12. Revisor Jakob Christensen, 19/4-2013

12. Revisor Jakob Christensen, 19/4-2013
Pandrup, 19. april 2013
Retten 1 Aalborg
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Sagerne BS-7-50/2007 og BS 7-235/2007: Min vidneerklæring
Jeg kan huske, at jeg gennem min ansattelse som revisor ved Revisionsfirmaet Jens Mglgaard
(senere Dansk Revision Aalborg) 1 foráret 1999 forste gang droftede Laserdisken v/Hans Kristian
Pedersen med min daværende kollega ved revisionsfirmaet Jorn E. Hansen. Vi droftede mulighe-
den for overdragelse af Laserdiskens aktivitet til et anpartsselskab for at sikre fremtiden, safremt
den verserende retssag mellem Laserdisken v/Hans Kristian Pedersen og Foreningen af Danske
Videogramdistributerer ville fa ekonomiske konsekvenser for Hans Kristian Pedersen.
Anpartsselskabet Laserdisken ApS blev stiftet, og at det blev besluttet at overdragelsen af aktivite-
ten til det nystiftet Anpartsselskab skulle ske pr. 1. juli 1999.
Denne overdragelse blev 1 efteraret 1999 udtaget til kontrol ved SKAT, hvor alt materiale vedre-
rende overdragelsen blev indkaldt. Overdragelsen blev godkendt af SKAT uden en eneste an-
mærkning.
1 2004 efter at sagen mellem Laserdisken v/Hans Kristian Pedersen og Foreningen af Danske Vi-
deogramdistributorer var afsluttet, blev det besluttet at flytte aktiviteten tilbage til personlige virk-
somhed Laserdisken v/Hans Kristian Pedersen, da der ikke længere var nogen okonomisk risiko
forbundet med driften. Overdragelsen fandt sted den 1. juli 2004 fra anpartsselskabet Laserdisken
ApS til den personlige virksomhed Laserdisken v/Hans Kristian Pedersen.
Den personlige virksomhed har eksisteret sidelobende med anpartsselskabet. Skatteankenævnet
fastslog 1 en kendelse, at virksomhedsordningen kunne opretholdes.
I forbindelse med afslutningen af arsregnskabet 2005 for sável Laserdisken v/Hans Kristian Peder-
sen og Laserdisken ApS 1 begyndelsen af januar 2006, droftede jeg oplosning af Laserdisken ApS
med Hans Kristian Pedersen og betydningen af den anlagte sag mod Laserdisken ApS. Jeg forkla-
rede forskellen pa en personlig drevet virksomhed og et selskab. Jeg udleverede 1 den forbindelse
materiale vedrorende aktie- € anpartsselskabsret til Hans Kristian Pedersen.
I samme forbindelse orienterede Hans Kristian Pedersen om, at han havde haft store problemer
med at melde virksomhedsskifte til PBS, da de havde krævet, at der blev oprettet helt nye aftaler
med efterfolgende nyt oprettelsesgebyr og tilretning af hjemmeside.
Hans Kristian Pedersen forespurgte mig endvidere, om hvilke konsekvenser denne forskel mellem
personlig drevet virksomhed og et selskab ville have 1 forbindelse med retssagen. Jeg bad ham 1
denne forbindelse om at kontakte hans advokat for at drofte dette med ham, da jeg vurderede at
han havde bedre grundlag for at vurdere den pagaldende sag.
Det blev pá baggrund af disse droftelser besluttet, at udskyde oplesningen af Laserdisken ApS
indtil der var afklaring omkring retssagen, selvom selskabet ingen aktivitet havde.
Venlig hilsen
Jakob Christensen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement