Maxell | WS30 | LEGRIA_HF20_HF200_IM_P_SK

CEL-SN3JA2R0
Videokamera HD
Návod na používanie
Úvod
Dbajte na tieto upozornenia
VAROVANIE!
NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÚ STENU). ZABRÁNITE TÝM RIZIKU ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VO VNÚTRI PRÍSTROJA NIE SÚ ŽIADNE DIELY, KTORÉ BY
MOHOL OPRAVOVAŤ UŽÍVATEĽ. NA TO JE OPRÁVNENÝ LEN KVALIFIKOVANÝ
SERVISNÝ PRACOVNÍK.
VAROVANIE!
NEVYSTAVUJTE PRÍSTROJ DAŽĎU ANI VLHKOSTI, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
UPOZORNENIE:
POUŽÍVAJTE LEN ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO. ZAMEDZÍTE TÝM RIZIKU ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM A MAXIMÁLNE OBMEDZÍTE MOŽNOSŤ RUŠENIA.
UPOZORNENIE:
AK PRÍSTROJ NEPOUŽÍVATE, VYTIAHNITE ZÁSTRČKU ZO SIEŤOVEJ ZÁSUVKY.
Pre zmenšenie rizika úrazu elektrickým prúdom nevystavujte tento výrobok kvapkajúcej a
striekajúcej vode.
Sieťová zástrčka slúži aj na odpojenie zariadenia od napájacej siete. Sieťová zástrčka by mala
byť vždy prístupná, aby ste ju mohli vytiahnuť zo zásuvky v prípade nehody.
Keď používate kompaktný sieťový adaptér, nezabaľujte ho ani ho nezakrývajte, napr. látkou, a
ani ho nemajte v príliš tesných priestoroch. Mohlo by dôjsť k nárastu teploty s následnou
deformáciou plastového puzdra, čo by mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Identifikačný štítok CA-570 je dolu.
Akékoľvek iné zariadenie než kompaktný sieťový adaptér CA-570 môže poškodiť
videokameru.
2
Len Európska únia (a EHP).
Tieto symboly označujú, že tento výrobok sa podľa smernice WEEE
(2002/96/ES), smernice o batériách (2006/66/ES) a národných
zákonov s implementovanými týmito smernicami nesmie vyhadzovať
do bežného domového odpadu.
Tento výrobok sa má odovzdať na likvidáciu na zbernom mieste na to určenom, napr. na
oprávnenom zbernom mieste na likvidáciu starých elektrických a elektronických
zariadení (EEE), batérií a akumulátorov alebo na mieste umožňujúcom pri zakúpení
nového podobného produktu odovzdať starý produkt na likvidáciu (formou kus za kus).
Nesprávne zaobchádzanie s týmto druhom odpadu by mohlo mať negatívny vplyv na
životné prostredie a príp. aj ľudské zdravie v dôsledku potenciálne nebezpečných
substancií, ktoré sa všeobecne spájajú s EEE. Svojou spoluprácou pri správnej likvidácii
tohto produktu prispejete k efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.
Ak potrebujete viac informácií o recyklovaní tohto výrobku, obráťte sa na miestny úrad,
zberné suroviny, miestnu organizáciu na likvidáciu odpadu alebo navštívte stránku
www.canon-europe.com/environment.
(EEA: Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
Ochranné známky
• Logo SD je ochranná známka. Logo SDHC je ochranná známka.
• Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation V USA a iných krajinách.
• Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách.
• x.v.Colour a logo x.v.Colour sú ochranné známky.
• HDMI,logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
• „AVCHD“ a logo „AVCHD“ sú ochranné známky spoločností Panasonic
Corporation a Sony Corporation.
• Vyrobené v licencii Dolby Laboratories.
„Dolby“ a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.
• Ostatné názvy a produkty vyššie neuvedené môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
• Tento výrobok je licencovaný v rámci patentov AT&T pre normu MPEG-4 a môže sa používať na zakódovanie
videa vyhovujúceho norme MPEG-4 alebo dekódovanie videa vyhovujúceho norme MPEG-4, ktoré bolo
zakódované len (1) pre osobné používanie a nekomerčné účely, alebo (2) poskytovateľom videa využívajúcim
licenciu na patenty AT&T pre poskytovanie videa vyhovujúceho norme MPEG-4. Nie je poskytnutá ani
implikovaná žiadna licencia na akékoľvek iné použitie normy MPEG-4.
• O hudobných súboroch
Číslo licencie: R-0801324
Skladateľ: Keita Miyahara
Názvy skladieb: The new legend, Speed rock, Amazing story, Hit the ceiling, The techno light.
3
Užite si video s vysokým rozlíšením z
vašej videokamery
Uchovajte si najcennejšie spomienky, či sú to nezabudnuteľné scenérie
alebo cenné chvíľky strávené s rodinou a priateľmi, na
videozáznamoch s vysokým rozlíšením, ktorého kvalita sa takmer
vyrovná skutočnosti.
Čo je video s vysokým rozlíšením?
1 080
riadkov
Zachyťte najjemnejšie detaily,
ako je pohyb alebo odlesk
pramienka vlasov
Táto videokamera má obrazový snímač s plným vysokým rozlíšením
(Full HD CMOS), ktorý zachytáva video s rozlíšením 1 920 x 1 080 pixelov1.
Výsledkom sú videozáznamy s jedinečne vysokou kvalitou, jemnými
detailami a živosťou farieb ako v skutočnosti.
Aké je porovnanie televízneho vysielania s vysokým rozlíšením a bežného
TV vysielania?
5
Približne päťnásobný počet pixelov.
1.9 Takmer o 90 % viac riadkov.
„Full HD 1080“ znamená videokamery Canon vyhovujúce
videu s vysokým rozlíšením zloženému z 1 080 zvislých
pixelov (riadkov).
1
4
Video sa zaznamená s týmto rozlíšením, len keď je režim záznamu nastavený
na MXP alebo FXP. V iných režimoch záznamu sa obraz zaznamená s
1 440 x 1 080 pixelmi.
Aké sú výhody pamäte blesk?
Videá a fotografie sa zaznamenajú do zabudovanej pamäte (len
)
alebo na bežne dostupné pamäťové karty SD/SDHC2 pomocou špecifikácií
AVCHD3. Záznam do pamäte blesk znamená, že v záznamovej jednotke
videokamery nie sú žiadne pohyblivé diely. Pre vás to znamená, že
videokamera je menšia, ľahšia a rýchlejšia. Pomocou funkcie Rýchly štart
(
44) môžete otvoriť LCD panel a začať záznam v priebehu asi jednej
sekundy.
Aké nové funkcie?
Skorší záznam Keď je zapnutý skorší záznam ( 64), videokamera
začne priebežne zaznamenávať video do dočasnej 3-sekundovej pamäte.
Keď stlačíte tlačidlo START/STOP , zaznamenaná scéna začala 3 sekundy
predtým, než ste vy spustili záznam. Je to obzvlášť užitočné v situáciách,
kedy sa ťažko predpovedá, kedy začať záznam.
Detekcia tváre
S detekciou tváre (
68) necháte videokameru
automaticky zisťovať ľudské tváre a využiť túto informáciu na zaostrenie a
nastavenie najvhodnejšej expozície pre krásne videá a fotografie.
Videoreportáž Objavte nový zábavný spôsob snímania videa
pomocou videoreportáže (
62). Nasnímajte krátke scény (asi
štvorsekundové) a urobte si z nich videoklip s obľúbenou hudbou pozadia.
Režim Kino
Dajte svojim záznamom vzhľad kina záznamovým režimom
Cine Mode/Režim Kino] (
61) s progresívnym obrazovým kmitočtom
25 obr./s.
[
2
3
Ďalšie informácie o pamäťových kartách, ktoré sa dajú použiť touto
videokamerou, nájdete v časti Používanie pamäťovej karty (
37).
AVCHD je nová norma pre záznam videa s vysokým rozlíšením. Podľa špecifikácií
AVCHD sa videosignál zaznamená pomocou kompresie MPEG-4 AVC/H.264 a
zvukový signál pomocou Dolby Digital.
5
Môžem si prehrať video s vysokým rozlíšením
na inom zariadení?
Samozrejme si môžete pripojiť videokameru k televízoru HDTV, aby ste
zdieľali radosť zo záznamov s rodinou a priateľmi (
116). Máte však aj
ďalšie možnosti:
• Jednoducho si môžete prehrať video zaznamenané na pamäťovej
karte jej vložením priamo do televízora vyhovujúceho AVCHD a do
rekordérov HDD alebo DVD, ktoré majú otvor pre pamäťové karty
SD/SDHC4. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie
televízora alebo digitálneho videorekordéra.
• Môžete si prehrať disky AVCHD vytvorené pomocou voliteľnej DVD
118) na DVD napaľovačke samotnej alebo
napaľovačky DW-100 (
na AVCHD vyhovujúcom prehrávači DVD alebo Blu-ray5.
4
5
6
V závislosti od použitého zariadenia nemusí byť možné správne prehrávanie, ani
keď zariadenie vyhovuje AVCHD. V takom prípade prehrajte záznamy na
pamäťovej karte touto videokamerou.
Disky AVCHD obsahujúce scény zaznamenané v režime MXP sa nedajú vytvoriť
DVD napaľovačky DW-100. Pomocou softvéru na dodanom disku CD-ROM
Video Tools si zálohujte takéto scény.
7
Obsah
„ Úvod
4
12
14
14
16
19
Užite si video s vysokým rozlíšením z vašej videokamery
O tomto návode
Zoznámenie sa s videokamerou
Dodané príslušenstvo a disky CD-ROM
Názvy častí
Zobrazenia na obrazovke
„ Príprava
23
23
23
26
28
30
30
32
32
35
35
36
36
37
37
38
39
39
8 Š Obsah
Oboznámenie sa s prístrojom
Nasadenie feritového jadra
Nabíjanie akumulátora
Príprava diaľkového ovládača a príslušenstva
Nastavenie polohy a jasu LCD obrazovky
Základné operácie s videokamerou
Prevádzkové režimy
Joystick a pomocník k joysticku
Používanie menu
prvé nastavenie
Nastavenie dátumu a času
Zmena jazyka
Zmena časového pásma
Používanie pamäťovej karty
Pamäťové karty vhodné pre používanie v tejto
videokamere
Vloženie a vybratie pamäťovej karty
Voľba pamäte pre záznam
Inicializácia zabudovanej pamäte (len
) alebo
pamäťovej karty
„ Video
41
41
42
43
44
46
46
48
49
51
53
55
57
57
59
61
61
62
64
65
66
67
68
69
71
72
73
74
75
77
77
79
79
80
84
Základný záznam
Záznam videa
Voľba kvality videa (režim záznamu)
Zoomovanie
Funkcia Rýchly štart
Základné prehrávanie
Prehrávanie videa
Voľba záznamov na prehrávanie
Vyhľadávanie scén
Voľba počiatočného bodu prehrávania
Predvolenie záznamov v indexovom zobrazení
Odstránenie scén
Pokrokové funkcie
Programy záznamu Špeciálna scéna
Zmena expozičného času a clony
Režim Kino: Dajte svojim záznamom vzhľad kina
Mini videoreflektor
Videoreportáž
Funkcia skoršieho záznamu
Samospúšť
Automatická korekcia protisvetla a ručné nastavenie
expozície
Ručné zaostrovanie
Detekcia tváre
Vyváženie bielej
Obrazové efekty
Digitálne efekty
Informácie na obrazovke a dátumový kód
Hlasitosť zvukového záznamu
Používanie slúchadiel
Vylepšené minisánky
Používanie externého mikrofónu
Práce so zoznamom prehrávok a scénami
Rozdeľovanie scén
Úprava zoznamu prehrávok: Pridávanie, vymazávanie,
premiestnenie a prehrávanie
Kopírovanie scén
Obsah Š 9
„ Fotografie
86
Základný záznam
86
87
88
89
Fotografovanie
Výber veľkosti a kvality fotografie
Vymazanie fotografie hneď po jej zázname
Základné prehrávanie
89
90
92
93
Prezeranie fotografií
Vymazanie fotografií
Zväčšenie fotografií pri prehrávaní
Doplnkové funkcie
93
94
95
96
97
98
98
99
100
101
Blesk
Režim snímania: Sériové fotografovanie a stupňovanie
expozície
Fotografovanie pri zázname filmov (simultánny záznam)
Režim merania svetla
Prezentácia
Otáčaníe fotografií
Histogram
Zachytávanie fotografií z prehrávanej scény
Ochrana fotografií
Kopírovanie fotografií
104 Tlač fotografií
104
106
108
109
10 Š Obsah
Tlač fotografií (priama tlač)
Výber nastavení tlače
Nastavenia výrezu
Objednávky tlače
„ Externé pripojenia
112 Konektory na videokamere
113
116
Schémy zapojenia
Prehrávanie na televízore
117 Ukladanie záznamov
117
118
122
123
127
Ukladanie záznamov do počítača
Autorizácia diskov (AVCHD) s vysokým rozlíšením a
diskov Photo DVD
Kopírovanie záznamov na externý VCR
Prenos fotografií do počítača (priamy prenos)
Objednávky prenosu
„ Doplnkové informácie
129 Príloha: Zoznamy volieb menu
129
132
Menu FUNC.
Menu nastavení
143 Problém?
143
148
Odstraňovanie problémov
Zoznam hlásení
158 Čo robiť a čo nerobiť
158
163
164
Upozornenia pre obsluhu
Údržba/Ďalšie
Používanie videokamery v zahraničí
165 Všeobecné informácie
165
166
171
175
Obrázok systému
Voliteľné príslušenstvo
Technické údaje
Register
Obsah Š 11
O tomto návode
Ďakujeme, že ste si zakúpili Canon LEGRIA HF20/LEGRIA HF200.
Tento návod si pozorne prečítajte pred používaním videokamery a
bezpečne si ho uchovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.
V prípade, že videokamera nebude pracovať správne, postupujte
podľa informácií v časti Odstraňovanie problémov (
143).
Symboly v texte použité v tomto návode
•
DÔLEŽITÉ: Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa prevádzky
videokamery.
•
POZNÁMKY: Ďalšie témy, ktoré dopĺňajú základné pracovné
postupy.
•
BODY NA SKONTROLOVANIE: Obmedzenia alebo požiadavky
týkajúce sa opisovaných funkcií.
•
: Číslo strany s odkazom v tejto príručke.
Na dokončenie niektorých operácií si budete musieť pozrieť aj iné
návody na používanie. Bude to označené nasledujúcimi ikonami:
Pozrite si ‚Softvér Digital Video‘ Návod na používanie ktorý
DVSD
je vo formáte PDF na dodanom disku CD-ROM DIGITAL
VIDEO Solution Disk.
DW-100 Pozri návod na používanie voliteľnej DVD napaľovačky
DW-100.
•
: Text, ktorý sa týka len modelu zobrazeného v ikone.
• V tomto návode sa používajú nasledujúce termíny:
Ak nie je výslovne uvedené ako „pamäťová karta“ alebo
„zabudovaná pamäť“, termín „pamäť“ samotný sa týka oboch.
„Scéna“ označuje úsek filmu medzi stlačeniami tlačidla START/STOP
- prvým stlačením sa nahrávanie začne, druhým skončí.
• Fotografie v tomto návode sú simulované obrázky vyfotografované
fotoaparátom. Ak nie je uvedené inak, Ilustrácie a ikony menu sa
týkajú
.
12 Š Úvod
Hranaté zátvorky [ ] slúžia na
označenie volieb menu
zobrazovaných na obrazovke.
Názvy väčšiny tlačidiel a
spínačov sú označené v rámiku
„tlačidla“.
Napríklad FUNC. .
V tejto príručke sa šípka
používa na skrátenie výberu menu.
Podrobné vysvetlenie nájdete v časti Používanie menu (
32).
V tejto príručke
označuje, že funkcia je dostupná v označenom
prevádzkovom režime a
znamená, že funkcia nie je dostupná. Podrobné
vysvetlenie nájdete v časti Prevádzkové režimy (
30).
Úvod Š 13
Zoznámenie sa s videokamerou
Dodané príslušenstvo a disky CD-ROM
Spolu s videokamerou sa dodáva nasledujúce príslušenstvo:
XKompaktný sieťový adaptér CA-570
(so sieťovou šnúrou a feritovým
jadrom)
BP-809 Napájací akumulátorW
XWL-D88 Diaľkový ovládač (vrátane
CR2025 lítiovej gombičkovej batérie )
Stereofónny videokábel STV-250NW
Žltý • červený • biely konektor
XKomponentný kábel CTC-100/S
Červený • Zelený • Modrý konektor
USB kábel IFC-400PCUW
XRemienok na zápästie WS-30
Rýchly sprievodcaW
14 Š Úvod
Spolu s videokamerou sa dodávajú nasledujúce disky CD-ROM so
softvérom.
• Disk CD-ROM PIXELA Application - Disc 1* a ‚PIXELA ImageMixer 3
SE‘ Inštalačná príručka
- ImageMixer 3 SE Transfer Utility - Softvér na ukladanie a prenos
filmov.
- Music Transfer Utility - Softvér na prenos hudby pre prehrávanie
videoreportáží do videokamery.
• PIXELA Application - Disc 2*
- ImageMixer 3 SE Video Tools - Softvér na spravovanie, úpravu a
prehrávanie filmov.
• Disk CD-ROM DIGITAL VIDEO Solution Disk* – Softvér na ukladanie,
spravovanie a tlač fotografií.
• Disk CD-ROM
Návod na používanie/Hudobné dáta – Obsahuje
plnú verziu návodu na používanie videokamery (tento súbor PDF) a
hudobné súbory, ktoré možno použiť ako hudbu pozadia pre
prehrávaní.
Hudobné súbory na tomto disku CD-ROM sú určené výlučne na
používanie s dodanými aplikáciami PIXELA, Music Transfer Utility a
ImageMixer 3 SE Video Tools. Ďalšie podrobnosti nájdete v ‚Music
Transfer Utility Software Guide‘ a ‚ImageMixer 3 SE Software Guide‘ na
disku CD-ROM PIXELA Application - Disc 1.
* Disk CD-ROM obsahuje elektronickú verziu návodu na používanie softvéru
(elektronická verzia vo formáte PDF).
Úvod Š 15
Názvy častí
Pohľad zľava
Pohľad sprava
Pohľad spredu
16 Š Úvod
Tlačidlo RESET (
146)
Tlačidlo VIDEO SNAP (videoreportáž)
(
62)/Tlačidlo
(tlač/zdieľanie) (
105, 125)
Tlačidlo DISP. (informácie na
obrazovke) (
73)/
Tlačidlo BATT. INFO (
22)
Reproduktor (
46)
Kryt otvoru pamäťovej karty
Otvor pre pamäťovú kartu (
38)
Konektor AV OUT (
112, 114)/
konektor (slúchadlá) (
75)
Volič režimov kamery (
30)
Očko pre remienok (
27)
Konektor USB (
112, 115)
Konektor HDMI OUT (
112, 113)
Prídržný remienok (
27)
Snímač okamžitého AF (
134)
Stereofónny mikrofón (
74)
Video minireflektor (
61)
Blesk (
93)
Pohľad zhora
LCD panel
Pohľad zozadu
Vylepšené minisánky (
77)
Tlačidlo PHOTO (
86)
Páčka zoomu (
43)
Indikátor ON/OFF (CHG) (nabíjanie):
Zelený – ON
Oranžový – pohotovostný režim (
44)
Červený – nabíjanie (
23)
Tlačidlo POWER
Snímač diaľkového ovládania (
26)
Obrazovka LCD (
28)
Joystick (
32)
Tlačidlo FUNC. (
33, 129)
Tlačidlo / (prehrávanie/pauza)
(
46)/
Tlačidlo START/STOP (
41)
Tlačidlo
(stop) (
46)/
Tlačidlo Oddialenie W (širokouhlý
objektív) (
43)
Tlačidlo PLAYLIST (
80)/
Tlačidlo Priblíženie T (teleobjektív)
(
43)
Tlačidlo
(záznam/prehrávanie)
(
31)
Konektor MIC (
78)
Konektor COMPONENT OUT
(
112, 114)
Indikátor ACCESS (
41, 86)
Jednotka pripojenia akumulátora (
23)
Tlačidlo START/STOP (
41)
Konektor DC IN (
23)
Výrobné číslo
Štítok s výrobným číslom je na jednotke
pripojenia akumulátora. Nájdete ho po
vybratí akumulátora.
Úvod Š 17
Pohľad zospodu
Spínač BATTERY RELEASE (
Závit pre statív (
158)
24)
Diaľkový ovládač WL-D88
Tlačidlo START/STOP (
41)
Tlačidlo FUNC. (
33, 129)
Tlačidlo MENU (
33, 132)
Tlačidlo PLAYLIST (
80)
Navigačné tlačidlá ( / / / )
Tlačidlo
(po políčkach vzad)
(
47)
Tlačidlo
(prevíjanie vzad) (
47)
Tlačidlo
(prehrávanie) (
46)
Tlačidlo
(pauza) (
46)
Tlačidlo
(stop)
46)
Tlačidlo PHOTO (
86)
Tlačidlá zoomu (
43)
Tlačidlo SET
Tlačidlo
(po políčkach vpred)
(
47)
Tlačidlo
(prevíjanie vpred) (
47)
Tlačidlo DISP. (informácie na
obrazovke) (
73)
18 Š Úvod
Zobrazenia na obrazovke
Záznam filmov
Prevádzkový režim (
30)
Záznamový program (
57, 59, 61)
Vyváženie bielej (
69)
Obrazový efekt (
71)
Digitálny efekt (
72)
Režim záznamu (
42)
Kvalita a veľkosť fotografie
(simultánny záznam) (
95)
Snímač diaľkového ovládania
vypnutý (
139)
Mikrofónny zoslabovač (
135)
Skorší záznam (
64)
Práca s pamäťou (
22)
Okamžitý AF (
134),
MF ručné zaostrovanie (
67)
Zvyšná kapacita akumulátora
(
22)
Počas záznamu/počas prehrávania:
Počítadlo (hodiny : minúty : sekundy)
V pauze záznamu: Celkový počet scén
Zvyšná doba nahrávania
Na pamäťovú kartu
Do zabudovanej pamäte
Stabilizátor obrazu (
134)
Progresívny obrazový kmitočet 25F
(
22, 61)
Detekcia tváre (
68)
Veterný filter vypnutý (
135)
x.v.ColourTM (
132)
Indikátor hlasitosti (
74)
Vylepšené minisánky (
77)
Výstup pre slúchadlá (
75)
indikátor roviny (
136)
Korekcia protisvetla (
Video minireflektor (
67)
61)
Úvod Š 19
Záznam fotografií
Zoom (
43),
Expozícia
(
66)
Režim expozimetra (
96)
Režim snímania (
94)
Kvalita a veľkosť fotografie (
Samospúšť (
65)
87)
Počet dostupných fotografií
Na pamäťovú kartu
Do zabudovanej pamäte
Varovanie pred rozhýbaním
(
134)
Rámik AF (
134)
Pamäť zaostrenia a expozície
(
86)
Blesk (
93)
Prehrávanie filmov (počas prehrávania)
Dátumový kód (
Číslo scény
20 Š Úvod
73, 136)
Pomocník k joysticku (
32)
Prezeranie fotografií
Histogram (
98)
Aktuálna fotografia / Celkový počet
fotografií
Číslo fotografie (
140)
Značka ochrany fotografie (
100)
Dátum a čas záznamu
Ručné zaostrovanie (
67)
Veľkosť súboru
Ručné nastavenie expozície (
Veľkosť fotografie (
87)
Clona (
59)
Expozičný čas (
59)
66)
Úvod Š 21
Práca s pamäťou
Záznam,
Pauza záznamu,
Prehrávanie,
Pauza prehrávania,
Rýchle prehrávanie,
Rýchle prehrávanie vzad,
Pomalé prehrávanie,
Pomalé prehrávanie vzad,
Po políčkach vpred,
Po políčkach vzad.
Zvyšná kapacita akumulátora
• Keď po prvýkrát používate akumulátor, plne ho nabite a potom používajte videokameru
až do jeho úplného vybitia. Tým zabezpečíte, že sa bude zvyšná doba záznamu správne
zobrazovať.
• Ikona zobrazuje hrubý odhad
100%
75%
50%
25%
0%
zvyšnej kapacity ako percentá z
plnej kapacity akumulátora.
Zvyšná doba záznamu/prehrávania
sa zobrazí v minútach vedľa ikony.
• Keď sa
zobrazí červeno, vymeňte akumulátor za plne nabitý.
• Keď je pripojený vybitý akumulátor, napájanie sa môže vypnúť bez zobrazenia
.
• V závislosti od podmienok, v akých používate akumulátor a videokameru, sa nemusí
kapacita akumulátora správne zobraziť.
• Keď je videokamera vypnutá, stlačením BATT.INFO zobrazíte stav nabitia
akumulátora. Inteligentný systém na 5 sekúnd zobrazí stav nabitia (ako percentá) a
zvyšnú dobu záznamu (v minútach). Ak je akumulátor vybitý, informácie sa
nezobrazia.
Zvyšná doba nahrávania
Ak nie je viac voľného miesta v pamäti, zobrazí sa „
End/Koniec“ (zabudovaná
pamäť, len
) alebo „
End/Koniec“ (pamäťová karta) a záznam sa zastaví.
Progresívne skenovanie 25F
Zvoľte progresívne skenovanie 25F (
61), aby mali záznamy vzhľad kina. Tento
obrazový kmitočet môžete spojiť s programom [
Cine Mode/Režim Kino] na
zosilnenie efektu.
Počet dostupných fotografií
červené: Vo videokamere nie je pamäťová karta.
zelené: 6 alebo viac fotografií
žlté: 1 až 5 fotografií
červené: Žiadne ďalšie
fotografie sa nedajú zaznamenať
• Pri prezeraní fotografií bude vždy v zelenej farbe.
• V závislosti od podmienok nahrávania sa nemusí počet dostupných fotografií zmenšiť
napriek tomu, že bol urobený záznam, alebo môže naraz klesnúť o 2.
22 Š Úvod
Príprava
Táto kapitola opisuje základné operácie, ako je navigácia v
menu a prvé nastavenia, aby ste sa naučili niečo o svojej
videokamere.
Oboznámenie sa s prístrojom
Nasadenie feritového jadra
Pripojené feritové jadro nasaďte pred pripojením kompaktného
sieťového adaptéra k videokamere.
Feritové jadro nasaďte na kábel
kompaktného sieťového adaptéra asi
4 cm od konca so zástrčkou (zástrčka,
ktorá sa pripája do videokamery).
Pretiahnite kábel stredom jadra a zahnite
ho okolo jadra, potom zatvorte jednotku
až zaklapne.
Nabíjanie akumulátora
Videokamera sa môže napájať z akumulátora alebo priamo zo siete
pomocou kompaktného sieťového adaptéra. Pred používaním
akumulátor nabite.
Približné doby nabíjania a doby záznamu a prehrávania s plne nabitým
akumulátorom nájdete v tabuľkách na stranách 166-168.
Príprava Š 23
1 Koniec sieťovej šnúry zapojte do
sieťového adaptéra.
2 Zapojte zástrčku sieťovej šnúry do
zásuvky.
3 Kompaktný sieťový adaptér pripojte
do konektora DC IN na
videokamere.
Konektor
DC IN
4 Pripojte akumulátor k videokamere.
Zatlačte akumulátor jemne do jednotky
pripojenia akumulátora a posuňte ho
nahor, až zaklapne na mieste.
5 Nabíjanie začne, keď vypnete
videokameru.
• Ak bola videokamera zapnutá, zelený
indikátor ON/OFF (CHG) zhasne, keď
videokameru vypnete. Po chvíli
začne indikátor ON/OFF (CHG) blikať
červeno (nabíjanie akumulátora).
Červený indikátor ON/OFF (CHG)
zhasne, keď je akumulátor plne
nabitý.
• Ak indikátor bliká rýchlo, pozrite si
časť Odstraňovanie problémov
(
143).
Indikátor ON/OFF (CHG) (nabíjanie):
Vyberte akumulátor
1 Posuňte BATTERY RELEASE v smere
šípky a podržte stlačené.
2 Posuňte akumulátor nadol a
vytiahnite ho.
Prepínač BATTERY RELEASE
24 Š Príprava
DÔLEŽITÉ
• Pred pripojením alebo odpojením sieťového adaptéra vypnite
videokameru. Po stlačení tlačidla POWER , aby ste videokameru vypli, sa
dôležité údaje v pamäti aktualizujú. Nezabudnite vyčkať, kým zelený
indikátor ON/OFF (CHG) nezhasne.
• Akumulátor odporúčame nabíjať v rozsahu teplôt 10 °C až 30 °C. Mimo
rozsahu teplôt 0 °C až 40 °C nabíjanie nezačne.
• Do konektora DC IN videokamery ani do sieťového adaptéra
nezapájajte žiadne iné elektrické zariadenie než sú menovite uvedené
pre túto videokameru.
• Aby ste zabránili poruche zariadenia alebo nadmernému zohrievaniu,
nepripájajte dodaný kompaktný sieťový adaptér k napäťovým
konvertorom pre cesty do zámoria alebo špeciálnym napájacím
zdrojom, napr. zdrojom na palube lietadiel alebo lodí, napäťovým
meničom apod.
POZNÁMKY
• Akumulátor sa nabíja, len keď je videokamera vypnutá.
• Ak je zvyšná doba napájania z akumulátora kritická, môžete
videokameru napájať pomocou kompaktného sieťového adaptéra, aby
ste celkom nevybili akumulátor.
• Nabitý napájací akumulátor sa samočinne vybíja. Preto ho v deň
používania alebo deň vopred nabite, aby ste mali istotu, že je úplne
nabitý.
• Odporúčame, aby ste si pripravili akumulátory na dobu dva- až trikrát
dlhšiu než si myslíte, že budete potrebovať.
Príprava Š 25
Príprava diaľkového ovládača a príslušenstva
Najprv vložte dodanú lítiovú gombičkovú batériu CR2025 do
diaľkového ovládača.
1 Stlačte výčnelok v smere šípky a
vytiahnite držiak batérie.
2 Vložte lítiovú gombičkovú batériu
stranou s + pólom nahor.
3 Vložte držiak batérie.
Výčnelok
Používanie diaľkového ovládača
Keď stláčate tlačidlá, mierte diaľkovým ovládačom na snímač
diaľkového ovládania videokamery.
LCD panel môžete otočiť o 180 stupňov, aby ste mohli použiť diaľkový
ovládač z prednej strany videokamery.
POZNÁMKY
• Diaľkový ovládač nemusí správne fungovať, keď je snímač diaľkového
ovládania osvetlený silným svetlom alebo priamym slnkom.
• Ak diaľkový ovládač nefunguje, skontrolujte, či položka
[Wireless
Remote Control/Bezdrôtové diaľkové ovládanie] nie je nastavená na
[
Off/Vyp
](
139). Ak tomu tak nie je, vymeňte batériu.
26 Š Príprava
Príslušenstvo
Upevnite prídržný remienok.
Nastavte prídržný remienok tak, aby ste
dosiahli na páčku zoomu ukazovákom a
prostredníkom a na tlačidlo START/STOP
palcom.
Odstránenie prídržného remienka
1 Nadvihnite vatovanú chlopňu rukoväte a oddeľte remienok od
suchého zipsu.
2 Potiahnite remienok, aby ste ho vybrali najprv z prednej konzoly
na videokamere, potom ho vyvlečte z rukoväte a nakoniec vyberte
zo zadnej konzoly na videokamere.
Pripojenie remienka na zápästie
Pretiahnite pripojovací koniec
remienka na zápästie cez zadnú
konzolu videokamery, prevlečte cez
slučku a upevnite.
Remienok na zápästie môžete pripevniť
aj na očko pre remienok na prídržnom
remienku, aby ste mohli používať oba.
Príprava Š 27
Pripojenie popruhu
Prevlečte konce popruhu cez očko na prídržnom remienku a nastavte
dĺžku popruhu.
Nastavenie polohy a jasu LCD obrazovky
Otáčanie panela LCD
Otvorte panel LCD o 90 stupňov.
• Panel môžete otočiť o 90 stupňov v smere od videokamery.
• Panel môžete otočiť o 180 stupňov k objektívu. Otočiť panel LCD o
180 stupňov môže byť užitočné v týchto prípadoch:
- Keď chcete byť aj vy na zábere pri zázname so samospúšťou.
- Aby sa videokamera dala ovládať diaľkovým ovládačom spredu.
180°
180°
90°
Snímaná osoba môže sledovať obrazovku LCD
POZNÁMKY
• O LCD obrazovke: Obrazovka je vyrobená mimoriadne presnou výrobnou
technológiou, takže viac než 99,99 % pixelov pracuje podľa údajov.
Menej než 0,01 % obrazových bodov sa môže príležitostne zobraziť
chybne alebo sa môžu javiť ako čierne, červené, modré alebo zelené
body. Nemá to však žiadny vplyv na kvalitu zaznamenávaného obrazu a
nejde ani o chybnú funkciu zariadenia.
28 Š Príprava
Podsvietenie LCD
Pri nahrávaní na jasných miestach môže byť ťažké použiť obrazovku
LCD. Zapnite podsvietenie LCD, aby ste ho zjasnili.
Keď je videokamera zapnutá, podržte tlačidlo DISP. stlačené dlhšie
než 2 sekundy.
• Zopakovaním podsvietenie LCD zapnete (jasné) alebo vypnete
(normálne).
• Ak je
[LCD Screen Dimmer/Stmavovač LCD] nastavený na
[
On/Zap] (
138), stlačením DISP. na viac než 2 sekundy vypnete
stmavovač a vrátite LCD obrazovku na predchádzajúce nastavenie jasu.
POZNÁMKY
• Podsvietenie LCD nemá vplyv na jas záznamov.
• Nastavenie na vyšší jas skracuje efektívnu dobu použiteľnosti (výdrž).
• Jas LCD obrazovky môžete upraviť nastavením
[LCD
Brightness/Jas LCD] (
138), alebo ju môžete stmaviť nastavením
[LCD Screen Dimmer/Stmavovač LCD] (
138), aby ste ju
mohli používať na miestach, kde by svetlo z LCD obrazovky mohlo byť
rušivé.
Príprava Š 29
Základné operácie s videokamerou
Prevádzkové režimy
Záznam
Pri zázname videa alebo fotografií je prevádzkový
režim videokamery určený polohou voliča režimov.
Prevádzkový
režim
Volič režimov
Ikona na
obrazovke
Operácia
Jednoduchý záznam filmov a
fotografií (
41, 86).
Duálny záznam Jednoducho zaznamenajte video a fotografie tak, že prenecháte všetky
nastavenia na videokameru – Skvelé pre začiatočníkov alebo keď sa nechcete starať o
podrobné nastavenia.
Záznam filmov (
41).
Záznam fotografií (
86).
Flexibilné režimy záznamu Použite niektorý zo špecializovaných režimov záznamu a
zabavte sa prístupom do menu a k pokrokovým funkciám, a zmeňte nastavenia
videokamery podľa vašich potrieb.
POZNÁMKY
• Len nasledujúce tlačidlá a funkcie sú dostupné v režime
- START/STOP pre záznam filmov.
- PHOTO pre záznam fotografií.
- Páčka zoomu a tlačidlá zoomu na LCD paneli (
43).
- Rýchly štart (
44).
- VIDEO SNAP videoreportáž (
62).
30 Š Príprava
.
• V režime
nie je prístup do menu, ale nasledujúce nastavenia sa
dajú zmeniť vopred, ešte pred nastavením voliča režimov na
.
- Režim záznamu filmov
- Veľkosť a kvalita fotografií
Váš výber záznamového média pre filmy a fotografie
- Automatické dlhé časy
- Stabilizátor obrazu
- Korekcia protisvetla
- Všetky nastavenia pod menu nastavení
,
a kartami
.
• Aj v režime flexibilného záznamu (
alebo
) vám môže
videokamera pomôcť s nastaveniami. Napríklad môžete použiť
záznamové programy Špeciálna scéna (
57), aby ste nastavili naraz
všetky nastavenia na optimum pre príslušné záznamové podmienky.
Prehrávanie
Pri prehrávaní je prevádzkový režim videokamery
určený polohou voliča režimov a tlačidla
(záznam/prehrávanie). Stlačením
prepínate
medzi režimom záznamu a prehrávania.
Prevádzkový
režim
Ikona na
obrazovke
Volič režimov
Operácia
alebo
Stlačte
Prehrávanie filmov (indexové
zobrazenie) (
46).
Prezeranie fotografií
(prezeranie jednotlivých
fotografií) (
89).
POZNÁMKY
•
Pri prepnutí do režimu prehrávania bude pamäť zvolená pre
prehrávanie tá istá, ktorá sa aktuálne používa pre záznam (
39).
Príprava Š 31
Joystick a pomocník k joysticku
Joystickom sa ovládajú menu videokamery.
Potlačením joysticku nahor, nadol,
doľava alebo doprava (
,
)
vyberiete položku alebo zmeníte
nastavenie.
Stlačením joysticku (
) uložíte
nastavenie alebo potvrdíte činnosť.
Na obrazovkách menu je to označené
ikonou
.
Ak sa pomocník k joysticku nezobrazí na obrazovke, stlačte
alebo
stlačte joystick (
,
), aby sa zobrazil. Funkcie, ktoré sa zobrazia,
závisia od prevádzkového režimu.
• Režim
,
alebo
: Zvoľte (
) funkciu a stlačením
zmeňte nastavenie. Pri niektorých funkciách budete musieť urobiť aj
ďalšie nastavenia (
).
• Režim
: Najprv zvoľte (
) „rad“ funkcií, potom stlačením
pracujte s funkciou v strede alebo stlačením joysticku ( alebo )
pracujte s funkciou naľavo alebo napravo.
Pomocník k joysticku sa minimalizuje po 2 sekundách. Keď je
pomocník k joysticku minimalizovaný, môžete stále nastaviť, zapnúť
alebo vypnúť zvolenú funkciu. Môžete aj maximalizovať ( ) pomocníka
k joysticku, aby ste si vybrali inú funkciu, alebo ho celkom skryť ( ).
Používanie menu
Väčšinu funkcií videokamery možno
upravovať z menu, ktoré sa otvoria po
stlačení tlačidla ( FUNC. ). V režime
nie je prístup do menu, a okrem pár
výnimiek sa väčšina nastavení menu
vráti na predvolené hodnoty.
Ďalšie informácie o dostupných
možnostiach menu a nastaveniach
nájdete v prílohe Zoznamy volieb menu (
32 Š Príprava
129).
Výber voľby z menu FUNC.
Ďalej je príklad výberu možnosti v menu FUNC. v režime
(je to
podobné ako v režime
). V režime prehrávania sa činnosť mení
podľa zvolenej funkcie, takže si pozrite príslušnú kapitolu.
1 Stlačte FUNC. .
2 Zo stĺpca vľavo zvoľte (
) ikonu
funkcie, ktorú chcete zmeniť.
Nedostupné položky menu budú
zobrazené sivo.
3 Zvoľte (
) požadované
nastavenie z dostupných možností v spodnom pruhu.
• Vybraná voľba bude zvýraznená oranžovou farbou.
• Pri niektorých nastaveniach budete potrebovať urobiť ďalšie výbery
alebo stlačiť
. Riaďte sa podľa dodatočných pokynov pre
obsluhu, ktoré sa zobrazujú na obrazovke (napr. ikona
, malé
šípky, a pod.).
4 Stlačením FUNC. uložte nastavenie a menu zatvorte.
Kedykoľvek stlačíte FUNC. , menu sa zatvorí.
Výber voľby z menu nastavení
1 Stlačte FUNC. .
2 Zvoľte (
,
)[
Menu] a
stlačením
otvorte menu
nastavení.
Môžete aj podržať FUNC. stlačené
viac než 1 sekundu alebo stlačiť
MENU na diaľkovom ovládači, čím
otvoríte priamo obrazovku menu
nastavení.
3 Zvoľte (
) kartu požadovaného menu.
4 Vyberte (
) nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačte
.
• Oranžová výberová lišta označuje aktuálne zvolené nastavenie menu.
Nedostupné položky menu budú zobrazené sivo.
• Presuňte (
) oranžový prúžok výberu na karty v hornej časti
obrazovky, aby ste vybrali iné menu (krok 3).
Príprava Š 33
5 Vyberte (
uložte.
,
) požadovanú voľbu a stlačením
6 Stlačte FUNC. .
Kedykoľvek stlačíte
FUNC.
nastavenie
, menu sa zatvorí.
POZNÁMKY
• V obrazovkách menu sa používa malé písmo, aby ste videli všetky voľby
a aktuálne nastavenia v jednej obrazovke. Písmo môžete zväčšiť
nastavením
[Font Size/Veľkosť písma] na [
Large/Veľké], ale
budete musieť rolovať nadol, aby ste videli niektoré položky, a zobrazia
sa len ikony aktuálnych nastavení.
34 Š Príprava
prvé nastavenie
Nastavenie dátumu a času
Musíte nastaviť dátum a čas
videokamery predtým než ju začnete
používať. Obrazovka [Date/Time-Dátum/
Čas] sa objaví automaticky, keď nie sú
hodiny videokamery nastavené.
Keď sa objaví obrazovka [Date/TimeDátum/Čas], bude zvolený rok.
1 Zmeňte (
) rok a presuňte sa ( ) na mesiac.
2 Zmeňte ostatné polia (mesiac, deň, hodina a minúta) rovnakým
spôsobom.
3 Zvoľte ( ) [OK] a stlačením
obrazovku nastavovania.
spustíte hodiny a zatvoríte
POZNÁMKY
• Ak nebudete videokameru asi 3 mesiace používať, môže sa
zabudovaný lítiový akumulátor vybiť a dôjde k strate nastavenia dátumu
a času. V takom prípade dobite zabudovaný lítiový akumulátor (
161)
a znovu nastavte časové pásmo, dátum a čas.
• Dátum sa zobrazí vo formáte rok-mesiac-deň len v prvej obrazovke
nastavení. V ďalších informáciách na obrazovke sa dátum a čas
zobrazia vo formáte deň-mesiac-rok (napríklad [1.Jan.2009 12:00 AM]).
Formát dátumu môžete zmeniť (
141).
• Môžete tiež zmeniť dátum a čas neskôr (nie počas úvodného
nastavenia). Z menu nastavení otvorte obrazovku [Date/Time-Dátum/
Čas]:
FUNC.
[
Menu]
[Date/Time-Dátum/Čas]
Príprava Š 35
Zmena jazyka
Predvolený jazyk videokamery je
angličtina. Môžete ho zmeniť na
ktorýkoľvek z 22 iných jazykov.
(
FUNC.
[
Menu]
Požadovaný jazyk
[Language
30)
/Jazyk]*
FUNC.
* Po zmene jazyka videokamery na angličtinu zvoľte
pre zmenu jazyka.
[Language
/Jazyk]
POZNÁMKY
• Označenia
a
zobrazované v niektorých obrazovkách menu
označujú názvy tlačidiel na videokamere a nemenia sa so zvoleným
jazykom.
Zmena časového pásma
Zmeňte časové pásmo podľa miesta, kde sa nachádzate. Predvolené
nastavenie je Paríž.
(
30)
Nastavenie domáceho časového pásma
FUNC.
[
*
Menu]
[Time Zone/DST-Časové pásmo/LČ]
Vaše miestne časové pásmo** FUNC.
* Keď cestujete, zvoľte ikonu
a vyberte časové pásmo, v ktorom je miestny čas
cieľa vašej cesty.
** Pre nastavenie letného času zvoľte názov oblasti označený značkou
.
36 Š Príprava
Používanie pamäťovej karty
Pamäťové karty vhodné pre používanie v tejto videokamere
V tejto videokamere môžete použiť bežne dostupné pamäťové karty
SDHC (SD high capacity) a
SD. V závislosti od jej triedy
rýchlosti sa však nemusia dať na ňu zaznamenať filmy. Pozrite si
nasledujúcu tabuľku.
Od decembra 2008 platí, že záznam filmu bol otestovaný na
pamäťových kartách SD/SDHC vyrobených spoločnosťami Panasonic,
Toshiba a SanDisk.
Odporúčame používať pamäťové karty s triedou rýchlosti 4 alebo
vyššou.
Pamäťová karta
Pamäťové
karty SD
Kapacita
Trieda rýchlosti SD
Záznam filmov
64 MB alebo menej
–
–
–
1,2
1
128 MB alebo viac
alebo viac
Pamäťové
karty SDHC
1
2
1
Nad 2 GB
alebo viac
Filmy sa nedajú zaznamenať, ak je režim záznamu nastavený na MXP (24 Mb/s)
alebo FXP (17 Mb/s).
V závislosti od použitej pamäťovej karty sa nemusia dať zaznamenať filmy.
O triede rýchlosti SD:
Trieda rýchlosti SD je norma, ktorá označuje minimálnu zaručenú
rýchlosť prenosu dát pamäťových kariet SD/SDHC. Keď si kupujete
novú pamäťovú kartu, pozrite si logo triedy rýchlosti na obale.
Príprava Š 37
Vloženie a vybratie pamäťovej karty
Pred používaním pamäťových kariet v tejto videokamere si overte, či sú
inicializované (
39).
1 Vypnite videokameru.
Overte si, či indikátor ON/OFF (CHG)
nesvieti.
2 Otvárať kryt slotu pamäťovej karty.
3 Vložte pamäťovú kartu priamo, so
štítkom lícovou stranou nahor,
celkom do otvoru pamäťovej karty,
až zaklapne.
4 Zatvorte kryt otvoru pamäťovej
karty.
Kryt nezatvárajte silou, pamäťová karta nemusí byť správne vložená.
DÔLEŽITÉ
• Pamäťové karty majú prednú a zadnú stranu, ktoré nie sú zameniteľné.
Vloženie nesprávne zorientovanej pamäťovej karty môže spôsobiť
chybnú funkciu videokamery. Pamäťovú kartu vložte podľa opisu v
kroku 3.
POZNÁMKY
• Vyberanie pamäťovej karty: Jedným zatlačením pamäťovej karty ju
uvoľníte. Keď pamäťová karta vyskočí, celkom ju vytiahnite.
38 Š Príprava
Voľba pamäte pre záznam
Môžete si zvoliť, či zaznamenáte svoje filmy a fotografie do
zabudovanej pamäte alebo na pamäťovú kartu. Zabudovaná pamäť je
predvolené médium pre záznam oboch.
(
FUNC.
30)
[
Menu]
alebo
[Rec Media for Movies/Záznamové médium pre filmy] alebo
[Rec Media for Photos/Záznamové médium pre fotografie]
FUNC.
Zvoľte zabudovanú pamäť alebo pamäťovú kartu*
* Pri voľbe pamäte si môžete skontrolovať celkovú, použitú a približnú ešte
dostupnú dobu záznamu, resp.počet fotografií (odhad podľa práve použitého
režimu záznamu (filmy) alebo veľkosti a kvality fotografie (fotografie)).
Inicializácia zabudovanej pamäte (len
) alebo pamäťovej karty
Pamäťovú kartu inicializujte, keď ju po prvýkrát používate v tejto
videokamere. Inicializovať môžete pamäťovú kartu alebo zabudovanú
pamäť (len
) aj vtedy, keď chcete natrvalo vymazať všetky
záznamy na nej.
Keď si videokameru kupujete, zabudovaná pamäť je
predinicializovaná a obsahuje hudobné súbory pre použitie ako hudba
pozadia pri prehrávaní.
(
30)
Voľby
[Quick Initialization/Rýchla inicializácia]
Vymaže tabuľku alokácií
súborov, ale fyzicky nevymaže uložené dáta.
[Complete Initialization/Úplná inicializácia]
Úplne vymaže všetky
dáta.
FUNC.
[
Menu]
[Initialize
/
-Inicializovať]
[Built-in Mem./Zabudovaná pamäť] alebo [Mem. Card/
Pam. karta]
Spôsob inicializácie
FUNC.
[Yes/Áno]*
[OK]
Príprava Š 39
FUNC.
[
Menu]
Spôsob inicializácie
[Initialize
[Yes/Áno]*
/Inicializovať]
FUNC.
[OK]
* Stlačením
zrušíte celú inicializáciu, ktorá prebieha. Všetky záznamy sa
odstránia, ale pamäť budete môcť používať bez akýchkoľvek problémov.
DÔLEŽITÉ
• Inicializácia pamäte natrvalo odstráni všetky záznamy. Stratené
pôvodné záznamy sa nedajú obnoviť. Nezabudnite si vopred zálohovať
dôležité záznamy na externé zariadenie (
117).
• Keď inicializujete pamäť, hudobné súbory sa tiež vymažú. Použite
dodaný softvér Music Transfer Utility na prenos hudobných súborov z
dodaného disku CD-ROM
Návod na používanie/Hudobné dáta
do videokamery. Ďalšie informácie nájdete v príručke ‚Music Transfer
Utility Software Guide‘ (súbor PDF).
•
Disk CD-ROM
Návod na používanie/Hudobné dáta
obsahuje aj ďalšie hudobné súbory, ktoré nie sú predinštalované v
zabudovanej pamäti.
• Pred inicializáciou pamäte pripojte videokameru ku kompaktnému
sieťovému adaptéru. Keď prebieha inicializácia, neodpájajte napájanie
ani nevypínajte videokameru.
40 Š Príprava
Video
Táto kapitola opisuje funkcie týkajúce sa snímania filmov,
vrátane záznamu, prehrávania, pokročilých funkcií, práce so
zoznamom prehrávok a práce so scénami.
Základný záznam
Záznam videa
(
30)
1 Nastavte volič režimov na
alebo
.
2 Videokameru zapnite.
Implicitne sa filmy
zaznamenávajú do zabudovanej
pamäte. Môžete tiež nastaviť
pamäťovú kartu ako záznamové
médium (
39).
3 Stlačením START/STOP začnite
nahrávať.
• opätovným stlačením START/STOP
pozastavíte záznam.
• Môžete stlačiť aj START/STOP na LCD paneli.
Po skončení záznamu
1 Skontrolujte, či indikátor ACCESS nesvieti.
2 Vypnite videokameru.
3 Zatvorte LCD panel.
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor ACCESS svieti alebo bliká, dodržte nasledujúce
varovania. Ak to neurobíte, môže dôjsť k trvalej strate dát alebo
poškodeniu pamäte.
Video Š 41
- Neotvárajte kryt otvoru pamäťovej karty.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Nemeňte prevádzkový režim videokamery.
• Nezabudnite si pravidelne zálohovať záznamy (
117), hlavne po
zhotovení dôležitých nahrávok. Spoločnosť Canon neručí za žiadne
stratené alebo poškodené dáta.
POZNÁMKY
• O režime šetrenia energiou: Ak je položka
[Power Saving Mode/
Režim úspory energie] nastavená na [
On/Zap] (
139),
videokamera sa kvôli šetreniu energie automaticky vypne, ak je
napájaná z akumulátora a ponechaná bez činnosti 5 minút. Stlačením
POWER zapnite videokameru.
• Pri nahrávaní na jasných miestach môže byť ťažké použiť obrazovku
LCD. V takom prípade môžete zapnúť podsvietenie LCD (
29) alebo
patrične nastaviť jas LCD obrazovky (
138).
Voľba kvality videa (režim záznamu)
Videokamera ponúka 5 záznamové režimy. Zmena záznamového
režimu zmení dobu záznamu dostupnú pre pamäť. Pre lepšiu kvalitu
filmu zvoľte režim MXP alebo FXP, pre dlhšiu dobu záznamu zvoľte
režim LP. Nasledujúca tabuľka uvádza približné doby záznamu.
(
FUNC.
30)
[
Standard Play 7 Mbps/Štandard 7 Mb/s]
FUNC.
Požadovaný režim záznamu
POZNÁMKY
• Disky AVCHD obsahujúce scény zaznamenané v režime MXP sa nedajú
vytvoriť DVD napaľovačky DW-100. Pomocou softvéru na dodanom
disku CD-ROM Video Tools si zálohujte takéto scény.
• Videokamera používa na kódovanie videa premenlivú bitovú rýchlosť
(VBR), preto sa skutočné doby nahrávania budú meniť v závislosti od
obsahu scén.
• Videokamera si zapamätá posledné použité nastavenie, aj keď ju
nastavíte do režimu
.
42 Š Video

Približné doby záznamu
Predvolená hodnota
MXP*
FXP*
XP+
SP
32 GB
zabudovaná
pamäť
2 hod.
55 min
4 hod.
10 min
5 hod.
45 min
9 hod.
35 min
12 hod.
15 min
4 GB
pamäťová karta
25 min
30 min
40 min
1 hod.
10 min
1 hod.
30 min
8 GB
pamäťová karta
40 min
1 hod.
1 hod.
25 min
2 hod.
20 min
3 hod.
16 GB
pamäťová karta
1 hod.
25 min
2 hod.
5 min
2 hod.
50 min
4 hod.
45 min
6 hod.
5 min
32 GB
pamäťová karta
2 hod.
55 min
4 hod.
10 min
5 hod.
45 min
9 hod.
35 min
12 hod.
15 min
Režim
nahrávania→
LP
Pamäť ↓
* Zaznamenané s rozlíšením 1 920 x 1 080. Filmy zaznamenané iným režimom
záznamu sa zaznamenajú v rozlíšení 1 440 x 1 080.
**
Pri nákupe obsahuje zabudovaná pamäť asi 170 MB hudobných
súborov.
Zoomovanie
(
Režim
(
133).
30)
: Okrem optického zoomu je k dispozícii aj digitálny zoom
Video Š 43
15-násobný optický zoom
Ak chcete predmet oddialiť, posuňte
páčku zoomu smerom k W
(širokouhlý objektív). Posunutím
smerom k T (teleobjektív)
približujete.
Implicitne pracuje páčka zoomu s
premenlivou rýchlosťou – jemne stlačte
pre pomalšie zoomovanie; silnejšie
stlačte pre rýchlejšie zoomovanie.
POZNÁMKY
• Držte sa aspoň 1 m od snímaného
predmetu. Pri širokouhlom zábere
môžete zaostriť na predmet, ktorý je
W Oddialenie
T Priblíženie
vzdialený len 1 cm od objektívu.
• V režime
alebo
môžete nastaviť aj
/
[Zoom
Speed/Rýchlosť zoomu] (
133) na niektorú z troch konštantných
rýchlostí (3 je najrýchlejšia, 1 najpomalšia).
• Keď je položka [Zoom Speed/Rýchlosť zoomu] nastavená na
[
Variable/Premenlivá]:
- Keď použijete tlačidlá T a W na diaľkovom ovládači alebo LCD paneli,
rýchlosť zoomovania bude konštantná – [
Speed 3/Rýchlosť 3].
- Rýchlosť zoomovania bude väčšia počas pauzy záznamu než pri
aktuálnom zázname, okrem prípadu, ak je aktivovaný skorší záznam
(
64).
Funkcia Rýchly štart
Keď zatvoríte LCD panel a videokamera je zapnutá, prejde kamera do
pohotovostného režimu. V pohotovostnom režime videokamera
spotrebúva len asi tretinu energie potrebnej pri zázname, takže šetrí
energiu pri používaní akumulátora. Okrem toho, keď otvoríte LCD
panel, videokamera je pripravená začať záznam asi za 1 sekundu*, čo
vám umožní začať záznam prakticky ihneď.
* Skutočne vyžadovaná doba sa mení v závislosti od podmienok snímania.
(
30)
1 Keď je videokamera zapnutá a v režime záznamu, zatvorte LCD
panel.
44 Š Video
Ozve sa pípnutie a zelený indikátor ON/OFF (CHG) zmení farbu na
oranžovú, čím oznámi, že videokamera je v pohotovostnom režime.
2 Ak chcete pokračovať v zázname, otvorte panel LCD.
Indikátor ON/OFF (CHG) sa znova rozsvieti zeleno a videokamera je
pripravená na záznam.
DÔLEŽITÉ
• Neodpájajte napájanie počas pohotovostného režimu (keď svieti
indikátor ON/OFF (CHG) oranžovo).
POZNÁMKY
• Videokamera neprejde do pohotovostného režimu, ak je LCD zatvorený,
pričom indikátor ACCESS svieti alebo bliká, alebo je zobrazené menu.
Videokamera nemusí prejsť do pohotovostného režimu, ak je LCD
zatvorený, pričom je kryt otvoru pamäťovej karty otvorený alebo je
kapacita akumulátora príliš malá. Skontrolujte, či sa indikátor ON/OFF
(CHG) zmenil na oranžový.
• Videokamera sa vypne, ak je ponechaná v pohotovostnom stave
10 minút, bez ohľadu na nastavenie položky
[Power Saving
Mode/Režim úspory energie] (
139). Stlačením POWER zapnite
videokameru.
• Môžete si zvoliť dobu do vypnutia alebo celkom vypnúť funkciu Rýchly
štart nastavením
[Quick Start] (
139).
• Ak je videokamera v pohotovostnom stave, zmenou polohy voliča
režimov ju znova zapnete do zvoleného prevádzkového režimu.
Video Š 45
Základné prehrávanie
Prehrávanie videa
(
30)
1 Nastavte volič režimov na
alebo
.
2 Stlačte
.
• Aj keď je videokamera vypnutá,
stlačením
ju prepnete do
príslušného režimu prehrávania.
• Indexové zobrazenie sa objaví po
pár sekundách.
3 Presuňte (
,
) výberový
rámik na scénu, ktorú chcete
prehrať.
Keď ste zaznamenali veľký počet scén, môžete si zobraziť (
)
posuvník pod zmenšeninami scén a listovať (
) v stranách indexov,
a potom sa vrátiť (
) pre výber požadovanej scény.
4 Stlačením / alebo
začnite prehrávať.
• Prehrávanie začne od vybranej scény a bude pokračovať až do
konca poslednej zaznamenanej scény.
• Opätovným stlačením / pozastavíte záznam.
• Stlačením
zastavíte prehrávanie a vrátite sa do indexového
zobrazenia.
Nastavenie hlasitosti
1 Počas prehrávania otvorte (
k joysticku.
2 Zvoľte (
3 Nastavte (
) horný rad (
) pomocníka
).
) hlasitosť.
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor ACCESS svieti alebo bliká, dodržte nasledujúce
varovania. Ak to neurobíte, môže dôjsť k trvalej strate dát.
46 Š Video
- Neotvárajte kryt otvoru pamäťovej karty.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Nemeňte prevádzkový režim videokamery.
• Touto videokamerou sa nemusia dať prehrať filmy zaznamenané na
pamäťovú kartu iným zariadením.
POZNÁMKY
• V závislosti od podmienok záznamu môžete vidieť krátke zastavenia
prehrávaného obrazu alebo zvuku medzi scénami.
Špeciálne režimy prehrávania
Pre režimy špeciálneho prehrávania použite diaľkový ovládač (
18)
alebo pomocníka k joysticku (
32). Počas špeciálnych režimov
prehrávania nie je počuť zvuk.
Zrýchlené prehrávanie
Počas normálneho prehrávania vykonajte
nasledujúcu operáciu. Zopakujte pre
zvýšenie rýchlosti prehrávania asi na
5-násobok → 15-násobok → 60-násobok normálnej rýchlosti.
Videokamera: Otvorte ( ) pomocníka k joysticku
Zvoľte (
) stredný
rad
Pritlačte joystick (
) smerom k
alebo
.
Diaľkový ovládač: Stlačte
alebo
.
Pomalé prehrávanie
Počas pauzy prehrávania vykonajte
nasledujúcu operáciu. Opakovaním zvýšte
rýchlosť prehrávania na 1/8 → 1/4 normálnej
rýchlosti.
Videokamera: Otvorte ( ) pomocníka k joysticku
Zvoľte (
rad
Pritlačte joystick (
) smerom k
alebo
.
Diaľkový ovládač: Stlačte
alebo
.
) stredný
* Pomalé prehrávanie vzad bude vyzerať rovnako ako trvalé prehrávanie po
políčkach vzad.
Po políčkach vpred/vzad
Počas pauzy prehrávania stlačte
alebo
na diaľkovom
ovládači, aby ste sa vrátili o pár políčok (asi 0,5 sekundy) alebo
postúpili o políčko vpred. Držte tlačidlo stlačené, ak chcete trvale
prehrávať.
Video Š 47
Preskakovanie scén
Videokamera: Otvorte ( ) pomocníka k
joysticku
Zvoľte (
) dolný riadok
Pritlačením joysticku (
) smerom k
*
skočíte na začiatok aktuálnej scény alebo
skočíte na nasledujúcu
scénu.
Diaľkový ovládač: Stlačením
* skočíte na začiatok aktuálnej scény
alebo
skočíte na nasledujúcu scénu.
* Dvoma stlačeniami joysticku alebo tlačidla skočíte na začiatok predchádzajúcej
scény.
Ukončenie špeciálnych režimov prehrávania
Počas ktoréhokoľvek režimu špeciálneho prehrávania stlačte / na
videokamere alebo
na diaľkovom ovládači. Videokamera sa vráti
do pôvodného režimu (prehrávanie alebo pauza prehrávania).
POZNÁMKY
• Počas niektorých špeciálnych režimov prehrávania môžete zaznamenať
určité anomálie (štvorčekovanie, prúžkovanie a pod.) v prehrávanom
obraze.
• Rýchlosť vyznačená na obrazovke je približná.
Voľba záznamov na prehrávanie
V indexovom zobrazení môžete použiť karty v hornej časti obrazovky
na výber prehrávania filmov alebo fotografií. Len
: Môžete si
vybrať aj pamäť, z ktorej budete prehrávať záznamy.
Originálne filmy
Fotografie
V zabudovanej pamäti
Na pamäťovej karte
Originálne filmy
Fotografie
(
48 Š Video
30)
1 V indexovom zobrazení posuňte (
) oranžový výberový rámik na
kartu v hornej časti obrazovky.
2 Zvoľte (
) kartu zodpovedajúcu záznamom, ktoré chcete
prehrať.
3 Vráťte sa (
) do indexového zobrazenia, aby ste zvolili scénu
alebo fotografiu.
Implicitne zobrazuje indexové zobrazenie až 6 položiek (scén alebo
fotografií). Presuňte páčku zoomu smerom k W , čím sa ukáže až
15 položiek na obrazovke. Jej presunutím smerom k T sa vrátite do
predvoleného indexového zobrazenia.
W 15 scén/fotografií
T 6 scén/fotografií
Vyhľadávanie scén
Z indexového zobrazenia originálnych filmov môžete vyhľadať všetky
záznamy, ktoré ste urobili v určitý deň (napríklad všetky filmy, ktoré ste
natočili pri nejakej príležitosti). Môžete tiež vyhľadať scény, na ktorých
boli zistené tváre ľudí.
(
30)
Výber z obrazovky kalendára
1 Otvorte indexové zobrazenie originálnych filmov.
•
Môžete si zvoliť originálne filmy v zabudovanej pamäti alebo na
pamäťovej karte (
48).
• Stlačením VIDEO SNAP otvoríte indexové zobrazenie scén
videoreportáží (
62).
2 Otvorte obrazovku kalendára.
FUNC.
[
Scene Search/Vyhľadávanie scén]
[Calendar
Screen/Kalendár]
• Objaví sa obrazovka kalendára.
• Dátumy, ktoré obsahujú scény (teda filmy zaznamenané v ten deň)
budú biele. Dátumy bez záznamov budú čierne.
3 Presuňte (
,
) kurzor na požadovaný dátum.
Video Š 49
• Keď presuniete kurzor na dátum zobrazený bielo, zmenšenina s
fotografiou z prvej scény zaznamenanej v ten deň sa zobrazí vedľa
kalendára. Pod ňou je počet zaznamenaných scén (
) a celková
doba záznamov pre tento deň.
• Môžete si zvoliť (
) pole roku alebo mesiaca a zmeniť (
) rok
alebo mesiac, aby ste sa medzi mesiacmi v kalendári presúvali
rýchlejšie.
4 Stlačením
sa vrátite do indexového zobrazenia.
Oranžový výberový rámik sa zobrazí na prvej scéne zaznamenanej vo
zvolený deň.
POZNÁMKY
• Môžete zmeniť deň, ktorým začína týždeň v zobrazení kalendára
(
141).
• Kedykoľvek môžete stlačiť FUNC. a vrátiť sa do indexového zobrazenia.
Výber zo zoznamu záznamov
1 Otvorte indexové zobrazenie originálnych filmov.
•
Môžete si zvoliť originálne filmy v zabudovanej pamäti alebo na
pamäťovej karte (
48).
• Stlačením VIDEO SNAP otvoríte indexové zobrazenie scén
videoreportáží (
62).
2 Otvorte zoznam záznamov.
FUNC.
[
Scene Search/Vyhľadávanie scén]
[Date Selection/
Výber dátumu]
• Zoznam záznamov zobrazí všetky dátumy, v ktorých boli urobené
záznamy. Oranžový výberový rámik sa zobrazí na dni.
• Zmenšenina zobrazuje fotografiu z prvej scény zaznamenanej v ten
deň. Pod ňou je počet zaznamenaných scén (
) a celková doba
záznamov pre tento deň.
3 Zvoľte (
) dátum, mesiac alebo rok a presúvajte sa (
) medzi
dátumami záznamov.
4 Po voľbe požadovaného dátumu stlačte
.
Zobrazí sa indexové zobrazenie s výberovým rámikom na prvej scéne
zaznamenanej vo zvolený deň.
POZNÁMKY
• Kedykoľvek môžete stlačiť
50 Š Video
FUNC.
a vrátiť sa do indexového zobrazenia.
Výber len scén, v ktorých boli zistené tváre ľudí
Ak ste zaznamenali filmy so zapnutou funkciou detekcie tváre (
68),
videokamera môže zúžiť výber scén v indexovom zobrazení tak, že
ponechá len scény so zistenými tvárami. Táto funkcia nie je dostupná z
indexového zobrazenia scén videoreportáží.
1 Otvorte indexové zobrazenie filmov.
Môžete si zvoliť originálne filmy v zabudovanej pamäti alebo na
pamäťovej karte (
48).
2 Zúžte scény zobrazené v indexovom zobrazení.
FUNC.
[
Scene Search/Vyhľadávanie scén]
[Scenes with
Faces/Scény s tvárami]
• Indexové zobrazenie ukáže len tie scény, v ktorých sú tváre ľudí.
3 Zvoľte (
,
) scénu, ktorú chcete prehrať.
POZNÁMKY
• Stlačením FUNC. sa môžete kedykoľvek vrátiť do normálneho
indexového zobrazenia.
Voľba počiatočného bodu prehrávania
Ak máte veľmi dlhú scénu, môžete ju
začať prehrávať od istého miesta.
Pomocou časovej osi filmu môžete
scénu rozdeliť na segmenty s pevným
časovým intervalom v rozsahu od
6 sekúnd do 6 minút. Ak ste zaznamenali filmy so zapnutou funkciou
detekcie tváre, môžete si zobraziť scénu rozdelenú na segmenty vždy,
keď videokamera zaregistruje zmenu v hlavnom predmete scény
(
68).
(
30)
Video Š 51
Časová os filmu
1 Otvorte indexové zobrazenie originálnych filmov.
Môžete si zvoliť originálne filmy v zabudovanej pamäti alebo na
pamäťovej karte (
48).
2 Zvoľte (
,
) scénu, ktorú chcete vidieť, a stlačte DISP. .
• Zobrazí sa obrazovka [Timeline/Časová os]. Veľká zmenšenina
zobrazí prvé políčko scény. Pod ňou pravítko časovej osi zobrazuje
políčka scény v pevných intervaloch.
• Ďalším stlačením DISP. sa vrátite do indexového zobrazenia.
Aktuálna scéna / Celkový počet
scén
Dĺžka scény
Dátum a čas záznamu
Interval medzi políčkami
Pravítko časovej osi
Posuvník strany
Políčko zvolené pre začiatok prehrávania
3 Na pravítku časovej osi zvoľte (
4 Stlačením
/
) počiatočný bod prehrávania.
začnite prehrávať.
Vol'ba inej scény
Presuňte (
) oranžový výberový rámik na veľkú zmenšeninu a zvoľte
(
) inú scénu.
Presun medzi stranami časovej osi
Presuňte (
) oranžový výberový rámik na posuvník pod pravítkom a
zobrazte (
) predchádzajúcich alebo nasledujúcich 5 políčok scény.
Zmena intervalu medzi políčkami
FUNC.
Požadovaný interval
FUNC.
Zmeny v hlavnom predmete scény
1 Otvorte indexové zobrazenie [Scenes with Faces/Scény s tvárami].
• Pozri Výber len scén obsahujúcich ľudské tváre (
51).
•
Môžete si zvoliť originálne filmy v zabudovanej pamäti alebo na
pamäťovej karte (
48).
52 Š Video
2 Zvoľte (
,
) scénu, ktorú chcete vidieť, a stlačte DISP. .
• Zobrazí sa obrazovka [Timeline by Faces/Časová os podľa tvárí].
Veľká zmenšenina ukazuje bod, kde bola tvár zistená po prvýkrát.
Pod ňou sú políčka nasnímané zo scény vždy, keď sa hlavný
predmet zistený videokamerou zmení.
• Stlačením DISP. sa vrátite do indexového zobrazenia [Scenes with
Faces/Scény s tvárami].
Aktuálna scéna / Celkový počet
scén
Dĺžka scény
Dátum a čas záznamu
Políčko zvolené pre začiatok
prehrávania
Pravítko časovej osi
Posuvník strany
3 Na pravítku segmentu zvoľte (
) počiatočný bod prehrávania.
4 Stlačením / začnite prehrávať.
Môžete si zvoliť inú scénu a medzi stranami pravítka segmentu sa
pohybovať rovnako ako v obrazovke časovej osi filmu (
52).
POZNÁMKY
• V jednej scéne sa môže v obrazovke [Timeline by Faces/Časová os
podľa tvárí] zobraziť až 100 segmentov (zmien) v hlavnom predmete.
Predvolenie záznamov v indexovom zobrazení
Vopred si môžete zvoliť počet originálnych filmov alebo fotografií v
indexovom zobrazení, aby ste s nimi mohli naraz vykonať určité
činnosti.
Režim
: Zmazanie (
55), kopírovanie* (
84) alebo pridanie
zvolených scén do zoznamu prehrávok (
80).
Režim
: Zmazanie (
91), kopírovanie* (
102) alebo
ochránenie (
100) zvolených fotografií alebo označenie všetkých
objednávkou tlače (
109) alebo objednávkou prenosu (
127).
*
len.
(
30)
1 Otvorte indexové zobrazenie filmov alebo fotografií.
Video Š 53
• Režim
: Presunutím páčky zoomu smerom k W si zobrazíte
indexové zobrazenie.
•
Môžete si zvoliť originálne filmy alebo fotografie v zabudovanej
pamäti alebo na pamäťovej karte (
48).
• Stlačením VIDEO SNAP otvoríte indexové zobrazenie scén
videoreportáží (
62).
2 Otvorte obrazovku výberu.
FUNC.
[
Select/Vybrať]
[Individual Scenes/Jednotlivé scény]
alebo [Individual Photos/Jednotlivé fotografie]
• Objaví sa obrazovka výberu.
3 Presúvajte sa (
,
) medzi scénami alebo fotografiami v
indexovom zobrazení a stlačením
si zvoľte príslušnú scénu
alebo fotografiu.
• Na zvolených scénach alebo fotografiách sa objaví značka .
Opätovným stlačením
odstránite značku.
• Opakujte tento krok pre pridanie ďalších scén alebo fotografií, ktoré
chcete pridať do výberu (až 100).
Celkový počet vybraných scén
Vybrané scény
4 Dvojnásobným stlačením FUNC. zatvorte menu.
Zrušenie všetkých výberov
FUNC.
[
Select/Vybrať]
[Remove All Selections/Odstrániť
FUNC.
všetky výbery]
[Yes/Áno]
[OK]
POZNÁMKY
• Predvýber scén alebo fotografií sa zruší, ak vypnete videokameru alebo
zmeníte prevádzkový režim.
• Scény v zozname prehrávok sa nedajú pridať do predvýberu.
54 Š Video
Odstránenie scén
Scény, ktoré už nechcete uchovávať, môžete odstrániť. Vymazaním
scén si môžete aj uvoľniť miesto v pamäti.
(
30)
Voľby
[All Scenes/Všetky scény] Zmaže všetky scény.
[All Scenes (this date)/Všetky scény (tento deň)] Zmaže všetky
scény zaznamenané v ten istý deň ako zvolená scéna.
[This Scene/Táto scéna]
Zmaže len scénu označenú oranžovým
výberovým rámikom.
[Selected Scenes/Zvolené scény]
Zmaže všetky vopred zvolené
scény (označené značkou ). Pozri Predvolenie záznamov v
indexovom zobrazení (
53).
1 Otvorte indexové zobrazenie originálnych filmov.
•
Môžete si zvoliť originálne filmy v zabudovanej pamäti alebo na
pamäťovej karte (
48).
• Stlačením VIDEO SNAP otvoríte indexové zobrazenie scén
videoreportáží (
62).
2 Zvoľte (
,
) scénu, ktorú chcete odstrániť, alebo scénu
zaznamenanú v deň, ktorý chcete odstrániť.
Tento krok nie je potrebný pre odstránenie všetkých scén alebo
predtým vybraných scén.
3 Odstráňte scénu (scény).
FUNC.
[
Delete/Odstrániť]
FUNC.
Áno]*
[OK]
Požadovaná voľba
[Yes/
* Ak ste zvolili akúkoľvek inú možnosť než [This Scene/Táto scéna], môžete
stlačením
prerušiť operáciu v jej priebehu. Niektoré scény však budú
napriek tomu odstránené.
DÔLEŽITÉ
• Pri odstraňovaní pôvodných nahrávok buďte opatrní. Po odstránení sa
pôvodné scény nedajú obnoviť.
• Uložte si kópie dôležitých scén ešte pred ich vymazaním (
117).
Video Š 55
• Riaďte sa nasledujúcimi bezpečnostnými opatreniami, keď indikátor
ACCESS svieti alebo bliká (keď sa scény vymazávajú).
- Neotvárajte kryt otvoru pamäťovej karty.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Nemeňte prevádzkový režim videokamery.
POZNÁMKY
• Vymazanie scény z indexového zobrazenia pôvodných scén vymaže
scénu aj zo zoznamu prehrávok (
80).
• Na vymazanie všetkých filmov a uvoľnenie celého záznamového miesta
pre ďalšie záznamy je lepšie pamäť inicializovať (
39).
• Nemusia sa dať vymazať scény zaznamenané alebo upravené iným
zariadením.
56 Š Video
Pokrokové funkcie
Programy záznamu Špeciálna scéna
Zhotovovanie nahrávok na zjazdovkách pod ostrým slnkom,
zachytenie farebnej nádhery zapadajúceho slnka alebo zábery
ohňostroja sa stávajú jednoduchou záležitosťou vďaka jednoduchému
výberu programu nahrávania špeciálnej scény. Ďalšie informácie o
dostupných možnostiach nájdete v stručnosti ďalej.
(
FUNC.
30)
[ Programmed AE/Programová AE]
[ Portrait/Portrét]
Stlačením
si zobrazte programy nahrávania Špeciálna
FUNC.
scéna (SCN)
Požadovaný záznamový program
POZNÁMKY
•[
•
•
•
•
Night/Noc]:
Pohybujúce sa objekty môžu mať za sebou obrazovú stopu.
Kvalita obrazu nemusí byť rovnako dobrá ako v iných režimoch.
Na obrazovke sa môžu zobrazovať biele body.
Automatické zaostrovanie nemusí pracovať rovnako dobre ako v iných
režimoch. V takom prípade zaostrite ručne.
[ Fireworks/Ohňostroj]:
- Na zabránenie rozmazania obrazu videokamery (rozmazanie
spôsobené pohybom videokamery) odporúčame použiť statív.
- V režime
sa použije dlhý expozičný čas, preto ľahšie dôjde k
rozmazaniu. Stabilizujte videokameru napríklad jej nasadením na
statív.
[ Portrait/Portrét]/[ Sports/Šport]/[ Beach/Pláž]/[ Snow/Sneh]:
Prehrávaný obraz nemusí byť úplne plynulý.
[ Portrait/Portrét]: Efekt rozostrenia pozadia sa zvyšuje s nastavením
zoomu na väčšie priblíženie (T).
[ Snow/Sneh]/[ Beach/Pláž]: Objekt môže byť v zamračených
dňoch alebo na tienistých miestach preexponovaný. Kontrolujte scénu
na obrazovke.
Video Š 57
Možnosti
( Predvolená hodnota)
[
Portrait/Portrét]
[
Sports/Šport]
[
Videokamera použije
veľký clonový otvor, aby bol zaostrený
predmet, ale rozostrené pozadie.
Na záznam športových
scén, ako je tenis alebo golf.
Night/Noc]
Na záznam pri slabom
osvetlení.
[
Snow/Sneh]
[
Beach/Pláž] Na záznam na slnečných
plážach bez podexponovania predmetu.
[
Na záznam na jasných
lyžiarskych zjazdovkách bez podexponovania
predmetu.
Sunset/Západ slnka]
Za záznam západu
slnka v živých farbách.
[
Spotlight/Bodové svetlo]
Na záznam scén
s bodovým osvetlením.
[
Fireworks/Ohňostroj]
ohňostrojov.
58 Š Video
Na záznam
Zmena expozičného času a clony
Zvoľte program záznamu [ Programmed AE/Programová AE] pre
použitie funkcií, ako je vyváženie bielej alebo obrazové efekty. Zvoľte
niektorý iný program automatickej expozície, ak chcete nastaviť
expozičný čas alebo clonu.
(
Možnosti
30)
( Predvolená hodnota)
[
Programmed AE/Programová AE]
[
Shutter-Priority AE/AE s predvoľbou času] Nastavte expozičný
čas. Videokamera automaticky nastaví príslušnú clonu. Kratšie
expozičné časy použite pre záznam rýchlo sa pohybujúcich
predmetov. Dlhšie expozičné časy použite, ak chcete pridať
pohybového rozmazania, pre zdôraznenie vnemu pohybu.
[
Aperture-Priority AE/AE s predvoľbou clony] Nastavte clonu.
Videokamera automaticky nastaví príslušný expozičný čas. Malé
hodnoty clony (väčší clonový otvor) použite na mäkké rozostrenie
pozadia pri portrétoch. Veľké hodnoty clony (menší clonový otvor)
použite na získanie väčšej hĺbky ostrosti, aby bolo napríklad v
krajine všetko ostré.
FUNC.
Videokamera automaticky
nastaví clonu a expozičný čas, aby zabezpečila optimálnu expozíciu
predmetu.
[ Programmed AE/Programová AE]
FUNC.
záznamový program*
Požadovaný
* Keď zvolíte [
Shutter-Priority AE/AE s predvoľbou času] alebo [
AperturePriority AE/AE s predvoľbou clony], nestlačte FUNC. , ale pokračujte nasledujúcim
postupom.
Pre nastavenie expozičného času alebo clony
1 Stlačte
.
2 Nastavte (
) expozičný čas alebo clonu na požadovanú hodnotu.
3 Stlačením
, a potom
FUNC.
uložte nastavenie a zatvorte menu.
Tipy pre expozičný čas
Majte na pamäti, že na obrazovke sa zobrazuje len menovateľ – [
označuje expozičný čas 1/250 sekundy atď.
250]
Video Š 59
[1/2]*, [1/3]*, [1/6], [1/12], [1/25]
Pre záznam za slabého
osvetlenia.
[1/50] Pre záznam za bežných podmienok.
[1/120] Pre záznam halových športov.
[1/250], [1/500], [1/1000]** Pre záznam z idúceho auta alebo
vlaku, alebo pre záznam rýchlo sa pohybujúcich predmetov, ako
sú korčuliari.
[1/2000]**
* Len režim
Pre záznam športu vonku za slnečného dňa.
. ** Len režim
.
Dostupné clony
[F 1,8], [F 2,0], [F 2,4], [F 2,8], [F 3,4], [F 4,0], [F 4,8], [F 5,6], [F 6,7], [F 8,0]
POZNÁMKY
•[
Shutter-Priority AE/AE s predvoľbou času]:
- Pri zázname v tmavom prostredí získate jasnejší obraz pomocou
dlhých expozičných časov, ale kvalita obrazu nemusí byť taká dobrá,
ani automatické zaostrovanie nemusí správne fungovať.
- Pri nahrávaní s krátkymi expozičnými časmi môže obraz blikať.
•[
Aperture-Priority AE/AE s predvoľbou clony]: Skutočný rozsah clôn
dostupných pre výber sa mení podľa polohy zoomu.
• Pri nastavovaní číselnej hodnoty (clony alebo času) bude zobrazené
číslo blikať, ak nie je daná clona alebo čas vhodný pre záznamové
podmienky. V takom prípade zvoľte inú hodnotu.
• Počas zamknutej (zapamätanej) expozície sa clona ani čas nedajú
zmeniť. Nastavte clonu alebo čas pred ručným nastavením expozície.
60 Š Video
Režim Kino: Dajte svojim záznamom vzhľad kina
Dajte svojim záznamom vzhľad kina pomocou
programu [
Cine Mode/Režim Kino].
Skombinujte tento záznamový program s
progresívnym kmitočtom 25 obr./s [
PF25],
aby ste získali zosilnený efekt režimu Kino 25p.
(
Nastavenie záznamového programu [
FUNC.
30)
Cine Mode/Režim Kino]
[ Programmed AE/Programová AE]
FUNC.
Režim Kino]
[
Cine Mode/
Zmena obrazového kmitočtu
FUNC.
[
[
Menu]
PF25]
[Frame Rate/Obrazový kmitočet]
FUNC.
Mini videoreflektor
Na tmavých miestach môžete zapnúť mini videoreflektor, aby ste mohli
snímať video alebo fotografovať.
(
1 Otvorte (
) pomocníka k joysticku.
2 Zvoľte (
) [ Video Light/
Videoreflektor] a stlačte
.
•
sa objaví na obrazovke.
• Opätovným stlačením
vypnete mini
videoreflektor.
30)
Videoreflektor
POZNÁMKY
• Odporúčame nepoužívať mini videoreflektor, ak je nasadený voliteľný
širokouhlý konvertor alebo telekonvertor. Ich tieň sa objaví na
obrazovke.
Video Š 61
Externý videoreflektor
Ak potrebujete silnejšie svetlo než poskytne zabudovaný mini
videoreflektor, môžete použiť voliteľný videoreflektor VL-5 alebo
videoblesk VFL-2.
Voliteľný videoreflektor nasaďte do vylepšených minisánok.
• Pozri Vylepšené minisánky (
77).
•
sa zobrazí, keď zapnete voliteľný videoreflektor na (ON alebo
AUTO). Ďalšie informácie o používaní voliteľného videoreflektora nájdete
v návode na jeho používanie.
Videoreportáž
Zaznamenajte sériu krátkych scén a spojte ju s hudbou, aby ste sa
dostali na novú úroveň zábavy s filmami. Zmenou hudby pozadia
môžete získať zo svojich nahrávok celkom nový pocit.
Záznam scén videoreportáže
(
30)
1 Stlačte VIDEO SNAP .
Modré svetlo tlačidla sa rozsvieti a
modrý okraj sa objaví na obrazovke.
2 Stlačte START/STOP .
• Videokamera zaznamenáva asi
4 sekundy (modrý rámik slúži ako
vizuálny indikátor priebehu) a
potom sa automaticky vráti do pauzy záznamu.
• Keď videokamera ukončí záznam, obrazovka sa v momente zmení
na čiernu, ako keby sa spustila závierka.
• V indexovom zobrazení filmov sú scény videoreportáží označené
značkou
.
Spájanie scén videoreportáží s hudbou
(
62 Š Video
30)
1 Otvorte indexové zobrazenie originálnych filmov a stlačte
VIDEO SNAP .
• Modré svetlo tlačidla sa rozsvieti a len scény videoreportáží sa
objavia v indexovom zobrazení.
•
Môžete si zvoliť originálne filmy v zabudovanej pamäti alebo na
pamäťovej karte (
48).
• Pre prehrávanie scén videoreportáží v zozname prehrávok stlačte
PLAYLIST .
2 Otvorte zoznam skladieb hudby pozadia.
FUNC.
[
Select Music/Zvolená Hudba]
3 Zvoľte (
) hudobnú skladbu a dvakrát stlačte FUNC. .
• Stlačením
môžete počúvať zvolenú skladbu. Stlačením
zastavíte prehrávanie.
• Voľbou [Off/Vyp] prehráte scény videoreportáží s pôvodným zvukom.
4 Späť v indexovom zobrazení zvoľte (
začne prehrávanie.
,
) scénu, od ktorej
5 Stlačením / alebo
začne prehrávanie videoreportáže so
zvolenou hudbou pozadia.
• Stlačením
zastavíte prehrávanie.
• Ďalším stlačením VIDEO SNAP sa vrátite do normálneho indexového
zobrazenia.
Zmazanie hudobnej skladby
Po kroku 2 v predchádzajúcom postupe zvoľte skladbu, ktorú chcete
zmazať.
1 Zvoľte (
) ikonu
a stlačte
.
2 Zvoľte (
) [Yes/Áno] a stlačte
.
3 Dvakrát stlačte FUNC. .
DÔLEŽITÉ
• Hudobné súbory prenesené do videokamery dodaným softvérom
Music Transfer Utility sa nesmú použiť bez povolenia vlastníka
autorských práv, okrem prípadov, kedy to zákony povoľujú, napríklad
pre osobné použitie. Pri používaní hudobných súborov sa riaďte
platnými zákonmi.
Video Š 63
POZNÁMKY
• Do zoznamu prehrávok (
80) môžete pridať aj len scény
videoreportáží, ktoré chcete sledovať, a upravovať poradie ich
prehrávania.
• Keď inicializujete pamäť, hudobné súbory sa tiež vymažú.
• Použite dodaný softvér Music Transfer Utility na prenos hudobných
súborov z dodaného disku CD-ROM
Návod na používanie/
Hudobné dáta do videokamery. Ďalšie informácie nájdete v príručke
‚Music Transfer Utility Software Guide‘ (súbor PDF).
• Videoreportáž sa vypne, ak videokameru prepnete do režimu
prehrávania alebo ak volič režimov nastavíte na
.
•
Disk CD-ROM
Návod na používanie/Hudobné dáta
obsahuje aj ďalšie hudobné súbory, ktoré nie sú predinštalované v
zabudovanej pamäti.
•
Hudobné súbory preneste do tej istej pamäte, v ktorej sú scény
videoreportáže, ktorú chcete prehrať.
• Keď hudobné súbory prenesiete do zabudovanej pamäte (len
)
alebo na pamäťovú kartu po opakovanom nahrávaní a vymazávaní
záznamov (fragmentovaná pamäť), filmy a hudba pozadia sa nemusia
správne prehrávať. V takom prípade odporúčame uložiť záznamy do
počítača (
117), inicializovať pamäť (
39), preniesť hudobné
súbory a až potom zapísať videosúbory späť do videokamery.
• Ak kábel USB odpojíte počas prenosu hudobných súborov do
videokamery, nemusia sa dať správne prehrať. Vymažte hudobné
súbory z videokamery a preneste ich znova.
Funkcia skoršieho záznamu
Videokamera začne záznam 3 sekundy predtým než stlačíte
START/STOP , čím zabezpečí, že nezmeškáte žiadny dôležitý moment.
Je to obzvlášť užitočné v situáciách, kedy sa ťažko predpovedá, kedy
začať záznam.
(
64 Š Video
30)
1 Otvorte (
) pomocníka k joysticku.
Skorší záznam
2 Zvoľte (
) [ Pre REC/Skorší záznam]
a stlačte
.
• Zobrazí sa .
• Ďalším stlačením
vypnete skorší
záznam.
3 Stlačte START/STOP .
Scéna zaznamenaná v pamäti začne 3 sekundy pred stlačením
START/STOP .
POZNÁMKY
• Pri zapnutom skoršom zázname videokamera nevydáva žiadne
oznamovacie tóny.
• Videokamera nezaznamená celé 3 sekundy pred stlačením
START/STOP , ak bolo tlačidlo stlačené v priebehu 3 sekúnd od zapnutia
skoršieho záznamu alebo ukončenia predchádzajúceho záznamu.
• Zmenšenina zobrazená v indexovom zobrazení filmov zodpovedá
momentu stlačenia START/STOP .
• Ktorákoľvek z nasledujúcich činností vypne funkciu skoršieho záznamu.
- Ponechanie videokamery 5 minút bez činnosti.
- Stlačenie FUNC. ,
alebo VIDEO SNAP .
- Zmena polohy voliča režimov.
- Nastavenie videokamery do pohotovostného režimu.
Samospúšť
(
FUNC.
[
[On
Zobrazí sa
Menu]
/Zap]
alebo
30)
[Self Timer/Samospúšť]
FUNC.
.
Režim
: V pauze záznamu stlačte START/STOP .
Videokamera začne záznam po odpočítaní 10 sekúnd*. Odpočítavanie
samospúšte sa zobrazuje na obrazovke.
Režim
: Stlačte PHOTO , najprv do polovice, aby sa aktivovalo
automatické zaostrovanie, a potom celkom.
Video Š 65
Videokamera urobí fotografiu po odpočítaní 10 sekúnd*. Odpočítavanie
samospúšte sa zobrazuje na obrazovke.
* 2 sekundy, ak použijete diaľkový ovládač.
POZNÁMKY
• Keď už začal odpočet, ktorákoľvek z nasledujúcich činností zruší
samospúšť.
- Stlačenie START/STOP (pri zázname filmov) alebo PHOTO celkom (pri
zázname fotografií).
- Nastavenie videokamery do pohotovostného režimu.
- Zmena prevádzkového režimu videokamery.
- Vypnutie videokamery.
Automatická korekcia protisvetla a ručné nastavenie expozície
Občas sa objekty v protisvetle môžu zdať príliš tmavé
(podexponované), zatiaľčo objekty vo veľmi ostrom svetle príliš svetlé
alebo oslňujúce (preexponované). Ak to chcete napraviť, môžete ručne
nastaviť expozíciu alebo použiť automatickú korekciu protisvetla.
(
30)
BODY NA SKONTROLOVANIE
• Zvoľte záznamový program iný než [
Fireworks/Ohňostroj].
Ručné nastavenie expozície
1 Otvorte (
) pomocníka k joysticku.
Expozícia
2 Zvoľte (
)[
Exposure/Expozícia] a
stlačte
.
• Aktuálna expozícia sa zapamätá.
• Na obrazovke sa zobrazí indikátor
nastavenia expozície
a neutrálna
hodnota „±0“.
• Rozsah nastavenia a dĺžka indikátora nastavenia expozície sa menia
v závislosti od úvodného jasu obrázka.
• Zmenou zoomu sa môže zmeniť jas obrazu.
66 Š Video
3 Nastavte (
) jas obrázka podľa potreby, potom skryte ( )
pomocníka k joysticku.
• Indikátor nastavenia expozície zmení farbu na bielu a zvolená
expozícia sa zapamätá (zablokuje).
• Počas zapamätania (zamknutia) expozície dvojitým stlačením
vrátite videokameru do režimu automatickej expozície.
POZNÁMKY
• Ak ste zmenili záznamový program počas zablokovania expozície,
videokamera sa vráti do režimu automatickej expozície.
Automatická korekcia protisvetla
Pri snímaní predmetov so silným svetlom v pozadí môžete nechať
videokameru automaticky skorigovať protisvetlo.
1 Otvorte ( ) pomocníka k joysticku.
BLC
2 Zvoľte (
)[
BLC] a stlačte
.
• Zobrazí sa
.
• Ďalším stlačením
vypnite korekciu
protisvetla.
Ručné zaostrovanie
Automatické zaostrovanie nemusí dobre pracovať pri ďalej uvedených
typoch objektov. V takom prípade zaostrite ručne.
• Lesklé povrchy.
• Objekty s nízkym kontrastom
alebo bez zvislých čiar.
• Rýchlo sa pohybujúce objekty.
• Cez mokré okno.
• Nočné scény.
(
30)
BODY NA SKONTROLOVANIE
• Zoom upravte pred začiatkom postupu.
Video Š 67
1 Otvorte ( ) pomocníka k joysticku.
Zaostrovanie
2 Zvoľte (
)[
Focus/Zaostrovanie] a
stlačte
.
Aktuálne zaostrenie sa zablokuje a objaví sa [MF].
3 Raz stlačte joystick ( ) alebo ( ) na
overenie, či je obraz zaostrený.
• Stred obrazovky sa zväčší, aby ste mohli ľahšie zaostriť. Funkciu
zaostrovacieho pomocníka môžete aj vypnúť (
135).
• Keď je detekcia tváre (
68) zapnutá, namiesto stredu obrazu
videokamera zväčší tvár osoby, ktorá je hlavným predmetom. Ak je v
obraze viac osôb, môžete si zvoliť hlavný predmet ručne.
4 Podľa potreby zaostrite (
).
• Ak chcete zaostriť na vzdialené predmety, ako sú hory alebo
ohňostroj, stlačte joystick ( ) smerom k
a podržte ho stlačené,
kým sa [MF] nezmení na
.
5 Stlačením joysticku ( ) skryjete pomocníka k joysticku.
• Zvolené zaostrenie sa zamkne.
• Počas blokovania zaostrenia dvojitým stlačením
vrátite
videokameru do režimu automatického zaostrovania.
Detekcia tváre
S detekciou tváre necháte videokameru automaticky zisťovať ľudské
tváre a využiť túto informáciu na zaostrenie a nastavenie najvhodnejšej
expozície pre krásne videá a fotografie. Keď je v obraze viac osôb,
jedna osoba (s bielym rámom tváre) bude určená ako hlavný predmet.
Môžete si zvoliť hlavný predmet aj ručne, a potom videokamera
optimalizuje nastavenia pre zvolenú osobu.
(
30)
BODY NA SKONTROLOVANIE
• Zvoľte záznamový program iný než [ Night/Noc] alebo [
Ohňostroj].
1 Otvorte ( ) pomocníka k joysticku.
2 Zvoľte (
tváre].
68 Š Video
)[
Face Detection/Detekcia
Fireworks/
Implicitne je detekcia tváre zapnutá (
stlačením
ju zapnete.
3 Ak je v obraze viac osôb, zvoľte (
Presuňte biely detekčný
rámik na osobu, pre ktorú
chcete optimalizovať
nastavenia videokamery.
). Ak ste funkciu vypli,
) hlavný predmet.
Hlavný
predmet
POZNÁMKY
• Videokamera môže omylom detekovať ako tváre aj nie ľudské tváre.
V takom prípade vypnite detekciu tváre.
• V niektorých prípadoch sa nedajú tváre správne detekovať. Typické
prípady sú:
- Tváre v rohoch obrazu.
- Tváre veľmi malé, veľké, tmavé alebo svetlé v porovnaní s celým
obrazom.
- Tváre otočené nabok, šikmo alebo čiastočne skryté.
• Detekcia tváre sa nedá použiť, ak je použitý expozičný čas dlhší než
1/25 alebo keď je zapnutý digitálny zoom na viac než 60-násobný zoom
(tmavomodrá oblasť prúžka zoomu zapnutá).
• Keď je detekcia tváre zapnutá, najdlhší expozičný použitý videokamerou
je 1/25.
Vyváženie bielej
Vyváženie bielej pomáha presnejšie reprodukovať farby za rôznych
podmienok osvetlenia, aby sa biele predmety vždy zobrazovali v
záznamoch bielo.
(
30)
BODY NA SKONTROLOVANIE
• Zvoľte záznamový program iný než Špeciálna scéna.
Video Š 69
( Predvolená hodnota)
Možnosti
[
Automatic/Automaticky]
[
[
[
[
Daylight/Denné Svetlo] Pre záznam vonku za jasného dňa.
Shade/Tieň] Pre záznam v tieni.
Cloudy/Zamračené] Pre záznam v zamračený deň.
Tungsten/Žiarovka] Pre záznam pri osvetlení žiarovkami a
Videokamera automaticky nastaví
vyváženie bielej pre prirodzene vyzerajúce farby.
žiarivkami žiarovkového typu (3-pásmové).
[
Fluorescent/Žiarivka] Pre záznam pri teplom bielom, studenom
bielom alebo teplom bielom žiarivkovom (3-pásmovom) osvetlení.
[
Fluorescent H/Žiarivka H] Pre záznam pod žiarivkami s denným
alebo denným 3-pásmovým osvetlením.
[
Custom WB/Užívateľské VB] Užívateľské nastavenie vyváženia
bielej použite, aby sa biele predmety javili biele pod farebným svetlom.
FUNC.
[
Automatic/Automaticky]
Požadovaná voľba*
FUNC.
* Keď zvolíte [
Custom WB/Užívateľské VB], nestlačte FUNC. , ale pokračujte
nasledujúcim postupom.
Nastavenie užívateľského vyváženia bielej
1 Nasmerujte videokameru na biely objekt, priblížte tak, aby vyplnil celú
obrazovku a stlačte
.
Po dokončení nastavovania prestane
blikať a bude sa zobrazovať
nepretržite. Videokamera si pamätá užívateľské nastavenie aj po vypnutí.
2 Stlačením FUNC. uložte nastavenie a menu zatvorte.
POZNÁMKY
• Keď zvolíte užívateľské vyváženie bielej:
- Na dostatočne osvetlenom mieste nastavte užívateľské vyváženie bielej.
- Vypnite digitálny zoom (
133).
- Pri zmene osvetlenia resetujte vyváženie bielej.
- V závislosti od svetelného zdroja nemusí symbol
prestať blikať. Aj tak
bude výsledkom lepšie vyváženie bielej než s nastavením [ Automatic/
Automaticky].
• Užívateľské vyváženie bielej môže poskytnúť lepšie výsledky v týchto
prípadoch:
- Meniace sa svetelné podmienky.
- Pri detailoch.
70 Š Video
- Objekty v jednej farbe (obloha, more alebo les).
- Pri osvetlení ortuťovými výbojkami alebo určitými typmi žiariviek.
• V závislosti od typu žiarivkového osvetlenia sa nemusí dať dosiahnuť
optimálne vyváženie farieb s nastavením [
Fluorescent/Žiarivka] alebo
[
Fluorescent H/Žiarivka H]. Ak farby vyzerajú neprirodzene, zvoľte
[ Automatic/Automaticky] alebo [ Custom WB/Užívateľské VB].
Obrazové efekty
Pomocou obrazových efektov môžete meniť farebnú sýtosť a kontrast, ak
chcete zaznamenať filmy a fotografie so špeciálnymi farebnými efektmi.
(
30)
BODY NA SKONTROLOVANIE
• Zvoľte záznamový program iný než Špeciálna scéna.
Možnosti
[
( Predvolená hodnota)
Image Effect Off/Obrazový efekt vyp.]
Záznamy bez
zvýrazňujúcich efektov.
[
[
[
Vivid/Živé] Zdôrazní kontrast a farebnú sýtosť.
Neutral/Neutrálne] Nezvýrazní kontrast a farebnú sýtosť.
Low Sharpening/Malá ostrosť] Zaznamená predmety so
zmäkčenými obrysmi.
[
[
Soft Skin Detail/Mäkký detail tváre] Zmäkčí detaily v oblastiach s
odtieňmi pokožky pre lepší dojem. Aby ste získali čo najlepší efekt,
použite toto nastavenie pri zázname osoby zblízka. Pamätajte si, že
oblasti podobné farbe pokožky môžu mať menej detailov.
Custom Effect/Užívateľský efekt]
Umožní vám nastaviť farebnú
hĺbku, jas, kontrast a ostrosť obrazu.
[Color Depth/Farebná hĺbka]: (–) Plytšie farby, (+) Bohatšie farby
[Brightness/Jas]: (–) Tmavší obraz, (+) Jasnejší obraz
[Contrast/Kontrast]: (–) Plochší obraz, (+) Výraznejšie svetlá a tiene
[Sharpness/Ostrosť]: (–) Menej ostré obrysy, (+) Ostrejšie obrysy
FUNC.
[
Image Effect Off/Obrazový Efekt Vyp.]
FUNC.
voľba*
Požadovaná
* Keď zvolíte [
Custom Effect/Užívateľský efekt], nestlačte FUNC. , ale
pokračujte nasledujúcim postupom.
Video Š 71
Nastavenie užívateľského obrazového efektu
1 Stlačte
a zvoľte (
) voľbu užívateľského nastavenia.
2 Upravte (
) každé nastavenie podľa potreby.
3 Keď skončíte s nastavovaním, stlačením
, a potom FUNC.
uložte nastavenia a zatvorte menu.
Digitálne efekty
(
Možnosti
[
30)
( Predvolená hodnota)
Digital Effect Off/Digitálny efekt vypnutý]
Toto nastavenie
zvoľte, ak nechcete použiť digitálne efekty.
[
[
Fade Trigger/Spúšťač stmievania], [
Wipe/Opona] Zvoľte
niektorú zo stmievačiek na začatie alebo ukončenie scény
rozjasnením alebo stmavením do čiernej obrazovky.
Black & White/Čiernobielo]*
Zaznamená filmy a fotografie
čiernobielo.
[
Sepia/Sépia]* Zaznamená filmy a fotografie v sépiovom
odtieni pre staromódny vzhľad.
[
Art/Umel.] Tento efekt zvoľte, aby ste dodali zvláštny nádych
svojim záznamom.
* Len tieto digitálne efekty sú dostupné v režime
.
FUNC.
[
Digital Effect Off/Digitálny efekt vypnutý]
FUNC.
Požadovaná stmievačka alebo efekt*
Objaví sa ikona zvoleného digitálneho efektu.
* Digitálny efekt si môžete prezrieť na obrazovke.
Aplikovanie zvoleného digitálneho efektu
1 Otvorte (
) pomocníka k joysticku.
2 Zvoľte (
)[
Digital Effect/Digitálny
efekt] a stlačte
.
• Ikona vybraného efektu zmení svoju farbu
na zelenú.
• Ďalším stlačením
vypnete digitálny
efekt (jeho ikona sa zmení na bielu).
72 Š Video
Digitálny efekt
Pre stmievanie alebo roztmievanie
Zapnite zvolené roztmievanie v režime pauzy záznamu (
), potom
stlačte START/STOP , aby záznam začal roztmievaním. Zapnite zvolené
stmievanie počas záznamu ( ), potom stlačením START/STOP spusťte
stmievanie a pozastavte záznam.
Aktivovanie efektu
Režim
: Zvolený efekt zapnite počas záznam alebo v režime pauzy
záznamu.
Režim
: Zapnite zvolený efekt a potom stlačením PHOTO
zaznamenajte fotografiu.
POZNÁMKY
• Pri uplatnení prechodu sa prechodom nezmení len obraz, ale bude sa aj
zoslabovať/zosilňovať zvuk. Pri uplatnení efektu sa zvuk nahrá normálne.
• Stmievačky sa nedajú použiť pri zázname scén videoreportáží, ani keď
je zapnutý skorší záznam.
Informácie na obrazovke a dátumový kód
Väčšinu informácií na obrazovke môžete zapnúť alebo vypnúť.
(
30)
Opakovane stlačte DISP. , aby ste zapli alebo vypli zobrazovanie
informácií v nasledujúcom slede:
Režimy
,
:
• Zobrazovanie všetkých informácií
zapnuté
• Väčšina informácií vypnutá*
Režim
:
• Zobrazovanie všetkých informácií zapnuté
• Len dátumový kód
• Všetky informácie vypnuté
Režim
:
• Zobrazovanie všetkých informácií zapnuté
• Len normálne zobrazenie (odstráni histogram a informačné ikony)
• Všetky informácie vypnuté
Video Š 73
* Stlačením DISP. vypnete väčšinu ikon a zobrazení, ktoré sa objavujú automaticky,
ale neodstránite informácie na obrazovke, ktoré boli zapnuté ručne (napríklad
značky na obrazovke, indikátor hlasitosti alebo pomocník k joysticku).
O dátumovom kóde
S každou zaznamenanou scénou alebo fotografiou videokamera
zaznamená dátumový kód (dátum a čas záznamu, informácie o
nastavení kamery, a pod.). V režime
sa táto informácia zobrazuje
v dolnom pruhu a ako informačné ikony. V režime
si môžete
nastavením
[Data Code/Dátumový kód] zvoliť informácie, ktoré
sa majú zobraziť (
136).
Hlasitosť zvukového záznamu
Môžete nastaviť hlasitosť zvukového záznamu zo zabudovaného alebo
externého mikrofónu. Počas záznamu si môžete zobraziť indikátor
hlasitosti.
(
30)
Ručné nastavenie hlasitosti zvukového záznamu
1 Otvorte (
) pomocníka k joysticku.
2 Zvoľte (
) [ Mic. Level/Hlasitosť
mikr.] a stlačte
.
Ikona ručného nastavenia
sa zobrazí
vľavo od indikátora hlasitosti prúžok ručného
nastavenia (oranžový) pod ním.
3 Podľa potreby nastavte (
)
hlasitosť.
Hlasitosť záznamu nastavte tak, aby
indikátor hlasitosti iba občas prešiel
napravo od značky -12 dB (žltá
oblasť).
Hlasitosť
mikrofónu
Ručné nastavenie hlasitosti
Indikátor
hlasitosti
Prúžok ručného nastavenia hlasitosti
4 Skryte ( ) pomocníka k joysticku.
• Zvolená hlasitosť sa zamkne a prúžok nastavenia hlasitosti zmení
farbu na bielu.
74 Š Video
• Dvojitým stlačením
vrátite videokameru do automatického
nastavenia hlasitosti záznamu.
Zobrazenie indikátora hlasitosti
Obyčajne sa indikátor hlasitosti zobrazuje len po zapnutí ručného
nastavenia záznamovej úrovne. Môžete si ho však zobraziť, aj keď sa
hlasitosť nastavuje automaticky.
FUNC.
[
Menu]
hlasitosti]
[On/Zap]
[Audio Level Indicator/Indikátor
FUNC.
POZNÁMKY
• Keď indikátor hlasitosti dosiahne červený bod (značku 0 dB), zvuk bude
skreslený.
• Ak je hlasitosť príliš vysoká a zvuk je skreslený, zapnite mikrofónny
zoslabovač (
135).
• Odporúčame používať slúchadlá (
75) na kontrolu zvuku pri
nastavovaní záznamovej úrovne alebo keď je zapnutý mikrofónny
zoslabovač.
Používanie slúchadiel
Slúchadlá použite pri prehrávaní alebo na kontrolu hlasitosti pri
zázname. Slúchadlá sa pripájajú do konektora AV OUT/ , ktorý sa
používa aj pre slúchadlá aj pre výstup obrazu a zvuku. Pred pripojením
slúchadiel sa riaďte nasledujúcim postupom pre zmenu funkcie
konektora z výstupu AV na výstup
(slúchadlá).
*
* Slúchadlá môžete použiť aj v režime
Vopred zmeňte nastavenie v režimoch
(
30)
, ale funkciu konektora meniť nemôžete.
alebo
.
FUNC.
[
Menu]
[AV/Headphones-AV/slúchadlá]
FUNC.
[Headphones/Slúchadlá]
Zobrazí sa .
Video Š 75
Nastavenie hlasitosti slúchadiel
V režime
nastavte (
) hlasitosť slúchadiel pomocou
[Headphone Volume/Hlasitosť v slúchadlách] (
137).
V režimoch
a
počas prehrávania
prezentácie nastavte hlasitosť slúchadiel
rovnako ako nastavujete hlasitosť
reproduktorov (
46).
DÔLEŽITÉ
• Pri použití slúchadiel nezabudnite znížiť hlasitosť na primeranú úroveň.
• Nepripájajte slúchadlá do konektora AV OUT/ , ak nie je na obrazovke
ikona . V takom prípade môže byť šum na výstupe škodlivý pre sluch.
POZNÁMKY
• Použite bežne dostupné slúchadlá s minikonektorom ∅ 3,5 mm
a káblom dlhým maximálne 3 m.
• Aj keď bola položka [AV/Headphones-AV/slúchadlá] v režime
prehrávania nastavená na [ Headphones/Slúchadlá], funkcia
konektora the AV OUT/ sa automaticky vráti na výstup AV, keď
prepnete videokameru do režimu záznamu.
• Ak bola položka [AV/Headphones-AV/slúchadlá] nastavená na
[ Headphones/Slúchadlá] v režime
, videokamera zachová
nastavenie konektora aj po prepnutí do režimu
.
76 Š Video
Vylepšené minisánky
Pomocou vylepšených minisánok môžete k videokamere pripojiť celý
rad voliteľného príslušenstva, ktorým rozšírite jej možnosti. Ďalšie
informácie o voliteľnom príslušenstve, ktoré je dostupné pre túto
videokameru, nájdete v častiach Obrázok systému (
165) a Voliteľné
príslušenstvo (
166). Ďalšie informácie o pripojovaní a používaní
príslušenstva nájdete aj v návode na príslušenstva.
Príklad: Pripojenie voliteľného smerového
1 V smere šípky vytiahnite kryt
stereofónneho mikrofónu DM-100.
vylepšených minisánok.
2 Nasaďte voliteľné príslušenstvo do
vylepšených minisánok.
Keď je kompatibilné príslušenstvo
nasadené do vylepšených minisánok,
na obrazovke sa objaví
.
POZNÁMKY
• Príslušenstvo určené pre vylepšené sánky nemožno
použiť touto videokamerou. Hľadajte videopríslušenstvo
s týmto logom, aby ste zabezpečili kompatibilitu s mini
advanced shoe.
Používanie externého mikrofónu
Pri nahrávaní na veľmi tichých miestach môže zabudovaný mikrofón
snímať interné zvuky z videokamery. V takom prípade odporúčame
použiť externý mikrofón.
Smerový stereofónny mikrofón DM-100
(
30)
Nasaďte voliteľný smerový stereofónny mikrofón DM-100 do
vylepšených minisánok.
Video Š 77
Pozri Vylepšené minisánky (
77).
Zobrazí sa
. Ďalšie informácie o používaní mikrofónu nájdete v
návode na používanie DM-100.
Iné mikrofóny
Môžete použiť aj bežne dostupné
mikrofóny. Pripojte externý mikrofón
do konektora MIC. Použite bežne
dostupné kondenzátorové mikrofóny s
vlastným napájaním a káblom nie
dlhším než 3 m. Pripojiť môžete takmer
akýkoľvek stereofónny mikrofón s
konektorom ∅ 3,5 mm, ale záznamová
úroveň zvuku sa môže líšiť.
POZNÁMKY
• Keď je k videokamere pripojený externý mikrofón,
[Wind
Screen/Veterný filter] sa automaticky nastaví na [
Off
/ Vyp].
• Ak je hlasitosť príliš vysoká a zvuk je skreslený, zapnite mikrofónny
zoslabovač (
135) alebo nastavte záznamovú úroveň ručne (
74).
78 Š Video
Práce so zoznamom prehrávok a scénami
Rozdeľovanie scén
Scény môžete rozdeliť (len pôvodné scény), aby ste si ponechali tie
najlepšie časti a neskôr mohli vystrihnúť zvyšok.
(
30)
1 Otvorte indexové zobrazenie originálnych filmov.
Môžete si zvoliť originálne filmy v zabudovanej pamäti alebo na
pamäťovej karte (
48).
2 Zvoľte (
,
) scénu, ktorú chcete rozdeliť.
3 Stlačte FUNC. , zvoľte [
Divide/Rozdeliť] a stlačte
.
• Zvolená scéna sa začne prehrávať. Pozastavte prehrávanie na
mieste, kde chcete scénu rozdeliť.
• Nasledujúce ikony môžete použiť na prenesenie scény na presné
miesto.
/ : Vyhľadávanie (rýchle prehrávanie) vzad/vpred.
/ : Skok na začiatok/koniec aktuálnej scény.
/ : Po políčkach vzad/vpred.
• Stlačením FUNC. alebo
zastavíte prehrávanie a zrušíte
rozdelenie scény.
4 Zvoľte (
) ikonu
a stlačením
rozdelíte scénu.
5 Zvoľte ( ) [Yes/Áno] a stlačte
.
Od bodu rozdelenia po koniec scény sa video ukáže v indexovom
zobrazení ako nová scéna.
POZNÁMKY
• Keď pri rozdeľovaní scén posúvate políčka vpred alebo vzad, interval
bude dlhší než pri bežnom posúvaní po políčkach vpred alebo vzad.
• Ak sa scéna nedá rozdeliť v bode, kde ste zastavili prehrávanie, posuňte
sa o políčko vpred alebo vzad a tam scénu rozdeľte.
• Nasledujúce scény sa nedajú rozdeliť:
- Scény v predvýbere scén (označené značkou ). Vopred odstráňte
značku výberu.
- Scény videoreportáží a iné scény, ktoré sú príliš krátke (menej než
3 sekundy).
Video Š 79
- Scény, ktoré neboli zaznamenané touto videokamerou.
• Scény nemožno rozdeliť v oblasti 0,5 sekundy od začiatku alebo od
konca scény.
• Počas prehrávania scény, ktorá bola rozdelená, môžete na mieste
rozdelenia zistiť anomálie v obraze a zvuku.
Úprava zoznamu prehrávok: Pridávanie, vymazávanie, premiestnenie a
prehrávanie
Vytvorte si zoznam prehrávok na prehrávanie len tých scén, ktoré
chcete a v požadovanom poradí.
(
30)
Pridávanie scén do zoznamu prehrávok
Voľby
[All Scenes (this date)/Všetky scény (tento deň)]
Pridá do
zoznamu prehrávok všetky scény, ktoré boli zaznamenané v ten
istý deň ako zvolená scéna.
[This Scene/Táto scéna]
Pridá do zoznamu prehrávok len scénu
označenú oranžovým výberovým rámikom.
[Selected Scenes/Zvolené scény]
Pridá do zoznamu prehrávok
všetky vopred zvolené scény (označené značkou ). Pozri
Predvolenie záznamov v indexovom zobrazení (
53).
1 Otvorte indexové zobrazenie originálnych filmov.
•
Môžete si zvoliť originálne filmy v zabudovanej pamäti alebo na
pamäťovej karte (
48).
• Stlačením VIDEO SNAP otvoríte indexové zobrazenie scén
videoreportáží (
62).
2 Zvoľte (
,
) scénu, ktorú chcete pridať do zoznamu
prehrávok, alebo scénu zaznamenanú v deň, ktorý chcete pridať
do zoznamu prehrávok.
3 Pridajte scénu (scény) do zoznamu prehrávok.
FUNC.
[
Add to Playlist/Pridať k zoznamu prehrávok]
Požadovaná voľba
[Yes/Áno]
• Keď je akcia dokončená, zobrazí sa [Scene(s) added to the playlist/
Scéna (scény) pridané do zoznamu prehrávok].
•
Scény sa pridajú do zoznamu prehrávok tej istej pamäte, kde
sú zaznamenané.
80 Š Video
• Stlačením PLAYLIST na videokamere alebo diaľkovom ovládači
prepínate medzi indexovým zobrazením originálnych filmov a
zoznamom prehrávok.
Originálne filmy
Zoznam prehrávok
POZNÁMKY
• Premiestnenie alebo vymazanie scén zo zoznamu prehrávok neovplyvní
originálne záznamy.
• Do zoznamu prehrávok sa nemusia dať pridať scény, ktoré boli
zaznamenané alebo editované iným zariadením, ani scény editované
softvérom na dodanom disku CD-ROM Video Tools a potom zapísané
späť do videokamery.
• Do zoznamu prehrávok sa nemusia dať pridať scény, ak nie je dosť miesta v
pamäti.
•
Môžete si skopírovať scény zo zabudovanej pamäte na pamäťovú
kartu (
84), aby ste dostali do zoznamu prehrávok na pamäťovej karte aj
scény pôvodne zaznamenané do zabudovanej pamäte.
Vymazanie scén zo zoznamu prehrávok
Vymazanie scén zo zoznamu prehrávok neovplyvní originálne záznamy.
Voľby
[All Scenes/Všetky scény]
Vymaže všetky scény zo zoznamu
prehrávok.
[This Scene/Táto scéna]
Zo zoznamu prehrávok vymaže len scénu
označenú oranžovým výberovým rámikom.
1 Otvorte indexové zobrazenie zoznamu prehrávok.
• Otvorte indexové zobrazenie originálnych filmov a stlačte PLAYLIST .
•
Pred stlačením PLAYLIST si môžete zvoliť originálne filmy v
zabudovanej pamäti alebo na pamäťovej karte, aby ste otvorili
zoznam prehrávok v príslušnej pamäti (
48).
Video Š 81
• Stlačením VIDEO SNAP otvoríte indexové zobrazenie zoznamu
prehrávok scén videoreportáží (
62).
2 Zvoľte (
,
) scénu, ktorú chcete zmazať.
Tento krok nie je potrebný pri odstraňovaní všetkých scén.
3 Vymažte scény.
FUNC.
[
Delete/Odstrániť]
Požadovaná voľba
FUNC.
[Yes/Áno]*
[OK]
* Ak ste zvolili [All Scenes/Všetky scény], môžete stlačením
prerušiť akciu
počas jej priebehu. Niektoré scény však budú napriek tomu odstránené.
Presun scén v zozname prehrávok
Presuňte scény v zozname prehrávok, aby sa prehrávali v poradí podľa
vášho výberu.
1 Otvorte indexové zobrazenie zoznamu prehrávok.
• Otvorte indexové zobrazenie originálnych filmov a stlačte PLAYLIST .
•
Pred stlačením PLAYLIST si môžete zvoliť originálne filmy v
zabudovanej pamäti alebo na pamäťovej karte, aby ste otvorili
zoznam prehrávok v príslušnej pamäti (
48).
• Stlačením VIDEO SNAP otvoríte indexové zobrazenie zoznamu
prehrávok scén videoreportáží (
62).
2 Zvoľte (
,
) scénu, ktorú chcete presunúť.
3 Stlačte FUNC. , zvoľte [
Move/Premiestniť] a stlačte
.
4 Premiestnite (
,
) oranžovú značku na požadovanú polohu
scény a stlačte
.
Pôvodná poloha scény a aktuálna poloha značky sa zobrazia v dolnej
časti obrazovky.
5 Pre premiestnenie scény zvoľte (
) [Yes/Áno] a stlačte
.
POZNÁMKY
• Scény v zozname prehrávok sa nemusia dať premiestniť, ak nie je dosť
miesta v pamäti.
82 Š Video
Prehrávanie scén v zozname prehrávok s hudbou
Scény v zozname prehrávok si môžete prehrať s nastavenou hudbou
pozadia.
1 Otvorte indexové zobrazenie zoznamu prehrávok.
• Otvorte indexové zobrazenie originálnych filmov a stlačte PLAYLIST .
•
Pred stlačením PLAYLIST si môžete zvoliť originálne filmy v
zabudovanej pamäti alebo na pamäťovej karte, aby ste otvorili
zoznam prehrávok v príslušnej pamäti (
48).
• Stlačením VIDEO SNAP si môžete zobraziť len scény videoreportáží v
indexovom zobrazení zoznamu prehrávok.
2 Otvorte zoznam skladieb hudby pozadia.
FUNC.
[
Select Music/Zvolená Hudba]
3 Zvoľte (
) hudobnú skladbu a dvakrát stlačte FUNC. .
• Stlačením
môžete počúvať zvolenú skladbu. Stlačením
zastavíte prehrávanie.
• Voľbou [Off/Vyp] prehráte scény videoreportáží s pôvodným zvukom.
4 Späť v indexovom zobrazení zvoľte (
začne prehrávanie.
5 Stlačením /
pozadia.
• Stlačením
alebo
,
) scénu, od ktorej
začne prehrávanie so zvolenou hudbou
zastavíte prehrávanie.
Video Š 83
Kopírovanie scén
Môžete skopírovať originálne filmy alebo celý zoznam prehrávok len zo
zabudovanej pamäte na príslušné miesto na pamäťovej karte.
Podrobnosti o kopírovaní fotografií na pamäťovú kartu nájdete v časti
Kopírovanie fotografií (
101).
(
30)
Kopírovanie originálnych filmov
Voľby
[All Scenes/Všetky scény]
Skopíruje všetky scény na pamäťovú
kartu.
[All Scenes (this date)/Všetky scény (tento deň)]
Skopíruje na
pamäťovú kartu všetky scény, ktoré boli zaznamenané v ten istý
deň ako zvolená scéna.
[This Scene/Táto scéna]
Skopíruje na pamäťovú kartu len scénu
označenú oranžovým výberovým rámikom.
[Selected Scenes/Zvolené scény]
Skopíruje na pamäťovú kartu
všetky vopred zvolené scény (označené značkou ). Pozri
Predvolenie záznamov v indexovom zobrazení (
53).
1 Otvorte indexové zobrazenie originálnych filmov zaznamenaných
v zabudovanej pamäti.
• Zvoľte kartu
pod ikonou
(
48).
• Stlačením VIDEO SNAP otvoríte indexové zobrazenie scén
videoreportáží (
62).
2 Zvoľte (
,
) scénu, ktorú chcete skopírovať na pamäťovú
kartu, alebo scénu zaznamenanú v deň, ktorý chcete skopírovať.
Tento krok nie je potrebný pre skopírovanie všetkých scén alebo
predtým vybraných scén.
3 Skopírujte scénu (scény).
FUNC.
[
Copy (
)/Kopírovať]
FUNC.
[Yes/Áno]*
[OK]
* Ak chcete činnosť prerušiť v jej priebehu, stlačte
84 Š Video
Požadovaná voľba
.
Kopírovanie celého zoznamu prehrávok
1 Otvorte indexové zobrazenie zoznamu prehrávok v zabudovanej
pamäti.
• V indexovom zobrazení originálnych filmov zvoľte kartu
pod
ikonou
(
48) a stlačte PLAYLIST .
• Stlačením VIDEO SNAP otvoríte indexové zobrazenie zoznamu
prehrávok scén videoreportáží (
62).
2 Skopírujte zoznam prehrávok.
FUNC.
[
Copy (
)/Kopírovať]
[Yes/Áno]*
[OK]
FUNC.
* Ak chcete činnosť prerušiť v jej priebehu, stlačte
.
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor ACCESS svieti alebo bliká, dodržte nasledujúce
varovania. Ak to neurobíte, môže dôjsť k trvalej strate dát.
- Neotvárajte kryt otvoru pamäťovej karty.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Nemeňte prevádzkový režim videokamery.
POZNÁMKY
• Ak je kryt otvoru pamäťovej karty otvorený alebo spínač LOCK na
pamäťovej karte nastavený na ochranu pred zápisom, nemôžete
kopírovať filmy na pamäťovú kartu.
• Scény, ktoré boli editované softvérom na dodanom disku CD-ROM
Video Tools a potom zapísané späť do videokamery, sa nedajú
kopírovať na pamäťovú kartu. Nemusia sa dať skopírovať ani scény,
ktoré neboli zaznamenané touto videokamerou.
Video Š 85
Fotografie
V tejto kapitole nájdete podrobnosti o fotografovaní – snímaní
fotografií a ich prehrávaní, zachytávaní fotografií z videa a tlači
fotografií.
Základný záznam
Fotografovanie
(
30)
1 Nastavte volič režimov na
alebo
.
2 Videokameru zapnite.
Implicitne sa fotografie
zaznamenávajú do zabudovanej
pamäte. Môžete nastaviť pamäťovú
kartu ako záznamové médium pre
fotografie (
39).
3 Stlačte PHOTO do polovice.
Po automatickom zaostrení sa
značka
zmení na zelenú a zobrazí
sa jeden alebo viac zelených rámikov AF.
4 Stlačte PHOTO úplne.
Indikátor prístupu ACCESS bude blikať počas záznamu fotografie.
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor ACCESS svieti alebo bliká, dodržte nasledujúce
varovania. Ak to neurobíte, môže dôjsť k trvalej strate dát.
- Neotvárajte kryt otvoru pamäťovej karty.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Nemeňte prevádzkový režim videokamery.
86 Š Fotografie
POZNÁMKY
• Ak nie je objekt vhodný pre automatické zaostrovanie, zmení
svoju
farbu na žltú. Nastavte zaostrenie ručne (
67).
• Keď je predmet príliš svetlý, na obrazovke bude blikať [Overexp./
Preexp.]. V takom prípade použite voliteľný FS-H37U ND filter.
Výber veľkosti a kvality fotografie
Fotografie sa zaznamenávajú ako súbory JPG. Všeobecne platí, že
väčšia veľkosť obrázka dáva vyššiu kvalitu. Pre fotografie s pomerom
strán 16:9 zvoľte veľkosť [
2304x1296].
(
30)
Voľby
Možnosti veľkostí fotografií a približný počet fotografií, ktoré možno
zaznamenať na pamäťové karty rôznych veľkostí, sú uvedené v
nasledujúcej tabuľke.
Približný počet fotografií dostupných na pamäťovej karte

Pamäťová karta
128 MB
Kvalita
fotografie1 →
Východisková hodnota
512 MB

1 GB


Veľkosť
fotografie ↓
LW 2304x1296
35
50
105
220
330
655
465
700
1 390
L 2100x1575
30
45
95
195
295
595
420
630
1 265
MW 1920x10802
50
75
150
315
470
925
670
1 000 1 970
340
505
995
720
1 075 2 115
M 1600x1200
55
80
160
SW 848x4803
260
370
740
1 585 2 245 4 490 3 360 4 760 9 525
S 640x480
340
490
890
2 070 2 995 5 390 4 395 6 350 11 4304
1
2
3
4
: [Super Fine/Veľmi jemná],
: [Fine/Jemná],
: [Normal/Normálna].
Táto veľkosť je dostupná len pri zachytávaní fotografií z prehrávanej scény (
99).
Táto veľkosť je dostupná len pri zázname v režime
alebo
(simultánny záznam) (
95).
Približný počet fotografií, ktoré sa dajú skutočne zaznamenať na pamäťovú kartu.
(Maximálny počet zvyšných fotografií zobrazený na obrazovke je 9999.)
Fotografie Š 87
FUNC.
[
2100x1575]
Požadovaná veľkosť fotografie*
FUNC.
Požadovaná kvalita fotografie*
* Stláčaním
sa presúvate vpred a vzad medzi výberom veľkosti a kvality. Číslo
zobrazené v pravom rohu označuje približný počet fotografií, ktoré sa dajú
zaznamenať s aktuálnym nastavením kvality a veľkosti.
POZNÁMKY
• Skutočný počet fotografií, ktoré možno zaznamenať, sa mení v
závislosti od predmetu a podmienok pri fotografovaní.
• Videokamera si zapamätá posledné použité nastavenie, aj keď ju
nastavíte do režimu
.
• Pri tlači fotografií dodržte nasledujúce rady pre voľbu veľkosti tlače.
- L 2100x1575: Pre tlač fotografií do veľkosti A4.
- M 1600x1200: Pre tlač fotografií až do veľkosti L (9 x 13 cm) alebo
pohľadnice (10 x 14,8 cm).
- S 640x480: Na posielanie fotografií vo forme príloh k e-mailom alebo
na posielanie na web.
- LW 2304x1296, MW 1920x1080, SW 848x480: Pre tlač fotografií s
pomerom strán 16:9. Vyžaduje sa širokouhlý fotopapier.
Vymazanie fotografie hneď po jej zázname
Poslednú zaznamenanú fotografiu môžete vymazať, keď si ju prezeráte
v dobe zvolenej v položke
[Photo Review Time/Doba prezerania
fotografie] (alebo bezprostredne po jej zázname, ak je položka [Photo
Review Time/Doba prezerania fotografie] nastavená na [
Off/Vyp]).
(
30)
Pri prezeraní fotografie bezprostredne po jej zázname:
1 Stlačte
.
Ak sa pomocník k joysticku nezobrazil pri
prezeraní fotografie, zobrazí sa teraz. Znova stlačte
.
2 Zvoľte (
) [Yes/Áno] a stlačte
88 Š Fotografie
.
Základné prehrávanie
Prezeranie fotografií
(
30)
Ak chcete začať priamo v zobrazení
jednotlivých fotografií
1 Nastavte volič režimov na .
2 Stlačte
.
Posledná zaznamenaná fotografia sa
zobrazí v zobrazení jednotlivých
fotografií.
3 Stláčaním joysticku (
) sa
pohybujete medzi fotografiami.
Pri prezeraní fotografie bezprostredne
po jej zázname(
) a podržte ho
stlačený, aby ste sa medzi fotografiami pohybovali rýchlejšie.
Zobrazenie jednotlivých fotografií z indexového zobrazenia
Stlačením
pri zázname s voličom režimov nastaveným na
alebo
otvoríte indexové zobrazenie filmov.
1 Otvorte indexové zobrazenie fotografií (
48).
•
Môžete si zvoliť fotografie v zabudovanej pamäti alebo na
pamäťovej karte.
• Môžete zmeniť počet fotografií zobrazených na indexovej strane.
2 Zvoľte (
,
) fotografiu.
• Premiestnite oranžový výberový rámik na fotografiu, ktorú si chcete
pozrieť.
• Keď ste zaznamenali veľký počet fotografií, môžete si zobraziť (
)
posuvník pod zmenšeninami fotografií a listovať (
) v stranách
indexov.
3 Stlačte
.
Zvolená fotografia sa zobrazí v zobrazení jednotlivých fotografií.
Indexové zobrazenie zo zobrazenia jednotlivých fotografií
1 Otvorte ( ) pomocníka k joysticku.
2 Zvoľte (
) ikonu
a stlačte
.
Fotografie Š 89
Môžete aj posunúť páčku zoomu smerom k W, čím otvoríte indexové
zobrazenie fotografií.
Funkcia preskočenie fotografií
Keď máte zaznamenaný veľký počet fotografií, môžete naraz preskočiť
10 alebo 100 fotografií.
1 Otvorte ( ) pomocníka k joysticku.
2 Zvoľte (
) ikonu
a stlačte
.
3 Zvoľte (
)[
Jump 10 photos/Skok 10 fotografie] alebo
[
Jump 100 photos/Skok 100 fotografie].
4 Preskočte (
) zvolený počet fotografií a stlačte
.
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor ACCESS svieti alebo bliká, dodržte nasledujúce
varovania. Ak to neurobíte, môže dôjsť k trvalej strate dát.
- Neotvárajte kryt otvoru pamäťovej karty.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Nemeňte prevádzkový režim videokamery.
• Nasledujúce obrazové súbory sa nedajú správne zobraziť.
- Obrázky nezaznamenané touto videokamerou.
- Obrázky upravené alebo stiahnuté z počítača.
- Obrázky so zmenenými názvami súborov.
Vymazanie fotografií
Fotografie, ktoré už nechcete uchovávať, môžete odstrániť.
(
30)
Vymazanie jednej fotografie
1 V zobrazení jednotlivých fotografií zvoľte (
chcete vymazať.
2 Otvorte (
) pomocníka k joysticku.
3 Zvoľte (
) ikonu
4 Zvoľte (
) [Yes/Áno] a stlačte
90 Š Fotografie
a stlačte
.
.
) fotografiu, ktorú
Používanie menu FUNC.
1 V zobrazení jednotlivých fotografií otvorte obrazovku výberu
fotografií.
FUNC.
[
Delete/Odstrániť]
[
Delete/Odstrániť] sa zobrazí na obrazovke.
2 Zvoľte (
) fotografiu, ktorú chcete vymazať, a stlačte
.
3 Zvoľte ( ) [Yes/Áno] a stlačením
vymažte fotografiu.
4 Pre vymazanie ďalších fotografií zopakujte kroky 2-3, alebo
dvojnásobným stlačením FUNC. zatvorte menu.
Vymazanie fotografií z indexového zobrazenia
Voľby
[All Photos/Všetky fotografie] Vymaže všetky fotografie.
[This Photo/Táto fotografia] Vymaže len fotografiu označenú
oranžovým výberovým rámikom.
[Selected Photos/Zvolené fotografie]
Vymaže všetky vopred
vybrané fotografie (označené značkou ). Pozri Predvolenie
záznamov v indexovom zobrazení (
53).
1 Otvorte indexové zobrazenie fotografií.
Môžete si zvoliť fotografie v zabudovanej pamäti alebo na
pamäťovej karte (
48).
2 Zvoľte (
,
) fotografiu, ktorú chcete zmazať.
Tento krok nie je potrebný pre odstránenie všetkých fotografií alebo
predtým vybraných fotografií.
3 Vymažte fotografiu (fotografie).
FUNC.
[
Delete/Odstrániť]
FUNC.
[OK]
Požadovaná voľba
[Yes/Áno]*
* Ak ste zvolili akúkoľvek inú možnosť než [This Photo/Táto fotografia], môžete
stlačením
prerušiť akciu v jej priebehu. Niektoré fotografie však budú
napriek tomu odstránené.
DÔLEŽITÉ
• Dajte pozor pri odstraňovaní fotografií. Vymazané fotografie sa nedajú
obnoviť.
• Chránené fotografie sa nedajú vymazať.
Fotografie Š 91
Zväčšenie fotografií pri prehrávaní
V zobrazení jednotlivých fotografií sa dajú fotografie zväčšiť až
5-násobne.
sa zobrazuje pri fotografiách, ktoré sa nedajú
zväčšovať.
(
30)
1 Posuňte páčku zoomu smerom k T.
• Fotografia je zväčšená dvakrát a
zobrazovaný rámik označuje miesto
zväčšenej oblasti.
• Ak chcete fotografiu ešte viac zväčšiť,
pritlačte páčku zoomu k T. Pre
zmenšenia zväčšenia ju posuňte
smerom k W.
2 Premiestnite (
,
) rámik na tú
časť fotografie, ktorú chcete vidieť zväčšenú.
Ak chcete zväčšenie zrušiť, posuňte páčku zoomu smerom k W tak,
aby sa rámik prestal zobrazovať.
92 Š Fotografie
Doplnkové funkcie
Blesk
Pri fotografovaní na tmavých miestach môžete použiť blesk.
(
Možnosti
30)
( Predvolená hodnota)
(auto) Blesk sa odpáli automaticky podľa jasu predmetu.
(redukcia červených očí, auto) Blesk sa odpáli automaticky
podľa jasu predmetu. Pomocné svetlo sa rozsvieti, čím potlačí
efekt červených očí.
(blesk zapnutý) Blesk sa spustí vždy.
(blesk vypnutý) Blesk sa nespustí nikdy.
1 Otvorte (
) pomocníka k joysticku.
2 Zvoľte (
) [ Flash/Blesk] a stlačte
.
• Opakovaným stláčaním
sa cyklicky
pohybujete medzi režimami blesku.
• Objaví sa ikona zvoleného režimu blesku.
zmizne po 4 sekundách.
Blesk
Príklad: voľba blesku s
redukciou červených očí
3 Stlačte PHOTO najprv do polovice, aby ste
aktivovali automatické zaostrovanie, a
potom celkom, aby sa zaznamenala fotografia.
V závislosti od zvoleného nastavenia a podmienok pri fotografovaní sa
spustí blesk.
Používanie videoblesku VFL-2
Môžete použiť voliteľný videoblesk VFL-2 ako externý blesk, ak je
prepínač POWER nastavený na
ON . Postup pre nastavenie
externého blesku je rovnaký ako pri zabudovanom blesku.
Voliteľný videoblesk VFL-2 nasaďte do vylepšených minisánok.
Pozri Vylepšené minisánky (
77).
sa zobrazí, keď zapnete voliteľný videoblesk na (
ON). Ďalšie
informácie o používaní videoblesku nájdete v návode na používanie
VFL-2.
Fotografie Š 93
POZNÁMKY
• Blesk sa neodpáli v týchto prípadoch:
- Keď ste ručne nastavili expozíciu v režime
(auto) alebo
(redukcia červených očí).
- Počas automatického stupňovania expozície.
- V záznamovom programe [ Fireworks/Ohňostroj].
- Pri použití voliteľného videoreflektora.
• O pomocnom svetle AF: Keď stlačíte PHOTO do polovice, a okolie
predmetu je príliš tmavé, mini videoreflektor sa nakrátko rozsvieti, aby
mohla videokamera presnejšie zaostriť (pomocné svetlo AF).
- Môžete aj nastaviť
[AF-Assist Lamp/Pomocné svetlo AF] na
[
Off/Vyp], aby sa pomocné svetlo neaktivovalo ( 133).
- Videokamera nemusí správne zaostriť, ani keď je pomocné svetlo AF
zapnuté.
• Praktický dosah blesku je asi 1 až 2 m. Praktický dosah s nasadeným
VFL-2 je asi 1 až 4 m. V každom prípade však skutočný dosah závisí od
podmienok pri snímaní.
• Dosah blesku sa znižuje pri sériovom fotografovaní.
• Aby bola redukcia červených očí účinná, musí sa predmet pozerať do
pomocného svetla. Stupeň potlačenia závisí od vzdialenosti a každého
indivídua.
• Režim blesku sa nedá zvoliť, ak je expozícia zablokovaná.
• Odporúčame nepoužívať blesk, ak je nasadený voliteľný širokouhlý
konvertor alebo telekonvertor. Ich tieň sa objaví na obrazovke.
Režim snímania: Sériové fotografovanie a stupňovanie expozície
Zhotoví sa séria fotografií pohybujúceho sa objektu alebo sa nahrá tá
istá fotografia s 3 nastaveniami expozície, aby ste si z nich mohli
neskôr vybrať tú najlepšiu fotografiu.
(
94 Š Fotografie
30)
BODY NA SKONTROLOVANIE
• Zvoľte záznamový program iný než [
Fireworks/Ohňostroj].

Možnosti
( Predvolená hodnota)
Single/Po obr.] Zaznamená jednu fotografiu.
Continuous Shooting/Sériové fotografovanie], [ Hi-Speed
Continuous Shooting/Rýchle sériové fotografovanie]
[
[
Zachytí sériu až 60 fotografií, pokiaľ držíte PHOTO stlačené. Sú
dve nastavenia rýchlosti sériového fotografovania: normálne (asi
2,5 fotografie/sekundu) a rýchle (asi 4,1 fotografie/sekundu).
[
Auto Exposure Bracketing/Automatické stupňovanie expozície]
Videokamera zaznamená 3 fotografie s 3 rôznymi expozíciami
(tmavá, normálna, svetlá odstupňované po 1/2 EV), čo vám
umožní vybrať si tú najlepšiu.
FUNC.
[
Single/Po obr.]
Požadovaná voľba
FUNC.
Sériové fotografovanie/Rýchle sériové fotografovanie
1 Stlačením PHOTO do polovice aktivujte automatické zaostrovanie.
2 Stlačte PHOTO celkom a držte stlačené.
Automatické stupňovanie expozície
Stlačte PHOTO najprv do polovice, aby ste aktivovali automatické
zaostrovanie, a potom celkom, aby sa zaznamenali 3 fotografie.
POZNÁMKY
• Rýchlosť sériového fotografovania je približná a mení sa v závislosti od
záznamových podmienok a predmetu.
• Ak používate blesk, rýchlosť sériového fotografovania sa zníži na asi
1,7 fotografie/sekundu. Rýchlosť sériového fotografovania sa zníži aj
keď používate dlhý expozičný čas (1/25 alebo dlhší).
Fotografovanie pri zázname filmov (simultánny záznam)
Fotografie môžete zaznamenať, aj keď je videokamera nastavená do
režimu
. Navyše môžete zachytiť fotografiu zároveň so
zaznamenaním videa. Fotografie zaznamenané simultánnym
záznamom majú rovnaký pomer strán ako filmy (16:9).
Fotografie Š 95
V režime
bude veľkosť a kvalita fotografií zaznamenaných pri
zázname videa (simultánny záznam) určená nastavením vykonaným
týmto postupom; veľkosť a kvalita fotografií zaznamenaných v pauze
záznamu bude určená veľkosťou fotografie nastavenej v režime
87).
(
(
FUNC.
30)
[
Simultaneous Recording Off/Simultánny záznam
vypnutý]
Požadovaná veľkosť fotografie*
FUNC.
Požadovaná kvalita fotografie*
* Stláčaním
sa presúvate vpred a vzad medzi výberom veľkosti a kvality. Číslo
zobrazené v pravom rohu označuje približný počet fotografií, ktoré sa dajú
zaznamenať s aktuálnym nastavením kvality a veľkosti.
(
30)
Počas záznamu alebo v pauze záznamu stlačením PHOTO zachyťte
fotografiu.
POZNÁMKY
• Videokamera si zapamätá posledné použité nastavenie, aj keď ju
nastavíte do režimu
.
• Fotografie sa nedajú zaznamenať simultánne, keď je zapnutý digitálny
zoom alebo digitálny efekt.
• Kvalita fotografie bude vyššia, keď fotografie zaznamenáte v režime
alebo
počas pauzy záznamu.
•
Fotografie sa zaznamenajú do pamäte zvolenej pre záznam
fotografií (
39).
Režim merania svetla
Videokamera meria svetlo odrazené od predmetu, aby vypočítala
optimálne nastavenie expozície. V závislosti od predmetu môže byť
potrebné zmeniť spôsob merania a vyhodnocovania svetla.
(
96 Š Fotografie
30)
( Predvolená hodnota)
Možnosti
[
[
Evaluative/Pomerové] Vhodné pre bežné podmienky
fotografovania, vrátane protisvetla. Videokamera rozdelí obraz na
niekoľko oblastí a meria svetlo v každej z nich, aby dosiahla
optimálnu expozíciu predmetu.
Center-Weighted Average/So zdôrazneným stredom]
Spriemeruje svetlo z celého obrazu, pričom viac zaváži predmet v
strede.
[
FUNC.
Spot/Bodové] Meria len oblasť v rámiku bodového AE. Toto
nastavenie použite na nastavenie expozície, aby vyhovovala
predmetu v strede obrazovky.
[
Evaluative/Pomerové]
Požadovaná voľba
FUNC.
Prezentácia
Môžete si prehrať prezentáciu všetkých fotografií a doplniť ju hudbou.
(
30)
1 Otvorte indexové zobrazenie fotografií.
Môžete si zvoliť fotografie v zabudovanej pamäti alebo na
pamäťovej karte (
48).
2 Otvorte zoznam skladieb hudby pozadia.
FUNC.
[
Select Music/Zvolená Hudba]
3 Zvoľte (
) hudobnú skladbu a dvakrát stlačte FUNC. .
• Stlačením
môžete počúvať zvolenú skladbu. Stlačením
zastavíte prehrávanie.
• Pre prehrávanie prezentácie bez hudby pozadia zvoľte [Off/Vyp].
4 Späť v indexovom zobrazení zvoľte (
prezentácie.
,
) prvú fotografiu
5 Stlačením / prehrajte prezentáciu so zvolenou hudbou
pozadia.
• Počas prehrávania stlačením joysticku (
) nastavte hlasitosť.
• Stlačením
zastavíte prezentáciu a vrátite sa do indexového
zobrazenia fotografií.
Fotografie Š 97
POZNÁMKY
•
V dobe nákupu sú hudobné súbory uložené v zabudovanej
pamäti. Hudobné súbory preneste do tej istej pamäte, v ktorej sú
fotografie, ktoré chcete prehrať ako prezentáciu. Ďalšie informácie
nájdete v príručke ‚Music Transfer Utility Software Guide‘ (súbor PDF).
• Hudba pozadia sa nemusí prehrať správne, ak prehrávate prezentáciu
z pamäťovej karty s malou prenosovou rýchlosťou.
Otáčaníe fotografií
Fotografie môžete otočiť o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek,
aby ste upravili ich orientáciu.
(
30)
1 V zobrazení jednotlivých fotografií otvorte obrazovku výberu
fotografií.
FUNC.
[ Rotate/Otočiť]
[
Rotate/Otočiť] sa zobrazí na obrazovke.
2 Zvoľte (
) fotografiu, ktorú chcete otočiť.
3 Stlačením
otočíte fotografiu.
4 Na otočenie ďalších fotografií zopakujte kroky 2 - 3, alebo
dvojnásobným stlačením FUNC. zatvorte menu.
Histogram
V zobrazení jednotlivých fotografií môžete zobraziť histogram a ikony
všetkých funkcií, ktoré boli použité v dobe záznamu. Histogram sa
zobrazí aj ihneď po zaznamenaní fotografie.
Pomocou histogramu si môžete overiť správnosť expozície fotografie.
(
98 Š Fotografie
30)
Počet pixelov
Oblasť vpravo v histograme
reprezentuje svetlé miesta, oblasť
vľavo tmavé miesta. Fotografia, ktorej
histogram stúpa doprava, je relatívne
svetlá. Tá, ktorej histogram stúpa
doľava, je relatívne tmavá.
Tmavšie
Svetlejšie
Zachytávanie fotografií z prehrávanej scény
Zo zaznamenanej scény môžete zachytiť jednu fotografiu alebo sériu
fotografií. Veľkosť zachytených fotografií bude [MW 1920x1080] a nedá
sa zmeniť, ale môžete si zvoliť kvalitu fotografie.
(
30)
Voľba nastavení pre zachytávanie fotografií
FUNC.
[ Menu]
[Photo Capture from Video/Záznam
fotografie z videa]
[ Single Photo/Jedna fotografia] alebo
[
Photo Sequence/Fotografická sekvencia]
Pokračujte z toho istého menu:
[Photo Capture Quality/Kvalita zaznamenanej fotografie]
Požadovaná kvalita fotografie* FUNC.
* Číslo zobrazené dolu označuje približný počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať
s aktuálnym nastavením kvality.
Zachytenie fotografie
1 Prehrajte scénu s obrázkom, ktorý chcete zachytiť.
2 Pozastavte prehrávanie v bode, ktorý chcete zachytiť.
3 Stlačte PHOTO úplne.
Pre zachytenie fotografickej sekvencie podržte PHOTO stlačené.
POZNÁMKY
• Dátumový kód fotografií bude odrážať dátum a čas záznamu pôvodnej
scény.
• Fotografie zachytené zo scény s rýchlym pohybom budú rozmazané.
•
Fotografie sa zaznamenajú do pamäte zvolenej pre záznam
fotografií (
39).
Fotografie Š 99
•[
Photo Sequence/Fotografická sekvencia]:
- Naraz sa dá zachytiť až 100 fotografií.
- Záznam fotografickej sekvencie sa zastaví na konci scény (prehrávanie
sa pozastaví na začiatku nasledujúcej scény).
- Fotografie sa zachytia v intervaloch 1/25 sekundy.
Ochrana fotografií
Fotografie môžete ochrániť pred náhodným vymazaním.
(
30)
Ochrana jednej fotografie
1 V zobrazení jednotlivých fotografií otvorte obrazovku výberu
fotografií.
FUNC.
[
Protect/Ochrániť]
[
Protect/Ochrániť] sa zobrazí na obrazovke.
2 Zvoľte (
) fotografiu, ktorú chcete ochrániť.
3 Stlačením
ochráňte fotografiu.
sa objaví na dolnej lište a fotografia sa nedá zmazať. Opätovným
stlačením
odstránite ochranu.
4 Na ochranu ďalších fotografií zopakujte kroky 2-3, alebo
dvojnásobným stlačením FUNC. zatvorte menu.
Ochrana fotografií z indexového zobrazenia
Voľby
[Individual Photos/Jednotlivé fotografie]
Otvorte obrazovku
opísanú v časti Ochrana jednotlivých fotografií (
100). Na
ochranu fotografií pokračujte od kroku 3 tohto postupu.
[Selected Photos/Zvolené fotografie]
Ochráni všetky vopred
vybrané fotografie (označené značkou ). Pozri Predvolenie
záznamov v indexovom zobrazení (
53).
[Remove All/Odstrániť všetko]
fotografií.
100 Š Fotografie
Odstráni ochranu zo všetkých
1 Otvorte indexové zobrazenie fotografií.
Môžete si zvoliť fotografie v zabudovanej pamäti alebo na
pamäťovej karte (
48).
2 Zvoľte (
FUNC.
,
) fotografiu, ktorú chcete ochrániť.
[
Protect/Ochrániť]
Požadovaná voľba
FUNC.
[Yes/Áno]
[OK]
DÔLEŽITÉ
• Inicializáciou pamäte (
39) natrvalo vymažete všetky záznamy,
vrátane chránených fotografií.
Kopírovanie fotografií
Fotografie môžete kopírovať len zo zabudovanej pamäte na pamäťovú
kartu.
(
30)
Kopírovanie jednej fotografie
1 Zvoľte prezeranie fotografií zaznamenaných v zabudovanej
pamäti.
V indexovom zobrazení zvoľte kartu
pod ikonou
(
48) a
posuňte páčku zoomu smerom k T, aby ste s vrátili do zobrazenia
jednotlivých fotografií.
2 Otvorte obrazovku pre výber fotografií.
FUNC.
[ Copy (
)/Kopírovať]
[
Copy (
)/Kopírovať] sa objaví na obrazovke.
3 Zvoľte (
4 Zvoľte (
) fotografiu, ktorú chcete skopírovať, a stlačte
) [Yes/Áno] a stlačením
.
skopírujte fotografiu.
5 Pre skopírovanie ďalších fotografií zopakujte kroky 3-4, alebo
dvojnásobným stlačením FUNC. zatvorte menu.
Fotografie Š 101
Kopírovanie fotografií z indexového zobrazenia
Voľby
[All Photos/Všetky fotografie] Skopíruje všetky fotografie.
[This Photo/Táto fotografia] Skopíruje len fotografiu označenú
oranžovým výberovým rámikom.
[Selected Photos/Zvolené fotografie]
Skopíruje všetky vopred
vybrané fotografie (označené značkou ). Pozri Predvolenie
záznamov v indexovom zobrazení (
53).
1 Otvorte indexové zobrazenie fotografií zaznamenaných v
zabudovanej pamäti.
Presuňte páčku zoomu smerom k W a potom zvoľte kartu
pod
ikonou
(
48).
2 Zvoľte (
,
) fotografiu, ktorú chcete skopírovať.
Tento krok nie je potrebný na skopírovanie všetkých fotografií alebo
predtým vybraných fotografií.
3 Skopírujte fotografiu (fotografie).
FUNC.
[ Copy (
)/Kopírovať]
FUNC.
[Yes/Áno]*
[OK]
Požadovaná voľba
* Ak ste zvolili [Selected Photos/Zvolené fotografie] alebo [All Photos/Všetky
fotografie], môžete stlačením
prerušiť prebiehajúcu operáciu.
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor ACCESS svieti alebo bliká, dodržte nasledujúce
varovania. Ak to neurobíte, môže dôjsť k trvalej strate dát.
- Neotvárajte kryt otvoru pamäťovej karty.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Nemeňte prevádzkový režim videokamery.
POZNÁMKY
• Ak nie je dosť miesta na pamäťovej karte, skopíruje sa toľko fotografií,
koľko sa zmestí, a potom sa kopírovanie ukončí.
• Ak je kryt otvoru pamäťovej karty otvorený alebo spínač LOCK na
pamäťovej karte nastavený na ochranu pred zápisom, nemôžete
kopírovať fotografie na pamäťovú kartu.
102 Š Fotografie
• Nemusia sa dať skopírovať fotografie, ktoré neboli zaznamenané touto
videokamerou.
-
Iné funkcie, ktoré môžete použiť pri fotografovaní
Môžete použiť aj nasledujúce funkcie...
Nasledujúce funkcie a vlastnosti videokamery sa dajú použiť buď pre
snímanie videa alebo na fotografovanie. Spôsob ich nastavovania a
využitia už bol podrobne vysvetlený, preto vás odkazujeme na príslušnú
stranu v časti „Video“.
• Zoom (
43)
• Rýchly štart (
44)
• Záznamové programy (
57, 59)
• Video minireflektor (
61)
• Samospúšť (
65)
• Ručné nastavenie expozície a automatická korekcia protisvetla
(
66)
• Ručné zaostrovanie (
67)
• Detekcia tváre (
68)
• Vyváženie bielej (
69)
• Obrazové efekty (
71)
• Digitálne efekty (
72)
Fotografie Š 103
Tlač fotografií
Tlač fotografií (priama tlač)
Videokamera sa dá pripojiť ku ktorejkoľvek tlačiarni kompatibilnej s
PictBridge. Vopred môžete označiť fotografie, ktoré chcete vytlačiť, a
nastaviť požadovaný počet kópií ako objednávku tlače ( 109).
Tlačiarne Canon: SELPHY tlačiarne radu CP, DS a ES, a atramentové
tlačiarne označené logom PictBridge.
(
30)
Pripojenie videokamery k tlačiarni
1 Nastavte videokameru do režimu
, zobrazenie jednotlivých
fotografií.
Môžete si zvoliť fotografie v zabudovanej pamäti alebo na
pamäťovej karte (
48). Potom posuňte páčku zoomu smerom k T,
aby ste sa vrátili do zobrazenia jednotlivých fotografií.
2 Zapnite tlačiareň.
3 Videokameru pripojte k tlačiarni dodaným káblom USB.
• Zapojenia 4 . Pozri Schémy zapojenia (
115).
• Ak sa zobrazí obrazovka pre výber zariadenia, zvoľte [Computer/
Printer-Počítač/tlačiareň] a stlačte
.
• Zobrazovaný symbol
sa zmení na
.
• Tlačidlo
(Tlač/zdieľanie) sa rozsvieti a na asi 6 sekúnd sa zobrazí
aktuálne nastavenie tlače.
DÔLEŽITÉ
• Ak
stále bliká (dlhšie než 1 minútu) alebo sa nezobrazí
,
videokamera nie je správne pripojená k tlačiarni. V takom prípade
odpojte kábel USB a vypnite videokameru a tlačiareň. Po krátkej chvíli
oba prístroja opäť zapnite, nastavte videokameru do režimu
a
obnovte pripojenie.
104 Š Fotografie
• Pri nasledujúcich činnostiach nedôjde k rozoznaniu tlačiarne, ani keď ju
pripojíte k videokamere.
- Vymazanie všetkých fotografií
- Odstránenie všetkých objednávok prenosu
- Odstránenie všetkých objednávok tlače
POZNÁMKY
•
•
•
•
Ikona
sa zobrazí pri fotografiách, ktoré sa nedajú vytlačiť.
Odporúčame napájať videokameru kompaktným sieťovým adaptérom.
Pozri tiež návod na používanie tlačiarne.
Ak nemáte záujem používať voliteľnú DVD napaľovačky DW-100,
môžete nastaviť
alebo
[USB Connection Type/Druh
pripojenia USB] na [
Computer/Printer-Počítač/tlačiareň] (
137),
aby sa obrazovka pre výber typu zariadenia nezobrazovala zakaždým,
keď pripojíte videokameru k tlačiarni.
• Pripojenie k tlačiarni kompatibilnej s PictBridge, ak pamäťová karta
obsahuje 2 500 alebo viac fotografií. Pre lepší výkon odporúčame
udržať počet fotografií pod 100.
Tlač pomocou tlačidla
(Tlač/Zdieľanie)
Naraz môžete vytlačiť jednu kópiu fotografie bez zmeny nastavení, len
stlačením
.
(
30)
1 Zvoľte (
) fotografiu, ktorú
chcete vytlačiť.
2 Stlačte
.
• Začne tlač. Tlačidlo
bliká a
zostane svietiť, keď tlačiareň
dokončí tlač fotografie.
• Ak chcete pokračovať v tlači,
vyberte (
) inú fotografiu.
Fotografie Š 105
Výber nastavení tlače
Pre tlač môžete vybrať počet kópií a ďalšie nastavenia. Voľby nastavení
sú dané modelom tlačiarne.
(
30)
Voľby
[
Paper Size/Veľkosť papiera]*
Dostupné formáty papiera sa
menia podľa modelu tlačiarne.
[
Paper Type/Typ papiera]* Select [Photo/Fotog.], [Fast Photo/
Rýchly Fotog.], [Plain/Obyčajný] alebo [Default/Predvolené].
[
Page Layout/Rozloženie strany]*
Zvoľte [Default/Predvolené],
[Bordered/S okrajmi] alebo niektoré z nasledujúcich rozložení
strany.
[Borderless/Bez Okrajov]: Fotografia sa zväčší a môže byť mierne
orezaná, aby sa zmestila na papier.
[x photos/sheet-x fotografií/listov]: Pozri v stručnosti ďalej.
[
] (Tlač dátumu)
Zvoľte [On/Zap], [Off/Vyp] alebo [Default/
Predvolené].
[
] (Tlačový efekt)
Dostupné len na tlačiarňach kompatibilných s
funkciou Optimalizácia obrazu. Zvoľte [On/Zap], [Off/Vyp] alebo
[Default/Predvolené].
Atramentové tlačiarne Canon/SELPHY DS: Môžete zvoliť aj
[Vivid/Živé], [Nr] a [Vivid+Nr/Živé+NR].
[
] (Počet kópií)
Zvoľte 1-99 kópií.
* Zvoľte (
,
) [Paper Settings/Nastavenia papiera] a stlačením
zmeňte postupne všetky tri nastavenia.
POZNÁMKY
• Voľby nastavení tlače a nastavení [Default/Predvolené] sa líšia podľa
modelu tlačiarne. Podrobnosti nájdete v návode na používanie tlačiarne.
106 Š Fotografie
[x photos/sheet-x fotografií/listov]: Tlač viacerých fotografií na
jeden list
Ak tlačíte na tlačiarňach Canon, môžete na jednom liste vytlačiť viac
rovnakých fotografií. Nasledujúcu tabuľku použite ako pomôcku pre
odporúčaný počet kópií v závislosti od nastavenia [
Paper Size/Veľkosť
papiera].
[ Paper Size/
Veľkosť papiera] →
Tlačiareň Canon ↓
Atramentové tlačiarne
SELPHY DS
SELPHY CP/ES
1
2
[Creditcard/
Kreditná
Karta]
[9 x 13 cm]
[10 x 14,8 cm]
[A4]
–
–
2, 4, 9 alebo 161
4
2, 4 alebo 82
2 alebo 4
2 alebo 4
–
Môžete použiť aj špeciálne hárky s nálepkami.
Len rad SELPHY CP:
- S nastavením [8 photos/sheet-8 fotografií/listov] môžete použiť aj špeciálne hárky
s nálepkami.
- [2 photos/sheet-2 fotografie/listy] alebo [4 photos/sheet-4 fotografie/listy] môžete
použiť aj keď používate širokouhlý fotopapier s nastavením [Default/Predvolené].
Tlač po zmene nastavení tlače
1 Zvoľte (
) fotografiu, ktorú chcete vytlačiť.
2 Otvorte ( ) pomocníka k joysticku.
3 Zvoľte (
) ikonu
a stlačte
.
Zobrazí sa menu pre nastavenie tlače.
Aktuálne nastavenie papiera
(veľkosť papiera, typ papiera a
rozloženie strany)
Tlač dátumu
Tlačový efekt
Počet kópií
Nastavenie papiera
Nastavenia výrezu (
108)
4 V menu nastavení tlače zvoľte (
,
) nastavenie, ktoré chcete
zmeniť, a stlačte
.
5 Zvoľte (
) požadovanú voľbu nastavenia a stlačte
.
6 Zvoľte (
,
) [Print/Tlač] a stlačte
.
• Začne tlač. Menu nastavení tlače zmizne po skončení tlačovej úlohy.
Fotografie Š 107
• Ak chcete pokračovať v tlači, vyberte (
) inú fotografiu.
Zrušenie tlačovej úlohy
1 Počas tlače stlačte
( [Stop]).
2 Zvoľte (
) [OK] a stlačte
.
Po skončení tlače
Odpojte kábel USB od videokamery a tlačiarne a vypnite videokameru.
Chyby tlače
Ak dôjde k chybe počas tlače, na videokamere sa objaví chybové
hlásenie (napríklad [No paper/Nie je papier]). Problém vyriešte
pomocou zoznamu chybových hlásení (
155) a návodu na
používanie tlačiarne.
• Tlačiarne kompatibilné s Canon PictBridge: Ak tlač nepokračuje po
vyriešení problému automaticky, zvoľte [Continue/Pokračovať] a
stlačením
pokračujte v tlači. Ak táto voľba nie je dostupná, zvoľte
[Stop] a stlačte
, a potom reštartujte tlač od začiatku.
• Iné tlačiarne alebo ak s tlačiarňou Canon chyba stále pretrváva: Ak sa tlač
neobnoví automaticky, odpojte kábel USB a vypnite videokameru. Po
chvíli videokameru opäť zapnite a znova pripojte kábel USB.
DÔLEŽITÉ
• Na tlačiarni kompatibilnej s PictBridge sa nemusia dať správne vytlačiť
fotografie, ktorých názvy súborov boli zmenené, alebo ktoré boli
zaznamenané, vytvorené, upravené alebo zmenené akýmkoľvek iným
zariadením než je táto videokamera.
• Ak sa neprestane zobrazovať hlásenie [Busy/Obsad.], odpojte kábel
USB a po krátkej chvíli obnovte pripojenie.
Nastavenia výrezu
Veľkosť papiera a rozloženie strany nastavte pred zmenou nastavení
výrezu. Nastavenia výrezu sa použijú len na jednu fotografiu.
(
108 Š Fotografie
30)
1 Otvorte menu pre nastavenie tlače.
Pozri kroky 1-2 v časti Tlač po zmene nastavení tlače (
107).
2 Zvoľte (
,
) [Trimming/Výrez] a
stlačte
.
Zobrazí sa rámik výrezu.
3 Zmeňte veľkosť rámika výrezu.
• Posuňte páčku zoomu smerom k T pre
zmenšenie rámika, a smerom k W pre
jeho zväčšenie. Stlačením
zmeňte orientáciu rámika (na výšku
alebo na šírku).
• Ak chcete zrušiť nastavenia výrezu, posuňte páčku zoomu smerom k
W až rámik výrezu zmizne.
4 Presuňte (
,
) rámik výrezu na
oblasť, ktorú chcete vytlačiť.
5 Stlačením FUNC. sa vrátite do menu
nastavení tlače.
• Zvolená oblasť tlače bude označená
zeleným rámikom v zmenšenine.
• Ak chcete zmeniť iné nastavenia tlače a vytlačiť zvolenú oblasť,
pozrite si kroky 3-5 v časti Tlač po zmene nastavení tlače (
107).
POZNÁMKY
• Nastavenia výrezu sa zrušia v týchto prípadoch:
- Keď vypnete videokameru.
- Keď odpojíte kábel USB.
- Keď roztiahnete rámik výrezu nad jeho maximálnu veľkosť.
- Keď zmeníte nastavenie [Paper Size/Veľkosť papiera].
• Nemusí sa dať nastaviť výrez pre fotografie, ktoré neboli zaznamenané
touto videokamerou.
Objednávky tlače
Vopred môžete označiť fotografie, ktoré chcete vytlačiť, a nastaviť
požadovaný počet kópií ako objednávku tlače. Neskôr môžete
jednoducho vytlačiť objednávky tlače pripojením videokamery k
Fotografie Š 109
tlačiarni vyhovujúcej PictBridge (
nastaviť až pre 998 fotografií.
104). Objednávku tlače môžete
(
30)
BODY NA SKONTROLOVANIE
• Objednávky tlače nastavte pred pripojením dodaného kábla USB do
videokamery.
Označenie jednotlivých fotografií pre objednávku tlače
1 V zobrazení jednotlivých fotografií otvorte obrazovku výberu
fotografií.
FUNC.
[ Print Orders/Objednávky tlače]
sa objaví na obrazovke.
2 Zvoľte (
) fotografiu, ktorú chcete označiť pre objednávku tlače.
3 Stlačením
nastavte objednávku tlače.
Počet kópií bude oranžový.
4 Nastavte (
) požadovaný počet kópií a stlačte
.
Ak chcete objednávku tlače zrušiť, nastavte počet kópií na 0.
5 Na označenie ďalších fotografií pre objednávku tlače zopakujte
kroky 2 - 4, alebo dvojnásobným stlačením FUNC. zatvorte menu.
Nastavenie objednávok tlače z indexového zobrazenia
Voľby
[Individual Photos/Jednotlivé fotografie]
Otvorí obrazovku
opísanú v časti Označenie jednotlivých fotografií pre objednávku
tlače (
110). Pre nastavenie objednávky tlače pokračujte od
kroku 3 tohto postupu.
[Selected Photos (1 copy each)/Zvolené fotografie (po 1 kópii)]
Nastaví objednávku tlače po 1 kópii z každej vopred zvolenej
fotografie (označenej značkou ). Pozri Predvolenie záznamov v
indexovom zobrazení (
53).
[Remove All/Odstrániť všetko]
Odstráni všetky objednávky tlače.
1 Otvorte indexové zobrazenie fotografií.
Môžete si zvoliť fotografie v zabudovanej pamäti alebo na
pamäťovej karte (
48).
110 Š Fotografie
2 Zvoľte (
,
) fotografiu, ktorú chcete označiť pre objednávku
tlače.
Tento krok nie je potrebný na nastavenie objednávky tlače pre predtým
zvolené fotografie, ani na odstránenie všetkých objednávok tlače.
3 Nastavte objednávky tlače.
FUNC.
[ Print Orders/Objednávky tlače]
FUNC.
[Yes/Áno]
[OK]
Požadovaná voľba
Tlač fotografií označených objednávkou tlače
1 Videokameru pripojte k tlačiarni dodaným káblom USB.
Pozri Pripojenie videokamery k tlačiarni (
104).
2 Otvorte menu tlače.
FUNC.
[ Menu]
[
Print/Tlač]
• Objaví sa menu tlače.
• Ak nie sú žiadne fotografie označené objednávkou tlače, zobrazí sa
[No
print orders have been set/Neboli nastavené žiadne
objednávky tlače].
• V závislosti od pripojenej tlačiarne môžete zmeniť niektoré nastavenia
tlače ( 106).
3 Zvoľte (
,
) [Print/Tlač] a stlačte
.
Začne tlač. Po dokončení tlače sa prestane zobrazovať menu tlače.
POZNÁMKY
• Zrušenie tlačovej úlohy: Pozri strana 108.
• Znovuspustenie tlače: Otvorte menu tlače podľa vysvetlenia v kroku 2.
V menu nastavení tlače zvoľte [Print/Tlač]* alebo [Resume/Pokračovať]
a stlačte
. Vytlačia sa zvyšné fotografie.
Tlač sa nedá reštartovať, keď bolo zmenené nastavenie objednávky
tlače alebo keď bola odstránená fotografia s objednávkou tlače.
* V prípade, ak bola tlač prerušená po prvej fotografii.
Fotografie Š 111
Externé pripojenia
Táto kapitola vysvetľuje, ako pripojiť videokameru k externému
zariadeniu, akým je televízor, videorekordér alebo počítač.
Konektory na videokamere
Konektor USB
Prístup: Otvorte kryt bočných konektorov.
Konektor HDMI OUT*
Prístup: Otvorte kryt bočných konektorov.
Konektor HDMI OUT ponúka vysokokvalitné
digitálne pripojenie, ktoré spája zvuk aj obraz do
jedného pohodlného kábla.
Konektor AV OUT/
Prístup: Otvorte LCD panel.
Keď je stereofónny videokábel STV-250N
pripojený do videokamery, nebude zo
zabudovaného reproduktora počuť žiadny zvuk.
Nastavte hlasitosť na pripojenom televízore.
Konektor COMPONENT OUT*
Prístup: Otvorte kryt zadných konektorov.
Konektor pre zložkové video je len pre obraz.
Keď použijete pripojenie 2 , nezabudnite na
zvukové pripojenie pomocou konektora
AV OUT/ .
* Keď pripájate kábel do videokamery, nezabudnite zarovnať trojuholníkové značky
na konektore kábla a konektore videokamery (
).
112 Š Externé pripojenia
Schémy zapojenia
Na nasledujúcich schémach pripojenia ľavá strana ukazuje konektory
na videokamere a pravá strana (len ako príklad) príklad konektorov na
pripojenom zariadení.
Pripojenie 1
Typ: Digitálne Kvalita: Vysoké rozlíšenie Len výstup
Pripojte do televízora s vysokým rozlíšením (HDTV) so vstupným
konektorom HDMI.
(minikonektor HDMI)
HDMI kábel HTC-100
(voliteľný)
(štandardný
konektor HDMI)
O pripojení HDMITM
Pripojenie HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ( 1 ) je
pohodlné celodigitálne pripojenie obrazu aj zvuku jedným káblom.
Keď pripojíte videokameru k HDTV vybavenému konektorom HDMI,
môžete si užívať prehrávanie obrazu a zvuku v najvyššej kvalite.
- Konektor HDMI OUT na videokamere je len výstupný. Nepripájajte ho k
výstupným HDMI konektorom na externých zariadeniach, pretože tým
môžete poškodiť videokameru.
- Správna činnosť sa nedá zaručiť, ak pripojíte videokameru k monitoru
DVI.
- V závislosti od HDTV nemusí byť možné správne prehrávanie osobného
obsahu videa pomocou pripojenia 1 . Vyskúšajte iné pripojenie.
Externé pripojenia Š 113
Pripojenie 2
Typ: Analógové Kvalita: Závisí od nastavenia Len výstup
Pripojte do televízora s vysokým rozlíšením (HDTV) alebo bežného
televízora s konektormi pre zložkové (komponentné) video. Na
videokamere zmeňte nasledujúce nastavenia:
[Component Output/Komponentný výstup] podľa
televízora (bežný alebo s vysokým rozlíšením) (
138)
[AV/Headphones-AV/slúchadlá] na [
AV] (
137)
Červený
Modrý
Zložkový kábel CTC-100/S
(dodaný)
Zelený
Biely
Stereofónny videokábel STV-250N
(dodaný)
Pripojenie 3
Červený
Typ: Analógové Kvalita: Štandardné rozlíšenie Len výstup
Pripojte k bežnému televízoru alebo videorekordéru so vstupnými
konektormi audio/video. Na videokamere zmeňte nasledujúce
nastavenia:
Ak televízor nedokáže automaticky zistiť a zmeniť pomer
strán nastavte [TV Type/Typ TV] podľa televízora (širokouhlý alebo
4:3) (
138)
[AV/Headphones-AV/slúchadlá] na [
AV] (
137)
Žltý
Biely
Stereofónny videokábel STV-250N
(dodaný)
114 Š Externé pripojenia
Červený
Pripojenie 3
Parametre presne tie isté ako pripojenie 3 .
Pripojte k bežnému televízoru alebo VCR cez vstupný konektor
SCART. Vyžaduje si adaptér SCART (bežne dostupný).
Stereofónny videokábel STV-250N
(dodaný)
Pripojenie 4
Červený
Biely
Žltý
Adaptér SCART (bežne
dostupný)
Typ: Digitálne dátové pripojenie
Pripojte k počítaču pre ukladanie záznamov, k voliteľnej DVD
napaľovačky DW-100. pre vytvorenie diskov DVD, alebo k tlačiarni
pre vytlačenie fotografií.
Kábel USB
(dodaný)
Externé pripojenia Š 115
Prehrávanie na televízore
Pripojte videokameru k televízoru, aby ste sa mohli tešiť zo záznamov
spolu s rodinou a priateľmi. Prehrávanie na HDTV pomocou niektorého
pripojenia s vysokým rozlíšením zabezpečí najlepšiu kvalitu.
(
30)
1 Vypnite videokameru a televízor.
2 Pripojte videokameru k televízoru.
Pozri Schémy zapojenia (
113) a vyberte si najvhodnejšie pripojenie
pre váš televízor.
3 Zapnite pripojený televízor.
Na televízore ako vstup videa zvoľte konektor, do ktorého je pripojená
videokamera. Pozri tiež návod na používanie pripojeného televízora.
4 Zapnite videokameru a nastavte ju do režimu
(
89).
Prehrajte si filmy alebo fotografie.
(
46) alebo
POZNÁMKY
• Odporúčame napájať videokameru kompaktným sieťovým adaptérom.
• Pripojenie 3 alebo 3 : Keď prehrávate filmy 16:9 na bežnom televízore
s pomerom strán 4:3, televízor sa automaticky prepne do širokouhlého
režimu, ak je kompatibilný so systémom WSS. V ostatných prípadoch
zmeňte pomer strán obrazu na televízore ručne.
132)
• Na správne prehrávanie filmov zaznamenaných s x.v.ColourTM (
na HDTV kompatibilnom s touto normou je treba ďalšie nastavenia na
pripojenom HDTV. Pozri návod na používanie televízora.
116 Š Externé pripojenia
Ukladanie záznamov
Ukladanie záznamov do počítača
Filmy zaznamenané touto videokamerou sa ukladajú do zabudovanej
pamäte (len
) alebo na pamäťovú kartu . Pretože miesto je
limitované, nezabudnite si pravidelne ukladať záznamy do počítača.
PIXELA ImageMixer 3 SE
So softvérom dodaným na disku CD-ROM Transfer Utilities si môžete
vybrať scény a uložiť ich na pevný disk počítača. V prípade potreby sa
videosúbory predtým uložené do počítača dajú obnoviť do
videokamery. Softvér na dodanom disku CD-ROM Video Tools
ponúka veľa možností pre organizovanie knižnice videí, úpravu videa a
ďalšie.
Podrobnosti o inštalácii softvéru nájdete v ‚PIXELA ImageMixer 3 SE‘
Inštalačná príručka. Podrobnosti o používaní softvéru nájdete v
softvérovej príručke na disku Transfer Utilities.
Ukladanie záznamov bez počítača
Máte však aj tieto možnosti:
• Použite voliteľnú DVD napaľovačky DW-100. na vytvorenie diskov
(AVCHD) s vysokým rozlíšením zo svojich filmov a Photo DVD z
fotografií (
118).
• Videokameru môžete pre uloženie kópií filmov so štandardným
rozlíšením pripojiť aj k externému záznamovému zariadeniu (DVD
alebo HDD rekordéru, videorekordéru a pod.)(
122).
* Nedostupné pre scény zaznamenané v režime MXP.
DÔLEŽITÉ
• Kým je videokamera pripojená k počítaču, neotvárajte kryt otvoru
pamäťovej karty a nevyberajte pamäťovú kartu.
• Pri obnovovaní vo videokamere videosúborov, ktoré boli uložené do
počítača, neodpájajte kábel USB ani nevypínajte videokameru alebo
počítač. Mohlo by to spôsobiť, že sa scény nebudú dať prehrať vo
videokamere.
• Keď je videokamera pripojená k počítaču: Neotvárajte, nemeňte ani
nevymazávajte žiadne priečinky a súbory vo videokamere priamo z
Externé pripojenia Š 117
počítača, pretože to môže spôsobiť trvalú stratu dát. Vždy ukladajte
záznamy do počítača a obnovujte súbory do videokamery len pomocou
softvéru na dodanom disku CD-ROM Transfer Utilities.
Autorizácia diskov (AVCHD) s vysokým rozlíšením a diskov Photo DVD
Videokameru môžete pripojiť k voliteľnej DVD napaľovačky DW-100,
aby ste si vytvorili DVD disky s vysokým rozlíšením (špecifikácia
AVCHD). Takto si môžete uložiť svoje videozáznamy v najvyššej
dostupnej kvalite. Môžete si vytvoriť aj disky Photo DVD z fotografií a
prehrať si ich na väčšine bežných DVD prehrávačov.
Prečítajte si túto časť aj príslušné časti návodu na používanie DW-100.
(
Voľby pre vytváranie diskov AVCHD (režim
30)
)
[All Scenes/Všetky scény]* Pridá všetky scény na disk.
[Remaining Scenes/Zvyšné scény]* Pridá len tie scény, ktoré
neboli predtým pridané na disk.
[Playlist/Zoznam prehrávok]
Pridá len scény v zozname prehrávok
(
80). Ak ste scény zaznamenali v režime MXP, vopred pridajte
do zoznamu prehrávok len tie scény, ktoré ste zaznamenali v
iných režimoch záznamu a zvoľte túto voľbu na vytvorenie disku.
* Túto voľbu zvoľte, len ak neboli žiadne scény zaznamenané v režime MXP.
Voľby pre vytváranie diskov Photo DVD (režim
[All Photos/Všetky fotografie]
)
Pridá všetky fotografie do
prezentácie na disku.
[Transfer Orders/Objed. prenosu]
pre objednávku prenosu (
Pridá len fotografie označené
127).
Prípravy na videokamere
1 Zapnite videokameru a nastavte ju do režimu
, aby ste
vytvorili disky s vysokým rozlíšením z filmov alebo do režimu
na vytvorenie diskov Photo DVD z fotografií.
• Napájajte videokameru pomocou kompaktného sieťového adaptéra.
118 Š Externé pripojenia
•
Vopred zvoľte pamäť obsahujúcu záznamy, ktoré chcete
pridať na disk (
48).
2 Zvoľte scény alebo fotografie, ktoré chcete pridať na disk.
FUNC.
[
Menu]
alebo
[Add Recordings to Disc/
Pridať záznamy na disk]
Požadovaná voľba FUNC.
Pripojenie k DVD napaľovačky DW-100 a vytvorenie disku
1 Zapnite DVD napaľovačku.
DW-100 Pozri Vytváranie diskov DVD.
2 Pripojte videokameru k DVD napaľovačke pomocou dodaného
kábla USB.
• Zapojenia 4 . Pozri Schémy pripojenia (
115) a
DW-100 Pripojenia.
• Ak sa zobrazí obrazovka pre výber typu zariadenia, zvoľte [DVD
Burner/Napaľovačka DVD] a stlačte
.
• Keď je pripojenie dokončené, zobrazí sa [No Disc].
3 Vložte nový disk do DVD napaľovačky.
• Na otvorenie a zatvorenie priečinka pre disk použite tlačidlo OPEN/
CLOSE na DVD napaľovačke.
• Po rozpoznaní disku informačná obrazovka zobrazí typ disku DVD,
ktorý vytvárate, približný čas a počet potrebných diskov (podľa
vloženého disku).
• Ak ste vložili disk DVD-RW, na ktorom už sú nejaké dáta, zobrazí sa
hlásenie [The disc already contains data./Disk obsahuje dáta.]. Ak
chcete dáta prepísať (vymazať predchádzajúci obsah disku), stlačte
, zvoľte [Yes/Áno] a znova stlačte
.
4 Stlačte tlačidlo štart na DVD
napaľovačke.
• Na obrazovke sa zobrazí indikátor
priebehu.
• Po stlačení tlačidla štart (keď sa zapisuje
na disk) sa operácia nedá zrušiť.
• Po finalizovaní posledného disku sa zobrazí [Task completed/Úloha
dokončená]. Vyberte disk a zatvorte priečinok disku.
Externé pripojenia Š 119
Keď treba viac diskov
Keď je disk finalizovaný, automaticky sa vyhodí a zobrazí sa hlásenie.
Vložte ďalší disk a zatvorte priečinok disku.
Vytvorenie ďalšej kópie toho istého disku
Po skončení operácie vložte celkom nový disk, zatvorte priečinok disku
a zopakujte operáciu.
DÔLEŽITÉ
• DiskyAVCHD obsahujúce scény zaznamenané v režime MXP sa nedajú
vytvoriť DVD napaľovačky DW-100. Pomocou softvéru na dodanom
disku CD-ROM Video Tools si uložte takéto scény.
• Kým je videokamera pripojená k DVD napaľovačke, neotvárajte kryt
otvoru pamäťovej karty a nevyberajte pamäťovú kartu.
• Keď indikátor prístupu ACCESS na videokamere svieti alebo bliká,
dodržte nasledujúce varovania. Ak to neurobíte, môže dôjsť k trvalej
strate dát.
- Neotvárajte kryt otvoru pamäťovej karty.
- Neodpájajte kábel USB.
- Neodpájajte napájanie a nevypínajte videokameru ani napaľovačku
DVD.
- Nemeňte prevádzkový režim videokamery.
• Dôležité informácie o manipulácii s diskami nájdete v časti
DW-100 Upozornenia pre manipuláciu.
POZNÁMKY
• Ak sa scéna nezmestí celá na jeden disk, môže sa rozdeliť a pokračovať
na nasledujúcom disku.
• Keď videokamera obsahuje veľký počet scén, ktoré sa majú uložiť na
disky, môže dlho trvať, kým sa dokončí pripojenie k DVD napaľovačke
(krok 2 vyššie). Pre najlepší výkon odporúčame obmedziť počet scén
pre ukladanie na 500 alebo menej. (Pri 500 scénach trvá dokončenie
pripojenia asi 3 minúty.)
• Okrem obrazových súborov JPG obsahuje disk Photo DVD aj
prezentáciu všetkých uložených fotografií (každá fotografia sa prehráva
asi 3 sekundy).
120 Š Externé pripojenia
Prehrávanie diskov (AVCHD) s vysokým rozlíšením vytvorených
DVD napaľovačky DW-100
Typ externého prehrávača →
Obsah disku ↓
Disky obsahujúce len scény
zaznamenané v režime FXP/
XP+/SP/LP
DVD prehrávače alebo
Blu-ray prehrávače
kompatibilné s AVCHD
DVD prehrávače
nekompatibilné s AVCHD*
Dajú sa prehrať
Nedajú sa prehrať*
* Nevkladajte disk do nekompatibilného zariadenia, pretože sa nemusí dať vytiahnuť.
Prehrávanie diskov AVCHD pomocou DVD napaľovačky DW-100
Voliteľnú DVD napaľovačky DW-100 a videokameru môžete použiť aj na
prehrávanie diskov (AVCHD) na televízore. Je to veľmi praktické, napríklad
pre prehrávanie diskov tam, kde nie je k dispozícii s AVCHD kompatibilný
DVD prehrávač.
(
30)
1 Pripojte videokameru k televízoru.
113). Pre prehrávanie s vysokým
Pozri Schémy zapojenia (
rozlíšením zvoľte pripojenie 1 alebo 2 .
2 Zapnite videokameru a nastavte ju do režimu
(
46).
3 Zapnite DVD napaľovačku a nastavte ju do režimu prehrávania
disku.
DW-100 Pozri Prehrávanie diskov DVD.
4 Pripojte videokameru k DVD napaľovačke pomocou dodaného
kábla USB.
115) a
• Zapojenia 4 . Pozri Schémy pripojenia (
DW-100 Pripojenia.
• Ak sa zobrazí obrazovka pre výber typu zariadenia, zvoľte [DVD
Burner/Napaľovačka DVD] a stlačte
.
5 Vložte disk, ktorý chcete prehrať, do DVD napaľovačky.
• Na otvorenie a zatvorenie priečinka pre disk použite tlačidlo OPEN/
CLOSE na DVD napaľovačke.
• Po rozpoznaní disku sa obsah disku zobrazí v indexovom zobrazení.
Externé pripojenia Š 121
6 Zvoľte (
,
) scénu, ktorú chcete prehrať, a stlačením
spusťte prehrávanie.
DÔLEŽITÉ
• Kým je videokamera pripojená k DVD napaľovačke, neotvárajte kryt
otvoru pamäťovej karty a nevyberajte pamäťovú kartu.
POZNÁMKY
• Len AVCHD disky vytvorené DVD napaľovačky DW-100 sa dajú prehrať
na DVD napaľovačke.
• Menu videokamery nie sú dostupné, keď je videokamera pripojená k
DVD napaľovačke.
• Okrem rýchleho prehrávania 60-násobnou rýchlosťou sa dajú použiť
režimy špeciálneho prehrávania (
47) aj pri prehrávaní disku.
Prehrávanie diskov Photo DVD
Disky Photo DVD sa vytvárajú podľa špecifikácií DVD-Video
(štandardné rozlíšenie). Disky Photo DVD prehráte na bežných DVD
prehrávačoch.
Ak má váš počítač mechaniku DVD, môžete si prehrať prezentáciu ako
DVD a máte prístup k jednotlivým fotografiám ako k súborom JPG.
POZNÁMKY
• Disky Photo DVD sa nedajú prehrať na DVD napaľovačky DW-100.
Kopírovanie záznamov na externý VCR
Svoje záznamy môžete kopírovať pripojením videokamery k
videorekordéru alebo digitálnemu videozariadeniu s analógovými
vstupmi audio/video. Výstup obrazu bude v štandardnom rozlíšení, aj
keď boli originálne scény vo vysokom rozlíšení.
(
122 Š Externé pripojenia
30)
Pripojenie
Pripojte videokameru k VCR pripojením 3 alebo 3 . Pozri Schémy
zapojenia (
114).
Záznam
1 Externé zariadenie: Vložte prázdnu kazetu alebo disk a nastavte
zariadenie do režimu pauzy záznamu.
46).
2 Zapnite videokameru a nastavte ju do režimu
(
Skontrolujte, či je položka
[AV/Headphones-AV/slúchadlá]
nastavená na [
AV].
3 Videokamera: Nájdite scénu, ktorú chcete kopírovať, a pozastavte
prehrávanie krátko pred ňou.
4 Videokamera: Pokračujte v prehrávaní.
Implicitne sú informácie na obrazovke súčasťou výstupného
videosignálu. Zobrazenie môžete zmeniť opakovaným stláčaním
( 73).
DISP.
5 Externé zariadenie: Spusťte záznam, keď sa objaví scéna, ktorú
chcete kopírovať. Zastavte ho, keď scéna skončí.
6 Videokamera: Zastavte prehrávanie.
POZNÁMKY
• Odporúčame napájať videokameru kompaktným sieťovým adaptérom.
• Podrobnosti o výrobe kópií záznamov s vysokým rozlíšením nájdete v
návode na používanie digitálneho videozariadenia.
Prenos fotografií do počítača (priamy prenos)
So softvérom dodaným na disku CD-ROM DIGITAL VIDEO Solution
Disk môžete preniesť fotografie do počítača jednoduchým stlačením
.
Pozri tiež príslušné časti v ‚Softvér Digital Video‘ Návod na používanie
(súbor PDF).
(
30)
Externé pripojenia Š 123
Príprava
Softvér nainštalujte pred prvým pripojením videokamery k počítaču.
(Len užívatelia Windows: musíte si tiež nastaviť automatické spustenie
CameraWindow.) Potom len pripojte videokameru k počítaču (kroky 2
a 3) a prejdite priamo k prenosu fotografií ( 125).
1 Nainštalujte softvér na dodanom disku CD-ROM DIGITAL VIDEO
Solution Disk.
Pozri Inštalácia softvéru Digital Video.
DVSD
2 Nastavte videokameru do režimu
, zobrazenie jednotlivých
fotografií.
Zvoľte fotografie v zabudovanej pamäti alebo na pamäťovej karte
(
48) a presuňte páčku zoomu smerom k T, aby ste sa vrátili do
zobrazenia jednotlivých fotografií.
3 Pripojte videokameru k počítaču dodaným káblom USB.
• Zapojenia 4 . Pozri Schémy zapojenia (
115).
• Ak sa zobrazí obrazovka pre výber typu zariadenia, zvoľte
[Computer/Printer-Počítač/tlačiareň] a stlačte
.
• Menu priameho prenosu sa objaví na obrazovke videokamery a
tlačidlo
sa rozsvieti.
Prvé pripojenie k počítaču s Windows
Len užívatelia Windows: Pri prvom pripojení videokamery k počítaču si
musíte nastaviť aj automatické spúšťanie CameraWindow.
Pozri Spustenie CameraWindow.
DVSD
DÔLEŽITÉ
• Kým je videokamera pripojená k počítaču, neotvárajte kryt otvoru
pamäťovej karty a nevyberajte pamäťovú kartu.
• Keď indikátor ACCESS svieti alebo bliká, dodržte nasledujúce
varovania. Ak to neurobíte, môže dôjsť k trvalej strate dát.
- Neotvárajte kryt otvoru pamäťovej karty.
- Neodpájajte kábel USB.
- Nevypínajte videokameru ani počítač.
- Nemeňte prevádzkový režim videokamery.
• Operácia nemusí prebehnúť správne, závisí to od softvéru, a špecifikácií
a nastavení počítača.
124 Š Externé pripojenia
• Ak chcete použiť obrazové súbory v počítači, najprv si z nich urobte
kópie. Používajte skopírované súbory, originály si zachovajte.
• Pri nasledujúcich činnostiach nedôjde k rozoznaniu videokamery, ani
keď ju pripojíte k počítaču.
- Vymazanie všetkých fotografií
- Odstránenie všetkých objednávok prenosu
- Odstránenie všetkých objednávok tlače
POZNÁMKY
• Odporúčame napájať videokameru kompaktným sieťovým adaptérom.
• Pozri tiež návod na používanie počítača.
• Užívatelia Windows Vista, Windows XP a Mac OS X: Táto videokamera je
vybavená protokolom Picture Transfer Protocol (PTP), ktorý umožňuje
prenášať fotografie (len JPEG) jednoduchým pripojením videokamery k
počítaču pomocou dodaného kábla USB, bez potreby inštalovať
dodaný softvér.
• Ak nemáte záujem používať voliteľnú DVD napaľovačky DW-100,
môžete nastaviť
alebo
[USB Connection Type/Druh
pripojenia USB] na [
Computer/Printer-Počítač/tlačiareň] (
137),
aby sa obrazovka pre výber typu zariadenia nezobrazovala zakaždým,
keď pripojíte videokameru k počítaču.
• Keď pamäť obsahuje 2 500 alebo viac fotografií, nemusia sa dať
preniesť do počítača. Skúste použiť čítačku kariet na prenos fotografií
na pamäťovú kartu.
Pre prenesenie fotografií zo zabudovanej
pamäte ich vopred skopírujte na pamäťovú kartu (
101).
• Ak pripojíte videokameru k počítaču, keď je nastavená do režimu
,
proces vytvárania zmenšenín scén sa začne automaticky. V takom
prípade stlačením
([Skip/Preskočiť]) zastavte proces a na ukončenie
pripojenia videokamery použite funkciu počítača Bezpečné odstránenie
hardvéru (Windows) alebo Vyhodiť (Mac OS). Odpojte kábel USB,
nastavte videokameru do režimu
a obnovte pripojenie
Prenos fotografií
(
30)
Externé pripojenia Š 125
Voľby automatického prenosu
Všetky relevantné fotografie sa prenesú do počítača v jednej dávke a
ich zmenšeniny sa zobrazia v počítači.
[
[
[
All Photos/Všetky fotografie]
New Photos/Nové fotografie]
Prenesie všetky fotografie.
Prenesie len tie fotografie, ktoré
ešte neboli prenesené do počítača.
Photos with Transfer Orders/Fotografie s objednávkou prenosu]
Prenesie fotografie označené pre objednávku prenosu (
127).
Voľby ručného prenosu
Môžete si zvoliť fotografiu (fotografie), ktoré sa majú preniesť.
[
Select and Transfer/Vybrať a preniesť]
Zvoľte fotografie pre
prenos.
[
Set as Desktop Wallpaper/Nastaviť ako tapetu] Zvoľte
fotografiu a nastavte ju ako pozadie pracovnej plochy počítača.
Voľby automatického prenosu
Vyberte (
) voľbu prenosu a stlačte
.
• Videokamera sa po skončení prenosu vráti do menu prenosu.
• Ak chcete zrušiť prenos, zvoľte (
) [Cancel/Zrušiť] a stlačte
alebo stlačte FUNC. .
Voľby ručného prenosu
1 Vyberte (
) voľbu prenosu a stlačte
,
.
2 Zvoľte (
) fotografiu, ktorú chcete preniesť, a stlačte
.
•[
Select and Transfer/Vybrať a preniesť]: Opakujte tento krok pre
výber ďalších fotografií na prenos.
• Tlačidlo
bude blikať počas prenosu fotografií.
126 Š Externé pripojenia
3 Stlačením FUNC. sa vrátite do menu prenosu.
POZNÁMKY
• Keď je videokamera pripojená k počítaču a zobrazuje obrazovka výberu
fotografií, stlačením FUNC. sa vrátite do menu prenosu.
Objednávky prenosu
Môžete vopred označiť fotografie, ktoré chcete preniesť do počítača
ako objednávky prenosu. Objednávku prenosu môžete nastaviť až pre
998 fotografií.
(
30)
BODY NA SKONTROLOVANIE
• Nastavte objednávky prenosu pred pripojením videokamery k počítaču.
Označenie jednotlivých fotografií pre objednávku prenosu
1 V zobrazení jednotlivých fotografií otvorte obrazovku výberu
fotografií.
FUNC.
[
Transfer Orders/Objed. prenosu]
sa objaví na obrazovke.
2 Zvoľte (
prenosu.
) fotografiu, ktorú chcete označiť pre objednávku
3 Stlačením
nastavte objednávku prenosu.
• Značka
sa objaví v políčku vedľa ikony objednávky prenosu
• Opätovným stlačením
zrušíte objednávku prenosu.
.
4 Na označenie ďalších fotografií pre objednávku prenosu
zopakujte kroky 2-3 alebo dvojnásobným stlačením FUNC.
zatvorte menu.
Externé pripojenia Š 127
Nastavenie objednávok prenosu z indexového zobrazenia
Voľby
[Individual Photos/Jednotlivé fotografie]
Otvorí obrazovku
opísanú v časti Označenie jednotlivých fotografií pre objednávku
prenosu ( 127). Pre nastavenie objednávky prenosu
pokračujte od kroku 3 tohto postupu.
[Selected Photos/Zvolené fotografie]
Označí všetky vopred
zvolené fotografie (označené značkou ) pre objednávku
prenosu. Pozri Predvolenie záznamov v indexovom zobrazení
( 53).
[Remove All/Odstrániť všetko]
Odstráni všetky objednávky
prenosu.
1 Otvorte indexové zobrazenie fotografií.
Môžete si zvoliť fotografie v zabudovanej pamäti alebo na
pamäťovej karte (
48).
2 Zvoľte (
,
) fotografiu, ktorú chcete označiť pre objednávku
prenosu.
Tento krok nie je potrebný na nastavenie objednávky prenosu pre
predtým zvolené fotografie, ani na odstránenie všetkých objednávok
prenosu.
3 Nastavte objednávky prenosu.
FUNC.
[
Transfer Orders/Objed. prenosu]
FUNC.
[Yes/Áno]
[OK]
Požadovaná voľba
Prenos fotografií označených objednávkou prenosu
Pripojte videokameru k počítaču a v menu prenosu zvoľte [
Photos
with Transfer Orders/Fotografie s objednávkou prenosu] (
125).
128 Š Externé pripojenia
Doplnkové informácie
Táto kapitola obsahuje rady pre odstraňovanie problémov,
hlásenia na obrazovke, tipy pre manipuláciu a údržbu, a ďalšie
informácie.
Príloha: Zoznamy volieb menu
Nedostupné položky menu budú zobrazené sivo. Podrobnosti o tom,
ako vybrať položku, nájdete v časti Používanie menu (
32). Ďalšie
informácie o jednotlivých funkciách nájdete na strane s odkazom.
Voľby menu bez strany s odkazom sú vysvetlené za tabuľkami. Voľby
menu uvedené tučným písmom označujú predvolené hodnoty.
Menu FUNC.
Menu FUNC.
Menu FUNC. - Režimy záznamu
Položka menu
Programy
nahrávania
Možnosti nastavenia
[
[
[
Programmed AE/Programová AE],
Shutter-Priority AE/AE s predvoľbou času],
Aperture-Priority AE/AE s predvoľbou clony]
z
z
59
z
–
61
[ Portrait/Portrét], [ Sports/Šport],
[ Night/Noc], [ Snow/Sneh], [
Beach/Pláž],
[
Sunset/Západ slnka], [
Spotlight/
Bodové svetlo], [ Fireworks/Ohňostroj]
z
z
57
[
Evaluative/Pomerové],
[
Center-Weighted Average/So zdôrazneným
stredom], [
Spot/Bodové]
–
z
96
Vyváženie bielej [ Automatic/Automaticky], [ Daylight/Denné
Svetlo], [
Shade/Tieň], [ Cloudy/Zamračené],
[
Tungsten/Žiarovka], [
Fluorescent/Žiarivka],
[
Fluorescent H/Žiarivka H], [
Custom WB/
Užívateľské VB]
z
z
69
Obrazové
efekty
z
z
71
[
Režim merania
svetla
Cine Mode/Režim kino]
[
Image Effect Off/Obrazový Efekt Vyp.],
[
Vivid/Živé], [
Neutral/Neutrálne],
[
Low Sharpening/Malá ostrosť], [
Soft Skin
Detail/Mäkký detail tváre], [
Custom Effect/
Užívateľský efekt]
Doplnkové informácie Š 129
Položka menu
Možnosti nastavenia
Digital Effect Off/Digitálny efekt vypnutý],
Fade Trigger/Spúšťač stmievania],
Wipe/Opona], [
Black & White/Čiernobielo],
Sepia/Sépia], [
Art/Umel.]
z
–
Digital Effect Off/Digitálny efekt vypnutý],
Black & White/Čiernobielo], [
Sepia/Sépia]
–
z
Režim snímania [ Single/Po obr.], [
Continuous Shooting/
Sériové fotografovanie], [
Hi-Speed Continuous
Shooting/Rýchle sériové fotografovanie],
[
Auto Exposure Bracketing/Automatické
stupňovanie expozície]
–
z
94
Režim
nahrávania
[
[
[
[
[
z
–
42
Simultánny
záznam
[
Simultaneous Recording Off/Simultánny
záznam vypnutý], [ 2304x1296], [
848x480]
z
–
95
–
z
87
Digitálne efekty [
[
[
[
[
[
[
[
Veľkosť a
[
kvalita fotografií [
[
[
High Quality 24 Mbps-Vys. kvalita 24 Mb/s],
High Quality 17 Mbps-Vys. kvalita 17 Mb/s],
High Quality 12 Mbps-Vys. kvalita 12 Mb/s],
Standard Play 7 Mbps-Štandard 7 Mb/s],
Long Play 5 Mbps-LP 5 Mb/s]
Super Fine/Veľmi Jemná], [
Normal/Normálna]
2304x1296], [
1600x1200], [
Fine/Jemná],
2100x1575],
640x480]
Super Fine/Veľmi Jemná], [
Normal/Normálna]
72
Fine/Jemná],
Menu nastavení
Menu FUNC. - Režimy prehrávania
(prehrávanie filmov),
(prehrávanie scén videoreportáží): - dostupné len v indexovom
zobrazení pôvodných scén; - dostupné len v indexovom zobrazení zoznamu prehrávok; z dostupné v oboch; — - nedostupné v žiadnom.
(prehrávanie fotografií): - dostupné len v zobrazení jednotlivých fotografií; - dostupné
len v indexovom zobrazení fotografií; z - dostupné v oboch; — - nedostupné v žiadnom.
Položka menu
[Select Music/
Zvoliť hudbu]
Možnosti nastavenia
[Off/Vyp], zoznam skladieb hudby pozadia
130 Š Doplnkové informácie
z
62,
83,
97
Položka menu
[Select/Vybrať]
Možnosti nastavenia
[Individual Scenes/Jednotlivé scény], [Remove
All Selections/Odstrániť všetky výbery]
[Individual Photos/Jednotlivé fotografie],
[Remove All Selections/Odstrániť všetky
výbery]
[Copy (
Kopírovať]
)/
–
–
53
–
84
–
[All Scenes/Všetky scény], [All Scenes (this
date)/Všetky scény (tento deň)], [This Scene/
Táto scéna], [Selected Scenes/Zvolené scény]
[No/Nie], [Yes/Áno]
–
[No/Nie], [Yes/Áno]
–
–
[All Photos/Všetky fotografie], [This Photo/Táto
fotografia], [Selected Photos/Zvolené
fotografie]
–
–
[Add to Playlist/
Pridať k zoznamu
Prehrávok]
[All Scenes (this date)/Všetky scény
(tento deň)], [This Scene/Táto scéna], [Selected
Scenes/Zvolené scény]
[Divide/Rozdeliť]
–
[Move/Premiestniť]
–
[Protect/Ochrániť]
–
–
–
[Individual Photos/Jednotlivé fotografie],
[Selected Photos/Zvolené fotografie], [Remove
All/Odstrániť všetko]
–
–
[Print Orders/
Objednávky tlače]
0-99 kópií
–
–
[Individual Photos/Jednotlivé fotografie],
[Selected Photos (1 copy each)/Zvolené fotografie
(po 1 kópii)], [Remove All/Odstrániť všetko]
–
–
[Transfer Orders/
Objed. Prenosu]
–
–
–
[Individual Photos/Jednotlivé fotografie],
[Selected Photos/Zvolené fotografie], [Remove
All/Odstrániť všetko]
–
–
[Rotate/Otočiť]
–
–
–
101
–
80
–
–
–
79
82
100
109
127
98
Doplnkové informácie Š 131
Položka menu
[Delete/Odstrániť]
[Scene Search/
Vyhľadávanie scén]
Možnosti nastavenia
[All Scenes/Všetky scény], [All Scenes (this
date)/Všetky scény (tento deň)], [This Scene/
Táto scéna], [Selected Scenes/Zvolené scény]
–
55
[All Scenes/Všetky scény], [This Scene/
Táto scéna]
–
81
[No/Nie], [Yes/Áno]
–
–
[All Photos/Všetky fotografie], [This Photo/Táto
fotografia], [Selected Photos/Zvolené fotografie]
–
–
[Calendar Screen/Kalendár], [Date Selection/
Výber dátumu]
[Scenes with Faces/Scény s tvárami]
90
–
–
–
49
Menu nastavení
/
Camera Setup 1/Nastavenie kamery 1
Položka menu
Možnosti nastavenia
[Rec Media for
Movies/Záznamové
médium pre filmy]
[Built-in Mem./Zabudovaná pamäť],
[Mem. Card/Pamäťová karta]
z
z
[Rec Media for
Photos/Záznamové
médium pre fotografie]
[Built-in Mem./Zabudovaná pamäť],
[Mem. Card/Pamäťová karta]
z
z
[Frame Rate/
Obrazový kmitočet]
[
[
50i (Standard)/ 50i (štandard)],
PF25]
z
–
[x.v.Colour]
[
On
z
–
–
[Auto Rotate/
Automatické otáčanie]
[
On/Zap], [
–
z
–
/Zap], [
Off/Vyp]
Off/Vyp]
39
–
[Frame Rate/Obrazový kmitočet]: Volí obrazový kmitočet pre záznam.
[
PF25]: 25 políčok za sekundu, progresívne. Tento obrazový
kmitočet dodá vašim záznamom vzhľad filmu v kine. Pri použití spolu s
režimom záznamu [
Cine Mode/Režim kino] (
61) sa dojem kina zosilní.
[x.v.Colour]: Využíva farebný priestor so širším gamutom pre dosiahnutie
hlbších farieb, bližších skutočnosti.
• Túto funkciu použite na záznam videa, len ak ho chcete prehrať na HDTV
televízoroch kompatibilných s x.v.ColourTM, pripojených k videokamere cez
132 Š Doplnkové informácie
kábel HDMI. Ak prehráte záznamy urobené s x.v.ColourTM na
nekompatibilnom televízore, farby sa nebudú reprodukovať správne.
[Auto Rotate/Automatické otáčanie]: Fotografie, ktoré boli zaznamenané na
výšku (otočením videokamery nabok), sa otočia automaticky a zobrazia
správne pri prehrávaní.
/
Camera Setup 2/Nastavenie kamery 2
Položka menu
Možnosti nastavenia
z
–
–
[
Variable/Premenlivá], [
Speed 3/
Rýchlosť 3], [
Speed 2/Rýchlosť 2],
[
Speed 1/Rýchlosť 1]
z
z
43
[AF Mode/Režim AF]
[
[
Instant AF/Okamžitý AF],
Normal AF]
z
z
–
[AF-Assist Lamp/
Pomocné svetlo AF]
[
[
Automatic/Automaticky],
Off/Vyp]
–
z
94
[Focus Priority/Priorita
zaostrenia]
[
[
[
AiAF Frames/Rámiky AiAF],
Center Frame/Stredový rámik],
Off/Vyp]
–
z
–
[Image Stabilizer/
Stabilizátor obrazu]
[
On
z
z
–
[Auto Slow Shutter/
Automatický dlhý čas]
[
On/Zap], [
z
–
–
[Wind Screen/Veterný filter]
[
[
Automatic/Automaticky],
Off
-Vyp]
z
–
–
[Microphone Attenuator/
Mikrofónny zoslabovač]
[
On
/Zap], [
z
–
–
[Digital Zoom/
Digitálny zoom]
[
[Zoom Speed/
Rýchlosť zoomu]
Off/Vyp], [
[Digital Zoom/Digitálny zoom]:
Určuje činnosť digitálneho zoomu.
Farba indikátora označuje zoom.
• Ak je zapnutý, videokamera sa
automaticky prepne na digitálny
zoom, keď vyjdete mimo
rozsahu optického zoomu.
• Pri digitálnom zoome sa obraz
digitálne spracováva, preto sa s
rastúcim priblížením zhoršuje
rozlíšenie obrazu.
60x], [
/Zap], [
300x]
Off/Vyp]
Off/Vyp]
Off/Vyp]
Optický zoom
Digitálny zoom
Biely
Svetlomodrý
Tmavomodrý
Až 15x
15x 60x
60x 300x
Doplnkové informácie Š 133
[AF Mode/Režim AF]: Zvoľte, ako rýchlo má pracovať automatické
zaostrovanie.
• Pri nastavení [
Instant AF/Okamžitý AF] sa automatické
zaostrovanie rýchlo upraví na nový predmet. Je to praktické napríklad
pri zmene zaostrenia z blízkeho na vzdialený predmet v pozadí, alebo pri
zázname rýchlo sa pohybujúcich predmetov.
• Keď je na videokamere nasadený voliteľný širokouhlý alebo
telekonvertor, môže čiastočne zakrývať snímač okamžitého AF.
Nastavte režim AF na [
Normal AF].
[Focus Priority/Priorita zaostrenia]: Ak je aktivovaná priorita zaostrenia,
videokamera zaznamená fotografiu len vtedy, keď je automaticky
zaostrené. Môžete si tiež vybrať, ktoré body AF sa majú použiť.
[
AiAF Frames/Rámiky AiAF]: Jeden alebo viac bodov AF z deviatich
dostupných sa zvolí automaticky a zaostrí sa podľa nich.
[
Center Frame/ Stredový rámik]: Jeden zaostrovací bod sa zobrazí v
strede obrazovky a zaostrí sa automaticky naň.
[
Off/Vyp]: Žiadny bod AF sa nezobrazí a fotografia sa zaznamená
ihneď po stlačení PHOTO .
• Keď je režim záznamu nastavený na [ Fireworks/Ohňostroj], priorita
zaostrenia sa automaticky nastaví na [
Off/Vyp].
• Keď je zapnutá priorita zaostrenia a detekcia tváre (
68) je tiež
zapnutá, videokamera zaostrí na tvár hlavného predmetu (biely rámik
detekcie tváre), ak nejakú nájde.
[Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu]: Stabilizátor obrazu kompenzuje
pohyby videokamery aj pri plnom teleobjektíve.
• Stabilizátor obrazu je skonštruovaný tak, aby sa vyrovnal s bežnými,
normálnymi otrasmi videokamery.
• Pri použití statívu odporúčame nastaviť stabilizátor obrazu na
[
Off/Vyp].
[Auto Slow Shutter/Automatický dlhý čas]: Videokamera automaticky
zvolí dlhý čas, aby dosiahla svetlejšie nahrávky na miestach s
nedostatočným osvetlením.
• Najkratší expozičný čas: 1/25; 1/12, ak je obrazový kmitočet nastavený
na [
PF25].
• Automatický dlhý čas sa dá zapnúť, len ak je záznamový program
nastavený na [ Programmed AE/Programová AE], ale nastavenie sa
nezmení, ani keď nastavíte videokameru do režimu
.
• Ak sa za obrazom objavuje tzv. stopa, nastavte dlhý čas na
[
Off/Vyp].
• Ak sa zobrazuje
(varovanie pred rozhýbaním), odporúčame
stabilizovať videokameru napr. nasadením na statív.
134 Š Doplnkové informácie
[Wind Screen/Veterný filter]: Videokamera automaticky potlačí zvuk
vetra v pozadí, keď nahrávate v exteriéri.
• Spolu so zvukom vetra sa potlačia aj nízkofrekvenčné zvuky. Pri
nahrávaní v prostredí, kde nehrozí hluk vetra, alebo keď chcete nahrávať
nízkofrekvenčné zvuky, odporúčame nastaviť veterný filter na
[
Off
-Vyp].
[Microphone Attenuator/Mikrofónny zoslabovač]: Pomáha zabrániť
skresleniu zvuku spôsobenému vysokými záznamovými úrovňami.
• Nastavte mikrofónny zoslabovač na [
On
/Zap], keď je
záznamová úroveň zvuku (
74) nastavená správne, ale zvuk je stále
skreslený. Keď je mikrofónny zoslabovač zapnutý, na obrazovke sa
objaví
.
/
Camera Setup 3/Nastavenie kamery 3
Položka menu
Možnosti nastavenia
z
z
65
z
z
–
[
Off/Vyp], [
Level (White)/Rovina
(biela)], [
Level (Gray)/Rovina (šedá)],
[
Grid (White)/Mriežka (biela)],
[
Grid (Gray)/Mriežka (šedá)]
z
z
–
[Audio Level
Indicator/Indikátor
hlasitosti]
[
z
–
75
[Photo Review Time/
Doba prezerania
fotografie]
[
Off/Vyp], [
2 sec/2sec], [
4 sec/
4sec], [
6 sec/6sec], [
8 sec/8sec],
[
10 sec/10sec]
–
z
–
[Self Timer/
Samospúšť]
[
On
/Zap], [
[Focus Assist
Functions/
Zaostrovací
pomocník]
[
On/Zap], [
[Onscreen Markers/
Značky na
obrazovke]
On/Zap], [
Off/Vyp]
Off/Vyp]
Off/Vyp]
[Focus Assist Functions/Zaostrovací pomocník]: Keď sú zapnuté funkcie
zaostrovacieho pomocníka, obraz v strede obrazovky sa zväčší a pomôže
vám pri ručnom zaostrení (
67).
• Keď je detekcia tváre zapnutá, namiesto stredu obrazu videokamera
zväčší tvár osoby, ktorá je hlavným predmetom.
• Používanie funkcií zaostrovacieho pomocníka nemá vplyv na záznamy.
Tie sa zrušia automaticky po 4 sekundách alebo keď začnete nahrávať.
Doplnkové informácie Š 135
[Onscreen Markers/Značky na obrazovke]: Môžete zobraziť mriežku
alebo vodorovnú čiaru uprostred obrazovky. Značky používajte ako pomôcku
pre kontrolu správneho zarámovania objektu (vertikálne alebo horizontálne).
• Používanie značiek na obrazovke nemá vplyv na záznamy.
[Photo Review Time/Doba prezerania fotografie]: Volí dobu zobrazovania
fotografie po jej zázname.
• Doba prezerania sa dá nastaviť, len ak je režim snímania nastavený na
[ Single/Po obr.].
• Ak stlačíte DISP. pri prezeraní fotografie, bude sa zobrazovať stále.
Stlačením PHOTO do polovice alebo FUNC. sa vrátite do normálneho
zobrazovania.
/
Playback Setup/Nastavenie prehrávania
Položka menu
Možnosti nastavenia
[Rec Media for
Photos/Záznamové
médium pre fotografie]
[Built-in Mem./Zabudovaná pamäť],
[Mem. Card/Pamäťová karta]
z
–
39
[Photo Capture from
Video/Záznam fotografie
z videa]
[
[
Single Photo/Jedna fotografia],
Photo Sequence/Fotografická sekvencia]
z
–
99
[Photo Capture Quality/
Kvalita zaznamenanej
fotografie]
[
[
Super Fine/Veľmi Jemná],
Fine/Jemná], [
Normal/Normálna]
z
–
99
[Data Code/
Dátumový kód]
[
[
[
z
–
–
[USB Connection Type/
Druh pripojenia USB]
[
[
[
z
z
–
z
–
118
[All Photos/Všetky fotografie],
[Transfer Orders/Objed. prenosu]
–
z
–
–
z
Date/Dátum], [
Time/Čas],
Date and Time/Dátum a čas],
Camera Data/Dáta kamery]
DVD Burner/Napaľovačka DVD],
Computer/Printer-Počítač/tlačiareň],
Connect and Set/Pripojiť a nastaviť]
[Add Recordings to Disc/ [All Scenes/Všetky scény], [Remaining Scenes/
Pridať záznamy na disk] Zvyšné scény], [Playlist/Zoznam prehrávok]
[
Print/Tlač]
111
[Data Code/Dátumový kód]: Zobrazí dátum a čas, kedy bola scéna
zaznamenaná.
[
Camera Data/Dáta kamery]: Zobrazuje clonu a expozičný čas použitý
pri zázname fotografie.
136 Š Doplnkové informácie
[USB Connection Type/Druh pripojenia USB]: Zvoľte protokol, ktorý sa použije
pri pripojení videokamery k externému zariadeniu pomocou dodaného kábla
USB.
[
DVD Burner/Napaľovačka DVD]: Výlučne na pripojenie voliteľnej DVD
napaľovačky DW-100.
[
Computer/Printer-Počítač/tlačiareň]: Na pripojenie k počítaču, tlačiarni
alebo podobného USB zariadenia.
[
Connect and Set/Pripojiť a nastaviť]: Na výber z obrazovky, ktorá sa
zobrazí v dobe pripojenia k externému zariadeniu.
System Setup 1/Systémové nastavenia 1
Položka menu
Možnosti nastavenia
z
z
z
z
–
z
z
–
–
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
–
–
–
z
–
–
z
z
z
z
75
[Headphone Volume/
Hlasitosť v slúchadlách]
z
z
z
z
76
[Speaker Volume/
Hlasitosť reprodukcie]
–
–
z
z
–
z
z
–
–
–
[Font Size/Veľkosť písma] [
[
[Output Onscreen
Displays/Výstupné
zobrazenia]
[
Large/Veľké],
Small/Malé]
On/Zap], [
Off/Vyp]
[LCD Brightness/Jas LCD]
[LCD Screen Dimmer/
Stmavovač LCD]
[
On/Zap], [
[Component Output/
Komponentný výstup]1, 2
[
[
576i],
1080i]
[TV Type/Typ TV]1
[
[
[AV/HeadphonesAV/slúchadlá]
[
[
[Demo Mode/
Predvádzací režim]
1
2
[
Off/Vyp]
Normal TV/Normálny TV],
Wide TV/Širokouhlý TV]
AV],
Headphones/Slúchadlá]
On/Zap], [
Off/Vyp]
Voľba nie je dostupná, keď je videokamera pripojená k HDTV televízoru pomocou
kábla HDMI.
Výstup sa automaticky nastaví na [
576i], ak je [TV Type/Typ TV] nastavený na
[
Normal TV/Normálny TV].
Doplnkové informácie Š 137
[Font Size/Veľkosť písma]: Mení veľkosť písma v menu a iných obrazovkách.
• Keď je veľkosť písma nastavená na [
Large/Veľké], niektoré informácie sa
zobrazia v skrátenej podobe (len ikony a pod.). Niektoré obrazovky sa
zobrazia s malým písmom bez ohľadu na nastavenie.
[Output Onscreen Displays/Výstupné zobrazenia]
• Pri nastavení na [
On/Zap] sa zobrazenia na videokamere objavia aj na
obrazovke televízora alebo monitora pripojeného k videokamere.
[LCD Brightness/Jas LCD]: Nastavuje jas obrazovky LCD.
• Zmena jasu LCD obrazovky nemá vplyv na jas záznamov ani obrazu
prehrávaného na pripojenom televízore.
[LCD Screen Dimmer/Stmavovač LCD]: Pri nastavení na [
On/Zap] je LCD
obrazovka stmavená. Je to ideálne, ak používate videokameru na miestach, kde
by osvetlenie LCD pôsobilo na iných rušivo. Podržte DISP. stlačené asi 2
sekundy a LCD sa vráti na normálny jas.
• Keď videokameru napájate kompaktným sieťovým adaptérom, vypnete ju a
znova ju zapnete, funkcia stmavovača sa zruší. Ak používate len akumulátor,
funkcia stmavovača zostane zachovaná.
• Stmavenie LCD obrazovky nemá vplyv na jas záznamov ani obrazu
prehrávaného na pripojenom televízore.
• Keď je stmavovač obrazovky nastavený na [
Off/Vyp], LCD obrazovka sa
vráti na takú úroveň jasu, aká bola pred jej stmavením.
[Component Output/Komponentný výstup]: Pri zložkovom (komponentnom)
pripojení si môžete zvoliť režim, ktorý sa použije pri pripojení videokamery k
televízoru s vysokým rozlíšením.
[
576i]: Pre použitie režimu 576i (štandardné rozlíšenie).
[
1080i]: Pre použitie plného 1080i režimu s vysokým rozlíšením.
[TV Type/Typ TV]: Aby ste zobrazili celý obrázok a so správnym pomerom strán
obrazu, zvoľte nastavenie podľa typu televízora, ktorý bude pripojený k
videokamere.
[
Normal TV/Normálny TV]: Televízory s pomerom strán 4:3.
[
Wide TV/Širokouhlý TV]: Televízory s pomerom strán 16:9.
• Keď je typ televízora nastavený na [
Normal TV/Normálny TV], počas
prehrávania videa pôvodne zaznamenaného s pomerom strán 16:9 sa obraz
nezobrazí na celej obrazovke.
[Speaker Volume/Hlasitosť reprodukcie]: Nastavte (
) hlasitosť pri
prehrávaní. Hlasitosť môžete nastaviť aj pomocou pomocníka k joysticku
(
46).
[Demo Mode/Predvádzací režim]: Predvádzací režim zobrazuje hlavné funkcie
videokamery. Spustí sa automaticky, keď je videokamera napájaná
kompaktným sieťovým adaptérom a necháte ju zapnutú dlhšie než 5 minút.
• Ak chcete zrušiť predvádzací režim po jeho spustení, stlačte ktorékoľvek
tlačidlo alebo vypnite videokameru.
138 Š Doplnkové informácie
System Setup 2/Systémové nastavenia 2
Položka menu
Možnosti nastavenia
z
z
z
z
–
z
z
z
z
–
Off/Vyp]
z
z
z
z
–
Off/Vyp], [
20 min], [
10 min],
30 min]
z
z
–
–
–
On/Zap], [
Off/Vyp]
z
z
z
z
–
z
z
z2
z
39
z
z
z
z
–
–
–
–
z
–
[Wireless Remote
Control/Bezdrôtové
diaľkové ovládanie]
[
[Notification Sounds/
Oznamovacie tóny]
[
[
[Power Saving Mode/
Režim úspory energie]
[
On/Zap], [
[Quick Start]
[
[
[Control for HDMI/
Ovládanie HDMI]1
[
[Initialize
/
Inicializovať]
-
[Initialize
/
Inicializovať]
High Volume/Hlasný],
Low Volume/Tichý], [
/Vyp]
Off/Vyp]
[Quick Initialization/Rýchla inicializácia],
[Complete Initialization/Úplná inicializácia]
[
[
[Firmware]
–
2
Off
[Built-in Mem./Zabudovaná
pamäť], [Mem. Card/Pamäťová karta]
[Photo Numbering/
Číslovanie fotografií]
1
On/Zap], [
Reset],
Continuous/Priebežné]
Voľba nie je dostupná, keď je videokamera pripojená k HDTV televízoru pomocou
kábla HDMI.
Voľba nie je dostupná v indexovom zobrazení originálnych filmov.
[Wireless Remote Control/Bezdrôtové diaľkové ovládanie]: Umožňuje, aby
sa videokamera dala ovládať diaľkovým ovládačom.
[Notification Sounds/Oznamovacie tóny]: Pípnutie sprevádza niektoré
činnosti, ako je napríklad zapnutie videokamery, odpočet samospúšte a pod.
[Power Saving Mode/Režim úspory energie]: V záujme úspory energie sa
videokamera napájaná z akumulátora automaticky vypne, ak ju ponecháte
bez obsluhy 5 minút.
• Približne 30 sekúnd predtým než sa videokamera vypne, sa zobrazí hlásenie
[Auto power off/Automatické Vypnutie].
• V pohotovostnom režime sa videokamera vypne po dobe zvolenej v
nastavení [Quick Start].
[Quick Start]: Zvoľte, či sa má zapnúť funkcia Rýchly štart, keď zatvoríte
LCD panel v režime záznamu (
44) a dobu, po ktorej videokamera
Doplnkové informácie Š 139
ukončí pohotovostný režim a automaticky sa vypne.
[Control for HDMI/Ovládanie HDMI]: Aktivuje funkciu HDMI-CEC
(ovládanie spotrebičov). Keď pripojíte videokameru k HDTV televízoru s
funkciou HDMI-CEC pomocou kábla HDMI, môžete ovládať prehrávanie
videokamery diaľkovým ovládačom televízora.
• Ak je nastavené na [
On/Zap], pri pripojení videokamery ku
kompatibilnému HDTV televízoru pomocou kábla HDMI sa vstup obrazu
na televízore automaticky nastaví na vstup obrazu videokamery. Potom
môžete použiť tlačidlá nahor, nadol, doľava, doprava a OK alebo SET na
diaľkovom ovládači televízora na prehrávanie záznamov.
• V závislosti od televízora môže byť potrebné na ňom urobiť ďalšie
nastavenia, aby sa zapla funkcia HDMI-CEC. Pozri návod na používanie
televízora.
• Správna činnosť funkcie HDMI-CEC sa nedá zaručiť ani pri pripojení
videokamery ku kompatibilnému televízoru. Ak nemôžete použiť
diaľkové ovládanie televízora, nastavte položku [Control for HDMI/
Ovládanie HDMI] na [
Off/Vyp] a ovládajte videokameru priamo,
alebo použite jej diaľkový ovládač.
• Diaľkové ovládanie televízora sa dá použiť len na prehrávanie filmov
alebo fotografií (len režim
alebo
). Ak je videokamera
pripojená k televízoru, keď je nastavená do režimu záznamu, v závislosti
od použitého televízora jeho vypnutím automaticky vypnete aj
videokameru, aj keď práve nahráva.
[Photo Numbering/Číslovanie fotografií]: Zvoľte spôsob číslovania
fotografií, ktorý sa má použiť na novej pamäťovej karte. Fotografiám sa
automaticky priraďujú poradové čísla od 0101 do 9900. Súbory sa
ukladajú do priečinkov až so 100 fotografiami. Priečinky sa číslujú od
101 do 998.
[
Reset]: Číslovanie fotografií začne od 101-0101 zakaždým, keď
vložíte novú pamäťovú kartu.
[
Continuous/Priebežné]: Čísla fotografií budú pokračovať číslom
nasledujúcim po poslednej fotografii zaznamenanej videokamerou.
• Ak pamäťová karta, ktorú ste vložili, už obsahuje fotografiu s vyšším
číslom, nová fotografia dostane číslo o jedno vyššie než má posledná
fotografia na pamäťovej karte.
• Odporúčame použiť nastavenie[
Continuous/Priebežné].
• Číslo fotografie označuje názov a umiestnenie súboru na pamäťovej
karte. Napríklad názov súboru fotografie s číslom 101-0107 je
„IMG_0107.JPG“, a je uložený v priečinku „DCIM\101CANON“.
[Firmware]: Môžete skontrolovať aktuálnu verziu mikroprogramového
vybavenia videokamery. Táto voľba menu je obyčajne nedostupná.
140 Š Doplnkové informácie
Language and Date/Time Setup-Nastavenie jazyka,
dátumu a času
Položka menu
Možnosti nastavenia
[
], [DEUTSCH],
[
], [ENGLISH],
[ESPAÑOL], [FRANÇAIS],
[ITALIANO], [MAGYAR], [MELAYU],
[NEDERLANDS], [POLSKI],
[PORTUGUÊS], [
],
[TÜRKÇE], [
],
[
], [
], [
],
[
], [
],
[
], [
], [
]
z
z
z
z
36
[Time Zone/DSTČasové pásmo/LČ]
Zoznam svetových časových
pásem
z
z
z
z
36
[Date/Time-Dátum/
Čas]
–
z
z
z
z
35
[Date Format/
Datumformat]
[Y.M.D (2009.1.1 AM 12:00)/
R.M.D (2009. 1. 1, 12:00)],
[M.D.Y (Jan. 1, 2009 12:00 AM)/
M.D.R. (Jan. 1. 2009, 12:00)],
[D.M.Y (1.Jan.2009 12:00 AM)/
D.M.R (1.Jan. 2009, 12:00)]
z
z
z
z
–
[Calendar Start Day/
Počiatočný deň
kalendára]
[Saturday/Sobota], [Sunday/
Nedeľa], [Monday/Pondelok]
–
–
z
–
–
[Language
Jazyk]
/
[Date Format/Datumformat]: Zvoľte formát dátumu, ktorý sa má použiť
pre väčšinu informácií na obrazovke, a (ak je zvolený) pre tlač dátumu na
fotografie.
[Calendar Start Day/Počiatočný deň kalendára]: Volí deň, ktorým začína
týždeň v kalendári (
49).
Doplnkové informácie Š 141
Information Screens/Obrazovky s informáciami
Položka menu
Možnosti nastavenia
–
z
z
z
z
–
[Memory Card Info/
Informácia o
pamäťovej karte]
–
z
z
z
z
–
[Battery Info/Info o
batérii]
–
z
z
z
z
–
[HDMI Status/Stav
HDMI]
–
z
z
z
z
–
[Memory Info/Info o
pamäti]
[Memory Info/Info o pamäti]/[Memory Card Info/Informácia o
pamäťovej karte]: Zobrazí obrazovku, v ktorej si môžete overiť, koľko
miesta v zabudovanej pamäti (len
) alebo na pamäťovej karte je
práve využitého (
celková doba záznamu a
celkový počet fotografií)
a koľko miesta ešte zostáva pre záznam.
• Odhadované hodnoty dostupnej doby záznamu a dostupného počtu
fotografií sú približné a vychádzajú z aktuálne nastaveného režimu
záznamu a veľkosti a kvality fotografií.
• V obrazovke [Memory Card Info/Informácia o pamäťovej karte] si
môžete overiť aj triedu rýchlosti pamäťovej karty.
[Battery Info/Info o batérii]: Zobrazí obrazovku, v ktorej si môžete overiť
stav nabitia akumulátora (v percentách) a zvyšnú dobu záznamu (režim
,
) alebo prehrávania (režim
,
).
[HDMI Status/Stav HDMI]: Zobrazí obrazovku, v ktorej si môžete overiť
normu výstupného obrazového signálu na konektore HDMI OUT.
142 Š Doplnkové informácie
Problém?
Odstraňovanie problémov
V prípade problémov s videokamerou si pozrite túto časť. Niekedy, keď
si myslíte, že je videokamera pokazená, je veľmi jednoduchá náprava prečítajte si najprv časť „NAJPRV SKONTROLUJTE TOTO“. Až potom
prejdite k podrobnejšie opísaným problémom a riešeniam. Ak
problémy pretrvávajú, obráťte sa na servisné centrum Canon.
NAJPRV SKONTROLUJTE TOTO
Napájanie
• Je akumulátor nabitý? Je kompaktný sieťový adaptér správne
pripojený k videokamere? (
23)
Záznam
• Zapli ste videokameru a správne ju nastavili do režimu záznamu?
(
41, 86) Ak zaznamenávate na pamäťovú kartu, je správne vložená
do videokamery? (
38)
Prehrávanie
• Zapli ste videokameru a správne ju nastavili do režimu prehrávania?
(
46, 89) Ak prehrávate pamäťovú kartu, je správne vložená do
videokamery? (
38) Sú na nej nejaké záznamy?
Napájanie
Videokamera sa nezapne alebo sa sama vypne.
- Akumulátor je vybitý. Vymeňte alebo nabite akumulátor (
- Vyberte akumulátor a znova ho správne nasaďte.
23).
Akumulátor sa nedá nabiť.
- Overte si, či je videokamera vypnutá, aby mohlo začať nabíjanie.
- Teplota akumulátora je mimo rozsahu pre nabíjanie. Ak je teplota akumulátora menej než
0 °C, zohrejte ho pred nabíjaním; Ak je nad 40 °C, nechajte akumulátor pred nabíjaním
vychladnúť.
- Akumulátor nabíjajte v rozmedzí teplôt 0 °C až 40 °C.
- Akumulátor je chybný. Vymeňte akumulátor.
- Videokamera nemôže komunikovať s pripojeným akumulátorom. Také akumulátory sa nedajú
touto videokamerou nabiť.
Počuť hluk z kompaktného sieťového adaptéra.
- Slabý zvuk je počuť, keď je kompaktný sieťový adaptér pripojený do siete. Nejde o chybnú
funkciu.
Doplnkové informácie Š 143
Po dlhšom používaní videokamery je horúci.
- Videokamera môže byť horúca, ak ju nepretržite používate po dlhšiu dobu. Nejde o chybnú
funkciu. Ak je videokamera neobvykle horúca alebo sa zohreje iba po krátkej chvíli
používania, môže to znamenať problém a videokamerou. Obráťte sa na servisné centrum
Canon.
Akumulátor sa veľmi rýchlo vybije aj pri normálnej teplote.
- Akumulátor je na konci svoje životnosti. Kúpte si nový akumulátor.
Záznam
Stlačenie START/STOP nespustí záznam.
- Nemôžete nahrávať, keď videokamera zapisuje predchádzajúci záznam do pamäte (keď svieti
alebo bliká indikátor ACCESS).
- Pamäť je plná alebo už obsahuje maximálny počet scén (3 999 scén). Vymažte niektoré
záznamy (
55, 90) alebo inicializujte pamäť (
39), aby ste uvoľnili miesto.
Bod, kde bolo START/STOP stlačené, nezodpovedá začiatku alebo koncu záznamu.
- Je istý interval medzi stlačením START/STOP a skutočným začatím záznamu. Nejde o
chybnú funkciu.
Videokamera nezaostruje.
- Automatické zaostrovanie nezaostruje na predmet. Zaostrite ručne (
67).
- Objektív alebo snímač Okamžitého AF je znečistený. Očistite objektív alebo snímač mäkkou
látkou na čistenie okuliarov (
163). Nikdy na čistenie objektívu nepoužívajte papierovú
vreckovku.
Keď predmet preletí krížom pred objektívom, obrázok môže vyzerať mierne ohnutý.
- Je to fenomén typický pre snímače CMOS. Keď predmet veľmi rýchlo križuje pred
videokamerou, obraz môže vyzerať mierne pokrivený. Nejde o chybnú funkciu.
Zmena prevádzkového režimu medzi záznamom ( ), pauzou záznamu (
)a prehrávaním
( ) trvá dlhšie než obyčajne.
- Keď pamäť obsahuje veľký počet scén, niektoré operácie trvajú dlhšie než obyčajne. Uložte si
záznamy (
117) a inicializujte pamäť (
39).
Filmy alebo fotografie sa nedajú správne zaznamenať.
- To sa stáva, keď filmy a fotografie postupne zaznamenávate a vymazávate. Uložte si záznamy
(
117) a inicializujte pamäť (
39).
Nedá sa zaznamenať fotografia.
- V režime
: V tomto režime nemôžete zaznamenať fotografie, ak je voľba simultánneho
záznam v menu FUNC. nastavená na [Simultaneous Recording Off/Simultánny záznam
vypnutý] (
95), ani keď je zapnutý digitálny zoom (
133) alebo digitálny efekt (
72).
144 Š Doplnkové informácie
Prehrávanie
Nedajú sa pridať scény do zoznamu prehrávok.
- Zoznam prehrávok smie obsahovať maximálne 999 scén. Ak zoznam prehrávok obsahuje
scény zaznamenané v režime MXP alebo FXP, maximálny počet scén v zozname prehrávok
bude menej než 999.
- Do zoznamu prehrávok sa nedajú pridať scény, ak boli zaznamenané alebo upravené v inom
zariadení.
- Do zoznamu prehrávok sa nemusia dať pridať scény editované pomocou softvéru na
dodanom disku CD-ROM Video Tools a potom zapísané späť do videokamery.
Nedá sa vymazať scéna.
- Nemusia sa dať vymazať scény zaznamenané alebo upravené iným zariadením.
Vymazanie scén trvá dlhšie než obyčajne.
- Keď pamäť obsahuje veľký počet scén, niektoré operácie trvajú dlhšie než obyčajne. Uložte si
záznamy (
117) a inicializujte pamäť (
39).
Nedá sa vymazať fotografia.
- Fotografia je chránená. Zrušte ochranu (
100).
Pri prehrávaní scén videoreportáží alebo prezentácie s hudbou pozadia sa hudobné súbory
neprehrávajú správne.
- Uložte si záznamy (
117) a inicializujte pamäť (
39). Zapíšte späť záložné súbory a
znova preneste hudobné súbory.
Indikátory a informácie na obrazovke
svieti červeno.
- Napájací akumulátor je vybitý. Vymeňte alebo nabite akumulátor (
23).
Na obrazovke sa zobrazí
.
- Videokamera nemôže komunikovať s pripojeným akumulátorom, takže sa nedá zobraziť
zvyšná kapacita.
svieti červeno.
- Došlo k chybe pamäťovej karty. Vypnite videokameru. Vyberte a znova vložte pamäťovú kartu.
Ak sa zobrazenie nezmení späť na normálne, inicializujte pamäťovú kartu (
39).
- Pamäťová karta je plná. Vymeňte pamäťovú kartu alebo vymažte niektoré záznamy (
55,
90), aby ste uvoľnili miesto na pamäťovej karte.
bliká červeno na obrazovke.
- Videokamera má poruchu. Obráťte sa na servisné centrum Canon.
Ani po zastavení záznamu indikátor ACCESS nezhasne.
- Scéna sa zaznamenáva do pamäte. Nejde o chybnú funkciu.
Doplnkové informácie Š 145
Červený indikátor ON/OFF (CHG) bliká rýchlo (
jedno bliknutie v polsekundových
intervaloch).
- Nabíjanie sa zastavilo, pretože kompaktný sieťový adaptér alebo akumulátor sú chybné.
Obráťte sa na servisné centrum Canon.
Červený indikátor ON/OFF (CHG) bliká veľmi pomaly (
jedno bliknutie v
dvojsekundových intervaloch).
- Teplota akumulátora je mimo rozsahu pre nabíjanie. Ak je teplota akumulátora menej než
0 °C, zohrejte ho pred nabíjaním; Ak je nad 40 °C, nechajte akumulátor pred nabíjaním
vychladnúť.
- Akumulátor nabíjajte v rozmedzí teplôt 0 °C až 40 °C.
- Napájací akumulátor je poškodený. Použite iný napájací akumulátor
Obraz a zvuk
Obrazovka je príliš tmavá.
- LCD obrazovka bola stmavená. Podržte DISP. stlačené 2 sekundy, aby sa LCD obrazovka
vrátila na normálny jas (
29).
Opakovane sa zapínajú a vypínajú zobrazenia na obrazovke.
- Akumulátor je vybitý. Vymeňte alebo nabite akumulátor (
- Vyberte akumulátor a znova ho správne nasaďte.
23).
Abnormálne znaky sú na obrazovke a videokamera nepracuje správne.
- Odpojte napájací zdroj a po krátkej chvíli ho znova zapojte. Ak problém pretrváva, odpojte
napájanie a špicatým nástrojom stlačte tlačidlo RESET. Stlačením tlačidla RESET sa resetujú
všetky nastavenia.
Na obrazovke je videošum.
- Udržujte dostatočnú vzdialenosť medzi videokamerou a zariadeniami, ktoré vyžarujú silné
elektromagnetické polia (plazmové televízory, mobilné telefóny a pod.).
Na obrazovke sú vodorovné pruhy.
- Je to fenomén typický pre snímače CMOS, ak sa robí záznam pri osvetlení určitými typmi
žiariviek, ortuťových alebo sodíkových výbojok. Na zoslabenie týchto symptómov nastavte
záznamový program na [Programmed AE/Programová AE] alebo [Shutter-Priority AE/AE s
predvoľbou času] (
59). Nejde o chybnú funkciu.
Zvuk je skreslený alebo je zaznamenaný slabo.
- Záznamy urobené blízko hlasných zvukov (napr. ohňostroje alebo koncerty), môžu mať
skreslený zvuk alebo sa zvuk nemusí zaznamenať v skutočnej hlasitosti. Zapnite mikrofónny
zoslabovač (
135) alebo nastavte záznamovú úroveň zvuku ručne (
74).
Obraz sa zobrazuje správne, ale zo zabudovaného reproduktora nevychádza žiadny zvuk.
- Hlasitosť reproduktora je vypnutá. Nastavte hlasitosť (
46).
- Ak je stereofónny videokábel STV-250N pripojený k videokamere, odpojte ho.
- Konektor AV je nastavený na slúchadlový výstup. Nastavte [AV/Headphones-AV/slúchadlá] na
[AV] (
137).
146 Š Doplnkové informácie
Z videokamery počuť drnčanie.
- Vnútorná armatúra objektívu sa môže pohybovať, keď je videokamera vypnutá. Nejde o
chybnú funkciu.
Pamäťová karta a príslušenstvo
Nedá sa vložiť pamäťová karta.
- Pamäťová karta nie je správne zorientovaná. Otočte pamäťovú kartu a znova ju vložte
(
38).
Nedá sa zaznamenávať na pamäťovú kartu.
- Pamäťová karta je plná. Vymažte niektoré záznamy (
55, 90), aby ste uvoľnili miesto,
alebo vymeňte pamäťovú kartu.
- Inicializujte pamäťovú kartu (
39), keď ju po prvýkrát používate v tejto videokamere.
- Prepínač LOCK na pamäťovej karte SD alebo SDHC je nastavený na ochranu pred náhodným
vymazaním. Zmeňte polohu prepínača LOCK (
160).
- Musíte použiť kompatibilnú pamäťovú kartu SD/SDHC, aby ste mohli zaznamenať filmy na
pamäťovú kartu (
37).
[Photo
- Čísla priečinka a súboru dosiahli maximálne hodnoty. Nastavte položku
Numbering/Číslovanie fotografií] na [Reset] (
140) a vložte novú pamäťovú kartu.
- Simultánny záznam v menu FUNC. je nastavený na [Simultaneous Recording Off/Simultánny
záznam vypnutý]. Zmeňte nastavenie, aby ste mohli robiť fotografie pri zázname videa
(
95).
Diaľkový ovládač nepracuje.
- Nastavte položku
[Wireless Remote Control/Bezdrôtové diaľkové ovládanie] na
[On/Zap].
- Vymeňte batériu v diaľkovom ovládači.
Pripojenie externých zariadení
Na televíznej obrazovke je videošum.
- Pri použití videokamery v miestnosti s televízorom udržujte vzdialenosť medzi kompaktným
sieťovým adaptérom a napájacím alebo anténovým káblom televízora.
Prehrávanie je na videokamere dobré, ale na televízore nie je žiadny obraz.
- Na televízore nie je zvolený vstup, do ktorého ste pripojili videokameru. Zvoľte správny
videovstup.
Z televízora nejde žiadny zvuk.
- Pri pripojení videokamery k HDTV televízoru pomocou zložkového kábla CTC-100/S
nezabudnite pripojiť aj zvuk bielym a červeným konektorom na stereofónnom videokábli
STV-250N.
Doplnkové informácie Š 147
Videokamera je pripojená voliteľným káblom HTC-100 HDMI, ale na HDTV televízore nie je
žiadny obraz ani zvuk.
- Odpojte kábel HTC-100 HDMI a znova ho zapojte, alebo vypnite videokameru a znova ju
zapnite.
Videokamera je pripojená voliteľným káblom HTC-100 HDMI, ale HDMI-CEC nefunguje (nedá sa
prehrávať pomocou diaľkového ovládača televízora).
- Odpojte kábel HTC-100 HDMI a vypnite videokameru a televízor. Po chvíli ich opäť zapnite a
znova pripojte kábel.
[Control for HDMI/Ovládanie HDMI] je nastavené na [Off/Vyp]. Nastavte ho na
[On/Zap] (
140).
- HDMI-CEC nie je zapnuté na pripojenom televízore. Zapnite na televízore túto funkciu.
- Aj na televízoroch kompatibilných s HDMI-CEC sa rozsah dostupných funkcií líši podľa typu
televízora. Pozri tiež návod na používanie pripojeného televízora.
Počítač nerozpozná videokameru, ani keď je videokamera pripojená správne.
[USB Connection Type/Druh pripojenia USB] je nastavené na [DVD Burner/
or
Napaľovačka DVD]. Nastavte ho na [Computer/Printer-Počítač/tlačiareň] alebo na [Connect
and Set/Pripojiť a nastaviť] (
137).
- Odpojte kábel USB a vypnite videokameru. Po chvíli videokameru opäť zapnite a znova
pripojte kábel.
- Pripojte videokameru k inému portu USB v počítači.
Tlačiareň nepracuje, ani keď sú videokamera a tlačiareň správne prepojené.
[USB Connection Type/Druh pripojenia USB] je nastavené na [DVD Burner/
or
Napaľovačka DVD]. Nastavte ho na [Computer/Printer-Počítač/tlačiareň] alebo na [Connect
and Set/Pripojiť a nastaviť] (
137).
- Odpojte kábel USB a vypnite tlačiareň. Po chvíli videokameru opäť zapnite a znova pripojte
kábel.
Videokamera nerozpoznáva DVD napaľovačky DW-100, ani keď je správne pripojená.
alebo
[USB Connection Type/Druh pripojenia USB] je nastavené na [Computer/
Printer-Počítač/tlačiareň]. Nastavte ho na [DVD Burner/Napaľovačka DVD] alebo na [Connect
and Set/Pripojiť a nastaviť] (
137).
Zoznam hlásení (v abecednom poradí)
Za zoznamom hlásení videokamery nájdete samostatné zoznamy
hlásení o tlači (
155) a hlásení, ktoré sa zobrazujú len s voliteľnou
DVD napaľovačky DW-100 (
154).
Access error
- Chyba pri čítaní disku alebo pokuse o zápis naň.
- Toto hlásenie sa môže zobraziť, keď došlo ku kondenzácii vodných pár (
používaním vyčkajte, kým sa videokamera celkom vysuší.
148 Š Doplnkové informácie
163). Pred ďalším
Accessing the memory card. Do not remove the memory card.
- Otvorili ste kryt otvoru pamäťovej karty v dobe, kedy videokamera pracovala s pamäťovou
kartou, alebo videokamera začala pracovať s pamäťovou kartou, keď ste otvorili kryt otvoru
pamäťovej karty. Nevyberajte pamäťovú kartu, kým toto hlásenie nezmizne.
Back up recordings regularly
- Toto hlásenie sa môže zobraziť, keď zapnete videokameru. V prípade poruchy sa môžu
záznamy stratiť, preto si ich pravidelne zálohujte.
Buffer overflow. Recording was stopped.
- Rýchlosť prenosu dát je pre použitú pamäťovú kartu príliš vysoká a záznam sa zastavil.
Vymeňte pamäťovú kartu za takú, ktorá má triedu rýchlosti 2 alebo viac.
Built-in memory error
- Nedá sa čítať zo zabudovanej pamäte.
Built-in memory is full
- Zabudovaná pamäť je plná (na obrazovke sa zobrazí „
záznamy (
55, 90) to free some space.
End/Koniec“). Vymažte niektoré
Cannot access the built-in memory
- Je problém so zabudovanou pamäťou.
Cannot communicate with the battery pack. Continue using this battery pack?
- Pripojili ste akumulátor, ktorý spoločnosť Canon neodporúča pre používanie s touto
videokamerou.
Cannot copy
- Celková veľkosť scén vybraných na kopírovanie prekročila dostupné miesto na pamäťovej
karte. Vymažte niektoré záznamy na pamäťovej karte (
55, 90) alebo zmenšite počet scén
na kopírovanie (
84).
Cannot divide the scene. Initialize only using the camcorder.
- Scéna sa nedala rozdeliť, pretože dátová pamäť pre správu scén videokamery je plná. Uložte
si záznamy (
117) a inicializujte pamäť (
39). Zapíšte späť záložné súbory a skúste
scénu znova rozdeliť.
Cannot edit
- Scéna v zozname prehrávok sa nedala presunúť.
Cannot enter standby mode now
- Videokamera nemôže prejsť do pohotovostného režimu, ak je zvyšná kapacita akumulátora
príliš malá.
Cannot play back
- Problém s pamäťou.
Cannot play back Cannot access the built-in memory
- Je problém so zabudovanou pamäťou.
Doplnkové informácie Š 149
Cannot play back Check the memory card
- Problém s pamäťovou kartou.
Cannot play the movies in the built-in memory Initialize only using the camcorder
- Zabudovaná pamäť videokamery bola inicializovaná v počítači. Zabudovanú pamäť
inicializujte touto videokamerou (
39).
Cannot play the movies on this memory card
- Filmy sa nedajú prehrať zo 64 MB alebo menších pamäťových kariet.
Cannot play the movies on this memory card Initialize only using the camcorder
- Pamäťová karta vo videokamere bola inicializovaná v počítači. Pamäťovú kartu inicializujte
touto videokamerou (
39).
Cannot record
- Problém s pamäťou.
Cannot record Cannot access the built-in memory
- Je problém so zabudovanou pamäťou.
Cannot record Check the memory card
- Problém s pamäťovou kartou.
Cannot record movies in MXP/FXP mode on this memory card
- Filmy sa nedajú zaznamenať v režime MXP alebo FXP na pamäťovú kartu, ktorej trieda
rýchlosti je 2. Vyberte si iný režim záznamu (
42) alebo vymeňte pamäťovú kartu za takú,
ktorej trieda rýchlosti je 4 alebo viac.
Cannot record movies in the built-in memory Initialize only using the camcorder
- Zabudovaná pamäť videokamery bola inicializovaná v počítači. Zabudovanú pamäť
inicializujte touto videokamerou (
39).
Cannot record movies on this memory card
- Filmy sa nedajú nahrať na 64 MB alebo menšie pamäťové karty.
Cannot record movies on this memory card Initialize only using the camcorder
- Pamäťová karta vo videokamere bola inicializovaná v počítači. Pamäťovú kartu inicializujte
touto videokamerou (
39).
Change the battery pack
- Napájací akumulátor je vybitý. Vymeňte alebo nabite akumulátor (
23).
Check the memory card
- Nedá sa pracovať s pamäťovou kartou. Skontrolujte pamäťovú kartu a overte si, či je správne
vložená (
38).
- Došlo k chybe pamäťovej karty. Videokamera nemôže nahrávať alebo prehrávať obrázok.
- Do videokamery ste vložili MultiMedia Card (MMC). Dajte namiesto nej pamäťovú kartu SD/
SDHC vhodnú pre použitie s touto videokamerou (
37).
150 Š Doplnkové informácie
- Ak sa po zmiznutí hlásenia zobrazí
červeno, urobte toto: Vypnite videokameru, vyberte a
znova vložte pamäťovú kartu. Ak sa
zmení na zelené, môžete pokračovať v zázname
alebo prehrávaní.
- Inicializujte pamäťovú kartu (
39). (Tým vymažete všetky záznamy na pamäťovej karte.)
Connect the compact power adapter
- Keď je videokamera v režime
a je pripojená k počítaču, toto hlásenie sa objaví v
prípade, že je videokamera napájaná z akumulátora. Pripojte k videokamere kompaktný
sieťový adaptér.
Could not add the scene(s) to the playlist
- Jedna alebo viac scén sa nedá pridať do zoznamu prehrávok (
80). Zoznam prehrávok
smie obsahovať maximálne 999 scén. Ak zoznam prehrávok obsahuje scény zaznamenané v
režime MXP alebo FXP, maximálny počet scén v zozname prehrávok bude menej než 999.
Vymažte niektoré scény zo zoznamu prehrávok (
81).
Data includes scenes in MXP/FXP mode. Cannot copy to this memory card.
- Filmy zaznamenané v režime MXP alebo FXP sa nedajú kopírovať na pamäťovú kartu, ktorej
trieda rýchlosti je 2. Vymeňte pamäťovú kartu za takú, ktorá má triedu rýchlosti 4 alebo viac.
Do not disconnect the USB cable or the power source while the camcorder is connected to a
computer. Cannot turn off the camcorder or change the operating mode.
- Keď je videokamera v režime
a je pripojená k počítaču káblom USB,nedá sa ovládať.
Odpojenie kábla USB alebo napájania počas zobrazovania tohto hlásenia môže spôsobiť trvalú
stratu záznamov vo videokamere. Na ukončenie spojenia a odpojenie kábla USB ešte pred
použitím videokamery použite funkciu počítača Bezpečné odstránenie hardvéru.
Error writing on the memory card. Data may be recovered if the memory card has not been
removed. Attempt recovering the data?
- Toto hlásenie sa objaví pri najbližšom zapnutí videokamery, ak bolo napájanie náhodne
prerušené, keď videokamera zapisovala na pamäťovú kartu. Zvolením [Yes/Áno] sa pokúste
obnoviť záznamy. Ak ste potom, keď k tomu došlo, vybrali pamäťovú kartu a použili ju v inom
zariadení, odporúčame zvoliť [No/Nie].
File name error
[Photo Numbering/
- Čísla priečinka a súboru dosiahli maximálne hodnoty. Nastavte
Číslovanie fotografií] na [Reset] (
140) a vymažte všetky fotografie na pamäťovej karte
(
90) alebo ju inicializujte (
39).
Initialize only using the camcorder
- Je problém so súborovým systémom, ktorý zabraňuje prístupu do zvolenej pamäte.
Inicializujte pamäť touto videokamerou (
39).
LCD Screen has been dimmed
- Podržte DISP. stlačené 2 sekundy, aby sa LCD obrazovka vrátila na normálny jas (
29).
May not be possible to record movies on this memory card
- Filmy sa nemusia dať zaznamenať na pamäťovú kartu bez označenia triedy rýchlosti.
Vymeňte pamäťovú kartu za takú, ktorá má triedu rýchlosti 2 alebo viac.
Doplnkové informácie Š 151
Mem. Card Number of scenes already at maximum
- Pamäťová karta je plná alebo už obsahuje maximálny počet scén (3 999). Ďalšie scény sa na
ňu nedajú skopírovať. Vymažte niektoré scény (
55), aby ste uvoľnili miesto.
Mem. Card Unable to recognize the data
- Pamäťová karta obsahuje scény zaznamenané v inej televíznej norme (NTSC).
Memory card cover is open
- Po vložení pamäťovej karty zatvorte kryt otvoru pamäťovej karty (
Memory card is full
- Pamäťová karta je plná. Vymažte niektoré záznamy (
alebo vymeňte pamäťovú kartu.
38).
55, 90), aby ste uvoľnili miesto,
Memory card is write-protected
- Prepínač LOCK na pamäťovej karte SD alebo SDHC je nastavený na ochranu pred náhodným
vymazaním. Zmeňte polohu prepínača LOCK (
160).
Need to recover files from the memory card. Change the position of the LOCK switch on the
memory card.
- Toto hlásenie sa objaví pri ďalšom zapnutí videokamery, ak bolo napájanie náhodne
prerušené v dobe, kedy videokamera zapisovala na pamäťovú kartu a neskôr bola poloha
prepínača LOCK na karte zmenená na ochranu pred zápisom. Zmeňte polohu prepínača LOCK
(
160).
No memory card
- Vo videokamere nie je pamäťová karta.
No photos
- Nie sú žiadne fotografie na prehrávanie.
No scenes
- Žiadne scény nie sú zaznamenané vo zvolenej pamäti.
[Scenes with Faces/Scény s tvárami]: Žiadne
- Po voľbe [Scene Search/Vyhľadávanie scén]
scény neobsahujú tváre ľudí alebo žiadne scény neboli zaznamenané so zapnutou funkciou
detekcie tváre.
Not available in Dual Shot
- Stlačili ste tlačidlo, ktoré sa nedá použiť v režime
. Nastavte volič režimov na
, aby ste prepli videokameru do režimu flexibilného záznamu.
Number of scenes already at maximum
- Bol dosiahnutý maximálny počet scén (3 999). Vymažte niektoré scény (
uvoľnili miesto.
- Zoznam prehrávok smie obsahovať maximálne 999 scén.
Operation canceled
- Proces bol zrušený na zásah užívateľa.
152 Š Doplnkové informácie
55), aby ste
or
Playlist is full. Cannot divide the scene.
- Scény sa nedajú rozdeliť, keď zoznam prehrávok už obsahuje 999 scén. Vymažte niektoré
scény zo zoznamu prehrávok (
81).
Print order error
- Pokúsili ste sa nastaviť viac než 998 fotografií v objednávke tlače.
Reading the built-in memory
- Čítanie dát zo zabudovanej pamäte.
Reading the memory card
- Čítanie dát z pamäťovej karty.
Scene recorded using another device. Cannot divide the scene.
- Scény zaznamenané iným zariadením sa nedajú rozdeliť v tejto videokamere.
Some
photos could not be deleted
- Chránené fotografie (
) sa nedajú vymazať. Zrušte ochranu (
100).
Some scenes could not be added to the playlist
- Scény, ktoré neboli zaznamenané touto videokamerou, sa nedajú pridať do zoznamu
prehrávok.
- Zoznam prehrávok smie obsahovať maximálne 999 scén. Ak zoznam prehrávok obsahuje
scény zaznamenané v režime MXP alebo FXP, maximálny počet scén v zozname prehrávok
bude menej než 999. Vymažte niektoré scény zo zoznamu prehrávok (
81).
Some scenes could not be deleted
- Filmy, ktoré boli ochránené alebo upravené v inom zariadení, sa nedajú zmazať touto
videokamerou.
Some scenes were recorded using another device and cannot be copied.
- Scény, ktoré neboli zaznamenané touto videokamerou, sa nedajú skopírovať na pamäťovú
kartu.
Task in progress. Do not disconnect the power source.
- Videokamera aktualizuje pamäť. Neodpájajte kompaktný sieťový adaptér ani nevyberajte
napájací akumulátor
The camcorder is set to photo mode
- Stlačili ste START/STOP počas záznamu fotografií (režim
).
The lens cover is not fully open. Turn the camcorder off, then on again.
- Kryt objektívu sa neotvoril úplne. Vypnite videokameru a znova ju zapnite. Ak tým
neodstránite problém, obráťte sa na servisné centrum Canon.
This
photo could not be deleted
- Chránené fotografie (
) sa nedajú vymazať. Zrušte ochranu (
100).
Doplnkové informácie Š 153
This photo cannot be displayed
- Nemôžete zobraziť fotografie urobené iným zariadením ani obrazové súbory vytvorené alebo
upravené v počítači.
This scene was recorded using another device and cannot be added to the playlist.
- Scény, ktoré neboli zaznamenané touto videokamerou, sa nedajú pridať do zoznamu
prehrávok.
This scene was recorded using another device and cannot be copied.
- Scény, ktoré neboli zaznamenané touto videokamerou, sa nedajú skopírovať na pamäťovú
kartu.
Too many photos. Disconnect the USB cable.
- Odpojte kábel USB. Skúste použiť čítačku pamäťových kariet alebo zmenšite počet fotografií
na pamäťovej karte na menej než 2 500.
- Ak sa na obrazovke počítača zobrazilo dialógové okno, zatvorte ho. Odpojte kábel USB a po
chvíli obnovte pripojenie.
Transfer order error
- Pokúšate sa nastaviť viac než 998 objednávok prenosu. Zmenšite počet fotografií označených
objednávkou prenosu.
Unable to recognize the data
- Preniesli ste do videokamery dáta zaznamenané v inej televíznej norme (NTSC).
Unable to recover data
- Nedá sa obnoviť poškodený súbor.
Hlásenia týkajúce sa voliteľnej DVD napaľovačky DW-100
Ak sa chybové hlásenie zobrazuje, keď je videokamera pripojená k
voliteľnej DVD napaľovačky DW-100, pozrite si nasledujúcu časť a tiež
návod na používanie DVD napaľovačky.
Cannot read the disc. Check the disc.
- Počas režimu záznamu na disk sa toto hlásenie môže objaviť, keď je vložený bežne dostupný
disk DVD (disk DVD obsahujúci filmy, softvér a pod.) alebo 8 cm mini DVD.
- Počas režimu prehrávania disku sa toto hlásenie môže objaviť, keď je vložený bežne dostupný
disk DVD alebo celkom nový disk DVD.
Close the memory card slot cover
- Kryt otvoru pamäťovej karty je otvorený. Zatvorte kryt po správnom vložení pamäťovej karty
(
38).
Connect the compact power adapter
- Videokamera je napájaná z akumulátora. Pripojte k videokamere kompaktný sieťový adaptér.
Disc access failure. Check the disc.
- Chyba pri čítaní disku alebo pokuse o zápis naň.
154 Š Doplnkové informácie
- Toto hlásenie sa môže zobraziť, aj keď došlo ku kondenzácii vodných pár (
ďalším používaním DVD napaľovačky vyčkajte, kým sa celkom vysuší.
- Disk nemusí byť správne vložený. Skúste disk vybrať a znova ho vložiť.
163). Pred
Error reading the data
- Došlo k chybe pri čítaní záznamov z videokamery.
- Skontrolujte, či sa kábel USB náhodou neodpojil.
No disc
- Vložte disk do DVD napaľovačky.
- Toto hlásenie sa môže zobraziť, aj keď došlo ku kondenzácii vodných pár (
ďalším používaním DVD napaľovačky vyčkajte, kým sa celkom vysuší.
163). Pred
No photos
- Nie sú žiadne fotografie pre pridanie na disk.
No scenes
- Nie sú žiadne scény pre pridanie na disk.
No scenes left to add
- Nie sú žiadne scény, ktoré by už neboli pridané na predtým vytvorený disk.
No transfer orders
- Žiadne fotografie neboli označené objednávkou prenosu (
127).
Operation canceled
- Kábel USB bol odpojený a operácia zrušená. Skontrolujte pripojenie USB.
- Scény vybrané pre zápis na disk obsahujú scény zaznamenané v režime MXP. Do zoznamu
prehrávok v pridajte vopred len scény zaznamenané v iných záznamových režimoch a na
vytvorenie disku zvoľte možnosť [Playlist/Zoznam prehrávok].
Reading the disc
- Čítanie dát z disku.
Unable to recover data
- Nedá sa obnoviť poškodený súbor.
Hlásenia súvisiace s priamou tlačou
Cannot print this photo
- Pokúšate sa vytlačiť fotografiu, ktorá bola zaznamenaná inou videokamerou, má inú
kompresiu alebo bola upravená v počítači.
Cannot trim this photo
- Pokúsili ste sa orezať fotografiu, ktorá bola zaznamenaná inou videokamerou.
Check print settings
- Aktuálne nastavenia tlače nemožno použiť pre tlač s tlačidlom
.
Doplnkové informácie Š 155
Data transfer error
- Došlo k chybe prenosu dát s tlačiarňou. Zrušte tlač, odpojte kábel USB a vypnite tlačiareň. Po
chvíli tlačiareň opäť zapnite a znova pripojte kábel USB. Ak tlačíte s použitím tlačidla
,
skontrolujte nastavenie tlače.
- Pokúšate sa tlačiť z pamäťovej karty, ktorá obsahuje veľký počet fotografií. Zmenšite počet
fotografií.
File error
- Pokúšate sa vytlačiť fotografiu, ktorá bola zaznamenaná inou videokamerou, má inú
kompresiu alebo bola upravená v počítači.
Hardware error
- Zrušte tlač. Tlačiareň vypnite a potom znovu zapnite.
- Skontrolujte stav tlačiarne.
- Došlo k chybe zásobníka atramentu. Vymeňte zásobník atramentu.
Incompatible paper size
- Nastavenie papiera vo videokamere je v konflikte s nastaveniami v tlačiarni.
Ink absorber full
- Výberom [Continue/Pokračovať] obnovte tlač. Obráťte sa na servisné centrum Canon Service
Center (pozri zoznam priložený k tlačiarni), kde vám pomôžu s výmenou absorbéra atramentu.
Ink error
- Je vložený prázdny zásobník atramentu. Vymeňte zásobník atramentu.
Low ink level
- Čoskoro bude potrebné vymeniť zásobník atramentu. Výberom [Continue/Pokračovať] obnovte
tlač.
No
print orders have been set
- Žiadne fotografie neboli označené objednávkou tlače.
No ink
- Nie je vložený zásobník atramentu alebo je prázdny.
No paper
- Papier nie je vložený správne alebo nie je vložený vôbec.
Paper error
- Problém s papierom. Papier nie je správne vložený alebo má nesprávnu veľkosť.
- Ak je zatvorený výstupný zásobník papiera, otvorte ho.
Paper jam
- Pri tlači došlo k zachyteniu papiera. Výberom [Stop] zrušte tlač. Po vybratí papiera znova
vložte nejaké papiere a zopakujte tlač.
Paper lever error
- Chyba nastavenia páčky papiera. Páčku výberu papiera nastavte do patričnej polohy.
156 Š Doplnkové informácie
X photos could not be printed
- Pokúšate sa o nastavenie objednávky tlače, kde X fotografií bolo zhotovených inou
videokamerou, má iný formát alebo bolo upravených v počítači.
Print head not installed
- Tlačová hlava nie je vložená v tlačiarni alebo je pokazená.
Print order error
- Pokúsili ste sa nastaviť viac než 998 fotografií v objednávke tlače.
Printer cover open
- Správne zatvorte kryt tlačiarne.
Printer error
- Dôšlo k poruche, ktorá si môže vyžadovať opravu. (Atramentové tlačiarne Canon : zelená
kontrolka napájania a oranžová kontrolka poruchy blikajú striedavo.)
- Odpojte kábel USB a vypnite tlačiareň. Odpojte sieťovú šnúru tlačiarne zo sieťovej zásuvky a
spojte sa s príslušným strediskom podpory pre zákazníkov alebo servisom.
Printer in use
- Tlačiareň sa používa. Skontrolujte stav tlačiarne.
Printing error
- Zrušte tlač, odpojte kábel USB a vypnite tlačiareň. Po chvíli tlačiareň opäť zapnite a znova
pripojte kábel USB. Skontrolujte stav tlačiarne.
- Ak tlačíte s použitím tlačidla
, skontrolujte nastavenie tlače.
Readjust trim settings
- Nastavenia orezu pre túto fotografiu sa stratili v dôsledku zmien nastavení týkajúcich sa
papiera.
POZNÁMKY
O atramentových tlačiarňach Canon/SELPHY DS : Ak indikátor chyby tlačiarne
bliká alebo sa objaví chybové hlásenie na ovládacom paneli tlačiarne,
pozrite si návod na obsluhu tlačiarne.
• Ak nemôžete vyriešiť problém ani po prečítaní tohto zoznamu a návodu
na používanie tlačiarne, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko
Canon (podľa zoznamu priloženého k tlačiarni).
Doplnkové informácie Š 157
Čo robiť a čo nerobiť
Upozornenia pre obsluhu
Videokamera:
Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste zabezpečili
maximálnu výkonnosť.
• Pravidelne si zálohujte záznamy. Nezabudnite si pravidelne prenášať
záznamy do externého zariadenia, ako je počítač alebo digitálny
videorekordér (
117) a zálohovať si ich. Tým ochránite dôležité
záznamy pred poškodením a vytvoríte si viac voľného miesta v pamäti.
Spoločnosť Canon nepreberá záruku za žiadne stratené dáta.
• Nenoste videokameru za LCD panel. Opatrne zatvárajte LCD panel.
Keď používate remienok na zápästie, nenechajte videokameru húpať sa
a vrážať do predmetov.
• Nenechávajte videokameru na miestach vystavených vysokým teplotám
(napr. za sklom v aute zaparkovanom na priamom slnku) alebo vysokej
vlhkosti.
• Nepoužívajte videokameru v blízkosti silných elektromagnetických polí,
napr. nad televízormi, blízko plazmových televízorov alebo mobilných
telefónov.
• Objektívom nemierte nikdy priamo do silných zdrojov svetla.
Nenechávajte videokameru nasmerovanú na objekt s vysokou
intenzitou svetla.
• Videokameru nepoužívajte ani neskladujte na miestach, kde sa
vyskytuje prach alebo piesok. Videokamera nie je vodotesná – chráňte
ju pred vodou, blatom a soľou. Ak niektorá z uvedených látok prenikne
do videokamery, môže ju alebo objektív poškodiť.
• Pozor na teplo generované osvetľovacími telesami.
• Videokameru nikdy nerozoberajte. Ak videokamera nepracuje správne,
obráťte sa na kvalifikovaného servisného technika.
• S videokamerou zaobchádzajte opatrne. Nevystavujte ju nárazom ani
vibráciám - mohli by ju poškodiť.
• Pri nasadzovaní videokamery na statív
5,5 mm
dbajte, aby upevňovacia skrutka
statívu bola kratšia než 5,5 mm.
Používanie iných statívov môže
poškodiť videokameru.
158 Š Doplnkové informácie
• Pri nahrávaní filmov sa snažte zachovať pokojný a stabilný záber.
Prudké pohyby s videokamerou počas záznamu a rýchle zoomovanie a
panorámovanie môže spôsobiť trhanie scén. V extrémnych prípadoch
môže prehrávanie takto zaznamenaných scén vyvolať nemoc z pohybu.
Ak sa stretnete s takouto reakciou, okamžite zastavte prehrávanie a
prípadne urobte prestávku.
Dlhodobé skladovanie
Ak predpokladáte, že videokameru nebudete dlhšie používať, uložte ju na
bezprašnom mieste, kde je nízka vlhkosť a teplota pod 30 °C.
Napájací akumulátor
POZOR!
S napájacím akumulátorom vždy zaobchádzajte opatrne.
• Nevhadzujte akumulátor do ohňa (nebezpečenstvo výbuchu).
• Nevystavujte akumulátor teplotám nad 60 °C. Nenechávajte ho blízko
kúrenia alebo v horúcich dňoch v zavretom vozidle.
• Nikdy akumulátor nerozoberajte, ani sa nepokúšajte o jeho úpravy.
• Nepusťte ho, ani ho nevystavujte nárazom.
• Akumulátor chráňte pred vodou.
• Špinavé kontakty môžu zapríčiniť nekvalitné spojenie akumulátora s
videokamerou. Kontaktné plochy čistite suchou látkou.
Dlhodobé skladovanie
• Akumulátory uchovávajte na suchom mieste pri teplote nie vyššej než
30 °C.
• Pre predĺženie životnosti akumulátora ho pred uskladnením celkom
vybite.
• Plne nabite a vybite všetky akumulátory aspoň raz ročne.
Zvyšná kapacita akumulátora
Ak zobrazená zvyšná kapacita akumulátora nie je správna, celkom nabite
akumulátor. Správna kapacita sa nemusí zobraziť, ak plne nabitý
akumulátor používate trvale pri vysokých teplotách alebo ho ponecháte
nepoužitý po dlhú dobu. Okrem toho aj v závislosti od životnosti sa
Doplnkové informácie Š 159
nemusí zobraziť správna kapacita. Kapacitu zobrazenú na obrazovke
považujte za približnú.
Používanie akumulátorov inej výroby než Canon
• Pre vašu bezpečnosť sa akumulátory, ktoré nie sú originálnymi
akumulátormi Canon, nenabijú, ani keď ich pripojíte k tejto videokamere
alebo k voliteľnej nabíjačke CG-800E.
• Odporúčame používať originálne
akumulátory Canon so značkou
inteligentného systému.
• Ak s touto videokamerou používate akumulátory, ktoré nie sú
originálnymi akumulátormi Canon, zobrazí sa
a zvyšná kapacita sa
nezobrazí.
Pamäťová karta
• Odporúčame zálohovať záznamy na pamäťovej karte do počítača. Dáta
sa môžu poškodiť alebo stratiť v dôsledku chýb pamäťovej karty alebo
vplyvom statickej elektriny. Spoločnosť Canon neručí za stratené alebo
poškodené dáta.
• Nedotýkajte sa kontaktov na karte a ani ich nevystavujte nečistote alebo
prachu.
• Pamäťové karty nepoužívajte na miestach, kde je silné magnetické pole.
• Nenechávajte pamäťové karty na miestach s vysokou vlhkosťou alebo
teplotou vzduchu.
• Pamäťové karty nerozoberajte, neohýbajte, nenamáčajte a zabráňte,
aby spadli alebo boli vystavené nárazom.
• Pred vložením skontrolujte orientáciu pamäťovej karty. Vkladaním
pamäťovej karty do slotu silou, keď nie je správne zorientovaná, môžete
poškodiť pamäťovú kartu alebo videokameru.
• Na pamäťovú kartu nelepte žiadne štítky ani samolepky.
• Pamäťové karty SD/SDHC majú
mechanický prepínač na ochranu pred
zápisom na kartu, ktorý zabraňuje
náhodnému vymazaniu obsahu karty.
Na ochranu karty pred zápisom dajte
prepínač do polohy LOCK.
Prepínač LOCK
160 Š Doplnkové informácie
Zabudovaný lítiový akumulátor
Videokamera má zabudovaný lítiový akumulátor pre uchovanie
dátumu/času a ďalších nastavení. Zabudovaný lítiový akumulátor sa
dobíja, keď používate videokameru. Ale celkom sa vybije, ak
nepoužijete videokameru asi 3 mesiace.
Ak chcete znova nabiť zabudovaný lítiový akumulátor: Pripojte kompaktný
sieťový adaptér k videokamere a nechajte ho pripojený 24 hodín s
vypnutou videokamerou.
Lítiová gombičková batéria
VAROVANIE!
• Batéria použitá v tomto zariadení môže pri nesprávnom používaní
predstavovať riziko požiaru alebo poleptania.
• Batérie nerozoberajte, neupravujte, neponárajte do vody,
nezohrievajte nad 100 °C ani nespaľujte.
• Nahraďte batériou CR2025 vyrobenou spoločnosťami Panasonic,
Hitachi Maxell, Sony, Sanyo alebo batériou Duracell2025. Použitie
iných batérií môže predstavovať riziko požiaru alebo výbuchu.
• Nedávajte si batérie do úst. V prípade prehltnutia ihneď vyhľadajte
lekársku pomoc. Plášť batérie môže prasknúť a tekutiny z nej
vytečené spôsobia vnútorné poranenia.
• Udržiavajte batérie mimo dosahu detí.
• Nedobíjajte, neskratujte, ani nevkladajte batérie s nesprávnou
polaritou.
• Použité batérie treba vrátiť predajcovi na bezpečnú likvidáciu.
• Nevyťahujte batériu pinzetou ani iným kovovým nástrojom, pretože to
môže spôsobiť skrat.
• Očistite batériu suchou čistou handričkou, aby ste zabezpečili dobrý
kontakt.
Likvidácia
Keď vymazávate filmy alebo inicializujete zabudovanú pamäť (len
) alebo pamäťovú kartu, len tabuľka umiestnenia súborov sa
zmení, ale uložené dáta sa fyzicky nezmažú. Urobte potrebné
bezpečnostné opatrenia, keď likvidujete videokameru alebo pamäťovú
Doplnkové informácie Š 161
kartu, napríklad ich fyzickým zničením, aby ste zabránili úniku
súkromných údajov.
Ak dávate videokameru alebo pamäťovú kartu inej osobe, inicializujte
zabudovanú pamäť (len
) alebo pamäťovú kartu voľbou
[Complete Initialization/Úplná inicializácia] (
39). Zaplňte ju
nepodstatnými záznamami, a potom ju znova inicializujte tou istou
voľbou. To veľmi sťaží obnovu pôvodných záznamov.
162 Š Doplnkové informácie
Údržba/Ďalšie
Čistenie
Telo videokamery
• Na čistenie vlastnej videokamery použite mäkkú suchú látku. Nikdy
nepoužite chemicky napúšťané utierky alebo prchavé rozpúšťadlá, napr.
riedidlá farieb.
Objektív a snímač Okamžitého AF
• Ak je povrch objektívu alebo snímača Okamžitého AF znečistený,
automatické zaostrovanie nebude správne pracovať.
• Odstráňte všetok prach a nečistotu pomocou optického štetca bez
použitia aerosolu.
• Objektív alebo hľadáčik opatrne utrite mäkkou čistou látkou. Nikdy
nepoužívajte hodvábny papier.
LCD obrazovka
• LCD obrazovku čistite čistou, mäkkou látkou na čistenie objektívov.
• Pri prudkej zmene teplôt môže dôjsť na povrchu obrazovky ku
kondenzovaniu vodných pár. Obrazovku utrite jemnou a suchou látkou.
Kondenzácia
Pri rýchlom prenesení videokamery z chladného prostredia do teplého
môžu na jej povrchu skondenzovať vodné pary. Pri zistení kondenzácie
prestaňte videokameru používať. Ak to neurobíte, môžete ju poškodiť.
Ku kondenzácii môže dôjsť v týchto prípadoch:
• Keď bola videokamera rýchlo prenesená z chladnej miestnosti do
vyhriatej.
• Keď ste videokameru ponechali vo vlhkom prostredí,
• Keď sa chladný priestor rýchlo ohreje.
Ak sa chcete vyhnúť kondenzácii
• Nevystavujte videokameru prudkým/extrémnym teplotným zmenám.
• Vložte videokameru do vzduchotesného plastového vrecka a nechajte
ju postupne sa prispôsobiť teplotným zmenám, než ju z neho vyberiete.
Doplnkové informácie Š 163
Pri rozpoznaní kondenzácie
Videokamera sa automaticky vypne.
Presná doba, za ako dlho sa odparia kvapôčky vody, sa bude líšiť podľa
miesta a klimatických podmienok. Všeobecným pravidlom je vyčkať pred
ďalším používaním videokamery 2 hodiny.
Používanie videokamery v zahraničí
Napájacie zdroje
Kompaktným sieťovým adaptérom môžete napájať videokameru a dobíjať
akumulátory vo všetkých krajinách, kde je sieťové napätie v rozmedzí 100
až 240 V a kmitočet 50/60 Hz. Informácie o zástrčkových adaptéroch pre
použitie v zámorí dostanete v servisnom stredisku Canon.
Prehrávanie na televízore
Svoje záznamy môžete prehrávať len na televízoroch so systémom PAL.
Systém PAL (alebo kompatibilný systém SECAM) sa používa v
nasledujúcich regiónoch alebo krajinách:
Európa: Celá Európa a Rusko. Amerika: Len v Argentíne, Brazílii,
Uruguaji a Francúzskych teritóriách (Francúzska Guyana, Guadeloupe,
Martinique, atď.). Ázia: Väčšina Ázie (okrem Japonska, Filipín, Južnej
Kórey, Tajvanu a Mjanmarska). Afrika: Celá Afrika a africké ostrovy.
Austrália a Oceánia: Austrália, Nový Zéland, Papua Nová Guinea;
väčšina tichomorských ostrovov (okrem Mikronézie, Samoy, Tonga a US
teritórií, ako sú Guam a Americká Samoa).
164 Š Doplnkové informácie
Všeobecné informácie
Obrázok systému (Dostupnosť sa líši podľa regiónu)
Voliteľné príslušenstvo neuvedené nižšie je podrobnejšie opísané na
nasledujúcich stranách.
Disky AVCHD/
Photo DVD
Tlačiarne
kompatibilné s
PictBridge
Čítačka a
zapisovačka
kariet
Počítač
Televízor/HDTV
VCR/DVD
rekordér
Adaptér SCART
* Príslušenstvo vhodné pre vylepšené sánky sa nedá nasadiť na túto videokameru.
Hľadajte logo Mini ADVANCED SHOE na zabezpečenie zlučiteľnosti s
vylepšenými minisánkami.
Popruh SS-600/SS-650
Remienok na zápästie WS-30**
Diaľkový ovládač WL-D88
CA-570 Kompaktný sieťový adaptér
DVD napaľovačky DW-100
USB kábel IFC-400PCU
Pamäťová karta SD/SDHC
Kábel DTC-100 D
Zložkový kábel CTC-100
Zložkový kábel CTC-100/S**
Stereofónny videokábel STV-250N
** Dodáva sa s videokamerou; nedostupné ako voliteľné príslušenstvo.
Doplnkové informácie Š 165
Voliteľné príslušenstvo
Odporúčame používať originálne príslušenstvo Canon.
Tento produkt je skonštruovaný tak, aby dosahoval vynikajúci výkon s
originálnym príslušenstvom Canon. Spoločnosť Canon nezodpovedá za
žiadne škody na tomto výrobku a ani za žiadne ďalšie škody, napr.
požiar a pod., spôsobené chybnou funkciou príslušenstva iných
výrobcov než Canon (napr. unikanie obsahu akumulátora alebo jeho
roztrhnutie). Záruka sa nevzťahuje na opravy zapríčinené chybnou
funkciou príslušenstva inej značky než Canon. To však neznamená, že
takéto opravy nemôžete žiadať za úhradu.
Akumulátory
Ak potrebujete ďalšie akumulátory,
vyberte si z týchto modelov: BP-809,
BP-819 or BP-827.
Ak používate akumulátory so značkou
Inteligentného systému, videokamera s
nimi bude komunikovať a zobrazí zvyšnú
dobu používania (s presnosťou na 1 minútu). Tieto akumulátory môžete
používať a nabíjať vo videokamerách a nabíjačkách kompatibilných s
Inteligentným systémom.
Nabíjačka akumulátorov
CG-800E
Nabíjačku akumulátorov používajte na
nabíjanie akumulátorov.
Doby nabíjania
Doby nabíjania uvedené v nasledujúcej tabuľke sú približné a menia sa
podľa podmienok nabíjania a počiatočného stavu akumulátorov.
Napájací akumulátor →
BP-809
BP-819
BP-827
Pomocou videokamery
155 min
275 min
395 min
Pomocou nabíjačky CG-800E
105 min
190 min
260 min
Podmienky nabíjania ↓
166 Š Doplnkové informácie
Doby záznamu a prehrávania
Doby záznamu a prehrávania uvedené v tabuľkách nižšie sú približné a
menia sa podľa režimu záznamu a podmienok nabitia, záznamu alebo
prehrávania. Efektívna doba využiteľnosti akumulátora sa zníži pri
zázname v chladnom prostredí, pri použití jasného nastavenia obrazovky,
a pod.
So zabudovanou pamäťou
Režim záznamu →
Napájací
akumulátor Doba používania ↓
BP-809
BP-819
BP-827
MXP
FXP
XP+
SP
LP
Maximálna doba
nahrávania:
100 min
100 min
105 min
105 min
105 min
Typické doby
záznamu*
65 min
65 min
70 min
65 min
65 min
Doba prehrávania
160 min
160 min
165 min
165 min
170 min
Maximálna doba
nahrávania:
200 min
205 min
210 min
210 min
210 min
Typické doby
záznamu*
130 min
135 min
135 min
135 min
135 min
Doba prehrávania
320 min
325 min
330 min
330 min
335 min
Maximálna doba
nahrávania:
305 min
305 min
310 min
320 min
320 min
Typické doby
záznamu*
200 min
200 min
210 min
210 min
210 min
Doba prehrávania
495 min
500 min
510 min
515 min
515 min
Doplnkové informácie Š 167
Používanie pamäťovej karty
Režim záznamu →
Napájací
akumulátor Doba používania ↓
BP-809
BP-819
BP-827
MXP
FXP
XP+
SP
LP
Maximálna doba
nahrávania:
100 min 100 min 100 min
105 min
105 min
Typické doby
záznamu*
65 min
65 min
65 min
65 min
Doba prehrávania
160 min 160 min 165 min
165 min
165 min
Maximálna doba
nahrávania:
200 min 200 min 205 min
205 min
210 min
Typické doby
záznamu*
130 min 130 min 135 min
135 min
135 min
Doba prehrávania
315 min 320 min 325 min
325 min
330 min
Maximálna doba
nahrávania:
305 min 305 min 310 min
310 min
310 min
Typické doby
záznamu*
200 min 200 min 200 min
205 min
205 min
Doba prehrávania
485 min 495 min 500 min
505 min
505 min
65 min
* Približné doby záznamu s opakovanými činnosťami, ako je štart/stop, zoomovanie
a zapnutie, vypnutie kamery.
Telekonvertor TL-H37
Tento telekonvertor predlžuje ohniskovú
vzdialenosť objektívu videokamery
1,5-krát.
• Ak je k videokamere pripojený
telekonvertor, nemusí byť účinnosť
stabilizácie taká vysoká.
• Minimálna zaostrovacia vzdialenosť pri plnom teleobjektíve s TL-H37 je
2,3 m.
• Keď je nasadený telekonvertor, v obraze sa môže pri použití blesku
objaviť tieň.
168 Š Doplnkové informácie
Širokouhlý konvertor WD-H37ll
Tento širokouhlý konvertor zmenšuje
ohniskovú vzdialenosť 0,7-krát, čo
umožňuje vytvárať dojem širokouhlej
perspektívy pri interiérových a
panoramatických záberoch.
• Keď je nasadený širokouhlý konvertor, v
obraze sa môže pri použití blesku objaviť tieň.
Sada filtrov FS-H37U
Šedý a ochranný MC filter pomáhajú
zvládať komplikované svetelné
podmienky.
Mäkké puzdro SC-2000
Táto brašna chráni videokameru pri
prenášaní a poskytuje množstvo priestoru
a vrecák pre videokameru a jej
príslušenstvo.
Stereofónny smerový mikrofón
DM-100
Tento veľmi citlivý, super smerový
mikrofón sa nasadzuje do vylepšených
minisánok videokamery. dá sa použiť
ako smerový mikrofón (monofónny)
alebo stereofónny mikrofón.
Videoreflektor VL-5
Tento videoreflektor vám umožní
zaznamenávať jasne a vo farbách aj na
tmavých miestach. Nasadzuje sa do
vylepšených minisánok videokamery, aby
nebolo treba káble.
Doplnkové informácie Š 169
Videoblesk VFL-2
Tento videoblesk vám umožňuje
zaznamenať fotografie a filmy aj v noci
alebo na tmavých miestach. Nasadzuje
sa do vylepšených minisánok
videokamery, aby nebolo treba káble.
HDMI kábel HTC-100
Tento kábel použite na pripojenie
videokamery k externému zariadeniu
celodigitálnym prepojením, ktoré umožní
využiť najvyššiu kvalitu prehrávania. Tento
kábel prenáša aj obraz aj zvuk.
Táto značka označuje originálne videopríslušenstvo
Canon. Ak používate videozariadenie značky Canon,
odporúčame používať výhradne videopríslušenstvo
Canon alebo výrobky, ktoré nesú túto značku.
170 Š Doplnkové informácie
Technické údaje
LEGRIA HF20/LEGRIA HF200
Systém
• Systém záznamu
Filmy:
AVCHD Kompresia obrazu: MPEG-4 AVC/H.264;
Kompresia zvuku: Dolby Digital 2 kan.
Fotografie: DCF (systém súborov pre fotoaparáty), kompatibilný s Exif* Ver. 2.2 a s DPOF
Kompresia obrazu: JPEG (Veľmi jemná, Jemná, Normálna)
* Táto videokamera podporuje Exif2.2 (zvaný aj „Exif Print“). Exif Print je štandard pre rozšírenú
komunikáciu medzi videokamerami a tlačiarňami. Pripojením k tlačiarni vyhovujúcej štandardu
Exif Print sa obrazové dáta videokamery v čase fotografovania použijú na optimalizáciu a výrazné
zlepšenie kvality tlače.
• Veľkosť videozáznamov
Režim MXP, FXP: 1920 x 1080 pixelov
Režim XP+, SP, LP: 1440 x 1080 pixelov
• Veľkosť fotografií
Režim
: LW 2304x1296, L 2100x1575, M 1600x1200, S 640 x 480 pixelov
Simultánny záznam: LW 2304x1296, SW 848x480pixelov
Zachytávanie fotografií z prehrávanej scény: MW 1920x1080 pixelov
• Televízna norma
1080/50i*
* Záznamy urobené s obrazovým kmitočtom [PF25] sa skonvertujú a zaznamenajú do pamäte ako 50i.
• Záznamové médium
Zabudovaná pamäť flash, 32 GB; pamäťová karta SD alebo SDHC (SD High Capacity) (nie je
súčasťou dodávky)
Pamäťová karta SD alebo SDHC (SD High Capacity) (nie je súčasťou dodávky)
• Maximálna doba záznamu (približné hodnoty)
32 GB zabudovaná pamäť:
Režim MXP: 2 hod. 55 min Režim FXP: 4 hod. 10 min
Režim SP: 9 hod. 35 min
Režim LP: 12 hod. 15 min
Bežne dostupná 16 GB pamäťová karta:
Režim MXP: 1 hod. 25 min Režim FXP: 2 hod. 5 min
Režim SP: 4 hod. 45 min
Režim LP: 6 hod. 5 min
Režim XP+: 5 hod. 45 min
Režim XP+: 2 hod. 50 min
• Obrazový snímač
1/4-palcový CMOS, asi 3 890 000 pixelov
Efektívne pixely: Filmy:
asi 2 990 000 pixelov
fotografie 16:9:
asi 2 990 000 pixelov
fotografie 4:3:
asi 3 310 000 pixelov
• LCD obrazovka: 2,7 in., širokouhlá, farebná, typu TFT, asi 211 000 bodov
• Mikrofón: Stereofónny elektretový kondenzátorový mikrofón
Doplnkové informácie Š 171
• Objektív
f=4,1-61,5 mm, F/1,8-3,2, 15-násobný optický zoom
ekvivalent 35 mm: 39,5 – 592,5 mm
• Konštrukcia objektívu: 11 členov v 9 skupinách (1 obojstranný asférický člen)
• Systém AF
Automatické zaostrovanie (TTL + externý snímač vzdialenosti, ak je nastavený na [Instant AF/
Okamžitý AF]) alebo ručné zaostrovanie
• Priemer filtra: 37 mm
• Najkratšia vzdialenosť zaostrenia
1 m; 1 cm pri najširšom uhle záberu
• Vyváženie bielej
Automatické vyváženie bielej, užívateľské vyváženie bielej a prednastavené vyváženia bielej:
denné svetlo, tieň, zamračené, žiarovka, žiarivka, žiarivka H
• Minimálna hladina osvetlenia
0,4 lx (program [Night/Noc], expozičný čas 1/2)
4,5 lx (program záznamu [Programmed AE/Programová AE], Automatický dlhý čas [On/Zap], expozičný
čas 1/25)
• Odporúčané osvetlenie: Viac než 100 lx
• Stabilizácia obrazu: stabilizátor obrazu s optickým posunom
Konektory
• Konektor AV OUT/
∅ 3,5 mm minijack; Len výstup (dvojúčelový konektor, aj pre stereo slúchadlá)
Video: 1 Vš-š/75 Ω nesym.
Audio: –10 dBV (záťaž 47 kΩ) / 3 kΩ alebo menej
• Konektor USB: mini-B, USB 2.0 (Hi-Speed USB)
• Konektor COMPONENT OUT (vlastný konektor mini-D)
Jas (Y): 1 Vš-š/75 Ω; Farba (PB/PR (CB/CR)): ±350 mV/75 Ω
vyhovuje 1080i (D3)/576i (D1); len výstup
• Konektor HDMI OUT
minikonektor HDMI; len výstup; kompatibilný s HDMI-CEC a x.v.ColourTM
• Konektor MIC
∅ 3,5 mm stereofónny minijack
-57 dBV (600 Ω mikrofón) / 5 kΩ alebo viac
Napájanie/ďalšie
• Napájanie (menovité)
7,4 V (napájací akumulátor), 8,4 V (kompaktný sieťový adaptér)
• Spotreba (režim SP, AF zapnuté)
3,4 W (normálny jas, záznam do zabudovanej pamäte)
3,5 W (normálny jas, záznam na pamäťovú kartu)
172 Š Doplnkové informácie
• Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
• Rozmery [W x H x D/š x v x d] (okrem prídržného remienka): 70 x 62 x 124 mm
• Hmotnosť (len telo videokamery): 340 g
CA-570 Kompaktný sieťový adaptér
• Napájanie: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Menovitý výstup/príkon: 8,4 V, 1,5 A/29 VA (100 V) – 39 VA (240 V)
• Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
• Rozmery: 52 x 29 x 90 mm
• Hmotnosť: 135 g
BP-809 Napájací akumulátor
• Typ akumulátora
Lítium-iónový akumulátor, kompatibilný s Inteligentným systémom
• Menovité napätie: 7,4 V
• Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
• Kapacita: 890 mAh
• Rozmery: 30,7 x 27,5 x 40,2 mm
• Hmotnosť: 47 g
Hmotnosť a rozmery sú približné. Za omyly a nepresnosti nezodpovedáme.
Informácie v tejto príručke sú platné k januáru 2009. Zmena technických
údajov vyhradená bez oznámenia.
Doplnkové informácie Š 173
O hudobných súboroch
Technické údaje hudobných súborov kompatibilných s
videokamerou sú:
Kódovanie zvuku: Lineárne PCM
Vzorkovanie: 48 kHz, 16 bitov, 2 kanály
Minimálna dĺžka: 1 sekunda
Prípona súboru: WAV
Hudobné súbory sú uložené v pamäti v takejto hierarchii priečinkov.
V zabudovanej pamäti:
CANON
MY_MUSIC
MUSIC_01.WAV až MUSIC_99.WAV
Na pamäťovej karte:
CANON
PRIVATE
MY_MUSIC
MUSIC_01.WAV až MUSIC_99.WAV
Disk CD-ROM Návod na používanie/hudobné dáta
obsahuje aj ďalšie hudobné skladby (v priečinku MUSIC1) okrem
hudobných skladieb (v priečinku MUSIC2), ktoré sú predinštalované
v zabudovanej pamäti. Môžete nahradiť predinštalované hudobné
súbory alebo preniesť ďalšie hudobné súbory z disku CD-ROM, aby
ste mali širší rozsah hudby pozadia.
174 Š Doplnkové informácie
Register
F
A
Automatické dlhé časy . . . . . . . . . 134
AUTOMATICKÉ STUPŇOVANIE
EXPOZÍCIE . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Automatické zaostrovanie (AF)
Okamžitý AF/Normálny AF . 134
Rámik AF
(9-bodový AiAF/
stredový bod) . . . . . . . . . 134
Autorizácia diskov DVD . . . . . . . 118
Av (program nahrávania) . . . . . . . 59
Flexibilné programy záznamu . . . . 30
Funkcia Rýchly štart . . . . . . . . . . . 44
H
HDMI-CEC . . . . . . .
Histogram . . . . . . .
Hľadanie scén podľa
dátumu . . . . . . . .
Hlasitosť . . . . . . . . .
Hlasitosť zvukového
záznamu . . . . . . .
. . . . . . . . . . 140
. . . . . . . . . . . 98
. . . . . . . . . . . 49
. . . . 46, 76, 138
. . . . . . . . . . . 74
B
I
Blesk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Bodové osvetlenie (program
nahrávania) . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Ikony na obrazovke . . . . . . . . . . . . 19
Indexové zobrazenie . . . . . . . . 46, 48
Inicializácia
(zabudovaná pamäť*/
pamäťová karta) . . . . . . . . . . . . . 39
C
Časová os . . . . . . . . . . .
Chybové hlásenia . . . . .
Čísla fotografií . . . . . . . .
Clona (clonové číslo - f) .
. . . . . . . 51
. . . . . . 148
. . . . . . 140
. . . . . . . 59
D
Dátum a čas . . . . .
Časové pásmo
Formát dátumu
Letný čas . . . .
Dátumový kód . . . .
Detekcia tváre
Prehrávanie . .
Záznam . . . . .
Diaľkový ovládač . .
Digitálne efekty . . .
Doba záznamu . . .
Duálny záznam . . .
J
Jazyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Joystick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
K
. . . . . . . . . . . 35
. . . . . . . . . . . 36
. . . . . . . . . . 141
. . . . . . . . . . . 36
. . . . . . . 73, 136
. . . . . . . . 51, 52
. . . . . . . . . . . 68
. . . . . . . . . . . 26
. . . . . . . . . . . 72
. . . . . . . . . . . 43
. . . . . . . . . . . 30
E
Kondenzácia . . . . . . . . . . . . . . . 163
Konektor AV OUT/
. . 75, 112, 114
Konektor component out . . 112, 114
Konektor HDMI OUT . . . . . . . . . . 113
Konektor MIC . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Konektor USB . . . . . . . . . . 112, 115
Kopírovanie*
Filmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Fotografie . . . . . . . . . . . . . . 101
Korekcia protisvetla . . . . . . . . . . . 67
Kvalita fotografie . . . . . . . . . . . . . . 87
L
LCD obrazovka . . . . . . . . . . . . . . . 28
Expozícia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Expozičný čas . . . . . . . . . . . . . . . 59
*
len.
Doplnkové informácie Š 175
M
Napájací akumulátor
Indikátor zvyšnej kapacity . . . 22
Informácie o
akumulátore . . . . . . . . 22, 142
Nabíjanie . . . . . . . . . . . . . . . 23
Noc (program nahrávania) . . . . . . 58
Prehrávanie
Filmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Fotografie . . . . . . . . . . . . . . 89
Prenos do počítača
Filmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Fotografie . . . . . . . . . . . . . 123
Prezentácia . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Prezeranie fotografií . . . . . . . . . 136
Priama tlač . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Priamy prenos . . . . . . . . . . . . . 123
Pripojenia k externým
zariadeniam . . . . . . . . . . . . . . . 113
Programy nahrávania . . . 57, 59, 61
Progresívne skenovanie 25F . 22, 132
O
R
Menu FUNC. . . . . . . . . .
Menu nastavení . . . . . . .
Mikrofón . . . . . . . . . . . .
Mikrofónny zoslabovač .
Mini videoreflektor . . . . .
. . . 33, 129
. . . 33, 132
. . . . . . . 77
. . . . . . 135
. . . . . . . 61
N
Objednávka prenosu . . . .
Objednávka tlače . . . . . . .
Obrazové efekty . . . . . . .
Obrazový kmitočet . . . . .
Ochrana fotografií . . . . . .
Odstraňovanie problémov
Ohňostroj (program
nahrávania) . . . . . . . . . .
Otáčaníe fotografií . . . . . .
Oznamovacie tóny . . . . . .
. . . . . 127
. . . . . 109
. . . . . . 71
. . 61, 132
. . . . . 100
. . . . . 143
. . . . . . 58
. . 98, 133
. . . . . 139
P
P (program nahrávania) . . . . . . . . 59
Pamäťová karta . . . . . . . . . . 37, 160
Pamäťová karta SD/SDHC . . . . . . 37
Pláž (program nahrávania) . . . . . . 58
Pomer strán pripojeného
televízora
(typ televízora) . . . . . . . . . . . . 138
Pomocné svetlo AF . . . . . . . . . . . 94
Pomocník k joysticku . . . . . . . . . . 32
Portrét (program nahrávania) . . . . 58
Používanie videokamery v
zahraničí . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Pôvodné nahrávky . . . . . . . . . . . . 80
Predvýber záznamov . . . . . . . . . . 53
176 Š Doplnkové informácie
RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Režim Kino (záznamový program) . 61
Režim Kino 25p . . . . . . . . . . . . . 61
Režim merania svetla . . . . . . . . . 96
Režim nahrávania . . . . . . . . . . . . 42
Režim snímania . . . . . . . . . . . . . 94
Rozdeľovanie scén . . . . . . . . . . . 79
Ručné nastavenie expozície . . . . 66
S
Samospúšť . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Sériové fotografovanie . . . . . . . . 94
Simultánny záznam . . . . . . . . . . . 95
Širokouhlý objektív . . . . . . . . . . . 43
Skorší záznam . . . . . . . . . . . . . . 64
Slúchadlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Sneh (program nahrávania) . . . . . 58
Snímač diaľkového ovládania . . . 26
Špeciálna scéna
(programy nahrávania) . . . . . . . 57
Špecifikácie AVCHD . . . . . . . . . . . 4
Šport (program nahrávania) . . . . . 58
Stabilizátor obrazu . . . . . . . . . . 134
Statív . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Stmavovač LCD obrazovky . . . . 138
T
Teleobjektív . . . . . . . . . .
Tlač fotografií . . . . . . . .
Tlačidlo Tlač/Zdieľanie . .
Tv (program nahrávania)
Z
. . . . . . . 43
. . . . . . 104
. . 105, 125
. . . . . . . 59
U
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Ukladanie záznamov . . . . . . . . . 117
Úspora energie . . . . . . . . . . . . . . 42
V
Veľkosť fotografie . . . . . . . . . . . . 87
Veterný Filter . . . . . . . . . . . . . . . 135
Videoreportáž . . . . . . . . . . . . . . . 62
Voľba pamäte*
pre prehrávanie . . . . . . . . . . 48
pre záznam . . . . . . . . . . . . . 39
Voľba zobrazenia na obrazovke . . 73
Vyhľadávanie scén s tvárami . . . . 51
Vylepšené minisánky . . . . . . . . . . 77
Vymazanie
Filmy . . . . . . . . . . . . . . . 55, 81
Fotografie . . . . . . . . . . . . 88, 90
Výrobné číslo . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vyváženie bielej . . . . . . . . . . . . . . 69
Zabudovaný zálohovací
akumulátor . . . . . . . . . . . . . . . 161
Zachytávanie fotografií z videa . . . 99
Zaostrovanie
Pomocné funkcie . . . . . . . . . 135
Priorita zaostrenia . . . . . . . . 134
Ručné . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Západ slnka (program
nahrávania) . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Záznam
Filmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Fotografie . . . . . . . . . . . . . . . 86
Značky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Zobrazenie kalendára . . . . . . . . . . 49
Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Digitálny zoom . . . . . . . . . . . 133
Rýchlosť zoomu . . . . . . . 43, 133
Zoznam prehrávok . . . . . . . . . . . . 80
Zväčšovanie fotografií . . . . . . . . . . 92
*
len.
Doplnkové informácie Š 177
Canon Europa N.V.
P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk:
Tel: 0810 0810 09 (zum Ortstarif)
www.canon.at
Canon Luxembourg SA
Rue des joncs, 21
L-1818 Howald
Tel: (352) 48 47 961
www.canon.lu
Canon Nederland N.V.
Neptunusstraat 1
2132 JA Hoofddorp
Helpdesk: 0900-2022915
www.canon.nl
Canon Belgium N.V. / S.A.
Berkenlaan 3
1831 Diegem (Machelen)
Tel: (02)-7220411
Fax: (02)-7213274
www.canon.be
Canon Oy
Huopalahdentie 24
FIN-00351 Helsinki
puh. 010 544 20
www.canon.fi
Helpdesk: 020 366 466
(0,02 €/min + pvm/mpm)
www.canon.fi/support
Canon CZ s.r.o.
Nám. Na Santince 2440
Praha 6
Helpdesk: (+420) 296 335 619
www.canon.cz
Canon Danmark A/S
Knud Højgaards Vej 1
2860 Søborg
Tlf: 70 15 50 05
Fax: 70 15 50 25
www.canon.dk
Canon Polska Sp. z o.o.
Pomoc Techniczna (Helpdesk)
Telefon 00800 22 666767
www.canon.pl
Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk: Tel: 0180 / 500 6022
(0,14 /Min. - DTAG;
Mobilfunk ggf. abweichend)
www.canon.de
Canon España S.A.
Avenida de Europa, 6
Parque Empresarial La Moraleja
28108 ALCOBENDAS
Madrid - Spain
Canon Portugal, SA.
Rua Alfredo Silva, 14 - Alfragide
2610-016 Amadora,
Portugal
Tel. +351 214 704 000
Fax +351 214 704 112
E-mail : info@canon.pt
www.canon.pt
Canon (Schweiz) AG
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Canon Helpdesk: Tel. 0848 833 838
Atención al Cliente:
Tel.: 901 900 012
e-mail: info@canon.es
Canon France SAS
Canon Communication & Image
17, Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie CEDEX
Tél: (01)-41 30 15 15
www.canon.fr
Canon Hungária Kft.
1031 Budapest
Záhony u. 7
Helpdesk: 06 1 235 5315
www.canon.hu
Canon Italia S.p.A.
Consumer Imaging Marketing
Via Milano,8
20097 - San Donato Milanese (MI)
Tel: (02)-82481
Fax: (02)-82484600
www.canon.it
Canon Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Helpdesk: tel. No +421 (2) 50 102 612
www.canon.sk
Canon (Suisse) SA
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Canon Helpdesk: Tel. 0848 833 838
Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel: 08-744 85 00
Helpdesk: 08-519 923 69
www.canon.se
Canon UK Ltd.
CCI Service Centre, Unit 130
Centennial Park, Borehamwood,
Hertfordshire, WD6 3SE, England
Telephone 0870-241-2161
Ak potrebujete pomoc týkajúcu sa dodanej aplikácie PIXELA, zavolajte na
podporu zákazníkom PIXELA (podrobnosti sú v ‚PIXELA ImageMixer 3 SE‘
Inštalačná príručka).
© CANON INC. 2009
Download PDF