NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUCTIONS FOR USE GB

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUCTIONS FOR USE GB
Elektrický sendvičovač • NÁVOD K OBSLUZE
Elektrický sendvičovač • NÁVOD NA OBSLUHU
10-16
Electric toaster • INSTRUCTIONS FOR USE
GB 17-23
Elektromos szendvicssütő • HASZNÁLATI UTASÍTÁS
H 24-30
Toster elektryczny • INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL 31-37
TAMPO
9/3/2015
3-9
CZ
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)
III. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
IV. POKYNY K OBSLUZE
V. ÚDRŽBA
VI. EKOLOGIE
VII. TECHNICKÁ DATA
SK
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)
III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE
IV. POKYNY NA OBSLUHU
V. ÚDRŽBA
VI. EKOLÓGIA
VII. TECHNICKÉ ÚDAJE
10
12
12
12
15
15
16
GB
I. SAFETY WARNING
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (fig. 1)
III. PREPARATION FOR USE
IV. INSTRUCTIONS FOR USE
V. MAINTENANCE
VI. ENVIRONMENT
VII. TECHNICAL DATA
17
19
19
19
22
22
22
HU
I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)
III. ELŐKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA
IV. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
V. KARBANTARTÁS
VI. KÖRNYEZETVÉDELEM
VII. MŰSZAKI ADATOK
24
26
26
26
29
29
30
PL
I. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)
III. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA IV. ZALECENIA DOT. OBSŁUGI V. KONSERWACJA
VI. EKOLOGIA
VIII. DANE TECHNICZNE
31
33
33
33
36
36
37
3
6
6
6
8
8
8
CZ
TAMPO
Elektrický sendvičovač
eta 4156
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem
obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
– Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze, prohlédněte
vyobrazení a návod si uschovejte po celou dobu života produktu. Instrukce v návodu
považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší el. zásuvce. Vidlici
napájecího přívodu je nutné připojit do správně zapojené a uzemněné zásuvky dle ČSN!
–T
ento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se
musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
– Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, před montáží
a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte
a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el.
zásuvky!
–J
estliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí
být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo
podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku
nebezpečné situace.
–V
ždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez
dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
–P
ři manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo
k poranění (např. popálení, opaření).
– Nikdy spotřebič nepoužívejte pokud má poškozený napájecí přívod
nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil
se, nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič
do odborné elektroopravny k prověření jeho bezpečnosti a správné
funkce.
– J e-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
– Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
– Spotřebič nenechávejte v provozu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu
přípravy potravin!
3 / 37
CZ
– Nepoužívejte sendvičovač k vytápění místnosti! Nepoužívejte spotřebič venku!
–V
ýrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (v obchodech,
kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích,
v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
– Sendvičovač nikdy neponořujte do vody (ani částečně)!
– Při manipulaci se spotřebičem používejte držadlo.
– Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům (např. k sušení výrobků z textilu, obuvi atd.) než
doporučuje výrobce.
– Na spotřebič neodkládejte žádné předměty.
–P
o ukončení práce a před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a odpojte od el.
sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky.
–N
ení přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí
samolepicí tapety, fólie, apod.)!
– Před přípravou odstraňte z potravin případné obaly (např. papír, PE sáček atd.).
– Sendvičovač používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí
a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy, dřevo atd.),
tepelných zdrojů (např. kamna, sporák atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy, umyvadla
atd.).
– Před výměnou příslušenství (desek) nechejte spotřebič vychladnout a vždy používejte
pouze shodný pár výměnných desek.
– Při přípravě je možné samovznícení připravovaných potravin. V případě náhlého vzplanutí
odpojte spotřebič od elektrické sítě a oheň uhaste.
– Neumisťujte spotřebič na nestabilní, křehké a hořlavé podklady (např. skleněné, papírové
plastové, dřevěné-lakované desky a různé tkaniny/ubrusy).
– Nepoužívejte spotřebič v prostředí nasyceném výbušnými nebo hořlavými parami.
– Výrobek je vybaven bezpečnostní pojistkou, která jej chrání proti přehřátí.
– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným
plamenem a nesmí se ponořit do vody.
–S
potřebič nepřenášejte v horkém stavu, při eventuálním překlopení hrozí nebezpečí úrazu
popálením.
–N
apájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj
stolu nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít
k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
–P
ravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen
a vyhovoval platným normám.
– Spotřebič je přenosný a je vybaven pohyblivým přívodem s vidlicí, jenž zabezpečuje
dvoupólové odpojení od el. sítě.
– Z hlediska požární bezpečnosti sendvičovač vyhovuje ČSN 06 1008. Ve smyslu této
normy se jedná o spotřebič, který lze provozovat na stole nebo podobném povrchu
s tím, že ve směru hlavního sálání musí být dodržena bezpečná vzdálenost od povrchu
hořlavých hmot min. 500 mm a v ostatních směrech min. 100 mm.
– Používejte pouze nepoškozené a správné prodlužovací síťové přívody.
– Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto
návodu!
– Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče (např.
znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár apod.) a není odpovědný
ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.
4 / 37
CZ
A4
A2
A1
A7
A7
A5
A6
A8
A7
A7
5 / 37
CZ
!
POZOR
Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače, dálkového
ovládání nebo jakékoli jiné součásti, která spíná spotřebič automaticky, protože existuje
nebezpečí vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn
v okamžiku uvedené spotřebiče do činnosti.
II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)
A1 – odklápěcí víko
A6 – napájecí přívod
A2 – kontrolní světla
A7 – aretace vyměnitelných desek
A3 – držadlo
A8 – spínač 0/I
A4 – uzávěr
A5 – vyměnitelné desky (sendvičovací / grilovací / vaflovací)
III. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte sendvičovač. Ze sendvičovače odstraňte
všechny případné adhézní fólie, samolepky nebo papír. Při prvním uvedení do provozu a při
otevřeném okně nechte „rozevřený“ sendvičovač v činnosti cca 10 minut, potom ho vypněte
a nechte vychladnout. Případné krátké, mírné zakouření není na závadu a důvodem
k reklamaci spotřebiče. Po vychladnutí otřete části, které přijdou do styku s potravinami
měkkým, vlhkým, čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou (viz odst. V. ÚDRŽBA). Nyní je
spotřebič připraven k použití.
Výměna desek
Stiskněte tlačítko A7 a desku A5 vyklopením odejměte (obr. 2). Výstupky na desce zasuňte
do dvou otvorů v plášti a následně přiklopením zajistěte (ozve se slyšitelné cvaknutí).
IV. POKYNY K OBSLUZE
Sendvičovač umístěte na vhodný rovný a suchý povrch (např. kuchyňský stůl), ve výšce
minimálně 85 cm, mimo dosah dětí. Pro zvolení požadovaných vyměnitelných desek
vyjměte ty, které jsou umístěny v přístroji (pokud zrovna ty nechcete použít). Vyjmete
je stlačením aretačních tlačítek A7. Následně vložte požadované vyměnitelné desky
do přístroje. Jejich správné uchycení je signalizováno slyšitelným cvaknutím. Vidlici
napájecího přívodu A6 zasuňte do el. zásuvky a zkontrolujte, zda napájecí přívod není
poškozen, neprochází pod sendvičovašem ani přes jakékoliv ostré či horké plochy. El.
zásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo možno spotřebič v případě nebezpečí snadno
odpojit od el. sítě. Spínač A8 přepněte do polohy „I“. Rozsvítí se červené kontrolní světlo
A2, které signalizuje připojení k el. síti. Desky se začnou nahřívat. Jakmile je dosaženo
pracovní teploty, rozsvítí se zelené kontrolní světlo A2. Odjistěte uzávěr A4 a odklopte víko
A1 pomocí držadla A3. Připravené potraviny položte na spodní desku A5, přiklopte víko
a zajistěte ho uzávěrem A4. Nezavírejte víko za použití nadměrné síly! Během přípravy
potravin se bude zelené kontrolní světlo rozsvěcovat a zhasínat, což je známkou toho,
že termostat udržuje správnou teplotu. Po skončení přípravy potravin přepněte spínač
A8 do polohy „0“ (zhasne červené kontrolní světlo).oklopte víko a vyjměte potraviny (za
pomoci např. dřevěné špachtle). K vyjmutí nepoužívejte ostré kovové nástroje (např.
kleště, obracečky, nůž nebo jiné ostré kovové kuchyňské náčiní), mohly by poškodit
nepřilnavou povrchovou úpravu desek).
6 / 37
CZ
Zpracované potraviny na deskách nikdy nekrájejte!
Rozevření sendvičovače
Uchopte víko A1 za držadlo A3 a odklopte ho do aretační polohy (cca 50 °), následně víko
mírným tahem nadzvedněte a odklopte tak, aby se sendvičovač rozevřel do horizontální
polohy (180 °). V tomto stavu můžete připravovat na každé samostatné grilovací desce
různé druhy potravin. Opětovné složení sendvičovače provedete pouhým přiklopení víka.
Veškeré časy přípravy pokrmů doporučované v odborné literatuře (kuchařkách)
předpokládají, že potraviny mají teplotu chladničky. Příprava zamraženého masa může
trvat podstatně déle. Následující tipy zpracování považujte za příklady a za inspiraci,
jejichž účelem není poskytnout návod, ale ukázat možnosti různého zpracování potravin.
Časy příprav (zpracování) potravin jsou pouze přibližné a pohybují se v jednotkách minut
(cca 3-5 min). Délku přípravy si můžete upravit dle Vaší chuti, čím déle bude příprava
probíhat tím bude potravina (např. sendviče, maso) vypečenější, křupavější. Častějším
obracením potraviny lépe propečete. Před grilováním zeleniny, ryb nebo libového masa,
doporučujeme potřít desky rostlinným olejem nebo postříkat speciálním sprejem proti
napékání potravin.
V případě přípravy masa s obsahem tuku či marinovaných potravin není třeba desky takto
ošetřovat. Používejte pouze čerstvé potraviny (ne mražené). Z masa odstraňte šlachy
a špek. Z ryb odstraňte kosti. Potraviny, které chcete grilovat, nakrájejte na tenké menší
plátky. Pokud budete připravovat různé druhy potravin za sebou (např. maso, ryby, ovoce),
doporučujeme mezi jednotlivými chody desky očistit od zbytků pomocí dřevěné obracečky
nebo stěrky.
– Pro získání lepší chuti a vůně potřete vnější strany sendviče (např. máslem, margarínem,
tukem).
– Lžička cukru nasypaná na vnější strany sendviče učiní sendvič křupavějším (vhodné pro
sendviče s ovocnou náplní).
– Pro měkké nebo tekuté náplně použijte středně velké plátky chleba (bílého/černého).
Při malém množství náplně použijte chléb pro přípravu toustů.
Poznámka
–P
řed vložením potravin nechte desky A5 vždy rozehřát na pracovní teplotu. Při
nahřívání desek nechte víko přiklopené. Nedotýkejte se desek, protože jsou HORKÉ!
Obzvlášť dejte pozor na to, aby se desek nedotýkaly děti a nesvéprávné osoby!
– Doporučujeme při manipulaci používat ochranné pracovní pomůcky (např. chňapky).
– Na vůně / pachy, páru a kouř, vznikající během přípravy potravin, mohou citlivě
reagovat domácí zvířata (např. exotičtí ptáci). Z tohoto důvodu doporučujeme přípravu
potravin provádět v jiné místnosti.
– Při používání sendvičovače dochází vlivem dilatace materiálů k občasnému vydání
charakteristického zvuku (praskání). Tento jev je naprosto normální a není
důvodem k reklamaci spotřebiče.
– V zajmu zachování optimálních vlastnosti nepřilnavé vrstvy, nepřipravujte potraviny
zabalené v pečicím / pergamenovém papíru nebo v alobalu.
– Před konzumací zkontrolujte dostatečné tepelné zpracování pokrmu. Pokud
připravované pokrmy nejsou dostatečně udělané v přípravě pokračujte.
–N
ikdy mezi desky a topné těleso nevkládejte alobal ani jiný materiál nebo předměty.
– Nikdy nepokládejte chladnou desku na horké topné těleso.
7 / 37
i
CZ
V. ÚDRŽBA
Před každou údržbou odpojte spotřebič od el. sítě vytažením vidlice napájecího
přívodu z el. zásuvky! Sendvičovač čistěte až po jeho vychladnutí! Čištění provádějte
pravidelně po každém použití! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např.
ostré předměty, škrabky, žíravé prostředky na čištění trub nebo jiná rozpouštědla)!
Pro snadnější čištění můžete vyjmout desky z pláště sendvičovače. Na plášť použijte
čisticí prostředky určené k použití na plastové povrchy. Čistění provádějte otíráním
měkkým vlhkým hadříkem. Před dalším použitím řádně osušte veškeré součásti a povrch
sendvičovače. Pokud se znečistí napájecí přívod, otřete jej vlhkým hadříkem. Normální
je, že v průběhu času se barva povrchů mění. Tato změna ale žádným způsobem nemění
vlastnosti povrchu a není důvodem k reklamaci spotřebiče!
Uložení
Před uložením se ujistěte, že jsou desky chladné. Spotřebič skladujte na bezpečném
a suchém místě, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
VI. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich
správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty
zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy
uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních
částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká
právo na záruční opravu!
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545
nebo na internetové adrese www.eta.cz.
VII. TECHNICKÁ DATA
Napětí (V)
Příkon (W)
Hmotnost cca (kg)
Spotřebič třídy ochrany
Rozměry cca (DxHxV) (cm)
uvedeno na typovém štítku výrobku
uveden na typovém štítku výrobku
2
I.
25 x 26 x 11
Příkon ve vypnutém stavu je 0,00 W.
Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném
znění. Výrobek splňuje požadavky níže uvedených nařízení vlády v platném znění:
8 / 37
CZ
– NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení
nízkého napětí (odpovídá Směrnici Rady č. 2006/95/ES v platném znění).
– NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici Rady č. 2004/108/ES v platném
znění).
– NV č. 481/2012 Sb., Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních (odpovídá Směrnici Evropského parlamentu
a Rady 2011/65/EU v platném znění).
Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví v platném znění. Výrobek odpovídá svými vlastnostmi požadavkům
stanoveným vyhláškou MZ č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky
určené pro styk s potravinami a pokrmy. Výrobek je v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk
s potravinami.
Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci
výrobku, si výrobce vyhrazuje.
HOT – Horké
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti.
DO NOT COVER - Nezakrývat.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných
tekutin.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR
PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo
dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.
VÝROBCE: ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4-Braník, Česká republika.
UPOZORNĚNÍ
9 / 37
SK
TAMPO
Elektrický sendvičovač
eta 4156
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto
prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu
so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným
vybavením obalu dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
—P
red prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, prezrite si
obrázky a návod si uschovajte. Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča
a odovzdajte ho akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
—S
kontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke.
Vidlicu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!
—T
ento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo boli poučené o používaní tohto spotrebiča bezpečným
spôsobom a porozumeli prípadným nebezpečenstvám. Deti
si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú
užívateľom nesmú vykonávať deti, pokud nejsou starší 8 let a pod
dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče
a jeho přívodu.
— N
ikdy spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod
alebo vidlicu, ak nepracuje správne, ak spadol na zem a poškodil
sa alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch zaneste spotrebič
do odborného servisu na preverenie jeho bezpečnosti a správnej
funkcie.
— A
k je napájací prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť
prívod nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo
podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku
nebezpečnej situácie.
— P
red výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, pred
montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič
vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho
prívodu z elektrickej zásuvky!
— Vždy
odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru
a pred montážou, demontážou alebo čistením.
— P
ri manipulácii so spotrebičom postupujte tak, aby ste sa
neporanili (napr. nepopálili alebo neoparili).
— Ak je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim zvieratám, rastlinám
a hmyzu.
10 / 37
SK
—V
ýrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch,
kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných
prostrediach, v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné
použitie!
—V
idlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju z nej
mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
— Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru a kontrolujte ho počas celej doby prípravy
pokrmu!
—N
epoužívajte spotrebič vonku! Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety.
—S
potrebič nepoužívajte na iné účely (napr. na sušenie textilu alebo obuvi), ako
uvádza výrobca.
—N
epokladajte spotrebič na nestabilné, krehké a horľavé podklady (napr. sklenené,
papierové, plastové, lakované dosky a rôzne tkaniny/obrusy).
—N
ie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch spotrebiča (napr. pomocou
samolepiacej tapety, fólie, a pod.)!
—S
endvičovač nepoužívajte na vyhrievanie miestnosti!
—P
ri manipulácii so spotrebičom používajte držadlo.
—S
endvičovač nikdy neponárajte (ani čiastočne) do vody!
—S
endvičovač používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho
prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od horľavých predmetov (napr. záclon,
závesov či dreva), tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka, variča) alebo vlhkých
povrchov (ako sú výlevky, umývadlá).
—N
epoužívajte spotrebič v prostredí nasýtenom výbušnými alebo horľavými parami.
—P
ripravované potraviny sa môžu samy vznietiť. V prípade náhleho vzplanutia pokrmu
odpojte spotrebič od elektrickej siete a oheň uhaste.
—P
red výmenou príslušenstva (platní) nechajte spotrebič vychladnúť. Vždy používajte len
zhodný pár výmenných platní.
—V
ýrobok má bezpečnostnú poistku, ktorá ho chráni pred prehriatím.
—P
o skončení práce a pred každou údržbou spotrebič vždy vypnite a odpojte od
elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky.
—N
apájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným
plameňom a nesmie byť ponáraný do vody.
—Z
abráňte tomu, aby prívodný kábel voľne visel cez hranu pracovnej dosky, kde by
naňho mohli dosiahnuť deti.
—N
apájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným
plameňom a nesmie sa ponoriť do vody.
—N
apájací prívod nikdy neklaďte na horúce plochy, ani ho nenechávajte visieť cez okraj
stola alebo pracovnej dosky. Zavadením alebo zaťahaním za prívod napr. deťmi môže
dôjsť k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!
—P
ravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča.
—V
prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený
a vyhovoval platným normám.
—S
otrebič neprenášajte v horúcom stave, pri eventuálnom preklopení hrozí
nebezpečenstvo úrazu popálením.
— Spotrebič je prenosný a má pohyblivý prívod s vidlicou, ktorá zabezpečuje dvojpólové
odpojenie od elektrickej siete.
—Z
hľadiska požiarnej bezpečnosti môže sendvičovač pracovať na stole alebo povrchoch
podobných stolu pod podmienkou, že v smere hlavného sálania tepla musí byť
dodržaná bezpečná vzdialenosť od horľavých predmetov min. 500 mm, v ostatných
smeroch min. 100 mm.
11 / 37
SK
— V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený
a vyhovoval platným normám. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na
ktorý je určený a opísaný v tomto návode!
— Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napr.
znehodnotenie potravín, poranenie, popálenie, oparenie alebo požiar) a nie
je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených
bezpečnostných upozornení.
POZOR
Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne citlivým riadiacim zariadením,
programátorom, časovačom alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič
automaticky, pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený, hrozí
nebezpečenstvo požiaru.
!
II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)
A1 — odklápacie veko
A6 — napájací prívod
A2 — kontrolné svetlá
A7 — aretácia vymeniteľných platní
A3 — držadlo
A8 — spínač 0/I
A4 — uzáver
A5 — vymeniteľné platne (sendvičovacie / grilovacie / vaflovacie)
Výmena platní
Stlačte tlačidlo A7 a platňu A5 vyklopte (obr. 2). Výstupky na platni zasuňte do dvoch
otvorov v plášti a potom priklopením zaistite (zaznie počuteľné zaklapnutie).
III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE
Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte sendvičovač. Zo spotrebiča odstráňte všetky
prípadné priľnavé fólie, nálepky alebo papier. Pri prvom uvedení do činnosti
a pri otvorenom okne nechajte „roztvorený“ sendvičovač v činnosti asi 10 minút, potom ho
vypnite a nechajte vychladnúť. Prípadné krátke, slabé zadymenie nie je na závadu
a dôvodom na reklamáciu spotrebiča. Po vychladnutí utrite všetky časti, ktoré sa dostanú
do styku s potravinami mäkkou, vlhkou, čistou handričkou alebo papierovou utierkou
(viď ods. V. ÚDRŽBA). Teraz je spotrebič pripravený na použitie.
IV. POKYNY NA OBSLUHU
Sendvičovač umiestnite na vhodný rovný a suchý povrch (napríklad kuchynský stôl),
s minimálnou výškou 85 cm, mimo dosahu detí. Pre zvolenie požadovaných vymeniteľných
platní vyberte tých, ktoré sú umiestnené v prístroji (ak zrovna tých nechcete použiť).
Vyberiete ich stlačením aretačných tlačidiel A7. Následne vložte vymeniteľné platně
do prístroja. Ich správne uchytenie je signalizované počuteľným cvaknutím. Vidlicu
napájacieho prívodu A6 zasuňte do elektrickej zásuvky a skontrolujte, či napájaci
prívod nie je poškodený, neprechádza pod sendvičovačom ani nie je vedený po
ostrých či horúcich plochách. Elektrická zásuvka musí byť prístupná, aby sa v prípade
nebezpečenstva spotrebič daľ ľahko odpojiť od elektrickej siete.
Spínač A8 prepnite do polohy „I“. Rozsvieti sa červené kontrolné svetlo A2, ktoré
signalizuje pripojenie k el. sieti. Platne sa začnú nahrievať.
12 / 37
SK
A4
A2
A1
A7
A7
A5
A6
A8
A7
A7
13 / 37
SK
Keď spotrebič dosiahne pracovnú teplotu, rozsvieti sa zelené kontrolné svetlo A2. Odistite
uzáver A4 a odklopte veko A1 pomocou držadla A3. Pripravené potraviny uložte na
dolnú platňu A5, priklopte veko a zaistite ho uzáverom A4. Veko nezatvárajte príliš
veľkým tlakom! Počas prípravy potravín sa bude zelené kontrolné svetlo rozsvieťovať
a zhasínať. Signalizuje to, že termostat udržiava správnu teplotu. Po skončení prípravy
spínač A8 prepnite do polohy „0“, odklopte veko a vyberte potraviny (napríklad drevenými
obracačkami). Pri vyberaní nepoužívajte ostré kovové nástroje (napr. kliešte, obracačky,
nôž alebo iné ostré kovové kuchynské náčinie), mohli by poškodiť nepriľnavú povrchovú
úpravu platní. Spracované potraviny nikdy nekrájajte na platniach!
Roztvorenie sendvičovača
Uchopte veko A1 za rukoväť A3 a odklopte ho do aretačnej polohy (približne 50 °),
potom veko miernym ťahom nadzdvihnite a odklopte tak, aby sa sendvičovač roztvoril
do vodorovnej polohy (180 °). V tejto polohe môžete pripravovať rôzne druhy potravín na
samostatných grilovacích platniach. Sendvičovač opäť zložíte iba priklopením veka.
Poznámka
— Pred vložením potravín nechajte platne A5 vždy rozohriať na pracovnú teplotu.
Pri nahrievaní platní nechajte veko priklopené. Nedotýkajte sa platní, sú HORÚCE!
Najmä dbajte na to, aby sa platní nedotkli deti a nesvojprávné osoby!
— Odporúčame pri manipulácii používať ochranné pracovné pomôcky (napr. chňapky).
— Na vône/pachy, paru a dym, vznikajúci počas prípravy potravín, môžu citlivo
reagovať domáce zvieratá (napr. exotické vtáky). Z tohto dôvodu odporúčame
potraviny pripravovať v inej miestnosti.
— Pri používaní sendvičovača dochádza vplyvom dilatácie materiálov k občasnému
vydaniu charakteristického zvuku (praskanie). Tento jav je úplne normálny a nie je
dôvodom na reklamáciu spotrebiča.
— Nikdy medzi dosky a výhrevné teleso nevkladajte alobal ani čokoľvek iného.
— Nikdy neklaďte chladnú dosku na horúce výhrevné teleso.
— V záujme zachovania optimálnych vlastnosti nepriľnavé vrstvy, nepripravujte
potraviny zabalené v pečenie / pergamenovom papiera alebo v alobale.
— Pred konzumáciou skontrolujte dostatočné tepelné spracovanie pokrmu. Ak
pripravované pokrmy nie sú dostatočne hotové, v príprave pokračujte.
i
Všetky časy prípravy pokrmov odporúčané v odbornej literatúre (kuchárkach)
predpokladajú, že mäso má teplotu chladničky. Príprava zmrazeného mäsa môže
trvať podstatne dlhšie. Nasledujúce príklady spracovania považujte za inšpiráciu. Čas
prípravy potravín sa pohybuje v minútach (asi 3—5 minút). Dĺžku prípravy si môžete
upraviť podľa vlastnej chuti a čím bude dlhšia, tým chrumkavejšia a upečenejšia bude
potravina. Častejším obracaním sa potraviny lepšie prepečú. Pred grilovaním zeleniny,
rýb alebo chudého mäsa odporúčame potrieť dosku rastlinným olejom alebo ho nastriekať
špeciálnym sprejom proti pripekaniu potravín. Ak pripravujete mastnejšie alebo marinované
mäso, platňu takto netreba pripravovať. Používajte iba čerstvé potraviny (nie zmrazené).
Z mäsa odstráňte šľachy a tuk. Z rýb odstráňte kosti. Potraviny, ktoré chcete grilovať,
nakrájajte na tenké menšie plátky. Pokiaľ budete pripravovať rôzne druhy potravín po sebe
(napríklad mäso, ryby, ovocie), odporúčame medzi jednotlivými chodmi dosky očistiť od
zvyškov pomocou drevenej obracačky alebo stierky.
14 / 37
SK
—A
by ste dosiahli lepšiu chuť a vôňu, potrite vonkajšie strany sendvičov napríklad
maslom, margarínom alebo tukom.
—L
yžička cukru nasypaná na vonkajšiu stranu sendviča ho spraví chrumkavým (typ
vhodný pre sendviče s ovocnou náplňou).
—N
a mäkké alebo tekuté náplne používajte stredne veľké plátky (bieleho/čierneho)
chleba. Pri malom množstve náplne použite toastový chlieb.
V. ÚDRŽBA
Pred každou údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete vytiahnutím vidlice
napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky! Sendvičovač čistite až po jeho
vychladnutí! Čistite ho po každom použití! Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace
prostriedky (napr. ostré predmety, škrabky, žieraviny určené na čistenie rúr alebo
iné rozpúšťadlá)! Platne sa budú jednoduchšie čistiť, keď ich vyberiete z plášťa
sendvičovača. Na plášť sendvičovača používajte čistiace prostriedky určené na údržbu
plastov. Spotrebič čistite mäkkou vlhkou handričkou. Pred ďalším použitím riadne osušte
všetky súčasti a povrch sendvičovača. Ak sa znečistí napájací prívod, utrite ho vlhkou
handričkou. Normálne je, že počas prevádzky sa mení farba povrchu. Toto je však
bezvýznamné, z funkčného a hygienického hľadiska, nie je to ani dôvod na reklamáciu
spotrebiča!
Uloženie
Pred uložením sa uistite, že platne su chladné. Spotrebič skladujte riadne očistený na
suchom, bezprašnom mieste mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb.
VI. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú
použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie.
Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym
odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ich odovzdajte na k tomu určených
zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu
pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky
nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo
najbližšieho zberného miesta (viď www.envidom.sk).
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi
udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho
odpojení od elektrickej siete odrezať napájací prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do
vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis!
Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke
+420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
15 / 37
SK
VII. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie (V)
Príkon (W
Hmotnosť (kg) asi
Spotrebič ochrannej triedy
Rozmery (DxHxV), (cm) uvedené na typovom štítku
uvedený na typovom štítku
2
I.
25 x 26 x 11
Príkon vo vypnutom stave je 0,00 W.
Na výrobok bolo vydané ES vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. v platnom
znení. Výrobok spĺňa požiadavky nižšie uvedených nariadení vlády v platnom znení:
— NV č. 308/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom
rozsahu napätia (zodpovedá Smernici Rady č. 2006/95/ES v platnom znení).
— NV č. 194/2005 Z.z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky
z hľadiska elektromagnetickej kompatibility (zodpovedá Smernici Rady č. 2004/108/ES
v platnom znení).
Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane
zdravia ľudí v platnom znení. Výrobok je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady č. 1935/2004/ES o materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami.
Výrobca si vyhradzuje nepodstatné zmeny štandardného vyhotovenia, ktoré nemajú vplyv
na funkciu výrobku.
HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT COVER —
Nezakrývať. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody
alebo iných tekutín. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS,
CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch
alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na
hranie.
VÝROBCA: ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4-Braník, Česká republika.
VÝHRADNÝ DOVOZCA PRE SR: ETA — Slovakia, spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 831
04 Bratislava 3.
UPOZORNENIE
16 / 37
GB
TAMPO
Electric toaster
eta 4156
INSTRUCTIONS FOR USE
Dear customer, thank you for buying our product. Before putting the appliance into
operation, read carefully these instructions for use and store this manual properly together
with the certificate of warranty, a cash voucher and possibly with the package and the
internal contents of the package.
I. SAFETY WARNING
– Carefully read these instructions for use before putting the appliance into operation, see
the illustrations and save the instructions for future reference. Consider these instructions
to be a part of the appliance and provide them to other users of the appliance.
– Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket. The
power cord plug has to be connected to the properly connected and grounded socket.
–T
his product can be used by children at the age of 8 years and
older and people with reduced physical or mental abilities or lack
of experience and knowledge if they are supervised or if they
were instructed regarding use of the appliance in a safe way and
if they understand possible risks. Children must not play with the
appliance. User cleaning and maintenance must not be performed
by children if they are younger than 8 year and unsupervised.
Children younger than 8 years must be kept out of reach of the
appliance and its power cord.
–N
ever use the appliance if the power cord or power plug are
damaged, if it is not functioning correctly or if it has fallen on the floor
and been damaged or if it has fallen into water. In such cases take
the appliance to a professional service centre to verify its safety and
correct function.
–P
ay careful attention when handling the appliance to avoid injury,
(e.g. burns, scalding).
– I f the power cord of this appliance is damaged, the cord must be
replaced by the manufacturer, their service technician or by
a similarly qualified person, this will prevent the creation of
a dangerous situation.
– B
efore replacing accessories or accessible parts, before assembly
and disassembly, before cleaning or maintenance, turn off the
appliance and disconnect it from the mains by pulling the power
cord from the power socket!
– A
lways unplug the appliance from power supply if you leave it
unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
–W
hen the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects to get in contact with it.
17 / 37
GB
–D
o not insert or take out the plug to or from a socket with wet hands and do not pull
the power cord!
– The product is intended for home use and similar (in shops, offices and similar
workplaces, in hotels, motels and other residential environments, in facilities
providing accommodation with breakfast). It is not intended for commercial use!
–N
ever use the toaster outdoors!
– Do not put any objects on the toaster.
– Do not use the toaster for other purposes (e.g. for drying textile products, footwear,
etc.) than those recommended by the producer.
– Before preparation, remove possible packages from food (e.g. paper, a PE bag, etc.).
– While preparation there is a risk of self-ignition of the prepared food. In the case of sudden
ignition, disconnect the appliance from power supply and extinguish the fire.
– Do not place the toaster on unstable, fragile and flammable surfaces (e.g. paper, glass,
paper and plastic, varnished wooden plates and various fabrics/cloths).
–N
ever leave the appliance unsupervised and check it during the whole time of
preparing meals! When handling the appliance, use the handle.
–D
o not use the appliance for heating a room! It is not intended for outdoors use.
–N
ever immerse the appliance into water (even its parts)!
– After finishing work and before cleaning, always switch off the appliance and disconnect it
from power supply by taking the power cord connector out of the electric socket.
– Use the appliance in the working position at places with no risk of turning over and in
sufficient distance from flammable objects (e.g. curtains, drapes, wood, etc.), heat
sources (e. g. heater, stove, etc.) and wet surfaces (e.g. sinks, wash-basins, etc.).
–D
o not use the appliance in an environment saturated with explosive or flammable steams.
– It is not allowed to modify the surface of the appliance in any way (e.g. using
a selfadhesive wallpaper, foils, etc.)!
– Spontaneous ignition of prepared food may occur during grilling. Unplug the appliance
from the mains and put out the fire in case of sudden ignition.
– The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire and it must not
be sunk into water.Never put the power cord on hot surfaces or do not let it hang over the
edge of a table or a work top. Plugging or pulling the power cord e.g. by children can result
in tilting over or drawing the appliance down and serious injury!
– To avoid injury (burning), do not move the appliance when it is hot!
– Check the condition of the power cord of the appliance regularly.
– If you need to use an extension cord, it has to be uncorrupted and it has to comply with the
valid standards.
– The product is equipped with a safety fuse which protects it against overheating.
– The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire and it must not
be sunk into water.Make sure that the power cord does not hang over the edge of the
working table where children could reach it.
– The appliance is portable and it is equipped with a movable connector with a plug which
ensures double-pole disconnection from power supply.
– With regards to fire safety, the appliance complies with EN 60 335-2-6. Within the intention
of the standard, this appliance can be operated on a table or on a similar surface while
safe distance must be maintained from flammable materials of at least
500 mm in the direction of the main heat radiation and 100 mm in the other directions.
–U
se only uncorrupted and proper extension power cords.
– Never use the appliance for any other purpose than for that described in these instructions
for use!
18 / 37
GB
– The producer does not undertake any responsibility for damage caused by improper use of
the appliance (e.g. deterioration of food, injury, burning, scalding, fire, etc.) and its guarantee
does not cover the appliance in the case of failure to comply with the safety warning above
Caution
Do not use the appliance with a program, time switch or any other part that turns the
appliance on automatically as there is a risk of fire if the appliance is not covered or
placed properly.
!
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1)
A1 – hinged lid
A2 – signaling lights
A3 – handle
A4 – lock
A5 – replaceable plates (sandwich / grill / waffle)
A6 – power cord
A7 – replaceable plates
A8 – 0/I switch
III. PREPARATION FOR USE
Remove all the packing material and take out the toaster. Remove all possible adhesion
foils, stick-on labels or paper from the toaster. After the first putting into operation and let
an „open“ toaster in operation with a window open for about 10 minutes, then turn it off and
let it cool down. Possible short-time mild smoke is not a defect and the appliance is not
subject to a complaint for this reason. After the appliance cools down, swipe the parts that
come in contact with food with a soft, wet and clean cloth or a paper towel (see par.
V. MAINTENANCE). Now the appliance is ready for use.
Changing the boards
Press button A7 and remove board A5 by tilting (Picture 2). Insert the protrusions on the
board to the two openings in the coating and secure by tilting (you will hear a click sound)
IV. INSTRUCTIONS FOR USE
Place the toaster on flat and dry surface (e. g. kitchen table) at least 85 cm high, out of
reach of children. To choose the desired replaceable plates take out those which are
placed in the appliance (unless you want to use those). Take them out by pressing the
arrest buttons A7. Then insert the desired replaceable plates into the appliance. Their
proper attachment is signalled by an audible click. Plug the power cord connector A6 to an
electric socket and make sure the power cord is not damaged, it goes under the toaster or
through any sharp or hot surfaces. The electric socket must be easily accessible so that
a toaster can be easily disconnected from power supply if danger appears. Move switch
A1 into position “I”. A red signaling light A2 will come on, signaling connection to electric
power supply. The plates will start to heat. When the operating temperature is reached,
the green signaling light A2 will come ON. When the appliance is used for the first time,
short and slight smoke may occur which does not mean any defect. Open the lock A4 and
lift off the lid A1 using the handle A3. Put the prepared food on the bottom plate A5, close
the lid and secure it with the lock A4. Do not close the lid by excessive force! During
preparation of food, the green signaling light will come on and off which means that the
thermostat keeps the proper temperature.
19 / 37
GB
A4
A2
A1
A7
A7
A5
A6
A8
A7
A7
20 / 37
GB
When the process is complete, move switch A1 into position “0”, open the lid and remove
the food (using e.g. a wooden spatula). Do not use sharp metal tools to take the food
out (e.g. pliers, turners, a knife or other sharp metal kitchenware), it could damage the
non-stick surface finish of the grilling plates.
Never cut the prepared food on the plates!
All times for food preparation recommended by professional literature (cookbooks)
presume that food has the refrigerator temperature. The preparation of frozen meet may
take substantially longer.
The following tips for processing are examples and for your inspiration. The time of
preparing food is in minutes (about 3 – 5 minutes). You can adjust the preparation time to
your taste; the longer the preparation takes, the crispier the food will be.
The food will be better made if you turn it over frequently. Before grilling vegetables, fish
or any meat, we recommend spreading a bit of vegetable oil on the boards or spraying
the boards with a special spray for roasting. You do not need to treat the boards in the
aforementioned way if you are preparing fatty meat or marinated food. Use only fresh food
(not frozen). Remove any tendons and fat from the meat. Remove bones from the fish. Cut
the food you want to grill into thin smaller slices. If you are going to prepare different types
of food consecutively (e.g. meat, fish, fruit), we recommend cleaning the boards between
individual food from any residues by a wooden spoon or spatula.
– For better taste and smell, spread the outer sides of the sandwich (e.g. with butter,
margarine, fat).
– A teaspoon of sugar sprinkled on the outer side of a sandwich will make the sandwich
crispier (suitable for sandwiches with fruit filling).
– For soft or liquid fillings, use medium-size bread slices (white/dark). When there is not
much filling, use the toast bread.
i
Note
–A
lways let the plates A5 heat up to the operating temperature before putting food in.
When heating the plates, keep the lid closed. Do not touch the plates as they are HOT!
Be specially careful and prevent children and incapable persons from touching the
plates!
– We recommend using personal protective aids (e.g. kitchen glove) when handling.
– Pets (e.g. exotic birds) can be sensitive to smells/odours produced during
preparation of food. For this reason we recommend preparation of food in another
room.
– When using the toaster, occasional characteristic sound (cracking) may be heard due
to dilatation of materials. This is absolutely normal and the appliance is not subject
to a complaint for this reason.
– In order to maintain optimal properties of the non-stick layer, do not use the appliance
to prepare food wrapped in baking/parchment paper or aluminium foil.
– Check whether the food has been sufficiently heat processed before consumption.
If the food is undercooked, continue cooking.
– Never place a tinfoil or any other material or objects between the boards and the
heating body.
– Never place a cool board on the hot heating body.
21 / 37
GB
V. MAINTENANCE
Unplug the appliance from power supply by taking the plug of the power cord out
of the socket! Clean the toaster only when it has cooled down! You can take out the
boards from the appliance for easier cleaning. Clean the appliance regularly after each
use. Do not use rough and aggressive detergents (e.g. sharp objects, peelers, caustic
agents for cleaning ovens, or other solvents). For cleaning the cover, use detergents
for cleaning plastic surfaces. Clean the surface by wiping it with a soft and wet cloth.
Before every other use, dry all parts and surface of the toaster thoroughly.
If the power cord is soiled, wipe it with a wet cloth. It is normal that the surface colour
changes over the time. But the change does not alter the surface properties in any way
and the appliance is not subject to a complaint for this reason!
Storage
Make sure that the plates are cool before storage. Store the toaster at a safe and dry
place, out of reach of children and incapacitated people.
VI. ENVIRONMENT
If the dimensions allow, there are marks of materials used for production of packing,
components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified
on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or
electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper
disposal, hand them over at the special collection places where they will be accepted free
of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources
and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which
could be the possible consequences of improper waste disposal. Ask for more details at
the local authority or at a collection site.
Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the
national regulations. If the appliance is to be put out of operation, after disconnecting it
from power supply we recommend its cutoff and in this way it will not be possible to use the
appliance again.
More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts
of the appliance must be carried out by professional service! Failure to comply with
the instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right to guarantee
repair!
VII. TECHNICAL DATA
Voltage (V)
Input (W)
Weight about (kg)
Protection class of the appliance
Size of the product (cm)
specified on the type label
specified on the type label
2.8
I.
25 x 26 x 11
Input in off mode is 0.00 W.
22 / 37
GB
The product has received ES declaration of conformity according to Act as amended.
The product matches the requirements of the below statutory order as amended.
– Committee Regulation No. 2006/95/ES as amended, setting the technical requirements
of the electrical appliance as low.
– Committee Regulation No. 2004/108/ES as amended, setting the technical requirements
of products in terms of their electromagnetic compatibility.
The product is in conformity with the European Parliament and European Committee
Regulation No. 1935/2004/ES re. Materials and objects designed for contact with food.
The manufacturer reserves the right for any insignificant deviations from the standard
finished product which do not have any effect on the functioning of the product.
HOT. DO NOT COVER. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR
PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
NOTICE
23 / 37
HU
TAMPO
Elektromos szendvicssütő
eta 4156
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Tisztelt Vevőnk! Köszönjük, hogy termékünket megvásárolta. Ezen készülék
üzembehelyezése előtt kérjük, olvassa el nagyon figyelmesen annak használati utasítását
és ezt az útmutatót a garanciajeggyel, a pénztári bizonylattal és lehetőség szerint
a csomagoló anyagokkal és azok tartalmával együtt gondosan őrizze meg.
I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
– A készülék első üzembehelyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást,
tanulmányozza át az ábrákat, majd az útmutatót gondosan őrizze meg.
– Ellenőrizze, hogy a típuscímkén feltüntetett adatok megfelelnek-e a hálózati
feszültségnek.
– Ezt a terméket 8 éves korú és idősebb gyemekek, továbbá
csökkent fi zikai és mentális képességű vagy nem elegendő
tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek is
használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy
a készülék biztonságos használatára vonatkozóan megfelelő
módon kioktatták őket és megértik az esetleges veszélyhelyzetek
értelmezését. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A felhasználó által történő tisztítást és karbantartást gyermekek
nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8 évesek és csak
felügyelet mellett. 8 évnél fi atalabb gyermekek csak a készülék és
csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.
–H
a a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó
cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel
rendelkező más személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel
veszélyes helyzet kialakulását.
– Soha ne használja a készüléket, ha sérült a tápkábel vagy
a csatlakozó, ha nem működik megfelelően, vagy ha a földre esett
és megsérült. Ilyen esetben vigye a készüléket szakszervizbe és
ellenőriztesse, biztonságos-e.
–A
tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, amelyek
működés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt,
tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja ki és
húzza ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
–M
indig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha
a készülék felügyelet nélkül marad, továbbá annak beszerelése,
leszerelése vagy tisztítása előtt.
– A készülék használatakor úgy járjon el, hogy ne történjen sérülés
(pl. égési sebek, leforrázás).
– A csatlakozókábel villásdugóját nedves kézzel ne helyezze a dugaszoló aljzatba vagy ne
húzza ki a dugaszoló aljzatból! A villásdugót ne a csatlakozókábel segítségével húzza ki!
24 / 37
HU
– Grillezés előtt távolítsa el az élelmiszerekről azok esetleges csomagolását (pl. papírt,
PE-zacskókat stb.).
–A
készülék működése közben kerülje a készülék és az otthoni állatok, virágok, vagy
rovarok közötti kontaktust!
– A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken,
szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, „bed and breakfast“ típusú
szállodákban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!
– Ne használja a szendvicssütő külsőtérben!
– Ne helyezzen a szendvicssütő semilyen tárgyat sem.
– Ne helyezze a készüléket nem stabil, törékeny és éghető felületekre (pl. üveg-,
papír-,műanyag-, fából készült-lakkozott lapokra és különböző szőttes anyagokra/
abroszokra).
– Grillezéskor az elkészítendő ételek öngyulladása is megtörténhet. Hirtelen fellobbanás
esetén kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról és oltsa el a tüzet.
–E
z nem célja a kültéri használatra.
– A szendvicssütőt ne használja helyiségek fűtésére!
– A készüléket soha se merítse vízbe (részlegesen sem)!
– A készüléket csak munkahelyzetben és olyan helyen használja, ahol nem áll fenn
a felborulásának a veszélye és megfelelő távolságban éghető anyagoktól (pl.
függönyöktől, fatárgyaktól stb.), továbbá hőforrásoktól (pl. kályhától, elektromos
vagy gáztűzhelytől stb.), valamint nedves felületektől (mosogatótól, mosdótól stb.).
– Ne használja a készüléket robbanás- vagy tűzveszélyes gőzökkel telt helyiségben.
– Nem megengedett a készülék felületét bármilyen módon megváltoztatni (pl. öntapadó
tapétával, fóliával stb.)!
– Ügyeljen arra, nehogy a csatlakozókábel éles vagy forró tárgyak, nyílt láng által
megsérüljön. A csatlakozókábelt vízbe meríteni tilos.
– Ha a készülék forró ne cipelje azt, mert ha véletlen felborul, megégetheti magàt!
– A csatlakozó vezetéket nem szabad éles vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal megrongálni
és nem szabad azt vízbe meríteni.
– Soha ne helyezze a vezetéket forró felületre, ne hagyja az asztal vagy a munkalap
szélén át lelógni. A csatlakozóvezetékbe történő beakadáskor vagy a csatlakozó vezeték
pl. gyermekek által történő meghúzásakor a készülék felborulhat vagy leeshet és azt
követően komoly sérülés történhet!
– Ellenőrizze rendszeresen a készülék csatlakozóvezetéke sértetlen állapotát.
– A készülék hőbiztosítékkal van ellátva, mely védi a túlhevülés ellen.
– A működésben levő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül és ellenőrizze azt az
ételkészítés teljes ideje alatt.
– Amikor a készülék kezelése, használja a fogantyút.
– A munka befejezése után és karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az
el.hálózatról a csatlakozó vezeték villásdugója el.dugaszolóaljzatból történő kihúzásával.
– A csatlakozókábelt ne tekerje a készülék köré, így a kábel élettartama meghosszabbodik.
– Ügyeljen arra, nehogy a csatlakozókábel éles vagy forró tárgyak, nyílt láng által
megsérüljön. A csatlakozókábelt vízbe meríteni tilos.
– A készülék hordozható és villás csatlakozókábellel van felszerelve, mely biztosítja
a kétpólusos áramtalanítást.
– Tűzvédelmi szempontból a szendvicssütő a EN 60 335-2-6 sz. szabványnak felel meg.
E szabvány értelmében olyan készülékről van szó, amely asztalon vagy hasonló felületen
működtethető úgy, hogy a hőkisugárzás fő irányában be kell tartani az éghető anyagok
felületétől az 500 mm-es és a többi irányban a 100 mm-es biztonsági távolságot.
– Csak sértetlen és szabályos hosszabbító kábelt használjon.
25 / 37
HU
– A készüléket sohase használja semmilyen más célra, mint amilyen a rendeltetésének
megfelel, és amely jelen használati utasításban fel van tüntetve!
– A gyártó nem felel a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért (pl.
élelmiszer tönkretétele, sérülések, égési sebek, leforrázás, tűz stb.) és nem felelős
a készülék jótállásáért a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartása esetén.
Figyelem
Ne használja a készüléket olyan programmal, időkapcsolóval vagy bármely olyan
alkatrésszel összekapcsoltan, amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják,
mivel a készülék letakart, vagy helytelen elhelyezésekor tűzveszély keletkezhet.
!
II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)
A1 – felhajtható fedél
A6 – csatlakozókábel
A2 – ellenőrző lámpa
A7 – cserélhető lapok zárolása
A3 – fogantyú
A8 – kapcsoló 0/I
A4 – biztonsági zár
A5 – cserélhető lapok (szendvicskészítéshez / grillezésre / goffri készítésére)
III. ELŐKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA
Távolítsa el a csomagolóanyagot és vegye ki a szendvicssütőt. Első üzembehelyezéskor
állítsa be a és nyitott ablak mellett hagyja a „szétnyitott“ szendvicssütő kb.10 percig
bekapcsolt állapotban, majd kapcsolja azt ki és hagyja kihűlni. A rövid ideig tartó, gyenge
füstképződés nem jelent meghibásodást és nem ok reklamációra.
Kihűlés után törölje meg azokat a részeket, amelyek az élelmiszerekkel érintkezésbe
kerülnek puha, nedves, tiszta ruhadarabbal vagy papírszalvétával (lásd az V.
KARBANTARTÁS elnevezésű bekezdést). Ezzel a készülék használatra kész állapotba
kerül.
A betétek cseréje
Nyomja meg az A7 nyomógombot és a A5 jelű betétlapot annak felnyitásával vegye le
(2. ábra.). A betétlapon levő kiemelkedéseket illessze be a palást két lyukába, majd azt
behajtással biztosítsa (kattanás hallatszik).
IV. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Helyezze a szendvicssütőt egyenes és száraz felületre. Az A6 csatlakozókábel villásdugóját
helyezze a fali dugaszoló aljzatba. Ha nem szeretné a készülékben bent lévő cserélhető
lapokat használni, akkor vegye ki azokat a zároló gombok A7 megnyomásával, majd
válasszon ki új lapokat. Ezután tegye be ezeket az újonnan választott lapokat a készülékbe.
Megfelelő elhelyezés esetén kattanást fog hallani. A csatlakozó vezeték jelű villásdugóját
helyezze be az el.dugaszolóaljzatba és ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezeték nem sérült-e,
nem került-e a szendvicssütő alá és éles vagy forró felületre. Az el. dugaszolóaljzat
jól hozzáférhető legyen, hogy veszély esetén a grillt könnyen le lehessen kapcsolni
az el.hálózatról. Az A8-es kapcsolót kapcsolja „I“ pozícióba. A piros ellenőrző lámpa
jelzi a sütőlapok fűtését. A zöld ellenőrző lámpa akkor világít, ha a készülék elérte
a munkahőmérsékletet. Oldja ki a A4 biztonsági zárat és hajtsa fel a szendvicssütő A8
fedelét.
26 / 37
HU
A4
A2
A1
A7
A7
A5
A6
A8
A7
A7
27 / 37
HU
Az előkészített élelmiszert helyezze az alsó A5 sütőlapra, ezután zárja vissza a készülék
fedelét a zár segítségével. A fedél lezárását ne végezze túl nagy erővel! Ételkészítés
közben a zöld ellenőrző lámpa egy idő után kialszik, majd ismét világít, ami azt jelenti, hogy
a termosztát megfelelő hőfokon tartja a készüléket.
Az étel elkészítése után kapcsolja az A1-es kapcsolót „0“ pozícióba, után nyissa ki
a készülék fedelét és vegye ki az ételt (pl. fa spatula segítségével). Ne használjon fémből
készült fogót, fordítólapátot, kést vagy más éles, fémből készült konyhai segédeszközöket,
megkárosíthatják a lapok tapadásmentes felületi bevonatát.
A feldolgozandó élelmiszereket soha ne szeletelje a lapokon!
A szendvicssütő kinyitása
A A10 állványt billentse ki rögzített helyzetbe. Az A1 fedelet fogja meg a A3 fogantyú
segítségével és nyissa fel a rögzítési helyzetbe (cca 50°), ezután a fedelet enyhén
húzva emelje meg és nyissa ki úgy, hogy a szendvicssütő horizontális helyzetbe nyíljon
szét (180°). Ebben a helyzetben mindegyik önálló sütőlapon különböző fajta ételeket
készíthetünk el. A szendvicssütő ismételt összezárása a fedél egyszerű visszahajtásával
végezhető el.
Az ételek elkészítésére a szakirodalomban (szakácskönyvekben) közölt valamennyi
időadat abból indul ki, hogy az alapanyagok a hűtőszekrény hőmérsékletén vannak.
A fagyasztott hús előkészítése ezért jelentősen hosszabb ideig tart.
Az ételkészítés (feldolgozás) ideje csak hozzávetőleges és nagyságrendileg percekig tart.
Az elkészítés idejét saját ízlése szerint módosíthatja, minél tovább tart az elkészítés, annál
jobban átsül és ropogósabb lesz az étel (pl. a szendvics, gofri vagy a hús).
A jobb íz és illat elérése érdekében a szendvicsek külső oldalát kenje be (pl. vajjal,
margarinnal vagy zsiradékkal). A szendvicsek külső oldalára szórt kávéskanálnyi cukor
a szendvicseket ropogósabbá teszi (javasoljuk főleg gyümölccsel töltött szendvicsek
esetében). Lágy vagy folyékony töltethez használjon közepes nagyságú szeleteket fehér
vagy barna kenyérből. Kisebb mennyiségű töltet esetében használjon szendvicskenyeret.
Gyakrabban történő átfordítással az élelmiszer jobban átsül. Zöldségfélék, halak vagy
sovány hús esetén javasoljuk a lapokat növényolajjal kenni vagy speciális, az élelmiszerek
rásülését megakadályozó speciális kenőanyaggal kezelni. A zsíros húsok előkészítésnél
vagy marinírozott élelmiszereknél nem kell a lapokat ilyen módon kenni. Csak friss
élelmiszereket használjon (ne fagyasztottakat). A húsból távolítsa el az inakat és
a szalonnát. A halakból vegye ki a csontokat. A grillezésre készített darabokat vágja
kisebb, vékonyabb szeletekre. Ha különböző fajta ételeket kíván egymás után készíteni
(pl. húst, halat, gyümölcsöt) javasoljuk, hogy az egyes fogások között a betétlapokat fa
forgató lapát vagy kenőlap segítségével tisztítsa meg a rátapadt maradékoktól.
• A jobb íz és illat elérése érdekében a szendvicsek külső oldalát kenje be (pl. vajjal,
margarinnal vagy zsiradékkal).
• A szendvicsek külső oldalára szórt kávéskanálnyi cukor a szendvicseket ropogósabbá
teszi (javasoljuk főleg gyümölccsel töltött szendvicsek esetében).
• Lágy vagy folyékony töltethez használjon közepes nagyságú szeleteket fehér vagy barna
kenyérből. Kisebb mennyiségű töltet esetében használjon szendvicskenyeret.
28 / 37
HU
i
Megjegyzés
–T
anácsosnak tartjuk a kezelés során megfelelő munkavédelmi eszközöket (pl. hő ellen
védő kesztyűt) alkalmazni.
–A
z étel behelyezése előtt várja meg, amíg a sütőlapok elérik a munkahőfokot.
– Az étel elkészítése során annak illatára/kipárolgásaira, gőzeire és füstjére érzékenyen
reagálhatnak egyes háziállataink (pl. exotikus madarak). Emiatt az ételkészítést egy
külön helyiségben javasoljuk végezni.
– A szendvicssütő használatakor hőtágulások következtében időnként jellegzetes
(pattogó) hang hallatszik. Ez normális jelenség, és nem ok a készülék reklamációjára.
–N
e használjon sütő papírt, vagy alumínium fóliát, ellenkező esetben a tapadásmentes
felület károsodását okozhatja.
–F
ogyasztás előtt ellenőrizze az élelmiszer feldolgozását. Ha az étel nem készült el,
folytassa a főzést.
– A lapok és a fűtőtest közé soha ne helyezzen alufóliát vagy más anyagot ill. tárgyat sem.
– Ne helyezzen a forró fűtőtestre hideg betétet.
V. KARBANTARTÁS
Karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket a csatlakozókábel villásdugójának
a kihúzásával a dugaszoló aljzatból! A szendvicssütő tisztítását csak kihűlt
készüléken végezze! A tisztítást végezze rendszeresen minden haszánlat után!
Ne használjon durva szemcséjű és agresszív tisztítószereket (pl. éles tárgyakat,
kaparókat, vegyi oldószereket, hígítókat, csőtisztító maró anyagokat vagy más
oldószereket)!
A készülék palástjának a tisztításához műanyag felületek tisztítására való tisztítószert
használjon és a tisztítást puha nedves ronggyal végezze. További használatbavétel előtt
a szendvicssütő valamennyi alkatrészét és felületét gondosan szárítsa meg.
Ha a csatlakozóvezeték beszennyeződik, akkor azt nedves ruhadarabbal törölje meg.
A használat során idővel a felület színe megváltozik, ami normális jelenség. Ez a változás
azonban semmiképpen sem változtatja meg a felület tulajdonságait és nem ad okot
a készülék reklamációjára!
Tárolás
A készülék tárolási elhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a lapok kihűltek-e.
A szendvicssütő biztonságos és száraz, gyermekek és nem önjogú személyek részére
nem hozzáférhető helyen tárolja.
VI. KÖRNYEZETVÉDELEM
Amennyiben annak méretei megengedik, minden darabon feltüntetésre kerülnek
nyomtatásban a csomagoláshoz, alkatrészekhez és tartozékokhoz felhasznált anyagok,
valamint az újrahasznosításukra vonatkozó információk. A feltüntetett szimbólumok
a terméken vagy a kísérő dokumentáción azt jelentik, hogy a használt elektromos vagy
elektronikus termékek nem semmisíthetők meg a háztartási hulladékkal együtt. A termék
helyes megsemmisítése érdekében a használni már nem kívánt készüléket adja le az arra
kijelölt gyűjtőtelepen, ahol bevételük térítésmentes.
29 / 37
HU
A termék előírásszerű megsemmisítésével segíti megőrizni az értékes természeti
forrásokat, valamint segít kiküszöbölni a hulladékok helytelen megsemmisítéséből
esetlegesen eredő negatív környezeti és egészségügyi hatásokat. További részletes
információkat a helyi önkormányzati hivatalban, vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő telepen
kérhet. A hulladékot helytelenül megsemmisítő felhasználóra a nemzeti jogszabályozással
összhangban büntetés róható ki. Ha a készüléket végérvényesen ki akarja vonni
a használatból, vágja el az erőátviteli kábelt, amivel végleg használhatatlanná teszi.
Nagyobb mértékű vagy olyan karbantartást, amelynél szükséges a készülék
elektromos részeibe történő beavatkozás, csak szakszerviz végezhet!
A gyártó utasításainak a be nem tartása esetén megszűnik a garanciális javítási
kötelezettség!
VII. MŰSZAKI ADATOK
Feszültség (V)
Teljesítményfelvétel (W)
Tömeg cca (kg)
A készülék érintésvédelmi osztálya
Termék méretei (cm):
a típuscímkén van feltüntetve
a típuscímkén van feltüntetve
2
I.
25 x 26 x 11
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban 0,00 W.
Az elektromágneses kompatibilitás szempontjából a termék a Tanács 2006/95/ES sz.
Irányelvének felel meg, az elektromos biztonság szempontjából a 2004/108/ES sz.
Irányelvnek.
A termék összhangban van az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EC sz. európai parlamenti és tanácsi rendelettel.
A gyártó fenntartja magának a jogot a standard kivitellel szembeni lényegtelen, a termék
működését nem befolyásoló eltérések alkalmazására.
HOT – Forró.
HOUSEHOLD USE ONLY – Csak háztartásokon belüli használatra.
DO NOT COVER – Soha ne takarja le.
DO NOT IMMERSE IN WATER – Soha ne merítse vízbe.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR
PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Fulladásveszély. Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiságyakban, babakocsikban,
vagy gyerek járókákban. Tartsa a PE zacskót gyermekek részére nem hozzáférhető
helyen. A zacskó nem játékszer.
GYÁRTJA: ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4-Bráník, Cseh Köztársaság.
FIGYELMEZTETÉS
30 / 37
PL
TAMPO
Opiekacz elektryczny
eta 4156
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem
użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.
Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części
oryginalnego opakowania.
I. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
–P
rzed pierwszym uruchomieniem należy przeczytać instrukcje
obsługi, przeglądnąć i zachować instrukcję do późniejszego
wglądu. Wskazówki w instrukcji obsługi należy uważać za część
urządzenia i przekazać innemu użytkownikowi urządzenia.
–Z
urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz
osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi
lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia
w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego
korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego
używaniem. Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom.
Czyszczenie i konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom
zabroniona.
–N
igdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką,
jeśli nie działa prawidłowo, o ile spadło na ziemię i uszkodziło
się lub wpadło do wody. W takich wypadkach urządzenie należy
oddać do specjalistycznego serwisu w celu sprawdzenia jego
bezpieczeństwa i funkcjonalności.
–P
rzed montażem i demontażem, przed cszyczeniem lub
konserwacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci
elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego
z gniazdka elektrycznego!
–Z
awsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest
pozostawione bez opieki, przed montażem, demontażem lub
czyszczeniem.
– Jeśli przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, musi
zostać wymieniony przez producenta, jego technika serwisowego
lub podobną wykwalifikowaną osobę tak, aby nie doszło do
powstania niebezpiecznej sytuacji.
–P
odczas obsługi tego urządzenia należy postępować tak, aby
uniknąć uszkodzeń (np. oparzenia).
–N
ie stosować tostera do ogrzewania pomieszczenia! Na opiekacz nie należy
umieszczać żadnych przedmiotów. Nie jest przeznaczony na zewnątrz pomieszczeń.
– Podczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta i owady nie miały dostępu
do urządzenia.
31 / 37
PL
–P
rzed przygotowywania należy usunąć z żywności opakowania (np. papier, itp.).
–S
prawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu w Twoim
gniazdku elektrycznym. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo
uziemionego gniazda według!
–O
piekacz nie należy używać do innych celów (np. do suszenia wyrobów włókienniczych,
obuwia, itp.) niż zaleca producent.
–P
odczas przygotowywania jest możliwy samozapłon przygotowywanej żywności.
W przypadku nagłego zapalenia, należy odłączyć urządzenie od zasilania i ugasić pożar.)
–O
piekacz nie należy umieszczać na niestabilnym, łatwopalnym miejscu (np. szkło, papier,
plastik, drewno, lakierowane płyty i różne tkaniny/obrusy).
–W
tyczki kabla zasilającego nie wkładaj do gniazdka elektrycznego i nie wyciągaj mokrymi
rękami i ciągnąc za kabel zasilania!
– Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych
miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska
mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego!
–U
rządzenia nigdy nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach (nawet częściowo)!
–N
ie wolno w żaden sposób modyfikować powierzchni urządzenia (np. za pomocą
samoprzylepnej tapety, folii itp.)!
–P
odczas obsługi tego urządzenia należy postępować tak, aby uniknąć uszkodzeń
(np. oparzenia).
–P
rzed zmianą akcesoriów (płytek) pozostaw urządzenie do ostygnięcia i zawsze używaj
jednakowej pary płytek wymiennych.
– N
igdy nie należy umieszczać przewodu zasilania na gorących powierzchniach lub
zostawiać wiszącego przez krawędź stołu lub blatu. Zawadzając lub pociągając za przewód
np. przez małe dzieci może dojść do przewrócenia lub spadnięcia urządzenia a następnie
do ważnego poranienia!
–Z
tostera korzystaj tylko w pozycji roboczej w miejscach, gdzie nie grozi, że spadnie,
z dala od łatwopalnych przedmiotów (np. zasłony, draperie, drewno, itp.), źródeł ciepła
(np. piec, piekarnik, itd.) i mokrych powierzchni (np. umywalki, zlewy, itp.).
– Nie używaj urządzenia w środowisku nasyconym parami wybuchowymi lub łatwopalnymi.
–P
rzestrzeń nad tosterem musi być wolna. Ważne jest, aby powietrze cyrkulowało wokół
tostera.
–P
odczas pracy urządzenia, należy użyć uchwytu.
–Z
punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego urządzenie spełnia EN 60 335-2-6.
W rozumieniu tej normy chodzi o urządzenie, które może działać na stole lub podobnych
powierzchniach z tym, że w kierunku głównego promieniowania musi być przestrzegana
bezpieczna odległość od powierzchni łatwopalnych materiałów min. 500 mm na innych
kierunkach min. 100 mm.
–P
o pracy i przed każdą konserwację, należy urządzenie wyłączyć i odłączyć od sieci,
wyciągając wtyczkę z gniazdka.
–U
pewnij się, że przewód nie wisi luźno na krawędzi blatu, gdzie mogłyby dosięgnąć dzieci
–P
rodukt jest wyposażony w bezpiecznik, który chroni go przed przegrzaniem.
–U
rządzenie jest przenośne i wyposażone jest w ruchomy przewód z wtyczką,
zabezpieczający dwubiegunowe odłączenie od zasilania. Takie odłączenie musi być
przestrzegane po każdym użyciu.
–K
abel zasilający nie może być uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty, otwarty
ogień, nie można go zanurzać w wodzie lub zginać przez krawędzie.
32 / 37
PL
– J eśli konieczne jest wykorzystanie kabla przedłużającego, jest konieczne, żeby nie był
uszkodzony i spełniał obowiązujące normy.
–N
ależy używać tylko nieuszkodzonego i odpowiedniego przedłużacza
–N
ależy regularnie kontrolować stan kabla zasilającego urządzenia.
–N
igdy nie należy używać urządzenia do innych celów niż, dla których jest przeznaczone,
oraz opisane w niniejszej instrukcji!
–P
roducent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe
traktowanie urządzenia (np. pogorszenie jakości żywności, poranienia, oparzenia,
pożar itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje dotyczące urządzenia w
przypadku nieprzestrzegania wyżej opisanych zasad bezpieczeństwa.
Uwagi
Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem czasowym lub jakąkolwiek
inną częścią, ktora włącza urządzenie automatycznie, ponieważ istnieje
niebezpieczeństwo wybuchu pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego
nieprawidłowego umieszczenia.
i
II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)
A1 – pokrywa A6 – przewód zasilania
A2 – lampka kontrolna
A7 – blokada płytek wymiennych
A3 – uchwyt
A8 – przełącznik 0/I
A4 – zamknięcie
A5 – płytki wymienne (kanapka / grill / vafle)
III. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA
Usuń wszystkie opakowania i wyjmij opiekacz. Z opiekacza usuń wszystkie folie, naklejki
lub papier. Podczas pierwszego uruchomienia i przy otwartym oknie, pozostawić „otwarty“
opiekacz działający około 10 minut, a następnie go wyłączyć i ostudzić. Krótkie, łagodne
zadymienie nie jest problemem i powodem do reklamacji urządzenia. Po schłodzeniu
należy części, które wchodzą w kontakt z żywnością, wytrzeć miękką, wilgotną, czystą
szmatką lub ręcznikiem papierowym (patrz punkt V. KONSERWACJA). Teraz urządzenie
jest gotowe do użycia.
Wymiana płytek
Naciśnij przycisk A7 i płytkę A5 wyjmij (rys. 2). Występki na płytce zasuń do dwóch
otworów w obudowie a potem zabezpiecz (słychać dźwięk).
IV. ZALECENIA DOT. OBSŁUGI
Opiekacz należy umieścić na odpowiednią suchą, równą powierzchnię np. stół kuchenny,
na wysokości minimalnie 85 cm, poza zasięgiem dzieci. Aby włożyć płytki wymienne
potrzeba najpierw wyjąć te, które znajdują się w urządzeniu, (jeśli akurat nie chcesz
ich używać). Płytki wyjmij naciskając przyciski blokady A7. Następnie włóż nowe
płytki wymienne do urządzenia. Prawidłowa instalacja jest sygnalizowana słyszalnym
kliknięciem. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilania A6 do gniazdka. Należy podłączyć
wtyczkę przewodu do gniazdka i należy sprawdzić, czy przewód nie jest uszkodzony,
nie przechodzi pod tostrem lub na przez powierzchnie ostre lub gorące. Gniazdo musi
być łatwo dostępne, aby było możliwe toster w razie wypadku łatwo odłączyć od sieci.
33 / 37
PL
A4
A2
A1
A7
A7
A5
A6
A8
A7
A7
34 / 37
PL
Przełącznik A8 do pozycji „I”. Zaświeci się czerwona lampka A2, która wskazuje na
podłączenie do sieci elektrycznej. Płyty zaczną się nagrzewać. Gdy temperatura robocza
zostanie osiągnięta, zaświeci się zielona lampka A2. Przy pierwszym użyciu może
wystąpić krótkie, łagodne zadymienie, ale nie jest to wada. Należy otworzyć zamknięcie
A4 i otworzyć pokrywę A1 za pomocą uchwytu A3. Przygotowane potrawy należy
położyć na dolną płytkę A5, przykryć pokrywą i zabezpieczyć zamknięciem A4. Nie
należy zamykać pokrywy na siłę! Podczas przygotowywania zielone światło będzie
włączać się i wyłączać, co oznacza, że termostat utrzymuje właściwą temperaturę. Po
zakończeniu przygotowania żywności przełącz przełącznik A8 na pozycję „0” (zgaśnie
czerwona lampka) i należy pokrywę odtworzyć i wyjąć żywność (przy pomocy na przykład
drewnianej łopatki). Przy wyjmowaniu nie należy używać ostrych narzędzi z metalu
(n.p. metalowych szczypców, łopatki, noża lub innych ostrych naczyń metalowych), które
mogą spowodować uszkodzenie powierzchni płyty tostera.
Gotowej żywności nigdy nie należy kroić na płytkach!
Otwarcie opiekacza
Pokrywę A1 uchwycić za rękojeść A3 i otworzyć ją do ustalonej pozycji (około
50°), pokrywę następnie unieść i otworzyć tak, aby opiekacz był rozwarty w pozycji
horyzontalnej (180 °). W tej pozycji można oddzielnie na każdej płycie przygotować dwie
różne potrawy. Ponowne złożenie opiekacza nastąpi po prostym zamknięciu pokrywy.
Wszystkie czasy przygotowania proponowane w literaturze (książki kucharskie)
zakładają, że potrawy posiadają temperaturę jak po wyjęciu z lodówki. Przygotowanie
zamrożonego mięsa może potrwać znacznie dłużej.
Następujące rady i przykłady należy traktować, jako inspirację, której celem nie jest
udzielenie wskazówek, ale pokazanie możliwości różnego przygotowania. Czas
przygotowania (przetwarzania) żywności jest przybliżony i w jednostkach minut (ok.
3-5 minut). C zas przygotowania można dostosować wg smaku, im przygotowanie
odbywa się dłużej tym żywność (np. kanapki, gofry, mięso) jest chrupiąca i opieczona.
Poprzez częstsze obracanie jedzenie będzie bardziej opieczone. Przed grillowaniem
warzyw, ryb lub chudego mięsa, zalecamy potrzeć płytki olejem roślinnym lub spryskać
specjalnym sprejem. Podczas przygotowywania mięsa z zawartością tłuszczu lub żywości
marynowanej nie ma potrzeby płytki przecierać olejem. N ależy używać tylko świeżej
żywności (niemrożonej). U suń z mięsa ścięgna i tłuszcz.
U suń kości z ryb. Żywność do grillowania, pokrój w cienkie mniejsze plasterki. Jeśli
będziesz przygotować różne rodzaje żywności jedne za drugim (np. mięso, ryby, owoce)
zaleca się pomiędzy poszczególnymi daniami oczyścić płytki z resztek za pomocą łopatki
lub drewnianej szpatułki.
–A
by uzyskać lepszy smak i zapach, należy wytrzeć z zewnątrz sandwicz np. masłem,
margaryną, tłuszczem
–Ł
yżeczka cukru nasypana na zewnętrznej stronie sandwicza zrobi go bardziej
chrupiącym (nadaje się dosandwiczu z nadzieniem owocowym).
–D
la nadzienia miękkiego lub ciekłego, należy użyć średniej wielkości kromki chleba
(białego / czarnego).
35 / 37
PL
Uwagi
–P
rzed włożeniem żywności na płytki A5 należy je rozgrzać do temperatury roboczej.
Przy nagrzewaniu płytek powinna być zamknięta pokrywa. Nie należy dotykać płyt,
ponieważ są one GORĄCE! Szczególnie należy uważać, aby płyt nie dotykały dzieci
i inne nieuprawnione osoby!
–Z
alecany przy obchodzeniu się stosować środki ochrony indywidualnej (np. rękawice).
–N
a zapachy, dym i pary wytworzone podczas przygotowywania posiłków, mogą
być wrażliwe zwierzęta domowe (np. egzotyczne ptaki). Z tego powodu zalecamy
przygotowywanie żywności w innym pokoju.
–P
rzy użyciu tostera dochodzi do rozszerzenia materiału i wydawania
charakterystycznych dźwięków (praskania). Jest to zjawisko całkowicie normalne i nie
ma powodu do reklamacji urządzenia.
–W
celu utrzymania optymalnych własności powłoki nieprzywierającej, nie
przygotowywać potraw owiniętych w papier do pieczenia / pergamin lub folię
aluminiową.
– Przed spożyciem sprawdzić czy danie jest obrobione termicznie. Jeśli przygotowane
potrawy nie są odpowiednio ugotowane należy kontynuować gotowanie.
– Nigdy nie należy kroić jedzenia na płytach!
– Między płytki i element grzejny nigdy nie władaj folii aluminiowej lub innych materiałów
lub przedmiotów.
– Nigdy nie wkładaj zimnych płytek na gorący element grzejny.
i
V. KONSERWACJA
Przed każdą konserwacją należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej przez wyjęcie
wtyczki z gniazdka elektrycznego! Opiekacz należy oczyścić po jego schłodzeniu!
Czyszczenie należy wykonywać regularne po każdym użyciu! Nie używaj szorstkich
i agresywnych środków czyszczących (np. ostrych przedmiotów, żrących środków do
czyszczenia piekarników lub innych rozpuszczalników! Na obudowę należy używać środków
czyszczących przeznaczonych do powierzchni plastikowych. Czyść przez wytarcie miękką,
wilgotną szmatką. Przed dalszym użyciem należy prawidłowo osuszyć wszystkie części
i powierzchnię opiekacz. Jeśli przewód jest brudny, należy przetrzeć go wilgotną szmatką.
Normalne jest, że z czasem zmieni się kolor powierzchni. Zmiana ta jednak nie zmienia
właściwości powierzchni i nie jest powodem do żądania reklamacji!
Ułożenie
Przed przechowywaniem należy upewnić się, że płytki są zimne. Opiekacz należy
przechowywać na bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
VI. EKOLOGIA
Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki
materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak
również ich przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej
dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych
nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy odnieść do
specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej
utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych
negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.
36 / 37
PL
W celu uzyskania innych, szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić
się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego (zobacz www.elektroeko.pl). Niewłaściwy
sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi
i międzynarodowymi. W celu całkowitego wycofania urządzenia z użytkowania zaleca się
odłączyć przewód zasilania od sieci elektrycznej, przez ucięcie przewodu. Dzięki czemu
użytkowanie urządzenia nie będzie możliwe.
Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do elektrycznej części urządzenia może
wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nieprzestrzeganie wskazówek producenta
powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!
VIII. DANE TECHNICZNE
Napięcie (V) podano na tabliczce znamionowej
Pobór mocy (W)
podano na tabliczce znamionowej
Waga ok. (kg) 2
Klasa izolacyjna
I.
Wymiary produktu (cm)
25 x 26 x 11
Pobór mocy gdy sprzęt jest wyłączony wynosi 0,00 W.
Produkt spełnia wymogi Dyrektywy 2004/108/ES włącznie z dodatkami w zakresie
kompatybilności elektromagnetycznej oraz wymogi Dyrektywy 95/2006/ES włącznie
z dodatkami w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego.
Jest zgodny z rozporządzeniem 1935/2004/ES Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do z żywnością.
Producent zastrzega sobie prawo do wykonania drobnych zmian od wykonania
standardowego, które nie ma wpływu na działanie produktu.
HOT – Gorące.
HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym.
DO NOT COVER – Nie zakrywać.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub innych
cieczy. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR
PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Niebezpieczeństwo uduszenia. Torebkę z PE należy położyć w miejscu będącym poza
zasięgiem dzieci. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci.
Torebka nie służy do zabawy!
PRODUCENT: ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4-Braník, Republika Czeska.
Importer: DIGISON Polska sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland.
OSTRZEŻENIE
37 / 37
Postup při reklamaci
Kupující je povinen při reklamaci předložit s reklamovaným výrobkem doklad o jeho koupi,
příp. záruční list, uvést důvod reklamace a vadu popsat. Při reklamaci v záruční době se
obracejte na servisy podle adres na www.eta.cz. K odeslanému výrobku připojte průvodní
dopis s udáním důvodu reklamace a SVOJI PŘESNOU ADRESU. Při reklamaci v záruční
době se lze obrátit na prodejnu, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek vyčistěte a zabalte
tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Z hygienických důvodů nepřijímáme
znečištěné výrobky do opravy.
Postup pri reklamácii
Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť s reklamovaným výrobkom doklad o jeho kúpe,
prípadne záručný list, uviesť dôvod reklamácie a závadu popísať. Pri reklamácii v záručnej
lehote sa obracajte na opravovne podľa adries uvedených na www.eta.sk. K odoslanému
výrobku priložte sprievodný list s udaním dôvodu reklamácie a SVOJU PRESNÚ
ADRESU. Pri reklamácii v záručnej lehote sa môžete obrátiť na predajňu, v ktorej
ste výrobok zakúpili. Výrobok očistite a zabaľte tak, aby sa pri preprave nepoškodil.
Z hygienických dôvodov neprijímame do opravy znečistené výrobky.
Záznamy o záručních opravách • Záznamy o záručných opravách
Výrobek byl v záruční opravě
Výrobok bol v záručnej oprave
Výrobek byl v záruční opravě
Výrobok bol v záručnej oprave
Výrobek byl v záruční opravě
Výrobok bol v záručnej oprave
od
do
od
do
od
do
Zákazka číslo
Zakázka číslo
Zákazka číslo
Zakázka číslo
Zákazka číslo
Razítko a podpis opravny
Pečiatka a podpis pracovníka
Razítko a podpis opravny
Pečiatka a podpis pracovníka
Kupon č. 3
Kupon č. 2
Kupon č. 1
$
Razítko a podpis opravny
Pečiatka a podpis pracovníka
$
$
Zakázka číslo
ZÁRUČNÍ LIST • ZÁRUČNÝ LIST
Záruční doba
Záručná lehota
Typ Typ
24
4156
měsíců ode dne prodeje spotřebiteli
mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi
Série (výrobní číslo)
Séria (výrobné číslo)
Datum a TK závodu
Dátum a TK závodu
Datum prodeje
Dátum predaja
Razítko prodejce a podpis
Pečiatka predajcu a podpis
Výrobek byl před odesláním ze závodu přezkoušen. Výrobce ručí za to, že výrobek
bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými
normami za toho předpokladu, že ho bude spotřebitel užívat způsobem, který
je popsán v návodu. Na vady způsobené nesprávným používáním výrobku se
záruka nevztahuje. Adresy záručních opraven jsou uvedeny na internetu www.eta.
cz. Poskytovaná záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
Pro případ výměny výrobku nebo zrušení kupní smlouvy platí ustanovení občanského
zákoníku. Tento záruční list je zároveň „Osvědčením o kompletnosti a jakosti výrobku“.
© DATE 18/2/2014
Kupující byl seznámem s funkcí a se zacházením s výrobkem.
Kupujúci bol oboznámený s funkčnosťou a s obsluhou výrobku.
Kupon č. 2
Kupon č. 3
Typ ETA 4156
Typ ETA 4156
Typ ETA 4156
Série
Série
Série
Zakázka číslo
Zakázka číslo
Zakázka číslo
Datum
Razítko a podpis
Datum
Razítko a podpis
Datum
Razítko a podpis
$
Kupon č. 1
$
Výrobok bol pred odoslaním zo závodu preskúšaný. Výrobca ručí za to, že výrobok
bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti stanovené príslušnými technickými
normami za predpokladu, že ho bude spotrebiteľ používať spôsobom, ktorý je
opísaný v návode na obsluhu. Na chyby spôsobené nesprávnym používaním výrobku
sa záruka nevzťahuje. Adresy záručných opravovní sú uvedené na internete www.eta.
sk. Poskytovaná záruka sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave.
V prípade výmeny výrobku alebo zrušenia kúpnej zmluvy platia ustanovenia občianskeho
zákonníka. Tento záručný list je zároveň „Osvedčením o kompletnosti a akosti výrobku”.
$
e.č.05/2014
Guarantee certificate is valid only for Czech Republic and Slovak Republic.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement