Studiestatistik 2010-2011

Studiestatistik 2010-2011
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET
Økonomisk Institut
KØBENHAVNS UNIVERSITET
Økonomistudiet i tal
2010-2011
1
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Indholdsfortegnelse
Forord ................................................................................................................................................... 3
Resumé ................................................................................................................................................. 4
Opgørelse af bestanden på økonomistudiet ......................................................................................... 5
Optag på bachelorstudiet ...................................................................................................................... 7
Karakteristik af optaget sommer 2011 ............................................................................................. 8
Vinteroptag 2011............................................................................................................................ 10
Gennemførsel og frafald .................................................................................................................... 12
Aktivitet og frafald for sommeroptaget 2010 ................................................................................ 14
Studieaktivitetskrav på økonomistudiet ............................................................................................. 16
Produktion af bachelorer .................................................................................................................... 18
Optag på kandidatuddannelsen .......................................................................................................... 20
Implementering af specialekontrakter på økonomistudiet ................................................................. 21
Produktion af kandidater .................................................................................................................... 23
Optag af andre studerende.................................................................................................................. 27
International udveksling – (forår og efterår 2010) ............................................................................. 28
Optag og aktivitet for internationale udvekslings- og gæstestuderende ........................................ 28
Økonomistuderendes studieophold i udlandet ............................................................................... 30
Nyuddannede polit’ers beskæftigelse – afsnit udarbejdet af AE ....................................................... 33
Ressourceforbrug og økonomi på Økonomisk Institut ...................................................................... 35
Bilag ................................................................................................................................................... 37
2
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Forord
Formålet med rapporten Økonomistudiet i tal 2010-2011 er at belyse karakteristika og aktivitet for studerende ved økonomistudiet i studieåret 2010/2011.
Rapporten er udarbejdet i efteråret 2011 og har blandt andet fokus på produktion, gennemførsel og frafald.
På grund af overgangen til et nyt studieadministrativt system, STADS, i efteråret 2010, har vi været
begrænset i vores muligheder for at indsamle data 1, hvilket har betydet, at der er enkelte oplysninger,
som det ikke har været muligt at tilvejebringe retvisende data for. Det drejer sig konkret om samlede
karaktergennemsnit for bachelor- og kandidatuddannelsen samt om tidsforbrug i specialeprocessen.
Man skal være opmærksom på, at der på grund af forskelle i opgørelsesmetoder kan være mindre afvigelser fra data præsenteret i studiestatistikken fra tidligere år såvel som fra tallene i Danske Universiteters Nøgletal, som for Københavns Universitet er baseret på data udtrukket 1. oktober i opgørelsesåret.
1 Ved udarbejdelsen af tidligere udgaver af Økonomistudiet i tal, har der primært været benyttet data trukket ud til formålet fra universitetets studiadministrative database Fønix. Men efter overgangen til STADS i efteråret 2010 eksisterer
der ikke længere de samme muligheder for at lave specifikke dataudtræk. Det har haft betydning for udarbejdelsen af
denne rapport.
En del data har derfor skullet indhentes på anden vis. Det fordeler sig primært på tre kilder: 1) Prædefinerede rapporter
trukket direkte i STADS, 2) Data leveret af statistikkontoret i anden sammenhæng, f.eks. de gennemførselsdata der
ligger til grundlag for beregning af færdiggørelsesbonus og 3) Manuelle optællinger af forskellige oplysninger, f.eks. af
studerende i konflikt med aktivitetskravet og meritoverførsler fra udenlandske universiteter.
3
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Resumé
De studerende, der optages på økonomistudiets bacheloruddannelse, er kendetegnet ved en lav alder
både i forhold til landsplan og i forhold til resten af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Størstedelen
af de studerende optages på baggrund af en matematisk studentereksamen og alle optagne har matematik på A niveau. Gennemsnittet for de studerendes eksamenskvotient fra deres adgangsgivende uddannelse var 9,0. I sommeren 2011 oplevede studiet endnu en gang en stigning i antallet af ansøgere til bacheloruddannelsen i forhold til året før. Optaget overstiger således niveauet fra 2007. De skærpede krav
betyder endvidere, at de studerende, som optages på bacheloruddannelsen, har en stærkere baggrund for
at gennemføre uddannelsen, end de havde tidligere.
Frem til 2007 har frafaldet på den første del af studiet været relativt højt. Frafaldet på 1. årsprøve har i
en periode på seks år været mellem 20 og 30 pct. og studerende med en svagere matematisk baggrund
har været overrepræsenterede i denne gruppe. Siden 2007 har frafaldet været aftagende og for optaget i
2010 har vi nået det hidtil laveste niveau på ca. 10 pct. i det første studieår. Studieledelsen har da også
været opmærksom på frafaldet, og gennem de seneste år er der implementeret flere tiltag for at hjælpe
og vejlede i forbindelse med studievalg, studiestart og studiegennemførelse. De studerende, der ikke
falder fra i starten af studiet, har dog en pæn aktivitet og melder sig til eksamenerne på 1. år, hvor også
langt de fleste deltager og består. Den gennemsnitlige studerende bruger længere tid end normeringen på
sin bacheloruddannelse - medianforsinkelsen på bacheloruddannelsen er et halvt år. Ca. 95 pct. af de
nyuddannede bachelorer indskriver sig på kandidatuddannelsen, umiddelbart efter de har bestået bacheloruddannelsen.
75 pct. af optaget af kandidatstuderende i 2011 var således bachelorer i økonomi fra Københavns Universitet. 14 pct. blev optaget som internationale masterstuderende på grundlag af en international bacheloruddannelse og de resterende 11 pct. på grundlag af andre danske bacheloruddannelser. 74 pct. af de
nyoptagne studerende er 25 år eller yngre, når de påbegynder kandidatuddannelsen.
Også på kandidatuddannelsen bruger den gennemsnitlige studerende længere tid, end der er normeret.
Medianforsinkelsen på kandidatuddannelsen er lige omkring et år – hvilket dog er en markant forbedring.
4
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Opgørelse af bestanden på økonomistudiet
På økonomistudiet var der pr. 1. oktober 2011 indskrevet 2.065 studerende, mod 1.825 studerende
pr 1.oktober 2010. Af de 2.065 indskrevne studerende i 2011 var 890 mod 818 året før bachelorstuderende. Efter en årrække med faldende bestand af bachelorstuderende siden 2007 steg denne bestand både i 2010 og 2011 primært pga. ekstraordinært stort optag i de to år.
Også bestanden af kandidatstuderende er stigende efter en årrække med fald. Det kan dels tilskrives
et højt niveau af optag på kandidatuddannelsen pga. store bachelorårgange og dels tilskrives, at vi
over en årrække har haft stor kandidatproduktion og udskrivning af inaktive studerende pga. vores
fokus på aktivitetskravet. Man kan sige at kandidatproduktionen har fundet et naturligt leje. Arbejdet med aktivitetskrav er også årsagen til, at vi er tæt på at have færdiggjort alle studerende på de
gamle, udelte kandidatuddannelser.
Af den samlede studenterbestand har 235 andet statsborgerskab end dansk.
Tabel 1
Udvikling i bestand af
studerende pr 1. oktober
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
897
819
846
813
881
908
951
844
788
818
890
0
0
0
0
0
0
0
29
47
64
40
623
685
750
776
830
896
907
668
694
729
778
0
0
0
0
53
102
123
134
89
62
94
252
0
40
212
0
63
175
0
62
119
2
60
104
58
51
100
90
39
96
105
56
28
137
91
13
131
60
5
126
92
2
101
98
-intern
22
45
28
27
23
12
22
19
18
62
34
-ekstern
18
18
34
33
28
27
34
72
42
30
64
Betalt deltid
Tilvalg (45 ECTS)
26
46
26
27
43
35
51
42
31
36
32
36
28
21
53
18
33
15
51
2*
57
5
Sidefag (90-120 ECTS)
35
25
25
24
21
19
16
14
9
0*
-
Bachelor
- internationale B.Sc.
Kandidat
- internationale M.Sc.
Udelte kandidatuddannelser
Udveksling
Merit
I alt
1919 1857 1936 1887 2012 2120 2180 1853 1743 1825 2065
*) Grundet datakonvertering ifm. overgang til KU’s nye studieadministrative system STADS er bestanden af tilvalg- og
sidefagsstuderende ikke retvisende. Det reelle antal er en smule højere, og de er inkluderet i bestanden af meritstuderende.
Ser man på de ordinære studerendes andel af den samlede bestand over tid, er denne faldende. I de
seneste tre-fire år har den samlede andel af ikke-ordinære studerende stabiliseret sig på ca. 15-19
pct. Det skyldes især, at studiet optager et stort antal af internationale udvekslingsstuderende, som
5
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
indskrives på økonomistudiet for at læse et enkelt semester, samt merit og betalt deltidsstuderende,
som typisk blot læser et enkelt fag. Såvel i udviklingen i de ordinære studerende som de studerende
indskrevet på korte studierammer ses studiets øgede internationalisering gennem en ikke ubetydelig
andel af udenlandske udvekslings- og ordinære studerende.
Tabel 2
Udvikling i andel af studerende pr 1. oktober
Andel ordinære studerende
- heraf internationale
Andel andre*
- heraf internationale
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
92 %
92 %
91 %
91 %
90 %
90 %
90 %
83 %
86 %
85 %
81 %
0%
0%
0%
0%
3%
5%
6%
9%
8%
7%
6%
8%
8%
9%
9%
10 %
10 %
10 %
17 %
14 %
15 %
19 %
0%
0%
0%
0%
3%
4%
5%
7%
8%
7%
5%
6
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Optag på bachelorstudiet
Økonomistudiet har optag til bacheloruddannelsen pr 1. september og 1. februar hvert år. Langt den
største andel af de studerende, som søger optag på uddannelsen, starter dog om sommeren pr 1. september. Det angivne optag er opgjort pr 1. oktober for sommer optaget og 1. marts for vinteroptaget
for at sikre, at studerende, som har takket nej til en tilbudt plads, ikke er indeholdt i tallene. Desuden skal det specificeres, at tallene kun dækker over studerende, som er optaget gennem Den Koordinerede Tilmelding, og ikke administrativt indskrevne studerende, som f.eks. søger overførsel fra
andre uddannelser, eller studerende der er blevet genindskrevet.
Figur 1
Udviklingen i optag på bachelorstudiet i økonomi
400
350
300
250
Sommer
200
Vinter
150
100
50
0
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Som det fremgår af figur 1, har det samlede optag via KOT frem til 2007 typisk ligget mellem 250
og 300 studerende. I 2008 var der et markant fald i optaget, hvilket formentlig skyldtes de nye
skærpede adgangskrav for uddannelsen, som blev implementeret i sommeren 2008. I både 2009,
2010 og 2011 har man oplevet en markant fremgang i optaget. I 2011 nåede det samlede sommeroptag således op på 283, og det samlede optag er nu det højeste i de sidste ti år.
Der var en forventning om, at de skærpede adgangskrav indført i 2008 medførte en vis nedgang i
optagsniveauet. Alligevel er optaget steget i både 2009, 2010 og 2011, og eleverne på ungdomsuddannelserne har nu tilpasset deres fagvalg til de opstillede adgangskrav.
7
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Situationen på arbejdsmarkedet har formentlig været medvirkende årsag til, at der generelt var få
ansøgere til universiteterne i 2008, da mange potentielle ansøgere kan have været i arbejde og
derfor udskudt ansøgningen. Efterfølgende har den økonomiske krise nok været medvirkende til, at
færre unge har været i arbejde, og at flere og flere har søgt optagelse på universiteterne siden 2008.
Det er da også en generel tendens på landets universiteter, at optaget har været rekordstort både i
2010 og 2011.
Karakteristik af optaget sommer 2011
I sommeren 2011 blev ca. 290 studerende tilbudt optagelse på bacheloruddannelsen i økonomi ved
Købehavns Universitet. Pr 1. oktober var i alt 283 studerende fortsat indskrevet på studiet. Samtlige
ansøgere havde søgt om optagelse gennem Den Koordinerede Tilmelding. Der blev således ikke
optaget studerende på ledige pladser.
Tabel 3 viser den relative fordeling af ansøgere til økonomistudiet gennem de seneste fem år over
typer af adgangsgivende eksamen.
Tabel 3
Relativ fordeling af ansøgere på adgangsgivende uddannelse
75 %
E10
80 %
E11
82 %
10 %
14 %
12 %
12 %
8%
2%
2%
3%
3%
1%
1%
1%
5%
1%
2%
GIF
0%
1%
1%
0%
0%
0%
Udenlandsk
5%
4%
4%
3%
4%
1%
Andet
1%
2%
1%
0%
0%
0%
E06
E07
E08
E09
Studentereksamen
75 %
75 %
81 %
HH
13 %
9%
HF
4%
HTX
Siden 2008 har det været et krav for optagelse, at ansøgerne havde matematik på A-niveau fra gymnasiet. Alle studerende optaget i efteråret 2011 har derfor opfyldt adgangskravet om A-niveau i Matematik. Tidligere undersøgelser har peget på, at studerende, som er optaget med Matematik på Bniveau, har haft større tendens til frafald, hvorfor stigningen i andel med matematik på A-niveau må
ses som en forbedring i forhold til tidligere af de studerendes kvalifikationer i forhold til at gennemføre økonomistudiet.
8
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Tabel 4
Karakteristika for optaget i efteråret i perioden 2006-2011
Efterår
2006
Efterår
2007
Efterår
2008
Efterår
2009
Efterår
2010
Efterår
2011
32,4 %
40 %
34 %
29 %
32 %
33 %
8,0
8,0
8,8
8,3
8,3
9,0
Gennemsnitsalder
20,9
21,3
21,2
21,4
21,1
20,8
Medianalder
20,4
20
20,3
20,6
20,6
20,0
1
1,6
1,6
1,6
1,5
1,3
Andel uden sabbatår
37 %
31 %
25 %
29 %
29 %
26 %
Andel ansøgere fra Sjælland
89 %
86 %
88 %
96 %
93 %
92 %
Studentereksamen
75 %
75 %
81 %
75 %
80 %
82 %
Andel med Matematik A-niveau
66 %
66 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Andel kvinder
Karaktergennemsnit*
Gennemsnits alder på adgangsgivende eksamen
* Beregningen af karaktergennemsnittet er baseret på den del af optaget, hvis gennemsnit er angivet efter den nye karakterskala. I 2011er 98 pct. af de optagnes gennemsnit angivet efter den nye skala. For optaget i 2006 og 2007 er
gennemsnittet omregnet fra den gamle karakterskala.
Af figur 2 fremgår det, at fordelingen af alderen på ansøgernes adgangsgivende eksamen i 2011
adskiller sig en smule fra året før, da en lidt lavere andel har været ude af uddannelsessystemet i et
år, før de søgte optagelse, mens en lidt større andel har ventet i to år. Gennemsnitligt har de studerende brugt en smule kortere tid uden for uddannelsessystemet end i årene før.
9
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Figur 2
Alder for adgangsgivende eksamen
60%
50%
40%
2011
2010
30%
2009
2008
20%
10%
0%
ingen pause
1 år
2 år
3 år
4 år
Ældre
Alder for adgangsgivende eksam en
Hovedparten af ansøgerne (92 pct.) kommer fortsat fra Sjælland, hvilket tyder på at de potentielle
ansøgere til økonomistudiet, der bor i Jylland og på Fyn, nok i høj grad vælger de øvrige danske
økonomiuddannelser i Odense, Aalborg og Aarhus. Andelen af kvinder blandt de optagne ligger
fortsat omkring de 30 pct.
Samlet set er sommeroptaget 2010 karakteriseret ved en lidt lavere alder end tidligere og altså fortsat en relativ lav alder ved studiestart, sammenlignet med resten af landet, ca. 4/5 matematiske studenter der alle har matematik på A niveau og med et adgangsgivende gennemsnit, der ligger en
smule over niveauet fra de sidste par år og altså for den gennemsnitlige student et godt stykke over
adgangskravet på 6,0.
Vinteroptag 2011
Efter i tre år at have haft optag på den engelske bacheloruddannelse, vendte økonomistudiet i vinteren 2011 tilbage til et dansk optag.. Det samlede optag var på 58 personer, og det var altså markant
højere end de seneste tre års optag.
Det høje optag i vinteren 2011 kan altså tyde på, at de danske studerende valgte den engelske uddannelse fra, og at de enten har søgt om optagelse om sommeren eller valgt en helt anden uddannel10
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
se. Der er således tegn på, at interessen for det danske optag fra danske studerende mere end opvejer behovet for en engelsk bacheloruddannelse hos potentielle udenlandske ansøgere. Det høje vinteroptag i vinteren 2011 er dog formentlig også påvirket af den generelle stigning i søgningen til
universiteterne.
11
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Gennemførsel og frafald
1. årsprøven
1. årskravet på økonomistudiet foreskriver, at studerende deltager i alle eksamener på 1. år, senest et
år efter de er optaget på studiet og derudover, at de består alle fag på 1. år senest to år fra de er optaget. Dette lægger en øvre grænse på, hvor lang tid de studerende kan være om at bestå fagene på
1. år.
Figur 3 viser andelen af studerende, der består 1. årsprøve på ét år.
Figur 3
Andel af en årgang der består 1. år på ét år
Bestået 1. år på 1 år
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Note: Der er kun medtaget beståelsesdata fra sommeroptaget. De studerende regnes som havende bestået 1. år på ét år,
hvis de per 1. oktober i året efter optagelsen har bestået 1. årsprøve.
Andelen af studerende, der består 1. årsprøve på 1 år, svinger en del fra ca. 65 pct. i 2000 til lidt
under 50 pct. i nogle af årene midt i perioden og til lidt over 70 pct. for optaget i 2010.
En del studerende gennemfører dog aldrig bacheloruddannelsen men forlader studiet i utide. Traditionelt er frafaldet særligt stort på 1. årsprøve. Som det ses af figur 4, har frafaldet på 1. årsprøve
igennem en årrække ligget i overkanten af 25 pct., men ved optaget i 2007 og særligt 2008 er frafal-
12
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
det på 1. år reduceret markant, og det tyder nu på, at frafaldet på 1. år har stabiliseret sig i omegnen
af 10-15 pct.
Økonomisk Institut har i flere år arbejdet på at indrette uddannelsen på en måde, der nedbringer
frafaldet. I 2005 indførtes en ny studieordning, hvor matematikforløbet blev ændret, således at alle
studerende nu følger samme matematikforløb, mod tidligere hvor studerende med B-niveau skulle
følge ekstraundervisning. Desuden begrænsedes introduktionen af økonomisk teori på første årsprøve i vid udstrækning til begrebsmæssig, intuitiv indførelse og forståelse af økonomiske problematikker, mens anvendelsen af matematiske redskaber på økonomiske modeller blev udskudt til 2.
årsprøve. Derudover blev indslusnings- og vejledningsindsatsen og opfølgningen på de studerendes
aktivitet forstærket med bl.a. midtvejsarrangement og tilbud om samtaler til forsinkede studerende.
I sommeren 2010 har vi omlagt holdundervisning til at være mere koncentreret på de studerendes
opgaveregning, og i den forbindelse har underviserne modtaget ekstra pædagogiske kurser.
Figur 4
Frafaldsprocent for en årgang efter 1. studieår
35%
30%
25%
Pct.
20%
15%
10%
5%
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Årgang
Note: Frafaldet er udelukkende beregnet for studerende på sommeroptaget. Studerende er registreret som været frafaldet
på 1. år, hvis deres indskrivning er ophørt inden 1. oktober året efter optagelsen, jf. Danske Universiteters definition.
Ændringerne ser rent faktisk ud til at have påvirket frafaldet på 1. årsprøve ved optaget i de seneste
fire år, hvor frafaldsniveauet gennemsnitligt ligger lavere end i årene før. Særligt det skærpede adgangskrav er medvirkende til, at de studerende nu er bedre rustet inden for matematik – det område
der tidligere er konstateret de største problemer med. Det kan være en vigtig del af forklaringen på
både det lavere frafald og den forbedrede gennemførsel af 1. årsprøve.
13
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Aktivitet og frafald for sommeroptaget 2010
Tabel 5 viser hvordan de studerende optaget i sommeren 2010 konkret er kommet igennem fagene
på 1. år. Af de 263 optagne var ca. 230 tilmeldt vintereksamen. Hovedparten af de studerende, der
ikke var tilmeldt vintereksamen, lod sig udskrive i løbet af 1. semester og udgør således det primære
frafald på 1. år. Enkelte studerende har fået dispensation til at udskyde eksamen på 1. semester.
De studerende, der falder fra i løbet af 1. semester, når typisk at blive frameldt eksamen. For et par
stykker gælder det dog, at de framelder sig studiet under eksamensperioden og således kun når at
blive frameldt få eller ingen af deres eksamener. Disse studerende fremgår i eksamensdata som ikke
at have deltaget i eksamen.
Tabel 5
Procestabel for optag og eksamensaktivitet
Optaget 1. Sept. 2010
1. semester
Mat A
Samf A
ØP A
2. semester
Erhvervsøkonomi
Mat B
Samf B
ØP B
263
Tilmeldt
Deltaget
Bestået
Gnst
228
211
201
232
216
211
227
213
209
217
208
207
199
210
199
201
191
209
193
196
190
5,9
5,6
6,0
Tilmeldt i pct.
87%
88%
86%
Bestået som
pct. af opr.
tilmeldt
76%
80%
79%
6,7
7,0
6,0
7,3
83%
79%
79%
76%
79%
73%
75%
72%
Nogle af de aktive studerende, som er tilmeldt eksamen, vælger enten at afmelde eksamen eller ikke
at deltage i eksamen. De studerende, der ikke deltager i eksamen, fremgår som værende tilmeldt
eksamen, men kommer alligevel i konflikt med kravet om, at man skal deltage i alle eksamener på
1. år inden for ét år fra optagelse. Ydermere er deltagelse og beståelse af eksamenerne på 1. semester et krav for deltagelse i flere af fagene på 2. semester og på resten af bachelordelen, hvorfor en
ikke deltaget eksamen kan blokere for det videre studieforløb.
Som det ses af tabel 5, deltager hovedparten af de studerende i de eksamener de er tilmeldt på 1.
semester. Et antal studerende valgte ikke at deltage i eksamen. Blandt de aktive studerende deltog
17 ikke i eksamen i Økonomiske Principper A, 16 i Samfundsbeskrivelse A og 17 i Matematik A.
Det svarer til niveauet fra sidste år, og er nogenlunde acceptabelt, hvis man sammenligner med åre-
14
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
ne før 2008. Det er særligt bemærkelsesværdig, at antallet af ikke deltagende i matematik er så lavt
– det har i de tidligere år særligt været i matematik, at mange ikke deltog i eksamen.
Dette kan indikere, at det har givet gode resultater at skærpe adgangskravet i matematik. Det ses
således ikke i samme grad som tidligere, at uforholdsmæssigt mange studerende ikke melder sig til
eller deltager i eksamen i Matematik A.
Dertil kommer, at eksamensresultaterne på 1. semester er på nogenlunde samme niveau i de tre fag
mens resultaterne for særligt Matematik B sammen med Økonomiske Principper B er en smule bedre end de øvrige fag på 2. semester.
Ser man på beståelsesprocenten blandt de studerende, der rent faktisk deltager i eksamen, så er den
faktisk bemærkelsesværdigt høj. På 1. semester består 97 pct. i gennemsnit, hvis man ser over både
ordinær eksamen og re-eksamen. På 2. semester er der tale om et gennemsnit på 98 pct.
15
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Studieaktivitetskrav på økonomistudiet
Alle studerende på bachelor- og kandidatuddannelsen, som kommer 12 måneder bagud i forhold til
den normerede studietid, skal i henhold til Adgangsbekendtgørelsens § 39 stk. 2 tilbydes gennemførelsesvejledning. Det har Økonomisk Institut gjort regelmæssigt siden indførelsen af aktivitetskravet i 2006.
For at opfylde aktivitetskravet skal de studerende have bestået mindst 60 ECTS inden for en periode
på 2 år.
Studieadministrationen ved Økonomisk Institut har over de sidste par år været i kontakt med mere
end 700 studerende, som har været i konflikt med aktivitetskravet og 1. årskravet. Konkret betyder
det, at der hver eksamenstermin gennemføres kontrol af de studerendes studieaktivitet. Studerende i
konflikt med kravene bliver kontaktet per brev og bedt om at henvende sig til studieadministrationen, hvorefter studieforløbet typisk bringes på ret kurs gennem samtaler og udarbejdelse af individuelle studieplaner og dispensation, hvis de studerende ønsker at fortsætte på uddannelsen.
Udsøgningen, brevskrivningen og samtaler i forbindelse med aktivitetskontrol er ressourcekrævende, men med den målrettede kontakt til studerende, som bliver forsinkede, er det studiets håb, at
studerende, som har et reelt ønske om at gennemføre studiet, får den fornødne hjælp så tidligt som
muligt, og at studerende, som reelt er frafaldet studiet, identificeres så tidligt som muligt.
Tabel 6 indeholder en oversigt over de udsøgte studerende i studieåret 2010/2011.
Ud over de studerende som er faldet for aktivitetskravet, er der mange studerende der kontakter
studieadministrationen inden de kommer i konflikt med kravene. De får også tilbuddet om vejledning og mulighed for individuelle studieplaner, i de situationer, hvor særlige omstændigheder tilskriver dette. Det reelle omfang af arbejdet med denne type studerende er således væsentlig større
end tabel 6 giver udtryk for.
16
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Tabel 6:
Udsøgte studerende i studieåret 2010/2011
Bachelorstuderende
Aktivitetskravet
Udsøgte
Kontaktede
Førsteårskravet
Udsøgte
Kontaktede
I alt faldet for studieaktivitetskrav
Heraf kontaktede i alt
Heraf Studieplan/aktive igen
Heraf udmeldt / udskrevet
Færdige som bachelor/kandidat
Under behandling
I alt ikke kontaktede
Færdige som kandidat (uden kontakt)
Kandidatstuderende
21
21
34
34
55
55
16
31
3
5
I alt
106
40
127
61
106
34
34
161
40
34
6
95
50
37
3
5
66
66
18
18
Ikke kontaktet*
48
48
*) Studerende der er indskrevet som specialestuderende bliver ikke kontaktet, selv om de er faldet for aktivitetskravet.
Det skyldes, at de jo har indgået specialekontrakt og derfor forventes at færdiggøre uddannelsen inden for seks måneder.
17
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Produktion af bachelorer
I perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011 færdiggjorde 181 studerende bacheloruddannelsen i økonomi. Af dem var 35 pct. kvinder og den gennemsnitlige student gennemførte bacheloruddannelsen på 44 måneder, altså godt et halvt år ekstra i forhold til normeret tid på 3 år.
Tabel 7
Nyuddannede bachelorer 2006 – 2011
2006
2007**
2008*
2009*
2010
2011
156
40 %
170
34 %
142
38 %
178
37 %
217
35 %
181
35 %
Gennemførselstider, måneder
Varighed gennemsnit
Varighed median
Varighed max
Varighed min
43
41
106
22
41
41
77
10
45
41
199
5,0
41
41
88
13
44
41
140
12
44
42
228
1
Karakterer*
Karakter gennemsnit
Karakter median
Karakter max
8,3
6,7/8,5 6,6 (8,3)
8,3
7,0/8,3 6,5 (8,3)
10,6 10,9/10,5 11,1(10,6)
7,1 (8,5)
6,9 (8,4)
11,0
(10,5)
6,9 (8,4)
6,7 (8,3)
11,2
(10,6)
-
3,0 (6,5)
2,3 (6,2)
-
Antal beståede BA
Andel kvinder
Karakter min
6,5
4,0/6,6
3,3(6,7)
* Karakterer efter 13-skalaen i parentes omregnet i henhold til Videnskabsministeriets konverteringstabel
http://www.econ.ku.dk/polit/eksamen/notatfrauvm.pdf
** Pr. 30. August 2007 blev 12-skalaen implementeret til karaktergivning ved de danske universiteter. Det betyder, at karaktererne i
første halvår af 2007 blev givet efter 13-skalaen og andet halvår efter 12-skalaen. Karaktererne er derfor for 2007 angivet som
karakterer efter 12-skalaen/karakterer efter 13-skalaen.
*** Pga. store dataforskelle som konsekvens af overgangen til det nye studieadministrative system STADS, har det ikke været muligt
at opgøre karakterer for studieåret 2010/11.
Andelen af kvinder på 35 pct. i 2011 ligger på niveau med tidligere.
Den gennemsnitlige gennemførselstid var i 2011 den samme som året før på trods af enkelte studerende med meget høje gennemførselstider. Da mediantiden dog ikke adskilte sig markant fra de
øvrige år, nemlig knap 3 ½ år, har der altså ikke været mange studerende med ekstremt høje gennemførselstider. Den maksimale varighed på 228 måneder og den lave median er udtryk for, at vi
gennem vores systematiske arbejde med håndhævelse af aktivitetskrav og tilbud om gennemførselsvejledning rent faktisk har succes med at få ryddet ud i de studerende, der har været i systemet
længe, med det formål, at så mange af dem består deres bacheloruddannelse. Således har kun tre af
bachelorerne i 2011 brugt mere end 80 måneder på at gennemføre uddannelsen.
18
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Minimumsvarighederne er så lave, da der også er inddraget studerende med merit fra andre uddannelser, hvorfor de har kunnet gennemføre bacheloruddannelsen i økonomi på under tre år.
Gennemførselstiderne i figur 5 viser overordnet, at det normale for bachelorer i Økonomi er at blive
færdige på 3 ½ år og altså ikke på normeret tid, selvom der faktisk i en årrække nu har været en
stigende tendens til, at flere bliver færdige på normeret tid. Den store udbredelse af studierelevante
arbejde, kan være medvirkende årsag til, at mange stadig bruger 3½ og 4 år på deres bacheloruddannelse. Den øgede gennemførsel af studerende på normeret tid, kan skyldes at de gennemførte
studiereformer og det målrettede arbejde med aktivitetskrav igennem de seneste år, er begyndt at slå
igennem på gennemførslen af bachelorer.
Figur 5
Gennemførselstid på bachelordelen
60%
50%
40%
2011
2010
2009
30%
2008
2007
2006
20%
10%
0%
Normeret tid
+ 6 mdr
+ 12 mdr
+ 18 mdr
Længere
19
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Optag på kandidatuddannelsen
I perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011 er der optaget i alt 237 studerende på økonomistudiets kandidatuddannelse fordelt på 80 i forårssemesteret 2011 og 157 studerende i efterårssemesteret 2011. Af de i alt 237 studerende var 79 kvinder, hvilket svarer til 33,3 pct. Andelen af studerende med andet statsborgerskab end dansk var 14 pct. Gennemsnitsalderen ved indskrivning på
kandidatuddannelsen var 24,5 mens medianalderen var 23,9. Andelen af de optagne, der var 25 år
eller yngre var 74,3 pct.
Tabel 8
Optag på kandidatuddannelsen 2007-2011
2007
2008
173
2009
2010
2011
Antal optagne
Heraf kvinder
Andel egne bachelorer
Andel med andet statsborgerskab end dansk
Gennemsnitsalder
Medianalder
203
35 %
82 %
14 %
24,5
24,1
38 %
83 %
14 %
25,2
24,3
228
36%
78%
14%
24,6
24,1
265
36 %
84 %
10 %
24,6
23,9
237
33 %
75 %
14 %
24,5
23,9
andel på 25 år og under
70 %
65 %
68 %
74 %
74 %
Hovedparten af de studerende, der blev optaget på kandidatdelen i enten foråret 2011 eller efteråret
2011, blev optaget på baggrund af en bachelor fra økonomistudiet, nemlig 75 pct. Af dem blev hovedparten indskrevet direkte uden at holde pause mellem bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen. Det vurderes, at under 2 pct. blev indskrevet efter at have holdt pause.
De studerende, der ikke bliver optaget på baggrund af en bachelor fra økonomistudiet bliver enten
optaget på baggrund af andre danske bacheloruddannelser, f.eks. økonomiuddannelsen i Århus,
eller på baggrund af udenlandske bacheloruddannelser, altså studerende indskrevet som 2-årige internationale kandidatstuderende. I perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011 blev 11 pct. optaget på baggrund af en anden dansk bacheloruddannelse end økonomi i København. 14 pct. blev
optaget på baggrund af en udenlandsk bachelor. Det øgede antal nye udenlandske kandidatstuderende i 2011 skyldes, at et antal fripladser blev rykket fra 2010 til 2011 på grund af en revision af
friplads- og stipendieordningen, der forhindrede tildeling af fripladser til dygtige udenlandske ansøgere i 2010. Økonomisk Institut har i 2011 tildelt 19 fripladser til dygtige ansøgere til kandidatuddannelsen. I årene fremover forventes det, at der tildeles 10 fripladser med stipendium årligt.
20
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Implementering af specialekontrakter på økonomistudiet
Som beskrevet i afsnittet om aktivitetskrav, har Økonomisk Institut i de seneste år brugt mange ressourcer på at udsøge forsinkede studerende og tilbyde dem vejledning med det formål, at de enten
skal færdiggøre studiet eller, at de skal forlade studiet, hvis de reelt ikke ønsker at færdiggøre uddannelsen.
Et vigtigt redskab til hurtigere gennemførsel på kandidatuddannelsen har været indførelse af specialekontrakter i 2007. De studerende er således underlagt stram regulering af deres tidsforbrug på
specialet og kan maksimalt bruge tre eksamensforsøg svarende til ét år.
Det har medført et markant fald i tidsforbruget på selve specialeprocessen, ligesom tiden fra det
sidste fag inden indgåelse af eksamenskontrakten er blevet mindre, da de generelle aktivitetskrav
har betydet, at de studerende hurtigst muligt skal gå i gang med specialet, efter det sidste fag er bestået.
Dette ses tydeligt i udviklingen i såvel gennemsnittet som medianen af tidsforbruget på specialet fra
2004-2010 som vist i figur 6 og 7.
Figur 6:
Median for antal måneder brugt på specialer ved Økonomisk Institut 2004-2010
12,0
10,0
8,0
tid fra sidste fag til forsvar
6,0
tid fra sidste fag til aflevering
tid fra sidste fag til indskrivning
4,0
2,0
0,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
21
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Konsekvensen af den stramme kurs har blandt andet været, at flere studerende end tidligere indskriver sig hurtigt på specialet, efter de har taget deres sidste fag, hvilket også kan ses ved, at den medianstuderende går i gang med specialet, så snart den sidste aktivitet er afsluttet.
Udviklingen i de gennemsnitlige studietider, der kan ses i figur 7, antyder, at vi er ved at være igennem en ekstraordinær pukkel i det akkumulerede tidsforbrug på specialet, der primært skyldes de
mange forsinkede kandidatstuderende, der i perioden har afsluttet deres uddannelse. Faktisk ses det,
at gennemsnitsstuderende i 2010 bruger nogenlunde tilsvarende akkumuleret tid på specialet som i
perioden 2004-2007. Kontrasten til medianerne skyldes, at enkelte studerende med særligt lange
indskrivningstider i en periode har trukket gennemsnittet op. Vi har altså været gennem en periode,
hvor mange meget forsinkede studerende er indfanget af studieaktivitetskrav. Disse studerende har
typisk haft svært ved at færdiggøre deres specialer, men de er nu kommet gennem processen, hvorefter tallene for specialeskrivning automatisk forbedres.
Figur 7:
Gennemsnitligt antal måneder brugt på specialer ved Økonomisk Institut 2004-2010
25,0
20,0
15,0
tid f ra sidste f ag til f orsvar
tid f ra sidste f ag til af levering
tid f ra sidste f ag til indskrivning
10,0
5,0
0,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Samlet antyder de to figurer altså et skift i de studerendes adfærd i forbindelse med specialeprocessen på flere fronter. De studerende, som har været indskrevet på studiet længe, er gennem to-tre år
blevet tvunget til at træffe et valg om, hvorvidt de vil have deres kandidateksamen eller ej. De, som
vælger ”ja”, har i en årrække præges gennemsnitstallene, men samtidig ser det ud til, at vi nærmer
os en ligevægtssituation.
Antallet af studerende, som afsluttede studiet og var mere end 4 år undervejs fra deres første indskrivning på kandidatstudiet var rekordhøj i 2008, hvilket var tegn på at mange tidligere inaktive
22
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
studerende var kommet gennem specialeprocessen. I 2009 og især i 2010 tyder det på, at der er blevet luget ud i denne gruppe studerende, da langt færre har været indskrevet i 4 år og derover. I 2011
er tallet så steget en smule igen.
Tabel 9
Karakteristik af specialeskrivere ved Økonomisk Institut 2004-2011
Antal over 4 år på kandidatuddannelse
Antal på uddelt kandidatuddannelse
Antal specialer
Andel med over 4 år på kandidat
2004
64
7
163
39 %
2005
55
6
161
34 %
2006
56
3
168
33 %
2007
64
1
192
33 %
2008
90
11
247
36 %
2009
38
10
258
15 %
2010
24
6
197
12 %
2011
26
3
148
17 %
Tallene for gennemsnittet men således også median indskrivningstiden i perioden 2007-2010 er
altså stærkt påvirket af den ekstraordinære stigning i specialeproduktionen grundet særlige karakteristika for de omfattede studerende. Men tallene tyder på, at implementeringen af aktivitetskrav,
gennemførselsvejledning og specialekontrakter kombineret har hjulpet en gruppe af studerende til at
genoptage eller øge deres studieaktivitet og afslutte deres speciale. Det ser desuden ud til, at de nye
regler overordnet kan have påvirket de studerendes adfærd under specialeprocessen og, at antallet af
specialestuderende og deres tidsforbrug på specialet nærmer sig en ligevægt.
Produktion af kandidater
I studieåret 2010-2011 gennemførte 147 studerende deres kandidatuddannelse. Af dem var 34 pct.
kvinder og medianalderen var 27,2 år og dermed en smule under landsmedianen på 28,6 2. Ser man
på medianen for gennemførselstiden for kandidatuddannelsen, er denne fortsat omkring 3 år, og
altså højere end de normerede 2 år – men dog faldende. Dertil kommer, at blot 10 pct. af kandidaterne i 2011 blev færdige på normeret tid. De 10 pct. er dog en markant forbedring ift. de tidligere
år, ligesom andelen af de færdige kandidater, der bruger fire år eller mere er faldet. Så udviklingen
går i den rigtige retning.
Den gennemsnitlige gennemførselstid er fortsat høj i 2011, men er faktisk faldet med et helt år siden
året før. Det markante fald i den gennemsnitlige gennemførselstid i 2011 skal tilskrives, at rigtig
mange af de forsinkede studerende, som vi har haft fokus på gennem en årrække, enten har færdiggjort kandidatuddannelsen eller har forladt universitetet. Indsatsen med dels indførelsen af specialekontrakter og skrappere regler for specialeaflevering og dels indførelsen af aktivitetskrav, jf. af2
”Universitetsuddannelser i Tal 2010” Universitets- og Bygningsstyrelsen.
23
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
snittet om specialeproduktion, ser altså ud til at bære frugt. Det betyder dog så også, at antallet af
færdiggjorte kandidater alt andet lige er lavere, da vi i en årrække har høstet frugterne af dette arbejde.
Som tidligere vist er de studerende i gennemsnit et halvt år forsinkede, når de afslutter deres bachelor. På kandidatdelen er median studenten lidt over et år forsinket. Mange studerende bruger altså
næsten 50 pct. tid oven i den normerede for at blive færdige med kandidatdelen. Forsinkelsen på
bachelordelen er dermed rimelig beskeden i forhold til forsinkelsen på kandidatdelen. Samlet set er
medianstudenten lidt under 6½ år om at blive cand.polit.
Ser man på indskrivningstiderne på specialet tyder det ikke på, at det er her de studerende bliver
væsentligt forsinkede. Den gennemsnitlige indskrivningstid fra indskrivning til aflevering svinger
mellem 6 og 8 måneder 3 og er altså kun en smule højere end det normerede.
En del af forklaringen på de studerendes forsinkelser i gennemførelsen af kandidatuddannelsen findes muligvis i, at de studerende i vid udstrækning finder studierelevant arbejde ved siden af studiet.
Ser man på udlandet, er det mange steder normalt, at de studerende arbejder nogle år mellem færdiggjort bachelor og start på master delen. På Økonomisk Institut går langt de fleste direkte fra bachelor til kandidatuddannelsen. Hertil kommer udlandsophold som for enkelte studerende af forskellige årsager viser sig at blive studieforlængende.
3
Der henvises til tidsforbruget for 2010, da disse data ikke kunne tilvejebringes for 2011
24
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Tabel 10
Nyuddannede kandidater 2005-2011
2005
2006
159
33 %
177
36 %
189
33 %
28,5
28
28,5
28
46
40
226
19
Antal beståede kandidater
Andel kvinder
Alder
Gennemsnit
Median
Gennemførselstider (md)
Varighed gennemsnit
Varighed median
Varighed max
Varighed min
Karakterer***
Karakter gennemsnit
Karakter median
Karakter max
Karakter min
Indskrivning på speciale
(md)
Gennemsnit
Median
2007* 2008**
2009
2010
2011
229
37 %
268
36 %
199
34 %
147
34 %
28,3
28
29,4
28,3
29,6
28,4
29,4
27,8
28
27,2
47
41
183
17
46
41
115
18
90,6
82
260
24
59,3
41,2
517,4
16,4
56,2
38,9
457,3
19,4
43,2
35,6
424,4
8,1
9,0
8,9
12,1
6,7
9,1
9,1
12,0
6,4
9,1
9,1
12,3
7,0
7,6
7,5
11,4
3,5
7,3
7,2
11,8
3,2
7,9
8
11,7
3,0
-
5,9
4,2
5,9
4,2
8,0
5,3
9,5
5,6
7,7
5,5
6,5
5,4
-
* Karaktergennemsnittet for årgang 2007 er beregnet udelukkende på de studerende, der færdiggjorde deres kandidat inden 1. september 2007.
** Karaktererne for 2008 og frem er opgjort efter 12-skalaen
*** Pga. store dataforskelle som konsekvens af overgangen til det nye studieadministrative system STADS, har det ikke været muligt
at opgøre karakterer for studieåret 2010/11.
Figur 8 viser tidsforbruget på kandidatdelen fra 2005 til 2011. Generelt ser det ud som om, at en
stigende andel af de studerende bliver færdig på normeret tid eller normeret tid plus et år, men niveauet er dog fortsat lavt.
25
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Figur 8
Gennemførselstider på KA
60%
50%
2011
40%
2010
2009
30%
2008
2007
2006
20%
2005
10%
0%
Normeret tid
+ 6 mdr
+ 12 mdr
+ 18 mdr
Længere
26
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Optag af andre studerende
Udover de studerende, der hvert år indskrives som fuldtidsstuderende på økonomistudiet, optages
også en række studerende på anden vis. I foråret, sommeren og efteråret 2011 blev der således optaget 122 studerende på enkeltfag under betalt deltidsuddannelse (det tidligere åben uddannelse). 218
studerende tog enkeltfag på økonomistudiet som en del af en anden uddannelse, enten på KU eller
på et andet dansk universitet. 64 af disse var indskrevet på uddannelser på KU, mens 154 var studerende fra andre danske universiteter.
Dertil kommer studerende, der indskrives som udvekslingsstuderende og som tager fag på Økonomisk Institut som en del af en uddannelse på et udenlandsk universitet. I foråret og efteråret 2011
blev der i alt optaget 192 studerende som udvekslingsstuderende, heraf 66 i foråret 2011 og 101 i
sommeren/efteråret 2011. Af tabel 11 ses det, at langt de fleste kom fra EU lande, mens Nordamerika og Asien (især Kina) tegner sig for hovedparten af de øvrige
Tabel 11
Oprindelsesland for udvekslingsstuderende
Europa
-Tyskland
-Øvrige Europa
-Italien
-Frankrig
-Spanien
-Norden
Asien
-Kina
Nordamerika
Sydamerika
Oceanien
-Australien
Afrika
Antal
111
47
29
11
9
9
6
20
15
23
4
8
7
1
27
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
International udveksling – (forår og efterår 2010)
Økonomistudiet har hvert år siden 2004 modtaget et stigende antal internationale udvekslings- og
gæste studerende såvel som et antal internationale fuldtidsstuderende. I en stor del af studiets fag
tilbydes de studerende mulighed for at modtage undervisning og aflægge eksamen på engelsk. Økonomistudiets studerende rejser desuden i stort omfang også ud i verden for at studere. Grundet de
mange obligatoriske fag på bacheloruddannelsen, er det især på kandidatuddannelsen, at de studerende vælger et studieophold i udlandet.
Optag og aktivitet for internationale udvekslings- og gæstestuderende
Hvert år optager Økonomisk Institut et større antal gæstestuderende fra EU og resten af verden. Et
mindre antal gæster søger kun kurser på økonomi, men flertallet vil også læse fag andre steder –
herunder deltage i de sproglige og kulturelle kurser, som det humanistiske fakultetet afholder.
Efter optagelsen forekommer det i ganske få tilfælde (ca. 1 – 2 pct.), at de studerende melder afbud
inden ankomsten til København.
I foråret og efteråret 2010 blev der på Økonomisk Institut optaget 219 internationale gæste- og udvekslingsstuderende. Ud af disse tog 57 ikke fag på Økonomisk Institut men valgte i stedet at tage
fag på andre uddannelser på KU – hvor mange af dem, der slet ikke deltog i fag på KU vides ikke.
25 pct. af de optagne gæstestuderende valgte således fra starten ikke at følge kurser ved Økonomisk
Institut.
Af de resterende 162 gæstestuderende som valgte at tilmelde sig eksamener ved Økonomisk Institut
deltog 35 personer kun i én eksamen.
Eksamensaktiviteten for udvekslingsstuderende fremgår af figur 9.
28
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Figur 9
Antal deltagelse ved eksamen for udvekslingsstuderende
35
Antal studerende
30
25
20
E10
15
F10
10
5
0
1
2
3
4
5
6
Antal deltagede eksamener
Hvis man ser på, hvor effektive de studerende er – målt ved antallet af beståede ects - så viser det
sig, at en gennemsnitlig udvekslingsstuderende består ca. 15 ects per semester på Økonomisk Institut. Det er umiddelbart lavt, men det skal ses i lyset af, at en del studerende også tager fag uden for
Økonomisk Institut, og at fagene på Økonomisk Institut altså blot er en del af deres aktivitet på Københavns Universitet.
Den gennemsnitlige effektivitet for en udvekslingsstuderende optaget på Københavns Universitet er
således ca. 22 ects per semester, hvilket må betegnes som realistisk, når man tager højde for dumpede eksamener og at enkelte studerende slet ikke er studieaktive (måske fordi de slet ikke dukker
op).
Tabel 11
Udvekslingsstuderendes aktivitet og effektivitetAktivitet på Økonomisk Institut
Studerende optaget på Økonomi
Deltaget i eksamen på Økonomi
Antal beståede ects på Økonomi
Beståede ects i gnst. - af dem der har deltaget i eksamen på Økonomi
F10
103
69
1126
16,3
E10
116
93
1402
15
F10
103
E10
116
1126
1104,5
1402
1153
Samlet aktivitet
Studerende optaget på Økonomi
Antal beståede ects på Økonomi
Antal beståede ects på andre uddannelser
29
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Antal beståede ects i alt
Samlet antal beståede ects per studerende
Heraf på Økonomi per studerende
2230,5
2555
21,7
22,0
10,9
12,1
En del af de studerende, der i første omgang tilmelder sig Økonomisk Institut, ender med slet ikke
at møde frem eller tager kun få økonomiske kurser. Samlet set bestod ét års udvekslingsstuderende i
2010 aktiviteter svarende til 2528 ECTS eller 42 STÅ. Det vil sige, at de studerende i gennemsnit
på deres ophold består 0,19 STÅ og altså mindre end halvdelen af de 0,5 STÅ et semester er normeret til. Hvis man fraregner de studerende, der slet ikke deltager i eksamener på Økonomisk Institut
består den gennemsnitlige udvekslingsstuderende 0,26 STÅ.
De studerendes karakterniveau ligger under gennemsnitskarakteren 7 – 4,2 i forårssemesteret og 5,7
i efterårssemesteret. De studerendes resultater kan i et vist omfang have en sammenhæng med de
studerendes ringe evne til at arbejde på engelsk.
Tallene tyder fortsat på et misforhold mellem ressourceforbruget hos Det Internationale Kontor og
Økonomisk Institut og STÅ-produktionen blandt de internationale studerende.
Økonomistuderendes studieophold i udlandet
De økonomistuderendes studieophold i udlandet er herunder opgjort ud fra, hvor mange ECTSpoint de har fået meritoverført fra udenlandske universiteter. Det er altså ikke den faktiske trafik af
antal studerende men derimod den effektive trafik.
På økonomiuddannelsen blev der således i 2010 overført 2547,5 ECTS point, svarende til 42,5 årsværk. I alt fik 109 personer meritoverført et eller flere fag fra udenlandske universiteter. Heraf rejste
30 ud med Erasmus programmet. Tallene dækker dog over, at en del af de studerende kun har gennemført meget få kurser i udlandet. Således har 34 studerende fået overført mindre end 15 ECTS.
30
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Figur 10
ECTS overført til økonomistudiet i 2010
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Sydamerika
Tidligere tog hovedparten af de udrejsende økonomistuderende til europæiske universiteter, men
faktisk er næsten lige så meget aktivitet i studieåret 2009-10 optjent ved nordamerikanske universiteter.
Af de udrejsende til europæiske universiteter rejste 31 studerende ud gennem Erasmus programmet.
Særligt populært er dog Storbritannien, som modtog 24 studerende. London School of Economics
(LSE) udgør en meget stor del af overførelserne fra Storbritannien, hvilket bl.a. skyldes LSE’s populære summer schools. Til sammen gør det London School of Economics den mest besøgte institution blandt studiets studerende.
Tabel 12
Meritoverførsler til økonomistudiet fra december 2009 til december 2010
Europa (43 pct)
Centraleuropa (16)
Skandinavien (3)
Storbritannien (24)
Sydeuropa (16)
ECTS
Total
Asien (8 pct)
Indien (2)
Kina (4)
Japan (1)
Total
Amerika (41 pct)
Canada (8)
Ivy League (11)
USA (14)
Mexico (1)
Sydamerika (2)
ECTS
Fordeling Oceanien (9 pct)
15
8% Australien (7)
141
73%
37,5
19%
193,5
ECTS
410,5
37,5
313,5
330,5
Fordeling
38%
3%
29%
30%
270
322
395
22,5
35
1044,5
1092
ECTS
Fordeling
26%
31%
38%
2%
3%
Fordeling
217,5
100%
217,5
31
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Foruden Europa meritoverførte de studerende især fag fra Nordamerika, hvorfra i alt 34 studerende
fik overført fag i 2010. USA står for langt den største del af overførelserne i denne gruppe, hvoraf
ca. 30 pct. af overførelserne i gruppen kommer fra Ivy League Universiteterne Dartmouth, Harvard,
Yale og Princeton. De resterende udrejsende blev ligeligt fordelt mellem andre af USA’s universiteter så som Berkeley, UCLA, Boston m.fl. 8 studerende tog til Canada mens 3 studerende tog til
Syd- og Mellemamerika.
Yderligere var 7 studerende på studieophold i Australien og 7 studerende studerede ved universiteter i Asien.
32
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Nyuddannede polit’ers beskæftigelse – afsnit udarbejdet af AE 4
Tabel 1 og tabel 2 viser, hvor nyuddannede cand.polit’er fra årgangen 2000-2004 finder beskæftigelse hvert år i perioden 2005-2009. Tabel 1 viser antal og tabel 2 viser den procentvise fordeling.
Det ses, at der over perioden er sket et skifte i polit’ernes foretrukne arbejdssted. I 2005 var flest
polit’er ansat inden for ”generelle offentlige tjenester”, mens flest polit’er de efterfølgende år er
ansat inden for ”banker, sparekasser og andelskasser”. 12-13 procent af de nyuddannede polit’er var
i perioden 2006-2009 ansat hos bankerne, hvilket svarer til omkring hver ottende nyuddannede polit.
Arbejdsstedet er udtrukket ultimo året, jf. RAS-opgørelsen.
Tabel 13
Nyuddannede cand.poli’er (årgang 2000-2004) fordelt efter arbejdssted 2005-2009
2005
76
87
50
2007
Antal pers.
99
104
73
65
45
37
51
40
30
19
15
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om
driftsledelse
Fremstilling af farmaceutiske præparater
Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
Centralbanker
Realkreditinstitutter
28
21
21
23
12
26
24
26
20
13
20
24
24
19
20
25
26
21
15
18
17
26
25
15
22
Videregående uddannelser på universitetsniveau
Sø- og kysttransport af gods
Andre arbejdssteder
Uden for beskæftigelse
Uoplyst
I alt
19
10
261
19
99
777
13
11
265
15
107
777
14
14
281
16
109
777
15
14
273
25
114
777
13
11
286
28
112
777
Banker, sparekasser og andelskasser
Generelle offentlige tjenester
Administration af og bidrag til erhvervsfremme
Administration af sundhedsvæsen, undervisning,
kultur og sociale forhold undtagen social sikring
2006
2008
2009
103
71
38
99
70
38
Anm: Arbejdspladsoplysninger vedr. slutningen af året. Kun cand.polit. medtaget. Af hensyn til Danmarks Statistiks diskretionspolitik er arbejdssteder,hvor der i bare et af årene er mindre end 10 observationer i cellerne lagt ind under ”Andre arbejdssteder”.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2010).
4
Afsnittet er udarbejdet af Mie Dahlskov Pihl fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i november 2011
33
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Tabel 14
Nyuddannede cand.poli’er (årgang 2000-2004) fordelt efter arbejdssted 2005-2009
2005
2006
2007
2008
2009
9,8
11,2
6,4
12,7
9,4
5,8
13,4
8,4
4,8
13,3
9,1
4,9
12,7
9,0
4,9
6,6
5,1
3,9
2,4
1,9
3,6
2,7
2,7
3,0
1,5
3,3
3,1
3,3
2,6
1,7
2,6
3,1
3,1
2,4
2,6
3,2
3,3
2,7
1,9
2,3
2,2
3,3
3,2
1,9
2,8
2,4
1,3
33,6
2,4
12,7
100,0
1,7
1,4
34,1
1,9
13,8
100,0
1,8
1,8
36,2
2,1
14,0
100,0
1,9
1,8
35,1
3,2
14,7
100,0
1,7
1,4
36,8
3,6
14,4
100,0
Pct.
Banker, sparekasser og andelskasser
Generelle offentlige tjenester
Administration af og bidrag til erhvervsfremme
Administration af sundhedsvæsen, undervisning,
kultur og sociale forhold undtagen social sikring
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om
driftsledelse
Fremstilling af farmaceutiske præparater
Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
Centralbanker
Realkreditinstitutter
Videregående uddannelser på universitetsniveau
Sø- og kysttransport af gods
Andre arbejdssteder
Uden for beskæftigelse
Uoplyst
I alt
Anm: Arbejdspladsoplysninger vedr. slutningen af året. Kun cand.polit. medtaget. Af hensyn til Danmarks Statistiks diskretionspolitik er arbejdssteder,hvor der i bare et af årene er mindre end 10 observationer i cellerne lagt ind under ”Andre arbejdssteder”.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2010).
34
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Ressourceforbrug og økonomi på Økonomisk Institut
I forbindelse med undervisningen på Økonomisk Institut antages undervisere med en række forskellige baggrunde afhængig af undervisningsformen. Forelæsningerne på Økonomisk Institut varetages
af Instituttets fastansatte medarbejdere såvel som en række eksterne lektorer. I tilknytningen til fagene ansættes desuden en række undervisningsassistenter og hjælpelærere, som underviser øvelseshold, der udbydes i relation til forelæsningerne i en række af de obligatoriske fag på bacheloruddannelsen samt enkelte fag på kandidatuddannelsen.
Tilrettelæggelsen af uddannelsen kræver yderligere ansættelse af et antal medarbejdere til bl.a. studieadministration, formidlingsopgaver, IT-vejledning og studievejledning.
Tabel 13 viser fordelingen af ressourcer på de forskellige grupper af medarbejdere ansat af studienævnet.
Tabel 13
Studienævnets forbrug af DVIP samt TAP ressourcer 2011.
Årsværk
Ph.d.-stipendiater
Eksterne lektorer
Undervisningsass.
DVIP i alt
Hjælpelærere
Formidlingskonsulent
IT-brugerrum
Studievejledere
Studentermedhjælp
DTAP i alt
I alt
0,7
7,3
6,6
14,6
5,9
0,6
1,4
1,8
1,4
11,1
25,7
Antal
Timer
10
40
45
95
56
1.168
12.293
11.107
24.568
9.830
10
4
2.372
3.060
2.433
17.695
42.263
70
165
1.000 kr.
298
3.399
2.700
6.397
2.225
360
325
680
344
3.934
10.331
Herudover er der under instituttet ansat et antal TAP-medarbejdere til varetagelse af opgaver i studieadministrationen. I 2010 og 2011 drejede det sig om 4 medarbejdere med i alt ca. 4 årsværk.
En stor del af Økonomisk Instituts indtægter genereres af de studerendes aktivitet. De er således
meget afhængige af antallet af studerende og deres gennemførsel. De studerendes eksamensaktiviteter omregnes STÅ. I tabel 14 ses en samlet oversigt over aktiviteten på økonomistudiet og den tilhørende STÅ-produktion over en årrække.
35
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
I efteråret 2011 blev der på Økonomisk Institut udarbejdet en STÅ-prognose baseret på et fremtidigt
årligt bacheloroptag på 310 studerende. Prognosen giver et indtryk af den forventede udvikling i
indtægter i de kommende år, og prognosen kan ses i bilaget nedenfor
Tabel 14
Oversigt over aktivitet og STÅ-produktion
År
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Bachelor- Bachelor- Kandidat- Kandidat- Betalt Merit, Merit, STÅoptag
produktion optag
produktion deltid intern ekstern produktion
KU
251
253
255
284
245
316
301
337
189
224
263
345
223
135
184
162
156
170
142
178
217
181
118
203
190
103
131
189
201
169
228
265
237
191
166
142
146
159
176
189
290
268
199
147
56
51
82
106
92
73
60
81
62
51
57
39
70
61
72
69
34
36
32
37
62
64
46
48
76
82
56
84
77
81
106
30
34
957
942
885
842
888
856
933
947
998
983
949
1003
36
Økonomistudiet i tal 2009-2010
Økonomisk Institut – Københavns Universitet
Bilag
STÅ-prognose på baggrund af
Historiske tilgangstal og årligt optag på 310
KU STÅ
PROGNOSE
Baseret på STÅ opgørelse 2010-2011,
ØKON - PROGNOSE 2012-2016
Historiske & Budgetterede Optagelsestal
ÅRGANG
TILGANG
STÅ
20112012
FREKVENS
20122013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
TIDLIGERE
234
13,4
0,1
2002-2003
266
8,8
0,0
15,2
2003-2004
285
14,1
0,0
9,4
2004-2005
251
47,8
0,2
12,5
8,3
14,3
2005-2006
318
77,7
0,2
60,5
15,8
10,5
2006-2007
298
97,0
0,3
72,8
56,7
14,8
9,8
17,0
2007-2008
335
111,5
0,3
109,1
81,9
63,7
16,6
11,1
2008-2009
189
114,6
0,6
62,9
61,6
46,2
36,0
9,4
2009-2010
224
174,6
0,8
135,9
74,5
72,9
54,7
42,6
2010-2011
291
261,9
0,9
226,8
176,5
96,8
94,8
71,1
2011-2012
334
300,6
260,4
202,6
111,1
108,8
2012-2013
310
279,0
241,6
188,0
103,2
2013-2014
310
279,0
241,6
188,0
2014-2015
310
279,0
241,6
2015-2016
310
TOTAL
16,3
18,2
279,0
921,4
1.005,6
1.030,8
1.042,5
1.049,8
1.071,7
Netto
11,2
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
Meritstuderende
26,9
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
Gæster
44,1
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
1.003,6
1.060,7
1.085,9
1.097,6
1.104,9
1.126,8
NY TOTAL
37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement