AEG FAVORIT 3A User manual

AEG FAVORIT 3A User manual
FAVORIT 55200
CS MYČKA NÁDOBÍ
EN DISHWASHER
EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ
NÁVOD K POUŽITÍ
USER MANUAL
ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ
2
23
44
2
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby
vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s
pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a
vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů
nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z
něho získat co nejvíce.
PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
V e-shopu společnosti AEG naleznete vše, co potřebujte
k udržování všech vašich spotřebičů AEG v perfektním
stavu. Čeká na vás široká nabídka příslušenství
navrženého a vyrobeného s ohledem na nejvyšší
standardy kvality, které očekáváte: od speciálního
kuchyňského vybavení po košíčky na příbory, od držáků
na lahve po vaky na choulostivé prádlo…
Navštivte internetový obchod na
www.aeg-electrolux.com/shop
Obsah
3
OBSAH
4
5
6
8
8
9
10
11
12
13
14
16
17
19
19
20
22
22
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Použití myčky
Nastavení změkčovače vody
Použití soli do myčky
Použití lešticího prostředku
Vkládání příborů a nádobí
Použití mycího prostředku
Mycí programy
Volba a spuštění mycího
programu
Čištění a údržba
Co dělat, když...
Technické údaje
Instalace
Vodovodní přípojka
Připojení k elektrické síti
Poznámky k ochraně životního
prostředí
V tomto návodu pro uživatele se používají
následující symboly:
Důležité informace týkající se Vaší
bezpečnosti a informace o ochraně
spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
4
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Přečtěte si pečlivě tento návod ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím k zaji‐
štění bezpečného a správného provozu. Tento návod k použití vždy uchovejte spolu se
spotřebičem, i při případném stěhování nebo prodeji. Uživatelé musí dokonale seznámeni s
obsluhou a bezpečnostními funkcemi spotřebiče.
Správné používání
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič je určen výlučně k domácímu použití.
Tento spotřebič používejte jen k mytí domácího nádobí určeného pro mytí v myčkách.
Do myčce nedávejte žádná rozpouštědla. Hrozí nebezpečí výbuchu.
Nože a další náčiní s ostrými špičkami vkládejte do košíčku na příbory špičkou dolů. Mů‐
žete je také položit vodorovně do hlavního koše.
Používejte pouze značkové výrobky pro myčky (mycí prostředek, sůl, leštidlo).
Jestliže otevřete myčku během provozu, může uniknout horká pára. Hrozí nebezpečí po‐
pálení.
Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte z myčky žádné nádobí.
Po dokončení mycího programu vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete vodovodní ko‐
houtek.
Tento spotřebič smí opravovat jen autorizovaný servisní technik. Použijte výhradně origi‐
nální náhradní díly.
Nepokoušejte se opravovat spotřebič sami, mohli byste se zranit a poškodit spotřebič.
Vždy se obraťte na místní servisní středisko.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslový‐
mi nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí. Spotřebič
mohou používat jen v případě, že je sledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo
jim dávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
• Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce mycího prostředku, protože mycí prostředek mů‐
že způsobit popálení očí, úst a hrdla.
• Nepijte vodu z myčky. Mohou v ní být zbytky mycího prostředku.
• Když spotřebič nepoužíváte, vždy zavřete dveře, abyste se nezranili a nezakopli o
otevřené dveře.
• Na otevřené dveře myčky si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
Dětská pojistka
• Tento spotřebič smějí používat pouze dospělí. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
• Všechny mycí prostředky uložte na bezpečné místo. Nedovolte dětem, aby se dotýkaly
mycích prostředků.
• Jsou-li dveře myčky otevřené, nedovolte dětem, aby se k ní přibližovaly.
Popis spotřebiče
5
Instalace
• Ujistěte se, že se spotřebič při dopravě nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapojujte. Jeli to nutné, obraťte se na dodavatele.
• Před prvním použitím odstraňte všechny obaly.
• Elektrickou instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný a oprávněný elektrikář.
• Připojení k vodovodní síti smí provádět pouze kvalifikovaný a oprávněný instalatér.
• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je zakázaná. Hrozí
nebezpečí poranění a poškození spotřebiče.
• Nepoužívejte spotřebič:
– pokud jsou elektrický kabel nebo vodovodní hadice poškozené,
– pokud jsou ovládací panel, horní pracovní deska nebo podstavec poškozené tak, že je
vnitřek spotřebiče volně přístupný.
Obraťte se na místní servisní středisko.
• Žádnou stěnu myčky nesmíte nikdy vrtat, abyste nepoškodili hydraulické a elektrické díly.
UPOZORNĚNÍ
Dodržujte přesně pokyny k elektrickým a vodovodním přípojkám.
POPIS SPOTŘEBIČE
6
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
Ostřikovací rameno
Mikrofiltr
Dávkovač mycího prostředku
Dávkovač leštidla
Plochý filtr
Zásobník na sůl
Typový štítek je na zadní straně spotřebiče.
OVLÁDACÍ PANEL
6
1
2
A
B
C
7
1
2
3
4
5
6
7
Tlačítko Zap./Vyp.
Tlačítka pro volbu programu
Tlačítko tichého programu
Tlačítko odloženého startu
Kontrolky
Digitální displej
Tlačítka funkcí
Kontrolky
Kontrolka se rozsvítí, když probíhá mycí nebo oplachovací fáze.
Kontrolka se rozsvítí, když probíhá sušící fáze.
3 4
5
Ovládací panel
7
Kontrolky
Kontrolka se rozsvítí, když mycí program skončí.
1)
1)
Kontrolka se rozsvítí, je-li nutné doplnit zásobník na sůl. Řiďte se pokyny v části „Použití soli
do myčky“.
Kontrolka množství soli může svítit i několik hodin, ale na provoz spotřebiče to nemá nega‐
tivní vliv.
Kontrolka se rozsvítí, je-li nutné doplnit leštidlo. Řiďte se pokyny v části „Použití lešticího
prostředku“.
1) V průběhu mycího programu kontrolka nesvítí.
Tlačítko Odložený start
Stiskněte tlačítko Odložený start k odložení mycího programu od 1 do 19 hodin. Řiďte se
pokyny v části "Volba a spuštění mycího programu":
Digitální displej
Na displeji se objeví:
• Nastavený stupeň změkčovače vody.
• Doba trvání programu.
• Čas zbývající do konce programu.
• Konec mycího programu.
• Počet hodin odloženého startu.
• Poruchové kódy.
Tlačítko tichého programu
Tichý program představuje mycí program s velmi nízkou hlučností, která vás nebude rušit.
Můžete jej nastavit v noci nebo v době levnějšího elektrického proudu.
Během tichého programu čerpadlo funguje při velmi nízké rychlosti a hlučnost programu je o
25 % nižší než u běžných programů. Program proto ale trvá mnohem déle.
Tlačítka funkcí
Tlačítka funkcí použijte pro tyto postupy:
• Nastavení změkčovače vody. Řiďte se pokyny v části "Nastavení změkčovače vody".
• Zrušení probíhajícího mycího programu nebo odloženého startu Řiďte se pokyny v části
"Volba a spuštění mycího programu":
Režim nastavení
Spotřebič je v režimu nastavení, jestliže jsou všechny kontrolky programu zapnuté.
Spotřebič musí být v režimu nastavení při následujících postupech:
– Nastavení mycího programu
– Nastavení změkčovače vody.
Jestliže kontrolka programu svítí, zrušte program a vraťte se do režimu nastavení. Řiďte se
pokyny v části "Volba a spuštění mycího programu".
8
Použití myčky
POUŽITÍ MYČKY
Řiďte se zvláštními pokyny pro každý krok postupu:
1. Zkontrolujte, zda nastavení změkčovače vody odpovídá tvrdosti vody v místě bydliště.
Je-li to nutné, změkčovač vody seřiďte.
2. Naplňte zásobník na sůl solí pro myčky.
3. Naplňte dávkovač leštidla lešticím prostředkem.
4. Vložte do myčky nádobí a příbory.
5. Nastavte správný mycí program pro daný druh nádobí a stupeň znečištění.
6. Naplňte dávkovač mycího prostředku správným množstvím mycího prostředku.
7. Spusťte mycí program.
Použijete-li mycí tablety, řiďte se pokyny v části "Použití mycích prostředků":
NASTAVENÍ ZMĚKČOVAČE VODY
Změkčovač vody slouží k odstranění minerálů a solí z přiváděné vody. Minerály a soli totiž
mohou mít nežádoucí účinky na provoz myčky.
Tvrdost vody se označuje v těchto ekvivalentních stupních tvrdosti:
• Německé stupně (dH°),
• Francouzské stupně (°TH),
• mmol/l (milimol na litr - mezinárodní jednotka pro tvrdost vody),
• Clarkovy stupně.
Seřiďte změkčovač vody na základě tvrdosti vody v bytě. V případě potřeby se obraťte na
místní vodárenský podnik.
Tvrdost vody
Nastavení
tvrdosti vody
°dH
mmol/l
°TH
Clarkovy
stupně
>24
>4,2
>40
> 28
5
18- 24
3,2- 4,2
32- 40
22- 28
4
12- 18
2,1- 3,2
19- 32
13- 22
3
4- 12
0,7- 2,1
7- 19
5 -13
2
<4
< 0.7
<7
<5
1 1)
1) Není třeba používat sůl.
Elektronické seřízení
Změkčovač vody byl ve výrobě nastaven do polohy 3.
1. Zapněte spotřebič.
Stupeň na di‐
gitálním dis‐
pleji
Použití soli do myčky
9
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení.
3. Stiskněte současně a podržte tlačítka funkcí B a C, až začnou kontrolky tlačítek funkcí
A, B a C blikat.
4. Uvolněte tlačítka funkcí B a C.
5. Stiskněte tlačítko funkce A.
– Kontrolky tlačítek funkcí B a C zhasnou.
– Kontrolka tlačítka funkce A bude stále blikat.
– Na digitálním displeji se zobrazí právě nastavený stupeň.
= stupeň 3.
Příklad: na digitálním displeji se zobrazí
6. Stiskněte tlačítko funkce A ke zvýšení nastavení změkčovače vody o jeden stupeň.
7. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp postup uložte.
POUŽITÍ SOLI DO MYČKY
POZOR
Používejte pouze sůl pro myčky. Všechny ostatní druhy soli, které nejsou určené do myčky,
poškozují změkčovací zařízení.
POZOR
Zrnka soli a slaná voda na dně myčky mohou způsobit korozi. Doplňujte proto sůl před spu‐
štěním mycího programu jako prevenci před korozí.
Při doplňování zásobníku na sůl postupujte takto:
1. Otočte víčkem zásobníku na sůl směrem doleva.
2. Naplňte zásobník na sůl 1 litrem vody (pouze při prvním použití).
3. K doplnění soli použijte trychtýř.
4. Odstraňte sůl, která se vysypala okolo zásobníku na sůl.
5. Otočením víčka směrem doprava zásobník na sůl zavřete.
Při doplňování zásobníku na sůl přeteče voda, to je normální jev.
10
Použití lešticího prostředku
Když nastavíte změkčovač vody na stupeň 1, kontrolka množství soli nezůstane svítit.
POUŽITÍ LEŠTICÍHO PROSTŘEDKU
POZOR
Používejte pouze značkový lešticí prostředek pro myčky.
Nikdy do dávkovače leštidla nelijte jiné tekutiny (např. čisticí prostředky pro myčky, tekuté
mycí prostředky). Myčka by se mohla poškodit.
Leštidlo slouží k usušení nádobí bez šmouh a skvrn.
Leštidlo se automaticky přidává během posledního oplachování.
Při doplňování dávkovače leštidla postupujte
takto:
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (A) k otevření dávkovače leštidla.
2. Naplňte dávkovač leštidla lešticím prostředkem. Maximální stupeň doplnění je označen
značkou "max".
3. Rozlité leštidlo setřete savým hadříkem, aby se při následujícím mycím programu ne‐
tvořilo přílišné množství pěny.
4. Zavřete dávkovač leštidla.
Objem dávkovače leštidla je asi 150 ml. Množství leštidla stačí pro asi 60 mycích programů.
Seřízení dávkování leštidla
Myčka byla ve výrobě nastavena na stupeň 1.
Můžete nastavit dávkování leštidla mezi 1 - 6 (1- 6 ml leštidla).
Pokyny k seřízení dávkování leštidla najdete v (Co dělat, když ..."). Začněte s nejnižším
dávkováním.
Dávkování můžete zvýšit otočením šipky směrem doprava.
Vkládání příborů a nádobí
11
Jestliže jsou na nádobí po umytí kapky vody nebo vápencové skvrny, zvyšte dávku leštidla.
VKLÁDÁNÍ PŘÍBORŮ A NÁDOBÍ
Užitečné rady a tipy
POZOR
Myčku používejte jen k mytí domácího nádobí určeného pro mytí v myčkách.
Nepoužívejte myčku k mytí předmětů, které nasávají vodu (houby, savé utěrky apod.).
• Před vložením nádobí a příborů do myčky:
– Z nádobí odstraňte všechny zbytky jídel a nečistoty.
– Připálené zbytky jídel v nádobách nechte změknout.
• Nádobí a příbory vkládejte do myčky takto:
– Duté nádobí (např. šálky, sklenice, hrnce) pokládejte dnem vzhůru.
– Zkontrolujte, zda se v nádobí nebo hlubokém dnu nemůže držet voda.
– Přesvědčte se, že příbory a nádobí neleží v sobě.
– Přesvědčte se, že příbory a nádobí nezakrývají jiné kousky.
– Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně nedotýkají.
– Malé předměty vložte do košíčku na příbory.
• Na plastovém nádobí a hrncích s nepřilnavým povrchem se mohou držet vodní kapky.
• Plastové nádobí neschne tak dobře jako porcelánové a ocelové nádobí.
• Lehké kusy vložte do hlavního koše. Přesvědčte se, že se jednotlivé kousky nádobí ne‐
hýbou.
POZOR
Před spuštěním programu zkontrolujte, zda se ostřikovací rameno může volně otáčet.
Hlavní koš
Hluboké mísy a velké poklice lze naskládat po stranách koše. Vložte nádobí na držáky na
šálky a pod něj. Voda se musí dostat k celému povrchu nádobí.
Při mytí velkých kusů můžete držáky na šálky
sklopit.
12
Použití mycího prostředku
Košíček na příbory
UPOZORNĚNÍ
Nože s dlouhým ostřím nestavte svisle, aby se nikdo nemohl zranit.
Dlouhé a/nebo ostré příbory položte vodorovně do hlavního koše. Při manipulaci s ostrými
kusy jako noži buďte opatrní.
Košíček na příbory použijte pro:
• vidličky a lžíce s držadly směrem dolů,
• nože s rukojeťmi směrem nahoru.
Košíček na příbory má držadlo, které můžete od‐
stranit.
Dávejte pozor, aby se příbory neslepily.
Před zavřením dveří zkontrolujte, zda se ostřiko‐
vací rameno může volně otáčet.
POUŽITÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU
Používejte jen mycí prostředky (prášek, tekuté nebo tablety vhodné pro myčky).
Dodržujte údaje na obalu:
• Dávkování doporučené výrobcem.
• Pokyny k uchování.
Pokyny na obalu jsou obvykle určeny pro velké myčky (12 souprav).
K ochraně životního prostředí nepoužívejte větší množství mycího prostředku, než je dopo‐
ručeno.
Doplnění mycího prostředku
Při doplňování dávkovače mycího
prostředku postupujte takto:
1. Otevřete víčko dávkovače mycího
prostředku.
2. Naplňte dávkovač mycího prostředku
( A) mycím prostředkem.
B
3. U programu s předmytím přidejte dal‐
ší mycí prostředek i do přihrádky pro
předmytí ( B).
Mycí prostředek se odstraní během fáze předmytí.
4. Zavřete víčko dávkovače mycího prostředku.
A
Mycí programy
13
Použití mycích tablet
Mycí tabletu dejte do dávkovače mycího prostředku (A).
Mycí tablety obsahují:
• mycí prostředek,
• leštidlo,
• další čisticí prostředky.
Při použití mycích tablet postupujte takto:
1. Přesvědčte se, že jsou mycí tablety vhodné pro danou tvrdost vody. Řiďte se pokyny
výrobce.
2. Neplňte zásobník soli a dávkovač leštidla.
Není nutné naplnit zásobník soli ani dávkovač leštidla.
Jestliže nejste spokojeni s tím, jak je nádobí usušené, doporučujeme:
1. Naplňte dávkovač leštidla lešticím prostředkem.
2. Nastavte dávkování leštidla do polohy 2.
Při opětovném použití mycího prostředku v prášku postupujte takto:
1.
2.
3.
4.
5.
Doplňte opět zásobník soli a leštidla.
Nastavte změkčovač vody na nejvyšší stupeň.
Spusťte mycí program bez nádobí.
Seřiďte změkčovač vody. Řiďte se pokyny v části "Nastavení změkčovače vody".
Seřiďte dávkování leštidla.
Různé značky mycího prostředku se rozpouštějí v různou dobu. Některé mycí tablety nema‐
jí proto při krátkých mycích programech nejlepší výsledky mytí. Nastavujte proto při použití
mycích tablet dlouhé mycí programy, které zajišťují úplné odstranění zbytků prostředku.
MYCÍ PROGRAMY
Mycí programy
Program
1)
Stupeň
znečištění
Vhodný pro
nádobí
Velmi zne‐
čištěné
Nádobí,
příbory,
hrnce a
pánve
Předmytí
Hlavní mytí až do 70 °C
2 průběžné oplachy
Závěrečný oplach
Sušení
Normálně i
velmi zne‐
čištěné
Nádobí,
příbory,
hrnce a
pánve
Předmytí
Hlavní mytí až do 45 °C nebo 70 °C
1 nebo 2 průběžné oplachy
Závěrečný oplach
Sušení
Popis programu
14
Volba a spuštění mycího programu
Program
2)
Stupeň
znečištění
Vhodný pro
nádobí
Popis programu
Normálně
znečištěné
Nádobí a
příbory
Předmytí
Hlavní mytí až do 55 °C
1 průběžný oplach
Závěrečný oplach
Sušení
Normálně
nebo lehce
znečištěné
Nádobí a
příbory
Hlavní mytí až do 50 °C
1 průběžný oplach
Závěrečný oplach
Normálně
znečištěné
Nádobí a
příbory
Předmytí
Hlavní mytí až do 55 °C
1 průběžný oplach
Závěrečný oplach
Sušení
1) Během automatického programu Auto se stupeň znečištění nádobí zjišťuje ze stupně zakalení vody. Délka
trvání programu, spotřeba vody a energie se mohou lišit. Závisí to na množství nádobí v myčce a stupni
znečištění nádobí. Teplota vody se automaticky reguluje mezi 45 °C a 70 °C.
2) Testovací program pro zkušebny. Testovací údaje najdete v přiloženém letáku.
Údaje o spotřebě
Program
Délka programu
(v minutách)
1)
Spotřeba energie
(v kWh)
Spotřeba vody
(v litrech)
-
1,0
9
-
0,5-0,8
5-9
-
0,63
7
-
0,45
6
-
0,7
8
1) Na digitálním displeji se zobrazuje délka mycího programu.
Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce
elektrického proudu a na množství nádobí.
VOLBA A SPUŠTĚNÍ MYCÍHO PROGRAMU
Mycí program nastavte s lehce pootevřenými dveřmi. Mycí program se spustí až po zavření
dveří. Až do tohoto okamžiku je možné změnit nastavení.
Při spuštění mycího programu postupujte takto:
1. Zapněte spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení.
3. Stiskněte jedno z tlačítek programu. Řiďte se pokyny v části "Mycí programy".
– Rozsvítí se kontrolka probíhajícího programu.
Volba a spuštění mycího programu
15
– Všechny další kontrolky ukazatele programu zhasnou.
– Na digitálním displeji bliká délka mycího programu.
– Kontrolka fáze pro mycí program začne blikat.
4. Zavřete dveře.
– Mycí program se spustí automaticky.
– Kontrolka fáze pro mycí program svítí.
V průběhu mycího programu nelze změnit program. Zrušení mycího programu.
UPOZORNĚNÍ
Přerušení nebo zrušení mycího programu provádějte jen ve velmi nutných případech.
POZOR
Dveře otvírejte velmi opatrně. Může uniknout horká pára.
Zrušení mycího programu
1. Stiskněte současně a podržte tlačítka funkcí B a C, až se kontrolky programů rozsvítí.
2. Uvolněním tlačítek funkcí B a C mycí program zrušíte.
Nyní můžete provést následující kroky.
1. Vypněte spotřebič.
2. Nastavte nový mycí program.
Před nastavením nového mycího programu naplňte dávkovač mycím prostředkem.
Přerušení mycího programu
Otevřete dveře.
• Program se zastaví.
Zavřete dveře.
• Program pokračuje od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Nastavení a spuštění programu s odloženým startem
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp.
2. Nastavte mycí program.
3. Stiskněte tlačítko odloženého startu, až na displeji začne blikat potřebný počet hodin
odložení mycího programu.
– Kontrolka Odložený start se rozsvítí.
4. Zavřete dveře.
– Číslo na displeji přestane blikat a začne svítit.
– Začne odpočítávání odloženého startu.
– Odpočítávání odloženého startu probíhá po 1 hodině.
– Po uplynutí nastaveného času se automaticky spustí mycí program.
Neotvírejte dveře myčky během odpočítávání, aby se nepřerušilo. Když zavřete opět dveře,
bude odpočítávání pokračovat od okamžiku přerušení.
16
Čištění a údržba
Zrušení odloženého startu:
1. Stiskněte současně a podržte tlačítka funkcí B a C, až se kontrolky programů rozsvítí.
– Jestliže zrušíte odložený start, znamená to také zrušení mycího programu,
2. Nastavte nový mycí program.
Mycí program a odložený start můžete zvolit i se zavřenými dveřmi. Po stisknutí tlačítka pro‐
gramu máte jen 3 vteřiny na zvolení jiného programu nebo odloženého startu. Asi za 3
vteřiny se program automaticky spustí.
Konec mycího programu
Spotřebič vypněte v těchto případech:
• Myčka se automaticky zastavila.
• Na displeji se objeví 0.
• Rozsvítí se kontrolka konce programu.
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp.
2. Otevřete dveře.
3. Před vyjmutím nádobí ponechte dveře na několik minut otevřené, aby se nádobí lépe
usušilo.
Nádobí nechte vychladnout, a teprve potom ho vyjměte z myčky. Horké nádobí se snadněji
rozbije.
Klidový stav
Jestliže na konci mycího programu spotřebič nevypnete, automaticky přejde do režimu kli‐
dového stavu. Klidový stav snižuje spotřebu energie.
Tři minuty po ukončení programu všechny kontrolky ukazatele zhasnou a na digitálním dis‐
pleji se zobrazí jedna vodorovná čárka.
Stiskněte jedno z tlačítek (ne tlačítko Zap/Vyp) k návratu do stavu ukončení programu.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Před čištěním myčky ji musíte nejdříve vypnout.
Čištění filtrů
POZOR
Nepoužívejte myčku bez filtrů. Zkontrolujte, zda jsou filtry správně umístěné. Nesprávně in‐
stalované filtry mají za následek špatně umyté nádobí a poškození myčky.
Co dělat, když...
17
Spotřebič má 2 filtry:
1. mikrofiltr
2. plochý filtr
Při čištění filtrů postupujte takto:
1. Otevřete dveře.
2. Vytáhnete koš.
3. Vytáhněte filtry ze spodní části myčky.
4. Filtry řádně omyjte pod tekoucí vodou.
5. Vraťte filtry zpět.
6. Zablokujte mikrofiltr směrem doprava.
Čištění ostřikovacího ramene
Pravidelně kontrolujte ostřikovací rameno. Z otvorů ostřikovacího ramene odstraňte zbytky
jídla.
V případě potřeby můžete rameno rozložit takto:
1. Otočte maticí doleva.
2. Odstraňte ostřikovací rameno.
3. Vyčistěte dokonale otvory.
Čištění vnějších ploch
Vnější strany spotřebiče a ovládací panel otírejte vlhkým měkkým hadříkem. Používejte po‐
uze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo
rozpouštědla (aceton, trichloretylen apod...).
Opatření proti vlivu mrazu
POZOR
Nedoporučujeme instalovat spotřebič v místnosti, kde může teplota klesnout pod 0 °C. Vý‐
robce není odpovědný za škody způsobené mrazem.
Pokud to není možné, myčku vykliďte a zavřete dveře. Odpojte přívodní hadici a vypusťte z
ní vodu.
CO DĚLAT, KDYŽ...
Myčka nezačne mýt nebo se během mytí zastavuje.
Pokud dojde k poruše, pokuste se nejprve závadu odstranit sami. Pokud problém nemůžete
vyřešit sami, obraťte se prosím na servisní středisko.
18
Co dělat, když...
POZOR
Vypněte myčku a proveďte následující doporučená řešení.
Poruchový kód a porucha
• na digitálním displeji se zobrazí
Myčka se neplní vodou.
• na digitálním displeji se zobrazí
Myčka nevypouští.
Možná příčina a řešení
• Vodovodní kohout je zablokovaný nebo zanesený vodním
kamenem.
Vyčistěte vodovodní kohout.
• Vodovodní kohout je zavřený.
Otevřete vodovodní kohout.
• Filtr v přívodní hadici je zanesený.
Vyčistěte filtr.
• Přívodní hadice není správně připojena. Hadice může být
někde přehnutá nebo stisknutá.
Zkontrolujte, zda je připojení správné.
• Kolík sifonu je zablokovaný.
Vyčistěte kolík sifonu.
• Vypouštěcí hadice je nesprávně připojena. Hadice může
být někde přehnutá nebo stisknutá.
Zkontrolujte, zda je připojení správné.
• vypouštěcí čerpadlo stále čerpá
• všechny kontrolky na ovládacím
panelu zhasnou
Aktivace systému proti vyplavení
• Zavřete vodovodní kohout a obraťte se na místní servisní
středisko.
Nespustil se program.
• Dveře spotřebiče nejsou zavřené.
Zavřete dveře.
• Síťová zástrčka není zasunutá do zásuvky.
Zasuňte ji do zásuvky.
• Je spálená pojistka v domácí pojistkové skříňce.
Vyměňte pojistku.
• Je nastavený odložený start.
Zrušte Odložený start k okamžitému spuštění programu.
Po kontrole myčku zapněte. Program pokračuje od okamžiku, ve kterém byl přerušen. Po‐
kud se závada objeví znovu, obraťte se na servisní středisko.
K rychlé a účinné pomoci jsou nezbytné tyto údaje:
• Model (Mod.)
• Výrobní číslo (PNC)
• Sériové číslo (SN)
Tyto údaje najdete na typovém štítku.
Napište si potřebné údaje zde:
Označení modelu: ..........
Výrobní číslo: ..........
Sériové číslo: ..........
Technické údaje
19
Nádobí není dobře umyté
Nádobí není čisté.
• Zvolený mycí program není vhodný pro daný druh nádobí a stu‐
peň znečištění.
• Nádobí není v koších dobře rozloženo tak, aby se voda dostala
na všechny jeho části.
• Ostřikovací rameno se nemůže volně otáčet kvůli špatně vložené‐
mu nádobí.
• Filtry jsou zanesené, nebo nesprávně umístěné.
• Příliš málo, nebo vůbec žádný mycí prostředek.
Částečky vodního kamene
na nádobí.
• Zásobník na sůl je prázdný.
• Změkčovač vody není správně nastavený.
• Uzávěr zásobníku na sůl není správně zavřený.
Nádobí je vlhké a matné.
• Nebylo použito leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdný.
Na nádobí a skle jsou šmou‐
hy, mléčné skvrny nebo
modravý potah.
• Snižte dávkování leštidla.
Na nádobí a skle jsou za‐
schlé vodní kapky.
• Zvyšte dávkování leštidla.
• Příčinou může být mycí prostředek.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka
Výška
Hloubka
Elektrické připojení napětí - celkový výkon pojistka
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na
zadní straně myčky.
Tlak přívodu vody
Minimální
Maximální
Kapacita
54,5 cm
44,7 cm
48,0-49,0 cm
0,8 bar (0,08 MPa)
10 bar (1,0 MPa)
6 jídelních souprav
INSTALACE
UPOZORNĚNÍ
Při instalaci musí být síťová zástrčka vytažená ze zásuvky.
Instalace spotřebiče
Umístěte spotřebič v blízkosti přívodu vody a odpadu.
Při instalaci myčky na místo zkontrolujte, zda není přívodní ani vypouštěcí hadice nikde
přehnutá nebo stisknutá.
Myčka je určena k instalaci na kuchyňský odkapávač, pracovní desku nebo k vestavbě.
20
Vodovodní přípojka
Umístění
Instalujte myčku do kuchyňské skříňky.
Zkontrolujte, zda rozměry výklenku souhlasí s danými rozměry.
Ověřte si, že jsou v kuchyňské skříňce otvory pro přívodní a vypouštěcí hadici a síťový ka‐
bel.
Vyrovnání myčky
Zkontrolujte, zda je myčka dobře vyrovnaná a dveře jdou správně zavřít. Jestliže je myčka
správně vyrovnaná, dveře nikde nedrhnou o strany skříňky. Jestliže se dveře správně neza‐
vírají, uvolněte nebo utáhněte seřiditelné nožičky, dokud není myčka dokonale vyrovnaná.
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
Přívodní hadice
Myčka je vybavena bezpečnostním systémem, který brání zpětnému toku vody z myčky do
rozvodu vody.
Připojte myčku k přívodu horké (max. 60 °C) nebo studené vody.
Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů, které jsou šetrnější k životnímu
prostředí (např. solární či fotovoltaické panely, nebo větrná energie), použitím horké vody
snížíte spotřebu energie.
V blízkosti myčky musí být instalován snadno přístupný vodovodní kohoutek nebo uzavírací
kohout.
Vodovodní přípojka
21
Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku s vnějším závitem
3/4”.
Jestliže je přívodní hadice příliš krátká, nahraďte ji vhodnou delší tla‐
kovou hadicí. Nepoužívejte prodlužovací hadici.
Při instalaci je možné konec hadice připojený k myčce otočit. Postu‐
pujte následujícím způsobem:
1. Uvolněte pojistnou matici.
2. Otočte hadici.
3. Matici opět utáhněte.
UPOZORNĚNÍ
Ještě předtím, než myčku instalujete na místo, zkontrolujte, zda jsou matice a všechna další
připojení utažené.
UPOZORNĚNÍ
Použijte novou přívodní hadici. Nepoužívejte hadice ze starého spotřebiče.
Vypouštěcí hadice
Myčka je vybavena bezpečnostním systémem proti vyplavení. V případě poruchy se auto‐
maticky spustí čerpadlo a zbývající voda uvnitř myčky se odčerpá.
UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní systém proti úniku vody funguje u vypnuté myčky jen tehdy, je-li myčka zapo‐
jená do zásuvky.
Vypouštěcí hadici můžete instalovat 2 způ‐
soby :
1. Přiložené plastové koleno připojte na
konec hadice.
Vypouštěcí hadici vložte do dřezu.
2. Připojte vypouštěcí hadici k vypouště‐
címu systému.
Vypouštěcí hadice musí být ve výšce
maximálně 75 cm ode dna myčky, aby
mohla myčka správně fungovat.
22
Připojení k elektrické síti
Jestliže připojíte vypouštěcí hadici k vypouštěcímu otvoru si‐
fonu pod dřezem, je nutné odstranit plastovou membránu (A).
Pokud byste membránu neodstranili, zbytky jídel by kolík vy‐
pouštěcí hadice zanesly.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
UPOZORNĚNÍ
Výrobce neručí za úrazy a poškození způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů.
Uzemněte myčku v souladu s bezpečnostními pokyny.
Přesvědčte se, že jmenovité napětí a typ napájení na typovém štítku odpovídají napětí a
výkonu místního zdroje napájení.
Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti nárazu.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabely. Hrozí nebezpečí po‐
žáru.
Nevyměňujte sami síťový kabel. Obraťte se na servisní středisko.
Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná.
Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy zatáhněte za zástrčku.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou
likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označe‐
ny značkami, např. >PE<, >PS< apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál ve vhod‐
ném kontejneru ve sběrném dvoře v místě svého bydliště.
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li zlikvidovat myčku, dodržte tento postup:
• Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Odřízněte síťový kabel a zlikvidujte ho.
• Odstraňte dveřní západku. Zabráníte tak tomu, aby se děti ve spotřebiči zavřely a ohrozi‐
ly tak svůj život.
23
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have
created it to give you impeccable performance for many
years, with innovative technologies that help make life
simpler – features you might not find on ordinary
appliances. Please spend a few minutes reading to get the
very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to
keep all your AEG appliances looking spotless and
working perfectly. Along with a wide range of accessories
designed and built to the high quality standards you
would expect, from specialist cookware to cutlery baskets,
from bottle holders to delicate laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop
24
Contents
CONTENTS
25
26
27
29
29
30
31
32
33
34
35
37
38
40
40
41
43
43
Safety information
Product description
Control panel
Use of the appliance
Setting the water softener
Use of dishwasher salt
Use of rinse aid
Loading cutlery and dishes
Use of detergent
Washing programmes
Setting and starting a washing
programme
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Installation
Water connection
Electrical connection
Environment concerns
The following symbols are used in this user
manual:
Important information concerning your
personal safety and information on how to
avoid damaging the appliance.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice
Safety information
25
SAFETY INFORMATION
For your safety and correct operation of the appliance, read this manual carefully before
installation and use. Always keep these instructions with the appliance even if you move or
sell it. Users must fully know the operation and safety features of the appliance.
Correct use
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The appliance is designed exclusively for domestic use.
Only use the appliance to clean household utensils that are applicable for dishwashers.
Do not put solvents in the appliance. Risk of explosion.
Put the knives and all items with sharp points in the cutlery basket with their points
down. If not, put in a horizontal position in the main basket.
Use only branded products for dishwashers (detergent, salt, rinse aid).
If you open the door while the appliance is in operation, hot steam can escape. Risk of
skin burns.
Do not remove dishes from the dishwasher before the end of the washing programme.
When the washing programme is completed, disconnect the mains plug from the mains
socket and close the water tap.
Only an authorised service engineer can repair this appliance. Use only original spare
parts.
Do not do repairs yourself to prevent injury and damage to the appliance. Always contact your local Service Force Centre.
General safety
• Persons (including children) with reduced physical sensory, mental capabilities or lack of
experience and knowledge must not use the appliance. They must have supervision or
instruction for the operation of the appliance by a person responsible for their safety.
• Obey the safety instructions from the manufacturer of the dishwasher detergent to prevent burns to eyes, mouth and throat.
• Do not drink the water from the dishwasher. Detergent residues can stay in your appliance.
• Always close the door when you do not use the appliance to prevent injury and not to
stumble over the open door.
• Do not sit or stand on the open door.
Child safety
• Only adults can use this appliance. Children must get supervision to make sure that they
do not play with the appliance.
• Keep all the packaging away from children. There is a risk of suffocation.
• Keep all detergents in a safe area. Do not let children touch the detergents.
• Keep children away from the appliance when the door is open.
26
Product description
Installation
• Make sure that the appliance is not damaged because of transport. Do not connect a
damaged appliance. If necessary, contact the supplier.
• Remove all packaging before first use.
• A qualified and competent person must do the electrical installation.
• A qualified and competent person must do the plumbing installation.
• Do not change the specifications or modify this product. Risk of injury and damage to
the appliance.
• Do not use the appliance:
– if the mains cable or water hoses are damaged,
– if the control panel, worktop or plinth area are damaged, that you can get access to
the inner side of the appliance.
Contact your local Service Force Centre.
• Do not drill into the sides of the appliance to prevent damage to hydraulic and electrical
components.
WARNING!
Carefully obey the instructions for electrical and water connections.
PRODUCT DESCRIPTION
27
Control panel
1
2
3
4
5
6
Spray arm
Microfilter
Detergent dispenser
Rinse aid dispenser
Flat filter
Salt container
The rating label is on the back of appliance.
CONTROL PANEL
6
1
2
A
B
3 4
C
7
1
2
3
4
5
6
7
On/off button
Programme selection buttons
Silent button
Delay start button
Indicator lights
Digital display
Function buttons
Indicator lights
The indicator light comes on when the washing phase or the rinsing phase operates.
The indicator light comes on when the drying phase operates.
5
28
Control panel
Indicator lights
The indicator light comes on when the washing programme is completed.
1)
1)
The indicator light comes on when it is necessary to fill the salt container. Refer to the
chapter 'Use of dishwasher salt'.
The salt indicator light can stay on for some hours, but it does not have an unwanted effect
on the operation of the appliance.
The indicator light comes on when it is necessary to fill the rinse aid. Refer to the chapter
'Use of rinse aid'.
1) The indicator light is off when a washing programme operates.
Delay start button
Use the delay start button to delay the start of the washing programme with an interval
between 1 and 19 hours. Refer to the chapter 'Setting and starting a washing programme'.
Digital display
The display shows:
• Adjusted level of the water softener.
• Programme duration.
• Remaining time to the end of the programme.
• End of a washing programme.
• Number of hours in delay start.
• Fault codes.
SILENT button
Silent is a silent washing programme that will not disturb you. It can be set in times with a
more economical power rate.
During the Silent the pump runs at a very low speed to reach a noise level reduction of
25% compared to the declaration programme. As a consequence, it has a very long running
time.
Function buttons
Use the function buttons for these operations:
• To set the water softener. Refer to the chapter 'Setting the water softener'.
• To cancel the washing programme in progress or a delay start in progress. Refer to the
chapter 'Setting and starting a washing programme'.
Setting mode
The appliance is in setting mode when all programme indicator lights are on.
The appliance must be in setting mode for these operations:
– To set a washing programme.
– To set the water softener level.
If a programme indicator light is on, cancel the programme to go back to the setting mode.
Refer to the chapter "Setting and starting a washing programme".
Use of the appliance
29
USE OF THE APPLIANCE
Refer to the following instructions for each step of procedure:
1. Make a check if the water softener level is correct for the water hardness in your area.
If necessary set the water softener.
2. Fill the salt container with dishwasher salt.
3. Fill the rinse aid dispenser with rinse aid.
4. Load cutlery and dishes into the dishwasher.
5. Set the correct washing programme for the type of load and soil.
6. Fill the detergent dispenser with the correct quantity of detergent.
7. Start the washing programme.
If you use detergent tablets, refer to the chapter 'Use of detergent'.
SETTING THE WATER SOFTENER
The water softener removes minerals and salts from the water supply. Minerals and salts
can have bad effect on the operation of the appliance.
Water hardness is measured in equivalent scales:
• German degrees (dH°).
• French degrees (°TH).
• mmol/l (millimol per litre - international unit for the hardness of water).
• Clarke.
Adjust the water softener to the water hardness in your area. If necessary, contact your
local water authority.
Water hardness
°dH
mmol/l
°TH
Clarke
Water hardness
setting
>24
>4.2
>40
> 28
5
18- 24
3.2- 4.2
32- 40
22- 28
4
12- 18
2.1- 3.2
19- 32
13- 22
3
4- 12
0.7- 2.1
7- 19
5 -13
2
<4
< 0.7
<7
<5
11)
1) No use of salt required.
Electronic adjustment
The water softener is set at the factory at level 3.
1. Switch on the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
Digital display
level
30
Use of dishwasher salt
3. Press and hold function buttons B and C until the indicator lights of function buttons
A, B and C start to flash.
4. Release function buttons B and C.
5. Press function button A.
– The indicator lights for function buttons B and C go off.
– The indicator light for function button A continues to flash.
– The digital display shows the current level.
= level 3.
Example: digital display shows
6. Press the function button A one time to increase the water softener level by one step.
7. Press the on/off button to save the operation.
USE OF DISHWASHER SALT
CAUTION!
Only use dishwashers salt. Types of salt that are not applicable for dishwashers cause damage to the water softener.
CAUTION!
Grains of salt and salty water on the bottom of the appliance can cause corrosion. Fill the
appliance with salt before you start a washing programme to prevent corrosion.
Do these steps to fill the salt container:
1. Turn the cap anticlockwise to open the salt container.
2. Fill the salt container with 1 litre of water (only the first operation).
3. Use the funnel to fill the salt container
with salt.
4. Remove the salt around the opening of the salt container.
5. Turn the cap clockwise to close the salt container.
It is normal that water overflows from the salt container when you fill it with salt.
Use of rinse aid
31
When you set the water softener to level 1, the salt indicator light does not stay on.
USE OF RINSE AID
CAUTION!
Only use branded rinse aid for dishwashers.
Do not fill the rinse aid dispenser with other products (e.g. dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This can cause damage to the appliance.
Rinse aid gives spot and streak free dry.
Rinse aid is automatically added in the last rinse.
Do these steps to fill the rinse aid dispenser:
1. Press the release button (A) to open the rinse aid dispenser.
2. Fill the rinse aid dispenser with rinse aid. The maximum level is shown by "max".
3. Remove the spilled rinse aid with an absorbent cloth to prevent too much foam during
the subsequent washing programme.
4. Close the rinse aid dispenser.
The capacity of the rinse aid dispenser is approximately 150 ml. The quantity of rinse aid is
sufficient for approximately 60 washing programmes.
Adjust the dosage of rinse aid
The appliance is set at the factory at level 1.
You can set the dosage between 1 - 6 (1- 6 ml of the rinse aid).
To adjust the dosage of rinse aid, refer to the washing results ("What to do if..."). Start with
the lowest dosage.
Turn the arrow clockwise to increase the dosage.
Increase the dose if there are water droplets or limescale on the dishes.
32
Loading cutlery and dishes
LOADING CUTLERY AND DISHES
Helpful hints and tips
CAUTION!
Only use the appliance for household utensils that are applicable for dishwashers.
Do not use the appliance to clean objects that can absorb water (sponges, household cloths,
etc.).
• Before you load cutlery and dishes, do these steps:
– Remove all food remainings and debris.
– Make burnt, remaining food in pans soft.
• While you load cutlery and dishes, do these steps:
– Load hollow items (e.g. cups, glasses and pans) with the opening down.
– Make sure that water does not collect in the container or in a deep base.
– Make sure that cutlery and dishes do not lie inside one another.
– Make sure that cutlery and dishes do not cover other cutlery and dishes.
– Make sure that glasses do not touch other glasses.
– Put small objects in the cutlery basket.
• Plastic items and pans with non-stick coatings can keep water droplets.
• Plastic items do not dry as well as porcelain and steel items.
• Put light items in the main basket. Make sure that the items do not move.
CAUTION!
Make sure that the spray arm can move freely before you start a washing programme.
Primary basket
Arrange the deep dishes and large lids around the edge of the basket. Arrange items on and
below the cup racks. The water must come to all parts of the dishes.
You can fold the cup racks to clean high items.
Cutlery basket
WARNING!
Do not put long-bladed knives in a vertical position to prevent injury.
Use of detergent
33
Arrange long and/or sharp items of cutlery horizontally in the primary basket. Be careful
with sharp items such as knives.
Use the cutlery basket for:
• forks and spoons with the handles down.
• knives with the handles up.
The cutlery basket has a cutlery grid that you can
remove.
Do not let the cutlery bond together.
Make sure that the spray arm can move freely
before you close the door.
USE OF DETERGENT
Only use detergents (powder, liquid or tablet) that are applicable for dishwashers.
Follow the data on the packaging:
• Dosage recommended by the manufacturer.
• Storage recommendations.
The instructions on the packaging usually refer to large dishwashers (12 settings).
Do not use more than the correct quantity of detergent to save an environment.
Fill with detergent
Do these steps to fill the detergent dispenser:
1. Open the lid of the detergent dispenser.
A
2. Fill the detergent dispenser (A) with
detergent.
B
3. If you use a washing programme
with prewash phase, put more detergent in the prewash detergent compartment (B).
The detergent is removed during the prewash phase.
4. Close the lid of the detergent dispenser.
Use of detergent tablets
Put the detergent tablet in the detergent dispenser (A).
Detergent tablets contain:
34
Washing programmes
• detergent
• rinse aid
• other cleaning agents.
Do these steps to use detergent tablets:
1. Make sure that the detergent tablets are applicable for your water hardness. Refer to
the instructions from the manufacturer.
2. Set the lowest levels of water hardness and rinse aid dosage.
It is not necessary to fill the salt container and the rinse aid dispenser.
Do these steps when the drying results are not satisfactory:
1. Fill the rinse aid dispenser with rinse aid.
2. Set the rinse aid dosage to position 2.
Do these steps to use the detergent powder again:
1.
2.
3.
4.
5.
Fill the salt container and the rinse aid dispenser.
Set the water softener to the highest level.
Do a washing programme without dishes.
Adjust the water softener. Refer to the chapter 'Setting the water softener'.
Adjust the rinse aid dosage.
Different brands of detergent dissolve in different times. Some detergent tablets do not
have the best cleaning results during short washing programmes. Use long washing programmes when you use detergent tablets to fully remove the detergent.
WASHING PROGRAMMES
Washing programmes
Programme
1)
2)
Degree of
soil
Type of load
Heavy soil
Prewash
Crockery, Main wash up to 70°C
cutlery, pots 2 intermediate rinses
and pans
Final rinse
Drying
Mixed
normal
and light
soil
Prewash
Crockery, Main wash up to 45°C or 70°C
cutlery, pots 1 or 2 intermediate rinses
and pans
Final rinse
Drying
Normal
soil
Crockery
and cutlery
Programme description
Prewash
Main wash up to 55°C
1 intermediate rinse
Final rinse
Drying
Setting and starting a washing programme
Programme
Degree of
soil
Type of load
Normal or
light soil
Crockery
and cutlery
Main wash up to 50°C
1 intermediate rinse
Final rinse
Crockery
and cutlery
Prewash
Main wash up to 55°C
1 intermediate rinse
Final rinse
Drying
Normal
soil
35
Programme description
1) During the 'Auto' washing programme the level of soiling on the dishes is determined by how cloudy the water
is. The programme duration, water and energy consumption levels can vary; this depends upon if the appliance
is fully or partially loaded and if the dishes are lightly or heavily soiled. The temperature of the water is
automatically adjusted between 45°C and 70°C.
2) Test programme for test institutes. Please refer to separate leaflet supplied, for test data.
Consumption values
Programme
Programme duration
(in minutes)
1)
Energy consumption
(in kWh)
Water consumption
(in litres)
-
1,0
9
-
0,5-0,8
5-9
-
0,63
7
-
0,45
6
-
0,7
8
1) The digital display shows the programme duration.
The pressure and temperature of the water, the variations of power supply and the quantity
of dishes can change these values.
SETTING AND STARTING A WASHING PROGRAMME
Set the washing programme with the door ajar. The washing programme only starts after
you close the door. Until then it is possible to modify the settings.
Do these steps to set and start a washing programme:
1. Switch on the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Press one of the programme buttons. Refer to the chapter 'Washing programmes'.
– The programme indicator light comes on.
– All other programme indicator lights go off.
– The digital display shows in flashing the programme duration.
– The phase indicator light for the washing programme starts to flash.
36
Setting and starting a washing programme
4. Close the door.
– The washing programme starts automatically.
– The phase indicator light for the washing programme is on.
When the washing programme operates, you cannot change the programme. Cancel the
washing programme.
WARNING!
Only interrupt or cancel a washing programme if necessary.
CAUTION!
Open the door carefully. Hot steam can come free.
Cancelling a washing programme
1. Press and hold function buttons B and C until all the programme lights come on.
2. Release function buttons B and C to cancel the washing programme.
At this time you can do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Set a new washing programme .
Fill the detergent dispenser with detergent before you set a new washing programme.
Interrupting a washing programme
Open the door.
• The programme stops.
Close the door.
• The programme continues from the point of interruption.
Setting and starting a washing programme with delay start
1. Press the on/off button.
2. Set a washing programme.
3. Press the delay start button until the display shows on flashing the necessary delay
start of the washing programme.
– The delay start indicator light comes on.
4. Close the door.
– The number on the display comes on with fixed light.
– The countdown of the delay start starts.
– The countdown of the delay start decreases with steps of 1 hour.
– When the countdown is completed, the washing programme starts automatically.
Do not open the door during the countdown to prevent interruption of the countdown.
When you close the door again, the countdown continues from the point of interruption.
Cancelling a delay start:
1. Press and hold function buttons B and C until all the programme lights come on.
– When you cancel a delay start, you also cancel the washing programme.
Care and cleaning
37
2. Set a new washing programme.
You can select the washing programme and delay start also with the door closed. When
you press a programme button you have only 3 seconds to select a different washing programme or a delay start. After these 3 seconds, the selected programme starts automatically.
End of the washing programme
Switch off the appliance in these conditions:
• The appliance stops automatically.
• The display shows 0.
• The end-of-programme indicator light comes on.
1. Press the on/off button.
2. Open the door.
3. For better drying results, keep the door ajar for some minutes before you remove the
dishes.
Let the dishes cool down before you remove them from the appliance. Hot dishes are easily
damaged.
Standby mode
If you do not switch off the appliance at the end of the washing programme, the appliance
automatically goes into standby mode. The standby mode decreases energy consumption.
Three minutes after the end of the programme, all indicator lights go off and the digital
display shows one horizontal bar.
Press one of the buttons (not the on/off button), to go back to end-of-programme mode.
CARE AND CLEANING
WARNING!
Switch the appliance off before you clean the filters.
Clean the filters
CAUTION!
Do not use the appliance without the filters. Make sure that the installation of the filters is
correct. If not, you have unsatisfactory washing results and damage to the appliance.
38
What to do if…
The appliance has 2 filters:
1. microfilter
2. flat filter
Do these steps to clean the filters:
1. Open the door.
2. Remove the basket.
3. Remove the filters in the bottom of the appliance.
4. Clean the filters under running water.
5. Put the filters back.
6. Turn the microfilter clockwise to lock.
Clean the spray arm
Examine the spray arm regularly. Remove food particles from the holes in the spray arm.
If necessary, do these steps to disassemble :
1. Turn the nut anticlockwise.
2. Remove the spray arm.
3. Clean the holes fully.
External cleaning
Clean the external surfaces of the appliance and control panel with a damp soft cloth. Only
use neutral detergents. Do not use abrasive products, scouring pads or solvents (acetone,
trichloroethylene etc...).
Frost precautions
CAUTION!
Do not install the appliance where the temperature is below 0 °C. The manufacturer is not
responsible for damage because of frost.
If not possible, empty the appliance and close the door. Disconnect the water inlet hose and
remove water from the water inlet hose.
WHAT TO DO IF…
The appliance does not start or stops during operation.
If there is a fault, first try to find a solution to the problem yourself. If you cannot find a
solution to the problem yourself, contact the Service Force Centre.
CAUTION!
Switch off the appliance before you do the below suggested corrective actions.
What to do if…
Fault code and malfunction
39
Possible cause and solution
• digital display shows
The dishwasher does not fill with
water
• The water tap is blocked or furred with limescale.
Clean the water tap.
• The water tap is closed.
Open the water tap.
• The filter in the water inlet hose is blocked.
Clean the filter.
• The connection of the water inlet hose is not correct. The
hose can be kinked or squashed.
Make sure that the connection is correct.
• digital display shows
The dishwasher will not drain
• There is a blockage in the sink spigot.
Clean the sink spigot.
• The connection of the water drain hose is not correct. The
hose can be kinked or squashed.
Make sure that the connection is correct.
• the drain pump operates continuously
• all indicators lights on the control panel go off
The anti-flood device operates
• Close the water tap and contact your local Service Force
Centre.
The programme does not start
• The appliance door is not closed.
Close the door.
• Mains plug is not connected in.
Put in the mains.
• The fuse has blown out in the household fuse box.
Replace the fuse.
• Delay start is set.
Cancel the delay start to start the programme immediately.
After the check, switch on the appliance. The programme continues from the point of interruption. If the malfunction shows again, contact your Service Force Centre.
These data are necessary to help you quickly and correctly:
• Model (Mod.)
• Product number (PNC)
• Serial number (S.N.)
For these data, refer to the rating plate.
Write the necessary data here:
Model description : ..........
Product number : ..........
Serial number : ..........
40
Technical data
The cleaning results are not satisfactory
The dishes are not clean
• The selected washing programme is not applicable for the type of
load and soil.
• The basket is loaded incorrectly so that water cannot reach all
surfaces.
• Spray arm does not turn freely because of incorrect arrangement
of the load.
• The filters are dirty or not correctly installed.
• The quantity of detergent is too little or missing.
Limescales particles on the
dishes
• The salt container is empty.
• The water softener is adjusted on a wrong level.
• The salt container cap is not closed correctly.
The dishes are wet and dull
• No rinse aid has been used.
• The rinse aid dispenser is empty.
There are streaks, milky spots • Decrease the rinse aid dosage.
or a bluish coating on
glasses and dishes
Dry water drop signs on
glasses and dishes
• Increase rinse aid dosage.
• The detergent can be the cause.
TECHNICAL DATA
Dimensions
Width
Height
Depth
Electrical connection Voltage - Overall power Fuse
Data on the electrical connection are on the rating plate on the back of
appliance.
Water supply pressure
Minimum
Maximum
Capacity
54,5 cm
44,7 cm
48,0-49,0 cm
0,8 bar (0,08 MPa)
10 bar (1,0 MPa)
6 place settings
INSTALLATION
WARNING!
Make sure that mains plug is disconnected from the mains socket during installation.
Fitting the appliance
Put the appliance adjacent to a water tap and a drain.
When you put the appliance in place, make sure that the water hoses are not kinked or
squashed.
Install the appliance on a kitchen sink, worktop or built-in..
Water connection
41
Positioning
Install the dishwasher into the furniture of the kitchen.
Make sure that the dimensions of the recess agree with the given dimensions.
Make sure that there are openings in the furniture for the inlet hose, the water drain hose
and the mains cable.
Adjusting the level of the appliance
Make sure that the appliance is level to close and seal the door correctly. If the level of the
appliance is correct, the door does not catch on the sides of the cabinet. If the door does
not close correctly, loosen or tighten the adjustable feet until the appliance is level.
WATER CONNECTION
Inlet hose
The appliance has safety features to prevent that the water in the appliance goes back into
the drinking water system.
Connect the appliance to a hot (max. 60°) or cold water supply.
If the hot water comes from alternative sources of energy that are more environmentally
friendly (e.g. solar or photovoltaic panels and aeolian), use a hot water supply to decrease
energy consumption.
It is important that a water tap or stopcock is near the dishwasher with easy access.
42
Water connection
Connect the inlet hose to a water tap with an external thread of 3/4”.
If the water inlet hose is too short, replace the water inlet hose with
an applicable, longer high-pressure hose. Do not connect an extension hose.
To suit the installation, it is possible to turn the end of the hose that
is connected to the dishwasher. Do these steps :
1. Loosen the retaining nut.
2. Turn the hose.
3. Tighten the retaining nut.
WARNING!
Make sure that the retaining nut and all other connections are tight before you move the
dishwasher into position.
WARNING!
Always use a new water inlet hose. Do not use connection hoses from an old appliance.
Drain hose
The appliance has water safety system to prevent water damage. If there is a malfunction,
the drain pump automatically starts to drain the remaining water out of the dishwasher.
WARNING!
Only if the dishwasher is connected to the mains socket, the water safety system operates
when the dishwasher is off.
2 procedures are possible to install the
water drain hose :
1. Attach the plastic curve supplied at
the end of the hose.
Put the water drain hose in the sink.
2. Connect the water drain hose to the
water drain system.
The hose must be less than 75 cm
above the bottom of the dishwasher
to prevent incorrect operation of appliance.
Electrical connection
43
If you connect the water drain hose to a trap spigot under
the sink, remove the plastic membrane (A). If you do not remove the membrane, remaining food can cause a blockage in
the drain hose spigot
ELECTRICAL CONNECTION
WARNING!
The manufacturer is not responsible if you do not follow these safety precautions.
This appliance needs to be earthed according to safety precautions.
Make sure that the rated voltage and type of power on the rating plate agree with the voltage and the power of the local power supply.
Always use a correctly installed shockproof socket.
Do not use multi-way plugs, connectors and extension cables. There is a risk of fire.
Do not replace the mains cable yourself. Contact the Service Force Centre.
Make sure that the mains plug is accessible after installation.
Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
ENVIRONMENT CONCERNS
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point
for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed information about recycling of this product,
please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Discard the packaging materials in
the applicable container at the community waste disposal facilities.
WARNING!
To discard the appliance, follow the procedure:
• Pull the mains plug out of the socket.
• Cut off the mains cable and mains plug and discard them.
• Discard the door catch. This prevents the children to close themselves inside the appliance and endanger their lives.
44
ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG.
Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει άψογη απόδοση για
πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα
κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που
ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας
παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε
τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή
χρήση της συσκευής σας.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της AEG, θα βρείτε όλα όσα
χρειάζεστε για να διατηρείτε όλες σας τις συσκευές AEG
σε άψογη εμφάνιση και άριστη λειτουργική κατάσταση. Με
ένα μεγάλο εύρος εξαρτημάτων σχεδιασμένων και
κατασκευασμένων με τα υψηλά πρότυπα που αναμένετε,
από ειδικά μαγειρικά σκεύη μέχρι καλάθια για πιατικά, από
σχάρες μπουκαλιών μέχρι καλαίσθητους σάκους για τα
άπλυτα…
Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση
www.aeg-electrolux.com/shop
Περιεχόμενα
45
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
46
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
60
61
63
63
64
67
67
Πληροφορίες ασφαλείας
Περιγραφή προϊόντος
Πίνακας χειριστηρίων
Χρήση της συσκευής
Ρύθμιση του αποσκλυρηντή νερού
Χρήση αλατιού για πλυντήριο
πιάτων
Χρήση λαμπρυντικού
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων
και των πιάτων
Χρήση απορρυπαντικού
Προγράμματα πλύσης
Επιλογή και έναρξη ενός
προγράμματος πλύσης
Φροντίδα και καθάρισμα
Τι να κάνετε αν...
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εγκατάσταση
Σύνδεση νερού
Ηλεκτρική σύνδεση
Περιβαλλοντικά θέματα
Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται σε
αυτό το εγχειρίδιο χρήσης:
Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την
ασφάλειά σας και πληροφορίες σχετικά με
την αποφυγή ζημιάς στη συσκευή.
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση
46
Πληροφορίες ασφαλείας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Για την προσωπική σας ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία της συσκευής, διαβάστε το παρόν
εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση. Φυλάσσετε πάντα τις οδη‐
γίες αυτές μαζί με τη συσκευή, ακόμη και εάν μετακομίσετε ή πουλήσετε τη συσκευή. Οι χρή‐
στες πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας
της συσκευής.
Σωστή χρήση
• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον καθαρισμό οικιακών σκευών που είναι κατάλλη‐
λα για πλυντήρια πιάτων.
• Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες στη συσκευή. Κίνδυνος έκρηξης.
• Τοποθετείτε τα μαχαίρια και άλλα αντικείμενα με αιχμηρά άκρα στο καλάθι για τα μαχαιρο‐
πίρουνα με το αιχμηρό άκρο προς τα κάτω. Σε αντίθετη περίπτωση, τοποθετείτε τα σε ορι‐
ζόντια θέση στο κύριο καλάθι.
• Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα για πλυντήρια πιάτων (απορρυπαντικό, αλάτι, λαμπρυντι‐
κό).
• Εάν ανοίξετε την πόρτα όταν λειτουργεί η συσκευή, μπορεί να διαφύγει ζεστός ατμός. Κίν‐
δυνος δερματικών εγκαυμάτων.
• Μην αφαιρείτε τα πιάτα από το πλυντήριο πιάτων πριν από το τέλος του προγράμματος
πλύσης.
• Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλύσης, αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας από την πρί‐
ζα και κλείνετε τη βρύση νερού.
• Η συσκευή αυτή πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
• Για να αποφεύγονται οι τραυματισμοί και η ζημιά στη συσκευή, μην κάνετε εσείς τις επι‐
σκευές. Επικοινωνείτε πάντα με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας.
Γενική ασφάλεια
• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών)
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας
και γνώσεων. Τα άτομα αυτά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση ή να έχουν λάβει οδη‐
γίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
• Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται από τον κατασκευαστή του
απορρυπαντικού πιάτων, ώστε να αποφευχθούν εγκαύματα στα μάτια, το στόμα και το
φάρυγγα.
• Μην πίνετε το νερό που υπάρχει στο πλυντήριο πιάτων. Στη συσκευή παραμένουν υπο‐
λείμματα απορρυπαντικού.
• Κλείνετε πάντα την πόρτα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ώστε να αποφευχθεί ο
κίνδυνος τραυματισμού και ανατροπής λόγω της ανοικτής πόρτας.
• Μην κάθεστε και μη στέκεστε πάνω στην ανοικτή πόρτα.
Πληροφορίες ασφαλείας
47
Ασφάλεια για τα παιδιά
• Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες. Τα παιδιά πρέπει να βρί‐
σκονται υπό επιτήρηση, ώστε διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Φυλάσσετε όλα τα υλικά της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυ‐
ξίας.
• Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά σε ασφαλή περιοχή. Τα παιδιά δεν πρέπει να έρχονται
σε επαφή με απορρυπαντικά.
• Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή όταν η πόρτα είναι ανοικτή.
Εγκατάσταση
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Μη συνδέετε τη συ‐
σκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Εάν απαιτείται, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από την πρώτη χρήση.
• Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
• Η υδραυλική εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές και μην τροποποιείτε αυτό το προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού και βλάβης της συσκευής.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή:
– εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή οι σωλήνες νερού έχουν υποστεί ζημιά,
– εάν ο πίνακας ελέγχου, ο πάγκος ή η βάση έχουν υποστεί ζημιά, με αποτέλεσμα να μην
είναι δυνατή η πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής.
Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της περιοχής σας.
• Μην ανοίγετε οπές στα πλαϊνά τμήματα της συσκευής, ώστε να αποφευχθεί η βλάβη των
υδραυλικών και ηλεκτρικών στοιχείων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τηρείτε προσεκτικά τις οδηγίες για τις ηλεκτρικές συνδέσεις και τις συνδέσεις νερού.
48
Περιγραφή προϊόντος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
1
2
3
4
5
6
Εκτοξευτήρας νερού
Μικροφίλτρο
Θήκη απορρυπαντικού
Θήκη λαμπρυντικού
Επίπεδο φίλτρο
Θήκη αποσκληρυντικού αλατιού
Η πινακίδα τεχνικών στοιχείων βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής.
Πίνακας χειριστηρίων
49
ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
6
1
2
A
B
5
3 4
C
7
1
2
3
4
5
6
7
Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Κουμπιά επιλογής προγράμματος
Κουμπί αθόρυβης λειτουργίας
Κουμπί καθυστέρησης έναρξης
Ενδεικτικές λυχνίες
Ψηφιακή οθόνη
Κουμπιά λειτουργιών
Ενδεικτικές λυχνίες
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν βρίσκεται σε λειτουργία η φάση πλύσης ή η φάση ξεβγάλμα‐
τος.
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν βρίσκεται σε λειτουργία η φάση στεγνώματος.
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλύσης.
1)
1)
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν είναι απαραίτητο να γεμίσετε τη θήκη αλατιού. Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο "Χρήση αλατιού για πλυντήρια πιάτων".
Η ενδεικτική λυχνία αλατιού μπορεί να παραμένει αναμμένη για μερικές ώρες, αλλά δεν έχει
ανεπιθύμητη επίδραση στη λειτουργία της συσκευής.
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν είναι απαραίτητο να γεμίσετε τη θήκη λαμπρυντικού. Ανα‐
τρέξτε στο κεφάλαιο "Χρήση λαμπρυντικού.
1) Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν βρίσκεται σε λειτουργία το πρόγραμμα πλύσης.
50
Χρήση της συσκευής
Κουμπί καθυστέρησης έναρξης
Χρησιμοποιήστε το κουμπί καθυστέρησης έναρξης για να καθυστερήσετε την έναρξη του
προγράμματος πλύσης κατά 1 ώρα ή 19 ώρες. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ορισμός και έναρξη
προγράμματος πλύσης".
Ψηφιακή οθόνη
Η οθόνη εμφανίζει τα εξής:
• Ρυθμισμένο επίπεδο αποσκληρυντή νερού.
• Διάρκεια προγράμματος.
• Υπόλοιπος χρόνος για το τέλος του προγράμματος.
• Τέλος του προγράμματος πλύσης.
• Αριθμός ωρών για την καθυστέρηση έναρξης.
• Κωδικοί βλαβών.
Κουμπί ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η αθόρυβη λειτουργία είναι ένα πρόγραμμα αθόρυβης πλύσης που δεν θα σας ενοχλήσει.
Μπορεί να ρυθμιστεί σε ώρες με οικονομική τιμή ρεύματος.
Κατά τη διάρκεια της αθόρυβης λειτουργίας, η αντλία λειτουργεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα,
επιτυγχάνοντας 25% μείωση του επιπέδου θορύβου σε σύγκριση με το πρόγραμμα δήλω‐
σης. Κατά συνέπεια, η διάρκεια λειτουργίας είναι πολύ μεγάλη.
Κουμπιά λειτουργιών
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά λειτουργιών για αυτές τις ενέργειες:
• Για να ορίσετε τον αποσκληρυντή νερού. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ορισμός του αποσκλη‐
ρυντή νερού".
• Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα πλύσης σε εξέλιξη ή μια καθυστέρηση έναρξης σε εξέλι‐
ξη. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ορισμός και έναρξη προγράμματος πλύσης".
Τρόπος λειτουργίας ορισμού
Η συσκευή βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας ορισμού όταν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες προ‐
γράμματος είναι αναμμένες.
Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας ορισμού για αυτές τις ενέργειες:
– Για τον ορισμό ενός προγράμματος πλύσης.
– Για τον ορισμό του επιπέδου αποσκληρυντή νερού.
Αν μια ενδεικτική λυχνία προγράμματος είναι αναμμένη, ακυρώστε το πρόγραμμα για να επι‐
στρέψετε στον τρόπο λειτουργίας ορισμού. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ορισμός και έναρξη
προγράμματος πλύσης".
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
Ανατρέξτε στις συγκεκριμένες οδηγίες που παρέχονται για κάθε βήμα της διαδικασίας.
1. Ελέγξτε εάν το επίπεδο αποσκληρυντή νερού είναι σωστό για το βαθμό σκληρότητας του
νερού στην περιοχή σας. Εάν απαιτείται, ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού.
2. Γεμίστε τη θήκη αλατιού με αλάτι για πλυντήρια πιάτων.
Ρύθμιση του αποσκλυρηντή νερού
51
3. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού με λαμπρυντικό.
4. Τοποθετήστε τα μαχαιροπίρουνα και τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων.
5. Ρυθμίστε το σωστό πρόγραμμα πλύσης ανάλογα με τον τύπο φορτίου και το βαθμό λε‐
ρώματος.
6. Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού με τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού.
7. Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα πλύσης.
Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε μορφή ταμπλετών, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Χρήση
απορρυπαντικού".
ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΚΛΥΡΗΝΤΉ ΝΕΡΟΎ
Ο αποσκληρυντής νερού απομακρύνει τα μεταλλικά στοιχεία και τα άλατα από την παροχή
νερού. Τα μεταλλικά στοιχεία και τα άλατα επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία της συσκευής.
Η σκληρότητα του νερού μετράται σε ισοδύναμες κλίμακες:
• Γερμανικοί βαθμοί (dH°),
• Γαλλικοί βαθμοί (°TH),
• mmol/l (millimol ανά λίτρο - διεθνής μονάδα για τη σκληρότητα του νερού),
• Clarke.
Ρυθμίζετε τον αποσκληρυντή νερού ανάλογα με το βαθμό σκληρότητας του νερού στην πε‐
ριοχή σας. Εάν απαιτείται, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές υδροδότησης.
Σκληρότητα νερού
°dH
mmol/l
°TH
Clarke
Ορισμός σκλη‐
ρότητας νερού
>24
>4,2
>40
> 28
5
18- 24
3,2- 4,2
32- 40
22- 28
4
12- 18
2,1- 3,2
19- 32
13- 22
3
4- 12
0,7- 2,1
7- 19
5 -13
2
<4
< 0,7
<7
<5
1 1)
Επίπεδο ψη‐
φιακής οθόνης
1) Δεν απαιτείται χρήση αλατιού.
Ηλεκτρονική ρύθμιση
Ο αποσκληρυντής νερού έχει οριστεί από το εργοστάσιο στο επίπεδο 3.
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε τρόπο λειτουργίας ορισμού.
3. Πατήστε συνεχόμενα τα κουμπιά λειτουργιών B και C μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβή‐
νουν οι ενδεικτικές λυχνίες των κουμπιών λειτουργιών A, B και C.
4. Αφήστε τα κουμπιά λειτουργιών B και C.
5. Πατήστε το κουμπί λειτουργιών A.
– Σβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες για τα κουμπιά λειτουργιών B και C.
52
Χρήση αλατιού για πλυντήριο πιάτων
– Συνεχίζει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία για το κουμπί λειτουργιών A.
– Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει το τρέχον επίπεδο.
= επίπεδο 3.
Παράδειγμα: Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει
6. Πατήστε μία φορά το κουμπί λειτουργιών A για να αυξήσετε το επίπεδο αποσκληρυντι‐
κού νερού κατά ένα βήμα.
7. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να αποθηκεύσετε τη λειτουρ‐
γία.
ΧΡΉΣΗ ΑΛΑΤΙΟΎ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι για πλυντήρια πιάτων. Η χρήση τύπων αλατιού που δεν είναι κα‐
τάλληλοι για πλυντήρια πιάτων μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση βλάβης στον αποσκλη‐
ρυντή νερού.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι κόκκοι αλατιού και το νερό με αλάτι στο κάτω μέρος της συσκευής μπορεί να προκαλέ‐
σουν διάβρωση. Γεμίστε τη συσκευή με αλάτι πριν από την ενεργοποίηση του προγράμμα‐
τος πλύσης για την αποφυγή τυχόν διάβρωσης.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να γεμίσετε τη θήκη αλατιού:
1. Περιστρέψτε αριστερόστροφα το καπάκι, για να ανοίξετε τη θήκη αλατιού.
2. Γεμίστε τη θήκη αλατιού με 1 λίτρο νερού (μόνο για την πρώτη λειτουργία).
3. Χρησιμοποιήστε το χωνί, για να γεμίσετε
τη θήκη αλατιού με αλάτι.
4. Απομακρύνετε το αλάτι γύρω από το άνοιγμα της θήκης αλατιού.
5. Περιστρέψτε δεξιόστροφα το καπάκι, για να κλείσετε τη θήκη αλατιού.
Η υπερχείλιση νερού στη θήκη αλατιού κατά την πλήρωση με αλάτι είναι φυσιολογική.
Όταν ρυθμίσετε τον αποσκληρυντή νερού στο επίπεδο 1, η ενδεικτική λυχνία αλατιού δεν
παραμένει αναμμένη.
Χρήση λαμπρυντικού
53
ΧΡΉΣΗ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΎ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιήστε μόνο λαμπρυντικό μάρκας ειδικής για πλυντήριο πιάτων.
Μη γεμίσετε τη θήκη λαμπρυντικού με άλλα προϊόντα (π.χ. καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων,
υγρό απορρυπαντικό). Μπορεί να προκληθούν ζημιές στη συσκευή.
Το λαμπρυντικό δίνει στέγνωμα χωρίς στίγματα και σημάδια.
Το λαμπρυντικό προστίθεται αυτόματα κατά την τελευταία φάση ξεβγάλματος.
Κάντε αυτά τα βήματα για να γεμίσετε τη θήκη
λαμπρυντικού:
1. Πατήστε το κουμπί απασφάλισης (A) για να ανοίξετε τη θήκη λαμπρυντικού.
2. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού με λαμπρυντικό. Η μέγιστη στάθμη πλήρωσης υποδει‐
κνύεται από την ένδειξη "max".
3. Απομακρύνετε το χυμένο λαμπρυντικό με απορροφητικό πανί για να αποφύγετε το σχη‐
ματισμό υπερβολικού αφρού κατά το επακόλουθο πρόγραμμα πλύσης.
4. Κλείστε τη θήκη λαμπρυντικού.
Η χωρητικότητα της θήκης λαμπρυντικού είναι περίπου 150 ml. Η ποσότητα του λαμπρυντι‐
κού είναι αρκετή για περίπου 60 προγράμματα πλύσης.
Ρύθμιση της δόσης λαμπρυντικού
Η συσκευή έχει οριστεί από το εργοστάσιο στο επίπεδο 1.
Μπορείτε να ορίσετε τη δόση λαμπρυντικού μεταξύ 1 και 6 (1 έως 6 ml λαμπρυντικού).
Για να ρυθμίσετε τη δόση του λαμπρυντικού, ανατρέξτε στα αποτελέσματα της πλύσης ("Τι
να κάνετε αν..."). Αρχίστε με τη χαμηλότερη δόση.
Περιστρέψτε το βέλος δεξιόστροφα για να αυξήσετε τη δόση.
Αυξήστε τη δόση αν υπάρχουν σταγονίδια νερού ή άλατα στα πιάτα.
54
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των πιάτων
ΦΌΡΤΩΜΑ ΤΩΝ ΜΑΧΑΙΡΟΠΊΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΆΤΩΝ
Συμβουλές
ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακά σκεύη που είναι κατάλληλα για πλυντήρια πιά‐
των.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό αντικειμένων που μπορεί να απορροφή‐
σουν νερό (σφουγγάρια, πανιά οικιακής χρήσης, κλπ.).
• Πριν τοποθετήσετε μαχαιροπίρουνα και πιάτα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
– Απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα τροφών.
– Μαλακώνετε τα υπολείμματα καμένων τροφών στα ταψιά.
• Για να τοποθετήσετε μαχαιροπίρουνα και πιάτα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
– Τοποθετείτε τα κοίλα αντικείμενα (π.χ. φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες) με το άνοιγμα
προς τα κάτω.
– Βεβαιωθείτε ότι δεν συγκεντρώνεται νερό στο δοχείο ή σε μια βαθιά βάση.
– Βεβαιωθείτε ότι τα μαχαιροπίρουνα και τα πιάτα δεν εισχωρούν το ένα στο άλλο.
– Βεβαιωθείτε ότι τα μαχαιροπίρουνα και τα πιάτα δεν καλύπτουν άλλα μαχαιροπίρουνα
και πιάτα.
– Βεβαιωθείτε ότι τα ποτήρια δεν έρχονται σε επαφή με άλλα ποτήρια.
– Τοποθετείτε μικρά αντικείμενα στο καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα.
• Τα πλαστικά αντικείμενα και οι κατσαρόλες με αντικολλητικές επιστρώσεις συγκρατούν
σταγόνες νερού.
• Τα πλαστικά αντικείμενα δεν στεγνώνουν τόσο καλά όσο τα αντικείμενα από πορσελάνη ή
χάλυβα.
• Τοποθετείτε τα ελαφριά αντικείμενα στο κύριο καλάθι. Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα δεν
μετακινούνται.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι ο εκτοξευτήρας νερού μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα πριν από την εκκίνη‐
ση ενός προγράμματος πλύσης.
Κύριο καλάθι
Διευθετήστε τις πιατέλες και τα μεγάλα καπάκια γύρω από τις άκρες του καλαθιού. Τακτο‐
ποιήστε τα αντικείμενα πάνω και κάτω από τις σχάρες για τα φλιτζάνια. Το νερό πρέπει να
εισχωρεί σε όλα τα μέρη των πιάτων.
Χρήση απορρυπαντικού
55
Μπορείτε να διπλώσετε τις σχάρες για τα φλι‐
τζάνια για τον καθορισμό αντικειμένων με με‐
γάλο ύψος.
Καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφεύγονται οι τραυματισμοί, μην τοποθετείτε μαχαίρια με μεγάλου μήκους λεπίδες
σε κατακόρυφη θέση.
Τακτοποιήστε ψηλά αντικείμενα ή/και αιχμηρά μαχαιροπίρουνα σε οριζόντια θέση στο κύριο
καλάθι. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή με αιχμηρά αντικείμενα όπως μαχαίρια.
Να χρησιμοποιείτε το καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα για:
• πιρούνια και κουτάλια με τις λαβές προς τα κάτω.
• μαχαίρια με τις λαβές προς τα πάνω.
Το καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα διαθέτει σχάρα
που μπορείτε να αφαιρέσετε.
Τα μαχαιροπίρουνα δεν πρέπει να είναι ενωμένα.
Βεβαιωθείτε ότι ο εκτοξευτήρας νερού μπορεί να
μετακινηθεί ελεύθερα πριν κλείσετε την πόρτα.
ΧΡΉΣΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΎ
Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά (σκόνη, υγρό ή ταμπλέτες) ειδικά για πλυντήρια πιά‐
των.
Ακολουθήστε τις πληροφορίες στη συσκευασία:
• Δοσολογία που συνιστά ο κατασκευαστής.
• Συστάσεις αποθήκευσης.
Οι οδηγίες στη συσκευασία συνήθως αναφέρονται σε μεγάλα πλυντήρια πάτων (12 ρυθμί‐
σεις).
Για λόγους περιβαλλοντικούς, μη χρησιμοποιείτε περισσότερο από τη σωστή ποσότητα
απορρυπαντικού.
56
Χρήση απορρυπαντικού
Γεμίστε με απορρυπαντικό
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για
να γεμίσετε τη θήκη απορρυπαντικού:
1. Ανοίξτε το καπάκι της θήκης απορρυ‐
παντικού.
A
2. Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού (A)
με απορρυπαντικό.
B
3. Αν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα πλύ‐
σης με φάση πρόπλυσης, βάλτε πε‐
ρισσότερο απορρυπαντικό στη θήκη
απορρυπαντικού πρόπλυσης (B).
Το απορρυπαντικό απομακρύνεται κατά τη φάση πρόπλυσης.
4. Κλείστε το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού.
Χρήση ταμπλετών απορρυπαντικού
Βάλτε την ταμπλέτα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού ( A).
Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού περιέχουν:
• απορρυπαντικό,
• λαμπρυντικό,
• άλλα καθαριστικά μέσα.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να χρησιμοποιήσετε τις ταμπλέτες απορρυπαντικού:
1. Βεβαιωθείτε ότι οι ταμπλέτες απορρυπαντικού είναι κατάλληλες για το βαθμός σκληρότη‐
τας του νερού. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή.
2. Μη γεμίζετε τις θήκες αλατιού και λαμπρυντικού.
Δεν είναι απαραίτητο να γεμίσετε τη θήκη αλατιού και τη θήκη λαμπρυντικού.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, όταν τα αποτελέσματα στεγνώματος δεν είναι
ικανοποιητικά:
1. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού με λαμπρυντικό.
2. Ρυθμίστε τη δόση λαμπρυντικού στη θέση 2.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να χρησιμοποιήσετε ξανά σκόνη απορρυπαντικού:
1.
2.
3.
4.
Γεμίστε τις θήκες αλατιού και λαμπρυντικού.
Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού στο υψηλότερο επίπεδο.
Εκτελέστε ένα πρόγραμμα πλύσης χωρίς πιάτα.
Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση του αποσκληρυ‐
ντή νερού".
5. Ρυθμίστε τη δόση λαμπρυντικού.
Όλες οι μάρκες απορρυπαντικών δεν διαλύονται στον ίδιο χρόνο. Ορισμένες ταμπλέτες
απορρυπαντικού δεν παρέχουν βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού στα σύντομα προγράμ‐
ματα πλύσης. Χρησιμοποιείτε μεγάλης διάρκειας προγράμματα πλύσης, όταν χρησιμοποιείτε
ταμπλέτες απορρυπαντικού, για πλήρη απομάκρυνση του απορρυπαντικού.
Προγράμματα πλύσης
57
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΠΛΎΣΗΣ
Προγράμματα πλύσης
Πρόγραμμα
Βαθμός
λερώματος
Πολύ λε‐
ρωμένα
1)
2)
Τύπος φορ‐
τίου
Περιγραφή προγράμματος
Πρόπλυση
Πιάτα, μα‐
Κύρια πλύση μέχρι 70°C
χαιροπίρου‐
2 ενδιάμεσα ξεβγάλματα
να, μαγειρι‐
Τελικό ξέβγαλμα
κά σκεύη
Στέγνωμα
Πρόπλυση
Ανάμικτα
Πιάτα, μα‐
Κύρια πλύση μέχρι 45°C ή 70°C
κανονικά χαιροπίρου‐
Ένα ή δύο ενδιάμεσα ξεβγάλματα
και λίγο λε‐ να, μαγειρι‐
Τελικό ξέβγαλμα
ρωμένα
κά σκεύη
Στέγνωμα
Κανονικά
λερωμένα
Πιάτα και
μαχαιροπί‐
ρουνα
Πρόπλυση
Κύρια πλύση μέχρι 55°C
Ένα ενδιάμεσο ξέβγαλμα
Τελικό ξέβγαλμα
Στέγνωμα
Κανονικά
ή λίγο λε‐
ρωμένα
Πιάτα και
μαχαιροπί‐
ρουνα
Κύρια πλύση μέχρι 50°C
Ένα ενδιάμεσο ξέβγαλμα
Τελικό ξέβγαλμα
Κανονικά
λερωμένα
Πιάτα και
μαχαιροπί‐
ρουνα
Πρόπλυση
Κύρια πλύση μέχρι 55°C
Ένα ενδιάμεσο ξέβγαλμα
Τελικό ξέβγαλμα
Στέγνωμα
1) Κατά το «Αυτόματο» πρόγραμμα πλύσης, το πόσο λερωμένα είναι τα πιάτα καθορίζεται από το πόσο θολό είναι
το νερό. Η διάρκεια του προγράμματος και η κατανάλωση νερού και ενέργειας ενδέχεται να ποικίλλουν, και
εξαρτώνται από το φορτίο της συσκευής και από το βαθμό λερώματος των πιάτων. Η θερμοκρασία του νερού
ρυθμίζεται αυτόματα μεταξύ 45°C και 70°C.
2) Δοκιμαστικό πρόγραμμα για ινστιτούτα δοκιμών. Για τα δεδομένα των δοκιμών, ανατρέξτε στο ξεχωριστό
φυλλάδιο που παρέχεται.
Τιμές κατανάλωσης
Πρόγραμμα
Διάρκεια προγράμμα‐
τος
(σε λεπτά)
Κατανάλωση ενέργειας
(σε kWh)
Κατανάλωση νερού
(σε λίτρα)
-
1,0
9
-
0,5-0,8
5-9
-
0,63
7
-
0,45
6
1)
58
Επιλογή και έναρξη ενός προγράμματος πλύσης
Πρόγραμμα
Διάρκεια προγράμμα‐
τος
(σε λεπτά)
Κατανάλωση ενέργειας
(σε kWh)
Κατανάλωση νερού
(σε λίτρα)
-
0,7
8
1)
1) Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει τη διάρκεια προγράμματος.
Οι τιμές αυτές μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με την πίεση και τη θερμοκρασία του νερού,
τις διακυμάνσεις στην ηλεκτρική τροφοδοσία και την ποσότητα των πιάτων.
ΕΠΙΛΟΓΉ ΚΑΙ ΈΝΑΡΞΗ ΕΝΌΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΠΛΎΣΗΣ
Ορίστε το πρόγραμμα πλύσης με την πόρτα ανοιχτή. Το πρόγραμμα πλύσης αρχίζει μόνο
αφού κλείσετε την πόρτα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι δυνατή η τροποποίηση των ρυθμί‐
σεων.
Κάντε αυτά τα βήματα για να ορίσετε και να αρχίσετε ένα πρόγραμμα πλύσης:
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε τρόπο λειτουργίας ορισμού.
3. Πατήστε ένα από τα κουμπιά προγράμματος. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Προγράμματα
πλύσης".
– Η ενδεικτική λυχνία προγράμματος ανάβει.
– Όλες οι άλλες ενδεικτικές λυχνίες προγραμμάτων σβήνουν.
– Στην ψηφιακή οθόνη αναβοσβήνει η διάρκεια προγράμματος.
– Η ενδεικτική λυχνία φάσης για το πρόγραμμα πλύσης αρχίζει να αναβοσβήνει.
4. Κλείστε την πόρτα.
– Το πρόγραμμα πλύσης αρχίζει αυτόματα.
– Η ενδεικτική λυχνία φάσης για το πρόγραμμα πλύσης είναι αναμμένη.
Όταν το πρόγραμμα πλύσης βρίσκεται σε λειτουργία, δεν μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμ‐
μα. Ακυρώστε το πρόγραμμα πλύσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διακόψτε ή ακυρώστε το πρόγραμμα πλύσης μόνο αν είναι απαραίτητο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανοίξτε την πόρτα προσεχτικά. Μπορεί να εκλυθεί καυτός ατμός.
Ακύρωση ενός προγράμματος πλύσης
1. Πατήστε συνεχόμενα τα κουμπιά λειτουργίας B και C μέχρι να ανάψουν όλες οι λυχνίες
προγραμμάτων.
2. Αφήστε τα κουμπιά λειτουργιών B και C για να ακυρώσετε το πρόγραμμα πλύσης.
Εκείνη τη στιγμή, μπορείτε να κάνετε αυτά τα βήματα:
1. Να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Να ορίσετε νέο πρόγραμμα πλύσης.
Επιλογή και έναρξη ενός προγράμματος πλύσης
59
Να γεμίσετε τη θήκη απορρυπαντικού με απορρυπαντικό πριν ορίσετε νέο πρόγραμμα πλύ‐
σης.
Διακοπή προγράμματος πλύσης
Ανοίξτε την πόρτα.
• Το πρόγραμμα διακόπτεται.
Κλείστε την πόρτα.
• Το πρόγραμμα συνεχίζει από το σημείο στο οποίο διακόπηκε.
Ορισμός και έναρξη προγράμματος πλύσης με καθυστέρηση έναρξης
1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
2. Ορίστε ένα πρόγραμμα πλύσης.
3. Πατήστε το κουμπί καθυστέρησης έναρξης μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η απαιτούμε‐
νη καθυστέρηση έναρξης του προγράμματος πλύσης να αναβοσβήνει.
– Η ενδεικτική λυχνία καθυστέρησης έναρξης ανάβει.
4. Κλείστε την πόρτα.
– Ο αριθμός στην οθόνη ανάβει σταθερά.
– Η αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης έναρξης αρχίζει.
– Η αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης έναρξης μειώνεται σε βήματα της 1 ώρας.
– Όταν ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, το πρόγραμμα πλύσης αρχίζει αυτόματα.
Μην ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης για να μην τη διακόψετε.
Όταν κλείσετε την πόρτα ξανά, η αντίστροφη μέτρηση συνεχίσει από το σημείο της διακοπής.
Ακύρωση της καθυστερημένης έναρξης:
1. Πατήστε συνεχόμενα τα κουμπιά λειτουργίας B και C μέχρι να ανάψουν όλες οι λυχνίες
προγραμμάτων.
– Όταν ακυρώνετε μια καθυστέρηση έναρξης, ακυρώνεται επίσης το πρόγραμμα πλύ‐
σης.
2. Ορίστε ένα νέο πρόγραμμα πλύσης.
Μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα πλύσης και την καθυστέρηση έναρξης και με κλειστή
την πόρτα. Όταν πατάτε κάποιο κουμπί προγράμματος, έχετε μόνο 3 δευτερόλεπτα για να
επιλέξετε διαφορετικό πρόγραμμα πλύσης ή καθυστέρηση έναρξης. Μετά από αυτά τα 3
δευτερόλεπτα, το επιλεγμένο πρόγραμμα αρχίζει αυτόματα.
Τέλος του προγράμματος πλύσης
Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Η συσκευή σταματά αυτόματα.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 0.
• Ανάβει η ενδεικτική λυχνία τέλους προγράμματος.
1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
2. Ανοίξτε την πόρτα.
3. Για καλύτερα αποτελέσματα στεγνώματος, αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για μερικά λε‐
πτά πριν αφαιρέσετε τα πιάτα.
60
Φροντίδα και καθάρισμα
Αφήστε τα πιάτα να κρυώσουν πριν τα απομακρύνετε από τη συσκευή. Τα ζεστά πιάτα κατα‐
στρέφονται εύκολα.
Τρόπος λειτουργίας αναμονής
Αν δεν απενεργοποιήσετε τη συσκευή στο τέλος του προγράμματος πλύσης, η συσκευή με‐
ταβαίνει αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας αναμονής. Ο τρόπος λειτουργίας αναμονής μειώνει
την κατανάλωση ενέργειας.
Τρία λεπτά μετά από το τέλος του προγράμματος, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν και η
ψηφιακή οθόνη εμφανίζει μία οριζόντια γραμμή.
Πατήστε ένα από τα κουμπιά (όχι το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) για να επι‐
στρέψετε στον τρόπο λειτουργίας τέλους προγράμματος.
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν την καθαρίσετε.
Καθαρισμός των φίλτρων
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τα φίλτρα. Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα έχουν τοποθετη‐
θεί σωστά. Σε περίπτωση εσφαλμένης τοποθέτησης, τα αποτελέσματα της πλύσης μπορεί
μην είναι ικανοποιητικά και να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει 2 φίλτρα:
1. μικροφίλτρο
2. επίπεδο φίλτρο
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να κα‐
θαρίσετε τα φίλτρα:
1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Αφαιρέστε το καλάθι.
3. Αφαιρέστε τα φίλτρα στο κάτω μέρος της
συσκευής.
4. Καθαρίστε τα φίλτρα με τρεχούμενο νερό.
5. Τοποθετήστε ξανά τα φίλτρα.
6. Περιστρέψτε το μικροφίλτρο δεξιόστροφα,
για να το ασφαλίσετε.
Καθαρισμός του εκτοξευτήρα νερού
Εξετάστε τον εκτοξευτήρα νερού. Απομακρύνετε τα υπολείμματα τροφών από τις οπές στον
εκτοξευτήρα νερού.
Τι να κάνετε αν...
61
Αν χρειαστεί, κάντε αυτά τα βήματα για αποσυναρ‐
μολόγηση:
1. Περιστρέψτε το παξιμάδι αριστερόστροφα.
2. Αφαιρέστε τον εκτοξευτήρα νερού.
3. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα.
Εξωτερικός καθαρισμός
Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής και τον πίνακα ελέγχου με ένα μαλακό
υγρό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε αποξεστικά
προϊόντα, σύρματα ή διαλύτες (ασετόν, τριχλωροαιθυλένιο κλπ...).
Προστασία από τον πάγο
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο με θερμοκρασία κάτω των 0°C. Ο κατασκευαστής δεν
είναι υπεύθυνος για βλάβες λόγω παγετού.
Εάν δεν δυνατόν, αδειάστε τη συσκευή και κλείστε την πόρτα. Αποσυνδέστε το σωλήνα πα‐
ροχής νερού και αφαιρέστε το νερό από το σωλήνα παροχής νερού.
ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ...
Η συσκευή δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη λειτουργία.
Εάν υπάρχει βλάβη, επιχειρήστε να αποκαταστήσετε το πρόβλημα μόνοι σας. Ανατρέξτε
στην ενότητα "Τι να κάνετε εάν..." Εάν δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε το πρόβλημα μόνοι
σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο σέρβις.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από την εκτέλεση των παρακάτω συνιστώμενων διορθω‐
τικών ενεργειών.
Κωδικός βλάβης και δυσλειτουργία
Πιθανή αιτία και λύση
• Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει
Το πλυντήριο πιάτων δεν γεμίζει με
νερό.
• Η βρύση νερού έχει μπλοκάρει από επικαθήσεις αλάτων.
Καθαρίστε τη βρύση του νερού.
• Η βρύση του νερού είναι κλειστή.
Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
• Το φίλτρο στο σωλήνα παροχής νερού είναι φραγμένο.
Καθαρίστε το φίλτρο.
• Η σύνδεση με το σωλήνα παροχής νερού δεν είναι σωστή.
Ο σωλήνας μπορεί να έχει τσακίσει ή να έχει πατηθεί.
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σωστή.
62
Τι να κάνετε αν...
Κωδικός βλάβης και δυσλειτουργία
• Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει
Το πλυντήριο πιάτων δεν απο‐
στραγγίζει.
Πιθανή αιτία και λύση
• Υπάρχει φράξιμο στη στρόφιγγα του νεροχύτη.
Καθαρίστε τη στρόφιγγα του νεροχύτη.
• Η σύνδεση με το σωλήνα αποστράγγισης νερού δεν είναι
σωστή. Ο σωλήνας μπορεί να έχει τσακίσει ή να έχει πατη‐
θεί.
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σωστή.
• Η αντλία αποστράγγισης λειτουρ‐ • Κλείστε τη βρύση του νερού και επικοινωνήστε με το Κέν‐
γεί συνεχόμενα.
τρο Σέρβις της περιοχής σας.
• Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες στον
πίνακα ελέγχου σβήνουν.
Λειτουργεί η συσκευή κατά του
πλημμυρίσματος.
Το πρόγραμμα δεν αρχίζει.
• Η πόρτα της συσκευής δεν έχει κλείσει.
Κλείστε την πόρτα.
• Το φις της κεντρικής ηλεκτρικής παροχής δεν είναι συνδε‐
δεμένο.
Συνδέστε το φις της κεντρικής ηλεκτρικής παροχής.
• Η ασφάλεια έχει καεί στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού.
Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
• Έχει οριστεί καθυστέρηση έναρξης.
Ακυρώστε την καθυστέρηση έναρξης και αρχίστε το πρό‐
γραμμα αμέσως.
Μετά τον έλεγχο, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Το πρόγραμμα συνεχίζει από το σημείο της
διακοπής. Αν εμφανιστεί ξανά η δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της πε‐
ριοχής σας.
Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για να μπορείτε γρήγορα και σωστά:
• Μοντέλο (Mod.)
• Αριθμός προϊόντος (PNC)
• Αριθμός σειράς (S.N.)
Για τα δεδομένα αυτά, ανατρέξτε στην πινακίδα ονομαστικών τιμών.
Γράψτε τα απαραίτητα δεδομένα εδώ:
Περιγραφή μοντέλου: ..........
Αριθμός προϊόντος: ..........
Αριθμός σειράς: ..........
Τεχνικά χαρακτηριστικά
63
Τα αποτελέσματα καθαρισμού δεν είναι ικανοποιητικά
Τα πιάτα δεν είναι καθαρά
• Το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης δεν είναι κατάλληλο για τον τύ‐
πο φορτίου και το βαθμό λερώματος.
• Το καλάθι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, με αποτέλεσμα το νερό να
μη φτάνει σε όλες τις επιφάνειες.
• Οι εκτοξευτήρες νερού δεν περιστρέφονται ελεύθερα λόγω λανθα‐
σμένης τοποθέτησης του φορτίου.
• Τα φίλτρα έχουν ακαθαρσίες ή δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.
• Υπάρχει πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού ή δεν υπάρχει
καθόλου απορρυπαντικό.
Σωματίδια ασβεστίου στα
πιάτα
• Η θήκη αλατιού είναι κενή.
• Ο αποσκληρυντής νερού έχει ρυθμιστεί σε εσφαλμένο επίπεδο.
• Δεν έχει κλείσει σωστά το καπάκι της θήκης αλατιού.
Τα πιάτα είναι υγρά και θα‐
μπά
• Δεν χρησιμοποιήθηκε λαμπρυντικό.
• Η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια.
Υπάρχουν σημάδια, γαλα‐
κτώδεις κηλίδες ή μια γαλα‐
ζωπή επικάλυψη στα ποτή‐
ρια και στα πιάτα
• Μειώστε τη δόση λαμπρυντικού.
Έχουν στεγνώσει οι σταγό‐
νες νερού στα ποτήρια και
στα πιάτα
• Αυξήστε τη δοσολογία του λαμπρυντικού.
• Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στο απορρυπαντικό.
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Διαστάσεις
Πλάτος
Ύψος
Βάθος
Ηλεκτρική σύνδεση - Τά‐
ση - Συνολική ισχύς Ασφάλεια
Τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών
στοιχείων στην πίσω πλευρά της συσκευής.
Πίεση παροχής νερού
Ελάχιστη
Μέγιστη
Χωρητικότητα
54,5 cm
44,7 cm
48,0-49,0 cm
0,8 bar (0,08 MPa)
10 bar (1,0 MPa)
6 σερβίτσια
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα κατά την εγκατάστα‐
ση.
Τοποθέτηση της συσκευής
Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά στη βρύση νερού και στην αποχέτευση.
64
Σύνδεση νερού
Όταν τοποθετήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες παροχής νερού δεν έχουν συ‐
στραφεί ή συνθλιβεί.
Τοποθετήστε τη συσκευή σε νεροχύτη κουζίνας, πάγκο ή εντοιχισμένο.
Τοποθέτηση
Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων στο έπιπλο της κουζίνας.
Βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις της εσοχής αντιστοιχούν με τις διαστάσεις που καθορίζονται.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν ανοίγματα στο έπιπλο για το σωλήνα παροχής, το σωλήνα αδειά‐
σματος νερού και το καλώδιο τροφοδοσίας.
Ρύθμιση οριζόντιας θέσης της συσκευής
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση, ώστε η πόρτα να κλείνει και
να σφραγίζει σωστά. Εάν η οριζόντια θέση της συσκευής δεν είναι σωστή, η πόρτα δεν
ασφαλίζει στα πλαϊνά τμήματα του θαλάμου. Εάν η πόρτα δεν κλείνει σωστά, χαλαρώστε ή
σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια μέχρι η συσκευή να βρίσκεται σε οριζόντια θέση.
ΣΎΝΔΕΣΗ ΝΕΡΟΎ
Σωλήνας παροχής
Η συσκευή έχει χαρακτηριστικά ασφαλείας τα οποία εμποδίζουν το νερό που χρησιμοποιεί‐
ται στη συσκευή να επιστρέψει πίσω στο σύστημα παροχής πόσιμου νερού.
Συνδέστε τη συσκευή σε παροχή ζεστού (μέγιστο 60°C) ή κρύου νερού.
Εάν το ζεστό νερό προέρχεται από εναλλακτικές πηγές ενέργειας που είναι πιο φιλικές προς
το περιβάλλον (π.χ. ηλιακή ενέργεια, φωτοβολταϊκά και αιολική ενέργεια), χρησιμοποιήστε
την παροχή ζεστού νερού για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Είναι σημαντικό η βρύση του νερού ή η στρόφιγγα να βρίσκονται κοντά στο πλυντήριο πιά‐
των και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτήν.
Σύνδεση νερού
65
Συνδέστε το σωλήνα παροχής σε βρύση νερού με εξωτερικό σπείρω‐
μα 3/4".
Αν ο σωλήνας παροχής νερού είναι πολύ κοντός, αντικαταστήστε το
σωλήνα παροχής νερού με έναν κατάλληλο, μακρύτερο σωλήνα για
υψηλές πιέσεις. Μη συνδέετε προέκταση σωλήνα.
Για να ταιριάζει στην εγκατάσταση, είναι δυνατό να στρέψετε το άκρο
του σωλήνα που είναι συνδεδεμένος στο πλυντήριο πιάτων. Ακολου‐
θήστε τα εξής βήματα:
1. Ξεσφίξτε το παξιμάδι συγκράτησης.
2. Στρέψτε το σωλήνα.
3. Σφίξτε το παξιμάδι συγκράτησης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι συγκράτησης και όλες οι άλλες συνδέσεις είναι σφιχτές πριν με‐
τακινήσετε το πλυντήριο πιάτων στη θέση του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιείτε πάντα έναν καινούργιο σωλήνα παροχής νερού. Μη χρησιμοποιείτε σωλήνες
σύνδεσης παλαιών συσκευών.
Σωλήνας αδειάσματος
Η συσκευή διαθέτει σύστημα ασφαλείας νερού για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης από το
νερό. Αν υπάρχει δυσλειτουργία, η αντλία αδειάσματος ξεκινά αυτόματα, ώστε να απομα‐
κρυνθεί το νερό από το πλυντήριο πιάτων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μόνο αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα λειτουργεί το σύστημα ασφαλείας νερού,
όταν το πλυντήριο πιάτων είναι απενεργοποιημένο.
66
Σύνδεση νερού
Για την τοποθέτηση του σωλήνα αδειάσμα‐
τος νερού μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2
διαδικασίες:
1. Προσαρτήστε στο άκρο του σωλήνα το
πλαστικό καμπύλο εξάρτημα που πα‐
ρέχεται.
Τοποθετήστε το σωλήνα αδειάσματος
νερού στο νεροχύτη.
2. Συνδέστε το σωλήνα αδειάσματος νε‐
ρού στο σύστημα αποχέτευσης νερού.
Ο σωλήνας πρέπει να έχει μήκος λιγό‐
τερο από 75 εκατοστά επάνω από το
κάτω μέρος του πλυντηρίου πιάτων,
ώστε να αποφευχθεί η εσφαλμένη λει‐
τουργία της συσκευής.
Αν συνδέσετε το σωλήνα αδειάσματος νερού σε υποδοχέαπαγίδα κάτω από το νεροχύτη, απομακρύνετε την πλαστική
μεμβράνη (A). Αν δεν απομακρύνετε τη μεμβράνη, τα υπολοί‐
ματα φαγητού μπορεί να προκαλέσουν φράξιμο στον υποδο‐
χέα του σωλήνα αποστράγγισης.
Ηλεκτρική σύνδεση
67
ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΎΝΔΕΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβες σε περίπτωση μη τήρησης αυτών
των προφυλάξεων ασφαλείας.
Η συσκευή αυτή χρειάζεται γείωση σύμφωνα με τις προφυλάξεις ασφαλείας.
Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση και ο τύπος ισχύος στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων
συμφωνούν με την τάση και την ισχύ της παροχής ρεύματος στην περιοχή σας.
Χρησιμοποιείτε πάντα μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία από την ηλεκτροπλη‐
ξία.
Μη χρησιμοποιείτε ταφ, συνδετήρες και προεκτάσεις. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
Μην αντικαθιστάτε το καλώδιο τροφοδοσίας μόνοι σας. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας μετά την εγκατάσταση.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για αποσύνδεση της συσκευής. Τραβάτε πάντα το φις
τροφοδοσίας.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ
Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να µ
εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται
στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην
αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
οι οποίες θα µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης
του προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση του
προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας
υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου αγοράσατε το
προϊόν.
Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα. Τα πλαστικά
εξαρτήματα αναγνωρίζονται από την ένδειξη, π.χ.>PE<, >PS<, κλπ. Απορρίψτε τα υλικά συ‐
σκευασίας στο κατάλληλο δοχείο στην τοπική εγκατάσταση διάθεσης απορριμμάτων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την απόρριψη της συσκευής, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
• Τραβήξτε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Κόψτε το καλώδιο και το φις τροφοδοσίας και απορρίψτε τα.
• Απορρίψτε το μάνδαλο της πόρτας. Με τον τρόπο αυτό, αποτρέπεται ο κίνδυνος παγίδευ‐
σης των παιδιών στο εσωτερικό της συσκευής.
www.aeg-electrolux.com/shop
156953250-A-352010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement