72103000 - S10-70 N

72103000 - S10-70 N
Morsø S10-70
DK
Opstillings- og betjeningsvejledning
UK
Instructions for installation and use
1
www.morsoe.com
Indhold · CONTENTS
2
DK
1.0
Opstilling af Deres Morsø ovn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5
2.0
Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.0
Regelmæssig vedligeholdelse af ovnen . . . . . . . . . . . . 14
4.0
Tekniske data .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 17
UK
1.0
Installing your Morsø stove .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.0
Firing/using the stove .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.0
Routine stove maintenance .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Opstillings- og betjeningsvejledning
S10-70
EN 13240
MORSØ JERNSTØBERI A/S . DK-7900 NYKØBING MORS
E-Mail: [email protected] · Website: www.morsoe.com
3
Til lykke med Deres nye Morsø ovn!
Morsø, som er den største udbyder på det danske
marked, har siden 1853 fremstillet brændeovne af
den højeste kvalitet. Hvis De blot følger omstående
instruktioner, er vi sikre på, at De også vil få nytte
og glæde af Deres nye ovn i mange år.
Indhold
1.0
Opstilling af Deres morsø ovn
1.1
Udpakning af ovnen
1.2
Opstilling af ovnen
1.3Skorstensfejer
1.4
Ovnens placering/Afstandskrav
1.5Skorstenen
1.6Rørstilslutning
1.7
Tilslutning til muret skorsten
1.8
Tilslutning til stålskorsten
1.9Trækforhold
Side nr
5
5
5
5
6
7
7
8
9
2.0
Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn
2.1
Optænding og fyringsintervaller
10
11
3.0
Regelmæssig vedligeholdelse af ovnen
3.1
Udvendig vedligeholdelse
3.2
Indvendig vedligeholdelse
3.3
Rensning af ovnen
14
14
14
15
4.0
Tekniske Data
17
Prøvningsattest - skal følge ovnen
Den danske Brændeovnsbekendgørelse trådte ikraft den 1. januar 2008. I forbindelse med
indførelsen af Brændeovnsbekendgørelsen er det et krav, at der med brændeovnen følger en
prøvningsattest, der er udstedt af det akkrediterede prøvningsinstitut, der har udført miljøafprøvningen på ovnen.
Prøvningsattesten er vedlagt i ovnen og skal opbevares af ejeren og følge ovnen i ovnens levetid.
Efter installation af brændeovnen og godkendelse af en skorstensfejer skal skorstensfejeren
underskrive prøvningsattesten som dokumentation på, at ovnen opfylder miljøkravene i henhold til Brændeovnsbekendgørelsen.
Ekstra tilbehør
Til Morsø ovnene tilbydes et omfattende skorstens-, gulvplade- og tilbehørsprogram, der kan
lette den daglige betjening og vedligeholdelse af Deres Morsø ovn.
4
1.0 Opstilling af Deres Morsø Ovn
1.1 Udpakning af ovnen
Morsø S10-70 ovnen vejer 102 kg. For at undgå skamferinger i forbindelse med udpakning og
montering af ovnen anbefales det at være 2 personer til dette arbejde.
Emballagen kan bortskaffes efter gældende regler om renovation.
1.2 Opstilling af ovnen
Ovnen leveres med røgtuden monteret bag på ovnen forberedt til røgafgang bagud.
Man skal være opmærksom på nationale og lokale bestemmelser vedrørende opstilling af
brændeovne. Samtidig skal man følge de lokale bestemmelser med hensyn til tilslutning til
skorsten samt opstilling af skorstene. Spørg evt. Deres skorstensfejer til råds. Det er dog Dem
selv, Deres tekniske rådgiver eller håndværker, der er ansvarlig for, at de nationale og lokale
bestemmelser overholdes.
1.3 Skorstensfejer
Det kan, som nævnt, være klogt at rådføre sig med den lokale skorstensfejer inden opstilling
af ovnen. Under alle omstændigheder skal skorstensfejeren underrettes, når brændeovnen er
opstillet. Skorstensfejeren foretager et check af installationen, og der aftales fejningsterminer.
Hvis skorstenen ikke har været i brug i nogen tid, bør den undersøges for revnedannelser, fuglereder m.v., inden den igen tages i brug.
1.4 Ovnens placering/Afstandskrav
Kun når ovnen placeres op ad brandbart materiale, stilles der krav til afstand. Deres nye ovn
kan placeres som angivet på godkendelsesskiltet på ovnens bagside, når væggene er udført i
brændbart materiale.
Min. afstand til brandbart materiale:
Ovn type
Morsø S10-70
uisoleret røgrør
Bag ovnen (A)
200 mm
Ved Ovnens sider (B)Møbleringsafstand
400 mm
800 mm
5
Montering over brændbart gulv
Monteres ovnen over brændbart gulv skal et ikke-brændbart underlag dække gulvet under ovnen og være mindst 30 cm. foran fyrdøren, og mindst 15 cm. til hver side af fyråbningen.
Bemærk: Min. afstand fra brændbart gulv til underside af ovn er 30 cm.
Møbleringsafstand
Den anbefalede møbleringsafstand er 800 mm, men man bør dog vurdere, om møbler og andet vil blive udtørret af at stå tæt på ovnen.
Afstand til brændbart materiale foran ovnen er 800 mm.
En brændeovn bliver varm under fyring. Der skal derfor udvises en fornøden forsigtighed, specielt i.f.m. børns kontakt med ovnen.
1.5 Skorstenen
Hvis lokale bestemmelser tillader det, kan ovnen tilsluttes en skorsten, hvortil der i forvejen
er tilsluttet et andet lukket ildsted ( f.eks. en anden brændeovn eller oliefyr ). Men bemærk at
en brændeovn ikke må tilsluttes samme skorsten som nye kondenserende oliefyr. Er De i tvivl
bedes De kontakte Deres skorstensfejer.
Man skal være opmærksom på eventuelle krav til placering af røgrør, hvis to eller flere ildsteder tilsluttes samme skorsten.
Brændeovnen må aldrig tilsluttes en skorsten, hvor et gasfyr er tilsluttet.
En moderne effektiv ovn stiller større krav til Deres skorsten. Lad derfor skorstensfejeren vurdere skorstenen.
Skorstenens lysning skal følge de nationale og lokale bestemmelser. Men generelt bør lysningsarealet mindst være 175 cm2 for brændeovne.
En for stor skorstenslysning bevirker, at der bruges for meget energi på at få opvarmet skorstenen til et acceptabelt træk. Er der tale om en muret skorsten med større lysning, anbefales
det at isætte en isolerende skorstensforing med den rigtige diameter. Herved opnås et forøget
træk og tillige en bedre fyringsøkonomi.
Der stilles ingen krav til nogen bestemt skorstenshøjde, men den skal være så høj, at trækforholdene er i orden og røgen ikke generer. Som hovedregel er trækforholdene tilfredsstillende, når skorstenen er 4 meter over ovnen og er ført mindst 80 cm over tagrygningen. Placeres
skorstenen ved husets sider bør toppen af skorstenen aldrig være lavere end husets tagryg eller tagets højeste punkt. Bemærk, at der ofte gælder nationale og lokale bestemmelser med
hensyn til placering af skorstene i forbindelse med stråtag. Se afsnittet trækforhold 1.9.
Skorsten og røgrør skal forsynes med renselemme. Størrelsen på renselemme i skorsten skal
mindst svare til skorstenens lysningsareal.
Skorstenen skal være tilgængelig for udvendigt eftersyn, og der skal være mulighed for adgang til renselemme og til skorstenen, hvis den skal renses fra toppen (eks. stålskorstene).
6
1.6 Rørtilslutning
Røgtuden er vendbar og har mulighed for ø150 (indenfor og udenfor røgtudskrave) og ø120
rørtilslutning.
Skorstenstilslutning bagud
Ovnen er fra fabrikken monteret med røgtud (1) bagud .
Der skal ikke anvendes kuglespærre ved montering af røgtud bagud.
Skorstenstilslutning ovenud
Ønskes skorstenstilslutning ovenud skal der anvendes en topplade med hul til røgrørsgennemføringen, en støbt røgtud med 20mm indstiksdybde og en kuglespærre, der skal forhindre, at skorstensfejeren ødelægger ovnens røgledeplader under rensning.
Røgtuden med 40mm indstiksdybde afmonteres bagafgangen. Denne røgtud skal ikke anvendes ved røgafgang ovenud. Den runde plade, der er fikseret med 2 skruer oven på ovnen afmonteres og skrues
i stedet fast på bagpladen.
Ved skorstenstilslutning ovenud benyttes den nye støbte
røgtud med 20mm indstiksdybde. Bemærk at denne ikke
må anvendes ved skorstenstilslutning bagud.
Toppladen med hul placeres på ovnen inden montering
af skorstenen. Kuglespærren monteres samtidig med
montering af skorstenen.

Placering af røgledeplader
Røgledepladerne (2) og (3), der er udført i vermiculite, er
placeret ved modtagelsen.

Man skal sikre sig, at røgledepladerne er korrekt monteret inden en optænding af ovnen finder sted. ( se skitse )

Evt. Frisklufttilslutning
Ovnen er fra fabrikken forberedt for evt. frisklufttilslutning.
1.7 Montering af ovn
Vægbeslaget er leveret med 8 huller til montering af
ekspansionsbolte i muren.


Boltene skal dimensioneres, så man er sikker på, at muren og det materiale den er udført

i, er i stand til at holde ovnen. Ovnens egenvægt er 105 kg. Det påhviler derfor installatør/
kunde at sikre sig at væg/skorsten på forsvarlig vis kan bære ovnen, vi gør opmærksom på
at elementskorstene samt murede ½-stens skorstene uden foring ikke altid har den nødvendige bæreevne. Er de i tvivl skal De derfor kontakte en fagmand.Vægbeslaget, der er
 
monteret på ovnen ved leveringen skrues af. Vægbeslaget kan benyttes som
boreskabelon.


Bemærk, der må ikke anvendes rawplugs af
plastik på grund af varmepåvirkning.





(se skitse)






Vægbeslaget monteres på væggen og en murbøsning
indmures korrekt
hvis røgaf- 






gangen ønskes bagud.
 
Brændeovnen løftes på plads, så den støtter
bunden af vægbeslaget og fastgøres igen til be- 


slaget vha. de medfølgende skruer.

7

Tilslutning til muret skorsten
I væggen fastmures en røgrørsbøsning, og røgrøret føres ind i denne. Røret må ikke stikkes
ind i selve skorstensåbningen, men kun gå til
den indvendige side af skorstenslysningen.
Samlingerne ved ovn/rør og rør/murbøsning
skal tætnes med den vedlagte glassnor. Normalt behøver man ikke tætne mellem evt. rørsamlinger.
Dimensioneringen af røgrør skal følge de nationale og lokale bestemmelser. Morsø anbefaler
dog, at røgrør udføres i 2 mm stålplade, da det
vil forlænge røgrørets levetid.
1.8 Tilslutning til stålskorsten



Evt. overgang fra lodret til vandret røgrør kan
med fordel monteres med en blød bøjning for
at undgå tab af skorstenstræk.

Er der tale om ophængning, hvor skorstenen

føres direkte op gennem loftet, skal man følge de nationale og lokale bestemmelser m.h.t.
skorstenens afstand til brandbart loft. Skorstenen tætnes ved røgtuden med vedlagte gla
ssnor. Det er vigtigt at skorstenen er monteret
 
med tagbæring eller loftkrave med styr. (Se skorstensfabrikantens vejledning).
En stor vægt



på ovnens topplade kan forårsage revnedannelse
af
denne.



Morsøs garanti omfatter ikke toppladen,
hvis skorstenen
er monteret uden tagbæring, tagstyr






eller lignende.















Skulle der opstå skorstensbrand i.f.m. fejlbetjening
af ovnen eller længere tids anvendelse af 


fugtigt brændsel, lukkes lufttilførslen helt,
og brandvæsnet kontaktes.

Bemærk: Det medleverede vægophæng er ikke dimensioneret til også at bære vægten af en
tung skorsten.
Se skorstenfabrikantens vejledning.
Vær opmærksom på!
Rensningsmuligheder. Tal med skorstensfejeren.
Ved for lidt træk i skorstenen kan man med fordel montere røgrøret ovenud, da
man derved mindsker røgvandringen i selve brændkammeret.
Undgå flere bøjninger end nødvendigt og begræns røgrørslængden, da trækforholdene ellers nedsættes.
8
Frisklufttilførsel
En brændeovn kræver luft til forbrændingen. Dette bevirker, at brændeovnsfyring
er med til at give et sundt indeklima i et hus. Hvis huset er meget tæt, og især hvis
der er emhætte eller ventilationsanlæg i huset, kan det være nødvendigt at anbringe en luftrist i det rum, hvor brændeovnen er opstillet. I modsat fald vil skorstenstrækket blive for svagt, hvilket kan medføre at ovnen ikke vil brænde ordentligt,
og der kan komme røg ud af ovnen når fyrdøren åbnes.
Er det nødvendigt at anbringe luftriste, skal de placeres således, at de ikke kan blokeres.
1.9 Trækforhold
Hvis der kommer røg ud af ovnen, når fyrdøren åbnes, skyldes det dårligt skorstenstræk. Der
kræves, for denne ovntype, et skorstenstræk på mindst 12 pa. for at afgive tilfredsstillende forbrænding og forhindre røgudslip. Der vil dog være risiko for røgudslip, hvis ovndøren åbnes
under meget kraftig fyring.
Røggastemperaturen ved nominel ydelse er 211°C henført til 20°C.
Er De i tvivl, kan De eventuelt lade Deres skorstensfejer måle trækket i skorstenen.
Trækforhold
Skorstenens træk skabes på grund af forskellen mellem den høje temperatur i skorstenen og den koldere udetemperatur. Skorstenens længde og isolering, vind og
vejrforhold er også afgørende for, at man kan opnå det rette undertryk, så trækket
skabes.
Nedsat træk fremkommer når:
- Temperaturforskellen er for lille. Eksempelvis ved for dårlig isoleret skorsten.
Hvis skorstenen er kold, kan det inden optænding hjælpe at antænde (afblusse) en
sammenkrøllet avis i skorstenens rensedør.
- Udetemperaturen er for høj. Eksempelvis om sommeren.
- Det er vindstille.
- Skorstenen ikke har den rette højde, så den er i læ af tagflade og høje træer.
I disse tilfælde er der også størst risiko for røgnedslag.
-Der kommer falsk luft ind i skorstenen. Eksempelvis gennem manglende fuger eller utætheder ved renselem eller røgrør.
- Der er utætte ubenyttede ildsteder tilsluttet skorstenen.
- Røgrør og skorsten er tilstoppet af sod p.g.a. manglende rensning.
-Huset er for tæt (se afsnittet: Frisklufttilførsel).
Godt træk fremkommer når:
-Temperaturforskellen i skorstenen og udenfor er stor. Altså ved fyring, når behovet
er størst.
- Det er klart i vejret og der er en god vind.
- Skorstenen har den rette højde. Min. 4 meter over ovnen og fri af tagryg.
9
2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn
Deres ovn er konstrueret med lufttilførsel 2 steder.
En forvarmet forbrændingsluft tilføres forbrændingen med stor hastighed over glasset og betjenes ved hjælp af grebet over døren. Forbrændingsluften tilføres, når grebet skydes til højre
og lukkes når grebet skydes til venstre.
En anden lufttilførsel er en konstant forvarmet lufttilførsel uden reguleringsmulighed, der tilføres forbrændingen lige over bålet, og sørger for at brænde de sidste gasser af, som træet afgiver under opvarmningen.
Ovnens nominelle varmeydelse er 5,0 kW.
Deres nye Morsø ovn er EN afprøvet til fyring med træ og egnet til intermitterende brug.
VIGTIGT!
Træ er et yderst gasholdigt materiale (ca. 75 %). Disse gasser frigives under opvarmning
og antændelse af træet. Det er derfor vigtigt at disse gasser antændes hurtigt efter en påfyldning. Ligger træet kun og ulmer, specielt efter en ny påfyldning, giver det en kraftig
røgudvikling, som i værste fald kan forårsage en eksplosionsagtig antændelse af gasserne
med skader på ovnen til følge.
For at kunne antænde disse frigivne gasser fra træet og opretholde klare og blivende flammer i forbrændingsforløbet, er det derfor vigtigt altid at tilføre den nødvendige mængde ilt
(luftmængde).
Indstilling af lufttilførsel, optændingsmetode og fyringsintervaller er afhængig af skorstenstræk, vind- og vejrforhold, varmebehov, brændsel m.m. Derfor kan der gå tid, inden
De kender ovnens korrekte funktion under de givne forhold.
Selv om der kan fyres med næsten alle former for træ i Deres Morsø ovn, skal man ikke
fyre med vådt eller ulagret træ. Træ bør under tag lagres mindst 1 år og helst 2 år med fri
adgang for vind. Træ skal kløves hurtigst muligt efter fældningen, hvis det skal tørre hurtigt. Træet kan anvendes, når fugtigheden er under 20%. Under EN afprøvningen testes alle
brændeovne med træ der har et fugtindhold på (16 ± 4)%.
Brug aldrig drivtømmer, da det som regel er meget saltholdigt, og ødelægger dermed
både ovnen og skorsten. Imprægneret og malet træ samt spånplader udsender giftig røg og
dampe og må derfor heller ikke anvendes som brænde.
Bemærk, der må ikke anvendes flydende brændsel i ovnen.
Brændestykker med en diameter større end 10 cm bør altid kløves. Brændestykkerne må
ikke være længere, end de kan ligge plant over glødelaget med luft til begge ender. Maximal brændelængde i ovnen er 30 cm.
Maximal brændemængde er ca 2 kg./time (max. 2 stykker træ pr. påfyldning).
De første optændinger skal være moderate, således at den varmebestandige maling kan
hærdes, inden der fyres kraftigere. Malingen kan i hærdningsfasen udvikle røg og lugtgener under den første optænding, hvilket er ganske normalt. Sørg derfor for udluftning i
denne periode.
10
Under opvarmning og nedkøling kan ovnen afgive nogle knirkelyde, hvilket skyldes
den store temperaturforskel materialet udsættes for.
2.1 Optænding og fyringsintervaller
Under optænding er der behov for en stor luftmængde. Startes der op med en helt kold ovn,
kan man med fordel lade døren stå på klem de første minutter og åbne forbrændingslufttilførsel på max.
For at opbygge et isolerende askelag i bunden af ovnen, bør De ved første optænding afbrænde
1-1,5 kg tørt pindebrænde. Behold herefter altid 1 cm aske i bunden af brændkammeret.
1.Glødelaget dannes hurtigt ved optænding med 2-4 optændingstabletter eller lignende samt ca. 1-1,5 kg tørt pindebrænde. Optændingsposerne anbringes lige under det øverste lag pindebrænde
2.Der åbnes helt for lufttilførslen, der betjenes med grebet
over døren.
3.Efter antænding af papiret/sprittabletterne holdes døren
på klem, så der skabes et godt røgtræk
4.Når man kan se (efter 5-10 min.), at skorstenen er så varm,
at der er træk igennem den, lukkes døren helt. Hvis alle
forudsætninger er opfyldt, vil der efter yderligere ca. 1520 min. være dannet et pænt glødelag i brandkammeret.
11
5.Normal påfyring bør ske, mens der endnu er gløder tilbage.
Gløderne fordeles i bunden, dog flest foran i ovnen.
6.Der lægges 2 stykker brænde à 0,5-0,7 kg og ca. 25-30 cm
lange ind over gløderne i ét lag med en afstand på ca. 1 cm
mellem træstykkerne.
7.Når lufttilførselen er åbnet på max. og døren lukkes, vil den
friske træ mængde være antændt på et par minutter.
Vigtigt!
Det er vigtigt, at den friske træmængde hurtigt begynder at brænde. En hurtig antændelse af brændet opnås
ved at åbne forbrændingsluften på max. eller ved at
lade døren stå på klem for at tilføre den mængde luft,
der skal til for at antænde træet.
Hvis brændet derimod kun ulmer, giver det en kraftig
røgudvikling, som i værste fald kan forårsage en eksplosionsagtig antændelse af røggasserne med risiko
for såvel materielle skader som personskader.
8.Herefter justeres forbrændingsluften ned til den ønskede position, og den optimale forbrænding vil fortsætte til grundglød.
Man skal sikre sig, at der altid er luft (ilt) nok til at opretholde klare og blivende flammer under og efter nedjustering af forbrændingsluften.
Under den nominelle afprøvning lå påfyldningsintervallet på
60-70 minutter.
9.En ny portion træ kan påfyres på samme måde som angivet i
pkt. 5 & 6.
12
Normalt skal ovndøren altid åbnes roligt de første 2-3 centimeter, og man skal vente til trykket er udlignet inden døren åbnes helt. På denne måde undgås eventuelle røggener specielt i
forbindelse med dårlige trækforhold.
Åbn aldrig ovndøren under voldsom fyring.
Når træet er brændt ud, er det omdannet til glødende trækul. Hvis der så forinden er dannet
et godt glødelag oven på et tilstrækkeligt lag aske, kan ovnen holde sig varm meget længe.
Natfyring frarådes på det kraftigste. Det sviner miljøet og giver en ringe udnyttelse af brændet, da træets gasser med den lave temperatur ikke antændes.
Istedet sætter det sig som sod (uforbrændte gasser) i skorstenen og i ovnen. Under ekstreme forhold såsom dårligt skorstenstræk, stor mængde træ eller vådt
træ kan en eksplosionsagtig antændelse i værste fald forekomme.
Ved fyring om sommeren, når behovet for varme er minimal, bliver forbrændingen dårlig. Ovnen varmer for meget og man skruer ned for forbrændingen. Men
husk altid at sørge for at der er blivende flammer, så længe træet ikke er omdannet til trækul. Ønsker De at fyre svagere gøres dette ved at påfylde mindre
mængde træ.
Hvis man fyrer med vådt brænde, vil en stor del af brændets varmeenergi medgå
til at fortrænge vandet fra brændet, uden at afgive varme til ovnen. Denne ufuldstændige forbrænding medfører sodaflejring i ovn, rør og skorsten.
Sammenligning træfyring og olie:
Træart (vandindhold på 20%) Antal rummeter pr. 1000 l. olie
Eg 7,0
Bøg 7,0
Ask 7,2
Ær 7,5
Birk 8,0
Elm 8,9
Rødgran10,4
Ædelgran10,9
13
3.0 Regelmæssig vedligeholdelse af ovnen
3.1. Udvendig vedligeholdelse
Ovnens overflade er malet med en varmebestandig senotherm maling. Den holder sig pænest,
hvis den blot støvsuges med et blødt mundstykke eller aftørres med en tør fnugfri klud.
Den malede overflade kan med tiden, ved for kraftig fyring, få et gråligt skær; men ovnen kan
let opfriskes med en Morsø spraymaling, der kan købes hos Deres lokale forhandler.
Morsø ovnene er malet med Morsø original sort (tidligere kaldet Morsø koks) eller Morsø grå.
Malingen kan købes i spray eller dåse.
3.2 Indvendig vedligeholdelse
Glas
Ved korrekt fyring med træ afsættes der ingen, eller kun lidt sod, på det keramiske glas. Er
der under optændingen sket soddannelse på glasset, vil soden brænde væk, når der fyres normalt i ovnen. Bliver glasset sodet grundigt til ved fejlbetjening, kan det let fjernes med Morsø Glasrens. Glasset skal være koldt, når denne rengøring finder sted. Man skal undgå at fylde
ovnen med så lange stykker brænde, at det presser på glasset, når lågen lukkes.
Brug kun Morsø Glasrens.
Årsager til sodet glas:
- For vådt brænde.
- For store stykker brænde/ukløvet træ.
- For lav forbrændingstemperatur.
Udskiftning af glas
Keramisk glas kan ikke genanvendes, fordi det har en højere smeltetemperatur. Blandes keramisk glas med almindelig glas, ødelægges råvaren og genvindingsprocessen af glas kan stoppe. Sørg for at det ildfaste glas ikke havner som almindelig genbrug. Det er til stor hjælp for
miljøet.
OBS: Skal afleveres som keramisk glas på en genbrugsstation.
Indvendige støbejernsbund/og andre sliddele
Røgledeplader og andre dele, som er i direkte berøring med ild og glødende brændsel, er sliddele. De vil derfor være særlig udsat for gennembrænding. Ved korrekt brug vil disse dele
holde i mange år. Ved for kraftig fyring vil gennembrændingen selvfølgelig fremskyndes. De
nævnte dele kan udskiftes. Hvis røgledepladerne beskadiges og ikke skiftes i tide, vil toppladen herefter være udsat for så høj temperatur, at den kan tage skade.
Bemærk, at konstruktionen ikke må ændres, og dele, der udskiftes skal være originale
MORSØ dele.
Årsager til for hurtig slitage af indvendige dele
- For kraftig fyring
- Brug af for meget tørt træ (møbelaffaldstræ).
- For meget sod ovenpå røgledepladerne (se. afsnit Rensning).
- For meget aske i skuffen (se afsnit Aske).
14
Pakninger
Med tiden vil pakningerne i lågerne blive slidte og bør, for at undgå løbsk forbrænding, udskiftes efter behov. Brug Morsø pakningssæt
Bemærk: Normale sliddele er ikke omfattet af Morsøs udvidede garantiordning.
Vedligeholdelsessortiment (Reservedele, Glasrens, Maling, Pakningssæt m.m.) findes hos Deres Morsø forhandler.
3.3 Rensning af ovn
Specielt på oversiden af den øverste røgledeplade vil der, som følge af trækket i skorstenen og
efter en fejning, komme et aske- og sodlag.
Under normal rensning kan røgledeplader tages ud af ovnen. Når disse er fjernet, giver det
adgang til rensning af røgkammeret over røgledepladerne.
Røgledeplader rengøres inden genmonteringen, hvor man skal sikre sig, at disse bliver korrekt monteret.
I dag skal skorstensfejeren, udover fejning af skorsten og rensning af røgrør, sørge for tømning af sod i ovnen. Antallet af fejninger/rensning af ovnen vurderes af skorstensfejeren efter
samråd med Dem.
Aske
Som tidligere beskrevet bør der være ca. 1 cm isolerende askelag i bunden af brandkammeret,
for at opnå en høj forbrændingstemperatur. Når askelaget er for tykt, fejes asken ned i askeskuffen.
Tøm skuffen før den er helt fyldt, så asken ikke isolerer omkring risten, da det kan fremskynde en gennembrænding.
Asken må i de fleste tilfælde bortskaffes med dagrenovationen. Da der kan ligge gløder gemt i
askeskuffen i flere døgn, kan det være nødvendigt at opbevare asken i en beholder af ubrændbart materiale, inden asken hældes i affaldssækken.
Aske fra en brændeovn kan ikke gavne haven som gødning. Hvis der har været afbrændt farvelagte brochurer, malet eller imprægneret træ og lignende i ovnen, må asken ikke hældes ud
på jord, da den kan indeholde tungmetaller.
Udtagning/montering af vermiculite dele (sidesten,bagsten og røgledeplader)
Udtagning/montering af vermiculite dele skal
foretages på en kold ovn
1. Start med at tømme den kolde ovn for aske. Løft mellembunden og stil den på højkant
15
2.Med den ene hånd løftes nederste røgledeplade. Dermed
kan man med den anden løfte sidestenen nogle centimeter
op. Dette gøres nemmest med en ligekærvet skruetrækker eller lignende. Når stenen er løftet, tippes mellembunden på plads igen og sidestenen kan dernæst komme fri af
mellembunden og løftes ud
3.Når den første sidesten er taget ud af ovnen kan mellebunden løftes og udtages.
4.Løft igen nederste røgledeplade og tip den anden sidesten
ud
5.Løft nederste røgledeplade fri af tertiær forbrændingsluft
boksen og tag den ud
16
6.Hvis det er nødvendigt kan bagstenen nu udtages
7.Løft øverste røgledeplade fri af holderne og ned bag holdererne for at få den ud
8. Montering af vermiculite dele igen: modsat rækkefølge af
udtagning.
Vedligeholdelsesdele til S10
Beskrivelse
Paksnor til dør
Ristebund
Røgledeplade øverst
Røgledeplade nederst
Glas
Sidesten højre/venstre Bagsten
Produktnr.
57100700
57100400
57100000
57100100
57100500
57100200
57100300
4.0 Tekniske Data
Ovn model
Morsø S10-40
CO emission (ved 13 % O2) (%)
0.12
OGC (tjære o.l.) emission (mg/m³)
148
Partikel emission, vægtet gennemsnit (g/kg)
1,53
Partikel emission, maks. i enkel prøvning (g/kg)
2,04
Virkningsgrad (%)
78,4
Nominel drifteffekt (kW)
5,0
Røgtræk, minimum (Pa.)
12
Forbrændingsluftforbrug (maks.indstilling) (m³/h)
Brændsel
13
Træ
Alle måledata i henhold til prøvestandarder EN 13 240 samt NS 3058-3059.
Prøvninger er foretaget hos akkrediteret prøvningsinstitut.
17
18
Instructions for installation and use
Morsø S10-70
EN 13240
MORSØ JERNSTØBERI A/S . DK-7900 NYKØBING MORS
E-Mail: [email protected] · Website: www.morsoe.com
19
Enjoy your new Morsø stove!
Morsø, the biggest stove company in the Danish
market, has been making wood-burning stoves
of the highest quality since 1853. Just follow the
­instructions below, and we are certain that you will
be able to use and enjoy your new stove for many
years.
Contents
1.0
Installing your Morsø stove
1.1 Unpacking the stove
1.2 Installing the stove
1.3
Chimney sweep
1.4 Location of the stove/distance requirements
1.5
The chimney
1.6
Pipe connections
1.7
Connecting to a brick chimney
1.8
Connecting to a steel chimney
1.9Draught
Page no
21
21
21
21
22
23
23
24
25
2.0
Firing/using the stove
2.1
Lighting instructions and fuelling intervals
27
27
3.0
Routine stove maintenance
3.1
External maintenance
3.2
Internal maintenance
3.3
Cleaning the stove
30
30
30
31
The Clean Air Act 1993 and Smoke Control Areas
Under the Clean Air Act local authorities may declare the whole or part of the district of the
authority to be a smoke control area. It is an offence to emit smoke from a chimney of a building, from a furnace or from any fixed boiler if located in a designated smoke control area.
It is also an offence to acquire an ”unauthorised fuel” for use within a smoke control areaunless it is used in an ”exempt” appliance (”exempted” from the controls which generally apply in
the smoke control area).
The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs has powers under the Act to
authorise smokeless fuels or exempt appliances for use in smoke control areas in England.
In Scotland and Wales this power rests with Ministers in the devolved administrations for those countries. Separate legislation, the Clean Air (Northern Ireland) Order 1981, applies in
Northern Ireland. Therefore it is a requirement that fuels burnt or obtained for use in smoke control areas have been ”authorised” in Regulations and that appliances used to burn solid
fuel in those areas (other than ”authorised” fuels) have been exempted by an Order made and
signed by the Secretary of State or Minister in the devolved administrations.
Further information on the requirements of the Clean Air Act can be found here :http://smokecontrol.defra.gov.uk/
Your local authority is responsible for implementing the Clean Air Act 1993 including designation and supervision of smoke control areas and you can contact them for details of Clean Air
20 Act requirements
1.0 Installing your Morsø stove
1.1 Unpacking the stove
The Morsø S10-70 weigh 102 kg. In order to avoid damage when unpacking and assembling
the stove, we recommend that this job be undertaken by 2 people.
1.2 Installing the stove
The stove is supplied with the flue collar mounted to the rear of the stove prepared for a rear
smoke outlet.
National and local regulations regarding the installation of wood-burning stoves must be
­observed, as must local regulations regarding chimney connections and chimney installation.
You may want to ask your chimney sweep for advice. However, you, your technical adviser or
workman are responsible for complying with the applicable national and local regulations.
1.3 Chimney sweep
As stated, it may be wise to consult your local chimney sweep before installing the stove.
In any event, the chimney sweep must be notified once the wood-burning stove has been
­installed. The chimney sweep will inspect the installation and schedule sweeping intervals
with you. If your chimney has not been used for some time, it should be inspected for cracks,
bird nests, etc., before it is used.
1.4 Location of the stove/distance requirements
Distance requirements apply only if the stove is placed near flammable materials. Your new
stove can be positioned as specified on the certificate of approval on the back of the stove if the
walls are made of flammable material.
Minimum distances from flammable material:
Type of stove
Behind the stove (A)
To the sides of the stove (B)
To furniture
Morsø S10-70
uninsulated flue pipe
200 mm
400 mm
800 mm
21
We recommend that the stove be installed at least 10-15 cm from masonry in order to allow
heat to circulate and to facilitate the cleaning of the inside and outside of the stove. A layer of
wallpaper on a brick wall is normally regarded as non-flammable material.
Combustible floor
If the stove is installed over combustible flooring, a non-combustible floor protection must cover the floor under the stove and extend at least 30 cm (12 inches) beyond and at least 15 cm (6
inches) to each side of the fuel door.
Note: The minimum clearance from a com¬bustible floor to the underside of the stove is 300
mm (12 inches)
Distance to furniture
We recommend that the stove be installed 800 mm from furniture, but consideration should
also be given to whether furniture, etc., will dry out as a result of its proximity to the stove.
The distance to flammable material in front of the stove is 800 mm.
A wood-burning stove gets hot when it is fired. Caution must therefore be observed,
­particularly with regard to children touching the stove.
1.5 The chimney
If local regulations permit, the stove may be connected to a chimney already serving another fireplace (such as an oil-burning stove or another wood-burning stove). Attention should
be paid to any requirements concerning the location of flue pipes if two or more fireplaces are
connected to the same chimney.
The wood-burning stove must never be connected to a chimney to which a gas-burning stove is
already connected. An efficient, modern stove places great demands on the chimney, so have a
chimney sweep check the condition of your chimney.
The aperture of the chimney must comply with national and local regulations. In general, the
aperture area should measure at least 175 cm2 for wood-burning stoves.
An overly large chimney aperture will mean that too much energy will be required to heat the
chimney sufficiently to achieve an acceptable draught. If you have a brick chimney with a large
aperture, we recommend that you install an insulating chimney liner of the proper diameter.
This will increase the draught, and improve the fuel economy.
There are no requirements with respect to specific chimney heights, but a chimney must be
tall enough to provide a good draught, and to ensure that the smoke does not cause any problems. As a general rule, there will be a satisfactory draught if the chimney extends 4 ­metres
above the stove and at least 80 cm above the spine of the roof. If the chimney is located along
the side of the house, the top of the chimney should never be lower than the spine of the roof
or the highest point on the roof. Please note that there are often national and ­local regulations regulating the location of chimneys in houses with thatched roofs. Please see section 1.9
Draught.
The chimney and the flue pipe must be fitted with cleaning doors, which must be at least the
same size as the chimney’s aperture area.
The chimney must be accessible for external inspection, and it must be possible to access the
cleaning doors and the chimney if it is to be cleaned from the top (e.g. steel chimneys).
22
1.6 Connecting the flue pipe
The flue collar can be rotated and be used for ø150 (inside and outside the flue collar) and
ø120 connections.
Mounting the flue collar to the rear
From the factory, the stove is prepared for installation with the flue collar provided (1) pointing backwards.
A ball blocking device must not be used when mounting the flue collar to the rear.
Mounting the flue collar pointing upwards
If the flue collar is to point upwards, a top panel with a hole to allow the flue pipe to pass
through must be used, a cast flue collar with 20mm insertion depth and a ball blocking device
to prevent the chimney sweep from damaging the stove’s baffle plates during cleaning.
Remove the flue collar with 40mm insertion depth
from the rear exit. This collar must not be used for an
upward smoke outlet. Remove the round plate which
is fixed with two screws on top of the stove and fix instead to the back panel.
Use the new cast flue collar with 20mm insertion
depth for mounting the collar pointing upwards. Note
that this must not be used for rearwards mounting.
Place the top panel with the hole on the stove before
mounting the flue. Fit the ball blocking device at the
same time as the flue.


The location of the baffles
The baffles (2) and (3), which are made from vermiculite, are mounted on delivery.

Make sure that the baffles are correctly assembled
before lighting the stove (please see the sketch).
Fresh air connection, if required
The stove is fitted ex works with a branch piece for
fresh air connection, if required.
1.7 Installing the stove

The wall-mounting frame has eight holes for mounting expansion bolts into the wall.


The bolts must be adequately sized and you must ensure that the wall is capable of supporting the stove. The weight of the empty stove is 105 kg (232 lbs). The stove must not be
installed on element block chimneys such as thermalite blocks, pre cast flues or similar
structures. The wall mounting frame may be used as a template for drilling.
 



Note: Plastic rawlplugs must not used due
to the heat produced by the stove.












Mount the wall-mounting fixture on the wall.
If the
flue exit is wanted to the rear, build a wall




bushing correctly into the wall (see illustration).





 
Lift the wood stove in place so that it rests
on the bottom part of the wall-mounting fixture,


and secure it again to the fixture by means
of the screws included.


23
Connecting to a brick chimney
Brick a flue bushing securely into the wall, and insert
the flue pipe into it. The pipe must not extend into the
actual chimney opening, but only to the inside of the
chimney aperture. The joints between the stove/pipe
and pipe/wall bushing must be sealed with the glass
tape provided. It is not normally necessary to seal between any pipe joints.
If the flue pipe transitions from horizontal to vertical,
it is a good idea to install it with a gentle bend so as to
avoid any loss of draught.


The flue pipe must be dimensioned in accordance
with national and local regulations. Morsø recommends, however, that flue pipes be made of 2 mm
sheet steel as this will extend the service life.
1.8 Connecting to a steel chimney

If your installation involves taking the chimney
straight up and through the ceiling, you must com
ply with National, Local Building Regulations or flue

manufacturers instructions concerning clearances to
combustible materials such as walls, floor joists and
ceilings. The joint between the stove flue collar and
the stovepipe must also be sealed using the glass
fi
bre rope provided. It is important that the insulated
 

flue system is properly supported both at ceiling
level and at roof level.




THE STOVE MUST NOT BEAR THE WEIGHT OF
THE CHIMNEY SYSTEM (See 
chimney manu



facturer’s instructions). Excessive weight on the
stove will inhibit expansion and
 could lead to


damage of the stove top. Damage caused to the
stove in this way would not be
covered by the



manufacturers guarantee.

 
If a chimney fire should occur as a result of incorrect
operation of the stove or prolonged use



of wet fuel, close the vents completely and contact
the fire brigade.

Note: The supplied wall-mounting fixture is not designed to carry the weight of a heavy
chimney as well.
Refer to the guidelines from the chimney manufacturer.
Be aware of the following:
Discuss the cleaning options with your chimney sweep.
If there is insufficient draught in the chimney, it may be a good idea to i­nstall the flue
pipe straight up so as to minimise smoke migration in the actual ­combustion chamber.
Avoid having more bends than necessary, and limit the length of the flue pipe so as not
to reduce the draught.
Fresh air supply
24
A wood-burning stove requires air for combustion. As a result, firing a ­wood-burning
stove will help create a healthy climate in your house.
Fresh air supply
A wood-burning stove requires air for combustion. As a result, firing a­
wood-burning stove will help create a healthy climate in your house. If the house is very
tightly sealed, and particularly if there is a cooker hood or ­ventilation system in the
house, it may be necessary to install an air grate in the room in which the wood-burning
stove is installed. Otherwise there may not be enough draught in the chimney, which
may result in the stove not being able to burn properly, and smoke may come out of the
stove when the fire door is opened.
If it is necessary to install air grates, they must be positioned so that they cannot be obstructed.
1.9 Draught
If smoke comes out of the stove when the fire door is opened, it will be due to the poor draught
in the chimney. This type of stove requires at least 12 PA of chimney draught to achieve satisfactory combustion and to prevent smoke from escaping. Smoke may, ­however, escape in any
event if the stove door is opened during vigorous firing, so this should be a
­ voided.
The flue gas temperature at the rated output is 211°C relative to 20°C.
If in doubt, you may want to get your chimney sweep to measure the draught in the chimney.
Draught
The draught in the chimney is the result of the difference between the high
temperature in the chimney and the cooler temperature outside. Other factors that
determine whether sufficient negative pressure can be produced to create a draught
include the length and insulation of the chimney, and wind and weather conditions.
The draught will be reduced when:
-The temperature difference is too low, e.g. in connection with a poorly ­insulated chimney.
If the chimney is cold, it may help to light (burn up) a rolled-up newspaper in the
chimney’s cleaning door.
- The outside temperature is too high, e.g. during the summer.
- There is no wind.
-The chimney is not tall enough, with the result that it sits in the lee of the roof surface
or tall trees.
These conditions are also associated with the greatest risk of smoke coming back down
the chimney.
-Air is entering the chimney in undesired places, e.g. through cracked joints or leaks
in the cleaning door or the flue pipe.
- Unsealed, unused fireplaces are connected to the chimney.
-The flue pipe and chimney are clogged up with soot due to inadequate ­cleaning.
- The house is too tightly sealed (please see the section on Fresh air supply).
A good draught is achieved when:
-There is a big difference between the temperature in the chimney and ­outside, i.e. when
the need for heating is greatest.
- The weather is clear and there is a good wind.
-The chimney is of the proper height, i.e. Minimum 4 metres above the stove, and clear
of the spine of the roof.
25
2.0 Firing/using the stove
Your stove is constructed with air inlets in two places.
Pre-heated, fast-moving combustion air is added to the fire above the glass window, and is
regulated using the handle above the door. The combustion air is let in when the handle is
pushed to the right, and shut off when the handle is pushed to the left.
Another air inlet provides constant, pre-heated air supply which cannot be adjusted, and which
comes into the combustion chamber just above the fire. This helps burn off the last few gasses
emitted by the wood while it is being heated.
The stove’s rated heat output is 5,0 kW.
Your new Morsø stove is EN-tested for firing with wood, and is suitable for intermittent use.
NB!
Wood is a material that contains a great deal of gas (approx. 75%). The gases are released
when the wood is lit and heated. For this reason, it is important that these gases are ignited
quickly after stoking. If the wood just lies smouldering, especially after re-stoking, a lot of
smoke is created which, in the worst case, may cause an explosive ignition of the gases, resulting in damage to the stove.
In order to ignite the gases that are released from the wood, and to keep clear, lasting flames
during the combustion process, it is important to let in the ­required quantity of oxygen (air
supply) at all times. The setting of the air supply, the method of ignition and the lighting intervals d
­ epend on the draught in the chimney, the wind and weather, the amount of heat required, the fuel, etc. This means that it may take some time before you get to know the correct functioning of the stove under any given circumstances.
Although you can fire your Morsø stove with almost all kinds of wood, you should not fire with
wet wood, or unseasoned wood. Wood ought to be stored under a roof for at least 1 year, and
preferably 2 years, with free access to wind. Wood should be chopped as soon as possible after felling if it is to dry quickly. The wood can be used once the moisture is less than 20%. During the test, all stoves are tested with wood with a moisture content of (16 ± 4)%.
Never use driftwood as it usually has a high salt content, which damages both the stove and
the chimney. Impregnated and painted wood and chipboard emit poisonous smoke and fumes
so they should not be used as fuel either
Please note that liquid fuel may not be used in the stove.
Pieces of wood with a diameter exceeding 10 cm should always be chopped.
The pieces of wood should be short enough to be able to lie flat over the layers of embers,
with air at both ends. The maximum length of fuel in the stove is 30 cm. The maximum quantity of fuel is approx. 2 kg/hour (max. 2 pieces of wood each time you re-stoke).
The first few times you light the stove, the fire should be moderate so that the heat-resistant
paint can harden before firing more vigorously. During the hardening phase, the paint may
develop obnoxious smoke and smell the first time it is lit, which is very normal. Make sure
that the room is well ventilated during this period.
When heating up or cooling down, the material is exposed to major temperature differences that may cause the stove to give off creaking sounds.
26
2.1 Lighting instructions and fuelling intervals
A lot of air is needed when lighting the stove. If you are starting with a cold stove, the door
should be left ajar for the first few minutes and the combustion air supply opened to
­maximum.
In order to build up an insulating layer of ash in the bottom of the stove, you should burn 1-1.5
kg of dry kindling when you light the stove the first time.
Always keep approx. 1 cm ash in the bottom of the combustion chamber.
1.The layer of embers is formed quickly when lit with 2-4 kindling tablets or similar together with approx. 1-1.5 kg of dry
kindling. Place the kindling sachets evenly under the top
layer of kindling.
2.Open the air supply as much as possible. This is done using
the handle above the door.
3.After the paper/solid alcohol tablets have caught fire, leave the fire door ajar so that the chimney draws well.
4.When you can see that the chimney is hot enough to draw
(after 5-10 minutes), close the door. If all the n
­ ecessary
­conditions are met, a thick layer of embers will have been formed in the combustion chamber after another 15-20
minutes.
27
5.Re-stoking should normally be carried out while embers still
remain. Distribute the embers in the bottom, ensuring that
most of them are at the front of the stove.
6.Place 2 pieces of wood of 0.5-0.7 kg each and a
­ pprox. 2
­ 5-30
cm long over the embers in a single layer, with a distance of
approx. 1 cm.
7.Open the air supply to maximum and close the door; the f­ resh
wood will then ignite within a couple of minutes.
Important!
It is important that the fresh quantity of wood starts
to burn quickly. To ensure the fuel lights quickly, open
the combustion air to max. or leave the door ajar to
allow in the amount of air needed to light the wood.
If, however, the wood only smoulders, there will be a
strong build-up of smoke, which at worst can cause
an explosive ignition of the flue gases with the risk of
material damage and personal injury.
8.Reduce the amount of combustion air to the desired p
­ osition,
and optimal combustion will continue until there are glowing
embers in the bed.
Make sure that there is always enough air (oxygen) to
maintain clear, lasting flames when, and after, reducing the
amount of combustion air.
During the nominal test, the stoking interval was 60-70 minutes.
9.A new portion of wood can be added by repeating steps
5 & 6.
The stove door should normally be opened gently the first 2-3
cm, then you should wait until the pressure has equalised before opening the door all the way. This technique will prevent smoke from getting out, particularly when there is a poor
draugt.
Once the wood has burned out, it becomes glowing charcoall.
If a good layer of embers has already formed on top of a sufficient layer of ash, the stove can keep warm for a very long
time.
28
The stove door should never be opened when the stove is being fired vigorously.
Refuelling on to a low fire bed
If there is insufficient burning material in the firebed to light a new fuel charge, excessive
smoke emission can occur. Refuelling must be carried out onto a sufficient quantity of glowing
embers and ash that the new fuel charge will ignite in a reasonable period. If there are too few
embers in the fire bed, add suitable kindling to prevent excessive smoke :
Fuel overloading
The maximum amount of fuel specified in this manual should not be exceeded, overloading
can cause excess smoke.
Operation with door left open
Operation with the door open can cause excess smoke. The appliance must not be operated
with the appliance door left open except as directed in the instructions.
We would strongly recommend that you do not leave your stove alit at night. It
harms the environment and constitutes very poor use of the wood as the ­gases
in the wood do not ignite at the low temperature, but settle as soot (unburned gases) in the chimney and stove. Extreme conditions, such as poor draught in the
chimney, large quantities of wood or wet wood, may in the worst-case ­scenario
cause an explosive ignition.
When firing in the summer period, when there is minimal need for heat, the
­combustion will be poor. The stove provides too much heat so the combustion should be reduced. But always remember to make sure that there are lasting
­flames until the wood becomes charcoal. If you want a weaker fire, stoke up using
less wood.
If you fire the stove using wet wood, a lot of the fuel’s thermal energy will be
spent forcing the water out of the wood, without releasing any heat to the stove.
This incomplete combustion results in a layer of soot being left in the stove, pipe
and chimney.
Comparison between firing with wood and oil:
Type of wood (moisture content 20%)No. of cubic metres per 1000 l oil
Oak 7.0
Beech 7.0
Ash 7.2
Sycamore 7.5
Birch 8.0
Elm 8.9
Common spruce
10.4
Silver fir
10.9
29
3.0 Routine stove maintenance
3.1 External maintenance
The cast surface of the stove is painted with heat-resistant Senotherm paint. It is best
­maintained by simply vacuuming it with a soft brush attachment or wiping it down with a dry,
dust-free cloth.
If the stove is used too vigorously, the painted surface may assume a greyish tinge over time,
but the stove can easily be freshened up with Morsø spray paint, which is available from your
local retailer.
Morsø stoves are painted using a Morsø Original Black (previously called Morsø dark grey) or
Morsø grey. The paint can be bought in a spray or a can.
3.2 Internal maintenance
Glass window
If the stove is used correctly, very little or no soot will be deposited on the ceramic glass window. If soot does form on the glass as the stove is being lit, it will burn away once normal combustion begins in the stove. If the glass window becomes thoroughly covered in soot due to incorrect operation, the soot can be easily removed using Morsø Glass Cleaner. The glass must
be cold when you clean it. Avoid stoking the stove with pieces of wood that are so long that they
press against the glass window when the door is closed.
Only use Morsø Glass Cleaner.
Reasons for sooty glass window:
- The fuel is too wet.
- The pieces of fuel are to big/uncut wood.
- The combustion temperature is too low.
Ceramic glass replacement
Ceramic glass cannot be recycled because it has a higher melting point that ordinary glass.
If ceramic glass is mixed with ordinary glass, the raw material is spoiled, and the reclaiming
process may be halted. Take care that the ovenproof glass does not end up among ordinary recycled waste. That will be a great benefit to the environment.
Note: Should be handed in to a recycling station as ceramic glass.
Internal cast-iron grate and/or wearing parts
The baffles and other components that come in direct contact with the fire and glowing fuel
are all wearing parts. As a result, they will be particularly susceptible to burn-through. When
used correctly, these parts will last for many years, but overly vigorous use will naturally
­accelerate the burn-through. Such parts are all easily replaced. If the baffles are damaged and
are not replaced in time, the top plate will be exposed to such high temperatures that it may be
damaged as well.
Reasons for overly rapid wear of internal parts
- Stove fired too vigorously
- Use of very dry wood (wood from old furniture).
- Too much soot on top of the baffles (please see the section on Cleaning).
- Too much ash in the ash pan (please see the section on Ash).
30
Please note that no unauthorised alterations of the design may be undertaken, and that any
parts that are replaced must be replaced with original Morsø parts.
Gaskets
The gaskets in the doors will wear out over time and should be replaced as required in order to
prevent runaway combustion. Use the original Morsø gasket kit.
Note: Normal wearing parts are not covered by Morsø’s extended warranty.
A selection of maintenance products (spare parts, glass cleaner, paint, gasket kit, etc.) is available from your Morsø dealer.
3.3 Cleaning the stove
A layer of ash and soot will form as a result of the draught in the chimney and after sweeping,
particularly on the top of the upper baffle. This ash will have an insulating effect, which may
speed up the burn-through of the baffles.
During normal cleaning, the baffles can be removed from the stove. Once the baffles have
been taken out, you can access the flue chamber above the baffles and clean it.
Clean the baffles before reassembling them, and make sure that they are correctly assembled.
Nowadays, the chimney sweep must remove the soot in the stove, in addition to sweeping the
chimney and cleaning the flue pipe. The number of annual sweepings/cleanings of the stove
should be determined in consultation with your chimney sweep.
Ash
As noted above, there should be a layer of approx. 1 cm insulating ash in the bottom of the
combustion chamber in order to achieve a high combustion temperature. If the layer of ash is
too thick, it can be brushed down into the ash pan.
Empty the ash pan before it gets completely full so that the ash does not insulate around the
grate, and thereby speed up the burn-through.
In most cases, the ash will need to be taken away by the waste disposal company. Because
embers may be concealed in the ash pan for several days, it may be necessary to store the ash
in a container made of non-flammable material before pouring it into a rubbish bag.
Ash from a wood-burning stove will not be of any benefit to your garden as fertiliser. If you
have burned colour brochures, or painted or treated wood, etc., in the stove, the resulting ash
must not be poured onto soil as it may contain heavy metals.
Removing/installing vermiculite parts (brick panel, rear brick
and baffle plates)
Vermiculite should only be removed/installed when the stove is cold
1. Start by emptying the cold stove of ash. Lift the diaphragm
and stand it edgeways
31
2. With one hand, lift the bottom baffle plate. With the other
hand, lift the brick panel up a few centimetres. This is best
done with a slotted screwdriver or similar. Once the brick
has been lifted, tip the diaphragm back into place, so the
brick panel is now released and can be lifted out.
3. Once the first brick panel has been removed from the stove, the diaphragm can be lifted and removed.
4. Lift the bottom baffle plate again and tip the other brick
panel out.
5. Lift the bottom baffle plate free of the tertiary combustion
air box and remove it.
32
6. If necessary, the rear brick can now be removed.
7. Lift the top baffle plate free of the brackets and down and
back from the brackets to release it.
8. Re-installing vermiculite parts: as removal but in reverse order.
Spare parts for the S10-70
Description Product no.
Door packing cord
Inner grate frame
Upper baffle
Bottom baffle
Glass window
Right/left side brick panel
Rear brick
57100700
57100400
57100000
57100100
57100500
57100200
57100300
Additional accessories
We offer a comprehensive line of chimney, floor plate and accessory products that can
­facilitate the daily operation and maintenance of your Morsø stove.
33
34
35
Morsø Jernstøberi A/S - 16.11.2012 - 72103000
www.morsoe.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement