NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………………….…………………....................... ADRES: …………………….....……………………………………………………………….…………..….…........................ WYKAZ OSÓB

NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………………….…………………....................... ADRES: …………………….....……………………………………………………………….…………..….…........................ WYKAZ OSÓB
Załącznik nr 9
(Pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB
Znak sprawy: DZP-271-4/15
NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………………….………………….......................
ADRES: …………………….....……………………………………………………………….…………..….…........................
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa zasobów
eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice”, znak sprawy: DZP-2714/15, oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować:
osobami, które będą w sposób czynny uczestniczyły w realizacji przedmiotu zamówienia,
a w szczególności będą uczestniczyć w naradach projektowych minimum raz w tygodniu w trakcie
realizacji projektu (projektant branży architektonicznej) i posiadający doświadczenie łącznie (każda z tych
osób):
Informacja o podstawie do
dysponowania osobami1
Jest autorem opracowania branży architektonicznej i technologicznej (projekt
technologii medycznej) dla opracowania projektu wielobranżowego
 pracowni NMR wraz z niezbędnym zapleczem na podstawie którego udzielono
pozwolenia na budowę (architektura, konstrukcja, branże instalacyjne,
technologia medyczna) - minimum 1 opracowanie w okresie ostatnich 5 lat,
 pracowni USG wraz z niezbędnym zapleczem na podstawie którego udzielono
pozwolenia na budowę (architektura, konstrukcja, branże instalacyjne,
technologia medyczna) - minimum 1 opracowanie w okresie ostatnich 5 lat,
 pomieszczeń przeznaczonych do udzielania świadczeń medycznych
z wykorzystaniem izotopów - minimum 1 opracowanie w okresie ostatnich 5 lat.
Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2015 r.
…………………………………………………………..……………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
1
Należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie,
itp. Ponadto, jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.
1|Strona
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement