SDĚLENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

SDĚLENÍ	O	ODSTOUPENÍ	OD	SMLOUVY	SPOTŘEBITELEM
SDĚLENÍOODSTOUPENÍODSMLOUVYSPOTŘEBITELEM
Adresát(prodávající):
ELEKTROMEDIAs.r.o.,IČ:26337193,tř.Míru2117,34701Tachov,
zapsanávobchodnímrejstříkuvedenémKrajskýmsoudemvPlznivodd.C,vložka13888,
Jánížepodepsanýspotřebitel(kupující)
(jménoapříjmení __________________________________________________
(bydliště)
__________________________________________________
sdělujiprodávajícímu,žetímtovsouladusust.§1829anásl.zákonač.89/2012Sb.,
občanskýzákoník,vplatnémznění,odstupujioduzavřenékupnísmlouvy,jejímž
předmětemje:
(výrobek,typ,provedení) __________________________________________________
(čísloobjednávky) __________________________________________________
(čísloprodejníhodokladu) __________________________________________________
(bank.spojeníprovrácení __________________________________________________
kupníceny)
Berunavědomí,žejakospotřebitelmámprávoodstoupitodsmlouvyvelhůtě14
(čtrnácti)dnůaodstoupeníjeúčinnéteprvedoručenímdruhéstraně.Lhůtaběžíodedne
převzetízboží,vpřípadědodánízbožívčástechodednepřevzetíposlednídodávky.
Rovněžtakberunavědomípovinnostbezodkladně,nejpozdějido14dnůododstoupení
odsmlouvy,předatnebozaslatprodávajícímuzboží,kteréjsemjižobdrželažepřijaté
peněžníprostředkyminebudoubudouvrácenydříve,nežzbožípředámneboprokážu,že
jsemjejodeslal.
Uodstoupenívlistinnépodobě:
(místo,datum)
__________________________________________________
(vlastnoručnípodpis)
__________________________________________________
Kontaktynazákaznickéoddělení:
E-mail:
[email protected]
Poštovníadresa:
ELEKTROMEDIAs.r.o.,
zákaznickéoddělení
tř.Míru2117
34701Tachov
Telefon:
848300404
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement