LOOK Instructions Manual PC Camera for Teleconferencing & Video Surveillance MT4022

LOOK Instructions Manual PC Camera for Teleconferencing & Video Surveillance MT4022
LOOK
Instructions Manual
PC Camera for Teleconferencing & Video Surveillance
MT4022
EN
Thanks for choosing our new generation of high resolution Web Camera. It is a driverless product for realtime data transmission thru PC Via USB port. This camera creates a new standards in digital imaging.
Parameters and features
■ 1.3 Mega pixels Digital Camera CMOS Sensor
■ Interface: USB2.0 port (compatible with USB1.1)
■ Transmission rate: (640*480ppi) 30fps; (1280*960ppi)
10-15fps; 1600*1200 10-15fps
■ 2560x2048 ppi – maximum still picture size
■ Image focus: 5cm to infinity
■ Non-compression image processor
■ AWB (Automatic White Balance)
■ 5 glass lens
■ Microphone built in
■ Automatic Face Tracking and Zoom (software operated available in low resolution mode only)
Software installation
This camera is driverless device, what means no any
driver is necessary to use it with operation system.
Camera is ready to work with any application using
Windows Twain type driver (for example Skype).
To use ZOOM and Face tracking function, please install
software AMCAP from CD-ROM discs included in the set.
Operate
1. Start your Web Cam by selecting the AMCap application from Start menu as shown below.
System requirements
■ IBM PC or compatible PC or laptop with USB port
■ Pentium 1GHz or higher CPU
■ Over 500MB free hard-disc space
■ CD-ROM driver
■ 256MB memory
■ Support DirectX 9.0 VGA card
■ Windows XP/ Windows Vista
Installation
The preview of webcam picture will appear.
Hardware installation
Please plug camera into free USB 2.0 port
2. Click the Video Capture Pin in Option menu to adjust the resolution of preview picture.
Note.
Higher resolution will decrease picture speed (fps).
Advanced Settings
EN
Click the Video Capture Filter to get access to advanced
settings of picture.
Access to digital zoom mode is possible only in VGA mode by
marking “Enable Zoom” checkbox.
Enabling “Face tracking” function will focus camera
picture automatically on user face (only in VGA mode)
The Advanced settings can also be accessed by right
click on the Camera Icon in Taskbar.
Mark it in low-light condition
Adjust the parameter to favorite settings
Set frequency to local power frequency conditions
(50Hz in Europe, 60Hz in America and part of Asia)
Effect page offers 18 special effects and 10 photo
frames for actual view.
You can make 5 Mpix snapshot (interpolation) by
choosing maximum resolution in snapshot menu (the
camera picture must be set firstly to maximum 1.3
Mpix resolution).
Precautions
Special effects setting fields
Photo frame setting fields
With this function, user can edit the photo frame
■ This PC Camera is not waterproof. Don’t use it outdoor and places with high humidity.
■ Don’t disassemble his device.
■ For clearing use only dry, clean clothes. Don’t use
alcohol and solvents.
LOOK
Instrukcja obsługi
PC Camera for Teleconferencing & Video Surveillance
Dziękujemy za wybranie naszej wysokorozdzielczej
kamery PC nowej generacji. Prosimy o zapoznanie się
z niniejszą instrukcją co umożliwi pełne wykorzystanie możliwości urządzenia i uniknięcie ewentualnych
problemów.
Parametry i właściwości
■ Sensor CMOS 1.3Mpix
■ Maksymalna rozdzielczość obrazu stałego (interpolacja): 2560x2048 ppi
■ Interfejs: USB2.0 (zgodny „w dół” z USB 1.1)
■ Szybkość obrazu: (640*480 ppi) 30fps; (1280*960 ppi)
10-15fps; (1600*1200 ppi) 10-15fps
■ Ostrość: 5 cm do nieskończoności
■ Procesor obrazu bez kompresji
■ AWB – automatyczny balans bieli
■ Szklany, 5 soczewkowy obiektyw
■ Technologia śledzenia twarzy oraz cyfrowe zbliżenie
(sterowanie programowe wyłącznie w trybie niskiej
rozdzielczości).
MT4022
Instalacja sterownika
Kamera jest urządzeniem nie wymagającym sterowników. Pracuje z każdą aplikacją zgodną z systemowym
sterownikiem typu TWAIN (np. SKYPE).
Aby było możliwe korzystanie z funkcji śledzenia twarzy i zbliżenia, konieczna jest instalacja oprogramowania z płyty.
1. Uruchom plik setup.exe z dysku ze oprogramowaniem
2. Przejdź przez procedurę instalacji, klikając “Next”.
Na zakończenie naciśnij „Finish”.
3. Zostanie utworzona grupa sterownika kamery w
folderze Start, a ikona kamery pojawi się na belce
systemowej.
Obsługa
1. Uruchom kamerę klikając program AMCap:
Wymagania systemowe
■ IBM PC lub zgodny z portem USB
■ Pentium 1GHz lub lepszy
■ Ponad 500MB miejsca na dysku
■ Napęd CD-ROM
■ 256MB pamięci
■ Karta graficzna zgodna z DirectX 9.0
■ Windows XP lub Windows Vista
Instalacja
Instalacja sprzętu
Podłącz kamerę
do portu USB 2.0.
Po chwili pojawi się
podgląd obrazu
z kamery:
2. Wybierz Video Capture Pin z menu Option aby ustawić rozdzielczość obrazu.
PL
WAŻNE. Wyższa rozdzielczość zmniejsza szybkość
wyświetlanego obrazu (fps).
Ustawienia zaawansowane
Wybierz Video Capture Filter aby uzyskać dostęp do
zaawansowanych ustawień obrazu.
Dostęp do funkcji zbliżenia możliwy jest tylko w trybie VGA
poprzez zaznaczenie “Enable Zoom”
PL
Funkcje zaawansowane są również dostępne z menu
poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonie kamery na belce systemowej.
Zaznacz w przypadku złych warunków oświetleniowych
Ustaw parametry wedle upodobania
Ustaw częstotliwość według lokalnych parametrów
elektrycznych (50Hz w Europie, 60Hz w Ameryce i części Azji)
Zakładka Effect zawiera 18 efektów specjalnych i 10
ramek foto do aktualnego widoku.
Aby wykonać zrzut klatki obrazu w wysokiej rozdzielczości (5Mpix), wybierz najpierw maksymalną rozdzielczość obrazu ruchomego a następnie wybierz jedną z
pozycji w podmenu „Snapshot”.
Zapamiętaj!
Pola efektów specjalnych
Wybór ramek foto
Tutaj możesz wczytać własną ramkę
■ Kamera nie jest urządzeniem wodoszczelnym, nie
powinna być zatem używana w pomieszczeniach o
dużej wilgotności lub na otwartym powietrzu.
■ Nie próbuj samodzielnie rozbierać kamery. Spowoduje
to utratę gwarancji i grozi uszkodzeniem urządzenia.
■ Do czyszczenia kamery używaj suchych i miękkich
ściereczek. Nie używaj rozpuszczalników i uniwersalnych czyścików alkoholowych. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy.
LOOK
Gebrauchsanleitung
PC Camera for Teleconferencing & Video Surveillance
Wir möchten uns zunächst bei Ihnen bedanke, dass
Sie sich zum Kauf von unserer neusten, hochauflösenden Webcam entschieden haben. Für dieses Gerät, mit
dem Sie in Echtzeit den Datenaustausch über die USB
Schnittstelle ausführen können, werden keine Treiber benötigt. Diese Webcam ermöglicht einen neuen
Standard der Digitalaufnahme.
Eigenschaften und Funktionen
■ 1.3 Mega Pixel Webcam mit CMOS Sensor
■ Schnittstelle: USB2.0 (kompatibel mit USB1.1)
■ Bildfrequenzen: (640*480ppi) 30Bilder pro Sekunde
(fps); (1280*960ppi) 10-15fps; (1600*1200) 10-15fps
■ 2560x2048 – maximale Auflösung bei Standbild
■ Focus: 5cm bis unendlich
■ Kein komprimierter Bildprozessor
■ AWB (Automatischer Weißabgleich)
■ Glaslinse
■ eingebautes Mikrofon
■ Automatische Face Tracking und Zoom Funktion
(nur unter niedrigen Auflösungen unterstützt).
MT4022
Software installation
Für diese Webcam, werden keine zusätzlichen Treiber
benötigt.
Die Webcam ist unter Windows Twain Anwendungen
(z.B.: Skype) einsatzbereit.
Um die ZOOM und Face Tracking Funktion nutzen zu
können, müssen Sie die Software AMCAP von der beiliegenden CD-ROM installieren.
Bedienung
1. Führen Sie, wie im Bild zu sehen, die AMCap Anwendung aus.
Systemvoraussetzungen
■ IBM PC oder PC oder Notebook mit USB Anschluss
■ Pentium 1GHz oder größer
■ Über 500MB an freien Speicherplatz auf der Festplatte
■ CD-ROM Laufwerk
■ 256MB Arbeitsspeicher
■ Unterstützt DirectX 9.0 VGA Karten
■ Windows XP/ Windows Vista
Die Vorschau der Webcam wird erscheinen.
Installation
Hardware installation
Bitte schließen Sie
das Kabel von der
Webcam an
einen freien
USB 2.0
Steckplatz
am Computer an.
2. Klicken Sie bitte auf “Video Capture Pin”, unter “Options” und stellen Sie die Auflösung der Vorschau ein.
D
Bitte beachten. Hohe Auflösungen, verringern die
Bildfrequenzen (Bilder pro Sekunde).
Erweiterten Einstellungen
Klicken Sie auf “Video Capture Filter”, um in die erweiterten Bildeinstellungen zu gelangen.
Diese Digital-Zoom-Einstellung ist nur in der VGA Auflösung
wählbar. Markieren Sie die Option “Enable Zoom”.
Um die “Face Tracking” (Gesichtsverfolgung) Funktion
nutzen zu können, muss die VGA Auflösung gewählt
werden.
D
Sie gelangen auch in die Erweiterten Einstellungen, in
dem Sie mit der rechten Maustasten auf das Webcam
Symbol in Ihrer Taskleiste klicken.
Wählen Sie low-light Option
Stellen Sie Regler nach Ihren Bedürfnissen ein.
Stellen Sie die Netzfrequenz ein (50Hz in Europa, 60Hz
in Amerika und in manchen Regionen von Asien)
Bildbearbeitung: 18 Spezialeffekte und 10 Bilderrahmen stehen zur Auswahl.
Sie können auch 5Mpix Fotoaufnahmen - Snapshots
(interpoliert) machen. Hierzu wählen Sie die höchste
Auflösung im Snapshot Menü (Das Webcambild muss
zu erst auf die maximale Auflösung, 1,3Mpix, eingestellt werden.
Sicherheitshinweise
Auswahl der Spezialeffekte
Auswahl des Bilderrahmens
Mit dieser Funktion, können Sie den Bilderrahmen bearbeiten
■ Die Webcam ist nicht wasserfest. Benutzen Sie die
Webcam nur in geschlossenen Räumen und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
■ Öffnen der Webcam verboten.
■ Benutzen Sie zur Reinigung nur ein trockenes, sauberes Tuch. Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel.
LOOK
Gebruikershandleiding
PC Camera for Teleconferencing & Video Surveillance
Allereerst willen wij u hartelijk danken voor de aanschaf van onze webcam. Voor dit usb apparaat heeft u
geen drivers nodig. Deze webcam creeërt een nieuwe
standaard in digital imagine.
Eigenschappen en funcities
■ 1.3Mega pixel webcam met CMOS sensor
■ Interface: USB2.0 port (compatibel met USB1.1)
■ Beeldfrequenzie (640*480dpi) 30 beelden per seconde
(fps); (1280*960ppi) 10-15fps; (1600*1200) 10-15fps
■ 2560x2048 maximale resolutie bij stilstaand beeld
■ Focus: 5cm tot aan oneindig
■ Geen gecomprimeerde beeldprocessor
■ AWB (Automatic White Balance)
■ Glaslens
■ Ingebouwde microfoon
■ Automatisch face tracking en zoom functie (enkel
bij lage resolutie).
MT4022
Software installatie
Voor deze webcam zijn geen extra drivers nodig.
De webcam werkt is gereed om direct te werken met
elke applicatie die gebruik maakt van het Twain type
driver (bijvoorbeeld Skype).
Om de Zoom functie en Face tracking Functie te gebruiken, dient u de software AMCAP te installeren
vanaf de meegeleverde cd rom.
Bedienung
1. Start de webcam door de AMCAP applicatie op te
starten.
Systeemeisen
■ IBM PC of PC of Notebook met USB aansluiting
■ Pentium 1Ghz of hoger
■ Meer dan 500Mb vrije ruimte op de harddisk
■ CD Rom speler
■ 256Mb intern geheugen
■ Understeuning van DirectX 9.0 VGA kaarten
■ Windows XP/ Windows Vista
Installatie
De preview van de webcam zal verschijnen:
Hardware installatie
Sluit de kabel van de webcam aan op een vrije USB 2.0
plaats in de computer
2. Klik op „Video Capture Pin“ onder „Options“ en stel
de resolutie in.
DK
Let op! Hoge resolutie vertraagt de beeldfrequentie (beelden per seconde).
Verdere instellingen
Klik op “Video Capure Filter” om de overige beeldinstellingen in te stellen.
De zoom optie is enkel in de VGA mode te kiezen als de optie
“enable zoom” aangefinkt staat.
Om de “Face Tracking” functie te gebruiken, moet de
VGA resolutie gekozen worden.
De overage instellingen kunnen ook bereikt worden
door met de rechter muis knop op het camera icoontje
te klikken.
DK
Kies voor low-light optie
Stel de parameter voor uw persoonlijke settings in
Stel de netfrequenzie in (50Hz in Europa,
60hz in Amerika en in veel regio’s van Asië)
Beeldbewerking: 18 speciale effecten en 10 foto frames
om uit te kiezen.
U kunt ook foto’s en snapshots (geïnterpoleerd) maken
met een resolutie van 5Mpix. Kies hiervoor de hoogste
resolutie in het Snapshot menu (het webcam beeld
moet wel eerst op de maximale resolutie, 1.3Mpix, ingesteld worden).
Waarschuwingen
Instellingen voor speciale effecten
Keuze voor foto frames
Met deze functie kunt u de foto frames bewerken.
■ De webcam ist niet waterproof. Gebruik hem enkel
binnen en vermijd een hoge luchtvochtigheid.
■ Het openen van de webcam is verboden.
■ Gebruik voor het schoonmaken enkel een droge,
schone doek. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
LOOK
Instruktioner/Manual
PC Camera for Teleconferencing & Video Surveillance
Tack för valet av denna nya generation av högupplöst
webbkamera. Inga drivrutiner behövs.
Egenskaper
■ 1.3 Mega pixels Digitalkamera CMOS Sensor
■ Anslutning: USB2.0 port (kompatibel med USB1.1)
■ Överföringshastighet: (640*480ppi) 30fps;
(1280*960ppi) 10-15fps; (1600*1200) 10-15fps
■ Maximal bildstorlek: 2560x2048 ppi
■ Fokus: 5 cm till oändlighet
■ “Non-compression” bildprocessor
■ AWB (Automatisk vitballans)
■ 5 glas lins
■ Inbyggd mikrofon
■ Automatic Face Tracking = följer ansiktet automatiskt. Zoom (mjukvarustyrt fungerar endast vid låg
upplösning).
MT4022
Mjukvaruinstallation
Kameran fungerar utan installation av drivrutiner.
Kameran är förberedd för att fungera med vilken applikation som helst. Använder: Windows Twain drivrutiner (exempelvis: Skype)
För att kunna utnyttja ZOOM och “Face tracking” funktionerna måste drivrutiner för AMCAP från den medföljande CD skivan installeras.
Komma igång
1. Välj AMCap från startmenyn enligt bilden här under.
S
Systemkrav
■ IBM PC, PC eller bärbara datorer med USB anslutningsmöjlighet
■ Pentium processor med 1GHz eller snabbare
■ Mer än 500MB ledigt utrymme på hårddisken
■ CD-ROM läsare
■ Minne: 256MB eller högre
■ DirectX 9.0 VGA - grafikkort
■ Windows XP/ Windows Vista
Installation
Motivet dit kameran är riktad kommer att visas
Hådrvaruinstallation
Anslut kameran via en USB port.
2. Klicka på Video Capture Pin i Option meyn för att
justera upplösning på bildupptagningen
OBS! Högre upplösning ger lägre bildhastighet
(fps=bilder/sek).
Avancerade inställningar
Klicka på: Video Capture Filter för att komma till avancerade inställningar.
Digital-ZOOM-läget är tillgänglig endast i VGA läget.
Markera: “Enable Zoom”
Genom att välja “Face tracking” funktionen kommer
kameran att fokusera och följa användarens ansikte
automatiskt. Fungerar endast i VGA läge.
Åtkomst av de avancerade inställningarna kan även
nås genom att högerklicka på kamera-ikonen.
S
Markera (bocka i) low-light rutan
Justera parametern till favorit inställning
Markera frekvensen 50Hz
(50Hz i Europa, 60Hz i USA och delar av Asien)
“Effect” sidan erbjuder 18 specialeffekter och 10 fotoramar för det aktuella motivet.
Du kan ta en stillbild med 5Mpix upplösning (interpolerad) genom att välja maximal upplösning i (snapshot) stillbildsmenyn (Ställ först in kamerabilden på 1.3
Mpix upplösning).
Viktig information:
Fält för specialeffekter
Fält för att välja fotoram
Här kan man redigera fotoramen
■ Kameran tål inte vatten. Använd den inte kameran
utomhus eller i fuktiga miljöer.
■ Plocka inte isär kameran.
■ Använd endast torra torkdukar för rengöring. Använd
inte rengöringsmedel eller alkoholhaltiga vätskor.
LOOK
Инструкция по обслуживанию
PC Camera for Teleconferencing & Video Surveillance
Благодарим за выбор нашей PC-камеры высокого разрешения нового поколения. Просим также
ознакомиться с данной инструкцией, что позволит
полноценно пользоваться возможностями устройства и избежать возможных проблем.
MT4022
Обслуживание
1. Включить камеру, кликнув по ярлыку программы
AMCap:
Параметры и свойства
■ Сенсор (светочувствительная матрица) CMOS
1.3Mpix
■ Интефейс: USB2.0 (совместимый „вниз” с USB 1.1)
■ Скорость захвата: (640*480 ppi) 30fps; (1280*960
ppi) 10-15fps; (1600*1200 ppi) 10-15fps
■ Максимальное разрешение неподвижного объекта (интерполяция): 2560x2048 ppi
■ Фокусировка: 5 cm до бесконечности
■ Процессор для захвата видео без сжатия
■ AWB – автоматический баланс белого
■ Стеклянный, 5-линзовый объектив
■ Технология распознавания лица, а также цифровое приближение (программное управление
исключительно в формате QVGA)
Системные требования
RU
Через несколько секунд появится превью картинки
из камеры:
■ IBM PC или совместимый с портом USB
■ Pentium 1GHz и выше
■ Более 500MB свободного места на диске
■ Привод CD-ROM
■ Память 256MB
■ Видеокарта DirectX 9.0-совместимая
■ Windows XP или Windows Vista
Установка
Установка оборудования
Подключите камеру
к порту USB 2.0
2. Из меню Option выбери Video Capture Pin, чтобы
установить разрешение образа.
ВАЖНО. Высокое разрешение уменьшает скорость показываемого образа (fps).
Дополнительные установки
Выбери Video Capture Filter, чтобы получить доступ
до дополнительных установок образа.
Доступ к функции сближения возможен только в режиме
VGA через отметку “Enable Zoom”
Меню дополнительных функций также доступно
при нажатии правой кнопки мыши на ярлык камеры на системной панели.
RU
Отметь при напичии слабого освещения
Установи нужные параметры
Установи частоту параметрами (50Hz в Европе,
60 Hz в Америке и части Азии)
Закладка Effect содержит 18 специальных эффектов
и 10 рамок для фотографии к имеющемуся виду
Чтобы выполнить сброс кадра образа в высоком
разрешении (5Mpix), сначала выбери максимальное разрешение подвижного образа, а потом выбери одну из позиций в подрубрике меню „Snapshot” .
Запомни!
Поля специальных эффектов
Выбор фоторамок
Здесь можно вставить свою рамку
■ Данная камера не является водонепроницаемым
устройством, поэтому не должна быть использована
в помещениях с большой влажностью, или на открытом пространстве.
■ Не пытайтесь самостоятельно разбирать камеру.
Это повлечет утерю гарантии и грозит повреждением устройства .
■ Для очистки камеры используйте сухие и мягкие
салфетки. Не пользуйтесь растворителями и универсальными спиртовыми салфетками для оргтехники.
Это может привести к порче поверхности корпуса.
LOOK
Указания за употреба
PC Camera for Teleconferencing & Video Surveillance
Благодарим Ви за избора на нашата нова уеб камера
с висока резолюция. Тя не се нуждае от драйвери за
да предава данни чрез компютъра. Тази камера създава нови стандарти в дигиталното изобразяване.
Параметри и характеристика
■ 1.3 мегаписелова цифрова камера с CMOS сензор
■ Интерфейс: USB2.0 порт (съвместим с USB1.1)
■ Предаване: (640*480ppi) 30fps; (1280*960ppi)
10-15fps; (1600*1200) 10-15fps
■ 2560x2048 ppi – максимален размер на снимката
■ Фокус: от 5 см до безкрай
■ Без компресия на образа
■ Автоматичен баланс на белия цвят
■ 5 стъклени лещи
■ Вграден микрофон
■ Функция за автоматично следене и приближаване
(софтуерна, достъпна само при ниска резолюция)
MT4022
Исталиране на софтуера
Тази камера не се нуждае от драйвери, което означава, че не са необходими никакви драйвери, за да
работи с операционната система.
Камерата е готова за всяко приложение, за което се
използва Windows Twain драйвер (например Skype)
За да използвате функцията за приближаване и следене, моля инсталирайте софтуера AMCAP от CDROM устройството, което е включено в комплекта.
Начин на работа
1. Включете Вашата уеб камера с избиране на AMCap
от Старт менюто, както е показано по-долу.
BG
Изисквания към системата
■ IBM PC или съвместим компютър, или лаптоп с
USB порт
■ Pentium 1GHz или повече CPU
■ Над 500 MB свободно място на твърдия диск
■ CD-ROM драйвер
■ 256MB памет
■ Поддържа DirectX 9.0 VGA карта
■ Windows XP/ Windows Vista
Ще се покаже снимка от камерата
Инсталиране
Инсталиране на хардуера
Моля, включете камерата
в свободния USB 2.0 порт
2. Щракнете върху Video Capture Pin, което се намира в Option menu, за да нагласите резолюцията
на картината.
Бележка. По-високата резолюция ще намали
скоростта на скоростта на картината (fps)
Допълнителни настройки
Щракнете върху Video Capture Filter, за да получите
достъп до допълнителните настройки на картината.
Access to digital zoom mode is possible only in VGA mode by
marking “Enable Zoom” checkbox.
Включването на функцията “Face tracking” ще накара
камерата да фокусира автоматично върху използващия (само във VGA състояние).
Допълнителните настройки могат също да бъдат
достъпни чрез натискане на десен бутон върху иконата на камерата върху Taskbar.
BG
Маркирайте условие low-light
Настройте параметъра ба предпочитаните настройки
Настройте честотата на условие local power frequency
(50Hz в Европа, 60Hz в Америка и част от Азия)
Effect page предлага 18 специални ефекта и 10 фото
рамки за актуална визия.
Можете да направите 5 мегапикселова снимка
(вмъкване) като изберете максимална резолюциа
от менюто за снимки (снимката на камерата трябва
да бъде настроена първоначално на резолюция 1.3
мегапиксела).
Предпазна мярка
Поле за настойка на специални ефекти
Поле за настройка на фото рамки
С тази функция може да се коригира фото рамката
■ Тази камера не е водоустойчива. Не я използвайте на вън и на места с висока влажност.
■ Не разглобявайте устройството.
■ За да почистите камерата използвайте само суха,
чиста кърпа. Не използвайте алкохол и разтвори.
LOOK
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
PC Camera for Teleconferencing & Video Surveillance
Ευχαριστούμε που επιλέξατε την πρωτοποριακή, υψηλής ανάλυσης WEB CAMERA WATCHER.
Το προϊόν αυτό δεν έχει οδηγούς εγκατάστασης και
συνδέεται αμέσως μεταφέροντας αρχεία σε πραγματικό χρόνο μέσω H/Y στη θύρα USB.
Η συγκεκριμένη κάμερα δημιουργεί νέα πρότυπα στην
ψηφιακή εικόνα.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
■ 1.3 Mega pixels Digital Camera CMOS Sensor
■ Interface: USB2.0 port (compatible with USB1.1)
■ Δείκτης μεταφοράς: (640*480ppi) 30fps;
(1280*960ppi) 10- 15fps; (1600*1200) 10-15fps
■ 2560x2048 ppi – maximum still picture size
■ εικόνα εστίασης: 5cm to infinity
■ Non-compression image processor
■ AWB (Automatic White Balance)
■ 5 glass lens
■ Ενσωματωμένο μικρόφωνο
■ Automatic Face Tracking and Zoom (software operated available in low resolution mode only).
MT4022
Εγκατάσταση λογισμικού
Η κάμερα αυτή δεν έχει οδηγούς, αυτό σημαίνει ότι η
κάμερα είναι έτοιμη προς λειτουργία..
Επίσης η κάμερα είναι έτοιμη να λειτουργήσει με οποιαδήποτε εφαρμογή (π.χ Skype).
Για να κάνετε χρήση του φακού (zoom) και της λειτουργίας ιχνηλατήσεις προσώπου (face tracking), παρακαλώ εγκαταστήστε το λογισμικό AMCAP από το
CD-ROM που περιλαμβάνεται στο σετ.
Λειτουργία
1. Ξεκινήστε την Webcam επιλέγοντας την εφαρμογή
AMCAP από το μενού όπως παρουσιάζεται παραπάνω.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
■ Οποιοδήποτε συμβατό H/Y ή φορητό H/Y με USB Θύρα
■ Pentium 1GHz ή υψηλότερο επεξεργαστή
■ Πάνω από 500MB ελεύθερο δίσκο
■ CD-ROM οδηγό
■ 256MB μνήμη
■ Support DirectX 9.0 VGA card
■ Windows XP/ Windows Vista
GR
Προβολή της webcam εικόνας θα εμφανιστεί.
Εγκατάσταση
Παρακαλώ συνδέστε την
Web Camera στη
θύρα USB.2
2. Κάντε κλικ στο Video Capture Pin στο μενού για να
προσαρμόσετε την ανάλυση της εικόνας.
Σημείωση. Υψηλή ανάλυση θα μειώσει την ταχύτητα της εικόνας (fps).
Προχωρημένες ρυθμίσεις
Κάντε κλικ στο Video Capture Filter για να έχετε πρόσβαση στις προχωρημένες ρυθμίσεις της εικόνας.
Πρόσβαση στο ψηφιακό φακό είναι δυνατή επιτρέποντας
Με την λειτουργία ‘ face tracking ‘ ‘ιχνηλάτηση προσώπου’, η κάμερα φωτογραφίας θα εστιάσει αυτόματα
στο πρόσωπο.
Στις προχωρημένες ρυθμίσεις μπορείτε να έχετε πρόσβαση κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο Camera
στο πίνακα θεμάτων.
Μαρκάρετε στο χαμηλό – φως
Προσαρμόστε τις παραμέτρους στις δικές σας ρυθμίσεις
Ρυθμίστε την συχνότητα στη τοπικά όρια συχνότητας
(50 Hz στην Ευρώπη, 60 Hz στην Αμερική και μέρος της Ασίας)
GR
Η σελίδα για δημιουργία εντυπώσεων προσφέρει 18
ειδικά εφφέ και 10 κορνίζες φωτογραφίας για πραγματική εικόνα
Για φωτογραφικά στιγμιότυπα 5Mpix επιλέξτε μέγιστη
ανάλυση στο snapshot menu (τη φωτογραφική κάμερα πρέπει πρώτα να προσαρμοστεί πρώτα στη μέγιστη
ανάλυση 1,3 Mpix.
Προφύλαξη
Ειδικά εφφέ ρυθμίσεων
Ρυθμίσεις κορνίζας
Με αυτή την λειτουργία ο χρήστης μπορεί να
επεξεργαστεί το τη κορνίζα της φωτογραφίας.
■ Αυτή η κάμερα δεν είναι αδιάβροχη Μην την χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικά μέρη που υπάρχει υγρασία.
■ Μην αποσυναρμολογείτε την συσκευή.
■ Για να καθαρίσετε την μηχανή χρησιμοποιείστε στεγνά καθαρά υφάσματα.. Μην χρησιμοποιείτε οινοπνεύματα ή διαλυτικά.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement