Electrolux | LAVATHERM 58860 | LAVATHERM 58860

LAVATHERM 58860
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Condensdroger
Sèche-linge à
condensation
Downloaded from www.vandenborre.be
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
3
Belangrijke veiligheidsinformatie
Milieu
3
5
Productbeschrijving
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
Display
Voordat u de droger in gebruik neemt
7
8
8
8
9
Programmaoverzicht
10
Dagelijks gebruik
12
Wasgoed sorteren
12
Gemiddeld gewicht van wasgoed
13
Machine inschakelen / lampje inschakelen
14
Vuldeur openen / wasgoed in de trommel
doen
14
Het programma kiezen
14
DROOGTEGRAAD
14
T/MIN
15
Extra OPTIE selecteren
15
TIJD PROGR.
16
STARTUITSTEL
16
Kinderslot
17
Het programma starten
17
Het programma veranderen
De trommel leeghalen
Onderhoud en reiniging
Het pluizenfilter reinigen
De deurpakking schoonmaken
Het waterreservoir leegmaken
De warmtewisselaar reinigen
De trommel reinigen
Het bedieningspaneel en de behuizing
schoonmaken
Wat te doen als…
Machine-instellingen
17
17
18
18
20
20
21
22
Technische gegevens
26
Tips voor testinstanties
27
22
22
25
Installatie
27
Plaatsing van het apparaat
27
Verwijdering van de transportbeveiliging
28
Elektrische aansluiting
28
De draairichting van de deur veranderen
28
Speciale accessoires
30
Onderhoud
30
Wijzigingen voorbehouden
Downloaded from www.vandenborre.be
Belangrijke veiligheidsinformatie
3
Gebruiksaanwijzing
Belangrijke veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen
is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen,
deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat ze bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn gehele levensduur gebruikt naar behoren
is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of op enigerlei wijze te proberen veranderingen aan dit apparaat aan te brengen.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit gebeurt onder toezicht van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is of zij van een dergelijke persoon instructies hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om dit te
voorkomen de trommel vóór gebruik.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde,
scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen niet
in het apparaat terechtkomen.
• Om brandgevaar door te lang drogen te voorkomen, dient het apparaat niet gebruikt te
worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte).
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen
met een rubber binnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber dienen
niet in de droogtrommel te worden gedroogd.
• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te worden
van de stroomvoorziening.
• Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties die door niet-deskundige
personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem contact op met
een klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de
droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra
hoeveelheid wasmiddel.
Downloaded from www.vandenborre.be
4
Belangrijke veiligheidsinformatie
• Explosiegevaar:Droog nooit artikelen in de droogtrommel die in contact hebben gestaan met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische
reiniging en soortgelijke producten). Daar deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze
een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de droogtrommel die met water
gewassen zijn.
• Brandgevaar:voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en dienen niet in de droogtrommel geplaatst te
worden.
• Als u uw was met vlekkenwater heeft gewassen, moet u een extra spoelcyclus uitvoeren
voordat u uw was in de droogtrommel laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven van
kleding die in de droogtrommel geladen wordt
WAARSCHUWING!
Stop een droogtrommel nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit het apparaat verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte zich
kan verspreiden. Brandgevaar!
• Pas op voor elektrische schokken!Spuit geen waterstralen op het apparaat.
• Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus)
om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is
gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
• De droogtrommel mag niet worden gebruikt als voor het reinigen industriële chemicaliën
zijn gebruikt.
• Zorg voor goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om te voorkomen dat gassen in de ruimte terugstromen van apparaten die andere brandstoffen
verbruiken (inclusief open vuur).
Installatie
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of het niet is beschadigd. Gebruik het
apparaat bij twijfel niet en neem contact op met de Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen moeten vóór het gebruik worden verwijderd. Als dit wordt
nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg
hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of deskundig persoon.
• Zorg ervoor dat het apparaat niet op het aansluitsnoer komt te staan.
• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes
zo te worden afgesteld dat de lucht goed onder het apparaat kan circuleren.
• Controleer na de installatie van het apparaat of het niet op het aansluitsnoer drukt of
staat.
• Als de droogtrommel bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk de
stapelkit te gebruiken (optioneel accessoire).
Gebruik
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat
te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
Downloaded from www.vandenborre.be
Milieu
5
• Droog in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal drogen. Volg de instructies op het wasetiket in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in de droogtrommel.
• Doe niet teveel wasgoed in de machine. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipend nat is mag niet in de droger worden gedaan.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige petroleumproducten mogen
niet in de machine gedroogd worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt,
dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het
in de droger doet.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact, maar aan de stekker zelf.
• Gebruik de droogtrommel nooit als het aansluitsnoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn waardoor de binnenkant van de droogtrommel toegankelijk is.
• Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals gespecificeerd
in de wasverzachterinstructies.
• Let op - heet oppervlak: Raak het dekseltje van de deurverlichting niet aan wanneer
de verlichting ingeschakeld is
(alleen drogers voorzien van trommelverlichting).
Veiligheid van kinderen
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
• Kinderen zijn zich vaak niet bewust van de gevaren die elektrische apparaten met zich
meebrengen. Houd kinderen uit de buurt, om te voorkomen dat ze met het apparaat
spelen.
• De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en polystyreen) kunnen gevaarlijk zijn voor
kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het bereik van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats op, buiten het bereik van kinderen.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.
Milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Milieutips
• In de droger wordt uw wasgoed pluizig en zacht. Daarom heeft u bij het wassen geen
wasverzachter nodig.
Downloaded from www.vandenborre.be
6
Milieu
• Uw droger werkt het zuinigst als u:
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrijhoudt
– zich houdt aan de in het programma-overzicht aanbevolen laadvolumes
– zorgt voor goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is
– het microfilter en de fijne zeef na elke droogcyclus reinigt
– het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in de droger doet.
Het energieverbruik is afhankelijk van het ingestelde centrifugetoerental van de wasmachine. Hogere centrifugeersnelheid - lager energieverbruik.
Milieu-informatie
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen gerecycled worden. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de
daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
WAARSCHUWING!
Als het apparaat niet meer wordt gebruikt:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd de voedingskabel en stekker van het apparaat en gooi ze weg.
• Verwijder het slot van de deur. Zo voorkomt u dat kinderen zichzelf insluiten en hun
leven in gevaar brengen.
Downloaded from www.vandenborre.be
Productbeschrijving
Productbeschrijving
1
2
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bedieningspaneel
Waterreservoir
Trommelverlichting
Fijne pluizenfilters
Grove pluizenfilters
Pluizenfilters
Typeplaatje
Vuldeur (omkeerbaar)
Deur warmtewisselaar
Toets om het deurtje in de sokkel te openen
Luchtrooster
Verstelbare pootjes
Downloaded from www.vandenborre.be
7
8
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
6
1
1
2
3
4
5
6
5
2
4
3
Programmakeuzeknop en aan/uit-schakelaar
Functietoetsen
START/PAUZEtoets
STARTUITSTELtoets
Statuslampje
Display
Display
1
2
3
4
5
6
eindtijd / foutmelding
status cyclusfase
OPTIE
waarschuwingen
selectie centrifugeersnelheid
selectie droogtegraad
4
6
5
2
3
1
Beschrijving display
DROOGTEGRAADstandaard
minimale DROOGTEGRAAD
gemiddelde DROOGTEGRAAD
-
Downloaded from www.vandenborre.be
maximale DROOGTEGRAAD
Voordat u de droger in gebruik neemt
9
Beschrijving display
T/MINstandaard
minimale T/MIN
strijkdroog (droogfase-indicator)
licht droog (droogfase-indicator)
T/MINbereik (stappen
van 200 tpm)
maximale T/MIN
kastdroog (droogfase- zeer droog (droogfaseindicator)
indicator)
-
extra droog (droogfase-indicator)
afkoelen (droogfaseindicator)
kreukbeveiliging
(droogfase-indicator)
-
waterreservoir legen
(waarschuwing)
condensor reinigen
(waarschuwing)
filters reinigen (waarschuwing)
kinderslot
fijne was
lang antikreuk
behoedzaam
zoemer
uitgestelde start
De OPTIE
fijne was en
cyclusduur
duur tijdprogramma
(10 min - 3 u)
duur uitgestelde start
behoedzaam kunnen niet tegelijkertijd worden geselecteerd.
Voordat u de droger in gebruik neemt
Verwijder eventuele tijdens de fabricage ontstane restanten door de trommel van de droger
met een vochtige doek af te vegen of een korte droogcyclus uit te voeren (ca. 30 min.) met
enkele vochtige doeken in de machine.
Downloaded from www.vandenborre.be
10
Programmaoverzicht
Programmaoverzicht
Programma's
max. belading
(droog
gewicht)
Toepassing/eigenschappen
OPTIE
Wasetiket
KATOEN
EXTRA DROOG
8 kg
Grondig drogen van dik of meer- alle 1)behallaags textiel, bv. badstof artikelen,
ve TIJD
badjassen.
PROGR.
INTENSIEF DROOG
8 kg
1)
Grondig drogen van dik textiel, bv. alle behalve
TIJD
badstof artikelen, handdoeken.
PROGR.
KASTDROOG
8 kg
Grondig drogen van textiel van
alle 1) behalgelijke dikte, bv. badstof artikelen,
ve TIJD
gebreide artikelen, handdoeken.
PROGR.
STRIJKDROOG
8 kg
Voor katoenen of linnen wasgoed alle 1) behalvan normale dikte, bv. beddeve TIJD
ngoed, tafellinnen.
PROGR.
2)
3 kg
Grondig drogen van dik of meer- alle 1) behallaags textiel, bv. truien, beddeve TIJD
ngoed, tafellinnen.
PROGR.
2)
KASTDROOG
3 kg
Voor dun textiel dat niet gestreken hoeft te worden, bv. strijkvrije alle 1) behaloverhemden, tafellinnen, babyve TIJD
kleertjes, sokken, lingerie met baPROGR.
leinen of beugels.
3 kg
Voor dun textiel dat gestreken
alle 1) behalmoet worden, bv. gebreide artikeve TIJD
len, overhemden.
PROGR.
2)
STRIJKDROOG
SYNTHETISCH
EXTRA DROOG
SPECIAAL
TIJD PROGR.
OPFRISSEN
8 kg
1 kg
Drogen van losse artikelen.
fijne was,
lang antikreuk, zoemer, TIJD
PROGR.,
STARTUITSTEL
Opfrissen van textiel dat langere
tijd opgeborgen is geweest.
fijne was,
lang antikreuk, zoemer, STARTUITSTEL
Downloaded from www.vandenborre.be
Programmaoverzicht
Programma's
max. belading
(droog
gewicht)
Toepassing/eigenschappen
OPTIE
lang antikreuk, zoemer, STARTUITSTEL
3 kg
Snel drogen van katoen, zo min
mogelijk gekreukt. Droogresultaat: klaar om opgeborgen te
worden.
2 kg
3)
Voor sportkleding, dun textiel, po- alle behallyester, dat niet gestreken hoeft te ve behoedzaamen TIJD
worden.
PROGR.
3 kg
alle behalve
Beddengoed (een- en tweeperbehoedsoons lakens, kussenslopen, spreizaamen TIJD
en, dekbedovertrekken).
PROGR.
8 kg
Voor vrijetijdskleding, zoals jeans
of sweatshirts, van verschillende
materiaaldikte (bv. bij de kraag,
manchetten en naden).
1 kg
3)
Voor dun textiel, polyester en po- alle behalve
behoedlyamide, dat niet gestreken hoeft
zaamen TIJD
te worden.
PROGR.
HEMDEN
1,5 kg (of
7 overhemden)
Speciaal programma met antikreukmechanisme, voor strijkvrij
stoffen zoals overhemden en
blouses; om makkelijker te kunnen strijken. Het resultaat is afalle 3) behalhankelijk van het soort stof en de ve behoedafwerking. Doe het wasgoed on- zaamen TIJD
middellijk na het centrifugeren in
PROGR.
de droger. Haal overhemden zodra ze gedroogd zijn direct uit de
droger en hang ze op een kleerhanger.
GEMAKKELIJK STRIJKEN PLUS
Speciaal programma met antikreukmechanisme, voor strijkvrij
stoffen zoals overhemden en
blouses; om makkelijker te kunnen strijken. Het resultaat is afalle 3) behal1 kg (of 5
hankelijk van het soort stof en de ve behoedoverhemafwerking. Doe het wasgoed on- zaamen TIJD
den)
middellijk na het centrifugeren in
PROGR.
de droger. Haal overhemden zodra ze gedroogd zijn direct uit de
droger en hang ze op een kleerhanger.
COTON 3KG QUICK
LICHTE SPORTKLEDING
BEDLINNEN
JEANS
MICROFIBRE
alle 1) behalve TIJD
PROGR.
Downloaded from www.vandenborre.be
11
Wasetiket
12
Dagelijks gebruik
Programma's
WOL
CYCLE DE NUIT SYNTHETISCH
CYCLE DE NUIT KATOEN
max. belading
(droog
gewicht)
Toepassing/eigenschappen
OPTIE
1 kg
Drogen van wollen stoffen nadat
ze gewassen zijn, met gebruik van
warme lucht en een minimale mechanische belasting (zie de paragraaf "Wasgoed sorteren en voorbereiden"). Advies: er volgt geen
antikreukprogramma, dus verwijder de artikelen direct na het drogen.
DROOGTEGRAAD, T/
MIN, ZOEMER, STARTUITSTEL 3)
Zeer zacht en voorzichtig drogen
van synthetische stoffen. Aanbevolen als 's nachts wordt gedroogd.
DROOGTEGRAAD, T/
MIN, lang
antikreuk,
zoemer,
STARTUITSTEL
Zeer zacht en voorzichtig drogen
van katoen. Aanbevolen als 's
nachts wordt gedroogd.
DROOGTEGRAAD, T/
MIN, lang
antikreuk,
zoemer,
STARTUITSTEL
3 kg
8 kg
Wasetiket
1) De OPTIE fijne was en behoedzaam kunnen niet tegelijkertijd worden geselecteerd.
2) kiezen BEHOEDZAAM
3) fijne was standaard ingesteld
Dagelijks gebruik
Wasgoed sorteren
• Sorteren op weefseltype:
– Katoen/linnen voor programma's in de programmagroep KATOEN.
– Gemengde en synthetische stoffen voor programma's in de programmagroep SYNTHETISCH.
• Sorteren op wasetiket: Betekenis van de wasetiketten:
Drogen in de droogtrommel in principe mogelijk
Drogen op normale temperatuur
Drogen op lage temperatuur
Downloaded from www.vandenborre.be
Dagelijks gebruik
13
Drogen in de droogtrommel nietmogelijk
Doe geen nat wasgoed in de droger dat niet op het wasetiket gespecificeerd is als geschikt
voor drogen in de droogtrommel.
Dit apparaat kan gebruikt worden voor alle soorten nat wasgoed dat gelabeld is als geschikt
voor drogen in de droogtrommel.
• Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen met lichtgekleurd wasgoed. De kleuren van het
textiel kunnen afgeven.
• Droog geen tricot en gebreide artikelen op het programma EXTRA. Deze artikelen kunnen
krimpen!
• Wollen en wolachtige stoffen kunnen gedroogd worden met het WOL-programma. Centrifugeer de wollen artikelen voor de droogcyclus zo goed mogelijk (max. 1200 tpm).
Droog alleen wollen artikelen samen die qua materiaal, kleur en gewicht vergelijkbaar
of hetzelfde zijn. Droog zware wollen artikelen apart.
Wasgoed voorbereiden
• Voorkom dat het wasgoed verstrikt raakt: sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken dicht en
sluit losse riemen of strikken (bv. van schorten).
• Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden enz.).
• Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bv. bij met katoen afgewerkte anoraks moet de katoenlaag aan de buitenkant zitten). Deze weefsels drogen dan
beter.
Doe niet teveel wasgoed in de machine. Houd een max. belading van 8kg aan.
Gemiddeld gewicht van wasgoed
badjas
1200 g
dekbedovertrek
700 g
herenwerkoverhemd
600 g
herenpyjama
500 g
laken
500 g
tafelkleed
250 g
herenoverhemd
200 g
nachthemd
200 g
kussensloop
200 g
badstof handdoek
200 g
blouse
100 g
damesslip
100 g
herenslip
100 g
servet
100 g
theedoek
100 g
Downloaded from www.vandenborre.be
14
Dagelijks gebruik
Machine inschakelen / lampje inschakelen
Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma of op LICHT AAN. De machine
is ingeschakeld. Als de vuldeur wordt geopend, gaat de trommelverlichting aan.
Vuldeur openen / wasgoed in de trommel doen
1. Vuldeur openen:
Duw met kracht tegen de vuldeur (drukpunt).
2. Vul de trommel met wasgoed (druk het
niet aan).
LET OP!
Laat het wasgoed niet tussen de deur en de
rubber pakking terecht komen.
3. Doe de vuldeur goed dicht. U moet een
duidelijke klik horen.
Het programma kiezen
Gebruik de programmakeuzeknop om het gewenste programma te selecteren. De geschatte tijdsduur tot het einde van het programma verschijnt
( uren, minuten).
op het display, bv.
Tijdens de cyclus verstrijkt de tijd in stappen van
één minuut.
DROOGTEGRAAD
Deze functie verbetert de droogtegraad van het
wasgoed. Het wasgoed wordt droger door te vertot
hogen van
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk herhaaldelijk op de toets DROOGTEGRAAD(1) tot de gewenste droogtegraad
) op het display wordt weergegeven.
(
Als het betreffende programma niet voorzien is van een vochtigheidsinstelling, wordt het
pictogram
op het display weergegeven.
Downloaded from www.vandenborre.be
Dagelijks gebruik
15
T/MIN
Als het wasgoed in de wasmachine gecentrifugeerd is voor het begin van de droogcyclus,
kan de droger ingesteld worden in overeenstemming met de centrifugeersnelheid van de
oorspronkelijke afpompprocedure. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, des te korter duurt
het programma voor de droogcyclus.
Druk een aantal keren op de toets T/MIN(2) totdat de gewenste centrifugesnelheid van het
oorspronkelijke centrifugetoerental wordt weergegeven. Er wordt geen waarde weergegeven als er geen centrifugeersnelheid is gekozen.
In bepaalde programma's is de centrifugeersnelheid niet van invloed (tijdgestuurde cycli). De centrifugeersnelheid kan dan niet geselecteerd worden en er worden drie streepjes weergegeven. Beschikbare keuzemogelijkheden:
Extra OPTIE selecteren
De extra opties die beschikbaar zijn voor de droogprogramma's, zijn fijne was, lang antikreuk, behoedzaamen zoemer
1. Draai de knop om een droogprogramma te kiezen.
2. Druk op de toets OPTIE (3) om de optie in te stellen. Op het scherm ziet u de beschikbare
OPTIE weergegeven als pictogrammen:
fijne was
lang antikreuk
behoedzaam
zoemer
pictogram fijne was knippert. Een knipperend pictogram betekent: geselecteerd maar
niet actief. Druk op de toets OK(4) om de geselecteerde optie te activeren. De geactiveerde optie wordt weergegeven als een knipperend pictogram met daaronder een
streepje.
3. Druk afwisselend op de toets OPTIE(3) om de juiste optie te selecteren en op OK(4) om
deze te activeren. Actieve OPTIE worden altijd weergegeven als een knipperend pictogram met daaronder een streepje.
4. De optiekeuzemodus wordt beëindigd zodra u alle OPTIE heeft doorlopen of stopt met
kiezen. Alleen geactiveerde optiepictogrammen zijn aan.
Sommige OPTIE kunnen niet samen worden gekozen als fijne wasen behoedzaam. Sommige
OPTIE kunnen niet worden geselecteerd met bepaalde programma's
Om een optie uit te schakelen volgt u dezelfde stappen. Het optiepictogram verdwijnt.
fijne was
Voor bijzonder voorzichtig drogen van kwetsbare stoffen met het wasetiket en voor
temperatuurgevoelig textiel (bv. acryl, viscose). Het programma wordt uitgevoerd met gereduceerde warmte.
fijne wasis alleen geschikt voor gebruik bij ladingen tot 3 kg.
Als deze optie actief is, brandt het pictogram fijne was .
Downloaded from www.vandenborre.be
16
Dagelijks gebruik
lang antikreuk
Met de functie lang antikreuk wordt de antikreukfase (30 min.) na het drogen uitgebreid
met 60 minuten. De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor
blijft het wasgoed los en kreukt het niet. Deze fase duurt in totaal 90 minuten. Het wasgoed
kan tijdens de antikreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden.
Als deze optie actief is, brandt het pictogram lang antikreuk .
behoedzaam
Voor het voorzichtig drogen van weefsels die vaak gedragen worden. Het programma begint
op de volle warmte-instelling, die vervolgens verlaagd wordt naarmate het programma
vordert.
Als deze optie actief is, brandt het pictogram behoedzaam .
zoemer
Het apparaat wordt geleverd met uitgeschakelde ZOEMER-functie.
Kies de optie zoemerom de zoemer te activeren.
Als deze optie actief is, brandt het pictogram zoemer .
De zoemer laat een signaal of een melodietje horen bij:
– het einde van de cyclus
– de antikreukfase en aan het begin of einde van de fase
– onderbreking van de cyclus door een waarschuwing
– alarm
TIJD PROGR.
Om de programmaduur te selecteren nadat het TIJD PROGR.is ingesteld. U kunt een programmaduur selecteren van 10 minuten tot 3 uur, in stappen van 10 minuten.
1.
wordt knipDraai de programmakeuzeknop op het TIJD PROGR.. Boven de toets
perend TIJD PROGR.weergegeven (behorend bij de afkoelfase).
2. Druk herhaaldelijk op de toets TIJD PROGR.(5) tot de gewenste programmaduur op het
voor een programma van 20 minuten.
display wordt weergegeven, bv.
Als er geen programmaduur is geselecteerd, wordt de duur automatisch ingesteld op 10
minuten.
STARTUITSTEL
Met de toets STARTUITSTEL(7) kunt u de start van een programma uitstellen met
minimaal 30 minuten (30') tot maximaal 20 uur (20h).
1. Selecteer het programma en de extra functies.
2. Druk herhaaldelijk op de toets STARTUITSTEL(7) totdat de gewenste uitgestelde start
op het display wordt weergegeven, bv.
starten.
als het programma over 12 uur moet
Als op het display 20h wordt weergegeven en u de toets nogmaals indrukt, wordt
de uitgestelde start geannuleerd . Op het display verschijnt 0' en vervolgens de
programmaduur van het geselecteerde programma.
Downloaded from www.vandenborre.be
Dagelijks gebruik
17
3. Druk op de toets START/PAUZE(6) om de uitsteltimer te activeren. De resterende tijd
tot het moment dat het programma volgens de instelling moet starten, wordt continu
weergegeven (bv. 15h, 14h, 13h, … 30' enz.).
Kinderslot
Het kinderslot kan ingesteld worden om te voorkomen dat een programma per ongeluk
wordt gestart of dat een lopend programma onbedoeld wordt veranderd. De kinderslotfunctie blokkeert alle toetsen en de programmakeuzeknop. Het kinderslot kan in- of uitgeschakeld worden door gedurende 5 seconden de toetsen OPTIE(3) en OK(4) tegelijkertijd
ingedrukt te houden.
– Voordat het programma is gestart: het apparaat kan niet worden gebruikt
– Nadat het programma is gestart: het lopende programma kan niet worden veranderd
Op het display verschijnt het pictogram om aan te geven dat het kinderslot ingeschakeld
is.
Het kinderslot wordt niet uitgeschakeld als het programma is afgelopen.
Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u eerst het kinderslot uitschakelen.
Het programma starten
Druk op de toets START/PAUZE(6). Het programma wordt gestart.
Het programmaverloop wordt op het display weergegeven door de bijbehorende set pictogrammen. Van links naar rechts, van strijkdroog tot antikreuk hangt het pictogram
af van de gekozen droogcyclus. In het programma kastdroogzijn bijvoorbeeld de volgende
. Het actuele verloop van de cyclus wordt aanpictogrammen zichtbaar:
gegeven door een knipperend streepje onder het pictogram. Wanneer het betreffende deel
van de droogcyclus is voltooid, gaat het streepje continu branden en begint er een streepje
onder het volgende pictogram te knipperen.
Het programma veranderen
Om een programma te veranderen dat per ongeluk is gekozen, moet u eerst de programmakeuzeknop op UITzetten en dan het programma opnieuw instellen.
Als het programma eenmaal begonnen is, kan het niet meer veranderd worden . Als u
desondanks toch probeert het programma te veranderen door aan de programmakeuzeknop te draaien, gaan het programmavoortgangdisplay en de controlelampjes knipperen.
Als u op een optietoets (behalve de toets zoemer) drukt, wordt op het display Errweergegeven. Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet beïnvloed (wasgoedbescherming).
De trommel leeghalen
Zodra de droogcyclus voltooid is, verschijnt er een knipperende op het display, en onder
het antikreuk pictogram verschijnt een streepje. Als de optie zoemeris ingesteld, klinkt
er gedurende ongeveer een minuut met tussenpozen een geluidssignaal.
Downloaded from www.vandenborre.be
18
Onderhoud en reiniging
De droogcycli worden automatisch gevolgd door een antikreukfase die ongeveer 30 minuten duurt. De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft
het wasgoed los en kreukt het niet. Het wasgoed kan tijdens de antikreukfase te allen tijde
uit de machine gehaald worden. (het wasgoed moet op zijn laatst tegen het einde van de
antikreukfase uit de machine worden gehaald om te voorkomen dat het gaat kreuken). Als
de optie lang antikreuk is ingesteld, wordt de antikreukfase met 60 minuten verlengd.
1. Open de deur.
2. Verwijder het pluis van het microfilter voordat u het wasgoed uit de trommel haalt. U
kunt dat het beste met een vochtige hand doen. (zie het hoofdstuk "Onderhoud en
reiniging").
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Draai de programmakeuzeknop op UIT.
Na elke droogcyclus:
- Reinig het microfilter en het fijne filter
- Maak het condenswaterreservoir leeg
(zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging").
5. Sluit de deur.
Onderhoud en reiniging
Het pluizenfilter reinigen
De filters verzamelen al het pluis dat tijdens het drogen vrijkomt. Om ervoor te zorgen dat
de droger perfect blijft werken, moeten de pluizenfilters (microfilter en fijne zeef) na elke
droogcyclus schoongemaakt worden.
Het waarschuwingspictogram herinnert u daaraan.
LET OP!
Gebruik de droger nooit zonder pluizenfilters of met beschadigde of verstopte pluizenfilters.
1.
2.
Open de vuldeur.
Maak het microfilter schoon met een
vochtige hand (het filter is in het onderste deel van de vuldeur ingebouwd).
Downloaded from www.vandenborre.be
Onderhoud en reiniging
3.
4.
5.
6.
Na verloop van tijd ontstaat er op de filters aanslag van wasmiddel dat op het
wasgoed is achtergebleven. Wanneer dit
gebeurt, moeten de filters gereinigd te
worden met warm water en een borstel.
Verwijder het filter uit de deur door het
naar buiten te trekken. Het filter kan met
het vleugeltje naar links of naar rechts
worden geplaatst.
Vergeet het niet na reiniging terug te
zetten.
Druk de ontgrendelknop op het filter
met grote mazen in.
Het filter met grote mazen springt naar
buiten.
Neem de fijne zeef uit.
Verwijder het pluis van de fijne zeef. U
kunt dat het beste met een vochtige
hand doen.
Verwijder het pluis van het gehele filtergebied
Het gebied rond de zeef hoeft niet na
elke droogcyclus schoongemaakt te
worden, maar dient wel regelmatig gecontroleerd te worden en, indien noodzakelijk, moet het pluis verwijderd worden.
Downloaded from www.vandenborre.be
19
20
Onderhoud en reiniging
7.
Hiertoe pakt u de bovenkant van het filter met grote mazen vast en trekt u het
naar voren totdat het loskomt van de
twee beugels.
8. Verwijder het pluis van het gehele filtergebied. U kunt dat het beste met een
stofzuiger doen.
9. Druk beide uitsteeksels van het filter
met grote mazen in de beugels van de
vuldeur tot ze vastklikken.
10. Plaats de fijne zeef terug.
11. Duw het filter met grote mazen vast in
de vergrendeling.
Als de fijne zeef niet geplaatst is, zal het filter
met grote mazen niet op zijn plaats vergrendeld worden en kan de vuldeur niet gesloten
worden.
De deurpakking schoonmaken
Veeg de deurpakking meteen na afloop van de droogcyclus met een vochtige doek af.
Het waterreservoir leegmaken
Maak het waterreservoir na elke droogcyclus leeg.
Als het waterreservoir vol is, wordt een actief programma automatisch afgebroken en gaat
op het display het pictogram reservoir leegmaken branden. Om verder te kunnen gaan
met het programma, moet het waterreservoir eerst leeggemaakt worden.
WAARSCHUWING!
Het condenswater is niet geschikt als drinkwater of om voedsel te bereiden.
1. Trek het waterreservoir helemaal naar
buiten.
Downloaded from www.vandenborre.be
Onderhoud en reiniging
21
2. Giet het condenswater in een teil of ander
soort opvangbak.
3. Schuif het waterreservoir weer op zijn
plaats.
Als het programma onderbroken is omdat
het condenswaterreservoir vol was: druk
op de toets START/PAUZEom verder te
gaan met de droogcyclus.
Het waterreservoir heeft een inhoud van ongeveer 4,5 liter. Dit is voldoende voor ongeveer 8 kg wasgoed dat voorafgaand gecentrifugeerd is op 1000 toeren/minuut.
Het condenswater kan gebruikt worden als gedistilleerd water, bv. voor een stoomstrijkijzer.
Filter het water wel eerst (bv. via een koffiefilter) om eventuele restanten en kleine pluisjes
te verwijderen.
De warmtewisselaar reinigen
Als het pictogram warmtewisselaar
den gereinigd.
wordt weergegeven, moet de warmtewisselaar wor-
LET OP!
Als u de droger laat werken terwijl de warmtewisselaar verstopt is met pluis, kan dat schade
toebrengen aan de droger. Het verhoogt ook het energieverbruik.
1. Open de deur.
2. Open het deurtje in de sokkel. Druk hiervoor op de ontgrendelingsknop aan de
onderkant van de deuropening en trek het
deurtje in de sokkel naar links open.
3. Verwijder pluis van de binnenkant van de
deur en de voorkamer van de warmtewisselaar. Veeg de deurpakking af met een
vochtige doek.
4. Draai de beide vergrendelingsschuiven
naar binnen.
Downloaded from www.vandenborre.be
22
Wat te doen als…
5. Gebruik de handgreep om de warmtewisselaar uit de onderkant te trekken en
draag hem horizontaal om te voorkomen
dat er restwater gemorst wordt.
6. Houd de warmtewisselaar verticaal boven
een opvangbak om deze leeg te maken.
LET OP!
Gebruik geen scherpe voorwerpen om te reinigen. De warmtewisselaar kan daardoor
gaan lekken.
7. Reinig de warmtewisselaar.
U kunt hiervoor het beste een borstel gebruiken, of hem grondig afspoelen met een
handdouche.
8. Plaats de warmtewisselaar terug en vergrendel hem op zijn plaats (draai de beide vergrendelingsschuiven naar buiten tot ze vastklikken).
9. Sluit het deurtje in de sokkel.
LET OP!
Laat de droger nooit werken zonder de warmtewisselaar.
De trommel reinigen
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.
Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag op de
binnenkant van de trommel achterlaten. De waarneming van de droogtegraad van het
wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is vochtiger dan verwacht wanneer
het uit de droger wordt gehaald.
Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel (bijv. een op azijn gebaseerd reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de trommelribben af te vegen.
Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken
LET OP!
Gebruik geen meubelreinigers of agressieve reinigingsmiddelen om de machine schoon te
maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te vegen.
Wat te doen als…
Zelf problemen oplossen
Als tijdens de werking de foutcode E... plus een cijfer of letter op het display wordt weergegeven: schakel de machine uit en weer aan. Reset het programma. Druk op de toets
START/PAUZE(6). Als de fout nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice en vermeld de foutcode.
Downloaded from www.vandenborre.be
Wat te doen als…
Probleem
Droger doet het niet.
23
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Stekker is niet in het stopcontact of de zekering werkt niet
op de juiste manier.
Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de zekering
in de zekeringkast (huishoudelijke installatie).
De vuldeur staat open.
Sluit de vuldeur.
Heeft u op de toets START/PAU- Druk nogmaals op de toets
ZE(6) gedrukt?
START/PAUZE(6).
Selecteer een ander programVerkeerde programma geselec- ma wanneer u de volgende keer
droogt (zie het hoofdstuk:
teerd.
"Programmatabel").
Grove pluizenfilters verstopt.
Reinig de pluizenfilters.
Fijne pluizenfilter verstopt.
Reinig het pluizenfilter.
Warmtewisselaar verstopt met
Reinig de warmtewisselaar.
pluis.
Droogresultaten niet naar tevredenheid.
Te grote hoeveelheid wasgoed.
Houd u aan de geadviseerde
beladingsvolumes.
Ventilatiesleuven in de sokkel
afgedekt.
Maak de ventilatiesleuven vrij.
Reinig het oppervlak aan de
binnenkant van de trommel en
de trommelribben.
Aanslag op het oppervlak aan
de binnenkant van de trommel Verander de instelling met beof op de trommelribben.
hulp van de functie DROOGTEGRAAD(1) (zie hoofdstuk "Dagelijks gebruik") 1)
Herprogrammeer de stanGeleiding van water op instaldaardinstelling voor de drooglatieplaats verschilt van stantegraad (zie het hoofdstuk
daardinstellingen van machine.
"Programma-OPTIE").
Vuldeur sluit niet.
Fijne zeef of filter met grote
mazen niet op hun plaats vergrendeld.
Plaats de zeven en/of klik het
filter met grote mazen op zijn
plaats.
Als er een toets wordt ingeWasbeveiliging. Na de start van Draai de programmakeuzeknop
drukt, verschijnt Err op het dis- het programma kan deze optie op UIT. Stel het programma opniet meer worden ingesteld.
nieuw in.
play.
Trommelverlichting doet het
niet.
Programmakeuzeknop staat in
stand UIT.
Draai de programmakeuzeknop
op LICHT AANof op een willekeurig programma.
Lampje defect.
Vervang het lampje (zie de volgende paragraaf).
Downloaded from www.vandenborre.be
24
Wat te doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Weergegeven programmaduur
verandert steeds of verandert
gedurende lange tijd niet.
De programmaduur wordt automatisch gecorrigeerd afhanAutomatisch proces, er is niets
kelijk van het soort en de hoemis met het apparaat.
veelheid wasgoed en de vochtigheidsgraad.
Programma werkt niet, pictogram waterreservoir legen
brandt.
Waterreservoir is vol.
Niet voldoende wasgoed gelaDroogcyclus eindigt kort nadat den of de geladen was is te
droog voor het geselecteerde
het programma start.
programma.
Maak het waterreservoir leeg
en start dan het programma
met de toets START/PAUZE(6).
Selecteer een tijdgestuurd programma of een hogere droogtegraad (bv. EXTRA DROOGof
INTENSIEF DROOGin plaats van
KASTDROOG;).
Grove pluizenfilter verstopt.
Reinig het pluizenfilter.
Fijne pluizenfilter verstopt.
Reinig het pluizenfilter.
De droogcyclus duurt ongeLaadvolume te groot.
woon lang. Opmerking: Na onWasgoed niet voldoende gegeveer 5 uur stopt de droogcycentrifugeerd.
clus automatisch (zie "Droogcyclus compleet").
Kamertemperatuur uitzonderlijk hoog.
Verminder laadvolume.
Het wasgoed moet voldoende
gecentrifugeerd zijn.
Automatisch proces, er is niets
mis met het apparaat. Verlaag
indien mogelijk de kamertemperatuur.
1) alleen voor drogers met de functie DROOGTEGRAAD
Het lampje van de binnenverlichting vervangen
Gebruik alleen lampjes die speciaal ontworpen zijn voor wasdrogers. Deze speciale lampjes
zijn verkrijgbaar bij de Klantenservice, ET nr. 112 552 000-5.
Als het apparaat is ingeschakeld, gaat de binnenverlichting 5 minuten nadat de deur is
gesloten automatisch uit.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen standaardlampjes! Deze ontwikkelen te veel warmte en kunnen de machine
beschadigen!
Haal voordat u het lampje vervangt de stekker uit het stopcontact. Bij een permanente
aansluiting: draai de zekering helemaal los of haal hem weg.
1. Schroef het dekseltje van het lampje los (het dekseltje bevindt zich direct achter de
vuldeur, aan de bovenkant; raadpleeg het hoofdstuk "Beschrijving van de machine").
2. Vervang het defecte lampje.
3. Schroef het dekseltje weer vast.
Controleer of de o-ringpakking correct geplaatst is voordat u het dekseltje van de deurverlichting weer vastschroeft. Gebruik de droger niet als de o-ringpakking op het dekseltje
van de deurverlichting ontbreekt.
Downloaded from www.vandenborre.be
Machine-instellingen
25
WAARSCHUWING!
Voordat u het lampje vervangt, de stekker uit het stopcontact halen; bij een permanente
aansluiting: de zekering losdraaien of weghalen.
Machine-instellingen
Instelling
Zoemer permanent aan/uit
Uitvoering
1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig
programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen DROOGTEGRAAD (1)
en T/MIN (2) en houd deze ongeveer 5 seconden lang
ingedrukt.
3. Standaard staat de zoemer altijd uit. U kunt de optie
zoemer gebruiken om het geluid in- of uit te schakelen, maar deze selectie wordt door de machine niet
in het geheugen opgeslagen.
Waterhardheid
1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig
programma.
Water bevat een variabele hoeveelheid 2. Druk tegelijkertijd op de toetsen DROOGTEGRAAD (1)
kalksteen en minerale zouten (afhanen TIJD PROGR. (5) en houd deze ongeveer 5 seconkelijk van de geografische locatie) en
den lang ingedrukt. De huidige instelling wordt op
derhalve variëren ook de geleidingshet display weergegeven:
waarden ervan.
–
lage geleiding <300 μS/cm
Relevante variaties van de watergelei–
gemiddelde geleiding 300-600 μS/cm
ding ten opzichte van de door de fabri–
hoge geleiding >600 μS/cm
kant ingestelde waarden kunnen de
restvochtigheid van het wasgoed aan 3. Druk herhaaldelijk op de toets START/PAUZE (6) totdat het gewenste niveau is ingesteld.
het einde van de cyclus licht beïnvloeden. Met uw droger kunt u de gevoelig- 4. Druk tegelijkertijd op de toetsen DROOGTEGRAAD (1)
en TIJD PROGR. (5) om de instelling op te slaan, of
heid van de droogsensor afstellen op de
draai de knop op stand UIT
geleidingswaarden van het water.
Waarschuwingsbericht waterreservoir reinigen permanent uit
1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig
programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen T/MIN (2) en TIJD
Bij gebruik van een externe afvoer voor
PROGR. (5) en houd deze ongeveer 5 seconden lang
het condenswater.
ingedrukt.
De huidige instelling wordt op het display weergegeven:
– waarschuwingspictogram en waarschuwingsbericht
is uit
– waarschuwingspictogram en waarschuwingsbericht
is ingeschakeld
Standaard is het waarschuwingsbericht ingeschakeld en
wordt het altijd weergegeven aan het einde van de
droogcyclus of tijdens de cyclus als het waterreservoir
vol is.
Downloaded from www.vandenborre.be
26
Technische gegevens
Technische gegevens
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
– 2006/95/EG van 12-12-2006 Richtlijn laagspanning
– 89/336/EEG van 03-05-1989 EMC-richtlijn inclusief de geamendeerde richtlijn 92/31/
EEG
– 93/68/EEG van 22-07-93 CE-markeringsrichtlijn
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 58 cm
Volume trommel
108 l
Diepte met vuldeur open
109 cm
De hoogte kan worden afgesteld met
1,5 cm
Leeg gewicht
ca. 40 kg
Laadvolume (afhankelijk van het programma) 1) max. 8kg
Spanning
230 V
Benodigde zekering
16 A
Totaal vermogen
2350 W
Energie-efficiëntieklasse
B
Energieverbruik (8 kg katoen, vooraf gecentrifugeerd bij 1000 tpm) 2)
4.48kWh
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik
282 kWh
Gebruik
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
Verbruikswaarden
De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities en kunnen afwijken bij
gebruik van de machine in huishoudelijke omstandigheden.
Programma
Energieverbruik in kWh / gemiddelde droogtijd in min.
KATOEN KASTDROOG 2)
4.48/ 135 (8 kg lading voorgecentrifugeerd bij
1000 tpm)
4.3 (8 kg lading voorgecentrifugeerd bij 1200
tpm)
4.0 (8 kg lading voorgecentrifugeerd bij 1400
tpm)
3.5 (8 kg lading voorgecentrifugeerd bij 1800
tpm)
KATOEN STRIJKDROOG 2)
3.8/ 108 (8 kg lading voorgecentrifugeerd bij
1000 tpm)
SYNTHETICA KASTDROOG 2)
1.3 / 45 (3 kg lading voorgecentrifugeerd bij
1200 tpm)
1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethoden.
2) in overeenstemming met IEC 61121
Downloaded from www.vandenborre.be
Tips voor testinstanties
27
Tips voor testinstanties
Parameters die gecontroleerd kunnen worden door testinstanties:
• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de cyclus katoen kastdroog met nominale lading.
• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de cyclus katoen kastdroog met halve lading.
• Uiteindelijke vochtigheidsgraad (tijdens katoen kastdroog, katoen strijkdroog en kastdroog strijkvrij)
• Condensatie-efficiëntie (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de
cyclus katoen kastdroog met nominale en halve lading.
Alle cycli moeten gecontroleerd worden in overeenstemming met IEC 61121 (Wasdrogers
voor huishoudelijk gebruik – Methodes voor het meten van de prestatie).
Installatie
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen.
• De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping
kan plaatsvinden.
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat. Belemmer het voorste luchtrooster en het achterste luchtrooster niet.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in gebruik is,
moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.
• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de
droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas. Is dit niet
het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is.
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer de speling tussen het apparaat
en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Hierdoor kan er hitte
worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij de bediening van dit apparaat.
De hete lucht die door de wasdroger wordt uitgestoten kan temperaturen bereiken tot 60°C.
Het apparaat mag daarom niet geïnstalleerd worden op vloeren die niet bestendig zijn
tegen hoge temperaturen.
Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°C
en niet hoger dan +35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat in de weg kan staan.
WAARSCHUWING!
Als het apparaat verplaatst moet worden moet dit verticaal gebeuren.
WAARSCHUWING!
Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een
deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die van het apparaat.
Downloaded from www.vandenborre.be
28
Installatie
Verwijdering van de transportbeveiliging
LET OP!
Voordat u de droger in gebruik neemt moeten alle
transportbeveiligingen verwijderd worden.
1. Open de vuldeur.
2. Trek de repen plakband los van de binnenkant
van de machine, boven op de trommel.
3. Verwijder de plasticfolie en de polystyreenvulling van de machine.
Elektrische aansluiting
Gegevens over het voltage, het stroomtype en de zekeringen vindt u op het typeplaatje.
Het typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrijving").
Sluit de machine aan op een geaard stopcontact, in overeenstemming met de geldende bedradingsvoorschriften.
WAARSCHUWING!
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan dient dit te gebeuren door
onze klantenservice.
WAARSCHUWING!
Het aansluitsnoer moet toegankelijk zijn na het installeren van de machine.
De draairichting van de deur veranderen
WAARSCHUWING!
Haal voordat u de draairichting van de deur verandert de stekker uit het stopcontact .
Downloaded from www.vandenborre.be
Installatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Open de vuldeur.
Schroef scharnier A aan de voorkant
van de machine los en verwijder de vuldeur.
Verwijder de afdekplaten B. Steek hiervoor een smalle schroevendraaier in de
openingen (zie afbeelding), duw een
klein stukje omlaag en de wrik de afdekplaten los.
Gebruik geschikt gereedschap en oefen
druk uit om het vergrendelingsblokje C
los te maken van de bevestiging. Neem
het blokje uit, draai het 180° om en
monteer het aan de andere kant van de
deur.
Schroef scharnier A van de vuldeur los,
draai het 180°, plaats het aan de andere
kant en schroef het vast.
Draai de afdekplaten B 180° en zet ze
vast aan de andere kant.
A
29
B
C
A
B
Schroef afdekplaat D los van de voorD
kant van de machine, draai de plaat 180°
en schroef hem aan de andere kant vast.
F
8. Schroef de deurvergrendeling F los, duw
hem enigszins naar beneden en verwijE
der hem van de voorkant van de machine.
9. Druk de knop F in en naar beneden, duw
de afdekplaat enigszins naar beneden en
D
verwijder hem van de voorkant van de
machine.
E
10. Monteer de deurvergrendeling E aan de
F
andere kant en schroef de vergrendeling
vast.
11. Plaats aan de andere kant de afdekplaat
F en klik de knop vast.
12. Plaats de vuldeur en scharnieren in de
openingen aan de voorkant van de machine en schroef ze vast.
Opmerking betreffende contactbescherming: De machine kan alleen veilig worden
gebruikt als alle kunststof onderdelen gemonteerd zijn.
7.
Downloaded from www.vandenborre.be
30
Onderhoud
Speciale accessoires
• stapelkit
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
Deze installatiesets kunnen gebruikt worden om de droger bovenop een wasmachine (60
cm breed, voorlader) te plaatsen, om ruimte te kunnen besparen. De droger wordt bovenop de wasmachine geplaatst.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
• afvoerkit
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
Afvoerset om het condenswater rechtstreeks af te voeren in een bak, sifon, gootsteen,
enz. Het condenswaterreservoir hoeft dan niet meer geleegd te worden, maar moet wel
op de daarvoor bedoelde plaats in de machine blijven zitten.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
• sokkel bij de droger
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
Hiermee kan de droger op een optimale hoogte worden geplaatst, om ruimte over te
houden om iets op te bergen (bv. wasgoed).
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Onderhoud
Indien zich technische storingen voordoen, probeer dan eerst of u het problem zelf kunt
oplossen met behulp van de gebruiksaanwijzing (Hoofdstuk "Wat moet u doen als…").
Kunt u het probleem niet zelf oplossen, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig:
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S No.) (zie typeplaatje voor de
nummers)
– Aard van de storing
– Eventuele foutmelding die door het apparaat
wordt aangegeven
Om de nodige gegevens van uw apparaat bij de hand te hebben, adviseren wij u ze hieronder
te noteren:
Modelbeschrijving:
..................................................................................................
Productnummer (PNC):
..................................................................................................
Downloaded from www.vandenborre.be
Onderhoud
Serienummer (S No.):
..................................................................................................
Downloaded from www.vandenborre.be
31
32
Sommaire
Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité.
Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez
lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser
correctement et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous
recommandons de conserver cette notice à proximité pour une utilisation rapide et
optimale. Si l'appareil devez être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous
que la notice d'utilisation l'accompagne.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.
Sommaire
Notice d'utilisation
Avertissements importants
33
33
Environnement
35
Description de l'appareil
36
Bandeau de commande
37
Bandeau de commande
37
Affichage
37
Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première
fois
39
Tableau des programmes
39
Utilisation quotidienne
Tri du linge
Poids moyen du linge
Mise sous tension de l'appareil / de
l'éclairage
Ouverture de la porte / chargement du
linge
Sélection du programme
HUMIDITE RESIDUELLE
T/MIN
Sélection des options complémentaires
MINUTERIE
DEPART DIFFERE
41
41
42
43
43
43
43
44
44
45
45
Sécurité des enfants
46
Démarrage du programme
46
Modification du programme
46
Retrait du linge
47
Entretien et nettoyage
47
Nettoyage des filtres
47
Nettoyage du joint de porte
49
Vidage du bac d'eau de condensation
49
Nettoyage du condenseur
50
Nettoyage du tambour
51
Nettoyage du bandeau de commandes et de
la carrosserie
51
En cas d'anomalie de fonctionnement ...
51
Réglages de l'appareil
54
Caractéristiques techniques
55
Conseils pour les organismes d'essai
Installation
Emplacement
Retrait des protections de transport
Branchements électriques
Réversibilité de la porte
Accessoires spéciaux
Maintenance
56
56
56
57
57
57
59
59
Sous réserve de modifications
Downloaded from www.vandenborre.be
Avertissements importants
33
Notice d'utilisation
Avertissements importants
Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements,
avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur
ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son
fonctionnement et ses options de sécurité. Conservez ces instructions et transmettez-les en cas de changement de propriétaire, afin que toutes les personnes amenées à utiliser l'appareil soient correctement informées sur son utilisation et les
consignes de sécurité à observer.
Sécurité générale
• Il est interdit de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques techniques de cet
appareil.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une
utilisation de l'appareil sans danger.
• Veillez à empêcher vos animaux familiers de se glisser dans le tambour. Pour éviter cela,
vérifiez l'intérieur du tambour avant chaque utilisation de l'appareil.
• Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les
cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et
ne doivent pas être placés dans l'appareil.
• Pour éviter les risques d'incendie dus à un séchage excessif, n'utilisez pas l'appareil pour
le séchage des pièces de linge suivantes : coussins, oreillers, couvertures matelassées et
similaires (ces pièces accumulent la chaleur).
• Les pièces contenant de l'éponge de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de bains,
tissus imperméables, articles renforcés de caoutchouc ou vêtements et taies d'oreiller
rembourrés d'éponge de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèche-linge.
• Débranchez toujours l'appareil après son utilisation, nettoyage et entretien.
• N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par
du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur. Exigez
des pièces de rechange certifiées Constructeur.
• Le linge sale, taché d'huile culinaire, d'acétone, d'essence, de kérosène, de produit détachant, de térébenthine, de cire ou de décapant pour cire doit être lavé à l'eau chaude
avec une plus grande quantité de lessive avant d'être séché dans le sèche-linge.
• Risque d'explosion :ne séchez jamais du linge qui serait entré en contact avec des
solvants inflammables (essence, alcool dénaturé, fluide de nettoyage à sec et similaire).
Ils pourraient provoquer une explosion. Ne séchez que du linge lavé à l'eau.
• Risque d'incendie :le linge taché ou imbibé d'huile végétale ou d'huile culinaire peut
être à l'origine d'un incendie et ne doit pas être placé dans le sèche-linge.
Downloaded from www.vandenborre.be
34
Avertissements importants
• Si le linge a été lavé avec un produit détachant, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avant de le mettre dans le sèche-linge.
• Vérifiez que les poches des vêtements à sécher ne contiennent pas de briquet à gaz ni
d'allumettes
AVERTISSEMENT
N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins de sortir
immédiatement tout le linge et de le déplier pour mieux dissiper la chaleur. Risque
d'incendie !
• Risque de choc électrique !N'utilisez jamais d'appareils à vapeur ou à haute pression
pour nettoyer l'appareil.
• Le cycle de séchage se termine par une phase sans chauffage (cycle de refroidissement)
pour éviter que le linge ne reste longtemps à haute température et ne subisse des dommages.
• Ne séchez jamais dans l'appareil d'articles ayant été traités avec des produits chimiques,
tels que les produits utilisés pour le nettoyage à sec.
• Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de gaz provenant d'appareils utilisant
d'autres combustibles.
Installation
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez
pas et contactez le magasin vendeur.
• Avant d'utiliser l'appareil, enlevez tous les éléments de protection de transport. En cas
de non-respect de cette recommandation, l'appareil ou les accessoires risquent d'être
sérieusement endommagés. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
• Ne confiez les travaux électriques de votre habitation nécessaires à l'installation de votre
appareil qu'à un électricien qualifié.
• Veillez à ne pas écraser le cordon d'alimentation avec l'appareil.
• Si l'appareil est placé sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de
circuler librement sous l'appareil.
• Après avoir installé l'appareil, vérifiez qu'il n'écrase pas le cordon d'alimentation.
• Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge, utilisez le kit de superposition (accessoire en option).
Usage
• Cet appareil est destiné à un usage particulier. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales
ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
• Ne séchez en machine que les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni.
• N'introduisez dans le sèche-linge que du linge propre.
• Ne surchargez pas l'appareil. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
• Ne placez pas de linge non essoré dans le sèche-linge.
• Ne séchez pas en machine les articles entrés en contact avec des détachants volatiles. Si
de tels détachants sont utilisés avant le lavage en machine, il faudra attendre que le
produit se soit évaporé avant d'introduire les articles dans l'appareil.
Downloaded from www.vandenborre.be
Environnement
35
• Le cordon d'alimentation ne doit jamais être tiré au niveau du cordon ; mais toujours au
niveau de la prise.
• N'utilisez jamais le sèche-linge si le cordon d'alimentation, le bandeau de commande, le
plan de travail ou la base sont endommagés et permettent l'accès à l'intérieur de l'appareil.
• Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux
instructions de leur fabricant.
• Attention - surface chaude : Ne touchez pas le cache de l'ampoule d'éclairage de porte
quand l'éclairage est en fonctionnement.
(Uniquement les sèche-linge avec éclairage intérieur du tambour)
Sécurité des enfants
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans
supervision.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instructions d'une personne responsable qui puisse leur assurer une
utilisation de l'appareil sans danger. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec
l'appareil.
• Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, le polystyrène) représentent un
danger pour les enfants - risque d'asphyxie ! Conservez-les hors de la portée des enfants.
• Rangez les détergents en lieu sûr, hors de la portée des enfants.
• Assurez-vous que les enfants ou vos animaux domestiques ne pénètrent pas dans le
tambour.
Environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Conseils relatifs à l'environnement
• Le sèche-linge rend le linge duveteux et doux. Il est par conséquent inutile d'utiliser un
adoucissant lors du lavage.
• Le sèche-linge fonctionne le plus économiquement possible si vous :
– laissez constamment dégagée la grille d'aération située sur le socle du sèche-linge ;
– respectez les charges indiquées dans le tableau récapitulatif des programmes ;
– aérez suffisamment la pièce ;
– nettoyez les filtres fin et microfin après chaque cycle de séchage ;
– essorez suffisamment le linge avant de le sécher.
Downloaded from www.vandenborre.be
36
Description de l'appareil
La consommation d'énergie dépend de la vitesse d'essorage du lave-linge. Plus la vitesse
d'essorage est élevée plus la consommation d'énergie est basse.
Informations liées à la protection de l'environnement
Les matériaux d'emballage respectent l'environnement et sont recyclables. Les éléments en
plastique sont identifiés par les sigles >PE <, >PS <, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.
AVERTISSEMENT
Si vous n'utilisez plus votre appareil :
• Débranchez-le.
• Coupez le cordon d'alimentation au ras de l'appareil et jetez-le avec la prise.
• Eliminez le loquet de la porte ; cela évitera aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et
de mettre ainsi leur vie en danger.
Description de l'appareil
1
2
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
Bandeau de commande
Bac d'eau de condensation
Eclairage du tambour
Filtre fin
Downloaded from www.vandenborre.be
37
Bandeau de commande
5
6
7
8
9
10
11
12
Filtre grossier
Filtres à peluches
Plaque signalétique
Porte (réversible)
Portillon de l'échangeur de chaleur
Touche d'ouverture de la trappe du filtre
Grille d'aération
Pieds réglables
Bandeau de commande
Bandeau de commande
6
1
1
2
3
4
5
6
5
2
4
3
Sélecteur de programmes et touche Marche/Arrêt
Touches de fonction
DEPART PAUSE Touche
DEPART DIFFERE Touche
Voyant
Affichage
Affichage
1
2
3
4
5
6
temps restant / message d'erreur
phase du cycle
options
avertissements
vitesse d'essorage
degré de séchage
4
6
5
Downloaded from www.vandenborre.be
2
3
1
38
Bandeau de commande
Description de l'affichage
HUMIDITE RESIDUELLE
par défaut
minimum HUMIDITE
RESIDUELLE
moyen HUMIDITE RESIDUELLE
maximum HUMIDITE
RESIDUELLE
T/MIN par défaut
minimum T/MIN
légèrement humide
prêt à repasser (voyant
(voyant du cycle de sédu cycle de séchage)
chage)
T/MIN (par palier de
200 tr/min)
maximum T/MIN
prêt à ranger (voyant
du cycle de séchage)
très sec (voyant du cycle de séchage)
-
extra sec (voyant du
cycle de séchage)
refroidissement (voyant du cycle de séchage)
vider le bac d'eau de
nettoyer le condenseur
condensation (avertis(avertissement)
sement)
délicat
anti-froissage
anti-froissage (voyant
du cycle de séchage)
-
nettoyer les filtres
(avertissement)
sécurité enfants
sensible
alarme
départ différé
Les options
délicat et
durée du cycle
programme chronométrique (10 min - 3h)
départ différé
sensible ne peuvent pas être sélectionnées simultanément.
Downloaded from www.vandenborre.be
Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois
39
Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois
Avant la première utilisation de votre sèche linge, faites-le fonctionner (30 minutes environ)
en chargeant le tambour de quelques chiffons humides (essorés) ceci afin d'éliminer
d'éventuelles traces de poussières ou de graisses..
Tableau des programmes
Programmes
Charge
maximum
(poids à
sec)
Utilisation/propriétés
Options
Etiquettes d'entretien
COTON
TRES SEC
8 kg
Séchage complet des textiles
épais ou multicouches (par ex. linge en tissu éponge, peignoirs de
bain).
SEC INTENSIF
8 kg
Séchage complet des textiles
épais, par ex. du linge en tissu
éponge ou des serviettes éponge.
toutes 1)
sauf MINUTERIE
PRET A RANGER
8 kg
Séchage complet de textiles d'une
épaisseur homogène, par exemple, linge en tissu éponge, des serviettes éponge ou des lainages.
toutes 1)
sauf MINUTERIE
PRET A REPASSER
8 kg
Pour le linge en coton ou en lin
d'épaisseur normale (p.ex. le linge
de lit ou de table).
toutes 1)
sauf MINUTERIE
toutes 1)
sauf MINUTERIE
SYNTHETIQUES
3 kg
Séchage complet des textiles
épais ou multicouches (par ex.
pull-overs, linge de lit, linge de table).
PRET A RANGER
3 kg
Pour les tissus fins ne nécessitant
pas de repassage (par ex. chemises
en textiles mélangés, linge de table, vêtements de bébé, chaussettes, lingerie à baleines ou armatures).
toutes
sauf MINUTERIE
PRET A REPASSER
3 kg
Pour les tissus fins à repasser (par
ex. lainages, chemises).
toutes 1)
sauf MINUTERIE
TRES SEC
toutes 1)
sauf MINUTERIE
2)
1)
SPECIAL
MINUTERIE
8 kg
Pour sécher des pièces de linge
séparées.
Downloaded from www.vandenborre.be
2)
délicat, anti-froissa-
2)
40
Tableau des programmes
Programmes
Charge
maximum
(poids à
sec)
Utilisation/propriétés
Options
ge,alarme,
MINUTERIE,
DEPART DIFFERE
1 kg
Pour les textiles qui nécessitent
d'être rafraîchis.
délicat, anti-froissage,alarme,
DEPART DIFFERE
55 MIN. - 3KG
3 kg
Pour le séchage rapide des textiles
en coton avec une réduction du
froissage. Résultat de séchage :
prêt à ranger.
anti-froissage,alarme, DEPART
DIFFERE
SPORT
2 kg
Pour tenues de sports, textiles
fins, polyester, ne nécessitant pas
de repassage.
tous 3) sauf
sensitif et
MINUTERIE
DRAPS
3 kg
Linge de lit (draps, taies d'oreillers,
couvre-lits, housses de couettes).
tous sauf
sensitif et
MINUTERIE
8 kg
Programme spécial pour vêtements de sport comme les jeans,
les sweats, etc., en tissus de résistances diverses (ex. au niveau du
poignet et du col ou des coutures).
toutes 1)
sauf MINUTERIE
1 kg
Pour tissus fins, polyester et polyamide, ne nécessitant pas de repassage.
toutes 3)
sauf sensible et MINUTERIE
CHEMISES
Programme spécial doté d'un mécanisme anti-froissage pour un
léger repassage de textiles mélangés tels que les chemises et les
corsages ; pour un repassage sans
1,5 kg (ou
peine. Le résultat dépend du type
7 chemide textile et de sa qualité. Placez
ses)
le linge dans le sèche-linge immédiatement après l'essorage ;
enlevez le linge immédiatement
après le séchage et suspendez-le
sur un cintre.
tous 3) sauf
sensible et
MINUTERIE
FACILE A REPASSER
Programme spécial doté d'un mé1 kg (ou 5
canisme anti-froissage pour un
chemises)
léger repassage de textiles mélan-
tous 3) sauf
sensible et
MINUTERIE
RAFRAICHIR
JEANS
MICROFIBRE
Downloaded from www.vandenborre.be
Etiquettes d'entretien
Utilisation quotidienne
Programmes
Charge
maximum
(poids à
sec)
Utilisation/propriétés
Options
Etiquettes d'entretien
gés tels que les chemises et les
corsages ; pour un repassage sans
peine. Le résultat dépend du type
de textile et de sa qualité. Placez
le linge dans le sèche-linge immédiatement après l'essorage ;
enlevez le linge immédiatement
après le séchage et suspendez-le
sur un cintre.
LAINE
SILENCE PLUS SYNTHETIQUES
SILENCE PLUS COTON
1 kg
Programme spécial afin de sécher
les textiles laineux après le lavage HUMIDITE
avec de l'air chaud sans grosse
RESIDUELLE,
charge mécanique (consultez le
T/MIN,
chapitre " Tri et préparation du
ALARME,
linge "). Recommandation : Sortez DEPART DIFle linge de l'appareil une fois qu'il
FERE 3)
est sec, vous éviterez ainsi qu'il ne
se froisse.
3 kg
Pour un séchage peu bruyant et
délicat des synthétiques Recommandé pour un séchage de nuit.
HUMIDITE
RESIDUELLE,
T/MIN, antifroissage,alarme,
DEPART DIFFERE
Pour un séchage peu bruyant et
délicat du coton. Recommandé
pour un séchage de nuit.
HUMIDITE
RESIDUELLE,
T/MIN, antifroissage,alarme,
DEPART DIFFERE
8 kg
1) Les options DELICAT et SENSIBLE ne peuvent pas être sélectionnées simultanément
2) sélectionnez DELICAT
3) délicat réglé par défaut
Utilisation quotidienne
Tri du linge
• Triez le linge par type de textile :
– Coton/lin pour les programmes de type COTON.
– Textiles mixtes et synthétiques pour les programmes de type SYNTHETIQUES.
Downloaded from www.vandenborre.be
41
42
Utilisation quotidienne
• Triez le linge en fonction du type d'étiquette : Les étiquettes d'entretien signifient :
Séchage en sèche-linge possible dans tous les cas
Séchage en tambour à haute température
Séchage à température modérée
Séchage dans un sèche-linge non autorisé
N'introduisez pas dans l'appareil de linge humide n'étant pas désigné sur l'étiquette d'entretien comme pouvant être séché en sèche-linge.
Cet appareil peut être utilisé pour tous les articles dont l'étiquette mentionne qu'ils peuvent
être séchés en sèche-linge.
• Ne séchez pas de vêtements neufs de couleur avec du linge de couleur claire. Les textiles
pourraient déteindre.
• Ne séchez pas les lainages et la bonneterie à l'aide du programme TRES. Risque de rétrécissement !
• La laine et les textiles à base de laine peuvent être séchés à l'aide du programme LAINE.
Il convient de bien essorer les vêtements en laine avant le cycle de séchage (maximum
1200 tr/min). Séchez uniquement les textiles en laine ensemble s'ils sont similaires en
texture, couleur et poids, et s'ils peuvent supporter ce traitement. Séchez le linge en laine
très lourd séparément.
Préparation du linge
• Pour éviter que le linge ne s'enroule et forme des nœuds : fermez les fermetures éclair,
boutonnez les housses de couettes et nouez les cordons ou les rubans (par ex. ceintures
de tabliers).
• Videz les poches. Enlevez toutes les pièces métalliques (trombones, épingles de sûreté,
etc.).
• Retournez sur l'envers les articles doublés (par ex. les anoraks avec doublure en coton :
la doublure doit être à l'extérieur). Ces tissus sécheront mieux.
Ne surchargez pas l'appareil. Ne chargez pas plus de 8kg.
Poids moyen du linge
peignoir
1 200 g
housse de couette
700 g
tabliers de travail pour homme
600 g
pyjamas homme
500 g
drap
500 g
nappe
250 g
chemise homme
200 g
chemise de nuit
200 g
taie d'oreiller
200 g
drap de bain
200 g
chemisier
100 g
Downloaded from www.vandenborre.be
Utilisation quotidienne
43
sous-vêtements femme
100 g
sous-vêtements homme
100 g
serviette
100 g
torchon
100 g
Mise sous tension de l'appareil / de l'éclairage
Tournez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme ou sur ECLAIRAGE.
L'appareil est mis sous tension. Quand la porte est ouverte, le tambour est éclairé
Ouverture de la porte / chargement du linge
1. Ouvrez la porte :
Appuyez fortement sur la porte (point de
pression) pour l'ouvrir
2. Chargez votre linge sans le tasser.
ATTENTION
Assurez-vous que le linge ne reste pas coincer
lors de la fermeture de la porte. Le linge pourrait être endommagé.
3. Refermez la porte en appuyant fortement.
Le verrouillage doit être audible.
Sélection du programme
Sélectionnez un programme à l'aide du sélecteur
de programmes. La fenêtre d'affichage indique la
durée prévue du programme, par ex.,
( heures. minutes).
Pendant le cycle, le temps restant est décompté
par paliers d'une minute.
HUMIDITE RESIDUELLE
Cette fonction améliore le degré de séchage du linge. La durée du cycle de séchage augmente à meà
sure que vous passez de
1. Choisissez le programme de séchage.
2. Appuyez sur la touche HUMIDITE RESIDUELLE
Downloaded from www.vandenborre.be
44
Utilisation quotidienne
(1) jusqu'à ce que le degré de séchage souhaité
) s'affiche.
(
Si le programme choisi ne permet pas le réglage de l'humidité résiduelle, le symbole suivant
s'affiche.
T/MIN
Vous pouvez régler le sèche-linge sur la vitesse d'essorage utilisée lors du cycle de lavage.
La durée du programme sera d'autant plus courte que la vitesse d'essorage est rapide.
Appuyez plusieurs fois sur la touche T/MIN (2) jusqu'à ce que la vitesse d'essorage utilisée
lors du cycle de lavage s'affiche. Aucune valeur ne s'affiche si la vitesse d'essorage n'a pas
été sélectionnée.
La sélection de vitesse d'essorage n'a aucun effet
lors de la sélection de programmes chronométriques : cette fonction ne peut alors pas être sélectionnée et trois tirets s'affichent. Sélections possibles :
Sélection des options complémentaires
Les options complémentaires proposées pour les programmes de séchage sont délicat, antifroissage, sensible et alarme
1. Tournez le sélecteur pour choisir un programme de séchage.
2. Pour sélectionner une option, appuyez sur la touche OPTION (3). Les options s'affichent
à l'écran sous forme de symboles :
délicat
anti-froissage
sensible
alarme
Le symbole délicat clignote. Un symbole clignotant signifie : que vous avez sélectionné l'option mais que celle-ci n'est pas activée. Pour activer l'option sélectionnée,
appuyez sur la touche OK (4). Une option activée s'affiche sous la forme d'un symbole
clignotant souligné d'un tiret.
3. Appuyez à plusieurs reprises sur la toucheOPTION (3) pour sélectionner les options
appropriées et sur la touche OK (4) pour les activer. Les options activées sont toujours
affichées sous forme de symboles soulignés d'un tiret.
4. Le mode de sélection des options prend fin lorsque vous avez parcouru toutes les options ou lorsque vous arrêtez la sélection. Seuls les symboles des options activées sont
affichés.
Certaines options ne peuvent pas être sélectionnées en même temps que les options délicat et sensible. Certaines d'entre elles ne peuvent pas être sélectionnée avec certains programmes
Pour annuler la sélection, effectuez la même démarche. Le symbole de l'option disparaît.
Downloaded from www.vandenborre.be
Utilisation quotidienne
45
délicat
Ce programme permet de sécher les tissus particulièrement délicats désignés par l'étiquette
d'entretien , ainsi que les textiles sensibles à la chaleur (par exemple en acrylique ou en
viscose). Ce programme diffuse une température réduite.
delicate ne convient que pour des charges de 3 kg maximum.
Lorsque l'option est active, le symbole delicate s'affiche.
anti-froissage
Si vous sélectionnez cette fonction complémentaire, la phase anti-froissage prolonge de
60 minutes la phase anti-froissage (30 minutes) à la fin du cycle de séchage. Au cours de
cette phase, le tambour tourne par intermittence. Ainsi, le linge ne se tasse pas et ne se
froisse pas. Cette phase dure effectivement 90 minutes. Au cours de la phase anti-froissage,
le linge peut être retiré à tout instant.
s'affiche.
Lorsque l'option est activée, le symbole anti froissage
sensible
Ce programme permet de sécher délicatement des textiles fréquemment portés. Il démarre
à pleine puissance de chauffage, puis la chaleur diminue au fur et à mesure que le cycle se
poursuit, ce qui permet de sécher le linge en douceur.
Lorsque l'option est activée, le symbole sensitive s'affiche.
alarme
L'appareil est livré avec la fonction buzzer désactivée.
Pour l'activer, sélectionnez l'option alarme.
Lorsque l'option est activée, le symbole alarme s'affiche.
Le signal sonore indique :
– la fin du programme
– le début et la fin de la phase anti-froissage
– un arrêt de cycle anormal
– une alarme
MINUTERIE
Sélectionnez la durée du programme après avoir choisi MINUTERIE. Vous pouvez sélectionner une durée de séchage de 10 minutes à 3 heures par paliers de 10 minutes.
1.
clignotant au-dessus de la touche
Tournez le sélecteur sur MINUTERIE. Le chiffre
MINUTERIE s'affiche, (correspondant à la phase de refroidissement).
2. Appuyez sur la touche MINUTERIE (5) jusqu'à ce que la durée du programme souhaité
correspond à un programme de
apparaisse sur l'écran d'affichage, par exemple,
20 minutes.
Si la durée du programme n'est pas précisée, une durée de 10 minutes est automatiquement
sélectionnée (par défaut).
DEPART DIFFERE
La touche DEPART DIFFERE (7) permet de retarder le départ d'un programme de 30
minutes (30') à 20 heures maximum (20h).
1. Sélectionnez le programme et les fonctions complémentaires.
Downloaded from www.vandenborre.be
46
Utilisation quotidienne
2. Appuyez sur la touche DELAY START (7) jusqu'à ce que l'heure de départ différé apparaisse sur l'affichage, par exemple,
heures.
si le programme doit démarrer dans 12
Si l'écran d'affichage indique 20 h et si vous appuyez à nouveau sur cette touche,
le départ différé est annulé. L'écran affiche alors 0' puis la durée du programme
sélectionné.
3. Pour activer le départ différé, appuyez sur la touche DEPART PAUSE (6). Le décompte
du départ différé s'affiche continuellement (ex. 15 h, 14 h, 13 h, ... 30' etc.).
Sécurité des enfants
La sécurité enfants permet d'éviter le départ d'un programme par inadvertance et la modification par inadvertance d'un programme en cours. La sécurité enfants verrouille toutes
les touches et le sélecteur de programmes. La sécurité enfants peut être activée ou désactivée en appuyant simultanément sur les touches OPTION (3) et OK (4), et en les maintenant
appuyées pendant 5 secondes.
– Avant le départ du programme : l'appareil ne peut pas être utilisé
– Après le départ du programme : le programme en cours ne peut pas être modifié
Le symbole apparaît sur l'écran d'affichage pour indiquer que la sécurité enfants a été
activée.
La sécurité enfants restera activée jusqu'à la fin du programme.
Si vous souhaitez sélectionner un nouveau programme, vous devez d'abord désactiver la
sécurité enfants.
Démarrage du programme
Appuyez sur la touche DEPART PAUSE (6). Le programme démarre.
Des symboles de déroulement de programme vous indiquent les différentes phases du
programme en cours. De gauche à droite, du symbole iron dry au symbole anti-crease
selon le cycle de séchage choisi. Ex. si un programme prêt à ranger a été sélectionné,
. Le déroulement du programme est signalé
les symboles suivants s'affichent :
par des tirets clignotants sous les symboles. Quand une phase du cycle est terminée, le tiret
correspondant reste fixe et le tiret sous le symbole suivant clignote.
Modification du programme
Pour modifier un programme en cours, il faut d'abord annuler celui-ci en tournant le sélecteur de programmes sur ARRETpuis sélectionner le nouveau programme.
Après le départ du programme, il n'est plus possible de modifier le programme directement.
Si vous tournez le sélecteur de programmes sur un autre programme lorsque l'appareil est
en cours de fonctionnement, les voyants d'affichage de déroulement de programme et les
indicateurs d'alarme clignotent. Si vous sélectionnez une option (à l'exception de l'option
alarme), Err s'affiche. Toutefois, le programme de séchage se poursuit normalement (protection du linge).
Downloaded from www.vandenborre.be
Entretien et nettoyage
47
Retrait du linge
Quand le cycle de séchage est terminé, le symbole
clignote à l'écran et un tiret
s'affiche sous le symbole anti-froissage. Si l'option alarme a été sélectionnée, un signal
sonore retentit à intervalles réguliers pendant environ une minute.
Les cycles de séchage sont automatiquement suivis d'une phase d'anti-froissage qui dure
environ 30 minutes. Au cours de cette phase, le tambour tourne par intermittence. Ainsi,
le linge ne se tasse pas et ne se froisse pas. Au cours de la phase anti-froissage, le linge peut
être retiré à tout instant. (Il est recommandé de sortir le linge au plus tard vers la fin de la
phase anti-froissage pour éviter qu'il ne se froisse). Si l'option anti-froissage a été sélectionnée, la phase anti-froissage est prolongée de 60 minutes.
1. Ouvrez la porte.
2. Avant de retirer le linge, retirez les peluches du filtre microfin. Il est conseillé d'enlever
les peluches de préférence avec un chiffon humide. (Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage".)
3. Sortez le linge.
4. Tournez le sélecteur de programmes sur ARRET.
Après chaque cycle de séchage :
- Nettoyez les filtres fin et microfin
- Videz le bac de récupération de l'eau de condensation
(Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage".)
5. Fermez la porte de chargement.
Entretien et nettoyage
Nettoyage des filtres
Les filtres retiennent toutes les peluches qui s'accumulent pendant le séchage. Pour assurer
un fonctionnement correct du sèche-linge, il est nécessaire de nettoyer les filtres (filtres
microfin et fin) après chaque cycle de séchage.
Le symbole correspondant vous le rappelle.
ATTENTION
N'utilisez jamais votre sèche-linge sans avoir installé les filtres ou avec des filtres endommagés ou obstrués.
Downloaded from www.vandenborre.be
48
Entretien et nettoyage
1.
2.
Ouvrez la porte
Nettoyez le filtre microfin qui se trouve
au bas du hublot avec un chiffon humide.
3.
Après un certain temps, les filtres se
couvrent d'une patine due aux résidus
de lessive sur le linge. Pour éliminer cette
patine, nettoyez les filtres à l'eau chaude
en les frottant à l'aide d'une brosse. Retirez le filtre situé dans l'ouverture de la
porte. Pour le remettre en place, veillez
à orienter la languette vers la gauche ou
la droite).
N'oubliez pas de remettre le filtre en
place après son nettoyage.
Appuyez sur la touche de déverrouillage
située sur le filtre grossier.
Le filtre grossier se détache.
4.
5.
6.
Sortez le filtre fin.
Enlevez les peluches du filtre fin. Il est
conseillé d'enlever les peluches de préférence avec un chiffon humide.
Nettoyez l'ensemble de la zone du filtre
Il n'est pas nécessaire de nettoyer l'ensemble de la zone du filtre après chaque
cycle de séchage, mais elle doit être régulièrement contrôlée et, le cas échéant,
les peluches enlevées.
Downloaded from www.vandenborre.be
Entretien et nettoyage
49
7.
Pour cela, saisissez le filtre grossier par
le haut et tirez-le vers l'avant jusqu'à ce
qu'il se détache de ses deux supports.
8. Enlevez les peluches de l'ensemble de la
zone du filtre. Il est conseillé d'utiliser
un aspirateur pour cette opération.
9. Appuyez des deux côtés du filtre grossier jusqu'à sa fixation.
10. Remettez le filtre fin en place.
11. Appuyez sur le filtre grossier jusqu'à son
verrouillage.
Si le filtre fin n'est pas en place, le filtre grossier ne se verrouille pas et il n'est pas possible
de fermer la porte.
Nettoyage du joint de porte
Nettoyez le joint de porte à l'aide d'un chiffon humide immédiatement après chaque cycle
de séchage.
Vidage du bac d'eau de condensation
Videz le bac d'eau de condensation après chaque cycle de séchage.
Si le bac est plein, le programme en cours s'interrompt automatiquement et le symbole
correspondant s'affiche à l'écran. Il est nécessaire de vider le bac d'eau de condensation
avant de poursuivre le programme.
AVERTISSEMENT
L'eau de condensation n'est pas potable et ne doit pas être utilisée pour la préparation des
aliments.
1. Sortez le bac d'eau de condensation.
Downloaded from www.vandenborre.be
50
Entretien et nettoyage
2. Versez l'eau condensée dans une bassine
ou tout autre récipient similaire.
3. Réinstallez le bac d'eau de condensation.
Si le programme s'était interrompu parce
que le bac était plein : Appuyez sur la touche DEPART PAUSE afin que le cycle de
séchage continue.
Le bac d'eau de condensation contient environ 4,5 litres, ce qui est suffisant pour environ
8 kg de linge préalablement essoré à 1000 tours/ minute.
L'eau de condensation peut être utilisée comme de l'eau distillée (par ex. dans un fer à
repasser à vapeur). Il est toutefois nécessaire, avant d'utiliser l'eau condensée, de la filtrer
(par ex. avec un filtre à café) pour enlever les résidus et les petites peluches.
Nettoyage du condenseur
Si le symbole du condenseur
s'affiche, cela signifie qu'il faut nettoyer le condenseur.
ATTENTION
Ne faites pas fonctionner le sèche-linge sans condenseur ou avec un condenseur contenant
des peluches au risque de l'endommager. Cela augmente par ailleurs la consommation
d'énergie.
1. Ouvrez la porte.
2. Ouvrez la trappe. Pour cela, appuyez sur
la touche de déverrouillage sur la partie
supérieure de la trappe et ouvrez celle-ci
vers la gauche.
3. Nettoyez l'intérieur du portillon et la partie avant de la base du condenseur. Nettoyez le joint du portillon à l'aide d'un
chiffon humide.
4. Tournez les deux butées vers l'intérieur.
Downloaded from www.vandenborre.be
En cas d'anomalie de fonctionnement ...
51
5. Retirez le condenseur en le saisissant par
sa poignée. Maintenez-le à l'horizontal
pour éviter de renverser l'eau résiduelle.
6. Tenez-le verticalement au-dessus de
l'évier pour le vider.
ATTENTION
N'utilisez pas d'objets pointus pour le nettoyage du condenseur. Vous risqueriez de
l'endommager.
7. Nettoyage du condenseur.
Nettoyez le condenseur avec un brosse et rincez éventuellement à l'aide d'une douchette.
8. Remettez le condenseur à sa place (tournez les deux butées vers le haut jusqu'à ce
qu'elles se bloquent).
9. Refermez la trappe.
ATTENTION
N'utilisez jamais votre sèche-linge sans le condenseur.
Nettoyage du tambour
ATTENTION
N'utilisez pas de produits abrasifs ou caustiques pour nettoyer le tambour.
Le calcaire contenu dans l'eau ou les résidus de produits de lavage peuvent laisser un dépôt
à peine visible à l'intérieur du tambour. Dans ce cas, le détecteur d'humidité ne peut plus
alors reconnaître de manière fiable le taux d'humidité. Ce qui peut expliquer que lorsque
vous enlevez le linge, il risque d'être plus humide que prévu.
Nettoyez l'intérieur et les nervures du tambour à l'aide d'un détergent doux et d'un chiffon
humide.
Nettoyage du bandeau de commandes et de la carrosserie
ATTENTION
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques.
Lavez la carrosserie et le bandeau de commandes à l'eau savonneuse. Rincez et séchez
soigneusement.
En cas d'anomalie de fonctionnement ...
Guide de dépannage
Si au cours du fonctionnement de l'appareil, un code d'erreur E... suivi d'un chiffre ou
d'une lettre s'affiche dans la fenêtre d'affichage : Mettez l'appareil hors tension puis de
nouveau sous tension. Re-sélectionnez le programme. Appuyez sur la touche DEPART PAUSE (6). Si l'erreur se reproduit, contactez le service après-vente de votre magasin vendeur
et indiquez-lui le code d'erreur.
Downloaded from www.vandenborre.be
52
En cas d'anomalie de fonctionnement ...
Anomalie
Le sèche-linge ne démarre pas.
Cause possible
Solution
Branchez l'appareil sur le secL'appareil n'est pas branché ou teur. Contrôlez le fusible dans
la boîte à fusibles (installation
le fusible est grillé.
domestique).
La porte de chargement est ouFermez la porte de chargement.
verte.
Avez-vous appuyé sur la touche DEPART PAUSE (6) ?
Appuyez de nouveau sur la touche DEPART PAUSE (6).
Le programme choisi ne convient pas au linge.
Lors du prochain séchage, sélectionnez le programme adéquat (consultez le "Tableau des
programmes").
Les filtres à peluches sont obsNettoyez les filtres à peluches.
trués.
Le filtre de l'échangeur de cha- Nettoyez le filtre de l'échanleur est obstrué.
geur de chaleur.
L'échangeur de chaleur est obs- Nettoyez l'échangeur de chatrué par des peluches.
leur.
Conformez-vous aux charges
Le volume de linge est excessif.
recommandées.
Les résultats de séchage ne sont
pas satisfaisants.
Les fentes d'aération dans le
Libérez les fentes d'aération.
bas de l'appareil sont bouchées.
Nettoyez l'intérieur et les nervures du tambour.
L'intérieur et les nervures du
tambour sont couverts de rési- Effectuez un réglage avec la
fonction HUMIDITE RESIDUELdus.
LE (1) (voir le chapitre "Utilisation quotidienne") 1)
La conductivité de l'eau du lieu
d'installation ne correspond
pas au réglage standard de
l'appareil.
La porte ne ferme pas.
Reprogrammez les paramètres
standard de séchage (voir le
chapitre 'Options de programmation').
Le filtre fin n'est pas installé et/
ou le filtre grossier n'est pas
Mettez les filtres bien en place.
verrouillé.
Protection. Après le démarrage
Si vous appuyez sur une touche,
Tournez le sélecteur de produ programme, il n'est plus
grammes sur ARRET. SélectionErr s'affiche dans la fenêtre
possible de sélectionner des
nez à nouveau le programme.
d'affichage.
options.
L'éclairage du tambour ne
fonctionne pas.
Tournez le sélecteur de proLe sélecteur de programmes est
grammes sur ECLAIRAGE ou sur
sur la position ARRET.
n'importe quel programme.
Downloaded from www.vandenborre.be
En cas d'anomalie de fonctionnement ...
Anomalie
Cause possible
L'ampoule d'éclairage est défectueuse.
L'indication du temps restant
change en permanence ou ne
bouge pas pendant un certain
temps.
53
Solution
Remplacez l'ampoule (voir section suivante).
Le temps restant est constamC'est un processus automatiment corrigé en fonction du tyque ; l'appareil n'est pas pour
pe de linge, de la charge et du
autant défectueux.
degré d'humidité.
Le programme s'immobilise, le
symbole correspondant à la vi- Le bac d'eau de condensation
dange du bac d'eau de conden- est plein.
sation
s'affiche.
Videz le bac d'eau de condensation puis lancez le programme en appuyant sur la touche
DEPART PAUSE (6).
Sélectionnez un programme
Vous n'avez pas chargé une
chronométrique ou un degré
Le cycle de séchage s'arrête peu
quantité suffisante de linge ou
de séchage supérieur (par ex.
de temps après le démarrage du
le linge chargé est trop sec pour
TRES SECou SECau lieu de PRET
programme.
le programme sélectionné.
A RANGER).
Le filtre à peluches est obstrué. Nettoyez le filtre à peluches.
Le filtre de l'échangeur de cha- Nettoyez le filtre de l'échanleur est obstrué.
geur de chaleur.
La durée du cycle de séchage
Le volume de linge est excessif.
est anormalement longue. Remarque : après environ 5 heuLe linge n'a pas été suffisamres, le cycle de séchage s'arrête
ment essoré.
automatiquement (voir la section " Cycle de séchage complet
").
La température ambiante est
particulièrement élevée.
Réduisez la charge.
Essorez suffisamment le linge
avant de le mettre dans le sèche-linge.
Il s'agit d'une fonction automatique et l'appareil ne présente aucun défaut. Si possible,
abaissez la température de la
pièce.
1) seulement pour les sèche-linge disposant de la fonction HUMIDITE RESIDUELLE
Remplacement de l'ampoule d'éclairage intérieur
Utilisez exclusivement une ampoule spéciale pour sèche-linge. Vous pouvez vous la procurer
auprès du service après vente ET no. 112 552 000-5.
Lorsque l'appareil est sous tension, l'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au bout
de 4 minutes après l'ouverture de la porte.
AVERTISSEMENT
N'utilisez pas d'ampoule standard ! Elles émettent trop de chaleur et peuvent endommager
l'appareil !
Avant de remplacer l'ampoule, l'appareil doit être débranché ; en cas de raccordement fixe :
dévissez complètement le fusible ou désactivez-le.
1. Dévissez le cache de l'ampoule (il se trouve immédiatement derrière le hublot, en haut ;
voir chapitre " Description de l'appareil ")
2. Remplacez l'ampoule défectueuse.
3. Revissez soigneusement le cache.
Downloaded from www.vandenborre.be
54
Réglages de l'appareil
Avant de revisser le cache, vérifiez que le joint torique est à la bonne place. N'utilisez pas
le sèche-linge en l'absence du joint torique.
AVERTISSEMENT
Par mesure de sécurité, assurez-vous que le cache est bien vissé. Dans le cas contraire, vous
ne devez pas mettre en fonctionnement le sèche-linge.
Réglages de l'appareil
Réglage
Réalisation
Alarme allumée/éteinte en permanence
1. Tournez le sélecteur de programmes sur n'importe
quel programme.
2. Appuyez simultanément sur les touches HUMIDITE
RESIDUELLE (1) et T/MIN (2) et maintenez-les appuyées pendant environ 5 secondes.
3. L'alarme sera par défaut désactivée. Vous pouvez
utiliser l'option alarme pour activer ou désactiver
l'alarme, mais l'appareil ne mémorise pas la sélection.
Dureté de l'eau
1. Tournez le sélecteur de programmes sur n'importe
quel programme.
2. Appuyez simultanément sur les touches HUMIDITE
RESIDUELLE (1) et MINUTERIE (5) et maintenez-les
appuyées pendant environ 5 secondes. Le réglage
courant s'affiche :
–
faible conductivité <300 μS/cm
–
conductivité moyenne 300-600 μS/cm
–
conductivité élevée >600 μS/cm
3. Appuyez sur la touche DEPART PAUSE (6) jusqu'à ce
que le niveau souhaité s'affiche.
4. Pour mémoriser le réglage, appuyez simultanément
sur les touches (1) et HUMIDITE RESIDUELLEMINUTERIE (5) ou tournez le sélecteur sur la position ARRET
L'eau, selon les zones géographiques,
contient en quantité variable des sels
calcaires et minéraux qui changent la
valeur de la conductivité.
Des variations importantes de la conductivité, par rapport aux valeurs affichées en usine, pourraient légèrement
influencer l'humidité résiduelle à la fin
du séchage. Votre séche-linge permet
de régler la sensibilité du capteur conductimétrique sur la base de la valeur
de la conductivité de l'eau.
Vider le bac de récupération de l'eau 1. Tournez le sélecteur de programmes sur n'importe
quel programme.
de condensation - message d'alarme
2. Appuyez simultanément sur les touches T/MIN (2) et
toujours désactivé
MINUTERIE (5) et maintenez-les appuyées pendant
Si vous utilisez une vidange externe
environ 5 secondes.
pour l'eau condensée.
Le réglage courant s'affiche :
– symbole d'avertissement
et message d'avertissement
désactivé
– symbole d'avertissement
et message d'avertissement
activé
Par défaut, le message d'avertissement est activé et s'allume toujours à la fin du cycle de séchage ou pendant le
cycle si le bac de récupération de l'eau de condensation
est plein.
Downloaded from www.vandenborre.be
Caractéristiques techniques
55
Caractéristiques techniques
Cet appareil est conforme aux directives européennes suivantes :
– Directive 2006/95/CE du 12.12.2006 relative à la basse tension
– Directive 89/336/CEE du 03.05.1989 modifiée par la directive 92/31/CEE relatives à la
compatibilité électromagnétique
– Directive 93/68/CEE du 22.07.1993 relative au marquage CE
Hauteur x Largeur x Profondeur
85 x 60 x 58 cm
Volume du tambour
108 l
Profondeur avec porte ouverte
109 cm
Possibilité de réglage en hauteur
1,5 cm
Poids à vide
environ 40 kg
Charge (en fonction du programme) 1)
max. 8 kg
Tension
230 V
Fusible nécessaire
16 A
Puissance totale
2350 W
Classe d'efficacité énergétique
B
Consommation d'énergie (8 kg de coton, préalablement essoré à 1000 tr/min)2)
4,48kWh
Consommation d'énergie annuelle moyenne
282 kWh
Usage
Domestique
Température ambiante autorisée
+ 5°C à + 35°C
Données de consommation
Les consommations ont été mesurées dans des conditions d'essai normalisées. Les consommations
réelles dépendent des conditions d'utilisation de l'appareil.
Programme
Consommation d'énergie en kWh / temps de
séchage moyen en minutes
COTON PRET A RANGER2)
4,48 / 135 (8 kg de linge préalablement essoré
à 1000 tr/min)
4,3 (8 kg de linge préalablement essoré à 1200
tr/min)
4,0 (8 kg de linge préalablement essoré à 1400
tr/min)
3,5 (8 kg de linge préalablement essoré à 1800
tr/min)
COTON PRET A REPASSER2)
3,8 / 108 (8 kg de linge préalablement essoré à
1000 tr/min)
SYNTHETIQUES PRET A RANGER2)
1,3 / 45 (3 kg de linge préalablement essoré à
1200 tr/min)
1) Les charges indiquées peuvent varier d'un pays à un autre en fonction des méthodes de mesure différentes.
2) conformément à la norme EN 61121
Downloaded from www.vandenborre.be
56
Conseils pour les organismes d'essai
Conseils pour les organismes d'essai
Paramètres pouvant être contrôlés par les organismes d'essai :
• Consommation d'énergie (corrigée en fonction de l'humidité résiduelle) pendant un cycle
Coton prêt à ranger avec charge nominale.
• Consommation d'énergie (corrigée en fonction de l'humidité résiduelle) pendant un cycle
Coton prêt à ranger avec demi-charge.
• Humidité finale (pendant un cycle Coton prêt à ranger, Coton prêt à repasser et Entretien
facile prêt à ranger)
• Efficacité de condensation (corrigée en fonction de l'humidité résiduelle) pendant un
cycle Coton prêt à ranger avec charge nominale et demi-charge
Tous les cycles doivent être contrôlés en conformité avec la norme EN 61121 (sèche-linge
à tambour pour usage domestique – Méthodes de mesure des performances).
Installation
Emplacement
• Par commodité, il est conseillé d'installer l'appareil près de votre lave-linge.
• Le sèche-linge doit être installé dans un lieu propre, à l'abri de la poussière.
• L'air doit pouvoir circuler librement tout autour de l'appareil. N'obstruez pas la grille
d'aération frontale ou les grilles d'entrée d'air à l'arrière de l'appareil.
• Pour limiter au minimum les vibrations et le bruit pendant le fonctionnement du sèchelinge, installez-le sur une surface robuste et parfaitement horizontale.
• Après l'installation du sèche-linge, mettez-le d'aplomb à l'aide d'un niveau à bulle. S'il
n'est pas d'aplomb, rectifiez en vissant ou dévissant les pieds de réglage.
• Les pieds ne doivent jamais être retirés. Veillez à ne pas limiter la circulation de l'air au
sol par des tapis à longs poils, des morceaux de bois, etc. Il pourrait se produire une
accumulation de chaleur qui nuirait au fonctionnement du moteur et risquerait de l'endommager.
La température de l'air chaud dégagé par le sèche-linge peut atteindre 60°C. L'appareil ne
doit donc pas être installé sur des sols non résistants aux températures élevées.
Pendant le fonctionnement du sèche-linge, la température ambiante ne doit pas être inférieure à +5 °C ou supérieure à +35 °C pour ne pas compromettre le bon fonctionnement
de l'appareil.
AVERTISSEMENT
Si l'appareil doit être déplacé, transportez-le verticalement.
AVERTISSEMENT
L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante ou
une porte battante avec charnière du côté opposé de celle de l'appareil.
Downloaded from www.vandenborre.be
Installation
57
Retrait des protections de transport
ATTENTION
Avant de mettre l'appareil en service, il est impératif d'enlever tous les éléments constitutifs de la
protection de transport.
1. Ouvrez la porte
2. Enlevez les rubans adhésifs à l'intérieur du
tambour.
3. Enlevez la gaine plastique avec le rembourrage en polystyrène de l'appareil.
Branchements électriques
Contrôlez les caractéristiques électriques de l'appareil (tension d'alimentation, type de
courant, fusibles, etc.) sur la plaque signalétique. La plaque signalétique est située près de
la porte (voir la "Description du produit").
Branchez l'appareil sur une prise avec terre, conformément aux normes et réglementations en vigueur.
AVERTISSEMENT
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou blessure, suite au
non-respect des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus.
Si le cordon d'alimentation de l'appareil doit être remplacé, faites appel au Service
après-vente.
AVERTISSEMENT
Il est nécessaire que la prise murale reste accessible une fois que l'installation est
terminée.
Réversibilité de la porte
AVERTISSEMENT
Avant de changer le sens d'ouverture de la porte, débranchez votre appareil.
Downloaded from www.vandenborre.be
58
Installation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ouvrez la porte.
Dévissez la charnière A située sur la façade avant de l'appareil et démontez la
porte.
Retirez les plaques de revêtement B.
Pour ce faire, insérez un tournevis plat
dans les fentes, comme indiqué sur l'illustration, puis poussez un peu vers le
bas pour enlever les plaques.
Détachez le gong de fermeture C à l'aide
d'un outil approprié en exerçant une
pression sur le cran, enlevez-le et remettez-le en place sur le côté opposé en
le faisant tourner de 180°.
Dévissez la charnière A de la porte, faites-la tourner de 180°, replacez-la sur le
côté opposé et revissez-la soigneusement.
Tournez les caches B de 180° et replacezles respectivement sur le côté opposé.
Dévissez les caches D de la façade avant
de l'appareil, tournez-les de 180° et revissez-les sur le côté opposé.
8. Dévissez le dispositif de verrouillage de
la porte E, appuyez légèrement vers le
bas et enlevez-le de la façade avant de
l'appareil.
9. Enfoncez le fermoir F vers le bas, abaissez le cache légèrement et enlevez-le de
la façade de l'appareil.
10. Montez le connecteur du verrouillage E
sur le côté opposé et vissez soigneusement le dispositif de verrouillage de la
porte.
11. De l'autre côté, insérez le cache F jusqu'à
enclenchement du fermoir.
12. Montez la porte avec les charnières placées dans les logements sur la façade
avant de l'appareil et vissez soigneusement.
7.
A
B
C
B
A
D
F
E
D
E
Downloaded from www.vandenborre.be
F
Maintenance
59
Remarque concernant la sécurité : La sécurité du fonctionnement de l'appareil n'est de
nouveau assurée que lorsque toutes les pièces en matière isolante ont été remontées.
Accessoires spéciaux
• kit de superposition
Disponible auprès du service après-vente de votre magasin vendeur
Ces kits de superposition permettent d'installer en colonne un sèche-linge et un lavelinge (60 cm de largeur, à chargement frontal) afin de gagner de l'espace. Le lave-linge
doit être posé sur le sol et le sèche-linge installé au-dessus.
Lisez attentivement la notice fournie avec le kit.
• kit d'évacuation
Disponible auprès du service après-vente de votre magasin vendeur
Kit d'installation qui permet de vidanger directement dans l'évier ou un siphon l'eau de
condensation qui se forme pendant chaque cycle de séchage. il n'est plus nécessaire de
vider le bac d'eau de condensation mais celui-ci doit rester en place dans l'appareil.
Lisez attentivement la notice fournie avec le kit.
• socle à tiroir
Disponible auprès du service après-vente de votre magasin vendeur
Pour placer le sèche-linge à une hauteur optimale et disposer de plus d'espace de rangement (par ex. pour le linge).
Lisez attentivement la notice fournie avec le kit.
Maintenance
En cas d'anomalie de fonctionnement, vérifiez d'abord si vous ne pouvez pas remédier vousmême au dysfonctionnement à l'aide de la notice d'utilisation (chapitre "En cas d'anomalie
de fonctionnement").
Si vous ne parvenez pas à remédier au dysfonctionnement, veuillez contacter le service
après-vente.
Pour un dépannage dans les plus brefs délais, nous
vous recommandons de nous fournir les informations suivantes :
– Description du modèle
– Numéro de produit (PNC)
– Numéro de série (S No.) (le numéro de série est
indiqué sur la plaque signalétique)
– Type de dysfonctionnement
– Eventuellement le message d'erreur affiché par l'appareil
Pour avoir les numéros d'identification de l'appareil sous la main, nous vous recommandons
de les inscrire ici :
Downloaded from www.vandenborre.be
60
Description du modèle :
..................................................................................................
Code produit (PNC) :
..................................................................................................
Numéro de série :
..................................................................................................
Downloaded from www.vandenborre.be
61
Downloaded from www.vandenborre.be
62
Downloaded from www.vandenborre.be
63
Downloaded from www.vandenborre.be
www.electrolux.com
136907330-01-03102008
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op:
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre magasin
online sur:
www.aeg-electrolux.be
Downloaded from www.vandenborre.be
Download PDF