CV med annotert bibliografi 1982 2015
Curriculum vitae for Odd Einar Haugen
1. Personalia
Fødd: 1954, Lunde i Telemark
Nasjonalitet: Norsk statsborgar
Sivil status: Gift, 2 barn
2. Utdanning og akademiske grader
Dr.philos., Universitetet i Bergen, 1992
Cand.philol., Universitetet i Bergen, 1982
Cand.mag., Universitetet i Bergen, 1978
3. Tilsetjingar
Fulltid
Professor i norrøn filologi, Universitetet
i Bergen, 1993–
Forskar NAVF og UNIFOB, Universitetet i Bergen, 1989–1992
Vitskapleg assistent i norrøn filologi,
Universitetet i Bergen, 1982–1988
Deltid
Gjesteprofessor, Universitetet i Zürich,
2006–2007, 2009–2011
Fagleg koordinator for Fjernord (landsomfattande fjernundervisningstilbod i
nordisk grunnfag) 1993–1998
4. Faglege og administrative verv (utval)
Medlem av Managment Committee, COST action IS1005 Medieval Europe, 2011–2014
Arbetande ledamot, Kungliga Gustav Adolfs Akademien, 2009–
Medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Akademi, 2009–
Medlem av Comité International de Paléographie Latine (CIPL), 2008–
Panelmedlem (for historiske språk) i evalueringa av Uppsala universitet, KoF 2007
Medlem av redaksjonsrådet for Maal og Minne, 2006–
Tilsynssensor (programsensor) for mellomalderemna ved Institutt for arkeologi,
konservering og historiske studier, Universitetet i Oslo, 2005–2007
Medlem av Kjeldeskriftkommisjonen, Det norske Riksarkivet, 2004–2006
Medlem av rådet for den svenske Riksbankens Vadstena-prosjekt, 2003–2006
Leiar av det NFR-finansierte prosjektet Menota TVB, 2003–2006
Medlem av Det norske språk- og litteraturselskap (DNSL), 2002–
Medlem av advisory board for NOWELE, 2002–
Sekretær for samarbeidsnemnda i norrøn filologi, 2001–2007
Dato for revisjon: 7. februar 2016
Curriculum vitae med tematisk organisert og annotert bibliografi for Odd Einar Haugen
Leiar av Medieval Nordic Text Archive (Menota), 2001–
Leiar av Medieval Unicode Font Initiative (MUFI), 2001–2015
Styrar ved Nordisk institutt 1999–2000
Leiar av forskingsgruppa Editing medieval manuscripts ved Centre for Advanced
Study, Vitenskapsakademiet, Oslo, 2000 –2001
Redaktør av Maal og Minne (saman med Kjell Ivar Vannebo) 1995–2005
Redaktør av Nordica Bergensia 1994–1995
5. Vitskapleg produksjon (utval)
Den følgjande lista er ordna tematisk, med kronologisk oppføring i kvar seksjon. Det er
knytta korte kommentarar til kvart bidrag.
A. Tekstfilologi og utgjevingsarbeid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Interpolasjonane i den gammalnorske soga om Barlaam og Josaphat. Hovudfagsavhandling. Bergen: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, 1982. Opptrykk
1991. – Avhandling med fokus på to av dei fem interpolasjonane, om Gregorius
Thaumaturgus og Thais meretrix. Den første utgåva (1982) er upublisert, men
opptrykket frå 1991 har fått ISBN-nummer og er pliktavlevert til NBR. – 190 s.
Om tidsforholdet mellom Stjórn og Barlaams ok Josaphats saga. Maal og Minne
(1983), s. 18–28. – Artikkelen tek sikte på å vise at Gustav Storms analyse framleis
er den rette, trass i dei nyare bidraga til Sverre Bagge og Dietrich Hofmann, dvs. at
det er Barlaams ok Josaphats saga som låner frå Stjórn i forteljinga om Dagon, og
ikkje omvendt. – 11 s.
“Var lektor Tørrdal den siste filolog? Om forskingsinteresser i norskfaget.”
Eigenproduksjon 34 (1988), s. 158–69. – Nei, lektor Tørrdal (frå Stompa-bøkene,
og gestalta av Gisle Straume) var ikkje den siste filolog! – 11 s.
“Norrøn tekstutgjeving ved ein skiljeveg: Refleksjonar etter den sjette internasjonale sagakongressen.” Eigenproduksjon 32 (1988), s. 1–31. – Drøfting av
utfordringa frå Hans Fix, Kaaren Grimstad og Evelyn Firchow: korleis kan norrøne
tekstar førast over i det elektroniske mediet? – 31 s.
“Barlaam og Josaphat i ny utgåve.” Maal og Minne (1991), s. 1–24. – Meldingsartikkel av Magnus Rindals utgåve frå 1981, jamført med 1851-utgåva til Keyser
og Unger, forutan med det latinske førelegget. – 24 s.
“Utgjeving av norrøne tekster i Noreg: Eit historisk overblikk og ei metodisk
vurdering.” Nordica Bergensia 1 (1994), s. 137–74. – Drøfting av norrøn
utgjevingshistorie frå byrjinga av 1800-talet fram til i dag, avslutta med ein kronologisk bibliografi over norsk utgjeving. Opphavleg halden som prøveførelesing
over oppgjeve emne til dr.philos.-graden i juni 1992. – 38 s.
Norrøne tekster i utval. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1994. – Antologi med norrøn
tekst og parallell omsetjing til moderne norsk, hovudsakleg bygd på eksisterande
–2–
Curriculum vitae med tematisk organisert og annotert bibliografi for Odd Einar Haugen
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
utgåver og omsetjingar, men også med eit par nye bidrag. Innleiingar forfatta av
Odd Einar Haugen og kommentarar ved utgjevarane eller omsetjarane. – 312 s.
“Niðrstigningar saga.” I: Norrøne tekster i utval, utg. Odd Einar Haugen, s. 251–65
[annakvar side]. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1994. – Normalisert utgåve, bygd på
tekstgrunnlaget frå dr.philos.-avhandlinga Stamtre og tekstlandskap (1992). – 8 s.
“Fem argument mot filologien.” I: Den fornnordiska texten i filologisk och
litteraturvetenskaplig belysning, utg. Kristinn Jóhannesson, Karl G. Johansson og
Lars Lönnroth, s. 17–26. Göteborg: Litteraturvetenskapliga Institutionen, Göteborgs universitet, 2000. – Artikkelen drøftar fem ofte framførte argument mot
filologien; at den er arketypisk, monumental, detaljorientert, elitistisk og skriftbasert. Argumenta blir vurderte som relevante, men berre delvis treffande, og
dessutan i delvis motstrid med kvarandre. Artikkelen byggjer på eit foredrag halde
i Göteborg, jf. P9 nedanfor. – 10 s.
“Nordic language history and philology: Editing earlier texts.” Kap. 61 i The
Nordic Languages, utg. Oskar Bandle m.fl., bd. 1, s. 535–43. Berlin: Walter de
Gruyter, 2002. – Historisk og systematisk organisert gjennomgang av utgjevinga av
nordiske mellomaldertekster sidan innføringa av boktrykkjarkunsten. – 9 s.
[Saman med Karl G. Johansson.] “De nordiske versjonene av Barlaam-legenden”.
I: Barlaam i nord: Legenden om Barlaam och Josaphat i den nordiska
medeltidslitteraturen, utg. Karl G. Johansson og Maria Arvidsson, s. 11–29.
Bibliotheca Nordica, bd. 1. Oslo: Novus, 2009. – Oversyn over dei norske, svenske
og islandske versjonane av Barlaam-legenda med eit stemma over tekstane. – 19 s.
“Forteljingane i forteljinga: Interpolasjonane i Barlaams ok Josaphats saga.” I:
Barlaam i nord: Legenden om Barlaam och Josaphat i den nordiska
medeltidslitteraturen, utg. Karl G. Johansson og Maria Arvidsson, s. 47–73.
Bibliotheca Nordica, bd. 1. Oslo: Novus, 2009. – Gjennomgang av interpolasjonane i den gammalnorske omsetjinga – omfang, innhald og eksemplarisk
funksjon. Artikkelen er ei vidareutvikling av eit foredrag halden på sagakongressen
i Trondheim i 1997, jf. P7 nedanfor. – 27 s.
“Norrøn filologi i Noreg.” I: Nordiskfaget – tradisjon og fornying, utg. Jon Gunnar
Jørgensen og Lars S. Vikør, s. 37–54. Oslo: Novus, 2011. – Eit kortfatta oversyn
over utviklinga av den norrøne filologien i Noreg, med ståstad i tidsskriftet Maal
og Minne, jf. foredraget i P47 nedanfor. – 18 s.
“Digital editionsfilologi.” I: Hunden och lopporna. Uppsatser om editionsfilologi,
utg. Karin Hult, Christina Thomsen Thörnqvist og Gunhild Vidén, s. 80–102.
Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 2012. – Kortfatta innføring i tekstkoding
og tekstutgjeving på ei digital plattform, med døme frå mellomaldertekstar. – 23 s.
“Editionen westnordischer Mittelaltertexte in Skandinavien – ein historischer
Überblick.” I: Geschichte der Edition in Skandinavien, utg. Paula Henrikson og
Christian Janss, 13–47. Berlin: Walter de Gruyter, 2013. – Oversyn over utgjevinga
av norrøne tekstar frå 1500-talet til i dag, både i eit historisk og eit metodologisk
perspektiv; dreg nytte av det bibliografiske oversynet i A6 ovanfor. – 35 s.
–3–
Curriculum vitae med tematisk organisert og annotert bibliografi for Odd Einar Haugen
B. Tekstkritisk historie og teori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Filologi og tekstkritikk: Eit norrønfilologisk synspunkt på kjerna i filologien.
Eigenproduksjon 23 (1984), vi + 65; 2. rev. opplag 1987, viii + 70. – Dei første, litt
usikre grunnlagsrefleksjonane over tekstkritisk metode i norrønfilologien. Ein del
av dette stoffet gjekk seinare inn i B3 nedanfor – 78 s.
“Grensa kring vitskapen: Om demarkasjonslinjer i tekstkritikken.” I: Tekstkritisk
teori og praksis, utg. Bjarne Fidjestøl, Odd Einar Haugen og Magnus Rindal, s. 63–
94. Oslo: Novus, 1988. – Vitskapsfilosofisk orientert artikkel om avgrensinga
mellom dei subjektive og objektive innslag i tekstkritikken og plasseringa av denne
i spenningsfeltet mellom kunst og vitskap. – 32 s.
“Mål og metodar i tekstkritikken.” I: Den filologiske vitenskap, utg. Odd Einar
Haugen og Einar Thomassen, s. 128–81. Oslo: Solum, 1990. – Innføring i
tekstkritisk metodikk illustrert i hovudsak med døme frå norrøne tekstar. – 54 s.
Stamtre og tekstlandskap: Studiar i resensjonsmetodikk med grunnlag i Niðrstigningar saga. 2. utg. Bd. 1: Teori og analyse. Bd. 2: Tekst og tabellar.
Dr.philos.-avhandling. Bergen: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, 1992.
– Drøfting av kvalitative og kvantitative metodar i tekstkritikken, med fokus på
genealogisk metodikk og multivariat dataanalyse, nærmare bestemt
korrespondanseanalyse, brukt på det konkrete studiet av overleveringa av
Niðrstigningar saga (den norrøne omsetjinga av det apokryfe Nikodemusevangeliet). – 314 + 338 s.
“Constitutio textus: Intervensjonisme og konservatisme i utgjevinga av norrøne
tekster.” Nordica Bergensia 7 (1995), s. 69–99. – Drøfting av prinsipp for
reproduksjon og seleksjon av norrøn tekst, i jamføring med generelle
tekstutgjevingsstandardar. Opphavleg halden som prøveførelesing over sjølvvalt
emne til dr.philos.-graden i juni 1992. – 31 s.
“I den stemmatiske hagen: Nokre tankar om røkt av fleirgreina vekster.” Nordica
Bergensia 14 (1997), s. 201–29. – Drøfting av den påfallande overvekta av binært
forgreina stemmata i all handskriftsresensjon, basert på ei jamføring av tilhøva i
den romanske filologien med eit materiale frå den norrøne filologien. Artikkelen
samanliknar tendensen til binær forgreining i stemmatikken med andre disiplinar,
m.a. språkvitskapen, og tek stilling til moglege forklaringar, herunder det som
Joseph Bédier i si tid omtalte som dikotomiens kraft. – 29 s.
“Silva portentosa: Togreina stemmata i den arnamagnæanske tradisjonen.” I:
Íslenzk málsaga og textafræði, utg. Úlfar Bragason, s. 68–90. Rit 3. Reykjavík:
Stofnun Sigurðar Nordals, 1995. – Drøfting av eit arnamagnæansk materiale på
rundt 100 stemmata, som blir underkasta korrespondanseanalyse, og der det blir
vist korleis tendensen til binær forgreining minkar noko i dei lågare delane av kvart
stemma; avslutta med utkast til forklaringar på dette fenomenet. Artikkelen byggjer
på eit foredrag halde i Reykjavík, jf. P6 nedanfor. – 23 s.
–4–
Curriculum vitae med tematisk organisert og annotert bibliografi for Odd Einar Haugen
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
“Det synoptiske problemet.” I: Bok og skjerm, utg. Jon Gunnar Jørgensen m.fl., s.
19–46. Oslo: Fagbokforlaget, 2001. – Drøfting av synoptisk utgjeving sidan
Griesbach, med hovudvekt på norrøn tekstutgjeving og med gjennomgang av ulike
tekniske løysingar av presentasjonsformatet. Artikkelen byggjer på eit foredrag
halde i Oslo, jf. P10 nedanfor. – 28 s.
“The spirit of Lachmann, the spirit of Bédier: Old Norse textual editing in the
electronic age.” Foredrag halde for The Viking Society in Great Britain. University
College, London, 8. november 2002; jf. P17 nedanfor. URL for PDF-fil:
http://www.ub.uib.no/elpub/2003/a/522001/ – Drøfting av eit paradoks i norrøn
utgjevingstradisjon, nemleg at innleiingane er skrivne i Lachmanns ånd (med
fullstendig stemma, så sant mogleg), men at teksten er konstituert som
bestehandskriftsutgåver i Bédiers ånd; supplert med refleksjonar over elektronisk
utgjeving. – 21 s.
“Tekstkritikk og tekstfilologi.” I: Handbok i norrøn filologi, utg. Odd Einar
Haugen, s. 81–118. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Jf. pkt. H5 nedanfor. –
Innføring i norrøn (og allmenn) tekstkritikk, med vekt på å vise korleis utgåver er
oppbygde og korleis dei skal brukast. – 38 s.
“Textkritik und Textphilologie.” I: Altnordische Philologie: Norwegen und Island,
utg. Odd Einar Haugen, s. 99–145. Berlin: Walter de Gruyter, 2007. – Tysk versjon
av det føregåande kapitlet, revidert og utvida. – 47 s.
“A Quarrel of the Ancients and the Moderns? On the merits of Old and New
Philology in the Editing of Old Norse texts.” I: On Editing Old Scandinavian texts:
Problems and Perspectives, utg. Fulvio Ferrari og Massimiliano Bampi, s. 9–37.
Trento: Università Degli Studi di Trento, 2009. – Utvida versjon av foredrag P42
nedanfor. – 27 s.
“An apology for the text that never was: Reconstructing the King’s Mirror.” I:
Medieval texts – contemporary media. The art and science of editing in the digital
age, utg. Maria Grazia Saibene og Marina Buzzoni, s. 57–79. Milano: Ibis, 2009. –
Utvida versjon av foredrag P45 nedanfor. – 21 s.
“Stitching the text together: Documentary and eclectic editions in Old Norse
philology.” I: Creating the medieval saga, utg. Judy Quinn og Emily Lethbridge, s.
39–65. The Viking Collection, bd. 18. [Odense]: University Press of Southern
Denmark, 2010. – Utvida versjon av foredrag P30 nedanfor. – 27 s.
“Tekstkritikk og tekstfilologi.” I: Handbok i norrøn filologi, utg. Odd Einar
Haugen, s. 76–126. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Jf. pkt. H5 nedanfor. –
Revidert og utvida versjon i forhold til både B10 og B11 ovanfor. – 50 s.
[saman med Daniel Apollon] “The digital turn in textual scholarship: An historical
and typological perspective.” I: Digital critical editions, utg. Daniel Apollon,
Bergen; Claire Bélisle, Lyon; og Philippe Régnier, Paris, s. 35–57. Urbana:
University of Illinois Press, 2014. – 23 s.
–5–
Curriculum vitae med tematisk organisert og annotert bibliografi for Odd Einar Haugen
17. “The making of an edition: Three crucial dimensions.” I: Digital critical editions,
utg. Daniel Apollon, Bergen; Claire Bélisle, Lyon; og Philippe Régnier, Paris, s.
203–245. Urbana: University of Illinois Press, 2014. – 43 s.
18. “Tankar om tre. Eller: kvifor stamtreet står støtt.” I: Endre-boka: Postfestumskrift
til Endre Mørck, red. av Gudbrand Alhaug, Tove Bull og Aud-Kirsti Pedersen, 69–
94. Oslo: Novus, 2015. – Eit jamførande blikk på stemmaet i tekstkritikken og
stamtreet i språkvitskapen, med refleksjonar over kvifor bølgjediagramma aldri
klarte å fortrengje trea. – 26 s.
19. “The silva portentosa of stemmatology: Bifurcation in the recension of Old Norse
manuscripts.” Digital Scholarship in the Humanities. Advance Access publication,
21 March 2015, http://dx.doi.org/10.1093/llc/fqv002. – 17 s.
20. “Parsimony in textual criticism. On the elimination of intermediary manuscripts.”
I: The Hyperborean Muse: Studies in the Transmission and Reception of Old Norse
Literature, utg. Judy Quinn og Maria Adele Cipolla. Under publisering i 2016.
Turnhout: Brepols. – ca. 15 s.
21. Parvum Lexicon Stemmatologicum: A brief lexicon of stemmatology. Version 1.0.
https://wiki.hiit.fi/display/stemmatology/Parvum+lexicon+stemmatologicum
Redigert av Odd Einar Haugen frå 2011 til 15. mai 2015, deretter av Caroline Macé
og Philipp Roelli (med Marina Buzzoni, Aidan Conti og Odd Einar Haugen som
redaksjonsmedlemmer). – I versjon 1.0 er Parvum Lexicon Stemmatologicum eit
nettbasert oppslagsverk over stemmatologisk (og dermed også tekstkritisk)
terminologi. Det som skil dette leksikonet frå andre bidrag på feltet, er at det
omfattar både tradisjonelle, kvalitative metodar og nyare, kvantitative metodar.
Etter planen vil versjon 2.0 av leksikonet bli publisert i bokform. – 219 s. i PDF.
C. Paleografi og typografi
1.
2.
3.
“Between graphonomy and phonology: Deciding on scribes in AM 645 4°.” I:
Papers from the Tenth Scandinavian Conference of Linguistics, utg. Victoria
Rosén, bd. 1, s. 254–72. Skriftserien, C:30. Bergen: Institutt for fonetikk og
lingvistikk, Universitetet i Bergen, 1988. – Drøfting av vektinga mellom
grafonomiske (dvs. paleografiske) og fonologiske (dvs. ortografiske) argument i
analysen av skrivarhender. – 18 s.
“Bokproduksjon på skrivebordet – teknikk og estetikk.” Humanistiske data 1–2
(1989), s. 330–51. – Praktiske synspunkt og råd, for ein stor del bygde på
svennestykket Tekstkritisk teori og praksis, jf. H1 nedanfor. – 22 s.
“Gåseaugo: nokre synspunkt på sitatteikn i norsk og andre språk.” I: Ord etter ord:
Heidersskrift til Oddvar Nes, utg. Gunnstein Akselberg og Jarle Bondevik, s. 137–
46. Bergen: Norsk bokreidingslag, 1998. – Artikkelen går gjennom utforming og
standardisering av tolv ulike sitatteikn og viser eksempel på korleis dei er brukte og
kombinerte i norsk, svensk, dansk, islandsk, engelsk, tysk og fransk; avrunda med
framlegg om ei normering av bruken i norsk. – 10 s.
–6–
Curriculum vitae med tematisk organisert og annotert bibliografi for Odd Einar Haugen
4.
5.
6.
7.
“The development of Latin script.” Kap. 95 i The Nordic Languages, utg. Oskar
Bandle m.fl., bd. 1, s. 824–32. Berlin: Walter de Gruyter, 2002. – Kronologisk og
systematisk gjennomgang av norsk paleografi frå innføringa av det latinske
alfabetet på midten av 1000-talet fram til ca. 1500 (insulær, karolingisk og gotisk
stil), supplert med skriftprøver og transkripsjonar. – 9 s.
“Paleografi.” I: Handbok i norrøn filologi, utg. Odd Einar Haugen, s. 175–214.
Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Jf. pkt. H5 nedanfor. – Innføring i norrøn paleografi
i europeisk samanheng, med vekt på å vise korleis handskriven tekst skal lesast;
inneheld eit utval på 22 faksimilar frå norske og islandske handskrifter (15–20
linjer frå kvar) og tilhøyrande transkripsjon. – 40 s.
“Paläographie.” I: Altnordische Philologie: Norwegen und Island, utg. Odd Einar
Haugen, s. 223–274. Berlin: Walter de Gruyter, 2007. Jf. pkt. H6 nedanfor. – Tysk
versjon av det føregåande kapitlet, revidert og utvida. – 52 s.
“Paleografi.” I: Handbok i norrøn filologi, utg. Odd Einar Haugen, s. 194–248. 2.
utg. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Jf. pkt. H9 nedanfor. – Revidert og utvida
versjon i forhold til både B5 og B6 ovanfor. – 54 s.
D. Språkvitskap og språklege læremiddel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
[saman med Jon Erik Hagen og Magnus Rindal]. Barlaams ok Josaphats saga etter
Sth. Perg. fol. nr. 6: Lemmatisert og homografseparert konkordans. Norske
språkdata nr. 22. Bergen: Norsk termbank – Nordisk institutt, Universitetet i
Bergen, 1989. – Fullt lemmatisert konkordans på mikrokort, der materialet seinare
er gått inn i den elektroniske utgåva av Barlaams ok Josaphats saga i regi av
Medieval Nordic Text Archive. – tilsv. 200 s.
Grunnbok i norrønt språk. 1. utg. Oslo: Ad Notam, 1993. – Ei innføring i norrønt
språk, synkront orientert og tilpassa fjernstudentar, til bruk ved høgskolar og
universitet. – 304 s.
Merknader til tekstpensum i norrønt. Bergen: Fagbokforlaget, 1994. – Merknadshefte tilpassa pensumet i nordisk grunnfag ved Universitetet i Bergen (Utdrag frå
Óláfs saga ins helga, Den yngre Edda og Strengleikar). – 104 s.
Grunnbok i norrønt språk. 2. utg. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1995. – Revisjon av
1. utg. (1993), utvida med framlegg til løysingar på arbeidsoppgåvene. – 320 s.
Grunnbok i norrønt språk. 3. utg. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1998. – Revisjon av
2. utg., supplert med dataoppgåver på cd-rom (identisk med N1 nedanfor). – 320 s.
“Uttale av norrønt.” Norsklæreren 25:2 (2001), s. 44–47. – Gjennomgang av ulike
prinsipp for norrøn uttale, og råd om rekonstruert (ikkje nyislandsk) uttale. – 4 s.
Grunnbok i norrønt språk. 4. utg. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 2001. – Revisjon av
3. utg. på nokre mindre punkt. – 320 s.
“Storms norske lydskrift i Unicode.” I: Å sjå samfunnet gjennom språket:
Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007, utg. Gunnstein
Akselberg og Johan Myking, s. 73–81. Oslo: Novus, 2007. – Utkast til fortolking
–7–
Curriculum vitae med tematisk organisert og annotert bibliografi for Odd Einar Haugen
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
av Norvegia-lydskrifta etter retningslinjene i Unicode-standarden, med eit
sideblikk på andre fonetiske alfabet. – 9 s.
Norrøn grammatikk i hovuddrag. Preliminær utgåve, 15. september 2008. – Konsis
norrøn grammatikk, som byggjer på Grunnbok i norrønt språk, men som m.a. er
utvida med ei fullstendig språkvitskapleg ordliste. I perioden 2008–2015 var boka
tilgjengeleg for fri nedlasting på http://folk.uib.no/hnooh/grammatikk. Dette
tilbodet vart trekt tilbake då boka vart utgjeven på Novus forlag seinhausten 2015,
jf. D15 nedanfor. – 160 s.
“Nordic: Ancient and Medieval.” I: Wieser Enzyklopädie des Europäischen
Westens: Lexikon der Sprachen des Europäischen Westen, bd. 1, utg. Ulrich
Ammon og Harald Haarmann, Wien: Wieser, 2008. – Oversynsartikkel over eldre
nordisk språk, frå det urnordiske språksteget fram til reformasjonen. – Ca. 15 s.
NB! Dette verket er registert i WorldCat, men underteikna har til gode å sjå det, og
kan ikkje garantere at det eksisterer. Den oppførte artikkelen eksisterer derimot.
“So that the writing may be less and quicker, and the parchment last longer.” E.C.
Quiggin Memorial Lectures. Fasc. 14. Cambridge: Cambridge University, 2012. –
Eit dristig forsøk på å rekonstruere skrift og språkform i den såkalla Første
grammatiske avhandling, med tilskot frå kalligrafen Bas Vlam. – 23 s.
Norröne Grammatik im Überblick. Aus dem Norwegischen von Astrid von Nahl.
Hamburg: Helmut Buske Verlag, 2013. – Omarbeidd omsetjing til tysk av D9
ovanfor, tilgjengeleg på http://folk.uib.no/hnooh/Grammatik. – 2., lett reviderte
utgåve, 2015. – 208 s.
[saman med Fartein Th. Øverland] Retningslinjer for morfologisk og syntaktisk
annotasjon av gammalnorsk tekst. BeLLS (Bergen Language and Linguistic
Studies) Vol. 4, No. 1, 2014. https://boap.uib.no/index.php/bells. – Innføring i
morfologisk analyse og særleg syntaktisk analyse etter dependensgrammatikken,
for første gong brukt på gammalnorsk materiale. – 229 s.
[saman med Fartein Th. Øverland] Guidelines for Morphological and Syntactic
Annotation of Old Norwegian Texts. Translated by Eiríkur Kristjánsson. BeLLS
(Bergen Language and Linguistic Studies) Vol. 4, No. 2, 2014. – Engelsk
parallelltekst til nr. 13 ovanfor. https://boap.uib.no/index.php/bells. – 229 s.
Norrøn grammatikk i hovuddrag. Oslo: Novus, 2015. ISBN 978-82-7099-830-2.
– Omarbeidd versjon av D9 ovanfor, i nytt typografisk uttrykk og med mange
mindre justeringar på bakgrunn av arbeidet med den tyske utgåva, D12 ovanfor.
– 192 s.
“Høgmellomalderen (1050–1350).” Kap. 4 i bd. 4 av Norsk språkhistorie,
hovudred. Helge Sandøy og Agnete Nesse. Under utgjeving på Novus forlag i
2016. – ca. 85 s.
E. Tekstkoding
1. “Datamaskinelle metodar i tekstkritikk og tekstutgjeving.” I: Datahåndbok for
humanister, utg. Espen Aarseth, s. 147–71. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1999. –
–8–
Curriculum vitae med tematisk organisert og annotert bibliografi for Odd Einar Haugen
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kortfatta innføring i bruk av datamaskinelle metodar innanfor jamføring av
tekstmateriale (kollasjonering), analyse (resensjon) og presentasjon (utgjevingstypologi). – 25 s.
[saman med Karl G. Johansson og Rune Kyrkjebø]. Håndbok for koding av
nordiske middelaldertekster i samsvar med TEI P3 og XML. Oslo: Senter for
høyere studer, 2001. – Praktisk innføring i tekstkoding basert på XML
(Extensible Markup Language) og retningslinjene frå TEI (Text Encoding
Initiative), implementert for nordiske middelaldertekster, supplert med ei rekkje
ressursar (DTD, fontar, skript o.l.) og tekstprøver frå islandske, norske og svenske
handskrifter.
A proposal for subranges within the Private Use Area of Unicode: Supplements to
the Latin alphabet for Medieval texts. Bergen: Medieval Unicode Font Initiative,
15. juni 2002. – Utkast til koding av mellomalderlege teikn utanfor Unicodestandarden, med spesifikasjon av glyff, entitet, kodepunkt og deskriptivt namn.
[saman med Matthew J. Driscoll, Karl G. Johansson og Rune Kyrkjebø] The
Menota handbook, v. 1.0. Bergen: Medieval Nordic Text Archive, 20. mai 2003.
URL: http://www.menota.org/HB_index.xml – Oppdatert og utvida versjon av E2
ovanfor, denne gongen i engelsk språkform. Supplert med tilrådingane frå det
internasjonale MASTER-prosjektet.
MUFI character recommendation, v. 1.0. Utg. Odd Einar Haugen. Bergen:
Medieval Unicode Font Initiative, 8 desember 2003. Persistent URL:
https://bora.uib.no/handle/1956/2004 – Spesifikasjon av mellomalderlege teikn i
Unicode-standarden forutan eit større utval av enno ikkje standardiserte teikn i det
såkalla Private Use Area; koordinert med dei leiande internasjonale fontprosjekta
(Alphabetum, Cardo, Junicode, Leeds Uni og Titus Cyberbit). – 104 s.
“Parallel views: Multi-level encoding of Medieval Nordic primary sources.”
Literary and Linguistic Computing 19:1 (2004), s. 73–91. – Drøfting av
tekstkoding av primærkjelder på tre parallelle representasjonsnivå (faksimilært,
diplomatarisk og normalisert), i samsvar med The Menota handbook og med full
utnytting av Unicode-standarden. – 19 s.
The Menota handbook. v. 1.1. Utg. Odd Einar Haugen. Bergen: Medieval Nordic
Text Archive, 5. mai 2004. URL: http://www.menota.org/HB_index.xml –
Revidert versjon av v. 1.0, no med Odd Einar Haugen som hovudredaktør (jf. E4
ovanfor). Oppdatert DTD i samsvar med tilrådingane frå Medieval Unicode Font
Initiative. Tilgjengeleg i fleire format.
[saman med Alois Pichler]. “Fra kombinerte utgaver til dynamisk utgivelse:
Erfaringer fra edisjonsfilologisk arbeid med Wittgensteins filosofiske skrifter og
nordiske middelaldertekster.” I: Læsemåder, utg. Per Dahl, Johnny Konderup og
Karsten Kynde, 178–224, 241–249. København: Reitzel, 2005. – Rapport frå eit
møte mellom to ulike utgjevingstradisjonar med uavhengige, men samanfallande
tilnærmingar (m.a. koding av teksten på meir enn eitt representasjonsnivå og
kopling til digitaliserte faksimilar), avvegingar med omsyn til kodesyntaks (XML
–9–
Curriculum vitae med tematisk organisert og annotert bibliografi for Odd Einar Haugen
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
eller eigenutvikla, MECS), og med refleksjonar over det elektroniske utgåvekonseptet. – 56 s.
“The Unicodification of Runic script.” Papers on Scandinavian and Germanic
language and culture published in honour of Michael Barnes on his sixty-fifth
birthday 28 June 2005. NOWELE 46–47 (2005), s. 87–102. – Drøfting av
hovudprinsippa for fortolking av runeskrifta i Unicode-standarden, på grunnlag av
det første (men ufullstendige) settet av runer som er tekne inn i standarden – 15 s.
MUFI character recommendation, v. 2.0. Part 1: Alphabetical order. Part 2: Code
chart order. Utg. Odd Einar Haugen. Bergen: Medieval Unicode Font Initiative,
22. desember 2006. URL: https://bora.uib.no/handle/1956/2003 – Omfattande
revisjon av v. 1.0 av tilrådinga (jf. E 5 ovanfor), med 498 nye teikn, til saman 1326
teikn, framstilt dels i alfabetisk rekkjefølgje og dels etter kodeskjema i Unicodestandarden. – 156 s. + 200 s.
“Medieval Unicode Font Initiative (MUFI): Coordinating Medieval characters in
the Latin alphabet.” Sprache und Datenverarbeitung 31 (2007): 91–99. 8 s.
The Menota handbook. v. 2.0. Utg. Odd Einar Haugen. Bergen: Medieval Nordic
Text Archive, 16. mai 2008. URL: http://www.menota.org/HB2_index.xml
– Revidert versjon av v. 1.1, no kompatibel med TEI P5. Oppdatert DTD og Relax
NG i samsvar med tilrådingane frå Medieval Unicode Font Initiative (jf. E7
ovanfor). Tilgjengeleg også i PDF.
MUFI character recommendation, v. 3.0. Part 1: Alphabetical order. Part 2: Code
chart order. Utg. Odd Einar Haugen. Bergen: Medieval Unicode Font Initiative, 5.
juli 2009. URL: https://bora.uib.no/handle/1956/3955 – Omfattande revisjon av v.
2.0 av tilrådinga (jf. E10 ovanfor), med til saman 1548 teikn, framstilt etter
kodeskjema i Unicode-standarden. – 165 s. + 245 s.
“Do we need all these characters? On the transcription and encoding of medieval
primary sources.” I: Linguistica e filologia digitale: aspetti e progetti, utg. Paola
Cotticelli Kurras, s. 101–120. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2011. – Ei drøfting
av korleis Unicode-standarden har fanga opp mange av dei teikna som ein treng for
attgjeving av mellomaldertekstar, og kva ein kan gjere med dei teikna som fell
utanfor standarden, jf. P 51 nedanfor. – 20 s.
“Dealing with glyphs and characters. Challenges in encoding medieval scripts.”
Document numériques 16:3 (2013), s. 97–111. – Ei drøfting av korleis ein kan
skilje mellom teikn (karakterar) som er representerte med dei same glyffane i
Unicode-standarden, med eit fokus på slike tilfelle i kodinga av runeskrifta. – 15 s.
MUFI character recommendation, v. 4.0. Part 1: Alphabetical order. Part 2: Code
chart order. Utg. Odd Einar Haugen. Bergen: Medieval Unicode Font Initiative,
22. desember 2015. URL: http://hdl.handle.net/1956/10699 – Mindre revisjon av v.
3.0 av tilrådinga (jf. E13 ovanfor), med stryking (“decommissioning”) frå Private
Use Area av dei teikna som no er komne inn i den offisielle Unicode-standarden,
særleg i Latin Extended-D. – 168 s. + 194 s.
– 10 –
Curriculum vitae med tematisk organisert og annotert bibliografi for Odd Einar Haugen
F. Litteratur- og kulturhistorie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
“Brettspel i nordisk mellomalder.” Eigenproduksjon 13–14 (1982), s. 1–37. –
Illustrert oversynsartikkel over ulike former for brettspel, med sjølvstendig drøfting
og tolking av hnefatafl. – 37 s.
“Buddha i Bjørgvin: Den norrøne soga om kongssonen Josaphat og munken
Barlaam.” Syn og Segn 92:3 (1986), s. 263–70. – Populærvitskapleg framstilling av
det buddhistiske grunnlaget for Barlaam-legenda, som vart omsett frå latin til
gammalnorsk rundt 1250 i Bergen. – 8 s.
“Norrøn mediekunnskap: Frå munnleg til skriftleg kommunikasjon i tida før
prentekunsten.” Norsklæreren 11.2 (1987), s. 20–36. – Den fremste medierevolusjonen i vår kulturkrins var ikkje innføringa av boktrykkjarkunsten, men
skriftfestinga av språket, som innebar ein overgang frå det foniske til det grafiske
mediet allereie i norrøn tid. – 17 s.
“Nicodemus, Gospel of.” Medieval Scandinavia: An Encyclopedia, utg. Phillip
Pulsiano, s. 430–32. New York: Garland, 1993. – Kortfatta leksikonartikkel, bygd
m.a. på doktorgradsarbeidet om Niðrstigningar saga. – 3 s.
“Soga om nedstiginga i dødsriket: Den norrøne omsetjinga av Nikodemusevangeliet.” Agora 2 (1994), s. 84–114. – Litteraturhistorisk drøfting av
Niðrstigningar saga, særleg pia fraus-motivet. – 30 s.
“Plus exempla quam verba movent: Om definisjonen av det norrøne eksemplet.” I:
Ord om ordkunst: Til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen, utg. Atle Kittang og Idar
Stegane, s. 40–51. Bergen: [Universitetet i Bergen: Nordisk institutt], 1995. – Ei
definitorisk drøfting av eksemplet i norrøn litteratur med framlegg om funksjonelle
kjenneteikn. – 12 s.
“Landskapet hinsides.” I: Middelalderens landskap: myter og makter, utg. Anne
Ågotnes, s. 7–38. Onsdagskvelder i Bryggens Museum 12. Bergen: Bryggens
Museum, 1997. – Foredraget drøftar korleis førestillingane om dødsriket er
reflekterte i dei norrøne litterære kjeldene – i eddadikt, skaldedikt og i religiøs
omsetjingslitteratur, og korleis det hinsidige landskapet der trer fram med livfulle
detaljar. – 32 s.
[saman med Åslaug Ommundsen] “Nye blikk på homilieboka”. I: Vår eldste bok.
Skrift, miljø og biletbruk i den norske homilieboka, utg. Odd Einar Haugen og
Åslaug Ommundsen, s. 9–33. Bibliotheca Nordica, bd. 3. Oslo: Novus, 2010. – Jf.
pkt. H8 nedanfor. Ddenne innleiande artikkelen presenterer den gammalnorske
homilieboka og forskinga omkring denne, basert på dei nyaste analysane av
oppbygginga av boka og identifikasjonar med andre, samtidige skrivarar. – 25 s.
G. Redaksjon av tidsskrift
1.
2.
Nordica Bergensia, årg. 1994–1995. Hefte 1–7. Totalt 1314 s.
Maal og Minne, årg. 1996–2005. To hefte per år. Totalt 2278 s.
– 11 –
Curriculum vitae med tematisk organisert og annotert bibliografi for Odd Einar Haugen
Maal og Minne har vore redigert i lag med Kjell Ivar Vannebo, Universitetet i Oslo.
H. Redaksjon av bøker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tekstkritisk teori og praksis. Utg. Bjarne Fidjestøl, Odd Einar Haugen og Magnus
Rindal. Oslo: Novus, 1988. – Artikkelsamling bygd på foredrag haldne på eit
nordisk seminar på Godøysund, 19.–22. mai 1987. Typografisk svennestykke, der
satsen vart laga på ein Macintosh Plus datamaskin med 9” skjerm, og utskrift teken
på ein Apple LaserWriter i 300 dpi. – 156 s.
Den filologiske vitenskap. Utg. Odd Einar Haugen og Einar Thomassen. Oslo:
Solum, 1990. – Ei fagpolitisk markering, uttenkt og forfatta ved HF-fakultetet,
prega av ei vitskapsfilosofisk orientering og eit ønske om å løfte fram det
filologiske grunnlaget i humanvitskapane. – 406 s.
Bjarne Fidjestøl: Selected papers. Utg. Odd Einar Haugen og Else Mundal. Omsett
til engelsk av Peter Foote. Odense: Odense University Press, 1997. – Posthum
utgjeving av eit utval av Bjarne Fidjestøls beste arbeid, der redaktørane er
ansvarlege for innleiing, emne- og personregister, felles bokliste, og Bjarne
Fidjestøls bibliografi. – 406 s.
Bjarne Fidjestøl: The Dating of Eddic poetry. Utg. Odd Einar Haugen. Bibliotheca
Arnamagnæana 41. København: Reitzel, 1999. – Posthum utgåve, basert på ein
kritisk gjennomgang av Bjarne Fidjestøls etterlatne manus. Utover ei svært
omfattande og krevjande redigering og kontroll (m.a. av alle sitat, litteraturreferansar, tabellar og statistiske utrekningar) kjem “Editor’s Preface” (3 s.) og
“Editor’s Postscript” (12 s). – 376 s.
Handbok i norrøn filologi. Utg. Odd Einar Haugen. Bergen: Fagbokforlaget, 2004.
– I tillegg til dei to kapitla som er oppførte i pkt. B10 og C5 ovanfor, kjem forordet
(2 s.), innleiinga (11 s.), registeret og eit appendiks over norske og norrøne
namneformer (33 s.). – 512 s.
Altnordische Philologie: Norwegen und Island. De Gruyter Lexikon. Utg. Odd
Einar Haugen. Oms. Astrid van Nahl. Berlin: Walter de Gruyter, 2007. –
Omfattande revisjon av den norske handboka, utvida og tilpassa til den tyske
marknaden, både i terminologi og i litteraturreferansar; dessutan fleire nye og
mange forbetra illustrasjonar. Jf. B11 og C6 ovanfor. – 656 s.
Filologi og hermeneutikk. Utg. Odd Einar Haugen, Christian Janss og Tone
Modalsli. Nordisk nettverk for edisjonsfilologer. Skrifter 7. Oslo: Solum, 2007. –
Bidrag frå NNE-konferansen i Oslo 2005, arrangert av redaktørane. – 181 s.
Vår eldste bok. Skrift, miljø og biletbruk i den norske homilieboka. Utg. Odd Einar
Haugen og Åslaug Ommundsen. Bibliotheca Nordica, bd. 3. Oslo: Novus, 2010.
– Jf. også pkt. F8 ovanfor. Dette er ei bok som samlar ei rekkje artiklar om den
gamle norske homilieboka i AM 619 4°, både med tanke på skrift og innhald. Boka
inneheld mange nye funn (m.a. ved Åslaug Ommundsen), baserte på studiar i
fragmentmaterialet i Riksarkivet. – 314 s.
– 12 –
Curriculum vitae med tematisk organisert og annotert bibliografi for Odd Einar Haugen
9.
Handbok i norrøn filologi. Utg. Odd Einar Haugen. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget,
2013. – Jf. pkt. H5 og H6 ovanfor. Dette er ein omfattande revisjon av den første
utgåva, m.a. med tre heilt nye kapittel. I tillegg til dei to kapitla som er oppførte i
pkt. B15 og C7 ovanfor, kjem forordet (2 s.), innleiinga (12 s.), registeret og eit
appendiks over norske og norrøne namneformer (52 s.). – 797 s.
I. Register
1.
Register for årgangene 1962–85. Maal og Minne (1986), s. 101–268. – Det første
registeret for Maal og Minne vart utarbeidd av Kjell Venås og Egil Pettersen i 1961
og omfatta dei 50 første årgangane. Dette registeret omfattar dei neste 25, og blir
truleg det siste i sitt slag. – 167 s.
J. Meldingar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
[Melding av] Jan Lindhardt: Tale og skrift: To kulturer. København: Munksgaard
1989. Norsklæreren 14:2 (1990), s. 73–75. – 3 s.
[Melding av] Ordbog over det norrøne prosasprog. Bd. 1: a–bam. København:
Den arnamagnæanske kommission, 1995. Maal og Minne 1 (1997), s. 103–110. –
Melding av det første av 11 planlagde ordboksband, med ein relativt brei
gjennomgang av verket: omfang og plan, registerband og nykelhefte, avgrensing av
materialet, oppbygging av ordboksartiklane, typografi og trykk, forskingshistorie
og organisasjon, elektronisk utgjeving. – 8 s.
[Melding av] Ottar Grønvik. Hávamál: Studier i verkets formelle oppbygning og
dets religiøse innhold. Oslo 1999. Norsk lingvistisk tidsskrift 2 (2001), s. 44–47. –
Kritisk drøfting av ei fantasirik avhandling skriven noko på sida av den nyare
debatten i faget (m.a. mellom Klaus von See og D.A.H. Evans). – 4 s.
[Melding av] Knut Johannessen. Den glemte skriften. Oslo: Universitetsforlaget,
2007. Maal og Minne 1 (2008), s. 98–101. – Den hittil beste handboka om lesing
av gotisk skrift, rikt illustrert og med eit skjønsamt utval av tekstar. – 4 s.
[Melding av] Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, utg. Dieter Götz,
Günther Haensch og Hans Wellmann, Berlin: Langenscheidt, 2010.
http://www.alliteratus.com/pdf/ns_spr_daF_lang.pdf – 3 s.
[Melding av] Pia Forssell og Carola Herberts (red.) Digitala och tryckta utgåvor.
Erfarenheter, planering och teknik i förändring. Helsingfors: Svenska
litteratursällskapet i Finland, 2011. Edda: Nordisk tidsskrift for litteraturforskning
100/2 (2013), s. 146–149. – 3 s.
K. Personalia og minneord
1.
“Bjarne Fidjestøl (1937–1994).” Nordica Bergensia 3 (1994), s. 7–12. – Kortfatta
gjennomgang av Bjarne Fidjestøls liv og bakgrunnen for utvalet av bidrag i dette
heftet av tidsskriftet. – 6 s.
– 13 –
Curriculum vitae med tematisk organisert og annotert bibliografi for Odd Einar Haugen
2.
“Bjarne Fidjestøl.” I: Fagprofilar ved Nordisk institutt, utg. Jarle Bondevik, Willy
Dahl og Sigurd Aa. Aarnes, s. 45–60. Bergen: Nordisk institutt, Universitetet i
Bergen, 1996. URL: http://www.fou.uib.no/fd/1998/f/522001/ – Dette kapitlet tek
for seg Bjarne Fidjestøls akademiske virke frå han kom til instituttet som stipendiat
i 1969 til han døydde i 1994. Bidraget er avslutta med ein utvald bibliografi og ei
liste over minneord. – 16 s.
L. Omsetjingar
1.
2.
3.
“Den eldre Borgartings kristenrett (kap. 1, 8, 12 og 16).” I: Gjør døren høy: Kirken
i Norge 1000 år, utg. Torstein Jørgensen m.fl. Oslo: Aschehoug, 1995. – Lite utval
frå kristenretten, omsett på oppdrag frå utgjevarane. – 5 s.
“Soga om nedstiginga i dødsriket.” I: Norrøne tekster i utval, utg. Odd Einar
Haugen, s. 250–64 [annakvar side]. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1994. – Første
omsetjing til moderne norsk av denne teksten. – 8 s.
“Soga om nedstiginga i dødsriket.” I: Draumkvedet og tekster fra nordisk
middelalder. Oslo: De norske bokklubbene, 2004. s. 275–287. – Same som L2
ovanfor.
M. Audiogram og videogram
1.
2.
“Norrøn grammatikk.” Audio 22. Fjernord-prosjektet. Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, 1996. – Presentasjon av hovuddraga i den norrøne grammatikken
jamført med moderne norsk, og praktiske råd om studiet. – 35 min.
“Norrøn tekstlesing.” Video 8. Fjernord-prosjektet. Nordisk institutt, Universitetet i
Bergen, 1996. – Presentasjon av læremidla på prosjektet, inkl. animasjon av dataprogram, dernest ein resonnerande kommentar av eit lite utdrag frå Strengleikar
med fokus på korleis grammatikk og ordbok skal brukast. – 30 min.
N. Datamaskinelt utviklingsarbeid
1.
2.
“Oppgåver i norrønt.” Dataprogram 1. Fjernord-prosjektet. Nordisk institutt,
Universitetet i Bergen, 1996. – Denne samlinga inneheld 120 oppgåver, hovudsakleg av utfyllingstypen, som skal øve opp studentane i fonologiske reglar,
morfologisk klassifikasjon, bøyingstypologi og kasusstyring; dernest ein interaktiv
tekstkommentar til eit utdrag frå Strengleikar kopla til ein norrøn minigrammatikk.
For Macintosh (HyperCard) og Windows (ToolBook).
Gullskoen runefont: Yngre runer. Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, 1996. –
Gullskoen omfattar alle hovudvariantar av dei yngre runene, dvs. langkvistrunene,
kortkvistrunene, dei stavlause runene og mellomalderrunene, inkl. særteikn frå
grønlandske, islandske og gutniske innskrifter; totalt rundt 150 teikn (inkl. mange
variantar). Fonten er generert i PostScript og TrueType og tilgjengeleg som
standard 8-bits font for både Windows og Mac. URL for gratis nedlasting:
http://folk.uib.no/hnooh/runefont/
– 14 –
Curriculum vitae med tematisk organisert og annotert bibliografi for Odd Einar Haugen
3.
Gullhornet runefont: Eldre runer. Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, 2000. –
Gullhornet omfattar dei eldre runene, både dei fellesgermanske og dei angelsaksiske og frisiske runene; totalt 109 teikn (inkl. ei rekkje variantar). Fonten er
generert i PostScript og TrueType og tilgjengeleg som standard 8-bits font for både
Windows og Mac. URL for gratis nedlasting:
http://folk.uib.no/hnooh/runefont/
O. Med svært lett penn
1.
“Stjernelys over stemmaet.” I: Frejas psalter: En psalter i 40 afdelinger til brug for
Jonna Louis-Jensen, utg. Bergljót S. Kristjánsdóttir og Peter Springborg, s. 65–69.
København: Det arnamagnæanske Institut, Københavns Universitet, 1997. – I stil
med dei små og uhøgtidelege arnamagnæanske festskrifta er artikkelen høgst
useriøs, men pent kledd i akademisk drakt, med referanse til jubilantens faglege
arbeid, og – kven veit? – kanskje ikkje heilt poenglaus. – 5 s.
P. Foredrag ved nordiske og internasjonale konferansar
Foredrag ved reint nasjonale konferansar er ikkje oppførte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
“The Evaluation of Stemmatic Evidence: Revision and Recension in Niðrstigningar saga.” Foredrag. The Sixth International Saga Conference, Helsingør, 28.
juni – 2. august 1985. – Tilgjengeleg i preprints, bd. 1, s. 423–450. Vidareutvikla i
dr.philos.-avhandlinga, B4 ovanfor.
“Between graphonomy and phonology: Deciding on scribes in AM 645 4°.”
Foredrag. The Tenth Scandinavian Conference of Linguistics. Bergen, juni 1988. –
Publisert i C1 ovanfor.
“Feilomgrepet i den genealogiske metoden.” Invitert foredrag. Nordische
Handschriften und Textkritik, Universitetet i Erlangen, 3.–4. desember 1990.
“On the delimitation of textual criticism.” Foredrag (Position paper). The Society
for the Advancement of Scandinavian Study (SASS), University of Massachusetts,
Amherst, mai 1991.
“Editing several witnesses of the same text: A project on the Old Norse translation
of Evangelium Nicodemi.” Foredrag. 30th International Congress on Medieval
Studies. Kalamazoo, Michigan, 5. mai 1995.
“Silva portentosa.” Invitert foredrag. Íslensk málsaga og textafræði. Reykjavík, 14.
september 1996. – Vidareutvikla og publisert i B7 ovanfor.
“Exempla in Barlaams ok Josaphats saga.” Foredrag. 10th International Saga
Conference. Trondheim, 3. august 1997. – Tilgjengelig i preprints, s. 227–236.
Foredraget er vidareført i A12 ovanfor.
“Dikotomiens tvang: Om stemmakonstruksjon i norrønfilologien.” Invitert
foredrag. Seminar om norrøn filologi. Arrangert for Stefán Karlsson i samband
– 15 –
Curriculum vitae med tematisk organisert og annotert bibliografi for Odd Einar Haugen
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
med hans promosjon til æresdoktor ved Københavns Universitet, 19. november
1999.
“Philologia rediviva.” Invitert foredrag. Filologi och litteraturvetenskap i studiet av
fornnordiska texter. Göteborgs universitet, 27. februar 1999. – Publisert i A9
ovanfor.
“Synoptisk tekstutgjeving i historisk perspektiv.” Invitert foredrag. Bok og skjerm.
Oslo, 22. oktober 2000. – Publisert i B8 ovanfor.
“Koding av handskriftstekst i samsvar med retningslinjene i Text Encoding
Initiative (TEI).” Foredrag. Nordiske middelaldertekster: Utgivere og brukere. Det
Norske Videnskaps-Akademi, Oslo, 28. april 2001.
“Medieval Studies and Information Technology.” Rundebordspresentasjon.
International Medieval Congress. Weetwood, Leeds, 9.–12. juli 2001.
“Arkivering av elektroniske tekster: En presentasjon av Medieval Nordic Text
Archive.” Invitert foredrag. Tagging af primære kilder ved brug av XML. Det
Arnamagnæanske Institut, Københavns Universitet, 3. des. 2001.
“What is the best way to handle medieval written characters on computers? A
proposal to develop Unicode solutions.” Foredrag. International Medieval
Congress. Weetwood, Leeds, 8.–11. juli 2002.
“Tekstkritikkens faghistorie.” Invitert foredrag. Tekstvalg og tekstetablering.
Nordisk nettverk for edisjonsfilologer. Lysebu, Oslo, 20.–25. august 2002.
“Snorri and his contemporaries on the web.” Invitert foredrag. Snorri Sturluson
and the roots of the Nordic literature. St. Kliment Ohridski University, Sofia, 14.–
16. oktober 2002.
“The spirit of Lachmann, the spirit of Bédier: Old Norse textual editing in the
electronic age.” Invitert førelesing. Årsmøte i The Viking Society in Great Britain,
University College, London, 8. november 2002. – Publisert elektronisk i B9
ovanfor.
“Koding av nordiske middelaldertekster i Extensible Markup Language (XML).”
Invitert foredrag. Vadstenaklostret som text- och handskriftsproducerande miljö.
Långholmen, Stockholm, 25.–27. april 2003.
“Encoding medieval characters in the Private Use Area (PUA) of the Basic
Multilingual Plane (BMP) of Unicode.” Presentasjon. MUFI group meeting.
Linacre College, Oxford University, 11.–12. juni 2003.
“Medieval Unicode Font Initiative (MUFI) – a round table discussion.” Rundebord.
International Medieval Congress. Weetwood, Leeds, 14.–17. juli 2003.
“Abbreviations in Old Norse manuscripts: Analytical and synthetical interpretations.” Foredrag. International Medieval Congress. Weetwood, Leeds, 14.–17.
juli 2003.
“Introducing the Medieval Nordic Text Archive (Menota)”. Foredrag. The 12th
International Saga Conference. Bonn, Tyskland, 28. juli – 2. august 2003.
– 16 –
Curriculum vitae med tematisk organisert og annotert bibliografi for Odd Einar Haugen
23. “Utgjeving av norrøne tekster: Elektroniske og trykte løysingar.” Invitert foredrag.
Udgivelsesprincipper og tekstformidling. Háskóli Íslands, Reykjavík, 5.–6.
september 2003.
24. “Encoding strategies for Medieval Nordic primary sources.” Invitert foredrag. The
Trondheim Workshop on Electronic Corpora of the Old Languages. NTNU,
Trondheim, 19.–20. september 2003.
25. “Koding av nordiske middelaldertekster i XML/TEI.” Invitert foredrag. Det
digitala källmaterialet och forskningen. Vitterhetsakademien, Stockholm, 27. okt.
2003.
26. “Medieval Nordic primary sources: Encoding, display and analysis.” Invitert
foredrag. Deutsch. Diachron. Digital: Antragskonferenz der Initiative Historisches
Referenzkorpus des Deutschen. Wissenschaftliches Begegnungszentrum der
Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Berlin, 10.–11. desember 2003.
27. “Dealing with difficult characters: XML encoding and the Private Use Area of
Unicode.” Foredrag. ALLC/ACH conference, Göteborgs universitet, 11.–16. juni
2004.
28. “Parallelle blikk: Elektronisk utgjeving av same tekst i fleire versjonar.” Invitert
foredrag. Varianter, manuskripter og bibliografi. Nordisk nettverk for edisjonsfilologer, København, 3.–8. august 2004.
29. “Meeting the needs of the academic community: Unicode in medieval studies.”
Foredrag. Unicode 27, Berlin, 6.–8. april 2005.
30. “What happened to the critical edition?” Invitert foredrag. Creating the medieval
saga – versions, variability and editorial approaches, Bergen, 13.–15. april 2005.
– Vidareutvikla i B14 ovanfor.
31. “Making medieval texts readable: Manuscript and work fidelity in electronic text
encoding.” Invitert foredrag. Symposium on literacy studies, Universitetet i
Stavanger, 22.–24. april 2005.
32. “The protogothic period in Old Norwegian script.” Invitert foredrag. The
beginnings of Nordic scribal culture, ca 1050–1300: Workshop on parchment
fragments. Bergen, 28.–30. oktober 2005.
33. “Does appearance matter? On the usage of Unicode fonts in XML encoding.”
Invitert foredrag. Publication et lecture numériques. Défis et processus engagés
par l’édition critique et les activités de lecture. LIRE CNRS, Université Lyon 2,
5.–6. september 2005.
34. “Mediating between manuscript appearance and logical structure: Editorial
philology and XML encoding.” Invitert foredrag. History, Archives and Digital
Publishing, Bergen 11.–14. mai 2006.
35. “On the diplomatic turn in editorial philology.” Foredrag. The 13th international
saga conference, Durham, 6.–12. august 2006.
36. “Electronic editing of Medieval Nordic texts: Developing tools for representation,
display and lemmatisation.” Gjesteførelesing ved Universitetet i Basel, 30.
november 2006.
– 17 –
Curriculum vitae med tematisk organisert og annotert bibliografi for Odd Einar Haugen
37. “Paleography meets graphonomy: On the analysis of writing in Medieval Nordic
documents.” Gjesteforelesning ved Universitetet i Zürich, 18. januar 2007.
38. “Tolking av skrift i norrøne tekstar: Eit møte mellom grafonomi og paleografi.”
Gjesteførelesning ved Universitetet i Bonn, 23. mai 2007.
39. “Looking behind the written language.” The 2nd Scandinavian PhD conference in
Linguistics and Philology. Invitert plenumsforedrag. Bergen, 4.–6. juni 2007.
40. “Morfologi og duktus i paleografien. To vegar til det same målet?” Invitert
foredrag. Málþing um skrift, skriftafræði og handrit. Reykjavík, 30. august 2007.
41. “Restoring the text of Barlaams ok Josaphats saga. A 19th century translation
from Latin into 13th century Norwegian.” Invitert foredrag. Barlaam and Josaphat
in the European tradition. Universitetet i Freiburg, 30. november 2007.
42. “A Quarrel of the Ancients and the Moderns? On the merits of Old and New
Philology in the Editing of Old Norse texts”. Invitert foredrag. On Editing Old
Scandinavian Texts: Problems and Perspectives. Università Degli Studi di Trento,
14. februar 2008. – Vidareutvikla i B12 ovanfor.
43. “Elektronisk utgjeving av nordiske mellomaldertekstar.” Invitert foredrag. Göteborgs universitet, 26. mars 2008 – Vidareutvikla i artikkels form og vil etter planen
bli publisert i 2012.
44. “Building a Medieval Nordic Text Archive: A Wikipedia approach?” Gjesteførelesing ved Università Ca’ Foscari Venezia, 23. april 2008.
45. “An apology for the text that never was: Reconstructing the King’s Mirror” Invitert
foredrag. Medieval Texts – Contemporary Media: The Art and Science of Editing
in the Digital Age. Università degli studi di Pavia, 20. juni 2008. – Vidareutvikla i
B13 ovanfor.
46. “Dynamisk og digital udgivelse.” Invitert foredrag på Georg Brandes Skolen,
Københavns Universitet, 22. april 2009.
47. “Hundre år med norrøn filologi” Invitert førelesing på 100-årsjubileet for Maal og
Minne, Oslo 24. april 2009. – Vidareutvikla i A13 ovanfor.
48. “From Carolingian to Gothic Script: A paleographical exercise.” Invitert gjesteførelesing ved Università Ca’ Foscari Venezia, 13. mai 2009.
49. “The Menota community.” Foredrag ved Open Scholarly communities on the Web
(COST A32), Göteborg, 24. mai 2009.
50. “Is stemmatology inherently dichotomous? On the silva portentosa of Old Norse
stemmata.” Invitert foredrag, Studia Stemmatologica: First workshop, Helsinki, 27.
januar 2010.
51. “Do we need all these characters? On the transcribing and encoding of medieval
vernacular sources.” Invitert foredrag, III Incontro di Filologia Digitale, Verona, 3.
mars 2010. – Vidareutvikla i E14 ovanfor.
52. “Khosrau og Heraklios i Nedstryn. Ei skriven og malt forteljing frå norsk mellomalder.” Invitert foredrag, Årsmøte i Isländska Sällskapet, Uppsala, 22. april 2010.
53. “Stemmatology: What is before, what is after?”. Invitert foredrag, Studia
Stemmatologica: Second workshop, Uppsala, 21. juni 2010.
– 18 –
Curriculum vitae med tematisk organisert og annotert bibliografi for Odd Einar Haugen
54. “The Medieval Unicode Font Initiative.” Le XVIIe Colloque du Comité
International de Paléographie Latine, Ljubljana, 9. september 2010.
55. “Hundorp in Gudbrandsdalen, Norway. The Fall of the Heathen Gods in 1021.”
Invitert foredrag. BMZ-Ringvorlesung, Universität Bern, 21. oktober 2010.
56. [saman med Haraldur Bernharðsson, Reykjavík] “Morfologisk og syntaktisk
annotasjon av norrønt tekst.” Seminar ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns
Universitet, 3. mars 2011.
57. “Manuscript and text traditions revisited.” Invitert foredrag, Studia
Stemmatologica: Fourth workshop, Cambridge, 25. mars 2011.
58. “The limits of parsimony: On the elimination of intermediary manuscripts”.
Invitert foredrag, The Hyperborean Muse, Verona, 14. april 2011.
59. “The story of Chosroes and Heraclios: A written and painted story from Medieval
Norway.” Gjesteførelesing, Università Ca’ Foscari, Venezia, 5. mai 2011. – I
hovudsak identisk med nr. 52 ovanfor.
60. “What did the First Grammatical Treatise really look like?” Latin and Vernacular
Grammatica in Medieval Europe, Bergen, 12. august 2011.
61. “The true and the reconstructed stemma.” Invitert foredrag, Studia
Stemmatologica: Fifth Workshop, Villa Lante, Roma, 7. oktober 2011.
62. “‘So that the writing may be less and quicker, and the parchment last longer.’ The
orthographic reform of the Old Icelandic First Grammatical Treatise”. Invitert
foredrag, E.C. Quiggin Memorial Lecture, Cambridge, 1. desember 2011.
63. “Normalising medieval texts: Theoretical and practical aspects of textual
uniformity.” Innmeldt foredrag, InterNational and InterDisciplinary Aspects of
Scholarly Editing, Universität Bern, 17. februar 2012.
64. “Parvum lexicon stemmatologicum. A Wiki of terms in textual criticism.” Studia
Stemmatologica: Sixth Workshop, Helsinki 27.–30. juni 2012.
65. “On the birth and death of medieval manuscripts.” The 15th International Saga
Conference, Aarhus, 5.–11. august 2012.
66. “Parvum lexicon stemmatologicum. A Pod Report.” Medioevo Europeo: COST
Action 1005, Santiago de Compostela, 6. november 2012.
67. “In the beginning was the word. On the syntactical annotation of Medieval Nordic
texts.” Easy Tools for Difficult Texts, Huygens ING, Den Haag, 18. april 2013.
68. “Enhancing a digital edition. On the linguistic annotation of Medieval Nordic
texts.” Gjesteførelesing, Università Ca’ Foscari, Venezia, 29. april 2013.
69. “A brief overview of the Nordic languages.” Gjesteførelesing, Università Ca’
Foscari, Venezia, 30. april 2013.
70. [saman med Andreas Stötzner, Leipzig] “The Medieval Unicode Font Initiative:
History, Development, Results. ” Gestion informatisée des écritures anciennes,
Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Tours, 21. mai 2013.
71. “Transcribing and editing Medieval Nordic Sources.” Gestion informatisée des
écritures anciennes, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Tours, 22. mai
2013.
– 19 –
Curriculum vitae med tematisk organisert og annotert bibliografi for Odd Einar Haugen
72. “Medieval Nordic Text Archive: On the Archiving and Annotation of Vernacular
Texts.” Invitert foredrag. COST Action IS 1005 Medioevo Europeo, University of
Budapest, Budapest, 18. oktober 2013.
73. “Designing a stemmatological Wiki.” Presentasjon av arrangør. COST Action IS
1005 Medioevo Europeo, Villa Lante, Roma, 13. november 2013.
74. “Filologien som vitskapleg metode.” Invitert foredrag. Det Norske VidenskabsAkademi, 4. mars 2014.
75. “Documentary and eclectic editions. A case study of the Old Norwegian Homily
Book and of Konungs skuggsjá.” Invitert foredrag. The University of Iceland
Centre for Medieval Studies. Reykjavík, 27. mars 2014.
76. “What is in a Model? Reflections on the Stemma Codicum and Other Trees.”
Plenarforedrag på The 11th Conference of the European Society for Textual
Scholarship (ESTS 2014), Helsinki 30. oktober – 1. november 2014.
77. “Morfologisk og syntaktisk annotasjon av gammalnorske tekstar. Det lette, det
seige og det vanskelege.” Innleiingsforedrag på ein konferanse i regi av nettverket
Nordisk syntakshistorie, Stockholm, Vitterhetsakademien, 6.–7. november 2014.
78. “Transkripsjon og annotasjon av norrøne tekstar.” Gjesteførelesing, Tartu Ülikool,
23. april 2015.
79. [saman med Robert K. Paulsen, Bergen] “Transcription and annotation of Old
Norse texts. Pamphilus saga in Uppsala DG 4–7 fol.” International course on text
encoding in XML, Reykjavík, 18–19. mai 2015.
80. “Utgjeving av norrøne tekstar i gammal og ny filologi.” Gjesteførelesing,
Humboldt-universitetet i Berlin, 4. juni 2015.
81. “The encoding of space and time in Old Norwegian. Analysing the lais of
Strengleikar.” Inneldt foredrag. The 16th International Saga Conference, Zürich,
10–14. august 2015.
82. “Old Norse-Icelandic Culture and Digital Media. Transcribing and annotating
texts.” Invitert deltaking i roundtable. The 16th International Saga Conference,
Zürich, 10–14. august 2015.
83. “The birth, death and life of a project.” Bergen Medieval Font Colloquium. I regi
av Medieval Unicode Font Initiative, med deltakarar frå USA, Irland, Tyskland,
Litauen, Danmark og Noreg.] 7. september 2015.
84. “Etics and Emics in the encoding of medieval documents.” Gjesteførelesing ved
Forschungszentrum Historische Geisteswissenschaften. Universitetet i Frankfurt,
28. januar 2016.
Q. Oppbygging og redaksjon av nettsider
1.
2.
Grunnbok i norrønt språk (oppretta 01.02.1999 og sporadisk oppdatert):
http://folk.uib.no/hnooh/grunnbok
Medieval Unicode Font Initiative (oppretta 02.08.2001 og kontinuerleg oppdatert
fram til 31.12.2015): http://www.mufi.info
– 20 –
Curriculum vitae med tematisk organisert og annotert bibliografi for Odd Einar Haugen
3.
Medieval Nordic Text Archive (oppretta 12.09.2001 og kontinuerleg oppdatert):
http://www.menota.org
4. Handbok i norrøn filologi (oppretta 01.01.2004 og sporadisk oppdatert):
http://www.nofihandbok.no
5. Gullhornet og Gullskoen runefontar (oppretta 03.12.2004 og sporadisk oppdatert):
http://folk.uib.no/hnooh/runefont
6. Norrøne tekster i utval (oppretta 10.02.2005 og sporadisk oppdatert):
http://folk.uib.no/hnooh/NTU
7. Merknader til tekstpensum i norrønt (oppretta 10.01.2006 og sporadisk oppdatert):
http://folk.uib.no/hnooh/merknadshefte
8. Norrøn grammatikk i hovuddrag (oppretta 15.09.2008 og sporadisk oppdatert)
http://folk.uib.no/hnooh/grammatikk
9. Norröne Grammatik im Überblick (oppretta 21.09.2009 og sporadisk oppdatert)
http://folk.uib.no/hnooh/Grammatik
10. Magnus Lagabøtes landslov 750 år (oppretta 27. mars 2012 og jamleg oppdatert)
http://www.landslova.no
– 21 –
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement