Sulzer CP 112, CP 212 Användarguide

Add to my manuals
12 Pages

advertisement

Sulzer CP 112, CP 212 Användarguide | Manualzz

Automatikskåp Typ ABS CP 112/212

ON ON ON ON ON ON

SV Användarhandbok

www.sulzer.com

Automatikskåp typ ABS CP 112/212, Användarhandbok

Copyright © 2014 Sulzer. Alla rättigheter förbehålles.

Denna handbok, liksom den programvara som beskrivs däri, tillhandahålles under licensvillkor och får kopieras endast i överensstämmelse med villkoren i licensavtalet.

Innehållet i denna handbok är avsett endast för information och kan ändras utan att detta meddelas och får inte tolkas som ett åtagande från Sulzer. Sulzer har inget ansvar och inga skyldigheter för några fel eller oklarheter som kan förekomma i denna bok.

Med undantag av vad som tillåts i licensavtalet får ingen del av detta dokument kopieras, lagras i något återvinningsbart system eller överföras i någon form eller på något sätt elektroniskt, mekaniskt, inspelat eller på annat sätt utan skriftlig tillåtelse i förväg från

Sulzer.

Sulzer förbehåller sig rätten att ändra specifikationer på grund av teknisk utveckling.

SV

2

Automatikskåp typ ABS CP 112/212, Användarhandbok

INNEHÅLL

Information om handboken, målgrupp och begrepp 4

1 Översikt — funktioner och användning 5

2 Menyer: status och inställningar 7

2.1 Välj språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2 Menyer: statusinformation och alla inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3 Tekniska data och EMC-kompatibilitet 11

3.1 Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.2 Max.-last . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.3 Elektromagnetisk kompatibilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3

SV

Information om handboken, målgrupp och begrepp

INFORMATION OM HANDBOKEN, MÅLGRUPP OCH

BEGREPP

Denna handbok beskriver pumpkontrollens paneler CP 112 ⁄ 212. Skillnaden mellan de två produkterna är att CP 112 är avsedd för en pump medan CP 212 kan styra två pumpar. CP 112 innehåller ingen kretsbrytare, medan CP 212 innehåller en 3-polig kretsbrytare för vardera pumpen.

Målgrupp Handboken vänder sig till användare av kontrollpanelen CP 112 ⁄ 212. Det finns ett särskilt dokument Installationshandboken som beskriver hur kontrollpanelen fysiskt ska installeras (både som utskrivna dokument i installationspaketet och som pdf-fil på CD-skivan).

Denna handbok förutsätter att du redan är bekant med pumparna som du ska styra med hjälp av den här enheten och att du är bekant med sensorerna som är anslutna till CP 112 ⁄ 212.

Kontrollpanelen kan antingen använda en analog nivågivare, som mäter vattennivån i pumpgropen för att möjliggöra en precis styrning över start- och stoppnivåer. Den kan även använda enkla nivåvippor placerade vid start- och stoppnivåerna. Det är även möjligt att enbart använda en startvippa och låta pumpen/pumparna stoppa efter en viss tid eller när den uppmätta fasvinkeln för motorströmmen indikerar att pumpen går torrt).

En analog nivågivare har fördelen över nivåbrytare att den är robustare (kan inte fastna eller kärva), mer precis och flexiblare (det är lätt att byta start- och stoppnivåer). Du kan dessutom läsa av vattennivån i pumpgropen.

Nivåvippor kan användas som backup till en analog nivåmätare och som ett extra larmgivare.

Det går också att använda en annan stoppnivå, oftast en lägre nivå än den normala, som träder i kraft efter ett visst antal pumpstarter. Detta kan vara lämpligt om man önskar tömma pumpgropen ”helt” då och då.

Du måste veta om pumpen/arna ska ”kontrollköras” om den/de varit ur drift en längre period. Om installationen har två pumpar måste du veta om pumparna ska köras växelvis.

Att läsa handboken För installationen, se det särskilda dokumentet Installationshandboken, som gäller både CP 112 ⁄ 212 och CP 116 ⁄ 216. Innan du gör några inställningar eller använder kontrollpanelen måste du läsa

Kapitel 1 Översikt — funktioner och användning . I den beskrivs hur enheten fungerar och funktion och användning av

panelens kontroller. Försäkra dig slutligen om att alla inställningar enligt Kapitel

2 Menyer: status och inställningar passar för den användning du har tänkt dig.

Standardinställningarna finns listade i Installationshandboken.

Ordlista och regler Text i blått anger en hypertext-länk. Om du läser detta dokument på en dator kan du klicka på den blå länken för att komma till den plats dit avsnittet är länkat.

Kontrolldrift: Långa perioder i korrosiv miljö utan körning är inte bra för pumpar.

Som motåtgärd kan de ”kontrollköras” med regelbundna intervall, vilket minskar korrosionen och andra skadliga effekter.

Cos φ: Cosinus för fasvinkeln φ mellan motorström och spänning.

SV

4

Automatikskåp typ ABS CP 112/212, Användarhandbok

1

ÖVERSIKT — FUNKTIONER OCH ANVÄNDNING

RS-232-port för datoranslutning

(service-port)

CP 112 och CP 212 är automatikskåp för en respektive två pumpar. Dessa enheter har samma funktioner vad gäller möjligheterna att styra pumparna och hantera larm — den enda skillnaden är att CP 212 är avsedd för två pumpar medan CP 112 är avsedd för en pump.

Figur 1-1 visar användargränssnittet. Huvudmenyn för tvåradsdisplayen visar dynamiskt sumpstatus (nivå i pumpgropen eller status för startvippor) och eventuella larm. Enheten återgår alltid till denna vy efter 10 minuters inaktivitet i en annan vy.

Nivå

Inget Larm

2,88 m

Strömindikator

Larmindikator

Manuell start/Auto/Från

Pump 1, Pump 2

CP112: endast P1

Menyvalsratt

Escape/Avbryt

Summer

Indikatorlampa för pump (grön/röd)

Figur 1-1 För vardera pump (P1 och P2) finns en indikatorlampa som visar om pumpen

är i drift (grön) eller inte (röd). Under lampan finns en brytare som styr om pumpen ska vara i Auto-läge (A), om den vara avslagen (0), eller om den ska startas manuellt (H).

En grön lampa längst till vänster indikerar om enheten har matningsspänning (från batteri eller elnätet). Den röda larmindikatorn blinkar när det finns ett larm som inte är kvitterat.

När larmet kvitteras övergår indikatorn till fast rött ljus och förblir så tills det inte finns något aktivt larm.

Med ESC-knappen kan man antingen avbryta eller återställa aktuell åtgärd i menyn, eller

återgå till huvudvyn. Menyvalsratten har två funktioner: genom att rotera den åt endera hållet bläddrar du i menyerna; genom att trycka på den väljer du ett visst menyalternativ, bekräftar val/åtgärd eller bekräftar ett larm.

Ström- och larmindikator De två indikatorlamporna längst ut till vänster visar:

○ En grön lampa anger att enheten har spänningen tillslagen.

○ Den röda larmindikatorn kommer att blinka så fort det finns ett okvitterat larm och displayen visar vilken typ av larm det rör sig om. När larmet kvitteras övergår indikatorn till fast rött ljus och förblir så tills det inte finns något aktivt larm.

Pumpbrytare CP 212 har två brytare, CP 112 har en brytare med vilken man manuellt kan starta och stoppa pumpen/pumparna. Det är en trevägsbrytare med följande funktioner:

○ Läget längst till vänster (H) är återfjädrande och vid det läget kommer ett startförsök att göras, oavsett pumpstyrningens tillstånd.

○ Det mellersta läget (A) försätter pumpen i Auto-läge, vilket betyder att pumpstyrningen styr pumpen.

○ Läget längst till höger (0) slår av pumpen (avaktiverar den).

Pumpindikatorlampor Ovanför varje brytare visar en indikatorlampa:

○ Ett grönt ljus indikerar att pumpen är i drift.

○ Ett blinkande grönt ljus indikerar: pumpen håller på att startas.

○ Ett rött ljus indikerar pumpfel.

SV

5

1 Översikt — funktioner och användning

Escape/Avbryt Med ESC-knappen kan man antingen avbryta eller återställa aktuell åtgärd i menyn, eller återgå till huvudvyn.

Menyvalsratten Menyvalsratten har två funktioner:

● Genom att rotera ratten i endera riktningen, kan du göra något av följande:

○ Bläddra bland menyvalen.

○ Ändra värdet i ett menyval (värdet är antingen en siffra eller en funktion i en lista på olika alternativ; tryck på ratten för att bekräfta/spara ändringarna).

● Genom att trycka på ratten gör du något av följande:

○ Väljer meny

(En blinkande markör visas var ett värde kan ändras.)

○ Bekräfta/spara/utföra ett val eller en åtgärd.

○ Bekräfta ett larm.

○ Stänger av summern/larmet (tills ett nytt larm inträffar).

När displayen visar ett okvitterat larm, tryck på ratten för att visa en uppmaning att kvittera larmet. Trycker du på ratten ytterligare en gång kvitteras larmet.

När displayen visar ett aktivt larm, tryck på ratten för att visa en lista över detaljer om larmen. Rotera ratten för bläddra i listan. Tryck på ESC för att återgå till huvudvyn.

Ställa in kontrasten För att ställa in kontrasten, tryck på ESC och rotera ratten.

Ange värden Rotera ratten till önskat värde. (Ett värde är antingen en siffra eller en funktion i en lista på olika alternativ.)

Batteribackup CP 112 ⁄ 212 inkluderar en laddare för ackumulatorbackup. Själva batteriet är tillval och kan monteras inuti skåpet. Vid batterdrift (ingen 230 V ström) är pumpreläerna alltid avslagna. Strömindikatorn, liksom larmindikatorn, förblir tänd.

Larmreläet kommer att fungera enligt inställningarna i Tabell 2-2 (Funkt. alarmrelä).

SV

6

Automatikskåp typ ABS CP 112/212, Användarhandbok

2

MENYER: STATUS OCH INSTÄLLNINGAR

Detta kapitel beskriver alla inställningar som måste göras innan pumpstyrningen används. Hur man använder menyvalsratten för att ange och spara värden be-

skrivs i Kapitel 1 Översikt — funktioner och användning . Standardinställningarna

finns listade i Installationshandboken.

2.1 Välj språk

1. Vrid menyvalsratten ett steg moturs (eller tills du ser menyn Select Language).

2. Tryck på ratten.

3. Bläddra ner till önskat språk genom att rotera ratten.

4. För att välja språket, tryck på ratten.

2.2 Menyer: statusinformation och alla inställningar

De första menyvalen, i medurs riktning, visar bara aktuell status. Tabell 2-1 visar dessa menyval Vid de andra menyvalen kan du göra inställningar. Tabell 2-2 visar alla dessa menyval.

Menysystemet anpassar sig så att det bara visar de menyfunktioner som för tillfället kan användas. T.ex. om Givartyp är inställd på Start/Stopp Vippor istället för

Analog, kommer du inte att se menyer för start- och stoppnivåer. Inte heller kommer menyn på CP 112 att visa funktioner relaterade till pump 2..

Tabell 2- 1. Menyval som visar aktuell status, sorterade i medurs ordningsföljd

Menyval

Brunnstatus

Värde

Huvudvy som visar sumpstatus (nivå i pumpgropen eller status för startvippor) och larmstatus.

Motorström P1

Cosinus φ P1

Motorström P2

Cosinus φ P2

Drifttid. P1

Drifttid. P2

Antal starter P1

Antal starter P2

Mottryck

Elektrisk ström och fasvinkel.

Pumpens ackumulerade drifttid.

(Detta värde kan redigeras.)

Antalet gånger pumpen har startats.

(Detta värde kan redigeras.)

Det aktuella värdet på mottrycket (om en sådan tryckgivare används).

SV

7

2 Menyer: Status och inställningar

Funk. Mottryck.

Skalera 100%=

Skalera 0%=

Högtrycksgräns

Alternering

Max. antal pumpar i drift

2 pumpar}

Startfördröjning

Stoppfördröjning

Alternativ stoppnivå

Starter till Alt.

Alt. Stoppnivå

Alt. Stoppfördröjning

Skalera 100%=

Skalera 0%=

Enhet

Filter

Larm hög nivå

Larm låg nivå

Startnivå P1

Stoppnivå P1

Startnivå P2

Stoppnivå P2

Tabell 2- 2. Inställningar, sorterade i medurs ordningsföljd (Blad 1 av 2)

Menyval

Givartyp

Värde

{Analog, lufttryck,

Start/stopp-vippor}

Värde i m/ft/bar

Värde i m/ft/bar

{m, ft, bar}

Sekunder

Vald sort

Vald sort

Vald sort

Vald sort

Vald sort

Vald sort

Kommentar

Välj metod för nivåövervakningen: en analog nivågivare eller start/stopp-vippor.

Om givartypen är analog eller lufttryck.

Välj sort, välj den sort (enhet) du vill använda för skalering. (För ft (fot), anges fot med decimaler och inte fot/tum.

Startkriterium

Tid till Start P2

{2 start vippor,

1 vippa + tid}

Sekunder

Om CP 212, och Givartyp är Start/stopp vippa.

Om inte Startkriterium är 2 Startvippor, kommer den andra pumpen att starta Tid Start sekunder efter att (den enda) vippan har gått till.

Stoppkriterium

Stoppvippa NO/NC

Tid till stopp

Delta cos φ

{Stopp vippa,

Tid,

Delta cos φ

Cos φ eller Tid}

(Normalt öppen,

Normalt sluten}

Sekunder

Värde 0 –1

{Av, Blockering pump,

Endast Larm,

Larm + Block.}

Värde i m/ft/bar

Värde i m/ft/bar

Värde i m/ft/bar

{Av, Båda stoppade,

Alla pumpar stoppade}

{Max 1 pump,

{Sim, Não}

Sekunder

Om Givartyp är Start/stopp vippa.

Om Stoppkriterium är Stoppa på tid, kommer en ensam pump att stanna Tid till stopp sekunder efter att startvippan har gått från, medan två pumpar kommer att stanna efter hälften av den tiden.

Om Stoppkriterium är Stopp på cos φ, kommer pumpen/pumparna att stanna när fasvinkelns φ cosinus har ändrat Delta cos φ. Se fotnot i

för mer detaljer.

Om Stoppkriterium är Cos φ eller Time, används båda kriterierna, som beskrivits ovan, vilket som uppnås först.

Om en mottrycksgivare är ansluten (mA ingång 2).

Om inte Av, kommer den att byta till den andra pumpen, antingen efter varje pumpstopp, eller efter att båda pumparna stoppat.

Om 2 pumpar skulle kräva mer ström än säkringarna tilllåter ställer du in till körning av max. 1 pump.

CP 212: Om inställningen är Nej, blir menyerna enklare.

För att undvika spänningspikar och tryckslag kan en fördröjningstid ställas in så pumparna inte startar eller stoppar samtidigt.

Sekunder

{På, Av}

Heltal

Vald sort

Sekunder

Om alternativ stoppnivå används.

Alternativ stoppnivå innebär i allmänhet en lägre nivå än normal och aktiveras efter inställt antal starter vid Starter till Alt.

Genom att ställa in en Alt Stoppfördröjning, kommer den verkliga nivån när pumpen stoppar att vara ännu lägre. (Alla Larm låg nivå och Lågvippor är blockerade men en torrpumpningsvakt skyddar fortfarande pumpen.)

SV

8

Automatikskåp typ ABS CP 112/212, Användarhandbok

P1

P2

{

{

Tabell 2- 2. Inställningar, sorterade i medurs ordningsföljd (Blad 2 av 3)

Menyval

Nominell ström P1

Värde

Ampère

Kommentar

Torrpumpning P1

Låg ström P1

Delta cos φ P1

Nominell ström P2

Torrpumpning P2

Låg ström P2

Delta cos φ P2

Nollst. Torrpump.

Fördr. strömlarm

P1 Reservdrift

P2 Reservdrift

Tid reservdrift

Kontrolldrift P1

Kontrolldrift P2

Tid Kontr. drift

Max stillestånd

Läckagevakt P1

Läckagevakt P2

{Från, Låg ström,

Delta cos φ}

Ampère

Värde 0 –1

Ampère

{Från, Låg ström,

Delta cos φ}

Ampère

Värde 0 –1

Minuter

Sekunder

{På, Av}

{På, Av}

Sekunder

{På, Av}

{På, Av}

Sekunder

Timmar

{Av, Normal

Pumpblockering}

{Av, Normal

Pumpblockering}

CP 112 ⁄ 212 har en strömtransformator för varje pump.

Obs: Det är viktigt att ställa in Nominell ström på de värden som gäller vid normala förhållanden! Om den ställs på noll, kommer den att avaktivera alla pumpblockeringar och larm relaterade till ström- och fasbortfall.

Inställningarna i Torrpumpning bestämmer om Låg ström eller Delta cos

φ visas. Ange ett värde som indikerar att pumpen går torrt.

Om Låg ström väljs, kommer pumpen att blockeras när strömmen

är < Låg ström. Om Delta cos φ väljs, kommer pumpen att blockeras när cos φ ändras mer än Delta cos φ.

Om Nollst. Torrpump. är > 0, kommer larmet att återställas (och pumpen sättas igång igen) efter angiven tid.

Om På har valts och högvippa är aktiv (till) kommer pumpen/ pumparna att vara i drift under Tid reservdrift efter att vippan har gått från.

Kan “kontrollköra” pumparna om de har varit ur drift längre än

Max stillestånd. Om vattennivån är lägre än stoppnivå/stoppvippa

, kommer pumpen/pumparna att vara aktiva under Tid Kontr.drift.

Annars kommer pumpen/pumparna att vara i drift tills stoppnivå/stoppvippa har nåtts.

Läckagevakt Med Normal, kommer ett larm att utlösas när läckagevakten ger utslag. Dock kommer inte pumpen att blockeras.

Temp. vakt P1

Temp. vakt P2

{Av, Manuell nollst.,

Auto nollst.}

{Av, Manuell nollst.,

Auto nollst.}

Temperaturvakten, vanligtvis ett PTC-element. När temperaturen överstiger elementets tröskel kommer pumpen att blockeras. Med Auto nollst., kommer larmet (och blockeringstillståndet) att återställas när temperaturen åter sjunker. Med Manuell nollst måste det återställas manuellt.

Panelsummer

Tid LCD-belysn.

Funk. larmrelä

Varningstid

Varningspaus

{På, Av}

Minuter

{Larmvarning,

Hög nivå,

Aktivt larm}

Minuter

Minuter

Om På, kommer en summer att ljuda enligt Varningstid och Varningspaus, som beskrivs nedan under Funk. larmrelä inställt till Larmvarning.

Ett värde på noll betyder att LCD-belysningen alltid kommer att vara på.

Om inställt på Larmvarning, arbetar reläet på följande sätt:

Det slår över till aktivt larm om ett eller flera larm inträffar och förblir aktivt under den inställda tiden Varningstid, och stänger av under tiden Varningspaus för att sedan upprepa sekvensen. Det stängs av (avaktiveras) om du trycker på menyvalsratten eller om larmorsaken försvinner. Om Varningstid har satts till noll finns ingen paus.

Om den har satts till Hög nivå, är den aktiv så länge nivån är för hög (antingen högvippa eller analog givare).

Om Aktivt larm väljs, kommer det att vara aktivt så länge som det finns ett aktivt larm.

SV

9

2 Menyer: Status och inställningar

Tabell 2- 2. Inställningar, sorterade i medurs ordningsföljd (Blad 3 av 3)

Menyval Värde Kommentar

Lösenord

Ändra lösenord

{På, Av}

Heltal

Om inställningen ändras måste du ange det aktuella lösenordet.

Förinställt lösenord är 2.

Om du har glömt ditt lösenord, kontakta återförsäljaren för att kunna låsa upp.

Stationsid

CP 112 ⁄ 212 Version

Select Language

Heltal

Version

Välj ett språk i. Cos φ mäts i ungefär 5 sekunder efter att pumpen har startats. Om Stoppkriterium eller Torrpumpning har ställts in till Delta cos φ, kommer det uppmätta värdet, minus valt Delta cos φ , att utgöra den gräns eller tröskel då pumpen slås av. Om båda funktionerna är aktiva, ställ in Delta cos φ lägre för Stoppkriterium än Delta cos φ för Torrpumpning — pumpen kommer då att stanna utan att Torrpumpning orsakar ett larm.

SV

10

Automatikskåp typ ABS CP 112/212, Användarhandbok

3

TEKNISKA DATA OCH EMC-KOMPATIBILITET

180mm

5.5x9mm

3.1 Tekniska data

Omgivningstemperatur vid drift:

Omgivningstemperatur vid förvaring

Skåp och montering

Dimensioner:

Vikt:

Luftfuktighet:

Elanslutning:

Strömförbrukning:

Kontaktor, max-last:

Säkringar (endast CP 212):

Säkring för extern luftpump:

Max.-last på larmreläer:

Max ström från 12 V DC spänningskälla:

Inspänning till Digital In och Blockering pump:

Resistans i Digital In och Blockering pump:

Analog sensor:

Analogt inkommande motstånd:

Temperatursensor:

Läckagevakt:

Max. längd på I/O-kablar:

Laddning av bly-syra-batteri:

–20 till +50 °C

-30 till +80 °C

DIN-skena, IP65. Monteringshål: Se bild

H x B x D: 370 x 250 x 123 mm

< 5 kg, CP 212 med batteri

0–95 % relativ fuktighet, ej kondenserande

230/400 V AC, max. säkring 16 A

< 16 VA

ABB B7-30-10, 5.5 kW, 12 A, spole 24 V AC

3 x10 A 3-polig typ D kretsbrytare

500 mA trög

250 V AC, 4 A, 100 VA resistiv last

50 mA

5–24 V DC

5 kohm

4–20 mA

110 ohm

PTC, gräns: 3 kohm

Gräns: 50 kohm

30 meter

Max 80 mA, 13,7 V DC

3.2 Max.-last

CP 112 Eftersom den inte innehåller några säkringar begränsas den enbart av kontaktorn. Max.-lasten är 5,5 kW, 12 A vid 400 V AC.

CP 212 Denna version har två säkringar. Max.-lasten är 3,5 kW, 7,5 A vid 400 V AC om båda pumparna kan köras samtidigt. Om inställningen är sådan att endast en pump kan köras (menyalternativ Max ant. pumpar satt till 1) tillåts en högre last: max.-lasten begränsas av säkringarna, vilket innebär ca 4,3 kW, 9,5 A.

3.3 Elektromagnetisk kompatibilitet

Beskrivning Standard Klass

4

Okänslig för elektrostatisk urladdning (ESD)

EN 61000-4-2

4

Okänslig för snabba transienter/burst

Överspänningsskydd 1.2⁄50

µs. Se anmärkning ii

EN 61000-4-4

EN 61000-4-5

4

4

4

Nivå

15 kV

8 kV

4 kV

4 kV CMV

2 kV NMV

Skydd mot störningar inducerade av RF–fält via ledningar

Okänslig för radiovågor

Skydd mot korta avbrott och spänningsvariationer

EN 61000-4-6

EN 61000-4-3

EN 61000-4-11

3

3

10 V

10 V/m

Anmärkningar

Lufturladdning

Kontakturladdning

150 kHz – 80 MHz

80 MHz – 1 GHz i. Prestandakriterium A = normala prestanda inom angivna gränser.

Prestandakriterium B = tillfällig försämring eller funktionsbortfall som är självåterställande.

ii. Maximal längd för I/O-kablar är 30 meter.

Kriterium i

B

B

A

A

A

A

A

A

SV

11

2014 Copyright © Sulzer

Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd, Clonard Road, Wexford, Ireland

Tel +353 53 91 63 200, Fax +353 53 91 42 335, www.sulzer.com

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement