Instrukcja obslugi monitorow Goodview serii H4 i H5

Instrukcja obslugi monitorow Goodview serii H4 i H5
High Definition AD Player
Universal User’s Manual
L series and PF series
High Definition AD Player User’s Manual
Ostrzeżenia (Cautions)
1. Nie wolno instalować i używać urządzenia w wilgoci, wysokiej temperaturze, na
zewnątrz i zamkniętym środowisku.
2. Proszę wyłączyć zasilanie przed czyszczeniem urządzenia. Nałożyć środek
czyszczący na szmatę do wycierania urządzenia. Nie należy rozpylać środków
czyszczących bezpośrednio na urządzeniu.
3. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych i innych otworów, nie umieszczaj
urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i innych urządzeń, które mogą mieć wpływ na
wentylację.
4. W celu uniknięcia ryzyka wysokiego napięcia, proszę nie próbować demontować i
naprawiać urządzenia, należy skontaktować się z przedstawicielem jeśli zaistnieje
problem.
5. Należy używać urządzenie w stabilnym zasilaniu. Nie należy stosować razem z
innym urządzeniem o wysokiej mocy z tego samego źródła zasilania, co może mieć
niekorzystny wpływ na urządzenie, a nawet spowodować jego uszkodzenie.
6. Wyłącz zasilanie i odłącz kabel zasilania i kabel sieci podczas burzy lub podczas
złej pogody.
7. Wyłącz urządzenie, jeśli nie jest używane lub przestało działać.
2
High Definition AD Player User’s Manual
Treści (Contents):
:
Zawartość opakowania (Packing list) ............................................................................................... 4
1. Prezentacja produktu (Product Introduction) ................................................................................ 5
2. Pilot zdalnego sterowania ............................................................................................................. 7
3. Ustawienia systemowe (System Setting) .................................................................................... 10
3.1 Ustawienia systemowe (System Settings) ......................................................................... 10
3.2 Kontrola odtwarzania (Playback Control)......................................................................... 13
3.3 Data i czas (Date & Time) ................................................................................................. 15
3.4 On / Off Timer ................................................................................................................... 16
3.5 Numer identyfikacyjny (Local ID) .................................................................................... 17
3.6 Tryb ekranu (Screen Mode) .............................................................................................. 18
3.7 Zarządzanie plikami (File Management) .......................................................................... 18
3.8 Wyjście (Exit).................................................................................................................... 18
4. Ustawienia portu wyjściowego (Input Port Setting) ................................................................... 19
4.1 Źródło (Source) ................................................................................................................. 19
4.2 Ustawienia systemowe (System Setting) .......................................................................... 20
4.3 Obraz (Image) ................................................................................................................... 20
5. Prezentacja ADPlaylistEditor (ADPlaylistEditor Introduction) .................................................. 21
5.1 Instalacja (Installation) ...................................................................................................... 21
5.2 Tworzenie Playlist (Playlist Creation) ............................................................................... 25
5.3 Ustawienia odtwarzacza (Player Settings) ........................................................................ 29
5.4 Zapisywanie do pamięci USB (Save to USB) ................................................................... 30
6. Aktualizacja treści (Content Update) .......................................................................................... 31
6.1 Bezpośrednia aktualizacja treści (Update content directly) .............................................. 31
6.2 Aktualizacja treści przez ADPE (Update content via ADPE) ........................................... 31
3
High Definition AD Player User’s Manual
Zawartość opakowania (Packing list)
W pudełku znajdują się następujące komponenty:
Monitor LCD
Pilot zdalnego sterowania
Płyta ścienna (seria PF – do 42” włącznie; seria L nie ma płyty w komplecie)
Kabel zasilający
Klucz
CD
4
High Definition AD Player User’s Manual
1. Prezentacja produktu (Product Introduction)
1.1 Informacje ogólne (Overview):
Wysokiej rozdzielczości wyświetlacz LCD, odtwarza zdjęcia, wideo, tekst, data i czas, pliki
multimedialne full HD 1080p. Oprogramowanie ADPE umożliwia podział ekranu na kilka stref
dla trybu poziomego i pionowego, dostosowany szablon jest dostępny dla użytkowników z
różnymi wymaganiami.
1.2 Funkcje produktu
Wbudowane 4GB pamięci flash, można przechowywać tysiące zdjęć o wysokiej
rozdzielczości
Dostępne mnóstwo różnych trybów przejściowych dla zdjęć
Obsługa paska tekstowego
Możliwość ustawiania godzin automatycznego włączania i wyłączania na poszczególne
dni lub cały tydzień.
Ustawianie różnych harmonogramów wyświetlania I odtwarzanie treści według nich.
Dostępne poziome i pionowe tryby ekranu.
Możliwość podziału ekranu na kilka stref – dostępne kilka szablonów podziału ekranu.
Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła sygnału przez wejście VGA lub HDMI.
Wysoki poziom bezpieczeństwa, funkcja szyfrowania może być stosowana w celu
ochrony treści
Odczyt plików multimedialnych bezpośrednio z pamięci USB lub auto kopiowanie
plików multimedialnych z pamięci USB do wewnętrznej pamięci flash.
1.3 Ilustracja portów wejścia/wyjścia
RESET: Przycisk ponownego uruchomienia urządzenia.
LAN: port sieciowy, podłączenie internetowe (obecnie opcja połączenia niedostępna).
HDMI: Port wejściowy sygnału full HD.
VGA: Port wejściowy VGA.
Audio: Port wejściowy Audio.
USB: Port USB, używany do kopiowania treści do pamięci wewnętrznej monitora.
5
High Definition AD Player User’s Manual
The unit can playback media files from internal flash memory or USB stick directly.
1.4 Supported media files format
Item
Description
Zdjęcie
Wsparcie dla plików JPG, BMP, PNG
Wideo
Wsparcie dla plików MPG, AVI, MOV, MP4, RM, RMVB, TS
Pasek tekstowy
Sup Wsparcie przewijania tekstu, można ustawić rozmiar czcionki,
kolor i szybkość przewijania
1.5. Płyta do montażu na ścianie
1.6 Pokrywa portów wejścia/wyjścia
6
High Definition AD Player User’s Manual
2. Pilot zdalnego sterowania (Remote Control)
MUTE
Zmiana wejścia sygnału
7
High Definition AD Player User’s Manual
Replace remote control battery
1. Otwórz pokrywę baterii
2. Wyjmij ramkę z baterią w odpowiednim kierunku, jak pokazuje poniższy rysunek
3. Wyjmij zużytą baterię
4. Włóż nową baterię w odpowiedni sposób
5. Umieścić z powrotem pokrywę
W celu wejścia do menu konfiguracji należy najpierw nacisnąć przycisk "stop" na
pilocie, aby wrócić do ekranu jak poniżej, a następnie nacisnąć przycisk "Setup" na
pilocie.
8
High Definition AD Player User’s Manual
Położenie zdalnego odbiornika podczerwieni zarówno w serii PF oraz L przedstawia
poniższe zdjęcie.
9
High Definition AD Player User’s Manual
3. Ustawienia Systemowe (System Setting)
Zdjęcie Menu głównego poniżej..
WSKAZÓWKA: Po naciśnięciu przycisku PLAY / PAUSE na pilocie zdalnego sterowania,
można przejść do podmenu lub potwierdzić wybór podświetlonej pozycji, użyj przycisku
nawigacyjnego strzałki, aby wybrać pozycję, którą chcesz.
3.1 Ustawienia Systemowe (System Settings)
W obszarze Ustawień systemu można ustawić Język OSD; włączyć lub wyłączyć
wyświetlanie zegara, przewijany pasek tekstowy, port USB; przywrócić urządzenie do ustawień
fabrycznych oraz powrócić do menu głównego.
10
High Definition AD Player User’s Manual
Język OSD (OSD Language)
W tej chwili są dostępne cztery języki OSD do wyboru - chiński uproszczony,
angielski, francuski i japoński, a kolejne języki będą sukcesywnie dodawane w przyszłości.
Wyświetlanie zegara (Clock Display)
Dostępne są 4 opcje, jak na zdjęciu poniżej:
•
Top Left: Zegar będzie wyświetlany na lewej górnej części ekranu.
•
Bottom Left: Zegar będzie wyświetlany na dole po lewej stronie ekranu..
•
Top Right: Zegar będzie wyświetlany na górze po prawej stronie ekranu.
•
Off: Brak wyświetlania zegaru.
11
High Definition AD Player User’s Manual
Pasek tekstowy (Scrolling Text)
Dostępne są 2 opcje, jak na zdjęciu poniżej, ustawieniem domyślnym jest "On"
Off: Ekran nie wyświetla paska tekstowego.
On: Na ekranie będzie wyświetlany pasek tekstowy z pliku txt w playliście, jeśli
nie ma playlisty lub nie zawiera ona pliku txt, pasek tekstowy nie będzie
wyświetlany.
Port USB (USB Port)
Dostępne są 2 opcje, jak na zdjęciu poniżej, ustawieniem domyślnym jest "On".
On: Monitor będzie obsługiwał urządzenie USB.
Off: Monitor nie będzie obsługiwał urządzenia USB.
12
High Definition AD Player User’s Manual
Przywracanie ustawień fabrycznych (Restore To Factory Settings)
Po przywróceniu ustawień fabrycznych, wszystkie ustawienia systemowe domyślnie wrócą do
oryginalnych ustawień.
3.2 Kontrola odtwarzania (Playback Control)
Priorytet pamięci (Storage Priority)
Ta opcja umożliwienia ustawienie odczytu plików multimedialnych z pamięci
wewnętrznej monitora lub dysku USB. Istnieją dwie opcje, jak na zdjęciu poniżej:
Internal Storage: Monitor odczytuje pliki multimedialne tylko z wewnętrznej pamięci
USB Disk: Monitor odczytuje pliki multimedialne tylko z dysku USB
13
High Definition AD Player User’s Manual
Tryb odtwarzania (Playback Mode)
Dostępne są 3 opcje, jak na zdjęciu poniżej:
Free: Użytkownik kopiuje pliki multimedialne do pamięci USB i monitor będzie je
odtwarzał bezpośrednio z pamięci USB.
Encrypted: Użytkownik tworzy playlistę z szyfrowaniem za pomocą oprogramowania
ADPlaylistEditor, monitor będzie czytać pliki multimedialne po sprawdzeniu hasła.
(Domyślne hasło to 12345678).
None Encrypted: Użytkownik tworzy playlistę bez szyfrowania przy użyciu
oprogramowania ADPlaylistEditor, monitor skopiuje playlistę do pamięci wewnętrznej i
odtworzy ją po wyjęciu pamięci USB z portu USB.
WSKAZÓWKA:
W trybie odtwarzania „Free”, monitor będzie odtwarzał pliki multimedialne według
nazwy pliku. Na przykład będzie odtwarzała rosnąco po numerach: 001.avi, 002.jpg,
003.mov lub alfabetycznie: a.avi, b.jpg, c.mov.
Nie wolno używać znaków specjalnych w nazwie pliku (! @ #% & * ¥), a puste miejsce nie jest
obsługiwane.
14
High Definition AD Player User’s Manual
Czas odtwarzania (Play Time)
Służy do ustawienia czasu odtwarzania dla zdjęć trybu odtwarzania „Free” i nie jest ważne
dla plików wideo.
3.3 Data i czas (Date & Time)
Procedura przedstawiona poniżej:
1. Wybierz Date&Time w menu głównym, a następnie naciśnij przycisk PLAY / PAUSE, aby
przejść do podmenu.
2. Naciśnij Lewy lub Prawy przycisk nawigacyjny, aby wybrać pozycję, którą chcesz
zmodyfikować.
3. Naciśnij Góra lub Dół przycisk nawigacyjny, aby zmienić numer.
4. Wybierz Update Date & Time aby zapisać ustawienia.
15
High Definition AD Player User’s Manual
3.4 On / Off Timer
Istnieją 2 tryby czasowe do wyboru jak na zdjęciu poniżej
Tygodniowy (Weekly)
Użytkownik może ustawić włącznik / wyłącznik czasowy dla każdego dnia w tygodniu. Na
przykład, w niedzielę, włączenie o 06:00, wyłączenia o 11:00:
1. Wybierz “Weekly” w menu “On/Off Timer”, naciśnij PLAY/PAUSE żeby potwierdzić,
patrz poniżej.
2. Wybierz “Timer” w menu “Control Mode”, wówczas 3 opcje Timera będą dostępne, ustaw
16
High Definition AD Player User’s Manual
status Timer(1) na “ON” i ustaw czas włączenia na 06:00, czas wyłączenia na 11:00.
3. Wybierz “Save New Settings” żeby zapisać ustawienia.
Dzienny (Daily)
Użytkownik może ustawić te same godziny codziennego automatycznego włącz. i wyłącz .
Wybierz “Daily” w menu “On/Off Timer” , wciśnij PLAY/PAUSE żeby potwierdzić,
patrz poniżej.
Są dostępne 3 opcje do wyboru:
A. Timer: użytkownik może ustawić 3 grupy timera, każda grupa może być
włączona (On) lub wyłączona (Off).
B. Always On: po podłączeniu kabla zasilającego, monitor będzie ciągle
włączony.
C. Always Off: po podłączeniu kabla zasilającego lub włączeniu urządzenia za
pomocą pilota, produkt wyłączy się automatycznie po upływie minuty.
3.5 Lokalny identyfikator (Local ID)
Ustaw ID jak na zdjęciu poniżej. Po ustawieniu, wybierz „Save”, aby zapisać i zakończyć.
17
High Definition AD Player User’s Manual
3.6 Tryb ekranu (Screen Mode)
Ustaw tryb ekranu na poziomy lub pionowy.
3.7 Zarządzanie plikami (File Management)
Tutaj użytkownik może sprawdzić pamięć i sformatować dysk. „Disk Format” spowoduje
usunięcie wszystkich danych, należy być ostrożnym.
3.8 Wyjście (Exit)
Wyjście z Menu.
18
High Definition AD Player User’s Manual
4. Ustawienia portu wejściowego (Input Port Setting)
Naciśnij przycisk MUTE na pilocie, pojawi się poniższe menu, które służy do wyboru sygnału
wejściowego i innych ustawień systemu.
4.1 Źródło (Source)
(
Można wybrać źródło sygnału HDMI lub VGA lub Digital Signage – pamięć monitora.
HDMI: Odtwarza treści z portu HDMI zewnętrznego sygnału
VGA: Odtwarza treści z portu VGA zewnętrznego sygnału
Digital Signage: Odtwarzanie treści z wewnętrznego systemu digital signage
19
High Definition AD Player User’s Manual
4.2 Ustawienia systemowe (System Setting)
Język OSD: chiński i angielski
Reset: Reset przywróci system do ustawień jak poniżej::
Język (Language): angielski
Źródło (Source): Digital Signage
Jasność (Brihtness): 50
Kontrast (Contrast): 50
Nasycenie (Saturation): 50
4.3 Obraz (Image)
Tutaj użytkownik może ustawić jasność, kontrast i nasycenie.
20
High Definition AD Player User’s Manual
5. Prezentacja oprogramowania ADPlaylistEditor
ADPlaylistEditor (tutaj po nazwie ADPE) jest fantastycznym rozwiązaniem dla digital
signage, to innowacja, która bawi jednocześnie maksymalizując oddziaływanie Twojej
wiadomości. Stwórz własną treść signage używając komputera i darmowego oprogramowania
ADPE.
Przenieś playlistę za pomocą pamięci USB i podłącz ją do monitora LCD aby uruchomić treści,
żaden dodatkowy sprzęt nie jest potrzebny.
5.1 Instalacja (Installation)
Instalacja Microsoft .Net Framework 3.5
Instalacja ADPE wymaga Microsoft. Net Framework 3.5, który można ściągnąć i
zainstalować po kliknięciu w poniższy link:
http://www.microsoft.com/downloads/zh-cn/details.aspx?familyid=333325FD-AE52-4E35-B
531-508D977D32A6&displaylang=zh-cn
21
High Definition AD Player User’s Manual
Instalacja FinalCode.exe
FinalCode jest używany do dekodowania plików multimedialnych w przypadku korzystania z
funkcji podglądu w ADPE, zaleca się instalację, inaczej podgląd może nie działać prawidłowo.
Kliknij dwukrotnie w "FinalCode.exe" i postępuj według instrukcji poniżej:
22
High Definition AD Player User’s Manual
Instalacja ADPlaylistEditor
Kliknij dwukrotnie w "setup.exe" i postępuj według instrukcji poniżej.
23
High Definition AD Player User’s Manual
Uruchomienie programu
Może zaistnieć potrzeba zainstalowania innego oprogramowania jeżeli podczas uruchamiania
ADPE wyskoczy poniższy błąd. Kliknij dwukrotnie vcredist_x86.exe na płycie CD i zainstaluj
poprawkę systemową.
Interfejs
1. Pasek menu: Dostęp do wszystkich funkcji tego oprogramowania.
2. Biblioteka Multimediów: pomaga użytkownikowi zlokalizować pliki multimedialne na
komputerze i daje podgląd w polu dolnym. Obsługiwane formaty to:
• Wideo: av, divx, mp4, mpeg, vob, h264, ts, tp, m2ts, flv, mov, m4v, mkv,
wmv, rmvb, rm
• Zdjęcie: jpg, bmp, png, gif, jpeg
• Audio: mp3, wma, ogg, aac, wav
• Tekst: txt
24
High Definition AD Player User’s Manual
3. Pasek narzędzi: Zapewnia dostęp do głównych funkcji.
• New – tworzy nową playlistę.
• Open – otwiera wcześniej utworzoną playlistę.
• Close – zamyka wszystkie działające playlisty i czyści pamięć podręczną,.
• Save/Save As – zapisuje utworzone laylisty z nazwą jako *.gpl.
• Options –
•
•
pozwala użytkownikowi ustawić czas działania i zmienić styl dla
wszystkich zdjęć,
Player Settings – pozwala użytkownikowi na zmianę ustawień na swoich ekranach.
Save to USB – zapisać zawartość i harmonogram dysk USB.
4. Program Name: Wyświetla nazwę bieżącego programu. Zostanie on domyślnie nazwany
Untitled-*. glp.
5. Schedule Section: określa czas rozpoczęcia i zakończenia pliku, oraz układ ekranu.
6. Playlist Section: Umożliwia dodawanie plików multimedialnych do odtwarzanych playlist.
5.2 Tworzenie playlisty
Nowy ekran
Najpier wybierz ustawienie ekranu.
Kliknij dokument -> Nowy w pasku menu lub kliknij przycisk Nowy na pasku narzędzi, aby
otworzyć poniższe okno dialogowe.
Wybierz odpowiedni tryb ekranu, musi być taki sam, jak w trybie ekranu w menu głównym,
w przeciwnym razie będzie to mieć wpływ na wydajność wyświetlania.
Harmonogram
Użytkonik może ustawic ekran zgodnie z wymogami.
Add – dodawanie nowego dodatkowgo harmonogramu
Remove – usuwanie wybranego harmonogramu
Modify – edytowanie wybranego harmonogramu
Aby dodać nowy harmonogram, kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć Edytor Harmonogramów
jak poniżej.
25
High Definition AD Player User’s Manual
Zaznaczenie pola wyboru daty i czasu pozwala użytkownikowi ustawić czas odtwarzania. To
pozwala użytkownikowi na zmianę trybu wyświetlania.
Wskazówka 1: Dostępne są trzy tryby ekranu opcji jako przykład poniżej 16:9: VID, który może
wyświetlać tylko filmy i zdjęcia. VID+PIC+BOT, który może wyświetlać filmy po lewej stronie ,
zdjęcia po prawej i pasek tekstowy na dole. PIC+VID+BOT, który może wyświetlać zdjęcia po
lewej stronie, filmy po prawej I pasek tekstowy na dole.
Poniżej znjdują się sugerowane rozmiary plików
multimedialnych.
Wskazówka 2: W jednym czasie można włączyć tylko jeden harmonogram, w przeciwnym razie
konflikt konflikt zostanie zaalarmowany. Jeśli nie ustawisz daty i czasu, zawartość zostanie
wyświetlona w sposób ciągły.
26
High Definition AD Player User’s Manual
Playlisty z określoną datą i godziną odtwarzania będą uruchamiane przed tymi bez takiego
określenia. Jakao przykład może posłużyć następujący harmonogram:
Druga playlista będzie uruchomiona pomiędzy godziną 13 a 14, 16 maja 2012 roku. Pierwsza
playlista będzie uruchomiona jako druga.
Ustawienia playlisty
Sekcja playlisty pozwala użytkownikowi na dodanie plików multimedialnych do stref
odtwarzania na podstawie ustawienia playlisty.
Kliknij odpowiednią kartę, aby edytować daną zawartość.
VID – strefa video, PIC – strefa zdjęć, BOT – pasek dolny.
Add - Dodaj plik multimedialny do obecnej strefy.
Edit – Umożliwia użytkownikowi edycję plików multimedialnych w playliście.
Delete – Usuń plik multimedialny z playlisty.
Up/Down - Pozwala użytkownikowi na dostosowanie odtwarzania sekwencji plików z listy.
Dla przykładu, w zakładce VID, kliknij Add, aby odtworzyć Edytor Plików.
27
High Definition AD Player User’s Manual
Pliki multimedialne
Aby dodać plik video, obrazu i dźwięku, kliknij przycisk Przeglądaj w Edytorze okna listy
odtwarzania. Wskazówka: Użytkownik może jedynie kliknąć przycisk Dodaj w części Biblioteki
mediów, aby dodać pliki multimedialne.
UWAGA: Tylko pliki graficzne mogą być dodane do stref. PIC i BOT. Maksymalna liczba plików
multimedialnych 100 do stref PIC i BOT. Tylko jeden plik multimedialny może być dodany do
strefy BOT
.
Czas trwania i style przejść są dostępne tylko, dgy obraz jest wybrany jako plik multimedialny.
Czas trwania: Ustaw okres tak, aby plik był odtwarzany. Użytkownik może zdefiniować czas
odtwarzania dla każdego obrazu, wpisując wartość w polu godziny lub przeciągając pasek czasu.
Maksymalny czas obsługiwane 2 godziny.
Styl przejścia: efekt przejścia jest używany do wprowadzenia następnego obrazu. Użytkownik
może zdefiniować styl przejścia dla każdego obrazu.
WSKAZÓWKA: przycisk Opcje na pasku narzędzi pozwala na ustawienie czasu trwania i
ustawienie jednolitego stylu przejścia dla wszystkich zdjęć.
Pasek tekstowy: Aby dodać lub edytować przewijania tekstu, zaznacz pole wyboru w dolnej
części sekcji odtwarzania.
•
Aby dodać przewijania tekstu, kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać wcześniej
przygotowany plik tekstowy, który zostanie wyświetlony w polu edycji.
UWAGA:. Tylko plik tekstowy jest obsługiwany. (można stworzyć go w notatniku) .
Aby edytować pasek tekstowy naciśnij na tekst w polu tekstowym
28
High Definition AD Player User’s Manual
Aby usunąć pasek tekstowy wystarczy odznaczyć pasek tekstowy.
Użytkownik może ustawić kodowanie, rozmiar czcionki, kolor, szybkość przewijania, kolor tła i
przejrzystości przewijania tekstu.
Przewijania tekstu będą wyświetlane na dole ekranu w trybie pełnoekranowym lub w strefie BOT
w trypie podziału ekranu.
Teraz użytkownik może przeglądać i zapisywać gotową playlistę.
5.3 Ustawienia odtwarzacza
Przycisk Player Settings na pasku narzędzi pozwala użytkownikowi dokonać ustawień
odtwarzacza. Ustawienia te mogą być importowane do odtwarzacza za pomocą funkcji Save to
USB. Wskazówka: Aby zaimportować te ustawienia do odtwarzacza, użytkownik musi włączyć
tę funkcję, klikając Player Settings w oknie Save do USB.
Kliknij Player Settings, aby otworzyć okno poniżej:
Powyższe menu jest tak sam jak menu główne sterowane pilotem.
29
High Definition AD Player User’s Manual
5.4 Zapisywanie na przenośnym dysku (Save to USB)
Funkcja Save to USB pozwala na zapisanie stworzonej playlisty na przenośnym dysku USB
(pendrive), który później wkładamy do portu USB monitora.
Kliknij przycisk Zapisz na USB w pasku narzędzi lub kliknij menu Narzędzia -> Zapisz na
USB.
•
•
Wybierz player type, X86 lub SW110. SW110 jest przeznaczony dla totemów.
Włóż dysk przenośny do komputera a następnie wybierz go aby zapisać na nim stworzoną
playlistę.
• Wybierz czy playlista ma być „szyfrowana“. Ten krok nie jest konieczny.
Zaznacz pole wyboru Szyfruj aby włączyć tę funkcję. Następnie kliknij przycisk ustawiania
hasła do zmiany hasła, jeśli jest to konieczne.
Proszę pamiętać, że hasło powinno być takie samo jak hasło playera, inaczej pliki do
odtwarzania nie będą mogły być importowane do wyświetlacza LCD.
WSKAZÓWKA: hasło można również skonfigurować za pomocą Narzędzia -> Ustawienia
hasła, oraz hasło playera poprzez Narzędzia -> Player Password Update. Hasło domyślne to:
12345678.
•
Ustawienia playera. Ten krok nie jest konieczny.
Wybierz w polu wyboru Ustawienia playera, aby włączyć tą funkcję. Następnie kliknij
przycisk Ustawienia odtwarzacza, aby zmienić ustawienia w razie potrzeby.
WSKAZÓWKA: Ustawienia playera będą pakowane razem z playlistyą, a następnie
importowane do wyświetlacza LCD. Ten krok jest konieczne.
Kliknij OK, aby zakończyć
30
High Definition AD Player User’s Manual
6. Aktualizacja treści
6.1 Bezpośrednia aktualizacja treści
Jeśli użytkownik nie chce korzystać z ADPE przy tworzeniu playlisty, może skopiować swoje
pliki multimedialne na dysk USB i podłączyć go do portu USB z wyświetlaczem LCD.
Jeśli Priorytet Przechowywanie w Menu sterowania odtwarzania jest ustawiony na dysk USB,
wyświetlacz LCD będzie odtwarzał pliki multimedialne bezpośrednio.
Jeśli Priorytet Przechowywanie w Menu sterowania odtwarzania jest ustawiony na Internal
Storage, pliki multimedialne zostaną zaimportowane do pamięci wewnętrznej i nastąpi
odtwarzanie plików multimedialnych
6.2 Aktualizacja treści przez ADPE
Po stworzeniu listy odtwarzania i zapisywaniu jej na dysku USB z powodzeniem przy
pomocy ADPE, należy podłączyć urządzenie USB do portu USB na wyświetlaczu LCD.
Jeśli Priorytet Przechowywanie w Menu sterowania odtwarzania jest ustawiony na dysk USB,
wyświetlacz LCD będzie odtwarzał pliki multimedialne bezpośrednio.
Jeśli Priorytet Przechowywanie w Menu sterowania odtwarzania jest ustawiony na Internal
Storage, pliki multimedialne zostaną zaimportowane do pamięci wewnętrznej i nastąpi
odtwarzanie plików multimedialnych.
.
31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement