SmartViewer3.12
Gebruikershandleiding
Bezoek voorafgaande aan de installatie en tijdens het gebruik van dit programma de Samsung-website op
www.samsungsecurity.com om de meest recente softwareversie te downloaden en te installeren.
overzicht
Inhoud
overzicht
2
installatie
6
SmartViewer
8
live viewer
10
2Inhoud
4
5
Wat is SmartViewer?
Belangrijkste functies van SmartViewer
5Terminologie
6Installatie
7
De status van de installatie controleren
8Aanmelden/Afmelden
9SmartViewer in vogelvlucht
10 Naam en functie van elk onderdeel in Live
Viewer
12 Naam en functie van elk onderdeel in het
videovenster
13 Hiermee maakt u verbinding met het apparaat
of verbreekt u de verbinding.
14Cameralijst
15 Lijst en bediening alarm uit
16Gebeurtenissenlijst
18 Lijst met statusinformatie over apparaat
19Favorietenlijst
20 Digitale zoom
22PTZ-controle
25 De video van Live Viewer regelen
search viewer
29
29 Naam en functie van elk onderdeel in Search
Viewer
30Apparatenlijst
30 Zoeken op datum
31POS-zoeken
32 Geavanceerd zoeken
32 Digitale zoom
32 Zoeken naar afspeelbare gegevens
34 Bedieningselementen voor afspelen
35Back-up
2_ overzicht
instellingen
37
37 Tabblad Viewer
40 Tabblad Apparaat
43 Tabblad Gebruiker
45 Tabblad Bijwerken
● overzicht
46 Tabblad Systeembeheer
48 Tabblad Loggegevens
Nederlands _3
overzicht
Wat is SmartViewer?
SmartViewer is een hulpmiddel voor toegangscontrole dat u in staat stelt om via het netwerk verbinding te maken met
een extern Samsung-product op uw pc en dit te besturen.
Met dit hulpmiddel kunt u toegang krijgen tot Samsung-producten waar ook ter wereld via het netwerk, en de
videogegevens van de aangesloten camera's controleren.
U kunt tevens zoeken naar opnamegegevens in het product en deze afspelen vanaf een externe locatie, waardoor u
de beschikking krijgt over een effectief en handig bewakingssysteem.
Niet ondersteund
SVR-440, SVR-450, SVR-470, SVR-940, SHR-3040
Systeemvereisten
CPU
Onderdeel
RAM
HDD
VGA-adapter
Schermresolutie
Minimale pc-specificatie
Aanbevolen pc-specificatie
Intel Pentium Core2 Duo 2,4 GHz of sneller
Intel Pentium i3 of sneller
2GB of hoger
3GB of hoger
200GB of hoger
200GB of hoger
128MB of hoger
512 MB of hoger
1024x768 of hoger
Besturingssysteem
Windows XP Professional SP2, Windows Vista Business/
Ultimate, Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise,
DirectX 9.0 of later, compatibel met OpenGL
NIC-kaart
100 MB Ethernet NIC
(Gigabit Ethernet aanbevolen)
4_ overzicht
Belangrijkste functies van SmartViewer
• Live Viewer
-- Het controleren van maximaal 36 video's van de aangesloten camera's
-- Het opslaan van 2 uur aan videobeelden als één bewakingsbestand
-- Het ondersteunen van de modus Volledig scherm
-- Het toevoegen van video in de gewenste positie door middel van slepen en neerzetten
● overzicht
-- Het toevoegen van video op het videoscherm door te dubbelklikken
-- Het instellen van de sequentie (automatische schermovergang)
-- Het weergeven en het instellen van de volgorde van favorieten
• Search Viewer
-- Het tegelijkertijd afspelen van maximaal 16 video's
-- Het ondersteunen van Bereik back-up (geïntegreerde viewer)
-- Het zoeken naar en het afspelen van opnamegegevens op de DVR, die worden gesorteerd op gebeurtenistype
• Instellingen
-- Het instellen van aanmeldingsnamen en toegangsrechten
-- Het registreren/beheren van maximaal 3000 apparaten
-- Het maken van één groep van meerdere apparaten (maximaal 100 groepen, tot 16 apparaten per groep)
-- Het opslaan van de apparaatconfiguratie als bestand
-- Het opslaan van de configuratie van SmartViewer als bestand
-- Het gebruiken van Log doorzoeken (zoeken op systeem, gebruiker, record of log voor back-up, enz.)
• Bijwerken
-- Externe update via de updateserver
Terminologie
• Apparaat: DVR die probeert toegang te krijgen tot het netwerk via SmartViewer.
• Boomstructuur: Een gebied waarin de informatie over apparaten, camera's, alarmgebeurtenissen en gebruikers
(groepen) en hun onderlinge verbanden worden weergegeven.
• fps (frames per seconde): aanduiding voor het aantal beelden dat per seconde wordt weergegeven.
• Resolutie: Grootte van een originele video van een aangesloten camera.
De volgende resoluties zijn voorgedefinieerd:
- 4CIF: 704x480 (NTSC), 704x576 (PAL)
- VGA: 640x480 (NTSC), 640x576 (PAL)
- CIF: 352x240 (NTSC), 352x288 (PAL)
Nederlands _5
installatie
Installatie
Installeer SmartViewer op een lokale pc en start het programma.
1. Voer het uitvoerbare bestand van SmartViewer (Setup
Launcher) uit dat wordt meegeleverd op de installatie-CD
of is opgeslagen op uw PC.
2. Als u het installatiescherm ziet, klikt u op [ Next >].
3. Geef de bestemmingsmap op waarin de
installatiebestanden worden gekopieerd.
Het standaardpad is "C:\Program Files\Samsung\
SmartViewer3.0\".
-- U kunt het pad wijzigen door op [ Change...] te klikken
en het gewenste pad op te geven of een map te
selecteren.
4. U kunt verdergaan met de volgende stap door op
[ Next >] te klikken.
5. Klik op [ Install] om de installatie te starten.
6_ installatie
6. SmartViewer wordt nu geïnstalleerd.
● installatie
7. Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op [ Finish] om
het installatiescherm te verlaten.
Upgrade
Als u SmartViewer hebt geïnstalleerd op uw pc, klikt u op het updateprogramma om de upgrade uit te voeren.
1. Voer het updateprogramma, “Setup Launcher" uit.
Het bevestigingsvenster wordt weergegeven.
2. Klik op [ Yes].
de kans op een programmafout bestaat direct na de upgrade, wordt geadviseerd het systeem opnieuw
MM `` Aangezien
op te starten.
De status van de installatie controleren
Als de installatie is voltooid, controleert u of SmartViewer correct is geïnstalleerd.
1. Ga naar het menu <Start>.
2. Als SmartViewer correct is geïnstalleerd, worden twee
submenu's weergegeven onder SmartViewer:
<SmartViewer3.0> en <Uninstall SmartViewer3.0>.
Nederlands _7
SmartViewer
Klik op uw bureaublad op het programmapictogram dat automatisch is gemaakt.
SmartViewer wordt nu gestart.
Aanmelden/Afmelden
Aanmelden
Als u toegang wilt krijgen tot SmartViewer, moet u zich eerst aanmelden met een geregistreerde account.
1. Klik, op uw bureaublad, op het pictogram SmartViewer.
Het aanmeldingsvenster wordt nu geopend.
2. Geef de gebruikers-ID en het wachtwoord op.
Standaard-ID: ADMIN
Wachtwoord: 4321
standaardwachtwoord kan worden blootgesteld aan
JJ `` Het
aanvallen van hackers, dus wordt het aanbevolen om het
wachtwoord te wijzigen nadat u het product hebt
geïnstalleerd.
Opmerking: de gebruiker is verantwoordelijk voor de
veiligheids- en andere problemen die worden
veroorzaaktdoordat het wachtwoord niet is gewijzigd.
u <Auto aanmelden (admin)> hebt ingesteld in het menu Instellingen, wordt u automatisch aangemeld als het
MM `` Als
programma wordt gestart.
`` Hieronder volgt een voorbeeld van een fout bij de aanmelding, waarbij het foutbericht wordt weergegeven.
<Als een ongeregistreerde account wordt ingevoerd>
<Als u een onjuist wachtwoord invoert>
Afmelden
Wanneer u gereed bent met het gebruik van SmartViewer, meldt u zich af om het programma te verlaten.
Als u zich afmeldt, wordt de huidige schermconfiguratie opgeslagen met alle programmavensters gesloten en
gaat u terug naar het aanmeldingsvenster.
1. Klik in het hoofdvenster op [Afmelden].
Het afmeldingsvenster wordt nu weergegeven.
2. Selecteer [Ja] in het dialoogvenster.
U wordt nu afgemeld.
Als u SmartViewer afsluit, wordt u automatisch afgemeld.
8_ SmartViewer
SmartViewer in vogelvlucht
Schermconfiguratie SmartViewer.
b
d
c
e
f
g
a
● SmartViewer
h
Onderdeel
Omschrijving
a
ID
Hiermee geeft u de gebruikers-ID weer.
b
Titelbalk software
Hiermee geeft u de naam van de software weer.
c
Afmelden
Klik hierop om u af te melden.
d
Live
Hiermee start u Live Viewer.
e
Zoeken
Hiermee start u Search Viewer.
f
Instellingen
Hiermee opent u het instellingenscherm.
g
Afsluiten
Hiermee sluit u de toepassing af.
h
Videoscherm
Hiermee geeft u Live Viewer en Search Viewer weer.
Nederlands _9
live viewer
Klik, in de rechterbovenhoek van het hoofdscherm van SmartViewer op de tab [Live].
Naam en functie van elk onderdeel in Live Viewer
b
a
c
s
rqp o n ml
Onderdeel
k
j i
h
gf e d
Omschrijving
a
Apparatenlijst
Hiermee wordt de lijst met geregistreerde apparaten weergegeven.
Alleen de aangesloten apparaten worden weergegeven als u bent aangemeld.
b
Verbinding maken/
verbreken
Hiermee maakt u verbinding met het apparaat of verbreekt u de verbinding.
c
Videoscherm
Hiermee geeft u het scherm van Live Viewer weer.
d
Contrast
Hiermee kunt u het contrast voor het huidige scherm instellen.
e
Helderheid
Hiermee kunt u de helderheid voor het huidige scherm instellen.
f
OSD
Hiermee kunt u de knopinfo weergeven of verbergen.
g
Sequentie
Hiermee wordt automatisch een overgang uitgevoerd van de geselecteerde gesplitste
schermen.
h
Beeldverhouding
omschakelen
Hiermee selecteert u een beeldverhouding voor weergave op het Live-scherm.
10_ live viewer
Onderdeel
Omschrijving
Volledig scherm
Hiermee geeft u de huidige video schermvullend weer.
j
Fabrieksinstelling
Hiermee wordt het in- of uitgezoomde scherm teruggezet op de standaardgrootte (100%).
k
Zoom in/uit
Hiermee vergroot of verkleint u het beeld.
l
Alarmaanduiding
verwijderen
Hiermee verwijdert u de alarmaanduiding, die wordt weergegeven als een gebeurtenis
optreedt.
m
Microfoon
U kunt de microfoon gebruiken als de aangesloten DVR het spraaksignaal ondersteunt.
Volumeregeling
Hiermee kunt u het audiovolume regelen.
Luidspreker
Hiermee schakelt u de luidsprekers in of uit.
o
DVR-opname
Hiermee voert u een opname uit op de aangesloten DVR of stopt u met opnemen.
p
Opnemen
Hiermee voert u een opname uit of stopt u de opname in het geselecteerde videovenster.
q
Afdrukken
Hiermee drukt u het huidige videoscherm af.
r
Opslaan
Hiermee sluit u het huidige beeld op het geselecteerde videoscherm op als beeldformaat.
s
Vensterinstellingsknop
Hiermee wordt het menuvenster of de aanpassingsknop weergegeven of verborgen.
n
Aanduidingen van de status van de video-invoer
U kunt de invoerstatus van het videosignaal van de camera als volgt controleren:
1.
: Videoverlies
3.
: Te veel gelijktijdige gebruikers
2.
4.
: Verbinding verbroken
: Camera is uitgeschakeld of in de modus Verborgen geplaatst
Nederlands _11
● live viewer
i
live viewer
Naam en functie van elk onderdeel in het videovenster
a
b
c
i hgfed
Onderdeel
Omschrijving
a
Cameranaam
Hiermee geeft u de naam van het apparaat weer.
b
Datum en tijd
Hiermee geeft u de aanmaaktijd en -datum van de video weer.
c
DVR-opname
Hiermee geeft u de opnamestatus van de aangesloten DVR weer: opnemen/stop.
d
Opnemen
SmartViewer geeft de opnamestatus van de huidige pc weer: opnemen/stop.
e
Beweging
De bewegingsaanduiding wordt weergegeven als een gebeurtenis optreedt bij de aangesloten
camera.
f
Alarm
De alarmaanduiding verandert van kleur als een gebeurtenis optreedt.
g
Luidspreker
De luidsprekeraanduiding geeft de status van de geluidsuitvoer weer.
h
PTZ
De PTZ-aanwijzing geeft de beschikbaar van PTZ op het aangesloten apparaat weer.
i
Microfoon
Hiermee geeft u de status van het gebruik van de microfoon weer.
12_ live viewer
Hiermee maakt u verbinding met het apparaat of
verbreekt u de verbinding.
Verbinding maken met het apparaat
1. Selecteer een apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
Alleen apparaten of groepen die zijn geregistreerd in het
menu Instellingen worden in de lijst opgenomen.
● live viewer
2. Klik op de knop [Verbinding maken (
)] rechts van het
selectievakje voor apparaatselectie.
SmartViewer probeert verbinding te maken met het
geselecteerde apparaat en, als de verbinding tot stand is
gebracht, wordt een lijst weergegeven met camera's die
met het apparaat zijn verbonden.
u een apparaat wilt toevoegen aan de lijst, raadpleegt u
MM `` Als
"Instellingen > Apparaat". (pagina 40)
`` Als u verbinding wilt maken met meerdere apparaten
tegelijk, probeert u dit te doen met "Groep".
`` Als u zich opnieuw aanmeldt nadat u zich hebt afgemeld,
wordt u automatisch verbonden met het laatste apparaat of de laatste groep.
`` Als u een lijst selecteert en tekst invoert (trefwoord) worden alleen groepen en apparaten weergegeven in het
zoekresultaat die deze tekst bevatten. Dit is met name handig wanneer u de zoekactie uitvoert op een lange lijst met
apparaten of groepen.
De verbinding met het apparaat verbreken
1. Druk op de knop [Verbinding verbreken (
)].
2. Het apparaat wordt losgekoppeld en een lijst met alle
geregistreerde apparaten wordt weergegeven.
Nederlands _13
live viewer
Cameralijst
Als het apparaat met succes is aangesloten, wordt een lijst weergegeven van camera's die met het apparaat zijn
verbonden.
Camerapictogrammen en omschrijving
In de cameralijst geeft het pictogram links van elke
cameranaam de informatie van de specifieke camera weer.
1.
: Algemene camera
3.
: Camera bezig met opnemen
2.
: PTZ-compatibele camera
4.
: Verbinding verbroken
6.
: Camera tijdens spreken
5.
: Camera bezig met luisteren
kunnen meerdere pictogrammen worden weergegeven
MM `` Ernaast
één specifieke camera.
De naam van een camera wijzigen
1. Druk op [F2] of klik nogmaals op de geselecteerde camera.
De naam van de camera wordt geactiveerd.
2. Geef de gewenste naam op voor de camera.
Een camera zoeken
1. Druk, terwijl de lijst met camera's actief is, op de
toetsencombinatie [Ctrl+F].
2. Als het dialoogvenster Zoeken wordt geopend, voert u de
naam van de camera in bij <Zoeken naar>.
3. Klik op [Volgende zoekopdr.].
14_ live viewer
Een raster selecteren
Procedure 1: Selecteer een raster en dubbelklik op de gewenste camera.
De video van de geselecteerde camera wordt weergegeven in het gemarkeerde scherm.
Procedure 2: Selecteer een camera en sleep deze naar het gewenste raster.
Procedure 3: Sleep het gewenste raster voor een cameravideo naar het gewenste raster.
Het scherm schakelt over op de video van de geselecteerde camera.
Als het apparaat met succes is aangesloten, wordt een lijst weergegeven van alarm uit-gebeurtenissen.
Alarm uit regelen
U kunt het aantal alarm uit-gebeurtenissen voor een apparaat
regelen.
1. Selecteer een lijst met alarm uit-gebeurtenissen.
2. Klik op de bedieningsknop in de titelbalk van de alarm
uit-gebeurtenis.
Dit is een aan/uit-schakelaar die kan worden ingesteld
afhankelijk van de alarm uit-status.
van het apparaat is bediening van alarm uit
MM `` Afhankelijk
mogelijk niet beschikbaar.
Een alarm zoeken
1. Druk, terwijl de lijst met camera's actief is, op de
toetsencombinatie [Ctrl+F].
2. Als het dialoogvenster Zoeken wordt geopend, voert u de
naam van een alarm camera in bij <Zoeken naar>.
3. Klik op [Volgende zoekopdr.].
Nederlands _15
● live viewer
Lijst en bediening alarm uit
live viewer
Gebeurtenissenlijst
U kunt de gebeurtenissen controleren die zijn opgetreden op het apparaat.
Als zich een gebeurtenis voordoet, wordt automatisch de gebeurtenisvideo weergegeven. De instellingen hiervan kunt
u wijzigen in het menu <Instellingen>.
Gebeurtenispictogrammen en omschrijving
In de gebeurtenissenlijst geeft het pictogram links van elke
gebeurtenis de informatie van de gebeurtenis weer.
1.
2.
3.
: Hiermee wordt weergegeven dat een
bewegingsgebeurtenis heeft plaatsgevonden.
: Hiermee wordt weergegeven dat videoverlies is
opgetreden.
: Hiermee wordt weergegeven dat het alarm is
afgegaan.
een gebeurtenis zich voor het eerst voordoet, wordt het
MM `` Als
rode uitroepteken weergegeven.
`` Het aantal keren dat elke gebeurtenis heeft plaatsgevonden wordt boven aan de gebeurtenissenlijst weergegeven.
De gebeurtenis controleren
1. In de gebeurtenissenlijst worden door de gebruiker
gecontroleerde gebeurtenissen gescheiden van
gebeurtenissen die niet zijn gecontroleerd.
2. Dubbelklik op de gebeurtenissenlijst.
U kunt de video controleren op het tijdstip waarop de
gebeurtenis zich voordoet met behulp van een popupvenster.
3. Klik in de gebeurtenispop-up op [OK].
De status van de gebeurtenis wordt gewijzigd in Bevestigd.
u op de knop Sluiten klikt in de rechterbovenhoek van de
MM `` Als
de gebeurtenispop-up, wordt het videovenster gesloten
zonder dat de gebeurtenis wordt bevestigd.
16_ live viewer
Naam en functie van elk onderdeel in het gebeurtenisvenster
Afspelen gedurende 30
seconden voor de
gebeurtenis
Afspelen
Vorige gebeurtenis
Na gebeurt.
Snel afspelen
Verplaatsen per frame
De hele gebeurtenis controleren
1. Klik boven in de gebeurtenissenlijst op [Geb. wissen (
)].
2. Controleer alle gebeurtenissen die niet zijn bevestigd.
Bij bevestigde gebeurtenissen verdwijnt het pictogram Onbevestigd aan de rechterkant.
Scrollvergrendeling activeren voor de gebeurtenissenlijst
1. Klik boven aan de gebeurtenissenlijst op [Scroll Lock (
)].
Als de scrollvergrendeling is geactiveerd, beweegt de schuifbalk niet meer, zelfs niet als zich een gebeurtenis
voordoet.
2. U kunt de scrollvergrendeling deactiveren door opnieuw op de knop te klikken.
De achtergrondkleur van het lijstvenster verdwijnt.
De gebeurtenissenlijst verwijderen
1. Selecteer een gebeurtenis die u wilt verwijderen uit de gebeurtenissenlijst.
2. Klik in de titelbalk van de gebeurtenissenlijst op [Verwijderen (
)] om de geselecteerde lijst te verwijderen.
MM `` Onbevestigde gebeurtenissen worden niet verwijderd.
`` U kunt de lijst met gebeurtenissen controleren in het logkader.
Nederlands _17
● live viewer
Pauze
live viewer
De video van de meest recente gebeurtenis handmatig afspelen
1. Ga naar het raster en selecteer het te zoeken kanaal.
2. Klik met de rechtermuisknop op het kanaal om het
contextmenu weer te geven waarin u [Instant Replay]
selecteert.
Het venster Gebeurtenissen ontv. wordt weergegeven.
Lijst met statusinformatie over apparaat
U kunt de status van het apparaat controleren.
De statusinformatie controleren
1. Selecteer een lijst met apparaatstatussen.
2. Controleer de status van het geselecteerde apparaat.
Er wordt informatie weergegeven zoals apparaatstatus,
naam en tijdstip van gebeurtenis.
Apparaatpictogrammen en omschrijving
1.
: Opnemen op HDD starten
3.
: Opnemen op HDD stoppen
5.
: Verbinding geslaagd/mislukt
2.
4.
: HDD-probleem
: Verbinding met apparaat verbroken
18_ live viewer
Favorietenlijst
De favoriete instelling is het opslaan van de huidige gesplitste modus en de video's van de camera's op het huidige
scherm.
De functie Favoriet is alleen beschikbaar als u verbinding hebt met de groep.
Een favoriet onderdeel toevoegen
● live viewer
1. Ga naar het favoriete onderdeel en klik op [Toevoegen
(
)].
U kunt maximaal 10 favoriete onderdelen toevoegen.
2. Selecteer een locatie in de boomstructuur en druk op de
toets [Enter].
De huidige gesplitste modus en de video's van de camera
op het scherm worden opgeslagen onder de door u
ingevoerde naam.
op de geselecteerde favorietenlijst of druk op [F2] op
MM `` Klik
het toetsenbord om de naam te wijzigen.
`` U kunt maximaal 10 favorietenlijsten toevoegen.
De favoriet bewerken.
1. Selecteer de favoriet en klik op de knop apparaat en klik op de knop [Wijzigen (
2. Bewerk de naam van het geselecteerde favoriete onderdeel.
)].
Een favoriet onderdeel importeren
1. Dubbelklik in de favorietenlijst op een onderdeel dat u wilt importeren.
2. De inhoud van het geselecteerde favoriete onderdeel wordt weergegeven op het scherm.
Een favoriet onderdeel verwijderen
1. Selecteer in de favorietenlijst een onderdeel dat u wilt verwijderen.
2. Druk op de toets [Delete] op het toetsenbord.
Het geselecteerde onderdeel wordt verwijderd.
Overschakelen naar het favoriete onderdeel
1. Klik in de titelbalk van Favoriet op [Sequentie (
)].
2. De onderdelen van de geselecteerde favoriet worden één voor één weergegeven op het scherm met het
opgegeven interval.
Nadat het laatste onderdeel is weergegeven, gaat het scherm terug naar het eerste onderdeel.
de modus Sequentie van de favoriete onderdelen, zijn de volgende menu's of functies uitgeschakeld: verbinding
MM `` Inverbreken,
luisteren naar geluid, in-/uitzoomen, schermvolgorde, favorietenvolgorde, digitale zoom, favorieten opslaan,
favorieten verwijderen.
Nederlands _19
live viewer
Digitale zoom
Digitale zoom wordt gebruikt voor het vergroten van het schermbeeld met behulp van de vergrotingsfunctie.
Dit is een vergroot beeld van het scherm. Het wijkt echter af van het scherm bij gebruik van de optische zoomfunctie.
De maximale factor bij digitaal zoomen bedraagt x100 (10000%).
Naam en functie van elk onderdeel in Digitale zoom
U kunt behalve de knoppen in het lijstvenster van Digitale zoom ook de knoppen onder in het videovenster
gebruiken om te zoomen.
Huidige zoomfactor
Vergroot gebied
Zoom uit
Zoom in
Balk voor aanpassing van de
zoomfactor
20_ live viewer
Een gebied voor digitaal zoomen selecteren
1. Klik op de knop [Zoom in (
)] onder aan het scherm.
De vorm van de muisaanwijzer verandert in [ ].
2. Klik op een afbeelding om in te zoomen of selecteert een
gebied om te vergroten.
Het geselecteerde beeld wordt 100% per klik vergroot.
Het geselecteerde gebied past op het scherm.
● live viewer
3. Klik nogmaals op de knop Zoom in.
De vorm van de muisaanwijzer verandert in normaal en de
zoommodus wordt opgeheven.
Digitale zoom uit
1. Klik op de knop [Zoom uit (
)] onder aan het scherm.
De vorm van de muisaanwijzer verandert in [ ].
2. Selecteer een beeld.
Het geselecteerde beeld wordt 100% verkleind per klik.
3. Klik nogmaals op de knop Zoom uit.
De vorm van de muisaanwijzer verandert in normaal en de
zoommodus wordt opgeheven.
Digitale zoom afsluiten
1. Klik op de knop [Standaard herstellen (
)] onder aan het scherm.
2. Het geselecteerde gebied krijgt weer de standaardgrootte en de digitale zoommodus wordt opgeheven.
Navigeren door het schermgebied met de pancursor
1. Verplaats in de modus voor inzoomen de cursor naar het
gebiedvak op het vergrote scherm.
De cursor verandert in de pancursor.
2. Klik, terwijl de pancursor actief is, met de linkermuisknop.
De pancursor verandert nu van vorm.
3. Verplaats de cursor naar het gebiedvak terwijl u op de
muisknop drukt en deze ingedrukt houdt.
Nederlands _21
live viewer
PTZ-controle
Als het aangesloten apparaat de PTZ-functies ondersteunt, kunt u de PTZ-camera op afstand bedienen.
aangesloten camera's ondersteunen de PTZ-functie mogelijk niet. Voor meer informatie kunt u de
MM `` Sommige
gebruikershandleiding voor de camera raadplegen.
Naam en functie van elk onderdeel in het venster PTZ-controle
Power PTZ
Cameramenu
PTZ-bal omhoog/
omlaag/naar links/naar
rechts verplaatsen
Menuselectie
Knop Iris instellen
Scherpstelknop
Knop voor zoombijstelling
Voorinstelling
Ronde
Traject/Patroon
Groep/Scannen
Zwaaien/Automatisch
pannen
Het cameramenu configureren
Klik op de knop Cameramenu om de weergave van het cameramenu over te schakelen op het scherm.
1. Gebruik de richtingtoetsen rond de PTZ-bal om naar het gewenste onderdeel te gaan.
2. U kunt een onderdeel selecteren door simpelweg op de PTZ-bal te klikken.
De functie Power PTZ aanpassen
Dit is een aan/uit-schakelaar waarmee de geselecteerde positie naar het midden van het scherm wordt
verplaatst als hierop wordt geklikt.
22_ live viewer
De richting instellen
Wanneer u op een punt dichter in de buurt van het midden klikt, wordt het brandpunt langzaam in de
desbetreffende richting verplaatst. Wanneer u verder van het midden klikt, wordt het brandpunt sneller in de
desbetreffende richting verplaatst.
op een gebied aan de linkerkant klikken om de lens linksom te draaien; blijf op een gebied aan de rechterkant
MM `` Blijf
klikken om de lens rechtsom te draaien.
Hiermee kunt u de mate van blootstelling aan licht instellen.
• IRIS sluiten: Doordat de irisblootstelling groter is bij minder intensief licht, wordt het tafereel donkerder.
• IRIS openen: Doordat de irisblootstelling kleiner is bij intensiever licht, wordt het tafereel lichter.
De scherpte instellen
Hiermee kunt u de scherpstelling handmatig aanpassen.
• Brandpunt dichtbij: Hiermee haalt u het brandpunt dichterbij.
• Brandpunt ver: Hiermee verplaatst u het brandpunt verder naar achter.
Het zoomen regelen
1. Selecteer de PTZ-knop aan de linkerkant.
2. Klik op de schuifbalk voor zoomen.
U kunt het zoomen van de afbeelding regelen.
• Als u op een gebied aan de rechterkant van het midden klikt, wordt ingezoomd op het gebied. Hoe verder
weg u klikt, des te sneller de inzoomfocus beweegt.
• Als u op een gebied aan de linkerkant van het midden klikt, wordt uitgezoomd op het gebied. Hoe verder
weg u klikt, des te sneller de uitzoomfocus beweegt.
De voorinstelling regelen
U kunt een specifieke positie van de camera vooraf opslaan
of naar een vooraf gedefinieerde positie gaan.
Als u op de knop Voorinstelling klikt, wordt de lijst met
voorinstellingen in de camera weergegeven.
MM `` U kunt maximaal 127 voorinstellingen toevoegen.
• Als u een vooraf ingesteld onderdeel in de lijst selecteert,
wordt het brandpunt van de camera naar de vooraf
gedefinieerde positie van de voorinstelling verplaatst.
• Geef een naam op voor de lijst en klik op [Toev.] om de
huidige positie op te slaan als voorinstelling.
• Klik op de knop [Wijzigen] nadat u de naam hebt
ingevoerd om het geselecteerde onderdeel te bewerken.
• Als u een specifiek onderdeel in de lijst selecteert en
vervolgens op [Verw.] klikt, wordt het geselecteerde
onderdeel verwijderd uit de lijst.
Nederlands _23
● live viewer
De iris instellen
live viewer
De optie Groep/Scannen regelen
Scannen stelt u in staat om één voor één door de lijst met voorinstellingen te navigeren.
U hebt slechts twee mogelijkheden: de functie [Scannen] inschakelen of uitschakelen.
De functie Zwaaien/Automatisch pannen regelen
Bij Automatisch pannen wordt het verplaatsen van het brandpunt tussen twee verschillende punten herhaald.
U kunt de functie instellen op draaien of op herhaaldelijk verplaatsen van een specifiek bereik.
U hebt slechts twee mogelijkheden: de functie [Automatisch pannen] inschakelen of uitschakelen.
De functie Traject/Patroon regelen
Met Patroon wordt de vooraf gedefinieerde beweging en zoombewerking van de camera uitgevoerd.
U hebt slechts twee mogelijkheden: de functie [Patroon] inschakelen of uitschakelen.
De ronde regelen
Hiermee kunt u een groep en de bijbehorende voorinstellingen op volgorde oproepen en het algehele proces
controleren.
U kunt de functie [Ronde] die is ingesteld in de camera alleen inschakelen of uitschakelen.
24_ live viewer
De video van Live Viewer regelen
U kunt de video op het videoscherm van de geselecteerde camera opslaan, afdrukken of opnemen.
Vastleggen
Opnemen
Hiermee kunt u de video op het videoscherm vastleggen in het beeldformaat.
U kunt ervoor kiezen de cameranaam, opnamedatum en -tijd, en een beschrijving van de video weer te geven en
het pad voor opslaan opgeven.
1. Klik op [Vastleggen (
)] onder aan het videoscherm.
2. Selecteer het gewenste onderdeel dat of de gewenste
onderdelen die u wilt weergeven op het scherm.
3. Klik op [Pad voor opslaan (
op te geven.
)] om het pad voor opslaan
4. Klik op [OK].
Het scherm wordt opgeslagen in het opgegeven pad.
kunt het contextmenu van het raster gebruiken om het
MM `` Uscherm
op te slaan.
Het scherm afdrukken
Hiermee kunt u de video op het videoscherm afdrukken met behulp van de aangesloten printer.
U kunt ervoor kiezen de cameranaam, opnamedatum en -tijd, en een beschrijving op het afdrukscherm weer te
geven.
1. Klik op [Afdrukken (
)] onder aan het videoscherm.
2. Het dialoogvenster "Afdrukken" wordt weergegeven. Hierin
kunt u een of meer onderdelen selecteren om weer te
geven op het scherm.
3. Klik op [OK].
Het geselecteerde scherm wordt afgedrukt met de printer
die is opgegeven op uw pc.
`` Gebruikers zonder afdrukmachtiging kunnen geen afdruk maken
na zich te hebben aangemeld.
kunt het contextmenu van het raster gebruiken om het
MM `` Uscherm
af te drukken.
Nederlands _25
● live viewer
Het scherm vastleggen
Afdrukken
live viewer
Opnemen
Hiermee kunt u de video op het geselecteerde videoscherm opnemen in videoformaat.
De video wordt opgeslagen in het bedrijfseigen formaat van de meegeleverde speciale viewer.
1. Klik op [Opnemen (
)] onder aan het videoscherm.
2. Als het opnemen wordt gestart op het geselecteerde videoscherm, wordt het opnamepictogram ingeschakeld.
3. U kunt de opname stoppen door nogmaals op de opnameknop te klikken.
kunt maximaal 2 uur aan videobeelden tegelijk opnemen. U kunt de maximale opnametijd echter wijzigen in het
MM `` Umenu
Instellingen.
`` Het opnemen wordt automatisch gestopt aan het einde van de opgegeven opnametijd.
`` In de sequentiemodus is de opnamefunctie uitgeschakeld.
`` Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven als u
probeert naar een ander scherm te gaan vanaf het huidige
opnamescherm. Verander van viewer of sluit de toepassing.
Het scherm aanpassen
1. Klik op [Volledig scherm(
)] onder aan het videoscherm.
De huidige video wordt nu vergroot tot een volledig scherm.
2. U kunt de modus Volledig scherm afsluiten, door op [Esc]
op het toetsenbord te drukken.
Een gesplitste modus selecteren
U kunt een gesplitste modus selecteren op het videoscherm.
• 4:3 beeldformaat: 1/4/9/16/25/36
• 16:9 beeldformaat: 1/6/12/20/30
26_ live viewer
Videosequentie
Hiermee kunt u automatisch het videoscherm van de camera overschakelen
Dit is vooral handig als het aantal aangesloten camera's groter is dan de gesplitste schermen, aangezien
evenveel camera's als gesplitste schermen worden weergegeven in de eerste sequentie en de resterende
camera's in de volgende sequentie(s).
)] onder aan het videoscherm.
1. Klik op [Sequentie (
Auto sequentie wordt uitgevoerd op basis van de huidige gesplitste modus.
MM `` U kunt het sequentie-interval wijzigen in "Instellingen > Viewer > Sequentie". (pagina 38)
`` In de modus Auto sequentie zijn de volgende menu's of functies uitgeschakeld: verbinding verbreken, luisteren naar
geluid, in-/uitzoomen, schermvolgorde, favorietenvolgorde, digitale zoom, favorieten opslaan, favorieten verwijderen.
Voorbeeld) Als twee DVR's zijn aangesloten en er 16 camera's zijn aangesloten op DVR 1 en 8 camera's op
DVR 2 in een 9-schermenweergave, wordt het monitorscherm als volgt weergegeven:
Camera's 1-9 van DVR 1  Camera's 10-16 van DVR 1 + camera's 1-2 van DVR 2  Camera's
3-8 van DVR 2
CH16
CH16
CH16
CH15
CH15
CH15
CH14
CH14
CH14
CH13
CH13
CH13
CH12
CH12
CH12
CH11
CH11
CH11
CH10
CH10
CH10
CH9
CH9
CH9
CH8
CH8
CH8
CH7
CH7
CH7
CH6
CH6
CH6
CH5
CH5
CH5
CH4
CH4
CH4
CH3
CH3
CH3
CH2
CH2
CH2
CH1
CH1
CH1
16
CH13
CH13
CH9
CH9
CH5
CH5
CH1
CH1
Modus Enkelvoudig
1
CH14
CH14
CH10
CH10
CH14
CH10
CH6
CH6
CH5
CH6
CH15
CH16
CH15
CH16
CH2
CH15
CH16
CH2
CH1
CH2
CH11
CH12
CH11
CH12
CH11
CH12
CH7
CH7
CH3
CH3
CH13
CH9
CH7
CH3
CH8
CH8
CH4
CH4
CH8
CH4
4-schermenmodus
13-16
9-12
5-8
1-4
CH10
CH10
CH11
CH10CH11
CH12
CH11CH12
CH12
CH1
CH1
CH2
CH1 CH2
CH3
CH2 CH3
CH3
CH4
CH4
CH5
CH4 CH5
CH6
CH5 CH6
CH6
CH7
CH7
CH8
CH7 CH8
CH9
CH8 CH9
CH9
CH13
CH13
CH16
CH16
CH14
CH13CH14
CH16
CH15
CH14CH15
CH15
9-schermenmodus
10-16
1-9
Nederlands _27
● live viewer
2. U kunt de modus Auto sequentie afsluiten door nogmaals op Sequentie te klikken.
live viewer
Scrollweergave
Als het aantal camera's dat momenteel is aangesloten groter is dan het aantal van het geselecteerde
rasterpatroon, gebruikt u de schuifbalk om naar de volgende of vorige video te gaan.
Voorbeeld) Als twee 4-kanaals DVR-sets zijn aangesloten in een 2x2-raster, hebt u in totaal 8 video's. U kunt
omhoog of omlaag schuiven in de lijst en 4 video's tegelijk bekijken.
< 1 KAN - 4 KAN >
< 5 KAN - 8 KAN >
MM `` Verplaats de schuifbalk omhoog of omlaag om naar de volgende of vorige video in de lijst te gaan.
De-interlacing toepassen op de video
U kunt de-interlacing toepassen op elk kanaal of op het kanaal van uw keuze.
1. Selecteer de gewenste cameravideo.
2. Klik met de rechtermuisknop om het contextmenu weer te
geven waarin u [Interlace ongedaan maken] selecteert.
De-interlacing wordt toegepast op het geselecteerde kanaal
of opgeheven als al de-interlacing wordt toegepast op het
kanaal.
28_ live viewer
search viewer
Klik, in de rechterbovenhoek van het hoofdscherm van SmartViewer op de tab [Search].
Naam en functie van elk onderdeel in Search Viewer
● search viewer
a
b
c
d
e
k
f
j
g
Onderdeel
h
i
Omschrijving
a
Apparatenlijst
Hiermee wordt een lijst met beschikbare apparaten weergegeven.
b
Zoeken op datum
Hiermee wordt de opnamegeschiedenis weergegeven.
c
POS-zoeken
Zoek de POS-gebruiksgeschiedenis aan de hand van de tijdinformatie en het trefwoord.
d
Geavanceerd zoeken
Hiermee worden de beschikbare zoekopties weergegeven.
e
Digitale zoom
Hiermee wordt een beeld weergegeven waarop digitale zoom wordt toegepast.
f
Zoeken op tijd/Afspeelbalk
Hiermee kunt u de zoektijd opgeven en de gevonden gegevens afspelen.
g
Back-up
U kunt een back-up laten maken van de gegevens in het gewenste tijdbereik.
h
Bedieningsbalk van
videoscherm
Gebruik de knoppen om het videoscherm te bedienen.
Zie voor meer informatie "Naam en functie van elk onderdeel in Live Viewer". (pagina 10)
i
Tijdbalk
Hiermee wordt het gegevensbereik dat u wilt opslaan weergegeven met behulp van de
kleurbalken.
j
Zoom in/uit
Hiermee wordt in- of uitgezoomd op het tijdbereik van de gevonden gegevens.
k
Videoscherm
Hiermee worden de gegevens van gevonden video weergegeven.
Nederlands _29
search viewer
Aanduidingen van de status van de video-invoer
U kunt de invoerstatus van het videosignaal van de camera als volgt controleren:
1.
: Geen gegevens
3.
: Te veel gelijktijdige gebruikers
2.
: Verbinding verbroken
Apparatenlijst
Vanuit de apparatenlijst kunt u een apparaat selecteren waarnaar u wilt zoeken.
1. Controleer de lijst met geregistreerde apparaten.
2. Selecteer een groep of apparaat waarnaar u wilt zoeken om
verbinding mee te maken.
u de zoekmodus activeert, wordt automatisch het eerste
MM `` Als
apparaat in de lijst geselecteerd.
Zoeken op datum
In de kalender wordt de geschiedenis van opnamegegevens weergegeven.
1. Klik op het menu voor zoeken op datum.
De kalender wordt nu weergegeven.
2. Selecteer het gewenste jaar en de gewenste maand.
De datums waarop de gegevens zijn opgenomen worden
gemarkeerd weergegeven.
3. Selecteer een datum waarnaar u wilt zoeken.
De opnamedetails op de geselecteerde datum worden
weergegeven in het resultatenvenster.
30_ search viewer
POS-zoeken
U kunt de POS-gebruiksgeschiedenis zoeken aan de hand van de tijdinformatie en het trefwoord.
De zoekopdracht uitvoeren
1. Geef de tijdinformatie op, met vermelding van jaar, maand,
dag en tijd.
● search viewer
2. Voer een trefwoord in voor uw zoekopdracht.
• Alleen hele woorden zoeken: indien deze optie niet
geselecteerd is, wordt de ruimte tussen de tekens
beschouwd als AND.
Voorbeeld) als u “2500WON cash” invoert, zullen met de
zoekopdracht alleen gegevensitems worden gevonden
die zowel “2500WON" als "cash” bevatten.
• Ident. hoofdl./kleine let.: als deze optie is geselecteerd,
wordt tijdens het zoeken onderscheid gemaakt tussen
hoofdletters en kleine letters.
3. klik op <Zoeken>.
De zoekresultaten bekijken
Selecteer een item in de onderste lijst om de miniatuurweergave te controleren en de video af te spelen, indien
beschikbaar.
1. Selecteer in het zoekvenster een video-item dat u wenst af
te spelen.
Indien een dubbele sectie voorkomt als gevolg van de
tijdwijziging van de DVR, wordt een index van dergelijke
dubbele secties gemaakt.
2. Indien een dubbele sectie voorkomt, selecteert u het
nummer van de dubbele sectie.
Indien meerdere dubbele secties voorkomen, wordt het
eerste opnamegegevensitem weergegeven als "0" met een
lijst van maximaal 16 items.
3. Indien een resultaat van uw POS-zoekopdracht meerdere
aangesloten camera's betreft, wordt alleen de
miniatuurweergave van de eerste camera in de lijst
weergegeven.
4. Indien meerdere camera's aangesloten zijn, controleert u
het selectievakje van de camera van uw keuze en klikt u op
Play (Afspelen).
If one result of your POS search involves multiple connected
cameras, you can play the videos from all the connected
cameras simultaneously.Indien één resultaat van uw POSzoekopdracht meerdere aangesloten camera's betreft, kunt
u de video's vanaf alle aangesloten camera's tegelijkertijd
afspelen.
Voorbeeld) Indien 3 camera's aangesloten zijn, kunt u 3 video's afspelen op het scherm verdeeld in 2x2 delen.
MM `` In de modus POS-zoeken is de back-up van gegevens uitgeschakeld.
Nederlands _31
search viewer
Geavanceerd zoeken
U kunt uw zoekopdracht verfijnen op basis van het opnametype.
1. Klik op het menu voor geavanceerd zoeken.
Het venster Geavanceerd zoeken wordt weergegeven.
2. Selecteer het onderdeel waarnaar u wilt zoeken.
• Alle: U kunt zoeken naar alle cameravideo's voor het
geselecteerde apparaat.
• Handm., Alarm, Beweging, Videoverlies, Planning: De
zoekopdracht wordt uitgevoerd op het huidige scherm en de
modus wordt gewijzigd in éénkanaals schermvullende
weergave.
Digitale zoom
Digitale zoom wordt gebruikt voor het vergroten van het schermbeeld met behulp van de vergrotingsfunctie.
1. Klik op de selectiebalk voor digitale zoom.
2. Dubbelklik op de gewenste cameravideo.
De geselecteerde cameravideo wordt weergegeven op het
scherm voor digitale zoom.
u gebruik wilt maken van de functie Digitale zoom,
MM `` Als
raadpleegt u "Digitale zoom" (pagina 20)
Zoeken naar afspeelbare gegevens
De afspeeltijd opgeven
De blauwe verticale streep in het resultatenvenster geeft de afspeeltijd van de video aan.
1. Geef de tijd op waarnaar u wilt zoeken.
2. Klik op de knop [
] aan de rechterkant.
De afspeeltijd schakelt nu over naar de opgegeven tijd.
MM `` U kunt de blauwe verticale streep slepen om de afspeeltijd te wijzigen.
`` De tijdgegevens in de linkerbenedenhoek geven de huidige afspeeltijd aan.
32_ search viewer
Een camera selecteren voor afspelen
Als u dubbelklikt op een camera in het resultatenvenster, wordt de video van de geselecteerde camera
toegevoegd.
De standaard voor de tijdbalk is vier kanalen, waarbij u het gebied kunt uitbreiden of de schuifbalken gebruiken om
tot 16 kanalen toe te voegen voor uw zoekopdracht.
2. Vanaf het eerste lege scherm wordt de video van de geselecteerde camera weergegeven.
u een camera naar het resultatenvenster sleept, wordt de cameravideo toegevoegd aan het geselecteerde
MM `` Als
videovenster.
De afspeeltijd uitbreiden
<24-uurs indeling>
< 1-hour format >
1. Klik op [Uitbreiden (
)] in de rechterhoek van het resultatenvenster.
2. De afspeeltijd wordt uitgebreid op basis van de tijdbalk voor afspelen: 24 uur12 uur6 uur2 uur1 uur.
Als de afspeeltijd wordt uitgebreid tot 1 uur, wordt de knop Uitbreiden inactief en de knop Invouwen actief.
De afspeeltijd invouwen
1. Klik op [Invouwen (
resultatenvenster.
)] in de rechterhoek van het
2. De afspeeltijd wordt uitgebreid op basis van de tijdbalk voor
afspelen: 1 uur2 uur6 uur12 uur24 uur.
Als de afspeeltijd wordt ingevouwen tot 24 uur, wordt de
knop Invouwen inactief en de knop Uitbreiden actief.
• De opnamebereiken worden in verschillende kleuren
gemarkeerd, afhankelijk van de opnamereden.
-- Zwart: Handmatig opnemen
-- Oranje: Opnemen vanwege een gebeurtenis
-- Blauw: Opnemen vanwege een beweging
-- Roze: Videoverlies
-- Geelachtig groen: Geplande opname
Nederlands _33
● search viewer
1. Dubbelklik op een camera in het resultatenvenster of schakel het selectievakje van de gewenste camera in
om deze te selecteren.
search viewer
Naar de tijdbalk voor afspelen gaan
Als opnamegegevens worden gevonden, wordt het huidige tijdstip gemarkeerd als tijdbalk voor afspelen.
1. Selecteer een gegevensonderdeel waarnaar u wilt zoeken.
Het huidige tijdstip wordt gemarkeerd als tijdbalk voor afspelen.
2. Klik op de tijdbalk voor afspelen en sleep deze naar de gewenste begintijd.
Als de tabel voor de afspeeltijd wordt uitgebreid, gebruikt u de knoppen [Verplaatsen (
afspeeltijd naar een vroeger of later tijdstip te verplaatsen.
,
)] om de
u, terwijl de tabel voor de afspeeltijd is uitgebreid, de pijlknop gebruikt om naar een eerdere tijd te gaan en om
MM `` Als
terug te gaan naar een later tijdstip aan het einde van de eerdere tijd, wordt de tijdbalk helemaal op het beginpunt
geplaatst.
Bedieningselementen voor afspelen
U kunt het afspelen van een doorzochte video tijdelijk stoppen of de afspeelsnelheid regelen.
Afspelen
1. Selecteer een onderdeel om af te spelen en klik op [Afspelen (
)].
De huidige afspeelsnelheid wordt weergegeven in de statusbalk voor de afspeeltijd.
2. U kunt de afspeelbalk gebruiken voor het snel of langzaam afspelen van de video.
34_ search viewer
Naam en functie van elk onderdeel in de afspeelbalk
a
b
c
1. Afspelen en pauzeren
2. Vooruitspoelen/Terugspoelen (inactief in pauzestand)
Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt de afspeeltijd gewijzigd in x2, x4, x8, x16, x32, x64 en terug
tot x2 vooruit of achteruit.
3. Beeld verder/Beeld terug
De video wordt beeld voor beeld afgespeeld. De knoppen zijn inactief tijdens het afspelen.
4. Overslaan/Achteruit overslaan
Hiermee wordt het afspelen overgeslagen tussen gebeurtenissen.
Back-up
U kunt een back-up maken van videobeelden op de pc waarop het programma momenteel wordt uitgevoerd.
Een back-up maken van de gezochte video
U kunt een back-up maken van meerdere video's vanuit alle gescande kanalen tegelijk.
1. Klik op [Back-up (
)].
Er wordt nu een dialoogvenster weergegeven voor uw
back-up.
2. Selecteer in het dialoogvenster Back-up een of meer
kanalen waarvan u een back-up wilt maken.
Vervolgens wordt de optie voor het instellen van de tijd
geactiveerd.
3. Geef de begin- en eindtijd op, indien nodig.
4. Klik op [Start] om de back-up te starten.
5. U kunt het maken van een back-up stoppen door op
[Stoppen] te klikken.
6. U kunt de back-up afsluiten door op [Sluiten] te klikken.
De gegevens waarvan tot op dat moment een back-up is gemaakt worden opgeslagen voordat het venster
wordt gesloten.
het back-upformaat is alleen "sec" beschikbaar. De back-upviewer voor het afspelen van de back-upgegevens
MM `` Voor
is standaard geïntegreerd. U kunt de back-upgegevens bekijken door de viewer te starten.
Nederlands _35
● search viewer
d
search viewer
De back-up hervatten
Als de back-up is gestopt, kunt u deze later hervatten, te beginnen vanaf het punt waar u bent gestopt.
1. U kunt de back-up afsluiten door simpelweg op [Later doorgaan] te klikken.
De huidige back-up wordt gestopt en het back-upscherm wordt gesloten.
2. Klik op [Back-up (
)].
Het back-upscherm voor uw laatste bewerking wordt opnieuw weergegeven.
3. Klik op [Starten].
Uw laatste back-up wordt hervat.
Het bestandspad wijzigen
U kunt een back-up maken van videobeelden op de pc waarop het programma momenteel wordt uitgevoerd.
1. Klik op [Pad instellen (
)].
Het venster "Browse For Folder" wordt weergegeven.
2. Geef het gewenste pad op voor de back-up.
36_ search viewer
instellingen
Klik op [Inst. (
)] in de rechterbovenhoek van het programmavenster.
Het venster Instellingen bestaat uit verschillende tabbladen met elk een eigen functie.
● instellingen
Tabblad Viewer
Hier kunt u de instellingen van Live Viewer of Search Viewer configureren.
Als u uw instellingen hebt voltooid, klikt u op [OK] of [Toep.] om uw instellingen toe te passen.
Menuweergave
U kunt de informatie op het scherm weergeven of verbergen.
Datum/tijd
Als deze optie is ingeschakeld, wordt de tijd- en datuminformatie weergegeven in het bovenste gedeelte van het
videoscherm.
Informatiepictogram
Als deze optie is ingeschakeld, wordt de informatie over PTZ, luidsprekerinstellingen en opnamestatus
weergegeven in het onderste gedeelte van het videoscherm.
Cameranaam
Als deze optie is ingeschakeld, wordt de cameranaam weergegeven in het bovenste gedeelte van het
videoscherm.
Gebeurtenis weerg.
Als deze optie is ingeschakeld, wordt de gebeurtenis weergegeven in het onderste gedeelte van het
videoscherm wanneer deze zich voordoet.
Nederlands _37
instellingen
Datum/tijd
Geef de notatie voor datum/tijd op die wordt weergegeven op het videoscherm.
Datumnotatie
Selecteer een van de opties JJJJ-MM-DD, MM-DD-JJJJ of DD-MM-JJJJ.
Tijdindeling
Kies uit uu:mm:ss en uu:mm.
Vastleggen
Geef het beeldformaat en de opslaglocatie op voor het vastgelegde scherm.
Opnemen
Geef het bestandspad en de tijd op voor de opgenomen video's.
U kunt de opnametijd opgeven van 1 minuut tot 2 uur (120 min).
Sequentie
Als deze optie wordt geselecteerd, worden de cameravideo's één voor één weergegeven op basis van de
modus Schermsplitsing. Deze kan worden gebruikt voor het bepalen van de volgorde van favorieten als u de
groep opent.
Selecteer een sequentie-interval van 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 of 60 seconden.
Gebeurtenissen ontv.
Automatisch pop-upvenster Gebeurtenissen ontvangen
U kunt ervoor kiezen om een pop-upvenster te maken als er
een gebeurtenis optreedt.
Als deze optie is ingeschakeld, wordt het venster
Gebeurtenissen ontvangen geopend als zich een gebeurtenis
voordoet zoals weergegeven in de afbeelding aan de
rechterkant.
Beweging uitgesl.
U kunt ervoor kiezen om een bewegingsgebeurtenis te
ontvangen. Dit is een van de gebeurtenistypen.
38_ instellingen
Gebeurtenisgeluid
U kunt een gebeurtenisgeluid selecteren voor weergave als
zich een gebeurtenis voordoet.
U kunt het geluid wijzigen door op [Pad instellen (
)] te klikken.
Het dialoogvenster Openen wordt weergegeven. Hierin kunt u
het pad opgeven.
● instellingen
Geluid afsp.
U kunt ervoor kiezen om het geluid te herhalen als een
gebeurtenis wordt ontvangen.
Als Continu is ingesteld, wordt het geluid van de gebeurtenis
pas gestopt nadat u de gebeurtenis hebt bevestigd.
Verwijdertijd gebeurtenis
Hiermee wordt het tijdsbestek aangegeven waarbinnen een gebeurtenis moet worden genegeerd als deze een
herhaling is van een eerdere gebeurtenis. Als hetzelfde type gebeurtenis optreedt bij dezelfde camera binnen de
opgegeven tijd, word de latere gebeurtenis genegeerd.
Overige opties
Taal
U kunt een voorkeurstaal voor het schermmenu selecteren voor de viewer.
Ondersteunde talen zijn: Koreaans, Engels, Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Russisch, Spaans, Japans, Turks,
Tsjechisch, Pools, Servisch, Roemeens, Portugees, Nederlands, Kroatisch, Hongaars, Grieks, Taiwanees,
Zweeds, Deens, Noors en Fins.
MM `` Uw taal wordt onmiddellijk toegepast, maar de bestaande loginformatie blijft beschikbaar in de eerdere taal.
Lijst uigeschakelde camera's weerg.
Als deze optie wordt ingeschakeld, wordt een lijst met uitgeschakelde camera's weergegeven.
H-B verhoud. behoud.
Als deze optie wordt ingeschakeld, wordt de video weergegeven in het oorspronkelijke formaat.
<Beeldverhouding opheffen>
<Beeldverhouding behouden>
Nederlands _39
instellingen
Overige
Standaard herstellen
Hiermee worden de standaardinstellingen van de viewer hersteld.
ok
Het venster Instellingen wordt gesloten en uw instellingen worden toegepast op de viewer.
Annuleren
Het venster Instellingen wordt gesloten zonder dat uw instellingen worden toegepast op de viewer.
Toepassen
Uw wijzigingen worden toegepast op de viewer.
Tabblad Apparaat
U kunt een apparaat toevoegen, een lijst met geregistreerde apparaten bekijken of de apparaatinstellingen wijzigen.
u <DVR-cameratitel toepassen> selecteert voordat u zich aanmeldt bij het van toepassing zijnde apparaat of
MM `` Als
de van toepassing zijnde groep, wordt de camera-ID weergegeven in de lijst met aangesloten camera's.
40_ instellingen
Apparatenlijst
Hiermee wordt een lijst weergegeven met apparaten die zijn geregistreerd door de gebruiker.
Automatisch een apparaat toevoegen
U kunt scannen op een apparaat in het lokale netwerk voordat u het registreert.
● instellingen
1. Klik op [Automatisch toevoegen].
Een lijst met alle apparaten die zijn verbonden in het lokale
netwerk wordt weergegeven in het venster "Apparaat
automatisch toevoegen".
Elk geregistreerd apparaat wordt grijs weergegeven.
2. Selecteer een apparaat om te registreren in de lijst.
3. Geef de gebruikers-ID en het wachtwoord op en klik op de
knop [Registr.].
De gebruikers-ID en het wachtwoord zijn de gegevens die
worden opgeslagen in het apparaat dat u wilt registreren.
MM `` Dit programma controleert niet bij de registratie of de gebruikersinformatie correct is.
`` Als u wilt controleren of de gebruikersinformatie correct is, klikt u op [Verbindingstest].
`` Als u een fout tegenkomt tijdens de verbindingstest, wordt een foutbericht weergegeven.
Handmatig een apparaat toevoegen
U kunt handmatig informatie verstrekken voor het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
1. Klik op [Handmatig toevoegen].
Het venster "Apparaat handmatig toevoegen" wordt
weergegeven.
2. Selecteer de modelnaam van het apparaat waarmee u
verbinding wilt maken.
`` SHR-504x, SHR-604x, SVR-950E, SVR-1640A, SVR-1650E,
SVR-1670, SVR-480, SVR-945, SVR-960(C), SVR-1645,
SVR-1660(C), SVR-1680(C), SVR-3200, SRD-480D
Indien het model dat u wilt vinden, zich niet in de lijst
bevindt, selecteert u <Samsung DVR> en registreert u dat
model handmatig.
MM `` Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het relevante apparaat voor meer informatie.
3. Selecteer een adrestype.
De beschikbare adresindeling is een van de volgende: IP,
URL, Samsung DDNS, S1 DDNS en iPolis DDNS.
4. Geef de instellingswaarden op die benodigd zijn voor het
aansluiten van het apparaat.
Deze informatie verschilt, afhankelijk van het adrestype.
5. Geef de gebruikers-ID en het wachtwoord op.
De gebruikers-ID en het wachtwoord zijn de gegevens die
worden ingesteld in het apparaat dat u wilt registreren.
6. Klik op [Verbindingstest].
Gebruik de door de gebruiker verstrekte informatie om de
verbindingstest uit te voeren.
Als u een fout tegenkomt tijdens de verbindingstest, wordt een foutbericht weergegeven.
7. Klik op [Registr.].
Nederlands _41
instellingen
Type verbindingsfout
• Parameterfout: De parameter is onjuist. Controleer de verbindingsinformatie nog een keer.
• Apparaatverbindingsfout: H
et apparaat is niet aangesloten.
Controleer of het apparaat naar behoren is aangesloten op het netwerk.
• Netwerkfout: N
iet verbonden met het netwerk.
Controleer of het apparaat naar behoren is aangesloten op het netwerk.
• Fout door redundant adres: Hetzelfde adres bestaat al. (Als het IP-adres en het poortnummer gelijk zijn)
• Fout aanmeldings-ID: De aanmeldings-ID is niet geldig. Controleer de aanmeldings-ID die u hebt verstrekt.
• Fout aanmeldingswachtwoord: Het aanmeldingswachtwoord is niet geldig.
Controleer het aanmeldingswachtwoord nogmaals.
De apparaatinformatie wijzigen
U kunt de apparaatinformatie wijzigen.
1. Selecteer een apparaat waarvan u de informatie wilt
wijzigen en klik op [Wijzigen].
U kunt alle informatie wijzigen met uitzondering van de
modelnaam.
Indien u een apparaat registreert in <Samsung DVR>,
moet u de apparaatregistratie voltooien en verbinding
maken met het apparaat voordat het in het huidige venster
kan verschijnen.
Een apparaat verwijderen
1. Selecteer te verwijderen apparaat.
2. Klik op [Verwijderen].
Het geselecteerde apparaat wordt verwijderd.
kunt het apparaat alleen wijzigen of verwijderen als dit is losgekoppeld van het netwerk, en u krijgt een
MM `` Ubevestigingsvenster
te zien als u probeert het apparaat te wijzigen of te verwijderen terwijl het is aangesloten.
Een apparaatgroep maken
U kunt een groep van geregistreerde apparaten maken/beheren zodat u er tegelijkertijd toegang toe kunt krijgen.
1. Klik op [Groep toev.].
2. Geef een naam op voor de groep die u wilt maken en klik op [OK].
De groep wordt gemaakt met de opgegeven naam.
Een apparaat toevoegen aan de apparaatgroep
U kunt een groep van geregistreerde apparaten maken/beheren zodat u er tegelijkertijd toegang toe kunt krijgen.
1. Selecteer een apparaat dat u wilt toevoegen.
2. Klik op [Toevoegen].
U kunt een apparaat toevoegen aan de geselecteerde
groep. U kunt maximaal 16 apparaten toevoegen.
42_ instellingen
Een apparaatgroep verwijderen
1. Selecteer een groep die u wilt verwijderen.
2. Klik op [Verwijderen].
De geselecteerde groep wordt verwijderd.
Apparaatinstellingen
2. Klik op [Menu-instellingen apparaat].
Het venster Apparaatinstellingen wordt weergegeven. Hierin kunt u de apparaatinstellingen in detail
configureren.
venster Instellingen kan variëren afhankelijk van het aangesloten apparaat. De meeste informatie kunt u vinden
MM `` Het
in de gebruikershandleiding van het desbetreffende apparaat.
Tabblad Gebruiker
U kunt een gebruiker toevoegen of verwijderen, of de ID of het wachtwoord wijzigen.
Auto aanmelden (admin) is ingesteld, kunt u SmartViewer direct starten zonder de ID en het wachtwoord te
MM `` Als
hoeven opgeven.
`` Het tabblad Gebruiker is alleen toegankelijk voor de account "ADMIN".
Nederlands _43
● instellingen
1. Selecteer een apparaat.
instellingen
Gebruikerslijst
Een gebruiker toevoegen
1. Klik op [Gebruiker toev.].
2. Geef een aanmeldings-ID op voor de gebruikersnaam.
U kunt tot 31 tekens invoeren voor de ID, inclusief letters,
cijfers en het teken '—'.
3. Voer het wachtwoord in.
U kunt maximaal 31 tekens zonder spatie invoeren voor het
wachtwoord, inclusief letters, cijfers en speciale tekens.
4. Geef aanvullende informatie op, zoals het telefoonnummer
en het adres van de gebruiker.
5. U kunt de machtigingen van de gebruiker nader instellen
door het selectievakje [Machtigingsinstelling] in te
schakelen en de gewenste opties te selecteren.
6. Klik op [OK].
De gebruiker wordt toegevoegd met de verstrekte ID.
ID "ADMIN" is de standaard-ID die is gemaakt tijdens de installatie van het programma.
MM `` De
Deze ID kan niet worden verwijderd. U kunt het wachtwoord echter wel wijzigen.
standaardwachtwoord kan worden blootgesteld aan aanvallen van hackers, dus wordt het aanbevolen om het
JJ `` Het
wachtwoord te wijzigen nadat u het product hebt geïnstalleerd.
Opmerking: de gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheids- en andere problemen die worden
veroorzaaktdoordat het wachtwoord niet is gewijzigd.
De gebruikersinformatie wijzigen
1. Selecteer een gebruiker voor wie u de informatie wilt
wijzigen.
2. Klik op [Wijzigen].
U kunt de gebruikersinformatie wijzigen.
Een gebruiker verwijderen
1. Selecteer gebruiker die u wilt verwijderen.
2. Klik op [Verwijderen].
De geselecteerde gebruikersinformatie wordt verwijderd.
44_ instellingen
Tabblad Bijwerken
U kunt de software bijwerken via de externe updateserver.
● instellingen
Automatisch bijwerken
Als Automatisch bijwerken is ingeschakeld, controleert u of een nieuw softwarebestand beschikbaar is op de
server.
Het interval voor het controleren van de updateserver opgeven
U kunt het interval opgeven voor het controleren van de updateserver.
1. Geef het interval en de datum op.
Maak uw keuze uit eenmaal/elke dag/elke week/elke maand en geef de datum/tijd op voor uw selectie.
2. Als een nieuw softwarebestand wordt gevonden tijdens een controle van de updateserver, wordt dit aan de
gebruiker gemeld. Deze kan er dan voor kiezen om de update uit te voeren.
3. Klik op [Bijwerken].
Ongeacht de instelling voor Automatisch bijwerken
controleert het programma of er een nieuw softwarebestand
beschikbaar is op de updateserver.
Nederlands _45
instellingen
Het apparaat bijwerken
Als u de software van het apparaat wilt bijwerken, moet u het nieuwe softwarebestand eerst opslaan op uw pc.
1. Selecteer een apparaat om bij te werken.
2. Selecteer de nieuwe software voor de update.
3. Geef het pad op voor het updatebestand.
4. Klik op [Bijwerken].
Het programma start met bijwerken en de bijwerkstatus
wordt weergegeven.
kunt meerdere apparaten tegelijk bijwerken. Deze worden
MM `` Ubijgewerkt
op volgorde van registratie.
`` Modellen SRD-841/1641, SVR-480/945/950E/960(C)/1640A/1645/1650E /1660(C)/1670/1680(C)/3200 zijn niet
beschikbaar voor de update. v
Tabblad Systeembeheer
U kunt de configuratiebestanden van SmartViewer en DVR opslaan als bestand of deze bestanden importeren.
46_ instellingen
SmartViewer-configuratie beheren
U kunt het SmartViewer-configuratiebestand exporteren.
Configuratie SmartViewer exporteren
U kunt de SmartViewer-configuratie opslaan als een bestand.
1. Schakel het selectievakje in en selecteer onderdelen voor configuratie.
3. Klik op [Configuratie exporteren].
De onderdelen voor configuratie worden opgeslagen als bestand en het resultaat wordt weergegeven in een
berichtpop-up.
Configuratie SmartViewer importeren
U kunt de onderdelen voor SmartViewer-configuratie importeren en lezen als een bestand.
1. Selecteer een onderdeel voor configuratie dat u wilt importeren.
2. Selecteer het bestand dat is opgeslagen.
3. Klik op [Configuratie importeren].
De onderdelen voor configuratie worden gelezen vanuit het bestand.
Apparaatconfiguratie beheren
Configuratie Apparaat exporteren
U kunt de apparaatconfiguratie opslaan als een bestand.
1. Selecteer een apparaat waarvan u de configuratie wilt opslaan.
2. Geef het pad op voor het opslaan van het bestand.
3. Klik op [Configuratie exporteren].
De onderdelen voor configuratie worden opgeslagen als bestand en het resultaat wordt weergegeven in een
berichtpop-up.
Configuratie Apparaat importeren
U kunt de apparaatconfiguratie lezen vanuit het configuratiebestand.
1. Selecteer een onderdeel voor configuratie dat u wilt importeren.
2. Selecteer het bestand dat is opgeslagen.
3. Schakel het selectievakje [Netwerkinstellingen opnemen] in.
Als dit is ingeschakeld, wordt de netwerkinformatie geïmporteerd.
4. Klik op [Configuratie importeren].
De onderdelen voor configuratie worden gelezen vanuit het bestand.
kunt de configuratie van model SVR-1670 in importeren of exporteren in "Apparaat > Menu-instellingen
MM `` Uapparaat".
(pagina 43)
Nederlands _47
● instellingen
2. Geef het pad op voor het opslaan van de onderdelen.
instellingen
Tabblad Loggegevens
U kunt zoeken naar systeemlogbestanden op tijdstip waarop de gebeurtenis zich voordoet en op onderdeel.
1. Geef de begin- en eindtijd op voor het zoeken naar logbestanden.
2. Klik op het selectievakje van een gewenst logbestand om dit te selecteren.
3. Klik op [Zoeken starten].
De logbestandsinformatie wordt weergegeven in de lijst met logbestanden.
4. U kunt de lijst met logbestanden waarnaar u hebt gezocht verwijderen door op [Alles verwijderen] te
klikken.
48_ instellingen
VERKOOPNETWERK
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL: +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745
SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Gratis nummer: +1-877-213-1222 Rechtstreeks: +1-201325-6920
Fax: +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com
www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com
SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business
Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL: +44-1932-45-5300 FAX: +44-1932-45-5325