Poseidon2 3468 MANUAL
Poseidon2 3468
MANUÁL
Poseidon2 3468 – manuál
www.HW-group.com
HW group
2
Poseidon2 3468 – manuál
HW group
Obsah dodávky
Kompletní dodávka obsahuje tyto položky:

Poseidon2 3468

Tištěný návod + katalogový list
Bezpečnost práce
Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno
v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit se dále uvedenými
požadavky na bezpečnost provozu a údržbu zařízení.
Kryt zařízení nesmí být sejmut, pokud jsou vývody ksontaktů relé připojeny k síti!
Pokud nebude zařízení užíváno způsobem, jaký doporučuje výrobce, může dojít k porušení
ochrany, kterou zařízení poskytuje!
Napájecí zásuvka nebo místo odpojování zařízení od zdroje elektrické energie musí být volně
přístupné!
Zařízení nesmí být nadále používáno zejména pokud:

Je viditelně poškozeno

Řádně nepracuje

Uvnitř zařízení jsou uvolněné díly

Bylo vystaveno déletrvající vlhkosti, nebo zmoklo

Bylo nekvalifikovaně opravováno neautorizovaným personálem

Napájecí adaptér, nebo jeho přívodní šňůra je viditelně poškozena

Použije-li se zařízení jiným než určeným způsobem, může být ochrana poskytovaná zařízením
narušena.

Vypínač nebo jistič a prostředky nadproudové ochrany musí byt součástí nadřazeného
konstrukčního celku.
Výrobce za zařízení odpovídá pouze v případě, že je napájeno dodaným, nebo odsouhlaseným
napájecím zdrojem.
V případě jakýchkoliv problémů s instalací a zprovozněním se můžete obrátit na technickou podporu:
HW group s.r.o.
http://www.hw-group.com
email: [email protected]
U Pily 3,
143 00 Praha 4
Tel. +420 222 511 918
Pro kontakt na technickou podporu si připravte přesný typ vašeho zařízení (naleznete na výrobním
štítku) a znáte-li, rovněž verzi firmware (viz dále).
www.HW-group.com
3
Poseidon2 3468 – manuál
www.HW-group.com
HW group
4
Poseidon2 3468 – manuál
HW group
První kroky
1) Připojení kabelů






Otočte krabičku a poznamenejte si MAC adresu zařízení,
Poseidon2 3468
uvedenou na štítku zespodu
Nastavte přepínače DIP1=Off, DIP2=Off.
Připojte Poseidon do sítě Ethernet (přímým kabelem do
Switche, kříženým do PC) port RJ-45
Připojte napájecí adaptér do sítě a zapojte jej do napájecího
konektoru Poseidon
Rozsvítí se zelená kontrolka POWER
Pokud je v pořádku připojení do sítě Ethernet, měla by se o chvíli později rozsvítit kontrolka
LINK (zelená) a nadále pohasínat během přenosu dat do Ethernetu (signalizace Activity).
2) Nastavení IP adresy - UDP Config
Program UDP Config - hlavní adresář na přiloženém CD (verze pro Windows i Linux).
Program lze stáhnout na www.HW-group.com Software -> UDP Config.

Kliknutím na ikonu spusťte program UDP Config – automaticky vyhledá připojená zařízení

Automatické hledání funguje pouze v lokální síti.

Jednotku Poseidon identifikujete podle MAC adresy (uvedena na štítku zespodu zařízení).

Poklepáním na MAC adresu zařízení otevřete dialogové okno základních nastavení zařízení.
Dvojklik pro
detail
www.HW-group.com
5
Poseidon2 3468 – manuál
HW group
První kroky
Nastavte síťové parametry zařízení

IP adresa / HTTP Port (standardně 80)

Masku vaší sítě

IP adresu Gateway (brány) vaší sítě

Název zařízení (volitelný parametr)
Uložte nastavení tlačítkem Apply Changes (ulož
změny)
Pro nastavení IP adresy lze také použít programy:

UDP Config verze pro Linux
Důležité:
Pro uvedení zařízení do defaultního stavu zahýbejte několikrát DIP1 do 5 sekund po zapnutí.
 Dokud je DIP2=On, není možné uložit žádnou změnu konfigurace.
Nastavte DIP2=Off pro změnu IP adresy.

www.HW-group.com
6
Poseidon2 3468 – manuál
HW group
První kroky
4) WWW stránka zařízení


Možnosti otevření WWW stránky:
o
Zadejte IP adresu zařízení v okně prohlížeče
o
Klikněte na IP adresu v program UDP Config
o
V aplikaci UDP SETUP klikněte na
podtrženou IP adresu
WWW stránka zobrazuje informace o stavu zařízení a senzorů.
Web zařízení










General:
General Setup:
SNMP:
Email:
GSM & RFID:
Log & Time:
Sensors:
Inputs:
Outputs:
System:
Náhled aktuálních hodnot
IP adresa, DNS, bezpečnost (jméno/heslo)
Nastavení SNMP / SNMP Trapů (porty a příjemci poplachů)
Nastavení parametrů a test odeslání
Nastavení parametrů a test odeslání pro vzdálenou SMS-GW
Parametry času, NTP server
Pojmenování zařízení, vstupů a sledování stavů
Ovládání vstupů a parametrů alarmů
Ovládání výstupů a řízení jejich režimu
Upgrade FW, uložení konfigurace atd..
Uživatelsky definovaná
jména DI vstupů a
senzorů
Hodnoty pro poplach
Akce při hodnotě
mimo rozsah
www.HW-group.com
7
Poseidon2 3468 – manuál
HW group
Email
Vloží na začátek
předmětu odeslaného
emailu vložený text.
Odešle testovací Email a
vypíše protokol o spojení.
Periodic Status Settings

Periodical Status
Když je zapnutý, odesílá email o stavu zařízení s nastavenou periodou. Například
každých 24 hodin (1440 minut).

Alarm reminder
Když je zapnutý, připomíná s nastavenou
periodou, že je zařízení ve stavu Alarm.
Například každých 15 minut.
Zkontrolujte pro odeslání Emailu
1) Správnou IP adresu na IP Gateway
2) DNS server v nastavení sítě
3) SMTP server a jeho port
4) Zapnutou autentizaci a správné
jméno a heslo
5) Vypnutý Spam filter v emailové
schránce
POZOR:
Změnu konfigurace je nutné potvrdit tlačítkem Apply Changes.
www.HW-group.com
8
Poseidon2 3468 – manuál
HW group
GSM
IP adresa kde je umístěná
„HWg-SMS-GW“ přes kterou
bude Poseidon2 posílat SMS.
Telefonní čísla příjemců
Log & Time
Pomocí nastaveného
serveru synchronizuje čas
při stisknutí tlačítka.
www.HW-group.com
9
Poseidon2 3468 – manuál
HW group
Sensors
Spustí detekci připojených senzorů
a zobrazí nalezené.
Jméno senzoru bude
vypsáno do Emailu, SMS
nebo do SNMP Trapu.
Odešle SNMP Trap při hodnotě
mimo „Safe Range“ tohoto
konkrétního senzoru.
Odešle Email při hodnotě mimo
„Safe Range“ tohoto konkrétního
senzoru.
Odešle SMS při hodnotě mimo
„Safe Range“ tohoto konkrétního
senzoru.
Po připojení senzorů, nebo změně senzorů v jednotlivých RJ11 portech, je třeba znovu provést
detekci senzorů.
Jako ochranu proti desítkám planých
hlášení (Emailů nebo SMS) při kolísání
hodnoty kolem hraničního rozsahu lze
použít:
1) Hysteresis Idle Range
Pásmo necitlivosti na hranicích
„Safe Range“. Zabraňuje
odesílání vícenásobných alarmů.
2) Delay [s]
Zpozdí odeslání informace o
začátku i konci alarmu o
definovaný čas. Zpoždění lze použít i pro binární kontakty.
Tip:
POZOR:
Podrobnosti viz kompletní manuál „Rodina Poseidon“.
Změnu konfigurace je nutné potvrdit tlačítkem Apply Changes.
www.HW-group.com
10
Poseidon2 3468 – manuál
HW group
Inputs
Vložte jméno senzoru, které
bude vypsáno do Emailu,
SMS nebo do SNMP Trapu.
STAV ALARM KONTAKTU:
REAKCE NA DI vstupy:
 Active if On
Alarm při sepnutém
kontaktu (1 = On)
 Disabled
 Active if Off
Alarm při rozepnutém
kontaktu (0 = Off)
 Odešle SMS
 Odešle SNMP Trap
 Odešle Email
 Disabled
Žádný stav Alarm
Zapojení vstupů
Časté otázky

Poseidon2 odesílá informaci o
zahájení i o konci alarmu na
každém kontaktu nebo senzoru.

Formát emailu nelze editovat, ale
senzory lze libovolně pojmenovat.

Žlutě podbarvený řádek senzoru
nebo vstupu znamená překročení
bezpečného rozsahu, ale vypnuté
odesílání poplachů.
0 (Off)
1 (On)
POZOR:
TIP
Změnu konfigurace je nutné potvrdit tlačítkem Apply Changes.
• Manuál pro rodinu Poseidon
Podrobný popis nastavení a všech záložek nastavovacího rozhraní najdete v
manuálu "Rodina Poseidon". Viz WEB nebo instalační CD.
www.HW-group.com
11
Poseidon2 3468 – manuál
HW group
Outputs
Zvolte režim výstupu
Manual mode:
Local Condition mode:
Ovládání výstupu přes WEB
nebo M2M protokoly.
Spínání výstupu podle hodnoty
nastaveného senzoru.
Režim výstupu:
A)
Manual
Výstup lze ovládat z webového rozhraní, nebo z vnějšku programu pomocí M2M protokolů.
Výstup nelze použít ve funkci „Termostat“ - lokální podmínka.
B)
Local Condition
Výstup nelze ovládat z webu, je řízen podmínkou. Pro všechny M2M protokoly je výstup
pouze pro čtení. Pro spínání používá hysterezi zadanou v nastavení senzoru.
Výstup nelze vzdáleně ovládat.
o
On if any alarm
Výstup = On, když je alespoň jeden vstup nebo senzorů ve stavu Alarm.
o
On if value equal to Trigger
Výstup = On, když je hodnota vybraného senzor rovná „Target value“.
o
On if value higher than Trigger
Výstup = On, když je hodnota vybraného senzor větší než „Target value“.
o
On if value Lower than Trigger
Výstup = On, když je hodnota vybraného senzor menší než „Target value“.
o
Dependent On – senzoru / vstup pro který platí podmínka.
www.HW-group.com
12
Poseidon2 3468 – manuál
HW group
Softwarové aplikace
HWg-PDMS
Windows aplikace logování dat do
vnitřní databáze ze všech
zařízení HW group.
Aplikace funguje na pozadí (NT
service). Data ze zařízení přijímá
přes http, ale také přes email.
Data lze exportovat přes XML
nebo automaticky ukládat do MS
Excel.
Licence:
Zdarma verze HWg-PDMS pro 3 sensory
Placené verze pro 8 / 20 / 200 / neomezeně senzorů
HWg-Trigger
Windows aplikaci pro detekci událostí a
reakce na ně.
Detekuje například odpojení zařízení, výpadek
senzoru, hodnotu mimo rozsah nebo příchod
poplašného SNMP Trapu.
Reakcí může být odeslání emailu,
sepnutí relé po síti nebo odeslání SMS
textové zprávy přes HWg-SMS-GW.
Jinou reakcí může být varovné hlášení
v systému Windows,
spuštění aplikace, nebo
vypnutí počítače.
Licence:
30. denní testovací verze zdarma.
www.HW-group.com
13
Poseidon2 3468 – manuál
HW group
PosDamIO
Poseidon Damocles I/O je řádková utilita pro Windows a Linux, pomocí které lze
přes XML rozhraní ovládat jednotky Poseidon a Damocles. Zavoláním programu lze
vypsat stav sensorů, vstupů a výstupů, ale také nastavit výstup na log. 1 nebo 0.
SensDesk.com
Online portál pro sběr dat z LAN a GSM senzorů.
SensDesk je internetová služba, do které lze připojit Poseidon2. Všechna zařízení lze spravovat
z jediného místa pomocí WWW rozhraní. Můžete sledovat stav senzorů, zobrazit zařízení na mapě,
porovnávat vývoj proměnných v čase a vyhodnocovat Alarmová hlášení.
SensDesk je cesta jak zajistit během několika minut funkční spolehlivý dohled zákazníkových
technologií, při pevných nákladech na systém. Není třeba složitá instalace systému, ani další server
na straně zákazníka.
 Přehled všech senzorů na jednom místě
 Centrální nastavení alarmů pro jednotlivé senzory
 Aplikace pro dohled přes mobilní telefony
 Možnost vzdálené konfigurace GSM zařízení.
www.SensDesk.com
www.HW-group.com
14
Poseidon2 3468 – manuál
HW group
Mechanické rozměry
Výstup napájení
Poseidon2 3468 obsahuje svorku PWR OUT pro napájení
připojených čidel a detektorů.

Napájeno z 9-30V: PWR OUT = 9-30V

Napájeno z 48V:
www.HW-group.com
PWR OUT = 12V
15
Poseidon2 3468 – manuál
HW group
Technická specifikace
ETHERNET
Interface
Supported protocols
SNMP compatibility
RJ45 (100BASE-Tx) – 10/100 Mbps network compatible
IP: ARP, TCP/IP (HTTP, NTP, SMTP, netGSM, HWg-PUSH), UDP/IP (SNMP)
Ver.1.00 compatible, partial ver.2.0 implementation
Logger
Internal memory
Logged items
250.000 records in flash memory
Sensors, DI, DO
SENSORS
Type
Connector
Sensors
Sensor distance
HWg original accessories: 1-Wire & 1-Wire UNI
2xRJ11 (1-Wire UNI)
Up to 8 sensors in total (temperature + humidity combo sensors count as 2 sensors)
Up to 60m
DI - DRY CONTACT INPUTS
Port
I1, I2, I3, I4
Type
Digital Input (supports NO/NC Dry contact)
Sensitivity
1 (On) = 0-500 Ω
Max. distance
Up to 50m
OUTPUTS
Port / type
Max. load
State
POWER input
Type
Power input 1
Power input 2
OUT1, OUT2 / Relay contacts (NC-COM-NO)
max. 24V / 16A DC; max. 250V / 16A AC
Power up state (no state restart memory)
You can power device from power input 1 or 2.
POWER 9-30V DC – 2,5W
Jack 9-30V DC (barrel, inner 2.5 mm outer 6.3 mm) + Terminal Block
Terminal Block 48V DC
POWER output
Current / Connector
Power input 1 (9-30V): Power Out = Power IN (9-30V)
Power input 2 (48V): Power Out = 12V
Max. 150mA / Terminal Block
LED Status indicators
POWER (RJ45 + top)
LINK & Activity (RJ45)
Setup / Alarm
Inputs
Outputs
Green - power OK (top), Ethernet enabled (RJ45)
Yellow - Ethernet connectivity
Red
Green
Yellow
Voltage
DIP SWITCH
DIP1: Setup
DIP2: Security
Physical parameters
Temperature range
Dimensions / Weight
EMC
www.HW-group.com
OFF = Normal state
Load defaults: Set ON, power-up device, toggle 3 times during first 5 seconds
ON = Security mode (online demo) - remote configuration disabled
OFF = Non-secure mode - remote configuration enabled
Operating: -30 to +75 °C / Storage: -35 to +85 °C
145 x 90 x 45 [mm] / 225 g
FCC Part 15, Class B, CE - EN 55022, EN 55024, EN 61000
16
Poseidon2 3468 – manuál
HW group
Relé výstupy
NO
COM
POWER OUT
12V
NO NC
+
-

Popiska NO a NC platí pro stav 0 (Off) a pro vypnuté zařízení

Pokud je výstup ve stavu 1 (On) je výstup relé “Normally Open“ (NO) spojený.

Signalizace: Stav sepnutí / rozepnutí kontaktu je signalizován kontrolkou.

Oddělení: Přepínací kontakt je galvanicky oddělen od zbytku zařízení.

Rozsah ID: Výstupy používají ID adresy v rozsahu 151 až 180.
DI vstupy pro kontakty
Na svorky digitálních vstupů lze připojit bezpotenciálové kontakty nebo pin GND. Vstupy jsou
galvanicky spojeny s napájecím napětím 12V. Vstupy nelze spojit s napětím 48V!

Volný, nezapojený vstup má hodnotu „O (Off)“.

Aktivní vstup je označený jako „1 (On)“



Podporované sensory: Jakýkoliv bezpotenciálový kontakt
Perioda čtení: 800 ms
Rozsah ID senzorů: Vstupy používají ID adresy v rozsahu 1 až 24.
www.HW-group.com
17
Poseidon2 3468 – manuál
HW group
M2M rozhraní
Produkt je připraven pro propojení se SW aplikacemi 3. stran.
Popis rozhraní (XML formát, podrobný popis SNMP , mapování Modbus/TCP proměnných) najdete v
podrobném manuálu „Rodina Poseidon”.

XML (přenos přes HTTP)

SNMP, SNMP Trapy

Modbus/TCP

SMTP (Email)
TIP
• Podrobný popis M2M komunikačního rozhraní a další detaily najdete v
podrobném manuálu pro rodinu Poseidon.
SDK (Software Development Kit)
Programátoři mohou použít HWg SDK (Software Development Kit) s ActiveX rozhraním a hotovými
příklady.

VB - Visual Basic (6.0) - (3xx příklady)

Borland C++ (1xx příklady)

Microsoft Visual C++ (2xx příklady)

C# / .NET (5xx příklady)

Borland Delphi (4xx příklady)

JAVA

PHP / ASP

ostatní příklady které nenavazují na
funkce z SDK (všechny 9xx příklady)
Poznámka:
www.HW-group.com
HWg-SDK lze stáhnout z webu HWg v poslední verzi. Vyžadována je pouze
registrace emailu.
18
Poseidon2 3468 – manuál
HW group
Update Firmware přes WEB
Firmware jako .hwg soubor nahrajete přes http na http://x.x.x.x/upload/.
Během přenosu souboru nesmí dojít k výpadku spojení atd. Pokud se FW touto cestou nahrát
nepodaří, použijte upload FW pomocí RS-232.
FirmWare ve formátu .HWg najdete na WWW stránkách, nebo na dodaném CD.
Obnovení nastavení
Obnoví konfiguraci zařízení do výchozího stavu (smaže i všechna hesla):
1) Vypněte zařízení odpojením napájení
2) Nastavte DIP1 na ON
3) Zapněte zařízení
4) Zahýbejte několikrát přepínačem DIP1 během prvních 5 sekund po zapnutí napájení.
TIP
• Podrobný popis produktu najdete v podrobném manuálu pro rodinu
Poseidon.
www.HW-group.com
19
Poseidon2 3468 – manuál
HW group
Kontakt
HW group s.r.o
Rumunská 26 / 122
Praha 2, 120 00
Tel.
Fax.
+420 222 511 918
+420 222 513 833
http://www.HW-group.com
www.HW-group.com
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement