Opf lgning p resultatm l i udviklingskontrakt for 2004 og 2005

Opf lgning p resultatm l i udviklingskontrakt for 2004 og 2005
Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2004 og 2005
Opfølgning pr. 15. marts 2006
Signatur:
Målet er i det væsentlige nu opfyldt
eller tids- og aktivitetsplanen for målet er overholdt.
Tidsplanen er ikke overholdt – men det vurderes fortsat, at målet kan nås
indenfor perioden, da overskridelserne ikke er kritiske. Ved ”gul” skal der
være en forklaring på overskridelsen.
Tids- og aktivitetsplanen er ikke overholdt, og med en udvikling som hidtil vil
målet ikke kunne opfyldes indenfor tidsrammen. Der skal altid ved ”rød”
udarbejdes en plan med korrigerende handlinger.
Resultatmål
1 (eksterne
forskningsmidler)
2 (ph.d.-studerende)
3 (Benchmarking)
4 (Internationale
ph.d.-studerende)
5 (Kursusevaluering)
Bemærkninger
Målet for 2005 er, at 12 % af budgettet skal komme
fra eksterne finansieringskilder, samt at mindst 25 %
af den eksterne finansiering skal komme fra private
virksomheder. I 2005 bliver andelen 11 %. Hertil
kommer en ekstern bevilling til en forskerskole, der
af regnskabsmæssige årsager ikke medregnes som
ekstern finansiering. Målet er altså tæt på at være
opfyldt.
Vi når målet om at 25 % af midlerne kommer fra
private. I 2005 kom 34 % af midlerne fra private.
Pr. 31. december 2005 var der indskrevet 52 ph.d.studerende, hvoraf 22 (42 %) var eksternt
finansierede. Vi har i målet, at 40 % af de ph.d.studerende skal være eksternt finansierede.
Besparelserne som er gennemført i sommeren 2005
vil føre til et fald i ph.d. bestanden i 2006
Opgaven er nedprioriteret grundet fokus på
besparelser og omstruktureringer. ITU har dog taget
initiativ til dannelse af en sammenslutning af
nationale it-forskningsmiljøer med henblik på blandt
andet samarbejde om benchmarking. Målopfyldelse:
10 %.
En opgørelse per 31/12 2005 viser at 19 % af
bestanden af ph.d. studerende har en
adgangsgivende udenlandsk eksamen.
Resultaterne i kursusevalueringen lever også i
efteråret 2005 op til målet. Faktisk er
gennemsnitscoren på spørgsmålet ”Overordnet
konklusion: jeg er glad for at gå på ITU” steget til
5,42 på en skala fra 1 til 6, det højeste gennemsnit vi
har haft nogensinde. Projekt- og specialeevaluerings
projektet er ikke startet op endnu. Det udskydes til
2006 grundet udskiftninger i personalet og behov for
at afvente ny studieordning.
Status
6 (Forskningsbaseret uddannelse)
Emnet drøftet på fakultetsklubmøde. Målet er opfyldt
på næsten alle kurser.
7 (Volumen af Åbent
Univ.)
Målet var at øge volumen fra ca. 100 årselever i
2003 til 115 årselever i 2005. Volumen i 2004 blev
opgjort til 100 årselever. Resultatet I 2005 blev 122
årselever, et meget tilfredsstillende resultat.
8 (Studie-vejledning) Der blev såvidt vides afholdt samtaler i 2004. SWU
og DIT har afholdt samtaler i 2005. Hverken INT,
MTG eller DKM har afholdt samtaler i 2005. Målet er
ikke nået. Målopfyldelse: 75 %.
9 (Kandidatproduktion)
Målet var 260 i 2004 og 270 i 2005. Resultat for
2004 blev 219. Resultatet for 2005 blev 265.
10 (Undervisningstræning)
Alle nyansatte adjunkter og ph.d.-studerende har
fået tilbuddet, men ikke alle har taget imod det, så
målet er ikke opfyldt. De tre personer, der har
gennemført kurset, har været glade for det.
Målopfyldelse: 30 %.
Der har været gennemført sådanne møder i nogle
semestre (blandt andet et vellykket møde om
vejledning af projektarbejde), men der har ikke været
holdt møder i samtlige semestre. Målopfyldelse: 50
%.
Målet for 2005 er 30 måneder. Gennemførselstiden
for alle de 265 kandidater, der blev færdige 1. okt.
2004 – 30. sept. 2005 var 32 måneder.
Målopfyldelse: 75 %
Målet er at få den gennemsnitlige STÅ-pris ned på
50.000 kr. pr. STÅ. Resultatet i 2004 blev ca. 50 tkr.
I 2005 er prisen: 46.311 kr.
Der er ikke opstillet mål for og målinger af effektivitet
i de administrative afdelinger, men til gengæld er der
gennemført en analyse af administrative
arbejdsopgaver, der blev efterfulgt af store
besparelser og effektiviseringer i administrationen,
så derfor grøn.
11 (Fakultetsklub)
12 (Gennemførselstid)
13 (Omkostninger
pr. STÅ)
14 (Måling af
effektivitet i adm.)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement