GRADO Návod k obsluze Návod NA obsluHu INsTRuCTIoNs FoR use

GRADO Návod k obsluze Návod NA obsluHu INsTRuCTIoNs FoR use
Elektrický gril • Návod k obsluze
Elektrický gril • Návod
NA obsluHU
Electric Grill • INSTRUCTIONS
Elektromos grillsütő • KEZELÉSI
GRADO
4/6/2014
10-16
FOR USE GB 17-23
ÚTMUTATÓ
Elektryczny grill • INSTRUKCJA
3-9
H 24-30
OBSŁUGI PL 31-38
CZ
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)
III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ
IV. POKYNY K OBSLUZE
V. ÚDRŽBA
VI. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
VII. EKOLOGIE
VIII. TECHNICKÁ DATA
3
5
5
6
7
8
8
8
SK
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
II. POPIS SPOTREBIČA (obr. 1)
III. PRÍPRAVA A POUŽITIE
IV. POKYNY NA OBSLUHU
V. ÚDRŽBA
VI. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VII. EKOLÓGIA
VIII. TECHNICKÉ ÚDAJE
10
12
12
13
14
15
15
15
GB
I. SAFETY NOTICE
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (pic. 1)
III. PREPARATION AND USE
IV. OPERATING INSTRUCTIONS
V. MAINTENANCE
VI. TROUBLESHOOTING
VII. ENVIRONMENTAL PROTECTION
VIII. TECHNICAL DATA
17
19
19
20
21
22
22
22
HU
I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. kép)
III. ELŐKÉSZÍTÉS ÉS HASZNÁLAT
IV. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
V. KARBANTARTÁS
VII. ÖKOLÓGIA
VIII. MŰSZAKI ADATOK
24
26
26
27
28
29
29
PL
I. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)
III. PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE
IV. INSTRUKCJA OBSŁUGI
V. KONSERWACJA
VI. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
VII. EKOLOGIA
VIII. DANE TECHNICZNE
31
33
34
34
35
36
37
37
CZ
GRADO
Elektrický gril
eta 2162
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem
obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
– Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu
uživateli spotřebiče.
–N
ikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí
přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem
a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zaneste
spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti
a správné funkce.
–T
ento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se
musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
–P
řed výměnou příslušenství nebo přístupných části, které se při
používání pohybují, před montáží a demontáží, spotřebič vypněte
a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el.
zásuvky!
–J
estliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být
nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně
kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné
situace.
–V
ždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru.
–P
ři manipulaci s grilem postupujte tak, aby nedošlo k poranění
(např. popálení, opaření).
– Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím
zvířatům, rostlinám a hmyzu.
–P
o ukončení práce a před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a
odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky.
–P
řed čištěním se musí nástrčkový termostat B vyjmout ze spotřebiče
a přívodka se musí před dalším použitím spotřebiče vysušit.
3 / 38
CZ
– Tento
spotřebič není určen pro činnost pomocí vnějšího časového
spínače nebo odděleného systému dálkového ovládání.
– Nástrčkový termostat B nikdy neponořujte do vody (ani částečně)
a nemyjte pod tekoucí vodou!
– Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (v
obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných
prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
–N
ástrčkový termostat B z grilu nevyjímejte, dokud není odpojen z el.zásuvky a gril
nezchladne. Nepřipojujte jej ani k el. síti, pokud není vložen do základny grilu A1.
Používejte také pouze nástrčkový termostat dodávaný výrobcem!
–Z
kontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší elektrické zásuvce.
Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která
odpovídá příslušným normám.
– Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
– Nepoužívejte gril venku!
– Nepoužívejte gril k vytápění místnosti!
– Gril nenechávejte v chodu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu přípravy
potravin!
– Gril nepoužívejte k jiným účelům (např. k sušení výrobků z textilu, obuvi atd.) než
doporučuje výrobce.
–N
eumisťujte gril na nestabilní, křehké a hořlavé podklady (např. skleněné, papírové,
plastové, dřevěné-lakované desky a různé tkaniny/ubrusy).
–G
ril používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí
a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy, dřevo atd.),
tepelných zdrojů (např. kamna, sporák atd.) a vlhkých povrchů (dřezy, umyvadla atd.).
– Před grilováním odstraňte z potravin případné obaly (např. papír, PE-sáček atd.).
– Při grilování je možné samovznícení připravovaných potravin. V případě náhlého vzplanutí
odpojte spotřebič od elektrické sítě a oheň uhaste.
– Před každým připojením k el. síti se přesvědčte, že je regulátor teploty v poloze MIN.
Po ukončení práce a před každou údržbou vždy otočte regulátor teploty do polohy MIN
a odpojte spotřebič od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky.
– Spotřebič nepřenášejte v horkém stavu, při eventuálním překlopení hrozí nebezpečí úrazu
popálením. Vlivem vysoké teploty se může ohřát také podložka, na které je spotřebič
položen, proto se jí nedotýkejte, dokud nezchladne.
– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným
plamenem a nesmí se ponořit do vody. Nikdy jej nepokládejte na horké plochy, ani jej
nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky. Zavaděním, zakopnutím nebo
zataháním za přívod např. dětmi může dojít k převržení či stažení spotřebiče a následně
k vážnému zranění!
– Spotřebič je přenosný a je vybaven pohyblivým přívodem s vidlicí, jež zabezpečuje
dvoupólové odpojení od el. sítě.
– Z hlediska požární bezpečnosti gril vyhovuje ČSN 06 1008. Ve smyslu této normy se jedná
o spotřebič, který lze provozovat na stole nebo podobném povrchu s tím, že ve směru
hlavního sálání, tj. nad deskou, musí být dodržena bezpečná vzdálenost od povrchu
hořlavých hmot 500 mm.
– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen
a vyhovoval platným normám.
4 / 38
CZ
– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
– Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče
a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár)
a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených
bezpečnostních upozornění.
II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)
A – gril
A1 – základna grilu
A2 – grilovací plocha
A3 – odkapávací miska
A4 – napájecí přívod
B – nástrčkový termostat
B1 – regulátor teploty
B2 – kontrolka nastavení teploty
A2
1
A1
A4
A
A3
B
Tuk v odkapávací misce nepoužívejte pro další
zpracování a po vychladnutí jej odstraňte!
B2
B1
III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ
Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte gril s příslušenstvím. Z grilu odstraňte všechny
případné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Při prvním uvedení do provozu nastavte
maximální teplotu 230 °C a při otevřeném okně nechte gril v činnosti cca 10 minut, potom
ho vypněte a nechte vychladnout. Krátké, mírné zakouření není na závadu a důvodem
k reklamaci spotřebiče. Po vychladnutí umyjte části, které přijdou do styku s potravinami,
v horké vodě s přídavkem saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha,
případně nechte oschnout (viz odst. V. ÚDRŽBA).
5 / 38
CZ
Sestavení grilu
Gril neobsahuje žádné speciální části, které je nutné před jeho zprovozněním sestavovat.
Před použitím pouze zasuňte odkapávací misku A3 a nástrčkový termostat B do základny
grilu A1 (viz obr. 1).
IV. POKYNY K OBSLUZE
Gril umístěte na pevný, rovný a suchý povrch (např. kuchyňský stůl), ve výšce minimálně
85 cm, mimo dosah dětí. Vidlici napájecího přívodu A4 zasuňte do el. zásuvky
a zkontrolujte, zda neprochází pod grilem. Regulátor teploty B1 nastavte do polohy
230. Rozsvítí se kontrolka nastavení teploty B2. Gril nechte předehřát cca 10 minut bez
vložených potravin. Zhasnutí kontrolky nastavení teploty B2 signalizuje dosažení pracovní
teploty. Potraviny uložte na grilovací plochu A2. Několik minut před ukončením grilování
spotřebič vypněte otočením regulátoru teploty B1 do polohy MIN (a odpojením napájecího
přívodu A4 z el.zásuvky), protože deska je dostatečně horká pro dogrilování potravin.
i
Poznámka
– Při změně teploty regulátorem B1 v průběhu grilování bude trvat cca 5 až 10 minut
než grilovací plocha dosáhne nastavené teploty.
– V průběhu zahřívání může docházet k cyklování termostatu (rozsvěcování kontrolního
světla). Tento jev nepovažujte za závadu.
Důležitá upozornění
– Před vložením potravin nechte desku vždy rozehřát na pracovní teplotu.
– Během grilování se nedotýkejte kovových částí grilu nebo grilovací plochy A2, protože
tyto části jsou HORKÉ! Obzvlášť dejte pozor na to, aby se desky nedotýkaly děti!
– Nikdy nepokládejte na teplou desku zmražené nebo těžké potraviny.
– Nenechávejte zapnutý prázdný gril déle než 30 minut.
– Zpracované potraviny na grilovací ploše A2 nikdy nekrájejte!
– Na vůně/pachy, páru a kouř, vznikající během přípravy potravin, mohou citlivě reagovat
domácí zvířata (např. exotičtí ptáci). Z tohoto důvodu doporučujeme přípravu potravin
provádět v jiné místnosti.
Veškeré časy přípravy pokrmů doporučované v odborné literatuře (kuchařkách)
předpokládají, že maso má teplotu chladničky. Příprava zamraženého masa může trvat
podstatně déle. Následující tipy zpracování považujte za příklady a za inspiraci, jejichž
účelem není poskytnout návod, ale ukázat možnosti různého zpracování potravin. Časy
příprav (zpracování) potravin jsou pouze přibližné a pohybují se v jednotkách minut.
Čas grilování se bude měnit podle teploty grilu, okolního prostředí a typu připravované
potraviny.
– Délku přípravy si můžete upravit dle Vaší chuti, čím déle bude příprava probíhat tím bude
potravina vypečenější, křupavější.
– Potraviny při grilování pečlivě sledujte a čas přípravy upravte podle vaší potřeby.
– Častějším obracením potraviny lépe propečete.
– Před grilováním zeleniny, ryb nebo libového masa, doporučujeme potřít desku rostlinným
olejem nebo postříkat speciálním sprejem proti napékání potravin. V případě přípravy
masa s obsahem tuku či marinovaných potravin není třeba desku takto ošetřovat.
6 / 38
CZ
– Používejte pouze čerstvé potraviny (ne mražené). Z masa odstraňte šlachy a špek. Z ryb
odstraňte kosti. Potraviny, které chcete grilovat, nakrájejte na tenké menší plátky.
– Pokud budete připravovat různé druhy potravin za sebou (např. maso, ryby, ovoce),
doporučujeme mezi jednotlivými chody desku očistit od zbytků pomocí dřevěné
obracečky nebo stěrky. Horkou desku nečistěte vodou!
Jako pomůcku pro stanovení přibližné doby grilování můžete použít následující tabulku:
Potravina
Kuřecí prsa, plátek cca 1 cm silný
Vepřová krkovice, plátek cca 1 cm silný
Hovězí zadní, plátek cca 1 cm silný
Čas přípravy (min)
Kontrola stavu
5–6
maso nesmí být růžové
8–9
maso nesmí být růžové
4–5
podle chuti
V. ÚDRŽBA
Před každou údržbou odpojte spotřebič od el. sítě vytažením vidlice napájecího
přívodu z el. zásuvky! Gril čistěte až po jeho vychladnutí! Čištění provádějte pravidelně
po každém použití otíráním měkkým vlhkým hadříkem! Nepoužívejte drsné a agresivní
čisticí prostředky (např. ostré předměty, žíravé prostředky na čištění trub apod.)
Nepoužívejte také žádné zařízení na tlakové mytí (např. myčku, wapku, parní čističe)!
Po každém grilování odstraňte případné stopy tuku a zbytky potravin, které se přichytily
na grilovací ploše A2, v odkapní misce A3 a základně grilu A1. Normální je, že v průběhu
času se barva povrchů mění. Tato změna ale žádným způsobem nemění vlastnosti
povrchu a není důvodem k reklamaci spotřebiče!
Poznámka
Celková demontáž není pro běžné čištění nutná a běžná demontáž sestává pouze
z vysunutí nástrčkového termostatu B a vysunutí odkapní misky A3. Při běžném použití se
však může tuk dostat i do mezer mezi grilovací deskou A2 a plastovými nožkami
s držadly, které jsou součástí základny grilu A1. Pokud k tomu dojde, je pro řádné vyčištění
spotřebiče nutná celková demontáž spočívající v jednoduchém odšroubování 10 šroubků
ze spodní strany grilu. Pro opětovnou monáž grilu postupujte opačným způsobem.
2
7 / 38
CZ
Uložení
Před uložením se ujistěte, že je gril chladný. Gril skladujte na bezpečném a suchém místě,
mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
VI. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém
Potraviny jsou
nedostatečně
připraveny
Řešení
Informace o teplotě a času
naleznete na etiketě potravin
Gril vydává
nepříjemný zápach
Příčina
Nastavena příliš nízká teplota
Krátký čas přípravy
Příliš mnoho potravin na desce
Na grilu jsou nečistoty (zbytky
tuku, potravin)
Gril nefunguje
Není připojeno napájení
Zkontrolujte přívod, vidlici a el.
zásuvku
Nastavte regulátor na MAX teplotu
Regulátor je nastaven na MIN
Snižte množství potravin
Gril vyčistěte viz odst. V. Údržba
VII. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly
na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité výrobky nesmí být
likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej
odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací
tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz). Při nesprávné likvidaci tohoto
druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení
napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních
částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká
právo na záruční opravu!
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 577 055 333
nebo na internetové adrese www.eta.cz.
VIII. TECHNICKÁ DATA
Napětí (V)
Uvedené na typovém štítku
Příkon (W)
Uvedený na typovém štítku
Hmotnost (kg) cca
2,1
Spotřebič třídy ochrany I.
Rozměry cca (DxHxV) (mm) 450 x 290 x 100
8 / 38
CZ
Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném
znění. Výrobek splňuje požadavky níže uvedených nařízení vlády v platném znění:
– NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení
nízkého napětí (odpovídá Směrnici Rady č. 2006/95/ES v platném znění).
– NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici Rady č. 2004/108/ES v platném znění).
– NV č. 481/2012 Sb., Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních (odpovídá Směrnici Evropského parlamentu
a Rady 2011/65/EU v platném znění).
Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví v platném znění. Výrobek odpovídá svými vlastnostmi požadavkům
stanoveným vyhláškou MZ č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky
určené pro styk s potravinami a pokrmy. Výrobek je v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk
s potravinami.
Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci
výrobku, si výrobce vyhrazuje.
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo
jiných tekutin. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS,
CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo
dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.
Výrobce: ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00, Praha 4, Česká republika
UPOZORNĚNÍ
CZ
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
SK
UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
9 / 38
GB
SK
GRADO
Elektrický gril
eta 2162
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto
prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so
záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením
obalu dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
– Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, prezrite
vyobrazenia a návod si uschovajte na neskoršie použitie. Inštrukcie v návode považujte za
súčasť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu používateľovi spotrebiča.
– Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke.
Vidlicu napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky
podľa STN!
–N
ikdy spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod alebo
vidlicu, ak nepracuje správne, ak spadol na zem a poškodil sa alebo
spadol do vody. V takýchto prípadoch zaneste spotrebič do odborného
servisu na preverenie jeho bezpečnosti a správnej funkcie.
–T
ento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo boli poučené o používanie tohto spotrebiča bezpečným
spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti si so
spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
–A
k je napájací prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť nahradený
výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou
osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
–P
red výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, ktoré sa
pri používaní pohybujú, pred montážou a demontážou, spotrebič
vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho
prívodu z elektrickej zásuvky!
–V
ždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru.
– Pri manipulácii s grilom postupujte tak, aby nedošlo k poraneniu
(napr. popálenie, obarenie).
– Ak je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim
zvieratám, rastlinám a hmyzu.
– Pred čistením sa musí zásuvný termostat B vybrať zo spotrebiča
a prívodka sa musí pred ďalším použitím spotrebiča vysušiť.
10 / 38
SK
– Spotrebič
nie je určený pre činnosť pomocou vonkajšieho časového
spínača alebo oddeleného systému diaľkového ovládania.
– Výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch,
kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach,
v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!
– Po skončení práce a pred každou údržbou spotrebič vždy vypnite a odpojte od
elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky.
–Z
ásuvný termostat B z grilu nevyberajte, kým nie je odpojený z el.zásuvky a gril
neochladne. Nepripájajte ho ani k el. sieti, ak nie je vložený do základne grilu A1.
Používajte tiež iba nástrčkový termostat dodávaný výrobcom!
–V
idlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky
mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
–N
epoužívajte gril vonku! Nepoužívajte gril na vykurovanie miestnosti!
–N
ástrčkový termostat B nikdy neponárajte do vody (ani čiastočne) a neumývajte pod
tečúcou vodou!
–G
ril nenechávajte v chode bez dozoru a kontrolujte ho po celý čas prípravy potravín!
–G
ril nepoužívajte na iné účely (napr. na sušenie výrobkov z textilu, obuvi atď.) než
odporúča výrobca.
–N
eumiestňujte gril na nestabilné, krehké a horľavé podklady (napr. sklenené, papierové
plastové, drevené – lakované dosky a rôzne tkaniny/obrusy).
–G
ril používajte iba v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie
a v dostatočnej vzdialenosti od horľavých predmetov (napr. záclony, závesy, drevo atď.),
tepelných zdrojov (napr. kachle, sporák atď.) a vlhkých povrchov (drezy, umývadlá atď.).
– Pred grilovaním odstráňte z potravín prípadné obaly (napr. papier, PE vrecúško atď.).
– Pri grilovaní je možné samovznietenie pripravovaných potravín. V prípade náhleho
vznietenia odpojte spotrebič od elektrickej siete a oheň uhaste.
– Pred každým pripojením k el. sieti sa presvedčte, že je regulátor teploty v polohe MIN.
Po ukončení práce a pred každou údržbou vždy otočte regulátor teploty do polohy MIN
a odpojte spotrebič od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. zásuvky.
– Spotrebič neprenášajte v horúcom stave, pri eventuálnom preklopení hrozí
nebezpečenstvo úrazu popálením. Vplyvom vysokej teploty sa môže zohriať aj podložka,
na ktorej je spotrebič položený, preto sa jej nedotýkajte, kým neochladne.
– Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným
plameňom a nesmie sa ponoriť do vody. Nikdy ho neklaďte na horúce plochy, ani ho
nenechávajte visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky. Zavadením, zakopnutím alebo
zaťahaním za prívod, napr. deťmi, môže dôjsť k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča
a následne k vážnemu zraneniu!
– Spotrebič je prenosný a je vybavený pohyblivým prívodom s vidlicou, ktorá zabezpečuje
dvojpólové odpojenie od el. siete.
– Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je možné gril prevádzkovať na stole alebo podobnom
povrchu s tým, že v smere hlavného sálania, t. j. nad doskou, musí byť dodržaná
bezpečná vzdialenosť od povrchu horľavých hmôt 500 mm a v ostatných smeroch min.
100 mm.
–V
prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený
a vyhovoval platným normám.
– Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča.
11 / 38
SK
– Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča
a príslušenstva (napr. znehodnotenie potravín, poranenie, popálenie, obarenie,
požiar) a nie je zodpovedný zo záruky za spotrebič v prípade nedodržania vyššie
uvedených bezpečnostných upozornení.
II. POPIS SPOTREBIČA (obr. 1)
A – gril
A1 – základňa grilu
A2 – grilovacia plocha
A3 – odkvapkávacia miska
A4 – napájací kábel
B – nástrčkový termostat
B1 – regulátor teploty
B2 – kontrolka nastavenia teploty
A2
1
A1
A4
A
A3
B
Tuk v odkvapkávacej miske nepoužívajte pre
ďalšie spracovanie a po vychladnutí ho odstráňte!
B2
B1
III. PRÍPRAVA A POUŽITIE
Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte gril s príslušenstvom. Z grilu odstráňte všetky
prípadné adhézne fólie, samolepky alebo papier. Pri prvom uvedení do činnosti nastavte
maximálnu teplotu 230 °C a pri otvorenom okne nechajte gril v činnosti asi 10 minút, potom
ho vypnite a nechajte vychladnúť. Krátke, mierne zadymenie nie je poruchou a dôvodom
na reklamáciu spotrebiča. Po vychladnutí umyte časti, ktoré prídu do styku s potravinami,
v horúcej vode s prídavkom saponátu, dôkladne opláchnite čistou vodou a vytrite dosucha,
prípadne nechajte oschnúť (pozrite ods. V. ÚDRŽBA).
12 / 38
SK
Zostavenie grilu
Gril neobsahuje žiadne špeciálne časti, ktoré je nutné pred jeho sprevádzkovaním
zostavovať. Pred použitím iba zasuňte odkvapkávaciu misku A3 a zásuvný termostat B
do základne grilu A1 ( pozri obrázok 1 ).
IV. POKYNY NA OBSLUHU
Gril umiestnite na pevný rovný a suchý povrch (napr. kuchynský stôl), vo výške minimálne
85 cm, mimo dosahu detí. Vidlicu napájacieho prívodu A4 zasuňte do el. zásuvky
a skontrolujte, či neprechádza pod grilom. Regulátor B1 nastavte do polohy 230. Rozsvieti
sa kontrolné svetlo B2. Gril nechajte predhriať cca 10 minút bez vložených potravín.
Zhasnutie kontrolného svetla B2 signalizuje dosiahnutie pracovnej teploty. Potraviny uložte
na grilovaciu plochu A2. Niekoľko minút pred ukončením grilovania spotrebič vypnite
otočením regulátora B1 do polohy MIN (a odpojením napájacieho prívodu A4 z el.zásuvky),
pretože doska je dostatočne horúca na dogrilovanie potravín.
Poznámka
– Pri zmene teploty regulátorom B1 v priebehu grilovania bude trvať cca 5 až 10 minút
než doska dosiahne nastavenú teplotu.
– V priebehu zahrievania môže dochádzať k cyklovaniu termostatu (rozsvecovanie
kontrolného svetla). Tento jav nepovažujte za poruchu.
i
Dôležité upozornenia
– Pred vložením potravín nechajte dosky vždy rozohriať na pracovnú teplotu.
– Počas grilovania sa nedotýkajte kovových častí grilu alebo dosky A2, pretože tieto časti sú
HORÚCE! Obzvlášť dajte pozor na to, aby sa dosky nedotýkali deti!
– Nikdy neklaďte na teplú dosku zmrazené alebo ťažké potraviny.
– Nenechávajte zapnutý prázdny gril dlhšie než 30 minút.
– Spracované potraviny na grilovacej ploche nikdy nekrájajte!
–N
a vône/pachy, paru a dym, vznikajúce počas prípravy potravín, môžu citlivo reagovať
domáce zvieratá (napr. exotické vtáky). Z tohto dôvodu odporúčame pripravovať potraviny
v inej miestnosti.
Všetky časy prípravy pokrmov odporúčané v odbornej literatúre (kuchárskych knihách)
predpokladajú, že mäso má teplotu chladničky. Príprava zamrazeného mäsa môže trvať
podstatne dlhšie.
Nasledujúce tipy spracovania považujte za príklady a za inšpiráciu, ktorej účelom nie
je poskytnúť návod, ale ukázať možnosti rôzneho spracovania potravín. Časy príprav
(spracovanie) potravín sú iba približné a pohybujú sa v jednotkách minút. Čas grilovania
sa bude meniť podľa teploty grilu, okolitého prostredia a typu pripravovanej potraviny.
Dĺžku prípravy si môžete upraviť podľa vašej chuti, čím dlhšie bude príprava prebiehať, tým
bude potravina vypečenejšia, chrumkavejšia. Potraviny pri grilovaní starostlivo sledujte a čas
prípravy upravte podľa vašej potreby. Častejším obracaním potraviny lepšie prepečiete. Pred
grilovaním zeleniny, rýb alebo chudého masa, odporúčame potrieť dosku rastlinným olejom
alebo postriekať špeciálnym sprejom proti pripekaniu potravín. V prípade prípravy mäsa s
obsahom tuku či marinovaných potravín nie je potrebné dosku takto ošetrovať.
13 / 38
SK
Používajte iba čerstvé potraviny (nie mrazené). Z mäsa odstráňte šľachy a tuk. Z rýb odstráňte
kosti. Potraviny, ktoré chcete grilovať, nakrájajte na tenké menšie plátky.
Ak budete pripravovať rôzne druhy potravín za sebou (napr. mäso, ryby, ovocie),
odporúčame medzi jednotlivými chodmi dosku očistiť od zvyškov pomocou drevenej
obracačky alebo stierky. Horúcu dosku nečistite vodou!
Ako pomôcku na stanovenie približného času grilovania môžete použiť nasledujúcu tabuľku:
Potravina
Kuracie prsia, plátok cca 1 cm hrubý
Bravčová krkovička, plátok cca 1 cm
hrubý
Hovädzie zadné, plátok cca 1 cm hrubý
Čas prípravy
(min.)
5–6
mäso nesmie byť ružové
8–9
mäso nesmie byť ružové
4–5
podľa chuti
Kontrola stavu
V. ÚDRŽBA
Pred každou údržbou odpojte spotrebič od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho
prívodu z el. zásuvky! Gril čistite až po jeho vychladnutí! Čistite pravidelne po každom
použití pretieraním mäkkou vlhkou handričkou! Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace
prostriedky (napr. ostré predmety, žieravé prostriedky na čistenie rúr a pod.)
Nepoužívajte tiež žiadne zariadenia na tlakové umývanie (napr. umývačku, wapku, parné
čističe)! Po každom grilovaní odstráňte prípadné stopy tuku a zvyšky potravín, ktoré sa
prichytili na grilovacej doske A2, v odkvapovej miske A3 a základni grilu A1. Normálne je,
že v priebehu času sa farba povrchov mení. Táto zmena ale žiadnym spôsobom nemení
vlastnosti povrchu a nie je dôvodom na reklamáciu spotrebiča!
Poznámka
Celková demontáž nie je pre bežné čistenie nutná a bežná demontáž pozostáva iba z
vysunutie zásuvného termostatu B a vysunutie odkvapovej misky A3. Pri bežnom používaní
sa však môže tuk dostať aj do medzier medzi grilovacou doskou A2 a plastovými nožičkami
s držadlami, ktoré sú súčasťou základne grilu A1. Ak k tomu dôjde, je pre riadne vyčistenie
spotrebiča nutná celková demontáž, ktorá spočívajúca v jednoduchom odskrutkovaní 10
skrutiek zo spodnej strany grilu. Pre opätovnú montáž grilu postupujte opačným spôsobom.
2
14 / 38
SK
Uloženie
Pred uložením sa uistite, že je gril chladný. Gril skladujte na bezpečnom a suchom mieste,
mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb.
VI. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Potraviny sú
nedostatočne
pripravené
Gril vydáva
nepríjemný zápach
Príčina
Nastavená príliš nízka teplota
Krátky čas prípravy
Príliš mnoho potravín na doske
Na grile sú nečistoty (zvyšky
tuku, potravín)
Gril nefunguje
Nie je pripojené napájanie
Riešenie
Informácie o teplote a čase nájdete na etikete potravín
Znížte množstvo potravín
Gril vyčistite, pozrite ods.
V. Údržba
Skontrolujte prívod, vidlicu a el.
zásuvku
Regulátor je nastavený na MIN. Nastavte regulátor na MAX teplotu
VII. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú
použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie.
Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym
odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných
miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete
zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych
dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho
zberného miesta (pozrite www.envidom.sk).
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi
udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho
odpojení od elektrickej siete odrezať napájací prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do
vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis! Nedodržaním
pokynov výrobcu zaniká pravo na záručnú opravu!
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke
+420 577 055 333 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
VIII. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie (V)
Uvedené na typovom štítku
Príkon (W)
Uvedený na typovom štítku
Hmotnosť (kg) cca
2,1
Spotrebič triedy ochranny
I.
Rozmery (DxHxV), (mm)
450 x 290 x 100
15 / 38
SK
Na výrobok bolo vydané ES vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. v platnom
znení. Výrobok spĺňa požiadavky nižšie uvedených nariadení vlády v platnom znení:
– NV č. 308/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom
rozsahu napätia (zodpovedá Smernici Rady č. 2006/95/ES v platnom znení).
– NV č. 194/2005 Z.z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska
elektromagnetickej kompatibility (zodpovedá Smernici Rady č. 2004/108/ES v platnom
znení).
Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane
zdravia ľudí v platnom znení. Výrobok je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady č. 1935/2004/ES o materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami.
Výrobca si vyhradzuje nepodstatné zmeny štandardného vyhotovenia, ktoré nemajú
vplyv na funkciu výrobku.
HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo
iných tekutín. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS,
CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch
alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na
hranie.
CZ
Výrobca: ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00, Praha 4, Česká republika
Výhradný dovozca:
ETA - Slovakia,
spol s r.o.,
Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3
UPOZORNĚNÍ:
HORKÝ
POVRCH
UPOZORNENIE
SK
UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
GB
WARNING: HOT SURFACE
H
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
16 / 38
GB
GRADO
Electric Grill
eta 2162
USER’S MANUAL
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions
carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including
the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
I. SAFETY NOTICE
– Carefully read the user’s manual before putting the appliance into operation, see the
illustrations and save the manual for future use. Consider the instructions in the user’s
manual as a part of the appliance and provide it to other users of the appliance.
–N
ever use the appliance if the power cord or power plug are
damaged, if it is not functioning correctly or if it has fallen on the floor
and been damaged or if it has fallen into water. In such cases take
the appliance to a professional service centre to verify its safety and
correct function.
–T
his appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not
be made by children without supervision.
–P
ay careful attention when handling the grill to avoid injury,
(e.g. burns, scalding).
– I f the power cord of this appliance is damaged, the cord must be
replaced by the manufacturer, their service technician or by
a similarly qualified person, this will prevent the creation of
a dangerous situation.
–B
efore replacing accessories or accessible parts, which move
during operation, before assembly and disassembly, turn off the
appliance and disconnect it from the mains by pulling the power
cord from the power socket!
–A
lways unplug the appliance from power supply if you leave it
unattended.
–W
hen the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects
to get in contact with it.
–T
he socket thermostat B must be removed from the appliance before
cleaning and the intake tube must be dried before further use of the
appliance.
– The appliance is not intended for operation with an exterior time
switch or separate remote control system.
17 / 38
GB
– The product is intended for home use and similar (in shops, offices and similar
workplaces, in hotels, motels and other residential environments, in facilities
providing accommodation with breakfast). It is not intended for commercial use!
– After finishing work and before cleaning, always switch off the appliance and disconnect it
from power supply by taking the power cord connector out of the electric socket.
– Check that the voltage on the type label corresponds to the voltage in your electric power
socket. The power plug must be connected to a properly installed and grounded power
socket.
– Do not remove the socket thermostat B from the grill unless it is unplugged from the el.
outlet and the grill hasn‘t cooled off. Do not plug it into a socket unless it is not inserted
into the grill base A1. Use only the socket thermostat supplied by the manufacturer!
– Do not insert the power plug into the electric power socket and do not pull it out of
the electric power socket with wet hands or by pulling on the power cord!
– Do not use the grill outdoors! Do not use the grill to heat a room!
– Never submerge the socket thermostat B under water (even partially) and do not
wash under running water!
–D
o not leave the grill on without supervision and supervise it for the entire time that
food is being prepared.
–D
o not use the grill for other purposes (e.g. for drying textile products, shoes, etc.) than
those recommended by the manufacturer.
–D
o not place the grill on unstable, fragile or flammable surfaces (e.g. glass, paper,
plastic, wooden-varnished boards and various fabrics/tablecloths).
– Use the grill only in the working position in places, where there is no risk of it being knocked
over and at a sufficient distance from flammable objects (e.g. curtains, drapes, wood, etc.),
sources of heat (e.g. fire stoves, stoves, etc etc.) and wet surfaces (kitchen sinks, wash
basins etc.).
– Before frying remove any food packaging (e.g. paper, PE-bag, etc.).
– When grilling spontaneous combustion of foods is possible. If sudden combustion (fire)
occurs, disconnect the appliance from the power grid and put the fire out.
– Before every connection to the power grid make sure that the temperature control dial
is in the position MIN. After finishing work and before any maintenance always turn
the temperature control dial to the position MIN and disconnect the appliance from the
electrical grid by pulling the power cord plug from the power socket.
– Do not carry the appliance when it is hot, if by chance it is tipped over there is a danger of
a burn injury. Due to high temperature, the pad under the appliance may heat up. Do not
touch it until it cools down.
– The power cord must not be damaged by sharp or hot objects, by an open flame and it must
not be submerged under water. Never place it on hot surfaces and do not leave it hanging
over the edge of a table or a work bench. If the cord is brushed against or tripped over or
pulled by for example children the appliance may tip over or be pulled down and lead to
serious injuries!
– The appliance is portable and is equipped with a flexible power cord with a plug, which
ensures a bipolar disconnection from the electricity grid.
– In terms of fire safety the grill conforms to the norm EN 60 335-2-6. According to this norm
this is an appliance that may be operated on a table or a similar surface under the condition
that in the direction of the main heat radiation, i.e. above the hotplate, a safe distance of
500 mm must be maintained from flammable materials and at least 100 mm in the other
directions.
– If the use of an extension cord is necessary, then it must not be damaged and must meet
the valid norms in force.
18 / 38
GB
– Regularly check the condition of the appliance’s power cord.
– The manufacturer takes no responsibility for damages caused by the incorrect use of this
appliance and accessories (e.g. ruining of foods, injury, burns, scalding, fire) and
takes no responsibility arising from the warranty on the appliance in the case that the
above safety notices were not followed.
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (pic. 1)
A – grill
A1 – grill base
A2 – grilling surface
A3 – dripping bowl
A4 – supply cord
B – socket thermostat
B1 – temperature regulator
B2 – temperature setting indicator
A2
1
A1
A4
A
A3
B
Do not use fat in the tripping bowl for the
further processing!
B2
B1
III. PREPARATION AND USE
Remove all packaging materials and take out the grill with its accessories. Remove all
adhesive foils, stickers or paper from the grill. After the first putting into operation, set
the maximum temperature of 230 °C and let an grill in operation with a window open for
about 10 minutes, then turn it off and let it cool down. Short mild emission of smoke is not
a defect and is no reason for complaint. After it has cooled down clean the parts that will
come in contact with food using hot water with detergent, thoroughly rinse with clean water
and wipe dry, if necessary allow to dry (see paragraph V. MAINTENANCE).
19 / 38
GB
Assembling the grill
The grill does not include any special parts, which need to be assembled before use. Insert
only the dripping bowl A3 and socket thermostat B into the base of grill A1 before use (see
pic. 1).
IV. OPERATING INSTRUCTIONS
Place the grill on a dry and even surface (e.g. kitchen table) at a height of at least 85 cm, out
of the reach of children. Insert the power plug A4 into the power socket and check that it does
not lead under the grill. Set the control dial B1 to the 230 position. The indicator light B2 will
turn on. Allow the grill to heat up for approximately 10 minutes without placing any food on
it. Working temperature is achieved when the indicator light B2 turns off. Place the food on
grilling surface A2. Turn off the grill by turning the temperature control dial B1 to position MIN
(and unplug supply cord from el. socket) a few minutes before finishing grilling because the
hotplate is sufficiently hot to complete the grilling of the food.
i
Note
– When the temperature is changed using the control dial B1 during the course of grilling
it will take approx. 5 to 10 minutes for the hotplate to achieve the set temperature.
– While heating the thermostat may cycle (the indicator light turns on and off). This is not
considered to be a defect.
Important notice
– Always allow the hotplates to heat up to working temperature before placing food on them.
– Do not touch the metal parts of the grill or the hotplate A2 during grilling, because these
parts are HOT! Pay special care to ensure that children do not touch the hotplate!
– Never place frozen or heavy foods on a hotplate.
– Do not leave an empty grill turned on for longer than 30 minutes.
– Never cut food that is being prepared on the grilling surface!
– Household pets (e.g. exotic birds) may have sensitive reactions to smells/odours, steam
and smoke created while food is being cooked. For this reason we recommend that food
is cooked in a different room.
All recommended cooking times for foods recommended in expert literature (cookbooks)
assume that meat has the temperature as when taken from the refrigerator. Cooking frozen
meat may take significantly longer.
Consider the following cooking tips as examples and inspiration, the purpose of which is not
to provide instructions but to show various ways of cooking food. Cooking (processing) times
for foods are only approximations and are in the range of minutes. The cooking time will
change depending on the temperature of the grill, the surrounding area and the type of food
being cooked. You may adjust the cooking time depending on your preference, the longer the
food is cooked the more well done it will be, crunchier.
Carefully monitor the food while cooking on the grill and adjust the cooking time as you see
necessary. Turning the food over more regularly will achieve more even cooking. Before
grilling vegetables, fish or lean meat, we recommend that you grease the hotplate with
vegetable oil or spray it with a special spray that prevents foods from sticking. When cooking
meat containing fat or foods that have been marinated it is not necessary to treat the hotplate
in this way. Use only fresh foods (not frozen). Remove sinew and fat from the meat. Remove
bones from fish. Cut the food you wish to grill into small thin slices.
20 / 38
GB
If you will be cooking various types of food after each other (e.g. meat, fish, fruit), we
recommend that you clean the remains from the hotplate between the individual stages
using wooden tongs or spatula. Do not clean the hotplate with water when hot!
You may use the following table as a guide for determining the approximate grilling time:
Food
Chicken breasts, slice about 1 cm
thick
Neck of pork, slice about 1cm thick
Beef rump, slice about 1cm thick
Cooking time
(min.)
Status check
5–6
the meat must not be pink
8–9
4–5
the meat must not be pink
to taste
V. MAINTENANCE
Before carrying out any maintenance disconnect the appliance from the power grid
by pulling out the plug on the power cord from the el. socket! Only clean the grill
once it has cooled down! Clean regularly after every use by wiping with a soft damp cloth!
Do not use abrasive or aggressive cleaning agents (e.g. sharp objects, caustic pipe
cleaning agents etc.). Also do not use any pressure cleaning equipment (e.g. dishwasher,
pressure or steam cleaner)! After each use, remove all residues of fat or food stuck on the
grilling surface A2, in the dripping bowl A3 and the grill base A1. It is normal for the colour of
surfaces to change over time. This change in no way changes the properties of the surface
and is not a reason for complaint about the appliance!
Note
Complete disassembly is not necessary for common cleaning. Common disassembly
consists only of removing the socket thermostat B and sliding out the dripping bowl A3.
When in common use, fat can get into the spaces between the grilling surface A2 and plastic
feet with holders, which are included with the grill A1. If this happens, complete disassembly
by removing the 10 screws from the bottom part is necessary for thorough cleaning. Proceed
reversely when assembling it.
2
21 / 38
GB
Storage
Before storing make sure that the grill is cool. Store the grill in a safe and dry location that
is out of reach of children and incapacitated persons.
VI. TROUBLESHOOTING
Problem
Foods are not
cooked enough
Cause
The set temperature is too low
Short cooking time
Too much food on the hotplate
The grill is emitting
The grill is soiled (food and fat
an unpleasant odour remains)
The grill doesn't
work
The power is not connected
The control dial is se to MIN
Solution
Information about temperature
and time can be found on the food
label
Reduce the amount of food
Clean the grill according to paragraph V. Maintenance
Check the power cord, plug and
el. socket
Set the control dial to MAX temperature
VII. ENVIRONMENTAL PROTECTION
If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing,
components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified
on the product or in the accompanying documentation mean that the used electric or
electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper
disposal of the product, hand it over at special collection places where it will be taken
over free of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural
resources and to prevent possible negative impacts on the environment and human health,
which could be the possible consequences of improper waste disposal.
Ask for more details at the local authorities or in the nearest collection site. Fines can
be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the national
regulations. If the appliance is to be put out of operation for good, after disconnecting
it from power supply we recommend cutting off the power cord and thus it will not be
possible to use the appliance again.
More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts
of the appliance must be carried out by professional service! Failure to comply with
the instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right to warranty
repair!
VIII. TECHNICAL DATA
Voltage (V)
Shown on the type label
Input power (W)
Shown on the type label
Weight (kg) approx.
2.1
Protection class of the appliance
I.
Size of the product (mm)
450 x 290 x 100
22 / 38
GB
The product has received ES declaration of conformity according to Act as amended.
CZproduct matches the requirements of the below statutory order as amended.
The
– Committee Regulation No. 2006/95/ES as amended, setting the technical requirements
of the electrical appliance as low.
UPOZORNĚNÍ:
HORKÝas
POVRCH
– Committee Regulation
No. 2004/108/ES
amended, setting the technical requirements
of products in terms of their electromagnetic compatibility.
The product is in conformity with the European Parliament and European Committee
Regulation
No. 1935/2004/ES re. Materials and objects designed for contact with food.
SK
The manufacturer reserves the right for any insignificant deviations from the
standard finishedUPOZORNENIE:
product which do
not have
any effect on the functioning of the
HORÚCI
POVRCH
product.
NOTICE
GB
WARNING: HOT SURFACE
H
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
PL
OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA
D
RU
LT
UA
SLO
ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119
PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119
ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ
OPOZORILO: VROČA POVRŠINA
23 / 38
H
GRADO
Elektromos grillsütő
eta 2162
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt nagyon figyelmesen
olvassa el ezt a használati útmutatót, és lehetőség szerint a garancialevéllel, pénztári
bizonylattal, csomagolással és a csomagolás belső részeivel együtt gondosan őrizze meg.
I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
– A készülék első üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót,
nézze át az ábrákat, és őrizze meg az útmutatót. Az útmutatóban szereplő utasításokat
tekintse a készülék tartozékának és adja tovább az esetleges későbbi felhasználóknak.
– A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai,
érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy
a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják,
amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék
biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
A gyermek ne játszon a készülékkel! Felügyelet nélkül a gyermek
nem végezheti el a készülék tisztítását, karbantartását!.
– Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó
cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel
rendelkező más személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel
veszélyes helyzet kialakulását.
– Soha ne használja a készüléket, ha sérült a tápkábel vagy
a csatlakozó, ha nem működik megfelelően, vagy ha a földre esett
és megsérült. Ilyen esetben vigye a készüléket szakszervizbe és
ellenőriztesse, biztonságos-e.
– A tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, amelyek
működés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt
a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a tápkábel dugójának
kihúzásával az aljzatból!
– Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha
a készülék felügyelet nélkül marad, továbbá annak beszerelése,
leszerelése vagy tisztítása előtt.
– A grillsütő használata során kerülje a sérüléseket (pl. égési vagy
egyéb sérülés).
– A készülék működése közben kerülje a készülék és az otthoni
állatok, virágok, vagy rovarok közötti kontaktust!
–A
készülék működéséhez tilos külső időzítő kapcsolót, vagy
távvezérlő rendszert használni.
–T
isztítás előtt vegye ki a bedugható termosztátot B a készülékből és
a következő használat előtt szárítsa azt meg alaposan.
24 / 38
H
– A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken,
szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, „bed and breakfast“ típusú
szállodákban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!
– A munka befejezése után és karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az
el.hálózatról a csatlakozó vezeték villásdugója el.dugaszolóaljzatból történő kihúzásával.
– Ellenőrizze, hogy a címkén szereplő adat megegyezik-e az Ön elektromos hálózatában
levő feszültséggel.
– A bedugható termosztátot B addig ne vegye ki a grillből, amíg nem húzta ki a tápkábelt az
elektromos hálózatból és a grill nem hűlt ki. Ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos
hálózathoz, ha a termosztát nincs megfelelően elhelyezve a grill bázisában A1.
Csak a gyártó által mellékelt bedugható termosztátot használja!
– A tápellátás csatlakozóját szabványnak megfelelően bekötött és földelt aljzatba kell
csatlakoztatni!
– Az elektromos kábelt ne dugja be vagy húzza ki az aljzatból nedves kézzel, és ne
a kábelnél fogva húzza! Ne használja a grillsütőt a szabadban!
– Ne használja a grillsütőt helyiségek fűtésére!
– A bedugható termosztát időzítővel B soha ne merítse vízbe (részlegesen sem) és ne
mossa folyó víz alatt!
– A grillsütőt ne hagyja felügyelet nélkül működni és figyeljen rá a sütés teljes
időtartama alatt!
– A grillsütőt ne használja más célokra (pl. textíliák, cipők szárítására, stb.), mint a gyártó
által ajánlata.
– Ne tegye a grillsütőt nem kellően stabil, törékeny vagy gyúlékony alapra (pl. üveg, papír,
műanyag, fa-lakkozott lemez és különböző szövetek/terítők).
– A grillsütőt csak olyan helyen használja, ahol nem tud felborulni és biztonságos
távolságban van gyúlékony anyagoktól (pl. függönyök, drapériák, fa, stb.), hőforrásoktól
(pl. kályha, tűzhely, stb.) és nedves felületektől (mosogató, mosdó, stb.).
– Grillezés előtt távolítsa el az élelmiszerek csomagolását (pl. papír, műanyag zacskó, stb.).
– Grillezés közben a készített élelmiszerek maguktól lángra lobbanhatnak. Ilyen esetben
húzza ki a készüléket a hálózatból és oltsa el a tüzet.
– Az elektromos hálózathoz történő csatlakoztatás előtt mindig ellenőrizze, hogy a
hőfokszabályozó MIN. A munka befejezése és minden karbantartás előtt állítsa a
hőfokszabályozót MIN állásba és húzza ki a tápkábel csatlakozóját az elektromos hálózatból.
– A készüléket ne mozgassa forró állapotban, felborulás esetén égési sérülés veszélye áll
fenn. A magas hőmérséklet miatt a készülék alja meleg lehet, ezért kérjük ne érintse azt
meg, amíg a készülék ki nem hűl.
– A tápkábelt ne sértse fel éles vagy forró tárggyal, nyílt lánggal, és ne merítse vízbe. Soha
ne tegye forró felületre, ne hagyja az asztal vagy munkalap széléről lógni.
Ha a vezetékbe pl. gyerekek belebotlanak vagy meghúzzák, a készülék felborulhat vagy
leeshet és súlyos sérülést okozhat!
– A készülék hordozható és mozgó villás csatlakozóval van ellátva, ami kétpólusú
lecsatlakoztatást tesz lehetővé.
– Tűzveszélyességi szempontból a grillsütő megfelel a EN 60 335-2-3 szabványnak.
E szabvány értelmében olyan készülékről van szó, melyet asztalon vagy más hasonló
felületen lehet üzemeltetni azzal a feltétellel, hogy be kell tartani a biztonságos távolságot
gyúlékony anyagoktól, ami a fő sugárzási irányban, azaz a lemez felett 500 mm, egyéb
irányokban min. 100 mm.
– Ha hosszabbító kábelre van szükség, annak sértetlennek és az érvényes szabványoknak
megfelelőnek kell lennie.
25 / 38
H
– Rendszeresen ellenőrizze a készülék tábkábelének állapotát.
– A gyártó nem vállalja a felelősséget a készülék és a tartozékok nem megfelelő használatából
eredő károkért (pl. élelmiszerek elértéktelenedése, égési vagy egyéb sérülés, tűz) és
nem vállal garanciát a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartása esetén.
II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. kép)
A – grill
A1 – grill bázisa
A2 – készült grillezési felület
A3 – csepegtető tál
A4 – tápkábel
B – bedugható termosztát
B1 – hőmérséklet szabályozó
B2 – hőmérséklet beállítási fényjelző
A2
1
A1
A4
A
A3
B
A csepegtető tálban lévő
zsírt ne használja fel újra!
B2
B1
III. ELŐKÉSZÍTÉS ÉS HASZNÁLAT
Távolítson el minden csomagolóanyagot, és vegye ki a grillsütőt minden tartozékkal
együtt. A grillsütőből távolítson el minden tapadós fóliát, matricát vagy papírt. Első
üzembehelyezéskor állítsa be a 230 °C értékű maximális hőmérsékletet és hagyja a grillt
kb.10 percig bekapcsolt állapotban, majd kapcsolja azt ki és hagyja kihűlni. Rövid ideig
tartó, enyhe füst nem jelent hibát és nem ok a reklamációra. Kihűlés után mossa el az öszes
olyan részt, amely érintkezésbe kerül az élelmiszerrel, forró, tisztítószeres vízben, gondosan
öblítse le tiszta vízzel, majd törölje szárazra, esetleg hagyja megszáradni
(ld. V. fejezet - KARBANTARTÁS).
26 / 38
H
Grill összeszerelése
A grill semmilyen speciális részt nem tartalmaz, amelyet használat előtt össze kéne
szerelni. Használat előtt csak helyezze be a csepegtető tálat A3 és a bedugható
termosztátot B a grill bázisába A1 (lássa az 1.ábrát).
IV. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
A grillsütőt helyezze szilárd, egyenes és száraz felületre (pl. a konyhaasztalra) min. 85
cm magasságban, gyerekektől távol. A tápellátás csatlakozóját (A4) csatlakoztassa az
elektromos hálózathoz és ellenőrizze, hogy nem került-e a vezeték a grillsütő alá.
A szabályozót (B1) állítsa 230 állásba. Kigyullad az ellenőrző lámpa (B2).
A grillsütőt melegítse elő kb. 10-15 percig, élelmiszerek nélkül. Az ellenőrző lámpa B2
kialvása jelzi a megfelelő üzemi hőmérséklet elérését. Elyezze az élelmiszereket a lemezre
(A2). A grillezés befejezése előtt néhány perccel kapcsolja ki a készüléket, azaz állítsa
a szabályozót (B1) a MIN állásba, mivel a lemez elég forró ahhoz, hogy az élelmiszerek
megfelelően megsüljenek.
Megjegyzés
– Amennyiben a hőmérsékletet a szabályozóval (B1) grillezés közben változtatja, kb.
5-10 percig eltart, amíg a lemez eléri a beállított hőmérsékletet.
– A melegítés során sor kerülhet a termosztát ki-bekapcsolódására (az ellenőrző lámpa
kigyulladására). Ez a jelenség nem jelent meghibásodást.
Fontos figyelmeztetések
– Az eélelmiszerek elhelyezése előtt mindig melegítse fel a lemezeket az üzemi
hőmérsékletre.
– Grillezés közben ne érjen a grillsütő fém részeihez vagy a lemezhez (A2), mivel ezek
az alkatrészek FORRÓK! Különösen ügyeljen rá, hogy gyerekek ne érjenek
a lemezhez!
– Soha ne tegyen a meleg lemezre fagyasztott vagy nehéz élelmiszert.
– Ne hagyja az üres grillsütőt 30 percnél hosszabb ideig bekapcsolva.
– Az élelmiszereket soha ne szeletelje a készült grillezési felület!
– A grillezés közben keletkező illatokra/szagokra, gőzre és füstre egyes háziállatok
(pl. egzotikus madarak) érzékenyen reagálhatnak. Ezért javasoljuk, hogy a grillezést
másik helyiségben végezze.
A szakirodalomban (szakácskönyvekben) szereplő valamennyi elkészítési idő abból indul
ki, hogy a hús hűtőszekrény-hőmérsékletű. Fagyasztott hús elkészítése lényegesen
hosszabb időt vesz igénybe.
Az alábbi elkészítési ötleteket tekintse példának vagy inspirációnak, ezek célja nem
útmutatás, hanem az, hogy megmutassa az élelmiszerek különböző elkészítési
lehetőségeit. Az élelmiszerek elkészítési (feldolgozási) ideje megközelítőleg azonos és
percekben értendő. A grillezési idő a grillsütő ill. a környezet hőmérséklete, valamint az
élelmiszer fajtája szerint változhat. Az elkészítési időt ízlése szerint módosíthatja, minél
tovább tart a sütés, annál inkább átsült, ropogós lesz az étel.
A grillezés közben figyelje az ételt és az elkészítési időt alalkítsa saját igénye szerint.
Az élelmiszert gyakrabban megforgatva jobban átsütheti. Zöldség, hal vagy sovány hús
grillezése előtt javasoljuk, hogy a lemezt kenje meg növényi olajjal vagy kezelje speciális,
az étel odasülését megakadályozó spray-vel.
27 / 38
i
H
Zsírtartalmú hús vagy marinírozott élelmiszerek grillezésekor nincs szükség a lemez ilyen
előkészítésére. Csak friss élelmiszert használjon (ne fagyasztottat). A húsról távolítsa el az
inakat és a szalonnát. A halból távolítsa el a csontokat. A grillezésre szánt élelmiszert vágja
vékony, kisebb szeletekre.
Amennyiben egymás után különböző élelmiszerféléket (pl. húst, halat, gyümölcsöt) készít,
javasoljuk, hogy az egyes fogások között a lemezt tisztítsa meg a maradékoktól egy fa
fordítólapát vagy spatula segítségével. A forró lemezt ne tisztítsa vízzel!
A hozzávetőleges grillezési idő megállapításához az alábbi táblázat nyújthat segítséget:
Élelmiszer Elkészítési idő (perc) Csirkemell, kb. 1 cm vastag szelet 5 – 6 Sertés tarja, kb. 1 cm vastag szelet 8 – 9 Marha fartő, kb. 1 cm vastag szelet 4 – 5 Az állapot ellenőrzése
a hús nem lehet rózsaszín
a hús nem lehet rózsaszín
ízlés szerint
V. KARBANTARTÁS
Karbantartás előtt minden alkalommal húzza ki a tápkábel csatlakozóját a konnektorból!
A grillsütőt csak kihűlés után tisztítsa! Rendszeresen, minden használat után törölje le
a készüléket puha nedves ronggyal! Ne használjon durva és agresszív tisztítószert (pl. éles
tárgyakat, maró hatású sütőtisztítót, stb.). Ne használjon nagynyomású mosóberendezést
(pl. mosogatógépet, tisztítógépet, gőztiszíttót)! A grillezés után mindig távolítsa el a zsír és
élelmiszer maradékokat, amelyek rátapadtak a grillezési felületre A2, vagy bent maradtak
a csepegtető tálban A3, vagy a grill bázisában A1. Normális jelenség, ha idővel a felületek
színe megváltozik. Ez a változás azonban semmilyen módon nem módosítja a felület
tulajdonságait, és nem ok a reklamációra!
Megjegyzés
Nem szükséges teljes szétszerelés az általános tisztításhoz, elég csak a bedugható
termosztátot B és a csepegtető tálat A3 kihúzni. Használat közben a zsír becsöpöghet
a grillezési felület A2 és a fogantyúkat tartalmazó műanyag lábak (,amelyek a grill bázisához
A1 tartoznak) közé. Amennyiben ez előfordul, a tisztításhoz szükséges lesz a grill teljes
szétszerelése, ami a készülék alsó oldalán lévő 10 csavar kicsavarását jelenti. A grill
összeszerelésénél fordított sorrendben járjon el.
2
28 / 38
H
Tárolás
Tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék hidegek. A grillsütőt biztonságos, száraz
helyen tárolja, gyerekektől és korlátozott döntésképességű emberektől távol.
VII. ÖKOLÓGIA
Amennyiben a méretek lehetővé teszik, a készülék valamennyi darabján fel van tüntetve
a csomagolóanyagok, komponensek és tartozékok gyártására használt anyagok jelei,
továbbá azok újrahasznosítására vonatkozó jelzések. A terméken vagy annak kísérő
dokumentációjában feltüntetett jelzések azt jelentik, hogy az elektromos és elektronikus
termékeket nem szabad a kommunális hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. A helyes
ártalmatlanítás céljából adja le azokat az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyeken, ahol
azokat ingyenesen veszik át. A termékek helyes ártalmatlanításával értékes természeti
forrásokat segít megőrizni és megelőzi azok nem megfelelő ártalmatlanításból következő
potenciálisan negatív hatásait a környezetre és az emberi egészségre. További részleteket
kérjen a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen. Ezen hulladék
anyagok helytelen ártalmatlanítása néhány ország előírásai szerint pénzbírsággal is járhat.
Amennyiben a készüléket véglegesen kiselejtezi, javasoljuk annak csatlakozóvezetéke
elektromos hálózatról történő lekapcsolásakor a csatlakozóvezetéket levágni, ezzel
a készülék használhatatlanná válik.
Terjedelmesebb jellegű karbantartást vagy olyan karbantartást, ami a készülék belső
részébe történő beavatkozást igényli, csak szakszerviz végezhet! A gyártói utasítások
be nem tartása a garancia kötelezettségek megszűnését vonja maga után!
VIII. MŰSZAKI ADATOK
Feszültség (V) A termék címkéjén van feltüntetve
Teljesítmény (W) A termék címkéjén van feltüntetve
Tömeg (kg) kb.
2,1
Termék méretei (mm) 450 x 290 x 100
A készülék érintésvédelmi osztálya I.
Az elektromágneses kompatibilitás szempontjából a termék a Tanács 2006/95/ES sz.
Irányelvének felel meg, az elektromos biztonság szempontjából a 2004/108/ES sz.
Irányelvnek.
A termék összhangban van az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EC sz. európai parlamenti és tanácsi rendelettel.
A gyártó fenntartja magának a jogot a standard kivitellel szembeni lényegtelen, a
termék működését nem befolyásoló eltérések alkalmazására.
HOT – Forró. DO NOT COVER – Ne takarja le. DO NOT IMMERSE IN WATER – Ne
merítse vízbe. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS,
CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Fulladásveszély. A műanyag
zacskót gyermekektől elzárt helyen tárolja. A zacskó nem játékszer.
Gyártja: ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00, Praha 4, Cseh Köztársaság
29 / 38
H
WARNING: HOT SURFACE
FIGYELMEZTETÉS
H
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
PL
OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA
D
RU
LT
UA
SLO
ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119
PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119
ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ
OPOZORILO: VROČA POVRŠINA
30 / 38
PL
GRADO
Elektryczny grill
eta 2162
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem
użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.
Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części
oryginalnego opakowania.
I. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
–P
rzed pierwszym uruchomieniem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi, przejrzyj
rysunki i zachowaj instrukcję do wglądu. Zalecenia podane w instrukcji należy traktować
jako element urządzenia i przekazać je jego kolejnym użytkownikom.
–S
prawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu
w używanym przez Ciebie gniazdku. Wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączyć
do gniazdka zainstalowanego i uziemionego zgodnie.
–P
rodukt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych
miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska
mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego!
–N
igdy
nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką,
jeśli nie działa prawidłowo, o ile spadło na ziemię i uszkodziło
się lub wpadło do wody. W takich wypadkach urządzenie należy
oddać do specjalistycznego serwisu w celu sprawdzenia jego
bezpieczeństwa i funkcjonalności.
– Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz
osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi
lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia
w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego
korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego
używaniem. Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom.
Czyszczenie i konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom
zabroniona.
–P
rzed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, które
ruszają się podczas pracy, przed montażem i demontażem
należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej
poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka
elektrycznego!
–Z
awsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest
pozostawione bez opieki.
–P
odczas przenoszenia grilla postępuj tak, aby nie doszło do obrażeń
(np. oparzenia).
31 / 38
PL
–J
eśli
przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, musi
zostać wymieniony przez producenta, jego technika serwisowego
lub podobną wykwalifikowaną osobę tak, aby nie doszło do
powstania niebezpiecznej sytuacji.
– Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznym
zegarem lub oddzielnym układem sterowania zdalnego.
– Termostat nasadowy B musi zostać przed czyszczeniem usunięty
z urządzenia a podłączenie musi być wysuszone przed ponownym
użyciem urządzenia.
–P
o pracy i przed każdą konserwację, należy urządzenie wyłączyć i odłączyć od sieci,
wyciągając wtyczkę z gniazdka.
– Podczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta i owady nie miały dostępu
do urządzenia.
– Nie wsuwaj wtyczki przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego i nie wyciągaj
jej mokrymi rękami ciągnąc za przewód zasilający!
– Nie używaj grillu na dworze!
– Nie używaj grillu do ogrzewania pomieszczeń!
– Termostatu nasadowego B nie należy wyjmować z grilla, dopóki nie zostanie odłączony od
gniazdka elektrycznego i dopóki nie ostygnie. Nie należy podłączać go do sieci, jeśli nie
jest włożony do podstawy grilla A1. Używaj tylko termostat nasadowy dostarczany przez
producenta!
– Nie pozostawiaj grilla bez nadzoru i przez cały czas grillowania kontroluj go.
– Nie używaj grilla do innych celów (np. do suszenia produktów tekstylnych, obuwia itd.)
niż te, które zaleca producent.
– Nie umieszczaj grilla nie niestabilnym, delikatnym i łatwopalnym podłożu (np. na
szklanych, papierowych, plastikowych, lakierowanych drewnianych płytach
i różnego rodzaju tkaninach/obrusach).
– Używaj grilla wyłącznie w pozycji roboczej w miejscach, gdzie nie zagraża jego
przewrócenie i w dostatecznej odległości od przedmiotów łatwopalnych (np. zasłon,
firanek, drewna itd.), źródeł ciepła (np. piecyków, kuchenek itd.) i wilgotnych
powierzchni (zlewozmywaków, umywalek itd.).
– Przed rozpoczęciem smażenia usuń z potraw ewentualne opakowania (np. papier,
plastikowe torebki itd.).
– Podczas grillowania może dojść do samozapalenia przygotowywanych potraw. W razie
nagłego zapalenia należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i zgasić ogień.
– Przed każdym podłączeniem do sieci elektrycznej sprawdź, czy regulator temperatury
znajduje się na pozycji MIN. Po zakończeniu pracy i przed każdą konserwacją należy
zawsze przekręcić regulator temperatury na pozycję MIN i odłączyć urządzenie od sieci
elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
– Nie należy przenosić gorącego urządzenia, przy ewentualnym przewróceniu grozi
niebezpieczeństwo obrażeń w postaci oparzenia. Pod wpływem wysokiej temperatury
może również ogrzać się podkładka, na której zostało umieszczone urządzenie, więc
zanim podkładka nie ostygnie nie należy jej dotykać.
– Przewodu zasilającego nie wolno uszkodzić ostrymi lub gorącymi przedmiotami, otwartym
płomieniem, nie wolno go również zanurzać w wodzie. Nigdy nie kładź go na gorącej
powierzchni ani nie pozwól, by zwisał poza krawędź stołu lub blatu kuchennego. Na skutek
zawadzenia o przewód lub pociągnięcia go np. przez dzieci może dojść do przewrócenia
lub ściągnięcia urządzenia, a następnie do poważnych obrażeń!
32 / 38
PL
– Urządzenie jest przenośne i jest wyposażone w ruchomy przewód z wtyczką,
zapewniający dwupolowe odłączenie od sieci elektrycznej.
– Z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego grill spełnia normę EN 60335‑2‑3. W rozumieniu tej normy chodzi o urządzenie, z którego można korzystać
na stole lub podobnego rodzaju powierzchni, z tym że w kierunku zgodnym z główną
emisją ciepła, tj. nad płytą, należy przestrzegać bezpiecznej odległości od powierzchni
materiałów łatwopalnych 500 mm, a w pozostałych kierunkach min. 100 mm.
– W razie potrzeby użycia przedłużacza należy zapewnić, aby nie był on uszkodzony
i spełniał obowiązujące normy.
– Należy regularnie sprawdzać stan przewodu zasilającego urządzenia.
– Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego używania
urządzenia i wyposażenia (np. zepsucie potraw, obrażenia, oparzenia, pożar) i nie jest
odpowiedzialny za urządzenie z tytułu gwarancji w przypadku nieprzestrzegania wyżej
wymienionych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)
A – grill
A1 – podstawa grilla A3 – tacka ociekowa
A2 – powierzchnia grillowania A4 – przewód zasilający
B – termostat nasadowy
B1 – regulator temperatury
B2 – lampka kontrolna ustawienia temperatury
A2
1
A1
A4
A
A3
B
Tłuszcz w miseczce nie należy dalej używać
i po wychłodnięciu powinien być wylany.
33 / 38
B2
B1
PL
III. PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE
Usuń wszelki materiał opakowaniowy i wyjmij grill wraz z wyposażeniem. Usuń z grillu
wszelkie folie, naklejki czy papier. Podczas pierwszego uruchomienia, należy ustawić
maksymalną temperaturę 230 °C i przy otwartym oknie, pozostawić grill działający około 10
minut, a następnie go wyłączyć i ostudzić. Krótkie, delikatne dymienie nie stanowi usterki
i nie jest powodem do reklamacji urządzenia. Po ostygnięciu umyj części, które będą dotykać
potraw, w gorącej wodzie z dodatkiem środka myjącego, dokładnie je opłucz czystą wodą
i wytrzyj do sucha, ewentualnie pozostaw do wyschnięcia (por. ust. V. KONSERWACJA).
Złożenie grilla
Grill nie zawiera żadnych specjalnych elementów, które muszą być złożone przed jego
uruchomieniem. Przed użyciem potrzeba tylko włożyć tackę A3 i termostat nasadowy B
do podstawy grilla A1 (patrz rys. 1).
IV. INSTRUKCJA OBSŁUGI
Umieść grill na stabilnej, równej i suchej powierzchni (np. na stole kuchennym) na wysokości
min. 85 cm, z dala od dzieci. Wsuń wtyczkę przewodu zasilającego A4 do gniazdka
elektrycznego i sprawdź, czy nie jest poprowadzona pod grillem.
Nastaw regulator B1 na pozycję 230. Zacznie świecić kontrolka B2. Pozostaw rozgrzany grill
przez ok. 10-15 minut bez włożonych potraw. Zgaśnięcie kontrolki B2 sygnalizuje osiągnięcie
temperatury roboczej. Połóż potrawy na płycie A2. Na kilka minut przed zakończeniem
grillowania wyłącz urządzenie poprzez przekręcenie regulatora B1 na pozycję MIN,
ponieważ płyta jest dostatecznie gorąca, aby można było dokończyć grillowanie potraw.
Uwaga
– Przy zmianie temperatury za pomocą regulatora B1 w trakcie grillowania upłynie
ok. 5 do 10 minut, zanim płyta osiągnie ustawioną temperaturę.
– W trakcie podgrzewania może dojść do zmiany cykli termostatu (zacznie się świecić
kontrolka). Nie jest to wada.
i
Ważne uwagi
– Zanim umieścisz na płytach potrawy, rozgrzej najpierw płyty do temperatury roboczej.
– Podczas grillowania nie dotykaj metalowych części grilla lub płyty A2, ponieważ części
te są GORĄCE! Zwróć szczególną uwagę na to, aby płyty nie dotykały dzieci!
– Nigdy nie kładź na ciepłej płycie zamrożonych lub ciężkich potraw.
– Nie pozostawiaj włączonego pustego grilla na dłużej niż 30 minut.
– Opracowanych potraw nie należy nigdy kroić na płytach (powierzchnia grillowania)!
– Zwierzęta domowe (np. egzotyczne ptaki) mogą wrażliwie reagować na zapachy,
parę i dym powstające podczas opracowywania potraw. Z tego powodu zalecamy
przygotowywanie potraw w innym pomieszczeniu.
Wszelki czas przygotowywania potraw, zalecany w specjalistycznej literaturze (książkach
kucharskich) zakłada, że mięso ma temperaturę chłodniczą. Przygotowywanie zamrożonego
mięsa może trwać o wiele dłużej.
34 / 38
PL
Poniższe rady dotyczące opracowania należy traktować jako przykładowe, służące jako
inspiracja. Ich celem nie jest udzielenie instrukcji, ale wskazanie możliwości różnych
sposobów opracowania potraw. Czas przygotowania (opracowania) potraw ma charakter
orientacyjny i waha się w jednostkach minut. Czas grillowania zmienia się w zależności od
temperatury grillu, otoczenia i typu opracowywanej potrawy. Długość opracowania można
zmieniać w zależności od upodobań smakowych. Im dłużej będzie trwać przygotowanie,
tym potrawa będzie mocniej przypieczona i chrupiąca.
Potrawy należy podczas grillowania dokładnie obserwować i zmienić czas opracowywania
w zależności od potrzeb. Dzięki częstszemu obracaniu potrawy dojdzie do ich lepszego
upieczenia. Przed grillowaniem warzyw, ryb lub chudego mięsa zalecamy posmarowanie
płyty olejem roślinnym lub spryskanie jej specjalnym sprejem zapobiegającym spieczeniu
potrawy. W przypadku przygotowywania mięsa zawierającego tłuszcz czy w przypadku
potraw marynowanych nie trzeba w ten sposób przygotowywać płyty. Używaj wyłącznie
świeżych potraw (nie mrożonek). Usuń z mięsa ścięgna i słoninę.
Usuń z ryb ości. Pokrój potrawy, które chcesz grillować, na małe cienkie plastry. Jeśli
chcesz przygotowywać różne rodzaje potraw jedna za drugą (np. mięso, ryby, owoce),
zalecamy oczyszczenie płyty pomiędzy poszczególnymi typami potraw z resztek jedzenia
za pomocą drewnianej łopatki lub szpachelki. Nie czyść wodą gorącej płyty!
Możesz skorzystać z poniższej tabeli jako pomocy do określenia czasu grillowania:
Czas przygotowania
Kontrola stanu
(min.)
mięso nie może być
Piersi kurczaka, plaster o grubości ok. 1 cm
5-6
różowe
Karkówka wieprzowa plaster o grubości
mięso nie może być
8-9
ok. 1 cm
różowe
Rumsztyk, plaster o grubości ok. 1 cm
4-5
według smaku
Potrawa
V. KONSERWACJA
Przed każdą konserwacją należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej poprzez
wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego! Grill należy
wyczyścić dopiero po jego wystygnięciu! Czyszczenia należy dokonywać regularnie
po każdym użyciu, wycierając urządzenie za pomocą miękkiej wilgotnej ściereczki! Nie
używaj szorstkich i agresywnych środków czyszczących (np. ostrych przedmiotów,
żrących środków do czyszczenia kuchenek itd.). Nie używaj również żadnych urządzeń
do mycia pod ciśnieniem (np. zmywarki, wysokociśnieniowych urządzeń czy urządzeń
czyszczących za pomocą pary)! Po każdym grillowaniu potrzeba usunąć wszelkie
ślady tłuszczu i resztki żywności, które przykleiły się do płyty grillującej A2, do tacki A3
i do podstawy grilla A1. Zmiana koloru powierzchni po pewnym czasie jest zjawiskiem
normalnym. Ta zmiana nie ma żadnego wpływu na właściwości powierzchni i nie stanowi
podstaw do reklamacji urządzenia!
35 / 38
PL
Uwaga
Do bieżnego czyszczenia całkowity demontaż nie jest konieczny, bieżny demontaż składa
się tylko z wysunięcia termostatu nasadowego B i wysuwania tacki A3. Jednak podczas
normalnej pracy, tłuszcz może dostać się także do szczelin pomiędzy płytą grillującą
A2 i nóżkami z tworzywa sztucznego z uchwytami, które są częścią podstawy grilla A1.
Jeśli do tego dojdzie, do właściwego wyczyszczenia urządzenia wymagany jest całkowity
demontaż, składający się w prostym odkręceniu 10 śrub z dolnej strony grilla. W celu
ponownego zamontowania grilla, należy postępować w sposób odwrotny.
2
Przechowywanie
Przed magazynowaniem sprawdź, czy płyty są chłodne. Urządzenie należy przechowywać
w bezpiecznym i suchym miejscu z dala od dzieci i osób upośledzonych.
VI. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Potrawy są
niedostatecznie
przygotowane.
Grill brzydko
pachnie.
Przyczyna
Została ustawiona zbyt niska
temperatura.
Krótki czas przygotowania.
Zbyt dużo potraw na płycie.
Na grillu znajdują się zanieczyszczenia (resztki tłuszczu, potraw).
Grill nie działa.
Nie jest włączone zasilanie.
Rozwiązanie
Informacje dotyczące temperatury i czasu znajdują się na
etykiecie potrawy.
Zmniejsz ilość potraw.
Wyczyść grill zgodnie z instrukcją
w ust. V. Konserwacja.
Sprawdź przewód, wtyczkę
i gniazdko elektryczne.
Regulator jest nastawiony na MIN Ustaw regulator na max.
36 / 38
PL
VII. EKOLOGIA
Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki
materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia,
jak również ich przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub
w załączonej dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych
lub elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym.
Produkt należy odnieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez
opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą
w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie
ludzkie. W celu uzyskania innych szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy
zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego (zobacz www.elektroeko.pl).
Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami
krajowymi i międzynarodowymi. W celu całkowitego wycofania urządzenia z użytkowania
zaleca się odłączyć przewód zasilania od sieci elektrycznej, przez ucięcie przewodu.
Dzięki czemu użytkowanie urządzenia nie będzie możliwe
Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do elektrycznej części urządzenia
może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nieprzestrzeganie wskazówek
producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!
VIII. DANE TECHNICZNE
Napięcie (V)
Podane na tabliczce znamionowej
Pobór mocy (W)
Podany na tabliczce znamionowej
Masa (kg) ok.
2,1
A készülék érintésvédelmi osztálya
I.
Termék méretei (mm)
450 x 290 x 100
Produkt spełnia wymogi Dyrektywy 2004/108/ES włącznie z dodatkami w zakresie
kompatybilności elektromagnetycznej oraz wymogi Dyrektywy 95/2006/ES włącznie
z dodatkami w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego.
Jest zgodny z rozporządzeniem 1935/2004/ES Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do z żywnością.
Producent zastrzega sobie prawo do nieistotnych odchyleń od standardowego
wykonania, nie mających wpływu na działanie produktu.
HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub
innych cieczy. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS,
CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Niebezpieczeństwo uduszenia. Tego worka nie należy używać w kołyskach, łóżeczkach,
wózkach lub kojcach dziecięcych. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza
zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!
37 / 38
H PL
Producent: ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00, Praha 4, Republika Czeska
Importer: DIGISON
Polska sp. z o.o., ul.FORRÓ
Krzemieniecka
46, Wrocław 54 613 Poland
FIGYELMEZTETÉS:
FELÜLET
OSTRZEŻENIE
PL
OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA
D
RU
LT
UA
SLO
ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119
PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119
ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ
OPOZORILO: VROČA POVRŠINA
38 / 38
Postup při reklamaci
Kupující je povinen při reklamaci předložit s reklamovaným výrobkem doklad o jeho koupi,
příp. záruční list, uvést důvod reklamace a vadu popsat. Při reklamaci v záruční době se
obracejte na servisy podle adres na www.eta.cz. K odeslanému výrobku připojte průvodní
dopis s udáním důvodu reklamace a svoji přesnou adresu. Při reklamaci v záruční
době se lze obrátit na prodejnu, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek vyčistěte a zabalte
tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Z hygienických důvodů nepřijímáme
znečištěné výrobky do opravy.
Postup pri reklamácii
Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť s reklamovaným výrobkom doklad o jeho kúpe,
prípadne záručný list, uviesť dôvod reklamácie a závadu popísať. Pri reklamácii v záručnej
lehote sa obracajte na opravovne podľa adries uvedených na www.eta.sk. K odoslanému
výrobku priložte sprievodný list s udaním dôvodu reklamácie a svoju presnú
adresu. Pri reklamácii v záručnej lehote sa môžete obrátiť na predajňu, v ktorej
ste výrobok zakúpili. Výrobok očistite a zabaľte tak, aby sa pri preprave nepoškodil.
Z hygienických dôvodov neprijímame do opravy znečistené výrobky.
Záznamy o záručních opravách • Záznamy o záručných opravách
Výrobek byl v záruční opravě
Výrobok bol v záručnej oprave
Výrobek byl v záruční opravě
Výrobok bol v záručnej oprave
Výrobek byl v záruční opravě
Výrobok bol v záručnej oprave
od
do
od
do
od
do
Zákazka číslo
Zakázka číslo
Zákazka číslo
Zakázka číslo
Zákazka číslo
Razítko a podpis opravny
Pečiatka a podpis pracovníka
Razítko a podpis opravny
Pečiatka a podpis pracovníka
Kupon č. 3
Kupon č. 2
Kupon č. 1
$
Razítko a podpis opravny
Pečiatka a podpis pracovníka
$
$
Zakázka číslo
ZÁRUČNÍ LIST • ZÁRUČNÝ LIST
Záruční doba
Záručná lehota
24
2162
měsíců ode dne prodeje spotřebiteli
mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi
Typ Série (výrobní číslo)
TypSéria (výrobné číslo)
~ 230 V
Napětí • Napätie
Datum a TK závodu
Dátum a TK závodu
Datum prodejeRazítko prodejce a podpis
Dátum predaja
Pečiatka predajcu a podpis
Kupujúci bol oboznámený s funkčnosťou a s obsluhou výrobku.
Výrobek byl před odesláním ze závodu přezkoušen. Výrobce ručí za to, že výrobek bude mít
po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za toho
předpokladu, že ho bude spotřebitel užívat způsobem, který je popsán v návodu. Na vady
způsobené nesprávným používáním výrobku se záruka nevztahuje. Adresy záručních opraven
jsou uvedeny na internetu www.eta.cz. Poskytovaná záruka se prodlužuje o dobu, po kterou
byl výrobek v záruční opravě. Pro případ výměny výrobku, nebo zrušení kupní smlouvy platí
ustanovení občanského zákoníku. Tento záruční list je zároveň „Osvědčením o kompletnosti
a jakosti výrobku.“
© DATE 27/1/2014
Kupující byl seznámem s funkcí a se zacházením s výrobkem.
Výrobok bol pred odoslaním zo závodu preskúšaný. Výrobca ručí za to, že výrobok bude
mať po celú záručnú lehotu vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami za
predpokladu, že ho bude spotrebiteľ používať spôsobom, ktorý je opísaný v návode na
obsluhu. Na chyby spôsobené nesprávnym používaním výrobku sa záruka nevzťahuje. Adresy
záručných opravovní sú uvedené na internete www.eta.sk. Poskytovaná záruka sa predlžuje o
čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny výrobku alebo zrušenia
kúpnej zmluvy platia ustanovenia občianskeho zákonníka. Tento záručný list je zároveň
Kupon č. 2
Kupon č. 3
Typ ETA 2162
Typ ETA 2162
Typ ETA 2162
Série
Série
Série
Zakázka číslo
Zakázka číslo
Zakázka číslo
Datum
Razítko a podpis
Datum
Razítko a podpis
Datum
Razítko a podpis
$
Kupon č. 1
$
„Osvedčením o kompletnosti a akosti výrobku”.
$
e.č.04/2014
Guarantee certificate is valid only for Czech Republic and Slovak Republic.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement