H ndbok SIRe Competent FH Electric

Original instructions

SIRe Competent Fan Heater

Electric

With quick guide

SIReFCX

SE

.

... 2

ES

.

... 70

GB

.

... 19

DE

.

... 36

IT

.

... 87

PL

.

... 138

RU

.

... 155

For wiring diagram, please see last pages

NL

.

... 104

FR

.

... 53

NO

.

... 121

SIRe Competent Fan Heater Electric

Hurtigveiledning/oppstart

Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet Bestanddeler).

Råd om plassering

PC-kort Base SIReB1X og PC-kort HUB

SIReC1X monteres nært ved apparatet.

Kontrollenheten SIReUA1 har en intern romtemperaturføler og er montert slik at den er tilgjengelig for brukeren. Kablingen mellom PC-kort Base SIReB1X og varmeviften må være lagt opp for 230 V.

Modulærkablene RJ12 (6p/6c), som fås i forskjellige lengder, brukes til å koble sammen

PC-kortet og kontrollenheten. Lengre kabler fås som ekstrautstyr. For maksimale kabellengder se avsnittet Ekstrautstyr.

For å unngå at ikke autoriserte personer får tilgang til kontrollenheten kan den eventuelt plasseres et annet sted, og en ekstern romføler, SIReRTX (ekstrautstyr), kan installeres i lokalet for registrering av riktig temperatur.

Interngivare SIReIT02 ska monteras i utloppet på värmefläkten i avsedd hållare.

Tilkobling av systemet

I styrekort Base SIReB1X kobles apparatet videre med modulærkabel RJ12 (6p/6c) hvis flere apparater skal kobles sammen parallelt.

Hvis en ekstern romtemperaturføler SI-

ReRTX benyttes, tilkobles den ved hjelp av modulærkabelen RJ11 (4p/4c) på HUB SI-

ReC1X. Styrekortet Base SIReB1X i/ved apparatet og kontrollenhet SIReUA1 tilkobles med

PC-kort HUB SIReC1X med modulærkabler

RJ12 (6p/6c) etter at de andre apparatene er startet. Strømforsyning for elektrisk varme må tilkobles separat (se håndboken for varmluftsviften).

Koblingsskjema

Koblingsskjemaene finnes i et eget avsnitt bakerst i denne håndboken.

2

1

0

3

4 5

6

7

8

9

Hvert apparat skal ha en unik ID på

SIReB1X-kortet.

NO

Angi ID/Drift uten kontrollenhet

Styresystemet kan styre ett eller flere parallellkoblede apparater (maks. 9). Hvert apparat skal ha et unikt ID-nummer (1-9), som stilles inn på PC-kortets ID-velger. F.eks. enhet 1: ID=1, enhet 2: ID=3

Hvis den eksterne reguleringen av en eller annen grunn ikke er installert, kan apparatet likevel kjøre midlertidig. ID-velgeren settes da til modus 0, se bildet nedenfor.

Funksjonen er halv hastighet og halv varmeeffekt

Når ID-nummeret skal endres, må apparatet kobles fra strømmen.

2

1

0

3

4 5

6

7

8

9

Velg 0 for å kjøre apparatet midlertidig uten ekstern regulering.

121

NO SIRe Competent Fan Heater Electric

Oppstart

System forsynt med strøm. Ved første oppstart kjøres oppstartsveiviseren, og grunninnstillingene defineres. Vifte- og varmetrinn testes gjennom testprogrammet.

Deretter vises et statusvindu.

Ved første oppstart kan det oppstå alarmer og feilkoder, disse tilbakestilles vanligvis uten ytterligere tiltak.

Oppstartsveiviser

1

Oppstartsveiviser

Velg språk

Norsk

5

Oppstartsveiviser

Funksjonstest

Start test

Utelat test

Skjermfunksjonstest

Oppstartsveiviser

Viftetrinn 1-5

Varmetrinn 3

2

Oppstartsveiviser

Velg temp.enhet

°C

°

F

3

Oppstartsveiviser

Angi dato

2011 -05-28

ÅÅÅÅ-MM-DD

4

Oppstartsveiviser

Angi klokkesl.

14 :07

24t-format

6

Oppstartsveiviser

Funksjonstest

Test fullført

Testomstart

7

Oppstartsveiviser

Oppstart fullført

Fortsett

Omstart veiviser

Sjekker system ...

122

SIRe Competent Fan Heater Electric NO

Innhold

Hurtigveiledning/oppstart

Råd om plassering

Tilkobling av systemet

Koblingsskjema

Angi ID/Drift uten kontrollenhet

121

121

121

121

Oppstart 122

Bestanddeler

SIReFCX 124

Ekstrautstyr 125

Driftsmoduser

Driftsmoduser 126

Kontrollenhet SIReUA1

Oversikt 127

Statusvindu 127

Hovedmeny

Innstilte verdier 128

Temp.innstillinger 128

Vifteregul. 128

Sommer/vinter 128

System på/av 128

Installatørmeny 128

Installatørmeny

Statusskjermbilde 129

Ukeprogram 129

Vifteinnst. 130

Varmeinnst. 130

Filtervaktinnstilinger (ikke for elektrisk)

Ekstern regulering (BMS)

131

132

Generelle innst. 133

Servicemeny 133

Alarm- og feilkoder

Vise alarm- og feilkoder

Tlb.still alarm

134

134

Feil i strømtilførsel 134

Overopphetingsvern 134

Koblingsskjemaer, se de siste sidene

123

NO

Bestanddeler

SIReFCX

SIRe Competent Fan Heater Electric

SIReUA1, kontrollenhet

Competent og

Advanced

Deksel til veggenhet

SIReB1X, eksternt

PC-kort Basic

SIReIT02, intern temperaturføler 2 m

SIReC1X,

PC-kort HUB Competent

SIReCC, modular cable

Mål bestanddeler

Type

SIReUA1

SIReB1X

SIReIT02

SIReC1X

SIReCC603

SIReCC605

Beskrivelse

Kontrollenhet Competent og Advanced

Integrert PC-kort Base

Intern temperaturføler

PC Board HUB Competent

Modulærkabel

RJ12 (6/6)

Modulærkabel

RJ12 (6/6)

HxWxD

[mm]

120x70x35

202x139x50

1

3

5

L

[m]

124

Ekstrautstyr

SIRe Competent Fan Heater Electric NO

SIReRTX, ekstern romtemperaturføler

Typ NRF-no.

SIReRTX

SIReUR*

SIReCJ4

SIReCJ6

SIReCC603

SIReCC605

SIReCC610

SIReCC615

SIReCC403

SIReCC405

SIReCC410

SIReCC415

673 09 22

673 09 21

673 09 23

673 09 24

673 09 25

673 09 26

673 09 27

673 09 28

673 09 29

673 09 30

*) Se egen håndbok

SIReUR, sett for innfelt montering

EL-no.

87 510 12

87 510 11

87 510 13

87 510 14

87 510 15

87 510 16

87 510 17

87 510 18

87 510 19

87 510 20

SIReCJ4, skjøtestykke

SIReCJ6, skjøtestykke

Beskrivelse

Ekstern romtemperaturføler

Sett for innfelt montering

Skjøtestykke RJ11 (4/4)

Skjøtestykke RJ12 (6/6)

Modulærkabel RJ12 (6/6)

Modulærkabel RJ12 (6/6)

Modulærkabel RJ12 (6/6)

Modulærkabel RJ12 (6/6)

Modulærkabel RJ11 (4/4)

Modulærkabel RJ11 (4/4)

Modulærkabel RJ11 (4/4)

Modulærkabel RJ11 (4/4)

SIReCC, modulærkabel

HxBxD

70x33x23

114x70x50

L

[m]

10

3

5

10

15

3

5

10

15

Maks. kabellengder

• Modulærkabel RJ12 (6p/6c) mellom SIReUB1 og SIReB1(X): maks. 50 m.

• Modulærkabel RJ12 (6p/6c) mellom SIReC1X og SIReB1(X): maks. 10 m

• Modulærkabel RJ12 (6p/6c) mellom to SIReB1(X): maks. 50 m.

• Modulærkabel RJ11 (4p/4c) til romføler SIReRTX: maks. 20 m.

Total kabellengde som tillates i systemet, er maksimalt 300 m

125

NO SIRe Competent Fan Heater Electric

Driftsmoduser

Driftsmoduser

Reguleringen er basert på de tre driftsmodusene:

• Termostat / Manuell vifte

• Termostat / Automatisk vifte

• Manuell

Termostat / Manuell vifte

Termostaten regulerer bare varmen, viften kjører kontinuerlig. Viftehastigheten stilles inn manuelt. Viftesymbolet er markert i statusvinduet, velg ønsket hastighet med dreiebryteren og bekreft. (Maks. hastighet er trinn 4 for SE06-15 og trinn 2 for SE20/30).

Når børverdien har falt med 0,5 K, aktiveres det første varmetrinnet. Hvis temperaturen faller ytterligere, aktiveres neste varmetrinn osv. (SE06-15, 20 har 2 varmetrinn,

SE30 har 3 varmetrinn). Differansen mellom børverdien og romtemperaturen som styrer aktiveringen av varmetrinnet, stilles inn under Varmetrinndifferanse, se Installatørmeny

> Varmeinnstillinger > Varmetrinndiff.

Termostat / Automatisk vifte

Termostaten regulerer både varmen og viften. Viftehastigheten stilles inn manuelt i statusvinduet. [Installatørmeny >

Vifteinnstillinger > Viftemodus.]

Manuell

Viftehastigheten og varmen stilles inn manuelt i statusvinduet. Varmen kan stilles inn til 2 eller 3 trinn. Varme er blokkert i sommermodus, se: Hovedmeny > Sommer/ vinter

126

SIRe Competent Fan Heater Electric

Kontrollenhet SIReUA1

Oversikt

NO

Statuswindow (Auto mode)

IN

19

.0

°C

Statusvindu

Statuswindow (Manual mode)

19

.0

Pil tilbake

Pil frem

Dreiebryter

Viftehastighetstrinn

Varmetrinn

Meny

Forklaringer

Statusvindu

I displayet vises gjeldende romtemperatur, vifte- og varmetrinn, dørstatus og dag- eller nattmodus eller Av når ukeprogrammet benyttes.

Displayet viser også om reguleringen er satt til automodus eller manuell modus.

Alarm, rød lysdiode

Kjøresignal, grønn lysdiode

AV

Ukeprogram

Dag

Ukeprogram

Natt

Ukeprogram

Ute av drift

Statusvindu

For å angi om viften og varmen reguleres med termostat eller manuelt, er aktuelt symbol avmerket i statusvinduet med pil frem.

Trinnene kan deretter stilles inn. Bekreft med pil frem. For beskrivelse se avsnittet

Driftsmoduser. Trykk på pil frem for å få tilgang til hovedmenyen.

Pil frem

Bekreft valget og fortsett.

Dreiebryter

Bla mellom alternativene

Pil tilbake

Gå tilbake.

Etter tre minutter går kontrollenheten tilbake til å vise statusvinduet.

127

NO SIRe Competent Fan Heater Electric

Hovedmeny

Innstilte verdier

Viser innstilt romtemperatur, maks. hastighet og status for ukeprogram.

Hovedmeny Innstilte verdier

Innstilte verdier

Temp.innstillinger

Vifteregul.

Romtemp. dag

Romtemp. natt

Maks. hastighet

Sommer/vinter

Ukeprogram

20°C

18°C

Trinn 5

Vinter

Ingen progr.

Sommer/vinter

Når sommermodus er valgt under Hovedmeny

> Sommer / vinter, blokkeres varmen.

Hovedmeny

Hovedmeny>Sommer/vinter

Vifteregul.

Sommer/vinter

System på/av

Sommer/vinter

Vinter

Temp.innstillinger

Still inn ønskede romtemperaturer for dag- henholdsvis nattmodus (romtemperatur natt benyttes for ukeprogram/nattreduksjon).

Hovedmeny

Innstilte verdier

Temp.innstillinger

Vifteregul.

Hovedmeny>Temp.

innstillinger

Romtemp. dag

Romtemp. natt

Fabrikkinnstilling

Romtemp. dag: 20 °C (5 – 35 °C)

Romtemp. natt: 18 °C (0 – 20 °C)

Fabrikkinnstilling

Sommer / vinter: Sommer (sommer - varme av)

System på/av

Slå hele apparatet av manuelt. Når apparatet er av, slokkes displayet. Så snart en knapp trykkes inn, tennes det igjen og viser System på/av. Velg På for å aktivere apparatet igjen.

Apparatets sikkerhetsfunksjoner fortsetter

å være aktive etter at systemet er slått av, slik at viften kan fortsette å kjøre en stund etter at modusen Av er valgt.

Hovedmeny

Hovedmeny>System på/av

Sommer/vinter

System på/av

Installatørmeny

System på/av

Vifteregul.

Ingen funksjon. Denne innstillingen bør utføres manuelt fra statusmenyen.

Hovedmeny

Temp.innstillinger

Vifteregul.

Sommer/vinter

Installatørmeny

Installatørmenyen finnes nederst på hovedmenyen og er passordbeskyttet. Se

Installatørmeny i denne veiledningen.

Hovedmeny Hovedmeny>Installatørmeny

Sommer/vinter

System på/av

Installatørmeny

Angi passord

0 0 0 0

(Se håndbok)

128

SIRe Competent Fan Heater Electric NO

Installatørmeny

Installatørmenyen aktiveres med kode 1932.

Velg tallene med dreiebryteren og bekreft med pil frem.

Hvis du vil sjekke hvilke dager et bestemt program er aktivert, kan du trykke på pil frem for å velge en ukedag, slik at programmet merkes og dagene programmet benyttes på, understrekes. Veksle mellom programmene for en bestemt dag ved hjelp av dreiebryteren.

Hovedmeny

Sommer/vinter

System på/av

Installatørmeny

Hovedmeny>Installatørmeny

Angi passord

0 0 0 0

(Se håndbok)

Sjekk program

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn

08:00

18:00

Dag (1)

Natt (2)

Statusskjermbilde

Kontroller innstillingene. Statusskjermbildet består av tre sider med innstillinger som du kan bla gjennom med dreiebryteren.

>Installatørmeny

Statusskjermbilde

Ukeprogram

Vifteinnst.

>Statusskjermbilde

Funksjonsmodus

Program

Ukeprogram

Definere innstillinger for ukeprogram.

Komp.

002

FF

FF

FF

Du kan legge til et programtrinn ved å velge Nytt programtrinn. Bekreft valget med pil frem. Velg Dag, Natt eller Av (hvis apparatet ikke skal være i drift), still inn tiden for påslåing og deretter for hvilke dager programmet gjelder. Gå så til Ferdig for å avslutte.

>Installatørmeny>Ukepr ogram

Ukeprogram på/av

Nytt programtrinn

Sjekk program

Nytt programtrinn 7/16

Modus

Dag

00 :00

Tir 10:45

Man

Tir 10:45

Tir Ons Tor Fre Lør Søn

Man

Tir 10:45

Tir Ons Tor Fre Lør Søn

Ferdig Tir 10:45

Et nytt programtrinn erstatter for eksempel ikke en innstilt tid for Dag, men du kan i stedet velge å endre et programtrinn. Velg

Endre program for å endre et programtrinn.

>Installatørmeny

Statusskjermbilde

Ukeprogram

Vifteinnst.

Et grunnprogram er forhåndsprogrammert i

SIRe.

Man-fre Dag fra 08:00, natt fra 18:00

Lør Dag fra 10:00, natt fra 16:00

Søn Dag fra 11:00:00, natt fra 14:00

For å kontrollere hvilket program som er definert for en bestemt dag, velg Sjekk program og veksle deretter mellom dagene med dreiebryteren.

Sjekk program

>Installatørmeny>Ukepr ogram

Nytt programtrinn

Sjekk program

Endre program

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn

08:00

18:00

Dag (1)

Natt (2)

>Installatørmeny>Ukepr ogram

Sjekk program

Endre program

Fjern program

Endre program

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn

1. 08:00

2. 18:00

3. 10:00

4. 16:00

Dag

Natt

Dag

Natt

00 :00

Tir 10:45

Man

Tir 10:45

Tir Ons Tor Fre Lør Søn

Man

Tir 10:45

Tir Ons Tor Fre Lør Søn

Ferdig Tir 10:45

Programtrinnene som ikke skal gjelde, fjernes i Fjern program. Ett eller alle programtrinn kan fjernes fra menyen. Velg Tilbakestill alle for å gå tilbake til det fabrikkinnstilte grunnprogrammet.

>Installatørmeny>Ukepr ogram

Sjekk program

Endre program

Fjern program

Fjern program

Fjern ett

Fjern alle

Tlb.st. alle

129

NO

>Installatørmeny>Ukeprogram

Ukeprogram på/av

Nytt programtrinn

Sjekk program

SIRe Competent Fan Heater Electric

Du kan aktivere ukeprogram ved å velge På under Ukeprogram på/av. I På-modus vises en sol, måne eller Av i statusvinduet for å angi dag-, natt- eller Av-funksjon.

>Installatørmeny>Ukeprogram

Ukeprogram på/av

Av

Varmeinnst.

Definer innstillinger for varme.

>Installatørmeny

Vifteinnst.

Varmeinnst.

Filtervakt

Vifteinnst.

Definer innstillinger for viftemodus (se også avsnittet Driftsmoduser).

>Installatørmeny

Ukeprogram

Vifteinnst.

Varmeinnst.

>Installatørmeny>Vifteinnst.

Viftemodus

>Installatørmeny>Vifteinnst.

Viftemodus

• Auto

Varmetrinndiff.

Temperaturdifferansen mellom tilkobling av det elektriske varmetrinnet.

Fabrikkinnstillingen på 1,0 og en børverdi på

20 °C gir følgende funksjon: lavt effekttrinn kobles inn ved +19,5 °C (kobles ut ved +20,0

°C). Hvis temperaturen fortsetter å falle under +18,5 °C, kobles enda et effekttrinn inn

(kobles ut ved +19,0 °C). Ved 3 effekttrinn aktiveres det siste trinnet ved +17,5 °C og slås av ved +19,0 °C.

>Installatørmeny>Varmeinnst.

Varmetrinndiff.

1.0 K >Installatørmeny>Vifteinnst.

Viftemodus

Termostat Manuell vifte

>Installatørmeny>Varmeinnst.

Varmetrinndiff.

Følerkalibrering

Maks.grense temp.

>Installatørmeny>Vifteinnst.

Viftemodus

Termostat Autom. vifte

Fabrikkinnstilling

Heating step diff.: 1.0 K (0 K – 10 K)

>Installatørmeny>Vifteinnst.

Viftemodus

• Manuell

Fabrikkinnstilling

Viftemodus: Termostat / Manuell vifte

(Termostat / Automatisk vifte, Manuell)

130

SIRe Competent Fan Heater Electric

Grense varmetrinn

Mulighet til å begrense varmen.

>Installatørmeny>Varmeinnst.

>Installatørmeny>Varmeinnst.

Varmetrinndiff.

Grense varmetrinn

Følerkalibrering

Grense varmetrinn

2

Fabrikkinnstilling

Grense varmetrinn: 2 (SE06-15, 20) 3 (SE30)

Følerkalibrering

Hvis føleren viser feil verdier, kan disse kalibreres. Visse visningsfeil kan oppstå, men disse skyldes hovedsakelig plassering (kalde/ varme overflater osv.) Verdien + eller – øker eller reduserer den målte verdien (+2K øker for eksempel den viste verdien med 2 grader).

NO

Filtervaktinnstilinger (ikke for elektrisk)

Filteralarmen varsler når innstilt fast kjøretid er overskredet.

>Installatørmeny

Varmeinnst.

Filtervakt

Ekstern regulering

Innstilling filtertidsur

Gå til Innstilling filtertidsur og sett ønsket kjøretid til mellom 50 og 9950 timer.

>Installatørmeny>Filtervakt

Filtertidsur på/av

Innstilling filtertidsur

Siste filterbytte

>Installatørmeny>Filtervakt

Innstilling filtertidsur

• 1500 h

>Installatørmeny>Varmeinnst.

Varmetrinndiff.

Følerkalibrering

Maks.grense temp.

>Installatørmeny>Varmeinnst.

>Følerkalibrering

Romtemp.føler

Utetemperaturføler

>Installatørmeny>Varmeinnst.

>Følerkalibrering

Romtemp.føler

0.0 K

Fabrikkinnstilling

Innstilling filtertidsur: 1500 t (50 - 9950 t)

Filtertidsur på/av

Du kan aktivere filterprogram ved å velge På under Filtertidsur på/av.

>Installatørmeny>Filtervakt

Filtertidsur på/av

Innstilling filtertidsur

Siste filterbytte

Fabrikkinnstilling

Romtemperaturføler: 0,0 K (-10 K – 10 K)

Maks.grense temp.

Maksimal romtemperatur som en bruker kan velge, er begrenset til mellom 5 – 35 °C.

>Installatørmeny>Varmeinnst.

Varmetrinndiff.

Følerkalibrering

Maks.grense temp.

>Installatørmeny>Varmeinnst.

Maks.grense temp.

35°C

Fabrikkinnstilling

Filtertidsur på/av: Av (på)

Siste filterbytte

Du kan kontrollere kjøretiden siden siste filterbytte ved å velge Siste filterbytte. Tiden tilbakestilles når filteralarmen tilbakestilles.

Hvis tiden skal tilbakestilles før alarmen har gått, må filtertidsuret slås på og av.

Fabrikkinnstilling

Maks.grense temperatur: 35 °C (5 – 35 °C)

>Installatørmeny>Filtervakt

Filtertidsur på/av

Innstilling filtertidsur

Siste filterbytte

>Installatørmeny>Filtervakt

Siste filterbytte

0 h

131

NO SIRe Competent Fan Heater Electric

Ekstern regulering (BMS)

BMS-funksjoner kan aktiveres under Ekstern regulering. Aktiver Ekstern på/av (5-30 V

AC/DC fra BMS) eller 0-10 V vifteregulering ved å velge På under det relevante valget. Se diagrammet på neste side og Koble til ekstern regulering.

>Installatørmeny

Filtervakt

Ekstern regulering

Generelle innst.

>Installatørmeny>Ekstern regulering

Ekstern på/av

0-10 V vifteregul.

>Installatørmeny>Ekstern regulering

Ekstern på/av

0-10 V vifteregul.

2

1

0

5

4

3

Gjeldende trinn

1

7,1

2

6,0

4,9

3,9

2,8

3,2

4,3

3 4 5

5,5

6

6,5

7

7,6

8 9 10 11

[V]

1

2

3

Gjeldende trinn

0

4

5

Vifte

3

4

0

1

2

2

Diagram: Vifte- og varmetrinnet ved inngående 0-10 V DC spenningsnivå, SE06-15.

Varme

2

2

0

1

2

2

Gjeldende trinn

2

1

0

2

3,9

2,8

3

3,2

4

4,3

5

5,5

6 10 11

1

2

Gjeldende trinn

0

Vifte

0

1

2

1 7 8 9

[V]

Diagram: Vifte- og varmetrinnet ved inngående 0-10 V DC spenningsnivå, SE20.

Varme

0

1

2

Gjeldende trinn

3

2

1

0

2

4,9

3,9

2,8

3,2

4,3

3 4 5

5,5

6

6,5

7 9 10 11

2

3

0

1

Gjeldende

Trinn

Vife

0

1

2

2

1 8

[V]

Diagram: Vifte- og varmetrinnet ved inngående 0-10 V DC spenningsnivå, SE30.

Varme

2

3

0

1

132

SIRe Competent Fan Heater Electric

Generelle innst.

Mulighet til å definere generelle innstillinger som også finnes i oppstartsveiviseren, og utføre tilbakestilling.

NO

Servicemeny

Servicemenyen er passordbeskyttet og brukes ved kontakt med Frico eller autorisert installatør.

>Installatørmeny

Ekstern regulering

Generelle innst.

Servicemeny

Endre datoen, klokkeslettet, språket og temperaturenhet.

>Installatørmeny>Generelle innst.

Angi dato

Angi klokkesl.

Velg språk

Funksjonstest

Kjør funksjonstesten for å teste viften og varmetrinnene.

>Installatørmeny>Generelle innst.

Funksjonstest

Start test

Utelat test

>Installatørmeny>Generelle innst.

Viftetrinn 1-5

Varmetrinn 1

>Installatørmeny>Generelle innst.

Funksjonstest

Test fullført

Testomstart

Brukerinnst.

Brukerinnstillinger (rom.temp. dag henholdsvis natt, maks. hastighet, hastighet lukket dør, sommer / vinter) tilbake til fabrikkinnstillinger.

>Installatørmeny>Generelle innst.

Funksjonstest

Brukerinnst.

>Installatørmeny>Brukerinnst.

Til brukerinnstillinger?

Nei

Ja

133

NO SIRe Competent Fan Heater Electric

Alarm- og feilkoder

SIRe har forskjellige alarmer og feilkoder som sikrer trygg og problemfri drift. Hvis alarmene eller feilkodene er indikert, må de tilbakestilles før normal drift kan gjenopptas, for eksempel før varmen kan aktiveres igjen.

Viftemodus er aktiv selv om for eksempel overopphetingsalarmen har slått ut.

Vise alarm- og feilkoder

Ved en eventuell alarm eller feil vises alarm-/ feilkoden i statusvinduet. Ved en alarm-/ feilkode vises apparatet den gjelder for. Se

Tabell - Alarmer og Tabell - Feilkoder.

Tlb.still alarm

NB! Før tilbakestilling må du sjekke at feilen er rettet opp, og at det ikke er noe som hindrer apparatet fra å settes i drift igjen!

Når feilen er rettet opp, tilbakestiller du alarmen ved å trykke på pil frem, velge Tilbakestill alarm og deretter bekrefte. Hvis flere apparater avgir en alarm samtidig, indikeres dette faktumet, men bare én alarm vises i displayet. Denne alarmen må tilbakestilles før neste alarm kan leses. Ved første oppstart kan det oppstå alarmer og feilkoder, disse kan vanligvis tilbakestilles uten ytterligere tiltak.

Feil i strømtilførsel

Vær oppmerksom på at tidsinnstillingene må kontrolleres ved strømtilførselsfeil.

Hvis tiden ikke er riktig innstilt, påvirkes ukeprogrammet.

Overopphetingsvern

SE06-15:

Overopphetingsvernet skal begrense avtrekkstemperaturen til 70 °C. Ved 70 °C utkobles et effekttrinn. Hvis temperaturen fortsetter å stige, avbrytes all effekt ved 75 °C.

Hvis temperaturen likevel fortsetter å stige, for eksempel på grunn av feil på en kontaktor, begynner viften å rotere ved 70 °C for å holde temperaturen nede. Samtidig startes en overopphetingsalarm, se Tabell - Alarm. Ved innvendige temperaturer på +80 °C kjører viften på maksimal hastighet.

Hvis apparatet kjøles ned, aktiveres varmeeffekten igjen. Alarmen blir stående i displayet til kontrollenheten. Hvis apparatet overopphetes to ganger i løpet av en time, må alarmen tilbakestilles før oppvarming kan aktiveres igjen. Viften kjører til alarmen er tilbakestilt.

SE20-30:

Overopphetingsvernet skal begrense avtrekkstemperaturen til 85 °C. Ved 85 °C utkobles et effekttrinn. Hvis temperaturen fortsetter å stige, avbrytes all effekt ved 90 °C.

Hvis temperaturen likevel fortsetter å stige, for eksempel på grunn av feil på en kontaktor, begynner viften å rotere ved 85 °C for å holde temperaturen nede. Samtidig startes en overopphetingsalarm, se Tabell - Alarm. Ved innvendige temperaturer på +95 °C kjører viften på maksimal hastighet.

Hvis apparatet kjøles ned, aktiveres varmeeffekten igjen. Alarmen blir stående i displayet til kontrollenheten. Hvis apparatet overopphetes to ganger i løpet av en time, må alarmen tilbakestilles før oppvarming kan aktiveres igjen. Viften kjører til alarmen er tilbakestilt. NB! Utfør en grundig kontroll ved gjentatte alarmer og overopphetingsalarmer, og kontakt autorisert servicepersonale eller

Frico hvis du ikke finner årsaken til feilen.

134

SIRe Competent Fan Heater Electric NO

Tabell - Alarm

A1

A4

A5

Motoralarm

A2

Overopphetingsalarm

Filteralarm

Ekst. alarm

Termobryter er utløst. En eller flere motorer er overopphetet. (Bare apparater med uttrukkede termobrytere.)

Temperaturen i apparatet har oversteget alarmgrensen for overoppheting.

Fast kjøretid før filteralarmen er oppnådd.

Ekstern alarminngang på

SIReC1X er aktivert.

Kontroller at ikke noe sperrer for apparatets luftinntak og -uttak. Når den overopphetede motoren har kjølt seg ned, lukkes termobryteren igjen, og alarmen kan tilbakestilles. Sjekk motorene ved gjentatte alarmer, og bytt ut ødelagte motorer.

Kontroller at ikke noe sperrer for apparatets luftinntak og -uttak, funksjonen til den innvendige temperaturføleren.

Bytt ut eller rengjør filteret, juster eventuell alarmtid på grunnlag av hvor skittent filteret er, og tilbakestill alarmen.

Kontroller den eksterne alarmen.

135

NO

Tabell - Feilkoder

Feilkode

E1 Kommunikasjon

E2 ID Error

E3 ID Error

E4 Romfølerfeil

E8

Feil på intern føler

E10

ID Error

E12 Romfølerfeil

E14

Feil på uteføler

E20 Kommunikasjon

E21

Romfølerfeil

E23

Programvarefeil

SIRe Competent Fan Heater Electric

Årsak

SIReB1X har ikke kontakt med SIReC1X.

To eller flere SIReB1X har samme ID-nummer.

En eller flere SIReB1X har ikke et program.

Feil på eller manglende ekstern romføler SIReRTX koblet til

SIReB1X.

Feil på eller manglende internføler i apparatet.

To eller flere SIReB1X i systemet har forskjellige programmer.

Feil på eller manglende ekstern romføler SIReRTX koblet til

SIReC1X.

Feil på eller manglende utetemperaturføler SIReOTX koblet til SIReC1X.

Kontrollenhet SIReUA1 har ikke kontakt med SIReC1X.

Feil på intern romføler i kontrollenheten SIReUA1.

Tiltak

Kontroller forbindelsen mellom kortene. Bytt ut eventuelle modulærkabler.

Avbryt strømforsyningen og velg andre ID-numre for alle

SIReB1X i systemet.

Kontakt Frico for støtte.

Koble alltid fra strømforsyningen ved tilkobling eller frakobling av følere. Kontroller følerens tilkobling.

Kontroller følerens tilkobling.

Hvis føler mangler, kontakt

Frico for støtte.

Kontakt Frico for støtte.

Koble alltid fra strømforsyningen ved tilkobling eller frakobling av følere. Kontroller følerens tilkobling.

Koble alltid fra strømforsyningen ved tilkobling eller frakobling av følere.

Kontroller følerens tilkobling.

Kontroller tilkoblingen. Bytt ut eventuelle modulærkabler.

Kontroller tilkoblingen mellom

SIReUA1 og SIReC1X. Bytt ut eventuelle modulærkabler. Hvis feilen ikke rettes opp, må SIReUA1 byttes ut.

Kontakt Frico for støtte.

136

SIRe Competent Fan Heater Electric

Koble til ekstern regulering - med BMS-funksjoner

SIReC1X

NO

Ekstern nattreduksjon

Ekstern alarm INN

Ekst. hast.kontroll 0-10 V DC INN

Ekstern PÅ/AV

Dørbryter

ALARM UT (BMS)

Ekstern nattreduksjon på/av

(potensialfri bryter)

Lukker for å aktivere nattreduksjonsfunksjonen. Alltid aktiv.

Ekstern alarm INN (potensialfri kontakt)

Inngang for ekstern alarm. Lukking utløser alarmen.

Ekstern hastighetsregulering 0-10 V

DC

Regulerer viftehastigheten i trinn (se diagramavsnittet, Ekstern regulering

(BMS)). Innstilt parameter: >>

Installatørmeny > Ekstern regulering >

0-10 V Vifteregulering = på

Ekstern på/av 5-30 V AC/DC

Eksternt signal aktiverer apparatet. Innstilt parameter: >>

Installatørmeny > Ekstern regulering

> Ekstern på/av = på

Dørbryter (obligatorisk) (Ekstern potensialfri bryter)

SIReDC indikerer dørstatus.

Potensialfri bryter fra automatisk dør eller BMS kan også brukes. Lukket = dør åpen Åpen = dør lukket

Alarm utgående (BMS) (potensialfri bryter, maks. 3 A, 230 V)

Utgående alarm-indikering. Alltid aktiv. Lukket = summeralarm Åpen = ingen alarm

137

GB SIRe Competent Fan Heater Electric

Connections between SIReB1X and Panther SE06, SE09,

SE12 and SE15.

L L~ N

SIReB1X

SE06-15

SIRe Competent Fan Heater Electric

Connections between SIReB1X and Panther SE20

GB

L L~ N

SIReB1X

SE20

GB SIRe Competent Fan Heater Electric

Connections between SIReB1X and Panther SE30

L L~ N

SIReB1X

SE30

SIRe Competent Fan Heater Electric GB

ALARM OUT (BMS)

(potential free contact, max 3A, 230V)

EXTERNAL ON/OFF, 5-30V AC/DC

EXTERNAL RPM 0-10V DC IN

EXTERNAL ALARM IN

(potential free contact)

EXTERNAL SETBACK TEMP.

ON/OFF (potential free contact)

SIRe Competent Fan Heater Electric

ALARM OUT (BMS)

(potential free contact, max 3A, 230V)

EXTERNAL ON/OFF, 5-30V AC/DC

EXTERNAL RPM 0-10V DC IN

EXTERNAL ALARM IN

(potential free contact)

EXTERNAL SETBACK TEMP.

ON/OFF (potential free contact)

.

Main offi ce

Frico AB

Box 102

SE-433 22 Partille

Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

Fax: +46 31 26 28 25 [email protected]

www.frico.se

For latest updated information and information about your local contact: www.frico.se

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement