AEG | LAVATHERM 65470AH1 | User manual | AEG LAVATHERM 65470AH1 User manual

ow
D
NL Gebruiksaanwijzing
FR Notice d'utilisation
DE Benutzerinformation
EN User manual
2
24
46
69
nl
LAVATHERM 65470AH1
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
fro
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VOOR HET EERSTE GEBRUIK VAN HET APPARAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PROGRAMMA’S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
BEDIENING VAN HET APPARAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
TECHNISCHE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
m
w
w
w
an
.v
de
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
e
VOOR PERFECTE RESULTATEN
.b
re
or
nb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
d
de
oa
INHOUD
nl
www.aeg.com
ow
D
2
nl
ow
D
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
3
d
de
oa
1.
NEDERLANDS
w
w
an
.v
de
•
•
•
•
e
•
.b
•
re
•
or
nb
•
1.1 Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te
wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van
kinderen) met beperkte lichamelijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit
onder toezicht gebeurt van een voor
hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine kinderen en
huisdieren niet in de trommel klimmen. Om dit te voorkomen dient u de
trommel voor het gebruik te controleren.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of
andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat
toebrengen en mogen niet in het apparaat terechtkomen.
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte
kleding (als er geen speciaal droogprogramma is), artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens
met vulling van schuimrubber dienen
niet in de droogtrommel te worden
gedroogd.
Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
De stekker van het apparaat dient na
het gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd uit het stopcontact te worden getrokken.
Probeer in geen geval zelf de machine
te repareren. Reparaties die door nietdeskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
Artikelen die zijn bevuild met stoffen
als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpentine,
boenwas en boenwasverwijderaars
dienen alvorens in de droogtrommel
te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra
hoeveelheid wasmiddel.
Explosiegevaar:Droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking
zijn geweest met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische reiniging en dergelijke). Aangezien deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die met water
gewassen zijn.
Brandgevaar:voorwerpen die vlekken
bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een gevaar
voor brand en mogen niet in de wasdroger geplaatst worden.
Als u uw was met vlekkenverwijderaar
heeft gewassen, moet u een extra
spoelcyclus uitvoeren voordat u uw
was in de wasdroger laadt.
Zorg ervoor dat er geen aanstekers of
lucifers in de zakken zijn achtergebleven van kleding in het geval die in de
wasdroger geladen worden
w
- Lees de bedieningsinstructies
voordat u het apparaat gebruikt.
m
fro
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in
gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te
voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn
met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen
die het apparaat gedurende zijn hele
levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de
veiligheid van het apparaat.
ow
D
www.aeg.com
nl
4
w
w
an
.v
•
1.3 Gebruik
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik. Het mag
niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
• Droog uitsluitend textiel dat in de
droogtrommel mag worden gedroogd. Volg de instructies op het
wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in
de wasdroger.
• Overschrijd de maximale belading
niet. Houd u aan de maximale belading. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipnat is mag niet in de
droogtrommel worden geplaatst.
• Kledingstukken die in aanraking zijn
geweest met vluchtige aardolieproducten mogen niet in de wasdroger
gedroogd worden. Als er vluchtige reinigingsvloeistoffen worden gebruikt,
dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd
voordat u het in de machine doet.
• Gebruik nooit de wasdroger als het
elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant
van de wasmachine toegankelijk is.
• Wasverzachter of gelijkaardige producten moeten worden gebruikt zoals
e
•
.b
•
re
or
nb
•
de
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat.
• Controleer bij het uitpakken van het
apparaat of dit niet is beschadigd. Ingeval van twijfel, gebruik het apparaat
niet en neem contact op met de Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen moeten
vóór het gebruik worden verwijderd.
Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere
eigendommen tot gevolg hebben. Zie
w
1.2 Montage
m
• Gevaar voor elektrische schokken!
Spuit geen waterstralen op het apparaat.
• Het laatste deel van een droogcyclus
vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur
hebben waarbij is gewaarborgd dat
de artikelen niet worden beschadigd.
• De wasdroger mag niet worden gebruikt als er industriële chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
• Zorg voor een goede ventilatie in de
ruimte waar het apparaat geïnstalleerd
is, om het terugstromen van gassen
van apparaten in de ruimte die op andere brandstoffen werken, zoals open
haarden, te voorkomen.
•
het desbetreffende hoofdstuk in de
gebruiksaanwijzing.
Eventuele voor de installatie van deze
machine noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde
elektricien of bekwame persoon.
De achterkant van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst
Pas de voeten aan als het apparaat op
tapijt, of een gelijkaardig materiaal,
wordt geplaatst. Er moet luchtcirculatie zijn onder het apparaat.
Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op het aansluitsnoer
drukt of staat.
Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk de stapelkit te gebruiken (optionele accessoire - zie hoofdstuk: "ACCESSOIRES").
fro
WAARSCHUWING!
• Brandgevaar! Om het risico
op ontbranding te voorkomen, mag u de droogtrommel niet voor het einde van
de droogcyclus stoppen, behalve als alle items snel uit
de droogtrommel worden
gehaald en uitgespreid zodat
de warmte kan ontsnappen.
• Er mogen zich geen pluizen
verzamelen in de droger.
d
de
oa
• Het condenswater mag niet worden
gedronken of worden gebruikt om
voeding te bereiden. Het kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij mensen en dieren.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan. Het apparaat kan omkantelen.
nl
ow
D
NEDERLANDS
5
d
de
oa
• Berg alle wasmiddelen op een veilige
plaats, buiten het bereik van kinderen,
op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren
niet in de trommel kunnen klimmen.
1.4 Kinderbeveiliging
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurvergrendeling. Dit
voorkomt dat u kinderen of huisdieren
in de trommel opsluit. Er bestaat gevaar voor verstikking.
m
fro
aangegeven door de fabrikant van de
wasverzachter.
• Brandgevaar! Droog geen beschadigde artikelen die vulling bevatten
(hoofdkussens, jassen, dekbedden,
enz). De vulling kan uit het artikel komen en brand veroorzaken.
w
w
w
an
.v
de
1.5 Het apparaat afvoeren
e
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
.b
1.6 Verpakkingsmaterialen
re
or
WAARSCHUWING!
• Gevaar op verstikking! De verpakkingsmaterialen (bijv. plastic folie, polystyreen) kunnen
een gevaar opleveren voor kinderen - houd uit de buurt van
kinderen.
nb
• Deze machine is niet bedoeld voor
gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
• Kinderen herkennen de gevaren die
bij elektrische apparaten horen vaak
niet. Houd kinderen uit de buurt om te
voorkomen dat ze met het apparaat
spelen.
ow
D
www.aeg.com
nl
6
m
2
fro
1
d
de
oa
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1 Waterreservoir
7 Verstelbare voetjes
2 Bedieningspaneel
8 Deur warmtewisselaar
3 Vuldeur (omkeerbaar)
9 Filterafdekking warmtewisselaar
4 Primaire filter
5 Schuifknop om de deur van de
warmtewisselaar te openen
6 Ventilatiesleuven
10 Vergrendelknop
11 Typeplaatje
nl
ow
D
fro
grond af. De slang mag geen lus bevatten. Maak de slang zo nodig korter.
Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.
m
3.1 Tussenstuk
7
d
de
oa
3. ACCESSOIRES
NEDERLANDS
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
3.3 Voetstuk met de lade
Naam accessoire: SKP11, STA8, STA9
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier.
Het tussenstuk kan alleen worden gebruikt met de in de folder gespecificeerde wasautomaten. Zie bijgevoegde folder.
Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.
3.2 Afvoerset
Naam accessoire: PDSTP10.
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier.
Om het apparaat hoger te plaatsen op
het niveau dat het vullen met en het verwijderen van het wasgoed helpt vergemakkelijken.
De lade kan worden gebruikt voor het
opbergen van wasgoed, bijvoorbeeld
handdoeken, schoonmaakmiddelen en
dergelijke.
Lees de bij de accessoire geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
3.4 Droogrek
Naam accessoire: DK11.
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier
(kan bij sommige soorten droogautomaten al zijn aangebracht)
Het accessoire voor afvoer van het gecondenseerde water naar een wasbak,
sifon, goot, etc. Na installatie wordt het
waterreservoir automatisch geleegd. Het
waterreservoir moet in het apparaat blijven zitten.
De geïnstalleerde slang moet worden
aangebracht op een hoogte van minimaal 50 cm en maximaal 1 meter van de
Naam accessoire: RA5, RA6, RA11, RA12
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier
(kan bij sommige soorten droogautomaten al zijn aangebracht) Vraag uw leverancier of kijk op de website of het accessoire compatibel is met uw apparaat.
ow
D
www.aeg.com
nl
8
d
de
oa
Met het droogrek kunt u de volgende
items in de droogautomaat drogen:
• sportschoenen
• wol
m
fro
• Zachte knuffels
• lingerie
Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
4. BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
4
5
6
7
1 Programmaknop
7 Het display
2 Druktoets Aan/Uit
3 Druktoets Anti-kreuk
8 Druktoets Start/Pauze
4 Druktoets Zoemer
5 Druktoets Droogtijd
8
9
9 De indicatielampjes: voer het water
uit het reservoir af, reinig het primaire filter, reinig de filters van de
warmtewisselaar
6 Druktoets Startuitstel
5. VOOR HET EERSTE GEBRUIK VAN HET APPARAAT
Maak de trommel van de droogtrommel
met een vochtige doek schoon of stel
een kort programma in (bv. tijdsprogramma van 30 minuten) met vochtige
kleding.
LET OP!
De compressor en het systeem in de
droogautomaat is gevuld met het speciale middel dat vrij is van fluor-chloor-
koolwaterstoffen. Dit systeem moet
goed gesloten blijven. Schade aan het
systeem kan lekkage en schade aan het
apparaat veroorzaken.
Aan het begin van de droogcyclus (3-5
min.) kan het geluidsniveau iets hoger
liggen. Dit komt door de start van de
compressor en is normaal voor apparaten die worden aangedreven door een
compressor zoals: koelkasten, vriezers
etc.
nl
ow
D
NEDERLANDS
9
d
de
oa
6. PROGRAMMA’S
fro
TexBeschikbatielre functies markering
m
w
Eigenschappen
w
an
.v
Lading1)
w
Programma’s
de
Alles behalve: Droogtijd
Sterkdroog
7 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: intensief droog.
Alles behalve: Droogtijd
7 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: kastdroog.
Alles behalve: Droogtijd
7 kg
Om katoenen kleding te drogen. Alles behalDroogtegraad: geschikt voor strij- ve: Droogken.
tijd
7 kg
Voor het drogen van vrijetijdskleding, zoals jeans, sweatshirts van
verschillende materiaaldiktes
(bijv. bij de kraag, manchetten en
naden).
Alles behalve: Droogtijd
3 kg
Om bedlinnen te drogen, zoals:
enkele en dubbele lakens, kussenslopen, spreien.
Alles behalve: Antikreuk en
Droogtijd
7 kg
Drogen van wasgoed waarbij de
tijd door de gebruiker wordt ingesteld. De tijdwaarde moet in
verhouding staan tot de lading.
Als u één artikel of kleine hoeveelheden wasgoed wilt drogen,
raden wij aan korte tijden te gebruiken.
Alles
Kastdroog
2)
Strijkdroog
2)
Jeans
Kussens
Tijd
Synthetica
3,5 kg
Om synthetische kleding te drogen. Droogtegraad: extra droog.
Alles behalve: Droogtijd
2)
3,5 kg
Om synthetische kleding te drogen. Droogtegraad: kastdroog.
Alles behalve: Droogtijd
Strijkdroog
Om synthetische kleding te dro3,5 kg gen. Droogtegraad: geschikt
voor strijken.
Alles behalve: Droogtijd
Extra Droog
Kastdroog
e
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: extra droog.
.b
7 kg
re
Extra Droog
or
nb
Katoen
ow
D
nl
10 www.aeg.com
TexBeschikbatielre functies markering
fro
Eigenschappen
m
Lading1)
d
de
oa
Programma’s
w
w
w
1 kg
Voor het opfrissen van wollen kleding. Het wasgoed wordt zacht
en soepel. Wij raden aan de kleding direct na het einde van het
programma te verwijderen.
Zoemer ,
Droogtijd
3), Startuitstel
Wol Opfrissen
1) maximaal gewicht van droge kleding
2) Uitsluitend voor testinstituten:
Gebruik voor de prestatietest de standaardprogramma's die worden gespecificeerd in
het EN 61121-document.
U moet de filters van de warmtewisselaar na elke 3 cycli reinigen.
3) Alleen met het droogrek — zie hoofdstuk ACCESSOIRES
7. BEDIENING VAN HET APPARAAT
7.1 Wasgoed voorbereiden
Droog uitsluitend textiel dat in
de droogtrommel mag worden
gedroogd. Controleer of het textiel in de droogtrommel mag
worden gedroogd. Controleer
de textielmarkering op de kleding.
TexEigenschap
tielmarkering
Kan worden gedroogd in de
wasdroger
e
Alles behalve: Antikreuk en
Droogtijd
.b
1 kg
Voor het drogen van zijde/lingerie met warme lucht en behoedzame trommelbeweging.
Zijde/Lingerie
re
Alles behalve: Droogtijd
or
Voor het drogen van sportkleding, dun en licht textiel, polyester, microvezel die niet gestreken
hoeven te worden.
nb
2 kg
de
Sportkleding
an
.v
Strijkvrij
1 kg
(of 5
overhemden)
Om easy care textiel zoals hemden en bloezen te drogen, met
een minimum aan moeite. Het resultaat kan variëren, afhankelijk
van de verschillende soorten tex- Alles behalve: Droogtiel en afwerking. Plaats het textijd
tiel recht in de droogautomaat.
Na het programma verwijdert u
onmiddellijk het gedroogd textiel
en hangt u het aan een kleerhanger.
nl
ow
D
Gebruik de programmakeuzeknop om
het programma in te stellen. De indicatie
tijd om het programma uit te voeren
wordt zichtbaar op de display.
De droogtijd die u ziet houdt
verband met de lading van 5 kg
voor katoen- en spijkerbroekprogramma's. Voor de andere programma's houdt de droogtijd
verband met de aanbevolen ladingen. De droogtijd van de programma's voor katoen en spijkerbroeken met een lading van
meer dan 5 kg is langer.
7.6 Speciale functies
Samen met het programma kunt u 1 of
meer speciale functies instellen.
Voor het activeren of deactiveren van de
functie drukt u op de betreffende druktoets.
e
7.5 Een programma instellen
.b
Om het energieverbruik omlaag te brengen, deactiveert de automatische standbyfunctie het apparaat:
• wanneer niet binnen 5 minuten op de
Start/Pauze -knop is gedrukt.
• na 5 minuten vanaf het einde van het
programma.
Druk op de knop voor Aan/Uit om de
machine te activeren.
re
or
nb
LET OP!
Laat het wasgoed niet tussen de
deur en de manchet terecht komen.
de
Trek de deur van het apparaat open
Wasgoed losjes in de machine doen.
Sluit de deur van het apparaat.
7.4 Auto stand-byfunctie
an
1.
2.
3.
.v
7.2 Wasgoed in de machine
doen
w
Overschrijd de maximale belading van 7kg niet.
w
Het wasgoed goed voorbereiden:
• sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken
dicht en sluit losse riemen of strikken
(bijv.van schorten) - het wasgoed kan
verstrikt raken
• zorg dat de zakken leeg zijn - verwijderen metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden, enz.).
• keer voorwerpen met dubbellaagse
weefsels binnenstebuiten (bijv.met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag dient aan de buitenkant te zitten).
Alleen drogen:
• katoen en linnen met de programma's
Katoen
• synthetica en gemengde stoffen met
de programma's Synthetica
• de sterk gekleurde stoffen en de licht
gekleurde stoffen scheiden - de kleuren kunnen ontrokken worden
• katoenen jersey en gebreide artikelen
alleen met de geschikte programma's
- artikelen kunnen krimpen
w
Kan niet worden gedroogd
in de wasdroger
Druk op de Aan/Uit knop om de machine te activeren of te deactiveren. Wanneer het apparaat aan staat, worden een
aantal indicaties zichtbaar op de display.
m
Kan worden gedroogd in de
wasdroger op lage temperatuur
7.3 Het apparaat inschakelen
fro
Kan worden gedroogd in de
wasdroger op standaard
temperatuur
11
d
de
oa
TexEigenschap
tielmarkering
NEDERLANDS
ow
D
nl
12 www.aeg.com
d
de
oa
3.
m
fro
Om de functie Startuitstel te activeren, drukt u op de toets Start/Pauze .
De starttijd neem op de display af.
w
w
w
7.11 Een programma starten
an
.v
de
nb
e
.b
re
or
Wanneer de functie is geactiveerd wordt
de LED boven de drukknop zichtbaar.
7.7 De Anti-kreuk functie
Verlengde anti-kreukfase (30 minuten)
op het einde van de droogcyclus, tot 90
minuten. Deze functie zal voorkomen
dat het wasgoed kreukt. Het wasgoed
kan tijdens de anti-kreukfase uit de machine gehaald worden.
Om het programma te activeren, drukt u
op de toets Start/Pauze . De LED boven
de drukknop verandert van kleur en
wordt rood.
7.8 De functie Zoemer
7.12 Een programma
veranderen
Wanneer de zoemer is geactiveerd, kunt
u de zoemer horen:
• op het einde van de cyclus
• bij de start en het einde van de antikreukfase
• bij een cyclusonderbreking
Standaard staat de zoemer altijd aan. U
kunt deze functie gebruiken om het geluid te activeren of te inactiveren.
7.9 De functie Droogtijd
Werkt alleen met het programma Tijd .
Hiermee kunt u het droogprogramma instellen met minimaal 10 minuten tot
maximaal 2 uur (in stappen van 10 min.).
7.10 De functie Startuitstel
Hiermee kan de start van het
droogprogramma met minimaal
30 minuten en maximaal 20 uur
worden uitgesteld.
1.
Stel het droogprogramma en de
functies in.
2. Druk opnieuw op de toets Startuitstel totdat de vereiste uitsteltijd op
het display wordt weergegeven (bv.
als het programma na 12 uur
moet beginnen.)
Voor het wijzigen van een programma,
draait u de programmakeuzeknop naar
Stop en stelt u het programma opnieuw
in.
7.13 Kinderslotfunctie
De kinderbeveiligingsfunctie voorkomt
dat kinderen met het apparaat spelen.
De kinderslotfunctie blokkeert alle druktoetsen en de programmakeuzeknop.
(deze functie vergrendelt niet de toets
Aan/Uit ). Om de kinderbeveiligingsfunctie te activeren, drukt u gelijktijdig op
Droogtijd en Startuitstel totdat het symbool
op de display wordt weergegeven. Druk opnieuw op de bovenstaande
toetsen totdat het symbool verdwijnt om
deze functie te inactiveren.
U kunt de kinderbeveiligingsfunctie activeren:
• voor u op de toets Start/Pauze drukt het apparaat kan niet starten
• nadat u op de toets Start/Pauze drukt,
worden alle toetsen en de programmaschakelaar uitgeschakeld
7.14 Aan het einde van het
programma
Na voltooiing van de droogcyclus, zal
het symbool knipperen op de display.
Als de Zoemer actief is, klinkt er gedu-
nl
ow
D
4.
13
d
de
oa
Sluit de deur van het apparaat.
Na elke droogcyclus:
m
fro
w
• maak de filter schoon
• Leeg het waterreservoir
(Zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN
REINIGING.)
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
rende een minuut een geluidssignaal
met onderbrekingen.
De was uit de machine halen:
1. Druk gedurende 2 seconden op de
knop voor Aan/Uit om het apparaat
uit te schakelen.
2. Open de deur van het apparaat.
3. De trommel legen.
NEDERLANDS
8. AANWIJZINGEN EN TIPS
8.1 Milieutips
• Gebruik geen wasverzachter om te
wassen en te drogen. In de droogtrommel wordt uw wasgoed automatisch zacht.
• Gebruik het condenswater als gedistilleerd water, bijv. voor een stoomstrijkijzer. Indien nodig filtert u het condenswater (bv. met een koffiefilter) om
kleine pluisjes te verwijderen.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de onderzijde van het apparaat vrij zijn.
• Houd u aan de laadvolumes die in het
programma-overzicht worden aanbevolen.
• Zorg ervoor dat er een goede luchtventilatie is.
• Maak het primaire filter na elke droogcyclus schoon.
• Reinig de filters van de warmtewisselaar als het bijbehorende indicatielampje zichtbaar wordt op het bedieningspaneel.
• Centrifugeer het wasgoed goed voordat u het in de droger stopt.
8.2 Waterhardheid en
geleiding
Waterhardheid kan verschillen voor verschillende locaties. De waterhardheid
heeft invloed op de watergeleiding en
de werking van de geleidingssensor in
het apparaat. Als u de waarde van de
waterconductiviteit kent, kunt u de sensor aanpassen voor betere droogresultaten.
De sensorgeleiding wijzigen:
1.
Draai de programmakeuzeknop naar
een beschikbaar programma.
2. Druk tegelijkertijd op Anti-kreuk en
Droogtijd knoppen en houdt deze
ingedrukt totdat één van deze symbolen op de display worden weergegeven:
–
lage geleiding <300 μS/
cm
–
gemiddelde geleiding
300-600 μS/cm
–
hoge geleiding >600 μS/
cm
3. Druk herhaaldelijk op de toets Start/
Pauze tot u het gewenste niveau
heeft ingesteld.
4. Om de instelling op te slaan drukt u
tegelijkertijd op Anti-kreuk en
Droogtijd knoppen.
8.3 Lampje - waterreservoir
vol
Het controlelampje is standaard altijd
aan. Wordt zichtbaar aan het einde van
de cyclus of als het waterreservoir vol is.
Als u externe apparatuur gebruikt om
het reservoir te legen, kan het lampje uit
zijn.
Het lampje in- of uitschakelen:
1. Draai de programmakeuzeknop naar
een beschikbaar programma.
2. Druk tegelijkertijd op Anti-kreuk en
Startuitstel -knoppen en houdt vast
totdat u de juiste instelling ziet:
– het lampje is uit en het symbool
wordt zichtbaar - het
lampje is permanent uit
ow
D
nl
14 www.aeg.com
d
de
oa
m
fro
– het lampje is aan en het symbool
wordt zichtbaar - het
lampje is aan
w
w
w
.v
an
9. ONDERHOUD EN REINIGING
de
nb
Het filter vangt de pluizen op. De
pluizen ontstaan tijdens het drogen van de kleding in de droogautomaat.
1.
2.
Open de deur.
Trek aan het filter.
3.
Open het filter.
4.
Maak het filter schoon met een
vochtige hand.
e
Het primaire filter reinigen:
.b
Aan het einde van elke cyclus zal het bijbehorende lampje (filter reinigen) aan
gaan om u te laten weten dat het primaire filter moet worden gereinigd.
re
or
9.1 Het primaire filter reinigen
nl
ow
D
15
d
de
oa
5.
NEDERLANDS
m
fro
Maak, indien nodig, het filter schoon
met warm water en een borstel.
Sluit het filter.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Verwijder de pluizen uit de filterhouder. Hiervoor kan een stofzuiger
worden gebruikt.
7. Zet het filter in de filterhouder.
6.
LET OP!
Gebruik de droogautomaat nooit
zonder het primaire filter, of met
beschadigde of verstopte filters.
Maak het primaire filter na elke
droogcyclus schoon. Een verstopte filter verlengt de cyclustijd
en veroorzaakt een hoger energieverbruik.
Wanneer het condenswaterreservoir vol
is, breekt het programma automatisch af
en brandt de condenswaterreservoir legen-LED. Om het programma te vervolgen moet het condenswaterreservoir
worden geleegd en drukt u op de startknop.
Om het condenswaterreservoir
automatisch te legen kunt u waterafvoerset installeren (zie
hoofdstuk: ACCESSOIRES)
9.2 Maak het
condenswaterreservoir leeg
Leeg het condenswaterreservoir na elke
droogcyclus.
Maak het condenswaterreservoir leeg:
1.
2.
Verwijder het condenswaterreservoir
en houd het horizontaal.
Schuif de kunststof aansluiting uit en
laat het condenswater weglopen in
een gootsteen of iets dergelijks.
3. Schuif de kunststof aansluiting in en
zet het waterreservoir terug.
ow
D
nl
16 www.aeg.com
d
de
oa
aan is, moeten de filters worden gereinigd.
De frequentie waarmee de filters gereinigd moeten worden, is afhankelijk van
het type en de hoeveelheid wasgoed.
Reinig de filters na elke 3 droogbeurten
met maximale lading.
m
fro
w
w
w
WAARSCHUWING!
Pas op voor vergiftiging. Het
condenswater is niet geschikt als
drinkwater of voor het bereiden
van voedsel.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Het condenswater kan gebruikt
worden als gedistilleerd water,
bijv. voor stoomstrijken. Filter het
condenswater indien nodig (bijv.
door een koffiefilter) om eventuele restanten en kleine pluisjes te
verwijderen.
9.3 De filters van de
warmtewisselaar reinigen
Als het bijbehorende indicatielampje (de
filters van de warmtewisselaar reinigen)
De filters reinigen:
1.
2.
Open de vuldeur.
Verschuif de ontgrendelknop in de
onderkant van de deuropening om
de deur van de warmtewisselaar te
openen.
3.
Draai de vergrendeling om de afdekking van de warmtewisselaar te
ontgrendelen.
nl
ow
D
NEDERLANDS
17
d
de
oa
Laat de afdekking van de filters van
warmtewisselaar zakken.
5.
Til de primaire filter op. Houd de filter van de warmtewisselaar vast en
trek het uit het onderste vak.
6.
Druk op de haak om de filter te openen.
m
fro
4.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
ow
D
nl
18 www.aeg.com
d
de
oa
Maak het filter schoon met een
vochtige hand. Maak, indien nodig,
het filter schoon met warm water en
een borstel.
Sluit het filter.
8.
Reinig de kleine filter van de basis
9.
Verwijder indien nodig om de 6
maanden de pluizen uit het vak van
de warmtewisselaar. U kunt hiervoor
een stofzuiger gebruiken.
m
fro
7.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
10.
Doe het kleine filter en het filter
van de warmtewisselaar terug.
11.
Sluit de afdekking van de warmtewisselaar.
12.
Vergrendel de blokkering tot deze
dichtklikt.
13.
Sluit de afdekking van de filters van
de warmtewisselaar.
14.
Sluit de deur van de warmtewisselaar.
15.
Plaats de primaire filter.
nl
ow
D
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen of
staalwol om de trommel schoon
te maken.
m
fro
w
w
w
9.5 Het bedieningspaneel en
de behuizing reinigen
an
.v
de
nb
Gebruik een standaard zeepsop om het
bedieningspaneel en de behuizing te
reinigen.
Gebruik een vochtige doek om te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak
met een zachte doek.
10. PROBLEEMOPLOSSING
10.1 Probleemoplossing
Probleem1)
De droogautomaat
werkt niet.
Onbevredigende
droogresultaten.
Mogelijke oorzaak
oplossing
Droogautomaat is niet aangesloten op de netstroom.
Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie).
De deur van het apparaat is
open.
Sluit de vuldeur.
De toets Aan/Uit is niet ingedrukt.
Druk op de toets Aan/Uit .
Toets Start/Pauze niet ingedrukt.
Druk op de toets Start/Pauze .
Het apparaat staat in de standby-modus.
Druk op de toets Aan/Uit .
Onjuiste programmakeuze.
Kies voor het toepasselijke programma. 2)
Het filter is verstopt.
Maak de filter schoon. 3)
De functie Droog Plus staat in
de minimummodus.
Wijzig de functie Droog Plus
naar de gemiddelde of maximummodus.
e
Gebruik een standaard zeepsop om de
binnenzijde van de trommel te reinigen.
Droog het gereinigde oppervlak met
een zachte doek.
.b
LET OP!
Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor meubels of schoonmaakmiddelen die corrosie kunnen veroorzaken.
re
WAARSCHUWING!
Ontkoppel het apparaat voordat
u het reinigt.
or
9.4 De trommel reinigen
19
d
de
oa
LET OP!
Gebruik de droogautomaat niet
terwijl de filters van de warmtewisselaar geblokkeerd is door
pluizen. Dit zou schade kunnen
veroorzaken aan de droogauomaat. Het verhoogt ook het
energieverbruik
Gebruik geen scherpe voorwerpen om de ruimte van de warmtewisselaar te reinigen.
Gebruik de droogautomaat niet
zonder de filters.
NEDERLANDS
ow
D
Mogelijke oorzaak
d
de
oa
Probleem1)
nl
20 www.aeg.com
oplossing
fro
Reinig de filters van de warmtewisselaar. 3)
Te hoog laadvolume.
Houd u aan de maximale belading.
Het luchtrooster is verstopt.
Reinig het luchtrooster onderin
het apparaat.
Aanslag op de binnenkant van
de trommel.
Reinig de binnenkant van de
trommel.
Te hoge waterhardheid.
Stel geschikte waterhardheid
in4).
Het filter zit niet op zijn plaats
vast.
Zet het filter in de correcte
stand.
Het wasgoed zit vast tussen
deur en pakking.
Plaats het wasgoed correct in
de trommel.
U probeert het programma of
de functie na de start van de
cyclus te wijzigen.
Schakel de droogautomaat uit
en in. Maak de nieuwe selectie.
m
De filters van de warmtewisselaar zijn verstopt.
w
w
w
an
.v
de
De trommelverlichting is defect.
Neem contact op met de klantenservice om de trommelverlichting te vervangen.
Abnormale
tijdsweergave op de
display.
De tijd tot het einde wordt berekend op basis van het volume en de vochtigheid van het
wasgoed.
Dit is de automatisch procedure - het is geen fout van het apparaat.
Programma
niet actief.
Het waterreservoir is vol.
Leeg het waterreservoir3) , druk
op de toets Start/Pauze .
Te weinig wasgoedvolume.
Kies voor het tijdprogramma.
De tijdwaarde moet in verhouding staan tot de lading. Als u
één artikel of kleine hoeveelheden wasgoed wilt drogen, raden wij aan korte tijden te gebruiken.
Het wasgoed is te droog.
Selecteer het tijdprogramma of
een hogere droogtegraad (bijv.
Extra Droog ).
Droogcyclus
te kort.
Het filter is verstopt.
Droogcyclus
Te hoog laadvolume.
te lang 6)
Maak de filter schoon.
Houd u aan de maximale belading.
e
De trommelverlichting brandt
niet 5)
.b
De functie die u probeert te acSchakel de droogautomaat uit
tiveren is niet van toepassing
op het geselecteerde program- en in. Maak de nieuwe selectie.
ma.
re
or
Err (Error)
op de display.
nb
De vuldeur
sluit niet.
nl
ow
D
21
d
de
oa
Probleem1)
NEDERLANDS
Mogelijke oorzaak
oplossing
fro
m
Het wasgoed is niet voldoende Zorg dat het wasgoed goed is
gecentrifugeerd.
gecentrifugeerd.
w
w
w
Verlaag, indien mogelijk, de kamertemperatuur.
an
.v
de
850 x 600 x 600 mm (maximaal 640
mm)
inhoud trommel
118 l
maximale diepte met vuldeur open
1090 mm
maximale breedte met vuldeur open
950 mm
afstelbare hoogte
850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)
gewicht toestel
50 kg
max. belading
7 kg
spanning
230 V
frequentie
50 Hz
benodigde zekering
4A
totaal vermogen
900 W
energie-efficiëntieklasse
A
energieverbruik kWh/cyclus1)
1,85 kWh
jaarlijks energieverbruik2)
121,8 kWh
type gebruik
Huishoudelijk
toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
1) 7 kg katoen, aan 1000 rpm volgens EN 61121
2) Het totale elektriciteisverbruik voor drogen:
e
hoogte x breedte x diepte
.b
11. TECHNISCHE INFORMATIE
re
1) Als er een foutmelding op de display verschijnt (bijv. E51): Schakel de droogautomaat
uit en in. Selecteer het nieuwe programma. Druk op de toets Start/Pauze . Werkt het
niet? - neem contact op met de klantenservice en geef de foutcode door.
2) volg de programmabeschrijving - raadpleeg het hoofdstuk PROGRAMMA'S
3) zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN REINIGING
4) zie het gedeelte WATERHARDHEID in het hoofdstuk AANWIJZINGEN EN TIPS
5) Allen droogtrommels met trommelverlichting.
6) Let op: Na maximaal 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (raadpleeg het deel
Droogcyclus voltooid ).
or
nb
Zeer hoge kamertemperatuur dit is geen fout van het apparaat.
ow
D
nl
22 www.aeg.com
d
de
oa
m
fro
150 kg katoenwas met kastdroog programma
+ 280 kg met strijkdroog programma
+ 150 kg synthetische was met kastdroog programma.
Dit is het gemiddelde verbruik voor een 4-persoonshuishouden bij correct gebruik van
de wasdroger.
w
w
w
an
.v
de
nb
12.1 Plaatsing van het
apparaat
• De wasdroger moet op een schone
plaats worden geïnstalleerd, waar
geen vuilophoping kan plaatsvinden.
• Er moet luchtcirculatie zijn rondom het
apparaat. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de onderzijde van
het apparaat vrij zijn.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken, moet de droogtrommel op een stabiel en vlak oppervlak worden geplaatst.
• Als het apparaat op zijn permanente
plaats wordt geplaatst, moet u nagaan
of het waterpas staat. Is dit niet het
geval, stel dan de stelpootjes af totdat
dit wel het geval is.
• Verwijder de stelpootjes niet. Belemmer de speling tussen het apparaat en
de vloer niet met hoogpolig tapijt,
houten strips of dergelijke. Dit kan de
temperatuur laten stijgen, die de
werking van het apparaat kan belemmeren.
• De temperatuur van de warme
lucht in de droogtrommel kan
tot 60 °C oplopen. Het apparaat mag niet op een vloer
worden geplaatst die niet tegen hoge temperaturen bestendig is.
• Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5
°C en niet hoger dan +35 °C,
omdat dit de prestaties van
het apparaat kan beïnvloeden.
• Als u het apparaat moet verplaatsen, dan dient u het vertikaal te verplaatsen.
• Het apparaat mag niet worden
geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een
deur met scharnieren aan de
tegenovergestelde zijde als
die van het apparaat op zo'n
manier dat dat de deur van de
droger niet helemaal geopend
kan worden.
Het is mogelijk de hoogte van de droogtrommel aan te passen. Hierdoor moet u
de voeten bijstellen (zie afbeelding).
15mm
12.2 Ontpakken
LET OP!
e
.b
re
or
12. MONTAGE
nl
ow
D
23
d
de
oa
12.4 Omkeren van de vuldeur
De vuldeur kan door de gebruiker aan
de andere kant worden geplaatst. Het
kan helpen om eenvoudig wasgoed te
plaatsen en te verwijderen of als er een
limiet is voor de installatie van het apparaat. (zie de afzonderlijke folder).
m
fro
w
w
w
an
.v
de
Voordat u de droger in gebruik neemt
moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden.
De polystyreenblokkeringen verwijderen:
1. Open de vuldeur.
2. Trek de kunststofslang met de polystyreenblokkeringen uit de trommel.
NEDERLANDS
> 850 mm
600 mm
13. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
e
600 mm
.b
Het apparaat kan losstaand of onder het
aanrecht in de keuken met correcte
ruimte worden geïnstalleerd (zie de afbeelding).
• Sluit de machine aan op een geaard
stopcontact, in overeenstemming met
de geldende bedradingsvoorschriften.
• Controleer of de elektrische gegevens
op het typeplaatje overeenkomen met
de stroomvoorziening.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren. Er kan brand ontstaan.
• Indien de voedingskabel moet worden
vervangen, dan MOET dit gebeuren
door onze Klantenservice.
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en
kabel niet knakken of beschadigd raken achter het apparaat.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
• De stekker moet droog zijn.
re
12.3 Plaatsing onder een
aanrecht
or
nb
12.5 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
fro
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BANDEAU DE COMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m
w
w
w
an
.v
25
27
28
29
29
30
32
35
36
41
43
44
de
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.aeg.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
e
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur
des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser
au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
.b
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
re
or
nb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
d
de
oa
SOMMAIRE
nl
ow
D
24 www.aeg.com
ow
D
nl
FRANÇAIS
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
d
de
oa
1.
25
m
fro
w
w
an
.v
de
•
• Ne modifiez pas les caractéristiques
techniques de cet appareil, de quelque manière que ce soit.
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques ou
sensorielles, ou le manque d'expérience ou de connaissance les empêchent
d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne
responsable qui puisse leur assurer
une utilisation de l'appareil sans danger.
• Assurez-vous que ni les enfants ni les
animaux domestiques ne pénètrent
dans le tambour. Pour éviter tout risque d'accident, contrôlez l'intérieur du
tambour avant chaque utilisation de
l'appareil.
• Les objets, tels que les pièces de
monnaie, les épingles de sûreté, les
clous, les vis, les cailloux ou tout autre
objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne doivent pas être placés dans l'appareil.
• Les pièces contenant de l'éponge de
caoutchouc (mousse de latex), les
•
•
•
•
•
•
e
•
.b
re
or
nb
•
- Lisez la notice d'utilisation avant
d'utiliser l'appareil.
1.1 Consignes de sécurité
générales
bonnets de bains, les tissus imperméables (s'il n'existe pas de programme de séchage spécial), les articles
renforcés de caoutchouc ou les vêtements et les taies d'oreiller rembourrés d'éponge de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèchelinge.
Assurez-vous que la prise de courant
est accessible une fois l'appareil installé.
Débranchez toujours l'appareil après
son utilisation, nettoyage et entretien.
N'essayez en aucun cas de réparer
l'appareil vous-même. Les réparations
effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures
ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente. Exigez des pièces de rechange certifiées par le constructeur.
Le linge sale, taché d'huile culinaire,
d'acétone, d'essence, de kérosène, de
produit détachant, de térébenthine,
de cire ou de décapant pour cire doit
être lavé à l'eau chaude avec une plus
grande quantité de lessive avant
d'être séché dans le sèche-linge.
Risque d'explosion ! Ne séchez jamais du linge qui serait entré en contact avec des solvants inflammables
(essence, alcool dénaturé, fluide de
nettoyage à sec et similaire). Ces substances sont volatiles et pourraient
causer une explosion. Ne séchez que
du linge lavé à l'eau.
Risque d'incendie ! Le linge taché ou
imbibé d'huile végétale ou d'huile culinaire peut être à l'origine d'un incendie et ne doit pas être placé dans le
sèche-linge.
Si le linge a été lavé avec un produit
détachant, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avant de le mettre
dans le sèche-linge.
Vérifiez que les poches des vêtements
à sécher ne contiennent pas de briquet à gaz ni d'allumettes avant de les
placer dans l'appareil.
L'eau de condensation est impropre à
la consommation. Elle peut entraîner
w
Pour votre sécurité et pour garantir
une utilisation correcte de l'appareil,
lisez attentivement cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois.
Pour éviter toute erreur ou accident,
veillez à ce que toute personne qui
utilise l'appareil connaisse bien son
fonctionnement et ses options de sécurité. Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et
des avertissements s'y rapportant.
ow
D
nl
26 www.aeg.com
w
w
an
.v
de
• Cet appareil est destiné exclusivement
à un usage domestique. Il ne faut pas
l'utiliser à d'autres fins.
• Séchez uniquement les tissus adaptés
au séchage dans le sèche-linge. Suivez
les indications se trouvant sur l'étiquette de chaque vêtement.
• N'introduisez dans le sèche-linge que
du linge propre.
• Ne dépassez pas la charge recommandée. Respectez la charge maximum. Voir le chapitre correspondant
dans cette notice d'utilisation.
• Ne mettez pas de linge non essoré
dans le sèche-linge.
• Ne séchez pas les articles entrés en
contact avec des détachants volatiles.
Si de tels détachants sont utilisés
avant le lavage en machine, il faudra
attendre que le produit se soit évaporé avant d'introduire les articles dans
l'appareil.
• N'utilisez pas le sèche-linge si le cordon d'alimentation, le bandeau de
commande, le plan de travail ou la base sont endommagés et permettent
l'accès à l'intérieur de l'appareil.
• Les adoucissants ou produits équivalents doivent être utilisés selon les instructions du fabricant.
• Risque d'incendie ! Ne séchez pas de
linge endommagé contenant un rembourrage ou remplissage (oreillers,
vestes, duvets, etc.). Le rembourrage
ou remplissage peut en sortir et prendre feu.
e
1.3 Emploi
.b
re
•
or
•
nb
• Cet appareil est lourd. Soyez prudent
lorsque vous déplacez l'appareil.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il
n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le service après-vente.
• Avant d'utiliser l'appareil, enlevez tous
les éléments de protection de transport. En cas de non-respect de cette
recommandation, l'appareil ou les accessoires risquent d'être sérieusement
endommagés. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
• Tout travail électrique nécessaire à
l'installation de cet appareil ne doit
être exécuté que par un électricien
w
1.2 Installation
•
m
• Risque d'électrocution !N'utilisez jamais d'appareils à vapeur ou à haute
pression pour nettoyer l'appareil.
• Le cycle de séchage se termine par
une phase sans chauffage (cycle de refroidissement) pour éviter que le linge
ne reste longtemps à haute température et ne subisse des dommages.
• N'utilisez pas le sèche-linge en cas
d'utilisation de produits chimiques industriels pour le nettoyage.
• Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de gaz provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles, y
compris les feux à l'air libre.
•
qualifié ou un professionnel compétent.
La surface arrière de l'appareil doit
être positionnée contre la paroi.
Si l'appareil est installé sur une moquette ou analogue, réglez les pieds.
L'air doit pouvoir s'écouler librement
en dessous de l'appareil.
Après l'installation de l'appareil, vérifiez qu'il n'écrase pas le câble d'alimentation, ni ne repose sur ce dernier.
Si le sèche-linge est placé au-dessus
d'un lave-linge, vous devez utiliser le
kit de superposition (accessoire en option - voir le chapitre « ACCESSOIRES »).
fro
AVERTISSEMENT
• Risque d'incendie ! Pour prévenir tout risque d'auto-combustion, ne mettez pas à l'arrêt le sèche-linge avant la fin
du cycle de séchage à moins
de sortir immédiatement
tout le linge et de le déplier
pour mieux dissiper la chaleur.
• Éliminez régulièrement les
peluches présentes autour
du sèche-linge.
d
de
oa
des problèmes de santé chez les personnes et les animaux domestiques.
• Ne montez pas ou ne vous asseyez
pas sur la porte de chargement. L'appareil peut basculer.
ow
D
nl
FRANÇAIS
27
d
de
oa
• Assurez-vous que ni les enfants ni les
animaux domestiques ne pénètrent
dans le tambour.
1.4 Sécurité enfants
m
fro
• Cet appareil ne doit pas être utilisé
par de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans supervision.
• Les enfants ne sont pas toujours conscients des dangers associés à l'utilisation des appareils électriques. Veiller à
ce que les enfants ne jouent pas avec
l'appareil.
w
w
w
1.5 Mise au rebut de l'appareil
.v
an
• Débranchez l'appareil électriquement.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Mettez au rebut le dispositif de verrouillage de porte. Ceci évite d'enfermer un enfant ou un animal dans l'appareil par accident. Il y a un risque
d'étouffement.
de
2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1 Bac d'eau de condensation
2 Bandeau de commande
3 Hublot (réversible)
4 Filtre principal
5 Levier coulissant pour ouvrir la porte
du condenseur thermique
6 Grille d'aération
7 Pieds réglables
e
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
• Rangez les détergents en lieu sûr, hors
de la portée des enfants.
.b
1.6 Matériaux d’emballage
re
or
nb
AVERTISSEMENT
• Risque d'étouffement ! Les
matériaux d'emballage (par ex.
les films plastiques, le polystyrène) représentent un danger
pour les enfants - Gardez-les
hors de leur portée.
nl
ow
D
28 www.aeg.com
d
de
oa
10 Manette de verrouillage
9 Capot des filtres du condenseur
thermique
11 Plaque signalétique
m
fro
8 Porte du condenseur thermique
w
w
w
an
.v
de
3. ACCESSOIRES
Nom de l'accessoire : SKP11, STA8,
STA9
Disponible auprès de votre magasin
vendeur agréé. Le kit de superposition
ne peut être utilisé qu'avec les lave-linge
indiqués dans le livret. Reportez-vous au
livret joint.
Lisez attentivement la notice fournie
avec l'accessoire.
3.2 Kit d'évacuation
Nom de l'accessoire : PDSTP10.
Il est disponible auprès de votre magasin vendeur agréé.
Sert à surélever l'appareil à un niveau
permettant la charge et le retrait aisés
du linge.
Le tiroir peut servir au stockage du linge
comme par ex. : les serviettes ainsi que
des produits de nettoyage et autres.
Lisez attentivement la notice fournie
avec cet accessoire.
Nom de l'accessoire : DK11.
Il est disponible chez votre magasin vendeur agréé (peut se fixer à certains types
de sèche-linge)
e
3.3 Socle à tiroir
.b
L'accessoire est destiné à la vidange directe de l'eau de condensation dans une
cuvette, un siphon, une rigole, etc.
Après l'installation, le bac d'eau de condensation est vidangé automatiquement. Le bac d'eau de condensation
doit demeurer dans l'appareil.
Le tuyau doit être installé à une hauteur
comprise entre 50 cm au minimum et
1 m au maximum du niveau du sol. Ce
tuyau ne doit pas faire de boucle. Si nécessaire, réduisez la longueur du tuyau.
Lisez attentivement la notice fournie
avec l'accessoire.
re
or
nb
3.1 Kit de superposition
ow
D
nl
FRANÇAIS
29
d
de
oa
Il est disponible chez votre magasin vendeur agréé (peut se fixer à certains types
de sèche-linge). Vérifiez auprès de votre
vendeur ou sur le site Internet que l'accessoire est compatible avec votre appareil.
Grille de séchage pour laisser sécher le
linge délicat en toute sécurité dans le
sèche-linge :
• chaussures de sport
• laine
• peluches
• lingerie
Lisez attentivement la notice fournie
avec l'accessoire.
3.4 Grille de séchage
m
fro
w
w
w
an
.v
de
2
3
4
5
6
7
1 Sélecteur de programme
7 Affichage
2 Touche Marche/Arrêt
3 Touche Anti-froissage
8 Touche Départ/Pause
4 Touche Alarme
5 Touche Minuterie
8
9
9 Voyants : videz le bac d'eau de con-
densation, nettoyez le filtre principal, nettoyez les filtres du condenseur thermique
6 Touche Départ Différé
5. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyez le tambour sèche-linge avec un
chiffon humide ou sélectionnez un programme court (par ex. un programme
d'une durée de 30 minutes) avec une
charge de vêtements humides.
ATTENTION
Dans le sèche-linge, le compresseur et
son système sont composés d'un agent
spécifique exempt de fluoro-chloro-hy-
e
1
.b
4. BANDEAU DE COMMANDE
re
or
nb
Nom de l'accessoire : RA5, RA6, RA11,
RA12
ow
D
nl
30 www.aeg.com
d
de
oa
peu plus de bruit. Ceci est lié au démarrage du compresseur et ceci est normal
comme pour tous les appareils alimentés par un compresseur comme : les réfrigérateurs, les congélateurs
m
fro
w
w
w
an
.v
drocarbones. Ce système doit rester hermétique. Les dommages occasionnés au
système peuvent provoquer des fuites et
endommager l'appareil.
Au début du programme de séchage
(pendant 3 à 5 min), l'appareil fera un
de
or
nb
e
.b
re
6. PROGRAMMES
Charge 1)
Propriétés
Très Sec
7 kg
Séchage de vêtements en coton.
Niveau de séchage : très sec.
tous sauf :
Minuterie
Sec
7 kg
Séchage de vêtements en coton.
Niveau de séchage : bien sec.
tous sauf :
Minuterie
Prêt à Ranger 2)
7 kg
Séchage de vêtements en coton.
Niveau de séchage : prêt à ranger.
tous sauf :
Minuterie
Prêt à Repasser 2)
7 kg
Séchage de vêtements en coton.
Niveau de séchage : prêt pour le
repassage.
tous sauf :
Minuterie
7 kg
Séchage des vêtements décontractés tels que les jeans, les
sweats, avec différentes épaisseurs de tissu (par ex. au niveau
du poignet, du col ou des coutures).
tous sauf :
Minuterie
3 kg
Pour le séchage du linge de lit
comme : draps, taies d'oreillers,
couvre-lits.
tous sauf :
Anti-froissage et Minuterie
Programmes
Fonctions
disponibles
Coton
Jeans
Oreillers
Étiquette
d'entretien
des
textiles
ow
D
nl
FRANÇAIS
d
de
oa
m
fro
w
Charge 1)
Propriétés
Fonctions
disponibles
7 kg
Séchage complet du linge pendant la durée de séchage sélectionnée par l'utilisateur. La durée
doit être proportionnelle à la
charge. Pour sécher un seul article ou de petites quantités de linge, nous vous recommandons
d'utiliser des durées courtes.
tous
w
w
Étiquette
d'entretien
des
textiles
an
.v
Programmes
31
de
e
.b
Très Sec
Séchage des textiles épais ou
3,5 kg multicouches (par ex. pull-overs,
linge de lit, linge de table).
tous sauf :
Minuterie
Prêt à Ranger 2)
Séchage des tissus fins ne nécessitant pas de repassage (par ex.
chemises faciles d'entretien, lin3,5 kg
ge de table, vêtements de bébé,
chaussettes, lingerie à baleines
ou armatures).
tous sauf :
Minuterie
Prêt à Repasser
Séchage des textiles fins devant
3,5 kg être repassés (par ex. tricots, chemises en coton).
tous sauf :
Minuterie
Repassage
Facile
Séchage des vêtements faciles à
entretenir, tels que les chemises
et chemisiers ; pour limiter l'effort
de repassage. Les résultats peu1 kg
vent varier en fonction des diffé(ou
rents types de tissus et de fini5 chetions. Mettez le linge directement
mises)
dans le sèche-linge. Une fois le
cycle terminé, sortez le linge sec
immédiatement et accrochez-le
sur un cintre.
tous sauf :
Minuterie
Séchage des tenues de sport,
textiles fins, à micro-fibres, en polyester, ne nécessitant pas de repassage.
tous sauf :
Minuterie
2 kg
re
Synthétiques
Textiles
Sports
or
nb
Minuterie
ow
D
nl
32 www.aeg.com
d
de
oa
m
fro
w
Fonctions
disponibles
an
.v
Propriétés
w
Charge 1)
w
Programmes
Étiquette
d'entretien
des
textiles
de
1) Poids maximum des vêtements secs
2) Uniquement pour les instituts de test :
pour effectuer un test de performance, utilisez les programmes standard spécifiés dans
le document EN 61121.
Les filtres du condenseur thermique doivent être nettoyés tous les 3 cycles.
3) Uniquement avec la grille de séchage (reportez-vous au chapitre ACCESSOIRES).
7. UTILISATION DE L'APPAREIL
7.1 Préparation du linge
Séchez uniquement le linge
adapté au séchage dans le sèche-linge. Veillez à ce que le linge soit adapté au séchage dans
le sèche-linge. Vérifiez le symbole tissu sur les vêtements.
Symbole
tissu
Propriété
Séchable au sèche-linge
Séchable au sèche-linge à
température standard
Séchable au sèche-linge à
température réduite
Non séchable au sèche-linge
Préparez le linge de manière adéquate :
• fermez les fermetures éclair, boutonner les housses de couettes et nouez
les liens ou rubans (par ex. ceintures
de tabliers) - le linge peut s'entremêler ;
• veillez à vider les poches - retirez les
pièces métalliques (trombones, épingles de sûreté, etc.) ;
• retournez sur l'envers les articles doublés (par ex. les anoraks avec doublure
en coton : la doublure doit être à l'extérieur).
Séchage indépendant :
• coton et lin avec les programmes Coton
• tissus synthétiques et mélangés avec
les programmes Synthétiques
• de manière séparée, les textiles de
couleur vive et ceux de couleur claire les couleurs peuvent déteindre
e
Alarme et
Minuterie
3), Départ
Différé
.b
1 kg
Pour rafraîchir les vêtements en
laine. Les vêtements seront doux
et confortables. Nous vous recommandons de sortir immédiatement les vêtements sitôt le programme terminé.
tous sauf :
Anti-froissage et Minuterie
re
Rafraichir
Laine
1 kg
Séchage de la soie/lingerie au
moyen d'air chaud et d'un mouvement délicat.
or
nb
Soie / Lingerie
ow
D
nl
FRANÇAIS
w
an
.v
de
7.6 Fonctions spéciales
Conjointement au programme, il vous
est possible de régler 1 ou plusieurs
fonctions spéciales.
Appuyez sur la touche correspondant à
la fonction souhaitée pour activer ou
désactiver la fonction.
7.3 Mise en fonctionnement
de l'appareil
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mettre l'appareil en fonctionnement ou à l'arrêt. Quand l'appareil est
en fonctionnement, certaines indications
sont affichées sur l'écran.
7.4 Fonction Veille
automatique
Pour réduire la consommation d'énergie, la fonction Veille automatique éteint
l'appareil :
• si la touche Départ/Pause n'a pas été
actionnée dans un délai de 5 minutes.
• 5 minutes après la fin du programme.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mettre l'appareil en fonctionnement.
7.5 Réglage d'un programme
Lorsque la fonction est activée, le voyant
au-dessus de la touche s'affiche.
7.7 Fonction Anti-froissage
Prolonge la phase anti-froissage (30 minutes) à la fin du cycle de séchage à
90 minutes. Cette fonction empêche le
froissage du linge. Le linge peut être retiré au cours de la phase anti-froissage.
7.8 Fonction Alarme
Lorsque la fonction alarme est activée,
vous pouvez entendre l'alarme :
• à la fin du cycle ;
• au démarrage et à la fin de la phase
anti-froissage ;
• lors de l'interruption du cycle.
Le fonction alarme est activée par défaut. Vous pouvez utiliser cette fonction
pour activer ou désactiver le son.
7.9 Fonction Minuterie
Utilisez le sélecteur pour régler le programme. La durée possible jusqu'à la fin
du programme s'affiche sur l'écran.
FOnctionne uniquement avec le programme Minuterie . Elle permet à l'utilisateur de régler une durée spéciale du
programme de séchage d'un minimum
e
.b
re
or
nb
ATTENTION
Ne coincez pas de linge entre la
porte de l'appareil et le joint en
caoutchouc.
w
Ouvrez la porte de l'appareil
Introduisez le linge, sans le comprimer.
3. Fermez la porte de l'appareil.
w
1.
2.
m
7.2 Chargement du linge
La durée de séchage qui s'affiche
correspond à une charge de 5 kg
pour les programmes Coton et
Jeans. Pour les autres programmes, la durée du séchage correspond aux charges recommandées. La durée du séchage d'une
charge supérieure à 5 kg est plus
importante pour les programmes
Coton et Jeans.
fro
Ne mettez pas une quantité de
linge dépassant la charge maximale de 7 kg.
d
de
oa
• lainages et bonneterie uniquement
avec les programmes applicables - les
vêtements peuvent rétrécir
33
ow
D
nl
34 www.aeg.com
d
de
oa
de 10 min jusqu'à un maximum de
2 heures (par paliers de 10 min).
Une fois le cycle de séchage terminé, le
symbole clignote sur l'écran. Si la
fonction Alarme est active, un signal sonore retentit à intervalles répétés pendant une minute.
Pour retirer le linge :
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pendant 2 secondes pour mettre
l'appareil à l'arrêt.
2. Ouvrez le hublot de l'appareil.
3. Sortez le linge.
4. Fermez le hublot de l'appareil.
Après chaque cycle de séchage :
7.12 Changement de
programme
Pour changer de programme, tournez le
sélecteur de programmes sur Stop puis
sélectionnez à nouveau le programme.
7.13 Fonction Sécurité enfants
La sécurité enfants peut être activée
pour empêcher les enfants de jouer avec
• nettoyez le filtre
• vidangez le bac d'eau de condensation
(Voir le chapitre ENTRETIEN ET NETTOYAGE.)
e
7.14 À la fin du programme
.b
Pour activer le programme, appuyez sur
la touche Départ/Pause . Le voyant audessus de la touche passe au rouge.
re
7.11 Départ d'un programme
or
Pour activer la fonction Départ Différé , appuyez sur la touche Départ/
Pause . Le temps restant avant le départ diminue sur l'affichage.
nb
3.
de
Sélectionnez le programme et les
fonctions de séchage.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche
Départ Différé jusqu'à ce que l'heure de départ différé requise apparaisse sur l'affichage (par exemple
si le programme doit démarrer
après 12 heures.)
an
1.
.v
Permet de retarder le départ du
programme de séchage d'un minimum de 30 min jusqu'à un
maximum de 20 heures.
w
w
w
7.10 Fonction Départ Différé
m
fro
l'appareil. La sécurité enfants verrouille
toutes les touches et le sélecteur de programme (cette fonction ne verrouille pas
la touche Marche/Arrêt ). Pour activer la
fonction Sécurité enfants, appuyez simultanément sur les touches Minuterie
et Départ Différé jusqu'à ce que le syms'affiche. Pour la désactiver, apbole
puyez de nouveau sur les touches ci-dessus jusqu'à ce que le symbole disparaisse.
Vous pouvez activer la fonction Sécurité
enfants :
• avant d'appuyer sur la touche Départ/
Pause , ce qui empêche l'appareil de
démarrer ;
• après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause , ce qui désactive toutes
les touches et le sélecteur de programme.
ow
D
nl
FRANÇAIS
d
de
oa
8. CONSEILS
w
w
an
.v
de
e
Par défaut, le voyant correspondant est
toujours allumé. Il s'allume en fin de cycle ou lorsque le bac d'eau de condensation est plein. Si vous utilisez un équipement externe pour vidanger le bac
d'eau de condensation, le voyant peut
être éteint.
Pour activer ou désactiver le symbole :
1. Tournez le sélecteur de programme
sur un programme disponible.
2. Appuyez simultanément sur les touches Anti-froissage et Départ Différé
et maintenez l'appui jusqu'à l'affichage du réglage approprié :
– le voyant est éteint et le symbole
s'affiche - le voyant est
éteint en permanence
– le voyant est allumé et le symbole
s'affiche - le voyant est
activé
.b
8.3 Symbole de rappel de
vidange du bac d'eau de
condensation
re
or
nb
La dureté de l'eau peut varier selon les
endroits. La dureté de l'eau peut affecter
sa conductivité et le fonctionnement du
capteur de conductivité de l'appareil. Si
vous connaissez la valeur de conductivité
de votre eau, vous pouvez régler le capteur afin d'obtenir de meilleurs résultats
de séchage.
Pour modifier la conductivité du capteur :
1. Tournez le sélecteur de programme
sur un programme disponible.
w
8.2 Dureté et conductivité de
l'eau
Appuyez simultanément sur les touches Anti-froissage et Minuterie en
les maintenant enfoncées jusqu'à ce
que l'un de ces symboles s'affiche :
–
faible conductivité
<300 μS/cm
–
conductivité moyenne
300-600 μS/cm
–
conductivité élevée
>600 μS/cm
3. Appuyez sur la touche Départ/Pause
à plusieurs reprises jusqu'à ce que
vous obteniez le niveau souhaité.
4. Pour mémoriser le réglage, appuyez
simultanément sur les touches Antifroissage et Minuterie .
2.
m
• N'utilisez pas d'assouplissant pour le
lavage et le séchage. Le sèche-linge
adoucit automatiquement le linge.
• Utilisez l'eau de condensation comme
de l'eau distillée, par ex. dans un fer à
repasser à vapeur. Nettoyez si nécessaire l'eau de condensation (par ex.
avec un filtre à café) pour enlever les
petites peluches qui peuvent s'y trouver.
• Maintenez toujours dégagées les fentes de circulation d'air au fond de l'appareil.
• Respectez les charges indiquées au
chapitre consacré aux programmes.
• Veillez à maintenir une bonne circulation d'air autour de l'appareil.
• Nettoyez le filtre principal après chaque cycle de séchage.
• Nettoyez les filtres du condenseur
thermique lorsque le voyant correspondant s'allume sur le bandeau de
commande.
• Essorez suffisamment le linge avant de
le sécher.
fro
8.1 Conseils écologiques
35
ow
D
nl
36 www.aeg.com
d
de
oa
9. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
fro
Le filtre recueille les peluches.
Des peluches apparaissent lors
du séchage des textiles dans le
sèche-linge.
m
9.1 Nettoyage du filtre
principal
w
w
w
.v
an
À la fin de chaque cycle, le voyant approprié (nettoyez le filtre principal) s'allume pour vous indiquer que le filtre principal doit être nettoyé.
de
.b
re
or
nb
e
Pour nettoyer le filtre principal :
1.
2.
Ouvrez le hublot.
Retirez le filtre.
3.
Ouvrez le filtre.
4.
Nettoyez le filtre après vous être humecté la main.
ow
D
nl
FRANÇAIS
d
de
oa
5.
37
m
fro
Au besoin, nettoyez le filtre à l'eau
tiède à l'aide d'une brosse.
Refermez le filtre.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Enlevez les peluches du logement
du filtre. Un aspirateur peut être utilisé à cet effet.
7. Insérez le filtre dans son logement.
6.
ATTENTION
N'utilisez jamais votre sèche-linge sans le filtre principal ou avec
un filtre endommagé ou obstrué.
Nettoyez le filtre principal après
chaque cycle de séchage. Un filtre obstrué augmente la durée
du cycle et entraîne une consommation d'énergie plus élevée.
Si le bac d'eau de condensation est
plein, le programme s'arrête automatiquement et le voyant Vidanger le bac
d'eau de condensation s'allume. Pour
poursuivre le programme, vidangez le
bac d'eau de condensation et appuyez
sur la touche Départ.
Pour vidanger le bac d'eau de
condensation automatiquement,
vous pouvez installer un kit de vidange (reportez-vous au chapitre : ACCESSOIRES)
9.2 Vidange du bac d'eau de
condensation
Vidangez le bac d'eau de condensation
après chaque cycle de séchage.
Pour vidanger le bac d'eau de condensation :
1.
2.
Tirez sur le bac d'eau de condensation et maintenez-le en position horizontale.
Sortez le raccord en plastique et vidangez le bac d'eau de condensation dans un évier ou un réceptacle
équivalent.
3. Remettez le raccord en plastique en
place et réinstallez le bac d'eau de
condensation.
ow
D
nl
38 www.aeg.com
9.3 Nettoyage des filtres du
condenseur thermique
m
fro
Si le voyant (Nettoyez les filtres du condenseur thermique) est allumé, les filtres
doivent être nettoyés.
La fréquence de nettoyage des filtres
dépend du type et de la quantité de linge.
Si vous séchez des charges maximales,
nettoyez les filtres au bout de 3 cycles.
w
w
w
an
.v
de
Ouvrez le hublot.
Déplacez le curseur de verrouillage
situé en bas du hublot et ouvrez la
porte du condenseur thermique.
3.
Tournez le loquet pour déverrouiller
le capot du condenseur thermique.
4.
Abaissez le capot des filtres du condenseur thermique.
e
1.
2.
.b
Pour nettoyer les filtres :
re
or
nb
L'eau de condensation récupérée peut être utilisée dans un fer
à repasser à vapeur. Si nécessaire, filtrez l'eau de condensation
(par ex. avec un filtre à café) pour
en éliminer les résidus et les petites peluches.
d
de
oa
AVERTISSEMENT
Risque d'empoisonnement.
L'eau de condensation est impropre à la consommation.
ow
D
nl
FRANÇAIS
39
d
de
oa
Soulevez le filtre principal. Tenez le
filtre du condenseur thermique et
sortez-le du compartiment inférieur.
6.
Poussez sur le crochet pour ouvrir le
filtre.
7.
Nettoyez le filtre après vous être humecté la main. Au besoin, nettoyez
le filtre à l'eau tiède à l'aide d'une
brosse.
Refermez le filtre.
m
fro
5.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
ow
D
nl
40 www.aeg.com
d
de
oa
Nettoyez le petit filtre situé à la base.
9.
Si nécessaire, une fois tous les
6 mois, retirez les peluches du compartiment du condenseur thermique.
Vous pouvez utiliser un aspirateur.
10.
Remettez en place le petit filtre et
le filtre du condenseur thermique.
11.
Fermez le capot du condenseur
thermique.
12.
Fermez le loquet jusqu'à ce qu'un
déclic se fasse entendre.
13.
Fermez le capot des filtres du condenseur thermique.
14.
Fermez la porte du condenseur
thermique.
15.
Mettez en place le filtre principal.
m
fro
8.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
ATTENTION
N'utilisez pas le sèche-linge
quand les filtres du condenseur
thermique sont obstrués par des
peluches. Cela peut endommager le sèche-linge. Cela augmente par ailleurs la consommation
d'énergie.
N'utilisez pas d'objets pointus
pour nettoyer le compartiment
du condenseur thermique.
N'utilisez pas le sèche-linge sans
les filtres.
9.4 Nettoyage du tambour
AVERTISSEMENT
Débranchez l'appareil avant de
le nettoyer.
Utilisez un détergent savonneux neutre
standard pour nettoyer la surface interne
du tambour et les nervures de ce dernier. Séchez les surfaces nettoyées avec
un chiffon doux.
ow
D
nl
FRANÇAIS
d
de
oa
Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez les surfaces nettoyées avec
un chiffon doux.
m
fro
ATTENTION
Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de produits de nettoyage
pour meubles ou autres pouvant
entraîner une corrosion.
an
de
e
.b
re
or
nb
Utilisez un détergent savonneux neutre
standard pour nettoyer le bandeau de
commande et le boîtier.
.v
9.5 Nettoyage du bandeau de
commande et du boîtier
w
w
w
ATTENTION
N'utilisez pas de matières abrasives ou de laine d'acier pour nettoyer le tambour.
41
10. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
10.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème1)
Le sèchelinge ne
fonctionne
pas.
Cause probable
Solution
Le sèche-linge n'est pas branché électriquement.
Branchez l'appareil sur le secteur. Vérifiez le fusible dans la
boîte à fusibles (installation domestique).
Le hublot est ouvert.
Fermez le hublot.
Vous n'avez pas appuyé sur la
touche Marche/Arrêt .
Appuyez sur la touche Marche/
Arrêt .
Vous n'avez pas appuyé sur la
touche Départ/Pause .
Appuyez sur la touche Départ/
Pause .
L'appareil est en mode Veille.
Appuyez sur la touche Marche/
Arrêt .
Sélection d'un programme inapproprié.
Sélectionnez un programme
adapté. 2)
Le filtre est obstrué.
Nettoyez le filtre. 3)
La fonction Séchage + était en
mode minimal.
Réglez la fonction Séchage +
sur le mode modéré ou maximal.
Résultats de Les filtres du condenseur therséchage in- mique sont obstrués.
satisfaisants.
Charge excessive.
Nettoyez les filtres du condenseur thermique. 3)
Respectez la charge maximale.
La grille d'aération est obstruée.
Nettoyez la grille d'aération qui
se trouve en bas de l'appareil.
Salissure sur la surface interne
du tambour.
Nettoyez la surface interne du
tambour.
La dureté de l'eau est trop élevée.
Réglez la dureté appropriée de
l'eau 4).
ow
D
Solution
fro
Le filtre n'est pas verrouillé en
position.
Mettez le filtre dans la bonne
position.
Le linge est coincé entre le hublot et le joint.
Placez la charge correctement
dans le tambour.
m
w
w
w
an
.v
Le hublot
ne ferme
pas.
Cause probable
d
de
oa
Problème1)
nl
42 www.aeg.com
de
e
.b
re
Err (Erreur)
s'affiche à
l'écran.
or
nb
Vous essayez de modifier le
Éteignez puis rallumez le sèprogramme ou la fonction alors che-linge. Faites une nouvelle
que le cycle a commencé.
sélection.
La fonction que vous essayez
d'activer ne s'applique pas au
programme que vous avez sélectionné.
Éteignez puis rallumez le sèche-linge. Faites une nouvelle
sélection.
Aucun éclaiÉclairage du tambour défecturage du
eux.
5)
tambour
Contactez le service après-vente pour remplacer l'éclairage
du tambour.
Durée affichée à
l'écran
anormalement longue.
La durée du cycle est calculée
sur la base du volume et de
l'humidité du linge.
La procédure automatique ; il
ne s'agit pas d'une anomalie
de l'appareil.
Programme
inactif.
Le bac d'eau de condensation
est plein.
Vidangez le bac d'eau de condensation3), puis appuyez sur
la touche Départ/Pause .
Il n'y a pas assez de linge.
Sélectionnez la durée du programme. La durée doit être
proportionnelle à la charge.
Pour sécher un seul article ou
de petites quantités de linge,
nous vous recommandons
d'utiliser des durées courtes.
Le linge est trop sec.
Sélectionnez la durée du programme ou un niveau de séchage plus élevé (par exemple
Très Sec )
Le filtre est obstrué.
Nettoyez le filtre.
Charge excessive.
Respectez la charge maximale.
Cycle de séchage trop
court.
Cycle de séchage trop Le linge n'est pas bien essoré.
long 6)
La température de la pièce est
très élevée ; il ne s'agit pas
d'une anomalie de l'appareil.
Essorez correctement le linge.
Si possible, réduisez la température de la pièce.
1) Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran (par exemple E51) : Éteignez puis rallumez le
sèche-linge. Sélectionnez le nouveau programme. Appuyez sur la touche Départ/Pause .
Cela ne fonctionne pas ? - contactez votre service après-vente et indiquez le code
d'erreur.
2) suivez le descriptif du programme ; reportez-vous au chapitre PROGRAMMES
ow
D
nl
FRANÇAIS
43
d
de
oa
m
fro
3) reportez-vous au chapitre ENTRETIEN ET NETTOYAGE
4) reportez-vous à la section DURETÉ DE L'EAU au chapitre CONSEILS
5) Uniquement pour les sèche-linge avec éclairage du tambour.
6) Remarque : au bout de 5 heures au maximum, le cycle de séchage se termine
automatiquement (reportez-vous à la section Fin du cycle de séchage).
w
w
w
an
.v
de
capacité du tambour
118 l
profondeur maximale avec hublot ouvert
1090 mm
largeur maximale avec hublot ouvert
950 mm
hauteur réglable
850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds)
poids de l'appareil
50 kg
charge maximale
7 kg
tension
230 V
fréquence
50 Hz
fusible nécessaire
4A
puissance totale
900 W
classe d'efficacité énergétique
A
consommation d'énergie en kWh/cycle1)
1,85 kWh
consommation énergétique annuelle2) 121,8 kWh
type d'utilisation
Domestique
température ambiante autorisée
+ 5 °C à + 35 °C
1) 7 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min conformément à la norme EN 61121
2) Somme de la consommation d'énergie requise pour le séchage de :
150 kg de linge en coton avec le programme Prêt à ranger
+ 280 kg avec le programme Prêt à repasser
+ 150 kg de linge en textiles synthétiques avec le programme Prêt à ranger.
Cela correspond à la consommation approximative d'une famille de 4 personnes, dans
le cadre d'une utilisation correcte du sèche-linge.
e
850 x 600 x 600 mm (maximum
640 mm)
.b
hauteur x largeur x profondeur
re
or
nb
11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ow
D
nl
44 www.aeg.com
d
de
oa
12. INSTALLATION
fro
m
12.1 Positionnement de
l'appareil
w
w
w
de
e
.b
re
or
nb
Il est possible de régler la hauteur du sèche-linge. Pour ce faire, réglez les pieds
(reportez-vous au schéma).
15mm
an
• La température de l'air chaud
produit dans le sèche-linge
peut augmenter jusqu'à 60 °C.
L'appareil ne doit pas être installé sur un sol non résistant
aux températures élevées.
• Pendant le fonctionnement du
sèche-linge, la température
ambiante ne doit pas être inférieure à +5 °C ou supérieure à
+35 °C, car cela peut avoir un
effet néfaste sur les performances de l'appareil.
• S'il l'appareil doit être déplacé, il faut le déplacer verticalement.
• L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante ou
une porte battante dotée
d'une charnière du côté opposé de celle de l'appareil qui
pourrait empêcher l'ouverture
complète du sèche-linge.
.v
• Le sèche-linge doit être installé dans
un endroit propre, à l'abri de la poussière.
• L'air doit pouvoir s'écouler librement
autour de l'appareil. Veillez à ce que
les fentes de circulation d'air au fond
de l'appareil ne soient pas obstruées.
• Pour limiter au minimum les vibrations
et le bruit pendant le fonctionnement
du sèche-linge, il faut l'installer sur
une surface stable et plane.
• Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il
est bien d'aplomb à l'aide d'un niveau
à bulle. S'il n'est pas d'aplomb, réglez
les pieds autant que nécessaire.
• Ne retirez pas les pieds. Veillez à ne
pas réduire la circulation de l'air au sol
par des tapis épais, des lames de bois
ou analogues. Cela peut augmenter la
chaleur, laquelle peut perturber le
fonctionnement de l'appareil.
12.2 Déballage
ATTENTION
Avant de mettre l'appareil en service, il
est impératif d'enlever tous les éléments
de protection de transport.
Pour retirer les cales en polystyrène :
1. Ouvrez le hublot.
2. Sortez le tuyau en plastique et les
cales en polystyrène du tambour.
12.3 Installation sous un plan
de travail
L'appareil peut être installé de façon autonome ou sous un plan de travail de
cuisine si un espace correct est disponible (voir schéma).
ow
D
nl
FRANÇAIS
d
de
oa
600 mm
45
m
fro
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
• Utilisez toujours une prise antichoc
bien installée.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise
multiple ou d'un raccordement multiple. Risque d'incendie.
• Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué
par notre service après-vente.
• Attention à ne pas écraser ou endommager la prise et le câble d'alimentation situés à l'arrière de l'appareil.
• Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez
toujours sur la prise principale.
• La prise doit être sèche.
w
600 mm
w
w
an
.v
> 850 mm
de
• Branchez l'appareil sur une prise avec
terre, conformément aux normes de
câblage en vigueur.
13. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet
effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
e
12.5 Branchement électrique
.b
L'utilisateur peut installer le hublot de
sorte qu'il s'ouvre dans l'autre sens. Cela
est utile si l'espace autour de l'appareil
est restreint et rend le chargement et le
retrait du linge difficile. (Reportez-vous à
la notice séparée.)
re
or
nb
12.4 Réversibilité de la porte
d
de
oa
fro
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZUBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GEBRAUCH DES GERÄTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m
w
w
w
an
.v
47
49
50
52
52
52
55
57
58
64
66
66
de
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.aeg.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
e
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,
damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien,
die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum
Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
.b
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
re
or
nb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
nl
INHALT
ow
D
46 www.aeg.com
ow
D
nl
DEUTSCH
d
de
oa
1.
47
SICHERHEITSHINWEISE
m
fro
w
w
an
.v
•
de
•
•
•
•
e
•
.b
1.1 Allgemeine
Sicherheitshinweise
re
•
or
•
nb
•
- Vor Gebrauch des Geräts Gebrauchsanweisung lesen.
• Aus Sicherheitsgründen dürfen keine
Änderungen an den technischen
Merkmalen oder am Gerät selbst vorgenommen werden.
• Personen (einschließlich Kinder), die
aufgrund ihrer eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit
oder Unkenntnis nicht in der Lage
sind, das Gerät sicher zu benutzen,
dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine für
ihre Sicherheit verantwortliche Person
benutzen.
• Stellen Sie sicher, dass keine Kleinkinder oder Haustiere in die Trommel
klettern. Kontrollieren Sie daher vor
dem Gebrauch die Trommel.
• Alle harten und scharfen Gegenstände
wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel,
Schrauben, Steine usw. können das
Gerät schwer beschädigen und gehören nicht in die Maschine.
• Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben, imprägnierte Textilien (wenn es kein gesondertes Trockenprogramm gibt),
gummibeschichte Wäschestücke, Kleider oder Kissen mit Schaumgummi-
polster dürfen in dem Gerät nicht getrocknet werden.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nach dem Trocknen und
zum Reinigen und Warten des Geräts
immer den Netzstecker.
Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät selbst zu reparieren.
Reparaturen durch unerfahrene Personen können zu Verletzungen und
schweren Funktionsstörungen führen.
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Kundendienst. Bestehen Sie immer auf
Original-Ersatzteile.
Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder die mit Aceton,
Benzin, Kerosin, Fleckentfernern, Terpentin, Wachsen und Wachsentfernern behandelt worden sind, müssen
vor dem Trocknen im Wäschetrockner
in heißem Wasser und zusätzlichem
Waschmittel gewaschen werden.
Explosionsgefahr: Trocknen Sie niemals Wäschestücke, die mit entflammbaren Stoffen (Benzin, Spiritus, Trockenreinigungsmittel oder Ähnlichem)
in Berührung gekommen sind. Da diese Stoffe flüchtig sind, besteht Explosionsgefahr. Trocknen Sie nur mit
Wasser gewaschene Wäschestücke.
Brandgefahr: Wäschestücke, die mit
Speise- oder Pflanzenöl befleckt oder
getränkt sind, stellen eine Brandgefahr dar und gehören nicht in den Wäschetrockner.
Für Wäsche, die mit Fleckenentferner
behandelt wurde, muss vor dem
Trocknen ein zusätzlicher Spülgang
durchgeführt werden
Vergewissern Sie sich, dass keine Feuerzeuge oder Streichhölzer in den Taschen von Wäschestücken geblieben
sind, bevor Sie die Wäsche in die
Trommel legen.
Das Kondenswasser darf nicht getrunken oder für die Zubereitung von
Speisen verwendet werden. Dies kann
bei Mensch und Tier gesundheitliche
Schäden hervorrufen.
w
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für
eine optimale Nutzung des Geräts vor
der Montage und dem ersten Gebrauch die vorliegende Gebrauchsanweisung einschließlich der Ratschläge
und Warnungen aufmerksam durch. Es
ist wichtig, dass zur Vermeidung von
Fehlern und Unfällen alle Personen,
die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf
des Geräts dem neuen Besitzer, sodass jeder während der gesamten Lebensdauer des Geräts über Gebrauch
und Sicherheit informiert ist.
ow
D
nl
48 www.aeg.com
w
w
an
.v
de
e
• Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Es
darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
• Nur Textilien trocknen, die für Wäschetrockner geeignet sind. Beachten
Sie die Pflegekennzeichen auf den
Textilien.
• Trocknen Sie keine ungewaschenen
Wäschestücke im Trockner.
• Beladen Sie den Wäschetrockner nicht
über die empfohlene Menge hinaus.
Beachten Sie das maximale Fassungsvermögen. Siehe das entsprechende
Kapitel in der Gebrauchsanweisung.
• Tropfnasse Kleidung darf nicht in den
Wäschetrockner geladen werden.
• Textilien, die mit flüchtigen Erdölerzeugnissen in Kontakt gekommen
sind, dürfen nicht in dem Gerät getrocknet werden. Wenn flüchtige Reinigungsflüssigkeiten verwendet wurden, müssen diese sorgfältig aus dem
Kleidungsstück entfernt werden, bevor
es in das Gerät gegeben wird.
• Benutzen Sie den Wäschetrockner
nicht, wenn das Stromkabel, das Bedienfeld, die Arbeitsplatte oder der
Sockel beschädigt ist, sodass das Geräteinnere zugänglich ist.
• Weichspüler und ähnliche Produkte
müssen den Herstellerangaben entsprechend benutzt werden.
• Brandgefahr! Beschädigte Wäschestücke mit Wattierungen oder Füllungen
(Kopfkissen, Jacken, Bettdecken etc.)
.b
1.3 Gebrauch
re
or
nb
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
• Überzeugen Sie sich beim Auspacken,
dass das Gerät nicht beschädigt ist. In
Zweifelsfällen benutzen Sie es nicht,
sondern wenden Sie sich an den Kundendienst.
• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial. Bei Missachtung dieser Anweisung können gefährliche Schäden am
Gerät und Sachschäden entstehen.
Siehe den entsprechenden Abschnitt
in der Gebrauchsanweisung.
• Alle Elektroarbeiten, die zur Installation dieses Geräts erforderlich sind,
dürfen nur von einer Elektrofachkraft
oder entsprechend qualifizierten Person ausgeführt werden.
w
1.2 Montage
m
• Stromschlaggefahr! Spritzen Sie das
Gerät nicht mit einem Wasserstrahl ab.
• Der letzte Teil eines Trockenzyklus findet ohne Hitze statt (Abkühlzyklus),
um sicherzustellen, dass die Wäsche
eine Temperatur erreicht, bei der sie
nicht beschädigt wird.
• Wäsche, die chemisch gereinigt wurde, darf nicht im Trockner getrocknet
werden.
• Der Raum, in dem der Trockner aufgestellt wird, muss gut belüftet sein, damit keine Gase in den Raum zurückströmen, die von offenem Feuer oder
von anderen Geräten, die mit Brennstoffen arbeiten, stammen.
• Die Geräterückseite muss gegen die
Wand zeigen.
• Stellen Sie die Füße entsprechend ein,
wenn das Gerät auf einem Teppich
oder etwas Ähnlichem installiert wird.
Unter dem Gerät muss Luft hindurchströmen können.
• Überprüfen Sie nach der Installation,
dass das Gerät nicht auf dem Netzkabel steht oder das Netzkabel einklemmt.
• Wird der Trockner auf einer Waschmaschine installiert, muss der Bausatz
Wasch-Trockensäule (Zubehör) verwendet werden. Siehe Kapitel: ZUBEHÖR.
fro
WARNUNG!
• Brandgefahr! Damit Wäschestücke sich nicht entzünden,
darf der Wäschetrockner
nicht vor Ende des Trockenganges ausgeschaltet werden, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell
herausgenommen und ausgebreitet, um die Wärme zu
verteilen.
• Flusenansammlungen um den
Wäschetrockner müssen vermieden werden.
d
de
oa
• Setzen oder lehnen Sie sich nie auf die
Tür. Das Gerät könnte kippen.
ow
D
nl
DEUTSCH
49
d
de
oa
dürfen nicht getrocknet werden. Die
Wattierung oder Füllung könnte austreten und einen Brand verursachen.
m
fro
• Stellen Sie sicher, dass Kinder oder
Haustiere nicht in die Trommel klettern.
w
1.5 Entsorgung des Geräts
• Dieses Gerät darf ohne Aufsicht nicht
von kleinen Kindern oder Behinderten
bedient werden.
• Kinder erkennen häufig nicht die Gefahren, die von elektrischen Geräten
ausgehen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät
herumspielen können.
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
• Entsorgen Sie die Türverriegelung, damit Kinder oder Haustiere nicht in
dem Gerät eingeschlossen werden
können. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.
w
w
1.4 Sicherheit für Kinder
an
.v
de
• Bewahren Sie alle Waschmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1 Behälter
2 Bedienfeld
e
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
.b
1.6 Verpackungsmaterialien
re
or
nb
WARNUNG!
• Erstickungsgefahr! Verpackungen (z. B. Folien, Styropor)
können eine Gefahr für Kinder
darstellen - halten Sie solche
Materialien von Kindern fern.
ow
D
nl
50 www.aeg.com
d
de
oa
8 Tür des Wärmetauschers
4 Hauptfilter
5 Schiebetaste zum Öffnen der Wärmetauschertür
6 Luftschlitze
9 Abdeckung des Wärmetauscherfil-
w
w
an
.v
11 Typenschild
w
10 Verriegelungsknopf
m
de
7 Schraubfüße
ters
fro
3 Einfülltür (Türanschlag wechselbar)
.b
re
or
nb
3.1 Bausatz Wasch-TrockenSäule
Zubehörbezeichnung: SKP11, STA8,
STA9
Sie erhalten den Bausatz bei Ihrem Vertragshändler. Der Bausatz Wasch-Trocken-Säule kann nur mit den in der Broschüre aufgeführten Waschmaschinen
verwendet werden. Siehe beiliegende
Broschüre.
Lesen Sie aufmerksam die dem Zubehör
beiliegende Anleitung.
e
3. ZUBEHÖR
3.2 Bausatz zur Ableitung des
Kondenswassers
Zubehörbezeichnung: DK11.
Erhältlich bei Ihrem lizenzierten Händler
(kann bei einigen Modellen des Wäschetrockners angebracht werden)
Zubehör für die Ableitung des Kondenswassers in ein Waschbecken, einen Siphon, einen Gully o. ä.. Nach der Montage wird der Wasserbehälter automatisch
geleert. Der Wasserbehälter muss im
Gerät bleiben.
Der Schlauch muss mindestens 50 cm
und höchstens 1 m über dem Boden installiert werden. Der Schlauch darf keine
Schleife bilden. Kürzen Sie den Schlauch
bei Bedarf.
Lesen Sie aufmerksam die dem Zubehör
beiliegende Anleitung.
ow
D
nl
DEUTSCH
d
de
oa
3.3 Sockel mit Schublade
51
m
fro
Zubehörbezeichnung: RA5, RA6, RA11,
RA12
Erhältlich bei Ihrem lizenzierten Händler
(kann bei einigen Modellen des Wäschetrockners angebracht werden). Informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder auf
der Website, ob das Zubehör mit Ihrem
Gerät kompatibel ist.
Trockenkorb zum sicheren Trocknen im
Wäschetrockner von:
• Turnschuhen
• Wolle
• Stofftieren
• Dessous
Lesen Sie aufmerksam die dem Zubehör
beiliegende Anleitung.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
3.4 Trockenkorb
re
or
nb
Zubehörbezeichnung: PDSTP10.
Sie erhalten den Bausatz bei Ihrem Vertragshändler.
Damit wird das Gerät auf eine höhere
Ebene gebracht und das Be- und Entladen erleichtert.
Die Schublade kann zur Aufbewahrung
von Wäsche benutzt werden, z. B. für
Handtücher, Reinigungsprodukte u.v.m.
Lesen Sie aufmerksam die dem Zubehör
beiliegende Anleitung.
ow
D
nl
52 www.aeg.com
d
de
oa
4. BEDIENFELD
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Programmwahlschalter
7 Display
2 Taste Ein/Aus (Aan/Uit)
8 Taste Start/Pause
3 Taste Knitterschutz (Anti-kreuk)
9 Kontrolllampen: Wasserbehälter lee-
ren , Hauptfilter reinigen, Wärmetauscherfilter reinigen
4 Taste Signal (Zoemer)
5 Taste Zeitwahl (Droogtijd)
6 Taste Zeitvorwahl (Startuitstel)
5. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Reinigen Sie die Trommel des Wäschetrockners mit einem feuchten Tuch oder
stellen Sie ein kurzes Programm ein (z. B.
30 Minuten Zeitprogramm), für das Sie
das Gerät mit feuchten Tüchern beladen.
VORSICHT!
Das Kompressorsystem des Wäschetrockners ist mit einem speziellem Mittel
gefüllt, das keine Fluorchlorkohlenwas-
serstoffe enthält. Das System muss dicht
bleiben. Eine Beschädigung des Systems
kann zu einem Leck und der Beschädigung des Geräts führen.
Zu Beginn eines Trocknungszyklus (3-5
Min.) kann ein etwas höherer Geräuschpegel vorhanden sein. Dieser wird vom
Kompressoranlauf erzeugt, was bei Geräten, die mit einem Kompressor ausgestatteten sind normal ist wie z.B. Kühlund Gefrierschränke.
6. PROGRAMME
BelaProgramme dung1
Wäscheart
)
Baumwolle (Katoen)
Verfügbare
Funktionen
Pflegesymbol
ow
D
nl
DEUTSCH
d
de
oa
Wäscheart
Verfügbare
Funktionen
m
w
w
w
)
Pflegesymbol
fro
BelaProgramme dung1
Schranktrocken (Kastdroog) 2)
7 kg
Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Baumwolle. Trockengrad: Schranktrocken.
alle außer:
Zeitwahl
(Droogtijd)
7 kg
Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Baumwolle. Trockengrad: Bügelwäsche.
alle außer:
Zeitwahl
(Droogtijd)
7 kg
Zum Trocknen von Freizeitkleidung wie Jeans, Sweatshirts mit
unterschiedlicher Materialstärke
(z. B. am Kragen, an den Manschetten und Nähten).
alle außer:
Zeitwahl
(Droogtijd)
3 kg
Zum Trocknen von Bettwäsche
wie: Einzel-/Doppelbettlaken,
Kissenbezügen, Bettüberzügen.
alle außer:
Knitterschutz (Antikreuk) und
Zeitwahl
(Droogtijd)
7 kg
Zum Trocknen der Wäsche in einer benutzerdefinierten Zeit. Die
Zeitdauer ist entsprechend der
Wäschemenge einzustellen. Zum
Trocknen eines einzelnen Teils
oder geringer Wäschemengen
sollten kurze Zeiten ausgewählt
werden.
Alle
2)
Jeans
Daunenkissen (Kussens)
Zeitprogramm
(Tijd)
Mischgewebe (Synthetica)
Extratrocken (Extra
Droog)
Zum Trocknen von Kleidungsstü3,5 kg cken aus Mischgewebe. Trockengrad: Extratrocken.
alle außer:
Zeitwahl
(Droogtijd)
Schranktrocken (Kastdroog) 2)
Zum Trocknen von Kleidungsstü3,5 kg cken aus Mischgewebe. Trockengrad: Schranktrocken.
alle außer:
Zeitwahl
(Droogtijd)
e
alle außer:
Zeitwahl
(Droogtijd)
.b
Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Baumwolle. Trockengrad: Starktrocken.
re
7 kg
or
Starktrocken
(Sterkdroog)
nb
alle außer:
Zeitwahl
(Droogtijd)
de
Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Baumwolle. Trockengrad: Extratrocken.
an
7 kg
.v
Extratrocken (Extra
Droog)
Bügeltrocken
(Strijkdroog)
53
ow
D
nl
54 www.aeg.com
d
de
oa
w
w
w
)
Pflegesymbol
Verfügbare
Funktionen
m
Wäscheart
fro
BelaProgramme dung1
alle außer:
Zeitwahl
(Droogtijd)
Sportkleidung
(Sportkleding)
2 kg
Zum Trocknen von dünner, bügelfreier Sportkleidung aus Polyester oder Mikrofaser.
alle außer:
Zeitwahl
(Droogtijd)
1 kg
alle außer:
KnitterZum Trocknen von Seide und Daschutz (Antimenwäsche mit Warmluft und
kreuk) und
sanfter Bewegung.
Zeitwahl
(Droogtijd)
1 kg
Zum Auffrischen von Textilien aus
Wolle. Die Kleidungsstücke werden weich und anschmiegsam.
Wir empfehlen, die Wäsche sofort nach dem Programmende zu
entnehmen.
Wollpflege
(Wol Opfrissen)
e
Seide (Zijde/Lingerie)
.b
re
or
1 kg
(oder
5
Hemden)
nb
Leichtbügeln (Strijkvrij)
Zum Trocknen von pflegeleichten
Textilien (z. B. Hemden und Blusen); das Bügeln wird erheblich
erleichtert. Die Ergebnisse können je nach Gewebeart und -veredelungen unterschiedlich ausfallen. Legen Sie die Kleidung direkt in den Trockner. Nehmen Sie
die Textilien nach dem Trocknen
sofort aus dem Trockner und
hängen Sie sie auf Kleiderbügel.
de
alle außer:
Zeitwahl
(Droogtijd)
an
Zum Trocknen von Kleidungsstü3,5 kg cken aus Mischgewebe. Trockengrad: Bügelwäsche.
.v
Bügeltrocken
(Strijkdroog)
Signal (Zoemer) , Zeitwahl
(Droogtijd)
3), Zeitvorwahl (Startuitstel)
1) Höchstgewicht der trockenen Wäsche
2) Nur für Prüfinstitute:
Verwenden Sie für die Leistungsprüfung die im Dokument EN 61121 angegebenen
Standardprogramme.
Reinigen Sie den Wärmetauscherfilter nach jedem dritten Trockengang.
3) Nur mit Trockenkorb – siehe ZUBEHÖR
ow
D
nl
DEUTSCH
d
de
oa
7. GEBRAUCH DES GERÄTS
fro
Trocknen Sie nicht mehr Wäsche
als das maximale Fassungsvermögen von 7kg.
w
w
7.3 Einschalten des Gerätes
Kann im Trockner mit Standardtemperatur getrocknet
werden
Schalten Sie das Gerät mit der Ein/Aus
(Aan/Uit) -Taste ein oder aus. Wenn das
Gerät eingeschaltet ist, erscheinen auf
dem Display einige Anzeigen.
Kann im Trockner mit reduzierter Temperatur getrocknet werden
Kann nicht im Wäschetrockner getrocknet werden
Bereiten Sie die Wäsche vor:
• Reißverschlüsse schließen, Bettbezüge
zuknöpfen, lose Gürtel oder Bänder (z.
B. von Schürzen) zusammenbinden,
damit die Wäsche sich nicht verheddert
• darauf achten, dass die Taschen leer
sind und Metallgegenstände (Heftklammern, Sicherheitsnadeln usw.)
entfernen
• Wäschestücke mit zwei Stoffschichten
nach links wenden (z. B. sollte bei mit
Baumwolle gefütterten Anoraks die
Baumwollschicht außen liegen)
Trocknen Sie nur:
• Baumwolle und Leinen mit Baumwolle
(Katoen) -Programmen
• Mischgewebe mit Mischgewebe (Synthetica) -Programmen
• Textilien mit dunklen Farben getrennt
von Textilien mit hellen Farben - Textilien könnten sonst abfärben
• Trikotwäsche und Strickwaren nur mit
den entsprechenden Programmen die Wäschestücke könnten sonst einlaufen
7.4 Standby-Automatik
Die automatische Standbyfunktion schaltet das Gerät automatisch in folgenden
Fällen aus, um den Energieverbrauch zu
senken:
• Wenn die Start/Pause -Taste nicht innerhalb von 5 Min. betätigt wird.
• 5 Min. nach Programmende.
Drücken Sie die Ein/Aus (Aan/Uit) -Taste,
um das Gerät einzuschalten.
7.5 Einstellung eines
Programms
Wählen Sie das gewünschte Programm
mit dem Programmwahlschalter aus. Die
mögliche Programmdauer erscheint im
Display.
e
Kann im Wäschetrockner
getrocknet werden
.b
VORSICHT!
Die Wäsche nicht zwischen Gerätetür und Gummidichtung einklemmen.
re
or
Ziehen Sie die Gerätetür auf.
Legen Sie die Wäsche locker ein.
Schließen Sie die Gerätetür.
nb
1.
2.
3.
de
7.2 Einfüllen der Wäsche
an
.v
Eigenschaften
w
Pflegesymbol
m
7.1 Vorbereiten der Wäsche
Nur Textilien trocknen, die für
Wäschetrockner geeignet sind.
Vergewissern Sie sich, dass die
Wäsche für Wäschetrockner geeignet ist. Achten Sie auf das
Pflegesymbol an den Kleidungsstücken.
55
ow
D
nl
56 www.aeg.com
w
an
.v
de
Wählen Sie ein Trockenprogramm
und Funktionen.
2. Drücken Sie die Taste Zeitvorwahl
(Startuitstel) wiederholt, bis die gewünschte Startzeitverzögerung im
Display angezeigt wird (z. B.
,
wenn das Programm nach einer Verzögerung von 12 Stunden gestartet
werden soll.)
3.
Drücken Sie die Taste Start/Pause ,
um die Funktion Zeitvorwahl (Startuitstel) zu aktivieren. Auf dem Display wird angezeigt, wie viel Zeit
noch bis zum Programmstart verbleibt.
7.11 Starten eines Programms
7.8 Funktion Signal (Zoemer)
Wenn die Funktion Signal aktiviert ist, ertönt das Signal:
• am Programmende
• zu Beginn und Ende der Knitterschutzphase
• bei einer Unterbrechung des Programms
Das Signal ist standardmäßig aktiviert.
Mit dieser Funktion können Sie den Ton
ein- oder ausschalten.
Zur Aktivierung eines Programms drücken Sie die Taste Start/Pause . Die Kontrolllampe über der Taste wechselt die
Farbe und leuchtet nun rot.
7.12 Ändern eines Programms
Zum Ändern eines Programms drehen
Sie den Programmwahlschalter auf Stop
und stellen Sie dann das Programm neu
ein.
e
1.
.b
Zur Verzögerung des Programmstarts um mindestens 30 Minuten
bis höchstens 20 Stunden.
re
7.10 Funktion Zeitvorwahl
(Startuitstel)
or
nb
Verlängert die Knitterschutzphase (30
Minuten) am Ende des Trockenprogramms auf 90 Minuten. Diese Funktion
schützt die Textilien vor Knitterfalten.
Während der Knitterschutzphase kann
Wäsche entnommen werden.
w
7.7 Funktion Knitterschutz
(Anti-kreuk)
Nur zusammen mit dem Zeitprogramm .
Damit kann die Dauer des Trockenprogramms von min. 10 Min. bis max. 2
Stunden (in Schritten von 10 Min.) eingestellt werden.
w
Ist die Funktion aktiviert, leuchtet die
LED über der Taste auf oder das Symbol
erscheint.
m
Zusammen mit dem Programm können
Sie eine oder mehrere Sonderfunktionen
einstellen.
Drücken Sie die entsprechende Taste,
um die Funktion zu aktivieren oder zu
deaktivieren.
7.9 Funktion Zeitwahl
(Droogtijd)
fro
7.6 Sonderfunktionen
d
de
oa
Die angegebene Trockenzeit bezieht sich auf eine Beladung mit
5 kg für Baumwoll- und Jeansprogramme. Für andere Programme bezieht sich die Trockenzeit auf die empfohlene Beladungsmenge. Die Trockenzeit
für Baumwoll- und Jeansprogramme ist länger, wenn die Beladung 5 kg übersteigt.
ow
D
nl
DEUTSCH
Funktion Signal (Zoemer) eingeschaltet,
ertönt etwa eine Minute lang eine akustische Signalfolge.
So entnehmen Sie die Wäsche:
1. Halten Sie die Ein/Aus (Aan/Uit) Taste 2 Sekunden gedrückt, um das
Gerät auszuschalten.
2. Öffnen Sie die Gerätetür.
3. Entnehmen Sie die Wäsche.
4. Schließen Sie die Gerätetür.
m
fro
w
w
w
an
.v
de
7.14 Am Ende des Programms
Nach Abschluss des Trockenprogramms
blinkt das Symbol im Display. Ist die
8. TIPPS UND HINWEISE
8.1 Umwelttipps
• Benutzen Sie keinen Weichspüler für
Wäsche, die Sie anschließend in den
Trockner geben. Im Wäschetrockner
wird die Wäsche automatisch weich.
• Das Kondenswasser kann als destilliertes Wasser verwendet werden, z. B.
zum Bügeln mit einem Dampfbügeleisen. Reinigen Sie das Kondensat zuvor
(z. B. mit einem Kaffeefilter), um eventuelle Rückstände oder Flusen zu entfernen.
• Halten Sie die Lüftungsschlitze unten
am Gerät stets frei.
• Halten Sie sich an die in der Programmtabelle aufgeführten Füllmengen.
• Achten Sie darauf, dass am Installationsort des Geräts eine gute Luftzirkulation herrscht.
• Reinigen Sie den Hauptfilter nach jedem Trockenprogramm.
• Reinigen Sie die Wärmetauscherfilter,
wenn die entsprechende Kontrolllampe auf dem Bedienfeld leuchtet.
• Schleudern Sie die Wäsche vor dem
Trocknen gut.
8.2 Wasserhärte und
Leitfähigkeit
Die Wasserhärte kann sich von Ort zu
Ort unterscheiden. Die Wasserhärte
wirkt sich auf die Leitfähigkeit und die
Funktionsweise des Leitfähigkeitssensors
aus. Wenn Sie den Wert der Leitfähigkeit
des Wassers kennen, können Sie den
Sensor für bessere Trockenergebnisse
einstellen.
So ändern Sie die Einstellung des Leitfähigkeitssensors:
e
• Filter reinigen
• Behälter leeren
(Siehe Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE.)
.b
Nach jedem Trockenprogramm:
re
or
nb
Die Kindersicherung kann eingeschaltet
werden, um zu verhindern, dass Kinder
mit dem Gerät spielen. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, sind alle
Tasten sowie der Programmwahlschalter
gesperrt (diese Funktion sperrt nicht die
Ein-/Aus- -Taste). Zum Einschalten der
Kindersicherung drücken Sie die Tasten
Zeitwahl (Droogtijd) und Zeitvorwahl
(Startuitstel) gleichzeitig, bis das Symbol
im Display erscheint. Zum Ausschalten drücken Sie die obigen Tasten erneut, bis das Symbol im Display erlischt.
Die Kindersicherung kann eingeschaltet
werden:
• Bevor Sie die Taste Start/Pause drücken - das Gerät kann nicht starten
• Nachdem Sie die Taste Start/Pause
gedrückt haben - alle Tasten und der
Programmwahlschalter sind deaktiviert.
d
de
oa
7.13 Funktion Kindersicherung
57
ow
D
m
w
w
w
an
.v
de
Der Filter hält Flusen zurück. Die
Flusen lösen sich während des
Trockengangs von der Wäsche.
9.1 Reinigen des Hauptfilters
Am Ende eines jeden Programms leuchtet die Kontrolllampe (Hauptfilter reinigen), um darauf hinzuweisen, dass der
Hauptfilter gereinigt werden muss.
So reinigen Sie den Hauptfilter:
1.
2.
Öffnen Sie die Tür.
Ziehen Sie den Filter heraus.
e
9. REINIGUNG UND PFLEGE
.b
Die Kontrolllampe ist standardmäßig
eingeschaltet. Sie leuchtet am Ende des
re
or
nb
8.3 Kontrolllampe
„Wasserbehälter leeren“
Programms oder wenn der Wasserbehälter voll ist. Wenn Sie ein externes Abpumpsystem für den Behälter benutzen,
kann die Kontrolllampe ausgeschaltet
werden.
Ein- oder Ausschalten der Kontrolllampe:
1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf ein verfügbares Programm.
2. Halten Sie gleichzeitig die Tasten
Knitterschutz (Anti-kreuk) und Zeitvorwahl (Startuitstel) gedrückt, bis
die gewünschte Einstellung angezeigt wird:
– Die Kontrolllampe ist aus und das
erscheint - Die
Symbol
Kontrolllampe ist dauerhaft ausgeschaltet
– Die Kontrolllampe leuchtet und
das Symbol
erscheint Die Kontrolllampe ist eingeschaltet
fro
Drehen Sie den Programmwahlschalter auf ein verfügbares Programm.
2. Halten Sie gleichzeitig die Tasten
Knitterschutz (Anti-kreuk) und Zeitwahl (Droogtijd) gedrückt, bis eines
dieser Symbole im Display erscheint:
–
geringe Leitfähigkeit <
300 μS/cm
–
mittlere Leitfähigkeit
300-600 μS/cm
–
hohe Leitfähigkeit > 600
μS/cm
3. Drücken Sie die Taste Start/Pause
wiederholt, bis der gewünschte
Grad eingestellt ist.
4. Drücken Sie zum Speichern der Einstellung gleichzeitig die Tasten Knitterschutz (Anti-kreuk) und Zeitwahl
(Droogtijd) .
d
de
oa
1.
nl
58 www.aeg.com
ow
D
nl
DEUTSCH
59
d
de
oa
Öffnen Sie den Filter.
4.
Reinigen Sie den Filter mit der
feuchten Hand.
5.
Reinigen Sie den Filter bei Bedarf
mit einer Bürste und warmem Wasser.
Schließen Sie den Filter.
m
fro
3.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Entfernen Sie die Flusen vom Filtersockel. Hierfür können Sie einen
Staubsauger benutzen.
7. Setzen Sie den Filter in den Filtersockel.
6.
VORSICHT!
Benutzen Sie den Trockner niemals ohne Hauptfilter oder mit
einem beschädigten oder verstopften Filter.
Reinigen Sie den Hauptfilter
nach jedem Trockenprogramm.
Ein verstopfter Filter verlängert
den Trockengang und erhöht
den Energieverbrauch.
ow
D
nl
60 www.aeg.com
d
de
oa
leuchtet. Zur Fortsetzung des Programms leeren Sie den Kondensatbehälter und drücken Sie die Starttaste.
m
fro
9.2 Leeren des
Kondensatbehälters
Der Kondensatbehälter muss nach jedem Trockengang entleert werden.
Ist der Kondensatbehälter voll, bricht
das Programm automatisch ab und die
Kontrolllampe Kondensatbehälter leeren
w
w
w
Sie können auch den Bausatz zur
externen Ableitung des Kondenswassers installieren (siehe
Kapitel: ZUBEHÖR).
an
.v
de
nb
2.
Ziehen Sie die Kunststoffverbindung
heraus und entleeren Sie den Kondensatbehälter in ein Waschbecken.
3. Schieben Sie die Kunststoffverbindung ein und setzen Sie den Kondensatbehälter ein.
WARNUNG!
Vergiftungsgefahr! Das Kondenswasser darf nicht getrunken oder
für die Zubereitung von Speisen
verwendet werden.
Das Kondenswasser kann als destilliertes Wasser verwendet werden, z. B. zum Bügeln mit einem
Dampfbügeleisen. Filtern Sie das
Kondenswasser gegebenenfalls
(z. B. mit einem Kaffeefilter), um
eventuelle Rückstände oder Flusen zurückzuhalten.
9.3 Reinigen der
Wärmetauscherfilter
Wenn die Anzeige (Wärmetauscherfilter
reinigen) leuchtet, müssen die Filter gereinigt werden.
Das Reinigungsintervall der Filter hängt
vom Wäschetyp und der -menge ab.
Trocken Sie stets die maximale Beladungsmenge, reinigen Sie die Filter
nach jedem dritten Trockengang.
So reinigen Sie die Filter:
1.
2.
Öffnen Sie die Einfülltür.
Schieben Sie den Entriegelungsknopf am unteren Rand der Einfülltür
zur Seite und öffnen Sie die Wärmetauschertür.
e
Ziehen Sie den Kondensatbehälter
heraus und halten Sie ihn waagerecht.
.b
1.
re
or
So leeren Sie den Kondensatbehälter:
ow
D
nl
DEUTSCH
61
d
de
oa
Drehen Sie die Verriegelung, um die
Wärmetauscherabdeckung zu öffnen.
4.
Klappen Sie die Abdeckung des
Wärmetauscherfilters nach unten.
5.
Ziehen Sie den Hauptfilter nach
oben. Halten Sie den Wärmetauscherfilter fest und ziehen Sie ihn aus
dem unteren Fach heraus.
m
fro
3.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
ow
D
nl
62 www.aeg.com
d
de
oa
Drücken Sie auf den Haken, um den
Filter zu öffnen.
7.
Reinigen Sie den Filter mit der
feuchten Hand. Reinigen Sie den Filter bei Bedarf mit einer Bürste und
warmem Wasser.
Schließen Sie den Filter.
8.
Reinigen Sie den kleinen Filter im
Sockel.
m
fro
6.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
ow
D
nl
DEUTSCH
63
d
de
oa
Entfernen Sie, je nach Bedarf, alle 6
Monate die Flusen aus dem Wärmetauscherfach. Hierfür können Sie einen Staubsauger benutzen.
10.
Setzen Sie den kleinen Filter und
den Wärmetauscherfilter wieder
ein.
11.
Schließen Sie die Wärmetauscherabdeckung.
12.
Verriegeln Sie die Abdeckung, bis
sie einrastet.
13.
Schließen Sie die Abdeckung des
Wärmetauscherfilters.
14.
Schließen Sie die Wärmetauschertür.
15.
Setzen Sie den Hauptfilter wieder
ein.
m
fro
9.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
VORSICHT!
Benutzen Sie den Wäschetrockner nie mit von Flusen zugesetzten Wärmetauscherfiltern. Dies
könnte zur Beschädigung des
Wäschetrockners führen. Außerdem erhöht sich auch der Energieverbrauch.
Verwenden Sie für die Reinigung
des Wärmetauscherfachs keine
scharfen Gegenstände.
Benutzen Sie den Trockner nie
ohne Filter.
9.4 Reinigen der Trommel
WARNUNG!
Ziehen Sie vor der Reinigung des
Geräts den Netzstecker.
Verwenden Sie einen handelsüblichen
neutralen Reiniger zur Reinigung der
Trommelinnenflächen und Wäscheab-
weiser. Trocknen Sie die gereinigten Flächen mit einem weichen Tuch.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Metallschwämmchen
zum Reinigen der Trommel.
9.5 Bedienfeld und Gehäuse
reinigen
Verwenden Sie einen handelsüblichen
neutralen Reiniger zur Reinigung des Bedienfelds und Gehäuses.
Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Trocknen Sie die gereinigten
Flächen mit einem weichen Tuch.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine Möbelreiniger oder Reinigungsmittel, die
eine Korrosion des Geräts verursachen können.
ow
D
nl
64 www.aeg.com
d
de
oa
10. FEHLERSUCHE
m
w
w
w
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Wäschetrockner ist nicht
an die Stromversorgung angeschlossen.
Stecken Sie den Netzstecker in
die Steckdose. Kontrollieren
Sie die Sicherung der Hausinstallation.
Die Einfülltür ist offen.
Schließen Sie die Einfülltür.
Die Ein/Aus -Taste wurde nicht
gedrückt.
Drücken Sie die Ein/Aus -Taste.
Die Start/Pause -Taste wurde
nicht gedrückt.
Drücken Sie die Start/Pause Taste.
Das Gerät befindet sich im
Standby-Modus.
Drücken Sie die Ein-/Aus -Taste.
Es wurde ein falsches Programm eingestellt.
Wählen Sie ein geeignetes Programm. 2)
Der Filter ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter. 3)
Die Funktion Trocken Plus war
auf minimal gestellt.
Stellen Sie die Funktion Trocken Plus auf mittel oder maximal.
an
.v
Problem1)
fro
10.1 Fehlersuche
Das Lüftungsgitter ist verstopft.
Reinigen Sie das Lüftungsgitter
am Boden des Geräts.
Die Innenflächen der Trommel
sind verschmutzt.
Reinigen Sie die Innenflächen
der Trommel.
Die Wasserhärte ist zu hoch.
Stellen Sie die entsprechende
Wasserhärte ein.4).
Der Filter ist nicht eingerastet.
Setzen Sie den Filter korrekt
ein.
Zwischen der Tür und der Dich- Laden Sie die Wäsche richtig in
tung ist Wäsche eingeklemmt. die Trommel.
e
Stellen Sie sicher, dass das maximale Fassungsvermögen
nicht überschritten wurde.
.b
Reinigen Sie die Wärmetauscherfilter. 3)
re
or
Die Einfülltür schließt
nicht.
nb
Die Wärmetauscherfilter sind
Nicht zufrie- verstopft.
denstellende TrockenDie Beladung des Geräts ist zu
ergebnisse. hoch.
de
Das Gerät
funktioniert
nicht.
ow
D
nl
DEUTSCH
Mögliche Ursache
d
de
oa
Problem1)
65
Abhilfe
fro
Schalten Sie den Wäschetrockner aus und wieder ein. Wählen
Sie ein neues Programm.
Die Funktion, die Sie einschalten möchten, lässt sich nicht
mit dem ausgewählten Programm kombinieren.
Schalten Sie den Wäschetrockner aus und wieder ein. Wählen
Sie ein neues Programm.
Keine Trommelbeleuch- Defekte Trommelbeleuchtung.
tung.5)
Kontaktieren Sie den Kundendienst und lassen Sie die Trommelbeleuchtung austauschen.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
Ungewöhnlicher Zeitablauf im
Display.
Die voraussichtliche ProDieser Vorgang erfolgt autogrammdauer wird unter Berücksichtigung der Menge und matisch; es handelt sich nicht
des Feuchtegrades der Wäsche um eine Gerätestörung.
errechnet.
Das Programm ist
ausgeschaltet.
Der Wasserbehälter ist voll.
Leeren Sie den Behälter3), drücken Sie die Taste Start/Pause .
Es befindet sich nicht genügend Wäsche in der Trommel.
Wählen Sie ein Zeitprogramm.
Die Zeitdauer ist entsprechend
der Wäschemenge einzustellen. Zum Trocknen eines einzelnen Teils oder geringer Wäschemengen sollten kurze Zeiten ausgewählt werden.
Die Wäsche ist zu trocken.
Wählen Sie ein Zeitprogramm
oder eine höhere Trocknungsstufe (z. B. Extratrocken ).
Der Filter ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter.
Die Beladung des Geräts ist zu
hoch.
Stellen Sie sicher, dass das maximale Fassungsvermögen
nicht überschritten wurde.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch, es handelt sich nicht um
eine Gerätestörung.
Falls möglich, senken Sie die
Raumtemperatur.
Der Trockengang
ist zu kurz.
re
or
nb
Err (Fehler)
auf dem
Display.
m
Sie haben nach dem Programmstart versucht, das Programm oder die Funktion zu
ändern.
Der Trockengang
Die Wäsche wurde nicht genug Schleudern Sie die Wäsche
ist zu lang.6) geschleudert.
richtig.
1) Das Display zeigt eine Fehlermeldung an (z. B. E51): Schalten Sie den Wäschetrockner
aus und wieder ein. Wählen Sie ein neues Programm. Drücken Sie die Start/Pause Taste. Funktioniert das Gerät nicht? - Wenden Sie sich an den Kundendienst unter
Angabe des Fehlercodes.
2) Lesen Sie die Programmbeschreibung - siehe PROGRAMME
3) Siehe Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE
4) Siehe Abschnitt WASSERHÄRTE im Kapitel TIPPS UND HINWEISE
ow
D
nl
66 www.aeg.com
d
de
oa
m
fro
5) Nur Trockner mit Trommelbeleuchtung.
6) Hinweis: Nach spätestens 5 Stunden wird der Trockengang automatisch abgebrochen
(siehe Kapitel Ende des Trockengangs).
w
w
w
an
.v
de
11. TECHNISCHE DATEN
e
.b
re
or
nb
Höhe x Breite x Tiefe
850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)
Trommelvolumen
118 Liter
maximale Tiefe bei geöffneter Einfülltür
1090 mm
maximale Breite bei geöffneter Einfüll950 mm
tür
Höhenverstellbarkeit
850 mm (+ 15 mm - Fußeinstellung)
Gewicht des Geräts
50 kg
Max. Fassungsvermögen
7 kg
Elektrische Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Erforderliche Sicherung
4A
Gesamte Leistungsaufnahme
900 W
Energie-Effizienzklasse
A
Energieverbrauch kWh/Trockengang
1)
1,85 kWh
Jährlicher Energieverbrauch2)
121,8 kWh
Verwendungsart
Haushalt
Zulässige Umgebungstemperatur
+ 5 °C bis + 35 °C
1) 7 kg Baumwollwäsche, geschleudert mit 1000 U/min gemäß EN 61121
2) Energieverbrauch pro Jahr in kWh bei 160 Standard Trockenzyklen im Standard
Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit
geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Energieverbrauch ist abhängig von der
Nutzung des Gerätes (EU Richtlinie Nr. 392/2012).
12. MONTAGE
12.1 Aufstellen der Maschine
• Der Wäschetrockner muss an einem
sauberen, staubfreien Ort installiert
werden.
• Die Luft muss frei um das Gerät herum
strömen können. Achten Sie darauf,
dass die Lüftungsschlitze unten am
Gerät nicht blockiert werden.
ow
D
nl
DEUTSCH
m
w
15mm
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Die Höhe des Wäschetrockners ist verstellbar. Justieren Sie dazu die Füße (siehe Abbildung).
fro
• Die Temperatur der Heißluft
im Wäschetrockner kann bis
auf 60 °C ansteigen. Das Gerät
darf nicht auf einem Boden installiert werden, der keinen hohen Temperaturen standhält.
• Während des Betriebs des
Trockners muss die Raumtemperatur im Bereich zwischen
+5° C und +35° C liegen. Andere Temperaturen können
unerwünschte Auswirkungen
auf die Geräteleistung haben.
• Falls das Gerät bewegt werden
muss, muss es in senkrechtem
Zustand bewegt werden.
• Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer
Schiebetür oder einer Tür, deren Scharnier sich an der gegenüberliegenden Seite des
Scharniers des Geräts befindet
aufgestellt werden, wenn dadurch die vollständige Öffnung
des Trockners nicht mehr möglich ist.
d
de
oa
• Damit Vibrationen und Geräusche auf
ein Minimum reduziert werden, muss
das Gerät auf einer stabilen und ebenen Fläche stehen.
• Überprüfen Sie den waagrechten
Stand des Geräts mit einer Wasserwaage, wenn es an seinen Platz gestellt wird. Richten Sie es gegebenenfalls mit den Schraubfüßen waagerecht aus.
• Entfernen Sie die Füße nicht. Auf keinen Fall den Bodenabstand durch
Florteppiche, Holzleisten oder ähnliche Materialien verringern. Dadurch
kann sich die Temperatur erhöhen und
den Gerätebetrieb beeinträchtigen.
67
12.2 Auspacken
VORSICHT!
Entfernen Sie vor dem Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial.
Entfernen der Styroporteile:
1. Öffnen Sie die Einfülltür.
2. Ziehen Sie den Kunststoffschlauch
mit den Styroporteilen aus der
Trommel heraus.
12.3 Montage als Einbaugerät
Das Gerät kann freistehend oder unter
einer Küchenarbeitsplatte in einer Nische mit den entsprechenden Abmessungen montiert werden (siehe Abbildung).
ow
D
nl
68 www.aeg.com
d
de
oa
600 mm
m
fro
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den
Daten Ihrer Stromversorgung entsprechen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Es
besteht Brandgefahr.
• Falls das Netzkabel des Geräts ersetzt
werden muss, lassen Sie dies durch
unseren Kundendienst durchführen.
• Achten Sie darauf, den Netzstecker
und das Netzkabel hinter dem Gerät
nicht zu quetschen oder zu beschädigen.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Stromnetz trennen
möchten. Ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
• Der Stecker muss trocken sein.
w
600 mm
w
w
an
.v
> 850 mm
de
12.5 Elektrischer Anschluss
• Der Anschluss darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete
Steckdose erfolgen.
13. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht
mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
e
Die Einfülltür kann vom Benutzer an der
gegenüberliegenden Seite angebracht
werden. So kann die Wäsche in einigen
Fällen einfacher eingelegt und entnommen werden. (Siehe separates Blatt.)
.b
re
or
nb
12.4 Türanschlag der Einfülltür
wechseln
ow
D
nl
ENGLISH
fro
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSORIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEFORE FIRST USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USING THE APPLIANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m
w
w
w
an
.v
70
72
73
74
74
75
76
79
80
85
87
87
de
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
e
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
.b
FOR PERFECT RESULTS
re
or
nb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
d
de
oa
CONTENTS
69
d
de
oa
SAFETY INSTRUCTIONS
nl
1.
ow
D
70 www.aeg.com
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
• It is dangerous to alter the specifications or attempt to modify this product in any way.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical and sensory conditions
or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction concerning use of
the appliance by a person responsible
for their safety.
• Make sure that small children and pets
do not climb inside the drum. To
avoid this, please check into the drum
before using.
• Any objects such as coins, safety pins,
nails, screws, stones or any other hard,
sharp material can cause extensive
damage and must not be placed into
the machine.
• Items such as foam rubber (latex
foam), shower caps, waterproof textiles (if there is no special drying programme), rubber backed articles and
clothes or pillows fitted with foam rubber pads must not be dried in the
tumble dryer.
• Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.
• Always unplug the appliance after use,
cleaning and maintenance.
w
1.1 General safety
• Under no circumstances should you
attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Centre. Always insist on
genuine spare parts.
• Items that have been soiled with substances such as cooking oil acetone,
petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers
should be washed in hot water with an
extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
• Danger of explosion: Never tumble
dry items that have been in contact
with inflammable solvents (petrol, methylated spirits, dry cleaning fluid and
the like). As these substances are volatile, they could cause an explosion.
Only tumble dry items washed with
water.
• Risk of fire: items that have been
spotted or soaked with vegetable or
cooking oil constitute a fire hazard
and should not be placed in the tumble dryer.
• If you have washed your laundry with
stain remover you must execute an extra rinse cycle before loading your
tumble dryer.
• Please make sure that no gas lighters
or matches have accidentally been left
in pockets of garments incase they are
loaded into appliance
• The condensed water is not applicable
to drink or to prepare food. It can
cause health problems to people and
pets.
• Do not seat or lean on the load door.
The appliance can tilt.
w
- Read the instruction manual before the appliance use.
m
fro
In the interest of your safety and to
ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read
this user manual carefully, including its
hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using
the appliance are thoroughly familiar
with its operation and safety features.
Save these instructions and make sure
that they remain with the appliance if
it is moved or sold, so that everyone
using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
ow
D
nl
ENGLISH
an
.v
1.3 Use
w
w
w
• This appliance is for domestic use only. It must not be used for other functions .
• Only dry fabrics which are applicable
to dry in the tumble dryer. Follow the
instructions on each piece of clothing
label.
• Do not dry not washed items in the
tumble dryer.
• Do not put more load than recommended. Obey the maximum load volume. See the related chapter in the
user manual.
• Clothes which are dripping wet must
not be put in the tumble dryer.
• Garments which have been in contact
with volatile petroleum products
should not be machine dried. If volatile cleaning fluids are used, care
should be taken to ensure that the fluid is removed from the garment before placing in the appliance.
• Do not use the tumble dryer if the
power supply cable, the control panel,
the working surface or the base are
damaged so that the inside of the
tumble dryer is accessible.
• Fabric softener or equivalent products
must be used as specified by the fabric softener manufacturer.
• Risk of fire! Do not dry the damaged
items which contain padding or fillings
(pillows, jackets, duvets, etc.). The
padding or fillings can get out and
cause the fire.
de
• This machine is not intended for use
by young children or infirm persons
without supervision.
• Children often do not recognise the
hazards associated with electrical appliances. Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
e
1.4 Child safety
.b
re
or
nb
• This appliance is heavy. Be careful
when you move the appliance.
• When unpacking the appliance, check
that it is not damaged. If in doubt, do
not use it and contact the Service
Centre.
• All packaging must be removed before use. Dangerous damage can occur to the product and to property if
this is not adhered to. See relevant
section in the user manual.
• Each electrical work necessary to install this appliance must be done by a
qualified electrician or competent person.
• The rear surface of the appliance must
be put against the wall
• If the appliance is installed on the carpet or equivalent, adjust the feet. Air
must flow freely below the appliance.
• After the appliance installation, check
that it is not squeeze or stay on the
electrical supply cable.
m
1.2 Installation
• If the tumble dryer is put on top of a
washing machine, it is mandatory to
use the stacking kit (optional accessory - see chapter: "ACCESSORIES").
fro
• Risk of electric shock! Do not spray
down the appliance with jets of water.
• The final part of a tumble dryer cycle
occurs without heat ( cool down cycle )
to ensure that the items are left at a
temperature that ensures that items
will not be damaged.
• The tumble dryer is not to be used if
industrial chemicals have been used
for cleaning.
• Ensure you have good ventilation in
the installation room to avoid the back
flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including
open fires.
d
de
oa
WARNING!
• Risk of fire! To prevent from
the risk of self combustion
do not stop a tumble dryer
before the end of the drying
cycle unless all items are
quickly removed and spread
out so that the heat is dissipated.
• Lint must not be allowed to
accumulate around the tumble dryer.
71
ow
D
nl
72 www.aeg.com
d
de
oa
WARNING!
• Danger of suffocation! The
packaging components (e.g.
plastic film, polystyrene) can
be dangerous to children Keep them out of children’s
reach.
m
fro
• Cut off the mains cable and discard it.
• Discard the door catch. This prevents
children or pets to be closed in the
appliance. There is a risk of suffocation.
w
w
w
an
.v
de
1.6 Packaging materials
2. PRODUCT DESCRIPTION
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1 Water container
6 Airflow slots
2 Control panel
7 Adjustable feet
3 Load door (reversible)
8 Heat exchanger door
4 Primary filter
5 Sliding button to open the heat exchanger door
9 Heat exchanger filters cover
10 Lock knob
11 Rating plate
e
• Disconnect the mains plug from the
mains socket.
.b
1.5 Discard the appliance
re
Recycle the materials with the symbol
. Put the packaging in applicable containers to recycle it.
or
nb
• Keep all detergents in a safe place out
of children’s reach.
• Make sure that children or pets do not
climb inside the drum.
ow
D
nl
ENGLISH
fro
in loop. Decrease the length of the hose
if necessary.
Read carefully the instructions supplied
with the accessory.
m
3.1 Stacking kit
d
de
oa
3. ACCESSORIES
73
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
3.3 Pedestal with the drawer
Accessory name: SKP11, STA8, STA9
Available from your authorized vendor.
Stacking kit can be used only with the
washing machines specified in the leaflet. See the leaflet attached.
Read carefully the instructions supplied
with the accessory.
3.2 Draining kit
Accessory name: PDSTP10.
It is available from your authorized vendor.
To put the appliance higher at the level
which helps to easy load and remove the
laundry.
The drawer can be used for laundry storage e.g. : towels, cleaning products and
more.
Read carefully the instructions supplied
with the accessory.
3.4 Drying rack
Accessory name: DK11.
It is available from your authorized vendor (can be attached to some types of
the tumble dryers)
The accessory for through draining of
the condensed water into a basin, siphon, gully, etc. After the installation,
the water container is drained automatically. The water container must stay in
the appliance.
The installed hose must be on the height
from minimum of 50 cm to maximum of
1 m from floor level. The hose cannot be
Accessory name: RA5, RA6, RA11, RA12
It is available from your authorized vendor (can be attached to some types of
the tumble dryers). Do the check with
the vendor or on the web site if the accessory is compatible with your appliance.
ow
D
nl
74 www.aeg.com
d
de
oa
Drying rack accessory let to dry safely in
the tumble dryer:
• sport shoes
• wool
m
fro
• soft toys
• lingerie
Read carefully the instructions supplied
with the accessory.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
4. CONTROL PANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 The programme dial
6 The Delay Start (Startuitstel) push
2 The On/Off (Aan/Uit) push button
3 The Anticrease (Anti-kreuk) push
button
4 The Buzzer (Zoemer) push button
9 The indication lamps: drain the wa-
5 The Time Drying (Droogtijd) push
button
button
7 The display
8 The Start/Pause push button
ter container, clean the primary filter,
clean the heat exchanger filters
5. BEFORE FIRST USE
Clean the tumble dryer drum with a
moist cloth or set a short programme
(e.g. 30 minutes time programme) with
the load of moist cloths.
CAUTION!
The compressor and its system in the
tumble dryer is filled with the special
agent which is free from fluoro-chloro-
hydrocarbons. This system must stay
tight. The damage of the system can
cause the leakage and damage of the
appliance.
At the beginning of drying cycle (3-5
min.) there could be a slightly higher
sound level. It is because of start of the
compressor that is normal for compressor powered appliances such: refrigerators, freezers .
ow
D
nl
ENGLISH
d
de
oa
6. PROGRAMMES
Properties
Available
functions
w
w
an
.v
Cottons (Katoen)
To dry cotton pieces of clothing.
Drying level: strong dry.
all except:
Time Drying
(Droogtijd)
Cupboard
Dry (Kastdroog) 2)
7 kg
To dry cotton pieces of clothing.
Drying level: cupboard dry.
all except:
Time Drying
(Droogtijd)
7 kg
To dry cotton pieces of clothing.
Drying level: applicable to iron.
all except:
Time Drying
(Droogtijd)
7 kg
To dry leisure clothing such as
jeans, sweat-shirts of different
material thicknesses (e.g. at the
neck, cuffs and seams).
all except:
Time Drying
(Droogtijd)
3 kg
To dry bed linen such as: single
and double sheet, pillowcase,
bedspread.
all except:
Anticrease
(Anti-kreuk)
and Time
Drying
(Droogtijd)
7 kg
To dry laundry with the time set
by the user. The time value must
be related to the load. To dry
one item or small quantities of
the laundry we recommend to
use short times.
all
2)
Jeans
Pillows (Kussens)
Time (Tijd)
Synthetics (Synthetica)
Extra Dry
(Extra
Droog)
3,5 kg
To dry synthetic pieces of clothing. Drying level: extra dry.
all except:
Time Drying
(Droogtijd)
Cupboard
Dry (Kastdroog) 2)
3,5 kg
To dry synthetic pieces of clothing. Drying level: cupboard dry.
all except:
Time Drying
(Droogtijd)
Iron Dry
(Strijkdroog)
To dry synthetic pieces of cloth3,5 kg ing. Drying level: applicable to
iron.
all except:
Time Drying
(Droogtijd)
e
7 kg
.b
Strong Dry
(Sterkdroog)
re
all except:
Time Drying
(Droogtijd)
or
To dry cotton pieces of clothing.
Drying level: extra dry.
nb
7 kg
de
Extra Dry
(Extra
Droog)
Iron Dry
(Strijkdroog)
Fabric
mark
w
1)
m
Load
fro
Programmes
75
ow
D
nl
76 www.aeg.com
Load
d
de
oa
Available
functions
Properties
1)
Fabric
mark
m
fro
Programmes
w
w
w
To dry easy care fabrics such
shirts and blouses; for minimum
ironing effort. The results can be
1 kg different for to the different types all except:
(or 5 of fabric and its finish. Put fabrics Time Drying
shirts) in the tumble dryer straight. After (Droogtijd)
the cycle, immediately remove
dried fabrics and put on a cloths
hanger.
1) maximal weight of dry clothes
2) For test institutes only:
To make a performance test use the standard programmes which are specified in the EN
61121 document.
You must clean the heat exchanger filters after each 3 cycles.
3) Only with the drying rack — see chapter ACCESSORIES
7. USING THE APPLIANCE
7.1 Preparing the laundry
Dry only the laundry applicable
to dry in the tumble dryer. Make
sure if the laundry is applicable
to dry in the tumble dryer. Do
the check of the fabric mark on
the clothes.
Fabric Property
mark
Applicable to dry in the
tumble dryer
Applicable to dry in the
tumble dryer at standard
temperature
e
Buzzer
(Zoemer) ,
Time Drying
(Droogtijd)
3), Delay
Start (Startuitstel)
.b
1 kg
To refresh the cloths made of
wool . The cloths become soft
and cosy. We recommend to remove the cloths immediately after the programme end.
re
To dry silk/lingerie with warm air
and gentle movement.
or
1 kg
all except:
Anticrease
(Anti-kreuk)
and Time
Drying
(Droogtijd)
nb
Wool Refresh (Wol
Opfrissen)
all except:
Time Drying
(Droogtijd)
de
Silk/Lingerie
(Zijde/Lingerie)
To dry sportswear, thin and light
fabrics, microfiber, polyester,
which are not ironed.
2 kg
an
Sports
(Sportkleding)
.v
Easy Iron
(Strijkvrij)
ow
D
nl
ENGLISH
de
The drying time you see is related to the load of 5 kg for cotton
and jeans programmes. For the
other programmes the drying
time is related to the recommended loads. The drying time of the
cotton and jeans programmes
with the load more than 5 kg is
longer.
7.6 Special functions
Together with the programme you can
set 1 or more special functions.
To activate or deactivate the function
push the applicable push button.
7.3 Switching on the appliance
Push the On/Off (Aan/Uit) button to activate or to deactivate the appliance.
When the appliance is on, some indications come in to the view on the display.
When the function is activated the LED
above the push button comes into the
view.
e
Use the programme dial to set the programme. The possible time to complete
the programme come into view on the
display.
.b
7.5 Setting a programme
re
or
nb
CAUTION!
Do not lock the laundry in between the appliance door and
rubber seal.
an
Pull the appliance door
Load loosely the laundry.
Close the appliance door.
.v
1.
2.
3.
w
7.2 Loading the laundry
w
Do not put more laundry than
the maximum load which is 7kg.
w
Correctly prepare the laundry:
• close zips, button up duvet covers and
attach loose ties or ribbons (e.g. ribbons of aprons) - laundry can tangle
• make sure the pockets are empty - remove metal items (paper clips, safety
pins, etc.).
• turn items with 2 fabric layers inside
out (e.g. cotton lined anoraks, the cotton fabric layer must be external).
Dry only:
• cotton and linen with Cottons (Katoen)
programmes
• synthetic and mixtures with Synthetic
(Synthetica) programmes
• separately the strong coloured textiles
and the light coloured textiles - colours can bleed
• cotton jersey and knitwear only with
the applicable programmes - items
can shrink
To decrease the energy consumption,
the automatic stand-by function deactivates the appliance:
• if the Start/Pause button was not
pushed in the time of 5 minutes.
• after 5 minutes from the programme
end.
Push the On/Off (Aan/Uit) button to activate the appliance.
m
Not applicable to dry in the
tumble dryer
7.4 Auto stand-by function
fro
Applicable to dry in the
tumble dryer at decreased
temperature
d
de
oa
Fabric Property
mark
77
ow
D
nl
78 www.aeg.com
To change a programme, turn the programme selector to Stop and then set
the programme again.
7.13 Child lock function
The child lock can be set to prevent the
children to play with the appliance. The
child lock function locks all push buttons
and the programme dial (this function
does not lock On/Off (Aan/Uit) button).
To activate the child lock function push
the Time Drying (Droogtijd) and Delay
Start (Startuitstel) buttons at the same
come into view
time until the symbol
on the display. To deactivate push again
the above buttons until the symbol go
out of view.
You can activate the child lock function:
• before you push the Start/Pause button - the appliance cannot start
• after you push the Start/Pause button
- all the push buttons and the programme dial are deactivated
7.14 At the end of programme
When the drying cycle is completed, the
symbol flashes on the display. If the
Buzzer (Zoemer) function is on, an acoustic signal sounds intermittently for one
minute.
To remove the laundry:
1. Push the On/Off (Aan/Uit) button for
2 seconds to deactivate the appliance.
2. Open the appliance door.
3. Remove the laundry.
4. Close the appliance door.
e
7.12 Change a programme
.b
To activate the programme push the
Start/Pause button. The LED above the
push button changes the color to red.
re
To activate the Delay Start (Startuitstel) function, push the Start/Pause
button. The time to start decreases
on the display.
or
3.
nb
Set the drying programme and functions.
2. Push the Delay Start (Startuitstel)
button again and again until the
necessary time of the delay come into the view on the display (e.g.
if the programme has to start after
12 hours.)
de
1.
an
Let to delay the start of a drying
programme from minimum of 30
minutes to maximum of 20 hours.
.v
7.10 The Delay Start
(Startuitstel) function
w
Operates only with the Time programme. Lets the user to set special
time of drying programme from minimum 10 min. to maximum of 2 hours (in
10 min. steps).
w
7.9 The Time Drying
(Droogtijd) function
w
When the buzzer function is activated
you can hear the buzzer at the:
• cycle end
• anti-crease phase start and end
• cycle interruption
The buzzer function is by default always
on. You can use this function to activate
or deactivate the sound.
m
7.8 The Buzzer (Zoemer)
function
7.11 Starting a programme
fro
Extends anticrease phase (30 minutes) at
the end of the drying cycle to 90 minutes. This function prevents laundry
from creases. Laundry can be removed
during the anticrease phase.
d
de
oa
7.7 The Anticrease (Antikreuk) function
ow
D
nl
ENGLISH
• drain the water container
(See chapter CARE AND CLEANING.)
m
fro
• clean the filter
d
de
oa
After each drying cycle:
79
w
w
w
By default the indication LED is always
on. It comes into the view at the end of
the cycle or when the water container is
full. When you use an external equipment to drain the container, the LED can
be off.
To activate or deactivate the indication:
1. Turn the programme dial to available programme.
2. Push at the same time the Anticrease (Anti-kreuk) and Delay Start
(Startuitstel) buttons and hold down
until you see the correct setting:
– the LED is off and the symbol
goes into the view - The
LED is permanently off
– the LED is on and the symbol
goes into the view - The
LED is activated
e
8.3 Water container full —
indication
.b
until one of the these symbols go into view on the display:
–
low conductivity <300 μS/
cm
–
moderate conductivity
300-600 μS/cm
–
high conductivity >600
μS/cm
3. Push the Start Pause button again
and again until you set necessary
level.
4. To memorise setting push at the
same time the Anticrease (Antikreuk) and Time Drying (Droogtijd)
buttons.
re
Water hardness can be different for different locations. Water hardness has an
effect on the water conductivity and the
operation of the conductivity sensor in
the appliance. If you know the value of
the water conductivity you can adjust the
sensor to dry with the better results.
To change the sensor conductivity:
1. Turn the programme dial to available programme.
2. Push at the same time the Anticrease (Anti-kreuk) and Time Drying
(Droogtijd) buttons and hold down
or
8.2 Water hardness and
conductivity
nb
• Do not use fabric softener to wash and
then dry. In the tumble dryer laundry
becomes soft automatically.
• Use the condensate as distilled water,
e.g. for steam ironing. If it is necessary
clean the condensate before (e.g. with
a coffee filter) to remove possible
small pieces of fluff.
• Always keep the airflow slots on the
bottom of the appliance clear.
• Use the load volumes which are specified in the programmes chapter.
• Make sure that is good airflow in the
appliance installation position.
• Clean the primary filter after each drying cycle.
• Clean the heat exchanger filters when
the applicable indicator comes into
the view on the control panel.
• Spin good the laundry before drying.
de
8.1 Ecological hints
an
.v
8. HINTS AND TIPS
ow
D
nl
80 www.aeg.com
d
de
oa
9. CARE AND CLEANING
fro
The filter collects the fluff. The
fluff occurs while the cloths are
dried in the tumble dryer.
m
9.1 Cleaning the primary filter
w
w
w
At the end of each cycle the applicable
indicator (clean the primary filter) is on to
tell you that the primary filter must be
cleaned.
an
.v
de
or
nb
Open the door.
Pull the filter.
3.
Open the filter.
4.
Use a moist hand to clean the filter.
e
1.
2.
.b
re
To clean the primary filter:
ow
D
nl
ENGLISH
d
de
oa
5.
81
m
fro
If necessary clean the filter with
warm water using a brush.
Close the filter.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Remove fluff from the filter socket.
For this a vacuum cleaner can be
used.
7. Put the filter inside the filter socket.
6.
CAUTION!
Do not operate the tumble dryer
without the primary filter or with
damaged or blocked filter.
Clean the primary filter after each
drying cycle. Clogged filter increases the cycle time and causes higher energy consumption.
If the condensed water container is full,
the programme breaks off automatically
and the drain the condensed water container LED is on. To continue the programme, drain the condensed water
container and press the start button.
To drain the condensed water
container automatically you can
install draining accessory (see
chapter: ACCESSORIES)
9.2 Draining the condensed
water container
Drain the condensed water container after each drying cycle.
To drain the condensed water container:
1.
2.
Pull the condensed water container
and keep it in horizontal position.
Move the plastic connection out and
drain the condensed water container
into a sink or equivalent receptacle.
3. Move plastic connection in and install water container.
WARNING!
Risk of poisoning. The condensed water is not applicable to
drink or to prepare food.
ow
D
nl
82 www.aeg.com
d
de
oa
The frequency to clean the filters is related to the laundry type and its quantity.
If you dry with the maximum load, clean
the filters after each 3 cycles.
m
fro
w
w
w
an
.v
The condensed water can be
used as distilled water, e.g. for
steam ironing. If necessary filter
the condensed water (e.g. with a
coffee filter) to remove possible
residue and small pieces of fluff.
de
.b
re
or
nb
9.3 Cleaning the heat
exchanger filters
e
If the applicable indicator (clean the heat
exchanger filters) is on, the filters must
be cleaned.
To clean the filters:
1.
2.
Open the loading door.
Move the release button on the bottom of the door opening and open
the heat exchanger door.
3.
Turn the blockage to unlock the heat
exchanger cover.
4.
Lower the heat exchanger filters cover.
ow
D
nl
ENGLISH
83
d
de
oa
Lift the primary filter. Hold the heat
exchanger filter and pull it out from
the bottom compartment.
6.
Push the hook to open the filter.
7.
Use a moist hand to clean the filter.
If necessary clean the filter with
warm water using a brush.
Close the filter.
m
fro
5.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
ow
D
nl
84 www.aeg.com
d
de
oa
Clean the small filter from the base
9.
If necessary, one time for each 6
months, remove the fluff from the
heat exchanger compartment. You
can use a vacuum cleaner.
m
fro
8.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
CAUTION!
Do not operate the tumble dryer
when the heat exchanger filters
are blocked with fluff. This could
cause the damage to the tumble
dryer. This also increases energy
consumption.
Do not use sharp objects to
clean the heat exchanger compartment.
Do not operate the tumble dryer
without the filters.
10.
Put the small filter and heat exchanger filter back.
11.
Close the heat exchanger cover.
12.
Lock the blockage until it snaps.
13.
Close the heat exchanger filters
cover.
14.
Close the heat exchanger door.
15.
Put the primary filter.
9.4 Cleaning the drum
WARNING!
Disconnect the appliance before
you clean it.
Use a standard neutral soap detergent
to clean the inner surface of the drum
and drum ribs. Dry the cleaned surfaces
with a soft cloth.
CAUTION!
Do not use abrasive materials or
steel wool to clean the drum.
ow
D
nl
ENGLISH
CAUTION!
Do not use furniture cleaning
agents or cleaning agents which
can cause corrosion to clean the
appliance.
m
fro
w
w
w
an
.v
Use a standard neutral soap detergent
to clean the control panel and housing.
Use a moist cloth to clean. Dry the
cleaned surfaces with a soft cloth.
d
de
oa
9.5 Cleaning the control panel
and housing
85
de
.b
re
or
nb
e
10. TROUBLESHOOTING
10.1 Troubleshooting
Problem1)
Possible cause
The tumble dryer is not connected to mains supply.
Remedy
Connect in at mains socket.
Check fuse in fuse box (domestic installation).
The loading door is opened.
Close the loading door.
The tumble
The On/Off button was not
Push the On/Off button.
dryer does
pushed.
not operate.
The Start/Pause button was not
Push the Start/Pause button.
pushed.
Unsatisfactory drying
results.
The door
does not
close.
The appliance is in the standby
mode.
Push the On/Off button.
Incorrect programme selection.
Do the selection of the applicable programme. 2)
The filter is clogged.
Clean the filter. 3)
The Dry Plus function was in
minimum mode.
Change the Dry Plus function
to the moderate or maximum
mode.
The heat exchanger filters are
clogged.
Clean the heat exchanger filters. 3)
Too high volume of the load.
Obey the maximum load volume.
The airflow grill is clogged.
Clean the airflow grill in the
bottom of the appliance.
Dirt on the inner surface of the
drum.
Clean the inner surface of the
drum.
Too high water hardness.
Set applicable water hardness4).
The filter not locked in the position.
Put the filter in the correct position.
The laundry is locked between
the door and the seal.
Put the load correctly in the
drum.
ow
D
Turn the tumble dryer off and
on. Make the new selection.
m
w
w
w
You try to change the programme or the function after
the start of the cycle.
Remedy
fro
.v
The function you try to activate
Turn the tumble dryer off and
is not applicable with the selecon. Make the new selection.
ted programme.
an
de
Err (Error)
on the display.
Possible cause
d
de
oa
Problem1)
nl
86 www.aeg.com
The time to end is calculated
on the basis of the volume and
dampness of the laundry.
The automatic procedure —
this is not the appliance malfunction.
Programme
inactive.
The water container is full.
Drain the water container3) ,
push the Start/Pause button.
Too small laundry volume.
Do the selection of time programme. The time value must
be related to the load. To dry
one item or small quantities of
the laundry we recommend to
use short times.
The laundry is too dry.
Do the selection of time programme or higher drying level
(e.g. Extra Dry )
The filter is clogged.
Clean the filter.
Too high volume of the load.
Obey the maximum load volume.
Drying cycle
too short.
Drying cycle The laundry not spun sufficientSpin correctly the laundry.
too long 6) ly.
Very high room temperature this is not the appliance malfunction.
If possible, lower the room
temperature.
1) If there is an error message on the display (e.g. E51): Turn the tumble dryer off and on.
Make a selection of the new programme. Push the Start/Pause button. Does not
operate? - contact the service centre and give the error code.
2) follow the programme description — see PROGRAMMES chapter
3) see CARE AND CLEANING chapter
4) see section WATER HARDNESS in HINTS AND TIPS chapter
5) Only the tumble dryers with drum light.
6) Note: After maximum 5 hours the drying cycle ends automatically (see Drying cycle
complete section).
e
Abnormally
elapsing
time on the
display.
.b
Contact the service centre to
replace the drum light.
re
Defective drum light.
or
nb
No drum
light 5)
ow
D
nl
ENGLISH
87
d
de
oa
11. TECHNICAL INFORMATION
m
fro
w
w
w
850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)
drum volume
118 l
maximum depth with the load door
opened
1090 mm
maximum width with the load door
opened
950 mm
adjustable height
850 mm (+ 15 mm - feet regulation)
the appliance weight
50 kg
maximum load volume
7 kg
voltage
230 V
frequency
50 Hz
necessary fuse
4A
total power
900 W
energy efficiency class
A
energy consumption kWh/cycle 1)
1,85 kWh
annual energy consumption2)
121,8 kWh
type of use
Domestic
permitted ambient temperature
+ 5°C to + 35°C
an
.v
height x width x depth
de
e
.b
12. INSTALLATION
12.1 Appliance positioning
• The tumble dryer must be installed in
a clean position, where dirt does not
collect.
• Air must flow freely around the appliance. Make sure that the front airflow
slots in the bottom of the appliance
are not blocked .
• To keep vibration and noise at the
minimum, when the tumble dryer op-
re
or
nb
1) 7 kg of cotton, centrifuged at 1000 rpm with reference to EN 61121
2) The sum of approximate energy consumption to dry:
150 kg of the cotton laundry with cupboard dry programme
+ 280 kg with iron dry programme
+ 150 kg of synthetic laundry with cupboard dry programme.
This is approximate consumption for the 4 person household which correctly use the
tumble dryer.
erates, it must be put on a stable and
flat surface.
• When the appliance is put in its permanent position, check if is fully level
with the aid of a spirit level. If it is not,
adjust the feet until it is.
• Do not remove the feet. Do not decrease the floor clearance through
thick carpets, bar of wood or equivalent. This can increase the heat which
ow
D
nl
88 www.aeg.com
d
de
oa
can cause interference with the operation of the appliance.
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
• The temperature of the hot air
which occurs in the tumble dryer can increase to 60 °C. The
appliance must not be installed on the floor which is not resistant to high temperatures.
• When the tumble dryer operates, the room temperature
must not be lower than +5 °C
and higher than +35 °C. This
can cause unwanted effect on
the performance of the appliance.
• If it is necessary to move the
appliance, it must be moved
vertically.
• The appliance must not be installed behind a lockable door,
a sliding door, a door with a
hinge on the opposite side to
that of the appliance in such a
way that a full opening of the
tumble dryer is restricted.
12.3 Installation under a
counter
The appliance can be installed as freestanding or below the kitchen counter
with correct space (see picture).
600 mm
> 850 mm
600 mm
It is possible to adjust the height of the
tumble dryer. To do that adjust the feet
(see picture).
15mm
12.4 The load door reversal
The load door can be installed by the
user in the opposite side. It can help to
easily put and remove the laundry or if
there is a limit to install the appliance.
(see separate leaflet).
12.2 Unpacking
CAUTION!
Before use all parts of the transport
packaging must be removed.
To remove the polystyrene blockages:
1. Open the load door.
2. Pull plastic hose with the polystyrene
blockages out from the drum.
12.5 Electrical connection
• Connect the machine to an earthed
socket, in accordance with current wiring regulations.
• Make sure that the electrical data on
the rating plate agrees with the power
supply.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multiple plugs and extension cables. There is a risk of fire.
ow
D
nl
ENGLISH
d
de
oa
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the
mains plug.
• The plug must be dry.
m
fro
w
w
w
an
.v
• Should the appliance power supply
cable need to be replaced, this must
be carried out by our Service Centre.
• Make sure not to squash or cause
damage to the mains plug and cable
behind the appliance.
89
de
or
nb
e
.b
re
13. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
nl
ow
D
90 www.aeg.com
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
nl
ow
D
91
ENGLISH
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
136923570-A-362012
nl
ow
D
www.aeg.com/shop
Download PDF

advertising