Manual_HRF_10

Manual_HRF_10
HRF-10
SK
Palackého 493
769 01 Holešov, Všetuly,CZ
Tel.: +420 573 514 211
Fax: +420 573 514 227
E-mail: [email protected]
Web: www.elkoep.com
EN
RO
PL
HU
HRF-10
RU
4482-02VJ-009 Rev.:0 A4
Hlídací relé frekvence
Kontrolné relé frekvencie
Frequency monitoring relay
Releu de monitorizare frecvente
Przekaźnik do nadzorowania częstotliwości
Frekvencia figyelő relé
Реле контроля частоты
CZ
Varování!
Varovanie!
Warning!
Avertizare!
Ostrzeżenie!
Figyelem!
Внимание!
Přístroje jsou konstruovány pro připojení do 1-fázové sítě a musí být instalován
v souladu s předpisy a normami platnými v dané zemi. Instalaci, připojení, nastavení a obsluhu může provádět pouze
osoba s odpovídající elektrotechnickou
kvalifikací, která se dokonale seznámila
s tímto návodem a funkcí přístroje. Přístroj obsahuje ochrany proti přepěťovým
špičkám a rušivým impulsům v napájecí
síti. Pro správnou funkci těchto ochran
však musí být v instalaci předřazeny
vhodné ochrany vyššího stupně (A, B,
C) a dle normy zabezpečeno odrušení
spínaných přístrojů (stykače, motory,
induktivní zátěže apod.). Před zahájením instalace se bezpečně ujistěte,
že zařízení není pod napětím a hlavní
vypínač je v poloze “VYPNUTO”. Neinstalujte přístroj ke zdrojům nadměrného
elektromagnetického rušení. Správnou
instalací přístroje zajistěte dokonalou
cirkulaci vzduchu tak, aby při trvalém
provozu a vyšší okolní teplotě nebyla
překročena maximální dovolená pracovní teplota přístroje. Pro instalaci a
nastavení použijte šroubovák šíře cca 2
mm. Mějte na paměti, že se jedná o plně
elektronický přístroj a podle toho také k
montáži přistupujte. Bezproblémová
funkce přístroje je také závislá na předchozím způsobu transportu, skladování
a zacházení. Pokud objevíte jakékoliv
známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící díl, neinstalujte
tento přístroj a reklamujte ho u prodejce.
Výrobek je možné po ukončení životnosti
demontovat, recyklovat, případně uložit
na zabezpečenou skládku.
Prístroje sú konštruované pre pripojenie
do 1-fázovej siete a musia byť inštalované v súlade s predpismi a normami
platnými v danej krajine. Inštaláciu,
pripojenie, nastavenie a obsluhu môže
prevádzať iba osoba s odpovedajúcou
elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa
dokonale zoznámila s týmto návodom
a funkciou prístroja. Prístroj obsahuje
ochrany proti prepäťovým špičkám a
rušivým impulzom v napájacej sieti.
Pre správnu funkciu týchto ochrán
však musia byť v inštalácii predradené
vhodné ochrany vyššieho stupňa (A,
B, C) a podľa normy zabezpečené odrušenie spínaných prístrojov (stýkače,
motory, induktívne záťaže apod.). Pred
zahájením inštalácie sa bezpečne uistite, že zariadenie nie je pod napätím a
hlavný vypínač je v polohe “VYPNUTÉ”.
Neinštalujte prístroj k zdrojom nadmerného elektromagnetického rušenia.
Správnou inštaláciou prístroja zaistite
dokonalú cirkuláciu vzduchu tak, aby
pri trvalej prevádzke a vyššej okolitej
teplote nebola prekročená maximálna
povolená pracovná teplota prístroja. Pre
inštaláciu a nastavenie použite skrutkovač šírky cca 2 mm. Majte na pamäti,
že sa jedná o plne elektronický prístroj
a podľa toho k montáži pristupujte.
Bezproblémová funkcia prístroja je tiež
závislá na predchádzajúcom spôsobe
transportu, skladovania a zachádzania. Pokiaľ objavíte akékoľvek známky
poškodenia, deformácie, nefunkčnosti
alebo chýbajúci diel, neinštalujte tento
prístroj a reklamujte ho u predajcu. Výrobok je možné po ukončení životnosti
demontovať, recyklovať, prípadne uložiť
na zabezpečenú skládku.
Devices are constructed to be connected
into 1-phase main or DC circuits Devices
line HRN-3x and HRN-6x are constructed to be connected into 1-phase main
or DC circuits (according to types, it is
necessary to observe voltage ranges)
and must be installed in accordance
with regulations and standards applicable in a country of use. Installation,
connection, setting and servicing can
be done only by a person with an adequate qualification who has read and
perfectly understood this manual and
function of the device. The device contains protections against over-voltage
peaks and disturbances in the supply
main. To assure correct function of these
protections, there must be front-ended
suitable protections of higher degree
(A, B, C) and according to a standard
switched devices (contactors, motors,
inductive loads etc.) must be screened.
before installing it is necessary to make
sure that the device is not energized and
main switch is in the OFF position . Do
not install device to sources of excessive
electromagnetic disturbances. By correct installation of the device, ensure
perfect air circulation so the maximum
operational temperature of the device is
not exceeded when operated 24 hours a
day with higher ambient temperature.
Use screwdriver width approx. 2 mm to
install and set the device. Please keep in
mind that it is a fully electronics device
while mounting it. Correct functioning
of the device is also dependent on the
type of transport, storing and handling.
In case you notice any damage, deformation, malfunction or missing pieces,
do not install the device and claim it at
the seller. The device can be dismantled,
recycled or stored at protected dumping-place after its lifetime.
Dispozitivul este constituit pentru
racordare la retea de tensiune
monofazată AC/DC 24-240V şi trebuie
instalat conform instrucţiunilor şi a
normelor valabile în ţara respectivă.
Instalarea, racordarea, exploatarea o
poate face doar persoana cu calificare
electrotehnică, care a luat la cunoştinţă
modul de utilizare şi cunoaşte funcţiile
dispozitivului. Dispozitivul este prevăzut
cu protecţie împotriva vârfurilor de
supratensiune şi a întreruperilor din
reţeaua de alimentare. Pentru asigurarea
acestor funcţii de protecţie trebuie să
fie prezente în instalaţie mijloace de
protecţie compatibile de nivel înalt (A,
B, C) şi conform normelor asigurată
protecţia contra perturbaţiilor ce pot
fi datorate de dispozitivele conectate
(contactoare,motoare, sarcini inductive).
Înainte de montarea dispozitivului
vă asiguraţi că instalaţia nu este sub
tensiune şi întrerupătorul principal este
în poziţia „DECONECTAT” Nu instalaţi
dispozitivul la instalaţii cu perturbări
electromagnetice mari. La instalarea
corectă a dispozitivului asiguraţi o
circulaţie ideală a aerului astfel încât,
la o funcţionare îndelungată şi o
temperatură a mediului ambiant mai
ridicată să nu se depăşească temperatura
maximă de lucru a dispoztivului. Pentru
instalare folosiţi şurubelniţa de 2 mm.
Aveţi în vedere că este vorba de un
dispozitiv electronic şi la montarea
acestuia procedaţi ca atare.Funcţionarea
fără
probleme a dispozitivului
depinde şi de modul în care afost
transportat, depozitat. Dacă descoperiţi
existenţa unei deteriorări, deformări,
nefuncţionarea sau lipsa unor părţi
componente, nu instalaţi acest dispozitiv
şi reclamaţi-l la vânzător.Dispotitivul
poate fi demontat după expirarea
perioadei de exploatare, reciclat şi după
caz depozitat în siguranţă.
Aparaty są konstruovane dla podłączenia do sieci 1-fazowej lub ss obwodów
i musi być instalowany w zgodzie z
zasadamy i normami płatnymi w danym
kraju. Instalacja, podłączenie, ustawienia i serwisowanie powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego
elektryka, który zna funkcjonowanie
i parametry techniczne tego urządzenia. Aparat posiada ochrony przeciw
przepięciom i zakłóceniom ze sieci. Dla
właściwej ochrony zaleca się zamontowanie odpowiedniego urządzenia
ochronnego większego stopnia (A, B, C) i
wg normy zapewniona ochrona przeciw
zakłóceniom łączonych aparatów (styczniki, silniki, ob. Indukcyjne itd.). Przed
rozpoczęciem instalacji należyupewnić
się, że urządzenie niejest pod napięciem i główny wyłącznuk jest w pozycji
“WYŁĄCZONY”. Nie należy instalować
urządzenia w pobliżu innych urządzeń
wysyłających fale elektromagnetyczne.
Dla właściwej instalacji urządzenia potrzebne są odpowiednie warunki dotyczące temperatury otoczenia. Należy użyć
śrubokrętu 2mm dla skonfigurowania
parametrów urządzenia. Urządzenie
jest w pełni elektroniczne-instalacja
powinna zakończyć się sukcesem w
wyniku postępowania zgodnie z tą instrukcją obsługi. w wyniku postępowania zgodnie z tą instrukcją obsługi. Bezproblemowość użytkowania urzadzenia
wynika również z warunków transportu,
składowania oraz sposobu obchodzenia
się z nim. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wad bądź usterek, braku
elementów lub zniekształcenia prosimy
nie instalować urządzenia tylko skontaktować się ze sprzedawcą. Produkt
może być po czasie roboczym ponownie
przetwarzany.
A HRN-3x és HRN-6x sorozat 1 fázisú
DC áramkörökben történő felhasználásra készült (típustól függően
választható a figyelni kívánt eszültségtartományt). Az eszközöket előírásoknak megfelelően kell felszerelni és
alkalmazni. A felszerelést, csatlakoztatást, beállítást és szervizelést csak
a megfelelő ismeretekkel rendelkező
személy végezheti, aki tisztában van
az eszközök működésével és ismeri a
használati útmutatóban közölteket. Az
eszközök feszültséglökések és zavarok
elleni védelemmel rendelkeznek.
Funkcióik révén magasabb fokú védelmet nyújtanak (A, B, C) a hagyományos
alkalmazásokban is (kontaktorok,
motorok, induktív terhelések, stb.).
Felszerelés előtt győződjön meg róla,
hogy az eszköz nincs feszültség alatt
és a hálózat szintén feszültségmentes
állapotban van. Ne szerelje fel az
eszközt rendkívül magas elektromágneses sugárzás forrásának közelébe.
Felszereléskor ügyeljen a megfelelő
szellőzésre, hogy az eszköz ne lépje túl
a megengedett üzemi hőmérsékletet.
24 órás üzem esetén fokozottn figyeljen a kellő hőelvezetésre. Használjon
csavarhúzót a felszereléshez és beállításához. Rögzítse az eszközt megfelelően. Ha a burkolaton sérülést észlel,
ne szerelje fel a készüléket, vegye fel a
kapcsolatot az értékesítővel. Az eszköz
élettartamát követően gondoskodjon
annak megfelelő kezeléséről.
Изделия произведены для подключения
к 1-фазной или SS цепи. Монтаж
изделия должен быть произведен
с учетом инструкций и нормативов
данной страны. Монтаж, подключение,
настройку и обслуживание может
проводить специалист с соответственной
электротехнической
квалификацией,
который пристально изучил эту инструкцию
применения и функции изделия. Устройство
оснащено защитой от перегрузок и помех
в подключенной цепи. Для правильного
функционирования этих охран
при
монтаже дополнительно необходима
охрана более высокого уровня (А, В, С)
и нормативно обеспеченная
защита
от помех коммутирующих устройств
(контакторы, моторы, индуктивные
нагрузки и т.п.). Перед монтажом
необходимо проверить не находится
ли устанавливаемое оборудование под
напряжением, основной выключатель
должен находится в положении “Выкл.”
Не устнавливайте реле возле устройств
с
эллектромагнитным
излучением.
Для правильной
работы изделие
необходимо обеспечить нормальной
циркуляцией воздуха таким образом,
чтобы при его длительной эксплуатации
и повышении внешней температуры не
была превышена допустимая рабочая
температура. При установке и настройке
изделия используйте отвертку шириной
до 2 мм. к его монтажу и настройкам
приступайте соответственно. Монтаж
должен производиться, учитывая, что речь
идет о полностью электронном устройстве.
Нормальное функционирование изделия
также зависит от способа транспортировки,
складирования и обращения с изделием.
Если обнаружите признаки повреждения,
деформации,
неисправности
или
отсутствующую деталь - не устанавливайте
это изделие, а пошлите на рекламацию
продавцу. С изделием по окончании
его срока использования необходимо
поступать как с электронными отходами.
Technické parametry
Napájecí a hlídací svorky:
Napájecí napětí:
Jmenovitá frekvence Fn:
Příkon (max):
Přetížitelnost
- trvale:
- max.10s:
Frekvence Fmax:
Frekvence Fmin:
Diference:
Zpoždění (do poruch. stavu):
Startovací úroveň (Uopen):
Výstupní relé - kontakt:
Zatížitelnost kontaktu AC:
Zatížitelnost kontaktu DC:
Mechanická životnost:
Další údaje
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Elektrická pevnost
(napájení - kontakt relé):
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Krytí:
Průřez připojov. vodičů (mm2):
Rozměr:
Hmotnost:
Související normy:
Druh zátěže
Type of load
mat.kontaktu/mat. contacts
AgNi, kontakt/contact 8A
Technické parametre
Technical parameters
cos φ ≥ 0.95
M
Dane techniczne
Műszaki paraméterek
Term.e de aprovizionare si monitor.: Zaciski zasilania i nadzorowania: Tápfes. és figyelt csatlakozók:
Tensiune alimentare:
Tápfeszültség:
Napięcie zasilania:
Frecventa evaluata:
Częstotliwość znamionowa Fn: Névleges frekvencia - Fn:
Putere intrare:
Bemeneti teljesítmény (max):
Pobór mocy (max):
Capacitate la suprasarcina
Túlterhelés
Obciążalność
- mod continuu:
- folyamatos:
- trwałe:
- max. 10 secunde:
- max.10mp:
- max.10s:
Frecventa Fmax:
Fmax frekvencia:
Częstotliwość Fmax:
Frecventa Fmin:
Fmin frekvencia:
Częstotliwość Fmin:
Diferenta:
Különbség:
Dyferencja:
Intarziere pana la avarie:
Opóźnienie (po przekrocz. progu): Késleltetés (hibára):
Nivel deschidere - Uopen:
Poziom początkowy (Uopen): Nyitási szint (Uopen):
Contact releu intarziere:
Kimeneti relé - érintkezők:
Wyjście / styki:
Capacitate contact AC:
Érintkezők AC terhelhetősége:
Obciążalność styku AC:
Capacitate contact DC:
Érintkezők DC terhelhetősége:
Obciążalność styku DC:
Durata de exploatare mecanica: Trwałość mechaniczna:
Mechanikai élettartam:
Alte date
További adatok
Inne dane
Temperatura de lucru:
Üzemi hőmérséklet:
Temperatura pracy:
Temperatura de depozitare: Temperatura składowania:
Tárolási hőmérséklet:
Putere dielectrica (alimentare - Napięcie izolacji
Elektromos szilárdság
contact intarziere):
(tápfeszültség - relé kontaktus):
(zasilanie - wyjście):
Categoria depasirii de voltaj: Kategoria przepięć:
Túlfeszültségi kategória:
Grad contaminare:
Szennyezettségi fok:
Stopień zanieczyszczenia:
Protectie:
Védettség:
Ochrona IP:
2
Sectiunea cond. de conectare: Przekrój przew. przyłącz. (mm ): Csatlakozó vez. keresztmetszete:
Dimensiuni:
Méretek:
Wymary:
Greutate:
Tömeg:
Waga:
Standarde similare:
Szabványok:
Normy:
M
HRF - 10
Технические параметры
Клеммы напр. питаня и контроля:
L, N
Напряжение питания:
161 - 346 V
Номинальная частота Fn:
50 / 60 / 400 Hz
Мощность (max):
1.7 VA / 1.1 W
Перегрузка
- постоянная:
346 V
- максимум 10 сек:
416 V
Частота Fmax:
nastavitelná / adjustable 80 - 120 %Fn
Частота Fmin:
nastavitelná / adjustable 80 - 120 % Fn
Дифференциация:
nastavitelná / adjustable 0.5 - 5 % Fn
Задержка (до авар.состояния):
nastaveitelné / adjustable 0.5 - 10 s
Начальная уровень (Uopen):
161 V
Выход, контакт:
1x přepínací / switchable (AgNi) zlacený / gilded
Нагрузка контакта AC:
250V / 8 A, max. 2000VA
Нагрузка контакта DC:
30V / 8A
6
Механическая жизненость:
3x10 při jmenovité zátěži / at rated load
Дополнительная информация
Рабочая температура:
-20.. +55 °C
Складская температура:
-30.. +70 °C
Электрическая прочность
(напряжения - контакт реле):
4 kV / 1 min.
Категория перенапряжения
III.
Степень загрязнения:
2
Защита:
IP40 z čel. panelu/from the front panel / IP20 svorky/terminals
2
Сечение подключ.провод. (mm ):
max. 2 x 1.5mm2 / 1 x 2.5mm2
Размер:
90 x 52 x 64 mm
Вес:
125 g
Соответствующие нормы:
EN 60255-6, EN 60255-27, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
HAL.230V
AC1
AC2
AC3
AC5a nekompenzované/
uncompensated
250V / 8A
250V / 3A
250V / 2A
230V / 1.5A (345VA)
Druh zátěže
Type of load
mat.kontaktu/mat. contacts
AgNi, kontakt/contact 8A
Parametri tehnici
Napájacie a kontrolné svorky: Supply and monitor. terminals:
Napájacie napätie:
Supply voltage:
Menovitá frekvencia Fn:
Rated frequency Fn:
Príkon (max):
Power input (max):
Preťažitelnosť
Overload capacity
- trvale:
- continuous:
- max.10s:
- max.10s:
Frekvencia Fmax:
Frequency Fmax:
Frekvencia Fmin:
Frequency Fmin:
Diferencia:
Difference:
Oneskorenie (do poruch. stavu): Delay (until failure):
Štartovacia úroveň (Uopen): Opening level (Uopen):
Výstupné relé - kontakt:
Output relay - contact:
Zaťažiteľnosť kontaktu AC:
AC contact capacity:
Zaťažiteľnosť kontaktu DC:
DC contact capacity:
Mechanická životnosť:
Mechanical service life:
Ďalšie údaje
Other data
Pracovná teplota:
Working temperature:
Skladovacia teplota:
Storage temperature:
Elektrická pevnosť
Dielectric strength
(napájanie - kontakt relé):
(power supply - contact relay):
Kategória prepätia:
Excess voltage category:
Stupeň znečistenia:
Contamination degree:
Krytie:
Protection:
2
Prierez pripojov. vodičov (mm ): Con. conductor cross section:
Rozmer:
Dimension:
Hmotnosť:
Weight:
Súvisiace normy:
Related standards:
K
AC13
AC14
AC15
DC1
x
250V / 3A
250V / 3A
24V / 8A
-1-
AC5a kompenzované/
compensated
AC5b
AC6a
AC7b
AC12
x
300W
x
250V / 1A
250V / 1A
M
M
DC3
DC5
DC12
DC13
DC14
24V / 3A
24V / 2A
24V / 8A
24V / 2A
x
Charakteristika / Charakteristika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика
CZ
SK
- relé je určeno pro hlídání frekvence střídavého napětí, např. generátorů, ve fotovoltaických elektrárnách
- hlídaná frekvence 50, 60, 400 Hz volitelná přepínačem
- napájení z hlídaného napětí
- dvě nastavitelné úrovně frekvence (Fmax, Fmin) v rozsahu 80 – 120%Fn
- nastavitelná úroveň diference
- nastavitelná úroveň zpoždění
- přepínatelné rozsahy jmenovité frekvence Fn
- 3modulové provedení, upevnění na DIN lištu
- relé je určené pre kontrolovanie frekvencie striedavého napätia, napr. generátorov, vo fotovoltaických elektrárňach
- kontrolovaná frekvencia 50, 60, 400 Hz voliteľná prepínačom
- napájanie z kontrolovaného napätia
- dve nastaviteľné úrovne frekvencie (Fmax, Fmin) v rozsahu 80 – 120%Fn
- nastaviteľná úroveň diferencie
- nastaviteľná úroveň oneskorenia
- prepínateľné rozsahy menovitej frekvencie Fn
- 3 modulové prevedenie, upevnenie na DIN lištu
EN
RO
- relay is designed for monitoring of AC voltage frequency, e.g. generators, photovoltaic power-stations
- monitored frequency 50,60,400 Hz selected by switch
- supply from monitored voltage
- two adjustable frequency levels (Fmax, Fmin) in range 80 - 120%Fn
- adjustable difference level
- adjustable delay level
- switchable ranges of rated frequency Fn
-3-module version, mounted onto the DIN rail
- Releul este proiectat pentru a monitoriza tensiunea curentului alternativ, cum ar fi generatoare, energie solara
- frecvenţă pazita de 50, 60, 400 Hz selectabile
- alimentare de tensiunea monitorizata
- doua nivele de frecventa reglabile - intre 80 - 120% Fn
- diferenta de nivel reglabila
- nivel de intarziere reglabil
- gama de frecvente presetate comutabile
- versiune trimodulara, montata pe sina DIN
PL
HU
- przekaźnik przeznaczony jest do nadzorowania częstotliwości napięcia zmiennego, np. generatorów, w elektrowni fotowoltaicznej
- nadzoruje częstotliwość 50, 60, 400 Hz - wybierana przełącznikiem
- zasilanie z nadzorowanego napięcia
- dwa nadzorowane poziomy częstotliwości (Fmax, Fmin) w zakresie 80 – 120%Fn
- ustawialny poziom dyferencji
- ustawialny poziom opóźnienia
- do wyboru kilka zakresów częstotliwości znamionowej Fn
- wykonaniu 3-modułowe, mocowanie na szynę DIN
- A relé a hálózati feszültség frekvenciájának felügyeletét látja el, például generátoroknál vagy napenergia rendszereknél
- A figyelt frekvencia 50, 60 vagy 400 Hz, kapcsolóval választható
- tápfeszültség ellátás a figyelt feszültségről
- két állítható frekvenciaszint (Fmax, Fmin) tartomány 80-120% Fn
- beállítható különbség
- beállítható késleltetés
- Az Fn - névleges frekvencia kapcsolóval kiválasztható
- 3-modul széles, DIN sínre rögzíthető
RU
- реле предназначено для контроля частоты переменного напряжения, напр. генераторов, в фотовольтаических
электростанциях
- контроль частоты 50,60,400 Гц, изменяется переключателем
- питание от контролируемого напряжения
- два настраиваемых уровня частоты (Fmax, Fmin) в диапазоне 80-120%Fn
- настраиваемый уровень дифференциации
- настраивеамый уровень задержки
- диапазоны номинальной частоты Fn можно переключать
- в исполнении 3-модуль, крепление на DIN рекйку
Popis přístroje / Popis prístroja / Description / Descriere / Opis / Termék leirás / Описание устройства
5
L
N
1
HRF-10
6
1 Indikace napájecího napětí
Indikácia napájacieho napätia
Supply voltage indication
Indicare prezenta tensiune alimentare
Tápfeszültség jelzése napięcia zasilania
Tápfeszüétség jelzése
Индикация напряжения
2 Indikace F > Fmax
Indikácia F > Fmax
Indication F > Fmax
Indicare F>Fmax
Sygnalizacja F > Fmax
F > Fmax jelzése
Индикация F > Fmax
3 Indikace F <Fmin
Indikácia F <Fmin
Indication F <Fmin
Indicare F<Fmin
Sygnalizacja F <Fmin
F <Fmin jelzése
IИндикация F <Fmin
4 Výstupní kontakty
Výstupné kontakty
Output contact
Contacte iesire
Zestyki wyjściowe
Kimeneti csatlakozók
Выводные контакты
7
2
8
9
3
10
16
15
18
4
28
25
26
5 Svorky napájecího/hlídaného napětí
Svorky napájacieho/kontrolného napätia
Supply/monitored voltage terminals
Terminale alimentare / tensiune monitorizata
Zaciski napięcia zasilania/nadzorowania
Táp/figyelt feszültség csatlakozói
Клеммы напр. питания/контроля
6 Nastavení zpoždění
Nastavenie oneskorenia
Delay setting
Programare intarziere
Ustawienie opóźnienia
Késleltetés beállítása
Настройка задержки
7 Nastavení diference
Nastavenie diferencie
Difference setting
Programarea diferentei
Ustawienie dyferencji
Különbség beállítása
Настройка дифференциации
8 Nastavení Fmax
Nastavenie Fmax
Fmax setting
Programare Fmax
Ustawienie Fmax
Fmax beállítása
Настройка Fmax
9 Nastavení Fn
Nastavenie Fn
Fn setting
Programare Fn
Ustawienie Fn
Fn beállítása
Настройка Fn
10 Nastavení Fmin
Nastavenie Fmin
Fmin setting
Programare Fmin
Ustawienie Fmin
Fmin beállítása
Настройка Fmin
Nastavení jmenovité frekvence / Nastavenie menovitej frekvencie / Rated frequency setting / Setaţi frecvenţa nominală / Ustawienie częstotliwości znamionowej /
Névleges frekvencia beállítása / Установка номинальной частоты
Nastavení Fn = 50Hz
Nastavenie Fn = 50Hz
Fn setting = 50Hz
Programare Fn = 50Hz
Ustawienie Fn = 50Hz
Fn beállítása = 50Hz
Настройка Fn = 50Hz
Nastavení Fn = 60Hz
Nastavenie Fn = 60Hz
Fn setting = 60Hz
Programare Fn = 60Hz
Ustawienie Fn = 60Hz
Fn beállítása = 60Hz
Настройка Fn = 60Hz
-2-
Nastavení Fn = 400Hz
Nastavenie Fn = 400Hz
Fn setting = 400Hz
Programare Fn = 400Hz
Ustawienie Fn = 400Hz
Fn beállítása = 400Hz
Настройка Fn = 400Hz
Funkce / Funkcie / Functions / Funcţionarea / Funkcje / Funkciók / Функция
CZ
Po připojení napájecího (hlídaného) napětí svítí zelená LED.
Je-li velikost hlídané frekvence mezi nastavenými úrovněmi Fmin - Fmax, nesvítí žádná červená LED.
Je sepnuto relé UNDER (kontakty 15-16-18) a rozepnuto relé OVER (kontakty 25-26-28).
Překročí-li hlídaná frekvence nastavenou úroveň Fmax, relé OVER po odčasování nastaveného zpoždění sepne a červená LED OVER se
rozsvítí. Během časování červená LED bliká.
Poklesne-li hlídaná frekvence pod úroveň Fmax - diference, relé bez zpoždění rozepne a čevená LED OVER zhasne.
Poklesne-li hlídaná frekvence pod nastavenou úroveň Fmin, relé UNDER po odčasování nastaveného zpoždění rozepne a červená LED
UNDER se rozsvítí. Během časování červená LED bliká.
Překročí-li hlídaná frekvence úroveň Fmin + diference, relé bez zpoždění sepne a červená LED UNDER zhasne.
Je-li hlídané napětí nižší než startovací úroveň Uopen, obě relé jsou rozepnuta a obě červené LED (UNDER i OVER) pomalu blikají indikují tak stav nedostatečného napájecího napětí.
SK
Po pripojení napájacieho (kontrolného) napätia svieti zelená LED.
Ak je veľkosť kontrolovanej frekvencie medzi nastavenými úrovňami Fmin - Fmax, nesvieti žiadna červená LED. Je zopnuté relé UNDER
(kontakty 15-16-18) a rozopnuté relé OVER (kontakty 25-26-28).
Ak prekročí kontrolovaná frekvencia nastavenú úroveň Fmax, relé OVER po odčasovaní nastaveného oneskorenia zopne a červená LED
OVER sa rozsvieti. Behom časovania červená LED bliká.
Ak poklesne kontrolovaná frekvencia pod úroveň Fmax - diferencia, relé bez oneskorenia rozopne a červená LED OVER zhasne.
Ak poklesne kontrolovaná frekvencia pod nastavenú úroveň Fmin, relé UNDER po odčasovaní nastaveného oneskorenia rozopne a
červená LED UNDER sa rozsvieti. Behom časovania červená LED bliká.
Ak prekročí kontrolovaná frekvencia úroveň Fmin + diferencia, relé bez oneskorenia zopne a červená LED UNDER zhasne.
Ak je kontrolné napätie nižšie než štartovacia úroveň Uopen, obidve relé sú rozopnuté a obidve červené LED (UNDER i OVER) pomaly
blikajú - indikujú tak stav nedostatočného napájacieho napätia.
EN
After the supply (monitored) voltage is connected the green LED is on.
If the value of the monitored frequency falls within the range between the two set levels Fmin - Fmax no red LED is on. The relay
UNDER is activated (contacts 15-16-18) and the relay OVER is disconnected (contacts 25-26-28).
If the monitored frequency exceeds the set level Fmax, the relay OVER is activated after the set delay timing elapses and the red LED
OVER goes on. The red LED flashes during the timing.
If the monitored frequency drops below Fmax - difference, the relay is activated without delay and the red LED OVER goes off.
If the monitored frequency drops below the set level Fmin, the relay UNDER is disconnected after the set delay timing elapses and the
red LED UNDER goes on. The red LED flashes during the timing.
If the monitored frequency exceeds the level Fmin + the difference, the relay activates without delay and the red LED UNDER goes off.
If the monitored voltage is lower than the opening level Uopen both the relays are disconnected and both the red LED (UNDER and
OVER) start flashing slowly - indicating insufficient supply voltage.
RO
Daca tensiunea monitorizata cade intre limitele prestabilite Fmin si Fmax LED-ul rosu nu se aprinde. Releul SUB este activat - contactele 15-16-18, iar releul SUPRA este deconectat - contactele 25-26-28.
Daca tensiunea monitorizata depaseste Fmax, releul SUPRA este activat dupa scurgerea timpului de intarziere prestabilit si, LED-ul
rosu SUPRA se aprinde. Acest LED clipeste in timpul de intarziere.
Daca frecventa monitorizata scade sub Fmax - diferenta, releul este activat fara intarziere iar LED-ul rosu SUPRA se stinge
Daca frecventa monitorizata scade sub Fmin, releul SUB este deconectat dupa scurgrea timpului de intarziere prestabilit iar LED-ul
rosu SUB se APRINDE. LED-ul rosu SUB palpaie in timpul de intarziere.
Daca frecventa monitorizata scade sub Fmin + diferenta, releul se activeaza fara intarziere iar LED-ul SUB se stinge.
Daca tensiunea monitorizata este mai scazuta fata de nivelul de deschidere Uopen, ambele relee sunt deconectate si, ambele LED-urile (SUB si SUPRA) incep sa palpaie incet - indicand tensiune de alimentare insuficienta.
PL
Po podłaczeniu napięcia zasilania (nadzorowania) świeci zielona dioda LED.
Jeżeli poziom nadzorowanej częstotliwości jest pomiędzy ustawionymi poziomami Fmin - Fmax, nie świeci żadna czerwona dioda
LED. Załączone jest wyjście UNDER (styki 15-16-18) i rozłączone jest wyjście OVER (styki 25-26-28).
Jeżeli przekroczy nadzorowana częstotliwość ustawiony poziom Fmax, załączy się wyjście OVER po odliczeniu opóźnienia i włączy się
czerwona dioda LED OVER. Podczas odliczania czasu opóźnienia miga czerwona dioda LED.
Jeżeli nadzorowana częstotliwość obniży się pod poziom Fmax - dyferencja, wyjście bez opóźnienia rozłączy i wyłączy się czerwona
dioda LED OVER.
Jeżeli nadzorowana częstotliwość obniży się pod poziom Fmin, rozłączy wyjście UNDER po odliczeniu opóźnienia i włączy się
czerwona diodaLED UNDER. Podczas odliczania czasu opóźnienia miga czerwona dioda LED.
Jeżeli nadzorowana częstotliwość przekroczy poziom Fmin + dyferencja, wyjście bez opóźnienia załączy i wyłączy się czerwona
diodaLED UNDER.
Jeżeli nadzorowany poziom napięcia jest niższy jak poziom początkowy Uopen, oba wyjścia są rozłączone i obie diody LED (UNDER i
OVER) powoli migają - sygnalizują stan niewystarczającego napięcia zasilania.
HU
A táp (figyelt) feszültség csatlakoztatása után a zöld LED világít.
Ha a figyelt frekvencia értéke a két beállított Fmin - Fmax szint közé esik, akkor a piros LED nem világít. Az ALATT relé behúzott (1516-18 csatlakozók), a FELETT relé (25-26-28 csatlakozók) elengedett állapotban van.
Ha a figyelt frekvencia meghaladja a beállított Fmax szintet, akkor a FELETT relé a beállított késleltetési időzítés letelte után
aktiválódik (behúz) és a piros FELETT LED világít. A piros LED időzítés közben villog.
Ha a figyelt frekvencia az Fmax - Különbség szint alá esik, akkor a relé késleltetés nélkül bekapcsol és a piros FELETT LED kialszik.
Ha a figyelt frekvencia a beállított Fmin szint alá esik, akkor az ALATT relé a beállított késleltetési időzítés letelte után elenged (bont)
és a piros ALATT LED világít. A piros LED időzítés közben villog.
Ha a figyelt frekvencia meghaladja az Fmin + Különbség szintet, akkor a relé késleltetés nélkül bekapcsol és a piros ALATT LED
kialszik.
Ha a figyelt frekvencia feszültsége alacsonyabb, mint az Uopen nyitási szint, akkor mindkét relé kikapcsol és mindkét piros LED
(ALATT és FELETT)lassú villogással jelzi, hogy nem elegendő a tápfeszültség.
RU
После подключения напряжения светит зеленый LED.
Если частота находится в диапазоне между Fmin - Fmax, не светит ни однин красный LED. Контакт реле замкнут UNDER
(контакты 15-16-18) а разомнкут реле OVER (контакты 25-26-28).
При пересечении настроенного уровня Fmax, реле OVER после настроенной задержки замкнется
а красный LED OVER загорится. Во время задержки красный LED мигает.
При понижении частоты до уровеня Fmax - дифференциация, реле без задержки разомкнется и красный LED OVER погаснет.
При понижении частоты до уровня Fmin, реле UNDER после настроенной задержки разомкнется и красный LED UNDER
загорится. Во время задержки красный LED мигает.
При пересечении настроенного уровня Fmin + дифференциация, реле замкнется и красныйLED UNDER погаснет.
Если контролируемое напряжение ниже чем Uopen, обя реле будут разомкнуты и оба LED (UNDER i OVER) медленно мигают
- это индикация недостаточного напряжения питания.
Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение
L
N
N
L
16 15 18 28 25 26
-3-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement