1005_oglosz

1005_oglosz
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Instytut Chemii Organicznej PAN
z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52
ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację dachów, elewacji wraz z systemem odladzania
oraz wykonanie opaski wokół budynków Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie(szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). Wartość
zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:
www.icho.edu.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pani Katarzyna Piskorek [email protected]
Termin realizacji: 10 tygodni od daty rozpoczęcia prac
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunki udziału w postępowaniu spełnią Wykonawcy, którzy:
a) wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3
roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia (modernizacja dachów oraz elewacji); wartość każdej z robót musi być nie mniejsza niż
1.000.000,- zł;
b) zamawiający wymaga, by osoba pełniąca funkcję kierownika budowy posiadała uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz przynależała do
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;
c) wykonawca musi dysponować potencjałem kadrowym niezbędnym do wykonania przedmiotu
zamówienia;
d) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia w wysokości
1.000.000,- zł;
e) posiadają ważną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 1.000.000,- zł ( w przypadku
konsorcjum- polisa na konsorcjum lub suma polis na poszczególne firmy równa 1.000.000 zł,- ).
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi dokumenty
wymienione w SIWZ. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców zostanie dokonana wg formuły
„Spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do
oferty.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25.000,- zł brutto na zasadach określonych w
SIWZ.
Kryteria oceny:
a) Cena
100 %
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek
administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 14 kwietnia 2010 r. o godzinie 1030. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 14 kwietnia 2010 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w
budynku administracyjnym.
Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Warszawa, 26 marca 2010 r.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement