ECG KN 128 E User manual

ECG KN 128 E User manual
KN 128 E
SUŠIČKA POTRAVIN
NÁVOD K OBSLUZE
SUŠIČKA POTRAVÍN
NÁVOD NA OBSLUHU
SUSZARKA DO ŻYWNOŚCI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ASZALÓ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
NAHRUNGSTROCKNER
BEDIENUNGSANLEITUNG
FOOD DEHYDRATOR
OPERATING MANUAL
 Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod
musí být vždy přiložen k přístroji.  Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú
v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.  Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie
się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona.  A termék használatba vétele
előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa
a készülék közelében.  Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise
aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.  Always read the safety&use instructions carefully
before using your appliance for the first time. The user´s manual must be always included.
CZ
SK
PL
HU
DE
EN
SUŠIČKA POTRAVIN
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ
Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky
a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného
z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/ uživateli
používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy,
nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických
zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:
1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka řádně
uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platných bezpečnostních předpisů.
2. Nepoužívejte sušičku potravin, pokud je přívodní kabel poškozen. Veškeré opravy včetně výměny
napájecího přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zařízení, hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
3. Chraňte spotřebič před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby nedošlo k případnému
úrazu elektrickým proudem. Nikdy nedávejte do myčky na nádobí!
4. Nepoužívejte sušičku potravin venku nebo ve vlhkém prostředí. Nedotýkejte se přívodního kabelu
mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
5. Nepoužívejte sušičku potravin v blízkosti vznětlivých předmětů nebo pod nimi, např. v blízkosti záclon.
Teplota povrchů v blízkosti sušičky potravin může být během chodu vyšší než obvykle. Sušičku potravin
umístěte mimo dosah ostatních předmětů tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu potřebná k její
správné činnosti.
6. Doporučujeme nenechávat sušičku potravin se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce bez dozoru.
Před údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za
kabel. Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici.
7. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.
8. Používejte pouze originální příslušenství.
9. Sušička potravin by neměla být ponechána během chodu bez dozoru.
10. Sušičku neuvádějte do chodu bez vrchního dílu. Pouze s tímto dílem je zajištěn správný rozvod vzduchu
do jednotlivých pater.
11. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte sušičku potravin v blízkosti dětí. Nikdy nenechávejte
manipulovat se spotřebičem samotné děti, abyste je ochránili před nebezpečím úrazu elektrickým
proudem. Dbejte opatrnosti, aby přívod nevisel dolů.
12. Sušičku potravin nepokládejte na horký povrch ani ji nepoužívejte v blízkosti zdroje tepla (např. plotýnky
sporáku).
13. Je nezbytné toto zařízení udržovat za všech okolností čisté, protože přichází do přímého kontaktu
s potravinami.
14. Používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Tato sušička potravin je určena pouze
pro domácí použití. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto zařízení.
15. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální
neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na
ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou
za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
3
POPIS
CZ
Větrací otvor
Víko sušičky
Patra sušičky
Kontrolka zapnutí
SUŠENÍ OVOCE
Sušení je jeden z nejstarších způsobů konzervace potravin. Potraviny obsahují více nebo méně vody, kterou
v průběhu sušení odstraníme. Zároveň tím odstraníte živnou půdu pro vznik plísní a zahnívání. Po správném
usušení a při dobrých skladovacích podmínkách lze usušené potraviny přechovávat a používat i několik let.
Odstraněním vody z potravin dojde ke koncentraci aromatických látek, proto jsou chutnější. Ke konzervaci
dochází přirozenou cestou bez použití konzervačních látek. Nedochází ke zničení minerálů a vitaminů. I když
jste zvyklí potraviny zavařovat nebo zmrazit, sušení Vám rozšíří možnosti uskladnění ovoce, zeleniny, hub,
léčivých rostlin a čajů a obohatí Vaše kuchyňské znalosti. Sušení na slunci je v našich zeměpisných podmínkách
spíše věcí náhody. Při sušení v elektrické nebo plynové troubě, která není pro sušení konstruovaná, dochází
vzhledem k malé cirkulaci vzduchu k tzv. „pocení“ potravin, odkapávání šťávy a následnému přilepení
k podložce. Navíc se trouba od připálené šťávy velice těžko čistí.
Vaše nová sušička potravin je rychlejší a efektivnější na základě důsledně fyzikálního systému. Nasávaný
proud vzduchu je rovnoměrně ohříván a rozváděn tak, aby v každém patře odebíral vlhkost připraveným
potravinám.
Vlhký vzduch je odváděn ven výtokovými otvory ve víku sušičky. Tento systém umožňuje sušení ve
všech patrech, ale pro rovnoměrné usušení celé náplně sušičky je nutné v průběhu sušení střídat pořadí
jednotlivých pater, neboť vždy ve spodním patře probíhá sušení intenzivněji. Těsně před uplynutím sušícího
procesu je vhodné kvalitu usušení prověřit opticky a na omak. Dle úsudku lze potraviny roztřídit a provozní
čas k usušení prodloužit.
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ
Před prvním použitím a po delší přestávce doporučujeme jednotlivá patra sušičky opláchnout bez použití
hrubých čisticích prostředků.
4
Sušičku postavte na místo, které nebudete měnit během sušícího cyklu. Nezapomeňte, že v průběhu sušení
bude v místnosti cítit aroma sušených potravin, které není vždy pro každého příjemné.
Před úpravou k sušení všechny potraviny dobře omyjte.
Pro úpravu vybírejte pouze nezávadné potraviny, poškozená místa vyřízněte. U ovoce odstraňte pecky
a jádřinec.
Upravené ovoce má být zralé, ale ne přezrálé.
Proces sušení bude stejnoměrný, když potraviny nakrájíte na stejně silné plátky. Tenké plátky schnou rychleji,
ale nezapomeňte, že se sušením podstatně zmenšují.
Podnosy nezaplňujte potravinami zcela. Využijte asi 85 % jejich celkové plochy.
Neloupané ovoce pokládejte slupkou dolů a řeznou plochou nahoru. Nerovné tvary pokládejte vždy na
hranu se slupkou, ne na rovnou plochu.
Zeleninu rozložte pravidelně pouze v jedné vrstvě.
Byliny sušte velmi šetrně. Odstraňte pouze stonek, byliny dále neporcujte. Listové byliny je třeba během
sušícího procesu obracet, aby se zabránilo slepování. Patra neplňte úplně, aby byla zabezpečená dostatečná
cirkulace vzduchu.
Aby se u některých druhů ovoce zabránilo zhnědnutí, doporučujeme upravit ovoce před sušením v roztoku
z jedné lžíce citrónové šťávy a šálku vody a následně osušte kuchyňským papírem. Citrónovou šťávu můžete
nahradit ananasovým džusem nebo běžně prodávaným vitamínem C.
Některé druhy ovoce mají přírodní voskovaný ochranný potah, např. fíky, švestky, hrozny, borůvky atd.
Ponořte je do vroucí vody na 1–2 minuty, po scezení ihned do studené a osušte. Nakrájejte a dejte sušit.
Slupka zpórovatí a tím se sušení urychlí.
Většinu druhů zeleniny je vhodné před sušením blanšírovat.
Blanšírování omezí porušení vzhledu a chuti upravených produktů. Je založené na tom, že se ovoce a zelenina
krátký čas (1–5 minut) předvaří ve vodě nebo páře. Připravenou zeleninu uložte do drátěného koše nebo síta
a ponořte do hrnce s vařící vodou. Před uložením do sušičky potraviny dokonale osušte.
Sušičku potravin uvedete do provozu stisknutím spínače do polohy zapnuto.
SUŠENÍ
Doba sušení je závislá na druhu, vlhkosti, zralosti a síle nakrájených plátků potravin jakož i vlhkosti vzduchu
v místnosti a počtu naplněných pater sušičky. Doporučujeme volit kratší dobu sušení a v jejím průběhu
kontrolovat potraviny opticky i na omak. Před ukončením sušení je možno silnější plátky, které nejsou ještě
dostatečně vysušené vytřídit a ponechat sušit ještě ½ nebo 1 hodinu. Sušící proces má následovat ihned po
dokončené přípravě potravin a celý proces má proběhnout bez přerušení. Při velmi dlouhém sušení bylin
dochází ke ztrátě chuťových látek. Ovoce nemá být přeschlé tj. nesmí se lámat.
Druh
Forma přípravy
Jablka
nařezat řezy nebo kolečka, odstranit
jádřinec
nakrájet na půlky nebo čtvrtky
oloupat a nakrájet na kolečka
Meruňky
Ananas
čerstvý
Ananas
z konzervy
nakrájet, osušit
dobře zralé, nakrájet na kolečka
nebo proužky 4 mm silné
odstranit jádřinec, rozpůlit nebo
řezy
Banány
Hrušky
ano
Test usušení,
povrch
pružný
Čas sušeni
v hod.
4–15
ano
–
pružný
pružný
8–36
6–36
–
kožený
6–36
–
křehký, chřupavý
5–24
ano
pružný, kožený
5–24
Spec. úprava
5
CZ
CZ
Druh
Forma přípravy
Jahody
Švestky,
blumy
rozpůlit, malé v celku
Hrozny
Třešně
Broskve
Citrusy
Rebarbora
půlky nebo celé, s peckou či bez
naříznout, pokud možno druh bez
pecek
s peckami, nedělené
dobře zralé
nakrájet řezy nebo oddělit, kůra
v proužcích pro aróma
použijte jen křehké lodyhy, po
umytí nakrájejte na špalíčky 3 cm
ano
Test usušení,
povrch
neorosený
Čas sušeni
v hod.
5–24
–
pružný
5–24
–
pružný, kožený
6–36
–
ano
kožený
pružný, kožený
6–36
5–24
–
pružný
6–36
ano
neorosený
4–16
Čas sušení
v hod.
4–12
Spec. úprava
Druh
Forma přípravy
Artyčoky
očistit, rozřezat na půlky
oloupat, celé nebo nařezat na
kousky 2 cm
2–4
Test usušení,
povrch
křehký
2–3
křehký
8–36
konce uříznout, příčně nakrájet
3–4
křehký
4–14
3–4 s lžící octa
křehký
5–15
3–4 s lžící octa
kožený
5–15
2–3 v páře
2–3
2–3
–
–
–
–
kožený
kožený
křehký
kožený
kožený
křehké
křehké
4–12
4–12
4–12
4–14
4–10
2–5
4–6
Chřest
Fazole
(zelená)
Brokolice
Květák
Kapusta, zelí
Mrkev
Celer
Okurky
Cibule, pórek
Byliny
Houby
rozdělit na kousky, ponechat
½ hodiny ve slané vodě
rozdělit na kousky, ponechat
½ hodiny ve slané vodě
očistit a nařezat proužky
nařezat šikmo nebo příčně
nařezat na kolečka
kolečka 1 cm silná
nakrájet na kolečka
odstranit stonek, nerozmělnit
nakrájet na půlky nebo na kolečka
Blanšír v min.
Časy uvedené v tabulce jsou pouze doporučené a mohou dle vlastností sušícího produktu být velmi rozdílné.
Pro kontrolu usušení vyndejte několik vzorků potravin ze sušičky a nechte je vychladnout. Zelenina by měla
být křehká a tvrdá, snadno zlomitelná. Ovoce by mělo být ohebné, na omak jako kůže. Během sušení, které
může trvat až 24 hodin (celé ovoce se slupkou – třešně, švestky), měňte mezi sebou pořadí podnosů každé
3–4 hodiny aby se zajistilo rovnoměrné prosušení v celé sušičce.
Poznámka: Jednotlivá patra sušičky na sebe poskládejte tak, aby do sebe navzájem zapadla. Posunutí
pater má negativní vliv na cirkulaci vzduchu a tím na celkovou funkci sušičky.
RADY A TIPY
Ovoce lze spotřebovat v usušeném stavu. Hodí se však i jako příloha do mnoha receptur. Pokud chcete
usušené ovoce použít stejným způsobem jako čerstvé, musíte ho změkčit tzn. Vrátit mu vlhkost, která byla
odstraněna sušením. Požadované množství usušeného ovoce namočíme do přibližně stejného množství
6
vody (např. šálek usušeného ovoce do šálku vody – lépe méně vody) a necháme asi 4 hodiny namočené (také
zde platí, že kratší doba je vhodnější). Dále můžete ovoce použít dle receptur jako čerstvé.
Rané švestky jsou chudé na cukr, a proto nejsou vhodné k sušení.
Zeleninu doporučujeme před další úpravou vždy namočit. Např. 1 šálek suché zeleniny a 1 šálek vlažné vody.
Nedávejte však více vody než bude potřeba k přípravě pokrmu. Změklou zeleninu nenechávejte před dalším
použitím zbytečně dlouho odstát. Doba tepelné úpravy zeleniny je přibližně stejná jako u zeleniny mražené.
Na přípravu polévek není nutné sušenou zeleninu změkčovat. Sušenou zeleninu do polévek, omáček a salátů
je možno kuchyňskými přístroji zmenšit na požadovanou velikost. K přípravě krémových polévek, omáček
a dětských pokrmů je nejlépe použít sušenou zeleninu rozemletou. Nedělejte si zásoby umleté zeleniny více
než můžete spotřebovat do 1 měsíce, neboť delším skladováním ztrácí zelenina trvanlivost.
Samozřejmě je možno změkčenou zeleninu smíchat a použít se zeleninou čerstvou. Papriky mohou být
rozmělněny nebo rozemlety a k dalšímu použití uskladněny ve vzduchotěsných sklenicích.
Houby namočíme (jako zeleninu) a použijeme jako čerstvé. K použití do polévek a omáček je možno houby
rozemlít.
Byliny nepotřebují další úpravu kromě rozmělnění nebo umletí a případného odstranění tvrdých částí.
RECEPTY
Míchané ovoce
2 oloupané banány
10 dkg jahod
10 dkg ananasu
Ovoce nakrájejte na stejně velké kousky asi ½ cm. Po usušení a vychladnutí promíchejte se směsí drcených
ořechů.
Kroužky jablek se skořicí
2 kg jablek
5 čajových lžiček skořice
Oloupaná jablka nakrájejte na asi ½ cm silné kroužky, vykrojte jádro a poprašte skořicí. Dejte sušit.
Citrusový mix
1,5 kg pomerančů
5 citronů
4 grapefruity
Ovoce důkladně omyjte. Nakrájejte asi na ½ cm silné plátky i s kůrou a usušte.
Tropický ráj
10 kiwi
1 ananas
3 papáji
Oloupejte papáju a kiwi, okrájejte ananas. Nakrájejte asi na ½ cm silné plátky a usušte.
Celerová a česneková sůl
Usušený materiál smíchejte se solí v poměru 1:1.
Směs květin a koření
Můžete si uchovat vůni jara a léta, těšit se z vůně rostlin a květin, které vám rostou na zahrádce nebo volně
v přírodě pomocí sušičky potravin. Květy dejte volně na podnost a sušte se všemi větráčky v otevřené poloze.
7
CZ
CZ
Dobře usušené květy (asi za 5 hodin), uložte do ozdobné nádoby nebo do sáčku a ozdobte stuhou. Pro
výraznější aroma můžete doplnit skořicí, hřebíčkem, rozmarýnou nebo mátou peprnou.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním a při jakékoliv manipulaci s přístrojem vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky. Očistěte
spotřebič mírně navlhčenou utěrkou. Jednotlivá patra a víko sušičky omyjte běžným přípravkem na mytí
nádobí. Nasávací otvor (mřížka) na motorové části musí být bezpodmínečně čistá, volná k přístupu vzduchu.
Při eventuálním znečištění nebo zanesení prachem mřížku očistěte štětcem nebo nečistotu odsajte
vysavačem.
Nepoužívejte hrubé houbičky ani čistící prášek. Spotřebič ani přívodní šňůra nesmějí být ponořeny do vody.
USKLADNĚNÍ
Po ukončení sušení nechte potraviny dobře vychladnout a až potom je zabalte. Pro dlouhodobé uskladnění
se nejlépe hodí sklednice s otočným uzávěrem. Nepoužívejte plastikové nádoby.
K uskladnění sušené zeleniny se velmi dobře hodí zavařovací folie případně sáčky s vývěvou pro vakuové
balení. Usušené potraviny můžeme uchovávat při běžných pokojových teplotách. Nejlépe však na suchých,
chladnějších a tmavých místech.
Při teplotách nižších než 10 °C se doba uskladnění prodlužuje 2–3x.
Doporučujte se příležitostná kontrola uskladněných potravin. Samolepící štítky s udáním druhu a data
usušení Vám zajistí dokonalý přehled.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Suší ovoce, zeleninu, bylinky, maso a jiné druhy potravin
5 sušících podnosů
Tichý provoz
Kontrolka zapnutí
Tepelná pojistka
Jmenovité napětí: 220–230 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon: 250 W
Hlučnost:
20 dB
VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných
kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších
evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako
s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám
poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt
zakoupili.
8
08/05
SUŠIČKA POTRAVÍN
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne a uschovajte pre budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné
podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné
zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť
zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie.Nezodpovedáme za
škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou
akejkoľvek časti zariadenia.
Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by byť pri používaní elektrických
zariadení vždy dodržiavané základné opatrenia vrátane tých nasledujúcich:
1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia a že je zásuvka
riadne uzemnená. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných bezpečnostných predpisov.
2. Nepoužívajte sušičku potravín, pokiaľ je prívodný kábel poškodený. Všetky opravy vrátane výmeny
napájacieho prívodu zverte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zariadenia, hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
3. Chráňte spotrebič pred priamym kontaktom s vodou a inými tekutinami, aby nedošlo k prípadnému
úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nedávajte do umývačky na riad!
4. Nepoužívajte sušičku potravín vonku alebo vo vlhkom prostredí. Nedotýkajte sa prívodného kábla
mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
5. Nepoužívajte sušičku potravín v blízkosti vznetlivých predmetov alebo pod nimi, napr. v blízkosti záclon.
Teplota povrchov v blízkosti sušičky potravín môže byť počas chodu vyššia než obvykle. Sušičku potravín
umiestnite mimo dosahu ostatných predmetov tak, aby bola zaistená voľná cirkulácia vzduchu potrebná
na jej správnu činnosť.
6. Odporúčame nenechávať sušičku potravín so zasunutým prívodným káblom v zásuvke bez dozoru. Pred
údržbou vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel.
Kábel odpojte od zásuvky uchopením za vidlicu.
7. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany.
8. Používajte iba originálne príslušenstvo.
9. Sušička potravín by nemala byť ponechaná počas chodu bez dozoru.
10. Sušičku neuvádzajte do chodu bez vrchného dielu. Iba s týmto dielom je zaistený správny rozvod
vzduchu do jednotlivých poschodí.
11. Dbajte na zvýšenú pozornosť, pokiaľ používate sušičku potravín v blízkosti detí. Nikdy nenechávajte
manipulovať so spotrebičom samotné deti, aby ste ich ochránili pred nebezpečenstvom úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na opatrnosť, aby prívod nevisel dole.
12. Sušičku potravín neklaďte na horúci povrch ani ju nepoužívajte v blízkosti zdroja tepla (napr. platničky
sporáka).
13. Je nevyhnutné toto zariadenie udržiavať za všetkých okolností čisté, pretože prichádza do priameho
kontaktu s potravinami.
14. Používajte iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Táto sušička potravín je určená iba na
domáce použitie. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím tohto zariadenia.
15. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo
mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní
spotrebiča, ak nebudú pod dohľadom alebo ak neboli inštruované z hľadiska použitia spotrebiča osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť. Na deti by sa malo dozerať, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebičom
hrať.
9
SK
POPIS
Vetrací otvor
Veko sušičky
Poschodia sušičky
SK
Kontrolka
zapnutia
SUŠENIE OVOCIA
Sušenie je jeden z najstarších spôsobov konzervácie potravín. Potraviny obsahujú viac alebo menej vody,
ktorú v priebehu sušenia odstránime. Zároveň tým odstránite živnú pôdu pre vznik plesní a zahnívania.
Po správnom usušení a pri dobrých skladovacích podmienkach je možné usušené potraviny prechovávať
a používať aj niekoľko rokov.
Odstránením vody z potravín dôjde ku koncentrácii aromatických látok, preto sú chutnejšie. Ku konzervácii
dochádza prirodzenou cestou bez použitia konzervačných látok. Nedochádza k zničeniu minerálov
a vitamínov. Aj keď ste zvyknutí potraviny zavarovať alebo zmrazovať, sušenie vám rozšíri možnosti
uskladnenia ovocia, zeleniny, húb, liečivých rastlín a čajov a obohatí vaše kuchynské znalosti. Sušenie na
slnku je v našich zemepisných podmienkach skôr vecou náhody. Pri sušení v elektrickej alebo plynovej rúre,
ktorá nie je na sušenie konštruovaná, dochádza vzhľadom k malej cirkulácii vzduchu k tzv. „poteniu" potravín,
odkvapkávaniu šťavy a následnému prilepeniu k podložke. Navyše sa rúra od pripálenej šťavy veľmi ťažko
čistí.
Vaša nová sušička potravín je rýchlejšia a efektívnejšia na základe dôsledne fyzikálneho systému. Nasávaný
prúd vzduchu je rovnomerne ohrievaný a rozvádzaný tak, aby v každom poschodí odoberal vlhkosť
pripraveným potravinám.
Vlhký vzduch je odvádzaný von výtokovými otvormi vo veku sušičky. Tento systém umožňuje sušenie na
všetkých poschodiach, ale pre rovnomerné usušenie celej náplne sušičky je nutné v priebehu sušenia striedať
poradie jednotlivých poschodí, lebo v spodnom poschodí prebieha sušenie vždy intenzívnejšie. Tesne pred
ukončením sušiaceho procesu je vhodné kvalitu usušenia preveriť opticky a ohmatom. Podľa úsudku je
možné potraviny roztriediť a prevádzkový čas na usušenie predĺžiť.
10
POKYNY NA POUŽÍVANIE
Pred prvým použitím a po dlhšej prestávke odporúčame jednotlivé poschodia sušičky opláchnuť bez použitia
hrubých čistiacich prostriedkov.
Sušičku postavte na miesto, ktoré nebudete meniť počas sušiaceho cyklu. Nezabudnite, že v priebehu
sušenia bude v miestnosti cítiť aróma sušených potravín, ktorá nie je vždy pre každého príjemná.
Pred úpravou na sušenie všetky potraviny dôkladne umyte.
Na úpravu vyberajte iba bezchybné potraviny, poškodené miesta vyrežte. U ovocia odstráňte kôstky
a jadierka.
Upravené ovocie má byť zrelé, ale nie prezreté.
Proces sušenia bude rovnomerný, keď potraviny nakrájate na rovnako hrubé plátky. Tenké plátky schnú
rýchlejšie, ale nezabudnite, že sa sušením podstatne zmenšujú.
Podnosy nezapĺňajte potravinami úplne. Využite asi 85 % ich celkovej plochy.
Nelúpané ovocie ukladajte šupkou dole a reznou plochou nahor. Nerovné tvary pokladajte vždy na hranu so
šupkou, nie na rovnú plochu.
Zeleninu rozložte pravidelne iba v jednej vrstve.
Byliny sušte veľmi šetrne. Odstráňte iba stonku, byliny ďalej neporciujte. Listové byliny je treba počas
sušiaceho procesu obracať, aby sa zabránilo zlepovaniu. Poschodia neplňte úplne, aby bola zabezpečená
dostatočná cirkulácia vzduchu.
Aby sa pri niektorých druhoch ovocia zabránilo zhnednutiu, odporúčame upraviť ovocie pred sušením
v roztoku z jednej lyžice citrónovej šťavy a pohára vody a následne osušte kuchynským papierom. Citrónovú
šťavu môžete nahradiť ananásovým džúsom alebo bežne predávaným vitamínom C. Niektoré druhy ovocia
majú prírodný voskovaný ochranný poťah, napr. fi gy, slivky, hrozno, čučoriedky atď.
Ponorte ich do vriacej vody na 1 – 2 minúty, po scedení ihneď do studenej a osušte. Nakrájajte a dajte sušiť.
Šupka spórovatie a tým sa sušenie urýchli.
Väčšinu druhov zeleniny je vhodné pred sušením blanšírovať.
Blanšírovanie obmedzí porušenie vzhľadu a chuti upravených produktov. Je založené na tom, že sa ovocie
a zelenina krátky čas (1 – 5 minút) predvarí vo vode alebo pare. Pripravenú zeleninu uložte do drôteného koša
alebo sita a ponorte do hrnca s vriacou vodou. Pred uložením do sušičky potraviny dôkladne osušte.
Sušičku potravín uvediete do prevádzky stlačením spínača do polohy zapnuté.
SUŠENIE
Čas sušenia je závislý od druhu, vlhkosti, zrelosti a hrúbky nakrájaných plátkov potravín, ako aj vlhkosti
vzduchu v miestnosti a počtu naplnených poschodí sušičky. Odporúčame voliť kratší čas sušenia a v jej
priebehu kontrolovať potraviny opticky aj ohmatom. Pred ukončením sušenia je možné hrubšie plátky,
ktoré nie sú ešte dostatočne vysušené vytriediť a ponechať sušiť ešte ½ alebo 1 hodinu. Sušiaci proces má
nasledovať ihneď po dokončenej príprave potravín a celý proces má prebehnúť bez prerušenia. Pri veľmi
dlhom sušení bylín dochádza k strate chuťových látok. Ovocie nemá byť preschnuté t. j. nesmie sa lámať.
Druh
Špec. úprava
Test usušenia,
povrch
Čas sušenia
v hod.
áno
pružný
4 – 15
áno
pružný
8 – 36
olúpať a nakrájať na kolieska
–
pružný
6 – 36
nakrájať, osušiť
–
kožený
6 – 36
Forma prípravy
Jablká
Marhule
Čerstvý
ananás
Ananás
z konzervy
narezať rezy alebo kolieska,
odstrániť jadierka
nakrájať na polovice alebo štvrťky
11
SK
Druh
Banány
Hrušky
Jahody
Slivky, blumy
SK
Hrozno
Čerešne
Broskyne
Citrusy
Rebarbora
Forma prípravy
dobre zrelé, nakrájať na kolieska
alebo prúžky hrubé 4 mm
odstrániť jadierka, rozpoliť alebo
rezy
rozpoliť, malé v celku
polovice alebo celé, s kôstkou alebo
bez
narezať, pokiaľ možno druh bez
jadierok
s kôstkami, nedelené
dobre zrelé
nakrájať rezy alebo oddeliť, kôra
v prúžkoch pre arómu
použite iba krehké lodyhy, po umytí
nakrájajte na 3 cm kúsky
Test usušenia,
povrch
krehký,
chrumkavý
Čas sušenia
v hod.
áno
pružný, kožený
5 – 24
áno
neorosený
5 – 24
–
pružný
5 – 24
–
pružný, kožený
6 – 36
–
áno
kožený
pružný, kožený
6 – 36
5 – 24
–
pružný
6 – 36
áno
neorosený
4 – 16
Čas sušenia
v hod.
4 – 12
Špec. úprava
–
5 – 24
Druh
Forma prípravy
Artičoky
očistiť, rozrezať na polovice
olúpať, celé alebo narezať na 2 cm
kúsky
2–4
Test usušenia,
povrch
krehký
2–3
krehký
8 – 36
konce urezať, priečne nakrájať
3–4
krehký
4 – 14
rozdeliť na kúsky, ponechať
1/2 hodinu v slanej vode
rozdeliť na kúsky, ponechať
1/2 hodinu v slanej vode
očistiť a narezať prúžky
narezať šikmo alebo priečne
narezať na kolieska
1 cm hrubé kolieska
nakrájať na kolieska
odstrániť stonku, nerozomlieť
nakrájať na polovice alebo na
kolieska
3 – 4 s lyžicou
octu
3 – 4 s lyžicou
octu
2 – 3 v pare
2–3
2–3
–
–
–
krehký
5 – 15
kožený
5 – 15
kožený
kožený
krehký
kožený
kožený
krehké
4 – 12
4 – 12
4 – 12
4 – 14
4 – 10
2–5
krehké
4–6
Špargľa
Fazuľa
(zelená)
Brokolica
Karfiol
Kapusta, kel
Mrkva
Zeler
Uhorky
Cibuľa, pór
Byliny
Huby
Blanšír v min.
–
Časy uvedené v tabuľke sú iba odporúčané a môžu podľa vlastností sušiaceho produktu byť veľmi rozdielne.
Pre kontrolu usušenia vyberte niekoľko vzoriek potravín zo sušičky a nechajte ich vychladnúť. Zelenina by
mala byť krehká a tvrdá, ľahko zlomiteľná. Ovocie by malo byť ohybné, na ohmat ako koža. Počas sušenia,
ktoré môže trvať až 24 hodín (celé ovocie so šupkou – čerešne, slivky), meňte medzi sebou poradie podnosov
každé 3 – 4 hodiny, aby sa zaistilo rovnomerné presušenie v celej sušičke.
Poznámka: Jednotlivé poschodia sušičky na sebe poskládajte tak, aby do seba navzájom zapadli. Posunutie
poschodí má negatívny vplyv na cirkuláciu vzduchu a tým na celkovú funkciu sušičky.
12
RADY A TIPY
Ovocie je možné spotrebovať v usušenom stave. Hodí sa však aj ako príloha do mnohých receptúr. Pokiaľ
chcete usušené ovocie použiť rovnakým spôsobom ako čerstvé, musíte ho zmäkčiť, tzn. vrátiť mu vlhkosť,
ktorá bola odstránená sušením. Požadované množstvo usušeného ovocia namočíme do približne rovnakého
množstva vody (napr. šálka usušeného ovocia do šálky vody – lepšie menej vody) a necháme asi 4 hodiny
namočené (tiež tu platí, že kratší čas je vhodnejší. Ďalej môžete ovocie použiť podľa receptúr ako čerstvé.
Skoré slivky sú chudobné na cukor, a preto nie sú vhodné na sušenie.
Zeleninu odporúčame pred ďalšou úpravou vždy namočiť. Napr. 1 šálka suchej zeleniny a 1 šálka vlažnej
vody. Nedávajte však viac vody než bude potrebné na prípravu pokrmu. Zmäknutú zeleninu nenechávajte
pred ďalším použitím zbytočne dlho odstáť. Čas tepelnej úpravy zeleniny je približne rovnaký ako pri
mrazenej zelenine. Na prípravu polievok nie je nutné sušenú zeleninu zmäkčovať. Sušenú zeleninu do
polievok, omáčok a šalátov je možné kuchynskými prístrojmi zmenšiť na požadovanú veľkosť. Na prípravu
krémových polievok, omáčok a detských pokrmov je najlepšie použiť sušenú rozomletú zeleninu. Nerobte si
väčšie zásoby pomletej zeleniny než koľko môžete spotrebovať do 1 mesiaca, lebo dlhším skladovaním stráca
zelenina trvanlivosť.
Samozrejme je možné zmäkčenú zeleninu zmiešať a použiť s čerstvou zeleninou. Papriky môžu byť roztlačené
alebo rozomleté a na ďalšie použitie uskladnené vo vzduchotesných pohároch.
Huby namočíme (ako zeleninu) a použijeme ako čerstvé. Na použitie do polievok a omáčok je možné huby
rozomlieť.
Byliny nepotrebujú ďalšiu úpravu okrem rozdrvenia alebo pomletia a prípadného odstránenia tvrdých častí.
RECEPTY
Miešané ovocie
2 olúpané banány
10 dkg jahôd
10 dkg ananásu
Ovocie nakrájajte na rovnako veľké kúsky asi ½ cm. Po usušení a vychladnutí premiešajte so zmesou drvených
orechov.
Kolieska jabĺk so škoricou
2 kg jabĺk
5 čajových lyžičiek škorice
Olúpané jablká nakrájajte na asi ½ cm hrubé krúžky, vykrojte jadro a poprášte škoricou. Dajte sušiť.
Citrusový mix
1,5 kg pomarančov
5 citrónov
4 grapefruity
Ovocie dôkladne omyte. Nakrájajte asi na ½ cm hrubé plátky aj s kôrou a usušte.
Tropický raj
10 kivi
1 ananás
3 papáje
Olúpte papáju a kivi, okrájajte ananás. Nakrájajte asi na ½ cm hrubé plátky a usušte.
13
SK
Zelerová a cesnaková soľ
Usušený materiál zmiešajte so soľou v pomere 1:1.
Zmes kvetín a korenia
Môžete si uchovať vôňu jari a leta, tešiť sa z vône rastlín a kvetín, ktoré vám rastú na záhradke alebo voľne
v prírode pomocou sušičky potravín. Kvety dajte voľne na podnos a sušte so všetkými vetráčikmi v otvorenej
polohe. Dobre usušené kvety (asi o 5 hodín), uložte do ozdobnej nádoby alebo do vrecúška a ozdobte stuhou.
Pre výraznejšiu arómu môžete doplniť škoricou, klinčekom, rozmarínom alebo mätou piepornou.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
SK
Pred čistením a pri akejkoľvek manipulácii s prístrojom vytiahnite vidlicu prívodnej šnúry zo zásuvky. Očistite
spotrebič mierne navlhčenou utierkou. Jednotlivé poschodia a veko sušičky omyte bežným prípravkom
na umývanie riadu. Nasávací otvor (mriežka) na motorovej časti musí byť bezpodmienečne čistá, voľná
pre prístup vzduchu. Pri eventuálnom znečistení alebo zanesení prachom mriežku očistite štetcom alebo
nečistotu odsajte vysávačom.
Nepoužívajte hrubé hubky ani čistiaci prášok. Spotrebič ani prívodná šnúra nesmú byť ponorené do vody.
USKLADNENIE
Po ukončení sušenia nechajte potraviny dobre vychladnúť a až potom ich zabaľte. Pre dlhodobé uskladnenie
sa najlepšie hodia poháre s otočným uzáverom. Nepoužívajte plastikové nádoby.
Na uskladnenie sušenej zeleniny sa veľmi dobre hodí zaváracia fólia, prípadne vrecká s vývevou pre vákuové
balenie. Usušené potraviny môžeme uchovávať pri bežných izbových teplotách. Najlepšie však na suchých,
chladnejších a tmavých miestach.
Pri teplotách nižších než 10 °C sa čas uskladnenia predlžuje 2 – 3x.
Odporúča sa príležitostná kontrola uskladnených potravín. Samolepiace štítky s udaním druhu a dátumu
usušenia vám zaistia dokonalý prehľad.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Pre sušenie ovoce, zeleniny, biliniek, masa a iných druhov potravín
5 sušiacích podnosov
Nehlučný provoz
Kontrolka zapnutia
Tepelná poistka
Menovité napätie: 220 – 230 V~ 50 Hz
Menovitý príkon: 250 W
20 dB
Hlučnosť:
VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do
kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších
európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako
s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné
prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto
produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto,
kde ste produkt kúpili.
14
08/05
SUSZARKA DO ŻYWNOŚCI
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przeczytać uważnie i zachować na przyszłość!
Ostrzeżenie: Zamieszczone w tym dokumencie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa nie uwzględniają
wszystkich możliwych warunków i sytuacji. Użytkownik musi zrozumieć, że urządzenia nie da się wyposażyć
w zdrowy rozsądek, rozwagę czy ostrożność. Dbałość o ich zapewnienie ciąży więc na użytkowniku urządzenia.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w transporcie oraz w wyniku niewłaściwego użytkowania,
wahań napięcia bądź przeróbek albo regulacji dowolnej części urządzenia.
Aby zminimalizować ryzyko pożaru lub porażenia prądem, należy przestrzegać podstawowych zasad
użytkowania urządzeń elektrycznych:
1. Upewnij się, że napięcie w gniazdku sieciowym odpowiada napięciu podanemu na etykiecie na
urządzeniu oraz że gniazdko jest prawidłowo uziemione. Gniazdko sieciowe musi być zainstalowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
2. Nigdy nie używać suszarki z uszkodzonym przewodem. Wszelkie naprawy, włącznie z wymianą
przewodu, muszą być wykonywane przez specjalistyczny zakład serwisowy! Nie zdejmować
z urządzenia osłon ochronnych — ryzyko porażenia prądem!
3. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, chronić urządzenie przed bezpośrednim kontaktem z wodą
i innymi płynami. Nie wkładać urządzenia do zmywarki do naczyń!
4. Nie używać suszarki poza pomieszczeniami ani w wilgotnych miejscach. Nie dotykać przewodu
elektrycznego mokrymi rękami! Ryzyko porażenia prądem.
5. Nie używać suszarki w pobliżu łatwopalnych przedmiotów albo pod takimi przedmiotami, na przykład
w pobliżu zasłon. Temperatura powierzchni w pobliżu suszarki może być większa niż normalnie. Aby
zapewnić właściwą cyrkulację powietrza, konieczną do właściwego działania suszarki, należy ustawić
suszarkę z dala od innych przedmiotów.
6. Nie zaleca się pozostawiania bez nadzoru suszarki włączonej do gniazdka sieciowego. Przed konserwacją
należy wyłączyć urządzenie z gniazdka sieciowego. Przy wyłączaniu przewodu z gniazdka sieciowego
nie należy ciągnąć za przewód. Wyłączając przewód, należy chwytać za wtyczkę.
7. Nie dopuszczać do stykania się przewodu z gorącymi powierzchniami i nie prowadzić przewodu przez
ostre krawędzie.
8. Używać tylko oryginalnych akcesoriów.
9. Nie zostawiać pracującej suszarki bez nadzoru.
10. Nie uruchamiać suszarki bez górnej części. Zapewnia ona właściwe rozprowadzanie powietrza do
poszczególnych komór.
11. Używanie suszarki w pobliżu dzieci wymaga starannego nadzoru! Aby uchronić dzieci przed ryzykiem
porażenia prądem, nigdy nie pozwalać im na samodzielne używanie urządzenia. Nie pozwalać, by
z brzegu stołu lub lady, na których stoi urządzenie, zwisał jego przewód.
12. Nie umieszczać suszarki w pobliżu gorących powierzchni ani źródeł ciepła (na przykład płytek
grzewczych).
13. Ze względu na fakt, że urządzenie bezpośrednio styka się z żywnością, należy je zawsze utrzymywać
w czystości.
14. Suszarki należy używać tylko zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszej instrukcji. Suszarka
jest przeznaczona tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
15. Osoby (w tym dzieci), które są fizycznie, sensorycznie lub umysłowo niezdolne do bezpiecznego
używania urządzenia lub których niedostateczne doświadczenie lub umiejętności uniemożliwiają
bezpieczne użytkowanie urządzenia, nie mogą używać tego urządzenia, chyba że robią to pod nadzorem
lub że zostały poinstruowane co do sposobu jego użytkowania przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo. Nadzorowanie dzieci jest konieczne dla uniknięcia bawienia się przez nie urządzeniem.
15
PL
OPIS
Otwór wentylacyjny
Pokrywa suszarki
Komory do suszenia
PL
Kontrolka
włączenia
zasilania
SUSZENIE OWOCÓW
Suszenie jest jednym z najstarszych sposobów konserwacji żywności. Żywność zawiera mniejszą lub większą
ilość wody, którą proces suszenia usuwa. W ten sposób usuwane są warunki dla rozwoju pleśni i procesów
gnilnych. Przestrzegając odpowiednich metod suszenia i warunków przechowywania można przechowywać
i wykorzystywać susz nawet przez kilka lat.
Usunięcie wody z żywności zwiększa także koncentrację składników aromatycznych i intensywność smaku.
Konserwacja jest wykonywana naturalnymi metodami, bez chemicznych środków konserwujących. Nie
ulegają zniszczeniu witaminy ani składniki mineralne. W przypadku osób nawykłych do przechowywania
lub zamrażania żywności suszenie zwiększa możliwości przechowywania owoców, warzyw, grzybów,
roślin leczniczych i herbat. Wzbogaca ponadto zakres możliwości kulinarnych. W naszych warunkach
geograficznych suszenie żywności na słońcu jest raczej kwestią szczęścia. Suszenie żywności w piekarniku
elektrycznym lub gazowym, który nie jest przeznaczony do suszenia i nie zapewnia wystarczającej cyrkulacji
powietrza, powoduje „pocenie się”, czyli wyciekanie soku i przyklejanie się suszonej żywności do podłoża. Co
więcej, bardzo trudno jest usunąć z piekarnika ślady po zapieczonym soku.
Państwa nowa suszarka do żywności działa szybciej i wydajniej dzięki systemowi ściśle opartemu na
zasadach fizyki. Strumień wlatującego powietrza jest równomiernie nagrzewany i rozprowadzany tak, aby
usuwać wilgoć z żywności poszczególnych komorach.
Wilgotne powietrze wydostaje się przez otwory w pokrywie suszarki. System ten umożliwia suszenie we
wszystkich komorach. Dla równomierności suszenia całego wsadu konieczne jest jednak zmienianie
kolejności poszczególnych komór, ponieważ największą intensywność suszenia osiąga się w dolnej komorze.
Bezpośrednio przed zakończeniem procesu suszenia zaleca się wizualne i dotykowe skontrolowanie jakości
suszu. Na podstawie oceny można wybrać pożywienie i wydłużyć czas suszenia.
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym użyciem oraz po dłuższej przerwie w użytkowaniu zalecane jest wymycie poszczególnych
komór łagodnych środkiem myjącym.
16
Ustaw suszarkę w miejscu, w którym będzie ona mogła stać przez cały cykl suszenia. Zwracamy uwagę, że
podczas suszenia w pomieszczeniu będzie wyczuwalny zapach suszonej żywności, który może przeszkadzać
niektórym osobom.
Przed przygotowywaniem żywności do suszenia należy ją starannie umyć.
Do przetwarzania należy wybierać tylko pełnowartościową żywność; części uszkodzone lub zepsute należy
odkroić. Usunąć z owoców pestki i gniazda nasienne.
Przetwarzane owoce powinny być dojrzałe, ale nie przejrzałe.
Aby suszenie przebiegało równomiernie, należy pokroić żywność na jednakowe plastry. Cienkie plastry
schną szybciej, ale nie należy zapominać o znacznym zmniejszeniu ich wielkości w czasie suszenia.
Nie wypełniać w całości tac na żywność. Wykorzystać około 85% ich powierzchni.
Owoce ze skórką należy układać skórką do dołu, a przeciętą powierzchnią do góry. Części o nieregularnym
kształcie zawsze należy kłaść skórką do dołu, a nie na płaskiej powierzchni.
Warzywa należy równomiernie rozłożyć w jedną warstwę.
Zioła wymagają bardzo delikatnego suszenia. Usuwać należy samą łodygę; nie odcinać innych części.
Aby zapobiec sklejaniu się w czasie suszenia liści ziół liściastych, należy je obracać w czasie suszenia. Dla
zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza, nie wypełniać komór w całości.
Dla uniknięcia zbrązowienia niektórych owoców zaleca się ich przygotowanie do suszenia przez zamoczenie
w roztworze łyżki soku cytryny na szklankę wody i osuszenie ręcznikiem papierowym. Sok z cytryny można
zastąpić sokiem z ananasa lub dostępną w sprzedaży witaminą C.
Pewne owoce, takie jak figi, śliwki, winogrona czy borówki mają naturalną, ochronną powłokę woskową.
Owoce tego rodzaju należy zanurzyć na 1 — 2 minuty w gorącej wodzie, a po odcedzeniu natychmiast
włożyć do zimnej wody, po czym osuszyć. Pokroić owoce w plastry i włożyć je do suszarki. Ich skórka stanie
się porowata, co przyspieszy suszenie.
Większość warzyw wymaga przed suszeniem krótkiego blanszowania.
Blanszowanie powinno zapobiec pogorszeniu wyglądu i smaku przetworzonych produktów. Blanszowanie
polega na krótkim (1 — 5 minut) gotowaniu owoców lub trzymaniu ich nad parą. Przygotowywane warzywa
należy włożyć do drucianego koszyka i zanurzyć w garnku z wrzącą wodą. Przed włożeniem żywności do
suszarki należy są całkowicie osuszyć.
Suszarkę włącza się przez naciśnięcie wyłącznika ON.
SUSZENIE
Czas suszenia zależy od rodzaju, wilgotności, grubości i stopnia dojrzałości plastrów żywności, jak również
od wilgotności w pomieszczeniu i liczby wypełnionych komór suszarki. Zalecamy suszenie przez krótszy czas
i wizualne oraz dotykowe sprawdzanie pożywienia. Przed zakończeniem suszenia można wybrać grubsze
plastry i pozwolić im doschnąć przez dodatkowe pół godziny. Suszenie powinno się rozpocząć natychmiast
po przygotowaniu żywności, a cały proces nie powinien być przerywany. Zbyt długo suszone zioła tracą swój
smak. Owoców nie należy przesuszać, czyli dopuszczać do ich popękania.
Rodzaj
pożywienia
Jabłka
Sposób przygotowania
pokroić na plasterki lub
pierścienie, usunąć gniazdo
nasienne
Morele
pokroić na połówki lub ćwiartki
Ananas (świeży) obrać i pokroić w plastry
Ananas
pokroić w plastry, osuszyć
(z puszki)
wybrać dojrzałe, pokroić w talarki
Banany
lub słupki o grubości 4 mm
tak
Kontrola
wysuszenia,
powierzchnia
sprężysta
tak
—
sprężysta
sprężysta
8 — 36
6 — 36
—
chropowata
6 — 36
—
Kruche,
chrupiące
5 — 24
Specjalne
przygotowanie
Czas suszenia
w godzinach
4 — 15
17
PL
Rodzaj
pożywienia
Gruszki
Truskawki
Śliwki
Winogrona
usunąć gniazdo nasienne, pokroić
w plastry lub na połówki
pokroić na połówki, małe
pozostawić w całości
połówki lub całe, z pestką lub bez
naciąć; w miarę możliwości
wybrać gatunek bez pestek
Specjalne
przygotowanie
tak
Kontrola
wysuszenia,
powierzchnia
sprężysta,
chropowata
Czas suszenia
w godzinach
5 — 24
tak
nie wilgotne
5 — 24
—
sprężysta
sprężysta,
chropowata
5 — 24
—
6 — 36
Czereśnie,
wiśnie
z pestkami, nie krojone
—
chropowata
6 — 36
Brzoskwinie
dobrze dojrzałe
tak
sprężysta,
chropowata
5 — 24
—
sprężysta
6 — 36
tak
nie wilgotne
4 — 16
Owoce
cytrusowe
PL
Sposób przygotowania
Rabarbar
Rodzaj
pożywienia
pokroić w plastry lub podzielić na
cząstki i pokroić skórkę na paski
dla zapachu
Używać tylko delikatnych łodyg,
po umyciu pokroić na kawałki po
3 cm.
Sposób przygotowania
Karczochy
czyste, pokroić na połówki
obrać, w całości lub pokrojone na
Szparagi
kawałki 2 cm
Fasolka (zielona) odciąć końce, przeciąć
podzielić na cząstki, włożyć na ½
Brokuły
h do osolonej wody.
podzielić na cząstki, włożyć na ½
Kalafior
h do osolonej wody.
Kapusta
oczyścić i pokroić w paski
Marchew
Seler
Ogórek
Cebula, por
Zioła
pokroić ukośnie lub poprzecznie
pokroić w plastry
talarki o grubości 1 cm
pokroić w okrągłe plastry
usunąć łodygę, nie miażdżyć
pokroić na połówki lub w okrągłe
plastry
Grzyby
2—4
Kontrola
wysuszenia,
powierzchnia
chrupiące
2—3
chrupiące
8 — 36
3—4
3 — 4 z łyżką
stołową octu
3 — 4 z łyżką
stołową octu
2 — 3 i trzymać
nad parą
2—3
2—3
—
—
—
chrupiące
4 — 14
chrupiące
5 — 15
chropowata
5 — 15
chropowata
4 — 12
chropowata
chrupiące
chropowata
chropowata
chrupiące
4 — 12
4 — 12
4 — 14
4 — 10
2—5
—
chrupiące
4—6
Blanszowanie
w minutach
Czas suszenia
w godzinach
4 — 12
Wszystkie czasy zamieszczone w tabeli podano dla orientacji. Faktyczny czas zależy od właściwości
suszonego produktu.
Aby sprawdzić efekt suszenia, należy wyjąć kilka cząstek z suszarki i pozwolić im wystygnąć. Warzywa
powinny być twarde i chrupiące, łatwe do pokruszenia. Owoce powinny być w dotyku sprężyste i chropowate.
Podczas suszenia, które w przypadku całych owoców ze skórką (śliwek, wiśni) może trwać nawet 24 godziny,
należy co 3 — 4 godziny zmieniać kolejność tac, aby zapewnić w ten sposób równomierne suszenie.
18
Uwaga: Poszczególne komory należy stawiać jedna na drugiej, dopasowując je do siebie. Przesunięcie
komór zakłóca cyrkulację powietrza i tym samym pogarsza działanie suszarki.
WSKAZÓWKI
Owoce można wykorzystywać po wysuszeniu. Nadają się one do użycia jako składnik w wielu przepisach.
Aby użyć suszonych owoców tak jak świeżych, trzeba je zmiękczyć, czyli przywrócić im wilgoć utraconą
w procesie suszenia. Wymaganą ilość owoców należy namoczyć w zbliżonej ilości wody (szklanka owoców
na szklankę lub mniejszą ilość wody) przez mniej więcej 4 godziny (lub krócej, jeśli to możliwe). Następnie
owoce te można wykorzystać jak świeże, zgodnie z przepisem.
Młode śliwki zawierają mało cukru i dlatego nie nadają się do suszenia.
Zalecamy namoczenie warzyw przed dalszą obróbką. Np. 1 szklanka suszonych warzyw na 1 szklankę letniej
wody. Do gotowania nie dodawać więcej wody niż potrzeba. Zmiękczone warzywa należy od razu wykorzystać;
nie przetrzymywać ich przez dłuższy czas. Czas gotowania warzyw jest porównywalny z czasem gotowania
mrożonki. Nie ma potrzeby zmiękczenia warzyw wykorzystywanych na zupę. Suszone warzywa do zup, sosów
i sałatek można redukować do żądanej wielkości przy użyciu urządzeń kuchennych. Do przygotowywania
zup-kremów, sosów i jedzenia dla dzieci najlepiej jest używać mielonego suszu z warzyw. Nie przechowywać
mielonego suszu z warzyw dłużej niż miesiąc, ponieważ traci on przydatność do spożycia.
Zmiękczone warzywa można oczywiście łączyć ze świeżymi. Paprykę można pokruszyć lub zmielić,
a następnie przechowywać w szczelnych pojemnikach.
Grzyby (tak jak warzywa) można namoczyć i używać zamiast świeżych. Grzyby do zup i sosów można zmielić.
Zioła nie wymagają dalszej obróbki poza ewentualnym pokruszeniem lub zmieleniem i usunięciem twardych
części.
PRZEPISY
Mieszanka owocowa
2 obrane banany
10 dag truskawek
10 dag ananasa
Pokroić owoce na jednakowe części po około ½ cm. Po wysuszeniu i wystudzeniu wymieszać z posiekanymi
orzechami.
Krążki jabłkowe z cynamonem
2 kg jabłek
5 łyżeczek cynamonu
Obrać jabłka, pokroić w krążki o grubości ½ cm, wyciąć gniazdo nasienne i oprószyć cynamonem. Wysuszyć.
Mieszanka cytrusowa
1,5 kg pomarańczy i 5 cytryn
4 grejpfruty
Dokładnie wymyć owoce. Pokroić ze skórką w plastry o grubości ½ cm i wysuszyć.
Tropikalny raj
10 kiwi
1 ananas
1 papaja
Obrać papaję, kiwi i ananas; oczyścić ananas. Pokroić w plastry o grubości ½ cm i wysuszyć.
19
PL
Sól selerowa i czosnkowa
Wymieszać susz z solą w proporcji 1:1.
Mieszanka kwiatów i przypraw
Suszarka ułatwia zachowanie zapachów wiosny i lata. Pozwala cieszyć się wonią roślin i kwiatów rosnących
w ogrodzie lub okolicy. Ułożyć kwiaty luźno na tacy i wysuszyć je przy otwartych wszystkich wywietrznikach.
Włożyć dobrze wysuszone kwiaty (po około 5 godzinach) do ozdobnego pojemnika lub torebki i przyozdobić
je wstążką. Dla wzmocnienia zapachu można dodać cynamonu, goździków, rozmarynu lub mięty.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć przewód zasilający z gniazdka sieciowego. Do czyszczenia
urządzenia należy używać lekko wilgotnej ściereczki. Komory i pokrywę suszarki można myć zwykłym
płynem do mycia naczyń. Wlot powietrza (kratka) na silniku musi być zupełnie czysty, tak aby zapewniać
dostęp świeżego powietrza. Zabrudzoną lub zakurzoną kratkę należy oczyścić szczoteczką lub odkurzaczem.
Nie używać szorstkich gąbek ani proszku do szorowania. Nie zanurzać urządzenia ani przewodu zasilającego
w wodzie.
PRZECHOWYWANIE
PL
Po wysuszeniu pozwolić suszowi ostygnąć i dopiero wówczas go schować. Do długotrwałego przechowywania
najlepiej nadaje się szklany słoik z gwintowaną pokrywką. Nie używać plastikowych pojemników.
Do przechowywania suszonych warzyw dobrze nadaje się folia spożywcza oraz torebki z pompką
umożliwiającą wytworzenie próżni. Susz można przechowywać w normalnej temperaturze pokojowej.
Najlepsze warunki do przechowywania są w suchych, chłodnych i ciemnych miejscach.
W temperaturze poniżej 10°C czas przechowywania można wydłużyć 2 — 3×.
Zaleca się okresową kontrolę przechowywanej żywności. Pomocne mogą się okazać etykiety samoprzylepne
z informacją o rodzaju pożywienia i dacie suszenia.
INFORMACJE TECHNICZNE
Urządzenie suszy owoce, warzywa, zioła, mięso i inne rodzaje żywności.
5 tac do suszenia
Cicha praca
Kontrolka włączenia zasilania
Bezpiecznik termiczny
Napięcie nominalne:
Nominalna moc wejściowa:
Emisja hałasu:
220 — 230 V, 50 Hz
250 W
20 dB
EKSPLOATACJA I USUWANIE ODPADÓW
Papier służący do owinięcia i tektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy
z plastiku – wrzucić do pojemników z plastikiem do recyklingu.
USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE
i innych krajów europejskich z wprowadzonym systemem zbiórki odpadów)
Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów
komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla
zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.
Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W celu uzyskania dalszych informacji
o recyklingu tego produktu należy się skontaktować z lokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się
przetwarzaniem odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt.
20
08/05
ASZALÓ
BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
Olvassa el figyelmesen, és jól őrizze meg!
Figyelem! A használati útmutató tartalmazta biztonsági rendelkezések és utasítások nem tartalmaznak
minden olyan feltételt és körülményt, amelynek bekövetkeztére sor kerülhet. A felhasználónak meg kell
értenie, hogy a legfontosabb, semmilyen termékbe be nem építhető tényezők a józan ész, elővigyázatosság
és gondosság. Ezeket a tényezőket a készüléket használó és kezelő felhasználó(k)nak kell biztosítaniuk.
Nem felelünk a szállítás közben, helytelen használatból, feszültségingadozásból vagy a készülék bármilyen
átalakításából eredő károkért.
A tűz vagy áramütés okozta balesetek elkerülése érdekében az elektromos készülékek használata során
mindig be kell tartani az alábbi alapvető biztonsági utasításokat:
1. Ellenőrizze le, hogy a rendelkezésre álló áramkör feszültsége megfelel a készülék gyári adattábláján
olvasható adatnak, és a konnektor előírásszerűen földelt. A konnektort az érvényes biztonsági
előírásoknak megfelelően kell telepíteni.
2. Ne használja az aszalót-szárítót, ha sérült a hálózati kábele. A készülék minden javítását, beleértve a
hálózati kábel cseréjét is, bízza szakszervizre! Ne szerelje le a készülék védőburkolatát, áramütés
veszélye!
3. Óvja a készüléket a víztől és más folyadékokkal való érintkezéstől, ellenkező esetben áramütés veszélye
áll fenn. Soha ne tegye mosogatógépbe!
4. Soha ne használja az aszalót-szárítót kültérben, sem nedves környezetben. Soha ne érjen a
csatlakozókábelhez nedves kézzel. Áramütés veszélye.
5. Soha ne használja az aszalót-szárítót gyúlékony tárgyak vagy anyagok közelében, esetleg alatt, pl.
függönyök közelében. Az aszaló közelében található felületek hőmérséklete a készülék üzemelése
során a megszokottnál magasabb lehet. Az aszalót úgy állítsa fel, hogy biztosított legyen a helyes
működéséhez szükséges szabad légáramlás.
6. Lehetőleg soha ne hagyja az áram alá helyezett készüléket felügyelet nélkül. Karbantartás előtt húzza ki
a csatlakozókábelt a hálózati csatlakozóaljból. Soha ne húzza ki a villásdugót a kábelnél fogva. A kábelt
mindig a villásdugónál fogva húzza ki a csatlakozóaljból.
7. A csatlakozókábel nem érhez hozzá forró részekhez, és ne vezesse éles éleken keresztül.
8. Kizárólag eredeti tartozékokat használjon.
9. A készüléket üzem közben ne hagyja felügyelet nélkül.
10. Soha ne kapcsolja be az aszalót felhelyezett felső rész nélkül. Kizárólag ha ez a felső rész a helyén van,
akkor biztosítható a helyes levegőkeringés az egyes szinteken.
11. Fokozott figyelmet szenteljen a készülék használatának, ha gyermekek közelében használja. Soha ne
engedje, hogy a készüléket gyerekek használják, ellenkező esetben áramütés veszélyének teszi ki őket.
Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne lógjon le.
12. Az aszalót-szárítót soha ne állítsa forró felületre, és ne használja hőforrás közelében (pl. konyhai tűzhely).
13. A készüléket minden körülmények között tartsa feltétlenül tisztán, mivel közvetlenül érintkezik az
élelmiszerekkel.
14. A készüléket kizárólag a használati útmutatóban ismertetett utasításokkal összhangban használja. Ez az
aszaló kizárólag otthoni használatra alkalmas. A gyártó nem felel a készülék helytelen használata okozta
károkért.
15. A készüléket nem használhatják olyan testi, értelmi, érzéki fogyatékos, vagy tapasztalatlan személyek
(gyermekeket is beleértve), akik nem alkalmasak a készülék biztonságos használatára, kivéve azon
eseteket, amikor a készüléket más felelős személy utasításai szerint és felügyelete alatt használják.
A gyerekeket felügyelni kell, hogy a fogyasztóval ne játszhassanak.
21
HU
LEÍRÁS
Szellőzőnyílás
Az aszaló fedele
Az aszaló-szárító tálcái
Bekapcsolás
jelzőlámpa
HU
GYÜMÖLCSASZALÁS
Az aszalás-szárítás az élelmiszertartósítás egyik legrégebbi módja. Az élelmiszerek több-kevesebb vizet
tartalmaznak, amelyet az aszalás-szárítás során eltávolítunk az élelmiszerből. Ezzel egyúttal eltávolítjuk a
penész és rothadás táptalaját is. A helyes aszalást-szárítást követően, megfelelő tárolási feltételek biztosítása
esetén, az aszalt-szárított élelmiszer akár évekig is elállhat.
Az élelmiszerekből való vízelvonással az ízanyagok koncentrálódnak, ezért az ételek ízletesebbek.
A tartósítás természetes úton zajlik, tartósítószerek felhasználása nélkül. Az élelmiszerek ásványi anyag és
vitamin tartalma nem sérül. Még ha az élelmiszerek befőzéséhez vagy fagyasztásához vagyunk is szokva, az
aszalás-szárítás kibővíti a gyümölcs, zöldség, gomba, gyógynövény és teanövények tárolásának módozatait,
illetve az Ön konyhai ismereteit. A napon történő szárításhoz a mi földrajzi körülményeink között a véletlenek
egybeesésére van szükség. Nem szárításra tervezett elektromos vagy gázsütőben végzett szárítás esetén a
kis levegőáramlás miatt az élelmiszerek ún. „izzadására“, csöpögésére és az alátéthez való hozzáragadására
kerül sor. Ezen felül a sütőt nehéz megtisztítani a rásült anyagoktól.
Az Ön új aszalója a fizikai törvényszerűségek következetes kihasználásának köszönhetően gyorsabb és
hatékonyabb. A beszívott levegő egyenletesen melegszik fel, majd úgy oszlik el a készülékben, hogy minden
szinten elvonja a behelyezett élelmiszerek tartalmazta nedvességet.
A nedves levegő az aszaló fedelén található nyílásokon keresztül távozik. Ez a rendszer lehetővé teszi az
egyes szintekre behelyezett élelmiszer aszalását-szárítását, de az egyenletes eredmény érdekében az egyes
szinteket fokozatosan cserélgetni kell, mivel a vízelvonás mindig a legalsó szinten a legintenzívebb. Röviddel
az aszalási-szárítási folyamat vége előtt ajánlott az aszalás-szárítás eredményét szemrevételezéssel, illetve
tapintással leellenőrizni. Az eredménynek megfelelően az élelmiszer átrendezhető, és az aszalás-szárítás
időtartama meghosszabbítható.
22
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
Az első használatba vétel előtt, illetve hosszabb szünet után ajánlott a készülék egyes szintjeit durva
tisztítószerek használata nélkül leöblíteni.
Állítsa az aszalót az aszalás-szárítás végleges helyére. Ne feledje, hogy az aszalás-szárítás során a helyiségben
a szárított élelmiszer illata lesz érezhető, ami nem feltétlenül kellemes mindenki számára.
Az aszalni-szárítani kívánt élelmiszert alaposan mossa meg.
Szárításhoz-aszaláshoz kizárólag ép élelmiszert használjon, a sérült helyeket távolítsa el. Gyümölcs esetén
távolítsa el a magokat, magházat.
Az aszalni-szárítani kívánt gyümölcsnek érettnek, de nem túlérettnek kell lennie.
Az aszalás-szárítás folyamata akkor lesz egyenletes, ha az élelmiszert azonos vastagságú darabokra szeleteli.
A vékony szeletekből a víz gyorsabban vonódik el, de ne feledje, hogy a folyamat során az egyes darabok
mérete jelentősen csökken.
Az egyes tálcákat ne töltse fel teljesen élelmiszerrel. Csak megközelítőleg a felületük 85%-át takarja be.
A hámozatlan gyümölcsöt héjával lefelé, vágott felületével felfelé helyezze a készülékbe. Az egyenetlen
alakzatokat mindig a héjas élükkel, ne az egyenes felületükkel helyezzék be.
A zöldséget egyenletesen és csak egyetlen szintben helyezzék a készülékbe.
A fűszer- és gyógynövényeket kíméletesen szárítsa. Csak a szárukat távolítsa el, a többi részt ne darabolja fel.
A leveles növényeket a szárítás során néha fordítsa meg, elkerülve ezzel a levelek összeragadását. Az egyes
szinteket ne töltse fel teljesen, hogy biztosított legyen a levegő megfelelő keringése.
Annak érdekében, hogy az egyes gyümölcsfajtáknál megelőzze a barnulást, ajánlott a gyümölcsöt még az
aszalás megkezdése előtt egy kiskanálnyi citromlé és egy csésze víz oldatában megmártani, majd konyhai
papírral megszárítani. A citromsavat ananászlével vagy standard C-vitaminnal is helyettesítheti.
Egyes gyümölcsfajtákat természetes viaszréteg von be, pl. füge, szilva, szőlő, áfonya stb. Ezeket merítse
1‑2 percre forró vízbe, majd a kivételüket követően azonnal hideg vízbe, végezetül szárítsa meg őket.
Darabolja fel a gyümölcsöt, és kezdje el aszalni. A gyümölcshéj pórusossá válik, és az aszalás folyamata
felgyorsul.
A legtöbb zöldségfajtát ajánlott a szárítás előtt blansírozni.
A blansírozás megelőzi a zöldségek kinézetének és ízének romlását. Alapvetően azt jelenti, hogy a gyümölcsöt
és a zöldséget rövid ideig (1–5 percig) előfőzzük vízben vagy gőzben. Az előkészített zöldséget helyezze
fémkosárkába vagy szűrőbe, majd azt helyezze forró vizes fazékba. A készülékbe helyezés előtt gondosan
szárítsa meg az élelmiszert.
A készüléket a főkacsoló bekapcsolt állásba állításával kapcsolja be.
ASZALÁS-SZÁRÍTÁS
Az aszalás-szárítás időtartama az elkészítendő élelmiszer fajtájának, nedvességtartalmának, érettségének és
szeletei vastagságának, továbbá a helyiségben lévő levegő nedvességtartalmának és a készülékbe helyezett
szintek számának a függvénye. Ajánlott rövidebb aszalási-szárítási időt beállítani, és folyamatosan ellenőrizni
szemrevételezéssel és tapintással az élelmiszer állagát. Az aszalás-szárítás befejezése előtt a még nem kész
vastagabb szeleteket válogassa ki, és hagyja még aszalódni-száradni ½ - 1 órán át. Az aszalási-szárítási
folyamatnak közvetlenül az élelmiszerek előkészítését követően kell kezdődnie, és az egész folyamatnak
megszakítás nélkül kell lezajlania. A fűszernövények túlságosan hosszú szárítása esetén elvesznek az
ízanyagok. A gyümölcsöt nem szabad túlaszalni, azaz nem töredezhet.
Fajta
Előkészítés módja
Alma
szeletelje vagy karikázza fel,
távolítsa el a magházat
Felezze el vagy negyedelje
Sárgabarack
Spec.
elkészítés
Szárítás próba,
felület
igen
ruganyos
Szárítási
idő órákban
kifejezve
4–15
igen
ruganyos
8–36
23
HU
Fajta
Előkészítés módja
Friss ananász
meghámozni és felkarikázni
Konzervananász felszeletelni, megszárítani
alaposan érett, felkarikázni vagy 4
Banán
mm vastag csíkokra szeletelni
eltávolítani a magházat, elfelezni
Körte
vagy felszeletelni
Eper
elfelezni, a kisebbeket egészben
felezve vagy egészben, maggal
Szilva, ringló
vagy nélkül
Bevagdosni, lehetőség szerint
Szőlő
magtalan fajtát
Cseresznye
maggal, egészben
Őszibarack
Citromfélék
Rebarbara
HU
érett
felszeletelni vagy cikkekre szedni, a
héjuk csíkokra vágva illatosítónak
csak a törékeny szárakat használja
fel, a megmosást követően
darabolja fel 3 cm-es szeletekre
Fajta
Előkészítés módja
Articsóka
megtisztítani, félbe vágni
meghámozni, vagy 2 cm-es
darabokra vágni
levágni a végeket, hosszába vágni
darabokra szedni, ½ óráig sós
vízben áztatni
darabokra szedni, ½ óráig sós
vízben áztatni
Spárga
Bab (zöld)
Brokkoli
Karfiol
Kelkáposzta,
káposzta
Répa
Zeller
Uborka
Hagyma,
póréhagyma
Gyógy- és
fűszernövények
Gomba
megtisztítani és csíkokra vágni
Ferdén vagy hosszirányban
felszeletelni
felkarikázni
1 cm vastag karikák
felkarikázni
eltávolítani a szárat, egészben
hagyni
Elfelezni vagy felkarikázni
Spec.
elkészítés
Szárítás próba,
felület
–
–
ruganyos
bőrszerű
Szárítási
idő órákban
kifejezve
6–36
6–36
–
törékeny, ropogós
5–24
igen
ruganyos,
bőrszerű
páramentes
–
ruganyos
igen
–
–
igen
ruganyos,
bőrszerű
bőrszerű
ruganyos,
bőrszerű
5–24
5–24
5–24
6–36
6–36
5–24
–
ruganyos
6–36
igen
páramentes
4–16
Blansírozás
percekben
kifejezve
2–4
törékeny
Szárítási
idő órákban
kifejezve
4–12
2–3
törékeny
8–36
3–4
3–4 kanál
ecet
3–4 kanál
ecet
törékeny
4–14
törékeny
5–15
bőrszerű
5–15
2–3 gőzben
bőrszerű
4–12
2–3
bőrszerű
4–12
2–3
–
törékeny
bőrszerű
4–12
4–14
–
bőrszerű
4–10
–
törékeny
2–5
–
törékeny
4–6
Szárítás
próba, felület
A táblázat tartalmazta időtartamok csak tájékoztató jellegűek, és az aszalt-szárított élelmiszer
tulajdonságainak függvényében jelentősen különbözhetnek.
24
Az aszalás-szárítás ellenőrzéséhez vegyen ki néhány mintadarabot a készülékből, és hagyja kihűlni őket. A
zöldségnek törékenynek, keménynek, könnyen darabolhatónak kell lennie. A gyümölcsnek hajlékonynak
kellene lennie, mint a bőrnek. Az aszalás-szárítás során, amely akár 24 óráig is tarthat (egész gyümölcs
héjastól – cseresznye, szilva), 3-4 óránként cserélgesse a tálcák helyét, csak így biztosítható az egyenletes
vízelvonás.
Megjegyzés: Az aszaló-szárító egyes tálcáit úgy helyezze egymásra, hogy kölcsönösen egymásba
illeszkedjenek. Az egyes szintek elcsúszása negatívan hathat ki a levegőáramlásra, és így a
készülék komplex működésére is.
TANÁCSOK ÉS TIPPEK
A gyümölcs aszalt állapotában fogyasztható. Ugyanakkor számos recept köretként is használja. Ha az aszalt
gyümölcsöt a friss gyümölccsel megegyező módon kívánja felhasználni, meg kell puhítania, azaz vissza kell
bele juttatnia azt a nedvességet, amely az aszalás során ki lett vonva belőle. A kívánt mennyiségű aszalt
gyümölcsöt ehhez megközelítőleg azonos mennyiségű vízbe mártjuk (pl. egy csésze aszalt gyümölcsöt
egy csészényi – vagy annál valamivel kevesebb vízbe), és mintegy 4 órán át áztatjuk (itt is érvényes, hogy
valamivel kevesebb idő még ajánlottabb). Ezt követően a gyümölcs friss gyümölcsként használható a
receptnek megfelelően.
A korai szilva cukorban szegény, ezért aszalásra nem alkalmas.
Ajánlott a zöldséget a további feldolgozás előtt mindig beáztatni. Például 1 csésze szárított zöldség és 1
csésze langyos víz. Soha ne adjon hozzá több vizet, mint amennyi az étel elkészítéséhez kell. A megpuhult
zöldséget ne hagyja a további felhasználás előtt feleslegesen sokáig állni. A zöldség hőkezelésének
időtartama megközelítőleg azonos, mint a mélyhűtött zöldség esetében. Levesek készítéséhez a szárított
zöldség előzetes megpuhítására nincs szükség. A levesekbe, mártásokba, salátákba szánt szárított
zöldséget a konyhai gépek segítségével a kívánt méretűre apríthatja. Krémlevesek, mártások és bébiételek
készítéséhez a legjobb, ha a szárított zöldséget apróra darálja. Ne készítsen több darált zöldséget, mint
amennyit 1 hónapon belül képes elfogyasztani, ennél hosszabb ideig tartó tárolás esetén a zöldség elveszíti
az eltarthatóságát.
Természetesen a megpuhított zöldség összekeverhető és felhasználható friss zöldséggel is. Az őrölt vagy
darált paprika légmentesen záródó üvegekben tárolható.
A gombát vízbe mártjuk (mint a zöldséget), majd friss gombaként használjuk fel. Levesekhez, mártásokhoz
a gomba őrölhető.
Fűszernövényeknek esetében nincs szükség az esetleges keményebb részek eltávolítása mellett az őrlésen
kívül semmilyen más feldolgozásra.
RECEPTEK
Vegyes gyümölcs
2 meghámozott banán
10 dkg eper
10 dkg ananász
A gyümölcsöt egyforma, mintegy ½ cm-es darabokra aprítsa. Az aszalást és kihűlést követően keverje össze
tört mogyoróval és diófélékkel.
Fahéjas almakarikák
2 kg alma
5 teáskanál fahéj
A meghámozott almákat szeletelje mintegy ½ cm vastag karikákra, vágja ki a magházat, és szórja meg
fahéjjal. Aszalja.
25
HU
Citromfélék keveréke
1,5 kg narancs
5 citrom
4 grépfrút
Alaposan mossa meg a gyümölcsöt. Szeletelje fel héjastól ½ cm vastag karikákra, majd aszalja.
Trópusi paradicsom
10 kivi
1 ananász
3 papaya
Hámozza meg a papayát és a kivit, hámozza meg az ananászt. Szeletelje fel ½ cm vastag szeletekre, majd
aszalja.
Zelleres és fokhagymás só
A szárított alapanyagot keverje össze sóval 1:1 arányban.
Virág- és fűszerkeverék
Az aszaló-szárító segítségével megőrizheti a tavasz és a nyár illatait, örülhet a kertbe vagy a természetben
található virágok és növények illatának. A virágokat helyezze el lazán a tálcákra, majd szárítsa nyitott
szellőzőnyílásokkal. Az alaposan megszárított virágokat (mintegy 5 óra elteltével) helyezze díszes tálba vagy
zacskóba, és díszítse szalaggal. Az intenzívebb illat érdekében fahéjjal, szegfűszeggel, rozmaringgal vagy
mentával egészítheti ki.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
HU
Tisztítás és bármilyen mozgatás előtt húzza ki a csatlakozókábelt a fali csatlakozóaljból. Enyhén benedvesített
törlőronggyal tisztítsa meg a fogyasztót. A készülék egyes tálcáit és fedelét hagyományos mosogatószerrel
mossa el. A motornál található szívónyílásnak (rácsnak) feltétlen tisztának kell lennie, hogy a levegő szabadon
áramolhasson. Az esetleges beszennyeződést, lerakódott port távolítsa el ecsettel, vagy porszívózza ki.
Soha ne használjon szivacsot se súrolóport. Sem a készüléket, sem a csatlakozókábelt nem szabad vízbe
meríteni.
TÁROLÁS
Az aszalást-szárítást követően hagyja kihűlni az élelmiszert, és csak ezt követően csomagolja be. Hosszú távú
tároláshoz legajánlottabb a csavaros fémfedeles üveg. Ne használjon műanyag tároló dobozokat.
A szárított zöldség tárolásához kiválóan alkalmas a vákuumcsomagoláshoz árult hegeszthető fólia.
A szárított-aszalt élelmiszerek szobahőmérsékleten tárolhatók. A tárolást ajánlott száraz, hűvös és sötét
helyen végezni.
10 °C alatti hőmérsékletek esetén az eltarthatóság időtartama 2–3x hosszabb.
Ajánlott a tárolt élelmiszerek időnkénti ellenőrzése. Az élelmiszerfajtára, és az aszalás-szárításra vonatkozó
adatokat tartalmazó öntapadó címkék tökéletes áttekintést nyújtanak.
MŰSZAKI ADATOK
Gyümölcsöt, zöldséget, gyógy- és fűszernövényeket, húst és más élelmiszerfajtákat szárító-aszaló készülék
5 szárító tálcával
Csendes üzem
Bekapcsolás jelzőlámpa
Hőbiztosíték
Névleges feszültség:
Névleges teljesítményfelvétel:
Zajszint:
26
220–230 V~ 50 Hz
250 W
20 dB
HULLADÉKFELHASZNÁLÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS
A csomagolópapírt és hullámpapírt adja le hulladékgyűjtő telepen. Csomagolófólia, PE zacskók, műanyag alkatrészek –
műanyaggyűjtő szelektív hulladéktároló edénybe.
ÉLETTARTAM LEJÁRTÁT KÖVETŐ MEGSEMMISÍTÉS
Használt elektromos és elektronikus készülékek megsemmisítése (érvényes az EU tagállamokban és
számos szelektív hulladékgyűjtést végző európai országban)
Ez a terméken vagy csomagolásán található jelzés azt mutatja, hogy a terméket tilos standard háztartási
hulladékként megsemmisíteni. A terméket elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására
szakosodott hulladékgyűjtő telepen adja le. A termék helyes megsemmisítésével megelőzi, hogy káros
hatást fejtsen ki az emberi egészségre és környezetünkre. Az anyagok újrahasznosítása kíméli a természetes
forrásainkat. A termék újrahasznosításával kapcsolatosan bővebb információkat a helyi önkormányzattól, a
háztartási hulladékot feldolgozó szervezettől, vagy a termék forgalmazójától kérhet.
08/05
HU
27
NAHRUNGSTROCKNER
SICHERHEITSHINWEISE
Bitte aufmerksam lesen und gut aufbewahren!
Warnung: Die Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise, die in dieser Anleitung aufgeführt sind, umfassen
nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen, zu denen es kommen kann. Der Anwender muss
begreifen, dass der gesunde Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt Faktoren sind, die sich nicht in ein
Produkt einbauen lassen. Diese Faktoren müssen also bei der Verwendung und Bedienung dieses Geräts
durch den bzw. die Anwender gewährleistet werden. Wir haften nicht für Schäden, die durch Transport, eine
unsachgemäße Verwendung, Spannungsschwankungen oder eine Modifikation des Geräts entstehen.
Damit es zu keinem Brand oder Unfall durch elektrischen Strom kommt, müssen bei der Verwendung
von elektrischen Geräten immer die Grundvorsichtsmaßnahmen eingehalten werden – einschließlich der
folgenden:
DE
1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung an Ihrer Steckdose der Spannung auf dem Etikett des Geräts
entspricht, und dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Die Steckdose muss gemäß den
geltenden Sicherheitsvorschriften installiert sein.
2. Verwenden Sie den Nahrungstrockner nicht, wenn das Anschlusskabel beschädigt ist. Lassen Sie
bitte alle Reparaturen, einschließlich des Austausches des Stromversorgungskabels, von einem
Fachservice ausführen. Demontieren Sie niemals die Schutzabdeckung des Geräts. Es könnte zu
einem Unfall durch elektrischen Strom kommen!
3. Schützen Sie das Gerät vor dem direkten Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten, damit es nicht
zu einem etwaigen Unfall durch elektrischen Strom kommt. Geben Sie niemals den Nahrungstrockner in
die Geschirrspülmaschine.
4. Verwenden Sie den Nahrungstrockner nicht im Außenbereich oder in einer feuchten Umgebung. Fassen
Sie das Stromkabel nicht mit nassen Händen an. Es droht Unfallgefahr durch elektrischen Strom.
5. Verwenden Sie den Nahrungstrockner nicht in der Nähe von entzündlichen Gegenständen oder unter
diesen, z.B. in der Nähe von Gardinen. Die Oberflächen in der Nähe des Nahrungstrockners können sich
während seines Betriebes ungewöhnlich erwärmen. Stellen Sie den Nahrungstrockner außerhalb der
Reichweite von anderen Gegenständen auf, so dass eine freie Luftzirkulation gewährleistet ist, dies ist
für seinen ordnungsgemäßen Betrieb wichtig.
6. Wir empfehlen, den Nahrungstrockner nicht mit dem eingesteckten Stromversorgungskabel in der
Steckdose ohne Aufsicht zu lassen. Ziehen Sie vor der Wartung das Stromversorgungskabel bitte aus der
Steckdose. Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose. Damit Sie das Kabel
aus der Steckdose ziehen können, ziehen Sie bitte am Stecker.
7. Das Stromversorgungskabel darf weder mit heißen Teilen in Berührung kommen noch über scharfe
Kanten führen.
8. Verwenden Sie bitte nur Originalzubehör.
9. Der Nahrungstrockner sollte während einer Abwesenheit nicht unbeaufsichtigt bleiben.
10. Betreiben Sie den Nahrungstrockner nicht ohne das Oberteil. Nur mit diesem Teil ist die richtige
Luftverteilung in die einzelnen Trocken-Einsätze gewährleistet.
11. Lassen Sie erhöhte Aufmerksamkeit walten, wenn Sie den Nahrungstrockner in der Nähe von Kindern
verwenden! Damit Sie Kinder vor einem möglichen Unfall durch elektrischen Strom schützen, lassen
Sie niemals Kinder selbst das Gerät betätigen. Achten Sie darauf, dass das Stromversorgungskabel nicht
herunter hängt.
12. Stellen Sie den Nahrungstrockner nicht auf eine heiße Oberfläche und verwenden Sie ihn auch nicht in
der Nähe einer Wärmequelle (z.B. einer Herdplatte).
13. Es ist notwendig, dieses Gerät an allen Stellen sauber zu halten, da es zu einem direkten Kontakt mit
Lebensmitteln kommt.
14. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den in dieser Anleitung aufgeführten Hinweisen. Dieser
Nahrungstrockner ist nur für den privaten nicht-gewerblichen Gebrauch bestimmt. Der Hersteller haftet
nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes entstanden sind.
28
15. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen bestimmt (einschließlich Kindern), deren
körperliches, sinnliches oder mentales Unvermögen bzw. ein Mangel an Erfahrung oder Kenntnissen
sie an der sicheren Verwendung des Geräts hindern könnte, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit
verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von einer solchen nicht hinsichtlich der Verwendung
des Geräts instruiert wurden. Es muss gewährleistet werden, dass Kinder mit dem Gerät nicht spielen.
BESCHREIBUNG
Lüftungsöffnung
Deckel des Nahrungstrockners
Trocken-Einsatz des Nahrungstrockners
ON-KontrollLeuchte
DAS TROCKNEN VON OBST
Die Trocknung ist eine der ältesten Arten der Lebensmittelkonservierung. Die Lebensmittel enthalten
mehr oder weniger Wasser, das im Verlauf der Trocknung entfernt wird. Zugleich entfernen Sie damit den
Nährboden für die Entstehung von Schimmel und Fäulnis. Nach der richtigen Trocknung und bei guten
Lagerungsbedingungen lassen sich getrocknete Lebensmittel aufbewahren und mehrere Jahre verwenden.
Das Entfernen des Wassers aus den Lebensmitteln führt zu einer Konzentration der Aromastoffe, deshalb
sind sie besser in ihrem Geschmack. Zur Konservierung kommt es auf einem natürlichen Weg ohne die
Verwendung von Konservierungsstoffen. Es kommt nicht zu einer Zerstörung der Minerale und Vitamine.
Auch, wenn Sie es gewöhnt sind, Lebensmittel einzukochen oder einzufrieren, so ermöglicht Ihnen das
Trocknen die Möglichkeiten der Lagerung von Obst, Gemüse, Pilzen, Heilpflanzen und Tees und bereichert
Ihre Küchenkenntnisse. Die Trocknung an der Sonne ist bei unseren geografischen Bedingungen eher eine
Glückssache. Bei der Trocknung im Elektro- oder Gasofen, der für die Trocknung nicht konstruiert ist, kommt
es angesichts der kleinen Luftzirkulation zu einem so genannten Schwitzen der Lebensmittel, Abtropfen des
Saftes und folglich zu einem Ankleben an der Unterlage. Darüber hinaus lässt sich der Herd sehr schwer von
dem angebrannten Saft reinigen.
Unser neuer Nahrungstrockner ist schneller und effektiver auf der Grundlage des durchwegs physikalischen
Systems. Die Ansaugung des Luftstromes ist gleichmäßig erwärmt und so verteilt, dass in jedem TrockenEinsatz die Feuchtigkeit von den vorbereiteten Nahrungsmitteln abgeleitet wird.
29
DE
Die Feuchtluft wird nach außen durch die Ausströmungsöffnungen im Deckel des Nahrungstrockners
abgeführt. Dieses System ermöglicht die Trocknung in allen Trocken-Einsätzen; aber für die gleichmäßige
Trocknung des komplett gefüllten Nahrungstrockners ist es notwendig, im Verlauf der Trocknung die
Reihenfolge der einzelnen Trocken-Einsätze abzuwechseln, denn die Trocknung verläuft in dem unteren
Trocken-Einsatz am intensivsten. Kurz vor dem Ende des Trocknungsprozesses ist es vorteilhaft, die Qualität
der Trocknung optisch und nach Gefühl zu überprüfen. Gemäß der Beurteilung lassen sich die Nahrungsmittel
einteilen und die Betriebsdauer zur Trocknung verlängern.
BENUTZUNGSHINWEISE
Vor der ersten Verwendung und nach einer längeren Pause empfehlen wir, die einzelnen Trocken-Einsätze
des Nahrungstrockners ohne die Verwendung von rauen Reinigungsmitteln auszuspülen.
Den Nahrungstrockner stellen Sie an einem Ort auf, den Sie während des Trocknungszykluses nicht ändern.
Denken Sie bitte daran, dass im Verlauf der Trocknung im Raum das Aroma der trocknenden Lebensmittel zu
riechen ist, das nicht für jeden angenehm ist.
Vor der Zubereitung zum Trocknen reinigen Sie alle Lebensmittel gut.
Für die Zubereitung wählen Sie nur einwandfreie Lebensmittel aus, die schadhaften Stellen schneiden Sie
bitte aus. Bei Obst entfernen Sie bitte die Kerne und das Kerngehäuse.
Das zuzubereitende Obst sollte reif sein, aber nicht überreif.
Der Trocknungsprozess wird gleichmäßig, wenn die Lebensmittel in gleich starke Scheiben geschnitten
werden. Dünne Scheiben trocknen schneller. Denken Sie aber bitte daran, dass sie durch das Trocknen
erheblich an Volumen verlieren.
Füllen Sie die Trocken-Einsätze nicht komplett mit den Lebensmitteln. Verwenden Sie ungefähr 85% der
Gesamtfläche.
Ungeschältes Obst legen Sie mit der Schale nach unten und mit der Schnittfläche nach oben. Ungerade
Formen legen Sie immer auf die Kante mit der Schale, nicht auf die glatte Fläche.
Gemüse verteilen Sie gleichmäßig nur auf einem Trocken-Einsatz.
Kräuter trocknen Sie bitte sehr sparsam. Entfernen Sie nur die Stängel, portionieren Sie nicht die
Kräuter. Blattkräuter müssen während des Trocknungsprozesses umgedreht werden, damit sie vor dem
Zusammenhaften geschützt werden. Die Trocken-Einsätze sollen nicht vollständig gefüllt werden, damit
eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.
DE
Damit manche Arten von Obst vor dem Braunwerden geschützt werden, empfehlen wir, das Obst vor dem
Trocknen in eine Lösung bestehend aus einem Esslöffel Zitronensaft und einer Tasse Wasser zu legen und
danach mit einem Küchenpapier abzutrocknen. Den Zitronensaft können Sie durch Ananassaft oder durch
das handelsüblich verkaufte Vitamin C ersetzen.
Einige Obstarten haben einen natürlichen Wachsschutzbelag, z.B. Feigen, Pflaumen, Trauben, Heidelbeeren
usw. Tauchen Sie sie für 1 – 2 Minuten in kochendes Wasser, nach dem Abgießen sofort in kaltes Wasser und
trocknen lassen. Schneiden Sie sie und lassen Sie sie trocknen. Die Schale wird porig und damit wird das
Trocknen beschleunigt.
Bei den meisten Gemüsearten ist es vorteilhaft, sie zuvor zu blanchieren.
Das Blanchieren verhindert eine Beeinträchtigung des Aussehens und des Geschmackes der zubereiteten
Produkte. Das Blanchieren beruht auf dem Prinzip, dass das Obst und Gemüse eine kurze Zeit (1 – 5 Minuten)
in Wasser oder im Dampf vorgekocht wird. Das vorbereitete Gemüse legen Sie in einen Drahtkorb oder in
ein Sieb und tauchen es in den Topf mit dem kochenden Wasser. Vor dem Einlegen in den Nahrungstrockner
trocknen Sie es bitte gründlich ab.
Schalten Sie den Nahrungstrockner durch die Betätigung des Schalters in die Position ON.
DAS TROCKNEN
Die Dauer des Trocknens ist abhängig von der Sorte, der Feuchtigkeit, dem Reifegrad und der Stärke der
geschnittenen Scheiben der Lebensmittel sowie der Luftfeuchtigkeit in dem Raum und der Anzahl der
30
gefüllten Trocken-Einsätze des Nahrungstrockners. Wir empfehlen, eine kurze Trocknungszeit zu wählen
und in deren Verlauf die Lebensmittel optisch und nach Gefühl zu kontrollieren. Vor dem Ende des Trocknens
ist es möglich, stärkere Scheiben, die nicht ausreichend getrocknet wurden, auszusortieren und noch eine
1/2 oder 1 Stunde trocknen zu lassen. Der Trocknungsprozess sollte gleich nach dem Ende der Zubereitung
der Lebensmittel beobachtet werden. Der gesamte Prozess sollte ohne Unterbrechungen verlaufen. Bei
einem sehr langen Trocknen von Kräutern kommt es zu einem Verlust der Geschmacksstoffe. Obst darf nicht
zu dünn sein, d.h., es darf nicht brechen.
Art
Art der Zubereitung
Äpfel
Eine Schnitte oder eine Scheibe
schneiden, das Kerngehäuse
entfernen
in zwei Hälften schneiden oder in
Viertel
schälen und in Scheiben schneiden
Aprikosen
Frische
Ananas
Ananas aus
der Dose
Bananen
Birnen
Erdbeeren
Zwetschgen,
Pflaumen
Trauben
Kirschen
Pfirsiche
Zitrusfrüchte
Rhabarber
schneiden, trocknen
gut reif, in Scheiben schneiden
oder in Streifen, 4 mm dick
das Kerngehäuse entfernen,
halbieren oder Schnitte
halbieren, da klein von der Form
her
halbieren oder ganz, mit dem Kern
oder ohne
einschneiden, falls es möglich ist,
eine Sorte ohne Kerne
mit Kernen, nicht teilen
gut reif
in Scheiben schneiden oder teilen,
die Schale in Streifen für das Aroma
nur brüchige Stängel verwenden,
nach dem Putzen in Spalten von 3
cm schneiden
Art
Art der Zubereitung
Artischocken
reinigen, in Hälften schneiden
schälen, ganz oder in Stücke zu
2 cm geschnitten
die Enden abschneiden, diagonal
schneiden
in Stücke zerteilen, eine 1/2 Stunde
in Salzwasser legen
Spargel
Bohnen
(grün)
Brokkoli
Spezielle
Zubereitung
Trocknungstest,
Oberfläche
ja
biegsam
Zeit des
Trocknens in
Stunden
4 – 15
ja
biegsam
8 – 36
-
biegsam
6 – 36
-
ledrig
6 – 36
-
brüchig, knusprig
5 – 24
ja
biegsam, ledrig
5 – 24
ja
nicht feucht
5 – 24
-
biegsam
5 – 24
-
biegsam, ledrig
6 – 36
ja
ledrig
biegsam, ledrig
6 – 36
5 – 24
-
biegsam
6 – 36
ja
nicht feucht
4 – 16
Blanchieren in
Minuten
Trocknungstest,
Oberfläche
2–4
brüchig
Zeit des
Trocknens in
Stunden
4 – 12
2–3
brüchig
8 – 36
3–4
brüchig
4 – 14
3 – 4 Esslöffel
Essig
brüchig
5 – 15
DE
31
Art
Blumenkohl
Wirsing, Kohl
Möhren
Sellerie
Gurken
Zwiebel,
Lauch
Kräuter
Pilze
Trocknungstest,
Oberfläche
Zeit des
Trocknens in
Stunden
ledrig
5 – 15
ledrig
ledrig
brüchig
ledrig
4 – 12
4 – 12
4 – 12
4 – 14
-
ledrig
4 – 10
-
brüchig
2–5
-
brüchig
4–6
Art der Zubereitung
Blanchieren in
Minuten
in Stücke zerteilen, eine 1/2 Stunde
in Salzwasser legen
reinigen und in Streifen schneiden
schräg oder diagonal schneiden
in Scheiben schneiden
1 cm starke Scheiben
3 – 4 Esslöffel
Essig
2 – 3 im Dampf
2–3
2–3
-
in Scheiben schneiden
den Stängel entfernen, nicht
zerdrücken
in zwei Hälften oder in Viertel
schneiden
Die Zeiten, die in der Tabelle aufgeführt sind, sind nur empfohlen und können entsprechend den
Eigenschaften des Trocknungsproduktes sehr unterschiedlich sein.
Bei der Kontrolle der Trocknung nehmen Sie bitte einige Stichproben an Lebensmitteln aus dem
Nahrungstrockner und lassen sie abkühlen. Das Gemüse sollte brüchig und hart sein, leicht zu brechen. Das
Obst sollte biegsam, beim Anfühlen wie Leder sein. Während des Trocknens, das bis zu 24 Stunden dauern
kann (ganzes Obst mit Schale – Kirschen, Pflaumen), ändern Sie bitte die Reihenfolge der Trocken-Einsätze
alle 3 – 4 Stunden, damit eine gleichmäßige Trocknung im gesamten Nahrungstrockner gewährleistet ist.
Anmerkung: Einzelne Trocken-Einsätze des Nahrungstrockners stellen Sie bitte so ineinander, dass sie
nicht gegenseitig fallen. Das Verschieben der Trocken-Einsätze hat einen negativen Einfluss
auf die Luftzirkulation und damit auf die Gesamtfunktion des Nahrungstrockners.
RATSCHLÄGE UND TIPPS
DE
Das Obst lässt sich im trockenen Saft verarbeiten. Es eignet sich auch als Beilage zu vielen Rezepten. Falls Sie
Trockenobst auf die gleiche Art wie das frische verwenden, müssen Sie es erweichen, d.h., Sie geben ihm die
Feuchtigkeit zurück, die durch das Trocknen entzogen wurde. Die gewünschte Menge des Trockenobstes
weichen Sie in die annähernd gleiche Menge Wasser (beispielsweise eine Tasse Trockenobst in eine Tasse
Wasser – besser weniger Wasser) und lassen sie ungefähr 4 Stunden eingeweicht (hier gilt auch, dass, je
kürzer die Dauer ist desto vorteilhafter). Im weiteren Verlauf können Sie Obst entsprechend des Rezeptes
genau wie das frische verwenden.
Frühe Pflaumen sind arm an Zucker, deshalb sind sie nicht zum Trocknen geeignet.
Gemüse empfehlen wir vor der weiteren Zubereitung immer einzuweichen. Beispielsweise 1 Tasse trockenes
Gemüse und 1 Tasse lauwarmes Wasser. Fügen Sie jedoch nicht mehr Wasser hinzu als zur Zubereitung der
Speise notwendig ist. Weiches Gemüse lassen Sie vor der Weiterverwendung niemals unnötig lange stehen.
Die Dauer der Wärmezufuhr ist annähernd gleich wie bei gefrorenem Gemüse. Für die Zubereitung von
Suppen ist es nicht nötig, getrocknetes Gemüse einzuweichen. Getrocknetes Gemüse für Suppen, Soßen
und Salate kann man mit Küchengeräten auf die gewünschte Größe zerkleinern. Im Falle von Cremesuppen,
Soßen und Kinderspeisen ist es am besten, das Gemüse gemahlen zu verwenden. Legen Sie keine Vorräte
von gemahlenem Gemüse mehr an, als Sie innerhalb 1 Monates verbrauchen, denn bei einer längeren
Lagerung verliert das Gemüse an Haltbarkeit.
Selbstverständlich ist es möglich, das eingeweichte Gemüse zu mischen und mit frischem Gemüse zu
verwenden. Paprikas können zerkleinert oder gemahlen werden und zur Weiterverwendung in luftdichten
Gläsern gelagert werden.
32
Pilze werden eingeweicht (wie Gemüse) und frisch verwendet. Zur Verwendung in Suppen und Soßen ist es
möglich, die Pilze zu zerkleinern.
Kräuter brauchen keine weitere Zubereitung außer, dass sie zerkleinert oder gemahlen werden und eventuell
die harten Teile entfernt werden.
REZEPTE
Mischobst
2 geschälte Bananen
100 g Erdbeeren
100 g Ananas
Das Obst in gleich große Stücke von einem 1/2 cm schneiden. Nach dem Trocknen und dem Abkühlen
mischen Sie die Masse mit gemahlenen Nüssen.
Apfelringe mit Zimt
2 kg Äpfel
5 Teelöffel Zimt
Schneiden Sie die geschälten Äpfel in etwa 1/2 cm starke Ringe, schneiden Sie das Kerngehäuse heraus und
bestäuben sie mit Zimt. Lassen Sie sie trocknen.
Zitrusmix
1,5 kg Orangen
5 Zitronen
4 Grapefruits
Waschen Sie das Obst gründlich. Schneiden Sie es in 1/2 cm starke Scheiben auch mit der Schale und trocknen
Sie es.
Tropen-Paradies
10 Kiwi
1 Ananas
3 Papayas
Schälen Sie die Papayas und die Kiwis, teilen Sie die Ananas. Schneiden Sie sie in 1/2 cm starke Scheiben und
trocknen Sie sie.
Sellerie- und Knoblauchsalz
DE
Das Trockenmaterial mischen Sie mit Salz im Verhältnis 1:1.
Blumen-Kräuter-Mischung
Sie können sich mit Hilfe des Nahrungstrockners den Duft des Frühlings und des Sommers aus dem Duft von
Pflanzen und Blumen erhalten, die in Ihrem Garten oder in der freien Natur wachsen. Geben Sie die Blumen
frei liegend auf die Trocken-Einsätze und trocknen Sie sie mit allen Ventilationsöffnungen in geöffneter
Position. Die gut getrockneten Blumen (ca. in 5 Stunden), legen Sie in einen Zierbehälter oder in ein Säckchen
und verzieren sie mit einer Schleife. Für ein intensives Aroma können Sie es mit Zimt, mit Nelken, mit Rosmarin
oder mit Pfefferminze befüllen.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG
Vor der Reinigung und bei jeder Bedienung des Gerätes ziehen Sie bitte den Stecker am Stromversorgungskabel
aus der Steckdose. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht befeuchteten Tuch. Die einzelnen TrockenEinsätze und den Deckel des Nahrungstrockners reinigen Sie mit üblichen Geschirrreinigungsmitteln. Die
Saugöffnung (Gitter) auf dem Motorteil muss bedingungslos sauber sowie frei für die Luftzufuhr sein. Bei
33
eventuellen Verunreinigungen oder Staubbelägen reinigen Sie das Gitter mit einem Pinsel oder saugen Sie
die Verunreinigung mit einem Tischstaubsauger auf.
Verwenden Sie bitte keine rauen Schwämme und kein Reinigungspulver. Das Gerät und auch das
Stromversorgungskabel dürfen nicht in Wasser getaucht werden.
DIE AUFBEWAHRUNG
Nach der Beendigung des Trocknens lassen Sie die Lebensmittel gut abkühlen und verpacken sie. Für eine
längere Aufbewahrungsdauer eignet sich am besten ein Glas mit einem Drehverschluss. Verwenden Sie bitte
keine Plastikbehälter.
Zur Lagerung von Trockengemüse eignet sich sehr gut Einmachfolie eventuell auch Beutel mit einer
Vakuumpumpe für Vakuumverpackungen. Die getrockneten Lebensmittel können bei normaler
Raumtemperatur gelagert werden. Am besten an einem trockenen, kühlen und dunklen Ort.
Bei Temperaturen von weniger als 10°C verlängert sich die Lagerung um das 2 – 3fache.
Es empfiehlt sich eine gelegentliche Kontrolle der gelagerten Lebensmittel. Selbstklebeetiketten, auf denen
die Art und das Datum des Trockengutes angegeben ist, gewährleisten Ihnen einen perfekten Überblick.
TECHNISCHE DATEN
Trocknet Obst, Gemüse, Kräuter, Fleisch und andere Arten von Lebensmitteln.
5 Trocken-Einsätze
Leiser Betrieb
ON-Kontroll-Leuchte
Wärmesicherung
Nennspannung:
Anschlusswert:
Geräuschpegel:
220 – 230 V~ 50 Hz
250 W
20 dB
VERWENDUNG UND ENTSORGUNG DER VERPACKUNG
Verpackungspapier und Wellpappe – zum Altpapier geben. Verpackungsfolie, PET-Beutel, Plastikteile – in den
Sammelcontainer für Plastik.
ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER
DE
Die Entsorgung der verwendeten elektrischen und elektronischen Geräte (gültig in den
Mitgliedsländern der EU und weiteren europäischen Ländern mit dem eingeführten System der
Abfalltrennung)
Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht
als Hausmüll abgegeben werden soll. Das Produkt geben Sie an einem Ort ab, der für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Die richtige Entsorgung des Produktes schützt Sie vor
negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und des Lebensraumes.
Das Recycling des Materials trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über das Recycling
dieses Produktes gibt Ihnen die Kommunalbehörde, Organisationen für die Bearbeitung von Hausabfall oder
die Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt erworben haben.
34
08/05
FOOD DEHYDRATOR
SAFETY INSTRUCTIONS
Read carefully and save for future use!
Warning: The safety measures and instructions, contained in this manual, do not include all conditions and
situations possible. The user must understand that common sense, caution and care are factors that cannot
be integrated into any product. Therefore, these factors shall be ensured by the user/s using and operating
this appliance. We are not liable for damages caused during shipping, by incorrect use, voltage fluctuation or
the modification or adjustment of any part of the appliance.
To protect against a risk of fire or electric shock, basic precautions shall be taken while using electrical
appliances, including the following:
1. Make sure the voltage in your outlet corresponds to the voltage provided on the appliance label and that
the socket is properly grounded. The outlet must be installed according to valid safety instructions.
2. Do not operate the food dehydrator with a damaged cord. All repairs including cord replacements
shall be performed by a professional service centre! Do not remove protective covers of the
appliance, risk of electric shock!
3. Protect the appliance against direct contact with water and other liquids, to prevent potential electric
shock. Do not place the appliance into the dishwasher!
4. Do not use the food dehydrator outdoors or in moist environments. Do not touch the electric cord with
wet hands! Risk of electric shock.
5. Do not use the food dehydrator near inflammable items or underneath them, for example, near
curtains. The temperature of surfaces near the food dehydrator may be hotter than usual. Place the
food dehydrator out of reach of other objects to ensure sufficient air circulation needed for its proper
operation.
6. Leaving the food dehydrator cord connected to an outlet unattended is not recommended. Disconnect
the cord from the electrical outlet prior to performing maintenance. Do not pull the cord from the outlet
by yanking the cable. Unplug the cable from the outlet by grasping the plug.
7. Do not allow the cord to touch hot surfaces or lead the cord over sharp edges.
8. Only use original accessories.
9. Do not leave the food dehydrator running unattended.
10. Do not run the food dehydrator without the top part. A proper air distribution to individual drying
chambers is ensured only with this part.
11. Close supervision is necessary for operating the the food dehydrator near children! Never allow children
to use the appliance alone to protect them against the risk of electric shock. Do not let the cord hang over
the edge of the table or worktop on which the appliance stands.
12. Keep the food dehydrator away from hot surfaces and sources of heat (for example, hot plates).
13. Under all circumstances, it is essential to keep this appliance clean, because it comes into direct contact
with food.
14. Use the food dehydrator only in accordance with the instructions given in this manual. This food
dehydrator is intended for domestic use only. The manufacturer is not liable for damages caused by the
improper use of this appliance.
15. This appliance shall not be used by persons (including children), whose physical, sensorial or mental
inability or insufficient experience and skills prevents them from safely using the appliance, if they are not
supervised or if they have not been instructed regarding the use of the appliance by a person responsible
for their safety. Child supervision is essential to prevent them from playing with the appliance.
35
EN
DESCRIPTION
Vent opening
Dehydrator cover
Dehydrator chambers
ON indicator light
DRYING OF FRUIT
Drying is one of the oldest methods of food preservation. Foods contain more or less water, which we
remove in the process of drying. In the same time, we remove the breeding ground for mold and rot. After
proper drying and storage under good conditions, the dried food may be kept and used for several years.
By removal of water from the food, the aromatic compounds would become concentrated and tastier. The
preservation is done in a natural way without using preservatives. There is no destruction of vitamins and
minerals. Even if you are used to preserve foods or freeze them, drying will extend the storage possibilities
for fruits, vegetables, mushrooms, medicinal plants and teas and enrich your culinary skills. Drying of food
on the sun is more a matter of chance in our geographical conditions. When drying food in an electric or
gas oven, which is not designed for drying, there occurs „sweating“ or dripping of juices from the foods and
subsequent sticking to the underlaying dish because of insufficient air circulation. Moreover, it is very difficult
to clean the oven from the burned juices.
EN
Your new food dehydtrator is faster and more efficient on the basis of its system, which strictly adheres to the
rules of physics. The intake air flow is evenly heated and distributed in such a way that it removes moisture
from the foods ready in each chamber.
The moist air is taken out through openings in the cover of the food dehydrator. This system allows drying in
all chambers, but for an even drying of of the whole load of the dehydrator it is necessary during the drying
process to change the order of the individual chambers, because the drying intensity is highest in the bottom
chamber. Just before finishing the drying process it is advisable to check the drying quality visually and by
touch. According to judgement, it is possible to sort out the foods and extend the drying time.
USING THE APPLIANCE
We recommend to wash the individual chambers with gentle cleaners before first use or after a longer break
in use.
36
Put the food dehydrator in a place that will not change during the drying cycle. Do not forget, that during the
drying there will be an aroma of drying foods in the room, which is not agreeable to everybody.
Wash the foods well before preparing them for drying.
Select only non defective food for processing, cut out the damaged areas. Remove pits and cores from fruit.
Processed fruit should be ripe, but not overripe.
The drying process will be even when the food is cut into equal slices. Thin slices dry faster, but do not forget
that drying makes them substantially smaller.
Do not fill your whole food trays . Use about 85% of their area.
Put unpeeled fruit with the peel down and the cut surface up. Put uneven shapes always on the edge with
the peel, not on flat surface.
Arrange the vegetables regularly in a single layer.
Dry the herbs very gently. Remove only the stem, do not cut the herbs any more. It is necessary to turn the
leafy herbs during the drying process to prevent them from sticking together. Do not fill the whole chambers
to ensure sufficient food circulation.
To prevent some fruit from browning, we recommend to prepare the fruit before the drying in a solution of
one table spoon of lemon juice and a cup of water and drying it with a paper towel. You can substitute the
lemon juice with pineapple juice or with the commonly sold vitamin C.
Some fruits have a natural protective wax coating, such as figs, plums, grapes, blueberries, etc. Submerge
them into boiling water for 1–2 minutes, and after straining immediately put into cold water and then dry
them. Slice them and put them in the dehydrator. The peel will become porous and the drying will be faster.
Most kinds of vegetables should be shortly blanched before drying.
Blanching should prevent damage to appearance and taste of the processed products. When blanched, the
fruits and vegetables are boiled or steamed for a short time (1–5 minutes). Put the prepared vegetables into
a wire basket and submerge it into a pot with boiling water. Dry the foods totally before putting them into
the dehydrator.
The food dehydrator is put into operation by pressing the swich ON.
DRYING
The drying time depends on the kind, moisture, ripeness and the thickness of slices of the foods, as well as on
the humidity in the room and on the number of filled chambers of the dehydrator. We recommend a shorter
drying time and checking the foods visually and by touch during the process. Before the end of the drying
process, it is possible to sort out the thicker slices, which are not entirely dry and let them dry for another ½ an
hour or an hour. The drying process should follow immediately after preparation of the foods and the whole
process should take place without any interruption. If herbs are dried too long, they lose their taste. The fruit
should not be overdried, ie. it should not break.
Kind of food
Form of preparation
Apples
Apricots
Pineapple
fresh
Canned
pineapple
cut into slices or rings, remove core
cut in halves or quarters.
peel and cut into slices.
Bananas
Pears
Strawberries
slice, dry
ripe, slice into circles or strips 4mm
thick
remove core, make slices or halves
slice in half, leave small ones whole
Spec.
preparation
yes
yes
–
Drying test,
surface
springy
springy
springy
Drying time
in hrs.
4–15
8–36
6–36
–
leathery
6–36
–
Crisp, crunchy
5–24
yes
yes
springy, leathery
non-dewy
5–24
5–24
EN
37
Kind of food
Form of preparation
Plums,
damsons
halves or whole, with or without
the pit
incise, and if possible, use a kind
without any pits.
with the pits, uncut
well ripened
cut into slices or divide and cut the
peel into strips for aroma
Use only delicate stalks, after
washing cut into 3 cm chunks.
Grapes
Cherries
Peaches
Citrus fruit
Rhubarb
Kind of food
Form of preparation
Artichokes
Asparagus
Beans (green)
clean, cut in halves
peel, whole or cut in 2 cm chunks
cut off the ends, cut across
Broccoli
divide into pieces, leave ½ hr in
salty water.
Cauliflower
divide into pieces, leave ½ hr in
salty water.
Savoy
cabbage,
cabbage
Carrot
Celeriac
Cucumbers
Onion, leeks
Herbs
Mushrooms
clean and cut into strips
cut slantwise or across
cut into rings
circles 1 cm thick
cut into round slices
remove the stem, do not crush
cut into halves or round slices
Spec.
preparation
Drying test,
surface
Drying time
in hrs.
–
springy
5–24
–
springy, leathery
6–36
–
yes
leathery
springy, leathery
6–36
5–24
–
springy
6–36
yes
non-dewy
4–16
Blanching in
min.
2–4
2–3
3–4
3–4 with a
tablespoon of
vinegar
3–4 with a
tablespoon of
vinegar
Drying test,
surface
crispy
crispy
crispy
Drying time
in hrs.
4–12
8–36
4–14
crispy
5–15
leathery
5–15
2–3 steaming
leathery
4–12
2–3
2–3
–
–
–
–
leathery
crispy
leathery
leathery
crispy
crispy
4–12
4–12
4–14
4–10
2–5
4–6
All the times indicated in the table are merely recommendations and may vary according to the properties
of the drying product.
To check the drying process, take out several samples from the dehydrator and let them cool. Vegetables
should be crispy and hard, easily broken. Fruits should be springy, leathery to the touch. During the drying
process, which may take up to 24 hours (whole fruit including the peel – cherries, plums), change the order of
the trays every 3–4 hours to ensure even drying throughout the dehydrator.
EN
Note: Stack the individual chambers on each other so that they fit into each other. Shifting the chambers
has a negative impact on the air circulation and thus on the overall functioning of the dehydrator.
HINTS and TIPS
Fruit may be used dried. It is suitable as an ingredient of many recipes. If you want to use the dried fruit in
the same way as fresh fruit, you have to soften it, that is return the moisture removed by the drying process.
Soak the required amount of dried fruit in about the same amount of water (a cup of dried fruit in a cup of
38
water – rather less water) a leave it soaking about 4 hours (here is also preferable shorter time). Then you may
use this fruit as fresh according to the recipes.
Early plums are low in sugar and therefore are not suitable for drying.
We recommend to soak vegetables always before further processing. Eg. 1 cup of dry vegetables and 1 cup
of lukewarm water. Do not add more water than necessary for cooking. Do not let the softened vegetables
stand too long before further use. The vegetables cooking time is about the same as for frozen vegetables.
It is not necessary to soften vegetables for soup preparation. Dried vegetables for soups, sauces and salads
may be reduced to desired size with the help of kitchen appliances. To prepare creamy soups, sauces and
baby foods, it is best to use ground dried vegetables. Do not stock more ground vegetables than you can
consume in 1 month, because the vegetables lose shelf-life with longer storage.
Of course, you can use softened vegetables mixed with fresh vegetables. Peppers may be crushed or ground,
and stored for future use in airtight containers.
Soak the mushrooms (like vegetables) and use like fresh ones. You can grind the mushrooms for use in soups
and sauces.
The herbs do not need more processing, besides some crushing or grinding, and possible removal of the
hard parts.
RECIPES
Mixed fruit
2 peeled bananas
10 dkg strawberries
10 dkg pineapple
Cut the fruit in equal pieces of about ½ cm. After drying and cooling, stir in a mixture of crushed nuts.
Apple rings with cinnamon
2 kg of apples
5 teaspoons of cinnamon
Peel apples, cut into ½ cm thick rings, cut out the core and sprinkle with cinnamon. Dry it.
Citrus mix
1,5 kg of oranges and 5 lemons
4 grapefruits
Wash fruit thoroughly. Cut into ½ cm thick slices including the peel and dry.
Tropical paradise
10 kiwis
1 pineapple
1 papaya
Peel papaya and kiwis, peel the pineapple. Cut into ½ cm thick slices and dry.
Celery and garlic salt
EN
Mix the dried material with salt in 1:1 ratio.
Mixture of flowers and spices
You can preserve the scent of the spring and summer, enjoy the scents of plants and flowers growing in your
garden or in the countryside with the help of the food dehydrator. Put flowers loosely on the tray and dry
with all the vents in open position. Place the well dried flowers (in about 5 hours) in a decorative container
39
or a bag and decorate it with a ribbon. You can add cinnamon, cloves, rosemary or peppermint for stronger
scent.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before any cleaning and handling of the appliance, disconnect the power cord from the outlet. Clean the
appliance with a slightly damp cloth. Wash individual chambers and the cover of the dehydrator with regular
dishwashing liquid. Air intake opening (grid) on the motor part has to be absolutely clean for free air access. If
the grid would become dirty or dusty, clean with a brush or vacuum it with a vacuum cleaner.
Do not use rough sponges or cleaning powder. Do not immerse the appliance or power cord into water.
STORAGE
After drying, allow the food to cool and only then wrap it. A glass jar with a screw-on cap is best suited for
long term storage. Do not use plastic containers.
For the storage of dried vegetables are well suited preserving plastic wrap, or bags with air pump for vacuum
packaging. Dried foods can be stored at normal room temperatures. However, the best storage is in dry, cool
and dark places.
The storage time may be extended 2–3× in temperatures lower than 10°C.
Occasional inspection of the stored food is recommended. Self-adhesive labels with information about the
kind of food and date of drying will help you to keep track.
TECHNICAL INFORMATION
It dries fruits, vegetables, herbs, meat and other kinds of food.
5 drying trays
Quiet operation
ON indicator light
Thermal fuse
Nominal voltage:
Nominal input power:
Noise emission:
220-230 V~ 50 Hz
250 W
20 dB
USE AND DISPOSAL OF WASTE
Wrapping paper and corrugated paperboard – deliver to scrapyard. Packing foil, PE bags, plastic elements – throw into
plastic recycling containers.
DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME
Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other European
countries with an implemented recycling system)
The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste.
Hand over the product to the specified location for recycling electric and electronic equipment. Prevent
negative impacts on human health and the environment by properly recycling your product.
Recycling contributes to preserving natural resources. For more information on the recycling of this product,
refer to your local authority, domestic waste processing organization or store, where you purchased the
product.
EN
40
08/05
¢
,#1SPHSFTBTE¹MFKFO,#
* 0
4ÅEMP6&YQFSUV,MÅÀBOZPLS1SBIBWÕDIPE[BQTBO¹
W0CDIPEOÅNSFKTUÐÅLVV.ÄTUTLÁIPTPVEVW1SB[FPEEÅM#WMPxLB
¾%µ¹.¯:Ĩ­ª¶·
0[OBÀFOÅWÕSPCLV
/¹[FW
7ÕSPCOÅÀÅTMP
%BUVNQSPEFKF
3B[ÅULPQSPEFKOZ
QSPE¹WBKÅDÅIP
JUFMOÕQPEQJT
QSPE¹WBKÅDÅIP
7¹xFOÕ[¹LB[OÅLV
EÄLVKFNFxFKTUFTFSP[IPEM[BLPVQJUTJWÕSPCFLJNQPSUPWBOÕOBtÅċSNPV B xF KTUF UBL VÀJOJM
QPQFÀMJWÁN[W¹xFOÅKBLÁN¹UFDIOJDLÁQBSBNFUSZBQSPKBLÕÒÀFMKFKCVEFUFQPVxÅWBU%PWPMUF
BCZDIPNQÐJTQÄMJL7BtÅQP[EÄKtÅTQPLPKFOPTUJTF[BLPVQFOÕNWÕSPCLFNO¹TMFEVKÅDÅNJJOGPSNBDFNJ
p 1ÐFEQSWOÅNVWFEFOÅNWÕSPCLVEPQSPWP[VTJQFÀMJWÄQÐFÀUÄUFQÐJMPxFOÕÀFTLÕO¹WPELKFIP
PCTMV[FBEÑTMFEOÄIPEPESxVKUF
p 7
¹NJ[BLPVQFOÕWÕSPCFLKFVSÀFOQSPCÄxOÁEPN¹DÅQPVxÅW¹OÅ1SPQSPGFTJPO¹MOÅQPVxJUÅKTPV
VSÀFOZWÕSPCLZTQFDJBMJ[PWBOÕDIċSFN
%BMtÅJOGPSNBDF7¹NQPTLZUOF
*OGPMJOLB,#
5FM1P1¹IPE
GBYFNBJMTFSWJDF!LCFYQFSUD[
;¹SVÀOÅQPENÅOLZ
#PEQPWÅE¹LVQVKÅDÅNV[BUPxFQSPEBO¹WÄDKFQÐJQÐFW[FUÅLVQVKÅDÅNWFTIPEÄTLVQOÅTNMPVWPV[FKNÁOBxFKFCF[
,
WBE
;¹SVLBTFOFW[UBIVKFOBWBEZW[OJLMÁ[EÑWPEVPQPUÐFCFOÅWÄDJ[QÑTPCFOÁKFKÅNQPVxÅW¹OÅN
¹SVLBTFOFW[UBIVKFOBWBEZWÄDJW[OJLMÁ[EÑWPEVPQPUÐFCFOÅTPVÀ¹TUÅWÄDJIMBWOÅSFTQKFKÅIPQÐÅTMVtFOTUWÅ[QÑTPCFOÁ
;
KFKJDIQPVxÅW¹OÅNKBLPKTPVOBQÐCBUFSJFx¹SPWLZQSPQPKPWBDÅtÊÑSZTÅwPWÁOBQ¹KFDÅtÊÑSZLPOFLUPSZ[¹TVWLZBQPE
6WÄDÅQSPE¹WBOÕDI[BOJxtÅDFOVTF[¹SVLBOFW[UBIVKFOBWBEZQSPLUFSÁCZMBOJxtÅDFOBTKFEO¹OB
;¹SVLBTFOFW[UBIVKFOBWBEZWÄDJ[QÑTPCFOÁQPSVDIBNJQÐJNJNPйEOÕDIQSPWP[OÅDIQPENÅOL¹DI[FKNÁOBWQSPTUÐFEÅ
QSBtOÁNWMILÁNNJNPйEOÄDIMBEOÁNÀJNJNPйEOÄUFQMÁNQÑTPCFOÅNDIFNJDLÕDIM¹UFLQSPVEPWÕNQÐFQÄUÅNWMJWFN
FMFLUSPNBHOFUJDLÁIPQPMFOFTQS¹WOPVQPMBSJ[BDÅOFWIPEOÕNVNÅTUÄOÅNOFCPKFIPVMPxFOÅN[NÄOPVQPWSDIPWÁÒQSBWZ
[QÑTPCFOÁWOÄKtÅNWMJWFNOFCP[QÑTPCFOÁxJWFMOÅQPISPNPV
;¹SVLBTFOFW[UBIVKFOBWBEZWÄDJ[QÑTPCFOÁÒNZTMOÕNQPtLP[FOÅNNFDIBOJDLÕNQPtLP[FOÅNOFPECPSOÕNVWFEFOÅN
EPQSPWP[VOFTQS¹WOPVNPOU¹xÅQPVxJUÅNWBEOÕDIQPtLP[FOÕDIOFCPOFTQS¹WOÕDIPQUJDLÕDINBHOFUJDLÕDIQBNÄwPWÕDI
BKJOÕDINÁEJÅ[BOFECBOPVÒESxCPVOFTQS¹WOÕNÀJtUÄOÅNNB[¹OÅNTFÐJ[PW¹OÅN[BQPKPW¹OÅNQSPQPKPW¹OÅN[¹WBEBNJ
TZTUÁNVEPLUFSÁIPCZMBWÄD[BQPKFOBBQSPWP[PW¹OBOBENÄSOÕNQÐFUÄxPW¹OÅNWÕLPOPWÕDIQBSBNFUSÑBQPE
/¹SPLOBQSPWFEFOÅ[¹SVÀOÅPQSBWZ[BOJL¹WQÐÅQBEÄ[KJtUÄOÅxFWÄDCZMBPQSBWPW¹OBOFBVUPSJ[PWBOÕNTFSWJTFNCZMTFKNVU
PDISBOOÕLSZUCZMZQPtLP[FOZQMPNCZNPOU¹xOÅtSPVCZOFCPxFCZMZQSPWFEFOZNPEJċLBDF OFCP BEBQUBDF L SP[tÅÐFOÅ
GVOLDÅBQBSBNFUSÑWÄDJOFCPKFKÅÒQSBWZQSPNPxOPTUQSPWP[VWKJOÁ[FNJOFxQSPLUFSPVCZMBOBWSxFOBWZSPCFOB
BTDIW¹MFOB
/¹SPLOB[¹SVÀOÅPQSBWVWÄDJKFNPxOPVQMBUOJUQPV[FQPQÐFEMPxFOÅ[¹SVÀOÅIPMJTUVTQS¹WOÄBÒQMOÄWZQMOÄOÁIPWPLBNxJLV
QSPEFKFBPSJHJO¹MVEPLMBEVP[BQMBDFOÅLVQOÅDFOZWÄDJTUZQPWÕNP[OBÀFOÅNWÕSPCLVEBUFNBNÅTUFNQSPEFKF/BLPQJF
[¹SVÀOÅIPMJTUVBÒÀUFOLZOFCPOB[¹SVÀOÅMJTUÀJÒÀUFOLVTDIZCÄKÅDÅNJOFCPQP[EÄKJEPQMÊPWBOÕNJBNÄOÄOÕNJÒEBKJOFCVEF
CS¹O[ÐFUFM/¹SPLM[FVQMBUÊPWBUVQSPEFKDFVLUFSÁIPCZMWÕSPCFL[BLPVQFOOFCPQÐÅNPVOÄLUFSÁIP[BVUPSJ[PWBOÕDI
TFSWJTÑKFKJDIxBLUV¹MOÅTF[OBNQPTLZUVKFJOGPMJOLB,#
;¹SVÀOÅEPCBQPÀÅO¹CÄxFUPEQÐFW[FUÅWÄDJLVQVKÅDÅNOFCPPEFEOFVWFEFOÅWÄDJEPQSPWP[VQPLVELVQVKÅDÅPCKFEOBM
VWFEFOÅEPQSPWP[VOFKQP[EÄKJEPUÐÅUÕEOÑPEQÐFW[FUÅWÄDJBйEOÄBWÀBTQPTLZUMLQSPWFEFOÅTMVxCZQPUÐFCOPVTPVÀJOOPTU
+EFMJPWBEVLUFSPVM[FPETUSBOJUN¹LVQVKÅDÅQS¹WPBCZCZMBCF[QMBUOÄWÀBTBйEOÄPETUSBOÄOBB,#KFQPWJOOBWBEV
CF[[CZUFÀOÁIPPELMBEVPETUSBOJU[QSBWJEMBEPEOÑTFTPVIMBTFNLVQVKÅDÅIPWFMIÑUÄEPIPEOVUÁ/FOÅMJUPW[IMFEFN
LQPWB[FWBEZOFÒNÄSOÁNÑxFLVQVKÅDÅQPxBEPWBUWÕNÄOVWÄDJOFCPUÕL¹MJTFWBEBKFOTPVÀ¹TUÅWÄDJWÕNÄOVTPVÀ¹TUJ
/FOÅMJUBLPWÕQPTUVQNPxOÕNÑxFLVQVKÅDÅx¹EBUQÐJNÄÐFOPVTMFWV[DFOZWÄDJOFCPPETNMPVWZPETUPVQJU
+EFMJPWBEVLUFSPVOFM[FPETUSBOJUBLUFS¹CS¹OÅUPNVBCZWÄDNPIMBCÕUйEOÄVxÅW¹OBKBLPWÄDCF[WBEZN¹LVQVKÅDÅ
QS¹WPOBWÕNÄOVWÄDJOFCPN¹QS¹WPPETNMPVWZPETUPVQJU5¹xQS¹WBQÐÅTMVtÅLVQVKÅDÅNVKEFMJTJDFPWBEZPETUSBOJUFMOÁ
KFTUMJxFWtBLLVQVKÅDÅOFNÑxFQSPPQÄUPWOÁWZTLZUOVUÅWBEZQPPQSBWÄOFCPQSPWÄUtÅQPÀFUWBEWÄDйEOÄVxÅWBU
+EFMJPKJOÁWBEZOFPETUSBOJUFMOÁBOFQPxBEVKFMJWÕNÄOVWÄDJN¹LVQVKÅDÅQS¹WPOBQÐJNÄÐFOPVTMFWV[DFOZWÄDJOFCP
NÑxFPETNMPVWZPETUPVQJU
1S¹WB[PEQPWÄEOPTUÅ[BWBEZNVTÅLVQVKÅDÅVQMBUOJUV,#CF[[CZUFÀOÁIPPELMBEV1S¹WP[PEQPWÄEOPTUJ[BWBEZVQMBUOÅ
LVQVKÅDÅWSFLMBNBÀOÅNÐÅ[FOÅLEFQÅTFNOPVGPSNPVWZULOFWBEZLUFSÁWÄDN¹UKP[OBÀÅWBEOÁWMBTUOPTUJOFCPQPQÅtF
KBLTFWBEBQSPKFWVKFWÄDQÐFE¹LQPTPV[FOÅBTPVÀBTOÄTEÄMÅKBLÕ[QÑTPCPETUSBOÄOÅWBEZQPxBEVKF,VQVKÅDÅKFQPWJOFO
OFQSPEMFOÄQPWÕTLZUVSFLMBNPWBOÁWBEZQÐFTUBUWÄDVxÅWBUBCZCZMPNPxOPDPOFKPCKFLUJWOÄKJQPTPVEJUSFLMBNPWBOPV
WBEVBEÑWPEZKFKÅIPW[OJLV1S¹WB[PEQPWÄEOPTUÅ[BWBEZWÄDJQSPLUFSÁQMBUÅ[¹SVÀOÅEPCB[BOJLOPVOFCZMBMJVQMBUOÄOB
W[¹SVÀOÅEPCÄ
%PCBPEVQMBUOÄOÅQS¹WB[PEQPWÄEOPTUJ[BWBEZBxEPEPCZLEZLVQVKÅDÅQPTLPOÀFOÅPQSBWZCZMQPWJOFOWÄDQÐFW[ÅUTFEP
[¹SVÀOÅEPCZOFQPÀÅU¹
/¹LMBEZOBQÐFQSBWVSFLMBNPWBOÁWÄDJ[NÅTUBKFKÅIPQSPWP[PW¹OÅEPNÅTUBVQMBUOÄOÅSFLMBNBDFISBEÅLVQVKÅDÅ/¹LMBEZ
[¹SVÀOÅPQSBWZISBEÅ,#7QÐÅQBEÄ[KJtUÄOÅxFTFKFEO¹POFPQS¹WOÄOPVSFLMBNBDJISBEÅO¹LMBEZTQPKFOÁTSFLMBNBDÅ
LVQVKÅDÅ
;¹SVÀOÅEPCBKFNÄTÅDÑ1PUVUPEPCVPEQPWÅE¹QSPE¹WBKÅDÅLVQVKÅDÅNVxFQSPEBO¹WÄDCZMBQÐJQÐFW[FUÅWFTIPEÄTLVQOÅ
TNMPVWPV1ÐFEQPLM¹E¹TFxFWÄD[CPxÅKFWFTIPEÄTLVQOÅTNMPVWPVKFTUMJxF
p TPVIMBTÅTQPQJTFNQSPE¹WBKÅDÅIPBN¹WMBTUOPTUJTQPUÐFCOÅIP[CPxÅLUFSÁQSPE¹WBKÅDÅTQPUÐFCJUFMJQÐFEWFEMWFGPSNÄ
W[PSLV
p IPEÅTFLÒÀFMÑNLFLUFSÕNTF[CPxÅUPIPUPESVIVPCWZLMFQPVxÅW¹
p WZLB[VKFLWBMJUVBWMBTUOPTUJLUFSÁKTPVPCWZLMÁV[CPxÅUPIPUPESVIVBLUFSÁNÑxFLVQVKÅDÅSP[VNOÄTPIMFEFNOB
DIBSBLUFSTQPUÐFCOÅIP[CPxÅ[FKNÁOBLWFÐFKOÁNVWZK¹EÐFOÅWSFLMBNÄOFCPOBFUJLFU¹DIQSPE¹WBKÅDÅIPWÕSPCDFOFCP
KFIP[¹TUVQDFPLPOLSÁUOÅDIWMBTUOPTUFDI[CPxÅPÀFL¹WBU
0SP[QPS[CPxÅTFTNMPVWPVTFOFKFEO¹WQÐÅQBEÄxFLVQVKÅDÅWPLBNxJLVV[BWÐFOÅTNMPVWZPSP[QPSVWÄEÄMOFCPPOÄN
NVTFMWÄEÄU
3P[QPSTLVQOÅTNMPVWPVLUFSÕTFQSPKFWÅCÄIFNNÄTÅDÑPEFEOFQÐFW[FUÅWÄDJTFQPWBxVKF[BSP[QPSFYJTUVKÅDÅQÐJKFKÅN
QÐFW[FUÅQPLVEUPOFPEQPSVKFQPWB[FWÄDJOFCPQPLVETFOFQSPL¹xFPQBL
/BE[¹LPOFNTUBOPWFOÕMJNJUWÅDFWJ[CPE
QPTLZUVKF,#QSPEMPVxFOPVMIÑUVCÄIFNLUFSÁTFQPWBxVKF[BSP[QPS
FYJTUVKÅDÅQÐJKFKÅNQÐFW[FUÅBUP
p WJEFPSFLPSEFSZ%7%3BEJPNBHOFUPGPOZNJLSPWMOOÁUSPVCZ NÄTÅDÑ
p UFMFWJ[OÅQÐJKÅNBÀF&$( NÄTÅDÑ
p 0SJPODFMÕTPSUJNFOU
NÄTÅDÑ
,VQVKÅDÅQSPIMBtVKFxFLVQOÅTNMPVWVV[BWÐFMQP[SBMÁÒWB[FxFWÕtFTQFDJċLPWBOPV WÄD QSPIMÁEM WZ[LPVtFM
KFKÅGVOLÀOPTUTF[O¹NJMTFTKFKÅPCTMVIPVVWFEFOÅNEPQSPWP[VB[¹SVÀOÅNJQPENÅOLBNJBxFQSPEBO¹WÄDKF
QÐJQÐFW[FUÅWFTIPEÄTLVQOÅTNMPVWPVBxFKFCF[WBE
1PEQJTLVQVKÅDÅIP
6QP[PSOÄOÅQSPQSPEFKDF
1SPQÐÅQBEOÁVQMBUOÄOÅSFLMBNBDFKFtUÄQÐFEQSPEFKFNWÕSPCLVTQPUÐFCJUFMJQÐFEQSPEFKOÅ[¹SVLB
QPxBEVKF
ċSNB ,# LPNQMFUOÅ OFQPVxÅWBOÕ WÕSPCFL W PSJHJO¹MOÅN OFQPtLP[FOÁN PCBMV йEOÄ WZQMOÄOÕ SFLMBNBÀOÅ
QSPUPLPMLPQJJEPLMBEVQSPLB[VKÅDÅIPQÐFW[FUÅWÕSPCLVQSPEFKDFNBUFOUP[¹SVÀOÅMJTU1ÐFEQSPEFKOÅ[¹SVÀOÅ
EPCBOBUFOUPWÕSPCFLKFKFEFOSPLPEOBCZUÅWÕSPCLVQSPEFKDFNPEEPEBWBUFMF,#QÐFCÅS¹[BQSPEFKDF
PEQPWÄEOPTU[BWBEZQSPEBOÁIPWÕSPCLVTQPUÐFCJUFMJWFWÕtFVWFEFOÁNSP[TBIV[BQPENÅOFLVWFEFOÕDIOB
UPNUP[¹SVÀOÅNMJTUÄQPV[FUFIEZCZMMJUFOUPWÕSPCFLQSPE¹OTQPUÐFCJUFMJWEPCÄUSW¹OÅQÐFEQSPEFKOÅ[¹SVLZ
www.ecg.cz
Výhradní zastoupení pro ČR:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
tel.: +420 272 122 111
e-mail: [email protected]
zelená linka: 800 121 120
CZ
Distribútor pre SR:
K+B Elektro – Media, k.s.
Mlynské Nivy 73
821 05 Bratislava
tel.: +421 232 113 410
e-mail: [email protected]
SK
Wyłączny przedstawiciel na PL:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
e-mail: [email protected]
250 69 Klíčany, Czech Rep.
PL
Kizárólagos magyarországi képviselet:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
e-mail: [email protected]
HU
Distributor für DE:
K+B E-Tech GmbH & Co. KG
Barbaraweg 2
DE-93413 Cham
DE
 Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.  Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie
výrobku.  Importer nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w instrukcji obsługi do produktu.  Az importőr nem felel a
termék használati útmutatójában fellelhető nyomdahibákért.  Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des
Produkts.  The importer takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual.
© GVS.cz 2010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement