BEKO CSA 24010 User Guide
CSA24000
CSA24010
GB
Instruction for use
CZ
Pokyny pro používání
HU
Használati utasitás
SK
Návod na použitie
PL
Instrukcja Obsługi
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
WARNING!
In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally
friendly refrigerant the R 600a (flammable only under certain conditions) you must observe the folloving rules:
Do not hinder the free circulation of the air around the appliance.
Do not use mechanic devices in order to accelerate the defrosting, others than the ones recommended by the
manufacturer.
Do not destroy the refrigerating circuit.
Do not use electric appliances inside the food beeping compartment, others than those that might have been
reccommended by the manufacturer.
UPOZORNĚNÍ!
Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné chladicí
médium R600a (vznětlivé pouze za určitých podmínek), musíte dodržet následující pravidla:
Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje.
Nepoužívejte mechanická zařízení pro zrychlení odmražení kromě těch, která jsou doporučená výrobcem.
Nelikvidujte chladicí okruh.
Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporučit výrobce.
FIGYELMEZTETÉS!
Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal működő
hűtőberendzés normális működésének eléréséhez, kövesse a következő szabályokat:
Ne gátolja a levegő keringését a készülék körül!
Ne használjon más mechanikus eszközöket a gyorsabb felolvasztás érdekében, mint amit a gyártó ajánl!
Ne szakítsa meg a hűtőközeg keringésirendszerét!
Ne használjon más elektromos eszközöket a mélyfagyasztó részben, mint amiket a gyártó javasolhat!
VAROVANIE!
Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo R
600a (horľavé len pri určitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá:
Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča.
Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúča výrobca.
Neporušujte chladiaci okruh.
Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúčal výrobca.
UWAGA!
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w
instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej
korzystać w razie konieczności. Może być ona przydatna również dla innego użytkownika.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
GB
Index
Safety first /1
Electrical requirements /2
Transportation instructions /2
Installation instructions /2
Getting to know your appliance /3
Suggested arrangement of food in the appliance /3
Temperature control and adjustment /4
Before operating /4
Storing frozen food /4
Freezing fresh food /4
Making ice cubes /5
Defrosting /5
Replacing the interior light bulb /5
Cleaning and care /5
Repositioning the door /6
Do’s and don’ts /6
Information about operating noises /7
Trouble – shooting /8
Thechnical data /8
CZ
Obsah
Bezpečnost především /9
Elektrické požadavky /10
Pokyny pro transport /10
Pokyny pro instalaci /10
Seznámení s vaším spotřebičem /11
Doporučené rozložení potravin ve spotřebiči /11
Kontrola a nastavení teploty /12
Před spuštěním /12
Ukládání zmrzlých potravin /12
Mražení čerstvých potravin /12
Tvorba kostek ledu /13
Odmrazování /13
Výměna vnitřní žárovky /13
Čištění a péče /13
Změna pozice dvířek /14
Co dělat a co nedělat /14
Informace o provozních hlucích /15
Odstraňování potíží /16
Technická data /16
HU
Tartalomjegyzék
Első a biztonság /17
Elektromos követelmények /18
Szállítási utasítások /18
Beüzemelési utasítások /18
Ismerje meg készülékét /19
Javasolt a készülékben lévő étel elrendezése /19
Hőmérséklet szabályozás és beállítás /20
Működtetés előtt /20
Fagyasztott étel tárolása /20
Friss étel fagyasztása /20
Jégkockák készítése /21
Kiolvasztás /21
Belső villanykörte cseréje /21
Tisztítás és védelem /21
Ajtó áthelyezése /22
Tegye és ne tegye /22
Információ az üzemeltetési zajokról /23
Problémakeresés /24
Technikai adat /24
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
SK
Index
Bezpečnosť nadovšetko /25
Elektrické požiadavky /26
Prepravné pokyny /26
Inštalačné pokyny /26
Poznávanie spotrebiča /27
Navrhnuté rozmiestnenie potravín v spotrebiči /27
Riadenie a nastavenie teploty /28
Pred uvedením do prevádzky /28
Skladovanie zmrazených potravín /28
Mrazenie čerstvých potravín /28
Tvorba kociek ľadu /29
Rozmrazovanie /29
Výmena žiarovky vnútorného svetla /29
Čistenie a údržba /29
Premiestňovanie dverí /30
Čo sa má a čo sa nesmie robiť /30
Informácie o prevádzkovom hluku /31
Riešenie problémov /32
Technické údaje /32
PL
Spis treści
Bezpieczeństwo przede wszystkim /33
Podłączenie do zasilania /34
Instrukcja transportu i ustawienia /34
Montaż /34
Zapoznaj się z Twoim urządzeniem /35
Porady dotyczące przechowywania żywności /35
Regulacja temperatury /36
Uruchamianie /36
Porady dotyczące przechowywania zamrożonej
żywności /36
Mrożenie świeżej żywności /37
Jak robić kostki lodu /37
Odmrażanie /37
Wymiana żarówki /38
Czyszczenie urządzenia /38
Zmiana kierunku otwierania drzwi /38
Środki ostrożności w trakcie użytkowania /38
Dźwięki wydawane podczas pracy /39
Usuwanie usterek /39
Odzysk opakowania /40
Odzysk starego urządzenia chłodniczego /40
Charakterystyka techniczna /41
Tabliczka znamionowa /41
CSA24000
1
CSA24010
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
11
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
GB
Instruction for use
Congratulations on your choice of a
Quality
Appliance, designed to give you many years of service.
Safety first!
Do not connect your appliance to the electricity supply
until all packing and transit protectors have been
removed.
• Leave to stand for at least 4 hours before switching
on, to allow compressor oil to settle, if transported
horizontally.
• If you are discarding an old appliance with a lock or
latch fitted to the door, ensure that it is left in a safe
condition to prevent the entrapment of children.
• This appliance must only be used for its intended
purpose.
• Do not dispose of the appliance on a fire. Your
appliance contains non CFC substances in the
insulation which are flammable. We suggest you
contact your local authority for information on disposal
and available facilities.
• We do not recommend use of this appliance in an
unheated, cold room. (e.g. garage, conservatory,
annex, shed, out-house etc.)
To obtain the best possible performance and trouble
free operation from your appliance it is very important to
read these instructions carefully. Failure to observe
these instructions may invalidate your right to free
service during the guarantee period.
Please keep these instructions in a safe place for easy
reference.
1
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
GB
Instruction for use
3. Failure to comply with the above
instructions could result in damage to the
appliance, for which the manufacturer will not
be held liable.
4. The appliance must be protected against
rain, moisture and other atmospheric
influences.
Electrical requirements
Before inserting the plug into the wall socket
make sure that the voltage and the frequency
shown in the rating plate inside the appliance
corresponds to your electricity supply.
We recommend that this appliance is
connected to the mains supply via a suitably
switched and fused socket in a readily
accessible position.
Important!
• Care must be taken while cleaning/carrying
the appliance not to touch the bottom of the
condenser metal wires at the back of the
appliance, as this could cause injury to fingers
and hands.
• Do not attempt to sit or stand on top of your
appliance as it is not designed for such use.
You could injure yourself or damage the
appliance.
• Make sure that the mains cable is not caught
under the appliance during and after moving,
as this could damage the cable.
• Do not allow children to play with the
appliance or tamper with the controls.
Warning! This appliance must be earthed.
Repairs to electrical equipment should only be
performed by a qualified technician. Incorrect
repairs carried out by an unqualified person
are carry risks that may have critical
consequences for the user of the appliance.
ATTENTION!
This appliance operates with R 600a which is
an environmental friendly but flammable gas.
During the transportation and fixing of the
product, care must be taken not to damage
the cooling system. If the cooling system is
damaged and there is a gas leakage from the
system, keep the product away from open
flame sources and ventilate the room for a
while.
WARNING - Do not use mechanical devices
or other means to accelerate the defrosting
process, others than those recommended by
the manufacturer.
WARNING - Do not damage the refrigerant
circuit.
WARNING - Do not use electrical appliances
inside the food storage compartments of the
appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
Installation instructions
1. Do not keep your appliance in a room
where the temperature is likely to fall below 10
degrees C (50 degrees F) at night and/or
especially in winter, as it is designed to
operate in ambient temperatures between +10
and +32 degrees C (50 and 90 degrees F). At
lower temperatures the appliance may not
operate, resulting in a reduction in the storage
life of the food.
2. Do not place the appliance near cookers or
radiators or in direct sunlight, as this will
cause extra strain on the appliance's
functions. If installed next to a source of heat
or freezer, maintain the following minimum
side clearances:
From Cookers 30 mm
From Radiators 300 mm
From Freezers 25 mm
3. Make sure that sufficient room is provided
around the appliance to ensure free air
circulation (Item 2).
• Put the back airing lid to the back of your
refrigerator to set the distance between the
refrigerator and the wall (Item 3).
Transportation instructions
1. The appliance should be transported only in
an upright position. The packing as supplied
must be intact during transportation.
2. If during the transport the appliance, has
been positioned horizontally, it must not be
operated for at least 4 hours, to allow the
system to settle.
2
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
GB
Instruction for use
4. The appliance should be positioned on a
smooth surface. The two front feet can be
adjusted as required.To ensure that your
appliance is standing upright adjust the two
front feet by turning clockwise or anticlockwise, until firm contact is secured with
the floor. Correct adjustment of feet prevents
excessive vibration and noise (Item 4).
5. Refer to "Cleaning and Care" section to
prepare your appliance for use.
4. Cooked dishes should be stored in airtight
containers.
5. Fresh wrapped produce can be kept on
the shelf. Fresh fruit and vegetables should be
cleaned and stored in the crispers.
6. Bottles can be kept in the door section.
7. To store raw meat, wrap in polythene
bags and place on the lowest shelf. Do not
allow to come into contact with cooked food,
to avoid contamination. For safety, only store
raw meat for two to three days.
8. For maximum efficiency, the removable
shelves should not be covered with paper or
other materials to allow free circulation of cool
air.
9. Do not keep vegetable oil on door
shelves. Keep the food packed, wrapped or
covered. Allow hot food and beverages to cool
before refrigerating. Leftover canned food
should not be stored in the can.
10. Fizzy drinks should not be frozen and
products such as flavoured water ices should
not be consumed too cold.
11. Some fruit and vegetables suffer damage
if kept at temperatures near 0°C. Therefore
wrap pineapples, melons, cucumbers,
tomatoes and similar produce in polythene
bags.
12. High-proof alcohol must be stored upright
in tightly closed containers. Never store
products that contain an inflammable
propellant gas (e.g. cream dispensers, spray
cans, etc.) or explosive substances. These
are an explosion hazard.
Getting to know your appliance
(Item 1)
1 - Thermostat and lamp housing
2 - Adjustable Cabinet shelves
3 - Wine bottles support
4 - Water collector
5 - Crisper cover
6 - Crispers
7 - Ice tray support & ice tray
8 - Compartment for quickly freezing
9 - Compartments for frozen froods keeping
10 - Adjustable foot
11 - Dairy Compartment
12 - Shelf for jars
13 - Shelf for bottles
Suggested arrangement of food in
the appliance
Guidelines for obtaining optimum storage and
hygiene:
1. The fridge compartment is for the shortterm storage of fresh food and drinks.
2. The freezer compartment is
rated and suitable for the freezing and
storage of pre-frozen food.
The recommendation for
storage as
stated on the food packaging should be
observed at all times.
3. Dairy products should be stored in the
special compartment provided in the door
liner.
3
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
GB
Instruction for use
Temperature control and adjustment
8. Do not load the appliance immediately it is
switched on. Wait until the correct storage
temperature has been reached. We
recommend checking the temperature with an
accurate thermometer (see; Temperature
Control and Adjustment).
Operating temperatures are controlled by the
thermostat knob (Item 5) and may be set at
any position between 1 and 5 (the coldest
position).
The average temperature inside the fridge
should be around +5°C (+41°F).
Therefore adjust the thermostat to obtain the
desired temperature. Some sections of the
fridge may be cooler or warmer (such as
salad crisper and top part of the cabinet)
which is quite normal. We recommend that
you check the temperature periodically with a
thermometer to ensure that the cabinet is kept
to this temperature. Frequent door openings
cause internal temperatures to rise, so it is
advisable to close the door as soon as
possible after use.
Storing frozen food
Your freezer is suitable for the long-term
storage of commercially frozen foods and also
can be used to freeze and store fresh food.
If there is a power failure, do not open the
door. Frozen food should not be affected if the
failure lasts for less than 18 hrs. If the failure
is longer, then the food should be checked
and either eaten immediately or cooked and
then re-frozen.
Freezing fresh food
Before operating
Please observe the following instructions to
obtain the best results.
Do not freeze too large a quantity at any one
time. The quality of the food is best preserved
when it is frozen right through to the core as
quickly as possible.
Do not exceed the freezing capacity of your
appliance in 24 h.
Placing warm food into the freezer
compartment causes the refrigeration
machine to operate continously until the food
is frozen solid. This can temporarily lead to
excessive cooling of the refrigeration
compartment.
When freezing fresh food, keep the
thermostat knob at medium position. Small
quantities of food up to 1/2 kg. (1 lb) can be
frozen without adjusting the temperature
control knob.
Take special care not to mix already frozen
food and fresh food.
Final Check
Before you start using the appliance check
that:
1. The feet have been adjusted for perfect
levelling.
2. The interior is dry and air can circulate
freely at the rear.
3. The interior is clean as recommended
under "Cleaning and care.”
4. The plug has been inserted into the wall
socket and the electricity is switched on.
When the door is open the interior light will
come on.
And note that:
5. You will hear a noise as the compressor
starts up. The liquid and gases sealed within
the refrigeration system may also make some
(noise), whether the compressor is running or
not. This is quite normal.
6. Slight undulation of the top of the cabinet is
quite normal due to the manufacturing
process used; it is not a defect.
7. We recommend setting the thermostat knob
midway and monitor the temperature to
ensure the appliance maintains desired
storage temperatures (See section
Temperature Control and Adjustment).
4
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
GB
Instruction for use
Making ice cubes
Do not use pointed or sharp-edged
objects, such as knives or forks to remove
the frost.
Never use hairdryers, electrical heaters or
other such electrical appliances for defrosting.
Sponge out the defrost water collected in the
bottom of the freezer compartment. After
defrosting, dry the interior thoroughly (Item 8
& 9). Insert the plug into the wall socket and
switch on the electricity supply.
Fill the ice - cube tray 3/4 full with water and
place it in the freezer. Loosen frozen trays
with a spoon handle or a similar implement;
never use sharp-edged objects such as
knives or forks.
Defrosting
A) Fridge compartment
The fridge compartment defrosts
automatically. The defrost water runs to the
drain tube via a collection container at the
back of the appliance (Item 6).
During defrosting, water droplets may form at
the back of the fridge compartment where a
concealed evaporator is located. Some
droplets may remain on the liner and refreeze
when defrosting is completed. Do not use
pointed or sharp-edged objects such as
knives or forks to remove the droplets which
have refrozen.
If, at any time, the defrost water does not
drain from the collection channel, check that
no food particles have blocked the drain tube.
The drain tube can be cleared with a pipecleaner or similar implement.
Check that the tube is permanently placed with
its end in the collecting tray on the compressor
to prevent the water spilling on the electric
installation or on the floor (Item 7).
B) Freezer compartment
Defrosting is very straightforward and without
mess, thanks to a special defrost collection
basin.
Defrost twice a year or when a frost layer of
around 7 (1/4") mm has formed. To start the
defrosting procedure, switch off the appliance
at the socket outlet and pull out the mains
plug.
All food should be wrapped in several layers
of newspaper and stored in a cool place (e.g.
fridge or larder).
Containers of warm water may be placed
carefully in the freezer to speed up the
defrosting.
Replacing the interior light bulb
Should the light fail, switch off at the socket
outlet and pull out the mains plug.
Then ensure the bulb is screwed securely in
the bulb holder. Replace the plug and switch
on.
If the light still fails, obtain a replacement E14
screw-cap type 15 Watt (Max) bulb from your
local electrical store and then fit it (Item 10).
Carefully dispose of the burnt-out light bulb
immediately.
Cleaning and care
1. We recommend that you switch off the
appliance at the socket outlet and pull out the
mains plug before cleaning.
2. Never use any sharp instruments or
abrasive substances, soap, household
cleaner, detergent or wax polish for cleaning.
3. Use luke warm water to clean the cabinet
of the appliance and wipe it dry.
4. Use a damp cloth wrung out in a solution
of one teaspoon of bicarbonate of soda to one
pint of water to clean the interior and wipe it
dry.
5. Make sure that no water enters the
temperature control box.
6. If the appliance is not going to be used for
a long period of time, switch it off, remove all
food, clean it and leave the door ajar.
7. We recommend that you polish the metal
parts of the product (i.e. door exterior, cabinet
sides) with a silicone wax (car polish) to
protect the high quality paint finish.
5
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
GB
Instruction for use
8. Any dust that gathers on the condenser,
which is located at the back of the appliance,
should be removed once a year with a
vacuum cleaner.
9. Check door seals regularly to ensure they
areclean and free from food particles.
10. Never:
• Clean the appliance with unsuitable material;
eg petroleum based products.
• Subject it to high temperatures in any way,
• Scour, rub etc., with abrasive material.
11. Removal of dairy cover and door tray :
• To remove the dairy cover, first lift the cover
up by about an inch and pull it off from the
side where there is an opening on the cover.
• To remove a door tray, remove all the
contents and then simply push the door tray
upwards from the base.
12. Make sure that the special plastic
container at the back of the appliance which
collects defrost water is clean at all times. If
you want to remove the tray to clean it, follow
the instructions below:
• Switch off at the socket outlet and pull out
the mains plug
• Gently uncrimp the stud on the compressor,
using a pair of pliers, so that the tray can be
removed
• Lift it up.
• Clean and wipe it dry
• Reassemble, reversing the sequence and
operations
13. To remove a drawer, pull it as far as
possible, tilt it upwards and then pull it out
completely.
Do’s and don’ts
Do- Clean and defrost your appliance
regularly (See "Defrosting")
Do- Keep raw meat and poultry below
cooked food and dairy products.
Do- Take off any unusable leaves on
vegetables and wipe off any soil.
Do- Leave lettuce, cabbage, parsley and
cauliflower on the stem.
Do- Wrap cheese firstly in greaseproof paper
and then in a polythene bag, excluding
as much air as possible. For best results,
take out of the fridge compartment an
hour before eating.
Do- Wrap raw meat and poultry loosely in
polythene or aluminium foil. This
prevents drying.
Do- Wrap fish and offal in polythene bags.
Do- Wrap food with a strong odour or which
may dry out, in polythene bags, or
aluminium foil or place in airtight
container.
Do- Wrap bread well to keep it fresh.
Do- Chill white wines, beer, lager and mineral
water before serving.
Do- Check contents of the freezer every so
often.
Do- Keep food for as short a time as possible
and adhere to "Best Before" and "Use
by" etc. dates.
Do- Store commercially frozen food in
accordance with the instructions given on
the packets.
Do- Always choose high quality fresh food
and be sure it is thoroughly clean before
you freeze it.
Do- Prepare fresh food for freezing in small
portions to ensure rapid freezing.
Do- Wrap all food in aluminium foil or freezer
quality polythene bags and make sure
any air is excluded.
Do- Wrap frozen food immediately after
purchasing and put it in to the freezer as
soon as possible.
Do- Defrost food in the fridge compartment.
Repositioning the door
Proceed in numerical order (Item 11).
6
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
GB
Instruction for use
Information about operating noises
Don’t- Store bananas in your fridge
compartment.
Don’t- Store melon in your fridge. It can be
chilled for short periods as long as it
is wrapped to prevent it flavouring
other food.
Don’t- Cover the shelves with any protective
materials which may obstruct air
circulation.
Don’t- Store poisonous or any dangerous
substances in your appliance. It has
been designed for the storage of
edible foodstuffs only.
Don’t- Consume food which has been
refrigerated for an excessive length of
time.
Don’t- Store cooked and fresh food together
in the same container. They should
be packaged and stored separately.
Don’t- Let defrosting food or food juices drip
onto food.
Don’t- Leave the door open for long periods,
as this will make the appliance more
costly to run and cause excessive ice
formation.
Don’t- Use sharp edged objects such as
knives or forks to remove the ice.
Don’t- Put hot food into the appliance. Let it
cool down first.
Don’t- Put liquid-filled bottles or sealed cans
containing carbonated liquids into the
freezer, as they may burst.
Don’t- Exceed the maximum freezing loads
when freezing fresh food.
Don’t- Give children ice-cream and water
ices direct from the freezer. The low
temperature may cause 'freezer
burns' on lips.
Don’t- Freeze fizzy drinks.
Don’t- Try to keep frozen food which has
thawed; it should be eaten within 24
hours or cooked and refrozen.
Don’t- Remove items from the freezer with
wet hands.
To keep the selected temperature constant,
your appliance occasionally switches ON the
compressor.
The resulting noises are quite normal.
As soon as the appliance has reached the
operating temperature, the noises
automatically reduce in volume.
The humming noise is emitted by the motor
(compressor). When the motor switches ON,
the noise may briefly increase in volume.
The bubbling, gurgling or whirring noise is
emitted by the refrigerant as it flows through
the pipes.
The clicking noise can always be heard when
the thermostat switches ON/OFF the motor.
A clicking noise may occur when
- the automatic defrosting system is active.
- the appliance is cooling down or warming up
(material expansion).
If these noises are excessively loud, the
causes are probably not serious and are
usually very easy to eliminate.
- The appliance is not level - Use the heightadjustable feet or place packing under the
feet.
- The appliance is not free-standing - Please
move the appliance away from kitchen units
or other appliances.
- Drawers, baskets or shelves are loose or
stick - Please check the detachable
components and, if required, refit them.
- Bottles and/or receptacles are touching each
other - Please move bottles and/or
receptacles away from each other.
7
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
GB
Instruction for use
• That the temperature control has been set
correctly.
• That the new plug is wired correctly, if you
have changed the fitted, moulded plug.
If the appliance is still not operating at all after
above checks, contact the dealer from whom
you purchased the unit.
Please ensure that above checks have been
done, as a charge will be made if no fault is
found.
Trouble - shooting
If the appliance does not operate when
switched on, check;
• That the plug is inserted properly in the
socket and that the power supply is on. (To
check the power supply to the socket, plug
in another appliance)
• Whether the fuse has blown/circuit breaker
has tripped/main distribution switch has
been turned off.
Technical data
Brand
Appliance type
COMBI
Model
CSA24000
CSA24010
Total gross volume (l.)
240
240
Total usable volume (l.)
207
207
Freezer usable volume (l.)
62
62
Refrigerator useful volume (l.)
145
145
Freezing capacity (kg/24 h)
5
5
Energy class (1)
A
A
Power consumption (kWh/year) (2)
285
285
Autonomy (h)
18
18
Noise [dB(A) re 1 pW]
41
41
Weight (kg)
50,5
50,5
Dimensions (cm)
152,5x54,5x60
152,5x54,5x60
Ecological refrigerating agent R600 a
(1) Energy class : A . . . G
(A = economical . . . G = less economical)
(2) The real power consumption depends on using conditions and appliance location.
BEKO
PRODUCT NUMBER
MODEL
COMBI */***
TOTAL GROSS/USABLE VOLUME
FRIGE USABLE VOLUME
FREEZER USABLE VOLUME
FREEZING CAPACITY
REFRIGERANT R 600a
BLOWING AGENT C5 H10
COMPRESSOR
230 V ~ 50 Hz
8
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
7505220010
CSA24000
Class SN
240/207 l
145 l
62 l
5 Kg/24 hr
0,048 kg
7506620012
CSA24010
Class SN
240/207 l
145 l
62 l
5 Kg/24 hr
0,048 kg
85 W/0,70 A
85 W/0,70 A
CZ
Pokyny pro používání
Blahopřejeme k výběru kvalitního spotřebiče
který je určen pro mnoho let služby.
,
Bezpečnost především!
Nezapojujte spotřebič do napájecí sítě, dokud
neodstraníte všechny obalové a přepravní materiály.
• Před zapnutím nechte nejméně 4 hodin stát, aby se
usadil olej v kompresoru po přepravě v horizontální
poloze.
• Pokud likvidujete starý spotřebič s zámkem nebo
západkou na dveřích, ujistěte se, že je v bezpečném
stavu a dětem nehrozí uvíznutí uvnitř.
• Tento spotřebič musí být používán pro stanovený
účel.
• Neodkládejte spotřebič do ohně. Váš spotřebič
obsahuje v izolační vrstvě látky bez CFC, které jsou
hořlavé. Doporučujeme kontaktovat místní úřady pro
informace o likvidaci a dostupných zařízeních.
• Nedoporučujeme používat tento spotřebič v
nevytápěné chladné místnosti. (např. garáž, sklad,
přístavba, kůlna, hospodářské stavení atd.)
Pro co nejlepší výkonnost a bezporuchovou službu
vašeho spotřebiče je velmi důležité pozorně si přečíst
tyto pokyny. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete
riziku zrušení možnosti bezplatného servisu po dobu
záruční lhůty.
Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro
snadné vyhledání.
9
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
CZ
Pokyny pro používání
3. Nedodržení výše uvedených pokynů by
mohlo vést k poškození spotřebiče, za které
výrobce nezodpovídá.
4. Spotřebič je třeba chránit proti dešti, vlhku
a jiným atmosférickým vlivům.
Elektrické požadavky
Před zasunutím zásuvky do sítě se ujistěte,
že napětí a kmitočet (na štítku uvnitř
spotřebiče) odpovídají vašemu zdroji.
Doporučujeme připojit tento spotřebič do sítě
přes vhodně vypínanou a zajištěnou zásuvku
na snadno dostupném místě.
Důležité upozornění!
• Při čištění/přenášení spotřebiče se
nedotýkejte spodní části kovových kabelů
kondenzátoru na zadní straně spotřebiče,
mohlo by dojít k poranění prstů a rukou.
• Nepokoušejte se stoupat nebo sedat na
horní okraj spotřebiče, jelikož na toto není
určen. Mohli byste se zranit nebo poškodit
spotřebič.
• Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen
pod spotřebičem během a po přesouvání,
mohlo by to poškodit kabel.
• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem
nebo manipulovat s ovladači.
Upozornění! Tento spotřebič musí být
uzemněn.
Opravy elektrického vybavení by měl provádět
jen kvalifikovaný technik. Nesprávné opravy
provedené nekvalifikovanou osobou
představují riziko, které by mohlo mít kritické
dopady pro uživatele spotřebiče.
POZOR!
Tento spotřebič používá R 600a, což je plyn,
který je šetrný k životnímu prostředí, ale je
hořlavý. Během přepravy a upevňování
výrobku je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby
nedošlo k poškození chladicí soustavy. Pokud
je chladicí soustava poškozená a ze systému
uniká plyn, udržte výrobek mimo otevřený
oheň a nějakou dobu v místnosti větrejte.
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte mechanické
nástroje nebo jiné prostředky k urychlení
procesu odmrazení s výjimkou těch, které
doporučuje výrobce.
UPOZORNĚNÍ – Nepoškozujte chladicí
obvod.
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte elektrické
spotřebiče uvnitř prostor na skladování
potravin spotřebiče, pokud se nejedná o typy
doporučené výrobcem.
Pokyny pro instalaci
1. Nepřechovávejte spotřebič v místnosti, kde
může teplota klesnout pod 10°C v noci a/nebo
zejména v noci, jelikož je určen na provoz v
teplotách mezi +10 a +32 stupni Celsia. Při
nižších teplotách nemusí spotřebič fungovat,
čímž poklesne doba skladovatelnosti potravin.
2. Neumisťujte spotřebič do blízkosti sporáků
nebo radiátorů nebo na přímé sluneční světlo,
dojde tím ke zvýšenému napětí funkcí
spotřebiče. Při instalaci v blízkosti zdroje tepla
nebo mrazničky udržujte minimální odstupy
po stranách:
Od sporáků 30 mm
Od radiátorů 300 mm
Od mrazniček 25 mm
3. Ujistěte se, že kolem spotřebiče je
dostatečný odstup tak, aby se zaručil volný
oběh vzduchu (Položka 2).
• Umístěte zadní odvětrávací víko na zadní
stranu vaší chladničky, abyste viděli
vzdálenost mezi chladničkou a stěnou
(Položka 3).
Pokyny pro přepravu
1. Spotřebič se smí přenášet jen ve svislé
pozici. Obaly musí zůstat během přepravy
neporušené.
2. Pokud byl spotřebič během přepravy
umístěn vodorovně, nesmí být používán po
vybalení nejméně 4 hodin, aby se systém
mohl ustálit.
10
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
CZ
Pokyny pro používání
4. Spotřebič by měl být umístěn na hladkém
povrchu. Obě přední nožky lze nastavit dle
potřeby. Abyste měli jistotu, že váš spotřebič
stojí vzpřímeně, nastavte obě přední nožky
tak, že jimi otočíte doprava nebo doleva,
dokud není zajištěn pevný kontakt s podlahou.
Správným nastavením nožek předejdete
přílišným vibracím a hluku (Položka 4).
5. Informace pro přípravu spotřebiče na
použití naleznete v oddíle „Čištění a údržba“.
3. Mléčné výrobky by měly být skladovány ve
zvláštním prostoru ve dveřích.
4. Vařené potraviny by se měly skladovat ve
vzduchotěsných nádobách.
5. Čerstvé balené výrobky lze skladovat na
polici. Čerstvé ovoce a zeleninu je třeba očistit
a skladovat v přihrádkách na čerstvou
zeleninu.
6. Láhve lze uchovat ve dveřní části.
7. Chcete-li skladovat syrové maso, zabalte
je do polyetylénových sáčků a umístěte na
nejnižší polici. Nenechte je přijít do kontaktu s
vařenými potravinami, aby nedošlo ke
kontaminaci. Z bezpečnostních důvodů
skladujte syrové maso jen dva až tři dny.
8. Pro maximální účinnost by se neměly
výsuvné police překrývat papírem nebo jinými
materiály, aby studený vzduch mohl volně
proudit.
9. Neskladujte rostlinný olej na policích ve
dveřích. Potraviny uchovávejte zabalené,
chráněné nebo překryté. Teplé potraviny a
nápoje nechte před zchlazením vychladnout.
Zbývající potraviny z konzerv by se neměly
skladovat v konzervách.
10. Šumivé nápoje by se neměly zmrazovat a
výrobky jako ochucený led do vody by se
neměly konzumovat příliš studené.
11. Některé ovoce a zelenina se může
poškodit, pokud se skladuje v teplotách kolem
0°C. Ananasy, melouny, okurky, rajčata a
podobné produkty balte do polyetylénových
sáčků.
12. Silný alkohol se musí skladovat ve
vzpřímené pozici a pevně uzavřených
nádobách. Nikdy neskladujte výrobky
s obsahem vznětlivého pohonného plynu
(např. šlehačku ve spreji, plechovky spreje
atd.) nebo výbušné látky. Představují riziko
výbuchu.
Seznámení s vaším spotřebičem
(Položka 1)
1 - Umístění termostatu a světla
2 - Nastavitelné poličky
3 - Podpěra na láhve vína
4 - Kolektor vody
5 - Kryt přihrádek na čerstvé potraviny
6 - Přihrádky na čerstvé potraviny
7 - Podpěra podnosu na led a podnos na led
8 - Prostor pro rychlé zmražení
9 - Přihrádky pro uchovávání zmražených
potravin
10 - Nastavitelná nožka
11 - Prostor pro mléčné výrobky
12 - Polička na nádoby
13 - Polička na lahve
Doporučené rozložení potravin ve
spotřebiči
Návody pro optimální uskladnění a hygienu:
1. Prostor chladničky je pro krátkodobé
ukládání čerstvých potravin a nápojů.
vhodný a
2. Prostor mrazničky je
určený pro mražení a skladování předmražených potravin.
Doporučení pro
skladování dle
informací na obalu potraviny by měly být vždy
dodržovány.
11
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
CZ
Pokyny pro používání
Kontrola a nastavení teploty
8. Nezaplňujte spotřebič ihned po jeho
zapnutí. Počkejte na dosažení správné
skladovací teploty. Doporučujeme kontrolovat
teplotu přesným teploměrem (viz: Kontrola a
nastavení teploty).
Provozní teploty kontroluje tlačítko termostatu
(Položka 5) a lze jej nastavit na jakoukoli
pozici mezi 1 a 5 (nejchladnější pozice).
Průměrná teplota uvnitř chladničky by měla
být kolem +5°C.
Nastavte tedy termostat tak, abyste dosáhli
požadované teploty. Některé části chladničky
mohou být chladnější či teplejší (např.
přihrádka na uchovávání čerstvého salátu a
horní část chladničky), což je naprosto
normální. Doporučujeme vám kontrolovat
teplotu pravidelně teploměrem, abyste měli
jistotu, že chladnička stále zachovává tuto
teplotu. Častým otevíráním dveří stoupnou
vnitřní teploty, takže doporučujeme zavírat
dvířka co nejdříve po použití.
Skladování zmražených potravin
Vaše mraznička je vhodná na dlouhodobé
uchovávání běžně dostupných zmražených
potravin a lze ji též použít na zmražení a
uskladnění čerstvých potravin.
Dojde-li k výpadku elektrické energie,
neotvírejte dveře. Zmrzlé potraviny by měly
zůstat nepoškozeny, pokud závada trvá
necelých 18 hodin. Pokud je výpadek delší,
pak by měly být potraviny zkontrolovány a
buď ihned upraveny, nebo uvařeny a pak
znovu zmraženy.
Před zahájením provozu
Mražení čerstvých potravin
Poslední kontrola
Než začnete používat spotřebič, zkontrolujte,
zda:
1. Nožky byly seřízeny pro ideální rovnováhu.
2. Vnitřek je suchý a vzduch může vzadu
volně cirkulovat.
3. Vnitřek je čistý dle doporučení v oddíle
„Čištění a údržba“.
4. Zásuvka byla zasunuta do sítě a elektřina
je zapnutá. Po otevření dvířek se rozsvítí
vnitřní osvětlení.
A nezapomeňte, že:
5. Uslyšíte hluk při startování kompresoru.
Kapalina a plyny uzavřené v chladicí soustavě
mohou dělat další hluk, ať je kompresor
v chodu, nebo není. Je to zcela normální.
6. Nepatrné zvlnění horní části chladničky je
zcela normální a je způsobeno použitým
výrobním procesem; nejedná se o závadu.
7. Doporučujeme nastavovat tlačítko
termostatu na střed a sledovat teplotu, abyste
zajistili, že spotřebič udržuje požadovanou
teplotu skladování (viz oddíl Kontrola a
nastavení teploty).
Pro dosažení nejlepších výsledků prosím
dodržujte následující pokyny.
Nezmrazujte příliš velké množství najednou.
Množství potravin se nejlépe uchovává, pokud
se zmrazí hloubkově a co nejrychleji.
Nepřekračujte mrazicí kapacitu vašeho
spotřebiče na 24 hodin.
Umístěním teplých potravin do mrazničky
uvedete chladicí zařízení do nepřetržitého
chodu, dokud nejsou potraviny zcela zmrzlé.
Může tím dojít k dočasnému přílišnému
zchlazení chladicího prostoru.
Při zmrazování čerstvých potravin nastavte
tlačítko termostatu na střední pozici. Malé
množství potravin až do ½ kg lze zmrazit bez
nastavování ovládacího tlačítka termostatu.
Dávejte zvýšený pozor, abyste nesmísili již
zmrzlé a čerstvé potraviny.
12
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
CZ
Pokyny pro používání
Tvorba ledových kostek
Námrazu neodstraňujte špičatými nebo
ostrými předměty, jako jsou nože nebo
vidličky.
Nepoužívejte sušiče na vlasy, elektrické
radiátory nebo jiné elektrické spotřebiče na
odmražení.
Odmraženou vodu setřete houbičkou ze dna
prostoru mrazničky. Po odmražení pečlivě
vnitřek vysušte (Položky 8 a 9). Zasuňte
zásuvku do sítě a zapněte přívod elektrické
energie.
Zaplňte podnos na kostky ledu ze ¾ vodou a
umístěte jej do mrazničky. Zmrzlé podnosy
uvolněte koncem lžičky nebo podobným
nástrojem; nepoužívejte ostré předměty, jako
jsou nože nebo vidličky.
Odmrazování
A) Prostor chladničky
Prostor chladničky se odmrazuje automaticky.
Odmražená voda stéká do odčerpávací
trubice přes sběrnou nádobu na zadní straně
spotřebiče (Položka 6).
Během odmrazování se mohou na zadní
stěně prostoru chladničky utvořit kapky vody
v místech, kde je umístěn odpařovač. Několik
kapek může zůstat na obvodu, ty zmrznou po
skončení odmrazování. Znovu zmrzlé kapky
neodstraňujte špičatými nebo ostrými
předměty, jako jsou nože nebo vidličky.
Pokud se kdykoli odmražená voda
neodčerpává ze sběrného kanálu,
zkontrolujte, zda odčerpávací trubici neblokují
části potravin. Odčerpávací trubici lze vyčistit
čističem potrubí nebo podobným nástrojem.
Zkontrolujte, zda je hadice neustále umístěná
koncem v sběrném tácu na kompresoru, aby
nedošlo k rozlití vody na elektrickou instalaci
nebo zem (položka 7).
B) Prostor mrazničky
Odmrazování je velmi jednoduché a bez
nečistot díky zvláštní nádržce pro sběr
odmražené vody.
Odmrazujte dvakrát ročně nebo tehdy, když
se utvoří vrstva námrazy asi 7 mm. Pro
spuštění procesu odmrazování vypněte
přístroj ze sítě.
Všechny potraviny zabalte do několika vrstev
novinového papíru a uskladněte na chladném
místě (např. chladnička nebo spíž).
Nádoby s teplou vodou lze umístit opatrně do
mrazničky, urychlí se tím odmrazování.
Výměna vnitřní žárovky
Pokud přestane svítit světlo, vypněte přístroj a
odpojte napájecí kabel.
Pak se ujistěte, zda je žárovka pevně
našroubována v objímce. Zasuňte zásuvku do
sítě a zapněte spotřebič.
Pokud světlo stále nesvítí, zakupte v obchodě
s elektrickými spotřebiči náhradní žárovku
E14 šroubovací 15 Watt (maximálně) a
založte ji na místo (Položka 10).
Nefunkční žárovku okamžitě opatrně
zlikvidujte.
Čištění a péče
1. Doporučujeme vypnout přístroj ze sítě a
vyjmout hlavní zásuvku, než přistoupíte
k čištění.
2. Nikdy nepoužívejte ostré předměty či
brusné látky, mýdlo, domovní čistič,
odmašťovač či voskové čistidlo.
3. Používejte vlažnou vodu pro vyčištění
skříně a otřete ji pak dosucha.
4. Používejte vlhký hadřík namočený do
roztoku jedné čajové lžičky sody bikarbony na
půl litru vody na vyčištění vnitřku, pak jej
dosucha otřete.
5. Ujistěte se, že do skříňky pro kontrolu
teploty nepronikne žádná voda.
6. Pokud spotřebič delší dobu nebudete
používat, vypněte jej, vyjměte všechny
potraviny, vyčistěte jej a nechte dveře
otevřené.
7. Doporučujeme vyčistit kovové součásti
výrobku (např. vnější část dvířek, posuvné
části) silikonovým voskem (autoleštidlem) pro
ochranu vysoce kvalitního povrchového
nátěru.
13
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
CZ
Pokyny pro používání
8. Prach, který se usadí na kondenzátoru,
který je umístěný na zadní straně spotřebiče,
by měl být jednou ročně odstraněn
vysavačem.
9. Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek,
abyste zajistili jejich čistotu a nezanesení
částečkami potravin.
10. Nikdy:
• Nečištěte spotřebič nevhodnými materiály;
tzn. výrobky na bázi petroleje.
• Nevystavujte vysokým teplotám.
• Nedrhněte, nebruste atd. brusnými
materiály.
11. Odstranění krytu mléčných výrobků a
dveřního podnosu:
• Pro odstranění krytu mléčných výrobků
nejprve zvedněte kryt asi o 2,5 cm nahoru a
vytáhněte jej ze strany, kde je v krytu otvor.
• Pro odstranění dveřního podnosu odstraňte
všechen obsah a pak jen zvedněte dveřní
podnos vzhůru ze základny.
12. Ujistěte se, že zvláštní plastová nádoba
na zadní straně spotřebiče, která
shromažďuje odmraženou vodu, je neustále
čistá. Pokud chcete odstranit podnos a vyčistit
jej, postupujte podle níže uvedených pokynů:
• Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel.
• Jemně odpojte čep na kompresoru pomocí
kleští, aby bylo možné tác vyjmout
• Zvedněte jej.
• Očistěte jej a otřete.
• Při montáži postupujte v opačném pořadí.
13. Pro vyjmutí zásuvky ji vytáhněte co
nejdále, nadzvedněte ji a pak ji zcela
vytáhněte ven.
Co dělat a co nedělat
Ano- Pravidelně čistěte a odmrazujte
spotřebič (viz „Odmrazování“)
Ano- Syrové maso a drůbež skladujte pod
vařenými potravinami a mléčnými
výrobky.
Ano- Otrhávejte ze zeleniny nepoužitelné
lístky a otírejte přebytečnou zeminu.
Ano- Nechte salát, zelí, petržel a květák na
stonku.
Ano- Sýr balte do nepropustného papíru a
pak do polyetylénového sáčku tak, aby
uvnitř zůstalo co nejméně vzduchu.
Nejlepší je jej vyjmout z chladničky asi
hodinu před podáváním.
Ano- Obalte syrové maso těsně do
polyetylénu nebo alobalu. Zabráníte tím
vysušení.
Ano- Balte ryby a vnitřnosti do
polyetylénových sáčků.
Ano- Balte potraviny se silným aroma nebo
ty, které by mohly vyschnout, do
polyetylénových sáčků, alobalu nebo je
ukládejte do vzduchotěsných nádob.
Ano- Chléb dobře zabalte, aby zůstal čerstvý.
Ano- Bílé víno, pivo, ležák a minerální vodu
před podáváním vychlaďte.
Ano- Průběžně kontrolujte obsah mrazničky.
Ano- Uchovávejte potraviny co nejkratší dobu
a dodržujte jejich lhůtu spotřeby atd.
Ano- Již zmrazené potraviny skladujte
v souladu s instrukcemi uvedenými na
jejich obalech.
Ano- Vždy si vybírejte kvalitní čerstvé
potraviny a před jejich zmrazením se
ujistěte, zda jsou zcela čisté.
Ano- Připravte čerstvé potraviny na zmrazení
v malých částech, abyste zajistili rychlé
zmražení.
Ano- Zabalte všechny potraviny do alobalu
nebo polyetylénových sáčků vhodných
pro mražení potravin a ujistěte se, že
uvnitř není žádný vzduch.
Ano- Zmrazené potraviny obalte ihned po
zakoupení a co nejrychleji je vložte do
mrazničky.
Ano- Potraviny rozmrazujte v chladničce.
Výměna dvířek
Postupujte v číselném pořadí (Položka 11).
14
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
CZ
Pokyny pro používání
Informace o provozních hlucích
Ne- skladujte banány v chladničce.
Ne- skladujte melouny v chladničce. Lze je
zchladit na krátkou dobu, dokud jsou
zabaleny, aby nemohly ovlivnit svým
aroma jiné potraviny.
Ne- zakrývejte police ochrannými materiály,
které by mohly bránit v cirkulaci vzduchu.
Ne- skladujte ve spotřebiči jedovaté nebo
nebezpečné látky. Byl určen na
skladování jen jedlých potravin.
Ne- konzumujte potraviny, které byly
zmraženy po příliš dlouhou dobu.
Ne- skladujte vařené a čerstvé potraviny
společně ve stejné nádobě. Měly by být
zabaleny a uskladněny zvlášť.
Ne- nechte rozmrazované potraviny nebo
šťávy potravin kapat na potraviny.
Ne- nechte dveře otevřené delší dobu, provoz
spotřebiče se tím prodraží a dojde
k nadbytečné tvorbě ledu.
Ne- používejte ostré předměty jako nože nebo
vidličky na odstranění ledu.
Ne- vkládejte do spotřebiče teplé potraviny.
Nechte je nejprve vychladnout.
Ne- vkládejte lahve s kapalinou nebo zavřené
plechovky s perlivými kapalinami do
mrazničky, mohly by explodovat.
Ne- překračujte maximální náplň mrazničky
při zmrazování čerstvých potravin.
Ne- dávejte dětem zmrzlinu a led do vody
přímo z mrazničky. Nízká teplota může
způsobit na rtech „popáleniny od mrazu“.
Ne- zmrazujte šumivé nápoje.
Ne- snažte se uchovat zmrzlé potraviny, které
rozmrzly; měli byste je sníst do 24 hodin,
nebo uvařit a znovu zmrazit.
Ne- odstraňujte předměty z mrazničky
mokrýma rukama.
Aby zvolená teplota zůstala konstantní, zapne
váš spotřebič občas kompresor.
Výsledný hluk je zcela normální.
Jakmile spotřebič dosáhne provozní teploty,
zvuk se automaticky ztiší.
Hučení vychází z motoru (kompresoru). Když
se motor zapne, hluk může na chvíli zesílit.
Bublání, vrčení nebo šplouchání je způsobeno
chladicím médiem, které prochází vedením.
Vždy, když termostat zapne/vypne motor, je
slyšet cvaknutí.
Cvaknutí se může ozývat, když
- je automatický systém odmrazování aktivní.
- se spotřebič zahřívá nebo zchlazuje
(rozpínání materiálu).
Pokud tyto zvuky jsou příliš hlasité, příčiny
nejsou nejspíš vážné a obvykle se velmi
snadno odstraňují.
- Spotřebič nestojí rovně – použijte nožky na
nastavení výšky nebo umístěte pod nožky
nějakou podložku.
- Spotřebič nestojí volně – Posuňte tedy
spotřebič mimo kuchyňské prostředky nebo
jiné spotřebiče.
- Zásuvky, košíky nebo poličky jsou volné
nebo zaseklé – Zkontrolujte snímací
součásti a v nutném případě je znovu
osaďte.
- Lahve a/nebo nádoby se navzájem dotýkají
- Přesuňte lahve a/nebo nádoby dál od
sebe.
15
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
CZ
Pokyny pro používání
• Zda byla správně nastavena funkce ovládání
teploty.
• Zda je nová zásuvka správně propojená,
pokud jste změnili osazenou tvarovanou
zásuvku.
Pokud spotřebič po provedení těchto kontrol
stále nefunguje, kontaktujte prodejce, u něhož
jste přístroj zakoupili.
Proveďte prosím všechny výše uvedené
kontroly, v případě nezjištění závady bude
kontrola zpoplatněna.
Odstraňování potíží
Pokud spotřebič po zapnutí nefunguje,
zkontrolujte;
• Zda je zásuvka správně zasunutá do sítě a
je zapnutý přívod elektrické energie. (Pro
kontrolu napětí v zásuvce do ní zapojte další
spotřebič)
• Zda není vyhozená pojistka/se neaktivoval
přerušovač obvodu/hlavní jistič není
vypnutý.
Technické parametry
Značka
Typ spotřebiče
COMBI
Model
CSA24000
CSA24010
Celkový hrubý objem (l)
240
240
Celkový užitný objem (l)
207
207
Užitný objem mrazničky (l)
62
62
Užitečný objem chladničky (l)
145
145
Kapacita mražení (kg/24 h)
5
5
Energetická třída (1)
A
A
Spotřeba energie (kWh/rok) (2)
285
285
Uchování bez napájení (h)
18
18
Hlučnost (dB(A) re 1 pW)
41
41
Hmotnost (kg)
50,5
50,5
Rozměry (cm)
152,5x54,5x60
152,5x54,5x60
Ekologické chladicí činidlo R600 a
(1) Energetická třída: A . . . G
(A = economická . . . G = méně ekonomická)
(2) skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách používání a umístění spotřebiče.
BEKO
PRODUKTOVÉ ČÍSLO
MODEL
COMBI */***
CELKOVÝ OBJEM/ČISTÝ OBJEM
ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY
ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY
MRAZÍCÍ KAPACITA
CHLADIVO R 600a
IZOLACE C5 H10
KOMPRESOR
230 V ~ 50 Hz
7505220010
CSA24000
Class SN
240/207 l
145 l
62 l
5 Kg/24 hr
0,048 kg
7506620012
CSA24010
Class SN
240/207 l
145 l
62 l
5 Kg/24 hr
0,048 kg
85 W/0,70 A
85 W/0,70 A
16
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
HU
Használati utasítás
Gratulálunk hogy a kiváló
minőségű
terméket választotta, melyet sok évnyi használatra
terveztek.
Első a biztonság!
Ne csatlakoztassa a készüléket elektromos hálózathoz,
amíg minden csomagolást és szállítási védelmet el nem
távolított.
• Hagyja állni a készüléket 4 órát, mielőtt bekapcsolná,
hogy a kompresszor olajszintje leülepedjen, ha
vízszintesen szállították.
• Ha lecseréli régi készülékét zárral vagy retesszel,
győződjön meg róla, hogy biztonságos, hogy elkerülje
egy gyermek benntrekedését.
• A készüléket csak a tervezett célra szabad használni.
• Ne helyezze a készüléket tűz mellé. Az Ön készüléke
a szigetelésben CFC anyagot tartalmaz, amely
gyúlékony. Azt ajánljuk, hogy további információért,
hogy hogyan szabaduljon meg készülékétől és
lehetséges szolgáltatásokért, lépjen kapcsolatba a helyi
hatósággal.
• Nem ajánljuk a készülék használatát fűtetlen vagy
hideg helyiségben. (pl.: garázs, télikert, melléképület,
fészer, házon kívűl, stb.)
A lehető legjobb teljesítményhez és a zavarmentes
működéshez nagyon fontos, hogy ezeket az
utasításokat figyelmesen olvassa el. Ezen utasítások
elmulasztása érvénytelenítheti az ingyen szervízhez
való jogot a garancia időtartama alatt.
Kérem tartsa ezeket az utasításokat biztonságos
helyen a gyorsabb hozzáférés érdekében.
17
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
HU
Használati utasítás
3. Ha a fenti utasításoknak elmulaszt eleget
tenni, az a készülék sérülését
eredményezheti, amelyért a gyártó nem
felelős.
4. A készüléket óvni kell esővel, nedvességel
és egyéb atmoszférikus hatással szemben.
Elektromos követelmény
Mielőtt bedugná a dugót a konnektorba,
győződjön meg róla, hogy a feszültség és a
hálózati frekvencia megfelel a készülékben
találhtó címkén lévő besorolásnak.
Azt ajánljuk, hogy a készülékét egy megfelelő
kapcsolón keresztül csatlakoztassa egy
könnyen elérhető konnektorba.
Fontos!
• Óvatosnak kell lennie a készülék
tisztítása/szállítása alatt, hogy ne érintse a
kondenzátor drót huzaljainak alját a készülék
hátoldalán, mert az ujjak és kezek sérülését
okozhatják.
• Ne próbáljon meg ráülni vagy ráállni
készülékének tetejére, mivel nem ilyen
használatra tervezték. Megsérülhet vagy
károsíthatja a készüléket.
• Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó
kábel nem csípődött be a készülék alá a
mozgatás alatt, mivel ez megsértheti a kábelt.
• Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a
készülékkel vagy megváltoztassák a
vezérlést.
FIGYELMEZTETÉS! Ezt a készüléket
földelni kell.
Az elektromos berendezés javítását csak
képesített technikus végezheti. Képzetlen
személy által végrehajtott javítás kozkázatot
rejt, amely kritikus következményekkel járhat
a készülék felhasználója számára.
Figyelem!
Ez a készülék R 600a –val működik, amely
környezetbarát, de gyúlékony gáz. A termék
szállítása és rögzítése folyamán ügyelnie kell
arra, hogy ne sértse meg a hűtőrendszert. Ha
a hűtőrendszer megsérül és a gáz szivárog a
rendszerből, tartsa távol nyílt lángtól és
szellőztesse ki a helyiséget rövid időre.
Figyelmeztetés! – Ne használjon
mechanikus berendezéseket vagy egyéb
eszközöket a kiolvasztás felgyorsításához,
mint amelyeket a gyártó ajánlott.
FIGYELMEZTETÉS – Ne sértse meg a
fagyasztó kört.
FIGYELMEZTETÉS – Ne használjon
elektromos berendezést a készülék élelmiszer
tárolására alkalmas rekeszeiben, kivéve a
gyártó által ajánlott típusokat.
Beüzemelési utasítások
1. Ne tartsa a készüléket olyan helyiségben,
ahol a hőmérséklet valószínűleg 10°C (50 F)
alá esik éjjel és/vagy különösen télen, mivel
+10 és +32°C (50-90 F) közötti külső
hőmérsékletre tervezték. Alacsonyabb
hőmérsékleten a berendezés lehet, hogy nem
működik, az étel tárolási időtartamának
csökkenését eredményezve.
2. Ne tegye a berendezést tűzhelyek vagy
fűtőtestek közelébe vagy közvetlen napfényre,
mivel ez különösen hatással lehet a készülék
funkcióira. Ha meleg vagy mélyhűtő mellé
helyezi, tartsa be a következő minimális
oldaltávolságokat:
Tűzhelyektől 30 mm
Fűtőtestektől 300 mm
Fagyasztóktól 25 mm
3. Győződjön meg róla, hogy elég hely van a
berendezés körül, hogy biztosítsa a levegő
szabad áramlását (2 ábra).
• Tegye a hátsó szellőző fedelet a
hűtőszekrény hátuljára, hogy beállítsa a
hűtőszekrény és fal közötti távolságot
(3 ábra).
Szállítási utasítások
1. A készüléket csak függőleges állapotban
szabad szállítani. A szállítmány
csomagolásának érintetlennek kell lennie a
szállítás alatt.
2. Ha a készüléket vízszintesen helyezik el a
szállítás alatt, legalább 4 óráig nem szabad
működtetni, hogy a rendszer helyreálljon.
18
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
HU
Használati utasítás
4. A készüléket síma felületre kell helyezni. A
két első lábat beállíthatja, ha szükséges.
Ahhoz, hogy biztosítsa, hogy a berendezés
egyenesen álljon, állítsa a két első lábat az
óra járásával megegyező vagy ellentétes
irányba fordításával, amíg a készülék
szilárdan nem áll. A lábak megfelelő
beállításával elkerüli a túlzott rezgést és
hangot ( 4 ábra).
5. Kövesse a „Tisztítás és védelem” részben
leírtakat, hogy a berendezést előkészítse a
használatra.
3. A tejtermékeket abban rekeszben kell
tárolni, amely az ajtóbetétben található.
4. A főzött ételeket légmentes tartályokban
kell tárolni.
5. A frissen csomagolt termékeket tarthatja a
polcon. A friss gyümölcsöket és zöldségeket
meg kell tisztítani és frissen kell tárolni.
6. A palackokat tarthatja az ajtórészben.
7. A nyers hús tárolásához használjon
polietilén zacskókat és helyezze a legalsó
polcra. Ne hagyja, hogy főtt ételekkel
érintkezzen, hogy elkerülje a szennyeződést.
A biztonság érdekében csak 2-3 napig tárolja
a nyers húst.
8. A maximális hatékonyság érdekében, ne
fedje be papírral vagy egyéb anyaggal a
kivehető polcokat, hogy a hideg levegő
szabadon áramolhasson.
9. Ne tároljon növényi olajat az ajtópolcokon.
A csomagolt ételt tárolja lefedve és
becsomagolva. Hagyja kihűlni a forró ételeket
és italokat, mielőtt lehűti. Az eltett
ételmaradékot ne tárolja dobozban.
10. Ne fagyassza le a szénsavas italokat és
olan termékeket, mint például ízesített vizes
fagylalt, mert nem kell túl hidegen fogyasztani.
11. Néhány gyümölcs és zöldség kárt
szenved, ha 0°C körül tartják. Ezért az
ananászokat, dinnyéket, uborkákat,
paradicsomokat és hasonló termékeket
csomagolja be polietilén zacskóba.
12. Magas alkoholtartalmú italokat
egyenesen, szűken zárt tartóban kell tárolni.
Soha ne tároljon olyan terméket, amely
gyúlékony hajtógázt (pl. Tejszín sprayt,
aeroszolos dobozokat, stb.) vagy
robbanásveszélyes anyagokat tartalmaznak.
Ezek robbanásveszélyesek
Ismerje meg készülékét
(1. ábra)
1 - Hőszabályozó és lámpaház
2 - Állítható szekrénypolcok
3 - Borosüveg tartó
4 - Vízgyűjtő
5 - Fiókfedő
6 - Fiókok
7 - Jégtálca tartó és jégtálca
8 - Gyorsfagyasztó rekesz
9 - Lefagyasztott ételtartó rekesz
10 - Állítható lábak
11 - Tejtermék rekesz
12 - Dzsemtartó polc
13 - Palacktartó polc
Javaslatok a készülékben lévő étel
elrendezésére
Útmutatások az optimális tárolás és higiénia
eléréséhez:
1. A hűtőszekrény rekesze a friss ételek és
italok rövidtávú tárolására használható.
2. A fagyasztórekesz
három
csillagos besorolású ezért elsősorban
előfagyasztott étel fagyasztására és
tárolására ajánlott.
Az ajánlott tárolásért mindenkor figyelembe
kell venni az étel csomagolásán
meghatározottakat.
19
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
HU
Használati utasítás
Hőmérséklet szabályozás és
beállítás
7. Azt ajánljuk, hogy a hőszabályozó gombot
középre állítsa és kísérje figyelemmel a
hőmérsékletet, hogy biztosítsa a készülék
kívánt hőmérsékletének fenntartását ( Lásd
Hőmérséklet szabályozás és beállítás rész).
8. Ne töltse fel azonnal a készüléket, ha
bekapcsolja. Várjon, míg a készülék eléri a
megfelelő tárolási hőmérsékletet. Azt
tanácsoljuk, hogy ellenőrizze a hőmérsékletet
pontos hőmérővel (lásd Hőmérséklet vezérlés
és beállítás).
A működési hőmérséklet hőszabályozó
gombbal vezérelt (5 tétel) és és beállíthatja
bármilyen állapotba 1 és 5 (a leghidegebb
állapot) között.
A hűtőszekrény átlagos belső
hőmérsékletének +5°C (+41°F) körül kell
lennie.
Ezért állítsa be a hőszabályozó gombot, hogy
a kívánt hőmérsékletet elérje. A hűtőszekrény
néhány része hűvösebb vagy melegebb lehet
(mint pl. Salátatároló és a szekrény felső
része), ami teljesen normális. Azt ajánljuk,
hogy időszakonként ellenőrizze a
hőmérsékletet hőmérővel, hogy
megbizonyosodjon róla, hogy aszekrény
tartja a hőmérsékletet. A gyakori
ajtónyitogatások a belső hőmérséklet
emelkedését okozzák, ezért használat után
tanácsos az ajtót becsukni, amint lehetséges.
Mélyhűtött étel tárolása
A készülék mélyhűtője alkalmas a
kereskedelmileg lefagyasztott ételek
hosszútávú tárolására és arra is
használhatják, hogy friss ételt tároljon és
fagyasszon.
Ha áramszünet van, ne nyissa ki az ajtót. A
mélyhűtött ételre nincs hatással, ha az
áramkimaradás kevesebb, mint 18 óráig tart.
Ha hosszabb az áramszünet, ellenőrizze az
ételt, amit fogyasztottak vagy főztek, majd
lefagyasztottak.
A működés megkezdése előtt
Végső ellenőrzés
Mielőtt elkezdi használni a készüléket,
ellenőrizze, hogy:
1. A lábak a megfelelő szintre vannak
beállítva.
2. A belseje száraz és a levegő szabadon tud
keringeni a hátsó résznél.
3. A belseje tiszta a „Tisztítás és védelem”
részben leírtak alapján.
4. A dugó be van helyezve a fali csatlakozóba
és az áram be van kapcsolva. Ha az ajtó
nyitva van, a belső világítás bekapcsol.
És jegyezze meg, hogy:
5. Hangot fog hallani, amint a kompresszor
beindul. A folyadék és a gázok, amelyeket a
hűtésrendszeren belül lezártak szintén
(hangot) adhatnak ki, akár működik a
kompresszor, akár nem. Ez teljesen normális.
6. A szekrény tetejének jelentéktelen
hullámzása teljesen normális a gyártó által
használt eljárásnak köszönhetően, ez nem
hiba.
Friss étel lefagyasztása
Kérem vegye figyelembe a következő
utasításokat, hogy a legjobb eredményeket
érje el.
Ne fagyasszon le egyszerre túl nagy
mennyiséget. Az étel minősége akkor marad
meg a legjobban, ha olyan gyorsan van
lefagyasztva, amennyire lehetséges.
Ne lépje túl 24 órán belül a készüléke
fagyasztó kapcitását.
A mélyhűtőbe helyezett meleg étel a hűtőgép
lehülését okozza, amíg az étel folyamatosan
fagyottá nem szilárdul. Ez a hűtőrekesz
ideiglenes túlzott lehüléséhez vezethet.
Ha friss ételt fagyaszt le, tartsa a
hőszabályozó gombot középső állásban. Kis
mennyiségű ételt ½ kg-ig (1 lb) lefagyaszthat
anélkül, hogy a hőmérsékletet szabályozó
gombot beállítaná.
Különösen figyeljen arra, hogy ne keverje a
már lefagyasztott és friss ételeket.
20
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
HU
Használati utasítás
Ne használjon hegyes vagy éles szélű
tárgyakat, mint pl. kés vagy villa, hogy a
jeget eltávolítsa.
Soha ne használjon hajszárítót, elektromos
fűtőtestet vagy egyéb elektromos berendezést
a kiolvasztáshoz.
Törölje ki szivaccsal a mélyhűtő rekeszének
aljában összegyűlt kiolvasztott vizet. A
kiolvasztás után alaposan szárítsa ki a
készülék belsejét (8 és 9 ábra). Helyezze a
dugót a fali csatlakozóba és kapcsolja be az
elektromos áramot.
Jégkockák készítése
Töltse meg a jégkocka tartót ¾-ig vízzel és
helyezze a fagyasztóba. Lazítsa meg a tálcát
egy kanál nyelével vagy hasonló eszközzel,
soha ne használjon éles szélű tárgyakat, mint
pl. kés vagy villa.
Kiolvasztás
A) Hűtőszekrény rekesz
A hűtőszekrény rekesze automatikusan
felenged. A kiolvasztott víz a lefolyócsőhöz fut
egy a készülék hátulján található
gyűjtőtartályon keresztül (6 ábra).
Kiolvasztás alatt a hűtőszekrény hátsó oldalán
vízcseppek keletkezhetnek, ahol egy elrejtett
párologtató van elhelyezve. Néhány csepp a
borításon maradhat és visszafagyhat, ha a
kiolvasztás befejeződött. Ne használjon
hegyes vagy éles szélű tárgyakat, mintpl. kés
vagy villa, hogy a visszafagyott cseppeket
eltávolítsa.
Ha a kiolvasztott víz bármikor nem folyik le a
gyűjtő csatornából, ellenőrizze, hogy nem
tömítették –e el ételrészek a lefolyócsövet. A
lefolyócsövet csőtisztítóval vagy hasonló
eszközzel tisztíthatja.
Ellenőrizze, hogy a cső vége mindig a
kompresszoron lévő tálcában legyen,
biztosítva ezzel, hogy a víz ne folyjék az
elektromos alkatrészekre vagy a padlóra
(7 ábra).
B) Mélyhűtő rekesz
A kiolvasztás a különleges kiolvasztó
gyűjtőmedencének köszönhetően nagyon
egyszerű és koszmentes.
Olvassza ki évente kétszer vagy ha kb. 7 mm
(1/4”) fagyréteg alakult ki. A kiolvasztás
eljárás elindításához kapcsolja ki a készüléket
a fali kimenetnél és húzza ki a hálózati
csatlakozót.
Minden ételt be kell csomagolni több rétegben
újságpapírba és hűvös helyen kell tárolni
(hűtőszekrényben vagy kamrában).
Melegvizes tartályokat helyezhet el óvatosan
a mélyhűtőben, hogy felgyorsítsa a
kiolvasztást.
Belső villanykörte cseréje
Ha az izzó kiég, kapcsolja állítsa le a
készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozót.
Gondoskodjon róla, hogy a villanykörte
biztonságosan legyen a tartóba csavarva.
Helyezze vissza a hálózati csatlakozót,
kapcsolja be a készüléket.
Ha a lámpa még mindig nem működik,
szerezzen be egy maximum 15 Wattos E14 –
es csavarósapkás pót izzót, majd csavarja a
helyére (10 ábra).
A kiégett villanykörtét azonnal távolítsa el.
Tisztítás és védelem
21
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
1. Azt tanácsoljuk, hogy kapcsolja ki a
készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót,
mielőtt tisztítja.
2. Soha ne használjon éles tárgyat vagy
csiszoló anyagot, szappant, háztartási
tisztítót, tisztítószert vagy wax polírozót a
tisztításhoz.
3. Használjon langyos vizet a készülék
vitrinjének tisztításához és törölje szárazra.
4. Használjon nedves, kicsavart ruhát egy
teáskanálnyi bikarbónát, szódát fél liternyi
vízben felodva a tisztításhoz és törölje
szárazra.
5. Győződjön meg róla, hogy nem került víz
a hőmérsékletszabályozó dobozba.
6. Ha a készüléket hosszú ideig nem
használják, kapcsolja ki, távolítson el minden
élelmiszert, tisztítsa meg és hagyja félig nyitva
az ajtót.
7. Azt tanácsoljuk, hogy a termék fémrészeit
(pl.: külső ajtó, vitrin oldalak) szilikon wax-szal
(autó polírozó) polírozza, hogy a minőségi
fedőfestést megóvja.
HU
Használati utasítás
8. Bármilyen port, amely felgyülemlik a
kondenzátor rácsán a készülék hátulján,
távolítsa el évente egyszer porszívóval.
9. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, hogy meggyőződjön róla,
hogy tiszták és ételmaradékoktól mentesek.
10. Soha:
• Ne tisztítsa a készüléket arra alkalmatlan
anyagokkal, pl.: petróleum alapú termékekkel.
• Semmilyen körülmények között ne
szolgáltassa ki magas hőnek.
• Ne tisztítsa, súrolja , stb., csiszoló anyaggal.
11. A tejterméktartó fedelének és ajtótálcának
az eltávolítása:
A tejterméktartó fedelének eltávolításához,
először emelje fel a fedelet egy arasznyira és
húzza ki azt az oldalát, ahol a fedél nyitva
van.
• Az ajtótálca eltávolításához vegyen ki onnan
mindent majd egyszerűen tolja fel az
alapzatról.
12. Győződjön meg róla, hogy mindig tiszta a
készülék hátulján a különleges műanyag
tartály, amely összegyűjti a felolvasztott vizet.
Ha el akarja távolítani a tálcát, hogy
megtisztítsa, kövesse az alábbi utasításokat:
• Kapcsolja ki le a készüléket és húzza ki a
hálózati csatlakozót.
• Finoman tekerje a csavart a kompresszoron,
fogót használva, így a tálca eltávolítható
• Emelje fel.
• Tisztítsa meg és törölje szárazra
• Állítsa össze újra, fordítsa meg a műveletek
sorrendjét.
13. Egy fiók eltávolításához, húzza ki
amennyire csak lehetséges, billentse felfelé,
majd húzza ki teljesen.
Tegye- Távolítson el minden használhatatlan
levelet a zöldségekről és töröljön le róla
minden földet.
Tegye- Hagyja a salátát, káposztát,
petrezselymet és karfiolt a törzsön.
Tegye- Először csomagolja be a sajtot
zsírpapírba, majd polietilén zacskóba,
annyira kizárva a levegőt, amennyire
lehetséges. A legjobb eredményért
vegye ki egy órával korábban a hűtőből.
Tegye- A nyers húst és szárnyasokat
csomagolja lazán polietilén vagy
alufóliába. Ez megakadályozza a
kiszáradást.
Tegye- A halakat és belsőségeket polietilén
zacskóba csomagolja.
Tegye- Az erős szaggal rendelkező vagy
gyorsan kiszáradó ételeket csomagolja
polietilén zacskókba vagy alufóliába vagy
helyezze légmentes tartályba.
Tegye- Jól csomagolja be a kenyeret, hogy
friss maradjon.
Tegye- Hűtse le a fehér borokat, sört, világos
sört és ásványvizet, mielőtt felszolgálná.
Tegye- Ellenőrizze időnként a mélyhűtő
tartalmát.
Tegye- Addig tartsa a hűtőben az ételt, amíg
lehetséges és ragasszon fel
„Szavatosság lejár” és „Alkalmazható”
stb. Dátumokat.
Tegye- A kereskedelmileg lefagyasztott
ételeket a csomagoláson megadott
utasításoknak megfelelően tárolja.
Tegye- Mindig kiváló minőségű friss ételt
válasszon és győződjön meg róla, hogy
alaposan meg van tisztítva, mielőtt
lefagyasztja.
Tegye- A friss ételt kis adagokban készítse
elő, hogy biztosítsa a gyors
lefagyasztást.
Tegye- Minden ételt csomagoljon be
alufóliába vagy a fagyasztóhoz használt
polietilén zacskókba és gondoskodjon a
légmentességükről.
Tegye- A fagyasztott ételt azonnal
csomagolja be, mmiután megvásárolta
és tegye a fagyasztóba, amint
lehetséges.
Tegye- Az ételt a hűtőszekrény rekeszében
olvassza ki.
Ajtó áthelyezése
Eljárás számsorrendben (11 ábra).
Mit tegyen és mit nem
Tegye- Rendszeresen tisztítsa és olvassza ki
a készüléket (Lásd „Kiolvasztás”)
Tegye- Tartsa a nyers és baromfi húst a
főzött étel és tejtermék alatt.
22
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
HU
Használati utasítás
Információ az üzemeltetési zajokról
Ne tegye- Ne tároljon banánt a hűtőszekrény
rekeszében.
Ne tegye- Ne fedje be a polcokat semmilyen
védőanyaggal, amely akadályozhatja a
levegő áramlását.
Ne tegye- Ne tároljon mérgező vagy
bármilyen veszélyes anyagot a
készülékben. A készüléket csak ehető
élelmiszerek tárolására tervezték.
Ne tegye- Ne fogyasszon olyan ételt, amely
túl sokáig volt lefagyasztva.
Ne tegye- Ne tároljon főtt és friss ételt
ugyanabban a tárolóban. Elkülönítve kell
csomagolni és tárolni.
Ne tegye- Hagyja felengedni az ételt vagy
gyümölcslevet.
Ne tegye- Ne hagyja nyitva az ajtót hosszú
ideig, mert költségesebbé válik a
működés és túlzott jégképződést okoz.
Ne tegye- Ne használjon a jég eltávolításához
éles szélű tárgyakat, mint pl. kést vagy
villát.
Ne tegye- Ne tegyen forró ételt a készülékbe.
Először hűtse le.
Ne tegye- Ne tegyen szénsavas folyadékkal
teli palackokat vagy tartályokat a
fagyasztóba, mert szétrobbanhat.
Ne tegye- Ne lépje túl a maximális
fagyasztási töltetet, amikor friss ételt
fagyaszt.
Ne tegye- Ne adjon a gyerekeknek jégkrémet
vagy jeges vizet közvetlenül a
fagyasztóból. Alacsony hőmérséklet
fagyási „égést” okozhat a gyermekek
száján.
Ne tegye- Ne fagyassza le a szénsavas
italokat.
Ne tegye- Ne próbáljon meg mélyhűtött ételt
tárolni, amelyet 24 órán belül le kell
fagyasztani vagy meg kell főzni.
Ne tegye- Ne távolítsa el nedves kézzel a
tárolt élelmiszereket a hűtőszekrényből.
A kiválasztott hőmérséklet állandó tartásához
a készülék néha automatikusan bekapcsolja
a kompresszort.
Az ebből keletkező zajok teljesen normálisak.
Amint a késszülék elérte a működési
hőmérsékletet, a zajok automatikusan
csökkennek.
A zümmögő hangot a motor (kompresszor)
adja. Ha a motor bekapcsol, a hangok rövid
ideig hangosabbak lehetnek.
A bugyborékoló, bugyogó vagy búgó zajokat a
hűtőanyag bocsátja ki, amikor a csöveken
keresztülfolyik.
Mindig hallhat kattogó zajt. Amikor a
hőszabályozó BE/KI kapcsolja a motort.
kattanó zaj jelentkezhet, ha
- az automatikus kiolvasztó rendszer aktív.
- a készülék lehűl vagy felmelegszik
(anyagtágulás).
Még ha ezek a zajok nagyon hangosak is,
valószínűleg nem komoly okokról van szó és
általában nagyon könnyű kiküszöbölni őket:
- A készülék nem sík – Használja a
magasságbeállító lábakat vagy tegyen
tömítést a lábak alá.
- A készülék nem áll szabadon – Kérem tartsa
távol a készüléket a konyhai eszközöktől
vagy egyéb berendezésektől.
- A fiókok, kosarak vagy polcok lazák vagy
ragadnak – Kérem ellenőrizze a kivehető
elemeket és hozza rendbe őket, ha
szükséges.
- A palackok és/vagy tartályok egymást érintik
– Kérem távolítsa el egymástól a palackokat
és/vagy tartályokat.
23
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
HU
Használati utasítás
• Hogy a hőmérséklet szabályozó megfelelően
van-e beállítva.
• Hogy az új dugó helyesen van-e bekötve, ha
megváltoztatta az illesztést és formadugót.
Ha a készülék még mindig nem működik a
fennti ellenőrzések után, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel, akinél a készüléket vásárolta.
Kérem bizonyosodjon meg róla, hogy a fenti
ellenőrzéseket elvégezte, mert a kiszállást
felszámíthatják, ha nem találnak hibát.
Problémakeresés
Ha a készülék nem működik, amikor
bekapcsolja, akkor ellenőrizze,
• Hogy a hálózati csatlakozó megfelelően
van-e bedugva a fali csatlakozóba és hogy
van-e áram. ( Az elektromos áramellátás
ellenőrzéséhez csatlakoztasson más
készüléket)
• Hogy a biztosíték kiégett-e/ az
áramkörmegszakító kiment-e/ a fő elosztó ki
van-e kapcsolva.
Technikai adatok
Védjegy
Készülék típus
COMBI
Model
CSA24000
CSA24010
Teljes bruttó térfogat (l.)
240
240
Teljes használható térfogat (l.)
207
207
Fagyasztó használható térfogata (l.)
62
62
Hűtőszekrény hasznos térfogata (l.)
145
145
Fagyasztókapacitás (kg/24h)
5
5
Energia osztály (1)
A
A
Energiafogyasztás (kWh/év) (2)
285
285
Önállóság (órákban)
18
18
Zajszint [dB(A) re 1 pW]
41
41
Súly (kg)
50,5
50,5
Méretek (cm)
152,5x54,5x60
152,5x54,5x60
Ökológiai hűtési R600 a hatóanyag
(1) Energia osztály: A . . G
(A=gazdaságos . . G = kevésbé gazdaságos)
(2) A tényleges energiafogyasztás a használati körülményektől és az elhelyezéstől függ.
BEKO
Termék szám
Modell
Kombi */***
Bruttó térfogat
Hűtő, nettó térfogat
Fagyasztó, nettó térfogat
Fagyasztó kapacitás
R 600a
C5 H10
Kompresszor
230 V ~ 50 Hz
7505220010
CSA24000
Class SN
240/207 l
145 l
62 l
5 Kg/24 hr
0,048 kg
7506620012
CSA24010
Class SN
240/207 l
145 l
62 l
5 Kg/24 hr
0,048 kg
85 W/0,70 A
85 W/0,70 A
24
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
SK
Návod na použitie
Blahoželáme k Vášmu výberu
kvalitného
spotrebiča, navrhnutého tak, aby Vám slúžil veľa rokov.
Bezpečnosť nadovšetko!
Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie sú
odstránené baliace a ochranné prostriedky.
• Nechajte spotrebič stáť minimálne 4 hodiny pred tým,
ako ho zapnete, aby sa olej v kompresore usadil, ak bol
prepravovaný horizontálne.
• Ak znehodnocujete starý spotrebič, jeho zámok alebo
závoru uspôsobenú k dverám, uistite sa, že sú
odstránené bezpečným spôsobom, aby ste predišli
tomu, že sa dnu zamknú deti.
• Tento spotrebič musí byť výlučne použitý pre
navrhnutý účel.
• Nevystavujte spotrebič ohňu. Spotrebič neobsahuje
CFC substancie v izolácií, ktoré sú horľavé.
Navrhujeme vám kontaktovať miestne úrady pre
informácie na disponovanie a využitie zariadenia.
• Neodporúčame využívať toto zariadenie v
nevykurovanej, studenej miestnosti.
(napr.: garáž,
sklad, prístavba, prístrešok, na vonku, atď...)
Aby ste dosiahli najlepší možný výkon a bezproblémový
chod spotrebiča, je veľmi dôležité podrobne si prečítať
tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže zrušiť
vaše právo na bezplatný servis počas záručnej doby.
Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre
ľahšie použitie.
25
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
SK
Návod na použitie
3. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov by
mohlo mať za následok poškodenie
spotrebiča, za ktoré výrobca nebude niesť
zodpovednosť.
4. Spotrebič musí byť chránený proti dažďu,
vlhkosti a iným poveternostným vplyvom.
Elektrické požiadavky
Pred zasunutím zástrčky do zásuvky v stene
sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na
výkonovom štítku zodpovedajú zásobovaniu
elektrickou energiou.
Odporúčame aby toto zariadenie bolo
zapojené do elektrickej sústavy cez vhodnú
zásuvku so spínačom v ľahko dostupnej
pozícií.
Dôležité!
• Klaďte dôraz na opatrnosť počas
čistenia/údržby spotrebiča, nedotýkajte sa
spodku chladiacich kovových vedení na
zadnej strane spotrebiča, mohlo by vám to
spôsobiť úraz prstov a rúk.
• Nepokúšajte sa sadať alebo stáť na vrch
zariadenia, pretože nie je navrhnuté pre
takéto použitie. Mohli by ste sa poraniť alebo
poškodiť zariadenie.
• Uistite sa, že elektrický kábel nie je
pricviknutý pod zariadením počas presúvania
a po presunutí, mohlo by to poškodiť kábel.
• Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením
alebo s ovládačmi.
Varovanie! Tento spotrebič musí byť
uzemnený.
Opravy tohto zariadenia by mal vykonávať
kvalifikovaný technik. Nesprávne opravy
vykonané nekvalifikovanou osobou prinášajú
riziko nepriaznivých následkov pre užívateľa
zariadenia.
POZOR!
Tento spotrebič pracuje s plynom R 600a,
ktorý je ekologicky nezávadný, ale horľavý.
Počas prepravy a zostavovania produktu
dbajte na to, aby ste nepoškodili chladiaci
systém. Ak je poškodený chladiaci systém a
unikol zo systému plyn, držte zariadenie mimo
otvoreného ohňa a na chvíľu vyvetrajte
miestnosť.
VAROVANIE – Nepoužívajte mechanické
prístroje alebo iné prostriedky na urýchľovanie
rozmrazovacieho procesu, inak ako odporúča
výrobca.
VAROVANIE – Nepoškoďte chladiaci okruh.
VAROVANIE – Nepoužívajte elektrické
zariadenia vo vnútri priestoru na potraviny, iba
ak ide o typy odporúčané výrobcom.
Inštalačné pokyny
1. Nedržte spotrebič v miestnosti, kde teplota
v noci pravdepodobne klesne pod 10 stupňov
C (50 stupňov F) a/alebo hlavne v zime,
pretože je navrhnutý na prevádzku pri
vonkajších teplotách medzi +10 až +32
stupňov C (50 až 90 stupňov F). Pri nižších
teplotách spotrebič nemusí fungovať, čoho
dôsledkom je zníženie doby skladovania
potravín.
2. Neumiestnite spotrebič blízko pri sporákoch
alebo radiátoroch alebo pri priamom
slnečnom svetle, pretože to spôsobí
mimoriadne poškodenie funkcií spotrebiča. Ak
je nainštalovaný pri zdroji tepla alebo
mrazničke, zachovajte nasledujúce minimálne
bočné vôle:
Od sporákov 30 mm
Od radiátorov 300 mm
Od mrazničiek 25 mm
3. Uistite sa, že okolo spotrebiča je
dostatočný priestor na zabezpečenie voľnej
cirkulácie vzduchu (Položka 2).
• K zadnej časti chladničky položte zadný
vetrací kryt na nastavenie vzdialenosti medzi
chladničkou a stenou (Položka 3).
Prepravné pokyny
1. Spotrebič musí byť prepravovaný výlučne
vo vertikálnej polohe. Obal musí počas
prepravy ostať neporušený.
2. Ak bol spotrebič počas prepravy v
horizontálnej polohe, nesmiete ho uvádzať do
prevádzky najbližšie 4 hodiny, aby sa systém
ustálil.
26
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
SK
Návod na použitie
4. Spotrebič by sa mal umiestniť na hladký
povrch. Dve predné nohy sa dajú nastaviť
podľa požiadaviek. Aby ste zabezpečili, že
váš spotrebič stojí rovno, nastavte dve predné
nohy otočením v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek, kým sa nezabezpečí
pevný kontakt s podlahou. Správne
nastavenie nôh bráni nadmernej vibrácii a
hluku (Položka 4).
5. Odkazujeme na časť „Čistenie a údržba“,
kde nájdete popis, ako pripraviť spotrebič na
používanie.
4. Varené jedlá by sa mali skladovať vo
vzduchotesných nádobách.
5. Čerstvé zabalené výrobky sa môžu
uchovávať na poličke. Čerstvé ovocie
a zelenina by sa mali umyť a uskladniť
v špeciálnych priehradkách.
6. Fľaše sa môžu držať v časti dvier.
7. Surové mäso zabaľte do polyetylénových
vreciek a položte na najspodnejšiu poličku.
Zabráňte kontaktu s varenými potravinami,
aby ste sa vyhli kontaminácii.
Z bezpečnostných dôvodov skladujte surové
mäso len dva až tri dni.
8. Pre maximálnu účinnosť by odnímateľné
poličky nemali byť pokryté papierom, či iným
materiálom, aby sa umožnila voľná cirkulácia
chladného vzduchu.
9. Na dverových poličkách neskladujte
rastlinný olej. Potraviny skladujte zabalené
alebo zakryté. Horúce potraviny a nápoje pred
vložením do chladničky ochlaďte. Zvyšné
konzervované potraviny by sa nemali
skladovať v konzerve.
10. Šumivé nápoje by sa nemali zmrazovať
a výrobky ako ochutené vodové zmrzliny by
sa nemali konzumovať príliš studené.
11. Niektoré druhy ovocia a zeleniny sa
poškodia, ak sa uchovávajú pri teplotách
blížiacich sa 0°C. Preto baľte ananásy,
melóny, uhorky, paradajky a podobné
produkty do polyetylénových sáčkov.
12. Vysokostupňový alkohol sa musí
uskladňovať vo vertikálnej polohe v tesno
uzavretých nádobách. Nikdy neskladujte
produkty, ktoré obsahujú horľavý stlačený
plyn (napr. dávkovače šľahačky,
postrekovacie konzervy, atď.) alebo výbušné
látky. Predstavujú nebezpečenstvo výbuchu.
Poznávanie spotrebiča
(Položka 1)
1 - Termostat a kryt svietidla
2 - Nastaviteľné poličky
3 - Držiak vínových fliaš
4 - Zberač vody
5 - Kryt priehradky
6 - Priehradky
7 - Držiak tácky na ľad a tácka na ľad
8 - Priestor pre rýchle zmrazovanie
9 - Priestory pre uchovávanie mrazených
potravín
10 - Nastaviteľná noha
11 - Priehradka pre mliečne výrobky
12 - Polička pre nádoby
13 - Polička pre fľaše
Navrhnuté rozmiestnenie potravín v
spotrebiči
Pokyny na dosiahnutie optimálneho
skladovania a hygieny:
1. Priestor chladničky je pre krátkodobé
skladovanie čerstvých potravín a nápojov.
2. Priestor mrazničky je
predpísaný a vhodný na mrazenie
a skladovanie predmrazených potravín.
Odporúčanie pre
skladovanie
uvedené na obale potravín, by sa malo vždy
dodržať.
3. Mliekarenské výrobky by sa mali skladovať
v špeciálnej priehradke vo vložke dvier.
27
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
SK
Návod na použitie
Riadenie a nastavenie teploty
8. Nenaplňte spotrebič hneď po zapnutí.
Počkajte, kým sa nedosiahne správna teplota
skladovania. Odporúčame skontrolovať
teplotu presným teplomerom (Pozri časť
Riadenie a nastavenie teploty)
Prevádzkové teploty sa riadia ovládačom
termostatu (položka 5) a môžu sa nastaviť do
akejkoľvek polohy medzi 1 a 5 (najchladnejšia
poloha).
Priemerná teplota vo vnútri chladničky by
mala byť okolo +5°C (+41°F).
Nastavte preto termostat tak, aby ste dosiahli
požadovanú teplotu. Niektoré časti chladničky
môžu byť chladnejšie alebo teplejšie (ako
napríklad priehradka na šalát a vrchná časť
vitríny), čo je celkom normálne. Odporúčame
vám, aby ste pravidelne kontrolovali teplotu
teplomerom. Tak zabezpečíte, že vitrína sa
udržiava pri tejto teplote. Časté otváranie
dvier spôsobuje zvýšenie vnútornej teploty,
preto sa odporúča zatvoriť dvere čo možno
najskôr po použití.
Skladovanie mrazených potravín
Vaša mraznička je vhodná na dlhodobé
skladovanie komerčne zmrazených potravín a
môže sa použiť aj na mrazenie a skladovanie
čerstvých potravín.
Ak došlo k výpadku prúdu, neotvárajte dvere.
Mrazené potraviny by sa nemali poškodiť, ak
výpadok trvá menej ako 18 hodín. Ak je
výpadok dlhší, potraviny by sa mali
skontrolovať a buď okamžite zjesť alebo
uvariť, a potom znova zmraziť.
Mrazenie čerstvých potravín
Pred prevádzkou
Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste
dosiahli najlepšie výsledky.
Nemrazte príliš veľké množstvo naraz. Kvalita
potravín sa najlepšie zachová, keď sa mrazia
správne až do vnútra čo možno najrýchlejšie.
Neprekračujte zmrazovací výkon vášho
spotrebiča v 24 h.
Vloženie teplých potravín do priestoru
mrazničky spôsobuje, že chladiaci stroj
funguje neustále, až kým potraviny nie sú
pevne zmrazené. To môže dočasne viesť
k nadmernému chladeniu priestoru
chladničky.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín udržujte
ovládač termostatu v strednej polohe. Malé
množstvá potravín do ˝ kg sa môžu mraziť bez
nastavenia ovládača riadenia teploty.
Buďte zvlášť opatrní a nemiešajte mrazené
a čerstvé potraviny.
Záverečná kontrola
Pred začatím používania spotrebiča
skontrolujte, či:
1. Sú nohy nastavené do úplného vyrovnania.
2. Vnútro je suché a vzduch môže voľne
cirkulovať vzadu.
3. Vnútro je čisté podľa odporúčania v časti
„Čistenie a údržba“.
4. Zástrčka je vsunutá do zásuvky v stene
a elektrina je zapnutá. Keď sa otvoria dvere,
vnútorné svetlo sa zapne.
A všimnite si, že:
5. Budete počuť zvuk pri zapnutí kompresora.
Aj kvapalina a plyny utesnené v chladiacom
systéme môžu vydávať nejaký zvuk, či
kompresor je alebo nie je v prevádzke. To je
normálne.
6. Mierne zvlnenie na vrchu vitríny je
normálne a spôsobené použitým výrobným
procesom, nie je to chyba.
7. Odporúčame nastavenie ovládača
termostatu do stredu a monitorovať teplotu,
aby sa zaistilo, že spotrebič udržiava
požadovanú teplotu skladovania (Pozri časť
Riadenie a nastavenie teploty).
28
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
SK
Návod na použitie
Tvorba kociek ľadu
Na odstránenie námrazy nepoužívajte
špicaté predmety ani predmety s ostrou
hranou, ako nože alebo vidličky.
Na rozmrazovanie nikdy nepoužívajte sušiče
vlasov, elektrické ohrievače alebo iné
elektrické spotrebiče.
Odsajte rozmrazenú vodu zhromaždenú na
dne priestoru mrazničky. Po rozmrazení
starostlivo osušte interiér (Položka 8 a 9).
Vložte zástrčku do zásuvky v stene a zapnite
dodávku elektriny.
Naplňte podnos na kocky ľadu vodou a vložte
ho do mrazničky. Zamrznuté podnosy uvoľnite
rúčkou lyžice alebo podobným nástrojom;
nikdy nepoužívajte predmety s ostrými
hranami, ako nože alebo vidličky.
Rozmrazovanie
A) Priestor mrazničky
Priestor mrazničky rozmrazuje automaticky.
Odmrazená voda steká do výtokového
potrubia cez zbernú nádrž na zadnej strane
spotrebiča (Položka 6).
Počas rozmrazovania sa môžu vytvárať
kvapky vody na zadnej strane priestoru
chladničky, kde sa nachádza skrytý výparník.
Niektoré kvapky môžu zostať na vložke
a znovu zamrznúť, keď sa rozmrazovanie
dokončí. Na odstraňovanie kvapiek, ktoré
znovu zamrzli, nepoužívajte špicaté predmety
ani predmety s ostrou hranou, ako nože alebo
vidličky.
Ak sa, kedykoľvek, odmrazená voda
nevypustí zo zberného kanála, skontrolujte, či
čiastočky potravín neupchali výtokové
potrubie. Výtokové potrubie môžete vyčistiť
čističom trubiek alebo podobným nástrojom.
Skontrolujte, či je trubka permanentne
umiestnená koncom v zbernom podnose na
kompresore, aby sa zabránilo rozliatiu vody na
elektroinštaláciu alebo na podlahu (Položka 7).
B) Priestor mrazničky
Rozmrazovanie je veľmi priamočiare a bez
zmätkov vďaka špeciálnej rozmrazovacej
zbernej miske.
Rozmrazovanie dvakrát do roka alebo keď sa
vytvorila namrznutá vrstva asi 7 (1/4") mm. Pri
začatí rozmrazovacieho postupu vypnite
spotrebič zo zásuvky a vytiahnite zástrčku.
Všetky potraviny by mali byť zabalené do
niekoľkých vrstiev novín a skladované na
chladnom mieste (napr. v chladničke alebo
v komore).
Nádrže teplej vody sa môžu opatrne položiť
do mrazničky na urýchlenie rozmrazovania.
Výmena žiarovky vnútorného svetla
Ak by došlo k výpadku svetla, vypnite
spotrebič zo zásuvky a odtiahnite elektrický
kábel.
Potom sa uistite, či je žiarovka pevne
priskrutkovaná v držiaku žiarovky. Vymeňte
poistku a zapnite.
Ak svetlo stále nesvieti, zadovážte si
náhradnú žiarovku so skrutkovacím uzáverom
typ 15 Watt (Max), a potom ju namontujte
(Položka 10).
Okamžite opatrne zneškodnite vypálenú
žiarovku.
Čistenie a údržba
1. Pred čistením odporúčame vypnúť
spotrebič zo zástrčky a odtiahnuť elektrickú
šnúru.
2. Nikdy na čistenie nepoužívajte žiadne
ostré predmety alebo brúsne látky, mydlo,
domáce čistidlá, detergenty alebo voskové
politúry.
3. Použite teplú vodu na čistenie spotrebiča
a vytrite ho do sucha.
4. Použite sacie plátno a rozmiešajte roztok
jednej čajovej lyžičky sódy bikarbóny a pol
litra vody. Umyte interiér a vytrite do sucha.
5. Uistite sa, či sa do krytu termostatu
nedostala voda.
6. Ak sa spotrebič nechystáte používať
dlhšie obdobie, vypnite ho, odstráňte všetky
potraviny, vyčistite ho a nechajte dvere
pootvorené.
7. Odporúčame vyleštiť kovové časti interiéru
(napr.: dvere, mriežky...) so silikónovým
voskom (leštidlo na karosériu) na ochranu
farbených častí.
29
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
SK
Návod na použitie
Čo sa má a čo sa nesmie robiť
8. Všetok prach, ktorý sa nazbieral na
chladiči, ktorý je umiestnený na zadnej strane
spotrebiča, by sa mal odstrániť vysávačom
raz ročne.
9. Skontrolujte tesnenie dverí či je čisté a
zbavené čiastočiek potravín.
10. Nikdy :
• Nečistite spotrebič s nevhodnými materiálmi;
ako sú ropné produkty.
• Nepodrobujte ho vysokým teplotám,
• Neleštite, neutierajte atď. s brúsnymi
materiálmi.
11. Odstránenie mliečneho krytu a zásobníka
dvier:
• Ak chcete odstrániť mliečny kryt, najprv
zdvihnite kryt do výšky asi jedného palca a
stiahnite ho zo strany, kde je otvor na kryte.
• Ak chcete odstrániť zásobník dvier, vyberte
celý obsah, a potom jednoducho posuňte
zásobník dvier hore z podkladu.
12. Uistite sa, či je špeciálna plastická nádoba
na zadnej strane spotrebiča, ktorá zbiera vodu
po rozmrazovaní, stále čistá Ak chcete vybrať
nádobu a vyčistiť ju, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
• Vypnite spotrebič zo zásuvky a odtiahnite
elektrický kábel.
• Jemne vytiahnite spojovací prvok na
kompresore, použitím klieští tak, že sa
nádoba bude dať vybrať
• Zdvihnite ju hore.
• Vyčistite a utrite do sucha
• Podobne postupujte pri spätnej operácií
13. Ak chcete odstrániť zásuvku, vytiahnite ju
tak ďaleko, ako je to možné, nakloňte ju
nahor, a potom úplne vytiahnite.
Urobte- Pravidelne čistite a odmrazujte váš
spotrebič (Pozri „Rozmrazovanie")
Urobte- Skladujte surové mäso a hydinu pod
varenými potravinami a mliekarenskými
výrobkami.
Urobte- Odstráňte nepoužiteľné listy na
zelenine a odstráňte zem.
Urobte- Nechajte šalát, kapustu, petržlen
a karfiol na stonke.
Urobte- Syr najprv zabaľte do papiera odolného
voči tukom, a potom do polyetylénového
sáčku, pričom odstráňte čo možno najviac
vzduchu. Pre najlepšie výsledky vyberte
z priestoru chladničky hodinu pred jedením.
Urobte- Zabaľte surové mäso a hydinu voľne
do polyetylénovej alebo hliníkovej fólie.
Zabraňuje to vysušeniu.
Urobte- Ryby a omrvinky zabaľte do
polyetylénových sáčkov.
Urobte- Potraviny so silnou vôňou alebo tie,
ktoré môžu vyschnúť, zabaľte do
polyetylénových sáčkov alebo hliníkovej fólie
alebo ich uložte do vzduchotesnej nádoby.
Urobte- Chlieb dobre zabaľte, aby sa udržal
čerstvý.
Urobte- Biele vína, pivo, svetlé pivo a
minerálku pred podávaním vychlaďte.
Urobte- Často kontrolujte obsah chladničky.
Urobte- Uchovávajte potraviny čo najkratší
čas a dodržujte dátumy "Spotrebovať pred"
a „Použiť do“, atď.
Urobte- Skladujte komerčne zmrazené
potraviny v súlade s pokynmi uvedenými na
obale.
Urobte- Vždy si vyberajte vysokokvalitné
čerstvé potraviny a uistite sa, že sú pred
mrazením starostlivo čisté.
Urobte- Pripravujte čerstvé potraviny na
mrazenie v malých porciách, aby sa
zabezpečilo rýchlo mrazenie.
Urobte- Baľte všetky potraviny do hliníkovej
fólie alebo kvalitných mraziarenských
polyetylénových sáčkov a uistite sa, že je
vylúčený akýkoľvek vzduch.
Urobte- Zabaľte mrazené potraviny okamžite
po nákupe a vložte ich čo najskôr do
mrazničky.
Urobte- Potraviny rozmrazujte v priestore
chladničky.
Zmena otvárania dverí
Vysvetlené v poradí (Položka 11).
30
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
SK
Návod na použitie
Informácie o prevádzkovej hlučnosti
Nerobte- Neskladujte banány v priestore
chladničky.
Nerobte- V chladničke neskladujte melón.
Môže sa schladiť na krátky čas, pokiaľ je
zabalený, aby sa zabránilo páchnutiu iných
potravín.
Nerobte- Neprikrývajte poličky žiadnymi
ochrannými materiálmi, ktoré môžu zabrániť
cirkulácii vzduchu.
Nerobte- V spotrebiči neskladujte jedovaté
alebo iné nebezpečné látky Spotrebič bol
navrhnutý len na skladovanie jedlých
potravín.
Nerobte- Nekonzumujte potraviny, ktoré boli
v chladničke nadmerne dlhý čas.
Nerobte- Neskladujte varené a čerstvé
potraviny spolu v tej istej nádobe. Mali by
byť oddelene zabalené a uskladnené.
Nerobte- Nenechajte rozmrazené potraviny
alebo šťavy odkvapkávať na ostatné
potraviny.
Nerobte- Nenechávajte dvere otvorené dlhý
čas, pretože to spôsobí drahšiu prevádzku
spotrebiča a nadmernú tvorbu ľadu.
Nerobte- Na odstránenie ľadu nepoužívajte
predmety s ostrými hranami, ako nože alebo
vidličky.
Nerobte- Nevkladajte do spotrebiča horúce
potraviny. Najprv ich nechajte vychladnúť.
Nerobte- Do mrazničky nevkladajte fľaše
s kvapalinami alebo uzavreté konzervy
obsahujúce sódové kvapaliny, pretože môžu
vybuchnúť.
Nerobte- Neprekračujte maximálne mraziace
nosnosti pri mrazení čerstvých potravín.
Nerobte- Nedávajte deťom zmrzlinu a vodové
zmrzliny priamo z mrazničky. Nízka teplota
môže spôsobiť omrzliny na perách.
Nerobte- Nezmrazujte šumivé nápoje.
Nerobte- Nepokúšajte sa skladovať mrazené
potraviny, ktoré sa rozpustili, mali by sa
zjesť do 24 hodín alebo uvariť a znovu
zmraziť.
Nerobte- Nevyberajte tovar z mrazničky
mokrými rukami.
Aby sa udržala zvolená teplota v konštantnom
stave, váš spotrebič príležitostne zapne
kompresor.
Výsledné zvuky sú celkom normálne.
Akonáhle spotrebič dosiahne prevádzkovú
teplotu, hlasitosť zvukov sa automaticky zníži.
Bzučivý zvuk vydáva motor (kompresor). Keď
je motor zapnutý, zvuk môže krátko narastať.
Bublavé, klokotavé alebo vírivé zvuky vydáva
chladivo, pretože preteká cez trubky.
Vždy, keď termostat zapne/vypne motor,
môžete počuť klopkajúce zvuky.
Klopkajúci zvuk sa môže vyskytnúť, keď
- je systém automatického rozmrazovania
aktívny
- sa spotrebič ochladzuje alebo zohrieva
(rozpínavosť materiálu).
Ak sú tieto zvuky nadmerne hlasné, príčiny
pravdepodobne nie sú vážne a zvyčajne sa
veľmi ľahko odstránia.
- Spotrebič nie je vyrovnaný – Použite nohu
s nastaviteľnou výškou alebo pod nohu
položte obal.
- Spotrebič nie je samostatne stojaci –
Odsuňte spotrebič z kuchynských jednotiek
alebo iných spotrebičov.
- Zásuvky, koše alebo poličky sú uvoľnené
alebo prilepené - skontrolujte odnímateľné
zložky a, ak sa to vyžaduje, znovu ich
namontujte.
- Fľaše a/alebo nádoby sa navzájom dotýkajú
– Odsuňte fľaše a/alebo nádoby od seba.
31
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
SK
Návod na použitie
• Či bolo riadenie teploty nastavené správne.
• Či je nová zástrčka správne zapojená, ak ste
vymenili namontovanú, lisovanú zástrčku.
Ak spotrebič po tom všetkom stále nepracuje,
kontaktujte servisného technika.
Zabezpečte vykonanie vyššie uvedených
kontrol, pretože, ak sa nezistí žiadna chyba,
môže sa to spoplatniť.
Riešenie problémov
Ak spotrebič nefunguje, keď je zapnutý,
skontrolujte,
• či je zástrčka správne vložená do zásuvky
a či je zapnutý napájací zdroj. (Ak chcete
skontrolovať napájací zdroj k zásuvke,
pripojte iný spotrebič)
• Či poistka vyhorela/sa prerušovač rozpojil/sa
hlavný rozvodový spínač vypol.
Technické údaje
Značka
Typ spotrebiča
COMBI
Model
CSA24000
CSA24010
Celkový hrubý objem (l.)
240
240
Celkový užitočný objem (l.)
207
207
Užitočný objem mrazničky (l.)
62
62
Užitočný objem chladničky (l.)
145
145
Zmrazovací výkon (kg/24 h)
5
5
Energetická trieda (1)
A
A
Spotreba energie (kWh/rok) (2)
285
285
Samostatnosť (h)
18
18
Hlučnosť [dB(A) re 1 pW]
41
41
Hmotnosť (kg)
50,5
50,5
Rozmery (cm)
152,5x54,5x60
152,5x54,5x60
Ekologický chladiaci činiteľ R600 a
(1) Energetická trieda: A . . . G
(A = ekonomická . . . G = menej ekonomická)
(2) Skutočná spotreba energie závisí od podmienok používania a umiestnenie
spotrebiča.
BEKO
PRODUKTOVÉ ČÍSLO
MODEL
COMBI */***
CELKOVÝ OBJEM/ČISTÝ OBJEM
ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY
ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY
MRAZIACA KAPACITA
CHLADIVO R 600a
IZOLÁCIA C5 H10
KOMPRESOR
230 V ~ 50 Hz
7505220010
CSA24000
Class SN
240/207 l
145 l
62 l
5 Kg/24 hr
0,048 kg
7506620012
CSA24010
Class SN
240/207 l
145 l
62 l
5 Kg/24 hr
0,048 kg
85 W/0,70 A
85 W/0,70 A
32
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
PL
Instrukcja obsługi
Gratulujemy dokonania mądrego wyboru!
BEKO to jedna z wiodących marek sprzętu AGD w
Europie. Produkty naszej marki to dla konsumentów w
ponad 100 krajach synonim funkcjonalności,
niezawodności i przystępnej ceny. Obecnie już ponad 250
milionów użytkowników urządzeń BEKO potwierdza, że był
to mądry wybór.
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Opisana tu chłodziarko-zamrażarka jest najnowszym
modelem urządzeń chłodniczych wchodzących
w skład serii produktów
.
Została ona zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z
międzynarodowymi normami. Przed przystąpieniem do
użytkowania prosimy zapoznać się uważnie z instrukcją
obsługi. Zastosowanie się do poniższych zaleceń
zagwarantuje uzyskanie optymalnego zużycia energii
elektrycznej i zapewnieni bezpieczeństwo eksploatacji oraz
uchroni przed powstaniem przypadkowych uszkodzeń.
Ostrzeżenie!
Urządzenie to może być użytkowane wyłącznie zgodnie z
przeznaczeniem, dla którego zostało wyprodukowane.
Urządzenie należy instalować w miejscu o odpowiednich
wymiarach oraz nie narażonym na działanie deszczu,
wilgoci, itd.
Ważne!
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody
wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w
instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej korzystać w
razie konieczności. Może być ona przydatna również dla
innego użytkownika.
33
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
PL
Instrukcja obsługi
Podłączenie do zasilania
• Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w
gniazdku zasilającym. Nie należy stosować
ani przedłużaczy ani rozdzielników.
• Parametry elektryczne zamrażarki podano
na tabliczce znamionowej umieszczonej w jej
wnętrzu.
• Elektryczny przewód zasilający należy
ułożyć tak, aby można go było łatwo włączyć i
wyłączyć po zakończeniu instalacji.
• Jeśli nie ma dostępu do przewodu
zasilającego należy użyć przekładki
izolacyjnej (dla modeli do zabudowy).
(!) Urządzenie jest przeznaczone do pracy
przy zasilaniu ~220-240V.
Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy
zasilaniu ~230V, 50 Hz. Przed podłączeniem
urządzenia do sieci należy upewnić się, czy
napięcie, rodzaj prądu i częstotliwość w sieci
są zgodne z wartościami podanymi na
tabliczce znamionowej urządzenia.
Nie należy podłączać urządzenia za
pośrednictwem przedłużaczy elektrycznych.
Zanim podłączysz kabel do gniazda
elektrycznego sprawdź czy nie jest
uszkodzony. Jeżeli kabel ulegnie
uszkodzeniu, to powinien być on zastąpiony
specjalnym kablem dostępnym w
autoryzowanym serwisie.
Instrukcje transportu i ustawiania
Ostrzeżenie!
Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia jest
gwarantowane tylko wtedy, gdy jego gniazdo
zasilające jest uziemione zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Podłączenie uziemiające jest
obowiązkowe!
Nie należy dotykać urządzenia gołymi rękoma
będąc boso.
Urządzenie musi być transportowane
wyłącznie w pozycji pionowej. W trakcie
transportu nie wolno naruszać opakowania.
Gdyby jednak zdarzyło się, iż urządzenie było
transportowane w pozycji poziomej, to przed
uruchomieniem należy pozostawić je w
pozycji pionowej - nie uruchamiając, przez co
najmniej 12 godzin.
Niezastosowanie się do powyższej instrukcji
może spowodować uszkodzenie sprężarki i
nie uznanie naprawy gwarancyjnej.
Przesuwając, ustawiając lub podnosząc
urządzenie nie należy tego robić chwytając za
rączki lub skraplacz (umieszczony z tyłu
lodówki).
Ostrzeżenie!
Nie wolno nigdy próbować samemu
naprawiać urządzeń elektrycznych. Wszelkie
naprawy wykonywane (oprócz czynności
opisanych w tabeli poniżej) przez osoby
nieuprawnione są niebezpieczne dla
użytkownika i powodują utratę uprawnień
gwarancyjnych.
Podłączenie do zasilania
Ostrzeżenie!
Urządzenie to musi być uziemione
• Należy sprawdzić, czy rodzaj i napięcie
zasilania w miejscu ustawienia zamrażarki
odpowiadają danym na tabliczce
znamionowej w jej wnętrzu,
• Bezpieczeństwo zamrażarki pod względem
elektrycznym zapewnione jest tylko wtedy,
jeśli domowy system uziemienia
zainstalowano zgodnie z przepisami.
• Ustawiając zamrażarkę należy zadbać, aby
nie stała na przewodzie zasilającym, co może
grozić jego uszkodzeniem.
Montaż
Urządzenie będzie pracować prawidłowo w
zakresie temperatur otoczenia od +16°C do
+32°C. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu
przekroczy +32°C, to wtedy temperatura
wewnątrz urządzenia może wzrosnąć.
Urządzenie należy umieścić w odpowiedniej
odległości od ściany, z dala od grzejników,
kuchenek lub innych źródeł ciepła. Będą one
powodować niepotrzebne uruchamianie się
całego urządzenia, co prowadzi do większego
zużycia energii i skrócenia jego czasu
eksploatacji.
34
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
PL
Instrukcja obsługi
Jeżeli jest to niemożliwe należy zachować
następujące minimalne odległości:
Porady dotyczące przechowywania
żywności
- od kuchni 30 mm
- od grzejników 300 mm
- od zamrażarek 25 mm
Aby efekty i higiena przechowywania były
najlepsze:
• Chłodziarka jest przeznaczona do
krótkotrwałego przechowywania świeżej
żywności i napoi.
• Zamrażarka jest przeznaczona do
przechowywania żywności zamrożonej oraz
do zamrażania żywności świeżej.
• Produkty gotowane należy przechowywać
w szczelnych pojemnikach, przez okres nie
dłuższy niż 2-3 dni.
• Produkty świeże w opakowaniach można
kłaść na półkach. Świeże warzywa i owoce
należy przechowywać w pojemniku na owoce
i warzywa (rys. 1/6).
• Butelki należy przechowywać w balkoniku
na butelki (rys 1/13) znajdującym się po
wewnętrznej stronie drzwi.
• Aby zachować świeżość chłodzonego
mięsa, należy zapakować je do woreczków
przeznaczonych do przechowywania
żywności. Nie może ono stykać się z
żywnością gotową do spożycia. Świeżego
mięsa nie należy przechowywać dłużej niż 2
lub 3 dni.
• Aby zapewnić optymalną wydajność
chłodzenia, nie należy przykrywać półek
papierem lub innym materiałem; umożliwi to
swobodną cyrkulację zimnego powietrza.
• Całą żywność należy przechowywać
zapakowaną lub przykrytą. Żywność w
puszkach konserwowych należy po ich
otwarciu przenieść do szczelnego pojemnika
przeznaczonego do przechowywania
produktów spożywczych.
• Gorącą żywność należy ostudzić przed
włożeniem do chłodziarki.
• Aby uniknąć ryzyka eksplozji, napoje z
dużą zwartością alkoholu należy
przechowywać w pozycji pionowej, w dobrze
uszczelnionych pojemnikach.
Należy zapewnić wolną przestrzeń wokół
całego urządzenia w celu uzyskania
prawidłowej cyrkulacji powietrza (patrz rys. 2).
Po ustawieniu urządzenia na równej
powierzchni, należy je wypoziomować przez
pokręcanie jego nóżek w prawo lub w lewo
dotąd, aż wszystkie będą się stykać z podłogą
(patrz rys. 4). Prawidłowe wyregulowanie
nóżek pozwoli uniknąć wibracji i nadmiernego
hałasu.
Dwie poprzeczki dystansowe skraplacza
umożliwiające właściwą cyrkulację powietrza
należy zamontować w sposób pokazany na
rysunku 3 (patrz rys 3).
Zapoznaj się z twoim urządzeniem
(Patrz rys. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Obudowa termostatu i lampy
Półki wyjmowane
Półka na wino
Rynienka odprowadzająca wodę z
odszraniania
Pokrywa pojemnika na owoce i warzywa
Pojemnik na owoce i warzywa
Pojemnik na kostki lodu
Komora szybkiego zamrażania
Komora zamrożonej żywności
Regulowane nóżki
Balkonik z nabiał
Balkonik na słoiki
Balkonik na butelki
35
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
PL
Instrukcja obsługi
Regulacja temperatury
Uruchamianie
Chłodziarka
Temperaturę wnętrza należy regulować
pokrętłem termostatu (rys 5). Temperatura
wewnątrz urządzenia może się wahać w
zależności od takich warunków jego
użytkowania, jak: miejsce ustawienia,
temperatura w pomieszczeniu, częstość
otwierania drzwi oraz ilość przechowywanej
żywności; zależnie od tych warunków należy
odpowiednio ustawiać pokrętło termostatu.
Przy temperaturze pomieszczenia równej
25°C zaleca się ustawienie pokrętła regulacji
termostatu w pozycji środkowej.
Termostat zapewnia również automatyczne
odszranianie chłodziarki. Podczas
odszraniania temperatura wewnątrz
chłodziarki może się podnieść do +8°C, lecz w
trakcie chłodzenia spada ona do 2-3°C dając
średnią temperaturę całego cyklu roboczego
około +5°C.
Należy unikać ustawiania pokrętła termostatu
na zbyt niską temperaturę, która powoduje
ciągłą pracę urządzenia. Efektem tego będzie
spadek temperatury poniżej 0°C, co powoduje
zamarznięcie napoi i świeżej żywności oraz
nadmierne gromadzenie się lodu na
wewnętrznych ścianach; wszystko to
prowadzi do zwiększenia zużycia energii i
spadku wydajności urządzenia.
Podczas pracy chłodziarki na tylnej ściance
gromadzi się skroplona woda lub cząsteczki
lodu. Nie jest konieczne usuwanie tego
osadu, gdyż ścianka ta jest automatycznie
odszraniana.
Woda z odszraniania jest odprowadzana
przez specjalny odpływ i zbiera się w
wanience ściekowej umieszczonej na
sprężarce, gdzie ulega odparowaniu. Co jakiś
czas należy oczyścić odpływ, aby woda mogła
swobodnie spłynąć do wanienki ściekowej.
Przed uruchomieniem urządzenia należy
wyczyścić jego wnętrze (jak podano w
rozdziale "Czyszczenie urządzenia”). Do
czyszczenia nie należy używać produktów
ściernych i silnych detergentów.
Po zakończeniu czyszczenia, urządzenie
należy podłączyć do sieci zasilającej,
następnie otworzyć drzwi (powinna zaświecić
się lampka) i ustawić pokrętło termostatu w
pozycji środkowej. Pozostawić urządzenie
uruchomione, lecz puste, przez około 2
godziny. Świeżą żywność można włożyć i
zacząć zamrażać po upływie minimum 12
godzin od włączenia.
Porady odnośnie przechowywania
zamrożonej żywności
Zamrażarka jest przeznaczona do zamrażania
świeżej żywności oraz do przechowywania
mrożonek przez dłuższy okres czasu.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty zamrażania,
żywność należy szczelnie opakować.
Materiał opakowania powinien: nie
przepuszczać powietrza, być obojętny
chemicznie w stosunku do opakowanej
żywności, odporny na niskie temperatury, nie
nasiąkać płynami, tłuszczem, parą wodną i
zapachami oraz powinien być zmywalny. Na
opakowania odpowiednie są takie materiały
jak folie plastikowe i aluminiowe oraz
pojemniki plastikowe, aluminiowe
przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z
żywnością. Nie należy przechowywać
zamrożonej żywności w szklanych
opakowaniach. W przypadku przerwy w
dopływie prądu nie należy otwierać drzwi
urządzenia. Jeżeli przerwa w dopływie prądu
trwa krócej niż kilka godzin, to nie będzie to
mieć szkodliwego wpływu na zamrożoną
żywność.
Zamrażarka
Ustawienie termostatu może mieć również
wpływ na temperaturę w zamrażarce.
Ogólnie, temperatura ta waha się w granicach
od -18°C do -28°C w trakcie całego cyklu
roboczego.
36
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
PL
Instrukcja obsługi
Mrożenie świeżej żywności
Odmrażanie
Do zamrażania świeżej żywności należy
używać komory oznaczonej 4 gwiazdkami
(czyli komory szybkiego zamrażania).
• Nie należy zamrażać jednocześnie dużych
ilości żywności. Najlepsze rezultaty w
przechowywaniu żywności są osiągane
wtedy, gdy jest ona głęboko zamrażana w
możliwie jak najkrótszym czasie. Dlatego nie
powinno się przekraczać wydajności
zamrażania, podanej w charakterystyce
technicznej. Ustawienie termostatu należy
wtedy tak wyregulować, aby w zamrażarce
osiągnąć jak najniższą temperaturę, lecz
jednocześnie żeby temperatura w chłodziarce
nie spadła poniżej 0°C.
• Produkty spożywcze już zamrożone (gotowe
mrożonki) można wkładać od razu do
zamrażarki, bez potrzeby regulowania
termostatu.
• Jeżeli na opakowaniu nie podano daty
zamrożenia, to jako maksymalny okres
przechowywania należy ogólnie przyjąć 3
miesiące.
• Nie wolno ponownie zamrażać żadnej
rozmrożonej żywności, nawet, gdy jest ona
tylko częściowo rozmrożona. Żywność taką
należy skonsumować niezwłocznie lub
ugotować i dopiero wtedy - ponownie
zamrozić.
Chłodziarka
Odmrażanie chłodziarki następuje całkowicie
samoczynnie za każdym razem, gdy
termostat wyłączy sprężarkę. Nie jest przy
tym konieczna żadna ingerencja użytkownika.
Powstała w wyniku rozmrażania woda zbiera
się w wanience ściekowej umieszczonej na
sprężarce (rys 6) i jest odparowywana przez
ciepło wytwarzane przez sprężarkę.
•
WAŻNE!
Kolektor wodny i wąż odprowadzający należy
utrzymywać w czystości, aby umożliwić
swobodny odpływ wody powstałej podczas
odszraniania. Należy sprawdzać, czy koniec
węża odpływowego znajduje się zawsze
wewnątrz wanienki ściekowej na sprężarce,
aby zapobiec wylewaniu się wody na
okablowanie elektryczne lub na podłogę (rys.
7). Należy regularnie sprawdzać grubość
osadzonego lodu wewnątrz zamrażarki.
Odszranianie należy wykonywać 2 razy w
roku lub gdy grubość warstwy lodu osiągnie 68 mm (co się zdarza raz lub dwa razy w roku);
jest to konieczne, gdyż lód jest izolatorem
ciepła i powoduje zmniejszenie wydajności
zamrażania, a co za tym idzie zwiększenie
zużycia energii elektrycznej.
Przed rozpoczęciem odszraniania należy
ustawić pokrętło termostatu na maksimum, w
celu głębokiego zamrożenia żywności.
Następnie należy wyjąć zamrożoną żywność,
owinąć ją w papier i położyć w zimnym
miejscu. Później wyjąć wtyczkę z gniazda
sieci zasilającej. Drzwiczki zamrażarki należy
pozostawić otwarte, a do jej wnętrza można
wstawić pojemnik z gorącą wodą (o
temperaturze maks. 80°C); przyśpieszy to
proces odszraniania.
Nie należy usuwać lodu przy użyciu ostrych
przedmiotów metalowych aby nie uszkodzić
ścianek zamrażarki.
Nie należy przyspieszać odszraniania przy
użyciu suszarek do włosów lub innych
urządzeń elektrycznych.
Wodę ze stopionego lodu należy usunąć z
pojemnika na ściekającą wodę (rys 8 i 9), a
następnie wytrzeć go suchą gąbką lub
szmatką.
Jak robić kostki lodu
Napełnić wodą pojemnik na lód do 3/4
wysokości i włożyć go do zamrażarki. Kostki
lodu można łatwo wyjąć wstawiając pojemnik
z lodem na kilka sekund pod strumień zimnej
bieżącej wody.
37
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
PL
Instrukcja obsługi
Wymiana żarówki
Aby wymienić żarówkę (rys 10) należy:
- wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć
urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej;
- podważyć równocześnie cienkim
narzędziem (śrubokręt płaski, nóż z
zaokrąglonym czubkiem, itp.) boczne ścianki
osłony żarówki,
- zdjąć osłonę żarówki,
- wymienić żarówkę na nową o mocy maks.
15W, 230V prądu przemiennego, gwint
żarówki E14.
Czyszczenie zespołu sprężarka-skraplacz
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy
wyjąć wtyczkę z gniazda sieci zasilającej.
Zespół sprężarki ze skraplaczem
(zamontowany z tyłu urządzenia) należy
czyścić z kurzu przy użyciu miękkiej szczotki
lub odkurzacza.
W trakcie czyszczenia należy uważać, aby nie
zgiąć rurek lub nie uszkodzić przewodów
elektrycznych. Po zakończeniu czyszczenia
wstawić akcesoria na swoje miejsce i
ponownie podłączyć urządzenie do sieci
elektrycznej.
Czyszczenie urządzenia
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Czyszczenie wnętrza
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Czyszczenie urządzenia zaleca się
wykonywać po każdym jego odmrożeniu.
Wnętrze urządzenia należy czyścić letnią
wodą z dodatkiem sody amoniakalnej (w
stężeniu 1 łyżeczka sody na 4 litry wody); nie
wolno nigdy używać mydła, detergentów,
benzyny lub acetonu, gdyż mają one
nieprzyjemny zapach. Do czyszczenia należy
używać wilgotnej gąbki, a do suszenia miękkiej szmatki.
W trakcie czyszczenia nie należy stosować
nadmiaru wody, aby nie przedostała się ona
do wnętrza izolacji termicznej, gdyż może to
spowodować wydzielanie nieprzyjemnego
zapachu.
Nie wolno dopuszczać do tego, aby do
wnętrza termostatu przedostała się woda.
Po zakończeniu czyszczenia należy ponownie
podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. W
trakcie czyszczenia prosimy pamiętać o
dokładnym wytarciu suchą szmatką uszczelek
drzwi.
Należy wykonać kolejno czynności pokazane
na rysunku 11.
Środki ostrożności w trakcie
użytkowania
Wszelkie naprawy mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
• Urządzenie należy odłączyć od źródła
zasilania podczas odmrażania i czyszczenia.
Urządzenie należy odłączać przez wyjęcie
wtyczki z gniazdka. Nigdy nie wolno tego
robić przez pociąganie za kabel.
• Nie należy nigdy wspinać się na urządzenie
lub stawać na jego poprzeczce, drzwiach,
komorach czy półkach.
• W urządzeniu nie wolno przechowywać
produktów lub pojemników zawierających
palne lub wybuchowe gazy.
• Nie wolno zostawiać otwartych drzwi
urządzenia na dłużej, niż to jest konieczne do
wyjęcia lub włożenia żywności.
• Gdy urządzenie nie jest używane, nie należy
pozostawiać żywności w zamrażarce.
• Napoje gazowane (np. napoje
bezalkoholowe, woda mineralna oraz
szampan) nie powinny być przechowywane w
zamrażarce; ich butelki mogą tam
eksplodować. Nie należy zamrażać
plastikowych butelek.
•
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Części zewnętrzne należy czyścić gąbką
nasączoną ciepłą wodą z mydłem, a
następnie miękką suchą szmatką.
Nie wolno nigdy używać proszków do
czyszczenia, silnych detergentów lub narzędzi
ściernych.
38
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
PL
Instrukcja obsługi
W przypadku zauważenia...
Nie wolno nigdy dawać dzieciom lodów
prosto z zamrażarki; niska temperatura może
spowodować urazy.
• Nie należy dotykać zimnych części
metalowych lub wewnętrznych ścianek
urządzenia, gdyż mogą one spowodować
odmrożenia.
• Jeżeli urządzenie ma pozostać nie używane
przez kilka dni, to nie ma potrzeby, żeby
odłączyć je od zasilania. Jednak gdy przerwa
ta ma trwać dłużej niż kilka dni, należy
postępować w sposób następujący:
- odłączyć urządzenie od sieci zasilającej;
- opróżnić chłodziarkę i zamrażarkę;
- odszronić i wyczyścić wnętrze urządzenia;
- Pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec
powstaniu nie przyjemnych zapachów.
•
Wibracji kratek lub półek: należy sprawdzić,
czy są one wstawione całkowicie do oporu, na
swoje miejsce.
• Hałasy powodowane przez stykające się
butelki lub pojemniki; należy pozostawić
między nimi niewielki odstęp.
•
Dźwięki wydawane podczas pracy
Normalne dźwięki
• „Mruczenie” sprężarki podczas pracy.
Głośniejszy dźwięk może być słyszany
podczas zatrzymywania i uruchamiania się
sprężarki.
• Bulgotanie, pomruk lub trzaski powodowane przez czynnik chłodzący
przepływający przez system chłodzenia.
• "Kliknięcie" - może być słyszane podczas
włączania lub wyłączania silnika
elektrycznego przez termostat.
Usuwanie usterek
Problem
1. Lampka nie świeci
podczas pracy
urządzenia.
Możliwe przyczyny
Żarówka jest spalona.
2. Woda gromadzi się
w dolnej części
chłodziarki.
3. Urządzenie
chłodnicze uruchamia
się zbyt często i
pracuje przez dłuższe
niż normalnie okresy
czasu.
4. Urządzenie nie
chłodzi.
Zatkany kanał
odpływowy wody.
Środki zaradcze
Wymienić żarówkę:
- wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć
urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej;
- usunąć śrubę osłony oświetleniowej
- poluzować osłonę żarówki;
- wymienić żarówkę na nową o mocy
maks.15W, 230V prądu przemiennego, gwint
żarówki E14.
Wyczyścić kanał i rurę odprowadzania wody.
- Drzwiczki urządzenia
są zbyt często
otwierane.
- Wokół urządzenia nie
ma swobodnego
przepływu powietrza.
- Urządzenie zostało
unieruchomione lub
odłączone od zasilania
elektrycznego.
- Termostat ustawiony
w pozycji "0" .
39
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
- Należy unikać niepotrzebnego otwierania
drzwiczek.
- Umożliwić swobodny przepływ powietrza
wokół urządzenia.
- Sprawdzić, czy jest prąd w sieci
elektrycznej, czy nie są spalone bezpieczniki
oraz czy kable wtyczki są podłączone
prawidłowo.
- Zmienić pozycję pokrętła termostatu z "0" na
inną.
PL
Instrukcja obsługi
UWAGA!
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz
polską Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym symbolem
przekreślonego kontenera na odpady.
Odzysk opakowania
Ostrzeżenie!
Nie należy trzymać opakowań w zasięgu
dzieci. Zabawa ze złożonymi kartonami lub
arkuszami plastykowymi niesie ze sobą
niebezpieczeństwo uduszenia się dziecka.
Urządzenie to zostało zapakowane w sposób
wystarczający na czas transportu.
Wszystkie materiały pakunkowe zostały
wyprodukowane zgodnie z przepisami
ochrony środowiska i dlatego mogą być
poddane odzyskowi. Prosimy o pomoc w
ochronie środowiska naturalnego przez
umożliwienie ponownego uzdatniania
odpadów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po
okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Odzysk starego urządzenia
chłodniczego
Jeżeli to urządzenie chłodnicze ma zastąpić
urządzenie starsze, to prosimy przeczytać
uważnie poniżej podane uwagi.
Stare urządzenia chłodnicze nie są
bezużytecznymi odpadkami; usunięcie ich
zgodnie z przepisami o ochronie środowiska
naturalnego pozwoli na odzyskanie wielu
cennych surowców wtórnych.
Z urządzeniem, którego chcemy się pozbyć
należy postąpić w następujący sposób:
- odłączyć je od źródła zasilania;
- odciąć kabel zasilania;
- wymontować wszelkie zamki drzwiowe,
aby ochronić dzieci przed zatrzaśnięciem
się wewnątrz.
Chłodziarko-zamrażarki zawierają materiały
izolacyjne i czynniki chłodnicze, które należy
poddać odpowiedniej utylizacji (uzdatnieniu
do ponownego użycia).
Urządzenie to zawiera czynnik chłodzący
R600a, który spełnia wymogi norm ochrony
środowiska. Prosimy dopilnować tego, aby nie
uszkodzić obiegu chłodniczego i opróżnić z
niego czynnik chłodniczy w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i
środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
40
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
PL
Instrukcja obsługi
Charakterystyka techniczna
Nazwa producenta lub znak firmowy
Chłodziarko- zamrażarka z
Chłodziarko- zamrażarka z
komorami niskich
komorami niskich
temperatur *(***)
temperatur *(***)
Oznaczenie modelu
CSA 24000*
CSA 24010**
Klasa efektywności energetycznej (1)
A
A
Roczne zużycie energii (kWh/rok) (2)
285
285
Pojemność brutto/użytkowa całkowita (l)
240/207
240/207
Pojemność użytkowa chłodziarki (l)
145
145
Pojemność użytkowa zamrażalki (l)
62
62
Czas przechowywania „Z” godzin bez zasilania
18
18
Zdolność zamrażania w (kg/24h)
5
5
Poziom hałasu w [dB(A) re 1pW] (3)
41
41
Waga (kg)
50,5
50,5
Wysokość [cm]
152,5
152,5
Szerokość [cm]
54,5
54,5
Głębokość [cm]
60
60
Czynnik chłodniczy
R600 a
R600 a
(1) Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)
(2) Rzeczywiste zużycie zależy od miejsca ustawienia urządzenia i warunków jego użytkowania
(3) Pomiary zostały wykonane w warunkach laboratoryjnych
Typ urządzenia
* model CSA 24000 – półki szklane
** model CSA 24010 – półki druciane
Tabliczki znamionowe
BEKO
NUMER PRODUKTU
7505220010
7506620012
MODEL
CSA 24000
CSA 24010
COMBI */***
Klasa SN
Klasa SN
POJEMNOŚĆ BRUTTO/NETTO
240/207 l
240/207 l
145 l
145 l
OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA CHŁODZIARKI
OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA ZAMRAŻARKI
ZDOLNOŚĆ MROŻENIA
CZYNNIK CHŁODZĄCY R600a CH(CH3)3
62 l
62 l
5 kg/24 godz.
5 kg/24 godz.
0,048 kg
0,048 kg
85 W/0,70 A
85 W/0,70 A
CZYNNIK SPIENIAJĄCY C5 H10
KOMPRESOR 230 V ~ ; 50 HZ
WYPRODUKOWANO W RUMUNII
Importer:
Beko S.A.
ul. Cybernetyki 7
02-677 Warszawa
www.beko.com.pl
Wyprodukowano w Rumunii
41
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
4570313100
23.08.06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement