OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli
OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLUPRÁCE V ROZSAHU SMLUV
UZAVÍRANÝCH SE SPOTŘEBITELI
Obchodní podmínky společnosti TME Czech Republic s. r. o.
Prodávající: TME Czech Republic s.r.o., se sídem Ostrava, Mariánské Hory, Slévárenská 406/17, PSČ 709 73, IČ: 27789021, zapsána v obchodním resjstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vl. 51844, Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.a. Všechna ustanovení uvedená v těchto
obchodních podmínkách se týkají všech smluv
uzavřených mezi zákazníky v pozici spotřebitele ve
smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“), a TME Czech
Republic s.r.o (dále jen „TME Czech Republic“ či
prodávající). Tato ustanovení mohou být změněna
pouze na základě individuálních písemných ujednání
podepsaných spotřebitelem a TME Czech Republic.
Obchodní podmínky TME Czech Republic jsou
zveřejněny na webové stránce www.tme.cz, v
záložce „Obchodní podmínky”.
1.b. Smluvní stranou smluv uzavíraných s TME
Czech Republic může být výhradně osoba způsobilá
k právnímu jednání.
1.c. Všude tam, kde se v těchto obchodních
podmínkách užívá termín „katalog“, je nutno tím
rozumět vytištěné vydání katalogu, CD/DVD,
přenosné disky, webovou stránku, reklamy a tiskové
zprávy, letáky a také všechny ostatní způsoby
veřejné prezentace obchodních informací TME
Czech Republic.
1.d. Ustanovení obchodních podmínek jsou
nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a
obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém
jazyce a tyto jsou mezi stranami považovány za
závaznou jazykovou verzi. Kupní smlouvu lze uzavřít
v českém jazyce.
1.e. Spotřebitel bere na vědomí, že zboží prodávané
firmou TME Czech Republic, pokud výrobce daného
zboží nepředložil jiné ujištění ohledně určení zboží,
nebylo navrženo a není určeno pro žádné aplikace,
ve kterých by porucha mohla vyvolat situaci
ohrožující lidský život nebo zdraví nebo způsobit
značnou škodu na majetku, a obecně není určeno
pro aplikace ve zdravotnictví ani pro záchranu nebo
podporu života nebo pro jaderné aplikace.
1.g. Spotřebitel se zavazuje, že bude dodržovat
zákony, včetně celních, exportních a importních
předpisů, státu, do kterého má být zboží zakoupené
v TME Czech Republic dodáno, a získá nutná
povolení nebo licence na prodej, export, reexport,
import zboží ze zemí jeho původu, pokud předpisy v
těchto státech zakládají povinnost jejich získání, a
bude dodržovat celní předpisy těchto států.
Kromě toho spotřebitel prohlašuje, že před
reexportem nebo jiným nakládáním se zbožím
zakoupeným v TME Czech Republic ověří
příslušnými prostředky a ujistí se, že:
1. takový reexport nebo jiné nakládání se
zbožím zakoupeným v TME Czech Republic
nebude znamenat narušení embarga nebo
jiných omezení oběhu zboží s určitými státy
nebo subjekty platných ve státu, ze kterého
bylo zboží importováno, zvláště zákonů USA –
informace o omezeních v této zemi jsou
dostupné na internetových stránkách
http://www.bis.doc.gov, nebo předpisů
stanovených mezinárodními organizacemi,
zejména OSN a Evropskou unií;
2. toto zboží nebude určeno pro použití ve
zbrojním průmyslu nebo pro jaderné účely
způsobem odporujícím mezinárodnímu nebo
státnímu právu;
TME Czech Republic může odmítnout přijetí
objednávky k její realizaci pro některé spotřebitele
nebo vybrané země, pokud by tím TME Czech
Republic mohlo porušit přepisy mezinárodního
práva nebo předpisy platné ve státu, ze kterého
bylo zboží importováno, zejména v případě,
nebudou-li na žádost TME Czech Republic
poskytnuty veškeré informace o koncovém uživateli
zboží nakupovaného v TME Czech Republic,
způsobu využití a koncového určení tohoto zboží.
CENY
1.f. Spotřebitel bere na vědomí, že právní předpisy
některých států nebo mezinárodních organizací
zavádějí omezení týkající se obchodu s některým
zbožím a s ním spojenou technologií a dokumentací
s vyjmenovanými státy, subjekty nebo fyzickými
osobami a prohlašuje, že dle platných státních a
mezinárodních právních předpisů není zbaven práva
nabývat zboží, které TME Czech Republic nabízí k
prodeji.
stránce www.tme.eu v okamžiku podání
objednávky, ledaže jiná cena byla písemně sjednána
mezi spotřebitelem a TME Czech Republic.
2.c. V případě platby uhrazené předem za nákup
daného zboží, platí cena uvedená na proforma
faktuře. Cena uvedená na proforma faktuře platí
pouze do konce posledního dne lhůty splatnosti
uvedené na této faktuře.
2.d. Ceny na stránce www.tme.eu jsou uvedené v
PLN, USD, EUR, HUF, CZK, RON, BGN, LTL, GBP. Cena
v dané nabídce je BEZ DPH. Ceny jsou vždy bez
nákladů na přepravu a cla. Jsou to ceny Ex –works
Ostrava. Před dokončením objednávky je však
spotřebitel vždy informován o celkové ceně za
dodání zboží zahrnující kupní cenu zboží, daně a
poplatky a náklady na dopravu zboží ke spotřebiteli.
2.e. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka
úplným zaplacením kupní ceny za zboží.
ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ
3.a. TME Czech Republic přijímá objednávky podané
telefonicky, dopisem, faxem, e-mailem, osobně v
sídle TME Czech Republic a prostřednictvím
systému internetového prodeje www.tme.cz.
3.b. Pro objednání zboží prostřednictvím
internetového prodeje na stránkách www.tme.cz je
třeba vyplnit objednávkový formulář na webových
stránkách. Objednávkový formulář obsahuje mj.:



2.a. Veškeré informace týkající se zboží, včetně
ceny, uvedené v katalogu, jsou pouze informativní
vzhledem k případnému uzavření smlouvy, avšak
nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ust.
§§ 1731 a 1732 občanského zákoníku.
2.b. Ceny uvedené v katalogu je třeba považovat za
ceny orientační. Při prodeji je platnou cenou cena
zveřejňovaná TME Czech Republic na webové

informace o objednávaném zboží, které
spotřebitel vloží do svého elektronického
nákupního košíku v internetovém
obchodě;
informace o způsobu úhrady kupní ceny
zboží, údaje o požadovaném způsobu
doručení objednávaného zboží a o
nákladech spojených s dodáním zboží;
údaje o spotřebiteli jako kupujícím,
zejména jméno, příjmení, adresu pro
dodání zboží, emailový a telefonický
kontakt na spotřebitele. Tyto údaje je
třeba vyplnit, pokud již spotřebitel není
přihlášeným registrovaným uživatelem
Internetového obchodu společnosti TME
Czech Republic;
další údaje, které může společnost TME
Czech Republic s ohledem na charakter
TME Czech Republic s. r. o.
Ostrava, Mariánské Hory, Slévárenská 406/17, PSČ 709 73, IČ: 27789021, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vl. 51844, Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
zboží nebo osobu spotřebitele
požadovat.
3.c.Před odesláním vyplněného formuláře
(„objednávky“) je spotřebiteli vždy umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které jím byly do
objednávky vloženy, a to i s ohledem na možnost
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat
do objednávky v internetovém obchodě, a to až do
okamžiku odeslání objednávky.
3.d.Vyslovením souhlasu s těmito obchodními
podmínkami spotřebitel prohlašuje, že mu byly
poskytnuty dostatečným a srozumitelným
způsobem informace o možnosti kontrolovat a
měnit údaje zadané v objednávce.
3.e. Objednávku může spotřebitel odeslat kliknutím
na příslušný ovládací prvek na webových stránkách
Internetového obchodu TME Czech Republic
(„tlačítko objednávka zavazující k platbě“). Údaje
uvedené v objednávce jsou společností TME Czech
Republic považovány za správné.
DODÁVKY VÝROBKŮ
4.a. Náklady na přepravu hradí spotřebitel, ledaže
bylo sjednáno jinak na základě samostatné smlouvy
mezi spotřebitelem a TME Czech Republic.
4.b. Výše přepravného závisí na hmotnosti, rozměru
balíku a státu určení a také zvoleného přepravce /
speditéra.
4.c. Náklady na přepravu jsou připočítány k
objednávce a jsou fakturovány při první zásilce
obsahující zboží pocházející z dané objednávky.
Pokud si spotřebitel přeje, aby dodatečně
objednané zboží bylo přibaleno k druhé nebo k
dalším zásilkám, které obsahují zboží z dané
objednávky, tak tato zásilka obsahující dodatečně
objednané zboží se považuje za novou objednávku a
k takové zásilce budou připočteny náklady na
dopravu. Pokud je s ohledem na hmotnost balíku
překročena paušální částka na dopravu (nebo pokud
paušál není určen), náklady na přepravu určuje
Oddělení prodeje firmy TME Czech Republic.
3.f. Spotřebitel souhlasí s tím, že smluvní vztah mezi
TME Czech Republic a spotřebitelem vzniká až
okamžikem, kdy TME Czech Republic odešle
spotřebiteli na adresu elektronické pošty
spotřebitele oznámení o tom, že spotřebitelem
objednané zboží bylo předáno k přepravě.
4.d. Dodací lhůta je v souladu se standardem ISO
8601.
3.g. Zboží může být objednáváno pouze v množství,
které je násobkem uvedeným u výrobku (pokud
násobek není uveden, rovná se vždy 1) a v
minimálním množství uvedeném v cenové tabulce.
4.f. TME Czech Republic rozhoduje o volbě
přepravce / kurýra, ledaže bylo sjednáno jinak na
základě samostatných smluv mezi zákazníkem a
TME Czech Republic.
3.h. Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím
některého prostředku komunikace na dálku, je TME
Czech Republic povinna prostřednictvím některého
prostředku komunikace na dálku neprodleně
potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání
smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo
obdobnou individuální komunikací. Objednávka a
potvrzení jejího obdržení jsou považovány za
doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny,
mohou seznámit.
3.i. Souhlasem s těmito i obchodními podmínkami
spotřebitel prohlašuje, že souhlasí s použitím
komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy. Náklady vzniklé spotřebiteli při
použití komunikačních prostředků na dálku v
souvislosti s uzavřením kupní smlouvy či náklady
vzniklé v souvislosti s užitím internetového obchodu
TME Czech REPUBLIC ze strany spotřebitele
(náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory) si hradí spotřebitel vždy sám,
přičemž tyto náklady se neliší od běžné základní
sazby účtované poskytovateli telekomunikačních
služeb.
4.e. Tabulka nákladů a dodacích lhůt je uvedena na
webové stránce www.tme.cz v záložce – „Jak
nakoupit“.
právní nebo finanční stav může způsobit potíže s
provedením platby v budoucnu.
6.d. Spotřebitelé mají možnost realizovat platby
přímo ve prospěch bankovních účtů TME Czech
Republic. Čísla bankovních účtů jsou uvedeny na
účetních dokladech (fakturách) a na webové stránce
www.tme.cz v záložce „Jak nakoupit“. Všechny
bankovní poplatky spojené s převodem platby hradí
spotřebitel.
KVALITA A ZÁRUKY
7.a. Zboží prodávané TME Czech Republic má
vysokou kvalitu. Způsob přepravy, skladování a
balení zboží zajišťuje ochranu před mechanickými i
elektrickými poškozeními.
7.b. Od 1998 roku firma Transfer Multisort
Elektronik sp. z o.o. se sídlem v Polsku, jediný
společník a dodavatel TME Czech Republic s.r.o.,
zavedla systém kontroly kvality ISO 9002, nyní
ISO9001:2009, který je potvrzen certifikátem
289/SZJ/2009. Kontrolní a kvalitativní standardy se
rovněž používají v rámci obchodní činnosti TME
Czech Republic s.r.o.
7.c. Aktuální seznam zboží splňujících požadavky
směrnic RoHS se nachází na webové stránce
www.tme.eu. Ve vytištěném katalogu nejsou
uvedena označení RoHS, což neznamená, že
produkty nesplňují požadavky této směrnice.
7.d. Pokud je k výrobku přiložena záruka, tak její
ustanovení jsou závazná.
DOKLADY PRODEJE
5.a. TME Czech Republic vystavuje doklad o prodeji
ke všem realizovaných transakcím. Je to vždy
daňový doklad (faktura)
5.b. Faktury budou vystavované v CZK, pokud není
uvedeno jinak.
ZPŮSOBY PLATBY
6.a. TME Czech Republic přijímá platby realizované
prostřednictvím následujících forem úhrady: platba
na dobírku při převzetí zásilky, bankovní převod,
včetně elektronických převodů, a platba v
hotovosti. Seznam přípustných způsobů úhrady je
uveden na webových stránkách www.tme.cz v
záložce „Jak nakoupit“.
6.b. Spotřebitel má možnost sjednávat platební
podmínky. Za účelem dojednání platebních
podmínek, prosím kontaktujte TME Czech Republic.
6.c. TME Czech Republic si vyhrazuje možnost
odmítnutí přijetí objednávky, zastavení realizace
objednávky nebo expedice objednaného zboží v
případě, že je spotřebitel v prodlení nebo jeho
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A REKLAMACE
8.a. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků
komunikace na dálku, má spotřebitel právo od
smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez
jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V
případě, že bylo předmětem kupní smlouvy několik
druhů zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí
poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní
smlouvy musí být TME Czech Republic odesláno ve
lhůtě uvedené v tomto bodě.
Odstoupení od smlouvy podle předchozího
odstavce musí být písemné a musí být oznámeno
TME Czech Republic poštou nebo e-mailem na
adresu TME Czech Republic [email protected] nebo
faxem na číslo +420 59 66 33 104.
V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být
zřetelně označeno alespoň zboží, číslo objednávky
(kupní smlouvy) a údaje o spotřebiteli jako
kupujícím. Pro odstoupení od kupní smlouvy může
spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný
TME Czech Republic na webových stránkách
www.tme.cz.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je nutno zaslat
nebo předat TME Czech Republic bez zbytečného
TME Czech Republic s. r. o.
Ostrava, Mariánské Hory, Slévárenská 406/17, PSČ 709 73, IČ: 27789021, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vl. 51844, Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení
od smlouvy zboží, které bylo spotřebiteli dodáno na
základě zaniklé kupní smlouvy. Zboží by mělo být,
pokud to jeho povaha umožňuje, vráceno v
původním stavu, nepoškozené, kompletní, včetně
příslušenství, záručního listu, návodu a s kopií
dokladu o koupi. Při nedoložení dokladu o koupi
musí spotřebitel prokázat uzavření kupní smlouvy s
TME Czech Republic jiným způsobem.
Vyslovením souhlasu s těmito všeobecnými
obchodními podmínkami bere spotřebitel na
vědomí, že nemůže odstoupit od smluv uvedených v
ustanovení § 1837 OZ, tj. zejména od kupní smlouvy
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání
kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o
dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i
zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s
jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v
uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit a od
kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové
nahrávky nebo počítačového programu, pokud jste
porušil jejich původní obal.
Při vrácení zboží ze strany v poškozeném,
nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může
po spotřebiteli TME Czech Republic požadovat
kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží.
TME Czech Republic má rovněž vůči spotřebiteli
právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů
spojených s vrácením zboží. Tyto náklady může
společnost TME Czech Republic jednostranně
započíst oproti pohledávce spotřebitele na vrácení
ceny za dodání zboží.
Jestliže byl spotřebitelem zvolen jiný, než nejlevnější
způsob dodání zboží, který TME Czech Republic
nabízí, vrátí spotřebiteli TME Czech Republic
náklady na dodání zbožíve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s
ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) občanského
zákoníku ponese náklady na navrácení zboží, a to i v
tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro
svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Při odstoupení od kupní smlouvy bude spotřebiteli
cena za dodání zboží vrácena stejným způsobem,
jakým byla zaplacena TME Czech Republic. TME
Czech Republic vrátí spotřebiteli přijaté peněžení
prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím
spotřebitel vysloví souhlas. Cena za dodání zboží
bude spotřebiteli vrácena nejpozději do 14 dnů od
doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
TME Czech Republic, za předpokladu, že zboží bylo
TME Czech Republic již vráceno nebo alespoň
prokázáno jeho odeslání TME Czech Republic.
Je-li spotřebiteli společně se zbožím poskytnut
dárek, je darovací smlouva mezi TME Czech
Republic a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací
podmínkou, tudíž dojde-li k odstoupení od kupní
smlouvy ze strany spotřebitele, pozbývá darovací
smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
spotřebiteli vzniká povinnost spolu se zbožím TME
Czech Republic vrátit i poskytnutý dárek. TME Czech
Republic není povinna vrátit spotřebiteli zaplacenou
cenu za dodání zboží, až do okamžiku, kdy
spotřebitel vrátí poskytnutý dárek, či prokáže jeho
odeslání TME Czech Republic.
Vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy
8.b. Reklamace spotřebitelů přijímáme a
vyřizujeme v souladu s občanským zákoníkem.
8.b.1. Jakost zboží při převzetí
TME Czech Republic odpovídá za to, že zboží při
převzetí ze strany spotřebitele nemá vady ve smyslu
ustanovení § 2161 občanského zákoníku. Zejména
TME Czech REPUBLIC odpovídá za to, že v době, kdy
spotřebitel zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly,
a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které TME
Czech Republic nebo výrobce popsal nebo které
lze očekávat s ohledem na povahu zboží a na
základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití
TME Czech Republic uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá,
c)zboží odpovídá jakostí nebo provedením
smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle
smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo
hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních
předpisů.
Projeví- li se vada dle předchozího bodu v průběhu
šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo
vadné již při převzetí.
Souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere
spotřebitel na vědomí, že veškeré informace o zboží
uvedené v internetovém obchodě TME Czech
Republic, zejména popisy, specifikace a fotografie
zboží jsou pouze orientační. Pro odstranění
pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud
nedojde u dodaného zboží k podstatné změně v
povaze, charakteru nebo kvalitě zboží oproti popisu,
specifikaci či fotografii zboží uvedeným v
Internetovém obchodě TME Czech Republic,
nejedná se o nedodržení ustanovení jakosti zboží při
převzetí dle těchto obchodních podmínek ze strany
TME Czech Republic.
Nemá-li zboží při převzetí vlastnosti stanovené v
bodě 8.b.1.písm. a) – d), má spotřebitel právo
požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to
není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud
se vada týká pouze součásti zboží, může požadovat
jen výměnu součásti; není-li to možné, může
odstoupit od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy
podle tohoto odstavce je TME Czech Republic
spotřebiteli povinna vrátit zaplacenou cenu za
dodání zboží Je-li to však vzhledem k povaze vady
neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez
zbytečného odkladu, má spotřebitel právo pouze na
bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li
spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na
dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti
nebo na opravu věci, může kupující požadovat
přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na
přiměřenou slevu i v případě, že mu TME Czech
Republic nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit
její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že
TME Czech Republic nezjedná nápravu v přiměřené
době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli
působilo značné obtíže.
Práva podle předchozího ustanovení bodu 8.b.1.
spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím zboží
věděl, že zboží má vadu, anebo spotřebitel tuto
vadu sám způsobil.
8.b.2. Záruka za jakost
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která
se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od
jeho převzetí. Je-li na zboží, na jejím obalu, v
návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v
souladu s jinými právními předpisy uvedena doba,
po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení
občanského zákoníku o záruce za jakost.
Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení
zboží nebo jeho částí způsobené jeho obvyklým
užíváním. Záruka se také nevztahuje na vady vzniklé
nesprávným použitím a neodborným nebo
nepřiměřeným zacházením, mechanickým
poškozením zboží, nesprávnou obsluhou zboží nebo
nedovolenými pokusy o opravu zboží, provedenými
vlastníkem anebo třetí osobou ani na případné
škody v důsledku výše uvedených skutečností
vzniklé. Záruka se také nevztahuje na díly vyrobené
ze skla, baterie, kabely, kryty a jiné části, které mají
z povahy věci omezenou životnost (pájecí hroty,
uhlíkové kartáčky, žárovky aj.). Topná tělesa je
možné v záruční době vyměnit pouze jednou.
U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka
nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena
sjednána. Jde-li o zboží použité, neodpovídá TME
Czech Republic za vady odpovídající míře používání
nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí ze
strany spotřebitele. Kratší životnost zboží vzhledem
k uvedenému opotřebení zboží, způsobeném jeho
obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k
čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.
Práva ze záruky nemá spotřebitel také tehdy,
způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na
zboží na spotřebitele vnější událost.
TME Czech Republic neprovádí montáž nebo
uvedení zakoupeného zboží do provozu.
Záruční doba běží od okamžiku, kdy je spotřebiteli
zboží odevzdáno; bylo-li spotřebiteli zboží odesláno,
běží záruční doba od okamžiku, kdy je spotřebiteli
zboží doručeno.
TME Czech Republic s. r. o.
Ostrava, Mariánské Hory, Slévárenská 406/17, PSČ 709 73, IČ: 27789021, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vl. 51844, Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
Kromě práv uvedených v bodě 8.b.1. může
spotřebitel v případě vadného plnění, které je
podstatným porušením smlouvy, uplatnit právo na:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží
bez vady nebo dodáním chybějícího zboží; b) na
odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) na odstoupení od smlouvy.
Informaci o tom, jaké právo dle předchozího
odstavce spotřebitel zvolil, je spotřebitel povinen
sdělit TME Czech Republic při oznámení vady, nebo
bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
Provedenou volbu nemůže spotřebitel změnit bez
souhlasu TME Czech Republic; to neplatí, byla-li
žádána oprava vady, která se ukáže jako
neopravitelná. Neodstraní-li TME Czech Republic
vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li spotřebiteli, že
vady neodstraní, může spotřebitel požadovat místo
odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny,
nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si
spotřebitel své právo včas, má práva jako v případě
nepodstatného porušení smlouvy (viz níže). Má
právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu TME
Czech Republic nemůže dodat nové zboží bez vad,
vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v
případě, že TME Czech Republic nezjedná nápravu v
přiměřené době nebo že by zjednání nápravy
spotřebiteli působilo značné obtíže.
8.e. Důvodem pro vrácení zboží může být také
dodání výrobků, které mají významně odlišné
parametry než uvedené v našem katalogu.
8.f. Reklamace musí obsahovat přesný popis příčiny
reklamace, kopii dokladu prodeje a požadovaný
způsob vyřízení reklamce. Reklamaci nahlaste
prostřednictvím reklamačního formuláře na webové
stránce www.tme.cz v záložce „Jak nakupovat“ „Reklamační formulář“ nebo





osobně v sídle TME Czech Republic s.r.o.
denně v pracovní době kanceláře od 8.00
do 16.00 hodin
poštou zasláním reklamačního
formuláře na adresu prodávajícího:
TME Czech Republic s.r.o.,
Slévárenská 406/17, 709 73 OstravaMariánské Hory
prostřednictvím elektronické pošty na
adresu [email protected]
telefonicky na číslo +420 59 66 33 105
8.g. Pokud Vám zásilka byla dodána ve stavu
poukazujícím na mechanická poškození vzniklá
během přepravy, je nutné zkontrolovat zásilku v
přítomnosti kurýra a zhotovit zápis popisující
poškození. Takový protokol podepsaný dopravcem
zjednoduší vyřízení reklamace.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením
smlouvy, má spotřebitel právo na odstranění vady,
anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud
neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo
neodstoupí od smlouvy, může TME Czech Republic
dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné
vady může TME Czech Republic podle své volby
opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li
TME Czech Republic vadu zboží včas nebo vadu
zboží odmítne odstranit, může spotřebitel
požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od
smlouvy odstoupit. Provedenou volbu spotřebitel
nemůže změnit bez souhlasu TME Czech Republic.
Má-li zboží vadu, z níž je TME Czech Republic
zavázána, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší
cenu nebo o zboží použité, má spotřebitel místo
práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
8.c. Všechna oznámení týkající se kvality zboží,
způsobů obsluhy a rozpory mezi skutečným stavem
a objednávkou přijímá v písemné podobě
Reklamačními oddělení TME Czech Republic na fax:
+420 59 66 33 105, nebo e-mailem [email protected]
8.d. Vracení zboží provádějte pouze po projednání
se zaměstnancem Reklamačního oddělení TME
Czech Republic. Zboží může poslat zpět výhradně
zásilkou bez dobírky. Zaměstnanec Reklamačního
oddělení TME Czech Republic může v konkrétním
případě navrhnout, aby převzetí zboží uskutečnil
určitý přepravce nebo kurýr.
9.a. TME Czech Republic nenese odpovědnost za
následky použití dodaných výrobků v rozporu s
jejich určením.
9.b. TME Czech Republic nenese zodpovědnost za
protiprávní použití zakoupeného zboží.
9.c. Po obdržení zboží od nás prosím ihned
zkontrolujte, zda jeho vlastností jsou v souladu s
vašimi požadavky.
PRÁVO
10.a. Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. se
sídlem v Polsku, jediný společník TME Czech
Republic s.r.o.,je vlastníkem autorských práv nebo
má jiný právní titul k materiálům obsaženým v
katalogu a na internetových stránkách, zvláště pak k
fotografiím, popisům, překladům, grafické formě,
způsobu prezentace.
10.b. Veškeré kopírování informačních nebo
technických materiálů obsažených v katalogu nebo
jinak dodaných firmou TME Czech Republic
vyžaduje písemný souhlas Transfer Multisort
Elektronik sp. z o.o..
10.c. Tyto obchodní podmínky platí až do doby
zveřejnění jejich změny v oficiálních obchodních
materiálech a nabídkách TME Czech Republic.
10.d. Jestliže jakékoliv ustanovení těchto
obchodních podmínek bude shledáno jako neplatné
nebo nevymahatelné příslušným soudem nebo v
důsledku změny právních předpisů, takové shledání
nebo účinky neruší platnost ani nečiní
nevymahatelnými ostatní ustanovení těchto
obchodních podmínek. Pokud ustanovení těchto
obchodních podmínek budou uznána s konečnou
platností za protiprávní nebo nevymahatelná, tato
ujednání se uznávají jako ujednání vyloučená z
těchto obchodních podmínek, avšak všechna ostatní
ujednání budou nadále plně závazná a vymahatelná;
ujednání, která byla protiprávní nebo
nevymahatelná, budou nahrazena ujednáními s
obdobným významem, který bude vyjadřovat
prvotní myšlenku daného ujednání, v přípustném
rozsahu podle příslušných právních předpisů.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11. Ochrana osobních údajů spotřebitele, je
poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Spotřebitel souhlasí se zpracováním těchto svých
osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa
elektronické pošty, telefonní číslo a jiné údaje
uvedené v objednávkovém formuláři či
uživatelském účtu spotřebitele (dále společně vše
jen jako „osobní údaje“).
Spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů
ze strany TME Czech Republic, a to pro účely
realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro
účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li
spotřebitel jinou možnost, souhlasí se zpracováním
osobních údajů TME Czech Republic také pro účely
zasílání informací a obchodních sdělení spotřebiteli.
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém
rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by
sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Spotřebitel souhlasí rovněž se zpracováním
osobních údajů spotřebitele ze strany mateřské
společnosti Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.,
jejíž přístup k osobním údajům spotřebitele je
nezbytný pro možnost poskytnutí plnění dle této
smlouvy spotřebiteli.
Spotřebitel bere na vědomí, že je povinen své
osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském
účtu, při objednávce provedené z webového
rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je
povinen bez zbytečného odkladu informovat TME
Czech Republic o změně ve svých osobních údajích.
Osobní údaje spotřebiteli jsou zpracovány za
účelem umožnění využívání uživatelské účtu
spotřebitele na webových stránkách TME Czech
Republic, vyřízení objednávek spotřebitele a
provádění plateb na základě této smlouvy;
Zpracováním osobních údajů spotřebitele může
TME Czech Republic pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě případů, kdy je zpracování
TME Czech Republic s. r. o.
Ostrava, Mariánské Hory, Slévárenská 406/17, PSČ 709 73, IČ: 27789021, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vl. 51844, Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
osobních údajů nezbytné pro plnění této smlouvy
(předání osobních údajů osobám podílejícím se na
dodávce zboží spotřebiteli, osobám poskytujícím
související plnění jako jsou banky, vypořádací
platební systémy, pojišťovny aj.) nebudou osobní
údaje spotřebitele ze stranyTME Czech Republic bez
předchozího souhlasu spotřebitele předávány
třetím osobám.
Osobní údaje spotřebitele mohou být v zákonem
stanovených případech předávány také orgánům
veřejné moci.
Osobní údaje o spotřebiteli může TME Czech
Republic zpracovávat také za účelem nabízení
obchodu nebo služeb spotřebiteli, pokud s tímto
postupem nevyjádří spotřebitel písemně svůj
nesouhlas. Spotřebitel výslovně souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení TME Czech Republic
ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., zákon o
některých službách informační společnosti, ve znění
pozdějších předpisů.
Veškeré údaje o spotřebiteli získané TME Czech
Republic v rámci přímého kontaktu se
spotřebitelem prostřednictvím webových stránek
TME Czech Republic slouží pouze pro písemný styk
se spotřebitelem a zodpovězení dotazůspotřebitele.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu
neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem
nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.
Spotřebitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje
jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
a) uzavřená kupní smlouva je TME Czech
Republic archivována v elektronické podobě a
není přístupná;
b) kupní smlouva není přístupná třetím
nezúčastněným stranám;
c) informace o jednotlivých technických krocích
vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné
z těchto obchodních podmínek a z
objednávkového formuláře, kde je celý proces
srozumitelně popsán;
d) TME Czech Republic není ve vztahu ke
spotřebiteli vázána žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e)
občanského zákoníku;
e) případné spory a stížnosti TME Czech
Republic a spotřebitelem vyplývající z uzavřené
kupní smlouvy je možnost řešit také
mimosoudně, například za využití systému ADR
dle „Pravidel řízení pro mimosoudní řešení
spotřebitelských sporů“. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti
příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí
ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro
ochranu osobních údajů. Česká obchodní
inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů;
f) na webových stránkách www.tme.cz je
spotřebiteli k dispozici vzorové poučení o právu
odstoupit od smlouvy.
V případě, že by se spotřebitel domníval, že TME
Czech Republic nebo pověřený zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života
spotřebitele nebo v rozporu se zákonem, zejména
jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
jejich zpracování, může:
a) požádat TME Czech Republic nebo
zpracovatele o vysvětlení,
b)požadovat, aby TME Czech Republic nebo
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li spotřebitel o informaci o zpracování svých
osobních údajů, je mu TME Czech Republic povinna
tuto informaci předat. TME Czech Republic má
právo za poskytnutí informace podle předchozí věty
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.
DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
12. TME Czech Republic dále informuje spotřebitele
o tom, že:
TME Czech Republic s. r. o.
Ostrava, Mariánské Hory, Slévárenská 406/17, PSČ 709 73, IČ: 27789021, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vl. 51844, Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement