Årsplan 2012 (pdf-fil)

Årsplan 2012 (pdf-fil)
ÅRSPLAN 2012
Odense Bys Museer
Indhold
Forord
3
Organisationsplan
4
Planarbejde 2012
5
Museets formål
Funktioner og enheders ansvarsområder
Mission
Vision
Odense Bys Museers ansvarsområde
Fokusområder 2012 – 2015
7
Museets strategier
Forskning
Formidling
Indsamling
Registrering
Bevaring
12
Aktivitetsoversigt
31
Personaleoversigt
83
Budget
88
Åbningstider og priser
91
Tiltrådt af By- og Kulturudvalget den 6. december 2011
ÅRSPLAN 2012
Side 2
Forord
Den fortsatte økonomiske krise i samfundet mærkes også på museerne. Budgetreduktioner, færre
midler hos fonde, sponsorer og puljer samt nedgang i refusionsbetalte arkæologiske og historiske
undersøgelser har præget 2011 og vil sandsynligvis også være gældende i det kommende år. Til
trods herfor tegner 2012 sig alligevel for Odense Bys Museer som et år med spændende nye ting
og udfordringer. Markant står naturligvis den nye udstillingsbygning ved Møntergården, der indvies i slutningen af året. Byggeriet skrider hastigt fremad, og det samme gør arbejdet med konkretisering af de nye udstillinger, som sker sideløbende med byggeriet. Efter planen vil byggeriet stå
færdigt næste sommer, og i de følgende måneder vil indretningen med udstillinger, inventar m.m.
gå i gang. Samtidig arbejdes der med planer for en markant markedsføring af Møntergården og
med forslag til aktiviteter og brug af de fine gård- og uderum, som er en vigtig del af Møntergårdskomplekset.
Året 2012 vil også blive præget af et markant fokus på Odenses største internationale ’brand’ –
H.C. Andersen. I samarbejde med bl.a. H.C. Andersen Fonden, Syddansk Universitet og Udviklingsforum Fyn vil der blive satset på at tiltrække mange flere udenlandske turister til Odense, ikke
mindst fra det hastigt voksende marked i Asien. Netop medens disse linier skrives, arbejdes der
med udvikling af en H.C. Andersen & Odense-pakke, der tilbyder turister en helt særlig H.C. Andersen-oplevelse i Odense med besøg i museet, i Fyrtøjet, rundtur i Andersens by – og et besøg i Den
Fynske Landsby – en landsby fra H.C. Andersens tid. Første skridt er taget til at udvikle et H.C. Andersen-univers som et supplement til landsbymuseets 1800-tals univers.
I 2012 tegner det også til, at første spadestik til den store omdannelse af bymidten med nedlæggelse af Thomas B. Thriges Gade kan tages. Der er vel at mærke tale om et arkæologisk spadestik,
idet det er planen at påbegynde de første prøvegravninger på Wilhelm Vernes Plads. Samtidig skal
Odense Bys Museer sammen med Syddansk Universitet, Stadsarkivet og Statens Arkiver i gang
med at formidle det historiske perspektiv i bymidteudviklingen i form af billeder, film, fortællinger
m.m. som led i starten på Thomas B. Thriges Gade-projektet.
I det kommende år vil der også være en spændende udfordring i udviklingen af fremtidens museumslandskab såvel nationalt som lokalt. Nationalt skal der blandt andet sættes fokus på de opgaver, som museerne har i kulturarvsvaretagelsen, og lokalt skal tankerne om en styrkelse af kunstområdet og det historiske område – samt H.C. Andersen-området – gerne finde nogle gode og
konstruktive løsninger til gavn for en slagkraftig museumsudvikling. By-konkurrencen nationalt og
internationalt er stor, og i det spil bør Odense satse på også at have stærke museumsinstitutioner
og ikke mindst sikre, at det største ’brand’ overhovedet nogen dansk by har internationalt – Andersen – understøttes og bruges på bedst mulig måde og i en form, så odenseanere og fynboer
kan være stolte heraf.
Mange andre spændende opgaver ligger forude, hvilket denne årsplan fortæller nærmere om. Vi
glæder os til at tage fat på det nye år.
Torben Grøngaard Jeppesen
november 2011
ÅRSPLAN 2012
Side 3
Organisationsplan
ÅRSPLAN 2012
Side 4
Planarbejde 2012
Mandag den 16. januar
LEDERMØDE
 Afsluttende behandling af highlights-Årsberetning 2011
 Teknisk Årsberetning 2011 iværksættes
Fredag den 27. januar
PERSONALEMØDE
Mandag den 27. februar
PLANMØDE (3-4 timer)
 Temadrøftelse af hovedsatsninger og rammer for Årsplan 2013 (2014-2016)
 Status for politikker. Endelig fastlæggelse af nye politikområder, som skal indarbejdes i Årsplan
2013 (2014-2016)
Mandag den 26. marts
LEDERMØDE
 Afsluttende behandling af teknisk Årsberetning 2011
Mandag den 7. maj
ÅRSPLAN 2012
Side 5
LEDERMØDE
Fredag den 15. juni
PLANMØDE (2 timer)
 Udmelding af hovedsatsninger og rammer for Årsplan 2013 (2014-2016) samt indkaldelse af
forslag til aktiviteter i 2013. Med afsæt i de udmeldte rammer og satsningsområder arbejder
funktioner og faglige enheder med formulering af forslag til projekter i 2013 samt forslag til perspektivplan for 2014-2016
 7. september er deadline for forslag til aktiviteter i 2013 og perspektivårerne 2014-2016
Fredag den 22. juni
PERSONALEMØDE
Mandag den 27. august
LEDERMØDE
 Påmindelse om deadline den 7. september vedr. forslag til aktiviteter i 2013 og følgeårene
Mandag den 24. september
PLANMØDE (3 timer)




Fremlæggelse drøftelse og godkendelse af forslag til Årsplan 2013, herunder en samlet vurdering med afvejning i forhold til udmeldte satsningsområder. Særlig godkendelse af aktiviteter der
skal udmeldes i eksterne begivenhedskalendere.
De godkendte aktiviteter kvalificeres efterfølgende, idet relevante personer inddrages og der opstilles budget, ressourcebehov, tidsplan etc. Der er deadline den 5. oktober for endelig formulering af godkendte 2013-aktiviteter. Projektbeskrivelserne skal minimum omfatte: titel, datoer og
præsentationstekster til offentliggørelse
Lederne påbegynder sammenskrivning af bidrag (tekstdelen) til Årsplan 2013.
Status for realiseringen af Årsplan 2012
Mandag den 29. oktober
LEDERMØDE
 Fremlæggelse af budget 2013
 Endelig fastlæggelse af projekter og aktiviteter til afvikling i 2013.
 Nedsættelse af eventuelle projektgrupper i forbindelse med projekter etableret som konsekvens
af Årsplan 2013
Mandag den 3. december
LEDERMØDE
 Afsluttende behandling af Årsplan 2013
 Iværksættelse af bidrag til high ligth-Årsberetningen 2012
 Status for realisering af Årsplan 2012
Fredag den 7. december
PERSONALEMØDE
ÅRSPLAN 2012
Side 6
Museets formål
Ansvarsområder
Mission
Vision
Fokusområder 2012 – 2015
ÅRSPLAN 2012
Side 7
Ansvarsområder
Odense Bys Museers ansvarsområder
Odense Bys Museer skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden
for sine ansvarsområder virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation
og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu, og billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner.
Odense Bys Museer skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museernes egen forskning
som anden forskning baseret på museernes samlinger. Odense Bys Museers ansvarsområder omfatter arkæologi, historisk tid, kunsthistorie, digteren H.C. Andersen, komponisten Carl Nielsen og
billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen.
Arkæologi
Fyns historie fra ældre stenalder til og med vikingetiden, samt den arkæologiske del vedr. middelalder og nyere tid.
Odense Bys Museer varetager jf. uddelegering fra Kulturarvsstyrelsen det antikvariske arbejde i
følgende fynske kommuner: Assens, Middelfart, Nordfyn, Odense, Nyborg og Faaborg-Midtfyn. For
så vidt angår undersøgelser udført i forskningsmæssig sammenhæng udgør det fynske område
Odense Bys Museers arbejdsmark. Odense Bys Museer varetager tilsyn med fredede fortidsminder, stendiger m.m. inden for det fynske område.
På denne baggrund forsker og formidler den arkæologiske afdeling Fyns forhistorie i et nationalt
og internationalt perspektiv og i en samfundsrelevant sammenhæng.
Historie
Odenses og Fyns topografi og historie fra skriftlighedens introduktion til nutiden.
Odense Bys Museer har siden oprettelsen af Fyns Folkemuseum (1910), Møntergården (1939) og
Den Fynske Landsby (1946) arbejdet ud fra et fynsk, regionalt perspektiv og sikret dette i indsamling, forskning og formidling.
Siden der er oprettet professionelt bemandede museer i de fynske købstæder, varetager Odense
Bys Museer ansvaret for:
- Fynsk bygningshistorie
- Fynsk landskabs- og bebyggelseshistorie
- Fynsk erhvervshistorie
Odense Bys Museer varetager det lovpligtige (kap.8), antikvariske arbejde i Nordfyns og Odense
Kommuner. Herudover udføres efter delegation fra Kulturarvsstyrelsen tilsyn med sten- og jorddiger og fredede fortidsminder i det fynske område samt særlige opgaver i forbindelse bygningskultur m.m.
H.C. Andersen og Carl Nielsen
Odense Bys Museer dokumenterer og perspektiverer H.C. Andersen, Carl Nielsen og Anne Marie
ÅRSPLAN 2012
Side 8
Carl-Nielsens kulturhistoriske positioner. Dokumentationen beror på en aktiv indsamlingspolitik,
en udførlig registrering af samlingerne samt en tilgængeliggørelse og formidling af disse. Ansvarsområdet dækker 140 år i dansk kulturhistorie samt tre kunstarter: litteratur, musik og skulptur.
Perspektiveringen aktualiserer de tre kunstneres kulturhistoriske værdi og strækker sig fra nicheforskning til populær formidling såvel inden for museets mure som udenfor.
Odense Bys Museer samarbejder bredt nationalt og internationalt både med kulturinstitutioner,
læreanstalter og kunstnere og anser disse samarbejder som revitaliserende for den kulturhistoriske betydning, der afspejler sig i H.C. Andersens, Carl Nielsens og Anne Marie Carl-Nielsens liv og
værk.
Kunsthistorie
Hovedlinjer i dansk kunst fra 1750 og fremefter. Speciel vægt er lagt på dansk konkret og konstruktiv kunst. Odense Bys Museer har siden oprettelsen af kunstsamlingen i 1880’erne sikret en
repræsentativ samling af kunst fra landsdelen. Indsamlings- og satsningspolitikken afstemmes med
de øvrige danske kunstmuseer.
ÅRSPLAN 2012
Side 9
Mission
Odense Bys Museer
-
bevarer og gør kulturarven tilgængelig
skaber viden og oplevelser
sætter tid, sted, ting og tanke i perspektiv
Odense Bys Museer – viden, oplevelser og perspektiv
Vision
I 2020
-
indtager Odense Bys Museer en central rolle regionalt og nationalt i forvaltningen af kulturarven
formidles kunst- og kulturhistorien i tre ligevægtige ben: på museet – i byen og på land – i
medierne
udføres forskning på højt niveau i nationale og internationale netværk
formidles viden og data via semantiske universer på nettet
er H.C. Andersen i Odense et stærkt internationalt turistmål
er Møntergården en kulturel smeltedigel for kreativitet, viden og oplevelser
er Den Fynske Landsby en levende landsby fra H.C. Andersens tid
er Odense Bys Museer en væsentlig og aktiv samfundsaktør
indgår Odense Bys Museer i flere virtuelle organisationer med nationale og internationale
samarbejdspartnere
er et ny- eller ombygget kunstmuseum under realisering
ÅRSPLAN 2012
Side 10
Fokusområder 2012-15
A. Møntergården
- byggeri og udstillinger (2012) – og markedsføring heraf (2013 >)
- gårdrum, uderum og aktiviteter (realisering 2013-15)
B. H.C. Andersen
- udvikling af forstærket formidlingskoncept (stærkt internationalt turistmål) sammen med
HCA Fonden, Syddansk Universitet m.fl. (2012-15)
- nye udstillingselementer (2013)
- film om H.C. Andersens univers – herunder ændret biograf (2012-13)
C. Den Fynske Landsby
- nyt formidlingskoncept – en landsby fra H.C. Andersens tid (2012)
- realisering af formidlingskoncept (2012-15)
D. Nyt museumslandskab
- implementering af Fremtidens Museumslandskab nationalt, bl.a. arkæologiske ansvarsområder (2012)
- udvikling og implementering af nyt museumslandskab lokalt (2012-13)
E. Thomas B. Thriges Gade/bymidteudvikling
- formidling af den historiske byudvikling, Exposium og H.C. Andersen-aktiviteter (2012-15)
- Arkæologiske undersøgelser (2013-15)
F. Historisk Atlas – og øvrige webprojekter
- OBMs bidrag på historisk atlas (2012-14)
- udvikling af universer (2012-15)
G. Implementering af Forskningsstrategien
- forskningsprogrammet ’Stedets betydning’ (2012-15)
- ph.d.-forløb (2012-15)
H. Fyns Kunstmuseum
- grundlag for nyt/udbygget kunstmuseum? (2012-14)
I. Carl Nielsen 2015
- nye udstillinger (2014-15), Min Fynske Barndom, AMCN-udstilling, internationale vandreudstillinger (2013-15), biografisk film om CN/AMCN (2013-14)
ÅRSPLAN 2012
Side 11
Museets strategier
Forskning
Formidling
Indsamling
Registrering
Bevaring
ÅRSPLAN 2012
Side 12
Forskningsstrategi 2011-2016
Forskningsstrategien for 2011-2016 har som overordnet mål at styrke opbygningen af et forskningsmiljø ved Odense Bys Museer, der modsvarer museets ansvarsområder og størrelse. Strategien skal hæve det faglige niveau ved at koncentrere indsatsen inden for få, definerede områder
og medvirke til en yderligere systematisering af museets forskning. Målet er at kunne varetage
forskningsopgaver af en passende kvalitet og volumen i samspil med de øvrige institutioner på
området, herunder hovedmuseerne og Kulturarvsstyrelsen samt de væsentligste eksterne aktører
i form af universiteterne og Statens Arkiver samt relevante udenlandske samarbejdspartnere. Strategien skal skabe et øget fokus, som i samspil med de nævnte parter skal søge at åbne mulighed
for øgede forskningsbevillinger, både i form af nationale midler og midler fra EU.
Forskningsstrategien skal indenfor Odense Bys Museers rammer fremme en fokuseret indsats på
de nedenfor beskrevne områder. Med forskningsstrategien for 2011-16 lægges dermed også
rammerne for de projekter, som vil nyde fremme i denne periode. Strategien søger desuden at
skabe et øget samarbejde og faglig udveksling mellem museets forskende medarbejdere.
Forskningsstrategien er et redskab til langsigtet udvikling og forøgelse af forskningen og forskningskvaliteten ved Odense Bys Museer. Strategien skal opfattes som dynamisk og som en del af
en løbende proces og vil være under udvikling i samspil med de projekter, der opstår i perioden.
Odense Bys Museers fagområder
Odense Bys Museer dækker fagområderne Arkæologi, Historie, Kunst, H.C. Andersen og Carl Nielsen. Museet råder over videnskabeligt uddannede og forskende medarbejdere i alle faglige enheder og har en ambition om at bidrage med væsentlig forskning på alle disse fagområder. Nærværende forskningsstrategi omhandler primært områderne Arkæologi og Historie. Der vil senere blive
udarbejdet forskningsplaner for Kunst, H.C. Andersen og Carl Nielsen. En række overordnede forhold beskrevet i forskningsstrategien vil dog også være gældende for forskning indenfor disse fagområder, især mht. ph.d-forløb, publicering og formidling af forskning.
Hidtidig forskning ved Odense Bys Museer
I et længere perspektiv har museets medarbejdere udført forskning på en bred vifte af områder.
Der tegner sig nogle tendenser over tiden, som både afspejler museernes arbejde med de fysiske
levn og strukturer og de enkelte medarbejderes interesseområder. Odense Bys Museer har gennem årtier både inden for arkæologi og historie arbejdet med bebyggelses- og bygningshistorie i
bred forstand. Gennem de seneste år har indsatsen været koncentreret om bebyggelseshistorie,
bygningshistorie, industrikultur, migrationshistorie samt grav- og skattefund. Der er desuden udført forskningsprojekter på både Kunst-, H.C. Andersen- og Carl Nielsen-området. Forskningen er
publiceret i en række sammenhænge, der spænder fra mindre artikler til omfattende monografier.
En ret betydelig del er publiceret på eget forlag ud fra den betragtning, at det var økonomisk rationelt og desuden en god måde at præsentere museets virke på.
Udvikling af forskningen ved Odense Bys Museer
I marts 2009 præsenterede Kulturministeriet rapporten Forskningsstrategi for Kulturministeriets
område. Rapporten rummede en række anbefalinger, væsentligst præciseringen af, at museerne
bør rette sig efter et alment forskningsbegreb. Det blev desuden anbefalet at udvikle en forsk-
ÅRSPLAN 2012
Side 13
ningsstrategi, der forholder sig til organisering og finansiering af forskningen, kvaliteten af denne
og prioriterer faglige emneområder.
Odense Bys Museer anerkender de anbefalinger, som kom til udtryk i Kulturministeriets rapport.
Det nationale ambitionsniveau for museernes forskning er et væsentligt sigtepunkt for museet.
Museet ønsker at fremme et åbent forskningsmiljø med kontakter til relevante institutioner i indog udland samt til universiteter og sektorforskningsinstitutioner og ser det som en faglig udfordring at bringe fagområderne arkæologi og historie sammen i en fælles forskningsstrategi.
Museet ønsker at systematisere den arkæologiske og historiske forskning i et samlet forskningsprogram, der relaterer sig til samfundsrelevante forskningstemaer og lægger vægt på museernes
særlige muligheder for at skabe historisk perspektiv på den aktuelle samfundsudvikling. På en lang
række felter gælder, at analyser af historiske sammenhænge er forudsætninger for at forstå og
udvikle nutidige samfundsområder. I takt med, at der udarbejdes andre for Odense Bys Museer
relevante nationale forskningsstrategier, foretages der en tilpasning af museets egen forskningsstrategi med henblik på at indgå i samarbejde med disse. FORSK 2015 er et eksempel på et katalog
over projekter, som nærværende strategi forholder sig til.
Overordnet beskrivelse af udvalgte forskningstemaer (forskningsprogram)
I overordnet perspektiv forskes der indenfor museets ansvarsområder i et kronologisk forløb fra
oldtiden til i dag med vægt på fynske og danske emner og med et ønske om at sætte disse i perspektiv i forhold til det moderne samfund, gerne med et internationalt komparativt udblik.
Museet har en lang tradition for at arbejde med landskaber under påvirkning af mennesker. Det
strategiske forskningsområde for museet i den kommende 5-års periode tager afsæt heri og i en
række aktuelle forskningsområder, der ser på samspillet mellem menneske og landskab. Som en
central del indgår, i hvilket omfang og hvordan samspillet mellem personer og steder har haft betydning for det liv, der har været levet og for den identitet, der er opstået. I forlængelse heraf fokuseres på de historiske forhold, der udgør underliggende vilkår og forudsætninger for nutidens
samfund.
Museet ønsker at fokusere forskningen på stedets betydning i samspillet mellem menneske og
landskab. Landskabet – herunder det urbane – udgør rammer og vilkår for menneskers aktiviteter
og identitet, men mennesker har på samme tid formet og påvirket landskabet gennem dagligt liv,
produktion og udvinding, ideologier og planlægning. Dermed rummer forskningsfeltet både studier af det fysiske landskab og menneskelig aktivitet i landskabet samt mentalitetshistoriske aspekter af samspillet mellem menneske og sted.
For museet betyder fokus på stedets betydning i samspillet mellem menneske og landskab, at en
række aktuelle og relevante temaer kan belyses. Mødet med andre kulturer har sted og identitet
som nøgleelementer. Det samme gælder for byrummets udvikling og den moderne urbanitet,
sammenhængskraften i det danske samfund og den kulturelle mangfoldighed samt påvirkningen
mellem Danmark og andre områder. Påvirkningen af og samspillet med andre kulturer var gennem
hele forhistorien nærværende og giver et væsentligt perspektiv på aktuelle emner som integration
og globalisering. Det åbne lands bebyggelse og bondekulturen, som udviklede sig kolossalt i perioden 1800-1950, afvikles nu i tilsvarende højt tempo til den mest marginaliserede rolle siden oldtiden, mens der sker en koncentration i de større byer, som også påvirker de ældgamle, men min-
ÅRSPLAN 2012
Side 14
dre købstæder. Det er en i historisk perspektiv meget væsentligt udvikling, som vil kunne behandles indenfor den beskrevne emnemæssige ramme for forskningen.
Disse emner kan i forskelligt omfang belyses af forskningen på det arkæologiske og historiske område og ligger i forlængelse af museets arbejde og kompetencer. Samtidig forholder det overordnede tema sig til den internationalt aktuelle forskning i rum – space and place – samt væsentlige
nationale strategiske forskningsområder i Forsk 2015. Forskningsfelter som Kulturforståelse under
globaliseringen, Livsforløb i forandring og Bedre livsrum udgør emnefelter, der kan belyses og gives perspektiv via museets forskning i stedets betydning og samspillet mellem menneske og landskab.
Dermed retter forskningen sig mod at bidrage til samfundsudviklingen på en række områder i form
af forståelse af kulturel dynamik, kulturmøder og identitetsopfattelse, integration, udviklingen af
den moderne by og afviklingsprocessen i udkantsområderne. Et historisk perspektiv er en nødvendighed og et vigtigt redskab i arbejdet med mange udfordringer og udviklingsområder i nutidens
Danmark. Der henvises i øvrigt til Odense Bys Museers notat vedrørende forskningsprogrammets
relevans og mulige tilgange.
Forskningen ved Odense Bys Museer inden for Arkæologi og Historie skal i perioden 2011-2016
placere sig indenfor dette forskningsprogram og skal perspektiveres i forhold hertil.
Ph.d.-projekter og post.doc.-projekter
Et fagligt personale med kvalifikationer på ph.d. niveau er i stigende grad en nødvendighed for at
kunne deltage i væsentlige forskningsprojekter og for at kunne tiltrække midler til forskningen.
Som led i at fremme og kvalificere forskningen på museet ønsker Odense Bys Museer som en del
af forskningsstrategien at støtte ph.d.-projekter inden for museets faglige enheder. Medarbejdere
med ønske om og potentiale til at kvalificere sig til forskerniveau ved at gennemgå et ph.d.-forløb
skal så vidt muligt gives mulighed herfor. Museet ønsker aktivt at fremme ph.d.-projekter og har
som målsætning, at der altid i gennemsnit er én medarbejder i ph.d.-forløb. Museet ønsker at personale, der udfører forskning, løbende kan udvikle og kvalificere sig og vil derfor ligeledes fremme
post.doc.-projekter på de ovenfor beskrevne forskningsområder.
Nedsættelse af forskningsudvalg for Odense Bys Museer
Med henblik på løbende at følge op på og udvikle forskningsstrategien samt at medvirke til, at
strategien udmøntes i konkrete projekter nedsættes et forskningsudvalg for perioden 2011-16.
Det er udvalgets opgave løbende at diskutere og medvirke til fastholdelse af strategiens hovedmål
i perioden samt at rådgive i forbindelse med projekter og disses finansiering og forhold til andre
relevante samarbejdspartnere. Forskningsudvalget arbejder desuden med udvikling af en plan for
tiltrækning af midler og for tværinstitutionelle samarbejder i og udenfor museumsverdenen. Ved
iværksættelse af forskningsprojekter ved Odense Bys Museer indgår udvalget aktivt i at sikre kvaliteten af det pågældende projekt.
Udvalgets interne medlemmer mødes 4 gange årligt samt ad hoc efter behov. De eksterne medlemmer deltager i 1-2 årlige møder efter behov. Udvalgets eksterne medlemmer informeres løbende om projekter og forhold af relevans for udvalgets arbejde. Møder indkaldes af udvalgets
formand, og der føres referat. Udvalget består af følgende:

Henrik Harnow (Historie, formand)
ÅRSPLAN 2012
Side 15







Mogens Bo Henriksen (Arkæologi)
Lise Gerda Knudsen (Historie)
Mads Runge (Arkæologi)
Jens Toftgaard (Historie)
Per Grau Møller (Syddansk Universitet)
Peter Simonsen (Syddansk Universitet)
Anne Nørgaard Jørgensen (Kulturarvsstyrelsen)
Individuelle forskningsprojekter inden for Kunst- og HCA/CN-enhederne
I den aktuelle periode arbejder Kunst-enheden og H.C. Andersen- og Carl Nielsen-enheden med
udvikling og gennemførelse af individuelle forskningsprojekter. Flere projekter er under udvikling
og vil blive realiseret i løbet af planperioden. Udvikling af projekter på kunstområdet sker i et samspil med eksterne samarbejdspartnere, typisk andre kunstmuseer og relevante forskere. På H.C.
Andersen- og Carl Nielsen-området udvikles projekterne i nært samspil med Syddansk Universitet
og i relation til MASKOT-projektet (samarbejdsprojekt mellem Syddansk Universitet, Landsarkivet
for Fyn, Stadsarkivet i Odense og Odense Bys Museer). Forskningsudvalget er efter behov rådgivende mht. de generelle forventninger til ansøgninger, faglig kvalitet, publiceringsniveau og formidling, som gælder for forskning ved Odense Bys Museer.
Publicering
Publicering af forskningsresultater skal foregå i danske eller internationalt anerkendte tidsskrifter,
antologier eller i form af monografier. Som hovedregel bør publicering finde sted i fagfællebedømte medier, der lever op til kravene til peer-review, dvs. anonym fagfællebedømmelse, jf. nedenstående afsnit om forskningsindikatorer. For monografier gælder, at disse som hovedregel publiceres på eksterne forlag.
Den årlige publiceringsfrekvens afhænger bl.a. af de vilkår, Odense Bys Museer tilbyder de medarbejdere, der forsker. Under den første strategiperiode opstilles kun krav til forskningsmæssig volumen og kvalitet på enhedsniveau. Der kan eventuelt senere opstilles publiceringsforventninger
til den enkelte medarbejder i sammenhæng med den forskningstid, der stilles til rådighed for den
pågældende.
Odense Bys Museer har gennem årene publicereret en række monografier og artikler. Det forventes, at der som hidtil, ud over væsentlige projekter i henhold til forskningsstrategien, løbende publiceres anden forskning. Publiceringsfrekvensen for arkæologi har over de seneste tre år været ca.
15 artikler årligt, for histories vedkommende ca. 10 artikler årligt. Begge enheder har hver årligt
publiceret ca. to monografier. Museets hidtidige publiceringsaktivitet forventes fastholdt, men
fremover fastsættes som minimum flg. specifikke publiceringskrav:
I perioden 2011-2016 forventes det, at enhederne Arkæologi og Historie hver for sig publicerer
● mindst én dansksproget, fagfællebedømt artikel pr. år.
● mindst hver andet år (to gange i strategiperioden) publicerer i anerkendt, fagfællebedømt udenlandsk tidsskrift.
● at hver enhed i løbet af den femårige periode publicerer mindst én monografi. En monografi
ækvivaleres eventuelt af en ph.d.-afhandling.
ÅRSPLAN 2012
Side 16
● at én af de faglige enheder deltager i redaktionen af eller er initiativtager til en fagfællebedømt
antologi
Målingen heraf foretages ud fra en vurdering af, om manuskripter er antaget til publicering, ikke
om de aktuelt er publiceret. Museet støtter ligeledes, at medarbejdere deltager i redaktionen af
relevante fagtidsskrifter og lignende.
Forskningsformidling
Forskningsresultater fra Odense Bys Museer skal offentliggøres og være alment tilgængelige. De
videnskabelige publiceringskrav er behandlet ovenfor. Det er i dag et krav, at forskningsresultater
formidles til et bredere publikum end alene fagfæller. Ved beskrivelse af forskningsprojekter, som
Odense Bys Museer deltager i, og ved ansøgning om midler i forbindelse med større projekter, skal
en plan for formidling af forskningen indgå i projektbeskrivelsen. Formidlingen kan ske via de anerkendte kanaler, der benyttes af universitetsverdenen i form af f.eks. i det omfang det er muligt
forskningsdatabasen.dk og videnskab.dk (overvejende naturvidenskab og samfundsvidenskab),
men museets forskning bør også formidles i museumsrelevante medier – f.eks. Historisk Atlas,
Fynske Minder, Folkeuniversitet, foredrag, seminarer og andre aktiviteter integreret med museets
øvrige arbejdsfelter, dvs. byvandringer, udstillinger, blogs, kronikker, avisartikler og lignende.
Bibliometri og andre forskningsindikatorer
De humanistiske akademiske miljøer på universiteterne er præget af diskussioner om bibliometriske princippers anvendelse på de humanistiske fagområder og de konsekvenser for humanioras
forskningsbedømmelse, der følger heraf, som påpeget bl.a. i undersøgelser af sammenhængen
mellem forskningspraksis og bibliometrisk effekt heraf på humaniora på Københavns Universitet i
2007.
Odense Bys Museer ønsker at styrke anvendelsen af peer-review og ønsker så vidt muligt at benytte alment anerkendte tidsskrifter og publiceringskanaler på de respektive fagområder samt at benytte principper for videnskabelig publiceringspraksis som beskrevet i Samlet notat om den biliometriske forskningsindikator (Forsknings- og Innovationsstyrelsen 2009). Forskningsudvalget vil
løbende vurdere udviklingen på området, herunder anvendelsen af ranking af tidsskrifter og regler
for tildeling af point. I den nuværende situation vurderes det ikke realistisk at opstille entydige
krav til publicering i henhold til de bibliometriske indikatorer og rankede tidsskrifter inden for humaniora. Museet vil i stedet løbende tilpasse forskningspubliceringen til de gældende krav, som er
dynamiske og i museumsverdenen defineres i dialog med Kulturarvsstyrelsen og universiteterne
samt Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Udvalget udarbejder en liste over relevante tidsskrifter
inden for fagområderne arkæologi og historie i relation til det skitserede forskningsprogram. Listen er vejledende og rummer både tidsskifter optaget på den gældende danske autoritetsliste og
eventuelt tidsskrifter, der repræsenterer god publiceringspraksis.
Årlig afrapportering
Forskningsudvalget afrapporterer for hvert kalenderår i perioden til brug for museets årsberetning. Afrapporteringen indeholder kortfattet redegørelse for museets aktuelle strategi på et overordnet niveau og for igangværende projekter inden for strategiens område. Desuden redegøres
kort for andre sider af udvalgets arbejde.
Evaluering
Det er første gang, Odense Bys Museer udarbejder en egentlig forskningsstrategi og nedsætter et
ÅRSPLAN 2012
Side 17
forskningsudvalg. Der har tidligere været tiltag til forskningsmæssige satsningsområder, men med
udarbejdelsen af en forskningsstrategi, der udstikker rammerne for aktiviteter i en 5-årig periode,
er det hensigten at øge fokus på museets kerneområder og forskningsindsatsen på netop disse
felter og at fremme og støtte initiativer, der retter sig herimod.
Der gennemføres en intern midtvejsevaluering i 2013. Efter afslutningen af den 5-årige periode
medio 2016 gennemføres der en evaluering af den første forskningsstrategis virkninger. Evalueringen gennemføres af udvalget, der i rapportform afvejer strategiens virkninger på den gennemførte
forskning. En del af effekten af en samlet 5-årig forskningsstrategi vil dog først være målbar i et
længere perspektiv. Evalueringen danner grundlag for udarbejdelsen af en ny forskningsstrategi
for den følgende periode 2016-2020.
Formidlingsstrategi
Odense Bys Museers formidlingsstrategi fastlægger overordnede retningslinjer for, hvordan formidling
varetages inden og udenfor organisationens mure.
Formidlingen hviler på et fagvidenskabeligt grundlag, som udmøntes i en trebenet formidlingsstrategi:
-
Formidling på museer i faste udstillinger og særudstillinger.
Formidling i byrummet og kulturlandskabet.
Formidling i elektroniske og trykte medier.
Formidlingsstrategiens sigte er dobbelt: For det første ønsker Odense Bys Museer at formidle bredt for at
nå så mange brugere som muligt. For det andet ønsker Odense Bys Museer at fastholde en sammenhæng
mellem de forskellige formidlingstyper for derigennem at tilbyde den enkelte bruger muligheden for en
endnu dybere og rigere oplevelse af det museale end det enkelte ben i formidlingsstrategien kan tilfredsstille.
Med afsæt i disse overordnede retningslinjer er der udarbejdet formidlingspolitikker for de enkelte fagområder / museer.
Formidlingsstrategien beskriver således:
1. Formidlingens formål
2. Fokusområder, herunder handlingsplaner
3. Politikker for de enkelte museer
1 Formidlingens formål
Sigtet med formidlingsstrategien er at udvikle en attraktiv, tidssvarende og levende formidling, som sætter
tid og sted, ting og tanke i perspektiv – med respektfuld hensyntagen til nutiden formidles fortiden.
2 Fokusområder
Oplevelsen
Odense Bys Museer vil skabe unikke og overraskende oplevelser, som pirrer nysgerrigheden og inspirerer til
fordybelse.
ÅRSPLAN 2012
Side 18
Handlingsplan 2012:
-
Der udvikles en tjekliste til udvikling af formidlingsaktiviteter, der sikrer at oplevelsen bliver afsættet for udviklingen. (Hvad fanden er meningen?, Hvad er det for en aktivitet?, Til
hvem og hvorfor.
Kobles sammen med en praktisk tjekliste. (Eksisterende revideres)
Museer for alle
Odense Bys Museer anerkender sin public service forpligtelse og tilstræber derfor at udbyde oplevelser, der
har bredde og afspejler samfundets mangfoldighed.
Handlingsplan 2012:
-
Gennem brugerundersøgelser får vi et øget kendskab til vores brugere og ikke brugere.
Vi arbejder med brugerinddragelse, ved metodisk at inddrage forskellige grupper til at
udvikle museet.
Løbende fokus på ikke-brugere
Brugernes motivation
Odense Bys Museers formidling (og faciliteter) tager afsæt i brugerne, deres behov og motivation for at
besøge museerne og deltage i aktiviteter.
Handlingsplan 2012:
-
Der udvikles formidlingsværktøjer, der understøtter brugerperspektivet i udviklingen af
formidlingen. Personas er et eksempel på sådan et værktøj.
I forbindelse med udstillinger og større arrangementer inddrages fokusgrupper i udviklingen.
Attraktion og Museum
H.C. Andersens Hus og Den Fynske Landsby er i kraft af deres publikumstiltrækning ikke blot museer, men
også defineret som attraktioner. Odense Bys Museer anerkender tiltrækningsværdien som en præmis for
formidlingen.
Handlingsplan 2012:
-
Der lægges et helhedssyn over hele året i forhold til planlægningen.
I højsæsonen tilrettelægges aktiviteterne med særligt fokus på, at der er mange gæster, der skal kunne deltage.
Målbarhed og evaluering
Odense Bys Museers brugerundersøgelser relateres til formidlingens tre ben.
For at sikre en fortsat udvikling af formidlingen og øge dokumentationsgraden af vores indsats, gennemfører Odense Bys Museer systematiske (kvantitative og kvalitative) effektmålinger af formidlingen. Effektmålinger baseres på:
-
ÅRSPLAN 2012
Besøgstal
Kendskabsgrad
Kvalitativt udbytte
Side 19
Handlingsplan 2012:
-
Vi videndeler i organisationen omkring evalueringsmetoder, med fokus på den enkeltes
egen læring i forbindelse med aktiviteter. Hovedfokus: ”Hvordan kan evaluering blive
sjovt for mig.”
Evalueringens resultater indgår som et element i udviklingen af fremtidige aktiviteter.
Formulering af operative mål for de enkelte udstillingssteder og formidlingsplatforme
samt metoder til måling af disse.
Samlede operationelle mål for de enkelte platforme er indarbejdet i følgende skematiske
rammebeskrivelse af de tre formidlingsben:
På museerne
Præmisser/vilkår
Overordnet mål
Udenfor museerne
Gennem medier
Fysiske rum
Fysiske rum
Virtuelle rum
Fokus på genstande
Fokus på stedet og begivenheder
Uafhængig af tid og rum
Mødet med den fysiske kulturarv
Bevidsthed om stedets betydning og historie
Tilgængeliggørelse af samlinger
Sociale oplevelser
Historien on location
Kvalificering af oplevelser
på/udenfor museer
Oplevelse og erkendelse
Den autentiske oplevelse
Fokus på grupper
Fokus på grupper OG individier
(Det unikke)
Målgrupper
I princippet alle, men formidlingen tilrettelægges i forhold
til konkrete målgrupper:
børn/unge, børnefamilier,
ældre, turister etc.
Operationelle mål
10% flere gæster over 5 år
10% større kendskabsgrad til
det museale univers over 5 år
Videnssøgende
Lokale borgere (herunder
tilfældigt forbipasserende)
Turister, oplevelsessøgende,
uddannelsessøgende
Alle borgere har kendskab til
og oplevet 10 historiske steder på Fyn
Øget kendskabsgrad til museet blandt ikke-brugere
ÅRSPLAN 2012
Fokus på individer
10% flere brugere over 5 år
Maksimal tilgængelighed til
digitale samlinger
OBM skal have en stærk og
tiltagende tilstedeværelse der
hvor folk allerede er, online
Side 20
Kriterier for målbarhed af effekt
Registrering af besøgstal
Voxpop
Statistik
Effektmåling og
evaluering
Brugeranalyse
Ambassadøreffekt
Genbesøg
Brugeranalyse
Voxpop
Besøgstal (byvandringer,
foredrag etc.)
Brugeranalyse
3 Politikker
Carl Nielsen Museet
Carl Nielsen-enheden formidler primært viden om komponisten Carl Nielsen og billedhuggeren Anne Marie
Carl-Nielsens liv og værk og dokumenterer sammenhængene mellem deres liv, samtid og kunst. Formidlingen henvender sig meget bredt til voksne og børn, danske og internationale gæster, lægmænd og fagfolk.
Formidlingen foregår igennem udstillinger, koncerter, fællessang og foredrag, it-faciliteter, publikationer, i
land- og byrum og gennem samarbejde – især med Odense Symfoniorkester og Det Kongelige Bibliotek.
Visionen er at formidle på kreativ og eksperimenterende vis, for derigennem at skabe oplevelser og oplevelsesrum, hvor brugerne inviteres til at gøre deres egne iagttagelser og foretage deres egne vurderinger af
kunstnerægteparret og deres værk.
Museet ønsker at udvikle sig til et levende kulturhus, hvor formidlingen også aktivt udtrykker sig i skabelsen
af skulptur og musik – et kreativt ambulatorium og eksperimentarium, hvor børneformidlingen er integreret frem for segregeret.
H.C. Andersens Hus
H.C. Andersen-enheden formidler primært viden om digteren H.C. Andersens liv og værk og dokumenterer
sammenhængen mellem digterens liv, samtid og kunst: en sammenhæng, han selv betonede. Formidlingen
henvender sig meget bredt til voksne og børn, danske og internationale gæster, lægmænd og fagfolk. Formidlingen foregår igennem udstillinger, it-faciliteter, publikationer, i byrummet og gennem samarbejde –
især med Det Kongelige Bibliotek og H.C. Andersen-Centret ved Syddansk Universitet.
Visionen er at formidle på kreativ og eksperimenterende vis. Uden berøringsangst over for folkelige myter
og videnskabelige dogmer vil vi skabe oplevelser og oplevelsesrum, hvor brugerne inviteres til at gøre deres
egne iagttagelser og foretage deres egne vurderinger af forfatteren og forfatterskabet.
Museet ønsker at udvikle sig til et kreativt litteraturhistorisk hus og eksperimentarium, hvor børneformidlingen er integreret frem for segregeret.
Fyns Kunstmuseum
Fyns Kunstmuseum har til formål at give museets gæster indblik i billedkunst generelt med udgangspunkt i
museets samlingsområde. I forskellige formidlingsaktiviteter på museet lægges der endvidere vægt på at
skabe en tværæstetisk dimension og på at skabe sammenhæng mellem den visuelle kunst og andre kunstneriske udtryksformer. Museet skal fungere som et levende kulturhus i Odense, hvor andre institutioner
har mulighed for at deltage i aktiviteter, der har relation til museets formidlingsprofil.
Formidlingen foregår fortrinsvist på museet, men enkelte aktiviteter henlægges til det offentlige rum eller i
forbindelse med eksterne arrangementer. Museet er desuden til stede på diverse digitale platforme.
ÅRSPLAN 2012
Side 21
Formidlingen tilrettelægges enten af museets eget kunstfaglige personale eller bliver til i samarbejde med
en række eksterne samarbejdspartere. Formidlingen på Fyns Kunstmuseum retter sig mod følgende målgrupper (i prioriteret rækkefølge) og omfatter nedenstående aktiviteter:
ALLE MÅLGRUPPER
Udstillinger:
Der stiles efter at vise to særudstillinger årligt med faglig relevans for museets samlingsområde og med
afsæt i relevant kunsthistorisk forskning inden for emnet dansk kunst 1770-2012. Desuden danner museet
ramme om mindre udstillingstiltag, der belyser særlige emner af museets samlingsområde eller tager afsæt
i lokale aktiviteter. Enkelte aktiviteter tilrettelægges i samarbejde med udøvende kunstnere.
Publikationer:
Udstillinger og samlinger formidles igennem forskningsbaserede publikationer
Aktiviteter:
Omvisninger
Byvandringer
Arrangementer for Museumsklubben ved Odense Bys Museer
Kunstrunden – i samarbejde med Brandts
Foredragsrækker og temadage – i samarbejde med Folkeuniversitet i Odense
Kulturnat i Odense – i samarbejde med det lokale kunst- og musikliv
Koncerter 2-3 gange årligt– klassisk og jazz – i samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole
Koncert – i samarbejde med Carl Nielsen Master Class
Aktiviteter vedr. kunstmuseer på Fyn – i samarbejde med Johannes Larsen Museet og Faaborg Museum
BØRNEFAMILIER
Atelier på Fyns Kunstmuseum
Arrangementer for børnefamilier i skolernes efterårsferie og vinterferie og evt. påskeferie
Formidlingsmaterialer til børn, der besøger museet i sommerferien
UNDERVISNING (BØRN, UNGE, VOKSNE)
1-2 årlige lærerkurser – i samarbejde med University College Lillebælt
Udvikling af undervisningsforløb – i samarbejde med Learning Museum og University College Lillebælt
FORMIDLING PÅ INTERNETTET
Facebook
Viden om på museets hjemmeside. Infotekster om værker i samlingen
ÅRSPLAN 2012
Side 22
Krydsfelter – tværfagligt formidlingsmateriale på www
Deltagelse i Børnenes Kunstklub – i samarbejde med kunstmuseer i Region Syddanmark
Skulpturstudier – online undervisningsmateriale for gymnasiet og HF – i samarbejde med Vejen Kunstmuseum og Thorvaldsens Museum
ØVRIGT
Fyns Kunstmuseum har indgået samarbejdsaftale med Statens Museum for Kunst og udvikler løbende formidlingstilbud i samarbejde (udstillinger, digital formidling mv.)
I forbindelse med særudstillinger tilrettelægges der løbende andre typer aktiviteter i samarbejde med enkeltpersoner eller med byens øvrige kulturinstitutioner (Brandts, Fotomuseet, Odense Centralbibliotek og
Musikbibliotek, Carl Nielsen Museet, Ingrid Kristensen danseteater mv.) og museet deltager lejlighedsvist i
lokale eller nationale events (havnekulturfestival, Forskningens Døgn mv).
Den Fynske Landsby
Formidlingen i Den Fynske Landsby tager afsæt i Odense Bys Museers vedtægter, museets forskning, medarbejdernes kompetencer, museets tradition og de særlige krav der må stilles til en større attraktion. Den
Fynske Landsby er både et skattet besøgssted for børnefamilier og skoler, for selskaber og for besøgende
med specielle interesser. Alle skal tilgodeses. Hvor det skønnes nødvendigt formidles på både dansk og
engelsk. Andre sprog kan vise sig passende.
Der arbejdes fra ca. år 2000 og frem med en række formidlingsrammer, som adresserer forskellige problemstillinger:
Rammer
Den fynske landsby er et frilandsmuseum, hvis grundlæggende og væsentligste udtryk og fremtræden skal
modsvare 1800-tallets landsby. Heri ligger bl.a. at unødvendige, moderne indslag – materialer, teknikker,
rekvisitter, redskaber, installationer, skilte, hegn m.v. skal undgås. Den Fynske Landsby skal danne en realistisk referenceramme for HC. Andersens tid.
En landsby fra HC. Andersens tid:
-
Landskabet, agrene, haverne, bygningerne og interiørerne indrettes så de belyser 1800tallets landbosamfund og socialhistorie.
I passende omfang refereres til HC. Andersens liv og virke som fynbo og dansker med europæisk udsyn. Samspil med HC. Andersens Hus har betydning.
Hvert hus med omgivelser placeres kronologisk indenfor århundredet. Det tildeles på
baggrund af detailstudier relevante og passende fortællinger, genstande og rekvisitter.
Solen, Marken og Byen:
-
-
ÅRSPLAN 2012
Den Fynske Landsby benyttes som ramme for formidling af historisk - og geografisk bundet viden om energistrømme, og – forbrug, energi og teknologi, energi og fødevareproduktion/-konsumption, samt energi og lokalisering. Referencerammen er global, men der
tages afsæt i den fynske kontekst. (Place and space)
Der lægges vægt på at formidle dyrkningen og dens resultater, møller, hestegange, produktions- og arbejdsdyrs betydning og historie
Side 23
Bygningskultur:
-
Det er en særlig opgave for Odense Bys Museer at formidle bygningskulturen. Den Fynske Landsby rummer en righoldig samling af væsentlige fynske landbygninger. De strækker sig i alder fra senmiddelalderen til medio 1900-tallet. De afspejler rig byggeskik og
fattig, samt regionale og tidsvisende variationer. Alt sammen af stor – national – værdi
(ENB). Værdien af samlingen og dens formidling stiger i takt med at tilsvarende bygninger bliver sjældnere i det fynske landskab.
Særlige arrangementer:
-
Ved arrangementer og særudstillinger kan ovennævnte rammer sprænges såvel tematisk
som kronologisk.
-
Levende Historie: I hele sæsonen, men især i højsæson og ferier samt ved særlige arrangementer, formidles 1800-tallets håndværk og arbejdsgange gennem Den Fynske Landsbys formidlere. De er klædt i 1800-talsdragter og bruger de gamle redskaber til at demonstrere arbejdsprocesser i eksempelvis bigårde, køkkener, huggehuse og på marken.
Formidlingen sker dels gennem selve håndværket og dels gennem dialog med de besøgende.
Udstillinger
Permanente:
 Bondeliv: Udstilling med stiliserede ’dukker’ i personstørrelse som ikke
mindst er tænkt som en fortælling om de sociale forhold på landet i
1800-tallet. For børn og skoler. Justeres fra tid til anden i hht. behov og
ny viden.
 MODERNE TIDER?: En faktatung, perspektiverende udstilling om 1800tallets Fyn. Med tråde tilbage og frem i tid. Kan justeres, evt. flyttes
 Interiørerne. Kan justeres efter behov og med respekt for rammerne
Virkemidler
-
Særudstillinger:

-
ÅRSPLAN 2012
Diverse udstillinger i Forpagterboligen, Besøgscenteret eller andre steder.
Omvisninger og foredrag foretages ved såvel fast personale om løst ansatte omvisere.
Skilte. Der kan efter nøje overvejelse skiltes diskret med en teknologi som harmonerer
med Landsbyens udtryk.
Drift og vedligeholdelse er også formidling. Det skal forstås således, at bygningernes
vedligehold og havernes, markernes og vejenes udseende er en vigtig del af den helhedsoplevelse, museumsgæsterne får ved et besøg i Den Fynske Landsby. Formidlingsrammen skal derfor holdes for øje ved vedligehold og pasning af både bygninger og omgivelser. Fast personale kan inddrages i formidlingen. Herunder iklædes særlige dragter
og pålægges at bidrage selv om det nedsætter fx håndværksmæssig effektivitet.
 Af hensyn til Landsbyens almindelige fremtræden, foretages kørsel med
moderne køretøjer og redskaber udenfor åbningstid, og sporene derefter skal begrænses mest muligt.
Side 24


På Odense Bys Museers webside formidles viden om Den Fynske Landsbys bygninger og deres omgivelser. Websiden og andre digitale formidlingstilbud bør videreudvikles i fremtiden.
Der udvikles forskelligt trykt materiale til brug ved ture på egen hånd i
Landsbyen.
Møntergården
Fra Viden til Formidling
Formidlingen i Arkæologi og Historie foregår under overskriften Fra Viden til Formidling.
Heri ligger, at det faglige afsæt for museets formidling af arkæologi og historie skal findes i de faglige traditioner, medarbejdernes kompetencer og den til enhver tid gældende forskningsstrategi.
Formidlingen i Arkæologi og Historie tager altid udgangspunkt i Odense Bys Museums vedtægter samt i
enhedernes faglige kompetencer og arbejdsområder og relaterer sig følgelig hovedsagligt til Odense og Fyn.
Emnevalget tager udgangspunkt i undersøgelser, projekter og viden genereret i forbindelse med enhedernes arbejdsfelter.
Formidlingsarrangementer på Møntergården bør afspejle, at Odense Bys Museer er en seriøs og vigtig kulturhistorisk institution. Det gælder, når vi selv laver formidlingsarrangementer, men også når eksterne aktører inviteres til at benytte vores gårdrum og pladser til teater, musik eller andet, der er med til at skabe
liv og aktivitet på Museets område.
Det er målet for enhederne Arkæologi og Histories formidling at give tilhørerne/brugerne et historisk perspektiv og gøre dem nysgerrige efter at vide mere om de historiske lag, der gemmer sig i og bag byen og
landskabet omkring dem. I formidlingen relateres emnerne så vidt muligt til aktuelle begivenheder.
Arkæologi og historie formidles til både skoleklasser, børn ifølge med voksne og voksne alene. Arrangementerne tager udgangspunkt i de forskellige målgruppers forudsætninger og muligheder. Fælles for al formidling er dog, at den skal have et fagligt indhold, således at alle besøgende går nysgerrige og berigede fra en
formidlingsaktivitet.
Indsamlingsstrategi
Indsamling/undersøgelser inden for arkæologi foregår dels i form af lovbundne opgaver i forbindelse med offentlige og private anlægsarbejder, dels som selvvalgt forskning. Ved indsamling/undersøgelse afstemmes prioritering og strategi med det allerede indsamlede og registrerede
kildemateriale fra såvel lokalt på Fyn som i en bredere sammenhæng. Det er således målet, at
Odense Bys Museer fra et fynsk udgangspunkt bidrager til og deltager i den arkæologiske forskning
i såvel nationale som internationale sammenhænge.
På det historiske område samles ikke med henblik på at få alt. Museet samler med henblik på at
bevare og formidle en vægtet og repræsentativ historie for Odense og Fyn. Indsamlingsmæssigt
forlader museet sig i ret høj grad på, at genstandene skal være symboler på fortidens forhold, og
på at de i den egenskab skal supplere og komplementere hinanden. Før der skrides til indsamling,
ÅRSPLAN 2012
Side 25
dannes overblik over centrale forhold og udviklingstræk vedrørende de væsentligste sektorer med
henblik på at kunne identificere de rigtige genstande til at formidle erindringen om disse sektorer.
For H.C. Andersen-området lægges vægt på at fuldkommengøre den uhyre omfattende samling af
bevarede manuskripter og prioriterer derfor erhvervelsen af breve til og fra H.C. Andersen, litterære manuskripter og private optegnelser højt. Til denne samling af manuskripter hører også dedikationseksemplarer. Da museets samlinger af digterens klip og tegninger samt løsøre uden
sammenligning er verdens mest eksklusive, lægger museet stor vægt på erhvervelsen af sådanne
genstande, der også blandt løsøret tæller bøger fra digterens egen boghylde. Herudover er erhvervelsen af original-portrætter af digteren stærkt prioriteret.
For ægteparret Carl Nielsen er vægtningen at sikre og bevare manuskripter, partiturer, skitser,
dedikationseksemplarer og skulpturer m.m. i tidsrummet fra deres kunstneriske produktion samt
at erhverve genstande fra kunstnerhjemmet.
Kunstsamlingen udbygges jævnfør de særlige jævnfør de tre ansvarsområder, som er tildelt efter
aftale mellem de danske kunstmuseer. I den forbindelse kan fremhæves, at Odense Bys Museer
har et særligt indsamlingsområde for konkret og konstruktiv kunst.
De kommende år
Arkæologi
Den arkæologiske samling forøges udelukkende med genstande, der vurderes til at have høj videnskabelig og/eller formidlingsmæssig kvalitet kombineret med ufravigelige krav til proveniens
og baggrundsoplysninger, der er i umiddelbar harmoni med den øvrige arkæologiske samling. Forøgelse af den arkæologiske samling foregår stort set udelukkende ved udgravninger og donerede
genstande. Kun yderst sjældent indkøbes genstande, og kun når disse har en videnskabelig
og/eller formidlingsmæssig kvalitet med relation til museets ansvarsområde og arbejdsmark.
Museet uddeponerer humant skeletmateriale på Panum Instituttet, Københavns Universitet. Zoologisk materiale uddeponeres ved Zoologisk Museum, Københavns Universitet. Hvad angår indsamlingen af genstande i forbindelse med udgravninger har museet i 2007 indført den politik, at
flint og keramik alene indsamles, hvis de har udsagnsværdi i forhold til datering, funktion m.m.
Historie
I øjeblikket arbejdes der en del med genstande i og til Den Fynske Landsby. Dette sker i forlængelse af, at Landsbyens kerneformidling udvides til at dække slutningen af det 18. til begyndelsen af
det 20. århundrede. I fremtiden vil en række problemstillinger blive gennemarbejdede med henblik på at sikre rimelig indsamling.
For Odense Bys Museer er industrialiseringens periode, ca. 1850-1960, en særlig udfordring. Periodens produktionsapparat, produkter, hverdagsting og institutionslevn er desværre ofte væk eller
kræver qua karakter og størrelse særlige overvejelser ved indsamling. Denne periode – og ’den
fynske region’ som forståelsesramme – har som indsamlingstema høj prioritet.
H.C. Andersen & Carl Nielsen
I de kommende år prioriteres erhvervelser af genstande, der vil kunne supplere og berige de samlinger, der formidles gennem udstillingerne på museerne og gennem Odense Bys Museers e-
ÅRSPLAN 2012
Side 26
museum. Fokus vil primært lægges på originale værker af H.C. Andersen (manuskripter), Carl Nielsen (manuskripter/partiturer) og Anne Marie Carl-Nielsen (skulpturer) af både privat og professionel karakter. Museet vil dog også være opmærksom på genstande, der har væsentlig værdi i forhold til kunstnerens biografiske historie (portrætter af venner/bekendte, lokaliteter m.m.). Da der
kun kendes eksistensen af ét originalt eventyrmanuskript af H.C. Andersen i privat eje, vil en erhvervelse af dette naturligvis have høj prioritet.
Kunsthistorie
Nyerhvervelser sigter mod dels at udfylde ”huller” i egen samling og dels at sikre tilgang af samtidskunst. Med hensyn til førstnævnte sigter vi mod at forstærke samlingen, hvor den er bedst,
både med hensyn til strømninger og enkeltkunstnere. Det vil sige inden for perioderne: guldalder,
realisme, modernisme og konkret kunst fra o. 1933-60. Dertil kommer ønsket om at holde sig opdateret med hensyn til den samtidskunst, som er beslægtet med tidligere klassicistiske strømninger.
Der sigtes mod at supplere samlingen inden for følgende perioder med oplistning af særligt aktuelle kunstnere:
Rokoko: J. Hörner, Jens Juel
Guldalder: C.W. Eckersberg, Dankvart Dreyer
Historicisme: J.A. Jerichau, Elisabeth Baumann, O.D. Ottesen
Realisme og symbolisme: H.A. Brendekilde, Julius Paulsen, L.A. Ring, Agnes Slott-Møller
Fynbomalerne: Poul S. Christiansen
Modernisme: Gerhard Henning, Karl Isakson, Svend Johansen, Karl Larsen, Jais Nielsen, Olaf Rude,
Axel Salto, Edvard Weie
Konkret kusnt/linien: Vilhelm Bjerke Petersen, Franciska Clausen, Richard Mortensen
Konkret kunst/Linien II og 3: Ib Geertsen, Preben Hornun, Sonja Ferlov Mancoba, Albert Mertz,
Richard Winther, Gunnar Aagaard Andersen
Abstrakt ekspressionisme: Arne Haugen Sørensen, Svend Wiig Hansen
Samtidskunst: Henrik B. Andersen, Thomas Bang, Viera Collaro, Ingvar Cronhammar, Leonard Forslund, Niels Erik Gjerdevik, Lone Høyer Hansen, Peter Holst Henckel, Paul Ingemann, Christian
Lemmerz, Kirsten Lockenwitz, Øivind Nygård, Morten Stræde.
I forbindelse med videreudvikling af kunstmuseet er det ønskeligt med en særlig satsning på erhvervelse af enkelte markante internationale kunstværker med henblik på perspektivering af egen
samling af danske værker. Indsamlingsstrategien indgår som et væsentligt element i museets profil
vedrørende fortsat revitalisering af Fyns Kunstmuseum.
Registreringsstrategi
Siden 1996 har Odense Bys Museer foretaget elektronisk registrering af al nytilvækst og sideløbende arbejdet sig tilbage i forhold til de tidligere manuelle registranter. Med afsæt i Nationalmuseets registreringssystem udvikledes et system, der udover almindelig registrering også indeholder
en række supplerende faciliteter som konserverings-, udlåns- og revisionsdatabase. Tilknyttet her-
ÅRSPLAN 2012
Side 27
til er stregkode-registrering af alle genstande. Systemet bruges såvel fagligt som i daglig varetagelse af samlingerne og disses bevaringsforhold, placering m.m.
Odense Bys Museers registreringssystem er udbygget med en række faciliteter, der ligger langt ud
over Regins muligheder, f.eks. kombinationer med udlånsdatabase, konserveringsdatabase, revisionsdatabase, stregkode-lokalisering, videreførsel til kortdata, primære og sekundære fotos, litteratur m.m. Der vil i de kommende år pågå en opgradering af systemerne med henblik på fremtidssikring og umiddelbar brug af data/viden i formidlingsplatforme som Historisk Atlas, E-museet
m.fl.
Odense Bys Museers registreringspraksis – såvel tidligere som nutidig – findes i rapporten: Samlinger ved Odense Bys Museer. Indsamling, registrering, sikring, forskning, udlån, uddeponering, udskillelse og kassation (senest revideret i 2009).
De kommen de år
I planperioden er det Odense Bys Museers ambition at skabe rammerne for et tidssvarende registreringssystem. Et arbejde der bl.a. indbefatter en revidering af Odense Bys Museers eksisterende
objektmodel, revidering af eksisterende databaser, udvikling af en moderne webbaseret grænseflade til museets data samt en åben API til disse data. Herudover vil Odense Bys Museer løbende
indberette nyerhvervelser og nytilkomne museumssager til de centrale registre. Odense Bys Museer dedikerer 3-4 årsværk til dette arbejde i planperioden.
Datasættet til de arkæologiske undersøgelser opbevares i den fællesmuseale database MUD,
mens opmålingerne opbevares i et digitalt arkiv, ArkKort. Endelig styres alle genstandes placering
vha. databasen Genflyt.
De sidste ikke-elektronisk registrerede genstande i historisk samling er ved at blive overført hertil.
Dette arbejde vil være afsluttet i løbet af 2011. Herefter udestår enkelte revisionsopgaver og suppleringer.
Generelt for arkæologiske og historiske samlinger forventes det, at eksisterende registreringssystemer vil blive suppleret med ESDH/GIS, idet museets nuværende ESDH-journalsystem på det
administrative område forventes udbygget med GIS-modul til lokalisering af sager. Dette vil åbne
op for en enorm mulighed for kartografisk at lokalisere alle sager uanset faglig oprindelse og dette
i kombination med mange historiske kortlag, luftfotos etc., som allerede findes geokodet i Historisk Atlas og i moderne korttyper. ESDH/GIS forventes indført inden for 1-2 år.
Inden for H.C. Andersen og Carl Nielsen er alle primære genstande elektronisk registreret. I den
kommende fireårige periode vil der fokuseres på at tilføje disse registreringer detaljerede beskrivelser samt elektroniske billedfiler. Hvad angår de sekundære registraturer (primært sekundærlitteratur og forskellige forskeres manuskripter til foredrag og artikler) arbejdes der på at samle disse
med henblik på kassation, idet sådanne artefakter fra tidernes morgen blev forsynet med museumsnummer omendskønt der ikke var tale om museumsgenstande i nutidig forstand (unika, originaler).
Kunsthistorie har i store træk fået overført alle data fra den manuelle registrant til den nye digitale.
ÅRSPLAN 2012
Side 28
Dog mangler ca. 400 grafiske værker at blive forsynet med basale oplysninger, mens ca. 80 af disse
desuden mangler fotos. Dette rådes der bod på inden udgangen af 2011. I periode 2011-12 gennemføres en afsluttende samlet revision af hele kunstsamlingen, herunder supplering af data om
oprindelse, litteratur m.m. Kunstsamlingens værdiangivelser vil inden for de næste to år blive opdateret.
Bevaringsstrategi
Overordnet er Odense Bys Museers samlinger i forholdsmæssig god stand. Igennem de sidste 20
år har samlingen på efterhånden 252.000 genstande været igennem konservatorernes hænder.
Alle genstande er gennem årene blevet renset, registreret og overført til gode magasinforhold. I
den forbindelse har vi tidligere modtaget tilskud fra Kulturarvsstyrelsen til behandling af de mest
betydningsfulde og konserveringskrævende genstande.
Der indkommer hver dag genstande fra de arkæologiske udgravninger, disse bliver for det meste
konserveret så hurtigt som muligt, så arkæologerne kan få oplysninger om genstandene med i
beretningen. Dertil er der også løbende en del genstande, som skal behandles og renses inden de
eventuelt skal udstilles eller udlånes.
På Odense Bys Museers lukkede Fællesmagasin opbevares genstandene ved en kontrolleret luftfugtighed. Dog er det ikke muligt at styre temperaturen. Derfor er der gennem året meget svingende temperaturer, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for malerier. Dette kan eventuelt afhjælpes
ved opvarmning i et afgrænset område.
Museets lukkede magasiner er desuden ved at være fyldt helt op med genstande. Magasinhal 1,
som er indrettet med reoler er fyldt op, og Magasinhal 2, som er indrettet med 28 skibscontainere,
har én ledig container tilbage. Genstandsmængden vokser med, hvad der svarer til ca. 1/4 container hvert år. Om fire år er alle containere fyldt op og alle hylder er benyttet. Så vi kommer også i
den nærmeste fremtid til at tænke langsigtet i forhold til magasinplads.
På Kunstmuseet er der opbevaret en del malerier i et magasin i kælderen. Dette magasin er ikke
velegnet til opbevaring af kunstværker på grund et meget skiftende klima, og det er planlagt at
flytte en del af malerierne til Fællesmagasinet. I det hele taget er klimaet på hele Kunstmuseet
ikke optimalt for opbevaring af kunstværker, og det er efterhånden problematisk at få lov til at
låne malerier fra andre museer. Derfor arbejdes der med forskellige løsningsmodeller til klimastyring på Kunstmuseet.
Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder
Før vi kan konservere, skal vi selvfølgelig indsamle, men for at vi senere kan registrere, forske og
formidle, er vi nødt til at bevare. Samlingerne er museernes omdrejningspunkt, det er her fortællingen starter, derfor er det vigtigt at vi bevarer samlingerne ud i fremtiden - både til glæde for
museets interne brugere, men selvfølgelig også til glæde for museets eksterne brugere.
Målet inden for bevaring er:
ÅRSPLAN 2012
Side 29
- At alle genstande opbevares og håndteres på en måde, så de til en hver tid kan anvendes til
forskning eller formidling.
- At vi starter konserveringsindsatsen så tidligt som muligt, så vi undgår yderligere nedbrydning.
I 2012 vil der især blive lagt vægt på at fremfinde, klargøre og dokumentere genstande, som skal
indgå i Møntergårdens nye udstilling. Der vil i den forbindelse også skulle forestå en del monteringsarbejde.
Ligeledes vil der i 2012 være en del arbejde i forbindelse med konservering og genstandshåndtering på andre kommende udstillinger på Fyns Kunstmuseum, Carl Nielsen Museet Den Fynske
Landsby og H.C. Andersens Hus.
Der vil stadig blive lagt vægt på at arbejde med at registrere og optimere klimaforhold i udstillinger
og magasiner. Ligeledes foregår der hele tiden revision af samlingen.
Bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på Fyns Kunstmuseum skal forbedres, og værkernes sikring skal optimeres. Der ønskes at forbedre magasinerne både indretningsmæssigt og
klimamæssigt, derudover bør en del værker overfladerenses og konserveres. Vi håber, at vi ved
hjælp af rekvireret arbejde kan omfordele nogle af vores konserveringsopgaver, så der bliver mulighed for at ansætte en malerikonservator til de efterhånden mange opgaver på Kunstmuseet.
De sidst par år er der gjort en del ud af at formidle konservatorens skjulte arbejde, og vi oplever en
stor interesse for bevaringsområdet. Denne formidling vil vi fortsætte med, ved blandt andet at
deltage i ”Forskningens døgn” for tredje år i træk.
Ofte følger konservering af genstande strategien for museets hovedopgaver. Man kan lægge planer for hvilke hovedområder, som er vigtigst inden for konservering, men visse opgaver må ind
imellem vige til fordel for nye presserende opgaver i forbindelse med udstillinger, udlån, kurérarbejde, udgravninger og håndtering af nyindkomne genstande m.m.
ÅRSPLAN 2012
Side 30
Aktivitetsoversigt
Projekttype:
Forskning
Gudme/Lundeborg - "The roman connection"
- Jernalderens grave og gravpladser i Gudme/Lundeborg-området
ProjektID: 933
Startdato:
01.01.2007
Slutdato:
01.10.2013
Startår: 2007
Det primære formål med forskningsprojekt er - med udgangspunkt i det primære
arkæologiske kildemateriale med romersk proveniens fra Gudme-bopladsen (overordnet
anskuet) samt relevante litterære og publicerede kilder – at fremlægge en beskrivelse af
jernaldersamfundet i Gudme i perioden sen førromersk jernalder til germansk jernalder
tråde op til vikingetid/tidlig middelalder.
Herudover inddrages de øvrige romerske importfund på Fyn. Formålet er at få skabt et
samlet overblik over det romerske importmateriale på Fyn, hvorefter der med
udgangspunkt heri fremlægges tolkninger på den effekt som "the Roman connection"
kan have haft på samfundsudviklingen først og fremmest på Fyn, men også i det øvrige
Sydskandinavien.
Slutproduktet er en monografi.
Værftsindustri i Odense
ProjektID: 2441
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2014
Startår: 2012
Odense Bys Museer ønsker at gennemføre en undersøgelse af værftsindustrien i Odense
med udgangspunkt i Odense Staalskibsværft. 1900-tallets værfter var og er nogle af de
største virksomheder i regionen ikke mindst målt i medarbejderantal. Med udgangspunkt
heri har de præget økonomien, livet og landskabet i deres næromgivelser i forbløffende
grad, ikke mindst for såvidt angår medarbejdernes boligforhold. Der er skabt deciderede
værftsarbejder-landskaber. Museet opfatter det som en vigtig opgave at medvirke til gerne i samarbejde med andre museer og institutioner - at skabe overblik over og
dokumentation for værfternes udvikling i lyset af deres store betydning for regionen.
Nye træk af bebyggelsen i yngre romersk og germansk jernalder (200-700 e.Kr.) på
Fyn
ProjektID: 2598
Startdato:
01.01.2007
Slutdato:
31.12.2014
Startår: 2007
Projektet har til formål i monografisk form at sammenholde og analysere de mange data,
der er indsamlet ved udgravning af bopladser fra yngre romersk og germansk jernalder
gennem de senere år i Odense Bys Museers ansvarsområde. Det store materiale vil
bidrage med væsentligt nyt på så varierende områder som agerbrug, ressourceudnyttelse,
håndværk, hustypologi, landsbyorganisation,samfundsstruktur, religion m.m.
Synteserne i projektet vil blive ledsaget af et omfattende figur- og billedmateriale fra de
senere års udgravninger. Således er det hensigten, at publikationen fremstår læsevenlig
også for lægmand samtidig med, at den videnskabelige vinkel er i højsædet.
Monografien indgår som andet bind i skriftserien "Fyn i oldtiden. Det levede liv." (jf. id
2778, 2597, 3092), der samlet vil dække bebyggelseshistorien på Fyn fra bronzealder til
ÅRSPLAN 2012
Side 31
ældre middelalder (1700 f.Kr.-1250 e.Kr.).
Bronzealderbebyggelsen på Fyn
ProjektID: 3092
Startdato:
01.01.2010
Slutdato:
31.12.2014
Startår: 2010
Projektet er tænkt som del i den populærvidenskabelige bogserie: "Fyn i oldtiden. Det
levede liv" (jf. ID 2598, 2778, 2908. 3029). Projektet vil fokusere på de mange
bebyggelseshistoriske undersøgelser fra bronzealderen, der er foretaget de seneste år,
ligesom sakrale elementer vil blive inddraget som en selvfølgelig del af belysningen af
bronzealdermenneskets liv.
De bebyggelsehistoriske undersøgelser vedrører primært erhvervsarealet Tietgen Byen i
Odense SØ. Her er der indenfor flere hundrede hektar afdækket et egentligt
bronzealderligt kulturlandskab med bebyggelser, gravpladser, rituelle pladser mv.
Området udgør et fortrinligt - også på landsplan - case til belysning af bronzealderens
rumlige og mentale struktur. En række andre større og mindre bopladsundersøgelser fra
andre områder af Fyn vil kunne supplere iagttagelserne fra Tietgen Byen.
De sakrale elementer baseres på nylige og ældre undersøgelser af en art ceremonipladser
med strukturerede forløb af kogestensgruber. Ud over denne fundtype udgør gravhøje
(gravgaver), offerfund, skålsten m.v. vigtige elementer i forståelsen af bronzealderens
sakrale landskab.
Rynkeby
ProjektID: 3104
Startdato:
01.01.2010
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2010
Det arkæologiske materiale fra Rynkeby (v. Ringe på Fyn) er i såvel fynsk som i dansk
og skandinavisk sammenhæng af en særdeles høj kvalitet. Meget tyder således på, at der
ved nærstudier af materialet fra Rynkeby samt en vurdering af andet midt- og østfynsk
primærmateriale vil kunne etableres en markant omskrevet landsbyhistorie fra det midtog østfynske område i perioden Kr. f. til reformationen.
Forhistorie
Forskning i og omkring udviklingen og etableringen af landsbyerne har en lang tradition
på Fyn. Bedst kendt er Landsbyprojektet, der i en periode gennem 1970´erne og starten
af 1980´erne resulterede i væsentlige og nyskabende erkendelser og teorier om emnet.
Centralt står i den forbindelse to licentiat-projekter udarbejdet af hhv. Torben
Grøngaard Jeppesen (Middelalderlandsbyens opståen) og Erland Porsmose (Den
regulerede landsby). I forbindelse med ovennævnte projekt blev der arbejdet
tværvidenskabeligt såvel som metodeudviklet i relation til feltarbejde og
samplingsstrategi.
Gennem de seneste 5 år er der udgravet et meget betydeligt materiale fra netop jernalder
og middelalder. I perioden fra det oprindelige landsbyprojekt (til nu) er der sket meget
med såvel arkæologisk teori som arkæologisk metode – både indenfor selve arkæologien,
men også i relation til de grænsevidenskaber, vi som arkæologer benytter os af. Foruden
de rent faglige nyskabelser er det også centralt, at arkæologien siden 2002 har fungeret
under ændrede betalingsprincipper (Den nye Museumslov), der understøtter
muligheden for aktivt at udnytte netop de mange grænsevidenskaber. Som resultat af
ovenstående, har en nytænkning af såvel udgravningsprioriteringer som systematiske
ÅRSPLAN 2012
Side 32
samplingsstrategier udgjort en helt central hjørnesten for projektet, samt for generelt at
kunne løfte bopladsforskningen ved OBM ind i det nye årtusinde.
Ny GIS-teknologi (såvel OBM-produkter som konventionelle programpakker) og deraf
følgende let tilgængelighed til data har styrket mulighederne for at udføre omfattende
analyser af bopladsernes udvikling i tid og rum. Bopladsernes rumlige strukturer og
tidsmæssige udvikling set på baggrund af kulturlandskabets nuværende og synlige
strukturer er da også et hovedfokus for nærværende projekt. Andre omdrejningspunkter
vil være religion og offerskik (i forlængelse af tidligere afhandling, se. bla. Kuml 2006 s.
117-175), stednavne, forholdet til Gudme (for en del af perioden) samt en lang række
mindre afgrænsede problematikker.
Storbyen som ramme for immigration, integration og identitet
ProjektID: 3113
Startdato:
01.09.2012
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2012
Inden for rammerne af Odense Bys Museers forskningsstrategi - programmet for stedets
betydning - gennemføres et komparativt forskningsprojekt med titlen: Storbyen som
ramme for immigration, integration og identitet.
Kulturmøde og kulturforståelse set i såvel et historisk som nutidigt perspektiv er
projektets emnemæssige ramme. Den komparative analyse vil blive foretaget baseret på
demografiske, socioøkonomiske og sociale data og blive foretaget på grundlag af udvalgte
amerikanske byer og byer i Danmark. Der vil blive lagt et tidsmæssige perspektiv fra
sidste halvdel af 1800-tallet og frem til begyndelsen af det 21. århundrede. Om muligt
søges indarbejdet en bredere europæisk dimension i projektet. Dette vil afhænge af
mulige samarbejdspartnere og den nærmere konkretisering af OBMs forskningsprogram,
herunder muligheden for placering under de nationale strategiske forskningsområder:
Kulturforståelse under globalisering og Livsforløb i forandring.
Projektet vil indeholde flere delfaser, der forventes afsluttet med mindre selvstændige
afrapporteringer. Disse vil blive publiceret i tidsskrifter eller i mindre selvstændige
publikationer.
Projektet indgår i internationalt netværk om migration og integration, se ID 2718.
Undersøgelse af fynske gårdes ældre historie, middelalder - ca. 1800
ProjektID: 3291
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2014
Startår: 2012
Odense Bys Museer ønsker at (medvirke til) at afdække den fynske gårds historie fra
middelalderen indtil nyere tid eller ’til det tidspunkt hvor eksisterende gårde kan belyse
bygningskulturen.’ Dette tidspunkt er o. 1800, selv om man kan hævde, at det findes
mange bevarede bygningslevn fra 1700tallet og enkelte fra 15-1600tallet.
Ph.d. stipendium: H.C. Andersens kreative værksted (MASKOT)
ProjektID: 3419
Startdato:
01.09.2011
Slutdato:
31.08.2014
Startår: 2011
I samarbejde med Syddansk Universitet - og som led i MASKOT-samarbejdet planlægges oprettet et ph.d.-stipendiat med fokus på H.C. Andersens kreative
værksted. Gennem en detaljeret analyse af bevarede noter fra digterens hånd og brugen
heraf i eventyr, romaner og rejseskildringer er det målet at opnå en dybere indsigt i H.C.
Andersens kreative og kunstneriske arbejdsform.
ÅRSPLAN 2012
Side 33
Forskning i billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsens liv og virke. Udgivelse i anl.
af hendes 150 års dag i 2013
ProjektID: 3562
Startdato:
01.07.2011
Slutdato:
01.01.2013
Startår: 2011
Forskning i billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsens liv og virke med henblik på
udgivelse i anledning af kunstnerens 150 års fødselsdag sommer 2013.
Meget nyt stof om såvel komponisten som hans frue er fremkommet i John Fellows
"Carl Nielsen Brevudgaven", 2005 ff., hvilket projektet selvsagt vil trække veksler på.
Anne Marie Carl Nielsen (født Brodersen) var en af sin samtids få kvindelige
billedhuggere, hvorfor der skal sættes fokus på hendes rolle i denne sammenhæng,
herunder på hendes betydning i relation til Kvindelige Kunstneres Samfund.
Anne Marie Carl Nielsen var rundet af en velstående frisisk-jysk proprietærfamilie og
voksede op i egnen omkring Kolding fjernt fra det københavnske kunstcentrum. Trods
dette satsede hun som ung på at blive billedhugger. I en ret moden alder mødte hun den
lidt yngre violinist Carl Nielsen, der udviklede sig til at blive en verdensberømt
komponist. De to forelskede sig hovedkulds i hinanden og giftede sig snart. Hurtigt satte
de tre børn i verden, mens de begge fortsatte deres kunstneriske virke. Det var dengang
ret ualmindeligt, at kvinder uddannede sig og i endnu højere grad at hun ikke tilsidesatte
sit faglige virke til fordel for ægtefælle og børn. Men Anne Marie Carl Nielsen
insisterede på sit billedhuggerarbejde og sine evner til på lige fod med sin mand at tjene
til familiens eksistens. Dette viste Carl Nielsen alternerende stor eller slet ingen
forståelse for. Ægteskabet blev derfor overordentlig turbulent, men trods dette lykkedes
det Anne marie Carl Nielsen at tilkæmpe sig nogle af datidens traditionelt set mest
prestigefyldte billedhuggeropgaver overhovedet, nemlig bronzedøre til en af landets
ældste domkirker, Ribe Domkirke, og rytterstatuen af Christian IX møntet på opstilling
på Christiansborg Slots Ridebane.
Anne Marie Carl Nielsen udtrykte sig gennem størstedelen af sit virke i et naturalistisk
formsprog med særlig interesse for landbrugets dyr, som hun kendte så godt fra sin
opvækst. Hun fik en del bestillinger på naturtro, men lettere idealiserede portrætbuster
og -medaljoner. Men hun magtede også at stilisere sit udtryk, når det en sjælden gang
krævedes, sådan som det var tilfældet i et af de monumenter, hun blev bestilt til at
udføre af sin mand, nemlig Musikkens Genius på Grønningen i København.
Anne Marie Carl Nielsens virke som kunstner, hustru og mor tænkes behandlet i
relation til den rivende udvikling, der foregik i samfundet og kunsten i løbet af hende
lange virke. Hendes produktion vil blive sat på plads i en kunsthistorisk sammenhæng.
Odense på tegnebrættet (bidrag til antologien Odense i forandring)
ProjektID: 3734
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.01.2012
Startår: 2012
Se beskrivelse af den samlede antologi under denne. Forskningstiden på én måned
anvendes til udarbejdelse af flg.
Odense på tegnebrættet
"Odense har i alt længere Tid udmærket sig frem for de fleste af Danmarks Købstæder
… og er i flere Tilfælde endog løbet forud for Hovedstaden" Illustreret Tidende 1859.
ÅRSPLAN 2012
Side 34
Selv i en moderne by præget af omfattende planlægning er det ofte vanskeligt at styre
udviklingen. Mange interessenter agerer og påvirker processen mere eller mindre
tydeligt. Odense oplevede fra midten af 1800-tallet en vækst, som i de første årtier fandt
sted på grundlag af en forholdsvis svag formel regulering, men som ikke manglede
bagvedliggende ideer om, hvordan byen skulle se ud. Byen blev i anden halvdel af 1800tallet kendt som en fremgangsrig by præget af tekniske nybrud. I dag omtales Odense
ofte som en flad by og som Danmarks villaby nummer ét.
Men hvilke ideer og kræfter har skabt det Odense, som vi kender i dag, og som løbende
har forandret sig under påvirkning af skiftende idealer? Artiklen ser i et langt perspektiv
på Odenses byudvikling og de bagvedliggende ideer, som har medvirket til at forme
byens rum.
Med udgangspunkt i den gamle bys spontane og svagt regulerede vækst følges
udviklingen over den spirende industriby og de første forsøg på overordnet og ideologisk
planlægning af byen – frem til den moderne byplanlægnings periode og ideerne om at
skabe byen til det gode liv. En væsentlig faktor i Odenses fysiske udvikling er den
stærke rolle, som byens stadsingeniører spillede, og som er et særlig stærkt træk ved
Odenses udvikling.
Med udblik til andre danske og udenlandske byers vækst giver artiklen dermed en
hovedskitse over Odenses fysiske udvikling gennem 150 år og de ideer og motiver, der
har ligget til grund herfor frem til nyere tid.
Integration og sted: assimileringsprocessen blandt skandinaver i USA
ProjektID: 3772
Startdato:
01.10.2011
Slutdato:
30.06.2012
Startår: 2011
Med afsæt i bøgerne Dannebrog på den amerikanske prærie (2000), Danske i USA
1850-2000 (2005) og Skandinaviske efterkommere i USA (2010) er det målet at
udarbejde en sammenfattende artikel, der sætter fokus på forløbet af skandinavernes
integration i det amerikanske samfund. Artiklen vil give et overblik over udviklingen i
teoridannelsen om assimilering, belyse disse på grundlag af empirisk materiale og påvise
sammenhængen mellem valg af bosted på den ene side og forløbet af integration og social
status på den anden. Artiklen vil således være en teoretisk overbygning og
sammenfatning af mere end 10 års studier i danske/skandinaviske udvandrere og deres
efterkommeres liv i USA.
H.C. Andersens betydning - i Danmark og Kina
ProjektID: 3779
Startdato:
01.10.2011
Slutdato:
31.12.2014
Startår: 2011
Det er målet at iværksætte et flerfløjet forskningsprojekt, som dels kan belyse relevante
sider af H.C. Andersens betydning i dag som kulturelt ikon, ’brand’, myte og historisk
skikkelse. Dels på baggrund af den således indhentede viden være med til at udpege
værktøjer og områder inden for turisme og kultur.
Forskningsprojektet belyser i første omgang H.C. Andersens betydning i Danmark, og
samtidig iværksættes et samarbejde med kinesiske forskere ved Fudan Universitet,
Shanghai, som skal føre til et projekt om H.C. Andersens betydning i Kina i dag.
I samarbejde med Syddansk Universitet er sammensat et forskerforum, der skal belyse
H.C. Andersens betydning. Cand. mag. Anna Klara Bom er siden efteråret 2010 knyttet
ÅRSPLAN 2012
Side 35
til projektet som ph.d.-stipendiat. Fra 1. september 2011 er museumsinspektør Ane
Grum-Schwensen også tilknyttet som ph.d.-stipendiat med fokus på HCAs
kreative værksted.
Samarbejdet med Fudan Universitet i Shanghai er etableret i foråret2011. I efteråret 2011
gennemføres en workshop i Shanghai og i løbet af 2012 afholdes ligeledes i Shanghai en
større konference som udgangspunkt for et forskningsprojekt om HCAs betydning i
Kina.
Jernalderens byhøje. Et statisk element i jernalderens labile bebyggelsesstruktur
ProjektID: 3869
Startdato:
01.09.2011
Slutdato:
01.09.2012
Startår: 2011
Forberedelse af ph.d.-projekt med overskriften "Jernalderens byhøje. Et statisk element
i jernalderens labile bebyggelsesstruktur".
Formål: Med afsæt i monografien: Runge, M. 2009: "Nørre Hedegård. En nordjysk
byhøj fra ældre jernalder" samt to supplerende artikler gives en beskrivelse af
landskabsorganisation og ejerforhold i yngre bronzealder og ældre jernalder. Det samlede
arbejde indleveres til ph.d.-bedømmelse ved Aarhus Universitet.
De supplerende artikler er:
- Runge, M. (in press): Nørre Hedegård - et dansk Pompei. Anvendelsen af bopladser
med usædvanlige bevaringsforhold til perspektivering af det ”ordinære”
bopladsmateriale. I: Nyt fra Vestfronten! Jyske bebyggelser fra ældre jernalder.
Arkæologiske Skrifter 10. København 2011.
- Runge, M. (in press): Yngre bronzealders bebyggelse indenfor et 350 hektar stort
undersøgelsesområde sydøst for Odense. I: S. Boddum, M. Mikkelsen & N. Terkildsen
(red.): Bebyggelsen i yngre bronzealders kulturlandskab. Seminarrapport fra seminariet
”Bebyggelsen i yngre bronzealders lokale kulturlandskab” afholdt i Holstebro, 10. marts
2011. Yngre bronzealders kulturlandskab vol.2, 2012.
Ph.d.-projekt: Værftsindustri (MASKOT)
ProjektID: 3873
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2014
Startår: 2012
Ph.d.-projektet er en del af et planlagt større forskningsprojekt i samarbejde med SDU,
Odense Bys Museer og A.P. Møller-Mærsk og udspringer af det omfattende
dokumentations- og registreringsprojekt, som er under afslutning ultimo 2011. Dette
projekt blev finansieret af A.P. Møller-Mærsk, Kulturarvsstyrelsen samt Østfyns
Museer, Handels- og Søfartsmuseet og Odense Bys Museer. For 2012 og de følgende år
i planperioden nævnes i museest årsplan
en række projekter under titlen Hovedopgaver, herunder - undersøgelser på Odense
Staalskibsværft og Lindøværftet Ph.d.-projektets fokus på skibsbygning, forholder sig
til museets nyligt afsluttede forskningsstrategi for årene 2011-2016.
ÅRSPLAN 2012
Side 36
Projekttype:
Publikation
Skulder ved skulder i yngre stenalder - to langdysser ved Ibjerg på Fyn
ProjektID: 2828
Startdato:
01.08.2007
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2007
Indvinding af grus har givet Odense Bys Museer en helt unik chance for at grave i to
parallelt beliggende og næsten 100 meter lange langdysser (gravmonumenter fra yngre
stenalder ca. 3500-3000 f. Kr.).
Udgravningen af så betydelige gravanlæg fra stenalderen hører absolut til sjældenhederne
i dansk arkæologi, da hovedparten af anlæggene er blevet fredet i løbet af de sidste 200
år.
Formålet med udgravningen er meget bred da undersøgelser af denne karakter er så
sjældne. Det formodes at udgravningsprojektet kan generere ny viden om langdyssernes
typologi og kronologi, teknologi/ingeniørkunst samt kaste lys over en del af de aktiviter,
der har været forbundet med disse monumentale gravanlæg - ofte flere hundrede år efter
opførelsen.
Den helt særlige situation har medført, at Kulturarvsstyrelsen har ønsket at spille en
aktiv rolle i projektet. Der er således nedsat en national styregruppe bestående af
fageksperter på netop dette område.
Udgravningens hovedresultater tænkes foreløbig publiceret i en mindre artikel i løbet af
2012 efter endt udgravning og afrapportering.
H.C. Andersens brevveksling med familien Serre (arbejdstitel)
ProjektID: 2862
Startdato:
10.03.2008
Slutdato:
31.08.2012
Startår: 2008
Udgivelse af et 2-binds værk i serien Fynske Studier.
Vikingetidens og middelalderens landbebyggelser på Fyn
ProjektID: 2908
Startdato:
01.07.2009
Slutdato:
31.12.2014
Startår: 2009
Vikingetidens og middelalderens landbebyggelser på Fyn. Nyere udgravninger, resultater
& spørgsmål. Dette forsknings- og publiceringsprojekt tager afsæt i de senere års
omfattende udgravnninger i de middelalderlige landsbyer på Fyn. Det er hensigten af
udfærdige en syntesedannende publikation, der kredser om helt centrale spørgsmål i
middelalderlandsbyforskningen. Her tænkes særligt på spørgsmål omkring landsbyernes
etablering, organisation, byggeskik, arveforhold, toftestrukturer, erhverv, kontaktflader
m.m.
Foruden de forskningsmæssige resultater vil der i publikationen blive udfærdiget
arkæologisk metodiske afsnit afspejlende de udfordringer vi står overfor når vi udgraver i
middelalderens landsbyer.
Publikationen er tænkt som en "Stand der forschung" i henhold til den middelalderlige
landbebyggelse på Fyn og udgravningen heraf.
ÅRSPLAN 2012
Side 37
Møllegårdsmarken - udarbejdelse af beretning
ProjektID: 3033
Startdato:
01.07.2009
Slutdato:
01.07.2014
Startår: 2009
Udarbejdelse af udgravningsberetning for kampagner i årene 1988-93. Udarbejdelse af så
detaljerede anlægs- og genstandsbeskrivelser, at der efter arbejdets afslutning kan
foreligge et ukommenteret katalog svarende til Brudager-gravpladsens bind II. I dette
vægtes grave og hertil relaterede anlæg incl. vej- og vadforløb højt og bopladsanlæg fra
sten- og bronzealder meget lavt.
Møllegårdsmarken - katalog
ProjektID: 3034
Startdato:
01.07.2010
Slutdato:
30.06.2014
Startår: 2010
Katalogets udformning skal tage udgangspunkt i de erfaringer, der er indvundet i
forbindelse med udarbejdelsen af kataloget til Brudager-monografien (id. 2434).
Kritisk revideret udgave af Min fynske Barndom
ProjektID: 3161
Startdato:
01.01.2011
Slutdato:
01.12.2014
Startår: 2011
Udgivelse af Carl Nielsens barndomserindringer i en kritisk revideret udgave med noter.
Gudme/Lundeborg - the Roman connection
ProjektID: 3222
Startdato:
01.01.2010
Slutdato:
01.04.2013
Startår: 2010
Se ID933
H.C. Andersens brevveksling med Christian Høegh-Guldberg
ProjektID: 3224
Startdato:
01.01.2010
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2010
De fleste kender til historien om, hvorledes den drengen H.C. Andersen kom i audiens
hos prinsguvernør Christian Frederik på Odense Slot. Færre ved, at audiensen blev
foranstaltet af oberstløjtnant Chr. Høegh-Guldberg, der var den første, der overhovedet
så geniet i skomagerdrengen. Høegh-Guldberg blev således digterens første velynder, han
støttede drengen også på afstand, da Andersen i 1819 tog til København. Her trådte
broderen, forfatteren Frederik Høegh-Guldberg, i rollen som velynder. På det Kongelige
Bibliotek ligger brevene mellem Andersen og denne familie hengemt i fascikler. Nu er jeg
i færd med at transskribere brevene der trækker sig fra skoleårene til efter digterens
gennembrud (ca. 1823-1860) med henblik på en udgivelse med righoldige kommentarer.
Publikationen "Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) - Billedhugger, hustru og
mor" (arbejdstitel)
ProjektID: 3563
Startdato:
15.08.2011
Slutdato:
21.06.2013
Startår: 2011
I anledning af 150 året for billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsens fødsel udgives en
større biografi over hendes liv og værk: "Anne Marie Carl Nielsen - billedhugger, hustru
og mor" (arbejdstitel). Bogen tænkes præsenteret på Anne Marie Carl Nielsen 150 års fødselsdag
den 21. juni 2013. Se: ID 3562: Forskning i Anne Marie Carl Nielsens liv og virke.
ÅRSPLAN 2012
Side 38
Wikipedia.dk + Odense Bys Museer
ProjektID: 3571
Startdato:
01.01.2011
Slutdato:
01.05.2012
Startår: 2011
Der etableres et varigt samarbejde med wikipedia, med henblik på, som fast praksis, at
publicere viden på Wikipedia.
Se evt: http://www.nytimes.com/2010/06/05/arts/design/05wiki.html
Transkription og udgivelse af H.C. Andersens optegnelseshæfter (4-års plan)
ProjektID: 3662
Startdato:
01.08.2011
Slutdato:
30.06.2014
Startår: 2011
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Antologien Across the North Sea
ProjektID: 3732
Startdato:
Across the North Sea: Later Historical Archaeology in Britain and Denmark, c. 15002000.
A joint publication between The Society for Post-Medieval Archaeology, Odense City
Museums and the Museum of Copenhagen
Edited by David Cranstone, Paul Belford, Lene Høst Madsen and Henrik Harnow
An anthology of Danish and British research in historical archaeology linked by the
common theme "Across the North Sea". The anthology is based on a succesful
conference held in Odense and Copenhagen in late 2009. The anthology presents an
overview of historical archaeology in Britain and Denmark and brings together research
that covers a period from c. 1500 till today thereby combining practices and methods
that have normally separated traditional archaeology and history.
Published by The University Press of Southern Denmark as part of the series Studies in
History and Social Sciences.
Odense i forandring - forskningsbaseret antologi om Odenses udvikling
ProjektID: 3733
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
ODENSE I FORANDRING
- en antologi om ideer, planer og forandringsprocesser i Odense
Odense i forandring er en antologi, der belyser forandringer og forandringsprocesser,
både ideer, planer og de fysiske forandringer der fandt sted overvejende i bymidten – og
nogle af dem, der ikke fandt sted - fra midten af 1800-tallet til i dag. Antologien skal
afspejle en tværfaglig og bredspektret tilgang med udgangspunkt i historie, kulturstudier
og samfundsvidenskab og de metodiske og teoretiske tilgange, som er relevante for
emnet. Ambitionen er, at antologiens artikler løfter de konkrete emner ud af en snæver
lokal sammenhæng, spejler dem i større sammenhænge og sætter dem ind i bredere
rammer.
Antologiens artikler kredser alle om og belyser sider af de fysiske og mentale
forandringer, der fandt sted i Odense i tidsrummet fra midten af 1800-tallet til i dag.
Artiklernes fokus er planer for det fysiske rum og de fysiske forandringer – planlagte og
spontane, men også i høj grad de processer, ideer, brydninger og holdninger, som var
knyttet til disse forandringer.
ÅRSPLAN 2012
Side 39
Dermed bidrager antologien til at skabe perspektiv på den omfattende
forandringsproces, som byen skal igennem i de kommende år, og som allerede er
begyndt. Bidragene samles eventuelt i temaer under den overordnede ramme. Alle bidrag
udarbejdes med blik for, at de skal være alment tilgængelige og i et let og flydende sprog.
Antologien redigeres af Johs. Nørregaard Frandsen, Jens Toftgaard og Henrik Harnow.
Bogen tænkes udformet i et mellemstort format, ca. 210 x 265 mm i firefarvetryk med
typisk én illustration pr. 1-2 opslag. Bogen skal være indbydende og moderne i sit
udtryk, og alle nyoptagelser bør være af samme (gode) kvalitet og behandlet, så de
fremtræder ensartet gennem bogen. Bogen udgives på Syddansk Universitetsforlag i
serien Studies in Historiy and Social Sciences, som er på den danske autoritetsliste.
Bogen tænkes at bestå af følgende:
- en grundig indledning udarbejdet af redaktørerne. Indledningen trækker de lange linjer
op og sætter de enkelte artikler ind i en større sammenhæng om forandringer i det
odenseanske byrum med udblik til Danmark og udlandet.
15 normalsider
- 12 bidrag i form af artikler på maksimum 20 normalsider. Omfang for billede- og
kortmateriale fastlægges nærmere, men er vigtigt for oplevelsen af bogen
- Noter og litteratur. Der vil være tale om originale bidrag, som bør have referencer.
- Der gennemføres peer review af alle artikler.
Årsplan 2013
ProjektID: 3792
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
01.01.2012
Slutdato:
01.06.2013
Startår: 2012
Årsberetning 2011
ProjektID: 3793
Fynske Minder 2013
ProjektID: 3794
Møntergården - i nyt lys
ProjektID: 3834
Startdato:
I forbindelse med nye udstillinger og nu udstillingsbygning på Møntergården, er det
vigtigt at brugerne og gæsterne får mulighed for at få info om museet med hjem til videre
læsning. Bogen tænkes som en populær bog med en stærk billedside, og få + korte letlæselige
tekster. Softcover i højformat, evt. m. flapper.
Folder om Carl Nielsens Barndomshjem
ProjektID: 3876
Startdato:
01.11.2011
Slutdato:
30.04.2012
Startår: 2011
En folder dels med omtale af, hvad man kan opleve i Carl Nielsens Barndomshjem, dels
med praktiske informationer (beliggenhed, åbningstider mm.)
Anderseniana 2012
ProjektID: 3882
ÅRSPLAN 2012
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Side 40
Andersenianas formål er at sikre og fremme Odense Bys Museers rolle som
udgangspunkt for formidling af H.C. Andersen-forskningen nationalt og internationalt.
Målgruppen består af såvel professionelle og amatører som institutioner, biblioteker,
foreninger og andre i ind- og udland med særlig interesse for H.C. Andersens liv og værk.
Danske kunstnere for Natur og Miljø
ProjektID: 3886
ÅRSPLAN 2012
Startdato:
01.06.2011
Slutdato:
01.04.2012
Startår: 2011
Side 41
Projekttype:
Udstilling
Sindet: Nyt udstillingselement i H.C. Andersens Hus
ProjektID: 2759
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
15.12.2013
Startår: 2011
Det er målet at foretage en mindre rokade i H.C. Andersens Hus for at sikre et stadigt
højt niveau for udstillinger og formidling. Tegninger og klip skal flyttes ned i
skatkammeret, idet lysforholdene bedre kan styres her. I stedet skal der opbygges en ny
udstilling i det rum, som har været betegnet kunsten. Den nye udstilling skal være semipermanent og ikke andrage særudstillingens karakter. Udvikling af udstillingsideen
varetages af Enheden H.C. Andersen og Carl Nielsen under medvirken af
udstillingsarkitekt Eskild Laursen og udgangspunktet er at lave en
receptionspsykologisk udstilling om H.C. Andersens sjæleliv - "Sindet/The Mind".
Møntergården - ny kulturhistorisk udstilling
ProjektID: 3107
Startdato:
01.05.2009
Slutdato:
30.10.2012
Startår: 2009
En ny udstillingsbygning i Møntergården er under projektering. Arkitektkonkurence
afvikles i 2009, bygningen projekteres i 2010 og opføres i 2011. Parallelt hermed
udvikles, tilrettelægges og produceres en kulturhistorisk udstilling med forventet
afslutning (publikumsadgang) i foråret 2012.
Den kulturhistoriske udstilling skal, jf. det gældende formidlingskonceptets tre ben,
baseres på dét element, der er det særlige ved et besøg i "skatkammeret", nemlig mødet
med de originale genstande. Udstillingen skal rumme et omfattende og bredt udsnit af
museets samlinger og afspejle den kulturhistoriske udvikling fra forhistorisk tid til
moderne tid.
Historiefortællingen og den scenografiske ramme baseres på digitale medier - en såkaldt
flad scenografi - med film, lyd, projekteringer og lyssætning, medens genstandene er de
eneste fysisk rummelige og tredimensionelle.
IDEAL (Ein Gespräch) - Et dialogprojekt af Ingvar Cronhammar og Morten Stræde
ProjektID: 3335
Startdato:
01.10.2010
Slutdato:
19.02.2012
Startår: 2010
I vinterens løb kan man se værker af to af landets mest markante billedkunstnere, nemlig
af installationskunstneren Ingvar Cronhammar og billedhuggeren Morten Stræde. Begge
er kendt for deres monumentale værker i byrum, på virksomheder og i institutioner
rundt om i landet, herunder på en række museer. Det er første gang, de to kunstnere er
gået sammen om at skabe en fælles udstilling. IDEAL er et dialogprojekt, der består af to
store objekter, nemlig Cronhammars skulptur “Wir sahen das - oder?” og Strædes
“Geist”.
Cronhammar og Stræde har begge tilknytning til Fyns Kunstmuseum, idet de tidligere
har udstillet på museet. Desuden er førstnævnte repræsenteret med flere markante
værker på museet.
Ingvar Cronhammar kendes først og fremmest som skaberen af Danmarks største
permanente værk i offentligt rum, "Elia" ved Herning. Men kunstneren er også
ÅRSPLAN 2012
Side 42
repræsenteret i Odense med instalationerne "Camp Fire", 1993) i Munke Mose og "As
if through a Glass and Darkly - the Landscape", 2007 ved Odense Teknikum ved Niels
Bohrs Allé.
Morten Stræde var i årene 1994 - 2002 professor i billedhuggerkunst ved Det Kgl.
Danske Kunstakademi og er repræsenteret med værker på Statens Museum for Kunst,
ARoS og en række andre danske kunstmuseer.
"IDEAL" vises desuden på Vendsyssel Kunstmuseum og Nils Stærk Galleri i
København.
Illustratorer fra Forfatterforeningen udstiller HCA-illustrationer (4-års plan)
ProjektID: 3549
Startdato:
01.06.2012
Slutdato:
01.12.2013
Startår: 2012
Udstilling af mellem 50 og 80 børnebogs-illustrationer til H.C. Andersens eventyr. Udstillingen breder sig over lokaler i Kulturhuset Fyrtøjet såvel som I H.C. Andersens Hus (gallerigangen og biblioteket). Åbningen af udstillingen markerer samtidig udgivelsen af et bogværk, hvori illustrationerne er samlet.
Udstillingen var oprindeligt planlagt til at løbe af stabelen i 2011, men da Illustratorforeningen er blevet forsinket i fht et andet bogprojekt, er udstillingen indtil videre udskudt på ubestemt tid - formentlig til 2013.
Ingrid Kristensen - Danseinstallation "El eco del Carlito"
ProjektID: 3596
Startdato:
13.10.2011
Slutdato:
08.01.2012
Startår: 2011
Ingrid Kristensen giver i efteråret Fyns Kunstmuseums gæster mulighed for at opleve en
bid af deres sanselige dansekunst. "El eco del Carlito". Danseinstallationen er bygget op
omkring en mannequin, som belyses af en projektor. Således tegner lyskilden et nyt lag
ovenpå mannequinens fysiske krop. 3D projektioner bliver "koreograferet" og lyskilden
"danser" dagen lang for os. Hele herligheden er en del af det tre-årige omfattende
kunstneriske forskningsprojekt "Sans & Dans", som er en platform for udvikling af
sanselig scenekunst. Ingrid Kristensen har i samarbejde med CAVI, Center for
Avanceret Visual Interaktion, Århus Universitet arbejdet på projektet i et år.
På stregen - Grafik fra museets samling
ProjektID: 3669
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Se skiftende udstillinger blandet andet med værker fra museets samling af ca. 5000
tegninger og grafiske værker.
Fantastiske erhvervelser
ProjektID: 3724
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Udstilling i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek, hvor de sidste 15 års mest
fremragende erhvervelser præsenteres. Udstillingen påtænkes vist i Den Sorte Diamant
og i H.C. Andersens Hus.
ÅRSPLAN 2012
Side 43
Ny udstilling i Pernille Lykkes Boder
ProjektID: 3797
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
14.09.2012
Startår: 2012
Pernille Lykkes Boder er nogle af de bygninger, der allerede i dag er adgang til for
publikum, når de løser billet til museet. Deres placering tæt på museets nye
hovedindgang gør det yderligere påtrængende, formidlingen af boderne nytænkes i
forhold til møblering og udstilling.
Det er projektets formål at gennemtænke formidlingen og fysisk at gennemføre
udstillingen.
Det at de to bygninger har to ens, men spejlvendte, sider kan evt. udnyttes således at
den ene del møbleres mens den anden del udnyttes til formidling, der tager moderne
metoder i anvendelse, som f.eks. film.
I den udstrækning at formidlingen vil kræve bygningsmæssige ændringer bør det
påregnes, at bygningerne er bygningsfredede og at der skal opnås tilladelse fra
Kulturarvsstyrelsen til sådanne ændringer.
HIMMELGÅDER. Dansk kunst og astronomi 1780-2010
ProjektID: 3842
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Stjerner, planeter, kometer, sole og måner blinker på himmelhvælvingen og nordlysets
forunderlige stråler reflekterer universets mægtige, ubegribelige kræfter. Nattehimlens
skønhed og varsler har gennem tiderne inspireret såvel billedkunstnere, litterater,
musikere og videnskabsmænd - og har også fascineret alle os andre.
HIMMELGÅDER. Dansk kunst og astronomi 1780-2010 på Fuglsang Kunstmuseum
sætter fokus på det hidtil uudforskede krydsfelt mellem billedkunst og astronomi, og
særudstillingen belyser danske kunstneres interesse for det kosmiske. Den udforsker
forskellige tiders opfattelse af himmelrummet med kunstværker fra flere århundreder fra J.C. Dahl, C.W. Eckersberg, J.F. Willumsen til Carl-Henning Pedersen, Inge-Lise
Westmann og Anders Brinch.
Helt tilbage til antikken har himlens tegn og gåder været en kilde til undren og
fascination. Mystik, rumrejser, naturvidenskab, abstraktion, åndelighed, månelanding,
poesi, magi, science fiction samt romantik er blandt de emner, der undersøges i
udstillingen, hvor kunst, musik, litterære citater, filmklip, astronomiske instrumenter og
gamle kort præsenteres side om side.
Særudstillingen, den tilhørende publikation og det omfattende formidlingsprogram er
blevet til i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum.
Gertrud Oelsner og Gertrud Hvidberg-Hansen fra henholdsvis Fuglsang Kunstmuseum
og Fyns Kunstmuseum har kurateret HIMMELGÅDER. De to kunsthistorikere har
tidligere arbejdet sammen om flere anmelderroste udstillinger, og de modtog sammen
Bikubenfondens museumspris i 2009 for deres samarbejder.
HIMMELGÅDER bygger på kunstfaglig forskning, der er støttet af Topdanmark
Fonden, og udstillingsprojektet har desuden modtaget støtte fra bl.a. Nordea-fonden og
Kulturarvsstyrelsen.
I forbindelse med udstillingen viser en række danske kunstmuseer egne
satellitudstillinger om relaterede emner: Thorvaldsens Museum, Oluf Høst Museet og
Else Alfelt og Carl-Henning Pedersens Museum.
ÅRSPLAN 2012
Side 44
OASE - kunstfri zone
ProjektID: 3847
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Som optakt til blomsterfestival - herunder særophængning af blomster motiver - friholdes skulptursalen til en blomstrende oase uden kunst, men musik og sækkestole. Salen skal tømmes primo
august, så det er et (billigere) alternativ til at vise værker fra egen samling. Inddrag evt. gartnerskole eller Odense Kommunes grønne afdeling - eller blomstersponsor vedr. pleje af det grønne!
Foreberedelse af udstillingssamarbejde med SMK - PH
ProjektID: 3856
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Der arbejdes på et fælles udstillingsprojekt om PH (design, kunst, kunstkritik mv.)
Danske kunstnere for Natur og Miljø
ProjektID: 3887
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
01.05.2012
Startår: 2012
DANE - Danske kunstnere for Natur og Miljø har udgivet 12 bøger med akvareller,
tegninger og oliemalerier fra hele Danmark. Denne udgivelse bliver den 13. i rækken og
udgives i samarbejde mellem DANE, Odense Kommune (Natur, Miljø og Trafik) samt
Forlaget Odense Bys Museer.
Bogen indeholder følgende 6 kapitler:
Odense Fjord
Odense Å
Stavids Å og Ryds Å
Tarup Davinde grusgravområde
Skovene
Kgs. Have
Hvert kapitel indledes med en beskrivelse af områderne, hvorefter værkerne optræder
med korte beskrivende billedtekster.
Til bogen knyttes en udstilling af værker fra bogen, der vises i Den Fynske Landsby
Besøgscentret. Udstillingen vises 1 måned og kunstnerne fremstiller en folder der viser
priser på værkerne. Værkerne kan købes direkte hos kunstnerne.
Vilhelm Lundstrøm
ProjektID: 3900
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
01.07.2013
Startår: 2012
Udstillingsplanlægning i 2012 i samarbejde med KUNSTEN og i forlængelse af Modernismeinitiativet (afsæt i Aros). Lundstrøm er en af FKMs væsentligste modernistiske kunstnere og er en populær kunstner blandt publikum.Det er mange år siden, der sidst blev vist Lundstrøm udstillinger,
blandt på FKM, men med et nyt greb om hans Ouevre vil der blive tale om en ganske anden præsentation.
OASE - blomstermotiver i museets samling
ProjektID: 3903
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Afvent info om blomsterfestival.
ÅRSPLAN 2012
Side 45
Kunst Uden Filter - Atelierudstilling
ProjektID: 3918
Startdato:
17.02.2012
Slutdato:
01.06.2012
Startår: 2012
KUNST UDEN FILTER - Atelierudstilling 17.2 - 1.6 2012
Udstillingen præsenterer Dan Jensens og Lone V. Petersens kunstneriske
nyfortolkninger af H.A Brendekildes maleri "Udslidt", skabt i museets nye atelier i
efteråret 2011. Udstillingen ledsages af en film, der sammenfatter den kunstneriske
arbejdsproces.
Udstillingen åbnes med en Artist Talk fredag den 17. februar kl. 13.00. Her kan du høre
de to kunstnere at fortælle om det kunstneriske forløb og ideerne bag værkerne, samt få en
kunsthistorisk vinkel på H.A. Brendekildes dramatiske maleri "Udslidt" fra 1889 af
museumsinspektør Henriette Nielsen
ÅRSPLAN 2012
Side 46
Projekttype:
International aktivitet
Migration og integration
ProjektID: 2718
Startdato:
01.01.2008
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2008
Odense Bys Museer har gennem en årrække på såvel forsknings- som
formidlingsmæssigt plan beskæftiget sig med udvandringen fra Danmark til USA og de
danske (og øvrige skandinaviske) immigranter og deres efterkommeres integration i det
amerikanske samfund. Det er målet i de kommende år at forfølge disse initiativer i et
internationalt netværk med afsæt i et samspil med udvalgte skandinaviske/europæiske
institutioner og med tæt kontakt til forsknings- og formidlingsmiljøer i USA.
Fra 2009 indgår Odense Bys Museer i projektet 'Narrative Identity, Social Integration
and Stories of Nationhood: Post-Immigration Identity Formation among Danish, Latino
and Irish Migrants', der med deltagelse af institutioner og forskere fra USA, Canada og
Danmark og med Aarhus Universitet som projektledelse gennemføres frem til 2013.
I Europa opleves i disse år en betydelig interesse for migration og integration med afsæt
i den tid, hvor Europa afgav mange millioner mennesker til en oversøisk udvandring.
Gennem fokus på denne migration trækkes tråde frem til nutidens situation, hvor
Europa skal forsøge at integrere den meget store indvandring som har fundet sted
gennem de sidste par årtier.
Ved det Nordiske Historikermøde i Tromsø i august 2011 var migration et hovedtema.
Ved dette møde etableredes et nordisk netværk om migrationsforskning.
Gennem deltagelse i Social Science History Association og kontaktnet til en række
amerikanske universiteter, bl.a. University of Wisconsin, og museer, bl.a. National
Museum of American History, fastholdes og udbygges kontaktnet og gensidig
inspiration og vejledning, herunder ved afholdelse af gæsteforelæsninger. Ligeledes
fastholdes kontakt til The Danish Immigrant Museum, Elverhoj Museum i Solvang,
Nordic Heritage Museum i Seattle og andre danske/skandinaviske museer og
organisationer i USA.
De Vilde Svaner - på rejse (version 2)
ProjektID: 3754
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2014
Startår: 2012
Udstillingen De Vilde Svaner - med H.M. Dronning Margrthes decoupager og dragter til
filmen af samme navn - vistes i H.C. Andersens Hus i efteråret 2009. Åbningen fandt
sted den 4. september, samme dag som filmen havde verdenspremiere ved visning i
Odense Koncertsal. Fra starten af 2010 sendtes udstillingen på verdensturné, hvor
første stop var Franz Mayer Museet i Mexico City, dernæst Meridian International
Center i Washington DC og i efteråret 2010 vist i Prince Gong's Palace i Beijing. I 2011
gik turen til Tokyo, hvor åbningen skulle have fundet sted den 9. maj, men grundet
jordskælv og tsunami blev åbningen udskudt til 3. november. I april 2012 skal udstillingen vises i
Rom.
På baggrund af udstillingens store succes både publikums- og præssemæssigt er det
blevet besluttet at søge at skabe en ny version af udstillingen, som i højere grad viser
sammenhængen mellem H.C. Andersen, filmen og H.M. Dronningens arbejder. Den nye
ÅRSPLAN 2012
Side 47
version af udstillingen forventes at være klar til visningen i Rom i april 2012. Der
arbejdes med planer for visning af udstillingen andre steder i verden, bl.a. i Rusland,
Brasilien og Sydkorea.
De Vilde Svaner nyder meget stor medieopmærksomhed på sin tur rundt i verden og får
sin helt specielle markering ved åbning med deltagelse fra den kongelige familie i
Danmark.
Udstillingens rejse og præsentation af filmen foretages i et samarbejde mellem Hoffet, JJ
Film og Odense Bys Museer og i tæt kontakt med de respektive landes udenrigs- og
kulturministerier samt de danske repræsentationer på stedet.
H.C. Andersen filmprojekt
ProjektID: 3782
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2012
H.C. Andersens univers - et nyt indblik i HCAs verden fortalt på en anderledes
(filmisk) måde.
- Forslag om 5 + 1 x 10 minutters film, der både kan vises individuelt (afsluttet historie)
og som samlet program
- Skal være målrettet en udenlandsk modtagerkreds (herunder specielt Kina/Asien)
- Til brug for salg til TV-indslag (dansk/udenlandsk)
- Skal kunne bruges i museet/Odense: give indblik i HCAs univers
- Skal kunne bruges i trailer-form på nettet, ved markedsføring nationalt og internationalt, i forbindelse med udstillinger rundt i verden, inflights etc.
Projektet gennemføres i samarbejde med JJ Film og Jens Andersen.
Forskningsseminar, Vitalisme i Norge - i samarbejde med Munch museet m.fl
ProjektID: 3837
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
I forlængelse af oversættelse af Livslyst og den internationale eksponering arbejdes der
på at afholde forskningsseminar i Oslo om nordisk vitalisme.
ÅRSPLAN 2012
Side 48
Projekttype:
Arrangement
Sommerteater - Klovnen Jody
ProjektID: 3692
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
HCA og Spanien
ProjektID: 3705
I 2012 kan vi i museet fejre 150-året for H.C. Andersen og Spanien. Via den spanske
ambassade er vi blevet informeret om, at man i Spanien fejrer denne begivenhed bl.a. ved
at genoptrykke rejsebogen "I Spanien". Det ville være en fin international gestus evt. i
samarbejde med ambassaden, at markere 150-året med en lille udstilling, foredrag,
spanske lækkerier og dans i museet.
Matinekoncerter ved Odense Symfoniorkester
ProjektID: 3706
Startdato:
18.09.2011
Slutdato:
29.04.2012
Startår: 2011
Slutdato:
30.09.2012
Startår: 2012
Aftenåbninger i barndomshjemmet
ProjektID: 3713
Startdato:
01.03.2012
Kom til aftenåbning i Carl Nielsens Barndomshjem. Arrangementerne er tilrettelagt i
samarbejde med Carl Nielsens Vennekreds, og finder sted hver den sidste tirsdag i
måneden fra maj til september. Et fast element på disse aftener vil være forskellige
kulturelle indslag, der alle kan relateres til Carl Nielsen, hans familie og/eller egnen, hvor
han voksede op. Foruden disse fortællinger lover vi hyggeligt samvær, fællessang og
mulighed for at nyde sin medbragte aftenkaffe. Når vejret tillader det, er vi i haven.
Alternativt bliver vi inde i museet.
Alle er velkomne, og der er gratis adgang. Så pak kaffekurven, klapstol og lign. og kig
forbi til nogle hyggelige aftentimer i dejlige omgivelser.
Julestemning i Barndomshjemmet
ProjektID: 3714
Startdato:
24.11.2012
Slutdato:
24.11.2012
Startår: 2012
Traditionen tro fyldes Carl Nielsens Barndomshjem med stemning og atmosfære, når vi
sammen lader op til den travle julemåned. Vi gør bl.a. status over året, der er gået i Carl
Nielsen regi, synger julesange og - salmer samt hygger med gløgg og hjemmebag. Som
altid vil der også være en kulturel overraskelse på programmet.
Carl Nielsens 147-års fødselsdag i barndomshjemmet
ProjektID: 3715
Startdato:
01.03.2012
Slutdato:
09.06.2012
Startår: 2012
Traditionen tro festligholdes Carl Nielsens fødselsdag i haven bag det smukke
barndomshjem i Nr. Lyndelse. I år ville han være fyldt 147 år. På programmet er
musikalsk underholdning, taler og fællessange. Der vil hele dagen være gratis adgang til
museet og mulighed for at købe en forfriskning.
ÅRSPLAN 2012
Side 49
Arrangementet er blevet til i samarbejde mellem Odense Bys Museer og Carl Nielsens
Vennekreds.
H.C. Andersens fødselsdag
ProjektID: 3725
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
H.C. Andersens fødselsdag festligholdes i H.C. Andersens Hus på fødselsdagen den 2.
april. Arrangementet der varer en lille time består af taler, oplæsning og musik. Som det
væsentligste punkt i fejringen æres digterens minde ved varetagelsen hans
testamentariske bestemmelse om, at tildele legatet - "H.C. Andersens Hjælp" - til en
flittig skoledreng i Odense. I samme forbindelse tildeles legatet "H.C. Andersens Fonds
Legat" til en flittig skolepige i Odense.
Fødselsdagen fejres også ved at tilstå alle fri entre til museet hele dagen.
I år vil museet fejre fødselsdagen ved at åbne en internetforbindelse til børnebiblioteket
og ABC-museet i Volgograd, hvor de på H.C. Andersens fødselsdag fejrer "Bogens
Dag". I denne anledning udveksler museet bøger med biblioteket i Volgograd.
Byvandring - Dalum Papirfabrik og fabriksbyen
ProjektID: 3735
Startdato:
15.05.2012
Slutdato:
15.05.2012
Startår: 2012
Dalum Papirfabrik og fabriksbyen
I den netop afsluttede kommuneplan peges bl.a. på Dalum Papirfabrik og den
omgivende bebyggelse til virksomhedens arbejdere som et særlig karakteristisk område i
det nuværende Odense. Dalum Papirfabrik blev anlagt ved Odense Å i Dalum, en
beliggenhed et godt stykke udenfor Odense, for at udnytte åens vand. Som det kendes
fra en række store, vandkraftafhængige virksomheder opstod der omkring fabrikken en
hel fabriksby, som i store træk stadig er bevaret. Dalum fabriksby blev et helt lille
samfund for sig.
På vandringen ser vi både på områdets ældre historie som en del af Kristiansdal og på
selve papirfabrikken og den omgivende fabriksby. Vandringen fører os ind på områder,
hvor man sjældent kommer og ser også nærmere på den jernbanehistoire, som har været
så vigtig en del af netop dette område.
Byvandring - Fruens Bøge - Odenseanernes udflugtsmål siden 1800-tallet
ProjektID: 3736
Startdato:
15.08.2012
Slutdato:
15.08.2012
Startår: 2012
Slutdato:
18.09.2012
Startår: 2012
Slutdato:
06.06.2012
Startår: 2012
Byvandring - Byplanlægning i Odense gennem 150 år
ProjektID: 3737
Startdato:
18.09.2012
Byvandring - Bisp Beldenak og Dr. Christine
ProjektID: 3740
Startdato:
06.06.2012
Sted: Det adelige Jomfru kloster. Tid: 18.30. I starten af 1500-tallet flyttede to store personligheder til Odense, - Biskop Jens Andersen Beldenak og Dr. Christine. Danmark var med hurtige skridt
på vej ind i renæssancen, og både Beldenak og Christine var på hver deres måde børn af deres tid.
De etablerede begge et hof omkring sig, og forsøgte at blive den ledende skikkelse i byen.
ÅRSPLAN 2012
Side 50
Det endte med en konflikt, der fik fatale følger for dem begge.
Byvandring - Åben Bunker
ProjektID: 3741
Startdato:
08.08.2012
Slutdato:
08.08.2012
Startår: 2012
Sted: Pakerings Pladsen ved den Fynske Landsby.
Tid: 18.30
Vi mødes på parkeringspladsen ved Den Fynske Landsby, hvorfra turen går op til den
gamle kold krigs bunker i Hunderup skoven. Bunkeren var en del af det daværende
Totalforsvar. Her fra skulle det civile forsvar koordineres, i tilfælde af et angreb fra
Warszawa pagten. Bunkeren var både gas og atomsikret, og havde forsyninger nok til at
man kunne overleve der nede i op til en måned.
Turen ned i mørket, giver et interessant billede af beredskabsplanerne der blev
udarbejdet i årene under den kolde krig, og et spændende indblik i et historisk monument
som mange odenseanere kender udefra, men de færreste har set indefra.
Vinterferie - Jagten på Naziskatten
ProjektID: 3742
Startdato:
20.02.2012
Slutdato:
24.02.2012
Startår: 2012
Vinterferie for børn
Jagten på Naziskatten
20. - 24.2. kl. 11.00 og 15.00
I vinterferien kan børn og deres voksne tage på en skattejagt efter nazi-skatten i Odense
midtby. Kom ned på Møntergården og hjælp forskerne med at finde gamle tyvekoster,
og få kastet lys over en meget broget sag, som mange prominente borgere gerne havde
været foruden. Men pas på! Naziskatten har kostet mere end et menneskeliv.
Dagen efter befrielsen blev den blodigste under hele besættelsen. Tyskerne fik travlt
med at slette en masse spor fra deres ugerninger. Arkiver over fremtrædende danske
nazister blev brændt, og planer om mord og anholdelser blev hurtigt skaffet afvejen.
Men tyskerne fik også travlt med, at gemme mange af de stjålne ting væk, som de i løbet
af de fem krigsår, havde stjålet rundt omkring på Fyn. En del tyvekoster blev gravet ned
på et hemmeligt sted i Odense. Det blev senere kendt som nazi-skatten. Planen var at
de tyske officerer, der stod bag tyverierne, ville komme tilbage efter krigen, og grave
skatten op - og tage den med hjem.
Indtil nu har historikerne regnet beretningerne om nazi-skatten for gamle skrøner. Men
nu er der dukket dokumenter op, der peger i retning af, at der er noget om snakken. Kan
du løse gåden?
Påskeferie rundvisning og byvandring for børn
ProjektID: 3743
Startdato:
02.04.2012
Slutdato:
06.04.2012
Startår: 2012
Sted Møntergården
Tid: 12.30- 13. 45
Arrangementet starter med en kort rundvisning i udstillingen, hvor vi taler om byen
ÅRSPLAN 2012
Side 51
ældste historie. Efter rundvisningen går i ud i virkeligheden, og ser på de historiske
steder som ligger mellem Møntergården og Domkirken.
Efterårferie. Smykkeværksted for piger og drenge
ProjektID: 3744
Startdato:
15.10.2012
Slutdato:
19.10.2012
Startår: 2012
Seje og smukke smykker til både drenge og piger.
Smykker og accesories har altid været et must. I bronzealderen lavede man de vildeste og
største smykker, som det i dag næsten er umuligt at forstå at folk har gået med. I
jernalderen var smykkerne mere ”almindelige” for eksempel glas og lerperler. Og i dag er
smykker nogle gange lavet af plastic. Fordi vi mennesker elsker at pynte os og fordi vi
håber du har lyst til at være med, så indbyder vi dig til at komme til Møntergården i
efterårsferien, hvor du kan klæde dig ud som en bronzealdermand eller kvinde, lave din
egen lerperle som i jernalderen, eller støbe et kors eller en thorshammer som de gjorde i
vikingetiden, da Danmark lige var blevet kristent. Du kan også hjælpe arkæologerne med
at udgrave jernalderkvindens tabte glasperler.
Byvandring - Møntergårdens bygninger
ProjektID: 3745
Startdato:
29.05.2012
Slutdato:
29.05.2012
Startår: 2012
Byvandring - Sygehus for Odense Amt og By - 100 års sygehusbyggeri
ProjektID: 3749
Startdato:
03.07.2012
Slutdato:
03.07.2012
Startår: 2012
Byvandring - Modernismens bygninger i Odense By
ProjektID: 3750
Startdato:
04.09.2012
Slutdato:
04.09.2012
Startår: 2012
01.09.2012
Slutdato:
01.10.2012
Startår: 2012
Slutdato:
17.02.2012
Startår: 2012
Slutdato:
06.09.2012
Startår: 2012
Kulturnat - Møntergården
ProjektID: 3764
Startdato:
Kunst Uden Filter - Fernisering med Artist Talk
ProjektID: 3771
Startdato:
17.02.2012
Kunst Uden Filter - Fernisering med Artist Talk
Skumringsture i Den Fynske Landsby
ProjektID: 3774
Startdato:
05.02.2012
Tag med museumsinspektør Lise Gerda Knudsen på aftentur i Den Fynske Landsby. Vi
oplever Landsbyen i skumringstimen og hører om forskellige vinkler på landsbylivet.
Fyns Kunstmuseum på Havnekulturfestival 2012
ProjektID: 3778
Startdato:
25.05.2012
Slutdato:
27.05.2012
Startår: 2012
Besøg Fyns Kunstmuseums stand på Odense Havnekultufestival og oplev stjernenatten
ÅRSPLAN 2012
Side 52
i et miniplanetarium eller deltag i tegneworkshops for børn.
Se program på www.havnekulturfestival.dk eller www.museum.odense.dk
Julemarked Møntergården
ProjektID: 3795
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Smed
ProjektID: 3802
I Landsbyens smedje kan du møde Smeden der arbejder ved esse og ambolt.
Mød Præstegårdens Kokkepiger
ProjektID: 3803
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Inde i køkkenet har Præstegårdens kokkepiger travlt med at lave mad. Opskrifterne
findes i "Frk. Jensens Kogebog" fra 1901. Oplev den hyggelige stemning, når de byder
indenfor i det hyggelige køkken.
Huggehusarbejde
ProjektID: 3804
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Karlen på Torupgården arbejder flittigt med forskellige opgaver til brug både inden -og
udendørs.
Landsbyens uldkoner
ProjektID: 3805
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
31.12.2012
Startår: 2012
Ulkonerne arbejder med ulden fra Landsbyens får.
Finere håndarbejde
ProjektID: 3806
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
På Fjelstedgården møder du fruer og frøkener, der arbejder med det fineste håndarbejde.
Biavl
ProjektID: 3807
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Landsbyens biavlere fortæller om kuberne og staderne, der huser Landsbyens mindste
husdyr.
Ølbrygning
ProjektID: 3808
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Det er Landsbyens frivillige øl-bryggere, der laver den gode hjemmebryggede øl.
ÅRSPLAN 2012
Side 53
Landsbyens får klippes.
ProjektID: 3809
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Følg med når Landsbyens får bliver klippet på den gammeldags måde med en fåresaks.
Uldkonerne fortæller og demonstrerer om sortering og udnyttelse af ulden.
Forårspløjning af Landsbyerns marker
ProjektID: 3811
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Flere spand heste - æsler arbejder med landsbyens jorde, for at få dem klar til tilsåning af
årets afgrøder.
Kniplepigerne
ProjektID: 3813
Startdato:
01.04.2012
Slutdato:
21.10.2012
Startår: 2012
Kniplepigerne i Præstegårdens forvalterbolig laver mellemværk, hyldeborter, dynevår og
kraver med tynd tråd. Det kræver gode øjne og tålmodighed. Mød dem og få en snak om
knipling før og nu - kig i skufferne, hvor gamle og nye kniplinger imponerer i deres
delikate udførlighed.
Landsbyens væver
ProjektID: 3814
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
I Landsbyens væverhus er der opstillet to væve, hvor der væves stoffer til de dragter,
formidlerne i Levende Historie bærer. I det omfang der er materialer nok, væves der med
Landsbyens egenproducerede hør og uld,
Bededag
ProjektID: 3815
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Bededag byder Kokkepigerne indenfor i Præstegårdens hyggelige køkken, hvor de luner
hveder, som de serverer med hjemmelavet syltetøj.
Hestevognskørsel
ProjektID: 3817
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Landsbyens kapere tager Landsbyens gæster med rundt på en dejlig tur i hestevognen.
Undervejs fortæller kusken gerne om Landsbyens historie, husene og gårdene, dagens
aktiviteter og - om alle dyrene.
Husflidsdag
ProjektID: 3818
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Især på Fyn er husfliden alle dage blevet dyrket flittigt. Det var af stor betydning, at
man kunne lave tingene selv, og med snilde og opfindsomhed. Håndværket er gået i arv,
og i dag finder vi stadig spor af "den gode gamle husflid" i moderne materialer og
ÅRSPLAN 2012
Side 54
udformninger.
Landsbyens Håndværkere
ProjektID: 3819
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Den Fynske Landsbys håndværkere arbejder året rundt med at restaurere og
Vedligeholder Landsbyens huse.
Koen malkes
ProjektID: 3820
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Koen skal malkes - nogle dage malker vi med malkemaskine, og nogle dage håndmalker vi.
Arbejde med Hør
ProjektID: 3821
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Som et af de eneste steder i Danmark, kan man i Den Fynske Landsby opleve det gamle
håndværk - at forarbejde hør.
Levende Historie
ProjektID: 3822
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
I sommersæsonen arbejder formidlerne i Levende Historie med at gøre 1800-tallets
arbejde og længerevarende arbejdsprocesser nærværende og interessante for Landsbyens
gæster. I flere af arbejdsgangene er det muligt selv at prøve kræfter med bondemanden
eller bondekonens arbejde.
Håndværksdag
ProjektID: 3825
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Oplev en dag i Den Fynske Landsby hvor vi sætter fokus på det gamle håndværk,
materialer og metoder til at bygge og restaurere bygninger, der er flere hundrede år gamle.
Det er en dag, hvor det er muligt selv at komme helt tæt på de gamle byggehåndværk og få en
snak med de håndværkere, der stadig mestrer de gamle teknikker og metoder.
Den Fynske Landsby er mødet med bindingsværk og stråtage, for mange, et tegn på
idyl fra en svunden tid. Men i 1800-tallet, var det ikke specielt smuk eller idyllisk, det
var simpelthen bare sådan, man byggede et hus. Man byggede af let nedbrydelige
materialer, nemlig af træ, strå og ler, hvilket var typisk for langt de fleste, huse på
landet, den gang.
I dag er både vejr og vind hårdt ved bygningerne – især fordi de er ubeboede. Det er et
stort arbejde at vedligeholde og restaurere Landsbyens 26 bygninger - det er et arbejde
der hele tiden er i gang. Ofte opdager Landsbyens gæster slet ikke at håndværkerne er i
gang, men det er noget af det vigtigste arbejde, for uden de smukke gamle huse og gårde er der ingen Landsby.
ÅRSPLAN 2012
Side 55
Høstdag
ProjektID: 3826
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Denne dag bliver der høstet på markerne i Landsbyen, skiftevis med le, hvor karle og
piger binder op, og med selvbinder og med bugserede majetærsker med hjælp fra Motorog Veterantraktorklubben Fyn. Hele dagen kan man opleve masser af motorer og
traktorer af ældre dato.
Når markerne er mejet , og pigerne har bundet en Høstkælling af det sidste neg. bliver
kornet kørt ind.
På pladsen foran Præstegården sluttes dagen af med masser af musik, sang og dans, når
de gamle høst-traditioner holdes i hævd. Først stryger bønderne for kål - så giver
madmor en "lille en" og så skal høstkællingen træde den første dans med en af karlene.
Det er ikke kun korn der høstes på denne årstid. Landsbyen bugner af mange spiselige
afgrøder - og de vises frem i en flot høstudstilling i hestegangen. Hør også om kornets
kulturhistoriske udvikling, præsenteret af tidl. Landmand Erling Lykke.
I køkkenerne byder madmoder på smagsprøver også er der tilrettelagt aktiviteter særligt
for børn, som kan lave den fineste høstdukke af halm.
Kvashugning og brændekløvning
ProjektID: 3828
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Motor -og veterantraktor Klubben Fyn viser motorer og traktorer fra 1950érne frem. De
arbejder med at save træstammer op på et mobilt savværk, så der også i kommende år,
er brænde nok til komfurerne.
Børnene opfordres til at prøve kræfter med selv at lave reb. Det er en aktivitet, der
førhen var noget, der foregik på langt de fleste selvforsynende gårde. Karlene lavede
snore, reb og tove af halm, hamp siv og humleranker - ja selv hestehår og dyretarme
lavede man reb af.
Gammeldags Jul i Den Fynske Landsby
ProjektID: 3829
Startdato:
15.12.2012
Slutdato:
16.12.2012
Startår: 2012
Der er fyldt med hygge og mulighed for sammen at nyde de gode oplevelser, når Den
Fynske Landsby åbner for Gammeldags Jul.
I mange af Landsbyens huse vil der være liv og aktivitet, og alle du møder på din vej er
iklædt dragter fra 1800-tallet. Smeden arbejder ved sin esse, og i værksteder og
huggehuse arbejdes der med træ. Der bindes kranse af vinterens stedsegrønne planter og
så er det også her du finder den smukke mistelten, friskplukket fra Landsbyens egne
træer.
Også i år er der mulighed for at besøge salgssteder i de forskellige huse, med ting der er
lavet af folkene i Levende Historie i løbet af sommeren. Hvad med f.eks. at købe årets
julegave; nålepuder af vævet bolster, broderede poser med lavendel samlet i
Præstegårdens have, lommetørklæder og bogmærker som Kniplepigerne har kniplet og
meget meget mere. Husflidsfolk kigger forbi for at sælge hjemmestrikkede uldsokker,
filtede sko, trælegetøj, hjemmebundede børster m.v. I køkkenerne er der smagsprøver
ÅRSPLAN 2012
Side 56
på sulemad og julekager og på kroen skænkes der ud af den varme søde øl.
Trænger du til et hvil på din tur rundt i Den Fynske Landsby, så er der rig mulighed for
en hyggestund I den gamle skole, hvor der bliver fortalt julehistorier. I vindmøllen kan du
købe lune æbleskiver og punch.
Efterårspløjning af Landsbyens marker
ProjektID: 3830
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Markerne i Den Fynske Landsby skal vinterklargøres. Med hest og plov arbejder
landmanden med at få jorden pløjet godt igenem til næste års afgrøder.
Stenhugning
ProjektID: 3832
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Stenhugning er et håndværk som gennem tiden har været nyttigt når man skulle lave
knive og øksehoveder, men også til at lave skulpturer, bygningsdele og drikketrug til
dyrene på marken. Når man i dag arbejder i sten bruger man ofte en vinkelsliber, men i 1800-tallet
var det altså den hårde vej frem med hammer og mejsel.
Mød Landsbyens stenhugger - og se hvordan han med simpelt værktøj får et drikketrug
frem af den smukke granitsten.
Forskningens døgn
ProjektID: 3833
Startdato:
20.04.2012
Slutdato:
20.04.2012
Startår: 2012
Vi afholder igen i år Forskningens Døgn på Bevaringsfunktionen, hvor alle kan komme
forbi og møde konservatorerne i deres værksted og få et kig ind i det ellers skjulte
arbejde. Man kan høre konservatorerne fortælle om de videnskabelige
undersøgelsesmetoder, som anvendes i konserveringen.
Vi viser, hvordan man tager kemisk spottest på metaller og får bestemt, hvilken legering
metallet består af. Prøv også at knække koden i materialequizzen.
KULTURNAT på Fyns Kunstmuseum
ProjektID: 3835
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
20.09.2012
Startår: 2012
Koncerter i samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole
(ny titel)
ProjektID: 3840
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Det endelige og det uendelige
ProjektID: 3846
Startdato:
Chr leverer tekst til mandag 31.3.2011
Tilmelding: Information og tilmeldning: Folkeuniversitet i Odense
ÅRSPLAN 2012
Side 57
Rundvisning
ProjektID: 3852
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Tag med på Kunstrunden, som foregår på skift på kunstinstitutionerne i Odense og hør
om aktuelle udstillinger eller nye aspekter af museernes samlinger
Det er gratis at deltage når entreen er betalt.
Dans & kunst. Ingrid Kristensen gæster Fyns Kunstmuseum
ProjektID: 3853
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
I forlængelse af eksisterende og velfungerende samarbejde med Ingrid kristensen stiles der efter
at afholde en danseforestilling på FKM.
Den Ny Kunstskole på Fyns Kunstmuseum
ProjektID: 3859
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Som noget nyt samarbejder Den Ny Kunstskole og Fyns Kunstmuseum om
undervisning i museets fantastiske sale, hvor inspirationen er lige ved hånden.
Max. 10 deltagere pr. hold.
Entre til museet er inkluderet i kursusprisen.
DM i blomsterbinding (Blomsterfestival)
ProjektID: 3864
Startdato:
18.08.2012
Slutdato:
19.08.2012
Startår: 2012
DM i Blomsterbinding: Arrangementet løber af stablen den 18. og 19. august 2012, men
vil gerne kunne tilrettelægge arrangementet fra den 17. august om morgenen.
Museumsklubben - IDEAL. Ein Gespräch på Fyns Kunstmuseum
ProjektID: 3872
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
26. januar 19 – 21 på Fyns Kunstmuseum
IDEAL. Ein Gespräch
Seniorforsker Anne Christiansen inviterer indenfor i årets første særudstilling på Fyns
Kunstmuseum, som er ”En skulpturel samtale mellem Ingvar Cronhammar og Morten
Stræde.
Det er første gang, at de to kunstnere, der hører til blandt landets mest markante,
samarbejder om et fælles udstillingsprojekt. Det sker under en overskrift, der refererer til
noget ophøjet. Nok har kunstnerne bygget hver deres værk op af enkle geometriske og
stereometriske figurer, men de fremtræder ikke desto mindre som yderst komplekse størrelser,
hvorved de afspejler den verden, vi lever i idag. De to værker, der er henholdsvis knap 3 m højt og
3 m langt, er skabt af stål. De rigt facetterede skulpturelle værker er samlet med største præcision
og fremstår på grund af deres henholdsvis røde og blå sprøjtelakerede overflader som
med en monumental karakter. Men ved nærmere øjesyn byder de begge på overraskende
detaljer.
ÅRSPLAN 2012
Side 58
Deltagelse i økodag - Carl Nielsens Barndomshjem
ProjektID: 3875
Startdato:
01.03.2012
Slutdato:
22.04.2012
Startår: 2012
Slip køerne løs med Carl Nielsen til økodag i Nr. Søby. Hør om komponistens barndom
i Nr. Lyndelse og Nr. Søby, og om hvordan disse oplevelser og indtryk har præget ham
også i voksenlivet. Der vil være mulighed for at få information om Carl Nielsens
Barndomshjem og købe "økologiske" glaskøer!
Kulturnat - Skilles og mødes: Andersen og spanierne
ProjektID: 3878
Startdato:
07.09.2012
Slutdato:
07.09.2012
Startår: 2012
Ideen er grundlæggende at skildre Andersens tidlige møde med det spanske igennem en
byvandring i Odense (Skt. Hans Kirkegaard, Gråbrødre Hospital… her fortælles bl.a. historien om Don Augustin Mollon). Og hans sene møde i H.C. Andersens hus med oplæsning af
nogle af de mere vovede af hans spanske digte, eventyret "Thepotten" samt spansk dans
og vin. Lokation: Byvandring der slutter i Museet.
Museumsklubben - Kærligheden mellem Carl og Anne Marie
ProjektID: 3890
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Årets klubarrangement i Carl Nielsen Museet står i kærlighedens tegn. På trods af
navnet er museet nemlig et ægteparmuseum for både billedhuggeren Anne Marie CarlNielsen, f. Brodersen, og for komponisten Carl Nielsen. De to mødtes i Paris 2. marts
1891. Allerede 10. april holdt de bryllupsfest i Paris, mens den formelle vielse fandt
sted i Den engelske Kirke i Firenze måneden efter, nemlig 10. maj. I december samme år
fødtes parrets første barn, Irmelin. Af denne kronologi fremgår det med al ønskelig
tydelighed, at den søde musik opstod umiddelbart imellem den smukke Anne Marie og
den charmerende Carl. Parrets fælles historie er dramatisk og rummer alt, hvad man kan
ønske sig af stormende forelske og stor lykke, længsel og afsavn, svig og bedrag og –
ikke mindst – forsoning. Med udgangspunkt i parrets breve til hinanden vil
museumsinspektør Ida-Marie Vorre fortælle den gribende historie om ægteparret Carl
Nielsen.
Museumsklubben - Himmelgåder - Kunst og astronomi 1780 -2010
ProjektID: 3891
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Overinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen introducerer den spændende udstilling som
belyser danske billedkunstneres interesse for astronomien: Månen, Solen, stjernerne,
nordlys, kometer, men også menneskets erobring af rummet og spørgsmålet om liv ude i
rummet er emner, der på forskellig vis tages op i såvel udstillingen som i det katalog der
udkommer i forbindelse med udstillingen.
Sammenfattende præsenterer udstillingen mere end 200 års dansk billedkunst - fra J.C.
Dahl over C.W. Eckersberg, til Harald Moltke, J.F. Willumsen, Carl Henning Pedersen,
Else Alfelt og frem til den nyeste kunst - Kirsten Klein, Lotte Tauber Lassen og
Anders Brinch m.fl.. Værkerne er i dialog med udviklingen inden for astronomien, og på
tværs af tid vidner værkerne om en genkomst af den romantiske længsel efter at skildre
ÅRSPLAN 2012
Side 59
det uendelige rum og dets gådefuldhed.
Museumsklubben - En amerikansk aften
ProjektID: 3892
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Der inviteres til en aften med fokus på danske udvandrere i USA. Museumschef Torben
Grøngaard Jeppesen og museumsinspektør Karsten Kjer Michaelsen har gennem en
længere årrække udforsket historien om de mange, som forlod Danmark for at prøve
lykken i USA. Resultaterne heraf er omsat i en række bøger og et stort antal foredrag
både i Danmark og i USA.
De to forfattere vil give eksempler på beretninger fra udvandrerne om deres store
beslutning om at forlade alt det kendte til fordel for en ny og ukendt verden. Denne rejse
var ikke altid let, og mange betalte en høj pris menneskeligt. Til gengæld såede
udvandrerne de frø, som deres efterkommere siden kunne høste i rigt mål. Spørgsmålet
om, hvordan de danske efterkommere har det i dag, vil der også blive fortalt om. For at
komme i rette stemning, vil der blive serveret amerikanske smagsprøver til hals og gane.
Museumsklubben - Døden i Landsbyen
ProjektID: 3893
Startdato:
08.05.2012
Slutdato:
08.05.2012
Startår: 2012
Gennem 1800-tallet levede til hver en tid mellem 50 og 100 mennesker i Den Fynske
Landsbys huse og gårde. …...Men de døde også. Vi har fundet det interessant at arbejde
med den mindre romantiske side af landsbylivet i 1800-tallet. Truslerne, ubehaget,
sygdommene og døden. Det har rejst spørgsmålet: hvorledes formidles den virkelige
dagligdag og livets afslutning på museet. Hvem boede der, hvor kom de fra, hvad lavede
de, hvor gamle blev de og hvad døde de af?
En aften med museumsinspektørerne Lise Gerda Knudsen og Anders Myrtue.
Museumsklubben - En bid af historien!
ProjektID: 3894
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
En bid af historien!
Museumsklubben inviterer til et kik bag kulisserne når museumsinspektør Karsten Kjer
Michaelsen og formidlingschef Asger Lorentzen byder indenfor i den nye
museumsbygning og udstilling i Møntergården. Med en tur rundt i udstillingen - og
fortællingen om museets vision for Møntergården - får du et indblik i tankerne bag den
spændende scenografi, de valgte emner og udviklingen af et museumsmiljø der skal blive
en kulturel smeltedigel for kreativitet, viden og oplevelse. Helt eksklusivt får
Museumsklubben lov til at kigge ind før der er adgang for offentligheden.
Museumsklubben - Manuskripter, noter og breve
ProjektID: 3895
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Kom og få et spændende kik ind i H.C. Andersens univers. Originale manuskripter,
noter og breve fra Andersens hånd, der stort set aldrig vises til publikum, findes på
denne særlige aften frem og overinspektør Ejnar Stig Askgaard fortæller historierne, der
knytter sig til de skrøbelige dokumenter. Det bliver til mange historier om Andersen, om
ÅRSPLAN 2012
Side 60
digterens spændende og særprægede liv og personerne omkring ham.
Museumsklubben - Årets arkæologiske highlights
ProjektID: 3896
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
I dette eksklusive arrangement får du mulighed for at høre om årets arkæologiske
udgravninger og at se og røre ved nogle af årets bedste fund. Du får samtidig mulighed
for at medbringe dine egne oldsagsfund og få dem vurderet af en fagmand. Hvis fundet er
danefæ, venter der dig en dusør, hvis ikke, kan du tage fundet med hjem igen beriget
med øget viden om dets betydning.
Arrangementet afholdes i flotte omgivelser i konferencelokalet i de nye
udstillingsbygninger og der vil blive mulighed for at kigge rundt i udstillingerne sammen
med et par af museets arkæologer. Helt eksklusivt får Museumsklubben lov til at kigge
ind før der er adgang for offentligheden.
Forskningens Døgn 2012 - Himlens gåder
ProjektID: 3901
Startdato:
20.04.2012
Slutdato:
20.04.2012
Startår: 2012
Kom til Forskningens Døgn 2012. Hør om særudstillingen "Himmelgåder - dansk kunst
og astronomi 1780-2010" og mød Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, der
formidler astronomiske emner
Efterårsferien - Eventyrlige rundvisning i H.C. Andersens Hus
ProjektID: 3906
Startdato:
13.10.2012
Slutdato:
21.10.2012
Startår: 2012
Tag med på en eventyrlig rundvisning i museet med H.C. Andersen Paraden. Undervejs
møder du prinsesser, havfruer, soldater og mange andre eventyrfigurer fra H.C.
Andersens forfatterskab. Selveste H.C. Andersen er guide.
Nat på museet
ProjektID: 3907
Startdato:
04.11.2012
Slutdato:
04.11.2012
Startår: 2012
Vi gentager succeen med "Nat på museet" i samarbejde med børnekulturhuset Fyrtøjet og Torben
Iversen. Arrangementet henvender sig til børn i alderen fra 6-12 år. Børnene skal selv have lommelygte med, for museet er mørktlagt. Arrangementet finder sted mellem kl. 18:30-21:00.
Formidling af tørreladebyggeri i Den Fynske Landsby
ProjektID: 3910
Startdato:
01.04.2012
Slutdato:
31.07.2012
Startår: 2012
Den Fynske Landsby bygger nyt gammelt
I forårssæsonen kan du i hverdagene møde Den Fynske Landsbys håndværkere i
arbejde, når der bygges på den nye tørrelade ved Teglværket (hus 12). Med penge fra
Fonden Fyns Forsamlingshus, Odense, Munkemølle Fonden og N.M. Knudsens Fond
er det blevet muligt at færdiggøre miljøet omkring den gamle teglværksovn fra Bladstrup.
ÅRSPLAN 2012
Side 61
I perioden april til juli 2012 bygger vi en tørrelade og etablerer en ælteplads og en
lergrav. Dermed bliver det muligt fra efteråret 2012 at formidle hele teglstens-processen
fra opgravning af ler, over æltning og strygning til tørring og endelig brænding af
mursten.
Tørreladen bygges af Den Fynske Landsbys egne håndværkere, der arbejder med gamle
redskaber og teknikker. Kom og få en snak med håndværkerne og hør om byggeskik og
byggemetoder fra 1800-tallet.
Skabelse og undergang. Temadag på FU
ProjektID: 3911
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Imellem nattens stjerner med Amatørastronomisk Selskab Fyn
ProjektID: 3915
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Tag med Amatørastronomisk Selskab Fyn ud i natten og se på aktuelle stjernebilleder og
astronomiske begivenheder.
Mødested: Stige Ø, Østre Kanalvej, hovedindgangen til området.
Earth Hour 2012. Endagsfestival i Odense
ProjektID: 3916
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Vær med når Fyns Kunstmuseum i anledning af udstillingen HIMMELGÅDER
sammen med naturskolen Vigelsø, Odense Musikbibliotek, Syddansk
Musikkonservatorium & Skuespillerskole og Amatørastronomisk Selskab Fyn deltager i
den internationale klimaevent EARTH HOUR 2012.
Program EARTH HOUR 2012
10-21: Lang lørdag på Fyns Kunstmuseum i forbindelse med særudstillingen
HIMMELGÅDER. Dansk kunst og astronomi 1780-2010
10-13: Vær med når naturskolen på Vigelsø skaber en planetsti i Kongens Have. For
børn og voksne
13-14: Familieomvisning i HIMMELGÅDER ved museumsinspektør Henriette Nielsen
14-15: Familiekoncert på Fyns Kunstmuseum ved Syddansk Musikkonservatorium &
Skuespillerskole
15-16: Omvisning i HIMMELGÅDER. Ved overinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen
16-17: Koncert på Fyns Kunstmuseum ved Syddansk Musikkonservatorium &
Skuespillerskole
19-20.30: Mørklægningskoncert på Odense Musikbibliotek. Entré
20.30- 21.30 : Lyset slukkes! Himlen over Odense.
Se på stjerner i Kongens have med Amatørastronomisk Selskab Fyn
Se på stjerner fra Odense Observatorium på Munkebjerg Skolen.
Det er gratis at deltage i arrangementerne på Fyns Kunstmuseum når entréen er betalt.
Hvor intet andet er angivet er det gratis at deltage i aktiviteterne.
Morgenvækning af Landsbyens dyr
ProjektID: 3919
ÅRSPLAN 2012
Startdato:
06.05.2012
Slutdato:
06.05.2012
Startår: 2012
Side 62
Stå op med dyrene i Den Fynske Landsby! Et tilbud til de morgenfriske.
På denne morgentur kommer du med landmanden på morgenfodringstur i Landsbyen. Vi
skal vække heste, grise, køer og får - og samtidig høre om husdyrenes betydning og
historie i Danmark og i Den Fynske Landsby. Vi slutter af med en smagsprøve på god fynsk davre
Forårssang i Den Fynske Landsby
ProjektID: 3921
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Kom og nyd en stemningsfuld eftermiddag i selskab med Fioniakoret fra Fyn, som i år
fejrer sit 125 års jubilæum, under bøgene i Den Fynske Landsby. Programmet er hentet
fra den danske sangskat med klassisk korsang, Carl Nielsen, musicals mv. samt ikke
mindst fællessange, hvor alle kan være med. Medbring gerne picnickurv og tæppe og slå
jer ned ved den smukke friluftsscene og vær med til at fornemme forårets komme til
Fyn.
Temaften, Folkeuniversitet i Odense
ProjektID: 3925
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Temaften. Folkeuniversitet i Odense
ProjektID: 3926
Startdato:
01.01.2012
Stjernekikkert og andet grej på Himmelgåder. Fars dag
ProjektID: 3927
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Startdato:
30.05.2012
Slutdato:
30.05.2013
Startår: 2012
Rundvisning i HIMMELGÅDER
ProjektID: 3928
Koncerter i DFL
ProjektID: 3931
Arrangør: JVB Concerts. www.jvb.dk.
Billetsalg: Danbillet, Overgade 12, Odense C. Tlf. 66 14 01 10. www.danbillet.dk eller
www.billetnet.dk.
Koncerter på friluftsscenen
ProjektID: 3932
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Arrangør: JVB Concerts. www.jvb.dk.
Billetsalg: Danbillet, Overgade 12, Odense C. Tlf. 66 14 01 10. www.danbillet.dk eller
www.billetnet.dk. Følgende datoer er foreløbigt aftalt:30/5,8/6,22/6,30/6,23/8.24/8,25/8,31/8.
Thriges Kraftcentral
ProjektID: 3933
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Kraftcentralen er en tidslomme, som ligger i hjertet af det velbevarede fabrikskompleks.
ÅRSPLAN 2012
Side 63
Her kan du se stærkstrøms-teknologi - rå og ucamoufleret.
Kl. 10.05 Rundvisning. Kl. 10.30 - ca. 10.45 Dieselmotoren startes. Kl. 11.30
Rundvisning.
Oplev når Dieselgruppen starter maskinen kl. 11 og se udstillingen "HØJSPÆNDING!
Thomas B. Thrige, virksomheden og Kraftcentralen", om Thomas B. Thriges liv og virke
i Odense.
Thriges Kraftcentral er opført i 1916 af Thomas B. Thrige og er en velbevaret
industribygning af national betydning. Kraftcentralen var hjertet i Thriges store
fabrikskompleks. En stor dieselmotor og to dampturbiner leverede elektricitet og varme
til hele fabrikken - og strøm til Skibhuskvarteret.
Efter hovedstaden var Odense den vigtigste industriby i Danmark. Odenses
industrialisering begyndte med de første fabrikker i midten af 1800-tallet. I
industrialderens glansperiode 1870-1970 arbejdede halvdelen af byens befolkning inden
for industri og håndværk.
Industrisamfundet begyndte at klinge af i 1970'erne, men mange steder i Odense
fortæller bevarede industriminder endnu om dette væsentlige kapitel i byens historie.
Kraftcentralen blev fredet i 2005 og indeholder et sjældent intakt interiør fra
elektroteknikkens barndom.
Vinterferie - Eventyrlig rundvisning
ProjektID: 3935
Startdato:
26.02.2012
Slutdato:
26.02.2012
Startår: 2012
Rundvisning i museet med H.C. Andersen Paraden. Måske møder du prinsesser,
havfruer, soldater og mange andre kendte eventyrfigurer fra H.C. Andersens
forfatterskab også får du historien om den fattige skomagersøn fra Odense.
ÅRSPLAN 2012
Side 64
Projekttype:
IT
HISTORISK ATLAS
ProjektID: 2433
Startdato:
01.01.2007
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2007
Videreudvikling af Historisk Atlas som platform, herunder teknisk understøttelse af
samarbejdspartnere i hele landet.
Deltagelse i bestyrelsen og redaktionsudvalget for foreningen Historisk Atlas /v Jacob
Wang.
Historiske Universer Online
ProjektID: 3289
Startdato:
01.07.2010
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2010
Projektet sigter mod en realisering af formidlingspotentialet i vores datasamling. Tanken
er at udvikle en lang række formidlingsplatforme (websites og applikation), hvor det
omfattende datagrundlag ved OBM, muliggør krydsreferencer mellem historiske
genstande og fortællinger. For brugere vil dette betyder muligheden for at bevæge sig
mere smidigt, frit og på kryds og tværs i materialet.
Målsætningen er bl.a. at implementere en høj grad af automatisering i processerne
omkring digital tilgængeliggørelse og formidling. Med en gennemtænkt og grundig
opmærkning af vores digitale objekter, kombineret med let adgang til data på
programmeringsniveau via webservices, muliggøres at Odense Bys Museer med tiden
tilbyder et mangfoldigt og spændende univers af virtuelle steder der indbyrdes hænger
sammen.
Ophavsretspolitik for Odense Bys Museer
ProjektID: 3303
Startdato:
01.01.2011
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2011
I 20111 ønsker Odense Bys Museer ledergruppe af lægge grunden for en fremtidig
anvendelse af Creative Commons, som juridisk platform for håndtering af digitale
kulturarvsobjekter og deling af disse med offentligheden. Det er Odense Bys Museers
holdning, at kunst- og kulturhistoriske objekter, der ikke er omfattet af enerettigheder
for andre, frit skal stilles tilgængelig online. Et smidigt og juridisk fundament til
håndtering af ophavsret er således en forudsætning for realiseringen af denne ambition.
Se http://www.creativecommons.dk/om/
Den praktiske implementering af Creative Commons afhænger af en udvidelse af museets
objektmodel og digitale grænseflader til de digitale samlinger, og kan således tidligst
påbegyndes i 2012.
DATAEKSPORT: Museernes Samlinger og KID
ProjektID: 3416
Startdato:
01.01.2011
Slutdato:
31.05.2012
Startår: 2011
Målsætningen med projektet er at honorere den lovbestemte forpligtelse der tilsiger at
Odense Bys Museers digitale samlinger skal være tilgængelige på Museernes Samlinger
(KUAS) inden udgangen af 2011. Arbejdet vil basere sig på anvendelse af Regins
webservicelag og afsluttes senest 31/12-2011.
ÅRSPLAN 2012
Side 65
Fyns Kunstmuseums samling vil ligeledes blive eksporteret til Kunstindex Danmark.
Derudover er ambitionen, at vi i samme periode kommer godt i gang med at eksportere
vores samlinger (eller relevante dele) til det europæiske fællesregister for kunst- og
kulturhistorie Europeana.
Se:
http://da.wikipedia.org/wiki/Museernes_Samlinger // https://www.kulturarv.dk/mussam
http://www.europeana.eu/portal/aboutus.html
Udvikling af HCA mobil apps (4-års plan)
ProjektID: 3551
Startdato:
01.01.2011
Slutdato:
31.12.2014
Startår: 2011
I lighed med andre større museer med mange internationale gæster, hvoraf mange allerede
i skrivende stund har udviklet smartphone- og online applikationer, bør H.C.
Andersens Hus også kunne tilbyde sådanne alternative måder at præsentere og bruge
museet på.
H.C. Andersen brevdatabasebase: omlægning til en anvendelig OBM-version
ProjektID: 3599
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2014
Startår: 2012
At få omlagt brevbasen, som pt ligger på SDU server til OBM og gøre søgemulighederne
og koblinger til andre databaser mere elegant.
HISTORISK ATLAS OVER GRÆNSEN
ProjektID: 3883
Startdato:
01.10.2011
Slutdato:
30.09.2012
Startår: 2011
Formålet med pilotprojektet 'Historisk Atlas over grænsen' er at skabe
grundlag for en udvidelse af det eksisterende historiskatlas.dk til Region
Sønderjylland-Schleswig. Det er ambitionen, at vi med dette pilotprojekt får
lagt fundamentet for et fremtidens Historisk Atlas Sønderjylland-Schleswig. Vi
ønsker således at understøtte Region Syddanmarks kulturstrategiske
målsætning om at ”etablere samarbejde med udenlandske partnere (…) for at
sikre et stærkt samspil med internationale kræfter til brug for en dynamisk
udvikling på kulturområdet” (Region Syddanmark, Strategi på kulturområdet).
Pilotprojektet 'Historisk Atlas over grænsen' har som overordnet målsætning at
bane vejen for et længerevarende engagegement på Historisk Atlas også syd
for den dansk-tyske grænse.
Vi mener, tiden er moden til at løfte Historisk Atlas op på et nyt, internationalt
niveau og skabe langvarige samarbejder med institutioner i Region
Sønderjylland-Schleswig. Det vil være oplagt både indholdmæssigt,
geografisk og strategisk. Og ikke mindst oplagt for de ca. 700.000 borgere,
der bor i regionen og ikke lader den nuværende grænse være afgørende for
deres kulturinteresse.
HISTORISK ATLAS MOBIL APPS
ProjektID: 3884
ÅRSPLAN 2012
Startdato:
01.08.2011
Slutdato:
31.03.2012
Startår: 2011
Side 66
Det er vores målsætning at udvikle og lancere apps til iPhone og Android der giver
adgang til de 4.500 kunst- og kulturhistoriske lokaliteter som aktuelt formidles på
www.historiskatlas.dk. Vi vil dermed udvide rækkevidden af den omfattende og meget
righoldige formidling der foregår på websitet til også at inkludere brugere ”på farten” og
ude i offentlige rum. Noget vi anser for særdeles relevant for et kunst- og
kulturformidlingsprojekt med stedet som omdrejningspunkt.
MÅLGRUPPE:
Projektets målgruppe er dels de eksisterende ca. 12.000 månedlige besøgende på
www.historiskatlas.dk, som med dette projekt får mulighed for at anvende Historisk
Atlas on-site og ikke kun derhjemme foran skærmen, dels de brugergrupper, som
traditionel ”desktop-baseret” kunst- og kulturformidling ikke appellerer til. Vi forventer
at vi med et nyt tilbud om at tilgå Historisk Atlas via mobile platforme vil kunne
tiltrække nye brugergruppe – i særlig grad turister og yngre segmenter.
SAMARBEJDSPARTNERE:
Projektet baserer sig på det eksisterende samarbejde mellem 19 museer i det sydlige
Danmark, som i et bredt ABM-samarbejde med yderligere 121 arkiver og 11 biblioteker
(samt 3 blandingsinstitutioner) siden 2006 har formidlet kunst- og kulturhistorie på
www.historiskatlas.dk – nogen har været med fra starten, andre er kommet til undervejs.
Museerne er: Billund Museum, Bramming Museum, Faaborg Museum, Fulgsang
Museum, Hudevad Smedjemuseum, Industrimuseum Slesvig, Middelfart Museum,
Museerne i Fredericia, Museerne i Vordingborg, Museum Lolland-Falster, Museum
Sønderjylland, Odense Bys Museer, Næstved Museum, Nordfyns Museum, Svendborg
Museum og Sydvestjyske Museer, Østfyns Museer og Østsjællands Museum.
Kunsthistorier mobil
ProjektID: 3905
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Mobil kassefunktion i Den Fynske Landsby - Besøgscentret
ProjektID: 3909
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
01.06.2012
Startår: 2012
Mobil kasseterminal der skal tilgodese en mere smidig billetfunktion i Besøgscentret - primært i
højsæsonen. De besøgende vil naturligt blive ledt til billetkassen, hvor der samtidig er salg af madposer og drikkevarer. Det vil tage noget af arbejdspresset fra museumsværten, der både skal betjene, informere og uddele brochurer til gæsterne og fortælle om dagens aktiviteter samt sælge
billetter og varer.
ÅRSPLAN 2012
Side 67
Projekttype:
Bygninger og inventar
Møntergården - opførelse af ny udstillingsbygning
ProjektID: 3115
Startdato:
01.01.2010
Slutdato:
30.06.2012
Startår: 2010
Med baggrund i bevillinger fra A.P. Møllers Fond og Odense Kommune opføres en ny
udstillingsbygning på ca. 2400 kvm ved Møntergården i perioden 2010-12.
Møntergården fase II
ProjektID: 3421
Startdato:
01.01.2011
Slutdato:
31.12.2014
Startår: 2011
Med afsæt i arkitektkonkurrencens forslag til samlet dispositionsplan for
Møntergårdens gårdrum og bygninger skal der udarbejdes en konkret plan for den
fremtidige indretning og anvendelse af Møntergårds-området. Dette skal ske i
koordination med igangværende opførelse af ny udstillingsbygning og den samlede
lokaledisposition for kontorer, værksteder og øvrige arbejdslokaler.
ÅRSPLAN 2012
Side 68
Projekttype:
Samlinger og arkiver
Gennemgang af klima og lys i alle udstillinger samt magasiner
ProjektID: 2159
Startdato:
01.01.2006
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2006
Alle udstillinger og magasiner ved Odense Bys Museer, skal have gennemgået deres
klima.
H.C. Andersens Hus vil være det første museum, som gennemgåes. Dataloggere (som
måler temperatur og luftfugtighed) bliver parvis flyttet fra rum til rum, og de indsamlede
data vil inden årets udgang 2007 blive evalueret.
Fyns Kunstmuseum og malericontainer CT24 og fotocontainer på Fællesmagasinet vil
blive det næste, som undersøges.
Herefter følger de andre museer og magasiner.
Lysniveauet checkes desuden.
Hvis det viser sig, at klimaet ikke lever op til de gældende standarder, skal det tilrettes.
Der skal desuden laves en procedure/findes et system til regelmæssig kontrollering af
klimaforholdene ved Odense Bys Museer.
Indscanning og tilgængeliggørelse af gamle konserveringsrapporter
ProjektID: 2831
Startdato:
15.12.2007
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2007
Før Bevaringsfunktionen gik over til at bruge digitale konserveringsrapporter i 1997 blev
alle data om konserverede jordfundne og kulturhistoriske genstande sammenfattet på
analoge kartotekskort og siden i skemaform.
Dette materiale står nu vanskeligt tilgængeligt i 7 flyttekasser i kælderen under
Trækonserveringen. Arkæologer såvel som konservatorer og kulturhistorikere skal af og
til bruge oplysninger fra disse akter.
Arbejdet har ikke nogen tidsramme, og det kan udføres af weekendværter på
Møntergården efter instruktion fra Bevaringsfunktionen og evt. EDB-funktionen samt
den arkivansvarlige (MBH) når der er ledige stunder. Hovedparten af materialet kan
scannes.
OBM COLLECTION SPACE
ProjektID: 2978
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2012
Oprydning i skov af knopskudte databaser, konsolidering og kvalitetsløft af data,
udvikling af webserviceslag til intern og ekstern brug, ny webbaseret
arbejdsgangorienteret grænseflade, integration med Intranet, museum.odense.dk,
websites og andre systemer (evt mobile platforme). Herunder fastlæggelse af rutiner og
arbejdesgange i forbindelse med eksport af data til centrale registre – Museerners
Samlinger og Europeana og evt andre.
Oversigt over ikke EDB-registrerede genstande .
Opdatering/scanning/fotografering/dokumentation
ProjektID: 2988
ÅRSPLAN 2012
Startdato:
01.08.2008
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2008
Side 69
Formålet med projektet er at få et overblik over genstande ved OBM, som mangler at
blive registreret elektronisk.
I følge krav fra Rigsrevisionen til KUAS bør alle genstande være indberettet i 2011.
Handlingsplan for resterende inddatering er fremsendt til Kulturarvsstyrelsen i foråret
2008.
Fotoregistrering og indtastning af genstande fra Carl-Nielsen Samlingen
ProjektID: 3001
Startdato:
01.01.2009
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2009
I 2015 er det 150-året for Carl Nielsens fødsel. I forbindelse med forberedelserne til
dette jubilæum lanceres netop i disse år mange fremadrettede projekter, et af
drømmemålene er opbygningen af et nyt museum for komponisten og hans ikke mindre
interessante hustru, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen. Lige nu er dette projekt så
meget i begyndelsesfasen, at der ikke engang forefindes en komplet elektronisk
registrering af samlingerne. Dette arbejde er dog i gang. I øjeblikket er parrets bogsamling
og al øvrig bohave i de to rekonstruerede stuer på Carl Nielsen Museet ført ind i den
elektroniske registrering, men der er lang vej endnu:
Ca. 1687 nummererede genstande ud af 5317 er ikke elektronisk registrerede
Ca. 1000 breve mangler museumsnummer, beskrivelse, scanning og heraf ca. 500 tillige
transskription.
Ca. 200-250 fotos mangler museumsnummer og beskrivelse og scanning.
Ca. 150-200 blandede genstande mangler museumsnummer og beskrivelse.
I alt 6360 genstande (inventar, værker, personlige papirer etc) bør fotograferes.
At komme til bunds med dette registreringsarbejde ville med stor fordel kunne bruges
både som dokumentation i såvel interne som eksterne databaser over samlingen, som
garanti i forbindelse med tyverisager og ikke mindst interaktivt i den nye udstilling.
En komplet elektronisk registrering ville desuden være et uvurderligt værktøj både i det
daglige museumsarbejde og i forhold til de øvrige større projekter, som påtænkes
realiseret frem mod 2015, fx forskningsprojekter og online databaser.
Rettelse af ukorrekte museumsnumre på arkæologiske genstande
ProjektID: 3015
Startdato:
01.01.2009
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2009
Udredning af ukorrekte museumsnumre:
I sin tid er arkæologiske genstande fra Hollufgård blevet nedpakket og registreret i
magasindatabasen Genflyt. En del genstande er blevet indført forkert og bør
sammenholdes med de gamle journaler og rettes.
Indtastning af protokoller i database
ProjektID: 3689
Startdato:
01.02.2011
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2011
Indtastning af poster (ca. 12500) i museets protokolserie 9 i alt) fra 1860-1972 med henblik
på at gøre data søgbare og at få et overblik over, hvor mange genstande fra samlingen der
kan genfindes/identificeres. Det er ikke tanken, at hele protokolteksten skal indtastes, men
blot de væsentligste data om nr., fundsted, giver, evt. andre numre, indleveringsår m.v.
ÅRSPLAN 2012
Side 70
Klargøring af genstande til ny udstilling på Møntergården
ProjektID: 3728
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
I forbindelse med den nye udstilling på Møntergården, skal der klargøres omkring 1000
genstande.
Genstandene skal fremfindes, transporteres, registreres, rengøres, konserveres og
monteres i udstilling. Dette arbejde vil fylde en del på Bevaringsfunktionen i foråret
2012.
Mikroklimaramme til rejsebrug
ProjektID: 3751
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Udvikling at mikroklimarammer til brug for specielt HCA grafik i forbindelse med rejse
og udstilling.
Magasinudflytning FKM
ProjektID: 3752
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Kældermagsinet på FKM er overfyldt og overskydende kunst flyttes ud på nyindrettet
(2011)"Kunstmezzanin" på Fællesmagasinet.
Kunstværkerne fotograferes og lægges ind i kunstmus og billeddatabase inden pakning i
ethafoam og bobleplast. Herefter flyttes de med flyttefolks hjælp til FM01.
Kunstmezzanin temperaturreguleres
ProjektID: 3753
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Ved vintertid er temperaturen problematisk lav for maleri på lærred på Fællesmagasinet.
Det foreslås at kunstmezzaninen adskilles fra den øvrige Hal 1 og opvarmes, så
temperaturen ikke kommer under 18 gr. c.
Digitalisering af nøgledata fra protokolregistreringer
ProjektID: 3868
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Projektets formål er at digitalisere nøgledata fra Odense Bys Museers fundprotokoller
fra årene 1860-1972 med henblik på at gøre data tilgængelige i forbindelse med
forskning, forvaltning og formidling. Endvidere vil digitaliseringen give mulighed for en
ensartet indberetning af data fra 150 års indsamling til Museernes Samlinger og Fund &
Fortidsminder.
Geotagging af odensebilleder.dk // historiskebilleder.dk
ProjektID: 3930
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.03.2013
Startår: 2012
Projektet vil dels igangsætte og facilitere registrering af geografiske metadata i vores digitale samlinger, særligt i forbindelse med billedfiler, dels skabe konkrete digitale formidlingsprodukter, hvor
geotaggede data vil blive tilgængeliggjort. Formidlingen vil ske gennem egne webprodukter, og
ved at materialet og de tilknyttede geodata vil blive en del af forskellige eksisterende og velkendte
digitale sociale formidlingsprojekter som f.eks. historypin.com, historiskatlas.dk etc.
ÅRSPLAN 2012
Side 71
Centralt for projektet er, at der opbygges et website, der muliggør crowdsourcing af viden, hvor
det er nemt, spændende og meningsfyldt for brugere at deltage og medvirke til, at store væsentlige billedsamlinger bliver geografisk registreret.
Konkret vil vi udvikle et website til registrering og formidling af vore digitale billedsamlinger og
arkivalier. Websitet vil indeholde Google Maps-baserede værktøjer til registrering af geodata på
billederne, et værktøj som ved at være tilgængeligt for alle brugere kan invitere til at bidrage til
registreringerne. Projektpartnernes egen registreringsindsats vil foregå vha. samme website. Vi vil
med andre ord slå registrerings- og præsentationsgrænsefladen sammen og dermed kunne
”crowdsource” det enorme registreringsarbejde i forbindelse med at stedfæste vores digitale materiale.
ÅRSPLAN 2012
Side 72
Projekttype:
Udviklingsarbejde
Planlægning af Carl Nielsen 2015
ProjektID: 2695
Startdato:
01.01.2010
Slutdato:
01.07.2015
Startår: 2010
I 2015 fylder komponisten Carl Nielsen 150 år. Dette vil uden tvivl blive markeret såvel
nationalt som internationalt. Odense ønsker at være et af de steder, hvor jubilæet fejres
på mest markant vis. Af denne årsag er der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af byens
kulturinstitutioner, som skal udvikle et koncept til denne fejring. Ønsket er bl.a. at
etablere en Carl Nielsen Festival.
Som optakt til jubilæet i 2015 indgår Odense Bys Museer i et nationalt netværk med
store danske kulturinstitutioner: Radio Symfoniorkestret, Det Kgl. Bibliotek, Det Kgl.
Musikkonservatorium, Det Kgl. Teater, Danmarks Radio, Odense Symfoniorkester, Det
Fynske Musikkonervatorium og Kunststyrelsen.
Mulighed for udbygget eller nyt kunstmuseum?
ProjektID: 2901
Startdato:
01.06.2011
Slutdato:
31.12.2014
Startår: 2011
Sondering af mulighederne for at udbygge eksisterende kunstmuseum eller nybygge et
kunstmuseum.
Fortiden set fra himlen. Luftfoto-arkæologi i Danmark.
ProjektID: 2992
Startdato:
01.07.2008
Slutdato:
01.07.2012
Startår: 2008
Formålet med projektet Fortiden set fra himlen er at synliggøre og kortlægge de
enestående muligheder, luftfoto-arkæologien rummer forskningsmæssigt,
formidlings¬mæssigt og i planlægningssammenhænge.
Det handler om at skabe større viden om og forståelse for vores skjulte kulturarv.
Projektet er forankret på Holstebro Museum og forgår i samarbejde med mange andre
institutioner og museer.
Projektperioden strækker sig over fire år fra sommer 2008 til sommer 2012. Projektet er
af Kulturministeriet udpeget som et nationalt opdrag. I 2009 og 2010 er det en del af den
regionale kulturaftale mellem kommunerne i det tidligere Ringkøbing Amt og
Kulturministeriet.
Samarbejde med Statens Museum for Kunst
ProjektID: 3114
Startdato:
01.06.2009
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2009
Udvikling og realisering af samarbejdsmodel vedr. udstillinger, samlinger, forskning m.m.
mellem Statens Museum for Kunst og Odense Bys Museer (Fyns Kunstmuseum).
Udbygget samarbejde med Børnekulturhuset Fyrtøjet
ProjektID: 3420
Startdato:
01.09.2011
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2011
Intensiveret samarbejde med Børnekulturhuset Fyrtøjet - blandt andet om skabelse af
samlet portal, indgangsplads m.m. som led i omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade.
ÅRSPLAN 2012
Side 73
H.C. Andersen - udvikling af stærkt formidlingskoncept
ProjektID: 3422
Startdato:
01.01.2011
Slutdato:
31.12.2014
Startår: 2011
I samarbejde med H.C. Andersen Fonden i Odense og Syddansk Universitet skal der i de
kommende år arbejdes med udvikling af et nyt formidlingskoncept for H.C. Andersen
lokalt, nationalt og internationalt. Konceptet tager afsæt i en analyse af samtidens
forståelse, indsigt og interesse for H.C. Andersen. Arbejdet skal koordineres med
OBMs øvrige HCA-udvikling inden for udstillinger, webformidling m.m. og samarbejde
med JJ Film om HCA film, tættere samarbejde med Børnekulturhuset Fyrtøjet og planer
for ændret forplads i forbindelse med byudvikling af Thomas B. Thriges Gade-området.
I samarbejdet med Syddansk Universitet (MASKOT) er der oprettet to ph.d.-stillinger i
henholdsvis efteråret 2010 og efteråret 2011.
Merindtjening
ProjektID: 3650
Startdato:
01.01.2011
Slutdato:
31.12.2014
Startår: 2011
Udvikling og iværksættelse af politik vedr. merindtjening, der skal sikre økonomisk
grundlag for især museets formidlingsaktiviteter. Politikken skal sikre, at der skabes
balance mellem udgifter og indtægter i forhold til den udbudte aktivitet. Politikken skal
sikre merindtjening til museet, hvor principper for udvikling og gennemførelse af
aktiviteter skaber retning under hensyntagen til variabler som sæsonudsving og
publikunsflow. Politikken skal endvidere skabe bevidsthed om værdisættelse af egen
arbejdsindsats i aktiviteterne, og derved give sikre at alle økonomiske faktorer i
tilrettelæggelsen af nye aktiviteter er indregnet.
Vollsmose - Community Engagement og Outreach
ProjektID: 3727
Startdato:
01.04.2011
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2011
Beboergrupper i boligområdet Vollsmose i Odense inviteres til i tre cases at bearbejde og
formidle stedets arkæologiske kulturarv i et aktivt samarbejde med Odense Bys
Museer, Vollsmose Kulturhus og Vollsmose Bibliotek. Målet er at indhøste konkret
erfaring med Community Engagement og Outreach samt etablere vedvarende samarbejde
med Vollsmose. Erfaringerne evalueres musealt, bl.a. ved afholdelse af seminar, i
samarbejde med Københavns Museum.
Danmarkshistorien
ProjektID: 3739
Startdato:
16.08.2011
Slutdato:
31.12.2014
Startår: 2011
Odense Bys Museers deltagelse i et fælles formidlingsprojekt med Kulturarvsstyrelsen,
Nationalmuseet og Danmarks Radio med henblik på at producere en ny serie om
Danmarkshistorien til visning i 2014.
Udsendelserne skal ses som et led i public service forpligtigelsen og som afløser af
Kjærgaards Danmarkshistori fra 70érne.
H.C. Andersen som stærkt turistmål
ProjektID: 3780
ÅRSPLAN 2012
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2014
Startår: 2012
Side 74
Med henblik på at styrke den internationale turisme i Odense på grundlag af H.C.
Andersen søges midler til at udvikle en særlig satsning, hvor der i 2012-13 vil blive sat
fokus på følgende udviklingstiltag:
* Udvikling af samlet HCA-pakke baseret på oplevelsesstederne i Odense (målrettet
bestemte grupper/lande – primært udenlandske besøgende)
* Udvikling af supplerende tiltag i HCA/Børnekulturhuset – i Odense bymidte – og i
HCA-landsbyen (f.eks. daglige eventyrspil på engelsk/eller anden oversættelsesform),
pantomimeteater, særlige HCA-ture etc.
* Udvikling og realisering af målrettet markedsføring mod bestemte områder (samarbejde
med f.eks. Visit Denmark, Udenrigsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet,
Destination Danmark etc.
* Målrettet indsats (pakketilbud) for f.eks. krydstogter, tur-turister i København m.m.
* Udvikling af serviceområdet (publikumsmodtagelse/servicering) i HCAs Hus,
Fyrtøjet, HCA Landsbyen m.m.
Sortebrødre Torv
ProjektID: 3788
Startdato:
01.01.2011
Slutdato:
01.09.2012
Startår: 2011
Samarbejdet mellem museumsfolk, arkitekter og byplanlæggere og brugen af ny
informationsteknologi skal sprænge rammerne for det traditionelle bymuseum og sætte
formidlingen af byhistorien fri i det offentlige rum.
Sortebrødre Torv har som byrum forandret sig markant gennem århundrederne fra
middelalderen til i dag og rummer derfor store potentialer for en sammenhængende og
målrettet formidling af Odenses foranderlighed fra de ældste tider til i dag. Odense Bys
Museer og arkitekter i By- og Kulturforvaltningen har derfor formuleret et
projektforslag, der inddrager Sortebrødre Torv som et aktivt, byhistorisk fortællested.
Sortebrødre Torv i Odense er yderst velegnet til at demonstrere og synliggøre byens
historie fra middelalderen og frem til i dag og samtidig fremstå som en illustration af,
hvorledes et byrum gennemgribende kan forandres over tid set i et historisk perspektiv.
Ved at nytænke formidlingen af byens, og ikke mindst byrummets, foranderlighed over
tid med en 24-timers eksponering af tidligere og bevarede bygninger, skabes en bedre
forståelse for byrumsmæssige ændringer i dag.
Thomas B. Thriges Gade - historisk formidling
ProjektID: 3789
Startdato:
01.08.2011
Slutdato:
31.12.2014
Startår: 2011
Projektet sikrer der med afsæt i de omfattende arkæologiske undersøgelser forud for
omlægningen af Thomas B. Thriges Gade tilrettelægges en konkret formidlingsstrategi
med efterfølgende gennemførelse af en række konkrete museale formidlingstiltag med
anvendelse af en bredt spektrum af relevante medier og netværkssamarbejder.
Projekt EXPOSIUM (id.nr. 3790) indgår i den samlede strategi, der ligeledes
understøttes af projekt Sortebrødre Torv (id.nr. 3788).
EXPOSIUM
ProjektID: 3790
Startdato:
01.01.2011
Slutdato:
31.01.2014
Startår: 2011
Thomas B. Thriges Gade skal nedlægges og en ny bydel vil se dagens lys.
ÅRSPLAN 2012
Side 75
En lang proces har allerede taget sin begyndelse, hvor en bydel er i forandring fra et
bredt bånd af køretøjer til et nyt kvarter, nye oaser for borgerne, nyt handelsliv, nye
kulturformationer, nyt. Denne forandringsproces er interessant både set ud fra et
kulturhistorisk og et sociologisk perspektiv.
Fra et kulturhistorisk perspektiv er det væsentligt at undersøge og dokumentere
forandringsprocessen, mens den står på. Formålet er at skaffe viden om bymæssige
strukturelle forandringer. Herved sikres væsentlige data til forskning i og formidling af
byhistorie.
Set fra et sociologisk og samfundsmæssigt perspektiv er den fysiske forandring med til
at ændre borgernes opfattelse af deres by. Selve processen sætter gang i følelserne og
holdningerne, så det er relevant at give borgerne en tydelig stemme. Borgerne er
herigennem med til at forme fremtidens bydel. Det er derfor relevant at skabe et
kvalificeret rum hvor debat og dialog kan komme til udtryk på så mangfoldige måder
som muligt.
Transformationen af en by er derfor genstandsfeltet for projektet. Den grundlæggende
ide, er at forene det kulturhistoriske og det sociologiske perspektiv, hvor undersøgelser
og dokumentation foldes ud gennem en dynamisk formidling, der involverer borgerne.
Denne proces kræver faglighed, teori og praksis.
Erhvervsklub
ProjektID: 3791
Startdato:
01.05.2011
Slutdato:
31.05.2012
Startår: 2011
Projektet sikrer udvikling og tilrettelæggelse af en Erhvervsklub tilknyttet H.C. Andersens
Hus, Den Fynske Landsby samt Møntergården.
Omlægning af åbningstider incl. åbning "on demand" fra skoler
ProjektID: 3836
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Kulturkuverten
ProjektID: 3838
Lancering af fælles "billetgaver", der sælges til virksomheder og private.
Arrangementsgruppe på FKM
ProjektID: 3844
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Med henblik på brugerinddragelse vil det være interessant at nedsætte en arrangementsgruppe,
der kan komme med indspak til andre arrangementer samt gå ind i afholdelse.
Kan rekrutteres fra Museumsklubben ( i kølvandet på omlægning af klubben) samt fra museets
kontaktflade. Gerne med repræsentanter fra forskellige aldersgrupper.
Brugerundersøgelse for FKM
ProjektID: 3845
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
KUAS søges såfremt relevant pulje består.
ÅRSPLAN 2012
Side 76
HCA i DFL 2012
ProjektID: 3924
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
I forbindelse med et større fokus på Den Fynske Landsby som 'en landsby fra H.C. Andersens tid'
skal der udvikles tiltag, der allerede i 2012 giver gæsten en fornemmelse af HCAs tilstedeværelse i
Den Fynske Landsby.
ÅRSPLAN 2012
Side 77
Projekttype:
Undervisning
Kunstmusens dag!
ProjektID: 3761
Startdato:
25.01.2012
Slutdato:
25.01.2012
Startår: 2012
Åbent hus for pædagoger i børnehaver, 0. klasse og SFO. Museumsinspektørerne
Gertrud Hvidberg-Hansen og Henriette Nielsen præsentere Børnenes Kunstklub og
selve museet.
Inspirationsmateriale til Skoletjenestens projekt: Menneske og Natur - indgår i
LEARNING MUSEUM
ProjektID: 3784
Startdato:
15.08.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Inspirationsmateriale om Natur og Mennesker til Skoletjenesten.
Lærerkursus. HIMMELGÅDER. DANSK KUNST OG ASTRONOMI 1780-2010
HIMMELGÅDER. Dansk kunst og astronomi 1780-2010
ProjektID: 3839
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
LÆRERKURSUS:
HIMMELGÅDER. DANSK KUNST OG ASTRONOMI 1780-2010
Målgruppe: Lærere i dansk, billedkunst, natur og teknik, fysik og astronomi for 7., 8., 9.
og 10. klasse samt gymnasieskolen.
Datoer: 29. marts 2012 kl. 9.30 - 15
Sted: Fyns Kunstmuseum, Jernbanegade 13, 5000 Odense C
Pris: 200 kr., inkl. frokost, kaffe og kage
Kursusbeskrivelse: Kurset giver en introduktion til særudstillingen ”Himmelgåder.
Dansk kunst og astronomi 1780-2010” og de undervisningsmuligheder udstillingen
indebærer for de ældste børn/unge i folkeskolen samt gymnasieskolen.
Gå ikke glip af den tværfaglige kursusdag der undervises i nye sammenhæng mellem
kunsten, nattehimlen, poesien og naturvidenskaben.
Formål: Kurset introducerer til museets tværfaglige udstilling med fokus på krydsfeltet
mellem billedkunst og astronomi.
Program:
9.30 -10.30: Introduktion til og omvisning i særudstillingen "Himmelgåder. Kunst og
astronomi 1779-2010" ved Gertrud Hvidberg-Hansen, overinspektør Fyns
Kunstmuseum
10.30 - 10.45: pause
10.45 -12.00: titel xxx ved astrofysiker Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre,
Kbh. Universitet
12.00 -13.00: Frokost
13.00 - 15.00: Kom ud af skolen! Præsentation af undervisningstilbud- og ideer ved Erik
Clausen, observator ved Odense Observatorium (Munkebjerg skole), Thomas Bach
Piekut, naturskolen (m. planetsti) på Vigelsø og Henriette Nielsen, museumsinspektør,
Fyns Kunstmuseum
ÅRSPLAN 2012
Side 78
Deltagelse i Learning Museum
ProjektID: 3850
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2012
Styrke samarbejdet mellem skoler, museer, læreruddannelser mv.
Gennemføres via bevilling fra KUAS til projeltejer Museet for Samtidskunst.
Medlemskab, Børnenes Kunstklub, Region Syddanmark
ProjektID: 3851
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
FKM samarbejder om deltagelse af kunstklubben for børn i Region Syddanmark . I alt 9 kunstmuseer i regionen deltager. Flere formidlingsaktiviteter planlægges i klubbens regi (vinterferie, sommerferie, kunstmusens dag, Atelier, kunstuden filter, udvikling af 2. sal mv.).
Udbygning af digitalt UV-materiale, Skulpturstudier
ProjektID: 3858
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Det eksisterende site, Skulpturstudier, som er et digitalt uv-materiale til gymnasie/HF skal udbygges og forbedres. Projektet er støttet af UNI C.
Åbent hus, gymnasier, HF og VUC. Besøg HIMMELGÅDER
ProjektID: 3913
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Fyns Kunstmuseum inviterer elever og undervisere fra Gymnasiet, HF og VUC på
omvisning i den aktuelle særudstilling HIMMELGÅDER. Dansk kunst og astronomi
1780-2012.
Gratis, incl. Forforfriskninger, udstillingsplakat, 1 katalog pr. lærer og mulighed for
refusion af udgift til offentlig transport til museet
Tilmeldning af klasser på [email protected] eller 65514601
ÅRSPLAN 2012
Side 79
Projekttype:
Tidsmaskinen
Vinterferie - Sjov skattejagt med flotte præmier
ProjektID: 3766
Startdato:
11.02.2012
Slutdato:
26.02.2012
Startår: 2012
Tag på sjov skattejagt på Kunstmuseet og vind flotte præmier
18.2 - 26.2 kl. 10-16
Fyns Kunstmuseum gemmer i vinterferien på masser af hemmelige skattekister fyldt
med klistermærker. Få dit eget sørøvertørklæde, find skattekisterne, løs de gådefulde
opgaver og snup et klistermærke og sæt det på dit skattekort. Når du har fyldt
skattekortet ud og løst opgaverne, får du som præmie en lille æske farver og en
spændende kunstbog for børn, der er fyldt med sjove opgaver og til mange timers hygge
derhjemme.
Trænger du til en kunstpause, så kig ind i Børnenes Atelier. Her er der farver og papir at
male med og gratis kiks og forfriskninger til alle glade sørøverbørn. Fra 5 år.
Påskeferie for børn på Fyns Kunstmuseum (Himmelgåder)
ProjektID: 3773
Startdato:
02.04.2012
Slutdato:
04.04.2012
Startår: 2012
Lav din egne Himmel-striber!
Sommeraktivitetsbillet for hele familien på Fyns Kunstmuseum
ProjektID: 3781
Startdato:
23.06.2012
Slutdato:
12.08.2012
Startår: 2012
Sommeraktivitetsbilletter til børnefamilier
Efterårsferie for børn Fyns Kunstmuseum - Kunstdetektiv
ProjektID: 3785
Startdato:
15.10.2012
Slutdato:
19.10.2012
Startår: 2012
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Aktiviteter for børn
ProjektID: 3823
Alle dage er der i formiddagstimerne aktiviteter målrettet børn.
Bliv skoleelev i Den Gamle Landsbyskole
ProjektID: 3824
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
Gå i skole som i 1800-tallet.
Selv i sommerferien kan børnene gå i skole. I Den Fynske Landsby kan alle børn fra 9 år,
komme i den gamle landsbyskole.
Børnene mødes med Lærerinden og de bliver klædt om til bondepige eller bondedreng
Skoletimen starter og så er det spændende om man kan huske sin morgensang, hvordan
man skriver med en griffel på sin tavle eller kan huske sin Katekismus. Forløbet
ÅRSPLAN 2012
Side 80
omfatter også en spadsertur til Torupgården eller Præstegårdens køkken hvor eleverne
smager på "dagens ret".
Efterårsferie - kartoffelferie
ProjektID: 3827
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2012
Startår: 2012
I efterårsferien er der masser af aktivitetstilbud til børnefamilierne. Sammen kan I helt
sikkert få mange timer til at gå med at deltage i de forskellige aktiviteter, som var en
naturlig del af livet på landet i efteråret.
I løbet af ugen er der forskellige ting som du kan være med til. F.eks. kan du støbe lys,
lave roemænd eller bage kardemommekager i den store bageovn. Hos Kniplepigerne på
Præstegården kan du lære at kniple - det er ikke så svært som det ser ud til. I køkkenet
kan du følge med i kokkepigernes forberedelser i en stor landhusholdning, og mon ikke at
der er en lille smagsprøve undervejs.
Det er ikke en rigtig efterårsferie uden en kartoffelhøst. Derfor kan du også komme med i
marken og grave dine egne kartofler op, nøjagtig sådan som børn gjorde det, dengang
man kaldte det for Kartoffelferie og ikke efterårsferie.
Som traditionen byder skal grisen slagtes. Efteråret er tiden hvor man begyndte at
forberede sig til de lange vintermåneder og den sulemad der skulle spises i juledagene. I
efterårsferien slagter vi derfor en gris onsdag den 17. og sammen med en slagter og
landsbyens landmænd kan alle interesserede følge med i forløbet. Før grisen slagtes
holdes et kort oplæg om slagtningen i et historisk perspektiv. Da slagtning godt kan være
en lidt voldsom oplevelse for nogle, skal børn følges med en voksen.
ÅRSPLAN 2012
Side 81
Projekttype:
Kulturrum
Joint Venture - Fjordens Dag
ProjektID: 3756
Startdato:
09.09.2012
Slutdato:
09.09.2012
Startår: 2012
Vis mig din skraldespand!
Arkæologer viser nyt og gammelt affald. Kom og prøv at finde ud af, hvad man kan
fortælle ud fra dit affald og affald fra fortiden!
Historiske motionsture
ProjektID: 3759
Startdato:
01.05.2012
Slutdato:
30.09.2012
Startår: 2012
Der er tale om tre ture, placeret henover forår, sommer og efterår.
Temaer:
1: Løbe eller cykeltur i området ved Sdr. Nærå. Nedslagspunkter: Møllehøj, Årslev
Kirke, Sdr. Nærå Kirke, Skovgård gravpladsen og Ringstedgård.
2: Kajaktur på Lillebælt. Tema: Krig
3: titel: "5500 års historie ved Middelfart - vandretur fra Hyllehøj til Skrillinge"
dato og kl. d. 13. juni kl. 19.00 - ca. 21.00
kort præsentation - kan uddybes senere: Der har levet bønder i Skrillinge fra yngre
stenalder til i dag, og dagens vandring tager os fra Hyllehøjsskolen til den gamle landsby.
Vi skal høre om stedet Hyllehøj, om de arkæologiske udgravninger, der som følge af den
voksende by giver os viden om oldtidens Skrillinge, om landsbyen i de historiske kilder,
og hvordan området i dag er en del af Middelfart.
Turledere: Museumsinspektør Maiken Nørup, Middelfart Museum, Ester Nørrelykke,
Kauslunde-Gamborg Lokalhistoriske Arkiv og museumsinspektør Kirsten Prangsgaard,
Odense Bys Museer
mødested og pris - kan evt. venter til årsskiftet.adresse for parkeringsplads? Pris: 25 kr.
Børn og unge under 18 år gratis
Joint venture - Dyrskue
ProjektID: 3767
Startdato:
15.06.2012
Slutdato:
17.06.2012
Startår: 2012
- At møde borgeren med arrangementsmålrettet formidling der hvor borgeren i forvejen kommer.
- At synliggøre museet på allerede etablerede og velbesøgte platforme.
ÅRSPLAN 2012
Side 82
Personaleoversigt
Museumschef
Torben Grøngaard Jeppesen
Driftschef/souschef
Hanne Plechinger
Formidlingschef
Asger Halling Lorentzen
IT-udvikling
Funktionsleder
Jacob Riddersholm Wang
IT-medarbejder
Kenneth Danni Hansen
IT-udvikler
Rasmus Halling Lorentzen
IT-udvikler
Dan Henrik Andreasen
IT-medarbejder
Bodil Cronin
Personale og administration
Funktionsleder
Vibeke Sielemann
Overassistent
Susanne Kromann
Assistent
Gordana Rajic
Assistent
Joan M. Mikkelsen
Assistent
Pernille P. Christensen
Assistent
Anne Elisabeth Byrum
Assistent
Birgitte Dyhrberg Rasmussen
Koordinator
Bo Gregersen
Museumsvært/forvalter
Karsten Bøg Stenderup
Assistent
Jette Hovgård
Museumsvært
Maria Friis Jensen
Museumsvært
Linda Holm Nielsen
Museumsvært
Ejnar Gensø
Museumsvært
Susanne Iversen
ÅRSPLAN 2012
Side 83
Museumsvært
Max Hedegaard
Museumsvært
Knud-Walter Knudsen
Museumsvært
Ulla Pind
Museumsvært
Hanne Christensen
Museumsvært
Charlotte Nancke Øxenholt
Museumsvært
Finn Bangshåb
Museumsvært
Nils Keilsgaard Gotfredsen
Museumsvært
Jytte Lühmann
Museumsvært
Anne-Marie Schmidt
Museumsvært
Afløsere
Bevaring
Funktionsleder
Dorte Gramtorp
Kons.tekn.
Jannie Amsgaard Ebsen
Bac.scient.
Jens Aagaard Gregers
Kons.tekn.
Pia Irene Hansen
Kons.tekn.
Poul Erling Rasmussen
Medhjælper
John Holbæk Jensen
Håndværker
Kasper Jensen
Teknik
Funktionsleder
Tom Mansfeldt
Tilsynsførende
Stig Nørgaard Olsen
Tekn.designer
Else Nørlund
Forvalter
Alex E. Hansen
Snedker
Helge John Jørgensen
Murer
Jan Oster
Maler
Charlotte Lisa Trebbien
Gartner
Jens Bjørn Clausen
ÅRSPLAN 2012
Side 84
Teamleder
Jens Ole Storm Pedersen
Gartnermedhjælper
Jenny Bager
Gartner/landbrugs-
Chris Nielsen
medhjælper
Reng.assistent
Birthe Sørensen
Tømrer
Nikolaj Halck Krause
Landmand
Morten Birkely Ottendal
Landmand
Randi Mose Hansen
Landbrugsmedhjælper
Natalie Sejer Sørensen
Medhjælper
Arne Flemming Nielsen
Medhjælper
Jens Sørensen
Medhjælper
Elvin Larsen
Formidling
Marketingschef
Lene Pedersen
Redaktionssekretær
Merete Schultz
Grafisk designer/AD
Rikke Reimann
Arkitekt
Elsa Marianne Schrøder
Kommunikations-
Anne Lysebjerg Hansen
medarbejder
Omvisere
ÅRSPLAN 2012
Side 85
Arkæologi
Overinspektør
Mads Thagård Runge
Museumsinspektør
Karsten Kjer Michaelsen
Museumsinspektør
Jørgen A. Jacobsen
Museumsinspektør
Mogens Bo Henriksen
Museumsinspektør
Jacob Tue Christensen
Museumsinspektør
Kirsten Prangsgaard
Museumsinspektør
Jesper Hansen
Museumsinspektør
Mikael Holdgaard Nielsen
Arkæolog
Michael Lundø Jakobsen
Arkæolog
Allan Bjarne Andersen
Arkæolog
Charlotte Kaastrup Kolmos
Arkæolog
Anne Katrine Thaastrup-Leth
Arkæolog
Jakob Bonde
Arkæolog
Kristine Stub Precht
Museumsassistent
Nermin Hasic
Museumsassistent
Peter Birch Jensen
Museumsassistent
Torben Odgaard Christensen
Teknisk servicemed-
Asger Kjærgaard
arbejder
Udgravningspersonale
Kunst
Museumsinspektør
Gertrud Hvidberg-Hansen
Museumsinspektør
Henriette Nielsen
Museumsassistent
Ole Larsen
Akademisk medarbejder
Christian Guldsøe
Seniorforsker
Anne Jette Christiansen
ÅRSPLAN 2012
Side 86
Historie
Overinspektør
Anders Skriver Myrtue
Museumsinspektør
Henrik Harnow
Museumsinspektør
Lise Gerda Knudsen
Museumsinspektør
Jens Toftgaard Jensen
Museumsinspektør
Mads Thernøe
Museumsinspektør
Ellen Warring
Arkitekt
Jan Bo Jensen
Museumsformidler
Benedikte Jeppesen
Fotograf
Ole Lund
Arkivmedarbejder
Inger Busk
Assistent
Kirsten Margrethe Ohmstede
Akademiingeniør
Ebbe Hædersdal
Akademisk medarb.
Louise V. Jørgensen
H.C. Andersen og Carl Nielsen
Overinspektør
Ejnar Stig Askgaard
Museumsinspektør
Ane Grum-Schwensen (forskningsorlov)
Museumsinspektør
Ida-Marie Vorre
Magister
Niels Thorleif Christiansen
Museumsassistent
Solveig Brunholm
ÅRSPLAN 2012
Side 87
Budget
BUDGET 2012 ODENSE BYS MUSEER
Udgifter
Indtægter
Netto
2012
51.321.204
-21.432.000
29.889.204
BUDGETFORDELING:
DRIFT
Fast løn
Løs løn (vagtplan)
2012
22.830.204
4.225.000
Kørselsgodtgørelse
25.000
Telefongodtgørelse
5.000
Beklædning
50.000
Velfærd
40.000
Uddannelse
80.000
Møder, rejser, repræsentation
215.000
Fast ejendom, udg.
4.941.000
Fast ejendom, indt.
-750.000
Forsikring
Grønne områder
150.000
40.000
Biler, udg.
190.000
Biler, indt.
-70.000
Bevaring
120.000
Telefonforbindelser
505.000
Kontorhold
265.000
Kontormaskiner &-inventar
155.000
ÅRSPLAN 2012
Side 88
IT-drift samt IT og AV i udstillinger
600.000
Seminarer
Udstillinger og arrangementer
0
1.100.000
Klubvirksomhed, udg.
360.000
Klubvirksomhed, indt.
-585.000
Andre udg.
110.000
Andre indt.
-2.000
Børn og Unge, udg.
150.000
Børn og Unge, indt.
-125.000
Landbrug og dyrehold
Erhvervelser
100.000
10.000
Salgsvirksomhed, udg.
1.000.000
Salgsvirksomhed, indt.
-2.300.000
Rettigheder
Markedsføring
30.000
600.000
Entre, udg.
20.000
Entre, indt.
-5.920.000
Forlagsvirksomhed, udg.
45.000
Forlagsvirksomhed, indt.
-180.000
Kassemellemregning
0
I alt udgifter
37.961.204
I alt indtægter
-9.932.000
I alt netto
28.029.204
Projekter
2012
Kontingent fælleskonservering
0
Fordelingspulje
0
Friluftsscenen
Momsberigtigelse
ÅRSPLAN 2012
-250.000
75.000
Side 89
APV
15.000
I alt udgifter
90.000
I alt indtægter
-250.000
I alt netto
-160.000
KULTURARVSVARETAGELSE
2012
Fast løn
2.715.000
Kørselsgodtgørelse
5.000
Møder, rejser, repræsentation
10.000
Arkæologiske undersøgelser u.ref.
20.000
Arkæologiske undersøgelser m.ref.
10.500.000
Arkæologiske undersøgelser m.ref.
-11.000.000
Bygningsfredning undersøgelser
20.000
Fredede fortidsminder m.ref.
-125.000
Kulturarvsopgaver kommuner m.ref.
-125.000
I alt udgifter
I alt indtægter
I alt netto
ÅRSPLAN 2012
13.270.000
-11.250.000
2.020.000
Side 90
Åbningstider og priser
H.C. ANDERSENS HUS
Bangs Boder 29
DK-5000 Odense C
2/1 - 1/7
tirs-søn
kl. 10.00 - 16.00
2/7 - 31/8
man-søn
kl. 10.00 - 17.00
Åbent mandage i uge
7, 8, 14, 15, 22 og 42
1/9 - 30/12
tirs-søn
kl. 10.00 - 16.00
Lukket d. 24., 25.,
31.12. samt 1.1.
Udvidet åbningstider i forbindelse med H.C. Andersen Julemarked: 1 – 2.12. & 8 – 9.12. kl. 10 – 18.
Entré:
Voksne: 70 kr. Grupper (min. 10 pers): 65 kr.
Børn (0-17 år inkl.): 0 kr.
H.C. ANDERSENS BARNDOMSHJEM
Munkemøllestræde 3-5
DK-5000 Odense C
2/1 - 1/7
tirs-søn
2/7 - 31/8
man-søn
7, 8, 14, 15, 22 og 42
1/9 - 30/12
tirs-søn
31.12. samt 1.1.
kl. 11.00 - 15.00
kl. 10.00 - 16.00
Åbent mandage i uge
kl. 11.00 - 15.00
Lukket d. 24., 25.,
Entré:
Voksne: 30 kr. Grupper (min. 10 pers): 25 kr. Børn (0-17 år inkl.): 0 kr.
DEN FYNSKE LANDSBY
Sejerskovvej 20
DK-5260 Odense S
1/4 - 30/6
15, 22 og 42
1/7 - 12/8
13/8 - 21/10
tirs-søn
kl. 10.00 - 17.00
man-søn
tirs-søn
kl. 10.00 - 18.00
kl. 10.00 - 17.00
Åbent mandag i uge
Entré: 1/4 - 30/6 & 13/8 - 21/10
Voksen 60 kr. Grupper (min 10 pers.): 55 kr. Børn (0-17 år inkl.): 0 kr.
Forhøjet entré ved særarrangementer: 1/7 - 12/8 - sommer & 15.-16.12.
Voksen 80 kr. Grupper (min 10 pers.): 75 kr. Børn (0-17 år inkl.): 0 kr:
FYNS KUNSTMUSEUM
Jernbanegade 13
DK-5000 Odense C
Åbent mandage i uge 7, 8, 15, 22 og 42
ÅRSPLAN 2012
Side 91
2/1 - 30/12
tirs-søn
31.12. samt 1.1.
kl. 10.00-16.00
Lukket d. 24., 25.,
Entré: Voksne: 50 kr. Grupper (min. 10 pers.): 45 kr. Børn (0-17 år inkl.): 0 kr.
MØNTERGÅRDEN
Overgade 48
DK-5000 Odense C
2/1 - 30/12
tirs-søn
31.12. samt 1.1
kl. 10.00-16.00
Åbent mandage i uge 7, 8, 15, 22 og 42
Lukket d. 24., 25.,
Entré: Voksne: 50 kr. Grupper (min. 10 pers.) : 45 kr. Børn (0-17 år inkl.): 0 kr.
CARL NIELSEN MUSEET
Claus Bergs Gade 11
DK-5000 Odense C
Lukket den 24., 25., 26., 31.12. samt
1.1.
2/1 – 31/4
1/5 – 31/8
1/9 – 30/12
Torsdag - fredag kl. 15.00 - 19.00 & lørdag – søndag kl. 11.00 - 15.00
Onsdag - søndag kl. 11.00 - 15.00
Torsdag - fredag kl. 15.00 - 19.00 & lørdag - søndag kl. 11.00 - 15.00
Også åbent ved:
Odense Symfoniorkesters aftenkoncerter i Carl Nielsen Salen - 2 timer før koncertstart til kl. 21.00.
Odense Symfoniorkesters øvrige koncerter i Carl Nielsen Salen - åben 2 timer før koncertstart.
Odense Symfoniorkesters Pro Musica koncerter i Pro Musica Salen - åben 2 timer før koncertstart.
Se programmet på www.odensesymfoni.dk
Udover normal åbningstid er der, uden beregning, adgang for skoleklasser til Carl Nielsen Museet mandag til fredag
mellem 9 - 14 efter forudgående aftale.
Fri entré.
CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM
Odensevej 2A
DK-5792 Årslev
2/1 - 30/4
1/5 - 30/9
22
1/10 - 30/12
Lukket
tirs-søn
kl. 11.00-15.00
Åbent mandag uge
Lukket
Entré: Voksne: 30 kr.
Grupper (min. 10 personer): 25 kr.
Børn (0-17 år inkl.): 0 kr.
Thriges Kraftcentral
Buchwaldsgade 33
5000 Odense C
ÅRSPLAN 2012
Side 92
Åbent 1. lørdag i måneden kl. 10.00 - 12.00, dog ikke i januar og i juli. Åbent 4/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 4/8, 1/9, 6/10,
3/11 og 1/12
Fri entré.
Rundvisninger for grupper:
Omvisninger for grupper kan finde sted den 1. og 3. torsdag i hver måned i tidsrummet kl. 9.00 - 15.00
Ring og hør nærmere om tidspunkter.
Der kan bookes to typer forløb i Kraftcentralen:
1)
Rundvisning af 45 min. varighed. Pris 550 kr.
2)
Rundvisning af 45 min. varighed samt opstart af maskinen ved Dieselgruppen. Varighed max 2 timer.
Pris 550 kr. + 600 kr. I alt 1.150 kr.
ÅRSPLAN 2012
Side 93
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement