rsberetning 2004
Årsberetning
2004
Økonomisk Institut
KØBENHAVNS UNIVERSITET
INDHOLD
Årets gang 2004 ............................................................................ 5
1 Tema
................................................................................ 10
2 Forskning ................................................................................. 18
2.1 Forskningsårsværk ................................................................. 18
2.2 Forskningsprofil ..................................................................... 20
2.3 Eksternt finansierede forskningsprojekter ............................. 21
2.4 Forskningsrelaterede aktiviteter ............................................ 26
2.4.1 Publikationer ........................................................... 26
2.4.2 Seminarer ................................................................. 48
2.4.3 Nationalt og internationalt forskningssamarbejde .... 60
2.4.4 Zeuthen Lectures ...................................................... 64
2.4.5 Workshops og konferencer afholdt ved ØI ............... 64
2.4.6 Sommerskole ............................................................ 66
2.4.7 Konferencer og symposier ........................................ 67
2.4.8 Redaktionsvirksomhed ............................................. 67
2.4.9 Refereevirksomhed ................................................... 69
2.4.10 Foredragsvirksomhed................................................ 72
2.4.11 Faglige og administrative hverv ................................. 76
2.4.12 Eksternt bedømmelsesarbejde .................................. 77
2.4.13 Prisopgaver ............................................................... 79
3 Bachelor og kandidatuddannelse ................................................ 81
3.1 Økonomistudiet .................................................................... 81
3.1.1 Studienævnets forbrug af DVIP- samt
TAP-ressourcer .......................................................... 85
3.1.2 Studiestatistik ........................................................... 86
3.1.3 Afsluttede specialer .................................................. 86
3.1.4 Translokationsfester for kandidater........................... 97
3.1.5 Studenterpriser ......................................................... 98
3.1.6 Undervisningspriser................................................... 98
3.1.7 Besøgsordning.......................................................... 99
3.2 Matematik-økonomistudiet .................................................. 99
3.2.1 Afsluttede specialer ved Matematik-økonomistudiet100
3
4 Forskeruddannelse ..................................................................... 101
4.1 Indskrevne ph.d.-studerende over året ............................... 102
4.2 Ph.d.-forsvar ........................................................................ 106
4.3 Ph.d.-studerende på udlandsophold .................................. 108
4.4 Ph.d.-kurser ........................................................................ 109
4.5 Priser til ph.d.-studerende ................................................... 110
4.6 Beretning fra ph.d.-studielederen ....................................... 110
5 Stillinger og personale ................................................................ 112
5.1 Stillinger og medarbejdere .................................................. 112
6 Biblioteket
............................................................................... 122
7 Administration............................................................................ 123
7.1 Administration .................................................................... 123
7.2 IT
............................................................................... 124
7.3 Lokaler ............................................................................... 125
4
Årets gang 2004
I starten af året blev Instituttets ”Udviklingsplan 2004-2009” færdig, og
planen foreligger nu både i en dansk og engelsk version og kan ses på
Instituttets hjemmeside. Planen fokuserer på Instituttets visioner og strategiske mål og udpeger virkemidler og indsatsområder i relation til forskning, uddannelse og formidling i de kommende fem år. Det er en hovedmålsætning, at Instituttet skal være nationalt og internationalt kendt og anerkendt som en førende forsknings- og undervisningsinstitution inden for
økonomi. Som et middel til at implementere strategien udarbejdes årlige
handleplaner inden for centrale områder. Den 24. oktober blev der afholdt en ”Away Day” for alle Instituttets faste medarbejdere og de studerende, der er medlemmer af Instituttets udvalg og nævn. Temaet var implementering af Instituttets udviklingsplan. Der blev drøftet en lang række
emner, herunder optag/frafald, studiereform, nye studieinitiativer, forbedret
vejledning af studerende, Instituttets formidlingspolitik, Instituttets styrkepositioner inden for forskning samt nye fokusområder på forskningssiden.
Fornyelse og dynamik i forskning og undervisning sikres bl.a. ved ansættelse af nye videnskabelige medarbejdere. I 2004 tiltrådte Hans Jørgen
Whitta-Jacobsen og Claus Thustrup Kreiner professorater i Økonomi. Holger
Strulik, Ulf Michael Bergman og David Dreyer Lassen tiltrådte hver et 3årigt lektorat i Økonomi, og Jakob Roland Munch tiltrådte et lektorat i
International Økonomi. Nikolaus Hautsch tiltrådte et adjunktur i Finansiering og Thomas Barnebeck Andersen et adjunktur i Udviklingsøkonomi.
I slutningen af året annoncerede Instituttet adjunkturer på det ”amerikanske jobmarked” for at blive mere synlig på det internationale akademiske arbejdsmarked og for at tiltrække dygtige medarbejdere fra hele
verden. Stillingerne blev annonceret på American Economic Associations
(EEA) hjemmeside for Job Openings for Economists (JOE). Instituttet modtog mere end 350 interessetilkendegivelser. Et antal potentielle ansøgere
er blevet interviewet i forbindelse med EEA’s årlige konference i januar
2005 i Philadelphia, og en egentlig bedømmelsesprocedure er igangsat.
Instituttet glæder sig over, at det fortsat har været muligt at opslå og
besætte nye stillinger, men 2004 var også præget af triste begivenheder
på medarbejdersiden. Professor Birgit Grodal døde 4. maj efter længere
tids sygdom. Birgit Grodal, der blev 60 år, blev posthumt hædret med en
spansk orden ved EEA/ESEM konferencen i Madrid for hendes store ind5
Årets gang
sats for den økonomiske forskning. Professor emeritus Karl Vind døde
den 14. juli efter kort tids sygdom. Han blev 71 år. Professor Erling B.
Andersen døde den 18. september. Han blev 64 år. Denne årsberetning
indeholder mindeord for de tre professorer.
Ved udgangen af året fyldte professor Niels Thygesen 70 år og blev pensioneret. I den anledning afviklede Instituttet med støtte fra Nationaløkonomisk Forening og Danmarks Nationalbank i december en stor konference om Monetary Union in Europe i Universitetets festsal med mere end
250 deltagere og oplæg fra førende udenlandske forskere, som Thygesen
har været i kontakt med gennem et langt liv. Bidragene fra konferencen
er med professor Peter Birch Sørensen som redaktør blevet udgivet som
festskrift til Niels Thygesen.
Flere af Instituttets medarbejdere har fået tildelt faglige hædersbevisninger. Lektor Jean-Robert Tyran er i Schweiz blevet tildelt en forskningspris
for sine bidrag inden for Behavioral and Experimental Economics. Adjunkt
Heino Bohn Nielsen er af Nationalbanken blevet tildelt Erik Hoffmeyers
rejselegat, og lektor Thomas Rønde er blevet tildelt Instituttets og Socialøkonomisk Samfunds undervisningspris ”Den Usynlige Hånd”.
Den 10.-12. november blev årets Zeuthen Lectures afviklet. Professor Eric
Maskin (Institute for Advanced Study, Princeton) forelæste over emnet
“Auctions, Resource Allocation and Efficiency”. Det lykkedes Maskin at
gøre et ganske teknisk emne særdeles levende og nærværende.
Instituttet afviklede i august en ”Summer School” i Økonometri, som et
efteruddannelsestilbud til færdige kandidater og et tilbud til ph.d.-studerende. Det blev en gentagelse af succesen fra 2003, med mange meget
tilfredse deltagere.
Som led i Instituttets strategiske satsning for at styrke området Finance
blev der i 2004 etableret en Finance Research Unit (FRU) under ledelse af
professor Jakob Brøchner Madsen og adjunkt Nikolaus Hautsch. FRU har
igangsat en række aktiviteter i form af seminarer, en serie for arbejdspapirer og en intensiveret kontakt til den finansielle sektor, og der er
planlagt en stor international Finance konference i september 2005.
Aktivitetsniveauet ved Instituttets store delvist eksternt finansierede centre
har været højt. Grundforskningsfonden har igangsat den planlagte evaluering af Center for Applied Microeconometrics (CAM). Evalueringen
skal danne grundlag for fondens beslutning om at videreføre støtten til
6
Årets gang
CAM yderligere 5 år efter 2006. Der har været et højt aktivitetsniveau ved
CAM i form af seminarer, workshops og gæsteophold. Ved udgangen af
året opnåede Development Economic Research Group (DERG) økonomisk støtte til en række større forskningsprojekter i relation til Vietnam og
Mozambique. EPRU-Netværket afviklede sammen med Velfærdskommissionen i efteråret en større konference om ”Welfare State Reform
in Europe”.
Instituttets og fagets akilleshæl har de senere år været optaget på BAstudiet. I 2003 kunne man glæde sig over en pæn stigning i optaget, men
det blev desværre afløst af et tilsvarende fald i 2004, hvor det samlede
optag blev 260. Instituttet står derfor fortsat over for en udfordring om at
styrke optaget på BA-studiet. Udfordringen tages op på forskellige måder.
Der er igangsat et arbejde med en studiereform, bl.a. med det sigte at
gøre første studieår mindre teknisk orienteret, og mere fokuseret på de
helt grundlæggende begreber og principper og at relatere disse til virkeligheden. Samtidig arbejdes der på at forbedre sammenhængen mellem
fagene på BA, f.eks. ved at samle statistik og økonometri i en ny integreret
sekvens kaldet kvantitative metoder. Endvidere udbydes nye policy relaterede fag af mindre teknisk karakter. Desuden styrkes muligheden for
valgfrit at gå i dybden med det tekniske, bl.a. i form af nye valgfag i
matematik på 3 år, som understøtter videre studier i de teknisk tunge fag.
Det er ikke målsætningen at reducere det faglige niveau for en BA-grad
i økonomi, men at opbygge et mere motiverende studieforløb og sikre et
optimalt udbytte af undervisningen for alle studerende.
Informationsindsatsen over for ungdomsuddannelserne styrkes. Den nuværende besøgsordning styrkes, og der udarbejdes nyt informationsmateriale såvel elektronisk som i papirform. Der overvejes en mere selektiv
formidlingsindsats. En undersøgelse har vist, at der tilsyneladende er en
uforklarlig systematisk skævhed i rekrutteringen. Der rekrutteres mange
studerende fra nogle gymnasier og ingen fra andre, selv om gymnasierne
ligner hinanden og geografisk ligger i samme område.
Der er ingen strukturelle problemer med afsætningen af fagets færdige
kandidater. Arbejdsløsheden for polit’er er blandt den absolut laveste
inden for gruppen af akademikere. Men tilsyneladende betyder gode
beskæftigelses- og indkomstforhold som færdig kandidat ikke det helt
store for de unges uddannelsesvalg. Instituttet er indstillet på, at det er et
langt sejt træk, der skal bidrage til et øget optag på BA-studiet, da det et
7
Årets gang
pænt stykke hen ad vejen er en holdningsbearbejdelse omkring de unges
uddannelsesvalg, som er udfordringen.
I modsætning til BA-studiet har der været en pæn vækst i optaget på
kandidatstudiet. Det skyldes, at næsten alle Instituttets egne BA-kandidater fortsætter på kandidatstudiet, og at der tiltrækkes nye kandidatstuderende fra såvel andre danske som udenlandske universiteter. I 2004
var kandidatproduktionen på 156 mod 149 i 2003. Ser man på listen
over kandidatafhandlinger i denne årsberetning, finder man en meget
stor bredde i de emner, de studerende har mulighed for at interessere sig
for. Der er således i det nuværende system en betydelig faglig fleksibilitet
for de studerende. Fra flere sider har der været rejst et ønske om at kunne
samle fag i grupper inden for kandidatuddannelsen i form af ”linier”,
f.eks. en Finance linie. Studienævnet har principielt vedtaget muligheden
for at oprette linier, men der er ikke taget stilling til hvilke(n), og hvordan
linier nøjere kan implementeres.
I forbindelse med den nye universitetslov ønskes øget fleksibilitet, herunder at de studerende skal kunne vælge mellem flere kandidatuddannelser
efter BA. I den sammenhæng er der i den nye uddannelsesbekendtgørelse
blevet indført en ny samfundsvidenskabelig kandidattitel: cand. soc. Man
ser gerne, at cand. soc. uddannelserne er tværfaglige og går på tværs af
fakulteter, og man forestiller sig en vifte af cand. soc. uddannelser – også
inden for de enkelte universiteter. Økonomisk Institut har i 2004 indledt
drøftelser med Det Juridiske Fakultet om en fælles jura/økonomi cand. soc.
uddannelse. Der skal foreligge konkrete udspil til ministeriet om cand. soc.
uddannelser inden september 2005.
Instituttets studerende klarer sig ikke kun godt på arbejdsmarkedet efter
afsluttet eksamen. En gruppe polit.-studerende vandt i oktober i Holland
”Econometric Game 2004” for europæiske økonomistuderende. Mange
studerende kommer på studieophold på præstigefyldte udenlandske
universiteter qua deres høje karakterer. Dog er det dyrt at studere i udlandet, og Instituttet er derfor meget taknemmelig for favorable stipendier
og priser, herunder Flemming og Judy Heilmanns stipendium, Mikael Kristiansen prisen, Euroclear stipendier, S. Gønge Virginia Fellowship fund
og Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske pris. Instituttet værdsætter også
McKinsey-prisen, som uddeles to gange om året af McKinsey til bedste
”økonomiske øvelse” på kandidatstudiet.
8
Årets gang
Der var over året indskrevet 17 interne stipendiater og 15 eksternt finansierede stipendiater, og der blev tildelt 9 ph.d. grader. Instituttet deltager
fortsat i en række formelle europæiske netværk for ph.d. studerende. Der
har inden for rammerne af Danish Graduate Programme in Economics
været afholdt en række spændende ph.d.-kurser i samarbejde med Aarhus Universitet. Inden for netværket har der også været arrangeret internat workshops, hvor de ph.d.-studerende mødes og præsenterer papirer,
og hvor også en række vejledere fra de to universiteter deltager.
Institutledelsen har været dybt involveret i arbejdet med Universitetets
auditeringsprojekt, i arbejdet med universitetets udviklingskontrakt med
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og i arbejdet med KU05.
KU05 er Universitetets store samlede initiativ på det økonomiske og administrative plan, som skal implementere overgangen til selveje og effektivisere universitetsadministration. Institutadministrator Pia Schnedler-Meyer
har i 2004 været meget involveret i den overordnede KU05 proces, og i
2005 skal en række nye tiltag implementeres på institutniveau.
Instituttet forsøger løbende at forbedre kontakt og formidling med omverdenen. I 2004 blev en ny og stærk revideret hjemmeside lanceret, og
Instituttets formidlingsudvalg igangsatte arbejde med at formulere en
eksplicit formidlingspolitik.
Som i tidligere år har 2004 været præget af stor travlhed og mange nye
initiativer og projekter. Det høje aktivitetsniveau har kun været muligt
grundet en meget energisk indsats fra såvel det videnskabelige som det
teknisk administrative personale. Medarbejdere har påtaget sig mange
nye og store arbejdsopgaver som følge af Instituttets ambitioner. Dygtige
og effektive medarbejdere er fundamentet for alle Instituttets aktiviteter.
Det er derfor en løbende udfordring at kunne fastholde og tiltrække
dygtige medarbejdere.
9
1
Tema
Internationalisering i praksis - Økonomisk Institut
Af institutleder Troels Østergaard Sørensen1
Internationalisering og globalisering er på universiteternes dagsorden.
Historisk har længerevarende videregående uddannelser i Danmark og i
det øvrige Europa – specielt på Kontinentet - været udbudt på national
basis primært til lokale studerende. Uddannelserne har alt overvejende
været (detail)reguleret og finansieret af staten. Konkurrence, profit og frie
markedskræfter har været næsten ukendte begreber. Det ændrer sig nu
hastigt. Der vil både komme mere international konkurrence og mere
internationalt samarbejde på alle niveauer mellem danske og udenlandske universiteter. Europa vil på overraskende kort tid blive et langt mere
integreret universitetssystem og præget mere af markedskræfter, end
mange nok forestiller sig. Samtidig vil det europæiske universitetsmarked
hastigt glide sammen med det amerikanske, australske og asiatiske. På
alle niveauer på universitetet bliver man tvunget til at forholde sig til spørgsmålet, om man kan/vil være med på internationaliseringstoget med de
farer og muligheder det giver, eller om man vil fastholde en mere national
og lokal identitet og derved fraskrive sig deltagelsen i en international
universitetselite. Fag, institutter og universiteter må proaktivt vælge deres
fremtidige profil.
Nærværende artikel beskæftiger sig ikke med de overordnede samfundsmæssige udfordringer og muligheder ved øget internationalisering, men
med konkrete muligheder og udfordringer på institutniveau - hvor forskningen og undervisningen rent faktisk udføres - med Økonomisk Institut
som case.
Historisk
Forskning inden for Økonomi på Københavns Universitet har i mange år
været internationaliseret. For 50 år siden rejste dygtige forskere også til
udlandet for at videreuddanne sig på de bedste amerikanske universite-
1
Studieleder Peter Erling Nielsen har bidraget med værdifulde kommentarer og fakta.
10
Tema
ter. Nogle af Instituttets forskere – specielt inden for økonomisk teori udviklede fra 60’erne et intensivt internationalt netværk og fokuserede
på fremmedsproget publicering. Dette er på mange måder blevet et forbillede, og internationale netværk og international publicering er nu naturligt inden for alle Instituttets forskningsområder.
I mange år har centrale lærebøger på studiet været fremmedsprogede –
primært engelsk, og både undervisningen og forskningen har altid været
stærkt påvirket af den internationale faglige udvikling. Men frem til sidste
halvdel af 1990’erne var der stort set ikke ansat udlændinge – bortset fra
svenskere – ved Instituttet, heller ikke i tidsbegrænsede stillinger. Sproget
i dagligdagen var dansk, det meste informationsmateriale var på dansk,
næste al undervisningen foregik på dansk, og antallet af udenlandske
studerende var meget begrænset.
Siden er der sket en betydelig udvikling. Der er nu ansat adskillige udenlandske, videnskabelige medarbejdere, en stor del af undervisningen og
dagligdagen foregår på engelsk, og antallet af udenlandske studerende
er vokset betydeligt. Der er mange gæstestuderende, men det skal særligt
fremhæves, at Økonomistudiet er et af de eneste fag på Københavns
Universitet, hvor der optages et betydeligt antal udenlandske studerende.
Optaget af udenlandske studerende som ordinært studerende på kandidatstudiet startede i 2002, og ultimo 2004 er der indskrevet 50 udenlandske
studerende på kandidatstudiet.
Undervisningssproget
I dag foregår en stor del af undervisningen på engelsk. I 2004 blev der
udbudt 40 kurser på kandidatstudiet og 10 kurser på BA på engelsk.
Udviklingen tog fart i slutningen af 90’erne. Først blev de mere tekniske
og teoriorienterede kurser på kandidatstudiet udbudt på engelsk og derefter
også mere institutionelt orienterede fag. Nu udbydes flere af fagene på 3.
år på BA også på engelsk. En række forhold har bidraget til denne udvikling.
EU’s Socrates/Erasmus program har været en væsentlig drivkraft. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har også aktivt støttet en øget internationalisering på uddannelsessiden, bl.a. via etablering af ”The Copenhagen
Programme in Social Science” (COPRISS) og ved et intensivt arbejde for at
etablere formelle samarbejdsaftaler over hele verden. Samtidig har
11
Tema
Økonomistudiet haft et faldende optag af danske studerende, og Instituttet har af den årsag haft et incitament til at tiltrække flere udenlandske
studerende. Man kan ikke tiltrække udenlandske studerende i større tal,
hvis der ikke er en vifte af fag på engelsk - og det er et ”enten/eller”. Blot
én enkelt ikke-dansktalende studerende på et hold betyder, at undervisningen må foregå på engelsk, eller at den studerende må afvises fra
kurset. Ressourcemæssigt er det i de fleste tilfælde umuligt at gennemføre parallelundervisning og eksamen på både engelsk og modersmålet.
For at tiltrække udenlandske studerende skal man på forhånd annoncere
et udbud af fag på engelsk og kan ikke blot afvente, at der dukker en
fremmedsproget studerende op.
De danske studerende har ofte glæde af (dygtige) udenlandske studerende på holdene, og undervisning på engelsk på hjemuniversitetet letter
også vejen for udbytterige studieophold på udenlandske universiteter. Et
voksende antal specialer (34 i 2004) skrives på engelsk, dels grundet ikkedansktalende vejledere, dels grundet i et ønske fra de studerende om at
signalere sproglige kompetencer til arbejdsgiveren i såvel ind- og udland.
Et voksende antal fremmedsprogede videnskabelige medarbejdere har
også nødvendiggjort undervisning på engelsk, jf. senere. Det er ofte både
umuligt og uhensigtsmæssigt at kræve undervisning på dansk af udenlandske lærere. Som nævnt er det meste af undervisningsmaterialet på
Økonomistudiet på engelsk, men flere fremmedsprogede studerende og
lærere har selvfølgelig forstærket processen. Det er endvidere en officiel
politik hos institutledelsen, at undervisningsmateriale bør udarbejdes på
engelsk. Ønsker lærerne at udarbejde lærebøger, opfordres de eksplicit til
at skrive på engelsk og at publicere på velrenommerede internationale
forlag.
Der er dog imidlertid også ulemper ved, at undervisningssproget bliver
engelsk. Engelskkundskaberne hos såvel lærere som studerende når i
langt de fleste tilfælde ikke op på niveau med modersmålet. Det gælder
såvel skriftlig som mundtlig fremstilling. Nogle af de udenlandske studerende er faktisk så dårlige til engelsk, at der kan stilles spørgsmål ved deres
faglige udbytte af undervisningen. Det gælder specielt for nogle af de
Socrates-studerende fra lande, hvor engelsk ikke er modersmålet, og
hvor man primært anvender lærebøger på modersmålet. Dårlige sproglige kvalifikationer bidrager til at forringe udbyttet for den enkelte studerende og for de medstuderende. Det må også indrømmes, at lærernes
12
Tema
kvalifikationer i engelsk er heterogene, og i et vist omfang generationsbestemt. Instituttet tilbyder at finansiere sprogkurser i engelsk, men relativt
få benytter sig af denne mulighed. Instituttet finansierer sproglig revision
af skriftlige forskningsbidrag, og her har efterspørgslen været større. Lærere og studerende beretter også om, at diskussioner og aktiv deltagelse
i timerne undertiden hæmmes, når det ikke foregår på modersmålet. Dels
har man et begrænset ordforråd på fremmedsproget, og dels ”tænker
man langsommere”. Det rammer specielt de bredere institutionelle og
diskuterende fag og i mindre grad de matematisk/teknisk orienterede
fag. Samlet set kan det derfor føre til en upåagtet drejning af den faglige
profil af de enkelte fag og af det samlede fagudbud, når der stilles krav
om undervisning på engelsk.
Endelig læres og udvikles der ikke ord og begreber på modersmålet, når
undervisningen primært foregår på engelsk med engelsksprogede lærebøger. Mange færdige kandidater skal trods internationaliseringen arbejde på dansk i en dansk kontekst. Det kan være et potentielt problem
for kandidaterne og arbejdsgivere, hvis man ikke er i stand til at bruge og
formidle viden på dansk til et primært dansktalende publikum. Men Instituttet får ingen tilbagemeldinger om, at det er et reelt problem. Der er
adskillige tilbagemeldinger om, at kandidaterne burde skrive og stave
bedre, når de forlader universitetet, men aldrig, at der er sproglige problemer omkring fagudtryk. Men man skal også huske, at de to første år af
studiet (endnu) primært er på dansk.
Disse problemstillinger står danske universiteter ikke alene med, men
deler med alle de universiteter, hvor engelsk ikke er modersmålet. I store
lande som f.eks. Spanien, Tyskland og Italien har man i mange år forsøgt
at fastholde modersmålet ved at oversætte lærebøger og lade undervisningen foregå på modersmålet. Men der er næppe tvivl om, at de universiteter, der er gået over til fællessproget inden for økonomi – nemlig
engelsk - også er de fagligt førende universiteter i Europa, og det er netop
de universiteter, som de dygtigste lærere og studerende flokkes om. Undervisningen på engelsk på Økonomistudiet er kommet for at blive og
forventes udbredt til endnu flere fag i fremtiden.
Faglige kvalifikationer - udenlandske studerende
Hidtil har der primært været optaget udenlandske studerende på kandidatstudiet både som gæstestuderende, der følger udvalgte fag, eller som
13
Tema
ordinære studerende, der indskrives på kandidatstudiet på linie med danske studerende. I praksis har det vist sig, at deres faglige og sproglige
kvalifikationer ikke altid er tilfredsstillende. Det kan være svært at skaffe
overblik over og reel information om ansøgernes kvalifikationer, og ikke
alle ansøgningsdokumenterne er lige pålidelige. Et mere ensartet karaktersystem, som man nu implementerer i flere EU lande (og overvejer at indføre i Danmark), og egentlige optagelsesprøver eller test, hvor modtagerinstitutionen selv udfører test, eller får sendt testresultater direkte fra uafhængige institutioner uden om ansøgerne kunne være en del af løsningen på dette problem. Men dels er det i strid med aftalerne at teste bl.a.
Socrates-ansøgerne, dels ved man jo også fra det danske system, at samme
karakterer kan dække over betydelige kvalitetsforskelle. Under alle omstændigheder øger det stigende antal udenlandske studerende behovet
for at videreudvikle et effektivt optagelsessystem, der sikrer den fornødne
kvalitet.
Hidtil har det været gratis at læse i Danmark. Selv om der ikke er nogen
universel systematisk sammenhæng mellem pris og kvalitet, kan det ikke
afvises, at dygtige udenlandske studerende i et vist omfang betragter det
manglende betalingskrav som et signal om lavere kvalitet i forhold til de
mange andre udenlandske universiteter, som kræver betaling. Et samhørende problem er at sikre, at de udenlandske studerende reelt kommer
for at studere og ikke primært betragter opholdet som en rejseoplevelse.
Et betalingskrav ville nok bidrage til at reducere dette problem, men det
løser ikke problemet for studerende fra EU-lande, hvor man ikke må
kræve betaling (med mindre der kræves tilsvarende betaling for de danske studerende).
Udlandsophold - danske studerende
Tilsvarende problemstillinger eksisterer også i relation til de danske studerende, der tager til udlandet. Sprogproblemet er dog af en anden type,
nemlig for få eller for dårlige kurser udbudt på engelsk i lande, hvor
engelsk ikke er modersmålet. Det er undertiden også svært at vurdere
kvaliteten af udenlandske kurser ved overførsel af merit fra udenlandske
universiteter, og selvfølgelig adskiller danske studerende sig ikke væsentligt fra andre ved at betragte et udlandsophold som en solid rejseoplevelse
ved siden af studiedelen. I 2004 var 57 økonomistuderende på udlandsophold, og udfordringen er i højere grad at sikre kvaliteten af disse ophold end at øge antallet at udlandsophold. Mange studerende har blik14
Tema
ket rettet stift mod den angelsaksiske verden, og udfordringen består i at
få flere pladser på gode universiteter i disse lande og reducere antallet af
pladser på mindre gode europæiske universiteter. Regeringens planer om
at lade STÅ-betalingen følge de studerende, så de kan tage den med til
udlandet løser ingen problemer i relation til kvalitetssikring af udlandsophold.
Grundet høje faglige kvalifikationer og gode privatfinansierede stipendier er det i de seneste år lykkedes adskillige økonomistuderende at blive
optaget på internationale eliteuniversiteter. Instituttet arbejder målrettet
på at understøtte denne udvikling.
Danske og udenlandske studerende vil i fremtiden være langt mere mobile, og et stigende antal vil betragte et udenlandsk universitet som et lige
så naturligt valg som et universitet, der geografisk ligger i den anden ende
af nationalstaten. Derfor bliver der konkurrence om de bedste studerende. De europæiske universiteter vil i stigende grad blive sammenlignet
indbyrdes og med amerikanske universiteter i forskellige ratings af undervisning og forskning, som det kendes fra bl.a. England. Disse ratings vil
blive en central informationskilde for fremtidens studerende. Adgangstest og delvis betaling vil også blive et mere udbredt middel til at signalere
kvalitet, og konkurrencen universiteterne imellem vil blive øget. Der vil i
Europa komme mere konkurrence. Bilaterale aftaler om merit m.v. erstattes af fælles regelsæt på europæisk plan (fælles studiestrukturer, fælles
karaktersystemer og fælles kompetencebeskrivelser osv.).
Ph.d.-uddannelsen
Det er et politisk ønske, at der skal optages flere udenlandske ph.d.studerende i Danmark. Man kan altid diskutere, om det er hensigtsmæssigt, at den danske stat finansierer flere udenlandske ph.d.-studerende,
men hvis man skal tiltrække dygtige udenlandske studerende bliver man
nødt til at indrette sig internationalt. Det gælder tidscyklus, studiestruktur,
optagelseskrav, kursuskrav m.v., for ellers vil man ikke være attraktiv, når
de studerende skal vælge mellem universiteter. For ph.d.-uddannelsen i
Økonomi betyder det mere ”Graduate school” og mindre ”lærlingeuddannelse”. Hvis uddannelsen skal blive attraktiv for udlændinge, skal der
udbydes et mere struktureret kursusforløb og indbygges mere selektion
og evaluering under selve forløbet.
15
Tema
Forskermobilitet
Forskningen inden for Økonomi har længe været internationaliseret, og
igennem en lang årrække har instituttet haft et meget omfattende gæsteprogram, med mange gæstebesøg fra udlandet. Men mobiliteten af forskere i faste stillinger har hidtil været begrænset både nationalt og internationalt. Danske ph.d.-studerende i Økonomi i København med forskningsinteresser har fokuseret på at blive adjunkter samme sted. Som nævnt
tidligere var der indtil slutningen af 90’erne kun ganske få udenlandske
forskere fastansat ved Instituttet i adjunkturer, lektorater eller professorater, men der er sket en ændring. Ultimo 2004 har 9 ud af 45 en udenlandsk baggrund, og der er ansat fremmedsprogede forskere inden for
alle stillingskategorier. Udviklingen er drevet af en eksplicit målsætning
om at rekruttere de bedste uanset nationalitet og af Instituttets større
synlighed og gennemslagskraft i den internationale forskningsverden.
Adskillige af de nyansatte udlændinge refererer til Instituttets voksende
internationale forskningsrenomme og forbedrede placering i internationale ratings, som en central faktor bag deres beslutning om at søge job i
Danmark. Tilsvarende meldinger fås fra de udenlandske ph.d.-studerende,
som er blevet interviewet i forbindelse med Instituttets deltagelse på ”det
amerikanske jobmarked” for økonomer i januar 2005.
Flere udenlandske medarbejdere betyder, at ikke blot undervisningen,
men også en stor del af dagliglivet på et institut kommer til at foregå på
engelsk. Endvidere medfører det større mobilitet og kortere ansættelsesperioder. Traditionelt er danske universitetsansættelser livslange, og universiteterne tilrettelægger arbejdet ud fra den præmis, at professorer og
lektorer bliver i de samme job til pensionering. Udenlandske medarbejdere er mere mobile og har en kortere tidshorisont. Det viser sig i praksis,
at skattereglen, hvor udenlandske forskere beskattes med en bruttoskattesats på 25 % plus arbejdsmarkedsbidrag i op til tre år, betyder, at tre
år også udgør den periode en del udlændinge ønsker at arbejde i Danmark. Det er en udfordring for en institutledelse at sikre et optimalt udbytte i relation til såvel undervisning som forskning, når tidshorisonten i
nogle ansættelsesforløb er relativ kort, men ansættelse af udlændinge
bidrager på den anden side også til en betydelig dynamik og fornyelse, på
trods af den korte tidshorisont.
Flere udenlandske ansøgere til videnskabelige stillinger øger konkurrencen og kvaliteten. Vil man være med på det internationale jobmarked, må
man også kunne agere internationalt og følge de spilleregler, der hersker
16
Tema
her. Det har Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling endnu ikke
forstået. Det seneste udkast til ny ansættelsesbekendtgørelse er slet ikke
gearet til, at universiteterne kan agere på det internationale jobmarked.
Det har været ganske besværligt for Instituttet at deltage på ”det amerikanske jobmarked” på lige fod med de udenlandske economics departments fra de bedste universiteter, grundet uhensigtsmæssige lokale danske regler om ansættelsesprocedurer.
Aktuelle udfordringer
Det er Instituttets målsætning at være en international anerkendt forskningsog undervisningsinstitution inden for Økonomi. Det betyder, at Instituttet
har fokus på internationalisering. Det er Instituttets vurdering, at det er
gået rigtigt godt med internationaliseringen på mange områder i de senere år, men der er fortsat en række udfordringer de kommende år,
herunder:
- Fortsat udbygning og synliggørelse af Instituttets fagligt internationale image. Internationalt anerkendt forskning er grundfundamentet for at kunne tiltrække højt kvalificerede udenlandske
studerende og medarbejdere. Målet for Instituttet er ikke blot at
tiltrække mange studerende, men at tiltrække dygtige studerende.
- Udarbejdelse af et effektivt og retvisende system for optagelse af
udenlandske studerende, der sikrer tilfredsstillende faglige og
sproglige kvalifikationer.
- Udbygning af strategiske alliancer, der sikrer, at vores egne studerende fortsat har adgang til de bedste udenlandske universiteter.
- Styrkelse af mulighederne for rekruttering af dygtige videnskabelige
medarbejdere fra hele verden, herunder at opnå frihed til at kunne
agere internationalt i ansættelsesprocessen.
- Tilpasning af ph.d.-studiet for at tiltrække dygtige studerende fra
udlandet og styrke danske ph.d.-studerendes muligheder på det
internationale jobmarked.
17
2
Forskning
Forskningen og forskningsrelaterede aktiviteter ved Instituttet1 har et betydeligt omfang og er beskrevet fra såvel input- som outputsiden nedenfor. Inputsiden illustreres bl.a. med opgørelser af forskningsårsværk og
opgørelser over eksternt finansierede aktiviteter. Outputsiden illustreres
med publikationsaktiviteterne, redaktionsvirksomhed, refereevirksomhed,
foredragsvirksomhed, deltagelse i eksternt bedømmelsesarbejde, deltagelse i eksterne faglige og administrative erhverv, deltagelse i netværk og
centre samt formidlingsvirksomhed. Endvidere beskrives seminaraktiviteter,
workshops, konferencer, særlige lectures og gæsteophold ved Instituttet.
De enkelte medarbejderes forskningsprojekter er ikke beskrevet her, men
fremgår af Københavns Universitets Årbog 2004 - www.econ.ku.dk/
Institute/Reports/.
2.1
Forskningsårsværk
De ressourcer, der reelt har været til rådighed til forskning målt i årsværk,
er vist i tabel 2.a
2.a. Opgørelsen er baseret på de samlede årsværk, som der
har været til rådighed korrigeret for tidsanvendelse til undervisning, administration m.v., som opgøres i Instituttets ”normregnskab”. Forskningstiden beregnes således residualt med den usikkerhed, det indebærer.
I 2004 blev der anvendt i alt 33,3 årsværk til forskning ved Instituttet
inklusiv centre, fordelt på 21,8 internt finansierede årsværk (65%) og
11,5 eksternt finansierede årsværk (35%). Af de eksternt finansierede
årsværk udgør frikøb af interne medarbejdere ca. 38 %. Antallet af in-
1
I det følgende anvendes forkortelserne:
CAM: Centre for Applied Microeconometrics
CIE: Centre for Industrial Economics
DERG: Development Economics Research Group
EPRU: Economic Policy Research Unit
FRU: Finance Research Unit
SOUND: Sound Economic History Seminar
ØI: Økonomisk Institut
18
Forskning
ternt finansierede videnskabelige medarbejdere er vokset i 2004. Det har
betydet, at det samlede antal årsværk til forskning er vokset med godt
10%, og at andelen af forskningsårsværk, der i 2004 finansieres via eksterne midler, er faldet i forhold til niveauet for de seneste år.
Opgjort med udgangspunkt i “normregnskabet“ har professorer, lektorer og adjunkter gennemsnitligt i 2004 haft mulighed for at bruge 46%
af deres normerede arbejdstid til forskning, hvilket svarer til niveauet i de
sidste fire år. Den residualt opgjorte forskningstid er som nævnt ikke et
helt præcist mål for den faktiske forskningstid, men trods dette forbehold
viser tallene, at det gennemsnitligt har været muligt at allokere tidsressourcer
til de faste videnskabelige medarbejderes forskning svarende til godt 45%
af arbejdstiden, hvilket er over det niveau på 40%, som normen forudsætter. Forskellen skyldes muligheden for frikøb relateret til eksterne bevillinger. Instituttet accepterer kun proportionalt frikøb. Frikøb for undervisning i et halvt år koster således den fulde løn et halvt år.
2.2
Forskningsprofil
Instituttets overordnede forskningsprofil og forskningsområderne fremgår af Instituttets hjemmeside. Områderne empiriske metoder (økonometri/statistik), makroøkonomi, mikroøkonomi, offentlig økonomi og
udviklingsøkonomi er fortsat de største forskningsområder målt på fordeling af medarbejdernes indberettede forskningstid fordelt på hovedkategorier i Journal of Economic Literature klassifikationssystemet for artikler.
Professorerne, lektorerne og adjunkterne er i 2004 blevet bedt om at
indberette den procentvise fordeling af deres forskningstid på grundforskning, anvendt forskning og udviklingsarbejde baseret på
forskningsdefinitionerne i OECD’s ”Frascati manual” fra 2002, som benyttes i den officielle danske forskningsstatistik. Fordelingen er vist i nedenstående oversigt:
20
Eksternt finansierede ÅV:
Forskningsfrikøb (P,L,A)9
Eksternt finansierede medarbejdere10
Eksternt finansierede ÅV i alt
19,59
19,59
19,15
41,0%
0,00
1,39
1,39
1,39
3,0%
0,00
0,00
1,39
0,44
19,59
33,32
26,20
21,57
46,12%
4,42
7,12
11,54
4,63
21,78
17,15
Forskning
55
3,99
3,99
3,99
8,5%
0,00
3,99
3,99
Administration66
0,67
0,67
0,67
1,4%
0,00
0,67
0,67
Andet
77
58,96
51,84
46,77
100%
4,42
7,12
11,54
5,07
47,42
42,35
i alt
ekskl.
orlov
2
88
1,62
1,62
1,62
-
-
1,62
1,62
orlov
Fordelingen af professorers, lektorers og adjunkters tidsanvendelse, herunder frikøb, er baseret på Instituttets interne arbejdstidsopgørelse (normregnskabet).
Fordelingen af gæsters, forskningsadjunkters og forskningsassistenters tidsanvendelse er baseret på de konkrete ansættelsesvilkår og skønnet tidsfordeling
under hensyn til konkrete undervisningsopgaver.
3
Undervisning indeholder alle undervisningsrelaterede opgaver.
4
Forskeruddannelse indeholder de ÅV, der benyttes til undervisning, vejledning, bedømmelse m.v. samt eventuelle forskningsassistent-ÅV, der har været
brugt i forbindelse med rekruttering af stipendiater.
5
Forskning beregnes residualt ved at fratrække de ÅV, der benyttes til andre formål fra de samlede ÅV (ekskl. orlov), der er til rådighed.
6
Administrativt arbejde på Instituttet : summen af administrativt arbejde opgjort i normregnskab (3,19 ÅV)+ledelsesadministration, der ikke normkrediteres (0,8 ÅV).
7
"Andet" dækker eksterne administrative opgaver dvs. udenfor Instituttet samt længerevarende sygdom.
8
Orlov dækker evt. barselsorlov, fædreorlov m.v. (0,87 ÅV) samt orlov uden løn (0,75 ÅV).
9
Af de samlede forskningsfrikøb, udgør frikøb finansieret af centre 4,29 ÅV.
10
Af de samlede eksternt finansierede ÅV ekskl. frikøb, udgør eksternt finansierede ÅV finansieret af centre ved Økonomisk Institut 6,07 ÅV.
1
I alt A + B
I alt interne medarbejdere A1+A2+B1
I alt A1+B1
I alt A1+B1 i % af ÅV (ekskl. orlov)
B.
B1.
B2.
1,39
Forskeruddannelse44
19,15
Undervisning33
Fordeling af internt og eksternt finansierede VIP- årsværk (ÅV) på "arbejdsopgaver" 2004.
A.
Internt finansierede ÅV:
1
A1. Professorer, lektorer, adjunkter (P,L,A)
A2. Gæste-professorer, -lektorer,
2
forskningsassistenter og -adjunkter
Internt finansierede ÅV i alt
Tabel 2.a
60,58
53,46
48,39
-
4,42
7,12
11,54
5,07
49,04
43,97
i alt
inkl.
orlov
Forskning
Grundforskning Anvendt forskning Udviklingsarbejde
Professorer
41 %
53 %
6%
Lektorer
53 %
44 %
3%
Adjunkter
33 %
62 %
5%
Alle
42 %
53 %
5%
Fordelingen skal tages med forbehold, da denne opdeling ikke spiller
nogen rolle i det daglige forskningsarbejde og derfor i sagens natur må
være meget skønsmæssig. Der er ikke sket nævneværdige forskydninger
i forhold til 2003 bortset fra, at en lidt større andel af adjunkternes
forskningstid benyttes til anvendt forskning i 2004 end i 2003.
2.3
Eksternt finansierede forskningsprojekter
Nye eksternt finansierede projekter ved Instituttet i 2004.
Titel: Data Filtering When Modelling Common Macroeconomic Features
Projektperiode: 2004-2006
Projektleder: ph.d., cand.oecon. Gabriel Pons Rotger
Bevillingsgiver: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd
Bevilling: kr. 1.176.704
Formål: Projektlederens forskningsfelt har først og fremmest været analyse af makroøkonomiske tidsserier med særlig fokus på de effekter, som
tidsmæssig aggregering har på den statistiske analyse og dens samspil
med sæsonvariation i data.
Titel: Budgetstøtte – Vietnam
Projektperiode: 2004
Projektleder: professor Finn Tarp
Bevillingsgiver: Danida, København
Bevilling: kr. 178.430
21
Forskning
Formål: Det overordnede formål med dette projekt er at gennemføre en
vurdering af mulighederne for flerårig dansk budgetstøtte til Vietnam.
Der undersøges bl.a., hvordan sådan støtte kan bidrage til reformerne i
den offentlige sektor. Studiet omfatter endvidere udarbejdelse af en analyse af Vietnams økonomi med fokus på udviklingen i vækst, fattigdom og
ulighed og den internationale bistand.
Titel: Vietnam SAM
Projektperiode: 2004-2005
Projektleder: professor Finn Tarp
Bevillingsgiver: World Bank
Bevilling: kr. 121.137
Formål: Det overordnede formål med dette projekt er at færdiggøre en ny
detaljeret ”social accounting matrix” (SAM) for Vietnam for år 2000.
Denne SAM skal endvidere indgå som data-grundlag i analyser af f.eks.
handelsliberaliseringens betydning for fattigdom og lighed i Vietnam.
Projektet gennemføres i samarbejde med Central Institute of Economic
Management (CIEM) i Hanoi.
Titel: Fattigdomsnetværk – Mozambique
Projektperiode: 2004-2006
Projektleder: professor Finn Tarp
Bevillingsgiver: African Economic Research Consortium (AERC)
Bevilling: kr. 762.192
Formål: Det overordnede formål med dette projekt er at støtte implementeringen af tre forskningsprojekter vedrørende (i) sæsonudsving i fattigdommens omfang i Mozambique, (ii) en regional analyse af mulighederne for landbrugs- og agroindustriel udvikling i Zambezia Valley regionen, og (iii) en analyse af majsmarkedet i det sydlige Afrika. Projektet
gennemføres i samarbejde med tre mozambiquiske forskere.
Titel: Finanspolitik og skatteincidens – Mozambique
Projektperiode: 2004-2006
Projektleder: professor Finn Tarp
22
Forskning
Bevillingsgiver: Danida, Maputo
Bevilling: kr. 3.266.651
Formål: Formålet med dette projekt er at støtte udviklingen af moderne
analytiske instrumenter til analyse af skattepolitiske tiltag i Mozambique.
Der gennemføres desuden en række studier af såvel den nationale som
regionale skattepolitiks indretning og økonomiske effekter. Projektet
gennemføres i samarbejde med Purdue University, University of Sussex og
budgetdepartementet i det mozambiquiske Planlægnings- og Finansministerium.
Eksternt finansierede forskningsprojekter ved Instituttet igangsat
før 2004
Projekterne er nøjere beskrevet i Instituttets årsberetninger for tidligere år.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til projektlederne.
Eksternt finansierede centre
Centre for Applied Microeconometrics (CAM)
Projektperiode: 2001-2006
Projektleder: centerdirektør, professor Martin Browning
Bevillingsgiver: Danmarks Grundforskningsfond.
Centre for Industrial Economics (CIE)
Projektperiode: 2001-2005
Projektleder: centerkoordinator, professor Christian Schultz
Bevillingsgiver: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd
Deltagende institutioner: Aarhus Universitet, Handelshøjskolerne i København og Aarhus, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.
Economic Policy Research Unit (EPRU)
Projektperiode: 1998-2005
Projektleder: centerdirektør, professor Peter Birch Sørensen
Bevillingsgiver: Danmarks Grundforskningsfond
Deltagende institution: Handelshøjskolen i København.
23
Forskning
Development Economics Research Group (DERG)
Projektperiode: 2002-2007
Projektleder: centerleder, professor Finn Tarp
Bevillingsgiver: Danida
Deltagende institutioner: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut.
Øvrige eksternt finansierede projekter
Titel: Dynamisk Økonomisk Teori (DET)
Projektperiode: 1999-2005 (forlænget 1 år)
Projektleder: lektor Peter Norman Sørensen (tidl. professor Karl Vind)
Titel: Improving Human Research Potential (Marie Curie Training
Site)
Projektperiode: 2000-2004
Projektledere: institutleder Troels Østergaard Sørensen og professor Christian Schultz
Titel: ESF Network: Market Integration, Market Performance and
Welfare
Projektperiode: 2001-2004
Projektleder: professor Karl Gunnar Persson
Titel: EPRU-Netværket
Projektperiode: 2001-2006
Projektleder: professor Peter Birch Sørensen
Titel: Post. Doc. DERG fase 2
Projektperiode: 2002-2004
Projektleder: professor Finn Tarp
24
Forskning
Titel: Survey on Health, Ageing and Retiremet in Europe (SHARE)
Projektperiode: 2002-2004
Projektleder: professor Martin Browning
Titel: Vietnam Surveys
Projektperiode: 2002-2004
Projektleder: professor Finn Tarp
Titel: Forskerskole: Danish Graduate Programme in Economics
Projektperiode: 2002-2005
Projektleder: professor Christian Schultz
Titel: Uddannelse, evner og helbred på arbejdsmarkedet
Projektperiode: 2002-2005 (forlænget 1 år)
Projektleder: lektor Karsten Albæk
Titel: Economics of Ageing in Europe (AGE)
Projektperiode: 2002-2006
Projektleder: professor Martin Browning
T itel: Resear
ch TTraining
raining Network: Macr
oeconomic Policy Design for
Research
Macroeconomic
Monetary Unions
Projektperiode: 2002-2006
Projektleder: professor Henrik Jensen
Titel: Rådsprofessor - (DERG – fase 2)
Projektperiode: 2002-2007
Projektleder: professor Finn Tarp
Titel: CIEM NIAS Project
Projektperiode: 2003-2004
Projektleder: professor Finn Tarp
25
Forskning
Titel: Udviklingslinier i udenlandsk forskning i integration og
integrationspolitikkens effekter
Projektperiode: 2003-2004
Projektleder: gæsteforsker Gunnar Viby Mogensen
Titel: Imperfect Knowledge, Structural Change, the PPP Puzzle, the
Long Swings Puzzle and the Exchange Rate Disconnect Puzzle
Projektperiode: 2003-2005
Projektleder: professor Katarina Juselius
2.4
Forskningsrelaterede aktiviteter
2.4.1
Publikationer
Tabel 2.b viser udviklingen i antallet af publikationer fordelt på hovedkategorier baseret på KU’s publikations- og forskningsregister (PUF). Boganmeldelser er placeret under formidlende bidrag. De formidlende bidrag
indgår i listen over forskningspublikationer, som offentliggøres både i
denne beretning og på personniveau via Instituttets hjemmeside. I perioden 1996-1999 blev der i gennemsnit årligt publiceret 23 refereeede
tidsskriftsartikler på engelsk. Det tilsvarende tal for perioden 2000-2004
er 41 artikler. Det har været en eksplicit målsætning i Instituttets formidlingspolitik at fokusere på og opmuntre til publicering på engelsk i gode
internationale tidsskrifter. Som det ses af tabel 2.c publiceres de fleste
forskningsbidrag nu på engelsk.
Tabel 2.c viser fordelingen af de fremmedsprogede publikationer på JELområder og illustrerer Instituttets forskningsprofil fra outputsiden. Der er
både angivet en fordeling af publikationer i 2004 og et gennemsnit for
perioden 1999-2004.. Sammenligner man den aktuelle profil med gennemsnittet for perioden 1999-2004 bemærkes specielt, at området
Microeconomics (D) andel er faldet, medens andelen for Public Economics
(H) og Economic Development (O) er vokset.
26
Forskning
Tabel 2.b
11
Antal ØI-publikationer fordelt på kategorier 2001-200411.
Type
2001
2002
2003
2004
Bog
fremmed sprog
nordisk sprog
4
2
3
7
1
4
4
2
Bidrag bog/antologi
fremmed sprog
nordisk sprog
17
6
10
3
11
6
12
5
Redigerede værker
fremmed sprog
nordisk sprog
1
2
0
0
0
0
1
0
1
3
1
0
36
2
2
4
47
2
2
3
37
1
4
6
48
0
0
2
11
23
27
33
2
8
0
0
5
6
2
11
3
2
9
12
3
17
3
5
11
12
3
14
3
10
2
9
21
123
18
151
16
166
10
173
63
24
210
19
28
198
0
26
192
0
26
199
Zeuthen Lectures
Tidsskriftsartikler
2
fremmed sprog
ref
ej ref
ref
ej ref
nordisk sprog
3
ØI-publikationer
Discussion papers
CAM discussion papers
CIE discussion papers
EPRU working papers
FRU working papers
Blåt memo
Undervisningsnoter/Lecture notes
5
Ph.d.-afhandlinger og Disputatser
4
Andre Working Papers
I alt
Formidlende bidrag:
5
Bidrag til Leksika
Avisartikler m.v.
I alt inklusive formidlende bidrag
1
2
3
4
5
Opgørelsen er baseret på KU's PUF (Publikations- og forskningsregistrering). Instituttets publikationer
kategoriseret siden 1996 kan ses på www.econ.ku.dk/Institute/reports/.
Tidsskriftsartiklerne er opdelt i artikler med anonym referee (ref) og artikler uden referee (ej ref).
Der er gennemført en grundig revision af indplaceringen af Instituttets publikationer i kategorier, hvilket
har betydet enkelte omgrupperinger i forhold til tidligere versioner.
Ved ØI-publikationer forstås instituttets egne serier samt serier ved Instituttets forskningscentre.
I publikationstabellen er kun medtaget papers, hvor mindst én forfatter har været ansat ved Instituttet.
Arbejdspapirer udgivet af andre institutioner end ØI.
Hovedsageligt bidrag til Nationalencyklopædien. Indgår i PUF fra 1998.
27
11
1
(3,4)
(0,0)
(0,0)
(0,6)
(7,9)
11,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100
(0,0)
(6,1)
0,0
4,1
0,0 (0,9)
0,0 (4,4)
4,1 (6,1)
2,1 (8,1)
6,5 (17,4)
16,4 (15,1)
9,9 (7,1)
2,1 (2,1)
23,6 (11,1)
5,5 (0,9)
10,6 (4,4)
0,0 (0,0)
4,1 (4,7)
Professorer
%
(0,0)
(4,7)
100
15,3 (15,1)
0,0 (0,1)
1,7 (5,7)
0,0 (1,0)
0,9 (2,9)
0,0
1,7
2,3 (3,2)
0,0 (0,4)
11,4 (6,4)
8,8 (11,7)
13,4 (11,7)
6,8 (8,3)
5,7 (4,3)
0,0 (2,3)
4,3 (4,2)
8,0 (4,5)
11,6 (9,5)
1,1 (0,3)
7,1 (4,0)
Lektorer
%
100
17
0,0
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
(8,7)
(0,0)
(2,4)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(1,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,7)
5,4 (6,3)
32,1 (15,3)
12,5 (24,2)
5,4 (15,1)
2,7 (4,2)
2,7 (0,5)
0,0 (9,4)
12,5 (5,4)
3,6 (3,1)
0,0 (0,0)
2,7 (3,9)
Adjunkter
%
(0,0)
(1,7)
(0,0)
(1,1)
(10,2)
(13,6)
(11,4)
(6,1)
(6,8)
(11,8)
(4,1)
(3,7)
(6,1)
0,0
(2,5)
100
16,7 (11,1)
0,0 (0,0)
10,0 (7,1)
0,0 (3,1)
0,0 (0,0)
0,0
6,7
0,0
0,0
10,0
20,0
0,0
10,0
0,0
20,0
0,0
0,0
6,7
0,0
0,0
Phd.-afh.
%
(0,0)
(4,3)
100
14,1 (10,6)
0,0 (0,0)
2,0 (4,0)
0,0 (1,1)
0,4 (4,2)
0,0
2,7
1,0 (1,9)
0,0 (1,7)
7,8 (6,6)
10,4 (10,9)
9,8 (14,7)
10,3 (11,3)
6,4 (5,4)
2,6 (2,5)
10,3 (6,9)
7,1 (3,0)
9,8 (7,2)
0,5 (0,2)
4,9 (3,7)
I alt
%
Opgørelsen er baseret på de interne medarbejderes publikationer i bøger og tidsskiftsartikler samt arbejdspapirer. Der er ikke medregnet undervisningsnoter
og formidlende bidrag.
Tallene i parentes angiver gennemsnittet for perioden 1999-2004.
I alt pct.
A. General Economics and Teaching
B. Methodology and History of Economic Thought
Ct. Mathematical and Quantitative Methods: theory
Ce Mathematical and Quantitative Methods: empirics
D. Microeconomics
E. Macroeconomics and Monetary Economics
F. International Economics
G. Financial Economics
H. Public Economics
I. Health, Education and Welfare
J. Labor and Demographic Economics
K. Law and Economics
L. Industrial Organization
M. Business Administration and Business Economics:
Marketing; Accounting
N. Economic History
O. Economic Development, Technological Change and
Growth
P. Economic Systems
Q. Agricultural and Natural Resource Economics
R. Urban, Rural and Regional Economics
Z. Other Special Topics
Område
Tabel 2.c Publikationer 2004: "Journal of Economic Literature" klassifikation. 11
Forskning
Publikationsliste
Albæk K., Hansen H.: The rise in Danish unemployment: reallocation or
mismatch? CAM Working papers/Centre for Applied Microeconometrics 2004-13, 19 s., Institute of Economics, University of
Copenhagen, Cph. 2004.
Albæk K., Hansen H.: The rise in Danish unemployment: reallocation or
mismatch? Oxford Bulletin of Economics and Statistics 66(4), s. 515536, Oxford, UK 2004.
Albæk K.: Gymnasiereform: en illustration af optimal adgangsregulering.
Samfundsøkonomen 2004:5, s. 18-25, Kbh. 2004.
Albæk K.: Sådan modvirkes gymnasiereformens virkninger på nationens
nationalprodukt, økonomiske vækst og åndsliv. Blå memoserie Nr.
210, 27 s., Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Kbh. 2004.
Albæk K.: Om lærepladsspørgsmålet. Blå memoserie 212, 44 s., Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Kbh. 2004.
Andersen E.B.: Rating scale model, i: Encyclopedia of Social Measurement,
Vol. 3, s. 307-315, Elsevier (Academic Press), San Diego, CA 2004.
Andersen T.B.: Essays on Financial Factors in Economic Development. Rød
serie 101, 147 s., Institute of Economics, University of Copenhagen,
Cph. 2004.
Bergman U.M.: How similar are European business cycles? EPRU Working
paper series/Economic Policy Research Unit 2004-13, 35 s., Institute
of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Bergman U.M.: Anpassas svenska priser till europeisk nivå? Ekonomisk
debatt 7/2004, s. 21-36, Stockholm 2004.
Browning M., Chiappori P-A., Lechene V.: Collective and unitary models:
a clarification. CAM Working papers/Centre for Applied Microeconometrics 2004-15, 15 s., Institute of Economics, University of
Copenhagen, Cph. 2004.
Browning M., Collado D.M.: Habits and heterogeneity in demands: a
panel data analysis. CAM Working papers/Centre for Applied Micro-
29
Forskning
econometrics 2004-18, 24 s., Institute of Economics, University of
Copenhagen, Cph. 2004.
Browning M., Crossley T.F.: Shocks, stocks and socks: smoothing
consumption over a temporary income loss. CAM Working papers/
Centre for Applied Microeconometrics 2004-05, 25 s., Institute of
Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Dalgaard C-J.L., Aiyar S.: Total factor productivity revisited: a dual approach
to development accounting. EPRU Working paper series/Economic
Policy Research Unit 2004-07, 28 s., Institute of Economics, University
of Copenhagen, Cph. 2004.
Dalgaard C-J.L., Hansen J.W.: Capital utilization and the foundations of
club convergence. EPRU Working paper series/Economic Policy Research Unit 2004-14, 11 s., Institute of Economics, University of
Copenhagen, Cph. 2004.
Dalgaard C-J.L.: Anmeldelse af Svend E. Hougaard Jensen et al. (2003):
“Denmark and the Information Society: Challenges for Research and
Education Policy.” Jurist- og Økonomforbundets forlag. Nationaløkonomisk tidsskrift 142(1), s. 81-84, Kbh. 2004.
Dyrberg A.: Firms in financial distress: an exploratory analysis. Working
paper series WP 17/2004, 68 s., Danmarks Nationalbank, Kbh. 2004.
Ejrnæs M., Danø A.M., Husted L.: Do single women value early retirement
more than single men? CAM Working papers/Centre for Applied
Microeconometrics 2004-06, 37 s., Institute of Economics, University
of Copenhagen, Cph. 2004.
Ejrnæs M., Kunze A.: Wage dips and drops around first birth. CAM Working
papers / Centre for Applied Microeconometrics 2004-01, 57 s., Institute
of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Ejrnæs M., Pörtner C.C.: Birth order and the intrahousehold allocation of
time and education. The Review of Economics and Statistics 86(4), s.
1008-1019, Boston, MA 2004.
Franchi M.: A priori inequality restrictions and bound analysis in VAR models.
Discussion papers 04-14, 18 s., Institute of Economics, University of
Copenhagen, Cph. 2004.
30
Forskning
Gersfelt B., Frandsen S.E., Jensen H.G.: Enlarging the EU and reforming
the CAP: good, bad, or negligible? Policy Brief / Danish Research
Institute of Food Economics 10, s. 1-2, Cph. 2004.
Gomez J.C.: Bargaining and incentive compatibility: a Pareto frontier
approach. Discussion papers 04-02, 15 s., Institute of Economics,
University of Copenhagen, Cph. 2004.
Gomez J.C.: An extension of the core solution concept. Discussion papers
04-01, 33 s., Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph.
2004.
Groth C., Schou P.: Capital taxation, growth, and non-renewable resources.
EPRU Working paper series/Economic Policy Research Unit 2004-16,
31 s., Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Groth C.: Innovation and growth: what have we learnt from the robustness
debate? Discussion papers 04-29, 22 s., Institute of Economics, University
of Copenhagen, Cph. 2004.
Groth C.: Strictly endogenous growth with non-renewable resources implies
an unbounded growth rate. Topics in Macroeconomics 4(1), s. 1-13,
http://www.bepress.com 2004.
Gunnarsson J.: Is economic analysis of any help in studies of legitimacy in
the EU? Discussion papers 04-32, 29 s., Institute of Economics, University
of Copenhagen, Cph. 2004.
Gunnarsson J.: Local business alliances and regional empowerment in EU
policy networks. Perspectives on European Politics and Society 4(3)
2003, s. 501-528, Leiden 2004.
Hansen F., Gyntelberg J.: Expected utility theory with “small worlds”.
Discussion papers 04-20, 19 s., Institute of Economics, University of
Copenhagen, Cph. 2004.
Hansen F., Gyntelberg J.: Expected utility theory with “small worlds”. FRU
Working papers/Finance Research Unit 2004/04, 19 s., Institute of
Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Hansen F., Ji G., Tomiyama J.: Gaps between classes of matrix monotone
functions. Bulletin of the London Mathematical Society 36(1), s. 5358, London 2004.
31
Forskning
Hansen F.: A general theory of decision making. FRU Working papers /
Finance Research Unit 2004/02, 18 s., Institute of Economics, University
of Copenhagen, Cph. 2004.
Hansen F.: Lower bounds on products of correlation coefficients. Journal of
Inequalities in Pure and Applied Mathematics 5(1), 16 s., http://
jipam.vu.edu.au 2004.
Hansen H., Dalgaard C-J.L.: TV 2 har indledt jagtsæsonen på økonomer.
Berlingske Tidende 30. maj, s.12, sekt.2, Kbh. 2004.
Hansen H., Dam N.A., Olesen H.C.: Models of total private consumption in
Denmark. Nationaløkonomisk tidsskrift 142(2), s.153-178, Cph. 2004.
Hansen H., Rand J.: On the causal links between FDI and growth in developing
countries. Discussion papers 04-30, 21 s., Institute of Economics,
University of Copenhagen, Cph. 2004.
Hansen H.: The impact of external aid and external debt on growth and
investment. i: Debt Relief for Poor Countries, s. 134-157, Macmillan,
Houndsmill, UK 2004.
Hansen H.O.: A model of family formation and labor market affiliations, i:
Symposium i anvendt statistik, 26, s. 10-38, Kbh. 2004.
Harr T.: Essays in Banking Regulation and Financial Crises. Rød serie 103,
143 s., Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Hautsch N., Hall A.D.: A continuous-time measurement of the buy-sell
pressure in a limit order book market. Discussion papers 04-07, 38 s.,
Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Hautsch N., Hall A.D.: A continuous-time measurement of the buy-sell
pressure in a limit order book market. FRU Working papers/Finance
Research Unit 2004/03, 38 s., Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Hautsch N., Hess D.: Bayesian learning in financial markets - testing for the
relevance of information precision in price discovery. FRU Working
papers/ Finance Research Unit 2004/06, 30 s., Institute of Economics,
University of Copenhagen, Cph. 2004.
32
Forskning
Hautsch N., Hess D.: Bayesian learning in financial markets - testing for the
relevance of information precision in price discovery. Discussion papers
04-17, 36 s., Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph.
2004.
Hautsch N.: Modelling irregularly spaced financial data: theory and practice
of dynamic duration models. Lecture Notes in Economic and Mathematical Systems vol. 539, 291 s., Springer, Berlin 2004.
Henriksen I., Kærgård N., Ploug N.: Den danske velfærdsstat - udvikling og
indhold, i: Den danske velfærdsstats historie: antologi, s. 10-21, Socialforskningsinstituttet, Kbh. 2004.
Henriksen I., Kærgård N., Ploug N.: Den danske velfærdsstats historie: antologi. 291 s., Socialforskningsinstituttet, Kbh. 2004.
Henriksen I.: Book review: Grethe Banggaard (2004), “Befolkningsfremmende
foranstaltninger og faldende børnedødelighed. Danmark ca. 17501850“. Scandinavian Economic History Review 52(2-3), s. 183-185,
Sandvika 2004.
Hjertholm P.: Explaining the enhanced HIPC initiative: a response to
Michaelowa (2003). Public Choice 121(3-4), s. 481-483, Dordrecht 2004.
Hjertholm P.: HIPC debt sustainability thresholds: revisiting the case for a
uniform formula for debt relief. Journal of Restructuring Finance 1(1), s.
13-33, Singapore 2004.
Hjorth-Andersen C.: Dansk sprogpolitik: på hvilke sprog skal danskere tale
med udlændinge i 2030? Blå memoserie 211, 38 s., Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Kbh. 2004.
Hjorth-Andersen C.: Sprogundervisningen i det danske skolesystem. akf-Nyt
Nr. 4, s. 3-5, Kbh. 2004.
Hjorth-Andersen C.: The Danish cultural heritage: economics and politics.
Discussion papers 04-33, 28 s., Institute of Economics, University of
Copenhagen, Cph. 2004.
Hjorth-Andersen C.: The Danish museum system. Discussion papers 04-34,
22 s., Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
33
Forskning
Hjorth-Andersen C.: Spild af sprogundervisning. (Kronik). Politiken 27.
september, s. 5, sekt. 2, Kbh. 2004.
Hjorth-Andersen C.: Sprogundervisningen i det almene gymnasium. Gymnasieskolen 19, s. 30-31, Kbh. 2004.
Hjorth-Andersen C.: Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. (Undervisningsnoter; 92). 85 s., Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Kbh.
2004.
Hjorth-Andersen C.: Afskaf franskundervisningen i gymnasiet. (Kronik).
Jyllands-Posten 15. november, s. 9, sekt. 1, Kbh. 2004.
Hjorth-Andersen C.: Engelskundervisningen bør styrkes. (Kronik). Berlingske
Tidende 15. november, s.9, sekt. 2, Kbh. 2004.
Holm A., Ejrnæs M.: Comparing fixed effects and covariance structure
estimators. CAM Working papers/Centre for Applied Microeconometrics 2004-02, 18 s., Institute of Economics, University of
Copenhagen, Cph. 2004.
Hougaard J.L., Bogetoft P.: Super efficiency evaluations based on potential
slack. European Journal of Operational Research 152(1), s. 14-21,
Amsterdam 2004.
Hougaard J.L., Keiding H., Østerdal L.P., Hansen B.O.: On the possibility of
a bridge between CBA and CEA: comments on a paper by Dolan and
Edlin. Journal of Health Economics 23(5), s. 887-898, Amsterdam
2004.
Hougaard J.L., Keiding H.: Continuous benchmark selections. Operations
Research Letters 32(1), s. 94-98, Amsterdam 2004.
Hougaard J.L., Kronborg D., Kvist H.K., Holvad T.: Measuring inefficiency in
the Norwegian bus industry using multi-directional efficiency analysis.
Transportation 31(3), s. 349-369, Dordrecht 2004.
Hougaard J.L., Kronborg D., Overgård C.: Improvement potential in Danish
elderly care. Health Care Management Science 7(3), s. 225-235,
Dordrecht 2004.
Hougaard J.L., Østerdal L.P.: Inequality preserving rationing. Discussion
papers 04-23, 10 s., Institute of Economics, University of Copenhagen,
Cph. 2004.
34
Forskning
Hougaard J.L.: A simple approximation of productivity scores of fuzzy
production plans. Discussion papers 04-24, 16 s., Institute of Economics,
University of Copenhagen, Cph. 2004.
Hougaard J.L.: Neoklassisk produktionsteori, i: Erhvervsøkonomisk teori, s.
47-64, Samfundslitteratur, Frederiksberg 2004.
Jensen H., Beetsma R.M.V.J.: Mark-up fluctuations and fiscal policy
stabilization in a monetary union. Journal of Macroeconomics 26(2),
s. 357-376, Amsterdam 2004.
Jensen H.T., Agénor P-R., Nabli M.K., Yousef T.: Labor market reforms,
growth, and unemployment in labor-exporting countries in the Middle
East and North Africa. Policy Research Working Papers 3328, 55 s.,
World Bank, Washington, DC 2004.
Jensen H.T., Estupinan C.R.K.: A ‘real’ financial social accounting matrix for
Colombia. Archivos de Economia 264, 43 s., Departamento Nacional
de Planeación, Bogota, Colombia 2004.
Jensen H.T.: CGE Modeling, Income Distribution and Agricultural
Development with a Focus on Mozambique and Vietnam. Rød serie
99, 131 s., Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph.
2004.
Jensen S.G.: Promoting Renewable Energy Technologies. Rød serie 102,
211 s., Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Juselius K., MacDonald R.: International parity relationships between the
USA and Japan. Japan and the World Economy 16(1), s. 17-34,
Amsterdam 2004.
Juselius K., MacDonald R.: International parity relationships between
Germany and the United States: a joint modelling approach. FRU
Working papers/Finance Research Unit 2004/8, 34 s., Institute of
Economics, University of Copenhagen, Kbh. 2004.
Juselius K.: Inflation, money growth, and I(2) analysis, i: New Directions in
Macromodelling, Contributions to Economic Analysis 269, s. 69-106,
Elsevier, Amsterdam 2004.
Juselius K.: Inflation, money growth, and I(2) analysis. Discussion papers
35
Forskning
04-31, 39 s., Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph.
2004.
Keiding H., Bjørner J.: Cost-effectiveness with multiple outcomes. Health
Economics 13(12), s. 1181-1190, New York 2004.
Keiding H.: Environmental effects of consumption: an approach using
DEA and cost sharing, i: Game Practice and the Environment, s. 164184, Edward Elgar, Cheltenham, UK 2004.
Kennes J., Julien B., King I.: Residual wage disparity and coordination
unemployment. CAM Working papers/Centre for Applied Microeconometrics 2004-20, 36 s., Institute of Economics, University of
Copenhagen, Cph. 2004.
Kennes J.: Competitive auctions: theory and application. CAM Working
papers/Centre for Applied Microeconometrics 2004-17, 29 s., Institute
of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Kennes J.: Competitive auctions: theory and application. Discussion papers
04-16, 29 s., Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph.
2004.
Kleven H.J., Kreiner C.T., Eissa N.: Evaluation of four tax reforms in the
United States: labor supply and welfare effects for single mothers.
NBER Working Papers w10935, 49 s., National Bureau of Economic
Research, Cambridge, MA 2004.
Kleven H.J., Kreiner C.T., Immervoll H., Saez E.: Welfare reform in European countries: a micro-simulation analysis. CEPR Discussion Papers
4324, 40 s., Centre for Economic Policy Research, London 2004.
Kleven H.J., Kreiner C.T.: Optimal taxation of married couples with household
production. EPRU Working paper series/Economic Policy Research
Unit 2004-10, 23 s., Institute of Economics, University of Copenhagen,
Cph. 2004.
Kleven H.J., Kreiner C.T.: A revised efficiency principle for the taxation of
couples. EPRU Working paper series/Economic Policy Research Unit
2004-09, 12 s., Institute of Economics, University of Copenhagen,
Cph. 2004.
36
Forskning
Kleven H.J.: Optimum taxation and the allocation of time. Journal of Public
Economics 88(3-4), s. 545-557, Amsterdam 2004.
Koch A.: Five Essays on Economic Theory: Complexity and Coordination.
Rød serie 105, s., Institute of Economics, University of Copenhagen,
Cph. 2004.
Kongsted H.C., Kaiser U.: True versus spurious state dependence in firm
performance: the case of West German exports. CAM Working papers/
Centre for Applied Microeconometrics 2004-04, 16 s., Institute of
Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Kongsted H.C., Nielsen H.B.: Analysing I(2) systems by transformed vector
autoregressions. Oxford Bulletin of Economics & Statistics 66(3), s.
379-397, Oxford, UK 2004.
Kongsted H.C., Nielsen K., Bennedsen M.: Board size effects in closely held
corporations. CAM Working papers/Centre for Applied Microeconometrics 2004-25, 27 s., Institute of Economics, University of
Copenhagen, Cph. 2004.
Kongsted H.C., Nielsen K., Bennedsen M.: Board size effects in closely held
corporations. CEBR Discussion Papers 2004-23, 34 s., Centre for
Economic and Business Research, Cph. 2004.
Krogstrup S.: Are corporate tax burdens racing to the bottom in the European Union? EPRU Working paper series/Economic Policy Research
Unit 2004-04, 43 s., Institute of Economics, University of Copenhagen,
Cph. 2004.
Krogstrup S.: A synthesis of recent developments in the theory of capital
tax competition. EPRU Working paper series/Economic Policy Research
Unit 2004-02, 49 s., Institute of Economics, University of Copenhagen,
Cph. 2004.
Krogstrup S.: Public debt asymmetries and tax competition. EPRU Working
paper series/Economic Policy Research Unit 2004-01, 39 s., Institute
of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Lassen D.D.: På med selen. Weekendavisen 23. april, Kbh. 2004.
Lassen D.D.: The effect of information on voter turnout: evidence from a
natural experiment. EPRU Working paper series/Economic Policy Re37
Forskning
search Unit 2004-03, 43 s., Institute of Economics, University of
Copenhagen, Cph. 2004.
Lassen D.D.: Anmeldelse af: Lise Togeby et al. (2003): “Magt og demokrati
i Danmark - hovedresultater fra Magtudredningen.” Aarhus Universitetsforlag. Nationaløkonomisk tidsskrift 142(2), s. 204-206, Kbh. 2004.
Madsen E.: Unit Roots and Cointegration in Panel Data Models. Rød serie
97, 164 s., Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph.
2004.
Madsen E.: Estimating cointegrating relations from a cross section. CAM
Working papers/Centre for Applied Microeconometrics 2004-21, 27
s., Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Madsen J.B., Davis E.P.: Equity prices, productivity growth, and the “New
Economy”. EPRU Working paper series/Economic Policy Research Unit
2004-05, 50 s., Institute of Economics, University of Copenhagen,
Cph. 2004.
Madsen J.B., Davis E.P.: Equity prices, productivity growth and ‘The New
Economy’. FRU Working papers/Finance Research Unit 2004/11, 50
s., Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Madsen J.B., Goerke L.: Institutional changes and strike activity in the
OECD-countries. Homo Oeconomicus 20(4), s. 391-421, München 2004.
Madsen J.B., Goerke L.: Institutional changes and strike activity in the
OECD-countries: a reply to Elke Jahn. Homo Oeconomicus 20(4), s.
429-436, München 2004.
Madsen J.B.: Pitfalls in estimates of relationship between share returns and
inflation. FRU Working papers/Finance Research Unit 2004/07, 18 s.,
Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Madsen J.B.: The equity premium puzzle and the ex post bias. FRU Working
papers/Finance Research Unit 2004/01, 20 s., Institute of Economics,
University of Copenhagen, Cph. 2004.
Madsen J.B.: Technological revolutions, innovations, and trade performance.
EPRU Working paper series/Economic Policy Research Unit 2004-12,
19 s., Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
38
Forskning
Madsen J.B.: The length and the depth of The Great Depression: an international comparison. Research in Economic History 22, s. 239-288,
Amsterdam 2004.
Milhøj A., Casse T., Ranaivoson S., Randriamanarivo J.R.: Causes of
deforestation in southwestern Madagascar: what do we know? Forest
Policy and Economics 6(1), s. 33-48, Amsterdam 2004.
Milhøj A.: Nye muligheder for statistiske analyser med SAS - eksemplificeret
ved procedurerne til Stikprøveberegninger, i: Symposium i anvendt
statistik, 26, s. 141-153, Sociologisk Institut, Københavns Univesitet,
Kbh. 2004.
Milhøj A.: Enkeltobservationers indflydelse på maksimum likelihoodestimation belyst ved et simpelt eksempel, i: Symposium i anvendt
statistik, 26, s. 220-233, Sociologisk Institut, Københavns Universitet,
Kbh. 2004.
Milhøj A.: Alkoholforbruget påvirkes ikke af afgifter. (Kronik). Berlingske
Tidende 27. august, s. 13, sekt. 2, Kbh. 2004.
Milhøj A.: Fordrukken? Folkesundheden har det fint med billigere sprut.
(Analyse). Politiken 14. september, Kbh. 2004.
Munch J.R., Jespersen S., Skipper L.: Costs and benefits of Danish active
labor market programs. Working papers/Danish Economic Council
2004:1, 21 s., Danish Economic Council, Cph. 2004.
Nielsen H.B.: Cointegration analysis in the presence of outliers. Econometrics
Journal 7(1), s. 249-71, London 2004.
Nielsen H.B.: I(1) and I(2) Cointegration Analysis: Theory and Applications.
Rød serie 98, 133 s., Institute of Economics, University of Copenhagen,
Cph. 2004.
Nielsen H.B.: UK money demand 1873-2001: a cointegrated VAR analysis
with additive data corrections. Discussion papers 04-21, 20 s., Institute
of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Nielsen K., Bennedsen M.: The impact of a break-through rule on European firms. European Journal of Law and Economics 17(3), s. 259283, Dordrecht 2004.
39
Forskning
Pedersen N.J.M.: Lokal beskatning i Danmark. Nogle problemstillinger.
(Undervisningsnoter; 93). 35 s., Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Kbh. 2004.
Persson K.G., Ejrnæs M., Rich S.: Feeding the British: convergence and
market efficiency in 19th century grain trade. Discussion papers 0428, 39 s., Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph.
2004.
Persson K.G.: Mind the gap! Transport costs and price convergence in the
nineteenth century Atlantic economy. European Review of Economic
History 8(2), s. 125-147, Cambridge, UK 2004.
Pons Rotger G.A.: Seasonal unit root testing based on the temporal
aggregation of seasonal cycles. Working papers/Department of
Economics 2004-1, 26 s., Department of Economics, University of
Aarhus, Aarhus 2004.
Rønde T., Fosfuri A.: High-tech clusters, technology spillovers, and trade
secret laws. International Journal of Industrial Organization 22(1), s.
45-65, Amsterdam 2004.
Rønde T., Gerlach H.A., Stahl K.: Project choice and risk in R&D. CIE Discussion
papers/Centre for Industrial Economics 2004-01, 32 s., Institute of
Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Rønde T., Holthausen C.: Cooperation in international banking supervision. CIE Discussion papers/Centre for Industrial Economics 2004-02,
42 s., Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Schenk-Hoppé K.R., Conway B.A.: (Un)anticipated technological change
in an endogenous growth model. Discussion papers 04-08, 18 s.,
Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Schenk-Hoppé K.R., Hens T.: Survival of the fittest on Wall Street. Discussion
papers 04-03, 28 s., Institute of Economics, University of Copenhagen,
Cph. 2004.
Schultz C., Sjöström T.: Public debt, migration, and shortsighted politicians.
Journal of Public Economic Theory 6(5), s. 655-674, Oxford, UK 2004.
40
Forskning
Schultz C.: Market transparency and product differentiation. Economics
Letters 83(2) May, s. 173-178, Amsterdam 2004.
Schultz C.: Virtual capacity and tacit collusion. CIE Discussion papers/Centre for Industrial Economics 2004-03, 24 s., Institute of Economics,
University of Copenhagen, Cph. 2004.
Strulik H., Brunner M.: A simple and intuitive method to solve small rational
expectations models. Journal of Economics 82(1), s. 71-88, Wien 2004.
Strulik H., Lindner I.: Social fractionalization, endogenous property rights,
and economic development. Discussion papers 04-27, 19 s., Institute
of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Strulik H., Lindner I.: Distributive politics and economic growth: the Markovian
Stackelberg solution. Economic Theory 23(2), s. 439-444, Heidelberg
2004.
Strulik H., Lindner I.: Why not Africa? - growth and welfare effects of
secure property rights. Public Choice 120(1-2), s. 143-167, Dordrecht
2004.
Strulik H.: A distributional theory of government growth. Discussion papers
04-26, 19 s., Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph.
2004.
Strulik H.: Solving rational expectations models using Excel. Journal of
Economic Education 35(3), s. 269-283, Washington, D.C. 2004.
Strulik H.: Economic growth and stagnation with endogenous health and
fertility. Journal of Population Economics 17(3), s. 433-453, Heidelberg
2004.
Strulik H.: Child mortality, child labour and economic development.
Economic Journal 114(497), s. 547-568, Oxford, UK 2004.
Sørensen P.B., Bovenberg A.L.: Improving the equity-efficiency trade-off:
mandatory savings accounts for social insurance. International Tax
and Public Finance 11(4), s. 507-529, Dordrecht 2004.
Sørensen P.B., Kleven H.J.: Labour tax reform, the good jobs and the bad
jobs. Scandinavian Journal of Economics 106(1), s. 45-64, Oxford, UK
2004.
41
Forskning
Sørensen P.B., Mortensen J.B., Skaksen J.R.: Vores vandforsyning er under
pres. (Kronik). Berlingske Tidende 27. december, s. 13, sekt. 2., Kbh.
2004.
Sørensen P.B., Mortensen J.B., Skaksen J.R.: Effektiv offentlig produktion.
Børsen 29. juni, Kbh. 2004.
Sørensen P.B., Mortensen J.B., Skaksen J.R.: Dansk økonomi. Forår 2004.
335 s., Det Økonomiske Råd, Kbh. 2004.
Sørensen P.B., Mortensen J.B., Skaksen J.R.: Vandmiljø og lærkesang. Information 21. december, s. 2, sekt. 2, Kbh. 2004.
Sørensen P.B., Mortensen J.B., Skaksen J.R.: Fradrag for boligreparation vil
effektivt begrænse sort arbejde. Berlingske Tidende 9. december, s.
15, sekt. 2., Kbh. 2004.
Sørensen P.B., Mortensen J.B., Skaksen J.R.: Dansk økonomi. Efterår 2004.
378 s., Det Økonomiske Råd, Kbh. 2004.
Sørensen P.B., Mortensen J.B., Skaksen J.R.: Vismænd vil have færre biler
i byen. Berlingske Tidende 30. januar, s. 15, sekt. 2, Kbh. 2004.
Sørensen P.B., Mortensen J.B., Skaksen J.R.: Udflytning af job. Hvordan
bør vi håndtere den udfordring? Politiken 1. december, s. 7, sekt. 2,
Kbh. 2004.
Sørensen P.B., Mortensen J.B., Skaksen J.R.: Skattelettelser har effekt på
beskæftigelsen. Børsen 7. juni, Kbh. 2004.
Sørensen P.B., Mortensen J.B., Skaksen J.R.: Randzoner beskytter grundvandet bedst. (Kronik). Landbrugsavisen 17. december, Kbh. 2004.
Sørensen P.B.: Monetary Union in Europe: Historical Perspectives and
Prospects for the Future. Essays in Honour of Niels Thygesen. 200 s.,
DJØF Forlagene, Kbh. 2004.
Sørensen P.B.: Company tax reform in the European Union. International
Tax and Public Finance 11(1), s. 91-115, Dordrecht 2004.
Sørensen P.B.: Niels Thygesen and European monetary integration, i:
Monetary Union in Europe: Historical Perspectives and Prospects for
the Future. Essays in Honour of Niels Thygesen, s. 11-21, DJØF Forlagene, Kbh. 2004.
42
Forskning
Sørensen P.B.: Outsourcing of public service provision: when is it more
efficient? EPRU Working paper series/Economic Policy Research Unit
2004-06, 26 s., Institute of Economics, University of Copenhagen,
Cph. 2004.
Sørensen P.B.: Markedsrente, forbrugsmulighed og generationsfordeling.
EPRU analyser/Economic Policy Research Unit Nr. 22, 18 s., Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Kbh. 2004.
Sørensen P.B.: International tax competition: a new framework for analysis.
Economic Analysis and Policy 33(2) 2003, s. 179-192, Milton Q 2004.
Sørensen P.B.: International tax competition: a new framework for analysis,
i: Economic Policy Issues for the Next decade, s. 189-201, Kluwer Academic, Boston 2004.
Sørensen P.B.: International tax coordination: regionalism versus globalism.
Journal of Public Economics 88(6) Special Issue, s. 1187-1214,
Amsterdam 2004.
Sørensen P.B.: Fremtidens velfærd. (Kronik). Information 7. juli, s. 6, Kbh.
2004.
Sørensen P.B.: Measuring the Tax Burden on Capital and Labor. 376 s., MIT
Press, Cambridge, MA 2004.
Sørensen P.B.: Measuring taxes on capital and labor: an overview of methods
and issues, i: Measuring the Tax Burden on Capital and Labor, s. 1-33,
MIT Press, Cambridge, MA 2004.
Sørensen P.N., Ottaviani M.: The strategy of professional forecasting. FRU
Working papers/Finance Research Unit 2004/05, 38 s., Institute of
Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Sørensen P.N., Ottaviani M.: The timing of bets and the favorite-longshot
bias. FRU Working papers/Finance Research Unit 2004/12, 19 s., Institute
of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Sørensen P.N.: Simple utility functions with Giffen demand. Discussion
papers 04-22, 10 s., Institute of Economics, University of Copenhagen,
Cph. 2004.
43
Forskning
Sørensen T.Ø.: Anmeldelse af Nina Smith et al. (2003): “Fra mangel på
arbejde til mangel på arbejdskraft: arbejdsliv i Danmark i det nye årtusinde.” Rockwool Fondens Forskningsenhed. Nationaløkonomisk
tidsskrift 142(1), s. 87-90, Kbh. 2004.
Sørensen T.Ø.: MUS - kommet for at blive!, i: Historier om MUS, s. 49-59,
Københavns Universitet, Kbh. 2004.
Tarp F., Andersen T.B., Harr T.: On US politics and IMF lending. Discussion
papers 04-11, 30 s., Institute of Economics, University of Copenhagen,
Cph. 2004.
Tarp F., Andersen T.B.: Comment on: Platteau, J.P. (2003), “Decentralized
Development as a Strategy to Reduce Poverty?”, i: Poverty, Inequality
and Growth: Proceedings of the AFD-EUDN Conference, 2003, s.
331-354, Magellan & Cie, Paris 2004.
Tarp F., Arndt C.: On trade policy reform and the missing revenue: an
application to Mozambique. Discussion papers 04-19, 29 s., Institute
of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Tarp F., Hansen H., Addison T.: Evaluating debt relief: introduction, i: Debt
Relief for Poor Countries, s. 3-23, Palgrave Macmillan, Houndsmill,
UK 2004.
Tarp F., Hansen H., Addison T.: Debt Relief for Poor Countries. 318 s.,
Palgrave Macmillan, Houndsmill, UK 2004.
Tarp F., Hansen H., Dalgaard C-J.L.: On the empirics of foreign aid and
growth. Economic Journal 114(496) June, s. 191-216, Oxford, UK 2004.
Tarp F., Hansen H., Rand J.: SME growth and survival in Vietnam: did direct
government support matter? Discussion papers 04-13, 26 s., Institute
of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Tarp F., Hansen H.: Feasibility study concerning possible future Danish budget support and support to complementary activities in Vietnam: a
report to Danida. 61 s., Danida, Copenhagen 2004.
Tarp F., Heltberg R., Simler K.: Public spending and poverty in Mozambique, i: Debt Relief for Poor Countries, s. 209-240, Palgrave Macmillan,
Houndsmills, UK 2004.
44
Forskning
Tarp F., Jensen H.T., Rand J.: A New Vietnam Social Accounting Matrix for
the Year 2000. 71 s., Science and Technics Publ. House, Hanoi 2004.
Tarp F., Jensen H.T., Robinson S.: General equilibrium measures of
agricultural policy bias in fifteen developing countries. Discussion papers
04-25, 29 s., Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph.
2004.
Tarp F., Jensen H.T.: On the choice of appropriate development strategy:
insights gained from CGE Modelling of the Mozambican Economy.
Journal of African Economies 13(3), s. 446-478, Oxford, UK 2004.
Tarp F., Kovsted J.A., Rand J.: From Monobank to Commercial Banking:
Financial Sector Reforms in Vietnam. NIAS Reports 48, 320 s., NIAS
Press, Cph. 2004.
Tarp F., Roland-Holst D.: New perspectives on aid effectiveness, i: Toward
Pro-Poor Policies: Aid, Institutions, and Globalization, s. 43-62, Oxford
University Press, New York 2004.
Tvede M., Crès H.: Voting in assemblies of shareholders and incomplete
markets. Discussion papers 04-09, 28 s., Institute of Economics,
University of Copenhagen, Cph. 2004.
Tvede M., Ghiglino C.: Dynamics in OG economies. Journal of Difference
Equations 10(5) Special Issue, s. 463- 472, Philadelphia, PA 2004.
Tvede M., Koch A.: A model of sex-based social stability. Complexity 9(6),
s. 52-56, Bognor Regis, UK 2004.
Tyran J-R., Fehr E.: Money illusion and coordination failure. IZA Discussion
Papers 1013, 19 s., IZA. Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit,
Bonn 2004.
Tyran J-R., Fehr E.: Money illusion and coordination failure. CEPR Discussion
Papers 4283, 19 s., Centre for Economic Policy Research, London
2004.
Tyran J-R., Huck S.: Reciprocity, social ties, and competition in markets for
experience goods. Discussion papers 04-12, 23 s., Institute of Economics,
University of Copenhagen, Cph. 2004.
45
Forskning
Tyran J-R., Renner E.: Price rigidity in customer markets. Journal of Economic
Behavior & Organization 55(4), s. 575-593, Amsterdam 2004.
Tyran J-R., Sausgruber R.: Testing the Mill hypothesis of fiscal illusion.
Discussion papers 04-18, 40 s., Institute of Economics, University of
Copenhagen, Cph. 2004.
Tyran J-R., Slembeck T.: Do institutions promote rationality?: an experimental
study of the three-door anomaly. Journal of Economic Behavior &
Organization 54(3), s. 337-350, Amsterdam 2004.
Tyran J-R.: Voting when money and morals conflict: an experimental test of
expressive voting. Journal of Public Economics 88(7-8), s. 1645-1664,
Amsterdam 2004.
Tyran J-R.: Book review: “Public Goods and Private Wants. A Psychological
Approach to Government Spending” by S. Kemp. Economic Journal
114(496), s. 361-363, London 2004.
Tyran J-R.: Book review: “The Economics of Reciprocity, Giving and Altruism”
by Jean Mercier Ythier, Serge-Christophe Kolm, and Louis-André
Gérard-Varet (International Economic Association Conference Volume
130), Macmillan, 2000. Economica 71(282), s. 320-321, Oxford, UK
2004.
Weisdorf J.: On the Road to Riches: Aspects of Economic and Demographic
Growth from the Stone Age and Beyond. Rød serie 104, 189 s.,
Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Weisdorf J.: From domestic manufacture to industrial revolution: long-run
growth and agricultural development. Discussion papers 04-06, 37 s.,
Institute of Economics, University of Copenhagen, Kbh. 2004.
Ølgaard A.: Femernbroen: et levn fra Jerntæppetiden. Politiken 11. september, s. 4, sekt. 2, Kbh. 2004.
Østerdal L.P., Hansen K.S.: QALYs when health varies over time: an analysis
of model identification and parameter estimation from time trade-off
and standard gamble scores. Discussion papers 04-05, 29 s., Institute
of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
46
Forskning
Østerdal L.P., Hasman A.: Equal value of life and the Pareto principle.
Economics and Philosophy 20(1), s. 19-33, Cambridge, UK 2004.
Østerdal L.P.: QALYs, person trade-offs, and the Pareto principle. Discussion
papers 04-10, 12 s., Institute of Economics, University of Copenhagen,
Cph. 2004.
Østerdal L.P.: Topics in Game Theory and Health Economics. Rød serie 100,
178 s., Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
Østerdal L.P.: Exponential health utility: a characterization and comments
on a paper by Happich and Mühlbacher. Discussion papers 04-04, 7
s., Institute of Economics, University of Copenhagen, Cph. 2004.
47
Forskning
2.4.2
Seminarer
En oversigt over udvikling i seminaraktiviteter de sidste 6 år fremgår af
tabel 2.d
2.d.
Der arrangeres både seminarer i egentligt institutregi samt af medarbejdere i relation til centre og større forskningsbevillinger på Instituttet. I
2004 blev der påbegyndt ”Departmental seminarer”, som er seminarer
om et ”bredere emne” med en ekstern forelæser, og hvor det forventes,
at alle videnskabelige medarbejdere deltager.
Tabel 2.d Seminarer 1999-2004.
Institutseminarer
ØI-seminarer
EPRU-seminarer
CAM-seminarer
CIE-seminarer
DERG-seminarer
4
FRU-seminarer
5
KAMS-seminarer
5
TEAM-seminarer
5
TRIP-seminarer
Sound-seminarer
Seminarer i alt
1999
2000
2001
2002
2003
2004
30
35
23
4
8
4
-
31
29
14
3
2
1
-
25
26
12
7
4
2
1
3
-
2
30
25
26
9
1
2
1
2
2
22
23
26
12
0
2
3
2
18
23
3
42
10
12
3
0
104
80
77
94
88
108
1
1
2
Seminarerne arrangeres af institutmedarbejdere med tilknytning til forskellige forskningsprojekter og centre.
2
Heraf 15 seminarer i serien "Institute Seminars" og 3 seminarer under Zeuthen Lectures 2004.
3
Fra 2004 medtælles interne "Lunchtime" seminarer, heraf 27 interne seminarer i 2004.
4
Ny seminar serie i 2004: Finance Research Unit seminarer.
5
Udgåede seminar serier.
48
Forskning
ØI-seminarer (herunder Departmental seminarer)
1. marts: David Schmeidler
(Tel-Aviv University): “Fact Free Learning”
19. april: Lars-Gunnar Svensson
(Lund University): “Strategy-Proof and Fair Wages”
26. april: Lars Peter Østerdal
(Københavns Universitet): “Qalys When Health Varies Over Time: An
Analysis of Model Identification and Parameter Estimation from Time
Trade-Off and Standard Gamble Scores”
5. maj: Departmental seminar, Robert T. Michael
(University of Illinois): “A Unified Theory of the Evolution of International Income Levels”
2. juni: Arno Riedl
(University of Amsterdam): “Competition and Well-Being”
3. juni: Departmental seminar, Yoram Weiss
(University of Tel-Aviv): “Post Schooling Wage Growth: Investment,
Search and Learning”
14. juni: Mukul Majundar
(Cornell University): “Strategic Analysis of Petty Corruption”
21. juni: Juan Camilo Gómez
(Københavns Universitet): “Bargaining and Incentive Compatibility: A
Pareto Frontier Approach”
23. juni: Nikolaus Hautsch
(Københavns Universitet): “A Continuous-Time Measurement of the
Buy-sell Pressure in a Limit Order Book Market”
22. september: Tim Cason
(Purdue University): “A Market with Frictions in the Matching Process:
An Experimental Study”
49
Forskning
6. oktober: Departmental seminar, Stephen Parente
(University of Illinois): “A Unified Theory of the Evolution of International Income Levels”
8. oktober: Jacob Gyntelberg og Frank Hansen
(Københavns Universitet): “Expected Utility Theory with “Small Worlds”
2. november: Departmental seminar, Peter Lindert
(University of California, Davis): “Euro-Productivity, A Labor Institution
Puzzle”
1. december: Departmental seminar, Tim Besley
(London School of Economics): “Politics as Usual? Political Selection
and Public Resource Allocation in South India”
3. december: Wendy Chappel
(University of Nottingham): “The Cost Implications of Corporate Social Responsibility: Factor Demand, Competitiveness & Policy Implications”
CAM seminarer
13. januar: Axel Mossin
(Københavns Universitet): ”Flexible Price Formation: The Institutional
and Behavioural Foundations”
29. januar: Manuel Arellano
(CEMFI, Spain): “Modelling Optimal Instrumental Variables for Dynamic
Panel Data Models”
3. februar: Pieter Serneels
(Københavns Universitet): “Wages and Reciprocity in the Workplace”
5. februar: Stefan Hoderlein
(University of Mannheim): “Nonparametric Demand Systems and a
Heterogeneous Population”
50
Forskning
24. februar: Peter Hansen
(Københavns Universitet): “Asymptotic Tests of Composite Hypotheses”
26. februar: Melanie Lührmann
(University of Mannheim): “Population Aging and the Changing Composition of Consumption Demand”
9. marts: Peder Kongsted Christiansen
(Københavns Universitet): “Factors that Drive Productivity of Growth
in Danish Firms”
16. marts: Jesus M. Carro
(CEMFI Spain og CAM): “A Dynamic Model of Contraceptive Choice
of Spanish Couples”
23. marts: Antonia Febrer
(University of Alicante og CAM): “Wage Distribution in Spain, 19941999: An Application of a Flexible Estimator of Conditional Distributions”
24. marts: Mich Tvede
(Københavns Universitet): “Dynamics in OG Economies”
25. marts: Leslie S. Stratton
(Virginia Commonwealth University): “Specialization in Household
Activities within Cohabiting versus Married Households”
31. marts: Morten Bennedsen
(Handelshøjskolen, Institut for Nationaløkonomi):“The Family behind
the Family Firm: Evidence from CEO Transitions”
6. april: Mette Lunde Christensen
(IFS, London og Københavns Universitet, CAM): “Integrability of the
Almost Ideal Demand System when Allowing for Unobservable
Heterogeneity: A Test on Panel Data”
27. april: Alice Heegaard Klynge
(FORA, Økonomi og Erhvervsministeriet): ”Identifying Effective Policies
for Enhancing Human Resources”
51
Forskning
4. maj: Finn Sandø
(Socialforskningsinstituttet): “An introduction to the R Project for Statistical Computing”
11. maj: Helene Bie Lilleør
(Københavns Universitet, CAM): “Can Future Income Uncertainty Keep
Children Out of School?”
13. maj: Frank Vella
(European University Institute): “Identification and Estimation of the
Triangular Simultaneous Equations Model in the Absence of Exclusion
Restrictions through the Presence of Heteroskedasticity”
18. maj: Nabanita Datta Gupta
(Aarhus Universitet): “Fertility and Poverty: An Instrumental Variables
Analysis on Indian Micro Data”
19. maj: Walter Beckert
(Birkbeck College London og IFS, London): “Maximal Uniform Convergence Rates in Parametric Estimation Problems”
25. maj: Mette Gørtz
(Københavns Universitet, CAM): “Spending Time and Money within
the Household”
1. juni: Nikolaus Hautsch
(Københavns Universitet): “Dynamic Latent Factor Models for Intensity
Processes”
8. juni: Robert T. Michael
(University of Chicago og Københavns Universitet): “The Nature of
Sexual Capital”
9. juni: Jere Behrman
(University of Pensylvania): “Understanding how Parents Affect
Children: A General Perspective and some Particular Examples”
17. juni: Craig Riddell
(University of British Columbia): “The Effect of Literacy on Immigrant
Earnings”
52
Forskning
22. juni: Massimo Franchi
(Københavns Universitet): “A priori inequality restrictions and bound
analysis in VAR models”
29. juni: Lars Peter Østerdal
(Københavns Universitet): “The role of preference axioms and respondent behaviour in statistical models for discrete choice”
14. september: Søren Johansen
(Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet): “What is
the price of MLE?”
16. september: Harry Paarsch
(University of Iowa): “Personnel Econometrics: Econometrics of LabourMarket Contract”
21. september: John Kennes
(Københavns Universitet): “Is labor market policy random? A comparison
of policies in OECD countries”
23. september: Yona Rubinstein
(Tel Aviv University): “Fear and the Response to Terrorism: An Economic
Analysis Paper”
28. september: Anna Piil Damm
(Aarhus Handelshøjskole og Københavns Universitet, CAM): “Employment Spill Over from Ethnic Networks”
30. september: Tue Gørgens
(The Australian National University, Canberra): “Persistence in Australian
youth labour market histories”
26. oktober: Gabriel Pons Rotger
(Københavns Universitet): “Common Periodic Cycles and Periodic
Multicointegration in Daily Airport Transit Data”
29. oktober: Kevin J. Fox
(University of New South Wales): “On the Estimation of Returns to
Scale, Technical Progress and Monopolistic Markups”
53
Forskning
4. november: Andrea Caggese
(University Pompeu Fabra, Spain): “Testing Financing Constraints on
Firm Investment using Variable Capital”
9. november: Henrik Jacobsen Kleven
(Københavns Universitet): “Evaluation of Four Tax Reforms in the United
States: Labor Supply and Welfare Effects for Single Mothers”
16. november: Inger Munk
(IFS, London og CAM): “Private School Location in the UK”
23. november: Bernarda Zamora
(University of Alicante og CAM): “Intrahousehold distribution and
saving behavior”
25. november: Martin Gervais
(The University of Western Ontario, Canada): ”Risk Sharing”
30. november: Bertel Schjerning
(Københavns Universitet, CAM): ”Earnings and occupational choice”
7. december: Mette Gørtz
(Københavns Universitet, CAM): “What is work and what is pleasure?
– The issue of household joint production”
9. december: Gregory D. Hess
(Claremont McKenna College, USA): “(Why) Do Self-Employed Parents
Have More Children
CIE Seminarer
12. februar: Klaus Kulti
(University of Helsinki): “Cumulative Innovations: Intellectual Property
Regimes and Incentives to Innovate”
54
Forskning
19. februar: Thomas Harr
(Københavns Universitet og Finanstilsynet): “Branch or Subsidiary?
Capital Regulation of Multinational Banks“
26. februar: Peter Møllgaard
(Handelshøjskolen i København): “Competitive effects of state aid in
oligopoly”
18. marts: Hannu Vartiainen
(Yrjö Jahnsson Foundation, Helsinki): “Equilibrium bounded bargaining
schemes”
23. marts: Oliver Hart
(Harvard University): “Agreeing Now to Agree Later: Contracts that
Rule Out but do not Rule In”
29. april: Massimo Motta
(European University Institute, Florence): “Exclusive dealing and entry
deterrence, when buyers compete”
6. maj: Birgitte Sloth
(Syddansk universitet og Københavns Universitet): “Economic
Darwinism“
27. maj: Flavio Toxvaerd
(Hebrew University of Jerusalem): “Time of the Essence”
23. september: Ronald M. Harstad
(The Fuqua School of Business, Duke University): “Selling without
Reserve as the Content of Optimal Auctions”
7. oktober: Simon Gächter
(University of St. Gallen): “Heterogeneous social preferences and the
dynamics of free riding in public goods”
55
Forskning
DERG Seminarer
4. februar: Pieter Serneels
(Københavns Universitet): “Wages and Reciprocity in the Workplace”
11. februar: Marcela Tarazona
(Københavns Universitet): “Are Individuals Prudent? An Experimental
Approach Using Lottery Choices”
18. februar: Jacob Weisdorf
(Københavns Universitet): “On the Rise of Farming”
3. marts: Henrik Hansen og Carl-Johan Dalgaard
(Københavns Universitet): “The Return to Foreign Aid’”
10. marts: Jens Kovsted
(Københavns Universitet, DERG): ”Aids in Africa”
17. marts: Henning Tarp Jensen
(Københavns Universitet): “The IMMPA framework”
14. april: Thomas Barnebeck Andersen
(Københavns Universitet): “US Politics and the IMF Lending”
21. april: Henning Tarp Jensen og Finn Tarp
(Københavns Universitet): ”General Equilibrium Measures of Agricultural Bias in 15 Developing Countries”
28. april: Helene Bie Lilleør
(Københavns Universitet, CAM): “Does ethnic capital increase
investment in risky human capital? Findings from rural Tanzania”
19. maj: Christoffer Bertelsen
(Københavns Universitet): ”Udviklingslandenes gældsproblemer i post
HIPC perspektiv”
26. maj: Jesper Kühl
(Københavns Universitet og RISØ): “Empirical evidence for a poverty
trap? - Income Dynamics in Ethiopia”
56
Forskning
17. august: Peter Brixen
(Københavns Universitet): “Aspects of Public Sector Reform”
EPRU seminarer
6. februar: Christian Schultz
(Københavns Universitet): “Polarization and Delegation in a Democracy”
13. februar: Ola Olsson
(Göteborg University): “Conflict Diamonds”
27. februar: Niels Thygesen
(Københavns Universitet): “Causes of Slow Growth in the Euro Area
- Macroeconomic Policy or Failures in Structural Reforms”
5. marts: Panu Poutvaara
(University of Helsinki og CEBR): “Why Citizens Should Vote on
Secession?”
12. marts: Jan Rose Skaksen
(Handelshøjskolen i København): “Optimal Taxation and Educational
Choice”
19. marts: Jakob Brøchner Madsen og Christian Groth
(Københavns Universitet): “Medium-Term Fluctuations and the Great
Ratios of Economic Growth”
26. marts: Lucas Bretschger
(Institute of Economic Research (WIF), ETH, Zurich): “Sustainability
and Substitution of Exhaustible Natural Resources”
2. april: David Dreyer Lassen
(Københavns Universitet): “The Electoral Cycle in Debt is Where You
Can’t See It: Fiscal Transparency and Electoral Policy Cycles in Advanced
Industrialized Democracies”
57
Forskning
16. april: Henrik Jacobsen Kleven
(Københavns Universitet): “Evaluation of Four Tax Reforms in the United
States: Labor Supply and Welfare Effects for Single Mothers”
23. april: EPRU Policy Seminar, Anders Møller Christensen
(Danmarks Nationalbank): “Monetary Policy in Denmark”
13. maj: Alan Auerbach
(University of California, Berkeley): “Budget Windows, Sunsets and
Fiscal Control”
17. maj: Robert Staiger
(University of Wisconsin): “Subsidy Agreements”
28. maj: Carl-Johan Dalgaard
(Københavns Universitet): “David vs. Goliath“
17. september: L. Rachel Ngai
(London School of Economics): “Structural Change in a Multi-Sector
Model of Growth”
24. september: Michael Bergman
(Københavns Universitet): “How Similar Are European Business
Cycles?”
1. oktober: Niels Arne Dam og Jesper Linaa
(Københavns Universitet): “Analysing Monetary Policy with an Estimated
DSGE Model“
8. oktober: EPRU Policy Seminar
(Diskussionsoplæg af medarbejdere fra Finansministeriet): “Indkomstfordeling, fattigdom og incitamenter til arbejde“
22. oktober: Jakob Roland Munch
(Københavns Universitet): “Costs and Benefits of Danish Active Labour
Market Programmes”
58
Forskning
29. oktober: David Dreyer Lassen
(Københavns Universitet ): “Separation of Powers as Checks on Political
Corruption: Evidence from American State Governments”
5. november: Holger Strulik
(Københavns Universitet): “Why not Africa? Social Composition and
Economic Development under Insecure Property Rights”
19. november: EPRU Policy Seminar, Ulrik Nødgaard
(Økonomi- og Erhvervsministeriet): “Udflytning af jobs og fremtidens
vækst“
3. december: EPRU Policy Seminar, Kristian Kjeldsen
(Danmarks Nationalbank): “Financial Stability”
16. december: Rasmus Fatum
(University of Alberta): “Rules Versus Discretion in Foreign Exchange
Intervention: Evidence from Official Bank of Canada High-Frequency
Data”
FRU Seminarer
21. oktober: Eugene White
(Rutgers University and NBER): “Bubbles and Busts: The 1990s in the
Mirror of the 1920s”
17. november: Joachim Inkmann
(London School of Economics): “Occupational Pension Scheme Management in Theory and Practice”
8. december: Jacob B. Madsen
(Københavns Universitet): “The Equity Premium: Will History Repeat
Itself?”
59
Forskning
2.4.3
Nationalt og internationalt forskningssamarbejde
Gæsteforskere
Instituttet har en stor international kontaktflade, hvilket bl.a. afspejles i
det store antal internationale forskere, som besøger stedet i kortere og
længere tid.
I 2004 har 98 gæster besøgt Instituttet i kortere og længere tid, jf. tabel.
2.e
2.e. De fleste gæster har tilbragt ca. én uge på Instituttet.
Tabel 2.e
Gæster ved Økonomisk Institut 2000-2004.
Antal (i alt ved Instituttet)
Heraf inviteret af:
ØI
CAM
CIE
DERG
EPRU
Opholdets varighed:
1-12 måneder
under en måned
2000
2001
2002
2003
2004
86
82
99
117
98
51
13
3
19
42
17
5
1
17
42
29
6
0
22
42
50
9
0
16
39
40
7
8
4
24
62
22
60
22
77
32
85
26
72
Gæster inviteret og finansieret af Instituttet
Følgende gæster har været ansat ved Instituttet i mindst én måned i 2004
Yoram Weiss, professor, Univ. of Tel-Aviv, Israel (15.2.-15.10.)
Robert T. Michael, professor, Univ. of Chicago, USA (13.3.-15.6.)
Allan Würtz, lektor, Aarhus Univ., Danmark (1.8.-31.12.)
Clare Kelly, forskningsadjunkt, Warwick Univ., England (1.1.-30.6.)
Juan Camilo Gomez, forskningsadjunkt, Univ. of Minnesota, USA (1.1.30.6.)
Pieter Serneels, forskningsadjunkt, Univ. of Oxford, England (1.1.-30.6.)
Stephen Lich-Tyler, forskningsadjunkt, Univ. of Michigan, USA (1.9.-31.12.)
Mary A. Silles, forskningsadjunkt, St. John’s College, Oxford, England
(1.9.-31.12.)
60
Forskning
Gæster inviteret på frisemester
Shigeyoshi Miyagawa, professor, Gauken Univ., Japan (3.8.-2.9.)
Javier Ordoñez Monfort, forskningsadjunkt, Jaume 1 Univ., Spanien (1.2.31.7.)
Peter Reinhard Hansen, forskningsadjunkt, Brown Univ., USA (1.1.-30.6.)
Gæster med forsknings/kulturstipendiater
Jarosluna Pankratova, Univ. of Skt. Petersborg, Rusland (1.1.-31.1.)
Pan Xuan, Fudan Univ., Kina (1.9.-30.11.)
Studerende under Marie Curie Training Site Scheme
Laura Crespo, Univ. of Alicante, Spanien (1.1.-15.1.)
Lorenzo Corsini, Univ. of Pisa, Italien, (1.1.-28.2.)
Alessia Isopi, Univ. of Rome, Italien (1.2.-30.6.)
Massimo Franchi, Univ. of Rome, Italien (1.2.-30.6.)
Endvidere har følgende gæster besøgt Instituttet
Ola Olsson, Gøteborg Univ., Sverige (13.2.)
David Schmeidler, Tel-Aviv Univ., Israel (25.2.-10.3.)
Rikard Swedberg, Ithaca Univ., USA (23.3.)
Lucas Bretschger, Institute of Economic Research (WIF), Schweiz (25.3.-27.3.)
Lu Han, Fudan Univ., Kina (18.4.-25.4.)
Rupert Sausgruber, Univ. of Innsbruck, Østrig (22.4.-26.4.)
Herwig Immervoll, OECD, Frankrig (26.4.-2.5.)
Alan Auerbach, Univ. of Berkeley, USA (9.5.-22.5.)
Anthony Hall, Univ. of Technology, Sydney, Australien (20.5.-25.5.)
Arno Riedl, Univ. of Amsterdam, Holland (29.5.-6.6.)
Dale Henderson, Federal Reserve Board, USA (5.6.-13.6.)
Mukul Majumdar, Cornell Univ., USA (10.6.-14.6.)
L. Rachel Ngai, London School of Economics, England (9.9.-12.9.)
Eugene White, Rutgers Univ., USA (18.10.-1.11.)
Timothy Cason, Purdue Univ., USA (21.9.-23.9.)
Stephen Parente, Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, USA (5.10.-7.10.)
Peter Lindert, Univ. of California, Davis, USA (01.11.-4.11.)
Joachim Inkmann, London School of Economics, England (16.11.-18.11.)
A. Lans Bovenberg, Univ. of Tilburg, Holland (21.11.-26.11.)
Rick van der Ploeg, European Univ. Institute, Italien (22.11.-29.11.)
Wendy Chapple, Nottingham Univ., England (2.12.-5.12.)
Tim Besley, London School of Economics, England (1.12.)
61
Forskning
Gæster inviteret og finansieret af CAM
Følgende gæster har været ansat ved CAM mindst én måned i 2004
Christophe Kolodziejczyk, forskningsadjunkt, Univ. of Lausanne, Schweiz
(1.2.-31.12.)
Jesus Maria Carro, forskningsadjunkt, CEMFI, Spanien (1.1.-31.08.)
Gæster inviteret på frisemester
Tue Gørgens, lektor, The Australian National Univ., Australien (14.9.-11.11.)
Anna Piil Damm, forskningsadjunkt, Aarhus School of Business, Danmark
(1.7.-31.12.)
Laura Crespo Azofra, ph.d.-studerende, Univ. of Alicante, Spanien (16.1.14.2.)
Danilo Cavapozzi, ph.d.-studerende, Univ. of Padova, Italien (1.10.-31.12.)
Antonia Febrer, ph.d.-studerende, Univ. of Alicante, Spanien (1.3.-30.6.)
Inger Munk, ph.d.-studerende, IFS London, England (16.6.-31.12.)
Bernarda Zamora Talaya, ph.d.-studerende, Univ. of Alicante, Spanien
(20.10.-24.12.)
Endvidere har følgende gæster besøgt CAM
Allan Würtz, Aarhus Univ., Danmark (19.1.-20.1.) (15.5.-19.5.)
Andrea Caggesee, Univ. Pompeu Fabra, Spanien (3.11.-8.11.)
Andres Romeau, Univ. of Alicante, Spanien (26.9.-1.10.)
Andrew Chesher, Univ. College London, England (20.4.-25.4.)
Anna Piil Damm, Aarhus School of Business, Danmark (15.5.-19.5.)
Bo Honoré, Princeton Univ., USA (30.4.-2.5.) (2.7.-23.7.)
Craig Riddell, Univ. of British Columbia, USA (17.6.)
Francis Vella, European Univ. Institute, Italien (12.5.-14.5.)
Gregory D. Hess, Claremont McKenna College, USA (4.12.-10.12.)
Harry Paarsch, Univ. of Iowa, USA (15.9.-17.9.)
Javier Alvarez, Univ. of Alicante, Spanien (21.6.-9.7.)
Jere Behrman, Univ. of Pennsylvania, USA (6.6.-12.6.)
Kevin J. Fox, Univ. of New South Wales, Australien (29.10.)
Leslie Stratton, Virginia Commonwealth Univ., USA (25.3.-26.3.)
Lola Collado, Univ. of Alicante, Spanien (2.2.-8.2.)
Manuel Arellano, CEMFI, Spanien (25.1.-30.1.)
Martin Gervais, The Univ. of Western Ontario, Canada (21.11.-28.11.)
Melanie Lührmann, Universität Mannheim, Tyskland (21.2.-27.2.)
Mette Lunde Christensen, IFS London, England (15.3.-19.3.) (5.4.-7.4.)
62
Forskning
Nabanita Datta Gupta, Aarhus Univ., Danmark (18.5.-19.5.)
Michael Svarer, Aarhus Univ., Danmark (6.8.-9.8.) (28.9.) (12.11.)
Rasmus Lentz, Boston Univ., USA (21.6.-30.6.) (5.7.-11.7.)
Stefan Hoderlein, Universität Mannheim, Tyskland (4.2.-6.2.)
Valerie Lechene, Oxford Univ., England (20.4.-29.4.)
Walter Beckert, Birkbeck College London & IFS London, England (14.5.20.5.)
Yona Rubinstein, Tel Aviv Univ., Israel (23.9.-26.9.)
Gæster inviteret og finansieret af EPRU
EPRU har haft besøg af følgende gæster
Christian Keuschnigg, Univ. of St. Gallen, Schweiz (11.5.-15.5.)
Robert Staiger, Univ. of Wisconsin, USA (14.5.-17.5.)
Michael M. Hutchinson, Univ. of California, Santa Cruz, USA (2.8.-6.8.)
Rasmus Fatum, Univ. of Alberta, Canada (13.12.-26.12.)
Gæster inviteret og finansieret af CIE
CIE har haft besøg af følgende gæster
Klaus Kulti, Univ. of Helsinki, Finland (12.2.-14.2.)
Hannu Vartiainen, Yrjö Jahnsson Foundation, Finland (18.3.-20.3.)
Oliver Hart, Harvard Univ., USA (22.3.-25.3.)
Massimo Motta, European Univ. Institute, Italien (29.4.-2.5.)
Flavio Toxvaerd, Hebrew Univ. of Jerusalem, Israel (18.5.-28.5.)
Ronald R. Harstad, The Fuqua School of Business, Duke Univ., USA (23.9.25.9.)
Simon Gächter, Univ. of St. Gallen, Schweiz (4.10.-10.10.)
Gæster inviteret og finansieret af DERG
DERG har haft besøg af følgende gæster
Sherman Robinson, International Food Policy Research Institute (IFPRI),
USA (1.3.-3.3.)
Thomas Channing Arndt, Purdue Univ., USA (1.3.-2.3.)
Dao Quang Vinh, Central Institute for Economic Management, CIAM,
Vietnam (7.3.-15.3.)
Le Hoang Dung, Central Institute for Economic Management, CIAM, Vietnam (7.3.-15.3.)
63
Forskning
Pham Lan Hvong, Central Institute for Economic Management, CIAM,
Vietnam (1.5.-12.5.)
Dinh Hien Minh, Central Institute for Economic Management, CIAM, Vietnam (1.5.-12.5.)
Antonio Cruz, Ministry of Planning and Finance, Mozambique (3.9.-1.10.)
Jacinto Chiconela, Ministry of Planning and Finance, Mozambique (1.10.10.10.)
2.4.4
Zeuthen Lectures
I 2004 var professor Eric Maskin årets Zeuthen Lecturer. Titlen på årets
Zeuthen Lectures var: Auctions, Resource Allocation and Efficiency. Arrangører: professor Karl Gunnar Persson og institutleder Troels Østergaard
Sørensen.
Undertitlerne på de tre forelæsninger var:
Auctions and Resource Allocation – 10. november 2004
Efficient Allocation of a Single Good – 12. november 2004
Efficient Allocation of Multiple Goods – 15. november 2004
Årets Zeuthen Lectures Workshop
Auctions, Resource Allocation and Efficiency – 13. og 14. november 2004.
Arrangører: lektor Thomas Rønde og adjunkt John Kennes.
2.4.5
Workshops og konferencer afholdt af ØI
21.-23. maj: “Workshop on Time Preferences“, v. professor Karl Vind,
Københavns Universitet. Finansieret af SSF.
11.-13. juni: DET-konference: “Dynamic Macroeconomic Theory“, v. professor Henrik Jensen og professor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Københavns Universitet. Finansieret af SSF.
26. november: “Health Economic Theory“, v. lektor Jens Leth Hougaard,
professor Hans Keiding og adjunkt Lars Peter Østerdal, Københavns Universitet. Finansieret af Økonomisk Institut.
64
Forskning
10. december: Konference til ære for professor Niels Thygesen: “Monetary
Union in Europe – Historical Perspectives and Prospects for the Future”. v.
professor Peter Birch Sørensen, Københavns Universitet. Finansieret af
Økonomisk Institut og Nationalbanken.
10.-12. december: “Imperfect Knowledge Expectations, Forecasting and
Structural Change“ v. professor Katarina Juselius, Københavns Universitet. Finansieret af SSF bevilling.
Øvrige arrangementer afholdt ved ØI
25. februar: SØS-seminar: “Idéen, processen og det færdige speciale“, v.
ph.d.-studerende Steen Winther Blindum, Københavns Universitet.
23. marts: Fælles gæsteforelæsning Sociologisk og Økonomisk Institut:
“Currents in Economic Sociology“, v. institutleder Troels Østergaard Sørensen, Københavns Universitet.
21. april: SØS-seminar: “Fra idé til afhandling“, v. lektor Henrik Hansen,
Københavns Universitet.
29. september: SØS-seminar: “Fra idé til afhandling – om forskning og
hvordan forskning foregår“, v. lektor Claus Thustrup Kreiner, Københavns
Universitet.
2. december: Socialøkonomisk Samfund: “Prisen på et menneskeliv“,
bl.a. v. professor Hector Estrup.
Workshops/konferencer afholdt ved CAM
27.-28. maj: CAM Workshop: “Workshop on Applied Microeconometrics“,
v. professor Martin Browning, Københavns Universitet.
9.-10. juni: CAM Workshop: “From Parent to Child”, v. professor Martin
Browning, Københavns Universitet. Finansieret af CAM og AMID.
8. juli: CAM Workshop: “Limited Dependent Variable Models”, v. professor Martin Browning og ph.d.-studerende Steen Winther Blindum, Københavns Universitet.
65
Forskning
7.-9. august: CAM Workshop: “Education, Wages and Risk”, v. professor
Martin Browning, Københavns Universitet. Finansieret af CAM og Aarhus
Universitet.
11.-12. oktober: CAM/Cemmap Workshop: “Nonparametric Estimation
under Behavioural Restrictions”, v. professor Martin Browning, Københavns Universitet. Afholdt på The Institute for Fiscal Studies, London.
14. december: CAM Workshop: “CAM Research Workshop”, v. professor Martin Browning, Københavns Universitet.
Workshops/konferencer afholdt ved CIE
28. april: “Mælken og Konkurrence. “Har Arla Foods fået den rette behandling af de danske konkurrencemyndigheder?“, v. professor Christian Schultz. Workshoppen blev afholdt på CBS og medfinansieret af
CIE.
Workshops/konferencer afholdt ved EPRU
14.-15. maj: “NOITS Seventh Annual Workshop“, v. professor Peter Birch
Sørensen. Workshoppen blev afholdt på CBS. Finansieret af EPRU og
CBS.
25.-26. november: “Welfare State Reform in Europe“, v. professor Peter
Birch Sørensen, Københavns Universitet. Finansieret af EPRU og Velfærdskommissionen.
2.4.6
Sommerskole
Sommerskolen er et led i Instituttets udbud af videre- og efteruddannelsestilbud.
2.-22. august: Summer School in Econometrics, v. professor Søren Johansen, professor Katarina Juselius, lektor Anders Rahbek og adjunkt Heino
Bohn Nielsen, Københavns Universitet.
66
Forskning
2.4.7
Konferencer og Symposier
En række medarbejdere ved Instituttet har desuden været arrangører og
medarrangører af forskningsarrangementer udenfor Instituttet.
Steen Winther Blindum var medarrangør af ”IXth Spring Meeting of Young
Economists”, Warzawa, april.
Nikolaus Hautsch afholdt ph.d.-kursus om “Asset Pricing”, University of
Cologne, november.
Henrik Jensen var i programkomiteen for EEA konferencen, Madrid, august.
Niels-Erik Jensen var medlem af organisationskomiteen for 26. Symposium i Anvendt Statistik, KU, januar.
Hans Christian Kongsted organiserede en session om “Longitudinal Firm
Data” ved årsmødet i Dansk Økonometrisk Selskab, Sandbjerg, maj.
Axel Mossin var medarrangør af konferencen “The Future of the European Welfare States”, Roskilde Universitetscenter, august.
Karl Gunnar Persson var medarrangør af konferencen “Market performance and the welfare gains of market integration in history”,
Firenze, juli.
Finn Tarp arrangerede international konference om “Vietnam’s International Integration: Potentials and Challenges”, Hanoi, Vietnam, marts.
Endvidere arrangerede han en serie seminarer og konferencer ved
Central Institute of Economic Management (CIEM) og Institute of
Labour Science and Social Affairs (ILSSA), Hanoi, Vietnam.
2.4.8
Redaktionsvirksomhed
En række medarbejdere bidrager aktivt til det internationale videnskabelige miljø gennem redaktionelt arbejde ved en række forskellige fagtidsskrifter:
Martin Browning er i redaktionsudvalget for Journal of Economic Literature og Review of the Economics of the Household.
67
Forskning
Frank Hansen er redaktør for tidsskrifterne Mathematical Inequalities and
Applications, Journal of inequalities in Pure & Applied Mathematics
og Mathematical Reviews
Henrik Hansen er redaktør af serien Erhverv og Samfund, DJØF’s forlag.
Ingrid Henriksen er medlem af redaktionsudvalget for European Review
of Economic History.
Christian Hjorth-Andersen er redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift og
medlem af redaktionskomiteen for Journal of Cultural Economics.
Henrik Jensen er i redaktionsudvalget for Scandinavian Journal of Economics.
Katarina Juselius er medlem af redaktionsudvalget for Journal of Economic
Methodology.
Hans Keiding er i redaktionsudvalgene for Social Choice and Welfare og
Journal of Mathematical Economics.
Claus Thustrup Kreiner er redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift.
Karl Gunnar Persson er redaktør af Zeuthen Lecture Books, MIT Press.
Christian Schultz er redaktør af Scandinavian Journal of Economics og i
redaktionsudvalget for The Manchester School.
Peter Birch Sørensen er medredaktør af Finanzarchiv og redaktør af internationalt konferencebind om “Tax Policy and Labor Market Performance“. Desuden er han medlem af redaktionskomiteerne for
tidsskrifterne German Economic Review, International Tax and Public
Finance, CPB Report og Nationaløkonomisk Tidsskrift. Endelig redigerede han konferencebindet “Monetary Union in Europe: Historical
Perspectives and Prospects for the Future - Essays in Honour of Niels
Thygesen“.
Peter Norman Sørensen er i redaktionsudvalget for Macroeonomic Dynamics.
Finn Tarp er i redaktionsudvalgene for Journal of International Development
og Økonomi og Politik.
68
Forskning
Niels Thygesen er medlem af redaktionsudvalgene for Review of World
Economics og Open Economies Review. Desuden er han redaktør for
European Economies Series, Project Syndicate, Prag.
2.4.9
Refereevirksomhed
Udover redaktionsvirksomhed bidrager medarbejderne til det internationale publikationsmiljø gennem bedømmelse af artikler for en lang række
fagtidsskrifter - såkaldt refereevirksomhed. Medarbejderne fungerer således som rådgivere for redaktørerne af tidsskrifterne, i forbindelse med
disses beslutning om en given artikel bør publiceres eller ej. Nedenfor
angives de fagtidsskrifter medarbejderne har været referee for i 2004:
Karsten Albæk: Labour Economics, Economica, Scandinavian Journal of
Economics og Nationaløkonomisk Tidsskrift.
Michael Bergman: Journal of International Financial Markets og Institutions & Money.
Carl-Johan Dalgaard: Economic Journal, European Economic Review, Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Economic Growth,
Scandinavian Journal of Economics og Southern Economic Journal.
Mette Ejrnæs: Scandinavian Journal of Economics, Exploration of Economic
History, Journal of population Economics og Nationaløkonomisk Tidskrift.
Christian Groth: Scandinavian Journal of Economics, The B.E. Journals in
Macroeconomics og Oxford Economic Papers.
Jan Gunnarsson: Scandinavian Journal of Management.
Henrik Hansen: Nationaløkonomisk Tidsskrift, Empirical Economics, European Economic Review, Journal of Development Economics, Journal
of Development Studies, Journal of Economic Growth og World Bank
Economic Review.
Nikolaus Hautsch: Journal of Business and Economic Statistics og
Computational Statistics and Data Analysis.
69
Forskning
Ingrid Henriksen: Journal of Economic History, European Review of Economic
History.
Christian Hjorth-Andersen: Nationaløkonomisk Tidsskrift og Journal of
Cultural Economics.
Jens Leth Hougaard: Journal of Productivity Analysis, European Journal of
Operational Research, Scandinavian Journal of Economics og Nationaløkonomisk Tidsskrift.
Katarina Juselius: Journal of Applied Econometrics, Journal of Comparative
Analysis og Journal of Economic Dynamics and Control.
Hans Keiding: Mathematical Social Sciences og Social Sciences and Medicine.
John Kennes: Journal of Macroeconomic Dynamics og Journal of Economics
Dynamics and Control.
Henrik Jacobsen Kleven: Oxford Economic Papers, Journal of Public
Economics, Scandinavian Journal of Economics, International Tax and
Public Finance, German Economic Review, FinanzArchiv, Nationaløkonomisk Tidsskrift og CESifo book on Tax Policy and Labour Market
Performance.
Hans Christian Kongsted: Energy Journal, Nationaløkonomisk Tidsskrift
og Scandinavian Journal of Economics.
Claus Thustrup Kreiner: Journal of Public Economics.
David Dreyer Lassen: Scandinavian Journal of Economics og Journal of
Economic Behavior and Organization.
Klavs Lindeneg: Nationaløkonomisk Tidsskrift.
Jakob Brøchner Madsen: Journal of Macroeconomics, International Review
of Applied Economics og Economic Journal.
Jakob Roland Munch: Scandinavian Journal of Economics.
70
Forskning
Heino Bohn Nielsen: Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Regional
Science and Urban Economics og Nationaløkonomisk Tidsskrift.
Gunnar Persson: Journal of Economic History og European Economic History Review.
Thomas Rønde: Journal of Economic Behavior and Organization, Journal
of Industrial Economics, Journal of International Economics, MIT Press
og Scandinavian Journal of Economics.
Christian Schultz: American Economic Review, Review of Economic Studies, Journal of Public Economics og Journal of Institutional and
Theoretical Economics.
Peter Birch Sørensen: Scottish Journal of Political Economy.
Peter Norman Sørensen: Econometrica, Journal of Political Economy, Review
of Economic Studies, BE Journals in Theoretical Economics, Economic
Journal, Economic Theory, Games and Economic Behavior, International Game Theory Review, Journal of Economic Behavior and
Organization, Journal of Economic Theory og The RAND Journal of
Economics.
Finn Tarp: Economic Journal, World Bank Economic Review, Journal of
Development Economics, Review of Economic and Statistics, European Economic Review, Economic Development and Cultural Change,
Food Policy, Journal of International Development og Annual Bank
Conference on Development Economics.
Mich Tvede: Economic Theory og Journal of Economic Theory.
Jean-Robert Tyran: American Economic Review, Econometrica, European
Economic Review, Journal of Economic Behavior and Organization,
Journal of Economic Psychology, Journal of Institutional and Theoretical
Economics, Journal of Labor Economics, Journal of Money, Credit and
Banking, Journal of Public Economics, Journal of Socio-Economics
og Scandinavian Journal of Economics.
Lars Peter Østerdal: Scandinavian Journal of Economics og The B.E. Journals
in Theoretical Economics.
71
Forskning
2.4.10 Foredragsvirksomhed
Medarbejderne har i løbet af 2004 holdt videnskabelige foredrag ved en
række eksterne institutioner (såvel danske som udenlandske) og ved forskellige workshops og konferencer.
Karsten Albæk: præsenteret papir ved Nationaløkonomisk Forenings konference, Koldingfjord; Meeting of the European Association of Labour
Economists, Lissabon.
Michael Bergman: præsenteret papir ved ECFIN Research Conference,
Bruxelles.
Martin Browning: inviteret foredrag ved Nordic Conference on Policy
Evaluation, København; Gorman Memorial Conference, London; TNO
Conference on Policy Evaluation, Maastricht; præsenteret papir ved
University of Warwick; Oxford University; Universitat Pompeu Fabra;
University College London.
Carl-Johan Dalgaard: inviteret foredrag ved Aarhus Universitet, Hebrew
University, Københavns Universitet, Louisiana State University, University
of Birmingham, Göteborg Universitet; præsenteret papir ved Cornell
University; Third Nordic Conference in Development Economics,
Göteborg; European Economic Association 2004, Madrid.
Mette Ejrnæs: præsenteret papir ved Tinbergen Institute, Amsterdam; indlæg på workshop i Demografisk forskernetværk, Odense.
Christian Groth: keynote lecturer ved Sustainable Ressource Use and
Economic Dynamics, Ascona; præsenteret papir ved Economic Growth
and Distribution, Pisa; Dynamic Macroeconomic Theory, København;
Econometric Society European Meeting, Madrid.
Jan Gunnarsson: gæsteforelæser ved ECSA-Denmark Annual Conference,
Syddansk Universitet, Odense.
Frank Hansen: indlæg ved konferencer i Lund, Sverige; Melbourne, Australien; Oslo, Norge.
72
Forskning
Hans Oluf Hansen: symposium i Anvendt Statistik, Sociologisk Institut,
Københavns Universitet.
Henrik Hansen: indlæg ved Aarhus Universitet; XIVth GRATICE Workshop,
Paris.
Nikolaus Hautsch: præsenteret papir ved Centre for Economic and Business Research, København; konference, Singapore; Institut for Finansiering, Handelshøjskolen i København; Institut for Regnskab og Finansiering, Syddansk Universitet.
Ingrid Henriksen: præsenteret papir ved Jordbrugspolitisk netværk, Sandbjerg Slot.
Christian Hjorth-Andersen: gæsteforelæsning på Georg Brandes Instituttet.
Jens Leth Hougaard: præsenteret papir ved North American Productivity
Workshop, Toronto; The 25’th Meeting of the Nordic Health
Economists’ Study Group, Reykjavik.
Katarina Juselius: keynote speaker ved ”The Young Economists Meeting”
i Warsawa, Polen; inviteret foredrag ved konferencen “Economic,
Econometric and Cross-Disciplinary Aspects of European Union
Enlargement” i Firenze, Italien; inviteret deltager i konferencen ”Post
Walrasian Macroeconomics” i Middlebury, USA.
Hans Keiding: gæsteforelæsninger ved Colegio de Mexico, Mexico.
John Kennes: præsenteret papir ved Tinbergen Institute, Holland; University
of Helsinki, Finland; SED annual meetings, Firenze; NBER summer
institute, Boston; Conference in Honour of Dale Mortensen, Sandbjerg.
Henrik Jacobsen Kleven: Canadian Public Economics Study Group (CPEG),
Annual Conference, Toronto.
Hans Christian Kongsted: indlæg ved årsmødet i Dansk Økonometrisk
Selskab, Sandbjerg; Econometric Society European Meeting, Madrid.
73
Forskning
Claus Thustrup Kreiner: præsenteret papir ved CEPR Public Policy
Conference, Bergen.
David Dreyer Lassen: præsenteret papir ved Institut for Nationaløkonomi,
Handelshøjskolen i København; European Economic Association
Meeting 2004, Madrid; Annual Meeting of the American Political
Science Association, Chicago; Danish Public Choice Workshop, Syddansk Universitet.
Anders Milhøj: symposium i Anvendt Statistik, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.
Jakob Brøchner Madsen: forelæsning ved Roskilde Universitetscenter; foredrag ved Annual Meeting of Danish Economic Society, Kolding; indlæg ved Procuritas, København; Danish Council of Economic Advisors,
København; Institute of Future Research, København; Erhvervsejendomsforeningen Danmark, København.
Jørgen Birk Mortensen: gæsteforelæsning om “Bæredygtig udvikling”
ved Roskilde Universitetscenter.
Jakob Roland Munch: præsenteret papir ved Nordic Conference on The
Effects of Labour Market Policy and Education, København; Conference
on Labour Market Models and Matched Employer-Employee Data,
Sandbjerg.
Heino Bohn Nielsen: præsenteret papir ved Annual Conference, Sardinien.
Gunnar Persson: præsenteret papir ved ESF and EUI Conference, Firenze.
Thomas Rønde: præsenteret papir ved CEBR, København; Jornadas de
Economia Industrial, Granada.
Christian Schultz: præsenteret papir ved Yale University, USA; EEA, Madrid;
Frei Universitet, Amsterdam; Core, Belgien.
Peter Birch Sørensen: indlæg på den årlige konference i Norsk Skatteforum, Oslo; Nordic Workshop in Taxation and Public Economics,
74
Forskning
Helsinki; gæsteforelæsning ved European University Institute, Firenze;
University of St. Gallen, Schweiz; Graduate School in the Economics
and Finance of Public Administration, Milano.
Peter Norman Sørensen: præsenteret papir ved Aarhus Universitet; European University Institute, Firenze; Universita Ca Foscari, Venedig; CEPR
European Summer Symposium in Economic Theory, Gerzensee.
Finn Tarp: indlæg ved the Foreign Policy Committee of the Danish Parliament
on the future of Danish Development Aid, København; Årsmøde i
Foreningen af Aktive Udviklingsforskere, Danmark; Nordic conference
on development economics-III, Gothenburg University, Sverige; Mozambique Association of Economists seminar, Maputo, Mozambique;
seminar Oxford University, England; AfD/EUDN international
conference on Development Aid, Paris; Foreign Aid conference, Office
of the Government, Hanoi; seminar ved Institute of Labour Science
and Social Affairs (ILLSA), Hanoi; seminar ved Central Institute of
Economic Management, CIEM, Hanoi; Danida, København; Institut
for Statskundskab, Københavns Universitet.
Niels Thygesen: konference om Økonomisk politik i ØMU, Europaparlamentet, Brussels; konference om monetær strategi for nye EUmedlemslande, Danmarks Nationalbank, København; OECD Council,
Paris; Økonomiske og monetære udvalg, Europaparlamentet,
Strassbourg; Euro-50 gruppens konference, Bruxelles; Trilateral
Commissions verdensmøde, Warszawa; Europäiska Nätvärkets konferens, Mölle, Sverige; seminar om finansiel regulering, MTS, Monza,
Italien; kollokvium i Société Universitaire Européenne de Recherche
Financière (SUERF), Madrid.
Mich Tvede: præsenteret papir ved University of Bern, Switzerland;
CERMSEM CNRS, Université Paris 1, Frankrig; Bogazici University,
Turkiet.
Jean-Robert Tyran: inviterede foredrag ved uddannelsesinstitutioner: Aarhus Business School, DELTA, Paris; Göteborg; Lausanne; Munich; Nottingham; Sorbonne, Paris; University of Southern Denmark, Odense;
St. Gallen; Utrecht; præsenteret papir ved konferencer: European
75
Forskning
Economic Association, Madrid; Economic Science Association, Tucson;
inviterede forelæsninger ved Danish Economic Association, København; Latsis foundation, Geneve.
Lars Peter Østerdal: præsenteret papir ved 25th Nordic Health Economists’
Study Group Meeting, Reykjavic.
2.4.11 Faglige og administrative hverv
Som det fremgår af ovenstående sker formidlingen og profileringen af
Instituttets videnskabelige arbejde gennem offentliggørelse af bøger eller
artikler i fagtidsskrifter, forskningsarrangementer, redaktionsvirksomhed
mv. En del af formidlingen sker endvidere i form af medarbejdernes deltagelse i forskellige udredningsaktiviteter, råds- og udvalgsarbejde.
Martin Browning er fellow i European Economic Association og Econometric
Society.
Hans Oluf Hansen er medlem af International Union for The Scientific
Study of Population (IUSSP) og Committee on AIDS.
Christian Hjorth-Andersen er medlem af Folkeuniversitetets Styrelse, medlem af bestyrelsen i Alm. Brand Bank, næstformand i Energiklagenævnet, medlem af Erhvervsankenævnet, samt suppleant i Jernbaneklagenævnet.
Klavs Lindeneg er medlem af Energiklagenævnet.
Jørgen Birk Mortensen er formand i Det Økonomiske Råd.
Peter Erling Nielsen er medlem af Erhvervsankenævnet.
Karl Gunnar Persson er medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes
selskab.
Christian Schultz er medlem af Konkurrencerådet, medlem af bestyrelsen
for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, og formand for bestyrelsen af FORA.
76
Forskning
Peter Birch Sørensen er formand for Det Økonomiske Råds formandskab
(Overvismand). Desuden er han medlem af den rådgivende Group of
Economic Analysis nedsat af formanden for EU-Kommissionen, samt
medlem af bestyrelsen for Nationaløkonomisk Forening. Endelig er
han medlem af Konjunkturrådet i den svenske tænketank ”Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle”.
Troels Østergaard Sørensen er medlem af “Danmarks Statistiks forskningsudvalg”, medlem af Jernbaneklagenævnet, formand for bestyrelsen
for DREAM-modellen, Finansministeriet, samt medlem af bestyrelsen
for Roskilde Amtsgymnasium.
Finn Tarp er medlem af Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde,
medlem af African Economic Research Committee (AERC), medlem
af UNDPs bistandseffekvitetsudvalg, samt medlem af Unido’s forskningsudvalg.
Niels Thygesen er medlem af Academic Panel, Economic and Monetary
Affairs Committee, European Parliament. Han er desuden medlem af
European Shadow Financial Regulatory Committee, Rotterdam, medlem af Euro-50 Group og dennes Steering Committee, Paris, medlem
af bestyrelsen for Scandinavian International Management Institute
(SIMI), København, medlem af The Trilateral Commission og dennes
Executive Committee, Washington D.C. og Paris og formand for
Economic and Development Committee, OECD, Paris. Endelig er han
formand for bestyrelserne for Mercato dei Titoli di Stato (MTS) S.p.A,
Rom og EuroMTS, London.
2.4.12 Eksternt bedømmelsesarbejde
Udover de i ovennævnte afsnit omtalte udadvendte videnskabelige arbejder er en vigtig ekstern faglig aktivitet deltagelse i forskellige bedømmelsesarbejder. Disse arbejder spænder fra censuropgaver ved eksamener til
deltagelse i bedømmelsesudvalg ved besættelse af videnskabelige stillinger ved andre institutioner.
I relation til bedømmelsesarbejde, fremgår årets eksterne aktiviteter af
følgende:
77
Forskning
Karsten Albæk har foretaget bedømmelsesarbejde for Norges Forskningråd, samt været medlem af komite til vurdering af ph.d.-uddannelserne i økonomi i de baltiske lande.
Michael Bergman var i komite for Licentiate Thesis ved Lunds Universitet
og ekstern bedømmer for ph.d.-afhandling ved Stockholms Universitet.
Mette Ejrnæs har været ekstern bedømmer på ph.d.-afhandling ved Handelshøjskolen i Aarhus.
Frank Hansen har været eksternt medlem af bedømmelsesudvalg for ph.d.afhandling ved Université de Cergy-Pontoise, Paris.
Henrik Hansen var i bedømmelsesudvalg for lektorat ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.
Ingrid Henriksen har været i bedømmelsesudvalg vedr. professorat på
University of Iceland, Reykjavik.
Christian Hjorth-Andersen har været i bedømmelsesudvalg vedr. professorat i miljøøkonomi ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.
Katarina Juselius har været fagkyndig ved bedømmelse af ph.d.-afhandlinger ved Scuola St. Anna, Pisa og ved det Europæiske Institut i Firenze.
John Kennes har været ekstern bedømmer for ph.d.-afhandling ved
University of Helsinki.
Hans Christian Kongsted var i lektorbedømmelsesudvalg ved Syddansk
Universitet, Odense.
Claus Thustrup Kreiner var i bedømmelsesudvalg vedr. lektorat og adjunktur ved Syddansk Universitet, Odense.
Axel Mossin var i bedømmelsesudvalg vedr. adjunktur i socialvidenskab
ved Roskilde Universitetscenter.
78
Forskning
Thomas Rønde har deltaget i bedømmelsesarbejde vedr. lektorat ved Institut for Industriøkonomi og Virksomhedsstrategi ved Handelshøjskolen, København og vedr. et adjunktur ved Institut for Nationaløkonomi samme sted.
Christian Schultz deltog i to ph.d.-bedømmelsesudvalg ved universitetet i
Alicante, i et udvalg vedr. et professorat ved universitetet i Lund, samt
ved udvælgelsen af modtagere til forskningslegater fra Norges
Forskningsråd.
Peter Norman Sørensen har været i bedømmelsesudvalg vedr. ph.d.-afhandlinger ved Aarhus og Tel Aviv universiteter.
Finn Tarp har været i bedømmelsesudvalg vedr. en stilling som Senior
Research Fellow ved University of Ghana, samt i udvalg vedr. professorater ved University of London og Institute of Social Studies, Haag.
Jean-Robert Tyran har været i ph.d.-komite ved University of St. Gallen.
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen har været i bedømmelsesudvalg vedr.
habilitation ved Universitetet i Wien.
2.4.13 Prisopgaver
I 2004 stillede Økonomisk Institut følgende prisopgaver:
A
En analyse af konsekvenserne af EU’s udvidelse for arbejdsmarkedet.
B
Muligheden for at styre kreditrisiko ved hjælp af derivater. Der ønskes
en oversigt over den foreliggende litteratur, gerne suppleret af egne
empiriske undersøgelser.
C
Fordele og ulemper ved stemmeretsbegrænsninger hos klasser af
aktionærer.
D
Forventningsmekanismer og valutakursdannelse. En økonometrisk
analyse.
79
Forskning
E
Det danske kornmarkeds integration i den internationale økonomi i
det 19. århundrede.
Der blev ikke uddelt guld- eller sølvmedalje i 2004. Der har ikke ved faget
været tradition for overvældende mange besvarelser af prisopgaver.
Instituttet har ikke i 2004 indstillet personer til æresdoktorater og har i en
længere årrække ikke benyttet sig af denne mulighed.
80
3
Bachelor- og kandidatuddannelse
Økonomisk Studienævn har ansvaret for bachelor- og kandidatuddannelser
i økonomi og for de tilhørende side- og tilvalgsuddannelser. Hertil kommer, at færdige kandidater har adgang til deltagerbetalt deltidsuddannelse.
3.1
Økonomistudiet
Optag og STÅ-produktion
I 2004 optog BA-studiet i alt 260 (mod 289 året før) studerende, 182
(152) gennemførte BA-uddannelsen og kandidatproduktionen var 156
(149). Optaget udviser atter tilbagegang efter flere års fremgang, mens
produktionen af bachelorer og kandidater er gået frem – dette tilskrives
ændringer i studieordningerne og en stærk indsats for at fremskynde
studierne hos studerende, der gennem en periode har udvist en langsom
studieprogression. Der er dog i nogle tilfælde grænser for, hvad der kan
og bør gøres. I 2004 er der gennemført en omfattende kortlægning af
studietider og –mønstre. Vi har på denne baggrund iværksat en systematisk opsøgning af studerende, der har behov for særlig hjælp og vejledning til at gennemføre uddannelserne. Vi har dog set, at mange kandidatstuderende læser langsomt fordi de er ansat (ofte på BA-vilkår) i gode
økonomstillinger, der sikrer dem en effektiv, gradvis udslusning til arbejdsmarkedet. Studiet ser det som et alvorligt problem, hvis denne praksis
modvirkes af velmente tiltag, der sigter mod at få de studerende til at blive
færdige på normeret tid. Adgang til deltidsindskrivning på universitetet
ville være relevant for denne kategori. På sidefagsuddannelsen blev optaget 4 (4), på tilvalgsuddannelserne 39 (48) og på deltagerbetalt deltidsuddannelse 113 (89).
I disse år opleves en vis nettotilgang til kandidatstudiet af økonomistuderende med bachelorgrader fra andre danske universiteter end KU. I 2002
påbegyndtes desuden optag af udenlandske studerende på kandidatuddannelsen, og vi har nu nået en samlet studentergruppe på 59.
Der gøres fortsat meget for at fastholde og forøge tilgangen til vores egen
bacheloruddannelse og bl.a. har vores besøgsordning været populær. I
2004 modtog vi således besøg af 15 gymnasieklasser svarende til ca. 300
elever.
81
Bachelor og kandidatuddannelse
Økonomisk Institut har ansat en række nye medarbejdere, hvilket har
gjort det muligt at oprette flere nye fag – man har bl.a. satset på et helt nyt
område: Experimental Economics. Studieordningerne er igen under ændring, og på kandidatstudiet vil der blive oprettet linjer, således at studerende om ønsket kan fokusere deres uddannelse på bestemte områder.
Som forberedelse til dette er der allerede foretaget en styrkelse af
finansieringsområdet.
STÅ fordelt på indskrivning og aktivitetsområder 2004
Tabellen nedenfor læses på den måde, at økonomistudiets ”egne” studerende har optjent 861,3 (mod 812,7 året før) STÅ ved at følge studiets
egne fag. I tillæg hertil har de optjent 16,9 STÅ ved at følge undervisning
i andre fag på Københavns Universitet eller ved andre universiteter. Tilsvarende har studerende udefra optjent 26,6 STÅ ved at tage fag på Økonomistudiet. Dertil har studerende indskrevet på Åben Uddannelse optjent 8,8
STÅ.
Figur 1: STÅ fordelt på indskrivning og aktivitetsområder
Aktivitetsområder
Indskrivningsfag Økonomi Afrika
Økonomi
861,3
Humaniora
0,4
Mat-øk
1,1
Meritstuderende
8,5
Gæstestuderende
16,7
I alt
887,9
Åben uddannelse
0,8
Statskundskab
Matematik
Jura
Meritoverført
0,5
4,4
0,2
11
8,8
82
I alt
878,2
Bachelor og kandidatuddannelse
Optag, kandidat og STÅ-produktion
Figur 2: Optag og kandidatproduktion
500
450
400
350
250
200
150
100
50
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
År
Optag på BA-studiet
Kandidatproduktion
Figur 3: Antal studenterårsværk
980
960
940
920
900
Antal
Antal
300
Antal studenterårsværk
(STÅ)
880
860
840
820
800
780
2000
2001
2002
2003
År
83
2004
2004
Bachelor og kandidatuddannelse
Øvrige tiltag i 2004
I 2002 gik studiet over til elektronisk kursusevaluering, hvilket har øget
anvendeligheden af det indsamlede materiale. I 2004 blev der på baggrund af de indkomne evalueringer foretaget en række tiltag for at imødegå konstaterede problemer.
Arbejdet med at oprette kursushjemmesider, konferenceplatforme og at
styrke undervisernes IT-færdigheder fortsætter. I 2004 er mulighederne
for trådløs netopkobling i en række arbejds- og undervisningslokaler i og
omkring Økonomisk Institut blevet udvidet.
Internationaliseringen fortsætter. Socrates-udvekslingerne er i fortsat vækst,
bl.a. som en konsekvens af nye attraktive aftaler ligesom samarbejdet
med amerikanske, canadiske, australske og new zealandske universiteter
udvikler sig godt. Studiet er begyndt at anlægge en mere kritisk og selektiv linie ved optagelsen af udenlandske studerende for at sikre sig mod at
optage ukvalificerede gæstestuderende.
Økonomisk Studienævn støtter udgivelsen af studenterbladet ”Polit’en”,
driften af ”Polithuset”, studentercaféen ”Cafelitten” og andre faciliteter
og aktiviteter blandt de studerende.
84
Bachelor og kandidatuddannelse
3.1.1
Forbrug af DVIP- samt TAP-ressourcer
Tabel 3.a Studienævnets forbrug af DVIP- samt TAP-ressourcer 2002-2004.
Årsværk
Antal
Timer
Omkostning, t. kr
2002
Hjælpelærere
Undervisningsass.
Eksterne lektorer
Ph.d.-stipendiater
DVIP i alt
Formidlingskonsulent
IT-vejledere
Studentermedhjælp
TAP i alt
I alt
Hjælpelærere
Undervisningsass.
Eksterne lektorer
Ph.d.-stipendiater
DVIP i alt
Formidlingskonsulent
IT-vejledere
Studentermedhjælp
TAP i alt
I alt
Hjælpelærere
Undervisningsass.
Eksterne lektorer
Ph.d.-stipendiater
DVIP i alt
Formidlingskonsulent
IT-vejledere
Studentermedhjælp
TAP i alt
I alt
39
83
48
9
179
0,92
1,67
5,46
8,05
179
33
84
43
10
170
0,92
1,75
5,87
8,55
170
34
76
42
15
167
0,56
1,45
5,99
8,00
167
85
6.433
15.918
13.534
594
36.479
1.543
2.735
9.157
13.434
49.913
2003
5.879
16.038
11.631
1.365
34.913
1.543
2.942
9.846
14.331
49.244
2004
6.246
14.983
12.006
2.079
35.314
939
2.430
10.045
13.414
48.728
1.251
3.383
3.091
129
7.854
443
323
1.350
2.116
9.970
1.139
3.578
2.815
326
7.858
457
388
1.448
2.293
10.151
1.193
3.378
2.962
493
8.026
343
328
1.526
2.197
10.223
Bachelor og kandidatuddannelse
3.1.2
Studiestatistik
Tabel 3.b
Optag, STÅ, studenterbestand og kandidatproduktion
2000-200411.
2000
2001
2002
2003
2004
Optag
261
234
266
289
260
Antal studenterårsværk (STÅ)
Studenterbestand, iflg. opgørelser
pr. 1. oktober
957
942
885
842
888
1899
1790
1720
1775
1712
157
203
164
149
156
Kandidatproduktion
1
Tabellen er revideret på baggrund af opgørelser i "KU i tal" foråret 2005, der opdateres af
KU´s Statistikkontor.
3.1.3
Afsluttede specialer
Albrechtsen, René Elmkvist: HJM-modelrammen. Vejleder: Henrik Olejasz
Larsen.
Alsø, Mikkel: Er variation i transitionssandsynlighed over tid en gyldig
konjunkturindikator? - en mikrobaseret analyse af danske arbejdsmarkedsdata. Vejledere: Mette Ejrnæs og Hans Christian Kongsted.
Andersen, Lene: Finanspolitisk koordination i ØMU’en. Vejleder: Peter
Birch Sørensen.
Andersen, Martin Vellerup: Bundling af informationsgoder. Vejledere: Jens
Leth Hougaard og Mich Palle Tvede.
Andersen, Steffen: Eliciting Risk and Time Preferences Using Multiple Price
List Formats. Vejleder: Peter Birch Sørensen.
Andersen, Søren Jokum Carlsen: Really Bad Mergers. Vejleder: Klaus Reiner Schenck-Hoppé.
Andersen, Thomas Worm: Trade Reforms and Informality. Vejleder: Henning Tarp Jensen.
86
Bachelor og kandidatuddannelse
Andersen, Åge Terkel: Latente variable, faktor analyse og LISREL modeller
anvendt på kommuners tilkendelser af førtidspensioner. Vejleder:
Anders Milhøj.
Awwad, Toni Habib: Produktmarkedskonkurrence og langsigtet vækst en teoretisk og empirisk analyse. Vejleder: Carl-Johan Dalgaard.
Axelsen, Anders Glasdam: The Median Voter and the Two Tiered Structure
in ASEAN. Vejleder: Pascalis Raimondos-Møller.
Banck, Therese Elisabeth: Bankkriser - Illustreret ved Argentina. Vejleder:
Jesper Rangvid.
Barner-Olsen, Martin: Aktier, innovation og dynamisk konkurrence. Vejleder: Jakob Brøchner Madsen.
Berkowitz, Maria Wichmann: Liberalisering af den finansielle sektor i Kina
- økonomiske konsekvenser og politiske muligheder/udfordringer.
Vejleder: Niels Christoffer Thygesen.
Berkowitz, Rune: Dynamisk kapitalstruktur. Vejleder: Søren Kyhl.
Bertelsen, Anders Pagh: ICT og vækst. Vejleder: Carl-Johan Dalgaard.
Bie, Thomas: Dynamisk kapitalstruktur. Vejleder: Søren Kyhl.
Birch, Malene Dybdahl: Hvorfor investere i venturekapital? - Et finansielt
og samfundsmæssigt perspektiv. Vejleder: Jesper Rangvid.
Boeck, Rasmus: Svage ældre - En udfordring for velfærdssamfundet. Vejleder: Axel Mossin.
Bondorff, Martin Andreas: Pensionssystemer under usikkerhed. Vejleder:
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.
Brahe, Preben Bille: Netværksøkonomi og arbejdsmarkedet i Øresundsregionen. Vejleder: Birgitte Sloth.
Brandenborg, Casper Skovdam: Empirisk test af sekventielle First-price og
Second-price auktioner. Vejleder: Klavs Lindeneg.
Brauer, Martin Kristian: Er aktiemarkedet irrelevant for den realøkonomiske aktivitet? - en makroøkonomisk analyse. Vejleder: Jakob Brøchner
Madsen.
87
Bachelor og kandidatuddannelse
Bruun, Michael Specht: Puzzling Asset Prices. Interdependence of Investor
Behaviour and Market Structure. Vejledere: Peter Norman Sørensen
og Jakob Brøchner Madsen.
Bujnoch, Philip Joen: Fusioner og værdiskabelse. Vejleder: Anders Rosdahl.
Carstens, Ulrik: Dynamic Hedging of Danish Callable Mortgage Bonds - A
Nonparametric Multivariate Density Estimation Approach. Vejleder:
Nikolaus Hautsch.
Christensen, Jens Skov: Implementering af IKT i udviklingslande. Vejleder:
Henrik Hansen.
Christensen, Kaare: Risici ved investering i ejerboliger. Vejleder: Jens Lunde.
Christensen, Lars: Takeover Premiums. Vejleder: Klaus Reiner Schenk-Hoppé.
Christensen, Martin Mosebo: Motiver i den bilaterale ydelse af udviklingsbistand. Vejleder: Henrik Hansen.
Christiansen, Martin: Økonomisk konsekvens af overvægt og fedme i
Danmark, en cost-benefit-analyse af forebyggelse med idræt. Vejleder: Jens Leth Hougaard.
Clemmesen, Kåre Espen Michael: Individuel økonomisk rationalitet versus
positiv og negativ gengældelse i lyset af eksperimentelle resultater og
evolutionære forklaringsmodeller. Vejleder: Axel Mossin.
Dadkhah, Soheila: Patenter og velfærd: TRIPS-aftalens konsekvenser for
global velfærd med særlig fokus på medicin og ulande. Vejleder:
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.
Danielsen, Rikke Beckmann: Teoretisk analyse af Washington Konsensus
med fokus på frihandel. Vejleder: Nikolaj Malchow-Møller.
Ekstrand, Allan: En analyse af konsekvenserne af EU’s udvidelse i 2004 for
det danske arbejdsmarked. Vejleder: Karsten Albæk.
Engberg, Mads Teilman: Valg af valutakursregime i overgangen til ØMU.
Vejleder: Niels Thygesen.
Engholm-Hansen, Frederik: Exchange Rate Theories and the Euro/Dollar
Exchange Rate. Vejleder: Jesper Rangvid.
88
Bachelor og kandidatuddannelse
Eriksen, René: Risikostyring - belysning af forskellige metoder. Vejleder:
Peter Erling Nielsen.
Falkeborg, Lars Bang: Styring af kreditrisiko og “The new Basel Capital
Accord“. Vejleder: Hans Keiding.
Farø, Christian: Aktier, innovation og dynamisk konkurrence. Vejleder:
Jakob Brøchner Madsen.
Futtrup, Katrine Bundgaard: Foranstaltninger for truede børn og unge.
Vejleder: Axel Mossin.
Færgeman, Jakob Prosper Nilsson: GATT/WTO og landbruget. Vejleder:
Pascalis Raimondos-Møller.
Hansen, Nanna Vejen: Udenlandske direkte investeringer og arbejdsmarkedet. Vejleder: Nikolaj Malchow-Møller.
Hansen, Niklas Bjørn: Aktivallokering. Vejleder: Søren Kyhl.
Hansen, Søren Dalsgaard: Læring - i en organisatorisk kontekst. Vejleder:
Anders Rosdahl.
Harbo, Jakob: Hvor blev produktionen af? Incitamentsproblemer som forklaring på manglende produktionsgevinster ved liberaliseringen af
Zambias majsmarked. Vejleder: Henning Tarp Jensen.
Hartlev, Anders: Why pension funds should embrace bonds - Time for a
change of paradigm? Vejleder: Klaus Reiner Schenk-Hoppé.
Heinig, Christian Hillingsøe: Optimal pengepolitik. Vejleder: Henrik Jensen.
Helsengreen, Dennis Romme: Activity Based Costing. Vejleder: John Frederiksen.
Hermansen, Signe: Personaleforbrug og slack i sygehusvæsenet. Vejleder:
Jens Leth Hougaard.
Hodges, Paul Avery Benjamin: Credit Risk Management: Theory and Practice.
Vejleder: Hans Keiding.
Holm, Morten: The TRIPs Agreement and the Developing Countries. Vejleder: Nikolaj Malchow-Møller.
89
Bachelor og kandidatuddannelse
Holm-Petersen, Bent: Mismatch, strukturel ledighed og søgeomkostninger
på arbejdsmarkedet. Vejleder: Karsten Albæk.
Huge-Chistensen, Thomas: Bankkrise: Årsag, effekt, løsning - en applikation på Argentinakrisen (2001-2002). Vejleder: Jesper Rangvid.
Hydeskov, John: Internationale horisontale fusioner. Vejleder: Jakob Brøchner
Madsen.
Høeg, Maria Johanne Bille: Regionale arbejdsløshedsklynger. En undersøgelse af ledighedsforskelle mellem danske kommuner. Vejleder: Karsten Albæk.
Hørmann, Morten Erik: Really Bad Mergers. Vejleder: Klaus Reiner SchenkHoppé.
Igum, Rasmus Joakim: En evolutionær tilgang til økonomiske clusters.
Vejleder: Jan Sture Gunnarsson.
Jakobsen, Søren: Optimal ejerstruktur i sygehussektoren. Mangfoldighedsmodellen under ufuldstændige kontrakter. Vejleder: David Dreyer
Lassen.
Jensen, Britta Schlægelberger: Sanktioners betydning for ledighedsperioden. Vejleder: Karsten Albæk.
Jensen, Helle Cwarzko: Det danske lægemiddelmarked - en industriøkonomisk analyse. Vejleder: Hans Keiding.
Jensen, Jeanette Bjørnlund: Valg af finansielt system - Har det nogen økonomisk betydning for bankerne? Vejleder: Jesper Rangvid.
Jensen, Martin Ulrik: Effekter af at ændre ejendomsværdiskatten. Vejleder: Jens Lunde.
Jensen, Susanne Hougaard: Konvergens i de nye EU-lande? - vejen mod
deltagelse i euro-samarbejdet? Vejleder: Jesper Rangvid.
Jensen, Troels Leighton: Supply Chain Management & International
Outsourcing. Vejleder: Christian Hjorth-Andersen.
Jepsen, Stephan Kim: Krise og Contagion. Vejleder: Henrik Jensen.
90
Bachelor og kandidatuddannelse
Jespersen, Henrik Elsgaard: Modelbaserede forecast i Chr. Hansen A/S.
Vejleder: Anders Milhøj.
Joensen, Mourits: Bæredygtig konkurrence på det færøske telemarked.
Vejleder: John Frederiksen.
Joensen, Svend-Ejlert: Foundations for Search. Vejleder: Peter Norman
Sørensen.
Johannesen, Niels: Skattekonkurrence og økonomisk geografi. Vejleder:
Peter Birch Sørensen.
Johansen, Ulrik Laudrup Bølling: Telesektorens investeringsincitamenter
og udfordringer med fremtidens VoIP. Vejleder: John Frederiksen.
Jürgensen, Carl Espen: EUs strukturfonde efter udvidelsen - er de pengene
værd? Vejleder: Camilla Jensen.
Jørgensen, Morten Vang: A Hedging and VaR analysis of a model
incorporating stochastic volatility and jumps. Vejleder: Henrik Olejasz
Larsen.
Jørgensen, Morten Weicher: Er aktiemarkedet irrelevant for den realøkonomiske aktivitet? - en makroøkonomisk analyse. Vejleder: Jakob
Brøchner Madsen.
Jørgensen, Rasmus Torsbjerg: Fiskeriregulering. Vejleder: Jørgen Birk Mortensen.
Kamper, Jonas Morten: Den lærende organisation. Vejleder: Anders
Rosdahl.
Ketting, Morten Blinkenberg: Share Prices, Share Market Bubbles and
Economic Activity. Vejleder: Jakob Brøchner Madsen.
Kharazmi, Mark Jamshid Sonne: Value Creation in Buyouts. Vejleder: Stig
Hartmann.
Kiil, Mikkel Strøh: Timing of M&A - the Influence of the Stock Market.
Vejleder: Jakob Brøchner Madsen.
Kjærgaard, Tine Veronika: Finansiel udvikling og vækst. Vejleder: CarlJohan Dalgaard.
91
Bachelor og kandidatuddannelse
Klinke, Frederik: Inflationsbekæmpelse i transitionsøkonomier. Vejleder:
Jesper Rangvid.
Knudsen, Peter Holch: Generel ligevægt og imperfekt konkurrence - Virksomhedens målsætning. Vejleder: Mich Tvede.
Kofod, Mette: Pensionssystemer, incitamenter, og makroøkonomiske implikationer. Vejleder: Jakob Brøchner Madsen.
Krag, Jeppe: Internetpaneler - et alternativ til telefoninterviews? Vejleder:
Anders Milhøj.
Kristensen, Hanne Blom: Værdibaseret ledelse. Vejleder: Anders Rosdahl.
Kristensen, Marie Degn: Overuddannelse. Vejleder: Nikolaj Malchow-Møller.
Kristensen, Mikkel Loft Vestergaard: En kritisk økonomisk politisk analyse
af antidumping politik. Vejleder: Christian Schultz.
Kronbøl, Trine: Maskulinitet og realisme i økonomisk teori. Vejleder: Anders Rosdahl.
Krunke, Klaus: De økonomiske politiske muligheder og begrænsninger i
Weimarrepublikken under krisen i årene 1929-33. Vejleder: Karl
Gunnar Persson.
Krøyer, Anja Spiegelhauser: Fattigdomsindikatorer anvendt i EU. Vejleder:
Hans Bay.
Lammert, Morten: Pharmacoeconomic Modelling of Secondary Stroke
Prevention - A Cost-effectiveness Study. Vejleder: Hans Keiding.
Lange, Rolf Christian: The Economics of the World Trade Organisation Understanding Reciprocity. Vejleder: Pascalis Raimondos-Møller.
Larsen, Jacob Ramskov: Reguleringen af den danske naturgassektor - En
CGE analyse. Vejleder: Knud Jørgen Munk.
Larsen, Kurt Martin: Estimater af det krævede afkast og risikopræmier på
aktier - en fremadrettet international analyse. Vejleder: Jakob Brøchner
Madsen.
Larsen, Niels Gunner: Aktivallokering. Vejleder: Søren Kyhl.
92
Bachelor og kandidatuddannelse
Lassen, Emil Bønne: Rentegarantier i L & P- sektoren. Vejleder: Peter Erling
Nielsen.
Laursen, Anders Kirk: En enhedsskat - Vejen til bedre omkostningsminimering i den kommunale sektor? Vejleder: Niels Jørgen Mau
Pedersen.
Laursen, Rasmus Plougmann: Organisationskonceptet Lean Production.
Vejleder: Anders Rosdahl.
Liisborg, Peter Strid: Prisfastsættelse af digitale goder. Vejleder: Mich Tvede.
Lokvig, Rasmus Philip: Puzzling Asset Prices. Interdependence of Investor
Behaviour and Market Structure. Vejledere: Peter Norman Sørensen
og Jakob Brøchner Madsen.
Lund, Palle Gedsø: Speculative Attacks Revisited: Perspectives on the Role
of Uncertain Information and Investor Sentiments. Vejleder: Jesper
Rangvid.
Madsen, Kim Lyng: HJM-modelrammen. Vejleder: Henrik Olejasz Larsen.
Madsen, Klaus Mosekjær: Frit valg - politik, effektivitet eller service? Vejleder: Niels Jørgen Mau Pedersen.
Madsen, Mads Friborg: Data Envelopment Analysis (DEA) - anvendt på
sundhedsvæsnerne i OECD-landene. Vejleder: Jens Leth Hougaard.
Mikkelsen, Mette Holmstrøm: Investering i social kapital som social-politisk
strategi. Vejleder: Axel Mossin.
Moestrup, Henriette Kirstine: Aktiepræmien. Puzzle på de finansielle markeder. Vejleder: Jakob Brøchner Madsen.
Møller, Poul Philip Bendixen: Organisatorisk læring - den lærende organisation. Vejleder: Anders Rosdahl.
Nejsum, Thorbjørn: Supplerende ledighedsforsikringer. Vejleder: David
Dreyer Lassen.
Nielsen, Christian Holm: The Monetary Policy of the European Central
Bank - an Analysis Using Monetary Policy Rules. Vejleder: Peter Erling
Nielsen.
93
Bachelor og kandidatuddannelse
Nielsen, Ida Pico: The Kiwi Experience - New Zeeland fra stagnation til
reformer. Vejleder: Ingrid Henriksen.
Nielsen, Jacob: Dynamic Hedging of Danish Callable Mortgage Bonds - A
Nonparametric Multivariate Density Estimation Approach. Vejleder:
Nikolaus Hautsch.
Nielsen, Lars Klem: Huspriser og jordforurening - en hedonisk værdisætningsanalyse. Vejleder: Jørgen Birk Mortensen.
Nielsen, Martin Jessen: Optimal pengepolitik. Vejleder: Henrik Jensen.
Nielsen, Michael Bach: Renteswaps. Vejleder: Peter Erling Nielsen.
Nielsen, Peter Truels: Finansiering af sundhedsydelser. Frihed, lighed og
brugerbetaling. Vejleder: Hans Keiding.
Nikolajsen, Jeppe Kristian: Cross Country Growth - A Search for Nonlinearities. Vejleder: Henrik Hansen.
Nordang, Johan Bernt: Fusioner og virksomhedsovertagelser. Vejleder:
Henrik Olejasz Larsen.
Oldorf, Michael Philip Roland: En analyse af prisdannelsen på ejerboliger
- mulige determinanter og regionale forskelle. Vejleder: Jakob Brøchner
Madsen.
Olsen, Bjørn Kyed: Øger transparens konkurrencen? Vejleder: Hans Peter
Møllgaard.
Olsen, Kasper Sylvest: Likviditetsstyring i betalingssystemer. Vejleder: Morten Linnemann Bech.
Olsen, Morten Vormslev: Hvorfor investere i venturekapital? - Et finansielt
og samfundsmæssigt perspektiv. Vejleder: Jesper Rangvid.
Overby, Anette: Anomalier i forbindelse med børsintroduktioner. Vejleder:
Hans Keiding.
Pedersen, Martin Carl Gros: Fusioner og virksomhedsovertagelser. Vejleder: Henrik Olejasz Larsen.
Pedersen, Torsten Schack: Den offentlige sektors struktur og den offentlige sektors størrelse. Vejleder: Niels Jørgen Mau Pedersen.
94
Bachelor og kandidatuddannelse
Pettersson, Kim: Endogenous Reputational Herding - An Essay. Vejleder:
Peter Norman Sørensen.
Piper, Inger: De samfundsøkonomiske omkostninger ved rygerlunger.
Vejleder: Klavs Lindeneg.
Rabech, Jan Melsen: Measuring Risk Preferences Using Experiments. Vejleder: Morten Igel Lau.
Rasmussen, Kristine: Anomalier i forbindelse med børsintroduktioner. Vejleder: Hans Keiding.
Rasmussen, Mette Schwebs: De syge udgifter - en analyse af de strukturelle og administrative betingelser for udviklingen i de danske kommuners sygedagpengeudgifter. Vejleder: Axel Mossin.
Rich, Søren: Integration af kornmarkeder i 1800-tallet - med Danmark og
Storbritannien som eksempel. Vejleder: Karl Gunnar Persson.
Roed, Signe Pernille: Pengepolitik og bobler. Vejleder: Henrik Jensen.
Rønnstad, Marianne Thorsti: Arbejdsmarkedspensioners konsekvenser for
fordeling mellem mænd og kvinder. Vejleder: Axel Mossin.
Schmidt, Christian Theisen: Telesektorens investeringsincitamenter og
udfordringer med fremtidens VoIP. Vejleder: John Frederiksen.
Schmidt, Thor: Optimal arbejdsløshedsunderstøttelse og ledighed. Vejleder: Karsten Albæk.
Schmitz, Anne Christine: Robust regressionsanalyse af integrationsdata.
Vejleder: Anders Milhøj.
Schwartzberg, Paul: Foucault’s “Will to Non-knowledge“. Vejleder: Jakob
Arnoldi.
Schwartzlose, Daniel Imbæk: Strategiske vækstoptioner - En real options
tilgang. Vejleder: Peter Norman Sørensen.
Schønfeldt, Rune Fleron Jacobsen: Bundling af informationsgoder. Vejledere: Jens Leth Hougaard og Mich Tvede.
Siggaard, Brian: Lønkurven - den regionale arbejdsløsheds betydning for
lønniveauet. Vejleder: Karsten Albæk.
95
Bachelor og kandidatuddannelse
Sjuneson, Hanne Thye: Teknologioverførsel mellem universiteter og virksomheder. Vejleder: Jan Sture Gunnarsson.
Smidt, Eske Traberg: Asset Price Bubbles. Vejleder: Peter Norman Sørensen.
Sonne, Julie: Befolkningsvækst i udviklingslande, betydning af naturressourcer og eksternaliteter. Vejleder: Jørgen Birk Mortensen.
Stauber, Martin: Patent Licensing with Incomplete Contracts. Vejleder:
Klaus Reiner Schenk-Hoppé.
Stenz, Christian Nicolai: Projektplanlægning i virksomheder med en stor
andel ad hoc projekter. Vejleder: Niels-Erik Jensen.
Svendsen, Anders: The Interaction between Financial Markets and the
Macroeconomy - a Behavioural Finance Approach. Vejleder: Jakob
Brøchner Madsen.
Svendsen, Bjarne Wirth: Er variation i transitionssandsynlighed over tid en
gyldig konjunkturindikator? - en mikrobaseret analyse af danske
arbejdsmarkedsdata. Vejledere: Mette Ejrnæs og Hans Christian Kongsted.
Sørensen, Michael Hauerbach: Strategiske alliancer. Vejleder: Christian
Schultz.
Sørensen, Torben Hedegaard: Speculative Markets: Modelling Stock
Investment Strategies Using Real Option Techniques. Vejleder: Mich
Tvede.
Tarnø, Sune: Bør det danske dagpengesystem indeholde en aftagende
understøttelsesprofil? Vejleder: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.
Terkelskov, Peter: Et kommunalt forankret sygehusvæsen og mulige
fordelingsmæssige konsekvenser. Vejleder: Niels Jørgen Mau Pedersen.
Thierry, Jean René Bendix: Grundlæggende arbejdstagerrettigheder, handel og udvikling. Vejleder: Christian Friis Bach.
Thomsen, Trine: Produktudvikling i små danske virksomheder. Vejleder:
Jan Sture Gunnarsson.
96
Bachelor og kandidatuddannelse
Thorup, Louise Erlands: Kapitaldækningskrav til banksektoren med særlig
henblik på kredit- og markedsrisiko. Vejleder: Hans Keiding.
Toftum, Thorbjørn: En efterspørgsel- og udbudsanalyse over antallet af
grå stær operationer. Vejleder: Jens Leth Hougaard.
Vural, Assiye: Det rummelige arbejdsmarked i staten. Vejleder: Axel Mossin.
Vural, Özlem: Etniske minoriteter på det danske arbejdsmarked. Vejleder:
Axel Mossin.
Vårdal, Jim: Ny Løn som ledelsesredskab. Vejleder: Anders Rosdahl.
Wagner, Robert: En kointegrationsanalyse af det danske boligmarked.
Vejleder: Katarina Juselius.
Willard, Jan Henrik: Identifying the Competitive Advantage Period;
Interrelating Finance and Competitive Strategy Analysis, and the
Implications on DCF-Valuation Framework. Vejleder: Peter Norman
Sørensen.
Aaes-Jørgensen, Jesper Sylvest: 3. generations mobiltelefoni i Danmark.
Vejleder: Jens Leth Hougaard.
3.1.4
Translokationsfester for kandidater
Der er blevet afholdt to Translokationsfester for kandidater:
27. maj: gæstetaler var cand.polit. Lars Mikkelgaard Jensen, adm. direktør
for IBM Danmark.
11. november: gæstetaler var cand.polit. Margrethe Vestager, fhv. undervisningsminister, MF.
97
Bachelor og kandidatuddannelse
3.1.5
Studenterpriser
McKinsey-prisen. Prismodtager: stud.polit. Christian Farø. Overrækkelsen
fandt sted på Instituttet d. 27.2.2004.
Mikael Kristiansen Prisen. Prismodtagere: stud.polit. Philip Bolten Jagd og
stud.polit. Peter Martin Larsen. Overrækkelsen fandt sted på Instituttet d.
2.3.2004.
Flemming og Judy Heilmann stipendiet. Prismodtager: stud.polit. Kathrine
Thrane Bløcher. Prisoverrækkelsen fandt sted på Instituttet d. 13.5.2004.
Euroclear-stipendier. Prismodtagere: stud.polit. Dorthea Dam, stud.polit.
Peter Rasmussen og stud.polit. Peter Kijne. Overrækkelsen fandt sted på
Instituttet d. 24.5.2004.
McKinsey-prisen. Prismodtagere: stud.polit. Martin Dalskov Linderstrøm
og stud.polit. Peter Rasmussen. Overrækkelsen fandt sted på Instituttet d.
25.6.2004.
Econometric Game 2004: Økonomisk Institut var for første gang repræsenteret ved Econometric Game for økonomistuderende og vandt førstepladsen. Instituttet var repræsenteret af såvel kandidatstuderende og ph.d.studerende. De kandidatstuderende var stud.polit. Robert Wagner, stud.
polit. Christian Scheuer og stud.polit. Daniel le Maire. Econometric Game
2004 fandt sted i Amsterdam i begyndelsen af oktober.
Zeuthen Prisen 2004. Prismodtager: cand.polit. Niels Johannesen. Overrækkelsen fandt sted ved Socialøkonomisk Samfunds (SØS) generalforsamling, november 2004.
3.1.6
Undervisningspriser
Socialøkonomisk Samfund og Økonomisk Institut de gik igen sammen
om at uddele undervisningsprisen Den Usynlige Hånd. Denne pris tilfaldt
lektor Thomas Rønde. Endvidere blev adjunkt Heino Bohn Nielsen og
undervisningsassistent, cand.polit. Michael Andersen hver tildelt en
undervisningspris. Priserne blev uddelt ved Instituttets temadag om ”Fokusering på implementering af Instituttets Udviklingsplan” d. 28.10.2004.
98
Bachelor og kandidatuddannelse
3.1.7
Besøgsordning
Siden besøgsordningens oprettelse i efteråret 2002 har 54 gymnasier og
erhvervsskoler besøgt Økonomisk Institut. Besøgsordningen tilbyder deltagelse i en specifikt designet forelæsning tilpasset målgruppen og mulighed for et virksomhedsbesøg. Ordningen har fungeret meget tilfredsstillende og fortsætter - www.econ.ku.dk/besoeg/.
3.2
Matematik-økonomistudiet
Matematik-økonomiuddannelsen hører under Studienævn for Matematisk Fag, hvoraf et medlem er valgt blandt underviserne fra Økonomisk
Institut. Økonomisk Institut bidrager fast med undervisning i økonomiske
fag på både bachelor- og kandidatniveau.
Året blev mærket af to af uddannelsens grundlæggeres alt for tidlige død.
Birgit Grodal og Karl Vind var begge af meget stor betydning for uddannelsens oprettelse i 1986, og de var i alle årene siden meget engagerede
i uddannelsens ve og vel.
I 2004 blev der ikke afsluttet nogen Matematik-økonomi specialer med
vejledning fra Økonomisk Institut. Dette fænomen kan skyldes midlertidig
mangel på relevante vejledere i staben, for der vejledes nu flere specialer.
Alle uddannelser ved Det Naturvidenskabelige Fakultet har undergået en
reformproces med henblik på større valgfrihed for de studerende, nye
undervisningsformer og mere åbenhed over for omverdenen. Reformen
fik virkning på uddannelsernes første år pr. 1. september 2004, og får fuld
effekt pr. 1. september 2005. I starten af året blev der derfor arbejdet med
de sidste detaljer i bachelorstudieordningerne, og kandidatstudieordningerne blev skitseret. Arbejdet blev gjort besværligt af den sene
fremkomst af de nødvendige bekendtgørelser til universitetsloven.
I 2004 var hovedarbejdsopgaven den praktiske implementering af Naturvidenskabs studiestrukturreform. En række praktiske opgaver skulle løses
for at få det nye system til at fungere. Der har heldigvis været et glimrende
samarbejde med Center for Naturfagenes Didaktik om den praktiske
afvikling af undervisningen i de første kurser.
99
Bachelor og kandidatuddannelse
Tabel 3.c
Matematik-økonomistudiet 1998-2004.
Optag og kandidatproduktion.
År
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Optag
29
40
46
26
24
18
29
Kandidatproduktion
33
16
28
12
17
13
13
3.2.1
Afsluttede specialer ved Matematik-økonomistudiet
Vejledt af lærere ved Instituttet.
Der har ikke været vejledt specialer ved Matematik-økonomistudiet i 2004
af lærere ved Instituttet.
100
4
Forskeruddannelse
Udviklingen i antal stipendiater og tildelte ph.d.-grader fremgår af tabel
4.a
4.a.
Tabel 4.a Ph.d.-stipendiater og tildelte ph.d.-grader 2000-2004.
Stipendiater
2000
2001
2002
2003
2004
Internt finansierede
1. Kandidatstipendiater
2. Ph.d.-stipendiater på 5+3 ordning
3. Ph.d.-stipendiater på 4+4 ordning
I alt
0
17
2
19
0
14
3
17
0
6
3
9
0
9
3
12
0
9
7
16
Eksternt finansierede
1. Kandidatstipendiater
2. Ph.d.-stipendiater på 5+3 ordning
3. Ph.d.-stipendiater på 4+4 ordning
I alt
1
17
1
19
1
12
1
14
0
9
2
11
2
7
3
12
4
4
3
11
4. Tildelte ph.d.-grader
12
8
11
9
9
Tabellen angiver antal ph.d.-stipendiater, der var indskrevet på Instituttet
pr. 31. december det pågældende år.
I 2004 var der over året været indskrevet 17 interne ph.d.-stipendiater og
15 eksternt finansierede ph.d.-stipendiater, heraf 4 kandidatstipendiater.
I 2004 startede 5 nye internt finansierede ph.d.-stipendiater og 3 nye
eksternt finansierede ph.d.-stipendiater, heraf 2 kandidatstipendiater.
101
Forskeruddannelse
4.1
Indskrevne ph.d.-studerende over året
Nedenfor listes ph.d.-studerende1, der har været indskrevet over året, inklusiv stipendiater, som har fået forlænget deres indskrivning udover løn/stipendieperioden.
Internt finansierede ph.d.-studerende
Mette Jessen Knudsen, Nord-syd-satsningsområdet, Københavns Universitet. 1.10.96-30.6.2005
Handelsliberalisering og økonomisk struktur (professor Hans Keiding)
Mette Lunde Christensen, 1.7.99-31.12.2004
Aggregeringsproblemet i efterspørgselsteorien: Teori & Empiri (professor Birgit Grodal og professor Martin Browning)
Søren Gaard, 1.8.99-16.8.2004
Labour Market Dynamics (lektor Karsten Albæk)
Paul Lassenius Kramp, 1.12.99-30.06.2004
Sammenhængen mellem finansielle og reale markeder (lektor Mich
Tvede)
Jacob Louis Weisdorf, 1.12.2000-11.4.2004
Fra stagnation til vækst: Økonomisk og demografisk udvikling i et meget langt tidsperspektiv (lektor Christian Groth)
Steen Winther Blindum (4+4-ordning), 1.9.2001-31.8.2005
Mikroøkonometri og matchmodeller for arbejdsmarkedet (lektor Karsten Albæk)
Jesper Linaa, 1.12-2001-28.2.2005
Imperfections in Dynamic Stochastic General Equilibrium Models and
the Length of Business Cycles (lektor Claus Thustrup Kreiner)
1
Ph.d.-studerende er listede med angivelse af: navn, indskrivningsperiode inkl. eventuel
forlængelse, projekttitel og vejleder i parentes.
102
Forskeruddannelse
John Rand, 1.1.2002-30.6.2005
Enterprise Restructuring and Financial Sector Issues: An Applied General
Equilibrium (AGE) Approach (professor Finn Tarp og lektor Henrik Hansen)
Mikkel Christoffer Barslund, 1.1.2003-30.9.2006
Rural Market Imperfections in Developing Countries (professor Finn Tarp)
Thomas Jensen, 1.1.2003-31.12.2006
Generel ligevægt over tid og under usikkerhed – med særlig vægt på
afvigelser fra Arrow-Debreu modellen (lektor Mich Tvede)
Niels Arne Dam, 1.2.2003-31.1.2006
Empirical Investigations of Monetary Policy Rules (professor Henrik Jensen
og lektor Henrik Hansen)
Ri Kaarup, 1.9.2003-31.8.2006
Mikrostrukturteori – Handel med information samt valutamarkedet (lektor Peter Norman Sørensen)
Helene Bie Lilleør, 1.9.2003-28.2.2007
Microeconometric Studies of Household Behaviour (professor Martin
Browning)
Thomas Markussen (4+4-ordning), 1.9.2003-28.2.2008
Inequality, Social Capital and Growth (professor Finn Tarp)
Jes Winther Hansen (4+4-ordning), 1.12.2003-30.11.2007
Public Finance og strategisk adfærd (lektor Henrik Jacobsen Kleven og
professor Peter Birch Sørensen)
Eva Rytter Sunesen, 15.12.2003-31.05.2007
How can the 1st Wave EU Accession Countries Pave the Way for the 2nd
Wave? – An Examination of the Links between Institutional Capacity
and Economic Performance (lektor Carl-Johan Dalgaard)
Nicolaj Verdelin (4+4-ordning), 1.5.2004-30.4.2008
Offentlig politik og adfærdsøkonomi (lektor Henrik Jacobsen Kleven)
103
Forskeruddannelse
Tobias Ejnar Markeprand (4+4-ordning), 1.6.2004-31.5.2008
Generel ligevægt & ufuldstændige markeder (lektor Mich Tvede)
Fane Naja Groes (4+4-ordning), 1.8.2004-31.7.2008
Assimilation of immigrants (professor Martin Browning)
Christin Kyrme Tuxen (4+4-ordning), 1.8.2004-31.7.2008
Den europæiske integrations betydning for den makroøkonomiske
transmissionsmekanisme (professor Katarina Juselius)
Peter Holch Knudsen, 15.10.2004-14.10.2007
Imperfektioner og generel ligevægt: Virksomhedens målsætning (lektor
Mich Tvede)
Eksternt finansierede ph.d.-studerende
Stine Grenaa Jensen, RISØ og Forskerakademiet, 1.4.2000-8.6.2004
Design og regulering af energimarkeder (professor Birgitte Sloth)
Lars Peter Østerdal, Øresundscenter for Sundhedsøkonomi, 1.5.200130.4.2004
Mekanismer og markeder i sundhedssektoren (professor Hans Keiding)
Morten Marott Larsen, AKF, 1.9.2001-15.12.2004
Policy and Project Appraisal at Regional Level (professor Birgitte Sloth)
Jesper Johannes Kühl, RISØ, 1.10.2001-31.12.2004
The Consequences of Special Institutional Characteristics for Environmental Programs and Policies in Developing Countries, in Particular
with Respect to Common Resources (lektor Jørgen Birk Mortensen)
Kasper Nielsen (4+4-ordning), Center for Erhvervsøkonomisk Forskning
(CEBR), 1.2.2002-31.1.2006
Empirical Analysis of Corporate Governance Motives (lektor Hans
Christian Kongsted)
104
Forskeruddannelse
Elisabeth Hermann Frederiksen, Syddansk Universitet, Esbjerg, 1.5.200230.4.2005
Endogenous Growth Theory and the Relation to Hartwicks Rule (lektor
Christian Groth)
Anne Dyrberg Rommer, Danmarks Nationalbank, 1.8.2002-31.7.2005
Virksomheder der går konkurs (lektor Hans Christian Kongsted)
Steffen Andersen (4+4-ordning), Center for Erhvervsøkonomisk Forskning
(CEBR), 1.9.2002-3.3.2007
Individual Discount Rates and Time Consistency: Laboratory and Field
Experiments in Denmark (professor Peter Birch Sørensen)
Jens Erik Nielsen, Danmarks TransportForskning, 1.12.2002-30.11.2005
En samfundsøkonomisk evaluering af afgiftsstrukturen i transportsektoren (professor Peter Birch Sørensen)
Mette Gørtz, (kandidatstipendiat), CAM, 1.2.2003-31.7.2005
Forbrugeradfærd belyst ved empiriske metoder (professor Martin
Browning)
Jacob Stæhr Mose, CAM, 1.4.2003-31.5.2004
Household Portfolios, Owner-Occupied Housing and Consumption (professor Martin Browning)
Birgitte Gersfelt, (kandidatstipendiat), Fødevareøkonomisk Institut, 1.9.200328.2.2006
Developing Country Agriculture and International Trade: Impact and
Future Challenges (professor Finn Tarp)
Bertel Schjerning (4+4-ordning), Center for Erhvervsøkonomisk Forskning
(CEBR), 1.9.2003-31.8.2007
Entrepreneurship, Human Capital, and the Labour Market (professor
Martin Browning)
105
Forskeruddannelse
Cecilie Dohlmann Weatherall, (kandidatstipendiat), Socialforskningsinstituttet,
15.8.2004-14.2.2007
Marginalgruppens udbud & virksomhedernes efterspørgsel (lektor Mette
Ejrnæs)
Laura Mørch Andersen, AKF, 1.9.2004-5.10.2007
Information provision to consumers as an instrument of environmental
regulation (professor Martin Browning)
Kenneth Thomas Baltzer, (kandidatstipendiat), Fødevareøkonomisk Institut,
1.9.2004-28.2.2007
Food safety regulation and international trade under imperfect
competition (professor Hans Keiding)
4.2
Ph.d.-forsvar
19. februar: Edith Madsen
Unit Roots and Cointegration in Panel Data Models (Martin Browning
og Hans Christian Kongsted)
Bedømmelsesudvalg:
Professor Søren Johansen, Københavns Universitet (formand)
Professor Jörg Breitung, University of Bonn, Tyskland
Lektor Massimiliano Marcellino, Università Bocconi, Milano, Italien
20. februar: Heino Bohn Nielsen
I(1) and I(2) Cointegration Analysis Theory and Applications (Hans Christian Kongsted)
Bedømmelsesudvalg:
Professor Katarina Juselius, Københavns Universitet (formand)
Professor Niels Haldrup, Aarhus Universitet
Professor Bent Nielsen, University of Oxford, England
8. marts: Thomas Barnebeck Andersen
Essays on Financial Factors in Economic Development (Finn Tarp)
Bedømmelsesudvalg:
Professor Niels Thygesen, Københavns Universitet (formand)
Professor Pascalis Raimondos-Møller, Handelshøjskolen i København
Professor Karl Ove Moene, University of Oslo, Norge
106
Forskeruddannelse
12. marts: Henning Tarp Jensen
CGE modeling, Income Distribution and Agricultural Development with
a Focus on Mozambique and Vietnam (Finn Tarp)
Bedømmelsesudvalg:
Professor Christian Hjorth-Andersen, Københavns Universitet (formand)
Professor Anthony Addison, WIDER, Finland
Professor Stein Holden, Agricultural University of Norway, Norge
2. april: Lars Peter Østerdal
Topics in Game Theory and Health Economics (Hans Keiding)
Bedømmelsesudvalg:
Associate Professor Mich Tvede, Københavns Universitet (formand)
Professor, dr. Hans Peters, University of Maastricht, Holland
Professor Carmen Herrero, Universidad de Alicante, Spanien
15. april: Thomas Harr
Essays in Banking Regulation and Financial Crises (Henrik Jensen)
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Klaus Reiner Schenk-Hoppé, Københavns Universitet (formand)
Professor, Xavier Freixas, CREF Universitat Pompeu Fabra, Spanien
Professor Claes Wihlborg, Handelshøjskolen i København
8. juni: Stine Grenaa Jensen
Promoting Renewable Energy Technologies (Birgitte Sloth)
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Thomas Rønde, Københavns Universitet (formand)
Professor Atle Midttun, BI Norwegian School of Management, Norge
Professor Eirik Amundsen, University of Bergen, Norge
1. juli: Jacob L. Weisdorf
On the Road to Riches: Aspects of Economic and Demographic Growth
from the Stone Age and Beyond (Christian Groth)
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Carl-Johan Dalgaard, Københavns Universitet (formand)
Professor Morgan Kelly, University College Dublin, Irland
Lecturer Omer Moav, Hebrew University of Jerusalem, Israel
107
Forskeruddannelse
12. november: Andreas Koch
Five Essays on Economic Theory: Complexity and Coordination (Mich
Tvede
Bedømmelsesudvalg:
Professor Hans Keiding, Københavns Universitet (formand)
Professor David Colander, Middlebury College, Vermont, USA
Professor Erik Reimer Larsen, Cass Business School, London, England
4.3
Ph.d.-studerende på udlandsophold
Steffen Andersen: University of Central Florida, USA. Finansieret af: CEBR
(5.1.2004-8.2.2004)
Steen Winther Blindum: Princeton University, USA. Finansieret af: Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris, Knud Højgaards Fond, Oticon Fonden
(1.9.2004-1.4.2005)
Niels Arne Dam: Princeton University, USA. Finansieret af: Euroclearstipendium,
Fulbright Kommissionen, Sasakawa Fonden, Augustinus Fonden, Knud
Højgaards Fond, Hotelejer Anders Månsson og hustrus Mindelegat, Konsul
Axel Nielsens Mindelegat, Carl Chr. S. Christiansen og hustru Betty C. f.
Dahlstrøms legat, Reinholdt W. Jorck og hustrus Fond, Christian og Ottilia
Brorsons Rejselegat og Økonomisk Institut (8.9.2003-30.6.2004)
Elisabeth Hermann Frederiksen: Columbia University, USA. Finansieret af:
DLH-Fonden, Danske Trælast A/S Jubilæumslegat, Fulbright Stipendium,
O.H.F. og A. J-E Heilmanns Fond, Sasakawa Fonden, Henry Shaw’s Legat,
Kgl. Skovrider Kristoffer Bramsens Legat, Knud Højgaards Fond og Økonomisk Institut (10.1.2004-20.12.2004)
Morten Marott Larsen: Free University, Amsterdam, Holland. Finansieret af:
Økonomisk Institut (1.8.2004-31.8.2004)
Jens Erik Nielsen: Ludwig-Maximilians-Universität München, Tyskland. Finansieret af: Marie Curie Stipendium (15.4.2004-14.7.2004)
Kasper Nielsen: New York University, USA. Finansieret af: Tuborg-fondets
Erhvervsøkonomiske Pris og Økonomisk Institut (1.9.2003-1.6.2004)
Cecilie Dohlmann Weatherall: Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spanien. Finansieret af: Socialforskningsinstituttet (15.8.2004-31.12.2004)
108
Forskeruddannelse
4.4
Ph.d.-kurser
Panel Data Econometrics, professor Martin Browning og ph.d.-studerende
Steen Winther Blindum
Finansieret af: CAM. 26.-28. januar
Forelæser: professor Manuel Arellano
Income, Wealth and the Maximum Principle, professor Christian Schultz
Finansieret af: Centre for Fisheries & Aquaculture Management & Economics
og DGPE. 21.-24. marts
Forelæser: professor Martin Weitzman
Identification, professor Martin Browning
Finansieret af: CAM. 21.-23. april
Forelæser: professor Andrew Chesher
Topics in Experimental Economics, lektor Jean-Robert Tyran
Finansieret af: DGPE. 26.-30. april
Forelæser: lektor Jean-Robert Tyran
QED Jamboree i København, professor Christian Schultz
Finansieret af: Økonomisk Institut. 8.-9. maj
Forelæser: professor Martin Browning
How to Evaluate Development, professor Finn Tarp og forskningsadjunkt
Pieter Serneels
Finansieret af: DGPE. 1.-12. juni
Forelæsere: Dr. Emmanuel Skoufias, professor Dean Karlan, professor Costas
Meghir og professor Sherman Robinson
Econometric Aspects of Programme Evaluation, professor Martin Browning,
professor Finn Tarp og forskningsadjunkt Pieter Serneels
Finansieret af: DGPE og CAM. 14.-16. juni
Forelæser: professor Petra Todd
Supermodularity and Complementarity in Economics, professor Christian
Schultz
Finansieret af: DGPE. 14.-17. juni
Forelæser: professor Rabah Amir
109
Forskeruddannelse
Auktionsteorikursus i forbindelse med Zeuthen lectures, professor Christian
Schultz
Finansieret af: Økonomisk Institut. 3.-9. november
Forelæsere: professor Christian Schultz, lektor Peter Normann Sørensen,
adjunkt John Kennes
DGPE workshop Koldingfjord, professor Christian Schultz
Finansieret af: DGPE. 18.-19. november
4.5
Priser til ph.d.-studerende
Mette Gørtz modtog Euroclear stipendium. Ph.d.-studieophold ved University
of Michigan. Prisoverrækkelsen fandt sted d. 24.5.2004.
Steen Winther Blindum modtog Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris.
Ph.d.-studieophold ved Princeton University, New Jersey. Prisoverrækkelsen
fandt sted d. 9.6.2004.
Econometric Game 2004: Økonomisk Institut var for første gang repræsenteret ved Econometric Game for økonomistuderende og vandt førstepladsen. Instituttet var repræsenteret af såvel kandidatstuderende og ph.d.studerende; heraf ph.d.-studerende Steen Winther Blindum, ph.d.-studerende Bertil Schjerning og ph.d.-studerende Christin Tuxen. Econometric
Game 2004 fandt sted i Amsterdam i begyndelsen af oktober.
4.6
Beretning fra ph.d.-studielederen
Økonomisk Institut har fortsat samarbejdet med Økonomisk Institut på Aarhus Universitet om Danish Graduate Programme in Economics (DGPE). DGPE
er et forskningsnetværk for ph.d.-studerende i Økonomi i Danmark finansieret af forskningsrådet. DGPE har i 2004 udbudt en lang række kurser
med førende forskere, og der er afholdt en workshop hvor alle danske
ph.d.- studerende i økonomi var indbudt, ligesom en række vejledere deltog. DGPE bidrager kraftigt til, at danske ph.d.-studerende i Økonomi kan
få de nødvendige højt specialiserede kurser indenfor deres forskningsområder, og til at skabe kontakt mellem de forskellige ph.d.-miljøer i landet.
110
Forskeruddannelse
I 2003 fik Økonomisk Institut sammen med en række nordiske Økonomi
Institutter en NorFa bevilling til Nordic Network in Economics (NNE). NNE vil
afholde nogle få forskerkurser, men mere vigtigt kan NNE finansiere nordiske studenters deltagelse i kurser i andre nordiske lande. Begge aktiviteter
er startet med stor succes i 2004.
Bevillingen som Økonomisk Institut i en årrække har haft som Marie Curie
Training Site udløb i 2004. Økonomisk Institut har ansøgt om at få en ny
bevilling til at videreføre dette arbejde.
De to europæiske netværk, Instituttet deltager i, QED og EGDE, har bidraget
til studenterudvekslinger mellem de deltagende universiteter og der er blevet afholdt jamborees.
De ugentlige pizza-seminarer udgør fortsat en god ramme omkring ph.d.miljøet på Instituttet.
111
5
Stillinger og personale
Institutleder: Troels Østergaard Sørensen
Viceinstitutleder: Karl Gunnar Persson
Institutadministrator: Pia Schnedler-Meyer
Institutbestyrelsen
Troels Østergaard Sørensen (formand)
Christian Hjorth-Andersen (VIP)
Karl Gunnar Persson (VIP)
Christian Schultz (VIP)
Mich Tvede (VIP)
Charlotte Blomqvist (TAP)
Edda Geil (TAP)
Andreas Lønborg (stud.)
Helene Føyn (stud.)
Studieleder: Peter Erling Nielsen
Ph.d.-studieleder: Christian Schultz
Prodekan: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen
5.1
Stillinger og medarbejdere
Professorer
Andersen, Erling B. († 18.9.04)
Browning, Martin
Grodal, Birgit († 4.5.04)
Hjorth-Andersen, Christian
Jensen, Henrik
Juselius, Katarina
Keiding, Hans
Madsen, Jakob Brøchner (professor med særlige opgaver)
Persson, Karl Gunnar
Schultz, Christian
112
Stillinger og personale
Sørensen, Peter Birch
Tarp, Finn (rådsprofessorat, Danida, 1.12.02-30.11.07)
Thygesen, Niels (fratrådt 31.12.04)
Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen (professor med særlige opgaver)
Lektorer
Albæk, Karsten
Bergman, Michael (tiltrådt 1.8.04)
Dalgaard, Carl-Johan
Ejrnæs, Mette
Estrup, Jørgen (orlov 1.10.97-30.3.04) (fratrådt 5.10.04)
Groth, Christian
Gunnarsson, Jan
Hansen, Frank
Hansen, Hans Oluf
Hansen, Henrik
Henriksen, Ingrid
Hougaard, Jens Leth
Jensen, Niels-Erik
Kleven, Henrik Jacobsen
Kongsted, Hans Christian
Kreiner, Claus Thustrup (fratrådt 31.12.04. Tiltræder professorat 1.1.05)
Lassen, David Dreyer (tiltrådt 1.6.04)
Lindeneg, Klavs
Milhøj, Anders
Mortensen, Jørgen Birk
Mossin, Axel
Munch, Jacob (tiltrådt 1.8.04)
Nielsen, Peter Erling
Rønde, Thomas
Schenk-Hoppé, Klaus Reiner (fratrådt 31.12.04)
Sloth, Birgitte (orlov til - og fratrådt 30.6.04)
Strulik, Holger (tiltrådt 1.9.04)
Sørensen, Peter Norman
Sørensen, Troels Østergaard
Tarp, Finn (orlov fra 1.6.01-30.11.07)
Tvede, Mich
Tyran, Jean-Robert (tiltrådt 15.3.04)
113
Stillinger og personale
Adjunkter
Alvarez-Peláez, Maria José
Andersen, Thomas Barnebeck (tiltrådt 1.7.04)
Hautsch, Nikolaus (tiltrådt 1.1.04)
Jensen, Henning Tarp
Kennes, John Robert
Lassen, David Dreyer (fratrådt 30.5.04. Tiltrådt lektorat 1.6.04)
Nielsen, Heino Bohn
Østerdal, Lars Peter
Forskningsassistenter
Dennis, Jonathan (1.7.04-31.12.04)
Knudsen, Peter Holch (15.7.04-14.10.04)
Krogstrup, Signe (1.9.03-31.1.04)
Overgaard, Christian (1.11.04-31.1.05)
Rich, Søren (24.5.04-31.8.04) (20.9.04-20.12.04)
Gæsteforskere finansieret af Instituttet
Professorer
Michael, Robert T.
Weiss, Yoram
Lektorer
Würtz, Allan
Forskningsadjunkter
Andersen, Thomas Barnebeck (fratrådt 30.6.04. Tiltrådt adjunktur 1.7.04)
Gomez, Juan Camilo
Kelly, Clare
Lich-Tyler, Stephen
Serneels, Pieter
Silles, Mary A.
114
Stillinger og personale
Gæsteforskere finansieret af centre og øvrige eksterne bevillinger
under Instituttet
Professorer
Johansen, Søren (SSF)
Lektorer
Honoré, Bo (CAM)
Rahbek, Anders (SSF)
Forskningsadjunkter
Carro, Jesus Maria (CAM)
Hjertholm, Peter (DERG)
Kolodziejczyk, Christophe (CAM)
Kovsted, Jens (DERG)
Madsen, Edith (CAM)
Pons, Gabriel (SSF)
Forskningsassistenter
Dennis, Jonathan (SSF)
Forskningskoordinatorer
Bay, Hans (CAM)
Larsen, Theo Ib (DERG)
Nielsen, Connie (CAM)
Gæsteforskere
Mogensen, Gunnar Viby (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)
Ansættelser og fratrædelser
Nikolaus Hautsch tiltrådte pr. 1.1.2004 et adjunktur, der var opslået i
Finansiering.
Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Professor Jakob Brøchner Madsen (Københavns Universitet)
Lektor Peter Norman Sørensen (Københavns Universitet)
Professor Tom Engsted (Institut for Finansiering, Handelshøjskolen i Aarhus)
115
Stillinger og personale
Jean-Robert Tyran tiltrådte pr. 15.3.2004 et lektorat, der var opslået i
Økonomi.
Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Professor Henrik Jensen (Københavns Universitet)
Lektor Karsten Albæk (Københavns Universitet)
Lektor Per Baltzer Overgaard (Økonomisk Institut, Aarhus Universitet)
Jakob Roland Munch tiltrådte pr. 1.8.2004 et lektorat, der var opslået i
International Økonomi. David Dreyer Lassen tiltrådte pr. 1.6.2004 et lektorat, Ulf Michael Bergman tiltrådte pr. 1.8.2004 et 3-årigt tidsbegrænset
lektorat og Holger Strulik tiltrådte pr. 1.9.2004 et 3-årigt tidsbegrænset
lektorat. Stillingerne var opslået i Makroøkonomi og Økonomisk Politik.
Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Professor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen (Københavns Universitet)
Professor Niels Thygesen (Københavns Universitet)
Lektor Claus Thustrup Kreiner (Københavns Universitet)
Professor Pascalis Raimondos-Møller (Institut for Nationaløkonomi, Handelshøjskolen i København)
Lektor Bo Sandemann Rasmussen (Institut for Økonomi, Aarhus Universitet)
Thomas Barnebeck Andersen tiltrådte pr. 1.7.2004 et adjunktur, der var
opslået i Udviklingsøkonomi.
Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Lektor Henrik Hansen (Københavns Universitet)
Lektor Jørgen Birk Mortensen (Københavns Universitet)
Professor Tony Addison (World Institute of Development Research, Helsinki, Finland)
I 2004 fratrådte følgende: professor Niels Thygesen, lektor Jørgen Estrup,
lektor Klaus Reiner Schenk-Hoppé og lektor Birgitte Sloth.
Professor Niels Thygesen afholdt fratrædelsesforelæsning med titlen:
”Monetary Union in Europe: Historical Perspectives and Prospects for the
Future”, 10. december 2004.
116
Mindeord
Professor Birgit Grodal
Birgit Grodal døde den 4. maj efter længere tids
sygdom. Hun blev 60 år. Birgit havde en livslang og
strålende karriere som forsker og lærer ved Økonomisk
Institut. Hun blev professor i økonomi allerede som
34-årig og var uddannet som matematiker. Hendes
fagområde var mikroøkonomi.
Birgit var et utroligt entusiastisk og energisk menneske.
Hun forstod meget tidligt i sin karriere betydningen både for sin egen forskning og for universitetet - af
internationalt samarbejde og betydningen af at sigte mod det højeste
internationale faglige niveau. Birgit har om nogen en stor del af æren for
Instituttets nuværende internationale synlighed og anerkendelse. Birgit var
uhyre flittig. Hun opholdt sig på Instituttet dag, aften og weekender – ikke
fordi det var en pligt, men fordi hun elskede sit job. Men hun havde også
overskud til at engagere sig i det danske samfund uden for Instituttet; på det
seneste bl.a. i Konkurrencerådet og i bestyrelsen for Nykredit. Birgit
interesserede sig ikke blot for sin egen forskning og karriere, men i meget
høj grad også for Instituttets ve og vel, bl.a. som tidligere institutbestyrer,
som mangeårigt medlem af institutbestyrelsen og som ansvarlig for Instituttets
omfattende gæsteprogram. Igennem årene har mange hundrede gæster nydt
godt af Birgits varme, gæstfrihed og effektivitet. Birgit var en elsket og
hjælpsom kollega og lærer, generøs og givende for sine ph.d.-studerende, og
hun havde ikke mindst en høj stjerne hos Instituttets sekretærer. Talrige er
de studerende, hvis udlandsophold kom i stand gennem Birgits kontakter.
Som et synligt tegn på Birgits store indsats og internationale anerkendelse
opnåede hun i 2003 den ære at blive valgt til kommende præsident i 2005
for European Economic Association, der er foreningen for alle europæiske
forskere inden for økonomi. Birgits alt for tidlige død forhindrer hende
desværre i at overtage posten, som hun uden tvivl ville have varetaget med
stor glæde og effektivitet. Både som velanskreven professor, men især som
den person hun var, vil vi alle savne Birgit, og det var med stor sorg, at vi
modtog meddelelsen om hendes død. Vi vil savne Birgit og ære hendes minde.
Institutleder Troels Østergaard Sørensen
Mindeord
Professor Emeritus Karl Vind
Karl Vind døde den 14. juli efter kort tids sygdom. Karl
blev 71 år. Allerede fra starten af 1960’erne og gennem
hele sit virke var Karl placeret i den økonomiske videnskabs absolutte front, hvad hans mange bidrag til de
internationalt førende økonomiske tidsskrifter bevidner.
Som 33-årig blev han professor ved Økonomisk Institut
på Københavns Universitet. Ved sin utrættelige indsats
opbyggede han en meget stærk forskergruppe inden for
området matematisk økonomisk teori. Han lagde
herigennem grunden til Instituttets internationale
forskningsrenommé. Karl havde mange gæsteprofessorater ved udenlandske
universiteter. Særligt frugtbar var hans tilknytning til universitetet i Berkeley
i USA, hvor han samarbejdede med flere nobelpristagere. Specielt havde Karl
Vind et nært og mangeårigt samarbejde med nobelpristageren Gerard Debreu.
Karls fremragende forskning omfattede matematisk økonomi, teorien om adfærd
under usikkerhed og teorien om institutioner. I 2003 udgav han bogen ”Independence, Additivity, Uncertainty”, som sammenfatter og videreudvikler hans
tidligere forskningsresultater.
Også det nære, studenterne og undervisningen herunder uddannelsen af unge
forskere havde Karls store interesse. Den gennemgribende reform af økonomistudiet (cand.polit.-studiet), der blev gennemført for godt 30 år siden, var
stærkt præget af Karls ideer. Det var også takket være Karls indsats, at det i
1986 lykkedes at få oprettet et matematik-økonomi studium ved universitetets
naturvidenskabelige fakultet, et studium der integrerer matematik og samfundsøkonomi. Karl var en inspirerende lærer, der udfordrede med sine kompromisløse krav til klarhed og præcision. Ved Økonomisk Institut var han
højt respekteret. Karl var meget hjælpsom og generøs med sin tid, når han
blev opsøgt af en kollega, som var kørt fast. Man nød godt af hans enestående
viden og skarpsindighed, men også hans smittende lune. Med sagligt funderet
skepsis over for autoriteter deltog han i den universitetspolitiske debat. Det
der talte for ham var at værne om forskningsfriheden og fremme videnskaben.
Til glæde for os alle fortsatte Karl efter sin 70-års fødselsdag som professor
emeritus, stadig aktiv forsker og inspirator. Karl efterlader et stort tomrum.
Vi vil savne Karl, hans stærke personlighed og hans varme venskab.
Lektor Christian Groth og lektor Jørgen Birk Mortensen
Mindeord
Professor Erling B. Andersen
Erling B. Andersen døde den 18. september kort tid før
sin 65-års fødselsdag og sin planlagte pensionering.
Bogstavet B, som han lagde meget vægt på, stammede
fra hans far Bernhard Andersen, der i sin tid var en
markant gymnasielærer i matematik.
Han var Danmarks første rigtige statistiker, idet han
var den første kandidat fra det dengang nye kandidatstudium i statistik i 1963. Han arbejdede med matematisk statistisk
metodeudvikling med henblik på analyser af intelligensprøver, sociale data
etc. I en periode var han den mest internationalt citerede danske
samfundsforsker med et klart syn på anvendelsen af statistiske modeller.
Erling B. Andersen fulgte med stor hast, der fulgte af stor flid, den
traditionelle akademiske vej med guldmedaljen i 1965, professoratet ved
Landbohøjskolen i 1971 og doktordisputatsen i 1973. I 1974 blev Erling
B. Andersen professor ved Statistisk Institut ved Københavns Universitet.
Her udviklede han sammen med nu afdøde Nils Kousgaard faget teoretisk
statistik på politstudiet, så faget fra at være en verdensfjern, unødigt
kompliceret uanvendelig plage for de studerende blev et vedkommende fag,
som de studerende gerne frivilligt fulgte. Han var meget glad for de mange
studerende, der viste interesse for hans fag.
Han opnåede at blive formand for det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, at blive dekan, og han var bærende kraft ved reorganiseringen af sociologi ved Københavns Universitet i 1990’erne.
I sit privatliv var Erling B. en travlt optaget mand, og han var derfor altid
god for en god historie ved frokostbordet på Instituttet. Han fortalte om
sine skibsmodeller, sin modeljernbane, om sit hornspil, sine broderier og
sin akvarelmaling. Han fortalte glad om sommerhuset, han for nyligt købte
sammen med sin kone, Ellen, og om deres i alt tre børn med sviger- og
børnebørn. Der bliver tomt uden Erling!
Lektor Anders Milhøj
Stillinger og personale
Orlov
Lektor Jørgen Estrup 3 mds. orlov grundet ansættelse ved FN.
Lektor Birgitte Sloth 6 mds. orlov med henblik på varetagelse af stilling
som professor ved Syddansk Universitet.
Lektor Finn Tarp fuld orlov grundet ansættelse som rådsprofessor finansieret af Danida med arbejdssted på Instituttet.
Frikøb
Professor Martin Browning frikøbt 50 % hele året af Danmarks Grundforskningsfond.
Professor Peter Birch Sørensen frikøbt 3 mdr. af EPRU.
Professor Henrik Jensen frikøbt 4 mdr. af EPRU.
Professor Christian Schultz frikøbt 4 mdr. af EPRU.
Professor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen frikøbt 4 mdr. af EPRU samt frikøbt 25% hele året som prodekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
Lektor Henrik Hansen frikøbt 1,5 md. af Det Økonomiske Råd.
Lektor Karsten Albæk frikøbt 3 mdr. af CAM.
Lektor Hans Christian Kongsted frikøbt 3 mdr. af CAM.
Lektor Mette Ejrnæs frikøbt 3 mdr. af CAM.
Lektor Carl-Johan Dalgaard frikøbt 4 mdr. af EPRU.
Lektor David Dreyer Lassen frikøbt 4 mdr. af EPRU samt frikøbt 1,5 md. af
EPRU-Netværk.
120
Stillinger og personale
Teknisk-administrativt personale
Institutadministrator
Pia Schnedler-Meyer
Institutadministrative medarbejdere
Andersen, Aase
Bengtsson, Hanne
Blomqvist, Charlotte
Ceccardi, Tine Greir
Eriksson, Karin
Geil, Edda
Kovsted, Anne Vibeke
Lundgaard, Rigmor
Mortensen, Helle Kimer (tiltrådt 15.5.04)
Saavedra, Mirtha C.
Sørensen, Lene Hjort Grøndahl (tiltrådt 1.6.04)
Sørensen, Tina Skotte (fratrådt 31.3.04)
Vestergaard, Pia Lund
Bibliotekarer
Hansen, Henriette Aabo
Ring, Vibeke
Centeradministrator
Witzner, Karina Jahn (CAM) (tiltrådt 1.6.03)
EDB-medarbejdere
Koch, Ralph Ferré
Kruuse, Henrik
Medarbejderarrangement
28. oktober: Temadag: Fokusering på implementering af Instituttets Udviklingsplan, v. institutleder Troels Østergaard Sørensen, afholdt på Hotel
Frederiksdal i Lyngby.
121
6
Biblioteket
En stor del af året er gået med at undersøge markedet for bibliotekssystemer for at kunne træffe beslutning om valg af fremtidigt system.
Valget blev en løsning hvor bibliotekets base afvikles på en server på Det
Kgl. Bibliotek, som dermed bliver ansvarlig for drift af basen. Fordelene
ved valget er, at tekniske driftsproblemer løses uden for Instituttet på en
økonomisk måde samtidig med at vi får fordelen af et stabilt, internationalt bibliotekssystem.
Bibliotekets base er blevet grundigt trimmet i årets løb med henblik på
konvertering. Testkonverteringen af basen er påbegyndt i december, og
systemet tages i drift i begyndelsen af 2005.
I forbindelse med Instituttets omlægning af hjemmeside er bibliotekets
hjemmeside blevet strammet op og tilpasset det nye format.
Biblioteket har fået overgivet styringen af Instituttets abonnementer på
dataadgange, og har i 2004 startet et abonnement på den finansielle
base Datastream.
Biblioteket har udgivet 106 arbejdspapirer og ph.d.-afhandlinger i 2004.
Udbygningen af Instituttets lokale publikationsregistreringsbase er nu afsluttet og basen indgår som et grundlag for Instituttets publikationsoversigter.
Arbejdet med at oprette en søgebase over alle arbejdspapirer på Institut
og centre er påbegyndt. Basen skal kunne generere lister til Instituttets og
centrenes hjemmesider, og skal samtidig være en tværgående søgebase
til alle registrerede arbejdspapirer.
Bibliotekets ene medarbejder har siddet i en projektgruppe, der skal udforme et udkast til universitetets formidling af forskning. Universitetslovens
krav om formidling og synliggørelse af forskning har naturlig sammenhæng med bibliotekets arbejdsområde og den hidtidige registrering af
medarbejdernes publikationer.
De tre infostandere der er anskaffet er blevet en succes. Det er dog blevet
besluttet at flytte den ene stander til forhallen ved auditorium A og B for
at optimere brugen af den.
122
7
Administration
7.1
Administration
De centrale mål for Institutadministrationen for 2004 har været:
1.
Implementering af KU2005 vedrørende økonomistyring
(efteråret 2004/foråret 2005)
2.
En fortsat effektvisering af økonomistyring af centeradministrationer.
3.
Udvikling af området formidling og information.
4.
EDB service- og administration (se pkt. 7.2).
Implementering KU2005 vedrørende økonomistyring (efteråret
2004/foråret 2005)
Institutadministrator har været medlem af den administrative styregruppe
for det centrale KU 2005 projekt på Københavns Universitet. Projektet
består i at udarbejde overordnede principper for en ny økonomistyring og
organisering af denne på Universitetet.
Instituttet har generelt været stærkt involveret i udviklingsopgaver i relation til KU2005-projektet igennem hele 2004 – både i relation til at få
beskrevet nye budgetprincipper, kravspecifikationer til kontostreng og
økonomisystemer (herunder løn) samt i relation til måneds- og kvartalsrapporteringer. Mange projekter er dog blevet forlængede, tidsplaner
ændrede, hvorfor konkrete iværksættelser af nye principper først påbegyndes med finansår 2005.
Samarbejdet med Institut for Statskundskab og Institut for Psykologi
omkring den administrative database ADMIN2 er fortsat i gang. Dette
skaber grundlag for, at de 3 store institutter under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet får en fælles platform, hvad angår interne administrationsog informationssystemer. I forlængelse heraf er der påbegyndt en revision
af ADMIN2, således at programmet kan tage højde for nye krav, som
konsekvens af KU2005-projektet.
Instituttets deltagelse i dette projekt har krævet mange ekstraordinære
ressourcer af institutadministrationen.
123
Administration
En fortsat effektivisering af økonomistyring af eksternt finansierede centre
Instituttet har også i 2004 arbejdet på, at integrere centeradministrationerne
i den øvrige institutadministration, herunder på at sikre, at alle centre
anvender de samme principper for økonomistyringen, som Instituttet
generelt. Arbejdet med at integrere økonomistyringen af eksterne bevillinger i den generelle økonomistyring vil fortsætte i 2005.
Udvikling af området formidling og information
Instituttets hjemmeside er blevet grundlæggende revideret i løbet af 2004.
Der er kommet nyt design, effektivisering af datastrømme – både mht.
registreringer af data i databaser og hvad angår automatiske opdateringer af informationer. Arbejdet vil fortsætte i 2005 i relation til de sider, der
angår polit-studiet og ph.d.-studiet.
Instituttet har også deltaget i et indledende arbejde med udvikling af et
generelt forskningsinformationssystem for hele KU.
7.2
IT
Ved indgangen til 2004 blev Økonomisk Instituts IT-kontor reorganiseret,
idet Center for Anvendt datalogi (CAD) overtog ansvaret for den daglige
drift og der blev udnævnt ny formand for IT-udvalget.
For at sikre et nært samarbejde med CADs medarbejdere blev IT-kontoret
i midten af 2004 flyttet fra Studiestræde 10 til nyindrettede lokaler i Annexbygningen, således at der nu er direkte adgang mellem de to enheder.
De ph.d.-studerende har fået tilbudt at få udskiftet deres stationære computere med bærbare computere forsynet med docking-station og ekstra
skærme. Mange har accepteret dette tilbud.
124
Administration
Arbejdet med trådløs opkobling til de studerende fortsætter. Læsesalen
på Bispetorvet er blevet indrettet med opkobling til bærbare computere.
Denne nye mulighed er etableret for at kompensere for nedlæggelsen af
det ældste studenterbruger-rum hos CAD. Tilsvarende trådløs opkobling
er gennemført i Cafelitten, biblioteket og i Polithuset.
7.3
Lokaler
Der har været en fortsat modernisering af undervisningslokaler og bestykning med IT-udstyr. Der er blevet etableret trådløs opkobling for de studerende i alle læse- og fælleslokaler. Desuden er der blevet indrettet et nyt
IT-laboratorium som benyttes til eksperimenter i faget Experimental
Economics.
125
Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ReproCenter
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement