DEX-P99RS - Manual
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 1 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
CD-SPELARE
CD-AFSPILLER
CD-SPILLER
CD-SOITIN
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Käyttöopas
DANSK
Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer.se (eller www.pioneer.eu)
Glem ikke at registrere dit produkt på www.pioneer.dk (eller www.pioneer.eu)
Ikke glem å registrere produktet ditt på www.pioneer.no (eller www.pioneer.eu)
Älä unohda rekisteröidä tuotetta www.pioneer.fi (tai www.pioneer.eu)
SVENSKA
DEX-P99RS
NORSK
SUOMI
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 2 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Innehåll
2
Tack för att du valt PIONEER-produkten
För att säkerställa att produkten används på rätt sätt ber vi er att läsa igenom den här
bruksanvisningen innan ni använder produkten. När du har läst bruksanvisningen bör
den förvaras lättåtkomligt på en säker plats för framtida behov.
Anslutning av enheterna ..................... 3
Kopplingsschema för strömkabeln .............. 5
Exempel på anslutning av system 1 ........... 6
Exempel på anslutning av system 2 ........... 7
Installation ............................................ 8
DIN-installation från framsidan/baksidan .... 8
* Borttagning och montering
av dekorsargen ..................................... 8
* DIN-installation från framsidan ............. 8
* DIN-installation från baksidan ............... 8
Montera frontpanelen .................................. 9
Installation av rattfjärrkontrollen .................. 9
Installation av rattenhet ............................. 10
Innan du använder enheten .............. 12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
Använda enheten ............................... 15
Systemets delar ........................................
* Huvudenhet ........................................
* Rattfjärrkontroll ...................................
Grundinstruktioner ....................................
* Koppla på/stäng av enheten
(ON/OFF) ............................................
* Val av källa .........................................
* Laddning av skivor ..............................
* Justering av ljudnivån .........................
Tuner .........................................................
* Grundinstruktioner ..............................
* Lagring och val av
sändningsfrekvenser ..........................
* Mottagning av PTY-larm .....................
* Introduktion till avancerad
användning .........................................
* Lagring av de starkaste
sändningsfrekvenserna ......................
* Sökning av stationer med
starka signaler ....................................
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
18
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
26
26
26
26
27
Ljudinställningar ................................ 27
Operationslägen .......................................
* Enkel inställning av
audiosystemet ....................................
* Finjustering av ljudet ..........................
* Extrafunktioner ...................................
Justering av ljudinställningar .....................
Växla mellan vänster och höger kanal ......
Balansjustering .........................................
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
30
31
31
32
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
Grundinställningar ............................. 36
Justering av grundinställningar .................
Val av displayspråk ...................................
Inställning av högtalare .............................
Inställning av klockan ................................
Koppla på eller stäng av
Off clock-displayen .................................
Inställning av FM-sökningssteg ................
Automatisk PI-sökning ..............................
Koppla på eller stäng av varningston ........
Automatisk öppning av frontpanelen ........
Val av AUX-inställning ..............................
Dämpad displaybelysning (dimmer) .........
Val av ljusstyrka ........................................
Val av belysningsfärg ................................
Justera belysningsfärgen ..........................
Val av belysningsvillkor .............................
Korrigering av distorsion ...........................
Nollställning av ljudfunktionerna ...............
Bortkoppling/dämpning av ljudkälla ..........
Inställning av polaritet för dörrfunktion ......
Inställning av ljudbortkoppling
för dörrfunktion .......................................
Koppla på eller av omvänd indikering .......
Kontinuerlig rullning ..................................
Aktivering av BT Audio-källan ...................
Ange PIN-koden för den trådlösa
Bluetooth-anslutningen ..........................
Visning av systemversionen
för reparation ..........................................
36
36
36
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
41
Övriga funktioner ................................ 41
Användning av AUX-källa .........................
* Om AUX1 och AUX2 ..........................
* Val av AUX som källa .........................
* Inställning av AUX-titel .......................
Använda extern enhet ...............................
* Val av en extern enhet som källa .......
* Grundinstruktion .................................
41
41
41
42
42
42
42
* Avancerad användning ...................... 42
Val av underhållningsdisplay .................... 42
Använda DF-knappen (direktfunktion) ...... 43
Tillgängliga tillbehör .......................... 43
Avspelning av musik från iPod .................
* Grundinstruktion .................................
* Visning av textinformation
från iPod .............................................
* Söka efter ett musikstycke .................
* Introduktion till avancerad
användning .........................................
Bluetooth Audio ........................................
* Grundinstruktioner ..............................
* Funktion och användning ...................
* Anslut en Bluetooth-musikspelare ......
* Avspelning av musik genom
en Bluetooth-musikspelare .................
* Stoppa avspelning ..............................
* Bortkoppling av en Bluetoothmusikspelare ......................................
* Visning av Bluetooth-adress ..............
Bluetooth-telefoni .....................................
* Grundinstruktioner ..............................
* Förberedelser för
handsfree-telefoni ..............................
* Ringa ett samtal .................................
* Ta emot samtal ..................................
* Funktion och användning ...................
* Anslutning av en mobiltelefon ............
* Bortkoppling av en mobiltelefon .........
* Registrering av en ansluten
mobiltelefon ........................................
* Borttagning av en
registrerad telefon ..............................
* Anslut till en registrerad
mobiltelefon ........................................
* Använda telefonboken .......................
* Samtalsloggen ...................................
* Ring ett samtal genom att
ange telefonnumret ............................
* Rensa minnet .....................................
* Inställning av automatisk
samtalsavvisning ................................
* Inställning av autosvar .......................
* Koppla på och stäng av ringsignal .....
* Ekoundertryckning och
brusreduktion .....................................
CD-växlare ...............................................
* Grundinstruktioner ..............................
* CD-text-funktioner ..............................
* Introduktion till avancerad
användning .........................................
* Kompression och basförstärkning ......
* ITS-spellistor ......................................
* Använda skivtitelfunktioner ................
DVD-spelare .............................................
* Grundinstruktioner ..............................
* Introduktion till avancerad
användning .........................................
TV-tuner ...................................................
* Grundinstruktioner ..............................
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
46
46
46
47
47
47
48
48
48
49
49
49
51
52
52
52
52
52
53
53
53
53
53
54
54
55
56
56
56
57
57
SVENSKA
Användarinformation om insamling
och avfallshantering av uttjänt
utrustning och förbrukade batterier ........
Om denna enhet .......................................
Funktioner .................................................
Besök vår webbplats .................................
Om problem uppstår .................................
Skydda enheten mot stöld ........................
* Borttagning av frontpanelen ...............
* Återmontering av frontpanelen ...........
Nollställning av mikroprocessorn ..............
Omvänd indikering ....................................
Hantering och underhåll av
fjärrkontrollen ..........................................
* Installation och borttagning
av batteri .............................................
* Användning av fjärrkontrollen .............
* Val av alternativa frekvenser ..............
* Mottagning av trafikmeddelanden ......
* Använda PTY-funktioner ....................
* Radiotext ............................................
* PTY-lista .............................................
Inbyggd CD-spelare ..................................
* Grundinstruktioner ..............................
* Visning av textinformation
på skivor .............................................
* Val av spår från spårtitellistan ............
* Val av filer från listan
över filnamn ........................................
* Introduktion till avancerad
användning .........................................
* Val av repetitionsområde ....................
* Slumpvis uppspelning av spår ............
* Scanning av mappar och spår ............
* Paus i avspelning ...............................
* Använda skivtitelfunktioner .................
Avspelning av musik från en
USB-minnesenhet ..................................
* Grundinstruktioner ..............................
* Visning av textinformation
för en ljudfil .........................................
* Val av filer från listan
över filnamn ........................................
* Introduktion till avancerad
användning .........................................
Uppspelning av musik från iPod ...............
* Grundinstruktioner ..............................
* Söka efter ett musikstycke .................
* Visning av textinformation
från iPod .............................................
* Introduktion till avancerad
användning .........................................
* Slumpvis avspelning av
musikstycken ......................................
* Slumpvis uppspelning av
alla musikstycken (shuffle all) .............
* Avspelning av musikstycken
relaterade till aktuellt avspelat
musikstycke ........................................
* Använda enhetens iPodfunktion från er iPod ...........................
* Ändra talbokshastighet .......................
Användning av positionsväljare ................
Om nätverksfunktionen .............................
* Justerbara parametrar ........................
* Att tänka på vid nätverksjustering ......
* Bortkoppling av ljudet från
en högtalarenhet (ett filter) .................
* Justering av nätverk ...........................
Avståndsinställning ...................................
* Justering av avståndsinställningen .....
Hämta eller kopiera equalizer-kurvor ........
* Hämta equalizer-kurvan .....................
* Kopiera equalizer-kurvan ...................
Finjustering av equalizer-kurva .................
Autokorrigering .........................................
Använda ljudåterskapning ........................
Justering av Loudness ..............................
Justering av källans ljudnivå .....................
Auto TA och EQ (automatisk
avståndsinställning och
autokorrigering) ......................................
* Innan du använder auto
TA- och EQ-funktionen .......................
* Utför auto TA och EQ .........................
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 3 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Innehåll
Anslutning av enheterna
* Lagring och val av
sändningsstationer ............................. 57
* Lagring av de starkaste
stationerna i ordningsföljd ................... 58
Ytterligare information ....................... 58
Felmeddelanden .......................................
Auto TA- och EQ-felmeddelanden ............
Riktlinjer för hantering av
skivor och spelare ..................................
DualDisc-skivor .........................................
Riktlinjer för hantering av USBminnesenhet och denna enhet ...............
Kompatibilitet för komprimerat
ljud (skiva, USB) .....................................
* Tilläggsinformation om
komprimerat ljud (skiva, USB) ............
58
59
59
60
60
60
61
Komprimerade ljudfiler på skivan ..............
Komprimerade ljudfiler på USBminnesenhet ...........................................
Exempel på en hierarki och
avspelningssekvenser ............................
* Ljudfilernas sekvens på skivan ...........
* Sorteringsordning för ljudfiler
på USB-minnesenhet .........................
iPod ...........................................................
* iPod-kompatibilitet ..............................
* Hantering av iPod ...............................
* Om iPod-inställningar .........................
Copyright och varumärkesmeddelande ...........................................
Tekniska data ...........................................
61
61
61
61
62
62
62
62
62
62
63
! VARNING
Vänligen notera följande när automatisk avståndsinställning och
autokorrigering (Auto TA&EQ) används.
Anslut inte högregisterhögtalare (diskanthögtalare eller superdiskanthögtalare)
till någon annan anslutning än högfrekvensutgången.
För att mäta de akustiska egenskaperna i fordonets kupé, kommer den automatiska
avståndsinställningen och autokorrigeringen (Auto TA&EQ) att avge höga ljud från
högtalarna. Om högregisterhögtalare (diskanthögtalare eller superdiskanthögtalare)
är anslutna till en annan högtalarutgång än högfrekvensutgången, kan högtalarna
skadas av de avgivna mätljuden som inkluderar låga frekvenser. Säkerställ att
högregisterhögtalarna ansluts till högtalarutgången för högfrekventa signaler.
Försiktighetsåtgärder vi anslutning av diskanthögtalare eller
superdiskanthögtalare
• Se till att delningsnätverket som tillhandahålls används med
superdiskanthögtalarna.
• Justeringen av Auto TA&EQ blir eventuellt inte riktig. Justera vid behov in manuellt.
SVENSKA
3
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 4 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Anslutning av enheterna
4
Anmärkning
• Denna enhet kan ej installeras i ett fordon som saknar ACC-läge (tillbehörsläge) på
tändningslåset.
ACC-läge
Inget ACC-läge
SVENSKA
• Om enheten används i andra än följande förhållanden finns det risk för brand eller
felfunktion.
– Fordon med ett 12-volts batteri och negativ jordning.
• Följ nedanstående instruktioner för att förhindra kortslutning, överhettning och felfunktion.
– Koppla bort batteriets negativa pol före installation.
– Fäst kablagen med buntband eller eltejp. Linda eltejp runt kablarna för att skydda dem på
utsatta ställen där de ligger an mot metalldelar.
– Placera alla kablar på avstånd från rörliga delar, t.ex. växelspak och sätesskenor.
– Placera alla kablar på avstånd från ställen där de kan utsättas för hög värme, t.ex. nära
utlopp till värmeelementet.
– Dra ej den gula kabeln genom något hål in i motorrummet för att ansluta den till batteriet.
– Tejpa över ej anslutna kabelkontakter med isoleringstejp.
– Förkorta ej några kablar.
– Avlägsna aldrig isoleringen till enhetens strömkabel för att dela på strömmen med annan
utrustning. Ledningens strömkapacitet är begränsad.
– Använd en säkring som motsvarar specifikationerna.
– Anslut aldrig högtalarens negativa kabel så att den jordas direkt.
• Styrspänningen avges genom blå/vita kabeln när enheten kopplas på. Gör anslutningen till
fjärrkontrollen för ett externt slutsteg eller till bilantennens styrrelä (max. 300 mA 12 V DC).
Om bilen har en glasantenn, gör anslutningen till antennförstärkarens spänningsmatning.
• Anslut aldrig den blå/vita kabeln direkt till spänningsmatningen för ett externt
förstärkarslutsteg. Anslut den inte heller direkt till spänningsmatningen för en elmanövrerad
antenn. Det kan resultera i att batteriet laddas ur eller annan felfunktion.
• IP-BUS-kontakterna är färgkodade. Se till att du ansluter kontakter med samma färg.
• Den svarta kabeln är jordkabeln. Denna kabel och annan enhets jordkabel (i synnerhet
högeffektsutrustning, så som förstärkarslutsteg) måste dras och anslutas separat. I annat
fall finns det risk för brand eller felfunktion om de lossas av misstag.
• Se ägarhandbokens anvisningar för anslutning av slutsteg och andra enheter och gör sedan
anslutningarna korrekt.
• Om RCA-stiftuttaget på enheten inte skall användas, ta ej bort kåporna som sitter på ändan
av kopplingsdonet.
• Vid anslutning av diskanthögtalare, kontrollera diskanthögtalarens användbara
frekvensområde. Vid justering av delningsfrekvensen, använd en högre frekvens än
diskanthögtalarens lägsta användbara frekvens.
• Auto TA använder en högre frekvens än 10 kHz för mätning. Om du använder en
diskanthögtalare som inte kan återge 10 kHz frekvens, kan högtalaren skadas. Se till att
ställa in korrekt delningsfrekvens när du använder Auto TA och EQ. Använd även en
diskanthögtalare som kan återge 10 kHz som lägsta användbara frekvens.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 5 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Anslutning av enheterna
Kopplingsschema för strömkabeln
15 cm
Hög-/Mellan-/Låg-/Subwooferutgång
Antennuttag
USB-kabel
Anslutning till USB-enhet som
säljs separat.
20 cm
Anslutningsmetod
1,5 m
USB-ingång
1. Kläm fast ledningen.
2. Kläm fast ordentligt
med nåltänger.
Anmärkning
• Parkeringsbromsens strömbrytare kan ha olika placering beroende på
fordonets modell. Se fordonets handbok eller kontakta fordonets
återförsäljare för närmare instruktioner.
Gul/svart (DOOR MUTE)
Strömförsörjningssida Anslut till ledning som registrerar dörröppning. Ansluts
vanligtvis till ledning som styr kupébelysning.
IP-BUS-ingång (Blå)
Denna produkt
Säkringsmotstånd
Blå/vit (SYSTEM REMOTE CONTROL)
Anslut till kontakten för systemstyrning på
slutsteget eller antennkontakten för bilens
styrrelä (max. 300 mA 12 V DC).
Jordningssida
Gul/svart (MUTE)
Om du använder utrustning med Mute-funktion, anslut denna
ledning till utrustningens Audio Mute-ledning.
I annat fall, håll Audio Mute-ledningen fri från alla anslutningar.
SVENSKA
Parkeringsbromsens
strömbrytare
Ingång för ledningsansluten fjärrkontroll
Ledningsansluten fjärrkontroll kan anslutas
(säljs separat).
Gul (+ Batteri)
Anslut till den konstanta 12 V-strömkontakten.
Säkring (7,5 A)
Röd (ACC)
Anslut till den kontakt som styrs av tändningslåset (12 V DC).
Säkringsmotstånd
Orange/vit (ILL)
Anslut till uttaget för belysningskontakten.
Säkringsmotstånd
Svart (chassits jordning)
Anslut till en ren, olackerad metallyta.
5
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 6 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Anslutning av enheterna
6
Exempel på anslutning av system 1
15 cm
Högfrekvensutgång
(HIGH RANGE
OUTPUT)
15 cm
Mellanfrekvensutgång
(MID RANGE
OUTPUT)
Lågfrekvensutgång
(LOW RANGE
OUTPUT)
Slutsteg
(säljs separat)
Slutsteg
(säljs separat)
Anslut med RCA-kablar
(säljs separat)
Slutsteg
(säljs separat)
23 cm
23 cm
Slutsteg
(säljs separat)
SVENSKA
Subwooferutgång
(SUBWOOFER
OUTPUT)
IP-BUS-ingång (Blå)
CD-växlare (säljs
separat)
(säljs
separat)
IP-BUS-kabel
Blå/vit (SYSTEM REMOTE CONTROL)
Anslut till kontakten för systemstyrning på slutsteget eller
antennkontakten för bilens styrrelä (max. 300 mA 12 V DC).
Systemstyrspänning
Subwoofer
Anmärkning
Om ingen högtalare är ansluten, välj lämplig
högtalarinställning i standardmenyn.
Se till att ansluta högtalare till mellanfrekvensutgången om
ATA&EQ-funktionen ska användas.
Subwoofer
Mellanregisterhögtalare
Högregisterhögtalare
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 7 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Anslutning av enheterna
Exempel på anslutning av system 2
Används ej
15 cm
Högfrekvensutgång
(HIGH RANGE
OUTPUT)
15 cm
Mellanfrekvensutgång
(MID RANGE
OUTPUT)
Lågfrekvensutgång
(LOW RANGE
OUTPUT)
Anslut med RCA-kablar
(säljs separat)
Slutsteg (säljs
separat)
23 cm
Slutsteg (säljs
separat)
23 cm
Subwooferutgång
(SUBWOOFER
OUTPUT)
IP-BUS-ingång (Blå)
SVENSKA
CD-växlare
(säljs separat)
IP-BUS-kabel
Blå/vit (SYSTEM REMOTE CONTROL)
Anslut till kontakten för systemstyrning på slutsteget eller
antennkontakten för bilens styrrelä (max. 300 mA 12 V DC).
Subwoofer
Anmärkning
Auto TA&EQ-funktionen är utformad att konfigurera ett flervägshögtalarsystem
automatiskt (så som ett system bestående av diskanthögtalare,
mellanregisterhögtalare, woofer och subwoofer).
Följ anvisningarna nedan om du utför Auto TA&EQ-funktionen med ett
fullregisterhögtalarsystem som i detta exempel:
1. Ange alla högtalare som ingår i systemet i grundinställningsmenyn.
2. Ställ in delningsvärdena manuellt i audiomenyn i enlighet med den subwoofer och
de fullområdeshögtalare som anslutits.
3. Starta Auto TA&EQ och välj sedan “Custom N/W” från menyn.
4. Slutför Auto TA&EQ.
Fullområdeshögtalare
Fullområdeshögtalare
7
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 8 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Installation
8
Anmärkningar
• Kontrollera alla anslutningar och system före den slutliga installationen.
• Använd inte otillåtna delar eller utrustning. Användning av ej godkända delar kan orsaka
funktionsstörningar.
• Konsultera din återförsäljare om installationen kräver borrning av hål eller andra ändringar
på fordonet.
• Installera inte enheten:
– där den kan störa användningen av fordonet.
– där den kan skada passagerare vid ett häftigt stopp.
• Halvledarlasern kan skadas om den överhettas. Installera enheten på avstånd från ställen
där den kan utsättas för hög värme, t.ex. nära utlopp till värmeelementet.
• Optimal prestanda uppnås när enheten installeras i en lutning som understiger 60°.
60°
DIN-installation från framsidan
Installation med gummibussning
1. Stick in monteringshylsan i
instrumentbrädan.
• Använd medföljande monteringshylsa
när installationsutrymmet inte är
tillräckligt djupt. Använd den
fabrikslevererade monteringshylsan,
om det finns tillräckligt med utrymme
bakom enheten.
Instrumentbräda
Gummibussning
Monteringshylsa
Skruv
2. Säkra monteringshylsan genom att
använda en skruvmejsel för att vika
metallflikarna (90°) på plats.
3. Installera enheten enligt illustrationen.
DIN-installation från framsidan/baksidan
Borttagning och montering av dekorsargen
Anmärkning
• Fäst dekorsargen med den spårade sidan riktad nedåt.
Borttagning av enheten
1. Stick in de medföljande utdragsnycklarna i enheten
tills de klickar på plats.
2. Dra ut enheten ur instrumentbrädan.
1. Bänd den övre och nedre delen av dekorsargen uppåt och nedåt för att avlägsna
den.
• När du monterar tillbaka dekorsargen, tryck in sargen mot enheten tills du hör ett
klickande ljud. (Ifall dekorsargen är monterad upp-och-ned, kommer den inte att
passa ordentligt.)
• Det är lättare att ta bort dekorsargen om frontpanelen har lossats.
Dekorsarg
DIN-installation från baksidan
1. Avgör var skruvhålen på konsolen och skruvhålen på enhetens sida matchar
varandra.
SVENSKA
Denna enhet kan installeras korrekt antingen från “Framsidan” (konventionell DINfrontinstallation) eller “Baksidan” (DIN-installation från baksidan med användning av
gängade skruvhål i sidorna av enhetens chassi). För detaljinstruktioner, se följande
installationsanvisningar.
4. Montera dekorsargen.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 9 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Installation
2. Dra åt de två skruvarna på vardera sida.
• Använd antingen skruvar med kullrigt huvud (5 mm x 8 mm) eller skruvar med
försänkt huvud (5 mm x 9 mm), beroende på skruvhålens form i konsolen.
Skruv
Installation av rattfjärrkontrollen
! VARNING
• Installera ej denna enhet på en plats där den hindrar funktionen av
säkerhetsanordningar såsom krockkuddar. I annat fall riskerar du en allvarlig olycka.
• Undvik att installera enheten där den kan störa användningen av ratt eller
växelspak, detta kan leda till att en olycka inträffar.
! SE UPP
• Installation av denna enhet kräver särskild kunskap och erfarenhet. Överlåt därför
installationen till den återförsäljare där du köpte enheten.
Fabriksmonterad
radiokonsol
Instrumentbräda
eller konsol
• Installera enheten endast med användning av de medföljande delarna. Om andra
delar används, kan enheten skadas eller falla isär, vilket kan resultera i en olycka
eller problem av annat slag.
• Installera denna enhet enligt instruktionerna i den här bruksanvisningen. I annat fall
riskerar du en olycka.
Montera frontpanelen
Om du inte planerar att ta bort frontpanelen, kan den sättas fast med medföljande
skruv.
• Installera ej denna enhet nära dörrar där den kan utsättas för regnvatten.
Inträngande vatten kan orsaka att enheten avger rök eller fattar eld.
! VARNING
• Fäst inte denna enhet vid rattens ytteromkrets. I annat fall störs körstabiliteten och
en trafikolycka kan bli följden. Fäst alltid denna enhet vid rattens inneromkrets på
det sätt som visas i figuren.
Frigöringsknapp
SVENSKA
• Fäst denna enhet stadigt vid ratten med den medföljande remmen. Om denna enhet
är lös, störs körstabiliteten, vilket kan leda till en trafikolycka.
Fästskruv
9
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 10 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Installation
10
Anmärkningar
• Installera ej denna enhet på en plats där den kan skymma förarens sikt.
• Eftersom interiörens layout varierar beroende på typ av fordon, varierar även den plats som
är mest idealisk för installation. När du installerar enheten, välj en plats som ger optimal
överföring av signaler från fjärrkontrollen till huvudenheten.
3. Klipp av den överflödiga delen av remmen ().
Installation av rattenhet
1. Haka i remmen i hållaren.
4. Montera fjärrkontrollenheten i hållaren.
SVENSKA
2. Placera hållaren på rattens innerkant, så att hållaren är vänd mot föraren.
Låsspak
Märkning
Bekräfta att låsspaken befinner sig vid märkningen innan installation.
Vira remmen runt rattens ytterkant och för remmens ände
igenom öppningen i hållaren.
Dra åt remmen och fäst den sedan i de två andra hakarna i
hållaren.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 11 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Installation
5. Skjut låsspaken på fjärrkontrollens baksida tills den låser fast med ett klick,
därmed är fjärrkontrollen fixerad.
Borttagning av fjärrkontrollen
Skjut fjärrkontrollen, så som visas nedan, för att ta bort den från hållaren.
Hållare
Montering av enheten på konsolen med dubbelhäftande tejp
1. Fäst hållaren med den bifogade dubbelhäftande tejpen.
Fjärrkontrollenhet
Hållare
SVENSKA
Dubbelsidig
tejp
11
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 12 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Innan du använder enheten
Användarinformation om insamling och
avfallshantering av uttjänt utrustning och förbrukade
batterier
(Symbol för utrustning)
(Symbolexempel för batterier)
12
! SE UPP
• Låt inte vätska komma i kontakt med enheten. Det kan leda till elchock. Enheten kan
även skadas, avge rök eller överhettas vid kontakt med vätska.
• “CLASS 1 LASER PRODUCT”
Denna produkt har en laserdiod av högre klass än 1. Med hänsyn till kontinuerlig
säkerhet, försök inte avlägsna några skyddslock eller komma åt produktens inre
delar. Överlåt all service åt kvalificerad personal.
• Pioneer CarStereo-Pass är endast avsett för användning i Tyskland.
• Ha denna bruksanvisning till hands som en referens för användning och
försiktighetsåtgärder.
• Håll alltid ljudvolymen så låg att du kan höra ljud utanför fordonet.
Om dessa symboler återfinns på produkten, förpackningen och/eller
medföljande dokument, betyder det att uttjänta elektriska och elektroniska
produkter och batterier inte ska blandas med vanligt hushållsavfall.
Genom att avfallshantera dessa produkter och batterier på rätt sätt, hjälper du till att
ta vara på värdefulla resurser och förhindra den negativa inverkan produkterna kan ha
på hälsa och miljö om de avfallshanteras på ett felaktigt sätt.
För mer information om insamling och återvinning av uttjänta produkter och batterier,
vänligen kontakta ert lokala miljökontor, avfallshanterare eller den återförsäljare där ni
inhandlade produkterna.
Dessa symboler gäller endast inom den Europeiska unionen.
För länder utanför den Europeiska unionen:
Om ni önskar avfallshantera dessa produkter, vänligen kontakta era lokala
myndigheter eller återförsäljaren för att erhålla information om hur produkterna ska
avfallshanteras på rätt sätt.
Om denna enhet
Tunerfrekvenserna i denna enhet är inställda för mottagning i Västeuropa, Asien,
Mellanöstern, Afrika och Oceanien. Användning i övriga regioner kan medföra sämre
mottagningskvalitet. Funktionen RDS (radio data system) fungerar endast i regioner
med FM-stationer som sänder RDS-signaler.
• Om batteriet kopplas ur eller laddas ur, raderas det förprogrammerade minnets
innehåll och minnet måste programmeras på nytt.
Viktigt
Den röda ledningen (ACC) från denna enhet måste anslutas till en kontakt som är
kopplad till tändningslåsets funktioner för på/av. I annat fall riskerar du att fordonets
batteri laddas ur.
Funktioner
Den här enheten är kompatibel med en mängd olika filformat och media-/
minnesenheter.
Kompatibilitet med filformat
• WMA
• MP3
• AAC
• WAV
För uppgifter om kompatibilitet, se “Ytterligare information” på sidan 58.
Kompatibilitet med media-/minnesenheter
• CD/CD-R/CD-RW
• Bärbar USB-musikspelare/USB-minne
Be tillverkaren eller återförsäljaren tillhandahålla relevanta uppgifter om USBmusikspelaren/USB-minnet.
För uppgifter om kompatibilitet, se “Ytterligare information” på sidan 58.
SVENSKA
För att säkerställa att uttjänta produkter och batterier avfallshanteras och
återvinns på rätt sätt ska de lämnas in på anvisade miljö- eller
återvinningsstationer enligt lokal miljölagstiftning.
• Skydda denna enhet mot fukt.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 13 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Innan du använder enheten
iPod-kompatibilitet
Med denna enhet kan du hantera och spela upp musikstycken på en iPod.
I den den här bruksanvisningen samlas iPod och iPhone under benämningen iPod.
För uppgifter om iPod-enheter som stöds, se “iPod-kompatibilitet” på sidan 62.
Borttagning av frontpanelen
1. Tryck på 0/Open för att öppna frontpanelen.
Om en skiva har matats in i enheten kan du öppna frontpanelen
utan att skivan matas ut genom att hålla 0/Open intryckt.
! SE UPP
• Pioneer avsäger sig allt ansvar för data som förlorats på den bärbara USBmusikspelaren/USB-minnet även om datan förlorades under användning av denna
enhet.
• Pioneer åtager sig inget ansvar för data som förlorats på iPod även om datan
förlorades under användning av denna enhet.
Besök vår webbplats
Besök oss på följande webbplats:
2. Tryck på frigöringsknappen och dra ut frontpanelen mot
dig.
Hantera frontpanelen varsamt, tappa den inte och låt den inte
komma i kontakt med vatten eller annan vätska, som kan orsaka
permanenta skador.
3. Förvara frontpanelen i det medföljande skyddsfodralet.
Frigöringsknapp
Återmontering av frontpanelen
1. Se till att innerskyddet är stängt.
• Registrera din produkt. Vi kommer att spara uppgifterna om ditt inköp i vårt arkiv, så
att du kan hänvisa till denna information i händelse av försäkringskrav vid förlust
eller stöld.
2. Tryck fast frontpanelen så att den låses tillbaka på plats.
• Den senaste informationen om Pioneer Corporation finns att läsa på vår webbplats.
Om denna produkt inte fungerar korrekt, kontakta din återförsäljare eller närmaste
auktoriserade Pioneer-serviceställe.
Skydda enheten mot stöld
Frontpanelen kan tas loss från denna enhet för att skydda den mot stöld.
• Om frontpanelen inte avlägsnas från huvudenheten inom fem sekunder efter att du
har slagit av tändningen avges en varningston.
SVENSKA
Om problem uppstår
Nollställning av mikroprocessorn
Mikroprocessorn måste återställas i följande fall:
• Innan enheten används för första gången efter installation
• Ifall enheten inte fungerar korrekt
• När onormala eller felaktiga meddelanden visas på skärmen
* Tryck på RESET med en pennspets eller något annat
spetsigt föremål.
RESET-knapp
• Varningstonen kan stängas av. Se “Koppla på eller stäng av varningston” på sidan
37.
Viktigt
• Var försiktig när du tar loss eller monterar frontpanelen.
• Skydda frontpanelen mot kraftiga stötar.
• Skydda frontpanelen mot direkt solljus och hög värme.
13
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 14 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Innan du använder enheten
Omvänd indikering
14
Användning av fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen fungerar ev. ej korrekt när den utsätts för direkt solljus.
Om du inte utför någon manöver inom 30 sekunder, börjar displayen visa
indikeringarna i omvänd ordning och fortsätter att göra detta var 10:e sekund. Stäng
av omvänd indikering genom att trycka på knappen B när strömmen till produkten är
avstängd och tändningsnyckeln är i läget ACC eller på ON. Tryck åter på knappen B
om du vill starta omvänd indikering igen.
Hantering och underhåll av fjärrkontrollen
Installation och borttagning av batteri
Dra ut facket på baksidan av fjärrkontrollen och lägg i
batteriet med (+) och (–) polerna i rätt riktning.
• När du använder fjärrkontrollen för första gången,
dra ut filmen som skjuter ut ur facket.
! VARNING
Viktigt
• Förvara ej fjärrkontrollen på ett ställe där den utsätts för hög värme eller direkt
solljus.
• Se till att fjärrkontrollen inte faller till golvet där den kan råka i kläm under bromseller gaspedalen.
• Om något av följande problem uppstår, sluta omedelbart att använda enheten och
ta kontakt med den återförsäljare där du köpte produkten.
– Rök strömmar ut från enheten.
– Enheten avger en onormal lukt.
– Ett främmande föremål har kommit in i enheten.
– Vätska har spillts på eller i enheten.
• Om du fortsätter att använda enheten utan att avhjälpa felet kan denna skadas
svårt, vilket i sin tur kan resultera i en allvarlig olycka eller att eld utbryter.
• Montera inte isär och modifiera inte enheten. Att göra detta kan leda till funktionsfel.
• Batterier (installerat batteripack eller batterier) får ej utsättas för stark värme så som
direkt solljus, öppen låga eller liknande.
• Om du behöver utföra någon åtgärd med enheten medan du kör, bibehåll
uppmärksamheten riktad framåt för att undvika att bli inblandad i en trafikolycka.
! SE UPP
• Använd ett CR2032 (3 V) lithium batteri.
• Ta bort batteriet om fjärrkontrollen inte skall användas på en månad eller längre.
• Det föreligger en viss explosionsrisk om batteriet sätts in felaktigt. Byt bara ut
batteriet mot ett batteri av samma eller motsvarande typ.
• Hantera ej batteriet med metallverktyg.
• Förvara ej batteriet tillsammans med metallföremål.
• Om batteriet läcker, torka av fjärrkontrollen ordentligt och installera ett nytt batteri.
• När du kastar bort använda batterier, följ den miljölagstiftning som råder i landet/
regionen.
• Utför ej några operationer med denna enhet samtidigt som du manövrerar ratten,
eftersom detta kan orsaka en trafikolycka.
• Lämna inte rattfjärrkontrollen liggande löst (ej fastsatt). När du stannar bilen eller kör
i en kurva, kan enheten falla ner på golvet. Om enheten rullar under bromspedalen
kan den hindra föraren att bromsa ordentligt, vilket kan orsaka allvarliga problem.
Se till att fästa rattfjärrkontrollen till ratten.
SVENSKA
• Se till att batteriet förvaras utom räckhåll för barn.
Om batteriet sväljs, konsultera en läkare
omedelbart.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 15 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Använda enheten
Systemets delar
Rattfjärrkontroll
Knapparnas funktioner är samma som på huvudenheten.
a
2
1
3
4
7
6
5
EQ-knapp
c b
e d
5
Tänds när displayen stängs av.
Tryck för att mata ut en skiva från
denna enhet.
B-knapp
Tryck för att återgå till den vanliga
displayen vid användning av menyn.
Höj eller sänk volymen genom att
vrida knappen.
D/Scrl-knapp
Tryck för att välja olika displayer.
Håll den intryckt för att bläddra
igenom textinformationen.
SRC/Off-knapp, Vol
Denna enhet kopplas på när du
väljer en källa. Välj källa genom att
trycka på knappen upprepade
gånger.
Tryck för att välja bland tre FM- och
MW/LW-band.
MULTI-CONTROL
Tryck vänster/höger för manuell
stationssökning, snabbspolning
framåt/bakåt och spårsökning.
Används även för att styra
funktioner.
Vrid på den för att visa skivtitellistan,
spårtitellistan, mapplistan, fillistan
eller listan med förinställda kanaler,
beroende på vald källa.
0/Open-knapp
Tryck för att välja de förprogrammerade funktionerna för varje källa. (Se
“Använda DF-knappen (direktfunktion)” på sidan 43.)
ATT-knapp
RESET-knapp
Tryck på knappen för att nollställa
mikroprocessorn.
Indikator för avstängd display
Håll knappen intryckt när du vill
öppna eller stänga frontpanelen.
DF-knapp
Grundinstruktioner
Koppla på/stäng av enheten (ON/OFF)
Koppla på enheten
* Tryck på SRC/Off för att koppla på enheten.
Stäng av enheten
SVENSKA
Tryck för snabb sänkning av volymen med ca 90%. Tryck återigen på knappen
för att återställa den ursprungliga ljudnivån.
Tryck på knappen om du vill välja
equalizer-kurvor.
Håll intryckt för att koppla på/stänga
av displayindikeringen och
knappbelysningen.
EQ-knapp
Tryck på knappen om du vill välja equalizer-kurvor.
Huvudenhet
SRC/Off-knapp
Denna enhet kopplas på när du väljer en källa. Välj källa genom att trycka på
knappen upprepade gånger.
7
9 8
VOL –/VOL + -knappar
Tryck för att höja eller sänka volymen.
4
* Håll SRC/Off intryckt tills enheten stängs av.
Val av källa
Du kan välja vilken källa du vill lyssna på.
* Tryck på SRC/Off upprepade gånger för att växla mellan följande källor.
Tuner (tuner) – TV (television) – DVD (DVD-spelare/DVD-växlare) – CD (inbyggd CDspelare) – Multi CD (CD-växlare) – iPod (iPod ansluten med gränssnittsadapter) –
USB (USB-minnesenhet)/iPod (iPod ansluten via USB-ingång) – EXT (extern enhet
1) – EXT (extern enhet 2) – AUX1 (AUX1) – AUX2 (AUX2) – BT Audio (Bluetooth
audio) – TEL (Bluetooth telefon)
TA/News-knapp
Tryck för att koppla på/stänga av TAfunktionen. Håll intryckt för att
koppla på/stänga av NEWSfunktionen.
15
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 16 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Använda enheten
Anmärkningar
• Ljudkällan ändras inte i följande fall.
– Ingen enhet som motsvarar vald källa är ansluten.
– När ingen skiva eller inget magasin finns i spelaren.
– När iPod inte är ansluten till denna enhet via gränssnittsadaptern.
– När AUX (extra ingång) är bortkopplad (se sidan 38).
– När BT Audio-källan är avstängd (se “Aktivering av BT Audio-källan” på sidan 40).
• Om en USB-minnesenhet eller iPod inte är ansluten till enhetens USB-port, visas NO
DEVICE.
• AUX-funktionens normalläge är på. Koppla bort AUX1 när den inte används (se “Val av
AUX-inställning” på sidan 38).
• Om du laddar den bärbara musikspelaren genom att använda likströmskällan i en bil och
ansluter till en AUX-ingång, kan brus uppstå. Sluta ladda om detta händer.
• Med extern enhet avses en Pioneer-produkt (t.ex. en i framtiden tillgänglig enhet) vars
basfunktioner kan styras av denna enhet även om produkten inte är kompatibel som källa.
Två externa enheter kan styras av denna enhet. När du ansluter två externa enheter
identifieras de automatiskt av denna enhet som extern enhet 1 eller extern enhet 2.
• När denna enhets blå/vita ledning är ansluten till fordonsantennens styrrelä, förlängs
fordonets antenn när källan till denna enhet kopplas på. Koppla bort källan om du vill dra in
antennen.
• Vissa enheter kan behöva kopplas på innan de ansluts till den här enheten.
1. Tryck på 0/Open för att öppna frontpanelen.
CD-skivöppningen visas.
2. Lägg in en CD-skiva i skivöppningen.
Anmärkningar
• Den inbyggda CD-spelaren spelar en standard 12 cm CD (-R/-RW) åt gången. Det går inte
att avspela en 8-cm skiva med denna enhet.
• Den inbyggda CD-spelaren kan avspela ljud-CD-skivor och komprimerade ljudfiler som
inspelats på en CD-ROM-skiva. (Se följande avsnitt för filer som kan avspelas. Se sidan 60.)
• Läs säkerhetsföreskrifterna för spelaren och skivorna i följande avsnitt. Se sidan 59.
• Placera inga andra föremål än en CD-skiva i CD-skivöppningen.
• När uppspelningen av en skiva startas kan det ibland dröja innan ljudet hörs. Vid inläsning
av dessa skivor visas FORMAT READ.
• Om skivan inte går att mata in helt eller om den inte avspelas efter inmatning ska du
kontrollera att den har matats in med etikettsidan uppåt. Tryck på 0/Open för att mata ut
skivan och kontrollera att den inte är skadad innan du matar in den på nytt.
• Om funktionen för in- eller utmatning av skivan inte fungerar korrekt, kan du mata ut skivan
genom att hålla 0/Open intryckt medan du öppnar frontpanelen.
• Om ett felmeddelande visas, se “Felmeddelanden” på sidan 58.
Justering av ljudnivån
* Använd Vol när du vill justera ljudnivån.
• Tryck på fjärrkontrollens VOL +/VOL – för att justera volymen.
Tuner
Grundinstruktioner
RDS
Frontpanelen stängs automatiskt och avspelningen av skivan startas.
• En CD/CD-R/CD-RW-skiva matas in med etikettsidan riktad uppåt.
Non-RDS eller MW/LW
CD-skivöppning
Bandindikator
%-indikator (stereo)
Visas när den valda frekvensen
sänds i stereo.
• Tryck på 0/Open för att mata ut en skiva.
• Tryck på SRC/Off efter det att en CD-skiva matats in i den inbyggda CD-spelaren.
LOC-indikator
Visas när lokal stationssökning är
påkopplad.
Indikator för förinställd siffra
Indikator för signalstyrka
Visar radiomottagningens styrka.
TP-indikator (
)
Visas under mottagning av en TPstation.
SVENSKA
Laddning av skivor
16
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 17 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Använda enheten
Lagring och val av sändningsfrekvenser
Spänningsindikator
Visar batteriets spänning.
• Nivån som visas av spänningsindikatorn kan skilja sig från den verkliga
spänningsnivån.
Nyhetsindikator (
)
Presenteras när det inställda nyhetsprogrammet tas emot.
Programservicenamn
PTY-etikettsindikator
TEXT indikator
Visas under mottagning av radiotext.
Visar batteriets spänning.
• Nivån som visas av spänningsindikatorn kan skilja sig från den verkliga
spänningsnivån.
Frekvensindikator
* Välj ett band
Tryck på B.
• Banden som kan väljas är FM1, FM2, FM3 eller MW/LW.
* Automatisk sökning
Håll MULTI-CONTROL intryckt åt vänster eller höger, och släpp sedan.
• Avbryt automatisk stationssökning genom att trycka MULTI-CONTROL åt vänster
eller höger.
• Medan MULTI-CONTROL hålls intryckt åt vänster eller höger kan du hoppa över
stationer. Automatisk sökning börjar så snart du släpper MULTI-CONTROL.
Anmärkningar
• AF-funktionen (sökning av alternativa frekvenser) i denna enhet kan kopplas på och av. AF
ska vara avstängd vid normal användning av tunern (se sidan 18).
• RDS-tjänster tillhandahålls eventuellt inte av alla stationer.
• RDS-funktioner, t.ex. AF och TA, är endast aktiva om tunern är inställd på en RDS-station.
1. Använd MULTI-CONTROL när du vill lagra den valda frekvensen i minnet.
Vrid för att ändra förinställningsnumret. Håll intryckt för att spara.
2. Använd MULTI-CONTROL för att välja önskad station.
Vrid för att ändra station. Tryck för att välja.
• Alla stationer lagrade för FM-banden kan hämtas från respektive oberoende FMband.
• Du kan också byta station genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt.
• Tryck på B för att återgå till att visa den vanliga displayen.
• Om du inte använder listan inom ca 30 sekunder återgår displayen automatiskt till
normalläget.
• Du kan även hämta radiostationsfrekvenser som är programmerade under
förinställningsknapparna genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt vid
frekvensvisning.
Mottagning av PTY-larm
När nöd-PTY-koden sänds, mottas den automatiskt av enheten (ALARM visas). När
sändningen avslutas, återgår systemet till sin tidigare källa.
• Ett brådskande meddelande kan avbrytas genom att trycka på TA/News, SRC/Off,
B eller MULTI-CONTROL.
Introduktion till avancerad användning
1. Visa huvudmenyn genom att trycka på MULTI-CONTROL.
SVENSKA
* Manuell sökning (stegvis)
Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.
Du kan utan vidare lagra upp till sex sändningsfrekvenser som du senare kan hämta.
• 6 stationer för varje band kan lagras i minnet.
2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.
Vrid för att ändra menyalternativ. Tryck för att välja.
3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja funktionen.
BSM (bästa stationsminne) – Regional (regional) – Local (lokal stationssökning) –
PTY search (PTY-sökning) – Traffic Announce (standby för trafikmeddelanden) –
Alternative FREQ (sökning av alternativa frekvenser) – News interrupt (avbrott för
nyhetsmeddelande)
Anmärkningar
• Tryck på B för att återgå till att visa den vanliga displayen.
• Om du inte använder någon funktion inom ca 30 sekunder, återgår displayen automatiskt till
ursprungsläget.
• Om MW/LW är valt kan du endast välja BSM eller Local.
17
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 18 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Använda enheten
Lagring av de starkaste sändningsfrekvenserna
BSM (Bästa stationsminne) ger möjlighet till automatisk lagring av de sex starkaste
radiofrekvenserna.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj BSM i funktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 17.
2. Koppla på BSM genom att trycka på MULTI-CONTROL.
De sex starkaste sändningsfrekvenserna lagras i turordning efter signalstyrka.
• Avbryt genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.
Sökning av stationer med starka signaler
Med lokal stationssökning kan du välja endast de radiostationer som har en tillräckligt
stark signal för god mottagning.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Local i funktionsmenyn.
Local visas i displayen.
2. Koppla på lokal stationssökning genom att trycka på MULTI-CONTROL.
FM: Level 1 – Level 2 – Level 3 – Level 4
MW/LW: Level 1 – Level 2
Högre inställningsnummer är högre nivå. Inställningen av högsta nivå ger endast
möjlighet till mottagning av de starkaste stationerna, medan lägre inställningar ger dig
möjlighet till mottagning av progressivt svagare stationer.
Val av alternativa frekvenser
Om mottagningen inte är tillfredsställande söker enheten automatiskt efter en annan
station i samma nätverk.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Alternative FREQ i funktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 17.
2. Koppla på AF genom att trycka på MULTI-CONTROL.
• Tryck på MULTI-CONTROL igen för att stänga av.
Anmärkningar
• När AF är påkopplad väljs endast RDS-stationer under stationssökning eller BSM.
• När du aktiverar en förinställd station kan tunern uppdatera denna med en ny frekvens från
stationens AF-lista. Inget förinställningsnummer visas i displayen om den mottagna
stationen sänder andra RDS-data än den ursprungligen minneslagrade stationen.
• Under AF-sökning kan ljudet tillfälligt stängas av.
• AF-funktionen kan kopplas på eller av separat för varje FM-band.
Använda PI-sökning
Om tunern inte hittar en lämplig station, eller om mottagningsstatusen försämras,
söker enheten automatiskt efter en annan station som sänder samma program. Under
sökningen visas PI SEEK och ljudet kopplas bort.
Använda automatisk PI-sökning av förinställda stationer
När förinställda radiostationer inte kan tas emot, kan enheten ställas in för PI-sökning
under mottagning av förinställda stationer.
• Automatisk PI-sökning är normalt avstängd. Se “Automatisk PI-sökning” på sidan
37.
Begränsning till stationer med regionala program
När du använder AF-funktionen begränsas stationsvalet av regionalfunktionen till
stationer som sänder regionala program.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Regional i funktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 17.
2. Koppla på regionalfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL.
• Tryck på MULTI-CONTROL igen för att stänga av.
Anmärkningar
• Regionala program och sändarnät är organiserade på olika sätt beroende på land (de kan
t.ex. variera med hänsyn till tid, land eller sändningsområde).
• Det förinställda stationsnumret kan försvinna ur displayen om tunern väljer en annan
regional station än den ursprungligen inställda stationen.
• Regionalfunktionen kan kopplas på eller av separat för varje FM-band.
Mottagning av trafikmeddelanden
Med TA (standby för trafikmeddelanden) kan du automatiskt ta emot
trafikmeddelanden, oavsett vilken källa du lyssnar på. TA kan aktiveras för en TPstation (en station som sänder trafikinformation) eller en EON-TP-station (en station
som ger hänvisningar till TP-stationer).
1. Välj en TP- eller en EON-TP-station.
TP-indikatorn (
) tänds.
2. Tryck på TA/News när du vill koppla på standby för trafikmeddelanden.
• Tryck på TA/News igen för att stänga av.
SVENSKA
• Stäng av lokal stationssökning genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.
3. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja önskad inställning.
18
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 19 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Använda enheten
3. Använd Vol om du vill justera TA-volymen i början av ett trafikmeddelande.
Den nya volymen lagras i minnet och används därefter vid mottagning av nya
trafikrapporter.
4. Tryck på TA/News under mottagning av ett trafikmeddelande för att koppla bort
meddelandet.
Tunern återgår till den ursprungliga källan men förblir i standbyläge tills du åter trycker
på TA/News.
• Du kan även avbryta meddelandet genom att trycka på SRC/Off, B eller MULTICONTROL medan meddelandet tas emot.
Anmärkningar
• Du kan även koppla på eller stänga av funktionen i menyn som presenteras, genom att
använda MULTI-CONTROL.
• Systemet återgår till den ursprungliga källan efter trafikrapporten.
• När TA är på, kan endast TP- eller EON-TP-stationer väljas vid användning av automatisk
stationssökning eller BSM.
Använda PTY-funktioner
Du kan välja en station med hjälp av PTY-information (programtypinformation).
Sökning av RDS-stationer efter programtyp (PTY)
Du kan söka efter allmänna programtyper så som de som listas i följande avsnitt. Se
sidan 20.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 17.
2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja en programtyp.
News&Inf – Popular – Classics – Others
3. Tryck på MULTI-CONTROL när du vill starta sökningen.
Enheten söker efter en station som sänder den typen av program. När en station hittas
visas dess programservicenamn.
PTY-information (programtypens ID-kod) är listad i följande avsnitt. Se sidan 20.
• Avbryt sökningen genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.
• Vissa stationer kan sända andra program än vad som anges i den utsända PTYkoden.
• Om ingen station sänder den valda programtypen, visas Not found i ca 2 sekunder,
varefter tunern återgår till den ursprungliga stationen.
När en PTY-kodad nyhetsstation sänder ett nyhetsprogram, växlar enheten
automatiskt över till att ta emot stationen som sänder nyhetsprogrammet. När
nyhetssändningen är slut, återgår mottagningen till det tidigare programmet.
* Håll TA/News intryckt när du vill koppla på avbrott för nyhetsprogram.
Tryck på TA/News tills ON visas i displayen.
• Stäng av avbrott för nyhetsprogram genom att hålla TA/News intryckt tills OFF visas
i displayen.
• Ett nyhetsprogram kan avbrytas genom att trycka på TA/News, SRC/Off, B eller
MULTI-CONTROL.
Anmärkning
• Du kan även koppla på eller stänga av nyhetsprogramfunktionen i menyn som visas med
hjälp av MULTI-CONTROL.
Radiotext
Denna tuner kan visa radiotextdata som sänds av RDS-stationer, t.ex.
stationsinformation, namnet på det aktuella musikstycket och artistens namn.
• Tunern minneslagrar automatiskt de tre senast mottagna radiotextutsändningarna
och ersätter den först mottagna med den senast mottagna texten.
Visning av radiotext
Du kan visa den aktuella radiotexten och de tre senast mottagna radiotexterna.
1. Håll D/Scrl intryckt för visning av radiotext.
Radiotext från den aktuellt mottagna stationen visas.
• Du kan avbryta radiotextvisningen genom att trycka på D/Scrl, TA/News, SRC/Off,
EQ eller B.
SVENSKA
1. Använd MULTI-CONTROL och välj PTY search i funktionsmenyn.
Använda avbrott för nyhetsprogram
• Om ingen radiotext tas emot visas NO TEXT i displayen.
2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att hämta de tre senaste
radiotexterna.
Genom att trycka MULTI-CONTROL åt vänster eller höger kan du växla mellan
displayerna för den aktuella radiotexten och de tre senaste radiotexterna.
• Om inga radiotextdata har lagrats i minnet ändras inte displayen.
3. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att bläddra.
Tryck MULTI-CONTROL uppåt för att gå till början av texten. Tryck MULTI-CONTROL
nedåt för att bläddra i radiotexten.
19
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 20 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Använda enheten
20
Lagring och hämtning av radiotext
Du kan lagra data från upp till sex radiotextsändningar under knapparna RT Memo 1
till RT Memo 6.
Allmänt
Specifikt
Typ av program
Others
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
TOURING
LEISURE
DOCUMENT
Utbildningsprogram
Radioteater och radioserier
Nationell eller regional kultur
Natur, vetenskap och teknik
Lättare underhållning
Barnprogram
Samhällsfrågor
Religiösa program, högmässor, andakter
Program som lyssnare kan ringa till
Reseprogram, ej meddelanden om trafikproblem
Hobby- och fritidsaktiviteter
Dokumentärprogram
1. Visa den radiotext som du vill lagra i minnet.
Se “Visning av radiotext” på sidan 19.
2. Använd MULTI-CONTROL för att lagra den valda radiotexten.
Vrid för att ändra förinställningsnumret. Håll intryckt för att spara.
3. Använd MULTI-CONTROL för att välja önskad radiotext.
Vrid för att ändra radiotext. Tryck för att välja.
• Tryck på B för att återgå till att visa den vanliga displayen.
• Om du inte använder listan inom ca 30 sekunder återgår displayen automatiskt till
normalläget.
Inbyggd CD-spelare
PTY-lista
Specifikt
Typ av program
News&Inf
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
WEATHER
FINANCE
POP MUS
ROCK MUS
EASY MUS
OTH MUS
JAZZ
COUNTRY
NAT MUS
OLDIES
FOLK MUS
L. CLASS
CLASSIC
Nyhetsprogram
Aktuellt
Allmän information och rådgivning
Sportprogram
Väderleksrapporter, meteorologisk information
Börsrapporter, handels- och affärsnytt osv.
Populärmusik
Samtida modern musik
Lätt underhållningsmusik
Ej kategoriserad musik
Jazz
Countrymusik
Nationell musik
Gamla godingar
Folkmusik
Lättare klassisk musik
Klassisk musik
Popular
Classics
Grundinstruktioner
Spänningsindikator
Visar batteriets spänning.
• Nivån som visas av
spänningsindikatorn kan skilja sig
från den verkliga spänningsnivån.
WMA/MP3/AAC/WAV-indikator
Visar den aktuella typen av ljudfil
som avspelas när komprimerade
ljudfiler används.
Indikator för mappnummer
Visar det aktuellt avspelade
mappnumret när en komprimerad
ljudfil avspelas.
Indikering av spårnummer
Indikering av speltid
Indikator för bithastighet/
samplingsfrekvens
Anger bithastighet eller
samplingsfrekvens för det aktuella
spåret (den aktuella filen) när den
komprimerade ljudfilen avspelas.
• Vid avspelning av WMA-filer
inspelade med variabel
bithastighet (VBR), visas
medelbithastigheten.
• Vid avspelning av MP3-filer
inspelade med variabel
bithastighet (VBR), visas VBR
istället för medelbithastigheten.
SVENSKA
Allmänt
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 21 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Använda enheten
* Välj en mapp
Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt.
• Du kan inte välja en mapp som inte innehåller någon inspelad komprimerad ljudfil.
* Välj ett spår
Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.
* Snabbsökning framåt eller bakåt
Tryck och håll MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.
• Vid avspelning av en komprimerad ljudfil hörs inget ljud vid snabbspolning framåt
eller bakåt.
* Återgå till rotmappen
Håll B intryckt.
• Om mapp 01 (ROOT) inte innehåller några filer, börjar avspelningen med mapp 02.
* Växla mellan komprimerade ljudfiler och CD-DA
Tryck på B.
• Den här åtgärden är endast tillgänglig vid avspelning av CD-EXTRA eller MIXEDMODE CD-skivor.
• Om du har växlat mellan komprimerade ljudfiler och ljud-CD-DA, börjar
avspelningen med det första spåret på skivan.
Visning av textinformation på skivor
* Tryck på D/Scrl för att välja önskad textinformation.
• För titelinmatad CD-skiva
Speltid –
: skivtitel och speltid
Speltid –
: skivartistnamn och : spårtitel –
: skivartistnamn och
: skivtitel –
: skivtitel och : spårtitel –
: spårartistnamn och : spårtitel – : spårtitel och
speltid – : spårtitel,
: spårartistnamn och
: skivtitel
• För WMA/MP3/AAC
Speltid –
: mappnamn och
: filnamn –
: artistnamn och : spårtitel –
: artistnamn och
: albumtitel –
: albumtitel och : spårtitel – : spårtitel och
speltid –
: kommentar och speltid – : spårtitel,
: artistnamn och
: albumtitel
• För WAV
: mappnamn och
Spårtitellistan visar en lista över spårtitlarna på en CD TEXT-skiva och låter dig välja
en av dem för avspelning.
* Använd MULTI-CONTROL för att välja önskad spårtitel.
Vrid för att byta spårtitel. Tryck för att spela.
• Du kan bläddra genom textdatan genom att hålla D/Scrl intryckt.
• Tryck på B för att återgå till att visa den vanliga displayen.
• Om du inte använder listan inom ca 30 sekunder återgår displayen automatiskt till
normalläget.
Val av filer från listan över filnamn
Filnamnslistan visar namn på filer (eller mappar) som du kan välja för avspelning.
* Tryck på MULTI-CONTROL för att välja önskat filnamn (eller mappnamn).
Vrid för att byta filnamn eller mapp.
– när en fil är vald, tryck för att starta avspelningen.
• För CD-text-skivor
Speltid –
Val av spår från spårtitellistan
SVENSKA
Anmärkning
• Avspelningen sker i filnummerordning. Mappar som inte innehåller några filer hoppas över.
(Om mapp 01 (ROOT) inte innehåller några filer, börjar avspelningen med mapp 02.)
Anmärkningar
• Du kan bläddra genom textdatan genom att hålla D/Scrl intryckt.
• Ljud-CD-skivor som innehåller viss information såsom text och/eller nummer är CD TEXT.
• Om ingen specifik information har spelats in på en skiva, visas inte titel eller namn i
displayen.
• Beroende på vilken version av iTunes som används för att spela in MP3-filer på en skiva kan
det hända att kommentarinformation inte visas korrekt.
• Beroende på vilken version av Windows Media™ Player som används för kodning av WMAfiler kan det hända att skivtitlar och annan textinformation inte visas korrekt.
• Samplingsfrekvensvärdet kan visas avrundat i displayen.
• När kontinuerlig rullning är på (ON) i grundinställningsmenyn rullas textinformationen
kontinuerligt i displayen. Se “Kontinuerlig rullning” på sidan 40.
• Beroende på vilka teckenuppsättningar som finns på skivan, kan rysk text visas som
skräptecken. Läs mer om tillåtna teckenuppsättningar för ryska i “Komprimerade ljudfiler på
skivan” på sidan 61.
– när en mapp väljs, tryck för att se listan med filer (eller mappar) i den valda
mappen.
– när en mapp är vald, håll intryckt för att avspela ett musikstycke i den valda
mappen.
• Du kan även spela filen genom att trycka MULTI-CONTROL åt höger.
• Tryck MULTI-CONTROL åt vänster om du vill återgå till föregående lista (den mapp
som är en nivå högre).
• Numren på mapparna/filerna i den valda mappen visas till höger displayen.
: filnamn
21
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 22 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Använda enheten
• Du kan bläddra genom textdatan genom att hålla D/Scrl intryckt.
• Tryck på B för att återgå till att visa den vanliga displayen.
• Om du inte använder listan inom ca 30 sekunder återgår displayen automatiskt till
normalläget.
Introduktion till avancerad användning
22
Slumpvis uppspelning av spår
Spåren spelas upp i slumpvis ordning inom det valda repetitionsområdet.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Random mode i funktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 22.
2. Koppla på slumpvis avspelning genom att trycka på MULTI-CONTROL.
1. Visa huvudmenyn genom att trycka på MULTI-CONTROL.
Spåren avspelas i slumpvis ordning.
2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.
Vrid för att ändra menyalternativ. Tryck för att välja.
• Stäng av slumpvis avspelning genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.
3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja funktionen.
Play mode (repetitionsavspelning) – Random mode (slumpvis avspelning) – Scan
mode (scannad avspelning) – Pause (paus) – TitleInput "A" (skivtitelinmatning)
Val av repetitionsområde
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Play mode i funktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 22.
2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja din favoritinställning.
Vid scannad avspelning söks musikstycket inom det valda repetitionsområdet.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Scan mode i funktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 22.
2. Koppla på scannad avspelning genom att trycka på MULTI-CONTROL.
De första 10 sekunderna av varje spår spelas upp.
3. När du hittar önskat spår, trycker du på MULTI-CONTROL för att stänga av
scannad avspelning.
• Om displayen automatiskt har återgått till avspelning kan du välja Scan mode igen
genom att trycka på MULTI-CONTROL.
• Efter avslutad scanning av en skiva (mapp) påbörjas normal avspelning av spåren.
Paus i avspelning
– Disc repeat – Repetition av alla spår
– Track repeat – Repetition av det aktuella spåret
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Pause i funktionsmenyn.
– Folder repeat – Repetition av den aktuella mappen
2. Koppla på pausfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL.
• Om du väljer en annan mapp under repetitionsavspelning ändras
repetitionsområdet till skivrepetition.
• Om du gör spårsökning eller snabbsökning framåt/bakåt under Track repeat ändras
repetitionsområdet för avspelning till Disc repeat/Folder repeat.
• Om Folder repeat har valts, kan du inte avspela en delmapp i denna mapp.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 22.
Paus görs i avspelningen av det aktuella spåret.
• Stäng av pausfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.
Använda skivtitelfunktioner
Du kan mata in CD-skivtitlar och visa dem i displayen. Nästa gång du laddar en CDskiva vars titel du har matat in, kommer CD-skivans titel att visas.
Inmatning av skivtitlar
Med denna funktion kan du lagra upp till 48 CD-skivtitlar i enheten. Varje titel kan bestå
av upp till 10 tecken.
SVENSKA
Anmärkningar
• Tryck på B för att återgå till att visa den vanliga displayen.
• Om du inte använder några funktioner, utom Titelinput "A", inom ca 30 sekunder, återgår
displayen automatiskt till den vanliga displayen.
• När en skiva med komprimerade ljudfiler eller CD TEXT-skiva avspelas kan du inte växla till
displayen med skivtitelinmatning.
Scanning av mappar och spår
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 23 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Använda enheten
1. Spela den CD-skiva som du vill mata in en titel för.
Grundinstruktioner
2. Använd MULTI-CONTROL och välj Titelinput "A" i funktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 22.
Visar batteriets spänning.
• Nivån som visas av
spänningsindikatorn kan skilja sig
från den verkliga spänningsnivån.
3. Tryck på D/Scrl för att välja önskad teckentyp.
Tryck på D/Scrl upprepade gånger för att växla mellan följande teckentyper:
Alfabet (versaler), siffror och symboler – alfabet (gemener) – europeiska
specialtecken, exempelvis med accent (t.ex. á, à, ä, ç) – siffror och symboler
4. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en bokstav.
5. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att flytta markören till
föregående eller nästa teckenposition.
6. Flytta markören till den sista positionen genom att trycka MULTI-CONTROL åt
höger när du har matat in titeln.
WMA/MP3/AAC/WAV-indikator
Anger vilken typ av fil som avspelas.
Indikator för mappnummer
Indikering av spårnummer
När du trycker MULTI-CONTROL åt höger en gång till, lagras den inmatade titeln i
minnet.
7. Tryck på B för att återgå till avspelning.
Avspelning av musik från en USB-minnesenhet
Du kan avspela komprimerade ljudfiler lagrade i en USB-minnesenhet.
• För uppgifter om kompatibilitet, se “Ytterligare information” på sidan 58.
Indikering av speltid
Indikator för bithastighet/
samplingsfrekvens
• Vid avspelning av WMA-filer
inspelade med variabel
bithastighet (VBR), visas
medelbithastigheten.
• Vid avspelning av MP3-filer
inspelade med variabel
bithastighet (VBR), visas VBR
istället för medelbithastigheten.
* Anslutning och avspelning från en USB-minnesenhet
1 Anslut en USB-minnesenhet i USB-porten.
För USB-portens placering, se “Huvudenhet” på sidan 15.
2 Tryck på SRC/Off för att välja USB som källa.
Avspelningen startar.
* Välj en mapp
Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt.
* Snabbsökning framåt eller bakåt
Tryck och håll MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.
SVENSKA
Anmärkningar
• Titlarna bibehålls i minnet även efter det att skivan har tagits ut ur enheten och hämtas när
skivan matas in igen.
• När data för 48 skivor har lagrats i minnet, kommer datan för den nya skivan att skriva över
den äldsta.
• Om du ansluter en CD-växlare kan du mata in skivtitlar för upp till 100 skivor.
• Om en CD-växlare utan stöd för skivtitelfunktioner är ansluten till denna enhet kan du inte
mata in skivtitlar.
Spänningsindikator
* Välj ett spår
Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.
* Återgå till rotmappen
Håll B intryckt.
* Frånkoppling av en USB-minnesenhet
Dra ut USB-minnesenheten.
När du lyssnat färdigt kan du när som helst koppla bort USB-minnesenheten.
23
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 24 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Använda enheten
Anmärkningar
• Läs säkerhetsföreskrifterna för USB-minnesenheter och den här enheten i följande avsnitt.
Se “Ytterligare information”.
• Om ett felmeddelande visas, se “Felmeddelanden” på sidan 58.
• Om mapp 01 (ROOT) inte innehåller några filer, börjar avspelningen med mapp 02.
• När en bärbar USB-musikspelare med batteriladdningsfunktion ansluts till denna enhet och
tändningen befinner sig i läge ACC eller ON, laddas batteriet.
Visning av textinformation för en ljudfil
Du utför detta på samma sätt som för den inbyggda CD-spelaren.
Se “Visning av textinformation på skivor” på sidan 21.
• Om tecken som registrerats i ljudfilen inte är kompatibla med huvudenheten,
kommer tecknen inte att visas.
• Textinformationen i vissa ljudfiler visas eventuellt inte korrekt.
Val av filer från listan över filnamn
Du utför detta på samma sätt som för den inbyggda CD-spelaren.
Se “Val av filer från listan över filnamn” på sidan 21.
24
Anmärkningar
• Tryck på B för att återgå till att visa den vanliga displayen.
• Om du väljer en annan mapp under repetitionsavspelning ändras repetitionsområdet till All
repeat.
• Om du utför spårsökning eller snabbspolning framåt/bakåt under Track repeat, ändras
repetitionsområdet till Folder repeat.
• Om du väljer Folder repeat kan du inte avspela en delmapp i denna mapp.
• När scanning av fil eller en mapp slutförts, återupptas normal uppspelning av filerna.
• Om du inte använder någon funktion inom ca 30 sekunder, återgår displayen automatiskt till
ursprungsläget.
Uppspelning av musik från iPod
Du kan hantera och spela upp musikstycken på en iPod.
• För uppgifter om iPod-enheter som stöds, se “iPod-kompatibilitet” på sidan 62.
• Vid anslutning av en iPod måste en kabel med iPod-dockningskontakt till USBanslutningskontakt användas.
Grundinstruktioner
SVENSKA
Introduktion till avancerad användning
1. Visa huvudmenyn genom att trycka på MULTI-CONTROL.
2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.
Vrid för att ändra menyalternativ. Tryck för att välja.
3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja funktionen.
Play mode (repetitionsavspelning) – Random mode (slumpvis avspelning) – Scan
mode (scannad avspelning) – Pause (paus)
Funktion och användning
Play mode, Random mode, Scan mode och Pause-funktionerna utförs på ungefär
samma sätt som för den inbyggda CD-spelaren.
Funktion
Användning
Play mode
Se “Val av repetitionsområde” på sidan 22.
Men repetitionsområdet du kan välja skiljer sig dock från den inbyggda
CD-spelarens. Repetitionsavspelningsområdet för USB-minnesenheten
är:
• Track repeat – Repetition av endast den aktuella filen
• Folder repeat – Repetition av den aktuella mappen
• All repeat – Repetition av alla filer
Se “Slumpvis uppspelning av spår” på sidan 22.
Se “Scanning av mappar och spår” på sidan 22.
Se “Paus i avspelning” på sidan 22.
Random mode
Scan mode
Pause
Indikering av musikstyckets nummer
iPod-namn
Spänningsindikator
Visar batteriets spänning.
• Nivån som visas av spänningsindikatorn kan skilja sig från den verkliga
spänningsnivån.
Indikering av speltid
Speltid (förloppsindikator)
* Ansluta en iPod
1 Anslut en iPod till USB-porten via en iPod-dockningskontakt till USB-kabel.
För USB-portens placering, se “Huvudenhet” på sidan 15.
2 Tryck på SRC/Off för att välja iPod som källa.
Avspelningen startar.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 25 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Använda enheten
* Snabbsökning framåt eller bakåt
Tryck och håll MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.
• Tryck och håll MULTI-CONTROL åt vänster om du vill återgå till kategoriernas
översta nivå.
* Välj ett spår (kapitel)
Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.
• Tryck på B för att återgå till att visa den vanliga displayen.
* Koppla ifrån en iPod
Dra ut iPod-dockningskontakt till USB-kabel.
Anmärkningar
• Läs säkerhetsföreskrifterna för iPod i följande avsnitt. Se sidan 62.
• Om ett felmeddelande visas, se “Felmeddelanden” på sidan 58.
• När tändningslåset befinner sig i läge ACC eller ON, laddas iPod:ens batteri medan iPod:en
är ansluten till denna enhet.
• Så länge iPod:en är ansluten till denna enhet, kan iPod:en inte stängas av. iPod:en kan dock
stängas av och kopplas på när kontrolläget är inställt på iPod.
• Koppla bort hörlurarna från iPod:en innan den ansluts till enheten.
• iPod:en stängs av ca 2 minuter efter det att tändningen vridits till läge OFF.
Söka efter ett musikstycke
Funktionerna för styrning av en iPod i denna enhet är utformade att efterlikna de som
återfinns i iPod så mycket som möjligt, för enklare användning och musiksökning.
• Beroende på antalet filer i iPod-enheten kan det ske en viss fördröjning innan listan
visas.
Kategorisökning av musikstycken
* Använd MULTI-CONTROL för att välja en kategori.
Vrid för att ändra kategori. Tryck för att välja.
Playlists (spellistor) – Artists (artister) – Albums (album) – Songs (musikstycke) –
Podcasts (podcast) – Genres (genre) – Composers (kompositörer) – Audiobooks
(ljudböcker)
En lista över den valda kategorin visas.
• Du börjar avspelningen av den valda kategorin genom att hålla MULTI-CONTROL
intryckt. Du kan även utföra den här åtgärden genom att trycka och hålla MULTICONTROL åt höger.
• Om du inte använder listan inom ca 30 sekunder återgår displayen automatiskt till
normalläget.
Alfabetsökning i listan
1. Använd MULTI-CONTROL och välj en kategori.
Vrid för att ändra kategori. Tryck för att välja.
2. Tryck på D/Scrl när en lista för vald kategori visas för att växla till läget för
alfabetsökning.
3. Vrid på MULTI-CONTROL för att välja en bokstav i alfabetet.
4. Tryck på MULTI-CONTROL för att visa alfabetlistan.
Den visade listan startar från den valda bokstaven.
• Om alfabetsökningen avbryts visas NOT FOUND.
Visning av textinformation från iPod
* Tryck på D/Scrl för att välja önskad textinformation.
Speltid –
: artistnamn och : musikstyckets titel –
: artistnamn och
: albumtitel –
: albumtitel och : musikstyckets titel – : musikstyckets titel
och speltid – : musikstyckets titel –
: artistnamn och
: albumtitel
• Du kan bläddra genom textdatan genom att hålla D/Scrl intryckt.
• Om tecknen som registrerats på iPod inte är kompatibla med denna enhet visas inte
tecknen.
• När kontinuerlig rullning är på (ON) i grundinställningsmenyn rullas
textinformationen kontinuerligt i displayen. Se “Kontinuerlig rullning” på sidan 40.
Introduktion till avancerad användning
1. Visa huvudmenyn genom att trycka på MULTI-CONTROL.
• Du kan också byta kategori genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt.
2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.
Vrid för att ändra menyalternativ. Tryck för att välja.
• Du kan också välja kategori genom att trycka MULTI-CONTROL åt höger.
3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja funktionen.
• Om du vill gå till föregående kategori, tryck MULTI-CONTROL åt vänster.
SVENSKA
• Om tecknen som registrerats på iPod inte är kompatibla med denna enhet visas inte
tecknen.
• Du kan bläddra genom textdatan genom att hålla D/Scrl intryckt.
Play mode (repetitionsavspelning) – Shuffle mode (slumpvis avspelning) – Shuffle
all (slumpvis avspelning av alla) – Link play (länkavspelning) – Control mode
(kontrolläge) – Pause (paus) – Audiobooks (talbokshastighet)
25
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 26 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Använda enheten
Funktion och användning
Play mode och Pause-funktionerna är i grunden de samma som för den inbyggda
CD-spelaren.
Funktion
Användning
Play mode
Se “Val av repetitionsområde” på sidan 22.
Men repetitionsområdet du kan välja skiljer sig dock från den inbyggda
CD-spelarens. Repetitionsavspelningsområdet för iPod är:
• Repeat One – Repetition av det aktuella musikstycket
• Repeat All – Repetition av alla musikstycken i den valda listan
Se “Paus i avspelning” på sidan 22.
Pause
Anmärkningar
• Tryck på B för att återgå till att visa den vanliga displayen.
• Om du inte använder någon funktion inom ca 30 sekunder, återgår displayen automatiskt till
ursprungsläget.
• När Control mode är inställt på iPod, kan endast Control mode och Pause användas.
Slumpvis avspelning av musikstycken
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 24.
2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja din favoritinställning.
• Shuffle Songs – Slumpvis avspelning av musikstycken i den valda listan.
• Shuffle Albums – Avspelning av album i slumpvis ordning och musikstycken i följd.
• Shuffle OFF – Slumpvis avspelning avbryts.
Slumpvis uppspelning av alla musikstycken (shuffle all)
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Slumpvis avspelning av alla spår i
funktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 24.
2. Tryck på MULTI-CONTROL för att aktivera slumpvis avspelning av alla spår.
Alla musikstycken på iPod:en spelas upp i slumpvis ordning.
• Ställ Shuffle mode i läge OFF FUNCTION-menyn för att stänga av den slumpvisa
avspelning av alla spår.
Avspelning av musikstycken relaterade till aktuellt avspelat musikstycke
Musikstycken som relaterar till aktuellt musikstycke avspelas. Du kan spela
musikstycken från följande listor.
– Albumlista med artisten som avspelas
– Lista med musikstycken av artisten som avspelas
– Albumlista med genren som avspelas
• Beroende på antalet filer i iPod-enheten kan det ske en viss fördröjning innan listan
visas.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Link play i funktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 24.
2. Använd MULTI-CONTROL för att välja önskat läge.
Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att ändra läge, tryck för att välja.
– Artist – Spelar album med artisten som avspelas.
– Album – Spelar musikstycken från albumet som avspelas.
– Genre – Spelar album i den genre som avspelas.
Searching blinkar under sökning till listan, därefter startar avspelning av listan.
• Om de relaterade albumen/musikstyckena inte hittas visas Not found.
Använda enhetens iPod-funktion från er iPod
Denna funktion kan inte användas med följande iPod-modeller.
– iPod nano första generationen
– iPod femte generationen
Den här enhetens iPod-funktion kan styras från er iPod. Ljudet återges av bilens
högtalare och funktioner kan styras från din iPod.
• Även om tändningsnyckeln vrids till läge OFF, då den här funktionen används,
kommer inte iPod:en att stängas av. Använd iPod för att stänga av.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Control mode i funktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 24.
2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja din favoritinställning.
• iPod – Den här enhetens iPod-funktion kan styras från ansluten iPod.
• AUDIO – Den här enhetens iPod-funktion kan styras från denna enhet.
SVENSKA
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Shuffle mode i funktionsmenyn.
26
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 27 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Använda enheten
3. När iPod är valt, använder du den anslutna iPod-enheten för att välja ett
musikstycke och spela.
• Växlas kontrolläget till iPod pausas avspelningen av musikstycket. Använd iPod:en
för att starta avspelningen.
• Även om kontrolläget är inställt på iPod, är följande funktioner tillgängliga från den
här enheten:
– Volym
– Snabbspolning framåt/bakåt
– Spår upp/ned
– Paus
– Växla textinformationen
Anmärkningar
• När kontrolläget är inställt på iPod, är funktionerna begränsade till följande:
– Andra funktioner än Control mode (kontrolläge) och Pause (paus) kan inte väljas.
– Bläddringsfunktionen kan inte användas från den här enheten.
• Kopplas den här funktionen på, pausas avspelningen av musikstycket. Använd iPod:en för
att starta avspelningen.
Ändra talbokshastighet
Du kan ändra avspelningshastigheten medan du lyssnar på en talbok på iPod.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Audiobooks i funktionsmenyn.
Operationslägen
Den här enhetens 4-vägs nätverk DSP låter dig skapa ett 4-vägs multi-förstärkt, multihögtalarsystem med separata högtalare för att återge de höga, mellan, låga och
ultralåga frekvensbanden, vart och ett drivet av en dedikerad effektförstärkare. 4-vägs
nätverksläget tillhandahåller nätverks- och avståndsinställningsfunktioner. De här två
funktionerna är nödvändiga för att ett multi-förstärkt, multi-högtalarsystem ska kunna
erbjuda exakt kontroll över inställningarna för respektive frekvensområde.
Viktigt
Även när batteriet kopplas ur eller mikroprocessorn nollställs finns denna enhets
ljudinställning kvar i minnet. Om du vill nollställa ljudinställningen, se “Nollställning av
ljudfunktionerna” på sidan 39.
Anmärkning
• Om en enkel subwoofer används med det här systemet måste inställningsvärden för vänster
och höger kanal, så som avståndsinställning och nätverksinställningar, vara samma.
Enkel inställning av audiosystemet
Genom att göra följande inställningar/justeringar i den ordning som visas kan du enkelt
skapa ett fintrimmat ljudfält.
Användning av positionsväljare (POSI)
Auto TA och EQ (automatisk avståndsinställning och autokorrigering)
Balansjustering (BAL)
Finjustering av ljudet
Tryck på MULTI-CONTROL upprepade gånger tills önskad inställning visas i
displayen.
Genom att göra följande inställningar/justeringar i den ordning som visas kan du skapa
ett fintrimmat ljudfält.
• Faster – Avspelning med snabbare än normal hastighet
Justering av avståndsinställningen (TA2)
Justering av nätverk (NW 1, NW 2, NW 3)
Finjustering av equalizer-kurva (EQ 2)
• Normal – Avspelning med normal hastighet
• Slower – Avspelning med långsammare än normal hastighet
SVENSKA
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 24.
2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja din favoritinställning.
Ljudinställningar
Extrafunktioner
Med dessa funktioner kan du anpassa ljudet enligt ditt system och din personliga
smak.
• Hämta eller kopiera equalizer-kurvor (EQ 1)
• Justering av Loudness (LOUD)
• Använda ljudåterskapning (S.Rtrv)
• Justering av källans ljudnivå (SLA)
27
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 28 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Ljudinställningar
Justering av ljudinställningar
28
1. Använd MULTI-CONTROL för att välja en ljudfunktion som beskrivs ovan.
2. Håll MULTI-CONTROL intryckt för att växla mellan separat läge och gemensamt
läge för vänster/höger kanal.
Varje gång du trycker på och håller MULTI-CONTROL intryckt, växlar funktionen
mellan separat läge och gemensamt läge för vänster/höger kanal.
3. Håll MULTI-CONTROL intryckt för att välja vänster kanal eller höger kanal när
separat läge för vänster/höger kanal är valt.
Varje gång du trycker på MULTI-CONTROL väljs vänster respektive höger kanal.
Audioskärmbild
Visar ljudinställningarnas status.
1. Visa huvudmenyn genom att trycka på MULTI-CONTROL.
2. Använd MULTI-CONTROL och välj AUDIO.
Vrid för att ändra menyalternativ. Tryck för att välja.
3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja ljudfunktionen.
BAL (balansjustering) – POSI (positionsväljare) – NW 1 (nätverksjustering 1) – NW 2
(nätverksjustering 2) – NW 3 (nätverksjustering 3) – TA1 (avståndsinställning) – TA2
(avståndsinställning) – EQ 1 (kopiera/hämta equalizer-kurva) – EQ 2 (31-bands
grafisk equalizer) – A.EQ (auto-equalizer på/av) – S.Rtrv (avancerad
ljudåterskapning) – LOUD (loudness) – SLA (justering av källnivå)
• När FM väljs som källa kan du inte växla till SLA.
• När FLAT väljs i EQ 1, kan du inte växla till EQ 2.
• När du väljer OFF i TA1 kan du inte växla till TA2.
• När du vill återgå till displayen för respektive källa trycker du på B.
Växla mellan vänster och höger kanal
Du kan justera följande funktioner separat eller gemensamt för vänster och höger
kanal.
• Justering av nätverk (NW 1, NW 2, NW 3)
• Finjustering av equalizer-kurva (EQ 2)
Balansjustering
Du kan välja en balansinställning som ger en idealisk ljudmiljö för alla lyssnarplatser.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj BAL i audiofunktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 25.
2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att justera vänster/höger
högtalarbalans.
Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger förskjuts
högtalarbalansen åt vänster eller höger.
L 25 till R 25 visas när balansen mellan vänster och höger högtalare förskjuts från
vänster till höger.
Användning av positionsväljare
Ett sätt att säkerställa ett naturligare ljud är att tydligt positionera stereoljudbilden
(placera dig i ljudfältets centrum). Med positionsväljaren kan du automatiskt justera
högtalarnas utgångsnivåer och programmera en fördröjning som är anpassad till
lyssnarplatsernas antal och placering.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj POSI i audiofunktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 25.
2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster, höger, eller uppåt för att välja en
lyssnarposition.
Riktning
På skärmen
Position
Vänster
Höger
Uppåt
Left
Right
Front
Vänster framsäte
Höger framsäte
Framsäten
• Tryck MULTI-CONTROL i samma riktning igen för att koppla bort den valda
lyssnarpositionen.
SVENSKA
Vrid på MULTI-CONTROL för att växla mellan ljudfunktionerna i följande ordning.
4. Justera dessa funktioner efter behov.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 29 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Ljudinställningar
Om nätverksfunktionen
Branthet
Med nätverksfunktionen kan du dela in audiosignalen i skilda frekvensband och sedan
reproducera varje band via skilda högtalarenheter.
Därefter kan du exakt justera varje reproducerat frekvensband (med låg- eller
högpassfilter), nivå, fas och andra parametrar för att matcha egenskaperna hos varje
högtalarenhet.
Justerbara parametrar
Med nätverksfunktionen kan du justera de parametrar som nämns nedan. Gör
lämpliga justeringar anpassade till det reproducerade frekvensbandet och
egenskaperna hos varje ansluten högtalarenhet.
4
1
7
8
3
2
Nivå (dB)
Frekvens (Hz)
Nivå
Reproducerat frekvensband
Delningsfrekvens för HPF
Delningsfrekvens för LPF
Pass
Branthet (dB/okt.)
6
Reproducerat frekvensband
Genom att justera delningsfrekvensen för HPF (högpassfilter) eller LPF (lågpassfilter)
kan du ställa in det reproducerade frekvensbandet för varje högtalarenhet.
• HPF filtrerar ut låga frekvenser, nedanför den inställda frekvensen, och släpper
igenom höga frekvenser.
• LPF filtrerar ut höga frekvenser, ovanför den inställda frekvensen, och släpper
igenom låga frekvenser.
Nivå
Du kan justera skillnader i de reproducerade nivåerna mellan högtalarenheterna.
• Branthetsvärdet anger hur många decibel (dB) signalen dämpas när frekvensen är
en oktav högre (lägre) (Enhet: dB/okt.). Ju högre branthetsvärdet är, desto mer
dämpad är signalen.
Fas
Du kan växla fas (normal/reverserad) för varje högtalaringång. När ljudkontinuiteten
mellan högtalarna är ojämn kan du försöka med att växla fas. Det kan förbättra
ljudkontinuiteten mellan högtalarna.
Att tänka på vid nätverksjustering
Justering av delningsfrekvens
• Om Low-LPF eller SW-LPF ställs in på en hög delningsfrekvensnivå med en
lågregisterhögtalare eller subwoofer installerad bak i fordonet, kommer basljudet att
separeras så att det låter som om det kom bakifrån. Det rekommenderas att
delningsfrekvensen för Low-LPF eller SW-LPF ställs in på 100 Hz eller lägre.
• Den maximala inställningen för ingångseffekt för mellan- och högregisterhögtalare
är normalt lägre än för lågregisterhögtalare. Tänk på att om delningsfrekvensen för
Mid-HPF eller High-HPF ställs in på en lägre nivå än nödvändigt, kan starka
basingångsignaler skada högtalarna.
Nivåjustering
Grundfrekvenserna för många musikinstrument ligger i mellanregistret. Utför först
nivåjustering för mellanregistret, följt av nivåjustering för högregistret, därefter
lågregistret och subwoofer.
SVENSKA
5
Genom att justera brantheten (filterdämpningsvinkeln) för HPF/LPF kan du justera
ljudkontinuiteten mellan högtalarenheterna.
Justering av branthet
• Om du ställer in ett lågt, absolut värde för brantheten (minskad branthet) kan
resultatet lätt bli störningar mellan högtalarenheter placerade intill varandra och
försämrat frekvensomfång.
• Om du ställer in ett högt, absolut värde för brantheten (hög branthet), kan
ljudkontinuiteten mellan högtalarenheterna försämras och ljudet låta separerat.
• Om du ställer in brantheten på 0 dB/okt. (pass), kommer audiosignalen att gå förbi
filtret, d.v.s. filtret har ingen effekt.
Fasjustering
När delningspunkten för filtren på båda sidor är inställt på –12 dB/okt., kommer fasen
att reverseras 180 grader vid filtrets delningsfrekvens. I detta fall ger reverserad fas en
förbättrad ljudkontinuitet.
29
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 30 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Ljudinställningar
3
2
1
4
6
5
30
Normal fas
Reverserad fas
0 dB
–3 dB
–12 dB
Delningspunkt
Bortkoppling av ljudet från en högtalarenhet (ett filter)
Du kan koppla bort ljudet från varje högtalarenhet (filter) separat. När högtalarenheten
(filtret) har kopplats bort hörs inget ljud från den högtalaren.
• När ljudet kopplas bort från den valda högtalarenheten (filtret) blinkar MUTE och
inga justeringar kan göras.
• Även om en högtalarenhet (ett filter) har kopplats bort, kan du justera parametrarna
för andra högtalarenheter (filter).
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 25.
2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja högtalarenheten
(filtret) som ska justeras.
Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs en högtalarenhet
(ett filter) i följande ordning:
SW-HPF (subwoofer HPF) – SW-LPF (subwoofer LPF) – Low-HPF
(lågregisterhögtalare HPF) – Low-LPF (lågregisterhögtalare LPF) – Mid-HPF
(mellanregisterhögtalare HPF) – Mid-LPF (mellanregisterhögtalare LPF) – High-HPF
(högregisterhögtalare HPF) – High-LPF (högregisterhögtalare LPF)
3. Koppla bort ljudet till högtalarenheten (filtret) genom att hålla MULTI-CONTROL
intryckt.
• Avbryt bortkoppling av ljudet genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt.
Justering av nätverk
1. Använd MULTI-CONTROL och välj NW 1 i audiofunktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 25.
Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs en högtalarenhet
(ett filter) i följande ordning:
SW-HPF (subwoofer HPF) – SW-LPF (subwoofer LPF) – Low-HPF
(lågregisterhögtalare HPF) – Low-LPF (lågregisterhögtalare LPF) – Mid-HPF
(mellanregisterhögtalare HPF) – Mid-LPF (mellanregisterhögtalare LPF) – High-HPF
(högregisterhögtalare HPF) – High-LPF (högregisterhögtalare LPF)
3. Vrid MULTI-CONTROL och välj NW 2 i audiofunktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 25.
4. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger och välj delningsfrekvens för den
valda högtalarenheten (filtret).
Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs en
delningsfrekvens i följande ordning:
– High-LPF
5k – 6.3k – 8k – 10k – 12.5k – 16k – 20k
– High-HPF
800Hz – 1k – 1.25k – 1.6k – 2k – 2.5k – 3.15k – 4k – 5k – 6.3k – 8k – 10k – 12.5k
– 16k
– Mid-LPF, Low-LPF och SW-LPF
25Hz – 31.5Hz – 40Hz – 50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz – 160Hz – 200Hz
– 250Hz – 315Hz – 400Hz – 500Hz – 630Hz – 800Hz – 1k – 1.25k – 1.6k – 2k –
2.5k – 3.15k – 4k – 5k – 6.3k – 8k – 10k – 12.5k – 16k – 20k
– Mid-HPF, Low-HPF och SW-HPF
20Hz – 25Hz – 31.5Hz – 40Hz – 50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz – 160Hz
– 200Hz – 250Hz – 315Hz – 400Hz – 500Hz – 630Hz – 800Hz – 1k – 1.25k – 1.6k
– 2k – 2.5k – 3.15k – 4k – 5k – 6.3k – 8k – 10k – 12.5k – 16k
• Högtalare som är avstängda i grundinställningsmenyn kan ej väljas. Se “Inställning
av högtalare” på sidan 36.
5. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att justera nivån för den valda
högtalarenheten (filtret).
Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt ökas eller minskas nivån
för den valda högtalarenheten (filtret).
0 dB till –24 dB visas när nivån ökas eller minskas om High-LPF, High-HPF, Mid-LPF
eller Mid-HPF har valts.
6 dB till –24 dB visas när nivån ökas eller minskas, men endast om Low-LPF, LowHPF, SW-LPF eller SW-HPF har valts.
SVENSKA
1. Använd MULTI-CONTROL och välj NW 1 i audiofunktionsmenyn.
2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja högtalarenheten
(filtret) som ska justeras.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 31 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Ljudinställningar
6. Vrid MULTI-CONTROL och välj NW 3 i audiofunktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 25.
7. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja branthet för den valda
högtalarenheten (filtret).
Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs ett
branthetsvärde i följande ordning:
– High-HPF
6dB/oct. – 12dB/oct. – 18dB/oct. – 24dB/oct. – 30dB/oct. – 36dB/oct.
– High-LPF, Mid-LPF, Mid-HPF, Low-LPF, Low-HPF, SW-LPF och SW-HPF
Pass – 6dB/oct. – 12dB/oct. – 18dB/oct. – 24dB/oct. – 30dB/oct. – 36dB/oct.
8. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt när du vill växla fas för den valda
högtalarenheten (filtret).
Tryck MULTI-CONTROL uppåt om du vill välja normal fas. NOR visas i displayen.
Tryck MULTI-CONTROL nedåt om du vill välja reverserad fas. REV visas i displayen.
• Du kan justera parametrarna för de övriga högtalarenheterna (filtren) på samma
sätt.
9. Tryck på B för att avbryta nätverkjusteringsläget.
Avståndsinställning
1. Använd MULTI-CONTROL och välj TA1 i audiofunktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 25.
2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja avståndsinställning.
Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs en
avståndsinställning i följande ordning:
Initial (ursprunglig) – Custom (anpassad) – AutoTA (automatisk avståndsinställning)
– OFF (avstängd)
– Initial är grundinställningen (fabriksinställd).
– Custom är en justerad avståndsinställning som du skapat.
Du kan justera avståndet mellan varje högtalare och den valda positionen.
• En justerad avståndsinställning minneslagras i Custom.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj TA1 i audiofunktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 25.
2. Tryck på MULTI-CONTROL och välj en måttenhet.
Varje gång du trycker på MULTI-CONTROL väljs en måttenhet i följande ordning:
(cm) (centimeter) – (inch) (tum)
3. Använd MULTI-CONTROL och välj TA2 i audiofunktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 25.
• Meddelandet Can't Adjust TA. Set POS FL eller FR visas när varken Left eller
Right är valt i positionsväljarläget (POSI).
• När du väljer OFF i TA1 kan du inte växla till TA2.
4. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja den högtalare som ska
justeras.
Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs en högtalare i
följande ordning:
High L (högregister vänster) – High R (högregister höger) – Mid L (mellanregister
vänster) – Mid R (mellanregister höger) – Low L (lågregister vänster) – Low R
(lågregister höger) – SW L (subwoofer vänster) – SW R (subwoofer höger)
5. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att justera avståndet mellan den
valda högtalaren och lyssnarplatsen.
Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt ökas respektive minskas
avståndet.
SVENSKA
Denna funktion ger dig möjlighet att justera avståndet mellan varje högtalare och
lyssnarpositionen.
Justering av avståndsinställningen
394.75cm till 0.00cm visas när avståndet ökas eller minskas och du har valt
centimeter ((cm)).
155.39inch till 0.00inch visas när avståndet ökar eller minskar och du har valt tum
((inch)).
• Du kan justera avståndet för de övriga högtalarna på samma sätt.
6. Tryck på B när du vill avbryta avståndsinställningsläget.
– AutoTA är en avståndsinställning som skapats av auto TA och EQ. (Se “Auto TA
och EQ (automatisk avståndsinställning och autokorrigering)” på sidan 33.)
• Du kan inte välja AutoTA om auto TA och EQ inte har utförts. I så fall presenteras
Please Set Auto TA.
31
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 32 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Ljudinställningar
Hämta eller kopiera equalizer-kurvor
Med equalizer-funktionen kan du justera equalizer-kurvan enligt bilens interna
akustiska egenskaper och egna önskemål.
Det är möjligt att lagra justerade equalizer-kurvor i minnet eller hämta de lagrade
equalizer-kurvorna från minnet.
Hämta equalizer-kurvan
1. Använd MULTI-CONTROL och välj EQ 1 i audiofunktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 25.
2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja den equalizer-kurva du
vill hämta.
Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger hämtas en equalizerkurva i följande ordning:
MEMORY1 (minne 1) – MEMORY2 (minne 2) – MEMORY3 (minne 3) – MEMORY4
(minne 4) – MEMORY5 (minne 5) – FLAT (flat)
Kopiera equalizer-kurvan
1. Använd MULTI-CONTROL och välj EQ 1 i audiofunktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 25.
2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja den equalizer-kurva du
vill kopiera.
3. Håll MULTI-CONTROL intryckt för att kopiera den valda equalizer-kurvan.
4. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja lagringsposition
(MEMORY1 till MEMORY5).
5. Håll MULTI-CONTROL intryckt för att lagra equalizer-kurvan.
Finjustering av equalizer-kurva
Du kan utföra nivåjustering av 31-band för att uppnå optimala akustikegenskaper för
miljön i ditt fordons kupé.
1. Välj lagringsposition (MEMORY1 till MEMORY5).
Se “Kopiera equalizer-kurvan” på sidan 32.
Om en equalizer-kurva redan lagrats i minnet, kommer den att skrivas över med den
nyjusterade equalizer-kurvan.
2. Använd MULTI-CONTROL och välj EQ 2 i audiofunktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 25.
3. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja det equalizer-band du
vill justera.
Varje gång MULTI-CONTROL trycks åt vänster eller höger väljs ett equalizer-band i
följande ordning:
20Hz – 25Hz – 31.5Hz – 40Hz – 50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz – 160Hz –
200Hz – 250Hz – 315Hz – 400Hz – 500Hz – 630Hz – 800Hz – 1k – 1.25k – 1.6k –
2kHz – 2.5k – 3.15k – 4k – 5k – 6.3k – 8k – 10k – 12.5kHz – 16k – 20k
4. Justera equalizer-bandets nivå genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller
nedåt.
Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt ökar eller minskar
equalizer-bandets nivå.
+12 till –12 visas när nivån ökar eller minskar.
• Du kan sedan välja ett annat band och justera nivån på detta.
5. Equalizer-kurvan lagras automatiskt i minnet.
Autokorrigering
Auto-equalizer är en equalizer-kurva som skapas av auto TA och EQ (se “Auto TA och
EQ (automatisk avståndsinställning och autokorrigering)” på sidan 33).
Du kan koppla på eller stänga av Autokorrigeringen.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj A.EQ i audiofunktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 25.
• Om Auto TA och EQ inte har utförts visas meddelandet Please Set Auto EQ. Detta
anger att funktionen inte kan aktiveras.
2. Koppla på autokorrigering genom att trycka på MULTI-CONTROL.
• Stäng av Autokorrigeringen genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.
SVENSKA
• När FLAT är valt görs varken tillägg eller korrigeringar av ljudåtergivningen. Det är
en praktisk funktion när du vill kontrollera effekten av equalizer-kurvorna genom att
växla mellan FLAT och en inställd kurva.
32
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 33 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Ljudinställningar
Använda ljudåterskapning
Ljudåterskapningsfunktionen förbättrar och återställer automatiskt ljudåtergivningen
av komprimerade ljudfiler.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj S.Rtrv i audiofunktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 25.
2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja önskad inställning.
OFF (av) – MODE1 – MODE2
• MODE1 är effektivt vid lågt kompressionsförhållande.
• MODE2 är effektivt vid högt kompressionsförhållande.
• Den här funktionen kan användas för ljuddata lagrad på CD-skivor, DVD-skivor,
Bluetooth Audio, iPod, USB och AUX.
Justering av Loudness
Funktionen Loudness kompenserar för defekter inom låga och höga frekvensområden
på låga ljudnivåer.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj LOUD i audiofunktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 25.
• Stäng av Loudness genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.
Justering av källans ljudnivå
Med SLA-funktionen (justering av källnivå) kan du justera ljudnivån för varje källa för
att hindra plötsliga volymändringar vid omkoppling mellan olika källor.
• Inställningarna baseras på FM-ljudnivån, som förblir oförändrad.
1. Jämför FM-volymnivån med ljudnivån för den källa du vill justera.
2. Använd MULTI-CONTROL och välj SLA i audiofunktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 25.
3. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att justera källans ljudvolym.
Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt höjs eller sänks källans
ljudvolym.
Auto TA och EQ (automatisk avståndsinställning och
autokorrigering)
Auto TA-funktionen justeras automatiskt enligt avståndet mellan varje högtalare och
lyssnarpositionen.
Autokorrigeringsfunktionen mäter automatiskt bilens interna akustiska karakteristik
och skapar sedan en Autokorrigeringskurva på basen av denna information.
! VARNING
• För att undvika olyckor, utför aldrig auto TA och EQ (automatisk avståndsinställning
och autokorrigering) när du kör. När denna funktion mäter bilens interna akustiska
karakteristik för att skapa en autokorrigeringskurva, kan en kraftig mätningston (ett
störljud) höras från högtalarna.
• Säkerställ att högregisterhögtalarna ansluts till den högfrekventa högtalarutgången.
Om högtalarna ansluts felaktigt kan de skadas av den lågfrekventa mättonen.
! SE UPP
• Automatisk avståndsinställning (TA) och autokorrigering (EQ) under följande
förhållanden kan skada högtalarna. Kontrollera noggrant följande innan du utför
Auto TA och EQ.
– Om högtalarna är felaktigt anslutna. (t.ex. när en mellanregisterhögtalare är
ansluten till en subwooferutgång).
SVENSKA
2. Koppla på Loudness genom att trycka på MULTI-CONTROL.
Anmärkningar
• Du kan även justera MW/LW-volymnivån genom att justera källnivån.
• Den inbyggda CD-spelaren och CD-växlaren ställs automatiskt in på samma volymnivå hos
de olika ljudkällorna.
• Extern enhet 1 och extern enhet 2 ställs automatiskt in på samma justerade källnivå.
– Om en högtalare är ansluten till ett slutsteg vars uteffekt är högre än högtalarens
maximala ingångskapacitet.
• Om mikrofonen är placerad i en olämplig position kan mätningstonen bli kraftig och
mätningen ta lång tid, vilket leder till att batteriet laddas ur. Se till att du placerar
mikrofonen på det angivna stället.
• Se till att delningsnätverket används när diskanthögtalare och
superdiskanthögtalare ansluts till det här systemet.
• När diskanthögtalare och superdiskanthögtalare ansluts till det här systemet, kan
automatisk avståndsinställning och autokorrigering eventuellt inte fungera korrekt. I
så fall behöver justering utföras manuellt.
+4 till –4 visas när källans ljudvolym ökar eller minskar.
33
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 34 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Ljudinställningar
Innan du använder auto TA- och EQ-funktionen
• Kontrollera högtalarnas användbara frekvensområde. Anslut sedan rätt högtalare till
respektive hög-, mellan-, låg- och subwooferutgångarna. Om högtalare ansluts
felaktigt, kan automatisk avståndsinställning och autokorrigering eventuellt inte
fungera korrekt.
• Utför auto TA och EQ på en så tyst plats som möjligt, med bilens motor och
luftkonditionering avstängda. Slå även av strömmen till bil- eller mobiltelefoner i
bilen, eller ta ut dem ur bilen innan du utför auto TA och EQ. Andra ljud än
mätningstonen (omgivande ljud, motorljud, ringande telefoner osv.) kan förhindra
korrekt mätning av bilens invändiga akustiska karakteristik.
• Var noga med att utföra auto TA och EQ med den medföljande mikrofonen.
Användning av en annan mikrofon kan förhindra mätningen eller resultera i en
felaktig mätning av bilens interna akustiska karakteristik.
• Om högtalarna som aktiverats i grundinställningsmenyn inte anslutits, kan Auto TA
och EQ inte utföras.
• Om ljudet till mellanregisterhögtalarna är bortkopplat, kan Auto TA och EQ inte
utföras. (Se sidan 33.)
• Om denna enhet är ansluten till ett slutsteg med lågpassfilter (LPF), stäng av
lågpassfiltret på slutsteget innan du utför auto TA och EQ. Delningsfrekvensen för
det inbyggda LPF till en aktiv subwoofer bör dessutom ställas in för högsta frekvens.
• Det avståndsinställningsvärde som kalkyleras av auto TA- och EQ-funktionen kan
avvika från det verkliga avståndet i följande fall. Fortsätt emellertid att använda detta
värde, eftersom datorn har kalkylerat avståndet med hänsyn till optimal fördröjning
och bästa resultat för de aktuella förhållandena.
– När ljudet reflekteras kraftigt i bilen och det förekommer fördröjningar.
– När låga ljud fördröjs på grund av påverkan av lågpassfilter (LPF) på aktiva
subwoofrar eller externa förstärkare.
• Auto TA och EQ ändrar ljudinställningarna på följande sätt:
– Balansinställningarna återgår till mittläget. (Se sidan 28.)
– Den grafiska equalizer-kurvan ändras till FLAT. (Se sidan 32.)
• Om du utför auto TA och EQ när en tidigare inställning av detta redan finns, ersätts
den tidigare inställningen.
• Vid anslutning av diskanthögtalare, kontrollera diskanthögtalarens användbara
frekvensområde. Vid justering av delningsfrekvensen, använd en högre frekvens än
diskanthögtalarens lägsta användbara frekvens.
• Auto TA använder en högre frekvens än 10 kHz för mätning. Om du använder en
diskanthögtalare som inte kan återge 10 kHz frekvens, kan högtalaren skadas. Se
till att ställa in korrekt delningsfrekvens när du använder Auto TA och EQ. Använd
även en diskanthögtalare som kan återge 10 kHz som lägsta användbara frekvens.
• Högtalare som används med det här systemet måste aktiveras i
grundinställningsmenyn. Se “Inställning av högtalare” på sidan 36.
• Se till att ansluta högtalare till mellanfrekvensutgången för att utföra
avståndsinställning och autokorrigering.
Utför auto TA och EQ
1. Stanna bilen på en plats där det är så tyst som möjligt, stäng samtliga dörrar och
fönster samt soltaket och stäng av motorn.
• Om bilmotorn är i gång, kan motorljudet hindra korrekt utförande av auto TA och EQ.
2. Fäst den medföljande mikrofonen, vänd framåt,
mitt på förarsätets nackstöd med hjälp av
remmen (säljs separat).
• Auto TA och EQ kan variera beroende på var du
placerar mikrofonen. Om du vill, kan du placera
mikrofonen på det främre passagerarsätet när du
utför auto TA och EQ.
3. Vrid tändningsnyckeln till ON (på) eller ACC.
• Om bilens luftkonditionerings- eller
värmeanläggning är påslagen, stäng av den. Ljud
från fläkten i luftkonditionerings- eller värmeanläggningen kan förhindra korrekt auto
TA och EQ.
• Tryck på SRC/Off och slå på källan om enheten är avstängd.
4. Håll SRC/Off intryckt tills enheten stängs av.
5. Håll EQ intryckt för att gå till auto TA och EQ-menyn.
Frontpanelen öppnas automatiskt.
SVENSKA
• Auto TA och EQ kan ev. inte utföras när du har anslutit ett slutsteg med
ingångseffektstyrning om du sänker ingångseffekten på slutsteget. Ställ in
slutstegets ingångseffekt på standardnivå.
34
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 35 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Ljudinställningar
6. Koppla in mikrofonen i mikrofonens ingångsjack på enheten.
14.När auto TA och EQ är klart visas Complete.
När korrekt mätning av bilens invändiga akustiska karakteristik inte är möjlig visas ett
felmeddelande. (Se “Auto TA och EQ (automatisk avståndsinställning och
autokorrigering)” på sidan 33.)
15.Tryck på B för att avbryta auto TA och EQ-läget.
16.Förvara mikrofonen säkert i handskfacket.
7. Vrid på MULTI-CONTROL och välj Select position i auto TA och EQ-menyn.
8. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja en position.
Varje gång du trycker på MULTI-CONTROL väljs en inställning i följande ordning:
Front left (vänster fram) – Front right (höger fram)
Välj positionen för det säte på vilket mikrofonen är placerad.
Förvara mikrofonen säkert i handskfacket eller på en annan säker plats. Om
mikrofonen utsätts för direkt solljus och hög värme under en längre tid finns det risk för
att den deformeras, ändrar färg eller får fel.
Anmärkning
• Se till att mikrofonen är urkopplad innan du trycker på 0/Open för att öppna eller stänga
frontpanelen (en varningston hörs om mikrofonen fortfarande är ansluten).
9. Vrid på MULTI-CONTROL och välj Select N/W mode i auto TA och EQ-menyn.
10.Tryck på MULTI-CONTROL för att välja ett nätverksläge.
Varje gång du trycker på MULTI-CONTROL väljs en inställning i följande ordning:
Auto N/W (auto) – Custom N/W (anpassad)
• Om du vill utföra auto TA och EQ baserat på föregående anpassade
nätverksinställningar, väljer du Custom N/W. Annars väljer du Auto N/W.
11.Vrid på MULTI-CONTROL och välj Auto TA & EQ stop i auto TA och EQ-menyn.
12.Tryck på MULTI-CONTROL för att starta auto TA och EQ.
13.Stig ur bilen och stäng dörren inom 10 sekunder när en 10-sekunders
nedräkning startar.
SVENSKA
• Om det manuellt justerade värdet inte är lämpligt för de aktuella högtalarnas
specifikationer, kan automatisk avståndsinställning och autokorrigering eventuellt
inte fungera korrekt.
Mätljudet (brus) matas ut från högtalarna, och auto TA och EQ börjar.
• Om du vill stoppa auto TA och EQ, tryck på MULTI-CONTROL igen.
• Om du vill avbryta en pågående auto TA och EQ trycker du på B.
35
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 36 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Grundinställningar
Justering av grundinställningar
Med hjälp av grundinställningarna kan du anpassa olika systeminställningar så att
enheten fungerar optimalt.
36
Val av displayspråk
I denna enhet går det att välja bland olika språk för displayen. Du kan välja det språk
som bäst passar dig.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Language select i grundinställningsmenyn.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja språk.
Funktionsskärmbild
Visar funktionens status.
Varje gång du trycker på MULTI-CONTROL väljs ett språk i följande ordning:
English – Français – Italiano – Español – Deutsch – Nederlands – РУССКИЙ
Inställning av högtalare
1. Håll SRC/Off intryckt tills enheten stängs av.
Högtalarna som används med det här systemet måste ställas in.
2. Håll MULTI-CONTROL intryckt tills grundinställningsmenyn visas i displayen.
När den här inställningen utförs på rätt sätt återger den här enheten en mycket hög
ljudkvalitet som passar ditt system.
3. Vrid MULTI-CONTROL och välj en grundinställning.
Language select (språkval) – SP connection (högtalarinställning) – Clock (klocka)
– Off clock (klocka av) – FM step (FM-sökningssteg) – Auto PI (automatisk PIsökning) – Warning tone (varningston) – Face auto open (automatisk öppning av
frontpanel) – AUX1 (extern ingång 1) – AUX2 (extern ingång 2) – Dimmer (dimmer)
– Brightness (ljusstyrka) – Illumination 1 (belysningsval) – Illumination 2 (anpassad
belysning) – ILL line (belysningsvillkor) – Digital ATT (digital dämpning) – Audio
Reset (ljudåterställning) – Mute (ljudbortkoppling/dämpning) – Door mute 1
(polaritetsinställning intelligent ljudbortkoppling) – Door mute 2 (inställning intelligent
ljudbortkoppling) – Reverse mode (omvänd indikering) – Ever-scroll (kontinuerlig
rullning) – BT AUDIO (Bluetooth audio) – Pin code input (PIN-kodsinmatning) – BT
Version Info. (Bluetooth-versionsinformation)
Använd instruktionerna i följande avsnitt, där varje inställning behandlas.
• BT AUDIO, Pin code input och BT Version Info. kan endast väljas när Bluetoothadaptern (t.ex. CD-BTB200) är ansluten till denna enhet.
• Om du vill avbryta grundinställningarna trycker du på B.
• Inställningarna för mellanregisterhögtalarna kan inte ändras.
(Mellanregisterhögtalarna är alltid på.)
• Om den här inställningen justeras efter det att funktionen för avståndsinställning och
autokorrigering utförts, ska avståndsinställning och autokorrigering utföras igen.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj SP connection i grundinställningsmenyn.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja den högtalare som ska
justeras.
Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs en högtalare i
följande ordning:
Subwoofer (subwoofer) – Low range (lågregisterhögtalare) – High range
(högregisterhögtalare)
3. Tryck på MULTI-CONTROL för att aktivera den valda högtalaren.
• Tryck på MULTI-CONTROL igen för att stänga av.
SVENSKA
Vrid på MULTI-CONTROL för att växla mellan funktionerna i följande ordning.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 37 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Grundinställningar
Inställning av klockan
Ställ in klockan enligt dessa instruktioner.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Clock i grundinställningsmenyn.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja den del av
klockdisplayen du vill justera.
När du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs den ena delen av
klockdisplayen:
Timme – Minut
Automatisk PI-sökning
Enheten kan automatiskt söka efter en annan station som sänder samma program,
även under mottagning av förinställda stationer.
1. Använd MULTI-CONTROL för att välja Auto PI i grundinställningsmenyn.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Koppla på automatisk PI-sökning genom att trycka på MULTI-CONTROL.
• Stäng av automatisk PI-sökning genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.
Koppla på eller stäng av varningston
Det valda segmentet på klockdisplayen börjar blinka.
3. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att ställa in klockan.
• Du kan ställa in klockan enligt en tidssignal genom att trycka på MULTI-CONTROL.
– Om minuter är 00 till 29, avrundas de nedåt (t.ex. 10:18 blir 10:00.)
– Om minuter är 30 till 59, avrundas de uppåt (t.ex. 10:36 blir 11:00.)
Koppla på eller stäng av Off clock-displayen
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Off clock i grundinställningsmenyn.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Koppla på Off clock-displayen genom att trycka på MULTI-CONTROL.
• Tryck på MULTI-CONTROL igen när du vill stänga av Off clock-displayen.
Inställning av FM-sökningssteg
Vanligen används FM-sökningssteget 50 kHz vid automatisk stationssökning. När AF
(alternativa frekvenser) eller TA (trafikmeddelanden) är på, ändras sökningssteget
automatiskt till 100 kHz. När AF är på kan det vara lämpligare att ställa in
sökningssteget på 50 kHz.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Warning tone i grundinställningsmenyn.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Koppla på varningstonen genom att trycka på MULTI-CONTROL.
• Stäng av varningstonen genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.
Automatisk öppning av frontpanelen
För att skydda mot stöld, är enheten utrustad med en avtagbar frontpanel.
Frontpanelen öppnas automatiskt för att underlätta avtagandet av den. Denna funktion
är normalt aktiverad.
1. Använd MULTI-CONTROL för att välja Face auto open i grundinställningsmenyn.
SVENSKA
När Off clock-displayen är påkopplad och källorna är avstängda, visas klockan i
displayen.
Om frontpanelen inte avlägsnas från huvudenheten inom fyra sekunder efter att du har
slagit ifrån tändningen avges en varningston. Varningstonen kan stängas av.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Tryck på MULTI-CONTROL för att koppla på automatisk öppning av
frontpanelen.
• Stäng av automatisk öppning av frontpanelen genom att trycka på MULTICONTROL igen.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj FM step i grundinställningsmenyn.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja önskat FM-sökningssteg.
Om du trycker på MULTI-CONTROL upprepade gånger växlar FM-sökningssteget
mellan 50 kHz och 100 kHz. Det valda FM-sökningssteget visas på skärmen.
• Sökningssteget blir kvar på 50 kHz vid manuell stationsinställning.
37
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 38 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Grundinställningar
Val av AUX-inställning
Extern utrustning ansluten till den här enheten kan aktiveras individuellt. Ställ in varje
AUX-källa på ON vid användning. För ytterligare information om anslutning och
användning av extern utrustning, se “Användning av AUX-källa” på sidan 41.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj AUX1/AUX2 i menyn grundinställningar.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Koppla på AUX1/AUX2 genom att trycka på MULTI-CONTROL.
• Stäng av AUX genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.
Dämpad displaybelysning (dimmer)
Skärmbelysningen dämpas automatiskt för mörkerkörning när du kopplar på bilens
strålkastare. Dimmerfunktionen kan kopplas på eller stängas av.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Dimmer i grundinställningsmenyn.
2. Koppla på dimmerfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL.
• Stäng av dimmerfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.
Val av ljusstyrka
Du kan ställa in displayens ljusstyrka.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Brightness i grundinställningsmenyn.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att justera ljusstyrkan.
0 till 15 visas när nivån ökar eller minskar.
• När dimmerfunktionen är på kan ljusstyrkan justeras från 0 till 10.
Val av belysningsfärg
Du kan välja belysningsfärgerna vit, röd, gul, grön och blå. Du kan även ställa in
ljusstyrkan för respektive färg.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Illumination 1 i grundinställningsmenyn.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja önskad
belysningsfärg.
Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs en belysningsfärg
i följande ordning:
White (vit) – Red (röd) – Amber (gul) – Blue (blå) – Green (grön) – Custom
(anpassad)
• Om du väljer Custom, kan du justera nivån för tre primärfärger så som röd, grön och
blå. För detaljer, se “Justera belysningsfärgen” på sidan 38.
3. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att justera ljusstyrkans nivå.
+1 till –1 visas när nivån ökar eller minskar.
Justera belysningsfärgen
Du kan skapa en belysningsfärg genom att justera nivån för de tre primära färgerna,
vilka är röd, grön och blå.
• Den här funktionen kan endast användas när Custom är valt i Illumination 1.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Illumination 2 i grundinställningsmenyn.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja färgen du vill justera.
R (röd) – G (grön) – B (blå)
3. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att justera färgnivån.
4 till 0 visas när nivån ökar eller minskar.
SVENSKA
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
38
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 39 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Grundinställningar
Val av belysningsvillkor
Den här enhetens knappbelysning kan kopplas samman med antingen tändningslåset
eller fordonets belysningsreglage. I den här inställningen kan du välja lämpligt
alternativ.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj ILL line i grundinställningsmenyn.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Tryck på MULTI-CONTROL för att aktivera den här funktionen.
När funktionen är aktiverad sammankopplas knappbelysningen med fordonets
belysningsreglage.
När funktionen är avaktiverad sammankopplas knappbelysningen med fordonets
tändningslås.
• Tryck på MULTI-CONTROL igen för att stänga av.
Korrigering av distorsion
När du lyssnar på en CD eller en annan källa som har en hög inspelningsnivå kan
resultatet bli distorsion om nivån för respektive frekvens är för hög. Du kan ställa den
digitala dämpningsfunktionen till “Low” för att minska distorsionen.
• Ljudkvaliteten är bättre på “High” och därför används vanligen denna inställning.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja en nivå för digital dämpning.
När du trycker på MULTI-CONTROL upprepade gånger växlar D.ATT mellan High
(hög) och Low (låg) och inställningen visas i displayen.
Nollställning av ljudfunktionerna
Du kan nollställa alla ljudfunktioner.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Audio Reset i grundinställningsmenyn.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Tryck på MULTI-CONTROL.
Complete visas i displayen och ljudfunktionerna nollställs.
• Om du vill avbryta funktionen innan nollställningen är klar trycker du på B.
Bortkoppling/dämpning av ljudkälla
Ljudkällorna i detta system kopplas bort eller dämpas automatiskt vid mottagning av
en signal från utrustning som använder ljuddämpning/-bortkoppling.
• Ljudet kopplas bort eller dämpas, displayen visar MUTE eller ATT och ljudet kan inte
justeras.
• Ljudet från detta system återgår till normalläge när ljuddämpningen eller
bortkopplingen av ljudet avbryts.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Mute i grundinställningsmenyn.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja bortkoppling/dämpning av ljudkälla.
Varje gång du trycker på MULTI-CONTROL väljs en inställning i följande ordning:
20dB ATT (20 dB dämpning) – TEL mute (ljudbortkoppling) – 10dB ATT (10 dB
dämpning)
• 20dB ATT har kraftigare effekt än 10dB ATT.
Inställning av polaritet för dörrfunktion
Innan ljudbortkopplingsfunktionen för dörren används är det nödvändigt att ställa in
dörrfunktionens polaritet. Kontrollera dörröppningsfunktionens polaritet och ställ in
den.
SVENSKA
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Digital ATT i grundinställningsmenyn.
4. Nollställ ljudfunktionerna genom att trycka på MULTI-CONTROL.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Door mute 1 i grundinställningsmenyn.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja inställning.
Varje gång du trycker på MULTI-CONTROL väljs en inställning i följande ordning:
High (hög) – Low (låg)
• Om polariteten ändras till + (positiv) när dörren öppnas, välj High.
• Om polariteten ändras till - (negativ) när dörren öppnas, välj Low.
Reset data? visas i displayen.
3. Tryck MULTI-CONTROL åt höger.
Are You Sure? visas i displayen.
39
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 40 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Grundinställningar
Inställning av ljudbortkoppling för dörrfunktion
Ljudet från det här system kopplas bort eller dämpas automatiskt när en av fordonets
dörrar öppnas.
• Ljudet från detta system återgår till normalläge när ljuddämpningen eller
bortkopplingen av ljudet avbryts.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Door mute 2 i grundinställningsmenyn.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja ljudbortkoppling/dämpning vid
dörröppning.
Varje gång du trycker på MULTI-CONTROL väljs en inställning i följande ordning:
OFF (av) – 20dB ATT (20 dB dämpning) – MUTE (ljudbortkoppling)
Koppla på eller av omvänd indikering
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Reverse mode i grundinställningsmenyn.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Koppla på omvänd indikering genom att trycka på MULTI-CONTROL.
• Stäng av omvänd indikering genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.
• Du kan även koppla på eller stänga av omvänd indikering när denna enhet är
avstängd genom att trycka på B. För närmare detaljer, se “Omvänd indikering” på
sidan 14.
Kontinuerlig rullning
När kontinuerlig rullning är påslagen, rullas textinformation så som CD-titlar
kontinuerligt i displayen. Stäng av den om du i stället vill att rullningen endast ska ske
en gång.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Ever-scroll i grundinställningsmenyn.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Koppla på kontinuerlig rullning genom att trycka på MULTI-CONTROL.
• Stäng av kontinuerlig rullning genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.
Aktivering av BT Audio-källan
Du måste aktivera BT Audio-källan för att kunna använda en Bluetooth-musikspelare.
• Du kan endast använda den här funktion då en Bluetooth-adapter (ex. CD-BTB200)
är ansluten till denna enhet.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj BT AUDIO i menyn grundinställningar.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Koppla på BT Audio-källan genom att trycka på MULTI-CONTROL.
• Stäng av BT Audio-källan genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.
Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetoothanslutningen
För att kunna ansluta din mobiltelefon trådlöst till denna enhet via Bluetooth måste du
ange en PIN-kod på telefonen för att bekräfta anslutningen. Koden är från början 0000,
men du kan ändra koden med den här funktionen.
• Med vissa Bluetooth-musikspelare måste du eventuellt först ange Bluetoothmusikspelarens PIN-kod i denna enhet för att förbereda den för anslutning.
• Du kan endast använda den här funktion då en Bluetooth-adapter (ex. CD-BTB200)
är ansluten till denna enhet.
1. Använd MULTI-CONTROL för att välja Pin code input i grundinställningsmenyn.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
2. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en siffra.
3. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att flytta markören till
föregående eller nästa position.
4. När du har matat in PIN-koden (upp till 16 siffror) trycker du på MULTICONTROL.
PIN-koden kan lagras i minnet.
När du trycker på MULTI-CONTROL igen i samma display lagras den inmatade PINkoden i denna enhet.
• Om du trycker MULTI-CONTROL åt höger i bekräftelsedisplayen återkommer du till
displayen för PIN-kodsinmatning, där du kan redigera PIN-koden.
SVENSKA
Om du inte utför någon manöver inom ca 30 sekunder, börjar displayen visa
indikeringarna i omvänd ordning och fortsätter att göra detta var 10:e sekund.
40
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 41 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Grundinställningar
Visning av systemversionen för reparation
Om denna enhet inte fungerar korrekt och du kontaktar återförsäljaren för reparation,
kan du bli ombedd att ange systemversionen för denna enhet och för Bluetoothmodulen. Du kan visa dessa systemversioner och bekräfta dem.
• Du kan endast använda den här funktion då en Bluetooth-adapter (ex. CD-BTB200)
är ansluten till denna enhet.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj BT Version Info. i grundinställningsmenyn.
Se “Justering av grundinställningar” på sidan 36.
Systemversionen (mikroprocessorversionen) för denna enhet visas.
2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster för att växla till versionen för denna enhets
Bluetooth-modul.
• När du trycker MULTI-CONTROL åt höger visas systemversionen för denna enhet
igen.
Övriga funktioner
Användning av AUX-källa
Upp till två externa enheter, så som videobandspelare eller bärbara enheter (säljs
separat) kan anslutas till den här enheten. Vid anslutning, kommer den externa
utrustningen att automatiskt registreras som AUX-källor och tilldelas benämningen
AUX1 eller AUX2. Förhållandet mellan AUX1- och AUX2-källorna beskrivs nedan.
Om AUX1 och AUX2
Det finns två sätt att ansluta extern utrustning till den här enheten.
AUX1-källa:
Vid anslutning av en extern enhet via en kabel med 2,5 mm stereominikontakt
1. Håll 0/Open intryckt för att öppna frontpanelen.
AUX1-ingången presenteras.
2. Anslut 2,5 mm stereominikontakten till AUX1-ingången på
enheten.
Den här externa enheten tilldelas automatiskt benämningen
AUX1.
AUX2-källa:
* Använd en IP-BUS-RCA-förbindelseledning som t.ex. CD-RB20/CD-RB10 (säljs
separat) för att ansluta denna enhet till en extern enhet med RCA-utgång.
För närmare detaljer, se bruksanvisningen till IP-BUS-RCA-förbindelseledningen.
Den här externa enheten tilldelas automatiskt benämningen AUX2.
SVENSKA
Vid anslutning av en extern enhet via en IP-BUS-RCA-förbindelseledning (säljs
separat)
• Du kan endast utföra den här typen av anslutning om den externa enheten är
utrustad med RCA-utgångar.
Val av AUX som källa
* Tryck påSRC/Off för att välja AUX (AUX1 eller AUX2) som källa.
• Om Aux-inställningen inte är påkopplad, kan AUX inte väljas. För närmare detaljer,
se “Val av AUX-inställning” på sidan 38.
41
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 42 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Övriga funktioner
Inställning av AUX-titel
Du kan ändra AUX1- eller AUX2-källans titel som visas i displayen.
1. Efter att ha valt AUX som källa använder du MULTI-CONTROL och väljer
FUNCTION för att visa Titelinput "A".
2. Mata in en titel på samma sätt som för den inbyggda CD-spelaren.
Du hittar mer information i avsnittet “Inmatning av skivtitlar” på sidan 22.
Använda extern enhet
Med extern enhet avses en Pioneer-produkt (t.ex. en i framtiden tillgänglig enhet) vars
basfunktioner kan styras av denna enhet även om produkten inte är kompatibel som
källa. Två externa enheter kan styras av denna enhet. När du ansluter två externa
enheter identifieras de automatiskt av denna enhet som extern enhet 1 eller extern
enhet 2.
Val av en extern enhet som källa
* Tryck på SRC/Off för att välja EXTERNAL som källa.
Grundinstruktion
Tilldelade funktioner för följande åtgärder varierar beroende på vilken extern
utrustning som anslutits. Se i den anslutna externa utrustningens användarhandbok
för ytterligare upplysningar avseende tillgängliga funktioner.
* Tryck på B.
* Håll B intryckt.
* Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.
* Tryck och håll MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.
* Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt.
Avancerad användning
1. Visa huvudmenyn genom att trycka på MULTI-CONTROL.
2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.
Vrid för att ändra menyalternativ. Tryck för att välja.
3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja funktionen.
Function1 (funktion 1) – Function2 (funktion 2) – Function3 (funktion 3) – Function4
(funktion 4) – Auto/Manual (auto/manuell)
• Tryck på B för att återgå till att visa den vanliga displayen.
Val av underhållningsdisplay
Du kan visa underhållningsdisplayer när du lyssnar på de olika ljudkällorna.
1. Visa huvudmenyn genom att trycka på MULTI-CONTROL.
2. Använd MULTI-CONTROL och välj DISPLAY.
Vrid för att ändra menyalternativ. Tryck för att välja.
3. Använd MULTI-CONTROL för att byta display.
Vrid för att ändra menyalternativ. Tryck för att välja.
BASIC DISPLAY (grundläggande display) – SPECTRUM ANALYZER-1
(spektrumanalysator 1) – SPECTRUM ANALYZER-2 (spektrumanalysator 2) –
LEVEL METER (nivåmätare) – DISPLAY OFF (display av)
• Tryck på B för att återgå till att avspelningsdisplayen.
• Du kan även välja DISPLAY OFF (display av) genom att hålla EQ intryckt.
• Medan displayindikatorn stängs av tänds indikatorn för avstängd display.
SVENSKA
Grundläggande användning av den externa enheten förklaras nedan. Tilldelade
funktioner varierar beroende på vilken extern utrustning som anslutits. Se i den
externa utrustningens användarhandbok för ytterligare upplysningar avseende
tillgängliga funktioner.
42
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 43 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Övriga funktioner
Använda DF-knappen (direktfunktion)
Du kan använda de förprogrammerade funktionerna för varje källa genom att använda
DF på fjärrkontrollen.
* Tryck på DF om du vill koppla på pausfunktionen när du väljer följande källor:
– CD – Inbyggd CD-spelare
– iPod – iPod ansluten via USB-ingång/iPod ansluten via gränssnittsadapter
Tillgängliga tillbehör
Avspelning av musik från iPod
Grundinstruktion
Du kan använda den här enheten för att styra en gränssnittsadapter för iPod (t.ex. CDIB100II) som säljs separat.
– Multi CD – CD-växlare
• Nivån som visas av
spänningsindikatorn kan skilja sig
från den verkliga spänningsnivån.
– BT Audio – Bluetooth-musikspelare
– DVD – DVD-spelare/DVD-växlare
* Håll DF intryckt om du vill koppla på BSM när du väljer tunern som källa.
Håll DF intryckt tills BSM kopplas på.
• Tryck på DF igen om du vill annullera lagringen.
* Håll DF intryckt om du vill koppla på BSSM när du väljer television som källa.
Håll DF intryckt tills BSSM kopplas på.
• Tryck på DF igen om du vill annullera lagringen.
Indikering av speltid
Speltid (förloppsindikator)
* Snabbsökning framåt eller bakåt
Tryck och håll MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.
* Välj ett spår
Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.
Anmärkningar
• Läs säkerhetsföreskrifterna för iPod i följande avsnitt. Se sidan 62.
• Om ett felmeddelande visas, se “Felmeddelanden” på sidan 58.
• När tändningslåset befinner sig i läge ACC eller ON, laddas iPod:ens batteri medan iPod:en
är ansluten till denna enhet.
• Så länge iPod:en är ansluten till denna enhet, kan iPod:en inte stängas av.
• Koppla bort hörlurarna från iPod:en innan den ansluts till enheten.
• iPod:en stängs av ca 2 minuter efter det att tändningen vridits till läge OFF.
SVENSKA
* Tryck på DF om du vill koppla på funktion 1 när EXT (extern enhet 1/extern enhet
2) väljs som källa.
• Tryck på DF igen för att stänga av funktion 1.
Spänningsindikator
Visar batteriets spänning.
– USB – Bärbara USB-musikspelare/USB-minnen
• Tryck på DF igen för att koppla bort pausfunktionen.
Indikering av musikstyckets nummer
Visning av textinformation från iPod
* Tryck på D/Scrl för att välja önskad textinformation.
Speltid –
: artistnamn och : musikstyckets titel –
: artistnamn och
: albumtitel –
: albumtitel och : musikstyckets titel – : musikstyckets titel
och speltid
• Om tecknen som registrerats på iPod inte är kompatibla med denna enhet visas inte
tecknen.
Anmärkningar
• Du kan bläddra genom textdatan genom att hålla D/Scrl intryckt.
• När kontinuerlig rullning är på (ON) i grundinställningsmenyn rullas textinformationen
kontinuerligt i displayen. Se “Kontinuerlig rullning” på sidan 40.
43
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 44 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tillgängliga tillbehör
Söka efter ett musikstycke
Åtgärden utförs på samma sätt som för en iPod som är ansluten till den här enhetens
USB-gränssnitt. (Se “Söka efter ett musikstycke” på sidan 25.)
Kategorierna som kan väljas skiljer sig dock åt något. Valbara kategorier är:
Playlists (spellistor) – Artists (artister) – Albums (album) – Songs (musikstycken) –
Genres (genrer)
• Du kan inte söka musikstycken via alfabetet i listan medan en iPod används via
gränssnittsadaptern.
44
Bluetooth Audio
Om du ansluter en Bluetooth-adapter (t.ex. CD-BTB200) till denna enhet, kan du styra
Bluetooth-musikspelare trådlöst.
• I vissa länder säljs inte CD-BTB200.
Grundinstruktioner
1
1. Visa huvudmenyn genom att trycka på MULTI-CONTROL.
2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.
Vrid för att ändra menyalternativ. Tryck för att välja.
2
3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja funktionen.
Funktion och användning
Play mode och Pause-funktionerna är i grunden de samma som för den inbyggda
CD-spelaren.
Åtgärden för Shuffle mode är i stort sett samma som för en iPod som är ansluten till
den här enhetens USB-gränssnitt.
Funktion
Användning
Play mode
Se “Val av repetitionsområde” på sidan 22.
Men repetitionsområdet du kan välja skiljer sig dock från den inbyggda
CD-spelarens. Repetitionsavspelningsområdet för iPod är:
• Repeat One – Repetition av det aktuella musikstycket
• Repeat All – Repetition av alla musikstycken i den valda listan
Se “Slumpvis avspelning av musikstycken” på sidan 26.
Se “Paus i avspelning” på sidan 22.
Shuffle mode
Pause
Anmärkningar
• Tryck på B för att återgå till att visa den vanliga displayen.
• Om du inte använder någon funktion inom ca 30 sekunder, återgår displayen automatiskt till
ursprungsläget.
Spänningsindikator
Visar batteriets spänning.
• Nivån som visas av
spänningsindikatorn kan skilja sig
från den verkliga spänningsnivån.
Viktigt
• Beroende på den Bluetooth-musikspelare som är ansluten till denna enhet, är de
funktioner som kan användas med denna enhet begränsade till följande två nivåer:
– Profilen A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Det går endast att spela upp
musikstycken på musikspelaren.
– Profilen AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Det går att avspela, göra
paus i och välja musikstycken, med mera.
• Eftersom det finns många olika Bluetooth-musikspelare på marknaden varierar
funktionerna som kan användas med Bluetooth-musikspelaren och denna enhet.
Läs både bruksanvisningen som medföljer Bluetooth-musikspelaren och denna
bruksanvisning när du använder spelaren med denna enhet.
• Information om musikstycken (t.ex. använd speltid, musikstyckets titel, index, etc.)
kan inte visas på denna enhet.
• Använd mobiltelefonen så litet som möjligt medan du lyssnar på musik på din
Bluetooth-musikspelare. Om du använder mobiltelefonen kan signalen från
telefonen orsaka brus i musiken.
• När du talar i en mobiltelefon som är trådlöst ansluten till denna enhet via Bluetooth,
bortkopplas ljudet till en Bluetooth-musikspelare som är ansluten till denna enhet.
• Även om du växlar till en annan källa medan du lyssnar på musik på Bluetoothmusikspelaren, fortsätter musiken att avspelas.
SVENSKA
Play mode (repetitionsavspelning) – Shuffle mode (slumpvis avspelning) – Pause
(paus)
Enhetsnamn
Anger enhetsnamnet på den
anslutna Bluetooth-musikspelaren
(eller Bluetooth-adaptern).
Introduktion till avancerad användning
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 45 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tillgängliga tillbehör
* Snabbsökning framåt eller bakåt
Tryck och håll MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.
* Välj ett spår
Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.
Anmärkningar
• För detaljer om användning, se bruksanvisningen för Bluetooth-adaptern. I detta avsnitt
beskrivs kortfattat vilka funktioner i Bluetooth-musikspelaren som kan utföras med denna
enhet, men som skiljer sig något eller har benämnts på annat sätt i Bluetooth-adapterns
bruksanvisning.
• Även om din musikspelare inte innehåller någon Bluetooth-modul, kan du ändå styra den
från denna enhet via trådlös Bluetooth-teknik. För att styra din musikspelare från denna
enhet, anslut en produkt som är utrustad med trådlös Bluetooth-teknik (finns i handeln) till
din musikspelare och anslut en Bluetooth-adapter (t.ex. CD-BTB200) till enheten.
Funktion och användning
1. Visa huvudmenyn genom att trycka på MULTI-CONTROL.
2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.
Vrid för att ändra menyalternativ. Tryck för att välja.
3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja funktionen.
Connection open (anslutning öppen) – Disconnect audio (koppla från ljud) – Play
(spela) – Stop (stopp) – Pause (paus) – Device info. (enhetsinformation)
Anslut en Bluetooth-musikspelare
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Connection open i funktionsmenyn.
Se “Funktion och användning” på sidan 45.
Always Waiting visas i displayen. Denna enhet är nu i standbyläge för anslutning från
Bluetooth-musikspelaren.
Om din Bluetooth-musikspelare är klar för trådlös Bluetooth-anslutning, upprättas
anslutningen till denna enhet automatiskt.
Anmärkning
• För att kunna använda en musikspelare kan det vara nödvändigt att ange PIN-koden i denna
enhet. Om det behövs en PIN-kod för att upprätta en anslutning till spelaren, hittar du koden
i spelarens dokumentation. Se “Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-anslutningen”
på sidan 40.
Avspelning av musik genom en Bluetooth-musikspelare
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Play i funktionsmenyn.
Se “Funktion och användning” på sidan 45.
2. Tryck på MULTI-CONTROL när du vill starta avspelningen.
Stoppa avspelning
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Stop i funktionsmenyn.
Se “Funktion och användning” på sidan 45.
2. Tryck på MULTI-CONTROL när du vill stoppa avspelningen.
Bortkoppling av en Bluetooth-musikspelare
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Disconnect audio i funktionsmenyn.
Se “Funktion och användning” på sidan 45.
2. Tryck på MULTI-CONTROL när du vill koppla bort Bluetooth-musikspelaren.
SVENSKA
• Pause är samma som för den inbyggda CD-spelaren. (Se sidan 22.)
Anmärkningar
• Tryck på B för att återgå till att visa den vanliga displayen.
• Om en Bluetooth-musikspelare ännu inte har anslutits till denna enhet, visas Connection
open och Device info i funktionsmenyn och de övriga funktionerna kan inte användas.
• Om en Bluetooth-musikspelare är ansluten via AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile) visas Connection open inte i funktionsmenyn.
• Om en Bluetooth-musikspelare är ansluten via A2DP (Advanced Audio Distribution Profile),
visas bara Disconnect audio och Device info. i funktionsmenyn.
• Om du inte använder några funktioner utom Connection open och Disconnect audio inom
ca 30 sekunder, återgår displayen automatiskt till den vanliga displayen.
2. Öppna anslutningen genom att trycka på MULTI-CONTROL.
Disconnected visas i displayen. Bluetooth-musikspelaren har nu kopplats bort från
den här enheten.
Visning av Bluetooth-adress
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Device info. i funktionsmenyn.
Se “Funktion och användning” på sidan 45.
2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster för att välja Bluetooth-adressen.
En hexadecimal tolvsiffrig sträng visas.
• Om du trycker MULTI-CONTROL åt höger visas enhetsnamnet igen.
45
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 46 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tillgängliga tillbehör
46
Bluetooth-telefoni
Viktigt
Om du använder en Bluetooth-adapter (t.ex. CD-BTB200) kan du ansluta en
mobiltelefon som är utrustad med den trådlösa Bluetooth-tekniken till denna enhet, för
att ringa trådlösa handsfree-samtal, även när du kör.
• I vissa länder säljs inte CD-BTB200.
Grundinstruktioner
Enhetsnamn
• Indikering av inkommande samtal
visas inte för samtal som görs när
din mobiltelefon har kopplats bort
från denna enhet.
• Styrkan som visas med indikatorn
kan skilja sig från den faktiska
signalstyrkan.
Visar REFUSE när den automatiska
refuseringsfunktionen är aktiverad
(för ytterligare detaljer, se
“Inställning av automatisk
samtalsavvisning” på sidan 52).
Indikator för användarnummer
Visar mobiltelefonens
registreringsnummer.
Indikator för batteristyrka
Visar batteristyrkan för
mobiltelefonen.
• Styrkan som visas med indikatorn
kan skilja sig från den faktiska
batteristyrkan.
• Om batteristyrkan inte finns
tillgänglig visas inget i området för
indikeringen av batteristyrka.
Indikering av autosvar/automatisk
samtalsavvisning
AUTO visas när
autosvarsfunktionen är påkopplad
(för närmare detaljer, se “Inställning
av autosvar” på sidan 52).
Indikator för signalstyrka
Visar signalstyrkan för
mobiltelefonen.
Indikering av inkommande samtal
Visas när ett inkommande samtal
har mottagits och ännu inte
kontrollerats.
Visar mobiltelefonens enhetsnamn.
Klockdisplay
Visar tid (om en telefon är ansluten).
• Mer avancerade funktioner som kräver uppmärksamhet, t.ex. att mata in nummer
via skärmen, användning av telefonboken osv., får inte användas under körning.
Stanna fordonet på en säker plats innan du använder mer avancerade funktioner.
Anmärkningar
• Equalizer-kurvan för telefonkällan är låst.
• När telefonen väljs som källa kan du endast använda Fader (balansjustering) i audiomenyn.
Förberedelser för handsfree-telefoni
Innan du kan använda funktionen för handsfree-samtal måste du ställa in enheten för
användning med din mobiltelefon. Detta innebär att du måste upprätta en trådlös
Bluetooth-anslutning mellan denna enhet och telefonen, registrera telefonen för denna
enhet och justera volymen.
1. Anslutning
Detaljerade anvisningar om hur du ansluter telefonen till denna enhet via den trådlösa
Bluetooth-tekniken finns i “Anslutning av en mobiltelefon” på sidan 48.
• Din telefon bör nu vara tillfälligt ansluten. Men för att utnyttja teknologin till fullo,
rekommenderar vi att du registrerar telefonen i enheten.
2. Spara i adressboken
För att registrera din tillfälligt anslutna telefon, se “Registrering av en ansluten
mobiltelefon” på sidan 48.
3. Justering av volymen
Justera högtalarvolymen på din mobiltelefon så att den passar dig. När den har
justerats lagras volymnivån som en grundinställning i denna enhet.
• Volym för inkommande samtal och ringsignal kan variera beroende på
mobiltelefontyp.
• Om skillnaden mellan volymen på ringsignalen och volymen för inkommande samtal
är stor, kan den generella volymnivån bli instabil.
• Innan du kopplar bort mobiltelefonen från denna enhet, ställ in volymen på lämplig
nivå. Om volymen har stängts av (ställts på noll) på mobiltelefonen, fortsätter ljudet
att vara avstängt efter det att mobiltelefonen kopplats bort.
SVENSKA
• Eftersom denna enhet är i standbyläge för trådlös Bluetooth-anslutning till din
mobiltelefon, bör den endast användas när bilmotorn är igång. I annat fall riskerar
du att batteriet laddas ur.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 47 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tillgängliga tillbehör
Ringa ett samtal
Röstigenkänning
1. Håll B intryckt tills Voice dial visas i displayen.
Voice dial visas i displayen. När Voice dial ON visas i displayen kan funktionen för
röstigenkänning användas.
• Om mobiltelefonen saknar röstigenkänning visas No voice dial i displayen och
funktionen kan inte användas.
2. Uttala namnet på kontakten.
Ta emot samtal
Besvara eller avvisa inkommande samtal
* Besvara inkommande samtal
Tryck på MULTI-CONTROL när ett samtal inkommer.
• Den här åtgärden kan även utföras genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt.
* Avsluta ett samtal
Tryck MULTI-CONTROL nedåt.
* Avvisa inkommande samtal
Tryck MULTI-CONTROL nedåt när ett samtal inkommer.
Hantera väntande samtal
* Besvara ett väntande samtal
Tryck på MULTI-CONTROL när ett samtal inkommer.
• Den här åtgärden kan även utföras genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt.
* Avsluta alla samtal
Tryck MULTI-CONTROL nedåt.
* Växla mellan väntande samtal.
Tryck på MULTI-CONTROL.
• Den här åtgärden kan även utföras genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt.
* Avvisa ett väntande samtal
Tryck MULTI-CONTROL nedåt.
Funktion och användning
1. Visa huvudmenyn genom att trycka på MULTI-CONTROL.
2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.
Vrid för att ändra menyalternativ. Tryck för att välja.
3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja funktionen.
Search&Connect (sök och anslut) – Disconnect phone (koppla bort telefon) –
Connection open (anslutning öppen) – Set phone (registrerar telefon) – Connect
phone (anslut telefon) – Delete phone (radera telefon) – PH.B.Transfer
(telefonboköverföring) – PH.B.Name view (telefonbokens sorteringsordning) – Clear
memory (rensa minne) – Number dial (ring upp genom att ange nummer) – Refuse
calls (avvisa automatiskt) – Auto answer (besvara automatiskt) – Ring tone (välja
ringsignal) – Auto connect (automatisk anslutning) – Echo cancel
(ekoundertryckning) – Device info. (enhetsinformation)
Före anslutning
Följande funktioner kan inte användas.
• Disconnect phone (koppla bort telefon)
• Set phone (registrera telefon)
• PH.B.Name view (telefonbokens sorteringsordning)
• Clear memory (rensa minnet)
• Number dial (ring upp genom att ange nummer)
Efter anslutning men före registrering
Följande funktioner kan inte användas.
• Search&Connect (sök och anslut)
• Connection open (anslutning öppen)
• Connect phone (anslut telefon)
• PH.B.Name view (telefonbokens sorteringsordning)
• Clear memory (rensa minnet)
SVENSKA
Anmärkningar
• Om sekretessläget är valt i mobiltelefonen går det inte att använda handsfree-telefoni.
• Den beräknade tiden för samtalet visas i displayen (den kan avvika från den faktiska
samtalstiden).
Anmärkningar
• Genom att trycka MULTI-CONTROL nedåt avslutas alla samtal, inklusive väntande samtal.
• För att avsluta samtalet måste både du och den person du samtalar med lägga på.
Efter anslutning och registrering
Följande funktioner kan inte användas.
• Search&Connect (sök och anslut)
• Connection open (anslutning öppen)
• Set phone (registrera telefon)
• Connect phone (anslut telefon)
47
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 48 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tillgängliga tillbehör
Anmärkningar
• Tryck på B för att återgå till att avspelningsdisplayen.
• Device info. är samma som för Bluetooth Audio. (Se “Visning av Bluetooth-adress” på sidan
45.)
• PH.B.Name view (telefonbokens sorteringsordning) kan inte väljas för en mobiltelefon som
är registrerad som gästtelefon.
• Om en mobiltelefon är trådlöst ansluten till denna enhet via Bluetooth med profilen HSP
(Head Set Profile) går det inte att välja PH.B.Name view (telefonbokens sorteringsordning),
Clear memory (rensa minnet), Number dial (ring med nummer) eller Refuse calls
(samtalsavvisning).
• Om du inte använder några funktioner utom Search&Connect, Connection open,
Connect phone, PH.B.Transfer, Disconnect phone, Number dial och Clear memory
inom ca 30 sekunder, återgår displayen automatiskt till den vanliga displayen.
Anslutning av en mobiltelefon
Sök efter tillgängliga mobiltelefoner
48
3. Använd mobiltelefonen och skapa en anslutning till denna enhet.
• PIN-koden är 0000 som standard. Du kan ändra den här koden. Se “Ange PINkoden för den trådlösa Bluetooth-anslutningen” på sidan 40.
Bortkoppling av en mobiltelefon
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Disconnect phone i funktionsmenyn.
Se “Funktion och användning” på sidan 47.
Den anslutna mobiltelefonens enhetsnamn visas i displayen.
2. Koppla bort mobiltelefonen från denna enhet genom att trycka på MULTICONTROL.
När bortkopplingen är klar visas Disconnected i displayen.
Registrering av en ansluten mobiltelefon
1. Använd MULTI-CONTROL för att välja Search&Connect i funktionsmenyn.
Se “Funktion och användning” på sidan 47.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Set phone i funktionsmenyn.
2. Tryck på MULTI-CONTROL för att söka efter tillgängliga mobiltelefoner.
2. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en registreringspost.
• Om enheten inte hittar några tillgängliga mobiltelefoner visas Not found i displayen.
3. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt och välj namnet på enheten du vill
ansluta.
• Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att ändra Bluetooth-adress och
enhetsnamn.
4. Anslut den valda mobiltelefonen till denna enhet genom att trycka på MULTICONTROL.
Under anslutningen blinkar Connecting i displayen. Slutför anslutningen genom att
kontrollera enhetsnamnet (Pioneer BT Unit) och mata in kommunikationskoden på
mobiltelefonen. När anslutningen är upprättad visas Connected i displayen.
• PIN-koden är 0000 som standard. Du kan ändra den här koden. Se “Ange PINkoden för den trådlösa Bluetooth-anslutningen” på sidan 40.
Använda en mobiltelefon för att etablera en anslutning
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Connection open i funktionsmenyn.
Se “Funktion och användning” på sidan 47.
2. Öppna anslutningen genom att trycka på MULTI-CONTROL.
Always waiting blinkar i displayen och enheten är nu i standbyläge för anslutning till
mobiltelefonen.
P1 (användartelefon 1) – P2 (användartelefon 2) – P3 (användartelefon 3) – G1
(gästtelefon 1) – G2 (gästtelefon 2)
• Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att ändra Bluetooth-adress och
enhetsnamn.
• När du väljer en registreringspost, kan du se om telefonen redan har registrerats
eller ej. Om posten är tom visas No data i displayen. Om posten är upptagen visas
enhetens namn. Om du vill byta ut en registrerad telefon mot en annan måste du
först radera den aktuella registreringen. För närmare anvisningar, se “Borttagning
av en registrerad telefon” på sidan 49.
3. Tryck på MULTI-CONTROL för att registrera den aktuellt anslutna telefonen.
När registreringen är slutförd visas Reg.Completed i displayen.
• Om registreringen misslyckas visas Reg.ERROR i displayen. I så fall, gå tillbaka till
steg 1 och försök igen.
SVENSKA
Under sökningen blinkar Searching i displayen. Om Bluetooth-utrustade
mobiltelefoner hittas, visas deras enhetsnamn eller Name not found (om namn inte
går att erhålla) i displayen.
Se “Funktion och användning” på sidan 47.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 49 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tillgängliga tillbehör
Borttagning av en registrerad telefon
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Delete phone i funktionsmenyn.
Se “Funktion och användning” på sidan 47.
2. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en registreringspost.
P1 (användartelefon 1) – P2 (användartelefon 2) – P3 (användartelefon 3) – G1
(gästtelefon 1) – G2 (gästtelefon 2)
• Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att ändra Bluetooth-adress och
enhetsnamn.
• Om posten är tom visas No data i displayen och funktionen kan inte utföras.
3. Tryck MULTI-CONTROL åt höger och välj Delete YES.
Delete YES visas i displayen. Borttagning av telefonen är nu i standbyläge.
4. Ta bort telefonen genom att trycka på MULTI-CONTROL.
När telefonen har tagits bort visas Deleted i displayen.
Anslut till en registrerad mobiltelefon
Ansluta till en registrerad telefon manuellt
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Connect phone i funktionsmenyn.
Se “Funktion och användning” på sidan 47.
P1 (användartelefon 1) – P2 (användartelefon 2) – P3 (användartelefon 3) – G1
(gästtelefon 1) – G2 (gästtelefon 2)
• Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att ändra Bluetooth-adress och
enhetsnamn.
• Om posten är tom visas No data i displayen och funktionen kan inte utföras.
3. Anslut den valda mobiltelefonen till denna enhet genom att trycka på MULTICONTROL.
Överföring av poster till telefonboken
Telefonboken rymmer totalt 500 poster. 300 för Användare 1, 150 för Användare 2 och
50 för Användare 3.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj PH.B.Transfer i funktionsmenyn.
Se “Funktion och användning” på sidan 47.
2. Välj standby för telefonboksöverföring genom att trycka på MULTI-CONTROL.
Transfer YES visas i displayen.
3. Tryck på MULTI-CONTROL för att visa bekräftelsedisplayen.
Transfer ---/--- visas i displayen.
4. Överför telefonboken med hjälp av mobiltelefonen.
Använd mobiltelefonen och gör överföringen. För närmare anvisningar, se i
bruksanvisningen som medföljde mobiltelefonen.
• På skärmen anges hur många poster som har överförts och det totala antalet poster
som ska överföras.
5. Data transferred visas i displayen och överföringen av telefonboken är klar.
Ändra telefonbokens sorteringsordning
1. Använd MULTI-CONTROL och välj PH.B.Name view i funktionsmenyn.
Se “Funktion och användning” på sidan 47.
Invert names YES visas i displayen.
2. Tryck på MULTI-CONTROL för att ändra namnens sorteringsordning.
Inverted visas och sorteringsordningen ändras.
SVENSKA
2. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en registreringspost.
Använda telefonboken
Om du trycker på MULTI-CONTROL upprepade gånger växlar ordningen mellan
sortering på förnamn och sortering på efternamn.
Under anslutningen visas Connecting i displayen. När anslutningen är klar visas
Connected i displayen.
Anslut till en registrerad telefon automatiskt
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Auto connect i funktionsmenyn.
Se “Funktion och användning” på sidan 47.
2. Koppla på automatisk anslutning genom att trycka på MULTI-CONTROL.
Om din mobiltelefon är klar för trådlös Bluetooth-anslutning, etableras anslutningen till
denna enhet automatiskt.
• Tryck på MULTI-CONTROL igen när du vill stänga av automatisk anslutning.
49
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 50 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tillgängliga tillbehör
Ring ett nummer i telefonboken
50
Redigera namnet i en telefonbokspost
Viktigt
Se till att du parkerar ditt fordon och ansätter i parkeringsbromsen innan du utför den
här åtgärden.
Viktigt
Se till att du parkerar ditt fordon och ansätter i parkeringsbromsen innan du utför den
här åtgärden.
När du hittat numret i telefonboken som du vill ringa upp, kan du välja posten och ringa
samtalet.
Du kan redigera namnen i telefonbokens poster. Varje namn kan bestå av upp till 16
tecken.
1. Vrid på MULTI-CONTROL för att visa listan.
2. Tryck på D/Scrl för att visa telefonboken.
Tryck på D/Scrl upprepade gånger för att växla mellan följande listor:
Telefonbok – Missade samtal – Utgående samtal – Inkommande samtal
3. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja första bokstaven i
namnet som du letar efter.
4. Visa posterna genom att trycka på MULTI-CONTROL.
5. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en post i telefonboken som
du vill ringa upp.
• Du kan bläddra genom textdatan genom att hålla D/Scrl intryckt.
6. Tryck MULTI-CONTROL åt höger om du vill se detaljerna för den valda posten.
Posternas telefonnummer, namn och kategori (om en sådan har tilldelats) visas i den
detaljerade listan.
• Du kan bläddra genom textdatan genom att hålla D/Scrl intryckt.
• Om det finns flera telefonnummer i en post väljer du ett av dem genom att vrida
MULTI-CONTROL.
• Gå tillbaka och välj en annan post genom att trycka MULTI-CONTROL åt vänster.
7. Ring ett samtal genom att trycka på MULTI-CONTROL.
8. För att avsluta samtalet, tryck MULTI-CONTROL nedåt.
För att se hur detta utförs, se Steg 1 till 6 i följande avsnitt. Se “Ring ett nummer i
telefonboken” på sidan 50.
2. Håll MULTI-CONTROL intryckt för att visa displayen för inmatning av namn.
Edit name visas.
3. Tryck på D/Scrl för att välja önskad teckentyp.
Med varje tryck på D/Scrl växlar teckentyperna i följande ordning:
Alfabet (versaler), siffror och symboler – alfabet (gemener) – siffror och symboler –
europeiska specialtecken, exempelvis med accent (t.ex. á, à, ä, ç) eller ryska tecken
• Genom att hålla D/Scrl intryckt kan du växla mellan teckenuppsättningarna
ISO8859-1 (europeiska tecken) och ISO8859-5 (ryska tecken).
• Europeiska tecken och ryska tecken kan inte blandas.
4. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en bokstav.
• Om du vill ta bort ett tecken och lämna ett blanktecken väljer du “_” (understreck).
5. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att flytta markören till
föregående eller nästa teckenposition.
6. Tryck på MULTI-CONTROL när du vill lagra det nya namnet.
SVENSKA
I displayen visas de tre första posterna i telefonboken som börjar med den valda
bokstaven (t.ex. “Ben”, “Brian” och “Burt” när “B” väljs).
1. Visa den detaljerade listan för posten i telefonboken.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 51 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tillgängliga tillbehör
Redigera telefonnummer
Viktigt
Se till att du parkerar ditt fordon och ansätter i parkeringsbromsen innan du utför den
här åtgärden.
Du kan redigera numren i telefonbokens poster. Varje telefonnummer kan bestå av
upp till 24 siffror.
1. Visa den detaljerade listan för posten i telefonboken.
För att se hur detta utförs, se Steg 1 till 6 i följande avsnitt. Se “Ring ett nummer i
telefonboken” på sidan 50.
2. Håll MULTI-CONTROL intryckt för att visa displayen för inmatning av namn.
Edit name visas.
3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja displayen för inmatning av nummer.
Edit name (inmatning av namn) – Edit number (inmatning av nummer) – Clear
memory (rensa minnet)
4. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att flytta markören till numret
som du vill redigera.
5. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att byta nummer.
Upprepa dessa steg tills du är klar med redigeringen.
Rensa en telefonbokspost
Viktigt
Se till att du parkerar ditt fordon och ansätter i parkeringsbromsen innan du utför den
här åtgärden.
1. Visa den detaljerade listan för posten i telefonboken.
För att se hur detta utförs, se Steg 1 till 6 i följande avsnitt. Se “Ring ett nummer i
telefonboken” på sidan 50.
2. Håll MULTI-CONTROL intryckt för att visa displayen för inmatning av namn.
Edit name visas.
3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja displayen för rensning av minnet.
Edit name (inmatning av namn) – Edit number (inmatning av nummer) – Clear
memory (rensa minnet)
Clear memory YES visas i displayen.
• Om du inte vill rensa det minne som du har valt trycker du MULTI-CONTROL åt
vänster. Displayen återgår till normalläge.
5. Ta bort telefonboksposten genom att trycka på MULTI-CONTROL.
Cleared visas i displayen.
Telefonboksposten raderas. Displayen återgår till listan över telefonboksposter.
Samtalsloggen
Viktigt
Se till att du parkerar ditt fordon och ansätter i parkeringsbromsen innan du utför den
här åtgärden.
De 12 senast ringda, mottagna och missade samtalen lagras i samtalsloggen. Du kan
bläddra i samtalsloggen och ringa nummer från den.
1. Vrid på MULTI-CONTROL för att visa listan.
2. Tryck på D/Scrl för att visa telefonboken.
Tryck på D/Scrl upprepade gånger för att växla mellan följande listor:
Telefonbok – Missade samtal – Utgående samtal – Inkommande samtal
• För ytterligare information om telefonbokslistan, se “Använda telefonboken” på
sidan 49.
• Om inga telefonnummer finns sparade i den valda listan visas No data i displayen.
3. Vrid MULTI-CONTROL och välj ett telefonnummer.
När du vrider MULTI-CONTROL växlar du mellan telefonnumren som finns i listan.
SVENSKA
6. Tryck på MULTI-CONTROL när du vill lagra det nya numret.
4. Tryck MULTI-CONTROL åt höger för att visa en bekräftelsedisplay.
• Om telefonnumret redan finns i telefonboken, visas motsvarande namn.
• Du kan också byta telefonnummer genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller
nedåt.
4. Tryck MULTI-CONTROL åt höger för att visa den detaljerade listan.
Namn och telefonnummer visas i den detaljerade listan.
• Om numret redan finns i telefonboken visas även namnet.
• När du vrider MULTI-CONTROL går du till föregående eller nästa telefonnummer i
den detaljerade listan.
• Om du inte använder någon funktion än “Redigera namnet i en telefonbokspost” och
“Redigera telefonnummer” inom ca 30 sekunder, återgår displayen automatiskt till
den vanliga displayen.
51
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 52 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tillgängliga tillbehör
5. Ring ett samtal genom att trycka på MULTI-CONTROL.
• För internationella samtal, håll MULTI-CONTROL intryckt för att lägga till + till
telefonnumret.
6. För att avsluta samtalet, tryck MULTI-CONTROL nedåt.
Ring ett samtal genom att ange telefonnumret
Viktigt
Se till att du parkerar ditt fordon och ansätter i parkeringsbromsen innan du utför den
här åtgärden.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Number dial i funktionsmenyn.
Se “Funktion och användning” på sidan 47.
2. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en siffra.
3. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att flytta markören till
föregående eller nästa position.
• Upp till 24 siffror kan anges.
En display visas där du får bekräfta uppringningen.
• Om du trycker MULTI-CONTROL åt höger i bekräftelsedisplayen återvänder du till
sifferinmatningsdisplayen, där du kan ange telefonnumret igen.
5. Ring ett samtal genom att trycka på MULTI-CONTROL.
6. För att avsluta samtalet, tryck MULTI-CONTROL nedåt.
Rensa minnet
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Clear memory i funktionsmenyn.
Se “Funktion och användning” på sidan 47.
2. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt och välj ett objekt.
Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt väljs ett objekt i följande
ordning:
Phone book (telefonbok) – Missed calls (samtalslogg missade samtal) – Dialed
calls (samtalslogg ringda samtal) – Received calls (samtalslogg mottagna samtal) –
Dial preset (förinställda telefonnumer) – All clear (radera hela minnet)
• Om du vill rensa samtliga objekt i telefonboken, listan över ringda/mottagna/
missade samtal och förinställda telefonnummer, väljer du All clear.
• Om en gästtelefon är trådlöst ansluten till denna enhet via Bluetooth kan Phone
book inte väljas.
3. Tryck MULTI-CONTROL åt höger och välj det objekt som du vill radera från
denna enhet.
Clear memory YES visas i displayen. Rensningen av minnet är nu i standbyläge.
• Om du inte vill rensa det minne som du har valt trycker du MULTI-CONTROL åt
vänster. Displayen återgår till normalläge.
4. Rensa minnet genom att trycka på MULTI-CONTROL.
Cleared visas i displayen och alla data i det minnesobjekt som du valde raderas från
enhetens minne.
Inställning av automatisk samtalsavvisning
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Refuse calls i funktionsmenyn.
Se “Funktion och användning” på sidan 47.
2. Koppla på automatisk samtalsavvisning genom att trycka på MULTI-CONTROL.
• Tryck på MULTI-CONTROL igen när du vill stänga av automatisk samtalsavvisning.
Inställning av autosvar
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Auto answer i funktionsmenyn.
Se “Funktion och användning” på sidan 47.
2. Koppla på autosvar genom att trycka på MULTI-CONTROL.
• Tryck på MULTI-CONTROL igen när du vill stänga av autosvarsfunktionen.
Koppla på och stäng av ringsignal
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Ring tone i funktionsmenyn.
Se “Funktion och användning” på sidan 47.
2. Koppla på ringsignalen genom att trycka på MULTI-CONTROL.
• Stäng av ringsignalen genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.
SVENSKA
4. När du har angett hela numret trycker du på MULTI-CONTROL.
52
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 53 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tillgängliga tillbehör
Ekoundertryckning och brusreduktion
CD-text-funktioner
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Echo cancel i funktionsmenyn.
Se “Funktion och användning” på sidan 47.
2. Koppla på ekoundertryckning genom att trycka på MULTI-CONTROL.
• Tryck på MULTI-CONTROL igen när du vill stänga av ekoundertryckning.
Du kan endast använda dessa funktioner med en CD-växlare som är CD TEXTkompatibel.
Du utför detta på samma sätt som för den inbyggda CD-spelaren.
Se “Visning av textinformation på skivor” på sidan 21.
Introduktion till avancerad användning
CD-växlare
Du kan endast använda funktionen Compression (kompression och DBE)
tillsammans med en CD-växlare som har stöd för den.
Grundinstruktioner
1. Visa huvudmenyn genom att trycka på MULTI-CONTROL.
Du kan använda denna enhet till att styra en CD-växlare, som säljs separat.
• Endast de funktioner som beskrivs i detta avsnitt kan användas.
• För en 50-skivors CD-växlare erbjuds endast de funktioner som beskrivs i denna
bruksanvisning.
• Denna enhet stöder inte funktionen för skivtitellistor med en 50-skivors CD-växlare.
För ytterligare information om listfunktioner för skivtitlar, se “Val av skivor från
skivtitellistan” på sidan 55.
Indikering av skivnummer
Indikering av spårnummer
Spänningsindikator
Visar batteriets spänning.
• Nivån som visas av
spänningsindikatorn kan skilja sig
från den verkliga spänningsnivån.
Indikering av speltid
* Välj en skiva
Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt.
* Snabbsökning framåt eller bakåt
Tryck och håll MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.
* Välj ett spår
Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.
Anmärkningar
• När CD-växlaren utfört de förberedande åtgärderna visas READY i displayen.
• Om ett felmeddelande visas, se i CD-växlarens bruksanvisning.
• Om CD-växlarens magasin är tomt visas meddelandet NO DISC.
Vrid för att ändra menyalternativ. Tryck för att välja.
3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja funktionen.
Play mode (repetitionsavspelning) – Random mode (slumpvis avspelning) – Scan
mode (scannad avspelning) – Pause (paus) – Compression (kompression och DBE)
– ITS play mode (ITS-avspelning) – ITS memo (ITS-programmering) – TitleInput "A"
(skivtitelinmatning)
• Om du inte använder några funktioner, utom ITS memo och Titelinput "A" inom ca
30 sekunder, återgår displayen automatiskt till den vanliga displayen.
• När du spelar en CD-text-skiva på en CD-text-kompatibel CD-växlare kan du inte
välja Titelinput "A". Skivtiteln är redan registrerad på en CD-text-skiva.
Funktion och användning
Funktionerna Play mode, Random mode, Scan mode, Pause och TitleInput "A"
utförs på ungefär samma sätt som för den inbyggda CD-spelaren.
Funktion
Användning
Play mode
Se “Val av repetitionsområde” på sidan 22.
Men repetitionsområdet du kan välja skiljer sig dock från den inbyggda
CD-spelarens. Repetitionsområdena för CD-växlaren är:
• M-CD repeat – Repetition av alla skivor i CD-växlaren
• Track repeat – Repetition av endast det aktuella spåret
• Disc repeat – Repetition av den aktuella skivan
Se “Slumpvis uppspelning av spår” på sidan 22.
Se “Scanning av mappar och spår” på sidan 22.
Se “Paus i avspelning” på sidan 22.
Se “Inmatning av skivtitlar” på sidan 22.
Random mode
Scan mode
Pause
Titelinput "A"
SVENSKA
2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.
53
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 54 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tillgängliga tillbehör
Anmärkningar
• Tryck på B för att återgå till att avspelningsdisplayen.
• Om du väljer andra skivor under repetitionsavspelning, ändras avspelningsområdet till MCD repeat.
• Om du utför spårsökning eller snabbspolning framåt/bakåt under Track repeat, ändras
repetitionsområdet till Disc repeat.
• När ett spår eller en skiva har scannats färdigt, återupptas normal uppspelning igen.
Kompression och basförstärkning
Du kan endast använda de här funktionerna om din CD-växlare har stöd för dem.
Med funktionerna COMP (kompression) och DBE (dynamisk basförstärkning) kan du
justera CD-växlarens ljudkvalitet för avspelning.
1. Använd MULTI-CONTROL och välj Compression i funktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 56.
• Om CD-växlaren inte stödjer COMP/DBE, visas No COMP när du försöker välja
funktionen.
2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja din favoritinställning.
ITS-spellistor
Med ITS (direkt spårval) kan du skapa en spellista med dina favoritspår i CD-växlarens
magasin. När du har infört dina favoritspår i spellistan kan du koppla på ITSavspelning och spela bara dessa stycken.
Du kan använda ITS för programmering och avspelning av upp till 99 spår per skiva
för upp till 100 skivor (med skivtitlar). (För CD-växlare sålda före CDX-P1250 och
CDX-P650 kan 24 spår lagras i spellistan.)
Skapa en spellista med ITS-programmering
1. Spela den CD-skiva du vill programmera.
Anmärkning
• När data för 100 skivor har lagrats i minnet, kommer data för en ny skiva att skriva över den
äldsta.
Avspelning från ITS-spellistan
Med ITS-avspelning kan du lyssna på de spår som du har fört in i ITS-spellistan. När
du kopplar på ITS-avspelning, börjar spår från ITS-spellistan i CD-växlaren att börja
avspelas.
1. Välj repetitionsområde.
Se “Slumpvis uppspelning av spår” på sidan 22.
2. Använd MULTI-CONTROL och välj ITS play mode i funktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 56.
3. Koppla på ITS-avspelning genom att trycka på MULTI-CONTROL.
ITS play visas i displayen. Avspelningen av dessa spår från din avspelningslista börjar
inom det tidigare valda området M-CD repeat eller Disc repeat.
• Om inget spår i det aktuella spelområdet är programmerat för ITS-avspelning visas
ITS empty i displayen.
• Stäng av ITS-avspelning genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.
Radera ett spår från ITS-spellistan
Du kan radera ett spår från ITS-spellistan om ITS-avspelning är på.
Om ITS-avspelning är på går du direkt till steg 2. Använd annars MULTI-CONTROL.
1. Spela den CD-skiva vars spår du vill radera från ITS-spellistan och koppla på
ITS-avspelning.
Se “Avspelning från ITS-spellistan” på sidan 54.
2. Använd MULTI-CONTROL och välj ITS memo i funktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 56.
Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt och välj en CD-skiva.
3. Välj önskat spår genom att trycka MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.
2. Använd MULTI-CONTROL och välj ITS memo i funktionsmenyn.
4. Radera spåret från ITS-spellistan genom att trycka MULTI-CONTROL nedåt.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 56.
3. Välj önskat spår genom att trycka MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.
Det urval som för närvarande avspelas raderas från ITS-spellistan och avspelning av
nästa spår börjar.
4. Tryck MULTI-CONTROL uppåt för att lagra det aktuellt avspelade spåret i
spellistan.
• Om det aktuella avspelningsområdet inte innehåller några spår från spellistan, visas
ITS empty i displayen och enheten återgår till normal avspelning.
Memory complete visas och det avspelade spåret läggs till i spellistan.
5. Tryck på B för att återgå till avspelning.
5. Tryck på B för att återgå till avspelning.
SVENSKA
COMP OFF – COMP 1 – COMP 2 – COMP OFF – DBE 1 – DBE 2
54
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 55 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tillgängliga tillbehör
Radera en CD-skiva från ITS-spellistan
Du kan radera alla spår på en CD-skiva från ITS-spellistan när ITS-avspelningen är
avstängd.
1. Spela den CD-skiva du vill radera.
Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt och välj en CD-skiva.
2. Använd MULTI-CONTROL och välj ITS memo i funktionsmenyn.
Se “Introduktion till avancerad användning” på sidan 56.
3. Radera alla spår i den aktuella CD-skivan från ITS-spellistan genom att trycka
MULTI-CONTROL nedåt.
Alla spår på den aktuella CD-skivan raderas från spellistan och Memory deleted visas
i displayen.
4. Tryck på B för att återgå till avspelning.
Använda skivtitelfunktioner
Val av skivor från skivtitellistan
Skivtitellistan visar en lista över inmatade skivtitlar i CD-växlaren och låter dig välja en
av dem för avspelning.
* Använd MULTI-CONTROL och välj önskad skivtitel.
Vrid för att byta skivtitel. Tryck för att spela.
• Du kan också byta skivtitel genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt.
• När du avspelar en CD TEXT-skiva, tryck MULTI-CONTROL åt höger för att se en
lista över spåren i den valda skivan. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster för att
återgå till skivlistan.
• Om ingen skivtitel har matats in för en skiva visas NO TITLE i displayen.
• NO DISC visas intill skivnumret när det inte finns någon skiva i magasinet.
• Du kan bläddra genom textdatan genom att hålla D/Scrl intryckt.
• Om du inte använder listan inom ca 30 sekunder återgår displayen automatiskt till
normalläget.
Du kan mata in CD-skivtitlar och visa dem i displayen. Sedan kan du enkelt söka efter
och spela önskad skiva.
Inmatning av skivtitlar
Med denna funktion kan du lagra upp till 100 CD-skivtitlar (med ITS-spellista) i CDväxlaren. Varje titel kan bestå av upp till 10 tecken.
• Titlarna bibehålls i minnet även efter det att skivan har tagits ut ur magasinet och
hämtas när skivan matas in igen.
• När data för 100 skivor har lagrats i minnet, kommer data för en ny skiva att skriva
över den äldsta.
SVENSKA
Du hittar mer information i avsnittet “Inmatning av skivtitlar” på sidan 22.
Visning av skivtitlar
* Tryck på D/Scrl för att välja önskad textinformation.
– För titelinmatad CD-skiva
Play time –
: skivtitel och speltid
– För CD-text-skivor
Play time –
: skivartistnamn och : spårtitel –
: skivartistnamn och
: skivtitel –
: skivtitel och : spårtitel –
: spårartistnamn och : spårtitel
– : spårtitel och speltid
• Du kan bläddra genom textdatan genom att hålla D/Scrl intryckt.
55
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 56 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tillgängliga tillbehör
56
DVD-spelare
* Välj en mapp
Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt.
Grundinstruktioner
Du kan använda denna enhet för att styra en DVD-spelare eller DVD-växlare (säljs
separat).
För detaljer om användning, se bruksanvisningen för DVD-spelaren eller DVDväxlaren. I detta avsnitt beskrivs sådana DVD-funktioner i denna enhet som avviker
från de funktioner som beskrivs i DVD-spelarens eller DVD-växlarens bruksanvisning.
Indikator för titel/mappnummer
Visar titeln (vid avspelning av DVDvideo) eller mappen (vid avspelning
av en komprimerad ljudfil) för det
som avspelas.
Indikering av skivnummer
Indikator för kapitel/spårnummer
Visar det aktuellt avspelade kapitlet
(vid avspelning av DVD-video) eller
spåret (vid avspelning av video-CD,
CD eller komprimerad ljudfil).
DVD-V/VCD/CD/MP3/WMA-indikator
Visar den aktuellt avspelade skivans
typ.
Visar numret på den aktuellt
uppspelade skivan när du använder
en DVD-växlare.
1. Visa huvudmenyn genom att trycka på MULTI-CONTROL.
2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.
Vrid för att ändra menyalternativ. Tryck för att välja.
3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja funktionen.
Under avspelning av DVD-video eller Video CD
Play mode (repetitionsavspelning) – Pause (paus)
Under CD-avspelning
Play mode (repetitionsavspelning) – Random mode (slumpvis avspelning) – Scan
mode (scannad avspelning) – Pause (paus) – ITS play mode (ITS-avspelning) – ITS
memo (ITS-inmatning) – TitleInput "A" (skivtitelinmatning)
Spänningsindikator
Under avspelning av komprimerade ljudfiler
Visar batteriets spänning.
Play mode (repetitionsavspelning) – Random mode (slumpvis avspelning) – Scan
mode (scannad avspelning) – Pause (paus)
• Nivån som visas av
spänningsindikatorn kan skilja sig
från den verkliga spänningsnivån.
• Du kan inte välja en mapp som inte innehåller någon inspelad komprimerad ljudfil.
Introduktion till avancerad användning
Indikering av speltid
* Välj ett kapitel/spår
Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.
* Snabbsökning framåt eller bakåt
Tryck och håll MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.
• Vid avspelning av en komprimerad ljudfil hörs inget ljud vid snabbspolning framåt
eller bakåt.
* Välj en skiva/titel
VCD/CD: Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt.
DVD-V/MP3/WMA: Håll MULTI-CONTROL intryckt uppåt eller nedåt.
• Tryck på B för att återgå till att avspelningsdisplayen.
• Om du inte använder några funktioner, utom ITS memo och Titelinput "A" inom ca
30 sekunder, återgår displayen automatiskt till den vanliga displayen.
SVENSKA
• Denna funktion kan endast användas när en DVD-spelare som är kompatibel med
uppspelning av komprimerade ljudfiler är ansluten till denna enhet.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 57 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tillgängliga tillbehör
Funktion och användning
Funktionerna Play mode, Random mode, Scan mode, Pause och TitleInput "A"
utförs på ungefär samma sätt som för den inbyggda CD-spelaren.
ITS play mode och ITS memo-funktionerna är dessutom i grunden desamma som
CD-växlarens.
Funktion
Användning
Play mode
Se “Val av repetitionsområde” på sidan 22.
Men repetitionsområdet du kan välja varierar, beroende på typen av
skiva eller system. Repetitionsområdet för DVD-spelaren/DVD-växlaren
är enligt nedanstående:
Denna funktion kan inte användas under PBC-uppspelning av video-CD.
• Disc repeat – Repetition av den aktuella skivan
• Folder repeat – Repetition av den aktuella mappen
• Title repeat – Repetition av endast den aktuella titeln
• Chapter repeat – Repetition av endast det aktuella kapitlet
• Track repeat – Repetition av det aktuella spåret
Se “Slumpvis uppspelning av spår” på sidan 22.
Se “Scanning av mappar och spår” på sidan 22.
Se “Paus i avspelning” på sidan 22.
Se “ITS-spellistor” på sidan 54.
Se “ITS-spellistor” på sidan 54.
Se “Inmatning av skivtitlar” på sidan 22.
Random mode
Scan mode
Pause
ITS play mode
ITS memo
Titelinput "A"
Grundinstruktioner
Du kan använda denna enhet för att styra en TV-tuner, som säljs separat.
Detaljerad information om användning finns i bruksanvisningen för TV-tunern. I detta
avsnitt beskrivs TV-funktioner som kan utföras med denna enhet, men avviker från de
funktioner som beskrivs i TV-tunerns bruksanvisning.
Bandindikator
Indikator för förinställd siffra
Spänningsindikator
Visar batteriets spänning.
• Nivån som visas av
spänningsindikatorn kan skilja sig
från den verkliga spänningsnivån.
Kanalindikator
* Välj ett band
Tryck på B.
* Välj en kanal (steg för steg)
Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.
* Automatisk sökning
Håll MULTI-CONTROL intryckt åt vänster eller höger, och släpp sedan.
Anmärkningar
• Banden som kan väljas är TV1 eller TV2.
• Avbryt automatisk stationssökning genom att trycka MULTI-CONTROL åt vänster eller
höger.
• Medan MULTI-CONTROL hålls intryckt åt vänster eller höger kan du hoppa över stationer.
Automatisk sökning börjar så snart du släpper MULTI-CONTROL.
SVENSKA
Anmärkningar
• Om du väljer andra skivor under repetitionsavspelning, ändras avspelningsområdet till Disc
repeat.
• Om en video-CD- eller CD-skiva avspelas och spårsökning eller snabbsökning framåt/bakåt
utförs under Track repeat, ändras repetitionsområdet till Disc repeat.
• Om du väljer en annan mapp vid repetitionsavspelning av komprimerade ljudfiler, ändras
repetitionsområdet till Disc repeat.
• Om du, under avspelning av en komprimerad ljudfil, utför spårsökning eller snabbsökning
framåt/bakåt under Track repeat, ändras repetitionsområdet till Folder repeat.
• CD-växlare med ITS-funktioner och skivtitelfunktioner kan också anslutas till denna enhet. I
detta fall, kan ITS play mode, ITS memo och inmatning av skivtitel styras.
• DVD-spelarens ITS-funktion varierar något från ITS-avspelning med en CD-växlare. Vid
användning av DVD-växlare gäller ITS-avspelning endast den aktuellt avspelade CDskivan. För detaljer, se “ITS-spellistor” på sidan 54.
TV-tuner
Lagring och val av sändningsstationer
Du kan utan vidare lagra upp till 12 sändningsstationer som du senare kan hämta.
• 12 stationer för varje band kan lagras i minnet.
1. Använd MULTI-CONTROL när du vill lagra den valda stationen i minnet.
Vrid för att ändra förinställningsnumret. Håll intryckt för att spara.
57
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 58 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tillgängliga tillbehör
2. Använd MULTI-CONTROL för att välja önskad station.
Vrid för att ändra station. Tryck för att välja.
• Du kan också byta station genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt.
• Om du inte använder listan inom ca 30 sekunder återgår displayen automatiskt till
normalläget.
• Du kan även hämta stationer som är programmerade under
förinställningsknapparna genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt vid
kanalvisning.
Lagring av de starkaste stationerna i ordningsföljd
1. Visa huvudmenyn genom att trycka på MULTI-CONTROL.
2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION om du vill visa BSSM.
3. Koppla på BSSM genom att trycka på MULTI-CONTROL.
• Om du vill avbryta lagringen, tryck på MULTI-CONTROL igen.
4. Använd MULTI-CONTROL för att välja önskad station.
Vrid för att ändra station. Tryck för att välja.
• Du kan också byta station genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt.
• Tryck på B för att återgå till att visa den vanliga displayen.
• Om du inte använder listan inom ca 30 sekunder återgår displayen automatiskt till
normalläget.
58
Felmeddelanden
Notera och uppge vilket felmeddelande det rör sig om när du kontaktar din
återförsäljare eller närmaste Pioneer-servicecenter.
Inbyggd CD-spelare
Meddelande
Orsak
ERROR-11, 12, 17, 30 Smuts på skivan
Repig skiva
ERROR-10, 11, 12, 15, Elektriskt eller mekaniskt fel
17, 30, A0
ERROR-15
ERROR-22, 23
NO AUDIO
TRK SKIPPED
PROTECT
Den inmatade skivan innehåller
inga data
CD-skivor i detta format kan inte
avspelas
Den inmatade skivan innehåller
inga filer som kan spelas upp
Den inmatade skivan innehåller
WMA-filer som är DRM-skyddade
Alla filer på den inmatade skivan
är DRM-skyddade
Åtgärd
Rengör skivan.
Byt skiva.
Slå ifrån och slå till tändningen eller
växla till en annan ljudkälla och
sedan tillbaka till CD-spelaren.
Byt skiva.
Byt skiva.
Byt skiva.
Byt skiva.
Byt skiva.
USB-minnesenhet
Meddelande
Orsak
NO AUDIO
Inga musikstycken
NO DEVICE
TRK SKIPPED
PROTECT
Åtgärd
Överför ljudfiler till den externa
minnesenheten och anslut.
USB-minnesenhet med aktiverade Följ anvisningarna för USBsäkerhetsinställningar är ansluten minnesenheten för att avaktivera
säkerhetsinställningarna.
Om en USB-minnesenhet eller
Anslut en kompatibel USBiPod inte är ansluten till enhetens minnesenhet.
USB-port.
Den anslutna USB-minnesenheten Spela en ljudfil som inte skyddas av
innehåller WMA-filer som skyddas Windows Media DRM 9/10.
av Windows Media™ DRM 9/10
Alla filer i USB-minnesenheten
Överför ljudfiler som inte skyddas
skyddas av Windows Media DRM av Windows Media DRM 9/10 till
9/10.
USB-minnesenheten och anslut.
SVENSKA
Searching börjar blinka. Medan Searching blinkar lagras de 12 starkaste
sändningsstationerna från den lägsta kanalen och uppåt. När lagringen är klar visas
listan över förinställda kanaler.
Ytterligare information
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 59 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Ytterligare information
Meddelande
Orsak
NOT COMPATIBLE
Den anslutna USB-minnesenheten Anslut en USB-minnesenhet som
stöds inte av denna enhet.
uppfyller kraven i standarden USB
Mass Storage Class.
USB-kopplingen eller USB-kabeln Kontrollera att inte USB-kopplingen
har kortslutits.
eller USB-kabeln har fastnat i något
eller har skadats.
Den anslutna USB-minnesenheten Koppla ifrån och använd inte USBförbrukar mer än 500 mA (maximal minnesenheten. Vrid
tillåten strömförbrukning).
tändningslåset till OFF, sedan till
ACC eller ON och anslut därefter
en USB-minnesenhet som uppfyller
kraven.
Kommunikationsfel
Utför en av följande åtgärder.
– Vrid tändningen till läge OFF och
sedan tillbaks till läge ON.
– Koppla bort eller mata ut USBminnesenheten.
– Växla över till en annan källa.
Återgå sedan till USB-källan.
USB-minnesenheten är inte
USB-minnesenheten ska
formaterad med FAT16 eller
formateras med FAT16 eller
FAT32
FAT32.
CHECK USB
ERROR-19
ERROR-23
Åtgärd
iPod
Orsak
Åtgärd
ERROR-19
Kommunikationsfel
Koppla loss kabeln från din iPod.
När iPod:ens huvudmeny visas,
anslut kabeln igen.
Nollställ iPod:en.
Koppla loss kabeln från din iPod.
När iPod:ens huvudmeny visas,
anslut kabeln igen.
Nollställ iPod:en.
Uppdatera iPod-versionen.
Koppla loss kabeln från din iPod.
När iPod:ens huvudmeny visas,
anslut kabeln igen.
Nollställ iPod:en.
Kontrollera att anslutningskabeln till
din iPod inte har kortslutits (t.ex.
inte fastnat i metallobjekt). Efter
kontroll, slå ifrån och sedan till
tändningen eller koppla bort iPod
och anslut igen.
Överför musikstyckena till din iPod.
Välj en lista som innehåller
musikstyckena.
Anslut en kompatibel iPod.
iPod-fel
ERROR-16, 18
Gammal version av iPod
iPod-fel
ERROR-A1
CHECK USB
iPod är inte laddad men fungerar
korrekt
NO SONGS
STOP
Inga musikstycken
Inga musikstycken i den aktuella
listan
Om en USB-minnesenhet eller
iPod inte är ansluten till enhetens
USB-port.
NO DEVICE
När bilens invändiga akustiska karakteristik inte kan mätas korrekt med auto TA och
EQ, visas ev. ett felmeddelande på skärmen. Om ett felmeddelande visas, se
nedanstående tabell som hjälper dig att identifiera och åtgärda problemet. Kontrollera
och försök på nytt.
Meddelande
Orsak
Åtgärd
ERR:MIC check
Mikrofonen är inte ansluten.
ERR:High Band,
ERR:High–Lch,
ERR:High–Rch,
ERR:Mid Band,
ERR:Mid–Lch,
ERR:Mid–Rch,
ERR:Low Band,
ERR:Low–Lch,
ERR:Low–Rch,
ERR:SUBWOOFER,
ERR:SW-Lch,
ERR:SW-Rch
ERR:Outside Noise
Mikrofonen fångar inte upp
mättonen från en högtalare.
Anslut den medföljande mikrofonen
säkert i uttaget.
• Kontrollera att högtalarna är
korrekt anslutna.
• Ställ in ingångsnivån för det
slutsteg du har anslutit till
högtalarna.
• Ställ in mikrofonen korrekt.
Den omgivande bullernivån är för
hög.
• Stanna bilen på en plats där det är
så tyst som möjligt och stäng av
motor, luftkonditionering och
värmeanläggning.
• Ställ in mikrofonen korrekt.
Riktlinjer för hantering av skivor och spelare
Använd endast skivor med någon av följande två logotyper.
SVENSKA
Meddelande
Auto TA- och EQ-felmeddelanden
Använd endast konventionella, cirkelrunda skivor. Använd inte skivor som har en
annan form.
59
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 60 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Ytterligare information
• Använd en 12 cm CD-skiva. Använd inte en 8 cm CD-skiva.
• Placera inga andra föremål än en CD-skiva i CD-skivöppningen.
• Använd inte skivor som har sprickor eller repor, eller är deformerade eller på annat
sätt skadade, eftersom de kan skada spelaren.
• Avspelning av CD-R/CD-RW-skivor som ej är slutförda är ej möjligt.
• Vidrör inte skivornas inspelningsytor.
• Förvara skivorna i sina fodral när de inte används.
• Undvik att lämna skivorna i en miljö med stark värme eller i direkt solljus.
• Fäst inga etiketter, skriv inte och använd inga kemikalier på skivorna.
• Rengör CD-skivan med en ren mjuk duk och med rörelser utåt från skivans mitt.
• Kondensation kan påverka spelarens prestanda tillfälligt. Låt den anpassas till den
varmare temperaturen i cirka en timme. Torka även fuktiga skivor med en mjuk duk.
• Om uppspelning av skivor inte är möjlig kan det bero på speciella egenskaper i
skivan, skivformatet, inspelningsprogrammet, uppspelningsmiljön,
förvaringsförhållande, etc.
60
Riktlinjer för hantering av USB-minnesenhet och denna
enhet
• Den här enheten kan spela upp filer från USB-musikspelare/USB-minne som
uppfyller kraven för USB Mass Storage Class.
• Den här enheten kan eventuellt inte uppnå full prestanda beroende på den anslutna
USB-minnesenheten.
• Förvara inte externa USB-minnesenheter på en plats med höga temperaturer.
• Beroende på vilken typ av USB-minnesenhet som används, kan enheten ev. inte
känna igen minnesenheten eller avspela filerna på ett korrekt sätt.
• Handhavandet kan variera beroende på typen av USB-minnesenhet.
• Du kan inte ansluta en USB-minnesenhet till den här enheten via en USB-hub.
• Anslut inget annan än en USB-minnesenhet i USB-porten.
• Se till att USB-minnet är ordentligt säkrat. Låt inte USB-minnesenheten falla till
golvet där den kan råka i kläm under broms- eller gaspedalen.
• Partitionerad USB-minnesenhet är inte kompatibel med denna enhet.
• Stötar och gupp under körning kan avbryta uppspelningen av skivan.
• Vissa USB-minnesenheter som ansluts till enheten kan orsaka störningar i
radiomottagningen.
• Läs säkerhetsföreskrifterna beträffande skivorna innan du använder dem.
DualDisc-skivor
• Dual Disc-skivor är dubbelsidiga skivor som har en inspelningsbar CD-sida för ljud
och en inspelningsbar DVD-sida för video.
Kompatibilitet för komprimerat ljud (skiva, USB)
WMA
• Kompatibelt format: WMA-data registrerad av Windows Media Player
• Eftersom DualDisc-skivornas CD-sidor inte är fysiskt kompatibla med den generella
CD-standarden går det ev. inte att spela CD-sidan i denna enhet.
• Filtillägg: .wma
• Om en DualDisc-skiva läggs in och matas ut mycket ofta kan skivan repas. Allvarliga
repor kan leda till avspelningsproblem i enheten. I vissa fall kan en Dual Disc-skiva
fastna i skivöppningen och inte matas ut. För att undvika detta rekommenderas det
att du inte använder DualDisc-skivor i denna enhet.
• Samplingsfrekvens: 32 kHz till 48 kHz
• Läs informationen från skivtillverkaren för närmare information om DualDisc-skivor.
• Bithastighet: 48 kbps till 320 kbps (CBR), 48 kbps till 384 kbps (VBR)
• Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice: Nej
MP3
• Filtillägg: .mp3
• Bithastighet: 8 kbps till 320 kbps (CBR, VBR)
• Samplingsfrekvens: 16 kHz till 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz för förstärkning)
• Kompatibel ID3 tag-version: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 tag Version 2.x ges prioritet
över Version 1.x.)
• M3u spellista: Nej
• MP3i (MP3 interaktiv), mp3 PRO: Nej
SVENSKA
• Textinformation visas eventuellt inte korrekt beroende på inspelningsmiljön.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 61 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Ytterligare information
Komprimerade ljudfiler på USB-minnesenhet
AAC
• Kompatibelt format: AAC-filer registrerade med iTunes
• Filtillägg: .m4a
Om USB-minnesenheters kompatibilitet, se “Tekniska data” på sidan 63.
• Överföringshastighet: 16 kbps till 320 kbps (CBR)
• Upphovsrättsskyddade filer kan ej avspelas.
• Samplingsfrekvens: 11,025 kHz till 48 kHz
• En viss fördröjning kan uppstå i avspelningsstarten av ljudfiler från en USBminnesenhet med många hierarkiska mappnivåer.
• Apple Lossless: Nej
WAV
Exempel på en hierarki och avspelningssekvenser
• Kompatibelt format: Linjär PCM (LPCM), MS ADPCM
• Filtillägg: .wav
: Mapp
• Kvantiseringsbitar: 8 och 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
: Komprimerade ljudfiler
• Samplingsfrekvens: 16 kHz till 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz till 44,1 kHz (MS ADPCM)
1
2
Tilläggsinformation om komprimerat ljud (skiva, USB)
• En fördröjning kan inträffa i uppspelningsstarten för ljudfiler med bifogad
bildinformation.
3
• Filtillägg måste användas korrekt.
5
• Endast de 32 första inledande tecknen kan visas som ett filnamn (inklusive tillägget)
eller ett mappnamn.
6
Nivå
Level 11
– Unicode (UTF-8, UTF-16)
• Textinformationen i vissa ljudfiler visas eventuellt inte korrekt.
Komprimerade ljudfiler på skivan
• Överensstämmande med ISO 9660 nivå 1 och 2. Filsystemen Romeo och Joliet är
båda kompatibla med denna spelare.
Nivå
33
Level2 2 Nivå
Level
Nivå 44
Level
Ljudfilernas sekvens på skivan
• Mappnummer tilldelas av denna enhet. De kan inte tilldelas av användaren.
SVENSKA
• För att rysk text ska kunna visas på denna enhet måste den vara registrerad med
följande teckenuppsättningar:
– Andra teckenuppsättningar än Unicode som används i Windows-miljö och för
vilka språkinställningen är ryska
4
• Mapparnas ordning för uppspelning eller annan användning kan ändras beroende
på komprimeringsprogrammet eller CD-brännaren.
• För praktisk användning bör mapphierarkin bestå av så få nivåer som möjligt.
• Det går att avspela upp till 999 filer på en skiva.
• Det går att avspela upp till 99 mappar på en skiva.
• Multi-session-uppspelning är möjlig.
• Paketskrivning av data kan inte användas med komprimerade ljudfiler.
• Oavsett längden på de tomma blankavsnitten mellan musikstyckena i den
ursprungliga inspelningen, spelas upp komprimerade ljudfiler med en kort paus
mellan musikstyckena.
61
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 62 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Ytterligare information
Sorteringsordning för ljudfiler på USB-minnesenhet
För bärbara USB-musikspelare skiljer sig sorteringsordningen beroende på spelare.
62
• Vissa funktioner fungerar eventuellt inte beroende på iPod:ens generation eller
version.
• 01 till 05 anger tilldelade mappnummer. till anger uppspelningssekvensen.
Användaren kan inte tilldela mappnummer och ange uppspelningssekvensen med
denna enhet.
• Funktionen kan variera beroende på vilken iPod-programversion som används.
• Avspelningssekvensen är den samma som inspelningssekvensen på USBminnesenheten.
• Pioneer CD-IU50-gränssnittskabel är också tillgänglig. Kontakta återförsäljaren för
närmare information.
• För att ange en specifik uppspelningsordning rekommenderas det att följande
metod används.
• Enheten kan styra tidigare iPod-generationer med en Pioneer iPod-adapter (t.ex.
CD-IB100II).
För information om användning med iPod-adapter, se “Avspelning av musik från
iPod” på sidan 43.
1 När filnamnen tilldelas ljudfilerna kan uppspelningsordningen bestämmas genom
att inleda filnamnen med nummer (t.ex., 001xxx.mp3 och 099yyy.mp3).
2 Placera dessa filer i en mapp.
3 För över mappen som innehåller filerna till USB-minnesenheten.
Beroende på systemmiljö kan du dock inte specificera avspelningssekvensen.
• Det går att avspela upp till 15 000 filer från en USB-minnesenhet.
• Upp till 8 mappnivåer kan avspelas från USB-minnesenheten.
iPod
iPod-kompatibilitet
• Den här enheten stöder endast följande iPod-modeller: De iPodprogramvaruversioner som stöds visas nedan. Äldre versioner av iPod-programvara
stöds eventuellt inte.
– Första generationens iPod Nano (programvaruversion 1.3.1)
– Andra generationens iPod Nano (programvaruversion 1.1.3)
– Tredje generationens iPod Nano (programvaruversion 1.1.2)
– Fjärde generationens iPod Nano (programvaruversion 1.0.3)
– Femte generationens iPod (programvaruversion 1.3.0)
– iPod Classic (programvaruversion 1.1.2)
– iPod Touch (programvaruversion 2.0)
– iPhone (programvaruversion 2.0)
– iPhone 3G (programvaruversion 2.0)
Hantering av iPod
• Lämna inte din iPod i direkt solljus under långa perioder. Långa perioder av direkt
solljus kan leda till funktionsfel i iPod:en på grund av för hög värme.
• Förvara inte iPod:en på en plats där den utsätts för hög temperatur.
• Anslut din iPod direkt till dockningskontakten på denna enhet så att enheten
fungerar korrekt.
• Sätt fast iPod:en ordentligt när du kör. Se till att iPod:en inte faller på golvet där den
kan råka i kläm under broms- eller gaspedalen.
• För ytterligare detaljer, se användarhandboken som medföljde er iPod.
Om iPod-inställningar
• Du kan inte använda iPod:ens Equalizer-funktion på Pioneer-produkter. Vi
rekommenderar att du stänger av iPod:ens Equalizer-funktion, innan du ansluter
iPod:en till denna enhet.
• Du kan inte stänga av Repeat (repetitionsfunktionen) på iPod:en när du använder
denna enhet. Även om du stänger av Repeat på iPod:en, ändras "Repeat" till "All"
(alla) automatiskt när du ansluter iPod:en till denna enhet.
Copyright och varumärkesmeddelande
WMA
Windows Media och Windows-logotypen är varumärken
och registrerade varumärken tillhörande Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder.
Den här produkten innehåller teknologi som ägs av
Microsoft Corporation, denna får ej användas eller
distribueras utan licens från Microsoft Licensing, Inc.
SVENSKA
• Det går att avspela upp till 500 mappar från en USB-minnesenhet.
• Vid anslutning av en iPod måste en kabel med iPod-dockningskontakt till USBanslutningskontakt användas.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 63 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Ytterligare information
MP3
Vid leverans av denna produkt medföljer endast en licens för privat, icke-kommersiellt
bruk, som inte berättigar användning av denna produkt för någon som helst
kommersiell (d.v.s. inkomstbringande) realtidsutsändning (markbunden, via satellit
eller kabel och/eller något annat medium), sändning/streaming via Internet, intranät
och/eller andra nätverk eller andra elektroniska distributionssystem, t.ex. avgiftsbelagt
ljudmaterial eller audio-on-demand-program. En separat licens erfordras för sådant
bruk. För ytterligare information, besök http://www.mp3licensing.com.
iTunes
Apple och iTunes är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och
andra länder.
iPod
iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som är
registrerat i USA och andra länder.
“Made for iPod” betyder att ett elektroniskt tillbehör har
konstruerats specifikt för anslutning till iPod och
utvecklaren certifierar att tillbehöret uppfyller Apples
standard.
iPhone
iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
“Works with iPhone” betyder att ett elektroniskt
tillbehör har konstruerats specifikt för anslutning till
iPhone och utvecklaren certifierar att tillbehöret
uppfyller Apples standard.
Apple avsäger sig allt ansvar för den här enhetens
användning och om huruvida den uppfyller
standarder avseende säkerhet och gällande
bestämmelser.
Allmänt
Strömkälla ........................................ 14,4 V DC
(10,8 V till 15,1 V tillåtet)
Jordningssystem ............................. Negativ typ
Max strömförbrukning ............................... 2,0 A
Mått (B x H x D):
DIN
Chassi ........... 178 mm x 50 mm x 164 mm
Frontdel ........... 188 mm x 58 mm x 18 mm
D
Chassi ........... 178 mm x 50 mm x 164 mm
Frontdel ........... 170 mm x 45 mm x 18 mm
Vikt ........................................................ (1,6 kg)
Audio/DSP
Maximal preout-utgångsnivå .................... 5,0 V
Loudness-kontur .................... +10 dB (100 Hz),
+6,5 dB (10 kHz) (volym: –30 dB)
Equalizer (Vänster/Höger separat
31-bands grafisk equalizer):
Frekvens .............. 20/25/31,5/40/50/63/80/
100/125/160/200/250/
315/400/500/630/800/
1k/1,25k/1,6k/2k/2,5k/
3,15k/4k/5k/6,3k/8k/
10k/12,5k/16k/20k Hz
Korrigeringsområde ... ±12 dB (0,5 dB-steg)
Avståndsinställning ............. 0 cm till 394,24 cm
(0,77 cm/steg), 0 tum till
155,392 tum (0,3035 tum/steg)
Nätverk (Vänster/Höger separat):
High:
LPF
Frekvens ............................ 5k/6,3k/8k/10k/
12,5k/16k/20k Hz
Branthet ....................... PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/okt
Förstärkning .............. 0 dB till –24 dB/Mute
(1 dB steg)
Fas ............................... Normal/Reverserad
HPF
Frekvens .................. 800/1k/1,25k/1,6k/2k/
2,5k/3,15k/4k/5k/6,3k/
8k/10k/12,5k/16k Hz
Branthet ....... –6/–12/–18/–24/–30/–36 dB/okt
Förstärkning .............. 0 dB till –24 dB/Mute
(1 dB steg)
Fas............................... Normal/Reverserad
Mid:
HPF/LPF
Frekvens (LPF) .............. 25/31,5/40/50/63/
80/100/125/160/200/
250/315/400/500/630/
800/1k/1,25k/1,6k/2k/
2,5k/3,15k/4k/5k/6,3k/
8k/10k/12,5k/16k/20k Hz
Frekvens (HPF) ............. 20/25/31,5/40/50/
63/80/100/125/160/
200/250/315/400/500/
630/800/1k/1,25k/1,6k/
2k/2,5k/3,15k/4k/5k/6,3k/
8k/10k/12,5k/16k Hz
Branthet (LPF) ...... PASS, –6/–12/–18/–24/
–30/–36 dB/okt
Branthet (HPF) ............. PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/okt
Förstärkning .............. 0 dB till –24 dB/Mute
(1 dB steg)
Fas .............................. Normal/Reverserad
Low:
HPF/LPF
Frekvens (LPF) .............. 25/31,5/40/50/63/
80/100/125/160/200/250/
315/400/500/630/800/1k/
1,25k/1,6k/2k/2,5k/3,15k/
4k/5k/6,3k/8k/10k/12,5k/
16k/20k Hz
Frekvens (HPF) ............. 20/25/31,5/40/50/
63/80/100/125/160/200/
250/315/400/500/630/
800/1k/1,25k/1,6k/2k/
2,5k/3,15k/4k/5k/6,3k/
8k/10k/12,5k/16k Hz
SVENSKA
Apple avsäger sig allt ansvar för den här enhetens
användning och om huruvida den uppfyller standarder
avseende säkerhet och gällande bestämmelser.
Tekniska data
63
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 64 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Ytterligare information
CD-spelare
System ................... Audiosystem för CD-skivor
Godkända skivor ............................... CD-skivor
Signal/brusförhållande .............. 115 dB (1 kHz)
(IEC-A-nätverk)
Antal kanaler....................................... 2 (stereo)
MP3-format ................................... MPEG-1 & 2
Audio Layer 3
WMA-format ............................ Ver. 7, 7.1, 8, 9,
10, 11 (2-kanalsljud)
(Windows Media Player)
AAC-format ................................. MPEG-4 AAC
(endast iTunes registrerade) (.m4a)
(Ver. 7.7 och tidigare)
WAV-signalformat ........................ Linjär PCM &
MS ADPCM (Okomprimerat)
USB
USB standardspecifikation .................. USB 2.0
full hastighet
Max. matningsström ............................. 500 mA
Min minneskapacitet ............................. 256 MB
USB-klass ............. MSC (Mass Storage Class)
Filsystem .................................. FAT16, FAT32
MP3-format ................................... MPEG-1 & 2
Audio Layer 3
WMA-format ........................... Ver. 7, 7.1, 8, 9,
10, 11 (2-kanalsljud)
(Windows Media Player)
AAC-format ................................. MPEG-4 AAC
(endast iTunes® registrerade) (.m4a)
(Ver. 7.7 och tidigare)
WAV-signalformat ....................... Linjär PCM &
MS ADPCM (Okomprimerat)
FM-tuner
Frekvensområde .......... 87,5 MHz till 108,0 MHz
Effektiv känslighet .............. 9 dBf (0,8 µV/75 $,
mono, S/N: 30 dB)
Signal/brusförhållande ...... 72 dB (IEC-A-nätverk)
MW-tuner
Frekvensområde ........... 531 kHz till 1 602 kHz
(9 kHz)
Användbar känslighet ......... 25 µV (S/N: 20 dB)
Signal/brusförhållande ...... 62 dB (IEC-A-nätverk)
LW-tuner
Frekvensområde .............. 153 kHz till 281 kHz
Användbar känslighet ......... 28 µV (S/N: 20 dB)
Signal/brusförhållande ...... 62 dB (IEC-A-nätverk)
Anmärkning
• Tekniska data och utförande kan ändras
utan föregående meddelande som följd
av förbättringar.
SVENSKA
Branthet (LPF) ............. PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/okt
Branthet (HPF) ............ PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/okt
Förstärkning ........... +6 dB till –24 dB/Mute
(1 dB steg)
Fas .............................. Normal/Reverserad
SW:
HPF/LPF
Frekvens (LPF) ............... 25/31,5/40/50/63/
80/100/125/160/200/250/
315/400/500/630/800/1k/
1,25k/1,6k/2k/2,5k/3,15k/
4k/5k/6,3k/8k/10k/12,5k/
16k/20k Hz
Frekvens (HPF) .............. 20/25/31,5/40/50/
63/80/100/125/160/200/
250/315/400/500/630/800/
1k/1,25k/1,6k/2k/2,5k/3,15k/
4k/5k/6,3k/8k/10k/12,5k/16k Hz
Branthet (LPF) ............. PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/okt
Branthet (HPF) ............ PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/okt
Förstärkning ........... +6 dB till –24 dB/Mute
(1 dB steg)
Fas ............................... Normal/Reverserad
64
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 65 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Indholdsfortegnelse
Tak fordi du har købt dette PIONEER-produkt
For at sikre korrekt brug skal denne vejledning læses, inden produktet bruges for første
gang. Efter gennemlæsningen bør vejledningen opbevares et sikkert og let tilgængeligt
sted til senere reference.
80
Audiojusteringer ................................ 90
Tilslutningsdiagram for strømkabel ........... 68
Eksempel på systemets tilslutning 1 ......... 69
Eksempel på systemets tilslutning 2 ......... 70
Installation .......................................... 71
DIN-montering for/bag ..............................
* Af- eller påmontering af
pynteringen .........................................
* DIN-montering for ...............................
* DIN-montering bag .............................
Montering af frontpanelet ..........................
Installation af ratfjernbetjening ..................
Installation af enheden på rattet ................
71
71
71
71
72
72
73
Før du begynder ................................. 75
Informationer til brugerne om
indsamling og bortskaffelse af
gammelt udstyr og brugte batterier ........
Om denne enhed ......................................
Funktioner .................................................
Besøg vores website .................................
I tilfælde af problemer ...............................
Beskyttelse af enheden mod tyveri ...........
* Fjernelse af frontpanelet .....................
* Montering af frontpanelet ....................
Nulstilling af mikroprocessoren .................
Baglæns tilstand .......................................
Fjernbetjeningens brug og
vedligeholdelse .......................................
* Installation og fjernelse af
batteriet ...............................................
* Anvendelse af fjernbetjeningen ..........
75
75
75
76
76
76
76
76
76
77
77
77
77
Betjening af denne enhed ................. 78
Hvad er hvad .............................................
* Hovedenhed .......................................
* Ratfjernbetjening ................................
Grundlæggende betjening ........................
* Tænde/slukke (ON/OFF) ....................
* Valg af kilde ........................................
* Isætning af en disk. ............................
* Justering af lydstyrken ........................
Radio .........................................................
* Grundlæggende betjening ..................
* Lagring og genvalg af
radiofrekvenser ...................................
* Modtagelse af PTYalarmmeddelelser ...............................
* Introduktion af avanceret
betjening .............................................
* Lagring af de kraftigste
udsendelsesfrekvenser .......................
* Indstilling af kraftige signaler ..............
* Valg af alternative frekvenser .............
80
80
81
81
81
Betjeningstilstande ....................................
* Nem justering af lyd ............................
* Finindstilling af lyd ..............................
* Ekstra funktioner ................................
Indledning til audiojusteringer ...................
Skift mellem højre og venstre kanal ..........
Brug af balancejustering ...........................
Anvendelse af positionsvælgeren .............
81
82
82
83
83
83
84
84
84
85
85
85
85
85
85
86
86
87
87
87
87
87
88
88
88
89
89
89
89
90
90
90
90
90
91
91
91
91
92
92
92
93
93
94
94
95
95
95
95
95
96
96
96
96
97
97
Startindstillinger ................................. 99
Justering af startindstillinger ..................... 99
Valg af displaysprog ................................. 99
Indstilling af højtalerne .............................. 99
Indstilling af uret ...................................... 100
Sådan slås visningen uden
ur til eller fra ......................................... 100
Indstilling af FM-indstillingstrin ................ 100
Omskiftning af automatisk
PI-søgning ............................................ 100
Ændring af advarselstonen ..................... 100
Skift af automatisk åbning
af frontpanel ......................................... 100
Omskiftning af indstillingen
for ekstraudstyr .................................... 101
Skift af lysdæmperindstillingen ............... 101
Justering af lysstyrken ............................ 101
Valg af belysningsfarve ........................... 101
Justering af belysningsfarven ................. 101
Indstilling af belysningssammenkobling .................................... 102
Korrektion af forvrænget lyd ................... 102
Nulstilling af audiofunktionerne ............... 102
Omskiftning mellem lydafbrydelse/
lyddæmpning ........................................ 102
Indstilling af polaritet af
dørbetjeningen ..................................... 102
Indstilling af dørens
lyddæmpningsindstilling ....................... 103
Omskiftning af gentagelsestilstanden ..... 103
Omskiftning af permanent rulning ........... 103
Aktivering af kilden BT Audio .................. 103
Indtastning af PIN-kode for
trådløs Bluetooth-forbindelse ............... 103
Visning af systemversion
for reparation ........................................ 104
Andre funktioner ............................... 104
Anvendelse af AUX-kilden ...................... 104
* Om AUX1 og AUX2 ..........................
* Valg af AUX som kilde .....................
* Indstilling af AUX-titlen .....................
Anvendelse af den eksterne enhed ........
* Valg af den eksterne
enhed som kilden .............................
* Grundlæggende betjening ................
* Avancerede betjeninger ...................
Anvendelse af forskellige
underholdningsdisplay .........................
Brug af knappen DF
(direkte funktion) ..................................
104
104
105
105
105
105
105
105
106
Tilbehør der kan fås ......................... 106
Afspil sange på iPod ...............................
* Grundlæggende betjening ................
* Visning af tekstoplysninger
på iPod .............................................
* Søg efter en sang .............................
* Introduktion af avanceret
betjening ...........................................
Bluetooth-audio ......................................
* Grundlæggende betjening ................
* Funktion og betjening .......................
* Tilslutning af en Bluetoothaudio-afspiller ...................................
* Afspilning af sange på en
Bluetooth audio-afspiller ...................
* Stop af afspilningen ..........................
* Frakobling af en Bluetoothaudio-afspiller ...................................
* Visning af BD-adressen
(Bluetooth Device) ............................
Bluetooth-telefon ....................................
* Grundlæggende betjening ................
* Opsætning for håndfri
telefonering ......................................
* Sådan foretages et
telefonopkald ....................................
* Sådan modtager man et opkald .......
* Funktion og betjening .......................
* Tilslutning af en mobiltelefon ............
* Frakobling af en mobiltelefon ...........
* Registrering af en tilsluttet
mobiltelefon ......................................
* Sletning af en registreret telefon ......
* Tilslutning til en registreret
mobiltelefon ......................................
* Anvendelse af telefonbogen .............
* Anvendelse af opkaldshistorien .......
* Sådan kalder du op ved at
indtaste telefonnummeret .................
* Sletning af hukommelsen .................
* Indstilling af automatisk
afvisning ...........................................
* Indstilling af automatisk svar ............
* Ændring af ringetonen ......................
* Annullering af ekko og
støjreduktion .....................................
Multi-CD-afspiller ....................................
* Grundlæggende betjening ................
* Brug af CD TEXT-funktioner ............
106
106
106
107
107
107
107
108
108
108
108
108
108
109
109
109
110
110
110
111
111
111
112
DANSK
78
78
78
78
78
78
79
79
79
79
* Modtagelse af trafikmeddelelser ........
* Anvendelse af PTY-funktioner ............
* Anvendelse af radiotekst ....................
* PTY-liste .............................................
Indbygget CD-afspiller ..............................
* Grundlæggende betjening ..................
* Visning af tekstoplysninger
på en disk ...........................................
* Valg af spor fra sportitellisten .............
* Valg af filer fra filnavnelisten ..............
* Introduktion af avanceret
betjening .............................................
* Vælg et område for
gentaget afspilning .............................
* Afspilning af spor i
vilkårlig rækkefølge ............................
* Scanning af mapper og spor ..............
* Midlertidig afbrydelse af
afspilningen (pause) ...........................
* Brug af CD-titelfunktioner ...................
Afspilning af sange på USBlagerenhed .............................................
* Grundlæggende betjening ..................
* Visning af tekstoplysninger
om en lydfil .........................................
* Valg af filer fra filnavnelisten ..............
* Introduktion af avanceret
betjening .............................................
Afspilning af sange på iPod ......................
* Grundlæggende betjening ..................
* Søg efter en sang ...............................
* Visning af tekstoplysninger
på iPod ...............................................
* Introduktion af avanceret
betjening .............................................
* Afspilning af sange i vilkårlig
rækkefølge .........................................
* Afspilning af alle sange i
vilkårlig rækkefølge (bland
alle) (shuffle all) ..................................
* Afspilning af sange, der ligner
den aktuelt afspillede sang .................
* Betjening af denne enheds
iPod-funktion fra din iPod ...................
* Ændring af lydbogens hastighed ........
Tilslutning af enhederne .................... 66
Om netværksfunktionen ............................
* Justerbare parametre .........................
* Punkter vedrørende
netværksjusteringer ............................
* Dæmpning af højttalerenheden (filter) ...................................
* Justering af netværk ...........................
Anvendelse af tidsjustering .......................
* Justering af tidskorrektionen ..............
Genvalg eller kopiering af
equalizerkurver .......................................
* Genvalg af equalizerkurve ..................
* Kopiering af equalizerkurve ................
Finjustering af equalizerkurven .................
Anvendelse af autoequalizer ....................
Anvendelse af sound retriever ..................
Sådan justeres lydintensitet ......................
Justering af kildeniveauer .........................
Auto-TA og -EQ (automatisk
tidsjustering og automatisk
equalizing) ..............................................
* Inden auto-TA og EQ udføres ............
* Udførelse af auto-TA og -EQ ..............
112
112
114
115
115
115
115
115
116
116
116
116
65
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 66 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Indholdsfortegnelse
* Introduktion af avanceret
betjening ...........................................
* Anvendelse af kompression
og basfremhævelse ..........................
* Anvendelse af ITS-spillelister ...........
* Brug af CD-titelfunktioner .................
DVD-afspiller ...........................................
* Grundlæggende betjening ................
* Introduktion af avanceret
betjening ...........................................
TV-tuner ..................................................
* Grundlæggende betjening ................
* Lagring og genvalg af
radiostationer ....................................
* Lagring af de kraftigste
stationer efter hinanden ....................
Tilslutning af enhederne
116
117
117
118
119
119
119
120
120
120
121
Fejlmeddelelser .......................................
Fejlmeddelelser vedrørende
auto-TA og -EQ ....................................
Retningslinjer for håndtering af
diske og afspiller ...................................
DualDiscs ................................................
121
122
122
123
123
! ADVARSEL
123
Bemærk følgende, når der anvendes automatisk tidskorrektion og equalizer
(Auto TA&EQ).
124
124
Diskanthøjtaleren (tweeter eller supertweeter) må aldrig tilsluttes noget anden
end diskantudgangens terminal.
124
124
124
125
125
125
125
125
125
126
Bilkabinens akustiske kendetegn måles, ved at den automatisk tidskorrektion og
equalizer (Auto TA&EQ) udsender en høj lyd fra højtalerne. Såfremt diskanthøjtaleren
(tweeter eller supertweeter) er tilsluttet en anden højtalerterminal end
diskantudgangens, kan højtaleren blive beskadiget af målingslyden, som omfatter
meget lave frekvenser. Sørg for, at diskanthøjtaleren tilsluttes højtalerens
udgangsterminal til høje signaler.
Forholdsregler, når en tweeter eller supertweeter tilsluttes
• Sørg for at bruge det delenetværk, der følger med supertweeteren.
• Muligvis er auto-TA&EQ ikke korrekt justeret. Der justeres manuelt, hvis det er
påkrævet.
DANSK
Flere informationer .......................... 121
Retningslinje for håndtering af USBlagerenhed og denne enhed ................
Komprimmeret lydkompatibilitet
(disk, USB) ...........................................
* Supplerende informationer
om komprimeret lyd
(disc, USB) .......................................
Komprimerede lydfiler på disken ............
Komprimerede lydfiler på USBlagerenheden .......................................
Eksempel på hierarki og
afspillingssekvens ................................
* Lydfilsekvensen på skiven ................
* Lydfilernes sekvens på USBlagerenheden ...................................
iPod .........................................................
* Kompatibilitet med iPod ....................
* Om håndtering af iPod .....................
* Om iPod-indstillinger ........................
Copyright og varemærke ........................
Specifikationer ........................................
66
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 67 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilslutning af enhederne
Bemærk
• Denne enhed kan ikke installeres i et køretøj, som ikke har en ACC-position (tilbehør) på
tændingskontakten.
ACC-position
Ingen ACC-position
• Anvendelse af denne enhed ved andre betingelser end nedenstående kan medføre brand
eller fejlfunktioner.
– Køretøjer med 12 V batteri og negativ jordforbindelse.
• Husk at følge anvisningerne nedenfor for at undgå kortslutninger, overophedning eller
fejlfunktioner.
– Kobl batteriets negative klemmer fra før installationen.
– Kablerne skal sikres med kabelklemmer eller selvklæbende tape. For at beskytte
kablerne på de steder, hvor de ligger op ad metaldele, skal der vikles selvklæbende tape
om dem.
– Placer alle kabler væk fra bevægelige dele, f.eks. gearskifte og sædeskinner.
– Placer alle kabler væk fra varme steder, f.eks. nærheden af varmeåbningen.
– Det gule kabel må ikke føres ind i motorrummet gennem et hul for at blive tilsluttet
batteriet.
– Frakoblede kabeltilslutninger skal dækkes med isoleringstape.
– Kabler må ikke forkortes.
– Klip aldrig i isoleringen af enhedens strømkabel for at dele strømmen med andet udstyr.
Kablets strømkapacitet er begrænset.
– Brug en sikring med den foreskrevne værdi.
– Højttalernes negative kabler må aldrig jordforbindes direkte.
• Styresignalet udsendes gennem det blå/hvide kabel, når denne enhed er tændt. Tilslut det
til en ekstern forstærkers systemfjernbetjening eller til bilantennens relækontrolterminal
(maks. 300 mA, 12 V DC). Hvis køretøjet er forsynet med en vinduesantenne, skal den
tilsluttes til antenneforstærkerens strømforsyningsklemme.
• Tilslut aldrig det blå/hvide kabel til den eksterne forstærkers strømklemme. Det må heller
aldrig tilsluttes bilantennens strømklemme. Ellers kan batteriet aflades, eller der kan opstå
funktionsfejl.
• IP-BUS-stik er farvekodet. Husk at forbinde stik med samme farve med hinanden.
• Det sorte kabel er jordledningen. Dette kabel og andre produkters jordkabler (især
højeffektprodukter såsom forstærkere) skal trådføres separat. Ellers kan der opstå brand
eller fejlfunktioner, hvis de fjernes utilsigtet.
• Læs brugervejledningen, for at få oplysninger om tilslutning af forstærkeren og andre
enheder, og tilslut dem derefter på korrekt måde
• Hvis RCA-stikket på enheden ikke bruges, bør hætterne på konnektorens ende ikke fjernes.
• Når der tilsluttes tweeter, skal det bekræftes, at tweeterens frekvensområde kan benyttes.
Når man indstiller afskæringsfrekvensen, skal den indstilles højere end tweeterens laveste
egnede frekvens.
• Auto-TA benytter et højere område end 10 kHz til måling. Derfor kan anvendelse af en
tweeter, som ikke kan gengive 10 kHz frekvensområdet, beskadige tweeteren. Hvis auto-TA
og -EQ betjenes, skal man huske at indstille den egnede afskæringsfrekvens. Brug desuden
en tweeter, som kan gengive 10 kHz som den laveste brugbare frekvens.
DANSK
67
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 68 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilslutning af enhederne
68
Tilslutningsdiagram for strømkabel
15 cm
Udgangen High/Mid/Low/Subwoofer
Antennestik
USB-kabel
Tilslut til USB-enhed (sælges
separat).
20 cm
Tilslutningsmetode
1,5 m
USB indgangsstik
1. Tilslut ledningen.
2. Klem kraftigt med en
spids- eller fladtang.
Strømforsyningsside
Gul/sort (DOOR MUTE)
Tilsluttes den ledning, der registrerer dørens åbning. Tilsluttes
sædvanligvis til kuppellampens kontrolledning.
Dette produkt
Sikringsmodstand
Blå/hvid (SYSTEM REMOTE CONTROL)
Tilsluttes forstærkerens systemkontrolterminal eller
bilantennerelæets kontrolterminal (maks. 300 mA 12 V DC).
Stelside
Håndbremsekontakt
Gul/sort (MUTE)
Hvis man bruger udstyr med lydafbrydelsesfunktion, forbindes
denne ledning med Audio Mute-ledningen på udstyret.
Hvis ikke, skal Audio Mute-ledningen ikke forbindes.
Gul (+ batteri)
Tilsluttes klemmen for konstant 12 V-forsyning.
Sikring (7,5A)
Rød (ACC)
Tilsluttes klemme, der er styret af tændingskontakt (12 V DC).
Sikringsmodstand
Orange/hvid (ILL)
Tilslut til lyskontaktterminal.
Sikringsmodstand
Sort (chassis jord)
Tilsluttes en ren metaldel uden maling.
Indgang for fjernbetjening med ledning
Styreadapter for direkte forbundet
fjernbetjening kan tilsluttes (sælges separat).
DANSK
Bemærk
• Håndbremsekontaktens position afhænger af køretøjets model. Læs bilens
betjeningsvejledning eller kontakt forhandleren for at få flere oplysninger.
IP-BUS-indgang (blå)
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 69 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilslutning af enhederne
Eksempel på systemets tilslutning 1
15 cm
Diskantudgang
(HIGH RANGE
OUTPUT)
Mellemtoneudgang
(MID RANGE
OUTPUT)
Basområdeudgang
(LOW RANGE
OUTPUT)
Forstærker (sælges
separat)
15 cm
Forstærker (sælges
separat)
Tilslutning med RCAkabler (sælges separat)
Forstærker (sælges
separat)
23 cm
23 cm
Forstærker (sælges
separat)
Subwoofer-udgang
(SUBWOOFER
OUTPUT)
IP-BUS-indgang (blå)
IP-BUS-kabel
Multi-CD-afspiller
Multi-CDafspiller (sælges
(sælges
separat)
separat)
Blå/hvid (SYSTEM REMOTE CONTROL)
Tilsluttes forstærkerens systemkontrolterminal eller
bilantennerelæets kontrolterminal (maks. 300 mA 12 V DC).
Systemfjernbetjening
Bemærk
Er der ikke tilsluttet nogen højtaler, vælges den relevante
højtalerindstilling i standardmenuen.
Anvendes funktionen ATA&EQ, skal højtaleren endelig
være koblet til mellemtoneudgangens terminal.
DANSK
Subwoofer
Bashøjttaler
Mellemtonehøjttaler
Diskanthøjttaler
69
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 70 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilslutning af enhederne
70
Eksempel på systemets tilslutning 2
Ikke i brug.
15 cm
Diskantudgang
(HIGH RANGE
OUTPUT)
Mellemtoneudgang
(MID RANGE
OUTPUT)
Tilslutning med RCAkabler (sælges separat)
Forstærker
(sælges separat)
23 cm
Forstærker
(sælges separat)
23 cm
Subwoofer-udgang
(SUBWOOFER
OUTPUT)
IP-BUS-indgang (blå)
Multi-CD-afspiller
(sælges separat)
IP-BUS-kabel
Blå/hvid (SYSTEM REMOTE CONTROL)
Tilsluttes forstærkerens systemkontrolterminal eller
bilantennerelæets kontrolterminal (maks. 300 mA 12 V DC).
Subwoofer
Bemærk
Funktionen automatisk TA&EQ er beregnet til automatisk at konfigurere
højtalersystemet på flere måder (som et system med tweeter, mellemtone, woofer og
subwoofer).
Anvendes funktionen auto-TA&EQ med et full-range højtalersystem, som i dette
eksempel, skal nedenstående procedure overholdes:
1. Opret hver højtaler som eksisterende i den første indstillingsmenu.
2. Opret deleværdierne manuelt i lydmenuen ud fra den tilsluttede subwoofer og fullrange højtaler.
3. Start auto-TA&EQ og vælg dernæst “Custom N/W” i menuen.
4. Gennefør den automatiske TA&EQ.
Full-range højtaler
Full-range højtaler
DANSK
Basområdeudgang
(LOW RANGE
OUTPUT)
15 cm
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 71 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Installation
Bemærkninger
• Kontrolleralle tilslutninger og systemer før den endelige installation.
• Brug ikke uautoriserede dele. Anvendelse af uautoriserede dele kan forårsage fejl.
• Henvend dig til din forhandler, hvis installationen kræver, at der bores huller, eller at
køretøjet ændres på andre måder.
• Denne enhed må ikke installeres på steder, hvor den:
– kan forstyrre køretøjets betjening.
– kan forårsage kvæstelse af en passager som resultat af en pludselig opbremsning.
• Halvlederlaseren beskadiges, hvis den overophedes. Denne enhed må ikke installeres på
varme steder, f.eks. i nærheden af varmeåbninger.
• Optimal ydelse opnås, hvis enheden installeres med en vinkel på mindre end 60°.
60°
DIN-montering for
Installation med gummibøsningen
1. Sæt monteringsmanchetten ind i
instrumentbrættet.
Instrumentbræt
• Hvis enheden installeres et sted med
kun lidt dybde, skal du bruge den
monteringsmanchet, som følger med.
Hvis der er plads nok bag enheden,
bruges
standardmonteringsmanchetten.
Gummibøsning
Monteringsmanchet
Skrue
2. Fastgør monteringsmanchetten ved
hjælp af en skruetrækker for at bøje
metaltapperne (90°) på plads.
3. Installer enheden som vist.
DIN-montering for/bag
4. Fastgør pynteringen.
Denne enhed kan installeres korrekt enten “for” (konventionel DIN-frontmontering)
eller “bag” (DIN-bagmontering, ved hjælp af gevindskårne skruehuller på siderne af
enhedens stel). Se installationsmetoderne nedenfor for yderligere oplysninger.
Af- eller påmontering af pynteringen
1. Træk pynteringens top og bund udad for at fjerne pynteringen.
• Ved genpåsætning af pynteringen skubbes pynteringen på enheden, indtil der lyder
et klik. (Hvis pynteringen er sat omvendt på, så passer den ikke rigtigt.)
Bemærk
• Fastgør pynteringen, så rillesiden vender nedad.
Fjernelse af enheden
1. Sæt de medleverede udtrækningsnøgler ind på
begge sider af enheden, indtil de klikker på plads.
2. Træk enheden ud af instrumentbrættet.
• Det er let at fjerne ringen, når frontpanelet er frigjort.
DIN-montering bag
1. Bestem den passende position, hvor hullerne på beslaget og enhedens side
passer sammen.
DANSK
Pyntering
71
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 72 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Installation
72
2. Spænd to skruer på hver side.
• Brug enten fladrundhovedskruer (5 mm x 8 mm) eller planskruer (5 mm x 9 mm),
afhængigt af skruehullernes form i beslaget.
Skrue
Installation af ratfjernbetjening
! ADVARSEL
• Denne enhed må ikke installeres på steder, hvor den forhindrer
sikkerhedsanordninger som f.eks. airbags i at fungere. I modsat fald er der fare for
et yderst alvorligt trafikuheld.
• Lad være med at montere denne enhed, hvor den kan forstyrre rattets eller
gearstangens betjening, da det kan ende med en ulykke.
! FORSIGTIG
Instrumentbræt
eller konsol
Montering af frontpanelet
Hvis man ikke regner med at fjerne frontpanelet, kan det fastgøres med den
medleverede skrue.
• Installationen af denne enhed kræver faglig viden og erfaring. Enheden bør derfor
kun installeres af den forhandler, du har købt enheden af.
• Enheden må kun installeres med de dele, der følger med enheden. Hvis der
anvendes andre dele, kan enheden blive beskadiget eller falde fra hinanden, hvilket
kan medføre et uheld eller andre problemer.
• Enheden skal installeres som beskrevet i denne vejledning. Sker dette ikke, er der
fare for et uheld.
• Enheden må ikke installeres i nærheden af dørene, hvor den sandsynligvis vil blive
ramt af regnvand. Vand, der trænger ind i enheden, kan forårsage røg eller brand.
! ADVARSEL
• Enheden skal fastgøres til rattet ved hjælp af den rem, der følger med enheden. Hvis
enheden sidder løs, forstyrrer den kørestabiliteten, hvilket kan medføre et
trafikuheld.
Slip knappen
Befæstelsesskrue
• Enheden må ikke fastgøres til rattets yderside, ellers forstyrrer den kørestabiliteten,
hvilket kan medføre et trafikuheld. Enheden skal altid fastgøres til rattets inderside,
som vist i illustrationen.
DANSK
Fabriksmonterede beslag
for radioen
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 73 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Installation
Bemærkninger
• Enheden må ikke installeres på et sted, hvor den kan blokere for førerens udsyn.
• Da køretøjernes indre design varierer, varierer det ideelle installationssted for enheden
også. Når enheden monteres, skal der vælges et sted, der sikrer optimal overførsel af
signaler fra fjern- til hovedenhed.
3. Skær den overskydende del af remmen af ().
Installation af enheden på rattet
1. Hægt remmen på holderen.
4. Installer fjernbetjeningsenheden i holderen.
2. Fastgør holderen til rattets indvendige kant, så holderen vender mod føreren.
Låsegreb
Markering
Vikl remmen omkring rattets udvendige side, så den føres
gennem åbningerne i holderen.
Træk i remmen for at stramme den vha. de to hægter på
holderen.
DANSK
Bekræft, at låsegrebet står på markeringspositionen, før den monteres.
73
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 74 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Installation
74
5. Skub låsegrebet til fjernbetjeningens anden side, til den klikker, og
fjernbetjeningen er fastgjort.
Afmontering af fjernbetjeningsenheden
Skub fjernbetjeningen af holderen, som det ses herunder, for at afmontere den.
Holder
1. Fastgør holderen med den dobbeltklæbende tape, der følger med.
Fjernbetjeningsenhed
Holder
Dobbeltklæbende
tape
DANSK
Enhedens montering på konsollen med dobbeltklæbende etape.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 75 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Før du begynder
Informationer til brugerne om indsamling og
bortskaffelse af gammelt udstyr og brugte batterier
(Symbol for udstyr)
(Symboleksempler for batterier)
! FORSIGTIG
• Denne enhed må ikke komme i kontakt med væsker. Det kan medføre elektriske
stød. Kontakt med væsker kan desuden forårsage beskadigelse af enheden, røg og
overophedning.
• “CLASS 1 LASER PRODUCT”
Dette produkt indeholder en laserdiode af en højere klasse end 1. Fjern ikke dæksler
og forsøg ikke at få adgang til produktets indvendige komponenter af hensyn til
sikkerheden. Alt servicearbejde skal overlades til kvalificeret personale.
• Pioneer CarStereo-Pass er kun til anvendelse i Tyskland.
Hvor disse symboler ses på produkterne, emballagen og /eller de medfølgende
dokumenter, betyder de, at de brugte el- og elektronikprodukter samt
batterierne ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald.
For at behandle gamle produkter og brugte batterier korrekt, skal de afleveres
på de rette indsamlingssteder eller genbrugsstationer, som landets lovgivning
foreskriver.
Ved at bortskaffe disse produkter og batterier på den rette måde, er du med til at redde
værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative indvirkninger på menneskers
sundhed og på miljøet, som ellers kan skyldes forkert affaldshåndtering.
Få flere oplysninger om indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier ved at
kontakte de lokale myndigheder, genbrugsstationen eller den butik, hvor varerne blev
købt.
Disse symboler er kun gyldige i EU.
For lande uden for EU:
Ønsker du at kassere disse ting, så kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren
og sprøgs om, hvordan det gøres korrekt.
Radiofrekvenserne på denne enhed er tildelt til brug i Vesteuropa, Asien,
Mellemøsten, Afrika og Oceanien. Anvendelse i andre områder kan medføre dårlig
modtagelse. RDS-funktionen (radiodatasystem) fungerer kun i områder med FMstationer, som udsender RDS-signaler.
• Hold altid lydstyrken så lav, at man kan høre lyde udenfor bilen.
• Beskyt enheden mod fugt.
• Hvis batteriet kobles fra eller er uopladet, slettes den forud indstillede hukommelse,
og hukommelsen skal programmeres forfra.
Vigtigt
Denne enheds røde ledning (ACC) bør tilsluttes en terminal, som er koblet sammen
med tændingskontaktens aktiverings- og deaktiveringsfunktioner. Gøres det ikke, kan
køretøjets batteri blive afladet.
Funktioner
Enheden er kompatibel med en lang række filformater og medie-/
opbevaringsenheder.
Kompatibilitet med filformater
• WMA
• MP3
• AAC
• WAV
DANSK
Om denne enhed
• Sørg altid for at have denne betjeningsvejledning ved hånden til reference i
forbindelse med betjeningsprocedurer og forholdsregler.
For at få oplysninger om kompatibilitet, læs “Flere informationer” på side 121.
Medie/-lagerenheds kompatibilitet
• CD/CD-R/CD-RW
• USB-lydafspiller /USB-hukommelse
Ret henvendelse til producenten vedrørende din bærbare USB-lydafspiller/USBhukommelsen.
For at få oplysninger om kompatibilitet, læs “Flere informationer” på side 121.
75
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 76 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Før du begynder
iPod-kompatibilitet
Enheden kan styre og lytte til sange på en iPod.
I denne vejledning omtales både iPod og iPhone som iPod.
For enkeltheder om den understøttede iPod se “Kompatibilitet med iPod” på side 125.
76
Fjernelse af frontpanelet
1. Tryk på 0/Open for at åbne frontpanelet.
Er der lagt en disk ind i denne enhed, kan frontpanelet åbnes at
trykke og holde på 0/Open, uden at en disk skubbes ud.
! FORSIGTIG
• Pioneer påtager sig intet ansvar for mistede data på en USB-hukommelsen/USBlydafspilleren, selv hvis disse data mistes ved brug af denne enhed.
• Pioneer påtager sig intet ansvar for mistede data på en iPod, selvom data mistes
ved brug af denne enhed.
Besøg os på følgende website:
Pas på ikke at tage for hårdt fat i eller droppe frontpanelet, og
beskyt det mod kontakt med vand eller andre væsker for at
forhindre permanente skader.
3. Anbring frontpanelet i beskyttelsesæsken, som følger med,
til sikker opbevaring.
Udløserknap
Montering af frontpanelet
• Registrér produktet. Oplysningerne om købet vil blive arkiveret, således at køber
kan henvise til dem i tilfælde af et forsikringskrav, f.eks. ved tab eller tyveri.
1. Kontrollér, at det indre låg er lukket.
2. Sæt frontpanelet på plads igen ved at trykke det på plads.
• På vores website kan du finde de sidste nyheder om Pioneer Corporation.
I tilfælde af problemer
Såfremt produktet ikke fungerer korrekt, kontakt din forhandler eller nærmeste
autoriserede Pioneer serviceafdeling.
Beskyttelse af enheden mod tyveri
Nulstilling af mikroprocessoren
Mikroprocessoren skal nulstilles i følgende tilfælde:
• Inden enheden bruges for første gang efter installation
Frontpanelet kan afmonteres som beskyttelse mod tyveri.
• Hvis enheden ikke fungerer korrekt
• Hvis frontpanelet ikke afmonteres fra hovedenheden inden for 5 sekunder efter at
tændingen er slukket, vil der lyde en advarselstone.
• Når der vises mærkelige eller forkerte meddelelser på
displayet
• Advarselstonen kan deaktiveres. Se “Ændring af advarselstonen” på side 100.
Vigtigt
• Vær forsigtig, når frontpanelet fjernes eller monteres.
• Undgå at udsætte frontpanelet for kraftige stød.
• Frontpanelet må ikke udsættes for direkte sollys og høje temperaturer.
* Tryk på RESET med spidsen af en kuglepen eller et andet
spidst instrument.
Knappen RESET
DANSK
Besøg vores website
2. Tryk på udløsningsknappen, skub og fjern frontpanelet mod
dig.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 77 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Før du begynder
Baglæns tilstand
Anvendelse af fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen vil muligvis ikke fungere korrekt i direkte sollys.
Hvis du ikke anvender en funktion inden for ca. 30 sekunder, starter der en baglæns
gentagelse af skærmindikationerne, som derefter fortsætter med at bevæge sig
baglæns hvert 10. sekund. Trykkes der på knappen B, mens der er slukket for
strømmen til enheden, og tændingskontakten står på ACC eller ON, annulleres
gentagelsestilstanden. Tryk igen på knappen B for at starte gentagelsestilstanden.
Fjernbetjeningens brug og vedligeholdelse
Vigtigt
• Fjernbetjeningen må ikke opbevares ved høje temperaturer eller i direkte sollys.
• Lad ikke fjernbetjeningen falde på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under
bremse- eller gaspedalen.
• Forekommer nogen af følgende problemer, så ophør straks med at bruge enheden
og henvende dig til forhandleren, hvor du har købt den.
– Der kommer røg fra enheden.
Installation og fjernelse af batteriet
Skub bakken på bagsiden af fjernbetjeningen ud og
isæt batteriet sådan, at polerne plus (+) og minus (–)
peger i den rigtige retning.
• Ved førstegangsbrug skal filmen, der stikker ud af
bakken, trækkes ud.
! ADVARSEL
• Opbevar batteriet utilgængeligt for børn. Søg straks
lægehjælp, hvis batteriet sluges.
• Batterierne (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for stærk
varme, såsom solskin, ild eller lignende.
! FORSIGTIG
• Brug 1 stk. CR2032 (3 V) lithiumbatteri.
• Tag batteriet ud, hvis fjernbetjeningen ikke bruges i en måned eller længere.
• Batteriet må ikke håndteres med værktøj af metal.
• Batteriet må ikke opbevares sammen med metalgenstande.
• Hvis et batteri lækker, skal fjernbetjeningen tørres af helt, og der skal isættes et nyt
batteri.
• De nationale lovbestemmelser og miljømyndighedernes regler, der gælder i dit land/
område, skal overholdes, når brugte batterier bortskaffes.
– Et fremmedlegeme er kommet ind i enheden,
– Der er spildt væske på eller ind i enheden.
• Hvis du bliver ved med at bruge enheden uden at løse problemet, kan enheden blive
stærkt beskadiget, hvilket kan føre til et alvorligt uheld eller brand.
• Denne enhed må ikke skilles ad eller ændres, da dette kan betyde, at den ikke
fungerer korrekt.
• Enheden må ikke bruges, mens du drejer på rattet, da dette kan føre til et
trafikuheld.
• Er du nødt til at betjene denne enhed, mens du kører, skal du omhyggeligt se
fremad, så du ikke bliver involveret i et trafikuheld.
• Efterlad ikke denne ratfjernbetjening liggende løst (ikke fastgjort). Når bilen stopper
eller drejer, kan enheden falde på gulvet. Ruller enheden ind under bremsepedalen,
kan den forhindre føreren i at bremse ordentligt, hvilket forårsager alvorlige
problemer. Sørg for, at ratfjernbetjeningen er fastgjort på rattet.
DANSK
• Der er eksplosionsfare, hvis batteriet ikke sættes i igen korrekt. Anvend kun den
samme eller en tilsvarende type ved udskiftning.
– Der kommer en unormal lugt fra enheden.
77
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 78 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjening af denne enhed
78
Hvad er hvad
Ratfjernbetjening
Betjeningen er den samme som med knapperne på hovedenheden.
a
2
1
3
4
6
5
Tryk på knappen for at vælge forskellige equalizerkurver.
c b
e d
5
Knappen EQ
Tryk på knappen for at vælge
forskellige equalizerkurver.
Tryk og hold, så displayindikatoren
og knapbelysningen tændes eller
slukkes.
Knappen 0/Open
Drej for at få vist disktitellisten,
sportitellisten, mappelisten, fillisten
eller listen over forudindstillede
kanaler, afhængigt af kilden.
Tryk for at skubbe en disk ud af
enheden.
Knappen B
MULTI-CONTROL
Tryk for at udføre manuel
søgetuning, hurtig frem- eller
tilbagespoling og sporsøgning.
Anvendes også til styring af
funktioner.
Indikator for display fra
Hold knappen nede for at åbne eller
lukke frontpanelet.
Knappen SRC/Off, Vol
Tryk for at vælge mellem tre FM- og
MW/LW-bånd.
Denne enhed aktiveres ved at vælge
en kilde. Tryk for at gennemgå alle
tilgængelige kilder.
Tryk på knappen for at vende tilbage
til det normale display, når menuen
betjenes.
Drej for at sætte lydstyrken op eller
ned.
Knappen D/Scrl
Tryk for at vælge forskellige
displays.
Tryk og hold knappen nede for at
rulle i tekstoplysningerne.
Knappen DF
Tryk for at betjene forprogrammerede funktioner for hver kilde. (Se “Brug af
knappen DF (direkte funktion)” på side 106.)
Knappen ATT
Knappen RESET
Tryk for at nulstille
mikroprocessoren.
Tændes, når displayet slås fra.
Tryk for hurtigt at sænke lydstyrken med ca. 90 %. Tryk én gang til for at vende
tilbage til den oprindelige lydstyrke.
Hovedenhed
Knappen EQ
Knappen TA/News
Tryk på knappen for at slå TAfunktionen til eller fra. Hold knappen
nede for at slå funktionen NEWS til
eller fra.
Grundlæggende betjening
Tænde/slukke (ON/OFF)
Sådan tændes enheden
* Tryk på SRC/Offf or at aktivere enheden.
Sådan slukkes enheden
* Tryk på SRC/Off og hold på den, til enheden slukkes.
Valg af kilde
Du kan vælge en kilde, du vil lytte til.
* Tryk flere gange på SRC/Off for at skifte mellem følgende kilder.
Tuner (tuner) – TV (fjernsyn) – DVD (DVD-afspiller/multi-DVD-afspiller) – CD
(indbygget CD-afspiller) – Multi CD (multi-CD-afspiller) – iPod (iPod tilsluttet via
interfaceadapteren) – USB (USB-lagerenhed)/iPod (iPod tilsluttet via USB-stik) – EXT
(ekstern enhed 1) – EXT (ekstern enhed 2) – AUX1 (AUX1) – AUX2 (AUX2) – BT
Audio (BT audio) – TEL (BT-telefon)
DANSK
7
Knappen SRC/Off
Denne enhed aktiveres ved at vælge en kilde. Tryk for at gennemgå alle
tilgængelige kilder.
7
9 8
Knapperne VOL –/VOL +
Tryk for at sætte lydstyrken op eller ned.
4
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 79 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjening af denne enhed
Bemærkninger
• Lydkilden skifter ikke i følgende tilfælde:
– Hvis ingen enhed, der svarer til den valgte kilde, er tilsluttet.
– Hvis der ikke er en disk eller et magasin i afspilleren.
– Når iPod ikke er tilsluttet enheden med interface-adapter.
– Når AUX (ekstra indgang) er slået fra (se side 101).
– Når kilden BT Audio er slået fra (se “Aktivering af kilden BT Audio” på side 103).
• Når USB-lagerenhed eller iPod ikke er tilsluttet USB-porten på denne enhed, vises NO
DEVICE.
• AUX1 er som standard slået til. Slå AUX1 fra, hvis den ikke bruges (se “Omskiftning af
indstillingen for ekstraudstyr” på side 101).
• Opladning af den bærbare lydafspiller via bilens jævnstrømsforsyning, mens der tilsluttes til
AUX-indgang kan frembringe støj. I så fald skal opladningen standses.
• Med ekstern enhed menes der et Pioneer-produkt (som vil være til rådighed i fremtiden),
der, selv om det ikke er kompatibelt som kilde, tillader styring af grundlæggende funktioner
på denne enhed. To eksterne enheder kan styres af denne enhed. Hvis to eksterne enheder
er tilsluttet, betegnes de automatisk som ekstern enhed 1 hhv. ekstern enhed 2 af denne
enhed.
• Når denne enheds blå/hvide ledning er tilsluttet bilantennens relækontrolterminal, forlænges
antennen, når enhedens kilde aktiveres. Sluk for kilden for at trække antennen tilbage.
• Det kan være nødvendigt at aktivere bestemte enheder, før de kobles til denne enhed.
Isætning af en disk.
1. Tryk på 0/Open for at åbne frontpanelet.
CD-skuffen vises.
2. Læg en CD i CD-skuffen.
Frontpanelet lukkes automatisk, og afspilningen starter.
Bemærkninger
• Den indbyggede CD-afspiller afspiller én, standard 12 cm CD (-R/-RW) ad gangen.
Enheden kan ikke afspille en disk på 8 cm.
• Den indbyggede CD-afspiller kan afspille audio-CD’er og komprimeret audio optaget på en
CD-ROM. (Se afsnittet nedenfor for filer, der kan afspilles. Se side 123.)
• Læs om forholdsreglerne for afspiller og skiver i følgende afsnit. Se side 122.
• Der må ikke lægges andre genstande end en CD i CD-skuffen.
• Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilning og lyden, der udsendes. Under
indlæsningen vises FORMAT READ.
• Hvis der ikke kan sættes en CD helt i eller hvis CD'en, efter at den er indsat, ikke afspilles,
kontrolleres det, at CD'en vender tekstsiden opad. Tryk på 0/Open for at skubbe disken ud,
og kontrollér, om disken er beskadiget, før den sættes ind igen
• Når funktionen til at lægge disken i og skubbe den ud igen ikke fungerer, som den skal, kan
disken skubbes ud ved at trykke og holde på 0/Open, mens frontpanelet åbnes.
• Hvis en fejlmeddelelse vises, se “Fejlmeddelelser” på side 121.
Justering af lydstyrken
* Brug Vol til at justere lydstyrken.
• Tryk på VOL +/VOL – på fjernbetjeningen for at justere lydstyrken.
Radio
Grundlæggende betjening
RDS
Ikke-RDS eller MW/LW
• Ved ilægning af CD/CD-R/CD-RW skal labelsiden vende op.
CD-skuffe
%-indikator (stereo)
Vises, når den valgte frekvens
sendes i stereo.
• En disk kan skubbes ud ved at trykke på 0/Open.
• Efter der er langt en CD i, tryk på SRC/Off for at vælge den indbyggede CD-afspiller.
Båndindikator
LOC-indikator
Vises, når lokal søgetuning er slået
til.
Indikator for forudindstillet tal
Indikator for signalstyrke
DANSK
Viser radiosignalets styrke.
TP-indikator (
)
Vises, når der er stillet ind på en TPstation.
79
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 80 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjening af denne enhed
Strømspændingsindikator
Viser batterispændingen.
• Niveauet, der ses på strømspændingsindikatoren, kan være en anden end det
aktuelle spændingsniveau.
News-indikator (
)
Vises, når det nyhedsprogram, der er stillet ind på, modtages.
Programservicenavn
PTY-labelindikator
TEXT-indikator
Vises, når der modtages radiotekst.
Viser batterispændingen.
• Niveauet, der ses på strømspændingsindikatoren, kan være en anden end det
aktuelle spændingsniveau.
Frekvensindikator
* Vælg et bånd
Tryk på B.
• Bånd kan vælges mellem FM1, FM2, FM3 eller MW/LW.
* Manuel tuning (trin for trin)
Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller højre.
* Søgetuning
Tryk og hold MULTI-CONTROL mod venstre eller højre og slip så.
• Du kan annullere søgetuning ved at trykke MULTI-CONTROL til venstre eller højre.
• Hvis man trykker og holder MULTI-CONTROL til venstre eller højre, kan man
springe stationer over. Søgetuning starter, så snart du slipper MULTI-CONTROL.
Bemærkninger
• Denne enheds AF-funktion (alternativ frekvenssøgning) kan slås til og fra. AF bør være slået
fra ved normal radiobetjening (se side 81).
• RDS-service leveres ikke af alle stationer.
• RDS-funktioner, som AF og TA, er kun aktive, når radioen er stillet ind på en RDS-station.
Lagring og genvalg af radiofrekvenser
Du kan nemt lagre op til seks radiostationer til senere genvalg.
• Seks stationer for hvert bånd kan lagres i hukommelsen.
1. Brug MULTI-CONTROL til at lagre den valgte station i hukommelsen.
Drej for at ændre forudindstillingsnummer. Hold nede for at lagre.
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge den ønskede station.
Drej for at skifte station. Tryk for at vælge.
• Alle stationer, der er lagret til FM-bånd, kan genvælges fra ethvert uafhængigt FMbånd.
• Du kan også skifte station ved at trykke MULTI-CONTROL op eller ned.
• Vend tilbage til det almindelige display ved at trykke på B.
• Hvis man ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk
tilbage til det normale display.
• Du kan også genvælge radiostationsfrekvenser, som er tildelt tallene for
forudindstillet tuning, ved skubbe MULTI-CONTROL op eller ned, mens
frekvenserne vises.
Modtagelse af PTY-alarmmeddelelser
Når PTY-koden for nødstilfælde udsendes, modtager enheden den automatisk
(ALARM vises). Når udsendelsen ender, vender systemet tilbage til den forrige kilde.
• Meddelelse om en nødsituation kan annulleres ved at trykke på TA/News, SRC/Off,
B eller MULTI-CONTROL.
Introduktion af avanceret betjening
1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.
Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for at vælge.
3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktionen.
BSM (dvs. best stations memory) – Regional (regional) – Local (lokal søgetuning) –
PTY search (valg af programtype) – Traffic Announce (trafikmeddelse på standby)
– Alternative FREQ (alternativ frekvenssøgning) – News interrupt (afbrydelse af
nyhedsprogram)
Bemærkninger
• Vend tilbage til det almindelige display ved at trykke på B.
• Betjenes en funktion ikke inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk tilbage til
det normale display.
• Hvis MW/LW-bånd er valgt, kan du kun vælge BSM eller Local.
DANSK
80
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 81 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjening af denne enhed
Lagring af de kraftigste udsendelsesfrekvenser
Med BSM (hukommelse for bedste stationer) kan du automatisk lagre de seks
kraftigste radiofrekvenser.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge BSM i funktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 80.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå BSM til.
De seks kraftigste radiofrekvenser lagres i en rækkefølge, der svarer til deres
signalstyrke.
• Tryk igen på MULTI-CONTROL for at annullere.
Indstilling af kraftige signaler
Med lokal søgetuning kan du stille ind på de radiostationer, hvis signaler er stærke nok
til en god modtagelse.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Local i funktionsmenuen.
Local vises på displayet.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for slå lokal søgetuning til.
• For at slå lokal søgetuning fra tryk på MULTI-CONTROL igen.
3. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge den ønskede
indstilling.
FM: Level 1 – Level 2 – Level 3 – Level 4
MW/LW: Level 1 – Level 2
Større indstillingnummer er et højere niveau. Indstillingen på højeste niveau modtager
kun de kraftigste stationer, mens lavere indstillinger giver mulighed for at modtage
stadigt svagere stationer.
Når tunerens modtagelse er dårlig, søger enheden automatisk efter en anden station
inden for samme netværk.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Alternative FREQ i funktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 80.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå AF til.
Hvis tuneren ikke kan finde en egnet station eller modtagelsen bliver dårlig, søger
enheden automatisk efter en anden station med samme programindhold. Under
søgningen vises PI SEEK, og lyden er afbrudt.
Automatisk PI-søgning efter forudindstillede stationer
Hvis forudindstillede stationer ikke kan genvælges, kan enheden sættes til at udføre
en PI-søgning under genvalg af forudindstillede stationer.
• Standardindstillingen til automatisk PI-søgning er FRA. Se “Omskiftning af
automatisk PI-søgning” på side 100.
Begrænsning af stationer til regionale programmer
Når AF, begrænser den regionale funktion valgmulighederne til stationer, der sender
regionale programmer.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Regional i funktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 80.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå den regionale funktion til.
• For at slå funktionen fra, tryk igen på MULTI-CONTROL.
Bemærkninger
• Regionale programmer og regionale netværk er organiseret forskelligt afhængigt af landet
(f.eks. kan de skifte alt efter klokkeslæt, stat eller transmissionsområde).
• Det forudindstillede tal kan forsvinde fra displayet, hvis tuneren indstilles til en regional
station, der adskiller sig fra den oprindeligt indstillede station.
• Den regionale funktion kan aktiveres eller deaktiveres uafhængigt for hvert FM-bånd.
Modtagelse af trafikmeddelelser
TA (standby for trafikmeddelelser) giver dig mulighed for at modtage trafikmeddelelser
automatisk, uanset hvilken kilde du lytter til. TA kan både aktiveres for en TP-station
(en station som sender trafikmeddelelser) og en EON TP-station (en station som
tilbyder oplysninger med krydshenvisninger til TP-stationer).
1. Indstil på en TP- eller EON TP-station.
TP-indikatoren (
) lyser.
DANSK
Valg af alternative frekvenser
Anvendelse af PI-søgning
2. Tryk på TA/News, så trafikmeddelelserne sættes på standby.
• Tryk igen på TA/News for at deaktivere.
• For at slå funktionen fra, tryk igen på MULTI-CONTROL.
Bemærkninger
• Kun RDS-stationer bliver indstilles under søgetuning eller BSM, når AF er slået til.
• Når en forindstillet station genvælges, kan tuneren opdatere den forindstillede station med
en ny frekvens fra stationens AF-liste. Der vises ikke noget forudindstillet tal på displayet,
hvis RDS-data for den station, der modtages, adskiller sig fra den oprindeligt gemte station.
• Under AF-søgning kan lyden afbrydes midlertidigt.
• AF kan slås til eller fra uafhængigt for hvert FM-bånd.
81
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 82 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjening af denne enhed
3. Brug Vol til at justere TA's lydstyrke, når en trafikmeddelelse begynder.
Den netop indstillede lydstyrke gemmes i hukommelsen og genvælges ved
efterfølgende trafikmeddelelser.
4. Tryk på TA/News, mens en trafikmelding modtages, for at annullere meldingen.
Radioen vender tilbage til den oprindelige kilde, men vil være standby, indtil du igen
trykker på TA/News.
• Meddelelsen kan også annulleres ved at trykke på SRC/Off, B eller MULTICONTROL, mens en trafikmeddelelse modtages.
Anvendelse af PTY-funktioner
Man kan finde en station ved hjælp af PTY-oplysninger (oplysninger om programtype).
Søgning efter en RDS-station med PTY-oplysning
Man kan søge efter almindelige programtyper som dem, der er anført i følgende afsnit
Se side 83.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge PTY search i funktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 80.
2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge en programtype.
News&Inf – Popular – Classics – Others
3. Tryk på MULTI-CONTROL for at starte søgningen.
Enheden søger efter en station, som sender denne programtype. Når en station er
fundet, vises dens programservicenavn.
PTY-oplysningerne (ID-kode for programtype) findes på listen i dette afsnit. Se side
83.
• Tryk på MULTI-CONTROL igen for at annullere søgningen.
• Nogle stationers programmer kan adskille sig fra dem, der angives af den udsendte
PTY.
• Hvis der ikke kan findes en station, der sender den programtype, du søger efter,
vises Not found i ca. 2 sekunder, og derefter vender radioen tilbage til den
oprindelige station.
Anvendelse af nyhedsafbrydelse af programmer
Når et nyhedsprogram udsendes fra en nyhedsstation med PTY-koder, skifter denne
enhed automatisk til nyhedsstationen. Når nyhedsprogrammet slutter, genoptages
modtagelsen af det forrige program.
* Tryk på TA/News og hold den nede, så afbrydelse af nyhedsprogrammer
aktiveres.
Tryk på TA/News, til ON ses på displayet.
• Afrydelse af nyhedsprogrammer deaktiveres ved at trykke og holde på TA/News, til
OFF ses på displayet.
• Et nyhedsprogra kan annulleres ved at trykke på TA/News, SRC/Off, B eller
MULTI-CONTROL.
Bemærk
• Man kan også slå nyhedsprogrammet til eller fra i den menu, der vises, når man bruger
MULTI-CONTROL.
Anvendelse af radiotekst
Denne radio kan vise radiotekstdata, der sendes fra RDS-stationer, fx oplysninger om
stationen, titlen på det nummer, der sendes i øjeblikket, og kunstnerens navn.
• Radioen lagrer automatisk de tre sidste radiotekstmeddelelser, der blev modtaget, i
hukommelsen og erstatter teksten i den ældste meddelelse med teksten i en ny
meddelelse, når denne modtages.
Visning af radiotekst
Du kan få vist den radiotekst, der modtages i øjeblikket, og de tre nyeste radiotekster.
1. Tryk og hold på D/Scrl for at vise radioteksten.
Radiotekst for den radiostation, der høres i øjeblikket, vises.
• Radioteksten kan annulleres ved at trykke på D/Scrl, TA/News, SRC/Off, EQ eller
B.
• Når der ikke modtages radiotekst, vises NO TEXT på displayet.
2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller højre for at genvælge de tre seneste
radiotekster.
Når du trykker MULTI-CONTROL til venstre eller højre, skiftes der mellem visning af
den aktuelle radiotekst og de tre seneste radiotekster.
• Hvis der ikke er nogen radiotekstdata i hukommelsen, skifter displayet ikke.
3. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at rulle.
Skub MULTI-CONTROL op for at gå til starten. Skub MULTI-CONTROL ned for at
rulle radiotekstdataene.
DANSK
Bemærkninger
• Du kan også slå denne funktion til eller fra i den menu, som vises, når man bruger MULTICONTROL.
• Efter modtagelse af en trafikmeddelelse skifter systemet tilbage til den oprindelige kilde.
• Når TA er aktiveret, er det kun TP- og EON-TP-stationer, der indstilles på under søgning
eller BSM.
82
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 83 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjening af denne enhed
Sådan lagres og genvælges radiotekst
Der kan lagres data fra op til 6 radioteksttransmissioner i tasterne RT Memo 1 til RT
Memo 6.
Generelt
Specifik
Programtype
Others
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
TOURING
LEISURE
DOCUMENT
Undervisningsprogrammer
Radiospil og serier
National eller regional kultur
Natur, videnskab og teknologi
Let underholdning
Børneudsendelser
Samfundsforhold
Religiøse anliggender eller tjenester
Telefonprogrammer
Rejseprogrammer; ikke til trafikmeddelelser
Hobby- og fritidsaktiviteter
Dokumentarprogrammer
1. Vis den radiotekst, du ønsker at gemme i hukommelsen.
Se “Visning af radiotekst” på side 82.
2. Brug MULTI-CONTROL til at lagre den valgte radiotekst.
Drej for at ændre forudindstillingsnummer. Hold nede for at lagre.
3. Brug MULTI-CONTROL til at vælge den ønskede radiotekst.
Drej for at ændre radioteksten. Tryk for at vælge.
• Vend tilbage til det almindelige display ved at trykke på B.
• Hvis man ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk
tilbage til det normale display.
Indbygget CD-afspiller
PTY-liste
Specifik
Programtype
News&Inf
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
WEATHER
FINANCE
POP MUS
ROCK MUS
EASY MUS
OTH MUS
JAZZ
COUNTRY
NAT MUS
OLDIES
FOLK MUS
L. CLASS
CLASSIC
Nyheder
Aktuelle emner
Generelle oplysninger og rådgivning
Sport
Vejrudsigter/meteorologiske oplysninger
Rapporter om aktiemarkedet, erhverv og handel
Populær musik
Moderne musik
Let underholdningsmusik
Musik uden for kategori
Jazz
Countrymusik
National musik
Oldies, evergreens
Folkemusik
Let klassisk musik
Klassisk musik
Popular
Classics
Grundlæggende betjening
Strømspændingsindikator
Viser batterispændingen.
WMA/MP3/AAC/WAV-indikator
Viser hvilken type af lydfil, der
afspilles i øjeblikket, når den
komprimerede lyd afspilles.
Mappenummerindikator
Viser hvilket mappenummer, der
afspilles i øjeblikket, når den
komprimerede lyd afspilles.
Indikator for spornummer
• Niveauet, der ses på
strømspændingsindikatoren, kan
være en anden end det aktuelle
spændingsniveau.
Spilletidsindikator
Indikator for bithastighed/
samplingfrekvens
Viser bithastigheden eller
samplingfrekvensen for det aktuelle
spor (fil), når den komprimerede lyd
afspilles.
• Når der afspilles WMA-filer, der er
optaget som VBR-filer (variabel
bithastighed), vises den
gennemsnitlige bithastighed.
DANSK
Generelt
• Ved afspilning af MP3-filer
indspillet med VBR (variabel
bithastighed), vises VBR i stedet
for bithastighedsværdien.
83
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 84 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjening af denne enhed
* Vælg en mappe
Tryk MULTI-CONTROL op eller ned.
• Du kan ikke vælge en mappe, der ikke indeholder en komprimeret lydfil.
* Vælg et spor
Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller højre.
* Hurtig frem-/tilbagespoling
Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller højre, og hold den der.
• Ved afspilning af komprimeret lyd, er der ingen lyd ved hurtig fremspoling, hurtig
tilbagespoling.
Bemærkninger
• Der kan rulles gennem tekstdata ved at trykke og holde på D/Scrl.
• En audio-CD, som indeholder bestemte oplysninger, som f.eks. tekst og/eller tal, kaldes CD
TEXT.
• Hvis der ikke er indspillet specifikke oplysninger på en disk, vises titlen eller navnet ikke.
• Afhængigt af, hvilken version af iTunes der bruges til at skrive MP3-filer på en disk, vil
kommentarerne måske ikke blive vist korrekt.
• Afhængigt af, hvilken version af Windows Media™ Player, der blev brugt til at kode WMAfiler, vises albumnavne og andre tekstoplysninger muligvis ikke korrekt.
• Den samplingfrekvens, som vises på displayet, kan være forkortet.
• Hvis permanent rulning er slået til i startindstillingerne, ruller tekstinformationerne
kontinuerligt på displayet. Se “Omskiftning af permanent rulning” på side 103.
• Afhængigt af tegnsættet på disken kan russiske tekster vises forkert. Om de tilladte tegnsæt
for russiske tekster se “Komprimerede lydfiler på disken” på side 124.
Valg af spor fra sportitellisten
• Hvis mappen 01 (ROOT) ikke indeholder nogen fil, begynder afspilningen med
mappen 02.
* Omskiftning mellem komprimeret audio og CD-DA
Tryk på B.
Sportitellisten giver dig mulighed for at se en liste over sportitlerne på en CD TEXTdisk og vælge en af dem til afspilning.
* Brug MULTI-CONTROL til at vælge den ønskede sportitel.
Drej for at skifte sportitel. Tryk for at afspille.
• Denne betjening er kun til rådighed, når man afspiller CD-EXTRA eller MIXEDMODE CD’er.
• Der kan rulles gennem tekstdata ved at trykke og holde på D/Scrl.
• Hvis man har skiftet mellem afspilning af komprimeret lyd og CD-DA, starter
afspilningen med første spor på disken.
• Hvis man ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk
tilbage til det normale display.
Bemærk
• Afspilningen udføres i rækkefølge efter filnummer. Mapper springes over, hvis de ikke
indeholder nogen fil. (Hvis mappen 01 (ROOT) ikke indeholder nogen fil, begynder
afspilningen med mappen 02.)
Visning af tekstoplysninger på en disk
* Tryk på D/Scrl for at vælge de ønskede tekstoplysninger.
• CD med indtastet titel
Spilletid –
: navn på diskens kunstner og : sportitel –
: navn på diskens
kunstner og
: disktitel –
: disctitel og : sportitel –
: navn på
sporets kunstner og : sportitel – : sportitel og spilletid – : sportitel,
: navn
på sporets kunstner og
: disktitel
• For WMA/MP3/AAC
Spilletid –
: mappenavn og
: filnavn –
: navn på kunstner og : sportitel –
: navn på kunstner og
: albumnavn –
: albumnavn og : sportitel – :
sportitel og spilletid –
: kommentar og spilletid – : sportitel,
: navn på kunstner
og
: albumtitel
• For WAV
: mappenavn og
Valg af filer fra filnavnelisten
Filnavnelisten giver dig mulighed for at se listen over filnavne (eller mappenavne) og
vælge en af dem til afspilning.
* Brug MULTI-CONTROL til at vælge det ønskede filnavn (eller mappenavn).
Drej for at skifte fil- eller mappenavn.
– når en fil er valgt, tryk for at afspille.
– når en mappe er valgt, tryk for at se en liste med filer (eller mapper) i den valgte
mappe.
Spilletid –
: disktitel og spilletid
• For CD TEXT-disks
Spilletid –
• Vend tilbage til det almindelige display ved at trykke på B.
: filnavn
– når en mappe er valgt, hold knappen nede for at afspille en sang fra den valgte
mappe.
• Du kan også afspille filen ved at skubbe MULTI-CONTROL til højre.
• Tryk MULTI-CONTROL til venstre for at vende tilbage til den forrige liste (mappen
et niveau højere).
• Antallet af mapper/filer i den mappe, som aktuelt er valgt, vises i displayets højre
side.
DANSK
* Tilbage til rodmappen
Tryk og hold på B.
84
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 85 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjening af denne enhed
• Der kan rulles gennem tekstdata ved at trykke og holde på D/Scrl.
• Vend tilbage til det almindelige display ved at trykke på B.
• Hvis man ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk
tilbage til det normale display.
Introduktion af avanceret betjening
1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.
Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for at vælge.
3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktionen.
Play mode (gentag afspilning) – Random mode (tilfældig afspilning) – Scan mode
(scan afspilning) – Pause (pause) – TitleInput "A" (diskstitels indtastning)
Bemærkninger
• Vend tilbage til det almindelige display ved at trykke på B.
• Hvis du ikke betjener en funktion undtagen TitleInput "A" inden for ca. 30 sekunder, vender
displayet automatisk tilbage til det almindelige display.
• Når man afspiller en disk med komprimeret audio eller CD TEXT, kan man ikke skifte til
displayet for indtastning af disktitel.
Vælg et område for gentaget afspilning
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Play mode i funktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 85.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge din foretrukne indstilling.
– Disc repeat – gentager alle spor
– Track repeat – gentager det aktuelle spor
– Folder repeat – gentager den aktuelle mappe
• Søges der efter et spor eller spoles hurtigt frem/tilbage under Track repeat (gentag
spor) ændres området for gentaget afspilning til Disc repeat/Folder repeat.
• Når Folder repeat FLD (mappegentagelse) er valgt, er det ikke muligt at afspille en
undermappe eller den pågældende mappe.
Spor inden for et valgt gentagelsesområde afspilles i vilkårlig rækkefølge.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Random mode i funktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 85.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå vilkårlig afspilning til.
Spor afspilles i en vilkårlig rækkefølge.
• For at slå vilkårlig afspilning fra tryk på MULTI-CONTROL igen.
Scanning af mapper og spor
Ved skanafspilning søges der efter sangen i det valgte gentagelsesområde.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Scan mode i funktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 85.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå scan-afspilning til.
De første 10 sekunder af hvert spor afspilles.
3. Når du finder det ønskede spor, tryk på MULTI-CONTROL for at slå scanafspilning fra.
• Hvis displayet automatisk er vendt tilbage til afspilningsdisplayet, vælg Scan mode
igen ved hjælp af MULTI-CONTROL.
• Når scanning af en disk (mappe) er afsluttet, starter den normale afspilning af
sporene.
Midlertidig afbrydelse af afspilningen (pause)
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Pause i funktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 85.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå pause til.
Afspilning af det aktuelle spor stoppes midlertidigt.
• For at slå pause fra tryk på MULTI-CONTROL igen.
DANSK
• Hvis du vælger en anden mappe under gentaget afspilning, skifter området for
gentaget afspilning til gentagelse af disk.
Afspilning af spor i vilkårlig rækkefølge
Brug af CD-titelfunktioner
CD-titler kan indtastes, og vises i displayet. Næste gang der isættes en CD, som man
har indtastet titlen på, vises denne CD’s titel.
Indtastning af CD-titler
Du kan bruge funktionen indtastning af disktitel til at indtaste op til 48 CD-titler i
enheden. Hver titel kan have op til 10 tegn.
85
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 86 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjening af denne enhed
1. Afspil den CD, hvis titel du ønsker at indtaste.
86
Grundlæggende betjening
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge TitleInput "A" i funktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 85.
Viser batterispændingen.
3. Tryk på D/Scrl for at vælge den ønskede type tegn.
• Niveauet, der ses på
strømspændingsindikatoren, kan
være en anden end det aktuelle
spændingsniveau.
Tryk flere gange på D/Scrl for at skifte mellem følgende typer tegn:
Alfabet (store bogstaver), tal og symboler – alfabet (små bogstaver) - europæiske
tegn, f.eks. tegn med accenter (f.eks. á, à, ä, ç) - tal og symboler.
4. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad for at vælge et bogstav fra alfabetet.
5. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller højre for at flytte markøren til forrige eller
næste tegnposition.
WMA/MP3/AAC/WAV-indikator
Viser typen af den fil, der afspilles i
øjeblikket.
Indikator for mappenummer
Indikator for spornummer
Afspilning af sange på USB-lagerenhed
Komprimerede lydfiler på en USB-lageenhed kan afspilles.
• For at få oplysninger om kompatibilitet, læs “Flere informationer” på side 121.
Spilletidsindikator
Indikator for bithastighed/
samplingfrekvens
• Når der afspilles WMA-filer, der er
optaget som VBR-filer (variabel
bithastighed), vises den
gennemsnitlige bithastighed.
• Ved afspilning af MP3-filer
indspillet med VBR (variabel
bithastighed), vises VBR i stedet
for bithastighedsværdien.
7. Tryk på B for at vende tilbage til afspilningsdisplayet.
Bemærkninger
• Titler forbliver i hukommelsen, selv efter at disken er blevet taget ud af enheden, og
genkaldes, når disken sættes i igen.
• Når data for 48 disks er lagret i hukommelsen, vil data for en ny disk overskrive dataene for
den ældste.
• Hvis du tilslutter en multi-CD-afspiller, kan du indtaste CD-titler for op til 100 CD’er.
• Du kan ikke indtaste CD-titler på denne enhed, hvis der tilsluttes en multi-CD-afspiller, der
ikke understøtter CD-titelfunktioner.
* Isætning af USB-lagerenhed og afspilning
1 Stik en USB-lagerenhed ind i USB-porten.
Om placering af USB-port henvises til “Hovedenhed” på side 78.
2 Tryk på SRC/Off for at vælge USB som kilde.
Afspilningen starter.
* Vælg en mappe
Tryk MULTI-CONTROL op eller ned.
* Hurtig frem-/tilbagespoling
Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller højre, og hold den der.
* Vælg et spor
Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller højre.
* Tilbage til rodmappen
Tryk og hold på B.
* Sådan frakobles en USB-lagerenhed
Tag USB-lagerenheden ud.
Du kan altid afbryde USB-lagerenheden, når du ikke længere ønsker at lytte til den.
DANSK
6. Flyt markøren til seneste position ved at skubbe MULTI-CONTROL til højre efter
indtastning af titlen.
Når du trykker MULTI-CONTROL til højre en gang til, gemmes den indtastede titel i
hukommelsen.
Strømspændingsindikator
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 87 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjening af denne enhed
Bemærkninger
• Læs forholdsreglerne for USB-lagerenheder og denne enhed i følgende afsnit. Se “Flere
informationer”.
• Hvis en fejlmeddelelse vises, se “Fejlmeddelelser” på side 121.
• Hvis mappen 01 (ROOT) ikke indeholder nogen fil, begynder afspilningen med mappen 02.
• Når den bærbare USB-lydafspiller med batteriopladningsfunktion tilsluttes denne enhed og
tændingskontakten sættes til ACC eller ON, oplades batteriet.
Visning af tekstoplysninger om en lydfil
Betjeningen er den samme som for den indbyggede CD-afspiller.
Se “Visning af tekstoplysninger på en disk” på side 84.
• Hvis de tegn, der er optaget for audiofilen, ikke er kompatible med hovedenheden,
vises de ikke.
• Tekstoplysningerne fra nogle audiofiler vises måske ikke rigtigt.
Valg af filer fra filnavnelisten
Betjeningen er den samme som for den indbyggede CD-afspiller.
Se “Valg af filer fra filnavnelisten” på side 84.
Bemærkninger
• Vend tilbage til det almindelige display ved at trykke på B.
• Hvis du vælger en anden mappe under gentaget afspilning, skifter området for gentaget
afspilning til All repeat.
• Hvis du udfører sporsøgning eller hurtig frem-/tilbagespoling under Track repeat, skifter
området for gentaget afspilning til Folder repeat.
• Når Folder repeat er valgt, er det ikke muligt at afspille en undermappe af den pågældende
mappe.
• Når scanning af filen eller mappen er afsluttet, starter den normale afspilning af filerne igen.
• Betjenes en funktion ikke inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk tilbage til
det normale display.
Afspilning af sange på iPod
Enheden kan styre og lytte til sange på en iPod.
• For enkeltheder om den understøttede iPod se “Kompatibilitet med iPod” på side
125.
• Ved brug af iPod kræves der iPod-dokstik til USB-kabel.
Grundlæggende betjening
Introduktion af avanceret betjening
1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.
Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for at vælge.
3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktionen.
Play mode (gentag afspilning) – Random mode (tilfældig afspilning) – Scan mode
(scan afspilning) – Pause (pause)
Funktion og betjening
Random mode
Scan mode
Pause
Se “Vælg et område for gentaget afspilning” på side 85.
Men de områder for gentaget afspilning, man kan vælge, er anderledes
end for den indbyggede CD-afspiller. Områderne for gentaget afspilning
på USB-lagerenheden er:
• Track repeat – gentager kun den aktuelle fil
• Folder repeat – gentager den aktuelle mappe
• All repeat – gentager alle filer
Se “Afspilning af spor i vilkårlig rækkefølge” på side 85.
Se “Scanning af mapper og spor” på side 85.
Se “Midlertidig afbrydelse af afspilningen (pause)” på side 85.
Sangnummerindikator
iPod navn
Strømspændingsindikator
Viser batterispændingen.
• Niveauet, der ses på strømspændingsindikatoren, kan være en anden end det
aktuelle spændingsniveau.
Funktionens navn Betjening
Play mode
DANSK
Play mode, Random mode, Scan mode og Pause betjenes grundlæggende som for
den indbyggede CD-afspiller.
Spilletidsindikator
Sangtid (fremskridtssøjle)
* Tilslutning til iPod
1 Sæt en iPod i USB-porten med iPod Dock Connector til USB-kablet.
Om placering af USB-port henvises til “Hovedenhed” på side 78.
2 Tryk på SRC/Off for at vælge iPod som kilde.
Afspilningen starter.
87
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 88 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjening af denne enhed
88
* Hurtig frem-/tilbagespoling
Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller højre, og hold den der.
• Hold MULTI-CONTROL til venstre for at vende tilbage til det øverste niveau af
kategorier.
* Vælg et spor (kapitel)
Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller højre.
• Vend tilbage til det almindelige display ved at trykke på B.
* Afbrydelse af iPod
Afbryd iPod Dock Connector fra USB-kablet.
Søg efter en sang
Betjeningerne til styring af en iPod med denne enhed er designet sådan, at de ligner
iPod så meget som muligt for at gøre betjeningen og sangsøgningen let.
• Afhængigt af antallet af filer i iPod’en, kan der være forsinkelse, når en liste vises.
• Hvis de tegn, der er optaget på en iPod, ikke er kompatible med denne enhed, vises
de ikke.
Søgning efter sange efter kategori
* Brug MULTI-CONTROL til at vælge en sang.
Drej for at skifte kategori. Tryk for at vælge.
Playlists (spillelister) – Artists (kunstnere) – Albums (album) – Songs (sange) –
Podcasts (podcasts) – Genres (genrer) – Composers (komponister) – Audiobooks
(lydbøger)
Listen over den valgte kategori vises.
• Du kan starte afspilningen inden for den valgte kategori ved at holde MULTICONTROL nede. Man kan også udføre denne betjening ved at holde MULTICONTROL til højre.
• Du kan også skifte kategori ved at skubbe MULTI-CONTROL op eller ned.
• Du kan også vælge kategori ved at skubbe MULTI-CONTROL til højre.
• For at gå tilbage til den forrige kategori skub MULTI-CONTROL til venstre.
• Hvis man ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk
tilbage til det normale display.
Alfabetisk søgning i listen
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge en kategori.
Drej for at skifte kategori. Tryk for at vælge.
2. Når der vises en liste for den valgte kategori, trykkes på D/Scrl for at skifte til
alfabetisk søgning.
3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge et bogstav i alfabetet.
4. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist den alfabetiske liste.
Listen vises og starter fra det valgte bogstav.
• Hvis alfabetsøgning afbrydes, vises NOT FOUND på displayet.
Visning af tekstoplysninger på iPod
* Tryk på D/Scrl for at vælge de ønskede tekstoplysninger.
Spilletid –
: navn på kunstner og : sangtitel –
: navn på kunstner og
:
albumnavn –
: albumnavn og : sangtitel – : sangtitel og spilletid – : sangtitel,
: navn på kunstner og
: albumnavn
• Der kan rulles gennem tekstdata ved at trykke og holde på D/Scrl.
• Hvis de tegn, der er optaget på en iPod, ikke er kompatible med denne enhed, vises
de ikke.
• Hvis permanent rulning er slået til i startindstillingerne, ruller tekstinformationerne
kontinuerligt på displayet. Se “Omskiftning af permanent rulning” på side 103.
Introduktion af avanceret betjening
1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.
Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for at vælge.
3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktionen.
Play mode (gentag afspilning) – Shuffle mode (shuffle/bland) – Shuffle all (shuffle/
bland alle) – Link play (linkafspilning) – Control mode (kontroltilstand) – Pause
(pause) – Audiobooks (lydboghastighed)
DANSK
Bemærkninger
• Læs forholdsreglerne for iPod i følgende afsnit. Se side 125.
• Hvis en fejlmeddelelse vises, se “Fejlmeddelelser” på side 121.
• Når tændingskontakten er sat på ACC eller ON, oplades iPod’s batteri, mens iPod'en er
tilsluttet enheden.
• Mens din iPod er tilsluttet denne enhed, kan din iPod ikke tændes eller slukkes. Når
kontroltilstanden er indstillet på iPod, kan iPod'en tændes og slukkes.
• Før iPod tilsluttes denne enhed, frakobles hovedtelefonerne fra iPod.
• Din iPod slukkes ca. to minutter efter at tændingskontakten er blevet sat til OFF.
• Der kan rulles gennem tekstdata ved at trykke og holde på D/Scrl.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 89 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjening af denne enhed
Funktion og betjening
Play mode og Pause betjenes grundlæggende som for den indbyggede CD-afspiller.
Funktionens navn Betjening
Play mode
Pause
Se “Vælg et område for gentaget afspilning” på side 85.
Men de områder for gentaget afspilning, man kan vælge, er anderledes
end for den indbyggede CD-afspiller. Områderne for gentaget afspilning
for iPod er:
• Repeat One – gentager den aktuelle sang
• Repeat All – gentager alle sange på den valgte liste
Se “Midlertidig afbrydelse af afspilningen (pause)” på side 85.
Bemærkninger
• Vend tilbage til det almindelige display ved at trykke på B.
• Betjenes en funktion ikke inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk tilbage til
det normale display.
• Når Control mode er indstillet på iPod, kan kun Control mode og Pause betjenes.
Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Shuffle mode i funktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 87.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge din foretrukne indstilling.
• Shuffle Songs – afspiller sange på den valgte liste i vilkårlig rækkefølge.
• Shuffle Albums – Afspiller sange fra et tilfældigt album efter hinanden.
• Shuffle OFF – annullerer afspilning i vilkårlig rækkefølge.
Afspilning af alle sange i vilkårlig rækkefølge (bland alle) (shuffle all)
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Shuffle all i funktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 87.
Alle sange på iPod'en afspilles i vilkårlig rækkefølge.
• For at slå Shuffle all fra sæt Shuffle mode i menuen FUNCTION til ’fra’.
Der afspilles sange, som ligner den sang, der spilles i øjeblikket. Der kan afspilles
sange fra følgende lister:
– Albumliste med aktuel kunstner
– Sangliste med aktuelt album
– Albumliste med aktuel genre
• Afhængigt af antallet af filer i iPod’en, kan der være forsinkelse, når en liste vises.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Link play i funktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 87.
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge den ønskede tilstand.
Skub MULTI-CONTROL til venstre eller højre for at ændre tilstand. Tryk på den for at
vælge.
– Artist – afspiller album med kunstner, der afspilles i øjeblikket.
– Album – afspiller sangen på det aktuelle album.
– Genre – afspiller album med den aktuelle genre.
Searching blinker, mens der søges på listen, hvorefter listeafspilningen begynder.
• Hvis de tilhørende album/sange ikke findes, vises Not found.
Betjening af denne enheds iPod-funktion fra din iPod
Denne function kan ikke betjenes med følgerne iPod modeller:
– iPod nano første generation
– iPod femte generation
Denne enheds iPod-funktion kan betjenes fra din iPod. Lyden kan høres fra bilens
højttalere, mens betjeningen kan foretages fra din iPod.
• Mens denne funktion er i brug, deaktiveres iPod ikke, selv om tændingskontakten
slås fra. Brug din iPod til at slå strømme fra.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Control mode i funktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 87.
DANSK
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå bland alle-funktionen til.
Afspilning af sange, der ligner den aktuelt afspillede sang
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge din foretrukne indstilling.
• iPod – Denne enheds iPod-funktion kan betjenes fra den tilsluttede iPod.
• AUDIO – Denne enheds iPod-funktion kan betjenes fra din enhed.
89
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 90 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjening af denne enhed
3. Når der vælges iPod, betjenes den tilsluttede iPod for at vælge sang og afspille.
• Skift af kontroltilstand til iPod for at sætte afspilningen på pause. Betjen iPod for at
starte afspilning.
• Selv om kontroltilstanden er indstillet på iPod, kan følgende funktioner benyttes fra
denne enhed.
– Lydstyrke
– Hurtig frem/tilbage
– Titel op/ned.
– Pause
– Skift i tekstoplysningerne
Ændring af lydbogens hastighed
Afspilningshastigheden kan ændres, mens der lyttes til en lydbog på iPod'en.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Audiobooks i funktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 87.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge din foretrukne indstilling.
Tryk flere gange på MULTI-CONTROL, indtil den ønskede indstilling vises på
displayet.
• Faster – afspilning ved en hurtigere end normal hastighed
• Normal – afspilning ved normal hastighed
• Slower – afspilning ved en langsommere end normal hastighed
90
Betjeningstilstande
Med denne enheds 4-vejsnetværk DSP kan der oprettes et forstærket 4-vejssystem
med flere højtalere, der har særskilte højtalere til at gengive høje, middeltone, lave og
ultralave frekvenser (bånd), som hver især drives af en særlig forstærker. Via den 4vejs netværkstilstand er der funktioner til netværks- og tidskorrektion. Disse to
funktioner er uundværlige, hvis et forstærket flerhøjtalersystem præcist skal kunne
regulere indstillingerne til hvert frekvensområde.
Vigtigt
Selv om batteriet er frakoblet eller mikroprocessoren nulstillet, forbliver denne enheds
lydindstillinger i hukommelsen. Hvis du vil nulstille lydindstillingerne, se “Nulstilling af
audiofunktionerne” på side 102.
Bemærk
• Bruges der én subwoofer med dette system, skal venstre og højre kanels justeringsværdier,
såsom tidskorrektion og netsværksindstillinger, være de samme.
Nem justering af lyd
Ved at udføre følgende indstillinger/justeringer i den viste rækkefølge, kan du nemt
oprette et finjusteret lydfelt.
Anvendelse af positionsvælgeren (POSI)
Auto-TA og -EQ (automatisk tidsjustering og automatisk equalizing)
Brug af balancejustering (BAL)
Finindstilling af lyd
Ved at udføre følgende indstillinger/justeringer i den viste rækkefølge, kan der nemt
oprettes et finjusteret lydfelt.
Justering af tidskorrektionen (TA2)
Justering af netværk (NW 1, NW 2, NW 3)
Finjustering af equalizerkurven (EQ 2)
Ekstra funktioner
Disse funktioner er nyttige ved justering af lyden, så den passer til dit system og dine
personlige præferencer.
• Genvalg eller kopiering af equalizerkurver (EQ 1)
• Sådan justeres lydintensitet (LOUD)
• Anvendelse af sound retriever (S.Rtrv)
• Justering af kildeniveauer (SLA)
DANSK
Bemærkninger
• Når kontroltilstanden er indstillet på iPod, begrænses betjeningen således:
– Der kan ikke vælges andre funktioner end Control mode (kontroltilstand) og Pause
(pause).
– Funktionssøgning kan ikke betjenes med denne enhed.
• Aktiveres denne funktion sættes afspilningen på pause. Betjen iPod for at starte afspilning.
Audiojusteringer
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 91 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Audiojusteringer
Indledning til audiojusteringer
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge en af de lydfunktioner, der er beskrevet
ovenfor.
2. Hold MULTI-CONTROL nede for at skifte mellem uafhængig hhv. fælles tilstand
for venstre og højre kanal.
Hver gang MULTI-CONTROL holdes nede skiftes der mellem uafhængig hhv. fælles
tilstand for venstre og højre kanal.
Audiodisplay
Viser status for lydjusteringerne.
1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge AUDIO.
Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for at vælge.
3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge lydfunktionen.
Drej MULTI-CONTROL for at skifte mellem lydfunktionerne i følgende rækkefølge:
BAL (balancejustering) – POSI (positionsvælger) – NW 1 (netværksjustering 1) –
NW 2 (netværksjustering 2) – NW 3 (netværksjustering 3) – TA1 (indstiling af
tidskorrektion) – TA2 (justering af tidskorrektion) – EQ 1 (kopiering/genvalg af
equalizeren) – EQ 2 (31-bånds grafisk equalizer) – A.EQ (auto-equalizer on/off) –
S.Rtrv (avanceret lydhenter) – LOUD (lydintensitet) – SLA (justering af kildeniveau)
• Når FM vælges som kilde, kan der ikke skiftes til SLA.
• Når der vælges FLAT i EQ 1, kan der ikke skiftes til EQ 2.
• Hvis du vælger OFF i TA1, kan du ikke skifte til TA2.
• Tryk på B for at vende tilbage til visning af hver kilde.
Hvert tryk på MULTI-CONTROL vælger venstre eller højre kanal.
4. Justér funktionerne efter behov.
Brug af balancejustering
Du kan vælge en balanceindstilling, der giver ideelle lytteforhold i alle bilsæderne.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge BAL i lydfunktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 88.
2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at justere balancen mellem de
venstre og højre højttalere.
Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til venstre eller til højre, flyttes balancen
mellem de venstre og højre højttalere til venstre eller til højre.
L 25 til R 25 vises, mens balancen mellem venstre og højre højttalere bevæger sig fra
venstre mod højre.
Anvendelse af positionsvælgeren
En måde at sikre en mere naturlig lyd på er tydelig positionering af stereolydbilledet,
så du placeres i lydfeltets centrum. Med positionsvælgeren kan man automatisk
justere højttalernes udgangsniveauer og indsætte en tidsforsinkelse, der svarer til de
fyldte bilsæders antall og placering.
Følgende funktioner kan justeres for venstre og højre kanal uafhængigt af hinanden
eller fælles for begge kanaler.
• Justering af netværk (NW 1, NW 2, NW 3)
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge POSI i lydfunktionsmenuen.
• Finjustering af equalizerkurven (EQ 2)
2. Skub MULTI-CONTROL til venstre, højre eller op for at vælge en lytteposition.
DANSK
Skift mellem højre og venstre kanal
3. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge venstre eller højre kanal, når uafhængig
tilstand for venstre og højre kanal er valgt.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 88.
Retning
Display
Position
Venstre
Højre
Up
Left
Right
Front
Forsæde, venstre
Forsæde, højre
Forsæder
• For at annullere den valgte lytteposition tryk MULTI-CONTROL i samme retning
igen.
91
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 92 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Audiojusteringer
92
Om netværksfunktionen
Hældning
Netværksfunktionen giver dig mulighed for at dele lydsignalerne op i forskellige
frekvensbånd og derefter gengive hvert af dem ved hjælp af separate
højttalerenheder.
Du kan derefter foretage præcise justeringer af det gengivne frekvensbånd (med et
lavpasfilter eller højpasfilter), niveau, fase og andre parametre, så de svarer til
egenskaberne af hver højttalerenhed.
Justerbare parametre
4
1
7
8
3
2
5
Niveau (dB)
Frekvens (Hz)
Niveau
Reproduceret frekvensbånd
Afskæringsfrekvens for HPF
Afskæringsfrekvens for LPF
Pas
Stejlhed (dB/okt.)
6
Reproduceret frekvensbånd
Justering af afskæringsfrekvens for HPF (højpasfilter) eller LPF (lavpasfilter) giver dig
mulighed for at indstille det reproducerede frekvensbånd for hver højttalerenhed.
• HPF afskærer frekvenser (lave) under den indstillede frekvens og lader høje
frekvenser passere.
• LPF afskærer frekvenser (høje) under den indstillede frekvens og lader lave
frekvenser passere.
Niveau
Forskellen i reproducerede niveauer mellem højttalerenheder kan rettes.
• Stejlheden angiver det antal decibel (dB), signalet dæmpes med, når frekvensen er
en oktav højere (lavere) (enhed: dB/okt.). Jo højere stejlheden er, jo mere dæmpes
signalet.
Fase
Der kan skiftes fase (normal, omvendt) for hver højttalerenheds indgangssignal.
Forsøg at skifte fase, når kontinuiteten af lyd mellem højttalere er unøjagtig. Det kan
forbedre kontinuiteten af lyd mellem højttalere.
Punkter vedrørende netværksjusteringer
Justering af afskæringsfrekvens
• Indstilles afskæringsfrekvensen for Low-LPF eller SW-LPF på højt niveau med en
højtaler eller subwoofer til lave toner installeret bag i bilen, adskilles baslyden, så
den lyder som om den kommer bagfra. Det anbefales at indstille
afskæringsfrekvensen for Low-LPF eller SW-LPF på 100 Hz er mindre.
• Indstillingen af maksimal indgangseffekt for mellemtone- og diskanthøjttalere er
som regel lavere end for bashøjttalere. Vær opmærksom på, at
afskæringsfrekvensen for Mid-HPF eller High-HPF er indstillet lavere end
nødvendigt, da et kraftigt bassignal kan beskadige højtaleren.
Niveaujustering
De grundlæggende frekvenser af mange musikinstrumenter ligger i
mellemtoneområdet. Udfør først niveaujusteringen af mellemtonen, efterfulgt af
niveaujustering for diskant og bas i netop den rækkefølge.
Justering af stejlhed
• Hvis du indstiller en lille absolut værdi for stejlheden (for en lille stejlhed), kan
interferens mellem højttalerenheder, der er placeret i nærheden af hinanden, let
medføre et forringet frekvenssvar.
• Hvis du indstiller en stor absolut værdi for stejlheden (for a høj stejlhed), forringes
kontinuiteten af lyd mellem højttalerenheder, og lyden forekommer at være
separeret.
• Indstilles stejlheden på 0 dB/okt. (pass), omgår lydsignalet filtret, så filtret ikke har
nogen effekt.
Fasejustering
Når værdien for delepunkt for filtrene på begge sider indstilles på –12 dB/okt., vendes
fasen med 180 grader ved filtrets afskæringsfrekvens. I dette tilfælde sikrer en
omvendt fase forbedret lydkontinuitet.
DANSK
Netværksfunktionen muliggør justering af de følgende parametre. Foretag justeringer
i overensstemmelse med det reproducerede frekvensbånd og egenskaberne af hver
tilsluttet højttalerenhed.
Justering af HPF/LPF-stejlhed (filterdæmpningsstejlhed) giver dig mulighed for at
justere kontinuiteten af lyd mellem højttalerenheder.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 93 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Audiojusteringer
3
2
1
4
6
5
Normal fase
Omvendt fase
0 dB
–3 dB
–12 dB
Delepunkt
Dæmpning af højttalerenheden (filter)
Du kan dæmpe hver højttalerenhed (hvert filter). Når en højttalerenhed (et filter) er
dæmpet, udsendes der ikke lyd fra den pågældende højttaler.
• Hvis du dæmper den valgte højttalerenhed (det valgte filter), blinker MUTE, og ingen
justeringer er mulige.
• Selv om en højttalerenhed (et filter) er dæmpet, kan du justere parametrene for
andre højttalerenheder (filtre).
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge NW 1 i lydfunktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 88.
2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge den højttalerenhed
(det filter), som skal justeres.
Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til venstre eller højre, vælges der
højttalerenhed (filter) i følgende rækkefølge:
SW-HPF (subwoofer HPF) – SW-LPF (subwoofer LPF) – Low-HPF (bashøjtaler HPF)
– Low-LPF (bashøjtaler LPF) – Mid-HPF (mellemtonehøjtaler HPF) – Mid-LPF
(mellemtonehøjtaler LPF) – High-HPF (diskanthøjtaler HPF) – High-LPF
(diskanthøjtaler LPF)
• Skub MULTI-CONTROL opad for at annullere dæmpningen.
Justering af netværk
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge NW 1 i lydfunktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 88.
Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til venstre eller højre, vælges der
højttalerenhed (filter) i følgende rækkefølge:
SW-HPF (subwoofer HPF) – SW-LPF (subwoofer LPF) – Low-HPF (bashøjtaler HPF)
– Low-LPF (bashøjtaler LPF) – Mid-HPF (mellemtonehøjtaler HPF) – Mid-LPF
(mellemtonehøjtaler LPF) – High-HPF (diskanthøjtaler HPF) – High-LPF
(diskanthøjtaler LPF)
3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge NW 2 i lydfunktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 88.
4. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge
afskæringsfrekvensen (delefrekvensen) for den valgte højttalerenhed (det valgte
filter).
Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til venstre eller højre, vælges der
afskæringsfrekvens (delefrekvens) i følgende rækkefølge:
– High-LPF
5k – 6.3k – 8k – 10k – 12.5k – 16k – 20k
– High-HPF
800Hz – 1k – 1.25k – 1.6k – 2k – 2.5k – 3.15k – 4k – 5k – 6.3k – 8k – 10k – 12.5k
– 16k
– Mid-LPF, Low-LPF og SW-LPF
25Hz – 31.5Hz – 40Hz – 50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz – 160Hz – 200Hz
– 250Hz – 315Hz – 400Hz – 500Hz – 630Hz – 800Hz – 1k – 1.25k – 1.6k – 2k –
2.5k – 3.15k – 4k – 5k – 6.3k – 8k – 10k – 12.5k – 16k – 20k
– Mid-HPF, Low-HPF og SW-HPF
20Hz – 25Hz – 31.5Hz – 40Hz – 50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz – 160Hz
– 200Hz – 250Hz – 315Hz – 400Hz – 500Hz – 630Hz – 800Hz – 1k – 1.25k – 1.6k
– 2k – 2.5k – 3.15k – 4k – 5k – 6.3k – 8k – 10k – 12.5k – 16k
• Der kan ikke vælges højtalere, som er indstillet på off i startindstillingen. Se
“Indstilling af højtalerne” på side 99.
5. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at justere niveauet for den valgte
højttalerenhed (det valgte filter).
DANSK
3. Hold MULTI-CONTROL nede for at dæmpe den valgte højttalerenhed (det valgte
filter).
2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge den højttalerenhed
(det filter), som skal justeres.
Hver gang MULTI-CONTROL skubbes op eller ned sættes niveauet for den valgte
højttalerenhed (det valgte filter) op eller ned.
0 dB til –24 dB ses, i takt med at niveauet øges eller mindskes, hvis der er valgt HighLPF, High-HPF, Mid-LPF or Mid-HPF.
6 dB to –24 dB ses, i takt med at niveauet øges eller mindskes, hvis der er valgt LowLPF, Low-HPF, SW-LPF or SW-HPF.
93
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 94 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Audiojusteringer
6. Drej MULTI-CONTROL for at vælge NW 3 i lydfunktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 88.
7. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge stejlheden for den
valgte højttalerenhed (det valgte filter).
Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til venstre eller højre, vælges der stejlhed i
følgende rækkefølge:
– High-HPF
6dB/oct. – 12dB/oct. – 18dB/oct. – 24dB/oct. – 30dB/oct. – 36dB/oct.
– High-LPF, Mid-LPF, Mid-HPF, Low-LPF, Low-HPF, SW-LPF og SW-HPF
Pass – 6dB/oct. – 12dB/oct. – 18dB/oct. – 24dB/oct. – 30dB/oct. – 36dB/oct.
94
Justering af tidskorrektionen
Du kan justere afstanden mellem hver højttaler og den valgte position.
• En justeret tidskorrektion lagres under Custom.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge TA1 i lydfunktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 88.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge en enhed for afstand.
Hver gang du trykker på MULTI-CONTROL, vælges enheden for afstand i følgende
rækkefølge:
(cm) (centimeter) – (inch) (tommer)
3. Brug MULTI-CONTROL til at vælge TA2 i lydfunktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 88.
9. Tryk på B for at annullere tilstanden til netværksjustering.
4. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge den højttaler, som
skal justeres.
Anvendelse af tidsjustering
Tidsjusteringen giver dig mulighed for at justere afstanden mellem de enkelte
højttalere og lyttepositionen.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge TA1 i lydfunktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 88.
2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge tidskorrektionen.
Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til venstre eller højre, vælges der
tidskorrektion i følgende rækkefølge:
Initial (startindstilling) – Custom (brugerdefineret) – AutoTA (automatisk
tidskorrektion) – OFF (fra)
– Initial er fabrikkens standardtidskorrektion.
– Custom er en tilpasset tidskorrektion, som du oprettede.
– AutoTA er den tidskorrektion, som oprettes af auto-TA og -EQ. (Se “Auto-TA og
-EQ (automatisk tidsjustering og automatisk equalizing)” på side 96.)
• Du kan ikke vælge AutoTA, hvis auto-TA og -EQ ikke er blevet udført. I så tilfælde
ses Please Set Auto TA - Indstil auto-TA.
• Can't Adjust TA. Set POS FL/FR vises, når hverken Left eller Right er valgt i
positionsvælgertilstanden (POSI).
• Hvis du vælger OFF i TA1, kan du ikke skifte til TA2.
Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til venstre eller højre, vælges der højttaler i
følgende rækkefølge:
High L (diskant venstre) – High R (diskant højre) – Mid L (mellemtone venstre) – Mid
R (mellemtone højre) – Low L (bas venstre) – Low R (bas højre) – SW L (subwoofer
venstre) – SW R (subwoofer højre)
5. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at justere afstanden mellem den valgte
højttaler og lyttepositionen.
Hver gang MULTI-CONTROL skubbes opad eller nedad, sættes afstanden op eller
ned.
394.75cm til 0.00cm vises, når afstanden sættes op eller ned, hvis du har valgt
centimeter ((cm)).
155.39inch til 0.00inch vises, når afstanden sættes op eller ned, hvis du har valgt
tommer ((inch)).
• Du kan justere afstanden for de andre højttalere på samme måde.
6. Tryk på B for at annullere tidskorrektionstilstanden.
DANSK
8. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at skifte fasen for den valgte
højttalerenhed (det valgte filter).
Skub MULTI-CONTROL op for at vælge normal fase, og NOR vises på displayet.
Skub MULTI-CONTROL ned for at vælge omvendt fase, og REV vises på displayet.
• Du kan justere parametrene for andre højttalerenheder (filtre) på samme måde.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 95 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Audiojusteringer
Genvalg eller kopiering af equalizerkurver
Med equalizeren kan du justere udligningen, så den passer til bilens akustiske
egenskaber efter ønske.
Den justerede equalizerkurve kan gemmes i hukommelsen eller den gemte
equalizerkurve kan genvælges fra hukommelsen.
Genvalg af equalizerkurve
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge EQ 1 i lydfunktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 88.
Finjustering af equalizerkurven
Der kan foretages 31-bånds niveaujustering for at opnå optimal akustik inde i bilen.
1. Vælg lagerområdet (MEMORY1 til MEMORY5).
Se “Kopiering af equalizerkurve” på side 95.
Er der allerede lagret en equalizerkurve i hukommelsen, overskrives den af den
nyjusterede equalizerkurve.
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge EQ 2 i lydfunktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 88.
2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge den equalizerkurve,
der skal genvælges.
Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til venstre eller højre, genvælges
equalizerkurven i følgende rækkefølge:
MEMORY1 (hukommelse 1) – MEMORY2 (hukommelse 2) – MEMORY3
(hukommelse 3) – MEMORY4 (hukommelse 4) – MEMORY5 (hukommelse 5) – FLAT
(flad)
3. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge det equalizerbånd,
som skal justeres.
• Når FLAT er valgt, suppleres eller korrigeres lyden ikke. Funktionen er nyttig til
kontrol af effekten af en equalizerkurve ved at skifte mellem FLAT og en indstillet
equalizerkurve.
4. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad for at justere equalizerbåndets niveau.
Hver gang MULTI-CONTROL skubbes opad eller nedad, sættes niveauet for
equalizerbåndet op eller ned.
Der vises +12 til –12, i takt med at niveauet øges eller mindskes.
Kopiering af equalizerkurve
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge EQ 1 i lydfunktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 88.
2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge den equalizerkurve,
der skal kopieres.
4. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller højre for at vælge lagerområde
(MEMORY1 til MEMORY5).
5. Tryk og hold på MULTI-CONTROL for at lagre equalizerkurven.
20Hz – 25Hz – 31.5Hz – 40Hz – 50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz – 160Hz –
200Hz – 250Hz – 315Hz – 400Hz – 500Hz – 630Hz – 800Hz – 1k – 1.25k – 1.6k –
2kHz – 2.5k – 3.15k – 4k – 5k – 6.3k – 8k – 10k – 12.5kHz – 16k – 20k
• Du kan derefter vælge et andet bånd og justere niveauet.
5. Equalizerkurven lagres automatisk i hukommelsen.
Anvendelse af autoequalizer
Autoequalizer er den equalizerkurve, som er oprettet med auto-TA og -EQ (se “AutoTA og -EQ (automatisk tidsjustering og automatisk equalizing)” på side 96).
Du kan aktivere og deaktivere autoequalizer.
DANSK
3. Tryk og hold på MULTI-CONTROL for at kopiere den valgte equalizerkurve.
Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til venstre eller højre, vælges der
equalizerbånd i følgende rækkefølge:
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge A.EQ i lydfunktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 88.
• Hvis auto-TA og -EQ ikke er blevet udført, vises Please Set Auto EQ. Det viser, at
du ikke kan slå denne funktion til.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå autoequalizeren til.
• For at slå autoequalizeren fra tryk på MULTI-CONTROL igen.
95
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 96 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Audiojusteringer
Anvendelse af sound retriever
Funktionen Sound Retriever forbedrer automatisk komprimeret lyd og giver igen
nuanceret lyd.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge S.Rtrv i lydfunktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 88.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge den ønskede indstilling.
OFF – MODE1 – MODE2
• MODE1 er effektiv til den lave komprimering.
• MODE1 er effektiv til den høje komprimering.
Sådan justeres lydintensitet
Lydintensitet (loudness) kompenserer for mangler i de lave og høje lydområder ved
lav lydstyrke.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge LOUD i lydfunktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 88.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå loudness til.
• For at slå loudness fra tryk på MULTI-CONTROL igen.
Justering af kildeniveauer
Med SLA (justering af kildeniveau) kan du justere lydstyrken for hver enkelt kilde, så
du undgår radikale ændringer i lydstyrken, når du skifter mellem kilderne.
• Indstillingerne er baseret på FM-lydstyrken, som forbliver uændret.
1. Sammenlign FM-lydstyrkeniveauet med niveauet for den kilde, du vil justere.
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge SLA i lydfunktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 88.
3. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad for at justere kildelydstyrken.
Hver gang MULTI-CONTROL skubbes opad eller nedad, sættes kildelydstyrken op
eller ned.
Der vises +4 til –4, i takt med at kildens lydstyrke øges eller mindskes.
Bemærkninger
• MW/LW-lydstyrkeniveauet kan også indstilles ved at justere kildeniveauet.
• Den indbyggede CD-afspiller og multi-CD-afspiller sættes automatisk til samme
lydstyrkeniveau.
• Ekstern enhed 1 og ekstern enhed 2 sættes automatisk til samme kildelydstyrkejustering.
Auto-TA og -EQ (automatisk tidsjustering og
automatisk equalizing)
Automatisk tidskorrektion justeres automatisk afhængigt af afstanden mellem de
enkelte højttalere og lyttepositionen.
Autoequalizeren måler automatisk de akustiske egenskaber af bilens indre og skaber
derefter autoequalizerkurven, der er baseret på disse oplysninger.
! ADVARSEL
• Auto-TA og EQ må aldrig udføres under kørslen, da dette kan resultere i et uheld.
Når denne funktion måler de akustiske egenskaber af køretøjets indre for at oprette
en autoequalizerkurve, kan der høres en høj måletone (støj) fra højttalerne.
• Sørg for at diskanthøjtalerne kobles til udgangen til høje toner. Er højtalerne ikke
korrekt tilsluttet, kan de blive beskadiget målingstonen i bas.
! FORSIGTIG
• Udførelse af auto-TA og -EQ under følgende betingelser kan beskadige højttalerne.
Husk at undersøge betingelserne grundigt, inden der udføres auto-TA og -EQ.
– Forkert tilsluttede højttalere. (f.eks. når en mellemtonehøjttaler er tilsluttet en
subwooferudgang.)
– Når en højttaler er tilsluttet en forstærker med højere udgangseffekt end
højttalerens maksimale indgangskapacitet.
• Hvis mikrofonen placeres på et uegnet sted, kan måletonen blive høj, og målingen
kan tage lang tid, hvilket medfører, at batteriet aflades. Sørg for, at mikrofonen
placeres på det specificerede sted
• Når systemet er med tilsluttede tweeters og supertweeters, skal supertweeterens
delenetværk endelig anvendes.
• Når systemet er med tilsluttede tweeters og super-tweeters, fungerer autotidskorrektion og automatisk equalizering muligvis ikke korrekt. Det skal i så tilfælde
justeres manuelt.
DANSK
• Denne funktion kan benyttes til lyddata, der er lagret på CD, DVD, Bluetooth Audio,
iPod, USB eller AUX.
96
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 97 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Audiojusteringer
Inden auto-TA og EQ udføres
• Kontrollér højtalerens brugbare frekvensområde. Tilslut dernæst de rette højtalere
til udgangene: high, mid, low eller subwoofer. Er højtalerne ikke korrekt tilsluttet, vil
auto.tidskorrektion og automatisk equalizering muligvis ikke fungere korrekt.
• Udfør auto-TA og -EQ på et stille sted, med bilens motor og aircondition slukket.
Biltelefoner eller mobiltelefoner i bilen skal også slukkes eller fjernes fra bilen, inden
auto-TA og -EQ udføres. Andre lyde end måletonen (lyde fra omgivelserne,
motoren, ringende telefoner osv.) kan forhindre korrekt måling af de akustiske
egenskaber af bilens indre.
• Husk at udføre auto-TA og EQ ved hjælp af den medleverede mikrofon. Brug af en
anden mikrofon kan forhindre målingen eller medføre forkert måling af de akustiske
egenskaber af bilens indre.
• Når højtalerne, der blev aktiveret i startindstillingsmenuen, ikke er tilsluttede, kan
auto-TA og -EQ ikke foretages.
• Når højttalerenhederne til mellemtone er dæmpede, kan auto-TA og –EQ ikke
foretages. (Se side 96.)
• Hvis denne enhed er tilsluttet en forstærker med kontrol af indgangsniveau, og du
sænker indgangsniveauet, kan det ske, at auto-TA og -EQ ikke er mulig. Indstil
forstærkerens indgangsniveau på standardpositionen.
• Hvis denne enhed er tilsluttet en forstærker med et LPF, skal forstærkerens LPF
slås fra, inden auto-TA og EQ udføres. Desuden skal afskæringsfrekvensen for
indbygget LPF af en aktiv subwoofer sættes til den højeste frekvens.
• Den værdi for tidsjustering, som beregnes af auto-TA og EQ kan adskille sig fra den
faktiske afstand i følgende tilfælde. Computeren har dog beregnet afstanden sådan,
at det er den optimale forsinkelse, der giver nøjagtige resultater for betingelserne,
og derfor bedes du fortsat bruge denne værdi.
– Hvis den reflekterede lyd i et køretøj er kraftig og der optræder forsinkelser.
• Auto-TA og -EQ ændrer lydindstillingerne som vist nedenfor:
– Balanceindstillingen vender tilbage til midterpositionen. (Se side 91.)
– Den grafiske equalizerkurve skifter til FLAT. (Se side 95.)
• Hvis du udfører auto-TA og EQ, når der allerede findes en indstilling for dette,
erstattes indstillingen.
• Auto-TA benytter et højere område end 10 kHz til måling. Derfor kan anvendelse af
en tweeter, som ikke kan gengive 10 kHz frekvensområdet, beskadige tweeteren.
Hvis auto-TA og -EQ betjenes, skal man huske at indstille den egnede
afskæringsfrekvens. Brug desuden en tweeter, som kan gengive 10 kHz som den
laveste brugbare frekvens.
• De anvendte højtalere i dette system skal aktiveres i den første indstillingsmenu. Se
“Indstilling af højtalerne” på side 99.
• Sørg for, at højtalerne er tilsluttet udgangen til mellemtone, så der kan foretages
auto-tidskorrektion og automatisk equalizering.
Udførelse af auto-TA og -EQ
1. Stop køretøjet på et sted, der er så stille som muligt, luk alle døre, vinduer og
soltaget, og sluk for motoren.
• Hvis du lader motoren køre, kan motorlarm forhindre korrekt auto-TA og -EQ.
2. Anbring den medleverede mikrofon midt i
førersædets hovedstøtte, pegende fremad, ved
hjælp af remmen (sælges separat).
• Auto-TA og -EQ kan variere, afhængigt af, hvor du
placerer mikrofonen. I givet fald kan auto-TA og EQ udføres med mikrofonen placeret på det
forreste passagersæde.
3. Sæt tændingsnøglen til ON eller ACC.
• Sluk for bilens aircondition- eller varmesystem,
hvis det er tændt. Støj fra airconditionsystemets
eller varmesystemets blæser kan forhindre korrekt auto-TA og -EQ.
• Tryk på SRC/Off for at aktivere kilden, hvis denne enhed er slukket.
4. Tryk på SRC/Off og hold på den, til enheden slukkes.
DANSK
– Hvis der optræder forsinkelser af lave lyde p.g.a. indflydelsen af LPF på aktive
subwoofere eller eksterne forstærkere.
• Når der tilsluttes tweeter, skal det bekræftes, at tweeterens frekvensområde kan
benyttes. Når man indstiller afskæringsfrekvensen, skal den indstilles højere end
tweeterens laveste egnede frekvens.
5. Tryk og hold på EQ for at gå ind i menuen for auto-TA og -EQ.
Frontpanelet åbnes automatisk.
97
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 98 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Audiojusteringer
6. Sæt mikrofonen ind i denne enheds mikrofonstik.
98
14.Når auto-TA og -EQ er afsluttet, vises Complete.
Hvis korrekt måling af de akustiske egenskaber af bilens indre ikke er mulig, vises der
en fejlmeddelelse. (Se “Auto-TA og -EQ (automatisk tidsjustering og automatisk
equalizing)” på side 96.)
15.Tryk på B for at annullere tilstanden auto-TA og -EQ.
7. Drej MULTI-CONTROL for at vælge Select position i menuen til auto-TA og -EQ.
8. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge position.
Hver gang der trykkes på MULTI-CONTROL, vælges der indstillinger i følgende
rækkefølge:
9. Drej MULTI-CONTROL for at vælge Select N/W mode i menuen til auto-TA og EQ.
10.Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge netværkstilstand.
Hver gang der trykkes på MULTI-CONTROL, vælges der indstillinger i følgende
rækkefølge:
Auto N/W (auto) – Custom N/W (brugerdefineret)
• Ønskes auto-TA og -EQ gennemført ud fra tidligere brugerdefinerede
netværksindstillinger, vælges Custom N/W. Ellers vælges Auto N/W.
• Er den anuelt justerede værdi uegnet til højtalerns aktuelle specifikation, blive autotidskorrektion og automatisk equalizering ikke gjort korrekt.
11.Drej MULTI-CONTROL for at vælge Auto TA & EQ stop i menuen til auto-TA og EQ.
12.Tryk på MULTI-CONTROL for at starte auto-TA og -EQ.
13.Stå ud af bilen og luk døren inden for 10 sekunder, når nedtællingen på 10
sekunder starter.
Måletonen (støj) udsendes af højttalerne, og auto-TA og -EQ starter.
• Tryk på MULTI-CONTROL for at stoppe auto-TA og -EQ.
• For at annullere auto-TA og -EQ delvis gennem processen, tryk på B.
Bemærk
• Kontrollér, at du har koblet mikrofonen fra, inden der trykkes på 0/Open for at åbne eller
lukke panelet (er mikrofonen stadig tilsluttet, høres en advarselstone).
DANSK
Front left (front venstre) – Front right (front højre)
Vælg positionen for det sæde, hvor mikrofonen skal placeres.
16.Anbring mikrofonen forsigtigt i handskerummet.
Anbring mikrofonen forsigtigt i handskerummet eller et sikkert sted. Hvis mikrofonen
udsættes for direkte sollys i en længere periode, kan de høje temperaturer medføre,
at mikrofonen deformeres, skifter farve eller svigter.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 99 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Startindstillinger
Justering af startindstillinger
Ved hjælp af startindstillingerne kan du tilpasse forskellige systemindstillinger for at
opnå den optimale ydelse af denne enhed.
Valg af displaysprog
Denne enhed er forsynet med flere displaysprog. Du kan vælge dit foretrukne sprog.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Language select i startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge sproget.
Hver gang du trykker på MULTI-CONTROL, vælges der sprog i følgende rækkefølge:
Funktionsdisplay
Viser funktionsstatus.
1. Tryk på SRC/Off og hold på den, til enheden slukkes.
2. Tryk på MULTI-CONTROL og hold knappen nede, indtil menuen med
startindstillinger vises på displayet.
3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge en af startindstillingerne.
Drej MULTI-CONTROL for at skifte mellem funktionerne i følgende rækkefølge:
Brug vejledningen i det følgende til at foretage en bestemt indstilling.
• BT AUDIO, Pin code input og BT Version Info. kan kun vælges, når Bluetooth
adapter (f.eks. CD-BTB200) er tilsluttet enheden.
Indstilling af højtalerne
Det er nødvendigt at indstille de højtalere, der bruges med dette system.
Når denne indstilling foretages korrekt, gengiver enheden lys i høj opløsning, der
passer til systemet.
• Højtalerindstillingen af mellentonen kan ikke ændres. (Mellemtonehøjtaleren er altid
aktiveret.)
• Justeres denne indstilling, efter der er foretaget auto-tidskorrektion og automatisk
equalizering, gentages auto-tidskorrektion og -equalizering.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge SP connection i startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge den højttaler, som
skal justeres.
Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til venstre eller højre, vælges der højttaler i
følgende rækkefølge:
Subwoofer (subwoofer) – Low range (bashøjtaler) – High range (diskanthøjtaler)
3. Tryk på MULTI-CONTROL for at deaktivere den valgte højtaler.
• For at slå funktionen fra, tryk igen på MULTI-CONTROL.
DANSK
Language select (sprogvalg) – SP connection (højtalerindstilling) – Clock (ur) – Off
clock (afbrudt ur) – FM step (FM tuningstrin) – Auto PI (auto-PI-søgning) – Warning
tone (advarselstone) – Face auto open (automatisk åbning af frontpanel) – AUX1
(hjælpeindgang 1) – AUX2 (hjælpeindgang 2) – Dimmer (dæmper) – Brightness
(lysstyrke) – Illumination 1 (vælg belysning) – Illumination 2 (brugerdefineret
belysning) – ILL line (belysning sammenkoblet) – Digital ATT (digital lyddæmpning)
– Audio Reset (lydnulstilling) – Mute (lydafbrydelse/-dæmpning) – Door mute 1
(intelligent mute polarity setting) – Door mute 2 (intelligent lyddæmpningsindstilling)
– Reverse mode (omvendt tilstand) – Ever-scroll (permanent rulning) – BT AUDIO
(Bluetooth audio) – Pin code input (pinkodes indtastning) – BT Version Info.
(Bluetooth versionsoplysninger)
English – Français – Italiano – Español – Deutsch – Nederlands – РУССКИЙ
• Tryk på B for at annullere startindstillinger.
99
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 100 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Startindstillinger
Indstilling af uret
Brug denne vejledning, når uret skal stilles.
100
Omskiftning af automatisk PI-søgning
Enheden kan automatisk søge efter en anden station med samme program, selv
under genvalg af en forudindstillet station.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Clock (ur) i startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Auto PI i startindstillingsmenuen.
2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge den del af
urdisplayet, du vil indstille.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå automatisk PI-søgning til.
Tryk MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge en del af urdisplayet:
Time – minut
Når man vælger segmenter af urvisningen, blinker det valgte segment.
• Du kan sætte uret efter et tidssignal ved at trykke på MULTI-CONTROL.
– Hvis minutterne er 00 til 29, rundes de nedad. (10:18 bliver f.eks. til 10:00.)
– Hvis minutterne er 30 til 59, rundes opad. (10:36 bliver f.eks. til 11:00.)
Sådan slås visningen uden ur til eller fra
Er displayet uden ur aktiveret, og kilderne deaktivret, ses uret på displayet.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Off clock (uden ur) i startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå visning uden ur til.
• Tryk på MULTI-CONTROL igen for at slå visning uden ur fra.
Indstilling af FM-indstillingstrin
Normalt er FM-indstillingstrinnet, der anvendes ved søgning, 50 kHz. Når AF eller TA
er slået til, skifter indstillingstrinet automatisk til 100 kHz. Det kan være fordelagtigt at
sætte indstillingstrinet til 50 kHz, når AF er slået til.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FM step i startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge FM-indstillingstrinet.
Ved at trykke flere gange på MULTI-CONTROL skifter FM tuningstrinet mellem
50 kHz og 100 kHz. Det valgte FM-indstillingstrin vises på displayet.
• Ved manuel tuning vil indstillingstrinet fortsat være 50 kHz.
• For at slå automatisk PI-søgning fra tryk på MULTI-CONTROL igen.
Ændring af advarselstonen
Hvis frontpanelet ikke afmonteres fra hovedenheden inden for 4 sekunder efter at
tændingen er slukket, vil der lyde en advarselstone. Advarselstonen kan deaktiveres.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Warning tone (advarselstone) i
startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå advarselstonen til.
• For at slå advarselstonen fra tryk på MULTI-CONTROL igen.
Skift af automatisk åbning af frontpanel
Enheden har tyverisikring i form af aftageligt frontpanel. For at tage frontpanelet af
åbnes det automatisk. Denne funktion er som standard slået til.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Face auto open (automatisk åbning af
frontpanelet) i startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå automatisk åbning af frontpanel til.
• For at slå automatisk åbning af frontpanel fra tryk på MULTI-CONTROL igen.
DANSK
3. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad for at indstille uret til højre.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 101 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Startindstillinger
Omskiftning af indstillingen for ekstraudstyr
Ekstraudstyr, som er tilsluttet denne enhed, kan aktiveres individuelt. Sæt alle AUXkilder til ON, når de bruges. For yderligere oplysninger om tilslutning eller anvendelse
af ekstraudstyr se “Anvendelse af AUX-kilden” på side 104.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge AUX1/AUX2 i startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå AUX1/AUX2 til.
• For at slå AUX fra tryk på MULTI-CONTROL igen.
Skift af lysdæmperindstillingen
For at undgå, at displayet bliver for lyst om natten, dæmpes det automatisk, når bilens
forlygter tændes. Du kan aktivere og deaktivere lysdæmperen.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Dimmer (dæmper) i startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå lysdæmperen til.
• For at slå lysdæmperen fra tryk på MULTI-CONTROL igen.
Justering af lysstyrken
Du kan justere lysstyrken på displayet.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Brightness (lysstyrke) i
startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
Der vises 0 til 15, i takt med at niveauet øges eller mindskes.
• Når lysdæmperen er slået til, kan lysstyrkeniveauet justeres mellem 0 og 10.
Følgende belysningsfarver kan vælges: hvid, rød, orange, grøn og blå. Hver farves
lysstyrke kan også justeres.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Illumination 1 (belysning 1) i
startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge den ønskede
belysningsfarve.
Hver gang du skubber MULTI-CONTROL til venstre eller højre, vælges der
belysningsfarve i følgende rækkefølge:
White (hvid) – Red (rød) – Amber (orange) – Blue (blå) – Green (grøn) – Custom
(brugerdefineret)
• Vælges der Custom (brugerdefineret), kan man justere niveauet af de tre
grundfarver rød, grøn og blå. For nærmere oplysninger, læs “Justering af
belysningsfarven” på side 101.
3. Tryk Multi-Control op eller ned for at justere lysstyrkeniveauet.
Der vises +1 til –1, i takt med at niveauet øges eller mindskes.
Justering af belysningsfarven
Man kan oprette en belysningsfarve ved at justere niveauet af de tre grundfarver, som
er rød, grøn og blå.
• Denne funktion kan kun benyttes, når der er valgt Custom i Illumination 1.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Illumination 2 (belysning 1) i
startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge den farve, som skal
justeres.
DANSK
2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at justere lysstyrkeniveauet.
Valg af belysningsfarve
R (rød) – G (grøn) – B (blå)
3. Push MULTI-CONTROL op eller ned for at justere farveniveauet.
Der vises 4 til 0, i takt med at niveauet øges eller mindskes.
101
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 102 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Startindstillinger
Indstilling af belysningssammenkobling
Denne enheds belysningsknap kan sammenkobles enten med tændingsnøglen eller
bilens lyskontakt. Den relevante indstilling kan vægles i denne indstilling.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge ILL line i startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at deaktivere funktionen.
Når denne funktion er aktiveet, er knapbelysningen koblet sammen med bilens
lyskontakt.
Når denne funktion er deaktiveet, er knapbelysningen koblet sammen med
tændingskontakten.
Korrektion af forvrænget lyd
4. Tryk på MULTI-CONTROL for at nulstille lydfunktionerne.
Complete vises på displayet, og lydfunktionerne nulstilles.
• Denne funktion annulleres ved at trykke på B.
Omskiftning mellem lydafbrydelse/lyddæmpning
Lyd fra dette system afbrydes eller dæmpes automatisk, når signalet fra udstyret med
lydafbrydelsesfunktionen modtages.
• Lyden afbrydes eller dæmpes, MUTE eller ATT vises, og ingen lydjustering er mulig.
• Lyden fra systemet vender tilbage til normal tilstand, når lydafbrydelsen eller dæmpningen annulleres.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Mute (lydafbrydelse) i
startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at skifte mellem afbrydelse/dæmpning af telefonen.
Når der lyttes til en CD eller en anden kilde, hvor indspilningsniveauet er højt, kan der
optræde forvrængning, hvis hvert frekvensniveau indstilles på høj. Du kan sætte den
digitale lyddæmper til Low for at reducere forvrængningen.
Hver gang der trykkes på MULTI-CONTROL, vælges der indstillinger i følgende
rækkefølge:
• Lydkvaliteten er bedre med den høje indstilling, derfor bruges denne indstilling som
regel.
• 20dB ATT har en kraftigere effekt end 10dB ATT.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Digital ATT i startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge den digitale dæmpers niveau.
Tryk på MULTI-CONTROL flere gange for at skifte mellem High (høj) og Low (lav),
den pågældende status vises.
Nulstilling af audiofunktionerne
Du kan nulstille alle lydfunktioner.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Audio Reset i startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
2. Tryk på MULTI-CONTROL.
Reset data? ses på displayet.
3. Skub MULTI-CONTROL til højre.
Are you sure? (er du sikker?) ses på displayet.
20dB ATT – TEL mute (lydafbrydelse) – 10dB ATT
Indstilling af polaritet af dørbetjeningen
Før dørens lyddæmpningsfunktion kan bruges, skal dørbetjeningens polaritet
indstilles. Kontrollér døråbningens polaritet og indstil den korrekt.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Door mute 1 i startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge indstilling.
Hver gang der trykkes på MULTI-CONTROL, vælges der indstillinger i følgende
rækkefølge:
High (høj) – Low (lav)
• Skifter polariteten til + (positiv), når døren åbnes, vælges High.
• Skifter polariteten til – (negativ), når døren åbnes, vælges Low.
DANSK
• For at slå funktionen fra, tryk igen på MULTI-CONTROL.
102
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 103 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Startindstillinger
Indstilling af dørens lyddæmpningsindstilling
Aktivering af kilden BT Audio
Lyden fra dette system afbrydes eller dæmpes automatisk, når bildøren åbnes.
Du skal aktivere kilden BT Audio for en bruge en Bluetooth audio-afspiller.
• Lyden fra systemet vender tilbage til normal tilstand, når lydafbrydelsen eller dæmpningen annulleres.
• Man kan kun betjene denne funktion, hvis en Bluetooth-adapter (f.eks. CD-BTB200)
er tilsluttet denne enhed.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Door mute 2 i startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at skifte mellem afbrydelse/dæmpning ved
døråbning.
Hver gang der trykkes på MULTI-CONTROL, vælges der indstillinger i følgende
rækkefølge:
OFF (off) – 20dB ATT (20 dB lyddæmpning) – MUTE (lydafbrydelse)
Omskiftning af gentagelsestilstanden
Hvis du ikke anvender en funktion i ca. 30 sekunder, starter der en baglæns visning af
skærmindikationerne, som derefter vendes hvert 10. sekund.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Reverse mode (gentagelsestilstand) i
startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå baglæns tilstand til.
• For at slå baglæns tilstand fra tryk på MULTI-CONTROL igen.
• Gentagelsestilstand kan også slås til og fra ved at trykke på B, mens denne enhed
er slukket. Der er flere oplysninger om dette under “Baglæns tilstand” på side 77.
Når permanent rulning er slået til, ruller bogstavelige informationer som CD-titlerne
kontinuerligt på displayet. Slå funktionen fra, hvis du foretrækker, at informationerne
kun skal rulle en gang.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Ever-scroll i startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå kilden BT Audio til.
• For at slå kilden BT Audio fra tryk på MULTI-CONTROL igen.
Indtastning af PIN-kode for trådløs Bluetoothforbindelse
For at tilslutte din mobiltelefon til denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetoothteknologi, skal du indtaste PIN-koden din telefon for at bekræfte forbindelsen.
Standardkoden er 0000, men du kan ændre den ved hjælp af denne funktion.
• Med nogle Bluetooth-lydafspiller kan det være nødvendigt først at indtaste pinkoden
for Bluetooth-lydafspilleren for at muliggøre tilslutning til denne enhed.
• Man kan kun betjene denne funktion, hvis en Bluetooth-adapter (f.eks. CD-BTB200)
er tilsluttet denne enhed.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Pin code input i startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
2. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad for at vælge et tal.
3. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller højre for at flytte markøren til forrige eller
næste position.
4. Tryk på MULTI-CONTROL efter indtastningen af Pin code (op til 16 cifre).
PIN-koden kan lagres i hukommelsen.
Hvis du trykker på MULTI-CONTROL igen på det samme display, lagres den
indtastede PIN-kode i denne enhed.
DANSK
Omskiftning af permanent rulning
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge BT AUDIO i startindstillingsmenuen.
• Hvis du skubber MULTI-CONTROL til højre i bekræftelsesdisplayet, vender du
tilbage til indtastningsdisplayet for PIN-koden, og du kan ændre PIN-koden.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå permanent rulning til.
• For at slå permanent rulning fra tryk på MULTI-CONTROL igen.
103
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 104 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Startindstillinger
Visning af systemversion for reparation
Hvis denne enhed ikke skulle fungere korrekt og du kontakter en forhandler for
reparation, vil du måske blive bedt om at oplyse systemversionen af denne enhed og
Bluetooth-modulet. Du kan få vist versionerne og kontrollere dem.
• Man kan kun betjene denne funktion, hvis en Bluetooth-adapter (f.eks. CD-BTB200)
er tilsluttet denne enhed.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge BT Version Info. i startindstillingsmenuen.
Se “Justering af startindstillinger” på side 99.
Systemversionen (mikroprocessor) for denne enhed vises.
• Skub MULTI-CONTROL til højre for at vende tilbage til denne enheds
systemversion.
104
Anvendelse af AUX-kilden
Op til to ekstraenheder som f.eks. en videorecorder eller bærbare enheder (sælges
separat) kan tilsluttes denne enhed. Når de tilsluttes, indlæses ekstraenheder
automatisk som AUX-kilder og tildeles AUX1 eller AUX2. Forholdet mellem AUX1- og
AUX2-kilder forklares nedenfor.
Om AUX1 og AUX2
Ekstraudstyr kan tilsluttes denne enhed på to måder.
AUX1-kilde:
Der bruges et 2,5 mm stereo-ministikkabel, når der tilsluttes en hjælpeenhed.
1. Tryk og hold på 0/Open for at åbne frontpanelet.
Nu ses indgangsstikket AUX1.
2. Stik det 2,5 mm stereo-ministik ind i indgangsstikket AUX1
på denne enhed.
Dette ekstraudstyr er automatisk indstillet til AUX1.
AUX2-kilde:
Når ekstra enhed tilsluttes ved hjælp af et IP-BUS-RCA-mellemstik (sælges separat)
* Brug et IP-BUS-RCA-mellemstik, f.eks. CD-RB20/CD-RB10 (sælges separat), til at
forbinde denne enhed til ekstraudstyr med RCA-udgang.
Læs brugervejledningen til IP-BUS-RCA mellemstikket for at få flere oplysninger.
Dette ekstraudstyr er automatisk indstillet på AUX2.
• Denne type tilslutning kan kun bruges, hvis ekstraudstyret har RCA-udgange.
Valg af AUX som kilde
* Tryk på SRC/Off for at vælge AUX (AUX1 or AUX2) som kilden.
• Hvis hjælpeindstilling ikke er slået til, kan AUX ikke vælges. Der er flere oplysninger
om dette under “Omskiftning af indstillingen for ekstraudstyr” på side 101.
DANSK
2. Skub MULTI-CONTROL til venstre for at få vist versionen af Bluetooth-modulet
for denne enhed.
Andre funktioner
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 105 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Andre funktioner
Indstilling af AUX-titlen
Den titel, der vises for kilden AUX1 eller AUX2, kan ændres.
1. Når du har valgt AUX som kilde, brug MULTI-CONTROL og vælg FUNCTION for
at få vist TitleInput "A".
2. Indtast en titel på samme måde som for den indbyggede CD-afspiller.
Detaljerede oplysninger om denne funktion finder du under “Indtastning af CD-titler”
på side 85.
Anvendelse af den eksterne enhed
Med ekstern enhed menes der et Pioneer-produkt (som vil være til rådighed i
fremtiden), der, selv om det ikke er kompatibelt som kilde, tillader styring af
grundlæggende funktioner på denne enhed. To eksterne enheder kan styres af denne
enhed. Hvis to eksterne enheder er tilsluttet, betegnes de automatisk som ekstern
enhed 1 hhv. ekstern enhed 2 af denne enhed.
Den grundlæggende betjening af den eksterne enhed forklares nedenfor. De tildelte
funktioner er forskellige, afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed. Læs
brugervejledningen til den eksterne enhed for at få flere oplysninger om funktionerne.
Valg af den eksterne enhed som kilden
* Tryk på SRC/Off for at vælge EXTERNAL som kilde.
Grundlæggende betjening
Funktioner tildelt de følgende betjeninger er forskellige, afhængigt af den tilsluttede
eksterne enhed. Læs brugervejledningen til den eksterne enhed for at få flere
oplysninger om funktionerne.
* Tryk og hold på B.
* Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller højre.
* Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller højre, og hold den der.
1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.
Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for at vælge.
3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktionen.
Function1 (funktion 1) – Function2 (funktion 2) – Function3 (funktion 3) – Function4
(funktion 4) – Auto/Manual (automatisk/manuel)
• Vend tilbage til det almindelige display ved at trykke på B.
Anvendelse af forskellige underholdningsdisplay
Mens der lyttes til hver lydkilde, kan du nyde underholdningsdisplayet.
1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge DISPLAY.
Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for at vælge.
3. Brug MULTI-CONTROL til at skifte display.
Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for at vælge.
BASIC DISPLAY (grunddisplay) – SPECTRUM ANALYZER-1 (spektrumanalysator
1) – SPECTRUM ANALYZER-2 (spektrumanalysator 2) – LEVEL METER
(niveamåler) – DISPLAY OFF (display deaktiveret)
• Vend tilbage til afspilningsdisplayet ved at trykke på B.
• Der kan også vælges DISPLAY OFF (display deaktiveret) ved at trykke og holde på
EQ.
• Mens displayindikatoren deaktiveres, lyser indikatoren for display off.
DANSK
* Tryk på B.
Avancerede betjeninger
* Tryk MULTI-CONTROL op eller ned.
105
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 106 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Andre funktioner
Brug af knappen DF (direkte funktion)
De forprogrammerede funktioner til hver kilde kan betjenes via DF på fjernbetjeningen.
* Tryk på DF for at slå pause til, når følgende kilder vælges:
– CD – indbygget CD-afspiller
– iPod – iPod tilsluttet via USB-stik/iPod tilsluttet med interfaceadapteren
Tilbehør der kan fås
106
Afspil sange på iPod
Grundlæggende betjening
Denne enhed kan bruges til at styre en interfaceadapter til iPod (f.eks. CD-IB100II),
som sælges særskilt.
– Multi CD – multi-CD-afspiller
– USB – USB-lydafspiller /USB-hukommelse
• Tryk igen på DF for at annullere lagringsprocessen.
* Tryk og hold på DF for at slå BSSM til, når TV vælges som kilden.
Tryk og hold på DF, indtil BSSM aktiveres.
• Tryk igen på DF for at annullere lagringsprocessen.
* Tryk på DF for at aktivere funktion 1, når der vælges EXT (ekstern enhed 1/
ekstern enhed 2) som kilden.
• Tryk igen på DF for at deaktivere funktion 1.
Spilletidsindikator
Sangtid (fremskridtssøjle)
* Hurtig frem-/tilbagespoling
Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller højre, og hold den der.
* Vælg et spor
Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller højre.
Bemærkninger
• Læs forholdsreglerne for iPod i følgende afsnit. Se side 125.
• Hvis en fejlmeddelelse vises, se “Fejlmeddelelser” på side 121.
• Når tændingskontakten er sat på ACC eller ON, oplades iPod’s batteri, mens iPod'en er
tilsluttet enheden.
• Mens din iPod er tilsluttet denne enhed, kan din iPod ikke tændes eller slukkes.
• Før iPod tilsluttes denne enhed, frakobles hovedtelefonerne fra iPod.
• Din iPod slukkes ca. to minutter efter at tændingskontakten er blevet sat til OFF.
Visning af tekstoplysninger på iPod
* Tryk på D/Scrl for at vælge de ønskede tekstoplysninger.
Spilletid –
: navn på kunstner og : sangtitel –
: navn på kunstner
og
: albumnavn –
: albumnavn og : sangtitel – : sangtitel og spilletid
• Hvis de tegn, der er optaget på en iPod, ikke er kompatible med denne enhed, vises
de ikke.
Bemærkninger
• Der kan rulles gennem tekstdata ved at trykke og holde på D/Scrl.
• Hvis permanent rulning er slået til i startindstillingerne, ruller tekstinformationerne
kontinuerligt på displayet. Se “Omskiftning af permanent rulning” på side 103.
DANSK
• Niveauet, der ses på
strømspændingsindikatoren, kan
være en anden end det aktuelle
spændingsniveau.
– DVD – DVD-afspiller/multi-DVD-afspiller
• For at slå pause fra, tryk igen på DF.
Strømspændingsindikator
Viser batterispændingen.
– BT Audio – Bluetooth-lydafspiller
* Tryk og hold på DF for at slå BSM til, når radioen vælges som kilden.
Tryk og hold på DF, indtil BSM aktiveres.
Sangnummerindikator
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 107 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilbehør der kan fås
Bluetooth-audio
Søg efter en sang
Betjeningen er den samme som for en iPod tilsluttet denne enheds USB-interface. (Se
“Søg efter en sang” på side 88.)
Men de kategorier, der kan vælges, adskiller sig lidt. Kategorier, der kan vælges, er:
Playlists (spillelister) – Artists (kunstnere) – Albums (album) – Songs (sange) –
Genres (genrer)
• Der kan ikke søges alfabetisk efter sange på listen, mens der bruges iPod med
interfaceadapter.
Hvis du tilslutter en Bluetooth-adapter (f.eks. CD-BTB200) til denne enhed, kan du
styre din Bluetooth-lydafspillere ved hjælp af den trådløse Bluetooth-teknologi.
• I nogle lande er CD-BTB200 ikke på markedet.
Grundlæggende betjening
1
1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.
Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for at vælge.
2
3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktionen.
Play mode (gentaget afspilning) – Shuffle mode (shuffle) – Pause (pause)
Funktion og betjening
Play mode og Pause betjenes grundlæggende som for den indbyggede CD-afspiller.
Betjeningen af Shuffle mode er også stort set den samme som med iPod, der er
tilsluttet USB-interface på denne enhed.
Funktionens navn Betjening
Play mode
Bemærkninger
• Vend tilbage til det almindelige display ved at trykke på B.
• Betjenes en funktion ikke inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk tilbage til
det normale display.
Strømspændingsindikator
Viser batterispændingen.
• Niveauet, der ses på
strømspændingsindikatoren, kan
være en anden end det aktuelle
spændingsniveau.
Vigtigt
• Afhængigt af den Bluetooth-lydafspiller, som tilsluttes denne enhed, begrænses de
tilgængelige betjeningsmuligheder for denne enhed til følgende to niveauer:
– A2DP-profil (Advanced Audio Distribution Profile): Kun afspilning af sange på din
audio-afspiller er mulig.
– AVRCP-profil (Audio/Video Remote Control Profile): Afspilning, pause, valg af
sange osv. er mulig.
• Da der er mange flere Bluetooth audio-afspillere på markedet, kan der være store
forskel på betjeningen af din Bluetooth audio-afspiller ved hjælp af denne enhed. Se
den betjeningsvejledning, der følger med din Bluetooth-lydafspiller, og denne
vejledning, hvis du betjener din afspiller med denne enhed.
• Oplysninger om sange (f.eks. forløbet spilletid, sangtitel, sangindeks osv.) kan ikke
vises på denne enhed.
DANSK
Shuffle mode
Pause
Se “Vælg et område for gentaget afspilning” på side 85.
Men de områder for gentaget afspilning, man kan vælge, er anderledes
end for den indbyggede CD-afspiller. Områderne for gentaget afspilning
for iPod er:
• Repeat One – gentager den aktuelle sang
• Repeat All – gentager alle sange på den valgte liste
Se “Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge” på side 89.
Se “Midlertidig afbrydelse af afspilningen (pause)” på side 85.
Enhedsnavn
Viser enhedsnavnet af den
tilsluttede Bluetooth-audio-afspiller
(eller Bluetooth-adapter).
Introduktion af avanceret betjening
• Mens du lytter til sange på din Bluetooth audio-afspiller, undgå så vidt muligt at
bruge mobiltelefonen. Hvis du benytter mobiltelefonen, kan mobiltelefonens signal
forårsage støj under afspilningen af sange.
• Hvis du taler i en mobiltelefon, der er tilsluttet til denne enhed ved hjælp af trådløs
Bluetooth-teknologi, afbrydes lyden fra afspilningen af sange fra den Bluetoothlydafspiller, som er tilsluttet denne enhed.
• Selv om der skiftes til en anden kilde, mens du lytter til en sang på din Bluetooth
audio-afspiller, fortsætter afspilningen af sangen.
107
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 108 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilbehør der kan fås
* Hurtig frem-/tilbagespoling
Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller højre, og hold den der.
* Vælg et spor
Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller højre.
Bemærkninger
• For flere oplysninger om betjeningen, læs betjeningsvejledningen til Bluetooth adapteren.
Dette afsnit indeholder korte oplysninger om betjeningen af Bluetooth lydafspilleren med
denne enhed, som er lidt anderledes end eller forkortet fra beskrivelsen i Bluetooth
adapterens betjeningsvejledning.
• Selv om din audio-afspiller ikke indeholder et Bluetooth-modul, kan du alligevel styre den fra
denne enhed med trådløs Bluetooth-teknologi. For at styre din lydafspiller ved hjælp af
denne enhed tilslut et produkt med trådløs Bluetooth-teknologi (fås i handelen) til
lydafspilleren og tilslut Bluetooth-adapteren (f.eks. CD-BTB200) til denne enhed.
1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.
Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for at vælge.
3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktionen.
Connection open (tilslutning åben) – Disconnect audio (slå lyden fra) – Play (spil)
– Stop (stop) – Pause (pause) – Device info. (oplysninger om enheden)
• Pause er det samme som for den indbyggede CD-afspiller. (Se side 85.)
Bemærkninger
• Vend tilbage til det almindelige display ved at trykke på B.
• Er der endnu ikke er tilsluttet en Bluetooth lydafspiller til denne enhed, ses Connection
open og Device info i funktionsmenuen, og andre funktioner er ikke til rådighed.
• Er en Bluetooth lydafspilelr tilsluttet via AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile), så
ses Connection open ikke i funktionsmenuen.
• Er en Bluetooth audio-afspiller tilsluttet via A2DP (dvs. Advanced Audio Distribution Profile),
ses kun Disconnect audio og Device info. i funktionsmenuen.
• Hvis du ikke betjener en anden funktion end Connection open og Disconnect audio inden
for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk tilbage til det normale display.
Tilslutning af en Bluetooth-audio-afspiller
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Connection open i funktionsmenuen.
Se “Funktion og betjening” på side 108.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at oprette forbindelsen.
Always waiting vises. Enheden er nu på standby for en forbindelse fra Bluetoothaudio-afspilleren.
Hvis din Bluetooth-lydafspiller er klar til en trådløs Bluetooth-forbindelse, oprettes
forbindelsen til denne enhed automatisk.
Bemærk
• Inden du kan bruge audio-afspillere, skal du måske indtaste PIN-koden i denne enhed. Hvis
din afspiller har brug for en kode for at oprette en forbindelse, find koden på afspilleren eller
i den medfølgende dokumentation. Se “Indtastning af PIN-kode for trådløs Bluetoothforbindelse” på side 103.
Afspilning af sange på en Bluetooth audio-afspiller
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Play i funktionsmenuen.
Se “Funktion og betjening” på side 108.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at starte afspilningen.
Stop af afspilningen
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Stop i funktionsmenuen.
Se “Funktion og betjening” på side 108.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at stoppe afspilningen.
Frakobling af en Bluetooth-audio-afspiller
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Disconnect audio i funktionsmenuen.
Se “Funktion og betjening” på side 108.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at koble Bluetooth audio-afspilleren fra.
Disconnected vises. Bluetooth lydafspilleren er nu frakoblet denne enhed.
Visning af BD-adressen (Bluetooth Device)
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Device info. i funktionsmenuen.
Se “Funktion og betjening” på side 108.
2. Skub MULTI-CONTROL til venstre for at skifte til BD-adressen.
Den hexadecimale streng på 12 cifre vises.
• Skub MULTI-CONTROL til højre for at vende tilbage til enhedsnavnet.
DANSK
Funktion og betjening
108
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 109 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilbehør der kan fås
Bluetooth-telefon
Vigtigt
Hvis du anvender en Bluetooth-adapter (f.eks. CD-BTB200), kan du tilslutte en
mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi til denne enhed og bruge den med
håndfri og trådløs betjening, mens du kører.
• I nogle lande er CD-BTB200 ikke på markedet.
Grundlæggende betjening
Indikator for indgående opkald
Viser, at der er indgående opkald,
som ikke er kontrolleret endnu.
• Der gives ikke besked om
indgående opkald, mens din
mobiltelefon er afbrudt fra
enheden.
Enhedsnavn
Viser mobiltelefonens enhedsnavn.
Viser AUTO, hvis den automatiske
svarfunktion er slået til (for
yderligere oplysninger se “Indstilling
af automatisk svar” på side 115).
Indikator for signalstyrke
Viser mobiltelefonens signalstyrke.
• Niveauet, der ses på indikatoren,
kan adskille sig fra det aktuelle
signalniveau.
Indikator for batteristyrke
Viser mobiltelefonens batteris
styrke.
• Niveauet, der vises på
indikatoren, signalstyrke afspejler
ikke altid den faktiske
batteristyrke.
• Hvis batteristyrken ikke er
tilgængelig, vises der ingenting i
området for indikatoren for
batteristyrke.
Urdisplay
Viser tid (hvis en telefon er tilsluttet).
• Den avancerede betjening, som kræver din opmærksomhed, f.eks. indtastning af
telefonnumre på skærmen, brug af telefonbog, osv., er forbudt, mens du kører.
Parkér køretøjet er sikkert sted, hvis du skal bruge disse avancerede betjeninger.
Bemærkninger
• Telefonkildens equalizerkurve er fast.
• Hvis man vælger telefonen som kilde, kan man kun betjene Fader (balancejustering) i
audiomenuen.
Opsætning for håndfri telefonering
Inden man kan bruge den håndfri telefonfunktion, skal enheden sættes op til brug
sammen med mobiltelefonen. Dette omfatter oprettelsen af en trådløs Bluetoothforbindelse mellem denne enhed og telefonen, registrering af telefonen for denne
enhed og justering af lydstyrkeniveauet.
1. Forbindelse
For detaljerede oplysninger om tilslutningen af din telefon til denne enhed ved hjælp
af trådløs Bluetooth-teknologi se “Tilslutning af en mobiltelefon” på side 111.
• Din telefon bør nu være midlertidigt tilsluttet. Men for udnytte teknologien optimalt
anbefaler vi, at du registrerer telefonen på denne enhed.
2. Registrering
Se “Registrering af en tilsluttet mobiltelefon” på side 111 vedrørende registrering af din
midlertidigt tilsluttede telefon.
3. Indstilling af lydstyrken
Justér lydstyrken for mobiltelefonens øresnegl til et behageligt niveau. Når den er
justeret, lagres lydstyrkeniveauet som standardindstilling i denne enhed..
• Den opkaldendes stemme- eller ringelydstyrke kan variere afhængigt af
mobiltelefonens type.
• Hvis forskellen mellem ringelydstyrken og den opkaldendes stemmelydstyrke er
stor, kan det samlede lydstyrkeniveau blive ustabilt.
DANSK
Viser REFUSE, hvis den
automatiske afvisningsfunktion er
slået til (for yderligere oplysninger se
“Indstilling af automatisk afvisning”
på side 115).
Indikator for brugernummer
Viser mobiltelefonens
registreringsnummer.
Indikator for automatisk svar/
automatisk afvisning
• Da denne enhed er klar til tilslutning af mobiltelefoner med trådløs Bluetoothteknologi, kan batteriet aflades, hvis denne enhed anvendes, uden at motoren
kører.
• Inden mobiltelefonen kobles fra denne enhed, skal man huske at justere lydstyrken
til det korrekte niveau. Hvis lyden er blevet afbrudt (nulniveau) på mobiltelefonen,
bliver den ved med at være afbrudt, selv efter at mobiltelefonen er blevet koblet fra.
109
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 110 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilbehør der kan fås
Sådan foretages et telefonopkald
Stemmegenkendelse
1. Tryk og hold på B, indtil Voice dial ses på displayet.
Voice dial vises på displayet. Når Voice dial ON vises, er
stemmegenkendelsesfunktionen klar.
• Hvis mobiltelefonen ikke har stemmegenkendelsesfunktionen, vises No voice dial
på displayet, og betjeningen er ikke mulig.
2. Sig navnet på kontakten.
Sådan modtager man et opkald
* Besvarelse af et indgående opkald
Tryk på MULTI-CONTROL, når telefonen ringer.
• Man kan også udføre denne betjening ved at skubbe MULTI-CONTROL op.
* Afslut et opkald
Skub MULTI-CONTROL nedad.
* Sådan afvises et indgående opkald
Tryk ned på MULTI-CONTROL, når telefonen ringer.
Bemærkninger
• Hvis der er valgt privat tilstand på mobiltelefonen, kan der ikke tales håndfrit.
• Den anslåede opkaldstid vises på displayet (kan adskille sig lidt fra den faktiske opkaldstid).
Betjening af ventende opkald
* Besvarelse af ventende opkald
Tryk på MULTI-CONTROL, når telefonen ringer.
• Man kan også udføre denne betjening ved at skubbe MULTI-CONTROL op.
* Afslutning af alle opkald
Skub MULTI-CONTROL nedad.
* Skift mellem opkald, som venter
Tryk på MULTI-CONTROL.
• Man kan også udføre denne betjening ved at skubbe MULTI-CONTROL op.
* Afvis ventede opkald
Skub MULTI-CONTROL nedad.
Bemærkninger
• Skub MULTI-CONTROL ned for at afslutte alle opkald, inkl. ventende opkald.
• For at afslutte opkaldet, skal både du og den person, du taler med, lægge på.
Funktion og betjening
1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.
Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for at vælge.
3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktionen.
Search&Connect (søg og tilslut) – Disconnect phone (kobl telefon fra) –
Connection open (forbindelse åben) – Set phone (registerer telefon) – Connect
phone (tilslut telefon) – Delete phone (slet telefon) – PH.B.Transfer (telefonbogs
overførsel) – PH.B.Name view (telefonbogs navnevisning) – Clear memory (ryd
hukommelsen) – Number dial (ring op ved at indtaste nummer) – Refuse calls
(automatisk afvisningsindstilling) – Auto answer (automatisk svarindstilling) – Ring
tone (valg af ringetone) – Auto connect (automatisk tilslutningsindstilling) – Echo
cancel (ekkoannullering) – Device info. (oplysninger om enheden)
Hvis telefonen ikke er tilsluttet endnu,
kan følgende funktioner ikke betjenes.
• Disconect phone (kobl telefon fra)
• Set phone (registrering af telefon)
• PH.B.Name view (visning af navne fra telefonbog)
• Clear memory (slet hukommelse)
• Number dial (opkald ved indtastning af nummer)
Hvis telefonen er tilsluttet, men ikke registreret endnu
kan følgende funktioner ikke betjenes.
• Search&Connect (søg og tilslut)
• Connection open (forbindelse åben)
• Connect phone (tilslut telefon)
• PH.B.Name view (visning af navne fra telefonbog)
• Clear memory (slet hukommelse)
Hvis telefonen allerede er tilsluttet og registreret
kan følgende funktioner ikke betjenes.
• Search&Connect (søg og tilslut)
• Connection open (forbindelse åben)
• Set phone (registrering af telefon)
• Connect phone (tilslut telefon)
DANSK
Besvarelse eller afvisning af indgående opkald
110
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 111 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilbehør der kan fås
Bemærkninger
• Vend tilbage til afspilningsdisplayet ved at trykke på B.
• Device info er det samme som for Bluetooth-audio. (Se “Visning af BD-adressen (Bluetooth
Device)” på side 108.)
• PH.B.Name view (visning af navne i telefonbogen) kan ikke vælges for en mobiltelefon, der
er registreret som gæstetelefon.
• Hvis mobiltelefonen tilsluttes denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi med
HSP (Head Set Profile), kan man ikke vælge PH.B.Name view, Clear memory, Number
dial og Refuse calls.
• Betjenes ingen andre funktioner end Search&Connect, Connection open, Connect
phone, PH.B.Transfer, Disconnect phone, Number dial og Clear memory inden der er
gået 30 sekunder, vender displayet automatisk tilbage til det almindelige display.
Tilslutning af en mobiltelefon
Søgning efter tilgængelige mobiltelefoner
1. Brug MULTI-CONTROL for at vælge Search&Connect i funktionsmenuen.
Se “Funktion og betjening” på side 110.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at søge efter mobiltelefoner, som er til rådighed.
Mens der søges, blinker Searching. Hvis tilgængelige mobiltelefoner med trådløs
Bluetooth-teknologi findes, vises enhedsnavn eller Name not found (hvis navne ikke
kan findes).
• Hvis enheden ikke kan finde tilgængelige mobiltelefoner, vises Not found.
3. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge et enhedsnavn, du vil oprette en
forbindelse til.
• Skub MULTI-CONTROL til venstre eller højre for at skifte BD-adresse og
anordningens navn.
4. Tryk på MULTI-CONTROL for at tilslutte den valgte mobiltelefon.
• PIN-koden er sat til 0000 som standard. Denne kode kan ændres. Se “Indtastning
af PIN-kode for trådløs Bluetooth-forbindelse” på side 103.
Frakobling af en mobiltelefon
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Disconnect phone i funktionsmenuen.
Se “Funktion og betjening” på side 110.
Enhedsnavnet for den tilsluttede telefon vises på displayet.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at koble en mobiltelefon fra denne enhed.
Når frakoblingen er afsluttet, vises Disconnected.
Registrering af en tilsluttet mobiltelefon
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Set phone i funktionsmenuen.
Se “Funktion og betjening” på side 110.
2. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge en parvis plads.
P1 (brugertelefon 1) – P2 (brugertelefon 2) – P3 (brugertelefon 3) – G1 (gæstetelefon
1) – G2 (gæstetelefon 2)
• Skub MULTI-CONTROL til venstre eller højre for at skifte BD-adresse og
anordningens navn.
• Efterhånden som man vælger pladser, kan man se, om der allerede er registreret
en telefon eller ej. Hvis pladsen er tom, vises No data. Hvis pladsen er optaget,
vises enhedens navn. Hvis man vil skifte en plads ud med en ny telefon, skal man
først slette den aktuelle telefon. For mere detaljerede oplysninger se “Sletning af en
registreret telefon” på side 112.
3. Tryk på MULTI-CONTROL for at registrere den tilsluttede telefon.
Når registreringen er afsluttet, vises Reg.Completed.
• Hvis registreringen mislykkedes, vises Reg.ERROR. I dette tilfælde skal man gå
tilbage til skridt 1 og forsøge igen.
DANSK
Under tilslutningen blinker Connecting. For at afslutte tilslutningen kontrollér
enhedens navn (Pioneer BT Unit) og indtast forbindelseskoden på mobiltelefonen.
Når forbindelsen er oprettet, vises Connected.
• PIN-koden er sat til 0000 som standard. Denne kode kan ændres. Se “Indtastning
af PIN-kode for trådløs Bluetooth-forbindelse” på side 103.
3. Brug af mobiltelefonen til tilslutning til denne enhed.
Anvendelse af en mobiltelefon til at igangsætte en forbindelse
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Connection open i funktionsmenuen.
Se “Funktion og betjening” på side 110.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at oprette forbindelsen.
Always waiting blinker, og enheden er nu på standby for en forbindelse fra en
mobiltelefon.
111
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 112 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilbehør der kan fås
Sletning af en registreret telefon
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Delete phone i funktionsmenuen.
Se “Funktion og betjening” på side 110.
2. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge en parvis plads.
P1 (brugertelefon 1) – P2 (brugertelefon 2) – P3 (brugertelefon 3) – G1 (gæstetelefon
1) – G2 (gæstetelefon 2)
• Skub MULTI-CONTROL til venstre eller højre for at skifte BD-adresse og
anordningens navn.
• Hvis pladsen er tom, vises No data, og betjening er ikke mulig.
3. Skub MULTI-CONTROL til højre for at vælge Delete YES.
Deleted vises, når telefonen er slettet.
Tilslutning til en registreret mobiltelefon
Manuel tilslutning til en registreret telefon
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Connect phone i funktionsmenuen.
Se “Funktion og betjening” på side 110.
2. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge en parvis plads.
P1 (brugertelefon 1) – P2 (brugertelefon 2) – P3 (brugertelefon 3) – G1 (gæstetelefon
1) – G2 (gæstetelefon 2)
• Skub MULTI-CONTROL til venstre eller højre for at skifte BD-adresse og
anordningens navn.
• Hvis pladsen er tom, vises No data, og betjening er ikke mulig.
3. Tryk på MULTI-CONTROL for at tilslutte den valgte mobiltelefon.
Under tilslutningen vises Connecting. Når forbindelsen er oprettet, vises Connected.
Automatisk tilslutning til en registreret telefon
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Auto connect i funktionsmenuen.
Se “Funktion og betjening” på side 110.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå automatisk tilslutning til.
Hvis din mobiltelefon er klar til en trådløs Bluetooth-forbindelse, oprettes forbindelsen
til denne enhed automatisk.
• Tryk på MULTI-CONTROL igen for at slå automatisk tilslutning fra.
Anvendelse af telefonbogen
Overførsel af poster til telefonbogen
Telefonbogen kan rumme i alt 500 poster. 300 fra bruger 1, 150 fra bruger 2 og 50 fra
bruger 3.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge PH.B.Transfer i funktionsmenuen.
Se “Funktion og betjening” på side 110.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at komme ind i standbytilstand til at overføre
telefonbogen.
Transfer YES vises på displayet.
3. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist bekræftelsesdisplayet.
Transfer ---/--- ses på displayet.
4. Brug mobiltelefonen til at overføre telefonbogen.
Foretag overførslen af telefonbogen ved hjælp af mobiltelefonen. For detaljerede
anvisninger se den betjeningsvejledning, som fulgte med din mobiltelefon.
• Displayet viser, hvor mange poster der er blevet overført, og det samlede antal, der
skal overføres.
5. Data transferred vises, og overførslen af telefonbogen er færdig.
Ændring af telefonbogens displayrækkefølge
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge PH.B.Name view i funktionsmenuen.
Se “Funktion og betjening” på side 110.
Invert names YES vises på displayet.
2. Tryk på MULTI-CONTROL til at skifte den rækkefølge, navnene vises i.
Inverted vises, og rækkefølgen for visning af navne ændres.
Ved at trykke flere gange på MULTI-CONTROL, skifter rækkefølgen for navnevisning
mellem fornavn og efternavn.
DANSK
Delete YES vises. Sletningen af telefonen er nu standby.
4. Tryk på MULTI-CONTROL for at slette telefonen.
112
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 113 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilbehør der kan fås
Opkald til et nummer fra telefonbogen
Redigering af navnet i en telefonbogspost
Vigtigt
Vigtigt
Husk at parkere køretøjet og bruge parkeringsbremsen, mens denne betjening
udføres.
Husk at parkere køretøjet og bruge parkeringsbremsen, mens denne betjening
udføres.
Når du har fundet det nummer, du vil ringe op til, i telefonbogen, kan du vælge posten
og foretage opkaldet.
1. Drej MULTI-CONTROL for at vise listen.
2. Tryk på D/Scrl for at vise telefonbogen.
Tryk flere gange på D/Scl for at skifte mellem følgende lister:
Telefonbog – Ubesvarede opkald – Modtagne opkald
3. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge det første bogstav i
det navn, du søger efter.
4. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist poster.
Du kan redigere navnene for telefonbogsposter. Hvert navn kan bestå af op til 16 tegn.
1. Vis en detaljeret liste med din ønskede telefonbogspost.
Se hvordan det gøres i trin 1-6 i næste afsnit. Se “Opkald til et nummer fra
telefonbogen” på side 113.
2. Tryk på og hold MULTI-CONTROL nede for at få vist
navneindtastningsskærmen.
Edit name vises.
3. Tryk på D/Scrl for at vælge den ønskede type tegn.
Hvert tryk på D/Scrl skifter mellem tegntyperne i følgende rækkefølge:
Displayet viser de tre første telefonbogsposter, som starter med netop det bogstav
(f.eks. “Bente”, “Bo” and “Brian”, hvis “B” er valgt).
Alfabet (store bogstaver), tal og symboler – alfabet (små bogstaver) – tal og symboler
– europæiske tegn, f.eks. tegn med accenter (f.eks. á, à, ä, ç) eller russiske tegn.
5. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad for at vælge en telefonbogspost, du vil
ringe op til.
• Der kan rulles gennem tekstdata ved at trykke og holde på D/Scrl.
• Tryk og hold på D/Scrl for at skifte tegnsæt mellem ISO8859-1 (europæiske tegn)
og ISO8859-5 (russiske tegn).
6. Skub MULTI-CONTROL til højre for at få vist den detaljerede liste for den valgte
post.
Telefonnummer, navn og genre (hvis tildelt) for posterne vises på den detaljerede liste.
• Der kan rulles gennem tekstdata ved at trykke og holde på D/Scrl.
• Hvis der er indtastet flere telefonnumre i en post, vælges ét nummer ved at dreje
MULTI-CONTROL.
8. Afslut samtalen ved at trykke ned på MULTI-CONTROL.
• For at slette et tegn og indsætte mellemrum vælges “_” (understregning).
5. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller højre for at flytte markøren til forrige eller
næste tegnposition.
6. Tryk på MULTI-CONTROL for at lagre det nye navn.
DANSK
• Hvis du vil gå tilbage og vælge en anden post, skub MULTI-CONTROL til venstre.
7. Tryk på MULTI-CONTROL for at foretage et opkald.
• Europæiske og russiske tegn kan ikke blandes.
4. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad for at vælge et bogstav.
113
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 114 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilbehør der kan fås
Redigering af telefonnumre
Vigtigt
Husk at parkere køretøjet og bruge parkeringsbremsen, mens denne betjening
udføres.
Du kan redigere numrene for telefonbogsposter. Hvert telefonnummer kan bestå af op
til 24 tal.
1. Vis en detaljeret liste med din ønskede telefonbogspost.
Se hvordan det gøres i trin 1-6 i næste afsnit. Se “Opkald til et nummer fra
telefonbogen” på side 113.
Edit name vises.
3. Drej MULTI-CONTROL for at skifte til nummerindtastningsskærmen.
Edit genre (genreindtastningsskærm) – Edit number (nummerindtastningsskærm) –
Clear memory (skærm for sletning af hukommelse)
4. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at flytte cursoren til det
nummer, du vil ændre.
5. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at ændre numre.
Gentag disse skridt, indtil ændringerne er afsluttet.
6. Tryk på MULTI-CONTROL for at lagre det nye nummer.
Sletning af en telefonbogspost
Vigtigt
Husk at parkere køretøjet og bruge parkeringsbremsen, mens denne betjening
udføres.
1. Vis en detaljeret liste med din ønskede telefonbogspost.
Se hvordan det gøres i trin 1-6 i næste afsnit. Se “Opkald til et nummer fra
telefonbogen” på side 113.
2. Tryk på og hold MULTI-CONTROL nede for at få vist
navneindtastningsskærmen.
Edit name vises.
3. Drej MULTI-CONTROL for at skifte til skærmen for sletning af hukommelse.
Edit genre (genreindtastningsskærm) – Edit number (nummerindtastningsskærm) –
Clear memory (skærm for sletning af hukommelse)
4. Skub MULTI-CONTROL til højre for at få vist en bekræftelse.
Clear memory YES vises.
• Ønsker du ikke at slette den valgte hukommelse, skub MULTI-CONTROL til
venstre. Displayet vender så tilbage til det normale.
5. Tryk på MULTI-CONTROL for at slette telefonbogsposten.
Cleared vises.
Telefonbogsposten slettes. Displayet vender tilbage til listen over telefonbogsposter.
Anvendelse af opkaldshistorien
Vigtigt
Husk at parkere køretøjet og bruge parkeringsbremsen, mens denne betjening
udføres.
De sidste 12 foretagne, modtagne og ubesvarede opkald lagres i
opkaldshistorielisten. Man kan søge i opkaldshistorien og ringe til numre fra den.
1. Drej MULTI-CONTROL for at vise listen.
2. Tryk på D/Scrl for at vise telefonbogen.
Tryk flere gange på D/Scl for at skifte mellem følgende lister:
Phone book (telefonbog) – Missed call (ubesvarede opkald) – Received call
(modtagne opkald)
• For yderligere oplysninger om telefonbogslisten se “Anvendelse af telefonbogen” på
side 112.
• Hvis der ikke er lagret telefonnumre på den valgte liste, vises No data.
3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge et telefonnummer.
Drejning af MULTI-CONTROL skifter mellem de telefonnumre, der er lagret på listen.
• Hvis telefonnummeret allerede findes i telefonbogen, vises det dertil hørende navn.
• Du kan også skifte telefonnummer ved at skubbe MULTI-CONTROL op eller ned.
4. Skub MULTI-CONTROL til højre for at få vist den detaljerede liste.
Navn og telefonnummer vises i den detaljerede liste.
• Hvis numret allerede findes i telefonbogen, vises navnet også.
• Ved at dreje på MULTI-CONTROL skiftes der til forrige eller næste telefonnummer
på den detaljerede liste.
• Betjenes ingen anden funktion end “Redigering af navnet i en telefonbogspost” og
“Redigering af telefonnumre” inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk
tilbage til det normale display.
DANSK
2. Tryk på og hold MULTI-CONTROL nede for at få vist
navneindtastningsskærmen.
114
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 115 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilbehør der kan fås
5. Tryk på MULTI-CONTROL for at foretage et opkald.
• Du kan ringe internationalt ved at trykke og holde MULTI-CONTROL for at tilføje +
til et telefonnummer.
6. Afslut samtalen ved at trykke ned på MULTI-CONTROL.
Sådan kalder du op ved at indtaste telefonnummeret
• Hvis du gerne vil slette hele telefonbogen, listen med opkald, indgående opkald og
ubesvarede opkald, så vælg All clear.
• Hvis en gæstetelefon tilsluttes denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetoothteknologi, kan man ikke vælge Phone book.
3. Skub MULTI-CONTROL til højre for at vælge det emne, du vil slette fra denne
enhed.
Vigtigt
Clear memory YES vises. Sletningen af hukommelsen er nu standby.
Husk at parkere køretøjet og bruge parkeringsbremsen, mens denne betjening
udføres.
• Ønsker du ikke at slette den valgte hukommelse, skub MULTI-CONTROL til
venstre. Displayet vender så tilbage til det normale.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Number dial i funktionsmenuen.
Se “Funktion og betjening” på side 110.
2. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad for at vælge et tal.
3. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller højre for at flytte markøren til forrige eller
næste position.
• Op til 24 cifre kan indtastes.
4. Tryk på MULTI-CONTROL, når du er færdig med at indtaste nummeret.
Opkaldsbekræftelsen vises.
• Skubbes MULTI-CONTROL til højre i bekræftelsesdisplayet, vender du tilbage til
displayet for nummerindtastning, hvor telefonnummeret kan indtastes igen.
5. Tryk på MULTI-CONTROL for at foretage et opkald.
6. Afslut samtalen ved at trykke ned på MULTI-CONTROL.
Sletning af hukommelsen
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Clear memory i funktionsmenuen.
Hver gang MULTI-CONTROL skubbes op eller ned, skiftes der mellem emner i
følgende rækkefølge:
Phone book (telefonbog) – Missed calls (ubesvarede opkald) – Dialed calls
(udgående opkald) – Received calls (modtagne opkald) – Dial preset (forindstillede
telefonnumre) – All clear (slet hele hukommelsen)
Cleared vises, og dataene for det valgte emne slettes fra enhedens hukommelse.
Indstilling af automatisk afvisning
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Refuse calls i funktionsmenuen.
Se “Funktion og betjening” på side 110.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå automatisk afvisning af opkald til.
• Tryk på MULTI-CONTROL igen for at slå automatisk afvisning af opkald fra.
Indstilling af automatisk svar
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Auto answer i funktionsmenuen.
Se “Funktion og betjening” på side 110.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå automatisk svar til.
• Tryk på MULTI-CONTROL igen for at slå den automatiske svarfunktion fra.
Ændring af ringetonen
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Ring tone i funktionsmenuen.
Se “Funktion og betjening” på side 110.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå ringetonen til.
DANSK
Se “Funktion og betjening” på side 110.
2. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge et emne.
4. Tryk på MULTI-CONTROL for at slette hukommelsen.
• For at slå ringetonen fra tryk på MULTI-CONTROL igen.
115
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 116 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilbehør der kan fås
116
Annullering af ekko og støjreduktion
Brug af CD TEXT-funktioner
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Echo cancel i funktionsmenuen.
Se “Funktion og betjening” på side 110.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå annulleringen af ekko til.
• Tryk på MULTI-CONTROL igen for at slå annulleringen af ekko fra.
Du kan kun anvende disse funktioner sammen med en CD TEXT-kompatibel multiCD-afspiller.
Betjeningen er den samme som for den indbyggede CD-afspiller.
Se “Visning af tekstoplysninger på en disk” på side 84.
Introduktion af avanceret betjening
Multi-CD-afspiller
Du kan kun bruge Compression (kompression og DBE) med en multi-CD-afspiller,
som understøtter disse.
Grundlæggende betjening
1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.
• Kun de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, understøttes af multi-CDafspillere til 50 disks.
3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktionen.
• Denne enhed er ikke beregnet til at betjene disktitellistefunktioner på en multi-CDafspiller til 50 disks. For oplysninger om disktitellistefunktionerne se “Valg af CD'er
fra CD-titellisten” på side 118.
Indikator for disknummer
Indikator for spornummer
Strømspændingsindikator
Viser batterispændingen.
• Niveauet, der ses på
strømspændingsindikatoren, kan
være en anden end det aktuelle
spændingsniveau.
Spilletidsindikator
* Valg af en disk
Tryk MULTI-CONTROL op eller ned.
Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for at vælge.
Play mode (gentag afspilning) – Random mode (vilkårlig afspilning) – Scan mode
(scan afspilning) – Pause (pause) – Compression (komprimering og DBE) – ITS play
mode (ITS afspilning) – ITS memo (ITS programmering) – TitleInput "A" (indtast
disktitel)
• Hvis du ikke betjener en anden funktion end ITS memo og TitleInput "A" inden for
ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk tilbage til det normale display.
• Hvis du afspiller en CD TEXT disk på en CD TEXT kompatibel multi-CD-afspiller,
kan du ikke skifte til TitleInput "A". Disktitlen er allerede indspillet på CD TEXTdisken.
Funktion og betjening
Funktionerne Play mode, Random mode, Scan mode, Pause og TitleInput "A" er
grundlæggende de samme som den indbyggede CD-afspillers.
Funktionens navn Betjening
Play mode
* Hurtig frem-/tilbagespoling
Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller højre, og hold den der.
* Vælg et spor
Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller højre.
Bemærkninger
• Mens multi-CD-afspilleren udfører de forberedende operationer, vises READY.
• Læs brugervejledningen til multi-CD-afspilleren, hvis der ses en fejlmeddelelse.
• Hvis der ikke er CD'er i multi-CD-afspillerens magasin, vises NO DISC.
Random mode
Scan mode
Pause
TitleInput "A"
Se “Vælg et område for gentaget afspilning” på side 85.
Men de områder for gentaget afspilning, man kan vælge, er anderledes
end for den indbyggede CD-afspiller. Områderne for gentaget afspilning
for multi-CD-afspilleren er:
• M-CD repeat – gentager alle disks i multi-CD-afspilleren
• Track repeat – gentager kun det aktuelle spor
• Disc repeat – gentager den aktuelle disk
Se “Afspilning af spor i vilkårlig rækkefølge” på side 85.
Se “Scanning af mapper og spor” på side 85.
Se “Midlertidig afbrydelse af afspilningen (pause)” på side 85.
Se “Indtastning af CD-titler” på side 85.
DANSK
Denne enhed kan styre en multi-CD-afspiller, som sælges separat.
• Kun de funktioner, der beskrives i dette afsnit, kan betjenes.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 117 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilbehør der kan fås
Bemærkninger
• Vend tilbage til afspilningsdisplayet ved at trykke på B.
• Hvis du vælger andre disks under gentaget afspilning, skifter området for gentaget afspilning
til M-CD repeat.
• Hvis du udfører sporsøgning eller hurtig frem-/tilbagespoling under Track repeat, skifter
området for gentaget afspilning til Disc repeat.
• Når scanningen af spor eller disks er afsluttet, starter den normale afspilning af sporene
igen.
Anvendelse af kompression og basfremhævelse
Afspilning med ITS-spillelisten
ITS-afspilning giver dig mulighed for at lytte til de spor, du har gemt på ITS-spillelisten.
Når du slår ITS-afspilning til, begynder afspilningen af sporene fra ITS-spillelisten i
multi-CD-afspilleren.
1. Vælg gentagelsesintervallet.
Se “Afspilning af spor i vilkårlig rækkefølge” på side 85.
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge ITS play mode i funktionsmenuen.
Du kan kun anvende disse funktioner på multi-CD-afspillere, der understøtter dem.
Læs “Introduktion af avanceret betjening” på side 119.
Funktionerne COMP (kompression) og DBE (dynamisk basfremhævelse) giver dig
mulighed for at justere multi-CD-afspillerens lydafspilningskvalitet.
3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå ITS-afspilning til.
1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Compression i funktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 119.
• Hvis multi-CD-afspilleren ikke understøtter COMP/DBE, vises No COMP, hvis du
forsøger at vælge den.
2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge din foretrukne indstilling.
COMP OFF – COMP 1 – COMP 2 – COMP OFF – DBE 1 – DBE 2
Anvendelse af ITS-spillelister
ITS play vises på displayet. Afspilningen af sporene fra spillelisten i det tidligere valgte
område M-CD repeat eller Disc repeat begynder.
• Hvis der i det aktuelle område ikke er programmeret spor til ITS-afspilning, vises ITS
empty.
• For at slå ITS-afspilning fra tryk på MULTI-CONTROL igen.
Sletning af spor fra ITS-spillelisten
Du kan slette et spor fra din ITS-spilleliste, hvis ITS-afspilning er slået til.
Hvis ITS-afspilning allerede er slået til, spring over til skridt 2. Hvis ITS-afspilning er
slukket, brug MULTI-CONTROL.
Med ITS (øjeblikkeligt sporvalg) kan du oprette en spilleliste med dine favoritspor fra
multi-CD-afspillerens magasin. Når du har tilføjet de foretrukne spor til spillelisten, kan
du aktivere ITS-afspilning og afspille det valgte.
1. Afspil CD’en med det spor, du vil slette fra ITS-spillelisten, og aktivér ITSafspilning.
Du kan bruge ITS til at indtaste og afspille op til 99 spor pr. disk fra op til 100 disks
(med disktitlerne). På multi-CD-afspillere, der er solgt før CDX-P1250 og CDX-P650,
kan op til 24 spor gemmes på spillelisten.)
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge ITS memo i funktionsmenuen.
Oprettelse af en spilleliste med ITS-programmering
Tryk MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge en CD.
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge ITS memo i funktionsmenuen.
Læs “Introduktion af avanceret betjening” på side 119.
3. Vælg det ønskede spor ved at skubbe MULTI-CONTROL til venstre eller til højre.
4. Skub MULTI-CONTROL opad for at lagre det spor, der afspilles i øjeblikket, på
spillelisten.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 119.
3. Vælg det ønskede spor ved at skubbe MULTI-CONTROL til venstre eller til højre.
4. Skub MULTI-CONTROL nedad for at slette sporet fra ITS-spillelisten.
Det spor, der afspilles i øjeblikket, slettes fra ITS-spillelisten, og afspilningen af det
næste spor begynder.
DANSK
1. Afspil den CD, som du ønsker at programmere.
Se “Afspilning med ITS-spillelisten” på side 117.
• Hvis der ikke er spor fra spillelisten i det aktuelle område, vises ITS empty, og
normal afspilning begynder igen.
5. Tryk på B for at vende tilbage til afspilningsdisplayet.
Memory complete vises, og det spor, der afspilles i øjeblikket, tilføjes spillelisten.
5. Tryk på B for at vende tilbage til afspilningsdisplayet.
Bemærk
• Når data for 100 disks er lagret i hukommelsen, vil data for en ny disk overskrive dataene
for den ældste.
117
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 118 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilbehør der kan fås
Sletning af en CD fra ITS-spillelisten
Du kan slette alle spor fra en CD fra din ITS-spilleliste, hvis ITS-afspilning er slået fra.
1. Afspil den CD, som du vil slette.
Tryk MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge en CD.
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge ITS memo i funktionsmenuen.
Se “Introduktion af avanceret betjening” på side 119.
3. Skub MULTI-CONTROL nedad for at slette alle spor fra den CD, der afspilles i
øjeblikket, fra ITS-spillelisten.
Alle spor på den CD, som afspilles i øjeblikket, slettes fra din spilleliste, og Memory
deleted vises.
Brug af CD-titelfunktioner
CD-titler kan indtastes og vises på displayet. Derefter kan du let søge efter og afspille
den ønskede disk.
Indtastning af CD-titler
Du kan bruge funktionen indtastning af disktitel til at lagre op til 100 CD-titler (med ITSspilleliste) i multi-CD-afspilleren. Hver titel kan have op til 10 tegn.
Detaljerede oplysninger om denne funktion finder du under “Indtastning af CD-titler”
på side 85.
• Titler forbliver i hukommelsen, selv efter at disken er blevet taget ud af magasinet,
og genkaldes, når disken sættes i igen.
• Når data for 100 disks er lagret i hukommelsen, vil data for en ny disk overskrive
dataene for den ældste.
Visning af CD-titler
* Tryk på D/Scrl for at vælge de ønskede tekstoplysninger.
– For titelindtastet CD
Spilletid –
: disktitel og spilletid
– For disk med CD TEXT
Spilletid –
: navn på diskens kunstner og : sportitel –
: navn på
diskens kunstner og
: disktitel –
: disctitel og : sportitel –
:
navn på sporets kunstner og : sportitel – : sportitel og spilletid
• Der kan rulles gennem tekstdata ved at trykke og holde på D/Scrl.
Valg af CD'er fra CD-titellisten
Disktitellisten giver dig mulighed for at se listen over de disktitler, der er indtastet i
multi-CD-afspilleren, og vælge en af dem til afspilning.
* Brug MULTI-CONTROL til at vælge den ønskede disktitel.
Drej for at skifte disktitel. Tryk for at afspille.
• Du kan også skifte disktitel ved at trykke MULTI-CONTROL op eller ned.
• Ved afspilning af CD TEXT-disk skal du skubbe MULTI-CONTROL til højre for at få
vist en liste med spor på den valgte disk. Skub MULTI-CONTROL til venstre for at
gå tilbage til disk-listen.
• Hvis der ikke er indtastet nogen titel for en disk, vises NO TITLE.
• NO DISC vises ved siden af CD-nummeret, hvis der ikke er indsat en CD i
magasinet.
• Der kan rulles gennem tekstdata ved at trykke og holde på D/Scrl.
• Hvis man ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk
tilbage til det normale display.
DANSK
4. Tryk på B for at vende tilbage til afspilningsdisplayet.
118
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 119 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilbehør der kan fås
DVD-afspiller
* Vælg en mappe
Tryk MULTI-CONTROL op eller ned.
Grundlæggende betjening
Denne enhed kan styre en DVD-afspiller eller en multi-DVD-afspiller, som sælges
separat.
Flere oplysninger om betjeningen findes i betjeningsvejledningen til DVD-afpilleren
eller multi-DVD-afspilleren. Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan DVD
betjenes med denne enhed, som adskiller sig fra beskrivelsen i
betjeningsvejledningen til DVD-afspilleren eller multi-DVD-afspilleren.
Indikator for titel-/mappenummer
Viser titlen (ved afspilning af DVDvideo) eller mappen (ved afspilning
af komprimeret lyd), der afspilles i
øjeblikket.
Indikator for disknummer
Kapitelnummer/Spornummerindikator
Viser kapitlet (ved afspilning af DVDvideo) eller sporet (ved afspilning af
video-CD, CD eller komprimeret
lyd), der afspilles i øjeblikket.
DVD-V/VCD/CD/MP3/WMA-indikator
Viser typen af den disk, der afspilles
i øjeblikket.
Strømspændingsindikator
Viser batterispændingen.
Viser det disknummer, der afspilles i
øjeblikket, når der bruges en multiDVD-afspiller.
• Niveauet, der ses på
strømspændingsindikatoren, kan
være en anden end det aktuelle
spændingsniveau.
• Du kan kun anvende denne funktion, når en DVD-afspiller, som er kompatibel med
afspilning af komprimeret lyd, er sluttet til denne enhed.
• Du kan ikke vælge en mappe, der ikke indeholder en komprimeret lydfil.
Introduktion af avanceret betjening
1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.
Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for at vælge.
3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktionen.
Under afspilning af DVD-video eller video-CD
Play mode (gentaget afspilning) – Pause (pause)
Under CD-afspilning
Play mode (gentag afspilning) – Random mode (vilkårlig afspilning) – Scan mode
(scan afspilning) – Pause (pause) – ITS play mode (ITS afspilning) – ITS memo (ITS
indtastning) – TitleInput "A" (disktitels indtastning)
Ved afspilning af komprimeret lyd
Play mode (gentag afspilning) – Random mode (tilfældig afspilning) – Scan mode
(scan afspilning) – Pause (pause)
• Vend tilbage til afspilningsdisplayet ved at trykke på B.
• Hvis du ikke betjener en funktion undtagen ITS memo og TitleInput "A" inden for
ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk tilbage til det almindelige display.
Spilletidsindikator
* Hurtig frem-/tilbagespoling
Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller højre, og hold den der.
DANSK
* Vælg et kapitel/spor
Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller højre.
• Ved afspilning af komprimeret lyd, er der ingen lyd ved hurtig fremspoling, hurtig
tilbagespoling.
* Vælg en disk/titel
VCD/CD: Tryk MULTI-CONTROL op eller ned.
DVD-V/MP3/WMA: Tryk og hold MULTI-CONTROL oppe eller nede.
119
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 120 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilbehør der kan fås
Funktion og betjening
Funktionerne Play mode, Random mode, Scan mode, Pause og TitleInput "A" er
grundlæggende de samme som den indbyggede CD-afspillers.
Endvidere er betjeningen af ITS play mode og ITS memo grundlæggende den
samme som for multi-CD-afspilleren.
Funktionens navn Betjening
Play mode
Bemærkninger
• Hvis du vælger andre diske under gentaget afspilning, skifter afspilningsområdet for
gentaget afspilning til Disc repeat.
• Hvis du udfører sporsøgning eller hurtig frem- eller tilbagespoling under Track repeat, når
der afspilles video-CD eller CD, skifter gentagelsesområdet til Disc repeat.
• Hvis komprimeret lyd afspilles og du vælger en anden mappe under gentaget afspilning,
skifter området for gentaget afspilning til Disc repeat.
• Hvis du under afspilning af komprimeret lyd udfører sporsøgning eller hurtig frem-/
tilbagespoling under Track repeat, skifter området for gentaget afspilning til Folder repeat.
• Der kan også tilsluttes en multi-DVD-afspiller med ITS-funktioner til enheden. I så fald kan
ITS play mode, ITS memo og disktitel vælges.
• DVD-afspillerens ITS-funktion er lidt anderledes end ITS-afspilning med en multi-CDafspiller. I forbindelse med en multi-DVD-afspiller anvendes ITS-afspilning kun til CDafspilning. Detaljerede oplysninger om dette finder du under “Anvendelse af ITS-spillelister”
på side 117.
TV-tuner
Grundlæggende betjening
Denne enhed kan styre en TV-tuner, som sælges separat.
Flere oplysninger om betjeningen findes i TV-tunerens betjeningsvejledning. Dette
afsnit indeholder oplysninger om, hvordan TV betjenes med denne enhed, som
adskiller sig fra beskrivelsen i TV-tunerens betjeningsvejledning.
Båndindikator
Indikator for forudindstillet tal
Strømspændingsindikator
Viser batterispændingen.
• Niveauet, der ses på
strømspændingsindikatoren, kan
være en anden end det aktuelle
spændingsniveau.
Kanalindikator
* Vælg et bånd
Tryk på B.
* Vælg en kanal (trin for trin)
Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller højre.
* Søgetuning
Tryk og hold MULTI-CONTROL mod venstre eller højre og slip så.
Bemærkninger
• Bånd kan vælges mellem TV-1 eller TV-2.
• Du kan annullere søgetuning ved at trykke MULTI-CONTROL til venstre eller højre.
• Hvis man trykker og holder MULTI-CONTROL til venstre eller højre, kan man springe
stationer over. Søgetuning starter, så snart du slipper MULTI-CONTROL.
Lagring og genvalg af radiostationer
Du kan nemt lagre op til 12 stationer til senere genvalg.
• 12 stationer for hvert bånd kan lagres i hukommelsen.
1. Brug MULTI-CONTROL til at lagre den valgte station i hukommelsen.
Drej for at ændre forudindstillingsnummer. Hold nede for at lagre.
DANSK
Random mode
Scan mode
Pause
ITS play mode
ITS memo
TitleInput "A"
Se “Vælg et område for gentaget afspilning” på side 85.
Dog afhænger det område for gentaget afspilning, som du kan vælge, af
typen af disk eller dit system. Områderne for gentaget afspilning på DVDafspilleren/multi-DVD-afspilleren er følgende:
Under PBC-afspilning af en video-CD kan denne funktion ikke benyttes.
• Disc repeat – gentager den aktuelle disk
• Folder repeat – gentager den aktuelle mappe
• Title repeat – gentager kun den aktuelle titel
• Chapter repeat – gentager kun det aktuelle kapitel
• Track repeat – gentager det aktuelle spor
Se “Afspilning af spor i vilkårlig rækkefølge” på side 85.
Se “Scanning af mapper og spor” på side 85.
Se “Midlertidig afbrydelse af afspilningen (pause)” på side 85.
Se “Anvendelse af ITS-spillelister” på side 117.
Se “Anvendelse af ITS-spillelister” på side 117.
Se “Indtastning af CD-titler” på side 85.
120
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 121 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilbehør der kan fås
2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge den ønskede station.
Drej for at skifte station. Tryk for at vælge.
• Du kan også skifte station ved at trykke MULTI-CONTROL op eller ned.
• Hvis man ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk
tilbage til det normale display.
• Du kan også genvælge stationer, som er tildelt tallene for forudindstillet tuning, ved
skubbe MULTI-CONTROL op eller ned, mens kanalerne vises.
Flere informationer
Fejlmeddelelser
Husk at notere fejlmeddelelsen, når du kontakter din forhandler eller den nærmeste
Pioneer-serviceafdeling.
Indbygget CD-afspiller
Meddelelse
Årsag
1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.
ERROR-11, 12, 17, 30 Snavset CD
Ridset disk
ERROR-10, 11, 12, 15, Elektrisk eller mekanisk
17, 30, A0
2. Brug MULTI-CONTROL og vælg FUNCTION for at få vist BSSM.
ERROR-15
Lagring af de kraftigste stationer efter hinanden
3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå BSSM til.
Searching begynder at blinke. Mens Searching blinker, gemmes de 12 stationer med
de kraftigste signaler i en rækkefølge fra den laveste kanal og opad. Når processen er
afsluttet, vises listen over forudindstillede kanaler.
ERROR-22, 23
NO AUDIO
TRK SKIPPED
• Tryk igen på MULTI-CONTROL for at annullere lagringsprocessen.
4. Brug MULTI-CONTROL til at vælge den ønskede station.
PROTECT
Den isatte disk indeholder ingen
data
CD-formatet kan ikke afspilles
Den isatte disk indeholder ingen
filer, som kan afspilles
Den isatte disk indeholder WMAfiler, der er beskyttet af DRM
Alle filer på den isatte disk er sikret
med DRM
Handling
Rens disken.
Skift disken ud.
Sluk og tænd for tændingen, eller
skift til en anden kilde og derefter
tilbage til CD-afspilleren.
Skift disken ud.
Skift disken ud.
Skift disken ud.
Skift disken ud.
Skift disken ud.
Drej for at skifte station. Tryk for at vælge.
• Du kan også skifte station ved at trykke MULTI-CONTROL op eller ned.
USB-lagerenhed
• Vend tilbage til det almindelige display ved at trykke på B.
Meddelelse
Årsag
Handling
• Hvis man ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk
tilbage til det normale display.
NO AUDIO
Ingen sange
Overfør lydfiler til ekstern
lagerenhed og tilslut.
Følg vejledningen til USBlagerenheden for at deaktivere
sikkerheden.
Tilslut kompatibel USB-lagerenhed
USB-lagerenhed med aktiveret
sikkerhed er tilsluttet
NO DEVICE
PROTECT
Afspil en lydfil, som ikke er
beskyttet af Windows Media DRM
9/10.
DANSK
TRK SKIPPED
USB-lagerenhede eller iPod er
ikke tilsluttet USB-porten til
enheden.
Den tilsluttede USB-lagerenhed
indeholder WMA-filer, som
beskyttes med Windows Media™
DRM 9/10
Alle filer på USB-lagerenheden
beskyttes af Windows Media DRM
9/10.
Overfør lydfiler, som ikke beskyttes
af Windows Media DRM 9/10 til
USB-lagerenheden, og opret
forbindelse.
121
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 122 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Flere informationer
Meddelelse
Årsag
NOT COMPATIBLE
Den tilsluttede USB-lagerenhed
understøttes ikke.
CHECK USB
ERROR-19
Handling
Tilslut USB-lagerenhed, som er
kompatibelt med USB Mass
Storage Class.
USB-konnektoren eller USB-kablet Bekræft at USB-konnektoren eller
er kortsluttet.
USB-kablet ikke sidder fast eller er
beskadiget.
Den tilsluttede USB-lagerenhed
Frakobl USB-lagerenheden og
bruger mere end 500 mA (max.
anvend den ikke. Drej
tilladte strømforbrug).
tændingskontakten om på OFF,
dernæst til ACC eller ON og tilslut
så den kompatible USBlagerenhed.
Kommunikationsfejl
Gør et af følgende.
– Drej tændingskontakten om på
OFF og tilbage på ON.
– Afbryd eller skub USBlagerenhed ud.
– Skift til en anden kilde. Gå
dernæst tilbage til USB-kilden.
USB-lagerenhed er ikke
USB-lagerenheden skal være
formateret med FAT16 eller
formateret med FAT16 eller FAT32
FAT32
iPod
Meddelelse
Årsag
ERROR-19
Kommunikationsfejl
ERROR-16, 18
ERROR-A1
CHECK USB
NO SONGS
STOP
NO DEVICE
Handling
Afbryd kablet fra din iPod. Når
hovedmenuen i iPod vises, så tilslut
kablet igen.
Nulstil din iPod.
iPod-fejl
Afbryd kablet fra din iPod. Når
hovedmenuen i iPod vises, så tilslut
kablet igen.
Nulstil din iPod.
Gammel version af iPod
Opdater iPod-version.
iPod-fejl
Afbryd kablet fra din iPod. Når
hovedmenuen i iPod vises, så tilslut
kablet igen.
Nulstil din iPod.
iPod er ikke opladet men fungerer Kontroller om tilslutningskablet til
korrekt
din iPod er afbrudt eller f.eks.
hænger fast i en metalgenstand.
Slå tændingen fra og til igen efter
kontrollen eller kobl iPod fra og
tilslut den igen.
Ingen sange
Overfør sangene til din iPod.
Ingen sange i den aktuelle liste
Vælg en liste, som indeholder
sange.
USB-lagerenhede eller iPod er ikke Tilslut kompatibel iPod.
tilsluttet USB-porten til enheden.
Fejlmeddelelser vedrørende auto-TA og -EQ
Hvis korrekt måling af de akustiske egenskaber i bilens indre ikke er mulig ved hjælp
af auto-TA og -EQ, kan der vises en fejlmeddelelse på displayet. Hvis der vises en
fejlmeddelelse, kan du i tabellen nedenfor se, hvad problemet er samt et forslag til
løsning af problemet. Kontrollér og prøv igen.
Meddelelse
Årsag
Handling
ERR:MIC check
Mikrofon ikke tilsluttet.
ERR:High Band,
ERR:High–Lch,
ERR:High–Rch,
ERR:Mid Band,
ERR:Mid–Lch,
ERR:Mid–Rch,
ERR:Low Band,
ERR:Low–Lch,
ERR:Low–Rch,
ERR:SUBWOOFER,
ERR:SW-Lch,
ERR:SW-Rch
ERR:Outside Noise
Mikrofonen kan ikke indfange
måletonen fra en højttaler.
Sæt den medleverede mikrofon ind
i stikket.
• Kontrollér, at højttalerne er
tilsluttet korrekt.
• Ret indgangsniveauindstillingen
for den forstærker, der er tilsluttet
højttalerne.
• Indstil mikrofonen korrekt.
Omgivelsernes støjniveau er for
højt.
• Stop bilen på et sted, der er så
stille som muligt, og sluk for
motoren samt airconditon- eller
varmesystemet.
• Indstil mikrofonen korrekt.
Retningslinjer for håndtering af diske og afspiller
Brug kun disks, der er forsynet med et af de to følgende logoer.
Brug kun almindelige, helt runde disk. Brug ikke disk med særlige former.
DANSK
ERROR-23
122
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 123 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Flere informationer
• Brug en CD på 12 cm. Brug ikke en disk på 8 cm.
• Der må ikke lægges andre genstande end en CD i CD-skuffen.
• Brug ikke disks, som er revnet, ridset, bøjet eller beskadiget på anden vis, da de kan
beskadige afspilleren.
Retningslinje for håndtering af USB-lagerenhed og
denne enhed
• CD-R/CD-RW-disks, som ikke er lukket, kan ikke afspilles.
• Denne enhed kan afspille filer fra en bærbar USB-audioafspiller/USB-hukommelse
af typen USB Mass Storage Class.
• Rør ikke ved diskenes indspilningsoverflade.
• Opbevar disk i etui, når de ikke bruges.
• Det afhænger af den tilsluttede USB-lagerenhed, om denne enhed fungerer
optimalt.
• Undgå at lade disk ligge i meget varme omgivelser, inkl. direkte sollys.
• Sæt ikke etiketter på disk. Du må heller ikke skrive på eller anvende kemikalier på
diskenes overflade.
• For at rense en CD skal du tørre den af med en blød klud udadtil fra midten.
• Kondensering kan midlertidigt få afspilleren til at fungere dårligt. Lad afspilleren
tilpasse sig den højere temperatur i ca. 1 time. Aftør også fugtige disk med en blød
klud.
• Efterlad ikke USB-lagerenheden på noget sted med høj temperatur.
• Alt efter hvilken type USB-lagerenhed, der anvendes, kan denne enhed muligvis
ikke genkende lagerenheden, eller filen kan ikke afspilles ordentligt.
• Betjeningen kan være forskellige alt efter hvilken type USB-lagerenhed, der bruges.
• En USB lagerenhed kan ikke tilsluttes denne USB-lagerenhed via en USB-hub.
• Tilslut ikke andet end USB-lagerenhed til USB-porten.
• Afspilning af disks kan være umulig p.g.a. diskens egenskaber, diskformat, det
indspillede program, afspilningsmiljø, oplagringsbetingelser osv.
• Sørg for, at USB-lagerenheden sidder ordentligt fast, når der køres. Lad ikke USBlagerenheden falde ned på gulvet, hvor den kan komme i klemme under bremseeller gaspedalen.
• Tekstoplysninger vil måske ikke blive vist korrekt afhængigt af det indspillede miljø.
• Den partitionerede USB-lagerenhed er ikke kompatibel med enheden.
• Ujævnheder i vejen kan afbryde diskafspilningen.
• Afhængigt af de USB-lagerenheder, der tilsluttes enheden, kan der opstå radiostøj.
• Læs sikkerhedsforskrifterne for disk, inden de bruges.
DualDiscs
Komprimmeret lydkompatibilitet (disk, USB)
WMA
• Dobbeltdiske er tosidede diske med en indspillelig CD for audio på den ene side og
en indspillelig DVD for video på den anden side.
• Kompatibelt format: WMA kodet af Windows Media Player
• Da CD-siden af DualDiscs fysisk ikke er kompatibel med den allindelige CDstandard, vil det måske ikke være muligt at afspille CD-siden med denne enhed.
• Bithastighed: 48 kbps til 320 kbps (CBR), 48 kbps til 384 kbps (VBR)
• Læs oplysningerne fra diskproducenten for at få mere udførlige oplysninger om
DualDiscs.
• samplingfrekvens: 32 kHz til 48 kHz
• Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice: Nej
MP3
DANSK
• Hyppig isætning og udskubning af DualDiscs kan medføre ridser på disken.
Alvorlige ridser kan medføre afspilningsproblemer på denne enhed. I nogle tilfælde
kan en dobbeltdisk sidde fast i diskåbningen og kan ikke skubbes ud. For at undgå
dette anbefaler vi, at der ikke anvendes DualDiscs sammen med denne enhed.
• Filudvidelse .wma
• Filudvidelse .mp3
• Bithastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR, VBR)
• samplingfrekvens: 16 kHz til 48kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for fremhævning)
• Kompatibel ID3 tag-version: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 tag-version 2.x får prioritet i
forhold til version 1.x.)
• M3u-spilleliste: Nej
• MP3i (MP3 interaktiv), mp3 PRO: Nej
123
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 124 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Flere informationer
124
Komprimerede lydfiler på USB-lagerenheden
AAC
• Kompatibelt format: AAC kodet af iTunes
• Filudvidelse .m4a
Læs om USB-lagerenhedens kompatibilitet i “Specifikationer” på side 126.
• Sendehastighed: 16 kbps til 320 kbps (CBR)
• samplingfrekvens: 11,025 kHz til 48 kHz
• Ophavsretligt beskyttede filer kan ikke afspilles.
• Apple Lossless: Nej
WAV
• Der kan være lidt forsinkelse, når afspilningen af lydfiler startes på en USBlagerenhed, der har mange mapper i hierarkier.
Eksempel på hierarki og afspillingssekvens
• Kompatibelt format: Lineær PCM (LPCM), MS ADPCM
• Filudvidelse .wav
• Kvantiseringsbits: 8 og 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
: Mappe
: Komprimeret lydfil
1
2
Supplerende informationer om komprimeret lyd (disc, USB)
• Der kan være en lille forsinkelse, når man starter afspilningen af lydfiler kodet med
billeddata.
• Fil-suffiks skal anvendes korrekt.
3
5
• Kun 32 tegn fra begyndelsen kan vises som filnavn (inkl. filudvidelse) eller
mappenavn.
Niveau
4
Level 1 1 Niveau
Level 22 Niveau
Level 33Niveau
Level 4
– Unicode (UTF-8, UTF-16)
• Tekstoplysningerne fra nogle audiofiler vises måske ikke rigtigt.
Komprimerede lydfiler på disken
• Kompatibel med ISO 9660 niveau 1 og 2. Romeo og Joliet-filsystemer er begge
kompatible med denne afspiller.
• Multisessionsafspilning er mulig.
• Komprimerede lydfiler er ikke kompatible med packet write-dataoverførsel.
• Uanset længden af det tomme afsnit mellem numrene på den oprindelige
indspilning, afspilles komprimerede lyddisk med en kort pause mellem numrene.
4
6
• Russisk tekst, der skal vises på denne enhed, bør være kodet med følgende
tegnsæt:
– Andre tegnsæt end Unicode, som bruges i Windows-miljøet og er sat til russisk i
sprogindstillingen
DANSK
• samplingfrekvens: 16 kHz til 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz til 44,1 kHz (MS ADPCM)
Lydfilsekvensen på skiven
• Denne enhed tildeler mappenumre. Brugeren kan ikke tildele mappenumre.
• Rækkefølgen for valg af mapper eller andre betjeninger kan ændres afhængigt af
kodnings- eller skrivningssoftwaren.
• Det er mest praktisk, at der er så få trin i mappehierarkiet som muligt.
• Op til 999 filer på en disk kan afspilles.
• Op til 99 mapper på en disk kan afspilles.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 125 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Flere informationer
Lydfilernes sekvens på USB-lagerenheden
• Afhængigt af iPod'ens generation eller version, kan nogle funktioner ikke benyttes.
Bærbare USN-lydafspillere har en anden sekvens og afhænger af den anvendte
afspiller.
• Betjeningen kan variere afhængigt af iPods softwareversion.
• 01 til 05 er tildelte mappenumre. til er afspilningssekvensen. Brugeren kan
ikke tildele mappenumre og angive afspilningssekvensen for denne enhed.
• Der fås også et interfacekabel til Pioneer CD-IU50. Henvend dig til din forhandler for
at få oplysninger.
• Afspilningsekvensen er den samme som indspilningsekvensen på USBlagerenheden.
• Denne enhed kan styre tidligere generationer af iPod-modeller med Pioneers iPodadapter (f.eks. CD-IB100II).
For enkeltheder om betjeningen med iPod-adapter se “Afspil sange på iPod” på side
106.
• Følgende metode anbefales til at specificere afspilningssekvensen.
1 Opret filnavnet inkl. tal, som specificerer afspilningssekvensen (f.eks.,
001xxx.mp3 og 099yyy.mp3).
2 Læg disse filer i en mappe.
3 Indlæs mappen med filerne på USB-lagerenheden.
Afhængigt af systemmiljøet, kan afspilningssekvensen ikke specificeres.
• Ved brug af iPod kræves der iPod-dokstik til USB-kabel.
Om håndtering af iPod
• Efterlad ikke din iPod i direkte sollys i længere tid ad gangen. Længerevarende
udsættelse for direkte sollys kan medføre fejl i din iPod p.g.a. de høje temperaturer.
• Efterlad ikke din iPod på et sted med høj temperatur.
• Der kan afspilles op til 15 000 filer på en USB-lagerenhed.
• Tilslut dockstik-kabet direkte til din iPod, således at denne enhed fungerer korrekt.
• Der kan afspilles op til 500 mapper på en USB-lagerenhed.
• Fastgør din iPod under kørslen. Lad ikke din iPod falde ned på gulvet, hvor den kan
komme i klemme under bremse- eller gaspedalen.
• Der kan afspilles op til 8 trin i kataloget på en USB-lagerenhed.
iPod
Kompatibilitet med iPod
• Denne enhed understøtter kun følgende modeller af iPod: Understøttede iPod
softwareversioner ses herunder. Ældre versioner af iPod software undersøttes
muligvis ikke.
– iPod nano 1. generation (softwareversion 1.3.1)
– iPod nano 2. generation (softwareversion 1.1.3)
– iPod nano 4. generation (softwareversion 1.0.3)
– iPod 5. generation (softwareversion 1.3.0)
– iPod classic (softwareversion 1.1.2)
– iPod touch (softwareversion 2,0)
– iPhone (softwareversion 2,0)
– iPhone 3G (softwareversion 2,0)
• Du kan ikke betjene iPod Equalizer på Pioneer-produkter. Vi anbefaler, at du slår din
iPod Equalizer fra, før du tilslutter din iPod til denne enhed.
• Du kan ikke slå Repeat fra på din iPod ved brug af denne enhed. Selv om du slår
Repeat fra på din iPod, ændres Repeat automatisk til All, når din iPod tilsluttes
denne enhed.
Copyright og varemærke
WMA
Windows Media og Windows-logoet er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
DANSK
– iPod nano 3. generation (softwareversion 1.1.2)
• Læs iPod'ens vejledninger for at få flere oplysninger.
Om iPod-indstillinger
Dette produkt indeholder teknologi, der ejes af Microsoft
Corporation, og kan ikke anvendes eller distribueres
uden licens fra Microsoft Licensing, Inc.
125
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 126 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Flere informationer
MP3
Med dette produkt følger kun licens til privat, ikke-kommerciel brug ikke licens eller
rettigheder til at bruge produktet til kommerciel (dvs. indtægtsskabende)
realtidsudsendelse (jord, satellit, kabel og/eller andet medie), udsendelse/streaming
via internet, intranet og/eller andre net eller til andre systemer til distribution af
elektronisk indhold, f.eks. betalingsaudio eller ”audio-on-demand”. Hertil kræves en
selvstændig licens. Der er oplysninger herom på http://www.mp3licensing.com.
iTunes
Apple og iTunes er varemærker, der tilhører Apple Inc., som er registreret i USA og
andre lande.
iPod
“Made for iPod” betyder, at et elektronisk tilbehør er
blevet specifikt designet til forbindelse med iPod, og at
udvikleren er certificeret at indfri Apples
præstationsstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for, hvordan denne anordning
fungerer, eller om den overholde de sikkerhedsmæssige
og lovbestemte standarder.
iPhone
iPhone er et varemærke, der tilhører Apple Inc.
“Made for iPhone” betyder, at et elektronisk tilbehør
er blevet specifikt designet til forbindelse med
iPhone, og at udvikleren er certificeret at indfri
Apples præstationsstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for, hvordan denne
anordning fungerer, eller om den overholde de
sikkerhedsmæssige og lovbestemte standarder.
Specifikationer
Generelt
Strømkilde ....................................... 14,4 V DC
(10,8 V til 15,1 V tilladt)
Jordforbindelsessystem ................ Negativ type
Maks. strømforbrug .................................. 2,0 A
Dimensioner (B x H x D):
DIN
Chassis ......... 178 mm x 50 mm x 164 mm
Front ................ 188 mm x 58 mm x 18 mm
D
Chassis ......... 178 mm x 50 mm x 164 mm
Front ................ 170 mm x 45 mm x 18 mm
Vægt ....................................................... 1,6 kg
Audio/DSP
Maks. preout udgangsniveau ................... 5,0 V
Loudnesskontur ..................... +10 dB (100 Hz),
+6,5 dB (10 kHz) (lydstyrke: –30 dB)
Equalizer (venstre/højre uafhængig
31-Band Graphic Equalizer):
Frekvens .............. 20/25/31,5/40/50/63/80/
100/125/160/200/250/
315/400/500/630/800/
1k/1,25k/1,6k/2k/2,5k/
3,15k/4k/5k/6,3k/8k/
10k/12,5k/16k/20k Hz
Udligningsområde ........±12 dB (0,5 dB trin)
Tidskorrektion ...................... 0 cm til 394,24 cm
(0,77 cm/trin), 0 inch til
155,392 inch (0,3035 inch/trin)
Netværk (venstre/højre uafhængig):
Høj:
LPF
Frekvens ............................ 5k/6,3k/8k/10k/
12,5k/16k/20k Hz
Stigning ....................... PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/okt
Forstærkning .............. 0 dB til –24 dB/mute
(1 dB trin)
Fase ................................ Normal/Omvendt
HPF
Frekvens .................. 800/1k/1,25k/1.6k/2k/
2,5k/3,15k/4k/5k/6,3k/
8k/10k/12,5k/16k Hz
Stejlhed ..... –6/–12/–18/–24–30/–36 dB/okt
Forstærkning .............. 0 dB til –24 dB/mute
(1 dB trin)
Fase................................. Normal/Omvendt
Midt:
HPF/LPF
Frekvens (LPF) .............. 25/31,5/40/50/63/
80/100/125/160/200/
250/315/400/500/630/
800/1k/1,25k/1,6k/2k/
2,5k/3,15k/4k/5k/6,3k/
8k/10k/12,5k/16k/20k Hz
Frekvens (HPF) ............. 20/25/31,5/40/50/
63/80/100/125/160/
200/250/315/400/500/
630/800/1k/1,25k/1,6k/
2k/2,5k/3,15k/4k/5k/6,3k/
8k/10k/12,5k/16k Hz
Stigning (LPF) ....... PASS, –6/–12/–18/–24/
–30/–36 dB/okt
Stigning (HPF) ............. PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/okt
Forstærkning .............. 0 dB til –24 dB/mute
(1 dB trin)
Fase................................. Normal/Omvendt
Lav:
HPF/LPF
Frekvens (LPF) .............. 25/31,5/40/50/63/
80/100/125/160/200/250/
315/400/500/630/800/1k/
1,25k/1,6k/2k/2,5k/3,15k/
4k/5k/6,3k/8k/10k/12,5k/
16k/20k Hz
Frekvens (HPF) ............. 20/25/31,5/40/50/
63/80/100/125/160/200/
250/315/400/500/630/
800/1k/1,25k/1,6k/2k/
2,5k/3,15k/4k/5k/6,3k/
8k/10k/12,5k/16k Hz
DANSK
iPod er et varemærke, der tilhører Apple Inc., som er
registreret i USA og andre lande.
126
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 127 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Flere informationer
Stigning (LPF) ............. PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/okt
Stigning (HPF) ............. PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/okt
Forstærkning ........... +6 dB til –24 dB/mute
(1 dB trin)
Fase ................................ Normal/Omvendt
SW:
HPF/LPF
Frekvens (LPF) ............... 25/31,5/40/50/63/
80/100/125/160/200/250/
315/400/500/630/800/1k/
1,25k/1,6k/2k/2,5k/3,15k/
4k/5k/6,3k/8k/10k/12,5k/
16k/20k Hz
Frekvens (HPF) .............. 20/25/31,5/40/50/
63/80/100/125/160/200/
250/315/400/500/630/800/
1k/1,25k/1,6k/2k/2,5k/3,15k/
4k/5k/6,3k/8k/10k/12,5k/16k Hz
Stigning (LPF) ............. PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/okt
Stigning (HPF) ............. PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/okt
Forstærkning ........... +6 dB til –24 dB/mute
(1 dB trin)
Fase ................................ Normal/Omvendt
CD-afspiller
USB-standardspecifikation .................. USB 2.0
fuld hastighed
Max. strømforsyning ............................. 500 mA
Min. hukommelseskapacitet ................. 256 MB
USB-klasse ........... MSC (Mass Storage Class)
Filsystem .................................. FAT16, FAT32
MP3-dekodningsformat ................ MPEG-1 & 2
Audio Layer 3
WMA-dekodningsformat ......... Ver. 7, 7.1, 8, 9,
10, 11 (2-kanal audio)
(Windows Media Player)
AAC-dekodningsformat .............. MPEG-4 AAC
(kun iTunes-kodet) (.m4a)
(Ver. 7.7 og tidligere)
WAV-signalformat ...................... Linear PCM &
MS ADPCM (ukomprimeret)
FM-radio
Frekvensområde .......... 87,5 MHz til 108,0 MHz
Brugbar følsomhed ............. 9 dBf (0,8 µV/75 $,
mono, S/N: 30 dB)
Signal/støjforhold............72 dB (IEC-A netværk)
MW-radio
Frekvensområde ............ 531 kHz til 1 602 kHz
(9 kHz)
Anvendelig følsomhed ........ 25 µV (S/N: 20 dB)
Signal/støjforhold .......... 62 dB (IEC-A netværk)
LW-radio
Frekvensområde ............... 153 kHz til 281 kHz
Anvendelig følsomhed ........ 28 µV (S/N: 20 dB)
Signal/støjforhold .......... 62 dB (IEC-A netværk)
DANSK
System ................................... CD-audiosystem
Brugbare diske ............................................. CD
Signal/støjforhold ....................... 115 dB (1 kHz)
(IEC-A netværk)
Antal kanaler ..................................... 2 (stereo)
MP3-dekodningsformat ................. MPEG-1 & 2
Audio Layer 3
WMA-dekodningsformat ......... Ver. 7, 7.1, 8, 9,
10, 11 (2-kanal audio)
(Windows Media Player)
AAC-dekodningsformat ............... MPEG-4 AAC
(kun iTunes-kodet) (.m4a)
(Ver. 7.7 og tidligere)
WAV-signalformat ...................... Linear PCM &
MS ADPCM (ukomprimeret)
USB
Bemærk
• Specifikationer og design kan ændres
uden forudgående varsel p.g.a.
forbedringer.
127
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 128 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Innhold
128
Takk for at du kjøpte dette PIONEER-produktet
Les gjennom denne bruksanvisningen før du bruker produktet første gang, slik at du er
sikker på at du bruker det riktig. Etter at du har lest den, bør du oppbevare
bruksanvisningen på et trygt sted slik at du kan slå opp i den senere.
Koble til enhetene ............................ 129
Montering .......................................... 134
DIN front-/baksidemontering ...................
* Ta av og sette på pyntelisten ............
* DIN frontmontering ...........................
* DIN baksidemontering ......................
Feste frontpanelet ...................................
Montere den rattmonterte
fjernkontrollen .......................................
Montere enheten på rattet .......................
134
134
134
134
135
135
136
Før du starter .................................... 138
Informasjon for brukere om
innsamling og avhending av
gammelt utstyr og brukte batterier ........
Om denne enheten .................................
Funksjoner ..............................................
Besøk vårt nettsted .................................
Ved problemer ........................................
Beskytte enheten mot tyveri ....................
* Ta av frontpanelet .............................
* Sette på plass frontpanelet ...............
Tilbakestille mikroprosessoren ................
Reversmodus ..........................................
Bruke og vedlikeholde fjernkontrollen .....
* Sette inn og ta ut batteriet ................
* Bruke fjernkontrollen .........................
138
138
138
139
139
139
139
139
139
140
140
140
140
Betjene denne enheten .................... 141
Hva er hva ...............................................
* Hovedenhet ......................................
* Rattmontert fjernkontroll ...................
Grunnleggende funksjoner ......................
* Strømforsyning på/av .......................
* Velge kilde ........................................
* Sette inn en plate ..............................
* Justere volumnivået ..........................
Mottaker ..................................................
* Grunnleggende funksjoner ...............
* Lagre og hente frem
radiofrekvenser .................................
* Motta PTY-alarm ..............................
* Innledning til avansert betjening .......
* Lagre de sterkeste
radiofrekvensene ..............................
* Søke etter sterke signaler .................
* Velge alternative frekvenser .............
* Motta trafikkmeldinger ......................
* Bruke PTY-funksjoner ......................
* Bruke radiotekst ................................
141
141
141
141
141
141
142
142
142
142
143
143
143
144
144
144
144
145
145
* Liste over programtyper
(PTY-liste) ........................................
Innebygd CD-spiller ................................
* Grunnleggende funksjoner ...............
* Vise tekstinformasjon på plater ........
* Velge spor fra sportittellisten ............
* Velge filer fra filnavnlisten ................
* Innledning til avansert betjening .......
* Velge et repetisjonsområde ..............
* Spille av spor i tilfeldig
rekkefølge .........................................
* Skanne mapper og spor ...................
* Stanse avspilling midlertidig .............
* Bruke platetittelfunksjoner ................
Spille av sanger fra en USBlagringsenhet ........................................
* Grunnleggende funksjoner ...............
* Vise tekstinformasjon
for en lydfil ........................................
* Velge filer fra filnavnlisten ................
* Innledning til avansert betjening .......
Spille av sanger på iPod .........................
* Grunnleggende funksjoner ...............
* Bla gjennom for å finne en sang .......
* Vise tekstinformasjon på iPod ..........
* Innledning til avansert betjening .......
* Spille av sanger i tilfeldig
rekkefølge (shuffle) ...........................
* Spille av alle sanger i tilfeldig
rekkefølge (shuffle alle) ....................
* Spille sanger relatert til
sangen som spilles av ......................
* Betjene enhetens iPodfunksjon fra iPoden ...........................
* Endre lydbokhastigheten ..................
146
146
146
147
147
147
148
148
148
148
148
148
149
149
150
150
150
150
150
151
151
151
152
152
152
152
153
Justere lyd ........................................ 153
Betjeningsmodi .......................................
* Enkel justering av lyden ...................
* Finjustering av lyden ........................
* Tilleggsfunksjoner ............................
Innledning til lydjusteringer .....................
Bytte mellom venstre og høyre kanal .....
Justere balanse ......................................
Bruke posisjonsvelgeren .........................
Om nettverksfunksjonen .........................
* Justerbare parametere .....................
* Punkter som gjelder
nettverksjusteringer ..........................
* Dempe høyttalerenheten (filteret) .....
* Justere nettverk ................................
Bruke tidsutjevning .................................
* Justere tidsutjevningen .....................
Hente frem eller kopiere
equalizerkurver .....................................
153
153
153
153
154
154
154
154
155
155
155
156
156
157
157
158
158
158
158
158
159
159
159
159
160
160
Startinnstillinger ............................... 162
Justere startinnstillinger ..........................
Velge displayspråket ...............................
Stille inn høyttalerne ...............................
Stille klokken ...........................................
Slå på/av visning av klokkeslett
når enheten er av .................................
Endre FM-søketrinnet .............................
Slå på/av automatisk PI-søk ...................
Slå på/av alarmsignalet ..........................
Slå på/av automatisk åpning av front ......
Slå på/av innstillingen for
ekstrautstyr ...........................................
Slå på/av dimmerinnstillingen .................
Justere lysstyrken ...................................
Velge belysningsfarge ............................
Endre belysningsfarge ............................
Angi belysningssynkronisering ...............
Rette opp forvrengt lyd ...........................
Tilbakestille lydfunksjonene ....................
Slå på/av lyddemping/signalsvekking .....
Angi polariteten for bruk av dør ..............
Angi innstillingen for demping
ved åpning av dør ................................
Slå på/av reversmodusen .......................
Slå på/av kontinuerlig rulling ...................
Aktivere BT Audio-kilden ........................
Oppgi PIN-kode for trådløs
Bluetooth-tilkobling ...............................
Vise systemversjon for reparasjon ..........
162
162
162
163
163
163
163
163
163
164
164
164
164
164
165
165
165
165
165
166
166
166
166
166
167
Andre funksjoner .............................. 167
Bruke ekstrautstyrskilden (AUX) .............
* Om AUX1 og AUX2 ..........................
* Velge ekstrautstyr (AUX)
som kilde ..........................................
* Angi tittel for ekstrautstyr (AUX) .......
Bruke den eksterne enheten ...................
* Velge den eksterne enheten
som kilde ..........................................
* Grunnleggende bruk .........................
* Avansert betjening ............................
Bruke forskjellige
underholdningsdisplay .........................
Bruke DF-tasten (direktefunksjon) ..........
167
167
167
168
168
168
168
168
168
169
Tilgjengelig tilbehør ......................... 169
Spille av sanger på iPod ......................... 169
* Grunnleggende bruk ........................
* Vise tekstinformasjon på iPod ..........
* Bla gjennom for å finne en sang ......
* Innledning til avansert betjening .......
Bluetooth-lyd ..........................................
* Grunnleggende funksjoner ...............
* Funksjon og betjening ......................
* Koble til en Bluetooth-lydspiller ........
* Spille av sanger på en
Bluetooth-lydspiller ...........................
* Stoppe avspilling ..............................
* Koble fra en Bluetooth-lydspiller ......
* Vise Bluetooth-enhetens adresse ....
Bluetooth-telefon ....................................
* Grunnleggende funksjoner ...............
* Innstilling av handsfreetelefonering ......................................
* Foreta et anrop .................................
* Motta et anrop ..................................
* Funksjon og betjening ......................
* Koble til en mobiltelefon ...................
* Koble fra en mobiltelefon .................
* Registrere en tilkoblet
mobiltelefon ......................................
* Slette en registrert telefon ................
* Koble til en registrert
mobiltelefon ......................................
* Bruke telefonlisten ............................
* Bruke anropsloggen .........................
* Foreta et anrop ved å
angi telefonnummeret ......................
* Tømme minnet .................................
* Stille inn automatisk avvisning .........
* Stille inn automatisk svar .................
* Bytte ringetonen ...............................
* Ekkokompensasjon og
støyreduksjon ...................................
CD-skifter ...............................................
* Grunnleggende funksjoner ...............
* Bruke CD TEXT-funksjoner ..............
* Innledning til avansert betjening .......
* Bruke komprimering og
basstyrke ..........................................
* Bruke ITS-spillelister ........................
* Bruke platetittelfunksjoner ................
DVD-spiller .............................................
* Grunnleggende funksjoner ...............
* Innledning til avansert betjening .......
TV-mottaker ............................................
* Grunnleggende funksjoner ...............
* Lagre og hente frem
TV-stasjoner .....................................
* Lagre stasjoner med sterke
signaler sekvensielt ..........................
169
169
170
170
170
170
171
171
171
171
171
171
172
172
172
173
173
173
174
174
174
175
175
175
177
178
178
178
178
178
179
179
179
179
179
180
180
181
182
182
182
183
183
183
184
Annen informasjon ........................... 184
Feilmeldinger ..........................................
Forstå feilmeldinger for automatisk
tidsutjevning/equalizer .........................
Retningslinjer for håndtering
av plater og spiller ................................
DualDisc-plater .......................................
184
185
185
186
NORSK
Koblingsskjema for strømkabel ............... 131
Eksempel på tilkobling av system 1 ........ 132
Eksempel på tilkobling av system 2 ........ 133
* Hente frem equalizerkurver ..............
* Kopiere equalizerkurver ...................
Finjustere equalizerkurver ......................
Bruke den automatiske equalizeren .......
Bruke Sound Retriever ...........................
Justere loudness .....................................
Justere kildenivåer ..................................
Automatisk tidsutjevning og
automatisk equalizer ............................
* Før du bruker automatisk
tidsutjevning og den
automatiske equalizeren ..................
* Bruke automatisk tidsutjevning
og den automatiske equalizeren ......
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 129 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Innhold
Retningslinjer for håndtering av
USB-lagringsenheter og
denne enheten .....................................
Kompatibilitet for komprimert
lyd (plate, USB) ....................................
* Annen informasjon om
komprimert lyd (plate, USB) .............
Komprimerte lydfiler på platen ................
Komprimerte lydfiler på en
USB-lagringsenhet ...............................
Eksempel på et hierarki og
avspillingsrekkefølger ...........................
* Rekkefølgen av lydfiler på platen .....
Koble til enhetene
186
186
187
187
187
187
187
* Rekkefølgen av lydfiler på e
n USB-lagringsenhet ........................
iPod .........................................................
* iPod-kompatibilitet ............................
* Om håndtering av iPoden .................
* Om iPod-innstillinger ........................
Merknader om opphavsrett
og varemerker ......................................
Tekniske data .........................................
188
188
188
188
188
188
189
! ADVARSEL
Vær oppmerksom på følgende når du bruker automatisk tidsutjevning og
equalizer (Auto TA&EQ).
Ikke koble til høyttaleren for høye frekvenser (diskanthøyttaler eller
superdiskanthøyttaler) til andre kontakter enn utgangen for høye frekvenser.
Ved måling av akustikkegenskapene inne i bilen avgir den automatiske
tidsutjevningen og equalizeren (Auto TA&EQ) en høy lyd fra høyttalerne. Hvis
høyttaleren for høye frekvenser (diskanthøyttaler eller superdiskanthøyttaler) kobles
til andre kontakter enn utgangen for høye frekvenser, kan høyttaleren skades av
målelyden som inkluderer lave frekvenser. Pass på at du kobler høyttaleren for høye
frekvenser til utgangen for høye frekvenser.
Forholdsregler ved tilkobling av diskanthøyttaler eller superdiskanthøyttaler
• Pass på at du bruker delefilteret som følger med superdiskanthøyttaleren.
• Det er ikke sikkert automatisk tidsutjevning og equalizer justeres riktig. Juster om
nødvendig manuelt.
NORSK
129
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 130 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Koble til enhetene
130
Merk
• Denne enheten kan ikke monteres i et kjøretøy som ikke har en ACC-stilling (for tilbehør) på
tenningslåsen.
Ingen stilling for tilbehør
(ACC)
• Hvis enheten brukes under andre betingelser enn de nevnt nedenfor, kan det føre til brann
eller feilfunksjon.
– Biler med 12-volts batteri og negativ jording.
• For å hindre kortslutning, overoppheting eller feilfunksjon, må retningslinjene nedenfor
følges.
– Koble fra den negative polen på batteriet før monteringen starter.
– Fest ledningene med kabelklemmer eller teip. Beskytt ledningene ved å vikle teip rundt
dem når de ligger mot metalldeler.
– Plasser alle ledninger unna bevegelige deler, som girstang og seteskinner.
– Plasser alle ledninger unna varme steder, som nær utløp fra varmeapparatet.
– La ikke den gule ledningen gå gjennom et hull og inn i motorrommet for å bli koblet til
batteriet.
– Dekk eventuelle kontakter på frakoblede ledninger med isolasjonsteip.
– Unngå å kutte noen av ledningene for å gjøre dem kortere.
– Ikke kutt i isolasjonen på strømtilførselsledningen på denne enheten for å dele
strømtilførsel med annet utstyr. Det er begrenset hvor mye strøm ledningen kan lede.
– Bruk en sikring med den angitte kapasiteten.
– La aldri den negative ledningen kobles direkte til jording.
NORSK
Stilling for tilbehør
(ACC)
• Kontrollsignaler sendes gjennom blå/hvit ledning når enheten slås på. Koble den til en
ekstern forsterkers fjernkontrolledning eller bilens kontakt for automatisk relestyring av
antennen (maks. 300 mA, 12 V likestrøm). Hvis bilen er utstyrt med glassantenne, må du
koble strømkontakten til antenneforsterkeren.
• Ikke koble blå/hvit kabel til den eksterne forsterkerens strømkontakt. Den må heller ikke
kobles til bilantennens strømkontakt. Det kan føre til feilfunksjon eller at batteriet tappes for
strøm.
• IP-BUS-kontakter er fargekodet. Pass på at du kobler til kontakter med samme farge.
• Svart ledning er til jording. Denne ledningen og andre produkters jordingsledning (spesielt
produkter som krever mye strøm, for eksempel forsterkere) må kables hver for seg. Ellers
kan det oppstå brann eller feilfunksjon hvis de ved et uhell kobles fra.
• I bruksanvisningen finner du detaljerte opplysninger om hvordan du kobler til forsterkeren
og andre enheter riktig.
• Hvis RCA-pluggen på enheten ikke skal brukes, må du ikke fjerne kappene som er festet til
enden av kontakten.
• Når du kobler til diskanthøyttalere, må du kontrollere hvilket frekvensområde som kan
brukes på høyttalerne. Når du angir grensefrekvensen, må du sette den høyere enn den
laveste frekvensen som kan brukes for høyttaleren.
• Automatisk tidsutjevning (TA) bruker høyere område enn 10 kHz til måling. Bruk av en
diskanthøyttaler som ikke kan reprodusere frekvensområdet 10 kHz, kan derfor skade
diskanthøyttaleren. Når automatisk tidsutjevning og equalizer (automatisk TA og EQ)
brukes, må du passe på at du angir riktig grensefrekvens. Pass også på at du bruker en
diskanthøyttaler som kan reprodusere frekvensområdet 10 kHz som laveste frekvens.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 131 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Koble til enhetene
Koblingsskjema for strømkabel
15 cm
Utgang høy/middels/lav/subwoofer
Antenneinngang
USB-kabel
Kobles til en separat solgt
USB-enhet.
20 cm
Tilkoblingsmåte
1,5 m
USB-inngang
1. Klem fast ledningen.
2. Klem godt til med en
flattang.
Merk
• Plasseringen av parkeringsbremsbryteren avhenger av bilmodellen.
Detaljer finner du ved å se i bruksanvisningen for bilen.
Strømtilførselsside
Gul/svart (DOOR MUTE)
Koble til ledningen som påviser åpning av dør. Denne kobles
vanligvis til styreledningen for taklyset.
IP-BUS-inngang (blå)
Dette produktet
Sikringsmotstand
Blå/hvit (SYSTEM REMOTE CONTROL)
Kobles til forsterkerens kontrollkontakt eller
kontakten for automatisk relestyring av
antennen (maks. 300 mA og 12 V likestrøm).
Jordingsside
Parkeringsbremsbryter
Inngang for tilkobling av fjernkontroll med ledning
Kablet fjernkontrolladapter kan kobles til (selges separat).
Gul/svart (MUTE
Hvis du bruker utstyr med dempingsfunksjon, kobler du denne
ledningen til lyddempingsledningen på det aktuelle utstyret.
Hvis ikke, skal lyddempingsledningen være uten tilkoblinger.
Sikring (7,5 A)
Rød (ACC)
Kobles til kontakt styrt av tenningsbryteren (12 V likestrøm).
Sikringsmotstand
Oransje/hvit (ILL)
Kobles til lysbryterkontakten.
Sikringsmotstand
NORSK
Gul (+ batteri)
Kobles til kontakten med 12 V konstant strømforsyning.
Svart (jording til karosseri)
Kobles til rent, ulakkert metall.
131
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 132 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Koble til enhetene
132
Eksempel på tilkobling av system 1
15 cm
Utgang for
mellomfrekvenser
(MID RANGE OUTPUT)
15 cm
Forsterker (selges
separat)
Koble til med RCA-kabler
(selges separat)
Forsterker (selges
separat)
23 cm
Utgang for lave frekvenser
(LOW RANGE OUTPUT)
23 cm
Forsterker (selges
separat)
Subwooferutgang
(SUBWOOFER
OUTPUT)
IP-BUS-inngang (blå)
CD-skifter
(selges separat)
IP-BUS-kabel
Blå/hvit (SYSTEM REMOTE CONTROL)
Kobles til forsterkerens kontrollkontakt eller kontakten for automatisk
relestyring av antennen (maks. 300 mA og 12 V likestrøm).
Fjernkontroll
Subwoofer
Merk
Hvis det ikke kobles til en høyttaler, må du velge den riktige
innstillingen i standardmenyen.
Hvis du vil bruke automatisk tidsutjevning og equalizer, må
du passe på å koble høyttaleren til utgangen for
mellomfrekvenser.
Høyttaler for lave frekvenser
Høyttaler for mellomfrekvenser
Høyttaler for høye frekvenser
NORSK
Utgang for høye
frekvenser
(HIGH RANGE OUTPUT)
Forsterker (selges
separat)
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 133 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Koble til enhetene
Eksempel på tilkobling av system 2
Brukes ikke
15 cm
Utgang for høye
frekvenser
(HIGH RANGE OUTPUT)
Utgang for
mellomfrekvenser
(MID RANGE OUTPUT)
15 cm
Koble til med RCA-kabler
(selges separat)
Forsterker
(selges separat)
23 cm
Utgang for lave frekvenser
(LOW RANGE OUTPUT)
Forsterker
(selges separat)
23 cm
Subwooferutgang
(SUBWOOFER
OUTPUT)
IP-BUS-inngang (blå)
CD-skifter
(selges separat)
IP-BUS-kabel
Blå/hvit (SYSTEM REMOTE CONTROL)
Kobles til forsterkerens kontrollkontakt eller kontakten for automatisk
relestyring av antennen (maks. 300 mA og 12 V likestrøm).
Subwoofer
Høyttaler for fulltoneutgang
NORSK
Merk
Automatisk tidsutjevning og equalizer er utformet slik at flerveis høyttalersystemer
(som et system med diskanthøyttaler, høyttaler for mellomfrekvenser, basshøyttaler og
subwoofer) konfigureres automatisk.
Hvis du utfører automatisk tidsutjevning og equalizer med et høyttalersystem med
fulltoneutgang som i dette eksemplet, må du følge fremgangsmåten nedenfor:
1. Angi hver høyttaler som finnes, på startinnstillingsmenyen.
2. Angi manuelt grensefrekvensverdier i lydmenyen i henhold til subwooferen og
høyttalerne med fulltoneutgang som er koblet til.
3. Start automatisk tidsutjevning og equalizer, og velg deretter “Custom N/W” fra
menyen.
4. Utfør automatisk tidsutjevning og equalizer.
Høyttaler for fulltoneutgang
133
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 134 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Montering
134
60°
DIN frontmontering
Montering med gummihylsen
1. Sett inn monteringsrammen i dashbordet.
• Hvis du monterer et sted med liten dybde,
må du bruke en ekstra monteringsramme.
Hvis det er nok plass bak enheten, bruker
du monteringsrammen som følger med fra
fabrikken.
2. Fest monteringsrammen ved å bruke en
skrutrekker til å bøye metalltappene (90°)
på plass.
Dashbord
Gummihylse
Monteringsramme
Skrue
3. Monter enheten som vist på
illustrasjonen.
4. Fest pyntelisten.
DIN front-/baksidemontering
Denne enheten kan monteres enten fra forsiden (vanlig DIN frontmontering) eller
baksiden (DIN baksidemontering, ved hjelp av gjengede skruehull på sidene av
enheten). Du finner detaljerte opplysninger under følgende installasjonsmåter.
Ta av og sette på pyntelisten
1. Utvid øverste og nederste del av pyntelisten utover for å ta av listen.
Merk
• Fest pyntelisten med rillete siden ned.
Ta ut enheten
1. Sett uttrekksnøklene som følger med, inn i enheten
på begge sider til de smetter på plass med et klikk.
2. Trekk enheten ut av dashbordet.
• Når du fester pyntelisten igjen, trykker du listen på plass på enheten til du hører et
klikk. (Hvis pyntelisten festes opp ned, vil den ikke festes skikkelig.)
• Det blir enkelt å ta av pyntelisten hvis frontpanelet løsnes.
Pyntelist
DIN baksidemontering
1. Finn den riktige plasseringen der hullene på braketten og på siden av enheten
samsvarer.
NORSK
Merknader
• Kontroller alle tilkoblinger og systemer før monteringen fullføres.
• Ikke bruk ikke-godkjente deler. Bruk av ikke-godkjente deler kan føre til funksjonssvikt.
• Rådfør deg med forhandleren din hvis monteringen krever boring av hull eller andre
endringer av bilen.
• Enheten må ikke monteres på steder der
– den kan forstyrre kjøringen av bilen.
– den kan føre til personskade på passasjer ved plutselig nedbremsing/stopp.
• Halvlederen kan ødelegges hvis den blir overopphetet. Monter enheten unna varme steder
som nær utløp fra varmeapparatet.
• Optimal ytelse oppnås når enheten monteres med en vinkel på mindre enn 60°.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 135 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Montering
2. Trekk til to skruer på hver side.
• Bruk enten linseskruer (5 mm x 8 mm) eller forsenkede skruer (5 mm x 9 mm),
avhengig av formen på skruehullene i braketten.
Skrue
Montere den rattmonterte fjernkontrollen
! ADVARSEL
• Unngå å montere enheten på et sted der den hindrer sikkerhetsutstyr, for eksempel
airbager, i å virke som det skal. Hvis ikke kan faren for ulykker øke.
• Unngå å montere enheten på et sted der den kan hindre bruk av rattet og girspaken
eller der et uhell kan skje.
! OBS!
• Montering av enheten krever spesialkompetanse og erfaring. Monteringen bør
derfor overlates til forhandleren du kjøpte enheten av.
Spesiallaget monteringsbrakett
for radio
Dashbord eller
konsoll
• Ved montering av enheten må du bruke bare de delene som følger med. Hvis du
bruker andre deler, kan enheten ødelegges eller løsne av seg selv, noe som kan
føre til en ulykke eller til andre problemer.
• Monter enheten i henhold til instruksjonene i denne bruksanvisningen. Unnlater du
å gjøre det, kan det skje en ulykke.
Feste frontpanelet
Hvis du ikke har tenkt å ta av frontpanelet, kan det festes med skruen som følger med.
• Ikke monter enheten i nærheten av dørene der det kan komme regnvann på den.
Hvis det trenger vann inn i enheten, kan det forårsake røykutvikling eller brann.
! ADVARSEL
• Fest enheten godt til rattet med remmen som er festet til den. Hvis enheten er løst
festet, kan den redusere kjørestabiliteten, noe som igjen kan føre til trafikkuhell.
• Fest ikke enheten til rattets ytre deler. Der kan den redusere kjørestabiliteten og
forårsake en trafikkulykke. Fest alltid enheten til rattets indre del, som vist på figuren.
Utløserknapp
Festeskrue
NORSK
135
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 136 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Montering
136
Merknader
• Ikke monter enheten på et sted som kan hindre sikten for føreren.
• I og med at interiøret kan være forskjellig fra biltype til biltype, varierer det også hvilket sted
som er det ideelle for å plassere enheten. Når du monterer enheten, bør du velge en
plassering som sikrer optimal overføring av signaler fra fjernkontrollen til hovedenheten.
3. Kutt av den overflødige delen av båndet ().
Montere enheten på rattet
NORSK
1. Hekt fast båndet på holderen.
4. Sett fjernkontrollen inn i holderen.
2. Fest holderen til den innvendige kanten av rattet slik at holderen er vendt mot
føreren.
Låsespak
Merke
Kontroller at spakens posisjon er i henhold til merket før du monterer.
Vikle båndet rundt den utvendige kanten av rattet og putt
enden gjennom sporet på holderen.
Trekk i båndet for å stramme det, og fest det deretter med
de to andre krokene på holderen.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 137 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Montering
5. Skyv låsespaken på den andre siden av fjernkontrollen til du hører et klikk og
fjernkontrollen festes.
Ta av fjernkontrollenheten
Hvis du vil ta av fjernkontrollen fra holderen, skyver du den av slik det er vist nedenfor.
Holder
Montere enheten på konsollen med dobbeltsidig selvheftende tape
1. Sikre holderen med den dobbeltsidige selvheftende tapen som følger med.
Fjernkontrollenhet
Holder
Dobbeltsidig
teip
NORSK
137
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 138 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Før du starter
138
Informasjon for brukere om innsamling og avhending
av gammelt utstyr og brukte batterier
(Symbol for utstyr)
(Eksempler på symboler for batterier)
! OBS!
• Ikke la denne enheten komme i kontakt med væsker. Det kan føre til elektrisk støt.
Kontakt med væsker kan også føre til skade på enheten, røykutvikling og
overoppheting.
• Pioneer CarStereo-Pass skal kun benyttes i Tyskland.
Disse symbolene på produkter, emballasje og/eller medfølgende dokumenter
betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke skal
blandes sammen med vanlig husholdningsavfall.
Ta dem med til innsamlingssteder i henhold til nasjonale bestemmelser for å få
riktig behandling, gjenvinning og resirkulering av gamle produkter og brukte
batterier.
Ved å avhende disse produktene og batteriene riktig hjelper du til å spare verdifulle
ressurser og hindre eventuelle negative effekter på helse og miljø, som ellers kunne
oppstå ved feil behandling av avfall.
Hvis du vil vite mer om innsamling og resirkulering av gamle produkter og batterier,
kan du kontakte den lokale kommuneadministrasjonen, renovasjonsselskapet eller
stedet der du kjøpte produktene.
Disse symbolene gjelder bare for EU og land som følger EU-reglene.
Land utenfor EU:
Hvis du vil avhende slike produkter, ber vi deg kontakte de lokale myndighetene eller
forhandleren for å få vite riktig avhendingsmetode.
Om denne enheten
Mottakerfrekvensene på denne enheten er tildelt for bruk i Vest-Europa, Asia, MidtØsten, Afrika og Stillehavsområdene. Bruk i andre områder kan medføre
utilfredsstillende mottak. RDS-funksjonen (Radio Data System) virker kun i områder
med FM-stasjoner som sender RDS-signaler.
• Oppbevar denne bruksanvisningen lett tilgjengelig, slik at du kan slå opp i den hvis
du er i tvil om fremgangsmåter under betjening og hvilke forholdsregler som gjelder.
• Volumet skal alltid være så lavt at du kan høre lyder fra utsiden av kjøretøyet.
• Utsett ikke enheten for fuktighet.
• Hvis batteriet kobles fra eller utlades, slettes forhåndsinnstillingene i minnet og du
må programmere dem på nytt.
Viktig
Den røde ledningen for tilbehør (ACC) til denne enheten skal kobles til en kontakt som
er koblet sammen med tenningslåsens på/av-funksjon. Hvis dette ikke blir gjort, kan
bilbatteriet tømmes.
Funksjoner
Denne enheten er kompatibel med en rekke filformater og medie-/lagringsenheter.
Kompatibilitet for filformater
• WMA
• MP3
• AAC
• WAV
Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet, kan du se “Annen informasjon” på
side 184.
Kompatibilitet for medie-/lagringsenheter
• CD / CD-R / CD-RW
• Bærbar USB-lydspiller / USB-minne
Henvend deg til produsenten vedrørende din bærbar USB-lydspiller / USB-minnet.
Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet, kan du se “Annen informasjon” på
side 184.
NORSK
• CLASS 1 LASER PRODUCT
Dette produktet inneholder en laserdiode av høyere klasse enn 1. For å sikre
kontinuerlig sikkerhet må du ikke fjerne noen deksler eller forsøke å åpne produktet.
Overlat alt reparasjonsarbeid til kvalifiserte reparatører.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 139 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Før du starter
iPod-kompatibilitet
Denne enheten kan betjene en iPod og spille sanger på den.
I denne bruksanvisningen refereres det til iPod og iPhone som iPod.
Hvis du vil ha mer informasjon om den støttede iPoden, se “iPod-kompatibilitet” på
side 188.
Ta av frontpanelet
1. Trykk 0/Open for å åpne frontpanelet.
Hvis du har satt inn en plate i enheten, trykker du og holder 0/
Open for å åpne frontpanelet uten å støte ut platen.
! OBS!
• Pioneer tar ikke på seg noe ansvar for data som mistes på USB-minnet / den
bærbare USB-lydspilleren, selv om dataene mistes mens denne enheten brukes.
• Pioneer tar ikke på seg noe ansvar for data som mistes på iPoden, selv om dataene
mistes mens denne enheten brukes.
Besøk vårt nettsted
Besøk oss på følgende nettsted:
2. Trykk utløserknappen, og trekk panelet ut og mot deg.
Pass på at du ikke klemmer panelet for hardt eller mister det, og
pass på at det ikke kommer i kontakt med vann eller andre
væsker slik at varige skader påføres.
3. Beskytt frontpanelet ved å legge det i det medfølgende
beskyttelsesetuiet.
Utløserknapp
Sette på plass frontpanelet
1. Pass på at det innvendige dekslet er lukket.
• Registrer produktet ditt. Vi vil oppbevare detaljene om kjøpet i arkivet vårt slik at du
kan referere til disse opplysningene i forbindelse med forsikringskrav som tap eller
tyveri.
2. Skyv frontpanelet inn til du hører et klikk.
• Vi gir deg den nyeste informasjonen om Pioneer Corporation på vårt nettsted.
Ved problemer
Hvis dette produktet ikke virker som det skal, ber vi deg ta kontakt med forhandleren
eller nærmeste autoriserte Pioneer-servicesenter.
Beskytte enheten mot tyveri
Frontpanelet kan tas av for å redusere risikoen for tyveri.
• Hvis frontpanelet ikke tas av hovedenheten innen fem sekunder etter at tenningen
er slått av, lyder et alarmsignal.
Viktig
• Vær forsiktig når du tar av eller fester frontpanelet.
• Utsett ikke frontpanelet for kraftig støt.
Mikroprosessoren må tilbakestilles i følgende tilfeller:
• Før enheten brukes for første gang etter installeringen.
• Når enheten ikke virker som den skal.
• Når det vises merkelige eller uriktige meldinger på skjermen.
* Trykk RESET-knappen med en pennespiss eller en annen
spiss gjenstand.
RESET-knapp
NORSK
• Alarmsignalet kan slås av. Se “Slå på/av alarmsignalet” på side 163.
Tilbakestille mikroprosessoren
• Utsett ikke frontpanelet for direkte sollys og høye temperaturer.
139
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 140 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Før du starter
Reversmodus
140
Bruke fjernkontrollen
Det kan hende fjernkontrollen ikke virker som den skal i direkte sollys.
Bruke og vedlikeholde fjernkontrollen
Sette inn og ta ut batteriet
Skyv ut skuffen på baksiden av fjernkontrollen, og sett
inn nytt batteri, slik at pluss- og minuspolene (+ og –)
kommer riktig på plass.
• Dra ut filmen som stikker ut fra skuffen første gang
enheten tas i bruk.
! ADVARSEL
• Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn. Hvis
batteriet svelges, må lege øyeblikkelig oppsøkes.
• Batterier (batteripakke eller innsatte batterier) må ikke utsettes for for høy varme fra
solskinn, ild eller lignende.
! OBS!
• Bruk ett CR2032 (3 V) litiumbatteri.
• Ta ut batteriet hvis fjernkontrollen ikke skal brukes i løpet en måned eller mer.
• Hvis batteriet settes inn feil, er det fare for at det kan eksplodere. Skift alltid til et
batteri av samme eller tilsvarende type.
• Ikke bruk metallverktøy på batteriet.
• Unngå å oppbevare batteriet sammen med metallgjenstander.
• Hvis batteriet lekker, må du tørke godt av fjernkontrollen og sette inn nytt batteri.
• Når du kaster brukte batterier, må du overholder vedtatte bestemmelsene eller
miljøforskriftene som gjelder der du befinner deg i.
Viktig
• Unngå å oppbevare fjernkontrollen der den blir utsatt for høye temperaturer eller
direkte sollys.
• La ikke fjernkontrollen falle i gulvet, der den kan bli fastklemt under bremse- eller
gasspedalen.
• Du må øyeblikkelig slutte å bruke enheten og ta kontakt med forhandleren du kjøpte
den av hvis noen av problemene nedenfor oppstår.
– Det kommer røyk fra enheten.
– Det kommer unormal lukt fra enheten.
– Det har kommet et fremmedlegeme inn i enheten.
– Det er blitt sølt væske på eller inn i enheten.
• Hvis du fortsetter å bruke denne enheten uten å løse problemet, kan den bli stygt
skadet, noe som igjen kan føre til en alvorlig ulykke eller brann.
• Ikke demonter eller foreta endringer på enheten. Det kan føre til at den ikke fungerer
som den skal.
• Betjen ikke denne enheten mens du håndterer rattet, da dette kan forårsake en
trafikkulykke.
• Hvis du må betjene denne enheten mens du kjører, må du passe på å se fremover
for å unngå å bli innblandet i en trafikkulykke.
• La ikke denne rattmonterte fjernkontrollen ligge løst (ikke festet). Når du stopper
bilen eller svinger, kan enheten falle ned på gulvet. Hvis enheten ruller under
bremsepedalen, kan den hindre oppbremsing, noe som igjen kan føre til farlige
situasjoner. Pass på at den rattmonterte fjernkontrollen er festet skikkelig til rattet.
NORSK
Hvis du ikke foretar noen handling i løpet av ca. tretti sekunder, begynner angivelsene
på skjermen å reversere, og fortsetter å reversere hvert tiende sekund. Hvis du trykker
B-tasten når strømmen til denne enheten er slått av og tenningslåsen står på eller i
stilling for tilbehør (ACC), avsluttes reversmodusen. Trykk B på nytt for å starte
reversmodus.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 141 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjene denne enheten
Hva er hva
Rattmontert fjernkontroll
Betjeningen er den samme som når du bruker tastene på hovedenheten.
a
2
1
3
4
7
6
5
EQ-tast
c b
e d
5
Lyser når displayet er slått av.
Drei for å vise platetittellisten,
sportittellisten, mappelisten, fillisten
eller listen over forhåndsinnstilte
kanaler avhengig av kilden.
Trykk for å støte en plate ut av
enheten.
D/Scrl-tast
Trykk for å velge de forskjellige
displayene.
Trykk og hold for rulle gjennom
tekstinformasjonen.
Trykk for å bruke de forhåndsprogrammerte funksjonene for hver kilde.
(Se “Bruke DF-tasten (direktefunksjon)” på side 169.)
ATT-tast
Roter den for å øke eller redusere
volumet.
TA/News-tast
Trykk for å slå på eller av
trafikkmeldingsfunksjonen (TA).
Trykk og hold for å slå på eller av
NEWS-funksjonen.
Grunnleggende funksjoner
Strømforsyning på/av
Slå på enheten
* Trykk SRC/Off for å slå på enheten.
Slå av enheten
* Trykk SRC/Off og hold til enheten slås av.
Velge kilde
Du kan velge hvilken kilde du vil lytte på.
* Trykk SRC/Off gjentatte ganger for å veksle mellom følgende kilder.
Tuner (mottaker) – TV (TV-apparat) – DVD (DVD-spiller / DVD-skifter) – CD (innebygd
CD-spiller) – Multi CD (CD-skifter) – iPod (iPod tilkoblet med grensesnittadapteren) –
USB (USB-lagringsenhet) / iPod (iPod tilkoblet med USB-inngang) – EXT (ekstern
enhet 1) – EXT (ekstern enhet 2) – AUX1 (ekstrautstyr 1) – AUX2 (ekstrautstyr 2) –
BT Audio (Bluetooth-lyd) – TEL (Bluetooth-telefon)
NORSK
Trykk for å velge mellom tre FMbånd og MW/LW-bånd.
SRC/Off -tast, Vol
Denne enheten slås på ved å velge
en kilde. Trykk for å bla gjennom alle
tilgjengelige kilder.
B-tast
Trykk for å gå tilbake til normal
visning når du betjener menyen.
MULTI-CONTROL
Beveg for å foreta manuelt og
automatisk søk, hurtigspoling frem
og tilbake og sporsøk. Brukes også
til å velge funksjoner.
0/Open-tast
DF-tast
RESET-tast
Trykk for å tilbakestille
mikroprosessoren.
Indikator for display av
Trykk og hold for å åpne eller lukke
frontpanelet.
Trykk for å raskt redusere lydnivået med ca. 90 %. Trykk tasten én gang til for å
komme tilbake til opprinnelig lydnivå.
Trykk for å velge forskjellige
equalizerkurver.
Trykk og hold for å slå av eller på
displayangivelsen og
knappebelysningen.
EQ-tast
Trykk for å velge forskjellige equalizerkurver.
Hovedenhet
SRC/Off-tast
Denne enheten slås på ved å velge en kilde. Trykk for å bla gjennom alle
tilgjengelige kilder.
7
9 8
VOL –/VOL +
Trykk for å øke eller redusere volumet.
4
141
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 142 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjene denne enheten
Sette inn en plate
1. Trykk 0/Open for å åpne frontpanelet.
CD-åpningen vises.
Merknader
• Den innebygde CD-spilleren spiller én standard-CD, 12 cm (-R/-RW) om gangen. Det er ikke
mulig å spille av plater på 8 cm med denne enheten.
• Den innebygde CD-spilleren kan spille av lyd-CDer og komprimert lyd som er spilt inn på
CD-ROM. (Se delen nedenfor for å finne ut hvilke plater som kan spilles. Se side 186.)
• Les forholdsreglene for plater og spillere i neste del. Se side 185.
• Ikke sett inn noe annet enn en CD i spillerens CD-åpning.
• Noen ganger er det en tidsforsinkelse mellom start av plateavspilling og lyden som avgis.
Under avlesing viser displayet FORMAT READ.
• Hvis du ikke får satt en plate skikkelig inn, eller hvis platen ikke spilles av etter at du har satt
den inn, må du kontrollere at riktig side vender opp. Trykk 0/Open for å støte ut platen, og
kontroller at platen ikke er skadet før du setter den inn igjen.
• Når plateinnsettingen eller -utløsingen ikke virker som den skal, kan du støte ut platen ved
å trykke og holde 0/Open mens du åpner frontpanelet.
• Hvis det vises en feilmelding, se under “Feilmeldinger” på side 184.
Justere volumnivået
* Bruk Vol til å justere lydnivået.
• På fjernkontrollen trykker du VOL + / VOL – for å øke eller redusere volumet.
Mottaker
Grunnleggende funksjoner
RDS
2. Sett inn en CD i CD-åpningen.
Ikke-RDS eller MW/LW
Frontpanelet lukkes automatisk, og avspillingen starter.
• Etikettsiden av platen skal vende opp når du setter inn en CD- / CD-R- / CDRW-plate.
CD-åpning
Båndindikator
%-indikator (stereo)
Vises når den valgte frekvensen
sendes i stereo.
• Du kan støte ut en plate ved å trykke 0/Open.
• Etter at platen er satt, inn trykker du SRC/Off for å velge den innebygde CDspilleren.
LOC-indikator
Vises når lokalsøk er slått på.
Indikator for forhåndsinnstilt stasjon
Signalstyrkeindikator
Viser signalstyrken for radiosignalet.
TP-indikator (
)
Vises når det er innstilt på en TPstasjon (stasjon som sender
trafikkmeldinger).
NORSK
Merknader
• Lydkilden endres ikke i følgende tilfeller.
– når enheten ikke er koblet til en enhet som tilsvarer den valgte kilden
– når det ikke er noen plate eller magasin i spilleren
– når iPoden er koblet til denne enheten med grensesnittadapteren
– når utgangen for ekstrautstyr (AUX) er slått av (se side 164)
– når BT Audio-kilden angis til av (se “Aktivere BT Audio-kilden” på side 166)
• Når en USB-lagringsenhet eller iPod ikke er koblet til USB-porten til denne enheten, vises
NO DEVICE i displayet.
• Standardinnstillingen for AUX1 er på. Slå av AUX1 når den ikke brukes (se “Slå på/av
innstillingen for ekstrautstyr” på side 164).
• Hvis du lader den bærbare lydspilleren fra bilens likestrømskilde mens den er koblet til AUXinngangen, kan det produseres støy. Stopp ladingen hvis det skjer.
• Med ekstern enhet menes et Pioneer-produkt (f.eks. fremtidige produkter) som, selv om det
er inkompatibelt som kilde, gjør det mulig å kontrollere grunnleggende funksjoner med
denne enheten. Denne enheten kan kontrollere to eksterne enheter. Når det er koblet til to
eksterne enheter, tilordnes den eksterne enheten automatisk til ekstern enhet 1 eller ekstern
enhet 2 av denne enheten.
• Når denne enhetens blå/hvite ledning er koblet til kjøretøyets kontakt for automatisk
relestyring av antennen, strekker antennen seg ut når kilden til produktet blir slått på. Slå av
kilden for å trekke inn antennen igjen.
• Enkelte enheter må slås på før de kobles til denne enheten.
142
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 143 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjene denne enheten
Lagre og hente frem radiofrekvenser
Spenningsindikator
Viser batterispenningen.
• Nivået som vises på spenningsindikatoren, kan være forskjellig fra det faktiske
spenningsnivået.
Nyhetsindikator (
)
Vises når det angitte nyhetsprogrammet mottas.
Navn på programtjeneste
Programtypeindikator
TEXT-indikator
Vises når radiotekst mottas.
Viser batterispenningen.
• Nivået som vises på spenningsindikatoren, kan være forskjellig fra det faktiske
spenningsnivået.
Frekvensindikator
* Velge et bånd
Trykk B.
• Bånd kan velges blant FM1, FM2, FM3 eller MW/LW.
* Manuelt søk (trinn for trinn)
Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre.
* Automatisk stasjonssøk
Skyv og hold MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre, og slipp deretter.
• Du kan avbryte automatisk søk ved å skyve MULTI-CONTROL til venstre eller
høyre.
• Hvis du skyver og holder MULTI-CONTROL til venstre eller høyre, kan du hoppe
over stasjoner. Automatisk stasjonssøk starter når du slipper MULTI-CONTROL.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å lagre den valgte frekvensen i minnet.
Drei for å endre nummeret for forhåndsinnstillingen. Trykk og hold for å lagre.
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge den aktuelle stasjonen.
Drei for å endre stasjonen. Trykk for å velge.
• Alle stasjoner som er lagret for FM-bånd, kan hentes frem fra hvert uavhengig FMbånd.
• Du kan også endre stasjonen ved å skyve MULTI-CONTROL opp eller ned.
• Hvis du vil gå tilbake til normal visning, trykker du B.
• Hvis du ikke bruker listen innen det har gått ca. 30 sekunder, går displayet
automatisk tilbake til normal visning.
• Du kan også hente frem stasjonsfrekvenser som er tilordnet
forhåndsinnstillingstastene, ved å skyve MULTI-CONTROL opp eller ned når
frekvensene vises.
Motta PTY-alarm
Når PTY-koden for nødmelding sendes ut, mottas den automatisk av enheten
(ALARM vises). Når stasjonen slutter å sende, går systemet tilbake til den foregående
kilden.
• En nødmelding kan avbrytes ved å trykke en av tastene TA/News, SRC/Off, B eller
MULTI-CONTROL.
Innledning til avansert betjening
1. Trykk MULTI-CONTROL for å vise hovedmenyen.
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge FUNCTION.
Drei for å endre menyalternativet. Trykk for å velge.
3. Drei MULTI-CONTROL for å velge funksjonen.
BSM (minne for beste stasjoner) – Regional (nærradio) – Local (lokalsøk) – PTY
search (valg av programtype) – Traffic Announce (standby for trafikkmeldinger) –
Alternative FREQ (søk etter alternativ frekvens) – News interrupt (avbrudd for
mottak av nyheter)
Merknader
• Hvis du vil gå tilbake til normal visning, trykker du B.
• Hvis du ikke bruker funksjonene innen det har gått ca. 30 sekunder, går displayet automatisk
tilbake til normal visning.
• Hvis MW/LW-båndet er valgt, kan du velge bare BSM eller Local.
NORSK
Merknader
• AF-funksjonen (alternativt frekvenssøk) for denne enheten kan slås av og på. AF må slås
av ved vanlig stasjonssøk (se side 144).
• Ikke alle stasjoner tilbyr RDS-tjeneste.
• RDS-funksjoner, som f.eks. AF og TA, er kun aktive når radioen er innstilt på en RDSstasjon.
Du kan enkelt lagre opptil seks stasjonsfrekvenser som senere lett kan hentes tilbake.
• Seks stasjoner kan lagres i minnet for hvert bånd.
143
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 144 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjene denne enheten
Lagre de sterkeste radiofrekvensene
Ved hjelp av BSM (minne for beste stasjoner) kan du lagre de seks sterkeste
stasjonssignalene automatisk.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge BSM på funksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 143.
De seks stasjonene med de sterkeste signalene lagres i en rekkefølge som tilsvarer
signalstyrken.
• Hvis du vil avbryte, trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
Søke etter sterke signaler
Med lokalsøk kan du søke etter bare de stasjonene som har sterke nok signaler til å
få et godt mottak.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Local på funksjonsmenyen.
Local vises i displayet.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på lokalsøk.
• For å slå av lokalsøk trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
3. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å velge den ønskede
innstillingen.
FM: Level 1 – Level 2 – Level 3 – Level 4
MW/LW: Level 1 – Level 2
Større innstillingsverdi gir høyere nivå. Den høyeste innstillingen for nivået gjør at du
kun mottar stasjoner med de sterkeste signalene. Med lavere innstillinger kan du
motta stasjoner med stadig svakere signaler.
Velge alternative frekvenser
Når mottaket til mottakeren blir dårlig, søker enheten automatisk i det samme
nettverket etter en annen stasjon.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Alternative FREQ på funksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 143.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på AF.
• Trykk MULTI-CONTROL på nytt for å slå av.
Merknader
• Når AF er på, innstilles det bare på RDS-stasjoner når det søkes med automatisk
stasjonssøk eller minne for beste stasjoner.
• Når du velger en forhåndsinnstilt stasjon, kan mottakeren oppdatere den forhåndsinnstilte
stasjonen med en ny frekvens fra stasjonens AF-liste. Displayet viser ingen numre for
forhåndsinnstillinger hvis RDS-dataene for stasjonen som mottas er forskjellige fra
stasjonen som opprinnelig ble programmert.
• Under AF-søk kan lyden bli midlertidig forstyrret.
• AF kan uavhengig slås på eller av for hvert enkelt FM-bånd.
Bruke PI-søk
Hvis mottakeren ikke finner en egnet stasjon eller mottaket blir dårlig, søker enheten
automatisk i det samme nettverket etter en annen stasjon med samme program. Mens
søkingen skjer viser displayet PI SEEK og lyden dempes.
Bruke automatisk PI-søk for forhåndsinnstilte stasjoner
Hvis det ikke er mulig å hente frem forhåndsinnstilte stasjoner, kan enheten innstilles
slik at den foretar PI-søk mens forhåndsinnstilte stasjoner hentes frem.
• Standardinnstillingen for automatisk PI-søk er av. Se “Slå på/av automatisk PI-søk”
på side 163.
Begrense stasjoner til nærradioprogrammer
Når AF-funksjonen benyttes, begrenser regionalfunksjonen valget til stasjoner som
sender nærradioprogrammer.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Regional på funksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 143.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på regionalfunksjonen.
• Trykk MULTI-CONTROL på nytt for å slå av.
Merknader
• Nærradioprogrammer og lokale kringkastingsstasjoner er organisert forskjellig fra land til
land (dvs. at de kan variere alt etter tid, land eller kringkastingsområde).
• Forhåndsinnstillingsnummeret kan forsvinne fra displayet hvis mottakeren mottar en annen
nærradiostasjon enn den som opprinnelig var stilt inn.
• Regionalfunksjonen kan slås på eller av uavhengig for hvert enkelt FM-bånd.
Motta trafikkmeldinger
TA-funksjonen (standby for trafikkmeldinger) stiller automatisk inn på trafikkmeldinger,
uansett hvilken kilde du lytter til. Trafikkmeldingsfunksjonen kan aktiveres enten for en
TP-stasjon (stasjon som sender trafikkmeldinger), eller en EON TP-stasjon (stasjon
som tilbyr informasjon som gir krysshenvisning til TP-stasjoner).
1. Stille inn en TP-stasjon eller EON TP-stasjon.
TP-indikatoren (
) lyser.
2. Trykk TA/News for å slå på standby for trafikkmeldinger.
• Trykk TA/News på nytt for å slå av.
NORSK
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på minne for beste stasjoner (BSM).
144
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 145 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjene denne enheten
3. Bruk Vol til å justere TA-volumet når en trafikkmelding begynner.
Det innstilte volumet lagres i minnet og hentes frem neste gang du mottar en
trafikkmelding.
4. Trykk TA/News mens en trafikkmelding mottas for å avbryte meldingen.
Mottakeren går tilbake til den opprinnelige sendingen, men mottakeren fortsetter å
være i standbymodus til du trykker TA/News på nytt.
• Du kan også avbryte meldingen ved å trykke en av tastene SRC/Off, B eller MULTICONTROL mens du mottar en trafikkmelding.
Merknader
• Du kan også slå på eller av denne funksjonen i menyen som vises når du bruker MULTICONTROL.
• Systemet går tilbake til den opprinnelige kilden etter mottak av trafikkmeldinger.
• Det er kun TP- eller EON TP-stasjoner som blir innstilt under automatisk stasjonssøk eller
minne for beste stasjoner når standby for trafikkmeldinger er på.
Bruke PTY-funksjoner
Du kan stille inn en stasjon ved hjelp av PTY-informasjon (programtypeinformasjon).
Søke etter RDS-stasjoner ved hjelp av PTY-informasjon
Du kan søke etter generelle programtyper, som de som er oppført i neste del. Se side
146.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge PTY search på funksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 143.
2. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å velge en programtype.
News&Inf (nyhets- og informasjonsprogrammer) – Popular (populærmusikk) –
Classics (klassisk musikk) – Others (andre programmer)
3. Trykk MULTI-CONTROL for å starte søket.
Mottakeren søker etter en stasjon som sender denne programtypen. Når en stasjon
påvises, viser displayet programtjenestenavnet.
Oversikt over PTY-informasjon (programtype-ID) finnes i neste del. Se side 146.
• Hvis du vil avbryte søket, trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
• Enkelte stasjoners programmer kan være forskjellig fra det PTY-koden angir.
Når en nyhetssending sendes fra en nyhetsstasjon med PTY-kode, bytter enheten
automatisk til nyhetsstasjonen. Når et nyhetsprogram slutter, gjenopptas mottaket av
det foregående programmet.
* Trykk TA/News og hold for å slå på avbrudd for mottak av nyheter.
Trykk TA/News til ON vises i displayet.
• For å slå av avbrudd for mottak av nyheter trykker du TA/News og holder den til
displayet viser OFF.
• Et nyhetsprogram kan avbrytes ved å trykke en av tastene TA/News, SRC/Off, B
eller MULTI-CONTROL.
Merk
• Du kan også slå på eller av nyhetsprogrammer i menyen som vises når du bruker
MULTI-CONTROL.
Bruke radiotekst
Denne mottakeren kan vise radiotekst som overføres av RDS-stasjoner, for eksempel
opplysninger om stasjonen, navnet på melodien som spilles i øyeblikket og navnet på
artisten.
• Mottakeren lagrer automatisk de tre siste radiotekstene som er mottatt, i minnet, og
erstatter tekst fra det eldste mottaket med ny tekst når denne blir mottatt.
Vise radiotekst
Du kan vise den gjeldende mottatte radioteksten og de tre sist mottatte radiotekstene.
1. Trykk D/Scrl og hold for å vise radioteksten.
Radiotekst for den gjeldende radiostasjonen vises.
• Radiotekstvisning kan avbrytes ved å trykke en av tastene D/Scrl, TA/News, SRC/
Off, EQ eller B.
• Når det ikke mottas noen radiotekst, viser displayet NO TEXT.
2. Skyv MULTI-CONTROL til venstre eller høyre for å hente frem de tre sist mottatte
radiotekstene.
Når du skyver MULTI-CONTROL til venstre eller høyre, skifter displayet mellom
visning av den gjeldende og de tre sist mottatte radiotekstene.
• Hvis det ikke er noen radiotekstdata lagret i minnet, endres ikke displayet.
3. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å rulle.
Skyv MULTI-CONTROL opp for å gå til begynnelsen. Skyv MULTI-CONTROL ned for
å rulle radiotekstdataene.
NORSK
• Hvis det ikke finnes noen stasjoner som sender den valgte programtypen, viser
displayet Not found i ca. to sekunder, og mottakeren går tilbake til den opprinnelige
stasjonen.
Bruke avbrudd for mottak av nyheter
145
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 146 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjene denne enheten
Lagre og hente frem radiotekst
Du kan lagre data fra opptil seks overføringer med radiotekst i tastene RT Memo 1 til
RT Memo 6.
146
Indikator
Programtype
Others
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
TOURING
LEISURE
DOCUMENT
Undervisningsprogrammer
Radiohørespill og serier
Nasjonal eller regional kultur
Natur, vitenskap og teknologi
Lett underholdning
Barneprogrammer
Programmer om samfunnsspørsmål
Religiøst innhold, gudstjenester
Innringingsprogrammer
Reiseprogrammer – ikke for trafikkmeldinger
Hobby og fritidsaktiviteter
Dokumentarprogrammer
1. Vis radioteksten som du vil lagre i minnet.
Se “Vise radiotekst” på side 145.
2. Bruk MULTI-CONTROL til å lagre den valgte radioteksten.
Drei for å endre nummeret for forhåndsinnstillingen. Trykk og hold for å lagre.
3. Bruk MULTI-CONTROL til å velge den ønskede radioteksten.
Drei for å endre radioteksten. Trykk for å velge.
• Hvis du vil gå tilbake til normal visning, trykker du B.
• Hvis du ikke bruker listen innen det har gått ca. 30 sekunder, går displayet
automatisk tilbake til normal visning.
Liste over programtyper (PTY-liste)
Generelt
Indikator
Programtype
News&Inf
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
WEATHER
FINANCE
POP MUS
ROCK MUS
EASY MUS
OTH MUS
JAZZ
COUNTRY
NAT MUS
OLDIES
FOLK MUS
L. CLASS
CLASSIC
Nyheter
Aktuelle saker, nyhetssupplement
Generell informasjon og veiledning
Sportsprogrammer
Værmeldinger/meteorologisk informasjon
Børsmeldinger, næringsliv, handel osv.
Populærmusikk
Moderne musikk
Lett musikk
Musikk som ikke er kategorisert
Jazz
Countrymusikk
Nasjonal musikk
Gamle slagere og annen eldre musikk
Folkemusikk
Lett klassisk musikk
Klassisk musikk
Popular
Classics
Innebygd CD-spiller
Grunnleggende funksjoner
Spenningsindikator
Viser batterispenningen.
WMA/MP3/AAC/WAV-indikator
Viser lydfiltypen som spilles for
øyeblikket når det spilles av
komprimert lyd.
Mappenummerindikator
Viser mappenummeret som spilles
for øyeblikket når det spilles av
komprimert lyd.
Spornummerindikator
• Nivået som vises på
spenningsindikatoren, kan være
forskjellig fra det faktiske
spenningsnivået.
Spilletidsindikator
Indikator for bithastighet/
samplingsfrekvens
Viser bithastigheten eller
samplingsfrekvensen for det
gjeldende sporet (filen) når det
spilles av komprimert lyd.
• Når det spilles av VBR-innspilte
(variabel bithastighet) WMA-filer,
vises den gjennomsnittlige
bithastigheten.
• Når det spilles av VBR-innspilte
(variabel bithastighet) MP3-filer,
vises VBR i stedet for verdien av
bithastigheten.
NORSK
Generelt
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 147 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjene denne enheten
* Velge en mappe
Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned.
• Du kan ikke velge en mappe som ikke inneholder noen innspilt komprimert lydfil.
* Velge et spor
Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre.
* Hurtig fremover eller bakover
Skyv og hold MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre.
• Når du spiller komprimert lyd, er det ingen lyd ved hurtigspoling frem eller tilbake.
* Gå tilbake til rotmappen
Trykk og hold B.
• Hvis mappe 01 (ROOT) ikke inneholder filer, starter avspillingen i mappe 02.
* Bytte mellom komprimert lyd og CD-DA
Trykk B.
• Hvis du har byttet mellom komprimert lyd og CD-DA, starter avspilling fra det første
sporet på platen.
Merk
• Avspilling skjer i samme rekkefølge som filnumrene. Det hoppes over mapper som ikke
inneholder filer. (Hvis mappe 01 (ROOT) ikke inneholder filer, starter avspillingen i mappe
02.)
• Du kan rulle tekstdata ved å trykke og holde D/Scrl.
• Hvis du vil gå tilbake til normal visning, trykker du B.
• Hvis du ikke bruker listen innen det har gått ca. 30 sekunder, går displayet
automatisk tilbake til normal visning.
Med filnavnlisten kan du vise en liste med filnavn (eller mappenavn) og velge en av
dem for avspilling.
* Trykk D/Scrl for å velge den ønskede tekstinformasjonen.
• CD med tittel lagt inn
* Bruk MULTI-CONTROL til å velge det aktuelle filnavnet (eller mappenavnet).
Drei for å endre navnet på filen eller mappen.
: platetittel og spilletid
• For CD TEXT-plater
– Når en fil er valgt, trykker du for å spille.
Spilletid –
: plateartistnavn og : sportittel –
: Plateartistnavn og
–
: platetittel og : sportittel –
: sporartistnavn og : sportittel –
og spilletid – : sportittel,
: sporartistnavn og
: platetittel
: platetittel
: sportittel
Spilletid –
: mappenavn og
: filnavn –
: artistnavn og : sportittel –
: artistnavn og
: albumtittel –
: albumtittel og : sportittel – : sportittel og
spilletid –
: kommentar og spilletid – : sportittel,
: artistnavn og
:
albumtittel
• For WAV
: filnavn
– Når en mappe er valgt, trykker du for å vise en liste med filer (eller mapper) i den
valgte mappen.
– Når en mappe er valg, trykker du og holder for å spille en sang i den valgte
mappen.
• Du kan også spille filen ved å skyve MULTI-CONTROL mot høyre.
• Hvis du vil gå tilbake til forrige listen (mappen ett nivå høyere) skyver du MULTICONTROL mot venstre.
NORSK
• For WMA/MP3/AAC
: mappenavn og
* Bruk MULTI-CONTROL til å velge den aktuelle sportittelen.
Drei for å endre sportittelen. Trykk for å spille.
Velge filer fra filnavnlisten
Vise tekstinformasjon på plater
Spilletid –
Velge spor fra sportittellisten
Med sportittellisten kan du vise en liste med sportitler på en CD TEXT-plate og velge
en av dem for avspilling.
• Denne operasjonen er tilgjengelig bare ved avspilling av CD-EXTRA- eller MIXEDMODE CD-plater.
Spilletid –
Merknader
• Du kan rulle tekstdata ved å trykke og holde D/Scrl.
• Lyd-CD-plater som inneholder bestemt informasjon som tekst og/eller tall, er av typen CD
TEXT.
• Hvis det ikke er registrert noen bestemt informasjon på en plate, vises ikke tittelen eller
navnet.
• Avhengig av hvilken versjon av iTunes som brukes til å skrive MP3-filer på en plate, kan det
hende at kommentarinformasjonen ikke vises riktig.
• Avhengig av hvilken versjon av Windows Media™ Player som brukes til å kode WMA-filer,
kan det hende at albumnavnet og annen tekst ikke vises riktig.
• Samplingsfrekvensen som vises i displayet, kan være forkortet.
• Når kontinuerlig rulling slås på i startinnstillingen, vil tekstinformasjonen rulle kontinuerlig
over displayet. Se “Slå på/av kontinuerlig rulling” på side 166.
• Avhengig av tegnsettene på platen kan russisk tekst vises feil. Hvis du vil vite mer om tillatte
tegnsett for russisk tekst, se “Komprimerte lydfiler på platen” på side 187.
• Antall mapper/filer i den gjeldende valgte mappen vil bli angitt på høyre side av
displayet.
147
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 148 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjene denne enheten
• Du kan rulle tekstdata ved å trykke og holde D/Scrl.
• Hvis du vil gå tilbake til normal visning, trykker du B.
• Hvis du ikke bruker listen innen det har gått ca. 30 sekunder, går displayet
automatisk tilbake til normal visning.
Innledning til avansert betjening
148
Spille av spor i tilfeldig rekkefølge
Sporene i det valgte repetisjonsområdet spilles i tilfeldig rekkefølge.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Random mode på funksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 148.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på avspilling i tilfeldig rekkefølge.
Sporene spilles i tilfeldig rekkefølge.
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge FUNCTION.
Drei for å endre menyalternativet. Trykk for å velge.
• For å slå av avspilling i tilfeldig rekkefølge trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
3. Drei MULTI-CONTROL for å velge funksjonen.
Play mode (repetisjon av avspilling) – Random mode (tilfeldig avspilling) – Scan
mode (skanningsavspilling) – Pause (pause) – TitleInput "A" (inntasting av
platetittel)
Merknader
• Hvis du vil gå tilbake til normal visning, trykker du B.
• Hvis du ikke bruker funksjonene bortsett fra TitleInput "A" innen det har gått ca. 30
sekunder, går displayet automatisk tilbake til normal visning.
• Når du spiller en plate med komprimert lyd eller en CD TEXT-plate, kan du ikke skifte til
displayet for inntasting av platetittel.
Velge et repetisjonsområde
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Play mode på funksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 148.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å velge favorittinnstillingen.
– Disc repeat – Gjentar alle spor
– Track repeat – Gjentar det gjeldende sporet
– Folder repeat – Gjentar gjeldende mappe
• Hvis du velger en annen mappe mens repetisjonsavspillingen pågår, skifter
repetisjonsvalget til repetisjon av plate.
• Hvis du foretar sporsøk eller hurtigspoling fremover/bakover mens Track repeat er
aktivert, skifter repetisjonsområdet til Disc repeat/Folder repeat.
• Når Folder repeat er valgt, er det ikke mulig å spille av en undermappe til denne
mappen.
Skanne mapper og spor
Skanningsavspilling søker sangen innenfor det valgte repetisjonsområdet.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Scan mode på funksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 148.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på skanningsavspilling.
De første ti sekundene av hvert spor spilles av.
3. Når du finner sporet du vil spille, trykker du MULTI-CONTROL for å slå av
skanningsavspilling.
• Hvis displayet automatisk har gått tilbake til avspillingsvisning, velger du Scan
mode på nytt ved hjelp av MULTI-CONTROL.
• Når skanningen av en plate (mappe) er ferdig, begynner normal avspilling av
sporene på nytt.
Stanse avspilling midlertidig
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Pause på funksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 148.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på pause.
Avspilling av det valgte sporet stoppes midlertidig.
• For å slå av pause trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
Bruke platetittelfunksjoner
Du kan legge inn CD-titler og vise titler. Neste gang du setter inn en CD som du har
oppgitt en tittel på, vises denne tittelen.
Oppgi platetitler
Bruk funksjonen for inntasting av platetittel til å lagre opptil 48 CD-titler i enheten. Hver
tittel kan inneholde opptil 10 tegn.
NORSK
1. Trykk MULTI-CONTROL for å vise hovedmenyen.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 149 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjene denne enheten
1. Spill CD-platen du vil taste inn tittelen på.
Grunnleggende funksjoner
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge TitleInput "A" på funksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 148.
Viser batterispenningen.
3. Trykk D/Scrl for å velge den ønskede tegntypen.
• Nivået som vises på
spenningsindikatoren, kan være
forskjellig fra det faktiske
spenningsnivået.
Trykk D/Scrl gjentatte ganger for å bytte mellom følgende tegntyper:
Alfabet (store bokstaver) tall og symboler) – Alfabet (små bokstaver) – Europeiske
bokstaver, som de med aksenter (f.eks. á, à, ä, ç) – Tall og symboler
4. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å velge en bokstav i alfabetet.
5. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å flytte markøren til forrige
eller neste tegnposisjon.
6. Flytt markøren til den bakerste posisjonen ved å skyve MULTI-CONTROL mot
høyre etter å ha skrevet inn tittelen.
Når du skyver MULTI-CONTROL en gang til mot høyre, lagres tittelen du skrev inn, i
minnet.
WMA/MP3/AAC/WAV-indikator
Viser filtypen som spilles for
øyeblikket.
Mappenummerindikator
Spornummerindikator
Spille av sanger fra en USB-lagringsenhet
Du kan spille filer med komprimert lyd lagret på en USB-lagringsenhet.
• Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet, kan du se “Annen informasjon” på
side 184.
Spilletidsindikator
Indikator for bithastighet/
samplingsfrekvens
• Når det spilles av VBR-innspilte
(variabel bithastighet) WMA-filer,
vises den gjennomsnittlige
bithastigheten.
• Når det spilles av VBR-innspilte
(variabel bithastighet) MP3-filer,
vises VBR i stedet for verdien av
bithastigheten.
7. Trykk B for å gå tilbake til avspillingsvisning.
Merknader
• Titlene blir værende i minnet, også etter at CD-platen er tatt ut av enheten, og de hentes
frem når platen blir satt inn igjen.
• Når du har lagret data for 48 plater i minnet, overskriver data for en ny plate den eldste
tittelen.
• Hvis du kobler til en CD-skifter, kan du taste inn titler for opptil 100 plater.
• Hvis det kobles til en CD-skifter som ikke støtter platetittelfunksjoner, kan du ikke taste inn
platetitler i denne enheten.
Spenningsindikator
* Koble til en USB-lagringsenhet og spille
1 Koble en USB-lagringsenhet til USB-porten.
Se “Hovedenhet” på side 141 hvis du vil vite hvor USB-porten er plassert.
2 Trykk SRC/Off for å velge USB som kilde.
Avspillingen starter.
* Velge en mappe
Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned.
* Hurtig fremover eller bakover
Skyv og hold MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre.
* Velge et spor
Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre.
* Koble fra en USB-lagringsenhet
Trekk ut USB-lagringsenheten.
NORSK
* Gå tilbake til rotmappen
Trykk og hold B.
Du kan når som helst koble fra USB-lagringsenheten når du ikke vil lytte til den lenger.
149
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 150 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjene denne enheten
Merknader
• Les retningslinjene for håndtering av USB-lagringsenheter og denne enheten i neste del. Se
“Annen informasjon”.
• Hvis det vises en feilmelding, se under “Feilmeldinger” på side 184.
• Hvis mappe 01 (ROOT) ikke inneholder filer, starter avspillingen i mappe 02.
• Batteriet lades når en bærbar USB-lydspiller med funksjon for lading av batteri kobles til
denne enheten og tenningsbryteren settes til ACC eller på.
Betjeningen er den samme som for den innebygde CD-spilleren.
Se “Vise tekstinformasjon på plater” på side 147.
• Hvis tegnene som er spilt inn på lydfilen ikke er kompatible med hovedenheten,
vises ikke de aktuelle tegnene.
• Tekstinformasjonen i enkelte lydfiler kan vises feil.
Velge filer fra filnavnlisten
Betjeningen er den samme som for den innebygde CD-spilleren.
Se “Velge filer fra filnavnlisten” på side 147.
Merknader
• Hvis du vil gå tilbake til normal visning, trykker du B.
• Hvis du velger en annen mappe mens repetisjonsavspillingen pågår, skifter
repetisjonsvalget til All repeat.
• Hvis du foretar sporsøk eller hurtigspoling frem/tilbake mens du kjører Track repeat, skifter
repetisjonsområdet til Folder repeat.
• Når Folder repeat er valgt, er det ikke mulig å spille av en undermappe til denne mappen.
• Når skanningen av en fil eller en mappe er ferdig, fortsetter normal avspilling av filene.
• Hvis du ikke bruker funksjonene innen det har gått ca. 30 sekunder, går displayet automatisk
tilbake til normal visning.
Spille av sanger på iPod
Du kan betjene en iPod og spille sanger på den.
• Hvis du vil ha mer informasjon om den støttede iPoden, se “iPod-kompatibilitet” på
side 188.
• Når du bruker en iPod, trenger du en iPod-dokkingkontakt til USB-kabel.
Grunnleggende funksjoner
Innledning til avansert betjening
1. Trykk MULTI-CONTROL for å vise hovedmenyen.
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge FUNCTION.
Drei for å endre menyalternativet. Trykk for å velge.
3. Drei MULTI-CONTROL for å velge funksjonen.
Play mode (repetisjon av avspilling) – Random mode (tilfeldig avspilling) – Scan
mode (skanningsavspilling) – Pause (pause)
Funksjon og betjening
Betjening av Play mode, Random mode, Scan mode og Pause er i hovedsak den
samme som for den innebygde CD-spilleren.
Funksjonsnavn
Betjening
Play mode
Se “Velge et repetisjonsområde” på side 148.
Repetisjonsområdene du kan velge er imidlertid forskjellig fra de for den
innebygde CD-spilleren. Følgende repetisjonsavspillingsområder finnes
for en USB-lagringsenhet:
• Track repeat – Gjentar bare gjeldende fil
• Folder repeat – Gjentar gjeldende mappe
• All repeat – Gjentar alle filer
Se “Spille av spor i tilfeldig rekkefølge” på side 148.
Se “Skanne mapper og spor” på side 148.
Se “Stanse avspilling midlertidig” på side 148.
Random mode
Scan mode
Pause
Sangnummerindikator
iPod-navn
Spenningsindikator
Viser batterispenningen.
• Nivået som vises på spenningsindikatoren, kan være forskjellig fra det faktiske
spenningsnivået.
Spilletidsindikator
Sangtid (fremdriftslinje)
* Koble til en iPod
1 Koble en iPod til USB-porten ved å bruke en iPod-dokkingkontakt til USB-kabel.
Se “Hovedenhet” på side 141 hvis du vil vite hvor USB-porten er plassert.
2 Trykk SRC/Off for å velge iPod som kilde.
Avspillingen starter.
NORSK
Vise tekstinformasjon for en lydfil
150
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 151 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjene denne enheten
* Hurtig fremover eller bakover
Skyv og hold MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre.
• Hvis du vil gå tilbake til øverste nivå med kategorier, skyver du på og holder MULTICONTROL mot venstre.
* Velge et spor (kapittel)
Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre.
• Du kan rulle tekstdata ved å trykke og holde D/Scrl.
* Koble fra en iPod
Trekk ut iPod-dokkingkontakt til USB-kabelen.
Merknader
• Les forholdsreglene for iPod i neste del. Se side 188.
• Hvis det vises en feilmelding, se under “Feilmeldinger” på side 184.
• Når tenningsbryteren settes til ACC eller PÅ, lades iPodens batteri så lenge iPoden er koblet
til enheten.
• iPoden kan ikke slås på eller av så lenge den er koblet til denne enheten. Når
kontrollmodusen er angitt til iPod, kan du imidlertid slå av iPoden.
• Før du kobler iPoden til enheten, må du koble fra hodetelefonene fra iPoden.
• iPoden slås av omtrent to minutter etter at tenningsbryteren er slått av.
Bla gjennom for å finne en sang
For å forenkle betjening og søk etter sanger på en iPod med denne enheten, er
operasjonene utformet slik at de ligner mest mulig på måten iPod brukes på.
• Avhengig av antall sanger på iPoden kan de oppstå en forsinkelse når en liste vises.
• Hvis tegnene som er spilt inn på iPoden ikke er kompatible med denne enheten,
vises ikke de aktuelle tegnene.
Søke etter sanger etter kategori
* Bruk MULTI-CONTROL til å velge en sang.
Drei for å endre kategorien. Trykk for å velge.
Playlists (spillelister) – Artists (artister) – Albums (album) – Songs (sanger) –
Podcasts (podcaster) – Genres (sjangere) – Composers (komponister) –
Audiobooks (lydbøker)
Listen for den valgte kategorien vises.
• Du kan starte avspilling gjennom den valgte kategorien ved å trykke og holde
MULTI-CONTROL. Du kan også utføre denne operasjonen ved å skyve og holde
MULTI-CONTROL mot høyre.
• Du kan også velge kategorien ved å skyve MULTI-CONTROL mot høyre.
• For å gå tilbake til forrige kategori skyver du MULTI-CONTROL mot venstre.
Søke alfabetisk i listen
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge en kategori.
Drei for å endre kategorien. Trykk for å velge.
2. Når det vises en liste for den valgte kategorien, trykker du D/Scrl for å bytte til
modus for alfabetisk søk.
3. Drei MULTI-CONTROL for å velge en bokstav i alfabetet.
4. Trykk MULTI-CONTROL for å vise den alfabetiske listen.
Listen vises med start fra den valgte bokstaven i alfabetet.
• Hvis det alfabetiske søket avbrytes, vises NOT FOUND på displayet.
Vise tekstinformasjon på iPod
* Trykk D/Scrl for å velge den ønskede tekstinformasjonen.
Spilletid –
: artistnavn og : sangtittel –
: artistnavn og
: albumnavn –
:
albumnavn og : sangtittel – : sangtittel og spilletid – : sangtittel,
: artistnavn
og
: albumnavn
• Du kan rulle tekstdata ved å trykke og holde D/Scrl.
• Hvis tegnene som er spilt inn på iPoden ikke er kompatible med denne enheten,
vises ikke de aktuelle tegnene.
• Når kontinuerlig rulling slås på i startinnstillingen, vil tekstinformasjonen rulle
kontinuerlig over displayet. Se “Slå på/av kontinuerlig rulling” på side 166.
Innledning til avansert betjening
1. Trykk MULTI-CONTROL for å vise hovedmenyen.
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge FUNCTION.
Drei for å endre menyalternativet. Trykk for å velge.
3. Drei MULTI-CONTROL for å velge funksjonen.
Play mode (repetisjon av avspilling) – Shuffle mode (tilfeldig rekkefølge) – Shuffle
all (tilfeldig rekkefølge for alle) – Link play (koblingsavspilling) – Control mode
(kontrollmodus) – Pause (pause) – Audiobooks (lydbokhastighet)
NORSK
• Du kan også endre kategorien ved å skyve MULTI-CONTROL opp eller ned.
• Hvis du vil gå tilbake til normal visning, trykker du B.
• Hvis du ikke bruker listen innen det har gått ca. 30 sekunder, går displayet
automatisk tilbake til normal visning.
151
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 152 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjene denne enheten
Funksjon og betjening
Betjening av Play mode og Pause er i hovedsak den samme som for den innebygde
CD-spilleren.
Betjening
Play mode
Se “Velge et repetisjonsområde” på side 148.
Repetisjonsområdene du kan velge er imidlertid forskjellig fra de for den
innebygde CD-spilleren. Følgende repetisjonsavspillingsområder finnes
for iPod:
• Repeat One – Gjentar gjeldende sang
• Repeat All – Gjentar alle sanger i den valgte listen
Se “Stanse avspilling midlertidig” på side 148.
Pause
Merknader
• Hvis du vil gå tilbake til normal visning, trykker du B.
• Hvis du ikke bruker funksjonene innen det har gått ca. 30 sekunder, går displayet automatisk
tilbake til normal visning.
• Når Control mode angis til iPod, kan bare Control mode og Pause brukes.
Spille av sanger i tilfeldig rekkefølge (shuffle)
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Shuffle mode på funksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 150.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å velge favorittinnstillingen.
• Shuffle Songs – Spiller av sanger i den valgte listen i tilfeldig rekkefølge
• Shuffle Albums – Spiller av sanger fra et tilfeldig valgt album i rekkefølge.
• Shuffle OFF – Avbryter avspilling i tilfeldig rekkefølge.
Spille av alle sanger i tilfeldig rekkefølge (shuffle alle)
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Shuffle all på funksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 150.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på avspilling av alle sanger i tilfeldig rekkefølge
(shuffle all).
Alle sangene på iPoden spilles av i tilfeldig rekkefølge.
• Hvis du vil slå av avspilling i tilfeldig rekkefølge (shuffle alle), setter du Shuffle mode
i FUNCTION-menyen til av.
Spille sanger relatert til sangen som spilles av
Det spilles sanger relatert til sangen som spilles av. Du kan spille sanger fra følgende
lister:
– Albumliste for artisten som spilles
– Albumliste for albumet som spilles
– Albumliste for sjangeren som spilles
• Avhengig av antall sanger på iPoden kan de oppstå en forsinkelse når en liste vises.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Link play på funksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 150.
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge den ønskede modusen.
Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å endre modusen. Trykk for å
velge.
– Artist – Spiller albumet for artisten som spilles.
– Album – Spiller sangen på albumet som spilles.
– Genre – Spiller albumet for sjangeren som spilles.
Searching blinker mens det søkes i listen, og deretter starter avspilling av listen.
• Hvis de relaterte albumene/sangene ikke blir funnet, vises Not found på displayet.
Betjene enhetens iPod-funksjon fra iPoden
Denne funksjonen kan ikke brukes med iPod-modellene nedenfor.
– iPod nano første generasjon
– iPod femte generasjon
Denne enhetens iPod-funksjon kan betjenes fra iPoden. Lyden kan høres fra bilens
høyttalere, og betjeningen utføres fra iPoden.
• iPoden slås ikke av mens funksjonen brukes, selv om tenningsbryteren slås av. Bruk
iPoden til å slå av.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Control mode på funksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 150.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å velge favorittinnstillingen.
• iPod – Denne enhetens iPod-funksjon kan betjenes fra den tilkoblede iPoden.
• AUDIO – Denne enhetens iPod-funksjon kan betjenes fra denne enheten.
NORSK
Funksjonsnavn
152
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 153 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Betjene denne enheten
3. Når du velger iPod, kan du betjene den tilkoblede iPoden for å velge en sang og
spille den.
• Hvis du bytter kontrollmodusen til iPod, stoppes avspillingen midlertidig. Bruk
iPoden til å starte avspilling.
• Selv om kontrollmodusen er angitt til iPod, er følgende funksjoner tilgjengelig fra
denne enheten.
– Volum
– Hurtigspoling fremover/bakover
– Spor opp/ned
– Stoppe midlertidig
– Bytte tekstinformasjonen
Merknader
• Når kontrollmodusen er angitt til iPod, er betjeningen begrenset på følgende måte:
– Du kan ikke velge andre funksjoner enn Control mode (kontrollmodus) og Pause.
– Funksjonen for å bla gjennom kan ikke betjenes fra denne enheten.
• Når du slår på denne funksjonen, tas det en pause i avspillingen. Bruk iPoden til å starte
avspilling.
Endre lydbokhastigheten
Når du lytter til en lydbok på iPod, kan avspillingshastigheten endres.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Audiobooks på funksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 150.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å velge favorittinnstillingen.
Trykk MULTI-CONTROL gjentatte ganger til innstillingen du vil bruke, vises i displayet.
• Faster – Spiller av raskere enn normal hastighet
• Normal – Spiller av med normal hastighet
• Slower – Spiller av saktere enn normal hastighet
Justere lyd
Betjeningsmodi
Med denne enhetens DSP med 4-veis nettverk kan du lage et 4-veis system med flere
forsterkere og flere høyttaler med separate høyttalere for å gjengi høye, middels høye,
lave og ultralave frekvenser (bånd), hver av dem drevet av en dedikert effektforsterker.
Modus for 4-veis nettverk har funksjoner for justering av nettverk og tid. Disse to
funksjonene er vesentlige for å få presis kontroll over innstillinger for hvert
frekvensområde i et system med flere forsterkere og høyttaler
Viktig
Selv om batteriet kobles fra eller mikroprosessoren tilbakestilles, vil enhetens
lydinnstilling beholdes i minnet. Hvis du vil tilbakestille lydinnstillingen, se “Tilbakestille
lydfunksjonene” på side 165.
Merk
• Hvis det brukes én subwoofer i dette systemet, må justeringsverdiene for venstre og høyre
kanal, som tidsinnstillinger og nettverksinnstillinger, være de samme.
Enkel justering av lyden
Ved å utføre de følgende innstillingene/justeringene i rekkefølge som vist kan du
enkelt skape et fininnstilt lydfelt.
Bruke posisjonsvelgeren (POSI)
Automatisk tidsutjevning og automatisk equalizer
Justere balanse (BAL)
Finjustering av lyden
Ved å utføre de følgende innstillingene/justeringene i rekkefølge som vist kan du
skape et fininnstilt lydfelt.
Justere tidsutjevningen (TA2)
Justere nettverk (NW 1, NW 2, NW 3)
Finjustere equalizerkurver (EQ 2)
Tilleggsfunksjoner
• Justere loudness (LOUD)
• Bruke Sound Retriever (S.Rtrv)
NORSK
Disse funksjonene er nyttige når du skal justere lyden slik at den tilpasses systemet
og dine egne ønsker.
• Hente frem eller kopiere equalizerkurver (EQ 1)
• Justere kildenivåer (SLA)
153
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 154 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Justere lyd
Innledning til lydjusteringer
154
1. Drei MULTI-CONTROL for å velge lydfunksjonen beskrevet over.
2. Trykk MULTI-CONTROL og hold for å bytte mellom uavhengig modus venstre/
høyre og felles modus venstre/høyre.
Hver gang du trykker MULTI-CONTROL og holder, byttes det mellom uavhengig
modus venstre/høyre og felles modus venstre/høyre.
3. Trykk MULTI-CONTROL for å velge venstre kanal eller høyre kanal når du har
valgt uavhengig modus venstre/høyre.
Hvert trykk på MULTI-CONTROL velger venstre kanal og høyre kanal.
Lyddisplay
Viser lydjusteringsstatusen.
1. Trykk MULTI-CONTROL for å vise hovedmenyen.
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge AUDIO.
Drei for å endre menyalternativet. Trykk for å velge.
3. Drei MULTI-CONTROL for å velge lydfunksjonen.
Drei MULTI-CONTROL for å bytte mellom lydfunksjonene i følgende rekkefølge.
BAL (justering av balanse) – POSI (posisjonsvelger) – NW 1 (justering av nettverk 1)
– NW 2 (justering av nettverk 2) – NW 3 (justering av nettverk 3) – TA1 (innstilling av
tidsutjevning) – TA2 (justering av tidsutjevning) – EQ 1 (kopiere / hente frem
equalizeren) – EQ 2 (31-bånds grafisk equalizer) – A.EQ (automatisk equalizer på/av)
– S.Rtrv (avansert henting av lyd) – LOUD (loudness) – SLA (justering av kildenivå)
• Når FM velges som kilde, kan du ikke bytte til SLA.
• Når du velger FLAT i EQ 1, kan du ikke skifte til EQ 2.
• Når du velger OFF i TA1, kan du ikke skifte til TA2.
• Hvis du vil gå tilbake til å vise hver kilde, trykker du B.
Bytte mellom venstre og høyre kanal
Du kan justere følgende funksjoner for venstre og høyre kanal uavhengig eller felles.
• Justere nettverk (NW 1, NW 2, NW 3)
• Finjustere equalizerkurver (EQ 2)
4. Juster disse funksjonene etter behov.
Justere balanse
Du kan velge en balanseinnstilling som gir et ideelt lydbilde i alle bilsetene som er i
bruk.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge BAL på lydfunksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 151.
2. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å justere balansen for
venstre/høyre høyttalere.
Hver gang MULTI-CONTROL skyves mot venstre eller høyre, flyttes balansen for
venstre/høyre høyttalere mot venstre eller høyre.
Displayet viser L 25 til R 25 mens balansen for venstre/høyre høyttalere beveger seg
fra venstre til høyre.
Bruke posisjonsvelgeren
En måte å sikre en mer naturlig lyd på er å plassere stereobildet tydelig ved å sette
deg selv i sentrum av lydfeltet. Med posisjonsvelgerfunksjonen kan du automatisk
justere høyttalernes utgangsnivåer og legge inn en tidsforsinkelse som er tilpasset
antall seter som er i bruk og plasseringen av dem.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge POSI på lydfunksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 151.
2. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre, høyre eller opp for å velge en lytteposisjon.
Retning
Display
Posisjon
Venstre
Høyre
Opp
Left
Right
Front
Forsete venstre
Forsete høyre
Forseter
• Hvis du vil avbryte den valgte posisjonen, skyver du MULTI-CONTROL på nytt i
samme retning.
NORSK
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 155 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Justere lyd
Om nettverksfunksjonen
Kurve
Med nettverksfunksjonen kan du dele opp lydsignalet i forskjellige frekvensbånd og
deretter reprodusere hvert av båndene gjennom separate høyttalerenheter.
Du kan da utføre nøyaktige justeringer på det reproduserte frekvensbåndet (med et
lavpassfilter eller høypassfilter), nivået, fasen og andre parametere for å tilpasse dem
til hver enkelt høyttalerenhets egenskaper.
Justerbare parametere
Du kan justere parameterne nedenfor med nettverksfunksjonen. Utfør justeringene for
de reproduserte frekvensbåndene og frekvenskurven for hver enkelt høyttalerenhet
som er koblet til.
4
1
7
8
3
2
5
Nivå (dB)
Frekvens (Hz)
Nivå
Reprodusert frekvensbånd
Grensefrekvens for høypassfilter (HPF)
Grensefrekvens for lavpassfilter (LPF)
Ufiltrert
Kurve (dB/okt.)
6
Reprodusert frekvensbånd
Du kan angi det reproduserte frekvensbåndet for hver høyttalerenhet ved å justere
grensefrekvensen for HPF (høypassfilteret) eller LPF (lavpassfilteret).
Overgangen av lyden (kontinuiteten) mellom høyttalerenhetene justeres med kurven
til HPF/LPF (graden av signalsvekking).
• Kurven angir antall desibel (dB) signalet svekkes når frekvensen blir én oktav
høyere (lavere) (enhet: dB/okt.). Jo brattere kurve, desto mer svekkes signalet.
Fase
Du kan bytte fase (normal, revers) for signalet inn til hver enkelt høyttalerenhet. Hvis
kontinuiteten til lyden mellom høyttalerne er upresis, kan du prøve å bytte fase. Det
kan forbedre kontinuiteten av lyden mellom høyttalerne.
Punkter som gjelder nettverksjusteringer
Justering av grensefrekvens
• Hvis du angir grensefrekvensene Low-LPF eller SW-LPF til et høyt nivå når det er
koblet til en høyttaler for lave frekvenser eller en subwoofer i bilen, separeres
basslyden slik at det høres ut som den kommer bakfra. Vi anbefaler at du angir
grensefrekvensen Low-LPF eller SW-LPF til 100 Hz eller lavere.
• Innstillingen for maksimal inngangseffekt for høyttalere for høye og middels høye
frekvenser er vanligvis lavere enn for høyttalere for lave frekvenser. Vær
oppmerksom på at hvis grensefrekvensen Mid-HPF eller High-HPF settes lavere
enn det kreves, kan sterke bassignaler skade høyttaleren.
Nivåjustering
Hovedfrekvensene for mange musikkinstrumenter befinner seg i det midtre
frekvensområdet. Utfør justeringene i rekkefølgen det middels høye frekvensområdet,
det høye frekvensområdet og til slutt det lave frekvensområdet og subwooferområdet.
Justering av kurve
• HPF kutter frekvenser (lave) under den angitte frekvensen, og slipper gjennom
høyere frekvenser.
• Hvis du angir en lav absoluttverdi for kurven (for en slakk kurve), kan interferens
mellom høyttalere i nærheten av hverandre ofte føre til redusert frekvensrespons.
• LPF kutter frekvenser (høye) over den angitte frekvensen, og slipper gjennom lavere
frekvenser.
• Hvis du angir en høy absoluttverdi for hellingen (for en bratt kurve), kan kontinuiteten
til lyden mellom høyttalerenhetene reduseres, og du kan høres ut som du får atskilte
lyder.
Nivå
• Hvis du angir hellingen til 0 dB/okt. (pass), passerer alle frekvensene filteret slik at
det ikke har noen effekt.
Fasejustering
Når kurven ved skjæringspunktet mellom filtrene settes til –12 dB/okt. på begge sider,
reverseres fasen 180 grader ved grensefrekvensen. I dette tilfellet kan lydens
kontinuitet forbedres ved å reversere fasen.
NORSK
Forskjellen mellom høyttalerenhetenes reproduserte nivåer kan korrigeres.
155
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 156 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Justere lyd
3
156
2
1
4
6
Normal fase
Reversfase
0 dB
–3 dB
–12 dB
Skjæringspunkt
Dempe høyttalerenheten (filteret)
Du kan dempe hver enkelt høyttalerenhet (filter). Når du demper en høyttalerenhet
(filter), sendes det ikke ut lyd fra denne høyttaleren.
• Hvis du demper den valgte høyttalerenheten (filteret), blinker MUTE i displayet og
det er ikke mulig å utføre justeringer.
• Hvis du har dempet en eller flere høyttalerenheter (filtre), kan du justere
parametrene for de andre enhetene (filtrene).
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge NW 1 på lydfunksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 151.
2. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å velge høyttalerenheten
(filteret) som skal justeres.
Hver gang MULTI-CONTROL skyves mot venstre eller høyre, velges
høyttalerenheten (filteret) i følgende rekkefølge:
SW-HPF (HPF for subwoofer) – SW-LPF (LPF for subwoofer) – Low-HPF (HPF for
høyttaler for lave frekvenser) – Low-LPF (LPF for høyttaler for lave frekvenser) – MidHPF (HPF for høyttaler for mellomfrekvenser) – Mid-LPF (LPF for høyttaler for
mellomfrekvenser) – High-HPF (HPF for høyttaler for høye frekvenser) – High-LPF
(LPF for høyttaler for høye frekvenser)
3. Trykk og hold MULTI-CONTROL for å dempe den valgte høyttalerenheten
(filteret).
• For å avbryte dempingen skyver du MULTI-CONTROL opp.
Justere nettverk
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge NW 1 på lydfunksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 151.
2. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å velge høyttalerenheten
(filteret) som skal justeres.
Hver gang MULTI-CONTROL skyves mot venstre eller høyre, velges
høyttalerenheten (filteret) i følgende rekkefølge:
SW-HPF (HPF for subwoofer) – SW-LPF (LPF for subwoofer) – Low-HPF (HPF for
høyttaler for lave frekvenser) – Low-LPF (LPF for høyttaler for lave frekvenser) – MidHPF (HPF for høyttaler for mellomfrekvenser) – Mid-LPF (LPF for høyttaler for
mellomfrekvenser) – High-HPF (HPF for høyttaler for høye frekvenser) – High-LPF
(LPF for høyttaler for høye frekvenser)
3. Drei MULTI-CONTROL for å velge NW 2 på lydfunksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 151.
4. Skyv MULTI-CONTROL mot høyre eller venstre for å velge grensefrekvensen
(delefrekvensen) for den valgte høyttalerenheten (filteret).
Hver gang MULTI-CONTROL skyves mot venstre eller høyre, velges
grensefrekvensene (avskjæringsfrekvensene) i følgende rekkefølge:
– High-LPF
5k – 6.3k – 8k – 10k – 12.5k – 16k – 20k
– High-HPF
800Hz – 1k – 1.25k – 1.6k – 2k – 2.5k – 3.15k – 4k – 5k – 6.3k – 8k – 10k – 12.5k
– 16k
– Mid-LPF, Low-LPF og SW-LPF
25Hz – 31.5Hz – 40Hz – 50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz – 160Hz – 200Hz
– 250Hz – 315Hz – 400Hz – 500Hz – 630Hz – 800Hz – 1k – 1.25k – 1.6k – 2k –
2.5k – 3.15k – 4k – 5k – 6.3k – 8k – 10k – 12.5k – 16k – 20k
– Mid-HPF, Low-HPF og SW-HPF
20Hz – 25Hz – 31.5Hz – 40Hz – 50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz – 160Hz
– 200Hz – 250Hz – 315Hz – 400Hz – 500Hz – 630Hz – 800Hz – 1k – 1.25k – 1.6k
– 2k – 2.5k – 3.15k – 4k – 5k – 6.3k – 8k – 10k – 12.5k – 16k
• Du kan ikke velge høyttalere som er deaktivert i startinnstillingene. Se “Stille inn
høyttalerne” på side 162.
5. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å justere nivået til den valgte
høyttalerenheten (filteret).
Hvert gang MULTI-CONTROL skyves opp eller ned økes eller reduseres nivået til den
valgte høyttalerenheten (filteret).
0 dB til –24 dB vises i displayet når nivået økes eller reduseres, hvis du har valgt HighLPF, High-HPF, Mid-LPF eller Mid-HPF.
6 dB til –24 dB vises i displayet når nivået økes eller reduseres, bare hvis du har valgt
Low-LPF, Low-HPF, SW-LPF eller SW-HPF.
NORSK
5
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 157 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Justere lyd
6. Drei MULTI-CONTROL for å velge NW 3 på lydfunksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 151.
7. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å justere hellingen til den
valgte høyttalerenheten (filteret).
Hver gang MULTI-CONTROL skyves mot venstre eller høyre, velges hellingene i
følgende rekkefølge:
– High-HPF
6dB/oct. – 12dB/oct. – 18dB/oct. – 24dB/oct. – 30dB/oct. – 36dB/oct.
– High-LPF, Mid-LPF, Mid-HPF, Low-LPF, Low-HPF, SW-LPF og SW-HPF
Pass – 6dB/oct. – 12dB/oct. – 18dB/oct. – 24dB/oct. – 30dB/oct. – 36dB/oct.
8. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å bytte fasen til den valgte
høyttalerenheten (filteret).
Skyv MULTI-CONTROL opp for å velge normal fase. NOR vises i displayet. Skyv
MULTI-CONTROL ned for å velge reversfase. REV vises i displayet.
• Du kan justere parametrene på de andre høyttalerenhetene (filtrene) på samme
måte.
9. Trykk B for å avslutte modus for justering av nettverk.
Bruke tidsutjevning
Med tidsutjevning kan du justere avstanden mellom hver høyttaler og lytteposisjonen.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge TA1 på lydfunksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 151.
2. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å velge tidsutjevningen.
Hver gang MULTI-CONTROL skyves mot venstre eller høyre, velges tidsutjevningen
i følgende rekkefølge:
Initial (startinnstilling) – Custom (tilpasset) – AutoTA (automatisk tidsutjevning) –
OFF (av)
– Initial er den fabrikkinnstilte tidsutjevningen.
– Custom er en justert tidsutjevning du selv lager.
• Du kan ikke velge AutoTA hvis ikke automatisk tidsutjevning og den automatiske
equalizeren er brukt. I dette tilfellet vises Please Set Auto TA.
Du kan justere avstanden mellom hver høyttaler og den valgte posisjonen.
• En justert tidsutjevning blir lagret under Custom.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge TA1 på lydfunksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 151.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å velge måleenhet for avstanden.
Hvert trykk på MULTI-CONTROL velger måleenheten for avstanden i følgende
rekkefølge:
(cm) (centimeter) – (inch) (tommer)
3. Bruk MULTI-CONTROL til å velge TA2 på lydfunksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 151.
• Can't Adjust TA. Set POS. FL or FR vises når verken Left eller Right er valgt i
posisjonsvelgermodus (POSI).
• Når du velger OFF i TA1, kan du ikke skifte til TA2.
4. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å velge høyttaleren som skal
justeres.
Hver gang MULTI-CONTROL skyves mot venstre eller høyre, velges høyttaleren i
følgende rekkefølge:
High L (høy frekvens, venstre) – High R (høy frekvens, høyre) – Mid R (middels
frekvens, høyre) – Mid L (middels frekvens, venstre) – Low L (lav frekvens, venstre)
– Low R (lav frekvens, høyre) – SW L (subwoofer venstre) – SW R (subwoofer høyre)
5. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å justere avstanden mellom den valgte
høyttaleren og lytteposisjonen.
Hver gang MULTI-CONTROL skyves opp eller ned, økes eller reduseres avstanden.
394.75cm til 0.00cm vises i displayet etter hvert som avstanden økes eller reduseres,
hvis du har valgt centimeter ((cm)).
155.39inch til 0.00inch vises i displayet etter hvert som avstanden økes eller
reduseres, hvis du har valgt tommer ((inch)).
• Du kan justere avstanden for de andre høyttalerne på samme måte.
6. Trykk B for å avslutte modus for tidsutjevning.
NORSK
– AutoTA er tidsutjevningen opprettet med automatisk tidsutjevning og den
automatiske equalizeren. (Se “Automatisk tidsutjevning og automatisk equalizer”
på side 159.)
Justere tidsutjevningen
157
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 158 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Justere lyd
Hente frem eller kopiere equalizerkurver
Med equalizeren kan du etter behov justere utjevning av lyden slik at den tilpasses
bilens akustiske karakteristikker.
Det er mulig å lagre den justerte equalizerkurven i minnet eller hente frem den lagrede
equalizerkurven fra minnet.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge EQ 1 på lydfunksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 151.
2. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å velge equalizerkurven du vil
hente frem.
Hver gang MULTI-CONTROL skyves mot venstre eller høyre, hentes
equalizerkurvene i følgende rekkefølge:
MEMORY1 (minne 1) – MEMORY2 (minne 2) – MEMORY3 (minne 3) – MEMORY4
(minne 4) – MEMORY5 (minne 5) – FLAT (flat)
• Når FLAT velges, får lyden ingen supplement eller korreksjoner. Det kan være nyttig
for å kontrollere equalizerkurvenes effekt ved å skifte vekselvis mellom FLAT og en
innstilt equalizerkurve.
Kopiere equalizerkurver
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge EQ 1 på lydfunksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 151.
2. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å velge equalizerkurven du vil
kopiere.
3. Trykk MULTI-CONTROL og hold for å kopiere den valgte equalizerkurven.
4. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å velge lagringsområdet
(MEMORY1 til MEMORY5).
5. Trykk MULTI-CONTROL og hold for å lagre equalizerkurven.
Finjustere equalizerkurver
Du kan utføre 31-bånds nivåjusteringer for å oppnå optimale akustiske egenskaper for
omgivelsene inne i bilen.
1. Velg lagringsområdet (MEMORY1 til MEMORY5).
Se “Kopiere equalizerkurver” på side 158.
Hvis det er lagret en equalizerkurve i minnet fra før, overskrives denne av den
nyjusterte equalizerkurven.
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge EQ 2 på lydfunksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 151.
3. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å velge equalizerbåndet som
skal justeres.
Hver gang MULTI-CONTROL skyves mot venstre eller høyre, velges
equalizerbåndene i følgende rekkefølge.
20Hz – 25Hz – 31.5Hz – 40Hz – 50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz – 160Hz –
200Hz – 250Hz – 315Hz – 400Hz – 500Hz – 630Hz – 800Hz – 1k – 1.25k – 1.6k –
2kHz – 2.5k – 3.15k – 4k – 5k – 6.3k – 8k – 10k – 12.5kHz – 16k – 20k
4. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å justere nivået til equalizerbåndet.
Hver gang MULTI-CONTROL skyves opp eller ned, økes eller reduseres nivået til
equalizerbåndet.
+12 til –12 vises på displayet når nivået økes eller reduseres.
• Du kan deretter velge et annet bånd og justere nivået.
5. Equalizerkurven lagres automatisk i minnet.
Bruke den automatiske equalizeren
Den automatiske equalizerkurven er kurven som lages når automatisk tidsutjevning og
den automatiske equalizeren brukes (se “Automatisk tidsutjevning og automatisk
equalizer” på side 159).
Du kan slå den automatiske equalizeren på eller av.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge A.EQ på lydfunksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 151.
• Hvis automatisk tidsutjevning og automatisk equalizer (automatisk TA og EQ) ikke
er utført, vises Please Set Auto EQ. Det angir at du ikke kan slå på denne
funksjonen.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på den automatiske equalizeren.
• For å slå av den automatiske equalizeren trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
NORSK
Hente frem equalizerkurver
158
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 159 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Justere lyd
Bruke Sound Retriever
Funksjonen Sound Retriever forbedrer automatisk komprimert lyd og gjenoppretter en
fyldig lyd.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge S.Rtrv på lydfunksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 151.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å velge den aktuelle innstillingen.
OFF (av) – MODE1 (modus 1) – MODE2 (modus 2)
• MODE1 er effektiv for den lave komprimeringsgraden.
• MODE2 er effektiv for den høye komprimeringsgraden.
• Denne funksjonen kan brukes på lyddata som er lagret på en CD, DVD, Bluetooth
Audio, iPod, USB eller ekstrautstyr.
Justere loudness
Loudness kompenserer for urenheter i lyden ved lave og høye frekvensområder når
volumet er lavt.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge LOUD på lydfunksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 151.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på loudness.
• For å slå av loudness trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
Justere kildenivåer
Justering av kildenivå (SLA) lar deg justere volumnivået for hver kilde for å hindre store
endringer i volumet når du bytter kilde.
Merknader
• MW/LW-volumnivået kan justeres med funksjonen for justering av kildenivå.
• Den innebygde CD-spilleren og CD-skifteren settes automatisk til samme volumjustering for
kildenivået.
• Ekstern enhet 1 og ekstern enhet 2 blir automatisk satt til samme kildenivåjustert volum.
Automatisk tidsutjevning og automatisk equalizer
Den automatiske tidsutjevningen justeres automatisk for avstanden mellom hver
høyttaler og lytteposisjonen.
Den automatiske equalizeren måler de akustiske egenskapene inne i bilen, og
oppretter deretter den automatiske equalizerkurven basert på disse opplysningene.
! ADVARSEL
• For å hindre ulykker må du aldri bruke automatisk tidsutjevning og den automatiske
equalizeren mens du kjører. Når denne funksjonen måler de innvendige akustiske
egenskapene for å opprette en automatisk equalizerkurve, kan det sendes en høy
tone (støy) fra høyttalerne.
• Pass på at du kobler høyttaleren for høye frekvenser til utgangen for høye
frekvenser. Hvis høyttalerne ikke kobles riktig, kan de skades av måletonen for lave
frekvenser.
! OBS!
• Hvis du bruker automatisk tidsutjevning og den automatiske equalizeren under
forhold som nevnt nedenfor, kan høyttalerne bli ødelagt. Vurder forholdene nøye før
du bruker automatisk tidsutjevning og den automatiske equalizeren.
– Når høyttalerne er feil tilkoblet. (F.eks. når en høyttaler for mellomfrekvenser er
koblet til en subwooferutgang.)
– Når en høyttaler er koblet til en forsterker som har høyere utgangseffekt enn
høyttalerens maksimale inngangskapasitet.
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge SLA på lydfunksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 151.
• Hvis du kobler diskanthøyttalere eller superdiskanthøyttalere til systemet, må du
passe på å bruke superdiskanthøyttalerens delefilter.
3. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å justere kildevolumet.
Hver gang MULTI-CONTROL skyves opp eller ned, økes eller reduseres
kildevolumet.
• Hvis du kobler diskanthøyttalere eller superdiskanthøyttalere til systemet, kan det
hende automatisk tidsutjevning og equalizer ikke fungerer som de skal. Hvis det er
tilfelle, må du uføre justeringen manuelt.
NORSK
1. Sammenlign FM-volumnivået med nivået på kilden du vil justere.
• Hvis mikrofonen er plassert på et uegnet sted, kan måletonen bli høy og målingen
ta lang tid, noe som medfører at batteriet tømmes. Sørg for å plassere mikrofonen
på det stedet som er angitt.
• Innstillingen er basert på FM-volumet, som forblir uforandret.
Displayet viser +4 til –4 når kildevolumet økes eller reduseres.
159
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 160 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Justere lyd
Før du bruker automatisk tidsutjevning og den automatiske equalizeren
• Undersøk hvilket frekvensområde høyttaleren kan brukes for. Koble deretter riktig
høyttaler til utgangene for lave, middels eller høye frekvenser eller til
subwooferutgangen. Hvis høyttalerne ikke kobles riktig, kan det hende automatisk
tidsutjevning og equalizer ikke kan utføres riktig.
• Sørg for å bruke mikrofonen som følger med når du bruker automatisk tidsutjevning
og den automatiske equalizeren. Bruk av en annen mikrofon kan hindre at målingen
blir utført, eller resultere i gal måling av bilens innvendige akustiske egenskaper.
• Hvis høyttalerne som er aktivert i startinnstillingene, ikke er koblet til, kan du ikke
utføre automatisk tidsutjevning og equalizer.
• Når du demper høyttalerne for mellomfrekvender, kan du ikke utføre automatisk
tidsutjevning og equalizer. (Se side 159.)
• Hvis enheten er koblet til en forsterker med inngangsnivåkontroll, er det ikke sikkert
du kan bruke automatisk tidsutjevning og den automatiske equalizeren hvis du
senker forsterkerens inngangsnivå. Sett forsterkerens inngangsnivå til standard
posisjon.
• Når enheten er koblet til en forsterker med et lavpassfilter (LPF), må du slå av
lavpassfilteret på forsterkeren før du bruker automatisk tidsutjevning og den
automatiske equalizeren. I tillegg må grensefrekvensen for innebygd lavpassfilter på
en subwoofer settes til den høyeste frekvensen.
• Verdien for tidsutjevningen som beregnes av automatisk tidsutjevning og den
automatiske equalizeren, kan være forskjellig fra den virkelige avstanden i følgende
tilfeller. Distansen er imidlertid beregnet av datamaskinen til å være optimalt
forsinket til å gi nøyaktige resultater under de bestemte forholdene, så fortsett å
bruke denne verdien.
– Når den reflekterte lyden i et kjøretøy er sterk og det skjer forsinkelse.
– Når forsinkelsen skjer for lave lyder som skyldes påvirkning av lavpassfilteret på
aktive subwoofere eller eksterne forsterkere.
• Automatisk tidsutjevning og den automatiske equalizeren endrer lydinnstillingene
som angitt nedenfor:
– Innstillingene balanse tilbakestilles til midtposisjonen. (Se side 154.)
– Den grafiske equalizerkurven endres til FLAT. (Se side 158.)
• Hvis du bruker automatisk tidsutjevning og den automatiske equalizeren når det
allerede finnes en tidligere innstilling, erstattes denne innstillingen.
• Når du kobler til diskanthøyttalere, må du kontrollere hvilket frekvensområde som
kan brukes på høyttalerne. Når du angir grensefrekvensen, må du sette den høyere
enn den laveste frekvensen som kan brukes for høyttaleren.
• Automatisk tidsutjevning (TA) bruker høyere område enn 10 kHz til måling. Bruk av
en diskanthøyttaler som ikke kan reprodusere frekvensområdet 10 kHz, kan derfor
skade diskanthøyttaleren. Når automatisk tidsutjevning og equalizer (automatisk TA
og EQ) brukes, må du passe på at du angir riktig grensefrekvens. Pass også på at
du bruker en diskanthøyttaler som kan reprodusere frekvensområdet 10 kHz som
laveste frekvens.
• Høyttalerne som brukes i dette systemet, må være aktivert i startinnstillingsmenyen.
Se “Stille inn høyttalerne” på side 162.
• Hvis du vil utføre automatisk tidsutjevning eller automatisk equalizer, må du passe
på at høyttalerne for mellomfrekvenser er koblet til.
Bruke automatisk tidsutjevning og den automatiske equalizeren
1. Stopp bilen på et så stille sted som mulig, lukk alle dører, vinduer og soltaket og
slå av motoren.
• Hvis du lar motoren gå, kan støyen den lager hindre at automatisk tidsutjevning og
den automatiske equalizeren blir riktig.
2. Fest mikrofonen som følger med, midt på
nakkestøtten til førersetet slik at den peker
fremover – bruk remmen (selges separat).
• Resultatet fra automatisk tidsutjevning og den
automatiske equalizeren kan variere, avhengig av
hvor du plasserer mikrofonen. Hvis du ønsker det,
kan du plassere mikrofonen på passasjersetet
foran og bruke automatisk tidsutjevning og den
automatiske equalizeren.
3. Slå tenningslåsen på eller på tilbehør (ACC).
• Hvis bilens klimaanlegg eller varmeapparat er på, må du slå det av. Støy fra viften
til klimaanlegget eller varmeapparatet kan hindre at automatisk tidsutjevning og den
automatiske equalizeren gir riktig resultat.
• Trykk SRC/Off for å slå på kilden hvis denne enheten er slått av.
4. Trykk SRC/Off og hold til enheten slås av.
5. Trykk og hold EQ for å gå til menyen for automatisk tidsutjevning og automatisk
equalizer.
Frontpanelet åpner automatisk.
NORSK
• Bruk automatisk tidsutjevning og den automatiske equalizeren på et så rolig sted
som mulig, mens bilmotoren og klimaanlegget er slått av. Kutt også strømmen til
eventuelle telefoner i bilen, eller fjern disse fra bilen før du bruker automatisk
tidsutjevning og den automatiske equalizeren. Andre lyder enn måletonen (fra
omgivelsene rundt, motorstøy, telefoner som ringer osv.) kan hindre riktig måling av
bilens innvendige akustiske egenskaper.
160
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 161 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Justere lyd
6. Plugg mikrofonen i mikrofoninngangen på denne enheten.
14.Når automatisk tidsutjevning og den automatiske equalizeren er ferdig, viser
displayet meldingen Complete.
Hvis det ikke er mulig å foreta en riktig måling av bilens innvendige akustiske
egenskaper, viser displayet en feilmelding. (Se “Automatisk tidsutjevning og
automatisk equalizer” på side 159.)
15.Trykk B for å avbryte automatisk tidsutjevning og automatisk equalizer.
7. Trykk MULTI-CONTROL for å velge Select position i menyen for automatisk
tidsutjevning og equalizer.
8. Trykk MULTI-CONTROL for å velge en posisjon.
Hvert trykk på MULTI-CONTROL velger innstillingene i følgende rekkefølge:
Front left (venstre foran) – Front right (høyre foran)
Velg posisjonen for setet hvor mikrofonen er plassert.
16.Oppbevar mikrofonen forsvarlig i hanskerommet.
Legg mikrofonen forsiktig i hanskerommet eller et annet trygt sted. Hvis mikrofonen
utsettes for direkte sollys over en lengre periode, kan den høye temperaturen føre til
at den blir deformert, endrer farge og fungerer feil.
Merk
• Pass på at mikrofonen er koblet fra før du trykker 0/Open for å åpne eller lukke panelet (det
høres en alarm hvis mikrofonen fremdeles er tilkoblet).
9. Trykk MULTI-CONTROL for å velge Select N/W mode i menyen for automatisk
tidsutjevning og equalizer.
10.Trykk MULTI-CONTROL for å velge en nettverksmodus.
Hvert trykk på MULTI-CONTROL velger innstillingene i følgende rekkefølge:
Auto N/W (automatisk) – Custom N/W (egendefinert)
• Hvis du vil utføre automatisk tidsutjevning og equalizer basert på tidligere tilpassede
nettverksinnstillinger, velger du Custom N/W. Ellers velger du Auto N/W.
• Hvis den manuelt justerte verdien ikke passer til de faktiske egenskapene til
høyttalerne, kan det hende automatisk tidsutjevning og equalizer ikke fungerer
riktig.
11.Trykk MULTI-CONTROL for å velge Auto TA & EQ stop i menyen for automatisk
tidsutjevning og equalizer.
12.Trykk MULTI-CONTROL for å starte den automatiske tidsutjevningen og
equalizeren.
13.Gå ut av bilen og lukk døren innen ti sekunder, når nedtellingen på ti sekunder
starter.
• For å stoppe den automatiske tidsutjevningen og equalizeren trykker du MULTICONTROL på nytt.
• Hvis du vil avbryte automatisk tidsutjevning og automatisk equalizer underveis,
trykker du B.
NORSK
Måletonen (støy) sendes ut fra høyttalerne, og automatisk tidsutjevning og den
automatiske equalizeren starter.
161
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 162 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Startinnstillinger
Justere startinnstillinger
Ved hjelp av startinnstillingene kan du tilpasse forskjellige systeminnstillinger for å
oppnå maksimal ytelse fra denne enheten.
162
Velge displayspråket
Du kan velge hvilket språk enheten skal bruke i displayet. Du kan velge språket som
passer deg best.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Language select på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
Funksjonsvisning
Viser funksjonsstatusen.
Hvert trykk på MULTI-CONTROL velger språket i følgende rekkefølge:
English – Français – Italiano – Español – Deutsch – Nederlands – РУССКИЙ
Stille inn høyttalerne
1. Trykk SRC/Off og hold til enheten slås av.
Du må angi høyttalerne som brukes i systemet.
2. Trykk MULTI-CONTROL og hold til startinnstillingsmenyen vises i displayet.
Når denne innstillingen utføres riktig, produserer enheten høykvalitetslyd som egner
seg for systemet.
3. Drei MULTI-CONTROL for å velge en av startinnstillingene.
Drei MULTI-CONTROL for å velge mellom funksjoner i følgende rekkefølge.
Language select (valg av språk) – SP connection (høyttalerinnstilling) – Clock
(klokke) – Off clock (visning av klokke når enheten er av) – FM step (FM-søketrinn)
– Auto PI (automatisk PI-søk) – Warning tone (alarmsignal) – Face auto open
(automatisk åpning av front) – AUX1 (utgang for ekstrautstyr 1) – AUX2 (utgang for
ekstrautstyr 2) – Dimmer (dimmer) – Brightness (lysstyrke) – Illumination 1 (valg av
belysning) – Illumination 2 (egendefinert belysning) – ILL line
(belysningssynkronisering) – Digital ATT (digital signalsvekking) – Audio Reset
(tilbakestilling av lyd) – Mute (demping/signalsvekking for lyd) – Door mute 1
(polaritetsinnstilling for intelligent demping) – Door mute 2 (innstilling for intelligent
demping) – Reverse mode (reversmodus) – Ever-scroll (kontinuerlig rulling) – BT
AUDIO (Bluetooth-lyd) – Pin code input (inntasting av PIN-kode) – BT Version Info.
(informasjon om Bluetooth-versjon)
Følg instruksjonene nedenfor for å angi hver enkelt innstilling.
• BT AUDIO, Pin code input og BT Version Info. kan velges bare når en Bluetoothadapter (f.eks. CD-BTB200) er koblet til enheten.
• Hvis du vil avbryte startinnstillinger, trykker du B.
• Du kan ikke endre innstillingen for høyttaleren for mellomfrekvenser. (Høyttaleren
for mellomfrekvenser er alltid aktivert.)
• Hvis denne innstillingen endres etter at automatisk tidsutjevning og automatisk
equalizer er utført, må du utføre disse funksjonene på nytt.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge SP connection på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
2. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å velge høyttaleren som skal
justeres.
Hver gang MULTI-CONTROL skyves mot venstre eller høyre, velges høyttaleren i
følgende rekkefølge:
Subwoofer (subwoofer) – Low range (høyttaler for lave frekvenser) – High range
(høyttaler for høye frekvenser)
3. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på den valgte høyttaleren.
• Trykk MULTI-CONTROL på nytt for å slå av.
NORSK
2. Trykk MULTI-CONTROL for å velge språket.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 163 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Startinnstillinger
Stille klokken
Følg disse instruksjonene for å stille klokken.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Clock på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
2. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å velge den delen av
klokkeslettet du vil angi.
Når du skyver MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre, velges én del av
klokkeslettet i displayet:
Time – Minutt
Slå på/av automatisk PI-søk
Enheten kan bruke automatisk programidentifisering (PI) til å søke etter en annen
stasjon med det samme programmet, også når en forhåndsinnstilling hentes frem.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Auto PI på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på automatisk PI-søk.
• For å slå av automatiske PI-søk trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
Slå på/av alarmsignalet
Når du velger et segment i klokkedisplayet, blinker det valgte segmentet.
3. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å stille klokken.
• Du kan stille klokken til nærmeste hele time ved å trykke MULTI-CONTROL.
– Hvis antall minutter er 00 til 29, rundes de av nedover. (10:18 blir f.eks. 10:00.)
– Hvis antall minutter er 30 til 59, rundes de av oppover. (10:36 blir f.eks. 11:00.)
Slå på/av visning av klokkeslett når enheten er av
Hvis visning av klokkeslett når enheten er av, er aktivert og kildene er slått av, vises
klokken på displayet.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Off clock på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på displayet for klokke når enheten er av.
• For å slå av visning av klokke når enheten er av, trykker du MULTI-CONTROL på
nytt.
Endre FM-søketrinnet
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge FM step på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Warning tone på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på alarmsignal.
• For å slå av alarmsignal trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
Slå på/av automatisk åpning av front
Som beskyttelse mot tyveri har enheten en avtakbar front. Frontpanelet åpnes
automatisk slik at det blir enklere å ta av panelet. Denne funksjonen er som standard
aktivert.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Face auto open på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på automatisk åpning av fronten.
• For å slå av den automatiske åpning av fronten trykker du MULTI-CONTROL på
nytt.
NORSK
Vanligvis er FM-søketrinnet ved automatisk stasjonssøk satt til 50 kHz. Når AF eller
TA er på, endres søketrinnet automatisk til 100 kHz. Det kan være en fordel å stille inn
søketrinnet på 50 kHz når AF er på.
Hvis frontpanelet ikke tas av hovedenheten innen fire sekunder etter at tenningen er
slått av, lyder et alarmsignal. Alarmsignalet kan slås av.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å velge FM-søketrinnet.
Når du trykker MULTI-CONTROL gjentatte ganger, skifter FM-søketrinnet mellom
50 kHz og 100 kHz. Det valgte FM-søketrinnet vises i displayet.
• Ved manuelt kanalsøk blir søketrinnet fremdeles 50 kHz.
163
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 164 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Startinnstillinger
Slå på/av innstillingen for ekstrautstyr
Tilleggsenheter som er koblet til denne enheten, kan aktiveres individuelt. Sett hver
AUX-kilde til PÅ når du bruker dem. Hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling eller
bruk av tilleggsenheter, se “Bruke ekstrautstyrskilden (AUX)” på side 167.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge AUX1/AUX2 på startinnstillingsmenyen.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på AUX1/AUX2.
• For å slå av ekstrautstyr trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
Slå på/av dimmerinnstillingen
For å hindre at displayet lyser for sterkt om kvelden og natten, dimmes displayet
automatisk når bilens hovedlys slås på. Du kan slå dimmeren på eller av.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Dimmer på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på dimmeren.
• For å slå av dimmeren trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
Justere lysstyrken
Du kan justere lysstyrke i displayet.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Brightness på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
2. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å justere nivået på lysstyrken.
0 til 15 vises på displayet når nivået økes eller reduseres.
• Når dimmeren er aktiv, kan lysstyrkenivået justeres fra 0 til 10.
Velge belysningsfarge
Du kan velge hvit, rød, oransje, grønn og blå som belysningsfarge. Du kan også
justere lysstyrken for hver farge.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Illumination 1 på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
2. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å velge den ønskede
belysningsfargen.
Hver gang MULTI-CONTROL skyves mot venstre eller høyre, velges
belysningsfargen i følgende rekkefølge:
White (hvit) – Red (rød) – Amber (oransje) – Blue (blå) – Green (grønn) – Custom
(egendefinert)
• Hvis du velger Custom, kan du endre nivået til de tre primærfargene rød, grønn og
blå. Hvis du vil vite mer, kan du se “Endre belysningsfarge” på side 164.
3. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å justere lysstyrkenivået.
+1 til –1 vises på displayet når nivået økes eller reduseres.
Endre belysningsfarge
Du kan lage en egendefinert belysningsfarge ved å endre nivået til de tre
primærfargene rød, grønn og blå.
• Denne funksjonen kan brukes bare når Custom er valgt i Illumination 1.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Illumination 2 på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
2. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å velge fargen som skal
justeres.
R (rød) – G (grønn) – B (blå)
3. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å justere fargenivået.
4 til 0 vises på displayet når nivået økes eller reduseres.
NORSK
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
164
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 165 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Startinnstillinger
Angi belysningssynkronisering
Enhetens knappebelysning kan synkroniseres med tenningsnøkkelen eller lysbryteren
i bilen. I denne innstillingen kan du velge riktig alternativ.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge ILL line på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på denne funksjonen.
Når funksjonen er aktivert, synkroniseres knappebelysningen med bilens lysbryter.
Når funksjonen er deaktivert, synkroniseres knappebelysningen med bilens
tenningsbryter.
• Trykk MULTI-CONTROL på nytt for å slå av.
Rette opp forvrengt lyd
Når du lytter til en CD-plate eller annen kilde med høyt innspillingsnivå, kan en høy
innstilling av nivået for hver frekvens føre til forvrengning. Du kan slå det digitale
dempeleddet til lav innstilling for å redusere forvrengningen.
• Lydkvaliteten er bedre med høy innstilling, så denne innstillingen brukes vanligvis.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Digital ATT på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å velge det digitale dempingsleddet.
Når du trykker MULTI-CONTROL gjentatte ganger, skiftes det mellom High (høy) og
Low (lav), og denne statusen vises.
Tilbakestille lydfunksjonene
Du kan tilbakestille alle lydfunksjonene.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Audio Reset på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
Reset data? vises i displayet.
3. Skyv MULTI-CONTROL mot høyre.
Are You Sure? vises i displayet.
Complete vises i displayet, og lydfunksjonene tilbakestilles.
• Hvis du vil avbryte denne funksjonen mens du kjører, trykker du B.
Slå på/av lyddemping/signalsvekking
Lyd fra dette systemet dempes eller svekkes automatisk når signalet fra utstyret med
dempingsfunksjonen mottas.
• Lyden dempes eller signalet svekkes, displayet viser MUTE eller ATT, og det er ikke
mulig å utføre lydjusteringer.
• Lyd fra dette systemet går tilbake til normale innstillinger når dempingen eller
svekkingen avbrytes.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Mute på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å velge demping/signalsvekking for telefon.
Hvert trykk på MULTI-CONTROL velger innstillingene i følgende rekkefølge:
20dB ATT (20 dB signalsvekking) – TEL mute (demping) – 10dB ATT (10 dB
signalsvekking)
• 20dB ATT har større effekt enn 10dB ATT.
Angi polariteten for bruk av dør
Før funksjonen for demping ved åpning av dør brukes må du angi polariteten for bruk
av døren. Undersøk polariteten for åpning av døren, og angi den riktig i innstillingen.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Door mute 1 på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å velge innstillingen.
Hvert trykk på MULTI-CONTROL velger innstillingene i følgende rekkefølge:
High (høy) – Low (lav)
• Hvis polariteten endres til + (positiv) når døren åpnes, velger du High.
• Hvis polariteten endres til – (negativ) når døren åpnes, velger du Low.
NORSK
2. Trykk MULTI-CONTROL.
4. Trykk MULTI-CONTROL for å tilbakestille lydfunksjoner.
165
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 166 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Startinnstillinger
Angi innstillingen for demping ved åpning av dør
166
Aktivere BT Audio-kilden
Lyden fra dette systemet dempes eller svekkes automatisk når bildøren åpnes.
Du må aktivere BT Audio-kilden for å kunne bruke en Bluetooth-lydspiller.
• Lyd fra dette systemet går tilbake til normale innstillinger når dempingen eller
svekkingen avbrytes.
• Denne funksjonen kan brukes bare når en Bluetooth-adapter (f.eks. CD-BTB200) er
tilkoblet enheten.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge BT AUDIO på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å velge demping/signalsvekking ved åpning av dør.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på BT Audio-kilden.
Hvert trykk på MULTI-CONTROL velger innstillingene i følgende rekkefølge:
OFF (av) – 20dB ATT (20 dB signalsvekking) – MUTE (demping)
Slå på/av reversmodusen
Hvis du ikke foretar noen handling i løpet av ca. tretti sekunder, begynner angivelsene
på skjermen å reversere, og fortsetter å reversere hvert tiende sekund.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Reverse mode på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på reversmodus.
• For å slå av reversmodus trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
• Du kan også slå på eller av reversmodus ved å trykke B når denne enheten er slått
av. Se “Reversmodus” på side 140 for mer informasjon.
Slå på/av kontinuerlig rulling
Når kontinuerlig rulling slås på, vil tekstinformasjon, for eksempel CD-titler, rulle
kontinuerlig over displayet. Slå av funksjonen hvis du vil at informasjonen skal rulle
bare én gang.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Ever-scroll på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på kontinuerlig rulling.
• For å slå av kontinuerlig rulling trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
• For å slå av BT Audio-kilden trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
Oppgi PIN-kode for trådløs Bluetooth-tilkobling
Hvis du skal koble til en mobiltelefon til denne enheten via Bluetooth trådløsteknologi,
må du oppgi PIN-koden på telefonen for å bekrefte tilkoblingen. Standardkoden er
0000, men du kan endre denne i funksjonen.
• For noen Bluetooth-lydspillere kan det hende du på forhånd må oppgi PIN-koden til
spilleren for å gjøre denne enheten klar til tilkobling.
• Denne funksjonen kan brukes bare når en Bluetooth-adapter (f.eks. CD-BTB200) er
tilkoblet enheten.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Pin code input på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
2. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å velge et tall.
3. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å flytte markøren til forrige
eller neste posisjon.
4. Etter at du har tastet inn PIN-koden (opptil 16 sifre), trykker du MULTI-CONTROL.
PIN-koden kan lagres i minnet.
Når du trykker MULTI-CONTROL på nytt i samme display, lagres PIN-koden du tastet
inn, i minnet.
• Når du skyver MULTI-CONTROL mot høyre i bekreftelsesdisplayet, kommer du
tilbake til displayet for inntasting av PIN-kode, og du kan endre PIN-koden.
NORSK
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Door mute 2 på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 167 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Startinnstillinger
Vise systemversjon for reparasjon
Hvis det skulle oppstå feil på enheten og du vil kontakte forhandleren for å få utført
reparasjon, kan det hende du bli bedt om å oppgi systemversjonen til enheten og
Bluetooth-modulen. Du kan vise systemversjonene og bekrefte dem.
• Denne funksjonen kan brukes bare når en Bluetooth-adapter (f.eks. CD-BTB200) er
tilkoblet enheten.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge BT Version Info. på startinnstillingsmenyen.
Se “Justere startinnstillinger” på side 162.
Systemversjonen (mikroprosessorversjonen) for enheten vises.
2. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre for å vise versjonen av Bluetooth-modulen
til enheten.
• Hvis du skyver MULTI-CONTROL mot høyre, kommer du tilbake til
systemversjonen for enheten.
Andre funksjoner
Bruke ekstrautstyrskilden (AUX)
Opptil til to enheter tilleggsenheter som for eksempel en videospiller eller bærbare
enheter (selges separat) kan kobles til denne enheten. Ved tilkobling leses
tilleggsenheter automatisk inn som AUX-kilder og tilordnes til AUX1 eller AUX2.
Forholdet mellom kildene AUX1 og AUX2 forklares nedenfor.
Om AUX1 og AUX2
Du kan bruke to metoder til å koble til tilleggsenheter til enheten.
AUX1-kilde:
Ved tilkobling av ekstrautstyr ved hjelp av en 2,5 mm stereopluggkabel
1. Trykk og hold 0/Open for å åpne frontpanelet.
Kontakten for AUX1-inngangen vises.
2. Sett inn den 2,5 mm stereopluggen i AUX1-inngangen på
denne enheten.
Denne tilleggsenheten settes automatisk til AUX1.
AUX2-kilde:
Ved tilkobling av en tilleggsenhet ved hjelp av en IP-BUS-RCA-forbindelsesledning
(selges separat)
* Bruk en IP-BUS-RCA forbindelsesledning som CD-RB20/CD-RB10 (selges
separat) til å koble denne enheten til tilleggsenheter som har en RCA-utgang.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i bruksanvisningen for IP-BUS-RCAforbindelsesledningen.
Denne tilleggsenheten settes automatisk til AUX2.
• Denne typen tilkobling kan utføres bare hvis tilleggsenheten har RCA-utganger.
Velge ekstrautstyr (AUX) som kilde
NORSK
* Trykk SRC/Off for å velge AUX (AUX1 eller AUX2) som kilde.
• Hvis innstillingen for ekstrautstyr ikke er slått på, kan ikke AUX velges. Se “Slå på/
av innstillingen for ekstrautstyr” på side 164 for mer informasjon.
167
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 168 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Andre funksjoner
Angi tittel for ekstrautstyr (AUX)
Det er mulig å endre tittelen som vises for AUX1- eller AUX2-kilden.
1. Etter at du har valgt AUX som kilde, bruker du MULTI-CONTROL og velger
FUNCTION for å vise TitleInput "A".
2. Skriv inn en tittel på samme måte som i den innebygde CD-spilleren.
Bruke den eksterne enheten
Med ekstern enhet menes et Pioneer-produkt (f.eks. fremtidige produkter) som, selv
om det er inkompatibelt som kilde, gjør det mulig å kontrollere grunnleggende
funksjoner med denne enheten. Denne enheten kan kontrollere to eksterne enheter.
Når det er koblet til to eksterne enheter, tilordnes den eksterne enheten automatisk til
ekstern enhet 1 eller ekstern enhet 2 av denne enheten.
Grunnleggende betjening av den eksterne enheten beskrives nedenfor. Tilordnede
funksjoner er forskjellige avhengig av den eksterne enheten som er koblet til. Du finner
detaljer vedrørende funksjoner i bruksanvisningen til den eksterne enheten.
Velge den eksterne enheten som kilde
* Trykk SRC/Off for å velge EXTERNAL som kilde.
Grunnleggende bruk
Funksjoner tilordnet operasjonene nedenfor er forskjellige avhengig av den eksterne
enheten som er koblet til. Du finner detaljer vedrørende funksjoner i bruksanvisningen
til den eksterne enheten som er tilkoblet.
* Trykk B.
* Trykk og hold B.
* Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre.
* Skyv og hold MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre.
* Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned.
Avansert betjening
1. Trykk MULTI-CONTROL for å vise hovedmenyen.
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge FUNCTION.
Drei for å endre menyalternativet. Trykk for å velge.
3. Drei MULTI-CONTROL for å velge funksjonen.
Function1 (funksjon 1) – Function2 (funksjon 2) – Function3 (funksjon 3) –
Function4 (funksjon 4) – Auto/Manual (automatisk/manuell)
• Hvis du vil gå tilbake til normal visning, trykker du B.
Bruke forskjellige underholdningsdisplay
Du kan se på underholdningsdisplay mens du lytter til hver enkelt lydkilde.
1. Trykk MULTI-CONTROL for å vise hovedmenyen.
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge DISPLAY.
Drei for å endre menyalternativet. Trykk for å velge.
3. Bruk MULTI-CONTROL til å endre displayet.
Drei for å endre menyalternativet. Trykk for å velge.
BASIC DISPLAY (basisdisplay) – SPECTRUM ANALYZER-1 (spekteranalyser 1) –
SPECTRUM ANALYZER-2 (spekteranalyser 2) – LEVEL METER (nivåmåler) –
DISPLAY OFF (display av)
• Hvis du vil gå tilbake til avspillingsvisning, trykker du B.
• Du kan også velge DISPLAY OFF (display av) ved å trykke og holde EQ.
• Når displayangivelsen er slått av, lyser indikatoren for display av.
NORSK
Se “Oppgi platetitler” på side 148 for detaljer vedrørende betjeningen.
168
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 169 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Andre funksjoner
Bruke DF-tasten (direktefunksjon)
Du kan bruke de forhåndsprogrammerte funksjonene for hver kilde ved å bruke DF på
fjernkontrollen.
* Trykk DF for å slå på pause når du velger en av følgende kilder:
– CD – Innebygd CD-spiller
– iPod – iPod tilkoblet med USB-inngang / iPod tilkoblet med grensesnittadapter
Tilgjengelig tilbehør
Spille av sanger på iPod
Grunnleggende bruk
Du kan bruke denne enheten til å styre en grensesnittadapter for iPod (f.eks.
CD-IB100II), som selges separat.
– Multi CD – CD-skifter
• Nivået som vises på
spenningsindikatoren, kan være
forskjellig fra det faktiske
spenningsnivået.
– BT Audio – Bluetooth-lydspiller
– DVD – DVD-spiller / DVD-skifter
* Trykk DF og hold for å slå på minne for beste stasjoner (BSM) når du velger
mottaker som kilde.
Trykk DF og hold til minne for beste stasjoner (BSM) slås på.
• Hvis du vil avbryte lagringsprosessen, trykker du DF på nytt.
* Trykk DF og hold for å slå på sekvensielt minne for beste stasjoner (BSSM) når
du velger mottaker som kilde.
Trykk DF og hold til sekvensielt minne for beste stasjoner (BSSM) slås på.
• Hvis du vil avbryte lagringsprosessen, trykker du DF på nytt.
* Trykk DF for å slå på funksjon 1 når du velger EXT (ekstern enhet 1 / ekstern
enhet 2) som kilde.
• Trykk DF på nytt for å slå av funksjon 1.
Spenningsindikator
Viser batterispenningen.
– USB – bærbar USB-lydspiller / USB-minne
• Trykk DF på nytt for å slå av pause.
Sangnummerindikator
Spilletidsindikator
Sangtid (fremdriftslinje)
* Hurtig fremover eller bakover
Skyv og hold MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre.
* Velge et spor
Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre.
Merknader
• Les forholdsreglene for iPod i neste del. Se side 188.
• Hvis det vises en feilmelding, se under “Feilmeldinger” på side 184.
• Når tenningsbryteren settes til ACC eller på, lades iPodens batteri så lenge iPoden er koblet
til enheten.
• iPoden kan ikke slås på eller av så lenge den er koblet til denne enheten.
• Før du kobler iPoden til enheten, må du koble fra hodetelefonene fra iPoden.
• iPoden slås av omtrent to minutter etter at tenningsbryteren er slått av.
Vise tekstinformasjon på iPod
* Trykk D/Scrl for å velge den ønskede tekstinformasjonen.
Spilletid –
: artistnavn og : sangtittel –
: artistnavn og
albumnavn og : sangtittel – : sangtittel og spilletid
: albumnavn –
Merknader
• Du kan rulle tekstdata ved å trykke og holde D/Scrl.
• Når kontinuerlig rulling slås på i startinnstillingen, vil tekstinformasjonen rulle kontinuerlig
over displayet. Se “Slå på/av kontinuerlig rulling” på side 166.
NORSK
• Hvis tegnene som er spilt inn på iPoden ikke er kompatible med denne enheten,
vises ikke de aktuelle tegnene.
:
169
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 170 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilgjengelig tilbehør
Bla gjennom for å finne en sang
Betjeningen er den samme som for iPoden som er koblet til USB-grensesnittet på
denne enheten. (Se “Bla gjennom for å finne en sang” på side 151.)
De valgbare kategoriene er imidlertid litt forskjellig. Valgbare kategorier er
Playlists (spillelister) – Artists (artister) – Albums (album) – Songs (sanger) –
Genres (sjangere)
Bluetooth-lyd
Hvis du kobler en Bluetooth-adapter (f.eks. CD-BTB200) til enheten, kan du betjene
Bluetooth-lydspillere via Bluetooth trådløsteknologi.
• CD-BTB200 selges ikke i enkelte land.
Grunnleggende funksjoner
1
1. Trykk MULTI-CONTROL for å vise hovedmenyen.
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge FUNCTION.
Drei for å endre menyalternativet. Trykk for å velge.
2
3. Drei MULTI-CONTROL for å velge funksjonen.
Play mode (repetisjon av avspilling) – Shuffle mode (tilfeldig avspilling) – Pause
(pause)
Funksjon og betjening
Betjening av Play mode og Pause er i hovedsak den samme som for den innebygde
CD-spilleren.
Bruk av Shuffle mode er også generelt sett den samme som for en iPod som er koblet
til USB-grensesnittet på denne enheten.
Funksjonsnavn
Betjening
Play mode
Se “Velge et repetisjonsområde” på side 148.
Repetisjonsområdene du kan velge er imidlertid forskjellig fra de for den
innebygde CD-spilleren. Følgende repetisjonsavspillingsområder finnes
for iPod:
• Repeat One – Gjentar gjeldende sang
• Repeat All – Gjentar alle sanger i den valgte listen
Se “Spille av sanger i tilfeldig rekkefølge (shuffle)” på side 152.
Se “Stanse avspilling midlertidig” på side 148.
Shuffle mode
Pause
Merknader
• Hvis du vil gå tilbake til normal visning, trykker du B.
• Hvis du ikke bruker funksjonene innen det har gått ca. 30 sekunder, går displayet automatisk
tilbake til normal visning.
Navn på enhet
Viser enhetsnavnet på den
tilkoblede Bluetooth-lydspilleren
(eller Bluetooth-adapteren).
Innledning til avansert betjening
Spenningsindikator
Viser batterispenningen.
• Nivået som vises på
spenningsindikatoren, kan være
forskjellig fra det faktiske
spenningsnivået.
Viktig
• Avhengig av Bluetooth-lydspilleren koblet til denne enheten, er tilgjengelige
operasjoner med enheten begrenset til følgende to nivåer:
– A2DP-profil (Advanced Audio Distribution Profile): Bare avspilling av sanger er
mulig på lydspilleren.
– AVRCP-profil (Audio/Video Remote Control Profile): Avspilling, pause, valg av
sanger osv. er mulig.
• I og med at det finnes en rekke forskjellige Bluetooth-lydspillere på markedet, vil
betjening av Bluetooth-lydspillere med denne enheten variere mye. Slå opp i både
instruksjonsboken som fulgte med Bluetooth-lydspilleren og denne
bruksanvisningen når du skal betjene spilleren fra enheten.
• Informasjon om sangene (f.eks. medgått spilletid, sangtittel, sangindeks) kan ikke
vises på denne enheten.
• Når du lytter til sanger på Bluetooth-lydspilleren, bør du i størst mulig grad unngå å
bruke mobiltelefonen. Når du prøver å bruke mobiltelefonen, kan signalet fra
telefonene føre til støy under avspillingen av en sang.
• Hvis du snakker i en mobiltelefon som er tilkoblet denne enheten via Bluetooth
trådløsteknologi, dempes avspilling av sanger fra Bluetooth-lydspilleren som er
koblet til enheten.
• Selv om du bytter til en annen kilde mens du lytter til en sang på Bluetoothlydspilleren, vil avspilling av sanger fortsette.
NORSK
• Du kan ikke søke etter sanger alfabetisk i listen når du bruker en iPod med
grensesnittadapter.
170
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 171 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilgjengelig tilbehør
* Hurtig fremover eller bakover
Skyv og hold MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre.
* Velge et spor
Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre.
Merknader
• Du finner detaljer vedrørende betjening i bruksanvisningen til Bluetooth-adapteren. Dette
avsnittet gir en kort beskrivelse av bruk av Bluetooth-lydspilleren med denne enheten som
avviker litt fra eller som er et udrag av det som blir beskrevet i bruksanvisningen for
Bluetooth-adapteren.
• Selv om lydspilleren ikke inneholder en Bluetooth-modul, kan du betjene den fra denne
enheten via Bluetooth trådløsteknologi. Hvis du vil betjene lydspilleren din med denne
enheten, må du koble et produkt med Bluetooth trådløsteknologi (tilgjengelig i markedet) til
lydspilleren og koble til en Bluetooth-adapter (f.eks. CD-BTB200) til denne enheten.
Funksjon og betjening
1. Trykk MULTI-CONTROL for å vise hovedmenyen.
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge FUNCTION.
Drei for å endre menyalternativet. Trykk for å velge.
3. Drei MULTI-CONTROL for å velge funksjonen.
Connection open (åpne tilkobling) – Disconnect audio (koble fra lyd) – Play (spill
av) – Stop (stopp) – Pause (pause) – Device info. (enhetsinformasjon)
• Pause er den samme funksjonen som for den innebygde CD-spilleren. (Se side
148.)
Merknader
• Hvis du vil gå tilbake til normal visning, trykker du B.
• Hvis det ikke er koblet til en Bluetooth-lydspiller til enheten ennå, vises Connection open
og Device info. på funksjonsmenyen, og andre funksjoner er ikke tilgjengelig.
• Hvis en Bluetooth-lydspiller er koblet til via AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile),
vises ikke Connection open på funksjonsmenyen.
• Hvis en Bluetooth-lydspiller kobles til via A2DP-profil (Advanced Audio Distribution Profile),
vises bare Disconnect audio og Device info. på funksjonsmenyen.
• Hvis du ikke betjener andre funksjoner enn Connection open og Disconnect audio innen
omtrent 30 sekunder, går displayet automatisk tilbake til normal visning.
Koble til en Bluetooth-lydspiller
Se “Funksjon og betjening” på side 171.
Always waiting vises. Enheten er nå standby for tilkobling fra en Bluetooth-lydspiller.
Hvis Bluetooth-lydspilleren allerede er angitt for trådløs Bluetooth-tilkobling, opprettes
tilkobling til denne enheten automatisk.
Merk
• Før du kan bruke lydspillere, kan det hende du må oppgi PIN-koden i enheten. Hvis spilleren
krever en PIN-kode for å opprette tilkobling, må du se etter koden på spilleren eller i den
medfølgende dokumentasjonen. Se “Oppgi PIN-kode for trådløs Bluetooth-tilkobling” på
side 166.
Spille av sanger på en Bluetooth-lydspiller
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Play på funksjonsmenyen.
Se “Funksjon og betjening” på side 171.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å starte avspilling.
Stoppe avspilling
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Stop på funksjonsmenyen.
Se “Funksjon og betjening” på side 171.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å stoppe avspillingen.
Koble fra en Bluetooth-lydspiller
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Disconnect audio på funksjonsmenyen.
Se “Funksjon og betjening” på side 171.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å koble fra Bluetooth-lydspilleren.
Disconnected vises. Bluetooth-lydspilleren kobles fra enheten.
Vise Bluetooth-enhetens adresse
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Device info. på funksjonsmenyen.
Se “Funksjon og betjening” på side 171.
2. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre for å vise Bluetooth-enhetens adresse (BDadressen).
En 12-sifret heksadesimal streng vises.
• Når du skyver MULTI-CONTROL mot høyre, returneres du til enhetsnavnet.
NORSK
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Connection open på funksjonsmenyen.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å åpne tilkoblingen.
171
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 172 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilgjengelig tilbehør
172
Bluetooth-telefon
Viktig
Hvis du bruker en Bluetooth-adapter (f.eks. CD-BTB200), kan du koble en
mobiltelefon med Bluetooth trådløsteknologi til denne enheten for trådløs handsfreetelefonering, også når du kjører.
• CD-BTB200 selges ikke i enkelte land.
Navn på enhet
Vises når et innkommende anrop er
mottatt og ennå ikke kontrollert.
• Varsel om innkommende anrop
vises ikke for anrop som skjer når
mobiltelefonen er koblet fra denne
enheten.
Viser enhetsnavnet på
mobiltelefonen.
Viser signalstyrken på
mobiltelefonen.
Brukernummerindikator
Viser registreringsnummeret til
mobiltelefonen.
Batteristyrkeindikator
Viser batteristyrken på
mobiltelefonen.
• Nivået som vises på indikatoren,
kan være forskjellig fra det
fakstiske batterinivået.
• Hvis batteristyrken ikke er
tilgjengelig, vises det ikke noe i
området for
batteristyrkeindikatoren.
Indikator for automatisk svar /
automatisk avvisning
Viser AUTO når funksjonen
automatisk svar er på (hvis du vil vite
mer, se “Stille inn automatisk svar”
på side 178).
Signalstyrkeindikator
• Nivået som vises på indikatoren,
kan være forskjellig fra det
faktiske signalnivået.
Angivelse av innkommende anrop
Viser REFUSE når funksjonen
automatisk avvisning er på (hvis du
vil vite mer, se “Stille inn automatisk
avvisning” på side 178).
Klokkedisplay
Viser klokkeslettet (hvis en telefon er
tilkoblet).
• Mens du kjører er det ikke tillatt å foreta avansert betjening som krever din
oppmerksomhet, for eksempel å ringe opp et nummer på skjermen, bruke
telefonlisten og så videre. Hvis du må betjene slike avanserte funksjoner, må du
stoppe bilen på et trygt sted først.
Merknader
• Equalizerkurven for telefonkilden er fast.
• Når du velger telefonen som kilde, kan du bare betjene Fader (balansejustering) på
lydmenyen.
Innstilling av handsfree-telefonering
Før du kan bruke funksjonen for handsfree-telefonering, må du sette opp enheten for
bruk med mobiltelefonen din. Dette omfatter å opprette en trådløs Bluetoothforbindelse mellom denne enheten og telefonen din, registrere telefonen på enheten
og justere volumet.
1. Tilkobling
For detaljerte instruksjoner om tilkobling av telefonen via Bluetooth trådløsteknologi,
se “Koble til en mobiltelefon” på side 174.
• Telefonen skal nå være midlertidig tilkoblet. For at du skal kunne utnytte teknologien
best mulig, anbefaler vi imidlertid at du registrerer telefonen i enheten.
2. Registrering
Mer informasjon om registrering av telefonen finner du under “Registrere en tilkoblet
mobiltelefon” på side 174.
3. Justere volumet
Juster øretelefonvolumet på mobiltelefonen til styrken du vil bruke. Når du har justert
volumet, vil dette registreres i enheten som standardinnstilling.
• Anroperens talevolum og ringevolum kan variere avhengig av hvilken type
mobiltelefon som brukes.
• Hvis forskjellen mellom ringevolumet og anroperens talevolum er stort, kan det
generelle volumnivået bli ustabilt.
• Før du kobler mobiltelefonen fra denne enheten må du justere volumet til riktig nivå.
Hvis volumet dempes (nullnivå) på mobiltelefonen, vil volumet på telefonen fortsatt
være dempet etter at den er koblet fra.
NORSK
Grunnleggende funksjoner
• Siden denne enheten er klargjort for tilkobling til en mobiltelefon med Bluetooth
trådløsteknologi, kan bruk av enheten uten at motoren går, føre til at batteriet
tappes.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 173 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilgjengelig tilbehør
Foreta et anrop
Stemmegjenkjenning
1. Trykk B og hold til displayet viser Voice dial.
Voice dial vises i displayet. Når Voice dial ON vises i displayet, er
stemmegjenkjenningsfunksjonen klar.
• Hvis mobiltelefonen ikke har stemmegjenkjenningsfunksjon, vises No voice dial i
displayet, og betjening er ikke mulig.
2. Si navnet på kontakten.
Motta et anrop
Svare på eller avvise et innkommende et anrop
* Svare på et innkommende et anrop
Når det kommer et anrop, trykker du MULTI-CONTROL.
• Du kan også utføre denne operasjonen ved å skyve MULTI-CONTROL opp.
* Avslutte en samtale
Skyv MULTI-CONTROL ned.
* Avvise et innkommende et anrop
Når det kommer et anrop, skyver du MULTI-CONTROL ned.
Merknader
• Hvis du velger privatmodus på mobiltelefonen, kan ikke handsfree-telefonering utføres.
• Den beregnede samtaletiden vises i displayet (denne kan være forskjellig fra den faktiske
samtaletiden).
Betjene et anrop som venter
* Svare på et anrop som venter
Når det kommer et anrop, trykker du MULTI-CONTROL.
• Du kan også utføre denne operasjonen ved å skyve MULTI-CONTROL opp.
* Avslutte alle anrop
Skyv MULTI-CONTROL ned.
• Du kan også utføre denne operasjonen ved å skyve MULTI-CONTROL opp.
* Avvise et anrop som venter
Skyv MULTI-CONTROL ned.
Funksjon og betjening
1. Trykk MULTI-CONTROL for å vise hovedmenyen.
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge FUNCTION.
Drei for å endre menyalternativet. Trykk for å velge.
3. Drei MULTI-CONTROL for å velge funksjonen.
Search&Connect (søke og koble til) – Disconnect phone (koble fra telefon) –
Connection open (åpne tilkobling) – Set phone (registrere telefon) – Connect phone
(koble til telefon) – Delete phone (slette telefon) – PH.B.Transfer
(telefonlisteoverføring) – PH.B.Name view (visning av navn i telefonliste) – Clear
memory (tømme minne) – Number dial (ringe ved å taste inn nummer) – Refuse
calls (innstilling for automatisk avvisning) – Auto answer (innstilling for automatisk
svar) – Ring tone (valg av ringetone) – Auto connect (innstilling for automatisk
tilkobling) – Echo cancel (ekkokompensasjon) – Device info. (enhetsinformasjon)
Hvis den ikke er tilkoblet ennå
Følgende funksjoner kan ikke betjenes.
• Disconnect phone (koble fra telefon)
• Set phone (registrere telefon)
• PH.B.Name view (visning av navn i telefonliste)
• Clear memory (tømme minne)
• Number dial (ringe ved å taste inn nummer)
Hvis den er tilkoblet, men ikke registrert ennå
Følgende funksjoner kan ikke betjenes.
• Search&Connect (søke og koble til)
• Connection open (åpne tilkobling)
• Connect phone (koble til telefon)
• PH.B.Name view (visning av navn i telefonliste)
• Clear memory (tømme minne)
Hvis den allerede er registrert og tilkoblet
Følgende funksjoner kan ikke betjenes.
• Search&Connect (søke og koble til)
• Connection open (åpne tilkobling)
• Set phone (registrere telefon)
• Connect phone (koble til telefon)
NORSK
* Bytte mellom anropere på venting
Trykk MULTI-CONTROL.
Merknader
• Når du skyver MULTI-CONTROL ned, avsluttes alle samtaler inkludert samtaler som venter
på linje.
• Både du og anroperen må legge på røret for å avslutte samtalen.
173
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 174 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilgjengelig tilbehør
Koble til en mobiltelefon
Søke etter tilgjengelige mobiltelefoner
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Search&Connect på funksjonsmenyen.
Se “Funksjon og betjening” på side 173.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å søke etter tilgjengelige mobiltelefoner.
Mens du søker blinker Searching. Når tilgjengelige mobiltelefoner som støtter
Bluetooth trådløsteknologi, oppdages, vises enhetsnavnet eller Name not found (hvis
navnene ikke kan hentes).
• Hvis enheten ikke finner tilgjengelige mobiltelefoner, vises Not found.
3. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å velge navnet på enheten du vil koble
til.
• Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å bytte Bluetoothenhetsadressen og enhetsnavnet.
4. Trykk MULTI-CONTROL for å koble til den valgte mobiltelefonen.
Mens tilkoblingen skjer blinker Connecting. For å fullføre tilkoblingen merker du
enhetsnavnet (Pioneer BT Unit) og oppgir tilkoblingskoden på mobiltelefonen. Hvis
tilkoblingen opprettes, vises Connected.
• PIN-koden er som standard angitt til 0000. Du kan endre denne koden. Se “Oppgi
PIN-kode for trådløs Bluetooth-tilkobling” på side 166.
Bruke mobiltelefonen til å starte en tilkobling
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Connection open på funksjonsmenyen.
Se “Funksjon og betjening” på side 173.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å åpne tilkoblingen.
Always waiting blinker, og enheten er nå standby for tilkobling fra en mobiltelefon.
3. Bruk mobiltelefonen til å koble til denne enheten.
• PIN-koden er som standard angitt til 0000. Du kan endre denne koden. Se “Oppgi
PIN-kode for trådløs Bluetooth-tilkobling” på side 166.
Koble fra en mobiltelefon
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Disconnect phone på funksjonsmenyen.
Se “Funksjon og betjening” på side 173.
Enhetsnavnet for den tilkoblede mobiltelefonen vises i displayet.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å koble en mobiltelefon fra denne enheten.
Etter at frakoblingen er fullført, vises Disconnected.
Registrere en tilkoblet mobiltelefon
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Set phone på funksjonsmenyen.
Se “Funksjon og betjening” på side 173.
2. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å velge en paringstilordning.
P1 (brukertelefon 1) – P2 (brukertelefon 2) – P3 (brukertelefon 3) – G1 (gjestetelefon
1) – G2 (gjestetelefon 2)
• Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å bytte Bluetoothenhetsadressen og enhetsnavnet.
• Etter hvert som du velger hver enkelt tilordning, vil du å se om en telefon allerede er
registrert eller ikke. Hvis tilordningen er tom, vises No data. Hvis tilordningen
allerede er i bruk, vises enhetsnavnet. Hvis du vil bytte ut en tilordning med en ny
telefon, må du først slette den gjeldende tilordningen. For mer detaljerte
instruksjoner, se “Slette en registrert telefon” på side 175.
3. Trykk MULTI-CONTROL for å registrere den gjeldende tilkoblede mobiltelefonen.
Når registreringen er fullført, vises Reg.Completed.
• Hvis registreringen mislykkes, vises Reg.ERROR. Hvis det skjer, går du tilbake til
trinn 1 og prøver på nytt.
NORSK
Merknader
• Hvis du vil gå tilbake til avspillingsvisning, trykker du B.
• Device info. er samme funksjon som den for Bluetooth-lyd. (Se “Vise Bluetooth-enhetens
adresse” på side 171.)
• PH.B.Name view (visning av navn i telefonliste) kan ikke velges for en mobiltelefon som er
registrert som gjestetelefon.
• Hvis en mobiltelefon er tilkoblet denne enheten via Bluetooth trådløsteknologi med HSP
(Head Set Profile), kan ikke PH.B.Name view, Clear memory, Number dial og Refuse
calls velges.
• Hvis du ikke betjener andre funksjoner enn Search&Connect, Connection open, Connect
phone, PH.B.Transfer, Disconnect phone, Number dial og Clear memory innen omtrent
30 sekunder, går displayet automatisk tilbake til normal visning.
174
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 175 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilgjengelig tilbehør
Slette en registrert telefon
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Delete phone på funksjonsmenyen.
Se “Funksjon og betjening” på side 173.
2. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å velge en paringstilordning.
P1 (brukertelefon 1) – P2 (brukertelefon 2) – P3 (brukertelefon 3) – G1 (gjestetelefon
1) – G2 (gjestetelefon 2)
• Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å bytte Bluetoothenhetsadressen og enhetsnavnet.
• Hvis tilordningen er tom, vises No data, og betjening er ikke mulig.
3. Skyv MULTI-CONTROL mot høyre for å velge Delete YES.
Delete YES vises. Sletting av telefon er nå standby.
4. Trykk MULTI-CONTROL for å slette telefonen.
Etter at telefonen er slettet, vises Deleted.
Koble til en registrert mobiltelefon
Koble til en registrert telefon manuelt
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Connect phone på funksjonsmenyen.
Se “Funksjon og betjening” på side 173.
2. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å velge en paringstilordning.
P1 (brukertelefon 1) – P2 (brukertelefon 2) – P3 (brukertelefon 3) – G1 (gjestetelefon
1) – G2 (gjestetelefon 2)
• Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å bytte Bluetoothenhetsadressen og enhetsnavnet.
• Hvis tilordningen er tom, vises No data, og betjening er ikke mulig.
3. Trykk MULTI-CONTROL for å koble til den valgte mobiltelefonen.
Bruke telefonlisten
Overføre oppføringer til telefonlisten
Telefonlisten har totalt plass til 500 oppføringer. 300 fra bruker 1, 150 fra bruker 2 og
50 fra bruker 3.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge PH.B.Transfer på funksjonsmenyen.
Se “Funksjon og betjening” på side 173.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å gå til standbymodus for overføring av telefonliste.
Transfer YES vises i displayet.
3. Trykk MULTI-CONTROL for å vise bekreftelsesdisplayet.
Transfer ---/--- vises i displayet.
4. Bruk mobiltelefonen til å utføre overføring av telefonlisten.
Utfør overføring av telefonlisten ved hjelp av mobiltelefonen. Detaljert instruksjoner
finner du i instruksjonshåndboken som fulgte med mobiltelefonen.
• Displayet viser hvor mange oppføringer som er overført, og totalt antall som skal
overføres.
5. Data transferred vises, og overføringen av telefonlisten er fullført.
Endre telefonlistens visningsrekkefølge
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge PH.B.Name view på funksjonsmenyen.
Se “Funksjon og betjening” på side 173.
Invert names YES vises i displayet.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å endre visningsrekkefølgen for navnene.
Inverted vises, og visningsrekkefølgen for navnene endres.
Hvis du trykker flere ganger på MULTI-CONTROL, endres visningsrekkefølgen
fortløpende mellom fornavn og etternavn.
Mens tilkoblingen skjer vises Connecting. Etter at tilkoblingen er fullført, vises
Connected.
Koble til en registrert telefon automatisk
Se “Funksjon og betjening” på side 173.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på automatisk tilkobling.
Hvis telefonen allerede er klar for trådløs Bluetooth-tilkobling, opprettes tilkobling til
denne enheten automatisk.
• For å slå av automatisk tilkobling trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
NORSK
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Auto connect på funksjonsmenyen.
175
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 176 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilgjengelig tilbehør
Ringe opp et nummer i telefonlisten
176
Redigere navnet i en telefonlisteoppføring
Viktig
Parker kjøretøyet på et trygt sted og sett på parkeringsbremsen når du skal utføre
denne operasjonen.
Etter å ha funnet nummeret du vil ringe til i telefonlisten, kan du velge oppføringen og
foreta oppringingen.
Du kan redigere navnene i telefonlisteoppføringer. Hvert navn kan inneholde opptil 16
tegn.
1. Trykk MULTI-CONTROL for å vise listen.
2. Trykk D/Scrl for å vise telefonlisten.
Trykk D/Scrl gjentatte ganger for å bytte mellom følgende lister:
Telefonliste – Tapte anrop – Ringte anrop – Mottatte anrop
3. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å velge første bokstav i
navnet du ser etter.
4. Trykk MULTI-CONTROL for å vise oppføringer.
Displayet viser de første tre telefonlisteoppføringene som starter med denne
bokstaven (f.eks. “Ben”, “Bernt” og “Britt” når “B” velges).
5. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å velge telefonlisteoppføringen du vil
ringe til.
• Du kan rulle tekstdata ved å trykke og holde D/Scrl.
6. Skyv MULTI-CONTROL mot høyre for å vise detaljer for den valgte oppføringen.
Telefonnummeret, navn og sjanger (hvis tilordnet) vises i detaljlisten.
• Du kan rulle tekstdata ved å trykke og holde D/Scrl.
• Hvis det er angitt flere telefonnumre i en oppføring, velger du ett av dem ved å dreie
MULTI-CONTROL.
• Hvis du vil gå tilbake og velge en annen oppføring, skyver du MULTI-CONTROL
mot venstre.
7. Trykk MULTI-CONTROL for å foreta et anrop.
8. For å avslutte anropet skyver du MULTI-CONTROL ned.
1. Vis listen med detaljer for den aktuelle telefonlisteoppføringen.
Se trinn 1 til 6 i neste del om hvordan du gjør dette. Se “Ringe opp et nummer i
telefonlisten” på side 176.
2. Trykk og hold MULTI-CONTROL for å vise skjermbildet for inntasting av navn.
Edit name vises.
3. Trykk D/Scrl for å velge den ønskede tegntypen.
Hvert trykk på D/Scrl endrer tegntype i følgende rekkefølge:
Alfabet (store bokstaver) tall og symboler) – alfabet (små bokstaver) – tall og symboler
– europeiske bokstaver, som de med aksenter (f.eks. á, à, ä, ç) eller russiske tegn
• Hvis du trykker og holder D/Scrl, kan du velge tegnsett vekselvis mellom ISO88591 (europeiske tegn) og ISO8859-5 (russiske tegn).
• Europeiske tegn og russiske tegn kan ikke blandes.
4. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å velge en bokstav.
• Hvis du vil slette et tegn og erstatte med mellomrom, velger du “_” (understrek).
5. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å flytte markøren til forrige
eller neste tegnposisjon.
6. Trykk MULTI-CONTROL for å lagre det nye navnet.
NORSK
Viktig
Parker kjøretøyet på et trygt sted og sett på parkeringsbremsen når du skal utføre
denne operasjonen.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 177 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilgjengelig tilbehør
Redigere telefonnumre
Viktig
Parker kjøretøyet på et trygt sted og sett på parkeringsbremsen når du skal utføre
denne operasjonen.
Du kan redigere numrene i telefonlisteoppføringer. Hvert telefonnummer kan
inneholde opptil 24 sifre.
1. Vis listen med detaljer for den aktuelle telefonlisteoppføringen.
Se trinn 1 til 6 i neste del om hvordan du gjør dette. Se “Ringe opp et nummer i
telefonlisten” på side 176.
2. Trykk og hold MULTI-CONTROL for å vise skjermbildet for inntasting av navn.
Edit name vises.
3. Drei MULTI-CONTROL for å bytte til skjermbildet for inntasting av telefonnumre.
Edit name (skjermbilde for inntasting av navn) – Edit number (skjermbilde for
inntasting av telefonnummer) – Clear memory (skjermbilde for tømming av minne)
4. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å flytte markøren til sifferet du
vil endre.
5. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å endre numrene.
Gjenta disse trinnene til du er ferdig med å endre.
6. Trykk MULTI-CONTROL for å lagre det nye telefonnummeret.
Slette en telefonlisteoppføring
4. Skyv MULTI-CONTROL mot høyre for å vise et bekreftelsesdisplay.
Clear memory YES vises.
• Hvis du ikke vil tømme minnet du har valgt, skyver du MULTI-CONTROL mot
venstre. Displayet går tilbake normal visning.
5. Trykk MULTI-CONTROL for å slette telefonlisteoppføringen.
Cleared vises.
Telefonlisteoppføringen slettes. Displayet går tilbake til listen over telefonoppføringer.
Bruke anropsloggen
Viktig
Parker kjøretøyet på et trygt sted og sett på parkeringsbremsen når du skal utføre
denne operasjonen.
De tolv siste anropene som ble foretatt (ringt opp), mottatt og tapt, lagres i
anropsloggen. Du kan bla gjennom anropsloggen og ringe numre fra den.
1. Trykk MULTI-CONTROL for å vise listen.
2. Trykk D/Scrl for å vise telefonlisten.
Trykk D/Scrl gjentatte ganger for å bytte mellom følgende lister:
Telefonliste – Tapte anrop – Ringte anrop – Mottatte anrop
• Mer informasjon om telefonlisten finner du under “Bruke telefonlisten” på side 175.
• Hvis det ikke er lagret noen telefonnumre i den aktuelle listen, vises No data.
3. Drei MULTI-CONTROL for å velge et telefonnummer.
Viktig
Drei MULTI-CONTROL for å bytte mellom telefonnumrene som er lagret i listen
Parker kjøretøyet på et trygt sted og sett på parkeringsbremsen når du skal utføre
denne operasjonen.
• Hvis telefonnummeret allerede finnes i telefonlisten, vises det tilhørende navnet.
1. Vis listen med detaljer for den aktuelle telefonlisteoppføringen.
Se trinn 1 til 6 i neste del om hvordan du gjør dette. Se “Ringe opp et nummer i
telefonlisten” på side 176.
2. Trykk og hold MULTI-CONTROL for å vise skjermbildet for inntasting av navn.
3. Drei MULTI-CONTROL for å bytte til skjermbildet for tømming av minne.
Edit name (skjermbilde for inntasting av navn) – Edit number (skjermbilde for
inntasting av telefonnummer) – Clear memory (skjermbilde for tømming av minne)
Navn og telefonnummer vises i detaljlisten.
• Hvis nummeret allerede finnes i telefonlisten, vil navnet også bli vist.
• Når du dreier MULTI-CONTROL, byttes det til forrige eller neste telefonnummer
som vises i detaljlisten.
• Hvis du ikke bruker andre funksjoner enn “Redigere navnet i en
telefonlisteoppføring” og “Redigere telefonnumre” innen det har gått ca. 30
sekunder, går displayet automatisk tilbake til normal visning.
NORSK
Edit name vises.
• Du kan også endre telefonnummeret ved å skyve MULTI-CONTROL opp eller ned.
4. Skyv MULTI-CONTROL mot høyre for å vise den detaljerte listen.
177
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 178 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilgjengelig tilbehør
5. Trykk MULTI-CONTROL for å foreta et anrop.
• Hvis du skal utføre et internasjonalt anrop, trykker du og holder MULTI-CONTROL
for å legge til + foran telefonnummeret.
6. For å avslutte anropet skyver du MULTI-CONTROL ned.
Foreta et anrop ved å angi telefonnummeret
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Number dial på funksjonsmenyen.
Se “Funksjon og betjening” på side 173.
2. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å velge et tall.
3. Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre for å flytte markøren til forrige
eller neste posisjon.
• Du kan taste inn opptil 24 sifre.
4. Når du er ferdig med å taste inn sifrene, trykker du MULTI-CONTROL.
Bekreftelse av oppringingen vises.
• Når du skyver MULTI-CONTROL mot høyre i bekreftelsesdisplayet, kommer du
tilbake til displayet for inntasting av nummer, og du kan skrive inn telefonnummeret
på nytt.
5. Trykk MULTI-CONTROL for å foreta et anrop.
6. For å avslutte anropet skyver du MULTI-CONTROL ned.
Tømme minnet
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Clear memory på funksjonsmenyen.
Se “Funksjon og betjening” på side 173.
2. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å velge et element.
Hver gang MULTI-CONTROL skyves opp eller ned, endres elementene i følgende
rekkefølge:
Phone book (telefonliste) – Missed calls (logg over tapte anrop) – Dialled calls (logg
over oppringte numre) – Received calls (logg over mottatte anrop) – Dial preset
(forhåndsinnstilte numre) – All clear (tøm hele minnet)
• Hvis du vil tømme hele telefonlisten, loggen for oppringte/mottatte/tapte anrop og
forhåndsinnstilte telefonnumre, velger du All clear.
• Hvis en gjestetelefon er tilkoblet denne enheten via Bluetooth trådløsteknologi, kan
ikke Phone book velges.
3. Skyv MULTI-CONTROL mot høyre for å velge hvilket element du vil slette fra
denne enheten.
Clear memory YES vises. Tømming av minnet er nå standby.
• Hvis du ikke vil tømme minnet du har valgt, skyver du MULTI-CONTROL mot
venstre. Displayet går tilbake normal visning.
4. Trykk MULTI-CONTROL for å tømme minnet.
Cleared vises, og data for det valgte elementet tømmes fra enhetens minne.
Stille inn automatisk avvisning
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Refuse calls på funksjonsmenyen.
Se “Funksjon og betjening” på side 173.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på automatisk avvisning av anrop.
• For å slå av automatisk avvisning av anrop trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
Stille inn automatisk svar
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Auto answer på funksjonsmenyen.
Se “Funksjon og betjening” på side 173.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på automatisk svar.
• For å slå av automatisk svar trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
Bytte ringetonen
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Ring tone på funksjonsmenyen.
Se “Funksjon og betjening” på side 173.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på ringetonen.
• For å slå av ringetonen trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
NORSK
Viktig
Parker kjøretøyet på et trygt sted og sett på parkeringsbremsen når du skal utføre
denne operasjonen.
178
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 179 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilgjengelig tilbehør
Ekkokompensasjon og støyreduksjon
Bruke CD TEXT-funksjoner
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Echo cancel på funksjonsmenyen.
Se “Funksjon og betjening” på side 173.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på ekkokompensasjon.
• For å slå av ekkokompensasjon trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
Disse funksjonene kan du bruke bare ved CD-skiftere som er CD TEXT-kompatible.
Betjeningen er den samme som for den innebygde CD-spilleren.
Se “Vise tekstinformasjon på plater” på side 147.
Innledning til avansert betjening
Compression (komprimering og dynamisk basstyrke) kan brukes bare sammen med
en CD-skifter som støtter dette.
CD-skifter
1. Trykk MULTI-CONTROL for å vise hovedmenyen.
Grunnleggende funksjoner
Du kan bruke denne enheten til å styre en CD-skifter, som selges for seg.
• Bare funksjoner som er beskrevet i denne delen, kan brukes.
• Bare funksjoner som beskrives i denne bruksanvisningen, støttes av CD-skiftere for
50 plater.
• Denne enheten kan ikke bruke funksjoner for platetittellister for en CD-skifter for 50
plater. Hvis du vil vite mer om funksjonene for platetittellister, se “Velge plater fra
platetittellister” på side 181.
Indikator for platenummer
Spornummerindikator
Spenningsindikator
Viser batterispenningen.
• Nivået som vises på
spenningsindikatoren, kan være
forskjellig fra det faktiske
spenningsnivået.
* Velge en plate
Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned.
Spilletidsindikator
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge FUNCTION.
Drei for å endre menyalternativet. Trykk for å velge.
3. Drei MULTI-CONTROL for å velge funksjonen.
Play mode (repetisjon av avspilling) – Random mode (tilfeldig avspilling) – Scan
mode (skanningsavspilling) – Pause (pause) – Compression (komprimering og
DBE) – ITS play mode (ITS-avspilling) – ITS memo (ITS-programmering) –
TitleInput "A" (inntasting av platetittel)
• Hvis du ikke bruker andre funksjoner enn ITS memo og TitleInput "A" innen det
har gått ca. 30 sekunder, går displayet automatisk tilbake til normal visning.
• Når du spiller en CD TEXT-plate på en CD TEXT-kompatibel CD-skifter, kan du ikke
skifte til TitleInput "A". Platetittelen er allerede spilt inn på en CD TEXT-plate.
Funksjon og betjening
Betjening av Play mode (repetisjon av avspilling), Random mode (tilfeldigmodus),
Scan mode (skanningsmodus), Pause og TitleInput "A" (inntasting av tittel) er i
hovedsak den samme som for den innebygde CD-spilleren.
Betjening
Play mode
Se “Velge et repetisjonsområde” på side 148.
Repetisjonsområdene du kan velge er imidlertid forskjellig fra de for den
innebygde CD-spilleren. Følgende repetisjonsområder finnes for CDskifteren:
• M-CD repeat – Gjentar alle platene i CD-skifteren
• Track repeat – Gjentar bare gjeldende spor
• Disc repeat – Gjentar gjeldende plate
Se “Spille av spor i tilfeldig rekkefølge” på side 148.
Se “Skanne mapper og spor” på side 148.
Se “Stanse avspilling midlertidig” på side 148.
Se “Oppgi platetitler” på side 148.
* Hurtig fremover eller bakover
Skyv og hold MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre.
* Velge et spor
Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre.
Merknader
• Mens CD-skifteren har gjort klart for avspilling, viser displayet READY.
• Hvis det vises en feilmelding, se bruksanvisningen for CD-skifteren.
• Hvis det ikke er plater i CD-skifterens magasin, viser displayet NO DISC.
Random mode
Scan mode
Pause
TitleInput "A"
NORSK
Funksjonsnavn
179
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 180 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilgjengelig tilbehør
Merknader
• Hvis du vil gå tilbake til avspillingsvisning, trykker du B.
• Hvis du velger andre plater mens repetisjonsavspillingen pågår, skifter repetisjonsvalget til
M-CD repeat.
• Hvis du foretar sporsøk eller hurtigspoling frem/tilbake mens du kjører Track repeat, skifter
repetisjonsområdet til Disc repeat.
• Når skanningen av et spor eller en plate er ferdig, fortsetter normal avspilling av sporene.
Du kan bruke disse funksjonene bare med CD-skiftere som støtter dem.
Med funksjonene COMP (komprimering) og DBE (dynamisk basstyrke) kan du justere
lydkvaliteten til CD-skifteren.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Compression på funksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 182.
• Hvis CD-skifteren ikke støtter COMP/DBE, viser displayet No COMP hvis du
forsøker å bruke funksjonen.
2. Trykk MULTI-CONTROL for å velge favorittinnstillingen.
COMP OFF – COMP 1 – COMP 2 – COMP OFF – DBE 1 – DBE 2
Bruke ITS-spillelister
ITS (øyeblikkelig valg av spor) lar deg lage en spilleliste med favorittsporene fra
magasinet i CD-skifteren. Etter at du har lagt inn favorittsporene dine i spillelisten, kan
du slå på ITS-avspilling og spille bare disse valgte sporene.
Du kan bruke ITS-funksjonen til å legge inn og spille av opptil 99 spor per plate fra
opptil 100 plater (med platetitlene). (I CD-skiftere som ble produsert før CDX-P1250
og CDX-P650, kan opptil 24 spor lagres i spillelisten.)
Lage spillelister med ITS-programmering
1. Spill CD-platen som du vil programmere.
Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å velge CD-platen.
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge ITS memo på funksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 182.
3. Velg det aktuelle sporet ved å skyve MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre.
4. Skyv MULTI-CONTROL opp for å lagre sporet som spilles av, i spillelisten.
Memory complete vises i displayet, og det gjeldende sporet legges til i spillelisten.
5. Trykk B for å gå tilbake til avspillingsvisning.
Merk
• Når det er lagret data for 100 plater i minnet, vil data for en ny plate overskrive den eldste
tittelen.
Spille av fra ITS-spillelister
ITS-avspilling lar deg lytte til sporene som du har lagt inn i ITS-spillelisten. Når du slår
på ITS-avspilling, avspilles sporene som du har lagt inn i spillelisten, fra CD-skifteren.
1. Velg repetisjonsområdet.
Se “Spille av spor i tilfeldig rekkefølge” på side 148.
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge ITS play mode på funksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 182.
3. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på ITS-avspilling.
ITS play vises i displayet. Avspilling av sporene i spillelisten starter innenfor det
tidligere valgte områdene, M-CD repeat eller Disc repeat.
• Hvis ingen av sporene i det aktuelle området er programmert for ITS-avspilling, viser
displayet ITS empty.
• Hvis du vil slå av ITS-avspilling trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
Slette spor fra ITS-spillelister
Du kan slette et spor fra ITS-spillelisten hvis ITS-avspilling er slått på.
Hvis ITS-avspilling allerede er slått på, går du til trinn 2. Hvis ITS-avspilling er av,
bruker du MULTI-CONTROL.
1. Spill CD-platen med sporet du vil slette fra ITS-spillelisten, og slå på ITSavspilling.
Se “Spille av fra ITS-spillelister” på side 180.
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge ITS memo på funksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 182.
3. Velg det aktuelle sporet ved å skyve MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre.
4. Skyv MULTI-CONTROL ned for å slette sporet fra ITS-spillelisten.
Det gjeldende spillevalget slettes fra ITS-spillelisten, og avspilling av det neste sporet
starter.
• Hvis spillelisten ikke inneholder flere spor i det aktuelle området, viser displayet ITS
empty, og systemet går tilbake til normal avspilling.
5. Trykk B for å gå tilbake til avspillingsvisning.
NORSK
Bruke komprimering og basstyrke
180
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 181 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilgjengelig tilbehør
Slette CD-plater fra ITS-spillelister
Du kan slette alle sporene på en CD fra ITS-spillelisten hvis ITS-avspillingen er slått
av.
1. Spill CD-platen som du vil slette.
Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å velge CD-platen.
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge ITS memo på funksjonsmenyen.
Se “Innledning til avansert betjening” på side 182.
3. Skyv MULTI-CONTROL ned for å slette alle sporene på den aktuelle CD-platen
fra ITS-spillelisten.
Alle sporene på CD-platen som spilles av, slettes fra spillelisten, og displayet viser
Memory deleted.
4. Trykk B for å gå tilbake til avspillingsvisning.
Bruke platetittelfunksjoner
Du kan legge inn CD-titler og vise titlene. Deretter kan du enkelt søke etter og spille
en plate.
Velge plater fra platetittellister
Med platetittellisten kan du vise listen over platetitler som er lagt inn i CD-skifteren, og
velge en av dem for avspilling.
* Bruk MULTI-CONTROL til å velge den aktuelle platetittelen.
Drei for å endre platetittelen. Trykk for å spille.
• Du kan også endre platetittelen ved å skyve MULTI-CONTROL opp eller ned.
• Når du spiller en CD TEXT-plate, kan du skyve MULTI-CONTROL mot høyre for å
vise en liste over sporene på den valgte platen. Skyv MULTI-CONTROL mot
venstre for å gå tilbake til platelisten.
• Hvis det ikke oppgitt noen tittel for platen, viser displayet NO TITLE.
• Displayet viser NO DISC ved siden av platenummeret når det ikke er satt noen plate
i magasinet.
• Du kan rulle tekstdata ved å trykke og holde D/Scrl.
• Hvis du ikke bruker listen innen det har gått ca. 30 sekunder, går displayet
automatisk tilbake til normal visning.
Oppgi platetitler
Bruk funksjonen for inntasting av platetittel til å lagre opptil 100 CD-titler (med ITSspilleliste) i CD-skifteren. Hver tittel kan inneholde opptil 10 tegn.
Se “Oppgi platetitler” på side 148 for detaljer vedrørende betjeningen.
• Titlene blir værende i minnet, også etter at CD-platen er tatt ut av magasinet, og de
hentes frem når platen blir satt inn igjen.
• Når det er lagret data for 100 plater i minnet, vil data for en ny plate overskrive den
eldste tittelen.
Vise platetitler
* Trykk D/Scrl for å velge den ønskede tekstinformasjonen.
– CD med tittel lagt inn
Spilletid –
: platetittel og spilletid
• Du kan rulle tekstdata ved å trykke og holde D/Scrl.
NORSK
– For CD TEXT-plater
Spilletid –
: plateartistnavn og : sportittel –
: plateartistnavn og
:
platetittel –
: platetittel og : sportittel –
: sporartistnavn og : sportittel –
: sportittel og spilletid
181
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 182 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilgjengelig tilbehør
182
DVD-spiller
* Velge en mappe
Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned.
Grunnleggende funksjoner
Indikator for tittel-/mappenummer
Viser tittelen (ved avspilling av DVD
Video) eller mappen (ved avspilling
av komprimert lyd) til sangen som for
øyeblikket spilles av.
Viser kapittelet (ved avspilling av
DVD Video) eller sporet (ved
avspilling av Video-CD, CD eller
komprimert lyd) som for øyeblikket
spilles av.
DVD-V/VCD/CD/MP3/WMA-indikator
Viser platetypen som spilles for
øyeblikket.
Indikator for platenummer
Viser nummeret på platen som for
øyeblikket spilles med DVDskifteren.
Indikator for kapittel-/spornummer
Spenningsindikator
Viser batterispenningen.
• Nivået som vises på
spenningsindikatoren, kan være
forskjellig fra det faktiske
spenningsnivået.
Spilletidsindikator
* Velge et kapittel/spor
Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre.
* Hurtig fremover eller bakover
Skyv og hold MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre.
• Når du spiller komprimert lyd, er det ingen lyd ved hurtigspoling frem eller tilbake.
* Velge en plate/tittel
VCD/CD: Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned.
DVD-V/MP3/WMA: Skyv og hold MULTI-CONTROL opp eller ned.
• Denne funksjonen kan kun brukes når en DVD-spiller som som er kompatibel med
avspilling av komprimert lyd, er tilkoblet denne enheten.
• Du kan ikke velge en mappe som ikke inneholder noen innspilt komprimert lydfil.
Innledning til avansert betjening
1. Trykk MULTI-CONTROL for å vise hovedmenyen.
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge FUNCTION.
Drei for å endre menyalternativet. Trykk for å velge.
3. Drei MULTI-CONTROL for å velge funksjonen.
Ved avspilling av DVD-Video og Video CD
Play mode (repetisjon av avspilling) – Pause (pause)
Ved avspilling av CD
Play mode (repetisjon av avspilling) – Random mode (tilfeldig avspilling) – Scan
mode (skanningsavspilling) – Pause (pause) – ITS play mode (ITS-avspilling) – ITS
memo (ITS-innlegging) – TitleInput "A" (inntasting av platetittel)
Under avspilling av komprimert lyd
Play mode (repetisjon av avspilling) – Random mode (tilfeldig avspilling) – Scan
mode (skanningsavspilling) – Pause (pause)
• Hvis du vil gå tilbake til avspillingsvisning, trykker du B.
• Hvis du ikke bruker funksjonene bortsett fra ITS memo og TitleInput "A" innen det
har gått ca. 30 sekunder, går displayet automatisk tilbake til normal visning.
NORSK
Du kan bruke denne enheten til å styre en DVD-spiller eller -skifter, som selges
separat.
Du finner detaljer vedrørende betjening i bruksanvisningen til DVD-spilleren eller
DVD-skifteren. Dette avsnittet gir opplysninger om DVD-handlinger med denne
enheten som avviker fra det som blir beskrevet i bruksanvisningen for DVD-spilleren
eller DVD-skifteren.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 183 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilgjengelig tilbehør
Funksjon og betjening
Betjening av Play mode (repetisjon av avspilling), Random mode (tilfeldigmodus),
Scan mode (skanningsmodus), Pause og TitleInput "A" (inntasting av tittel) er i
hovedsak den samme som for den innebygde CD-spilleren.
Betjening av ITS play mode og ITS memo er i hovedsak den samme som for CDskifteren.
Funksjonsnavn
Betjening
Play mode
Se “Velge et repetisjonsområde” på side 148.
Repetisjonsområdet du kan velge varierer imidlertid avhengig av
platetypen eller systemet. Følgende repetisjonsområder finnes for DVDspilleren / DVD-skifteren:
Under avspilling av Video CD-plater, kan ikke denne funksjonen
benyttes.
• Disc repeat – Gjentar gjeldende plate
• Folder repeat – Gjentar gjeldende mappe
• Title repeat – Gjentar kun gjeldende tittel
• Chapter repeat – Gjentar kun gjeldende kapittel
• Track repeat – Gjentar det gjeldende sporet
Se “Spille av spor i tilfeldig rekkefølge” på side 148.
Se “Skanne mapper og spor” på side 148.
Se “Stanse avspilling midlertidig” på side 148.
Se “Bruke ITS-spillelister” på side 180.
Se “Bruke ITS-spillelister” på side 180.
Se “Oppgi platetitler” på side 148.
Random mode
Scan mode
Pause
ITS play mode
ITS memo
TitleInput "A"
Grunnleggende funksjoner
Du kan bruke denne enheten til å styre en TV-mottaker, som selges separat.
Du finner detaljer vedrørende betjening i bruksanvisningen til TV-mottakeren. Dette
avsnittet gir opplysninger om TV-handlinger med denne enheten som avviker fra det
som blir beskrevet i bruksanvisningen for TV-mottakeren.
Båndindikator
Indikator for forhåndsinnstilt stasjon
Spenningsindikator
Viser batterispenningen.
• Nivået som vises på
spenningsindikatoren, kan være
forskjellig fra det faktiske
spenningsnivået.
Kanalindikator
* Velge et bånd
Trykk B.
* Velge en kanal (trinn for trinn)
Skyv MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre.
* Automatisk stasjonssøk
Skyv og hold MULTI-CONTROL mot venstre eller høyre, og slipp deretter.
Merknader
• Bånd kan velges fra TV-1 eller TV-2.
• Du kan avbryte automatisk søk ved å skyve MULTI-CONTROL til venstre eller høyre.
• Hvis du skyver og holder MULTI-CONTROL til venstre eller høyre, kan du hoppe over
stasjoner. Automatisk stasjonssøk starter når du slipper MULTI-CONTROL.
Lagre og hente frem TV-stasjoner
Du kan enkelt lagre opptil tolv stasjoner som senere lett kan hentes frem.
• Tolv stasjoner kan lagres i minnet for hvert bånd.
1. Bruk MULTI-CONTROL til å lagre den valgte stasjonen i minnet.
Drei for å endre nummeret for forhåndsinnstillingen. Trykk og hold for å lagre.
NORSK
Merknader
• Hvis du velger andre plater mens repetisjonsavspillingen pågår, skifter repetisjonsvalget til
Disc repeat.
• Hvis du ved avspilling av Video CD eller CD foretar sporsøk eller hurtigspoling frem/tilbake
mens du kjører Track repeat, skifter repetisjonsområdet til Disc repeat.
• Hvis du spiller komprimert lyd og velger en annen mappe mens repetisjonsavspillingen
pågår, skifter repetisjonsvalget til Disc repeat.
• Hvis du spiller komprimert lyd og foretar sporsøk eller hurtigspoling fremover/bakover mens
du bruker Track repeat, skifter repetisjonsområdet til Folder repeat.
• DVD-skiftere som har ITS-funksjoner og platetittelfunksjoner, kan også kobles til enheten.
På disse kan ITS play mode, ITS memo og inntasting av platetittel betjenes.
• ITS-funksjonen for en DVD-spiller avviker noe fra ITS-avspilling med en CD-skifter. Med en
DVD-skifter gjelder ITS-avspilling bare CD-avspilling. Se “Bruke ITS-spillelister” på side 180
for detaljer.
TV-mottaker
183
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 184 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Tilgjengelig tilbehør
2. Bruk MULTI-CONTROL til å velge den aktuelle stasjonen.
Drei for å endre stasjonen. Trykk for å velge.
• Du kan også endre stasjonen ved å skyve MULTI-CONTROL opp eller ned.
• Hvis du ikke bruker listen innen det har gått ca. 30 sekunder, går displayet
automatisk tilbake til normal visning.
Lagre stasjoner med sterke signaler sekvensielt
1. Trykk MULTI-CONTROL for å vise hovedmenyen.
Feilmeldinger
Hvis du tar kontakt med forhandleren eller nærmeste Pioneer-servicesenter, må du
først notere deg feilmeldingen.
Innebygd CD-spiller
Melding
Årsak
ERROR-11, 12, 17, 30 Skitten plate
Riper i platen
ERROR-10, 11, 12, 15, Elektrisk eller mekanisk feil
17, 30, A0
2. Bruk MULTI-CONTROL, og velg FUNCTION for å vise BSSM.
3. Trykk MULTI-CONTROL for å slå på sekvensielt minne for beste stasjoner
(BSSM).
Searching begynner å blinke. Mens Searching blinker, lagres de 12 stasjonene med
de sterkeste signalene i en rekkefølge fra laveste kanal og oppover. Når søket er
ferdig, vises listen over forhåndsinnstilte kanaler.
ERROR-15
ERROR-22, 23
NO AUDIO
TRK SKIPPED
• Hvis du vil avbryte lagringsprosessen, trykker du MULTI-CONTROL på nytt.
4. Bruk MULTI-CONTROL til å velge den aktuelle stasjonen.
PROTECT
Drei for å endre stasjonen. Trykk for å velge.
Platen som er satt inn, inneholder
ikke data
CD-formatet kan ikke spilles av
Platen som er satt inn, inneholder
ikke filer som kan spilles av
Platen som er satt inn, inneholder
WMA-filer som er beskyttet med
DRM
Alle filene på platen som er satt
inn, er sikret med DRM
• Du kan også endre stasjonen ved å skyve MULTI-CONTROL opp eller ned.
USB-lagringsenhet
• Hvis du vil gå tilbake til normal visning, trykker du B.
Melding
Årsak
NO AUDIO
Ingen sanger
• Hvis du ikke bruker listen innen det har gått ca. 30 sekunder, går displayet
automatisk tilbake til normal visning.
184
NO DEVICE
TRK SKIPPED
PROTECT
Tiltak
Rengjør platen.
Skift ut platen.
Slå tenningen av og deretter på
igjen, eller bytt til en annen kilde, og
gå deretter tilbake til CD-spilleren
igjen.
Skift ut platen.
Skift ut platen.
Skift ut platen.
Skift ut platen.
Skift ut platen.
Tiltak
Overfør lydfilene til den eksterne
lagringsenheten, og koble til.
USB-lagringsenhet med sikkerhet Følg instruksjonene for USBaktivert er koblet til
lagringsenheten for å deaktivere
sikkerhet.
USB-lagringsenheten eller iPoden Koble til en kompatibel USBer ikke er koblet til USB-porten på lagringsenhet.
denne enheten.
Den tilkoblede USBSpill en lydfil som ikke er beskyttet
lagringsenheten inneholder WMA- av Windows Media DRM 9/10.
filer som er beskyttet av Windows
Media™ DRM 9/10
Alle filene på USBOverfør lydfilene som ikke er
lagringsenheten er beskyttet av
beskyttet av Windows Media DRM
Windows Media DRM 9/10
9/10, til USB-lagringsenheten, og
koble til.
NORSK
• Du kan også hente frem stasjoner som er tilordnet forhåndsinnstillingstastene ved å
skyve MULTI-CONTROL opp eller ned når kanalene vises.
Annen informasjon
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 185 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Annen informasjon
Melding
Årsak
Tiltak
NOT COMPATIBLE
Den tilkoblede USBlagringsenheten støttes ikke av
denne enheten.
Det er en kortslutning i USBkontakten eller USB-kabelen.
Koble til en USB-lagringsenhet som
er kompatibel med USB Mass
Storage Class (MSC).
Undersøk om USB-kontakten eller
USB-kabelen er klemt fast i noe
eller er skadet.
Koble fra USB-lagringsenheten, og
ikke bruk den. Sett
tenningsbryteren til AV og deretter
til ACC eller PÅ. Koble deretter til
den kompatible USBlagringsenheten.
Velg en av handlingene nedenfor.
– Slå tenningsbryteren av og
deretter på.
– Koble fra eller støt ut USBlagringsenheten.
– Endre til en annen kilde. Gå
deretter tilbake til USB-kilden.
USB-lagringsenheten må
formateres med FAT16 eller
FAT32.
CHECK USB
Den tilkoblede bærbare USBlagringsenheten bruker mer enn
500 mA strøm (maksimalt tillatt
strømforbruk).
ERROR-19
Kommunikasjonsfeil
ERROR-23
USB-lagringsenheten er ikke
formatert med FAT16 eller FAT32
iPod
Melding
Årsak
ERROR-19
Kommunikasjonsfeil
ERROR-16, 18
NO SONGS
STOP
NO DEVICE
Koble fra kabelen fra iPoden. Når
hovedmenyen for iPod vises, kobler
du til kabelen igjen.
Tilbakestill iPoden.
iPod-feil
Koble fra kabelen fra iPoden. Når
hovedmenyen for iPod vises, kobler
du til kabelen igjen.
Tilbakestill iPoden.
Gammel versjon av iPod
Oppdater iPod-versjonen.
iPod-feil
Koble fra kabelen fra iPoden. Når
hovedmenyen for iPod vises, kobler
du til kabelen igjen.
Tilbakestill iPoden.
iPoden lades ikke, men fungerer
Kontroller om det er kortslutning på
som den skal
tilkoblingskabelen for iPoden (f.eks.
klemt fast i metall). Når du har
kontrollert, slår du av
tenningsbryteren og slår den på
igjen eller kobler fra iPoden og
kobler til igjen.
Ingen sanger
Overfør sanger til iPoden.
Ingen sanger i den gjeldende listen Velg en liste som inneholder
sanger.
USB-lagringsenheten eller iPoden Koble til en kompatibel iPod.
er ikke er koblet til USB-porten på
denne enheten.
Når det ikke er mulig å måle bilens innvendige akustiske egenskaper riktig ved hjelp
av automatisk tidsutjevning og den automatiske equalizeren, kan det vises en
feilmelding i displayet. Hvis det vises en feilmelding, kan du i tabellen nedenfor finne
ut hva problemet er og hvilken metode du kan bruke for å korrigere det. Forsøk på nytt
etter at du har foretatt en kontroll.
Melding
Årsak
Tiltak
ERR:MIC check
Mikrofonen er ikke koblet til.
ERR:High Band,
ERR:High–Lch,
ERR:High–Rch,
ERR:Mid Band,
ERR:Mid–Lch,
ERR:Mid–Rch,
ERR:Low Band,
ERR:Low–Lch,
ERR:Low–Rch,
ERR:SUBWOOFER,
ERR:SW-Lch,
ERR:SW-Rch
ERR:Outside Noise
Mikrofonen kan ikke fange opp
måletonen til en høyttaler.
Plugg mikrofonen som følger med,
fast inn i kontakten.
• Kontroller at høyttalerne er riktig
tilkoblet.
• Korriger innstillingen av
inngangsnivået til forsterkeren som
er koblet til høyttalerne.
• Still mikrofonen riktig.
Støynivået rundt er for høyt.
• Stopp bilen på et så rolig sted som
mulig, og slå av motoren,
klimaanlegget eller
varmeapparatet.
• Still mikrofonen riktig.
Retningslinjer for håndtering av plater og spiller
Bruk kun plater med et av følgende to logoer.
Bruk kun vanlige, fullstendig sirkelformede plater. Ikke bruk plater med andre former.
NORSK
ERROR-A1
CHECK USB
Tiltak
Forstå feilmeldinger for automatisk tidsutjevning/
equalizer
185
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 186 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Annen informasjon
• Bruk en 12 cm CD-plate. Ikke bruk en 8 cm CD-plate.
• Ikke sett inn noe annet enn en CD i spillerens CD-åpning.
• Ikke bruk plater som er sprukket, opprisset, vridd eller på annen måte skadet. Disse
kan skade spilleren.
• Avspilling av uferdige CD-R-/CD-RW-plater er ikke mulig.
• Ikke berør plateoverflaten på innspillingssiden.
• Humpete veier kan forstyrre avspillingen av plater.
• Les forholdsreglene for platene før du bruker dem.
DualDisc-plater
Retningslinjer for håndtering av USB-lagringsenheter
og denne enheten
• Denne enheten kan spille av filer i en bærbar USB-lydspiller eller et USB-minne som
er av USB-masselagringsklasse.
• Avhengig av SD-minnekortet er det ikke sikkert optimal ytelse oppnås på den
tilkoblede USB-lagringsenheten.
• Ikke oppbevar USB-lagringsenheten på steder med høye temperaturer.
• Avhengig av typen USB-lagringsenhet du bruker, kan det hende denne enheten ikke
gjenkjenner lagringsenheten eller at filen ikke spilles av riktig.
• Operasjonene kan variere avhengig av hvilken type USB-lagringsenhet du bruker.
• Du kan ikke koble til en USB-lagringsenhet til denne enheten via en USB-hub.
• Ikke koble til noe annet enn en USB-lagringsenhet til USB-porten.
• Fest USB-lagringsenheten godt fast under kjøring. La ikke USB-lagringsenheten
falle i gulvet slik at den kan bli fastklemt under bremse- eller gasspedalen.
• Partisjonert USB-lagringsenhet er ikke kompatibelt med denne enheten.
• Avhengig av hvilke USB-lagringsenheter som er koblet til enheten, kan den
produsere støy i radioen.
Kompatibilitet for komprimert lyd (plate, USB)
WMA
• Kompatibelt format: WMA kodet av Windows Media Player
• DualDisc-plater er tosidige plater med en skrivbar CD for lyd på én side og en
skrivbar DVD for video på den andre.
• Filtype: .wma
• I og med at CD-siden av DualDisc-plater ikke er fysisk kompatible med den
generelle CD-standarden, kan det hende at denne siden ikke kan spilles av på
enheten.
• Samplingsfrekvens: 32 kHz til 48 kHz
• Hvis en DualDisc-plate settes inn og tas ut mange ganger, kan det føre til riper på
platen. Store riper kan føre til avspillingsproblemer. I noen tilfeller kan en DualDiscplate kile seg fast i plateåpningen slik at den ikke støtes ut. For å hindre dette
anbefaler vi at du lar være å bruke DualDisc-plater på denne enheten.
• Se informasjonen fra plateprodusenten for å få mer detaljert informasjon om
DualDisc-plater.
• Bithastighet: 48 kbps til 320 kbps (CBR), 48 kbps til 384 kbps (VBR)
• Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice: Nei
MP3
• Filtype: .mp3
• Bithastighet: 8 kbps til 320 kbps (CBR, VBR)
• Samplingsfrekvens: 16 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for ettertrykk)
• Kompatibel ID3 Tag-versjon: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 Tag-versjon 2.x har høyere
prioritet enn versjon 1.x.)
• M3u-spilleliste: Nei
• MP3i (MP3 interaktiv), mp3 PRO: Nei
NORSK
• Oppbevar plater i etuiene når de ikke er i bruk.
• Unngå å oppbevare plater på steder med meget høy temperatur, inkludert direkte
solskinn.
• Fest ikke merkelapper på og skriv ikke på platenes overflater, og la det ikke komme
kjemikalier på dem.
• Hvis du skal rengjøre en CD, tørker du av platen fra sentrum og utover med en myk
klut.
• Kondens kan midlertidig påvirke spilleren ytelse. La den tilpasse seg høyere
temperaturer i cirka én time. Tørk også av eventuelle fuktige plater med en myk klut.
• Det kan hende plater ikke kan spille av på grunn av plateegenskaper, plateformat,
innspilt program, avspillingsmiljø, lagringsforhold og så videre.
• Avhengig av innspillingsmiljøet kan det hende at informasjonen ikke vises riktig.
186
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 187 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Annen informasjon
Komprimerte lydfiler på en USB-lagringsenhet
AAC
• Kompatibelt format: AAC-kodet av iTunes
• Filtype: .m4a
• Overføringshastighet: 16 kbps til 320 kbps (CBR)
• Samplingsfrekvens: 11,025 kHz til 48 kHz
• Apple Lossless: Nei
WAV
• Kompatibelt format: Lineær PCM (LPCM), MS ADPCM
• Filtype: .wav
• Kvantiseringsbiter: 8 og 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
• Samplingsfrekvens: 16 kHz til 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz til 44,1 kHz (MS ADPCM)
Se “Tekniske data” på side 189 hvis du vil vite mer om kompatibilitet for USBlagringsenheter.
• Opphavsrettbeskyttede filer kan ikke spilles.
• Det kan oppstå en liten forsinkelse når du starter avspilling av lydfiler på en USBlagringsenhet med mange mappehierarkier.
Eksempel på et hierarki og avspillingsrekkefølger
: Mappe
: Komprimert lydfil
1
Annen informasjon om komprimert lyd (plate, USB)
2
• Det kan oppstå en liten forsinkelse når du spiller av lydfiler som er kodet med
bildedata.
3
• Filutvidelse må brukes riktig.
• Maksimalt 32 tegn fra begynnelsen kan vises for et filnavn (inkludert filtypen) eller et
mappenavn.
5
6
• Russisk tekst som skal vises på denne enheten, må være kodet med følgende
tegnsett:
– Unicode (UTF-8, UTF-16)
– Andre tegnsett enn Unicode som brukes i Windows-miljøet og er angitt til russisk
i innstillingene for flere språk
• Tekstinformasjonen i enkelte lydfiler kan vises feil.
Komprimerte lydfiler på platen
• Kompatibel med ISO 9660 nivå 1 og 2. Filsystemene Romeo og Joliet er begge
kompatible med denne spilleren.
• Multi-session (flere sesjoner) er mulig.
• Uavhengig av lengden av tomme biter mellom sangene på originalinnspillingen
spilles plater med komprimert lyd av med en kort pause mellom melodiene.
Nivå
Level 11
Nivå
33
Level2 2 Nivå
Level
Nivå 44
Level
Rekkefølgen av lydfiler på platen
• Denne enheten tilordner mappenumrene. Brukeren kan ikke tilordne mappenumre.
• Mappevalgsekvensen eller en annen operasjon kan endres avhengig av kodingen
eller skriveprogramvaren.
• Av praktiske hensyn bør det opprettes så få lag som mulig i mappehierarkiet.
• Opptil 999 filer kan spilles av fra en plate.
• Opptil 99 mapper kan spilles av på en plate.
NORSK
• Komprimerte lydfiler er ikke kompatible med dataoverføring med pakkeskriving.
4
187
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 188 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Annen informasjon
Rekkefølgen av lydfiler på en USB-lagringsenhet
188
• Avhengig av iPod-generasjonen eller -versjonen kan enkelte funksjoner ikke brukes.
For bærbare USB-lydspillere er rekkefølgen forskjellig fra og avhengig av spilleren.
• Betjeningen kan variere avhengig av programvareversjonen av iPod.
• 01 to 05 representerer tilordnede mappenumre. til representerer
avspillingsrekkefølgen. Brukeren kan ikke tilordne mappenumre og angi
avspillingsrekkefølgen med denne enheten.
• Når du bruker en iPod, trenger du en iPod-dokkingkontakt til USB-kabel.
• Avspillingsrekkefølgen er den samme som innspillingsrekkefølgen på USBlagringsenheten.
• Denne enheten kan brukes til tidligere generasjoner iPod-modeller med et Pioneer
iPod-adapter (f.eks. CD-IB100II).
Se “Spille av sanger på iPod” på side 169 hvis du vil vite mer om betjening med iPodadapteren.
1 Lag filnavn som inkluderer tall som angir ønsket avspillingsrekkefølge (f.eks.
001xxx.mp3 og 099yyy.mp3).
2 Legg disse filene i en mappe.
3 Spill inn mappen med filene på USB-lagringsenheten.
Avhengig av systemmiljøet kan du imidlertid ikke angi avspillingsrekkefølgen.
Om håndtering av iPoden
• Ikke la iPoden ligge i direkte sollys over en lengre tidsperiode. Hvis enheten ligger
for lenge i sterkt lys, kan høy temperatur føre til at iPoden slutter å virke.
• Ikke oppbevar iPoden i høy temperatur.
• Opptil 15 000 filer kan spilles av fra en USB-lagringsenhet.
• Koble dokkingkontaktkabelen direkte til iPoden slik at enheten funger som den skal.
• Opptil 500 mapper kan spilles av fra en USB-lagringsenhet.
• Fest iPoden godt fast under kjøring. La ikke iPoden falle i gulvet slik at den kan bli
fastklemt under bremse- eller gasspedalen.
• Opptil åtte mappenivåer kan spilles av fra en USB-lagringsenhet.
iPod
iPod-kompatibilitet
• Denne enheten støtter bare iPod-modellene angitt nedenfor. Støttede versjoner av
iPod-programvaren vises nedenfor. Det kan hende eldre versjoner av iPodprogramvaren ikke støttes.
– iPod nano første generasjon (programvareversjon 1.3.1)
• Du finner flere opplysninger i håndbøkene som følger med iPoden.
Om iPod-innstillinger
• Du kan ikke betjene iPod-equalizeren på Pioneer-produkter. Vi anbefaler at du slår
av iPod-equalizeren før du kobler til denne enheten.
• Du kan ikke sette Repeat (repetisjon) til av på iPoden når du bruker denne enheten.
Selv om du angir Repeat (repetisjon) til av på iPoden, endres Repeat automatisk til
All (alle) når du kobler iPoden til denne enheten.
– iPod nano andre generasjon (programvareversjon 1.1.3)
– iPod nano tredje generasjon (programvareversjon 1.1.2)
Merknader om opphavsrett og varemerker
– iPod nano fjerde generasjon (programvareversjon 1.0.3)
WMA
– iPod femte generasjon (programvareversjon 1.3.0)
– iPod classic (programvareversjon 1.1.2)
– iPod touch (programvareversjon 2.0)
– iPhone (programvareversjon 2.0)
– iPhone 3G (programvareversjon 2.0)
Windows Media og Windows-logoen er varemerker
eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i
USA og/eller andre land.
Dette produktet inneholder teknologi som eies av
Microsoft Corporation, og kan ikke brukes eller
distribueres uten lisens fra Microsoft Licensing, Inc.
NORSK
• Hvis du vil angi en bestemt avspillingsrekkefølge, anbefales følgende metode.
• Pioneer CD-IU50-grensesnittkabel finnes også. Ta kontakt med forhandleren hvis
du vil vite mer.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 189 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Annen informasjon
MP3
Med dette produktet følger en lisens for privat, ikke-kommersiell bruk, og det gis ingen
lisens eller rettigheter til å bruke produktet i noen form for kommersiell (det vil si
inntektsbringende) sanntids kringkasting (landbasert eller via satellitt, kabel og/eller
eventuelle andre medier), kringkasting/streaming via Internett, intranett og/eller andre
nettverk eller i andre systemer som distribuerer elektronisk innhold, som for eksempel
anvendelse til betalingslyd (pay-audio) eller lyd på forespørsel (audio-on-demand). Til
slikt bruk kreves det lisens uavhengige av den som gis her. Detaljer om dette finner du
på http://www.mp3licensing.com.
iTunes
Apple and iTunes er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
iPod
iPod er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og
andre land.
“Made for iPod” betyr at en elektronisk enhet er utformet
for tilkobling spesielt til iPod og har sertifisering fra
utvikleren om at enheten tilfredsstiller Apples standarder
for ytelse.
Apple er ikke ansvarlig for enhetens funksjon eller dens
samsvar med forskriftsmessige standarder eller
standarder for sikkerhet.
iPhone
iPhone er et varemerke for Apple Inc.
“Works with iPhone” betyr at en elektronisk enhet er
utformet for tilkobling spesielt til iPhone og har
sertifisering fra utvikleren om at enheten
tilfredsstiller Apples standarder for ytelse.
Apple er ikke ansvarlig for enhetens funksjon eller
dens samsvar med forskriftsmessige standarder
eller standarder for sikkerhet.
Tekniske data
Generelt
Strømkilde .............................. 14,4 V likestrøm
(10,8 V til 15,1 V tillatt)
Jordingssystem ............................. Negativ type
Maks. strømforbruk ................................... 2,0 A
Mål (B x H x D):
DIN
Kabinett ......... 178 mm x 50 mm x 164 mm
Nese ................ 188 mm x 58 mm x 18 mm
D
Kabinett ......... 178 mm x 50 mm x 164 mm
Nese ................ 170 mm x 45 mm x 18 mm
Vekt ........................................................ 1,6 kg
Lyd/DSP
NORSK
Maks. utgangsnivå .................................... 5,0 V
Loudnesskurve ...................... +10 dB (100 Hz),
+6,5 dB (10 kHz) (volum: –30 dB)
Equalizer (venstre/høyre uavhengig
31-bånds, grafisk equalizer):
Frekvens .............. 20/25/31,5/40/50/63/80/
100/125/160/200/250/
315/400/500/630/800/
1k/1,25k/1,6k/2k/2,5k/
3,15k/4k/5k/6,3k/8k/
10k/12,5k/16k/20k Hz
Utjevningsområde ............................±12 dB
(trinn på 0,5 dB)
Tidsutjevning ....................... 0 cm til 394,24 cm
(0,77 cm/trinn), 0 tommer til
155,392 tommer/trinn)
(0,3035 tomme/step)
Nettverk (venstre/høyre uavhengig):
High:
LPF
Frekvens ............................ 5k/6,3k/8k/10k/
12,5k/16k/20k Hz
Helling ......................... PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/okt.
Forsterkning ....... 0 dB til –24 dB / demping
(trinn på 1 dB)
Fase .................................... Normal/revers
HPF
Frekvens .................. 800/1k/1,25k/1,6k/2k/
2,5k/3,15k/4k/5k/6,3k/
8k/10k/12,5k/16k Hz
Helling ..... –6/–12/–18/–24/–30/–36 dB/okt.
Forsterkning ....... 0 dB til –24 dB / demping
(trinn på 1 dB)
Fase ..................................... Normal/revers
Mid:
HPF/LPF
Frekvens (LPF) ............... 25/31,5/40/50/63/
80/100/125/160/200/
250/315/400/500/630/
800/1k/1,25k/1,6k/2k/
2,5k/3,15k/4k/5k/6,3k/
8k/10k/12,5k/16k/20k Hz
Frekvens (HPF) ............. 20/25/31,5/40/50/
63/80/100/125/160/
200/250/315/400/500/
630/800/1k/1,25k/1,6k/
2k/2,5k/3,15k/4k/5k/6,3k/
8k/10k/12,5k/16k Hz
Helling (LPF) ......... PASS, –6/–12/–18/–24/
–30/–36 dB/okt.
Helling (HPF) ............... PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/okt.
Forsterkning ....... 0 dB til –24 dB / demping
(trinn på 1 dB)
Fase ..................................... Normal/revers
Low:
HPF/LPF
Frekvens (LPF) ............... 25/31,5/40/50/63/
80/100/125/160/200/250/
315/400/500/630/800/1k/
1,25k/1,6k/2k/2,5k/3,15k/
4k/5k/6,3k/8k/10k/12,5k/
16k/20k Hz
Frekvens (HPF) ............. 20/25/31,5/40/50/
63/80/100/125/160/200/
250/315/400/500/630/
800/1k/1,25k/1,6k/2k/
2,5k/3,15k/4k/5k/6,3k/
8k/10k/12,5k/16k Hz
189
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 190 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Annen informasjon
CD-spiller
System ........................................ CD lydsystem
Plater som kan brukes ................................. CD
Signal/støy-forhold .................... 115 dB (1 kHz)
(IEC-A-nettverk)
Antall kanaler ...................................... 2 (stereo)
MP3-dekodingsformat ................. MPEG-1 og 2
Audio Layer 3
WMA-dekodingsformat ........... Ver. 7, 7.1, 8, 9,
10, 11 (2-kan. lyd)
(Windows Media Player)
AAC-dekodingsformat ................. MPEG-4 AAC
(bare iTunes-koding) (.m4a)
(ver. 7.7 og tidligere)
WAV-signalformat .................... Lineær PCM og
MS ADPCM (ikke-komprimert)
USB
Spesifikasjon for USB-standard ........... USB 2.0
full hastighet
Maksimum strømtilførsel ...................... 500 mA
Minimum minnekapasitet ...................... 256 MB
USB-klasse ........... MSC (Mass Storage Class)
Filsystem .................................. FAT16, FAT32
MP3-dekodingsformat ................ MPEG-1 og 2
Audio Layer 3
WMA-dekodingsformat ........... Ver. 7, 7.1, 8, 9,
10, 11 (2-kan. lyd)
(Windows Media Player)
AAC-dekodingsformat ................ MPEG-4 AAC
(bare iTunes-koding) (.m4a)
(ver. 7.7 og tidligere)
WAV-signalformat ................... Lineær PCM og
MS ADPCM (ikke-komprimert)
FM-mottaker
Frekvensområde ......... 87,5 MHz til 108,0 MHz
Nyttbar følsomhet ............... 9 dBf (0,8 µV/75 $,
mono, S/N: 30 dB)
Signal/støy-forhold ....... 72 dB (IEC-A-nettverk)
MW-mottaker
Frekvensområde ............. 531 kHz til 1602 kHz
(9 kHz)
Nyttbar følsomhet ................25 µV (S/N: 20 dB)
Signal/støy-forhold ....... 62 dB (IEC-A-nettverk)
LW-mottaker
Frekvensområde ............... 153 kHz til 281 kHz
Nyttbar følsomhet ................28 µV (S/N: 20 dB)
Signal/støy-forhold ....... 62 dB (IEC-A-nettverk)
Merk
• Tekniske data og design kan endres
uten varsel på grunn av forbedringer.
NORSK
Helling (LPF) ............... PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/okt.
Helling (HPF) ............... PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/okt.
Forsterkning .... +6 dB til –24 dB / demping
(trinn på 1 dB)
Fase .................................... Normal/revers
SW :
HPF/LPF
Frekvens (LPF) ................25/31,5/40/50/63/
80/100/125/160/200/250/
315/400/500/630/800/1k/
1,25k/1,6k/2k/2,5k/3,15k/
4k/5k/6,3k/8k/10k/12,5k/
16k/20k Hz
Frekvens (HPF) .............. 20/25/31,5/40/50/
63/80/100/125/160/200/
250/315/400/500/630/800/
1k/1,25k/1,6k/2k/2,5k/3,15k/
4k/5k/6,3k/8k/10k/12,5k/16k Hz
Helling (LPF) ............... PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/okt.
Helling (HPF) ............... PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/okt.
Forsterkning .... +6 dB til –24 dB / demping
(trinn på 1 dB)
Fase .................................... Normal/revers
190
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 191 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Sisältö
Kiitos siitä, että olet ostanut tämän PIONEER-tuotteen
Varmista laitteen oikea käyttö lukemalla tämä käyttöopas ennen laitteen käyttöä
ensimmäistä kertaa. Pidä käyttöopas lukemisen jälkeen turvallisessa paikassa ja
helposti saatavilla tulevia tarpeita varten.
Laitteiden kytkentä ........................... 192
Virtajohdon liittämiskaavio ...................... 194
Järjestelmän liittäminen –
esimerkki 1 ........................................... 195
Järjestelmän liittäminen –
esimerkki 2 ........................................... 196
Asennus ............................................ 197
Etu-/taka-asennus (DIN) .........................
* Sovitusrenkaan irrottaminen
ja kiinnittäminen ................................
* DIN-etuasennus ................................
* DIN-taka-asennus .............................
Etupaneelin kiinnitys ...............................
Ohjauspyörän kauko-ohjaimen
asentaminen .........................................
Yksikön asentaminen
ohjauspyörään ......................................
197
197
197
197
198
198
199
Ennen kuin aloitat ............................ 201
Tietoja käyttäjille vanhojen
laitteiden ja käytettyjen paristojen
keräämisestä ja hävittämisestä ............
Tästä laitteesta ........................................
Ominaisuudet ..........................................
Vieraile web-sivuillamme ........................
Häiriön sattuessa ....................................
Laitteen suojaaminen varkaudelta ..........
* Etupaneelin irrottaminen ...................
* Etupaneelin kiinnittäminen ................
Mikroprosessorin nollaus ........................
Käänteinen tila ........................................
Kaukosäätimen käyttö ja hoito ................
* Pariston asentaminen ja
poistaminen ......................................
* Kaukosäätimen käyttö ......................
201
201
201
202
202
202
202
202
202
203
203
203
203
Laitteen käyttö .................................. 204
204
204
204
204
204
204
205
205
205
205
206
206
206
207
207
207
207
208
208
209
209
209
210
210
210
211
211
211
211
211
211
212
212
213
213
213
213
213
214
214
214
215
215
215
215
216
Toimintotilat ............................................
* Äänen pikasäätö ...............................
* Äänen hienosäätö ............................
* Lisätoiminnot ....................................
Äänen säätöjen esittely ...........................
Vasemman ja oikean kanavan
kytkentä ................................................
Balanssisäädön käyttö ............................
Paikanvalitsimen käyttö ..........................
Verkkotoiminnosta ..................................
* Säädettävät parametrit .....................
* Huomautuksia koskien
verkon säätöjä ..................................
* Kaiuttimen hiljentäminen
(suodatin) .........................................
* Verkon säätäminen ..........................
Aikakohdistuksen käyttö .........................
* Aikakohdistuksen säätö ....................
Taajuuskorjainkäyrien hakeminen
tai kopioiminen .....................................
* Taajuuskorjaimen
käyrän hakeminen ............................
* Taajuuskorjaimen
käyrän kopiointi ................................
Taajuuskorjaimen käyrän
hienosäätäminen ..................................
Automaattisen taajuuskorjaimen
käyttö ....................................................
Äänenlaadunpalauttimen
käyttäminen ..........................................
Loudness-säätö ......................................
Lähdetasojen säätö ................................
Auto TA ja EQ (automaattinen
aikakohdistus ja taajuuskorjaus) ..........
* Ennen automaattisen
aikakohdistuksen ja
taajuuskorjauksen käyttöä ................
* Automaattisen aikakohdistuksen
ja taajuuskorjauksen
suorittaminen ....................................
216
216
216
216
217
217
217
217
218
218
218
219
219
220
220
221
221
221
221
221
222
222
222
222
223
223
Alkuasetukset ................................... 225
Alkuasetusten säätö ...............................
Näyttökielen valinta .................................
Kaiuttimien asetukset ..............................
Kellon asettaminen .................................
Kellonäytön kytkeminen päälle
ja pois päältä ........................................
FM-viritysaskeleen asettaminen .............
Automaattisen PI-haun kytkeminen ........
Varoitusäänen kytkeminen .....................
Etupaneelin automaattisen
aukeamisen kytkeminen .......................
Lisälaiteasetuksen kytkeminen ...............
Himmennysasetuksen kytkeminen .........
Kirkkauden säätäminen ..........................
Valaistuksen värin valinta .......................
Valaistuksen värin säätö .........................
Valaistuksen suojalukituksen
asettaminen ..........................................
Äänihäiriöiden korjaaminen ....................
Äänitoimintojen palauttaminen ................
225
225
225
226
226
226
226
226
226
227
227
227
227
227
228
228
228
Puhelunaikaisen vaimennuksen/
hiljennyksen kytkeminen ......................
Ovitoiminnon polariteetin asetus ............
Ovimykistysasetuksen asettaminen .......
Käänteisen tilan kytkeminen ...................
Jatkuva vieritys -toiminnon
kytkeminen ...........................................
BT-audiolähteen aktivointi ......................
Langattoman Bluetooth-yhteyden
PIN-koodin syöttäminen .......................
Järjestelmäversion näyttäminen
korjausta varten ...................................
228
228
229
229
229
229
229
230
Muut toiminnot ................................. 230
AUX-lähteen käyttö ................................
* AUX1- ja AUX2-toiminnoista ............
* AUX-lähteen valitseminen ................
* AUX-lähteen nimen asettaminen .....
Ulkoisen laitteen käyttö ..........................
* Ulkoisen laitteen valinta
lähteeksi ...........................................
* Perustoiminnot .................................
* Lisätoiminnot ....................................
Eri viihdenäyttöjen käyttö .......................
DF- (suoratoiminto) -painikkeen
käyttäminen ..........................................
230
230
230
231
231
231
231
231
231
232
Saatavilla olevat lisävarusteet ........ 232
iPodilla olevien kappaleiden soitto .........
* Perustoiminnot .................................
* iPodilla olevien tekstitietojen
näyttäminen ......................................
* Laulun hakeminen ............................
* Lisätoimintojen esittely .....................
Bluetooth-audiolaite ................................
* Perustoiminnot .................................
* Toiminto ja käyttö .............................
* Bluetooth-audiolaitteen
yhdistäminen ....................................
* Musiikin toistaminen
Bluetooth-audiolaitteella ...................
* Toiston pysäyttäminen .....................
* Bluetooth-audiolaitteen
kytkeminen irti ..................................
* BD-osoitteen (Bluetoothlaite) näyttäminen .............................
Bluetooth-puhelin ...................................
* Perustoiminnot .................................
* Valmistelu hands-freepuhelua varten .................................
* Soittaminen ......................................
* Puhelun vastaanotto ........................
* Toiminto ja käyttö .............................
* Matkapuhelimen liittäminen ..............
* Matkapuhelimen kytkeminen irti .......
* Yhdistetyn matkapuhelimen
rekisteröinti .......................................
* Rekisteröidyn puhelimen
poistaminen ......................................
* Yhdistäminen rekisteröityyn
matkapuhelimeen .............................
* Puhelinluettelon käyttö .....................
* Puheluhistorian käyttö ......................
232
232
232
233
233
233
233
234
234
234
234
234
234
235
235
235
236
236
236
237
237
237
238
238
238
240
SUOMI
Toiminnat ................................................
* Keskusyksikkö ..................................
* Ohjauksen kaukosäädin ...................
Perustoiminnot ........................................
* Virran kytkeminen ja
katkaiseminen ...................................
* Lähteen valitseminen ........................
* Levyn syöttäminen ............................
* Äänenvoimakkuuden
säätäminen .......................................
Viritin .......................................................
* Perustoiminnot ..................................
* Lähetystaajuuksien
tallentaminen ja hakeminen ..............
* PTY-hälytyslähetysten
vastaanottaminen .............................
* Lisätoimintojen esittely .....................
* Voimakkaimpien
lähetystaajuuksien
tallentaminen ....................................
* Virittäminen voimakkaisiin
signaaleihin ......................................
* Vaihtoehtoisten taajuuksien
valitseminen .....................................
* Liikenneilmoitusten
vastaanottaminen .............................
* PTY-toimintojen käyttö .....................
* Radiotekstin käyttö ...........................
* PTY-lista ...........................................
Sisäänrakennettu CD-soitin ....................
* Perustoiminnot .................................
* Levyn tekstitietojen näyttäminen ......
* Kappaleiden valitseminen
kappalelistalta ...................................
* Tiedostojen valitseminen
tiedostonimiluettelosta ......................
* Lisätoimintojen esittely .....................
* Uusintatoistoalueen valitseminen .....
* Kappaleiden toistaminen
satunnaisessa järjestyksessä ...........
* Kansioiden ja kappaleiden
skannaaminen ..................................
* Toiston keskeyttäminen ....................
* Levyn nimi -toimintojen käyttö ..........
USB-tallennuslaitteessa olevien
laulujen soitto .......................................
* Perustoiminnot .................................
* Äänitiedoston tekstitietojen
näyttäminen ......................................
* Tiedostojen valitseminen
tiedostonimiluettelosta ......................
* Lisätoimintojen esittely .....................
Laulujen toisto iPod:lla ............................
* Perustoiminnot .................................
* Laulun selaaminen ...........................
* iPodilla olevien tekstitietojen
näyttäminen ......................................
* Lisätoimintojen esittely .....................
* Kappaleiden soittaminen
satunnaisessa järjestyksessä
(shuffle) ............................................
* Kaikkien laulujen toisto
satunnaisessa järjestyksessä
(sekoita kaikki) ..................................
* Parhaillaan soivaan lauluun
liittyvien laulujen soittaminen ............
* Tämän laitteen iPod-toiminnon
käyttö omalta iPodilta .......................
* Äänikirjan nopeuden
vaihtaminen ......................................
Äänen säädöt .................................... 216
191
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 192 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Sisältö
241
241
241
241
241
242
242
242
242
242
243
243
244
245
245
245
246
246
246
247
Lisätietoja ......................................... 247
Virheviestit .............................................. 247
Automaattisen aikakohdistuksen
ja taajuskorjauksen virheilmoitusten
ymmärtäminen .....................................
Ohjeet levyjen ja soittimen
käsittelyyn ............................................
Kaksipuoliset levyt ..................................
Ohjeet USB-tallennuslaitteen ja
tämän yksikön käsittelyyn ....................
Pakatun äänen yhteensopivuus
(levy, USB) ...........................................
* Pakatun äänen (levy, USB)
lisätiedot ...........................................
Pakatut äänitiedostot levyllä ...................
Pakatut äänitiedostot USB
-tallennuslaitteessa ..............................
Esimerkki hierarkiasta ja
toistojärjestyksistä ................................
* Pakatut äänitiedostot levyllä .............
* USB-tallennuslaitteessa
olevien äänitiedostojen järjestys .......
iPod .........................................................
* iPod yhteensopivuus ........................
* iPodin käsittelystä .............................
* iPodin asetuksista ............................
Tekijänoikeus- ja tavaramerkkiilmoitus .................................................
Tekniset tiedot ........................................
192
! VAROITUS
248
248
249
249
249
250
250
250
250
250
251
251
251
251
251
251
252
Huomioi automaattisessa aikakohdistuksessa ja taajuuskorjaimessa (Auto
TA&EQ) seuraavaa.
Älä yhdistä korkeaäänikaiutinta (diskantti- tai superdiskanttikaiutin) muualle
kuin korkeiden äänien ulostuloliittimeen.
Ajoneuvon ohjaamon akustisten ominaisuuksien mittaamiseksi automaattinen
aikakohdistus ja taajuuskorjain (AUTO TA&EQ) päästää kaiuttimista kovan äänen.
Mikäli korkeaäänikaiutin (diskantti- tai superdiskanttikaiutin) liitetään muuhun
kaiutinliittimeen kuin korkeiden äänien ulostuloliittimeen, matalia taajuuksia sisältävä
mittausääni voi vioittaa kaiutinta. Varmista, että korkeaäänikaiutin liitetään korkeille
äänille tarkoitettuun kaiutinulostuloliittimeen.
Varotoimet diskantti- tai superdiskanttikaiutinta liitettäessä.
• Varmista, että käytät superdiskanttikaiuttimen mukana toimitettua jakosuodatinta.
• Aikakohdistuksen ja taajuuskorjauksen automaattinen säätäminen ei ehkä tapahdu
oikein. Säädä tarvittaessa manuaalisesti.
SUOMI
* Soittaminen syöttämällä
puhelinnumero ..................................
* Muistin tyhjentäminen .......................
* Automaattisen hylkäämisen
asettaminen ......................................
* Automaattisen vastauksen
asetus ...............................................
* Soittoäänen vaihtaminen ..................
* Kaiunnan poisto ja
kohinanvaimennus ............................
Moni-CD-soitin ........................................
* Perustoiminnot ..................................
* CD TEXT -toimintojen käyttö ............
* Lisätoimintojen esittely .....................
* Tiivistyksen ja
bassovahvistuksen käyttö .................
* ITS-soittolistojen käyttö ....................
* Levyn nimi -toimintojen käyttö ..........
DVD-soitin ...............................................
* Perustoiminnot ..................................
* Lisätoimintojen esittely .....................
TV-viritin ..................................................
* Perustoiminnot ..................................
* Asemien tallentaminen
ja hakeminen ....................................
* Voimakkaimpien asemien
tallentaminen järjestyksessä .............
Laitteiden kytkentä
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 193 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Laitteiden kytkentä
Huom.
• Tätä laitetta ei voida kytkeä ajoneuvoon jossa ei ole ACC (lisälaite) asentoa virtakytkimessä.
ACC-asento
Ei ACC-asentoa
• Tämän laitteen käyttö muualla kuin seuraavissa olosuhteissa voi johtaa tulipaloon tai
toimintahäiriöön.
– Autot, joissa on 12 V:n akku ja negatiivinen maadoitus.
• Vältä oikosulut, ylikuumeneminen ja toimintahäiriö varmistamalla alla olevien ohjeiden
noudattaminen.
– Irrota akun negatiivinen kaapelikenkä ennen asennusta.
– Kiinnitä johdot kaapelipidikkeillä tai teipillä. Kääri teippiä johtojen ympärille paikkoihin,
joissa ne koskettavat metalliosiin.
– Älä aseta johtoja lähelle liikkuvia osia, kuten vaihteenvalitsin ja istuimien kiskot.
– Älä aseta johtoja kuumiin paikkoihin, kuten lämmittimen puhaltimen läheisyyteen.
– Älä pujota keltaista johtoa reiän läpi moottoritilaan akkuun kytkemistä varten.
– Suojaa irralliset kaapeliliittimet eristysteipillä.
– Älä lyhennä johtoja.
– Älä koskaan leikkaa laitteen virtajohdon eristettä virranjakoa varten muihin laitteisiin.
Johdon kuormitettavuus on rajoitettu.
– Käytä määrättyjä sulakekokoja.
– Älä koskaan liitä kaiuttimen negatiivista johtoa suoraan maahan.
• Ohjaussignaalin ulostulo tapahtuu sinivalkoista johtoa pitkin, kun laite kytketään päälle. Liitä
se ulkoisen tehovahvistinjärjestelmän kaukosäätimeen tai auton automaattisen
antennireleen säätöliittimeen (maks. 300 mA 12 V DC). Jos autossa on ikkuna-antenni, liitä
se antennin vahvistimen virtajohtoon.
• Älä koskaan liitä sinivalkoista johtoa ulkopuolisen tehovahvistimen virtaliittimeen. Älä
myöskään koskaan liitä sitä automaattisen antennin virtaliittimeen. Muussa tapauksessa
tuloksena voi olla akun kuluminen loppuun tai toimintahäiriö.
• IP-BUS-liittimissä on värikoodit. Muista liittää samanväriset liittimet keskenään.
• Musta johto on maadoitus. Tämä johto ja muiden tuotteiden maadoitusjohto (erityisesti
suurvirtatuotteet, kuten tehovahvistin) on johdotettava erikseen. Muuten voi seurauksena
olla tulipalo tai toimintahäiriö, jos ne vahingossa irrotetaan.
• Katso käsikirjasta, kuinka tehovahvistin ja muut laitteet kytketään ja tee liitännät sen jälkeen
asianmukaisesti.
• Jos laitteen RCA-liitintä ei käytetä, älä poista liittimien suojia.
• Yhdistäessäsi diskanttikaiuttimia vahvista sen käyttökelpoinen taajuusalue. Kun asetat
katkaisutaajuuden, aseta diskanttikaiuttimelle alinta käyttökelpoista taajuutta korkeampi
taajuus.
• Autom. TA käyttää korkeampaa aluetta kuin 10 kHz. Siksi diskanttikaiutin, joka ei pysty
tuottamaan 10 kHz:n taajuusaluetta, saattaa vaurioitua. Kun autom. TA&EQ on käytössä,
muista asettaa oikea katkaisutaajuus. Muista myös käyttää diskanttikaiutinta, joka voi
tuottaa 10 kHz alimmalla käyttökelpoisella taajuudella.
SUOMI
193
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 194 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Laitteiden kytkentä
194
15 cm
Korkea-/keski-/matala-/subwooferulostulo
20 cm
Antenniliitin
Liitäntätapa
USB-kaapeli
Liitä erikseen myytävään
USB-laitteeseen.
1,5 m
USB-sisääntuloliitin
1. Purista johto.
2. Purista lujaa
kärkipihdeillä.
Huom.
• Seisontajarrun paikka riippuu ajoneuvomallista. Katso lisätietoja
ajoneuvon käyttöoppaasta tai kysy jälleenmyyjältä.
Virtapuoli
Musta-keltainen (DOOR MUTE)
Liitä johtimeen, joka havaitsee oven avautumisen. Liitetään
yleensä sisävalojohtoon.
IP-BUS -sisääntulo (sininen)
Tämä laite
Sulakevastus
Sinivalkoinen (SYSTEM REMOTE
CONTROL)
Liitä järjestelmän tehovahvistimen
ohjausliittimeen tai automaattiantennin releen
ohjausliittimeen (maks. 300 mA 12 V DC).
Maadoituspuoli
Seisonta
jarrun
kytkin
Musta-keltainen (MUTE)
Jos käytät laitetta, jossa on mykistystoiminto, liitä tämä johto
laitteen äänenmykistysjohtoon.
Muussa tapauksessa älä liitä johtoon mitään.
Keltainen (+ akku)
Liitä 12 V:n virtaliittimeen, johon tulee aina virta.
Sulake (7,5 A)
Punainen (ACC)
Liitä virtalukon (12 V DC) ohjaamaan liittimeen.
Sulakevastus
Oranssi-valkoinen (ILL)
Liitä valaistuksen kytkentäliittimeen.
Sulakevastus
Musta (runkomaadoitus)
Kiinnitä puhtaaseen, maalaamattomaan metallikohtaan.
Johdollisen kauko-ohjaimen sisääntulo
Mahdollista liittää kiinteästi asennettu
kaukosäätimen sovitin (myydään erikseen).
SUOMI
Virtajohdon liittämiskaavio
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 195 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Laitteiden kytkentä
Järjestelmän liittäminen – esimerkki 1
15 cm
Korkeaäänialueen ulostulo
(HIGH RANGE OUTPUT)
Tehovahvistin
(myydään erikseen)
15 cm
Tehovahvistin
(myydään erikseen)
Yhdistä RCA-kaapeleilla
(myydään erikseen)
Keskiäänialueen ulostulo
(MID RANGE OUTPUT)
Tehovahvistin
(myydään erikseen)
23 cm
Matalaäänialueen ulostulo
(LOW RANGE OUTPUT)
23 cm
Tehovahvistin
(myydään erikseen)
Subwoofer ulostulo
(SUBWOOFER
OUTPUT)
IP-BUS -sisääntulo (sininen)
IP-BUS -kaapeli
Moni-CD-soitin
(Myydään erikseen)
erikseen)
Sinivalkoinen (SYSTEM REMOTE CONTROL)
Liitä järjestelmän tehovahvistimen ohjausliittimeen tai
automaattiantennin releen ohjausliittimeen (maks. 300 mA 12 V DC).
Järjestelmän kaukosäädin
Subwoofer
Huom.
Ellei yhtään kaiutinta ole liitetty, valitse oletusvalikossa
asiaankuuluva kaiutinasetus.
Automaattisen aikakohdistuksen ja taajuuskorjauksen
käyttämiseksi on kaiutin muistettava liittää keskiäänialueen
ulostuloliittimeen.
Matalaäänikaiutin
Keskiäänialueen kaiutin
SUOMI
Korkeaäänikaiuttimet
195
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 196 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Laitteiden kytkentä
196
Ei käytössä
15 cm
Korkeaäänialueen ulostulo
(HIGH RANGE OUTPUT)
SUOMI
Järjestelmän liittäminen – esimerkki 2
15 cm
Yhdistä RCA-kaapeleilla
(myydään erikseen)
Keskiäänialueen ulostulo
(MID RANGE OUTPUT)
Tehovahvistin
(myydään
erikseen)
23 cm
Matalaäänialueen ulostulo
(LOW RANGE OUTPUT)
Tehovahvistin
(myydään
erikseen)
23 cm
Subwoofer ulostulo
(SUBWOOFER
OUTPUT)
IP-BUS -sisääntulo (sininen)
Moni-CD -soitin
(Myydään erikseen)
IP-BUS -kaapeli
Sinivalkoinen (SYSTEM REMOTE CONTROL)
Liitä järjestelmän tehovahvistimen ohjausliittimeen tai
automaattiantennin releen ohjausliittimeen (maks. 300 mA 12 V DC).
Subwoofer
Huom.
Automaattinen aikakohdistus- ja taajuuskorjaustoiminto on suunniteltu konfiguroimaan
automaattisesti monikaiutinjärjestelmä (kuten järjestelmä, jossa on diskantti-,
keskiääni-, woofer- ja subwoofer)
Mikäli suoritat automaattisen aikakohdistus- ja taajuuskorjaustoiminnon täysialaisella
kaiutinjärjestelmällä, kuten tässä esimerkissä, noudata alla olevia toimenpiteitä:
1. Määritä kunkin kaiuttimen olemassaolo aloitusasetusvalikossa.
2. Määritä manuaalisesti äänivalikon ylimenoarvot liitettyjen subwooferin ja
täysialaisten kaiuttimien mukaan.
3. Käynnistä automaattinen aikakohdistus ja taajuuskorjaus ja valitse valikosta sitten
"Custom N/W".
4. Saata automaattinen aikakohdistus ja taajuuskorjaus loppuun.
Täysialainen kaiutin
Täysialainen kaiutin
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 197 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Asennus
Huomautuksia
• Tarkasta kaikki liitännät ja järjestelmät ennen lopullista asennusta.
• Älä käytä muita kuin hyväksyttyjä osia. Muunlaisten osien käyttö voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
• Kysy neuvoa myyjältä, jos asennus edellyttää reikien poraamista tai muita muutoksia
autoon.
• Älä asenna tätä laitetta paikkaan, jossa:
– se voi häiritä ajoneuvon toimintaa.
– se voi vahingoittaa matkustajaa äkkipysähdyksen seurauksena.
• Puolijohdelaser vahingoittuu, jos se ylikuumenee. Älä asenna laitetta kuumiin paikkoihin
kuten lämmittimen puhaltimen läheisyyteen.
• Yksikkö toimii parhaiten, kun se asennetaan alle 60°:n kulmaan.
60°
DIN-etuasennus
Asennus kumiholkin kanssa
1. Työnnä asennusholkki kojelautaan.
• Kun asennat matalaan tilaan, käytä
tavaratoimittajan asennusholkkia. Jos
yksikön takana on riittävästi tilaa, käytä
tehdastoimitettua asennusholkkia.
2. Kiinnitä asennusholkki taivuttamalla
metalliliuskat (90°) ruuvitaltalla
paikalleen.
Kojelauta
Kumiholkki
Asennusholkki
Ruuvi
3. Asenna yksikkö kuvan osoittamalla
tavalla.
4. Kiinnitä säätörengas.
Huom.
• Kiinnitä sovitusrengas uritettu puoli on alaspäin.
Etu-/taka-asennus (DIN)
Tämä laite voidaan asentaa joko edestä (tavanomainen etuasennus (DIN)) tai takaa
(taka-asennus (DIN), jolloin käytetään laitteen rungon sivuilla olevia kierteisiä
ruuvinreikiä). Lisätietoja löydät seuraavista asennusohjeista.
Sovitusrenkaan irrottaminen ja kiinnittäminen
Laitteen irrotus
1. Työnnä mukana toimitetut ulosvetoavaimet yksikön
kummallekin puolelle kunnes ne napsahtavat
paikalleen.
2. Vedä yksikkö ulos kojelaudasta.
1. Poista sovituskaulus levittämällä sen ylä- ja alaosaa ulospäin.
• Kiinnitä sovituskaulus takaisin paikalleen painamalla se laitteeseen kunnes se
napsahtaa. (Jos sovituskaulus asetetaan ylösalaisin, se ei mene kunnolla
paikalleen.)
• Sovituskaulus on helppo irrottaa, jos etupaneeli avataan.
DIN-taka-asennus
1. Määritä asento, jossa telineen ja laitteen sivussa olevat reiät ovat kohdakkain.
Sovituskaulus
SUOMI
197
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 198 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Asennus
198
2. Kierrä kaksi ruuvia kiinni kummallekin puolelle.
Ruuvi
Ohjauspyörän kauko-ohjaimen asentaminen
! VAROITUS
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se voi estää kuljettajan näkyvyyttä tai vaikuttaa
ajoneuvon turvatyynyjen toimintaan. Muuten seurauksena voi olla vakava
onnettomuus.
• Vältä tämän yksikön asentamista paikkaan, jossa se voi häiritä ratin tai vaihteiden
käyttöä – seurauksena voi olla onnettomuus.
! VAARA
Tehtaan radion kiinnityskorvake
Kojelauta tai
konsoli
Etupaneelin kiinnitys
Ellei aikomuksena ole irrottaa etupaneelia, voidaan se kiinnittää toimitetuilla ruuveilla.
• Tämän laitteen asennuksessa tarvitaan ammattitaitoa ja kokemusta. Tämän laitteen
asennus tulisi suorittaa myyntipisteessä, mistä laite on ostettu.
• Asenna tämä laite käyttämällä vain laitteen mukana tulevia osia. Jos käytetään
muita osia, laite voi vaurioitua tai irrota, mistä voi olla seurauksena onnettomuus tai
häiriö.
• Asenna tämä laite näiden käyttöohjeiden mukaisesti. Sen laiminlyönti voi aiheuttaa
onnettomuuden.
• Älä asenna tätä laitetta lähelle ovia, missä sadevettä voi roiskua sen päälle. Veden
pääsy laitteeseen voi aiheuttaa savun muodostumista tai tulipalon.
! VAROITUS
• Kiinnitä laite tukevasti ohjauspyörään hihnan ollessa kiinni laitteessa. Jos laite on
löysällä, häiritsee se ajamista, mistä voi olla seurauksena liikenneonnettomuus.
• Älä kiinnitä laitetta ohjauspyörän ulkokehään. Se voi haitata ajoa ja aiheuttaa
liikenneonnettomuuden. Kiinnitä laite aina ohjauspyörän sisäkehälle kuvan mukaan.
Vapautusnuppi
Kiinnitysruuvi
SUOMI
• Käytä joko sideruuveja (5 mm x 8 mm) tai uppokantaruuveja (5 mm x 9 mm)
telineen ruuvinreikien muodosta riippuen.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 199 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Asennus
Huomautuksia
• Älä asenna tätä laitetta paikkaan, jossa se voi estää kuljettajan näkyvyyttä.
• Koska auton sisätilat vaihtelevat autotyypistä riippuen, laitteen ihanteellinen asennuspaikka
vaihtelee myös. Valitse laitetta asennettaessa paikka, joka varmistaa signaalien
optimaalisen siirron kaukosäätimestä keskusyksikköön.
3. Katkaise pois hihnan loppuosa ().
Yksikön asentaminen ohjauspyörään
1. Kiinnitä hihnat pidikkeeseen.
4. Asenna kauko-ohjain pidikkeeseen.
2. Kiinnitä pidike ohjauspyörän sisäreunaan siten että pidike on kuljettajaan päin.
Lukkovipu
Merkintä
Varmista ennen asentamista, että lukkovipu on merkinnän asennossa.
Kierrä hihna ohjauspyörän ulkoreunan ympäri, viemällä
hihnan pään pidikkeen raon läpi.
Vedä hihna kireälle ja lukitse se käyttämällä pidikkeen
kahta muuta koukkua.
SUOMI
199
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 200 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Asennus
200
Kaukosäädinyksikön irrottaminen
Irrota kaukosäädinyksikkö pidikkeestään alla olevan kuvan mukaisella liikkeellä.
Pidike
Yksikön asentaminen konsoliin kaksipuolisella teipillä.
1. Kiinnitä pidike mukana tulevalla kaksipuolisella teipillä.
Kaukosäädinyksikkö
Pidike
Kaksipuolinen
teippi
SUOMI
5. Siirrä lukkovipua kaukosäätimen toisella puolella, kunnes se napsahtaa, jolloin
kaukosäädin on paikallaan.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 201 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Ennen kuin aloitat
Tietoja käyttäjille vanhojen laitteiden ja käytettyjen
paristojen keräämisestä ja hävittämisestä
(Laitteen symboli)
(Esimerkkejä paristosymbolista)
! VAARA
• Älä päästä laitetta kosketuksiin nesteiden kanssa. Seurauksena voi olla sähköisku.
Seurauksena voi myös olla laitteen vaurioituminen, savua ja ylikuumenemista.
• “CLASS 1 LASER PRODUCT”
Tässä laitteessa on 1-luokkaa korkeampi laserdiodi. Varmista jatkuva turvallisuus:
älä poista mitään laitteen kansia tai avaa tuotetta. Jätä huolto pätevän henkilöstön
tehtäväksi.
• Pioneer CarStereo-Pass on käytössä vain Saksassa.
• Pidä tämä käsikirja laitteen mukana, niin että voit tarkistaa siitä toimintojen käytön
ja varoitukset.
Nämä tuotteissa, pakkauksissa ja/tai mukana tulevissa asiakirjoissa olevat
symbolit merkitsevät, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja paristoja
ei pidä sekoittaa yleisiin kotitalousjätteisiin.
• Pidä äänentaso aina niin alhaisena, että kuulet ajoneuvon ulkopuolelta tulevat
äänet.
Vie vanhat tuotteet ja käytetyt paristot oikeaa käsittelyä, talteenottoa ja
kierrätystä varten maan lainsäädännön mukaisesti asiaankuuluviin
keräyspisteisiin.
• Jos akku irrotetaan tai tyhjenee, esiviritysmuisti tyhjenee ja se on ohjelmoitava
uudelleen.
Hävittämällä kyseiset tuotteet ja paristot oikein, autat osaltasi arvokkaiden resurssien
säästämisessä ja vältät asiaankuulumattomasta käsittelystä muuten aiheutuvat
mahdolliset haitat ihmisten terveydelle ja ympäristölle.
Tämän laitteen punainen johto (ACC) tulee liittää liittimeen, joka on liitetty virtaavaimen on/off-toimintoihin. Ellei sitä tehdä, ajoneuvon akku voi tyhjentyä.
Lisätietoja varten vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä ota
yhteys paikalliseen kuntaan, jätteiden käsittelylaitokseen tai ostettujen tuotteiden
myyntipisteeseen.
Symbolit ovat voimassa ainoastaan Euroopan unionissa.
Euroopan unionin ulkopuolisien maiden kohdalla:
Jos haluat hävittää nämä tuotteet, kysy oikeaa hävitystapaa paikallisilta viranomaisilta
tai jälleenmyyjältä.
Tästä laitteesta
Tämän laitteen viritintaajuudet on jaettu käytettäväksi Länsi-Euroopassa, Aasiassa,
Lähi-idässä, Afrikassa ja Oseaniassa. Muilla alueilla käyttö voi johtaa heikkoon
vastaanottoon. RDS- (radio data system) -toiminto toimii vain alueilla, joilla on RDSsignaaleja lähettäviä FM-asemia.
• Suojele laitetta kosteudelta.
Tärkeää
Ominaisuudet
Tämä laite on yhteensopiva monien erilaisten tiedostomuotojen ja tallennusvälineiden
kanssa.
Yhteensopivat tiedostomuodot
• WMA
• MP3
• AAC
• WAV
Lisätietoja yhteensopivuudesta on kohdassa “Lisätietoja” sivulla 247.
Tallennusvälineen yhteensopivuus
• CD/CD-R/CD-RW
• Kannettava USB-audiolaite/USB-muisti
Kysy valmistajalta kannettavasta USB-audiolaitteesta/USB-muistista.
Lisätietoja yhteensopivuudesta on kohdassa “Lisätietoja” sivulla 247.
SUOMI
201
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 202 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Ennen kuin aloitat
iPod-yhteensopivuus
Tässä käyttöoppaassa iPodia ja iPhonea kutsutaan nimellä iPod.
Lisätietoja tuetusta iPodista on kohdassa “iPod yhteensopivuus” sivulla 251.
Etupaneelin irrottaminen
SUOMI
Tällä laitteella pystyy hallitsemaan ja kuuntelemaan iPodilla olevia lauluja.
202
1. Avaa etupaneeli painamalla 0/Open.
Jos laitteeseen on asetettu levy, etupaneeli voidaan avata
poistamatta levyä painamalla pitkään 0/Open.
! VAARA
• Pioneer ei vastaa kannettavasta USB-muistista/USB-audiolaitteesta hävinneistä
tiedoista, vaikka kyseiset tiedot häviäisivät laitetta käytettäessä.
• Pioneer ei vastaa iPodista hävinneistä tiedoista, vaikka kyseiset tiedot häviäisivät
laitetta käytettäessä.
Vieraile web-sivuillamme
Vieraile sivuillamme osoitteessa:
2. Paina vapautuspainiketta, vedä ja irrota etupaneeli itseäsi
kohti.
Älä purista lujaa tai pudota etupaneelia ja suojaa sitä vedeltä tai
muilta nesteiltä estääksesi vauriot.
3. Laita etupaneeli sitä varten toimitettuun suojakoteloon.
Etupaneelin kiinnittäminen
Vapautuspainike
1. Varmista että sisäkansi on suljettu.
• Rekisteröi tuotteesi. Säilytämme hankintatietosi tiedostossa, jotta voisit viitata näihin
tietoihin mahdollisen vakuutusvaatimuksen yhteydessä, kuten varkaus tai
katoaminen.
2. Kiinnitä etupaneeli napsauttamalla se paikoilleen.
• Web-sivuillamme on Pioneer-yhtiön viimeisimmät tiedot.
Häiriön sattuessa
Ellei laite toimi kunnolla, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun
Pioneer-huoltopisteeseen.
Laitteen suojaaminen varkaudelta
Varkauden estämiseksi voidaan etupaneeli irrottaa.
• Ellei etupaneelia irroteta keskusyksiköstä 5 sekunnin kuluessa siitä kun virta on
katkaistu, kuuluu varoitusääni.
• Varoitusääni voidaan kytkeä pois. Katso “Varoitusäänen kytkeminen” sivulla 226.
Tärkeää
• Käsittele etupaneelia varoen sitä irrotettaessa ja kiinnitettäessä.
• Suojaa etupaneelia liiallisilta iskuilta.
• Pidä etupaneeli pois auringonvalosta ja korkeista lämpötiloista.
Mikroprosessorin nollaus
Mikroprosessori on nollattava seuraavissa tilanteissa:
• Ennen asennuksen jälkeistä ensimmäistä käyttöä
• Jos laite ei toimi kunnolla
• Kun vieraita tai vääriä viestejä ilmestyy näytölle.
* Paina RESET kynänterällä tai muulla terävällä esineellä.
RESET-painike
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 203 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Ennen kuin aloitat
Käänteinen tila
Kaukosäätimen käyttö
Kaukosäädin ei ehkä toimi kunnolla suorassa auringon valossa.
Jos et suorita toimintoa 30 sekunnin sisällä, ruudun ilmaisimet alkavat vaihtaa suuntaa
ja jatkavat suunnan vaihtamista 10 sekunnin välein. Painettaessa painiketta B, kun
tämän laitteen virta kytketään pois ja virta-avain on ACC- tai ON-asennossa,
käänteinen tila peruuntuu. Painettaessa painiketta B uudelleen, käänteinen tila
aktivoituu.
Kaukosäätimen käyttö ja hoito
Pariston asentaminen ja poistaminen
Vedä alusta ulos kaukosäätimen takaa ja aseta
paristo plus- (+) ja miinus- (–) -navat oikeisiin suuntiin.
• Ensimmäistä kertaa käytettäessä vedä alustassa
oleva kalvo ulos.
! VAROITUS
• Pidä paristo lasten ulottumattomissa. Jos paristo
nielaistaan, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
• Paristoja (paristoyksikkö tai asennetut paristot) ei
saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten auringonvalo, tuli ja vastaava.
! VAARA
• Käytä yhtä CR2032- (3 V) -litiumparistoa.
Tärkeää
• Älä säilytä kaukosäädintä korkeissa lämpötiloissa tai suorassa auringon valossa.
• Älä pudota kaukosäädintä lattialle, jossa se voi joutua jarru- tai kaasupolkimen alle.
• Jos joku seuraavista ongelmista ilmaantuu, lopeta heti laitteen käyttäminen ja ota
yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen:
– laitteesta tulee savua.
– laitteesta tulee epätavallista hajua.
– laitteeseen on mennyt vieras esine.
– laitteeseen tai sen päälle on mennyt nestettä.
• Jos käytät laitetta ilman että tarkastat sen kunnon, se voi vaurioitua pahasti ja
aiheuttaa vakavan onnettomuuden tai tulipalon.
• Älä pura tai muuta tätä laitetta. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
• Älä käytä tätä laitetta ohjauksen aikana, koska siitä voi olla seurauksena
liikenneonnettomuus.
• Jos sinun on välttämättä käytettävä laitetta ajon aikana, katso huolellisesti
eteenpäin, jotta voit välttää liikenneonnettomuudet.
• Älä jätä ohjauksen kaukosäädintä irralleen. Kun auto pysähtyy tai kääntyy
mutkassa, laite voi pudota lattialle. Jos laite pyörii jarrupolkimen alle, se voi estää
kuljettajaa jarruttamasta ja aiheuttaa vakavia ongelmia. Muista kiinnittää ohjauksen
kaukosäädin ohjauspyörään.
• Poista paristo, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
• Paristo voi räjähtää, jos se korvataan virheellisesti. Vaihda vain samaan tai
vastaavantyyppiseen.
• Älä käsittele akkua metallityökaluilla.
• Älä säilytä paristoa metalliesineiden kanssa.
• Jos paristo vuotaa, pyyhi kauko-ohjain täysin puhtaaksi ja asenna uusi paristo.
• Kun hävität käytetyt paristot, hävitä ne maasi säädösten ja ympäristölainsäädännön
mukaisesti.
SUOMI
203
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 204 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Laitteen käyttö
204
Toiminnat
Ohjauksen kaukosäädin
2
1
3
4
7
6
5
EQ-painike
c b
e d
5
Käännä tätä, jos haluat näyttää
levylistan, kappalelistan,
kansiolistan, tiedostolistan tai
esiviritettyjen kanavien listan
lähteen mukaan.
0/Open -painike
Paina poistaaksesi levyn laitteesta.
Avaa tai sulje etupaneeli pitämällä
painiketta painettuna.
Paina valitaksesi kolmen FM- ja
MW/LW-taajuusalueen välillä.
Kierrä korottaaksesi tai
pienentääksesi äänenvoimakkuutta.
D/Scrl -painike
Tällä voidaan valita eri näyttöjä.
Pidä painettuna tekstitietojen
vierittämistä varten.
SRC/Off -painike, Vol
Laite kytketään päälle valitsemalla
lähde. Tätä painamalla voidaan
kaikki käytettävissä olevat lähteet
selata läpi.
Paina palataksesi tavalliseen
näyttöön, kun käytät valikkoa.
MULTI-CONTROL
Käytä manuaaliseen viritykseen,
pikakelaukseen eteenpäin,
taaksepäin kelaamiseen ja
kappaleiden etsimiseen. Käytetään
myös ohjaustoimintoihin.
Näyttö pois -ilmaisin
B-painike
DF-painike
Paina käyttääksesi kunkin lähteen esiohjelmoituja toimintoja. (Katso “DF(suoratoiminto) -painikkeen käyttäminen” sivulla 232.)
ATT-painike
RESET-painike
Paina nollataksesi
mikroprosessorin.
Syttyy, kun näyttö kytketään pois
päältä.
Painamalla voit alentaa nopeasti äänenvoimakkuutta noin 90%. Painamalla
uudelleen palataan alkuperäiseen äänenvoimakkuuteen.
Tällä voidaan valita erilaisia
taajuuskorjaimen käyriä.
Painamalla pitkään, näytön
ohjaukset ja painikkeiden valaistus
kytketään päälle ja pois.
EQ-painike
Tällä voidaan valita erilaisia taajuuskorjaimen käyriä.
Keskusyksikkö
SRC/Off -painike
Laite kytketään päälle valitsemalla lähde. Tätä painamalla voidaan kaikki
käytettävissä olevat lähteet selata läpi.
7
9 8
VOL –/VOL + -painikkeet
Näillä voidaan äänenvoimakkuutta lisätä tai vähentää.
4
TA/News -painike
Tällä kytketään TA-toiminto päälle ja
pois. Painamalla pitkään kytketään
NEWS-toiminto päälle.
Perustoiminnot
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Laitteen kytkeminen päälle
* Painamalla SRC/Off, laite kytketään päälle.
Laitteen kytkeminen pois päältä
* Painamalla pitkään SRC/Off, laite kytketään pois päältä.
Lähteen valitseminen
Kuunneltava lähde voidaan valita.
* Painamalla toistuvasti SRC/Off, voidaan lähdettä vaihtaa seuraavasti:
Tuner (viritin) – TV (televisio) – DVD (DVD-soitin/moni-DVD-soitin) – CD
(sisäänrakennettu CD-soitin) – Multi CD (moni-CD-soitin) – iPod
(käyttöliittymäsovittimella yhdistetty iPod) – USB (USB-tallennuslaite)/iPod (USBsisääntulolla yhdistetty iPod) – EXT (ulkoinen yksikkö 1) – EXT (ulkoinen yksikkö 2) –
AUX1 (AUX1) – AUX2 (AUX2) – BT Audio (BT audio) – TEL (BT-puhelin)
SUOMI
Käyttö on samanlaista kuin käytettäessä päälaitteen painikkeita.
a
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 205 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Laitteen käyttö
Huomautuksia
• Seuraavissa tapauksissa äänilähde ei muutu:
– Kun mitään valittua lähdettä vastaavaa laitetta ei ole liitetty.
– Kun soittimessa ei ole levyä tai makasiinia.
– Kun iPodia ei ole yhdistetty tähän laitteeseen käyttöliittymäsovittimella.
– Kun AUX (lisätulo) on asetettu OFF-asentoon (katso sivu 227).
– Kun BT Audio -lähde on asetettu OFF-asentoon (katso “BT-audiolähteen aktivointi”
sivulla 229).
• Kun USB-tallennuslaitetta tai iPodia ei ole liitetty tämän laitteen USB-porttiin, näyttöön tulee
NO DEVICE.
• Oletusarvoisesti AUX1 on aina päällä. Kytke AUX1 pois päältä, kun se ei ole käytössä (katso
“Lisälaiteasetuksen kytkeminen” sivulla 227).
• Kannettava audiolaite saattaa synnyttää kohinaa, jos sitä ladataan auton tasavirtalähteestä,
kun se liitetään AUX-sisääntuloon, Lopeta siinä tapauksessa lataaminen.
• Ulkoinen laite tarkoittaa (esim. tulevaisuudessa saatavissa olevaa) Pioneer-laitetta, jonka
perustoimintoja voidaan ohjata tällä laitteella, vaikkakaan ohjelmalähteenä se ei ole
yhteensopiva. Tällä laitteella voidaan ohjata kahta ulkoista laitetta. Mikäli kaksi ulkoista
laitetta on yhdistetty, laite kohdentaa ulkoisen laitteen automaattisesti ulkoinen laite 1:een
tai ulkoinen laite 2:een.
• Jos tämän laitteen sinivalkoinen johto on liitetty ajoneuvon automaattisen antennireleen
liittimeen, ajoneuvon antenni työntyy ulos kytkettäessä tämän laitteen ohjelmalähde päälle.
Antenni vetäytyy sisään, kun äänilähde kytketään pois.
• Tietyt laitteet pitää mahdollisesti kytkeä päälle ennen liittämistä tähän laitteeseen.
Levyn syöttäminen
1. Avaa etupaneeli painamalla 0/Open.
CD-pesä tulee näkyviin.
Huomautuksia
• Sisäänrakennettu CD-soitin soittaa yhtä vakiokokoista 12 cm:n CD- (-R/-RW) -levyä
kerrallaan. Laitteella ei voida soittaa 8 cm:n levyjä.
• Sisäänrakennetulla CD-soittimella voi soittaa audio-CD:tä ja CD-ROM-levyille tallennettuja
pakattuja äänityksiä. (Katso seuraavasta osasta tietoja toistettavista tiedostoista. Katso sivu
249.)
• Lue soitinta ja levyjä koskevat varoitukset seuraavasta kappaleesta. Katso sivu 248.
• Älä työnnä CD-pesään muuta kuin CD-levyä.
• Joskus levyn toiston aloittamisen ja äänen kuulumisen välillä on viive. Kun tiedostoa
luetaan, näytöllä lukee FORMAT READ.
• Jos levyä ei voi työntää pesään kokonaan tai jos sitä ei voi soittaa, tarkista, että levyn
nimipuoli on ylöspäin. Poista levy painamalla 0/Open ja tarkista, ettei levy ole
vahingoittunut, ennen kuin syötät sen uudelleen sisään.
• Jos levyn syöttö- tai poistotoiminto ei toimi kunnolla, voit poistaa levyn painamalla pitkään
0/Open samalla kun etupaneelin.
• Mikäli näkyviin tulee virhesanoma, katso “Virheviestit” sivulla 247.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
* Säädä äänenvoimakkuus kääntämällä Vol.
• Säädä äänenvoimakkuutta kaukosäätimellä painamalla VOL +/VOL –.
Viritin
Perustoiminnot
RDS
2. Aseta CD-levy CD-pesään.
Ei RDS taikka MW/LW
Etupaneeli sulkeutuu automaattisesti ja soitto alkaa.
• Asetettaessa CD/CD-R/CD-RW-levyä laitteeseen levyn tarrapuolen on oltava
ylöspäin.
CD-pesä
Aaltoalueen ilmaisin
%-ilmaisin (stereo)
Osoittaa, että valittu taajuus on
stereolähetys.
• Levy voidaan poistaa painamalla 0/Open.
• Kun CD-levy on laitettu sisään, valitse sisäänrakennettu CD-soitin painamalla
SRC/Off.
LOC-ilmaisin
Pikavalinnan numeron ilmaisin
Signaalitason ilmaisin
Näyttää radioaaltojen vahvuuden.
TP-ilmaisin (
)
Osoittaa, että TP-asema on viritetty.
Osoittaa, että paikallinen
automaattihaku on käytössä.
SUOMI
205
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 206 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Laitteen käyttö
Jännitteenilmaisin
Näyttää akun jännitteen.
• Jännitteenilmaisimen näyttämä taso saattaa poiketa todellisesta jännitteen
tasosta.
News-ilmaisin (
)
Osoittaa, että vastaanotetaan uutisohjelmaa.
Ohjelmapalvelun nimi
PTY-nimen ilmaisin
TEXT-ilmaisin
Näyttää, milloin vastaanotetaan radiotekstiä.
Näyttää akun jännitteen
• Jännitteenilmaisimen näyttämä taso saattaa poiketa todellisesta jännitteen
tasosta.
Taajuuden ilmaisin
* Valitse aaltoalue
Paina B.
• Aaltoalueeksi voidaan valita FM1, FM2, FM3 tai MW/LW.
* Käsiviritys (portaittain)
Paina MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
* Automaattiviritys
Pidä MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalla tai oikealla ja vapauta se.
• Automaattihaku voidaan peruuttaa painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta
vasemmalle tai oikealle.
• Asemia voidaan ohittaa asemia pitämällä MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalla
tai oikealla. Automaattiviritys alkaa, heti kun vapautat MULTI-CONTROL -ohjaimen.
Huomautuksia
• Tämän laitteen AF-toiminto (vaihtoehtoisten taajuuksien haku) voidaan kytkeä päälle ja
pois. Normaalissa käytössä AF-toiminnon pitäisi olla pois päältä (katso sivu 207).
• Kaikki radioasemat eivät välttämättä tarjoa RDS-palvelua.
• RDS-toiminnot kuten AF ja TA ovat käytössä vain, jos radio on viritetty RDS-asemaan.
Lähetystaajuuksien tallentaminen ja hakeminen
Voit helposti tallentaa enintään 6 lähetystaajuutta myöhempää hakua varten.
• Kullakin aaltoalueella voidaan tallentaa muistiin kuusi asemaa.
1. Tallenna valittu taajuus muistiin MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda esivalittu numero kääntämällä. Tallenna pitämällä painettuna.
2. Valitse haluttu asema MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda asemaa kääntämällä. Valitse painamalla.
• Kaikki FM-aaltoalueille tallennetut asemat voidaan hakea kullekin erilliselle FMaaltoalueella.
• Asemaa voidaan myös vaihtaa painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai
alas.
• Palaa normaalinäyttöön painamalla B.
• Jos et käytä luetteloa noin 30 sekunnin aikana, näyttö palautuu automaattisesti
normaaliin näyttöön.
• Esiviritysnumeroihin tallennettujen asemien taajuuksia voidaan myös hakea
painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai alas taajuusnäytön aikana.
PTY-hälytyslähetysten vastaanottaminen
Kun hätä-PTY-koodi lähetetään, yksikkö vastaanottaa sen automaattisesti (näkyviin
tulee ALARM). Kun lähetys loppuu, järjestelmä palaa edelliseen lähteeseen.
• Hätätiedotus voidaan peruuttaa painamalla TA/News, SRC/Off, B tai MULTICONTROL.
Lisätoimintojen esittely
1. Näytä päävalikko painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
2. Valitse FUNCTION MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda valikkovaihtoehtoa kääntämällä. Valitse painamalla.
3. Valitse toiminto kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
BSM (parhaiden asemien muisti) – Regional (alueellinen) – Local (paikallinen
automaattinen viritys) – PTY search (ohjelmatyypin valinta) – Trafiic Announce
(liikennetiedotusten odotustila) – Alternative FREQ (vaihtoehtoisten taajuuksien
haku) – News interrupt (uutislähetyksen automaattinen vastaanotto)
Huomautuksia
• Palaa normaalinäyttöön painamalla B.
• Jos toimintoja ei käytetä noin 30 sekunnin kuluessa, näyttö palautuu automaattisesti
normaaliin näyttöön.
• Jos valittuna on aaltoalue MW/LW, voidaan valita vain BSM tai Local.
SUOMI
206
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 207 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Laitteen käyttö
Voimakkaimpien lähetystaajuuksien tallentaminen
BSM- (parhaiden asemien muisti) -toiminnolla voit automaattisesti tallentaa kuusi
voimakkainta taajuutta.
1. Valitse toimintovalikosta BSM MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 206.
2. Ota BSM käyttöön painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Kuusi voimakkainta lähetystaajuutta tallentuu niiden signaalivoimakkuuden
mukaiseen järjestykseen.
• Peruuta painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta uudelleen.
Virittäminen voimakkaisiin signaaleihin
Paikallisaseman automaattihaun avulla voidaan virittää vain ne asemat, joiden
signaali riittää hyvään vastaanottoon.
1. Valitse toimintovalikosta Local MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Näytölle tulee teksti Local.
2. Kytke paikallisaseman automaattihaku päälle painamalla MULTI-CONTROL ohjainta.
• Lopeta paikallisaseman automaattihaku painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta
uudelleen.
3. Valitse haluamasi asetus painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai
oikealle.
FM: Level 1 – Level 2 – Level 3 – Level 4
MW/LW: Level 1 – Level 2
Suurempi asetusnumero on korkeampi taso. Korkein tasoasetus mahdollistaa vain
voimakkaimman aseman vastaanoton, matalammat säädöt mahdollistavat
heikompien asemien vastaanoton.
Vaihtoehtoisten taajuuksien valitseminen
Jos viritin ei saa hyvää vastaanottoa, yksikkö hakee automaattisesti toisen samassa
verkossa olevan aseman.
1. Valitse toimintovalikosta Alternative FREQ MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 206.
PI-hakutoiminnon käyttö
Ellei viritin löydä sopivaa asemaa tai vastaanotto heikkenee, laite hakee
automaattisesti samaa ohjelmaa lähettävän toisen aseman. Haun aikana näytöllä on
PI SEEK ja radio on äänetön.
Automaattisen PI-haun käyttö (esiviritetyt asemat)
Kun esiviritetyn aseman vastaanotto ei onnistu, laite voidaan saada suorittamaan PIhaku esiviritetyn aseman valitsemisen yhteydessä.
• Automaattisen PI-haun oletusasetus on pois päältä. Katso “Automaattisen PI-haun
kytkeminen” sivulla 226.
Asemien rajoittaminen alueelliseen ohjelmistoon
AF-toimintoa käytettäessä tämä toiminto rajoittaa valinnan alueellista ohjelmaa
lähettäviin asemiin.
1. Valitse toimintovalikosta Regional MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 206.
2. Ota alueellinen toiminto käyttöön painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Lopeta painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta uudelleen.
Huomautuksia
• Alueelliset ohjelmat ja alueelliset radioverkot ovat erilaisia eri maissa (ne voivat vaihtua
tiettyinä kellonaikoina tai tietyissä lääneissä tai lähetysalueilla).
• Esiviritetyn aseman numero voi poistua näytöstä, jos vastaanotin virittyy alueellisen aseman
taajuudelle, joka eroaa alkuperäisestä asemasta.
• Regional-toiminto voidaan kytkeä päälle tai pois erikseen jokaiselle FM-aaltoalueelle.
Liikenneilmoitusten vastaanottaminen
TA-toiminnolla (liikennetiedotusten odotustila) voidaan automaattisesti kuunnella
kaikki liikennetiedotukset riippumatta siitä, mitä lähdettä sillä hetkellä kuunnellaan. TAtoiminto voidaan aktivoida joko TP-asemille (radioasema, joka lähettää
liikennetiedotuksia) tai EON-TP -asemille (radioasema, joka lähettää viitetietoja TPasemien lähetyksistä).
1. Viritä TP-asemalle tai EON-TP -asemalle.
TP-merkkivalo (
) syttyy.
2. Kytke liikennetiedotusten odotustila päälle painamalla TA/News.
• Kytke pois päältä painamalla uudelleen TA/News.
2. Ota AF käyttöön painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Lopeta painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta uudelleen.
SUOMI
Huomautuksia
• Kun AF on päällä, automaattisen virityksen ja BSM-toiminnon aikana, viritetään vain RDSasemia.
• Kun haetaan esiviritettyä asemaa, viritin saattaa päivittää esiviritetyn aseman uudella
taajuudella aseman AF-listalta. Jos kuunneltavan aseman RDS-tiedot eroavat alun perin
tallennetun aseman tiedoista, näytössä ei näy esiviritetyn aseman numeroa.
• AF-haun aikana voi ääni väliaikaisesti katketa.
• AF voidaan kytkeä erikseen päälle tai pois kullekin FM-alueelle.
207
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 208 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Laitteen käyttö
3. Säädä TA-äänenvoimakkuutta Vol-painikkeella, kun liikennetiedotukset alkavat.
4. Vastaanotettavan liikennetiedotuksen voi keskeyttää painamalla TA/News.
Uutislähetyksen automaattisen vastaanottamisen käyttö
Kun uutisohjelma lähetetään PTY-uutisasemalta, laite siirtyy automaattisesti uutisia
lähettävälle asemalla. Kun uutislähetys loppuu, edellisen ohjelman vastaanotto jatkuu.
Viritin palaa alkuperäiseen lähteeseen, mutta vastaanotin pysyy odotustilassa, kunnes
TA/News -painiketta painetaan uudelleen.
* Kytke uutislähetyksen automaattinen vastaanottaminen päälle painamalla TA/
News.
Paina TA/News -painiketta, kunnes näytölle tulee ON.
• Vastaanotettavan liikennetiedotuksen voi myös keskeyttää painamalla SRC/Off, B
tai MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Poista uutislähetyksen automaattinen vastaanottaminen käytöstä painamalla TA/
News -painiketta, kunnes OFF tulee näytölle.
Huomautuksia
• Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä myös valikossa, joka tulee näytölle
käytettäessä MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Järjestelmä kytkeytyy takaisin alkuperäiseen äänilähteeseen liikennetiedotusten jälkeen.
• Automaattinen asemahaku etsii vain TP- tai EON-TP -asemia tai BSM-asemia, kun TA on
päällä.
• Uutislähetys voidaan peruuttaa painamalla TA/News, SRC/Off, B tai MULTICONTROL -ohjainta.
PTY-toimintojen käyttö
Voit virittää aseman käyttämällä PTY (ohjelmatyyppi) -tietoja.
RDS-aseman hakeminen PTY-tietojen perusteella
Voit etsiä yleisiä ohjelmatyyppejä, kuten seuraavassa kappaleessa lueteltuja. Katso
sivu 209.
1. Valitse toimintovalikosta PTY search MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 206.
2. Valitse ohjelmatyyppi painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai
oikealle.
News&Inf – Popular – Classics – Others
3. Aloita haku painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Laite etsii asemaa, joka lähettää haluttua ohjelmatyyppiä. Kun asema löytyy, sen
ohjelmapalvelun nimi tulee näytölle.
PTY-tiedot (ohjelmatyypin ID-koodi) on lueteltu seuraavassa kappaleessa. Katso sivu
209.
• Peruta haku painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta uudelleen.
• Joidenkin asemien ohjelma saattaa poiketa PTY:n ilmoittamasta ohjelmatyypistä.
• Jos etsittyä ohjelmatyyppiä lähettävää asemaa ei löydy, näyttöön tulee Not found
noin 2 sekunnin ajaksi ja viritin palaa aiemmin kuunnellulle taajuudelle.
Huom.
• Uutisohjelmat voi myös kytkeä päälle tai pois valikossa, joka tulee näytölle käyttämällä
MULTI-CONTROL -ohjainta.
Radiotekstin käyttö
Tämä viritin voi näyttää RDS-asemien lähettämät radiotekstitiedot, kuten asematiedot,
kuunneltavan laulun ja esittäjän nimen.
• Viritin muistaa automaattisesti kolme viimeistä vastaanotettua radiotekstilähetystä
ja korvaa vanhimman vastaanotetun tekstin uudella tekstillä, kun se otetaan
vastaan.
Radiotekstin näyttäminen
Voit näyttää parhaillaan vastaanotettavan radiotekstin ja kolme viimeisintä
radiotekstiä.
1. Näytä radioteksti painamalla pitkään D/Scrl.
Näytölle tulee parhaillaan vastaanotettavan aseman radioteksti.
• Radioteksti voidaan peruuttaa painamalla D/Scrl, TA/News, SRC/Off, EQ tai B.
• Kun laite ei vastaanota radiotekstiä, näytölle tulee NO TEXT.
2. Hae kolme viimeisintä radiotekstiä painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta
vasemmalle tai oikealle.
MULTI-CONTROL -ohjaimen siirtäminen vasemmalle tai oikealle vaihtaa nykyisen ja
kolmen viimeisen radiotekstinäytön välillä.
• Jos muistissa ei ole radiotekstejä, näyttö ei muutu.
3. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai alas.
Siirry alkuun siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta ylös. Siirrä MULTI-CONTROL ohjainta alas, jos haluat vierittää radiotekstiä.
SUOMI
Uusi äänenvoimakkuus tallentuu muistiin ja sitä käytetään seuraavan
liikennetiedotuksen aikana.
208
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 209 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Laitteen käyttö
Radiotekstin tallentaminen ja hakeminen
Tietoja korkeintaan kuudesta radiotekstilähetyksestä voidaan tallentaa näppäimiin
RT Memo 1 – RT Memo 6.
Yleinen
Ominaisuudet
Ohjelmatyyppi
Others
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
TOURING
LEISURE
DOCUMENT
Opetusohjelmia
Kuunnelmat ja kuunnelmasarjat
Kulttuuriohjelmia
Luonto-, tiede- ja tekniikan ohjelmia
Kevyttä viihdettä
Lastenohjelmia
Yhteiskunnallisia ohjelmia
Uskonnollisia ohjelmia ja jumalanpalveluksia
Puhelinohjelmia
Matkailuohjelmia; ei liikennetiedotuslähetyksiä
Harrastus- ja ajanvieteohjelmia
Asiaohjelmia
1. Näytä radioteksti, jonka haluat tallentaa muistiin.
Katso “Radiotekstin näyttäminen” sivulla 208.
2. Tallenna valittu radioteksti muistiin MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda esivalittu numero kääntämällä. Tallenna pitämällä painettuna.
3. Valitse haluttu radioteksti MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda radiotekstiä kääntämällä. Valitse painamalla.
• Palaa normaalinäyttöön painamalla B.
• Jos et käytä luetteloa noin 30 sekunnin aikana, näyttö palautuu automaattisesti
normaaliin näyttöön.
Sisäänrakennettu CD-soitin
PTY-lista
Yleinen
Ominaisuudet
Ohjelmatyyppi
News&Inf
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
WEATHER
FINANCE
POP MUS
ROCK MUS
EASY MUS
OTH MUS
JAZZ
COUNTRY
NAT MUS
OLDIES
FOLK MUS
L. CLASS
CLASSIC
Uutisia
Ajankohtaisohjelmat
Yleistä tietoa ja neuvontaa
Urheilu
Säätiedotukset/meteorologiset tiedot
Osakemarkkinaraportteja, kaupallisia tietoja jne.
Popmusiikkia
Rock-musiikkia
Kevytmusiikkia
Luokittelematonta musiikkia
Jazz
Country-musiikkia
Kansallista musiikkia
Ikivihreitä
Kansanmusiikkia
Kevyttä klassista musiikkia
Klassista musiikkia
Popular
Classics
Perustoiminnot
Jännitteenilmaisin
Näyttää akun jännitteen.
• Jännitteenilmaisimen näyttämä
taso saattaa poiketa todellisesta
jännitteen tasosta.
WMA/MP3/AAC/WAV -ilmaisin
Näyttää pakattua audiotiedostoa
soitettaessa soitettavan
audiotiedoston tyypin.
Kansion numeron ilmaisin
Näyttää pakattua audiotiedostoa
soitettaessa soitettavan kansion
numeron.
Kappaleen numeron ilmaisin
Toistoajan ilmaisin
Bittinopeuden/tunnustelutaajuuden
ilmaisin
Näyttää pakattua audiotiedostoa
soitettaessa soitettavan kappaleen
(tiedoston) bittinopeuden tai
tunnustelutaajuuden.
• VBR- (variable bit rate - vaihteleva
bittinopeus) -muotoisia WMAtiedostoja soitettaessa näkyy
keskibittinopeus.
• VBR- (Variable Bit Rate) muotoisia MP3-tiedostoja
soitettaessa näkyy VBR
bittinopeuden sijaan.
SUOMI
209
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 210 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Laitteen käyttö
210
• Kansiota, johon ei ole tallennettu pakattua äänitiedostoa, ei voida valita.
* Kappaleen valinta
Paina MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
* Pikakelaus eteen tai taakse
Paina pitkään MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
• Pakattua audio-levyä toistettaessa ei ääntä kuulu pikakelaus eteen- tai taaksepäin
toiminnon aikana.
* Palaa juurikansioon
Paina pitkään B.
Kappaleiden valitseminen kappalelistalta
• Jos kansio 01 (ROOT) ei sisällä tiedostoja, toisto alkaa kansiosta 02.
* Siirry pakatun audion ja CD-DA:n välillä
Paina B.
• Tämä toiminta on käytettävissä ainoastaan, kun soitetaan CD-EXTRA tai MIXEDMODE-CD:tä.
• Jos pakattu audio- ja CD-DA -toimintotiloja on vaihdettu, toisto alkaa levyn
ensimmäiseltä kappaleelta.
Huom.
• Tiedostot soitetaan tiedostonumero järjestyksessä. Kansiot, jotka eivät sisällä tiedostoja,
ohitetaan. (Jos kansio 01 (ROOT) ei sisällä tiedostoja, soitto alkaa kansiosta 02.)
Levyn tekstitietojen näyttäminen
* Valitse haluttu tekstitieto painamalla D/Scrl.
• CD:lle, jonka nimi on syötetty
Soittoaika –
Huomautuksia
• Tekstitietoa voi vierittää painamalla pitkään D/Scrl.
• Audio-CD, jossa on tiettyjä tietoja, kuten tekstiä ja/tai numero, on CD TEXT.
• Jos määrättyjä tietoja ei ole tallennettu levylle, nimeä ei näytetä.
• MP3-tiedostojen levylle kirjoittamiseen käytetystä iTunes-versiosta riippuen
huomautustiedot eivät ehkä näy oikein.
• Joidenkin WMA-tiedostojen koodaamiseen käytettävän Windows Media™ Player -version
kanssa albumien nimet ja muut tekstitiedot eivät ehkä näy oikein.
• Näytössä näkyvä tunnustelutaajuus voi olla lyhennetty.
• Kun jatkuva vieritys -alkuasetukseksi on asetettu ON, tekstitiedot vierittyvät jatkuvasti
näytöllä. Katso “Jatkuva vieritys -toiminnon kytkeminen” sivulla 229.
• Levyn merkistöistä riippuen venäjänkielinen teksti saattaa olla sekavaa. Katso tietoa
venäjänkieliselle tekstille sallituista merkistöistä kohdasta “Pakatut äänitiedostot levyllä”
sivulla 250.
: levyn nimi ja soittoaika
Kappalenimilistalta voit nähdä CD TEXT -levyllä olevien kappaleiden nimet ja valita
niistä yhden.
* Valitse haluttu kappaleen nimi MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda kappaleen nimeä kääntämällä. Soita painamalla.
• Tekstitietoa voi vierittää painamalla pitkään D/Scrl.
• Palaa normaalinäyttöön painamalla B.
• Jos et käytä luetteloa noin 30 sekunnin aikana, näyttö palautuu automaattisesti
normaaliin näyttöön.
Tiedostojen valitseminen tiedostonimiluettelosta
Tiedostonimiluettelosta voit nähdä tiedostot (tai kansiot) ja valita yhden niistä
toistettavaksi.
* Haluttu tiedostonimi (tai kansionimi) voidaan valita MULTI-CONTROL ohjaimella.
Vaihda tiedoston tai kansion nimeä kääntämällä.
• CD TEXT:lle
– Kun tiedosto on valittu, aloita soitto painamalla.
Soittoaika –
: levyn esittäjän nimi ja – : kappaleen nimi –
: levyn esittäjän nimi
ja
: levyn nimi –
: levyn nimi ja : kappaleen nimi –
: kappaleen esittäjän
nimi ja : kappaleen nimi – : kappaleen nimi ja soittoaika – : kappaleen nimi,
: kappaleen esittäjän nimi ja
: levyn nimi
– Kun kansio on valittu, katsele valitussa kansiossa olevia tiedostoja (tai kansioita)
painamalla.
• WMA/MP3/AAC:lle
Soittoaika –
: kansion nimi ja
: tiedoston nimi –
: esittäjän nimi ja :
kappaleen nimi –
: esittäjän nimi ja
: albumin nimi –
: albumin nimi ja
: kappaleen nimi – : kappaleen nimi ja soittoaika –
: huomautus ja soittoaika
– : kappaleen nimi,
: esittäjän nimi ja
: albumin nimi
• WAV:lle
Soittoaika –
: kansion nimi ja
: tiedoston nimi
– Kun kansio on valittu, soita valitussa kansiossa oleva laulu pitämällä painettuna.
• Tiedosto voidaan myös toistaa painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta oikealle.
• Voit palata edelliseen luetteloon (seuraavan tason kansioon ylöspäin) painamalla
MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle.
• Valitun kansion kansio-/tiedostonumero näkyy näytön oikeassa laidassa.
SUOMI
* Valitse kansio
Paina MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai alas.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 211 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Laitteen käyttö
• Tekstitietoa voi vierittää painamalla pitkään D/Scrl.
• Palaa normaalinäyttöön painamalla B.
• Jos et käytä luetteloa noin 30 sekunnin aikana, näyttö palautuu automaattisesti
normaaliin näyttöön.
Lisätoimintojen esittely
1. Näytä päävalikko painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
2. Valitse FUNCTION MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda valikkovaihtoehtoa kääntämällä. Valitse painamalla.
3. Valitse toiminto kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
Play mode (uusintasoitto) – Random mode (satunnaissoitto) – Scan mode
(skannaussoitto) – Pause (tauko) – TitleInput "A" (levyn nimen syöttö)
Huomautuksia
• Palaa normaalinäyttöön painamalla B.
• Jos et käytä toimintoja, lukuun ottamatta TitleInput "A", noin 30 sekunnin aikana, näyttö
palautuu automaattisesti normaaliin näyttöön.
• Pakattua audiolevyä tai CD TEXT -levyä soitettaessa ei voida siirtyä levyn nimen
syöttönäyttöön.
Uusintatoistoalueen valitseminen
1. Valitse toimintovalikosta Play mode MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 211.
2. Valitse mieliasetus painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
– Disc repeat – Kaikkien kappaleiden uusintatoisto
– Track repeat – Nykyisen kappaleen uusintasoitto
– Folder repeat – Nykyisen kansion uusintatoisto
• Jos uusintatoiston aikana valitaan toinen kansio, uusintatoistotilaksi vaihtuu levyn
uusinta.
• Kappalehaun tai pikakelauksen suorittaminen eteen/taaksepäin Track repeat
aikana muuttaa uusintatoistoalueeksi Disc repeat/Folder repeat.
• Kun on valittu Folder repeat, ei soitettavan kansion alakansiota voi soittaa.
Kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä
Valitun uusinta-alueen kappaleita toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
1. Valitse toimintovalikosta Random mode MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 211.
2. Ota satunnaissoitto käyttöön painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Kappaleet soivat satunnaisessa järjestyksessä
• Lopeta satunnaissoitto painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta uudelleen.
Kansioiden ja kappaleiden skannaaminen
Skannaussoitto hakee kappaleen valitulta uusinta-alueelta.
1. Valitse toimintovalikosta Scan mode MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 211.
2. Ota skannaussoitto käyttöön painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Kustakin kappaleesta soitetaan 10 ensimmäistä sekuntia.
3. Kun löydät haluamasi kappaleen, lopeta skannaussoitto painamalla MULTICONTROL -ohjainta.
• Jos näyttö on automaattisesti palannut normaaliin tilaan, valitse Scan mode
uudelleen MULTI-CONTROL -ohjaimella.
• Kun levy (kansio) on skannattu, normaali toisto alkaa uudelleen.
Toiston keskeyttäminen
1. Valitse toimintovalikosta Pause MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 211.
2. Aloita tauko painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Kappaleen toisto pysähtyy.
• Lopeta tauko painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta uudelleen.
Levyn nimi -toimintojen käyttö
CD:n nimiä voidaan syöttää ja näyttää ne sitten. Kun seuraavan kerran laitetaan
sisään CD, jonka nimi on syötetty, nimi näkyy näytöllä.
Levyn nimen syöttäminen
Nimen syöttötoiminnolla voidaan laitteeseen tallentaa enintään 48 CD:n nimeä. Kukin
nimi voi olla enintään 10 merkkiä pitkä.
SUOMI
211
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 212 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Laitteen käyttö
1. Toista CD, jonka nimen haluat syöttää.
212
Perustoiminnot
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 211.
Näyttää akun jännitteen.
3. Valitse haluttu merkkityyppi painamalla D/Scrl.
• Jännitteenilmaisimen näyttämä
taso saattaa poiketa todellisesta
jännitteen tasosta.
Voit vaihtaa seuraavien merkkityyppien välillä painamalla toistuvasti D/Scrl:
Aakkoset (isot kirjaimet), numerot ja symbolit – Aakkoset (pienet kirjaimet) –
Eurooppalaiset aksenteilla varustetut kirjaimet (esim. á, à, ä, ç) – Numerot ja symbolit
4. Valitse aakkosmerkki siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta ylös- tai alaspäin.
5. Siirrä kohdistin seuraavaan tai edelliseen merkkipaikkaan siirtämällä MULTICONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
6. Kun nimi on valmis, siirrä kohdistin viimeiseen merkkipaikkaan painamalla
MULTI-CONTROL -ohjainta oikealle.
Kun MULTI-CONTROL -ohjainta painetaan oikealle vielä kerran, syötetty nimi
tallentuu muistiin.
WMA/MP3/AAC/WAV-ilmaisin
Näyttää toistettavan tiedoston
tyypin.
Kansion numeron ilmaisin
Kappaleen numeron ilmaisin
7. Palaa toistonäyttöön painamalla B.
Huomautuksia
• Nimet pysyvät muistissa senkin jälkeen, kun levy on poistettu laitteesta, ja tiedot haetaan
jälleen esiin, kun levy laitetaan soittimeen.
• Kun 48 levyn tiedot on tallennettu muistiin, uuden levyn tiedot korvaavat vanhimman levyn
tiedot.
• Jos laitteeseen liitetään moni-CD-soitin, voidaan syöttää jopa 100 levyn nimi.
• Jos laitteeseen on liitetty moni-CD-soitin, joka ei tue levyn nimi -toimintoa, ei laitteeseen
voida syöttää levyn nimiä.
USB-tallennuslaitteessa olevien laulujen soitto
On mahdollista toistaa USB-tallennuslaitteeseen tallennettuja pakattuja
äänitiedostoja.
• Lisätietoja yhteensopivuudesta on kohdassa “Lisätietoja” sivulla 247.
Jännitteenilmaisin
Toistoajan ilmaisin
Bittinopeuden/tunnustelutaajuuden
ilmaisin
• VBR- (variable bit rate - vaihteleva
bittinopeus) -muotoisia WMAtiedostoja soitettaessa näkyy
keskibittinopeus.
• VBR- (Variable Bit Rate) muotoisia MP3-tiedostoja
soitettaessa näkyy VBR
bittinopeuden sijaan.
* USB-tallennuslaitteen liittäminen laitteeseen ja toistaminen
1 Liitä USB-tallennusväline USB-liittimeen.
USB-portin sijainti: katso “Keskusyksikkö” sivulla 204.
2 Valitse lähteeksi USB painamalla SRC/Off.
Toisto alkaa.
* Valitse kansio
Paina MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai alas.
* Pikakelaus eteen tai taakse
Paina pitkään MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
* Kappaleen valinta
Paina MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
* Palaa juurikansioon
Paina pitkään B.
* USB-tallennuslaitteen irrottaminen
Vedä USB-tallennuslaite ulos.
Voit kytkeä USB-tallennuslaitteen irti koska tahansa, kun haluat lopettaa sen
kuuntelun.
SUOMI
2. Valitse toimintovalikosta TitleInput "A" MULTI-CONTROL -ohjaimella.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 213 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Laitteen käyttö
Huomautuksia
• Lue ulkoisia USB-tallennuslaitteita ja tätä laitetta koskevat varoitukset seuraavasta
kappaleesta. Katso “Lisätietoja”.
• Mikäli näkyviin tulee virhesanoma, katso “Virheviestit” sivulla 247.
• Jos kansio 01 (ROOT) ei sisällä tiedostoja, toisto alkaa kansiosta 02.
• Kun tähän laitteeseen on liitetty akun lataustoiminnolla varustettu kannettava USBaudiolaite ja virtakytkin on asetettu ACC- tai ON-asentoon, akku latautuu.
Äänitiedoston tekstitietojen näyttäminen
Toiminta on sama kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa.
Katso “Levyn tekstitietojen näyttäminen” sivulla 210.
• Jos äänitiedostoon tallennetut merkit eivät ole yhteensopivia keskusyksikön kanssa,
ei niitä näytetä.
• Joidenkin äänitiedostojen tekstitietoja ei mahdollisesti näytetä oikein.
Tiedostojen valitseminen tiedostonimiluettelosta
Toiminta on sama kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa.
Katso “Tiedostojen valitseminen tiedostonimiluettelosta” sivulla 210.
Huomautuksia
• Palaa normaalinäyttöön painamalla B.
• Jos valitset toisen kansion uusintasoiton aikana, uusintasoittoalueeksi vaihtuu All repeat.
• Jos suoritat kappalehaun tai pikakelauksen eteen/taaksepäin Track repeat -tilassa uusintaalueeksi muuttuu Folder repeat.
• Kun valittuna on Folder repeat, soitettavan kansion alikansiota ei voi soittaa.
• Kun tiedosto tai kansio on skannattu, normaali toisto alkaa uudelleen.
• Jos toimintoja ei käytetä noin 30 sekunnin kuluessa, näyttö palautuu automaattisesti
normaaliin näyttöön.
Laulujen toisto iPod:lla
Pystyt hallitsemaan ja kuuntelemaan iPodilla olevia kappaleita.
• Lisätietoja tuetusta iPodista on kohdassa “iPod yhteensopivuus” sivulla 251.
• iPodin käyttöä varten tarvitaan iPod-telakointiliitin USB-kaapeliin.
Perustoiminnot
Lisätoimintojen esittely
1. Näytä päävalikko painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
2. Valitse FUNCTION MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda valikkovaihtoehtoa kääntämällä. Valitse painamalla.
3. Valitse toiminto kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
Play mode (uusintasoitto) – Random mode (satunnaissoitto) – Scan mode
(skannaussoitto) – Pause (tauko)
Toiminto ja käyttö
iPod-nimi
Jännitteenilmaisin
Käyttö
Play mode
Katso “Uusintatoistoalueen valitseminen” sivulla 211.
Valittavat uusintatoistoalueet eroavat kuitenkin sisäänrakennetusta CDsoittimesta. USB-tallennuslaitteen uusintatoistoalueet ovat:
• Track repeat – Vain nykyisen tiedoston uusinta
• Folder repeat – Nykyisen kansion uusintatoisto
• All repeat – Kaikkien tiedostojen uusinta
Katso “Kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä” sivulla
211.
Katso “Kansioiden ja kappaleiden skannaaminen” sivulla 211.
Katso “Toiston keskeyttäminen” sivulla 211.
• Jännitteenilmaisimen näyttämä taso saattaa poiketa todellisesta jännitteen
tasosta.
Toistoajan ilmaisin
Kappaleen nimi (edistymispalkki)
* iPodin yhdistäminen
1 Liitä iPod USB-porttiin käyttäen USB-kaapelissa iPod-telakointiliitintä.
USB-portin sijainti: katso “Keskusyksikkö” sivulla 204.
2 Valitse lähteeksi iPod painamalla SRC/Off.
Toisto alkaa.
SUOMI
Toiminnon nimi
Scan mode
Pause
Näyttää akun jännitteen.
Play mode-, Random mode-, Scan mode- ja Pause-toiminnot ovat pohjimmiltaan
samat kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa.
Random mode
Laulunumeron ilmaisin
213
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 214 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Laitteen käyttö
214
• Ylimmälle kategoriatasolle palataan painamalla pitkään MULTI-CONTROL ohjainta vasemmalle.
* Valitse kappale (luku)
Paina MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
• Tekstitietoa voi vierittää painamalla pitkään D/Scrl.
* iPodin kytkeminen irti
Vedä USB-kaapelin iPod-telakointiliitin ulos.
Huomautuksia
• Lue iPodia koskevat varoitukset seuraavasta kappaleesta. Katso sivu 251.
• Mikäli näkyviin tulee virhesanoma, katso “Virheviestit” sivulla 247.
• Kun virtalukko asetetaan asentoon ACC tai ON, iPodin paristo latautuu sen ollessa
yhdistettynä tähän laitteeseen.
• iPodia ei voida kytkeä päälle tai pois sen ollessa liitettynä tähän laitteeseen. Jos säätötilaksi
on kuitenkin asetettu iPod, voidaan iPod kytkeä päälle tai pois.
• Ennen iPodin yhdistämistä tähän laitteeseen irrota iPodista kuulokkeet.
• iPod kytkeytyy pois päältä noin kahden minuutin kuluttua sen jälkeen, kun virtalukko on
käännetty OFF-asentoon.
Laulun selaaminen
Toiminnat iPodin hallintaan tällä laitteella on suunniteltu niin samanlaisiksi iPodin
kanssa kuin mahdollista, jotta käyttö ja laulujen haku olisi helppoa.
• iPodissa olevien tiedostojen lukumäärästä riippuen luettelon näyttämisessä voi
esiintyä viive.
• Jos iPodilla tallennetut merkit eivät ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa, niitä ei
näytetä.
Laulujen haku kategorian mukaan
* Valitse laulu MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda kategoriaa kääntämällä. Valitse painamalla.
Playlists (soittolistat) – Artists (esittäjät) – Albums (albumit) – Songs (laulut) –
Podcasts (podcastit) – Genres (lajit) – Composers (säveltäjät) – Audiobooks
(äänikirjat)
Valitun luokan lista tulee näytölle.
• Toisto voidaan käynnistää minkä tahansa tyypin kohdassa painamalla pitkään
MULTI-CONTROL -ohjainta. Toimenpide voidaan myös suorittaa painamalla
pitkään MULTI-CONTROL -ohjainta oikealle.
• Kategoriaa voidaan vaihtaa myös painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai
alas.
• Kategoria voidaan valita myös painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta oikealle.
• Siirry aikaisempaan kategoriaan painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta
vasemmalle.
• Palaa normaalinäyttöön painamalla B.
• Jos et käytä luetteloa noin 30 sekunnin aikana, näyttö palautuu automaattisesti
normaaliin näyttöön.
Aakkosellinen haku luettelosta
1. Valitse kategoria MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda kategoriaa kääntämällä. Valitse painamalla.
2. Kun näytöllä on valitun kategorian luettelo, vaihda aakkosellisen haun tilaan
painamalla D/Scrl.
3. Valitse aakkosten kirjain kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
4. Näytä lista aakkosjärjestyksessä painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Luettelo näytetään alkaen valitusta aakkoskirjaimesta.
• Jos aakkoshaku keskeytetään, näyttöön tulee NOT FOUND.
iPodilla olevien tekstitietojen näyttäminen
* Valitse haluttu tekstitieto painamalla D/Scrl.
Soittoaika –
: esittäjän nimi ja : laulun nimi –
: esittäjän nimi ja
: albumin
nimi –
: albumin nimi ja : laulun nimi – : laulun nimi ja soittoaika – :
laulun nimi,
: esittäjän nimi ja
: albumin nimi
• Tekstitietoa voi vierittää painamalla pitkään D/Scrl.
• Jos iPodilla tallennetut merkit eivät ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa, niitä ei
näytetä.
• Kun jatkuva vieritys -alkuasetukseksi on asetettu ON, tekstitiedot vierittyvät
jatkuvasti näytöllä. Katso “Jatkuva vieritys -toiminnon kytkeminen” sivulla 229.
Lisätoimintojen esittely
1. Näytä päävalikko painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
2. Valitse FUNCTION MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda valikkovaihtoehtoa kääntämällä. Valitse painamalla.
3. Valitse toiminto kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
Play mode (uusintasoitto) – Shuffle mode (sekoita) – Shuffle all (sekoita kaikki) –
Link play (linkkisoitto) – Control mode (säätötila) – Pause (tauko) – Audiobooks
(äänikirjan nopeus)
SUOMI
* Pikakelaus eteen tai taakse
Paina pitkään MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 215 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Laitteen käyttö
Toiminto ja käyttö
Parhaillaan soivaan lauluun liittyvien laulujen soittaminen
Play mode- ja Pause -toiminnot ovat pohjimmiltaan samat kuin sisäänrakennetussa
CD-soittimessa.
Toiminnon nimi
Käyttö
Play mode
Katso “Uusintatoistoalueen valitseminen” sivulla 211.
Valittavat uusintatoistoalueet eroavat kuitenkin sisäänrakennetusta CDsoittimesta. iPodin uusintatoistoalueet ovat:
• Repeat One – Nykyisen laulun uusintasoitto
• Repeat All – Toista kaikki laulut luettelossa
Katso “Toiston keskeyttäminen” sivulla 211.
Pause
Huomautuksia
• Palaa normaalinäyttöön painamalla B.
• Jos toimintoja ei käytetä noin 30 sekunnin kuluessa, näyttö palautuu automaattisesti
normaaliin näyttöön.
• Kun Control mode -tilaksi on asetettu iPod, käytössä ovat vain Control mode ja Pause.
Kappaleiden soittaminen satunnaisessa järjestyksessä (shuffle)
1. Valitse toimintovalikosta Shuffle mode MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 213.
2. Valitse mieliasetus painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Shuffle Songs – Laulujen toistaminen valitulta listalta satunnaisjärjestyksessä.
• Shuffle Albums – Laulujen toistaminen järjestyksessä satunnaisesti valitulta
albumilta.
• Shuffle OFF – Peru satunnaissoitto.
Kaikkien laulujen toisto satunnaisessa järjestyksessä (sekoita kaikki)
1. Valitse toimintovalikosta Shuffle all MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 213.
2. Kytke satunnaissoitto painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Kaikki iPodin laulut soitetaan satunnaisjärjestyksessä.
• Ota sekoita kaikki pois päältä asettamalla FUNCTION-valikon Shuffle mode pois
päältä.
Toistettavana olevaan kappaleeseen liittyvät laulut soitetaan. Kappaleet voidaan valita
seuraavista luetteloista.
– Toistettavan esiintyjän albumiluettelo
– Toistettavan albumin kappaleluettelo
– Toistettavan musiikkilajin albumiluettelo
• iPodissa olevien tiedostojen lukumäärästä riippuen luettelon näyttämisessä voi
esiintyä viive.
1. Valitse toimintovalikosta Link play MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 213.
2. Valitse haluamasi tila MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda tilaa painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle; valitse
painamalla.
– Artist – Toistaa toistettavana olevan esiintyjän albumin.
– Album – Toistaa toistettavana olevan albumin kappaleen.
– Genre – Toistaa toistettavana olevan lajin albumin.
Luettelon haun aikana Searching vilkkuu, minkä jälkeen listan toisto käynnistyy.
• Jos liittyviä albumeja/kappaleita ei löydy, näyttöön tulee Not found.
Tämän laitteen iPod-toiminnon käyttö omalta iPodilta
Tätä toimintoa ei voi käyttää seuraavien iPod-mallien kanssa:
– 1. sukupolven iPod nano
– 5. sukupolven iPod
Tämän laitteen iPod-toimintoa voidaan käyttää omalta iPodilta. Ääni kuuluu auton
kaiuttimista ja käyttö tapahtuu omalta iPodilta.
• Vaikka virta-avain käännetään pois-asentoon tämän toiminnon ollessa käytössä, ei
iPodia kytketä pois päältä. Virta katkaistaan iPodilla.
1. Valitse toimintovalikosta Control mode MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 213.
2. Valitse mieliasetus painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
• iPod – Tämän laitteen iPod-toimintoa voidaan käyttää siihen yhdistetyltä iPodilta.
• AUDIO – Tämän laitteen iPod-toimintoa voidaan käyttää tästä laitteesta.
SUOMI
215
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 216 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Laitteen käyttö
3. Kun valitaan iPod, valitse kappale ja toisto liitetyllä iPodilla.
• Vaikka säätötilaksi olisi asetettu iPod, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä tällä
laitteella.
– Volume
– Pikakelaus eteen/taakse
– Kappale ylös/alas
– Tauko
– Tekstitietojen näyttäminen
Huomautuksia
• Kun säätötilaksi on asetettu iPod, toimenpiteitä on rajoitettu seuraavasti:
– Muita toimintoja kuin Control mode (säätötila) ja Pause (tauko) ei voida valita.
– Selaustoimintoa ei voida käyttää tällä laitteella.
• Tämän toiminnon kytkeminen päälle keskeyttää kappaleen toiston. Aloita toisto käyttämällä
iPodia.
Äänikirjan nopeuden vaihtaminen
Toistonopeutta voidaan muuttaa samalla kun iPodissa kuunnellaan äänikirjaa.
1. Valitse toimintovalikosta Audiobooks käyttämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 213.
2. Valitse mieliasetus painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Paina MULTI-CONTROL -ohjainta toistuvasti, kunnes näytöllä on haluamasi asetus.
Toimintotilat
Tämän laitteen nelitie-DSP:llä voidaan muodostaa nelitie monivahvistin- ja
monikaiutinjärjestelmä, jossa on erilliset, jokaiselle omistetun erillisen tehovahvistimen
ohjaamat kaiuttimet korkeiden, keski-, matalien ja erityisen matalien taajuuksien
(aaltoalueiden) toistamiseen. Nelitieverkkotilalla saadaan verkko- ja
aikakohdistustoiminnot. Nämä kaksi toimintoa ovat oleellisia, jotta monivahvistinmonikaiutinjärjestelmä voi tarkkaan ohjata kunkin taajuusalueen asetuksia.
Tärkeää
Tämän laitteen ääniasetukset säilyvät muistissa, vaikka akku kytkettäisiin irti tai
mikroprosessori nollattaisiin. Jos haluat nollata ääniasetukset, katso “Äänitoimintojen
palauttaminen” sivulla 228.
Huom.
• Jos tässä järjestelmässä käytetään yhtä subwooferia, on vasemman ja oikean kanavan
säätöarvojen, kuten aikakohdistus ja verkkoasetukset, oltava samat.
Äänen pikasäätö
Suorittamalla seuraavat asetukset/säädöt näytetyssä järjestyksessä, voit luoda
hienosäädetyn äänikentän helposti.
Paikanvalitsimen käyttö (POSI)
Auto TA ja EQ (automaattinen aikakohdistus ja taajuuskorjaus)
Balanssisäädön käyttö (BAL)
Äänen hienosäätö
• Faster – Normaalinopeutta nopeampi toisto
• Normal – Toisto normaalinopeudella
Suorittamalla seuraavat asetukset/säädöt näytetyssä järjestyksessä, voidaan luoda
hienosäädetty äänikenttä.
• Slower – Normaalinopeutta hitaampi toisto
Aikakohdistuksen säätö (TA2)
Verkon säätäminen (NW 1, NW 2, NW 3)
Taajuuskorjaimen käyrän hienosäätäminen (EQ 2)
Lisätoiminnot
Näistä toiminnoista on apua äänen säätämisessä järjestelmäsi tai mieltymystesi
mukaiseksi.
• Taajuuskorjainkäyrien hakeminen tai kopioiminen (EQ 1)
• Loudness-säätö (LOUD)
• Äänenlaadunpalauttimen käyttäminen (S.Rtrv)
• Lähdetasojen säätö (SLA)
216
SUOMI
• Kun säätötilaksi vaihdetaan iPod, kappaleen toisto keskeytyy. Aloita toisto
käyttämällä iPodia.
Äänen säädöt
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 217 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Äänen säädöt
Äänen säätöjen esittely
1. Valitse yllä kuvattu äänitoiminto MULTI-CONTROL -ohjaimella.
2. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta pitkään vaihtaaksesi vasemman/oikean
erillisen ja vasemman/oikean yhteisen tilan välillä.
Jokainen MULTI-CONTROL -ohjaimen pitkä painallus valitsee vasemman/oikean
erillisen tai vasemman/oikean yhteisen tilan.
Audio-näyttö
3. Valitse vasen tai oikea kanava painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta
vasemman/oikean erillistilan ollessa valittuna.
Jokaisella MULTI-CONTROL -ohjaimen painalluksella valitaan vasen tai oikea
kanava.
Osoittaa äänen säätöjen tilan.
4. Säädä näitä toimintoja toiveidesi mukaan.
1. Näytä päävalikko painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
2. Valitse AUDIO MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda valikkovaihtoehtoa kääntämällä. Valitse painamalla.
3. Valitse äänitoiminto kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
Balanssisäädön käyttö
Voit valita balanssi-säädön, joka takaa ihanteelliset kuunteluolosuhteet kaikille auton
matkustajille eri istuimilla.
Käännä MULTI-CONTROL -ohjainta vaihtaaksesi audiotoimintojen välillä
seuraavassa järjestyksessä:
1. Valitse äänitoimintovalikosta BAL MULTI-CONTROL -ohjaimella.
BAL (balanssin säätö) – POSI (paikan valitsin) – NW 1 (verkon säätö 1) – NW 2
(verkon säätö 2) – NW 3 (verkon säätö 3) – TA1 (aikakohdistuksen asetus) – TA2
(aikakohdistuksen säätö) – EQ 1 (taajuuskorjaimen kopioiminen/hakeminen) – EQ 2
(31 aaltoalueen graafinen taajuuskorjain) – A.EQ (automaattinen taajuuskorjain
päälle/pois) – S.Rtrv (edistynyt äänenlaadunpalautin) – LOUD (loudness) – SLA
(lähteen tasojen säätö)
2. Paina MULTI-CONRTO -ohjainta vasemmalle tai oikealle säätääksesi vasemman
tai oikean kaiuttimen välistä balanssia.
• SLA ei ole käytössä, kun lähteenä on FM.
• Kun valitaan FLAT tilassa EQ 1, ei voida vaihtaa tilaan EQ 2.
• Kun olet valinnut OFF tilassa TA1, et voi vaihtaa tilaan TA2.
• Kunkin lähteen näyttöön palataan painamalla B.
Vasemman ja oikean kanavan kytkentä
Voit säätää seuraavia vasemman ja oikean kanavan toimintoja joko erikseen tai
yhdessä.
• Verkon säätäminen (NW 1, NW 2, NW 3)
• Taajuuskorjaimen käyrän hienosäätäminen (EQ 2)
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 214.
Jokainen MULTI-CONTROL -ohjaimen painaminen vasemmalle tai oikealle siirtää
kaiuttimien balanssia vasemmalle tai oikealle.
L 25 – R 25 näkyy, kun kaiuttimien balanssi siirtyy vasemmalta oikealle.
Paikanvalitsimen käyttö
Yksi tapa varmistaa luonnollisempi ääni on sijoittaa stereoäänikuva selvästi
(sijoittamalla itsensä äänikentän keskelle). Kuuntelupaikan valinta -toiminto säätää
automaattisesti kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja viiveajan matkustajien määrän ja
sijainnin mukaan.
1. Äänitoimintovalikosta valitaan POSI MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 214.
2. Valitse kuuntelupaikka painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle,
oikealle tai ylös.
Näyttö
Position
Vasen
Oikea
Up
Left
Right
Front
Vasen etuistuin
Oikea etuistuin
Etuistuimet
• Voit peruuttaa valitun kuuntelupaikan painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta
samaan suuntaan uudelleen.
SUOMI
Direction
217
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 218 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Äänen säädöt
218
Verkkotoiminnosta
Slope
Voit suorittaa tarkkoja säätöjä toistettaviin taajuusalueisiin (alipäästö- tai
ylipäästösuotimella), tasoon, vaiheisiin ja muihin parametreihin vastaamaan jokaisen
kaiutinyksikön ominaisuuksia.
Säädettävät parametrit
Verkkotoiminnoilla voit säätää seuraavat parametrit. Tee sopivat säädöt liitetyn
kaiuttimen toistetulle taajuusalueelle ja ominaisuuksille.
4
1
7
8
3
2
5
Säätämällä HPF/LPF-herkkyyttä (suodatinominaisuuksien vaimennusherkkyyttä) voit
säätää äänen jatkuvuutta kaiuttimien välillä.
• Herkkyys ilmaisee desibelimäärän (dB) jonka signaali vaimenee kun taajuus on
yhden oktaavin korkeampi (matalampi) (Yksikkö: dB/oktaavi). Mitä jyrkempi
kaltevuus sitä vaimeampi signaali.
Vaihe
Voit vaihtaa jokaisen kaiuttimen sisääntulosignaali vaihetta (normaali, käänteinen).
Kun äänen jatkuvuus kaiuttimien välillä on epätarkka koita vaihtaa vaihetta. Tämä voi
parantaa äänenjatkuvuutta kaiuttimien välillä.
Taso (dB)
Huomautuksia koskien verkon säätöjä
Taajuus (Hz)
Katkaisutaajuuden säätö
Taso
Toistettava taajuusalue
Ylipäästösuodattimen katkaisutaajuus
Alapäästösuodattimen katkaisutaajuus
Päästö
Kaltevuus (dB/oktaavi)
6
Toistettava taajuusalue
Ylipäästösuodattimen (HPF) tai alipäästösuodattimen (LPF) katkaisutaajuuden
säätäminen mahdollistaa jokaisen kaiuttimen toistettavan taajuusalueen asetuksen.
• HPF katkaisee matalat taajuudet asetetun taajuuden alla, päästäen korkeat
taajuudet läpi.
• LPF katkaisee korkeat taajuudet asetetun taajuuden yllä, päästäen matalat
taajuudet läpi.
Taso
Toistotasojen erot kaiuttimien välillä voidaan korjata.
• Jos Low-LPF- tai SW-LPF -katkaisutaajuus asetetaan korkealle tasolle, kun
ajoneuvon takaosaan on asennettu matala-alueen kaiutin tai subwoofer, bassoääni
erottuu ja kuulostaa siltä, kuin se tulisi takaa. Low-LPF- tai SW-LPF katkaisutaajuus suositellaan asetettavaksi 10 Hz:iin tai alemmas.
• Tehon maksimisisääntulon asetus keski- ja korkea-alueen kaiuttimille on tavallisesti
matalampi kuin matala-alueen kaiuttimille. Ota huomioon, että jos Mid-HPF- tai
High-HPF -katkaisutaajuus asetetaan vaadittua alemmas, voi voimakas
bassosignaali vahingoittaa kaiutinta.
Tason säätö
Useiden soittimien perustaajuudet ovat keskialueella. Suorita ensin keskialueen tason
säätö, sen jälkeen korkea-alueen ja viimeiseksi matala-alueen ja subwoofer-tason
säätö.
Jyrkkyyden säätö
• Jos asetat pienen absoluuttisen arvon (pienempi herkkyys) voi häiriöt vierekkäisten
kaiuttimien välillä johtaa heikkoon taajuusvasteeseen.
• Jos asetat suuren absoluuttisen arvon herkkyydelle (jyrkkä herkkyys)
äänenjatkuvuus kaiuttimien välillä heikkenee ja äänet tuntuvat erotetuilta.
• Jos asetat jyrkkyyden 0 dB/oktaavi (päästö), äänisignaali ohittaa suodattimen, niin
ettei suodattimella ole vaikutusta.
Vaiheen säätö
Kun suodattimien ylityskohdan arvo molemmilla puolilla on asetettu –12 dB/oktaavi,
vaihe kääntyy 180 astetta suodattimen katkaisutaajuudessa. Tässä tapauksessa,
käänteinen vaihe varmistaa paremman äänen jatkuvuuden.
SUOMI
Verkkotoiminnolla voit jakaa äänisignaalit eri taajuusalueisiin ja toistaa ne erillisten
kaiutinyksiköiden kautta.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 219 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Äänen säädöt
3
2
1
4
6
5
Normaali vaihe
Käänteinen vaihe
0 dB
–3 dB
–12 dB
Ylityskohta
Kaiuttimen hiljentäminen (suodatin)
2. Valitse säädettävä kaiutin (suodatin) painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta
vasemmalle tai oikealle.
Joka kerta kun MULTI-CONTROL -ohjainta painetaan vasemmalle tai oikealle, kaiutin
(suodatin) valitaan seuraavassa järjestyksessä:
SW-HPF (subwooferin ylipäästösuodatin) – SW-LPF (subwooferin alipäästösuodatin)
– Low-HPF (matala-alueen kaiuttimen ylipäästösuodatin) – Low-LPF (matala-alueen
kaiuttimen alipäästösuodatin) – Mid-HPF (keskialueen kaiuttimen ylipäästösuodatin)
– Mid-LPF (keskialueen kaiuttimen alipäästösuodatin) – High-HPF (korkea-alueen
kaiuttimen ylipäästösuodatin) – High-LPF (korkea-alueen kaiuttimen
alipäästösuodatin)
Voit hiljentää jokaisen kaiuttimen (suodatin). Kun kaiutin (suodatin) on hiljennetty, ei
kyseisestä kaiuttimesta kuulu ääntä.
3. Valitse äänitoimintovalikosta NW 2 kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Jos hiljennät valitun kaiuttimen (suodatin), MUTE vilkkuu ja säätöjä ei voida
suorittaa.
4. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle valitaksesi
katkaisutaajuuden (ylitystaajuuden) valitulle kaiuttimelle (suodattimelle).
• Vaikka yksi kaiutin (suodatin) on hiljennetty, voit suorittaa säätöjä toisiin kaiuttimiin
(suodattimiin).
1. Valitse äänitoimintovalikosta NW 1 MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 214.
2. Valitse säädettävä kaiutin (suodatin) painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta
vasemmalle tai oikealle.
Joka kerta kun MULTI-CONTROL -ohjainta painetaan vasemmalle tai oikealle, kaiutin
(suodatin) valitaan seuraavassa järjestyksessä:
SW-HPF (subwooferin ylipäästösuodatin) – SW-LPF (subwooferin alipäästösuodatin)
– Low-HPF (matala-alueen kaiuttimen ylipäästösuodatin) – Low-LPF (matala-alueen
kaiuttimen alipäästösuodatin) – Mid-HPF (keskialueen kaiuttimen ylipäästösuodatin)
– Mid-LPF (keskialueen kaiuttimen alipäästösuodatin) – High-HPF (korkea-alueen
kaiuttimen ylipäästösuodatin) – High-LPF (korkea-alueen kaiuttimen
alipäästösuodatin)
3. Pidä MULTI-CONTROL -ohjainta painettuna hiljentääksesi valitun kaiuttimen
(suodattimen).
• Mykistys peruutetaan painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta ylöspäin.
Verkon säätäminen
1. Valitse äänitoimintovalikosta NW 1 MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 214.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 214.
Joka kerta kun MULTI-CONTROL -ohjainta painetaan vasemmalle tai oikealle,
katkaisutaajuudet (ylitystaajuudet) valitaan seuraavassa järjestyksessä:
– High-LPF
5 k – 6.3 k – 8 k – 10 k – 12,5 k – 16 k – 20 k
– High-HPF
800 Hz – 1 k – 1.25 k – 1.6 k – 2 k – 2.5 k – 3.15 k – 4 k – 5 k – 6.3 k – 8 k –
10 k – 12.5 k – 16 k
– Mid-LPF, Low-LPF ja SW-LPF
25 Hz – 31.5 Hz – 40 Hz – 50 Hz – 63 Hz – 80 Hz – 100 Hz – 125 Hz – 160 Hz –
200 Hz – 250 Hz – 315 Hz – 400 Hz – 500 Hz – 630 Hz – 800 Hz – 1 k – 1.25 k
– 1.6 k – 2 k – 2.5 k – 3.15 k – 4 k – 5 k – 6.3 k – 8 k – 10 k – 12.5 k – 16 k – 20 k
– Mid-LPF, Low-LPF ja SW-LPF
25 Hz – 31.5 Hz – 40 Hz – 50 Hz – 63 Hz – 80 Hz – 100 Hz – 125 Hz – 160 Hz –
200 Hz – 250 Hz – 315 Hz – 400 Hz – 500 Hz – 630 Hz – 800 Hz – 1 k – 1.25 k
– 1.6 k – 2 k – 2.5 k – 3.15 k – 4 k – 5 k – 6.3 k – 8 k – 10 k – 12.5 k – 16 k – 20 k
• Ei voida valita kaiuttimia, joiden aloitusasetuksena on pois. Katso “Kaiuttimien
asetukset” sivulla 225.
5. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai alas säätääksesi valitun kaiuttimen
(suodattimen) tasoa.
Aina kun MULTI-CONTROL -ohjainta painetaan ylös tai alas, valitun kaiuttimen
(suodattimen) taso kasvaa tai pienenee.
0 dB – –24 dB näkyy näytössä, kun tasoa nostetaan tai lasketaan, jos on valittu HighLPF, High-HPF, Mid-LPF tai Mid-HPF.
SUOMI
6 dB – –24 dB näkyy näytössä, kun tasoa nostetaan tai lasketaan, vain jos on valittu
Low-LPF, Low-HPF, SW-LPF tai SW-HPF.
219
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 220 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Äänen säädöt
6. Valitse äänitoimintovalikosta NW 3 kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
7. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai alas valitaksesi valitun kaiuttimen
(suodattimen) jyrkkyyden.
Aina kun MULTI-CONTROL -ohjainta painetaan vasemmalle tai oikealle, jyrkkyydet
valitaan seuraavassa järjestyksessä:
– High-HPF
6dB/oct. – 12dB/oct. – 18dB/oct. – 24dB/oct. – 30dB/oct. – 36dB/oct.
– High-LPF, Mid-LPF, Mid-HPF, Low-LPF, Low-HPF, SW-LPF ja SW-HPF
Pass – 6dB/oct. – 12dB/oct. – 18dB/oct. – 24dB/oct. – 30dB/oct. – 36dB/oct.
8. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai alas vaihtaaksesi valitun kaiuttimen
(suodattimen) vaiheen.
Paina MULTI-CONTOL -ohjainta ylös valitaksesi normaalin vaiheen, jolloin NOR tulee
näytölle. Paina MULTI-CONTOL -ohjainta alas valitaksesi käänteisen vaiheen, jolloin
REV tulee näytölle.
• Voit säätää muiden kaiuttimien (suodattimien) parametreja samalla tavalla.
9. Poistu verkon säätötilasta painamalla B.
Aikakohdistuksen käyttö
Aikakohdistuksella voit säätää kuuntelupaikan ja kunkin kaiuttimen etäisyyden.
1. Valitse äänitoimintovalikosta TA1 MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 214.
2. Valitse aikakohdistus painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai
oikealle.
Joka kerta kun MULTI-CONTROL -ohjainta painetaan vasemmalle tai oikealle,
aikakohdistus valitaan seuraavassa järjestyksessä:
Initial (alkuasetus) – Custom (oma asetus) – AutoTA (automaattinen kohdistus) –
OFF (pois)
– Initial on aikakohdistuksen tehdasasetus.
– Custom on itse luotu säädetty aikakohdistus.
– AutoTA on automaattisen aikakohdistuksen ja taajuuskorjauksen luoma
aikakohdistus. (Katso “Auto TA ja EQ (automaattinen aikakohdistus ja
taajuuskorjaus)” sivulla 222.)
• Vaihtoehtoa AutoTA ei voida valita, jos automaattista aikakohdistusta ja
taajuuskorjausta ei ole suoritettu. Siinä tapauksessa näkyviin tulee Please Set Auto
TA.
Aikakohdistuksen säätö
Voit säätää jokaisen kaiuttimen ja valitun istuimen välistä etäisyyttä.
• Säädetty aikakohdistus tallennetaan asetukseen Custom.
1. Valitse äänitoimintovalikosta TA1 MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 214.
2. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta valitaksesi mittayksikön.
Kukin MULTI-CONTROL -ohjaimen painallus valitsee mittayksikön seuraavassa
järjestyksessä:
(cm) (senttimetri) – (inch) (tuuma)
3. Äänitoimintovalikosta valitaan TA2 MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 214.
• Can't Adjust TA. Set POS. FL or FR tulee näytölle, kun kumpaakaan vaihtoehtoa,
Left tai Right, ei ole valittu paikanvalintatilassa (POSI).
• Kun olet valinnut OFF tilassa TA1, et voi vaihtaa tilaan TA2.
4. Valitse säädettävä kaiutin painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai
oikealle.
Joka kerta kun MULTI-CONTROL -ohjainta painetaan vasemmalle tai oikealle, kaiutin
valitaan seuraavassa järjestyksessä:
High L (korkea-alue vasen) – High R (korkea-alue oikea) – Mid L (keskialue vasen)
– Mid R (keskialue oikea) – Low L (matala-alue vasen) – Low R (matala-alue oikea)
– SW L (subwoofer vasen) – SW R (subwoofer oikea)
5. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai alas säätääksesi etäisyyttä valitun
kaiuttimen ja kuuntelupaikan välillä.
Jokainen MULTI-CONTROL -ohjaimen painallus ylös tai alas kasvattaa tai pienentää
etäisyyttä.
394.75cm – 0.00cm on näytöllä kasvatettaessa tai pienennettäessä etäisyyttä, jos
mittayksiköksi on valittu sentit ((cm)).
155.39inch – 0.00inch on näytöllä kasvatettaessa tai pienennettäessä etäisyyttä, jos
mittayksiköksi on valittu tuumat ((inch)).
• Voit säätää muiden kaiuttimien etäisyyttä samalla tavalla.
6. Poistu aikakohdistuksen säädöstä painamalla B.
SUOMI
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 214.
220
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 221 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Äänen säädöt
Taajuuskorjainkäyrien hakeminen tai kopioiminen
Taajuuskorjaimella voidaan säätää taajuuskorjaus sopivaksi auton akustiikalle.
Säädetty taajuuskorjauskäyrä voidaan tallentaa muistiin tai muistista voidaan hakea
tallennettu taajuuskorjauskäyrä.
Taajuuskorjaimen käyrän hakeminen
1. Valitse äänitoimintovalikosta EQ 1 MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 214.
2. Valitse haettava taajuuskorjaimen käyrä painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta
vasemmalle tai oikealle.
Joka kerta kun MULTI-CONTROL -ohjainta painetaan vasemmalle tai oikealle,
taajuuskorjaimen käyrä haetaan seuraavassa järjestyksessä:
MEMORY1 (muisti 1) – MEMORY2 (muisti 2) – MEMORY3 (muisti 3) – MEMORY4
(muisti 4) – MEMORY5 (muisti 5) – FLAT (tasainen)
• Kun valitaan FLAT, ääntä ei täydennetä tai korjata. Tämä on hyödyllinen
ominaisuus, jolla voidaan tarkastaa taajuuskorjauskäyrien vaikutus valitsemalla
vuorotellen FLAT ja asetettu taajuuskorjaimen käyrä.
Taajuuskorjaimen käyrän kopiointi
Taajuuskorjaimen käyrän hienosäätäminen
Ajoneuvon sisätilan optimi akustiset ominaisuudet voidaan saavuttaa suorittamalla 31
aaltoalueen tasosäätö.
1. Valitse muistialue (MEMORY1 – MEMORY5).
Katso “Taajuuskorjaimen käyrän kopiointi” sivulla 221.
Jos taajuuskorjaimen käyrä on jo tallennettu muistiin, se korvataan viimeksi säädetyllä
taajuuskorjaimen käyrällä.
2. Valitse äänitoimintovalikosta EQ 2 MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 214.
3. Valitse säädettävä taajuuskorjaimen aaltoalue painamalla MULTI-CONTROL ohjainta vasemmalle tai oikealle.
Aina kun MULTI-CONTROL -ohjainta painetaan vasemmalle tai oikealle,
taajuuskorjaimen aaltoalueet valitaan seuraavassa järjestyksessä:
20Hz – 25Hz – 31.5Hz – 40Hz – 50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz – 160Hz –
200Hz – 250Hz – 315Hz – 400Hz – 500Hz – 630Hz – 800Hz – 1k – 1.25k – 1.6k –
2kHz – 2.5k – 3.15k – 4k – 5k – 6.3k – 8k – 10k – 12.5kHz – 16k – 20k
4. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai alas säätääksesi taajuuskorjaimen
aaltoalueen tasoa.
1. Valitse äänitoimintovalikosta EQ 1 MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 214.
Jokainen MULTI-CONTROL -ohjaimen painaminen ylös tai alas kasvattaa tai
pienentää taajuuskorjaimen aaltoalueen tasoa.
2. Valitse kopioitava taajuuskorjaimen käyrä painamalla MULTI-CONTROL ohjainta vasemmalle tai oikealle.
• Seuraavaksi voidaan valita toinen aaltoalue ja säätää sen tasoa.
3. Kopioi valittu taajuuskorjaimen käyrä painamalla pitkään MULTI-CONTROL ohjainta.
4. Valitse muistialue (MEMORY1 – MEMORY5) painamalla MULTI-CONTROL ohjainta vasemmalle tai oikealle.
5. Tallenna taajuuskorjaimen käyrä painamalla pitkään MULTI-CONTROL -ohjainta.
+12 – –12 näkyy näytöllä tason lisääntyessä tai vähentyessä.
5. Taajuuskorjaimen käyrä tallennetaan automaattisesti muistiin.
Automaattisen taajuuskorjaimen käyttö
Automaattinen taajuuskorjain on taajuuskorjainkäyrä, joka on luotu automaattisella
aikakohdistuksella ja taajuuskorjauksella (katso “Auto TA ja EQ (automaattinen
aikakohdistus ja taajuuskorjaus)” sivulla 222).
Voit ottaa automaattisen taajuuskorjaimen käyttöön ja poistaa sen käytöstä.
1. Valitse äänitoimintovalikosta A.EQ MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 214.
• Jos automaattista aikakohdistusta ja taajuuskorjausta ei ole suoritettu, Please set
Auto EQ tulee näyttöön. Tämä tarkoittaa, ettet voi kytkeä toimintoa käyttöön.
• Poista automaattinen taajuuskorjain käytöstä painamalla MULTI-CONTROL ohjainta uudelleen.
SUOMI
2. Ota automaattinen taajuuskorjain käyttöön painamalla MULTI-CONTROL ohjainta.
221
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 222 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Äänen säädöt
Ännenlaadunpalautustoiminto parantaa automaattisesti pakattuja audiotiedostoja ja
palauttaa täyteläisen äänen.
1. Valitse äänitoimintovalikosta S.Rtrv MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 214.
2. Valitse haluamasi asetus painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Huomautuksia
• MW/LW -äänenvoimakkuutta voidaan myös säätää tällä toiminnolla.
• Sisäänrakennettu CD-soitin ja moni-CD-soitin asettuvat automaattisesti samaan
äänitasojen säätöön.
• Ulkoiset laitteet 1 ja 2 asettuvat samaan lähteen äänenvoimakkuuden säätöön
automaattisesti.
Auto TA ja EQ (automaattinen aikakohdistus ja
taajuuskorjaus)
OFF (pois) – MODE1 – MODE2
• MODE1 tehoaa alhaiselle pakkausasteelle.
• MODE1 tehoaa korkealle pakkausasteelle.
• Toimintoa voidaan käyttää äänitiedoille, joiden tallennuspaikkana on CD, DVD,
Bluetooth-audio, iPod, USB tai AUX.
Loudness-säätö
Loudness korjaa matalien ja korkeiden äänien puutteet hiljaisella
äänenvoimakkuudella kuunneltaessa.
1. Äänitoimintovalikosta valitaan LOUD MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 214.
2. Ota loudness-toiminto käyttöön painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Lopeta loudness-toiminnon käyttö painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta
uudelleen.
Lähdetasojen säätö
SLA (lähteen tasojen säätö) -toiminnon avulla voit säätää kunkin lähteen
äänenvoimakkuutta, jotta voimakkuus ei vaihtele jyrkästi vaihdettaessa lähteestä
toiseen.
• Asetukset on tehty käyttämällä perustana FM-äänenvoimakkuutta, joka pysyy
muuttumattomana.
1. Vertaile FM-äänentasoa valitsemasi lähteen äänentasoon.
2. Äänitoimintovalikosta valitaan SLA MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 214.
3. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai alas säätääksesi lähteen
äänenvoimakkuutta.
Jokainen MULTI-CONTROL -ohjaimen painaminen ylös- tai alaspäin kasvattaa tai
pienentää äänenvoimakkuutta.
+4 – –4 näkyy näytöllä lähteen äänenvoimakkuuden lisääntyessä tai vähentyessä.
Automaattinen aikakohdistus säätää automaattisesti kuuntelupaikan ja kunkin
kaiuttimen etäisyyden.
Automaattinen taajuuskorjain mittaa automaattisesti auton sisätilan akustiset
ominaisuudet ja luo sitten automaattisen taajuuskorjaimen käyrän, joka perustuu
näihin tietoihin.
! VAROITUS
• Älä koskaan suorita automaattista aikakohdistusta ja taajuuskorjausta ajaessasi,
jotta välttyisit onnettomuuksilta. Kun tämä toiminto mittaa auton sisätilan akustiset
ominaisuudet ja luo taajuuskorjaimen käyrän, kaiuttimista saattaa kuulua kova
mittausääni.
• Muista liittää korkea-alueen kaiuttimet korkea-alueen ulostuloon. Ellei kaiuttimia
liitetä oikein, matalataajuuksinen mittausääni voi vahingoittaa niitä.
! VAARA
• Automaattisen aikakohdistuksen ja taajuuskorjauksen suorittaminen seuraavissa
oloissa saattaa vaurioittaa kaiuttimia. Muista tarkastaa olosuhteet huolellisesti
ennen kuin suoritat automaattisen aikakohdistuksen ja taajuuskorjauksen.
– Jos kaiuttimet on liitetty väärin. (esim. kun keskialueen kaiutin on liitetty
subwoofer-ulostuloon.)
– Jos kaiutin on liitetty tehovahvistimen ulostuloon, joka on voimakkaampi kuin
kaiuttimen maksimisisääntulokapasiteetti.
• Jos mikrofoni on pantu sopimattomaan paikkaan, mittausääni saattaa tulla kovaksi
ja mittaus saattaa kestää pitkän ajan, mistä on seurauksena akkutehon lasku.
Muista panna mikrofoni oikeaan kohtaan.
• Kun järjestelmään on yhdistetty diskantti- ja superdiskanttikaiuttimet, muista käyttää
superdiskanttikaiuttimien jakosuodatinta.
• Kun järjestelmään on yhdistetty diskantti- ja superdiskanttikaiuttimet, eivät
automaattinen aikakohdistus ja taajuuskorjaus ehkä toimi oikein. Siinä tapauksessa
pitää tehdä manuaalinen säätö.
SUOMI
Äänenlaadunpalauttimen käyttäminen
222
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 223 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Äänen säädöt
Ennen automaattisen aikakohdistuksen ja taajuuskorjauksen käyttöä
• Tarkista kaiuttimen käyttökelpoinen taajuusalue. Yhdistä sitten oikeat kaiuttimen
korkea-, keski-, matala-alan ja subwooferin ulostuloihin. Ellei kaiuttimia liitetä oikein,
eivät automaattinen aikakohdistus ja taajuuskorjaus toimi oikein.
• Suorita automaattinen aikakohdistus ja taajuuskorjaus mahdollisimman hiljaisessa
paikassa, kun auton moottori on sammutettuna ja ilmastointilaite pois päältä
kytkettynä. Katkaise myös auton tai kannettavan puhelimen virta tai ota puhelin pois
autosta ennen automaattista aikakohdistusta ja taajuuskorjausta. Muut äänet kuin
mittausääni (ympäristöäänet, moottorin ääni, puhelinsoitto yms.) saattavat estää
auton akustiikan mittausta.
• Muista suorittaa automaattinen aikakohdistus ja taajuuskorjaus laitteen mukana
tulevalla mikrofonilla. Muun mikrofonin käyttö voi estää mittauksen tai johtaa vääriin
tuloksiin auton akustisista ominaisuuksista.
• Jos aloitusasetusvalikossa aktivoituja kaiuttimia ei ole yhdistetty, automaattista
aikakohdistusta ja taajuuskorjausta ei voida suorittaa.
• Jos keskialueen kaiuttimet vaimennetaan, automaattista aikakohdistusta ja
taajuuskorjausta ei voi suorittaa. (Katso sivu 222.)
• Jos laite on liitetty tehovahvistimeen, jossa on sisääntulotason säätö, automaattinen
aikakohdistus ja taajuuskorjaus eivät ehkä ole mahdollisia, jos lasket
tehovahvistimen sisääntulotasoa. Aseta tehovahvistimen sisääntulotaso
vakioasentoon.
• Kun tämä laite on kytketty tehovahvistimeen, jossa on alipäästösuodin, poista
tehovahvistimen alipäästösuodin käytöstä ennen automaattisen aikakohdistuksen
ja taajuuskorjauksen suorittamista. Lisäksi aktiiviseen subwooferiin
sisäänrakennetun alipäästösuotimen katkaisutaajuus tulee asettaa korkeimpaan
taajuuteen.
• Automaattisen aikakohdistuksen ja taajuuskorjauksen laskema aikakohdistusarvo
voi poiketa todellisesta etäisyydestä seuraavissa tilanteissa. Etäisyys on kuitenkin
tietokoneella laskettu optimaalisen viiveen ja tarkkojen tulosten saamiseksi, joten
sitä kannattaa käyttää.
– Kun heijastunut ääni ajoneuvon sisällä on voimakas ja ilmenee viiveitä.
– Kun matalien äänien osalta ilmenee viiveitä aktiivisten subwooferien tai ulkoisten
vahvistimien alipäästösuotimien vaikutuksen vuoksi.
• Automaattinen aikakohdistus ja taajuuskorjaus muuttaa ääniasetuksia seuraavasti:
– Balanssiasetukset palautuvat keskiasentoon. (Katso sivu 217.)
• Yhdistäessäsi diskanttikaiuttimia vahvista sen käyttökelpoinen taajuusalue. Kun
asetat katkaisutaajuuden, aseta diskanttikaiuttimelle alinta käyttökelpoista taajuutta
korkeampi taajuus.
• Autom. TA käyttää korkeampaa aluetta kuin 10 kHz. Siksi diskanttikaiutin, joka ei
pysty tuottamaan 10 kHz:n taajuusaluetta, saattaa vaurioitua. Kun autom. TA&EQ
on käytössä, muista asettaa oikea katkaisutaajuus. Muista myös käyttää
diskanttikaiutinta, joka voi tuottaa 10 kHz alimmalla käyttökelpoisella taajuudella.
• Tässä järjestelmässä käytetyt kaiuttimet on aktivoitava aloitusasetusvalikossa.
Katso “Kaiuttimien asetukset” sivulla 225.
• Muista yhdistää automaattisen aikakohdistuksen ja taajuuskorjauksen
suorittamiseksi kaiuttimet keskialueen ulostuloon.
Automaattisen aikakohdistuksen ja taajuuskorjauksen suorittaminen
1. Pysäytä auto paikkaan, joka on mahdollisimman hiljainen, sulje kaikki ovet,
ikkunat, kattoluukku ja sammuta moottori.
• Jos moottori käy, moottorin ääni voi estää automaattisen aikakohdistuksen ja
taajuuskorjauksen suorittamisen.
2. Kiinnitä mukana tuleva mikrofoni hihnalla
kuljettajan istuimen päätuen keskelle eteenpäin
suunnattuna (hihna myydään erikseen).
• Automaattinen aikakohdistus ja taajuuskorjaus
saattaa olla erilainen riippuen siitä, mihin asetat
mikrofonin. Voit panna mikrofonin myös viereiselle
etuistuimelle automaattisen aikakohdistuksen ja
taajuuskorjauksen suorittamista varten.
3. Käännä virta-avain ON- tai ACC-asentoon.
• Jos auton ilmastointilaite tai lämmitin on kytketty
päälle, sammuta se. Ilmastointilaitteen tai lämmittimen melu voi häiritä
automaattisen aikakohdistuksen ja taajuuskorjauksen suorittamista.
• Kytke lähde päälle painamalla SRC/Off -painiketta, jos tämä laite on pois päältä.
4. Painamalla pitkään SRC/Off, laite kytketään pois päältä.
5. Paina pitkään EQ siirtyäksesi automaattisen aikakohdistuksen ja
taajuuskorjauksen valikkoon.
Etupaneeli avautuu automaattisesti.
– Graafisen taajuuskorjainkäyrän asetukseksi vaihtuu FLAT. (Katso sivu 221.)
• Kun suoritat automaattisen aikakohdistuksen ja taajuuskorjauksen, mahdollinen
aikaisemmin laskettu arvo korvataan.
SUOMI
223
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 224 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Äänen säädöt
6. Liitä mikrofoni laitteen mikrofoniliittimeen.
224
Ellei auton sisätilan akustiikkaa voida mitata, virheviesti tulee näytölle. (Katso “Auto TA
ja EQ (automaattinen aikakohdistus ja taajuuskorjaus)” sivulla 222.)
15.Paina B peruuttaaksesi automaattisen aikakohdistuksen ja taajuuskorjauksen.
7. Valitse automaattisen aikakohdistuksen ja taajuuskorjauksen valikossa Select
position kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
8. Valitse asento painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Kukin MULTI-CONTROL -ohjaimen painallus valitsee asetukset seuraavassa
järjestyksessä:
Front left (etuvasen) – Front right (etuoikea)
Valitse istuimen paikka, johon mikrofoni pannaan.
9. Valitse automaattisen aikakohdistuksen ja taajuuskorjauksen valikossa Select
N/W mode kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
10.Valitse verkkotila painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Kukin MULTI-CONTROL -ohjaimen painallus valitsee asetukset seuraavassa
järjestyksessä:
Auto N/W (automaattinen) – Custom N/W (oma asetus)
• Mikäli automaattinen aikakohdistus ja taajuuskorjaus halutaan suorittaa
aikaisemmin räätälöityjen verkkoasetusten perusteella, valitse Custom N/W.
Muussa tapauksessa valitse Auto N/W.
• Ellei manuaalisesti säädetty arvo sovi kaiuttimien todellisiin teknisiin tietoihin, ei
automaattinen aikakohdistus ja taajuuskorjaus mahdollisesti tapahdu oikein.
11.Valitse automaattisen aikakohdistuksen ja taajuuskorjauksen valikossa Auto TA
& EQ stop kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
12.Aloita automaattinen aikakohdistus ja taajuuskorjaus painamalla MULTICONTROL -ohjainta.
13.Poistu autosta ja sulje ovi 10 sekunnin kuluessa, kun 10 sekunnin lasku alkaa.
Mittausääni (häly) kuuluu kaiuttimista, ja automaattinen aikakohdistus ja
taajuuskorjaus alkaa.
• Lopeta automaattinen aikakohdistus ja taajuuskorjaus painamalla MULTICONTROL -ohjainta uudelleen.
• Voit peruuttaa keskeneräisen automaattisen aikakohdistuksen ja taajuuskorjauksen
painamalla B.
16.Säilytä mikrofoni huolellisesti hansikaslokerossa.
Säilytä mikrofoni huolellisesti hansikaslokerossa tai muussa turvallisessa paikassa.
Jos mikrofoni jätetään suoraan auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa, lämpö voi
vaurioittaa sitä.
Huom.
• Varmista, että olet kytkenyt mikrofonin irti, ennen kuin painat 0/Open avataksesi tai
sulkeaksesi paneelin (jos mikrofonin on yhä kytketty, kuuluu hälytysääni).
SUOMI
14.Kun automaattinen aikakohdistus ja taajuuskorjaus on suoritettu, näytölle tulee
Complete.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 225 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Alkuasetukset
Alkuasetusten säätö
Käyttämällä alkuasetuksia voit mukauttaa eri järjestelmäasetuksia, jotta saat laitteesta
optimaalisen suoritustehon.
Näyttökielen valinta
Tässä laitteessa on monikielinen näyttö. Voit valita näyttökieleksi itsellesi parhaiten
sopivan kielen.
1. Valitse alkusäätövalikossa Language select MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Valitse kieli painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Toimintonäyttö
Näyttää toiminnon tilan.
Kukin MULTI-CONTROL -ohjaimen painallus valitsee kielen seuraavassa
järjestyksessä:
English – Français – Italiano – Español – Deutsch – Nederlands – РУССКИЙ
Kaiuttimien asetukset
1. Painamalla pitkään SRC/Off, laite kytketään pois päältä.
2. Paina pitkään MULTI-CONTROL -ohjainta, kunnes näytölle tulee
alkusäätövalikko.
3. Valitse jokin alkuasetuksista kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
Käännä MULTI-CONTROL -ohjainta vaihtaaksesi toimintojen välillä seuraavassa
järjestyksessä:
Language select (kielenvalinta) – SP connection (kaiutinasetus) – Clock (kello) –
Off clock (kello pois) – FM step (FM-viritysaskel) – Auto PI (automaattinen PI-haku)
– Warning tone (varoitusääni) – Face auto open (etupaneelin automaattinen
aukeaminen) – AUX1 (lisätulo 1) – AUX2 (lisätulo 2) – Dimmer (himmennys) –
Brightness (kirkkaus) – Illumination 1 (valaistuksen valinta) – Illumination 2 (oma
valaistus) – ILL line (valaistuksen suojalukitus) – Digital ATT (digitaalinen
vaimennus) – Audio Reset (audion palautus) – Mute (äänen mykistys/vaimennus) –
Door mute 1 (älykkään mykistyspolariteetin asetus) – Door mute 2 (älykkään
mykistyksen asetus) – Reverse mode (käänteinen tila) – Ever-scroll (jatkuva vieritys)
– BT AUDIO (Bluetooth-audio) – Pin code input (pin-koodin syöttö) – BT Version
Info. (Bluetooth-versiotiedot)
Suorita jokainen yksittäinen säätö seuraavien ohjeiden mukaisesti.
• BT AUDIO, Pin code input ja BT Version Info. voidaan valita vain kun Bluetoothsovitin (esim. CD-BTB200) on liitetty laitteeseen.
Järjestelmän kanssa käytettyjen kaiuttimien asetukset on tehtävä.
Kun asetus on tehty oikein, tämä laite toistaa järjestelmälle sopivaa HD- (highdefinition) -ääntä.
• Keskialueen kaiutinasetusta ei voi muuttaa. (Keskialueen kaiutin on aina päällä.)
• Mikäli tätä asetusta muutetaan automaattisen aikakohdistuksen ja
taajuuskorjauksen suorittamisen jälkeen, on automaattinen aikakohdistus ja
taajuuskorjaus suoritettava uudelleen.
1. Valitse alkusäätövalikossa SP connection MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Valitse säädettävä kaiutin painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai
oikealle.
Joka kerta kun MULTI-CONTROL -ohjainta painetaan vasemmalle tai oikealle, kaiutin
valitaan seuraavassa järjestyksessä:
Subwoofer (subwoofer) – Low range (matala-alueen kaiutin) – High range (korkeaalueen kaiutin)
3. Ota valittu kaiutin käyttöön painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Ota pois käytöstä painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta uudelleen.
• Peru alkuasetukset painamalla B.
SUOMI
225
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 226 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Alkuasetukset
Aseta kello seuraavien ohjeiden mukaan.
Automaattisen PI-haun kytkeminen
Laite voi hakea automaattisesti eri asemia, jotka lähettävät samaa ohjelmaa, myös
esiasetuksien haun aikana.
1. Valitse alkusäätövalikossa Clock MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
1. Valitse alkusäätövalikossa Auto PI MULTI-CONTROL -ohjaimella.
2. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle valitaksesi asetettavan
kellonäytön osan.
2. Ota automaattinen PI-haku käyttöön painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
MULTI-CONTROL -ohjaimen siirtäminen vasemmalle tai oikealle valitsee yhden
kellonäytön osista:
Tunti – Minuutti
Kellonäytön segmenttejä valittaessa valittu segmentti vilkkuu.
3. Aseta kellonaika siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai alas.
• Voit asettaa kellon aikasignaalin mukaan painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
– Jos 00 – 29, minuutit pyöristetään alaspäin. (esim. 10:18 tulee 10:00.)
– Jos 30 – 59, minuutit pyöristetään ylöspäin. (esim. 10:36 tulee 11:00.)
Kellonäytön kytkeminen päälle ja pois päältä
Jos kellonäyttö otetaan käyttöön lähteiden ollessa poissa päältä, tulee kello näytölle.
1. Valitse alkusäätövalikossa Off Clock MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Ota kellonäyttö käyttöön painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Lopeta kellonäyttö painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta uudelleen.
FM-viritysaskeleen asettaminen
Normaalisti haussa käytetty FM-viritysaskel on 50 kHz. Kun AF tai TA on päällä,
viritysaskel vaihtuu automaattisesti 100 kHz:iin. Saattaa olla suositeltavaa asettaa
viritysaskeleeksi 50 kHz AF:n ollessa päällä.
1. Valitse alkusäätövalikossa FM step MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Valitse FM-viritysaskel painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Toistuva MULTI-CONTROL -ohjaimen painaminen muuttaa FM-viritysaskelta välillä
50 ja 100 kHz. Valittu FM-viritysaskel tulee näytölle.
• Viritysaskel pysyy 50 kHz:n asetuksessa käsivirityksen aikana.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
• Poista automaattinen PI-haku käytöstä painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta
uudelleen.
Varoitusäänen kytkeminen
Ellei etupaneelia irroteta keskusyksiköstä 4 sekunnin kuluessa siitä, kun virta on
katkaistu, kuuluu varoitusääni. Varoitusääni voidaan kytkeä pois.
1. Valitse alkusäätövalikossa Warning tone MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Ota varoitusääni käyttöön painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Poista varoitusääni käytöstä painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta uudelleen.
Etupaneelin automaattisen aukeamisen kytkeminen
Varkaudelta suojaamiseksi laitteessa on irrotettava etupaneeli. Irrottamisen
helpottamiseksi etupaneeli avautuu automaattisesti. Tämä toiminto on käytössä
oletusarvoisesti.
1. Valitse alkusäätövalikossa Face auto open MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Ota automaattinen avautuminen käyttöön painamalla MULTI-CONTROL ohjainta.
• Poista automaattinen avautuminen käytöstä painamalla MULTI-CONTROL ohjainta uudelleen.
SUOMI
Kellon asettaminen
226
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 227 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Alkuasetukset
Lisälaiteasetuksen kytkeminen
Tähän laitteeseen liitetyt lisälaitteet voidaan aktivoida yksitellen. Aseta kukin AUXlähde päälle, kun käytät sitä. Lisätietoja varten lisälaitteiden käytöstä tai liitännästä
katso “AUX-lähteen käyttö” sivulla 230.
1. Valitse alkusäätövalikossa AUX1/AUX2 MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Ota AUX1/AUX2 käyttöön painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Poista lisälaite käytöstä painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta uudelleen.
Himmennysasetuksen kytkeminen
Jotta näyttö ei olisi liian kirkas yöllä, näyttö himmenee automaattisesti, kun auton
ajovalot sytytetään. Himmennys voidaan kytkeä päälle tai pois käytöstä.
1. Valitse alkusäätövalikossa Dimmer MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Ota himmennys käyttöön painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Lopeta himmennys painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta uudelleen.
Kirkkauden säätäminen
Voit säätä näytön kirkkautta.
1. Valitse alkusäätövalikossa Brightness MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Säädä kirkkautta siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
0 – 15 näkyy näytöllä tason lisääntyessä tai vähentyessä.
• Himmennyksen ollessa toiminnassa kirkkaus voidaan säätää välille 0 – 10.
Valaistuksen värin valinta
Valaistuksen väriksi voidaan valita valkoinen, punainen, kullanruskea, vihreä tai
sininen. Kunkin värin kirkkautta voi myös säätää.
1. Valitse alkusäätövalikossa Illumination 1 MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Valitse haluamasi valaistusväri painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta
vasemmalle tai oikealle.
Kun MULTI-CONTROL -ohjainta painetaan vasemmalle tai oikealle, valaistuksen väri
valitaan seuraavassa järjestyksessä:
White (valkoinen) – Red (punainen) – Amber (kullanruseka) – Blue (sininen) – Green
(vihreä) – Custom (oma väri)
• Jos valitaan Custom, voidaan kolmen perusvärin (punainen, vihreä ja sininen)
tasoa säätää. Lisätietoja on kohdassa “Valaistuksen värin säätö” sivulla 227.
3. Säädä kirkkaustaso painamalla MULTI-COLOR -ohjainta ylös- tai alaspäin.
+1 – –1 näkyy näytöllä tason lisääntyessä tai vähentyessä.
Valaistuksen värin säätö
Valaistuksen väri voidaan muodostaa säätämällä kolmen perusvärin – punainen,
vihreä ja sininen – tasoa.
• Tätä toimintoa voi käyttää vain kun valitaan Custom kohdassa Illumination 1.
1. Valitse alkusäätövalikossa Illumination 2 MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Valitse säädettävä taajuuskorjaimen aaltoalue painamalla MULTI-CONTROL ohjainta vasemmalle tai oikealle.
R (punainen) – G (vihreä) – B (sininen)
3. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai alas säätääksesi värin tasoa.
4 – 0 näkyy näytöllä tason lisääntyessä tai vähentyessä.
SUOMI
227
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 228 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Alkuasetukset
Tämän laitteen painikkeiden valaistus voidaan suojalukita joko virta-avaimella tai
ajoneuvon valokytkimellä. Tässä asetuksessa voi valita tarkoituksenmukaisen
vaihtoehdon.
1. Valitse alkusäätövalikossa ILL line MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Kytke tämä toiminto päälle painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Kun tämä toiminto on päällä, painikkeiden valaistus on suojalukittu ajoneuvon
valokytkimellä.
Kun tämä toiminto on pois päältä, painikkeiden valaistus on suojalukittu virtalukolla.
• Ota pois käytöstä painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta uudelleen.
Äänihäiriöiden korjaaminen
Kun kuuntelet CD:tä tai muuta lähdettä, jonka tallennustaso on korkea, voi jokaisen
taajuuden tason asetus korkeaksi aiheuttaa häiriöitä. Voit asettaa digitaalisen
vaimentimen alhaiselle tasolle, häiriön pienentämiseksi.
• Äänen laatu on parempi korkealla asetuksella, joten sitä käytetään yleisesti.
1. Valitse alkusäätövalikossa Digital ATT MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Valitse digitaalisen vaimentimen taso painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Kun painat MULTI-CONTROL -ohjainta toistuvasti, asetukseksi vaihtuu joko High
(korkea) tai Low (matala) ja tila näkyy näytöllä.
Äänitoimintojen palauttaminen
Voit palauttaa kaikki äänitoiminnot.
1. Valitse alkusäätövalikossa Audio Reset MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta.
Reset data? tulee näyttöön.
3. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta oikealle.
Are You Sure? tulee näytölle.
4. Palauta äänitoiminnot painamalla Multi-Control -ohjainta.
Complete tulee näyttöön ja audiotoiminnot on palautettu.
• Peruuta tämä toiminto kesken asetusten painamalla B.
Puhelunaikaisen vaimennuksen/hiljennyksen
kytkeminen
Tämän laitteen ääni mykistyy tai hiljenee automaattisesti, kun signaali
mykistystoiminnollisesta laitteesta vastaanotetaan.
• Ääni mykistyy tai vaimenee, MUTE tai ATT näkyy näytöllä eikä mikään äänisäätö
ole mahdollinen.
• Ääni palaa järjestelmään, kun mykistys tai vaimennus perutaan.
1. Valitse alkusäätövalikossa Mute MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Kytke puhelunaikainen mykistäminen/vaimentaminen painamalla MULTICONTROL -ohjainta.
Kukin MULTI-CONTROL -ohjaimen painallus valitsee asetukset seuraavassa
järjestyksessä:
20dB ATT (20 dB:n vaimennus) – TEL mute (mykistys) – 10dB ATT (10 dB:n
vaimennus)
• 20dB ATT vaikuttaa voimakkaammin kuin 10dB ATT.
Ovitoiminnon polariteetin asetus
Ennen ovimykistystoiminnon käyttämistä on asetettava ovitoiminnan polariteetti.
Tarkista oven avaustoiminnon polariteetti ja aseta se oikein.
1. Valitse alkusäätövalikossa Door mute 1 MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Valitse asetus painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Kukin MULTI-CONTROL -ohjaimen painallus valitsee asetukset seuraavassa
järjestyksessä:
High (korkea) – Low (matala)
• Jos polariteetiksi vaihtuu + (positiivinen), kun ovi avataan, valitse High.
• Jos polariteetiksi vaihtuu – (negatiivinen), kun ovi avataan, valitse Low.
SUOMI
Valaistuksen suojalukituksen asettaminen
228
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 229 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Alkuasetukset
Ovimykistysasetuksen asettaminen
Tästä järjestelmästä tuleva ääni mykistyy tai vaimenee automaattisesti, kun
ajoneuvon ovi avataan.
• Ääni palaa järjestelmään, kun mykistys tai vaimennus perutaan.
1. Valitse alkusäätövalikossa Door mute 2 MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Kytke oven mykistäminen/vaimentaminen painamalla MULTI-CONTROL ohjainta.
Kukin MULTI-CONTROL -ohjaimen painallus valitsee asetukset seuraavassa
järjestyksessä:
OFF (pois) – 20dB ATT (20 dB: vaimennus) – MUTE (mykistys)
Käänteisen tilan kytkeminen
Jos et suorita toimintoa 30 sekunnin kuluessa, ruudun ilmaisimet alkavat vaihtaa
suuntaa ja jatkavat suunnan vaihtamista 10 sekunnin välein.
1. Valitse alkusäätövalikossa Reverse mode MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Ota käänteinen tila käyttöön painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Lopeta käänteinen tila painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta uudelleen.
• Käänteinen tila voidaan myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä painamalla B
yksikön ollessa pois päältä. Lisätietoja on kohdassa “Käänteinen tila” sivulla 203.
BT-audiolähteen aktivointi
BT Audio -lähde on aktivoitava Bluetooth-audiolaitteen käyttämiseksi.
• Toimintoa voidaan käyttää, vain kun Bluetooth-sovitin (esim. CD-BTB200) on liitetty
tähän laitteeseen.
1. Valitse alkusäätövalikossa BT AUDIO MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Ota BT Audio käyttöön painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
• BT Audio -lähde kytketään pois päältä painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta
uudelleen.
Langattoman Bluetooth-yhteyden PIN-koodin
syöttäminen
Voidaksesi yhdistää matkapuhelimesi tähän laitteeseen Bluetooth-yhteyden avulla
sinun on annettava puhelimellasi PIN-koodi yhteyden vahvistamiseksi. Oletuskoodi on
0000, mutta voit muuttaa sitä tällä toiminnolla.
• Joidenkin Bluetooth-audiolaitteiden kohdalla pitää sen PIN-koodi mahdollisesti
syöttää etukäteen laitteen valmistamiseksi liitäntää varten.
• Toimintoa voidaan käyttää, vain kun Bluetooth-sovitin (esim. CD-BTB200) on liitetty
tähän laitteeseen.
1. Valitse alkusäätövalikossa Pin code input MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Valitse numero siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai alas.
Jatkuva vieritys -toiminnon kytkeminen
Kun jatkuva vieritys -toiminto on asetettu päälle, tekstitieto, kuten CD-nimi, vierii
näytöllä jatkuvasti. Aseta off-asentoon, jos haluat tietojen näkyvän vain kerran.
1. Valitse alkusäätövalikossa Ever-scroll MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
2. Ota jatkuva vieritys käyttöön painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Lopeta Ever Scroll painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta uudelleen.
3. Siirrä kohdistin seuraavaan tai edelliseen paikkaan siirtämällä MULTI-CONTROL
-ohjainta vasemmalle tai oikealle.
4. Annettuasi PIN-koodin (enintään 16 merkkiä) paina MULTI-CONTROL -ohjainta.
PIN-koodi voidaan tallentaa muistiin.
Kun painat MULTI-CONTROL -ohjainta uudelleen samalla näytöllä, antamasi PINkoodi tallentuu tähän laitteeseen.
• Siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta vahvistusnäytössä oikealle palaat PINkoodin syöttönäyttöön ja voit muuttaa PIN-koodia.
SUOMI
229
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 230 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Alkuasetukset
Jos tämä laite ei toimi moitteettomasti ja sinun on vietävä se liikkeeseen korjattavaksi,
sinulta saatetaan kysyä tämän laitteen ja Bluetooth-yksikön järjestelmäversioita. Voit
hakea versiot näytölle ja vahvistaa ne.
• Toimintoa voidaan käyttää, vain kun Bluetooth-sovitin (esim. CD-BTB200) on liitetty
tähän laitteeseen.
1. Valitse alkusäätövalikossa BT Version Info. MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Alkuasetusten säätö” sivulla 225.
Myös laitteen järjestelmän (mikroprosessorin) versio näytetään.
2. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle vaihtaaksesi tämän laitteen
Bluetooth-yksikön versioon.
• Palaa laitteen järjestelmäversiotietoihin siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta
oikealle.
AUX-lähteen käyttö
Tähän laitteeseen voidaan liittää korkeintaan kaksi lisälaitetta, kuten VCR tai
kannettavat laitteet (myydään erikseen). Liitettyinä lisälaitteet tunnistetaan
automaattisesti AUX-lähteinä ja määritetään AUX1:ksi tai AUX2:ksi. AUX1- ja AUX2lähteiden välinen yhteys on selostettu alla.
AUX1- ja AUX2-toiminnoista
Laitteeseen voi kytkeä lisälaitteita kahdella tavalla.
AUX1-lähde:
Kun lisälaite liitetään 2,5 mm:n stereopistokejohdolla
1. Avaa etupaneeli painamalla pitkään 0/Open.
Näkyviin tulee AUX1-sisääntuloliitin.
2. Liitä 2,5 mm:n stereopistoke laitteen AUX1sisääntuloliittimeen.
Tämä lisälaite asetetaan automaattisesti AUX1:ksi.
AUX2-lähde:
Kun lisälaite liitetään IP-BUS-RCA -yhdysjohdolla (myydään erikseen)
* Tämä laite voidaan kytkeä lisälaitteeseen IP-BUS-RCA-yhdysjohdolla, jossa on
RCA-ulostulo, esim. CD-RB20/CD-RB10 (myydään erikseen).
Katso lisätietoja IP-BUS-RCA-yhdysjohdon käyttöohjeista.
Tämä lisälaite asetetaan automaattisesti AUX2:ksi.
• Nämä liitännät voidaan suorittaa, vain jos lisälaitteessa on RCA-ulostulot.
AUX-lähteen valitseminen
* Valitse lähteeksi AUX (AUX1 tai AUX2) painamalla SRC/Off.
• Jos lisälaiteasetusta ei ole kytketty päälle, AUX-tilaa ei voida valita. Lisätietoja on
kohdassa “Lisälaiteasetuksen kytkeminen” sivulla 227.
230
SUOMI
Järjestelmäversion näyttäminen korjausta varten
Muut toiminnot
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 231 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Muut toiminnot
AUX-lähteen nimen asettaminen
AUX1- tai AUX2-lähteen näytettävää nimeä voidaan muuttaa.
1. Kun olet valinnut lähteeksi AUX, käytä MULTI-CONTROL -ohjainta ja valitse
FUNCTION, jolloin näytölle tulee TitleInput "A".
2. Syötä nimi samalla tavalla kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa.
Lisätietoja toiminnosta on kohdassa “Levyn nimen syöttäminen” sivulla 211.
Ulkoisen laitteen käyttö
Ulkoinen laite tarkoittaa (esim. tulevaisuudessa saatavissa olevaa) Pioneer-laitetta,
jonka perustoimintoja voidaan ohjata tällä laitteella, vaikkakaan ohjelmalähteenä se ei
ole yhteensopiva. Tällä laitteella voidaan ohjata kahta ulkoista laitetta. Mikäli kaksi
ulkoista laitetta on yhdistetty, laite kohdentaa ulkoisen laitteen automaattisesti
ulkoinen laite 1:een tai ulkoinen laite 2:een.
Alla on selitetty ulkoisen laitteen perustoiminnot. Kohdennetut toiminnot vaihtelevat
liitetystä ulkoisesta laitteesta riippuen. Lisätietoja toiminnosta saat ulkoisen laitteen
käyttöoppaasta.
Ulkoisen laitteen valinta lähteeksi
* Valitse lähteeksi EXTERNAL painamalla SRC/Off.
Perustoiminnot
Seuraaviin toimenpiteisiin kohdennetut toiminnot vaihtelevat liitetystä ulkoisesta
laitteesta riippuen. Lisätietoja toiminnoista saat liitetyn ulkoisen laitteen
käyttöoppaasta.
* Paina B.
Lisätoiminnot
1. Näytä päävalikko painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
2. Valitse FUNCTION MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda valikkovaihtoehtoa kääntämällä. Valitse painamalla.
3. Valitse toiminto kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
Function1 (toiminto 1) – Function2 (toiminto 2) – Function3 (toiminto 3) – Function4
(toiminto 4) – Auto/Manual (auto/manual)
• Palaa normaalinäyttöön painamalla B.
Eri viihdenäyttöjen käyttö
Voit nauttia viihdenäytöistä kuunnellessasi äänilähteitä.
1. Näytä päävalikko painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
2. Valitse DISPLAY MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda valikkovaihtoehtoa kääntämällä. Valitse painamalla.
3. Valitse näyttö kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
Vaihda valikkovaihtoehtoa kääntämällä. Valitse painamalla.
BASIC DISPLAY (perusnäyttö) – SPECTRUM ANALYZER-1 (spektrianalysaattori 1)
– SPECTRUM ANALYZER-2 (spektrianalysaattori 2) – LEVEL METER (tasomittari)
– DISPLAY OFF (näyttö pois)
• Palaa toistonäyttöön painamalla B.
• DISPLAY OFF (näyttö pois) voidaan myös valita painamalla pitkään EQ.
• Kun näyttöilmaisin kytketään pois päältä, sitä koskeva merkkivalo syttyy.
* Paina pitkään B.
* Paina MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
* Paina pitkään MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
* Paina MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai alas.
SUOMI
231
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 232 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Muut toiminnot
Voit käyttää kunkin lähteen esiohjelmoituja toimintoja kaukosäätimen DF-painikkeella.
* Paina DF aloittaaksesi tauon valitessasi seuraavista lähteistä:
– CD – Sisäänrakennettu CD-soitin
– iPod – iPod yhdistetty USB-sisääntulolla/iPod yhdistetty käyttöliittymäsovittimella
iPodilla olevien kappaleiden soitto
Perustoiminnot
Tällä laitteella voi ohjata erikseen myytävää iPod-käyttöliittymäsovitinta
(esim. CD-IB100II).
– Multi-CD – Moni-CD-soitin
– USB – kannettava USB-audiolaite/USB-muisti
• Jännitteenilmaisimen näyttämä
taso saattaa poiketa todellisesta
jännitteen tasosta.
– DVD – DVD-soitin/moni-DVD-soitin
• Lopeta tauko painamalla DF uudelleen.
• Voit peruuttaa tallennuksen painamalla DF uudelleen.
* Pidä DF painettuna valitaksesi BSSM-toiminnon, kun lähteeksi valitaan televisio.
Pidä DF painettuna, kunnes BSSM kytkeytyy päälle.
• Voit peruuttaa tallennuksen painamalla DF uudelleen.
* Kytke toiminto 1 päälle painamalla DF, kun lähteeksi valitaan EXT (ulkoinen laite
1/ulkoinen laite 2)
• Kytke toiminto 1 pois päältä painamalla DF uudelleen.
Jännitteenilmaisin
Näyttää akun jännitteen.
– BT Audio – Bluetooth-audiolaite
* Pidä DF painettuna valitaksesi BSM-toiminnon, kun lähteeksi valitaan viritin.
Pidä DF painettuna, kunnes BSM kytkeytyy päälle.
Laulunumeron ilmaisin
Toistoajan ilmaisin
Kappaleen nimi (edistymispalkki)
* Pikakelaus eteen tai taakse
Paina pitkään MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
* Kappaleen valinta
Paina MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
Huomautuksia
• Lue iPodia koskevat varoitukset seuraavasta kappaleesta. Katso sivu 251.
• Mikäli näkyviin tulee virhesanoma, katso “Virheviestit” sivulla 247.
• Kun virtalukko asetetaan asentoon ACC tai ON, iPodin paristo latautuu sen ollessa
yhdistettynä tähän laitteeseen.
• iPodia ei voida kytkeä päälle tai pois sen ollessa liitettynä tähän laitteeseen.
• Ennen iPodin yhdistämistä tähän laitteeseen irrota iPodista kuulokkeet.
• iPod kytkeytyy pois päältä noin kahden minuutin kuluttua sen jälkeen, kun virtalukko on
käännetty OFF-asentoon.
iPodilla olevien tekstitietojen näyttäminen
* Valitse haluttu tekstitieto painamalla D/Scrl.
Soittoaika –
: esittäjän nimi ja : laulun nimi –
: esittäjän nimi ja
: albumin
nimi –
: albumin nimi ja : laulun nimi – : kappaleen nimi ja soittoaika
• Jos iPodilla tallennetut merkit eivät ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa, niitä ei
näytetä.
Huomautuksia
• Tekstitietoa voi vierittää painamalla pitkään D/Scrl.
• Kun jatkuva vieritys -alkuasetukseksi on asetettu ON, tekstitiedot vierittyvät jatkuvasti
näytöllä. Katso “Jatkuva vieritys -toiminnon kytkeminen” sivulla 229.
232
SUOMI
DF- (suoratoiminto) -painikkeen käyttäminen
Saatavilla olevat lisävarusteet
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 233 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Saatavilla olevat lisävarusteet
Bluetooth-audiolaite
Laulun hakeminen
Toimenpide on sama kuin laitteen USB-käyttöliittymään liitetyssä iPodissa. (Katso
“Laulun selaaminen” sivulla 214.)
Valittavat kategoriat ovat kuitenkin hieman erilaiset. Valittavat kategoriat ovat
Playlists (soittoluettelot) – Artists (esittäjät) – Albums (albumit) – Songs (laulut) –
Genres (lajit)
• Kappaleita ei voi etsiä luettelosta aakkosten mukaan, kun iPodia käytetään
käyttöliittymäsovittimella.
Jos Bluetooth-sovitin (esim. CD-BTB200) liitetään tähän laitteeseen, voidaan
Bluetooth-audiolaitetta ohjata langattomalla Bluetooth-toiminnolla.
• Joissakin maissa CD-BTB200 ei ole myynnissä.
Perustoiminnot
1
1. Näytä päävalikko painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
2. Valitse FUNCTION MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda valikkovaihtoehtoa kääntämällä. Valitse painamalla.
2
3. Valitse toiminto kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
Play mode (uusintasoitto) – Shuffle mode (sekoita) – Pause (tauko)
Toiminto ja käyttö
Play mode- ja Pause -toiminnot ovat pohjimmiltaan samat kuin sisäänrakennetussa
CD-soittimessa.
Shuffle mode -toiminto on myös pohjimmiltaan sama kuin tämän laitteen USBkäyttöliittymään liitetyssä iPodissa.
Toiminnon nimi
Käyttö
Play mode
Katso “Uusintatoistoalueen valitseminen” sivulla 211.
Valittavat uusintatoistoalueet eroavat kuitenkin sisäänrakennetusta CDsoittimesta. iPodin uusintatoistoalueet ovat:
• Repeat One – Nykyisen laulun uusintasoitto
• Repeat All – Toista kaikki laulut luettelossa
Katso “Kappaleiden soittaminen satunnaisessa järjestyksessä (shuffle)”
sivulla 215.
Katso “Toiston keskeyttäminen” sivulla 211.
Shuffle mode
Pause
Huomautuksia
• Palaa normaalinäyttöön painamalla B.
• Jos toimintoja ei käytetä noin 30 sekunnin kuluessa, näyttö palautuu automaattisesti
normaaliin näyttöön.
Laitteen nimi
Näyttää yhdistetyn Bluetoothaudiolaitteen (tai Bluetoothsovittimen) nimen.
Lisätoimintojen esittely
Jännitteenilmaisin
Näyttää akun jännitteen.
• Jännitteenilmaisimen näyttämä
taso saattaa poiketa todellisesta
jännitteen tasosta.
Tärkeää
• Tähän laitteeseen liitetystä Bluetooth-audiolaitteesta riippuen tämän laitteen
käytettävissä olevat toiminnot rajoittuvat seuraavaan kahteen tasoon:
– A2DP-profiili (Advanced Audio Distribution Profile): audiolaitteella voidaan vain
toistaa musiikkia.
– AVRCP-profiili (Audio/Video Remote Control Profile): Musiikin toisto, tauotus,
laulujen valinta jne. on mahdollista.
• Koska saatavana on useita Bluetooth-audiolaitteita, niiden käyttö tällä laitteella voi
vaihdella huomattavasti. Katso ohjeita Bluetooth-audiolaitteen mukana
toimitettavasta ohjekirjasta ja tästä käyttöoppaasta käyttäessäsi audiolaitetta tällä
laitteella.
• Tässä laitteessa ei voida näyttää tietoa kappaleista (esim. kulunut soittoaika,
kappaleen nimi, kappalehakemisto jne.).
• Pyri välttämään matkapuhelimen käyttöä kuunnellessasi musiikkia Bluetoothaudiolaitteella. Jos käytät matkapuhelinta, sen signaali saattaa aiheuttaa kohinaa
toistettavassa musiikissa.
• Käyttäessäsi laitteeseen Bluetooth-toiminnolla yhdistettyä matkapuhelinta
Bluetooth-audiolaitteen toistama musiikki mykistyy.
• Vaikka vaihtaisit toiseen lähteeseen kuunnellessasi musiikkia Bluetoothaudiolaitteella, musiikin toisto jatkuu.
SUOMI
233
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 234 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Saatavilla olevat lisävarusteet
* Kappaleen valinta
Paina MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
Huomautuksia
• Lisätietoja toiminnoista on Bluetooth-sovittimen käyttöohjekirjassa. Tässä osassa on
kerrottu lyhyesti Bluetooth-audiolaitteen toiminnoista tämän laitteen kanssa, mikä eroaa
hieman Bluetooth-sovittimen käyttöohjekirjasta tai on lyhennetty siitä.
• Vaikka audiolaitteessasi ei olisi Bluetooth-yksikköä, voit silti ohjata sitä tällä laitteella
langattoman Bluetooth-tekniikan avulla. Voidaksesi ohjata audiolaitetta tällä yksiköllä, liitä
audiolaitteeseen tuote, joka käyttää langatonta Bluetooth-toimintoa (saatavissa
markkinoilla) ja liitä Bluetooth-sovitin (esim. CD-BTB200) tähän laitteeseen.
Toiminto ja käyttö
1. Näytä päävalikko painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
2. Valitse FUNCTION MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda valikkovaihtoehtoa kääntämällä. Valitse painamalla.
3. Valitse toiminto kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
Connection open (yhteys auki) – Disconnect audio (kytke audio irti) – Play (toista)
– Stop (seis) – Pause (tauko) – Device info. (laitteen tiedot)
• Pause on sama kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa. (Katso sivu 211.)
Huomautuksia
• Palaa normaalinäyttöön painamalla B.
• Jos Bluetooth-audiolaitetta ei ole vielä yhdistetty tähän laitteeseen, Connection open ja
Device info. näkyvät toimintovalikossa, muita toimintoja ei ole valittavana.
• Jos Bluetooth-audiolaite on yhdistetty AVRCP- (Audio/Video Remote Control Profile) profiilin kautta, Connection open ei tule näkyviin toimintovalikossa.
• Jos Bluetooth-audiolaite on yhdistetty A2DP- (Advanced Audio Distribution Profile) -profiilin
kautta, toimintovalikossa näkyvät vain Disconnect audio ja Device info..
• Ellei muita toimintoja kuin Connectino open ja Disconect audio käytetä noin 30 sekunnin
aikana, näyttö palautuu automaattisesti normaaliin näyttöön.
Bluetooth-audiolaitteen yhdistäminen
1. Valitse toimintovalikosta Connection open MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Toiminto ja käyttö” sivulla 234.
2. Avaa yhteys painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Always waiting on näytöllä. Laite on nyt valmis liitettäväksi Bluetoothaudiolaitteeseen.
Jos Bluetooth-audiolaitteesi on langattoman Bluetooth-yhteyden käyttövalmiudessa,
yhteys laitteeseen luodaan automaattisesti.
Huom.
• Ennen kuin voit käyttää audiolaitteita, sinun on syötettävä tähän laitteeseen PIN-koodi. Jos
laitteesi vaatii PIN-koodin yhteyden luomista varten, katso koodi itse laitteesta tai sen
mukana toimitetuista asiakirjoista. Katso “Langattoman Bluetooth-yhteyden PIN-koodin
syöttäminen” sivulla 229.
Musiikin toistaminen Bluetooth-audiolaitteella
1. Valitse toimintovalikosta Play MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Toiminto ja käyttö” sivulla 234.
2. Aloita soitto painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Toiston pysäyttäminen
1. Valitse toimintovalikosta Stop MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Toiminto ja käyttö” sivulla 234.
2. Pysäytä soitto painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Bluetooth-audiolaitteen kytkeminen irti
1. Valitse toimintovalikosta Disconnect audio MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Toiminto ja käyttö” sivulla 234.
2. Kytke Bluetooth-audiolaite irti painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Näytöllä näkyy Disconnected. Bluetooth-audiolaite on nyt kytketty irti laitteesta.
BD-osoitteen (Bluetooth-laite) näyttäminen
1. Valitse toimintovalikosta Device info. MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Toiminto ja käyttö” sivulla 234.
2. Siirry BD-osoitteeseen siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle.
12-numeroinen heksadesimaalijono tulee näytölle.
• Palaa laitenimeen siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta oikealle.
SUOMI
* Pikakelaus eteen tai taakse
Paina pitkään MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
234
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 235 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Saatavilla olevat lisävarusteet
Bluetooth-puhelin
Tärkeää
Mikäli käytetään Bluetooth-sovitinta (esim. CD-BTB200), voit liittää tähän laitteeseen
langatonta Bluetooth-toimintoa käyttävän matkapuhelimen ja käyttää hands-freetoimintoja ajaessakin.
• Joissakin maissa CD-BTB200 ei ole myynnissä.
Perustoiminnot
• Jos akun varauksen ilmaisinta ei
ole käytettävissä, ei akun
varauksen ilmaisimen alueella näy
mitään.
Näyttää, koska tuleva puhelu on
vastaanotettu mutta ei vielä kuitattu.
• Ilmoitusta tulevasta soitosta ei näy
näytöllä, kun matkapuhelin on irti
tästä laitteesta.
Laitteen nimi
Näyttää matkapuhelimen
laitenimen.
Signaalitason ilmaisin
• Ilmaisimen näyttämä taso saattaa
poiketa todellisesta
signaalitasosta.
Näyttää REFUSE, kun
automaattinen hylkääminen on
käytössä (katso lisätietoja kohdasta
“Automaattisen hylkäämisen
asettaminen” sivulla 241).
Käyttäjänumeron ilmaisin
Näyttää matkapuhelimen
rekisteröintinumeron.
Akun varauksen ilmaisin
Näyttää matkapuhelimen akun
varauksen.
• Ilmaisimen näyttämä taso saattaa
poiketa todellisesta akun
varauksesta.
Puhelinvastaajan/automaattisen
hylkäämisen ilmaisin
Näyttää AUTO, kun puhelinvastaaja
on käytössä (katso lisätietoja
kohdasta “Automaattisen
vastauksen asetus” sivulla 241).
Näyttää matkapuhelimen signaalin
voimakkuuden.
Tulevan puhelun ilmaisin
Kellonäyttö
Näyttää kellonajan (jos liitetty
puhelimeen).
• Koska laite on valmis yhteyttä varten Bluetooth-toiminnolla varustettuun
matkapuhelimeesi, laitteen käyttö voi tyhjentää auton akun moottorin ollessa
sammutettuna.
• Kuljettajan huomion vaativat toiminnot kuten numeroiden valinta näytöllä,
puhelinluettelon käyttö jne. ovat kiellettyjä ajon aikana. Jos näitä toimintoja on
käytettävä, pysäytä auto turvalliseen paikkaan.
Huomautuksia
• Puhelinlähteen taajuuskorjainkäyrä on kiinteä.
• Kun lähteeksi valitaan puhelin, voidaan audiovalikossa käyttää ainoastaan Fader (balanssin
säätö) -toimintoa.
Valmistelu hands-free-puhelua varten
Ennen kuin handsfree-puhelutoimintoa voi käyttää, laite on valmisteltava
matkapuhelimen käyttöä varten. Tämä tarkoittaa sitä, että laitteen ja puhelimen välille
muodostetaan langaton Bluetooth-yhteys, puhelin rekisteröidään laitteeseen ja
äänenvoimakkuus säädetään sopivaksi.
1. Yhteys
Yksityiskohtaiset ohjeet puhelimen yhdistämiseksi laitteeseen langattomalla
Bluetooth-toiminnolla ovat kohdassa “Matkapuhelimen liittäminen” sivulla 237.
• Puhelimen pitäisi olla nyt väliaikaisesti liitetty. Teknologian parasta mahdollista
käyttöä varten suosittelemme puhelimen rekisteröintiä tähän laitteeseen.
2. Registration
Tietoa väliaikaisesti liitetyn puhelimen rekisteröintiä varten katso “Yhdistetyn
matkapuhelimen rekisteröinti” sivulla 237.
3. Äänenvoimakkuuden säätö
Säädä matkapuhelimesi kuulokkeen äänenvoimakkuus sopivaksi. Säädetty
äänenvoimakkuus tallentuu laitteen muistiin oletusasetukseksi.
• Soittajan äänen voimakkuus ja soittoäänen voimakkuus voivat vaihdella
matkapuhelintyypistä riippuen.
• Jos soittajan äänen voimakkuuden ja soittoäänen voimakkuuden ero on suuri, voi
yleisäänentasosta tulla epävakaa.
• Ennen kuin matkapuhelin kytketään irti laitteesta, äänenvoimakkuus on säädettävä
sopivalle tasolle. Jos matkapuhelin on mykistetty (äänenvoimakkuuden nollataso),
mykistys säilyy senkin jälkeen, kun puhelin kytketään irti.
SUOMI
235
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 236 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Saatavilla olevat lisävarusteet
Soittaminen
1. Paina B-painiketta, kunnes näytölle tulee Voice dial.
Voice dial ilmestyy näytölle. Kun näytöllä on Voice dial ON, äänentunnistustoiminto
on käyttövalmiudessa.
• Jos matkapuhelimessa ei ole äänentunnistustoimintoa, No voice dial tulee näytölle
eikä käyttö ole mahdollista.
2. Äännä yhteytesi nimi.
Puhelun vastaanotto
Tulevaan puheluun vastaaminen tai sen hylkäys
* Tulevaan puheluun vastaaminen
Kun puhelu tulee, paina MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Toimenpide voidaan suorittaa myös painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta
ylöspäin.
* Lopeta puhelu
Paina MULTI-CONTROL -ohjainta alaspäin.
* Tulevan puhelun hylkääminen
Kun puhelu tulee, siirrä MULTI-CONTROL -ohjainta alaspäin.
Huomautuksia
• Jos matkapuhelimessa on valittu yksityinen tila, ei handsfree-toimintoa voida ehkä suorittaa.
• Arvioitu soittoaika näkyy näytöllä (voi erota todellisesta soittoajasta).
Odottavan puhelun hallinta
* Jonossa olevaan puheluun vastaaminen
Kun puhelu tulee, paina MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Toimenpide voidaan suorittaa myös painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta
ylöspäin.
* Lopeta kaikki puhelut
Paina MULTI-CONTROL -ohjainta alaspäin.
* Siirto pidossa olevien soittajien välillä
Paina MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Toimenpide voidaan suorittaa myös painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta
ylöspäin.
* Odottavan puhelun hylkääminen
Paina MULTI-CONTROL -ohjainta alaspäin.
Huomautuksia
• Painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta alaspäin, lopetat kaikki puhelut, myös odottavat
puhelut.
• Puhelun lopettamiseksi sekä sinun että soittajan on katkaistava yhteys.
Toiminto ja käyttö
1. Näytä päävalikko painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
2. Valitse FUNCTION MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda valikkovaihtoehtoa kääntämällä. Valitse painamalla.
3. Valitse toiminto kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
Search&Connect (hae ja yhdistä) – Disconnect phone (kytke puhelin irti) –
Connection open (yhteys avoin) – Set phone (puhelimen rekisteröinti) – Connect
phone (yhdistä puhelin) – Delete phone (poista puhelin) – PH.B.Transfer
(puhelinluettelon siirto) – PH.B.Name view (puhelinluettelon nimen näyttö) – Clear
memory (tyhjennä muisti) – Number dial (soita syöttämällä numero) – Refuse calls
(automaattisen hylkäämisen asettaminen) – Auto answer (automaattisen
vastaamisen asettaminen) – Ring tone (soittoäänen valinta) – Auto connect
(automaattisen yhdistämisen asettaminen) – Echo cancel (kaiunnan poisto) – Device
info. (laitteen tiedot)
Jos ei ole vielä yhdistetty
Seuraavia toimintoja ei voida käyttää.
• Disconnect phone (kytke puhelin irti)
• Set phone (puhelimen rekisteröinti)
• PH.B.Name view (puhelinluettelon nimien näyttö)
• Clear memory (tyhjennä muisti)
• Number dial (soita syöttämällä numero)
Jos on yhdistetty, mutta ei vielä rekisteröity
Seuraavia toimintoja ei voida käyttää.
• Search&Connect (hae ja yhdistä)
• Connection open (yhteys auki)
• Connect phone (yhdistä puhelin)
• PH.B.Name view (puhelinluettelon nimien näyttö)
• Clear memory (tyhjennä muisti)
Jos on jo liitetty ja rekisteröity
Seuraavia toimintoja ei voida käyttää.
• Search&Connect (hae ja yhdistä)
• Connection open (yhteys auki)
• Set phone (puhelimen rekisteröinti)
• Connect phone (yhdistä puhelin)
SUOMI
Äänentunnistustoiminto
236
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 237 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Saatavilla olevat lisävarusteet
Huomautuksia
• Palaa toistonäyttöön painamalla B.
• Device info. on sama kuin Bluetooth-audiossa. (Katso “BD-osoitteen (Bluetooth-laite)
näyttäminen” sivulla 234.)
• PH.B.Name view- (puhelinluettelon nimien näyttö) -vaihtoehtoa ei voida valita, jos
matkapuhelin on rekisteröity vierailevaksi puhelimeksi.
• Jos matkapuhelin on kytketty tähän laitteeseen Bluetooth-toiminnolla HSP:tä (Head Set
Profile) käyttäen, PH.B.Name view -toimintoa (puhelinluettelon nimien näyttö), Clear
memory -toimintoa (tyhjennä muisti), Number dial -toimintoa (numeron valinta) ja Refuse
calls -toimintoa (hylkää puhelut) ei voida valita.
• Ellet käytä muita toimintoja kuin Search&Connect, Connection open, Connect phone,
PH.B.Transfer, Disconnect phone, Number dial ja Clear memory noin 30 sekunnin
aikana, näyttö palautuu automaattisesti normaalinäyttöön.
Matkapuhelimen liittäminen
Matkapuhelimien etsiminen
1. Valitse toimintovalikon Search&Connect MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Toiminto ja käyttö” sivulla 236.
2. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta, jos haluat etsiä matkapuhelimia.
Etsinnän aikana näytöllä vilkkuu Searching. Kun Bluetooth-tekniikkaa käyttäviä
matkapuhelimia löytyy, näytölle tulevat laitteiden nimet tai teksti Name not found (jos
nimiä ei saada selville).
• Jos laite ei löydä matkapuhelimia, näyttöön tulee ilmoitus Not found.
3. Valitse liitettävä laitenimi siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai alas.
• Vaihda BD-osoite ja laitteen nimi painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta oikealle
tai vasemmalle.
4. Liitä valitsemasi matkapuhelin painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Yhdistämisen aikana näytöllä vilkkuu Connecting. Päätä yhdistäminen tarkistamalla
laitteen nimi (Pioneer BT Unit) ja syöttämällä yhteyskoodi matkapuhelimeen.
Jos yhteys on luotu, Connected näkyy näytöllä.
• PIN-koodin oletusarvo on 0000. Koodi voidaan muuttaa. Katso “Langattoman
Bluetooth-yhteyden PIN-koodin syöttäminen” sivulla 229.
3. Luo yhteys laitteeseen matkapuhelimella.
• PIN-koodin oletusarvo on 0000. Koodi voidaan muuttaa. Katso “Langattoman
Bluetooth-yhteyden PIN-koodin syöttäminen” sivulla 229.
Matkapuhelimen kytkeminen irti
1. Valitse toimintovalikosta Disconnect phone MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Toiminto ja käyttö” sivulla 236.
Näytölle tulee yhdistetyn puhelimen laitenimi.
2. Kytke matkapuhelin irti yksiköstä painamalla Multi-Control -ohjainta.
Kun irtikytkentä on valmis, Disconnected näkyy näytöllä.
Yhdistetyn matkapuhelimen rekisteröinti
1. Valitse toimintovalikosta Set phone MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Toiminto ja käyttö” sivulla 236.
2. Valitse pariksiliittämisen tallennuspaikka siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta
ylös tai alas.
P1 (käyttäjän puhelin 1) – P2 (käyttäjän puhelin 2) – P3 (käyttäjän puhelin 3) – G1
(vieraileva puhelin 1) – G2 (vieraileva puhelin 2)
• Vaihda BD-osoite ja laitteen nimi painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta oikealle
tai vasemmalle.
• Valitessasi tallennuspaikan näet, onko siihen jo rekisteröity puhelin. Jos
tallennuspaikka on tyhjä, näytölle tulee ilmoitus No data. Jos tallennuspaikka on jo
varattu, laitteen nimi on näytöllä. Jos haluat vaihtaa tallennuspaikkaan uuden
puhelimen, poista ensin edellinen tallennus. Tarkempia ohjeita on kohdassa
“Rekisteröidyn puhelimen poistaminen” sivulla 238.
3. Rekisteröi parhaillaan liitetty puhelin painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Kun rekisteröinti on suoritettu, Reg.Completed näkyy näytöllä.
• Jos rekisteröinti epäonnistuu, Reg.ERROR näkyy näytöllä. Palaa tällöin vaiheeseen
1 ja yritä uudelleen.
Yhteyden luominen matkapuhelinta käyttäen
1. Valitse toimintovalikosta Connection open MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Toiminto ja käyttö” sivulla 236.
2. Avaa yhteys painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Always waiting vilkkuu ja laite on valmis yhdistettäväksi matkapuhelimella.
SUOMI
237
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 238 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Saatavilla olevat lisävarusteet
Rekisteröidyn puhelimen poistaminen
2. Valitse pariksiliittämisen tallennuspaikka siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta
ylös tai alas.
P1 (käyttäjän puhelin 1) – P2 (käyttäjän puhelin 2) – P3 (käyttäjän puhelin 3) – G1
(vieraileva puhelin 1) – G2 (vieraileva puhelin 2)
• Vaihda BD-osoite ja laitteen nimi painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta oikealle
tai vasemmalle.
• Jos tallennuspaikka on tyhjä, näytölle tulee No data eikä käyttö ole mahdollista.
3. Valitse Delete YES painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta oikealle.
Delete YES näkyy näytöllä. Puhelin on nyt valmis poistettavaksi.
4. Poista puhelin painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Puhelinluettelon käyttö
Yhteystietojen siirto puhelinluetteloon
Puhelinluetteloon mahtuu yhteensä 500 merkintää. 300 käyttäjältä 1, 150 käyttäjältä 2
ja 50 käyttäjältä 3.
1. Valitse toimintovalikosta PH.B.Transfer MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Toiminto ja käyttö” sivulla 236.
2. Siirry puhelinluettelon siirron valmiustilaan painamalla MULTI-CONTROL ohjainta.
Transfer YES ilmestyy näytölle.
3. Näytä vahvistusnäyttö painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Näytölle tulee Transfer ---/---.
4. Käytä puhelinluettelon siirtämiseen matkapuhelinta.
Kun puhelin on poistettu, Deleted näkyy näytöllä.
Suorita puhelinluettelon siirto käyttämällä matkapuhelinta. Katso yksityiskohtaisia
ohjeita matkapuhelimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
Yhdistäminen rekisteröityyn matkapuhelimeen
• Näytöllä näkyvät siirrettyjen yhteystietojen määrä ja siirrettävien yhteystietojen
kokonaismäärä.
Yhdistäminen rekisteröityyn puhelimeen käsin
1. Valitse toimintovalikosta Connect phone MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Toiminto ja käyttö” sivulla 236.
2. Valitse pariksiliittämisen tallennuspaikka siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta
ylös tai alas.
P1 (käyttäjän puhelin 1) – P2 (käyttäjän puhelin 2) – P3 (käyttäjän puhelin 3) – G1
(vieraileva puhelin 1) – G2 (vieraileva puhelin 2)
• Vaihda BD-osoite ja laitteen nimi painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta oikealle
tai vasemmalle.
• Jos tallennuspaikka on tyhjä, näytölle tulee No data eikä käyttö ole mahdollista.
3. Liitä valitsemasi matkapuhelin painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Kytkeytyessä, Connecting näkyy näytöllä. Kun kytkentä on valmis, Connected näkyy
näytöllä.
Yhdistäminen rekisteröityyn puhelimeen automaattisesti
1. Valitse toimintovalikosta Auto connect MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Toiminto ja käyttö” sivulla 236.
2. Ota automaattinen yhdistäminen käyttöön painamalla MULTI-CONTROL ohjainta.
Jos matkapuhelimesi on valmis langattomaan Bluetooth-yhteyteen, yhteys laitteeseen
luodaan automaattisesti.
• Poista automaattinen yhdistäminen käytöstä painamalla MULTI-CONTROL ohjainta uudelleen.
5. Data transferred tulee näytölle ja puhelinluettelon siirto on valmis.
Puhelinluettelon näyttöjärjestyksen vaihtaminen
1. Valitse toimintovalikosta PH.B.Name view MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Toiminto ja käyttö” sivulla 236.
Invert names YES ilmestyy näytölle.
2. Vaihda nimien näyttämisjärjestystä painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Inverted on näytöllä ja nimien näyttämisjärjestys vaihtuu.
MULTI-CONTROL -ohjaimen toistuva painaminen vaihtaa nimien näyttämisen
vuorotellen etu- ja sukunimen mukaan.
SUOMI
1. Valitse toimintovalikosta Delete phone MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Toiminto ja käyttö” sivulla 236.
238
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 239 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Saatavilla olevat lisävarusteet
Puhelinluettelossa olevaan numeroon soittaminen
Puhelinluettelon yhteystiedon nimen muokkaaminen
Tärkeää
Tärkeää
On tärkeää, että pysäköit ajoneuvon turvalliseen paikkaan ja kytket seisontajarrun
tämän toimenpiteen suorittamista varten.
On tärkeää, että pysäköit ajoneuvon turvalliseen paikkaan ja kytket seisontajarrun
tämän toimenpiteen suorittamista varten.
Löydettyäsi etsimäsi puhelinnumeron puhelinluettelosta, voit valita sen ja soittaa
sinne.
Puhelinluetteloon tallennettuja nimiä voidaan muokata. Jokainen nimi voi olla 16
merkin pituinen.
1. Näytä luettelo kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
2. Paina D/Scrl näyttääksesi puhelinluettelo.
Painamalla toistuvasti D/Scrl, voidaan siirtyä seuraavien luettelojen välillä:
Phone book (puhelinluettelo) – Missed call (vastaamaton puhelu) – Dialled call
(soitettu puhelu) – Received call (vastattu puhelu)
3. Valitse etsimäsi nimen ensimmäinen kirjain painamalla MULTI-CONTROL ohjainta vasemmalle tai oikealle.
4. Näytä tiedot painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Näytöllä näkyvät kolme ensimmäistä kyseisellä kirjaimella alkavaa puhelinluettelon
yhteystietoa (esim. “Taisto”, “Teemu” ja “Tuula”, kun T-kirjain on valittuna).
5. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta ylös- tai alaspäin valitaksesi puhelinluettelosta
henkilön, jolle haluat soittaa.
• Tekstitietoa voi vierittää painamalla pitkään D/Scrl.
6. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta oikealle näyttääksesi valitsemasi yhteystiedon
tiedot.
Puhelinnumero, nimi ja laji (jos määritetty) näytetään tietoluettelossa.
• Tekstitietoa voi vierittää painamalla pitkään D/Scrl.
• Jos yhteystiedolle on merkitty monta puhelinnumeroa, valitse jokin niistä
kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
1. Näytä haluamasi yhteystiedon tietolista.
Katso seuraavan osan kohdista 1 – 6 miten tämä tehdään. Katso “Puhelinluettelossa
olevaan numeroon soittaminen” sivulla 239.
2. Avaa nimensyöttönäyttö pitämällä MULTI-CONTROL -ohjainta painettuna.
Edit name (muokkaa nimeä) tulee näytölle.
3. Valitse haluttu merkkityyppi painamalla D/Scrl.
Kun D/Scrl painetaan toistuvasti, siirrytään merkkityypistä toiseen seuraavassa
järjestyksessä:
Aakkoset (isot kirjaimet), numerot ja symbolit – aakkoset (pienet kirjaimet) – numerot
ja symbolit – eurooppalaiset aksenteilla varustetut kirjaimet (esim. á, à, ä, ç) – kyrilliset
kirjaimet
• Painamalla pitkään D/Scrl, voidaan siirtyä merkistöjen ISO8859-1 (eurooppalaiset)
ja ISO8859-5 (kyrilliset) välillä.
• Eurooppalaisia ja kyrillisiä merkkejä ei voi käyttää sekaisin.
4. Valitse kirjain siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai alas.
• Poista merkki ja jätä väli valitsemalla “_” (alaviiva).
5. Siirrä kohdistin seuraavaan tai edelliseen merkkipaikkaan siirtämällä MULTICONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
6. Tallenna uusi nimi painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Jos haluat palata takaisin ja valita toisen yhteystiedon, siirrä MULTI-CONTROL ohjainta vasemmalle.
7. Soita numeroon painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
8. Lopeta puhelu painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
SUOMI
239
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 240 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Saatavilla olevat lisävarusteet
Puhelinnumeroiden muokkaaminen
Puhelinluetteloon tallennettuja numeroita voidaan muokata. Jokaisessa
puhelinnumerossa voi olla korkeintaan 24 merkkiä.
1. Näytä haluamasi yhteystiedon tietolista.
Katso seuraavan osan kohdista 1 – 6 miten tämä tehdään. Katso “Puhelinluettelossa
olevaan numeroon soittaminen” sivulla 239.
2. Avaa nimensyöttönäyttö pitämällä MULTI-CONTROL -ohjainta painettuna.
Edit name (muokkaa nimeä) tulee näytölle.
3. Siirry numeronsyöttönäyttöön kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
Edit name (nimen muokkaus) – Edit number (numeron muokkaus) – Clear memory
(muistin tyhjennys)
4. Siirrä MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle siirtääksesi kursorin
sen numeron kohdalle, jota haluat muuttaa.
5. Muuta numeroita siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai alas.
Toista näitä vaiheita, kunnes olet tehnyt kaikki muutokset.
6. Tallenna uusi numero painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Puhelinluettelon yhteystiedon poistaminen
Tärkeää
On tärkeää, että pysäköit ajoneuvon turvalliseen paikkaan ja kytket seisontajarrun
tämän toimenpiteen suorittamista varten.
1. Näytä haluamasi yhteystiedon tietolista.
Katso seuraavan osan kohdista 1 – 6 miten tämä tehdään. Katso “Puhelinluettelossa
olevaan numeroon soittaminen” sivulla 239.
2. Avaa nimensyöttönäyttö pitämällä MULTI-CONTROL -ohjainta painettuna.
Edit name (muokkaa nimeä) tulee näytölle.
3. Siirry muistintyhjennysnäyttöön kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
Edit name (nimen muokkaus) – Edit number (numeron muokkaus) – Clear memory
(muistin tyhjennys)
4. Avaa vahvistusnäyttö siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta oikealle.
Clear memory YES näkyy näytöllä.
• Jos et halua tyhjentää valitsemaasi muistia, paina MULTI-CONTROL -ohjainta
vasemmalle. Näyttö palautuu normaalitilaan.
5. Poista yhteystieto painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Cleared näkyy näytöllä.
Yhteystieto poistuu. Näyttö palautuu puhelinluettelon yhteystietoihin.
Puheluhistorian käyttö
Tärkeää
On tärkeää, että pysäköit ajoneuvon turvalliseen paikkaan ja kytket seisontajarrun
tämän toimenpiteen suorittamista varten.
12 viimeisintä soitettua, vastaanotettua ja vastaamatonta puhelua tallennetaan
puheluhistoriaan. Puheluhistoriaa voi selata ja sen sisältämiin numeroihin soittaa.
1. Näytä luettelo kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
2. Paina D/Scrl näyttääksesi puhelinluettelo.
Painamalla toistuvasti D/Scrl, voidaan siirtyä seuraavien luettelojen välillä:
Puhelinluettelo – Vastaamaton puhelu – Soitettu puhelu – Vastattu puhelu
• Katso lisätietoa puhelinluettelosta kohdasta “Puhelinluettelon käyttö” sivulla 238.
• Ellei valittuun luetteloon ole tallennettu puhelinnumeroita, näytölle tulee No data.
3. Valitse puhelinnumero kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
MULTI-CONTROL -ohjaimen kääntäminen puhelinluetteloon tallennettujen
numeroiden välillä vaihtamiseen.
• Jos numero on jo puhelinluettelossa, vastaava nimi tulee näytölle.
• Voit vaihtaa puhelinnumeroa myös siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai
alas.
4. Näytä tietolista painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta oikealle.
Yksityiskohtaisessa luettelossa näkyy nimi ja puhelinnumero.
• Jos numero on jo puhelinluettelossa, myös nimi tulee näytölle.
• MULTI-CONTROL -ohjaimen kääntäminen vaihtaa tietolistan edelliseen tai
seuraavaan puhelinnumeroon.
• Jos muita toimintoja kuin “Puhelinluettelon yhteystiedon nimen muokkaaminen” ja
“Puhelinnumeroiden muokkaaminen” ei käytetä noin 30 sekunnin kuluessa, näyttö
palautuu automaattisesti normaaliin näyttöön.
SUOMI
Tärkeää
On tärkeää, että pysäköit ajoneuvon turvalliseen paikkaan ja kytket seisontajarrun
tämän toimenpiteen suorittamista varten.
240
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 241 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Saatavilla olevat lisävarusteet
5. Soita numeroon painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Jos kyseessä on ulkomaanpuhelu, paina pitkään MULTI-CONTROL -ohjainta
lisätäksesi puhelinnumeroon +-merkki.
6. Lopeta puhelu painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Soittaminen syöttämällä puhelinnumero
• Jos haluat tyhjentää koko puhelinluettelon, soitetut/vastaanotetut/vastaamattomat
puhelut ja pikavalintanumerot, valitse All clear.
• Jos vieraspuhelin on kytketty tähän laitteeseen langattomalla Bluetooth-toiminnolla,
Phone book -toimintoa (puhelinluettelo) ei voida valita.
3. Valitse kohde, jonka haluat poistaa laitteesta siirtämällä MULTI-CONTROL ohjainta oikealle.
Tärkeää
Clear memory YES näkyy näytöllä. Muisti on nyt valmis tyhjennettäväksi.
On tärkeää, että pysäköit ajoneuvon turvalliseen paikkaan ja kytket seisontajarrun
tämän toimenpiteen suorittamista varten.
• Jos et halua tyhjentää valitsemaasi muistia, paina MULTI-CONTROL -ohjainta
vasemmalle. Näyttö palautuu normaalitilaan.
1. Valitse toimintovalikosta Number dial MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Toiminto ja käyttö” sivulla 236.
2. Valitse numero siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai alas.
3. Siirrä kohdistin seuraavaan tai edelliseen paikkaan siirtämällä MULTI-CONTROL
-ohjainta vasemmalle tai oikealle.
• Enintään 24 numeroa voidaan syöttää.
4. Kun numero on syötetty, paina MULTI-CONTROL -ohjainta.
Puhelusta tulee näytölle vahvistus.
• Painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta vahvistusnäytössä oikealle, palaat
numeroiden syöttönäyttöön ja voit syöttää puhelinnumeron uudelleen.
5. Soita numeroon painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
6. Lopeta puhelu painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Muistin tyhjentäminen
1. Valitse toimintovalikosta Clear memory MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Toiminto ja käyttö” sivulla 236.
2. Valitse haluamasi kohta siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta ylös- tai alaspäin.
Joka kerta kun MULTI-CONTROL -ohjainta painetaan ylös- tai alaspäin, kohta vaihtuu
seuraavassa järjestyksessä:
Phone book (puhelinluettelo) – Missed calls (vastaamattomat puhelut) – Dialed
calls (soitetut puhelut) – Received calls (vastaanotetut puhelut) – Dial preset
(pikavalintanumerot) – All clear (tyhjennä kaikki muistit)
4. Tyhjennä muisti painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Cleared on näytöllä ja valitun kohdan tiedot poistetaan laitteen muistista.
Automaattisen hylkäämisen asettaminen
1. Valitse toimintovalikosta Refuse calls MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Toiminto ja käyttö” sivulla 236.
2. Ota automaattinen puheluiden hylkääminen käyttöön painamalla MULTICONRTOL -ohjainta.
• Poista automaattinen puheluiden hylkääminen käytöstä painamalla MULTICONTROL -ohjainta uudelleen.
Automaattisen vastauksen asetus
1. Valitse toimintovalikosta Auto answer MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Toiminto ja käyttö” sivulla 236.
2. Ota puhelinvastaaja käyttöön painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Poista puhelinvastaaja käytöstä painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta uudelleen.
Soittoäänen vaihtaminen
1. Valitse toimintovalikosta Ring tone MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Toiminto ja käyttö” sivulla 236.
2. Ota soittoääni käyttöön painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Poista soittoääni käytöstä painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
SUOMI
241
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 242 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Saatavilla olevat lisävarusteet
Kaiunnan poisto ja kohinanvaimennus
242
CD TEXT -toimintojen käyttö
2. Ota kaiunnan poisto käyttöön painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
• Lopeta kaiunnan poisto painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta uudelleen.
Näitä toimintoja voidaan käyttää vain CD TEXT -yhteensopivan moni-CD-soittimen
kanssa.
Toiminta on sama kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa.
Katso “Levyn tekstitietojen näyttäminen” sivulla 210.
Lisätoimintojen esittely
Moni-CD-soitin
Compression (pakkaaminen ja DBE) -toimintoa voidaan käyttää ainoastaan niitä
tukevan moni-CD-soittimen kanssa.
Perustoiminnot
1. Näytä päävalikko painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Tällä laitteella voi ohjata erikseen myytävää moni-CD-soitinta.
• Vain tässä osassa kuvattuja toimintoja voidaan käyttää.
• Vain tässä käsikirjassa kuvattuja toimintoja tuetaan 50 levyn moni-CD-soittimille.
• Tätä laitetta ei ole suunniteltu käyttämään levyn nimilistaa 50-levyn moni-CDsoittimessa. Tietoja varten levyn nimilistatoiminnoista katso “Levyjen valitseminen
levylistalta” sivulla 244.
Levyn numeron ilmaisin
Kappaleen numeron ilmaisin
Jännitteenilmaisin
Näyttää akun jännitteen.
• Jännitteenilmaisimen näyttämä
taso saattaa poiketa todellisesta
jännitteen tasosta.
Toistoajan ilmaisin
* Levyn valinta
Paina MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai alas.
2. Valitse FUNCTION MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda valikkovaihtoehtoa kääntämällä. Valitse painamalla.
3. Valitse toiminto kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
Play mode (uusintatoisto) – Random mode (satunnaissoitto) – Scan mode
(skannaussoitto) – Pause (tauko) – Compression (pakkaaminen ja DBE) – ITS play
mode (ITS-soitto) – ITS memo (ITS-ohjelmointi) – TitleInput "A" (levyn nimen syöttö)
• Ellei muita toimintoja kuin ITS memo ja TitleInput "A" käytetä noin 30 sekunnin
aikana, näyttö palautuu automaattisesti normaaliin näyttöön.
• Kun CD TEXT -levyä soitetaan CD TEXT -yhteensopivassa moni-CD-soittimessa,
ei voi vaihtaa TitleInput "A" -tilaan. Levyn nimi on jo tallennettu CD TEXT -levylle.
Toiminto ja käyttö
Play mode-, Random mode-, Scan mode-, Pause- ja TitleInput "A" -toiminnot ovat
pohjimmiltaan samat kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa.
Toiminnon nimi
Käyttö
Play mode
Katso “Uusintatoistoalueen valitseminen” sivulla 211.
Valittavat uusintatoistoalueet eroavat kuitenkin sisäänrakennetusta CDsoittimesta. Moni-CD-soittimen uusintatoistoalueet ovat:
• M-CD repeat – Kaikkien moni-CD-soittimen levyjen uusintasoitto
• Track repeat – Vain nykyisen kappaleen uusintasoitto
• Disc repeat – Nykyisen levyn uusintatoisto
Katso “Kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä” sivulla
211.
Katso “Kansioiden ja kappaleiden skannaaminen” sivulla 211.
Katso “Toiston keskeyttäminen” sivulla 211.
Katso “Levyn nimen syöttäminen” sivulla 211.
* Pikakelaus eteen tai taakse
Paina pitkään MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
* Kappaleen valinta
Paina MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
Huomautuksia
• Kun moni-CD-soitin on suorittanut valmistelutoimet, näytöllä näkyy READY.
• Jos näyttöön tulee virheviesti, katso lisätietoja moni-CD-soittimen käyttöoppaasta.
• Jos moni-CD-soittimen makasiinissa ei ole lainkaan levyä, NO DISC näkyy näytöllä.
Random mode
Scan mode
Pause
TitleInput "A"
SUOMI
1. Valitse toimintovalikosta Echo cancel MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Toiminto ja käyttö” sivulla 236.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 243 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Saatavilla olevat lisävarusteet
Huomautuksia
• Palaa toistonäyttöön painamalla B.
• Jos valitset muita levyjä uusintasoiton aikana, uusintasoittotilaksi vaihtuu M-CD repeat.
• Jos Track repeat -tilassa suoritetaan kappalehaku tai pikakelaus eteen/taaksepäin,
uusinta-alueeksi vaihtuu Disc repeat.
• Kun kaikki kappaleet tai levyt on skannattu, kappaleiden normaali toisto alkaa uudelleen.
Tiivistyksen ja bassovahvistuksen käyttö
Näitä valintoja voidaan käyttää vain moni-CD-soittimessa, joka tukee niitä.
COMP- (tiivistys) ja DBE- (dynaaminen bassovahvistus) -toiminnoilla voidaan moniCD-soittimen toiston äänenlaatua säätää.
1. Valitse toimintovalikosta Compression MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 245.
• Jos moni-CD-soitin ei tue COMP/DBE-toimintoja, näytölle tulee teksti No COMP,
kun toiminto yritetään valita.
2. Valitse mieliasetus painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
COMP OFF – COMP 1 – COMP 2 – COMP OFF – DBE 1 – DBE 2
ITS-soittolistojen käyttö
ITS:n (instant track selection - välitön kappalevalinta) avulla voidaan rakentaa
soittolista moni-CD-soittimen makasiinin suosikkikappaleista. Kun suosikkikappaleet
on lisätty soittolistalle, voidaan ITS-toisto käynnistää ja toistaa vain niitä valikoimia.
ITS:ää voidaan käyttää enintään 99 kappaleen syöttämistä ja toistamista varten levyä
kohti enintään 100 levyltä (joilla on nimi). (Moni-CD-soittimilla, joita myytiin ennen
CDX-P1250- ja CDX-P650-soittimia, soittolistalle voi tallentaa enintään 24
kappaletta.)
Soittolistan luominen ITS-ohjelmoinnilla
1. Soita CD-levy, jonka haluat ohjelmoida.
Paina MULTI-CONTROL -ohjainta ylös- tai alaspäin valitaksesi CD-levyn.
2. Valitse toimintovalikosta ITS memo MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 245.
3. Valitse haluamasi kappale painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai
oikealle.
4. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta ylöspäin soitettavan kappaleen tallentamiseksi
soittolistalle.
Näytölle tulee Memory complete ja soiva kappale lisätään soittolistalle.
Soittaminen ITS-soittolistalta
ITS-soitolla voidaan kuunnella kappaleita, jotka on tallennettu ITS-soittolistalle. Kun
ITS-soitto käynnistetään, moni-CD-soittimesta valitut ITS-soittolistalla olevat
kappaleet alkavat soida.
1. Valitse uusinta-alue.
Katso “Kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä” sivulla 211.
2. Valitse toimintovalikosta ITS play mode MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 245.
3. Ota ITS-soitto käyttöön painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Näytölle tulee ITS play. Soittolistan kappaleita soitetaan aikaisemmin valituilta alueilta
M-CD repeat tai Disc repeat.
• Ellei valitulla alueella ole yhtään ITS-ohjelmoitua kappaletta, näyttöön tulee ITS
empty.
• Lopeta ITS-soitto painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta uudelleen.
Kappaleen poistaminen ITS-soittolistalta
ITS-soittolistalta voidaan poistaa kappaleita, jos ITS-soitto on päällä.
Jos ITS-soitto on jo käytössä, hyppää vaiheeseen 2. Jos ITS-soitto on pois käytöstä,
käytä MULTI-CONTROL -ohjainta.
1. Soita CD:tä, jossa on ITS-soittolistalta poistettava kappale ja käynnistä ITSsoitto.
Katso “Soittaminen ITS-soittolistalta” sivulla 243.
2. Valitse toimintovalikosta ITS memo MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 245.
3. Valitse haluamasi kappale painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai
oikealle.
4. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta alaspäin kappaleen poistamiseksi ITSsoittolistalta.
Soiva valinta poistetaan ITS-soittolistalta ja seuraavan kappaleen soitto alkaa.
• Jos valitulla alueella ei ole enempää soittolistan kappaleita, näyttöön tulee ITS
empty ja soitto jatkuu normaalitilassa.
5. Palaa toistonäyttöön painamalla B.
SUOMI
5. Palaa toistonäyttöön painamalla B.
Huom.
• Kun 100 levyn tiedot on tallennettu, uuden levyn tiedot korvaavat vanhimman levyn tiedot.
243
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 244 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Saatavilla olevat lisävarusteet
CD-levyn poistaminen ITS-soittolistalta
1. Soita CD-levy, jonka haluat poistaa.
Paina MULTI-CONTROL -ohjainta ylös- tai alaspäin valitaksesi CD-levyn.
2. Valitse toimintovalikosta ITS memo MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Katso “Lisätoimintojen esittely” sivulla 245.
3. Paina MULTI-CONTROL -ohjainta alaspäin parhaillaan soitettavan CD-levyn
kaikkien kappaleiden poistamiseksi ITS-soittolistaltasi.
Kaikki parhaillaan soivan CD-levyn kappaleet poistetaan soittolistalta ja näytölle tulee
Memory Deleted.
4. Palaa toistonäyttöön painamalla B.
Levyn nimi -toimintojen käyttö
Voit syöttää CD-levyn nimiä ja näyttää nimet. Sitten voi hakea helposti levyn, jota
haluat soittaa.
Levyn nimen syöttäminen
Levyn nimen syöttö -toiminnolla voit tallentaa enintään 100 CD-levyn nimeä (ITSsoittolistan kanssa) moni-CD-soittimeen. Jokainen nimi voi olla 10 merkin pituinen.
Lisätietoja toiminnosta on kohdassa “Levyn nimen syöttäminen” sivulla 211.
• Nimet pysyvät muistissa senkin jälkeen, kun levy on poistettu makasiinista, ja tiedot
haetaan jälleen esiin, kun levy laitetaan soittimeen.
• Kun 100 levyn tiedot on tallennettu, uuden levyn tiedot korvaavat vanhimman levyn
tiedot.
Levyn nimien näyttö
* Valitse haluttu tekstitieto painamalla D/Scrl.
– Nimen syötetylle CD-levylle
Play time –
: levyn nimi ja soittoaika
– CD TEXT -levyille
Soittoaika –
: levyn esittäjän nimi ja – : kappaleen nimi –
: levyn
esittäjän nimi ja
: levyn nimi –
: levyn nimi ja : kappaleen nimi –
:
kappaleen esittäjän nimi ja : kappaleen nimi – : kappaleen nimi ja soittoaika
• Tekstitietoa voi vierittää painamalla pitkään D/Scrl.
Levyjen valitseminen levylistalta
Levylistalta näet moni-CD-soittimeen syötetyt levyn nimet ja voit valita yhden niistä
soitettavaksi.
* Valitse haluamasi levyn nimi MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda kappaleen nimeä kääntämällä. Soita painamalla.
• Voit vaihtaa levyä myös siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai alas.
• Kun soitat CD TEXT -levyä, voit katsoa valitulla levyllä olevan kappaleluettelon
siirtämällä MULTI-CONTROL -ohjainta oikealle. Palaa levyluetteloon siirtämällä
MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle
• Jos levylle ei syötetä nimeä, näytöllä näkyy NO TITLE.
• NO DISC näkyy levyn numeron vieressä, ellei mitään levyä ole laitettu makasiiniin.
• Tekstitietoa voi vierittää painamalla pitkään D/Scrl.
• Jos et käytä luetteloa noin 30 sekunnin aikana, näyttö palautuu automaattisesti
normaaliin näyttöön.
SUOMI
Kaikki CD-levyn kappaleet voidaan poistaa ITS-soittolistalta, jos ITS-soitto on pois
päältä.
244
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 245 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Saatavilla olevat lisävarusteet
DVD-soitin
* Valitse kansio
Paina MULTI-CONTROL -ohjainta ylös- tai alaspäin.
Perustoiminnot
Tällä laitteella voi ohjata DVD-soitinta tai erikseen myytävää moni-CD-soitinta.
Lisätietoja varten käytöstä, katso DVD-soittimen tai moni-DVD-soittimen
käyttöohjekirja. Tämä osa antaa tietoja tämän laitteen DVD-toiminnoista, jotka ovat
erilaisia kuin DVD-soittimen tai moni-DVD-soittimen käyttöohjeiden kuvaamat.
Nimen/kansion numeron ilmaisin
Näyttää valikoiman tällä hetkellä
toistettavan kappaleen (kun
toistetaan video-DVD:tä) tai kansion
(kun soitetaan pakattua
äänitiedostoa) nimen.
Näyttää toistettavan levyn tyypin.
Levyn numeron ilmaisin
Osoittaa moni-DVD-soittimessa
parhaillaan toistettavan levyn
numeron.
Luvun/kappaleen numeron ilmaisin
Näyttää toistettavan luvun (kun
toistetaan video-DVD:tä) tai
kappaleen (kun toistetaan videoCD:tä, CD:tä tai pakattua
äänitiedostoa).
DVD-V/VCD/CD/MP3/WMA -ilmaisin
Jännitteenilmaisin
Näyttää akun jännitteen.
• Jännitteenilmaisimen näyttämä
taso saattaa poiketa todellisesta
jännitteen tasosta.
• Voit käyttää tätä toimintoa vain kun DVD-soitin, joka on yhteensopiva pakatun
äänen toiston kanssa, on kytketty tähän laitteeseen.
• Kansiota, johon ei ole tallennettu pakattua äänitiedostoa, ei voida valita.
Lisätoimintojen esittely
1. Näytä päävalikko painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
2. Valitse FUNCTION MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda valikkovaihtoehtoa kääntämällä. Valitse painamalla.
3. Valitse toiminto kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta.
DVD-videon tai Video CD:n toiston aikana
Play mode (uusintatoisto) – Pause (tauko)
CD-levyn soiton aikana
Play mode (uusintatoisto) – Random mode (satunnaissoitto) – Scan mode
(skannaussoitto) – Pause (tauko) – ITS play mode (ITS-soitto) – ITS memo (ITSsyöttö) – TitleInput "A" (levyn nimen syöttö)
Pakatun äänentoiston aikana
Play mode (uusintasoitto) – Random mode (satunnaissoitto) – Scan mode
(skannaussoitto) – Pause (tauko)
• Palaa toistonäyttöön painamalla B.
• Jos et käytä toimintoja, lukuun ottamatta ITS memo ja TitleInput "A", noin 30
sekunnin aikana, näyttö palautuu automaattisesti normaaliin näyttöön.
Toistoajan ilmaisin
* Valitse luku/kappale
Paina MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
* Pikakelaus eteen tai taakse
Paina pitkään MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
• Pakattua audio-levyä toistettaessa ei ääntä kuulu pikakelaus eteen- tai taaksepäin
toiminnon aikana.
* Levyn/nimen valinta
VCD/CD: Paina MULTI-CONTROL -ohjainta ylös- tai alaspäin.
DVD-V/MP3/WMA: Paina pitkään MULTI-CONTROL -ohjainta ylös- tai alaspäin.
SUOMI
245
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 246 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Saatavilla olevat lisävarusteet
Play mode-, Random mode-, Scan mode-, Pause- ja TitleInput "A" -toiminnot ovat
pohjimmiltaan samat kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa.
ITS play mode- ja ITS memo -toiminnot ovat myös pohjimmiltaan samat kuin moniCD-soittimessa.
Toiminnon nimi
Käyttö
Play mode
Katso “Uusintatoistoalueen valitseminen” sivulla 211.
Mutta valittavissa oleva uusintatoistoalue vaihtelee levy- tai
järjestelmätyypistä riippuen. DVD-soittimen/moni-DVD-soittimen
uusintatoistoalueet ovat seuraavat:
PBC-toiston aikana tämä toiminto ei ole käytössä.
• Disc repeat – Nykyisen levyn uusintatoisto
• Folder repeat – Nykyisen kansion uusintatoisto
• Title repeat – Vain nykyisen nimen uusintasoitto
• Chapter repeat – Vain nykyisen luvun uusintasoitto
• Track repeat – Nykyisen kappaleen uusintasoitto
Katso “Kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä” sivulla
211.
Katso “Kansioiden ja kappaleiden skannaaminen” sivulla 211.
Katso “Toiston keskeyttäminen” sivulla 211.
Katso “ITS-soittolistojen käyttö” sivulla 243.
Katso “ITS-soittolistojen käyttö” sivulla 243.
Katso “Levyn nimen syöttäminen” sivulla 211.
Scan mode
Pause
ITS play mode
ITS memo
TitleInput "A"
Huomautuksia
• Jos valitset muita levyjä uusintasoiton aikana, uusintasoittotilaksi vaihtuu Disc repeat.
• Jos Track repeat -tilassa suoritetaan video CD- tai CD-toiston aikana kappalehaku tai
pikakelaus eteen/taaksepäin, uusinta-alueeksi vaihtuu Disc repeat.
• Jos pakatun äänitoiston aikana valitaan toinen kansio uusintasoiton aikana,
uusintasoittotilaksi vaihtuu Disc repeat.
• Jos Track repeat -tilassa pakatun äänitoiston aikana suoritetaan kappalehaku tai
pikakelaus eteen/taaksepäin, uusinta-alueeksi muuttuu Folder repeat.
• Moni-DVD-soitin, jossa on ITS-toiminnot ja levyn nimen toiminnot, voidaan myös liittää
tähän laitteeseen. Tässä tapauksessa voidaan ohjata ITS-toistotilaa, ITS-ohjelmointia ja
levyn nimen syöttöä.
• DVD-soittimen ITS-toiminto eroaa hieman ITS-toistosta moni-CD-soittimella. Moni-DVDsoittimella ITS-toisto on mahdollista vain CD-levyjen toistossa. Lisätietoja on kohdassa “ITSsoittolistojen käyttö” sivulla 243.
Perustoiminnot
Tällä laitteella voi ohjata erikseen myytävää TV-viritintä.
Lisätietoja käytöstä saat TV-virittimen käyttöoppaasta. Tämä osa antaa tietoja TVtoiminnoista tässä laitteessa, jotka eroavat TV-virittimen käyttöohjeissa kuvatuista.
Aaltoalueen ilmaisin
Pikavalinnan numeron ilmaisin
Jännitteenilmaisin
Näyttää akun jännitteen.
• Jännitteenilmaisimen näyttämä
taso saattaa poiketa todellisesta
jännitteen tasosta.
Kanavan ilmaisin
* Valitse aaltoalue
Paina B.
* Valitse kanava (vaihe vaiheelta)
Paina MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai oikealle.
* Automaattiviritys
Pidä MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalla tai oikealla ja vapauta se.
Huomautuksia
• Aaltoalue voidaan valita TV-1:stä tai TV-2:sta.
• Automaattihaku voidaan peruuttaa painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalle tai
oikealle.
• Asemia voidaan ohittaa asemia pitämällä MULTI-CONTROL -ohjainta vasemmalla tai
oikealla. Automaattiviritys alkaa, heti kun vapautat MULTI-CONTROL -ohjaimen.
Asemien tallentaminen ja hakeminen
Voit helposti tallentaa enintään 12 lähetysasemaa myöhempää hakua varten.
• Kullakin aaltoalueella voidaan tallentaa muistiin 12 asemaa.
1. Tallenna haluamasi asema muistiin MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda esivalittu numero kääntämällä. Tallenna pitämällä painettuna.
SUOMI
TV-viritin
Toiminto ja käyttö
Random mode
246
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 247 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Saatavilla olevat lisävarusteet
2. Valitse haluttu asema MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda asemaa kääntämällä. Valitse painamalla.
Lisätietoja
Virheviestit
• Asemaa voidaan myös vaihtaa painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai
alas.
Kun otat yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään Pioneer-huoltopisteeseen, on tärkeää,
että virheviesti on kirjoitettu muistiin.
• Jos et käytä luetteloa noin 30 sekunnin aikana, näyttö palautuu automaattisesti
normaaliin näyttöön.
Sisäänrakennettu CD-soitin
• Voit myös hakea esiviritysnumeroihin tallennettuja asemia painamalla MULTICONTROL -ohjainta ylös- tai alaspäin kanavanäytön aikana.
Voimakkaimpien asemien tallentaminen järjestyksessä
1. Näytä päävalikko painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
2. Valitse FUNCTION MULTI-CONTROL -ohjaimella ja näytä BSSM.
3. Ota BSSM käyttöön painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta.
Ilmoitus
ERROR-15
ERROR-22, 23
NO AUDIO
Searching alkaa vilkkua. Kun Searching vilkkuu, 12 voimakkainta asemaa tallentuu
heikoimmasta lähtien. Lopuksi näytölle tulee esiviritettyjen kanavien lista.
TRK SKIPPED
• Voit peruuttaa tallennuksen painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta uudelleen.
PROTECT
4. Valitse haluttu asema MULTI-CONTROL -ohjaimella.
Vaihda asemaa kääntämällä. Valitse painamalla.
• Asemaa voidaan myös vaihtaa painamalla MULTI-CONTROL -ohjainta ylös tai
alas.
• Palaa normaalinäyttöön painamalla B.
Vika
ERROR-11, 12, 17, 30 Likainen levy
Naarmuuntunut levy
ERROR-10, 11, 12, 15, Sähkövika tai mekaaninen vika
17, 30, A0
Toimenpide
Puhdista levy.
Vaihda levy.
Käännä virtakytkin PÄÄLLE ja
POIS tai kytke eri äänilähteeseen ja
sitten takaisin CD-soittimeen.
Vaihda levy.
Vaihda levy.
Vaihda levy.
Syötetty levy on tyhjä
CD-formaattia ei voi soittaa
Syötetty levy ei sisällä tiedostoja,
joita voidaan toistaa
Syötetty levy sisältää DRMVaihda levy.
suojattuja WMA-tiedostoja
Kaikki tiedostot syötetyssä levyssä Vaihda levy.
on DRM-suojattuja
USB-muisti
Ilmoitus
Vika
Toimenpide
NO AUDIO
Ei lauluja
Siirrä äänitiedostot ulkoiseen
tallennuslaitteeseen ja liitä.
Poista varmistus käytöstä
noudattamalla USBtallennuslaitteen ohjeita.
Liitä yhteensopiva USBtallennuslaite.
Varmistus käytössä oleva USBtallennuslaite on yhdistetty
• Jos et käytä luetteloa noin 30 sekunnin aikana, näyttö palautuu automaattisesti
normaaliin näyttöön.
NO DEVICE
TRK SKIPPED
PROTECT
USB-tallennuslaitetta tai iPodia ei
ole liitetty tämän laitteen USBporttiin.
Liitetty USB-tallennuslaite sisältää
WMA-tiedostoja, joita suojaa
Windows Media™ DRM 9/10
Kaikkia USB-tallennuslaitteen
tiedostoja suojaa Windows Media
DRM 9/10.
Soita muuta kuin Windows Media
DRM 9/10 -suojattua äänitiedostoa.
Siirrä muut kuin Windows Media
DRM 9/10 -suojatut äänitiedostot
USB-tallennuslaitteeseen ja liitä.
SUOMI
247
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 248 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Lisätietoja
248
Vika
NOT COMPATIBLE
Tämä laite ei tue liitettyä USBtallennuslaitetta.
CHECK USB
ERROR-19
ERROR-23
Toimenpide
Liitä USB-tallennuslaite, joka on
USB-massatallennusluokan kanssa
yhteensopiva.
USB-liittimessä tai USBVarmista, ettei USB-liitin tai USBkaapelissa on oikosulku.
kaapeli ole tarttunut mihinkään eikä
vahingoittunut.
Liitetty USB-tallennuslaite kuluttaa Irrota USB-muisti äläkä käytä sitä.
enemmän kuin 500 mA (suurin
Käännä virtalukko POIS-, sitten
sallittu virta).
ACC- tai ON-asentoon ja liitä
vaatimustenmukainen USB-muisti.
Yhteyskatko
Suorita joku seuraavista
toimenpiteistä.
– Kytke virtalukko pois ja takaisin
päälle.
– kytke irti USB-tallennuslaite tai
poista se laitteesta.
– Vaihda toiseen lähteeseen. Palaa
sitten USB- tai SD-lähteeseen.
USB-tallennuslaitteen formaatti ei USB-tallennuslaitteen formaatin
ole FAT16 tai FAT32.
pitäisi olla FAT16 tai FAT32.
iPod
Ilmoitus
Vika
Toimenpide
ERROR-19
Yhteyskatko
Irrota kaapeli iPodista. Kun iPodin
päävalikko on näytössä, kiinnitä
kaapeli uudelleen.
Suorita iPodin alkutila-asetus.
Irrota kaapeli iPodista. Kun iPodin
päävalikko on näytössä, kiinnitä
kaapeli uudelleen.
Suorita iPodin alkutila-asetus.
Päivitä iPodin versio.
Irrota kaapeli iPodista. Kun iPodin
päävalikko on näytössä, kiinnitä
kaapeli uudelleen.
Suorita iPodin alkutila-asetus.
Tarkasta, onko iPodin kaapeli
oikosulussa (esim. koskettaa
metalliesineisiin). Käännä
tarkastamisen jälkeen virtalukko
pois ja takaisin päälle tai irrota iPod
ja liitä se uudelleen.
Siirrä laulut iPodiin.
Valitse luettelo, jossa on lauluja.
Liitä yhteensopiva iPod.
Vika iPodissa
ERROR-16, 18
iPodin vanha versio
Vika iPodissa
ERROR- A1
CHECK USB
iPod ei ole ladattu, mutta toimii
kunnolla.
NO SONGS
STOP
NO DEVICE
Ei lauluja
Ei lauluja nykyisessä luettelossa
USB-tallennuslaitetta tai iPodia ei
ole liitetty tämän laitteen USBporttiin.
Automaattisen aikakohdistuksen ja taajuskorjauksen
virheilmoitusten ymmärtäminen
Ellei auton akustisia ominaisuuksia voida mitata automaattisella aikakohdistuksella ja
taajuuskorjauksella, näytölle voi ilmestyä virheilmoitus. Jos näytölle tulee
virheilmoitus, katso seuraavasta taulukosta ongelman luonne ja ehdotettu
korjaustapa. Yritä uudelleen vikojen tarkastuksen jälkeen.
Ilmoitus
Vika
Toimenpide
ERR:MIC check
Mikrofonia ei ole liitetty.
ERR:High Band,
ERR:High–Lch,
ERR:High–Rch,
ERR:Mid Band,
ERR:Mid–Lch,
ERR:Mid–Rch,
ERR:Low Band,
ERR:Low–Lch,
ERR:Low–Rch,
ERR:SUBWOOFER,
ERR:SW-Lch,
ERR:SW-Rch
ERR:Outside Noise
Mikrofoni ei ota kaiuttimen
mittausääntä.
Liitä mukana tuleva mikrofoni
huolellisesti liittimeen.
• Varmista että kaiuttimet on liitetty
oikein.
• Korjaa kaiuttimiin liitetyn
tehovahvistimen sisääntulotason
asetus.
• Aseta mikrofoni oikein.
Ympäristön melutaso on liian
korkea.
• Pysäytä auto mahdollisimman
hiljaiseen paikkaan ja sammuta
moottori ja ilmastointilaite tai
lämmitin.
• Aseta mikrofoni oikein.
Ohjeet levyjen ja soittimen käsittelyyn
Käytä vain levyjä, joissa on jompikumpi kahdesta seuraavasta logosta.
Käytä vain tavanomaisia, täysin pyöreitä levyjä. Älä käytä epätavallisen muotoisia
levyjä.
SUOMI
Ilmoitus
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 249 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Lisätietoja
• Käytä 12 cm:n CD-levyä. Älä käytä 8 cm:n levyä.
• Älä työnnä CD-pesään muuta kuin CD-levyä.
• Älä käytä halkeilleita, lohjenneita, taipuneita tai muuten vaurioituneita levyjä.
• Sulkemattomia CD-R/CD-RW -levyjä ei voida toistaa.
• Älä koske levyn äänitettyyn pintaan.
• Säilytä levyt koteloissa, kun niitä ei käytetä.
• Vältä levyjen jättämistä liian kuumaan ympäristöön, mukaan lukien suoraan
auringonpaisteeseen.
• Älä kiinnitä levyn pinnalle tarroja, kirjoita levyyn tai käytä siihen kemikaaleja.
• Puhdista CD-levy pyyhkimällä se pehmeällä kankaalla levyn keskustasta ulospäin.
• Kosteuden tiivistyminen voi väliaikaisesti häiritä soittimen toimintaa. Anna sen
sopeutua lämpimämpään lämpötilaan noin tunnin ajan. Pyyhi myös mahdollinen
kosteus pois levyistä pehmeällä pyyhkeellä.
Ohjeet USB-tallennuslaitteen ja tämän yksikön
käsittelyyn
• Tämä laite toistaa USB Mass Storage Class -luokan kannettavassa USBaudiolaitteessa/USB-muistissa olevat tiedostot.
• Liitetystä USB-tallennuslaitteesta riippuen laite ei välttämättä toimi parhaalla
mahdollisella tavalla.
• Älä jätä USB-tallennuslaitetta mihinkään, missä on korkea lämpötila.
• Käytettävän USB-tallennuslaitteen tyypistä riippuen tämä laite ei mahdollisesti
tunnista tallennuslaitetta tai tiedosto ei mahdollisesti toistu oikein.
• Toiminnat voivat vaihdella USB-tallennuslaitteen tyypistä riippuen.
• USB-tallennuslaitetta ei voi liittää tähän laitteeseen USB-hubin kautta.
• Älä liitä USB-porttiin muuta kuin USB-tallennuslaite.
• Levyjen toisto ei ehkä ole mahdollista johtuen sen ominaisuuksista, muodosta,
tallennuslaitteesta, toistoympäristöstä, säilytyksestä jne.
• Kiinnitä USB-muisti kunnolla ajon ajaksi. Älä pudota USB-muistia lattialle, jossa se
voi joutua jarru- tai kaasupolkimen alle.
• Tekstitiedot eivät ehkä näy oikein johtuen tallennusympäristöstä.
• Jaettu USB-tallennuslaite ei ole yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
• Tien pinnan epätasaisuuksien vuoksi toisto voi keskeytyä.
• Laitteeseen liitetyistä USB-tallennuslaitteista riippuen ne voivat synnyttää kohinaa
radioon.
• Lue levyn varoitukset ennen sen käyttöä.
Kaksipuoliset levyt
• Kaksipuolisten levyjen (DualDisc) toisella puolella on kirjoitettava ääni-CD ja toisella
kirjoitettava video-DVD.
Pakatun äänen yhteensopivuus (levy, USB)
WMA
• Yhteensopiva formaatti: WMA, joka on koodattu Windows Media Playerillä
• Koska kaksipuolisten levyjen CD-puoli ei ole rakenteeltaan yhteensopiva yleisen
CD-standardin kanssa, tällä laitteella ei voida soittaa levyn CD-puolta.
• Tiedostotarkenne: .wma
• Toistuva kaksipuolisen levyn lataaminen ja poistaminen laitteesta voi naarmuttaa
levyä. Vakavat naarmut voivat aiheuttaa levyn toisto-ongelmia laitteessa. Joissakin
tapauksissa kaksipuolinen levy voi juuttua levyaukkoon eikä sitä saa poistettua.
Tämän estämiseksi suosittelemme, ettet käytä tässä laitteessa kaksipuolisia levyjä.
• Tunnustelutaajuus: 30 kHz – 48 kHz
• Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice: Ei
• Katso lisätietoa kaksipuolisista levyistä levyn valmistajan julkaisemista tiedoista.
• Bittinopeus: 48kb/s – 320 kb/s (CBR), 48kb/s – 384 kb/s (VBR)
MP3
• Tiedostotarkenne: .mp3
• Bittinopeus: 8 kb/s – 320 kb/s (CBR, VBR)
• Tunnustelutaajuus: 16 kHz – 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz vahvistukselle)
• Yhteensopiva ID3 tag-versio: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 tag versio 2.x on etusijalla
versioon 1.x nähden.)
• M3u soittolista: Ei
• MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Ei
SUOMI
249
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 250 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Lisätietoja
250
SUOMI
Pakatut äänitiedostot USB-tallennuslaitteessa
AAC
• Yhteensopiva formaatti: iTunesin koodaama AAC
• Tiedostotarkenne: .m4a
• Bittinopeus: 16 kb/s – 320 kb/s (CBR)
• Tunnustelutaajuus: 11,025 kHz – 48 kHz
• Apple Lossless Ei
WAV
• Yhteensopiva formaatti: Lineaari PCM (LPCM), MS ADPCM
• Tiedostotarkenne: .wav
• Kvantisointibittejä: 8 ja 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
• Tunnustelutaajuus: 16 kHz – 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz – 44,1 kHz (MS ADPCM)
Tietoa USB-tallennuslaitteen yhteensopivuudesta on kohdassa “Tekniset tiedot”
sivulla 252.
• Tekijänoikeuden suojaamia tiedostoja ei voi toistaa.
• USB-tallennuslaitteessa olevien äänitiedostojen toistamisen alkaminen saattaa
viipyä jonkin verran, jos laitteen kansiohierarkioiden määrä on suuri.
Esimerkki hierarkiasta ja toistojärjestyksistä
: Kansio
: Pakattu äänitiedosto
1
Pakatun äänen (levy, USB) lisätiedot
2
• Toiston alkamisessa voi olla pieni viive toistettaessa äänitiedostoja, jotka on
koodattu kuvatiedoilla.
• Tiedostotarkenteita on käytettävä oikein.
3
• Tiedosto- tai kansionimestä voidaan näyttää vain 32 ensimmäistä merkkiä (mukaan
lukien tarkenne).
5
6
• Tässä laitteessa näytettäviksi tarkoitettu venäläinen teksti on koodattava seuraavia
merkistöjä käyttäen:
– Unicode-merkistöt (UTF-8, UTF-16)
– Muut kuin Unicode-merkistöt, joita käytetään Windows-ympäristössä ja jotka on
asetettu venäläiseksi monikielisyysasetuksessa
• Joidenkin äänitiedostojen tekstitietoja ei mahdollisesti näytetä oikein.
Pakatut äänitiedostot levyllä
• ISO 9660 Taso 1- ja 2 -yhteensopiva. Romeo ja Joliet -tiedostojärjestelmät ovat
yhteensopivia laitteen kanssa.
• Multi-session-toisto on mahdollista.
• Pakatut äänitiedostot eivät ole yhteensopivia packet write -tiedonsiirron kanssa.
• Alkuperäisen levyn laulujen välisen tyhjän osan pituudesta riippumatta pakatut
audiolevyt toistuvat pieni tauko laulujen välissä.
4
Taso
Level 1
1
Taso
Level22 Taso
Level3 3 Taso
Level 44
Pakatut äänitiedostot levyllä
• Tämä laite määrittää kansionumerot. Käyttäjä ei voi määrittää kansionumeroita.
• Kansionvalintajärjestelmä tai muut toiminnot voivat muuttua koodaus- tai
kirjoitusohjelmistosta riippuen.
• Käytännöllisyyden vuoksi pitää kansiohierarkiassa olla mahdollisimman vähän
tasoja.
• Enintään 999 tiedostoa levyllä voidaan toistaa.
• Enintään 99 kansiota levyllä voidaan toistaa.
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 251 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Lisätietoja
USB-tallennuslaitteessa olevien äänitiedostojen järjestys
Kannettavissa USB-audiolaitteissa järjestys on toinen ja riippuu soittimesta.
• 01 – 05 edustavat määriteltyjä kansionumeroita. – edustavat soittojärjestystä.
Käyttäjä ei voi määrittää kansionumeroita ja soittojärjestystä tällä laitteella.
• Toistojärjestys on sama kuin tallennusjärjestys USB-tallennuslaitteeseen.
• Soittojärjestyksen määrittämiseen suositellaan seuraavaa menetelmää.
1 Muodosta tiedostonimi, joka sisältää soittojärjestyksen mukaiset numerot (esim.
001xxx.mp3 ja 099yyy.mp3)
2 Laita tiedostot kansioon.
3 Tallenna tiedostot sisältävä kansio USB-tallennuslaitteeseen.
Järjestelmäympäristöstä riippuen soittojärjestystä ei kuitenkaan voida määrittää.
• Korkeintaan 15 000 USB-tallennuslaitteessa olevaa tiedostoa voidaan toistaa.
• Korkeintaan 500 USB-tallennuslaitteessa olevaa kansiota voidaan toistaa.
• Korkeintaan kahdeksan USB-tallennuslaitteessa olevaa hakemistotasoa voidaan
toistaa.
iPod
iPod yhteensopivuus
• Tämä laite tukee pelkästään seuraavia iPod-malleja. Alla on lueteltu tuetut iPodin
ohjelmistoversiot. Vanhempia iPodin ohjelmistoversioita ei mahdollisesti tueta.
– ensimmäisen sukupolven iPod nano (ohjelmistoversio 1.3.1)
– toisen sukupolven iPod nano (ohjelmistoversio 1.1.3)
– kolmannen sukupolven iPod nano (ohjelmistoversio 1.1.2)
– neljännen sukupolven iPod nano (ohjelmistoversio 1.0.3)
– viidennen sukupolven iPod (ohjelmistoversio 1.3.0)
– iPod classic (ohjelmistoversio 1.1.2)
– iPod touch (ohjelmistoversio 2.0)
– iPhone (ohjelmistoversio 2.0)
– iPhone 3G (ohjelmistoversio 2.0)
• iPodin sukupolvesta tai versiosta riippuen joitakin toimintoja ei voida käyttää.
• Toiminnot voivat erota riippuen iPod-versiosta.
• iPodin käyttöä varten tarvitaan iPod-telakointiliitin USB-kaapeliin.
• Saatavissa on myös Pioneer CD-IU50 -liittymäkaapeli. Kysy lisätietoja
jälleenmyyjältä.
• Tällä laitteella voi hallita edellisten sukupolvien iPod-malleja Pioneer iPodsovittimella (esim. CD-IB100II).
Lisätietoja varten käytöstä iPod-sovittimen kanssa katso “iPodilla olevien
kappaleiden soitto” sivulla 232.
iPodin käsittelystä
• Älä jätä iPodia pitkiksi ajoiksi suoraan auringonvaloon. Pitkäaikainen altistaminen
suoralle auringonvalolle voi johtaa iPodin toimintahäiriöön korkeasta lämpötilasta
johtuen.
• Älä jätä iPodia mihinkään, missä lämpötila on korkea.
• Liitä telakointiliittimen kaapeli suoraan iPodiin, jotta tämä laite toimisi kunnolla.
• Kiinnitä iPod tukevasti ajon ajaksi. Älä pudota iPodia lattialle, jossa se voi joutua
jarru- tai kaasupolkimen alle.
• Katso lisätietoja iPodin ohjekirjoista.
iPodin asetuksista
• iPodin taajuuskorjainta ei voida käyttää Pioneer-tuotteissa. Suosittelemme
asettamaan iPodin taajuuskorjaimen pois päältä ennen liittämistä tähän laitteeseen.
• Tätä laitetta käytettäessä ei iPodin Toistoa voi asettaa pois päältä. Vaikka iPodin
Toisto asetetaan pois, se muuttuu automaattisesti Kaikki-tilaan, kun iPod liitetään
tähän laitteeseen.
Tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitus
WMA
Windows Media ja Windows-logo ovat tuotemerkkejä tai
Microsoft Corporationin USA:ssa ja/tai muissa maissa
rekisteröityjä tuotemerkkejä.
Tämä tuote sisältää Microsoft Corporation -yrityksen
omistamaa tekniikkaa eikä sitä voida käyttää tai jakaa
ilman Microsoft Licensing, Inc. -lisenssiä.
SUOMI
251
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 252 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Lisätietoja
MP3
iTunes
Apple ja iTunes ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
iPod
iPod on Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity
Apple Inc.:in tavaramerkki.
"Made for iPod" tarkoittaa, että elektroniikkalaite on
suunniteltu erityisesti iPodiin liittämistä varten ja kehittäjä
on todistanut sen noudattavan Applen
toimintastandardeja.
Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta, eikä siitä,
että se noudattaa turvallisuus- ja lainmukaisia
standardeja.
iPhone
iPhone on Apple Inc. -yhtiön tavaramerkki.
"Works with iPhone" tarkoittaa, että
elektroniikkalaite on suunniteltu erityisesti
iPhoneen liittämistä varten ja kehittäjä on todistanut
sen noudattavan Applen toimintastandardeja.
Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta, eikä
siitä, että se noudattaa turvallisuus- ja lainmukaisia
standardeja.
Tekniset tiedot
Yleinen
HPF
Taajuus .................... 800/1k/1,25k/1,6k/2k/
2,5k/3,15k/4k/5k/6,3k/
8k/10k/12,5k/16k Hz
Kaltevuus ......................... –6/–12/–18/–24/
–30/–36 dB/oktaavi
Vahvistus .......... 0 dB – –24 dB/vaimennus
(1 dB:n askel)
Jakso ........................ Normaali/Käänteinen
Keski:
LPF/HPF
Taajuus (LPF) ................. 25/31,5/40/50/63/
80/100/125/160/200/
250/315/400/500/630/
800/1k/1,25k/1,6k/2k/
Audio/DSP
2,5k/3,15k/4k/5k/6,3k/
Esivahvistimen maks. ulostulotaso............ 5,0 V
8k/10k/12,5k/16k/20k
Hz
Loudness-korjain ................... +10 dB (100 Hz),
Taajuus (HPF) ............... 20/25/31,5/40/50/
+6,5 dB (10 kHz)
63/80/100/125/160/
(äänenvoimakkuus: –30 dB)
200/250/315/400/500/
Taajuuskorjain (vasen/oikea erillisinä
630/800/1k/1,25k/1,6k/
31 aaltoalueen graafinen taajuuskorjain):
2k/2,5k/3,15k/4k/5k/6,3k/
Taajuus ................ 20/25/31,5/40/50/63/80/
8k/10k/12,5k/16k Hz
100/125/160/200/250/
Kaltevuus (LPF) .... PASS, –6/–12/–18/–24/
315/400/500/630/800/
–30/–36 dB/oktaavi
1k/1,25k/1,6k/2k/2,5k/
Kaltevuus (HPF) .......... PASS, –6/–12/–18/
3,15k/4k/5k/6,3k/8k/
–24/–30/–36 dB/oktaavi
10k/12,5k/16k/20k Hz
Vahvistus .......... 0 dB – –24 dB/vaimennus
Taajuusalue .......... ±12 dB (0,5 dB:n askel)
(1 dB:n askel)
Aikakohdistus ...................... 0 cm – 394,24 cm
Jakso ........................ Normaali/Käänteinen
(0,77 cm/askel), 0 tuumaa –
Matala:
155,392 tuumaa (0,3035 tuumaa/askel)
LPF/HPF
Verkko (vasen/oikea erillisinä):
Taajuus (LPF) ................. 25/31,5/40/50/63/
Korkea:
80/100/125/160/200/250/
LPF
315/400/500/630/800/1k/
Taajuus .............................. 5k/6,3k/8k/10k/
1,25k/1,6k/2k/2,5k/3,15k/
12,5k/16k/20k Hz
4k/5k/6,3k/8k/10k/12,5k/
Kaltevuus .................... PASS, –6/–12/–18/
16k/20k Hz
–24/–30/–36 dB/oktaavi
Taajuus
(HPF)
...............
20/25/31,5/40/50/
Vahvistus ........... 0 dB – –24 dB/vaimennus
63/80/100/125/160/200/
(1 dB:n askel)
250/315/400/500/630/
Jakso ........................ Normaali/Käänteinen
800/1k/1,25k/1,6k/2k/
2,5k/3,15k/4k/5k/6,3k/
8k/10k/12,5k/16k Hz
Teholähde ........................................ 14,4 V DC
(10,8 V – 15,1 V sallittu)
Maadoitusjärjestelmä.............. Negatiivinen maa
Maks. virrankulutus ................................... 2,0 A
Mitat (L x K x S):
DIN
Runko............. 178 mm x 50 mm x 164 mm
Julkisivu ........... 188 mm x 58 mm x 18 mm
D
Runko............. 178 mm x 50 mm x 164 mm
Julkisivu ........... 170 mm x 45 mm x 18 mm
Paino ...................................................... 1,6 kg
SUOMI
Tämän tuotteen mukana seuraa vain oikeus yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.
Tuotteen ostaminen ei anna oikeutta käyttää tuotetta kaupalliseen (voittoa tuottavaan)
reaaliaikaiseen lähettämiseen (ääniaalloilla, satelliitin kautta, kaapelin kautta ja/tai
muuten), lähettämiseen/suoratoistoon Internetin, intranetin ja/tai muiden verkkojen tai
muiden elektronisten jakelujärjestelmien, kuten maksullisten tai tilattavien audiolähetysten, kautta. Sellaiseen toimintaa tarvitaan erillinen lisenssi. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.mp3licensing.com.
252
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 253 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
Lisätietoja
Kaltevuus (LPF) ........... PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/oktaavi
Kaltevuus (HPF) .......... PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/oktaavi
Vahvistus ........ +6 dB – –24 dB/vaimennus
(1 dB:n askel)
Jakso ........................ Normaali/Käänteinen
SW :
LPF/HPF
Taajuus (LPF) ..................25/31,5/40/50/63/
80/100/125/160/200/250/
315/400/500/630/800/1k/
1,25k/1,6k/2k/2,5k/3,15k/
4k/5k/6,3k/8k/10k/12,5k/
16k/20k Hz
Taajuus (HPF) ................ 20/25/31,5/40/50/
63/80/100/125/160/200/
250/315/400/500/630/800/
1k/1,25k/1,6k/2k/2,5k/3,15k/
4k/5k/6,3k/8k/10k/12,5k/16k Hz
Kaltevuus (LPF) ........... PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/oktaavi
Kaltevuus (HPF) .......... PASS, –6/–12/–18/
–24/–30/–36 dB/oktaavi
Vahvistus ........ +6 dB – –24 dB/vaimennus
(1 dB:n askel)
Jakso ........................ Normaali/Käänteinen
CD-soitin
Järjestelmä ...................... CD-audiojärjestelmä
Käytettävät levyt .......................................... CD
Signaali/kohinasuhde ................ 115 dB (1 kHz)
(IEC-A-verkko)
Kanavien määrä ................................. 2 (stereo)
MP3-dekoodausformaatti .............. MPEG-1 & 2
Audio Layer 3
WMA-dekoodausformaatti ...... Versio 7, 7.1, 8, 9,
10, 11 (2-kanava-audio)
(Windows Media Player)
AAC-dekoodausformaatti ............ MPEG-4 AAC
(iTunes vain koodattu) (.m4a)
(Versio 7.7 ja aikaisempi)
WAV-signaalimuoto ................. Lineaari PCM &
MS ADPCM (Ei pakattu)
USB
USB-standardin spesifikaatio .............. USB 2.0
täysi nopeus
Suurin virrankulutus .............................. 500 mA
Vähimmäismuistikapasiteetti ................. 256 Mt
USB-luokka ....... MSC (massatallennusluokka)
Tiedostojärjestelmä .................. FAT16, FAT32
MP3-dekoodausformaatti ............. MPEG-1 & 2
Audio Layer 3
WMA-dekoodausformaatti ...... Versio 7, 7.1, 8, 9,
10, 11 (2-kanava-audio)
(Windows Media Player)
AAC-dekoodausformaatti ........... MPEG-4 AAC
(iTunes vain koodattu) (.m4a)
(Versio 7.7 ja aikaisempi)
WAV-signaalimuoto ................. Lineaari PCM &
MS ADPCM (Ei pakattu)
FM-viritin
Taajuusalue ................. 87,5 MHz – 108,0 MHz
Käytettävä herkkyystaso .... 9 dBf (0,8 µV/75 $,
mono, S/N: 30 dB)
Signaali-kohinasuhde ..... 72 dB (IEC-A verkko)
MW-viritin
Taajuusalue ..................... 531 kHz – 1 602 kHz
(9 kHz)
Käytettävä herkkyys ............25 µV (S/N: 20 dB)
Signaali-kohinasuhde ..... 62 dB (IEC-A verkko)
LW-viritin
Taajuusalue ........................ 153 kHz – 281 kHz
Käytettävä herkkyys ............28 µV (S/N: 20 dB)
Signaali-kohinasuhde ..... 62 dB (IEC-A verkko)
Huom.
• Laiteparannusten vuoksi tekniset
ominaisuudet ja rakenne saattavat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
SUOMI
253
MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 254 Monday, August 17, 2009 3:26 PM
PIONEER CORPORATION
4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN
Корпорация Пайонир
4-1, Мегуро 1-Чоме, Мегуро-ку, Токио
153-8654, Япония.
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404
PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11
PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555
PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia
TEL: (03) 9586-6300
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411
PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270
Published by Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 by Pioneer Corporation.
All rights reserved.
Printed in Belgium
MAN-DEX-P99RS-SDNF
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement