elektrisk stød og
eventuel livsfare.
• Opladeren må ikke udsættes for regn eller
sne.
• Skil ikke opladeren ad. Aflever den til et
autoriseret servicecenter for service eller
reparation. Ukorrekt samling kan medføre
brandfare eller fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Afbryd opladeren fra strømstikket før
eventuel rengøring. Herved undgås risiko
for elektrisk stød. Det er ikke nok at fjerne
batteripakken.
• Forsøg ALDRIG at sammenkoble 2 opladere.
• Opladeren er konstrueret til at fungere med
en standard 230V strømforsyning. Forsøg
ikke at anvende en anden spænding. Dette
gælder ikke for bilopladeren.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
• Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når
opladeren skal kobles fra ledningsnettet.
Herved reduceres risikoen for at beskadige stik
og ledning.
DE9130 opladeren accepterer 7,2–18 V NiCd og
NiMH batterier.
• Sørg for at anbringe ledningen, så den ikke
trædes på, rykkes i, eller på anden måde
udsættes for skade eller overlast.
Disse opladere skal ikke justeres og er konstrueret til
nem betjening.
• Anvend kun en forlængerledning, hvis det
er absolut nødvendigt. Fejlagtig brug af
forlængerledninger kan medføre brandfare samt
fare for elektrisk stød og eventuel livsfare.
Opladningsprocedure
• En forlængerledning skal for at være sikker
have tilstrækkelig ledningsstørrelse (AWG
eller American Wire Gauge). Jo mindre
ledningsmålet er, desto større kapacitet har
kablet. Dvs. et str. 16 har mere kapacitet end et
str. 18. Ved brug af flere forlængerledninger skal
man i det mindste sørge for, at de alle har den
minimale ledningsstørrelse.
• Placer aldrig andre genstande oven
på opladeren, og placer aldrig
opladeren på et blødt underlag, som
kan blokere ventilationshullerne og
føre til overophedning. Placer ikke
opladeren i umiddelbar nærhed af andre
varmekilder. Opladeren ventileres gennem
ventilationshullerne i husets top og bund.
• Opladeren må ikke bruges når ledning eller
stik er beskadiget — udskift straks ledning og
stik.
8
• Opladeren må ikke bruges hvis den har
været udsat for hårde stød, er blevet tabt
eller på anden måde er blevet beskadiget.
Opladeren skal indleveres til et autoriseret
serviceværksted.
DE9135 opladeren accepterer 7,2–18 V NiCd, NiMH
or Li-Ion batterier.
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk stød.
Opladningsterminaler er forsynet
med 230 volt spænding. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Fare for elektrisk stød og
mulig livsfare.
1. Forbind opladeren (j) med en passende
stikkontakt inden isætning af batteripakken.
2. Isæt batteripakken (h) i opladeren. Det røde
(opladnings-) lys blinker uophørligt som tegn på,
at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er opladet, lyser den røde indikator
TÆNDT konstant. Pakken er fuldt opladet
og kan anvendes med det samme eller blive
siddende i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydelse og levetid
for NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier skal batteriet
oplades minimum 10 timer før første brug.
DANSK
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varm/kold batteripakke
udskift batteripakke
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk genopfriskning
Den automatiske genopfriskningsindstilling udligner
eller afbalancerer de enkelte celler i batteripakken
ved dens spidskapacitet. Batteripakker skal
genopfriskes ugentligt, eller når batteripakken ikke
længere yder maksimalt.
For at genopfriske en batteripakke, sættes den i
opladeren som normalt. Lad batteripakken blive i
opladeren i mindst 10 timer.
Forsinkelse ved varm/kold
batteripakke
Når opladeren påviser en batteripakke, der er for
varm eller for kold, påbegynder den automatisk
en varm/kold batteripakke-forsinkelsesfunktion,
hvor opladningen indstilles, indtil batteriet har nået
den rette temperatur. Opladeren skifter derefter
automatisk til opladningsfunktionen. Denne funktion
sikrer maksimal batterilevetid.
KUN LI-ION-BATTERIPAKKER
Li-Ion-batterier er fremstillet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der beskytter batteriet mod
overbelastning, overophedning eller dyb afladning.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe li-on-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for
alle batteripakker
Sørg ved bestilling af nye batteripakker for at
inkludere katalognummer og spænding. Konsultér
skemaet for kompatibilitet med opladere og
batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet i den originale
indpakning. Læs inden brug af batteripakken og
opladeren nedenstående sikkerhedsinstruktioner.
Følg derefter de beskrevne opladningsprocedurer.
• Undlad at oplade eller bruge batteri i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. i nærhed
af brændbare væsker, gasser eller støv.
Isættelse eller fjernelse af batteriet fra opladeren
kan antænde støvet eller røgen.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
• Stænk eller nedsænk IKKE batteripakker i vand
eller andre væsker.
• Opbevar eller anvend ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå eller overstige 40˚ C (105° F) (så som
udendørs skure eller metalbygninger om
sommeren).
FARE: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken må ikke sættes i
opladeren, hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget. Batteripakken må
ikke knuses, tabes eller beskadiges.
En batteripakke eller oplader må ikke
anvendes, hvis den har været udsat
for et kraftigt slag, er blevet tabt, kørt
over eller på anden måde beskadiget
(f.eks. gennemboret af et søm, ramt
med en hammer eller trådt på). Det
kan medføre elektrisk stød og eventuel
livsfare. Beskadigede batteripakker skal
returneres til servicecenteret til genbrug.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan
stå oprejst på batteripakken, men kan
være lette at vælte.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKEL-METAL-HYDRID (NiMH)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i en brand.
• Lidt lækage fra cellerne i batteripakken kan
forekomme under ekstreme brugs- eller
temperaturforhold. Dette udgør dog ikke et
batterisvigt.
Men, hvis det udvendige segl er brudt:
a. og batterivæske får kontakt med huden, vask
omgående huden med sæbe og vand i flere
minutter.
b. og batterivæske kommer i øjnene, skyl
øjnene med rent vand i mindst 10 minutter
og søg straks lægehjælp. (medicinsk
notat: Væsken er en 25-35% opløsning af
kaliumhydroxid.)
9
DANSK
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (LI-ION)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i en brand. Giftige
dampe og materialer dannes ved forbrænding
af lithium-ion batteripakker.
• Hvis indholdet af et batteri kommer i kontakt
med huden, vask omgående området
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejlsirritation. Flyt til frisk luft. Søg
lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brandskader.
Batterivæske kan være antændelig ved
udsættelse for gnister eller flammer.
Batterihætte (fig. 3)
En beskyttende batterihætte medfølger til at dække
kontakterne på en udtaget batteripakke. Uden den
beskyttende hætte på plads er der risiko for, at
løse metalgenstande kan kortslutte kontakterne,
forårsage brandfare og beskadige batteripakken.
1. Tag batterihætten af, før batteripakken sættes i
opladeren eller værktøjet (fig. 3A).
2. Sæt beskyttelseshætten over kontakterne
straks efter udtagning af batteripakken fra
opladeren eller værktøjet (fig. 3B).
ADVARSEL: Sørg for, at den
beskyttende batterihætte er på plads,
inden en batteripakke, som ikke er i
brug, opbevares eller transporteres.
Batteripakke (fig. 1)
BATTERITYPE
DC820, DC822, DC825 og DC827 kører på
18 volt batteripakker.
DC830, DC832, DC835 og DC837 kører på
14,4 volt batteripakker.
DC840 og DC845 kører på 12 volt batteripakker.
BEMÆRK: Li-Ion-batteripakker bør være fuldt
opladet, når de opbevares.
2. Langvarig opbevaring skader ikke batteripakken
eller opladeren. Under de rette forhold kan de
opbevares i op til 5 år.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Batteri oplader.
Batteri opladet.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kold batteripakke.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Undlad at oplade beskadigede
batteripakker.
Brug kun med DEWALT-batteripakker,
andre typer risikerer at sprænges, hvilket
kan forårsage person- eller materiel
skade.
Må ikke udsættes for vand.
Udskift straks defekter ledninger.
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
Bortskaf batteripakken på en
miljøforsvarlig måde.
Brænd ikke NiMH, NiCd+ og Li-Ion
batteripakker.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt,
og udsættes ikke for direkte sollys og ekstrem
varme eller kulde. For optimal batteriydelse
og levetid bør batteripakker opbevares ved
stuetemperatur, når de ikke er i brug.
10
Kan oplade NiMH og NiCd batteripakker.
Oplader Li-Ion batteripakker.
DANSK
Se tekniske data for opladetid.
Indhold
Pakken indeholder:
1 ledningsfri slagboremaskine/-nøgle
2 batteripakker
1 oplader
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALT‘s serviceorganisation.
1 brugsvejledning
Brug af forlængerledninger
1 sprængbillede
• Undersøg, om værktøjet, dele eller tilbehør er
blevet beskadiget under transporten.
Der bør ikke bruges en forlængerledning,
medmindre det er strengt nødvendigt. Brug en
godkendt forlængerledning, som er egnet til din
opladers indgangsstrøm (se tekniske data). Den
minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale
længde er 30 m.
• Denne vejledning skal læses og forstås
omhyggeligt inden brugen.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
BEMÆRK: Batteripakker og opladere medfølger
ikke ved N-modeller.
Beskrivelse (fig. 1–5)
ADVARSEL: Man må aldrig modificere
elektrisk værktøj eller nogen del
deraf. Det kan medføre person- eller
ejendomsskade.
TILTÆNKT BRUG
Disse kraftige slagnøgler/-boremaskiner er
konstrueret til professionelle slagskrueapplikationer.
Slagfunktionen gør dette værktøj særlig anvendeligt
til iskruning i træ, metal og beton.
MÅ IKKE bruges ved høj fugtighed eller under
forhold, hvor der er brændbare væsker eller gasser
til stede.
Disse slagnøgler/-boremaskiner er professionelle
elektriske værktøjer. LAD IKKE børn komme i
kontakt med værktøjet. Uerfarne brugere må kun
bruge værktøjet under overvågning.
a. Afbryder
b. Frem/tilbage knap
c. Muffe
d. 1/4 tomme sekskantet lynfrakoblingspatron
e. Stoppestift
f. Ambolt
g. Lygte
h. Batteripakke
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Inden samling og justering
skal batteripakken altid tages ud. Sluk
altid for værktøjet, inden batteripakken
isættes eller tages ud.
ADVARSEL: Brug kun DEWALT
batteripakker og opladere.
Isætning og udtagning af
batteripakken i værktøjet (fig. 2)
ADVARSEL: For at undgå risiko for
alvorlig personskade skal værktøjet
slukkes og batteripakken tages
ud, før der foretages justeringer eller
der afmonteres/monteres værktøjsdele
eller tilbehør. En utilsigtet opstart kan
forårsage personskade.
BEMÆRK: Kontrollér, at batteripakken er helt
opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
1. Sæt værktøjets base ud for hakket i
værktøjshåndtaget (fig. 2).
2. Skub batteripakken godt ind i håndtaget, indtil
du kan høre, at låsen smækker på plads.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
Elektrisk sikkerhed
1. Tryk på batteriudløsningsknapperne (i) og træk
med et fast greb batteripakken ud af værktøjets
håndtag.
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
2. Sæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
afsnittet om opladere i denne vejledning.
i. Batteriudløsningsknapper
11
DANSK
Bæltekrog (ekstraudstyr) (fig. 1)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade SKAL
DU IKKE ophænge værktøj over
hovedet eller lade genstande hænge
i bæltekrogen. Hæng KUN værktøjets
bæltekrog fra et arbejdsbælte.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du
sørge for, at skruen (l), der holder
bæltekrogen, sidder godt fast.
Dit værktøj er eventuelt udstyret med en bæltekrog
(k). Bæltekrogen giver mulighed for at hænge
værktøjet i værktøjsbæltet, så du kan bruge begge
hænder.
Bæltekrogen kan sættes på begge sider af værktøjet
for at tilpasse sig højre- og venstrehåndede brugere.
Hvis man slet ikke ønsker den, kan man fjerne
krogen fra værktøjet.
Afbryder med variabel hastighed
(fig. 1)
Der tændes for værktøjet ved at sammenklemme
afbryderen (a).
Der slukkes for værktøjet ved at slippe afbryderen.
Dit værktøj er forsynet med en bremse. Patronen
standser, når afbryderen slippes helt.
Brug lavere hastigheder til start af huller uden
midterstanse, boring i metaller eller plastik,
eller iskruning af skruer. For at give værktøjet
så lang levetid som muligt bør den variable
hastighed kun anvendes til at starte huller eller til
fastgørelsesanordninger.
BEMÆRK: Kontinuerlig anvendelse i området for
variabel hastighed anbefales ikke. Det kan beskadige
afbryderen og bør undgås.
Frem/tilbage knap (fig. 1)
For at fjerne bæltekrogen skal du fjerne skruen
(l), der holder bæltekrogen på plads, og derefter
påsætte den igen på den modsatte side. Sørg altid
for at fastgøre skruen til et moment på 0,6-0,8 Nm,
når bæltekrogen monteres på maskinen.
En frem/tilbage knap (b) bestemmer værktøjets
retning og fungerer også som låseknap.
BETJENING
Vælg omvendt rotation ved at trykke frem/tilbage
knappen på venstre side af værktøjet ned.
Brugsvejledning
Midterstillingen for frem/tilbage knappen låser
værktøjet i den slukkede stilling. Sørg for at
afbryderen er sluppet, når frem/tilbage knappens
position ændres.
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Korrekt håndposition (fig. 6)
BEMÆRK: Den første gang værktøjet skal køre
efter ændring af rotationsretningen, kan man høre
et klik ved opstarten. Det er helt normalt og betyder
ikke, at der er et problem.
Lygte (fig. 1)
Der er en lygte (g) lige over afbryderen (a). Lygten
aktiveres, når afbryderen trykkes ind.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
BEMÆRK: Lygten er til oplysning af det nærmeste
arbejdsområde og er ikke beregnet til at fungere
som lommelygte.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Lynfrakoblingspatron (fig. 4)
Korrekt håndposition kræver én hånd på
hovedhåndtaget (m), som vist.
12
Vælg fremadrettet rotation ved at slippe
afbryderen og trykke frem/tilbage knappen på højre
side af værktøjet ned.
DC825, DC827, DC835, DC837, DC845
BEMÆRK: Patronen accepterer kun 1/4 tomme
sekskanttilbehør.
Sæt afbryderen i den aflåste (midterste) position eller
fjern batteripakken inden udskiftning af tilbehør.
DANSK
Tilbehør installeres ved at trække patronens
muffe (c) væk fra værktøjets forreste del, indsætte
tilbehøret og slippe muffen. Tilbehøret er låst på
plads.
Tilbehør fjernes ved at trække patronens muffe
væk fra værktøjets forreste del. Fjern tilbehøret og
slip muffen.
1. Anbring borholderen i fastgørelsesanordningens
kerne. Hold værktøjet rettet lige mod
fastgørelsesanordningen.
2. Tryk afbryderen ind for at starte driften. Efterprøv
altid drejningsmomentet med en momentnøgle,
da fastgørelsesmomentet påvirkes af mange
faktorer, inklusive følgende:
• Spænding: Lav spænding, pga. et
næsten opbrugt batteri, vil reducere
fastgørelsesmomentet.
Ambolt med støttestift (fig. 5)
DC820, DC822, DC830, DC832, DC840
Sæt afbryderen i den aflåste (midterste) position eller
fjern batteripakken inden udskiftning af tilbehør.
Installer en borholder på ambolten ved at
bringe hullet på siden af borholderen på linie med
støttestiften (e) på ambolten (f). Pres borholderen
på indtil støttestiften griber fat i hullet. Det kan være
nødvendigt at holde støttestiften nede for at hjælpe
med installation af borholderen.
FORSIGTIG: Brug kun slagborholdere.
Andre borholdere kan ødelægges og
forårsage en farlig situation. Efterse
borholderen inden brug for at sikre, at
den ikke har revner.
En borholder kan fjernes ved at presse
støttestiften ned gennem hullet og trække
borholderen af.
Anvendelse
Dit slagværktøj producerer følgende
udgangsmoment:
• Størrelse af borholder: Hvis der
ikke anvendes en korrekt størrelse
borholder, vil det medføre en reduktion i
fastgørelsesmoment.
• Boltstørrelse: Større boltdiametre kræver
generelt et større fastgørelsesmoment.
Fastgørelsesmoment vil også
variere i henhold til længde, grad og
drejningsmomentkoefficient.
• Bolt: Sørg for at alle gevind er fri for
rust og andre materialer, så et korrekt
fastgørelsesmoment kan anvendes
• Materiale: Typen af materiale og
materialets overfladebehandling påvirker
fastgørelsesmoment.
• Fastgørelsestid: Længere fastgørelsestider
resulterer i øget fastgørelsesmoment.
Længere end anbefalet fastgørelsestid kan
medføre, at fastgørelsesanordningerne
overbelastes, skrues over gevind eller
beskadigedes.
Kat. nr.
Fod-pund
Tommer-pund
Nm
DC820
145
1740
195
VEDLIGEHOLDELSE
DC822
145
1740
195
DC825
111
1330
150
Kat. nr.
Fod-pund
Tommer-pund
Nm
DEWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Fortsat
tilfredsstillende drift afhænger af, at værktøjet
vedligeholdes korrekt og rengøres regelmæssigt.
DC827
111
1330
150
DC830
135
1620
180
DC832
135
1620
180
DC835
103
1240
140
DC837
103
1240
140
DC840
120
1440
160
DC845
96
1150
130
FORSIGTIG: Sørg for at
fastgørelsesanordning og/eller -system
kan modstå det momentniveau, som
værktøjet genererer. For voldsomt
drejningsmoment kan resultere i personeller materielle skader.
ADVARSEL: For at undgå risiko for
alvorlig personskade skal værktøjet
slukkes og batteripakken tages
ud, før der foretages justeringer eller
der afmonteres/monteres værktøjsdele
eller tilbehør. En utilsigtet opstart kan
forårsage personskade.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
13
DANSK
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren
før rengøring. Snavs og fedt kan fjernes
fra opladerens udvendige flader ved
hjælp af en klud eller en blød børste
(ikke metal). Brug ikke vand eller
rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
14
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH celler kan genbruges.
Bring dem til din forhandler eller nærmeste
genbrugsstation. De indsamlede batteripakker
vil blive genbrugt eller bortskaffet på forsvarlig
vis.
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
i DEWALT-kataloget eller kontakte dit
DEWALT-kontor på den adresse, der
er angivet i denne brugsvejledning.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT-serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT-værktøj, kan du returnere det
inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og
få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har har brug for vedligeholdelse
eller service til dit DEWALT-værktøj inden
for 12 måneder efter købet, gøres
dette helt gratis på et autoriseret
DEWALTserviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de fejlede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT-produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg,
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt.
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid.
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer.
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med alle
originale komponenter.
Hvis du ønsker at foretage en reklamation,
skal du kontakte din forhandler eller den
nærmeste autoriserede DEWALT-reparatør
15
DEUTSCH
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845
AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DEWALT zu einem der verlässlichsten Partner professioneller
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Leerlaufdrehzahl
Schlagzahl
Max. Drehmoment
Werkzeugaufnahme
VDC
Max. Schraubengröße
Gewicht (ohne Akku)
mm
kg
Spannung
Type
Akkutyp
Leerlaufdrehzahl
Schlagzahl
Max. Drehmoment
Werkzeugaufnahme
VDC
Max. Schraubengröße
Gewicht (ohne Akku)
mm
kg
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
min-1
min-1
Nm
min-1
min-1
Nm
DC820
18
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
195
1/2"
vierkant
M16
0,98
DC822
18
10
Lithiumionen
0-2400
2700
195
1/2"
vierkant
M16
0,96
DC825
18
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
150
1/4"
sechskant
M12
0,98
DC827
18
10
Lithiumionen
0-2400
2700
150
1/4"
sechskant
M12
0,96
DC835
14,4
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
140
1/4"
sechskant
M12
0,96
DC837
14,4
10
Lithiumionen
0-2400
2700
140
1/4"
sechskant
M12
0,96
DC840
12
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
160
1/2"
vierkant
M16
0,96
DC845
12
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
130
1/4"
sechskant
M12
0,96
DC820
dB(A) 91
dB(A) 3
dB(A) 102
dB(A)
3
DC822 DC825 DC827 DC830
91
90
90
91
DC832
91
DC835
90
DC830
14,4
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
180
1/2"
vierkant
M16
0,96
DC832
14,4
10
Lithiumionen
0-2400
2700
180
1/2"
vierkant
M16
0,96
DC837 DC840 DC845
90
91
90
3
102
3
101
3
101
3
102
3
102
3
101
3
101
3
102
3
101
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ermittlung Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme der triaxialen Beschleunigung) gemessen entsprechend EN 60745:
Schwingungsemissionswert
m/s² 9,7
9,7
13,7
13,7
9,7
9,7
13,7
13,7
9,7
Messungenauigkeit K m/s² 2,3
2,3
5,3
5,3
2,3
2,3
5,3
5,3
2,3
16
13,7
5,3
DEUTSCH
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
Akku
Akkutyp
Spannung
Kapazität
Gewicht
VDC
Ah
kg
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladezeit
Gewicht
FI-Schalter:
Europa
DE9180
Li-Ion
18
2.0
0.68
V AC
min
kg
230 V Werkzeuge
DE9181
Li-Ion
18
1.1
0.45
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
DE9503
NiMH
18
2.6
1.0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(2,0 Ah Akkus)
0,52
DE9140
Li-Ion
14.4
2.0
0.58
DE9502
NiMH
14.4
2.6
0.86
DE9501
NiMH
12
2.6
0.69
DE9141
Li-Ion
14.4
1.1
0.40
DE9135
230
NiCd/NiMH/Lithiumionen
40
(2,0 Ah Akkus)
0,52
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte die
17
DEUTSCH
folgenden Vorschriften erfüllen:
98/37/EG (bis 28. Dez. 2009), 2006/42/EG (ab 29.
Dez. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
c)
Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
f) Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.10.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitshinweise und alle
Anweisungen. Die Missachtung
der Warnhinweise und Anweisungen
kann zu Stromunfall, Brand und/oder
ernsthaften Verletzungen führen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
18
DEUTSCH
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
d)
e)
f)
g)
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) GEBRAUCH UND WARTUNG VON AKKUBETRIEBENEN
WERKZEUGEN
a) Laden Sie die Akkus nur in vom Hersteller
angegebenen Ladegeräten auf. Ein
Ladegerät, das nur für eine bestimmte
Akkuart geeignet ist, kann zu einer
Brandgefahr führen, wenn es mit anderen
Akkus verwendet wird.
b) Verwenden Sie für die Elektrowerkzeuge
nur die dafür speziell vorgesehenen
Akkus. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und Brandgefahr
führen.
c) Halten Sie den nicht benutzten Akku
von Metallgegenständen, wie z. B.
Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen fern, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen
könnten. Ein Kurzschluss zwischen den
19
DEUTSCH
d)
Akkukontakten kann Verbrennungen oder
einen Brand hervorrufen.
Bei unsachgemäßer Verwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die
Augen gelangt, diese ausspülen und einen
Arzt aufsuchen. Austretende Akkuflüssigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen
führen.
6) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
ZUSÄTZLICHE
WERKZEUGSPEZIFISCHE
SICHERHEITSHINWEISE
Sicherheitshinweise für alle
Schlagbohrschrauber
• Dieses Werkzeug ist nicht für den
Dauerbetrieb konzipiert. Die beim Betrieb
dieses Werkzeugs verursachten Schwingungen
können für die Hände und Arme schädlich
sein. Tragen Sie Handschuhe für zusätzliche
Dämpfung und machen Sie regelmäßig Pausen,
um die Aussetzung einzuschränken.
Typische Gefahren
Trotz Befolgung aller relevanten
Sicherheitsbestimmungen und Anwendung von
Schutzvorrichtungen sind die folgenden typischen
Gefahren unvermeidbar:
– Schädigung des Gehörs
– Verletzungsgefahr durch fliegende Partikel
– Verbrennungsgefahr durch das beim Betrieb
sehr heiß werdende Zubehör
– Verletzungsgefahr bei langzeitiger Anwendung
Bezeichnungen am Werkzeug
Am Werkzeug sind folgende Piktogramme
angebracht:
Vor der Verwendung die Bedienung
sanleitung lesen.
• Tragen Sie bei der Verwendung von
Schlagbohrern stets einen Gehörschutz.
Bei Lärmeinwirkung besteht die Gefahr von
Gehörschäden.
Gehörschutz tragen.
• Verwenden Sie die mit diesem Werkzeug
mitgelieferten Zusatzgriffe. Bei einem Verlust
der Kontrolle sind Verletzungen möglich.
• Halten Sie das Werkzeug an den isolierten
Oberflächen, wenn Sie in Bereichen
arbeiten, in denen es mit verborgenen
elektrischen Installationen oder seinem
eigenen Netzkabel in Kontakt kommen
könnte. Bei Kontakt mit einem stromführenden
Draht werden die freiliegenden Metallteile
ebenfalls stromführend und der Bediener
erleidet bei Berührung einen Stromschlag.
• Das Werkstück muss stets mit Klemmen
oder anderen geeigneten Methoden auf
einer stabilen Oberfläche befestigt werden.
Das Werkstück sollte nicht von Hand oder an
den Körper gehalten werden, da dieser instabile
Halt zum Verlust der Kontrolle führen kann.
• Tragen Sie eine Schutzbrille oder einen
anderen Augenschutz. Beim Hammer- und
Bohrbetrieb können Späne wegfliegen.
Fliegende Partikel können permanente
Augenschäden verursachen.
• Bohreinsätze, Stecknüsse und Werkzeuge
werden beim Betrieb heiß. Ziehen Sie vor
Berühren dieser Teile Schutzhandschuhe an.
20
Augenschutz tragen.
SPM
Schläge pro Minute.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2009 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für die DE9130/DE9135
Ladegeräte.
• Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise, die am
Ladegerät, Akku und Akkuwerkzeug angebracht
sind.
DEUTSCH
GEFAHR: Tödlicher Stromunfall.
Die Ladestationen weisen 230 Volt
auf. Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren. Dies kann
einen elektrischen Schlag oder tödlichen
Stromunfall zur Folge haben.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
• Aus Sicherheitsgründen muss ein
Verlängerungskabel eine angemessene
Drahtstärke aufweisen (AWG oder American
Wire Gauge). Je niedriger der AWG-Wert,
desto höher die Kapazität des Kabels, d. h. ein
AWG-Wert von 16 verfügt über mehr Kapazität
als ein AWG-Wert von 18. Achten Sie bei der
Verwendung mehrerer Verlängerungskabel
darauf, dass jedes einzelne Kabel die
Mindestdrahtstärke aufweist.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien, wie
z. B. Stahlwolle, Aluminiumfolie oder
die Ansammlung von Metallpartikeln
von den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
– beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Stoß erlitten hat, fallen
gelassen oder anderweitig beschädigt
wurde, sondern bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Stecken Sie das Ladegerät vor dem
Reinigen immer aus. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch
alleiniges Herausnehmen des Akkus wird dieses
Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
21
DEUTSCH
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Zum Ausgleichen wird der Akku wie gewöhnlich in
das Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 10 Stunden im Ladegerät.
Das Lagegerät DE9130 nimmt nur NiCd- und NiMHAkkus von 7,2–18 V auf.
Temperaturverzögerung
Das Ladegerät DE9135 nimmt nur NiCd-, NiMHoder Lithiumionen-Akkus von 7,2–18 V auf.
Diese Ladegeräte müssen nicht eingestellt werden
und sind für eine möglichst einfache Bedienung
konzipiert.
Ladevorgang
GEFAHR: Tödlicher Stromunfall.
An den Polen des Ladegerätes liegen
230 Volt an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren.
Gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock möglich.
1. Stecken Sie das Ladegerät (j) in eine geeignete
Steckdose, bevor Sie den Akku einsetzen.
2. Stecken Sie dann den Akku (h) in das
Ladegerät. Die rote Kontrollleuchte (lädt) blinkt
ununterbrochen und zeigt damit an, dass der
Ladevorgang begonnen hat.
3. Nachdem die Ladung abgeschlossen ist,
leuchtet die rote Kontrollleuchte kontinuierlich.
Der Akku ist nun vollständig aufgeladen und
kann jederzeit verwendet oder im Ladegerät
gelassen werden.
HINWEIS: Om maximale prestaties en levensduur
van de NiCd, NiMH en Li-Ion accu's te garanderen
laadt u de accu tenminste 10 uur voor het eerste
gebruik op.
Ladevorgang
UITSLUITEND LI-ION ACCU'S
Li-Ion accu's zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben. Sehen Sie in der Tabelle unten nach der
Ladegerät- und Akkukompatibilität.
Der Akku ist beim Entnehmen aus dem Karton
nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand
Lädt
Vollständig geladen
Temperaturverzögerung
Akku ersetzen
Problem
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst, d. h. der
Ladevorgang wird so lange ausgesetzt, bis der Akku
eine normale Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb.
Dieses Funktionsmerkmal gewährt die maximale
Lebensdauer des Akkus.
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen, in der sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden,
laden oder verwenden. Beim Einsetzen und
Herausnehmen des Akkus aus dem Ladegerät
können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
Automatischer Feinausgleich
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
optimiert. Die Akkus sollten wöchentlich oder immer
wenn der Akku nicht mehr die gewohnte Leistung
liefert, ausgeglichen werden.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
22
DEUTSCH
GEFAHR: Versuchen Sie niemals und
unter keinen Umständen, den Akku zu
öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse
oder Beschädigungen aufweist, darf
der Akku nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn diese einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit
einem Nagel durchlöchert wurden, mit
einem Hammer darauf geschlagen oder
getreten wurde). Ein elektrischer Schlag
oder ein tödlicher Stromschlag kann
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
gebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
NICKELCADMIUM (NiCd) ODER NICKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Den Akku nicht verbrennen, auch nicht
wenn er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.
• Unter extremen Betriebs- oder
Temperaturbedingungen kann etwas
Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Das
deutet nicht auf einen Fehler hin.
Wenn jedoch die Außendichtung beschädigt ist:
a. und die Batterieflüssigkeit mit der Haut in
Kontakt kommt, spülen Sie die Haut sofort
mehrere Minuten lang mit Wasser und Seife
ab.
b. und die Batterieflüssigkeit in die Augen
gelangt, spülen Sie diese mindestens 10
Minuten lang mit klarem Wasser aus und
suchen Sie sofort einen Arzt auf. (Hinweis
für den Arzt: Bei der Flüssigkeit handelt
es sich um eine 25-35%ige Lösung aus
Kaliumhydroxid.)
SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (LI-ION)
• Den Akku nicht verbrennen, auch nicht
wenn er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus werden toxische Dämpfe
und Stoffe freigesetzt.
• Wenn die Batterieflüssigkeit mit der Haut
in Kontakt kommt, waschen Sie den
betroffenen Bereich sofort mit Wasser und
einer milden Seife. Falls die Batterieflüssigkeit
mit den Augen in Berührung kommt, spülen Sie
das offen gehaltene Auge 15 Minuten lang oder
bis die Reizung nachlässt mit Wasser aus. Falls
ein Arzt hinzugezogen werden muss, geben Sie
folgende Informationen an: der Batterieelektrolyt
besteht aus einer Mischung aus flüssigen
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Batteriezelle
kann Atemwegreizungen verursachen. Die
betroffene Person an die frische Luft bringen.
Wenn die Symptome anhalten, einen Arzt
aufsuchen.
WARNUNG: Brandgefahr. Die
Batterieflüssigkeit kann bei einer
Aussetzung an Funken oder Flammen
brennbar sein.
Akkuschutzkappe (Abb. 3)
Zum Abdecken der Kontakte eines abgenommenen
Akkus liegt eine Schutzkappe bei. Ohne
Schutzkappe können lose Metallteile die Kontakte
kurzschließen, was zu einem Brand sowie einer
Beschädigung des Akkus führen kann.
1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab, bevor Sie den
Akku in das Ladegerät oder in das Werkzeug
stecken (Abb. 3A).
2. Stecken Sie die Schutzkappe unmittelbar nach
Entnahme des Akkus aus dem Ladegerät bzw.
Werkzeug wieder auf die Kontakte (Abb. 3B).
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass die Schutzkappe richtig aufsitzt,
bevor Sie einen abgenommenen Akku
lagern oder transportieren.
Akku (Abb. 1)
AKKUTYP
Die Modelle DC820, DC822, DC825 und DC827
werden mit einem 18-V-Akku betrieben.
Die Modelle DC830, DC832, DC835 und DC837
werden mit einem 14,4-V-Akku betrieben.
23
DEUTSCH
Die Modelle DC840 und DC845 werden mit einem
12-V-Akku betrieben.
NiMH-, NiCd+- und Lithiumionen-Akkus
nicht verbrennen.
Empfehlungen für die Aufbewahrung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für optimale
Akkuleistung und Lebensdauer bewahren Sie
nicht benutzte Akkus bei Raumtemperatur auf.
Lädt NiMH- und NiCd-Akkus.
Lädt Lithiumionen-Akkus.
Die Ladezeit ist den technischen Daten zu
entnehmen.
HINWEIS: Li-Ion Akkus sollten vollständig
geladen sein, wenn sie aufbewahrt werden.
2. Eine langfristige Lagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät nicht. Unter den richtigen
Bedingungen können sie 5 Jahre oder länger
gelagert werden.
Lieferumfang
Die Packung enthält:
1 Akku-Schlagbohrschrauber
2 Akkus
Schilder am Ladegerät und am Akku
1 Ladegerät
Die Piktogramme in diesem Handbuch und die
Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen
folgende Symbole:
1 Bedienungsanleitung
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
1 Explosionszeichnung
HINWEIS: Modelle der N-Serie enthalten keine
Akkus und Ladegeräte.
Akku wird geladen.
• Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug, die
Teile oder Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
Akku ist geladen.
• Nehmen Sie sich die Zeit, die
Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme
gründlich durchzulesen.
Akku ist defekt.
Gerätebeschreibung (Abb. 1–5)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
Temperaturverzögerung.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Nur DEWALT-Akkus verwenden; andere
Akkus könnten bersten und Sach- und
Personenschäden verursachen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort ersetzen lassen.
Nur bei einer Umgebungstemperatur
zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
VERWENDUNGSZWECK
Diese Heavy-Duty-Schlagbohrschrauber sind für den
professionellen Gebrauch bestimmt.
Die Schlagbohrfunktion ist besonders hilfreich zum
Eintreiben von Befestigungsteilen in Holz, Metall und
Beton.
Verwenden Sie das Werkzeug NICHT in einer
nassen Umgebung oder in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Schlagbohrschrauber sind Elektrowerkzeuge für
den professionellen Gebrauch. Lassen Sie Kinder
NICHT in Kontakt mit dem Werkzeug kommen.
Unerfahrene Personen dürfen das Werkzeug nur
unter Beaufsichtigung benutzen.
a. Auslöser
b. Vorwärts-/Rückwärtsknopf
Akku umweltgerecht entsorgen.
24
c. Hülse
DEUTSCH
d. 1/4-Zoll-Sechskant-Schnellspannfutter
e. Raststift
f. Aufnahme
g. Arbeitslampe
h. Akku
i. Akku-Entriegelungsknöpfe
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verlängerungskabel
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Verwenden
Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme des Ladegerätes ausreichend
ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
beträgt 1 mm2 und die maximale Länge beträgt
30 m.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer
Kabelrolle immer völlig aus.
MONTAGE UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Nehmen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen immer
den Akku heraus. Schalten Sie das
Werkzeug immer aus, bevor Sie den
Akku einsetzen oder herausnehmen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
Einsetzen und Entfernen
des Akkus im Werkzeug (Abb. 2)
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt
werden. Ein unbeabsichtigtes
Einschalten des Geräts kann zu
Verletzungen führen.
HINWEIS: Überprüfen Sie, dass Ihr Akku vollständig
geladen ist.
EINLEGEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1. Richten Sie den Sockel des Werkzeugs auf die
Einkerbung im Werkzeuggriff aus (Abb. 2).
2. Schieben Sie dann den Akku fest in den Griff,
bis er hörbar einrastet.
HERAUSNEHMEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUG
1. Drücken Sie die Akkufreigabeknöpfe (i) und
ziehen Sie den Akku aus dem Werkzeuggriff
heraus.
2. Anschließend den Akku, wie im Abschnitt
„Ladegerät“ dieses Handbuchs beschrieben, in
das Lagegerät einstecken.
Gürtelhaken (optionales Zubehör)
(Abb. 1)
WARNUNG: Um das Risiko
ernsthafter Verletzungen zu
mindern, hängen Sie das Werkzeug
NICHT über Ihren Kopf und hängen Sie
keine Gegenstände an den Gürtelhaken.
Hängen Sie den Gürtelhaken des
Werkzeugs NUR an einen Arbeitsgürtel.
WARNUNG: Um das Risiko
ernsthafter Verletzungen zu
mindern, stellen Sie sicher, dass die
Gürtelhaken-Befestigungsschraube (l)
fest ist.
Ihr Werkzeug ist möglicherweise mit einem
Gürtelhaken (k) ausgestattet. An dem Gürtelhaken
kann das Werkzeug an den Werkzeuggürtel gehängt
werden, um die Hände freizuhaben.
Der Gürtelhaken kann auf jeder Seite des Werkzeugs
angebracht werden, um sowohl Linkshändern als
auch Rechtshändern gerecht zu werden. Wird der
Haken überhaupt nicht gewünscht, kann er vom
Werkzeug entfernt werden.
Um den Gürtelhaken zu versetzen, entfernen Sie
die Gürtelhaken-Befestigungsschraube (l) und
25
DEUTSCH
bringen ihn an der gegenüberliegenden Seite wieder
an. Drehen Sie die Befestigungsschraube immer
mit 0,6 - 0,8 Nm Drehmoment an, wenn Sie den
Gürtelhaken an einem Gerät befestigen.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 6)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine
Hand am Hauptgriff (m) liegt, wie abgebildet.
Variabler Drehzahlauslöseschalter
(Abb. 1)
Zum Einschalten des Werkzeugs drücken Sie den
Auslöser (a).
Zum Ausschalten des Werkzeugs lassen Sie den
Auslöser wieder los.
Dieses Werkzeug ist mit einer Bremse ausgestattet.
Das Spannfutter hält an, sobald der Auslöseschalter
vollständig freigegeben wird.
Zum Vorbohren ohne Zentrierkörner, zum Bohren
in Metall oder Kunststoff oder zum Eintreiben
von Schrauben eine niedrigere Drehzahl
verwenden. Für eine maximale Lebensdauer des
Werkzeugs benutzen Sie die Drehzahlregulierung
nur für Vorbohrungen oder zum Eindrehen von
Befestigungsteilen.
HINWEIS: Fortgesetzter Einsatz bei regulierter
Drehzahl wird nicht empfohlen. Er kann den Schalter
beschädigen und sollte vermieden werden.
Vorwärts-/Rückwärts-Kontrollknopf
(Abb. 1)
Der Vorwärts-/Rückwärts-Kontrollknopf (b) bestimmt
die Drehrichtung des Werkzeugs und dient ebenso
als Verriegelungsknopf.
Zur Auswahl des Vorwärtslaufs geben Sie den
Auslöseschalter frei und drücken den Vorwärts-/
Rückwärts-Kontrollknopf an die rechte Seite des
Werkzeugs.
Zur Auswahl des Rückwärtslaufs drücken Sie den
Vorwärts-/Rückwärts-Kontrollknopf an der linken
Seite des Werkzeugs.
Die Mittelposition des Kontrollknopfs verriegelt
das Werkzeug in der AUS-Position. Stellen Sie bei
Veränderung der Position des Kontrollknopfs sicher,
dass der Auslöseschalter freigegeben ist.
HINWEIS: Wenn das Werkzeug zum ersten Mal
nach erfolgter Änderung der Drehrichtung anläuft, ist
eventuell ein Klicken zu hören. Das ist normal und
deutet nicht auf ein mögliches Problem hin.
Arbeitslampe (Abb. 1)
Über dem Auslöseschalter (a) befindet sich eine
Arbeitslampe (g). Die Arbeitslampe wird durch
Drücken des Auslöseschalters aktiviert.
HINWEIS: Die Arbeitslampe dient nur zur
Beleuchtung der unmittelbaren Arbeitsfläche und
sollte nicht als Taschenlampe verwendet werden.
Sechskant-Schnellspannfutter
(Abb. 4)
DC825, DC827, DC835, DC837, DC845
HINWEIS: Das Spannfutter nimmt nur 1/4-ZollSechskantzubehörteile auf.
Verriegeln Sie den Netzschalter in der Aus-Stellung
(Mitte) oder trennen Sie den Akku vom Werkzeug,
bevor Sie Zubehörteile wechseln.
Zum Einsetzen eines Zubehörteils ziehen Sie den
Spannfutterring (c) vom Werkzeug zurück, stecken
das Zubehörteil ein und geben den Ring wieder frei.
Damit ist das Zubehörteil arretiert.
Zum Entfernen eines Zubehörteils ziehen Sie den
Spannfutterring (c) vom Werkzeug zurück. Entfernen
Sie das Zubehörteil und geben Sie den Ring wieder
frei.
Aufnahme mit Raststift (Abb. 5)
DC820, DC822, DC830, DC832, DC840
Verriegeln Sie den Netzschalter in der Aus-Stellung
(Mitte) oder trennen Sie den Akku vom Werkzeug,
bevor Sie Zubehörteile wechseln.
26
DEUTSCH
Zum Einstecken der Stecknuss in die Aufnahme
richten Sie das Loch an der Seite der Stecknuss auf
den Raststift (e) an der Aufnahme (f) aus. Drücken
Sie dann die Stecknuss an, bis der Raststift im Loch
eingreift. Zur leichteren Installation der Stecknuss
kann der Raststift gedrückt werden.
VORSICHT: Nur schlagfeste
Stecknüsse verwenden. Andere
Stecknüsse (non-impact)
könnten brechen und gefährliche
Arbeitsbedingungen verursachen.
Überprüfen Sie die Stecknüsse vor der
Verwendung, um sicherzustellen, dass
sie keine Risse haben.
Zum Entfernen der Stecknuss drücken Sie den
Raststift durch das Loch und ziehen die Stecknuss
ab.
Verwendung
Das Schlagbohrgerät erzeugt die folgenden
Ausgangsdrehmomente:
Kat-Nr.
Ft.-Lbs.
In.-Lbs.
Nm
DC820
DC822
DC825
DC827
DC830
DC832
DC835
DC837
145
145
111
111
135
135
103
103
1740
1740
1330
1330
1620
1620
1240
1240
195
195
150
150
180
180
140
140
DC840
120
1440
160
96
1150
130
DC845
VORSICHT: Vergewissern Sie sich,
dass das Befestigungsteil und/oder
System dem vom Werkzeug generierten
Drehmoment standhält. Bei einem
übermäßig hohen Drehmoment
besteht Bruch- und eine mögliche
Verletzungsgefahr.
1. Stecken Sie die Stecknuss auf den Kopf des
Befestigungsteils. Halten Sie das Werkzeug so,
dass es gerade auf das Befestigungsteil zeigt.
2. Drücken Sie den Schalter, um den Betrieb
aufzunehmen. Überprüfen Sie das Drehmoment
immer mit einem Drehmomentschlüssel, da
das Anziehdrehmoment vielen Einflussgrößen
unterliegt, z. B.:
• Spannung: Niedrige Spannung, die durch
eine fast entladene Batterie verursacht wird,
reduziert das Anziehdrehmoment.
• Größe der Stecknuss: Bei der Verwendung
einer falschen Stecknussgröße wird das
Anziehdrehmoment reduziert.
• Schraubengröße: Schrauben mit größerem
Durchmesser erfordern in der Regel ein
höheres Anziehdrehmoment. Ferner kann
das Anziehdrehmoment infolge der Länge,
Güte und des Drehmomentkoeffizienten
unterschiedlich sein.
• Schraube: Achten Sie darauf, dass die
Gewindegänge frei von Rost oder anderen
Verunreinigungen sind, damit das richtige
Anziehdrehmoment gewährleistet wird.
• Material: Die Art des Materials und die
Oberflächenbeschaffenheit wirken sich auf
das Anziehdrehmoment aus.
• Einschraubzeit: Eine längere
Einschraubzeit führt zu einer Erhöhung
des Anziehdrehmoments. Bei Verwendung
einer Einschraubzeit, die länger als
empfohlen ist, können die Befestigungsteile
überbeansprucht, abgenutzt oder beschädigt
werden.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer bei möglichst geringem
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Werkzeugs voraus.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt
werden. Ein unbeabsichtigtes
Einschalten des Geräts kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
Für dieses Elektrowerkzeug ist keine zusätzliche
Schmierung notwendig.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
27
DEUTSCH
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR DAS LADEGERÄT
WARNUNG: Stromschlaggefahr.
Stecken Sie das Ladegerät vor dem
Reinigen immer aus. Schmutz und Fett
an den Außenseiten des Ladegeräts
können mit einem Tuch oder einer
weichen Bürste (keine Metallbürste)
entfernt werden. Verwenden Sie kein
Wasser und keine Reinigungslösung.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
28
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• Lithiumionen-, NiCd- und NiMH-Zellen sind
recycelbar. Geben Sie die gebrauchten Akkus
bei Ihrem Händler oder bei einer kommunalen
Recycling-Sammelstelle ab. Auf keinen Fall
dürfen Akkus im Hausmüll entsorgt werden.
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut in die Qualität seiner
Produkte und bietet den professionellen
Anwendern des Produktes eine
herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nicht-professioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und
der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie einen Anspruch gelten machen
möchten, setzen Sie sich mit Ihrem
Händler in Verbindung oder finden Sie die
nächste DEWALT-Kundendienstwerkstatt
im DEWALT-Katalog oder setzen Sie
sich mit der DEWALT-Geschäftsstelle
unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse in Verbindung.
Eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst
finden Sie im Internet unter: www.2helpU.
com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate
ab Kauf werden Wartungs- und
Kundendienstleistungen für Ihr DEWALTGerät kostenlos durch eine autorisierte
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt.
Der Kaufbeleg muss vorgelegt werden.
Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht
für Zubehör und Ersatzteile, sofern es sich
nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt.
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt.
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen.
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt.
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
29
EN GLI S H
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845
CORDLESS IMPACT WRENCHES/DRIVERS
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Battery Type
VDC
No-load speed
Impact
Max. torque
Tool holder
min-1
min-1
Nm
Max. bolt size
Weight (without
battery pack)
mm
DC820
18
10
NiCd/NiMH
–
0-2400
2700
195
1/2"
Square
M16
kg
0.98
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
DC822 DC825 DC827 DC830 DC832 DC835 DC837 DC840
DC845
18
18
18
14.4
14.4
14.4
14.4
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
–
NiCd/NiMH –
NiCd/NiMH – NiCd/NiMH – NiCd/NiMH NiCd/NiMH
Li-Ion
–
Li-Ion
–
Li-Ion
–
Li-Ion
–
–
0-2400 0-2400 0-2400 0-2400 0-2400 0-2400 0-2400 0-2400 0-2400
2700
2700
2700
2700
2700
2700 2700
2700
2700
195
150
150
180
180
140
140
160
130
1/2"
1/4"
1/4"
1/2"
1/2"
1/4"
1/4"
1/2"
1/4"
Square
Hex
Hex
Square Square
Hex
Hex
Square
Hex
M16
M12
M12
M16
M16
M12
M12
M16
M12
0.96
0.98
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
DC820
DC822
DC825
dB(A)
91
91
90
DC827 DC830 DC832 DC835 DC837 DC840 DC845
90
91
91
90
90
91
90
dB(A)
dB(A)
3
102
3
102
3
101
3
101
3
102
3
102
3
101
3
101
3
102
3
101
dB(A)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
9.7
2.3
9.7
2.3
13.7
5.3
13.7
5.3
9.7
2.3
13.7
5.3
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 60745:
Vibration
emission value
m/s²
9.7
9.7
13.7
13.7
Uncertainty K
m/s²
2.3
2.3
5.3
5.3
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly
increase the exposure level over the
total working period.
30
0.96
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
ENGLISH
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
VDC
Ah
kg
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
DE9180
Li-Ion
18
2.0
0.68
VAC
min
kg
DE9181
Li-Ion
18
1.1
0.45
DE9503
NiMH
18
2.6
1.0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(2.0 Ah battery packs)
0.52
230 V tools
230 V tools
DE9140
Li-Ion
14.4
2.0
0.58
DE9502
NiMH
14.4
2.6
0.86
DE9501
NiMH
12
2.6
0.69
DE9141
Li-Ion
14.4
1.1
0.40
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2.0 Ah battery packs)
0.52
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
EC-Declaration of Conformity
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
MACHINERY DIRECTIVE
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
98/37/EC (until Dec. 28, 2009), 2006/42/EC
(from Dec. 29, 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-2.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.10.2009
31
EN GLI S H
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool" in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
32
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
ENGLISH
d)
e)
f)
g)
Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any other
battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Safety Instructions for All
Impact Drills
• Wear ear protectors with impact drills.
Exposure to noise can cause hearing loss.
• Use auxiliary handles supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.
• Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring or its own cord. Contact with a “live"
wire will make exposed metal parts of the tool
“live" and shock the operator.
• Use clamps or other practical way to secure
and support the workpiece to a stable
platform. Holding the work by hand or against
your body is unstable and may lead to loss of
control.
• Wear safety goggles or other eye protection.
Hammering and drilling operations cause
chips to fly. Flying particles can cause
permanent eye damage.
• Bits, sockets and tools get hot during
operation. Wear gloves when touching them.
• Do not operate this tool for long periods of
time. Vibration caused by tool action may be
harmful to your hands and arms. Use gloves
to provide extra cushion and limit exposure by
taking frequent rest periods.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing
– Risk of personal injury due flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual
before use.
Wear ear protection.
33
EN GLI S H
Wear eye protection.
IPM
Impact per minute.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
DATE CODE POSITION
• Do not expose charger to rain or snow.
The Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk of
damage to electric plug and cord.
Example:
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
2009 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DE9130/DE9135 battery chargers.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the
power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be
shorted by foreign material. Foreign
materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool,
aluminum foil, or any buildup of metallic
particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the
charger from the power supply when
there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to
clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
34
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire, electric
shock, or electrocution.
• An extension cord must have adequate wire
size (AWG or American Wire Gauge) for
safety. The smaller the gauge number of the
wire, the greater the capacity of the cable, that
is 16 gauge has more capacity than 18 gauge.
When using more than one extension to make
up the total length, be sure each individual
extension contains at least the minimum wire
size.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorized
service center.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorized service center when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
ENGLISH
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DE9130 charger accepts 7.2–18 V NiCd and
NiMH batteries.
The DE9135 charger accepts 7.2–18 V NiCd, NiMH
or Li-Ion batteries.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Danger of electric shock or
electrocution.
1. Plug the charger (j) into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
LI-ION BATTERY PACKS ONLY
Li-Ion batteries are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
2. Insert the battery pack (h) into the charger.
The red (charging) light will blink continuously
indicating that the charging process has started.
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage. Consult the
chart at the end for compatibility of chargers and
battery packs.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
NiCd, NiMH and Li-Ion batteries, charge the battery
for a minimum of 10 hours before first use.
Charging Process
Refer the table below for the state of charge of the
battery pack.
State of charge
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatic Refresh
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
10 hours in the charger.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40˚ C (105° F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
DANGER: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service centre for recycling.
35
EN GLI S H
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR NICKEL CADMIUM
(NiCd) OR NICKEL METAL HYDRIDE (NiMH)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
• A small leakage of liquid from the battery
pack cells may occur under extreme usage
or temperature conditions. This does not
indicate a failure.
However, if the outer seal is broken:
a. and the battery liquid gets on your skin,
immediately wash with soap and water for
several minutes.
b. and the battery liquid gets into your eyes,
flush them with clean water for a minimum
of 10 minutes and seek immediate medical
attention. (Medical note: The liquid is
25-35% solution of potassium hydroxide.)
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(LI-ION)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Battery Cap (fig. 3)
A protective battery cap is supplied to cover the
contacts of a detached battery pack. Without the
protective cap in place, loose metal objects could
short circuit the contacts, causing a fire hazard and
damaging the battery pack.
36
1. Take off the protective battery cap before
placing the battery pack in the charger
or tool (fig. 3A).
2. Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack
from the charger or tool (fig. 3B).
WARNING: Make sure the protective
battery cap is in place before storing or
carrying a detached battery pack.
Battery Pack (fig. 1)
BATTERY TYPE
The DC820, DC822, DC825 and DC827 operate on
18 volt battery packs.
The DC830, DC832, DC835 and DC837 operate on
14.4 volt battery packs.
The DC840 and DC845 operate on 12 volt battery
packs.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
NOTE: Li-Ion battery packs should be fully
charged when stored.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for up to 5 years.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Read instruction manual
before use.
Battery charging.
Battery charged.
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
Do not probe with conductive objects.
ENGLISH
Do not charge damaged battery packs.
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4 °C and 40 °C.
INTENDED USE
These heavy-duty impact wrenches/drivers are
designed for professional impact screwdriving
applications.
The impact function makes this tool particularly
useful for driving fasteners in wood, metal and
concrete.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These impact wrenches/drivers are professional
power tools. DO NOT let children come into
contact with the tool. Supervision is required when
inexperienced operators use this tool.
a. Trigger switch
Discard the battery pack with due care for
the environment.
b. Forward/reverse button
c. Sleeve
d. 1/4" hex quick-release chuck
Do not incinerate the battery pack
NiMH, NiCd+ and Li-Ion.
Charges NiMH and NiCd
battery packs.
e. Detent pin
f. Anvil
g. Worklight
h. Battery pack
i. Battery release buttons
Charges Li-Ion battery packs.
See technical data for charging time.
Package Contents
The package contains:
1 Cordless Impact Driver/Wrench
2 Battery packs
1 Charger
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
NOTE: Battery packs and chargers are not included
with N-models.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1–5)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
37
EN GLI S H
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack. Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (fig. 2)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool off
and disconnect battery pack before
making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories.
An accidental start-up can cause injury.
NOTE: Make sure your battery pack is fully charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the base of the tool with the notch inside
the tool’s handle (Fig. 2).
2. Slide the battery pack firmly into the handle until
you hear the lock snap into place.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the battery release buttons (i) and firmly
pull the battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
Belt Hook (Optional Accessory)
(fig. 1)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, DO NOT
suspend tool overhead or suspend
objects from the belt hook. ONLY hang
tool’s belt hook from a work belt.
38
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ensure the
screw (l) holding the belt hook is secure.
Your tool may be equipped with a belt hook (k). The
belt hook allows the tool to be suspended from the
tool belt to allow hands-free work.
The belt hook can be be attached to either side
of the tool to accommodate left- or right- handed
users. If the hook is not desired at all, it can be
removed from the tool.
To move belt hook, remove the screw (l) that holds
the belt hook in place then reassemble on the
opposite side. Always tighten the fastening screw
to 0.6-0.8 Nm of torque when installing the belt
hook onto the machine.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
Proper Hand Position (fig. 6)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the main
handle (m), as shown.
Variable Speed Trigger Switch
(fig. 1)
To turn the tool on, squeeze the trigger switch (a).
To turn the tool off, release the trigger switch.
Your tool is equipped with a brake. The chuck will
stop as soon as the trigger switch is fully released.
Use lower speeds for starting holes without a
center punch, drilling in metals or plastics, or driving
screws. For maximum tool life, use variable speed
only for starting holes or fasteners.
NOTE: Continuous use in variable speed range is
not recommended. It may damage the switch and
should be avoided.
ENGLISH
Forward/Reverse Control Button
(fig. 1)
A forward/reverse control button (b) determines the
direction of the tool and also serves as a lock off
button.
To select forward rotation, release the trigger
switch and depress the forward/reverse control
button on the right side of the tool.
To select reverse, depress the forward/reverse
control button on the left side of the tool.
The center position of the control button locks the
tool in the OFF position. When changing the position
of the control button, be sure the trigger is released.
NOTE: The first time the tool is run after changing
the direction of rotation, you may hear a click on
start up. This is normal and does not indicate a
problem.
Worklight (fig. 1)
There is a worklight (g) located just above the trigger
switch (a). The worklight will be activated when the
trigger switch is squeezed.
NOTE: The worklight is for lighting the immediate
work surface and is not intended to be used as a
flashlight.
Quick-Release Chuck (fig. 4)
DC825, DC827, DC835, DC837, DC845
NOTE: The chuck accepts 1/4" hex accessories
only.
Place the switch in the locked off (center) position or
remove battery pack before changing accessories.
To install an accessory, pull the chuck collar (c)
away from the front of the tool, insert the accessory
and release the collar. The accessory is locked in
place.
CAUTION: Use only impact sockets.
Non-impact sockets may break and
cause a hazardous condition. Inspect
socket prior to use to ensure that it
contains no cracks.
To remove a socket, depress the detent pin
through the hole and pull the socket off.
Usage
Your impact tool generates the following output
torque:
Cat #
Ft.-Lbs.
In.-Lbs.
Nm
DC820
DC822
DC825
DC827
DC830
DC832
DC835
DC837
145
145
111
111
135
135
103
103
1740
1740
1330
1330
1620
1620
1240
1240
195
195
150
150
180
180
140
140
DC840
120
1440
160
DC845
96
1150
130
CAUTION: Ensure fastener and/or
system will withstand the level of torque
generated by the tool. Excessive torque
may cause breakage and possible
personal injury.
1. Place the socket on the fastener head. Keep
the tool pointed straight at the fastener.
2. Press switch to start operation. Always check
torque with a torque wrench, as the fastening
torque is affected by many factors including the
following:
• Voltage: Low voltage, due to a nearly
discharged battery, will reduce fastening
torque.
To remove an accessory, pull the chuck collar
away from the front of the tool. Remove the
accessory and release the collar.
• Socket size: Failure to use the correct
socket size will cause a reduction in fastening
torque.
Anvil With Detent Pin (fig. 5)
• Bolt Size: Larger bolt diameters generally
require higher fastening torque. Fastening
torque will also vary according to length,
grade, and torque coefficient.
DC820, DC822, DC830, DC832, DC840
Place the switch in the locked off (center) position or
remove battery pack before changing accessories.
To install a socket on the anvil, align the hole in
the side of the socket with the detent pin (e) on the
anvil (f). Press the socket on until the detent pin
engages in the hole. Depression of detent pin may
be necessary to aid installation of socket.
• Bolt: Ensure that all threads are free of rust
and other debris to allow proper fastening
torque
• Material: The type of material and surface
finish of the material will affect fastening
torque.
39
EN GLI S H
• Fastening Time: Longer fastening time
results in increased fastening torque.
Using a longer fastening time than recommended could cause the fasteners to be
overstressed, stripped or damaged.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool off
and disconnect battery pack before
making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories.
An accidental start-up can cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
40
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
ENGLISH
GUARANTEE
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion, NiCd and NiMH cells are recyclable. Take
them to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK
SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
41
ESPAÑOL
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845 ATORNILLADORES/LLAVES DE
IMPACTO INALÁMBRICOS
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de experiencia y una innovación y un desarrollo de los productos
exhaustivo hacen que DEWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de las herramientas
de uso profesional.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Velocidad sin carga
Impacto
Torsión máx.
Soporte de la herramienta
DC820
18
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
195
1/2"
Cuadrado
M16
0,98
DC822
18
10
Litio-Ion
0-2400
2700
195
1/2"
Cuadrado
M16
0,96
DC825
18
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
150
1/4"
Hexagonal
M12
0,98
DC827
18
10
Litio-Ion
0-2400
2700
150
1/4"
Hexagonal
M12
0,96
mm
kg
DC835
14,4
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
140
1/4"
Hexagonal
M12
0,96
DC837
14,4
10
Litio-Ion
0-2400
2700
140
1/4"
Hexagonal
M12
0,96
DC840
12
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
160
1/2"
Cuadrado
M16
0,96
DC845
12
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
130
1/4"
Hexagonal
M12
0,96
DC820
DC822 DC825 DC827 DC830 DC832
VDC
min.-1
min.-1
Nm
Tamaño de perno máx
Peso (sinpaquete de batería)
mm
kg
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Velocidad sin carga
Impacto
Torsión máx.
Soporte de la herramienta
VDC
Tamaño de perno máx
Peso (sin paquete de batería)
LPA (presión acústica) dB(A)
KPA (incertidumbre de
la presión acústica) dB(A)
LWA (potencia acústica) dB(A)
KWA (incertidumbre de
la potencia acústica) dB(A)
min.-1
min.-1
Nm
DC832
14,4
10
Litio-Ion
0-2400
2700
180
1/2"
Cuadrado
M16
0,96
DC835
DC837
DC840
DC845
91
91
90
90
91
91
90
90
91
90
3
102
3
102
3
101
3
101
3
102
3
102
3
101
3
101
3
102
3
101
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
13,7
5,3
9,7
2,3
9,7
2,3
13,7
5,3
13,7
5,3
9,7
2,3
13,7
5,3
Valores de vibración totales (cantidad vectorial triaxial)
determinada según la norma EN 60745:
Valor de emisión
de vibraciones
m/s²
9,7
9,7
13,7
Incertidumbre K
m/s²
2,3
2,3
5,3
42
DC830
14,4
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
180
1/2"
Cuadrado
M16
0,96
ESPAÑOL
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
Paquete de batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo de
carga aprox.
Peso
Fusibles:
Europa
VDC
Ah
kg
V AC
min
kg
DE9180
Li-Ion
18
2.0
0.68
DE9181
Li-Ion
18
1.1
0.45
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
DE9503
NiMH
18
2.6
1.0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(paquetes de baterías 2,0 Ah)
0,52
Herramientas de 230 V
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
DE9140
Li-Ion
14.4
2.0
0.58
DE9502
NiMH
14.4
2.6
0.86
DE9501
NiMH
12
2.6
0.69
DE9141
Li-Ion
14.4
1.1
0.40
DE9135
230
NiCd/NiMH/Litio-Ion
40
(paquetes de baterías 2,0 Ah)
0,52
10 A, en la red
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
43
ESPAÑOL
Declaración de conformidad CE
directriz de la maquinaria
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
98/37/EC (hasta el 28 de diciembre de 2009);
2006/42/EC (desde el 29 de diciembre de 2009); ,
EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
01.10.2009
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría ocasionar una descarga eléctrica,
incendio o lesión grave.
GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA
CONSULTARLAS POSTERIORMENTE
El término “herramienta eléctrica" incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
44
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo está puesto a
tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e) Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
ESPAÑOL
b)
c)
d)
e)
f)
g)
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo pueden
quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA CON
BATERÍAS
a) Recargue solamente con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador adecuado para un tipo de paquete
de baterías puede originar riesgo de incendio
si se utiliza con otro paquete de baterías.
b) Utilice herramientas eléctricas sólo con
paquetes de baterías específicamente
45
ESPAÑOL
c)
d)
diseñados. El uso de cualquier otro tipo de
paquete de baterías puede producir riesgo
de lesiones e incendio.
Cuando no utilice el paquete de baterías,
manténgalo lejos de otros objetos
metálicos como sujetapapeles, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros objetos
metálicos pequeños que puedan realizar
una conexión desde un terminal al otro.
Los cortocircuitos en los terminales de la
batería pueden provocar quemaduras o
incendio.
En condiciones abusivas, puede salir
expulsado líquido de la batería. Evite el
contacto con él. Si entra en contacto
accidentalmente, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con sus
ojos, obtenga atención médica. El líquido
expulsado de la batería puede provocar
irritación o quemaduras.
6) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
NORMAS ESPECÍFICAS DE
SEGURIDAD ADICIONALES
Instrucciones de seguridad de todos
los taladros de impacto
taladrado provocan que salten virutas. Las
partículas que saltan pueden provocar daños
oculares permanentes.
• Las piezas, los vasos y las herramientas se
calientan durante su funcionamiento. Utilice
guantes cuando los toque.
• No trabaje con la herramienta durante largos
períodos de tiempo. La vibración causada
por el funcionamiento de la herramienta puede
provocar lesiones en manos y brazos. Use
guantes para proveer amortiguación adicional,
y tome descansos frecuentes para limitar la
exposición.
Riesgos residuales
Pese a la aplicación de la normativa de seguridad
correspondiente y la aplicación de los dispositivos
de seguridad, no pueden evitarse algunos riesgos
residuales. Estos son:
– Pérdida auditiva.
– Riesgo de lesiones personales debidas a las
partículas que saltan.
– Riesgo de quemaduras debido al calentamiento
de los accesorios durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesiones personales debido a uso
prolongado.
Símbolos en la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
• Utilice protectores auditivos con los taladros
de impacto. La exposición al ruido puede
provocar sordera.
Use protección para los oídos.
• Use los mangos auxiliares que se
suministran con la herramienta. La pérdida
de control puede provocar lesiones personales.
• Cuando la herramienta de corte pueda
entrar en contacto con cables ocultos o su
propio cable, sujete la herramienta eléctrica
por las superficies de agarre aisladas. El
contacto con un cable “activo" hará que las
demás partes de la herramienta sean “activas" y
transmitan una descarga al usuario.
• Utilice unas abrazaderas o cualquier otro
medio que le resulte práctico para fijar y
sujetar la pieza en la que vaya a trabajar a
una superficie estable. Si sujeta la pieza con la
mano o contra el cuerpo no tendrá estabilidad y
podría perder el control.
• Utilice gafas de seguridad u otra protección
ocular. Las operaciones de martilleo o
46
Use protección ocular.
IPM
Impacto por minuto.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha, que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2009 XX XX
Año de fabricación
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de baterías
• No lo exponga a la lluvia ni a la nieve.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual
contiene instrucciones importantes de seguridad
y funcionamiento de los cargadores de baterías
DE9130/DE9135.
• Asegúrese de que el cable esté ubicado de
modo que no lo pise o se tropiece con él y
que no esté sujeto a daños o tensiones de
alguna otra forma.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
el cargador, en el paquete de baterías y en el
producto que utiliza el paquete de baterías.
• No use un cable prolongador a menos que
sea absolutamente necesario. El uso de un
cable prolongador incorrecto puede provocar
un riesgo de incendio, descarga eléctrica o
electrocución.
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen
230 V. No realice pruebas con
objetos conductores. Puede haber
riesgo de descarga o de electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el cargador. Podría provocar
descargas eléctricas.
ATENCIÓN: Riesgo de quemadura.
Para minimizar el riesgo de lesiones,
coloque sólo baterías recargables
DEWALT. Otros tipos de baterías
pueden estallar y provocar daños
personales y materiales.
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de energía,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos de carga expuestos dentro
del cargador. Deben mantenerse fuera
de las cavidades del cargador objetos
extraños de naturaleza conductora
como esponja de acero, láminas de
aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas, entre otros.
Cuando no haya un paquete de baterías
en la cavidad, desenchufe siempre
el cargador de la fuente de energía.
Desenchufe el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
en un cargador distinto de los indicados
en este manual. El cargador y el paquete de
baterías están específicamente diseñados para
funcionar en conjunto.
• Estos cargadores no están diseñados
para usos distintos de la carga de baterías
recargables de DEWALT. Cualquier otro uso
que se le dé puede provocar un riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectarlo. De esta manera, disminuirá el
riesgo de dañar el enchufe y el cable.
• Para garantizar la seguridad, un cable
prolongador debe tener un tamaño de cable
adecuado (AWG o Calibre de conductor
de Estados Unidos). Cuanto más pequeño
sea el número de calibre del conductor, mayor
será la capacidad del cable; es decir, un calibre
16 tiene más capacidad que un calibre 18.
Cuando se utiliza más de una prolongación
para lograr la longitud total, asegúrese de que
cada prolongación tenga la medida mínima del
conductor.
• No coloque objetos en la parte superior
del cargador ni coloque el cargador en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque el cargador lejos
de cualquier fuente de calor. El cargador se
ventila a través de ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado: reemplácelo de inmediato.
• No opere el cargador si ha recibido un
golpe fuerte, se cayó o presenta algún
daño. Llévelo a un taller de reparación
autorizado.
• No desarme el cargador; cuando deba
realizar un mantenimiento o reparaciones,
llévelo a un centro de mantenimiento
autorizado. Si se montase mal el aparato existe
el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica, incendio o electrocución.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador
del tomacorriente. Con ello, minimizará
el riesgo de descarga eléctrica. Quitar el
paquete de baterías no reduce este riesgo.
• NUNCA intente conectar 2 cargadores juntos.
• El cargador está diseñado para funcionar
con corriente eléctrica doméstica estándar
de 230 V. No intente utilizarlo con otro
voltaje. Esto no se aplica al cargador vehicular.
47
ESPAÑOL
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Cargadores
Para actualizar su paquete de baterías, colóquelo en
el cargador, como de costumbre. Déjelo allí durante
al menos 10 horas como mínimo.
El cargador DE9130 acepta baterías de NiCd y
NiMH de 7,2–18 V.
Retraso por paquete caliente/frío
El cargador DE9135 acepta baterías de NiCd, NiMH
o Litio-Ion de 7,2–18 V.
Estos cargadores no requieren ningún ajuste y están
diseñados para funcionar del modo más sencillo
posible.
Procedimiento de carga
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen
230 V. No realice pruebas con
objetos conductores. Peligro de
descarga eléctrica o electrocución.
1. Enchufe el cargador (j) en un tomacorriente
apropiado antes de introducir el paquete de
baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías (h) en el
cargador. La luz roja (de carga) parpadeará
continuamente para indicar que se ha iniciado
el ciclo de carga.
3. Se sabrá que ha terminado la carga cuando el
indicador rojo esté encendido continuamente.
El paquete está totalmente cargado y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
NOTA: Para asegurar el máximo rendimiento y vida
útil de las baterías de NiCd, NiMH y Li-Ion, cargue la
batería por un mínimo de 10 horas antes de usarla
por primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
cargando
completamente cargado
retraso por paquete caliente/frío
cambie paquete de baterías
problema
– – – –– –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Actualización automática
El modo de actualización automática equilibrará
o igualará las celdas individuales del paquete de
baterías a su capacidad máxima. Los paquetes de
baterías deben actualizarse semanalmente o cuando
no suministren la misma cantidad de potencia.
48
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por paquete caliente/
frío y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
del paquete. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
SÓLO BATERÍAS DE LI-ION
Las baterías de Li-Ion están diseñadas con un
Sistema de protección electrónico que protegerá la
batería contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento
o la descarga completa.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónica se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los paquetes
de baterías
Cuando solicite paquetes de baterías de repuesto,
asegúrese de incluir el número de catálogo y el
voltaje. Consulte la tabla al final para información
sobre compatibilidad de cargadores y baterías.
El paquete de baterías incluido en la caja no está
completamente cargado. Antes de utilizar el paquete
de baterías y el cargador, lea las instrucciones
de seguridad a continuación. Luego, siga los
procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes en los que haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Colocar
o retirar la batería del cargador puede encender
el polvo o los vapores.
• Cargue los paquetes de baterías sólo con
cargadores DEWALT.
• NO salpique ni sumerja en agua u otros
líquidos.
• No almacene ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 °C (105 °F) (como debajo de toldos al
aire libre o en construcciones de metal en
verano).
ESPAÑOL
PELIGRO: No intente nunca abrir la
batería por ningún motivo. Si la caja de
la batería está agrietada o dañada, no
la introduzca en el cargador. No aplaste,
deje caer ni dañe la batería. No utilice
una batería o un cargador que hayan
recibido un golpe fuerte, se hayan
caído, pisado o dañado de alguna
forma (por ejemplo, perforado con un
clavo, golpeado con un martillo, pisado).
Puede haber riesgo de descarga
eléctrica o electrocución. Las baterías
dañadas deben devolverse al centro de
servicio para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NICD) O HIDRURO
METÁLICO DE NÍQUEL (NIMH)
• No incinere el paquete de baterías,
aunque tenga daños importantes o esté
completamente desgastado. El paquete de
baterías puede explotar en el fuego.
• Es posible que en condiciones de uso o
temperatura extrema se produzca una
pequeña pérdida de líquido de las celdas
del paquete de batería. Esto no indica una
falla.
Sin embargo, si el sello externo está roto:
a. y el líquido de la batería entra en contacto
con su piel, lave inmediatamente con jabón y
agua durante varios minutos.
b. si el líquido de la batería entra en contacto
con sus ojos, lávelos con agua limpia
durante 10 minutos como mínimo y obtenga
atención médica inmediata. (Nota médica:
El líquido es una solución de hidróxido de
potasio al 25%-35%).
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD PARA LITIO
ION (LITIO-ION)
• No incinere el paquete de baterías,
aunque tenga daños importantes o esté
completamente desgastado. El paquete de
baterías puede explotar en el fuego. Se generan
vapores y materiales tóxicos cuando se queman
paquetes de baterías de litio ion.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lave inmediatamente
con jabón y agua tibia. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua el ojo abierto durante
15 minutos o hasta que cese la irritación. Si
se necesita atención médica, el electrolito de
la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las celdas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemaduras. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Capuchón de la batería (fig. 3)
Para tapar los contactos de un paquete de baterías
suelto, se suministra un capuchón protector para
la batería. Sin el capuchón protector, puede que
ciertos objetos metálicos provoquen cortocircuito
en los contactos, con el consiguiente riesgo de
incendio y daño del paquete de baterías.
1. Retire el capuchón protector de la batería
antes de colocar el paquete de baterías en el
cargador o la herramienta (fig. 3A).
2. Coloque el capuchón protector en los
contactos inmediatamente después de quitar
el paquete de baterías del cargador o la
herramienta (fig. 3B).
ADVERTENCIA: Asegúrese de que
el capuchón protector de la batería
está colocado antes de proceder a
almacenar o transportar un paquete de
baterías suelto.
Batería (fig. 1)
TIPO DE BATERÍA
Los DC820, DC822, DC825 y DC827 funcionan con
paquetes de baterías de 18 V.
Los DC830, DC832, DC835 y DC837 funcionan con
paquetes de baterías de 14,4 V.
Los DC840 y DC845 funcionan con paquetes de
baterías de 12 V.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
49
ESPAÑOL
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
No incinere el paquete de baterías de
NiMH, NiCd+ y Litio-Ion.
NOTA: Las baterías de Li-Ion deben cargarse
completamente cuando estén guardadas.
Carga paquetes de baterías de NiMH y
NiCd.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará la batería o el cargador. En condiciones
adecuadas, se pueden guardar hasta 5 años.
Etiquetas del cargador y el paquete
de baterías
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y el paquete de
baterías muestran los siguientes dibujos:
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por paquete caliente/frío.
No realice pruebas con objetos
conductores.
No cargue paquetes de baterías
deteriorados.
Use sólo paquetes de baterías DEWALT,
cualquier otro puede estallar, y provocar
lesiones personales y daños materiales.
No lo exponga al agua.
Sustituya inmediatamente los cables
defectuosos.
Cargue sólo a una temperatura
comprendida entre 4 °C y 40 °C.
Elimine las baterías con el debido respeto
al medio ambiente.
Carga paquetes de baterías de Litio-Ion.
Consulte los datos técnicos para conocer
el tiempo de carga.
Contenido del paquete
El paquete contiene:
1 atornillador/llave de impacto inalámbrico
2 paquetes de baterías
1 cargador
1 manual de instrucciones
1 diagrama de desmontaje
NOTA: Los paquetes de baterías y los cargadores
no van incluidos en los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido daños durante el
transporte.
• Antes de utilizar la unidad, tómese el tiempo
necesario para leer atentamente el manual y
comprenderlo bien.
Descripción (fig. 1–5)
ADVERTENCIA: Nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza
de esta. Puede producir daños o
lesiones corporales.
USO PREVISTO
Estos atornilladores/llaves de impacto de alta
resistencia están diseñados para aplicaciones de
atornillado de impacto profesionales.
La función de impacto hace que esta herramienta
sea particularmente útil para atornillar afianzadores
en madera, metal y cemento.
NO USE la herramienta bajo condiciones de
humedad o en presencia de gases o líquidos
inflamables.
Estos atornilladores/llaves de impacto son
herramientas profesionales. NO PERMITA que los
niños tengan contacto con la herramienta. Cuando
la hagan funcionar operarios sin experiencia, es
necesaria su supervisión.
a. Interruptor de gatillo
50
ESPAÑOL
b. Botón de avance/retroceso
c. Manguito
d. Mandril hexagonal de liberación
rápida de 0,63 cm
e. Pasador de retención
f. Boca
g. Lámpara
h. Paquete de baterías
i. Botones de liberación de la batería
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
batería coincida con el voltaje que figura en la placa
de especificaciones. Asegúrese también de que
el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un cable prolongador
No debe utilizarse un cable alargador a menos
que sea absolutamente necesario. Use un cable
alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los datos técnicos). La dimensión mínima
del conductor es de 1 mm2; la longitud máxima es
de 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Asegúrese de quitar
la batería antes de montar el aparato
y ajustarlo. Apague siempre el aparato
antes de colocar o quitar la batería.
ADVERTENCIA: Use sólo baterías y
cargadores DEWALT.
Introducción y retirada de la
batería en la herramienta (fig. 2)
ADVERTENCIA: Para minimizar
el riesgo de graves lesiones
personales, apague la herramienta
y desconecte la batería antes de
realizar ajustes o quitar/instalar los
acoples o accesorios. Un encendido
accidental puede causar lesiones.
NOTA: Compruebe que la batería esté totalmente
cargada.
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL MANGO
DE LA HERRAMIENTA
1. Alinee la base de la herramienta con la muesca
que hay dentro del mango de la herramienta
(fig. 2).
2. Deslice el paquete de baterías firmemente en
el mango hasta que escuche que encaja en su
sitio.
PARA QUITAR EL PAQUETE DE BATERÍAS DE LA HERRAMIENTA
1. Presione los botones de liberación de la batería
(i) y tire firmemente del paquete de baterías
hacia fuera del mango de la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el
cargador como se describe en la sección del
cargador de este manual.
Gancho de cinturón (Accesorio
opcional) (fig. 1)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave,
NO cuelgue la herramienta en alto ni
cuelgue objetos del gancho de cinturón.
SÓLO cuelgue el gancho de cinturón de
herramientas a un cinturón de trabajo.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave,
asegúrese de que el tornillo (l) que
sujeta al gancho de cinturón esté bien
puesto.
Su herramienta puede estar equipada de un gancho
de cinturón (k). El gancho de cinturón permite que
la herramienta cuelgue del cinturón de herramientas
para permitir trabajar con las manos libres.
El gancho de cinturón puede sujetarse a ambos
lados de la herramienta para ajustarse a los usuarios
diestros o zurdos. Si no se quiere el gancho en
absoluto, puede quitarse de la herramienta.
Para mover el gancho de cinturón, saque el
tornillo (l) que lo sujeta en su sitio y luego vuelva a
ensamblarlo en el lado opuesto. Apriete siempre
el tornillo de sujeción a 0,6-0,8 Nm de par motor
cuando instale el gancho de cinturón en la máquina.
51
ESPAÑOL
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Posición adecuada de las manos
(fig. 6)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura principal (m),
como se muestra.
Interruptor de gatillo de velocidad
variable (fig. 1)
Para encender la herramienta, apriete el
interruptor de gatillo (a).
Para apagar la herramienta, suelte el gatillo
interruptor de gatillo.
Su herramienta está equipada con un freno. El
mandril se detendrá tan pronto como el interruptor
de gatillo se suelte por completo.
Utilice velocidades inferiores para empezar a hacer
orificios sin un punzón, taladrar metales o plásticos,
o atornillar. Para obtener la vida útil máxima de la
herramienta, utilice velocidad variable sólo para
empezar a hacer orificios o colocar afianzadores.
Para seleccionar la rotación hacia la derecha
(avance), suelte el interruptor de gatillo y presione
el botón de control de avance/retroceso en el lateral
derecho de la herramienta.
Para seleccionar la rotación hacia la izquierda
(retroceso), presione el botón de control de avance/
retroceso en el lateral izquierdo de la herramienta.
La posición central del botón de control bloquea
la herramienta en la posición de apagado. Cuando
cambie la posición del botón de control, asegúrese
de soltar el gatillo.
NOTA: La primera vez que la herramienta se activa
después de cambiar la dirección de rotación, puede
que escuche un clic con el encendido. Esto es
normal y no indica ningún problema.
Lámpara (fig. 1)
Hay una lámpara (g) situada justo encima del
interruptor de gatillo (a). La lámpara se activará
cuando se apriete el interruptor de gatillo.
NOTA: La lámpara sirve para iluminar la superficie
de trabajo cercana y no está prevista su utilización
como linterna.
Mandril de liberación rápida (fig. 4)
DC825, DC827, DC835, DC837, DC845
NOTA: El mandril sólo acepta accesorios
hexagonales de 0,63 cm.
Coloque el interruptor en la posición de bloqueo
(central) o quite el paquete de baterías antes de
cambiar los accesorios.
Para instalar un accesorio, retire el anillo del
mandril (c) de la parte delantera de la herramienta,
introduzca el accesorio y suelte el anillo. El accesorio
se bloquea en su sitio.
Para quitar el accesorio, retire el anillo del mandril
de la parte delantera de la herramienta. Quite el
accesorio y suelte el anillo.
Boca con pasador de retención
(fig. 5)
DC820, DC822, DC830, DC832, DC840
NOTA: no se recomienda el uso continuado con
una secuencia de velocidad variable. Puede dañar el
interruptor y debe evitarse.
Coloque el interruptor en la posición de bloqueo
(central) o quite el paquete de baterías antes de
cambiar los accesorios.
Botón de control de avance/
retroceso (fig. 1)
Para instalar un vaso en la boca, alinee el orificio
del lateral del vaso con el pasador de retención (e)
de la boca (f). Presione el vaso hasta que el pasador
de retención se enganche en el orificio. Puede ser
necesario apretar el pasador de retención para
ayudar a la instalación del vaso.
Un botón de control de avance/retroceso (b)
determina la dirección de la herramienta y también
sirve como botón de bloqueo.
52
ESPAÑOL
ATENCIÓN: Utilice sólo vasos de
impacto. Los vasos que no son de
impacto pueden romperse y provocar
situaciones de peligro. Inspeccione el
vaso antes de usarlo para garantizar
que no tenga grietas.
Para sacar un vaso, apriete el pasador de
retención a través del orificio y tire del vaso hacia
afuera.
Utilización
Su herramienta de impacto genera la siguiente
torsión de salida:
Cat n.º Pies – Libras Pulgadas – Libras Nm
DC820
DC822
DC825
DC827
DC830
DC832
DC835
DC837
145
145
111
111
135
135
103
103
1740
1740
1330
1330
1620
1620
1240
1240
195
195
150
150
180
180
140
140
DC840
DC845
120
1440
160
96
1150
130
ATENCIÓN: Asegúrese de que el
tornillo y el sistema soportarán el nivel
de torsión generado por la herramienta.
Una torsión excesiva puede provocar la
rotura y posibles lesiones personales.
1. Coloque el vaso en la cabeza del tornillo.
Mantenga la herramienta apuntando en línea
recta al tornillo.
2. Presione el interruptor para empezar a trabajar.
Compruebe siempre la torsión con una llave de
torsión, dado que la torsión de atornillado se ve
afectada por muchos factores entre los que se
incluyen:
• Voltaje: un voltaje bajo, debido a una batería
casi descargada, reducirá la torsión de
atornillado.
• Tamaño del vaso: el hecho de no utilizar
un vaso del tamaño correcto provocará una
reducción de la torsión de atornillado.
• Tamaño del perno: los diámetros de
perno más grandes requieren generalmente
mayores torsiones de atornillado. La torsión
de atornillado también variará dependiendo
de la longitud, el grado y el coeficiente de
torsión.
• Perno: compruebe que ninguna rosca tenga
óxido u otros residuos para conseguir una
torsión de atornillado adecuada.
• Material: el tipo de material y el acabado
de la superficie del material afectarán a la
torsión de atornillado.
• Tiempo de atornillado: los tiempo de
atornillado más largos provocan una torsión
de atornillado mayor. La utilización de un
tiempo de atornillado más largo que el
recomendado podría causar que los tornillos
se aprieten en exceso, se devasten o dañen.
MANTENIMIENTO
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada para
funcionar durante un largo período con un mínimo
de mantenimiento. Un funcionamiento continuo
satisfactorio depende del cuidado adecuado de la
herramienta y de una limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para minimizar
el riesgo de graves lesiones
personales, apague la herramienta
y desconecte la batería antes de
realizar ajustes o quitar/instalar los
acoples o accesorios. Un encendido
accidental puede causar lesiones.
Lubricación
La herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad
y el polvo de la carcasa principal con
aire seco siempre que vea acumularse
el polvo alrededor de los respiraderos.
Utilice protección ocular y mascarillas
antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
ADVERTENCIA: no use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar
los materiales de dichas piezas. Use
un trapo humedecido sólo con agua
y jabón suave. No deje que penetre
53
ESPAÑOL
ningún líquido dentro de la herramienta
y no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en líquidos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiar, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Puede eliminarse la grasa y
la suciedad del exterior del cargador
usando un trapo o pincel no metálico
blando. No use agua ni soluciones de
limpieza.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
sólo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
54
Paquete de baterías recargable
Debe recargar el paquete de baterías de larga
duración cuando note que no proporciona la
suficiente potencia para realizar trabajos que antes
hacía fácilmente. Al final de su vida técnica, elimínelo
con el debido respeto hacia el medio ambiente:
• Agote la carga del paquete de baterías, a
continuación extráigalo de la herramienta.
• Las pilas de Li-Ion, NiCd y NiMH son
reciclables. Llévelas a su distribuidor o a un
centro de reciclaje local. Los paquetes de
baterías recogidos se reciclarán o eliminarán de
modo adecuado.
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
Si desea hacer una reclamación, contacte
con su vendedor o compruebe dónde
se encuentra su agente de reparaciones
autorizado de DEWALT más cercano en el
catálogo de DEWALT o póngase en contacto
con su oficina de DEWALT en la dirección
indicada en este manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
DE 30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO
GRATIS POR UN AÑO •
Si necesita mantenimiento o revisión
de su herramienta DEWALT en los
12 meses siguientes a la compra, se
realizará gratuitamente por un agente de
reparaciones autorizado de DEWALT. Debe
presentarse prueba de compra. Incluye
mano de obra. Excluye los accesorios y
las piezas de repuesto a menos que hayan
fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT está defectuoso
debido a fallos de material o fabricación, en
un plazo de 12 meses a partir de la fecha
de compra, garantizamos reemplazar todas
las piezas defectuosas gratuitamente o, a
nuestra discreción, cambiar el aparato gratis
siempre que:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
55
FRANÇAIS
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845
CLÉS/ENTRAÎNEURS À PERCUSSION SANS FIL
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d’expérience, un développement de produits approfondi et
une innovation constante font de DEWALT l’un des partenaires les plus fiables pour les utilisateurs d’outils
électriques professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Type de pile
Régime à vide
Frappe
Couple max.
Porte-outil
VDC
min-1
min-1
Nm
Grandeur max. des boulons mm
Poids (sans le bloc-piles)
kg
Tension
Type
Type de pile
Régime à vide
Frappe
Couple max.
Porte-outil
VDC
min-1
min-1
Nm
Grandeur max. des boulons mm
Poids (sans le bloc-piles)
kg
DC820
LPA (pression
acoustique)
dB(A) 91
KPA (incertitude de pression
acoustique)
dB(A)
3
LWA (puissance
acoustique)
dB(A) 102
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
dB(A)
3
DC820
18
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
195
1/2 po
Carré
M16
0,98
DC822
18
10
Li-Ion
0-2400
2700
195
1/2 po
Carré
M16
0,96
DC825
18
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
150
1/4 po
Hexagonal
M12
0,98
DC827
18
10
Li-Ion
0-2400
2700
150
1/4 po
Hexagonal
M12
0,96
DC835
14,4
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
140
1/4 po
Hexagonal
M12
0,96
DC837
14,4
10
Li-Ion
0-2400
2700
140
1/4 po
Hexagonal
M12
0,96
DC840
12
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
160
1/2 po
Carré
M16
0,96
DC845
12
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
130
1/4 po
Hexagonal
M12
0,96
DC827 DC830
56
DC837
DC832
14,4
10
Li-Ion
0-2400
2700
180
1/2 po
Carré
M16
0,96
DC822
DC825
91
90
90
91
91
90
90
91
90
3
3
3
3
3
3
3
3
3
102
101
101
102
102
101
101
102
101
3
3
3
3
3
3
3
3
3
9,7
2,3
13,7
5,3
13,7
5,3
9,7
2,3
13,7
5,3
Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées d’après EN 60745 :
Valeur de l’émission
vibratoire
m/s² 9,7
9,7
13,7
13,7
9,7
Incertitude K
m/s² 2,3
2,3
5,3
5,3
2,3
DC832 DC835
DC830
14,4
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
180
1/2 po
Carré
M16
0,96
DC840 DC845
FRANÇAIS
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré correspond
aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé
pour différentes applications ou
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
considérablement augmenter le niveau
d’exposition sur la période totale de
travail.
Bloc-piles
Type de pile
Tension
Capacité
Poids
VDC
Ah
kg
Chargeur
Tension secteur
Type de pile
Durée de charge approx.
Poids
Fusibles :
Europe
DE9180
Li-Ion
18
2.0
0.68
V AC
min
kg
Outils de 230 V
DE9181
Li-Ion
18
1.1
0.45
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains
au chaud, organisation des tâches de
travail.
DE9503
NiMH
18
2.6
1.0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30 (bloc-piles 2,0 Ah)
0,52
DE9140
Li-Ion
14.4
2.0
0.58
DE9502
NiMH
14.4
2.6
0.86
DE9501
NiMH
12
2.6
0.69
DE9141
Li-Ion
14.4
1.1
0.40
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40 (bloc-piles 2,0 Ah)
0,52
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes
aux normes : 98/37/EC (jusqu’au 28 Déc. 2009),
2006/42/EC (à partir du 29 Déc. 2009, EN 60745-1,
EN 60745-2-2.
57
FRANÇAIS
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
01.10.2009
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le mode
d’emploi.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS
ET LES INSTRUCTIONS
POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans tous
les avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur batteries (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
58
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
e) Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
f) Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
FRANÇAIS
c)
d)
e)
f)
g)
Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
e)
f)
g)
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DU BLOC-PILES
a) Rechargez le bloc-piles uniquement
avec le chargeur spécifié par le
fabricant. Un chargeur prévu pour un
certain type de bloc-piles peut être à l’origine
d’un incendie lorsqu’il est utilisé avec un
autre bloc-piles.
b) Utilisez les outils électriques uniquement
avec les bloc-piles spécifiés. L’utilisation
d’autres blocs-piles peut être à l’origine de
blessures ou d’incendie.
c) Lorsque vous n’utilisez pas le bloc-piles,
tenez-le à l’écart des objets métalliques,
tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de créer une
connexion entre deux bornes. Courtcircuiter les bornes entre elles peut provoquer
des brûlures ou un incendie.
d) Dans des conditions abusives, du liquide
peut s’échapper de la pile ; en éviter le
contact. En cas de contact accidentel,
rincez à l’eau. Si le liquide entre en
contact avec les yeux, consultez
également un médecin. Le liquide qui
s’échappe de la pile peut engendrer une
irritation ou des brûlures.
6) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
59
FRANÇAIS
CONSIGNES PARTICULIÈRES DE
SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES
Consignes de sécurité communes à
toutes les perceuses à percussion
– Risque de blessures corporelles en cas
d’utilisation prolongée
Marquages sur l’outil
Les pictogrammes suivants sont apposés sur l’outil
• Portez des protecteurs d’oreilles avec les
perceuses à percussion. L’exposition au bruit
peut entraîner une perte auditive.
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
• Utilisez les poignées auxiliaires fournies avec
l’outil. Une perte de contrôle peut entraîner des
blessures corporelles.
Portez un serre-tête antibruit.
• Tenez les outils électriques par leurs
surfaces de préhension isolées dans les
situations où l’outil de coupe peut entrer en
contact avec un câble électrique dissimulé
ou avec son propre cordon d’alimentation.
Le contact avec un câble « sous tension »
mettra les pièces métalliques à découvert
de l’outil « sous tension » et électrocutera
l’utilisateur.
• Immobilisez la pièce de travail sur une
surface stable en utilisant un étau ou de
toute autre manière adéquate. Tenir la pièce
avec la main ou l’appuyer contre le corps offre
une stabilité insuffisante et peut provoquer une
perte de contrôle.
• Portez des lunettes de protection ou autres
verres protecteurs. Le martelage ou le
perçage peuvent faire jaillir des éclats . Les
particules projetées peuvent endommager
irrémédiablement les yeux.
• Les mèches, les douilles et les outils
chauffent en cours d’utilisation. Portez des
gants pour les toucher.
• N’utilisez pas cet outil de façon prolongée.
Les vibrations provoquées par l’action de
l’outil peuvent être nuisibles pour vos mains
et vos bras. Portez des gants pour amortir les
vibrations et limitez l’exposition en faisant des
pauses fréquentes.
Risques résiduels
En dépit de l’application des réglementations
de sécurité en vigueur et de la mise en place de
dispositifs de sécurité, certains risques résiduels sont
inévitables. Il s’agit de :
– Dégradation de l’ouïe
– Risque de blessures corporelles en raison des
particules projetées
– Risque de brûlures en raison des accessoires
qui chauffent pendant le fonctionnement
60
Portez des lunettes de sécurité.
IPM
Impact par minute.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2009 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
pour tous les chargeurs de batterie
CONSERVEZ CES CONSIGNES : ce manuel
renferme des consignes de sécurité et d’utilisation
importantes pour les chargeurs de batterie
DE9130/DE9135.
• Avant d’utiliser le chargeur, lisez toutes les
consignes et règles de prudence indiquées sur
le chargeur, le bloc-piles et le produit utilisant le
bloc-piles.
DANGER : risque d’électrocution.
Présence de 230 volts dans les
terminaux de chargement. Ne pas
insérer d’objets conducteurs. Un choc
électrique ou une électrocution peut en
résulter.
AVERTISSEMENT : risque de choc
électrique. Ne laissez pas de liquide
pénétrer dans le chargeur. Un choc
électrique peut en résulter.
ATTENTION : risque de brûlure.
Afin de réduire le risque de blessures
corporelles, chargez uniquement des
batteries rechargeables DEWALT. Les
autres types de batteries peuvent
FRANÇAIS
exploser et provoquer des blessures
corporelles ou des dégâts matériels.
ATTENTION : dans certaines
conditions, lorsque le chargeur est
branché sur le réseau d’alimentation
électrique, les contacts de charge à
découvert à l’intérieur du chargeur
peuvent être court-circuités par un
corps étranger. Les corps étrangers
de nature conductrice tels que, mais
sans s’y limiter, la paille de fer, le papier
d’aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être
tenus à l’écart des cavités du chargeur.
Débranchez toujours le chargeur de
la prise secteur lorsqu’il n’y a pas de
bloc-piles dans la cavité. Débranchez
le chargeur avant de procéder à son
nettoyage.
• N’essayez PAS de charger le bloc-piles
avec des chargeurs autres que ceux décrits
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc-piles
sont conçus spécifiquement pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour des
utilisations autres que le chargement des
batteries DEWALT rechargeables. Toute autre
utilisation peut entraîner un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• N’exposez pas le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon
lorsque vous débranchez le chargeur. Cette
précaution réduira le risque d’endommager la
fiche et le cordon électriques.
• Assurez-vous que le cordon soit placé en
lieu sûr pour que personne ne marche ou ne
trébuche dessus, et qu’il ne soit pas sujet à
être endommagé ou soumis à une tension
d’une quelconque autre manière.
• N’utilisez une rallonge qu’en cas de
nécessité absolue. L’utilisation d’une rallonge
inadéquate peut entraîner un risque d’incendie,
de choc électrique ou d’électrocution.
• La rallonge utilisée doit avoir un calibre
adéquat (AWG ou Calibrage américain
normalisé des fils) pour assurer la sécurité.
Plus le numéro de calibre de fil est petit, et
plus sa capacité est grande, par exemple, un
calibre 16 a plus de capacité qu’un calibre 18.
Si plus d’une rallonge est utilisée pour obtenir
la longueur totale, assurez-vous que chaque
rallonge présente au moins le calibre de fil
minimum.
• Ne mettez pas d’objet sur le chargeur, et ne
placez pas le chargeur sur une surface molle
qui pourrait obstruer les fentes d’aération
et provoquer une chaleur interne excessive.
Mettez le chargeur à un endroit éloigné de toute
source de chaleur. La ventilation du chargeur
se fait par les fentes pratiquées dans les parties
supérieures et inférieures du boîtier.
• Ne faites pas fonctionner le chargeur si la
fiche ou le cordon est endommagé ; faitesles remplacer immédiatement.
• Ne faites pas fonctionner le chargeur s’il a
reçu un choc violent, s’il est tombé, ou s’il
a été autrement endommagé de quelque
manière que ce soit. Apportez le chargeur à
un centre de réparation agréé.
• Ne démontez pas le chargeur ; apportez-le
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire.
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Débranchez le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc-piles ne réduira
pas les risques.
• N’essayez JAMAIS de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. N’essayez pas de l’utiliser sous
n’importe quelle autre tension. Cette directive
ne concerne pas le chargeur véhiculaire.
CONSERVEZ CES CONSIGNES
Chargeurs
Le chargeur DE9130 accepte les blocs-piles NiCd et
NiMH de 7,2 à 18 V.
Le chargeur DE9135 accepte les blocs-piles NiCd,
NiMH ou Li-Ion de 7,2 à 18 V.
Ces chargeurs ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour être d’une utilisation aussi facile que
possible.
Processus de charge
DANGER : risque d’électrocution.
Présence de 230 volts dans les
terminaux de chargement. N’insérez pas
d’objets conducteurs. Risque de choc
électrique ou d’électrocution.
61
FRANÇAIS
1. Branchez le chargeur (j) sur une prise secteur
adéquate avant d’insérer le bloc-piles.
2. Insérez le bloc-piles (h) dans le chargeur. Le
voyant rouge (de charge) clignote en continu
pour indiquer que le processus de charge a
commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
Le bloc-piles est complètement chargé et peut
être immédiatement utilisé ou laissé dans le
chargeur.
REMARQUE : Pour assurer les performances et la
durée de vie maximales des batteries NiCd, NiMH
et Li-Ion, rechargez-les pendant un minimum de 10
heures avant toute utilisation initiale.
Processus de charge
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître
l’état de charge du bloc-piles.
État de charge
en charge
complètement chargé
chargement différé, chaud/froid
remplacer le bloc-piles
anomalie
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Régénération automatique
Le mode de régénération automatique permet de
compenser ou d’équilibrer les cellules individuelles
du bloc-piles à sa puissance de crête. Les blocspiles doivent être régénérés chaque semaine ou
lorsque le bloc ne fournit plus la même quantité de
travail.
Pour régénérer votre bloc-piles, placez-le dans le
chargeur comme d’habitude. Laissez le bloc-piles
au moins 10 heures dans le chargeur.
Chargement différé, chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte une pile trop chaude
ou trop froide, le Chargement différé chaud/froid
est automatiquement lancé, et le chargement
est suspendu jusqu’à ce que la pile retrouve une
température normale. Le chargeur retourne ensuite
automatiquement au mode de chargement du
bloc-piles. Cette fonction garantit une durée de vie
optimale du bloc-piles.
BATTERIES LI-ION SEULEMENT
Les batteries Li-Ion sont dotées d'un système
électronique de protection qui protège la batterie
contre toute surcharge, surchauffe ou fuite
importante.
62
L'outil s'arrêtera automatiquement lorsque le
système électronique de protection sera activé.
Dans cette éventualité, placez la batterie Li-Ion sur le
chargeur pour la recharger pleinement.
Consignes de sécurité importantes
pour tous les blocs-piles
Lors de la commande de blocs-piles de rechange,
assurez-vous d’inclure le numéro de catalogue et
la tension. Consultez le tableau en fin de manuel
pour connaître les compatibilités entre chargeurs et
batteries.
Le bloc-piles n’est pas entièrement chargé à la
sortie de la boîte. Avant d’utiliser le bloc-piles et
le chargeur, veuillez lire les consignes de sécurité
indiquées ci-dessous. Suivez ensuite les procédures
de chargement décrites.
LISEZ TOUTES LES CONSIGNES
• Ne chargez pas ou n’utilisez pas une
pile dans un milieu déflagrant, comme
en présence de liquides, de gaz ou de
poussières inflammables. Insérer ou retirer
le bloc-pile du chargeur peut enflammer la
poussière ou des émanations.
• Chargez les blocs-piles uniquement sur les
chargeurs DEWALT.
• N’éclaboussez PAS le bloc-piles, NE
l’immergez PAS dans l’eau ou tout autre liquide.
• Ne rangez pas ou n’utilisez pas l’outil
et le bloc-piles dans des endroits où la
température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (105 °F) (comme dans les remises
extérieures ou les bâtiments métalliques
l’été).
DANGER : ne jamais tenter d’ouvrir
la batterie pour quelque raison que
ce soit. Si le boîtier de la batterie est
fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur. Ne pas écraser,
laisser tomber, ou endommager les
batteries. Ne pas utiliser une batterie
ou un chargeur qui a reçu un choc
violent, est tombé, a été écrasé ou
endommagé de quelque façon que ce
soit (p. ex. percé par un clou, frappé
d’un coup de marteau, piétiné), car il
y a risques de décharges électriques
ou d’électrocution. Les batteries
endommagées doivent être renvoyées
à un centre de réparation pour y être
recyclées.
FRANÇAIS
ATTENTION : Après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celle-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR LE
CADMIUM-NICKEL (NiCd) OU LE NICKEL MÉTAL HYDRURE
(NiMH)
• N’incinérez pas le bloc-piles même s’il est
fortement endommagé ou entièrement usé.
Le feu risque de le faire exploser.
• Une petite fuite de liquide en provenance
des cellules du bloc-piles peut se produire
dans des conditions d’utilisation ou de
température extrêmes. Ce fait n’est pas
l’indication d’une défaillance.
Néanmoins, si le film de protection est brisé :
a. et que le liquide de la pile entre en contact
avec votre peau, lavez immédiatement au
savon et à l’eau pendant plusieurs minutes.
b. et que liquide de la pile entre en contact
avec vos yeux, rincez vos yeux avec de
l’eau propre pendant au moins 10 minutes
et consultez immédiatement un médecin.
(Note médicale : le liquide est une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-35 %.)
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR LES
BLOCS-PILES AU LITHIUM ION (LI-ION)
• N’incinérez pas le bloc-piles même s’il est
fortement endommagé ou entièrement usé.
Le feu risque de le faire exploser. Des vapeurs
et des matières toxiques émanent des blocspiles au lithium-ion lorsqu’ils sont brûlés.
• Si le contenu de la pile entre en contact
avec la peau, lavez immédiatement la zone
touchée au savon doux et à l’eau. Si le liquide
de la pile entre en contact avec les yeux, rincez
l’œil ouvert à l’eau pendant 15 minutes ou
jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des soins
médicaux sont nécessaires, l’électrolyte de la
pile est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules de la pile ouvertes
peut provoquer une irritation respiratoire.
Exposez la personne à l’air frais. Si les
symptômes persistent, consultez un médecin.
AVERTISSEMENT : Risque de
brûlures. Le liquide de la pile peut
s’enflammer s’il est exposé à des
étincelles ou à une flamme.
Cache protecteur du bloc-piles
(fig. 3)
Un cache protecteur est fourni pour recouvrir les
contacts du bloc-piles lorsque celui-ci est détaché.
Si le cache protecteur n’est pas en place, des objets
métalliques pourraient court-circuiter les contacts, ce
qui causerait un risque d’incendie et endommagerait
le bloc-piles.
1. Enlevez le cache protecteur avant de placer le
bloc-piles dans le chargeur ou l’outil (fig. 3A).
2. Placez le cache protecteur sur les contacts du
bloc-piles immédiatement après avoir retiré le
bloc-piles du chargeur ou de l’outil (fig. 3B).
AVERTISSEMENT : vérifiez que le
cache protecteur est bien en place
avant de ranger ou de transporter un
bloc-piles détaché.
Bloc-piles (fig. 1)
TYPE DE PILE
Le DC820, le DC822, le DC825 et le DC827
fonctionnent sur des blocs-piles de 18 V.
Le DC830, le DC832, le DC835 et le DC837
fonctionnent sur des blocs-piles de 14,4 V.
Le DC840 et le DC845 fonctionnent sur des blocspiles de 12 V.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposez les batteries à température ambiante
après utilisation.
REMARQUE : Les batteries Li-Ion doivent être
pleinement chargées avant d'être entreposées.
2. Un stockage prolongé ne nuira ni à la batterie
ni au chargeur. Dans les conditions adéquates,
elles peuvent être entreposées 5 ans et plus.
Étiquettes figurant sur le chargeur et
le bloc-piles
Outre les pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc-piles comportent
les pictogrammes suivants :
63
FRANÇAIS
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient :
1 entraîneur/clé à percussion sans fil
Bloc-piles en charge.
Bloc-piles chargé.
Bloc-piles défectueux.
Chargement différé, chaud/froid.
N’insérez pas d’objets conducteurs.
Ne chargez pas un bloc-piles
endommagé.
Utilisez le chargeur uniquement avec des
blocs-piles DEWALT. Tout autre blocpiles risque d’exploser et de provoquer
des blessures corporelles ou des dégâts
matériels.
2 blocs-piles
1 chargeur
1 manuel d’instruction
1 dessin éclaté
REMARQUE : les blocs-piles et les chargeurs ne
sont pas inclus avec les modèles N.
• Vérifiez que l’outil, les pièces ou les accessoires
n’ont pas été endommagés lors du transport.
• Prenez le temps de lire et de comprendre dans
son intégralité ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Description (fig. 1–5)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou l’une de ses pièces.
Des dégâts matériels ou des blessures
corporelles pourraient en résulter.
UTILISATION PRÉVUE
Ne l’exposez pas à l’eau.
Ces entraîneurs/clés à percussion grande capacité
ont été conçus pour les travaux professionnels de
vissage à percussion.
Faites immédiatement remplacer les
cordons défectueux.
La fonction de percussion rend cet outil
particulièrement utile pour visser des boulons dans
le bois, le métal ou le béton.
Chargez uniquement à une température
comprise entre 4 °C et 40 °C.
Mettez le bloc-piles au rebut en
respectant l’environnement.
NE L’UTILISEZ PAS dans un endroit humide ou en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces entraîneurs/clés à percussion sont des outils
électriques professionnels. TENEZ les enfants À
l’Écart de l’outil. Les utilisateurs inexpérimentés
doivent être encadrés lorsqu’ils utilisent cet outil.
a. Gâchette
N’incinérez pas le bloc-pile NiMH, NiCd+
et Li-Ion.
Charges NiMH and NiCd
battery packs.
b. Sélecteur avant/arrière
c. Manchon
d. Mandrin hexagonal 1/4 po (635 mm) à
changement rapide
e. Ergot
f. Enclume
Charge les blocs-piles Li-Ion.
g. Lampe de travail
h. Bloc-piles
Consultez les caractéristiques techniques
pour la durée de charge.
64
i. Boutons de dégagement du bloc-piles
FRANÇAIS
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension de la batterie correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier
également que la tension du chargeur correspond
bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utilisez une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utilisez une rallonge homologuée adaptée à
la puissance absorbée de votre chargeur (consultez
les caractéristiques techniques). Le calibre minimum
du conducteur est de 1 mm2 et la longueur
maximum de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : retirez toujours
le bloc-piles avant de procéder à
l’assemblage et au réglage. Éteignez
toujours l’outil avant d’insérer ou de
retirer le bloc-piles.
AVERTISSEMENT : utilisez uniquement
des blocs-piles et chargeurs DEWALT.
Insertion et retrait du
bloc-piles de l’outil (fig. 2)
AVERTISSEMENT : afin de diminuer
le risque de graves blessures
corporelles, mettez l’outil hors
tension et débranchez le bloc-piles
avant de procéder à des réglages ou
de retirer/d’installer des accessoires ou
des pièces de fixation. Un démarrage
involontaire peut entraîner des blessures
corporelles.
NOTA: Compruebe que la batería esté totalmente
cargada.
POUR INSTALLER LE BLOC-PILES DANS LA POIGNÉE DE
L’OUTIL
1. Alignez la base de l’outil avec l’encoche à
l’intérieur de la poignée de l’outil (fig. 2).
2. Faites glisser fermement le bloc-piles dans
la poignée jusqu’à ce que vous entendiez un
déclic de mise en place.
POUR RETIRER LE BLOC-PILES DE L’OUTIL
1. Appuyez sur les boutons de dégagement du
bloc-piles (i) et tirez fermement le bloc-piles hors
de la poignée de l’outil.
2. Insérez le bloc-pile dans le chargeur comme
indiqué dans la section Chargeur de ce manuel.
Crochet de ceinture (Accessoire en
option) (fig. 1)
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, NE PAS suspendre l'outil
au dessus de la tête ou accrocher
des objets au crochet de ceinture.
Accrocher SEULEMENT un crochet de
ceinture à une ceinture porte-outils.
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, s'assurer que la vis (I)
maintenant le crochet de ceinture est
bien vissée.
Votre outil peut être muni d'un crochet de ceinture
(k). Le crochet de ceinture permet de suspendre
l'outil à une ceinture porte-outils pour garder les
mains libres lors du travail.
Le crochet de ceinture peut être positionné d'un
côté ou de l'autre de l'outil pour accommoder les
droitiers ou les gauchers. Si le crochet n'est pas
utile, il peut être retiré de l'outil.
Pour déplacer le crochet de ceinture, retirez la vis
(l) qui maintient le crochet de ceinture en place
pour le réassembler de l'autre côté. Resserrez
systématiquement la vis à un couple de 0,6 à
0,8 nm lorsque vous réinstallez le crochet sur
l'appareil.
65
FRANÇAIS
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
La position centrale du sélecteur verrouille l’outil en
position arrêt. Lorsque vous modifiez la position du
sélecteur, assurez-vous que la gâchette est relâchée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de
retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
REMARQUE : lors de la première utilisation de
l’outil après avoir changé le sens de rotation, un bruit
de déclic peut se produire au démarrage. Ce bruit
est tout à fait normal et n’indique pas qu’il y a un
problème.
Position correcte des mains (fig. 6)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains requiert une main sur
la poignée principale (m), comme illustré.
Gâchette à vitesse variable
(fig. 1)
Pour faire démarrer l’outil, serrez la gâchette (a).
Pour arrêter l’outil, relâchez la gâchette.
Votre outil est équipé d’un frein. Le mandrin
s’arrêtera dès que la gâchette est entièrement
relâchée.
Utilisez des vitesses faibles pour amorcer des
trous sans pointeau, percer dans le métal ou le
plastique, ou enfoncer des vis. Pour une durée de
vie maximum de l’outil, utilisez la vitesse variable
uniquement en début de perçage ou de vissage.
REMARQUE : une utilisation constante dans la
plage de vitesse variable n’est pas recommandée.
Une telle utilisation peut endommager la gâchette et
doit être évitée.
Sélecteur avant/arrière (fig. 1)
Un sélecteur avant/arrière (b) détermine la
direction de l’outil et sert également de bouton de
verrouillage.
Pour sélectionner le sens de rotation avant,
relâchez la gâchette et appuyez sur le sélecteur
avant/arrière sur le côté droit de l’outil.
66
Pour sélectionner la rotation arrière, appuyez
sur le sélecteur avant/arrière sur le côté gauche de
l’outil.
Lampe de travail (fig. 1)
Une lampe de travail (g) est située juste au-dessus
de la gâchette (a). La lampe de travail est activée
lorsque vous serrez la gâchette.
REMARQUE : la lampe de travail sert à éclairer la
surface de travail immédiate et n’est pas prévue
pour servir de torche électrique.
Mandrin à changement rapide
(fig. 4)
DC825, DC827, DC835, DC837, DC845
REMARQUE : le mandrin accepte uniquement des
accessoires hexagonaux de 1/4 po (635 mm).
Placez l’interrupteur sur la position de verrouillage
(au centre) ou retirez le bloc-piles avant de changer
d’accessoires.
Pour fixer un accessoire, tirez sur la bague du
mandrin (c) vers l’extérieur, insérez l’accessoire et
dégagez la bague. L’accessoire est verrouillé en
place.
Pour retirer un accessoire, tirez sur la bague
du mandrin vers l’extérieur. Retirez l’accessoire et
dégagez la bague.
Enclume avec ergot (fig. 5)
DC820, DC822, DC830, DC832, DC840
Placez l’interrupteur sur la position de verrouillage
(au centre) ou retirez le bloc-piles avant de changer
d’accessoires.
Pour installer une douille sur l’enclume, alignez
l’orifice sur le côté de la douille avec l’ergot (e) sur
l’enclume (f). Insérez la douille sur l’enclume jusqu’à
ce que l’ergot s’enclenche dans l’orifice. Il peut
être nécessaire d’enfoncer l’ergot pour faciliter
l’installation de la douille.
ATTENTION : n’utilisez que des douilles
à choc. Les douilles autres que les
douilles à choc peuvent se briser et
provoquer une situation dangereuse.
FRANÇAIS
Inspectez les douilles avant toute
utilisation pour s’assurer qu’elles ne sont
pas fissurées.
Pour retirer la douille, enfoncez l’ergot dans l’orifice
et tirez sur la douille.
Utilisation
Votre outil à percussion génère le couple de sortie
suivant :
N° de modèle
Ft.-Lbs.
In.-Lbs.
Nm
DC820
145
1 740
195
DC822
145
1 740
195
DC825
111
1 330
150
DC827
111
1 330
150
DC830
135
1 620
180
DC832
135
1 620
180
DC835
103
1 240
140
DC837
103
1 240
140
DC840
120
1 440
160
DC845
96
1 150
130
ATTENTION : assurez-vous que le
boulon et/ou le système supporteront le
niveau de couple généré par l’outil. Un
couple excessif peut présenter un risque
de cassure et d’éventuelles blessures
corporelles.
• Temps de serrage : un temps de serrage
plus long entraîne un couple de serrage
supérieur. Le fait de serrer le boulon
plus longtemps que pendant le temps
recommandé risque de le soumettre à une
contrainte excessive, détériorer ses filets, ou
l’endommager.
ENTRETIEN
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
durer longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant pendant de longues
années repose sur un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : afin de diminuer
le risque de graves blessures
corporelles, mettez l’outil hors
tension et débranchez le bloc-piles
avant de procéder à des réglages ou
de retirer/d’installer des accessoires ou
des pièces de fixation. Un démarrage
involontaire peut entraîner des blessures
corporelles.
Graissage
Votre outil électrique ne nécessite pas de graissage
supplémentaire.
1. Placez la douille sur la tête du boulon. Dirigez
l’outil directement sur le boulon.
2. Appuyez sur l’interrupteur pour démarrer.
Vérifiez toujours le couple avec une clé
dynamométrique, car le couple de serrage
dépend de nombreux facteurs, notamment :
• Tension : lorsque la batterie est presque
complètement déchargée, la tension chute et
le couple de serrage diminue.
• Taille de la douille : l’utilisation d’une taille
de douille incorrecte entraînera la diminution
du couple de serrage.
• Grandeur du boulon : les boulons de
diamètre important nécessitent généralement
un couple de serrage supérieur. Le couple
de serrage dépend également de la longueur
du boulon, de son calibre et du coefficient de
couple.
• Boulon : assurez-vous que tous les filetages
sont exempts de rouille et d’autres débris
pour obtenir un couple de serrage correct.
• Matériau : le type de matériau et le fini de la
surface du matériau affectent le couple de
serrage.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : retirez la saleté
et la poussière du logement principal
en soufflant de l’air sec aussi souvent
que vous remarquez une accumulation
de saleté à l’intérieur et autour des
orifices d’aération. Portez des lunettes
de sécurité homologuées et un masque
anti-poussière homologué lorsque vous
effectuez cette procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais
de solvants ou d’autres produits
chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l’outil. Ces
produits chimiques risquent d’affaiblir
les matériaux utilisés dans ces pièces.
Utilisez un chiffon imbibé uniquement
d’eau et de détergent doux. Ne laissez
jamais un liquide pénétrer à l’intérieur de
l’outil et n’immergez jamais les pièces
de l’outil dans un liquide.
67
FRANÇAIS
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risque de choc
électrique. Débranchez le chargeur de la
prise secteur avant de procéder à son
nettoyage. Vous pouvez retirer la saleté
et la graisse sur l’extérieur du chargeur
en utilisant un chiffon ou une brosse
douce non métallique. N’utilisez pas
d’eau ou d’autres solutions nettoyantes.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : étant donné que
les accessoires, autres que ceux fournis
par DEWALT, n’ont pas été testés
avec ce produit, l’utilisation de tels
accessoires avec cet outil pourraient
être dangereuse. Afin de réduire
le risque de blessures corporelles,
utilisez uniquement des accessoires
recommandés par DEWALT avec ce
produit.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
68
Bloc-piles rechargeable
Ce bloc-piles longue durée doit être rechargé
lorsqu’il ne fournit plus suffisamment d’énergie pour
des travaux réalisés aisément auparavant. En fin
de vie utile, mettez le bloc-piles au rebut tout en
respectant l’environnement :
• Déchargez complètement le bloc-piles, puis
retirez-le de l’outil.
• Les cellules Li-Ion, NiCd et NiMH sont
recyclables. Apportez-les à votre revendeur
ou à un centre de recyclage local. Les blocspiles collectés seront recyclés ou éliminés
correctement.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Pour faire une demande de remboursement
ou d’échange, veuillez contacter votre
revendeur, ou trouver l’adresse d’un centre
de réparation agréé DEWALT proche de
chez vous dans le catalogue DEWALT,
ou contacter votre succursale DEWALT
à l’adresse indiquée dans cette notice
d’instructions. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT, et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet à : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de
vente, l’outil accompagné de tous ses
composants originaux, dans un délai de
30 jours à compter de sa date d’achat
pour son échange ou son remboursement
intégral. Le produit devra avoir été soumis
à une usure normale. Une preuve d’achat
sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT nécessitait
maintenance ou réparations dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
elles seront prises en charge gratuitement
par un réparateur DEWALT agréé. Une
preuve d’achat sera exigée. Cela comprend
la main-d’œuvre. Les accessoires et les
pièces détachées sont exclus, à moins d’un
défaut de fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
nous garantissons le remplacement gratuit
de toute pièce défectueuse ou, à notre
entière discrétion, le remplacement gratuit
de l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
69
ITALIANO
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845 AVVITATORE/CHIAVISTELLO A
PERCUSSIONE SENZA FILI
Congratulazioni!
Avete scelto uno strumento DEWALT. Anni di esperienza nello sviluppo e nell’innovazione dei prodotti hanno
reso DEWALT uno dei partner più affidabili per chi necessita di strumenti professionali.
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Tipo di batteria
Velocità senza
carico
Impulso
Massima coppia
Porta strumento
VCC
min-1
min-1
Nm
Massime dimensioni
bullone
mm
Peso (senza
blocco batteria)
kg
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione
sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza
sonora)
DC820 DC822 DC825 DC827 DC830 DC832 DC835 DC837 DC840
DC845
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
NiCd/NiMH
– NiCd/NiMH – NiCd/NiMH – NiCd/NiMH – NiCd/NiMH NiCd/NiMH
–
Li-Ion
–
Li-Ion
–
Li-Ion
–
Li-Ion
–
–
0-2400 0-2400
2700
2700
195
195
1/2 po 1/2 po
Quadrato Quadrato
0-2400 0-2400 0-2400
2700 2700
2700
150
150
180
1/4 po 1/4 po 1/2 po
Esag. Esag. Quadrato
0-2400
2700
180
1/2 po
Quadrato
0-2400 0-2400 0-2400
2700
2700
2700
140
140
160
1/4 po 1/4 po 1/2 po
Esag. Esag. Quadrato
M16
M16
M12
M12
M16
M16
M12
M12
M16
M12
0,98
0,96
0,98
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
dB(A)
DC820
91
DC822 DC825
91
90
DC827
90
DC830 DC832 DC835 DC837 DC840 DC845
91
91
90
90
91
90
dB(A)
dB(A)
3
102
3
102
3
101
3
101
3
102
3
102
3
101
3
101
3
102
3
101
dB(A)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
13,7
5,3
13,7
5,3
9,7
2,3
13,7
5,3
Valori totali relativi alla vibrazione (somma vettoriale triassiale) determinati in base a EN 60745:
Valore emissione
vibrazioni
m/s²
9,7
9,7
13,7
13,7
9,7
9,7
Incertezza K
m/s²
2,3
2,3
5,3
5,3
2,3
2,3
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN 60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
70
0-2400
2700
130
1/4 po
Esag.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
vibrazioni può essere diversa. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
ITALIANO
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Blocco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Caricabatterie
Tensione di Alimentazione
Tipo di batteria
Tempo di carica
circa
Peso
Fusibili:
Europa
VDC
Ah
kg
VCA
min
kg
DE9180
Li-Ion
18
2.0
0.68
DE9181
Li-Ion
18
1.1
0.45
Identificare misure di sicurezza
addizionali per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, come:
manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle
mani, organizzazione dei modelli
di lavoro.
DE9503
NiMH
18
2.6
1.0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(blocchi batteria 2,0 Ah)
0,52
Strumenti a 230 V
DE9140
Li-Ion
14.4
2.0
0.58
DE9502
NiMH
14.4
2.6
0.86
DE9501
NiMH
12
2.6
0.69
DE9141
Li-Ion
14.4
1.1
0.40
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(blocchi batteria 2,0 Ah)
0,52
10 A, rete elettrica
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Dichiarazione di conformità CE
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
DIRETTIVA MACCHINE
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei
“Dati tecnici” sono conformi alle normative: 98/37/
EC (fino al 28 dicembre 2009), 2006/42/EC, (dal 29
dicembre 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
71
ITALIANO
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.10.2009
d)
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di
lesioni personali, leggere attentamente il
manuale di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere tutte
le avvertenze di sicurezza e le
istruzioni. La mancata osservanza delle
avvertenze e delle istruzioni può dar
luogo a scossa elettrica, incendio e/o
gravi lesioni personali.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE
E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTO FUTURO
Il termine “elettroutensile" utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito e
ben illuminato. Gli ambienti disordinati o bui
favoriscono gli incidenti.
b) Non utilizzare elettroutensili in atmosfere
esplosive, ad esempio in presenza di
liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli
elettroutensili generano scintille che possono
provocare l’accensione di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trova nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare
mai la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa). Per
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
72
e)
f)
Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
d) Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
e) Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
f) Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
ITALIANO
g)
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
d) Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
e) Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
g) Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) USO E MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO A
BATTERIA
a) Effettuare la ricarica solo con il
caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato
tipo di blocco batteria può provocare un
rischio di incendio se utilizzato con un altro
blocco batteria.
b) Utilizzare gli elettroutensili solo con
blocchi batteria specifici. L’uso di altri
blocchi batteria può provocare il rischio di
lesioni e incendi.
c) Quando il blocco batteria non è in uso,
tenerlo lontano da altri oggetti metallici
quali fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono determinare un collegamento tra
i terminali. Il cortocircuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o incendi.
d) In condizioni di abuso, è possibile che
la batteria espella del liquido; evitare
il contatto. Se dovesse verificarsi un
contatto, sciacquare con acqua. Se il
liquido entra in contatto con gli occhi,
consultare un medico. Il liquido espulso
dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
6) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
ULTERIORI REGOLE SPECIFICHE PER
LA SICUREZZA
Istruzioni per la sicurezza per tutti i
trapani a percussione
• Con i trapani a percussione indossare
protezioni per le orecchie. L’esposizione al
rumore può causare perdita dell’udito.
• Utilizzare le maniglie aggiuntive in dotazione
con lo strumento. La perdita di controllo può
causare lesioni personali.
• Quando si eseguono operazioni in cui lo
strumento di taglio può entrare in contatto
con fili nascosti o con il cavo elettrico,
tenere l’elettroutensile esclusivamente
dalle impugnature, che sono isolate. Il
contatto con un cavo “in tensione" metterà
“in tensione" anche le parti metalliche esposte
dello strumento e potrebbe causare una scossa
elettrica all’operatore.
73
ITALIANO
• Impiegare morsetti o altri strumenti per
fissare il pezzo da lavorare ad una superficie
stabile. Tenere il pezzo da lavorare in mano o
contro il proprio corpo è una soluzione instabile
che può far perdere il controllo.
• Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. Le operazioni di
martellamento e percussione possono
provocare il lancio di schegge. Le schegge
volanti possono provocare danni permanenti
agli occhi.
• Punte, prese e attrezzi diventano molto caldi
durante l’uso. Quando li toccate, indossare
sempre i guanti.
• Non utilizzare lo strumento per periodi
prolungati. Le vibrazioni causate dal martello
potrebbero essere nocive per mani e braccia.
Utilizzare dei guanti per avere un’ulteriore
protezione e limitare l’esposizione all’utensile
facendo numerose pause.
Rischi residui
Nonostante il rispetto delle normative pertinenti in
materia di sicurezza e la messa in opera di dispositivi
di protezione, è impossibile eliminare tutti i rischi
residui. Ad esempio:
– Menomazione dell’udito.
– Rischi di lesioni personali a causa di schegge
volanti.
– Rischio di ustioni legato ad accessori che
diventano incandescenti con l’uso.
– Rischio di lesioni personali determinate da un
uso prolungato.
Etichette sul dispositivo
Sull’attrezzo sono riportati i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
Indossare la protezione per le orecchie.
Indossare la protezione per gli occhi.
IPM
Impatti al minuto.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
74
Esempio:
2009 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI: questo
manuale contiene istruzioni importanti per l’uso e la
sicurezza per i caricabatteria DE9130/DE9135.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere tutte
le istruzioni e le avvertenze sul caricabatteria,
sul blocco batteria e sul prodotto in cui viene
utilizzato il blocco batteria.
PERICOLO: pericolo di folgorazione.
Tensione di 230 volt sui terminali
di carica. Non testare con oggetti
conduttori. Pericolo di scosse elettriche
o folgorazioni.
AVVERTENZA: pericolo di scosse
elettriche. Non permettere la
penetrazione di liquidi nel caricabatteria.
Pericolo di scosse elettriche.
ATTENZIONE: pericolo di ustioni. Per
ridurre il rischio di lesioni, ricaricare
solo batterie ricaricabili DEWALT. Altri
tipi di batterie potrebbero esplodere,
provocando lesioni personali e danni
ATTENZIONE: in certi casi, con il
caricabatteria collegato alla rete di
alimentazione, i contatti di carica
esposti all’interno del caricabatteria
possono essere cortocircuitati da
oggetti esterni. Gli oggetti esterni di
natura conduttiva, tra cui, ma non solo,
pagliette di ferro, carta in alluminio
o accumuli di particelle metalliche,
devono essere tenuti lontani dai vani
del caricabatteria. Scollegare sempre il
caricabatteria dall’alimentazione quando
il blocco batteria non è inserito nel vano.
Scollegare il caricabatteria prima di
effettuarne la pulizia.
• NON tentare di caricare il blocco batteria
con caricabatteria diversi da quelli descritti
nel presente manuale. Il caricabatteria e il
blocco batteria sono appositamente progettati
per l’uso congiunto.
• Questi caricabatteria non vanno destinati
ad usi diversi dalla carica delle batterie
ricaricabili DEWALT. Qualsiasi altro utilizzo può
provocare il pericolo di incendi, scosse elettriche
o folgorazioni.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
ITALIANO
• Per scollegare il caricabatteria, tirare la
spina, anziché il cavo. In questo modo si
riduce il rischio di danni alla spina elettrica e al
cavo.
• Assicurarsi che il cavo si trovi in una
posizione in cui non possa essere
calpestato, in cui si possa inciampare, o
comunque essere altrimenti soggetto a
danni o sollecitazioni.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con l’alimentazione della rete elettrica
domestica a 230 V. Non provare ad usarlo
con un’altra tensione di alimentazione.
Questo non vale per i caricabatteria per
autoveicoli.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatteria
• Non utilizzare una prolunga, salvo ove
assolutamente necessario. L’utilizzo di una
prolunga di tipo improprio può dare luogo
a pericolo di incendi, scosse elettriche o
folgorazioni.
Il caricabatteria DE9130 è compatibile con batterie
7,2–18 V NiCd e NiMH.
• Per ragioni di sicurezza una prolunga deve
essere realizzata con un filo di misura AWG
(American Wire Gauge) a sezione adeguata.
Quanto più piccolo è il numero AWG del filo,
tanto maggiore è la capacità del cavo, cioè un
cavo AWG 16 ha capacità maggiore di uno
AWG 18. Quando si usa più di una prolunga
per raggiungere la lunghezza totale, accertarsi
che ogni prolunga sia realizzata con almeno la
minima sezione del filo.
Questi caricabatterie non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
• Non posizionare alcun oggetto sopra il
caricabatteria o posizionare il caricabatteria
su una superficie morbida, che può ostruire
le aperture di ventilazione e provocare
un surriscaldamento interno. Posizionare
il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte di
calore. Il caricabatteria è ventilato attraverso
aperture che si trovano in cima e in fondo
all’involucro.
• Non utilizzare il caricabatteria se la spina
o il cavo sono danneggiati; procedere
immediatamente alla loro sostituzione.
• Non utilizzare il caricabatteria se ha
subito urti violenti, è caduto o è stato
danneggiato in altro modo. Consegnarlo ad
un centro assistenza autorizzato.
• Quando occorre eseguire operazioni di
manutenzione o riparazione, non smontare
il caricabatteria; consegnarlo ad un centro
di assistenza autorizzato. Un errore nel
rimontaggio può provocare il pericolo di scosse
elettriche, folgorazioni o incendi.
• Scollegare il caricabatteria dalla presa prima
di cercare di pulirlo con qualunque metodo.
In questo modo è possibile ridurre il pericolo
di scosse elettriche. La rimozione del blocco
batteria non riduce tale rischio.
Il caricabatteria DE9135 è compatibile con batterie
7,2–18 V NiCd, NiMH o Li-Ion.
Procedura di carica
PERICOLO: pericolo di folgorazione.
230 volt sui terminali di carica. Non
testare con oggetti conduttori. Pericolo
di scosse elettriche o folgorazioni.
1. Connettere il caricabatteria (j) in una presa della
corrente adeguata prima di inserire il blocco
batteria.
2. Inserire il blocco batteria (h) nel caricabatteria.
La spia rossa (di carica) lampeggia in modo
continuo per indicare che è iniziato il ciclo di
caricamento.
3. Il completamento della ricarica è indicato da una
spia rossa ACCESA in modo fisso. Il blocco è
completamente carico e può essere utilizzato in
questo momento o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: Per garantire migliori prestazioni e una
maggiore durata delle batterie NiMH, NiCd+
e Li-Ion caricare la batteria per almeno 10 ore
precedentemente al primo utilizzo.
Procedimento di carica
Fare riferimento alla tabella seguente per verificare il
livello di carica del blocco batteria.
Livello di carica
carica in corso
completamento carica
ritardo dovuto a
riscaldamento/raffreddamento
sostituire il blocco batteria
problema
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
• Non provare MAI a collegare insieme 2
caricabatteria.
75
ITALIANO
Rinnovamento automatico
La modalità di rinnovamento automatico permette
di equalizzare o bilanciare le celle del blocco batteria
per ripristinarne la massima capacità. I blocchi
batteria devono essere rinnovati settimanalmente o
non appena non garantiscono più lo stesso livello di
funzionamento.
Per rinnovare il blocco batteria, inserirlo nel
caricabatteria come al solito. Lasciare il blocco
batteria nel caricabatteria per almeno 10 ore.
Ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento
Quando il caricabatteria rileva che una
batteria è troppo calda o troppo fredda,
inizia automaticamente un Ritardo dovuto a
riscaldamento/raffreddamento, sospendendo la
carica fino al raggiungimento di una temperatura
adeguata della batteria. Il caricabatteria passa
quindi automaticamente alla modalità di carica della
batteria. Questa funzionalità garantisce la massima
vita utile della batteria.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER BATTERIE
AGLI IONI DI LITIO (LI-ION)
Le batterie agli ioni di litio vengono progettate con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la
batteria da sovraccarico, eccessivo riscaldamento o
scaricamento completo.
L'utensile si spegne automaticamente quando
s'innesta il sistema di protezione elettronico. Se
ciò avviene, inserire la batteria agli ioni di litio nel
caricabatteria fino a quando non completamente
carica.
Importanti istruzioni di sicurezza per
tutti i blocchi batteria
Quando si ordinano blocchi batteria di ricambio,
accertarsi di includere numero di catalogo e
tensione. Consultare il grafico nelle ultime pagine per
la compatibilità tra caricabatterie e i pacchi batteria.
Il blocco batteria non è completamente carico
appena estratto dalla confezione. Prima di usare il
blocco batteria e caricabatteria, leggere le istruzioni
di sicurezza che seguono. Quindi, seguire il
procedimento di carica indicato.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare le batterie in
atmosfere esplosive, ad esempio in presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili.
L’inserimento o l’estrazione della batteria dal
caricabatteria può incendiare le polveri o i gas.
76
• Caricare i blocchi batteria solo nei caricabatteria
DEWALT.
• NON BAGNARE o immergere in acqua o altri
liquidi.
• Non immagazzinare o usare lo strumento
e il blocco batteria in luoghi dove la
temperatura può raggiungere o superare i
40 ˚ C (105 °F) (come in capannoni o edifici
in metallo durante l’estate).
PERICOLO: non cercare mai di aprire
il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER LE BATTERIE
AL NICHEL-CADMIO (NiCd) O AL NICHEL-IDRURO
METALLICO (NiMH)
• Non incenerire il blocco batteria anche se è
gravemente danneggiato o completamente
usurato. Il blocco batteria può esplodere tra le
fiamme.
• In condizioni estreme di uso o temperatura,
può verificarsi una piccola perdita di liquido
dalle celle del blocco batteria. Questo non è
segno di guasto.
Tuttavia, se il sigillo esterno è rotto:
a. e il liquido della batteria entra in contatto con
la pelle, lavare immediatamente con acqua e
sapone per diversi minuti.
b. se il liquido della batteria viene a contatto con
gli occhi, lavarli con acqua pulita per almeno
10 minuti e rivolgersi immediatamente a un
medico. (Nota per il medico: il liquido è una
soluzione di idrossido di potassio al 25-35%).
ITALIANO
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(LI-ION)
• Non incenerire il blocco batteria anche se è
gravemente danneggiato o completamente
usurato. Il blocco batteria può esplodere tra
le fiamme. Quando i blocchi batteria a ioni di
litio vengono bruciati si creano gas e materiali
tossici.
• Se il contenuto della batteria entra
in contatto con la pelle, lavare
immediatamente la pelle con acqua e
sapone. Se il liquido della batteria entra in
contatto con gli occhi, sciacquare l’occhio
aperto con acqua per 15 minuti o fino a quando
l’irritazione cessa. Se è necessario l’intervento di
un medico, l’elettrolita della batteria è composto
di una mistura di carbonati organici liquidi e sali
di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria
aperte può provocare irritazione alle vie
respiratorie. Fornire aria fresca. Se i sintomi
persistono, consultare un medico.
AVVERTENZA: pericolo di ustioni.
Il liquido della batteria può essere
infiammabile se esposto a scintille o
fiamme.
Istruzioni per la conservazione
1. Le batterie si conservano nel modo migliore
in un luogo fresco e asciutto, non illuminato
direttamente dal sole e protetto da temperature
eccessivamente calde o fredde. Per prestazioni
ottimali e per una durata maggiore della batteria,
riporre i pacchi batteria a temperatura ambiente
quando non utilizzati.
NOTA: I pacchi batteria agli ioni di litio devono
essere conservati completamente carichi.
2. Il pacco batteria e il caricabatteria sopportano
senza danni lo stoccaggio a lungo termine. In
condizioni adatte possono essere conservati per
5 o pi anni.
Etichette su caricabatteria e blocco
batteria
Oltre alle indicazioni grafiche utilizzate nel manuale,
le etichette sul caricabatteria e sul blocco batteria
riportano i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
Batteria in carica.
Calotta della batteria (fig. 3)
La dotazione comprende una calotta protettiva
per la batteria, da utilizzare per coprire i contatti di
un blocco batteria non in uso. Se non si applica
la calotta protettiva, gli oggetti in metallo possono
provocare un corto circuito dei contatti, creando
pericolo di incendi e danneggiando il blocco batteria.
1. Rimuovere la calotta protettiva della batteria
prima di inserire il blocco batteria nel
caricabatteria o nello strumento (fig. 3A).
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento.
Non testare con oggetti conduttori.
2. Posizionare la calotta protettiva sui contatti
subito dopo aver rimosso il blocco batteria dal
caricabatteria o dallo strumento (fig. 3B).
Non caricare blocchi batteria danneggiat.
AVVERTENZA: verificare di aver
applicato la calotta della batteria prima
di conservare o trasportare un blocco
batteria non in uso.
Utilizzare solo con blocchi batteria
DEWALT; altri blocchi batteria possono
esplodere, provocando lesioni personali e
danni.
Blocco batteria (fig. 1)
Non esporre all’acqua.
TIPO DI BATTERIA
I modelli DC820, DC822, DC825 e DC827 utilizzano
i blocchi batteria a 18 volt.
Sostituire immediatamente i cavi difettosi.
I modelli DC830, DC832, DC835 e DC837 utilizzano
i blocchi batteria a 14,4 volt.
Caricare a temperature comprese tra
4 °C e 40 °C.
I modelli DC840 e DC845 utilizzano blocchi batteria
a 12 volt.
77
ITALIANO
a. lnterruttore di azionamento
Smaltire il blocco batteria con la dovuta
attenzione all’ambiente.
Non incenerire il blocco batteria NiMH,
NiCd+ e Li-Ion.
b. Pulsante avanti/indietro
c. Manicotto
d. Mandrino a sgancio rapido 1/4 po esagonale
e. Perno di blocco
f. Incudine
Carica blocchi batteria NiMH e NiCd.
g. Torcia
h. Blocco batteria
Carica i blocchi batteria Li-Ion.
Per il tempo di caricamento, vedere i dati
tecnici.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Avvitatore/chiavistello a impatto senza fili
i. Pulsanti di rilascio della batteria
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
2 blocchi batteria
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
1 caricabatteria
1 manuale di istruzioni
1 disegno esploso
NOTA: nei modelli N i blocchi batteria e i
caricabatteria non sono inclusi.
• Accertarsi che l’elettroutensile, le parti o gli
accessori non presentino danni subiti durante il
trasporto.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
• Prima dell’uso, trovare il tempo di leggere con
attenzione il presente manuale.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Descrizione (figura 1–5)
AVVERTENZA: non modificare
mai l’elettroutensile o le sue parti. Si
potrebbero provocare danni o lesioni
personali.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
UTILIZZO PREVISTO
Uso di una prolunga
Questi avvitatori/chiavistelli a percussione
professionali sono progettati per un uso
professionale.
La funzione d’impatto rende questo strumento
particolarmente utile nell’inserimento di dispositivi di
chiusura nel legno, nel metallo e nel calcestruzzo.
È preferibile non utilizzare una prolunga, tranne nei
casi in cui sia assolutamente necessario. Utilizzare
una prolunga approvata, adatta per la tensione in
ingresso del caricabatteria (vedere i dati tecnici).
La dimensione minima del conduttore è 1 mm2; la
lunghezza massima è 30 m.
NON utilizzare sul bagnato o in presenza di liquidi o
gas infiammabili.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Questi avvitatori/chiavistelli a percussione sono
attrezzi elettrici professionali. NON permettere che
i bambini entrino in contatto con lo strumento. È
necessaria la supervisione quando questo utensile è
utilizzato da personale inesperto.
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
78
AVVERTENZA: prima di effettuare
montaggio e regolazioni, rimuovere
sempre il blocco batteria. Spegnere
sempre l’elettroutensile prima di inserire
o rimuovere il blocco batteria.
ITALIANO
AVVERTENZA: usare solo blocchi
batteria e caricabatteria DEWALT.
Inserimento e rimozione
del blocco batteria dallo strumento
(fig. 2)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di serie lesioni personali, spegnere
lo strumento e rimuovere il blocco
batteria prima di effettuare qualunque
regolazione o prima di rimuovere/
installare eventuali parti o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni
personali.
NOTA: Assicurarsi che il pacco batteria sia
completamente carico.
PER ISTALLARE IL BLOCCO BATTERIA NEL MANICO
DELL’ATTREZZO
1. Allineare la base dell’attrezzo con la tacca
all’interno dell’impugnatura dell’attrezzo (Fig. 2).
2. Far scorrere il blocco batteria saldamente
nell’impugnatura fino a sentire lo scatto di
blocco in posizione.
RIMOZIONE DEL BLOCCO BATTERIA DELL’ATTREZZO
1. Premere i pulsanti di rilascio della batteria (i)
ed estrarre con sicurezza il blocco batteria
dall’impugnatura dell’attrezzo.
2. Inserire il blocco batteria nel caricabatteria come
descritto nella sezione relativa al caricabatteria
di questo manuale.
Gancio per cintura (Accessorio a
richiesta) (fig. 1)
AVVERTENZA: Per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali
NON appendere l'utensile in alto o
fissare oggetti al gancio per la cintura.
Appendere il gancio per cintura
dell'utensile ESCLUSIVAMENTE a una
cintura da lavoro.
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, accertarsi
che la vite (l) che fissa il gancio per
cintura sia avvitata saldamente.
L'utensile dovrebbe essere dotato di un gancio
per cintura (k). Il gancio per cintura permette di
appendere l'utensile alla cintura e di lavorare a mani
libere.
Il gancio per cintura può essere fissato su entrambi
i lati dell'utensile, a seconda che l'utilizzatore sia
mancino o destrimano. Se lo si desidera possibile
rimuovere completamente il gancio dall'utensile.
Per spostare il gancio per cintura, svitare la vite (l)
che lo tiene in sede e riavvitarla sul lato opposto.
Durante il montaggio del gancio per cintura
sull'utensile avvitare sempre la vite di fissaggio a una
coppia di serraggio pari a 0,6-0,8 Nm.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 6)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
Per una presa corretta, tenere una mano
sull'impugnatura principale (m), come mostrato.
lnterruttore di azionamento a
velocità variabile (fig. 1)
Per accendere lo strumento, premere l’interruttore
di azionamento (a).
Per spegnere lo strumento, rilasciare l’interruttore
di azionamento.
Lo strumento è dotato di freno. Il mandrino si arresta
non appena l’interruttore di azionamento viene
rilasciato completamente.
Usare le velocità inferiori per avviare i fori senza
punzone centrale, praticare i fori nel metallo o
plastica o per avvitare viti. Per la massima durata
dello strumento, utilizzare velocità variabili solo per
iniziare a forare o per dispositivi di chiusura.
NOTA: l’utilizzo continuativo a velocità variabile è
sconsigliato. Può danneggiare l’interruttore e deve
essere evitato.
79
ITALIANO
Pulsante di controllo avanti/indietro
(fig. 1)
Un pulsante avanti/indietro (b) determina il verso
di rotazione dello strumento e serve anche come
pulsante di blocco.
Per montare la presa sull’incudine, allineare il
foro sul lato della presa con il perno di blocco (e)
sull’incudine (f). Premere sulla presa fino a quando il
perno di blocco non si innesta nel foro. È possibile
che sia necessario premere sul perno per aiutare ad
installare la presa.
ATTENZIONE: usare solo prese a
percussione. Le prese non a percussore
si possono rompere e creare condizioni
di pericolo. Controllare la presa prima di
usarla per accertarsi che
non sia incrinata.
Per selezionare la rotazione in avanti, rilasciare
l’interruttore di azionamento e premere il pulsante
di controllo avanti/indietro sul lato destro dello
strumento.
Per selezionare la rotazione inversa, premere il
pulsante di controllo avanti/indietro sul lato sinistro
dello strumento.
La posizione centrale del pulsante di controllo
blocca lo strumento in posizione spenta. Assicurarsi
di avere rilasciato il grilletto prima di cambiare la
posizione del pulsante di controllo.
NOTA: la prima volta che lo strumento viene messo
in moto dopo un cambio della direzione di rotazione,
è possibile sentire uno scatto al momento dell’avvio.
È un fatto normale che non indica la presenza di
problemi.
Torcia (fig. 1)
Proprio sopra all’interruttore di azionamento (a) c’è
una torcia (g). La torcia viene attivata appena si
preme l’interruttore di azionamento.
NOTA: la torcia è intesa per la superficie immediata
di lavoro e non deve essere usata come torcia per
illuminazione.
Mandrino a sgancio rapido (fig. 4)
DC825, DC827, DC835, DC837, DC845
NOTA: sul mandrino possono essere montati solo
accessori 1/4 po esagonale.
Posizionare l’interruttore nella posizione blocco
(centrale) e rimuovere il blocco batteria prima di
sostituire gli accessori.
Per installare un accessorio, allontanare il collare
(c) del mandrino dalla parte anteriore dell’attrezzo
e sbloccare il collare. L’accessorio è bloccato in
posizione.
Per rimuovere un accessorio, tirare il collare
del mandrino allontanandolo dalla parte anteriore
dell’attrezzo. Rimuovere l’accessorio e rilasciare il
collare.
Incudine con perno di blocco (fig. 5)
DC820, DC822, DC830, DC832, DC840
Posizionare l’interruttore nella posizione blocco
(centrale) o rimuovere il blocco batteria prima di
sostituire gli accessori.
80
Per rimuovere una presa, premere sul perno di
blocco ed estrarre la presa.
Uso
Il vostro strumento a percussione genera la
seguente coppia di uscita:
N. Cat
Ft.-Lbs.
In-Lbs.
Nm
DC820
DC822
DC825
DC827
DC830
DC832
DC835
DC837
145
145
111
111
135
135
103
103
1740
1740
1330
1330
1620
1620
1240
1240
195
195
150
150
180
180
140
140
DC840
120
1440
160
DC845
96
1150
130
ATTENZIONE: assicurarsi che il
dispositivo di chiusura e/o sistema sia in
grado di sostenere la coppia generata
dall’attrezzo. Una coppia eccessiva
può provocare rotture e possibili lesioni
personali.
1. Posizionare la presa sulla testa del dispositivo
di chiusura. Tenere l’attrezzo puntato
perpendicolarmente al dispositivo di chiusura.
2. Premere l’interruttore e avviare l’operazione.
Controllare sempre la coppia con un chiavistello
torsiometrico, poiché sulla coppia di serraggio
possono influire molti fattori, inclusi:
• Tensione: bassa tensione, dovuta
principalmente ad una batteria scarica,
ridurrà la coppia di serraggio.
• Dimensioni della presa: l’uso di una presa
di dimensioni errate provoca una riduzione
della coppia di serraggio.
• Dimensioni bullone: i bulloni con un
diametro maggiore richiedono generalmente
una coppia di serraggio superiore. La
ITALIANO
coppia di serraggio varierà anche secondo
lunghezza, grado e coefficiente di serraggio.
• Bullone: assicurarsi che tutti i filetti siano
esenti da ruggine e altri resti per permettere
una coppia di serraggio corretta.
• Materiale: il tipo di materiale e rifinitura
della superficie del materiale influiranno sulla
coppia di serraggio.
• Tempo di serraggio: un periodo più
prolungato di serraggio avrà una coppia
di serraggio maggiore. L’uso di un tempo
di serraggio superiore a quello consigliato
può provocare uno stress eccessivo dei
dispositivi di chiusura i quali potrebbero
spanarsi, danneggiarsi o rompersi.
MANUTENZIONE
Questo elettroutensile DEWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una minima
manutenzione. L’uso prolungato in buone condizioni
dipende dalla corretta manutenzione dello strumento
e dalla sua pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di serie lesioni personali, spegnere
lo strumento e rimuovere il blocco
batteria prima di effettuare qualunque
regolazione o prima di rimuovere/
installare eventuali parti o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni
personali.
acqua e con un sapone delicato. Non
lasciare mai che un liquido penetri
all’interno dello strumento e non
immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: pericolo di scosse
elettriche. Scollegare il caricabatteria
dalla presa di rete CA prima di effettuare
la pulizia. Per rimuovere sporcizia
e grasso dalla parte esterna del
caricabatteria, utilizzare un panno o una
spazzola morbida (non in metallo). Non
utilizzare acqua o soluzioni detergenti.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono
stati testati con detto prodotto, l’uso
di accessori diversi da quelli offerti
da DEWALT con questo strumento
potrebbe essere pericoloso. Per
ridurre il rischio di lesioni personali, si
consiglia di utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DEWALT.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Lubrificazione
L’elettroutensile non richiede lubrificazioni aggiuntive.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e
la polvere dall’alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno
che intorno alle prese d’aria. Indossare
occhiali di protezione a norma e una
maschera di protezione a norma
quando si effettua questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dello strumento. Queste
sostanze potrebbero indebolire i
materiali utilizzati per costruire tali parti.
Utilizzare un panno inumidito solo con
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
81
ITALIANO
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
Blocco batteria ricaricabile
Questo blocco batteria di lunga durata deve essere
ricaricato quando non è in grado di produrre energia
sufficiente per svolgere lavori in precedenza eseguiti
senza problemi. Alla fine della sua durata tecnica,
deve essere smaltito con la dovuta attenzione per
l’ambiente:
• Scaricare completamente il blocco batteria,
quindi estrarlo dallo strumento.
• Le celle Li-Ion, NiCd e NiMH sono riciclabili.
Consegnarli al rivenditore o ad un servizio di
riciclaggio di zona. I blocchi batteria raccolti
vengono riciclati o smaltiti in modo corretto.
82
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE
GARANTITA•
Se non è completamente soddisfatto
delle prestazioni del suo utensile DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato va restituito accompagnato dallo
scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se si desidera presentare un reclamo,
si prega di contattare il venditore o
individuare il riparatore autorizzato più vicino
rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. È
possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi
alla nostra assistenza post-vendita, nel sito
Internet: www.2helpU.com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se ha bisogno di manutenzione o di
assistenza tecnica per il suo utensile
DEWALT, nei 12 mesi successivi
all’acquisto, le saranno fornite
gratuitamente da un riparatore autorizzato
DEWALT. Deve presentare uno scontrino
che provi l’acquisto. Sono compresi i costi
di manodopera, mentre sono esclusi quelli
per gli accessori e i ricambi, a meno che
non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla
garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o nella
costruzione, le garantiamo la sostituzione
gratuita di tutte le parti difettose oppure, a
nostra discrezione, la sostituzione gratuita
dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
83
NEDERLANDS
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845
SNOERLOZE IMPACTMOERSLEUTELS/
IMPACTAANDRIJVINGEN
Gefeliciteerd!
U hebt een werktuig van DEWALT gekocht. Door haar jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en
innovatie heeft DEWALT zich tot één van de meest betrouwbare partners voor gebruikers van professionele
elektrische werktuigen ontwikkeld.
Technische gegevens
Spanning
Type
Accutype
Snelheid zonder belasting
Impact
Max. torsie
Gereedschapshouder
VDC
min-1
min-1
Nm
Max. boutgrootte
mm
Gewicht (zonder accuset) kg
Spanning
Type
Accutype
Snelheid zonder belasting
Impact
Max. torsie
Gereedschapshouder
VDC
min-1
min-1
Nm
Max. boutgrootte
mm
Gewicht (zonderaccuset) kg
DC820
LPA (geluidsdruk) dB(A) 91
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk) dB(A) 3
LWA (akoestisch
vermogen)
dB(A) 102
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
dB(A) 3
DC820
18
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
195
1/2"
Vierkant
M16
0,98
DC822
18
10
Li-Ion
0-2400
2700
195
1/2"
Vierkant
M16
0,96
DC825
18
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
150
1/4"
Hex
M12
0,98
DC827
18
10
Li-Ion
0-2400
2700
150
1/4"
Hex
M12
0,96
DC835
14,4
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
140
1/4"
Hex
M12
0,96
DC837
14,4
10
Li-Ion
0-2400
2700
140
1/4"
Hex
M12
0,96
DC840
12
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
160
1/2"
Vierkant
M16
0,96
DC845
12
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
130
1/4"
Hex
M12
0,96
DC822
91
DC825 DC827
90
90
DC832
91
DC832
14,4
10
Li-Ion
0-2400
2700
180
1/2"
Vierkant
M16
0,96
DC835 DC837 DC840 DC845
90
90
91
90
3
3
3
3
3
3
3
3
3
102
101
101
102
102
101
101
102
101
3
3
3
3
3
3
3
3
3
9,7
2,3
9,7
2,3
13,7
5,3
13,7
5,3
9,7
2,3
13,7
5,3
Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald conform EN 60745:
Vibratie
emissiewaarde m/s² 9,7
9,7
13,7
13,7
Onzekerheid K m/s² 2,3
2,3
5,3
5,3
84
DC830
91
DC830
14,4
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
180
1/2"
Vierkant
M16
0,96
NEDERLANDS
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Accuset
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
Lader
Netspanning
Accutype
Geschatte oplaadtijd
min
Gewicht
kg
Zekeringen:
Europa
V AC
DE9180
Li-Ion
18
2.0
0.68
DE9181
Li-Ion
18
1.1
0.45
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
DE9503
NiMH
18
2.6
1.0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(2,0 Ah accusets)
0,52
230 V-gereedschap
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
DE9140
Li-Ion
14.4
2.0
0.58
DE9502
NiMH
14.4
2.6
0.86
DE9501
NiMH
12
2.6
0.69
DE9141
Li-Ion
14.4
1.1
0.40
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah accusets)
0,52
10 ampère, stroomnet
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
85
NEDERLANDS
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
98/37/EG (tot en met 28 december 2009);
2006/42/EG (vanaf 29 december 2009), EN 607451, EN 60745-2-2.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
01.10.2009
WAARSCHUWING: lees de
handleiding met instructies om de kans
op letsels te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
voor elektrische werktuigen
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidsinstructies en
waarschuwingen. Als u de
waarschuwingen en instructies niet
opvolgt, kan dit leiden tot een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIES VOOR LATER GEBRUIK
De term ‘elektrisch gereedschap’ in de
waarschuwingen verwijst naar uw elektrische
gereedschap met netvoeding (met snoer) of
accugedreven (snoerloos) elektrisch gereedschap.
86
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongelukken.
b) Gebruik geen elektrisch werktuig in een
explosieve omgeving, zoals in de buurt
van brandbare vloeistoffen, gassen of
stof. Elektrische werktuigen creëren vonken
waardoor stof of dampen vuur kunnen
vatten.
c) Houd kinderen en omstanders op een
afstand tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig. Verstrooidheid kan
leiden tot verlies van controle over het
werktuig.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
NEDERLANDS
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN WERKTUIGEN OP ACCU
a) Herlaad alleen met de lader die wordt
vermeld door de fabrikant. Een lader die
geschikt is voor een bepaalde soort accuset
kan leiden tot een brandrisico als deze lader
wordt gebruikt met een andere accuset.
b) Gebruik elektrische werktuigen alleen met
speciaal daarvoor bestemde accusets.
Gebruik van een andere accuset kan een
risico op verwondingen en brand tot gevolg
hebben.
87
NEDERLANDS
c)
d)
Wanneer de accu niet wordt gebruikt,
houd die dan uit de buurt van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding kunnen maken van de
ene pool naar de andere. Het kortsluiten
van de polen van de batterij kan leiden tot
brandwonden of brand.
Wanneer de accu onjuist wordt gebruikt,
kan vloeistof uit de accu weglekken.
Vermijd contact met deze vloeistof. Als er
per ongeluk contact ontstaat, spoel dan
af met water. Raadpleeg een arts wanneer
de vloeistof in contact komt met de ogen.
Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSREGELS
Veiligheidsinstructies voor Alle
Impactboren
• Stukken, holtes en het gereedschap
worden warm tijdens de bediening. Draag
handschoenen als u ze aanraakt.
• Gebruik dit werktuig niet voor een
langdurige aaneengesloten periode. De trilling
veroorzaakt door het werktuig kan schadelijk
zijn voor uw handen en armen. Gebruik
handschoenen als extra bescherming en beperk
uw blootstelling door regelmatige rustpauzes in
te lassen.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en de implementatie van
veiligheidsmiddelen kunnen sommige overige risico’s
niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Risico op lichamelijke letsels door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op brandwonden door bijbehoren die
warm worden tijdens de bediening.
– Risico op lichamelijke letsel door langdurig
gebruik.
Labels op het gereedschap
De volgende pictogrammen worden afgebeeld op
het gereedschap:
• Draag oorbescherming bij impactboren.
Blootstelling aan lawaai kan leiden tot
gehoorverlies.
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
Draag oorbescherming.
• Gebruik de zijhandgrepen die bij dit werktuig
worden geleverd. Als u de controle over het
apparaat verliest kunt u verwondingen oplopen.
• Houd het werktuig vast bij de geïsoleerde
grijpvlakken wanneer u een karwei uitvoert
waarbij het zaagwerktuig in aanraking
kan komen met verborgen snoeren of zijn
eigen snoer. Door contact met een snoer
onder spanning zullen blootgestelde metalen
onderdelen van het werktuig ook onder
spanning komen te staan en de gebruiker
elektrocuteren.
• Gebruik klemmen of een andere praktische
methode om het werkstuk stevig vast te
klemmen op een stabiel werkblad. Het werk
in uw hand of tegen uw lichaam houden is niet
stabiel en kan leiden tot verlies van controle.
• Draag een veiligheidsbril of andere
oogbescherming. Hamer- en
boorhandelingen leiden ertoe dat er stukjes
wegvliegen. Rondvliegende deeltjes kunnen
leiden tot blijvende oogschade.
88
Draag oogbescherming.
SPM
Slagen per minuut.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2009 XX XX
Jaar van fabricage
NEDERLANDS
Belangrijke Veiligheidsinstructies
voor Alle Acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies
voor de DE9130/DE9135 acculaders.
• Lees voor gebruik van de accu en lader eerst
alle instructies en waarschuwingen op de
lader, de accuset en op het product waarin de
accuset wordt gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. 230 volt
is aanwezig op de laadterminals. Niet
sonderen met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot elektrische schokken
of elektrocutie.
WAARSCHUWING: Elektrocutiegevaar.
Zorg dat er geen vloeistof in de
werklamp/lader binnendringt. Dit kan
leiden tot elektrische schokken.
VOORZICHTIG: Risico op
brandwonden. Laad, om het risico
op letsel te beperken, uitsluitend
oplaadbare batterijen van DEWALT op.
Andere typen accu’s kunnen barsten.
Dit kan leiden tot lichamelijk letsel en
schade.
VOORZICHTIG: Als de lader is
aangesloten op de voedingsbron,
kunnen de blootliggende contactpunten
in de lader onder bepaalde
omstandigheden kortsluiten onder
invloed van vreemd materiaal. Vreemde
geleidende materialen, waaronder,
maar niet beperkt tot, staalwol,
aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalhoudende deeltjes, moeten uit de
buurt van openingen in de lader worden
gehouden. Koppel de lader altijd los van
de voedingsbron als er geen accuset in
zit. Ontkoppel de lader voordat u deze
reinigt.
• Probeer de accuset NIET op te laden
met andere laders dan de laders in deze
handleiding. De lader en de accuset zijn
specifiek op elkaar afgestemd.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor ander
gebruik dan het opladen van DEWALT
herlaadbare accu’s. Bij andere toepassingen
bestaat risico op brand, elektrische schokken of
elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• Plaats het snoer zo dat niemand erop kan
stappen of erover kan struikelen, of het
snoer op een andere andere manier kan
beschadigen.
• Gebruik geen verlengsnoer, tenzij dit echt
noodzakelijk is. Gebruik van een verkeerd
verlengsnoer kan leiden tot risico op brand,
elektrische schokken of elektrocutie.
• Een verlengsnoer dient een aangepaste
kabeldikte te hebben (AWG of American
Wire Gauge) voor de veiligheid. Hoe kleiner
de draaddikte, hoe groter de capaciteit van de
kabel, m.a.w. dikte 16 heeft meer capaciteit dan
dikte 18. Wanneer u meer dan 1 verlengsnoer
gebruikt om de totale lengte te krijgen, zorg er
dan voor dan elke verlenging apart minstens de
minimale draadmaat bedraagt.
• Plaats geen voorwerpen op de lader en
plaats de lader niet op een zacht oppervlak.
Hierdoor kunnen de ventilatieopeningen
geblokkeerd raken, wat kan leiden tot
extreem hoge interne temperaturen. Houd de
lader verwijderd van warmtebronnen. De lader
wordt geventileerd via groeven aan de bovenen onderkant van de behuizing.
• Gebruik de lader niet als het snoer of de
stekker beschadigd is – vervang deze in dat
geval direct.
• Gebruik de lader niet als er hard tegenaan
is gestoten, als hij is gevallen of op
enigerlei wijze is beschadigd. Ga ermee naar
een erkend reparatiepunt.
• Haal de lader niet uit elkaar; ga ermee
naar een erkend reparatiepunt wanneer
onderhoud of reparatie nodig is. Als de lader
verkeerd in elkaar wordt gezet, kan dit leiden
tot risico op brand, elektrische schokken of
elektrocutie.
• Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u deze reinigt. Zo
beperkt u het risico op elektrische schokken.
U vermindert dit risico niet door de accuset te
verwijderen.
• NOOIT proberen twee laders samen te
verbinden.
• De lader is ontworpen om te functioneren
met de standaard 230V huishoudelijke
stroomvoorziening. Probeer het toestel niet
te gebruiken met een andere spanning. Dit
geldt niet voor de lader van het apparaat.
• Trek de stekker niet los aan het snoer
wanneer u de lader ontkoppelt. Zo beperkt u
het risico op beschadiging aan stekker en snoer.
89
NEDERLANDS
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
Om de accuset bij te laden, plaatst u de accu op de
gebruikelijke manier in de lader. Laat de accuset ten
minste 10 uur in de lader.
De DE9130 lader werkt in combinatie met
7,2–18 V NiCd en NiMH batterijen.
Hete/koude accuvertraging
De DE9135 7,2–18 V NiCd, NiMH of Li-Ion
batterijen.
Deze laders vereisen geen aanpassing en zijn
ontworpen om zo eenvoudig mogelijk mee te
werken.
Laadprocedure
UITSLUITEND LI-ION ACCU'S
GEVAAR: Elektrocutiegevaar.
230 volt aanwezig op laadstations. Niet
sonderen met geleidende voorwerpen.
Risico op elektrische schok of
elektrocutie.
1. Sluit de lader (j) aan op een geschikt
stopcontact voordat u de accuset erin plaatst.
2. Plaats de accuset (h) in de lader. Het rode
(opladen) lampje zal doorlopend knipperen om
aan te geven dat het oplaadproces begonnen
is.
3. Als het rode AAN-lampje continu blijft branden,
is het opladen voltooid. De accu is volledig
opgeladen en mag onmiddellijk worden gebruikt
of in de lader blijven.
OPMERKING: Om maximale prestaties en
levensduur van de NiCd, NiMH en Li-Ion accu's te
garanderen laadt u de accu tenminste 10 uur voor
het eerste gebruik op.
Oplaadproces
In onderstaande tabel staat aangegeven hoe u uit de
oplaadindicatoren kunt afleiden in welk stadium van
het opladen de accu zich bevindt.
Stadium van opladen
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging
accuset vervangen
probleem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatische verversing
De automatische verversingsmodus zal de
individuele cellen in de accuset gelijkschakelen of
balanceren op het piekvermogen van de accu.
De accuset dient wekelijks bijgeladen te worden,
of wanneer de accu niet langer de gebruikelijke
capaciteit levert.
90
Als de lader een accu detecteert die te heet of te
koud is, begint de lader automatisch een hete/koude
accuvertraging, waarbij het opladen vertraagd wordt
totdat de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op
de acculaadmodus. Hiermee wordt een maximale
levensduur van de accu gegarandeerd.
Li-Ion accu's zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accusets
Wanneer u vervangingsaccusets besteld, zorg
er dan voor dat u het catalogusnummer en de
spanning vermeldt. Kijk onderaan de tabel voor de
compatibiliteit van acculaders en accu's.
De accuset is niet volledig opgeladen wanneer
die uit de verpakking komt. Vooraleer u de
accuset en de lader gebruikt, dient u de volgende
veiligheidsinstructies te lezen. Volg daarna de
beschreven oplaadprocedure.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Gebruik geen elektrisch werktuig in een
explosieve omgeving, zoals in de buurt van
brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Door
de batterij in de lader te plaatsen of eruit te
halen kunnen stof of dampen ontvlammen.
• Laad de accusets enkel in DEWALT laders.
• GELIEVE NIET met water of andere vloeistoffen
te besprenkelen of hierin onder te dompelen.
• Het werktuig en de accuset niet opbergen of
gebruiken in ruimtes waar de temperatuur
40˚ C (105° F) kan bereiken of overschrijden
(zoals buitenloodsen of metalen gebouwen
in de zomer).
GEVAAR: Probeer nooit de accu te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de accu niet in de oplader wanneer
deze gebroken of beschadigd is oefen
geen kracht op de accu uit, laat deze
NEDERLANDS
niet vallen en beschadig ze niet. Gebruik
een accu of oplader niet wanneer deze
een zware klap heeft gekregen, is laten
vallen, er overheen is gereden of op
enigerlei wijze is beschadigd (d.w.z.
doorboord met een spijker, geslagen
met een hamer, erop getrapt is). Dit
kan leiden tot een elektrische schok of
elektrocutie. Beschadigde accu‘s dienen
naar het servicecentrum te worden
gebracht voor recycling.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR NIKKEL
CADMIUM (NiCd) OF NIKKEL METAAL HYDRIDE (NiMH)
• Verbrand de accuset niet, ook al is deze
ernstig beschadigd of totaal versleten. De
accuset kan ontploffen in vuur.
• De inhoud van geopende batterijcellen kan
irritatie bij ademhaling veroorzaken. Zorg
voor frisse lucht. Als de symptomen blijven
aanhouden, schakelt u het beste medische
hulp in.
WAARSCHUWING: Risico op
brandwonden. Batterijvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze blootgesteld
wordt aan vonken of vlammen.
Accudop (fig. 3)
Een beschermende accudop wordt meegeleverd
om de aansluitpunten van een losgekoppelde accu
te bedekken. Zonder de beschermdop zouden
losse metalen voorwerpen de aansluitpunten kunnen
kortsluiten, wat leidt tot een brandrisico en schade
aan de accu veroorzaakt.
1. Verwijder de beschermende accudop voordat
u de accuset in de lader of het apparaat plaatst
(fig. 3A).
2. Plaats de beschermdop onmiddellijk op de
aansluitpunten nadat u de accu uit de lader of
het werktuig hebt verwijderd (fig. 3B).
WAARSCHUWING: Zorg dat de
beschermende accudop op zijn plaats
zit voordat u een losgekoppelde accu
oppakt of opbergt.
• Er kan een klein vloeistoflek optreden uit
de accuset bij extreem gebruik of extreme
temperaturen. Dit wijst niet op een probleem.
Als de buitenste zegel echter gebroken is:
a. en de batterijvloeistof raakt uw huid, was
deze dan onmiddellijk met zeep en water
gedurende verschillende minuten.
b. en de batterijvloeistof komt in uw ogen
terecht, spoel deze dan met schoon water
gedurende minimaal 10 minuten uit en zoek
onmiddellijk medische hulp. (Medische
opmerking: de vloeistof is 25-35% oplossing
van kaliumhydroxide.)
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM-ION
(LI-ION)
• Verbrand de accuset niet, ook als deze
ernstig beschadigd is of volledig versleten.
De accuset kan ontploffen in vuur. Er ontstaan
giftige dampen en materialen wanneer lithiumion accusets verbrand worden.
• Als de batterij-inhoud in contact komt met
de huid, was deze onmiddellijk met milde
zeep en water. Als de batterij-inhoud in de
ogen terecht komt, spoel water over het open
oog gedurende 15 minuten of totdat de irritatie
stopt. Indien medische hulp noodzakelijk is: de
elektrolyt is samengesteld uit een mengeling
van vloeibare organische carbonaten en
lithiumzouten.
Accu (fig. 1)
ACCUTYPE
De DC820, DC822, DC825 en DC827 werken op
accusets van 18 volt.
De DC830, DC832, DC835 en DC837 werken op
accusets van 14,4 volt.
De DC840 en DC845 werken op accusets van
12 volt.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu's op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
LET OP: Li-Ion accu's dienen volledig te zijn
opgeladen als ze worden opgeborgen.
2. Langdurige opslag zal de accu of de
acculader niet beschadigen. Onder de juiste
omstandigheden kunnen ze tot maximaal 5 jaar
worden opgeslagen.
91
NEDERLANDS
Labels op lader en accu
Inhoud van het pakket
Naast de pictogrammen die in deze handleiding
worden gebruikt, geven de labels op zowel de lader
als de accu de volgende pictogrammen weer:
Het pakket bevat:
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1 Snoerloze impact slagschroevendraaier
2 Accu’s
1 Lader
1 Gebruiksaanwijzing
Accu opladen.
1 Open tekening
Accu opgeladen.
OPMERKING: accusets en laders zijn niet bij
N-modellen inbegrepen.
Accu beschadigd.
• Controleer op schade aan het gereedschap,
onderdelen of hulpstukken die tijdens het
vervoer veroorzaakt kunnen zijn.
Hete/koude accuvertraging.
• Neem de tijd om vóór het gebruik deze
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
Niet sonderen met geleidende
voorwerpen.
Beschrijving (fig. 1–5)
WAARSCHUWING: Verander nooit het
elektrische werktuig of enig onderdeel
daarvan. Dit kan schade of lichamelijk
letsel tot gevolg hebben.
Beschadigde accusets niet opladen.
Uitsluitend gebruiken in combinatie met
accusets van DEWALT, andere kunnen
openbarsten en tot lichamelijk letsel en
schade lijden.
BEOOGD GEBRUIK
Deze zware slagschroevendraaiers zijn ontworpen
voor professionele boor- en schroeftoepassingen.
Niet blootstellen aan water.
De impactfunctie maakt dit gereedschap bijzonder
geschikt voor het aanbrengen van schroeven in
hout, metaal en cement.
Zorg dat beschadigde snoeren meteen
vervangen worden.
NIET gebruiken in vochtige omstandigheden of in
de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Alleen opladen tussen 4 °C en 40 °C.
Denk aan het milieu wanneer u de
accuset weggooit.
Deze slagschroevendraaiers zijn professionele
elektrische werktuigen. HOUD het werktuig uit de
buurt van kinderen. Toezicht is vereist wanneer
dit gereedschap wordt gebruikt door onervaren
personen.
a. Drukschakelaar
b. Knop links/rechts draaien
Verbrand de NiMH, NiCd+ en Li-Ion
accusets niet.
Laadt NiMH en NiCd accu’s op.
c. Hoes
d. 1/4" zeskantige snelspanboorkop
e. Weerstandspin
f. Aambeeld
Laadt Li-Ion accusets op.
g. Werklicht
h. Accuset
Raadpleeg de technische informatie voor
de oplaadtijd.
92
i. Accu-ontkoppelknoppen
NEDERLANDS
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van
de accu overeenkomt met het voltage op het
typeplaatje. Zorg er ook voor dat het voltage
van uw oplader overeenkomt met dat van uw
stroomvoorziening.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet
het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DEWALT
servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik geen verlengsnoer, tenzij absoluut
noodzakelijk. Gebruik een goedgekeurde kabel die
geschikt is voor de stroomtoevoer van uw lader (zie
technische gegevens). De minimumafmeting van de
geleider is 1 mm2; de maximumlengte is 30 m.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Vóór montage
en aanpassing moet u altijd de accu
verwijderen. Schakel het werktuig altijd
uit voordat u de accu aanbrengt of
verwijdert.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen de
accusets en laders van DEWALT.
Inzetten en verwijderen
van de accuset in het werktuig
(fig. 2)
WAARSCHUWING: Om het risico
op ernstig letsel te verkleinen, dient
u het werktuig uit te schakelen en
de accuset te verwijderen voordat
u hulpstukken of accessoires aan- of
afkoppelt. Een toevallige activering kan
verwondingen veroorzaken.
LET OP: Zorg ervoor dat uw accu volledig is
opgeladen.
OM DE ACCUSET IN DE HANDGREEP VAN HET WERKTUIG
TE PLAATSEN
1. Plaats de onderkant van het werktuig gelijk aan
de inkeping in de handgreep van het werktuig
(fig. 2).
2. Schuif de accuset stevig in de handgreep totdat
u het slot op zijn plaats hoort klikken.
OM DE ACCUSET TE VERWIJDEREN UIT HET WERKTUIG
1. Druk op de ontkoppelknoppen van de accu (i)
en trek de accuset stevig uit de handgreep van
het werktuig.
2. Plaats de accuset in de lader zoals beschreven
in de laadsectie van deze handleiding.
Gordelhaak
(optioneel accessoire) (fig. 1)
WAARSCHUWING: Om het risico
op ernstig persoonlijk letsel
te verminderen houdt u het
gereedschap NIET boven uw hoofd
en hangt u geen objecten aan de
gordelhaak. Hang de gordelhaak van
het gereedschap UITSLUITEND aan een
werkgordel.
WAARSCHUWING: Om het risico
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen zorgt u ervoor dat de
schroef (l) die de gordelhaak beveiligt
goed is vastgemaakt.
Uw gereedschap is mogelijk van een gordelhaak
(k) voorzien. De gordelhaak zorgt ervoor dat het
gereedschap aan de gereedschapsgordel hangt
zodat u zonder handen kunt werken.
De gordelhaak kan aan beide kanten van het
gereedschap worden bevestigd om op die manier
zowel linkshandige als rechtshandige gebruikers van
dienst te zijn. Als de haak helemaal niet gewenst is,
kan deze van het gereedschap worden verwijderd.
Om de gordelhaak te verplaatsen, verwijdert u de
schroef (l) die de gordelhaak op zijn plaats houdt
en maakt u de haak vervolgens aan de andere kant
vast. Draai de bevestigingsschroef altijs op
0,6-0,8 Nm torsie als u de gordelhaak op de
machine installeert.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
93
NEDERLANDS
Juiste positie van de handen (fig. 6)
Er is een werklicht bevestigd (g) net boven de
drukschakelaar (a). Het werklicht zal worden
geactiveerd wanneer de drukschakelaar ingedrukt
wordt.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
OPMERKING: het werklicht dient om het
rechtstreekse werkoppervlak te belichten en dient
niet als zaklamp.
De juiste positie van de hand betekent één hand op
de hoofdhandgreep (m) zoals weergegeven.
Variabele snelheidsschakelaar
(fig. 1)
Druk de drukschakelaar (a) in om het toestel aan
te zetten.
Laat de drukschakelaar los om het toestel uit te
schakelen.
Uw werktuig is uitgerust met een remfunctie. Het
aambeeld zal stoppen zodra de drukschakelaar
volledig is losgelaten.
Gebruik een lagere snelheid om gaten aan te
zetten zonder een center punch, om in metaal of
plastic te boren of om schroeven in te draaien. Voor
een maximale levensduur van uw gereedschap
gebruikt u de variabele snelheid alleen om het in- of
uitdraaien van bouten te starten.
LET OP: Onafgebroken gebruik in de variabele
snelheidsstand wordt niet aanbevolen. Dit kan leiden
tot schade aan de schakelaar en dient te vermeden
te worden.
Controleknop links/rechts
(fig. 1)
Een L/R-schakelaar (b) bepaalt de draairichting
van het werktuig en fungeert tevens als een
blokkeerfunctie.
Om een voorwaartse rotatie te selecteren laat u
de boorschakelaar los en drukt u de L/R-schakelaar
aan de rechterzijde van het werktuig uit.
Om draairichting te wijzigen drukt u de L/Rschakelaar aan de linkerzijde van het werktuig uit.
De centrale positie van de bedieningsfunctie zet
het werktuig in de uitstand. Zorg ervoor dat u de
boorschakelaar niet ingedrukt houdt wanneer u van
draairichting verandert.
LET OP: De eerste maal dat u het werktuig gebruikt
nadat de draairichting is veranderd, kunt u bij het
beginnen een klikgeluid horen. Dit is volkomen
normaal en wijst niet op een probleem.
94
Werklicht (fig. 1)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
Snelspanboorkop (fig. 4)
DC825, DC827, DC835, DC837, DC845
OPMERKING: de boorkop werkt alleen met
1/4" zeskantige hulpstukken.
Zet de schakelaar in de afgrendelpositie (midden)
of verwijder de accuset voordat u hulpstukken
omwisselt.
Om een hulpstuk te installeren, trekt u de kraag
van de boorkop (c) weg van de voorkant van het
werktuig, voegt u het hulpstuk in en laat de kraag
los. Het hulpstuk is op zijn plaats vergrendeld.
Om een hulpstuk te verwijderen trekt u de
boorkopkraag weg van de voorkant van het
werktuig. Verwijder het hulpstuk en laat de kraag los.
Aambeeld met Weerstandspin
(fig. 5)
DC820, DC822, DC830, DC832, DC840
Zet de schakelaar in de vergrendelpositie (midden)
of verwijder de accuset voordat u hulpstukken
verwisselt.
Om een plughouder op het aambeeld te
installeren plaatst u de opening aan de binnenkant
van de plughouder gelijk met de weerstandspin (e)
op het aambeeld (f). Druk op de plughouder totdat
de weerstandspin in de opening klikt. Mogelijk moet
de weerstandspin neergedrukt worden voor het juist
plaatsen van de plughouder.
VOORZICHTIG: Gebruik
enkel impactplughouders. Nietimpactplughouders kunnen breken
en gevaar opleveren. Controleer de
plughouder voor gebruik om zeker te zijn
dat deze geen scheuren vertoont.
Om een plughouder te verwijderen drukt u de
weerstandspin door de opening en trekt u de
plughouder eraf.
NEDERLANDS
Gebruik
ONDERHOUD
Uw slagwerktuig veroorzaakt de volgende
outputtorsie:
Uw elektrisch werktuig van DEWALT is ontworpen
om gedurende een lange periode te werken met een
minimum aan onderhoud. Een permanente goede
werking is afhankelijk van goed onderhoud en een
regelmatige reiniging van het gereedschap.
Cat #
Voet-Pond Inch-Pond
1740
1740
1330
1330
1620
1620
1240
1240
Nm
DC820
DC822
DC825
DC827
DC830
DC832
DC835
DC837
145
145
111
111
135
135
103
103
195
195
150
150
180
180
140
140
DC840
120
1440
160
DC845
96
1150
130
VOORZICHTIG: Zorg ervoor dat er een
bevestiging en/of systeem is dat het
torsieniveau van het werktuig aankan.
Buitensporige torsie kan een breuk of
persoonlijke schade veroorzaken.
1. Plaats de plughouder op de bevestigingskop.
Houd het werktuig recht op de bevestiging
gericht.
2. Druk de schakelaar in om de operatie te
starten. Controleer de torsie altijd met een
torsiemoersleutel, aangezien de schroeftorsie
beïnvloed wordt door vele factoren, zoals:
• Spanning: Lage spanning, door een bijna
lege batterij, vermindert de schroeftorsie.
• Grootte van de plughouder: Door een
plughouder met verkeerde afmetingen te
gebruiken, kan de schroeftorsie verminderd
worden.
• Boutgrootte: Een grotere boutdiameter
vereist doorgaans een hogere schroeftorsie.
Schroeftorsie zal ook variëren naargelang de
lengte, graad en torsiecoëfficiënt.
• Bout: Zorg ervoor dat alle draden vrij zijn van
roest en ander vuil om de juiste schroeftorsie
te garanderen.
• Materiaal: Het type materiaal en de polijsting
van het oppervlak beïnvloedt ook de
schroeftorsie.
• Schroeftijd: Een langere schroeftijd resulteert
in een verhoogde schroeftorsie. Een langere
schroeftorsie gebruiken dan aanbevolen
is kan ervoor zorgen dat de schroeven
overspannen, gestript of beschadigd raken.
WAARSCHUWING: Om het risico
op ernstig letsel te verkleinen, dient
u het werktuig uit te schakelen en
de accuset te verwijderen voordat
u hulpstukken of accessoires aan- of
afkoppelt. Een toevallige activering kan
verwondingen veroorzaken.
Smering
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen extra
smering.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
95
NEDERLANDS
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
96
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Li-Ion, NiCd en NiMH cellen zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw dealer of een plaatselijk
recyclagecentrum. De ingezamelde accu’s
worden gerecycleerd of op de correcte manier
weggegooid.
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt een uitstekende
garantie aan voor professionele gebruikers
van het product. Deze garantieverklaring
komt in aanvulling op, en beïnvloedt
op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker
of uw wettelijke rechten als een privé,
niet-professioneel gebruiker. De garantie
is geldig binnen het grondgebied van de
Lidstaten van de Europese Unie en de
Europese Vrijhandelszone.
Als u een schadeclaim wilt indienen,
neem dan contact op met uw verkoper of
zoek de locatie op van de dichtstbijzijnde
erkende DEWALT reparateur in de DEWALT
catalogus, of neem contact op met uw
DEWALT kantoor via het adres dat in deze
handleiding staat vermeld. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige
details over onze after sales service zijn ook
te vinden op internet via: www.2helpU.
com.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap,
kunt u dit gewoon binnen 30 dagen
terugbrengen, compleet met de originele
onderdelen zoals u het aankocht, bij het
verkooppunt. U krijgt uw geld volledig
vergoed. Het product moet blootgesteld
zijn geweest aan redelijke slijtage en u dient
een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT
gereedschap nodig hebt gedurende de
12 maanden volgend op uw aankoop,
wordt dit gratis uitgevoerd door een
erkende DEWALT reparateur. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als
gevolg van verkeerd materiaal of onjuiste
constructie binnen 12 maanden na de
datum van aankoop, garandeert DEWALT
alle defecte onderdelen gratis te vervangen
of – naar onze beoordeling – het apparaat
gratis te vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan
redelijke slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
97
NORSK
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845
TRÅDLØS SLAGNØKKEL/DRIVHAMMER
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en svært pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy.
Tekniske spesifikasjoner
Spenning
Type
Batteritype
Ikke lastebærende
hastighet
Slag
Maks dreiemoment
Verktøysholder
VDC
min-1
min-1
Nm
Maks Boltstørrelse
Vekt (uten batteripakke)
mm
kg
Spenning
Type
Batteritype
Ikke lastebærende
hastighet
Slag
Maks dreiemoment
Verktøysholder
VDC
Maks Boltstørrelse
Vekt (uten batteripakke)
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
min-1
min-1
Nm
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC820
18
10
NiCd/NiMH
DC822
18
10
Li-Ion
DC825
18
10
NiCd/NiMH
DC827
18
10
Li-Ion
DC830
14,4
10
NiCd/NiMH
DC832
14,4
10
Li-Ion
0-2400
2700
195
1/2"
Firkant
M16
0,98
0-2400
2700
195
1/2"
Firkant
M16
0,96
0-2400
2700
150
1/4"
Sekskant
M12
0,98
0-2400
2700
150
1/4"
Sekskant
M12
0,96
0-2400
2700
180
1/2"
Firkant
M16
0,96
0-2400
2700
180
1/2"
Firkant
M16
0,96
DC835
14,4
10
NiCd/NiMH
DC837
14,4
10
Li-Ion
DC840
12
10
NiCd/NiMH
DC845
12
10
NiCd/NiMH
0-2400
2700
140
1/4"
Sekskant
M12
0,96
0-2400
2700
140
1/4"
Sekskant
M12
0,96
0-2400
2700
160
1/2"
Firkant
M16
0,96
0-2400
2700
130
1/4"
Sekskant
M12
0,96
DC820
91
3
102
3
DC822
91
3
102
3
DC825 DC827 DC830 DC832 DC835
90
90
91
91
90
3
3
3
3
3
101
101
102
102
101
3
3
3
3
3
Total vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt i henhold til EN 60745:
vibrasjon
emisjonsverdi
m/s² 9,7
9,7
13,7 13,7
Usikkerhet K
m/s² 2,3
2,3
5,3
5,3
98
9,7
2,3
9,7
2,3
13,7
5,3
DC837 DC840
90
91
3
3
101
102
3
3
13,7
5,3
9,7
2,3
DC845
90
3
101
3
13,7
5,3
NORSK
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Accuset
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Lader
Nettspenning
Batteritype
Ca. ladetid
VDC
Ah
kg
DE9180
Li-Ion
18
2.0
0.68
V AC
min
Vekt
kg
Sikringer:
Europa
230 V verktøy
DE9181
Li-Ion
18
1.1
0.45
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
DE9503
NiMH
18
2.6
1.0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(2,0 Ah batteripakker)
0,52
DE9140
Li-Ion
14.4
2.0
0.58
DE9502
NiMH
14.4
2.6
0.86
DE9501
NiMH
12
2.6
0.69
DE9141
Li-Ion
14.4
1.1
0.40
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah batteripakker)
0,52
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
98/37/EC (fram til 28. des. 2009); 2006/42/EC
(fra 29. des. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
99
NORSK
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.10.2009
ADVARSEL: Les bruksanvisningen for å
redusere skaderisikoen.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarsler og instruksjoner kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
OPPBEVAR ALLE ADVARSLER OG ANVISNINGER
FOR SENERE BRUK
Begrepet “elektrisk verktøy" i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSSTEDET
a) Arbeidsstedet skal være rent og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøy produserer
gnister som kan antenne støv eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøy.
Distraksjoner kan forårsake tap av kontroll.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
100
c)
d)
e)
f)
Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
NORSK
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Batteriet skal bare lades med laderen som
er angitt av produsenten. En lader som er
beregnet på en bestemt batteripakke, kan
medføre brannfare hvis den brukes med en
annen batteripakke.
b) Elektriske verktøy skal bare brukes med
den angitte batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan medføre risiko for
personskade og brann.
c) En batteripakke som ikke er i bruk,
skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders, mynter,
d)
nøkler, spiker, skruer og andre små
metallgjenstander som kan skape kontakt
mellom polene. Kortslutning av batteripolene
kan forårsake forbrenning eller brann.
Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring.
Skyll med vann hvis du kommer i
kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis
væsken kommer i kontakt med øynene.
Batterivæske kan forårsake irritasjon eller
forbrenning.
6) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
YTTERLIGERE SPESIFIKKE
SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for alle
slagborer
• Bruk ørebeskyttere med slagborer.
Eksponering for støy kan forårsake tap av
hørsel.
• Bruk hjelpehåndtakene som leveres med
verktøyet. Mister man kontrollen kan dette
forårsake personskade.
• Hold verktøyet i de isolerte gripeflatene
når du gjør en jobb der skjæreverktøyet
kan komme i kontakt med skjulte ledninger
eller ledningen til selve verktøyet. Berøring
med en “live" (strømførende) ledning gjør at de
eksponerte metalldelene på verktøyet også blir
strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt.
• Bruk klemmer eller en annen praktisk
metode til å sikre og støtte arbeidsstykket
på et stabilt sted. Det å holde arbeidsstykket i
hånden eller mot kroppen er ustabilt og kan føre
til at du mister kontrollen.
• Bruk sikkerhetsbriller eller annen
øyebeskyttelse. Hamring og boreoperasjoner
kan forårsake at fliser flyr. Flyvende partikler
kan forårsake permanent øyeskade.
• Bits, pipenøkler og verktøy blir varme løpet
av drift. Bruk hansker når du rører dem.
• Ikke bruk dette verktøyet over lengre
perioder. Vibrasjon forårsaket av verktøyet kan
være skadelig til dine hender og armer. Bruk
hansker for å forsyne ekstra beskyttelse og
begrens eksponeringen ved å ta regelmessige
hvileperioder.
101
NORSK
Annen risiko
Selv om alle gjeldende sikkerhetsforskrifter følges
og sikkerhetsvern brukes, er det ikke mulig å unngå
visse typer risiko. Disse er:
– Svekking av hørsel.
– Risiko for personlig skade på grunn av flyvende
partikler.
– Risiko for brannsår på grunn av tilbehør som blir
varme i løpet av drift.
– Risiko for personlig skade på grunn av forlenget
bruk.
Markeringer på verktøyet
De følgende bildene er vist på verktøyet:
Les brukerhåndboken før bruk.
Bruk hørselsvern.
Bruk øyebeskyttelse.
IPM
Støt per minutt.
ADVARSEL: Forbrenningsfare. For
å redusere risikoen for skade, må du
kun lade DEWALT oppladbare batterier.
Andre typer batterier kan sprenges og
forårsake personskade og andre skader.
FORSIKTIG: Under visse
omstendigheter, med laderen
plugget inn i strømforsyningen, kan
de eksponerte ladekontaktene inne i
laderen kortsluttes av fremmedmateriale.
Fremmedmaterialer av en ledende type
kan være, men er ikke begrenset til,
stålull, aluminiumfolie, eller oppbygning
av metalliske partikler skal holdes
bort fra laderommene. Trekk alltid ut
laderen av kontakten når det ikke er en
batteripakke i rommet. Frakoble laderen
før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er angitt i denne
håndboken. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å brukes sammen.
• Disse laderne er ikke ment til annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
All annen bruk kan resultere i risiko for brann,
elektrisk støt eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2009 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE: Denne
manualen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner
og bruksanvisninger DE9130/DE9135 batteriladere.
• Før du bruker batteriet og laderen, må du lese
alle instruksjonene og advarselsmerker på
laderen, batteripakken, og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
230 volt er tilstede ved ladeterminalene.
Stikk ikke inn ledende gjenstander. Dette
kan medføre elektrisk sjokk eller dødelig
elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Ikke
la væske trenge inn i laderen. Elektrisk
sjokk kan forekomme.
102
• Trekk i støpselet istedenfor ledningen når du
frakobler laderen. Dette vil redusere risikoen
for skade på støpselet og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den
ikke kan bli tråkket på, snublet over, eller på
andre måter skadet eller overbelastet.
• Ikke bruk skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en feil
skjøteledning kan resultere i brannrisiko, elektrisk
sjokk eller dødelig elektrosjokk.
• En skjøtledning må ha tilstrekkelig
ledningstykkelse (AWG eller American
Wire Gauge) for sikkerhet. Jo lavere
diameternummer av ledningen, desto større
kapasitet av kabelen, det vil si at 16 diameter
har mer kapasitet enn 18 diameter. Når du
bruker mer enn én skjøteledning for å lage den
totale lengden, påse at hver enkelt skjøteledning
inneholder den minimale trådtykkelsen.
• Ikke plasser gjenstander oppå laderen,
laderen må heller ikke plasseres på
en myk overflate som kan blokkere
ventilasjonshullene og resultere i sterk intern
varme. Plasser laderen på god avstand fra
alle varmekilder. Laderen er ventilert gjennom
slissene i toppen og bunnen av beholderen.
• Ikke bruk laderen med en skadet ledning
eller støpsel - de må skiftes ut umiddelbart.
NORSK
• Ikke bruk laderen om den har blitt
slått hardt, blitt mistet eller på andre
måter skadet. Ta den med til et autorisert
servicesenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når service eller
reparasjon er påkrevd. Feilmontering kan
medføre elektrisk sjokk, dødelig elektrosjokk eller
brann.
• Frakoble laderen fra stikkontakten før
rengjøring. Dette vil redusere risikoen for
elektrisk sjokk. Fjerning av batteripakken vil ikke
redusere denne risikoen.
• ALDRI forsøk å koble 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å brukes på
standard 230 V elektrisk strøm for
husholdningsartikler Ikke forsøk å bruke
den på en annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE
Ladere
DE9130 laderen aksepterer 7,2–18 V NiCd og NiMH
batterier.
DE9135 laderen aksepterer 7,2–18 V NiCd, NiMH
eller Li-Ion batterier.
Disse laderne krever ingen justering og er designet
for å være så lett som mulig å bruke.
Ladeprosedyre
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
230 volt er tilstede ved ladeterminalene.
Stikk ikke inn ledende gjenstander.
Fare for elektrisk sjokk eller dødelig
elektrosjokk.
1. Plugg inn laderen (j) i et behørig støpsel før du
setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken (h) i laderen. Den
røde lampen blinker kontinuerlig for å vise at
ladesyklusen har begynt.
3. Fullført lading vil bli indikert av at den røde
lampen lyser kontinuerlig PÅ. Pakken er
fullstendig ladet og kan brukes på dette
tidspunktet eller forlates i laderen.
MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for
NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier, må batteriet lades i
minimum 10 timer før første gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen nedenfor når det gjelder ladestatus for
batteripakken.
Ladestatus
lader
Fullstendig ladet
varm/kald pakke forsinkelse
skift ut batteripakke
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk balansering av
battericellene
Modusen for automatisk balansering av
battericellene balanserer de individuelle cellene i
batteripakken for å utnytte kapasiteten maksimalt.
Batteripakker skal balanseres en gang i uken eller
når batteripakkens ytelse er svekket.
Balanser batteripakken ved å legge batteriet i
laderen på vanlig måte. La batteripakken ligge i
laderen i minst 10 timer.
Forsinkelse ved varm/kald
batteripakke
Hvis laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, legges det automatisk inn en forsinkelse
som følge av dette. Batteriet blir ikke ladet før
batteripakken har oppnådd riktig temperatur.
Laderen går deretter automatisk til lademodus.
Denne funksjonen gjør at batteriet varer lengst mulig.
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakkene
Når du bestiller batteripakker for utskifting, påse
at du inkluderer katalognummer og spenning.
Sjekk tabellen på slutten av denne manualen for
kompabilitet av ladere og batteripakker.
Batteripakken er ikke fullt ladet når den tas ut av
kartongen. Les sikkerhetsinstruksjonene nedenfor,
før bruk av batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyren som vist.
LES ALLE BRUKSANVISNINGER
• Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
atmosfærer, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Innsetting eller fjerning av
batteriet kan sette fyr på støv eller gasser.
103
NORSK
• Lad kun batteripakkene i DEWALT ladere.
• IKKE søl eller legg i vann eller annen væske.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet og
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40 °C (slik som i skjul
eller metallbygninger om sommeren).
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller
skad batteripakken. Ikke bruk en
batteripakke eller lader som har vårt
utsatt for et kraftig støt, mistet på
gulvet eller skadet på noen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, truffet med
en hammer, tråkket på). Dette kan føre
til elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
Skadede batteripakker må returneres til
servicesenteret for å resirkuleres.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKEL METALLHYDRID
(NiMH)
• Ikke brenn batteripakken selv om den er
alvorlig skadet eller er fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann.
• En liten væskelekkasje fra batteripakkens
celler kan oppstå under ekstreme brukseller temperaturbetingelser. Dette er ikke et
tegn på svikt.
Imidlertid, om den ytre forseglingen er ødelagt:
a. og batterivæsken kommer på huden din,
vask øyeblikkelig med såpe og vann i flere
minutter.
b. Om batterivæske kommer inn i dine
øyne bør du skylle dem med rent vann i
minimum 10 minutter og oppsøk medisinsk
hjelp øyeblikkelig. (Medisinsk merknad:
Væsken er en 25-35 % oppløsning med
kaliumhydroksid)
SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM
ION (LI-ION)
• Ikke brenn batteripakken selv om den er
alvorlig skadet eller er fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer er produsert når litium-ion
batteri er brent.
104
• Om batteri-innhold kommer i kontakt med
huden din, vask øyeblikkelig område med
mild såpe og vann. Om batterivæske kommer
inn i øyet, skyll med vann over det åpne øyet i
15 minutter eller til irritasjon stopper.
Om medisinsk tilsyn er nødvendig, er
batterielektrolytt sammensatt av en blanding
med flytende organiske karbonater og litiumsalt.
• Innholdet av åpnede battericeller kan
forårsake åndedrettsirritasjon. Forsyn
frisk luft. Om symptomene vedvarer, oppsøk
medisinsk tilsyn.
ADVARSEL: Forbrenningsfare.
Batterivæske kan være brannfarlig om
eksponert til gnister eller flammer.
Batterihette (fig. 3)
En beskyttende batterihette dekker og beskytter
kontaktene når batteripakken er tatt av. Hvis den
beskyttende batterihetten ikke sitter på, kan løse
metallgjenstander kortslutte kontaktene. Dette er
brannfarlig og kan skade batteripakken.
1. Ta av den beskyttende batterihetten før du
setter batteripakken i laderen
eller verktøy (fig. 3A).
2. Sett den beskyttende batterihetten over
kontaktene med en gang du tar batteripakken
ut av laderen eller verktøyet (fig. 3B).
ADVARSEL: Påse at den beskyttende
batterihetten sitter på før du bærer
en løs batteripakke eller legger den til
oppbevaring.
Batteripakke (fig. 1)
BATTERITYPE
DC820, DC822, DC825 og DC827 opererer på
18 volt batteripakker.
DC830, DC832, DC835 og DC837 opererer på
14,4 volt batteripakker.
DC840 og DC845 bruker 12 volts-batteripakker.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet
når de legges bort til lagring.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken
eller laderen. Under passende forhold kan de
lagres i 5 år.
NORSK
Merker på lader og batteripakke
2 batteripakker
Foruten symbolene i denne brukerhåndboken, viser
merkene på laderen og batteripakken følgende
symboler:
1 lader
Les brukerhåndboken før bruk.
1 brukerhåndbok
1 diagram
MERK: Batteripakkene og laderne er ikke inkludert
med N-modeller.
Batteriet lades.
• Sjekk om det har oppstått skade på verktøyet,
delene eller tilbehøret under transport.
Batteriet er ladet.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
Defekt batteri.
Beskrivelse (fig. 1–5)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal
aldri endres. Dette kan medføre materiell
skade eller personskade.
Forsinkelse ved varm/kald batteripakke.
TILTENKT BRUK
Stikk ikke inn ledende gjenstander.
Disse kraftige slagtrekkerme/muttertrekkerne er
designet for profesjonelle skrutrekkerapplikasjoner.
Lad ikke skadde batteripakker.
Slagfunksjonen gjør dette verktøyet spesielt nyttig
når festeenheter skal festes i tre, metall eller betong.
Skal kun brukes med DEWALT
batteripakker. Andre typer batteripakker
kan sprekke og forårsake personskade
og materiell skade.
SKAL IKKE brukes ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
Skal ikke utsettes for vann.
Disse slagtrekkerne/muttertrekkerne er profesjonelle
elektroverktøy. LA IKKE barn røre verktøyet. Det
kreves oppsyn når uerfarne operatører bruker dette
verktøyet.
a. Bryter
Defekte ledninger skal skiftes med en
gang.
b. Forover/reversknapp
Skal bare lades i temperaturer mellom 4
og 40 °C.
d. 1/4" sekskantet hurtigutløsningsklemme
Ta hensyn til miljøet når batteripakken skal
kasseres.
g. Arbeidslys
c. Hylse
e. Sperrepinne
f. Ambolt
h. Batteripakke
Ikke brenn batteripakken NiMH, NiCd+ og
Li-Ion.
Lader NiMH- og NiCd-batteripakker.
Lader Li-Ion batteripakker.
Ladetid er angitt under tekniske
spesifikasjoner.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 batteridrevet slagtrekker/muttertrekker
i. Batteriutløsingsknapper
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen
samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
105
NORSK
Å bruke skjøteledning
Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som
passer til inngangseffekten i laderen (se tekniske
spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1 mm2;
maks. lengde er 30 m.
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Ta alltid ut batteripakken
før montering og justering. Slå alltid av
verktøyet før du setter inn eller tar av
batteripakken.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og
ladere fra DEWALT.
Sette inn og ta av
batteripakken fra verktøyet (fig. 2)
ADVARSEL: Reduser risikoen
for alvorlig personskade: Slå av
verktøyet og ta av batteripakken
før du utfører justeringer eller
monterer/demonterer tilbehør eller
ekstrautstyr. Utilsiktet start kan forårsake
personskade.
MERK: Pass på at batteripakken er helt oppladet.
FOR Å INSTALLERE BATTERIPAKKEN I
VERKTØYSHÅNDTAKET.
1. Tilpass basen av verktøyet med hakket på
innsiden av verktøyets håndtak (fig. 2).
2. Skyv batteripakken godt på plass i håndtaket til
du hører at det låses på plass.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk på batteriets utløsningsknapper (i) og trekk
ut batteripakken fra verktøyets håndtak.
2. Sett inn batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
Beltekrok (tilleggsutstyr) (fig. 1)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, må man
IKKE henge verktøy over hodet eller
henge gjenstander i beltekroken.
Heng verktøyets beltekrok KUN i et
arbeidsbelte.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlige personskader, må du påse
at skruen (l) som holder beltekroken
sitter godt fast.
Verktøyet ditt kan utstyres med en beltekrok (k).
Beltekroken gjør at verktøyet kan henge ned fra
106
verktøybeltet for å muliggjøre arbeid med begge
hender.
Beltekroken kan festes på en hvilken som helst
side av verktøyet for å tilpasses venstre- eller
høyrehendte brukere. Hvis kroken ikke er ønskelig å
bruke i det hele tatt, kan den tas av verktøyet.
For å fjerne beltekroken, tar du ut skruen (l) som
holder beltekroken på plass. Monter deretter igjen
på motsatt side. Stram alltid til festeskruen til 0,6-0,8
Nm tiltrekkingskraft når beltekroken monteres på
maskinen.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 6)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt posisjonering av hendene krever en hånd på
hovedhåndtaket (m), som vist.
Utløsningsbryter med variabel
hastighet (fig. 1)
Slå på verktøyet ved å klemme på utløseren (a).
Slå av verktøyet ved å slippe opp utløseren.
Verktøyet er utstyrt med bremse. Ambolten stopper
så snart utløserbryteren er helt utløst.
Bruk lavere hastigheter for oppstart av hull uten et
midthull, boring i metall eller plastikk eller inndriving
av skruer. For maksimal utnytte av verktøyet bruk
kun variabel hastighet for oppstart av hull eller
festeenheter.
MERK: Uavbrutt bruk i variabel hastigheter
anbefales ikke. Det kan skade bryteren og bør
unngås.
NORSK
Forover/revers kontrollknapp
(fig. 1)
For å fjerne en nøkkel, trykk sperrepinnen gjennom
hullet og trekk nøkkelen av.
En forover/revers-knapp (b) bestemmer retningen til
verktøyet og tjener også som låseknapp.
Bruk
For å velge forover rotasjon utløs utløserbryteren
og trykk ned forover/revers-kontrollknappen på
høyre siden av verktøyet.
For å velge revers trykk ned forover/revers
kontrollknappen på venstre siden av verktøyet.
Midtstillingen på kontrollknappen låser verktøyet i
av-stilling. Påse at utløser er utløst når stillingen på
kontrollknappen endres.
MERK: Første gang verktøyet brukes etter endring
av retning, kan det være at det høres et klikk ved
oppstart. Dette er normalt og ikke et tegn på feil.
Arbeidslys (fig. 1)
Det er et arbeidslys (g) plassert ovenfor
utløserbryteren (a). Arbeidslyset vil være aktivert når
utløserbryteren er nedtrykket.
MERK: Arbeidslyset er for opplysing av
arbeidsoverflater og er ikke ment for bruk som en
lommelykt.
Hurtigutløsningsklemme (fig. 4)
DC825, DC827, DC835, DC837, DC845
MERK: Klemmen aksepterer kun 1/4"
sekskanttilbehør.
Plassér bryteren i låst av (midstilt) posisjon eller fjern
batteripakken før du skifter tilbehør.
For å installere et tilbehør, dra klemmekraven (c)
bort fra fronten av verktøyet, sett inn tilbehøret og
slipp kraven. Tilbehøret er låst på plass.
For å fjerne et tilbehør, dra klemmekraven bort fra
fronten av verktøyet. Fjern tilbehøret og slipp kraven.
Ambolt med sperrepinne (fig. 5)
DC820, DC822, DC830, DC832, DC840
Plassér bryteren i låst av (midstilt) posisjon eller fjern
batteripakken før du skifter tilbehør.
For å installere en sokkel på ambolten, tilpass
hullet i siden av sokkelen med sperrepinnen (e) på
ambolten (f). Trykk på sokkelen til sperrepinnen
engasjeres i hullet. Nedtrykking av sperrepinnen kan
være nødvendig for å hjelpe til med installasjonen av
sokkelen.
FORSIKTIG: Bruk kun slagnøkler. Ikkeslagnøkler kan ødelegges og forårsake
en farlig tilstand. Inspiser nøkkel før bruk
for å påse at den ikke
har noen sprekker.
Ditt slagverktøy produserer det følgende
dreiemoment:
Cat #
Ft.-pund. In.-pund
Nm
DC820
DC822
DC825
DC827
DC830
DC832
DC835
DC837
145
145
111
111
135
135
103
103
1740
1740
1330
1330
1620
1620
1240
1240
195
195
150
150
180
180
140
140
DC840
120
1440
160
DC845
96
1150
130
FORSIKTIG: Forsikre deg om at
festeenheter og/eller system vil motstå
dreiemomentnivået produsert av
verktøyet. Overdrevent dreiemoment
kan forårsake ødeleggelse og mulig
personlig skade.
1. Plassér nøkkelen på festeenhetens hode. Hold
verktøyet rettet mot festeenheten.
2. Trykk på bryteren for å starte operasjon. Alltid
sjekk dreiemoment med en momentnøkkel, da
det fastsettende dreiemomentet er påvirket av
mange faktorer inkludert det følgende:
• Spenning: Lav spenning, på grunn av
et nesten utladet batteri, vil redusere det
fastsettende dreiemomentet.
• Nøkkelstørrelse: Om man ikke bruker
riktig nøkkelstørrelse vil dette forårsake en
reduksjon i det fastsettende dreiemomentet.
• Boltstørrelse: Større boltdiametre vil generelt
krever høyere fastsettende dreiemoment.
Fastsettende dreiemoment vil også variere
i henhold til lengde, grad, og dreiemoment
koeffisient.
• Bolt: Forsikre at alle gjengene er fri for rust
og andre rester for å tillate riktig fastsettende
dreiemoment.
• Materiale: Typen materiale og
overflatebehandlingen av materialet vil
påvirke det fastsettende dreiemomentet.
• Festetid: Lengre festetid resulterer i et
økt fastsettende dreiemoment. Bruk av en
lengre festetid enn anbefalt kan forårsake at
festeenhetene bli overbelastet, avslitt eller
skadet.
107
NORSK
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for
langtidsbruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
ADVARSEL: Reduser risikoen
for alvorlig personskade: Slå av
verktøyet og ta av batteripak
ken før du utfører justeringer eller
monterer/demonterer tilbehør eller
ekstrautstyr. Utilsiktet start kan forårsake
personskade.
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
108
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH-celler kan resirkuleres.
Ta dem med til en forhandler eller et lokalt
gjenvinningssenter. Innsamlede batteripakker blir
gjenvunnet eller kassert på forsvarlig måte.
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta
kontakt med selgeren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALTkatalogen eller ta kontakt med ditt
DEWALT-kontor på den adressen som du
finner i denne brukerhåndboken. Alternativt
er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service
etter salg tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du
ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon eller
bytte. Produktet må ha blitt utsatt for
rimelig slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service
på ditt DEWALT-verktøy i løpet av de
første 12 månedene etter innkjøp, vil dette
bli utført vederlagsfritt av en autorisert
DEWALT-reparatør. Kvittering må fremvises.
Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og
reservedeler såfremt disse ikke sviktet
under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med
alle originale komponenter.
109
PORTUGUÊS
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832,
DC835, DC837, DC840, DC845 APARAFUSADORAS/
ACCIONADORES DE IMPACTO SEM FIOS
Parabéns!
Optou por uma ferramenta DEWALT. Largos anos de experiência, um desenvolvimento contínuo de produtos
e um espírito inovador tornam a DEWALT um dos parceiros de maior confiança para os utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
DC820 DC822 DC825 DC827 DC830 DC832 DC835 DC837 DC840
DC845
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
12
12
Voltagem
VCC
Tipo
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Tipo de bateria
NiCd/NiMH
–
NiCd/NiMH – NiCd/NiMH –
NiCd/NiMH
–
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
–
Li-Ion
–
Li-Ion
–
Li-Ion
–
Li-Ion
–
–
Velocidade
em vazio
min-1 0-2400 0-2400 0-2400 0-2400 0-2400 0-2400 0-2400 0-2400 0-2400
0-2400
Impacto
min-1 2700
2700
2700 2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
Máx. binário
Nm
195
195
150
150
180
180
140
140
160
130
Porta1/2"
1/2"
1/4"
1/4"
1/2"
1/2"
1/4"
1/4"
1/2"
1/4"
ferramentas
Quadrado Quadrado Hex
Hex Quadrado Quadrado Hex
Hex
Quadrado
Hex
Máx. tamanho
do parafuso
mm M16
M16
M12
M12
M16
M16
M12
M12
M16
M12
Peso (sem
bateria)
kg
0,98
0,96
0,98 0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
DC820 DC822 DC825
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da
potência sonora)
DC827 DC830 DC832 DC835 DC837 DC840 DC845
dB(A)
91
91
90
90
91
91
90
90
91
90
dB(A)
dB(A)
3
102
3
102
3
101
3
101
3
102
3
102
3
101
3
101
3
102
3
101
dB(A)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
13,7
5,3
13,7
5,3
9,7
2,3
13,7
5,3
Valores totais de vibração (soma triaxial de vectores) em conformidade com EN 60745:
Vibração
valor de emissão
m/s²
9,7
9,7
13,7
13,7
9,7
9,7
Factor de incerteza K m/s²
2,3
2,3
5,3
5,3
2,3
2,3
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
110
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
PORTUGUÊS
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
VDC
Ah
kg
Carregador
Voltagem de rede
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
Peso
Fusíveis:
Europa
DE9180
Li-Ion
18
2.0
0.68
DE9181
Li-Ion
18
1.1
0.45
DE9503
NiMH
18
2.6
1.0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30 (baterias de 2.0 Ah)
0,52
VCA
min
kg
Ferramentas de 230 V
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador
dos efeitos da vibração, tais
como: cuidar da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes,
organização dos padrões de trabalho.
DE9140
Li-Ion
14.4
2.0
0.58
DE9502
NiMH
14.4
2.6
0.86
DE9501
NiMH
12
2.6
0.69
DE9141
Li-Ion
14.4
1.1
0.40
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
30 (baterias de 2.0 Ah)
0,52
10 amperes, alimentação de rede
Definições: directrizes de segurança
Declaração de conformidade da CE
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
98/37/CE (até 28 de Dezembro de 2009),
2006/42/CE (a partir de 29 de Dezembro de
2009), EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Indica risco de incêndio.
111
PORTUGUÊS
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
01.10.2009
d)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! Leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções pode resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURAS CONSULTAS
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica" refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos ou na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.
As ferramentas eléctricas criam faíscas que
podem inflamar as poeiras ou os fumos.
c) Mantenha crianças e outras pessoas à
distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
112
e)
f)
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
e) Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
PORTUGUÊS
f)
g)
Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
e) Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
g)
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS COM
BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante. Um carregador apropriado
para um tipo de bateria pode causar um
incêndio se for utilizado para carregar outras
baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias previstas. A utilização de
outras baterias pode criar o risco de
lesão e incêndio.
c)
Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como por
exemplo clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer
ligação entre os contactos. Um curtocircuito entre os contactos da bateria pode
causar queimaduras ou incêndio.
d) Aplicações inadequadas podem
provocar fugas do líquido da bateria;
evite o contacto com este líquido. No
caso de um contacto acidental, lave
imediatamente com água. Se o líquido
entrar em contacto com os olhos, procure
também auxílio médico. O líquido que
escapa da bateria pode provocar irritações
ou queimaduras da pele.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
REGRAS DE SEGURANÇA
ESPECÍFICAS ADICIONAIS
Regras de segurança para todos os
berbequins de impacto
• Use protectores para os ouvidos com os
berbequins de impacto. A exposição ao ruído
pode provocar surdez.
113
PORTUGUÊS
• Utilize as pegas auxiliares fornecidas com a
ferramenta. A perda de controlo pode causar
lesões pessoais.
• Quando realizar uma operação em que
a ferramenta de corte possa entrar em
contacto com fios escondidos ou com o seu
próprio cabo, segure a ferramenta com as
superfícies do punho isoladas. O contacto
com um fio condutor também pode carregar
partes metálicas expostas da ferramenta e
provocar um choque no operador.
• Utilize grampos ou outro método rápido
para fixar e apoiar a peça de trabalho numa
plataforma estável. Segurar a ferramenta com
as mãos ou contra o corpo é instável e pode
resultar na perda de controlo.
• Use óculos de segurança ou outro tipo
de protecção ocular. As operações de
martelagem e perfuração podem fazer voar
estilhaços. As partículas projectadas podem
causar danos oculares permanentes.
• As brocas, buchas e ferramentas podem
ficar quentes durante a operação. Use luvas
para lhes tocar.
• Não opere esta ferramenta por períodos
de tempo prolongados. A vibração causada
pela acção da ferramenta pode ser prejudicial
para as suas mãos e braços. Use luvas para
conseguir um amortecimento extra e limite
a exposição fazendo intervalos de descanso
frequentes.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, certos riscos residuais
não podem ser evitados. Estes incluem:
– Deficiência auditiva.
– Risco de lesões pessoais devido a partículas
projectadas.
– Risco de queimaduras devido ao aquecimento
dos acessórios durante a operação.
– Risco de lesões pessoais devido a uso
prolongado.
Etiquetas na ferramenta
Os seguintes pictogramas são mostrados na
ferramenta.
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
114
Usar protectores auriculares.
Usar protectores oculares.
IPM
Impacto por minuto.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre
a ferramenta e a bateria.
Exemplo:
2009 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de bateria
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de segurança e funcionamento
importantes para os carregadores de bateria
DE9130/DE9135.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e marcações de advertência no
carregador, na bateria e nos produtos que
funcionam com bateria.
PERIGO: Perigo de electrocussão. Os
terminais de carga apresentam uma
voltagem de 230 volts. Não testar com
objectos condutores. Existe o risco de
choque eléctrico ou electrocussão.
ATENÇÃO: Perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos para o
interior do carregador. Existe o risco de
choque eléctrico.
CUIDADO: Perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesão, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Outros tipos de baterias podem
explodir, causando lesões e danos.
CUIDADO: Sob determinadas
condições, com o carregador ligado
à alimentação eléctrica, os contactos
de carga expostos na parte interior
do carregador podem sofrer um
curto-circuito, provocado por material
estranho. Materiais condutores
estranhos como, entre outros, palha
de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas
PORTUGUÊS
devem ser mantidos afastados das
cavidades do carregador. Retirar
sempre o carregador da tomada
eléctrica quando não estiver nenhuma
bateria no respectivo compartimento.
Antes de iniciar tarefas de limpeza,
retirar o carregador da tomada eléctrica.
• NÃO tente carregar a bateria com
quaisquer carregadores diferentes daqueles
especificados neste manual. O carregador e
a bateria foram especialmente concebidos para
funcionarem em conjunto.
• Estes carregadores não se destinam a
outra utilização que não seja a carga das
baterias recarregáveis DEWALT. Qualquer
outra utilização pode causar risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador à chuva ou à
neve.
• Ao desligar o carregador puxe pela ficha, e
não pelo cabo. Desta forma reduz-se o risco
de danificar a ficha e o cabo eléctrico.
• Certifique-se de que o cabo esteja disposto
de forma que não permita ser pisado,
provocar tropeções ou sujeito a qualquer
tipo de danos ou tensão.
• Não deverá ser utilizado um cabo de
extensão excepto em caso de absoluta
necessidade. A utilização de um cabo de
extensão inadequado pode causar risco de
incêndio, choque eléctrico ou electrocussão.
• Um cabo de extensão deve possuir um
tamanho de condutor adequado (AWG
ou Calibre Americano para Condutores)
para segurança. Quanto mais pequeno for
o número de calibre do condutor, maior é a
capacidade do cabo, ou seja, o calibre 16
tem mais capacidade do que o calibre 18. Ao
usar mais de uma extensão para perfazer o
comprimento total, certifique-se de que cada
extensão individual contém, no mínimo, o
tamanho do condutor.
• Não coloque quaisquer objectos sobre o
carregador e não coloque o mesmo sobre
uma superfície maleável que possa bloquear
as ranhuras de ventilação e resultar num
calor interno excessivo. Coloque o carregador
em locais distantes de quaisquer fontes de
calor. O carregador é ventilado pelas ranhuras
na parte superior e na parte inferior do
invólucro.
• Não utilize o carregador se existirem danos
no cabo ou na ficha — proceda de imediato à
sua substituição.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido
um golpe intenso, uma queda ou se
tiver sofrido qualquer outro dano. Leve
o equipamento a um centro de assistência
autorizado.
• Não desmonte o carregador, leve-o a um
centro de assistência autorizado quando for
necessária assistência ou reparação. Uma
montagem incorrecta pode causar risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Retire o carregador da tomada, antes de
iniciar quaisquer tarefas de limpeza. Desta
forma reduz-se o risco de choque eléctrico.
Retirar a bateria não reduz o risco.
• Não tente NUNCA ligar 2 carregadores ao
mesmo tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com alimentação eléctrica doméstica
de 230V standard. Não tente usá-lo com
qualquer outra voltagem. Isto não se aplica
ao carregador para veículos.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
O carregador DE9130 aceita baterias NiCd e NiMH
de 7,2–18 V.
O carregador DE9135 aceita baterias NiCd, NiMH
ou Li-Ion de 7,2–18 V.
Estes carregadores não necessitam de ajustes e
foram concebidos para serem operados de forma
tão simples quanto possível.
Procedimento de carga
PERIGO: Perigo de electrocussão.
Os terminais de carga apresentam uma
voltagem de 230 volts. Não testar com
objectos condutores. Perigo de choque
eléctrico ou electrocussão.
1. Ligue o carregador (j) numa tomada adequada
antes de inserir a bateria.
2. Insira a bateria (h) no carregador. A luz vermelha
irá piscar continuamente indicando que o ciclo
de carga foi iniciado.
3. A carga da bateria é indicada pela luz vermelha
LIGADA continuamente. A bateria está
totalmente carregada e pode ser utilizada agora
ou deixada no carregador.
NOTA: para assegurar o máximo desempenho e
a maior vida útil possíveis das baterias de NiCd
(Níquel-Cádmio), NiMH (Níquel-Hidreto de metal) e
Li-Ion (Iões de lítio), carregue-as durante, no mínimo,
10 horas antes da primeira utilização.
115
PORTUGUÊS
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
Processo de carga
Consulte a tabela seguinte para mais informações
sobre o estado da carga da bateria.
Estado da carga
a carregar
totalmente carregada
retardamento de bateria quente/fria
substituir a bateria
problema
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Recarga automática
O modo de recarga automática irá nivelar ou
equilibrar as células individuais da bateria no
pico da sua capacidade. As baterias devem ser
recarregadas semanalmente ou sempre que já não
apresentem a capacidade habitual.
Para recarregar a bateria, coloque-a no carregador
como habitualmente. Deixe a bateria a carregar por,
pelo menos, 10 horas.
Retardamento de bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria está
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente
um retardamento de bateria quente/fria,
suspendendo a carga até a bateria ter alcançado
uma temperatura correcta. Em seguida, o
carregador comuta automaticamente para o modo
de carga. Esta função assegura uma vida útil
prolongada da bateria.
BATERIAS DE LI-ION
As baterias de Li-Ion foram concebidas com um
Sistema de Protecção Electrónico que as protege
contra sobrecargas, qualquer aquecimento
excessivo e descargas profundas.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente
assim que o Sistema de Protecção Electrónico for
activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion
no carregador até esta ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias de substituição, certifiquese de que inclui o número do catálogo e a voltagem.
Consulte o diagrama no fim deste manual para ver a
compatibilidade entre carregadores e baterias.
A bateria não se encontra completamente carregada
quando é retirada da caixa de cartão. Antes de
usar a bateria e o carregador, leia as instruções de
segurança abaixo. Depois siga os procedimentos de
carga descritos sucintamente.
116
• Não carregue ou utilize a bateria em
ambientes explosivos ou na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. A
inserção da bateria no carregador ou a sua
remoção do mesmo pode provocar a ignição
das poeiras ou vapores.
• Carregue as baterias somente nos
carregadores DEWALT.
• NÃO salpique nem mergulhe em água ou
outros líquidos.
• Não guarde ou use a bateria em locais
em que a temperatura possa atingir ou
exceder 40˚ C (105° F) (tais como armazéns
exteriores ou edifícios de metal no verão).
PERIGO: nunca abra a bateria, seja
por que razão for. Se a caixa da bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague,
não deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenham caído ou sido
esmagados, sujeitos a uma pancada
forte ou danificados, seja de que forma
for (por exemplo, furados com um
prego, atingidos com um martelo ou
pisados). Tal poderá resultar em choque
eléctrico ou electrocussão. As baterias
danificadas deverão ser enviadas para
um centro de assistência para serem
recicladas.
CUIDADO: quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, coloque-a
deitada de lado numa superfície
estável onde não possa originar
qualquer risco de tropeçamento
ou queda. Algumas ferramentas com
baterias grandes poderão ser pousadas
na vertical, mas, desta forma, serão
facilmente derrubadas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE NÍQUEL CÁDMIO (NiCd) OU NÍQUEL METAL
HÍBRIDO (NiMH)
• Não incinere a bateria, mesmo que esteja
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir com fogo.
• Uma pequena fuga de líquido das células
da bateria pode ocorrer em condições
extremas de utilização ou temperatura. Isso
não indicia uma deficiência.
Todavia, se a vedação exterior estiver rompida:
a. e o líquido da bateria penetrar na sua pele,
lave imediatamente com sabão e água
durante vários minutos
PORTUGUÊS
b. e o líquido da bateria penetrar nos seus
olhos, enxagúe-os com água limpa
durante 10 minutos, no mínimo, e procure
imediatamente assistência médica. (Nota
médica: O líquido é uma solução de
hidróxido de potássio a 25-35%).
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (LI-ION)
• Não incinere a bateria, mesmo que esteja
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir com
fogo. Quando as baterias de iões de lítio são
queimadas, podem produzir-se vapores e
materiais tóxicos.
• Se o conteúdo da bateria entrar em
contacto com a pele, lave imediatamente
a área com um sabão suave e água. Se o
líquido da bateria penetrar nos olhos, enxagúe
com água sobre os olhos abertos, durante
15 minutos ou até a irritação cessar. Se for
necessária assistência médica, o electrólito
da bateria é composto por uma mistura de
carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
• O conteúdo das células de bateria abertas
pode causar irritação respiratória. Forneça
ar fresco. Se os sintomas persistirem, procure
assistência médica.
ATENÇÃO: Perigo de queimadura. O
líquido da bateria pode ser inflamável se
exposto a faíscas ou chamas.
Tampa da bateria (fig. 3)
É fornecida uma tampa de protecção da bateria
para proteger os contactos da bateria quando
esta não estiver a ser utilizada. Sem esta tampa
de protecção, objectos metálicos soltos podem
provocar o curto-circuito dos contactos, podendo
causar perigo de incêndio e danificar a bateria.
1. Retire a tampa de protecção da bateria antes
de colocar a bateria no carregador
ou na ferramenta (fig. 3A).
2. Coloque imediatamente a tampa de protecção
sobre os contactos após retirar a bateria do
carregador ou da ferramenta (fig. 3B).
ATENÇÃO: Certifique-se de que a
tampa de protecção esteja colocada
antes de guardar ou transportar uma
bateria quando não estiver a ser
utilizada.
Bateria (fig. 1)
TIPO DE BATERIA
As aparafusadoras DC830, DC832, DC835 e
DC837 funcionam com baterias de 14,4 volts.
As aparafusadoras DC840 e DC845 funcionam com
baterias de 12 Volts.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e sem calor ou frio excessivo. Para obter
o melhor desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
NOTA: as baterias de Li-Ion devem estar
totalmente carregadas quando forem
guardadas.
2. Um armazenamento de longa duração não
irá danificar as baterias nem o carregador.
Nas condições adequadas, estes podem ser
guardados durante até 5 anos.
Etiquetas no carregador e bateria
Para além dos pictogramas utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria apresentam
os seguintes pictogramas:
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
Bateria com defeito.
Atraso de bateria quente/fria.
Não testar com objectos condutores.
Não carregar baterias danificadas.
Utilizar a ferramenta apenas com as
baterias DEWALT, outras poderão
explodir, causando lesões e danos.
Não expor a ferramenta ao contacto com
água.
Substituir imediatamente os cabos
danificados.
As aparafusadoras DC820, DC822, DC825 e
DC827 funcionam com baterias de 18 volts.
117
PORTUGUÊS
A carga deverá ser feita a uma
temperatura entre 4 °C e 40 °C.
Eliminar a bateria com o devido respeito
pelo meio ambiente.
Não incinerar as baterias NiMH, NiCd+ e
Li-Ion.
Estas aparafusadoras/accionadores de impacto são
ferramentas eléctricas profissionais. NÃO permita
que crianças mexam na ferramenta. É necessária
supervisão quando operadores sem experiência
utilizarem esta ferramenta.
a. Interruptor do gatilho
b. Botão de avanço/recuo
c. Manga
d. Mandril hexagonal de desengate rápido de 1/4"
Carrega baterias NiMH e NiCd.
e. Pino de retenção
f. Nariz
Carrega baterias Li-Ion.
g. Luz de trabalho
h. Bateria
Consultar os dados técnicos quanto aos
tempos de carga.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Aparafusadora/accionador de impacto sem fios
2 Baterias
1 Carregador
1 Manual de instruções
1 Desenho dos componentes destacados
NOTA: As baterias e os carregadores não estão
incluídos nos modelos N.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Leia atentamente e compreenda na íntegra este
manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1–5)
ATENÇÃO: Nunca modifique a
ferramenta eléctrica ou qualquer uma
das suas peças. Podem ocorrer danos
ou lesões.
FINALIDADE
Estas aparafusadoras/accionadores de impacto de
alto rendimento foram concebidas para aplicações
de aparafusamento de impacto profissionais.
A função de impacto torna esta ferramenta
particularmente útil na fixação de roscas em
madeira, metal e betão.
NÃO utilize a ferramenta em condições de
humidade, nem na presença de líquidos ou gases
inflamáveis.
118
i. Botões de libertação da bateria
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à indicada na placa com os
requisitos de alimentação. Além disso, certifiquese também de que a voltagem do seu carregador
corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60335. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilização de um cabo de extensão
Não deverá ser utilizado um cabo de extensão
excepto em caso de absoluta necessidade. Utilize
um cabo de extensão aprovado e adequado à
entrada de energia do seu carregador (consulte os
dados técnicos). O tamanho mínimo do condutor é
de 1 mm2; o comprimento máximo é de 30 m.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: antes da montagem e do
ajuste, retire sempre a bateria. Desligue
sempre a ferramenta antes de inserir ou
retirar a bateria.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DEWALT.
PORTUGUÊS
Inserir e retirar
a bateria na ferramenta (fig. 2)
ATENÇÃO: Para reduzir o risco
de lesões graves, desligue a
ferramenta e desligue a bateria
antes de proceder a quaisquer ajustes
ou de remover/instalar instrumentos ou
acessórios. Um arranque acidental pode
causar lesões.
NOTA: certifique-se de que a sua bateria está
totalmente carregada.
PARA INSTALAR A BATERIA NO PUNHO DA FERRAMENTA
1. Alinhe a base da ferramenta com a ranhura no
interior do punho da ferramenta (Fig. 2).
2. Deslize a bateria firmemente no punho até ouvir
o estalido do fecho na posição.
PARA REMOVER A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima os botões de desengate da bateria (i) e
puxe firmemente a bateria para fora do punho
da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador tal como se
descreve na secção do carregador deste
manual.
Gancho para cinto
(acessório opcional) (fig. 1)
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos graves, NÃO pendure a
ferramenta por cima da cabeça NEM
pendure objectos no gancho para
cinto. Utilize o gancho para cinto da
ferramenta APENAS para a pendurar
num cinto de trabalho.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, certifique-se de
que o parafuso (l) que segura o gancho
para cinto está bem apertado.
A sua ferramenta pode estar equipada com um
gancho para cinto (k). O gancho para cinto permite
pendurar a ferramenta num cinto de ferramentas, de
forma a poder utilizar livremente ambas as mãos.
O gancho para cinto pode ser colocado no lado
esquerdo ou direito da ferramenta para facilitar
a respectiva utilização por parte de utilizadores
canhotos ou dextros. Se não pretender utilizar o
gancho, este pode ser retirado da ferramenta.
Para instalar o gancho para cinto no lado oposto da
ferramenta, retire o parafuso (l) que o segura e, em
seguida, aparafuse o gancho no outro lado. Aperte
sempre o parafuso de fixação com 0,6-0,8 Nm de
binário de força ao instalar o gancho para cinto na
ferramenta.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Posição correcta das mãos (fig. 6)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar
o punho principal (m) com uma mão, tal como
exemplificado na figura.
Interruptor de gatilho de velocidade
variável (fig. 1)
Para ligar a ferramenta, aperte o interruptor do
gatilho (a).
Para desligar a ferramenta, solte o interruptor do
gatilho.
A sua ferramenta vem equipada com um travão. O
mandril pára logo que o interruptor de gatilho esteja
totalmente solto.
Use velocidades baixas para começar os furos sem
um punção central, perfurar metais ou plásticos ou
accionar parafusos. Para uma vida útil máxima da
ferramenta, use a velocidade variável apenas para
começar os furos ou grampos.
NOTA: O uso contínuo na faixa da velocidade
variável não é recomendado. Pode danificar o
interruptor e deve ser evitado.
119
PORTUGUÊS
Botão de controlo de avanço/recuo
(fig. 1)
Um botão de controlo de avanço/recuo (b)
determina a direcção da ferramenta e também serve
como botão de desbloqueio.
Para instalar uma bucha no nariz, alinhe o furo no
lado da bucha com o pino de retenção (e) no nariz
(f). Prima a bucha até o pino de retenção engatar
no furo. Pode ser necessário comprimir o pino de
retenção para ajudar a instalar a bucha.
CUIDADO: Use apenas buchas de
impacto. As buchas que não são de
impacto podem quebrar e causar uma
situação perigosa. Inspeccione a bucha
antes de a usar para se certificar de que
não contém fissuras.
Para seleccionar a rotação de avanço (para a
frente), solte o interruptor do gatilho, e aperte o
botão de controlo de avanço/recuo no lado direito
da ferramenta.
Para seleccionar a rotação de recuo (para trás),
aperte o botão de controlo de avanço/recuo no lado
esquerdo da ferramenta.
Para remover uma bucha, comprima o pino de
detenção através do furo e retire a bucha.
A posição central do botão de controlo bloqueia a
ferramenta na posição de desligado. Ao alterar a
posição do botão de controlo, certifique-se de que
o gatilho está solto.
Utilização
NOTA: A primeira vez que a ferramenta funcionar
depois de alterar a direcção de rotação, pode
ouvir-se um clique ao arrancar. Isto é normal e não
representa qualquer problema.
Cat #
Ft.-Lbs.
In.-Lbs.
Nm
DC820
DC822
DC825
DC827
DC830
DC832
DC835
DC837
145
145
111
111
135
135
103
103
1740
1740
1330
1330
1620
1620
1240
1240
195
195
150
150
180
180
140
140
DC840
120
1440
160
DC845
96
1150
130
Luz de trabalho (fig. 1)
Existe uma luz de trabalho (g) colocada mesmo
por cima do interruptor de gatilho (a). A luz de
trabalho é activada quando o interruptor de gatilho
é comprimido.
NOTA: A luz de trabalho serve para iluminar a
superfície de trabalho imediata e não se destina a
ser usada como luz de flash.
Mandril de desengate rápido (fig. 4)
DC825, DC827, DC835, DC837, DC845
NOTA: O mandril só aceita acessórios hexagonais
de 1/4".
A sua ferramenta de impacto gera o seguinte binário
de saída:
CUIDADO: Certifique-se de que o
grampo e/ou o sistema resistem ao
nível de binário gerado pela ferramenta.
Um binário excessivo pode causar a
ruptura e possíveis lesões pessoais.
Coloque o interruptor na posição desbloqueada
(centro) ou remova a bateria antes de substituir os
acessórios.
1. Coloque a bucha na cabeça do grampo.
Mantenha a ferramenta apontada em linha recta
no grampo.
Para instalar um acessório, afaste o colar
do mandril (c) da frente da ferramenta, insira
o acessório e solte o colar. O acessório está
bloqueado na posição.
2. Prima o interruptor para iniciar a operação.
Verifique sempre o binário com uma chave
dinamométrica, uma vez que o binário de
aperto é afectado por muitos factores, incluindo
os seguintes:
Para remover um acessório, afaste o colar
do mandril da frente da ferramenta. Remova o
acessório e solte o colar.
Nariz com pino de retenção (fig. 5)
DC820, DC822, DC830, DC832, DC840
Coloque o interruptor na posição desbloqueada
(centro) ou remova a bateria antes de substituir os
acessórios.
120
• Voltagem: Voltagem baixa, devido a uma
bateria quase descarregada, reduz o binário
de aperto.
• Tamanho da bucha: A não utilização do
tamanho correcto da bucha causa uma
redução do binário de aperto.
• Tamanho do parafuso: Os diâmetros de
parafusos largos geralmente necessitam de
um binário de aperto mais elevado. O binário
PORTUGUÊS
de aperto também varia em conformidade
com o comprimento, o grau e o coeficiente
do binário.
• Parafuso: Certifique-se de que os filetes da
rosca estão isentos de ferrugem e outros
detritos, para permitir um binário de aperto
correcto.
• Material: O tipo de material e acabamento
da superfície do material afectam o binário
de aperto.
• Tempo de aperto: Tempos de aperto mais
longos originam binários de aperto maiores.
O uso de um tempo de aperto mais longo
do que o recomendado pode provocar a
sobrecarga, a deformação ou a danificação
dos grampos.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Um funcionamento satisfatório e
longo depende de cuidados adequados e de uma
limpeza regular.
AVISO: Para reduzir o risco
de lesões graves, desligue a
ferramenta e desligue a bateria
antes de proceder a quaisquer ajustes
ou de remover/instalar instrumentos ou
acessórios. Um arranque acidental pode
causar lesões.
Lubrificação
Esta ferramenta eléctrica não requer lubrificação
adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta
operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
ATENÇÃO: Perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA, antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas
da parte exterior do carregador com
um pano ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou soluções
de limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
121
PORTUGUÊS
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de Li-Ion, NiCd e NiMH são
recicláveis. Leve-as ao seu revendedor ou ao
centro de reciclagem local. As baterias serão
recicladas ou eliminadas adequadamente.
122
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se pretender recorrer à assistência técnica
concedida pela garantia, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do
agente de reparação autorizado da DEWALT
mais perto de si no catálogo da DEWALT,
ou, em alternativa, contacte o representante
local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Poderá encontrar na
internet (em www.2helpU.com) uma lista
dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA
GRATUITA •
Se a sua ferramenta da DEWALT necessitar
de manutenção ou assistência durante os
12 meses subsequentes à respectiva
compra, este serviço será realizado
gratuitamente por um agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. O serviço
inclui a mão-de-obra, mas exclui quaisquer
acessórios e peças sobresselentes, a não ser
que estes se tenham avariado ao abrigo da
garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
123
SUOMI
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845
JOHDOTTOMAT ISKURUUVINVÄÄNTIMET
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta
DEWALT on yksi luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen käyttäjille.
Tekniset tiedot
DC820 DC822 DC825 DC827 DC830
18
18
18
18
14,4
10
10
10
10
10
NiCd/NiMH –
NiCd/NiMH
– NiCd/NiMH
–
Li-ioni
–
Li-ioni
–
Joutokäyntinopeus min-1 0–2400 0–2400 0–2400 0–2400 0–2400
Isku
min-1 2700
2700
2700
2700
2700
Suurin
vääntömomentti
Nm
195
195
150
150
180
Työkalunpidike
1/2"
1/2"
1/4"
1/4"
1/2"
Neliö
Neliö
Kuusik. Kuusik.
Neliö
Suurin pulttikoko mm
M16
M16
M12
M12
M16
Paino (ilman akkua) kg
0,98
0,96
0,98
0,96
0,96
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
VDC
DC820
dB(A)
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen
vaihtelu)
dB(A)
LWA (ääniteho)
dB(A)
KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A)
DC822 DC825
DC832 DC835 DC837 DC840
DC845
14,4
14,4
14,4
12
12
10
10
10
10
10
– NiCd/NiMH – NiCd/NiMH NiCd/NiMH
Li-ioni
–
Li-ioni
–
–
0–2400 0–2400 0–2400 0–2400 0–2400
2700
2700
2700
2700
2700
180
1/2"
Neliö
M16
0,96
140
1/4"
Kuusik.
M12
0,96
DC827 DC830 DC832
140
1/4"
Kuusik.
M12
0,96
DC835 DC837
160
1/2"
Neliö
M16
0,96
130
1/4"
Kuusik.
M12
0,96
DC840 DC845
91
91
90
90
91
91
90
90
91
90
3
102
3
3
102
3
3
101
3
3
101
3
3
102
3
3
102
3
3
101
3
3
101
3
3
102
3
3
101
3
Värinän kokonaisarvot (triaksiaalivektorin summa) määritetty noudattaen EN 60745-standardia:
Tärinän
voimakkuus
m/s²
9,7
9,7
13,7
13,7
9,7
9,7
13,7
Epävarmuus K
m/s²
2,3
2,3
5,3
5,3
2,3
2,3
5,3
13,7
5,3
9,7
2,3
13,7
5,3
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
124
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
SUOMI
Akku
Akkutyyppi
Jännite
Kapasitanssi
Paino
VDC
Ah
kg
Laturi
Verkkojännite
Akkutyyppi
Arvioitu
latausaika
Paino
DE9180
Li-Ion
18
2.0
0.68
DE9503
NiMH
18
2.6
1.0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(2,0 Ah:n akut)
0,52
VAC
min
kg
Varokkeet:
Eurooppa
DE9181
Li-Ion
18
1.1
0.45
230 V:n työkalut
DE9140
Li-Ion
14.4
2.0
0.58
DE9502
NiMH
14.4
2.6
0.86
DE9501
NiMH
12
2.6
0.69
DE9141
Li-Ion
14.4
1.1
0.40
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-ioni
40
(2,0 Ah:n akut)
0,52
10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
98/37/EC (28.12.2009 saakka), 2006/42/EC
(29.12.2009 alkaen), EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.10.2009
VAROITUS: Tapaturmavaaran
vähentämiseksi lue ohje.
Yleisiä moottorityökalujen
turvallisuutta koskevia varoituksia
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Jos
kaikkia varoituksia ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
125
SUOMI
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite “moottoroitu työkalu" viittaa verkkokäyttöiseen
(johdolliseen) moottoroituun työkaluun tai
akkukäyttöiseen (johdottomaan) moottoroituun
työkaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottoroitua työkalua.
Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
126
b)
c)
d)
e)
f)
g)
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
SUOMI
e)
f)
g)
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen
kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja
akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden
käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja
tulipalovaaran.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
d) Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
6) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
LISÄTURVALLISUUSOHJEET
Kaikkien iskuporien
turvallisuusohjeet
• Käytä kuulonsuojaimia iskuporia
käytettäessä. Melulle altistuminen voi aiheuttaa
kuulon menetyksen.
• Käytä työkalun mukana toimitettuja
apukahvoja. Hallinnan menettäminen voi
aiheuttaa henkilövammoja.
• Pidä työskentelyn aikana kiinni
ainoastaan moottorityökalun eristetyistä
tarttumapinnoista, jos leikkaava lisävaruste
voi joutua kosketuksiin piilossa olevan
sähköjohdon tai laitteen oman johdon
kanssa. Kosketus jännitteelliseen johtoon
tekee myös työkalun näkyvillä olevat metalliosat
jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat sähköiskun
työkalun käyttäjälle.
• Kiinnitä työstettävä kappale ruuvipuristimilla
tai muulla sopivalla tavalla vakaaseen
alustaan. Työstettävän kappaleen pitäminen
käsissä tai kehoa vasten on epävakaata ja
saattaa johtaa hallinnan menetykseen.
• Käytä suojalaseja tai suojaa silmät muulla
tavalla. Vasarointi ja poraus voivat aiheuttaa
palojen lentämistä käsiteltävästä materiaalista.
Lentävät hiukkaset voivat aiheuttaa pysyviä
silmävammoja.
• Terät, istukat ja työkalut kuumentuvat käytön
aikana. Koske niitä vain hanskat kädessä.
• Älä käytä laitetta pitkiä aikoja kerrallaan.
Työkalun käytön aiheuttama tärinä voi
vahingoittaa kämmeniä ja käsivarsia. Käytä
hanskoja, jotka pehmentävät tärinää, ja vähennä
rasitusta pitämällä säännöllisesti taukoja laitteen
käytössä.
Muut riskit
Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä
huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää.
Näitä ovat:
– kuulovamma
– loukkaantuminen lentävistä hiukkasista
– palovammat, jotka johtuvat käytön aikana
kuumentuvista työvälineistä
– pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuvat
loukkaantumiset.
127
SUOMI
Työkalun merkinnät
Työkalussa esitetään seuraavat kuvamerkit:
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
IM
• ÄLÄ lataa akkua muilla kuin tässä
ohjekirjassa mainituilla latureilla. Laturi ja akku
on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä.
Käytä kuulosuojaimia.
• Näitä latureita saa käyttää ainoastaan
DEWALTin ladattavien akkujen kanssa.
Muunlainen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
Suojaa silmät.
• Älä altista laturia vesi- tai lumisateelle.
Iskua minuutissa
• Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
vetämällä pistokkeesta. Älä vedä johdosta.
Näin virtapistoke ja -johto eivät vaurioidu.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2009 XX XX
Valmistusvuosi
Kaikkia akkulatureita koskevat
tärkeät turvallisuusohjeet
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DE9130/
DE9135-sarjan akkulatureille.
• Lue kaikki ohjeet sekä laturin, akun ja
akkukäyttöisen laitteen varoitusmerkinnät ennen
laturin käyttämistä.
VAARA: tappavan sähköiskun vaara.
Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä
kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä.
Seurauksena voi olla sähköisku, joka voi
johtaa kuolemaan.
VAROITUS: sähköiskun vaara.
Älä päästä laturin sisään nestettä.
Seurauksena voi olla sähköisku.
HUOMIO: palovammavaara. Estä
henkilövahingot lataamalla vain
uudelleen ladattavia DEWALT-akkuja.
Muuntyyppiset akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
HUOMIO: Kun laturi on kytkettynä
virtalähteeseen, vieras materiaali
voi joissakin olosuhteissa aiheuttaa
oikosulun laturin sisällä olevissa
paljaissa latausliittimissä. Huolehdi siksi,
ettei laturin aukkoihin pääse johtavaa
materiaalia, esimerkiksi teräsvillaa,
alumiinifoliota tai metallihiukkasia. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta aina, kun
128
latausliittimessä ei ole akkua. Irrota laturi
pistorasiasta ennen puhdistusta.
• Sijoita virtajohto siten, ettei kukaan astu sen
päälle, kompastu siihen tai ettei se muutoin
vaurioidu tai kuormitu.
• Käytä jatkojohtoa vain silloin, kun se on
ehdottoman välttämätöntä. Vääränlaisen
jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
• Jatkojohdon tulee turvallisuussyistä olla
oikean kokoinen (AWG eli amerikkalainen
johdonmitta). Mitä pienempi johdon AWG-luku
on, sitä suurempi on sen kapasiteetti. Siten 16
AWG:n johdossa on enemmän kapasiteettia
kuin 18 AWG:n johdossa. Jos tarvittavan johdon
pituus vaatii useamman kuin yhden jatkojohdon,
varmista, että jokainen jatkojohto on vähintään
minimikokoa.
• Älä aseta laturin päälle esineitä äläkä
pane sitä pehmeälle alustalle, joka voi
tukkia tuuletusaukot ja johtaa siten laitteen
ylikuumenemiseen. Aseta laturi kauas
lämmönlähteistä. Laturin ilmastointiaukot ovat
kotelon päällä ja pohjassa.
• Älä käytä laturia, jos virtajohto tai -pistoke on
vaurioitunut – vaihdata ne heti uusiin.
• Älä käytä laturia, jos siihen on osunut
kova isku tai jos se on pudonnut tai
muutoin vaurioitunut. Toimita se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• Älä pura laturia osiin, vaan vie se tarvittaessa
huollettavaksi tai korjattavaksi valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Jos kokoat laitteen väärin,
seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku, joka
voi johtaa kuolemaan.
• Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
ennen puhdistusta. Tämä vähentää
sähköiskuvaaraa. Akun irrottaminen ei vähennä
sähköiskuvaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta laturia
toisiinsa.
SUOMI
• Laturi on tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloussähkön 230 voltin vakiojännitteellä.
Älä yritä käyttää sitä muulla jännitteellä.
Tämä ei koske ajoneuvojen latureita.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Laturit
DE9130-laturissa voidaan käyttää 7,2–18 V:n NiCdja NiMH-akkuja.
DE9135-laturissa voidaan käyttää 7,2–18 V:n NiCd-,
NiMH- tai Li-ioniakkuja.
Näitä latureita ei tarvitse säätää, ja ne on suunniteltu
mahdollisimman helppokäyttöisiksi.
Lataaminen
VAARA: tappavan sähköiskun vaara.
Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä
kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä.
Sähköiskun ja tappavan sähköiskun
vaara.
1. Kytke laturi (j) sopivaan pistokkeeseen ennen
akun lisäämistä siihen.
2. Lisää akku (h) laturiin. Punainen valo alkaa
vilkkua jatkuvasti osoittaen, että latausprosessi
on alkanut.
3. Lataus on päättynyt, kun punainen merkkivalo
palaa yhtäjaksoisesti. Akku on latautunut täysin,
ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää laturiin.
Liian kuuman tai kylmän akun
latausviive
Kun laturi havaitsee, että akkuyksikkö on liian kuuma
tai kylmä, se aloittaa automaattisesti kuuma-/
kylmäviiveen eli keskeyttää lataamisen, kunnes akku
on saavuttanut sopivan lämpötilan. Tämän jälkeen
laturi kytkeytyy automaattisesti lataustilaan. Tämä
ominaisuus maksimoi akun käyttöiän.
VAIN LI-ION-AKUT
Li-Ion-akuissa on elektroniuen suojausjärjestelmä,
joka estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa
tai purkautumasta kokonaan.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
Kaikkia akkuja koskevat tärkeät
turvallisuusohjeet
Varmista osanumero ja jännite, kun tilaat
vaihtoakkua. Tämän käyttöohjeen lopussa
näkyvässä kaaviossa tietoja latauslaitteiden ja
akkujen yhteensopivuudesta.
Pakkauksesta otettu akku ei ole täyteen ladattu. Lue
seuraavat turvallisuusohjeet ennen akun ja laturin
käyttöä. Noudata annettuja latausohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että NiCd-, NiMHtai Li-ion-akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja
pitkään lataaamalla akkua vähintään 10 tuntia ennen
sen ensimmäistä käyttökertaa.
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
liittäminen laturiin tai siitä irrottaminen saattaa
sytyttää pölyn tai kaasun.
Latausprosessi
• Lataa akku vain DEWALT-laturilla.
Katso alla olevasta taulukosta akun lataustila.
• ÄLÄ läiskytä vettä tai muuta nestettä laturin
päälle äläkä upota sitä nesteeseen.
Lataustila
lataa
täysin latautunut
kuuman/kylmän akun viive
vaihda akku
ongelma
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automaattinen virkistys
Automaattinen virkistystila tasoittaa tai tasapainottaa
akun eri kennot sen huippukapasiteetilla. Akut tulisi
virkistää viikoittain tai aina, kun ne eivät enää toimi
yhtä tehokkaasti kuin aiemmin.
Aseta akku virkistämistä varten laturiin normaalilla
tavalla. Jätä akku laturiin ainakin 10 tunniksi.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkua tilassa,
jonka lämpötila voi nousta 40 ˚C:seen tai
sitä korkeammaksi (kuten ulkovajoissa tai
metallisissa rakennuksissa kesällä).
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
129
SUOMI
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
1. Irrota suojakansi ennen kuin asetat akun laturiin
tai työkaluun (kuva 3A).
2. Aseta suojakansi liitinten päälle heti, kun olet
ottanut akun pois laturista tai työkalusta
(kuva 3B).
VAROITUS: Varmista ennen irrotetun
akun varastointia tai toiseen paikkaan
siirtämistä, että akun suojakansi on
paikallaan.
NIKKELIKADMIUMAKKUJA (NiCd) JA NIKKELIMETALLIHYDRIDIAKKUJA (NiMH) KOSKEVAT ERITYISTURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
pahasti vaurioitunut tai loppuun kulunut.
Akku voi räjähtää tulessa.
Akkuyksikkö (kuva 1)
• Akkukennoista voi vuotaa pieni määrä
nestettä äärimmäisessä käytössä tai
äärilämpötiloissa. Tämä ei ole vika.
DC820, DC822, DC825 ja DC827 toimivat 18 voltin
akkuyksiköillä.
Jos kuitenkin ulkotiiviste on rikki:
a. ja akun nestettä pääsee ihollesi, pese ihoa
välittömästi saippualla ja vedellä useiden
minuuttien ajan.
b. Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele
puhtaalla vedellä vähintään 10 minuuttia
ja käänny välittömästi lääkärin puoleen.
(Tiedoksi hoitohenkilöstölle: Neste on
25–35-prosenttista kaliumhydroksidiliuosta.)
LITIUM-IONIAKKUJEN (LI-IONI) ERITYISET
TURVALLISUUSOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
pahasti vaurioitunut tai loppuun kulunut.
Akku voi räjähtää tulessa. Litiumioniakkuja
poltettaessa syntyy myrkyllisiä höyryjä ja
materiaaleja.
• Jos akun sisältö pääsee kosketuksiin ihon
kanssa, pese alue välittömästi miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akun nestettä
pääsee silmiin, huuhtele avoinna olevia silmiä
15 minuutin ajan tai kunnes ärsytys loppuu.
Jos lääkärin hoito on tarpeen, lääkärille on
kerrottava, että akun elektrolyytti koostuu
nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja
litiumsuolojen seoksesta.
• Avattujen akkukennojen sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Vie avattu akku tuuletettuun
tilaan. Jos oireet eivät poistu, mene lääkäriin.
VAROITUS: palovammavaara. Akun
neste voi syttyä, jos sen lähellä on
kipinöitä tai liekkejä.
Akun kansi (kuva [fig.] 3)
Akun suojakannen tarkoituksena on peittää irrotetun
akun liittimet. Jos suojakansi ei ole paikallaan,
irralliset metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun
liittimiin, mikä johtaa tulipalovaaraan ja vaurioittaa
akkua.
130
AKKUTYYPPI
DC830, DC832, DC835 ja DC837 toimivat
14,4 voltin akkuyksiköillä.
Työkalut DC840 ja DC845 toimivat 12 voltin akuilla.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
HUOMAUTUS: Li-Ion-akut on ladattava täyteen
ennen niiden asettamista säilytykseen.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
Laturin ja akkupakkauksen
kuvakkeet
Tässä ohjekirjassa olevien kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akkupakkauksessa on seuraavat
kuvakkeet:
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
Akku latautuu.
Akku on latautunut.
Akku on viallinen.
Liian kuuman/kylmän akun latausviive.
Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla
esineillä.
SUOMI
Älä lataa vaurioituneita akkuja.
Käytä ainoastaan DEWALT-akkujen
kanssa. Muut akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
Älä altista akkuja vedelle.
Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
Lataa ainoastaan 4––40 °C:n
lämpötilassa.
KÄYTTÖTARKOITUS
Nämä raskaaseen työstöön tarkoitetut
iskuruuvinvääntimet on suunniteltu
ammattikäyttöisiksi iskuruuvinvääntimiksi.
Iskuvaikutus tekee työkalusta erityisen hyödyllisen
lyötäessä kiinnittimiä puuhun, metalliin ja betoniin.
ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai
syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Nämä iskuruuvinvääntimet ovat ammattikäyttöön
tarkoitettuja moottorikäyttöisiä työkaluja. ÄLÄ
anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta on
välttämätöntä silloin kun työkalun käyttäjät ovat
kokemattomia.
a. Liipaisukytkin
Noudata akkuja hävittäessäsi ympäristön
kannalta tarpeellista huolellisuutta.
Älä polta NiMH-, NiCd+- ja Li-ioniakkuja.
b. Eteen-/taakse-painike
c. Holkki
d. 1/4 tuuman kuusikulmainen pikairrotusistukka
e. Pidätyspuikko
f. Kärki
Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja.
g. Työvalo
h. Akkuyksikkö
Lataa Li-ioniakkuja.
Katso latausaika teknisistä tiedoista.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksessa on:
1 johdoton iskuruuvinväännin
2 akkuyksikköä
1 laturi
1 ohjekirja
1 rakennekaavio
HUOMAUTUS: Akkupakkaukset ja laturit eivät
sisälly N-malleihin.
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Lue ennen työhön ryhtymistä tämä ohjekirja
perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön.
Kuvaus (kuva 1–5)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Muutoin voi
aiheutua vaurioita tai henkilövahinkoja.
i. Akun vapautuspainikkeet
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen
jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttö
Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan
välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa, joka
soveltuu laturisi syöttötehoon (katso tekniset tiedot).
Johtimen pienin sallittu koko on 1 mm2; suurin sallittu
pituus on 30 m.
Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Poista akku aina ennen
työkalun kokoamista ja säätämistä.
Kytke työkalu aina pois päältä ennen
akun asentamista tai poistamista.
131
SUOMI
VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALTakkuja ja -latureita.
Akkuyksikön asentaminen ja
irrottaminen (kuva 2)
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
akku ennen säätöjen tekemistä
tai lisävarusteiden ja apuvälineiden
irrottamista tai asentamista. Vahingossa
tapahtuva käynnistyminen voi aiheuttaa
vamman.
HUOMAUTUS: Varmista, että akku on ladattu
täyteen.
AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUKAHVAAN
1. Kohdista työkalun runko työkalukahvan sisällä
olevan uran suuntaisesti (kuva 2).
2. Liu’uta akku tiukasti kahvaan, kunnes kuulet
lukon napsahtavan paikalleen.
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina akun vapautuspainikkeita (i) ja vedä akku
voimalla työkalukahvasta.
2. Syötä akku laturiin tämän käyttöoppaan laturin
toimintaa kuvaavassa osiossa kuvatulla tavalla.
Vyökoukku (lisävaruste)
(kuva 1)
VAROITUS Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi ÄLÄ ripusta
työkalua pään yläpuolelle äläkä ripusta
vyökoukkuun muita esineitä. Ripusta
työkalu koukkunsa varaan VAIN
työskentelyvyöhön.
VAROITUS Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi varmista,
että vyökoukun ruuvi (l) on tiukasti
paikallaan.
Työkalussa voi olla vyökoukku (k). Työkalu voidaan
kiinnittää sen avulla vyöhön, jotta kädet pysyvät
vapaina työskentelemistä varten.
Vyökoukku voidaan kiinnittää työkalun kummalle
puolelle tahansa käyttäjän kätisyyden mukaan. Jos
koukkua ei tarvita ollenkaan, se voidaan irrottaa
työkalusta.
Voit irrottaa vyökoukun irrottamalla sen kiinnitysruuvin
(l) ja irrottamalla toiselta puolelta. Kiristä ruuvi
momenttiin 0,6-0,8 Nm, kun kiinnität vyökoukun
työkaluun.
132
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
Käsien oikea asento (kuva 6)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (m) yhdellä kädellä kuvassa näkyvällä
tavalla.
Vaihtuvanopeuksinen liipaisukytkin
(kuva 1)
Kytke työkalu päälle puristamalla liipaisukytkintä (a).
Kytke työkalu pois päältä vapauttamalla
liipaisukytkin.
Työkalussa on jarru. Kärki pysähtyy heti, kun
laukaisin vapautetaan kokonaan.
Jos poraat ilman alkuaukkoa tai jos poraat metallia
tai muovia tai väännät ruuvia, käytä matalaa
nopeutta. Jotta työkalu kestäisi mahdollisimman
pitkään, käytä vaihtuvaa nopeutta vain reikien
aloittamiseen tai kiinnityksessä.
HUOMAA: Vaihtuvan nopeusalueen jatkuva käyttö
ei ole suositeltavaa. Se voi tuhota kytkimen, joten
sitä on vältettävä.
Eteen-/taakse-suunnan
ohjauspainike (kuva 1)
Eteen-/taakse-painikkeella (b) määritetään
työkalun pyörimissuunta, minkä lisäksi se toimii
lukituspainikkeena.
Jos haluat työkalun pyörivän eteenpäin, vapauta
liipaisinkytkin ja paina työkalun oikealla sivulla olevaa
eteen/taakse-suunnan ohjauspainiketta.
Jos haluat työkalun pyörivän taaksepäin, paina
työkalun vasemmalla sivulla olevaa eteen/taaksesuunnan ohjauspainiketta.
SUOMI
Jos ohjauspainike on keskiasennossa, työkalu
lukittuu pois päältä -asentoon. Varmista
ohjauspainikkeen asentoa vaihtaessasi, että liipaisin
on vapautettuna.
Käyttö
HUOMAA: Kun työkalua käytetään ensimmäisen
kerran pyörimissuunnan vaihtamisen jälkeen,
käynnistyksen yhteydessä voi kuulua napsahdus.
Tämä on täysin normaalia eikä aiheuta ongelmia.
Luettelonumero
Työvalo (kuva 1)
Liipaisinkytkimen (a) yläpuolella on työvalo (g).
Työvalo aktivoituu, kun liipaisinkytkintä painetaan.
HUOMAUTUS: työvalo on tarkoitettu työkalua
ympäröivän työpinnan valaisuun, eikä se ole
tarkoitettu käytettäväksi taskulamppuna.
Pikavapautusistukka (kuva 4)
DC825, DC827, DC835, DC837, DC845
HUOMAUTUS: istukassa voidaan käyttää vain
1/4 tuuman kuusikulmaisia työvälineitä.
Aseta kytkin pois päältä lukittuun (keskimmäiseen)
asentoon tai poista akku ennen työvälineen
vaihtamista.
Kun haluat asentaa työvälineen, vedä istukan
holkki (c) pois työkalun edestä, lisää työväline ja
vapauta holkki. Työväline lukittuu paikalleen.
Kun haluat poistaa työvälineen, vedä istukan
holkki pois työkalun edestä. Poista työväline ja
vapauta holkki.
Kärki pidätyspuikolla (kuva 5)
DC820, DC822, DC830, DC832, DC840
Aseta kytkin pois päältä lukittuun (keskimmäiseen)
asentoon tai poista akku ennen työvälineen
vaihtamista.
Kun haluat asentaa istukan kärkeen, kohdista
istukan sivulla oleva reikä kärjen (f) pidätyspuikon (e)
kanssa. Paina istukkaa, kunnes pidätyspuikko osuu
reikään. Istukan asennusta voi helpottaa painamalla
pidätyspuikkoa.
HUOMIO: käytä vain iskuistukkaa.
Ei-iskuistukat voivat rikkoutua ja
aiheuttaa vaaratilanteen. Tarkista istukka
ennen sen käyttöä, jotta
se ei sisällä halkeamia.
Kun haluat poistaa istukan, paina pidätyspuikkoa
reiän kautta ja vedä istukka pois.
Iskutyökalu synnyttää seuraavan
antovääntömomentin:
jalkanaulaa tuumanaulaa Nm
DC820
DC822
DC825
DC827
DC830
DC832
DC835
DC837
145
145
111
111
135
135
103
103
1740
1740
1330
1330
1620
1620
1240
1240
195
195
150
150
180
180
140
140
DC840
120
1440
160
DC845
96
1150
130
HUOMIO: varmista, että kiinnitin
ja/tai järjestelmä kestää työkalun
synnyttämän vääntömomentin.
Liiallinen vääntömomentti voi aiheuttaa
työkalun rikkoutumisen tai käyttäjän
vahingoittumisen.
1. Aseta istukka kiinnityspäähän. Pidä työkalu
osoitettuna suoraan kiinnitintä kohti.
2. Aloita työskentely painamalla
käynnistyspainiketta. Tarkista aina
vääntömomentti momenttiavaimella, koska
vääntömomentiin vaikuttavat monet tekijät,
mukaan lukien seuraavat:
• Jännite: lähes tyhjentyneestä akusta
johtuva matala jännite vähentää kiinnityksen
vääntömomenttia.
• Istukan koko: väärän istukan koon käyttö
vähentää kiinnityksen vääntömomenttia.
• Pultin koko: halkaisijaltaan suuremmat pultit
vaativat yleensä enemmän vääntömomenttia.
Kiinnityksen vääntömomentti vaihtelee
myös pituuden, materiaalin laadun ja
momenttikertoimen mukaan.
• Pultti: varmista, että kaikki kierteet ovat
ruosteettomia ja puhtaita.
• Materiaali: materaalin ja pintakerroksen
tyyppi vaikuttavat kiinnityksen
vääntömomenttiin.
• Kiinnitysaika: mitä pidempi kiinnitysaika on,
sitä suurempi kiinnityksen vääntömomentti
on. Suositeltua pidemmät kiinnitysajat
voivat aiheuttaa kiinnittimen ylikuormituksen,
irtoamisen tai vahingoittumisen.
133
SUOMI
KUNNOSSAPITO
Sähkökäyttöinen DEWALT-työkalu on suunniteltu
siten, että se toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla.
Laite toimii jatkuvasti tyydyttävällä tavalla, kun sitä
huolletaan oikein ja puhdistetaan säännöllisesti.
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä työkalu
pois päältä ja irrottamalla akku ennen
säätöjen tekemistä tai lisävarusteiden
ja apuvälineiden irrottamista tai
asentamista. Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
134
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden
osat saatetaan erottaa kotitalousjätteestä
kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai
jälleenmyyjä tekee sen, kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
SUOMI
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-akut ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkupakkaukset
kierrätetään uudelleen tai hävitetään oikealla
tavalla.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN
RISKEJÄ•
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus
on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee
sen ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä.
Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata
tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole
vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä
materiaali- tai valmistustyövirheen vuoksi,
DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat
maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa
laitteen maksutta edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhdeyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALThuoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT-kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa
www.2helpU.com.
135
SVENSKA
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845
SLADDLÖSA SLAGSKRUV-/MUTTERDRAGARE
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Åratals erfarenhet, omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör DEWALT
till en av de mest pålitliga partnerna för professionella elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Batterityp
VDC
Tomgångsfart
Slagkraft
Max. vridmoment
Verktygshållare
min-1
min-1
Nm
mm
Max. skruvstorlek
mm
Vikt (utan batteripaket) kg
DC820 DC822 DC825 DC827 DC830 DC832 DC835
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
10
10
10
10
10
10
10
NiCd/NiMH – NiCd/NiMH – NiCd/NiMH – NiCd/NiMH
–
Li-Ion
–
Li-Ion
–
Li-Ion
–
0-2400 0-2400 0-2400 0-2400 0-2400 0-2400 0-2400
2700
2700 2700
2700 2700 2700
2700
195
195
150
150
180
180
140
1/2"
1/2"
1/4"
1/4"
1/2"
1/2"
1/4"
kvadrat kvadrat hex
hex kvadrat kvadrat
hex
M16
M16
M12
M12
M16
M16
M12
0,98
0,96 0,98
0,96 0,96
0,96
0,96
DC820 DC822 DC825 DC827 DC830
(ljudtryck)
dB(A)
(ljudtryck, osäkerhet) dB(A)
(ljudstyrka)
dB(A)
(ljudstyrka, osäkerhet) dB(A)
91
3
102
3
90
3
101
3
DC832 DC835 DC837 DC840 DC845
90
3
101
3
91
3
102
3
91
3
102
3
90
3
101
3
90
3
101
3
91
3
102
3
90
3
101
3
Totala vibrationsvärden (triax-vektorsumma) fastställda enligt EN 60745:
vibrations
emissionsvärde
m/s²
9,7
9,7
13,7
13,7
Osäkerhet K
m/s²
2,3
2,3
5,3
5,3
9,7
2,3
9,7
2,3
13,7
5,3
13,7
5,3
9,7
2,3
13,7
5,3
LPA
KPA
LWA
KWA
91
3
102
3
DC837 DC840
DC845
14,4
12
12
10
10
10
– NiCd/NiMH NiCd/NiMH
Li-Ion
–
–
0-2400 0-2400
0-2400
2700
2700
2700
140
160
130
1/4"
1/2"
1/4"
hex
kvadrat
hex
M12
M16
M12
0,96
0,96
0,96
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
136
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda maskinskötaren från
effekterna av vibration som att
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisering av
arbetssättet.
SVENSKA
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
DE9180
Li-Ion
18
2.0
0.68
Laddare
Spänning nätmatning VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid min
Vikt
Säkringar:
Europa
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(2,0 Ah batteripaket)
0,52
kg
230 V verktyg
DE9181
Li-Ion
18
1.1
0.45
DE9503
NiMH
18
2.6
1.0
DE9140
Li-Ion
14.4
2.0
0.58
DE9502
NiMH
14.4
2.6
0.86
DE9501
NiMH
12
2.6
0.69
DE9141
Li-Ion
14.4
1.1
0.40
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah batteripaket)
0,52
10 ampere, elnät
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
EC-Följsamhetsdeklaration
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
MASKINDIREKTIV
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
98/37/EC (till dec. 28, 2009), 2006/42/EC
(från dec. 29, 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.10.2009
137
SVENSKA
VARNING! Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg" i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närhet av lättantändliga vätskor,
gaser eller damm. Elverktyg åstadkommer
gnistor som kan antända damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd under
det att elverktyget används. Distraktioner
kan få dig att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
138
f)
Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
d) Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
e) Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
f) Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hår,
kläder och handskar borta från rörliga
maskindelar. Löst hängande kläder, smycken
och långt hår kan fastna i rörliga maskindelar.
g) Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
SVENSKA
c)
d)
e)
f)
g)
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Ladda enbart med laddare som
specificerats av tillverkaren. En laddare
som är lämplig för en typ av batteripaket kan
orsaka brandfara om den används med ett
annat batteripaket.
b) Använd elverktyg enbart med batteripaket
som är speciellt avsedda för verktyget.
Användande av annat batteripaket kan
medföra risk för skada och brand.
c) När batteripaket inte används bör det
hållas borta från andra metallföremål
som gem, slantar, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål som kan
skapa kontakt mellan de två polerna.
Kortslutning mellan batteriets poler kan
orsaka brännskada eller brand.
d) Under olämpliga förhållanden kan vätska
spruta ut från batteriet. Undvik kontakt.
Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten.
Om vätskan kommer i kontakt med
ögonen, sök också läkarhjälp. Vätska som
sprutar ur batteriet kan orsaka sveda och
brännskador.
6) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
TILLKOMMANDE SPECIELLA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Säkerhetsinstruktioner för alla
slagborrar
• Ha på öronskydd när du använder
slagborrar. Att utsättas för buller kan ge
hörselskada.
• Använd hjälphandtagen som levereras med
verktyget. Att förlora kontrollen kan medföra
personskada.
• Håll elverktyget i de isolerade greppsytorna
när du utför ett arbete där skärverktyget kan
komma i kontakt med dolda elledningar eller
sin egen sladd. Kontakt med en strömförande
ledning, kommer att också göra verktygets
oskyddade metalldelar strömförande och ge
användaren en elektrisk stöt.
• Använd klämmor eller annan praktisk metod
för att stödja och fästa arbetsstycket vid
ett stabilt underlag. Att hålla stycket som ska
borras/skruvas löst i handen eller mot kroppen
är inte stabilt och kan leda till att man tappar
kontrollen.
• Ha på skyddsglasögon eller annat skydd för
ögonen. Hamring och borrning får flagor
att flyga omkring. Flygande partiklar kan ge
permanent ögonskada.
• Borrspetsar, uttag och verktyg blir varma
vid användning. Ha på handskar när du rör vid
dem.
• Använd inte det här verktyget under långa
perioder. Vibration orsakad av verktygets
rörelse, kan vara skadlig för händer och
armar. Använd handskar för att skapa en extra
madrassering och ta många pauser för att
minska mängden vibration du utsätts för.
Övriga risker
Trots iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter
och inlemmande av säkerhetsanordningar, kan vissa
övriga risker inte undvikas. De är:
– Hörselskador
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
139
SVENSKA
– Risk för brännskador då tillbehör hettas upp
under användandet.
– Risk för personskada vid långtidsanvändning.
Verktygsmärkning
Följande bildkoder visas på verktyget:
Läs bruksanvisningen före användandet.
Använd hörselskydd.
Använd ögonskydd.
IPM
Slag per minut.
OBSERVER: Under vissa
omständigheter, då laddaren är kopplad
till väggkontakt, kan de blottade
laddningskontakterna inuti laddaren
kortslutas av främmande föremål.
Främmande ledande föremål, så
som – men inte begränsat till – stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metallpartiklar, bör hållas borta från
laddarens håligheter. Koppla alltid ur
laddaren från elkontakten när det inte
finns något batteripaket i hålet. Koppla
ur laddaren före rengöring.
• Försök INTE ladda batteripaketet med
andra laddare än de som ingår i den här
bruksanvisningen. Laddaren och batteripaketet
är specialkonstruerade för att fungera
tillsammans.
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
• Den här laddaren är inte avsedd att
användas för något annat än laddning av
återladdningsbara batterier från DEWALT. All
annan användning kan orsaka brandfara eller
risk för elektrisk stöt.
Exempel:
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
DATUMKODPLACERING
2009 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga säkerhetsinstruktioner för
alla batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna
bruksanvisning innehåller viktiga säkerhets- och
användningsinstruktioner för DE9130/DE9135
batteriladdare.
• Innan du använder laddaren, läs igenom
alla instruktioner och varningar på laddaren,
batteripaketet och den produkt som
batteripaketet skall användas i.
FARA! Fara för elektrisk stöt.
Laddningspolerna är strömförande med
230 volt. Stick inte in ledande föremål.
Det kan orsaka elektrisk stöt eller död
med elektrisk ström.
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Släpp
inte in vätska i laddaren. Det kan leda till
elektrisk stöt.
OBSERVER: Fara för brännskada.
Minska risken för personskada genom
att enbart ladda laddningsbara batterier
från DEWALT. Andra batterier kan
explodera och orsaka person- och
materialskada.
140
• Dra i kontakten i stället för i sladden när
laddaren kopplas ur. Det minskar risken för
skada på den elektriska sladden och kontakten.
• Se till att sladden ligger så att den inte går
att trampa på, snava över eller på annat sätt
blir utsatt för skada eller påfrestning.
• Använd inte förlängningssladd om det inte är
absolut nödvändigt. Användande av olämplig
förlängningssladd kan resultera i brandfara eller
elektrisk stöt eller dödande med elektrisk ström.
• Förlängningssladd måste ha tillräcklig
sladdstorlek (AWG eller American Wire
Gauge, amerikanskt sladdmått) för att vara
säker. Ju mindre sladdmåttet är, desto större
är sladdens kapacitet, dvs. sladdmått 16 har
större kapacitet än sladdmått 18. När mer än
en förlängningssladd används för att uppnå den
totala sladdlängden skall du se till att var och en
av förlängningssladdarna har åtminstone den
minsta sladdstorlek som krävs.
• Placera inte föremål ovanpå laddaren och
placera inte laddaren på en mjuk yta som
kan blockera ventilationsspringorna och
på så sätt orsaka för stor inre upphettning.
Placera laddaren långt från värmekällor.
Laddaren ventileras genom ventilationsspringor
ovanpå och under laddarens hus.
• Använd inte laddare med skadad sladd eller
stickpropp – byt genast ut dem.
SVENSKA
• Använd inte laddaren om den har fått en
kraftig stöt, har tappats i golvet eller på
annat sätt skadats. Ta den till en auktoriserad
reparatör.
• Montera inte isär laddaren. Ta den istället till
en auktoriserad reparatör när service eller
reparation behövs. Felaktig återmontering kan
resultera i risk för elektrisk stöt, dödande med
elektrisk ström eller brand.
• Koppla ur laddaren från eluttagen före
rengöring. Det minskar risken för elektrisk
stöt. Att ta bort batteripaketet minskar inte
risken.
• Försök ALDRIG koppla ihop två laddare.
• Laddaren är utformad för att drivas med
standard 230V hushållsel. Försök inte
använda den med annan spänning. Detta
gäller inte billaddaren.
SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA
Laddare
DE9130-laddaren fungerar för 7,2–18 V NiCd och
NiMH-batterier.
DE9135-laddaren fungerar för 7,2–18 V NiCd, NiMH
eller Li-Ion-batterier.
Dessa laddare behöver ingen justering och är
designade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
Laddningsprocedur
FARA! Risk för elektrisk stöt.
Laddningspolerna är strömförande med
230 volt. Stick inte in ledande föremål.
Fara för elektrisk stöt eller död med
elektrisk ström.
1. Sätt laddaren (j) i ett lämpligt uttag innan du
sätter fast batteripaketet.
2. Sätt fast batteripaketet (h) på laddaren. Den
röda (laddnings)lampan kommer då att blinka
oavbrutet, vilket visar att laddningen har satt
igång.
Laddningsprocess
Se tabellen nedan för batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsstatus
laddar
fulladdat
fördröjning för att paketet är varmt/kallt
bytt ut batteripaketet
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk balansering
Den automatiska balanseringen jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaket till
dess toppkapacitet. Batteripaket bör balanseras
varje vecka eller var gång batteripaketet inte längre
presterar som förut.
För att balansera ditt batteripaket placerar du det i
laddaren som vanligt. Låt batteripaketet sitta kvar i
laddaren i minst 10 timmar.
Fördröjning för varmt/kallt paket
Om laddaren känner av att ett batteripaket är för
varmt eller för kallt kommer det automatiskt att
initiera en varmt/kallt paket-fördröjning, som kommer
att stoppa laddningen tills batteriet har uppnått
lämplig temperatur. Sedan kommer laddaren
automatiskt att ställa om sig till laddning. Den här
funktionen garanterar maximal batterilivslängd.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Detta verktyg kommer automatiskt att koppla från
det om det elektroniska skyddssystemet aktiveras.
Om detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren
till dess det är full-laddat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla batteripaket
3. När laddningen är avslutad kommer detta
att visas genom att den röda lampan LYSER
stadigt. Paketet är då fulladdat och kan
användas genast eller lämnas i laddaren.
Se till att inkludera katalognummer och spänning
när du beställer utbytesbatteripaket. Kontrollera med
diagrammet i slutet med avseende på kompatibilitet
hos laddare och batteripaket.
OBS: För att säkerställa maximal prestation och
livslängd hos NiCd-, NiMH- och Li-jon-batterierna,
ladda batteriet under minst 10 timmar före första
användning.
Batteripaketet är inte fullt laddat vid leverans.
Läs säkerhetsinstruktionerna nedan innan du
använder batteripaketet och laddaren. Följ sedan de
laddningsprocedurer som beskrivs.
141
SVENSKA
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Du skall inte ladda eller använda batteriet
i explosiva miljöer, så som i närhet av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Att sätta i eller ta ut batteriet från laddaren kan
antända damm eller rökgaser.
• Ladda batteripaketen enbart i DEWALT-laddare.
• Stänk INTE på batteripaketet med vatten eller
andra vätskor och doppa det inte i dem.
• Verktyget och batteripaketet skall inte
förvaras eller användas i miljöer där
temperaturen kan nå eller överstiga
40 ˚C (105 °F) (så som utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommarmånaderna).
FARA: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning.
Om batteripaketets fodral är
sprucket eller skadat, sätt inte in det
i laddaren. Krossa, tappa eller skada
inte batteripaketet. Använd inte ett
batteripaket eller en laddare som har fått
ett hårt slag, tappats, blivit överkörda
eller skadade på något sätt (dvs.
genomstuckits med en spik, träffats av
en hammare, trampats på). Elektrisk
stöt eller dödande elchock kan uppstå.
Skadade batteripaket bör återsändas till
servicecenter för återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
SPECIELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR
NICKELKADMIUM (NiCd) OCH NICKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Bränn inte batteripaketet även om det är
svårt skadat eller helt uttjänt. Batteripaketet
kan explodera i eld.
• En liten läcka av vätskan från batteripaketets
celler kan uppstå under extrem användning
eller temperatur. Detta betyder inte att
batteripaketet slutat fungera.
142
anmärkning: Vätskan är en lösning med
25-35 procent kaliumhydroxid.)
SÄRSKILDA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUMJON
(LI-ION)
• Bränn inte batteripaketet även om det är
svårt skadat eller helt uttjänt. Batteripaketet
kan explodera i eld. Giftiga rökångor och ämnen
bildas när litiumjonbatterier brinner.
• Om batteriinnehållet kommer i kontakt med
huden, tvätta omedelbart där med mild tvål
och vatten. Om batterivätska kommer i ett öga,
skölj det öppna ögat med vatten i
15 minuter eller tills det slutar vara irriterat. Om
du behöver söka medicinsk hjälp, är batteriets
elektrolyt sammansatt av en blandning av
vätskor av organiska karbonat och litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan orsaka
irritation hos andningsorganen. Släpp in frisk
luft. Om symptomen kvarstår, sök medicinsk
hjälp.
VARNING! Risk för brännskada
Batterivätskan kan antändas om den
utsätts för gnistor eller lågor.
Batterilock (fig. 3)
Ett batteriskyddslock finns som täcker det losstagna
batteripakets kontakter. Om batteripaketet inte har
skyddslocket på, kan lösa metallföremål kortsluta
kontakterna och orsaka brandfara, samt skada
batteripaketet.
1. Ta av batteriskyddslocket innan du sätter in
batteripaketet i laddaren
eller verktyget (fig. 3A).
2. Sätt på skyddslocket omedelbart efter det
att du tagit ut batteripaketet ur laddaren eller
verktyget (fig. 3B).
VARNING! Se till att batteriskyddslocket
sitter på plats innan du lägger undan
eller bär det losstagna batteripaketet.
Batteripaket (fig. 1)
BATTERITYP
DC820, DC822, DC825 och DC827 går på
batteripaket på 18 volt.
Men om den yttre förseglingen går sönder:
a. och du får batterivätska på huden, tvätta
genast med tvål och vatten under flera
minuter.
DC830, DC832, DC835 och DC837 går på
batteripaket på 14,4 volt.
b. Om du får batterivätska i ögonen skall du
spola med rent vatten i minst 10 minuter
och omedelbart söka läkarvård. (Medicinsk
Förvaringsrekommendationer
DC840 och DC845 går på batteripaket på 12 volt.
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
SVENSKA
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
Laddar batteripaket Li-Ion.
OBS: Batteripaket med li-jon-batterier bör vara
full-laddade när de förvaras.
Se tekniska upplysningar för laddningstid.
2. Långvarig förvaring skadar inte batteripaketet
eller laddaren. Under korrekta förhållanden kan
de förvaras upp till 5 år.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilderna i den här bruksanvisningen, visar
etiketterna på laddaren och batteripaketet följande
symboler:
Paketets innehåll
Paketet innehåller:
1 sladdlös slagskruv-/mutterdragare
2 Batteripaket
1 Laddare
1 Bruksanvisning
1 Sprängskiss
Läs bruksanvisningen före användandet.
Batteri laddas.
Batteri laddat.
Batteri defekt.
OBS! Batteripaket och laddare ingår inte när man
köper N-modeller.
• Kontrollera om det finns skador på verktyget,
delar eller tillbehör som kan ha uppkommit
under transporten.
• Ta dig tid att noggrant läsa igenom och förstå
den här bruksanvisningen, före användande.
Beskrivning (fig. 1–5)
VARNING! Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
Fördröjning för varmt/kallt paket.
Stick inte in ledande föremål.
AVSEDD ANVÄNDNING
Ladda inte skadade batteripaket.
Dessa kraftiga slagskruv-/mutterdragare är
designade för att användas vid professionell
slagskruvdragning.
Använd enbart med DEWALT
batteripaket, andra kan explodera och
orsaka personskada och materiella
skador.
Slagfunktionen gör det här verktyget speciellt
användbart för drivning av fästelement i trä, metall
och betong.
Utsätt inte för vatten.
Byt omedelbart ut defekta sladdar.
Ladda enbart i temperaturer mellan 4 °C
och 40 °C.
Omhänderta batteripaket på ett
miljövänligt sätt.
FÅR INTE ANVÄNDAS i fuktiga miljöer, eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa slagskruv-/mutterdragare är professionella
elverktyg. TILLÅT INTE barn att komma i kontakt
med verktyget. Övervakning krävs då detta verktyg
används av oerfarna personer.
a. Avtryckarknapp
b. Framåt/bakåtknapp
c. Hylsa
d. 1/4" hexagonal snabblossad chuck
e. Spärrbult
Bränn inte batteripaketen NiMH, NiCd+
och Li-Ion.
f. Städ
g. Arbetslampa
h. Batteripaket
Laddar batteripaket NiMH och NiCd
batteripaket.
i. Batterifrigörarknappar
143
SVENSKA
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos din
starkströmsförsörjning.
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av förlängningssladd
Förlängningssladd bör inte användas utom då
det är absolut nödvändigt. Använd en godkänd
förlängningssladd som är lämpad för din laddares
elintag (se tekniska upplysningar). Minimum
ledningsstorlek är 1 mm2; maximal längd är 30 m.
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING! Avlägsna alltid batteripaketet
före montering och inställning. Stäng
alltid av verktyget innan du sätter in eller
tar ut batteripaketet.
VARNING! Använd enbart DEWALT
batteripaket och laddare.
Att sätta på och ta loss
batteripaket från verktyget (fig. 2)
VARNING! För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla ur
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser och tillbehör. Oavsiktlig
påslaging av verktyget kan orsaka
personskador.
OBS: Se till att ditt batteripaket är helt uppladdat.
ATT SÄTTA FAST BATTERIPAKETET PÅ VERKTYGETS
HANDTAG
1. Rikta in botten på verktyget efter märket inuti
handtaget (fig. 2).
2. Skjut fast batteripaketet på handtaget tills du
hör att låset kommer på plats med ett klick.
FÖR ATT TA BORT BATTERIPAKETET FRÅN VERKTYGET,
1. Tryck på knapparna som lossar batteriet (i) och
dra loss batteripaketet från verktygets handtag.
144
2. Sätt batteripaketet i laddaren enligt
beskrivningen i avsnittet om laddaren i denna
bruksanvisning.
Bälteskrok (valbart tillbehör) (fig. 1)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, häng INTE
verktyget ovanför huvudet och häng
inte föremål från bälteskroken. Häng
ENDAST verktygs-bälteskrok från ett
arbetsbälte.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, se till att den
skruv (l) som håller bälteskroken sitter
fast.
Ditt verktyg kan utrustas med en bälteskrok (k).
Bälteskroken gör att verktyget kan hängas på
verktygsbältet, för att möjliggöra arbete med fria
händer.
Bälteskroken kan fästas på endera sidan av
verktyget för att tillmötesgå vänster- eller högerhänta
användare. Om kroken inte önskas alls, kan den tas
bort från verktyget.
För att flytta bälteskroken, ta bort den skruv (l)
som håller bälteskroken på plats, och sätt därefter
ihop den på den motsatta sidan. Dra alltid åt
fästskruven till 0,6-0,8 Nm vridmoment när du sätter
bälteskroken på maskinen.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Laktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
Korrekt Handplacering (fig. 6)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver en hand på huvudtaget
(m) så som visas.
SVENSKA
Avtryckarknapp med varierbar fart
(fig. 1)
Tryck på avtryckarknappen (a) för att sätta på
verktyget.
Släpp avtryckarknappen för att stänga av
verktyget.
Verktyget är försett med en broms. Chucken stannar
så fort man har släppt avtryckarknappen helt och
hållet.
Använd lägre fart när du gör provhål utan slagkraft,
när du borrar i metall eller plast eller när du skruvar
i och ur skruvar. För att verktyget ska få maximal
livslängd, använd variabel fart bara för provhål eller
fästanordningar.
OBS! Vi rekommenderar inte att man upprepade
gånger använder variabel fart. Det kan skada
knappen och bör undvikas.
Knapp för framåt/bakåtkontroll
(fig. 1)
Sätt kontrollknappen i låst läge (mitten) eller ta bort
batteripaketet innan du byter tillbehör.
För att sätta ett tillbehör på plats, dra bort
chuckhylsan (c) från framstycket på verktyget, sätt
in tillbehöret och lossa på hylsan. Tillbehöret blir då
låst på plats.
För att ta bort ett tillbehör, dra bort chuckhylsan
från framstycket på verktyget. Ta bort tillbehöret och
lossa på hylsan.
Städ med spärrbult (fig. 5)
DC820, DC822, DC830, DC832, DC840
Sätt kontrollknappen i låst läge (mitten) eller ta bort
batteripaketet innan du byter tillbehör.
För att sätta fast en hylsa på städet, rikta in hålet
i sidan på hylsan mot spärrbulten (e) på städet
(f). Tryck på beslaget tills spärrbulten kommer in
i hålet. Det kan bli nödvändigt att trycka extra på
spärrbulten för att lättare sätta fast hylsan.
OBSERVER: Använd bara slaghylsor.
Andra sorters hylsor kan gå sönder
och orsaka fara. Inspektera hylsan före
användning och se till att det
inte är sprickor i den.
En knapp för framåt/bakåtkontroll (b) bestämmer
verktygets riktning och fungerar också som en
låsningsknapp.
För att välja rotation framåt, släpp
avtryckarknappen och tryck in knappen för framåt/
bakåtkontroll på höger sida av verktyget.
För att välja bakåt, tryck in framåt/bakåtknappen
på vänster sida av verktyget.
Mittläget på kontrollknappen låser verktyget
i avstängt läge. När du ändrar läge på
kontrollknappen, se till att du har släppt
avtryckarknappen.
OBS! Första gången du kör verktyget efter att ha
ändrat rotationsriktning kanske du hör ett klick när
du startar. Det är helt normalt och visar inte på något
problem.
Arbetslampa (fig. 1)
Det finns en arbetslampa (g) placerad precis ovanför
avtryckarknappen (a). Arbetslampan börjar lysa när
man trycker på avtryckarknappen.
OBS! Arbetslampan är till för att lysa upp den direkta
arbetsytan och är inte avsedd att användas som
ficklampa.
Snabblossad chuck (fig. 4)
DC825, DC827, DC835, DC837, DC845
OBS! Chucken fungerar bara med 1/4" hexagonala
tillbehör.
För att ta bort en hylsa, tryck spärrbulten genom
hålet och dra av hylsan.
Användning
Ditt slagverktyg frambringar följande utgående
vridmoment:
Serienr
Fot-Pund Tum.-Pund
Nm
DC820
DC822
DC825
DC827
DC830
DC832
DC835
DC837
145
145
111
111
135
135
103
103
1740
1740
1330
1330
1620
1620
1240
1240
195
195
150
150
180
180
140
140
DC840
120
1440
160
DC845
96
1150
130
OBSERVER: Se till att fästelementet
och/eller systemet står emot den
vridmomentnivå som verktyget
frambringar. Överdrivet vridmoment kan
medföra att verktyget går sönder och
kanske personskada.
1. Placera hylsan på fästelementets huvud. Håll
verktyget rakt inriktat mot fästelementet.
145
SVENSKA
2. Tryck på knappen för att börja användning.
Kontrollera alltid vridmomentet med en
momentnyckel, eftersom vridmomentet vid
fastsättning påverkas av många faktorer
inklusive följande:
• Spänning: Låg spänning på grund av ett
nästan urladdat batteri gör att vridmomentet
vid fastsättningen minskar.
• Hylsstorlek: Använder man inte rätt
hylsstorlek leder det till att vridmomentet vid
fastsättningen minskar.
• Bultstorlek: Större diameter på bultar
kräver i allmänhet ett högre vridmoment
vid fastsättningen. Vridmomentet vid
fastsättningen varierar också beroende på
längd, grad och vridmomentskoefficient.
• Bult: Se till att alla trådar är fria från rost
och annat spill, så att det blir ett ordentligt
vridmoment vid fastsättningen
• Material: Typen av material och materialets
ytbehandling påverkar vridmomentet vid
fastsättningen.
• Fastsättningstid: Längre tid för fastsättning
leder till att vridmomentet ökar. Att
använda längre tid för fastsättning än
vad som rekommenderas kan orsaka att
fästelementen blir överbelastade, avskalade
eller skadade.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimum av underhåll.
Långvarig och god funktion är beroende av lämpligt
verktygsunderhåll och regelbunden rengöring.
VARNING! För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla ur
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser och tillbehör. Oavsiktlig
påslaging av verktyget kan orsaka
personskador.
Smörjning
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas
från laddarens utsida med hjälp av
trasa eller mjuk borste som inte är
av metall. Använd inte vatten eller
rengöringsmedel.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
146
SVENSKA
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• Li-Ion, NiCd och NiMH batterier kan återvinnas.
Ta med dem till din handlare eller lokala
återvinningscentral. De insamlade batteripaketen
återvinns eller avyttras på lämpligt sätt.
147
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Skulle du behöva underhåll eller service på
ditt verktyg från DEWALT inom 12 månader
efter inköpet, kommer detta att göras
avgiftsfritt hos ett godkänt reparationsombud
för DEWALT. Bevis på köpet måste visas upp.
Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte
tillbehör och reservdelar, såvida dessa inte
fallerar inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT fallerar på
grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
Om du vill ställa skadeståndsanspråk,
kontakta din försäljare eller ta reda på var ditt
närmaste godkända reparationsombud
148
för DEWALT finns, i DEWALTs katalog, eller
kontakta närmaste kontor för DEWALT på
den adress som anges i denna handbok. En
förteckning över behöriga reparationsombud
för DEWALT och komplett information om vår
service efter försäljning finns tillgängligt på
Internet på: www.2helpU.com.
TÜRKÇE
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832, DC835,
DC837, DC840, DC845
KABLOSUZ DARBELI SOMUN ANAHTARLARI/
SÜRÜCÜLER
Tebrikler!!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, esaslı ürün geliştirme ve yenilik DEWALT'ın profesyonel
elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
Tip
Pil Tipi
VDC
Yüksüz hız
Darbe
Maks. tork
Alet tutucu
min-1
min-1
Nm
mm
Maks. cıvata boyutu
Ağırlık (pil takımı hariç)
mm
kg
Voltaj
Tip
Pil tipi
VDC
Yüksüz hız
Darbe
Maks. tork
Alet tutucu
min-1
min-1
Nm
Maks. cıvata boyutu
Ağırlık (pil takımı hariç)
mm
kg
DC820
18
10
NiCd/NiMH
–
0-2400
2700
195
1/2"
Kare
M16
0,98
DC822
DC825
DC827
18
18
18
10
10
10
–
NiCd/NiMH
–
Li-İyon
–
Li-İyon
0-2400
0-2400
0-2400
2700
2700
2700
195
150
150
1/2"
1/4"
1/4"
Kare
Altıgen
Altıgen
M16
M12
M12
0,96
0,98
0,96
DC830
14,4
10
NiCd/NiMH
–
0-2400
2700
180
1/2"
Kare
M16
0,96
DC835
14,4
10
NiCd/NiMH
–
0-2400
2700
140
1/4"
Altıgen
M12
0,96
DC837
DC840
DC845
14,4
12
12
10
10
10
–
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
Li-İyon
–
–
0-2400
0-2400
0-2400
2700
2700
2700
140
160
130
1/4"
1/2"
1/4"
Altıgen
Kare
Altıgen
M12
M16
M12
0,96
0,96
0,96
DC832
14,4
10
–
Li-İyon
0-2400
2700
180
1/2"
Kare
M16
0,96
DC820 DC822 DC825 DC827 DC830 DC832 DC835 DC837 DC840 DC845
LPA (ses basıncı)
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
LWA (ses gücü)
KWA (ses gücü
belirsizliği)
dB(A)
91
91
90
90
91
91
90
90
91
90
dB(A)
dB(A)
3
102
3
102
3
101
3
101
3
102
3
102
3
101
3
101
3
102
3
101
dB(A)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
13,7
5,3
13,7
5,3
9,7
2,3
13,7
5,3
Titreşim toplam değerleri (triax vektör toplamı) EN 60745'e göre tayin edilmiştir:
Titreşim
emisyon değeri
m/s²
9,7
9,7
13,7 13,7
9,7
9,7
Belirsizlik K
m/s²
2,3
2,3
5,3
5,3
2,3
2,3
149
TÜRKÇE
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Pil takımı
Pil tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
VDC
Ah
kg
Şarj cihazı
Ana şebeke voltajı
Pil tipi
Yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
Sigortalar:
Avrupa
DE9180
Li-Ion
18
2.0
0.68
VAC
min
kg
230 V aletler
DE9181
Li-Ion
18
1.1
0.45
DE9503
NiMH
18
2.6
1.0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(2.0 Ah pil takımları)
0,52
DE9140
Li-Ion
14.4
2.0
0.58
DE9502
NiMH
14.4
2.6
0.86
DE9501
NiMH
12
2.6
0.69
DE9141
Li-Ion
14.4
1.1
0.40
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-İyon
40
(2.0 Ah pil takımları)
0,52
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
AT Uygunluk Beyanatı
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
MAKİNE DİREKTİFİ
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu
gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde
maddi hasara neden olabilecek,
yaralanma ile ilişkisi olmayan
150
Operatörü titreşim etkilerinden korumak
için şu türde ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830,
DC832, DC835, DC837, DC840, DC845
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan
bu ürünlerin 98/37/EC (28 Aralık 2009’a kadar),
2006/42/EC (29 Aralık 2009’dan itibaren), EN
60745-1, EN 60745-2-2 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
TÜRKÇE
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
b)
c)
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
01.10.2009
d)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını okuyunuz. Uyarılar
ile talimatlara uyulmaması elektrik
çarpmasına, yangına ve/veya ciddi
yaralanmalara yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde
e)
f)
değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli
aletler ile birlikte adaptör fişlerini
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden
çekmek üzere kullanmayın. Kabloyu
ısı, yağ, keskin köşeler veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
artırmaktadır.
Bir elektrikli aleti dış mekanda
kullanırken, dış mekan kullanımına
uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış
mekan kullanımına uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD)
korumalı besleme kullanın. RCD kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte
olun, ne yaptığınıza dikkat edin
ve sağduyunuzu kullanın. Yorgun
olduğunuz zaman veya ilaç, alkol ya da
başka tedavi etkisi altında iken elektrikli
aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın. Uygun
koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
Güç kaynağını ve/veya pil takımını
bağlamadan, aleti yerden kaldırmadan
ya da taşımadan önce anahtarın off
(kapalı) konumda olduğundan emin
olun. Elektrikli aletleri parmağınız anahtar
151
TÜRKÇE
d)
e)
f)
g)
üzerindeyken taşımak veya anahtarı açık
konumdaki elektrikli aletleri prize takmak
kazalara yol açacaktır.
Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen
bir parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense
veya anahtar kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın.
Her zaman için uygun ayak basacak yer
bulun ve dengenizi sağlayın. Böylece
beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha
iyi kontrol edilebilecektir.
Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi
halinde, bunların uygun biçimde
bağlanması ve kullanılmasını sağlayın.
Toz toplama kullanımı tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi
ve daha güvenli yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli
alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce
fişi güç kaynağından çekin ve/veya
pilleri çıkarın. Bu türlü koruyucu güvenlik
önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla
çalışması riskini azaltır.
d) Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin
ve elektrikli aleti veya bu talimatları
bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde çok
tehlikelidir.
152
e)
f)
g)
Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını
veya bağlantılarını, parçaların kırık
olup olmadığını ve elektrikli aletlerin
çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin
tamirini yaptırın. Kazaların pek çoğu,
bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.
Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin
uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma
olasılığı daha az, kontrolü daha kolaydır.
Elektrikli el aletini, aksesuvarları
ve uçları vb. çalışma şartlarını ve
gerçekleştirilecek işi göz önüne
alarak bu talimatlara göre kullanın.
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
5) PIL CIHAZININ KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece imalatçı tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir pil takımı türüne
uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil
takımı ile kullanıldığında yangın riski ortaya
çıkarabilir.
b) Elektrikli aletleri sadece özellikle
belirtilen pil takımları ile kullanın. Başka
pil takımlarının kullanılması yaralanma ve
yangın tehlikesi oluşturabilir.
c) Kullanılmadığı zamanlarda pil takımını
kağıt klipsler, madeni paralar, anahtarlar,
çiviler, vidalar veya bir kutup başından
diğerine bağlantı yapabilecek diğer
küçük metal nesnelerden uzak tutun.
Pil kutup başlarının kısa devre yapılması
yanıklara veya yangına sebep olabilir.
d) Kötü koşullar altında, pilden sıvı çıkabilir,
teması önleyin. Yanlışlıkla temas olursa,
su ile yıkayın. Sıvı gözlere temas
ederse, tıbbi yardım alın. Pilden çıkan sıvı
iritasyona veya yanıklara yol açabilir.
6) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir
görevlisi tarafından sadece aynı yedek
parçalar kullanılarak tamir edilmesini
sağlayın. Bu şekilde elektrikli aletin
güvenliği sağlanmış olacaktır.
TÜRKÇE
EK ÖZEL GÜVENLIK KURALLARI
Kulak koruması kullanın.
Tüm Darbeli Matkaplar İçin
Güvenlik Talimatları
Göz koruması kullanın.
• Darbeli matkaplarla kulak koruyucular
kullanın. Gürültüye maruz kalmak işitme
kaybına neden olabilir.
• Aletle birlikte verilen yardımcı tutamaçları
kullanın. Kontrolü kaybetmek kişisel
yaralanmalara neden olabilir.
• Kesim aletinin gizli kablolara ya da kendi
kablosuna temas edebileceği bir iş
yaparken, elektrikli aleti izoleli kavrama
yüzeylerinden tutun. “Elektrik yüklü” kabloyla
temas etmek, aletin açık metal parçalarına
“elektrik yükleyerek” kullanıcıya elektrik
çarpmasına neden olur.
• İş parçasını sabit bir düzleme bağlamak
ve desteklemek için mengene veya başka
bir pratik yol kullanın. İşi elinizle veya
vücudunuza karşı tutmak dengeyi bozar ve
kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
• Koruyucu gözlük veya başka bir göz
koruması kullanın. Vurma ve delme
işlemleri küçük parçaların sıçramasına
neden olur. Sıçrayan parçacıklar gözlerde
kalıcı hasar bırakabilir.
• Parçalar, yuvalar ve aletler çalışırken ısınır.
Wear gloves when touching them.
• Do not operate this tool for long periods of
time. Bunlara dokunurken eldiven takın.
Diğer riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık riski.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet üzerindeki İşaretler
Alet üzerinde aşağıdaki resimler gösterilir:
Kullanmadan önce talimat kılavuzunu
okuyun.
IPM
Darbe sayısı/dakika
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2009 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Pil Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz,
DE9130/DE9135 pil şarj cihazları için önemli
güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce, pil takımını
kullanırken şarj cihazı, pil takımı ve ürün
üzerindeki tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas
etmeyin. Elektrik şoku veya elektrik
sebebiyle ölüm ortaya çıkabilir.
UYARI: Şok tehlikesi. Herhangi bir
sıvının şarj cihazının içine girmesine
izin vermeyin. Elektrik şokuna yol
açabilir.
DIKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece yeniden
şarj edilebilen DEWALT pillerini şarj
edin. Diğer pil türleri, kişisel yaralanma
veya hasara yol açacak şekilde infilak
edebilir.
DIKKAT: Belirli şartlar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken, şarj
cihazının içinde bulunan açıktaki şarj
temas noktaları, yabancı maddelerle
kısa devre yapabilir. Çelik yünü,
alüminyum folyo veya metalik
parçacıklardan oluşan herhangi bir
takviye gibi iletken niteliği olan yabancı
maddeler, şarj etme yuvalarından uzak
153
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
154
tutulmalıdır. Yuva içinde pil takımı
olmadığında, daima şarj cihazının
güç kaynağı bağlantısını kesin.
Temizlemeye kalkışmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin.
Pil takımını, bu kılavuzda belirtilenlerin
haricinde herhangi başka şarj cihazlarıyla
şarj etmeye KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı ve
pil takımı, özel olarak birlikte çalışmak üzere
tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazlarının, yeniden şarj
edilebilen DEWALT pillerini şarj etme
dışında herhangi bir şekilde kullanılması
amaçlanmaz. Herhangi başka kullanım,
yangın, elektrik şoku veya elektrikle ölüm
riskine yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazının bağlantısını sökerken
kabloyu değil fişi çekin. Bu, elektrik prizi ve
kablonun hasar görmesi riskini azaltacaktır.
Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilime maruz
kalabilirsiniz.
Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma
kablosunun kullanılması, yangına, elektrik
şokuna veya elektrikle ölüme yol açabilir.
Güvenlik için uzatma kablosu yeterli kablo
boyutunda (AWG veya Amerikan Kablo
Ölçüsü) olmalıdır. Kablonun ölçü numarası
küçüldükçe, kablo kapasitesi artar: 16 ölçünün
kapasitesi 18 ölçüden daha fazladır. Toplam
uzunluğu oluşturmak için birden çok uzatma
kullanırken, her bir uzatmanın en azından
minimum kablo boyutunda olduğundan emin
olun.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya şarj cihazını,
havalandırma yuvalarını kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını
tüm ısı kaynaklarının uzağına konumlandırın.
Şarj cihazı, kasanın üstündeki ve altındaki
yuvalarla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı bir kabloyla veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse şarj
•
•
•
•
cihazını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir servis
merkezine götürün.
Şarj cihazını demonte etmeyin; servis
veya onarım gerekirse yetkili bir servis
merkezine götürün. Hatalı olarak yeniden
kurulması, elektrik şoku, elektrikle ölüm veya
yangın gibi risklere yol açabilir.
Herhangi bir temizlikten önce şarj cihazının
fişini prizden çekin. Bu, elektrik şoku riskini
azaltacaktır. Pil takımını çıkarmak riski
azaltmaz.
HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte
bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı, standart 230V ev elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltajla kullanmayı
denemeyin. Bu, araç şarj cihazı için geçerli
değildir.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DE9130 şarj cihazı 7,2–18 V NiCd ve NiMH pillere
uygundur.
DE9135 şarj cihazı 7,2–18 V NiCd, NiMH veya
Li-İyon pillere uygundur.
Bu şarj cihazlarına ayarlama yapmanız gerekmez
ve bunlar mümkün olduğunca kolay çalıştırılacak
şekilde tasarlanmıştır.
Şarj Prosedürü
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas
etmeyin. Elektrik şoku veya elektrikle
ölüm tehlikesi.
1. Pil takımını takmadan önce, şarj cihazının (j)
fişini uygun prize takın.
2. Pil takımını (h) şarj cihazına takın. Kırmızı
(şarj oluyor) ışığın sürekli yanıp sönmeye
başlaması, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlanması, kırmızı ışığın sürekli
olarak AÇIK kalmasıyla belirtilecektir. Takım,
tamamen şarj olunca hemen kullanılabilir veya
şarj cihazında bırakılabilir.
NOT: NiCd, NiMH ve Li-İyon pillerden maksimum
performans ve kullanım ömrü elde etmek için pili ilk
defa kullanmadan önce en az 10 saat şarj edin.
TÜRKÇE
Şarj işlemi
TÜM TALIMATLARI OKUYUN
Pil takımının şarj durumu için aşağıdaki tabloya
bakın.
Şarj durumu
şarj oluyor
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk pil gecikmesi
pil takımını değiştirin
sorun
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Otomatik yenileme
Otomatik yenileme modu, pil takımındaki ayrı
hücrelerin en yüksek kapasitede eşitlenmesini
veya dengelenmesini sağlayacaktır. Pil takımları
haftada bir ya da pil takımı artık aynı miktarda iş
çıkarmadığı zaman yenilenmelidir.
Pil takımınızı yenilemek için her zaman olduğu gibi
pili şarj cihazınıza yerleştirin. Pil takımını en az
10 saat şarj cihazında bırakın.
Sıcak/Soğuk Pil Gecikmesi
Şarj cihazı bir pil takımının çok sıcak veya çok
soğuk olduğunu tespit ederse, otomatik olarak
Sıcak/Soğuk Pil Gecikmesini başlatır ve pil takımı
uygun sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini
durdurur. Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak
şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum pil ömrü
sağlamaktadır.
SADECE Lİ-İYON PİLLER
Li-İyon piller, pili aşırı yük, aşırı ısınma veya derin
deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma Sistemli
olarak tasarlanmışlardır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu
durumla karşılaşırsanız Li-İyon pili şarj cihazına
yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Tüm Pil Takımları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek pil takımları sipariş ederken, katalog
numarasını ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Şarj cihazları ile pillerin uyumluluğuna ilişkin olarak
son kısımda verilen tabloya bakın.
Pil takımı, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz.
Pil takımını ve şarj cihazını kullanmadan önce,
aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.
Daha sonra belirtilen şarj prosedürlerini uygulayın.
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Pili şarj
cihazına takar veya çıkarırken toz veya
dumanlar tutuşabilir.
• Pil takımlarını yalnızca DEWALT şarj
cihazlarında şarj edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve pil takımını, sıcaklığın 40 °C'ye
veya üzerine ulaşabileceği yerlerde
(yaz aylarında dışarıdaki sundurmalar
veya metal binalar gibi) saklamayın ve
kullanmayın.
TEHLİKE: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle aküyü açmaya çalışmayın.
Gövdesi çatlamış veya hasarlı
aküyü şarj cihazına takmayın. Aküyü
ezmeyin, düşürmeyin ve hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, ezilmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (çiviyle
delinmiş, çekiç darbesi almış,
üzerine basılmış) aküyü veya şarj
cihazını kullanmayın. Elektrik şokuna
veya elektrik sebebiyle ölüme
neden olabilir. Hasarlı aküler, geri
dönüştürülmek üzere yetkili servise
götürülmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
NIKEL KADMIYUM (NiCd) VEYA NIKEL
METAL HIDRIT (NiMH) İÇIN ÖZEL GÜVENLIK
TALIMATLARI
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile pil takımını ateşe atmayın.
Pil takımı ateşe atılırsa patlayabilir.
• Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında,
pil takımı hücrelerinden az miktarda sıvı
sızabilir. Bu, hasar olduğunu göstermez.
Ancak dış mühür bozulursa:
a. ve pil sıvısı cildinize bulaşırsa, derhal
cildinizi su ve sabunla birkaç dakika
boyunca yıkayın.
155
TÜRKÇE
b. ve pil sıvısı gözlerinize bulaşırsa, en az
10 dakika boyunca gözlerinizi temiz suyla
yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın. (Tıbbi
not: Sıvı, %25-35 oranında potasyum
hidroksit solüsyonudur.)
LITYUM İYON İÇIN ÖZEL GÜVENLIK
TALIMATLARI (LI-İYON)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile pil takımını ateşe atmayın.
Pil takımı ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon pil takımları yanınca toksik buharlar ve
materyaller açığa çıkar.
• Pil içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen
alanı derhal yumuşak bir sabun ve suyla
yıkayın. Pil sıvısı gözlerinize bulaşırsa,
gözünüzü açık tutarak 15 dakika boyunca
veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, pil elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan pil hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Pil sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Pil Başlığı (şekil [fig.] 3)
Bağlantısız bir pil takımının ilgili parçalarını örtmek
üzere bir koruyucu pil başlığı temin edilmiştir.
Koruyucu başlığın yerinde olmaması halinde,
gevşek metal nesneler bu parçalara kısa devre
yaparak, yangın tehlikesine yol açabilir ve pil
takımına zarar verebilir.
1. Pil takımını şarj cihazına veya alete
yerleştirmeden önce koruyucu pil başlığını
veya aleti çıkarın (şekil 3A).
2. Pil takımını şarj cihazı veya aletten çıkardıktan
hemen sonra koruyucu başlığı bağlantılı
parçaların üzerine yerleştirin (şekil 3B).
UYARI: Bağlantısız bir pil takımını
taşımadan veya saklamadan önce
koruyucu pil başlığının yerinde
olduğundan emin olun.
Pil takımı (şekil 1)
PIL TIPI
DC820, DC822, DC825 ve DC827, 18 voltluk pil
takımlarıyla çalışır.
156
DC830, DC832, DC835 ve DC837, 14,4 voltluk pil
takımlarıyla çalışır.
DC840 ve DC845, 12 voltluk pil takımlarıyla çalışır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum pil performansı
ve ömrü için kullanımda değilken pilleri oda
sıcaklığında saklayın.
NOT: Li-İyon piller saklanırken tam şarjlı
olmalıdır.
2. Uzun süreli saklama, pil ya da şarj cihazına
zarar vermez. Uygun şartlar altında piller, 5
yıla kadar saklanabilirler.
Şarj cihazı ve pil takımı
üzerindeki etiketler
Bu kılavuzda kullanılan piktograflara ilave olarak,
şarj cihazı ve pil takımı üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki piktografları göstermektedir:
Kullanmadan önce talimat kılavuzunu
okuyun.
Pil şarj oluyor.
Pil şarj oldu.
Pil arızalı.
Sıcak/soğuk pil gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı pil takımlarını şarj etmeyin.
Sadece DEWALT pil takımları ile
kullanın, diğerleri patlayabilir ve kişisel
yaralanma ve hasara yol açabilir.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
TÜRKÇE
Sadece 4 °C ve 40 °C arasında şarj
edin.
Pil takımını çevreye gerekli özeni
göstererek imha edin.
Nemli koşullarda ve yanıcı sıvıların veya gazların
bulunduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu darbeli somun anahtarları/sürücüler profesyonel
elektrikli aletlerdir.Çocukların aletle temas etmesine
IZIN VERMEYIN. Bu aletin deneyimsiz kullanıcılar
tarafından kullanıldığı durumlarda gözetim
gereklidir.
NiMH, NiCd+ ve Li-İyon pil takımını
ateşe atmayın.
a. Tetik anahtarı
Şarj cihazı, NiMH ve NiCd pil
takımlarını şarj eder.
d. 1/4" altıgen hızlı çıkarma tertibatı
b. İleri/geri düğmesi
c. Manşon
Şarj cihazı, Li-İyon pil takımlarını
şarj eder.
e. Tutma pimi
f. Örs
g. Çalışma ışığı
h. Pil takımı
Şarj süresi için teknik veriler bölümüne
bakın.
Paket içerikleri
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Kablosuz Darbeli Sürücü/Somun Anahtarı
2 Pil takımı
1 Şarj cihazı
1 Talimat kılavuzu
1 Teknik çizim
NOT: Pil takımları ve şarj cihazları N-modelleri ile
birlikte verilmemektedir.
• Nakliye sırasında alet, parçalar veya
aksesuarlarda ortaya çıkabilecek hasar olup
olmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyarak
anlamak için gerekli zamanı ayırın.
Açıklama (şekil 1–5)
UYARI: Elektrikli aleti veya herhangi bir
parçasını hiçbir zaman değiştirmeyin.
Hasara veya kişisel yaralanmaya
sebep olabilir.
KULLANIM ALANI
Bu ağır hizmete uygun darbeli somun anahtarları/
sürücüler, profesyonel darbeli vidalama
uygulamaları için tasarlanmıştır.
Darbe fonksiyonu bu aleti özellikle ahşap, metal
ve betona bağlantı halkası takılması için uygun
kılmaktadır.
i. Pil çıkarma düğmeleri
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının şebeke
voltajı ile aynı olmasına dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Mutlaka gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun bir onaylı uzatma kablosu kullanın (teknik
verilere bakınız). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m'dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAR
UYARI: Montaj ve ayarlama
işleminden önce, her zaman pil
takımını çıkarın. Pil takımını takmadan
veya çıkarmadan önce her zaman aleti
kapatın.
157
TÜRKÇE
UYARI: Sadece DEWALT pil takımları
ve şarj aletleri kullanın.
Pil takımının alete takılması ve
çıkarılması (şekil 2)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan veya ek parça ve
aksesuarları çıkarmadan/takmadan
önce aleti kapatın ve pil takımını
çıkarın. Aletin yanlışlıkla çalışması
yaralanmaya sebep olabilir.
NOT: Pilin tam şarjı olduğundan emin olun.
PIL TAKIMINI ALET TUTAMACINA TAKMA
1. Aletin tabanını, alet tutamacının içindeki dişle
hizalayın (şekil 2).
2. Yerine oturduğunu gösteren kilitlenme sesini
duyana kadar, pil takımını tutamacın içine
doğru kaydırın.
PIL TAKIMINI ALET TUTAMACINDAN ÇIKARMA
1. Pil çıkarma düğmelerine (i) basın ve pil
takımını alet tutamacından çekip çıkarın.
2. Pil takımını, bu kılavuzun şarj cihazı
bölümünde açıklanan şekilde şarj cihazına
takın.
Kemer Kancası
(Opsiyonel Aksesuar) (şekil 1)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için aleti baş üstü
ASMAYIN veya kemer kancasına eşya
ASMAYIN. Aletin kemer kancasını
SADECE çalışma kemerine asın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için kemer kancasını tutan
vidanın (l) sağlam olduğunu kontrol
edin.
Aletiniz bir kemer kancası (k) ile donatılmış
olabilir Kemer kancası aleti alet kemerine asarak
ellerinizin serbest kalmasını sağlar.
Kemer kancası sağ veya sol elle çalışan
kullanıcıların kullanabilmeleri için aletin iki tarafına
da takılabilir. Kanca hiç kullanılmayacaksa aletten
çıkarılabilir.
Kemer kancasını çıkarmak için kemer kancasını
tutan vidayı (l) sökün ve ardından diğer tarafa
yeniden takın. Kemer kancasını makineye monte
ederken bağlantı vidasını daima 0,6 - 0,8 Nm tork
ile sıkın.
158
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
Uygun El Pozisyonu (şek. 6)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline
karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu şekilde gösterildiği gibi bir elin
ana tutamakta (m) olmasını gerektirir.
Değişken Hız Tetik Anahtarı
(şekil 1)
Aleti açmak için tetik anahtarını (a) sıkıştırın.
Aleti kapatmak için tetik anahtarını serbest bırakın.
Aletinizde bir durdurma sistemi vardır. Tetik
anahtarı tamamen serbest bırakılınca örs hemen
duracaktır.
Merkez zımbası bulunmayan delikleri, metallerdeki
veya plastiklerdeki delikleri veya sürücü vidalarını
başlatmak için düşük hızlar kullanın. Aletin ömrünü
uzatmak için sadece delikleri veya destekleri
başlatırken değişken hız kullanın.
NOT: Sürekli olarak değişken hızda kullanılması
tavsiye edilmez. Bu durum anahtara zarar verebilir
ve yapılmamalıdır.
İleri/Geri Kontrol Düğmesi
(şekil 1)
İleri/geri kontrol düğmesi (b) aletin yönünü saptar
ve kilitleme düğmesi olarak da çalışır.
İleri dönüşü seçmek için tetik anahtarını serbest
bırakın ve aletin sağ tarafındaki ileri/geri kontrol
düğmesine basın.
Geri çalıştırmayı seçmek için aletin sol tarafındaki
ileri/geri kontrol düğmesine basın.
TÜRKÇE
Kontrol düğmesi orta konuma getirilince
alet KAPALI konuma kilitlenecektir. Kontrol
düğmesinin konumunu değiştirirken tetiğin serbest
bırakıldığından emin olun.
Kullanımı
İn.-Lbs
Nm
NOT: Dönme yönünü değiştirdikten sonra aleti ilk
çalıştırınca bir tık sesi duyabilirsiniz. Bu normal bir
durumdur ve sorun olduğu anlamına gelmez.
DC820
145
1740
195
DC822
145
1740
195
DC825
111
1330
150
Çalışma Işığı (şekil 1)
DC827
111
1330
150
Tetik anahtarının (a) hemen üzerinde bir çalışma
ışığı (g) vardır. Tetik anahtarını sıkıştırdığınızda
çalışma ışığı etkinleşir.
DC830
135
1620
180
DC832
135
1620
180
DC835
103
1240
140
DC837
103
1240
140
DC840
120
1440
160
DC845
96
1150
130
NOT: Çalışma ışığı, geçerli çalışma yüzeyini
aydınlatmak içindir ve elektrik feneri olarak
kullanılması amaçlanmamaktadır.
Hızlı Çıkarma Tertibatı (şekil 4)
DC825, DC827, DC835, DC837, DC845
NOT: Tertibat yalnızca 1/4" altıgen aksesuarlara
uygundur.
Aksesuarları değiştirmeden önce, anahtarı kilitli
(orta) konuma getirin veya pil takımını çıkarın.
Aksesuar takmak için tertibat halkasını (c) aletin ön
kısmından dışarı doğru çekin, aksesuarı takın ve
halkayı serbest bırakın. Aksesuar yerine kilitlenir.
Aksesuarı çıkarmak için tertibat halkasını aletin ön
kısmından dışarı doğru çekin. Aksesuarı çıkarın ve
halkayı serbest bırakın.
Tutma Pimli Örs (şekil 5)
DC820, DC822, DC830, DC832, DC840
Aksesuarları değiştirmeden önce, anahtarı kilitli
(orta) konuma getirin veya pil takımını çıkarın.
Örse yuva takmak için yuvanın yan tarafındaki
deliği örs (f) üzerindeki tutma pimiyle (e) hizalayın.
Tutma pimi delikten geçene kadar yuvaya bastırın.
Yuvanın takılmasına yardımcı olması için tutma
pimini bastırmanız gerekebilir.
DİKKAT: Yalnızca darbeli yuvalar
kullanın. Darbeli olmayan yuvalar
kırılarak tehlikeli bir duruma yol açabilir.
Kullanmadan önce yuvayı inceleyerek
üzerinde çatlak bulunmadığından emin
olun.
Yuvayı çıkarmak için tutma pimini deliğe bastırın ve
yuvayı çekip çıkarın.
Darbeli aletiniz aşağıdaki çıkış torkunu üretir:
Kat. No. Ft.-Lbs.
DİKKAT: Desteğin ve/veya sistemin
alet tarafından üretilen tork düzeyine
dayanacağından emin olun. Aşırı tork,
desteğin kırılmasına ve yaralanmaya
neden olabilir.
1. Yuvayı destek kafasının üzerine yerleştirin.
Aleti dümdüz desteğe bakacak şekilde tutun.
2. Anahtarı bastırıp işlemi başlatın. Tutturma
torku aşağıdakiler dahil olmak üzere pek
çok faktörden etkilendiği için her zaman tork
anahtarıyla torku kontrol edin:
• Voltaj: Şarjı neredeyse tükenmiş olan
pilden kaynaklanan düşük voltaj, tutturma
torkunu azaltır.
• Yuva boyutu: Doğru yuva boyutu
kullanılmazsa, tutturma torku azalır.
• Cıvata Boyutu: Büyük cıvata çapları için
genellikle yüksek tutturma torku gerekir.
Tutturma torku uzunluğa, dereceye ve tork
katsayısına göre de değişir.
• Cıvata: Doğru tutturma torkunu sağlamak
için vidaların hiçbirinde toz ve herhangi bir
kalıntı olmadığından emin olun.
• Materyal: Materyal türü ve materyalin
yüzey cilası, tutturma torkunu etkiler.
• Tutturma Süresi: Tutturma süresi uzadıkça
tutturma torku artar. Önerilenden daha uzun
bir tutturma süresi kullanılırsa, destekler
aşırı baskıya maruz kalabilir, çıkabilir veya
zarar görebilir.
159
TÜRKÇE
BAKIM
Opsiyonel aksesuarlar
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan veya ek parça ve
aksesuarları çıkarmadan/takmadan
önce aleti kapatın ve pil takımını
çıkarın. Aletin yanlışlıkla çalışması
yaralanmaya sebep olabilir.
UYARI: DEWALT tarafından
verilenlerin dışındaki aksesuarlar bu
ürün üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Yağlama
Bu elektrikli aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CIHAZI TEMIZLEME TALIMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
160
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
TÜRKÇE
Şarj Edilebilir Pil Takımı
Bu uzun ömürlü pil takımı, daha önce kolayca
yapılan işlerde yeterince güç üretemeyecek
duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Pil takımının
teknik ömrünün tamamlanmasından sonra, çevre
unsuruna dikkat ederek imha işlemi yapın:
• Pil takımını tam olarak aşağıya doğru çekin ve
aletten çıkarın.
• Li-Ion, NiCd ve NiMH piller geri
dönüşümlüdür. Bunları satıcınıza veya bir
yerel geri dönüşüm istasyonuna götürün.
Toplanan pil takımları uygun biçimde yeniden
değerlendirilecek veya imha edilecektir.
161
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
162
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın
alma tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832,
DC835, DC837, DC840, DC845
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Η πολύχρονη εμπειρία, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και
η καινοτομία, έκαναν τη DEWALT έναν από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
DC820
18
VDC
Τύπος
DC822
18
DC825
18
DC827
18
DC830
14,4
10
10
10
10
10
mm
kg
NiCd/NiMH
0-2400
2700
195
1/2"
Τετράγ.
M16
0,98
Li-Ion
0-2400
2700
195
1/2"
Τετράγ.
M16
0,96
VDC
DC835
14,4
DC837
14,4
DC840
12
DC845
12
10
10
10
Τύπος μπαταριών
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Κρούση
Μέγ. ροπή
Στέλεχος εργαλείου
λεπτά-1
λεπτά-1
Nm
mm
Μέγ. μέγεθος μπουλονιού
Βάρος (χωρίς μπαταρίες)
Τάση
Τύπος
10
Τύπος μπαταριών
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Κρούση
Μέγ. ροπή
Στέλεχος εργαλείου
λεπτά-1
λεπτά-1
Nm
Μέγ. μέγεθος μπουλονιού
Βάρος (χωρίς μπαταρίες)
mm
kg
NiCd/NiMH
0-2400
2700
140
1/4"
Εξαγων.
M12
0,96
DC832
14,4
10
NiCd/NiMH Li-Ion NiCd/NiMH
0-2400
0-2400
0-2400
2700
2700
2700
150
150
180
1/4"
1/4"
1/2"
Εξαγων. Εξαγων.
Τετράγ.
M12
M12
M16
0,98
0,96
0,96
Li-Ion
0-2400
2700
180
1/2"
Τετράγ.
M16
0,96
Li-Ion NiCd/NiMH NiCd/NiMH
0-2400
0-2400
0-2400
2700
2700
2700
140
160
130
1/4"
1/2"
1/4"
Εξαγων.
Τετράγ.
Εξαγων.
M12
M16
M12
0,96
0,96
0,96
DC820 DC822 DC825 DC827 DC830 DC832 DC835 DC837 DC840 DC845
LPA (ηχητική πίεση)
KPA (αβεβαιότητα
dB(A)
91
91
90
90
91
91
90
90
91
90
ηχητικής πίεσης) dB(A)
LWA (ηχητική ισχύς)
KWA (αβεβαιότητα
dB(A)
3
102
3
102
3
101
3
101
3
102
3
102
3
101
3
101
3
102
3
101
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ηχητικής ισχύος) dB(A)
Συνολικές τιμές κραδασμών (τριαξονικό διανυσματικό άθροισμα) καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745:
Τιμή εκπομπής
κραδασμών
m/s²
9,7
9,7
13,7 13,7
9,7
9,7
13,7
13,7
9,7
13,7
Αβεβαιότητα K
m/s²
2,3
2,3
5,3
5,3
2,3
2,3
5,3
5,3
2,3
5,3
163
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
ΕΝ 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση
έκθεσης.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές
του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιείται σε διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή δεν έχει συντηρηθεί
κατάλληλα, η εκπομπή κραδασμών
μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Μπαταρίες
Τύπος μπαταριών
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
VDC
Ah
kg
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Χρόνος φόρτισης
κατά προσέγγιση
Βάρος
Ασφάλειες:
Ευρώπη
DE9180
Li-Ion
18
2.0
0.68
VAC
min
kg
DE9181
Li-Ion
18
1.1
0.45
για εργαλεία 230 V
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια
επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
DE9503
NiMH
18
2.6
1.0
DE9140
Li-Ion
14.4
2.0
0.58
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(μπαταρίες 2,0 Ah)
0,52
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
164
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των προτύπων
εργασίας.
DE9502
NiMH
14.4
2.6
0.86
DE9501
NiMH
12
2.6
0.69
DE9141
Li-Ion
14.4
1.1
0.40
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(μπαταρίες 2,0 Ah)
0,52
ένταση 10 Ampere
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει
τραυματισμό μικρής ή μέτριας
σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια
πρακτική που δεν έχει σχέση
με προσωπικό τραυματισμό και
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει υλική
ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832,
DC835, DC837, DC840, DC845
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες: 98/37/ΕΚ (έως τις 28 Δεκ.
2009), 2006/42/ΕΚ (από τις 29 Δεκ. 2009),
EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
01.10.2009
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες Η μη τήρηση
των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
165
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
166
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
α) Επαναφορτίστε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για
ένα τύπο πακέτου μπαταριών, μπορεί
να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς όταν
χρησιμοποιείται με μη συμβατό πακέτο
μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με ειδικά καθορισμένα πακέτα
μπαταριών. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων
πακέτων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο τραυματισμού ή και φωτιάς.
γ) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πακέτο
μπαταριών, διατηρείτε το μακριά από
άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες χαρτιού, νομίσματα,
κλειδιά, καρφιά, βίδες, ή άλλα μικρά
δ)
μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί να
προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ
των δύο ακροδεκτών του πακέτου
μπαταριών. Η βραχυκύκλωση των
ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να
προκαλέσει εγκαύματα ή και φωτιά.
Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σ’ επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Επιπλέον αυτού, σε περίπτωση που το
υγρό έλθει σ’ επαφή με τα μάτια σας,
αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οδηγίες ασφαλείας για όλα τα
Κρουστικά Δράπανα
• Να φοράτε προστατευτικά αυτιών, όταν
χρησιμοποιείτε κρουστικά δράπανα. Η
έκθεση στο θόρυβο ενδέχεται να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
• Να χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές
χειρολαβές που παρέχονται με το εργαλείο.
Η απώλεια ελέγχου ενδέχεται να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
• Κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από
τις μονωμένες επιφάνειες λαβής, όταν
πραγματοποιείτε μια εργασία κατά την
οποία το εργαλείο κοπής ενδέχεται να
έρθει σε επαφή με μη εμφανή καλωδίωση ή
με το ίδιο το καλώδιο ηλεκτροδότησης του.
Η επαφή με ενεργό («ζωντανό») καλώδιο θα
φορτίσει με ηλεκτρικό ρεύμα και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά τμήματα του εργαλείου και θα
προκαλέσει ηλεκτροπληξία στο χρήστη.
• Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή κάποιο
άλλο πρακτικό τρόπο, για να ασφαλίσετε
και υποστηρίξετε το τεμάχιο εργασίας σε
167
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
σταθερή πλατφόρμα. Η σταθεροποίηση του
τεμαχίου εργασίας μόνο με το χέρι σας ή με
το σώμα σας δημιουργεί αστάθεια και πιθανή
απώλεια ελέγχου.
• Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή άλλο
είδος προστασίας για τα μάτια. Οι εργασίες
σφυρηλάτησης και διάτρησης προκαλούν
αιωρούμενα σωματίδια. Τα αιωρούμενα
σωματίδια ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμες
βλάβες στα μάτια.
• Οι μύτες, οι πρίζες και τα εργαλεία
θερμαίνονται κατά τη χρήση. Όταν τα
αγγίζετε, να φοράτε γάντια.
• Μη χειρίζεστε αυτό το εργαλείο για
εκτεταμένες χρονικές περιόδους. Οι
κραδασμοί που προκαλούνται κατά τη
λειτουργία του εργαλείου ενδέχεται να
προκαλέσουν βλάβες στα χέρια και τους
ώμους σας. Να χρησιμοποιείτε γάντια
για επιπλέον προστασία και περιορίζετε
τις περιόδους εργασίας κάνοντας συχνά
διαλείμματα.
Λοιποί κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή των συσκευών
ασφαλείας, ορισμένοι κίνδυνοι δεν μπορούν ν'
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβες στην ακοή
– Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αιωρούμενων
σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω παρελκομένων,
τα οποία θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της
χρήσης.
– Κίνδυνος τραυματισμού λόγω παρατεταμένης
χρήσης.
Σημάνσεις στο εργαλείο
Πάνω στο εργαλείο βρίσκονται οι παρακάτω
εικόνες:
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από
τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά ακουστικά.
Να φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
IPM
168
Κρούσεις ανά λεπτό.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2009 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για όλους τους φορτιστές
μπαταριών
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
και λειτουργίας για τους φορτιστές της μπαταρίας
DE9130/DE9135.
• Πριν από τη χρήση του φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις
προειδοποιήσεων στο φορτιστή, τις μπαταρίες
και το προϊόν που χρησιμοποιεί τις μπαταρίες.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Οι ακροδέκτες φόρτισης έχουν τάση
230 volt. Μην αγγίζετε με αντικείμενα
που είναι αγωγοί ηλεκτρισμού. Μπορεί
να υποστείτε ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε την
εισροή οποιουδήποτε υγρού εντός
του φορτιστή. Ενδέχεται να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για
τη μείωση του κινδύνου τραυματισμών,
φορτίζετε μόνο τις επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες της DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών ενδέχεται να εκραγούν
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό συγκεκριμένες
συνθήκες, με το φορτιστή συνδεμένο
στην παροχή ηλεκτροδότησης,
οι εκτεθειμένες επαφές φόρτισης
εντός του φορτιστή ενδέχεται να
βραχυκυκλώσουν από την ύπαρξη
ξένου υλικού. Τα ξένα υλικά που
αποτελούν αγωγούς ηλεκτρικού
ρεύματος, συμπεριλαμβανομένων
μεταξύ άλλων άχυρου σιδήρου,
αλουμινόχαρτου ή οποιασδήποτε
συσσώρευσης μεταλλικών σωματιδίων,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
θα πρέπει να διατηρούνται μακριά από
τις υποδοχές φόρτισης. Αποσυνδέετε
πάντα το φορτιστή από την παροχή
ηλεκτροδότησης, όταν δεν υπάρχει
μπαταρία στην υποδοχή φόρτισης.
Αποσυνδέετε το φορτιστή, προτού
επιχειρήσετε τον καθαρισμό του.
ΜΗΝ επιχειρείτε τη φόρτιση της μπαταρίας
με οποιουσδήποτε άλλους φορτιστές
εκτός απ' αυτούς που αναφέρονται στο
εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία είναι
ειδικά σχεδιασμένα έτσι, ώστε να λειτουργούν
μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για
καμία άλλη χρήση πέρα από τη φόρτιση
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών της
DEWALT. Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις
ενέχουν τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το καλώδιο από το φις και όχι από
το ίδιο το καλώδιο, όταν αποσυνδέετε το
φορτιστή. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο τυχόν
ζημιάς στο βύσμα και το καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται σε
θέση όπου δεν μπορείτε να το πατήσετε,
να σκοντάψετε σε αυτό ή να υποστεί
οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά.
Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης,
εκτός κι αν είναι απολύτως αναγκαίο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης
ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης,
αυτό πρέπει να έχει το κατάλληλο μέγεθος
(AWG ή American Wire Gauge) για λόγους
ασφαλείας. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός
gauge του καλωδίου, τόσο μεγαλύτερη
η χωρητικότητα του, για παράδειγμα,
ένα καλώδιο 16 gauge έχει μεγαλύτερη
χωρητικότητα από ένα καλώδιο 18 gauge.
Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα
καλώδια επέκτασης για το συνολικό μήκος
που θέλετε, βεβαιωθείτε ότι κάθε ανεξάρτητη
επέκταση διαθέτει τουλάχιστον το ελάχιστο
μέγεθος καλωδίου που απαιτείται.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
στο επάνω μέρος του φορτιστή και μην
τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να καλύψει
τις γρίλιες εξαερισμού και να προκαλέσει
εσωτερική υπερθέρμανση. Τοποθετείτε το
•
•
•
•
•
•
φορτιστή σε θέση μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής εξαερίζεται
μέσω εγκοπών στο επάνω και κάτω τμήμα του
περιβλήματος.
Μην λειτουργείτε το φορτιστή με καλώδιο
ή φις ηλεκτροδότησης που έχει υποστεί
ζημιά —αλλά αντικαταστήστε τα αμέσως.
Μην λειτουργείτε το φορτιστή, εάν έχει
υποστεί απότομο χτύπημα, έχει πέσει κάτω
ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά.
Προσκομίστε τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
συντήρησης.
Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή.
Προσκομίστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο συντήρησης, όταν απαιτείται
συντήρηση ή επισκευή του. Τυχόν
λανθασμένη συναρμολόγηση ενδέχεται να
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα,
προτού επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό του. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της μπαταρίας
δεν θα μειώσει αυτό τον κίνδυνο.
Μην επιχειρείτε ΠΟΤΕ να συνδέσετε μεταξύ
τους 2 φορτιστές.
Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος για
να λειτουργεί με τυπική ηλεκτρική ισχύ
παρεχόμενη από οικιακό ρεύμα 230 V. Μην
επιχειρήσετε να τον χρησιμοποιήσετε με
οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει για
τον φορτιστή οχημάτων.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DE9130 δέχεται μπαταρίες NiCd και
NiMH 7,2–18 V.
Ο φορτιστής DE9135 δέχεται μπαταρίες NiCd,
NiMH ή Li-Ion 7,2–18 V.
Οι φορτιστές αυτοί δεν απαιτούν προσαρμογή και
είναι σχεδιασμένοι για εύκολη λειτουργία.
Διαδικασία φόρτισης
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Οι ακροδέκτες φόρτισης έχουν τάση
230 volt. Μην αγγίζετε με αντικείμενα
που είναι αγωγοί ηλεκτρισμού.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
1. Συνδέστε τον φορτιστή (j) σε μία κατάλληλη
έξοδο πριν εισάγετε το τις μπαταρίες.
169
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. Εισάγετε το τις μπαταρίες (h) στο φορτιστή.
Θα αναβοσβήνει συνεχώς η κόκκινη λυχνία
(φόρτισης), καθορίζοντας ότι έχει αρχίσει ο
κύκλος φόρτισης.
3. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι
η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί, όταν παραμένει
συνεχώς αναμμένη. Το πακέτο έχει φορτιστεί
πλήρως και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως
ή να παραμείνει μέσα στον φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλιστεί η μέγιστη
απόδοση και διάρκεια ζωής των μπαταριών
NiCd, NiMH και Li-Ion, φορτίστε την μπαταρία επί
τουλάχιστον 10 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
Διαδικασία φόρτισης
Αναφερθείτε στον παρακάτω πίνακα για την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
φορτίζει
πλήρης φόρτιση
καθυστέρηση θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
αντικατάσταση της
μπαταρίας
πρόβλημα
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Αυτόματη ανανέωση
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης θα
εξισορροπήσει ή θα αντισταθμίσει τις ανεξάρτητες
κυψέλες της μπαταρίας στη μέγιστη χωρητικότητά
τους. Οι μπαταρίες πρέπει να ανανεώνονται
εβδομαδιαίως ή κάθε φορά που η μπαταρία δεν
έχει πια την ίδια απόδοση.
Για να ανανεώσετε τη μπαταρία, τοποθετήστε τη
μπαταρία στο φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε τη
μπαταρία στο φορτιστή για τουλάχιστον
10 ώρες.
Καθυστέρηση θερμής/ψυχρής
μπαταρίας
Εάν ο φορτιστής εντοπίσει μια μπαταρία που είναι
πολύ θερμή ή ψυχρή, θα ενεργοποιήσει αυτόματα
μια καθυστέρηση θερμής/ψυχρής μπαταρίας,
καθυστερώντας έτσι τη φόρτιση, έως ότου η
μπαταρία φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία. Ο
φορτιστής θα αλλάξει τότε αυτόματα λειτουργία, σε
λειτουργία φόρτισης. Αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει
τη μέγιστη διάρκεια ζωής για τη μπαταρία.
170
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LI-ION
Οι μπαταρίες Li-Ion διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό
σύστημα προστασίας που προστατεύει την
μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα
όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την
μπαταρία Li-Ion στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για όλες τις μπαταρίες
Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πακέτα
μπαταριών, βεβαιωθείτε να συμπεριλάβετε στην
παραγγελία σας τον αριθμό καταλόγου και την
τάση λειτουργίας. Συμβουλευτείτε το διάγραμμα
στο τέλος για τη συμβατότητα ανάμεσα στους
φορτιστές και τις μπαταρίες.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένο, όταν
το αποσυσκευάζετε. Πριν από τη χρήση του
πακέτου μπαταριών και του φορτιστή, διαβάστε
τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας. Κατόπιν,
ακολουθήστε τις περιγραφόμενες διαδικασίες
φόρτισης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη λειτουργείτε ή χρησιμοποιείτε
οποιαδήποτε μπαταρία σε χώρους με
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως παρουσία
εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή σκόνης. Η
εισαγωγή ή αφαίρεση της μπαταρίας από το
φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των ατμών.
• Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε φορτιστές
DEWALT.
• ΜΗΝ ρίχνετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και τις μπαταρίες σε μέρη όπου
η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει ή
να ξεπεράσει τους 40 °C (105 °F) (όπως
έξω από υπόστεγα ή μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην επιχειρήσετε
ποτέ να ανοίξετε την μπαταρία για
οποιονδήποτε λόγο. Εάν η θήκη
της μπαταρίας έχει σπάσει ή έχει
υποστεί ζημιά, μην την εισάγετε
στον φορτιστή. Μη συνθλίβετε, μη
ρίχνετε κάτω και μην καταστρέφετε
την μπαταρία. Μη χρησιμοποιείτε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
την μπαταρία ή τον φορτιστή εάν
υποστεί απότομο χτύπημα, πτώση
ή εάν πατηθεί από όχημα ή εάν
υποστεί άλλου είδους φθορά με
οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. διάτρηση
με καρφί, χτύπημα με σφυρί,
πάτημα). Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Οι κατεστραμμένες
μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται
στο κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία
με μπαταρίες μεγάλου μεγέθους
μπορούν να σταθούν όρθια επάνω
στην μπαταρία, αλλά ανατρέπονται
εύκολα.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ (NICD) Η
ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΥΔΡΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (NIMH)
Μην αποτεφρώνετε τη μπαταρία, έστω κι αν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί
πλήρως. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί, εάν
εκτεθεί σε φωτιά.
• Ενδέχεται να παρουσιαστεί μια μικρή
διαρροή υγρού από τους συσσωρευτές
της μπαταρίας κάτω από συνθήκες
υπερβολικής χρήσης ή θερμοκρασίας. Αυτό
δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.
Παρόλα αυτά, εάν σπάσει το εξωτερικό
προστατευτικό κάλυμμα:
α. Σε περίπτωση που το υγρό της μπαταρίας
έλθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε
αμέσως με σαπούνι και νερό για μερικά
λεπτά.
β. Σε περίπτωση που το υγρό της μπαταρίας
εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με
καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά
και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
(Ιατρική σημείωση: Το υγρό αποτελεί
διάλυμα 25-35% υδροξειδίου του καλίου.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ (LI-ION)
• Μην αποτεφρώνετε τη μπαταρία, έστω κι
αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί
πλήρως. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί, εάν
εκτεθεί σε φωτιά. Όταν οι μπαταρίες ιόντων
λιθίου καίγονται, δημιουργούνται τοξικά αέρια
και υλικά.
• Αν τα περιεχόμενα της μπαταρίας έλθουν
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
με σαπούνι και νερό. Αν το υγρό της
μπαταρίας εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετέ
τα με άφθονο νερό για 15 λεπτά, μέχρι
να υποχωρίσει ο ερεθισμός. Αν χρειάζεται
ιατρική παρακολούθηση, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μείγμα υγρών
οργανικών ανθράκων και αλάτων λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των ανοιχτών μπαταριών
ενδέχεται να προκαλέσουν αναπνευστικά
προβλήματα. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Σε
περίπτωση που τα συμπτώματα επιμείνουν,
αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να εκραγεί, αν εκτεθεί σε
φωτιά ή σπινθήρα.
Καπάκι της μπαταρίας
(εικ. [fig.] 3)
Διατίθεται προστατευτικό καπάκι μπαταρίας για την
προστασία των ακροδεκτών της μπαταρίας που
δεν χρησιμοποιείται. Εάν δεν τοποθετήσετε αυτό
το προστατευτικό καπάκι, τυχόν χαλαρά μεταλλικά
αντικείμενα θα μπορούσαν να βραχυκυκλώσουν
τις επαφές, προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς και
ζημιά στη μπαταρία.
1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι της
μπαταρίας, προτού τοποθετήσετε τη μπαταρία
στο φορτιστή ή στο εργαλείο (Εικ. 3A).
2. Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι πάνω
από τις επαφές αμέσως μετά την αφαίρεση
της μπαταρίας από το φορτιστή ή το εργαλείο
(Εικ. 3B).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε
ότι το προστατευτικό καπάκι της
μπαταρίας είναι τοποθετημένο, προτού
αποθηκεύσετε ή μεταφέρετε τη
μπαταρία που έχετε αφαιρέσει.
Μπαταρία (εικ. 1)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Τα μοντέλα DC820, DC822, DC825 και DC827
λειτουργούν με μπαταρίες 18 volt.
Τα μοντέλα DC830, DC832, DC835 και DC837
λειτουργούν με μπαταρίες 14,4 volt.
Τα DC840 και DC845 λειτουργούν με μπαταρίες 12
volt.
171
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες Li-Ion πρέπει
να είναι πλήρως φορτισμένες όταν
αποθηκεύονται.
2. Η μακροχρόνια αποθήκευση δεν θα
προξενήσει βλάβη στην μπαταρία ή το
φορτιστή. Υπό κατάλληλες συνθήκες, η
αποθήκευση μπορεί να διαρκέσει για έως
και 5 έτη.
Ετικέτες στο φορτιστή και τη
μπαταρία
Εκτός από τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται σε
αυτό το εγχειρίδιο, οι ετικέτες στο φορτιστή και η
μπαταρία έχουν τις ακόλουθες ενδείξεις:
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από
τη χρήση.
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
Καθυστέρηση θερμής/ψυχρής
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αντικείμενα που είναι
αγωγοί ηλεκτρισμού.
Μη φορτίζετε μπαταρίες που έχουν
υποστεί ζημιά.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες της
DEWALT, καθώς διαφορετικές μπαταρίες
ενδέχεται να υποστούν διαρροή
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε νερό.
Αντικαταστήστε αμέσως τυχόν
ελαττωματικά καλώδια.
172
Φορτίζετε μόνο σε περιβάλλον με
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Απορρίψτε τη μπαταρία φροντίζοντας
για την προστασία του περιβάλλοντος.
Μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες NiMH,
NiCd+ και Li-Ion.
Φορτίζει πακέτα μπαταριών NiMH και
NiCd.
Φορτίζει πακέτα μπαταριών Li-Ion.
Δείτε τα τεχνικά δεδομένα για το χρόνο
φόρτισης.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
1 ασύρματο επαναφορτιζόμενο κρουστικό
δραπανοκατσάβιδο
2 μπαταρίες
1 φορτιστή
1 εγχειρίδιο οδηγιών
1 σχεδιάγραμμα σε μεγέθυνση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες και οι φορτιστές δεν
παρέχονται με τα μοντέλα Ν.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιά σε εργαλεία,
εξαρτήματα ή παρελκόμενα, που μπορεί να
έχει συμβεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε επαρκή χρόνο, για να διαβάσετε
και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο, προτού
θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία.
Περιγραφή (εικ. 1–5)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Αυτά τα επαναφορτιζόμενα κρουστικά
δραπανοκατσάβιδα υψηλής αντοχής είναι
σχεδιασμένα για επαγγελματικές εφαρμογές
διάτρησης και βιδώματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η κρουστική λειτουργία κάνει το εργαλείο ιδιαίτερα
χρήσιμο για την εισαγωγή συνδέσμων σε ξύλο,
μέταλλο και τσιμέντο.
ΜΗ χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας ή παρουσία εύφλεκτων υγρών
ή αερίων.
Αυτά τα επαναφορτιζόμενα κρουστικά
δραπανοκατσάβιδα αποτελούν επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία. ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά
να έρθουν σ' επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται
επιτήρηση, όταν αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται
από άπειρους χρήστες.
a. Σκανδάλη
b. Πλήκτρο κίνησης προς τα εμπρός/πίσω
c. Χιτώνιο
d. Εξαγωνικός τσοκ 1/4" ταχείας απελευθέρωσης
e. Πείρος συγκράτησης
f. Αμόνι
g. Φως εργασίας
h. Θήκη μπαταρίας
i. Κουμπιά απελευθέρωσης μπαταρίας
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν
η τάση της μπαταρίας ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην πινακίδα με τα δεδομένα.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο EN
60335. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καλώδιο
επέκτασης εκτός κι αν είναι απολύτως αναγκαίο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για την ισχύ εισόδου του φορτιστή σας
(δείτε τα τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
αγωγού είναι 1 mm2. Το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη
συναρμολόγηση και τη ρύθμιση,
να αφαιρείτε πάντα τη μπαταρία.
Απενεργοποιείτε πάντα (διακόπτης
σε θέση off) το εργαλείο πριν από
την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της
μπαταρίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
μόνο μπαταρίες και φορτιστές της
DEWALT.
Τοποθέτηση και αφαίρεση της
μπαταρίας από το εργαλείο
(εικ. 2)
WARNING: Για τη μείωση κινδύνου
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιήστε το εργαλείο
και αφαιρέστε τη μπαταρία,
προτού προβείτε σε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις ή αφαιρέσετε/εγκαταστήσετε
παρελκόμενα ή αξεσουάρ. Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι
πλήρως φορτισμένη.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε τη βάση του εργαλείου με την
εγκοπή μέσα στη χειρολαβή του εργαλείου
(εικ. 2).
2. Τοποθετήστε τη μπαταρία σφιχτά μέσα στη
χειρολαβή, έως ότου ασφαλίσει παράγοντας
ένα χαρακτηριστικό ήχο.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε τα πλήκτρα απελευθέρωσης της
μπαταρίας (i) και τραβήξτε με δύναμη τη
μπαταρία μπαταριών από τη χειρολαβή του
εργαλείου
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο φορτιστή,
όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο τμήμα
αυτού του εγχειριδίου.
Κατά τη χρησιμοποίηση ενός εξελίκτρου καλωδίων,
ξετυλίξτε πάντα το καλώδιο εντελώς.
173
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Άγκιστρο ζώνης
(Προαιρετικό εξάρτημα) (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, ΜΗΝ αφήνετε το
εργαλείο να κρέμεται στον αέρα και μην
αναρτάτε αντικείμενα από το άγκιστρο
ζώνης. Να αναρτάτε το άγκιστρο ζώνης
ΜΟΝΟ από μια ζώνη εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού,
να βεβαιώνεστε ότι η βίδα (l) που
συγκρατεί το άγκιστρο ζώνης έχει
στερεωθεί με ασφάλεια.
Το εργαλείο σας ενδέχεται να είναι εξοπλισμένο με
άγκιστρο ζώνης (k). Το άγκιστρο ζώνης επιτρέπει
την ανάρτηση του εργαλείου από τη ζώνη για είναι
δυνατή η πραγματοποίηση εργασίας χωρίς να
είναι δεσμευμένα τα χέρια σας.
Το άγκιστρο ζώνης μπορεί να προσαρτηθεί σε
οποιαδήποτε από τις πλευρές του εργαλείου,
προκειμένου να εξυπηρετούνται οι αριστερόχειρες
και οι δεξιόχειρες χρήστες. Εάν το άγκιστρο δεν
θεωρηθεί απαραίτητο, μπορεί να αφαιρεθεί από το
εργαλείο.
Για να μετακινήσετε το άγκιστρο ζώνης, αφαιρέστε
τη βίδα (l) που συγκρατεί το άγκιστρο στη θέση
του και στη συνέχεια, επανασυναρμολογήστε στην
αντίθετη πλευρά. Πάντοτε συσφίγγετε τη βίδα
στερέωσης σε ροπή 0,6-0,8 Nm, όταν τοποθετείτε
το άγκιστρο ζώνης στο μηχάνημα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε
πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις
ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
174
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 6)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε
καλά το εργαλείο για να είστε
προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει ένα χέρι
στην κύρια λαβή (m), όπως φαίνεται.
Σκανδάλη μεταβολής
ταχύτητας (εικ. 1)
Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο, πιέστε τη
σκανδάλη (a).
Για να κλείσετε το εργαλείο, απελευθερώστε τη
σκανδάλη.
Το εργαλείο σας διαθέτει ένα φρένο. Το τσοκ
ακινητοποιείται, μόλις απελευθερωθεί η σκανδάλη.
Να χρησιμοποιείτε χαμηλότερες ταχύτητες για τη
διάνοιξη οπών χωρίς ζουμπά πονταρίσματος, για
τη διάτρηση μετάλλων, πλαστικών ή για το βίδωμα.
Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή ζωή του
εργαλείου σας, να χρησιμοποιείτε μεταβλητή
ταχύτητα μόνο για τη διάνοιξη οπών ή την
τοποθέτηση συνδετήρων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν συνιστάται η συχνή χρήση της
μεταβλητής ταχύτητας. Ενδέχεται να προκαλέσει
βλάβη στο διακόπτη και γι' αυτό πρέπει να
αποφεύγεται.
Πλήκτρο κίνησης προς τα
εμπρός/πίσω (εικ. 1)
Το πλήκτρο ελέγχου κίνησης προς τα εμπρός/πίσω
(b) καθορίζει την κατεύθυνση του εργαλείου και
εξυπηρετεί ως πλήκτρο ασφάλισης.
Για να επιλέξετε περιστροφή προς τα εμπρός,
απελευθερώστε τη σκανδάλη και πιέστε το
πλήκτρο ελέγχου
έμπροσθεν/όπισθεν στη δεξιά πλευρά του
εργαλείου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για να επιλέξετε περιστροφή προς τα πίσω, πιέστε
το πλήκτρο ελέγχου προς τα εμπρός/πίσω στην
αριστερή πλευρά του εργαλείου.
Η κεντρική θέση του πλήκτρου ελέγχου κλειδώνει
το εργαλείο στη θέση OFF. Όταν αλλάζετε τη θέση
του πλήκτρου ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι η σκανδάλη
έχει απελευθερωθεί.
στο αμόνι (f). Πιέστε την υποδοχή, μέχρι ο πείρος
συγκράτησης να εισχωρήσει στην οπή. Ενδέχεται
να πρέπει να ασκήσετε πίεση στον πείρο
συγκράτησης, για να τοποθετηθεί η υποδοχή με
μεγαλύτερη ευκολία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο
υποδοχές για κρουστικά εξαρτήματα.
Οι υποδοχές που δεν είναι κατάλληλες
για κρουστικά εξαρτήματα ενδέχεται
να σπάσουν και να δημιουργήσουν
επικίνδυνες συνθήκες. Να ελέγχετε
την πρίζα πριν από την εγκατάσταση,
για να βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχει
ραγίσματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που το εργαλείο
ενεργοποιείται μετά την αλλαγή της κατεύθυνσης
περιστροφής, μπορεί να ακούσετε ένα κλικ κατά
την εκκίνηση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν
αποτελεί ένδειξη προβλήματος.
Φως εργασίας (εικ. 1)
Ακριβώς πάνω από τη σκανδάλη (a) υπάρχει
ένα φως εργασίας (g). Το φως εργασίας θα
ενεργοποιηθεί, μόλις πιέσετε τη σκανδάλη.
Για να αφαιρέσετε την υποδοχή, πιέστε τον
πείρο συγκράτησης μέσα στην οπή και τραβήξτε
την υποδοχή προς τα έξω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φως εργασιας φωτίζει την
παρακείμενο επιφάνεια εργασίας και δεν
προορίζεται για χρήση ως φακός.
Χρήση
Τσοκ γρήγορης
απελευθέρωσης (εικ. 4)
DC825, DC827, DC835, DC837, DC845
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τσοκ δέχεται μόνο εξαγωνικά
ανταλλακτικά 1/4".
Τοποθετήστε το διακόπτη στη θέση κλειδώματος
(στο κέντρο) ή αφαιρέστε τη μπαταρία, προτού
αλλάξετε τα ανταλλακτικά.
Για να εγκαταστήσετε ένα ανταλλακτικό, τραβήξτε
το χιτώνιο του τσοκ (c) μακριά από το μπροστινό
μέρος του εργαλείου, τοποθετήστε το ανταλλακτικό
και απελευθερώστε το χιτώνιο. Το ανταλλακτικό
ασφαλίζει στη θέση του.
Για να αφαιρέσετε το ανταλλακτικό, τραβήξτε
το χιτώνιο του τσοκ από το μπροστινό τμήμα
του εργαλείου. Αφαιρέστε το ανταλλακτικό και
απελευθερώστε το χιτώνιο.
Αμόνι με πείρο συγκράτησης
(εικ. 5)
DC820, DC822, DC830, DC832, DC840
Τοποθετήστε το διακόπτη στη θέση κλειδώματος
(στο κέντρο) ή αφαιρέστε τη μπαταρία, προτού
αλλάξετε τα ανταλλακτικά.
Για να εγκαταστήσετε μία πρίζα στο αμόνι,
ευθυγραμμίστε την οπή στο πλαϊνό μέρος της
υποδοχής με τον πείρο συγκράτησης (e) πάνω
Το κρουστικό σας εργαλείο παράγει την παρακάτω
ροπή:
Αρ.
πόδια Ίντσες
κατ.
λίβρες
- λίβρες
Nm
DC820
145
1740
195
DC822
145
1740
195
DC825
111
1330
150
DC827
111
1330
150
DC830
135
1620
180
DC832
135
1620
180
DC835
103
1240
140
DC837
103
1240
140
DC840
120
1440
160
DC845
96
1150
130
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο
συνδετήρας ή/και το σύστημα θα
αντέξει το επίπεδο ροπής που παράγει
το εργαλείο. Η υπερβολική ροπή
ενδέχεται να προκαλέσει θραύση και
πιθανό τραυματισμό.
1. Τοποθετήστε την υποδοχή πάνω στην κεφαλή
του συνδετήρα. Κρατήστε το εργαλείο με
κατεύθυνση προς το συνδετήρα.
2. Πιέστε το διακόπτη, για να ξεκινήσει η
λειτουργία. Να ελέγχετε πάντα την ροπή με
ένα κλειδί ροπής, καθώς η ροπή στερέωσης
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως
οι ακόλουθοι:
175
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Τάση: Η χαμηλή τάση, λόγω σχεδόν άδειας
μπαταρίας θα μειώσει τη ροπή στερέωσης.
• Το μέγεθος της υποδοχής: Η αδυναμία
χρήσης του σωστού μεγέθους υποδοχής θα
προκαλέσει μείωση της ροπής στερέωσης.
• Μέγεθος μπουλονιού: Τα μπουλόνια με
μεγαλύτερες διαμέτρους απαιτούν γενικά
υψηλότερη ροπή στερέωσης. Η ροπή
στερέωσης ποικίλλει επίσης ανάλογα με το
μήκος, το βαθμό και το συντελεστή ροπής.
• Μπουλόνι: Βεβαιωθείτε ότι όλες οι άκρες
είναι απαλλαγμένες από σκουριά και άλλα
υπολείμματα, προκειμένου να είναι δυνατή
η σωστή ροπή στερέωσης.
• Υλικό: Ο τύπος του υλικού και το τελείωμα
της επιφάνειας θα επηρεάσουν τη ροπή
στερέωσης.
• Χρόνος στήριξης: Μεγαλύτερος χρόνος
στερέωσης συνεπάγεται αυξημένη ροπή
στερέωσης. Εάν ο χρόνος στερέωσης
είναι μεγαλύτερος από τον συνιστώμενο,
ενδέχεται να προκληθεί μεγαλύτερη πίεση
στα στηρίγματα ή τη φθορά.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε το
εργαλείο και αφαιρέστε τη μπαταρία,
προτού προβείτε σε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις ή αφαιρέσετε/εγκαταστήσετε
παρελκόμενα ή αξεσουάρ. Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
176
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό
αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ'
αυτά τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε
ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, όχι μεταλλική βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
διαλύματα καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ' αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ' αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ' αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DEWALT.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει
να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να
παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε
της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το
εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
• Οι κυψέλες Li-Ion, NiCd και NiMH είναι
ανακυκλώσιμες. Προσκομίστε τις στον
τοπικό σας αντιπρόσωπο ή σε τοπικό
κέντρο ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες που
έχουν συλλεχθεί θα ανακυκλωθούν ή θα
απορριφθούν με τον κατάλληλο τρόπο.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση
μετά την πώληση και πληροφορίες υπευθύνων στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
177
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Η DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην
ποιότητα των προϊόντων της και
προσφέρει μια εξαιρετική εγγύηση για τους
επαγγελματίες χρήστες του προϊόντος.
Η παρούσα δήλωση εγγύησης αποτελεί
προσθήκη και δεν βλάπτει κατά κανέναν
τρόπο τα δικαιώματα βάσει σύμβασης
που έχετε ως επαγγελματίας χρήστης ή
τα νόμιμα δικαιώματά σας ως ιδιώτης,
μη επαγγελματίας, χρήστης. Η παρούσα
εγγύηση ισχύει εντός των περιοχών
δικαιοδοσίας των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30
ΗΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ •
Εάν δεν μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι
από την απόδοση του εργαλείου DEWALT,
απλώς επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες όπως αγοράστηκε με όλα τα
τμήματα και εξαρτήματά του, στο σημείο
αγοράς, για να σας επιστραφεί το σύνολο
των χρημάτων ή για ανταλλαγή. Το προϊόν
πρέπει να φέρει εύλογη φθορά και πρέπει
να υπάρχει απόδειξη αγοράς.
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ •
Εάν χρειαστείτε συντήρηση ή επισκευή
για το εργαλείο DEWALT, σε χρονικό
διάστημα 12 μηνών από την αγορά, θα
πραγματοποιηθεί χωρίς επιβάρυνση σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις
της DEWALT. Πρέπει να προσκομιστεί
απόδειξη αγοράς. Περιλαμβάνεται το
κόστος της εργασίας. Δεν περιλαμβάνονται
παρελκόμενα και ανταλλακτικά, εκτός και
αν η βλάβη παρουσιάστηκε στο χρονικό
διάστημα της εγγύησης.
178
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν το προϊόν της DEWALT παρουσιάσει
ελάττωμα λόγω ελαττωματικών υλικών
ή κατασκευής εντός 12 μηνών από την
ημερομηνία αγοράς, η DEWALT εγγυάται
την αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών
τμημάτων χωρίς επιβάρυνση ή, κατά την
κρίση μας, τη δωρεάν αντικατάσταση της
μονάδας, με την προϋπόθεση ότι:
• Δεν έχει γίνει κακή χρήση του
προϊόντος.
• Το προϊόν φέρει εύλογη φθορά.
• Δεν έχουν γίνει προσπάθειες
επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα
άτομα.
• Προσκομίστηκε απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με
όλα τα τμήματα, όπως παραλήφθηκε.
Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση
αξίωσης, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή
εντοπίστε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις
της DEWALT από τον κατάλογο της DEWALT
ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της
DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις
της DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε,
υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
179
180
181
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N036362
11/09
Download PDF