Melitta CAFFEO CI Operating instructions

SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI
Melitta Haushaltsprodukte
GmbH & Co. KG
D-32372 Minden
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Operating Instructions
ENGLISH
Version 2.0
08/2011
A
C
D
E
F
G
H
7
6
8
5
9
10
4
3
11
2
1
B
14
13
12
I
Gratulerar till ditt köp av din Melitta® CAFFEO® CI®.
Välkommen som ytterligare en i raden av kaffeälskare som gärna njuter av
olika kaffespecialiteter.
Melitta® CAFFEO® CI® är en kvalitetsprodukt som kommer att ge dig många
minnesvärda kaffestunder. Espresso, café crème, cappuccino eller latte
macchiato – skäm bort dig och njut i fulla drag av den kaffespecialitet du
gillar allra bäst.
För att du och dina gäster ska få en långvarig glädje av din Melitta® CAFFEO®
CI® ska du läsa igenom bruksanvisningen uppmärksamt och förvara den
med omsorg.
Om du behöver mer information eller har några frågor om produkten kan du
vända dig direkt till oss eller besöka vår hemsida: www.melitta.se
Vi önskar dig mycket glädje av din nya helautomatiska kaffemaskin.
Ditt Melitta® CAFFEO® team
® Registrerat varumärke för ett företag inom Melittakoncernen
1
SVENSKA
Bästa kund!
Innehållsförteckning
1 Information om bruksanvisningen............................................................4
1.1 Symboler i bruksanvisningen...................................................................... 4
1.2 Avsedd användning..................................................................................... 5
1.3 Ej avsedd användning................................................................................. 5
2 Allmänna säkerhetsanvisningar...............................................................6
3 Beskrivning av apparaten........................................................................7
3.1 Bildtext till bild A........................................................................................... 7
3.2 Bildtext till bild B.......................................................................................... 7
3.3Tillbehör....................................................................................................... 8
3.4 Översikt, funktionsknappar.......................................................................... 8
3.5 Displaymedelande (Exempel Cappuccino)................................................. 9
4 Komma igång.........................................................................................10
4.1Placering................................................................................................... 10
4.2Anslutning.................................................................................................. 11
4.3 Första inkoppling....................................................................................... 11
4.4 Påfyllning av bönbehållaren...................................................................... 12
4.5 Påfyllning av vattenbehållaren.................................................................. 13
5 Inkoppling och avstängning...................................................................14
5.1 Inkoppling av apparaten............................................................................ 14
5.2 Avstängning av apparaten......................................................................... 14
6 Tillredning av drycker med inställning direkt vid bryggningen................15
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Tillagning av espresso eller café crème.................................................... 15
Tillredning av cappuccino.......................................................................... 16
Tillredning av latte macchiato.................................................................... 17
Tillredning av mjölkskum eller varm mjölk................................................. 18
Tillredning av hett vatten........................................................................... 18
Tillredning av drycker med färdigmalet bryggkaffe.................................... 19
7 My-Coffee-knappen: Tillredning av drycker med personliga
inställningar............................................................................................20
2
8.1 Öppna huvudmenyn.................................................................................. 21
8.2 Undermenyer, översikt.............................................................................. 21
8.3 Undermenyn „My Coffee“.......................................................................... 22
8.4 Undermenyn „Skötsel“............................................................................... 24
8.5 Undermenyn „Energisparläge“.................................................................. 25
8.6 Undermenyn „Ställ klockan“...................................................................... 26
8.7 Undermenyn „Auto OFF“........................................................................... 26
8.8 Undermenyn „Vattenhårdhet“.................................................................... 27
8.9 Undermenyn „Språk“................................................................................. 28
8.10 Undermenyn „Bryggningar“....................................................................... 28
8.11 Undermenyn „System“.............................................................................. 28
8.12 Inställning av malningsgrad....................................................................... 30
9 Skötsel och underhåll............................................................................31
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
Allmän rengöring....................................................................................... 31
Rengör bryggenheten............................................................................... 31
Spolning av kaffeenheten (Spolning)........................................................ 32
Renspolning av mjölkenheten („Easy Cleaning“-program)....................... 33
Rengöring av mjölkenheten („Intensive Cleaning“-program).................... 34
Integrerat rengöringsprogram................................................................... 36
Integrerat avkalkningsprogram.................................................................. 38
10 Vattenfilter: insättning, byte, borttagning................................................40
10.1 Sätta in vattenfilter.................................................................................... 40
10.2 Byta vattenfilter.......................................................................................... 41
10.3 Avlägsna vattenfilter.................................................................................. 42
11 Transport och avfallshantering...............................................................43
11.1Transport................................................................................................... 43
11.2Avfallshantering......................................................................................... 43
12 Åtgärder vid fel.......................................................................................44
3
SVENSKA
8 Översikt och användning av menyerna.................................................21
1
Information om bruksanvisningen
Vik ut bruksanvisningens fram- och baksida för att få bättre överblick.
1.1
Symboler i bruksanvisningen
Symbolerna i bruksanvisningen informerar om risker vid hantering av Melitta®
CAFFEO® CI® eller ger praktiska anvisningar.
Varning!
Avsnitt med den här symbolen innehåller säkerhetsinformation och upplyser
om möjliga risker för olyckor och skador.
Var försiktig!
Avsnitt med den här symbolen innehåller information om felaktig hantering som
ska undvikas och upplyser om möjliga risker för materiella skador.
OBS!
Avsnitt med den här symbolen innehåller ytterligare värdefull information för
användning av Melitta® CAFFEO® CI®.
4
1.2
Avsedd användning
Melitta CAFFEO® CI® endast avsedd för tillagning av kaffe och kaffespecialiteter,
för värmning av vatten samt för värmning av mjölk.
SVENSKA
®
I den avsedda användningen ingår att du:
• noggrant läser igenom, förstår och följer bruksanvisningen
• särskilt följer säkerhetsanvisningarna
• använder Melitta® CAFFEO® CI® enligt de driftvillkor som anges
i bruksanvisningen
1.3
Ej avsedd användning
Med ej avsedd användning avses all annan användning av Melitta® CAFFEO® CI®
än vad som beskrivs i denna bruksanvisningen.
Varning!
Vid ej avsedd användning kan du skada eller bränna dig på hett vatten eller het
ånga.
OBS!
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår vid ej avsedd användning.
5
2
Allmänna säkerhetsanvisningar
Läs noggrant igenom följande anvisningar. Om du inte följer dessa
anvisningar kan din egen och apparatens säkerhet påverkas.
Varning!
–– Förvara bl.a. följande föremål oåtkomligt för barn: förpackningsmaterial,
smådelar.
–– Alla som använder apparaten måste först informera sig om hur den ska
hanteras samt om möjliga risker.
–– Låt aldrig barn använda apparaten eller leka i närheten av apparaten utan
uppsikt.
–– Apparaten är inte avsedd att användas av personer (däribland barn) med
nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller personer som inte har
erfarenhet och/eller kunskaper om hur apparaten ska hanteras, såvida
inte en annan person ansvarar för säkerheten samt håller uppsikt och ger
anvisningar om hur apparaten ska användas.
–– Apparaten får användas endast om den är tekniskt felfri.
–– Försök aldrig att reparera apparaten själv. Vänd dig uteslutande till
Melittas® kundtjänst om apparaten behöver repareras.
–– Utför inga ändringar på apparaten, dess komponenter eller medföljande
tillbehör.
–– Apparaten får inte sänkas ned i vatten.
–– Vidrör aldrig apparaten med våta eller fuktiga händer eller fötter.
–– Vidrör aldrig apparatens invändiga delar under pågående drift.
–– Vidrör aldrig apparatens heta ytor.
–– Apparaten innehåller ett knappcellsbatteri som ska avfallshanteras på
miljöriktigt sätt.
–– Apparaten är avsedd att användas för hushållsändamål och liknande,
exempelvis i kök för medarbetare i butiker, kontor och andra arbetsplatser;
i storhushåll; av kunder på hotell, motell, vandrarhem och liknande
logityper; på bed-and-breakfast-pensionat;
–– Följ även säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningens övriga kapitel.
6
Beskrivning av apparaten
3.1
Bildtext till bild A
Bildnummer
Förklaring
1
Droppskål med bricka för koppar och behållare för kaffesump
(inuti)
2
Nivåindikator för vattennivån i droppskålen
3
Utlopp som kan ställas in i höjdled och med koppbelysning
(LED)
4
Textdisplay
5
PÅ-/AV-knapp
6
Vattenbehållare
7
”Bean Select”, bönbehållare med 2 kammare
8
Pulverfacket, med lock
9
Funktionsknappar (se sid 8)
10
Vred (Rotary Switch)
11
Mjölkbehållare
3.2
SVENSKA
3
Bildtext till bild B
Bildnummer
Förklaring
12
Nätsladd
13
Bryggenhet och märkskylt (under täckplåten)
14
Inställning av malningsgrad
7
3.3
•
•
•
•
•
•
•
1 Mjölkslang för mjölkförpackningar
1 Rengöringsborste för mjölkslangen
1 Mjölkbehållare inklusive mjölkslang
1 Kaffemått med inskruvningshjälpmedel för vattenfiltret
1 Rengöringstablett
1 Avkalkningsmedel
1 Flaska med rengöringsvätska för mjölksystemet
3.4
Knapp
8
Tillbehör
Översikt, funktionsknappar
Betydelse
Funktion
Espresso
Tryck på knappen för att få en kopp espresso.
Café Crème
Tryck på knappen för att få en kopp café crème.
Cappuccino
Tryck på knappen för att få en kopp cappuccino.
Latte
Macchiato
Tryck på knappen för att få en kopp latte
macchiato.
Mjölkskum/
varm mjölk
Kort knapptryck för att få mjölkskum.
Långt knapptryck för att få varm mjölk.
Vatten
Tryck på knappen för att få en kopp hett vatten.
My Coffee
Tryck på knappen för att välja personliga,
förinställda kaffeinställningar.
Kaffestyrka
Tryck på knappen för att ställa in kaffestyrka. Fyra
steg kan ställas in. Stegen visas på textdisplayen.
Två koppar
Tryck på knappen innan du väljer dryck, för att få
två koppar av den valda produkten.
Displaymedelande (Exempel Cappuccino)
inställd
kaffestyrka
inställd
bryggmängd
Cappuccino
110 ml 060 ml
Förloppsindikator för
kaffebryggning
SVENSKA
3.5
vald
kaffespecialitet
Symbol för
mjölkskum
inställd
mängd mjölkskum
Förloppsindikator för
mjölkskum
9
4
Komma igång
Första gången du använder apparaten ska du utföra de steg som beskrivs i följande
avsnitt.
• Placering
• Anslutning
• Första inkoppling
• Välj språk
• Ställ klockan
• Påfyllning av bönbehållaren
• Påfyllning av vattenbehållaren
När du har utfört dessa steg är apparaten klar att användas. Du kan börja tillreda
kaffe.
Efter första gången du använder apparaten rekommenderar vi dig att du häller
ut de första två kopparna kaffe som tillagas.
4.1
Placering
• Placera apparaten på ett stabilt, jämnt och torrt underlag. Maskinen
ska stå på ett tillräckligt avstånd på ungefär 10 cm från vägg och andra
föremål.
• Behållaren för kaffesump sitter redan i droppskålen. Se till att skjuta in
droppskålen i apparaten tills det tar stopp.
Var försiktig!
–– Apparaten får aldrig placeras på heta ytor eller i fuktiga utrymmen.
–– Transportera eller förvara inte apparaten vid låga temperaturer. Om det
finns vatten kvar i apparaten kan det frysa eller kondensera, vilket kan
skada apparaten. Om det finns vatten kvar i apparaten kan det frysa eller
kondensera, vilket kan skada apparaten. Följ anvisningarna på sidan
43.
10
OBS!
SVENSKA
–– Spara förpackningsmaterialet, även hård skumplast, så att det kan
användas vid transporter eller vid en eventuell retur. På så sätt kan du
undvika transportskador.
–– Det är normalt att det finns spår av kaffe och vatten i kaffebryggaren innan
du använt den. Det beror på att apparaten funktionstestats på fabriken.
4.2
Anslutning
• Anslut nätkabeln till ett lämpligt uttag.
Varning!
Risk för brand och elektrisk stöt p.g.a. felaktig nätspänning, felaktiga eller
skadade anslutningar och felaktig eller skadad nätkabel
–– Kontrollera att den spänning som anges på apparatens märkskylt stämmer
med nätspänningen på platsen. Märkskylten sitter på apparatens högra
sida under täckplåten (bild. B, nr 13).
–– Kontrollera att uttaget motsvarar gällande normer för elektrisk säkerhet.
Rådfråga en elektriker om du känner dig osäker.
–– Använd aldrig skadade nätkablar (skadad isolering, frilagda ledare).
–– Skadade nätkablar får endast bytas ut av tillverkaren så länge garantin
gäller och därefter endast av en behörig elektriker.
4.3
Första inkoppling
OBS!
Fösta gången du kopplar in din Melitta® CAFFEO® CI® måste det vara utan
vattenfilter.
• Tryck på PÅ/AV-knappen
(bild. A, nr 5), för att starta apparaten.
→→ Vredet lyser. På textdisplayen visas en uppmaning att välja språk.
• Vrid om vredet för att välja önskat språk och tryck på vredet för att
spara det valda språket.
→→ På textdisplayen visas en uppmaning att ställa klockan.
• Vrid om vredet för att välja önskad timme och tryck på vredet för att
spara den valda timmen.
11
• Vrid om vredet för att välja önskad minut och tryck på vredet för att
spara den valda minuten.
→→ På textdisplayen visas en uppmaning att fylla på bönbehållaren.
• Fyll på bönbehållaren, (se sid 12) och tryck på vredet för att bekräfta
påfyllningen.
→→ På textdisplayen visas en uppmaning att fylla på vattenbehållaren.
• Fyll på vattenbehållaren och sätt tillbaka den (se sidan 13).
→→ Vredet blinkar och på textdisplayen visas System Start.
• Ställ ett kärl under utloppet och tryck på vredet.
→→ Apparaten utför en automatisk spolning och hett vatten strömmar ut ur
utloppet. Därefter lyser knapparna. Apparaten är klar för användning.
4.4
Påfyllning av bönbehållaren
Tack vare bönbehållaren ”Bean Select” med två kammare kan du ha två olika
kaffesorter laddade samtidigt. Fyll t.ex. den ena kammaren med espressobönor och
den andra kammaren med café crème-bönor. Med hjälp av vippomkopplaren kan
du sedan enkelt växla mellan de båda sorterna.
• Fyll på bönbehållaren (bild. A, nr 7) med färska kaffebönor. De båda
kamrarna kan fyllas med max 135 gram kaffebönor vardera.
• Välj önskad bönsort genom att ställa om vippomkopplaren till den
avsedda kammaren.
Varning!
Risk för koffeinkänsliga personer
Eftersom det alltid finns en liten mängd bönor kvar ovanför kvarnen, blir den
första koppen kaffe en blandning av de båda sorterna efter byte av kaffesort.
De första två kopparna kan därför innehålla koffeinhaltigt kaffe vid omkoppling
till koffeinfria bönor. Det är alltså först den tredje tillagade koppen kaffe som blir
helt koffeinfri efter omkoppling.
12
Var försiktig!
SVENSKA
–– Bönbehållaren får bara fyllas med kaffebönor.
–– Fyll aldrig på färdigmalet kaffe, frystorkat kaffe eller karamelliserade
kaffebönor i bönbehållaren.
OBS!
Om vippomkopplaren pekar rakt upp under bryggproceduren, kommer inga
bönor fram till kvarnen.
4.5
Påfyllning av vattenbehållaren
• Öppna locket till vattenbehållaren (bild. A, nr 6) och ta bort
vattenbehållaren ur apparaten.
• Fyll vattenbehållaren med kallt kranvatten till markeringen för maxnivå
och sätt in behållaren i maskinen igen.
13
5
Inkoppling och avstängning
För första inkoppling när apparaten används första gången: se sid 11.
5.1
Inkoppling av apparaten
• Ställ ett kärl under utloppet och tryck på PÅ-/AV-knappen
.
→→ Vredet lyser. På textdisplayen visas ett hälsningsmeddelande. Apparaten
värms upp och utför en automatisk spolning, varvid hett vatten strömmar
ut ur utloppet. Därefter lyser knapparna och vredet. Apparaten är klar för
användning.
5.2
Avstängning av apparaten
• Ställ ett kärl under utloppet och tryck på PÅ-/AV-knappen
.
→→ Apparaten utför en automatisk spolning och hett vatten strömmar ut ur
utloppet. Därefter stängs apparaten av.
• I menyn kan du göra olika inställningar för energisparläge och för
automatisk avstängning (se sid 21).
14
Tillredning av drycker med inställning direkt
vid bryggningen
SVENSKA
6
Det finns två olika möjligheter för tillredning av drycker.
• Standard-bryggning: Inställningar som kaffestyrka, kaffe- och
mjölkmängd kan ändras direkt vid bryggningen.
• My-Coffee-knappen
: Personliga inställningar som har valts och
sparats tidigare kan hämtas upp med My-Coffee-knappen (se sidan
20).
6.1
Tillagning av espresso eller café crème
Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se „Inkoppling och
avstängning“ på sidan 14).
• Ställ ett lämpligt kärl under utloppet.
• Tryck på knappen för kaffestyrka
för att anpassa kaffestyrkan.
• Tryck efter önskan på knappen för espresso
eller café crème
.
→→ Malning och upphällning av kaffe startar. Upphällningen avslutas
automatiskt när den inställda kaffemängden uppnåtts.
Café Crème
220 ml
• Vrid på vredet för att anpassa kaffemängden
under pågående upphällning av kaffe.
→→ Kaffestyrkan anges med hjälp av bönsymboler.
Kaffemängden anges i milliliter.
• För att avbryta kaffeupphällningen i förtid trycker
du på knappen för espresso
eller för café
crème
eller på vredet.
15
6.2
Tillredning av cappuccino
Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se „Inkoppling och
avstängning“ på sidan 14).
• Ställ ett lämpligt kärl under utloppet.
• Skjut ner utloppet så långt som möjligt.
• Sätt i den korta slangen mellan utloppet och den medlevererade
mjölkbehållaren för Melitta® CAFFEO® CI® (bild. C) eller använd den
långa slangen för konventionella mjölkförpackningar.
• Tryck på knappen för kaffestyrka
för att anpassa kaffestyrkan.
• Tryck på knappen för cappuccino
.
Cappuccino
110 ml 060 ml
→→ Malning och upphällning av kaffe startar.
Upphällningen avslutas automatiskt när den
inställda kaffemängden uppnåtts.
→→ Kaffestyrkan anges med hjälp av bönsymboler.
Kaffemängden anges i milliliter.
• Vrid på vredet för att anpassa kaffemängden
under pågående upphällning av kaffe.
• För att stoppa upphällningen i förtid, trycker du på vredet. Apparaten
fortsätter med att hälla upp mjölk.
→→ Apparaten hettas upp för upphällning av mjölk.
→→ Upphällningen av mjölk startar. Upphällningen avslutas automatiskt när den
inställda mjölkmängden uppnåtts.
• För att helt avbryta upphällningen av kaffe och mjölk - tryck på knappen
för cappuccino
.
• Vrid på vredet för att anpassa mjölkmängden under pågående
upphällning av mjölk.
• För att stoppa upphällningen i förtid, trycker du på vredet.
• Kör eventuellt Easy-Cleaning-programmet. Apparaten uppmanar
automatiskt till detta (se sidan 33) ELLER välj en annan dryck.
16
Tillredning av latte macchiato
SVENSKA
6.3
Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se „Inkoppling och
avstängning“ på sidan 14).
• Ställ ett lämpligt kärl under utloppet.
• Skjut ner utloppet så långt som möjligt.
• Sätt i den korta slangen mellan utloppet och den medlevererade
mjölkbehållaren för Melitta® CAFFEO® CI® (bild. C) eller använd den
långa slangen för konventionella mjölkförpackningar.
• Tryck på knappen för kaffestyrka
• Tryck på knappen för latte macchiato
för att anpassa kaffestyrkan.
.
→→ Apparaten hettas upp för upphällning av mjölk.
→→ Upphällningen av mjölk startar. Upphällningen avslutas automatiskt när den
inställda mjölkmängden uppnåtts.
• Vrid på vredet för att ställa in mjölkmängden under pågående
upphällning av mjölk.
• För att stoppa upphällningen i förtid, trycker du på vredet. Apparaten
fortsätter genast med att hälla upp kaffe.
→→ Malning och upphällning av kaffe startar. Upphällningen avslutas
automatiskt när den inställda kaffemängden uppnåtts.
• För att helt avbryta upphällningen av kaffe och mjölk - tryck på knappen
för latte macchiato
.
Latte Macchiato
110 ml 060 ml
• Vrid på vredet för att ställa in bryggmängden
under pågående upphällning av kaffe.
→→ Kaffestyrkan anges med hjälp av bönsymboler.
Kaffemängden anges i milliliter.
• För att stoppa upphällningen i förtid, trycker du
på vredet.
• Kör eventuellt Easy-Cleaning-programmet. Apparaten uppmanar
automatiskt till detta (se sidan 33) ELLER välj en annan dryck.
17
6.4
Tillredning av mjölkskum eller varm mjölk
Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se „Inkoppling och
avstängning“ på sidan 14).
• Ställ ett lämpligt kärl under utloppet.
• Sätt i den korta slangen mellan utloppet och den medlevererade
mjölkbehållaren för Melitta® CAFFEO® CI® (bild. C) eller använd den
långa slangen för konventionella mjölkförpackningar.
• Tryck på knappen för mjölkskum
. Kort tryck för mjölkskum, långt
tryck för varm mjölk (följ meddelandet på displayen).
→→ Apparaten upphettas för upphällning av mjölk eller mjölkskum.
→→ Upphällning av mjölk eller mjölkskum startar. Upphällningen avslutas
automatiskt när den inställda mängden mjölk eller mjölkskum uppnåtts.
• Vrid om vredet, för att anpassa mängden mjölk eller mjölkskum under
pågående upphällning av mjölk eller mjölkskum.
• För att avbryta upphällningen av mjölk eller mjölkskum i förtid, tryck på
knappen för mjölkskum
eller på vredet.
• Kör eventuellt Easy-Cleaning-programmet. Apparaten uppmanar
automatiskt till detta (se sidan 33) ELLER välj en annan dryck.
6.5
Tillredning av hett vatten
Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se „Inkoppling och
avstängning“ på sidan 14).
• Ställ ett lämpligt kärl under utloppet.
• Tryck på knappen för hett vatten
.
→→ Upphällningen av hett vatten startar. Upphällningen avslutas automatiskt
när den inställda vattenmängden uppnåtts.
• Vrid på vredet för att anpassa vattenmängden under pågående
upphällning av hett vatten.
• För att avbryta upphällningen av hett vatten i förtid trycker du på
knappen för hett vatten
eller på vredet.
18
Tillredning av drycker med färdigmalet bryggkaffe
SVENSKA
6.6
Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se „Inkoppling och
avstängning“ på sidan 14).
• Öppna locket på pulverfacket (bild. A, nr 8).
• Fyll på högst ett kaffemått färskt färdigmalet bryggkaffe i pulverfacket.
Var försiktig!
–– Pulverfacket får bara fyllas med färdigmalet bryggkaffe. Instant-produkter
kan orsaka att bryggenheten klibbar igen.
–– Fyll aldrig på mer än ett kaffemått (medföljer apparaten) färdigmalet,
eftersom bryggenheten annars blir överfull.
• Stäng locket på pulverfacket.
• Ställ ett lämpligt kärl under utloppet.
• Tryck på knappen för den dryck som du vill tillaga, t.ex. knappen för
café crème
.
→→ Upphällningen av kaffe startar. Upphällningen avslutas automatiskt när
inställd kaffemängd uppnåtts.
• Vrid på vredet för att anpassa kaffemängden under pågående
upphällning av kaffe.
• För att avbryta kaffeupphällningen i förtid trycker du på knappen för café
crème
eller på vredet.
OBS!
Om du inte tillagar en kopp kaffe inom 3 minuter efter att pulverfacket öppnats,
kopplar apparaten åter om till användning av kaffebönor och förflyttar det
färdigmalda kaffet till behållaren för kaffesump. Detta görs för att förhindra att
bryggkammaren blir överfull vid ett senare tillfälle.
OBS!
Vid tillagning med färdigmalet bryggkaffe är tilllagning av två koppar med hjälp
av knappen
inte möjlig.
19
7
My-Coffee-knappen: Tillredning av drycker
med personliga inställningar
Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se „Inkoppling och
avstängning“ på sidan 14).
• Skapa eventuellt en användare på menyn och spara personliga
dryckinställningar för denna användare, se sidan 22.
• Ställ ett lämpligt kärl under utloppet.
Marie
• Tryck på My-Coffee-knappen
tills det
önskade användarnamnet visas.
• Tryck på knappen för önskad dryck (se sidan
15).
→→ Upphällning av drycken startar. Upphällningen avslutas automatiskt när den
inställda kaffekoppsmängden uppnåtts för den aktuella användaren.
• Direktsparfunktion: Om du vill ändra inställningar, för t.ex.
bryggmängd eller kaffestyrka, sparas ändringen direkt under det valda
användarnamnet.
OBS!
För att lämna My-Coffee-läget trycker du flera gånger på My-Coffee-knappen
till klockan eller Klar att använda visas.
20
Översikt och användning av menyerna
8.1
Öppna huvudmenyn
SVENSKA
8
Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se „Inkoppling och
avstängning“ på sidan 14).
Inställningar
Exit
My Coffee
Skötsel
8.2
• Tryck på vredet under mer än två sekunder.
→→ Huvudmenyn visas på textdisplayen.
• Vrid om vredet för att välja önskad undermeny.
Valet presenteras med ljus bakgrund.
Undermenyer, översikt
Undermeny
Betydelse
"Exit"
Gå ur huvudmenyn
"My Coffee"
Inmatning av personliga inställningar för kaffe, sid 22
"Skötsel"
Spolning, Easy Cleaning, Intensive Cleaning, rengöring,
avkalkning, isättning av filter, sid 24
"Energisparläge"
Ändra inställningar för energisparläge, sid 25
"Ställ klockan"
Ställa om klockan, sid 26
"Auto OFF"
Ändra inställningar för automatisk avstängning, sid 26
"Vattenhårdhet"
Ställa in vattenhårdhet, sid 27
"Språk"
Ändra språk, sid 28
"Bryggningar"
Visa det totala antalet kaffebryggningar, sid 28
"System"
Återställa till fabriksinställningar, avlägsna ånga ur apparaten,
sid 28
• Tryck på vredet för att öppna den valda undermenyn, eller gå ur den
aktuella menyn med hjälp av Exit.
OBS!
Genom att trycka på valfri funktionsknapp kan du direkt gå ur en undermeny
och återgå till standbyläge.
21
8.3
Undermenyn „My Coffee“
I den här undermenyn kan du bestämma och spara olika inställningar för drycker
både för standardbryggning och My-Coffee-bryggning.
Inställningar standardbryggning: Personliga inställningar som bryggmängd,
kaffestyrka, bryggtemperatur, mjölkskumsmängd och mjölkmängd kan sparas i
profilen Standard och hämtas direkt via respektive funktionsknappar.
Inställningar My-Coffee-bryggning: Du kan bestämma individuella
dryckinställningar (profiler) för upp till fyra personer. Inställningarna kan sedan
hämtas med My-Coffee-knappen genom att välja någon av dessa profiler.
Redigera användarprofil
• Öppna undermenyn My Coffee.
• Vrid om vredet tills den användare som du vill bearbeta markeras. Du
kan välja mellan Namn 1 till Namn 4 och du kan välja Standard.
• Tryck på vredet för att välja önskad användare t.ex. Namn 1.
Ange användarnamn
• Vrid om vredet tills Ändra namn markeras och tryck sen på vredet för att
bekräfta ditt val.
• Vrid om vredet för att välja önskad begynnelsebokstav för namnet och
tryck på det för att bekräfta den valda bokstaven.
a b c d e f g h i j k l m n o
e
p q r s t u v w x y z - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 Exit Marie
→→ Den första bokstaven skrivs automatiskt med
versal.
• Fortsätt på samma sätt med resten av
bokstäverna. Du kan mata in upp till nio tecken.
• Välj , för at radera en bokstav.
• Välj det tomma fältet för att mata in ett mellanslag.
• Välj Exit, för att spara namnet och gå tillbaka till undermenyn
My Coffee.
22
Latte Macchiato
Exit
Mjölkmängd
Skummängd
• Vrid om vredet tills den dryck som du vill
bestämma inställningar för markeras, t.ex. Latte
Macchiato och tryck på vredet för att bekräfta ditt
val.
• Vrid om vredet tills den egenskap som du vill
bearbeta markeras, t.ex. Mjölkmängd och tryck
på vredet för att bekräfta ditt val.
• Vrid om vredet tills önskad mängd markeras, t.ex. 80 ml och tryck på
vredet för att bekräfta ditt val
OBS!
Fabriksinställningen används för egenskaper där inga nya inställningar angetts.
Direktsparfunktion:
Istället för att spara via menyn kan du använda My-Coffee-knappen
för att
ändra inställningar som kaffemängd eller mjölkmängd direkt under bryggningen.
Ändringarna sparas direkt under det valda användarnamnet.
Följande användarinställningar för drycker är möjliga:
Inställningsmöjligheter
Bryggmängd:
30 ml till 220 ml
Kaffestyrka
kan ställas in i fyra steg
inte så starkt
normalt
starkt
mycket starkt
Bryggtemperatur
låg, medel, hög
Mjölkskum, mängd
10 ml till 220 ml
Mjölkmängd
0 ml till 220 ml
23
SVENSKA
Ange användarinställningar för drycker
Aktivering/inaktivering av användare
En upplagd användare kan inaktiveras, exempelvis om användaren inte kommer att
använda apparaten under en längre tid. Användaren finns fortfarande kvar men kan
inte öppnas med hjälp av My-Coffee-knappen.
Aktiv/Inaktiv
Exit
Inaktiv√
Aktiv
• Öppna namnet på den användare som du vill
inaktivera.
• Välj menypunkten Aktiv/Inaktiv.
• Vrid om vredet tills Inaktiv markeras och tryck på
vredet för att bekräfta ditt val.
→→ Användaren är nu inaktiverad. En avbockning bakom Inaktiv bekräftar att
inaktiveringen utförts.
• Gör på samma sätt för att åter aktivera användaren.
8.4
Undermenyn „Skötsel“
Från den här undermenyn kan du starta olika integrerade underhålls- och
rengöringsprogram.
Menypunkt
Betydelse
"Exit"
Gå ur undermenyn
"Spolning"
Renspolning av kaffeenheten, sidan 32
"Easy Cleaning"
Renspolning av mjölkenheten, sidan 33
"Intensive Cleaning"
Intensivrengöringsprogrammet för mjölkenheten,
sidan 34
"Rengöring"
Rengöringsprogrammet för kaffeenheten, sidan 36
"Avkalkning"
Avkalkningsprogrammet för kaffeenheten, sidan 38
"Filter"
Vattenfilter; isättning, byte, avlägsnande, sid 40
24
• Öppna undermenyn Skötsel.
Skötsel
Easy Cleaning
Intensive Cleaning
Rengöring
→→ Skötsel- och rengöringsprogrammen visas på
textdisplayen.
• Vrid om vredet tills det underhålls- och
rengöringsprogram som du vill starta markeras,
t.ex. Intensive Cleaning och tryck på vredet för att
bekräfta ditt val.
• Vrid om vredet tills Starta markeras och tryck på vredet för att starta
programmet.
→→ På textdisplayen visas olika uppmaningar och meddelanden beroende på
program.
8.5
Undermenyn „Energisparläge“
På den här undermenyn kan du ställa in hur lång tid det ska ta innan apparaten går
till energisparläge. Fabriksinställningen är 5 minuter.
Energisparläge
Exit
5 min√
15 min
• Öppna undermenyn Energisparläge.
• Vrid om vredet tills du ser att önskad tidsperiod
markeras. Efter denna tidsperiod går apparaten
över till energisparläge. Tryck på vredet för att
bekräfta ditt val.
• Eller välj läge OFF om du vill att apparaten aldrig ska gå över i
energisparläge.
OBS!
I energisparläge förbrukar apparaten ytterst lite energi än i beredskapsläge. Vi
rekommenderar ändå att du stänger av apparaten med PÅ/AV-knappen
om
den inte ska användas på ett tag (t.ex. på natten).
25
SVENSKA
Starta underhålls- och rengöringsprogram
8.6
Undermenyn „Ställ klockan“
På den här undermenyn kan du ändra eller avaktivera klockinställning.
Ställ klockan
13 : 10 : 07
• Öppna undermenyn Ställ klockan.
• Vrid om vredet för att välja önskad timme och
tryck på vredet för att bekräfta ditt val.
• Vrid om vredet för att välja önskad minut och
tryck på vredet för att bekräfta ditt val.
→→ Klocktiden har nu sparats. Apparaten går automatiskt tillbaka till
huvudmenyn.
Avaktivera displayen för klocktid
• Mata in klocktiden 00:00.
→→ Apparaten visar ingen klocktid i påslaget tillstånd.
8.7
Undermenyn „Auto OFF“
På den här undermenyn kan du ställa in hur lång tid det ska ta innan apparaten
stängs av automatiskt. fabriksinställning är 30 minuter. Du kan också ställa in en
konkret klocktid vid vilken apparaten ska stängas av automatiskt.
• Öppna undermenyn Auto OFF.
Auto OFF
Exit
OFF efter...
OFF om...
• Vrid om vredet tills OFF efter... markeras om
du vill programmera in en tidpunkt efter vilken
maskinen ska stängas av. Tryck sedan på vredet
för att bekräfta ditt val.
• Vrid på vredet för att ställa in den tidpunkt efter vilken apparaten ska
stängas av automatiskt (30 minuter till 8 timmar).
• Tryck på vredet för att bekräfta den önskade tidpunkten, t.ex. „1 timme“.
→→ Tidsinställningen har nu sparats. Apparaten går automatiskt tillbaka till
huvudmenyn.
26
Auto OFF om
SVENSKA
• Vrid om vredet tills OFF om... markeras, om du vill programmera in en
tidpunkt för avstängning
• Vrid om vredet för att välja önskad timme och tryck på vredet för att
bekräfta ditt val.
• Vrid om vredet för att välja önskad minut och tryck på vredet för att
bekräfta ditt val.
→→ Tidsinställningen har nu sparats. Apparaten går automatiskt tillbaka till
huvudmenyn.
OBS!
Auto-OFF-funktionen kan inte avaktiveras helt och hållet. Apparaten stängs
alltid av efter tidigast 30 minuter och senast 8 timmar. Vid inställning av en
funktionstid (OFF efter...) och en avstängningstidpunkt (OFF om...) väljer
apparaten avstängningstid enligt den senaste aktiviteten.
8.8
Undermenyn „Vattenhårdhet“
I den här undermenyn kan du ställa in vattenhårdheten.
Använd bifogad testremsa för att fastställa hårdhetsgraden för ditt vatten. Följ
anvisningarna på testremsans förpackning. Vattnets hårdhetsgrad är inställd på
„Mycket hårt“ vid leverans.
Vattnets hårdhetsgrad
°dH
°f
mjukt
0 - 7,2 °dH
0 - 13 °f
medel
7,2 - 14 °dH
13 - 25 °f
hårt
14 - 21,2 °dH
25 - 38 °f
mycket hårt
>21,2°dH
>38°f
• Öppna undermenyn Vattenhårdhet.
Vattenhårdhet
Exit
Hårt
Mycket hårt√
• Vrid om vredet tills önskad inställning för
vattenhårdhet markeras, t.ex. Mycket hårt.
• Tryck på vredet för att spara den valda
inställningen för vattenhårdhet.
→→ Inställningen för vattenhårdhet har nu sparats.
Apparaten går automatiskt tillbaka till huvudmenyn.
27
8.9
Undermenyn „Språk“
På den här undermenyn kan du ställa in displaytextens språk.
• Öppna undermenyn Språk.
Språk
Exit
Svenska√
English
• Vrid om vredet tills det önskade språket är
markerat och tryck på vredet för att spara det
valda språket.
→→ Frågan Byta språk? visas.
• Vrid om vredet till Ja markeras och tryck på
vredet för att bekräfta ditt val.
→→ Det valda språket är nu sparat. Apparaten går automatiskt tillbaka till
huvudmenyn.
8.10 Undermenyn „Bryggningar“
På den här undermenyn kan du hämta upp det totala antalet kaffespecialiteter som
tillretts sedan apparaten togs i bruk.
Bryggningar
00273
• Öppna undermenyn Bryggningar.
• Det totala antalet tillredda drycker visas.
8.11 Undermenyn „System“
På den här undermenyn kan du återställa apparaten till fabriksinställningar och
avlägsna ånga ur apparaten.
Återställa apparaten till fabriksinställningar
• Öppna undermenyn System.
Fabriksinställningar
Exit
Återställ
• Vrid om vredet tills Fabriksinställningar markeras.
Tryck sedan på vredet för att bekräfta ditt val.
• Vrid om vredet till Återställ markeras och tryck på
vredet för att bekräfta ditt val.
→→ Alla inställningar, även personliga inställningar på
menyn My Coffee, återställs till fabriksinställningar.
28
Bryggmängd
50 ml
Kaffestyrka
starkt
Bryggtemperatur
normalt
Espresso
Bryggmängd
120 ml
Kaffestyrka
normalt
Bryggtemperatur
normalt
Bryggmängd
60 ml
Mjölkskum, mängd
80 ml
Kaffestyrka
starkt
Bryggtemperatur
hög
Bryggmängd
70 ml
Mjölkskum, mängd
180 ml
Mjölkmängd
0 ml
Kaffestyrka
normalt
Bryggtemperatur
hög
Café Crème
Cappuccino
Latte Macchiato
SVENSKA
Fabriksinställningar, översikt:
Avlägsna ånga ur apparaten
Vi rekommenderar att du avlägsnar ånga ur apparaten före en transport och om den
inte ska användas på länge. På så sätt skyddas apparaten också mot frostskador.
• Ta eventuellt bort vattenfiltret, se sid 40.
• Ställ ett kärl under utloppet.
• Öppna undermenyn System.
Avluftning
Exit
Starta
• Vrid om vredet tills Avluftning markeras och tryck
på vredet för att bekräfta ditt val.
• Vrid om vredet tills Starta markeras och tryck på
vredet för att bekräfta ditt val.
• Anslut slangen till droppskålen och till utloppet
(bild. D) och tryck på vredet för att bekräfta.
→→ Apparaten värms upp.
29
Varning!
Risk för brännskador på grund av hett vatten eller het ånga
När du avlägsnar ånga strömmar het ånga ut ur apparaten. Låt ingen
kroppsdel, t.ex. ansiktet, komma i beröring med den heta ångan.
Avluftning
Ta bort
vattenbehållaren
• Öppna locket till vattenbehållaren (bild. A, nr 6)
och ta bort vattenbehållaren ur apparaten.
→→ Apparaten töms på ånga. Sedan stängs apparaten
av automatiskt.
8.12 Inställning av malningsgrad
Malningsgraden är optimalt inställd vid leverans. Vi rekommenderar därför att du
inte justerar malningsgraden förrän efter ca 1000 tillagningsomgångar (ca 1 år).
Malningsgraden kan bara ställas in medan kvarnen är igång. Ställ in
malningsgraden direkt efter att du startat bryggning av kaffe.
Om du inte tycker att kaffearomen är tillräckligt intensiv kan du justera inställningen
till en finare malningsgrad.
• Ställ spaken (bild. B, nr 14) i något av de tre lägena (sett från
apparatens baksida).
Spakposition 30
Malningsgrad
vänster
fin
mitten
medel
höger
grov
(fabriksinställning)
Skötsel och underhåll
9.1
Allmän rengöring
SVENSKA
9
• Torka av apparaten utvändigt med en mjuk, fuktig trasa och vanligt
diskmedel.
• Töm och rengör droppskålen regelbundet, senast när nivåindikatorn
(bild. A, nr 2) sticker upp ur droppgallret.
• Rengör kaffesumpbehållaren regelbundet.
Var försiktig!
Använd inga skrubbande trasor, svampar eller rengöringsmedel som kan repa
ytan på apparaten.
9.2
Rengör bryggenheten.
Förutsättning: Apparaten är avstängd. (se „Inkoppling och avstängning“ på
sidan 14).
OBS!
För bästa skydd bör bryggenheten rengöras en gång i veckan under rinnande
vatten.
• Fatta tag i fördjupningen på apparatens högra sida (bild. B, nr 13) och
dra ut täckplåten åt höger.
• Tryck in och håll den röda knappen på bryggenhetens handtag (bild. E)
intryckt. Vrid handtaget medurs tills det tar stopp (ungefär 75°).
• Håll i handtaget och dra ut bryggenheten ur apparaten.
• Ändra inte något på bryggenheten (flytta eller vrid inte på några
komponenter i bryggenheten).
• Rengör noggrant bryggenhetens alla sidor under rinnande vatten. Det
är särskilt viktigt att den yta som visas på bild. F är fri från kafferester.
Var försiktig!
Bryggenheten får absolut inte rengöras i diskmaskinen.
31
• Låt bryggenheten rinna av.
• Avlägsna eventuella kafferester från apparatens invändiga delar där
bryggenheten sätts in.
• Sätt tillbaka bryggenheten i apparaten och vrid handtaget moturs tills
det tar stopp för att låsa fast bryggenheten.
• Fixera täckplåtens båda hakar baktill på apparaten och vrid täckplåten
åt vänster tills den hakar fast.
9.3
Spolning av kaffeenheten (Spolning)
Vid inkoppling av apparaten och om en dryck har tillretts och vid avstängning, utför
apparaten automatisk renspolning av kaffeenheten. Du kan också själv spola rent
kaffeenheten då och då.
• Ställ ett kärl under utloppet.
• Öppna undermenyn Skötsel.
• Vrid om vredet tills Spolning markeras och tryck på vredet för att
bekräfta ditt val.
• Vrid om vredet tills Starta markeras och tryck på vredet för att bekräfta
ditt val.
→→ Renspolningen startar. Därvid strömmar hett vatten ut ur utloppet.
32
Renspolning av mjölkenheten („Easy Cleaning“program)
SVENSKA
9.4
Efter varje tillredning av en dryck som innehåller mjölk eller mjölkskum får du en
uppmaning att spola rent mjölkenheten (Easy Cleaning?).
• Ställ ett kärl under utloppet.
• Tryck på vredet för att starta „Easy-Cleaning“-programmet.
• Anslut slangen till utloppet och till droppskålen (bild. D).
• Tryck på vredet för att bekräfta anslutning av slangen.
→→ „Easy Cleaning“-programmet startar. Därvid strömmar hett vatten ut ur
utloppet och genom slangen in i droppskålen.
Du kan också spola rent mjölkenheten då och då.
• Ställ ett kärl under utloppet.
• Öppna undermenyn Skötsel.
Easy Cleaning
Exit
Starta
• Vrid om vredet till Easy Cleaning markeras och
tryck på vredet för att bekräfta ditt val.
• Vrid om vredet till Starta markeras och tryck på
vredet för att starta programmet.
• Anslut slangen till utloppet och till droppskålen
(bild. D).
• Tryck på vredet för att bekräfta anslutning av slangen.
→→ „Easy Cleaning“-programmet startar. Därvid strömmar hett vatten ut ur
utloppet och genom slangen in i droppskålen.
33
9.5
Rengöring av mjölkenheten („Intensive Cleaning“program)
Under „Intensive Cleaning“-programmet rengörs mjölkenheten intensivt med hjälp
av ett rengöringsmedel.
Var försiktig!
Använd endast Melittas® mjölksystem-rengöringsmedel för helautomatiska
kaffemaskiner Detta rengöringsmedel är exakt avpassat för Melitta® CAFFEO®
CI®. Om du använder andra rengöringsmedel kan det skada apparaten.
• Rengör eventuellt mjölkslangen och mjölkutloppsöppningarna med den
medföljande rengöringsborsten.
Skötsel
Easy Cleaning
Intensive Cleaning
Rengöring
Intensive Cleaning
Exit
Starta
• Ställ ett kärl som rymmer minst 0,5 l under
utloppet (t.ex. kaffesumpbehållaren.
• Öppna undermenyn Skötsel.
• Vrid om vredet tills Intensive Cleaning markeras
och tryck på vredet för att bekräfta ditt val.
• Vrid om vredet tills Starta markeras och tryck på
vredet för att starta programmet.
• Fyll på mjölkbehållaren med 50 ml mjölksystemrengöringsmedel och fyll den därefter med varmt
kranvatten upp till 0,5-l-markeringen.
• Anslut slangen till mjölkbehållaren och till utloppet och tryck på vredet
för att bekräfta.
→→ „Intensive-Cleaning“-programmet startar. Därvid strömmar vattenånga och
het rengöringsvätska ut ur utloppet.
→→ Därefter avbryts programmet automatiskt och en uppmaning att spola rent
mjölkbehållaren visas.
• Skölj ur mjölkbehållaren omsorgsfullt fyll den sedan med 0,5 l kallt
kranvatten.
• Tryck på vredet för att bekräfta.
• Anslut slangen till mjölkbehållaren och till utloppet.
• Tryck på vredet för att bekräfta.
34
SVENSKA
• Töm det kärl som stå under utloppet och ställ tillbaka det under
utloppet.
• Tryck på vredet för att fortsätta programmet.
→→ Varmt vatten för spolning kommer ut ur utloppet. Därefter är apparaten klar
för användning.
OBS!
För optimalt skydd av apparaten och bästa hygien rekommenderar vi dig att
köra „Intensive Cleaning“-programmet en gång i veckan.
Rengöring av mjölksystemet olika delar
Vi rekommenderar dessutom att mjölkbehållaren, mjölkmunstycket och det
främre mjölkmunstyckets skydd rengörs regelbundet utöver „Intensive Cleaningprogrammet“.
• Dra bort slangen från utloppet.
• Öppna utloppet framåt.
• Dra mjölkenheten i pilens riktning nedåt från utloppet (bild. G).
• Dra bort den främre täckplåten från mjölkmunstycket (bild. H).
• Spola av de olika delarna under varmt vatten.
• Mjölkbehållaren och mjölkmunstycket tål disk i diskmaskin.
Var försiktig!
Det främre skyddet med förkromade utloppsöppningar får inte rengöras i
diskmaskin.
• Insättningen sker i omvänd ordning.
35
9.6
Integrerat rengöringsprogram
Det integrerade rengöringsprogrammet avlägsnar kafferester och fettavlagringar
som inte kan tas bort för hand. Körtiden för programmet är ungefär 10 minuter.
Under programmet kan du hela tiden se på indikatorn i textdisplayen hur långt
programmet har kommit.
För optimalt resultat rekommenderar vi att du först rengör bryggenheten (se sid
31).
Var försiktig!
–– Kör det integrerade rengöringsprogrammet en gång varannan månad eller
efter ca 200 koppar och allra senast när en motsvarande uppmaning visas
på textdisplayen.
–– Använd enbart Melittas® rengöirngstabletter för helautomatiska
kaffemaskiner. Rengöringstabletterna är exakt anpassade för Melitta®
CAFFEO® CI®. Om du använder andra rengöringsmedel kan apparaten
skadas.
Så här kör du det integrerade rengöringsprogrammet:
1 Öppna locket till vattenbehållaren (bild. A, nr 6) och ta bort
vattenbehållaren ur apparaten.
2 Fyll vattenbehållaren med kallt kranvatten till markeringen för maxnivå
och sätt in behållaren i maskinen igen.
Skötsel
Intensive Cleaning
Rengöring
Avkalkning
Rengöring
Exit
Starta
3 Anslut slangen till droppskålen och till utloppet
(bild. D).
4 Öppna undermenyn Skötsel.
5 Vrid om vredet tills Rengöring markeras och tryck
på vredet för att bekräfta ditt val.
6 Vrid om vredet tills Starta markeras och tryck på
vredet för att starta programmet.
7 Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren och
sätt sedan tillbaka dem.
8 Ställ ett kärl som rymmer ca 0,7 l eller
kaffesumpbehållaren under utloppet och tryck på
vredet för att fortsätta.
36
Rengöring
Töm
behållaren
och skålen
→→ Först körs två spolningsomgångar. På
textdisplayen visas därefter uppmaningen Lägg en
rengöringstablett i pulverfacket.
9 Öppna pulverfackets lock, lägg i en
rengöringstablett (bild. I) och stäng pulverfackets
lock.
→→ Det integrerade rengöringsprogrammet fortsätter.
Förloppet tar ungefär 5 minuter. Vatten strömmar
ut ur utloppet och i apparatens inre och ner i
droppskålen. På textdisplayen visas därefter
uppmaningen Töm behållaren och skålen.
10 Töm kärlet under utloppet.
11 Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren och
sätt in dem igen och placera kärlet under utloppet
igen.
Rengöring
Töm
behållaren
och skålen
→→ Det integrerade rengöringsprogrammet fortsätter.
Förloppet tar ungefär 5 minuter. Vatten strömmar
ut ur utloppet och i apparatens inre och ner i
droppskålen. På textdisplayen visas därefter
uppmaningen Töm behållaren och skålen.
12 Töm kärlet under utloppet, droppskålen och
kaffesumpbehållaren och sätt sedan tillbaka dem.
→→ Det integrerade rengöringsprogrammet är nu avslutat. Apparaten är klar för
användning.
37
SVENSKA
Rengöring
Lägg en
rengöringstablett
i pulverfacket
9.7
Integrerat avkalkningsprogram
Det integrerade avkalkningsprogrammet avlägsnar kalkrester ur apparatens inre.
Körtiden för programmet är ungefär 25 minuter. Under programmet kan du hela
tiden se på indikatorn i textdisplayen hur långt programmet har kommit.
Var försiktig!
–– Kör det integrerade avkalkningsprogrammet var tredje månad men allra
senast när en motsvarande uppmaning visas på textdisplayen.
–– Använd enbart Melittas® ANTI CALC avkalkningsmedel för helautomatiska
kaffemaskiner. Denna avkalkningsprodukt är exakt anpassad till Melitta®
CAFFEO® CI®.
–– Använd aldrig ättika eller andra avkalkningsmedel.
Så här kör du det integrerade avkalkningsprogrammet:
Skötsel
Rengöring
Avkalkning
Filter
Avkalkning
Exit
Starta
Avkalkning
Töm
behållaren
och skålen
Avkalkning
Ta bort
vattenbehållaren
1 Öppna undermenyn Skötsel.
2 Vrid om vredet tills Avkalkning markeras och
tryck på vredet för att bekräfta ditt val.
3 Vrid om vredet tills Starta markeras och tryck på
vredet för att starta programmet
→→ På textdisplayen visas uppmaningen Töm
behållaren och skålen.
4 Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren och
sätt sedan tillbaka dem.
→→ På textdisplayen visas uppmaningen Ta bort
vattenbehållaren.
5 Öppna locket till vattenbehållaren
(bild. A, nr 6) och lyft ut vattenbehållaren ur
apparaten och töm den helt och hållet.
6 Om du använder ett vattenfilter tar du ut det
ur vattenbehållaren.
7 Tillsätt avkalkningsmedlet (t.ex. Melitta® ANTI CALC Espresso
Machines flytande avkalkningsmedel) till vattenbehållaren och följ
anvisningarna på förpackningen.
38
Varning!
SVENSKA
Risk för hudutslag från avkalkningsmedlet
Följ säkerhetsanvisningarna och mängdangivelserna på förpackningen för
avkalkningsmedlet.
8 Sätt in vattenbehållaren igen.
9 Ställ ett kärl som rymmer ca 0,7 l eller
kaffesumpbehållaren under utloppet och tryck på
vredet för att fortsätta.
10 Anslut slangen till droppskålen och till utloppet
(bild. D) och tryck på vredet för att bekräfta.
Avkalkning
Töm
behållaren
och skålen
→→ Det integrerade avkalkningsprogrammet fortsätter.
Förloppet tar ungefär 20 minuter. Därvid strömmar
hett vatten ut ur utloppet och i apparatens inre och
genom slangen in i droppskålen. På textdisplayen
visas därefter uppmaningen Töm behållaren och
skålen.
11 Ta bort slangen från droppskålen.
12 Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren och
sätt sedan tillbaka dem.
Avkalkning
Fyll på
vatten
13 Anslut slangen till droppskålen igen med
droppskålen och ställ kärlet under utloppet igen.
→→ På textdisplayen visas uppmaningen Fyll på vatten.
14 Öppna locket till vattenbehållaren (bild. A, nr 6)
och ta bort vattenbehållaren ur apparaten.
15 Spola ur vattenbehållaren omsorgsfullt och fyll
den med kranvatten till markeringen för maxnivå.
Avkalkning
Töm
behållaren
och skålen
→→ Det integrerade avkalkningsprogrammet fortsätter.
Förloppet tar ungefär 5 minuter. Vatten strömmar
ut ur utloppet och i apparatens inre och ner i
droppskålen. På textdisplayen visas därefter
uppmaningen Töm behållaren och skålen.
16 Ta bort slangen från droppskålen.
39
17 Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren och sätt sedan tillbaka dem.
→→ Det integrerade avkalkningsprogrammet är nu avslutat. Apparaten är klar för
användning.
10
Vattenfilter: insättning, byte, borttagning
Ett Melitta® Claris®-vattenfilter för bortfiltrering av kalk och andra skadliga ämnen
medföljer apparaten vid leverans. Om du använder filtret behöver apparaten
inte avkalkas så ofta. Det effektiva skyddet mot igenkalkning förlänger den
helautomatiska maskinens livslängd. Vattenfiltret bör bytas regelbundet, senast när
apparaten uppmanar dig till detta. När du sätter in, byter eller tar bort vattenfiltret,
ska detta bekräftas via undermenyn Filter. Efter insättning eller byte nollställs
vattenfiltercykeln. Apparaten kan då uppmana dig att byta vattenfilter i rätt tid.
10.1 Sätta in vattenfilter
OBS!
Låt vattenfiltret stå i ett glas med kallt kranvatten under några minuter innan du
sätter i det.
Skötsel
Avkalkning
Filter
Exit
Filter
Exit
Sätt in filter
Byta filter
• Öppna undermenyn Skötsel.
• Vrid om vredet tills Filter markeras och tryck på
vredet för att bekräfta ditt val.
• Vrid om vredet tills Sätt in filter markeras och
tryck på vredet för att bekräfta ditt val.
• Vrid om vredet tills Starta markeras och tryck på
vredet för att bekräfta ditt val.
• Öppna locket till vattenbehållaren (bild. A, nr 6)
och ta bort vattenbehållaren ur apparaten.
• Skruva försiktigt fast Melitta® Claris®-vattenfiltret i gängan på
vattenbehållarens botten med hjälp av inskruvningshjälpmedlet nedtill
på det kaffemått som medföljer apparaten.
• Fyll vattenbehållaren med kallt kranvatten till markeringen för maxnivå
och sätt in behållaren i maskinen igen.
40
• Tryck på vredet.
SVENSKA
• Ställ ett kärl som rymmer ca 0,5 l under utloppet och tryck på vredet för
att bekräfta.
→→ Apparaten spolar och återgår sedan till standbyläget.
Vattenhårdheten ställs automatiskt in på mjukt.
10.2 Byta vattenfilter
Byt vattenfilter när motsvarande uppmaning visas på textdisplayen.
Skötsel
Avkalkning
Filter
Exit
Filter
Exit
Sätt in filter
Byta filter
• Öppna undermenyn Skötsel.
• Vrid om vredet tills Filter markeras och tryck på
vredet för att bekräfta ditt val.
• Vrid om vredet tills Byta filter markeras och tryck
på vredet för att bekräfta ditt val.
• Vrid om vredet tills Starta markeras och tryck på
vredet för att bekräfta ditt val.
• Öppna locket till vattenbehållaren (bild. A, nr 6)
och ta bort vattenbehållaren ur apparaten.
• Skruva ur vattenfiltret ur gängan på vattenbehållarens botten.
• Skruva försiktigt fast det nya Melitta® Claris®-vattenfiltret i gängan på
vattenbehållarens botten med hjälp av inskruvningshjälpmedlet nedtill
på det kaffemått som medföljer apparaten.
• Fyll vattenbehållaren med kallt kranvatten till markeringen för maxnivå
och sätt in behållaren i maskinen igen.
• Tryck på vredet.
• Ställ ett kärl som rymmer ca 0,5 l under utloppet och tryck på vredet för
att bekräfta.
→→ Apparaten spolar och återgår sedan till standbyläget.
41
10.3 Avlägsna vattenfilter
• Öppna locket till vattenbehållaren (bild. A, nr 6) och ta bort
vattenbehållaren ur apparaten.
• Skruva ur vattenfiltret ur gängan på vattenbehållarens botten.
• Sätt in vattenbehållaren igen.
• Välj därvid menypunkten Avlägsna filter på undermenyn.
• Vrid om vredet tills Starta markeras och tryck på vredet för att bekräfta
ditt val.
→→ Meddelande Filtret har avlägsnats, ställ in vattenhårdhet visas på displayen.
• Tryck på vredet.
• Vrid om vredet tills önskad inställning för vattenhårdhet markeras, t.ex
Mycket hårt och tryck på vredet för att spara ditt val.
→→ Apparaten går tillbaka till huvudmenyn igen.
OBS!
Melitta® Claris®-vattenfiltret får inte vara torrt under en längre tid. Vi
rekommenderar därför att du förvarar Melitta® Claris®-vattenfiltret i ett glas
vatten i kylskåpet om apparaten inte ska användas på länge.
42
Transport och avfallshantering
SVENSKA
11
11.1 Transport
• Rengör droppskålen och kaffesumpbehållaren.
• Avlägsna ånga ur apparaten, sid 29.
• Töm bönbehållaren
• Sätt fast lösa delar (brickan för koppar och liknande) med lämplig tejp.
• Transportera om möjligt apparaten i originalförpackningen inklusive
delarna av hård skumplast, för att undvika transportskador.
Var försiktig!
Transportera eller förvara inte apparaten vid låga temperaturer. Om det finns
vatten kvar i apparaten kan det frysa eller kondensera, vilket kan skada
apparaten.
11.2 Avfallshantering
• När apparaten är förbrukad ska den lämnas till en återvinningsstation
för miljövänlig avfallshantering.
43
12
Åtgärder vid fel
Fel
Orsak
Åtgärd
Kaffet kommer bara
droppvis.
För fin malningsgrad
Ställ in apparaten på grövre
malningsgrad.
Rengör bryggenheten.
Avkalka evt bryggenheten.
Kör det integrerade
rengöringsprogrammet.
Det kommer inget
kaffe alls.
Inget vatten i
vattenbehållaren eller
vattenbehållaren är
felaktigt insatt.
Fyll på vattenbehållaren och
kontrollera att den sitter rätt.
Bryggenheten är
igensatt.
Rengör bryggenheten.
Kaffebönorna faller
inte ner i kaffekvarnen
(för oljiga bönor).
Knacka lätt på bönbehållaren.
Kvarnen maler inga
kaffebönor.
Vippomkopplaren står i Ställ om vippomkopplaren åt
lodrätt läge.
höger eller åt vänster.
Det finns främmande
föremål i kvarnen.
Kontakta Melittas
telefonsupport.
Kvarnen låter mycket
högt.
Det finns främmande
föremål i kvarnen.
Kontakta Melittas
telefonsupport.
Det går inte att sätta
tillbaka bryggenheten
efter att den tagits ut.
Bryggenheten är inte
låst på rätt sätt.
Kontrollera om fästet för
låsning av bryggenheten är rätt
ihakat.
Drivmekanismen står
inte i rätt läge.
Tryck samtidigt på PÅ/AVknappen
och MyCoffee-knappen
.
Apparaten utför en initiering.
Programfel
Stäng av och sätt på apparaten
igen med PÅ/AV-knappen
. Kontakta Melittas
telefonsupport om detta inte
hjälper.
Meddelandet
Systemfel visas på
textdisplayen
44
SVENSKA
Var snäll och kontakta Melitta® kundtjänst om ovanstående nämnda lösningar inte
hjälper för att lösa problemet: 020 - 43 51 77.
Varning!
Risk för klämskador
Vidrör aldrig apparatens invändiga delar under pågående drift.
45
Kære kunde!
Hjerteligt tillykke med købet af din Melitta® CAFFEO® CI®.
Med dit nye kvalitetsprodukt Melitta® CAFFEO® CI® vil du opleve mange
særlige kaffeøjeblikke. Om Espresso, Café Crème, Cappuccino eller Latte
Macchiato – nyd din yndlings kaffespecialitet med alle sanser og lad dig
forvænne.
For at du og dine gæster kan have glæde af din Melitta® CAFFEO® CI®
i lang tid, bedes du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og
opbevare den godt.
Skulle du have brug for yderligere informationer eller have spørgsmål vedr.
produktet, bedes du henvende dig direkte til os eller besøge os på internettet
på www.melitta.dk.
Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye fuldautomatiske kaffemaskine.
Dit Melitta® CAFFEO®-team
® Registered trademark of a company of the Melitta Group
47
DANSK
Det glæder os at byde dig velkommen som liebhaver og nyder af diverse
kaffespecialiteter.
Indholdsfortegnelse
1 Informationer om denne betjeningsvejledning.......................................50
1.1 Symboler i teksten i denne betjeningsvejledning...................................... 50
1.2 Formålsbestemt anvendelse..................................................................... 51
1.3 Ikke-formålsbestemt anvendelse.............................................................. 51
2 Generelle sikkerhedsinformationer........................................................52
3 Beskrivelse af apparatet........................................................................53
3.1 Billedtekst til oversigtsbillede A................................................................. 53
3.2 Billedtekst til oversigtsbillede B................................................................. 53
3.3Tilbehør..................................................................................................... 53
3.4 Oversigt over betjeningsknapper.............................................................. 54
3.5 Displayindikation (eksempel Cappuccino)................................................ 54
4Ibrugtagning...........................................................................................55
4.1Opstilling.................................................................................................... 55
4.2Tilslutning.................................................................................................. 56
4.3 Tænd første gang...................................................................................... 56
4.4 Fyldning af bønnebeholder....................................................................... 57
4.5 Fyldning af vandbeholder.......................................................................... 58
5 Tænd- og sluk........................................................................................58
5.1 Tænd for apparatet................................................................................... 58
5.2 Sluk for apparatet...................................................................................... 58
6 Tilberedning af drikke med indstilling direkte ved tilberedning...............59
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Tilberedning af Espresso eller Café Crème.............................................. 59
Tilberedning af Cappuccino....................................................................... 60
Tilberedning af Latte Macchiato................................................................ 61
Tilberedning af mælkeskum eller varm mælk............................................ 62
Tilberedning af varmt vand........................................................................ 62
Tilberedning af drikke med pulverkaffe..................................................... 63
7 My-Coffee-knap: Tilberedning af drikke med personlige indstillinger.....64
48
8.1 Hent hovedmenu....................................................................................... 65
8.2 Oversigt over undermenuer...................................................................... 65
8.3 Undermenu „My Coffee“............................................................................ 66
8.4 Undermenu „Care“ (Pleje)......................................................................... 69
8.5 Undermenu „Energy-Saving Mode“ (Energisparemodus)......................... 70
8.6 Undermenu „Set clock“ (Indstilling af ur)................................................... 70
8.7 Undermenu „Auto OFF“............................................................................. 71
8.8 Undermenu „Water hardness“ (Vandhårdhed).......................................... 72
8.9 Undermenu „Language“ (Sprog)............................................................... 72
8.10 Undermenu „Statistics“ (Tilberedninger)................................................... 73
8.11 Undermenu „System“................................................................................ 73
8.12 Indstilling af malegrad............................................................................... 75
9 Pleje og vedligeholdelse........................................................................76
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
Generel rengøring..................................................................................... 76
Rengøring af bryggenhed......................................................................... 76
Skylning af kaffeenhed (skylning).............................................................. 77
Skylning af mælkeenhed („Easy Cleaning“ program)............................... 78
Rengøring af mælkeenhed („Intensive Cleaning“ program)...................... 79
Integreret rengøringsprogram................................................................... 81
Integreret afkalkningsprogram.................................................................. 83
10 Isætning, udskiftning, fjernelse af vandfilter...........................................86
10.1 Isætning af vandfilter................................................................................. 86
10.2 Udskiftning af vandfilter............................................................................. 87
10.3 Fjernelse af vandfilter................................................................................ 88
11 Transport og bortskaffelse.....................................................................89
11.1Transport................................................................................................... 89
11.2Bortskaffelse.............................................................................................. 89
12 Afhjælpning af fejl..................................................................................90
49
DANSK
8 Oversigt og betjening af menuer............................................................65
1
Informationer om denne betjeningsvejledning
Fold til bedre orientering de indklappede sider på for- og bagsiden af denne
betjeningsvejledning ud.
1.1
Symboler i teksten i denne betjeningsvejledning
Symbolerne i denne betjeningsvejledning henviser til særlige risici ved brugen af din
Melitta® CAFFEO® CI® eller giver dig nyttige informationer.
Advarsel!
Tekster med dette symbol indeholder informationer om din sikkerhed og
henviser til mulige farer for ulykker og tilskadekomst.
Forsigtig!
Tekster med dette symbol indeholder informationer om fejlbetjeninger, der bør
undgås, og henviser til mulige farer for materiele skader.
Information
Tekster med dette symbol indeholder yderligere værdifulde informationer om
brugen af din Melitta® CAFFEO® CI®.
50
1.2
Formålsbestemt anvendelse
Melitta CAFFEO® CI® er udelukkende egnet til tilberedning af kaffe og
kaffespecialiteter og til opvarmning af vand og mælk.
®
Den formålsbestemte anvendelse omfatter,
• at du læser, forstår og følger betjeningsvejledningen.
• at du er specielt opmærksom på sikkerhedsanvisningerne.
1.3
DANSK
• at du benytter din Melitta® CAFFEO® CI® i overensstemmelse med de
driftsbetingelser, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning.
Ikke-formålsbestemt anvendelse
Ikke-formålsbestemt anvendelse er, hvis du bruger din Melitta® CAFFEO® CI®
anderledes end beskrevet i denne betjeningsvejledning.
Advarsel!
Ved ikke-formålsbestemt anvendelse kan du komme til skade eller skolde dig
med varmt vand eller damp.
Information
Producenten overtager intet ansvar for skader, der stammer fra ikkeformålsbestemt anvendelse.
51
2
Generelle sikkerhedsinformationer
Læs venligst følgende informationer grundigt igennem. Hvis du ikke
overholder disse, kan dette have konsekvenser for din egen og apparatets
sikkerhed.
Advarsel!
–– Opbevar bl.a. følgende genstande utilgængeligt for børn: emballage og
smådele.
–– Alle personer, der benytter apparatet, skal forinden have gjort sig fortrolig
med betjeningen og være informeret om mulige risici.
–– Lad aldrig børn benytte apparatet eller lege i nærheden af apparatet uden
opsyn.
–– Denne apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive
børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller
manglende erfaring og/eller manglende viden, undtagen, hvis disse er
under opsyn af en for deres sikkerhed ansvarlig person eller af samme er
blevet instrueret om, hvordan apparatet benyttes.
–– Benyt kun apparatet, hvis det befinder sig i fejlfri tilstand.
–– Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Henvend dig ved eventuelle
reparationer udelukkende til Melitta® Service-Hotline.
–– Foretag ingen ændringer på apparatet, dets komponenter og det
medfølgende tilbehør.
–– Dyp aldrig apparatet i vand.
–– Berør aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder eller fødder.
–– Grib aldrig ind i apparatet under brugen.
–– Berør aldrig apparatets varme flader.
–– Apparatet indeholder et knapcelle-batteri, der skal bortskaffes miljøvenligt.
–– Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende steder,
som f.eks.: i medarbejderkøkkener i forretninger, kontorer og andre
erhvervsmæssige områder; landbrug; af gæster på hoteller, moteller og
andre boligindretninger; i morgenmadspensioner.
–– Vær også opmærksom på sikkerhedsinformationerne i de andre kapitler i
denne betjeningsvejledning.
52
3
Beskrivelse af apparatet
3.1
Billedtekst til oversigtsbillede A
1
Drypskål med kopplade og grumsbeholder (indvendig)
2
Svømmer til vandstandsindikation i drypskålen
3
Højdeindstilleligt udløb med LED-kopbelysning
4
Tekstdisplay
5
Tænd-/sluk knap
6
Vandbeholder
7
2-kammer bønnebeholder „Bean Select“
8
Pulverskakt med låg
9
Betjeningsknapper (se side 54)
10
Drejekontakt (Rotary Switch)
11
Mælkebeholder
3.2
Billedtekst til oversigtsbillede B
Billednummer
Forklaring
12
Netkabel
13
Bryggeenhed og typeskilt (bagved afdækning)
14
Malegradsjustering
3.3
•
•
•
•
•
•
•
Forklaring
DANSK
Billednummer
Tilbehør
1 mælkeslange til mælkeemballager
1 rengøringsbørste til mælkeslangen
1 mælkebeholder inklusive mælkeslange
1 kaffeske med hjælpeværktøj til vandfilteret
1 rengøringstab
1 afkalkningsmiddel
1 flaske rensevæske til mælkesystemet
53
3.4
Oversigt over betjeningsknapper
Knap
3.5
Betydning
Funktion
Espresso
Tryk for at tilberede en Espresso.
Café Crème
Tryk for at tilberede en Café Crème.
Cappuccino
Tryk for at tilberede en Cappuccino.
Latte
Macchiato
Tryk for at tilberede en Latte Macchiato.
Mælkeskum/
varm mælk
Kort tryk for at tilberede mælkeskum.
Langt tryk for at tilberede varm mælk.
Vand
Tryk for at tilberede varmt vand.
My Coffee
Tryk for at vælge forindstillede, personlige
kaffeindstillinger.
Kaffestyrke
Tryk for at indstille kaffestyrken i fire mulige trin.
Trinet vises i tekstdisplayet.
2 kopper
Tryk før valg for at tilberede to kopper af det
valgte produkt.
Displayindikation (eksempel Cappuccino)
Indstillet
kaffestyrke
Indstillet
kaffemængde
Cappuccino
110 ml 060 ml
Fremgangsbjælke for
kaffetilberedning
54
Valgte
kaffespecialitet
Symbol for
mælkeskum
Indstillede
mælkeskumsmængde
Fremgangsbjælke for
mælkeskum
4
Ibrugtagning
Inden den første ibrugtagning skal du udføre de efterfølgende beskrevne punkter.
• Opstilling
• Tilslutning
• Tænd første gang
DANSK
• Sprogvalg
• Indstilling af ur
• Fyldning af bønnebeholder
• Fyldning af vandbeholder
Når du har udført disse punkter, er apparatet driftsklar. Nu kan du tilberede kaffe.
Vi anbefaler dig at smide de to første kopper kaffe.
4.1
Opstilling
• Opstil apparatet på et stabilt, plant og tørt underlag. Overhold en
passende afstand på ca. 10 cm til vægge og til andre genstande.
• Grumsbeholderen er integreret i drypskålen. Vær opmærksom på, at
drypskålen er skubbet helt ind til anslag i apparatet.
Forsigtig!
–– Opstil aldrig apparatet på varme flader eller i fugtige rum.
–– Transportér eller opbevar ikke apparatet i lavt tempererede transportmidler
eller rum, da restvandet kan fryse eller kondensere og forårsage skader på
apparatet. Vær opmærksom på informationerne på side 89.
Informationer
–– For at undgå transportskader, bedes du opbevare indpakningsmaterialet til
transporter og eventuelle tilbagesendelser.
–– Det er normalt, at der befinder lidt kaffe- og vandspor i apparatet inden
den første ibrugtagning. De stammer fra funktionskontrollen på fabrikken.
55
4.2
Tilslutning
• Sæt netkablet i en egnet stikdåse.
Advarsel!
Brandfare og fare for et elektrisk stød pga. forkert forsyningsspænding,
forkerte eller beskadigede tilslutninger og forsyningskabel
–– Vær sikker på, at forsyningsspændingen stemmer overens med den
spænding, der er anført på apparatets typeskilt. Typeskiltet befinder sig på
apparatets højre side bagved afdækningen (fig. A, nr. 13).
–– Vær sikker på, at stikdåsen svarer til de gældende standarder om elektrisk
sikkerhed. Hvis du er i tvivl, bedes du henvende dig til en el-installatør.
–– Anvend aldrig beskadigede forsyningskabler (beskadiget isolering, blanke
tråde).
–– Lad i garantiperioden udelukkende beskadigede forsyningskabler udskifte
af fabrikanten og derefter udelukkende af kvalificeret fagpersonale.
4.3
Tænd første gang
Information
Tænd udelukkende din Melitta® CAFFEO® CI® uden vandfilter ved den første
ibrugtagning.
• Tryk på Tænd- /sluk knappen
apparatet.
(fig. A, nr. 5), for at tænde for
→→ Rotary Switch lyser. I tekstdisplayet vises der en opfordring til at vælge et
sprog.
• Drej på Rotary Switch for at vælge det ønskede sprog og for at gemme
det valgte sprog.
→→ I tekstdisplayet vises der en opfordring til at indstille uret.
• Drej på Rotary Switch for at vælge den ønskede time og for at gemme
den valgte time.
• Drej på Rotary Switch for at vælge det ønskede minut og for at gemme
det valgte minut.
→→ I tekstdisplayet vises der en opfordring til at vælge bønnebeholder.
56
• Fyld bønnebeholderen (se side 57) og tryk på Rotary Switch for at
bekræfte.
→→ I tekstdisplayet vises der en opfordring til at fylde vandbeholderen.
• Fyld vandbeholderen og sæt den igen på plads i apparatet (se side
58).
→→ Rotary Switch blinker, i tekstdisplayet vises System Start.
→→ Apparatet udfører en automatisk skylning, hvorved der løber varmt vand ud
af udløbet. Derefter lyser betjeningsknapperne. Apparatet er driftsklar.
4.4
Fyldning af bønnebeholder
Med 2-kammer bønnebeholderen „Bean Select“ kan du anvende to forskellige
bønnetyper parallelt. Fyld f.eks. et kammer med Espresso bønner og det andet med
Café Crème bønner. Med omskifteren kan du så let skifte mellem de to typer.
• Fyld bønnebeholderen (fig. A, nr. 7) med friske kaffebønner. Hvert
kammer kan fyldes med maksimalt 135 g kaffebønner.
• Vælg den ønskede bønnetype ved at stille omskifteren på det
tilsvarende kammer.
Advarsel!
Risiko for personer som lider af overfølsomhed over for koffein.
Da der altid bliver en restmængde af de forinden anvendte bønner liggende
over kværnen, blander de to typer sig når der skiftes til en anden bønnetype.
Derfor kan de to første kopper efter omskiftning til koffeinfri bønner
stadig indeholde koffeinholdig kaffe. Således er først den tredje kop efter
omskiftningen koffeinfri.
Forsigtig!
–– Fyld udelukkende bønnebeholderen med kaffebønner.
–– Fyld aldrig malede, frysetørrede eller karamelliserede kaffebønner i
bønnebeholderen.
57
DANSK
• Stil en beholder under udløbet og tryk på Rotary Switch.
Information
Hvis vippekontakten står lodret ved brygningen, kommer der ingen bønner i
kværnen.
4.5
Fyldning af vandbeholder
• Klap vandbeholderens låg (fig. A, nr. 6) op og træk vandbeholderen
opad ud af apparatet.
• Fyld vandbeholderen til max.-markeringen med rent vand fra hanen og
sæt den på plads igen.
5
Tænd- og sluk
Tænd for maskine ved første ibrugtagning: se side 56.
5.1
Tænd for apparatet
• Stil en beholder under udløbet og tryk på Tænd- /sluk knappen
.
→→ Rotary Switch lyser. I tekstdisplayet vises der en velkomsttekst. Apparatet
varmer op og udfører en automatisk skylning, hvorved der løber varmt
vand ud af udløbet. Derefter lyser betjeningsknapperne og Rotary Switch.
Apparatet er driftsklar.
5.2
Sluk for apparatet
• Stil en beholder under udløbet og tryk på Tænd- /sluk knappen
.
→→ Apparatet gennemfører en automatisk skylning, hvorved der løber varmt
vand ud af udløbet. Derefter slukker apparatet automatisk.
• I menuen kan du foretage forskellige indstillinger vedrørende
energisparemodus og automatisk slukning, se side 65).
58
6
Tilberedning af drikke med indstilling direkte
ved tilberedning
Der findes to forskellige tilberedningsmuligheder.
• My-Coffee-knap
: Personlige indstillinger, som er blevet foretaget og
gemt forud, kan hentes med My-Coffee-knappen (se side 64).
6.1
Tilberedning af Espresso eller Café Crème
Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 58).
• Stil en egnet beholder under udløbet.
• Tryk på betjeningsknappen til kaffestyrken
kaffestyrken.
, for at indstille
• Tryk alt efter ønske på betjeningsknappen til Espresso
Crème
.
eller Café
→→ Malefunktion og kaffeudløb starter. Udløbet stoppes automatisk, når den
indstillede mængde er nået.
Café Crème
220 ml
• Drej på Rotary Switch for at tilpasse
kaffemængden mens kaffen løber.
→→ Kaffestyrken vises via bønnesymbolerne.
Kaffemængden vises i milliliter.
• For at afbryde kaffeudløbet førtidigt, trykker du
på betjeningsknappen til Espresso
eller Café
Crème
eller på Rotary Switch.
59
DANSK
• Standard tilberedning: Indstillinger, som f.eks. kaffestyrke, kaffe- og
mælkemængde kan ændres direkte ved tilberedning.
6.2
Tilberedning af Cappuccino
Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 58).
• Stil en egnet beholder under udløbet.
• Skub udløbet så langt nedad som muligt.
• Tilslut den korte slange til udløbet og den medfølgende Melitta®
CAFFEO® CI® mælkebeholder (fig. C) eller benyt den lange slange til
almindelige mælkeemballager.
• Tryk på betjeningsknappen til kaffestyrken
kaffestyrken.
• Tryk på betjeningsknappen til Cappuccino
Cappuccino
110 ml 060 ml
for at indstille
.
→→ Malefunktion og kaffeudløb starter. Udløbet
stoppes automatisk, når den indstillede mængde
er nået.
→→ Kaffestyrken vises via bønnesymbolerne.
Kaffemængden vises i milliliter.
• Drej på Rotary Switch for at tilpasse
kaffemængden mens kaffen løber.
• For at afbryde kaffeudløbet førtidigt, trykker du på Rotary Switch.
Apparatet fortsætter så med tilberedning af mælk.
→→ Apparatet varmer op til mælkeudløb.
→→ Mælkeudløbet starter. Udløbet bliver stoppet automatisk, når den indstillede
mælkemængde er nået.
• For at afbryde kaffe- og mælkeudløbet helt, trykker du på
betjeningsknappen til Cappuccino
.
• Drej på Rotary Switch for at indstille mælkemængden mens mælken
løber.
• For at afbryde mælkeudløbet førtidigt, trykker du på Rotary Switch.
• Kør evt. Easy-Cleaning programmet. Apparatet opfordrer dig automatisk
til dette (se side 78) ELLER vælg en yderligere drik.
60
6.3
Tilberedning af Latte Macchiato
Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 58).
• Stil en egnet beholder under udløbet.
• Skub udløbet så langt nedad som muligt.
• Tryk på betjeningsknappen til kaffestyrken
kaffestyrken.
• Tryk på betjeningsknappen til Latte Macchiato
DANSK
• Tilslut den korte slange til udløbet og den medfølgende Melitta®
CAFFEO® CI® mælkebeholder (fig. C) eller benyt den lange slange til
almindelige mælkeemballager.
, for at indstille
.
→→ Apparatet varmer op til mælkeudløb.
→→ Mælkeudløbet starter. Udløbet bliver stoppet automatisk, når den indstillede
mælkemængde er nået.
• Drej på Rotary Switch for at indstille mælkemængden mens mælken
løber.
• For at afbryde mælkeudløbet førtidigt, trykker du på Rotary Switch.
Apparatet fortsætter så straks med tilberedning af kaffe.
→→ Malefunktion og kaffeudløb starter. Udløbet stoppes automatisk, når den
indstillede mængde er nået.
• For at afbryde kaffe- og mælkeudløbet helt, trykker du på
betjeningsknappen til Latte Macchiato
.
Latte Macchiato
110 ml 060 ml
• Drej på Rotary Switch for at indstille
kaffemængden mens kaffen tilberedes.
→→ Kaffestyrken vises via bønnesymbolerne.
Kaffemængden vises i milliliter.
• For at afbryde kaffeudløbet førtidigt, trykker du på
Rotary Switch.
• Kør evt. Easy-Cleaning programmet. Apparatet opfordrer dig automatisk
til dette (se side 78) ELLER vælg en yderligere drik.
61
6.4
Tilberedning af mælkeskum eller varm mælk
Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 58).
• Stil en egnet beholder under udløbet.
• Tilslut den korte slange til udløbet og den medfølgende Melitta®
CAFFEO® CI® mælkebeholder (fig. C) eller benyt den lange slange til
almindelige mælkeemballager.
• Tryk på betjeningsknappen til mælkeskum
. Kort tryk til
mælkeskum, langt tryk til varm mælk (bemærk displayindikation).
→→ Apparatet varmer op til mælke- eller mælkeskumsudløb.
→→ Mælke- eller mælkeskumsudløbet starter. Udløb stoppes automatisk, når
den indstillede mælke- eller mælkeskumsmængde er nået.
• Drej på Rotary Switch for at indstille mælke- eller
mælkeskumsmængden mens mælken- eller mælkeskummet tilberedes.
• For at afbryde mælke- eller mælkeskumsudløbet førtidigt, trykker du på
betjeningsknappen til mælkeskum
eller på Rotary Switch.
• Kør evt. Easy-Cleaning programmet. Apparatet opfordrer dig automatisk
til dette (se side 78) ELLER vælg en yderligere drik.
6.5
Tilberedning af varmt vand
Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 58).
• Stil en egnet beholder under udløbet.
• Tryk på betjeningsknappen til varmt vand
.
→→ Varmtvandsudløbet starter. Udløbet stoppes automatisk, når den indstillede
vandmængde er nået.
• Drej på Rotary Switch for at indstille vandmængden mens det varme
vand løber.
• For at afbryde varmt vandsudløbet førtidigt, trykker du på
betjeningsknappen til varmt vand
eller på Rotary Switch.
62
6.6
Tilberedning af drikke med pulverkaffe
Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 58).
• Åbn låget på pulverskakten (fig. A, nr. 8).
• Fyld maksimal en kaffeskefuld frisk pulverkaffe i pulverskakten.
Forsigtig!
DANSK
–– Fyld udelukkende pulverskakten med pulverkaffe. Instantprodukter kan
klæbe til bryggeenheden, og må ikke anvendes.
–– Fyld aldrig mere end en kaffeskefuld (er vedlagt apparatet) pulverkaffe i
skakten, da bryggeenheden ellers overfyldes.
• Luk låget på pulverskakten.
• Stil en egnet beholder under udløbet.
• Tryk på betjeningsknappen til den drik du ønsker at tilberede, f.eks.
betjeningsknappen til Café Crème
.
→→ Kaffeudløbet starter. Udløbet stoppes automatisk, når den indstillede
kaffemængde er nået.
• Drej på Rotary Switch for at tilpasse kaffemængden mens kaffen løber.
• For at afbryde kaffeudløbet førtidigt, trykker du på betjeningsknappen til
Café Crème
eller på Rotary Switch.
Information
Hvis, der ikke kommer kaffe inden for 3 minutter efter åbning af pulverskakten,
skifter apparatet igen tilbage på drift med kaffebønner og kaster den malede
kaffe i grumsbeholderen for at undgå en senere risiko for overfyldning af
bryggekammeret.
Information
Ved tilberedning med pulverkaffe er tilberedning af 2 kopper via knap
mulig.
ikke
63
7
My-Coffee-knap: Tilberedning af drikke med
personlige indstillinger
Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 58).
• Opret i givet fald en bruger i menuen og gem de personlige indstillinger
for denne bruger, se side 66.
• Stil en egnet beholder under udløbet.
Marie
• Tryk på My-Coffee-knappen
indtil det
ønskede brugernavn bliver vist.
• Tryk på betjeningsknappen til den ønskede drik,
(se side 59).
→→ Drikudløb starter. Udløbet stoppes automatisk, når den til brugeren
indstillede mængde er nået.
• Direkte gemmefunktion: Hvis du ændrer indstillinger, såsom
kaffemængde eller styrke under tilberedningen, bliver ændringen gemt
direkte under det valgte brugernavn.
Information
For at forlade My-Coffee-modusen, trykker du på My-Coffee-knappen
klokkeslættet eller Ready (Klar) vises igen.
64
indtil
8
Oversigt og betjening af menuer
8.1
Hent hovedmenu
Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 58).
8.2
• Tryk på Rotary Switch i mere end to sekunder.
→→ Hovedmenuen vises i tekstdisplayet.
• Drej på Rotary Switch for at vælge den ønskede
undermenu. Udvalget bliver vist på lys baggrund.
Oversigt over undermenuer
Undermenu
Betydning
„Exit“
Forlad hovedmenu
„My Coffee“
Fastlæggelse af personlige kaffeindstillinger, side 66
„Care“ (Pleje)
Skylning, Easy Cleaning, Intensive Cleaning, rengøring,
afkalkning, isætning af filter, side 69
Energy-Saving Mode
(Energisparemodus)
Ændring af indstillinger vedrørende energisparemodus,
side 70
„Set clock“
(Indstilling af ur)
Ændring af klokkeslæt, side 70
„Auto OFF“
Ændring af indstillinger til automatisk slukning,
side 71
„Water hardness“
(Vandhårdhed)
Indstilling af vandhårdheden, side 72
„Language“ (Sprog)
Ændring af sprog, side 72
„Statistics“
(Tilberedninger)
Visning af samlet antal tilberedninger, side 73
„System“
Reset til fabriksindstillinger, uddampning af apparatet,
side 73
• Tryk på Rotary Switch for at hente den valgte undermenu eller forlad
den pågældende menu via Exit.
65
DANSK
Settings
Exit
My Coffee
Care
Information
Ved tryk på en vilkårlig tilberedningsknap kan du forlade enhver undermenu og
vende tilbage til standby-modus.
8.3
Undermenu „My Coffee“
I denne undermenu kan du definere og gemme forskellige drik-indstillinger til
standard-tilberedning og My-Coffee-tilberedning.
Indstillinger til standard-tilberedning: Personlige indstillinger, såsom mængde,
kaffestyrke, bryggetemperatur, mælkeskum- og mælkemængde kan gemmes i profil
Standard og så hentes direkte via de pågældende betjeningsknapper.
Indstillinger til My-Coffee-tilberedning: Du kan definere individuelle drikindstillinger for op til fire personer, som du så kan hente ved valg af den
pågældende profil med My-Coffee-knappen.
Editering af brugerprofil
• Hent undermenu My Coffee.
• Drej på Rotary Switch, indtil den bruger er markeret, som du ønsker
at editere. Du kan vælge mellem Name 1 (navn 1) til Name 4 (navn 4)
samt Standard.
• Tryk på Rotary Switch for at vælge den ønskede bruger, f.eks. Name 1.
Fastlæggelse af brugernavne
• Drej på Rotary Switch indtil Change name (Ændre navn) er markeret og
tryk den for at bekræfte valget.
• Drej på Rotary Switch for at vælge det ønskede første bogstav i navnet
og tryk den for at bekræfte det valgte bogstav.
a b c d e f g h i j k l m n o
e
p q r s t u v w x y z - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 Exit Marie
→→ Det første bogstav bliver automatisk skrevet med
stort.
• Fortsæt på samme måde med de andre
bogstaver. Du kan bruge op til tolv tegn.
• Vælg  for at slette et bogstav.
• Vælg det tomme felt for at lave et mellemrum.
66
• Vælg Exit for at gemme navnet og vende tilbage i undermenu My
Coffee.
Fastlæggelse af brugerindstillinger til drikke
• Drej på Rotary Switch indtil den egenskab er
markeret, som du vil fastlægge en indstilling for,
f.eks. Milk quantity (mælkemængde).
DANSK
Latte Macchiato
Exit
Milk quantity
Froth quantity
• Drej på Rotary Switch indtil den drik er markeret,
som du vil fastlægge brugerindstillinger for, f.eks.
Latte Macchiato og tryk på Rotary Switch for at
bekræfte valget.
• Drej på Rotary Switch indtil den ønskede mængde er markeret, f.eks.
80 ml og tryk på Rotary Switch for at bekræfte valget.
Information
Ved alle egenskaber, hvor du ikke fastlægger nogen indstillinger, anvendes
fabrikindstillingen.
67
Direkte gemmefunktion
I stedet for at gemme via menuen kan du ændre indstillinger, såsom kaffe- og
mælkemængde direkte under tilberedningen med My-Coffee-knappen
.
Ændringerne bliver gemt direkte under det valgte brugernavn.
For drikke er følgende brugerindstillinger mulige:
Indstillingsmuligheder
Tilberedningsmængde:
30 ml til 220 ml
Kaffestyrke:
4 indstillinger:
mild
normal
stærk
meget stærk
Bryggetemperatur
lav, middel, høj
Mælkeskumsmængde
10 ml til 220 ml
Mælkemængde
0 ml til 220 ml
Bruger aktiv/inaktiv
Du kan deaktivere en oprettet bruger, hvis denne bruger f.eks. ikke benytter
apparatet i en længere periode. Brugeren er fortsat gemt, men kan ikke hentes via
My-Coffee-knappen.
Enabled/Disabled
Exit
Disabled√
Enabled
• Hent den bruger, som du ønsker at deaktivere.
• Vælg menupunkt Enabled/Disabled (Aktiv/
Inaktiv).
• Drej på Rotary Switch , indtil Disabled (Inaktiv) er
markeret og tryk den for at bekræfte valget.
→→ Brugeren er deaktiveret.
• Brug samme fremgangsmåde for at aktivere brugeren igen.
68
8.4
Undermenu „Care“ (Pleje)
Menupunkt
Betydning
„Exit“
Forlad undermenu
„Rinsing“ (Skylning)
Skylning af kaffeenhed, side 77
„Easy Cleaning“
Skylning af mælkeenhed, side 78
„Intensive Cleaning“
Kør intensiv-rengøringsprogram til mælkeenhed,
side 79
„Cleaning“
(Rengøring)
Kør rengøringsprogram til kaffeenhed, side 81
„Descaling“
(Afkalkning)
Kør afkalkningsprogram til kaffeenhed, side 83
„Filter“
Isætning, udskiftning, fjernelse af vandfilter, side 86
DANSK
I denne undermenu kan du starte forskellige integrerede pleje- og
rengøringsprogrammer.
Start pleje- og rengøringsprogram
• Hent undermenu Care (Pleje).
Care
Easy Cleaning
Intensive Cleaning
Cleaning
→→ På teksdisplayet vises pleje- og
rengøringsprogrammer.
• Drej på Rotary Switch indtil det pleje- og
rengøringsprogram er markeret, som du ønsker
at starte, f.eks. Intensive Cleaning og tryk på
Rotary Switch for at bekræfte valget.
• Drej på Rotary Switch indtil Start er markeret og tryk den for at starte
programmet.
→→ Alt efter program bliver der vist forskellige opfordringer og
informationsmeddelelser på teksdisplayet.
69
8.5
Undermenu „Energy-Saving Mode“
(Energisparemodus)
I denne undermenu kan du indstille hvornår apparatet skal gå i energisparemodus.
Fra fabrikken er der indstillet 5 minutter.
Energy-Saving Mode
Exit
5 min√
15 min
• Hent undermenu Energy-Saving Mode
(Energisparemodus).
• Drej på Rotary Switch indtil den ønskede tid
er markeret, for hvornår maskinen skal gå i
energisparemodus, og tryk på den for at bekræfte
valget.
• Eller vælg OFF, hvis apparatet aldrig skal gå i energisparemodus.
Information
I energisparemodus forbruger apparatet betydeligt mindre energi end i
standby-modus. Vi anbefaler dog, ved længere tids pause (f.eks. også om
natten) at slukke apparatet på Tænd-/sluk-knappen
.
8.6
Undermenu „Set clock“ (Indstilling af ur)
I denne undermenu kan du ændre eller deaktivere klokkeslættet.
Set clock
13 : 10 : 07
• Hent undermenu Set clock (Indstilling af ur).
• Drej på Rotary Switch for at vælge den ønskede
time og tryk den for at bekræfte valget.
• Drej på Rotary Switch for at vælge det ønskede
minut og tryk den for at bekræfte valget.
→→ Klokkeslættet er gemt. Apparatet skifter automatisk til hovedmenuen.
Deaktivering af klokkeslætsvisning
• Indstil klokkeslæt på 00:00.
→→ Apparatet viser intet klokkeslæt i driftsklar tilstand.
70
8.7
Undermenu „Auto OFF“
I denne undermenu kan du indstille hvornår apparatet skal slukke. Fra fabrikken
er der indstillet 30 minutten. Du kan også indstille et konkret klokkeslæt, hvor
apparatet slukker automatisk.
• Hent undermenu Auto OFF.
• Drej på Rotary Switch indtil OFF after... (OFF
efter...) er markeret, hvis du vil programmere en
udløbstid og tryk den for at bekræfte valget.
DANSK
Auto OFF
Exit
OFF after...
OFF at...
• Drej på Rotary Switch for at indstille hvornår
apparatet skal slukke (30 minutter til 8 timer).
• Tryk på Rotary Switch, for at bekræfte den ønskede tid, f.eks. „1 time“.
→→ Tiden er gemt. Apparatet skifter automatisk til hovedmenuen.
Auto OFF kl.
• Drej på Rotary Switch indtil OFF at... (OFF kl...) er markeret, hvis du vil
programmere en slukketid.
• Drej på Rotary Switch for at vælge den ønskede time og tryk den for at
bekræfte valget.
• Drej på Rotary Switch for at vælge det ønskede minut og tryk den for at
bekræfte valget.
→→ Tiden er gemt. Apparatet skifter automatisk til hovedmenuen.
Information
En komplet deaktivering af Auto-OFF-funktionen er ikke mulig. Apparatet
slukker automatisk efter den pågældende sidste aktion efter tidligst 30 minutter
og efter senest 8 timer. Ved indstilling af en udløbstid (OFF after...) og et
slukketidspunkt (OFF at....) vælger apparatet efter den pågældende sidste
aktion den slukketid, som kommer først.
71
8.8
Undermenu „Water hardness“ (Vandhårdhed)
I denne undermenu kan du indstille vandhårdheden.
Benyt den medfølgende teststrimmel til at bestemme vandhårdheden i dit område.
Følg anvisningerne på teststrimmelens emballage. Fra fabrikken er vandhårheden
indstillet på „meget hård“.
Vandhårdhedsområde
°dH
°f
soft (blød)
0-7,2°dH
0-13°f
medium (moderat)
7,2-14°dH
13-25°f
hårdt
14-21,2°dH
25-38°f
meget hårdt
>21,2°dH
>38°f
• Hent undermenu Water hardness (Vandhårdhed).
Water hardness
Exit
Hard
Very hard√
• Drej på Rotary Switch indtil den ønskede
vandhårdhed er markeret, f.eks. Very hard
(meget hård).
• Tryk på Rotary Switch for at gemme den valgte
vandhårdhed.
→→ Vandhårdheden er gemt. Apparatet skifter automatisk til hovedmenuen.
8.9
Undermenu „Language“ (Sprog)
I denne undermenu kan du indstille displaysproget.
• Hent undermenu Language (Sprog).
Language
Exit
English√
Français
• Drej på Rotary Switch til det ønskede sprog er
markeret og tryk den for at gemme det valgte
sprog.
→→ Spørgsmål Change language? (Skift sprog?) bliver
vist.
• Drej på Rotary Switch indtil Yes (Ja) er markeret
og tryk den for at bekræfte valget.
→→ Det valgte sprog er gemt. Apparatet skifter automatisk til hovedmenuen.
72
8.10 Undermenu „Statistics“ (Tilberedninger)
I denne undermenu kan du få vist det samlede antal tilberedte kaffespecialiteter
siden ibrugtagning af apparatet.
00273
• Hent undermenu Statistics (Tilberedninger).
• Det samlede antal af alle tilberedte drikke bliver
vist.
DANSK
Statistics
8.11 Undermenu „System“
I denne undermenu kan du resette apparatet til fabriksindstillinger og uddampe
apparatet.
Reset til fabriksindstillinger
• Hent undermenu System.
Default settings
Exit
Reset
• Drej på Rotary Switch indtil Default settings
(Fabriksindstilling) er markeret og tryk den for at
bekræfte valget.
• Drej på Rotary Switch, indtil Reset er markeret og
for at bekræfte valget.
→→ Alle indstillinger, også de personlige
indstillinger i menu My Coffee, bliver resettet til
fabriksindstillinger.
73
Oversigt over fabriksindstillinger
Bryggemængde
50 ml
Kaffestyrke
stærk
Bryggetemperatur
normal
Espresso
Bryggemængde
120 ml
Kaffestyrke
normal
Bryggetemperatur
normal
Bryggemængde
60 ml
Mælkeskumsmængde
80 ml
Kaffestyrke
stærk
Bryggetemperatur
høj
Bryggemængde
70 ml
Mælkeskumsmængde
180 ml
Mælkemængde
0 ml
Kaffestyrke
normal
Bryggetemperatur
høj
Café Crème
Cappuccino
Latte Macchiato
Uddampning af apparatet
Vi anbefaler at uddampe apparatet, hvis det ikke bruges i længere tid og før en
transport. Dermed er apparatet også beskyttet mod frostskader.
• Fjern evt. vandfilteret, se side 86.
• Stil en beholder under udløbet.
• Hent undermenu System.
Venting
Exit
Start
• Drej på Rotary Switch indtil Venting
(Uddampning) er markeret og tryk den for at
bekræfte valget.
• Drej på Rotary Switch indtil Start er markeret og
for at bekræfte valget.
• Tilslut slangen til drypskålen og til udløbet (fig. D)
og tryk på Rotary Switch for at bekræfte.
→→ Apparatet varmer op.
74
Advarsel!
Risiko for forbrænding og skoldning pga. varm damp
Ved uddampning kommer der varm damp ud af apparatet. Sørg for, at ingen
del af kroppen kommer i berøring med den varme damp, f.eks. ansigtet.
Remove
water tank
• Klap vandbeholderens låg (fig. A, nr. 6) op og
træk vandbeholderen ud af apparatet.
→→ Apparatet bliver uddampet. Derefter slukker
apparatet automatisk.
DANSK
Venting
8.12 Indstilling af malegrad
Malegraden blev indstillet optimalt på fabrikken. Derfor anbefaler vi dig først at
justere malegraden efter ca. 1000 kaffebrygninger (ca. 1. år).
Du kan kun indstille malegraden, mens kværnen arbejder. Du skal altså indstille
malegraden så snart brygningen starter.
Skulle kaffearomaen ikke være tilstrækkelig intensiv, anbefaler vi at indstille
malegraden finere.
• Stil knappen (fig. B, nr. 14) i en af de tre stillinger (set fra apparatets
bagside).
Håndtagsposition
Malegrad
til venstre
fin
i midten
medium (moderat)
til højre
grov (fabriksindstilling)
75
9
Pleje og vedligeholdelse
9.1
Generel rengøring
• Rengør apparatet udvendigt med en blød, let fugtet klud og et gængs
opvaskemiddel.
• Tøm og rengør drypskålen regelmæssigt, senest, når svømmeren
(fig. A, nr. 2) kommer ud af koppladen.
• Rengør grumsbeholderen regelmæssigt.
Forsigtig!
For at undgå beskadigelser af apparatets overflade må der ikke anvendes
skurrende klude, svampe eller rengøringsmidler.
9.2
Rengøring af bryggenhed
Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 58).
Information
For en optimal beskyttelse af dit apparat anbefaler vi dig at rengøre
bryggeenheden en gang om ugen under rindende vand.
• Hold i fordybningen på højre side af apparatet (fig. B, nr. 13) og træk
afdækningen af til højre.
• Tryk og hold den røde knap på bryggeenhedens greb (fig. E) og drej
grebet med uret til anslag (ca. 75°).
• Træk bryggeenheden ud af apparatet i grebet.
• Bryggeenhedens tilstand på ikke ændres (bevæg eller drej ikke
komponenter på bryggeenheden).
• Skyl hele bryggeenheden grundigt af under rindende vand fra alle
sider. Vær specielt opmærksom på, at de i fig. F viste flader er fri for
kafferester.
Forsigtig!
Rengør aldrig bryggeenheden med opvaskemiddel.
76
• Lad bryggeenheden dryppe af.
• Fjern evt. kafferester fra de flader i apparatet, hvorpå bryggeenheden
sidder.
• Sæt bryggeenheden på plads i apparatet og drej grebet mod uret til
anslag for at låse bryggeenheden.
• Sæt afdækningens to holdere ind bagerst i apparatet og sving
afdækningen til venstre til den går i indgreb.
Skylning af kaffeenhed (skylning)
DANSK
9.3
Når apparatet tændes og - når der er blevet tilberedt en drik - udføres der en
automatisk skylning af kaffeenheden når apparatet slukkes. Du kan også skylle
kaffeenheden indimellem.
• Stil en beholder under udløbet.
• Hent undermenu Care (Pleje).
• Drej på Rotary Switch indtil Rinsing (Skylning) er markeret og for at
bekræfte valget.
• Drej på Rotary Switch indtil Start er markeret og for at bekræfte valget.
→→ Skylningen startes. Derved løber der varmt vand ud af udløbet.
77
9.4
Skylning af mælkeenhed („Easy Cleaning“ program)
Efter enhver tilberedning af en drik med mælk opfordrer apparatet dig til at skylle
mælkeenheden (Easy Cleaning?).
• Stil en beholder under udløbet.
• Tryk på Rotary Switch for at starte „Easy-Cleaning“ programmet.
• Tilslut slangen til udløbet og til drypskålen (fig. D).
• Tryk på Rotary Switch for at bekræfte tilslutningen af slangen.
→→ „Easy Cleaning“ programmet bliver startet. Derved løber der vand ud af
udløbet og gennem slangen ned i drypskålen.
Du kan også skylle mælkeenheden indimellem.
• Stil en beholder under udløbet.
• Hent undermenu Care (Pleje).
Easy Cleaning
Exit
Start
• Drej på Rotary Switch, indtil Easy Cleaning er
markeret og tryk den, for at bekræfte valget.
• Drej på Rotary Switch indtil Start er markeret og
tryk den for at starte programmet.
• Tilslut slangen til udløbet og til drypskålen
(fig. D).
• Tryk på Rotary Switch for at bekræfte
tilslutningen af slangen.
→→ „Easy Cleaning“ programmet bliver startet. Derved løber der vand ud af
udløbet og gennem slangen ned i drypskålen.
78
9.5
Rengøring af mælkeenhed („Intensive Cleaning“
program)
Ved „Intensive Cleaning“ programmet bliver mælkeenheden intensiv rengjort vha. et
rengøringsmiddel.
Forsigtig!
DANSK
Anvend udelukkende mælkesystemrens fra Melitta® til fuldautomitiske
kaffemaskiner. Dette rengøringsmiddel er eksakt afstemt til Melitta® CAFFEO®
CI®. Hvis du anvender andre rengøringsmidler, kan dette medføre skader på
apparatet.
• Rengør om nødvendigt mælkeslange og mælkeudløbsåbninger med
den medfølgende børste.
Care
Easy Cleaning
Intensive Cleaning
Cleaning
Intensive Cleaning
Exit
Start
• Stil en beholder med 0,5 l volumen under udløbet
(f.eks. grumsbeholderen).
• Hent undermenu Care (Pleje).
• Drej på Rotary Switch, indtil Intensive Cleaning er
markeret og tryk den, for at bekræfte valget.
• Drej på Rotary Switch indtil Start er markeret og
tryk den for at starte programmet.
• Hæld 50 ml mælkesystemrens i
mælkebeholderen og fyld op med varmt vand fra
hanen til 0,5-l-markeringen.
• Tilslut slangen til mælkebeholderen og til udløbet og tryk Rotary Switch
for at bekræfte valget.
→→ „Intensive Cleaning“ programmet bliver startet. Derved kommer der
vanddamp ud af apparatet og der løber varmt rengøringsmiddel ud af
udløbet.
→→ Derefter afbryder programmet automatisk og opfordrer til at skylle
mælkebeholderen.
• Skyl mælkebeholderen grundigt ud og fyld den med 0,5 l rent vand fra
hanen.
• Tryk på Rotary Switch til bekræftelse.
• Tilslut slangen til mælkebeholderen og til udløbet.
79
• Tryk på Rotary Switch til bekræftelse.
• Tøm beholderen under udløbet og stil den tilbage under udløbet.
• Tryk på Rotary Switch for at fortsætte programmet.
→→ Derved løber der varmt vand til skylning ud af udløbet. Derefter er apparatet
driftsklar.
Information
For en optimal beskyttelse af dit apparat og bedst mulige hygiejne anbefaler vi
dig at køre „Intensive Cleaning“ programmet en gang om ugen.
Rengøring af mælkesystemets dele
Foruden „Intensive Cleaning programmet“ anbefaler vi regelmæssigt at rengøre
mælkebeholder og mælkefordeler samt den forreste mælkefordelers afdækning.
• Træk slangen af udløbet.
• Klap udløbet op fremad.
• Træk mælkeenheden af udløbet nedad i pilens retning (fig. G).
• Træk den forreste afdækning af mælkefordeleren (fig. H).
• Skyl de enkelte dele under varmt vand.
• Mælkebeholder og mælkefordeler er egnet til opvaskemaskine.
Forsigtig!
Rengør ikke den forreste afdækning med de forkromede udløbsåbningerne i
opvaskemaskinen.
• Montering foregår i omvendt rækkefølge.
80
9.6
Integreret rengøringsprogram
Det integrerede rengøringsprogram fjerner de rester og kaffeolie, som ikke kan
fjernes manuelt. Dette tager ca. 10 minutter. Når programmet kører kan du på
fremgangsbjælken på tekstdisplayet til enhver tid se, hvor langt programmet er
fremskredet.
For at opnå et optimalt rengøringsresultat anbefaler vi en forudgående rengøring af
bryggeenheden (se side 76).
DANSK
Forsigtig!
–– Kør det integrerede rengøringsprogram hver 2. måned eller efter ca. 200
bryggede kopper, senest dog, når der vises en tilsvarende opfordring i
tekstdisplayet.
–– Anvend udelukkende rengøringstabs fra Melitta® til fuldautomatiske
kaffemaskiner. Disse rengøringstabs er afstemt eksakt til Melitta®
CAFFEO® CI®. Hvis du anvender andre rengøringsmidler, kan dette
medføre skader på apparatet.
Kør det integrerede rengøringsprogram på følgende måde:
1 Klap vandbeholderens låg (fig. A, nr. 6) op og træk vandbeholderen ud
af apparatet.
2 Fyld vandbeholderen til max. -markeringen med rent vand og sæt den
på plads igen.
Care
Intensive Cleaning
Cleaning
Descaling
Cleaning
Exit
Start
3 Tilslut slangen til drypskålen og til udløbet
(fig. D).
4 Hent undermenu Care (Pleje).
5 Drej på Rotary Switch indtil Cleaning (Rengøring)
er markeret og tryk på den for at bekræfte valget.
6 Drej på Rotary Switch indtil Start er markeret og
tryk på den, for at starte programmet.
7 Tøm drypskål og grumsbeholder og sæt dem på
plads igen.
8 Stil en beholder med et volumen på ca. 0,7 l
eller grumsbeholderen under udløbet og tryk på
Rotary Switch for at fortsætte.
81
Cleaning
Insert cleaning
tab into ground
coffee chute
→→ Der gennemføres først to skylninger. Derefter
vises opfordring Insert cleaning tab into ground
coffee chute (Kom rengøringstab i pulverskakt) i
tekstdisplayet.
9 Åbn låget på pulverskakten, læg en
rengøringstab i skakten (fig. I) og luk
pulverskaktens låg.
Cleaning
Empty
container
and tray
→→ Det integrerede rengøringsprogram fortsættes.
Denne funktion varer ca. 5 minutter. Der løber
vand fra udløbet og fra apparatets indre ned
i drypskålen. Derefter vises opfordring Empty
container and tray (Tøm skål og beholder) på
tekstdisplayet.
10 Tøm beholderen under udløbet.
11 Tøm drypskålen og grumsbeholderen og sæt
dem på plads og stil beholderen tilbage under
udløbet.
Cleaning
Empty
container
and tray
→→ Det integrerede rengøringsprogram fortsættes.
Denne funktion varer ca. 5 minutter. Der løber
vand fra udløbet og fra apparatets indre ned
i drypskålen. Derefter vises opfordring Empty
container and tray (Tøm skål og beholder) på
tekstdisplayet.
12 Tøm beholderen under udløbet, og sæt drypskål
og grumsbeholder på plads igen.
→→ Det integrerede rengøringsprogram er færdigt. Apparatet er driftsklar.
82
9.7
Integreret afkalkningsprogram
Det integrerede afkalkningsprogram fjerner kalkrester inde i apparatet. Dette
tager ca. 25 minutter. Når programmet kører kan du på fremgangsbjælken på
tekstdisplayet til enhver tid se, hvor langt programmet er fremskredet.
Forsigtig!
–– Kør det integrerede afkalkningsprogram hver 3. måned, senest dog, når
der vises en tilsvarende opfordring i tekstdisplayet.
DANSK
–– Anvend udelukkende Melitta® ANTI CALC Espresso Machines
afkalkningsmiddel. Disse afkalkningsprodukter er eksakt afstemt til Melitta®
CAFFEO® CI®.
–– Anvend aldrig eddike eller andre afkalkningsmidler.
Kør det integrerede afkalkningsprogram på følgende måde:
Care
Cleaning
Descaling
Filter
1 Hent undermenu Care (Pleje).
Descaling
Exit
Start
3 Drej på Rotary Switch indtil Start er markeret og
tryk på den, for at starte programmet.
Descaling
Empty
container
and tray
4 Tøm drypskålen og grumsbeholderen og sæt
dem på plads igen.
Descaling
Remove
water tank
2 Drej på Rotary Switch indtil Descaling
(Afkalkning) er markeret og tryk på den for at
bekræfte valget.
→→ I tekstdisplayet vises Empty container and tray
(Tøm skål og beholder).
→→ I teksdisplayet vises Remove water tank (Fjern
vandtank).
5 Klap vandbeholderens låg (fig. A, nr. 6) op, og
træk vandbeholderen ud af apparatet og tøm
den.
6 Hvis du anvender et vandfilter, så fjern det fra
vandbeholderen.
83
7 Hæld afkalkningsmidlet (f.eks. Melitta®
ANTI CALC Espresso Machines flydende
afkalkningsmiddel) i vandbeholderen iht.
anvisningerne på emballagen.
Advarsel!
Fare for hudirritation pga. afkalkningsmiddel
Vær opmærksom på sikkerhedanvisninger og mængdeangivelser på
afkalkningsmidlets emballage.
8 Sæt vandbeholderen på plads igen.
9 Stil en beholder med et volumen på ca. 0,7 l
eller grumsbeholderen under udløbet og tryk på
Rotary Switch for at fortsætte.
10 Tilslut slangen til drypskålen og til udløbet (fig. D)
og tryk på Rotary Switch for at bekræfte
Descaling
Empty
container
and tray
→→ Det integrerede afkalkningsprogram fortsættes.
Denne funktion varer ca. 20 minutter. Derved løber
der vand ud af udløbet samt fra apparatets indre og
gennem slangen ned i drypskålen. Derefter vises
opfordring Empty container and tray (Tøm skål og
beholder) i tekstdisplayet.
11 Træk slangen af drypskålen.
12 Tøm drypskål og grumsbeholder og sæt dem på
plads igen.
Descaling
Refill
water tank
13 Tilslut igen slangen til drypskålen og stil
beholderen tilbage under udløbet.
→→ På teksdisplayet vises opfordring Refill water tank
(Fyld vandtank).
14 Klap vandbeholderens låg (fig. A, nr. 6) op og
træk vandbeholderen ud af apparatet opad.
15 Skyl vandbeholderen grundligt ud, og fyld den til
max. -markeringen med rent vand fra hanen.
84
16 Træk slangen af drypskålen.
17 Tøm drypskål og grumsbeholder og sæt dem på
plads igen.
DANSK
Descaling
Empty
container
and tray
→→ Det integrerede afkalkningsprogram fortsættes.
Denne funktion varer ca. 5 minutter. Der løber
vand fra udløbet og fra apparatets indre ned
i drypskålen. Derefter vises opfordring Empty
container and tray (Tøm skål og beholder) på
tekstdisplayet
→→ Det integrerede afkalkningsprogram er afsluttet.
Apparatet er driftsklar.
85
10
Isætning, udskiftning, fjernelse af vandfilter
Der medfølger et Melitta® Claris®-vandfilter til frafiltrering af kalk og andre skadelige
stoffer. Hvis du bruger dette vandfilter, skal du ikke afkalke apparatet så tit.
Som følge af denne beskyttelse mod tilkalkning forlænges dit apparats levetid.
Vandfilteret bør udskiftes regelmæssigt, dog senest, når apparatet opfordrer
til dette. Når vandfilteret bliver isat, skiftet eller fjernet, skal dette bekræftes
via undermenuen Filter. Efter isætning eller udskiftning resetter apparatet
vandfiltercyklussen og kan så rettidigt opfordre dig til at udskifte vandfilteret.
10.1 Isætning af vandfilter
Information
Stil vandfilteret et par minutter i et glas med rent vand fra hanen, inden du
sætter det i.
Care
Descaling
Filter
Exit
Filter
Exit
Insert filter
Change filter
• Hent undermenu Care (Pleje).
• Drej på Rotary Switch indtil Filter er markeret og
tryk på den for at bekræfte valget.
• Drej på Rotary Switch indtil Insert filter (Indsæt
filter) er markeret og tryk på den for at bekræfte
valget.
• Drej på Rotary Switch indtil Start er markeret og
tryk på den for at bekræfte valget.
• Klap vandbeholderens låg (fig. A, nr. 6) op og
træk vandbeholderen ud af apparatet.
• Skru forsigtigt Melitta® Claris®-vandfilteret i gevindet på bunden
af vandbeholderen ved hjælp af hjælpeværktøjet nederst på den
medfølgende kaffeske.
• Fyld vandbeholderen til max.-markeringen med rent vand fra hanen og
sæt den på plads igen.
• Tryk på Rotary Switch.
• Stil en beholder med et volumen på ca. 0,5 l og tryk på Rotary Switch til
bekræftelse.
86
→→ Apparatet skyller og vender derefter tilbage i stanby-modus.
Vandhårdheden er automatisk indstillet på Soft (Blød).
10.2 Udskiftning af vandfilter
Udskift vandfilteret, når der vises en tilsvarende opfordring i tekstdisplayet.
Filter
Exit
Insert filter
Change filter
• Hent undermenu Care (Pleje).
• Drej på Rotary Switch indtil Filter er markeret og
tryk på den for at bekræfte valget.
• Drej på Rotary Switch indtil Change filter (Udskift
filter) er markeret og tryk på den for at bekræfte
valget.
• Drej på Rotary Switch indtil Start er markeret og
tryk på den for at bekræfte valget.
• Klap vandbeholderens låg (fig. A, nr. 6) op og træk vandbeholderen ud
af apparatet.
• Skru vandfilteret ud af gevindet i bunden af vandbeholderen.
• Skru forsigtigt Melitta® Claris®-vandfilteret i gevindet på bunden
af vandbeholderen ved hjælp af hjælpeværktøjet nederst på den
medfølgende kaffeske.
• Fyld vandbeholderen til max.-markeringen med rent vand fra hanen og
sæt den på plads igen.
• Tryk på Rotary Switch.
• Stil en beholder med et volumen på ca. 0,5 l og tryk på Rotary Switch til
bekræftelse.
→→ Apparatet skyller og vender derefter tilbage i stanby-modus.
87
DANSK
Care
Descaling
Filter
Exit
10.3 Fjernelse af vandfilter
• Klap vandbeholderens låg (fig. A, nr. 6) op og træk vandbeholderen ud
af apparatet.
• Skru vandfilteret ud af gevindet i bunden af vandbeholderen.
• Sæt vandbeholderen på plads igen.
• Vælg menupunkt Remove filter (Fjern filter) i undermenuen.
• Drej på Rotary Switch indtil Start er markeret og tryk på den for at
bekræfte valget.
→→ Meddelelse Filter has been removed, Set water hardness (Filter blev fjernet,
indstil vandhårdhed) vises.
• Tryk på Rotary Switch.
• Drej på Rotary Switch indtil den ønskede vandhårdhed er markeret,
f.eks. Very hard (meget hård) og tryk på den, for at gemme udvalget.
→→ Apparatet skifter tilbage i hovedmenuen.
Information
Melitta® Claris®-vandfilteret må ikke være tørt i længere tid. Derfor anbefaler
vi at opbevare Melitta® Claris®-vandfilteret i et glas vand i køleskabet, hvis det
ikke bruges i længere tid.
88
11
Transport og bortskaffelse
11.1 Transport
• Rengør drypskål og grumsbeholder.
• Uddamp apparatet, side 74.
• Fastgør løse dele (kopplade osv.) med egnet tape.
• For at undgå transport bedes du om muligt transportere apparatet i den
komplette originale emballage
Forsigtig!
Transportér eller opbevar ikke apparatet i lavt tempererede transportmidler
eller rum, da restvandet kan fryse eller kondensere og forårsage skader på
apparatet.
11.2 Bortskaffelse
• Bortskaf apparatet miljøvenligt via egnede samlesystemer.
89
DANSK
• Tøm bønnebeholderen.
12
Afhjælpning af fejl
Fejl
Årsag
Foranstaltning
Kaffen kommer kun
dråbevist.
Malegrad for fin.
Indstil malegraden grovere.
Rengør bryggeenheden.
Afkalk evt.
Kør evt. det integrerede
rengøringsprogram.
Kaffen kommer ikke.
Vandbeholder er tom
eller sidder forkert.
Fyld vandbeholderen og
kontroller om den sidder rigtigt.
Bryggeenhed
tilstoppet.
Rengør bryggenheden.
Bønnerne falder ikke
ned i kværnen (for
olieholdige bønner).
Bank forsigtigt på
bønnerbeholderen.
Omskifter står lodret.
Stil omskifter til højre eller
venstre.
Fremmedlegemer i
kværnen
Henvend dig til vores hotline.
Støj fra kværnen
Fremmedlegemer i
kværnen
Henvend dig til vores hotline.
Bryggeenheden kan
ikke sættes ind igen
efter udtagning.
Bryggeenheden er
ikke låst korrekt.
Kontrollér, om håndtaget til
låsning af bryggeenheden er
gået korrekt i indgreb.
Motoren er ikke i den
rigtige position.
Tryk samtidigt på Tænd-/
sluk-knappen
og MyCoffee-knappen
. Apparatet
udfører en initialisering.
Softwarefejl
Tænd og sluk apparatet på
Tænd-/sluk-knappen
,
hjælper dette ikke, bedes du
henvende dig til vores hotline.
Kværnen maler ikke
kaffebønnerne.
Indikation System
error (Systemfejl) i
tekstdisplay
Henvend dig til vores hotline*, hvis de ovenfor nævnte foranstaltninger ikke
afhjælper problemet eller hvis der opstår andre ikke anførte forstyrrelser:
46-35 3000.
90
Advarsel!
DANSK
Klemmefare
Grib aldrig ind i apparatet under brugen.
91
92
Kjære kunde!
Vi gratulerer med kjøpet av Melitta® CAFFEO® CI®.
Vi gleder oss over å ønske deg velkommen som kaffeelsker av mange ulike
kaffespesialiteter.
Med ditt nye kvalitetsprodukt Melitta® CAFFEO® CI® kommer du til å oppleve
mange helt spesielle kaffestunder. Om det er Espresso, Café Crème,
Cappuccino eller Latte Macchiato – nyt din favorittkaffespesialitet med alle
sanser og la deg skjemme bort.
Hvis du trenger mer informasjon eller har spørsmål om produktet, kan du
kontakte oss direkte eller besøke oss på Internett på www.melitta.se.
Vi ønsker at du får mye glede av din nye helautomatiske kaffemaskin.
Melitta CAFFEO-teamet
® Registrert varemerke for et selskap i Melitta-konsernet
93
NORSK
Les brukerhåndboken grundig og oppbevar den nøye slik at du og dine
gjester kan ha glede av Melitta® CAFFEO® CI® i lang tid fremover.
Innholdsfortegnelse
1 Merknader om denne brukerhåndboken................................................96
1.1 Symboler i teksten til denne brukerhåndboken......................................... 96
1.2 Beregnet bruk............................................................................................ 97
1.3 Ikke-beregnet bruk.................................................................................... 97
2 Generelle sikkerhetsanvisninger............................................................98
3 Beskrivelse av apparatet.......................................................................99
3.1 Bildetekst til illustrasjon A.......................................................................... 99
3.2 Bildetekst til illustrasjon B.......................................................................... 99
3.3Tilbehør..................................................................................................... 99
3.4 Oversikt over betjeningsknappene.......................................................... 100
3.5 Displayvisning (eksempel Cappuccino).................................................. 100
4Igangkjøring.........................................................................................101
4.1Installasjon.............................................................................................. 101
4.2Tilkobling................................................................................................. 102
4.3 Første gangs oppstart............................................................................. 102
4.4 Fylle bønnebeholderen........................................................................... 103
4.5 Fylle vannbeholderen.............................................................................. 104
5 Slå på og av.........................................................................................104
5.1 Slå på apparatet...................................................................................... 104
5.2 Slå av apparatet...................................................................................... 104
6 Tilberede drikker med innstillinger direkte ved tilberedning.................105
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Tilberede Espresso eller Café Crème..................................................... 105
Tilberede Cappuccino............................................................................. 106
Tilberede Latte Macchiato....................................................................... 107
Tilberede melkeskum eller varm melk..................................................... 108
Tilberede varmtvann................................................................................ 109
Tilberede drikker med pulverkaffe........................................................... 109
7 My-Coffee-knappen: Tilberede drikker med personlige innstillinger.... 111
94
8 Oversikt over og betjening av menyene.............................................. 112
8.1 Hente hovedmenyen............................................................................... 112
8.2 Oversikt over undermenyene.................................................................. 112
8.3 Undermeny „My Coffee“.......................................................................... 113
8.4 Undermeny „Care“ (Pleie)....................................................................... 115
8.5 Undermeny „Energy-Saving Mode“ (Energisparemodus)....................... 116
8.6 Undermeny „Set clock“ (Stille klokken)................................................... 117
8.7 Undermeny „Auto OFF“........................................................................... 117
8.8 Undermeny „Water hardness“ (Vannhardhet)......................................... 118
8.9 Undermeny „Language“ (Språk)............................................................. 119
8.10 Undermeny „Statistics“ (Leveringer)........................................................ 119
8.11 Undermeny „System“.............................................................................. 119
8.12 Innstilling av malegraden........................................................................ 121
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
Generell rengjøring.................................................................................. 122
Rengjør bryggeenheten.......................................................................... 122
Skylle kaffeenheten (Rinsing).................................................................. 123
Skylle melkeenheten („Easy Cleaning“-program)................................... 124
Rengjøre melkeenheten („Intensive Cleaning“-program)........................ 125
Integrert rengjøringsprogram.................................................................. 127
Integrert avkalkingsprogram.................................................................... 129
10 Sette inn, skifte, fjerne vannfilter..........................................................132
10.1 Sette inn vannfilter.................................................................................. 132
10.2 Skifte vannfilter........................................................................................ 133
10.3 Fjerne vannfilter....................................................................................... 134
11 Transport og avfallsbehandling............................................................135
11.1Transport................................................................................................. 135
11.2Avfallsbehandling.................................................................................... 135
12 Utbedre feil..........................................................................................136
95
NORSK
9 Pleie og vedlikehold.............................................................................122
1
Merknader om denne brukerhåndboken
Fold ut foldesidene på for- og baksiden av denne brukerhåndboken, slik at du kan
orientere deg bedre.
1.1
Symboler i teksten til denne brukerhåndboken
Symbolene i denne brukerhåndboken henviser til spesielle farer ved håndtering av
din Melitta® CAFFEO® CI® og gir nyttige anvisninger.
Advarsel!
Tekster med dette symbolet inneholder informasjon som gjelder din sikkerhet
og advarer om mulige farer for ulykker og personskade.
Forsiktig!
Tekster med dette symbolet inneholder informasjon om feilbetjening som må
unngås og henviser til mulige farer for materiell skade.
Merknad
Tekster med dette symbolet inneholder verdifull tilleggsinformasjon om
håndteringen av din Melitta® CAFFEO® CI®.
96
1.2
Beregnet bruk
Melitta CAFFEO® CI® er kun beregnet til tilberedning av kaffe og kaffespesialiteter,
oppvarming av vann og melk.
®
Beregnet bruk omfatter:
• at du leser brukerhåndboken grundig og forstår og følger anvisningene
i den.
• at du spesielt overholder sikkerhetsinstruksene.
• at du bruker Melitta® CAFFEO® CI® innenfor de beregnede
bruksforholdene som er beskrevet i denne brukerhåndboken.
1.3
Ikke-beregnet bruk
NORSK
Det anses som ikke-beregnet bruk hvis du bruker Melitta® CAFFEO® CI® til noe
annet enn det som er beskrevet i denne brukerhåndboken.
Advarsel!
Ved ikke-beregnet bruk kan du påføre deg skader eller skålde deg på varmt
vann eller damp.
Merknad
Produsenten har ikke noe ansvar for skader som skyldes ikke-beregnet bruk.
97
2
Generelle sikkerhetsanvisninger
Vennligst les oppmerksomt gjennom følgende anvisninger. Hvis du ikke
følger disse anvisningene, kan det ha en negativ innvirkning på din egen og
apparatets sikkerhet.
Advarsel!
–– Oppbevar bl.a. følgende gjenstander utenfor barns rekkevidde:
Emballasjemateriell, smådeler.
–– Alle personer som benytter apparatet må først ha gjort seg kjent med
betjeningen av apparatet, og de må ha fått instruksjoner om potensielle
farer.
–– La aldri barn få benytte apparatet uten tilsyn eller leke i nærheten av
apparatet uten tilsyn.
–– Apparatet er ikke beregnet til å bli brukt av personer (inkludert barn) med
begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende
erfaring og/eller kunnskaper. I så fall må de være under tilsyn av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet og som gir dem instruksjoner
om hvordan apparatet skal brukes.
–– Bruk apparatet bare hvis det befinner seg i feilfri tilstand.
–– Forsøk aldri å reparere apparatet selv. Kontakt kun Melitta Service-Hotline
for å få utført eventuelle reparasjoner.
–– Foreta aldri noen forandring på apparatet, komponentene eller
medfølgende tilbehør.
–– Dypp aldri apparatet i vann.
–– Berør aldri apparatet med våte eller fuktige hender eller føtter.
–– Grip aldri inn i apparatets indre deler under bruk.
–– Berør aldri apparatets varme flater.
–– Apparatet inneholder et myntbatteri som må avfallsbehandles miljøvennlig.
–– Dette apparatet er beregnet til å brukes i husholdninger og på lignende
bruksområder, f.eks.: i spiserom for ansatte i butikker, kontorer og andre
bransjer, i landbruksvirksomheter, av kunder i hoteller, moteller og andre
boliginnretninger, i frokostpensjonater.
–– Overhold også sikkerhetsanvisningene i de andre kapitlene i denne
brukerhåndboken.
98
3
Beskrivelse av apparatet
3.1
Bildetekst til illustrasjon A
1
Dryppskål med plate til kopper og grutbeholder (innvendig)
2
Flottør for visning av vannivå i dryppskålen
3
Høydejusterbart utløp med LED-belysning av koppene
4
Tekstdisplay
5
På-/Av-knapp
6
Vannbeholder
7
Bønnebeholder med to kamre "Bean Select"
8
Pulversjakt med lokk
9
Betjeningsknapper (se side 100)
10
Dreiebryter (Rotary Switch)
11
Melkebeholder
3.2
Bildetekst til illustrasjon B
Bildenummer
Forklaring
12
Strømkabel
13
Bryggeenhet og typeskilt (bak dekselet)
14
Justering av malegrad
3.3
•
•
•
•
•
•
•
Forklaring
NORSK
Bildenummer
Tilbehør
1 melkeslange til melkeemballasje
1 rengjøringsbørste til melkeslangen
1 melkebeholder med melkeslange
1 kaffeskje med skrutrekker til vannfilteret
1 rengöringstablett
1 avkalkingsmiddel
1 flaske rengjøringsmiddel til melkesystemet
99
3.4
Oversikt over betjeningsknappene
Knapp
3.5
Betydning
Funksjon
Espresso
Trykk for å tappe en Espresso.
Café Crème
Trykk for å tappe en Café Crème.
Cappuccino
Trykk for å tilberede en Cappuccino
Latte
Macchiato
Trykk for å tilberede en Latte Macchiato
Melkeskum /
varm melk
Trykk kort for å tilberede melkeskum.
Trykk lenge for å tilberede varm melk.
Vann
Trykk for å tilberede varmt vann.
My Coffee
Trykk for å velge forhåndsinnstilte, personlige
kaffeinnstillinger.
Kaffestyrke
Trykk for å stille inn kaffestyrken i fire mulige trinn.
Trinnene blir vist i tekstdisplayet.
2 kopper
Trykkes før valg av drikk for å tilberede to kopper
av det valgte produktet.
Displayvisning (eksempel Cappuccino)
innstilt
kaffestyrke
innstilt
leveringsmengde
Cappuccino
110 ml 060 ml
fremdriftsstolpe for
kaffelevering
100
valgt
kaffespesialitet
symbol for
melkeskum
innstilt
melkeskummengde
fremdriftslinje for
melkeskum
4
Igangkjøring
For første igangsetting må punktene gjennomføres som står beskrevet nedenfor.
• Installasjon
• Tilkobling
• Første gangs oppstart
• Velge språk
• Still klokken
• Fylle bønnebeholderen
• Fylle vannbeholderen
4.1
NORSK
Apparatet er klart til bruk når disse punktene er utført. Deretter kan du tilberede
kaffe.
Vi anbefaler å tømme ut de første to koppene med kaffe etter første gangs
oppstart.
Installasjon
• Plasser apparatet på en stabil, jevn og tørr flate. Hold en tilstrekkelig
avstand på ca. 10 cm til vegger og andre gjenstander.
• Grutbeholderen befinner seg allerede i dryppeskålen. Sørg for at
dryppskålen er skjøvet inn i apparatet helt inn til anslaget.
Forsiktig!
–– Plasser aldri apparatet på varme flater eller i fuktige rom.
–– Ikke transporter eller lagre apparatet med kjøretøyer eller rom med lave
temperaturer, da vannrester kan fryse eller kondensere og skader på
apparatet kan forekomme. Overhold anvisningene på side 135.
Merknader
–– Oppbevar emballasjemateriellet inkludert hardskumstoffet til senere
transport og eventuelle returer, slik at du unngår at det oppstår
transportskader.
–– Det er helt normalt at det befinner seg spor etter kaffe og vann i apparatet
før første gangs oppstart. Det skyldes at apparatet har blitt funksjonstestet
på fabrikken.
101
4.2
Tilkobling
• Plugg inn strømkabelen i en egnet stikkontakt.
Advarsel!
Brannfare og fare for elektrisk sjokk pga. feil spenning, feil eller skadde
tilkoblinger og strømkabel
–– Kontroller at spenningen stemmer overens med spenningen som er angitt
på typeskiltet på apparatet. Typeskiltet befinner seg på høyre side av
apparatet bak dekselet (fig. B, nr. 13).
–– Kontroller at stikkontakten samsvarer med gjeldende normer med hensyn
til elektrisk sikkerhet. Hvis du er i tvil, henvend deg til en elektro-fagmann.
–– Bruk aldri en strømkabel som er skadet (skadet isolering, uisolerte ledere).
–– La produsenten skifte ut skadde strømkabler i garantitiden, deretter må
kun kvalifiserte elektrikere skifte dem ut.
4.3
Første gangs oppstart
Merknad
Slå kun på Melitta® CAFFEO® CI® ved første gangs bruk uten vannfilter.
• Trykk på På-/Av-knappen
(fig. A, nr. 5) for å slå på apparatet.
→→ Dreiebryteren lyser. I tekstdisplayet vises en oppfordring om å velge språk.
• Drei dreiebryteren for å velge ønsket språk og trykk på den for å lagre
valgt språk.
→→ I tekstdisplayet vises en oppfordring om å stille klokken.
• Drei dreiebryteren for å velge ønsket time og trykk på den for å lagre
valgt time.
• Drei dreiebryteren for å velge ønsket minutt og trykk på den for å lagre
valgt minutt.
→→ I tekstdisplayet vises en oppfordring om å fylle bønnebeholderen.
• Fyll bønnebeholderen (se side 103) og trykk på dreiebryteren for å
bekrefte.
→→ I tekstdisplayet vises en oppfordring om å fylle vannbeholderen.
102
• Fyll vannbeholderen og sett den inn i kaffetrakteren igjen
(se side 104).
→→ Dreiebryteren blinker og i tekstdisplayet vises System Start (Systemstart).
• Plasser en beholder under utløpet og trykk på dreiebryteren.
→→ Apparatet utfører en automatisk spyling, hvor det renner ut varmt vann fra
utløpet. Deretter lyser betjeningsknappen. Apparatet er klart til bruk.
4.4
Fylle bønnebeholderen
• Fyll bønnebeholderen (fig. A, nr. 7) med ferske kaffebønner. Hver av de
to kamrene kan fylles med maksimalt 135 g kaffebønner.
• Velg ønsket bønnesort ved å stille vippespaken på det aktuelle
kammeret.
Advarsel!
Fare for personer som er overømfintlige mot koffein
Da det alltid vil være igjen rester av de tidligere brukte kaffebønnene over
kvernen, blandes begge sortene ved omkobling til en annen bønnesort. Derfor
kan de første to koppene etter omkobling på koffeinfri kaffe fortsatt inneholde
koffeinholdig kaffe. Dermed er først den tredje koppen etter omkoblingen
koffeinfri.
Forsiktig!
–– Fyll bønnebeholderen kun med kaffebønner.
–– Fyll aldri malte, frysetørkede eller karamelliserte kaffebønner i
bønnebeholderen.
Merknad
Når vippespaken står loddrett under traktingen, kommer det ingen bønner i
kvernen.
103
NORSK
Du kan bruke to kaffesorter parallelt via bønnebeholderen med to kamre „Bean
Select“. Fyll f.eks. et kammer med Espresso-bønner og det andre med CaféCrème-bønner. Via vippespaken kan du deretter veksle mellom kaffesortene på en
enkel måte.
4.5
Fylle vannbeholderen
• Slå opp lokket på vannbeholderen (fig. A, nr. 6) og trekk
vannbeholderen ut av apparatet oppover.
• Fyll vannbeholderen til maks.merket med friskt vann fra kranen og sett
den tilbake på plass.
5
Slå på og av
For å slå på apparatet ved første gangs oppstart, se side 102.
5.1
Slå på apparatet
• Plasser en beholder under utløpet og trykk på På-/Av-knappen
.
→→ Dreiebryteren lyser. I tekstfeltet vises en velkomsttekst. Apparatet varmes
opp og utfører en automatisk spyling, hvor det renner ut varmt vann fra
utløpet. Deretter lyser betjeningsknappene og dreiebryteren. Apparatet er
klart til bruk.
5.2
Slå av apparatet
• Plasser en beholder under utløpet og trykk på På-/Av-knappen
.
→→ Apparatet utfører en automatisk spyling, hvor det renner ut varmt vann fra
utløpet. Deretter slås apparatet av.
• I menyen kan du foreta forskjellige innstillinger for energisparemodus
og for at apparatet slår seg av automatisk (se side 112).
104
6
Tilberede drikker med innstillinger direkte
ved tilberedning
Det finnes to ulike muligheter for å tilberede drikker.
• Standardtilberedning: Innstillinger som kaffestyrke, kaffe- og
melkemengde, kan endres direkte ved tilberedning.
• My-Coffee-knappen
: Personlige innstillinger, som er valgt og lagret
på forhånd, kan hentes med My-Coffee-knappen (se side 111).
6.1
Tilberede Espresso eller Café Crème
Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se „Slå på og av“ på side 104).
• Trykk på betjeningsknappen for kaffestyrke
kaffestyrken.
NORSK
• Plasser en egnet beholder under utløpet.
for å justere
• Trykk etter ønske på betjeningsknappen for Espresso
Crème
.
eller Café
→→ Maleprosessen og kaffeuttaket starter. Uttaket blir automatisk avsluttet når
innstilt uttaksmengde er nådd.
Café Crème
220 ml
• Drei på dreiebryteren for å tilpasse
begrensningsmengden under leveringen av kaffe.
→→ Kaffestyrken vises via bønnesymbolet.
Leveringsmengden vises i milliliter.
• For å avbryte kaffeleveringen før tiden trykker
du på betjeningsknappen for Espresso
eller
Café Crème
eller dreiebryteren.
105
6.2
Tilberede Cappuccino
Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se „Slå på og av“ på side 104).
• Plasser en egnet beholder under utløpet.
• Skyv utløpet så langt som mulig nedover.
• Koble den korte slangen til utløpet og den medfølgende Melitta
CAFFEO® CI® melkebeholderen (fig. C) eller bruk den lange slangen til
vanlig melkeemballasje.
• Trykk på betjeningsknappen for kaffestyrke
kaffestyrken.
for å justere
• Trykk på betjeningsknappen for Cappuccino
.
Cappuccino
110 ml 060 ml
→→ Maleprosessen og kaffeuttaket starter. Uttaket blir
automatisk avsluttet når innstilt uttaksmengde er
nådd.
→→ Kaffestyrken vises via bønnesymbolet.
Leveringsmengden vises i milliliter.
• Drei på dreiebryteren for å tilpasse
begrensningsmengden under leveringen av kaffe.
• For å avbryte kaffeleveringen før den er ferdig, trykk på dreiebryteren.
Kaffemaskinen fortsetter da med levering av melk.
→→ Apparatet varmer opp for å levere melk.
→→ Leveringen av melk starter. Leveringen avsluttes automatisk når innstilt
melkemengde er nådd.
• For å avbryte leveringen av kaffe og melk helt, kan du trykke på
betjeningsknappen for Cappuccino
.
• Drei dreiebryteren for å justere melkemengden selv under leveringen av
melk.
• For å avbryte leveringen av melk før den er ferdig, trykk på
dreiebryteren.
• Utfør eventuelt Easy-Cleaning-programmet. Kaffemaskinen ber deg
automatisk om dette (se side 124) ELLER velg en drikk til.
106
6.3
Tilberede Latte Macchiato
Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se „Slå på og av“ på side 104).
• Plasser en egnet beholder under utløpet.
• Skyv utløpet så langt som mulig nedover.
• Koble den korte slangen til utløpet og den medfølgende Melitta
CAFFEO® CI® melkebeholderen (fig. C) eller bruk den lange slangen til
vanlig melkeemballasje.
• Trykk på betjeningsknappen for kaffestyrke
kaffestyrken.
, for å justere
• Trykk på betjeningsknappen for Latte Macchiato
.
→→ Apparatet varmer opp for å levere melk.
NORSK
→→ Leveringen av melk starter. Leveringen avsluttes automatisk når innstilt
melkemengde er nådd.
• Drei dreiebryteren for å stille inn melkemengden selv under leveringen
av melk.
• For å avbryte leveringen av melk før den er ferdig, trykk på
dreiebryteren. Kaffemaskinen fortsetter da straks med levering av kaffe.
→→ Maleprosessen og kaffeuttaket starter. Uttaket blir automatisk avsluttet når
innstilt uttaksmengde er nådd.
• For å avbryte leveringen av kaffe og melk helt, kan du trykke på
betjeningsknappen for Latte Macchiato
.
Latte Macchiato
110 ml 060 ml
• Drei på dreiebryteren for å stille inn
uttaksmengden ved uttaket av kaffe.
→→ Kaffestyrken vises via bønnesymbolet.
Leveringsmengden vises i milliliter.
• For å avbryte kaffeleveringen før den er ferdig,
trykk på dreiebryteren.
• Utfør eventuelt Easy-Cleaning-programmet. Kaffemaskinen ber deg
automatisk om dette (se side 124) ELLER velg en drikk til.
107
6.4
Tilberede melkeskum eller varm melk
Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se „Slå på og av“ på side 104).
• Plasser en egnet beholder under utløpet.
• Koble den korte slangen til utløpet og den medfølgende Melitta
CAFFEO® CI® melkebeholderen (fig. C) eller bruk den lange slangen til
vanlig melkeemballasje.
• Trykk på betjeningsknappen for melkeskum
. Trykk kort
for melkeskum og trykk lenge for varm melk (følg med på
displayvisningen).
→→ Kaffemaskinen varmes opp for å levere melk eller melkeskum.
→→ Levering av melk eller melkeskum starter. Leveringen avsluttes automatisk
når innstilt melke- eller melkeskummengde er nådd.
• Drei dreiebryteren for å justere melke- eller melkeskummengden selv
under leveringen av melk eller melkeskum.
• For å avbryte leveringen av melk eller melkeskum før tiden, kan du
trykke på betjeningsknappen for melkeskum
eller dreiebryteren.
• Utfør eventuelt Easy-Cleaning-programmet. Kaffemaskinen ber deg
automatisk om dette (se side 124) ELLER velg en drikk til.
108
6.5
Tilberede varmtvann
Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se „Slå på og av“ på side 104).
• Plasser en egnet beholder under utløpet.
• Trykk på betjeningsknappen for varmt vann
.
→→ Leveringen av varmtvann starter. Leveringen avsluttes automatisk når
innstilt vannmengde er nådd.
• Drei dreiebryteren for å justere vannmengden under leveringen av
varmtvann.
• For å avbryte leveringen av varmt vann før den er ferdig, trykk på
betjeningsknappen for varmt vann
eller dreiebryteren.
Tilberede drikker med pulverkaffe
NORSK
6.6
Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se „Slå på og av“ på side 104).
• Åpne lokket på pulversjakten (fig. A, nr. 8).
• Fyll maksimalt en kaffeskje fersk pulverkaffe i pulversjakten.
Forsiktig!
–– Fyll pulversjakten kun med pulverkaffe. Instant-produkter kan klebe seg
fast i bryggeenheten.
–– Fyll aldri i mer enn én kaffeskje (medfølger apparatet) med pulverkaffe,
ellers kan bryggeenheten blir overfylt.
• Lukk lokket på pulversjakten.
• Plasser en egnet beholder under utløpet.
• Trykk på betjeningsknappen for den aktuelle drikken som du ønsker å
tilberede, f. eks. betjeningsknappen for Café Crème
.
→→ Kaffeuttaket starter. Det avsluttes automatisk når innstilt uttaksmengde er
nådd.
109
• Drei på dreiebryteren for å tilpasse begrensningsmengden under
leveringen av kaffe.
• For å avbryte kaffeleveringen før den er ferdig, trykk på
betjeningsknappen for tilberedning av Café Crème
eller
dreiebryteren.
Merknad
Hvis du ikke leverer kaffe innen 3 minutter etter åpning av pulversjakten, kobles
apparatet igjen tilbake til drift med kaffebønner og kaster ut pulverkaffen i
grutbeholderen for å unngå en senere fare for overfylling av traktekammeret.
Merknad
Det er ikke mulig å tilberede to kopper kaffe om gangen med pulverkaffe med
knappen
.
110
7
My-Coffee-knappen: Tilberede drikker med
personlige innstillinger
Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se „Slå på og av“ på side 104).
• Opprett eventuelt en bruker i menyen og lagre personlige innstillinger
for drikker for denne brukeren, se side 113.
• Plasser en egnet beholder under utløpet.
Marie
• Trykk på My-Coffee-knappen
inntil ønsket brukernavn vises.
flere ganger
→→ Leveringen av drikken starter. Leveringen avsluttes automatisk når innstilt
uttaksmengde for brukeren er nådd.
• Direktelagringsfunksjon: Hvis du endrer innstillinger under leveringen,
f.eks. uttaksmengde eller kaffestyrke, blir endringen lagret direkte under
det valgte brukernavnet.
Merknad
For å forlate My-Coffee-modus trykker du på My-Coffee-knappen
flere
ganger inntil klokkeslettet eller Ready (Klar) vises igjen. Apparatet forlater My
Coffee-modus automatisk etter noen få minutter.
111
NORSK
• Trykk på betjeningsknappen for ønsket drikk
(se side 105).
8
Oversikt over og betjening av menyene
8.1
Hente hovedmenyen
Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se „Slå på og av“ på side 104).
Settings
Exit
My Coffee
Care
8.2
• Trykk på dreiebryteren i mer enn to sekunder.
→→ I tekstdisplayet vises hovedmenyen.
• Drei dreiebryteren for å velge ønsket undermeny.
Valget vises lyst.
Oversikt over undermenyene
Undermeny
Betydning
"Exit"
Forlat hovedmeny
"My Coffee"
Fastsette personlige kaffeinnstillinger, se side 113
"Care" (Pleie)
Spyling,, Easy Cleaning, Intensive Cleaning, rengjøring,
avkalking, sette inn filter, se side 115
"Energy-Saving Mode"
(Energisparemodus)
Innstillinger for energisparemodus, se side 116
"Set clock"
(Stille klokken)
Endre klokkeslett, se side 117
"Auto OFF"
Endre innstillinger for automatisk frakobling,
se side 117
"Water hardness"
(Vannhardhet)
Stille inn vannhardhet, se side 118
"Language" (Språk)
Endre språk, se side 119
"Statistics" (Leveringer) Vise antall leveringer, se side 119
"System"
Tilbakestille til fabrikkinnstillinger, dampe ut apparatet,
se side 119
• Trykk på dreiebryteren for å hente valgt undermeny, eller for å forlate
menyen via Exit.
112
Merknad
Ved å trykke på en valgfri leveringsknapp kan du forlate undermenyen direkte
og vende tilbake til beredskapsmodus igjen.
8.3
Undermeny „My Coffee“
I denne undermenyen kan du fastsette og lagre forskjellige innstillinger av drikker
som standarduttak og My-Coffee-uttak.
Innstillinger standarduttak: Personlige innstillinger, f.eks. uttaksmengde,
kaffestyrke, traktetemperatur, melkeskum og melkemengde, kan lagres i profilen
Standard og hentes direkte via den aktuelle uttaksknappen.
Innstillinger av My Coffee-uttak: Du kan fastsette individuelle innstillinger av
drikker for inntil fire personer, som du deretter kan hente ved å velge den aktuelle
profilen med My Coffee-knappen.
NORSK
Redigere brukerprofil
• Hent undermenyen My Coffee.
• Drei dreiebryteren inntil brukeren du ønsker å redigere er merket. Du
kan velge mellom name 1 (navn 1) til name 4 (navn 4) og standard.
• Trykk på dreiebryteren for å velge ønsket bruker, f.eks. name 1.
Opprette brukernavn
• Drei på dreiebryteren inntil Endre navn er merket og trykk deretter på
bryteren for å bekrefte valget.
• Drei dreiebryteren for å velge første bokstav i navnet og trykk på
bryteren for å bekrefte valgt bokstav.
a b c d e f g h i j k l m n o
e
p q r s t u v w x y z - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 Exit Marie
→→ Den første bokstaven blir automatisk skrevet med
stor bokstav.
• Fortsett på samme måte med de andre
bokstavene. Du kan angi inntil 9 tegn.
• Velg  for å slette en bokstav.
• Velg det tomme feltet for å angi et mellomrom.
• Velg Exit for å lagre navnet og gå tilbake til undermenyen My Coffee.
113
Opprette brukerinnstillinger for drikker
Latte Macchiato
Exit
Milk quantity
Froth quantity
• Drei dreiebryteren inntil drikken, som det skal
opprettes brukerinnstillinger for, er merket, f.eks.
Latte Macchiato, og trykk på dreiebryteren for å
bekrefte valget.
• Drei dreiebryteren til egenskapen du vil fastsette
er merket, f.eks. Millk quantity (Melkemengde),
og trykk dreiebryteren for å bekrefte valget.
• Drei dreiebryteren inntil ønsket mengde er
merket, f.eks. 80 ml, og trykk på dreiebryteren for
å bekrefte valget.
Merknad
Fabrikkinnstillingen vil bli benyttet for alle egenskaper som du ikke fastsetter
noen innstillinger for.
Direktelagringsfunksjon
Istedenfor å lagre via menyen kan du endre innstillinger under leveringen direkte
med My-Coffee-knappen
som f.eks. kaffe- eller melkemengde.
Endringene blir lagret direkte under valgt brukernavn.
Følgende brukerinnstillinger for drikker er mulig:
Innstillingsmuligheter
Uttaksmengde:
30 ml til 220 ml
Kaffestyrke
innstillbar i fire trinn:
mild
normal
sterk
meget sterk
114
Traktetemperatur
lav, middels, høy
Melkeskummengde
10 ml til 220 ml
Melkemengde
0 ml til 220 ml
Koble bruker aktiv/inaktiv
Du kan koble en oppretter bruker inaktiv, for eksempel hvis denne brukeren ikke
kommer til å bruke kaffemaskinen i lengre tid. Brukeren vil fortsatt være lagret, men
kan ikke hentes via My-Coffee-knappen.
Enabled/Disabled
Exit
Disabled√
Enabled
• Hent brukeren som du ønsker å koble inaktiv.
• Velg menypunktet Enabled/Disabled (Aktiv/
Inaktiv).
• Drei dreiebryteren inntil Disabled (Inaktiv) blir
merket og trykk på dreiebryteren for å bekrefte
valget.
→→ Brukeren blir koblet inaktiv. Bak Inaktiv vises en hake som bekreftelse.
• Gå frem på samme måte for å koble brukeren aktiv igjen.
Undermeny „Care“ (Pleie)
NORSK
8.4
I denne undermenyen kan du starte forskjellige integrerte pleie- og
rengjøringsprogrammer.
Menypunkt
Betydning
"Exit"
Forlat undermenyen
"Rinsing" (Spyling)
Spyle kaffeenheten, side 123
"Easy Cleaning"
Skylle melkeenheten, side 124
"Intensive Cleaning"
Utføre intensivt rengjøringsprogram for melkeenheten,
side 125
"Cleaning" (Rengjøring) Utføre rengjøringsprogram for kaffeenheten, side 127
"Descaling" (Avkalking)
Utføre avkalkingsprogram for kaffeenheten, side 129
"Filter"
Sette inn, skifte, fjerne vannfilter, se side 132
115
Starte pleie- og rengjøringsprogram
• Hent undermenyen Care (Pleie).
Care
Easy Cleaning
Intensive Cleaning
Cleaning
→→ Pleie- og rengjøringsprogrammene vises i
tekstdisplayet.
• Drei dreiebryteren inntil pleie- og
rengjøringsprogrammet, som du ønsker å starte,
er merket, f.eks. Intensive Cleaning og trykk på
dreiebryteren for å bekrefte valget.
• Drei på dreiebryteren inntil Start blir merket og trykk på den for å starte
programmet.
→→ Avhengig av programmet blir ulike oppfordringer og informasjonsmeldinger
vist i tekstdisplayet.
8.5
Undermeny „Energy-Saving Mode“
(Energisparemodus)
I denne undermenyen kan du stille inn tiden som går før apparatet veksler til
energisparemodus. 5 minutter er innstilt fra fabrikken.
Energy-Saving Mode
Exit
5 min√
15 min
• Hent undermenyen Energy-Saving Mode
(Energisparemodus).
• Drei dreiebryteren til ønsket tid er merket, hvor
apparatet skal veksle til energisparemodus etter
utløp og trykk på dreiebryteren for å bekrefte
valget.
• Eller velg OFF hvis apparatet ikke skal veksle til energisparemodus.
Merknad
I energisparemodus forbruker apparatet vesentlig mindre energi enn i
beredskapsmodus. Vi anbefaler imidlertid å slå av apparatet ved lengre tid uten
bruk (f.eks. også over natten) med På-/Av-knappen
.
116
8.6
Undermeny „Set clock“ (Stille klokken)
I denne undermenyen kan du endre eller deaktivere klokkeslettet.
• Hent undermenyen Set clock (Stille klokken).
Set clock
13 : 10 : 07
• Drei på dreiebryteren for å velge ønsket time og
trykk på den for å bekrefte valget.
• Drei på dreiebryteren for å velge ønsket minutt
og trykk på den for å bekrefte valget.
→→ Klokkeslettet er lagret. Apparatet veksler automatisk til hovedmenyen.
Deaktivere visning av klokkeslett
• Angi klokkeslettet 00:00.
8.7
Undermeny „Auto OFF“
I denne undermenyen kan du stille tiden hvor apparatet skal slå seg av automatisk.
30 minutter er innstilt fra fabrikken. Du kan også stille inn et konkret klokkeslett hvor
apparatet skal slå seg av automatisk.
• Hent undermenyen Auto OFF.
Auto OFF
Exit
OFF after...
OFF at...
• Drei på dreiebryteren til OFF after (OFF etter...)
er merket hvis du vil programmere en utløpstid
og trykk på knappen for å bekrefte valget.
• Drei på dreiebryteren for å stille inn tiden hvor
apparatet skal slå seg av automatisk etter utløp
av tiden (30 minutter til 8 timer).
• Trykk på dreiebryteren for å bekrefte ønsket tid, f.eks. „1 time“.
→→ Tiden er lagret. Apparatet veksler automatisk til hovedmenyen.
Auto OFF kl.
• Trykk på dreiebryteren til OFF at... (OFF kl...) er merket hvis du vil
programmere et frakoblingstidspunkt.
• Drei på dreiebryteren for å velge ønsket time og trykk på den for å
bekrefte valget.
117
NORSK
→→ Apparatet viser ikke klokkeslettet i driftsklar tilstand.
• Drei på dreiebryteren for å velge ønsket minutt og trykk på den for å
bekrefte valget.
→→ Tiden er lagret. Apparatet veksler automatisk til hovedmenyen.
Merknad
En fullstendig deaktivering av Auto-OFF-funksjonen er ikke mulig. Apparatet
slås av etter den siste aktuelle handlingen etter tidligst 30 minutter og
senest etter 8 timer. Ved innstilling av et utløpstidspunkt (OFF after ...) og et
frakoblingstidspunkt (OFF at...) velger apparatet frakoblingstidspunktet som
inntreffer først etter den siste aktuelle handlingen.
8.8
Undermeny „Water hardness“ (Vannhardhet)
I denne undermenyen kan du stille inn vannhardheten. Bruk den medfølgende
teststrimmelen for å fastsette vannhardheten i ditt område. Les anvisningene på
emballasjen til teststrimmelen. Fra fabrikken er vannhardheten stilt inn på „meget
hard“.
Inndeling av vannets
hardhetsgrad
°dH
°f
bløtt
0 - 7,2 °dH
0 - 13 °f
middels
7,2 - 14 °dH
13 - 25 °f
hardt
14 - 21,2 °dH
25 - 38 °f
meget hardt
> 21,2 °dH
> 38 °f
Water hardness
Exit
Hard
Very hard√
• Hent undermenyen Water hardness
(Vannhardhet).
• Drei på dreiebryteren til ønsket vannhardhet er
merket, f.eks. Very hard (Meget hardt).
• Trykk på dreiebryteren for å lagre valgt
vannhardhet.
→→ Hardhetsgraden på vannet er lagret. Apparatet veksler automatisk til
hovedmenyen.
118
8.9
Undermeny „Language“ (Språk)
I denne undermenyen kan du stille inn språket i displayvisningen.
• Hent undermenyen Language (Språk).
Language
Exit
English√
Français
• Drei dreiebryteren til ønsket språk er merket og
trykk på den for å lagre valgt språk.
→→ Spørsmålet Change language? (Bytte språk?)
vises.
• Drei dreiebryteren til Yes (Ja) er merket og trykk
på den for å bekrefte valget.
→→ Valgt språk er lagret. Apparatet veksler automatisk til hovedmenyen.
8.10 Undermeny „Statistics“ (Leveringer)
Statistics
00273
NORSK
I denne undermenyen kan du vise det totale antallet tilberedte kaffespesialiteter
siden apparatet ble tatt i bruk.
• Hent undermenyen Statistics (Leveringer).
• Det totale antallet av alle tilberedte drikker blir
vist.
8.11 Undermeny „System“
I denne undermenyen kan du tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillingene og
dampe ut apparatet.
Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene
• Hent undermenyen System.
Default settings
Exit
Reset
• Drei dreiebryteren til Default settings
(Fabrikkinnstilling) er merket og trykk på den for å
bekrefte valget.
• Drei dreiebryteren til Reset (Tilbakestille) er
merket og trykk på den for å bekrefte valget.
→→ Alle innstillinger, også personlige innstillinger i menyen My Coffee, blir
tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.
119
Oversikt over fabrikkinnstillingene
Espresso
Café Crème
Cappuccino
Latte Macchiato
Uttaksmengde
50 ml
Kaffestyrke
sterk
Traktetemperatur
normal
Uttaksmengde
120 ml
Kaffestyrke
normal
Traktetemperatur
normal
Uttaksmengde
60 ml
Melkeskummengde
80 ml
Kaffestyrke
sterk
Traktetemperatur
høy
Uttaksmengde
70 ml
Melkeskummengde
180 ml
Melkemengde
0 ml
Kaffestyrke
normal
Traktetemperatur
høy
Dampe ut apparatet
Vi anbefaler å dampe ut apparatet før transport eller lengre tid uten bruk. Da blir
apparatet også beskyttet mot frostskader.
• Fjern evt. vannfilteret, se side 132.
• Plasser en beholder under uttaket.
• Hent undermenyen System.
Venting
Exit
Start
• Drei dreiebryteren til Venting (Dampe ut) er
merket og trykk på den for å bekrefte valget.
• Drei dreiebryteren til Start er merket og trykk på
den for å bekrefte valget.
• Koble slangen til dryppskålen og til utløpet
(fig. D) og trykk på dreiebryteren for å bekrefte.
→→ Apparatet varmes opp.
120
Advarsel!
Fare for forbrenninger og skålding fra varm damp
Ved utdampingen kommer det varm damp ut av apparatet. Berør aldri den
varme dampen med en kroppsdel, f.eks. ansiktet.
Venting
Remove
water tank
• Slå opp lokket på vannbeholderen (fig. A,
nr. 6) og trekk vannbeholderen ut av apparatet
oppover.
→→ Apparatet blir dampet ut. Deretter slår apparatet
seg automatisk helt av.
8.12 Innstilling av malegraden
Du kan kun stille inn malegraden mens kvernen er i drift. Still derfor inn malegraden
umiddelbart etter start av et kaffelevering.
Hvis kaffearomaen ikke er sterk nok, anbefaler vi å stille inn malegraden finere.
• Still spaken (fig. B, nr. 14) i en av de tre posisjonene (sett fra baksiden
av apparatet).
Spakposisjon
Malegrad
venstre
fin
i midten
middels
høyre
grov
(fabrikkinnstilling)
121
NORSK
Malegraden er allerede innstilt optimalt ved levering av apparatet. Vi anbefaler
derfor at malegraden ikke justeres før du har tilberedet kaffe ca.1 000 ganger
(ca. 1 år).
9
Pleie og vedlikehold
9.1
Generell rengjøring
• Rengjør apparatet fra utsiden med en myk, fuktig klut og et vanlig
oppvaskmiddel.
• Tøm og rengjør dryppskålen regelmessig, men senest hvis flottøren
(fig. A, nr. 2) stikker ut av platen til koppene.
• Rengjør grutbeholderen regelmessig.
Forsiktig!
Bruk ikke skurende kluter, svamper eller rengjøringsmidler, dette for å unngå
skader på overflaten av apparatet.
9.2
Rengjør bryggeenheten
Forutsetning: Apparatet er slått av (se „Slå på og av“ på side 104).
Merknad
For å gi en optimal beskyttelse av apparatet anbefaler vi å rengjøre
bryggeenheten en gang i uken under rennende vann fra kranen.
• Grip i fordypningen på høyre side av apparatet (fig. B, nr. 13) og trekk
av lokket mot høyre.
• Trykk på den røde knappen på håndtaket på bryggeenheten og hold
den inne (fig. E) og drei håndtaket med urviseren til anslaget (ca. 75°).
• Trekk bryggeenheten ut av apparatet med håndtaket.
• Hold bryggeenheten i den tilstanden den befinner seg (ikke beveg eller
vri på bryggeenheten bestanddeler).
• Skyll grundig av hele bryggeenheten under rennende vann, fra alle
sider. Pass spesielt på at flaten som er vist i fig. F er fri for kafferester.
Forsiktig!
Rengjør aldri bryggeenheten i oppvaskmaskin.
122
• La bryggeenheten få dryppe av seg
• Fjern eventuelt kafferester fra de flatene innvendig i apparatet som
bryggeenheten settes inn på.
• Sett bryggeenheten tilbake i apparatet og drei håndtaket på
bryggeenheten mot urviseren til anslaget for å låse bryggeenheten.
• Sett de to sperrene på lokket inn bak i apparatet og sving lokket til
venstre til det låses.
9.3
Skylle kaffeenheten (Rinsing)
Apparatet gjennomfører en automatisk skylling av kaffeenheten når det blir slått på
og når apparatet blir slått av etter at en drikk har blitt tilberedt. Det er også mulig å
skylle kaffeenheten ellers.
• Plasser en beholder under uttaket.
NORSK
• Hent undermenyen Care (Pleie).
• Drei dreiebryteren til Rinsing (Spyling) er merket og trykk på den for å
bekrefte valget.
• Drei dreiebryteren til Start er merket og trykk på den for å bekrefte
valget.
→→ Spylingen blir startet. Det renner da varmt vann ut av utløpet.
123
9.4
Skylle melkeenheten („Easy Cleaning“-program)
Etter hver tilberedning av en drikk med melk, oppfordrer kaffemaskinen til å skylle
melkeenheten (Easy Cleaning?).
• Plasser en beholder under uttaket.
• Trykk på dreiebryteren for å starte „Easy-Cleaning“-programmet.
• Koble slangen til utløpet og dryppskålen (fig. D)
• Trykk på dreiebryteren for å bekrefte tilkobling av slangen.
→→ „Easy Cleaning“-programmet starter. Varmt vann renner da ut av utløpet,
gjennom slangen og ned i dryppskålen.
Du kan også skylle melkeenheten ellers.
• Plasser en beholder under uttaket.
• Hent undermenyen Care (Pleie).
Easy Cleaning
Exit
Start
• Drei på dreiebryteren inntil Easy Cleaning blir
merket og trykk på den for å bekrefte valget.
• Drei på dreiebryteren inntil Start blir merket og
trykk på den for å starte programmet.
• Koble slangen til utløpet og dryppskålen (fig. D)
• Trykk på dreiebryteren for å bekrefte tilkobling av
slangen.
→→ „Easy Cleaning“-programmet starter. Varmt vann renner da ut av utløpet,
gjennom slangen og ned i dryppskålen.
124
9.5
Rengjøre melkeenheten („Intensive Cleaning“program)
Med „Intensive Cleaning“-programmet blir melkeenheten intensivt rengjort med
hjelp av et rengjøringsmiddel.
Forsiktig!
Bruk kun rengjøringsmiddelet for melkesystemer fra Melitta® for helautomatiske
kaffemaskiner. Dette rengjøringsmiddelet er nøyaktig tilpasset til Melitta®
CAFFEO® CI®. Hvis du bruker andre rengjøringsmidler, kan dette føre til skader
på apparatet.
• Rengjør melkeslangen og -utløpsåpningene eventuelt med den
medfølgende børsten.
Intensive Cleaning
Exit
Start
• Hent undermenyen Care (Pleie).
• Drei på dreiebryteren inntil Intensive Cleaning blir
merket og trykk på den for å bekrefte valget.
• Drei på dreiebryteren inntil Start blir merket og
trykk på den for å starte programmet.
• Fyll melkebeholderen med 50 ml
rengjøringsmiddel for melkesystemer og fyll
deretter opp med varmt kranvann til 0,5-l-merket.
• Koble slangen til melkebeholderen og til utløpet og trykk på
dreiebryteren for å bekrefte.
→→ „Intensive Cleaning“-programmet starter. Det kommer da vanndamp ut og
varm rengjøringsvæske renner ut av utløpet.
→→ Deretter stopper programmet automatisk og oppfordrer til å skylle
melkebeholderen.
• Skyll melkebeholderen grundig og fyll den deretter med 0,5 l friskt
kranvann.
• Trykk på dreiebryteren for å bekrefte valget.
• Koble slangen til melkebeholderen og til utløpet.
• Trykk på dreiebryteren for å bekrefte valget.
125
NORSK
Care
Easy Cleaning
Intensive Cleaning
Cleaning
• Plasser en beholder med minst 0,5 l kapasitet
under utløpet (f.eks. grutbeholderen).
• Tøm beholderen under utløpet og sett den tilbake på plass under
utløpet.
• Trykk på dreiebryteren for å fortsette programmet.
→→ Varmt vann for skylling renner ut av utløpet. Kaffemaskinen er deretter klar
til bruk.
Merknad
For å gi kaffemaskinen optimal beskyttelse og best hygiene anbefaler vi at
„Intensive Cleaning“-programmet utføres én gang i uken.
Rengjøre delene i melkesystemet
Vi anbefaler i tillegg til „Intensive Cleaning“-programmet regelmessig rengjøring av
melkebeholderen, melkefordeleren og lokket på fremre melkefordeler.
• Trekk slangen av utløpet.
• Slå opp utløpet fremover.
• Trekk melkeenheten i pilens retning av utløpet nedover (fig. G).
• Trekk fremre lokk av melkefordeleren (fig. H).
• Skyll de enkelte delene under varmt vann.
• Melkebeholderen og melkefordeleren er egnet til oppvaskmaskin.
Forsiktig!
Fremre deksel med forkrommede utløpsåpninger må ikke rengjøres i
oppvaskmaskin.
• Monteringen skjer i omvendt rekkefølge.
126
9.6
Integrert rengjøringsprogram
Det integrerte rengjøringsprogrammet fjerner rester og kaffeoljerester som ikke kan
fjernes manuelt. Det varer i ca. 10 minutter. Under kjøringen av programmet kan du
se fremdriften av programmet på fremdriftsstolpen i tekstdisplayet.
For å oppnå et optimalt rengjøringsresultat anbefaler vi å rengjøre bryggeenheten
på forhånd (se side 122).
Forsiktig!
–– Utfør rengjøringsprogrammet hver 2. måned eller etter ca. 200
traktede kopper, men senest hvis det vises en tilsvarende oppfordring i
tekstdisplayet.
NORSK
–– Bruk kun rengjøringstablettene fra Melitta® til automatiske kaffemaskiner.
Disse rengjøringstablettene er nøyaktig tilpasset til Melitta® CAFFEO®
CI®. Hvis du bruker andre rengjøringsmidler, kan dette føre til skader på
apparatet.
Vennligst gjennomfør det integrerte rengjøringsprogrammet på følgende måte:
1 Slå opp lokket på vannbeholderen (fig. A, nr. 6) og trekk
vannbeholderen ut av apparatet oppover.
2 Fyll vannbeholderen til maks.merket med friskt vann fra kranen og sett
den tilbake på plass.
Care
Intensive Cleaning
Cleaning
Descaling
Cleaning
Exit
Start
3 Koble slangen til utløpet og dryppskålen (fig. D).
4 Hent undermenyen Care (Pleie).
5 Drei dreiebryteren til Cleaning (Rengjøring) er
merket og trykk på den for å bekrefte valget.
6 Drei dreiebryteren til Start er merket og trykk på
den for å starte programmet.
7 Tøm dryppskålen og grutbeholderen og plasser
dem tilbake på plass.
8 Plasser en beholder med en kapasitet på ca. 0,7 l
eller grutbeholderen under utløpet og trykk på
dreiebryteren for å fortsette.
127
Cleaning
Insert cleaning
tab into ground
coffee chute
→→ Først blir to skylleomganger utført. Deretter vises
oppfordringen i tekstdisplayet Insert cleaning
tab into ground coffee chute (Legg inn en
rengjøringstablett i pulversjakten).
9 Åpne lokket på pulversjakten, legg inn en
rengjøringstablett (fig. I) og lukk lokket på
pulversjakten.
Cleaning
Empty
container
and tray
→→ Det integrerte rengjøringsprogrammet fortsetter.
Denne prosessen varer i ca. 5 minutter. Vann
renner ut av utløpet og inni apparatet ned i
dryppskålen. Deretter vises en oppfordring i
tekstdisplayet om å Empty container and tray
(Tømme skålen og beholderen)..
10 Tøm beholderen under utløpet.
11 Tøm dryppskålen og grutbeholderen og sett dem
tilbake på plass og sett beholderen under utløpet
igjen.
Cleaning
Empty
container
and tray
→→ Det integrerte rengjøringsprogrammet fortsetter.
Denne prosessen varer i ca. 5 minutter. Vann
renner ut av utløpet og inni apparatet ned i
dryppskålen. Deretter vises en oppfordring i
tekstdisplayet om å Empty container and tray
(Tømme skålen og beholderen).
12 Tøm beholderen under utløpet, dryppskålen og
grutbeholderen, og sett dem tilbake på plass.
→→ Det integrerte rengjøringsprogrammet starter. Apparatet er klart til bruk.
128
9.7
Integrert avkalkingsprogram
Det integrerte avkalkningsprogrammet fjerner kalkrester inni apparatet. Det varer
i ca. 25 minutter. Under kjøringen av programmet kan du se på fremdriftsstolpen i
tekstdisplayet hele tiden hvor langt programmet er fullført.
Forsiktig!
–– Utfør det integrerte avkalkningsprogrammet hver 3. måned, men senest
hvis en tilsvarende oppfordring vises i tekstdisplayet.
–– Bruk kun avkalkingsmiddelet Melitta® ANTI CALC Espresso Machines.
Dette avkalkingsproduktet er nøyaktig tilpasset til Melitta® CAFFEO® CI®.
–– Bruk aldri eddik eller andre avkalkingsmidler.
Vennligst gjennomfør det integrerte avkalkingsprogrammet på følgende måte:
Descaling
Exit
Start
Descaling
Empty
container
and tray
Descaling
Remove
water tank
1 Hent undermenyen Care (Pleie).
2 Drei dreiebryteren til Descaling (Avkalkning) er
merket og trykk på den for å bekrefte valget.
NORSK
Care
Cleaning
Descaling
Filter
3 Drei dreiebryteren til Start er merket og trykk på
den for å starte programmet.
→→ I tekstdisplayet vises oppfordringen Empty
container and tray (Tøm skål og beholderen).
4 Tøm dryppskålen og grutbeholderen og sett dem
inn igjen.
→→ I tekstdisplayet vises oppfordringen Remove water
tank (Ta ut vannbeholder).
5 Slå opp lokket på vannbeholderen (fig. A, nr. 6),
trekk vannbeholderen ut av apparatet oppover og
tøm den fullstendig.
6 Tilsett avkalkingsmiddelet (f.eks. Melitta
ANTI CALC Espresso Machines flytende
avkalkingsmiddel) tilsvarende anvisningene på
emballasjen i vannbeholderen.
129
Advarsel!
Fare for at avkalkingsmiddelet kan føre til hudirritasjoner
Overhold sikkerhetsanvisningene og mengdeanvisningene som står angitt på
emballasjen til avkalkingsmiddelet.
7 Sett vannbeholderen tilbake på plass.
8 Plasser en beholder med en kapasitet på ca. 0,7 l
eller grutbeholderen under utløpet og trykk på
dreiebryteren for å fortsette.
9 Koble slangen til dryppskålen og til utløpet
(fig. D) og trykk på dreiebryteren for å bekrefte.
Descaling
Empty
container
and tray
→→ Det integrerte avkalkingsprogrammet fortsetter.
Denne prosessen varer i ca. 20 minutter.
Varmt vann renner da ut av utløpet, innvendig
i kaffemaskinen og gjennom slangen og ned
i dryppskålen. Deretter vises i tekstdisplayet
oppfordringen Empty container and tray (Tøm
skålen og beholderen).
10 Trekk slangen av dryppskålen.
11 Tøm dryppskålen og grutbeholderen og plasser
dem tilbake på plass.
Descaling
12 Koble slangen til dryppskålen og sett beholderen
under utløpet igjen.
Refill
water tank
→→ I tekstdisplayet vises oppfordringen Refill water
tank (Fyll vannbeholder).
13 Slå opp lokket på vannbeholderen (fig. A,
nr. 6) og trekk vannbeholderen ut av apparatet
oppover. Fyll vannbeholderen til maks.merket
med friskt vann fra kranen og sett den tilbake på
plass.
14 Spyl vannbeholderen grundig, fyll den til maks.
merket med friskt vann fra kranen og sett den
tilbake på plass.
130
15 Trekk slangen av dryppskålen.
16 Tøm dryppskålen og grutbeholderen og plasser
dem tilbake på plass.
→→ Det integrerte avkalkingsprogrammet er fullført.
Apparatet er klart til bruk.
NORSK
Descaling
Empty
container
and tray
→→ Det integrerte avkalkingsprogrammet fortsetter.
Denne prosessen varer i ca. 5 minutter. Vann
renner ut av utløpet og innvendig i apparatet
ned i dryppskålen. Deretter vises i tekstdisplayet
oppfordringen Empty container and tray (Tøm
skålen og beholderen).
131
10
Sette inn, skifte, fjerne vannfilter
Det medfølger et Melitta® Claris®-vannfilter til å filtrere bort kalk og andre
fremmedlegemer. Når du bruker filteret, må du avkalke apparatet sjeldnere.
Gjennom en sikker beskyttelse mot kalkavsetninger forlenges levetiden på
apparatet. Vannfilteret må skiftes regelmessig, senest når apparatet oppfordrer
til dette. Når vannfilteret blir satt inn, skiftet eller fjernet, må dette bekreftes via
undermenyen Filter. Etter at filteret blir satt inn eller skiftet, nullstiller apparatet
vannfiltersyklusen og kan varsle deg i rett tid om at vannfilteret må skiftes.
10.1 Sette inn vannfilter
Merknad
Sett vannfilteret i et glass med rent vann fra kranen i noen minutter du setter
det inn.
Care
Descaling
Filter
Exit
Filter
Exit
Insert filter
Change filter
• Hent undermenyen Care (Pleie).
• Drei dreiebryteren til Filter er merket og trykk på
den for å bekrefte valget.
• Drei dreiebryteren til Insert filter (Sette inn filter)
er merket og trykk på den for å bekrefte valget.
• Drei dreiebryteren til Start er merket og trykk på
den for å bekrefte valget.
• Slå opp lokket på vannbeholderen (fig. A,
nr. 6) og trekk vannbeholderen ut av apparatet
oppover.
• Skru forsiktig fast Melitta® Claris®-vannfilteret i gjengene på bunnen av
vannbeholderen med den medfølgende skrutrekkeren i nedre ende av
kaffeskjeen.
• Fyll vannbeholderen til maks.merket med friskt vann fra kranen og sett
den tilbake på plass.
• Trykk på dreiebryteren.
• Plasser en beholder med en kapasitet på ca. 0,5 l under utløpet og trykk
på dreiebryteren for å bekrefte.
132
→→ Kaffemaskinen skyller og går deretter tilbake til beredskapsmodus.
Hardhetsgraden på vannet blir automatisk stilt på Soft (myk).
10.2 Skifte vannfilter
Skift vannfilteret når det vises en oppfordring om dette i tekstdisplayet.
Filter
Exit
Insert filter
Change filter
• Hent undermenyen Care (Pleie).
• Drei dreiebryteren til Filter er merket og trykk på
den for å bekrefte valget.
• Drei dreiebryteren til Change filter (Skift filter) er
merket og trykk på den for å bekrefte valget.
• Drei dreiebryteren til Start er merket og trykk på
den for å bekrefte valget.
• Slå opp lokket på vannbeholderen (fig. A,
nr. 6) og trekk vannbeholderen ut av apparatet
oppover.
NORSK
Care
Descaling
Filter
Exit
• Drei vannfilteret ut av gjengene på bunnen av vannfilteret.
• Skru forsiktig fast det nye Melitta® Claris®-vannfilteret i gjengene på
bunnen av vannbeholderen med den medfølgende skrutrekkeren i
nedre ende av kaffeskjeen.
• Fyll vannbeholderen til maks.merket med friskt vann fra kranen og sett
den tilbake på plass.
• Trykk på dreiebryteren.
• Plasser en beholder med en kapasitet på ca. 0,5 l under utløpet og trykk
på dreiebryteren for å bekrefte
→→ Kaffemaskinen skyller og går deretter tilbake til beredskapsmodus.
133
10.3 Fjerne vannfilter
• Slå opp lokket på vannbeholderen (fig. A, nr. 6) og trekk
vannbeholderen ut av apparatet oppover.
• Drei vannfilteret ut av gjengene på bunnen av vannfilteret.
• Sett vannbeholderen tilbake på plass.
• Velg menypunktet Remove filter (Fjerne filter) i undermenyen.
• Drei dreiebryteren til er merket og trykk på den for å bekrefte valget.
→→ Meldingen Filter has been removed, Set water hardness (Filter er fjernet,
Still inn vannhardhet) vises.
• Trykk på dreiebryteren.
• Drei på dreiebryteren til ønsket vannhardhet er merket, f. eks. Very hard
(Meget hardt), og trykk på bryteren for å lagre valget.
→→ Apparatet veksler igjen tilbake til hovedmenyen.
Merknad
Melitta® Claris®-vannfilter må ikke være tørt i lengre tid. Vi anbefaler derfor å
oppbevare Melitta® Claris®-vannfilteret i et glass vann i kjøleskapet i lengre
perioder uten bruk.
134
11
Transport og avfallsbehandling
11.1 Transport
• Rengjør dryppskålen og grutbeholderen
• Damp ut apparatet, se side 120.
• Tøm bønnebeholderen.
• Fest løse deler (plate til kopper etc.) med egnet tape.
• Transporter apparatet om mulig i den originale emballasjen inkludert
hardskumstoffet for å unngå at det oppstår transportskader.
Forsiktig!
NORSK
Ikke transporter eller lagre apparatet i kjøretøyer eller rom med lave
temperaturer, da vannrester kan fryse eller kondensere og skader på apparatet
kan forekomme.
11.2 Avfallsbehandling
• Foreta en miljømessig riktig avfallsbehandling av apparatet via egnede
innsamlingssystemer.
135
12
Utbedre feil
Feil
Årsak
Tiltak
Kaffen kommer kun
i dråper
Malegraden er for fin.
Still in grovere malegrad.
Rengjør bryggeenheten.
Foreta eventuelt avkalkning.
Utfør evt. integrert
rengjøringsprogram.
Det kommer ikke ut
kaffe.
Vannbeholder ikke fylt
eller feil satt inn.
Fyll opp vannbeholderen og
kontroller at den er plassert riktig.
Bryggeenhet tilstoppet. Rengjør bryggeenheten.
Kvernen maler ikke
kaffebønnene.
Støy fra kvernen
136
Bønnene faller ikke
ned i kvernen (for
oljete kaffebønner).
Bank lett på bønnebeholderen.
Vippearmen står
loddrett.
Still vippearmen til høyre eller
venstre.
Fremmedlegemer i
kvernen
Kontakt Hotline.
Fremmedlegemer i
kvernen
Kontakt Hotline.
Feil
Årsak
Tiltak
Bryggeenheten kan Bryggeenheten er ikke
ikke settes på plass riktig låst.
igjen etter å ha blitt
fjernet.
Motoren er ikke i riktig
stilling.
Kontroller om håndtaket til låsing
av bryggeenheten er riktig låst.
Visning System
error (Systemfeil) i
tekstdisplayet
Slå kaffemaskinen på og av med
PÅ/AV-knappen
, kontakt
kundeservice hvis feilen vedvarer.
Programvarefeil
Trykk samtidig på PÅ/AV-knappen
og My-Coffeeknappen
. Kaffemaskinen
gjennomfører en initialisering.
Vennligst kontat Melitta Hotline, hvis de overnevnte løsningene ikke løser
problemet: 020/43 51 77.
NORSK
Advarsel!
Fare for klemskader
Grip aldri inn i apparatets indre deler under bruk.
137
138
Hyvä asiakas!
Onnittelut Melitta® CAFFEO® CI® -kahviautomaatin hankinnasta.
Toivotamme Sinut tervetulleeksi
harrastajaksi ja nauttijaksi.
monipuolisten
kahvierikoisuuksien
Melitta® CAFFEO® CI® on laatutuote, jonka ansiosta tulet nauttimaan useista
erikoisista kahvihetkistä. Espresso, Café Crème, Cappuccino tai Latte
Macchiato – nauti kaikilla aisteillasi erikoiskahveista ja hemmottele itseäsi
lempijuomasi makunautinnoilla.
Melitta® CAFFEO® CI® tarjoaa sinulle ja vieraillesi pidempiaikaista nautintoa
ja hyötyä, kun perehdyt heti aluksi käyttöohjeeseen.
Jos haluat lisätietoja tai sinulla on kysyttävää itse tuotteesta, ota yhteyttä
suoraan valmistajaan tai tule tutustumaan kotisivuihimme osoitteessa
www.melitta.se.
Toivotamme sinulle nautinnollisia hetkiä uuden kahviautomaattisi parissa.
SUOMI
Melitta® CAFFEO®-tiimi
® rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Melitta Group -yhtiö
139
Sisällysluettelo
1 Huomautuksia käyttöohjeesta..............................................................142
1.1 Käyttöohjeen tekstissä käytetyt symbolit................................................. 142
1.2 Määräystenmukainen käyttö................................................................... 143
1.3 Määräystenvastainen käyttö................................................................... 143
2 Yleisiä turvallisuusohjeita.....................................................................144
3 Laitteen kuvaus....................................................................................145
3.1 Kuvan A selitykset................................................................................... 145
3.2 Kuvan B seloste...................................................................................... 145
3.3Lisävarusteet........................................................................................... 145
3.4 Valintapainikkeiden yleiskatsaus............................................................. 146
3.5 Näyttöilmoitus (esimerkkinä Cappuccino)............................................... 146
4Käyttöönotto.........................................................................................147
4.1Kokoaminen............................................................................................ 147
4.2Liittäminen............................................................................................... 148
4.3 Ensimmäinen käynnistys......................................................................... 149
4.4 Papusäiliön täyttäminen.......................................................................... 150
4.5 Vesisäiliön täyttäminen............................................................................ 150
5 Kytkeminen päälle ja pois päältä.........................................................151
5.1 Laitteen kytkeminen päälle...................................................................... 151
5.2 Laitteen kytkeminen pois päältä.............................................................. 151
6 Juomien valmistus suoraan asetuksilla...............................................152
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Espresson tai Café Crèmen valmistus.................................................... 152
Cappuccinon valmistus........................................................................... 153
Latte Macchiaton valmistus..................................................................... 154
Maitovaahdon tai lämpimän maidon valmistus....................................... 155
Kuuman veden valmistus........................................................................ 155
Juomien valmistus jauhekahvin kanssa.................................................. 156
7 My-Coffee-näppäin: Juomien valmistus suoraan asetuksilla...............157
140
8 Valikon yleiskatsaus ja käyttö..............................................................158
8.1 Päävalikon aktivointi................................................................................ 158
8.2 Alavalikkojen yleiskatsaus....................................................................... 158
8.3 Alavalikko ”My Coffee”............................................................................ 159
8.4 Alavalikko ”Hoito”.................................................................................... 161
8.5 Alavalikko ”Energiansäästötila”............................................................... 162
8.6 Alavalikko ”Kellon asettaminen”.............................................................. 163
8.7 Alavalikko ”Auto OFF”............................................................................. 163
8.8 Alavalikko ”Veden kovuus”...................................................................... 164
8.9 Alavalikko ”Kieli”...................................................................................... 165
8.10 Alavalikko ”Tulot”..................................................................................... 165
8.11 Alavalikko ”Järjestelmä”.......................................................................... 166
8.12 Jauhatusasteen asetukset...................................................................... 168
9 Laitteen hoito ja huolto.........................................................................169
Yleinen puhdistus.................................................................................... 169
Suodatinyksikön puhdistus...................................................................... 169
Kahviyksikönhuuhtelu (huuhtelu)............................................................ 170
Maitoyksikön huuhtelu (”Easy Cleaning”-ohjelma).................................. 171
Maitoyksikön puhdistus (”Intensive Cleaning” -ohjelma)......................... 172
Automaattinen puhdistusohjelma............................................................ 174
Automaattinen kalkinpoisto-ohjelma....................................................... 176
10 Vesisuodattimen asennus, vaihto, poisto.............................................178
10.1 Vedensuodattimen asennus.................................................................... 178
10.2 Vesisuodattimen vaihto........................................................................... 179
10.3 Vesisuodattimen poisto........................................................................... 180
11 Kuljetus ja hävittäminen.......................................................................181
11.1Kuljetus.................................................................................................... 181
11.2Hävittäminen........................................................................................... 181
12 Häiriöiden poisto..................................................................................182
141
SUOMI
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
1
Huomautuksia käyttöohjeesta
Avaa käyttöohjeen taitettava etu- ja takakansi, sillä se helpottaa tekstin
ymmärtämistä.
1.1
Käyttöohjeen tekstissä käytetyt symbolit
Käyttöohjeessa olevilla symboleilla viitataan tiettyihin Melitta® CAFFEO® CII®kahviautomaatin käyttöön liittyviin vaaroihin sekä annetaan hyödyllisiä vinkkejä.
Varoitus!
Tällä symbolilla varustetut tekstit sisältävät turvaohjeita, jotka varoittavat
tapaturma- ja loukkaantumisvaarasta.
Huomio!
Tällä symbolilla varustetut tekstit sisältävät tietoa vältettävistä käyttövirheistä,
jotka voivat aiheuttaa aineellisten vahinkojen vaaran.
Ohje
Tästä symbolista tunnistaa tekstikohdat, joissa annetaan hyödyllisiä vinkkejä
Melitta® CAFFEO® CI®-kahviautomaatin käyttöä varten.
142
1.2
Määräystenmukainen käyttö
Melitta CAFFEO® CI® on suunniteltu yksinomaan tavallisen kahvin ja
kahvierikoisuuksien valmistukseen, veden kuumentamiseen sekä maidon
kuumentamiseen.
®
Määräystenmukainen käyttö edellyttää,
• että käyttöohje luetaan huolella, sen sisältö on selvillä ja ohjeita
noudatetaan.
• että noudatat varsinkin turvallisuuteen liittyviä ohjeita.
• että Melitta® CAFFEO® CI® -kahviautomaattia käytetään vain tässä
ohjeessa selostetuin edellytyksin.
1.3
Määräystenvastainen käyttö
Määräystenvastainen käyttö on kysymyksessä silloin, jos Melitta® CAFFEO® CI®
-kahviautomaattia käytetään tämän ohjeen vastaisesti.
Varoitus!
Määräystenvastainen käyttö voi aiheuttaa tapaturmia tai kuumasta vedestä tai
höyrystä johtuvia palovammoja.
SUOMI
Ohje
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat määräystenvastaisesta
käytöstä.
143
2
Yleisiä turvallisuusohjeita
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti. Jos ohjeita ei noudateta, siitä voi olla
haittaa sekä omalle turvallisuudelle että laitteen käyttöturvallisuudelle.
Varoitus!
–– Lasten ulottuville ei saa jättää esim: pakkausmateriaalia ja pikkuosia.
–– Kaikkien laitetta käyttävien henkilöiden on ensin perehdyttävä laitteen
toimintaan ja tunnettava mahdolliset vaaratilanteet.
–– Lapset eivät saa koskaan käyttää laitetta yksin, eivätkä he saa leikkiä
laitteen välittömässä läheisyydessä ilman valvontaa.
–– Laitetta ei ole suunniteltu sellaisten henkilöiden (lapset mukaanlukien)
käyttöön, joiden fyysiset, motoriset tai henkiset valmiudet ovat
rajoitteisia tai joilta puuttuu kokemus ja/tai tiedot käyttää laitetta oikein.
Turvallisuussyistä tällainen henkilö saa käyttää laitetta vain laitteen
toiminnot hallitsevan henkilön valvonnassa ja tämän opastuksella.
–– Käytä vain moitteettomassa kunnossa olevaa laitetta.
–– Älä koskaan yritä korjata laitetta itse. Mikäli korjaustoimet ovat tarpeen,
pyydämme kääntymään Melitta®-huoltopalvelun puoleen.
–– Laitteen, sen osien tai toimitukseen sisältyvien tarvikkeiden rakennetta ei
saa muuttaa.
–– Laitetta ei missään tapauksessa saa upottaa veteen.
–– Laitteeseen ei saa milloinkaan koskettaa märillä tai kosteilla käsillä tai
jaloilla.
–– Kun laite on käynnissä, sen sisäpuolisiin osiin ei saa milloinkaan koskea.
–– Varo koskettamasta laitteen kuumia pintoja.
–– Laitteessa on nappiparisto, joka tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
–– Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitaloudessa ja vastaavissa
tilanteissa kuten esimerkiksi: kauppojen työntekijäkeittiöissä, toimistoissa
ja muilla elinkeinoaloilla; maanviljelystiloilla; asiakaskäytössä hotelleissa,
motelleissa ja muissa asuintiloissa; matkustajakodeissa, joissa on
aamupalamahdollisuus.
–– Noudata myös tämän käyttöohjeen muissa luvuissa annettavia
turvallisuusohjeita.
144
3
Laitteen kuvaus
3.1
Kuvan A selitykset
Kuvanumero
1
Tippa-alusta kuppiritilällä ja kahvinporosäiliöllä (sisällä)
2
Vesitason näyttökoho tippa-alustassa
3
Korkeussäädettävä suutin ja kahvikupin LED-valaistus
4
Tekstinäyttö
5
ON-/OFF-painike
6
Vesisäiliö
7
2-kammioinen papusäiliö "Bean Select"
8
Kannellinen kahvijauhesäiliö
9
Käyttöpainike (katso sivu 146)
10
Kiertokytkin (Rotary Switch)
11
Maitosäiliö
Kuvan B seloste
Kuvanumero
Selitys
12
Virtajohto
13
Suodatusyksikkö ja tyyppikilpi (suojuksen takana)
14
Jauhatusasteen asetus
3.3
SUOMI
3.2
•
•
•
•
•
•
•
Selitys
Lisävarusteet
1 maitoletku maitopakkauksia varten
1 maitoletkun puhdistusharja
1 maitosäiliö ja maitoletku
1 kahvilusikka ruuvausavulla vesisuodatinta varten
1 puhdistustabletti
1 kalkinpoistoaine
1 maitojärjestelmän puhdistusneste
145
3.4
Näppäin
3.5
Valintapainikkeiden yleiskatsaus
Merkitys
Tehtävä
Espresso
Paina valmistaaksesi Espresson.
Café Crème
Paina valmistaaksesi Café Crèmen.
Cappuccino
Paina valmistaaksesi Cappucinon.
Latte
Macchiato
Paina valmistaaksesi Latte Macchiaton.
Maitovaahto tai
lämmin maito
Paina lyhyesti valmistaaksesi maitovaahtoa.
Paina pitkään valmistaaksesi kuumaa maitoa.
Vesi
Paina valmistaaksesi kuumaa vettä.
My Coffee
Paina valitaksesi ennakkoasetetut
henkilökohtaiset kahviasetukset.
kahvin vahvuus
Paina valitaksesi kahvin vahvuusasteen neljästä
vaihtoehdosta. Vahvuusaste näkyy tekstinäytössä.
2 kuppia
Paina ennen juomavalintaa halutessasi kaksi
kupillista valittua juomaa.
Näyttöilmoitus (esimerkkinä Cappuccino)
Asetettu
kahvin vahvuus
Asetettu
valmistusmäärä
Cappuccino
110 ml 060 ml
Edistymispalkki
kahvin valmistukseen
146
Edistymispalkki
maitovaahdolle
Valittu
erikoiskahvi
Symboli
maitovaahdolle
Asetettu
maitovaahdon määrä
4
Käyttöönotto
Ennen ensimmäistä käyttöönottoa on suoritettava alla kuvattavat toimenpiteet.
• Kokoaminen
• Liittäminen
• Ensimmäinen käynnistys
• Kielen valinta
• Kellonajan asettaminen
• Papusäiliön täyttäminen
• Vesisäiliön täyttäminen
Kun nämä toimenpiteet on suoritettu, laite on käyttövalmis. Sen jälkeen voit
valmistaa kahvia.
Suosittelemme kaatamaan pois kaksi ensimmäistä kupillista kahvia, jotka
valmistetaan ensimmäisen käyttöönoton jälkeen.
4.1
Kokoaminen
• Aseta laite vakaalle, tasaiselle ja kuivalle tasolle. Pidä riittävä noin 10
cm etäisyys seinään ja muihin esineisiin.
SUOMI
• Kahvinporosäiliö on jo paikallaan tippa-alustassa. Varmista, että tippaalusta on työnnetty laitteen sisään vasteeseen saakka.
Huomio!
–– Laitetta ei koskaan saa sijoittaa kuumalle pinnalle tai kosteisiin tiloihin.
–– Älä kuljeta tai säilytä laitetta kylmissä ajoneuvoissa tai tiloissa, sillä
jäännösvesi voi jäätyä tai kondensoitua ja vaurioittaa laitetta. Noudata
sivulla 181 annettavia ohjeita.
147
Huomautuksia
–– Säilytä pakkausmateriaali, mukaan lukien polystyreeniosat, myöhempää
kuljettamista ja mahdollista palauttamista varten kuljetusvaurioiden
välttämiseksi.
–– On täysin normaalia, että laitteessa on jälkiä kahvista ja vedestä jo ennen
ensimmäistä käyttöönottoa. Se johtuu siitä, että laite on tarkastettu
tehtaalla moitteettoman toimnnan takaamiseksi.
4.2
Liittäminen
• Laita virtajohto tarkoitukseen sopivaan pistorasiaan.
Varoitus!
Väärän verkkojännitteen sekä väärien tai vioittuneiden liittimien ja
virtajohdon aiheuttama palovaara ja sähköiskuvaara
–– Tarkista, että laitteen tyyppikilvessä annettu jännitearvo on sama kuin
käyttöpaikan verkkojännite. Tyyppikilpi sijaitsee laitteen oikealla puolella
suojuksen alla (kuva B, nro 13).
–– Varmista, että pistorasia vastaa voimassa olevia sähköturvallisuuden
standardeja. Epäselvissä tapauksissa käänny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
–– Älä milloinkaan käytä vioittuneita virtajohtoja (vioittunut eristys, paljaat
johtimet).
–– Takuuaikana ainoastaan valmistaja ja sen jälkeen ainoastaan pätevät
sähköalan ammattilaiset saavat vaihtaa vioittuneen virtajohdon.
148
4.3
Ensimmäinen käynnistys
Ohje
Kytke Melitta® CAFFEO® CI® päälle ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä
yksinomaan ilman vesisuodatinta.
• Paina ON-/OFF-painiketta
(kuva A, nro 5) laitteen käynnistämiseksi.
→→ Kiertokytkimen valo syttyy. Tekstinäyttöön ilmestyy pyyntö kielen valinnasta.
• Käännä kietokytkintä valitaksesi halutun kielen ja tallenna kieli
painamalla tätä kytkintä.
→→ Tekstinäyttöön ilmestyy pyyntö kellonajan asettamiseksi.
• Käännä kiertokytkintä valitaksesi halutun tunnin ja tallenna tunti
painamalla tätä kytkintä.
• Käännä kiertokytkintä valitaksesi halutun minuutin ja tallenna
painamalla tätä kytkintä.
→→ Tekstinäyttöön ilmestyy pyyntö papusäiliön täytöstä.
• Täytä papusäiliö (katso sivu 150) ja vahvista painamalla kiertokytkintä.
→→ Tekstinäyttöön ilmestyy pyyntö vesisäiliön täytöstä.
SUOMI
• Täytä vesisäiliö ja laita takaisin paikalleen laitteeseen (katso sivu 150).
→→ Kiertokytkimen valo vilkkuu, tekstinäytöllä näkyy Järjestelmä Käynnistys.
• Laita astia kahvisuuttimen alle ja paina kiertokytkintä.
→→ Laite suorittaa automaattisen huuhtelun, minkä takia suuttimesta tulee
kuumaa vettä. Tämän jälkeen valintapainikkeessa on valo. Laite on
käyttövalmis.
149
4.4
Papusäiliön täyttäminen
2-kammioisen ”Bean Select” -papusäiliön ansiosta voit käyttää rinnakkain kahta
erilaista kahvilaatua. Täytä esim. toinen kammio Espresso-pavuilla ja toinen CaféCrème-pavuilla. Kippivivulla voit vaivattomasti vaihtaa laatujen välillä.
• Täytä papusäiliö (kuva A, nro 7) uusilla kahvipavuilla. Kumpaankin
kammioon saa täyttää enintään 135 g kahvipapuja.
• Valitse haluttu papulaatu kääntämällä kippivipua vastaavan kammion
kohdalle.
Varoitus!
Vaara kofeiiniyliherkille ihmisille.
Koska aiemmin käytetyistä pavuista jää kahvimyllyn yläosaan jäännöstä, lajit
sekoittuvat toiselle papulajille vaihdettaessa. Siksi kofeiinittomille pavuille
vaihtamisen jälkeen kaksi ensimmäistä kupillista voivat edelleen sisältää
kofeiinipitoista kahvia. Siten vasta kolmas valmistettu kupillinen kahvin
vaihtamisen jälkeen on kofeiiniton.
Huomio!
–– Täytä papusäiliöön ainoastaan kahvipapuja.
–– Älä milloinkaan täytä papusäiliöön jauhettuja, pakastekuivattuja tai
karamellisoituja kahvipapuja.
Ohje
Kun kippivipu on suodatusprosessissa aikana pystysuorassa, kahvimyllyyn ei
pääse papuja.
4.5
Vesisäiliön täyttäminen
• Käännä vesisäiliön kansi (kuva A, nro 6) ylös ja vedä vesisäiliö ulos
laitteesta.
• Täytä vesisäiliö maksimimerkintään saakka raikkaalla vedellä ja aseta
säiliö takaisin paikalleen.
150
5
Kytkeminen päälle ja pois päältä
Kytkettäessä laite päälle ensimmäisen käyttöönoton yhtedessä: katso sivu 149.
5.1
Laitteen kytkeminen päälle
• Laita astia suuttimen alle ja paina ON-/OFF-painiketta
.
→→ Kiertokytkimen valo syttyy. Tekstinäyttöön ilmestyy tervehdysteksti. Laite
lämpiää ja suorittaa automaattisen huuhtelun, minkä takia suuttimesta tulee
kuumaa vettä. Huuhtelun jälkeen valintapainikkeiden ja kiertokytkimen valot
syttyvät. Laite on käyttövalmis.
5.2
Laitteen kytkeminen pois päältä
• Laita astia suuttimen alle ja paina ON-/OFF-painiketta
.
→→ Laite suorittaa automaattisen huuhtelun, minkä takia suuttimesta tulee
kuumaa vettä. Sen jälkeen laite kytkeytyy pois päältä.
SUOMI
• Valikossa voit suorittaa erilaisia asetuksia energiansäästötilaa ja
automaattista sammutusta koskien (katso sivu 158).
151
6
Juomien valmistus suoraan asetuksilla
Juomien valmistukseen on kaksi erilaista mahdollisuutta.
• Vakiokeittäminen: Asetuksia, kuten kahvin vahvuus, kahvi- ja
maitomäärä, voidaan muuttaa suoraan keitettäessä.
• My-Coffee-näppäin
: Omat asetukset, jotka on aikaisemmin
määritetty ja tallennettu, voidaan hakea My-Coffee-näppäimellä
(katso sivu 157).
6.1
Espresson tai Café Crèmen valmistus
Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso „Kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 151).
• Aseta sopiva astia suuttimen alle.
• Paina kahvin vahvuuden valintapainiketta
kahvin vahvuusasteen.
• Paina halutun mukaan Espresson
.
, kun haluat sovittaa
tai Café Crèmen valintapainiketta
→→ Jauhamisprosessi käynnistyy ja kahvin tulo alkaa. Valutus loppuu
automaattisesti, kun asetettu kuppimäärä saavutetaan.
Café Crème
220 ml
• Käännä kiertokytkintä asettaaksesi kuppien
määrän vielä kahvin valutuksen aikana.
→→ Kahvin vahvuus näytetään papusymbolien avulla.
Kahvin määrä näytetään millilitroina.
• Keskeyttääksesi kahvin valutuksen
ennenaikaisesti paina Espresson
tai Café
Crèmen
valintapainiketta tai kiertokytkintä.
152
6.2
Cappuccinon valmistus
Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso „Kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 151).
• Aseta sopiva astia suuttimen alle.
• Työnnä suutin mahdollisimman alas.
• Liitä lyhyt letku suuttimeen ja mukana toimitettuun Melitta CAFFEO®
CI® -maitosäiliöön (kuva C) tai käytä pitkää letkua tavanomaisten
maitopakkausten kanssa.
• Paina kahvin vahvuuden valintapainiketta
kahvin vahvuusasteen.
• Paina Cappuccinon valintapainiketta
Cappuccino
110 ml 060 ml
, kun haluat sovittaa
.
→→ Jauhamisprosessi käynnistyy ja kahvin tulo alkaa.
Valutus loppuu automaattisesti, kun asetettu
kuppimäärä saavutetaan.
→→ Kahvin vahvuus näytetään papusymbolien avulla.
Kahvin määrä näytetään millilitroina.
• Keskeyttääksesi kahvin tulon ennenaikaisesti paina kiertokytkintä. Laite
jatkaa sitten maidon annostelua.
→→ Laite lämpiää maidon tuloa varten.
→→ Maidon tulo alkaa. Tulo loppuu automaattisesti, kun asetettu maitomäärä
saavutetaan.
• Keskeyttääksesi kahvin ja maidon tulon kokonaan paina Cappuccinon
valintapainiketta
.
• Käännä kiertokytkintä asettaaksesi vielä maidon määrän maidon tulon
aikana.
• Maidon tulon voi lopettaa kesken painamalla kiertokytkintä.
• Suorita tarvittaessa Easy-Cleaning-ohjelma. Laite kehottaa siihen
automaattisesti (katso sivu 171) TAI valitse toinen juoma.
153
SUOMI
• Käännä kiertokytkintä asettaaksesi kuppien
määrän vielä kahvin valutuksen aikana.
6.3
Latte Macchiaton valmistus
Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso „Kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 151).
• Aseta sopiva astia suuttimen alle.
• Työnnä suutin mahdollisimman alas.
• Liitä lyhyt letku suuttimeen ja mukana toimitettuun Melitta CAFFEO®
CI® -maitosäiliöön (kuva C) tai käytä pitkää letkua tavanomaisten
maitopakkausten kanssa.
• Paina kahvin vahvuuden valintapainiketta
kahvin vahvuusasteen.
• Paina Latte Macchiaton valintapainiketta
, kun haluat sovittaa
.
→→ Laite lämpiää maidon tuloa varten.
→→ Maidon tulo alkaa. Tulo loppuu automaattisesti, kun asetettu maitomäärä
saavutetaan.
• Käännä kiertokytkintä asettaaksesi vielä maidon määrää maidon tulon
aikana.
• Maidon tulon voi lopettaa kesken painamalla kiertokytkintä. Laite jatkaa
silloin suoraan kahvin annostelulla.
→→ Jauhamisprosessi käynnistyy ja kahvin tulo alkaa. Valutus loppuu
automaattisesti, kun asetettu kuppimäärä saavutetaan.
• Keskeyttääksesi kahvin ja maidon tulon kokonaan paina Latte
Macchiaton valintapainiketta
.
Latte Macchiato
110 ml 060 ml
• Käännä kiertokytkintä asettaaksesi kuppien
määrän vielä kahvin valutuksen aikana.
→→ Kahvin vahvuus näytetään papusymbolien avulla.
Kahvin määrä näytetään millilitroina.
• Keskeyttääksesi kahvin tulon ennenaikaisesti
paina kiertokytkintä.
• Suorita tarvittaessa Easy-Cleaning-ohjelma. Laite kehottaa siihen
automaattisesti (katso sivu 171) TAI valitse toinen juoma.
154
6.4
Maitovaahdon tai lämpimän maidon valmistus
Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso „Kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 151).
• Aseta sopiva astia suuttimen alle.
• Liitä lyhyt letku suuttimeen ja mukana toimitettuun Melitta CAFFEO®
CI® -maitosäiliöön (kuva C) tai käytä pitkää letkua tavanomaisten
maitopakkausten kanssa.
• Paina maitovaahdon valintapainiketta
. Paina lyhyesti maitovaahtoa
varten paina pitkään lämmintä maitoa varten (seuraa näyttöä).
→→ Laite lämpiää maidon tai maitovaahdon tuloa varten.
→→ Maidon tai maitovaahdon tulo alkaa. Tulo loppuu automaattisesti, kun
asetettu maito- tai maitovaahtomäärä saavutetaan.
• Käännä kiertokytkintä asettaaksesi vielä maito- tai maitovaahtomäärän
maidon tai maitovaahdon tulon aikana.
• Keskeyttääksesi maidon tai maitovaahdon tulon ennenaikaisesti paina
maitovaahdon valintapainiketta
tai kiertokytkintä.
6.5
SUOMI
• Suorita tarvittaessa Easy-Cleaning-ohjelma. Laite kehottaa siihen
automaattisesti (katso sivu 171) TAI valitse toinen juoma.
Kuuman veden valmistus
Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso „Kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 151).
• Aseta sopiva astia suuttimen alle.
• Paina kuuman veden valintapainiketta
.
→→ Kuuman veden valutus alkaa. Valutus loppuu automaattisesti, kun asetettu
vesimäärä saavutetaan.
• Käännä kiertokytkintä asettaaksesi veden määrän vielä kuuman veden
valumisen aikana.
• Kuuman veden tulo keskeytetään ennenaikaisesti painamalla kuuman
veden valintapainiketta
tai kiertokytkintä.
155
6.6
Juomien valmistus jauhekahvin kanssa
Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso „Kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 151).
• Avaa kahvijauhesäiliön kansi (kuva A, nro 8).
• Laita korkeintaan yksi kahvilusikallinen tuoretta jauhekahvia
kahvijauhesäiliöön.
Huomio!
–– Täytä kahvijauhesäiliö ainoastaan jauhekahvilla. Instant-tuotteet voivat
liimautua suodatinyksikköön.
–– Älä milloinkaan laita yhtä kahvilusikallista (laitteen mukana) enempää
jauhekahvia, koska muuten suodatinyksikkö vuotaa yli.
• Sulje kahvijauhesäiliön kansi.
• Aseta sopiva astia suuttimen alle.
• Paina sen juoman valintapainiketta, jonka haluat valmistaa esim. Café
Crèmen valintapainiketta
.
→→ Kahvin tulo alkaa. Tulo loppuu automaattisesti, kun asetettu valmistusmäärä
saavutetaan.
• Käännä kiertokytkintä asettaaksesi kuppien määrän vielä kahvin
valutuksen aikana.
• Keskeyttääksesi kahvin tulon ennenaikaisesti paina Café Crèmen
valintapainiketta
tai kiertokytkintä.
Ohje
Jos et valmista kahvia 3 minuutin sisällä kahvijauhesäiliön kannen
avaamisesta, laite kytkeytyy takaisin kahvipapujen käyttöön ja siirtää
jauhekahvin kahvinporosäiliöön, jotta myöhempi suodattimen ylivuoto
vältettäisiin.
Ohje
Jauhekahvin valmistuksessa 2 kupillisen valmistus ei ole mahdollista
-näppäimellä.
156
7
My-Coffee-näppäin: Juomien valmistus
suoraan asetuksilla
Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso „Kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 151).
• Tarvittaessa luo valikkoon uusi käyttäjä ja tallenna tälle käyttäjälle
henkilökohtaiset juoma-asetukset, katso sivu 159.
• Aseta sopiva astia suuttimen alle.
Marie
• Paina My-Coffee-näppäintä
niin usein,
kunnes haluttu käyttäjänimi tulee esiin.
• Paina halutun juoman valintapainiketta, katso
sivu 152).
→→ Juoman tulo alkaa. Tulo loppuu automaattisesti, kun käyttäjälle asetettu
valmistusmäärä saavutetaan.
• Suoramuistitoiminto: Jos muutat valmistuksen aikana asetuksia kuten
kahvin määrää tai voimakkuutta, muutos tallentuu suoraan valitun
käyttäjänimen alle.
Ohje
SUOMI
My-Coffee-tilasta poistutaan painamalla My-Coffee-näppäintä
niin monta
kertaa, kunnes kellonaika tai Valmis jälleen näkyy. Muutaman minuutin kuluttua
laite poistuu My-Coffee-tilasta automaattisesti.
157
8
Valikon yleiskatsaus ja käyttö
8.1
Päävalikon aktivointi
Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso „Kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 151).
Asetukset
Lopeta
My Coffee
Hoito
8.2
• Paina kiertokytkintä yli kahden sekunnin ajan.
→→ Tekstinäyttöön ilmestyy päävalikko.
• Käännä kiertokytkintä valitaksesi halutun
alavalikon. Valintavaihtoehdot näkyvät kirkkaalla
taustalla.
Alavalikkojen yleiskatsaus
Alavalikko
Merkitys
"Lopeta"
Päävalikosta poistuminen
"My Coffee"
Henkilökohtaisten kahviasetusten määrittely, sivu 159
"Hoito"
Huuhtelu, Easy Cleaning, Intensive Cleaning, puhdistus,
kalkinpoisto, laita soudatin, sivu 161
"Energiansäästötila" Energiasäästötilan asetusten muuttaminen, sivu 162
"Kellon
asettaminen"
Kellonajan muuttaminen, sivu 163
"Auto OFF"
Automaattisen sammutuksen asetusten muuttaminen,
sivu 163
"Veden kovuus"
Veden kovuuden asetus, sivu 164
"Kieli"
Kielen muuttaminen, sivu 165
"Tulot"
Kokonaisvalmistusten määrän näyttö, sivu 165
"Järjestelmä"
Tehdasasetusten palautus, laitteen ilmaus, sivu 166
• Paina kiertokytkintä aktivoidaksesi valitun alavalikon tai poistuaksesi
Lopeta-toiminnon kautta kustakin valikosta.
158
Ohje
Jokaisesta alavalikosta pääsee pois painamalla mitä tahansa käyttönäppäintä,
jolloin palataan jälleen valmiustilaann.
8.3
Alavalikko ”My Coffee”
Tässä alavalikossa voit määritellä ja tallentaa erilaisia juoma-asetuksia
standardivalmistukselle ja My-Coffee-valmistukselle.
Vakiovalmistuksen asetukset: Henkilökohtaiset asetukset, kuten valmistusmäärä,
kahvin vahvuus tai maitovaahdon ja maidon määrä, voidaan tallentaa Vakio-profiiliin
ja valita asianomaisella valintapainikkeella.
My-Coffee-valmistuksen asetukset: Voit asettaa enintään neljälle henkilölle
yksittäisiä juoma-asetuksia, jotka voit myöhemmin valita kunkin profiilin My-Coffeenäppäimellä.
Käyttäjäprofiilin muokkaaminen
• Kutsu alavalikko My Coffee.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes kyseinen käyttäjä on merkitty. Voit valita
väliltä Nimi 1 - Nimi 4, kuten myös Vakio.
Käyttäjänimen määritys
• Käännä kiertokytkintä, kunnes näyttöön tulee Nimen muutos, ja vahvista
valinta painamalla kiertokytkintä.
• Käännä kiertokytkintä haluamasi nimen
ensimmäisen kirjaimen valitsemiseksi, ja vahvista
valittu kirjain painamalla kiertokytkintä.
a b c d e f g h i j k l m n o
e
p q r s t u v w x y z - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 Exit Marie
→→ Ensimmäinen kirjain on automaattisesti iso.
• Jatka samalla tavalla muiden kirjainten kanssa.
Voit syöttää enintään 12 merkkiä.
• Valitse  poistaaksesi kirjaimen.
• Valitse tyhjä kenttä syöttääksesi välilyönnin.
• Valitse Lopeta tallentaaksesi nimen ja palataksesi My Coffeealavalikkoon.
159
SUOMI
• Paina kiertokytkintä valitaksesi haluamasi käyttäjän, esim. Nimi 1.
Käyttäjäasetusten määrittely juomille
Latte Macchiato
Lopeta
Maidon määrä
Vaahdon määrä
• Käännä kiertokytkintä, kunnes käyttäjäasetuksille
määriteltävä juoma on merkitty, esim. Latte
Macchiato, ja vahvista valinta painamalla
kiertokytkintä.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes asetuksen
mukainen ominaisuus tulee valituksi, esim.
Maidon määrä, ja vahvista valinta painamalla
kiertokytkintä.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes haluttu määrä tulee merkityksi, esim.
80 ml, ja vahvista valinta painamalla kiertokytkintä.
Ohje
Kaikissa ominaisuuksissa, joille et määritä asetuksia, käytetään
tehdasasetuksia.
Suoraan muistiin -toiminto
Valikon tallennuksen sijaan voit valmistuksen aikana muuttaa suoraan asetuksia,
kuten kahvin ja maidon määrää, My-Coffee-näppäimellä
. Muutokset tallentuvat
suoraan valitulle käyttäjänimelle.
Juomille ovat mahdollisia seuraavat käyttäjäasetukset:
Asetusmahdollisuudet
Valmistusmäärä:
30 - 220 ml
Kahvin vahvuus:
Säädettävissä neljässä portaassa:
Mieto
Normaali
Vahva
Erittäin vahva
160
Suodatuslämpötila
Matala, keskimääräinen, korkea
maitovaahdon määrä
10 - 220 ml
Maidon määrä
0 - 220 ml
Käyttäjän asettaminen aktiiviseksi/toimettomaksi
Voit asettaa liitetyn käyttäjän toimettomaksi, esimerkiksi jos kyseinen käyttäjä ei
käytä laitetta pitkään aikaan. Käyttäjä pysyy yhä tallennettuna, mutta häntä ei voi
kutsua My-Coffee -näppäimen avulla.
Aktiivi/Toimeton
Lopeta
Toimeton√
Aktiivi
• Hae käyttäjä, jonka haluat asettaa toimettomaksi.
• Valitse valikkokohta Aktiivinen/Toimeton.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes Toimeton on
merkitty ja paina kiertokytkintä varmistaaksesi
valinnan.
→→ Käyttäjä on asetettu toimettomaksi. Toimeton-merkinnän perään ilmestyy
varmistukseksi hakanen.
• Toimi samalla tavalla käyttäjän asettamiseksi aktiiviseksi.
8.4
Alavalikko ”Hoito”
Valikkokohta
Merkitys
"Lopeta"
Alavalikosta poistuminen
"Huuhtelu"
Kahviyksikön huuhtelu, sivu 170
"Easy Cleaning"
Maitoyksikön huuhtelu, sivu 171
"Intensive Cleaning"
Intensiv-puhdistusohjelman suoritus maitoyksikölle,
sivu 172
"Puhdistus"
Kahviyksikön puhdistusohjelman suoritus, sivu 174
"Kalkinpoisto"
Kahviyksikön kalkinpoisto-ohjelman suoritus, sivu 176
"Suodatin"
Vedensuodattimen asennus, vaihto, poisto, sivu 178
SUOMI
Tässä alavalikossa voit käynnistää erilaisia integroituja hoito- ja puhdistusohjelmia.
161
Hoito- ja puhdistusohjelman käynnistys
• Kutsu alavalikko Hoito.
Hoito
Easy Cleaning
Intensive Cleaning
Puhdistus
→→ Tekstinäytössä ilmoitetaan huolto- ja
puhdistusohjelmat.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes haluamasi
hoito- ja puhdistusohjelma on merkitty, esim.
Intensive Cleaning, ja vahvista valinta painamalla
kiertokytkintä.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes Käynnistä tulee merkityksi ja aloita
ohjelma painamalla kytkintä.
→→ Ohjelmaan perustuen tekstinäytössä näkyy erilaisia kehotuksia ja
tietoilmoituksia.
8.5
Alavalikko ”Energiansäästötila”
Tässä alavalikossa voit säätää ajan, jonka jälkeen laite siirtyy energiansäästötilaan.
Tehdasasetus on 5 minuuttia.
Energiansäästötila
Lopeta
5 min√
15 min
• Kutsu alavalikko Energiansäästötila.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes haluttu aika
tulee merkityksi, minkä jälkeen laite siirtyy
energiansäästötilaan ja vahvista valinta
painamalla kiertokytkintä.
• Tai valitse OFF, jos laitteen ei haluta koskaan siirtyvän
energiansäästötilaan.
Ohje
Energiansäästötilassa laite kuluttaa merkittävästi vähemmän sähköä kuin
valmiustilassa. Suosittelemme kuitenkin, pidemmän käyttämättömyyden
kohdalla (esim. myös yön yli) sulkemaan laitteen ON-/OFF-painikkeesta
162
.
8.6
Alavalikko ”Kellon asettaminen”
Tässä alavalikossa voit muuttaa tai poistaa kellonajan.
Kellon asettaminen
13 : 10 : 07
• Kutsu alavalikko Kellon asettaminen.
• Käännä kiertokytkintä haluamasi tuntilukeman
valitsemiseksi ja vahvista painamalla kytkintä.
• Käännä kiertokytkintä haluamasi minuuttilukeman
valitsemiseksi ja vahvista painamalla kytkintä.
→→ Kellonaika on tallennettu. Laite vaihtaa automaattisesti päävalikkoon.
Kellonajan näytön poistaminen
• Aseta kellonajaksi 00:00.
→→ Käyttövalmiustilassa laite ei näytä kellonaikaa.
8.7
Alavalikko ”Auto OFF”
Tässä alavalikossa voit asettaa ajan, jonka jälkeen laite sammuu automaattisesti.
Tehdasasetus on 30 minuuttia. Voit asettaa myös todellisen kellonajan, jolloin laite
kytkeytyy sammuu automaattisesti.
• Kutsu alavalikko Auto OFF.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes haluamasi asetus
OFF jälkeen ... tulee merkityksi, ja vahvista
valinta painamalla kiertokytkintä.
SUOMI
Auto OFF
Lopeta
OFF jälkeen...
OFF klo...
• Käännä kiertokytkintä asettaaksesi ajan (30
minuutista 8 tuntiin), jonka jälkeen laite sammuu
automaattisesti.
• Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi halutun ajan, esim. ”1 tunti”.
→→ Aika on tallennettu. Laite vaihtaa automaattisesti päävalikkoon.
163
Auto OFF klo
• Käännä kiertokytkintä, kunnes OFF klo... tulee merkityksi, kun haluat
ohjelmoida sammuttamisen kellonajan.
• Käännä kiertokytkintä haluamasi tuntilukeman valitsemiseksi ja vahvista
painamalla kytkintä.
• Käännä kiertokytkintä haluamasi minuuttilukeman valitsemiseksi ja
vahvista painamalla kytkintä.
→→ Aika on tallennettu. Laite vaihtaa automaattisesti päävalikkoon.
Ohje
Automaattisammutusta ei voi poistaa kokonaan käytöstä. Laite kytkeytyy pois
päältä aikaisintaan 30 minuutin ja viimeistään 8 tunnin kuluttua viimeisestä
käyttötoimenpiteestä. Kuluvan ajan (OFF jälkeen...) ja sammutuskellonajan
(OFF klo...) perusteella laite valitsee viimeisen toimenpiteen jälkeen sen
sammutusajankohdan, kumpi umpeutuu aikaisemmin.
8.8
Alavalikko ”Veden kovuus”
Tässä alavalikossa voit asettaa veden kovuuden.
Veden kovuus voidaan mitata pakkaukseen kuuluvilla testausliuskoilla. Huomio
testausliuskapakkauksen ohjeet. Veden kovuudeksi on tehtaalla määritetty ”erittäin
kova”.
Veden kovuusalue
°dH
°f
Pehmeä
0-7,2°dH
0-13°f
Keskikova
7,2-14°dH
13-25°f
Kova
14-21,2°dH
25-38°f
Erittäin kova
>21,2°dH
>38°f
• Kutsu alavalikko Veden kovuus.
Veden kovuus
Lopeta
kova
erittäin kova√
• Käännä kiertokytkintä, kunnes haluttu veden
kovuus tulee merkityksi, esim. Erittäin kova.
• Käännä kiertokytkintä tallentaaksesi valitun
veden kovuuden.
→→ Veden kovuus on tallennettu. Laite vaihtaa automaattisesti päävalikkoon.
164
8.9
Alavalikko ”Kieli”
Tässä alavalikossa voit asettaa näyttöilmoitusten kielen.
• Kutsu alavalikko Kieli.
Kieli
Lopeta
Suomi√
English
• Käännä kiertokytkintä, kunnes haluamasi kieli
tulee merkityksi ja tallenna valittu kieli painamalla
kytkintä.
→→ Näytössä on kysymys Vaihdetaanko kieli?
• Käännä kiertokytkintä, kunnes Kyllä tulee
merkityksi ja vahvista valinta painamalla kytkintä.
→→ Valittu kieli on tallennettu. Laite vaihtaa automaattisesti päävalikkoon.
8.10 Alavalikko ”Tulot”
Tässä alavalikossa voit selata kaikkia valmistettuja kahvierikoisuuksia aina laitteen
käyttöönotosta lähtien.
00273
• Kutsu alavalikko Tulot.
• Valmistettujen juomien kokonaismäärä
ilmoitetaan.
SUOMI
Tulot
165
8.11 Alavalikko ”Järjestelmä”
Tässä alavalikossa voit palauttaa laitteen tehdasasetukset sekä ilmata laitteen.
Tehdasasetusten palautus
• Kutsu alavalikko Järjestelmä.
Tehdasasetukset
Lopeta
Palautus
• Käännä kiertokytkintä, kunnes Tehdasasetukset
tulee merkityksi ja vahvista valinta painamalla
kytkintä.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes Palautus tulee
merkityksi ja vahvista valinta painamalla kytkintä.
• Kaikki asetukset, myös henkilökohtaiset
asetukset My Coffee -valikosta, palautetaan
tehdasasetuksiin.
Tehdasasetuksien yleiskatsaus
Espresso
Café Crème
Cappuccino
Latte Macchiato
166
Valmistusmäärä
50 ml
Kahvin vahvuus
Vahva
Suodatuslämpötila
Normaali
Valmistusmäärä
120 ml
Kahvin vahvuus
Normaali
Suodatuslämpötila
Normaali
Valmistusmäärä
60 ml
Maitovaahdon määrä
80 ml
Kahvin vahvuus
Vahva
Suodatuslämpötila
Korkea
Valmistusmäärä
70 ml
Maitovaahdon määrä
180 ml
Maidon määrä
0 ml
Kahvin vahvuus
Normaali
Suodatuslämpötila
Korkea
Laitteenilmaus
Suosittelemme ilmaamaan laitteen pidemmän käyttämättömyyden yhteydessä ja
ennen kuljetusta. Täten laite tulee suojatuksi myös jäätymisvahingolta.
• Poista vesisuodatin, katso sivu 178.
• Aseta astia kahvisuuttimen alle.
• Kutsu alavalikko Järjestelmä.
Ilmaus
Lopeta
Käynnistä
• Käännä kiertokytkintä, kunnes Ilmaus tulee
merkityksi ja vahvista valinta painamalla kytkintä.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes Käynnistä tulee
merkityksi ja vahvista valinta painamalla kytkintä.
• Kytke letku tippa-alustaan ja suuttimeen (kuva D)
ja vahvista painamalla kiertokytkintä.
→→ Laite kuumenee.
Varoitus!
Poltto- ja palovaara kuuman höyryn takia.
llmauksen yhteydessä laitteesta tulee ulos kuumaa höyryä. Älä milloinkaan tule
millään vartalonosalla, esim. kasvoillasi, höyryn kanssa kosketuksiin.
Vesisäiliö
irrota
• Käännä vesisäiliön kansi (kuva A, nro 6) ylös ja
vedä vesisäiliö ulos laitteesta.
SUOMI
Ilmaus
→→ Laite ilmataan. Sen jälkeen laite sammuu
automaattisesti kokonaan.
167
8.12 Jauhatusasteen asetukset
Jauhatusaste on säädetty tehtaalla ihanteelliseen arvoon. Siksi suosittelemme, että
jauhatusastetta säädetään vasta noin 1000 valmistetun kahvikupillisen jälkeen (noin
vuoden kuluttua).
Kahvimyllyn on oltava käynnissä sillä aikaa kun jauhatusastetta säädetään. Säädä
jauhatusastetta siis heti kahvin valmistamisen alkamisen jälkeen.
Jos kahvin aromi ei ole tarpeeksi voimakas, suosittelemme kahvin jauhatusasteen
säätämistä hienommaksi.
• Aseta vipu (kuva B, nro 14) yhteen kolmesta asennosta (laitteen
takapaneelista katsoen).
168
Vivun asento Jauhatusaste
Vasemmalla
Hieno
Keskellä
Keskikova
Oikealla
Karkea
(tehdasasetus)
9
Laitteen hoito ja huolto
9.1
Yleinen puhdistus
• Puhdista laite ulkoa pehmeällä, kostetulla liinalla ja yleisellä
astianpesuaineella.
• Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta säännöllisesti, kuitenkin viimeistään
kun koho (kuva A, nro 2) näkyy ylhäältä olevasta kuppiritilästä.
• Puhdista kahviporosäiliö säännöllisesti.
Huomio!
Älä käytä hankaavia kankaita, pesusieniä tai puhdistusaineita, jotta laitteen
pinta ei vaurioidu.
9.2
Suodatinyksikön puhdistus
Edellytys: Laite on pois päältä (katso „Kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 151).
Ohje
SUOMI
Laitteen suojaamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla suosittelemme
suodatinyksikön puhdistamista kerran viikossa juoksevalla vesijohtovedellä.
• Tartu syvennykseen laitteen oikealla puolella (kuva B, nro 13) ja irroita
kansi oikealle.
• Paina ja pidä painettuna suodatusyksikön kahvassa olevaa punaista
nuppia (kuva E) ja kierrä kahvaa myötäpäivään vasteeseen saakka
(noin 75°).
• Vedä suodatinyksikkö laitteesta ulos kahvasta kiinni pitämällä.
• Jätä suodatinyksikkö siihen asentoon (älä liikuta tai käännä
suodatinyksikön rakenneosia).
• Huuhtele suodatinyksikkö sellaisenaan huolellisesti kultakin sivulta
juoksevan veden alla. Huomioi varsinkin se, että kuvan F esittämällä
alueella ei ole kahvin jäämiä.
169
Huomio!
Älä milloinkaan puhdista suodatinyksikköä astianpesukoneessa.
• Anna suodatinyksikön kuivua.
• Poista kahvin jäämät tarvittaessa laitteen sisällä olevista pinnoista, joita
vastaan suodatinyksikkö koskettaa.
• Aseta suodatusyksikkö takaisin laitteeseen ja kierrä suodatusyksikön
kahvaa vastapäivään vasteeseen saakka, jotta suodatusyksikkö lukittuu
paikalleen.
• Aseta kannen kaksi asetinta laitteen takaosaan ja käännä kantta
vasemmalle, kunnes se napsahtaa paikalleen.
9.3
Kahviyksikönhuuhtelu (huuhtelu)
Laite suorittaa käynnistettäessä ja – juoman valmistuksen jälkeen –
sammutettaessa automaattisen kahviyksikön huuhtelun. Voit huuhdella
kahviyksikön myös muulloinkin.
• Aseta astia kahvisuuttimen alle.
• Kutsu alavalikko Hoito.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes Huuhtelu tulee merkityksi ja vahvista
valinta painamalla kytkintä.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes Käynnistä tulee merkityksi ja vahvista
valinta painamalla kytkintä.
→→ Huuhtelu alkaa. Tällöin suuttimesta tulee kuumaa vettä.
170
9.4
Maitoyksikön huuhtelu (”Easy Cleaning”-ohjelma)
Jokaisen maitopitoisen juoman valmistuksen jälkeen laite kehottaa tekemään
maitoyksikön huuhtelun (Easy Cleaning?).
• Aseta astia kahvisuuttimen alle.
• Paina kiertokytkintä käynnistääksesi ”Easy-Cleaning” -ohjelman.
• Kiinnitä letku suuttimeen ja tippa-alustaan (kuva D).
• Paina kiertokytkintä varmistaaksesi letkun kiinnityksen.
→→ ”Easy Cleaning” -ohjelma käynnistyy. Tällöin suuttimesta tulee kuumaa vettä
letkua pitkin tippa-alustaan.
Voit huuhdella maitoyksikön myös muulloinkin.
• Aseta astia kahvisuuttimen alle.
• Kutsu alavalikko Hoito.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes Käynnistä tulee
merkityksi ja aloita ohjelma painamalla kytkintä.
• Kiinnitä letku suuttimeen ja tippa-alustaan (kuva
D).
• Paina kiertokytkintä varmistaaksesi letkun kiinnityksen.
→→ ”Easy Cleaning” -ohjelma käynnistyy. Tällöin suuttimesta tulee kuumaa vettä
letkua pitkin tippa-alustaan.
171
SUOMI
Easy Cleaning
Lopeta
Käynnistä
• Käännä kiertokytkintä, kunnes näytetään
Easy Cleaning, ja vahvista valinta painamalla
kiertokytkintä.
9.5
Maitoyksikön puhdistus (”Intensive Cleaning”
-ohjelma)
”Intensive Cleaning” -ohjelmassa maitoyksikkö puhdistetaan perusteellisesti
puhdistimen avulla.
Huomio!
Käytä ainoastaan kahviautomaateille tarkoitettua Melitta®maitojärjestelmäpuhdistajaa. Tämä puhdistin on sovitettu juuri Melitta®
CAFFEO® CI® -kahviautomaatille. Jos käytät muita puhdistusaineita, voi se
johtaa laitevikoihin.
• Puhdista tarvittaessa maitoletku ja maidon ulostuloaukot
mukanatoimitetulla puhdistusharjalla.
Hoito
Easy Cleaning
Intensive Cleaning
Puhdistus
Intensive Cleaning
Lopeta
Käynnistä
• Aseta suuttimen alle vähintään 0,5 litran astia
(esim. kahvinporosäiliö).
• Kutsu alavalikko Hoito.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes Intensive Cleaning
näytetään, ja vahvista valinta painamalla
kiertokytkintä.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes Käynnistä tulee
merkityksi ja aloita ohjelma painamalla kytkintä.
• Laita maitosäiliöön 50 ml maitojärjestelmän
puhdistusainetta ja täytä sen jälkeen lämpimällä
vesijohtovedellä 0,5 litran merkintään saakka.
• Kytke letku maitosäiliöön ja suuttimeen ja vahvista painamalla
kiertokytkintä.
→→ ”Intensiv Cleaning” -ohjelma käynnistyy. Tällöin kehittyy vesihöyryä ja
kuumaa puhdistusnestettä tulee ulos suuttimesta.
→→ Sen jälkeen ohjelma keskeytyy automaattisesti ja kehottaa huuhtelemaan
maitosäiliön.
• Huuhtele maitosäiliö huolellisesti ja täytä sen jälkeen 0,5 litralla raikasta
vesijohtovettä.
• Vahvista painamalla kiertokytkintä.
• Kytke letku maitosäiliöön ja suuttimeen.
172
• Vahvista painamalla kiertokytkintä.
• Tyhjennä suuttimen alla oleva astia ja aseta se takaisin suuttimen alle.
• Jatka ohjelmaa painamalla kiertokytkintä.
→→ Huuhtelevaa, kuumaa vettä tulee suuttimesta. Tämän jälkeen laite on
käyttövalmis.
Ohje
Suosittelemme laitteen ihanteellisen suojan ja parhaimman hygienian takia
”Intensive Cleaning” -ohjelman suorittamista kerran viikossa.
Maitojärjestelmän osien puhdistus
Suosittelemme “Intensive Cleaning -ohjelman“ lisäksi maitosäiliön, maidon jakajan
ja edessä olevan maidon jakajan suojan puhdistamista säännöllisesti.
• Irroita letku suuttimesta.
• Käännä ulostulo auki eteen.
• Irroita maitoyksikkö alas nuolen suuntaan suuttimesta (kuva G).
• Irrota maitoannostelijan edessä oleva suojus (kuva H).
• Huuhtele yksittäiset osat kuumassa vedessä.
SUOMI
• Maitosäiliö ja maitoannostelija soveltuvat astianpesukoneeseen.
Huomio!
Älä puhdista edessä olevaa suojaa ja kromattuja ulostuloaukkoja
astianpesukoneessa.
• Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
173
9.6
Automaattinen puhdistusohjelma
Automaattinen puhdistusohjelma poistaa likaa ja kahviöljyjäämiä, joita ei voi poistaa
käsin. Ohjelma kestää noin 10 minuuttia. Ohjelman aikana voit seurata tekstinäytön
edistyspalkista, miten pitkälle ohjelma on edennyt.
Ihanteelliseen puhdistustulokseen suosittelemme ensin suodatinyksikön
puhdistamista (katso sivu 169).
Huomio!
–– Suorita integroitu puhdistusohjelma kahden kuukauden tai noin 200
keitetyn kupillisen jälkeen, viimeistään kuitenkin, kun tekstinäyttöön
ilmestyy vastaava pyyntö.
–– Käytä ainoastaan kahviautomaateille tarkoitettuja Melitta®puhdistustabletteja. Nämä tabletit soveltuvat nimenomaan Melitta®
CAFFEO® CI® -kahviautomaatille. Jos käytät muita puhdistusaineita, voi se
johtaa laitevikoihin.
Suorita integroitu puhdistusohjelma seuraavasti:
1 Käännä vesisäiliön kansi (kuva A, nro 6) ylös ja vedä vesisäiliö ulos
laitteesta.
2 Täytä vesisäiliö maksimimerkintään saakka raikkaalla vedellä ja aseta
säiliö takaisin paikalleen.
Hoito
Intensive Cleaning
Puhdistus
Kalkinpoisto
Puhdistus
Lopeta
Käynnistä
3 Kiinnitä letku tippa-alustaan ja suuttimeen
(kuva D).
4 Kutsu alavalikko Hoito.
5 Käännä kiertokytkintä, kunnes Puhdistus tulee
merkityksi ja vahvista valinta painamalla kytkintä.
6 Käännä kiertokytkintä, kunnes Käynnistä tulee
merkityksi ja aloita ohjelma painamalla kytkintä.
7 Tyhjennä tippa-alusta ja kahvinporosäiliö ja laita
ne takaisin.
8 Laita noin 0,7 litran astia suuttimen alle ja jatka
painamalla kiertokytkintä.
174
Puhdistus
Laita
puhdistustabletti
kahvijauhesäiliöön
Puhdistus
Tyhjennä
säiliö
ja kuori
→→ Seuraavaksi suoritetaan kaksi huuhteluvaihetta.
Sen jälkeen tekstinäyttöön ilmestyy pyyntö Laita
puhdistustabletti kahvijauhesäiliöön.
9 Avaa kahvijauhesäiliön kansi, tiputa
puhdistustabletti sisään (kuva I) ja sulje
kahvijauhesäiliön kansi.
→→ Integroitu puhdistusohjelma jatkuu. Vaihe kestää
noin 5 minuuttia. Vettä virtaa kahvisuuttimesta ulos
sekä laitteen sisällä tippa-alustalle. Sen jälkeen
tekstinäyttöön ilmestyy pyyntö Tyhjennä säiliö ja
kuori.
10 Tyhjennä suuttimen alla oleva astia.
11 Tyhjennä tippa-alusta ja kahvinporosäiliö ja laita
takaisin paikalleen, minkä jälkeen laita astia
takaisin suuttimen alle.
Puhdistus
Tyhjennä
säiliö
ja kuori
→→ Integroitu puhdistusohjelma jatkuu. Vaihe kestää
noin 5 minuuttia. Vettä virtaa kahvisuuttimesta ulos
sekä laitteen sisällä tippa-alustalle. Sen jälkeen
tekstinäyttöön ilmestyy pyyntö Tyhjennä säiliö ja
kuori.
SUOMI
12 Tyhjennä suuttimen alla oleva astia, tippa-alusta
ja kahvinporosäiliö ja laita ne takaisin.
→→ Automaattinen puhdistusohjelma on päättynyt. Laite on käyttövalmis.
175
9.7
Automaattinen kalkinpoisto-ohjelma
Integroitu kalkinpoisto-ohjelma poistaa kalkkijäämät laitteen sisältä. Ohjelma kestää
noin 25 minuuttia. Ohjelman aikana voit seurata tekstinäytön edistyspalkista, miten
pitkälle ohjelma on edennyt.
Huomio!
–– Suorita integroitu kalkinpoisto-ohjelma joka kolmas kuukausi, viimeistään
kuitenkin, kun tekstinäyttöön ilmestyy vastaava pyyntö.
–– Käytä yksinomaan Melitta® ANTI CALC Espresso Machines
-kalkinpoistajaa. Nämä kalkinpoistoaineet soveltuvat nimenomaan Melitta®
CAFFEO®CI ® -kahviautomaatille.
–– Älä milloinkaan käytä etikkaa tai muita kalkinpoistoaineita.
Suorita integroitu kalkinpoisto-ohjelma seuraavasti:
Hoito
Puhdistus
Kalkinpoisto
Suodatin
Kalkinpoisto
Lopeta
Käynnistä
Kalkinpoisto
Tyhjennä
säiliö
ja kuori
Kalkinpoisto
Vesisäiliö
irrota
176
1 Kutsu alavalikko Hoito.
2 Käännä kiertokytkintä, kunnes Kalkinpoisto tulee
merkityksi ja vahvista valinta painamalla kytkintä.
3 Käännä kiertokytkintä, kunnes Käynnistä tulee
merkityksi ja aloita ohjelma painamalla kytkintä.
→→ Tekstinäyttöön ilmestyy pyyntö Tyhjennä säiliö ja
kuori.
4 Tyhjennä tippa-alusta ja kahvinporosäiliö ja laita
ne takaisin.
→→ Tekstinäyttöön ilmestyy pyyntö Vesisäiliö irrota.
5 Käännä vesisäiliön kansi (kuva A, nro 6) ylös ja
vedä vesisäiliö ulos laitteesta.
6 Käyttäessäsi vesisuodatinta poista se
vesisäiliöstä.
7 Annostele kalkinpoistoaine (esim. nestemäinen
Melitta® ANTI CALC Espresso Machines)
pakkauksessa annettujen ohjeiden mukaisesti
vesisäiliöön.
Varoitus!
Kalkinpoistoaineesta aiheutuva ihoärsytyksen vaara
Noudata kalkinpoistoaineaineen pakkauksessa olevia turvallisuus- ja
annosteluohjeita.
8 Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.
9 Laita noin 0,7 litran astia suuttimen alle ja jatka
painamalla kiertokytkintä.
10 Kytke letku tippa-alustaan ja suuttimeen (kuva D)
ja vahvista painamalla kiertokytkintä.
Kalkinpoisto
Tyhjennä
säiliö
ja kuori
→→ Integroitu kalkinpoisto-ohjelma jatkuu. Vaihe kestää
noin 20 minuuttia. Tällöin suuttimesta kuten myös
laitteen sisältä tulee kuumaa vettä letkua pitkin
tippa-alustaan. Sen jälkeen tekstinäyttöön ilmestyy
pyyntö Tyhjennä säiliö ja kuori.
11 Irroita letku tippa-alustasta.
12 Tyhjennä tippa-alusta ja kahvinporosäiliö ja laita
ne takaisin.
Vesisäiliö
täytä
→→ Tekstinäyttöön ilmestyy kehotus Vesisäiliö täytä.
SUOMI
Kalkinpoisto
13 Kytke letku jälleen tippa-alustaan ja laita astia
takaisin suuttimen alle.
14 Käännä vesisäiliön kansi (kuva A, nro 6) ylös ja
vedä vesisäiliö ulos laitteesta.
15 Huuhtele vesisäiliö huolellisesti ja täytä se
vesijohtovedellä maksimimerkintään asti.
Kalkinpoisto
Tyhjennä
säiliö
ja kuori
→→ Integroitu kalkinpoisto-ohjelma jatkuu. Vaihe kestää
noin 5 minuuttia. Vettä virtaa kahvisuuttimesta ulos
sekä laitteen sisällä tippa-alustalle. Sen jälkeen
tekstinäyttöön ilmestyy pyyntö Tyhjennä säiliö ja
kuori.
16 Irroita letku tippa-alustasta.
17 Tyhjennä tippa-alusta ja kahvinporosäiliö ja laita ne takaisin.
→→ Integroitu kalkinpoisto-ohjelma on päättynyt. Laite on käyttövalmis.
177
10
Vesisuodattimen asennus, vaihto, poisto
Laitteen mukana on Melitta® Claris® -vesisuodatin, joka suodattaa pois
kalkin ja muut haitalliset aineet. Jos käytät suodatinta, laitteen kalkinpoisto
on harvemmin tarpeen. Suojaamalla laitteen kalkkeutumiselta sen käyttöikä
pitenee. Vesisuodatin tulisi vaihtaa säännöllisesti, viimeistään silloin, kun laite
sitä pyytää. Kun vesisuodatin asennetaan, vaihdetaan tai poistetaan, se täytyy
vahvistaa alavalikossa Suodatin. Asennuksen tai vaihdon jälkeen laite nollaa
vedensuodatusjakson ja ehtii ajoissa huomauttamaan vesisuodattimen vaihdosta.
10.1 Vedensuodattimen asennus
Ohje
Laita vesisuodatin muutaman minuutin ajaksi raikasta vettä sisältävään
vesilasiin ennen suodattimen käyttämistä.
Hoito
Kalkinpoisto
Suodatin
Lopeta
Suodatin
Lopeta
Laita suodatin
Suodattimen vaihto
• Kutsu alavalikko Hoito.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes Suodatin tulee
merkityksi ja vahvista valinta painamalla kytkintä.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes Laita suodatin
tulee merkityksi ja vahvista valinta painamalla
kytkintä.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes Käynnistä tulee
merkityksi ja vahvista valinta painamalla kytkintä.
• Käännä vesisäiliön kansi (kuva A, nro 6) ylös ja
vedä vesisäiliö ulos laitteesta.
• Melitta® Claris® -vesisuodatin on kätevä kiertää varovasti vesisäiliön
pohjassa olevaan reikään laitteen mukana tulevan kahvin mittalusikan
vartta avaimena käyttäen.
• Täytä vesisäiliö maksimimerkintään saakka raikkaalla vedellä ja aseta
säiliö takaisin paikalleen.
• Paina kiertokytkintä.
• Laita noin 0,5 litran astia suuttimen alle ja vahvista painamalla
kiertokytkintä.
178
→→ Laite huuhtelee ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.
Veden kovuus on säädetty automaattisesti asetukseen Pehmeä.
10.2 Vesisuodattimen vaihto
Vaihda vesisuodatin, kun tekstinäyttöön ilmestyy vastaava pyyntö.
Hoito
Kalkinpoisto
Suodatin
Lopeta
Suodatin
Lopeta
Laita suodatin
Suodattimen vaihto
• Kutsu alavalikko Hoito.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes Suodatin tulee
merkityksi ja vahvista valinta painamalla kytkintä.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes Suodattimen
vaihto tulee merkityksi ja vahvista valinta
painamalla kytkintä.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes Käynnistä tulee
merkityksi ja vahvista valinta painamalla kytkintä.
• Käännä vesisäiliön kansi (kuva A, nro 6) ylös ja
vedä vesisäiliö ulos laitteesta.
• Kierrä vesisuodatin ulos sen pohjassa olevista kierteistä.
• Uusi Melitta® Claris® -vesisuodatin on kätevä kiertää vesisäiliön
pohjassa olevaan reikään laitteen mukana tulevan kahvin mittalusikan
vartta avaimena käyttäen.
SUOMI
• Täytä vesisäiliö maksimimerkintään saakka raikkaalla vedellä ja aseta
säiliö takaisin paikalleen.
• Paina kiertokytkintä.
• Laita noin 0,5 litran astia suuttimen alle ja vahvista painamalla
kiertokytkintä.
→→ Laite huuhtelee ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.
179
10.3 Vesisuodattimen poisto
• Käännä vesisäiliön kansi (kuva A, nro 6) ylös ja vedä vesisäiliö ulos
laitteesta.
• Kierrä vesisuodatin ulos sen pohjassa olevista kierteistä.
• Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.
• Valitse valikkokohta Suodattimen poisto alavalikosta.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes Käynnistä tulee merkityksi ja vahvista
valinta painamalla kytkintä.
→→ Näyttöön tulee ilmoitus Suodatin poistettiin, veden kovuus asetetaan.
• Paina kiertokytkintä.
• Käännä kiertokytkintä, kunnes haluttu veden kovuus tulee merkityksi,
esim. Erittäin kova ja tallenna valinta painamalla sitä.
→→ Laite vaihtaa jälleen päävalikkoon.
Ohje
Melitta® Claris® -vesisuodatinta ei pitäisi jättää keittimeen pidemmäksi aikaa
kuivana. Suosittelemme Melitta® Claris® -vesisuodattimen säilyttämistä
jääkaapissa vesilasiin upotettuna, jos suodatinta ei käytetä pitkähköön aikaan.
180
11
Kuljetus ja hävittäminen
11.1 Kuljetus
• Puhdista tippa-alusta ja kahvinporosäiliö.
• Ilmaa laite, sivu 167.
• Tyhjennä kahvipapusäiliö.
• Kiinnitä irralliset osat (kuppiritilä, jne.) siihen sopivalla teipillä.
• Jos mahdollista, kuljeta laitetta alkuperäispakkauksessaan
polystyreeniosien kanssa kuljetusvaurioiden välttämiseksi.
Huomio!
Älä kuljeta tai säilytä laitetta kylmissä ajoneuvoissa tai tiloissa, sillä jäännösvesi
voi jäätyä tai kondensoitua ja vaurioittaa laitetta.
11.2 Hävittäminen
SUOMI
• Hävitä laite ympäristöystävällisesti asianmukaisia keräysjärjestelmiä
hyödyntäen.
181
12
Häiriöiden poisto
Häiriö
Syy
Toimenpide
Kahvia tulee vain
tipoittain.
Jauhatusaste on liian
hieno.
Aseta jauhamisaste
karkeammaksi.
Puhdista suodatinyksikkö.
Mahd. poista kalkki.
Mahd. suorita integroitu
puhdistusohjelma.
Kahvia ei tule
lainkaan.
Vesisäiliötä ei ole
täytetty tai asennettu
oikein.
Lisää vettä, aseta säiliö oikein
paikalleen.
Suodatinyksikkö
tukkeutunut.
Puhdista suodatinyksikkö.
Pavut eivät tipu
kahvimyllyyn (liian
öljyisiä papuja).
Koputa kevyesti
kahvipapusäiliöön.
Kippivipu on
pystysuorassa.
Käännä kippivipu oikealle tai
vasemmalle.
Kahvimyllyssä on
vieras esine.
Ota yhteys huoltopalveluun.
Kahvimyllystä kuuluu
kova ääni.
Kahvimyllyssä on
vieras esine.
Ota yhteys huoltopalveluun.
Suodatinyksikköä ei
saa enää paikalleen
sen poistamisen
jälkeen.
Suodatinyksikkö ei ole
lukittunut oikein.
Tarkista, onko suodatinyksikön
lukituksen kahva napsahtanut
oikein paikalleen.
Käyttökoneisto ei ole
oikeassa asennossa.
Paina samanaikaisesti ON/
OFF-painiketta
ja
My-Coffee-näppäintä
.
Laite suorittaa alustuksen.
Tekstinäytöllä on
Järjestelmävirhe
Ohjelmistohäiriö
Kytke laite pois päältä ja
takaisin päälle ON-/OFFpainikkeella
, ellei onnistu,
ota yhteyttä huoltopalveluun.
Kahvimylly ei jauha
kahvipapuja.
182
Ota yhteyttä Melitta®:n asiakaspalveluun, jos yllämainitut keinot eivät ratkaise
ongelmaa: 020/43 51 77
Varoitus!
SUOMI
Puristumisvaara
Kun laite on käynnissä, sen sisäpuolisiin osiin ei saa milloinkaan koskea.
183
184
Dear Customer,
Congratulations on buying your Melitta® CAFFEO® CI®.
We would like to welcome you as a coffee lover and enthusiast of a variety
of speciality coffees.
With your new Melitta® CAFFEO® CI® quality product, you will experience
plenty of special coffee moments. Whatever your preference - espresso,
café crème, cappuccino or latte macchiato - indulge all your senses with
your favourite specialty coffee.
In order that you and your guests can enjoy the Melitta® CAFFEO® CI® for
a long time to come, please read these operating instructions carefully and
thoroughly and keep them stored in a safe place.
Should you require more information or if you have any questions on
this product, please contact us directly or visit us on the Internet at
www.melitta.de.
We hope you enjoy your new fully automatic coffee maker.
ENGLISH
Your Melitta® CAFFEO® team
® Registered trademark of a company of the Melitta Group
185
Table of contents
1 Information about these operating instructions....................................188
1.1 Symbols in the text of these operating instructions................................. 188
1.2 Intended use........................................................................................... 189
1.3 Non-intended use.................................................................................... 189
2 General safety instructions..................................................................190
3 Appliance description...........................................................................191
3.1 Legend for Figure A................................................................................. 191
3.2 Legend for Figure B................................................................................ 191
3.3Accessories............................................................................................. 191
3.4 Overview of buttons................................................................................. 192
3.5 Graphic display (example with cappuccino)............................................ 192
4 Starting up...........................................................................................193
4.1Placement............................................................................................... 193
4.2Connection.............................................................................................. 194
4.3 Switching on for the first time.................................................................. 194
4.4 Filling the bean container........................................................................ 195
4.5 Filling the water tank............................................................................... 196
5 Switching on and off.............................................................................196
5.1 Switching on the appliance..................................................................... 196
5.2 Switching off the appliance...................................................................... 196
6 Preparing beverages, adjusting settings immediately before
dispensing............................................................................................197
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Preparing espresso or café crème.......................................................... 197
Preparing a cappuccino.......................................................................... 198
Preparing a latte macchiato.................................................................... 199
Preparing milk froth or warm milk............................................................ 200
Preparing hot water................................................................................. 201
Preparing beverages with ground coffee................................................. 201
7 My Coffee button: Preparing beverages with personal settings...........203
186
8 Overview and operation of menus.......................................................204
8.1 Accessing the main menu....................................................................... 204
8.2 Overview of sub-menus........................................................................... 204
8.3 “My Coffee” sub-menu............................................................................. 205
8.4 „Care“ sub-menu..................................................................................... 207
8.5 „Energy-saving mode“ sub-menu............................................................ 208
8.6 „Set clock“ sub-menu.............................................................................. 209
8.7 „Auto-OFF“ sub-menu............................................................................. 209
8.8 „Water hardness“ sub-menu.................................................................... 210
8.9 „Language“ sub-menu............................................................................. 211
8.10 „Statistics“ sub-menu............................................................................... 211
8.11 „System“ sub-menu................................................................................. 211
8.12 Adjusting grinding fineness..................................................................... 213
9 Care and maintenance........................................................................214
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
General cleaning..................................................................................... 214
Cleaning the brewing unit........................................................................ 214
Rinsing the coffee unit (Rinsing)............................................................. 215
Rinsing the milk unit (“Easy Cleaning” programme)................................ 215
Cleaning the milk unit („Intensive Cleaning“ programme)....................... 216
Integrated cleaning programme.............................................................. 218
Integrated descaling programme............................................................ 220
10 Inserting, changing and removing the water filter................................222
10.1 Inserting the water filter........................................................................... 222
10.2 Changing the water filter......................................................................... 223
10.3 Removing the water filter......................................................................... 224
11.1Transport................................................................................................. 225
11.2Disposal................................................................................................... 225
12Troubleshooting...................................................................................226
187
ENGLISH
11 Transport and disposal........................................................................225
1
Information about these operating instructions
For a clearer overview, unfold the fold-out pages on the front and back of these
operating instructions.
1.1
Symbols in the text of these operating instructions
The symbols in these operating instructions indicate specific hazards associated
with operating your Melitta® CAFFEO® CI®, or provide you with useful tips.
Warning!
Sections with this symbol contain information for your safety and indicate
possible accident and injury hazards.
Caution!
Sections with this symbol contain information about incorrect operation that
should be avoided and indicate possible material damage hazards.
Note
Sections with this symbol contain valuable additional information for operating
your Melitta® CAFFEO® CI® appliance.
188
1.2
Intended use
The Melitta CAFFEO® CI® is intended exclusively for the preparation of coffee and
speciality coffees, for heating water and for heating milk.
®
Proper use means
• that you carefully read, understand, and comply with the operating
instructions.
• that you especially comply with the safety instructions.
• that you use the Melitta® CAFFEO® CI® within the operating conditions
specified in these operating instructions.
1.3
Non-intended use
Non-intended use is defined as using the Melitta® CAFFEO® CI® in a manner that
differs from the use described in these operating instructions.
Warning!
Non-intended use can cause injury or scalding with hot water or steam.
Note
ENGLISH
The manufacturer bears no liability for damage that is attributed to nonintended use.
189
2
General safety instructions
Please carefully read the following instructions all the way through. Failure to
comply with the instructions can affect your own safety and the safety of the
appliance.
Warning!
–– Keep the following objects out of the reach of children: packaging
materials, small parts.
–– All persons using the appliance must be familiar with its operation in
advance, and they must be instructed in the possible hazards associated
with the appliance.
–– Never allow children to use the appliance or to play near the appliance
unsupervised.
–– The appliance is not designed to be used by persons (including children)
with restricted physical, sensory or mental capabilities, or with lack of
experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person
who is responsible for their safety and have received instructions from this
person in how to use the appliance.
–– Only use this appliance if it is in faultless condition.
–– Never attempt to repair the appliance yourself. If repairs are necessary,
contact the Melitta® Service Hotline only.
–– Do not make any alterations in or on the appliance, on its components or
on the supplied accessories.
–– Never immerse the appliance in water.
–– Never touch the appliance with wet hands or feet.
–– Never reach into the interior of the appliance when it is in operation.
–– Never touch hot appliance surfaces.
–– The appliance contains a coin cell battery that must be disposed of in an
environmentally sound way.
–– This appliance is intended for home use and in similar settings, such
as: employee kitchens in stores, offices and other commercial areas; in
agricultural facilities; by customers at hotels, motels and other housing
facilities; at bed and breakfasts.
–– Also comply with the safety instructions in the other sections of these
operating instructions.
190
3
Appliance description
3.1
Legend for Figure A
Fig. number
1
Drip tray with cup plate and coffee grounds container (internal)
2
Float for the water level indicator in the drip tray
3
Height-adjustable outlet with LED cup illumination
4
Graphic display
5
ON /OFF button
6
Water tank
7
2-chamber "Bean Select" bean container
8
Ground coffee chute with lid
9
Buttons (see page 192)
10
Rotary switch
11
Milk container
Legend for Figure B
Fig. number
Explanation
12
Power cable
13
Brewing unit and identification label (behind the cover)
14
Grinding fineness adjustment
3.3
ENGLISH
3.2
•
•
•
•
•
•
•
Explanation
Accessories
1 Milk tube for milk carton
1 Cleaning brush for the milk tube
1 Milk container including milk tube
1 Coffee scoop with screw-in aid for the water filter
1 Cleaning tab
1 Descaling agent
1 Bottle of milk system cleaning liquid
191
3.4
Overview of buttons
Button
3.5
Meaning
Function
Espresso
Press to dispense an espresso.
Café crème
Press to dispense a café crème.
Cappuccino
Press to dispense a cappuccino.
Latte
macchiato
Press to dispense a latte macchiato.
Milk froth/
warm milk
Press briefly to dispense milk froth.
Press and hold to dispense hot milk.
Water
Press to dispense hot water.
My Coffee
Press to select your preset personal coffee
settings.
Coffee strength
Press to adjust the coffee strength to one of four
possible levels. The strength level is shown on the
graphic display.
2 cups
Press before selecting a beverage to dispense
two cups of the desired product.
Graphic display (example with cappuccino)
Selected
coffee strength
Selected
dispensed
quantity
Cappuccino
110 ml 060 ml
Coffee dispensing
progress bar
192
Milk froth
progress bar
Selected
coffee specialty
Symbol for
milk froth
Selected
milk froth quantity
4
Starting up
When starting the appliance for the first time, please carry out the following steps.
• Placement
• Connection
• Switching on for the first time
• Selecting a language
• Setting the time
• Filling the bean container
• Filling the water tank
Once you have completed these steps, the appliance is ready for operation. You
can now prepare coffee.
We recommend pouring away the first two cups of coffee after the first start
up.
4.1
Placement
• Place the appliance on a stable, level, and dry surface. Ensure that
there is a sufficient distance of 10 cm to the wall and to other objects.
• The coffee grounds container is located in the drip tray. Please make
sure that the drip tray is pushed into the appliance all the way to stop.
Caution!
–– Never place the appliance on hot surfaces or in damp areas.
ENGLISH
–– Do not transport or store the appliance in vehicles or rooms at low
temperatures, as the remaining water could freeze or condense and
thereby damage the appliance. Follow the instructions on page 225.
Notes
–– Keep the packaging material, including hard foam elements, in order to
avoid damage during transport or in case of return shipments.
–– It is normal to find traces of coffee and water in the machine before it is
started up for the first time. This is because the appliance was tested for
faultless function at the factory.
193
4.2
Connection
• Plug the power cable into an appropriate power socket.
Warning!
Danger of fire and electric shock due to incorrect supply voltage,
incorrect or damaged connections and power cable.
–– Ensure that the supply voltage corresponds to the supply voltage specified
on the identification label of the appliance. The identification label is on the
right side of the appliance behind the cover (Fig. B, No. 13).
–– Ensure that the power socket meets the applicable standards for electrical
safety. If in doubt, contact a qualified electrician.
–– Never use damaged power cables (damaged insulation, bare wires).
–– During the guarantee period, only have the damaged power cable
replaced by the manufacturer; after the guarantee period only have it
replaced by qualified specialists.
4.3
Switching on for the first time
Note
When switching on the Melitta® CAFFEO® CI® for the first time, only do so
without the water filter.
• Press the ON /OFF button
on.
(Fig. A, No. 5), to switch the appliance
→→ The rotary switch is illuminated. The prompt to select a language appears
on the graphic display.
• Turn the rotary switch to select the desired language and press it to
save the selected language.
→→ The prompt to set the time will appear on the graphic display.
• Turn the rotary switch to select the desired hour and press it to save the
selected hour.
• Turn the rotary switch to select the desired minutes and press it to save
the selected minutes.
→→ The prompt to fill the bean container will appear on the graphic display.
194
• Fill the bean container (see page 195) and press the rotary switch to
confirm.
→→ The prompt to fill the water tank will appear on the graphic display.
• Fill the water tank and reinsert it into the appliance (see page 196).
→→ The rotary switch flashes and System Start appears on the graphic display.
• Place a vessel under the outlet and press on the rotary switch.
→→ The appliance performs an automatic rinse and hot water flows out of
the outlet. The buttons are then illuminated. The appliance is ready for
operation.
4.4
Filling the bean container
Thanks to the 2-chamber „Bean Select“ bean container, you can use two different
types of coffee at the same time. For example, fill one chamber with espresso
beans, and the other with café crème beans. Then you can conveniently switch
between the two types using the tilt lever.
• Fill the bean container (Fig. A, No. 7) with fresh coffee beans. Each
of the two chambers can be filled with a maximum of 135 g of coffee
beans.
• Select the desired bean type by setting the tilt lever to the appropriate
chamber.
Warning!
ENGLISH
Hazard for persons allergic to caffeine.
Since a residual quantity of the previously used beans remains above the
grinder, the two types of beans mix when changing to a different bean type.
Consequently, when switching over to decaffeinated beans the first two cups
may still contain coffee that is not decaffeinated. This means that only the third
cup of coffee prepared after the switchover is free of caffeine.
Caution!
–– Fill the bean container with coffee beans only.
–– Never fill the bean container with ground, freeze-dried, or caramelised
coffee beans.
195
Note
When the tilt lever is vertical during the brewing process, no beans fall into the
grinder.
4.5
Filling the water tank
• Lift the lid of the water tank (Fig. A, No. 6) and pull the water tank up
and out of the appliance.
• Fill the water tank to the max. mark with fresh tap water and reinsert it.
5
Switching on and off
For switching on when starting up the appliance for the first time: see page 194.
5.1
Switching on the appliance
• Place a vessel under the outlet and press the ON/OFF switch
.
→→ The rotary switch is illuminated. A greeting text appears on the graphic
display. The appliance heats up, performs an automatic rinse and hot
water flows out of the outlet. The buttons and the rotary switch are then
illuminated. The appliance is ready for operation.
5.2
Switching off the appliance
• Place a vessel under the outlet and press the ON/OFF switch
.
→→ The appliance performs an automatic rinse and hot water flows out of the
outlet. The appliance then switches off.
• In the menu, you can adjust different settings for the energy-saving
mode and the automatic switch-off function (see page 204).
196
6
Preparing beverages, adjusting settings
immediately before dispensing
Two options are available for preparing beverages.
• Standard dispensing: Settings such as coffee strength, quantity of
coffee and milk and can be changed directly before dispensing.
• My Coffee button
: Personal settings that are already entered and
saved can be called with the My Coffee button (see page 203).
6.1
Preparing espresso or café crème
Prerequisite: The appliance must be ready for operation (see „Switching on
and off“ on page 196).
• Place a suitable vessel under the outlet.
• Press the button for coffee strength
• Press the button for espresso
the beverage you desire.
to adjust the coffee strength.
or for café crème
, depending on
→→ The grinding process and coffee dispensing start now. Dispensing ends
automatically when the set dispensed quantity is reached.
220 ml
→→ The bean symbols indicate the coffee strength. The
dispensed quantity is displayed in millilitres.
• To stop dispensing before the programmed
amount is reached, press the button for espresso
or for café crème
or the rotary switch.
197
ENGLISH
Café Crème
• Turn the rotary switch to adjust the dispensed
quantity while the coffee is being dispensed.
6.2
Preparing a cappuccino
Prerequisite: The appliance must be ready for operation (see „Switching on
and off“ on page 196).
• Place a suitable vessel under the outlet.
• Push the outlet downwards as far as it will go.
• Connect the short tube with the outlet and the supplied Melitta®
CAFFEO® CI® milk container (Fig. C) or use the long tube for
conventional milk cartons.
• Press the button for coffee strength
• Press the button for cappuccino
Cappuccino
110 ml 060 ml
to adjust the coffee strength.
.
→→ The grinding process and coffee dispensing start
now. Dispensing ends automatically when the set
dispensed quantity is reached.
→→ The bean symbols indicate the coffee strength. The
dispensed quantity is displayed in millilitres.
• Turn the rotary switch to adjust the dispensed
quantity while the coffee is being dispensed.
→→ To stop dispensing coffee before the programmed amount is reached, press
the rotary switch. The appliance will then continue with dispensing the milk.
The appliance warms up for milk dispensing.
→→ Milk dispensing will start. Dispensing ends automatically when the set milk
quantity is reached.
• To completely cancel coffee and milk dispensing, press the button for
cappuccino
.
• Turn the rotary switch to adjust the milk quantity while the milk is being
dispensed, if required.
• To stop dispensing milk before the programmed amount is reached,
press the rotary switch.
• Carry out the Easy Cleaning programme, if necessary. The appliance
will prompt you to do this automatically (see page 215) OR select
another beverage.
198
6.3
Preparing a latte macchiato
Prerequisite: The appliance must be ready for operation (see „Switching on
and off“ on page 196).
• Place a suitable vessel under the outlet.
• Push the outlet downwards as far as it will go.
• Connect the short tube with the outlet and the supplied Melitta®
CAFFEO® CI® milk container (Fig. C) or use the long tube for
conventional milk cartons.
• Press the button for coffee strength
to adjust the coffee strength.
• Press the button for latte macchiato
.
→→ The appliance warms up for milk dispensing.
→→ Milk dispensing will start. Dispensing ends automatically when the set milk
quantity is reached.
• Turn the rotary switch to set the milk quantity while the milk is being
dispensed, if required.
• To stop dispensing milk before the programmed amount is reached,
press the rotary switch. The appliance will then immediately start
dispensing the coffee.
→→ The grinding process and coffee dispensing start now. Dispensing stops
automatically when the set dispensed quantity is reached.
Latte Macchiato
110 ml 060 ml
• Turn the rotary switch to adjust the dispensed
quantity while the coffee is being dispensed, if
required.
→→ The bean symbols indicate the coffee strength. The
dispensed quantity is displayed in millilitres.
• To stop dispensing coffee before the programmed
amount is reached, press the rotary switch.
199
ENGLISH
• To completely cancel coffee and milk dispensing, press the button for
latte macchiato
.
• Carry out the Easy Cleaning programme, if necessary. The appliance
will prompt you to do this automatically (see page 215) OR select
another beverage.
6.4
Preparing milk froth or warm milk
Prerequisite: The appliance must be ready for operation (see „Switching on
and off“ on page 196).
• Place a suitable vessel under the outlet.
• Connect the short tube with the outlet and the supplied Melitta®
CAFFEO® CI® milk container (Fig. C) or use the long tube for
conventional milk cartons.
• Press the button for milk froth
. Press briefly for milk froth and
press and hold for hot milk (note graphic display).
→→ The appliance warms up for milk or milk froth dispensing.
→→ Milk or milk froth dispensing will start. Dispensing ends automatically when
the set milk or milk froth quantity is reached.
• Turn the rotary switch to adjust the milk or milk froth quantity while the
milk or milk froth is being dispensed, if required.
• To stop dispensing milk or milk froth before the programmed amount is
reached, press the button for milk froth
or the rotary switch.
• Carry out the Easy Cleaning programme, if necessary. The appliance
will prompt you to do this automatically (see page 215) OR select
another beverage.
200
6.5
Preparing hot water
Prerequisite: The appliance must be ready for operation (see „Switching on
and off“ on page 196).
• Place a suitable vessel under the outlet.
• Press the button for hot water
.
→→ Hot water will start dispensing. Dispensing ends automatically when the set
water quantity is reached.
• Turn the rotary switch to adjust the water quantity while the hot water is
being dispensed.
• To stop dispensing hot water before the programmed amount is
reached, press the hot water button
or the rotary switch.
6.6
Preparing beverages with ground coffee
Prerequisite: The appliance must be ready for operation (see „Switching on
and off“ on page 196).
• Open the lid of the ground coffee chute (Fig. A, No. 8).
• Fill max. one coffee scoop of fresh ground coffee into the ground
coffee chute.
Caution!
–– Only fill the ground coffee chute with ground coffee. Instant products can
clog up the brewing unit.
ENGLISH
–– Never fill more than one coffee scoop (supplied with the appliance) of
ground coffee, otherwise the brewing unit will be overfilled.
• Close the lid of the ground coffee chute.
• Place a suitable vessel under the outlet.
• Press the button for the beverage you wish to prepare, e.g. the button
for café crème
.
→→ Coffee dispensing now starts. It ends automatically when the set dispensed
quantity is reached.
201
• Turn the rotary switch to adjust the dispensed quantity while the coffee
is being dispensed.
• To stop dispensing coffee before the programmed amount is reached,
press the button for café crème
or the rotary switch.
Note
If you do not dispense coffee from the appliance within 3 minutes after opening
the ground coffee chute, the appliance will automatically switch to operation
with coffee beans and will dispose of the ground coffee into the coffee grounds
container to prevent later risk of overfilling the brewing chamber.
Note
When preparing beverages with ground coffee, the 2 cups option with the
button is not available.
202
7
My Coffee button: Preparing beverages with
personal settings
Prerequisite: The appliance must be ready for operation (see „Switching on
and off“ on page 196).
• If necessary, create a user in the menu and save personal beverage
settings for this user, see page 205.
• Place a suitable vessel under the outlet.
Marie
• Press the My Coffee button
continuously until
the desired user name is displayed.
• Press the button for your desired beverage (see
page 197).
→→ Beverage dispensing will start. Dispensing ends automatically when the
preset dispensed quantity for the user is reached.
• Direct save function: If you change any settings such as the
dispensed quantity or coffee strength during dispensing, this change will
be immediately saved under the selected user name.
Note
ENGLISH
To exit the My Coffee mode, press the My Coffee button
continuously until
the time or Ready is displayed. The appliance automatically exits the
My Coffee mode after a few minutes.
203
8
Overview and operation of menus
8.1
Accessing the main menu
Prerequisite: The appliance must be ready for operation (see „Switching on
and off“ on page 196).
Settings
Exit
My Coffee
Care
8.2
• Press and hold the rotary switch for more than
two seconds.
→→ The main menu will appear on the graphic display.
• Turn the rotary switch to select the sub-menu you
require. The selection is highlighted.
Overview of sub-menus
Menu option
Meaning
“Exit”
To exit the main menu
“My Coffee”
To enter personal coffee settings, page 205
“Care”
Rinsing, easy cleaning, intensive cleaning, cleaning,
descaling, inserting a filter, page 207
“Energy-Saving Mode”
To change energy-saving mode settings, page 208
"Set clock"
To change the time, page 209
“Auto OFF”
To change settings for automatic switch-off, page 209
“Water hardness”
To set the water hardness, page 210
“Language”
To change the language, page 211
“Statistics”
To display the total number of dispensed beverages,
page 211
“System”
To reset to default settings, to vent the appliance,
page 211
• Press the rotary switch to access the selected sub-menu or to exit the
menu with Exit.
204
Note
By pressing any of the dispensing buttons, you can exit every sub-menu
directly and return to standby mode.
8.3
“My Coffee” sub-menu
In this sub-menu, you can set and save different beverage settings for standard
dispensing and for „My Coffee“ dispensing.
Settings for standard dispensing: Personal settings such as dispensed quantity,
coffee strength, brewing temperature, milk froth and milk quantities can be saved in
the Standard profile and can be directly accessed through the respective dispensing
buttons.
Settings for My Coffee dispensing: You can set individual beverage settings for
up to four people, which can be accessed by selecting the respective profile with
the My Coffee button.
Editing user profiles
• Select the My Coffee sub-menu.
• Turn the rotary switch until the user you wish to edit is highlighted. You
can choose a name between name 1 and name 4 as well as standard.
• Press the rotary switch to select the desired user, e.g. name 1.
Entering a user name
• Turn the rotary switch to select the first letter of
the name and press it to confirm the selected
letter.
a b c d e f g h i j k l m n o
e
p q r s t u v w x y z - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 Exit Marie
→→ The first letter is capitalised automatically.
• Proceed in the same way for all remaining letters.
You can enter a maximum of nine characters.
• Select  to delete a letter.
• Select the empty field to enter a space.
• Select Exit to save the name and return to the My Coffee sub-menu.
205
ENGLISH
• Turn the rotary switch until Change Name is highlighted and press it to
confirm the selection.
Entering user settings for beverages
Latte Macchiato
Exit
Milk quantity
Froth quantity
• Turn the rotary switch until the beverage is
highlighted for which you want to adjust the user
settings, e.g. Latte macchiato and press it to
confirm the selection.
• Turn the rotary switch until the property is
highlighted for which you want to save a setting
e.g. Milk quantity. Press the rotary switch to
confirm the selection.
• Turn the rotary switch until the desired quantity is highlighted, e.g. 80
ml, and press it to confirm the selection.
Note
The default setting is applied for all preferences for which you enter no settings.
Direct save function
Instead of saving settings in the menu, you can change settings such as the coffee
or milk quantity during dispensing with the My Coffee button
. The changes will
be saved directly under the selected user name.
The following user settings for beverages are possible:
Setting options
Dispensed quantity
30 ml to 220 ml
Coffee strength
Choice of four settings:
Mild
Normal
Strong
Very strong
206
Brewing temperature
Low, medium, high
Milk froth quantity
10 ml to 220 ml
Milk quantity
0 ml to 220 ml
Switching user to enabled/disabled
You can disable a stored user name, for example if the user has not used the
appliance over a long period. The user remains stored but cannot be selected using
the My Coffee button.
Enabled/Disabled
Exit
Disabled√
Enabled
• Select the user name you wish to switch to
disable.
• Select Enabled/Disabled in the menu.
• Turn the rotary switch until Disabled is highlighted
and press the rotary switch to confirm the
selection.
→→ The user is switched to disabled. A tick appears next to Disabled to confirm.
• Proceed in the same way to switch a user back to enabled.
8.4
„Care“ sub-menu
Menu option
Meaning
“Exit”
To exit the sub-menu
"Rinsing"
To rinse the coffee unit, page 215
“Easy Cleaning”
To rinse the milk unit, page 215
“Intensive Cleaning”
To start the Intensive Cleaning programme for the milk
unit, page 216
“Cleaning”
To start the cleaning programme for the coffee unit,
page 218
“Descaling”
To start the descaling programme for the coffee unit,
page 220
“Filter”
To insert, change and remove the water filter, page 222
ENGLISH
In this sub-menu, you can start various integrated care and cleaning programmes.
207
Starting the care and cleaning programme
• Select the Care sub-menu.
Care
Easy Cleaning
Intensive Cleaning
Cleaning
→→ The care and cleaning programmes are displayed
on the graphic display.
• Turn the rotary switch until the care and cleaning
programme you wish to start is highlighted, e.g.
Intensive Cleaning and press it to confirm the
selection.
• Turn the rotary switch until Start is highlighted and press it to start the
programme.
→→ Depending on the programme you select, different prompts and notifications
will appear on the graphic display.
8.5
„Energy-saving mode“ sub-menu
In this sub-menu, you can set how much time elapses before the appliance
switches to the energy-saving mode. The appliance is factory-set to 5 minutes.
Energy-Saving Mode
Exit
5 min√
15 min
• Select the Energy-Saving Mode sub-menu.
• Turn the rotary switch to highlight the time you
wish to elapse before the appliance switches to
energy-saving mode, and press the rotary switch
to confirm the selection.
• Or select OFF if you do not want the appliance to switch to energysaving mode.
Note
In energy-saving mode, the appliance consumes much less energy than in
standby mode. However, we recommend switching the appliance off using the
ON/OFF button
if it will not be used for an extended period (e.g. overnight).
208
8.6
„Set clock“ sub-menu
You can change or deactivate the time in this sub-menu.
Set clock
13 : 10 : 07
• Select the Set clock sub-menu.
• Turn the rotary switch to select the desired hour
and press it to confirm.
• Turn the rotary switch to select the desired
minutes and press it to confirm.
→→ The time is saved. The appliance automatically returns to the main menu.
Deactivating the time display
• Enter the time 00:00.
→→ No time is displayed when the appliance is ready for operation.
8.7
„Auto-OFF“ sub-menu
In this sub-menu, you can set how much time elapses before the appliance
switches off automatically. The appliance is factory-set to 30 minutes. You can also
enter a specific time at which the appliance switches off automatically.
• Select the Auto OFF sub-menu.
Auto OFF
Exit
OFF after...
OFF at...
• Turn the rotary switch until OFF after... is
highlighted if you want to program an elapsed
time, and press it to confirm the selection.
• Turn the rotary switch to set how much time
(between 30 minutes and 8 hours) elapses
before the appliance switches off automatically.
ENGLISH
• Press the rotary switch to confirm the selected time, e.g. “1 hour”.
→→ The time is saved. The appliance automatically returns to the main menu.
209
Auto OFF at
• Turn the rotary switch until OFF at... is highlighted if you want to
program a switch-off time.
• Turn the rotary switch to select the desired hour and press it to confirm.
• Turn the rotary switch to select the desired minutes and press it to
confirm.
→→ The time is saved. The appliance automatically returns to the main menu.
Note
It is not possible to fully disable the Auto-OFF function. After the last action, the
appliance switches off at the earliest after 30 minutes and at the latest after 8
hours. When both an elapsed time (OFF after...) and a switch OFF time (OFF
at...) are set, the appliance selects the switch-off time that occurs earlier after
the last action.
8.8
„Water hardness“ sub-menu
In this sub-menu, you can set the water hardness.
Use the test strip provided to determine the water hardness in your area. Comply
with the instructions on the test strip package. The appliance is factory-adjusted to
„very hard“ water hardness
Water hardness range
°dH
°f
soft
0 - 7.2 °dH
0 - 13 °f
medium
7.2 - 14 °dH
13 - 25 °f
hard
14 - 21.2 °dH
25 - 38 °f
very hard
> 21.2 °dH
> 38 °f
• Select the Water hardness sub-menu.
Water hardness
Exit
Hard
Very hard√
• Turn the rotary switch until the desired water
hardness level is highlighted, e.g. Very hard.
• Press the rotary switch to save the selected
water hardness level.
→→ The water hardness level is saved. The appliance automatically returns to
the main menu.
210
8.9
„Language“ sub-menu
In this sub-menu, you can set the language for the graphic display.
• Select the Language sub-menu.
Language
Exit
English√
Français
• Turn the rotary switch until the desired language
is highlighted and press it to save the selected
language.
→→ The question Change language? is displayed.
• Turn the rotary switch until Yes is highlighted and
press it to confirm the selection.
→→ The selected language is saved. The appliance automatically returns to the
main menu.
8.10 „Statistics“ sub-menu
In this sub-menu, you can display the total number of coffee specialities prepared
since the appliance was first started up.
Statistics
00273
• Select the Statistics sub-menu.
• The total number of all prepared beverages is
displayed.
8.11 „System“ sub-menu
In this sub-menu, you can reset the appliance to the default settings and vent the
appliance.
ENGLISH
Resetting the appliance to the default settings
• Select the System sub-menu.
Default settings
Exit
Reset
• Turn the rotary switch until Default settings is
highlighted and press it to confirm the selection.
• Turn the rotary switch until Reset is highlighted
and press it to confirm the selection.
→→ All settings including the personal settings in the
My Coffee menu are reset to the default settings.
211
Overview of default settings:
Espresso
Café Crème
Cappuccino
Latte Macchiato
Dispensed quantity
50 ml
Coffee strength
Strong
Brewing temperature
Normal
Dispensed quantity
120 ml
Coffee strength
Normal
Brewing temperature
Normal
Dispensed quantity
60 ml
Milk froth quantity
80 ml
Coffee strength
Strong
Brewing temperature
High
Dispensed quantity
70 ml
Milk froth quantity
180 ml
Milk quantity
0 ml
Coffee strength
Normal
Brewing temperature
High
Venting the appliance
We recommend that you vent the appliance if it will not be used for an extended
period of time and before transport. This also protects the appliance from frost
damage.
• If necessary, remove the water filter, see page 222.
• Place a vessel under the outlet.
• Select the System sub-menu.
Venting
Exit
Start
• Turn the rotary switch until Venting is highlighted
and press it to confirm the selection.
• Turn the rotary switch until Start is highlighted
and press it to confirm the selection.
• Connect the tube to the drip tray and to the outlet
(Fig. D) and press the rotary switch to confirm.
→→ The appliance heats up.
212
Warning!
Danger of burning and scalding from hot steam
The machine releases hot steam when it is vented. Never allow any part of
your body, e.g. your face to come into contact with the hot steam.
Venting
Remove
water tank
• Lift the lid of the water tank (Fig. A, No. 6) and
pull the water tank up and out of the appliance.
→→ The appliance is vented. The appliance then
automatically switches off completely.
8.12 Adjusting grinding fineness
The grinding fineness level was optimally adjusted prior to delivery. Consequently,
we recommend that you only readjust grinding fineness after approximately 1,000
coffee preparation processes (about 1 year).
You can only set the grinding fineness while the mill is running. Thus, adjust
grinding fineness directly after coffee dispensing starts.
If the coffee flavour is not intense enough, we recommend that you set a finer
grinding level.
Lever position
Grinding fineness
Left
Fine
Centre
Medium
Right
Coarse
(factory setting)
ENGLISH
• Place the lever (Fig. B, No. 14) in one of the three positions
(as viewed from the rear of the appliance).
213
9
Care and maintenance
9.1
General cleaning
• Clean the outside of the appliance with a soft, damp cloth and ordinary
dishwashing liquid.
• Empty and clean the drip tray regularly, at the latest when the float
(Fig. A, No. 2) projects out of the cup plate.
• Clean the coffee grounds container regularly.
Caution!
To avoid damage to the appliance surface, do not use scouring cloths, sponges
or cleaning products.
9.2
Cleaning the brewing unit
Prerequisite: The appliance must be switched off (see „Switching on and off“
on page 196).
Note
For optimal protection of your appliance, we recommend that you clean the
brewing unit under running tap water once a week.
• Reach into the recess on the right side of the appliance (Fig. B, No. 13)
and pull off the cover to the right.
• Press and hold the red button on the handle of the brewing unit (Fig. E)
and turn the handle clockwise to the stop (about 75°).
• Use the handle to pull the brewing unit out of the appliance.
• Leave the brewing unit as it is (do not move or twist the components of
the brewing unit).
• Thoroughly rinse off the entire brewing unit from all sides under running
water. Particularly ensure that the surface shown in Fig. F is free of
coffee residues.
214
Caution!
Never clean the brewing unit in the dishwasher.
• Let the brewing unit drip dry.
• If necessary, remove coffee residues from the surfaces in the interior of
the appliance where the brewing unit is inserted.
• Reinsert the brewing unit into the appliance and turn the handle of the
brewing unit anti-clockwise to the stop to lock.
• Insert the two catches of the cover into the back of the appliance and
swing the cover to the left until it locks into place.
9.3
Rinsing the coffee unit (Rinsing)
The appliance automatically rinses the coffee unit when it is switched on and, if a
beverage has been prepared, when it is switched off. You can also rinse the coffee
unit in between.
• Place a vessel under the outlet.
• Select the Care sub-menu.
• Turn the rotary switch until Rinsing is highlighted and press it to confirm
the selection.
• Turn the rotary switch until Start is highlighted and press it to confirm
the selection.
→→ Rinsing begins. Hot water will flow out of the outlet.
9.4
Rinsing the milk unit (“Easy Cleaning” programme)
ENGLISH
After each preparation of a beverage with milk, the appliance will prompt you to
rinse out the milk unit (Easy cleaning?).
• Place a vessel under the outlet.
• Press the rotary switch to start the “Easy Cleaning” programme.
• Connect the tube to the outlet and to the drip tray (Fig. D).
• Press the rotary switch to confirm that the tube is connected.
→→ The “Easy Cleaning” programme will start. Water then flows out of the outlet
and into the drip tray through the tube.
215
You can also rinse the milk unit in-between.
Care
Quick rinsing
Easy Cleaning
Intensive Cleaning
Easy Cleaning
Exit
Start
• Place a vessel under the outlet.
• Select the Care sub-menu.
• Turn the rotary switch until Easy Cleaning is
highlighted and press it to confirm the selection.
• Turn the rotary switch until Start is highlighted
and press it to start the programme.
• Connect the tube to the outlet and to the drip tray
(Fig. D).
• Press the rotary switch to confirm that the tube is
connected.
→→ The “Easy Cleaning” programme will start. Water then flows out of the outlet
and into the drip tray through the tube.
9.5
Cleaning the milk unit („Intensive Cleaning“
programme)
With the “Intensive Cleaning” programme, the milk unit is cleaned thoroughly with a
cleaning agent.
Caution!
Only use the Melitta® milk system cleaning agent for fully automatic coffee
makers. This cleaning agent is specially designed for the Melitta® CAFFEO®
CI®. The use of other cleaning agents can damage the appliance.
• If necessary, clean the milk tube and the milk
outlet opening with the enclosed cleaning brush.
Care
Easy Cleaning
Intensive Cleaning
Cleaning
Intensive Cleaning
Exit
Start
216
• Place a vessel with at least 0.5 l capacity under
the outlet (e.g. the coffee grounds container).
• Select the Care sub-menu.
• Turn the rotary switch until Intensive Cleaning is
highlighted and press it to confirm the selection.
• Turn the rotary switch until Start is highlighted
and press it to start the programme.
• Fill the milk container with 50 ml of milk system cleaning agent and then
fill it up to the 0.5 l mark with warm tap water.
• Connect the tube to the milk container and to the outlet and press the
rotary switch to confirm.
→→ The “Intensive Cleaning” programme will start. This will release steam from
the machine and hot cleaning liquid will flow out of the outlet.
→→ Subsequently, the programme interrupts automatically and prompts you to
rinse the milk container.
• Rinse the milk container thoroughly and then fill it with 0.5 l of fresh tap
water.
• Press the rotary switch to confirm.
• Connect the tube to the milk container and to the outlet.
• Press the rotary switch to confirm.
• Empty the vessel under the outlet and reinsert it under the outlet.
• Press the rotary switch to continue the programme.
→→ Hot water will flow out of the outlet when rinsing. The appliance is then
ready for operation.
Note
We recommend running the “Intensive Cleaning” programme once a week to
ensure optimum protection of your appliance and the best hygiene standards.
In addition to the intensive cleaning programme, we recommend regular cleaning of
the milk container, milk distributor and the cover of the front milk distributor.
• Disconnect the tube from the outlet.
• Flip open the outlet forwards.
• Pull the milk unit downwards in the direction of the arrow and out of the
outlet (Fig. G).
• Remove the front cover from the milk distributor (Fig. H).
• Rinse the individual parts with hot water.
217
ENGLISH
Cleaning parts of the milk system
• The milk container and the milk distributor are dishwasher-safe.
Caution!
Do not clean the front cover with the chrome-plated outlet openings in the
dishwasher.
• Reassemble the parts in reverse order.
9.6
Integrated cleaning programme
The integrated cleaning programme removes residues, including coffee oil residues,
that cannot be eliminated by hand. It takes a total of approximately 10 minutes. You
can check the progress of the programme at any time on the progress bar on the
graphic display.
For optimal cleaning results, we recommend that you clean the brewing unit
beforehand (see page 214).
Caution!
–– Run the integrated cleaning programme every 2 months or after
approximately 200 brewed cups of coffee; at the latest, however, when the
symbol for cleaning appears on the graphic display.
–– Only use Melitta® cleaning tabs for fully automatic coffee makers. These
cleaning tabs are specifically designed for the Melitta® CAFFEO® CI®. Use
of other cleaning agents may cause damage to the appliance.
Run the integrated cleaning programme as follows:
1 Lift up the lid of the water tank (Fig. A, No. 6) and
pull the water tank up and out of the appliance.
Care
Intensive Cleaning
Cleaning
Descaling
Cleaning
Exit
Start
218
2 Fill the water tank to the max. mark with fresh tap
water and reinsert it.
3 Connect the tube to the outlet and to the drip tray
(Fig. D).
4 Select the Care sub-menu.
5 Turn the rotary switch until Cleaning is highlighted
and press it to confirm the selection.
6 Turn the rotary switch until Start is highlighted
and press it to start the programme.
7 Empty the drip tray and the coffee grounds
container and then reinsert them.
8 Place a vessel with a capacity of about 0.7 l or
the coffee grounds container under the outlet and
press the rotary switch to continue.
Cleaning
Insert cleaning
tab into ground
coffee chute
→→ First, two rinsing processes will be carried out. The
prompt Insert cleaning tab into ground coffee chute
will then appear on the graphic display.
9 Open the lid of the ground coffee chute, throw
in a cleaning tab (Fig. I) and close the lid of the
ground coffee chute.
Cleaning
Empty
container
and tray
→→ The integrated cleaning programme is continued.
This stage takes approximately 5 minutes. Water
flows out of the outlet as well as in the interior of
the appliance into the drip tray. The prompt Empty
container and tray then appears on the graphic
display.
10 Empty the vessel under the outlet.
11 Empty the drip tray and the coffee grounds
container and then reinsert them and replace the
vessel under the outlet.
ENGLISH
Cleaning
Empty
container
and tray
→→ The integrated cleaning programme is continued.
This stage takes approximately 5 minutes. Water
flows out of the outlet as well as in the interior of
the appliance into the drip tray. The prompt Empty
container and tray then appears on the graphic
display.
12 Empty the vessel under the outlet, the drip tray
and the coffee grounds container and then
reinsert them.
→→ The integrated cleaning programme is finished. The appliance is ready for
operation.
219
9.7
Integrated descaling programme
The integrated descaling programme removes lime residues from the interior of the
appliance. It takes a total of approximately 25 minutes. You can check the progress
of the programme at any time on the progress bar on the graphic display.
Caution!
–– Run the integrated descaling programme every 3 months; at the latest,
however, when a prompt appears on the graphic display.
–– Only use the Melitta® ANTI CALC Espresso Machines descaling agent.
These descaling agents are specifically designed for the Melitta®
CAFFEO® CI®.
–– Never use vinegar or other descaling agents.
Run the integrated descaling programme as follows:
Care
Cleaning
Descaling
Filter
Descaling
Exit
Start
Descaling
Empty
container
and tray
Descaling
Remove
water tank
1 Select the Care sub-menu.
2 Turn the rotary switch until Descaling is
highlighted and press it to confirm the selection.
3 Turn the rotary switch until Start is highlighted
and press it to start the programme.
→→ The prompt Empty container and tray will appear
on the graphic display.
4 Empty the drip tray and the coffee grounds
container and then reinsert them.
→→ The prompt Remove water tank will appear on the
graphic display.
5 Lift the lid of the water tank (Fig. A, No. 6) and
pull the water tank up and out of the appliance
and then empty it completely.
6 If you are using a water filter, remove it from
the water tank.
7 Add the descaling agent (e.g. Melitta® ANTI
CALC Espresso Machines liquid descaling agent)
to the water tank according to the instructions on
the packaging.
220
Warning!
The descaling agent can cause skin irritations
Comply with the safety instructions and the dosing information specified on the
descaling agent packaging.
8 Reinsert the water tank.
9 Place a vessel with a capacity of about 0.7 l or
the coffee grounds container under the outlet and
press the rotary switch to continue.
10 Connect the tube to the drip tray and to the outlet
(Fig. D) and press the rotary switch to confirm.
Descaling
Empty
container
and tray
→→ The integrated descaling programme is continued.
This stage takes approximately 20 minutes. Water
flows out of the outlet as well as in the interior of
the appliance and into the drip tray through the
tube. The prompt Empty container and tray then
appears on the graphic display.
11 Remove the tube from the drip tray.
12 Empty the drip tray and the coffee grounds
container and then reinsert them.
Refill
water tank
→→ The prompt Fill water tank will appear on the
graphic display.
14 Lift the lid of the water tank (Fig. A, No. 6) and
pull the water tank up and out of the appliance.
15 Thoroughly rinse the water tank, fill it to the
max. mark with fresh tap water, and reinsert it.
Descaling
Empty
container
and tray
→→ The integrated descaling programme is continued.
This stage takes approximately 5 minutes. Water
flows out of the outlet as well as in the interior of
the appliance into the drip tray. The prompt Empty
container and tray then appears on the graphic
display.
221
ENGLISH
Descaling
13 Reconnect the tube to the the drip tray and
replace the vessel under the outlet.
16 Remove the tube from the drip tray.
17 Empty the drip tray and the coffee grounds container and then reinsert
them.
→→ The integrated descaling programme has finished. The appliance is ready
for operation.
10 Inserting, changing and removing the water
filter
A Melitta® Claris® water filter is supplied with the appliance for filtering out limescale
and other contaminants. Using the filter helps to reduce the required frequency of
descaling. The service life of your appliance will be extended thanks to the reliable
protection from limescale. The water filter should be changed regularly, however;
at the latest, when the appliance prompts you to do so. When the water filter is
inserted, changed or removed, this must be confirmed in the Filter sub-menu. Once
the water filter is inserted or changed, the appliance resets the water filter cycle to
zero and is able to prompt you to change the water filter again at the right time.
10.1 Inserting the water filter
Note
Put the water filter in a glass with fresh tap water for several minutes before
you insert it.
Care
Descaling
Filter
Exit
Filter
Exit
Insert filter
Change filter
222
• Select the Care sub-menu.
• Turn the rotary switch until Filter is highlighted
and press it to confirm the selection.
• Turn the rotary switch until Insert filter is
highlighted and press it to confirm the selection.
• Turn the rotary switch until Start is highlighted
and press it to confirm the selection.
• Lift the lid of the water tank (Fig. A, No. 6) and
pull the water tank up and out of the appliance.
• Carefully screw the Melitta® Claris® water filter into the thread on the
base of the water tank using the screw-in aid at the bottom end of the
coffee scoop provided.
• Fill the water tank to the max. mark with fresh tap water and reinsert it.
• Press the rotary switch.
• Place a vessel with an approximate capacity of 0.5 l under the outlet
and press the rotary switch to confirm.
→→ The appliance rinses and then returns to standby mode.
The water hardness is automatically set to Soft.
10.2 Changing the water filter
Change the water filter when a prompt to do so appears on the graphic display.
Care
Descaling
Filter
Exit
Filter
Exit
Insert filter
Change filter
• Select the Care sub-menu.
• Turn the rotary switch until Filter is highlighted
and press it to confirm the selection.
• Turn the rotary switch until Change filter is
highlighted and press it to confirm the selection.
• Turn the rotary switch until Start is highlighted
and press it to confirm the selection.
• Lift the lid of the water tank (Fig. A, No. 6) and
pull the water tank up and out of the appliance.
• Unscrew the water filter from the thread on the base of the water filter.
ENGLISH
• Carefully screw the new Melitta® Claris® water filter into the thread on
the base of the water tank using the screw-in aid at the bottom end of
the coffee scoop provided.
• Fill the water tank to the max. mark with fresh tap water and reinsert it.
• Press the rotary switch.
• Place a vessel with an approximate capacity of 0.5 l under the outlet
and press the rotary switch to confirm.
→→ The appliance rinses and then returns to standby mode.
223
10.3 Removing the water filter
• Lift the lid of the water tank (Fig. A, No. 6) and pull the water tank up
and out of the appliance.
• Unscrew the water filter from the thread on the base of the water filter.
• Reinsert the water tank.
• Select the Remove filter menu option from the sub-menu.
• Turn the rotary switch until Start is highlighted and press it to confirm
the selection.
→→ The prompt Filter has been removed, set water hardness is shown.
• Press the rotary switch.
• Turn the rotary switch until the water hardness level you require is
highlighted, e.g. Very hard, and press it to save the selection.
→→ The appliance returns to the main menu.
Note
The Melitta® Claris® water filter should not remain dry over an extended period
of time. We therefore recommend storing the Melitta® Claris® water filter in
a glass of water in the refrigerator if the appliance will not be used for an
extended period.
224
11
Transport and disposal
11.1 Transport
• Clean the drip tray and coffee grounds container.
• Vent the appliance, page 212.
• Empty the bean container.
• Secure loose parts (cup plate etc.) with suitable adhesive tape.
• Transport the appliance in the original packaging if possible, including
the hard foam elements, to prevent transport damage.
Caution!
Do not transport or store the appliance in vehicles or rooms at low
temperatures, as the remaining water could freeze or condense and thereby
damage the appliance.
11.2 Disposal
ENGLISH
• Please dispose of the appliance in an environmentally responsible
manner by means of suitable collection systems.
225
12
Troubleshooting
Problem
Cause
Solution
Coffee only flows drop
by drop.
Grinding fineness is
too fine.
Set the grinding fineness
coarser.
Clean the brewing unit.
Descale, if necessary.
Run the integrated cleaning
programme, if necessary.
Coffee does not flow.
Water tank not filled or
incorrectly inserted.
Fill the water tank and make
sure it is inserted correctly.
Brewing unit is
obstructed.
Clean the brewing unit
Beans do not drop into
the grinder (beans are
too oily).
Tap lightly on the bean
container.
Grinder does not grind
the coffee beans.
The tilt lever is vertical. Move the tilt lever to the right
or left.
Foreign objects in the
grinder
Call the hotline.
Loud grinder noise
Foreign objects in the
grinder
Call the hotline.
The brewing unit
can no longer be
reinserted after
removal.
The brewing unit is not
properly locked.
Check whether the handle
for locking the brewing unit is
correctly engaged.
The drive is not in the
proper position.
Simultaneously press on the
ON/OFF button
and the My Coffee button
. The appliance now runs
the initialisation process.
System error appears
on the graphic display
System error
Switch the appliance off and
switch it on again with the ON/
OFF button
; if this does
not solve the problem call the
hotline.
226
Please contact the Melitta® hotline, if the above mentioned solutions do not help to
solve the problem: +49 571/ 86 1900
Warning!
ENGLISH
Risk of crushing injury
Never reach into the interior of the appliance when it is in operation.
227