Apollo | YR-52W | Instruction manual | Apollo YR-52W Instruction manual

YR-52B
YR-52W
YR-52BM
YR-52WM
Clock radio
Radiobudzik
This product meets all the requirements and provisions of the applicable European
Union directives.
www.apollo.eu
Declaration
of
Conformity
(DoC)
is
available
on
the
Detailed warranty information can be found in the warranty card.
The information contained in this document is subject to change without notice.
Apollo Electronics reserves the right to calculation mistakes and printing errors.
Copyright
©
2011
Apollo
Electronics.
All
rights
reserved.
Any reproduction, reprint, adaptation or translation without permission is prohibited
• Instruction manual is an integral part of the product.
• Carefully read and follow the below manual before use.
• Get acquaintance with the technical data, available in the chapter Specification or on
the rating plate, prior to connect the appliance to the electrical source of power.
• Keep this Instruction Manual and the Warranty Card along with the proof of purchase
for any claims.
• Before use check if the appliance is not damaged. Particular attention must be paid to
the power cord. Should any component, including the power cord, be damaged the
appliance must not be used.
• Never attempt any repairs of the appliance. Any repairs must be performed by an
Authorized Service Station or a Central Service (more information see the Warranty
Card).
• Never use the appliance in a manner inconsistent with the intended use and this
Manual.
• Use only original accessories.
• Never immerse the appliance in water or any other solution.
• The manufacturer is not liable for any damages that may arise as a result of
installation and use of the car audio system not in accordance with the technical
specification described in this manual.
According to provisions of the Law of 1 July 2005 on Waste Electrical and
Electronic Equipment it is forbidden to dispose of waste equipment marked
with crossed out wheeled bin together with other wastes. The user who
intends to dispose of such an equipment is obliged to deliver the waste
electrical or electronic equipment to the waste equipment collection points.
Such points are established by i.a. retailers and wholesalers of the equipment and the
commune organizational units operating in waste collection business. The above legal
obligations have been introduced to reduce the amount of waste electrical and electronic
equipment and to ensure appropriate standard for collection, recovery and recycling of
waste equipment. Proper fulfillment of those obligations is of particular importance when
the waste equipment contains hazardous components of particularly adverse effect on
environment and human health. Weight: 0,478kg.
2
THANK YOU!
Thank you for purchasing Apollo product.
We hope that the quality and functionality of the appliance will meet your expectations. In order to
provide answers to any questions which might arise when using the appliance we ask you to read
the below Instruction Manual.
1.Alarm setting
2.Hour button
3.Minute Button
4.Time setting
5.Sleep button
6.Snooze button
7.Display dimmer(HI/LOW)
8.LED display
9.Speaker
10.Tuning control
11.AM/FM band switch
12.ON/OFF & Volume control
13.Function switch
14.Power cord
15.FM antenna
16.Battery compartment
CONTROL OPERATIONS AND FUNCTIONS
POWER SUPPLY - AC OPERATION
This unit is designed to operate on AC mains supply. To operate connect the AC power
cord to your AC household mains outlet. Make sure the voltage is compatible with the
voltage indicated on rating label.
BATTERY BACKUP
Insert a 9 Volt PP3 battery in the battery compartment (not included). If there is a power
cut or the mains plug has been removed from the power socket, the settings will be
retained if the power reserve battery is inserted. Alarm clock does not work on battery.
Replace the battery if the device is not used for a prolonged period of time (more than 1
month); please take the battery out in order to prevent leakage of battery acid.
3
RADIO OPERATION
1.Slide the FUNCTION SWITCH (13) to ON position and rotate the VOLUME CONTROL
(12) to turn on the radio.
2.Adjust the VOLUME CONTROL (12) to the desired listening level and select desired
station with the TUNING CONTROL (10) and BAND SELECTOR (11).
Loose the cable antenna and adjust the direction to get the best reception if the radio
could not get a clear station. Use a built-in directional antenna to receive a signal for AM.
The best place to locate the unit is near to window, and you can change unit position for
better reception.
3.To turn off the radio, slide the FUNCTION SWITCH (13) to OFF position.
CLOCK SETTING
Time and alarm setting could be operated under any mode.
Time setting: Press and hold the TIME SET (4) button and then press the HOUR (2) or
MINUTE (3) button for hour and minute adjustment of the time.
Alarm setting: Press and hold ALARM SET (1) button and then press the HOUR (2) or
MINUTE (3) button for hour and minute adjustment of the time.
WAKE TO MUSIC
Press and hold the ALARM SET BUTTON (1) and then press a HOUR (2) or MINUTE
(3) button to set the desired wake up time. Release the ALARM SET BUTTON (1) to
show the current time.
Repeat the steps of “RADIO OPERATION” to determine your desired station and
listening level. Slide the FUNCTION SWITCH (13) to AUTO position. The alarm
indicator will on. The radio will play your desired station and listening level automatically
at the preset alarm time. Push the Function Switch to OFF position to turn off the radio
alarm.
WAKE TO BUZZER
Repeat the steps of “WAKE TO MUSIC” to adjust the alarm time, and then rotate the
VOLUME CONTROL (12) clockwise until a clicking sound is heard. Your will be
awakened by the buzzer alarm.
Push the FUNCTION SWITCH (13) to OFF position to turn off the buzzer alarm.
SNOOZE FUNCTION
When you want a few extra minutes of sleep after the alarm wakes you, press the
SNOOZE BUTTON (6), the music or buzzer alarm will be off and turn on again in
approximately 9 minutes. Push the FUNCTION SWITCH (13) to OFF to turn off the
snooze function.
SLEEP TO MUSIC
Slide the FUNCTION SWITCH (13) to the position either OFF or AUTO. Press the
SLEEP BUTTON (5) once and you will have 59 minutes listen to the radio (the default
setting).
If you want to increase or reduce the automatic shut off time, hold down the SLEEP
BUTTON (5) and press HOUR (2) or MINUTE (3) to adjust as required. The maximum
sleep time is 1 hour and 59 minutes.
GO TO SLEEP AND WAKE TO MUSIC
Repeat the steps of “WAKE TO MUSIC”, then press SLEEP BUTTON (5) to set for
desired time of radio playing before sleep. The radio will stop as your setting of sleep
time automatically and will play again at your preset wake up time.
4
SPECIFICATION
Power requirement
DC backup
Power consumption
Operation Temperature
Receiving Bands
Tuning range
Speaker Impedance
AC ~230V, 50Hz
9V battery (1xPP3)
AC 4 W
+5°C - +35°C
FM/AM
FM
88-108MHz
AM
540-1600kHz
8Ω
5
Niniejszy produkt spełnia wszystkie wymogi i przepisy obowiązujących dyrektyw Unii
Europejskiej.
Deklaracja zgodności (DoC) jest dostępna na stronie www.apollo.eu
Szczegółowe informacje gwarancyjne znajdują się w karcie gwarancyjnej.
Informacje znajdujące się w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Apollo Electronics zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w druku.
Copyright © 2011 Apollo Electronics. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Jakakolwiek reprodukcja, przedruk, adaptacja lub tłumaczenie bez uprzedniego
zezwolenia jest zabronione.
• Instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu.
• Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z
niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
• Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy zapoznać się z danymi
technicznymi dotyczącymi urządzenia znajdującymi się w rozdziale Specyfikacja oraz
na tabliczce znamionowej na urządzeniu, podłączyć tylko zgodnie z tymi
wymaganiami.
• Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną wraz z dowodem
zakupu w razie ewentualnej reklamacji.
• Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, należy zwrócić
szczególną uwagę na przewód zasilający. Jeżeli jakakolwiek część, łącznie z
przewodem zasilającym jest uszkodzona, nie należy korzystać z urządzenia.
• Nie wolno na własną rękę dokonywać napraw urządzenia. Wszelkich napraw może
dokonywać jedynie Autoryzowany Punkt Serwisowy lub Serwis Centralny (dokładne
dane znajdują się w Karcie Gwarancyjnej).
• Nigdy nie należy używać urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i
niniejszą instrukcją. Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów.
• Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym roztworze.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mogące powstać w wyniku
instalacji oraz użytkowania radia niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w
niniejszej instrukcji.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z
innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem
przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego
produktu, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania
prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz
przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania
odpadów. Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia
ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.
Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w
zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie
negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Masa sprzętu: 0,478kg.
6
DZIĘKUJEMY!
Dziękujemy Państwu za zakup produktu APOLLO.
Mamy nadzieję, że funkcjonalność tego urządzenia spełni Państwa oczekiwania.
Aby odpowiedzieć na pytania, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania
niniejszego urządzenia, prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi.
1.Przycisk ALARM
2.Przycisk HOUR
3.Przycisk MINUTE
4.Przycisk TIME
5.Przycisk SLEEP
6.Przycisk SNOOZE
7.Jasność wyświetlacza (HI/LOW)
8.Wyświetlacz LED
9.Głośnik
10. Pokrętło wyboru częstotliwości
11. Przełącznik zakresu fal
radiowych
12.Regulator głośności
13.Przełącznik wyboru funkcji
14.Przewód zasilający
15.Antena FM
16.Komora bateryjna
OBSŁUGA ORAZ FUNKCJE
ZASILANIE SIECIOWE
Urządzenie może być zasilane napięciem sieciowym 230V. Aby zasilić radio należy
podłączyć przewód zasilający do gniazda sieciowego. Należy upewnić się że napięcie w
sieci jest zgodne z napięciem wskazanym na tabliczce znamionowej.
PODTRZYMANIE BATERYJNE
W komorze bateryjnej należy umieścić 9V baterię PP3 (brak w zestawie). W przypadku
braku zasilania sieciowego lub gdy wtyczka zostanie usunięta z kontaktu, zainstalowana
bateria zapewni podtrzymanie pamięci. Budzik nie działa na zasilaniu bateryjnym. Jeżeli
urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy okres czasu (ponad 1 miesiąc), należy
usunąć baterie z komory bateryjnej, by uniknąć wycieku baterii.
7
RADIO
1.Przesuń PRZYCISK WYBORU FUNKCJI (13) w pozycję ON oraz przekręć
REGULATOR GŁOŚNOŚCI (12) by włączyć radio.
2.REGULATOREM GŁOŚNOŚCI (12) dopasuj poziom głośności do pożądanej wielkości
oraz ustaw za pomocą PRZEŁĄCZNIKA ZAKRESU FAL RADIOWYCH (11) oraz
POKRĘTŁA WYBORU CZĘSTOTLIWOŚCI (10) odpowiednią stację radiową.
W przypadku zakłóceń w odbiorze sygnału przez radio, należy rozwinąć przewód
antenowy oraz ukierunkować go, aby odbiór był jak najlepszy. Do odbioru AM
urządzenie ma wbudowaną antenę kierunkową. Najlepiej jest zatem ustawić urządzenie
blisko okna i w takiej pozycji, by odbiór był jak najlepszy.
3.By wyłączyć radio przesuń PRZYCISK WYBORU FUNKCJI (13) w pozycję OFF.
USTAWIANIE CZASU ZEGARA
Ustawianie zegara oraz alarmu może być wykonane w każdym z trybów.
Ustawianie zegara: Naciśnij oraz przytrzymaj przycisk TIME (4), a następnie za
pomocą przycisku HOUR (2) lub MINUTE (3) wprowadź odpowiednio wartości godzin
oraz minut.
Ustawianie alarmu: Naciśnij oraz przytrzymaj przycisk ALARM(1), a następnie za
pomocą przycisku HOUR (2) lub MINUTE (3) wprowadź odpowiednio wartości godzin
oraz minut.
BUDZENIE RADIEM
Naciśnij oraz przytrzymaj przycisk ALARM (1),a za pomocą przycisku HOUR (2) lub
przycisku MINUTE (3) zaprogramuj pożądany czas budzenia (odpowiednio godziny oraz
minuty). Zwolnij przycisk ALARM (1) by wyświetlić aktualny czas.
Następnie powtórz kroki z punktu “RADIO”, by wybrać stację radiową oraz pożądany
poziom głośności radia. Przesuń PRZYCISK WYBORU FUNKCJI (13) w pozycję AUTO.
Na wyświetlaczu zostanie zapalona lampka potwierdzająca włączenie alarmu. O
wyznaczonym czasie budzenia radio automatycznie zacznie nadawać ustawioną stację
radiową.
W celu wyłączenia alarmu należy przesunąć PRZEŁĄCZNIK WYBORU FUNKCJI (13) w
pozycję OFF.
BUDZENIE ZA POMOCĄ SYGNAŁU AKUSTYCZNEGO
Powtórz kroki z punktu “BUDZENIE RADIEM”, by zaprogramować czas budzenia.
Następnie przekręć REGULATOR GŁOŚNOŚCI (12) zgodnie z ruchem wskazówek
zegara do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Dzięki temu budzenie
odbędzie się za pomocą sygnału akustycznego.
W celu wyłączenia alarmu należy przesunąć PRZYCISK WYBORU FUNKCJI (13) w
pozycję OFF.
FUNKCJA DRZEMKI (SNOOZE)
Wciśnięcie przycisku SNOOZE (6) po włączeniu się alarmu spowoduje wyłączenia radia
lub sygnału akustycznego, a funkcja budzenia włączy się ponownie po około 9
minutach.
W celu wyłączenia alarmu należy przesunąć PRZYCISK WYBORU FUNKCJI (13) w
pozycję OFF.
ZASYPIANIE Z RADIEM
By korzystać z tej funkcji przesuń PRZYCISK WYBORU FUNKCJI (13) w pozycję OFF
lub AUTO. Następnie naciśnij jednokrotnie przycisk SLEEP (5), w tym momencie radio
będzie nadawało przez kolejne 59 minut (ustawienie domyślne).
8
W celu wydłużenia lub skrócenia czasu po którym ma nastąpić automatyczne
wyłączenie radia, należy przytrzymać przycisk SLEEP (5), a następnie za pomocą
przycisków HOUR (2) lub MINUTE (3) dostosuj czas do pożądanej wartości
(maksymalna wartość wynosi 1 godzina i 59 minut).
ZASYPIANIE Z RADIEM ORAZ BUDZENIE RADIEM
Powtórz kroki z punktu “BUDZENIE RADIEM”, a następnie wciśnij przycisk SLEEP (5)
by ustawić czas po którym radio ma zostać wyłączone. Radio przestanie grać po
określonym w poprzednim kroku czasie oraz zacznie grać ponownie o zaprogramowanej
godzinie.
DANE TECHNICZNE
Zasilanie
Podtrzymanie bateryjne DC
Zużycie prądu
Temperatura robocza
Częstotliwości
Zakres częstotliwości
Impedancja głośników
AC ~230V, 50Hz
9V battery (1xPP3)
AC 4 W
+5°C - +35°C
FM/AM
FM
88-108MHz
AM
540-1600kHz
8Ω
UWAGI
Urządzenie zasilane jest napięciem 230V~50Hz. Jeżeli radio nie
jest używane przez dłuższy okres czasu, należy odłączyć
wtyczkę z gniazda sieciowego.
Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci.
Wyłącznik urządzenia jest zamontowany na obwodzie wtórnym i
nie odłącza całego urządzenia od zasilania sieciowego w pozycji
WYŁ.
Upewnij się że wszystkie połączenia są wykonane poprawnie
przed rozpoczęciem użytkowania radia.
Urządzenie powinno być ustawione, tak aby umożliwić prawidłową
wentylację. Należy unikać umieszczania go w miejscach
mogących zasłonić otwory wentylacyjne.
Nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie
promieniowania słonecznego oraz źródeł ciepła.
Należy upewnić się że baterie umieszczone są zgodnie z
polaryzacją. Nie należy mieszać nowych baterii wraz ze zużytymi.
Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy okres
czasu (ponad 1 miesiąc), należy usunąć baterie z komory
bateryjnej, by uniknąć wycieku baterii.
9
WARUNKI GWARANCJI
1) Apollo Electronics Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13, udziela
gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie
Gwarancyjnej.
2) Niniejsza Karta Gwarancja uprawnia do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w
Serwisie Apollo Electronics Sp. z o. o. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
3) Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada wpisaną nazwę modelu, numer
seryjny, datę zakupu, pieczęć punkt sprzedaży oraz przedstawiona jest łącznie z
dowodem zakupu.
4) W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć produkt do Punktu
sprzedaży lub Serwisu Apollo Electronics Sp. z o. o. W przypadku dostarczenia
produktu do Punktu sprzedaży, termin naprawy ulegnie przedłużeniu o czas
dostarczenia produktu do Serwisu Apollo Electronics Sp. z o. o. Po wykonaniu
naprawy produkt zostanie wydany Użytkownikowi w miejscu oddania produktu do
naprawy.
5) Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy wolny od wad,
jeżeli:
a) w okresie gwarancji Serwis Apollo Electronics Sp. z o. o. wykona 3 (trzy) istotne
naprawy, a produkt nadal będzie wykazywał wady.
b) Serwis Apollo Electronics Sp. z o. o. stwierdzi, że wystąpiła wada niemożliwa do
usunięcia.
Wymianie podlega tylko ta część składowa produktu, w której wystąpiła wada. W
przypadku braku możliwości wymiany produktu na ten sam model, wymiana zostanie
dokonana na produkt o tych samych lub lepszych parametrach funkcjonalnych.
6) Gwarancją nie są objęte:
a) mechaniczne uszkodzenia produktu.
b) obniżanie się jakości produktu spowodowane naturalnym procesem zużycia np.
ścieranie się zewnętrznej powłoki produktu, zarysowanie, itp.
c) naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych.
d) czynności przewidziane w instrukcji obsługi, do wykonywania, których
zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie np. wymiana materiałów
eksploatacyjnych itp.
e) wady spowodowane:
- niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu.
- użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach np.
zbyt wysoka temperatura lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.
- przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi produktu oraz naprawami wykonanymi
poza Serwisem Apollo Electronics Sp. z o. o..
- podłączaniem dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta
urządzenia.
7) Gwarancja nie obejmuje reklamacji na baterie, akumulatory oraz uszkodzenia
mechaniczne akcesoriów takich, jak przewody, kable połączeniowe oraz uszkodzenia
mechaniczne zaczepów, klawiszy, gałek itp.
8) Apollo Electronics Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek
danych oraz strat powstałych na skutek ich utraty w produkcie w rezultacie naprawy
gwarancyjnej, wymiany baterii lub nieprawidłowego użytkowania. Niniejsza karta
gwarancyjna nie zapewnia użytkownikowi produktu zachowania przez Serwis Apollo
Electronics Sp. z o. o. żadnych ustawień produktu innych niż fabryczne, danych
wprowadzonych przez użytkownika lub dodatkowo zainstalowanych aplikacji.
10
9) Wszelkie zmiany zapisów w Karcie Gwarancyjnej oraz ślady przeróbek lub
zmiany konstrukcyjne oraz naprawy poza Serwisem Apollo Electronics Sp. z o. o., a
także użytkowanie produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, w szczególności
niedbałym obchodzeniem się wystawianiem na działanie ekstremalnych warunków
termicznych lub atmosferycznych, albo też gwałtowne zmiany tych warunków,
powodują utratę uprawnień do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego.
Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową.
Serwis Apollo Electronics Sp. z o. o
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
e-mail: serwis@apollo.eu
tel. +48 22 4645820
fax. +48 22 4645890
11
0,478
Download PDF