Podręcznik użytkownika Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5

Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
Podręcznik użytkownika
2
Spis treści
Spis treści
1 Konfigurowanie systemu
7
Miejsce serwera ......................................................................................................................................7
Podłączanie systemu ...............................................................................................................................8
Złącza tylnego panelu .........................................................................................................................8
Standardowy panel sterowania ...............................................................................................................9
2 Funkcje płyty głównej serwera
11
Położenia złącz oraz gniazd ....................................................................................................................13
Zworki konfiguracyjne ...........................................................................................................................14
Wymagania sprzętowe ..........................................................................................................................15
Procesor ...........................................................................................................................................15
Pamięć..............................................................................................................................................15
Mirroring i Sparing pamięci...............................................................................................................16
Sprzęt opcjonalny ..................................................................................................................................16
Moduł zarządzania Intel® .................................................................................................................16
Lokalny panel sterowania .................................................................................................................16
3 Funkcje obudowy serwera
17
Identyfikacja podzespołów ....................................................................................................................18
Podzespoły wewnętrzne ..................................................................................................................18
Złącza magistrali Backplane SCSI ..........................................................................................................19
Lokalny panel sterowania ......................................................................................................................20
Możliwości tylnego panelu ....................................................................................................................21
Urządzenia zewnętrzne .........................................................................................................................22
4 Montaż podzespołów i aktualizacji
23
Przed rozpoczęciem użytkowania ..........................................................................................................23
Wymagane narzędzia i materiały ......................................................................................................23
Odniesienia względem systemu ......................................................................................................23
Zakładanie i zdejmowanie pokrywy obudowy .......................................................................................23
Zakładanie i zdejmowanie przedniej maskownicy .................................................................................24
Zdejmowanie przedniej maskownicy ...............................................................................................24
Zakładanie przedniej maskownicy ....................................................................................................24
Montaż twardych dysków typu hot-swap SCSI .....................................................................................25
Wyjmowanie twardego dysku typu hot-swap SCSI ..............................................................................26
Montaż i wyjmowanie zestawu pomocniczego PCI ..............................................................................27
Wyjmowanie zestawu pomocniczego PCI .......................................................................................27
Instalacja zestawu pomocniczego PCI .............................................................................................27
Instalacja karty rozszerzeń PCI ........................................................................................................28
Instalacja lub wymiana zasilacza typu hot-swap ....................................................................................29
Wyjmowanie zasilacza typu hot-swap ..............................................................................................29
Zapełnianie pustych wnęk obudowy .....................................................................................................29
Montaż i wyjmowanie pamięci ..............................................................................................................30
Montaż kart pamięci DIMM..............................................................................................................30
Zakładanie lub wymiana procesora ........................................................................................................31
Montaż procesora.............................................................................................................................31
Montaż radiatora (radiatorów)...........................................................................................................32
Wyjmowanie procesora....................................................................................................................33
Konfiguracja portu szeregowego RJ45 .................................................................................................34
Wymiana baterii awaryjnej ....................................................................................................................35
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
3
5 Narzędzia serwera
37
Konfiguracja pamięci BIOS ....................................................................................................................37
Uruchomienie opcji konfiguracji .......................................................................................................37
W przypadku niemożności wejścia do opcji konfiguracyjnych .........................................................37
Menu konfiguracji .............................................................................................................................37
Kasowanie hasła ....................................................................................................................................39
Wyzerowanie pamięci CMOS ...............................................................................................................39
6 Rozwiązywanie problemów
41
Informacje nt diod LED .........................................................................................................................41
Kody sygnałów dźwiękowych testu POST pamięci BIOS ....................................................................42
7 Parametry techniczne
43
Parametry techniczne zasilania ..............................................................................................................43
Napięcia wejściowe jednego 700 W zasilacza .................................................................................43
Napięcia wyjściowe jednego 700 W zasilacza..................................................................................43
Specyfikacje środowiskowe systemu ...................................................................................................43
8 Informacje prawne i scalające
45
Zgodność prawna produktu ...................................................................................................................45
Zgodność produktu w zakresie bezpieczeństwa ..............................................................................45
Kompatybilność elektromagnetyczna produktu ....................................................................................45
Oznaczenia zgodności prawnej produktu ..............................................................................................45
Uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej ......................................................................46
Federalna Komisja Łączności (Stany Zjednoczone) ..........................................................................46
Europa (Deklaracja zgodności CE) ....................................................................................................46
Środki ostrożności przy montażu ...........................................................................................................46
Wymagania montażowe ........................................................................................................................47
Należy zapobiegać przeciążaniu zasilacza .........................................................................................47
Umieścić oznaczenie baterii .............................................................................................................47
Stosować wyłącznie do zamierzonych celów ........................................................................................47
4
Spis treści
Rysunki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Złącza tylnego panelu ........................................................................................................................8
Standardowy panel sterowania .........................................................................................................9
Lokacje złącz oraz podzespołów płyty serwerowej .........................................................................13
Lokacje zworek konfiguracyjnych ....................................................................................................14
Rozmieszczenie podzespołów wewnętrznych ................................................................................18
Tył magistrali backplane SCSI..........................................................................................................19
Lokalny panel sterowania ................................................................................................................20
Tył obudowy ....................................................................................................................................21
Opcjonalne urządzenia zewnętrzne .................................................................................................22
Zdejmowanie pokrywy obudowy ....................................................................................................24
Zdejmowanie przedniej maskownicy ..............................................................................................24
Wyjmowanie nośnika twardego dysku typu hot-swap z obudowy .................................................25
Wyjmowanie urządzenia mocującego z nośnika twardego dysku typu hot-swap ...........................25
Przyłączeni nośnika twardego dysku typu hot-swap do obudowy ..................................................26
Wyjmowanie zestawu pomocniczego PCI z obudowy ....................................................................27
Instalacja karty rozszerzeń PCI .......................................................................................................28
Wyjmowanie zasilacza typu hot-swap .............................................................................................29
Zakładanie kart pamięci ...................................................................................................................30
Podnoszenie dźwigni gniazda ..........................................................................................................31
Wkładanie procesora .......................................................................................................................32
Montaż radiatora..............................................................................................................................32
Zmiana konfiguracji portu szeregowego .........................................................................................34
Wymiana baterii awaryjnej ..............................................................................................................36
Tabela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Diody LED złącz NIC .........................................................................................................................8
Funkcje standardowego panelu sterowania ......................................................................................9
Opis diod LED przedniego panelu ...................................................................................................10
Funkcje płyty głównej serwera ........................................................................................................11
Zworki konfiguracyjne .....................................................................................................................14
Obsługiwane wielkości kart pamięci DIMM ....................................................................................15
Funkcje obudowy serwera ..............................................................................................................17
Możliwości lokalnego panelu sterowania ........................................................................................20
Polecenia wydawane z klawiatury ...................................................................................................38
Informacje nt diod LED ...................................................................................................................41
Kody sygnałów dźwiękowych testu POST ......................................................................................42
Kody sygnałów dźwiękowych po instalacji modułu zarządzania Intel® ............................................42
Zdolność wyjściowa 700 W systemu zasilania................................................................................43
Specyfikacje środowiskowe ............................................................................................................43
Oznaczenia świadectw zgodności produktu....................................................................................45
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
5
6
1 Konfigurowanie systemu
Miejsce serwera
Przy konfigurowaniu komputera należy wziąć pod uwagę następujące kryteria tworzenia praktycznego
i bezpiecznego miejsca pracy:
System można stosować w każdym pomieszczeniu, gdzie temperatura jest odpowiednia dla
ludzi. Jednakże nie są odpowiednie pomieszczenia o wilgotności przekraczającej 70 % oraz
obszary brudne i zakurzone. Ponadto, nie wolno wystawiać serwera na działanie temperatur
wyższych niż +30 °C lub niższych od +10 °C.
Należy upewnić się, że przewody łączące serwer z urządzeniami peryferyjnymi nie zostały
zaciśnięte.
Należy sprawdzić czy wszystkie przewody zasilające i łączące zostały rozłożone w pozycji nie
powodującej zagrożenia potknięciem.
Przy zapisywaniu danych na twardym dysku serwera lub na dyskietce, zostają one zapisane
w postaci informacji magnetycznych na nośniku. Należy upewnić się, że nie zostaną one
uszkodzone lub zniszczone przez pola elektromagnetyczne.
Ponieważ elementy elektroniczne komputera mogą zostać uszkodzone przez wstrząsy, nie
wolno umieszczać żadnych urządzeń mechanicznych na tej samej powierzchni co serwer.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku drukarek uderzeniowych, których wibracje mogłyby
spowodować uszkodzenie twardego dysku.
Uprasza się o zapewnienie swobodnego przepływu powietrza do serwera w każdej sytuacji.
Nie wolno zatykać otworów wentylacyjnych w obudowie serwera, a zwłaszcza nie zastawiać
dostępu do przewodów zasilania elektrycznego. Niewystarczający przepływ powietrza może
spowodować uszkodzenie płyty serwerowej i (lub) jej podzespołów.
UWAGA
W celu zupełnego odłączenia serwera od prądu należy odłączyć przewód zasilający od ściennego
gniazdka sieciowego.
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
7
Podłączanie systemu
Złącza tylnego panelu
A
B
C
E
D
F
H
G
I
TP00762
Rysunek 1. Złącza tylnego panelu
A.
Mysz PS/2
F.
B.
Klawiatura PS/2
G. Port USB 1
Video
C.
Port szeregowy
H.
Port USB 2
D.
Złącze NIC 1 (1 Gbps)
I.
Kanał B SCSI
E.
Złącze NIC 2 (1 Gbps)
Tabela 1. Diody LED złącz NIC
Kolor diody LED
Stan diody LED
Opis
Lewa dioda LED
Wyłączone
Nie nawiązano połączenia sieciowego
Stały bursztynowy
Połączenie sieciowe zostało nawiązane
Migająca
bursztynowy
Aktywność przesyłania / odbierania
Wyłączone
Połączenie z prędkością 10 Mbps (jeżeli lewa dioda LED
jest włączona lub miga)
Stały bursztynowy
Połączenie o prędkości 100 Mbps
Stały zielony
Połączenie o prędkości 1000 Mbps
Prawa dioda LED
8
Konfigurowanie systemu
Standardowy panel sterowania
Poniższy schemat przedstawia opcje dostępne na standardowym panelu sterowania. Standardowy
panel sterowania jest jedną z dwóch wymaganych opcji sterowania, które można wybrać. Drugą opcją
jest lokalny panel sterowania.
Rysunek 2. Standardowy panel sterowania
Tabela 2. Funkcje standardowego panelu sterowania
Oznaczenie Funkcja
Part
A
Dioda LED złącza NIC 2
B
Dioda LED złącza NIC 1
Ciągłe zielone świecenie oznacza nawiązanie połączenia
pomiędzy systemem oraz podłączoną siecią.
Migające zielone światło oznacza aktywność sieciową.
C
Przycisk zasilania /
uśpienia
Włącza lub wyłącza zasilanie systemu. Przycisk uśpienia dla
systemów operacyjnych kompatybilnych z ACPI.
D
Dioda LED zasilania /
uśpienia
Ciągłe zielone świecenie oznacza, że zasilanie systemu jest
włączone. Migające zielone światło oznacza, że system
znajduje się w stanie uśpienia S1.
Brak świecenia oznacza, że wyłączono zasilanie / zasilanie
jest w stanie ACPI S4 lub S5.
E
Dioda LED aktywności
twardego dysku
Losowo migające zielone światło oznacza aktywność
twardego dysku (SCSI lub SATA).
Brak świecenia oznacza brak aktywności twardego dysku.
P
Dioda LED awarii systemu
Trwałe zielone światło oznacza normalne działanie
Migające zielone światło oznacza zmniejszoną wydajność
Trwałe bursztynowe światło oznacza stan krytyczny lub
nieprzywracalny
Migające bursztynowe światło oznacza stan niekrytyczny
Brak świecenia oznacza, że jest wykonywany test POST lub,
że system jest wyłączony
G
Dioda LED identyfikacji
systemu
Trwałe niebieskie światło wskazuje, że włączono
identyfikację systemu
Brak świecenia wskazuje, że nie włączono identyfikacji
systemu
H
Przycisk identyfikacji
systemu
Włącza / wyłącza diodę LED identyfikacji przedniego panelu
oraz diodę LED identyfikacji podstawy. Dioda LED jest
widoczna od tyłu obudowy i umożliwia zlokalizowanie
serwera z tyłu szafy z serwerami.
(ciąg dalszy)
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
9
Funkcje standardowego panelu sterowania (ciąg dalszy)
I
Przycisk resetowania
Ponownie uruchamia i inicjalizuje system.
J
Port USB 2.0
Umożliwia przyłączenie podzespołu USB z przodu
obudowy.
K
Przycisk NMI
Zatrzymuje Sewer do celów diagnostycznych.
L
Port wideo
Umożliwia przyłączenie monitora wideo z przodu
obudowy. Nie można jednocześnie używać przedniego i
tylnego portu wideo.
Opisy diod LED przedniego panelu zostały zawarte w poniższej tabeli.
Tabela 3. Opis diod LED przedniego panelu
10
Nazwa diody LED Kolor
Warunek Opis
Dioda LED
zasilania/
uśpienia
Zielony
WŁ
Włączony
Zielony
MIGA
Oczekiwanie/uśpienie (S1)
WYŁ
Wyłączony (także uśpiony S4)
Stan
Zielony
WŁ
System gotowy
Zielony
MIGA
System gotowy, lecz uszkodzony: awaria procesora
(CPU), karta DIMM uszkodzona
Bursztynowy
WŁ
Alarm krytyczny: Błąd krytyczny modułu zasilania, błąd
krytyczny wentylatora, błąd napięcia (zasilania), błąd
napięcia i zmęczenie cieplne
Bursztynowy
MIGA
Błąd niekrytyczny: Awaria zapasowego wentylatora,
awaria zapasowego zasilacza, niekrytyczne zasilanie i
napięcie
WYŁ
System nie gotowy: Błąd testu POST / zdarzenie NMI /
PCI lub brak terminatora
Dioda LED
aktywności
dysku twardego
Zielony
MIGA
Aktywność dysku twardego
Bursztynowy
WŁ
Błąd
WYŁ
Brak aktywności
Aktywność
złącza NIC 1
Zielony
WŁ
Połączone
Zielony
MIGA
Aktywność sieci LAN
WYŁ
Nieobciążone
Aktywność
złącza NIC 2
Zielony
WŁ
Połączone
Zielony
MIGA
Aktywność sieci LAN
WYŁ
Nieobciążone
Dioda LED ID
(tylko szafa)
Niebieski
MIGA
Identyfikacja serwera; przełączanie za pomocą
przycisku ID lub programowo
WYŁ
Identyfikacja serwera; przełączanie za pomocą
przycisku ID lub programowo
Konfigurowanie systemu
2 Funkcje płyty głównej serwera
Niniejszy rozdział pokrótce opisuje główne funkcje płyty głównej serwera MAXDATA PLATINUM.
Przedstawia on listę funkcji płyty głównej serwera oraz schematy pokazujące rozmieszczenie ważnych
podzespołów oraz złączy na płycie głównej.
Tabela 4 podsumowuje główne funkcje płyty serwerowej.
Tabela 4. Funkcje płyty głównej serwera
Funkcja
Opis
Procesory
Obsługa maksymalnie dwóch procesorów Intel® Xeon™ taktowanych
częstotliwościami od 2,8 GHz, wykorzystujących magistralę FSB taktowaną z
częstotliwością 800 MHz.
Pamięć
Opcje mirroringu (tworzenia kopii lustrzanej) i sparingu pamięci przy sześciu
gniazdach pamięci DIMM obsługujących pamięć DDR taktowaną częstotliwością
266 MHz lub 333 MHz
Chipset
Chipset Intel® E7520, zawierający:
• E7520 MCH
• PXH
• Koncentrator kontrolera Intel® 82801ER I/O Controller Hub 5-R(ICH-5R)
Sterowanie wej /
wyj
Zewnętrzne złącza:
• Zestawione porty PS/2 dla klawiatury i myszy
• Port szeregowy B RJ45
• Dwa złącza RJ45 NIC dla połączeń 10/100/1000 Mbps
• Dwa porty USB 2.0
• Złącze 80-pinowe wysokiej-gęstości U320 SCSI (kanał B)
Wewnętrzne złącza:
• Dwa gniazda portu USB, każde obsługuje dwa porty USB 2.0
• Jedno gniazdo portu szeregowego A DH10
• Jedno 80 pinowe złącze SCSI Ultra320 (kanał A)
• Dwa złącza SATA-150 ze zintegrowaną obsługą trybu RAID 0/1
• Jedno złącze ATA-100
• 34-pinowe, 100-pinowe o dużej gęstości oraz alternatywne 50 pinowe gniazda
panelu sterowania zgodne z SSI
• 120 pinowe złącze modułu zarządzania Intel®, obsługujące opcjonalne
moduły zarządzania serwerem Proffessional (profesjonalny) i Advanced
(zaawansowany)
Karty rozszerzeń
• Jedno niskoprofilowe gniazdo pomocnicze, obsługujące pomocniczą kartę
(tzw. „riser card”) mogącą obsługiwać do trzech niskoprofilowych kart
rozszerzeń PCI-X 66 / 100 MHz.
• Jedno pełnowymiarowe gniazdo pomocnicze wykorzystujące technologię
adaptacyjnego gniazda Intel® Adaptive Slot. Może obsługiwać karty
pomocnicze spełniające parametry techniczne standardu PCI-X lub PCIExpress®. Karty pomocnicze mogą obsługiwać do trzech pełnowymiarowych
(pełna długość i wysokość) kart rozszerzeń PCI-X 66 / 100 MHz, PCI-X 133 lub
PCI-Express®, w zależności od użytej karty pomocniczej.
Wideo
Zintegrowana z płytą karta graficzna ATI® RAGE XL z 8 MB pamięci SDRAM
(ciąg dalszy)
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
11
Funkcje płyty głównej serwera (Ciąg dalszy)
Dysk twardy, dysk
optyczny oraz
stacja dyskietek
Obsługa stacji dyskietek:
• Jeden kanał dyskietek dostępny przez jedno z dwóch złączy. Przy integracji
z magistralą (ang. backplane) SATA lub SCSI na płycie głównej serwera
MAXDATA PLATINUM 1500 IR lub 2200 IR, sygnały kontrolera stacji dyskietek
są prowadzone elastycznym 100-pinowym przewodem. Inne konfiguracje
serwera mogą wykorzystywać stare złącze 24-pinowe. Zastosowanie obydwu
interfejsów w konfiguracji powszechnego serwera nie jest obsługiwane.
Obsługa standardu Ultra ATA/100:
• Dwa kanały IDE, każdy mogący obsługiwać dwa napędy. Kanał główny
prowadzi elastycznym przewodem 100-pinowym do magistrali zapewniającej
obsługę napędu optycznego.
Obsługa standardu SATA:
• Dwa porty SATA
• Obsługa poziomu 0/1 standardu RAID
Obsługa standardu SCSI:
• Dwu kanałowy kontroler LSI Logic® 53C1030 Ultra320 SCSI.
- Wprowadza architekturę LSI Logic® Fusion-MPT
- Obsługuje logikę LSI Logic® ze zintegrowanym mirroringiem
(tworzeniem kopii lustrzanej) oraz zintegrowanym stripingiem.
• Zerowy kanał RAID, obsługujący specyfikację RUBI-2
12
LAN
Dualne złącza NIC Intel® 82546GB 10/100/1000
Wentylatory
• Dwa 3-stykowe złącza jednobiegowego wentylatora procesora zgodne z SSI
• Jedno 3-stykowe złącze wentylatora systemowego z kontrolą szybkości pracy
wentylatora.
• Jedno 20-stykowe złącze wentylatora zapewniające kontrolę szybkości
pracy wentylatora dla wentylatorów systemowych płyt głównych serwera
MAXDATA PLATINUM 1500 IR i 2200 IR
Zarządzanie
serwerem /
diagnostyka
serwera
• Wbudowane oprzyrządowanie platformy przy użyciu kontrolera zarządzania
National Semiconductor PC87431M mini-Baseboard Management Controller
(mBMC) (domyślnie).
• Obsługa opcjonalnego modułu zarządzania Intel® - zaawansowana (advanced)
edycja lub edycja profesjonalna (Professional)
• Obsługa zarządzania serwera Intel® w wersji 8.x
• Diagnostyka świetlna firmy Intel® we wszystkich urządzeniach FRU (ang. FRU
- Field Replaceable Unit)
Funkcje płyty głównej serwera
Położenia złącz oraz gniazd
A
B
C D EF
G
EE
DD
CC
BB
AA
Z
Y
X
W
V
H
I
U
T S
R
Q O
P N
M
K
J
L
TP00757
Rysunek 3. Lokacje złącz oraz podzespołów płyty serwerowej
A. Port szeregowy A
L.
W.
Złącze SATA 2
B. Kanał B SCSI
M. Zasilanie procesora +12 V
X.
Przewód sygnału zasilacza
C. 8-wtykowe złącze OEM
N.
Złącza wentylatora płyty
Y.
Gniazdo USB (DH-10)
Gniazdo wentylatora procesora 2
D. Bateria
O.
Złącze stacji dyskietek
Z.
Gniazdo USB (1 x 10)
E.
Pełnowymiarowe
gniazdo pomocnicze
P.
3-pinowe gniazdo wentylatora
systemowego
AA.
Złącze IPMB
F.
Niskoprofilowe gniazdo
pomocnicze
Q.
Drugorzędowy kanał IDE
BB.
Złącze zasilania IDE
G. Złącza wejścia / wyjścia
tylnego panelu
R.
100-pinowe złącze panelu
sterowania
CC.
Kanał A SCSI
H. Gniazda pamięci DIMM
S.
24-pinowe złącze zasilania SSI
DD.
Złącze ICMB
I.
Gniazdo wentylatora
procesora 1
T.
50-pinowe złącze panelu
sterowania
EE.
120-pinowe złącze dla
opcjonalnego modułu
zarządzania Intel®
J.
Gniazdo procesora 1
U.
34-pinowe złącze SSI panelu
sterowania
K. Gniazdo procesora 2
V.
Złącze SATA 1
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
13
Zworki konfiguracyjne
1-2: Default setting for each jumper set
2
A
B
C
3
A1-A2: Password Clear Protect
A2-A3: Password Clear Erase
B1-B2: Recovery Boot Disable (Normal Boot)
B2-B3: Recovery Boot Enable
C1-C2: CMOS Clear by BMC
C2-C3: CMOS Clear Force Erase
Rysunek 4. Lokacje zworek konfiguracyjnych
TP00759
Tabela 5. Zworki konfiguracyjne
14
Nazwa zworki
Ilość
Co się dzieje przy wyzerowaniu systemu…
styków
Wyzerowanie
hasła (wiersz „A”
na powyższym
rysunku)
1-2
W przypadku normalnej eksploatacji systemu, zworka powinna być
umieszczona na tych stykach.
2-3
Po założeniu zworki na te styki, przy następnym zresetowaniu
systemu zostaną wyzerowane hasła administratora i użytkownika.
W przypadku normalnej eksploatacji zworka nie powinna być
umieszczona na tych stykach.
Uruchomienie
przywracające
(wiersz „B” na
powyższym
rysunku)
1-2
W przypadku normalnej eksploatacji systemu, zworka powinna być
umieszczona na tych stykach.
2-3
Po założeniu zworki na te styki, system wykona próbę przywrócenia
BIOS’u przez załadowanie kodu pamięci BIOS do urządzenia Flash
z dyskietki. Tej zworki używa się zazwyczaj po uszkodzeniu pamięci
BIOS. W przypadku normalnej eksploatacji zworka nie powinna być
umieszczona na tych stykach.
Wyzerowanie
pamięci CMOS
(wiersz „C” na
powyższym
rysunku)
1-2
W przypadku normalnej eksploatacji systemu, zworka powinna być
umieszczona na tych stykach.
2-3
Po założeniu zworki na te styki, przy następnym zresetowaniu
systemu zostaną wyzerowane ustawienia pamięci CMOS. W
przypadku normalnej eksploatacji zworka nie powinna być
umieszczona na tych stykach.
Funkcje płyty głównej serwera
Wymagania sprzętowe
Procesor
Musi być zamontowanych jeden lub dwa procesory Intel® Xeon™ z magistralą FSB. Obsługiwane są
częstotliwości taktowania procesora od 2,8 GHz do 3,6 GHz.
Pamięć
Płyta główna serwera zapewnia sześć gniazd pamięci DIMM w dwóch kanałach, Kanał A i Kanał B.
Kanał A składa się z gniazd DIMM 1A, 2A i 3A. Kanał B składa się z gniazd kart DIMM 1B, 2B, i 3B.
Po zamontowaniu sześciu kart DIMM, dostępne są następujące maksymalne wielkości:
•
W przypadku kart DIMM DDR266: Maksymalna wielkość - 24 GB
•
W przypadku kart DIMM DDR333: Maksymalna wielkość - 16 GB
Musi być zamontowana przynajmniej jedna karta DIMM 256 MB (w gnieździe 1A lub 1B). Spowoduje
to wykorzystywanie przeplatania jednokanałowego. Jednakże, działania z przeplataniem dwóch
kanałów zapewniającego najlepszą wydajność, wymagane jest zamontowanie co najmniej dwóch kart
pamięci DIMM (w gniazdach 1A i 1B). Za wyjątkiem opcji instalacji jednej karty DIMM w gnieździe 1A
lub 1B, karty DIMM muszą być instalowane parami, a gniazda muszą być zapełniane w następujący
sposób:
•
DIMM 1A i DIMM 1B: Najpierw muszą zostać zapełnione te dwa gniazda.
•
DIMM 2A i DIMM 2B: Jeżeli będą stosowane cztery karty pamięci DIMM, należy zapełnić te
gniazda oprócz gniazd DIMM 1A i DIMM 2A.
•
DIMM 3A i DIMM 3B: Zapełnić te gniazda po zapełnieniu gniazd DIMM 1A, DIMM 1B, DIMM
2A lub DIMM 2B.
Karty pamięci DIMM muszą spełniać następujące wymagania:
•
Wolno stosować wyłączenie zarejestrowane karty DDR DIMM
•
Na płycie głównej serwera można mieszać karty pamięci DDR266 oraz DDR333, lecz przy
mieszaniu rodzajów kart DIMM, karty pamięci DDR333 będą traktowane jak karty DDR266.
•
Należy stosować wyłącznie karty DIMM z organizacją x72 ECC
•
Wolno stosować wyłącznie karty DIMM z możliwościami wymienionymi w poniższej tabeli
Tabela 6. Obsługiwane wielkości kart pamięci DIMM

Części SDRAM,
technologia SDRAM
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
X8, jeden wiersz
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
X8, podwójne wiersze
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
X4, jeden wiersz
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
X4, zestawione,
podwójne wiersze
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
UWAGA
Przy używaniu dwóch rzędów – podwójnych wierszy (Dual Rank - Double Row) DDR333 DIMM,
obsługiwane są maksymalnie cztery karty w kanale pamięci. Kiedy wszystkie karty DIMM używane w
systemie pasują do jednej z tych technologii, można zapełnić maksymalnie cztery gniazda DIMM.
Przy określaniu wymagań pamięci, należy rozważyć potrzebę posiadania funkcji sparingu (możliwości
tworzenia kopii zapasowej) pamięci lub tworzenia lustrzanej kopii pamięci (mirroringu).
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
15
Mirroring i Sparing pamięci
Chipset Intel® E7520 posiada podzespół obsługujący mirroring pamięci i sparing pamięci on-line.
Zarówno mirroring jak i sparing pamięci online stanowią sposoby zapobiegania utracie danych w razie
awarii karty DIMM.
W przypadku mirroringu pamięci, system utrzymuje dwie kopie wszystkich danych w podzespole
pamięci. W razie awarii karty DIMM, dane nie zostają utracone, ponieważ kopia danych jest dostępna
w karcie DIMM przeciwnego kanału. System nie przestanie działać z powodu błędu karty pamięci,
chyba że w tym samym momencie uszkodzeniu ulegną obie kopie danych.
W systemie z tworzeniem lustrzanej kopii pamięci, maksymalna użyteczna ilość pamięci wynosi połowę
zamontowanej pamięci, z czterema identycznymi kartami DIMM zainstalowanymi w gniazdach 1A,
1B, 2A i 2B. Ponieważ dane są duplikowane z całych kart DIMM, oznacza to, że w danym momencie
aktywnie używana jest połowa zainstalowanych kart DIMM. Pozostałe karty DIMM są używane do
tworzenia kopii lustrzane:
–
W razie awarii karty DIMM w gnieździe 1A, pracę przejmuje karta z gniazda 2B.
–
W razie awarii karty DIMM w gnieździe 1B, pracę przejmuje karta z gniazda 2A.
W przypadku sparingu pamięci online, jedna karta DIMM na kanał jest używana jako zapas pamięci.
Zapasowa karta DIMM nie jest dostępna do używania, lecz pozostaje w rezerwie. W razie awarii karty
DIMM, zawartość danej karty zostaje skopiowana do zapasowej karty tego kanału. Po skopiowaniu
wszystkich danych do zapasowej karty DIMM, źródłowa karta DIMM zostaje wycofana z użycia a jej
miejsce zajmuje karta zapasowa.
W razie używania sparingu pamięci online, zapasowe karty DIMM muszą być takiej samej wielkości
lub większe od największej używanej karty DIMM w danym kanale.

UWAGA
Tworzenie kopii lustrzanej (mirroring) oraz sparing wzajemnie się wykluczają. Na raz można używać
tylko jedną funkcję.
Sprzęt opcjonalny
Moduł zarządzania Intel®
Dostępne są dwie wersje modułu zarządzania Intel ® zapewniające zaawansowane możliwości
zarządzania serwerem.
•
Moduł zarządzania Intel® edycja Professional (profesjonalna): zawiera sprzętową kartę na
gnieździe mezzanine podłączaną do płyty głównej serwera.
•
Moduł zarządzania Intel® edycja Advanced (zaawansowana): zawiera sprzętową kartę na
gnieździe mezzanine, kartę 10/100 Mbps NIC na gnieździe mezzanine i przewody.
Lokalny panel sterowania
Lokalny panel sterowania zapewnia usprawnione sterowanie systemem przez wykorzystanie
wyświetlacza ciekłokrystalicznego, dostarczającego dodatkowych regulatorów i wskaźników poza
standardowym panelem sterowania.

UWAGA
Używanie tej funkcji wymaga zainstalowania modułu zarządzania Intel® w wersji profesjonalnej lub
zaawansowanej.
16
Funkcje płyty głównej serwera
3 Funkcje obudowy serwera
Niniejszy rozdział pokrótce opisuje główne funkcje obudowy serwera MAXDATA PLATINUM 2200 IR.
Przedstawia on listę funkcji serwera oraz schematy pokazujące rozmieszczenie ważnych podzespołów
oraz złączy na obudowie serwera.
Tabela 7 podsumowuje główne funkcje obudowy serwera.
Tabela 7.
Funkcje obudowy serwera
Funkcja
Opis
Wymiary
• Wysokość – 8,750 cm (1,703 cala)
• Szerokość – 43 cm (16,93 cala)
• Długość – 67,2 cm (26,457 cala)
Twarde dyski
• Do pięciu ustalonych lub wymienianych w trakcie pracy (hot-swap)
napędów SCSI
• Wnęka napędowa dla szóstego twardego dysku lub 3,5 calowego
napędu taśmowego
Urządzenia peryferyjne
• Cienka wnęka dla napędu CD-ROM, DVD-ROM lub stacji dyskietek
• Zestaw pozwalający na przekształcenie jednej wnęki dysku twardego we
wnękę stacji dyskietek (wyposażenie dodatkowe)
• Uchwyt karty pomocniczej PCI
Wentylatory
• Obsługa maksymalnie ośmiu wentylatorów systemowych (cztery
standardowo, cztery opcjonalnie)
• Dwa nie dublujące swojej pracy wentylatory w zasilaczu
Panel sterowania
• Standardowy panel sterowania
• Lokalny panel sterowania (wymaga instalacji opcjonalnego modułu
zarządzania)
Diody LED i
wyświetlacze (zależnie
od wybranej opcji)
Ze standardowym panelem sterowania:
• Aktywność złącza NIC 1
• Aktywność złącza NIC 2
• Zasilania / uśpienia
• Stanu systemu
• Identyfikacji systemu
• Aktywność twardego dysku
Z lokalnym panelem sterowania:
• dodatkowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Zasilanie
• Obsługa dwóch wymiennych w trakcie pracy, dublujących się wzajemnie
zasilaczy 700 W (drugi zasilacz jest opcjonalny)
Zabezpieczenia systemu • Blokowalna przednia maskownica (wyposażenie dodatkowe)
• Przełącznik otwarcia obudowy
• Miejsce przyłączenia blokady obudowy
USB
• Jedno złącze USB przedniego panelu ze standardowym panelem
sterowania
• Dwa złącza USB przedniego panelu z lokalnym panelem sterowania
• Dwa złącza USB tylnego panelu
Wideo
• Jedno złącze wideo przedniego panelu (dostępne ze standardowym
panelem sterowania)
• Jedno złącze wideo tylnego panelu
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
17
Identyfikacja podzespołów
Podzespoły wewnętrzne
�
�
�
�
�
�
�
�
�
a
Rysunek 5. Rozmieszczenie podzespołów wewnętrznych
A. Zasilacz
F.
B.
Moduł dystrybucji zasilania
G. Magistrala backplane
C.
Zestaw pomocniczy
H.
Obszar wnęk napędowych
I.
Panel panelu sterowania
D. Przewód powietrzny procesora. (pod
nim znajdują się karty pamięci DIMM
oraz procesor(y))
E.
18
Wentylator
Deflektor powietrzny
Funkcje obudowy serwera
Złącza magistrali Backplane SCSI
Poniższy schemat przedstawia miejsca połączeń z tyłu magistrali Backplane SCSI.
�
�
�
�
�
�
Rysunek 6. Tył magistrali backplane SCSI
A. Złącze kanału A SCSI
D.
Złącze przewody dystrybucyjnego wentylatora
B.
Złącze OPT
E.
Złącze przewodu elastycznego
C.
Miejsce na szósty napęd
F.
Złącze zasilania magistrali backplane
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
19
Lokalny panel sterowania
Poniższy schemat przedstawia opcje dostępne na lokalnym panelu sterowania. Lokalny panel
sterowania jest jedną z dwóch wymaganych opcji sterowania, które można wybrać.

UWAGA
Ten panel sterowania wymaga zainstalowania modułu zarządzania Intel® w wersji profesjonalnej lub
zaawansowanej.
�
�
�
�
�
�
�
a
� � � � �
Rysunek 7.
�
� �
Lokalny panel sterowania
Tabela 8. Możliwości lokalnego panelu sterowania
Oznaczenie
Część
Funkcja
A
Port USB 2.0
Umożliwia przyłączenie podzespołu USB z przodu
obudowy.
B
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Ekran, na którym są wyświetlane informacje
systemowe.
C
Przycisk sterowania menu,
przewinięcie do góry
Przewija o jedną opcję w górę.
D
Przycisk sterowania menu,
przewinięcie do dołu
Przewija o jedną opcję w dół.
E
Przycisk sterowania menu,
przewinięcie w lewo
Przejście do poprzedniej opcji.
P
Przycisk sterowania menu,
przewinięcie w prawo
Przejście do poprzedniej strony.
G
Dioda LED identyfikacji systemu
Trwałe niebieskie światło wskazuje, że włączono
identyfikację systemu. Brak świecenia wskazuje, że
nie włączono identyfikacji systemu.
H
Dioda LED zasilania / uśpienia
Ciągłe zielone świecenie oznacza, że zasilanie
systemu jest włączone. Migające zielone światło
oznacza, że system znajduje się w stanie uśpienia
S1. Brak świecenia oznacza, że wyłączono zasilanie /
zasilanie jest w stanie ACPI S4 lub S5.
I
Przycisk zasilania / uśpienia
Włącza lub wyłącza zasilanie systemu.
Przycisk uśpienia dla systemów operacyjnych
kompatybilnych z ACPI.
J
Dioda LED stanu systemu
Trwałe zielone światło oznacza normalne działanie.
Migające zielone światło oznacza zmniejszoną
wydajność. Trwałe bursztynowe światło oznacza
stan krytyczny lub nieprzywracalny. Migające
bursztynowe światło oznacza stan niekrytyczny. Brak
świecenia oznacza, że jest wykonywany test POST
lub, że system jest wyłączony
(ciąg dalszy)
20
Funkcje obudowy serwera
Możliwości lokalnego panelu sterowania (ciąg dalszy)
L
Dioda LED złącza NIC 1
K
Dioda LED złącza NIC 2
P
Dioda LED stanu twardego dysku
Losowo migające zielone światło oznacza aktywność
twardego dysku. Brak świecenia oznacza brak
aktywności twardego dysku.
N
Przycisk resetowania
Ponownie uruchamia i inicjalizuje system.
O
Port USB 2.0
Umożliwia przyłączenie podzespołu USB z przodu
obudowy.
Ciągłe zielone świecenie oznacza nawiązanie
połączenia pomiędzy systemem oraz podłączoną
siecią. Migające zielone światło oznacza aktywność
sieciową.
Możliwości tylnego panelu
Rysunek 8. Tył obudowy
A. Uchwyt niskoprofilowej karty rozszerzeń
D. Wentylatory zasilacza
B. Uchwyt pełno wysokościowej karty rozszerzeń
E. Złącze wej/wyj I/O
(patrz Uwaga)
C. Gniazdka zasilania sieciowego (górne gniazdko dla
opcjonalnego dublującego zasilacza)

UWAGA
W celu zidentyfikowania portów należy zapoznać się z rozdziałem dokumentacji poświęconym płycie
głównej.
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
21
Urządzenia zewnętrzne
Obudowa zapewnia miejsce oraz sprzęt do montażu dysków twardych, stacji dyskietek, napędu CDROM lub DVD-ROM oraz wnękę dla montażu napędu taśmowego. Poniższy rysunek przedstawia
dostępne opcje.
Rysunek 9. Opcjonalne urządzenia zewnętrzne

A.
Cienki nośnik napędu CD-ROM, DVD-ROM lub stacji dyskietek
B.
Wnęka napędu taśmowego (wymagany opcjonalny zestaw).
Patrz poniższa uwaga.
C.
Wnęka szóstego napędu (wymagany opcjonalny zestaw) lub
zintegrowane z wnęką napędu taśmowego (patrz uwaga poniżej)
D.
Wnęki twardych dysków (cztery z pięciu; wnęka piątego dysku
twardego — litera „E”)
E.
Wnęka piątego dysku lub wnęka dla montażu zestawu konwersji
stacji dyskietek (wymagany opcjonalny zestaw)
UWAGA
Kiedy zamontowano napęd taśmowy, obejmuje on zarówno wnękę napędu taśmowego jak i wnękę
szóstego twardego dysku. Nie można zainstalować jednocześnie napędu taśmowego i szóstego
twardego dysku.
22
4 Montaż podzespołów i aktualizacji
Przed rozpoczęciem użytkowania
Przed rozpoczęciem pracy z niniejszym produktem, należy zwrócić szczególną uwagę na instrukcje
dot. bezpieczeństwa umieszczone na początku niniejszego podręcznika.
Wymagane narzędzia i materiały
•
Śrubokręt krzyżakowy (nr 1 i nr 2)
•
Kombinerki z igłowymi noskami
•
Antyelektrostatyczna opaska na nadgarstek oraz przewodząca podkładka gąbkowa (zalecane)
Odniesienia względem systemu
Wszelkie odniesienia typu „lewo”, „prawo”, „przód”, „góra”, „dół” przyjmują, że użytkownik jest
skierowany przodem do przodu obudowy.
Zakładanie i zdejmowanie pokrywy obudowy
Obudowa serwera MAXDATA PLATINUM 2200 IR musi być używana z założoną górną pokrywą,
żeby zapewnić prawidłowe chłodzenie. Konieczne będzie zdjęcie górnej pokrywy, żeby dodać lub
wymienić podzespoły wewnątrz obudowy. Przed zdjęciem górnej pokrywy, należy wyłączyć zasilanie
serwera i odłączyć wszystkie urządzenia zewnętrzne oraz przewód zasilania sieciowego. Za wyjątkiem
dublującego zasilacza, żaden z podzespołów wewnątrz obudowy nie należy do elementów wymiennych
w trakcie pracy.

UWAGA
Za obudową może być wymagane umieszczenie powierzchni antypoślizgowej lub ogranicznika, żeby
zapobiec ślizganiu się obudowy po powierzchni roboczej.
1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz środków ostrożności ESD umieszczonych na
początku niniejszego dokumentu.
2. Wyłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do serwera. Wyłączyć zasilanie
serwera.
3. Odłączyć przewód zasilający.
4. Jeżeli wkręcono śrubę transportową, należy ją wykręcić. Patrz: litera „A” na poniższym
rysunku.
5. Trzymając niebieski przycisk na górze obudowy (patrz: litera „B”), przesunąć górną pokrywę do
tyłu, do zatrzymania (patrz: litera „C”).
6. Podnieść pokrywę do góry, żeby ją zdjąć.
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
23
Rysunek 10. Zdejmowanie pokrywy obudowy
Zakładanie i zdejmowanie przedniej maskownicy
Dostępne są dwie opcje przedniej maskownicy: Jedna jest używana ze standardowym panelem
sterowania, a druga jest używa z lokalnym panelem sterowania. Czynności instalacyjne przebiegają
tak samo dla obydwu maskownic. W razie montażu maskownicy na obudowie, należy upewnić się, że
została umieszczona tak, żeby obszar panelu sterowania znajdował się po prawej stronie na górze.
Zdejmowanie przedniej maskownicy
1. Odblokować maskownicę.
2. Odłączyć wszystkie przewody przyłączone do panelu sterowania.
3. Wyciągnąć maskownicę z obudowy.
Rysunek 11. Zdejmowanie przedniej maskownicy
a
Zakładanie przedniej maskownicy
1. Na obydwu końcach maskownicy, należy wyrównać środkowe nacięcie karbownicy z środkową
prowadnicą uchwytów szafy.
2. Wepchnąć maskownicę na przód obudowy — zatrzaśnięcie maskownicy w miejscu zostanie
potwierdzone słyszalnym kliknięciem.
24
Montaż podzespołów i aktualizacji
Montaż twardych dysków typu hot-swap SCSI
1. Zdjąć przednią maskownicę, jeżeli ją zamontowano.
2. Wcisnąć zieloną zapadkę z przodu nośnika napędu. Patrz: litera „A” na poniższym rysunku.
3. Pociągnąć czarną dźwignię, żeby wysunąć nośnik z obudowy. Patrz: litera „B” na poniższym
rysunku.
�
Rysunek 12. Wyjmowanie nośnika twardego dysku typu hot-swap z obudowy
4. Wykręcić cztery śrubki mocujące plastikowe urządzenie mocujące lub uprzednio zamontowany
twardy dysk do nośnika napędu. Po każdej stronie urządzenia mocującego lub twardego dysku
znajdują się dwie śrubki. Zachować plastikowe urządzenie mocujące do użycia w przyszłości.
Rysunek 13. Wyjmowanie urządzenia mocującego z nośnika twardego dysku typu hot-swap
5. Wyjąć dysk twardy z opakowania i umieścić go na powierzchni antyelektrostatycznej.
6. Ustawić zworki i / lub przełączniki napędu zgodnie z instrukcjami producenta napędu.
7. Umieścić koniec napędu ze złączami (stroną z obwodami napędu do dołu), tak żeby był
skierowany w stronę tyłu nośnika napędu.
8. Ustawić w jednej linii otwory w napędzie z otworami w nośniku napędu i przymocować go do
nośnika przy pomocy śrubek przymocowanych do plastikowego urządzenia mocującego.
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
25
Rysunek 14. Przyłączeni nośnika twardego dysku typu hot-swap do obudowy
a
9. Z czarną dźwignią w pozycji zupełnie otwartej, wsunąć napęd w obudowę. Zielona zapadka z
przodu nośnika napędu musi być umieszczona z prawej strony. Patrz: litera „A” na poniższym
rysunku. Nie wolno pchać czarnej dźwigni nośnika napędu, dopóki dźwignia się nie zamknie
sama.
10. Kiedy czarna dźwignia nośnika napędu zaczyna się sama zamykać, należy ją pchnąć, żeby
zablokować napęd w miejscu.
Wyjmowanie twardego dysku typu hot-swap SCSI
1. Zdjąć przednią maskownicę, jeżeli ją zamontowano.
2. Wcisnąć zieloną zapadkę z przodu nośnika napędu.
3. Pociągnąć czarną dźwignię, żeby wysunąć nośnik z obudowy.
4. Wykręcić cztery śrubki mocujące dysk twardy do nośnika napędu. Podnieść napęd z nośnika.
Włożyć napęd do woreczka antyelektrostatycznego.
5. Jeżeli nie jest montowany nowy napęd, umieścić plastikowe urządzenie mocujące w nośniku
napędu, przy pomocy czterech śrubek wykręconych z twardego dysku.
6. Z czarną dźwignią w pozycji zupełnie otwartej, wsunąć nośnik napędu w obudowę. Zielona
zapadka musi być położona po prawej stronie. Nie wolno pchać czarnej dźwigni, dopóki
dźwignia się nie zamknie sama.

UWAGA
Dla zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza, nośnik twardego dysku musi zostać ponownie
założony w obudowie, nawet jeżeli nie jest w nim zamontowany żaden napęd.
7. Kiedy czarna dźwignia nośnika napędu zaczyna się sama zamykać, należy ją pchnąć, żeby
zablokować nośnik napędu w miejscu.
26
Montaż podzespołów i aktualizacji
Montaż i wyjmowanie zestawu pomocniczego PCI
Należy zawsze używać systemu z założonym pomocniczym zestawem PCI. Zestaw pomocniczy jest
wymagany do zapewnienia prawidłowego obiegu powietrza wewnątrz obudowy. W celu wymiany
pomocniczych złącz PCI lub w celu dodania / wyjęcia karty rozszerzeń PCI należy wyjąć pomocniczy
zestaw PCI z obudowy.
Wyjmowanie zestawu pomocniczego PCI
W celu wyjęcia pomocniczego zestawu PCI z obudowy należy zastosować się do poniższych
instrukcji.
1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz środków ostrożności ESD umieszczonych na
początku niniejszego dokumentu.
2. Wyłączyć serwer i odłączyć wszystkie urządzenia zewnętrzne oraz przewód zasilania
sieciowego.
3. Zdjąć pokrywę obudowy.
4. Wyjąć przewód powietrzny procesora.
5. Odłączyć wszystkie przewody przyłączone do zainstalowanych kart rozszerzeń.
6. Podnieść dwie dźwignie pomocniczego zestawu PCI, w celu uniesienia tego zestawu z
obudowy. Patrz poniższy rysunek.
Rysunek 15. Wyjmowanie zestawu pomocniczego PCI z obudowy
a
Instalacja zestawu pomocniczego PCI
1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz środków ostrożności ESD umieszczonych na
początku niniejszego dokumentu.
2. Wyłączyć serwer i odłączyć wszystkie urządzenia zewnętrzne oraz przewód zasilania
sieciowego.
3. Zdjąć pokrywę obudowy.
4. Wyjąć przewód powietrzny procesora.
5. Zamontować wszelkie niezbędne karty rozszerzeń w zestawie pomocniczym PCI
6. Podłączyć wymagane przewody. Informacje oraz wymagania kart rozszerzeń znajdują się w
dokumentacji dołączonej do kart rozszerzeń.
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
27
7. Ustawić zestaw pomocniczy prosto do dołu, dopasowując haczyki z tyłu zestawu z wcięciami
w tyle obudowy. Patrz poniższy rysunek.
8. Silnie wcisnąć, w celu osadzenia zestawu pomocniczego na gniazdach płyty głównej serwera.
9. Zamontować przewód powietrzny procesora.
10. Założyć pokrywę obudowy.
Instalacja karty rozszerzeń PCI
1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz środków ostrożności ESD umieszczonych na
początku niniejszego dokumentu.
2. Wyłączyć serwer i odłączyć wszystkie urządzenia zewnętrzne oraz przewód zasilania
sieciowego.
3. Zdjąć pokrywę obudowy.
4. Wyjąć przewód powietrzny procesora.
5. Wyjąć zestaw pomocniczy PCI.
6. Otworzyć zacisk(i) mocujący (mocujące) PCI na zestawie pomocniczej karty PCI. W razie
instalacji pełnowymiarowej karty PCI, konieczne jest otwarcie zacisków z przodu i z tyłu
zestawu pomocniczego. Patrz: dwie litery „A” na poniższym rysunku.
7. Wyjąć panel wypełniający z tyłu zestawu pomocniczego. Patrz: litera „B” na poniższym
rysunku.
8. Wprowadzić kartę rozszerzeń, wciskając ją do momentu osadzenia w złączu karty pomocniczej.
Upewnić się, że uchwyt zostaje wprowadzony w pasujące gniazdo. Patrz litera „C”.
9. Zamknąć zacisk(i) mocujący (mocujące) PCI.
Rysunek 16. Instalacja karty rozszerzeń PCI
a
10. Zainstalować zestaw pomocniczy w obudowie.
11. Założyć pokrywę obudowy.
28
Montaż podzespołów i aktualizacji
Instalacja lub wymiana zasilacza typu hot-swap
Zasilacz można wymienić jeżeli uległ on, lub jeden ze zintegrowanych wentylatorów, awarii. Jeżeli
serwer wykorzystuje dublujący zasilacz, nie jest konieczne odłączanie zasilania od serwera, żeby
wymienić awaryjny zasilacz, o ile pozostały zasilacz pozostanie podłączony do sieciowego źródła
zasilania i będzie działać prawidłowo. Jeżeli nie zainstalowano dublującego zasilacza, przed wymianą
awaryjnego zasilacza konieczne jest wyłączenie zasilania serwera.
Wyjmowanie zasilacza typu hot-swap
W celu wyjęcia zasilacza należy stosować się do poniższych instrukcji.
1. (Dotyczy wyłącznie nie dublujących zasilaczy) Wyłączyć zasilanie serwera.
2. Odłączyć sieciowy przewód zasilający od awaryjnego zasilacza.
3. Wcisnąć zieloną zapadkę z tyłu zasilacza i wyciągnąć go z obudowy.
Rysunek 17. Wyjmowanie zasilacza typu hot-swap
Zapełnianie pustych wnęk obudowy
W każdej pustej wnęce napędowej musi być założony panel wypełniający, pusty napęd lub pusty
nośnik napędów.
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
29
Montaż i wyjmowanie pamięci
Poniższa ilustracja pokazuje gniazda DIMM na płycie głównej: od wnętrza płyty są to 1B, 1A, 2B, 2A,
3B oraz 3A.
Montaż kart pamięci DIMM
W celu zamontowania kart pamięci należy wykonać poniższe czynności:
1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz środków ostrożności ESD umieszczonych na
początku niniejszego dokumentu.
2. Wyłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do serwera. Wyłączyć zasilanie
serwera.
3. Odłączyć przewód zasilający od serwera.
4. Zdjąć obudowę serwera i zlokalizować gniazda pamięci DIMM.
�������
�������
�������
�������
�������
�������
Rysunek 18. Zakładanie kart pamięci
5. Upewnić się, że zaciski na końcach gniazd(a) pamięci DIMM zostały rozepchnięte na zewnątrz,
do pozycji „otwarte”.
6. Trzymając kartę za krawędzie, wyjąć ją z opakowania antyelektrostatycznego.
7. Umieścić kartę pamięci DIMM nad gniazdem. Ustawić w jednej linii małe nacięcie w dolnej
krawędzi karty DIMM z wpustem gniazda.
8. Wsunąć dolną krawędź karty pamięci DIMM w gniazdo.
9. Po włożeniu karty DIMM, ostrożnie dopchnąć górną krawędź do momentu zatrzaśnięcia
zacisków utrzymujących. Sprawdzić, czy zaciski zostały dobrze zatrzaśnięte.
10. Założyć obudowę serwera, podłączyć przewód zasilający.
30
Montaż podzespołów i aktualizacji
Zakładanie lub wymiana procesora
PRZESTROGI
Procesor musi być odpowiedni: Zamontowanie procesora nieodpowiedniego dla Twojego serwera
może spowodować uszkodzenie płyty serwerowej.
Wyładowania elektrostatyczne a dotykanie procesorów: W celu zredukowania ryzyka uszkodzeń
procesora spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi, należy: (1) Przed dotknięciem
procesora lub płyty serwerowej, dotknąć metalową obudowę. Przy dotykaniu procesora cały czas
utrzymywać kontakt z metalową obudową w celu rozproszenia ładunku elektrostatycznego. (2) Unikać
wykonywania niepotrzebnych ruchów.
Montaż procesora
W celu zamontowania procesora, należy wykonać poniższe czynności:
1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz środków ostrożności ESD umieszczonych na
początku niniejszego dokumentu.
2. Wyłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do serwera. Wyłączyć zasilanie
serwera.
3. Odłączyć przewód zasilający od serwera.
4. Zdjąć obudowę serwera i zlokalizować gniazda procesora.
5. Zlokalizować gniazdo procesora i całkowicie podnieść dźwignię przy gnieździe.
Rysunek 19. Podnoszenie dźwigni gniazda
6. Ustawić piny procesora w jednej linii z gniazdem i włożyć procesor do gniazdka.

UWAGA
Sprawdzić czy trójkątne oznaczenie dopasowania oraz trójkątne wycięcie dopasowania są ustawione
prawidłowo w jednej linii.
7. Zupełnie opuścić dźwignię gniazda.
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
31
Rysunek 20. Wkładanie procesora
Montaż radiatora (radiatorów)
1. Radiator posiada od spodu przymocowany materiał złącza termicznego (TIM – ang. Thermal
Interface Material). Rozpakowując radiator należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
materiału termicznego.
2. Ustaw radiator nad procesorem, wyrównując cztery wkręty na czterema słupkami wokół
procesora.
3. Odkręcić wkręty na rogach radiatora, zachowując kolejność diagonalną. Nie należy całkowicie
przykręcać jednego wkrętu przed dokręceniem drugiego.
4. Wkręty należy wkręcać stopniowo i równo aż do dokręcenia ich wszystkich.
TP00774
Rysunek 21. Montaż radiatora
5. Ponownie założyć i podłączyć wszelkie elementy, które zostały wymontowane lub rozłączone
dla uzyskania dostępu do gniazd procesorów.
6. Ponownie założyć obudowę serwera i podłączyć przewód zasilający. W celu uzyskania instrukcji
dotyczących montażu pokrywy serwera, należy zapoznać się z dokumentami dostarczonymi
razem z obudową serwera.
32
Montaż podzespołów i aktualizacji
Wyjmowanie procesora
1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz środków ostrożności ESD umieszczonych na
początku niniejszego dokumentu.
2. Wyłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do serwera. Wyłączyć zasilanie
serwera.
3. Odłączyć przewód zasilający od serwera.
4. Zdjąć pokrywę obudowy.
5. Odłączyć przewód wentylatora procesora od płyty głównej.
6. Poluzować cztery śrubki mocujące w rogach radiatora.
7. Lekko skręcić radiator w celu przerwania uszczelki pomiędzy radiatorem i procesorem.
8. Podnieść radiator z procesora. Jeżeli nie można go łatwo podnieść, należy ponownie skręcić
radiator. Nie wolno używać siły do podnoszenia radiatora z procesora. Może to spowodować
uszkodzenie procesora.
9. Podnieść dźwignię procesora.
10. Wyjąć procesor.
11. W razie montowania zamiennego procesora, patrz: „Montaż procesora". W przeciwnym
wypadku, założyć pokrywę obudowy.
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
33
Konfiguracja portu szeregowego RJ45
Złącze portu szeregowego RJ45 może zostać skonfigurowane, żeby obsługiwać sygnał DSR lub DCD.
Płyta główna serwera jest domyślnie skonfigurowana, żeby obsługiwać sygnały DSR. Żeby zmienić
konfigurację w celu obsługi sygnałów DCD, należy zmienić położenie zworki na płycie głównej. W
celu skonfigurowania płyty głównej serwera do obsługi sygnałów DCD, należy zastosować się do
poniższych instrukcji.
1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz środków ostrożności ESD umieszczonych na
początku niniejszego dokumentu.
2. Wyłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do serwera. Wyłączyć zasilanie
serwera.
3. Odłączyć przewód zasilający od serwera.
4. Zdjąć obudowę serwera.
5. Zlokalizować blok zworek dla portu szeregowego. Patrz: rys. 24.
6. Przesunąć zworkę z pozycji domyślnej (na stykach 1 i 3) na styki 2 i 4.
����
�
�
���������������������������������
���������������
�
Rysunek 22. Zmiana konfiguracji portu szeregowego
34
Montaż podzespołów i aktualizacji
Wymiana baterii awaryjnej
Litowa bateria płyty serwerowej zasila układ RTC przez okres do 10 lat przy braku zasilania sieciowego.
Kiedy bateria zacznie się rozładowywać, traci napięcie a ustawienia serwera przechowywane w
pamięci CMOS RAM w układzie RTC (na przykład data i czas) mogą być nieprawidłowe. Prosimy o
skontaktowanie się z przedstawicielem biura obsługi klienta lub z dealerem w celu uzyskania listy
zaaprobowanych urządzeń.
WARNING
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent
type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to
manufacturer’s instructions.
WARNUNG
Wenn eine ungeeignete Batterie eingesetzt wird oder die Batterie falsch eingesetzt wird,
besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie verbrauchte Batterien nur durch Batterien gleichen
oder äquivalenten Typs, der vom Hersteller empfohlen wurde. Entsorgen Sie die verbrauchte
Batterie entsprechend den Anweisungen des Herstellers.
AVERTISSEMENT
Danger d’explosion en cas de remplacement incorrect de la pile. Remplacez-la uniquement
par une pile du même type ou d’un type équivalent recommandé par le fabricant. Mettez au
rebut les piles usagées en vous conformant aux instructions du fabricant.
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowa wymiana baterii grozi eksplozją. Wymieniać tylko na taki sam lub
równoważny typ, zalecany przez producenta. Zużyte baterie utylizować zgodnie z instrukcjami
producenta.
ADVARSEL!
Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri
af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.
ADVARSEL
Lithiumbatteri - Eksplosjonsfare. Ved utskifting benyttes kun batteri som anbefalt av
apparatfabrikanten. Brukt batteri returneres apparatleverandøren.
VARNING
Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ
som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens
instruktion.
VAROITUS
Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan
suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
35
1. Należy zachować standardowe środki ostrożności oraz środki ostrożności przed wyładowaniami
elektrostatycznymi.
2. Wyłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do serwera. Wyłączyć zasilanie
serwera.
3. Odłączyć przewód zasilający od serwera.
4. Zdjąć pokrywę serwera i zlokalizować baterię. W celu uzyskania instrukcji dotyczących
zdejmowania pokrywy serwera, należy zapoznać się z dokumentami dostarczonymi razem z
obudową serwera.
5. Wprowadzić końcówkę małego śrubokręta o płaskim łbie pod zakładkę plastikowego
urządzenia przytrzymującego. Łagodnie dopchnąć śrubokręt w celu uniesienia baterii.
6. Wyjąć baterię z jej gniazda.
TP00760
Rysunek 23. Wymiana baterii awaryjnej
7. Baterię należy utylizować zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami.
8. Wyjąć nową baterię litową z opakowania i włożyć ją w gniazdo baterii, upewniając się, że
zostaje zachowana prawidłowa biegunowość.
9. Zamknąć obudowę.
10. Uruchomić program Setup w celu przywrócenia ustawień konfiguracyjnych do układu RTC.
36
Montaż podzespołów i aktualizacji
5 Narzędzia serwera
Konfiguracja pamięci BIOS
Niniejszy rozdział opisuje narzędzia zawarte w opcjach konfiguracji pamięci BIOS, używane do zmiany
domyślnej konfiguracji serwera. Konfigurację pamięci BIOS można uruchamiać z system operacyjnym
lub bez systemu operacyjnego.
Uruchomienie opcji konfiguracji
Istnieje kilka warunków, w jakich można wejść do opcji konfiguracji BIOS-u i ją rozpocząć:
•
Kiedy zostanie włączony serwer, po zakończeniu testu pamięci POST
•
Kiedy zworka konfiguracyjna CMOS na płycie serwera został przesunięta w położenie „Clear
CMOS” (włączone).
Po spełnieniu tych warunków, wyżej wymienionych, po restarcie komputera, pojawi się następujący
monit systemowy:
Press <F2> to enter SETUP (Wcisnąć klawisz <F2>, żeby wejść w tryb konfiguracji)
Po spełnieniu trzeciego warunku, to znaczy po wystąpieniu błędu CMOS/NVRAM, pojawią się inne
monity systemu, lecz nie zgłoszenie z warunkiem <F2>:
Warning: CMOS checksum invalid (Ostrzeżenie: nieprawidłowa suma kontrolna CMOS)
Warning: CMOS time and date not set (Ostrzeżenie: nie ustawiono godziny i daty CMOS)
Przy tym warunku, BIOS załaduje wartości domyślne pamięci CMOS i podejmie próbę restartu
komputera.
W przypadku niemożności wejścia do opcji konfiguracyjnych
Jeżeli nie można uzyskać dostępu do konfiguracji pamięci BIOS, może zaistnieć konieczność
wyzerowania pamięci CMOS. Instrukcje dotyczące zerowania pamięci CMOS – zobacz: „Wyzerowanie
pamięci CMOS”.
Menu konfiguracji
Każda strona z opcjami konfiguracji BIOS-u zawiera pewną liczbę funkcji. Za wyjątkiem tych funkcji,
które wyświetlają tylko informacje konfigurowane automatycznie, każda funkcja jest skojarzona z
polem wartości, które zawiera parametry wybierane przez użytkownika. Posiadając uprawnienia,
użytkownik może zmieniać te parametry. Jeżeli wartości nie można zmienić z jakiegoś powodu, pole
wartości funkcji jest niedostępne.
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
37
Tabela 9 zawiera opisy poleceń dostępnych za pośrednictwem klawiatury, które można wykorzystać
w menu konfiguracji BIOS-u.
Tabela 9. Polecenia wydawane z klawiatury
Wcisnąć
Opis
<F1>
Pomoc – Wciśnięcie klawisza F1 w dowolnym menu powoduje przywołanie okna
ogólnej pomocy.
←→
Klawisze strzałek w lewo i w prawo są używane do przechodzenia pomiędzy
stronami głównego menu. Klawisze te nie mają żadnego efektu, jeżeli
wyświetlono podmenu lub listę wyboru.
↑
Wybierz pozycję z góry – Strzałka w górę jest używana do wybrania poprzedniej
wartości z listy opcji pozycji menu lub listę wyboru pól wartości. Wciśnięcie
klawisza Enter aktywuje wybraną pozycję.
↓
Wybierz pozycję z dołu – Strzałka w dół jest używana do wybrania następnej
wartości z listy opcji pozycji menu lub listę wyboru pól wartości. Wciśnięcie
klawisza Enter aktywuje wybraną pozycję.
F5/-
Zmień wartość – Znak minus lub klawisz funkcyjny F5 jest używany do zmiany
wartości bieżącej pozycji na wartość poprzednią. Ten klawisz powoduje
przewinięcie przez wartości w skojarzonej liście wyboru bez wyświetlania całej
listy.
F6/+
Zmień wartość – Znak plus lub klawisz funkcyjny F6 jest używany do zmiany
wartości bieżącej pozycji menu na wartość następną. Ten klawisz powoduje
przewinięcie przez wartości w skojarzonej liście wyboru bez wyświetlania całej
listy. W przypadku 106-klawiszowej klawiatury japońskiej, klawisz plus posiada
inny kod skanowania od klawisza plus na pozostałych klawiaturach, lecz jego
wciśnięcie ma taki sam efekt.
Enter
Wykonaj polecenie – Klawisz Enter jest używany w celu aktywacji podmenu,
kiedy wybrana funkcja jest submentu lub w celu wyświetlenia listy wyboru,
jeżeli wybrana funkcja posiada pole wartości, lub w celu wybrania pod-pola
dla funkcji z wieloma wartościami jak czas i data. Jeżeli jest wyświetlona lista
wyboru, klawisz Enter spowoduje cofnięcie listy wyboru i pozwoli na dokonanie
innego wyboru w menu macierzystym.
Esc
Wyjdź – Klawisz ESC zapewnia możliwość wycofania się z dowolnego pola.
Ten klawisz cofa efekty wciśnięcia klawisza Enter. Kiedy klawisz ESC zostaje
wciśnięty przy edycji dowolnego pola lub przy wyborze funkcji menu, zostaje
ponownie wyświetlone menu macierzyste. Kiedy klawisz ESC zostaje wciśnięty
w dowolnym submenu, zostaje ponownie wyświetlone menu macierzyste.
Kiedy klawisz ESC zostaje wyświetlony w dowolnym głównym menu, zostaje
wyświetlone okienko potwierdzenia wyjścia z zapytaniem czy użytkownik chce
odrzucić dokonane zmiany.
F9
Domyślne ustawienia konfiguracji – Wciśnięcie klawisza F9 powoduje
wyświetlenie następującego okna:
Setup Confirmation (Potwierdzenie programu Setup)
Load default configuration now?
(Załadować teraz domyślną konfigurację?)
[Yes] [No] (Tak/Nie)
Po wybraniu odpowiedzi twierdzącej (opcja ”Yes”) i wciśnięciu klawisza Enter,
wszystkie pola konfiguracji (Setup) zostaną ustawione na wartości domyślne.
Po wybraniu odpowiedź przeczącej (opcja ”No”) i wciśnięciu klawisza Enter, lub
wciśnięciu klawisza ESC, użytkownik powraca do miejsca, gdzie się znajdował
przed wciśnięciem klawisza F9 bez wpływu na jakiekolwiek istniejące wartości
pól.
(Ciąg dalszy)
38
Narzędzia serwera
Polecenia wydawane z klawiatury (Ciąg dalszy)
F10
Zapisz i wyjdź– Wciśnięcie klawisza F10 powoduje wyświetlenie następującego
komunikatu:
Setup Confirmation (Potwierdzenie programu Setup)
Save Configuration changes and exit now?
(Zapisać zmiany dokonane w konfiguracji i wyjść?)
[Yes] [No] (Tak/Nie)
Po wybraniu odpowiedzi twierdzącej (opcja ”Yes”) i wciśnięciu klawisza Enter,
zostają zapisane wszystkie zmiany oraz opuszczone okno konfiguracji. Po
wybraniu odpowiedź przeczącej (opcja ”No”) i wciśnięciu klawisza Enter, lub
wciśnięciu klawisza ESC, użytkownik powraca do miejsca, gdzie się znajdował
przed wciśnięciem klawisza F10 bez wpływu na jakiekolwiek istniejące wartości
pól.
Kasowanie hasła
Jeżeli zostanie zgubione lub zapomniane hasło użytkownika lub administratora, przełożenie zworki
zerującej hasła w odpowiednią pozycję spowoduje wyzerowanie obydwu haseł. Przed ustaleniem
nowego hasła (nowych haseł) należy przywrócić zworkę zerującą hasła w pozycję początkową. Zworka
zerująca hasła jest pokazana w wierszu „A” na rysunku 4.
1. Wyłączyć zasilanie systemu i odłączyć przewód zasilający.
2. Otworzyć obudowę serwera.
3. Przesunąć zworkę ze styków 1 i 2 w pozycję Zeruj hasła, zakrywając styki 2 i 3.
4. Podłączyć przewód zasilający. Włączyć zasilanie systemu.
5. Wyłączyć zasilanie systemu i odłączyć przewód zasilający.
6. Przenieść zworkę z powrotem na styki 1 i 2.
7. Zamknąć obudowę serwera. Włączyć zasilanie systemu.
Wyzerowanie pamięci CMOS
Jeżeli nie można uzyskać dostępu do menu konfiguracji pamięci BIOS, należy użyć zworki CMOS w
celu wyzerowania konfiguracyjnej pamięci RAM. Zworka zerująca pamięć CMOS jest pokazana w
wierszu „C” na rysunku 4.
1. Wyłączyć zasilanie systemu i odłączyć przewód zasilający.
2. Otworzyć obudowę serwera.
3. Przesunąć zworkę ze styków 1 i 2 w pozycję Zeruj pamięć CMOS, zakrywając styki 2 i 3.
4. Podłączyć przewód zasilający. Włączyć zasilanie systemu.
5. Kiedy system rozpocznie wydawanie sygnałów dźwiękowych należy odłączyć zasilanie oraz
przewód zasilający.
6. Przenieść zworkę z powrotem na styki 1 i 2.
7. Zamknąć obudowę serwera, podłączyć przewód zasilający. Włączyć zasilanie systemu.
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
39
40
6 Rozwiązywanie problemów
Niniejszy rozdział zawiera informacje ułatwiające identyfikację i rozwiązywanie problemów, które mogą
wystąpić w trakcie używania sytemu.
Informacje nt diod LED
Płyta główna serwera MAXDATA PLATINUM posiada diody LED, które mogą pomóc w rozwiązywaniu
problemów związanych z systemem. Poniżej została przedstawiona tabela tych diod LED razem z
opisem ich wykorzystania.
Tabela 10. Informacje nt diod LED
Nazwa diody LED
Funkcja
Lokacja
Kolor
Uwagi
ID
Pomoc w
identyfikacji
serwera od strony
tylnego panelu
Panel sterowania
oraz lewy róg
tylnej płyty
Niebieski
Wcisnąć przycisk
ID LED lub użyć
oprogramowania
do zarządzania
serwerem
(“Server
Management”) w
celu włączenia tej
diody LED.
System fault
Widoczne
ostrzeżenie o
błędzie
Panel sterowania
oraz lewy róg
tylnej płyty
Zielony lub
bursztynowy
• Zielony = brak
błędu
• Zielone
migające =
uszkodzenie
• Bursztynowy =
błąd krytyczny
lub nieprzywracalny
• Migający
bursztynowy
= błąd niekrytyczny
ATA drive activity
Aktywność
napędu ATA
Panel sterowania
Zielony
Miganie =
aktywność. Nie
jest wymagane
podjęcie żadnych
czynności.
Memory fault 1–6
Błąd identyfikacji
modułu
pamięciowego
Koniec płyty z
pamięcią DIMM
Bursztynowy
Wł = błąd
Diagnostyczne
diody LED 1–4
(LSB, bit1, bit2,
MSB)
Wyświetla kody
POST portu 80
Środkowa, tylna
krawędź płyty
Każda dioda
LED może być:
wyłączona,
zielona,
bursztynowa,
czerwona
Patrz tabela
kodów POST
CPU 1 & 2 Fan
Fault (Błąd
wentylatora CPU
1i2)
Identyfikacja
błędu wentylatora
Przód, środek
płyty
Bursztynowy
Wł = błąd
CPU 1 & 2 Fault
(Błąd CPU 1 i 2)
Identyfikacja
błędu procesora
1 cal za gniazdem
procesora
Bursztynowy
Wł = błąd
(ciąg dalszy)
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
41
Informacje nt diod LED (ciąg dalszy)
5v Standby
Identyfikacja
Przód, lewa część
płyty
zasilania 5 V w
stanie oczekiwania
Bursztynowy
Wł. = zasilanie 5 V
włączone
Power (Dioda LED
zasilania)
Identyfikuje stan
zasilania systemu
Zielony
• Wył = Zasilanie
wyłączone (wył.
lub S5)
• Wł = Zasilanie
włączone lub
S0)
• Wolno miga
= stan zbyt
małego
zasilania (S1
- S3)
Panel sterowania
Kody sygnałów dźwiękowych testu POST pamięci BIOS
Poniższa tabela wymienia kody sygnałów dźwiękowych testu POST. Przed inicjalizacją układu wideo
systemu, BIOS używa tych kodów sygnałów dźwiękowych w celu poinformowania użytkowników
o stanach awaryjnych. Proszę pamiętać, że nie wszystkie stany awaryjne są obsługiwane kodami
sygnałów dźwiękowych BIOSu.
Tabela 11. Kody sygnałów dźwiękowych testu POST
Ilość sygnałów
dźwiękowych
Przyczyna wydania sygnałów oraz środki zaradcze
1, 2 lub 3
Błąd pamięci. Ponownie osadzić kartę pamięci DIMM lub wymienić na
sprawdzoną.
4 - 7 lub 9 - 11
Błąd krytyczny wskazujący możliwy poważny problem dotyczący systemu.
Wyjąć wszystkie karty rozszerzeń i ponownie uruchomić system. Jeżeli
błąd nadal występuje, skontaktować się z producentem systemu. Jeżeli
sygnały dźwiękowe nie są generowane po wyjęciu kart rozszerzeń, należy
następnie wkładać po jednej karcie naraz, uruchamiając system po dodaniu
każdej karty, aż sygnały wystąpią ponownie, co pozwoli zidentyfikować
nieprawidłowo działającą kartę.
8
Ponownie osadzić kartę graficzną lub wymienić na sprawdzoną. Jeżeli jest
używana karta graficzna zintegrowana z płytą główną, może to oznaczać, że
płyta główna serwera jest wadliwa.
Oprócz powyższych kodów dźwiękowych, wydawane są dodatkowe sygnały, jeżeli zamontowano moduł
zarządzania Intel®. Moduł zarządzania Intel® zapewnia następujące dodatkowe kody dźwiękowe.
Tabela 12. Kody sygnałów dźwiękowych po instalacji modułu zarządzania Intel®
42
Kod dźwiękowy
Przyczyna wydania sygnałów oraz środki zaradcze
1
Zainicjalizowano wyzerowanie pamięci CMOS panelu sterowania.
1-5-1-1
Awaria procesora. Wymienić lub ponownie osadzić nieprawidłowo działający
procesor.
1-5-2-1
Nie zainstalowano żadnego procesora lub gniazdo procesora CPU 1 jest
puste. Wymienić lub ponownie osadzić nieprawidłowo działający procesor.
1-5-2-3
Błąd konfiguracji procesora lub gniazdo procesora CPU 1 jest puste.
Wymienić lub ponownie osadzić nieprawidłowo działający procesor. W
systemie z dwoma procesorami, należy upewnić się, że obydwa procesory są
identyczne.
1-5-2-4
Błąd konfiguracji magistrali FSB.
1-5-4-2
Nieoczekiwany brak zasilania prądem stałym.
1-5-4-3
Awaria sterowania chipsetem.
1-5-4-4
Awaria sterowania zasilaczem.
Rozwiązywanie problemów
7 Parametry techniczne
Parametry techniczne zasilania
Napięcia wejściowe jednego 700 W zasilacza
•
100 — 127 V~ przy 50/60 Hz; maks. 8,9 A
•
200 — 240 V~ przy 50/60 Hz; maks. 4,5 A
Napięcia wyjściowe jednego 700 W zasilacza
Poniższa tabela wymienia całkowitą moc w watach dostarczaną przez zasilacz przy danym napięciu.
Tabela 13. Zdolność wyjściowa 700 W systemu zasilania
Napięcie
Maksymalne
natężenie
+3,3 V
24 A
+5,0 V
24 A
Uśpienie +5 V
2A
+12,0
58 A
–12,0 V
0,5 A
OSTRZEŻENIE
Nie wolno przekroczyć połączonej mocy wyjściowej 140 watów dla wyjść +5 V i +3,3 V. Przekroczenie
wartości 140 watów spowoduje przeciążenie podzespołu zasilania i może spowodować przegrzewanie
i nieprawidłowe działanie zasilaczy.
Gniazda rozszerzeń płyty głównej serwera mają wartość znamionową nie większą niż 25 watów dla
każdego gniazda. Przeciętne zużycie prądu gniazda nie powinno przekraczać 13 watów.
Specyfikacje środowiskowe systemu
Tabela 14. Specyfikacje środowiskowe
Temperatura
Wilgotność
Wyłączony
-40 °C do 70 °C
Działający
10 °C d 30 °C; z obniżeniem o 0,5 °C na każde 1000 stóp (305 m) do
maksymalnej wysokości 10.000 stóp (3.050 m).
Wyłączony
90 % wilgotność względna (bez skraplania) przy 30 °C.
Hałas
akustyczny
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
7 beli przy mocy akustycznej dla standardowej temperatury
otoczenia biurowego (18 – 24 °C). Wybrane urządzenia zewnętrzne
mogą zmieniać poziom hałasu.
43
44
8 Informacje prawne i scalające
Zgodność prawna produktu
Zgodność produktu w zakresie bezpieczeństwa
Płyta serwera jest zgodna z wymaganiami następujących norm bezpieczeństwa:
•
EN 60 950 (Unia Europejska)
•
IEC60 950 (Międzynarodowa)
•
CE – dyrektywa niskonapięciowa (ang. Low Voltage Directive) (73/23/EEC) (Unia Europejska)
Kompatybilność elektromagnetyczna produktu
Płyta główna została przetestowana i sprawdzona pod kątem zgodności z następującymi normami
prawnymi dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), kiedy produkt jest zainstalowany
w kompatybilnym systemie host Maxdata.
•
EN55022 (Class A) – Radiated & Conducted Emissions (Unia Europejska)-(Emisja radiacyjna i
przenoszona)
•
EN55024 (Odporność) (Unia Europejska)
•
CE – dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (ang. EMC Directive) (89/336/EEC) (Unia
Europejska)
Oznaczenia zgodności prawnej produktu
Niniejszy produkt posiada oznaczenie następujących świadectw zgodności produktu:
Tabela 15. Oznaczenia świadectw zgodności produktu
Oznaczenie CE
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
45
Uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
Federalna Komisja Łączności (Stany Zjednoczone)
Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 warunków określonych przez Federalną Komisję
Łączności. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: (1) niniejsze urządzenie nie może
powodować szkodliwych zakłóceń; oraz (2) niniejsze urządzenie musi przyjmować interferencję
otrzymywaną, łącznie z interferencją, mogą powodować niepożądane działanie.
Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono, że jest zgodne z ograniczeniami
odnoszącymi się do urządzeń cyfrowych klasy A, stosownie do części 15 warunków określonych przez
Federalną Komisję Łączności. Ograniczenia mają na celu zapewnienie rozsądnego zabezpieczenia
przed szkodliwymi zakłóceniami na obszarach zabudowanych. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje
i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeżeli nie zostanie zainstalowane i nie będzie
wykorzystywane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwą interferencję w łączności
radiowej. Niemniej jednak, nie ma żadnej gwarancji, że interferencja nie wystąpi w poszczególnych
instalacjach. Jeżeli niniejsze urządzenie powodują szkodliwą interferencję w odbiorze sygnału
radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić przez jego wyłączenie i włączenie, użytkownik
może podjąć próbę skorygowania interferencji wykonując jedno lub kilka poniższych przedsięwzięć:
•
Zmiana kierunku lub miejsca położenia anteny odbiorczej;
•
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem;
•
Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego jest podłączony
odbiornik;
•
Zwrócenie się o pomoc do dostawcy sprzętu lub doświadczonego technika radiowotelewizyjnego;
Zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone przez właściciela patentu niniejszego urządzenia mogą
unieważnić prawo użytkownika do używania tego urządzenia. Użytkownik jest odpowiedzialny za
zapewnienie zgodności zmodyfikowanego produktu.
Do niniejszego produktu komputerowego można podłączać wyłącznie urządzenia peryferyjne
(komputerowe urządzenia wprowadzające dane / wyprowadzające wyniki, terminale, drukarki,
itp.), które są zgodne z ograniczeniami klasy A lub B norm FCC. Stosowanie niekompatybilnych
urządzeń peryferyjnych najprawdopodobniej może powodować zakłócenia w odbiorze sygnału
radiowego i telewizyjnego. Wszystkie przewody używane do podłączenia urządzeń peryferyjnych
muszą być ekranowane i uziemione. Stosowanie nie-ekranowanych i nie-uziemionych przewodów
podłączonych do urządzeń peryferyjnych może powodować zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego
i telewizyjnego.
Europa (Deklaracja zgodności CE)
Niniejszy produkt został przetestowany w zgodności z, oraz jest zgodny z dyrektywą niskonapięciową
(73/23/EEC) oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EEC). Produkt został
oznaczony znakiem CE w celu zaświadczenia o jego zgodności z normami.
Środki ostrożności przy montażu
Przy montowaniu i testowaniu płyty serwera należy postępować według ostrzeżeń oraz zgodnie z
środkami ostrożności umieszczonymi w instrukcjach montażowych:
W celu uniknięcia urazu należy uważać na:
46
•
Ostre wtyki na złączach
•
Ostre wtyki na zestawach płytek drukowanych
•
Nierówne krawędzie oraz ostre rogi obudowy
•
Gorące elementy (takie jak procesor, stabilizatory napięcia oraz rozpraszacze ciepła)
•
Uszkodzone przewody, które mogą spowodować spięcie
Informacje prawne i scalające
Należy przestrzegać wszystkich zaleceń zawartych w ostrzeżeniach oraz środkach ostrożności,
które instruują użytkownika o potrzebie pozostawienia naprawiania komputera wykwalifikowanemu
personelowi technicznemu.
Wymagania montażowe
OSTRZEŻENIE
Aby spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz prawne przy instalacji tej płyty należy
postępować zgodnie z niniejszymi wskazówkami.
Należy przeczytać i stosować się do wszystkich wymienionych instrukcji oraz instrukcji dostarczonych
razem z obudową i skojarzonymi modułami. Jeżeli instrukcje dołączone do obudowy pozostają w
sprzeczności z niniejszymi instrukcjami lub instrukcjami skojarzonych modułów, należy skontaktować
się z pomocą techniczną dostawcy w celu uzyskania informacji na temat upewnienia się, że komputer
spełnia wymagania prawne i dotyczące bezpieczeństwa. Nie przestrzeganie niniejszych instrukcji
oraz instrukcji dostarczonych przez dostawcę obudowy i modułów, powoduje zwiększenie zagrożeń
bezpieczeństwa oraz prawdopodobieństwa niezgodności z lokalnymi prawami i rozporządzeniami.
Należy zapobiegać przeciążaniu zasilacza
Nie wolno przeciążać wyjścia zasilacza. W celu uniknięcia przeciążania zasilacza, należy upewnić się,
że wyliczone sumaryczne wymagania prądowe wszystkich podzespołów komputera są niższe od
wartości znamionowej prądu wyjściowego każdego obwodu zasilacza.
Umieścić oznaczenie baterii
Na niniejszej płycie serwera jest zbyt mało przestrzeni do zapewnienia instrukcji do wymiany lub
utylizacji baterii. Dla uzyskania potwierdzenia bezpieczeństwa systemu może być wymagane
umieszczenie na obudowie w pobliżu baterii następującego permanentnego i czytelnego komunikatu
(lub komunikatu równoważnego).
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie wybuchem w razie nieprawidłowej wymiany baterii.
Wymieniać wyłącznie na baterię tego samego typu lub typu równoważnego zalecaną przez producenta.
Zużyte baterie utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.
Stosować wyłącznie do zamierzonych celów
Płyta serwera została oceniona jako urządzenie techniki informatycznej (ang. Information Technology
Equipment I. T. E.) do stosowania w komputerach domowych, biurowych, szkolnych, salach
komputerowych oraz w podobnych lokacjach. Przydatność niniejszego produktu do innych zastosowań
oraz środowisk (np. medycznych, przemysłowych, jako element instalacji alarmowych lub sprzętu
testującego, itp.) może wymagać przeprowadzenia dalszych badań.
Serwer MAXDATA PLATINUM 2200 IR M5
47