Brugsanvisning DK / NO Bruksanvisning SE
Brugsanvisning DK / NO
Emhætte / Ventilator (s. 2 – 20 + 77 - 79)
Bruksanvisning SE
Fläktkåpa (s. 21 – 41 + 77 - 79)
Käyttöohje FI
Liesituuletin (s. 42 – 61 + 77 - 79)
User guide ENG
Cooker hood (p. 62 – 79)
WS952XM
WS953S / WS953XM
WS958 / WS958XM
Indholdsfortegnelse
Bortskaffelse af emballagen............................................. 3
Bortskaffelse af et gammelt produkt ............................... 3
Sikkerhedsanvisninger ..................................................... 3
Beskrivelse af emhætten / ventilatorn ............................ 7
Målskitser ......................................................................... 8
Panelåbning.................................................................... 11
Installation ..................................................................... 11
Betjening ........................................................................ 15
Rengøring ....................................................................... 17
Garanti ........................................................................... 19
Service ............................................................................ 20
Illustrationer................................................................... 77
~2~
Bortskaffelse af emballagen
Emballagen beskytter emhætten / ventilatorn mod transportskader.
Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldsmæssige hensyn og
kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer
og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på
nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. Emballagedele (f.eks. folier,
polystyrenskum) kan være farlige for børn. Fare for kvælning! Opbevar derfor
emballagedele uden for børns rækkevidde, og bortskaf materialet hurtigst
muligt.
Bortskaffelse af et gammelt produkt
Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde
materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er
nødvendige for deres funktion og sikkerhed.
Hvis produkterne bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller
behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet.
Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet.
Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den
lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg endvidere for,
at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det afleveres på
genbrugsstationen.
Sikkerhedsanvisninger
Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før emhætten / ventilatorn tages i
brug.
Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, montering, brug og
vedligeholdelse. Derved beskyttes både personer og emhætte / ventilator.
Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer.
Emhætten / ventilatorn er beregnet til brug i en almindelig husholdning.
Producenten/importøren hæfter ikke for skader, som er forårsaget af forkert
anvendelse eller forkert betjening.
~3~
Før tilslutning af emhætten / ventilatorn bør det kontrolleres, at
tilslutningsforholdene stemmer overens med de tilslutningsdata (spænding
og frekvens), der er angivet på typeskiltet. Det er meget vigtigt, at disse data
stemmer overens, så emhætten / ventilatorn ikke beskadiges. I tvivlstilfælde
kontaktes en fagmand.
Emhættens / ventilatorns elsikkerhed kan kun garanteres, når der er
etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne
grundlæggende sikkerhedsforanstaltning afprøves, og at installationerne i
tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Producenten/importøren kan ikke
gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller afbrudt
jordledning (f.eks. elektrisk stød).
Installation og reparation må kun foretages af fagfolk. Installation og
reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren
og er ikke omfattet af reklamationsordningen. Indbygning og montering af
denne emhætte / ventilator på et ikke-stationært opstillingssted (f.eks. skib)
må kun udføres af fagfolk og kun under iagttagelse af sikkerhedsforskrifterne
for brugen af denne emhætte / ventilator.
Emhætten / ventilatorn er kun afbrudt fra elnettet, når en af følgende
betingelser er opfyldt:
• Stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen, men i stikket, når emhætten
/ ventilatorn skal afbrydes fra elnettet.
• Sikringen er slået fra.
• Skruesikringen er skruet helt ud.
Tilslutning må ikke ske ved hjælp af en forlængerledning.
En forlængerledning giver ikke den nødvendige sikkerhed (f.eks. risiko for
overophedning).
Arbejd aldrig med åben ild under emhætten / ventilatorn; undgå flambering,
grillstegning o.l.
Den tændte emhætte / ventilator trækker flammerne ind i filteret, og på
grund af det opsugede køkkenfedt opstår der brandfare!
~4~
Hvis emhætten / ventilatorn bruges over gasblus, skal de tændte kogeplader
hele tiden være dækket af gryder o.l. Selvom gryderne kun tages af i kort tid,
skal gasblusset slukkes. Flammen indstilles således, at den ikke går ud over
grydebunden. Emhætten / ventilatorn kan blive beskadiget af den meget
kraftige varmepåvirkning fra flammer, der ikke er dækket.
Tænd altid for emhætten / ventilatorn, når en kogeplade benyttes. Hvis
emhætten / ventilatorn ikke tændes, kan der dannes kondensvand. Herved
kan der opstå korrosionsskader på emhætten / ventilatorn.
Hvis der arbejdes med olie eller fedt, skal man hele tiden holde øje med
gryder, pander og frituregryder. Også grillstegning over elgrilludstyr skal ske
under konstant opsyn. Overophedet olie og fedt kan selvantænde og derved
sætte ild til emhætten / ventilatorn.
Brug aldrig emhætten / ventilatorn uden fedtfiltre, da fedt- og
smudsaflejringer kan nedsætte emhættens / ventilatorns funktion. Filtrene
skal rengøres eller udskiftes med jævne mellemrum. Et overmættet fedtfilter
medfører brandfare!
Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af emhætten /
ventilatorn. Dampen kan trænge ind i spændingsførende dele og forårsage
kortslutning.
Emhætten / ventilatorn er beregnet til at blive betjent af voksne, som har
læst brugsanvisningen. Børn kan ofte ikke overskue de farer, der kan opstå
ved forkert betjening af emhætten / ventilatorn. Sørg derfor for at holde
børn under opsyn, når de er i nærheden af emhætten / ventilatorn.
Større børn kan benytte emhætten / ventilatorn, hvis de er sat ordentligt ind
i betjeningen af denne og kan overskue mulige farer ved forkert betjening.
Emballagedele (f.eks. folier, polystyrenskum) kan være farlige for børn. Fare
for kvælning! Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde, og
bortskaf materialet hurtigst muligt.
~5~
Til udluftningsrør må kun bruges rør eller slanger af ikke-brændbart
materiale.
Udluftning må ikke ske gennem røgkanal, skorsten eller ventilationsskakt,
hvis disse anvendes til udluftning af rum med ildsteder.
Hvis udluftning foretages gennem en røgkanal eller skorsten, der ikke mere
er i brug, skal myndighedernes forskrifter overholdes.
Brug af emhætten / ventilatorn samtidig med et ildsted, der er afhængigt af
luften i rummet
Advarsel: Risiko for forgiftning!
Hvis der i samme rum eller ventilationssystem anvendes både emhætte /
ventilator og et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet, bør der udvises
største forsigtighed.
Ildsteder, der er afhængige af luften i rummet, kan f.eks. være gas-, olie-,
træ- eller kuldrevne varmeapparater, gennemstrømningsvandvarmere,
varmtvandskedler, gaskogeplader eller gasovne, der får deres
forbrændingsluft fra rummet, hvori de er opstillet, og hvis udblæsningsgas
ledes ud i det fri via f.eks. en skorsten.
Ved udluftning til det fri, også med ekstern blæser, suger emhætten /
ventilatorn luft ud af køkkenet og rummene ved siden af.
Hvis lufttilførslen ikke er tilstrækkelig, opstår der et undertryk. Ildstederne får
for lidt forbrændingsluft. Forbrændingen hæmmes.
Giftige forbrændingsgasser kan blive trukket ind i beboelsesrummene fra
skorstenen eller udsugningsskakten. Det kan være livsfarligt!
Emhætten / ventilatorn kan uden risiko bruges samtidig med et ildsted, som
er afhængigt af luften i rummet, hvis undertrykket i rummet eller
ventilationssystemet højst er 4 Pa (0,04 mbar), hvorved tilbagesugning af
forbrændingsgas undgås.
Dette kan opnås, hvis der kan strømme frisk luft til forbrænding ind gennem
åbninger i f.eks. døre og vinduer. Man bør sikre sig, at tværsnittet på
åbningerne er tilstrækkelig stort. En ventilationsmur-kanal alene giver som
regel ikke tilstrækkelig lufttilførsel.
~6~
Ved vurdering bør hele husets ventilationssystem tages i betragtning. I
tvivlstilfælde kontaktes den lokale skorstensfejermester.
For at opnå sikker funktion kan det være nødvendigt
• at kombinere emhætten / ventilatorn med en vindueskontakt, som kun
lader emhætten / ventilatorn fungere, hvis vinduet er åbnet
tilstrækkeligt, eller
• at tilkoble en automatisk indsugningsblæser eller at åbne en
motordreven ventilationsklap, når emhætten / ventilatorn tændes, eller
• automatisk at slukke for det ildsted, som er afhængigt af luften i rummet,
når emhætten / ventilatorn bliver tændt.
Kontakt under alle omstændigheder den lokale skorstensfejermester.
Beskrivelse af emhætten / ventilatorn
Emhætten / ventilatorn er beregnet til at fjerne dampe og os fra køkkenet.
Den kræver installation af en udluftningskanal, der leder den brugte luft ud i
det fri. Kanalen (normalt et rør med Ø150 mm) må ikke være længere end 45m. Bedste resultat opnås ved brug af glat plastic eller stålrør, og så vidt
muligt uden bøjninger.
Modellerne med ekstern motor kan kun fungere med en motor fra samme
leverandør. Garantien frafalder, hvis der opstår person- eller produktskader
grundet forkert motorbrug.
Optimal funktionalitet opnås ved at placeres emhætten i en afstand af 2000 –
2100 mm fra gulvet
~7~
Målskitse WS952XM
~8~
Målskitse WS953S / WS953XM
~9~
Målskitse WS958 / WS958XM
~ 10 ~
Panelåbning
På modellerne WS953S / WS953XM og WS958 / WS958XM trækkes panelet
til side (fig. 3), hvorefter der er adgang til fedtfiltrene.
På modellerne WS952XM åbnes panelet ved at udløse beslagene på siden af
panelet (fig. 11) og derefter vippe panelet ned.
For at åbne panelet helt skal sikkerhedskæden udløses.
Installation
Inden installationen undersøges det grundigt, om der er skader på produktet.
Hvis der findes skader, kontaktes den butik, hvor produktet er købt.
Læs grundigt installationsanvisningen igennem.
•
•
•
•
Brug udelukkede materiale, som imødekommer gældende love og regler.
Brug et udluftningsrør med kortest mulig længde.
Brug så få vinkelrør som muligt
Undgå ændringer af rørets diameter. Diameteren skal i hele aftrækkets
længde være 150 mm. I modsat fald reduceres sugeevnen kraftigt, og
lydniveauet øges markant.
Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for problemer
vedrørende luft eller lydniveau, hvis ovenstående ikke følges. Dette betyder
også, at garantien frafalder i given situation.
Før tilslutning af emhætten / ventilatorn bør det kontrolleres, at
tilslutningsforholdene stemmer overens med de tilslutningsdata (spænding
og frekvens), der er angivet på typeskiltet. Det er meget vigtigt, at disse data
stemmer overens, så emhætten / ventilatorn ikke beskadiges. I tvivlstilfælde
kontaktes en fagmand.
~ 11 ~
Emhættens / ventilatorns elsikkerhed kan kun garanteres, når der er
etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne
grundlæggende sikkerhedsforanstaltning afprøves, og at installationerne i
tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Producenten/importøren kan ikke
gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller afbrudt
jordledning (f.eks. elektrisk stød).
Installation og reparation må kun foretages af fagfolk. Installation og
reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren
og er ikke omfattet af reklamationsordningen. Indbygning og montering af
denne emhætte / ventilator på et ikke-stationært opstillingssted (f.eks. skib)
må kun udføres af fagfolk og kun under iagttagelse af sikkerhedsforskrifterne
for brugen af denne emhætte / ventilator.
Emhætten / ventilatorn er kun afbrudt fra elnettet, når en af følgende
betingelser er opfyldt:
• Stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen, men i stikket, når emhætten
/ ventilatorn skal afbrydes fra elnettet.
• Sikringen er slået fra.
• Skruesikringen er skruet helt ud.
Tilslutning må ikke ske ved hjælp af en forlængerledning.
En forlængerledning giver ikke den nødvendige sikkerhed (f.eks. risiko for
overophedning).
WS952XM, WS953XM og WS958XM med ekstern motor
WS952XM: 1050 x 645 mm med en min. afstand mellem fastgørelsespunktet
på emhætten til underkanten af det færdige loft på 250 mm.
WS953XM: 1065 x 665 mm med en min. afstand mellem fastgørelsespunktet
på emhætten til underkanten af det færdige loft på 270 mm.
WS958XM: 865 x 405 mm med en min. afstand mellem fastgørelsespunktet
på emhætten til underkanten af det færdige loft 270 mm.
~ 12 ~
Vælg siden hvorpå aftrækket (Ø150 mm) ønskes og forbered tilslutning.
Luk de aftræksåbninger, som ikke bruges.
Marker borehullerne på loftet (fig. 1) afhængig af valgt model. Lav fire huller i
henhold til fig. 2 og isæt de medleverede bøsninger med gevind.
Åbn frontpanelet i henhold til afsnittet ”Panelåbning”, og afmonter fedtfiltret
(fig. 3) for at undgå dette beskadiges under installationen. Skru
gevindstængerne i bøsningerne (fig. 4). Gevindstængerne er 250 mm lange
og passer til installation med afstand til loftet på 270 – 370 mm (fig. 5). Hvis
der er en større afstand mellem emhætten / ventilatorn og loftet skal der
bruges længere gevindstænger.
Tilslut strømmen og aftræksrøret.
Monter emhætten / ventilatorn i nichen ved at føre gevindstængerne
gennem hullerne (fig. 6). Sørg for at den ydre ramme omkring emhætten /
ventilatorn er helt i niveau med det færdige loft. Skru de medleverede
spændskiver og møtrikker på gevindstængerne (fig. 7).
Monter fedtfilter og frontpanel igen.
WS953S med intern motor
På modellerne med intern motor er installationsproceduren tilsvarende
modellerne med ekstern motor, men der er dog nogle få ændringer.
På WS953S med en 1000 m3/t motor, skal der laves en min. afstand mellem
fastgørelsespunktet på emhætten til underkanten af det færdige loft på 410
mm.
Gevindstænger med en passende længde (400 mm) leveres med motoren.
~ 13 ~
På WS953S med en 1500 m3/t motor, skal der laves en min. afstand mellem
fastgørelsespunktet på emhætten til underkanten af det færdige loft på 470
mm.
Gevindstænger med en passende længde (400 mm) leveres med motoren.
Fjern skruen fra den øverste del og monter motoren (fig. 12).
Forbind motorkablet til stikket indeni emhætten / ventilatorn. Diriger
udblæsningsflangen til ønsket retning og fastgør motoren til emhætten /
ventilatorn med de medleverede skruer.
Hvis det er nødvendig med aftræk ovenud, afmonteres dækpladen som vist
på fig. 13. Afmonter skruerne, træk motoren ud, roter den og isæt den, så
den passer med aftræksåbningen.
Ubenyttede aftræksåbninger tildækkes.
Udfør selve installationen som beskrevet for emhætterne / ventilatorene
med ekstern motor.
WS958 med intern motor
WS958: 865 x 405 mm med en min. afstand mellem fastgørelsespunktet på
emhætten til underkanten af det færdige loft på 330 mm.
Ved at følge nedenstående anvisning, vælges ønsket aftræksside.
Fjern de 8 motorfastgørelsesskruer (fig. 16). Træk motoren ud og afbryd
strømmen. Fjern dækpladen til den ønskede aftræksåbning. Monter motoren
igen. Tilslut strømmen og luk ubenyttede aftræksåbninger.
Lav installation i henhold til ovenstående anvisninger til modeller med
ekstern motor.
~ 14 ~
Betjening - Fjernbetjening
Fjernbetjening (fig. 10)
Tekniske data:
• Alkaline batterier: 12V mod. 23A
• Frekvens: 433.92Mhz
• Max forbrug: 25mA
• Driftstemperaturer: -20°C - +55C°
Tryk på knappen for at tænde og slukke emhætten / ventilatorn
Tryk på knappen for at øge hastigheden
Tryk på knappen for at reducere hastigheden
Tryk to gange på knappen for at reducere hastigheden fra høj til 1
Tryk på knappen for at tænde eller slukke for lyset, samt regulering
af lysstyrken.
WS953S / WS953XM: når lysknappen holdes nede, justeres
lysintensiteten op og ned. Med korte tryk tændes og slukkes lyset.
Tryk på knappen for at aktivere timeren (10 min.)
Timerfunktion
Efter aktivering af timeren blinker LED’en på højre side hvert 5. sekund og
emhætten / ventilatorn slukker automatisk efter 10 minutter.
Hvis hastigheden ændres, mens timeren er aktiveret, deaktiveres timeren.
Når emhætten tages i brug første gang, holdes lysknappen inde i 5 sekunder.
Standard konfiguration
Hvis der installeres 2 emhætter / ventilatorer med fjernbetjening i samme
rum eller tæt på hinanden, kan disse påvirke hinanden, idet de har samme
kode. Derfor er det nødvendigt at ændre koden på den ene.
~ 15 ~
Advarsel
Batteriet skal udskiftes årligt for at garantere optimal funktionalitet. For at
udskifte batteriet fjernes plastikafdækningen bag på fjernbetjeningen.
Batteriet udskiftes med et nyt. Sørg for at vende det nye batteri korrekt. Det
gamle batteri må ikke smides væk sammen med almindeligt affald, men
afleveres i stedet på den lokale genbrugsplads.
Nye koder
For at lave nye koder, følg følgende procedure:
Tryk samtidigt på OP, STOP og NED knapperne og hold dem nede i ca. 2
sekunder. Når LED’erne lyser skal man inden for 5 sekunder trykke på OP og
NED knapperne. LED’erne blinker 3 gange, hvilket betyder at koden er
skriftet.
Advarsel: denne procedure sletter alle tidligere gemte koder.
Lære en ny transmissionskode
Efter ændring af koden på fjernbetjeningen skal emhætten / ventilatorn
indstilles til den nye kode. Tryk på OFF knappen (fig. 8) på emhætten
/ventilatorn. Tilslut strømmen igen. Inden for 15 sekunder skal man trykke på
Lys-knappen. Dette vil sikre synkroniseringen af den nye kode.
~ 16 ~
Rengøring og vedligeholdelse
Regelmæssig rengøring af emhætten / ventilatorn sikrer en god og fejlfri drift
og forlænger emhættens / ventilatorens levetid. Sørg for at rengøre
fedtfiltrene i forhold til producentens anbefalinger.
Metalfedtfiltre
Metalfedtfiltrene bør rengøres hver anden måned. De rengøres i
opvaskemaskinen (max. 50°C) eller hånden. Brug mildt opvaskemiddel
(undlad at bruge koncentreret opvaskemiddel) og varmt vand.
Afmontering af fedtfiltret se afsnittet: ”Panelåbning” og afmonter ved at
trække i håndtaget. Efter montering af fedtfiltret kontrolleres det, at det er
korrekt isat og fastgjort.
Rengøring af emhætten / ventilatorn
Overflader og betjeningselementer er modtagelige for kradsemærker og
ridser. Derfor bør nedenstående rengøringsråd følges.
Alle overflader og betjeningselementer må kun rengøres med en blød svamp,
opvaskemiddel og varmt vand og et PH-neutralt opvaskemiddel.
Tør overfladerne efter med en blød klud.
I betjeningsområdet skal man undlade at bruge for meget vand til
rengøringen for at undgå, at der trænger fugt ind i elektronikken.
Undgå brug af nedenstående, da disse beskadiger overfladen
• soda-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler og rengøringsmidler, der
indeholder opløsningsmidler
• rengøringsmidler med skurende virkning, f.eks. skurepulver eller
skuresvampe, som f.eks. grydesvampe eller brugte svampe, der
indeholder rester af skuremiddel.
~ 17 ~
Rengøring af stålkabinet
(gælder ikke betjeningstaster!)
Foruden de under Generelt nævnte råd kan et ikke-skurende
rengøringsmiddel til rustfrit stål anbefales til rengøring af stålflader. For at
undgå at stålfladerne hurtigt bliver snavsede igen, anbefales det at anvende
et plejemiddel til rustfrit stål. Påfør et tyndt lag af midlet på stålfladerne med
en blød klud.
Udskiftning af belysning WS953S / WS953XM
Fjern den defekte pære og udskift med en tilsvarende.
Udskiftning af belysning WS952XM
Inden neon-belysningen skiftes, skal strømmen til emhætten afbrydes. Åbn
panelet (se afsnittet: ”Panelåbning”).
Fjern skruerne (fig. 14), træk lampeholderen ud (fig. 15) og skift den defekte
pære med en tilsvarende. Monter lampeholderen igen.
Hvis panelet ikke er helt lige, er det muligt at justere det. Åbn frontpanelet og
løsn skruen (fig. 18). Løft panelet op og ned til det bliver helt lige og spænd
skruen igen.
Udskiftning af belysning WS958 / WS958XM
Med passende værktøj løsnes LED-skinnen (fig. 19) og strømmen til
belysningen afbrydes. Udskift den defekte LED-belysning med en tilsvarende.
Hvis elkablet er beskadiget skal det udskiftes af en aut. fagmand.
Producenten/importøren hæfter ikke for skader, som er forårsaget af forkert
installationsarbejde.
~ 18 ~
Garanti
Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på Deres nye
emhætte / ventilator, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien
omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel. Ved henvendelse om service bør
De oplyse emhættens / ventilatorens navn og serienummer. Disse
oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i
brugsanvisningen, så De har dem ved hånden. Det gør det lettere for
servicemontøren at finde de rigtige reservedele
Garantien dækker ikke:
Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
Hvis der er brugt uoriginale reservedele
Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
Hvis ikke installationen er sket som anvist
Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
Transportskader
En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden,
er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor
kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig
ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader
skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I
modsat fald vil kundens krav blive afvist.
Ubegrundede servicebesøg
Hvis man tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at man selv kunne have
rettet fejlen, ved fx. at følge anvisningerne her i brugsvejledningen eller ved
at skifte en sikring i sikringsskabet, påhviler det Dem selv at betale for
servicebesøget.
~ 19 ~
Erhvervskøb
Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat
husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål
(restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden
anvendelse, der omfatter flere brugere.
I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt
udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.
Service
For rekvirering af service og reservedele i Danmark, ring venligst på
nedenstående nummer, og du vil blive omdirigeret til den serviceinstans
nærmest dig.
Ring på 70 25 23 03
~ 20 ~
Innehåll
Transportförpackning .................................................... 22
Hantering av uttjänad fläkt ............................................ 22
Säkerhetsanvisningar och varningar .............................. 22
Beskrivning av fläktkåpan .............................................. 27
Måttskisser ..................................................................... 28
Panelöppning ................................................................. 31
Installation ..................................................................... 31
Betjäning ........................................................................ 35
Rengöring ....................................................................... 37
Garanti ........................................................................... 40
Service ............................................................................ 41
Illustrationer................................................................... 77
~ 21 ~
Transportförpackning
Emballaget skyddar mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda
med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.
Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad
råvaruförbrukning och mindre mängder avfall.
Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackning för återvinning.
Förpackningsdelar (t ex folie och frigolit) kan vara farliga för barn. Risk för
kvävning! Förvara förpackningsdelar utom räckhåll för barn och kasta dem
snarast möjligt.
Hantering av uttjänad fläkt
Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som
kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är
nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i
hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller
skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade fläkten i
hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska
maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade fläkten förvaras
barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.
Säkerhetsanvisningar och varningar
Läs bruksanvisningen noga innan fläkten tas i bruk. Den innehåller viktig
information om fläktens inbyggnad, säkerhet, användning och skötsel.
Därigenom förhindras olyckor samt skador på fläkten.
Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.
Fläkten är uteslutande avsedd för användning i hushåll. Alla annan
användning är otillåten och kan eventuellt innebära fara. Tillverkaren
ansvarar inte för skador som har uppstått pga. otillåten eller felaktig
användning.
Personer, särskilt barn som inte kan använda fläkten på ett säkert sätt, får
endast använda den under uppsikt av en vuxen person.
~ 22 ~
Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av fläkten. Låt inte barn
leka med fläkten. Se till att de inte får sina fingrar under panelen när denna
åker ned. Fingrarna kan klämmas under panelen. Risk för personskada. Barn
får endast använda fläkten utan uppsikt under förutsättning att de känner till
hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna
med att använda den på ett felaktigt sätt om de ska använda den.
Kontrollera fläkten med avseende på synliga yttre skador innan den
monteras. En skadad fläkt får inte tas i drift. En defekt fläkt kan vara en
säkerhetsrisk!
Innan fläkten ansluts måste uppgifterna om anslutning (spänning och
frekvens) på fläktens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på
uppställningsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att
inga skador ska uppstå på fläkten. Låt i tveksamma fall en elinstallatör
kontrollera installationen.
Fläktens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat
eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att
denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt i tveksamma fall
en fackman kontrollera installationen. Tillverkaren/importören ansvarar inte
för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det
har uppstått ett brott på kabeln (t ex elektriska stötar).
Använd endast fläkten när den är monterad. På så vis garanteras säker
funktion.
Öppna höljet endast så mycket som beskrivs inom ramen för montering och
rengöring. Öppna under inga omständigheter fler delar av höljet. Kontakt
med strömförande anslutningar och ändringar av den elektriska och
mekaniska konstruktionen kan leda till personskador och funktionsstörningar.
Installations-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av en
fackman. Ej fackmässigt utförda installationer, underhållsarbeten och
reparationer kan medföra allvarlig fara för användaren, för vilka tillverkaren
inte ansvarar.
~ 23 ~
Defekta delar får endast bytas ut mot originalreservdelar. Endast vid
användning av originalreservdelar garanterar tillverkaren/importören att alla
säkerhetskrav uppfylls.
Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste fläkten vara
spänningsfri. Fläkten är endast spänningsfri i något av följande fall:
• När huvudströmmen är avstängd.
• När säkringarna är urskruvade.
• När stickproppen är utdragen ur vägguttaget.
Vid anslutning med stickpropp: Dra inte i anslutningskabeln utan i
stickproppen för att bryta strömmen till fläkten.
Fläktens elanslutning får inte ske via grenuttag eller förlängningskabel
eftersom de inte garanterar den nödvändiga säkerheten (det finns t ex risk
för överhettning).
Inbyggnad och montering av fläkten på uppställningsplatser som inte är fasta
(t ex båtar) får endast utföras av en fackman om det är säkerställt att
förutsättningarna på platsen medger en säker användning av den.
Samtidig användning av exempelvis gas- eller koleldad värmekälla
Risk för förgiftning!
Om fläkten används samtidigt som t ex gas- eller koleldade värmekällor bör
man vara försiktig. Värmekällor som är beroende av rumsluften är t ex gaseller koleldade värmekällor, varmvattenberedare,
genomströmningsapparater, hällar och ugnar, vilka tar luft från rummet där
de är installerade och sedan släpper ut avgaserna
i det fria, t ex genom en kamin. Vid frånluftsdrift tar fläkten rumsluft från
köket och de närliggande rummen. Utan tillräckligt med tilluft uppstår ett
undertryck. Värmekällorna får för lite förbränningsluft. Förbränningen
påverkas.
Giftiga förbränningsgaser kan sugas tillbaka in i rummen från värmekällorna.
Livsfara!
~ 24 ~
Säker drift vid samtidig användning av fläkten och exempelvis en gas- eller
koleldad värmekälla är möjlig om undertrycket inte överstiger 4 Pa (0,04
mbar) vilket förhindrar en återsugning av avgaserna.
Detta kan uppnås om förbränningsluften kan passera genom icke förslutbara
springor i t ex dörrar och fönster. Se till att öppningen är tillräckligt stor.
Endast en tillufts-/ventilationskanal garanterar normalt inte tillräcklig
luftförsörjning.
Utgå i bedömningen alltid från bostadens ventilation i sin helhet.
Råder tveksamhet bör du vända dig till sotaren.
För att garantera en säker användning av fläkten kan det vara nödvändigt att:
• kombinera fläkten med en fönsterkontaktbrytare som endast gör det
möjligt att använda fläkten när fönstret är tillräckligt öppet
• automatiskt koppla in en tilluftsfläkt eller öppna en motordriven
tilluftsventil när fläkten kopplas in
• automatiskt koppla från värmekällor som är beroende av rumsluften när
fläkten kopplas in.
Råder tveksamhet bör du vända dig till sotaren.
På grund av brandrisken är det förbjudet att laga mat med öppen låga
t ex att flambera eller grilla under fläkten. När fläkten är inkopplad sugs
lågorna in i filtret. Köksfett som har sugits upp utgör en brandrisk.
Koppla alltid in fläkten när spisen/ hällen används. Om fläkten inte kopplas in
kan det bildas kondensvatten. Detta kan orsaka korrosionsskador på fläkten.
Lämna aldrig kastruller, stekpannor och fritöser obevakade vid matlagning
med olja och fett. Även grillning över en elektrisk grill måste utföras under
ständig uppsikt. Olja och fett kan självantända vid överhettning och därmed
antända fläkten.
Använd aldrig fläkten utan fettfilter. Därigenom undviker du fett- och
smutsavlagringar i fläkten. Sådana avlagringar kan leda till försämrad
fläktfunktion.
~ 25 ~
Rengör eller byt ut filtren regelbundet. Ett överfettat filter innebär brandrisk.
Använd inte ångrengörare för att rengöra fläkten. Ångan kan komma åt
strömförande delar och orsaka kortslutning.
Beakta alltid tillverkarens anvisningar för den kokutrustning som ska
användas, om det över huvud taget är möjligt att använda en fläkt ovanför.
Det är inte tillåtet att montera fläkten över eldstäder för trä, kol eller annat
bränsle i fast form.
Använd endast rör och slangar av ej brännbart material till frånluftskanalen.
Sådana kan köpas i fackhandeln.
Frånluften får varken föras ut i rök- eller imkanal eller i en skorsten som är
upptagen för annat bruk.
Om frånluften ska föras ut i rök- eller imkanal som inte längre är i bruk måste
du ha tillstånd av sotaren.
Tillverkaren/importören tar inget ansvar för skador som har uppstått på
grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.
~ 26 ~
Beskrivning av fläktkåpan
Frånluft utomhus
Fläkten används till avlägsning av matos från köket. Den behöver en
installation med en frånluftskanal som sänder ut luften.
Viktigt: Frånluftkanalen måste köpas som extratillbehör.
Diametern på frånluftröret får inte reduceras. Diametern måste vara den
samma som på flänsen. Annars försämras sugeffekten drastiskt och
ljudnivån höjs kraftigt.
Vid horisontal montering av frånluftröret måste röret ha en stigning på ca
10 % för att lätta utblåsningen.
Viktigt: Om fläktkåpan är utrustad med aktivt kolfilter måste detta
avlägsnas.
• Se till att frånluftröret är så kort som möjligt. Ett långt rör
resulterar i en kraftig reducerad effekt.
• Lägg frånluftröret med så små böjningar som möjligt (max böjning:
90°). För varje böjning reduceras effekten med ca 15 %.
• Diametern på frånluftrören och diametern på hålet i väggen till
utblåsningen får INTE reduceras i förhållande till anvisningarna i
manualen.
• Använd ett frånluftrör som är slätt invändning. Detta minskar
effektförlusten i röret.
• Frånluftröret måste vara av godkänt material.
Modellerna med extern motor kan endast fungera med en från samma
leverantör.
Optimal funktionalitet uppnås genom att placera fläktkåpan i ett avstånd på
2000 – 2100 mm från golvet
Tillverkaren/distributören kan inte hållas ansvarig för produktoch/eller personskador i förbindelse med fel installation, anslutning
och användning av fläktkåpan. Garantin gäller inte om ovanstående
inte överhålls.
~ 27 ~
Måttskiss WS952XM
~ 28 ~
Måttskiss WS953S / WS953XM
~ 29 ~
Måttskiss WS958 / WS958XM
~ 30 ~
Panelöppning
På modellerna WS953S / WS953XM och WS958 / WS958XM dras panelen åt
sidan (fig. 3) varefter fettfiltret är tillgängligt.
På modellerna WS952XM öppnas panelen genom att utlösa beslagen på
sidan av panelen (fig. 11) och därefter vippa panelen ned.
För att öppna panelen helt måste säkerhetskedjan utlösas.
Installation
Kontrollera fläkten med avseende på synliga yttre skador innan den
monteras. En skadad fläkt får inte tas i drift. En defekt fläkt kan vara en
säkerhetsrisk!
Läs bruksanvisningen noga innan fläkten tas i bruk.
•
•
•
•
Använd endast material som uppfyller gällande lagar och förordningar.
Använd ett utblåsningsrör med kortast möjliga längd.
Använd så få vinkelrör som möjligt
Undvik ändringar på rörets diameter. Diametern måste i hela frånluftens
längd vara 150 mm. Annars reduceras sugeffekten kraftigt och ljudnivån
ökas signifikant.
Tillverkaren/distributören kan inte hållas ansvarig för produktoch/eller personskador i förbindelse med fel installation, anslutning
och användning av fläktkåpan. Garantin gäller inte om ovanstående
inte överhålls.
Innan fläkten ansluts måste uppgifterna om anslutning (spänning och
frekvens) på fläktens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på
uppställningsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att
inga skador ska uppstå på fläkten. Låt i tveksamma fall en elinstallatör
kontrollera installationen.
~ 31 ~
Fläktens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat
eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att
denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt i tveksamma fall
en fackman kontrollera installationen. Tillverkaren/importören ansvarar inte
för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det
har uppstått ett brott på kabeln (t ex elektriska stötar).
Installations-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av en
fackman. Ej fackmässigt utförda installationer, underhållsarbeten och
reparationer kan medföra allvarlig fara för användaren, för vilka tillverkaren
inte ansvarar.
Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste fläkten vara
spänningsfri. Fläkten är endast spänningsfri i något av följande fall:
• När huvudströmmen är avstängd.
• När säkringarna är urskruvade.
• När stickproppen är utdragen ur vägguttaget.
Vid anslutning med stickpropp: Dra inte i anslutningskabeln utan i
stickproppen för att bryta strömmen till fläkten.
Fläktens elanslutning får inte ske via grenuttag eller förlängningskabel
eftersom de inte garanterar den nödvändiga säkerheten (det finns t ex risk
för överhettning).
WS952XM, WS953XM og WS958XM med extern motor
WS952XM: 1050 x 645 mm med ett min. avstånd mellan fästpunkten på
fläktkåpan till den nedre kanten av det färdiga taket på 250 mm.
WS953XM: 1065 x 665 mm med ett min. avstånd mellan fästpunkten på
fläktkåpan till den nedre kanten av det färdiga taket på 270 mm.
WS958XM: 865 x 405 mm med en min. avstånd mellan fästpunkten på
fläktkåpan till den nedre kanten på det färdiga taket på 270 mm.
Välj önskad sida till frånluft (Ø150 mm) och förbered anslutning.
~ 32 ~
Avstäng frånluftsöppningarna som inte används.
Markera borrhålen på taket (fig. 1) beroende på modell. Borra 4 hål efter fig.
2 och isätt de bifogade hylsor med gänga.
Öppna frontpanelen (se avsnittet ”Panelöppning”) och avlägsna fettfiltret
(fig. 3) för att undvika skador under installationen. Skruva i gängstängerna i
hylsorna med gänga (fig. 4). Gångstängerna är 250 mm långa och passar till
installation med avstånd till taket på 270 – 370 mm (fig. 5). Om det finns ett
större avstånd mellan fläktkåpan och taket måste längre gängstänger
användas.
Anslut strömmen och frånluftsröret.
Montera fläktkåpan i nischen genom att föra gängstängerna genom hålen
(fig. 6). Se till att den yttre ramen kring fläktkåpan är helt i nivå med det
färdiga taket. Skruva de bifogade spännskivorna och muttrarna på
gängstängerna (fig. 7).
Montera fettfilter och frontpanel igen.
WS953S med intern motor
På modellerna med intern motor är installationsproceduren liknande
modellerna med extern motor med några få ändringar.
På WS953S med en 1000 m3/t motor måste ett min. avstånd mellan
fästpunkten på fläktkåpan till det färdiga taket göras på 410 mm.
Gängstänmger med passande längs (400 mm) levereras med motorn.
På WS953S med en 1500 m3/t motor måste ett min. avstånd mellan
fästpunkten på fläktkåpan till det färdiga taket göras på 470 mm.
Gängstämger med passande längs (400 mm) levereras med motorn.
~ 33 ~
Avlägsna skruven från den övre delen och montera motorn (fig. 12).
Förbind motorkabeln till sticket inne i fläktkåpan. Rikta utblåsningsflänsen till
önskad riktning och fastgör motorn till fläktkåpan med de bifogade
skruvarna.
Om det är nödvändig med frånluft ovanpå avlägsnas täckskyddet som visas
på fig. 13. Avlägsna skruvarna, dra ut motorn, rotera den och isätt när den
passar med frånluftsöppningen.
Avstäng frånluftsöppningar som inte används.
Utför själva installationen som för fläktkåporna med extern motor.
WS958 med intern motor
WS958: 865 x 405 mm med ett min. avstånd mellan fästpunkten på
fläktkåpan till den nedre kanten av det färdiga taket på 330 mm.
Genom att följa nedanstående anvisning väljs önskad frånluftssida.
Avlägsna de 8 motorfästskruvarna (fig. 16). Dra ut motorn och bryt
strömmen. Avlägsna täckskyddet till den önskade frånluftsöppningen.
Montera motorn igen. Anslut strömmen och avstäng frånluftsöppningarna
som inte används.
Utför själva installationen som för fläktkåporna med extern motor.
~ 34 ~
Betjäning - Fjärrkontroll
Fjärrkontroll (fig. 10)
Tekniska data:
• Alkaline batterier: 12V mod. 23A
• Frekvens: 433.92Mhz
• Max förbrukning 25mA
• Driftstemperaturer: -20°C - +55C°
Tryck på knappen för att koppla in och stänga av fläktkåpan
Tryck på knappen för att öka hastigheten
Tryck på knappen för att sänka hastigheten
Tryck två gånger på knappen för att sänka hastigheten från hög till 1
Tryck på knappen för att tända eller släcka ljuset samt ljusreglering.
WS953S / WS953XM: när ljusknappen hålls ned regleras
ljusintensiteten upp och ned. Med korta tryck tänds och släcks ljuset.
Tryck på knappen för att aktivera timern (10 min.)
Timerfunktion
Efter aktivering av timern blinkar LED-indikatorn på den högra sidan var 5:e
sekund och fläktkåpan avstängs automatiskt efter 10 minuter.
Ändras hastigheten medan timern är aktiverad, så avstängs timern.
Under första användandet hålls ljusknappen inne i 5 sekunder.
~ 35 ~
Standard konfiguration
Om det installeras 2 fläktkåpor med fjärrkontroll i samma rum eller i
närheten av varandra kan dessa påverkas där de har samma kod. Därför
måste den ena koden ändras.
Varning
För att garantera optimal funktionalitet måste batteriet bytas varje år. För att
byta batteri avlägsnas plastskyddet på fjärrkontrollens baksida. Batteriet byts
med nytt batteri. Se till att positionera batteriet korrekt. Det gamla batteriet
får inte kastas tillsammans med hushållsavfallet men lämnas istället till en
återvinningsstation.
Nya koder
För att göra nya koder följ nedanstående procedur:
Tryck samtidigt på UPP, STOPP och NED knapparna och håll dem inne i ca 2
sekunder. När LED-indikatorerna lyser måste man inom 5 sekunder trycka på
UPP och NED knapparna. LED-indikatorerna blinkar 3 gånger som betyder att
koden har ersatts.
Varning: denna procedur raderar alla tidligare lagrede koder.
Lagra en ny transmissionskod
Efter ändring av koden på fjärrkontrollen måste fläktkåpan inställas till den
nya koden. Tryck på OFF knappen på fläktkåpan. Anslut strömmen igen. Inom
15 sekunder tryck på ljus-knappen. Detta säkrar en synkronisering av den nya
koden.
~ 36 ~
Renöring och underhåll
Stäng alltid av strömmen före rengöring och skötsel genom att
• dra ut fläktens anslutningskabel ur eluttaget eller
• stänga av huvudströmbrytaren eller
• ta ut säkringen helt
Regelbunden rengöring av fläkten säkrar en bra och felfri drift. Se att fettfilter
rengörs efter tillverkarens/importörens anvisningar. Om fläkten arbetar i
cirkulationsdrift og använder kolfilter måste dessa bytas efter
tillverkarens/importörens rekommendationer.
Fettfilter
De återanvändbara fettfiltren av aluminium fångar upp alla fasta partiklar i
matoset (fett, damm etc.) och förhindrar att fläkten blir smutsig.
Rengöra fettfilter för hand
Rengör fettfiltren med en diskborste i varmt vatten med milt handdiskmedel
i. Använd inte koncentrerat handdiskmedel.
Använd inte
• Kalklösande rengöringsmedel
• Skurmedel i pulver eller flytande form eller aggressiva allrengöringsmedel
• Ugnsspray
Rengöra fettfiltret in diskmaskin
Ställ fettfiltret lodrätt i den undre korgen och diska i 50°‐program med ett
milt maskindiskmedel. Kontrollera att spolarmen kan röra sig
fritt.
Beroende på vilket diskmedel som används vid rengöring av fettfiltret kan
dess insida få bestående missfärgningar när det diskas i maskin.
Detta inverkar inte på filtrets funktion.
Lägg filtren på tork på fuktsugande underlag innan de sätts in igen.
~ 37 ~
Medan filtren är nedmonterade skall man noggrant rengöra tillgängliga delar
av höljets insida. Därmed undviker man brandrisk på grund av fettavlagringar.
Se ”Panelöppning” för öppning av panelen. Dra i handtaket för att avlägsna
fettfiltret. Efter montering av fettfiltret kontrolleras det att filtret är korrekt
isatt och fastgjort.
Rengöring av fläktkåpan
Ytor och betjäningspanelen är mottagliga för repor. Följ nedanstående råd.
Rengör endast ytor och betjäningspanel med en mjuk trasa, PH-neutralt
diskmedel och varmt vatten.
Torka av ytorna med en mjuk trasa.
Använd endast lite vatten på betjäningspanelen. På så sätt undviker man att
vatten tränger in i elektroniken.
Undvik nedanstående – dessa rengöringsmedel kan skada ytorna
• Rengöringsmedel som innehåller soda, syra, klorid eller lösningsmedel,
• Skurmedel, hårda disksvampar eller gamla disksvampar som innehåller
rester av skurmedel.
Särskilda anvisningar för fläktar med rostfritt hölje
(gäller ej för betjäningspanel!)
För rostfria ytor lämpar sig ett rengöringsmedel för rostfritt stål som inte
repar. För att förhindra att ytan snabbt blir smutsig rekommenderas
vårdande medel för rostfritt stål. Använd en mjuk trasa och sparsamt med
medel.
~ 38 ~
Byte av glödlampa
WS953S / WS953XM
Byt den defekta lampan med en lampa av samma typ.
WS952XM
Innan neon-belysningen byts, så bryter man strömmen till fläktkåpan. Öppna
panelen (se ”Panelöppning”).
Avlägsna skruvarna (fig. 14), dra ut lamphållaren ut (fig. 15) och byta den
defekta lampan med en lampa av samma typ. Montera lamphållaren igen.
Om panelen inte är helt i nivå ska de justeras. Öppna frontpanelen och lossa
skruven (fig. 18). Lyfta panelen upp och ned tills den är i nivå och fäst skruven
igen.
WS958 / WS958XM
Med passande verktyg lossas LED-skenan (fig. 19) och strömmen till
belysningen bryts. Byt den defekta LED-lampan med en lampa av samma typ.
Är elkabeln skadad måste den bytas av en elinstallatör.
Tillverkaren/distributören kan inte hållas ansvarig för produktoch/eller personskador i förbindelse med fel installation, anslutning
och användning av fläktkåpan. Garantin gäller inte om ovanstående
inte överhålls.
~ 39 ~
Garanti
Vi ger 2 års reklamationsrätt på fabrikations‐ och materialfel. Detta gäller från
den dokumenterade köpsdatum. Garantin inkluderar reparation och
försändelse.
Vid reparation skickas produkten till Garant Gruppen. Köpsfaktura eller
annan dokumentation från köpsdatum måsta bifogas.
Garantin gäller inte vid:
• Fel och skador, som inte beror på fabrikations‐ eller materialfel.
• Om en ej yrkesutbildad har reparerat maskinen.
• När säkerhetsanvisningarna inte har följts.
Transportskador
Eventuella transportskador måsta anmälas omedelbart, och senast 24 timmar
efter att varan är levererat. Annars kan kundens krav avvisas. En
transportskada som fastställas vid återförsjälarens leverans vid kunden, är en
sak mellan kund och återförsjälare. Om kunden själv arrangerar transporten,
förpliktar leverantören sig inte vid ev. transportskador.
Omotiverade servicebesök
Om du tillkallar en servicetekniker, och det visar sig att du själv kunde ha
rättat till felet genom att t.ex. följa anvisningarna i bruksanvisningen eller
genom att byta en trasig säkring i säkringsskåpet, kommer du att betala för
besöket, eftersom garantin ENDAST täcker tillverkningsfel.
Företagsköp
Företagsköp, är köp av produkter, som inte används i privat hushåll, men
används till företag eller företagsliknande syfte (restaurang, lunchrum etc.),
eller används till uthyrning eller annan användning, som inkluderar flera
personer. I samband med företagsköp ges INGEN garanti, då produkten
enbart är avsedd för vanligt hushållsbruk.
~ 40 ~
Service
GarantGruppen AB
Bangårdsgatan 6
582 77 Linköping
Tlf.: 013 15 45 10
Fax: 013 15 45 07
~ 41 ~
Sisällysluettelo
Pakkauksen hävittäminen .............................................. 43
Vanhan liesituulettimen hävittäminen .......................... 43
Turvallisuusohjeet .......................................................... 43
Liesituulettimen kuvaus ................................................. 48
Mittapiirustukset ........................................................... 49
Paneelin avaaminen ....................................................... 52
Asentaminen .................................................................. 52
Käyttäminen ................................................................... 56
Puhdistaminen ............................................................... 58
Takuu.............................................................................. 60
Huolto ............................................................................ 61
Mittapiirros .................................................................... 77
~ 42 ~
Pakkauksen hävittäminen
Pakkaus suojaa liesituuletinta kuljetusvahingoilta. Pakkauksen materiaali on
valittu ympäristö- ja jätetekniset seikat huomioiden, ja siksi sen voi
kierrättää. Pakkausmateriaalien kierrättäminen säästää raaka-aineita ja
vähentää jäteongelmia. Tämän vuoksi pakkaus tulee toimittaa lähimmälle
kierrätysasemalle tai keräyspisteeseen. Pakkauksen osat (esim. kalvot,
polystyreenivaahto) voivat olla vaarallisia lapsille. Tukehtumisvaara!
Pakkausmateriaalit on tämän vuoksi säilytettävä poissa lasten ulottuvilta ja
hävitettävä mahdollisimman nopeasti.
Vanhan liesituulettimen hävittäminen
Vanhat sähkötoimiset ja elektroniset laitteet sisältävät edelleen arvokkaita
materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös haitallisia aineita, jotka ovat olleet
välttämättömiä koneiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta.
Tällaisten laitteiden hävittäminen kotitalousjätteen joukossa tai
käsitteleminen muuten väärällä tavalla saattaa aiheuttaa vaaraa ihmisten
terveydelle ja ympäristölle. Tämän vuoksi vanhoja laitteita ei tule koskaan
hävittää kotitalousjätteen joukossa.
Sen sijaan vanha laite tulee toimittaa lähimpään keräyspisteeseen tai
paikalliselle kierrätysasemalle niin, että osat saadaan uusiokäyttöön. Lisäksi
vanha laite on säilytettävä lasten ulottumattomissa kunnes se toimitetaan
kierrätysasemalle.
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen liesituulettimen käyttöönottoa.
Se sisältää tärkeää tietoa laitteen turvallisuudesta, asentamisesta,
käyttämisestä ja kunnossapidosta. Niiden avulla osaat välttää tilanteita, jotka
voivat johtaa tapaturmiin tai koneen vaurioitumiseen.
Säilytä käyttöohje ja toimita se laitteen mukana mahdolliselle seuraavalle
omistajalle.
~ 43 ~
Liesituuletin on tarkoitettu normaaliin kotitalouskäyttöön.
Valmistaja/maahantuoja ei vastaa vahingoista, joiden syynä on laitteen
virheellinen käyttö tai käsittely.
Liesituulettimen sähköasennusta tehtäessä on varmistettava, että liitettävän
sähkövirran ominaisuudet (jännite ja taajuus) vastaavat laitteen
tyyppikilvessä annettuja arvoja. Arvojen vastaavuus on erittäin tärkeää, sillä
muuten liesituuletin voi vaurioitua. Epäselvissä tilanteissa asia on
tarkastettava ammattitaitoiselta sähköasentajalta.
Liesituulettimen sähköturvallisuus voidaan taata vain, mikäli liitäntä on
maadoitettu määräysten mukaisesti. On erittäin tärkeää, että tämän
perusturvallisuuteen liittyvän toimenpiteen tarkastaa ja epäselvissä
tilanteissa myös suorittaa ammattitaitoinen sähköasentaja.
Valmistajaa/maahantuojaa ei voi asettaa vastuuseen vahingoista (esimerkiksi
sähköiskusta), jotka ovat aiheutuneet puuttuvasta tai vioittuneesta
maadoitusjohtimesta.
Laitteen asennus ja korjaaminen on annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi. Asiantuntemattomat asennus- ja korjausyritykset
saattavat aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin käyttäjälle ja johtavat
takuun raukeamiseen. Liesituulettimen saa asentaa liikkuvaan kohteeseen
(esim. veneeseen) vain ammattitaitoinen sähköasentaja, joka on perehtynyt
tälle laitteelle annettuihin turvallisuusmääräyksiin.
Liesituuletin on kytketty irti sähköverkosta vain silloin, kun jokin seuraavista
ehdoista täyttyy:
• Pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Pidä aina kiinni itse pistotulpasta,
älä johdosta, kun irrotat pistotulppaa pistorasiasta.
• Sulake on kytketty pois päältä.
• Kierrettävä sulake on kierretty kokonaan pois.
Sähköliitännässä ei saa käyttää jatkojohtoa,
sillä sen turvallisuus ei ole riittävä (mm. ylikuumentumisvaara).
Liesituulettimen alla ei saa koskaan käyttää avotulta. Älä liekitä, grillaa jne.
liedellä.
~ 44 ~
Liekit voivat imeytyä suodattimeen, jolloin siihen kertyneet ruuanlaittorasvat
saattavat syttyä palamaan!
Jos liesituuletinta käytetään kaasulieden yläpuolella, sytytettyjen
kaasupolttimien päällä on oltava koko ajan jokin suoja, esimerkiksi kattila.
Kaasupoltin tulee sammuttaa aina, kun keittoastia otetaan pois, vaikka vain
lyhyeksikin ajaksi. Liekki on säädettävä niin, ettei se ulotu keittoastian pohjan
ulkopuolelle. Peittämättömien poltinten liekit voivat nostaa kuumuuden
erittäin korkeaksi, ja se voi vahingoittaa liesituuletinta.
Käynnistä liesituuletin aina kun käytät keittolevyä. Mikäli liesituuletinta ei
käytetä, sen sisälle voi kondensoitua vettä. Se voi puolestaan johtaa
korroosiovaurioihin liesituulettimen rakenteissa.
Jos ruuanvalmistuksessa käytetään öljyä tai rasvaa, kattiloita, pannuja ja
friteerauspatoja on tarkkailtava koko ajan. Myös lieden päällä käytettävää
sähkögrilliä on valvottava koko ajan. Ylikuumentunut öljy ja rasva voivat
syttyä itsestään palamaan ja sytyttää myös liesituulettimen.
Älä käytä liesituuletinta koskaan ilman rasvasuodatinta, sillä rasva- ja
likakertymät voivat heikentää liesituulettimen toimintaa. Suodattimet on
puhdistettava tai vaihdettava säännöllisesti. Täyttynyt rasvasuodatin voi
aiheuttaa tulipalon!
Älä puhdista liesituuletinta koskaan pölynimurilla. Pöly voi imeytyä
jännitteenalaisiin osiin ja aiheuttaa oikosulun.
Liesituuletin on tarkoitettu aikuisten, käyttöohjeen lukeneiden henkilöiden
käyttöön. Lasten on usein vaikea ymmärtää niitä vaaroja, joita
liesituulettimen virheellinen käyttö aiheuttaa. Tämän vuoksi on tärkeää
valvoa lapsia, kun he oleskelevat liesituulettimen lähettyvillä.
Isommat lapset voivat käyttää liesituuletinta, kun heille on neuvottu sen
käyttö huolellisesti ja he ymmärtävät, millaisia vaaroja sen virheelliseen
käyttöön liittyy.
~ 45 ~
Halogeenilampuilla varustettujen liesituulettimien yhteydessä on
huomioitava, että lamput kuumentuvat palaessaan erittäin voimakkaasti ja
jäähtyvät sammuttuaan melko hitaasti. Älä päästä lapsia lamppujen lähelle
ennen kuin ne ovat jäähtyneet niin paljon, ettei palovammojen vaaraa enää
ole.
Pakkauksen osat (esim. kalvot, polystyreenivaahto) voivat olla vaarallisia
lapsille. Tukehtumisvaara! Pakkausmateriaalit on tämän vuoksi säilytettävä
poissa lasten ulottuvilta ja hävitettävä mahdollisimman nopeasti.
Liesituuletinta ei saa asentaa palavaa polttoainetta käyttävien tulisijojen
päälle.
Poistoputken tai -letkun on oltava syttymätöntä materiaalia.
Poistoilmaa ei saa johtaa savukanavaan, hormiin tai ilmastointiputkeen, jota
käytetään tulisijoilla varustettujen huoneiden hormina.
Poistoilman johtaminen käytöstä poistettuun savukanavaan tai hormiin on
suoritettava viranomaismääräysten mukaisesti.
Liesituulettimen käyttäminen samanaikaisesti huonetilan ilmaa käyttävien
tulisijojen kanssa
Varoitus: Myrkytysvaara!
Noudata erityistä varovaisuutta, mikäli samassa tilassa tai samaan
ilmastointijärjestelmään kuuluvassa huoneessa käytetään sekä liesituuletinta
että tulisijaa, jonka toiminta riippuu huonetilassa olevasta ilmasta.
Huonetilan ilmaa käyttäviä tulisijoja ovat esimerkiksi kaasu-, öljy-, puu- ja
hiilikäyttöiset lämmittimet, läpivirtaustekniikalla toimivat
käyttövedenlämmittimet, lämminvesikattilat ja kaasuliedet ja -uunit, jotka
ottavat palamiseen tarvittavan ilman sijoituspaikastaan ja joiden poistoilma
johdetaan ulos esimerkiksi savupiipun kautta.
~ 46 ~
Kun liesituulettimen kautta kulkeva ilma johdetaan ulos, vaikka
ulkopuolisenkin puhaltimen avulla, liesituuletin imee ilmaa keittiöstä ja sen
vieressä sijaitsevista huoneista.
Mikäli korvausilman saanti ei ole riittävä, huoneistoon syntyy alipainetta.
Silloin tulisijat saavat liian vähän ilmaan palamisreaktioon ja palaminen
häiriintyy.
Sen seurauksena asuintiloihin voi imeytyä myrkyllisiä palokaasuja hormista
tai poistokanavasta. Tämä voi olla hengenvaarallista!
Jotta liesituulettimen samanaikainen käyttö huonetilan ilmaa käyttävän
tulisijan kanssa olisi vaaratonta, huonetilan tai ilmastointijärjestelmän
alipaine saa olla enintään 4 Pa (0,04 mbar), jolloin palokaasujen imeytyminen
takaisin sisätiloihin estyy.
Tähän päästään lisäämällä palamiseen tarvittavan ilman saantia esimerkiksi
ovien tai ikkunoiden ilmaventtiileillä. On tärkeää varmistaa, että
ilmaventtiileiden läpimitta on riittävä. Yksi korvausilmakanava ei yleensä riitä
varmistamaan tarvittavaa ilmansaantia.
Korvausilmanoton riittävyyttä arvioitaessa on huomioitava asunnon
ilmanvaihtojärjestelmä kokonaisuudessaan. Epäselvissä tilanteissa on
otettava yhteyttä paikalliseen nuohoojamestariin.
Turvallisen toiminnan varmistamiseksi liesituuletinta voidaan joutua
täydentämään
• ikkunakytkimellä, joka sallii liesituulettimen käytön vain, mikäli ikkuna on
riittävästi auki, tai
• kytkemällä se automaattiseen raitisilmapuhaltimeen tai moottoroituun
tuuletusluukkuun, joka avautuu liesituulettimen käynnistyessä, tai
• kytkemällä se järjestelmään, joka sammuttaa huonetilan ilmaa käyttävän
tulisijan silloin, kun liesituuletin käynnistyy.
Ota aina yhteyttä paikalliseen nuohoojamestariin.
~ 47 ~
Liesituulettimen kuvaus
Liesituuletin on tarkoitettu höyryjen ja käryjen poistamiseen keittiöstä. Laite
edellyttää poistokanavaa, jonka kautta käytetty ilma johdetaan ulos.
Poistokanavan (yleensä Ø150 mm putki) enimmäispituus on 4-5 metriä.
Parhaaseen tulokseen päästään käyttämällä sileää muovi- tai teräsputkea,
mieluiten suorana.
Kiertoilmatoiminto
Liesituuletinta voidaan käyttää myös kiertoilmaperiaatteella. Silloin
laitteeseen on hankittava hiilisuodatin.
Kiertoilmatoiminnossa ilma ohjataan aktiivihiilisuodattimeen ja palautetaan
huonetilaan liesituulettimen päällä olevien rakojen kautta.
Liesituuletin on tarkoitettu asennettavaksi kiinteästi pystysuoraan seinään
kaasu- tai sähköuunin/-liesitason yläpuolelle.
Ulkoisilla moottoreilla toimivissa malleissa saa käyttää vain saman
valmistajan toimittamia moottoreita. Takuu ei kata henkilö- tai
tuotevahinkoja, jotka johtuvat väärän moottorin käyttämisestä.
Tuuletin toimii parhaiten, kun se sijoitetaan 2000 – 2100 mm korkeudelle
lattiasta
~ 48 ~
Mittapiirustukset WS952XM
~ 49 ~
Mittapiirustukset WS953S / WS953XM
~ 50 ~
Mittapiirustukset WS958 / WS958XM
~ 51 ~
Paneelin avaaminen
Malleissa WS953S/WS953XM ja WS958/WS958XM paneelia vedetään sivulle
(kuva 3), jonka jälkeen rasvasuodatin on näkyvissä.
Mallissa WS952XM paneeli avataan vapauttamalla sen sivuilla olevat
lukitsimet (kuva 11) ja kallistamalla paneeli alas.
Paneeli voidaan irrottaa kokonaan avaamalla turvaketju.
Asentaminen
Tarkasta ennen asennuksen aloittamista, ettei tuote ole vaurioitunut. Mikäli
havaitset vaurioita, ota yhteyttä tuotteen myyneeseen liikkeeseen.
Lue asennusohjeet huolellisesti läpi.
•
•
•
•
Käytä vain määräysten mukaisia materiaaleja.
Poistoilmaputken on oltava mahdollisimman lyhyt.
Tee poistokanavasta mahdollisimman suora
Älä muuta putken läpimittaa. Läpimitan tulee olla 150 mm putken koko
pituudelta. Muutoin järjestelmän imuteho heikentyy ja laitteen äänitaso
nousee huomattavasti.
Valmistaja/maahantuoja ei vastaa ilmanvaihtoon tai äänitasoon liittyvistä
ongelmista, mikäli yllä annettuja ohjeita ei ole noudatettu. Samalla myös
laitteen takuu raukeaa.
Ennen tuulettimen/ilmanvaihtolaitteen liittämistä sähköverkkoon on
varmistettava, että sähkövirta vastaa laitteen tyyppikilvessä annettuja arvoja
(jännite ja taajuus). Arvojen vastaavuus on erittäin tärkeää, muuten
tuuletin/ilmanvaihtolaite voi vaurioitua. Epäselvissä tilanteissa asia on
tarkastettava ammattitaitoiselta sähköasentajalta.
~ 52 ~
Liesituulettimen sähköturvallisuus voidaan taata vain, mikäli liitäntä on
maadoitettu määräysten mukaisesti. On erittäin tärkeää, että tämän
perusturvallisuuteen liittyvän toimenpiteen tarkastaa ja epäselvissä
tilanteissa myös suorittaa ammattitaitoinen sähköasentaja.
Valmistajaa/maahantuojaa ei voi asettaa vastuuseen vahingoista (esimerkiksi
sähköiskusta), jotka ovat aiheutuneet puuttuvasta tai vioittuneesta
maadoitusjohtimesta.
Laitteen asennus ja korjaaminen on annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi. Asiantuntemattomat asennus- ja korjausyritykset
saattavat aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin käyttäjälle ja johtavat
takuun raukeamiseen. Liesituulettimen saa asentaa liikkuvaan kohteeseen
(esim. veneeseen) vain ammattitaitoinen sähköasentaja, joka on perehtynyt
tälle laitteelle annettuihin turvallisuusmääräyksiin.
Liesituuletin on kytketty irti sähköverkosta vain silloin, kun jokin seuraavista
ehdoista täyttyy:
• Pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Pidä aina kiinni itse pistotulpasta,
älä johdosta, kun irrotat pistotulppaa pistorasiasta.
• Sulake on kytketty pois päältä.
• Kierrettävä sulake on kierretty kokonaan pois.
Sähköliitännässä ei saa käyttää jatkojohtoa,
sillä sen turvallisuus ei ole riittävä (mm. ylikuumentumisvaara).
Liesituulettimen alla ei saa koskaan käyttää avotulta. Älä liekitä, grillaa jne.
liedellä.
Liekit voivat imeytyä suodattimeen, jolloin siihen kertyneet ruuanlaittorasvat
saattavat syttyä palamaan!
WS952XM, WS953XM ja WS958XM, ulkopuolinen moottori
WS952XM: 1050 x 645 mm ja vähintään 250 mm turvaetäisyys tuulettimen
kiinnityspisteen ja lopullisen alakattopinnan välillä.
WS953XM: 1065 x 665 mm ja vähintään 270 mm turvaetäisyys tuulettimen
kiinnityspisteen ja lopullisen alakattopinnan välillä.
~ 53 ~
WS958XM: 865 x 405 mm ja vähintään 270 mm turvaetäisyys tuulettimen
kiinnityspisteen ja alakaton kattopinnan välillä.
Valitse poistoputken (Ø150 mm) asennuspuoli ja valmistele liitäntä.
Peitä käyttämättä jäävät poistoilma-aukot.
Merkitse porausreiät kattoon (kuva 1) valitun mallin mukaan. Tee neljä reikää
kuvan 2 osoittamalla tavalla ja asenna toimitukseen sisältyvät kierreholkit.
Avaa etupaneeli kappaleessa ”Paneelin avaaminen” kuvatulla tavalla ja ota
rasvasuodatin pois (kuva 3), jotta se ei vaurioituisi asennuksen aikana. Kierrä
kierretangot holkkeihin (kuva 4). Kierretankojen pituus on 250 mm, ja ne
soveltuvat yksiköihin, jotka asennetaan 270 – 370 mm päähän katosta (kuva
5). Mikäli tuulettimen/ilmanvaihtolaitteen etäisyys katosta on suurempi,
asennukseen tarvitaan pidemmät kierretangot.
Kytke virta ja liitä poistoputki.
Asenna tuuletin/ilmanvaihtolaite paikalleen viemällä kierretangot reikien läpi
(kuva 6). Varmista, että tuulettimen/ilmanvaihtolaitteen kehys asettuu joka
puolelta kattopinnan tasoon. Asenna kierretankoihin toimitukseen sisältyvät
aluslevyt ja mutterit (kuva 7).
Asenna rasvasuodatin ja etupaneeli takaisin.
WS953S, sisäpuolinen moottori
Sisäpuolisella moottorilla varustettujen mallien asennus noudattaa
ulkopuolisella moottorilla varustettujen mallien asennusta muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta.
~ 54 ~
Malli WS953S, 1000 m3/h -moottori: Minimietäisyys tuulettimen
kiinnityspisteen ja alakaton kattopinnan välillä on 410 mm.
Moottorin mukana toimitetaan sopivan pituiset kierretangot (400 mm).
Malli WS953S, 1500 m3/h -moottori: Minimietäisyys tuulettimen
kiinnityspisteen ja alakaton kattopinnan välillä on 470 mm.
Moottorin mukana toimitetaan sopivan pituiset kierretangot (400 mm).
Ota ruuvi pois yläosasta ja asenna moottori (kuva 12).
Yhdistä moottorin johto tuulettimen/ilmanvaihtolaitteen sisällä olevaan
pistokkeeseen. Käännä poistoilmalaippa oikeaan suuntaan ja kiinnitä
moottori tuulettimeen/ilmanvaihtolaitteeseen toimitukseen sisältyvillä
ruuveilla.
Mikäli poistoilma on ohjattava ulos yläkautta, suojalevy on poistettava
kuvassa 13 esitetyllä tavalla. Avaa ruuvit, vedä moottori ulos, käännä ja
asenna se poistoilma-aukkoon sopivalla tavalla.
Peitä käyttämättä jäävät poistoilma-aukot.
Tee asennus ulkoisella moottorilla varustettuja
tuulettimia/ilmanvaihtolaitteita koskevan kuvauksen mukaan.
WS958, sisäpuolinen moottori
WS958: 865 x 405 mm ja vähintään 330 mm turvaetäisyys tuulettimen
kiinnityspisteen ja lopullisen alakattopinnan välillä.
Valitse ilmanpoistopuoli alla annettujen ohjeiden perusteella.
~ 55 ~
Ota pois kaikki 8 moottorin kiinnitysruuvia (kuva 16). Vedä moottori ulos ja
katkaise virta. Ota suojalevy pois haluamastasi poistoilma-aukosta. Asenna
moottori takaisin. Kytke virta ja peitä käyttämättä jäävät poistoilma-aukot.
Suorita asennus edellä kuvattujen, ulkopuolisella moottorilla varustettuja
malleja koskevien ohjeiden mukaan.
Käyttäminen - kaukosäädin
Käyttö kaukosäätimellä (kuva 10)
Tekniset tiedot:
• Alkaliparistot: 12V tyyppi 23A
• Taajuus: 433.92Mhz
• Maks. kulutus: 25mA
• Käyttölämpötila: -20°C - +55 C°
Painikkeen painaminen käynnistää ja sammuttaa
tuulettimen/ilmanvaihtolaitteen
Painikkeen painaminen lisää nopeutta
Painikkeen painaminen vähentää nopeutta
Kaksi painallusta vähentää nopeuden maksimista asentoon 1
Painikkeen painaminen sytyttää ja sammuttaa valon ja säätää valon
kirkkautta
WS953S / WS953XM: valon kirkkautta säädetään pitämällä
valopainiketta painettuna. Lyhyt painallus sytyttää ja sammuttaa
valon.
Painikkeen painaminen aktivoi ajastimen (10 min.)
~ 56 ~
Ajastustoiminto
Kun ajastin on aktivoitu, oikealla oleva merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin välein ja
tuuletin/ilmanvaihtolaite sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua.
Toimintanopeuden muuttaminen ajastimen käytön aikana sammuttaa
ajastimen.
Ensimmäisellä käynnistyskerralla valopainiketta painetaan 5 sekunnin ajan.
Normaali kokoonpano
Mikäli samaan tilaan asennetaan vierekkäin tai hyvin lähekkäin kaksi
tuuletinta/ilmanvaihtolaitetta, ne voivat häiritä toistensa toimintaa, koska
niillä on sama ohjauskoodi. Tämän vuoksi toisen laitteen ohjauskoodi on
muutettava.
Varoitus
Moitteettoman toiminnan varmistamiseksi laitteen paristo on vaihdettava
kerran vuodessa. Vaihto tehdään seuraavasti: ota kaukosäätimen takana
oleva suojakansi pois. Vaihda paristo. Varmista, että se on lokerossa oikein
päin. Käytettyä paristoa ei saa hävittää tavallisen talousjätteen joukossa.
Toimita se paristojen keräyspisteeseen.
Uudet ohjauskoodit
Laitteille voidaan antaa uudet ohjauskoodit seuraavasti:
Paina samanaikaisesti painikkeita YLÖS, SEIS JA ALAS noin 2 sekunnin ajan.
Kun merkkivalot alkavat vilkkua, paina 5 sekunnin kuluessa painikkeita YLÖS
ja ALAS. Merkkivalot vilkkuvat 3 kertaa ohjauskoodimuutoksen merkiksi.
Varoitus: toimenpide poistaa kaikki aiemmin tallennetut ohjauskoodit.
Uuden ohjauskoodin asettaminen
Kun kaukosäätimen koodi on muutettu, uusi koodi on annettava
tuulettimelle/ilmanvaihtolaitteelle. Paina tuulettimen/ilmanvaihtolaitteen
OFF-painiketta (kuva 8). Kytke virta uudelleen päälle. Paina Valo-painiketta 15
sekunnin kuluessa. Tämä synkronoi uuden ohjauskoodin laitteeseen.
~ 57 ~
Puhdistus ja kunnossapito
Säännöllinen puhdistaminen varmistaa liesituulettimen moitteettoman
toiminnan ja pidentää sen käyttöikää. Muista vaihtaa rasvasuodattimet
valmistajan ohjeiden mukaan.
Rasvasuodattimet
Rasvasuodattimet on puhdistettava joka toinen kuukausi. Ne voidaan pestä
astianpesukoneessa tai käsin. Käytä mietoa pesuainetta (vältä
pesuainetiivisteiden käyttämistä) ja lämmintä vettä (maks. 50 °C). Huomaa:
pesu astianpesukoneessa voi aiheuttaa suodattimiin värjäytymiä.
Aktiivihiilisuodatin (lisätarvike)
Liesituulettimeen tarvitaan aktiivihiilisuodatin, jos sitä käytetään
kiertoilmaperiaatteella. Hiilisuodatin poistaa hajuja ja käryjä, kunnes se
täyttyy. Aktiivihiilisuodattimia ei voi pestä tai käyttää uudelleen. Ne on
vaihdettava uusiin 2-6 kuukauden välein liesituulettimen käyttömäärästä
riippuen.
Liesituulettimen puhdistaminen
Liesituulettimen pinnat ja säätimet voivat naarmuuntua. Tämän vuoksi
puhdistuksessa on noudatettava seuraavia ohjeita.
Pintojen ja säätimien puhdistamiseen saa käyttää ainoastaan pehmeää
sientä, lämmintä vettä ja PH-arvoltaan neutraalia puhdistusainetta.
Kuivaa pinnat lopuksi huolellisesti pehmeällä liinalla.
Säädinten alueella vedenkäyttöä tulee rajoittaa, sillä sitä voi päästä
suojakannen alla olevaan elektroniikkaan.
~ 58 ~
Seuraavien aineiden käyttö on kielletty, koska ne voivat vahingoittaa
liesituulettimen pintaa
• sooda-, happo- ja klooripitoiset puhdistusaineet sekä aineet, jotka
sisältävät liuottimia
• hankaavia elementtejä sisältävät puhdistusaineet, kuten hankausjauheet
ja -sienet, esimerkiksi karhunkieli tai pehmeä sieni, johon jäänyt
hankausaineitta edellisestä käyttökerrasta.
Teräskuvun puhdistaminen
(ei koske käyttöpainikkeita!)
Yleisten ohjeiden lisäksi liesituulettimen teräspinnat voidaan puhdistaa
ruostumattomalle teräkselle tarkoitetuilla hankausaineettomilla
puhdistusaineilla. Pintojen nopea likaantuminen voidaan estää käyttämällä
ruostumattomalle teräkselle tarkoitettua hoitoainetta. Levitä teräspinnoille
ohut kerros hoitoainetta pehmeän liinan avulla.
Lampun vaihtaminen WS953S/WS953XM
Ota palanut lamppu pois ja asenna tilalle uusi samanlainen lamppu.
Lampun vaihtaminen WS952XM
Katkaise tuulettimen virta ennen hohtolampun vaihtamista. Avaa paneeli (ks.
kappale: "Paneelin avaaminen").
Avaa ruuvit (kuva 14), vedä lampunpidin ulos (kuva 15) ja vaihda siihen
palanutta lamppua vastaava uusi lamppu. Asenna lampunpidin takaisin.
Mikäli paneeli ei ole täysin suorassa, sitä voidaan säätää. Avaa etupaneeli ja
ruuvi (kuva 18). Säädä paneelia korkeussuunnassa kunnes se on täysin
suorassa, ja kiristä ruuvi.
Lampun vaihtaminen WS958/WS958XM
Irrota valolista (kuva 19) sopivalla työkalulla ja katkaise siitä virta. Vaihda
palanut LED-lamppu uuteen samanlaiseen.
~ 59 ~
Vaurioituneen sähköjohdon saa vaihtaa vain ammattitaitoinen henkilö.
Valmistaja/maahantuoja ei vastaa vahingoista, joiden syynä on luvattomasti
tehty asennus.
Takuu
Uudella liesituulettimellanne on 2 vuoden valmistus- ja materiaalivirhetakuu,
joka on voimassa dokumentoidusta ostopäivästä lukien. Takuu kattaa
materiaalit, työkustannukset ja kuljetukset. Huoltopyynnön yhteydessä on
ilmoitettava liesituulettimen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät
tyyppikilvestä. Kirjoittakaa mahdolliset muut tiedot tähän käyttöohjeeseen –
silloin ne ovat saatavilla. Huoltoasentajan on helpompi löytää oikea varaosa,
kun tietoja on enemmän.
Takuu ei kata:
Vikoja ja vahinkoja, jotka eivät johdu valmistus- tai materiaalivirheistä
Jos laitteessa on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
Jos käyttöohjeita ei ole noudatettu
Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan
Jos tuotteen on asentanut tai sitä on korjannut joku muu kuin
ammattitaitoinen asentaja
Kuljetusvahingot
Kuljetusvahinko, joka todetaan tuotteen toimituksessa myyjältä asiakkaalle,
on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Jos asiakas on vastannut
tuotteen kuljetuksesta itse, tavarantoimittajalla ei ole mitään velvollisuuksia
mahdollisten kuljetusvahinkojen suhteen. Mahdolliset kuljetusvahingot tulee
ilmoittaa välittömästi tai viimeistään 24 tunnin kuluessa tavaran
toimituksesta. Muutoin asiakkaan vaatimukset hylätään.
Turhat huoltokäynnit
Mikäli ostaja kutsuu huoltoasentajan paikalle syystä, jonka asiakas olisi voinut
korjata itse noudattamalla esimerkiksi käyttöohjeessa annettuja ohjeita tai
vaihtamalla sulakkeen sulaketaulussa, huoltokäynnin kustannukset ovat
ostajan vastuulla.
~ 60 ~
Osto yrityskäyttöön
Ostolla yrityskäyttöön tarkoitetaan sitä, että yritys ostaa laitteen eikä sitä
käytetä yksityisessä kotitaloudessa vaan yrityksessä tai yritystä
muistuttavassa toiminnassa (esimerkiksi ruokaloissa, kahviloissa, kanttiineissa
jne.), tai sitä vuokrataan tai käytetään muutoin niin, että sillä on useita
käyttäjiä.
Yrityskäyttöön ostettaessa tällä tuotteella ei ole minkäänlaista takuuta, sillä
se on tarkoitettu ainoastaan tavalliseen kotitalouskäyttöön.
Huolto
Piketa Oy
PL 420 / Rautatienkatu 19
33101 / 33100 Tampere
FINLAND
Puh (+358) 03 233 3237
~ 61 ~
Table of content
Warnings ........................................................................ 63
Uses ................................................................................ 64
Panel opening ................................................................ 64
Installation ..................................................................... 65
Dimensions..................................................................... 68
Working .......................................................................... 71
Maintenance .................................................................. 73
Lamp replacement ......................................................... 73
Guarantee ...................................................................... 75
Service ............................................................................ 76
Illustrations .................................................................... 77
~ 62 ~
Warnings
The appliance is not intended for use by young children or infirm persons
without supervision. Young children should be supervised to ensure they do
not play with the appliance.
The air sucked can’t be conveyed through or into a duct used to let out fumes
from appliances fed by energy other than electric power (e.g. centralized
heating, radiators, water-heaters, etc.).
To evacuate the air outlet, please comply with the pertaining rules given by
competent authorities.
The cooker hood, when evacuating the sucked air, could generate a negative
pressure in the room- which can’t exceed the limit of 0.04 mbar, in order to
avoid the suck of exhausts deriving from the heat-source. Therefore the room
should be provided with air-intakes to allow a constant flow of fresh air.
When performing the electrical connections on the appliance, please make
sure that the current-tap is provided with earth connection and that voltage
values correspond to those indicated on the label placed inside the appliance
itself.
Please disconnect the appliance from power mains, before carrying out any
cleaning or maintenance operation.
If the appliance is not equipped with a nonseparable flexible cable and plug,
or with another device ensuring omnipolar disconnection from the mains,
with an opening distance between the contacts of at least 3 mm, then such
disconnecting devices must be provided in the fixed installation.
If the appliance is equipped with a power cord and a plug, it shall be placed in
such a way that the plug can be reached easily.
The use of materials which can burst into flames (flambé) should be avoided
in close proximity of the appliance. When frying, please pay particular
~ 63 ~
attention to fire risk due to oil and grease. Being highly inflammable, fried oil
is especially dangerous. Do not use uncovered electric grills.
In order to avoid possible fire risk, all instructions for grease-filter cleaning
and for removing eventual grease deposits should be strictly followed.
Two persons are needed for the installation of this product.
Uses
WS952XM, WS953XM and WS958XM (External Motor) models can be used
only if connected with external motors manufactured by the same producer.
WS953S and WS958 are equipped with internal motor.
Panel opening
In WS953S / WS953XM and WS958 / WS958XM it is possible to open the
steel panels, which cover the grease filters, by slightly pulling on a side of the
panel itself, as shown in Fig. 3.
In WS952XM, to open the panels you need to push the appropriate hooks
placed on the sides of the panel, as shown in Fig. 11 and then rotating the
panel downwards. To achieve the complete opening of panels, you need to
release the safety chains, by using the appropriate spring catches.
For proper working, it is recommended to install the appliance at a distance
of 2000 - 2100 mm from the floor.
Before starting the appliance installation, please check that all components
are not damaged, in such a case contact your retailer and do not carry out
installation.
Furthermore, please read carefully all of the following installation
instructions.
• Use an exhausting pipe whose maximum length does not exceed 5
meters.
• Limit the no. of elbows in the piping, since each elbow reduces the air
capacity of 1 linear meter. (Ex.: if you use no. 2 x 90 ° elbows, the length
of piping must not exceed 3 meters).
~ 64 ~
•
•
•
Avoid abrupt direction changes.
Use a 150 mm constant diameter pipe for the whole length.
Use piping approved by standards in force.
Installation
WS952XM, WS953XM and WS958XM with EXTERNAL MOTOR
Fit a false ceiling with an opening of the following sizes:
WS952XM: 1050x645 mm with a minimum distance of 250 mm between the
ceiling and the false ceiling;
WS953XM: 1065x665 mm with a minimum distance of 270 mm between the
ceiling and the false ceiling.
WS958XM: 865x405 mm with a minimum distance of 270 mm between the
ceiling and the false ceiling.
It is possible to select the side of the hood where the air suctioned can be
discharged. After having chosen the most suitable position, prepare the
ducting: an air outlet connection piece, with a diameter of 150 mm to be
installed in the side selected, is provided with the appliance.
Leave any unused exhaust outlets closed. Draw the outline of the hole to
house the ceiling- mounted hood on the solid ceiling (Fig. 1), according to the
model chosen; make 4 holes in the ceiling according to the dimensions shown
in (Fig. 2); place the metric plugs provided in the holes.
Open the stainless steel panels, following the instructions mentioned in the
USES section, and remove the grease filters in order to avoid damaging them
in any way and too allow installation (Fig. 3); screw the threaded bars
provided into the plugs (Fig.4); the threaded bars are 250 mm long and serve
to install the ceiling-mounted hood at a distance from the solid ceiling of
between 270 mm and 370 mm (Fig. 5); in case of a larger gap between the
hood and the ceiling, you need to use longer threaded bars.
~ 65 ~
Make the electrical connections and connect the air outlet pipe; place the
ceiling-mounted hood into the niche, by inserting the threaded bars into the
holes (Fig.6); the outer edge of the hood needs to be perfectly flush with the
false ceiling. Insert the plates and nuts provided into the threaded bars,
making sure to tighten them securely (Fig. 7); refit the grease filters and filter
cover panels.
WS953S WITH INTERNAL MOTOR
With Internal motor models, the same installation procedure as for the
external motor version (XM) can be followed, but with some differences.
If the appliance is equipped with a 1000m3/h air capacity suctioning unit, a
minimum distance of at least 410mm between the ceiling and the false
ceiling needs to be maintained with WS953S.
Threaded bars of the length of 400mm are supplied with the suctioning unit.
If the appliance is equipped with a 1500m3/h air capacity suctioning unit, a
minimum distance of at least 470mm between the ceiling and the false
ceiling needs to be maintained with WS953S.
Threaded bars of the length of 400mm are supplied with the suctioning unit.
Remove the plug in the upper part of the appliance and fit the suctioning
unit. (see fig.12).
Connect the motor electric cable to the suitable connector found inside the
cooker hood, orient the air out-let flange towards the desired direction and
fix the motor to the cooker hood body by using the screws previously
removed. If it is necessary to orient the air out-let upwards, please remove
the plug shown in fig. 13.
Remove the motor fixing screws, pull the motor out, rotate it and then insert
it in the outlet hole just opened and fix it by using the screws previously
removed. Unused holes must be closed with the suitable plug.
Carry out the installation as shown for the external motor version, but taking
into account the details above.
~ 66 ~
WS958 WITH INTERNAL MOTOR
Fit a false ceiling with an opening that has the following dimensions:
865x405 mm with a minimum distance of 330 mm between the ceiling and
the false ceiling
It is possible to select the side of the cooker hood where the air suctioned
can be discharged, as follows:
Remove the eight fixing screws of the suctioning unit shown in fig. 16, pull
the suctioning unit out by disconnecting the electric connector, remove the
cover of the air outlet hole you want to use and place the suctioning unit.
Restore the electric connection and secure the suctioning unit with the
screws previously removed. Refit the cover on the unused air out-let hole.
Carry out the installation following the procedure shown for WS958XM.
~ 67 ~
Dimensions WS952XM
~ 68 ~
Dimensions WS953S / WS953XM
~ 69 ~
Dimensions WS958 / WS958XM
~ 70 ~
Working
Radio remote control or the remote control of cooker hoods (fig. 10).
Technical data:
• Alkaline battery powered: 12V mod 23A
• Operating frequency: 433.92 MHz
• Max. consumption: 25 mA
• Operating temperature: - 20 + 55°C
Working description:
To light the cooker hood on or to light it off press the button
To increase the speed up to the fourth one press the button
To reduce the speed up to the second one press the button
To go from a high speed back to the first one press twice the button
To give power to the lights or to shut them down press the button.
The “light” switch can turn the lights on and off. After the first touch
of the light switch the lamps turn on at the maximum power.
WS953S / WS953XM: Keeping the switch pressed the intensity of the
light decreases and then increases continuously. Leaving the switch
the brightness remains set up. Touching again the light switch it is
possible to turn the lamps off.
To set the timer up press the button
The LED on the right side will start to flash (every 5 seconds), the hood will
work for 10 minutes at the selected speed and then it lights automatically off.
If the client increases or reduces the speed while the timer is on, this is
automatically stopped.
~ 71 ~
WORKING
At first ignition, keep pressed the lighting button for 5 seconds.
Standard configuration
If two cookerhoods-radiocontrol systems are installed in the same room or in
the immediate vicinity, each system may affect the operation of the other,
due to the fact that they have the same code. Therefore it will be necessary
to change the code of one of the radio controls.
Warning:
The battery should be replaced every year to guarantee the optimal range of
the transmitter. To replace the exhausted battery, take the plastic lid off,
remove the battery and replace it with a new one, observing the correct
battery polarities. Used batteries should be discarded in special collection
bins.
Generating a new transmission code
The radiocontrol is supplied by the manufacturer with default codes stored. If
you want to create a new set of codes, proceed as follows: press and hold the
UP, STOP and DOWN buttons simultaneously for 2 seconds. After the LEDS
light up, press the UP and DOWN buttons within 5 seconds. The LEDS will
flash 3 times to indicate that the process is completed.
WARNING: This procedure deletes all previously stored codes.
Learning the new transmission code
After changing the transmission code on the radio control, the cooker hood
electronic control unit must be made to set the new code as follows: press
the main Power Off button on the cookerhood (fig. 8) and then restore
power to the electronic control unit. Within the next 15 seconds, press the
Light button.
This will ensure the control unit is synchronized with the new code.
~ 72 ~
Maintenance
An accurate maintenance guarantees good functioning and long-lasting
performance. A special care must be paid with grease filters: to remove the
grease filter please follow the instructions given in the ‘USES’ section,
according to the model chosen.
Remove the grease filter by pulling its handle. To reinsert the grease filter
after the cleaning, just perform the opposite operation.
Attention: after refastening the stainless steel panels make sure that it is
properly fixed.
To clean the appliance itself tepid water and neutral detergents are
recommended, while abrasive products must be avoided.
For steel appliances specialized detergents are recommended (please follow
the instructions mentioned on the product itself to obtain the desired
results).
Lamp replacement WS953S / WS953XM
Remove the lamp (Fig. 9) and replace it with a lamp of the same kind.
Lamp replacement WS952XM
To replace the fluorescent lamps you need to disconnect the appliance from
the electrical network, then open the panel following the instructions given
in the ‘USES’ section.
Remove the perimeter screws shown in fig. 14; pull the fluorescent lamps
support out (fig.15), and replace the old lamp with a new one of the same
kind.
Refit the panel and the screws previously removed. To replace the
fluorescent lamps ballast please follow the steps described above.
If the panels of the hood are out of line and not perfectly flat, it is possible to
regulate the screws fixing the panel in order to align them and make them
flat again. After you have opened the panels, according to the preceding
~ 73 ~
instructions, unscrew the screw you can see on picture 18 and lift up or down
the panel in order to align it with the other and make them perfectly flat.
Tighten the screw you had loosened and close the panel.
Lamp replacement WS958 / WS958XM
Using an appropriate tool, remove the LED bar from its seat (refer to Fig. 19),
disconnect it electronically using the appropriate connector then substitute it
with a LED bar with same characteristics.
~ 74 ~
Guarantee
A two year guarantee on manufacture and material defects is granted on
your new appliance valid from the documented purchase date. The
guarantee includes materials, salary and transport. When contacting service
please state the appliance model and serial number.
The guarantee does not cover:
• Defects and damages which are not caused by manufacture and material
defects.
• If original spare parts have not been used.
• If the instructions in the manual have not been carried out.
• If the installation has not been carried out according to this manual.
• If unauthorized personnel has carried out installation or repair word.
Transport damages
A transport damage observed when the dealer delivers the appliance at the
customer is solely a matter between the customer and the dealer. If the
customer has carried out the transport alone the manufacture / supplier
cannot be held responsible for transport damages. All transport damages
must be reported no later than 24 hours after delivery otherwise all claims
will be rejected.
Unnecessary service visits
If a service technician is called out to a defect and the customer could have
corrected the defect without help e.g. by following the instructions within
this manual or by changing a fuse the customer will be charged all service
costs – even under guarantee.
Commercial purchase
Commercial purchases are any purchase of appliances not used in a domestic
household but instead are used for commercial purposes e.g. in a restaurant,
café etc. or used to rent out or used for any other purpose including several
users. In case of commercial purchase no guarantee is granted on this
appliance since this is only meant for domestic household use.
~ 75 ~
Service
If you require service please contact us per phone: 01483 516633 or by email:
support@witt-ltd.com
~ 76 ~
~ 77 ~
~ 78 ~
~ 79 ~
~ 80 ~
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising