AEG A61900HLW0 User manual

AEG A61900HLW0 User manual
A61900HLW0
NL
EN
FR
DE
VRIESKIST
CHEST FREEZER
CONGÉLATEUR COFFRE
GEFRIERTRUHE
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
17
32
48
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit
apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te
presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone
apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar
minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om
al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te
laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de
hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal
kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg-electrolux.com/shop
Inhoud
3
INHOUD
4
6
7
8
8
10
11
12
15
15
16
Veiligheidsinformatie
Bediening
Bedieningspaneel
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Montage
Het milieu
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw
persoonlijke veiligheid en informatie
over het voorkomen van schade aan
het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
4
Veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het
van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn
hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid
van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade
die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het
gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan
voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
LET OP!
Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit
is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Veiligheidsinformatie
5
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op
enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of
een elektrische schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen
worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
•
•
•
•
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een
risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje1) voor de
binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Gloeilampjes2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke
apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
•
•
•
•
Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. 3)
Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid
is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat
met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken
druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien.
2) Als er is voorzien in een lamp.
3) Als het apparaat vorstvrij is.
6
Bediening
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet
aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel
waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om vier uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de
olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de
installatie opvolgen.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Zorg ervoor dat de stekker na installatie van het apparaat toegankelijk is.
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en
er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij
het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral
aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.
BEDIENING
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Bedieningspaneel
7
Het controlelampje gaat aan.
Draai de thermostaatknop naar rechts op een gemiddelde stand.
Als de temperatuur in het apparaat te hoog is, gaat het alarmlampje branden.
Uitschakelen
Draai om het apparaat uit te zetten de temperatuurregeling naar de OFF positie.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking
te stellen:
• draai de temperatuurregeling naar voor minimale koude.
• draai de temperatuurregeling naar to voor
maximale koude.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen
het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de
temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak het deksel wordt geopend
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• de plaats van het apparaat.
BEDIENINGSPANEEL
1
1
2
3
4
2
3
4
Alarmlampje hoge temperatuur
Controlelampje
FROSTMATIC-lampje
FROSTMATIC-schakelaar
Resetschakelaar van het alarm
FROSTMATIC -functie
U kunt de functie FROSTMATIC activeren door te drukken op de FROSTMATIC schakelaar.
Het FROSTMATIC-lampje gaat branden.
8
Het eerste gebruik
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Het is mogelijk de functie te allen tijde te deactiveren door te drukken op de FROSTMATIC schakelaar. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit.
Alarm hoge temperatuur
Een toename van de temperatuur in de vriezer (bijvoorbeeld door stroomuitval) wordt
aangeduid door:
• het aanspringen van het alarmlampje
• het klinken van een zoemer.
Tijdens de alarmfase kan de zoemer worden uitgeschakeld door op de Alarm-resetschakelaar te drukken.
Leg tijdens de alarmfase geen voedsel in de vriezer.
Als de normale omstandigheden hersteld worden gaat het alarmlampje automatisch uit.
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
DAGELIJKS GEBRUIK
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange
periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de FROSTMATIC-functie ten minste 24 uur voordat
u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje .4)
Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt,
het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten
in plaatst.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen
dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld,
moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden
en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
4) Raadpleeg "Technische gegevens
9
Dagelijks gebruik
Kalender ingevroren voedsel
De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan
De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levensmiddelen Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing
is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd
ingevroren.
Het openen en sluiten van het deksel
Omdat het deksel is uitgerust met een strak sluitende afsluiting, is het niet gemakkelijk
om hem direct na het sluiten opnieuw te openen (door het vacuüm dat aan de binnenkant wordt gevormd).
Wacht een paar minuten voordat u het apparaat weer opent. De vacuümklep zal u helpen om het deksel te openen.
WAARSCHUWING!
Trek nooit met grote kracht aan het handvat.
Low frost System (Anti-rijpsysteem)
Het apparaat is uitgerust met een Anti-rijpsysteem (aan de achterkant in de vriezer kunt
u een klep zien zitten), dit systeem vermindert de vorming van rijp in de vriezer met wel
80 procent. Dat betekent voor u dat u de kist 5 jaar lang niet hoeft te ontdooien.
Opslagmanden
Hang de manden aan de bovenrand van de vriezer (X) of plaats ze in de vriezer (Y). Draai de handvaten voor deze twee posities zoals getoond in
de afbeelding en zet ze vast.
De manden schuiven in elkaar.
De onderstaande afbeeldingen tonen hoeveel
manden in de verschillende vriezermodellen kunnen worden geplaatst.
U kunt extra manden kopen bij uw plaatselijke
klantenservice.
Y
X
230
946
1336
1061
1201
1611
Veiligheidsslot
De vriezer is uitgerust met een speciaal slot om per ongeluk afsluiten te vermijden. Het
slot is zodanig ontworpen dat u de sleutel alleen kunt omdraaien en zo het deksel af
kunt sluiten als u de sleutel daarvoor in het slot heeft gedrukt.
10
Nuttige aanwijzingen en tips
Voer om de vriezer af te sluiten de volgende stappen uit:
1. druk de sleutel voorzichtig in het slot.
2. draai de sleutel met de klok mee naar het symbool .
Voer om de vriezer te openen de volgende stappen uit:
1. druk de sleutel voorzichtig in het slot.
2. draai de sleutel tegen de klok in naar het symbool .
Reservesleutels zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke klantenservice.
WAARSCHUWING!
Houd de sleutel uit de buurt van kinderen.
Zorg ervoor dat u de sleutel uit het slot haalt voordat u een oud apparaat afvoert.
Laag scheidingspaneel van kunststof
Met het lage scheidingspaneel kunt u de ruimte boven de compressor beter benutten. In
de ruimte die hierdoor ontstaat kunt u kleine voedselpakketjes bewaren, die ook makkelijker terug te vinden zijn.
De scheidingswand kan ook gebruikt worden als een blad terwijl de vriezer ontdooid wordt.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op
het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit
in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht
zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan
de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe
lang het al bewaard is;
Onderhoud en reiniging
11
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel
naar uw vriezer gebracht worden;
• het deksel niet vaak te openen of langer open te laten dan strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
1. Schakel het apparaat uit.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Maak het apparaat en toebehoren regelmatig schoon met warm water en neutrale
zeep. Maak de afsluiting van het deksel voorzichtig schoon.
4. Maak het apparaat volledig droog.
5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Schakel het apparaat in.
LET OP!
Gebruik geen schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen, sterk geparfumeerde schoonmaakproducten of boenwas om de binnenkant van het apparaat schoon te maken.
Voorkom schade aan het koelsysteem.
Het is niet nodig om het compressorgedeelte schoon te maken.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die
in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een
beetje afwasmiddel.
De vriezer ontdooien
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 10-15 mm bereikt heeft.
Het beste moment om de vriezer te ontdooien is wanneer deze geen of weinig voedsel
bevat.
12
Problemen oplossen
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en
leg het op een koele plaats.
3. Laat het deksel open, haal de dop van de ontdooiwaterafvoer en vang al het dooiwater op in een bak. Gebruik een schraper om het ijs snel te verwijderen.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de dop terugzetten.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat het apparaat twee tot drie
uur in deze instelling werken.
7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het vriesvak.
Gebruik nooit scherpe metalen gereedschappen om rijp af te schrapen omdat u hiermee
het apparaat kunt beschadigen. Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om
het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen
kan de veilige bewaartijd verkorten.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Haal al het voedsel eruit.
4. Ontdooi het apparaat en toebehoren en maak alles schoon.
5. Laat het deksel open om onaangename geurtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft als de stroom uitvalt.
PROBLEMEN OPLOSSEN
LET OP!
Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden
verricht door een gekwalificeerd technicus of competent persoon.
Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
Probleem
Het apparaat maakt lawaai.
Mogelijke oorzaak
Het apparaat wordt niet goed
ondersteund.
Oplossing
Controleer of het apparaat stabiel staat (alle vier de voetjes
moeten op de vloer staan).
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
13
Oplossing
De compressor werkt con- De temperatuur is niet goed in- Stel een hogere temperatuur in.
gesteld.
tinu.
Het deksel is te vaak geopend.
Laat het deksel niet langer open
dan nodig is.
Het deksel is niet goed gesloten. Controleer of het deksel goed
sluit en dat de pakkingen onbeschadigd en schoon zijn.
Er zijn grote hoeveelheden
Wacht een paar uur en controvoedsel tegelijk in de vriezer ge- leer dan nogmaals de temperaplaatst.
tuur.
Het alarmlampje voor hoge temperatuur brandt.
Er is te veel rijp en ijs.
Het voedsel dat in het apparaat
werd geplaatst was te warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat.
De temperatuur van de ruimte
waarin het apparaat zich bevindt is te hoog voor efficiënte
werking.
Probeer de temperatuur in de
ruimte waarin het apparaat staat
te verlagen.
Het is te warm in de vriezer.
Raadpleeg "Alarm hoge temperatuur".
De kist is kortgeleden aangezet
en de temperatuur is nog
steeds te hoog.
Raadpleeg "Alarm hoge temperatuur".
De producten zijn niet op de
juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
Het deksel is niet goed dicht of
niet strak genoeg gesloten.
Controleer of het deksel goed
sluit en dat de pakkingen onbeschadigd en schoon zijn.
De temperatuur is niet goed in- Stel een hogere temperatuur in.
gesteld.
De dop van de waterafvoer bevindt zich niet op de juiste
plaats.
Het deksel sluit niet volle- Er is overmatige rijp.
dig.
Het deksel gaat moeilijk
open.
Plaats de dop voor de waterafvoer op de juiste manier.
Verwijder de overmatige rijp.
De pakkingen van het deksel
zijn vies of plakkerig.
Maak de pakkingen van het deksel schoon.
Het deksel wordt geblokkeerd
door voedselverpakkingen.
Rangschik de verpakkingen op
de juiste wijze, zie de sticker in
het apparaat.
De pakkingen van het deksel
zijn vies of plakkerig.
Maak de pakkingen van het deksel schoon.
De klep is geblokkeerd.
Controleer de klep.
14
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Het is te warm in de vriezer.
De temperatuur is niet goed in- Stel een lagere temperatuur in.
gesteld.
Het deksel sluit niet strak af of
is niet op de juiste manier gesloten.
Raadpleeg "Het lampje vervangen".
Controleer of het deksel goed
sluit en dat de pakkingen onbeschadigd en schoon zijn.
Het apparaat was voor het vrie- Laat het apparaat lang genoeg
zen niet voldoende voorgekoeld. voorkoelen.
Er zijn grote hoeveelheden
Wacht een paar uur en controvoedsel tegelijk in de vriezer ge- leer dan nogmaals de temperaplaatst.
tuur. Doe de volgende keer kleinere hoeveelheden in te vriezen
voedsel per keer in de vriezer.
Het voedsel dat in het apparaat
werd geplaatst was te warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat.
In te vriezen producten zijn te
dicht bij elkaar geplaatst.
Plaats de producten zodanig dat
koude lucht daartussen kan circuleren.
Het deksel is te vaak geopend.
Probeer het deksel niet te vaak
te openen.
Het deksel is lang open geweest. Laat het deksel niet langer open
dan nodig is.
Het is te koud in de vriezer. De temperatuur is niet goed in- Stel een hogere temperatuur in.
gesteld.
Het apparaat werkt helemaal niet. De koeling en
de verlichting werken
niet.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Sluit de stekker goed aan.
De stroom bereikt het apparaat
niet.
Probeer een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan te
sluiten.
Het apparaat staat niet aan.
Schakel het apparaat in.
Er staat geen spanning op het
stopcontact (probeer een ander
apparaat er op aan te sluiten).
Bel een elektriciën.
Klantenservice
Als het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt na uitvoeren van de bovenstaande
controles, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Technische gegevens
15
Om snel geholpen te kunnen worden is het van belang dat u het model en serienummer
van uw apparaat doorgeeft. Deze kunt u vinden op het garantiebewijs of op het typeplatje aan de rechterkant aan de buitenkant van het apparaat.
Het lampje vervangen
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen
dat specifiek bedoeld is voor huishoudelijke apparaten. (het maximale vermogen
wordt getoond op de afdekking van het
lampje)
3. Steek de stekker in het stopcontact.
4. Open het deksel. Controleer of het lampje gaat branden.
WAARSCHUWING!
Verwijder de afdekking van het lampje op het moment van vervangen niet.
Laat de vriezer niet werken als de afdekking van het lampje beschadigd is of ontbreekt.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen
Hoogte x Breedte x Diepte (mm):
876 × 946 × 665
Tijdsduur
46 uur
Overige technische informatie is vermeld op het typeplaatje aan de rechterkant aan de buitenkant van het apparaat.
MONTAGE
Opstelling
WAARSCHUWING!
Wanneer u een oud apparaat met een slot of een vergrendeling op het deksel afvoert,
moet u ervoor zorgen dat dit onklaar wordt gemaakt om te voorkomen dat kleine kinderen erin opgesloten raken.
De stekker van het apparaat moet na installatie toegankelijk zijn.
Dit apparaat kan in een droge, goed geventileerde binnenruimte (garage of kelder) geïnstalleerd worden, maar voor de beste prestatie kunt u het apparaat beter installeren op
een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die staat
aangegeven op het typeplaatje van het apparaat
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
16
Het milieu
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Ventilatievereisten
1. Plaats de vriezer in horizontale positie op een stevig oppervlak. De kist moet op alle
vier de voetjes staan.
2. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de achterwand 5 cm is.
3. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de zijkanten 5 cm is.
De luchtstroom achter het apparaat moet voldoende zijn.
HET MILIEU
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
17
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have
created it to give you impeccable performance for many
years, with innovative technologies that help make life
simpler – features you might not find on ordinary
appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to
keep all your AEG appliances looking spotless and
working perfectly. Along with a wide range of
accessories designed and built to the high quality
standards you would expect, from specialist cookware
to cutlery baskets, from bottle holders to delicate
laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop
18
Contents
CONTENTS
19
21
22
23
23
25
25
27
29
30
30
Safety information
Operation
Control panel
First use
Daily use
Helpful hints and tips
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Installation
Environmental concerns
The following symbols are used in this
user manual:
Important information concerning
your personal safety and information
on how to avoid damaging the
appliance.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice
Safety information
19
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first
using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To
avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using
the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so
that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing
children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having
a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for
a child.
General safety
CAUTION!
Keep ventilation openings clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the
components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
20
Safety information
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel.
•
•
•
•
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the
appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover5) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/
wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps6) used in this appliance are special purpose lamps selected for household
appliances use only. They are not suitable for household room illumination.
Daily Use
•
•
•
•
•
Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.7)
Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.
Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
5) If the lamp cover is foreseen.
6) If the lamp is foreseen.
7) If the appliance is Frost Free.
Operation
21
Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraph.
• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought
it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the
oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• The appliance must not be located close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out
by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its
refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the
appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your
local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat
exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.
OPERATION
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
The pilot light will light up.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting.
If the temperature inside the appliance is too high the Alarm light will light up.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the OFF position.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
22
Control panel
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator towards to
obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator towards to
obtain the maximum coldness.
A medium setting is generally the most suitable.
However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:
• room temperature
• how often the lid is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
CONTROL PANEL
1
1
2
3
4
2
3
4
High temperature alarm light
Pilot light
FROSTMATIC light
FROSTMATIC switch
Alarm reset switch
FROSTMATIC function
You can activate the FROSTMATIC function by pressing the FROSTMATIC switch.
The FROSTMATIC light will light up.
This function stops automatically after 52 hours.
It is possible to deactivate the function at any time by pressing FROSTMATIC switch. The
FROSTMATIC light will switch off.
High temperature alarm
An increase in the temperature in the freezer (for example due to an power failure) is
indicated by:
• switching on of the Alarm light
• sounding of buzzer.
During the alarm phase, the buzzer can be switched off by pressing the Alarm reset switch.
During the alarm phase, don't place food inside the freezer.
When normal conditions are restored the Alarm light will switch off automatically.
First use
23
FIRST USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a
brand-new product, then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
DAILY USE
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deepfrozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the FROSTMATIC function at least 24 hours before placing
the food to be frozen in the freezer compartment.
The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating
plate . 8)
The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.
In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power
has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under
"rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and
then re-frozen (after cooling).
Frozen Food Calendar
The symbols show different types of frozen goods.
The numbers indicate storage times in months for the appropriate types of frozen goods.
Whether the upper or lower value of the indicated storage time is valid depends on the
quality of the foods and treating before freezing.
Opening and closing the lid
As the lid is equipped with a tightly closing seal, it is not easy to reopen it shortly after
closing (due to the vacuum formed inside).
Wait a few minutes before reopening the appliance. The vacuum valve will help you to
open the lid.
8) Refer to "Technical data".
24
Daily use
WARNING!
Never pull the handle with immense force.
Low frost System
The appliance is equipped with Low frost System (you can see a valve inside the freezer
in the backside) what reduces ice-build-up in the chest freezer by up to 80 percent. That
means for you up to 5 years without defrosting.
Storage baskets
Hang the baskets on the upper edge of the freezer (X) or place them inside the freezer (Y). Turn
and fix the handles for these two positions as
shown in the picture.
The baskets will slide into each other.
The following pictures show how many baskets
can be placed inside the various freezer models.
You can purchase additional baskets from your
local Service Centre.
Y
X
230
946
1336
1061
1201
1611
Security lock
The freezer is equipped with a special lock in order to avoid accidental locking. The lock is
designed in such manner that you can turn the key and thus close the lid only if you
previously push the key into the lock.
In order to close the freezer do these steps:
1. push the key into the lock gently.
2. turn the key clockwise towards the symbol .
In order to open the freezer do these steps:
1. push the key into the lock gently.
2. turn the key counter-clockwise towards the symbol .
Spare keys are available at the local Service Centre.
WARNING!
Keep the key well away from children.
Make sure to remove the key from the lock before you discard the old appliance.
Helpful hints and tips
25
Plastic Low divider
With the low divider you can have a better use of the space above the compressor. The
space formed this way will allow you to store small food packs that can be found more
easily.
The separator may also be used as a tray at the time of defrosting the freezer.
HELPFUL HINTS AND TIPS
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating
plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to
make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are
airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding
a rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to
keep tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the
shortest possible time;
• not open the lid frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
26
Care and cleaning
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging
must therefore only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
1. Switch off the appliance.
2. Disconnect the mains plug from the mains socket.
3. Regularly clean the appliance and the accessories with warm water and neutral soap.
Clean the lid seal carefully.
4. Fully dry the appliance.
5. Connect the mains plug to the mains socket.
6. Switch on the appliance.
CAUTION!
Do not use detergents, abrasive products, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the inner side of the appliance.
Prevent damage to the cooling system.
There is no need to clean the compressor area.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the
plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of
this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.
Defrosting the freezer
Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 10-15 mm.
The best time to defrost the freezer when it contains no or only a little food.
To remove the frost, do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool
place.
3. Leave the lid open , remove the plug from the defrost water drain and collect all defrost water on a tray. Use a scraper to remove ice quickly.
4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and refit the plug.
5. Switch on the appliance.
6. Set the temperature regulator to obtain the maximum coldness and run the appliance for two or three hours using this setting.
7. Reload the previously removed food into the compartment.
Never use sharp metal tools to scrape off frost as you could damage the appliance. Do
not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process other than those recommended by the manufacturer. A temperature rise of the frozen food
packs, during defrosting, may shorten their safe storage life.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
What to do if…
1.
2.
3.
4.
5.
27
Switch off the appliance.
Disconnect the mains plug from the mains socket.
Remove all food.
Defrost and clean the appliance and all accessories.
Leave the lid open to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the
food inside from spoiling in case of a power failure.
WHAT TO DO IF…
CAUTION!
Before troubleshooting, disconnect the power supply.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not
in this manual.
There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).
Possible cause
Solution
The appliance is noisy.
Problem
The appliance is not supported
properly.
Check if the appliance stands stable (all the four feet should be
on the floor).
The compressor operates
continually.
The temperature is not set correctly.
Set a warmer temperature.
The lid has been opened too fre- Do not leave the lid open longer
quently.
than necessary.
The lid is not closed properly.
Check if the lid closes well and
the gaskets are undamaged and
clean.
Large quantities of food to be
frozen were put in at the same
time.
Wait some hours and then check
the temperature again.
Food placed in the appliance
was too warm.
Allow food to cool to room temperature before storing.
The temperature of the room
Try to reduce the temperature in
that contains the appliance is
the room where the appliance
too high for efficient operation. stands.
The High temperature
alarm light is on.
It is too warm inside the freezer. Refer to "High Temperature
Alarm".
The cabinet has been recently
switched on and the temperature is still too high.
There is too much frost
and ice.
Refer to "High Temperature
Alarm".
Products are not wrapped prop- Wrap the products better.
erly.
28
What to do if…
Problem
Possible cause
Solution
The lid is not shut properly or
do not close tightly.
Check if the lid closes well and
the gaskets are undamaged and
clean.
The temperature is not set correctly.
Set a warmer temperature.
The water drainage plug is not
correctly positioned.
Position the water drainage plug
in the correct way.
The lid doesn't close com- There is excessive frost.
pletely.
Eliminate excess frost.
The lid gaskets are dirty or sticky. Clean the lid gaskets.
Food packages are blocking the
lid.
Arrange the packages in the
right way, see the sticker in the
appliance.
The lid is difficult to open. The lid gaskets are dirty or sticky. Clean the lid gaskets.
The lamp does not work.
The valve is blocked.
Check the valve.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
It is too warm in the freez- The temperature is not set correctly.
er.
Set a lower temperature.
The lid does not close tightly or
it is not shut properly.
Check if the lid closes well and
the gasket is undamaged and
clean.
Before freezing the appliance
was not precooled sufficiently.
Pre-cool the appliance for
enough time.
Large quantities of food to be
frozen were put in at the same
time.
Wait some hours and then check
the temperature again. Next
time insert smaller quantities of
food to be frozen at any one time.
Food placed in the appliance
was too warm.
Allow food to cool to room temperature before storing.
Products to be frozen are
Place the products in a way so
placed too closely to each other. that cold air could circulate
among them.
The lid has been opened often.
Try to not open the lid often.
The lid has been opened for a
long time.
Do not leave the lid open longer
than necessary.
It is too cold inside the
freezer.
The temperature is not set correctly.
Set a warmer temperature.
The appliance does not
work at all. Neither cooling nor lighting works.
Plug is not connected to the
mains socket properly.
Connect the mains plug properly.
Technical data
Problem
Possible cause
29
Solution
Power does not reach the appli- Try connecting another electrical
ance.
device to the power outlet.
The appliance is not switched on. Switch on the appliance.
There is no voltage in the mains Call an electrician.
socket (try to connect another
appliance into it).
Customer Service
If your appliance is still not working properly after making the above checks, contact the
nearest service centre.
To obtain fast service, it is essential that when you apply for it you specify the model and
serial number of your appliance which can be found either on the guarantee certificate
or on the rating plate located on the external right side of the appliance.
Replacing the lamp
1. Disconnect the mains plug from the
mains socket.
2. Replace the used lamp with a new lamp
of the same power and specifically designed for household appliances. (the
maximum power is shown on the lamp
cover)
3. Connect the mains plug to the mains
socket.
4. Open the lid. Make sure that the lamp
comes on.
WARNING!
Do not remove the lamp cover at the time of replacement.
Do not operate the freezer if the lamp cover is damaged or missing.
TECHNICAL DATA
Dimensions
Height × Width × Depth (mm):
876 × 946 × 665
Rising Time
46 hours
Further technical information are situated in the rating plate on the external right side of the appliance.
30
Installation
INSTALLATION
Positioning
WARNING!
If you are discarding an old appliance that has a lock or catch on the lid, you must ensure that it is made unusable to prevent young children being trapped inside.
The appliance shall have the plug accessible after installation.
This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor (garage or cellar), but for
optimum performance install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:
Climate class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified
electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Ventilation requirements
1. Put the freezer in horizontal position on a firm surface. The cabinet must be on all
four feet.
2. Make sure that the clearance between the appliance and rear wall is 5 cm.
3. Make sure that the clearance between the appliance and the sides is 5 cm.
The airflow behind the appliance must be sufficient.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
The symbol
on the product or on its packaging indicates that this product may not
be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection
point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate
Environmental concerns
31
waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this
product, please contact your local council, your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
32
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé
pour vous offrir la meilleure performance pour une
longue durée, avec des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie - autant de caractéristiques que
vous ne trouverez pas sûrement pas sur d'autres
appareils. Veuillez prendre quelques instants pour lire
cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce
qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent
parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de
qualité les plus élevés qui soient, des articles de cuisine
spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles aux
sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg-electrolux.com/shop
Sommaire
33
SOMMAIRE
34
37
37
38
38
40
41
43
Consignes de sécurité
Fonctionnement
Bandeau de commande
Première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de
fonctionnement
46 Caractéristiques techniques
46 Installation
47 En matière de sauvegarde de
l'environnement
Les symboles suivants sont utilisés
dans ce manuel:
Informations importantes pour votre
sécurité et pour éviter d’abîmer
l’appareil.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications
34
Consignes de sécurité
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une
autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse
se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer
une utilisation de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique
au ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé
d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant
de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et
de mettre ainsi leur vie en danger.
Mesures générales de sécurité
ATTENTION
Veillez à ce que les orifices de ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation d’aliments et/ou de boissons
dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
• N’utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d’appareils réfrigérants sauf s’ils sont homologués pour cet usage par leur fabricant.
• Faites très attention lorsque vous déplacez l'appareil afin de ne pas endommager des
parties du circuit de refroidissement et ainsi d'éviter des risques de fuite.
• Le circuit de refroidissement de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.
Consignes de sécurité
35
Pendant le transport et l'installation de l’appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– Évitez les flammes vives (briquet) et tout autre allumage (étincelles).
– Aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil.
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé
peut être la cause de courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges électriques.
AVERTISSEMENT
Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent être remplacés par un technicien d’entretien agréé ou par un électricien spécialisé.
•
•
•
•
1. L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple
ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie).
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale reste accessible une fois que l'installation est terminée.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble, particulièrement lorsque l'appareil est tiré de son logement.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée, ne la branchez pas dans la prise
murale. Risque d'électrocution ou d'incendie !
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent9)
pour l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faites attention en le déplaçant.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés
(risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
Ampoules10) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spéciales dédiées uniquement à un usage avec des appareils ménagers. Elles ne conviennent pas à l'éclairage
des pièces d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil. 11)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
9) Si le diffuseur est prévu.
10) Si l'ampoule est prévue.
11) Si l'appareil est sans givre.
36
Consignes de sécurité
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment
congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de
l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant tout entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le. Si vous n'avez pas
accès à la prise, coupez le courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. N'employez pour cela
qu'une spatule en plastique.
Installation
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans le paragraphe correspondant.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il
est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages
constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Avant de brancher votre appareil, laissez-le au moins 4 heures au repos afin de permettre à l'huile de refluer dans le compresseur.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions d'installation.
• L'appareil ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou de cuisinières.
• Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé,
exclusivement avec des pièces d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les
ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par
le symbole sont recyclables.
Fonctionnement
37
FONCTIONNEMENT
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil à une prise murale.
Le voyant de test clignote.
Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.
Si la température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée, le voyant Alarme clignote.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le thermostat sur la position OFF.
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour utiliser l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers pour
obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers pour
obtenir un réglage de froid maximum.
Le réglage sur une valeur moyenne est le plus indiqué.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
BANDEAU DE COMMANDE
1
1
2
3
4
2
Voyant alarme de température élevée
Voyant
Voyant FROSTMATIC
Touche FROSTMATIC
Touche de réinitialisation d'alarme
3
4
38
Première utilisation
FROSTMATIC Fonction
Pour activer la fonction FROSTMATIC, appuyez sur la touche FROSTMATIC.
Le voyant FROSTMATIC s'allume.
Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 52 heures.
Il est possible de désactiver cette fonction à n'importe quel moment en appuyant sur la
touche FROSTMATIC. Le voyant FROSTMATIC s'éteint.
Alarme haute température
Une augmentation de la température dans le congélateur (par exemple à cause d'une panne de courant) est indiquée par :
• l'activation du voyant Alarme
• le déclenchement d'une alarme sonore.
Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore peut être désactivée en appuyant sur la touche Arrêt alarme.
Pendant la phase d'alarme, ne placez aucun aliment à l'intérieur du congélateur.
Une fois rétablies les conditions normales de fonctionnement, le voyant Alarme s'éteint
automatiquement.
PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf"
puis séchez soigneusement.
N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
UTILISATION QUOTIDIENNE
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des denrées fraîches et conserver à
long terme des aliments surgelés ou congelés.
Activez la fonction FROSTMATIC 24 heures avant d'introduire les denrées fraîches à congeler dans le compartiment congélateur.
La quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée
sur la plaque signalétique . 12)
Le processus de congélation prend 24 heures : vous ne devez ajouter aucune autre denrée à congeler au cours de cette période.
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position Max
pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment.
12) Consultez le paragraphe "Caractéristiques techniques"
39
Utilisation quotidienne
En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple à une panne de courant, si la panne doit
se prolonger plus longtemps qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps d'augmentation"
dans la section Caractéristiques techniques, consommez les aliments décongelés le plus
rapidement possible ou recongelez-les après les avoir cuits (une fois refroidis).
Calendrier des aliments congelés
Les symboles indiquent différents types d'aliments congelés
Les numéros indiquent les temps de conservation en mois correspondant aux différents
types d'aliments congelés. La validité du temps de stockage maximum ou minimum indiqué dépend de la qualité des aliments et de leur traitement avant la congélation.
Ouverture et fermeture du couvercle
Le couvercle est équipé d'un joint d'étanchéité qui empêche l'humidité de pénétrer dans
la cuve et de nuire à la production de froid. Le couvercle est alors difficile à ouvrir juste
après que vous l'ayez refermé (création d'un vide d'air).
Attendez quelques minutes et le couvercle s'ouvrira sans difficulté. La valve d'évacuation
d'air facilite l'ouverture du couvercle.
AVERTISSEMENT
Ne tirez jamais violemment sur la poignée.
Système Low Frost
L'appareil est équipé du système Low Frost (une vanne est visible à l'intérieur du congélateur, à l'arrière) réduisant la formation de givre dans le congélateur coffre jusqu'à 80
pour cent. Ceci permet de réduire considérablement les fréquences de dégivrage.
Paniers de rangement
Accrochez les paniers en haut du congélateur (X)
ou placez-les à l'intérieur (Y). Tournez et bloquez
les poignées en fonction de ces deux positions,
comme indiqué.
Les paniers s'emboîtent les uns dans les autres.
Les figures suivantes vous indiquent les différentes possibilités de chargement en fonction du type d'appareil.
Vous pouvez vous procurer des paniers supplémentaires en les commandant auprès de votre
magasin vendeur.
Y
X
230
946
1336
1061
1201
1611
40
Conseils utiles
Serrure
Le congélateur est équipé d'une serrure constituant une sécurité enfant. La serrure est
conçue de manière à ce que vous puissiez tourner la clé et fermer le couvercle uniquement si vous avez préalablement inséré la clé dans la serrure.
Pour fermer le congélateur, procédez comme suit :
1. insérez délicatement la clé dans la serrure.
2. tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre vers le symbole .
Pour ouvrir le congélateur, procédez comme suit :
1. insérez délicatement la clé dans la serrure.
2. tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers le symbole .
Des clés de rechange sont disponibles auprès du Service après-vente de votre magasin
vendeur.
AVERTISSEMENT
Veillez à garder la clé hors de la portée des enfants.
Veillez à enlever la clé de la serrure lors de la mise au rebut de votre appareil.
Séparateur
Ce séparateur vous permet d'optimiser l'espace au-dessus du compresseur. L'espace ainsi
créé vous permet de ranger vos aliments à votre convenance (dans de petits emballages,
qui seront plus faciles à retrouver).
Ce système peut également servir de panier lors du dégivrage du congélateur.
CONSEILS UTILES
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée
sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre denrée à congeler ne doit être
ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois
nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurezvous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés
pour éviter une remontée en température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le
sel réduit la durée de conservation des aliments
Entretien et nettoyage
41
• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des produits surgelés et congelés du commerce
Pour une bonne conservation des produits surgelés et congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour leur transport du magasin d'alimentation à
votre domicile ;
• éviter d'ouvrir trop souvent le couvercle du congélateur et ne le laisser ouvert que le
temps nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés.
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Débranchez l'appareil.
3. Nettoyez régulièrement les parois de l'appareil et les accessoires avec de l'eau tiède
et un détergent liquide inodore (produit utilisé pour la vaisselle par exemple). Lavez
le joint du couvercle avec précaution sans omettre de nettoyer également sous le joint.
4. Rincez et séchez soigneusement les parois et les accessoires de l'appareil.
5. Branchez l'appareil.
6. Mettez l'appareil en marche.
ATTENTION
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques, ni d'éponges avec grattoir ou d'objets métélliques pour procéder au nettoyage intérieur et extérieur de votre appareil. Vous
risquez de l'endommager.
Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.
Il n'est pas nécessaire de nettoyer la zone du compresseur.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des
produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées
42
Entretien et nettoyage
dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude
additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Dégivrage du congélateur
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est d'environ 10-15 mm.
Nous vous conseillons de dégivrer le congélateur lorsque l'appareil est peu chargé (ou vide).
Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de papier
journal et conservez-les dans un endroit frais.
3. Maintenez le couvercle ouvert. Ôtez le bouchon de la gouttière d'évacuation de l'eau
de dégivrage. Placez un récipient dessous pour récupérer l'eau de dégivrage. Vous pouvez accélérer le dégivrage en retirant la couche de glace avec précaution à l'aide
d'une spatule en plastique prévue à cet effet.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez bien l'intérieur, et remettez le bouchon.
5. Mettez l'appareil en marche.
6. Réglez le thermostat pour obtenir un réglage de froid maximum et faites fonctionner
l'appareil pendant deux ou trois heures en utilisant ce réglage.
7. Replacez les produits surgelés ou congelés dans le compartiment.
N'utilisez en aucun cas de couteau ou tout autre objet tranchant, d'objet métallique pour
gratter la couche de givre, vous risquez de détériorer irrémédiablement l'évaporateur.
N'utilisez aucun autre dispositif mécanique ou moyen artificiel que ceux qui sont recommandés par le fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil. Une élévation de la
température des denrées congelées, pendant la décongélation, peut réduire leur durée de
conservation.
En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Débranchez l'appareil.
3. Retirez tous les aliments.
4. Dégivrez et nettoyez l'appareil et tous les accessoires.
5. Maintenez le couvercle ouvert pendant toute la durée de non-utilisation pour éviter
la formation d'odeurs.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier
régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas
de panne de courant.
En cas d'anomalie de fonctionnement
43
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
ATTENTION
Avant d'intervenir sur l'appareil, débranchez-le.
La résolution des problèmes, non mentionnés dans le présent manuel, doit être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou une personne compétente.
Le fonctionnement de l'appareil produit certains bruits (compresseur et système réfrigérant).
Anomalie
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas correctement calé.
Vérifiez la stabilité de l'appareil
(les quatre pieds doivent reposer
sur le sol).
Le compresseur fonctionne en continu.
La température n'est pas bien
réglée.
Choisissez une température plus
élevée.
Le couvercle a été ouvert trop
longtemps
Ne laissez pas le couvercle ouvert plus longtemps que nécessaire.
Le couvercle n'est pas correctement fermé.
Vérifiez que le couvercle ferme
correctement et que le joint est
en bon état et propre.
Trop de produits frais ont été in- Attendez quelques heures et vétroduits dans l'appareil.
rifiez de nouveau la température.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant de
les stocker.
La température ambiante du lo- Veillez à respecter la températucal où est installé l'appareil est re idéale (classe climatique) dans
trop élevée pour permettre un
la pièce où est installé l'appareil.
fonctionnement optimal.
Le voyant Alarme haute
température est allumé.
La température à l'intérieur du
congélateur est trop élevée.
Consultez le paragraphe "Alarme
haute température".
L'appareil a été mis en fonction- Consultez le paragraphe "Alarme
nement il y a peu de temps et
haute température".
la température est encore trop
élevée.
Il y a trop de givre.
Les produits ne sont pas bien en- Enveloppez correctement les aliveloppés.
ments.
Le couvercle n'est pas correctement fermé ou ne ferme pas de
façon hermétique.
Vérifiez que le couvercle ferme
correctement et que le joint est
en bon état et propre.
La température n'est pas bien
réglée.
Choisissez une température plus
élevée.
44
En cas d'anomalie de fonctionnement
Anomalie
Le couvercle ne ferme pas
correctement.
Cause possible
Solution
Le bouchon de la gouttière
d'évacuation de l'eau de dégivrage n'est pas bien placé.
Placez-le correctement.
Il y a trop de givre.
Procédez au dégivrage de l'appareil.
Le joint du couvercle n'est pas
propre.
Nettoyez le joint du couvercle.
Des aliments bloquent la ferme- Reportez-vous aux instructions
ture du couvercle.
qui figurent sur l'autocollant à
l'intérieur de l'appareil pour le
stockage des aliments dans l'appareil.
Le couvercle est difficile à Le joint du couvercle n'est pas
propre.
ouvrir.
Nettoyez le joint du couvercle.
La valve est bloquée.
Vérifiez la valve.
L'ampoule ne fonctionne
pas.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe "Remplacement de l'ampoule d'éclairage".
La température à l'intérieur du congélateur est
trop élevée.
La température n'est pas bien
réglée.
Choisissez une température plus
basse.
Le couvercle ne ferme pas hermétiquement ou n'est pas correctement fermé.
Vérifiez que le couvercle ferme
correctement et que le joint est
en bon état et propre.
Avant la congélation, la tempé- Laissez refroidir l'appareil à vide
rature à l'intérieur de l'appareil pendant un temps suffisant.
n'était pas suffisamment froide.
Trop de produits frais ont été in- Attendez quelques heures et vétroduits dans l'appareil.
rifiez de nouveau la température. La prochaine fois, introduisez
de plus petites quantités d'aliments à congeler en même temps.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant de
les stocker.
Les produits à congeler sont pla- Placez les produits de façon à ce
cés trop près les uns des autres. que l'air puisse circuler entre eux.
Le couvercle a été ouvert trop
souvent.
Evitez d'ouvrir trop souvent le
couvercle.
Le couvercle est resté ouvert
pendant un long moment.
Ne laissez pas le couvercle ouvert plus longtemps que nécessaire.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Anomalie
Cause possible
45
Solution
La température à l'intérieur du congélateur est
trop basse.
La température n'est pas bien
réglée.
Choisissez une température plus
élevée.
L'appareil ne fonctionne
pas du tout. Ni la réfrigération ni l'éclairage ne
fonctionne.
L'appareil n'est pas correctement branché.
Branchez correctement l'appareil.
L'appareil n'est pas alimenté
électriquement.
Vérifiez l'alimentation électrique
en branchant un autre appareil
électrique sur la prise.
Le dispositif de réglage de tem- Mettez l'appareil en marche.
pérature n'est pas sur une position de fonctionnement.
La prise n'est pas alimentée (es- Faites appel à un électricien quasayez de brancher un autre ap- lifié.
pareil sur la prise).
Service après-vente
En cas d'anomalie de fonctionnement et si malgré toutes les vérifications une intervention s'avère nécessaire, le service après-vente de votre magasin vendeur est le premier
habilité à intervenir.
Pour obtenir un service rapide, il est essentiel qu'au moment où vous appelez le service
après-vente vous communiquiez le modèle et le numéro de série de votre appareil. Ces
numéros se trouvent sur la plaque signalétique, située sur le côté extérieur droit de l'appareil.
Remplacement de l'ampoule
1. Débranchez l'appareil du secteur.
2. Remplacez l'ampoule défectueuse par
une ampoule neuve de puissance identique, spécifiquement conçue pour les appareils électroménagers (la puissance
maximale est indiquée sur le diffuseur
d'éclairage).
3. Branchez l'appareil sur le secteur.
4. Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule
s'allume.
AVERTISSEMENT
N'enlevez pas le diffuseur au moment de changer l'ampoule.
N'utilisez pas le congélateur si le diffuseur n'est pas installé ou s'il est endommagé.
46
Caractéristiques techniques
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Hauteur × Largeur × Profondeur
(mm) :
876 × 946 × 665
Temps de montée en température
46 heures
Les caractéristiques techniques détaillées figurent sur la plaque signalétique située sur le côté droit à l'extérieur de l'appareil.
INSTALLATION
Emplacement
AVERTISSEMENT
Lors de la mise au rebut de votre appareil, veillez à détruire le système de verrouillage et
fermeture, ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans le congélateur et de mettre
ainsi leur vie en danger.
La prise de l'appareil doit être facilement accessible après son installation.
Cet appareil peut être installé dans un endroit sec et bien aéré (un garage ou une cave).
Cependant, pour atteindre une performance optimale, installez l’appareil dans un endroit
dont la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l’appareil :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+ 10 °C à + 32 °C
N
+ 16 °C à + 32 °C
ST
+ 16 °C à + 38 °C
T
+ 16 °C à + 43 °C
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
Conditions requises en matière de circulation d'air
1. Placez l'appareil parfaitement d'aplomb sur une surface plane et solide. L'appareil
doit reposer sur ses quatre pieds.
En matière de sauvegarde de l'environnement
47
2. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et le mur arrière.
3. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et les côtés.
Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à l'arrière de l'appareil.
EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte
et recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
48
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden
haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre
von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben
erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen
ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht
vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit
zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein
makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer
AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten
Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis
zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg-electrolux.com/shop
Inhalt
49
INHALT
50
52
53
54
54
56
57
59
62
62
63
Sicherheitshinweise
Betrieb
Bedienblende
Erste Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
Praktische Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Technische Daten
Montage
Hinweise zum Umweltschutz
In dieser Benutzerinformation werden
folgende Symbole verwendet:
Wichtige Hinweise zur Sicherheit von
Personen und Informationen zur
Vermeidung von Geräteschäden
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten
50
Sicherheitshinweise
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation
und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch,
einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von
Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den
Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und
übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder
während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung
derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch
des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung
durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie
sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen
können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
VORSICHT!
Die Belüftungsöffnungen müssen immer frei zugänglich sein.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem
normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu
beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten,
wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und
sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Sicherheitshinweise
51
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Änderungen der technischen Eigenschaften oder am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder
einer Fachkraft ausgewechselt werden.
•
•
•
•
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite gequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker
überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung13), der Innenbeleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu
Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel14) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte
geeignet sind. Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass auf der Rückwand. 15)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten
Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da
der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
13) Falls Lampenabdeckung vorhanden.
14) Falls Lampe vorhanden.
15) Wenn das Gerät mit dem Frost-Free-System ausgestattet ist.
52
Betrieb
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme
aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät.
Benutzen Sie einen Kunststoffschaber.
Inbetriebnahme
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss bitte genau an die Anweisungen im betreffenden Abschnitt.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden
umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall
die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht
Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält
entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden;
sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen,
insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol markiert sind, können recycelt werden.
BETRIEB
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
Bedienblende
53
Die Kontrolllampe leuchtet auf.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Wenn die Temperatur im Innern des Gerätes zu hoch ist, leuchtet die Alarmleuchte auf.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position OFF.
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf , um
die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf , um
die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am
besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur
im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
BEDIENBLENDE
1
1
2
3
4
2
3
4
Temperaturwarnleuchte
Kontrolllampe
Kontrolllampe FROSTMATIC
Taste FROSTMATIC
Löschtaste für den Alarmton
FROSTMATIC -Funktion
Sie können die FROSTMATIC-Funktion aktivieren, indem Sie den FROSTMATIC-Schalter drücken.
Die FROSTMATIC-Kontrolllampe leuchtet auf.
54
Erste Inbetriebnahme
Diese Funktion endet automatisch nach 52 Stunden.
Diese Funktion kann jederzeit durch Drücken des FROSTMATIC Schalters (Schnellgefrieren) ausgeschaltet werden. Die FROSTMATIC-Kontrolllampe schaltet sich aus.
Temperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur in einem Fach (zum Beispiel aufgrund eines Stromausfalls)
wird wie folgt angezeigt:
• durch das Blinken der Alarmleuchte;
• durch das Ertönen eines Summers.
In der Alarmphase kann der Summer durch Drücken des Alarm-Rückstellschalters ausgeschaltet werden.
Bitte legen Sie während der Alarmphase keine Lebensmittel in das Gefiergerät ein.
Sobald die normalen Bedingungen wieder hergestellt sind, schaltet sich die Alarmleuchte
automatisch aus.
ERSTE INBETRIEBNAHME
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche
beschädigt wird.
TÄGLICHER GEBRAUCH
Einfrieren frischer Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern
von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.
Um frische Lebensmittel einzufrieren, aktivieren Sie bitte die FROSTMATIC Funktion mindestens 24 Stunden, bevor Sie die Lebensmittel in das Gefrierfach legen.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24 Stunden eingefroren werden kann, ist
auf dem Typschild angegeben. 16)
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierraum.
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät
nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.
16) Siehe hierzu "Technische Daten".
55
Täglicher Gebrauch
Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle
mit den technischen Daten angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und (nach dem Abkühlen) erneut eingefroren werden.
Gefrierkalender
Die Symbole zeigen verschiedene Arten gefrorener Lebensmittel.
Die Zahlen geben die Lagerdauer in Monaten für das Gefriergut an. Es hängt von der Qualität der Lebensmittel und ihrer Behandlung vor dem Einfrieren ab, ob der obere oder der
untere Wert für die angezeigte Lagerzeit gilt.
Öffnen und Schließen des Deckels
Da der Deckel mit einer sehr gut schließenden Dichtung ausgestattet ist, kann das Gerät
direkt nach dem Schließen nur sehr schwer geöffnet werden (da sich im Innern ein Vakuum bildet).
Bitte warten Sie in diesem Fall einige Minuten, bis Sie das Gerät wieder öffnen. Das Unterdruckventil hilft Ihnen, den Deckel zu öffnen.
WARNUNG!
Ziehen Sie nie mit großer Kraft am Griff.
Low Frost System
Das Gerät ist mit der Low Frost System ausgerüstet (auf der Rückwand im Geräteinneren
können Sie ein Ventil sehen), das die Eisbildung in der Gefriertruhe um 80 Prozent reduziert. Das bedeutet für Sie 5 Jahre Betrieb ohne Abtauen.
Einsatzkörbe
Hängen Sie die Körbe auf die Oberkante des Gefriergeräts (X) oder in das Innere des Geräts (Y).
Drehen und fixieren Sie die Griffe in diesen beiden Positionen wie im Bild abgebildet.
Die Körbe schieben sich dann ineinander.
Die folgenden Abbildungen zeigen, wie viele Körbe in die verschiedenen Gefrierschrankmodelle
eingesetzt werden können.
Weiter Körbe können Sie bei Ihrem Fachhändler
beziehen.
Y
X
230
946
1336
1061
1201
1611
56
Praktische Tipps und Hinweise
Sicherheits-Verriegelung
Die Gefriertruhe ist mit einer Spezialverriegelung ausgestattet, um eine versehentliche
Verriegelung zu vermeiden. Die Verriegelung ist so beschaffen, dass Sie den Schlüssel umdrehen und den Deckel nur so schließen können, wenn Sie den Schlüssel in die Verriegelung stecken.
Zum Schließen der Gefriertruhe gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. schieben Sie den Schlüssel vorsichtig ins Schloss.
2. drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn in Richtung auf das Symbol .
Zum Öffnen des Gefriertruhe gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. schieben Sie den Schlüssel vorsichtig ins Schloss.
2. drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn in Richtung auf das Symbol .
Ersatzschlüssel sind bei Ihrem lokalen Kundendienst erhältlich.
WARNUNG!
Bewahren Sie die Schlüssel für Kinder unzugänglich auf.
Vergessen Sie nicht, den Schlüssel aus dem Schloss zu nehmen, wenn Sie das alte Gerät
entsorgen.
Kunststoffdistanzstück
Mit dem Kunststoffdistanzstück können Sie den Platz über dem Kompressor besser nutzen. In dem dadurch entstehenden Raum können Sie kleinere Lebensmittelpackungen lagern, die sich so leichter finden lassen.
Das Distanzstück kann auch als Ablage verwendet werden, wenn die Gefriertruhe abgetaut wird.
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie
oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf,
dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;
Reinigung und Pflege
57
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
• prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel erworbenen gefrorenen Lebensmittel sachgerecht gelagert wurden;
• achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest
möglichen Zeit in Ihren Gefriergerät zu bringen;
• öffnen Sie den Deckel nicht zu häufig, und lassen Sie ihn nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Abgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes
Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Trennen Sie den Netzstecker von der Netzversorgung.
3. Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile regelmäßig mit lauwarmem Wasser und
Neutralseife. Reinigen Sie die Dichtung des Deckels vorsichtig.
4. Lassen Sie das Gerät völlig abtrocknen.
5. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
6. Schalten Sie das Gerät ein.
VORSICHT!
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innenraums beschädigen können.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Der Kompressorbereich muss nicht gereinigt werden.
58
Reinigung und Pflege
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen
nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Abtauen des Gefriergeräts
Tauen Sie des Gefriergerät ab, wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 10 bis 15 mm
erreicht hat.
Die beste Zeit zum Abtauen für des Gefriergerät ist dann, wenn er nur wenig oder keine
Lebensmittel enthält.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten
Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen Ort.
3. Lassen Sie den Deckel offen, ziehen Sie den Stopfen aus dem Tauwasserablauf und
fangen Sie das Tauwasser in einer Schale auf. Entfernen Sie mit dem Kunststoffschaber schnell das Eis.
4. Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken Sie die nassen Oberflächen gründlich ab und setzen Sie den Stopfen wieder ein.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen, und lassen Sie das Gerät zwei bis drei Stunden mit dieser
Einstellung laufen.
7. Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in das Fach hinein.
Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis, da dies das
Gerät beschädigen kann. Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel,
um den Abtauprozess zu beschleunigen; halten Sie sich dazu ausschließlich an die Angaben des Geräteherstellers. Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts während des Abtauens
des Gerätes kann die Lagerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Trennen Sie den Netzstecker von der Netzversorgung.
3. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
4. Tauen Sie das Gerät ab; reinigen Sie den Innenraum und das gesamte Zubehör.
5. Lassen Sie den Deckel offen, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit das Gerät weiterlaufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes verdirbt.
Was tun, wenn …
59
WAS TUN, WENN …
VORSICHT!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf
nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut.
Unebenheiten im Boden wurden nicht ausgeglichen.
Kontrollieren Sie, ob eventuelle
Unebenheiten der Standfläche
korrekt ausgeglichen wurden, so
dass alle vier Füße fest auf dem
Boden stehen.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Der Deckel wurde zu häufig ge- Lassen Sie den Deckel nicht länöffnet.
ger als unbedingt erforderlich offen.
Der Deckel ist nicht richtig geschlossen.
Prüfen Sie, ob der Deckel gut
schließt und die Dichtungen unbeschädigt und sauber sind.
Es wurden zu große Mengen an Warten Sie einige Stunden und
Lebensmitteln gleichzeitig zum prüfen Sie dann die Temperatur
Einfrieren eingelegt.
erneut.
Die Temperaturwarnleuchte ist eingeschaltet.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu warm.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie diese einlagern.
Die Temperatur in dem Raum,
in dem sich das Gerät befindet,
ist zu hoch für einen effizienten Betrieb.
Versuchen Sie, die Temperatur
des Raums zu senken, in dem
sich das Gerät befindet.
Es ist zu warm im Gefrierschrank.
Siehe „Temperaturwarnung“.
Die Gefriertruhe wurde erst
kürzlich eingeschaltet, und die
Temperatur ist noch zu hoch.
Siehe „Temperaturwarnung“.
Zu starke Reif- und Eisbil- Das Gefriergut ist nicht korrekt
verpackt.
dung.
Der Deckel schließt nicht richtig oder ist nicht richtig geschlossen.
Verpacken Sie die Lebensmittel
besser.
Prüfen Sie, ob der Deckel gut
schließt und die Dichtungen unbeschädigt und sauber sind.
60
Was tun, wenn …
Störung
Der Deckel schließt nicht
richtig.
Der Deckel lässt sich nur
schwer öffnen.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Der Stopfen des Tauwasserablaufs sitzt nicht richtig.
Stecken Sie den Stopfen des Tauwasserablaufs richtig ein.
Zu starke Reif- und Eisbildung.
Entfernen Sie die Reifschicht.
Die Dichtungen des Deckels
sind schmutzig oder verklebt.
Reinigen Sie die Dichtungen des
Deckels.
Lebensmittelpackungen verhindern das Schließen des Deckels.
Sortieren Sie die Packungen in
der richtigen Weise; siehe hierzu
den Aufkleber im Gerät.
Die Dichtungen des Deckels
sind schmutzig oder verklebt.
Reinigen Sie die Dichtungen des
Deckels.
Das Ventil ist blockiert.
Überprüfen Sie das Ventil.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der
Lampe“.
Es ist zu warm im Gefrier- Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
schrank.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Der Deckel schließt nicht richtig oder ist nicht richtig geschlossen.
Prüfen Sie, ob der Deckel gut
schließt und die Dichtung unbeschädigt und sauber ist.
Das Gerät war vor dem Einfrieren nicht ausreichend vorgekühlt.
Lassen Sie das Gerät ausreichend
vorkühlen.
Es wurden zu große Mengen an Warten Sie einige Stunden und
Lebensmitteln gleichzeitig zum prüfen Sie dann die Temperatur
Einfrieren eingelegt.
erneut. Legen Sie das nächste
Mal kleinere Mengen an Lebensmitteln in das Gefriergerät.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu warm.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie diese einlagern.
Die einzufrierenden Packungen
liegen zu dicht aneinander.
Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass die Luft frei um sie zirkulieren kann.
Der Deckel wurde häufig geöff- Versuchen Sie, den Deckel nicht
net.
so häufig zu öffnen.
Es ist zu kalt im Gefrierschrank.
Der Deckel stand zu lange Zeit
auf.
Lassen Sie den Deckel nicht länger als unbedingt erforderlich offen.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Was tun, wenn …
Störung
Das Gerät funktioniert
überhaupt nicht. Weder
die Kühlung noch die Beleuchtung funktionieren.
Mögliche Ursache
61
Abhilfe
Der Stecker ist nicht richtig in
die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker korrekt in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen
Strom.
Versuchen Sie, ein anderes elektrisches Gerät an die Steckdose anzuschließen.
Das Gerät ist nicht eingeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Es liegt keine Spannung an der
Netzsteckdose an (versuchen
Sie bitte, ob ein anderes Gerät
dort funktioniert).
Rufen Sie einen Elektriker.
Kundendienst
Wenn Ihr Gerät noch immer nicht korrekt arbeitet, nachdem Sie die oben genannten Prüfungen durchgeführt haben, kontaktieren Sie bitte den nächsten Kundendienst.
Bitte geben Sie beim Kundendienst Modell und Seriennummer Ihres Gerätes an. Sie finden diese Daten entweder auf der Garantiekarte oder auf dem Typschild außen rechts am
Gerät.
Austauschen der Lampe für die Innenbeleuchtung
1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts
aus der Netzsteckdose.
2. Ersetzen Sie die defekte Lampe durch eine Lampe der gleichen Leistung, die speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist
(die maximal zulässige Leistung finden
Sie auf der Lampenabdeckung).
3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
4. Öffnen Sie den Deckel. Prüfen Sie, ob die
Lampe brennt.
WARNUNG!
Nehmen Sie die Lampenabdeckung zur Zeit des Austauschs nicht ab.
Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung bzw. nicht mit einer beschädigten
Lampenabdeckung.
62
Technische Daten
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Höhe × Breite × Tiefe (mm):
876 × 946 × 665
Ausfalldauer
46 Stunden
Weitere technische Informationen befinden sich auf dem Typenschild auf
der rechten Außenseite des Gerätes.
MONTAGE
Aufstellung
WARNUNG!
Wenn Sie ein altes Gerät entsorgen möchten, das ein Schloss oder einen Riegel an der
Tür besitzt, müssen Sie das Schloss bzw. den Riegel zunächst unbrauchbar machen, um
zu verhindern, dass sich Kinder darin einschließen können.
Die Steckdose für den Anschluss des Geräts muss nach der Installation zugänglich sein.
Dieses Gerät kann in einer trockenen, gut belüfteten Garage oder in einem Keller installiert werden, doch für eine optimale Leistung sollte dieses Gerät an einem Ort installiert
werden, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf
dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis + 32 °C
N
+16 °C bis + 32 °C
ST
+16 °C bis + 38 °C
T
+16 °C bis + 43 °C
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie
dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch
Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Anforderungen an die Belüftung
1. Stellen Sie des Gerät in horizontaler Position auf eine feste Fläche. Das Gerät muss
mit allen vier Füßen fest auf dem Boden stehen.
Hinweise zum Umweltschutz
63
2. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Schrank 5 cm
beträgt.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und den Seiten 5 cm
beträgt.
Die Luftzirkulation hinter dem Gerät muss ausreichend groß sein.
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden
durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
www.aeg-electrolux.com/shop
820419957-A-322010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement