Electrolux EDC2086GW3 szárítógép letölthető használati útmutató

Electrolux EDC2086GW3 szárítógép letölthető használati útmutató

www.markabolt.hu

EDC2086GW3

BG

HR

HU

БАРАБАННА СУШИЛНЯ

SUŠILICA

SZÁRÍTÓGÉP

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

UPUTE ZA UPORABU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

2

20

37

2

www.markabolt.hu

www.electrolux.com

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ.......................................................................6

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7

4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................8

5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ...........................................................................9

6. OПЦИИ.............................................................................................................10

7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ).............................................................................. 12

8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.......................................................................13

9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 13

10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 14

11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 15

12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................17

13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................18

МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.

Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че когато и да го използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати по всяко време.

Добре дошли в Electrolux.

Посетете нашия уебсайт, за да:

Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна информация:

www.electrolux.com

Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:

www.registerelectrolux.com

Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред:

www.electrolux.com/shop

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ

Препоръчваме използването на оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),

Сериен номер.

Информацията можете да намерите на табелката с данни.

Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност

Обща информация и съвети

Информация за опазване на околната среда

Запазваме си правото на изменения.

www.markabolt.hu

БЪЛГАРСКИ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

Внимателно прочетете предоставените инструкции преди инсталиране и употреба на уреда.

Производителят не носи отговорност за неправилно инсталиране и употреба, предизвикани от неправилно използване. Винаги запазвайте инструкциите с уреда за бъдещи справки.

3

1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени

способности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск от задушаване, нараняване или трайно увреждане.

Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове.

Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.

Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от деца.

Пазете всички препарати далеч от деца.

Пазете децата и домашните любимци далече от вратата на уреда, когато е отворена.

Ако уредът има механизъм за защита от деца, препоръчваме да го активирате.

Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, ако не са под наблюдение.

1.2 Общи мерки за безопасност

Не променяйте спецификациите на уреда.

4

www.markabolt.hu

www.electrolux.com

Ако барабанната сушилня се постави върху горната част на пералната машина, използвайте набора за надстройване. Наборът за надстройване, предоставен от упълномощен представител, може да бъде използван само с уреда, посочен в инструкциите, които са предоставени с принадлежността. Прочетете внимателно преди инсталиране (Вижте в брошурата за Инсталиране).

Не инсталирайте уреда зад врата, която се заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в срещуположната на уреда страна, които биха възпрепятствали пълното отваряне на уреда.

Вентилационните отвори в основата (ако са налични) не бива да бъдат възпрепятствани от килим.

Включете захранващия щепсел към контакта само в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът за захранване е достъпен след инсталирането.

Погрижете се да осигурите добра вентилация в помещението за монтиране, за да избегнете обратен поток на газове в помещението от уреди, които горят други горива, включително открит огън.

Обработеният въздух не трябва да се изпуска в димоход, който се използва за изгорелите газове от уреди, които горят газ и друг вид гориво. (ако е приложимо)

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, оторизиран сервизен център или лица със сходна квалификация, за да се избегне опасност.

Съобразявайте се с максималния обем за зареждане за 8кг. (вижте глава "Таблица с програми").

Не използвайте уреда, ако са били използвани индустриални химикали за почистване.

• www.markabolt.hu

БЪЛГАРСКИ

Избършете мъха, който се е натрупал около уреда.

Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте филтъра за мъх преди и след всяка употреба.

Не сушете в барабанната сушилня неизпрани дрехи.

Предмети, които са били замърсени с вещества като мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин, керосин, препарати за премахване на петна, терпентин, восък и препарати за премахване на восък, трябва да се измиват в гореща вода с допълнително количество препарат, преди да се сушат в барабанната сушилня.

Предмети като порест каучук (латексова пяна), шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани, артикули с гумена основа и дрехи или възглавници, снабдени с подложки от порест каучук, не трябва да се сушат в барабанната сушилня.

Омекотители на тъкани или подобни препарати трябва да се използват според предписанията на производителя на омекотителя за тъкани.

Извадете всички предмети от джобовете, например запалки и кибрити.

Не спирайте сушенето в сушилнята преди края на цикъла на сушене, освен ако няма да извадите бързо всички дрехи и да ги прострете, така че топлината да се разпръсне.

Заключителната част от цикъла на барабанната сушилня се извършва без нагряване (цикъл на охлаждане), за да се гарантира, че дрехите ще останат при температура, която няма да ги повреди.

Преди обслужване деактивирайте уреда и извадете щепсела от захранващия контакт.

5

www.markabolt.hu

6 www.electrolux.com

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

2.1 Инсталиране

• Отстранете всички опаковки

• Не инсталирайте и не използвайте повреден уред.

• Спазвайте иструкциите за инсталиране, приложени към уреда.

• Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги носете предпазни ръкавици.

• Не монтирайте уреда на места, където температурата е под 5°C или по-висока от 35°C.

• Уверете се, че подът, където монтирате уреда е плосък, стабилен, устойчив на горещина и чист.

• Уверете се, че има циркулация на въздух между уреда и пода.

• Винаги придвижвайте уреда вертикално.

• Задната част на уреда трябва да бъде поставена до стената.

• Когато уредът е поставен в постоянното си положение, проверете дали е напълно нивелиран с помощта на нивелир.

Ако не е, наместете крачетата, докато се нивелира.

2.2 Свързване към електрическата мрежа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск от пожар и токов удар.

• Уредът трябва да е заземен.

• Уверете се, че информацията за електричеството от табелката с данни съответства на електрозахранването. В противен случай, се свържете с електротехник.

• Винаги използвайте правилно инсталиран, защитен от удари контакт.

• Не използвайте разклонители и удължителни кабели.

• Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела.

• Не пипайте захранващия кабел или щепсела с мокри ръце.

• Само за Обединеното кралство и

Ирландия. Уредът има захранващ кабел с мощност 13 ампера. Ако се налага да смените предпазителя на захранващия кабел, използвайте 13 амперов предпазител ASTA (BS

1362).

• Уредът съответства на

Директивите на E.E.C.

2.3 Употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасност от нараняване, токов удар, пожар, изгаряне или повреда на уреда.

• Използвайте този уред само в домашна среда.

• Не изсушавайте повредените дрехи, които имат подплънки.

• Сушете само тъкани, които могат да се сушат в барабанната сушилня. Следвайте инструкциите на етикета на всяка дреха.

• Ако сте изпрали прането си с препарат за премахване на петна, трябва да изпълните допълнителен цикъл на изплакване, преди да активирате сушилнята.

• Не пийте и не приготвяйте храна с кондензираната вода/ дестилираната вода. Може да причини здравословни проблеми на хора и домашни животни.

• Не сядайте и не стъпвайте върху отворената вратичка.

• Не сушете в барабанната сушилня дрехи, които са много мокри и капят.

2.4 Грижи и почистване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасност от нараняване или повреда на уреда.

• Не почиствайте уреда чрез водна струя или пара.

• Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа. Използвайте само

2.5 Изхвърляне www.markabolt.hu

неутрални препарати. Не използвайте абразивни продукти, абразивни стъргалки, разтворители или метални предмети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск от нараняване или задушаване.

БЪЛГАРСКИ 7

• Изключете уреда от електрозахранването.

• Отрежете захранващия кабел и го изхвърлете.

• Отстранете ключалката на вратичката, за да не могат деца и домашни любимци да се заключат в уреда.

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

11

10

9

8

1 2

5

6

7

3

4

1

Контейнер за вода

2

Командно табло

3

Вратичка на уреда

4

Основен филтър

5

Бутон за вратичка на кондензатора

6

Отвори за въздушния поток

7

Регулируеми крачета

8

Вратичка на кондензатора

9

Капак на топлообменника

10

Защита за капак на кондензатор

11

Табелка с данни

Вратичката за зареждане може да бъде монтирана на обратната страна от потребителя. Това може да помогне за по-лесно поставяне и отстраняване на прането, или ако има ограничения за монтирането на уреда (виж отделната листовка).

www.markabolt.hu

8 www.electrolux.com

4. КОМАНДНО ТАБЛО

1 2

8 7

1

Бутон за програми

2

Екран

3

Панел Time

4

Панел Отложен старт

5

Панел Деликатни

6

Панел Wool Load (Вълнено зареждане)

7

Панел Старт / Пауза

8

Бутон вкл./изкл.

4.1 Индикатори

Индикатори

Докоснете панелите с пръст в областта със символа или името на опцията. Не носете ръкавици, когато работите с командното табло.

Уверете се, че командното табло е винаги чисто и сухо.

Описание

Фаза на сушене

Фаза на охлаждане

Фаза на защита против намачкване

Кондензатор

Контейнер за вода

Филтър

Отложен старт

Защита за деца

Звукови сигнали

3

4

5

6

www.markabolt.hu

БЪЛГАРСКИ 9

Индикатори Описание

Продължителност на програмата

-

Времетраене на Сушенето

-

Времетраене на Отложен старт

5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

Програми Тип зареждане

Зареждане

(макс.)1) /

Фабрична маркировка

Екстра

Cotton (Памук)

Ниво на изсушаване: екстра сухо.

Strong Dry

(Силно изсушаване)

Ниво на изсушаване: силно сушене.

За прибиране2) 3)

Ниво на изсушаване: за прибиране.

Гладене 2)

Екстра

За прибиране 2)

Гладене

Ниво на изсушаване: подходящо за гладене.

Synthetic (Синтетика)

Ниво на изсушаване: екстра сухо.

Ниво на изсушаване: за прибиране.

Ниво на изсушаване: подходящо за гладене.

Лесно гладене

Шалтета

8кг/

8кг/

8кг/

8кг/

3,5кг/

3,5кг/

3,5кг/

Тъкани за лесно поддържане, за които е необходимо лесно гладене.

Резултатите може да са различни при различните видове тъкани.

Изтръскайте дрехите преди да ги сложите в уреда. Когато завърши програмата, веднага извадете дрехите и ги сложете на закачалка.

За сушене на една или две завивки и възглавници (с пера, пух или синтетичен пълнеж).

1кг (или 5 ризи)/

3кг/

www.markabolt.hu

10 www.electrolux.com

Програми

Фини тъкани

Тип зареждане

Зареждане

(макс.)1) /

Фабрична маркировка

Фини материи.

Вълнени тъкани. Леко сушене на изпрани вълнени тъкани. Отстранете незабавно дрехите, когато програмата свърши.

2кг/

1кг

Wool (Вълна)4)

За сушене на спортни обувки само с решетка за сушене (вижте ръководството на потребителя, налично към решетката за сушене).

6.1 Time

Тази опция е приложима за програма

Time Drying (Време за сушене) и програма Wool (Вълна) (единствено с

Решетката за сушене)..

1 чифт спортни обувки

Refresh

(Освежаване)

Освежаване на тъкани, които са били прибрани.

1кг

Time Drying

(Време за сушене)

С тази програма можете да използвате опцията Time и да зададете времетраене на програмата.

8кг/

Бързо

За сушене на памучни и синтетични тъкани, използва ниска температура.

2кг/

1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.

2) Само за изпитателни центрове: Стандартни програми, посочени в документа за стандарт EN 61121.

3) Програмата

Cotton (Памук) За прибиране е "Стандартна програма за памук", подходяща за изсушаване на средно мокро памучно пране, и е най-ефикасната от гледна точка на консумацията на енергия, при сушене на мокро памучно пране.

4) Цикълът на сушене на вълнени тъкани с тази машина е тестван от Компанията

Woolmark за машинно сушене на вълнени дрехи, при условие че дрехите се перат съобразно инструкциите на етикета на дрехата и тези, предоставени от производителя на тази перална машина. M1221. В Обединеното кралство, Ирландия,

Хонг Конг и Индия символът Woolmark е сертификационна марка.

6. OПЦИИ

Препоръчваме да задавате кратко времетраене за малки количества пране или само за една дреха.

www.markabolt.hu

Time Drying (Време за сушене)

програма: Можете да зададете времетраенето на програмата от най-малко 10 минути до максимум 2 часа. Настройката на времетраенето е свързано с количеството на пране в уреда.

Wool (Вълна) програма: Можете да зададете времетраенето на програмата от най-малко 30 минути до максимум 4 часа. Настройката на времетраенето е свързано с количеството на пране в уреда.

БЪЛГАРСКИ 11

по-сухо пране, натиснете панел Wool

Load (Вълнено зареждане) няколко пъти, за да увеличите времетраенето на програмата.

6.3 Деликатни

С тази опция можете да зададете програмата за деликатно сушене, която използва ниска температура.

Използвайте тази опция с тъкани, които имат символ върху етикета

(напр. акрилни тъкани, вискоза).

6.2 Wool Load (Вълнено зареждане)

Тази опция е приложима само за програма Wool (Вълна). Ако желаете

6.4 Таблица с опции

Програми1)

Екстра

Strong Dry

(Силно изсушаване)

За прибиране

Гладене

Екстра

За прибиране

Гладене

Лесно гладене

Шалтета

Фини тъкани

Wool (Вълна)

2)

Cotton (Памук)

Synthetic (Синтетика)

www.markabolt.hu

12 www.electrolux.com

Програми1)

Refresh

(Освежаване)

Time Drying

(Време за сушене)

■ ■

Бързо

1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги активирате и деактивирате, натиснете съответния панел.

2) Само с решетката за сушене (стандартен аксесоар или като опция в зависимост от модела).

7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ)

A

B

C

D

E

A) Time Панел

B) Отложен старт Панел

C) Деликатни Панел

D) Wool Load (Вълнено зареждане)

Панел

E) Старт / Пауза Панел

7.1 Функция "Заключване за деца"

Тази опция не позволява на децата да си играят с уреда, докато е активна програмата. Копчето за програма и панелите за заключени.

Само бутонът Вкл./Изкл. е отключен.

Активиране на опцията за защита за деца:

1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите уреда.

2. Изчакайте приблизително 8 секунди.

3. Натиснете и задръжте панели (A) и

(D) едновременно. Задейства се индикаторът за защита на деца.

Задейства се индикаторът за защита на деца.

Възможно е да деактивирате защитата за деца, докато програмата е активна. Натиснете и задръжте едновременно панелите, докато индикаторът за защита за деца изгасне.

7.2 Звънец Вкл./Изкл.

За да деактивирате или активирате звукови сигнали, натиснете и задръжте едновременно за приблизително 2 секунди панели (B) и

(C) едновременно.

7.3 Регулиране на степента на останалата влага на прането

За да промените степента по подразбиране на останалата влага на прането:

1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите уреда.

2. Изчакайте приблизително 8 секунди.

3. Натиснете и задръжте бутони (A) и

(B) едновременно.

www.markabolt.hu

Един от тези индикатори светва:

• максимално сухо пране

по-сухо пране

• зададено сухо пране

4. Натиснете бутона (E) няколко пъти, докато индикаторът за правилното ниво светне.

8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

БЪЛГАРСКИ

5. За да потвърдите настройката, натиснете и задръжте едновременно бутони (A) и (B) за приблизително 2 секунди.

13

• Стартирайте кратка програма

(напр. 30 минути) с навлажнено пране.

Преди да използвате уреда за първи път, извършете тези операции:

• Почистете барабана на сушилнята с навлажнена кърпа.

9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

9.1 Започнете програма без отложен старт

1. Подгответе прането и заредете уреда.

ВНИМАНИЕ!

Уверете се, че след като сте затворили вратичката, прането не се закача между вратата на уреда и гуменото уплътнение.

2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите уреда.

3. Задайте правилната програма и опции за вида зареждане.

На дисплея е показано времетраенето на програмата.

4. Натиснете панела Старт / Пауза.

Програмата стартира.

Можете да зададете времетраене на програмата за отложен старт от минимум 30 мин до максимум 20 часа.

3. Натиснете панела Старт / Пауза.

Дисплеят показва отброяването на отложения старт.

Когато отброяването завърши, програмата стартира автоматично.

9.3 Сменете програмата

1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да деактивирате уреда

2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите уреда.

3. Задайте програмата.

9.2 Стартиране на програмата с отложен старт

1. Задайте правилната програма и опции за вида зареждане.

2. Натиснете бутона за отложен старт многократно, докато дисплеят покаже времето, която искате да зададете.

9.4 В края на програмата

Когато програмата завърши:

• Ще прозвучи звуков сигнал с прекъсване.

• Индикаторът премигва.

• Индикаторът светва.

• Индикаторът Старт / Пауза е включен.

Уредът продължава да работи с фаза за защита против намачкване за още приблизително 30 минути.

Фазата за защита от намачкване премахва намачкванията по прането.

14

www.markabolt.hu

www.electrolux.com

Можете да извадите прането преди да завърши фазата за защита от намачкване. За по-добри резултати препоръчваме да извадите прането, когато фазата е почти приключила или приключила.

Когато фазата за защита от намачкване е приключила:

3. Извадете прането.

4. Затворете вратичката на уреда.

Винаги почиствайте филтъра и изпразвайте контейнера за вода, когато програмата приключи.

• Индикаторът е включен, но не примигва.

• Индикаторът изгасва.

• Старт / Пауза индикаторът изгасва.

1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да деактивирате уреда.

2. Отворете вратичката на уреда.

10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

9.5 Функция Готовност

За да се намали потреблението на енергия, тази функция автоматично деактивира уреда:

• След 5 минути, ако не стартирате програмата.

• След 5 минути от края на програмата.

10.1 Подготовка на прането

• Закопчайте циповете.

• Закопчайте коланите и пликовете на юрганите.

• Не оставяйте връзки или панделки развързани (напр.връзки на престилки). Завържете ги преди началото на програмата.

• Извадете всички предмети от джобовете.

• Ако вътрешния пласт на дрехата е от памук, го обърнете навън.

Уверете се, че памучният слой е винаги навън

• Препоръчваме да задавате правилната програма, приложима към вида тъкани, които се намират в уреда.

• Не слагайте тъкани с наситени цветове, заедно с тъкани със светли цветове. Наситените цветове могат да пуснат боя.

• Използвайте подходяща програма за жарсе или плетени дрехи, за да не се свият.

• Уверете се, че прането не тежи повече от максималното тегло, посочено в таблицата.

• Сушете само пране, което е може да се пере в барабанната сушилня.

Вижте етикета върху всяка дреха.

Етикет Описание

Пране, което е подходящо за барабанна сушилня.

Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте програма със стандартна температура.

Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте програма с ниска температура.

Пране, което е не подходящо за барабанна сушилня.

www.markabolt.hu

11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

11.1 Почистване на филтъра

1.

2.

1

2

3.

4.

БЪЛГАРСКИ 15

5.1)

6.

1) ако е необходимо, почистете филтъра с гореща вода.

11.2 Източване на контейнера за вода

1.

2.

1

2

3.

4.

16

www.markabolt.hu

www.electrolux.com

Можете да използвате водата от контейнера за вода като алтернатива на дестилирана вода (напр.

за гладене на пара). Преди да използвате водата, премахнете остатъците от мръсотия във филтъра.

11.3 Почистване на кондензатора

1.

2.

3.

5.

1

4.

2

6.

1

2

1

7.

8.

2

1

2

3

11.4 Почистване на барабана

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Откачете уреда от контакта, преди да го почиствате.

Използвайте стандартен неутрален почистващ препарат, за да почистите вътрешната повърхност на барабана и ребрата му. Подсушете почистените повърхности с мека кърпа.

www.markabolt.hu

БЪЛГАРСКИ

ВНИМАНИЕ!

Не използвайте абразивни материали или домакински телчета за почистване на барабана.

11.5 Почистване на командното табло и корпуса

Използвайте стандартен неутрален почистващ препарат за почистване на командното табло и корпуса.

Използвайте влажна кърпа за почистването. Подсушете почистените повърхности с мека кърпа.

ВНИМАНИЕ!

Не използвайте за почистване на уреда препарати за почистване на мебели или препарати, които могат да причинят корозия.

11.6 Почистване на отворите за въздушен поток

Използвайте прахосмукачка, за да премахнете мъха от отворите за въздушния поток.

12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем

Не можете да активирате уреда.

Програмата не се включва.

Вратата на уреда не се затваря.

Уредът спира по време на работа.

На дисплея е показано времетраене на дълга програма. 1)

Възможно решение

Уверете се, че главният щепсел е свързан към главния контакт.

Проверете предпазителя на таблото

(на домашната инсталация).

Натиснете Старт / Пауза.

Уверете се, че вратичката на уреда е затворена.

Уверете се, че филтърът е инсталиран правилно.

Уверете се, че прането не се закача между вратата на уреда и гуменото уплътнение.

Уверете се, че контейнерът за вода е празен. Натиснете Старт / Пауза, за да рестартирате програмата.

Уверете се, че тежестта на прането е подходяща за времетраенето на програмата.

Погрижете се филтърът да е винаги чист.

Прането е прекалено мокро.

Центрофугирайте отново прането в пералната машина.

Уверете се, че стайната температура не е прекалено висока.

17

www.markabolt.hu

18 www.electrolux.com

Проблем

На дисплея е показано времетраене на кратка програма.

Дисплеят показва Err.

Възможно решение

Задайте програма за Time Drying

(Време за сушене) или Екстра.

Ако искате да зададете нова програма, деактивирайте и активирайте уреда.

Уверете се, че опциите са подходящи за тази програма.

Дисплеят показва (пр. E51).

Деактивирайте и активирайте уреда.

Стартирайте нова програма. Ако проблемът се появи отново, се обърнете към сервизния център.

1) След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично

Ако резултатите от сушенето не са задоволителни

• Зададената програма не е правилна.

• Филтърът е задръстен.

• Кондензаторът е задръстен.

• В уреда има твърде много пране.

13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

• Барабанът е мръсен.

• Неправилно зададена настройка на проводимостта на сензора.

• Отворите за въздушен поток са запушени.

Височина x ширина x дълбочина

Макс. дълбочина при отворена вратичка на уреда

Макс. широчина при отворена вратичка на уреда

Регулируема височина

850 x 600 x 600 мм (макс. 630 мм)

1090 мм

950 мм

Обем на барабана

Максимален обем на зареждане

Волтаж

Честота

Необходим предпазител

Обща консумирана мощност

Клас на енергийна ефективност

Консумация на електроенергия1)

Годишна консумация енергия2)

850 мм (+ 15 мм - с регулиране на крачетата)

118 л

8 кг

230 V

50 Hz

10 A

2250 W

B

4,80 кВч

560 кВч

www.markabolt.hu

БЪЛГАРСКИ 19

Ляво—в режим на абсорбиране на мощността

Изключен режим на абсорбиране на мощността

0,55 W

0,55 W

Вид употреба

Допустима стайна температура

Домакинство от +5°C до +35°C

Ниво на защита срещу навлизане на твърди частици и влага, осигурено от защитното покритие, освен в случаите, когато оборудването с ниско напрежение не разполага със защита срещу влага

IPX4

1) Съгласно EN 61121. 8кг памучни тъкани, центрофугирани на 1000 об./м.

2) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при режими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на цикъл ще зависи от това как се използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) No 392/2012).

13.1 Стойности на потребление

Програма

Центрофугиране при / остатъчна влажност

Време на сушене

Консумац ия на електрое нергия

За прибиране

Гладене

За прибиране

Cotton (Памук) 8 кг

1400 оборота / 50%

1000 оборота / 60%

1400 оборота / 50%

1000 оборота / 60%

Synthetic (Синтетика) 3,5 кг

1200 оборота / 40%

800 оборота / 50%

130 мин.

146 мин.

110 мин.

126 мин.

52 мин.

59 мин.

4,21 кВч

4,80 кВч

3,49 кВч

3,98 кВч

1,50 кВч

1,71 кВч

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа . Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символаl , заедно с битовата смет.

Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

20

www.markabolt.hu

www.electrolux.com

SADRŽAJ

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...................................................................... 21

2. SIGURNOSNE UPUTE.................................................................................... 23

3. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 24

4. UPRAVLJAČKA PLOČA...................................................................................25

5. TABLICA PROGRAMA.....................................................................................26

6. OPCIJE.............................................................................................................27

7. POSTAVKE...................................................................................................... 29

8. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 30

9. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................30

10. SAVJETI......................................................................................................... 31

11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................31

12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................34

13. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 35

MISLIMO NA VAS

Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan, projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.

Dobrodošli u Electrolux.

Posjetite našu internetsku stranicu za:

Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija:

www.electrolux.com

Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:

www.registerelectrolux.com

Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš uređaj:

www.electrolux.com/shop

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.

Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.

Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.

Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije

Opće informacije i savjeti

Ekološke informacije

Zadržava se pravo na izmjene.

www.markabolt.hu

HRVATSKI

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI

Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.

21

1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba

UPOZORENJE!

Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.

Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako nisu pod trajnim nadzorom.

Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.

Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.

Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata uređaja dok su otvorena.

Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, preporučujemo da je uključite.

Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

1.2 Opća sigurnost

Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.

Ako se sušilica postavlja na vrh perilice za rublje, upotrijebite komplet za okomito postavljanje. Komplet za okomito postavljanje, dostupan kod ovlaštenog distributera, može se upotrebljavati samo s uređajem kod kojeg je to navedeno u uputama i za koji je on

22

www.markabolt.hu

www.electrolux.com

• isporučen s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije postavljanja (Pogledajte letak za postavljanje).

Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani gdje se uređaj ne može do kraja otvoriti.

Ventilacijski otvor na dnu (ako postoji) ne smije biti prekriven tepihom.

Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup utikaču nakon postavljanja.

Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je uređaj postavljen, kako biste izbjegli da se plinovi od uređaja koji izgaraju druga goriva, uključujući i otvorenu vatru, vrate u prostoriju.

Ispušni zrak ne smije se ispuštati u tok koji se upotrebljava za ispušne dimove iz uređaja koji sagorijevaju plin ili neko drugo gorivo. (ako postoji)

Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.

Poštujte ograničenja za maksimalnu količinu punjenja u8 kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").

Ne koristite uređaj ako ste za čišćenje koristili industrijske kemikalije.

Obrišite dlačice koje su se skupile oko uređaja.

Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije ili poslije svake upotrebe.

Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.

Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta, prije sušenja u sušilici.

Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s postavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim umetcima ne smiju se sušiti u sušilici.

www.markabolt.hu

HRVATSKI

Omekšivači rublja, ili slični proizvodi, trebaju se koristiti prema uputama za omekšivače rublja.

Izvadite sve predmete iz džepova, poput upaljača i

šibica.

Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka ciklusa sušenja, osim u slučaju da odmah izvadite i prostrete sve artikle tako da se toplina rasprši.

Završna faza ciklusa sušenja obavlja se bez topline

(ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da su predmeti na temperaturi koja ih ne može oštetiti.

Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Postavljanje

• Odstranite svu ambalažu

• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.

• Pridržavajte se uputa za instalaciju isporučenih s uređajem.

• Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer je težak. Obavezno nosite zaštitne rukavice.

• Uređaj nemojte postavljati na mjesta na kojima je temperatura manja od

5°C ili viša od 35°C.

• Provjerite je li pod u prostoriji gdje postavljate uređaj ravan, čvrst, otporan na toplinu i čist.

• Provjerite kruži li zrak između uređaja i poda.

• Uređaj uvijek pomičite u okomitom položaju.

• Stražnja površina uređaja mora biti postavljena uza zid.

• Nakon što se uređaj postavi u konačan položaj, libelom provjerite je li uređaj u ravnini. Ako nije, podešavajte nožice sve dok se ne poravna.

2.2 Spajanje na električnu mrežu

UPOZORENJE!

Opasnost od požara i strujnog udara.

• Uređaj mora biti uzemljen.

• Provjerite podudaraju li se električni podaci na nazivnoj pločici s električnim napajanjem. Ako to nije slučaj, kontaktirajte električara.

• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.

• Ne koristite adaptere s više utičnica i produžne kabele.

• Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.

• Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim rukama.

• Zamo za UK i Irsku. Uređaj ima glavni osigurač od 13 ampera. Ako je potrebno zamijeniti osigurač u utikaču, koristite osigurač od 13 amp.

ASTA (BS1362).

• Ovaj je uređaj usklađen s direktivama

EU.

2.3 Koristite

UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, električnog udara, vatre, opekotina ili oštećenja uređaja.

• Ovaj uređaj koristite samo u kućanstvu.

• Ne sušite oštećene predmete koji imaju podstavu ili punjenja.

23

24

www.markabolt.hu

www.electrolux.com

• Sušite isključivo rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici.

Slijedite upute na etiketi svakog odjevnog predmeta.

• Ako ste oprali rublje sredstvom za uklanjanje mrlja, prije uključivanja sušilice pokrenite dodatni ciklus ispiranja.

• Kondenziranu/destiliranu vodu ne upotrebljavajte za piće ili pripremu hrane. To može uzrokovati zdravstvene probleme za ljude i kućne ljubimce.

• Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim vratima.

• Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u sušilici.

2.4 Čišćenje i održavanje

• Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.

• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo neutralni deterdžent. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.

2.5 Odlaganje

UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili gušenja.

• Iskopčajte uređaj iz napajanja.

• Prerežite električni kabel i bacite ga.

• Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.

UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili oštećenja uređaja.

3. OPIS PROIZVODA

11

10

9

8

1 2

5

6

7

3

4

1

Spremnik za vodu

2 Upravljačka ploča

3

Vrata uređaja

4 Primarni filtar

5

Tipka za vrata kondenzatora

6 Otvori za zrak

7

Prilagodive nožice

8 Vrata kondenzatora

9

Pokrov kondenzatora

10 Brave poklopca kondenzatora

11

Nazivna pločica

Korisnik može montirati vrata za punjenje na suprotnu stranu. Time se može olakšati punjenje rublja u uređaj i vađenje iz njega, a korisno je i u skučenim prostorima

(pogledajte posebni letak).

www.markabolt.hu

4. UPRAVLJAČKA PLOČA

1 2

HRVATSKI 25

8

1

Programator

2

Zaslon

3

tipka Vrijeme

4

tipka Odgoda

5

tipka Nježno

6

tipka Wool Load (Punjenje vunene tkanine)

7

tipka Start/Pauza

4.1 Indikatori

Indikatori

7

8

Tipka Uključeno/isključeno

Tipku dodirnite tako da je prst u području sa simbolom ili nazivom opcije. Prilikom rukovanja upravljačkom pločom ne nosite rukavice.

Upravljačka ploča uvijek mora biti čista i suha.

Zaslon

Faza sušenja

Faza hlađenja

Faza zaštite od gužvanja

Kondenzacijska

Spremnik za vodu

Filter

Odgoda početka

Roditeljska zaštita

Zvučni signali

3

4

5

6

www.markabolt.hu

26 www.electrolux.com

Indikatori

-

-

5. TABLICA PROGRAMA

Zaslon

Trajanje programa

Vrijeme sušenja

Trajanje odgode početka

Programi

Extra suho

Vrlo suho

Vrsta punjenja

Cotton (Pamuk)

Razina sušenja: vrlo suho.

Punjenje

(maks.)1) /Ozna‐ ka tkanine

Razina sušenja: Extra Dry (Ekstra suho). 8kg/

8kg/

Suho za or‐ mar2) 3)

Razina sušenja: Cupboard Dry (Suho za ormar).

8kg/

Suho za glačanje 2)Razina sušenja: primjenjivo za glačanje. 8kg/

Extra suho

Suho za ormar 2)

Synthetic (Sintetika)

Razina sušenja: Extra Dry (Ekstra suho). 3,5kg/

Razina sušenja: Cupboard Dry (Suho za ormar).

3,5kg/

Suho za glačanje Razina sušenja: primjenjivo za glačanje. 3,5kg/

Easy Iron (La‐ ko glačanje)

Popluni

Tkanine koje je lako održavati, koje je potrebno samo malo glačati. Rezultati sušenja mogu se razlikovati od jedne do druge vrste tkanine. Protresite rublje prije stavljanja u uređaj. Kada program završi, odmah izvadite rublje i stavite na sušilo.

Za sušenje jednostrukih ili dvostrukih popluna i jastuka (s perjem, paperjem ili sintetičkim punjenjem).

1kg (ili 5 košulja)/

3kg/ vo)

Delicates (Osjetlji‐

Osjetljive tkanine.

2kg/

Programi

www.markabolt.hu

HRVATSKI 27

Vrsta punjenja

Vunene tkanine. Perivi pamučni predmeti za blago sušenje. Predmete odmah izva‐ dite po završetku programa.

Punjenje

(maks.)1) /Ozna‐ ka tkanine

1kg

Wool (Vuna)4)

Za sušenje sportske obuće samo sa stal‐ kom za sušenje (pogledajte poseban kor‐ isnički priručnik za stalak za sušenje).

1 par sportske obuće

Refresh (Osvježa‐ vanje)

Osvježava tkanine koje su bile spreml‐ jene.

1kg

Time Drying (Vri‐ jeme sušenja)

Uz ovaj program možete upotrebljavati opciju Vrijeme i postaviti trajanje progra‐ ma.

8kg/

Svijetlo

Za sušenje pamučnih i sintetičkih tkani‐ na, koristi nisku temperaturu.

2kg/

1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.

2) Samo za ustanove za testiranje: Standardni programi za testiranje navedeni su u doku‐ mentu EN 61121.

3) Program

Cotton (Pamuk) Suho za ormar je “Standardni program za pamuk” i prikla‐ dan je za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program što se tiče potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.

4) Ciklus pranja vune odobrila je tvrtka Woolmark za pranje vunenih proizvoda koji se mo‐ gu prati u perilici, uz uvjet da je rublje oprano u skladu s uputama na etiketi odjeće i proiz‐ vođača perilice. M1221. U Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Hong Kongu i Indiji, simbol

Woolmark je zaštićeni trgovački znak.

6. OPCIJE

6.1 Vrijeme

Ta opcija primjenjiva je na program Time

Drying (Vrijeme sušenja) i na program

Wool (Vuna) (samo s rešetkom za sušenje).

Preporučujemo vam da postavite kratko trajanje za male količine rublja ili za samo jedan predmet.

Time Drying (Vrijeme sušenja)

program: Možete postaviti trajanje programa u rasponu od minimalno 10 minuta do maksimalno 2 sata.

Postavka trajanja odnosi se na količinu rublja u uređaju.

Wool (Vuna) program: Možete postaviti trajanje programa u rasponu od minimalno 30 minuta do maksimalno 4 sata. Postavka trajanja odnosi se na količinu rublja u uređaju.

28

www.markabolt.hu

www.electrolux.com

6.2 Wool Load (Punjenje vunene tkanine)

Ova se opcija primjenjuje samo na program Wool. Za dobivanje bolje osušenog rublja pritišćite tipku Wool

Load (Punjenje vunene tkanine) kako biste produljili trajanje programa.

6.3 Nježno

Pomoću ove opcije možete postaviti program za sušenje osjetljivog rublja koji ima nisku temperaturu. Ovu opciju upotrebljavajte za tkanine koje imaju simbol na etiketi tkanine (npr. akril, viskoza).

6.4 Tablica opcija

Programi1)

Extra suho

Vrlo suho

Suho za ormar

Suho za glačanje

Cotton (Pamuk)

Synthetic (Sintetika)

Extra suho

Suho za ormar

Suho za glačanje

Easy Iron (La‐ ko glačanje)

Popluni vo)

Delicates (Osjetlji‐

Wool (Vuna)

Refresh (Osvježa‐ vanje)

Time Drying (Vri‐ jeme sušenja)

2)

www.markabolt.hu

HRVATSKI 29

Programi1)

Svijetlo

1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili isključi‐ vanje pritisnite odgovarajuću tipku.

2) Samo sa stalkom za sušenje (standardni pribor ili opcija, ovisno o modelu).

7. POSTAVKE

A

B

C

D

Sigurnosna blokada za djecu može se isključiti dok program radi. Pritisnite i istovremeno držite iste tipke sve dok se indikator sigurnosne blokade za djecu ne isključi.

E

A) Vrijeme tipka

B) Odgoda tipka

C) Nježno tipka

D) Wool Load (Punjenje vunene tkanine) tipka

E) Start/Pauza tipka

7.1 Funkcija sigurnosne blokade za djecu

Ova opcija sprječava da se djeca igraju s uređajem dok program radi. Programator i tipke su blokirani.

Samo je tipka Uključeno/Isključeno otključana.

Uključivanje opcije sigurnosne blokade za djecu:

1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.

3. Istovremeno pritisnite i držite tipke

(A) i (D). Pali se indikator sigurnosne blokade za djecu.

Pali se indikator sigurnosne blokade za djecu.

7.2 Alarm uključen/isključen

Za isključivanje ili uključivanje zvučnih signala pritisnite i istovremeno oko 2 sekunde držite pritisnutima tipke (B) i

(C).

7.3 Podešavanje preostale razine vlage u rublju

Za promjenu osnovne razine preostale razine vlage u rublju:

1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.

3. Istovremeno pritisnite i držite tipke

(A) i (B).

Uključuje se jedan od sljedećih indikatora:

• maksimalno suho rublje

suho rublje

• osnovno suho rublje

4. Pritišćite tipku (E) sve dok se ne uključi indikator odgovarajuće razine.

5. Za potvrđivanje podešavanja pritisnite i istovremeno oko 2 sekundi držite pritisnutima tipke (A) i (B).

www.markabolt.hu

30 www.electrolux.com

8. PRIJE PRVE UPORABE

• Pokrenite kratki program (npr. 30 minuta) s vlažnim rubljem.

Prije prve upotrebe uređaja izvršite sljedeće radnje:

• Obrišite bubanj sušilice vlažnom krpom.

9. SVAKODNEVNA UPORABA

9.1 Pokrenite program bez odgode početka

1. Pripremite rublje i napunite uređaj.

POZOR!

Provjerite kada zatvarate vrata da rublje nije zaglavljeno između vrata uređaja i gumene brtve.

2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

3. Postavite program koji odgovara vrsti punjenja i odgovarajuće opcije.

Na zaslonu se prikazuje trajanje programa.

4. Pritisnite tipku Start/Pauza.

Program se pokreće.

9.2 Pokretanje programa s odgodom početka

1. Postavite program koji odgovara vrsti punjenja i odgovarajuće opcije.

2. Pritišćite tipku odgode početka sve dok se na zaslonu ne pojavi vrijeme odgode koje želite postaviti.

Početak programa možete odgoditi u rasponu od minimalno

30 minuta do maksimalno 20 sati.

3. Pritisnite tipku Start/Pauza.

Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje odgode početka.

Kada odbrojavanje završi, program se pokreće.

9.3 Promjena programa

1. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje

2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

3. Postavite program.

9.4 Po završetku programa

Kad je program pranja završen:

• Čuje se isprekidani zvučni signal.

• Indikator bljeska.

• Uključuje se indikator .

• Uključen je indikator Start/Pauza.

Uređaj nastavlja s radom s uključenom faze zaštite od gužvanja u trajanju od približno 30 minuta.

Faza zaštite od gužvanja uklanja nabore s rublja.

Rublje možete izvaditi prije završetka faze zaštite od gužvanja. Mi preporučujemo, za bolje rezultate, da rublje izvadite kada faza gotovo završi ili u potpunosti završi.

Kada je faza zaštite od gužvanja završena:

• Indikator je uključen, ali ne bljeska.

• Indikator se isključuje.

• Indikator Start/Pauza se isključuje.

1. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

2. Otvorite vrata uređaja.

3. Izvadite rublje.

4. Zatvorite vrata uređaja.

Po završetku programa sustavno čistite filtar i ispraznite spremnik za vodu.

9.5 Funkcija "Stanje pripravnosti"

Kako bi se smanjila potrošnja energije, ova funkcija automatski isključuje uređaj:

• Nakon 5 minuta ako ne pokrenete program.

• 5 minuta nakon kraja programa pranja.

www.markabolt.hu

10. SAVJETI

10.1 Priprema rublja

• Zatvorite patentne zatvarače.

• Zatvorite zatvarače na navlakama za poplune.

• Ne ostavljajte odvezane trake i vrpce

(npr. vrpce na pregačama). Zavežite ih prije pokretanja programa.

• Izvadite sve predmete iz džepova.

• Ako predmet ima unutarnji sloj od pamuka, preokrenite ga. Pamučni sloj uvijek mora biti s vanjske strane

• Preporučujemo vam da postavite ispravan program koji odgovara vrsti tkanine u uređaju.

HRVATSKI 31

• Tkanine jarkih boja ne stavljajte zajedno sa svijetlim tkaninama. Jarke bi boje mogle izblijediti.

• Upotrebljavajte odgovarajući program za pamučni žersej i pleteninu kako bi se spriječilo sakupljanje predmeta.

• Provjerite da težina punjenja nije veća od maksimalne težine navedene u tablici programa.

• Sušite isključivo rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici.

Pogledajte etiketu na odjeći.

Etiketa Zaslon

Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici.

Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program sa standardnom temperaturom.

Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program s niskom temperaturom.

Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici.

11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

11.1 Čišćenje filtra

1.

2.

2

1

3.

4.

32 www.electrolux.com

5.1) www.markabolt.hu

6.

1

2

1) Po potrebi operite filtar vrućom vodom.

11.2 Pražnjenje spremnika za vodu

1.

2.

3.

4.

Vodu iz spremnika za vodu možete upotrebljavati kao alternativu destiliranoj vodi

(npr. za glačanje na paru).

Prije upotrebe vode uklonite ostatke nečistoća filtrom.

11.3 Čišćenje kondenzatora

1.

2.

3.

5.

1

www.markabolt.hu

4.

1

2

1

HRVATSKI 33

2

6.

7.

8.

2

1

2

3

11.4 Čišćenje bubnja

UPOZORENJE!

Prije čišćenja uređaja izvucite utikač iz utičnice.

Koristite obični neutralni deterdžent za čišćenje unutarnje površine i rebara bubnja. Očišćene površine osušite mekanom krpom.

POZOR!

Nemojte koristiti abrazivne materijale ili čeličnu vunu za čišćenje bubnja.

11.5 Čišćenje upravljačke ploče i kućišta

Koristite obični neutralni sapun za čišćenje upravljačke ploče i kućišta.

Za čišćenje koristite vlažnu krpu.

Očišćene površine osušite mekanom krpom.

POZOR!

Za čišćenje uređaja ne koristite sredstva za čišćenje namještaja ili sredstva za čišćenje koja bi mogla uzrokovati koroziju.

11.6 Čišćenje otvora za ventilaciju

Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za ventilaciju.

www.markabolt.hu

34 www.electrolux.com

12. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem

Ne možete uključiti uređaj.

Program ne započinje s radom.

Vrata uređaja se ne zatvaraju.

Moguće rješenje

Provjerite je li kabel glavnog napajanja uključen u utičnicu.

Provjerite osigurač u kutiji s osiguračima

(kućna instalacija).

Pritisnite Start/Pauza .

Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.

Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.

Uređaj se zaustavlja tijekom rada.

Provjerite da rublje nije zaglavljeno između vrata uređaja i gumene brtve.

Provjerite je li spremnik za vodu prazan.

Pritisnite Start/Pauza za ponovno pokre‐ tanje programa.

Provjerite odgovara li težina rublja trajan‐ ju programa.

Na zaslonu se prikazuje trajanje dugog programa. 1)

Provjerite je li filtar čist.

Rublje je premokro. Ponovno centrifugir‐ ajte rublje u perilici rublja.

Provjerite da sobna temperatura nije pre‐ visoka.

Postavite program Time Drying (Vrijeme sušenja) ili Extra suho.

Na zaslonu se prikazuje trajanje kratkog programa.

Na zaslonu se prikazuje Err.

Ako želite postaviti novi program, isklju‐ čite i ponovno uključite uređaj.

Provjerite odgovaraju li opcije programu.

Zaslon prikazuje (npr. E51).

Uključite i isključite uređaj. Pokrenite novi program. Ako i dalje dolazi do kvara, kon‐ taktirajte servis.

1) Nakon maksimalno 5 sati program automatski završava

Ako rezultati sušenja nisu zadovoljavajući

• Postavljeni program nije ispravan.

• Filtar je začepljen.

• Kondenzator je začepljen.

• U uređaju je bilo previše rublja.

• Bubanj je prljav.

• Neispravna postavka senzora vodljivosti.

• Ventilacijski otvori su začepljeni.

www.markabolt.hu

HRVATSKI

13. TEHNIČKI PODACI

širina x visina x dubina

Maksimalna dubina s otvorenim vratima uređaja

Maksimalna širina s otvorenim vratima uređaja

Podesiva visina

Zapremina bubnja

Maksimalna količina punjenja

Napon

Frekvencija

850 x 600 x 600mm (maksimalno 630 mm)

1090 mm

950 mm

850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)

118 l

8 kg

230 V

50 Hz

Potrebni osigurač

Ukupna snaga

Klasa energetske učinkovitosti

10 A

2250 W

B

4,80 kWh

Potrošnja 1)

Godišnja potrošnja energije2)

Potrošnja snage u načinu rada left—on

Potrošnja snage u načinu rada "Off"

(isklj.)

Vrsta uporabe

560 kWh

0,55 W

0,55 W

Kućanstvo

Dozvoljena temperatura okoline + 5°C do + 35°C

Razina zaštite protiv ulaska krutih čestica i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem, osim na mjestima gdje niskonaponska oprema nema zaštitu od vlage

IPX4

1) Prema EN 61121. 8kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.

2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standard‐ nom programu za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife.

Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br.

392/2012).

13.1 Potrošnja

35

Faze

Suho za ormar

Rotacija pri / preostala vlaga

Cotton (Pamuk) 8 kg

1400 rpm / 50%

Vrijeme suš‐ enja

Potrošnja

130 min.

4,21 kWh

www.markabolt.hu

36 www.electrolux.com

Faze Rotacija pri / preostala vlaga

Suho za glačanje

Suho za ormar

1000 rpm / 60%

1400 rpm / 50%

1000 rpm / 60%

Synthetic (Sintetika) 3,5 kg

1200 rpm / 40%

800 rpm / 50%

14. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale koji na sebi imaju oznaku . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja te u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene simbolom ne odlažite zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

Vrijeme suš‐ enja

146 min.

110 min.

126 min.

Potrošnja

4,80 kWh

3,49 kWh

3,98 kWh

52 min.

59 min.

1,50 kWh

1,71 kWh

www.markabolt.hu

MAGYAR 37

TARTALOM

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................38

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 40

3. TERMÉKLEÍRÁS.............................................................................................. 42

4. KEZELŐPANEL................................................................................................42

5. PROGRAMTÁBLÁZAT..................................................................................... 43

6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK.................................................................................45

7. BEÁLLÍTÁSOK................................................................................................. 47

8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................48

9. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 48

10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................49

11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................50

12. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 52

13. MŰSZAKI ADATOK........................................................................................ 53

ÖNRE GONDOLUNK

Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.

Köszöntjük az Electrolux világában!

Látogassa meg a weboldalunkat:

Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:

www.electrolux.com

További előnyökért regisztrálja készülékét:

www.registerelectrolux.com

Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:

www.electrolux.com/shop

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.

Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus, termékszám, sorozatszám.

Ezek az információk az adattáblán olvashatók.

Figyelmeztetés - Biztonsági információk

Általános információk és hasznos tanácsok

Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

www.markabolt.hu

38 www.electrolux.com

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő

üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás

érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.

1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek

biztonsága

VIGYÁZAT!

Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.

A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.

3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.

Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.

Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.

A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.

Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerű azt bekapcsolni.

Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.

1.2 Általános biztonság

Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.

Amennyiben a szárítógépet egy mosógép tetején szeretné elhelyezni, használja az összeépítő készletet. Az összeépítő készlet hivatalos

• www.markabolt.hu

MAGYAR

márkakereskedőnél szerezhető be, és kizárólag a tartozékhoz mellékelt útmutatóban felsorolt készülékekhez használható. Üzembe helyezés és használat előtt olvassa el figyelmesen (lásd az

üzembe helyezési útmutatót).

A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.

Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő szellőzőnyílásokat (ha vannak) a készülék alatti szőnyeg ne zárja el.

Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.

Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó szellőzéséről, hogy elkerülje a más tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is) származó gázok visszaáramlását.

A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál. (ha van)

Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet

álljon elő.

Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet, mely 8 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat” című fejezetet).

Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, melynek tisztításához ipari vegyszereket használtak.

Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket.

Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Minden használat előtt vagy után tisztítsa meg szöszszűrőt.

39

www.markabolt.hu

40 www.electrolux.com

Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a szárítógépben.

Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint

étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók, terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával, mielőtt szárítógépben szárítaná.

Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab) zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött párnák, tilos a szárítógépben szárítani.

A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a textilöblítőkhöz adott utasításoknak megfelelően kell használni.

Távolítsa el a zsebekből az összes tárgyat, pl.

öngyújtót és gyufát.

Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a hő eltávozzon.

A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül történik

(hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely mellett biztosan nem fognak károsodni.

Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.1 Üzembe helyezés

• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot

• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.

• Tartsa be a készülékhez mellékelt

üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.

• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyűt.

• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C alatt vagy 35 °C felett van.

• Ügyeljen arra, hogy a készülék

üzemeltetésének helyén a padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta legyen.

• Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a levegő a készülék és a padló között.

• A készüléket mindig függőleges helyzetben mozgassa.

• A készülék hátoldalát a falhoz kell

állítani.

www.markabolt.hu

• A készülék végleges elhelyezési pozíciójában ellenőrizze a felület vízszintességét vízmértékkel. Ha a felület nem teljesen vízszintes, a lábak emelésével vagy süllyesztésével biztosítsa a vízszintes helyzetet.

2.2 Elektromos csatlakoztatás

VIGYÁZAT!

Tűz- és áramütésveszély.

• A készüléket kötelező földelni.

• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati

áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

• Mindig megfelelően felszerelt,

áramütés ellen védett aljzatot használjon.

• Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.

• A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.

• Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati kábelt és a csatlakozódugót.

• Kizárólag az Egyesült Királyságban

és Írországban érvényes. A készülék egy 13 amperes hálózati csatlakozódugóval rendelkezik. Ha szükségessé válik a biztosíték cseréje a hálózati csatlakozódugóban, akkor egy 13 amperes ASTA (BS 1362) biztosítékra cserélje.

• A készülék megfelel az EGK irányelveinek.

MAGYAR 41

• Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt darabokat, melyek külső huzatanyaga megsérült.

• Csak olyan ruhaneműt szárítson, melynek gépi szárítása engedélyezett. Kövesse a ruhanemű kezelési címkéjén feltüntetett utasításokat.

• Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolítóval mosta ki, még egyszer le kell futtatnia egy öblítőprogramot, mielőtt elindítja a szárítógépet.

• Ne igyon a gép kondenz/desztillált vizéből, és ne használja fel

ételkészítéshez. Egészségügyi kockázatot jelent az emberek és a házi kedvencek számára.

• Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.

• Olyan ruhadarabokat nem szabad a szárítógépbe tenni, amelyből csöpög a víz.

2.4 Ápolás és tisztítás

VIGYÁZAT!

Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

• A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.

• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.

2.5 Ártalmatlanítás

VIGYÁZAT!

Sérülés- vagy fulladásveszély.

2.3 Használat

VIGYÁZAT!

Személyi sérülés, áramütés, tűz, égési sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

• A készüléket kizárólag háztartási célra használja.

• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.

• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.

• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését.

42 www.electrolux.com

3. TERMÉKLEÍRÁS

www.markabolt.hu

11

10

9

8

1 2

5

6

7

3

4

1

Víztartály

2 Kezelőpanel

3

Készülék ajtaja

4 Elsődleges szűrő

5

Kondenzátor ajtajának gombja

6 Levegőnyílások

7

Állítható lábak

8 Kondenzátor ajtaja

9

Kondenzátor fedele

10 Kondenzátor fedelének záróelemei

11

Adattábla

A betöltőajtó nyitási iránya felcserélhető. Ezáltal könnyen behelyezheti és eltávolíthatja a ruhaneműt akkor is, ha a készüléket kisebb helyiségbe helyezte

(lásd a külön mellékelt lapon).

4. KEZELŐPANEL

1 2

3

4

5

6

8

1

Programválasztó gomb

2

Kijelző

3

Idő érintőgomb

4

Késleltetés érintőgomb

7

www.markabolt.hu

5

Kímélő érintőgomb

6

Wool Load (Gyapjú töltet)

érintőgomb

7

Start / Szünet érintőgomb

8

Be/Ki gomb

MAGYAR

Érintse meg ujjával a kiegészítő funkció nevét vagy szimbólumát viselő

érintőgombokat. Ne viseljen a kezelőpanel megérintésekor kesztyűt.

Fontos, hogy a kezelőpanel mindig tiszta és száraz legyen.

43

4.1 Visszajelzők

Visszajelzők

-

-

5. PROGRAMTÁBLÁZAT

Leírás

Szárítási fázis

Hűtési fázis

Gyűrődésmentesítő fázis

Kondenzátor

Víztartály

Szűrő

Késl. Indítás

Gyerekzár

Hangjelzések

Program időtartama

Idővezérelt szárítás időtartama

Késleltetett indítás időtartama

Programok Töltet típusa

Max. töltet1) /

Anyagfajta jelz‐

ése

Extra Dry (Extra száraz)

Pamut

Szárítási fokozat: extra száraz.

8 kg/

www.markabolt.hu

44 www.electrolux.com

Programok Töltet típusa

Max. töltet1) /

Anyagfajta jelz‐

ése

Strong Dry (Nagy‐ on száraz)

Szárítási fokozat: nagyon száraz.

Cupboard Dry

(Szekrényszáraz)2) 3)

Szárítási fokozat: szekrényszáraz.

Iron Dry (Vasalós‐ záraz) 2)

Szárítási fokozat: azonnal vasalható.

Synthetic (Műszál)

Extra Dry (Extra száraz)

Cupboard Dry

(Szekrényszáraz) 2)

Szárítási fokozat: extra száraz.

Szárítási fokozat: szekrényszáraz.

8 kg/

8 kg/

8 kg/

3,5 kg/

3,5 kg/

Iron Dry (Vasalós‐ záraz)

Szárítási fokozat: azonnal vasalható.

Easy Iron (Va‐ saláskönnyítő)

Duvets (Takaró)

3,5 kg/

Könnyen kezelhető anyagok, melyek minimális vasalást igényelnek. A szárítás hatékonysága a ruhanemű anyagától függően eltérhet. Rázza meg a darabo‐ kat, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A program vége után haladéktalanul távo‐ lítsa el a ruhákat, és tegye vállfára őket.

Keskeny vagy széles paplanok, illetve párnák (toll, pehely vagy szintetikus tölté‐ sű) szárításához.

1 kg (vagy 5 ing)/

3 kg/

Delicates (Kímélő) Kényes szövetek.

2 kg/

Programok

www.markabolt.hu

MAGYAR 45

Töltet típusa

Gyapjú anyagok. Moshatú gyapjú anya‐ gok kíméletes szárítása. A darabokat a program vége után haladéktalanul vegye ki a gépből.

Max. töltet1) /

Anyagfajta jelz‐

ése

1 kg

Gyapjú4)

Frissítés

Time Drying (Idő‐ vezérelt szárítás)

Sportcipők kíméletes szárítása kizárólag a szárító kosárral (lásd a kosárhoz mellé‐ kelt, különálló használati utasítást).

Textíliák felfrissítése, amelyek tárolva voltak.

Ezzel a programmal használhatja a Idő funkciót, és beállíthatja a program időtar‐ tamát.

1 pár sportcipő

1 kg

8 kg/

Gyors

Pamut és műszálas anyagok alacsony hőmérsékleten történő szárításához.

2 kg/

1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.

2) Kizárólag a bevizsgáló intézetek számára: Standard programok az EN 61121 számú dokumentumban megadott vizsgálatok számára.

3) A

Pamut Cupboard Dry (Szekrényszáraz) program a „Szabványos Pamut pro‐ gram”, mely a nedves, normál pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és erre a célra az en‐ ergiafelhasználás szempontjából a leghatékonyabb program.

4) A Woolmark Company ennek a gépnek a gyapjúszárító ciklusát jóváhagyta a géppel mosható gyapjú termékek gépi szárítására, azzal a feltétellel, hogy a ruhák mosása és szár‐

ítása a ruhanemű kezelési címkéjén szereplő és a mosógép gyártójától származó utasítá‐ sok szerint történik. M1221. Az Egyesült Királyságban, Írországban, Hongkongban és Indiá‐ ban a Woolmark szimbólum minőségtanúsító védjegy funkciót tölt be.

6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

6.1 Idő

Ez a kiegészítő funkció Time Drying

(Idővezérelt szárítás) és Gyapjú programoknál áll rendelkezésre

(kizárólag szárító kosár esetén).

Javasoljuk, hogy kis mennyiségű ruha vagy csak egyetlen darab esetén rövid időtartamot állítson be.

Time Drying (Idővezérelt szárítás)

program: A program 10 perc és 2 óra közötti időtartamra állítható be. Az időtartam beállítása a készülékben levő ruha mennyiségétől függ.

46

www.markabolt.hu

www.electrolux.com

Gyapjú program: A program 30 perc

és 4 óra közötti időtartamra állítható be. Az időtartam beállítása a készülékben levő ruha mennyiségétől függ.

legyenek, nyomja meg többször a Wool

Load (Gyapjú töltet) érintőgombot a program időtartamának növeléséhez.

6.2 Wool Load (Gyapjú töltet)

Ez a kiegészítő funkció csak a Gyapjú programnál használható. Ha szeretné, hogy a ruhadarabok szárazabbak

6.3 Kímélő

Ezzel a kiegészítő funkcióval alacsony hőmérsékletű, kímélő szárítást állíthat be. A kiegészítő funkciót olyan textíliákhoz (pl. akril, viszkóz) használja, melyek kezelési címkéjén szimbólum található.

6.4 Kiegészítő funkciók táblázata

Programok1)

Pamut

Extra Dry (Extra száraz)

Strong Dry (Nagy‐ on száraz)

Cupboard Dry

(Szekrényszáraz)

Iron Dry (Vasalós‐ záraz)

Synthetic (Műszál)

Extra Dry (Extra száraz)

Cupboard Dry

(Szekrényszáraz)

Iron Dry (Vasalós‐ záraz)

Easy Iron (Va‐ saláskönnyítő)

Duvets (Takaró)

Delicates (Kímélő)

Gyapjú ■ 2)

www.markabolt.hu

MAGYAR 47

Programok1)

Frissítés

Time Drying (Idő‐ vezérelt szárítás)

■ ■

Gyors

1) A kiválasztott programhoz egy vagy több kiegészítő funkciót is beállíthat. A be- és kikapc‐ solásukhoz nyomja meg a hozzájuk tartozó érintőgombot.

2) Kizárólag Szárító kosárral (modelltől függően standard vagy külön rendelhető tartozék).

7. BEÁLLÍTÁSOK

A

B

C

D

E

A gyerekzár visszajelző megjelenik.

A gyerekzár kiegészítő funkció a program működése alatt is kikapcsolható. Nyomja meg,

és egyidejűleg tartsa megnyomva ugyanezeket az

érintőgombokat, amíg a gyerekzár visszajelző el nem alszik.

A) Idő érintőgomb

B) Késleltetés érintőgomb

C) Kímélő érintőgomb

D) Wool Load (Gyapjú töltet)

érintőgomb

E) Start / Szünet érintőgomb

7.1 Gyerekzár funkció

Ez a kiegészítő funkció megakadályozza a gyermekeket abban, hogy játsszanak a készülékkel, amikor egy program működik. A programgomb és az

érintőgombok le vannak zárva.

Csak a be/ki gomb nincs lezárva.

A gyerekzár kiegészítő funkció aktiválása:

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.

2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.

3. Egyidejűleg érintse meg és tartsa megérintve a (A) és (D)

érzékelőmezőket. A gyerekzár visszajelző megjelenik.

7.2 Hangjelzés be/ki

A hangjelzések ki/bekapcsolására egyidejűleg 2 másodpercre nyomja meg a (B) és a (C) gombot.

7.3 A ruhanemű fennmaradó nedvességi fokának beállítása

A ruhanemű alapértelmezett fennmaradó nedvességi fokának módosítása:

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.

2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.

3. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa megnyomva a (A) és (B) gombot.

Az alábbi visszajelzők egyike világítani kezd:

• a maximálisan száraz ruhanemű

a szárazabb ruhanemű

az alapértelmezett szárazságú ruhanemű

www.markabolt.hu

48 www.electrolux.com

4. Annyiszor nyomja meg a gombot (E), amíg világítani nem kezd a megfelelő szint visszajelzője.

8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

5. A beállítás megerősítéséhez egyidejűleg 2 másodpercre nyomja meg a (A) és a (B) gombot.

A készülék első használata előtt végezze el az alábbi lépéseket:

• Tisztítsa meg a szárítógép dobját egy nedves ruhával.

9. NAPI HASZNÁLAT

9.1 Egy program késleltetett indítás nélküli indítása

1. Készítse elő a ruhaneműt, és töltse a készülékbe.

FIGYELMEZTETÉS!

Az ajtó becsukásakor

ügyeljen arra, hogy ne csípje be a ruhát a betöltőajtó és a gumi tömítés közé.

2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.

3. Állítsa be a töltet típusának megfelelő programot és kiegészítő funkciókat.

A kijelző a program időtartamát mutatja.

4. Nyomja meg a Start / Szünet

érintőgombot.

A program elindul.

9.2 Egy program késleltetett indítással való indítása

1. Állítsa be a töltet típusának megfelelő programot és kiegészítő funkciókat.

2. Nyomja meg annyiszor a Késleltetett indítás gombot, amíg a kijelzőn a beállítandó késleltetési idő meg nem jelenik.

A program indítása 30 perc és 20 óra között késleltethető.

3. Nyomja meg a Start / Szünet

érintőgombot.

A kijelzőn megjelenik a késleltetett indítás visszaszámlálása.

Amikor a visszaszámlálás befejeződött, automatikusan megkezdődik a program végrehajtása.

• Nedves ruhaneművel indítson el egy rövid (pl.: 30 perc hosszúságú) programot.

9.3 Egy program módosítása

1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.

2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.

3. Állítsa be a programot.

9.4 Miután a program véget ért

Amikor a program befejeződött:

• Szaggatott hangjelzés hallható.

• A visszajelző villog.

• Megjelenik a visszajelző.

• Világít a Start / Szünet visszajelző.

A készülék a gyűrődésmentesítő fázissal folytatja a működést kb. további 30 percen keresztül.

A gyűrődésmentesítő fázis eltávolítja a gyűrődéseket a ruhából.

A gyűrődésmentesítő fázis letelte előtt is kiveheti a ruhát. A jobb eredmény elérése érdekében azt javasoljuk, hogy még a fázis befejezése előtt, vagy közvetlenül a befejezés után vegye ki a készülékből a ruhát.

Amikor a gyűrődésmentesítő fázis befejeződött:

• Világít, de nem villog a visszajelző.

• A visszajelző kialszik.

• A Start / Szünet visszajelző kialszik.

1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.

2. Nyissa ki a készülék ajtaját.

3. Szedje ki a ruhaneműt.

4. Csukja be a készülék ajtaját.

www.markabolt.hu

Mindig tisztítsa meg a szűrőt, és ürítse ki a víztartályt a program befejezése után.

MAGYAR 49

esetekben automatikusan kikapcsolja a készüléket:

• 5 perc elteltével, ha nem indítja el a programot.

• A program befejezése után 5 perccel.

9.5 Készenléti funkció

Az energiafogyasztás csökkentése

érdekében ez a funkció az alábbi

10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK

10.1 A ruhanemű előkészítése

• Húzza be a cipzárakat.

• Gombolja be a paplanhuzatokat.

• A laza zsinegeket és szalagokat (pl.: kötényszalag) ne hagyja szabadon. A program elindítása előtt kösse meg ezeket.

• Mindent távolítson el a zsebekből.

• Amennyiben egy ruhadarab belső rétege gyapjúból készült, fordítsa azt ki. Fontos, hogy a gyapjúréteg mindig kívül legyen

• Javasoljuk, hogy a készülékben levő anyagok fajtájának megfelelő programot állítson be.

• Ne töltsön a készülékbe erős színű textíliákat halvány színű darabokkal együtt. Lehetséges, hogy a textíliák erős színei engednek.

• Használjon megfelelő programot a pamutjersey és kötött darabokhoz, hogy ne menjenek össze.

• Ügyeljen arra, hogy a töltet tömege ne legyen nagyobb, mint a programtáblázatban megadott maximális érték.

• Csak olyan ruhaneműt szárítson, melynek gépi szárítása engedélyezett. További információkért olvassa el a ruhadarabok kezelési címkéjén található útmutatásokat.

Kezelési címke Megnevezés

Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett.

Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy normál hőmérsékletű programot.

Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy alacsony hőmérsékletű programot.

Ruhanemű, melynek gépi szárítása nem engedélyezett.

www.markabolt.hu

50 www.electrolux.com

11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

11.1 A szűrő tisztítása

1.

2.

1

2

3.

4.

5.1)

6.

1

2

1) szükség esetén meleg vízzel tisztítsa meg a szűrőt.

11.2 A víztartály ürítése

1.

2.

3.

4.

3.

5.

1

7.

www.markabolt.hu

A víztartályban levő víz a desztillált víz helyettesítésére használható, pl. gőzöléses vasaláshoz. A víz felhasználása előtt távolítsa el belőle a szennyeződéseket egy szűrő segítségével.

11.3 A kondenzátor egység tisztítása

1.

2.

MAGYAR 51

4.

2

6.

1

2

1

8.

2

1

2

3

52

www.markabolt.hu

www.electrolux.com

11.4 A dob tisztítása

VIGYÁZAT!

A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati vezetékét.

A tisztításhoz használjon nedves kendőt.

A megtisztított felületeket törölje szárazra egy puha ruhával.

FIGYELMEZTETÉS!

A tisztításhoz ne használjon bútortísztító szert vagy olyan vegyszert, melyek károsíthatják a felületeket.

A dob belső felületét és a bordákat semleges kémhatású normál tisztítószerrel tisztítsa meg. A megtisztított felületeket törölje szárazra egy puha ruhával.

FIGYELMEZTETÉS!

A dob tisztításához ne használjon súrolószert vagy drótszivacsot.

11.6 Levegőnyílások tisztítása

Porszívó segítségével távolítsa el a szöszöket a levegőnyílásokból.

11.5 A kezelőpanel és a burkolat tisztítása

A kezelőpanelt és a burkolatot semleges kémhatású normál tisztítószerrel tisztítsa meg.

12. HIBAELHÁRÍTÁS

Jelenség

Nem lehet bekapcsolni a készüléket.

A program nem indul el.

Nem záródik a készülék ajtaja.

A készülék működés közben leáll.

A kijelző hosszú időtartamot jelenít meg a programhoz. 1)

Lehetséges megoldás

Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legy‐ en dugva a hálózati aljzatba.

Ellenőrizze a biztosítékot a biztosítéks‐ zekrényben (otthoni elhelyezés).

Nyomja meg a Start / Szünet gombot.

Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.

Ellenőrizze, hogy a szűrő beszerelése helyes-e.

Ügyeljen arra, hogy ne csípje be a ruhát a betöltőajtó és a gumi tömítés közé.

Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e. A program ismételt elindításához nyomja meg a Start / Szünet gombot.

Győződjön meg arról, hogy a ruhanemű súlya megfelel-e a program időtartamá‐ nak.

Ellenőrizze, hogy tiszta-e a szűrő.

www.markabolt.hu

MAGYAR 53

Jelenség Lehetséges megoldás

A ruhanemű túlságosan nedves. Ismét centrifugálja ki a ruhaneműt a mosógép‐ ben.

Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérsé‐ klete nem túl magas-e.

A kijelző rövid időtartamot jelenít meg a programhoz.

A kijelzőn Err üzenet látható.

Állítsa be a Time Drying (Idővezérelt szárítás) vagy a Extra Dry (Extra száraz) programot.

Ha új programot szeretne beállítani, kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Ellenőrizze, hogy a kiegészítő funkciók alkalmazhatóak-e a programhoz.

A kijelzőn például E51 üzenet látható.

Kapcsolja ki majd be a készüléket. Indít‐ son el egy új programot. Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a már‐ kaszervizhez.

1) Legfeljebb 5 óra elteltével a program automatikusan véget ér.

Ha nem elégedett a szárítás eredményével

• A beállított program nem volt megfelelő.

• A szűrő eltömődött.

• A kondenzátor eltömődött.

13. MŰSZAKI ADATOK

• Túl sok ruhadarab volt a készülékben.

• A dob elszennyeződött.

• A vezetőképesség-érzékelő beállítása helytelen.

• A levegőnyílások eltömődtek.

Magasság × szélesség × mélység

Maximális mélység nyitott betöltőajtó mel‐ lett

Maximális szélesség nyitott betöltőajtó mellett

Állítható magasság

Dob térfogata

Legnagyobb betölthető mennyiség

Feszültség

Frekvencia

Szükséges biztosíték

Összteljesítmény

850 x 600 x 600mm (maximális 630mm)

1090 mm

950 mm

850 mm (+15 mm - beállítási tartomány)

118 l

8 kg

230 V

50 Hz

10 A

2250 W

www.markabolt.hu

54 www.electrolux.com

Energiahatékonysági osztály

B

4,80 kWh

Energiafogyasztás1)

Éves energiafogyasztás2)

Bekapcsolva hagyott üzemmód teljesít‐ ményfelvétele

Kikapcsolt üzemmód teljesítményfelvé‐ tele

Használat típusa

560 kWh

0,55 W

0,55 W

Háztartási

Megengedett környezeti hőmérséklet 5 °C és + 35 °C között

A szilárd részecskék és nedvesség beju‐ tása elleni védelmet a védőburkolat bizto‐ sítja, kivéve ahol az alacsony feszültségű részeket nem védi ez burkolat

IPX4

1) Az EN 61121 szabvány szerint. 8 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.

2) Éves energiafogyasztás kilowattórában megadva, mely a standard gyapjú program 160 teljes és részleges töltetű gyapjúszárítási ciklusán és az alacsony energiafogyasztású

üzemmódok energiafelhasználásán alapul. A ciklusonkénti aktuális energiafogyasztás függ a készülék használati módjától ((EU) RENDELET száma: 392/2012).

13.1 Fogyasztási értékek

Program-

Centrifugálva fordulatszámon / maradék nedvesség

Szárítási idő

Villamo‐ senergiafogyasz‐ tás

Pamut 8 kg

Cupboard Dry

(Szekrényszáraz)

Iron Dry (Vasalós‐ záraz)

1400 fordulat/perc / 50%

1000 fordulat/perc / 60%

1400 fordulat/perc / 50%

130 perc

146 perc

110 perc

4,21 kWh

4,80 kWh

3,49 kWh

1000 fordulat/perc / 60%

Synthetic (Műszál) 3,5 kg

126 perc 3,98 kWh

Cupboard Dry

(Szekrényszáraz)

1200 fordulat/perc / 40%

800 fordulat/perc / 50%

52 perc

59 perc

1,50 kWh

1,71 kWh

14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A jelzéssel ellátott anyagok

újrahasznosíthatóak. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá

www.markabolt.hu

környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A

tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé.

Juttassa el a készüléket a helyi

újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

MAGYAR 55

*

www.electrolux.com/shop www.markabolt.hu

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project