Joycare JC-108 Технически данни

Joycare JC-108 Технически данни
I
Преди използване Ви молим да прочетете внимателно и изцяло това ръководство за употреба, както и да
го съхранявате в бъдеще. За допълнителни въпроси относно кръвното налягане и неговото измерване Ви
молим да се свържете с Вашия личен лекар.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ ИЗМЕРВАНЕ Кръвното налягане варира в течение
на деня и освен това се повлиява от многобройни фактори, като например пушенето, консумацията на
алкохолни напитки, приемането на лекарства и физическата активност. Измереното кръвно налягане
би трябвало да бъде тълкувано от лекар или от медицински работник, който познава подробно Вашата
анамнеза. Чрез постоянното използване на апарата за измерване на кръвно налягане JOYCARE ще можете
да информирате лекаря за постоянните тенденции на Вашето кръвно налягане, като така му предоставяте
полезен инструмент за диагностициране на Вашето здравословно състояние. Поставете маншета правилно,
като внимавате особено той да се намира на нивото на сърцето, тъй като поставянето му по-нагоре или
по-надолу би могло да доведе до погрешно измерване. Не мърдайте уреда, тялото или ръката, както
и не говорете по време на измерването, в противен случай е възможно стойностите да не са надеждни.
Извършвайте измерванията в удобно положение, докато сте седнали, спокойни и добре отпуснати.
Никога не навивайте маншета около ръкава на сако или на пуловер, тъй като отчетените стойности може
да не са надеждни. Между две измервания изчакайте поне 3-5 минути, за да се възвърне нормалното
кръвообращение. Винаги извършвайте измерванията на една и съща ръка, по възможност на лявата ръка,
тъй като налягането между едната и другата ръка може да се различава. Факторите, които биха могли
да повлияят на измерването и да доведат до вариране и ненадеждни отчитания, са: ако сте се
къпали малко преди измерването/ ако говорите по време на измерване/ ако сте пили алкохол/
ако сте извършвали физически упражнения/ движения/ обилно хранене/ температурни
разлики/ нервно напрежение/ стрес и др.
ВНИМАНИЕ: Не забравяйте: саморъчно измерване означава контрол, а не диагноза или лечение.
Необичайни стойности трябва да бъдат винаги обсъждани с личния лекар. При никакви обстоятелства
не трябва да променяте дозировките на каквото и да е лекарство, предписано от личния лекар.
Този апарат за измерване на кръвно налягане не е подходящ за хора с установена сърдечна
аритмия. Ако ползвателят на апарата страда от сърдечни, бъбречни, диабетични проблеми и нарушения
в кръвообращението, е необходимо да се консултира с лекаря, преди да използва апарата. Това устройство
не е играчка. Дръжте го далеч от обсега на деца. Не го оставяйте без надзор и се погрижете децата да не си
играят с него. Това устройства не може да бъде използвано, ако върху ръката си имате рани. Това устройство
трябва да бъде използвано само за измерване на кръвното налягане на възрастни лица.Апаратът съдържа
чувствителни електронни компоненти (микрокомпютър). Затова избягвайте силни електрически или
електромагнитни полета в непосредствена близост до апарата (напр. клетъчни телефони, микровълнови
печки). Те могат да доведат до временна неточност в измерването. За да избегнете възможни увреждания
на апарата, той трябва да се използва и съхранява винаги съглъсно указанията за температурата и
влажността, посочени в техническите спецификации.
HU
Ф
N
N
N
N
N
N
N
M WH
D
O
WHO
O
RN
O
R
M N
НАСТРОЙКА НА ДАТА И ЧАС: Преди да използвате уреда, е важно да настроите датата и часа, за да
могат различните измервания да бъдат запаметявани с тяхната дата и час. Когато поставите батериите,
и “M”, и на дисплея ще започне да
екранът показва датата и часа, натиснете едновременно копчето
мига месецът, натиснете копчето “M”, за да настроите желания месец. Натиснете копчето start (старт), за да
потвърдите и да преминете от месеца към деня, настройте желания ден с копче „М” и след това потвърдете
с копчето start (старт). По същия начин настройте часа и минутите. Тогава апаратът за измерване на кръвно
налягане е готов за използване. Всеки път, когато изваждате батериите, трябва да настроите отново всички
данни.
ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕРВАНЕ 5 минути преди измерването седнете, отпуснете се и останете спокойни.
Точността на измерването е по-голяма, ако маншетът бъде поставен на нивото на сърцето. Дръжте тялото и
ръката неподвижни, а също и не говорете по време на измерването. Не докосвайте уреда.
КАК ДА ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ Навийте лентата
около китката на лявата ръка на 1 или 2 см над китката с дланта на ръката обърната
нагоре и отпуснете пръстите по естествен начин. ДИСПЛЕЯТ трябва да се намира от
същата страна на дланта на ръката, а китката трябва да бъде непокрита. Закопчайте
каишката, като използвате съответната самозалепваща се велкро-лента, като тя не
бива да бъде нито прекалено стегната, нито прекалено свободна. Седнете на стол, като
държите гръдния кош изправен, отпуснете цялото си тяло, особено в областта между
лакътя и пръстите. Подпрете лакътя върху масата, поставете мека подложка, за да подпрете ръката или
използвайте доставената с уреда кутийка.
При
Освен това, ако сърдечният ритъм е неравномерен, върху дисплея ще мига съответният символ.
тези условия уредът извършва измерването, но отчетените данни биха могли да не са точни, в такъв случай
ви препоръчваме да се консултирате с Вашия личен лекар. Този уред не е подходящ за лица с установена
сърдечна аритмия След всяко измерване уредът запаметява автоматично всички отчетени данни. Той е
способен да запамети до 60 измервания. След измерването изключете уреда, като натиснете копче
.
Уредът се изключва автоматично и след около 1 минута, когато бъде оставен неизползван.
СТАНДАРТИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА КРЪВНОТО
НАЛЯГАНЕ
Световната здравна организация (WHO) е утвърдила
стандарти за класификация на кръвното налягане,
които следват по-долу в таблицата.
Забележка: уредът е подходящ за измерване на
кръвно налягане от страна на възрастни лица. Рискови
фактори като диабет, наднормено тегло, тютюнопушене
и др. не са взети в предвид в представените таблици.
Тази таблица е само индикативна, посочените
стойности показват само различните нива на кръвно
налягане и при никакви обстоятелства не бива
да се променят дозировките на каквото и да е
лекарство, предписано от Вашия личен лекар. За
окончателна оценка на Вашето кръвно налягане,
винаги е от основно значение да се консултирате
с лекар.
Систолно
налягане
mmHG
Оптимално
Нормално
Умерено повишено
Хипертония степен 1
Хипертония степен 2
Хипертония степен 3
120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥180
цвят
80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
ЗЕЛЕН
ЗЕЛЕН
ЗЕЛЕН
ЖЪЛТ
ОРАНЖЕВ
ЧЕРВЕН
СЪХРАНЯВАНЕ, ИЗВИКВАНЕ И АНУЛИРАНЕ НА ДАННИТЕ Уредът е в състояние да запамети 60 измервания.
След всяко измерване уредът съхранява в паметта всички отчетени данни (на първия екран на дисплея се
извеждат данните, свързани със систолното и диастолното налягане, класификацията на СЗО и часа, а след
това, на втори екран се извеждат данните, свързани със сърдечните удари и датата на измерване).
120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥180
80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
VERDE
VERDE
VERDE
GALBEN
PORTOCALIU
ROŞU
За да покажете всички други запазени измервания, е достатъно да натиснете копче „М” Също и в режима
за извикване на данните от паметта дисплеят се изключва автоматично след 1 минута, когато бъде оставен
неизползван. Все пак е възможно уредът да се изключи, като натиснете копче “start” (старт). Уредът е в
състояние за запамети последните 60 отчетени измервания; след което ще изтрива постепенно най-старите
от тях. (започвайке от № “60”)
За да изтриете/ анулирате данните в паметта, е достатъчно дисплеят да е включен и да показва
запаметените данни, а след това да натиснете копче „М” за няколко секунди и всички данни ще бъдат
изтрити след звуковия сигнал. След това дисплеят показва само пунктирани линии, Натиснете копче “M”
или ”
, за да изключите дисплея.
М
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Дисплеят показва “Er1”
Дисплеят показва “Er2”
Дисплеят показва “Er3”
Дисплеят показва “Er4”
mm
Дисплеят показва “ErA”
Уредът не реагира при натискане
на който и да е бутон, или
на копчето за поставяне на
батериите
3A/m
GB
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
mm
mm
m
3A / m
M
m
m
m
m
М
m
m
m
m
m
М
M
m
M
m
M
m
om nd d
S
on
mb
nom
D Lg N
G
S
D
m
m
m
D
m
T
m
m
m
m
d
m
m
m
m
S
m
m
C
A
m
A
nd
m
w
m
w
w
mm
m
m
m
m
S
m
m
m
m
m
m
m
m
m
w
m
mm
m
m
m
o gn
BG
m
od
m
m
m
m
m
P
m
m
Am
д
В
м
m
m
м ж
д
м д
ф
m
m
ъд ж
m
ъ
м
м жд
ъ ж
д
м
ъ
S
м щ
m
om nd m
m
m
д
м
m
m
m
m
Ő
m
m
дъ ж щ
С
mb
A
m g
m
д
д
м
жд
щ
m
m
ъд
д ж
80
m
m
120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥180
80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
m
m
E
m
m
m
mm
m
mm
~
mm
~
ш
< %
ш
м
~
m
ф
< %
+
M
m
ж
~
mm
+
m
m
m
+
M m
< %
m
m
< %
m
m
m
m
~
M
m
m
m
~
M
mm
~
m
+
m
m
M
+
mm
m< %
m
m
+
m
м
m
m
m
m
M
m m
mm
m
m
M
m
m
mm
~
m
+
m
m
mm
m
M
m
m m
m
m
m
M
m
m
M
m
m
m
щ ж
m
щ
ш
m
m
m
m
M
m
m
m
m
m
m
щ
щ
M
ш
m
m
ш
m
m
mm
m
m
m
mm
m
m
W
110
0197
W
W
100
m
m
m
m< %
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
+
m
m
щ
m
M m
M
m
m
м
m
M
mm
+
m
+
mm
ю
m
m
~
И
М
м
90
m
m
mm
m
85
m
om go
N
m
A
p odu u u
m
m
m
д ф
ъд
m
m
mm
d
mb
ф
mm
m
m
m
д м
оп ковк н прод к
m
m
u o gn
m
on
ю
д
д
ори ин лн
m
m
m
S
m
A
m
p
m
m
д
д
д
om nd
д д щ
Вд ъ
щ
д
Po
m
m
m
д
м
м
ъ р няв
M
m
m
m
m
m
m m
m
д
д
дд ъж
ъ ш
m
m
m
m
m
m
p odu o
ф
д
Пр поръ в м Ви д
V
m
m
m
do p odu o
N
m
P
АРАНЦИЯ
S A д
З
m
m
S
mm
m
m
m
mm
N
P
m
m
m
g mo gn
m
PULSANTE MEMORIA
T
w
m
mm
m
m
mb
mm
m
E
m
m
o gu d
NO PROBLEM
m
щ
m
m
m
g ng o h p odu
m
A
m
m
m
p
P
m
m
S
D WORTLAUT DER GEWÄHRLE STUNGSERKLÄRUNG FÜR DAS AUSLAND
D
S A m
m
G
G w
m K
m D
G
w
S
U
T
m ß W
R
m ß H
W
W
w R
D
w
A ß
m
S
ß
m ß
P
w
G
B
G
D m
P
mR m
G
w
w
S
F
F
H
m
W
W
G
R
F
F m
K
W
R
w
K
E w d mp oh n d O g n
p
ung d P odu
u ub w h n
m
m
G
m
m
p h o gn
N
m
m
w
m
m
m
m
m
S
m
m
m
m
m
m
o
S
m
C m
D
m
oo gn
m
m
m m
m
Ъ М
M
m
m
m
M
m
m
S
m
m
m
m
m
m
m
m
M
m
M
JC-108
M
m
д
m m
m
m
m
m
m
m
m
RO CERT F CAT DE GARANŢ E
SA
m
m
m
m
О
M
m m
m
m
m
m
М
M
I
м
ж
mm
Дисплеят показва “Er8”
м
m
m
m
m
+
80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
m
m
m
m
Дисплеят показва “Er7”
+
120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥180
m
m
mm
m
m
m
m
mm
±6kV contact
±8kV air
Дисплеят показва “Er0”
Дисплеят показва “Er6”
szín
m
Дисплеят показва “Er5”
m
щ
P
m
щ
Символът на батерията се
извежда на дисплея
Test di emissioni
m
Probléma
m
Дисплеят показва резултат, който
е извън установения диапазон
GB WARRANTY CARD
S A
m
w
T w
m
m
w
m
Проблем
За да покажете данните от паметта, натиснете копче„М”. Дисплеят показва най-напред броя на използваните
записи в паметта, а след това се показват данните, отнасящи се за последното извършено измерване, както
е показано в горната последователност.
ПОДДРЪЖКА И ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА Можете да почиствате уреда с навлажнена кърпа с вода или
с деликатен почистващ препарат, като подсушите с мека кърпа. Никога не използвайте агресивни
почистващи препарати или спрейове за почистване на уреда. Никога не потапяйте уреда във вода. Ако
уредът не се използва за продължителен период от време, Ви препоръчваме да извадите батериите,
тъй като евентуално изтичане на течност от тях може да повреди уреда. Не излагайте уреда на директни
слънчеви лъчи. Никога не поставяйте уреда на мокри и прашни места. Как да избягвате неправилно
функциониране Не надувайте каишката, ако преди това не е била навита около китката. Никога не се
опитвайте да разглобите или да видоизмените някой от компонентите в опит да го поправите. В случай на
неправилно функциониране се свържете с оторизиран технически сервиз. Избягвайте да изпускате уреда
да пада и не го излагайте на никакви удари. Винаги оставяйте уреда далеч от източници на топлина, от
слънчеви лъчи, от влажност, от режещи предмети и други подобни. За правилното функциониране на уреда
трябва винаги да се съобразявате с указанията, отнасящи се за температурата и относителната влажност при
използване, както и за транспорта и съхранението, описани в параграф “технически характеристики”.
Ако каишката за китката се замърси, откачете я от уреда и я почистете с навлажнена кърпа, при по-упорити
петна можете да използвате разтвор с деликатен сапун. За да закачите отново каишката към дисплея,
подравнете добре 4-те отвора и натиснете, докато не чуете изщракване.
m
СИСТОЛНО
ДИАСТОЛНО
Диастолно
налягане
mmHG
Класификация
на кръвното
налягане
ЗЕЛЕН: кръвно налягане в диапазона от нормално до леко повишено
ЖЪЛТ: умерено високо кръвно налягане
ОРАНЖЕВ: много високо кръвно налягане
ЧЕРВЕН: много високо кръвно налягане
ЗАПАЗЕТЕ КИТКАТА НА НИВОТО НА СЪРЦЕТА, КОРИГИРАЙТЕ ПОЗИЦИЯТА, ДОКАТО ВЪРХУ
ИНДИКАТОРА ЗА ПОЗИЦИЯТА НЕ СЕ ИЗВЕДЕ “OK”, КОЕТО ПОКАЗВА, ЧЕ СТЕ ЗАЕЛИ ПРАВИЛНАТА
ПОЗИЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ.
, за да започнете измерването, всички цифри на дисплея се извеждат едновременно
Натиснете копчето
и се издава акустичен сигнал, който показва, че уредът е подложен на кратък тест. Дисплеят показва “O” и
символа на стрелката , за да покаже, че въздухът от каишката се изпуска напълно (остатъчен въздух
в каишката). След това уредът започва измерването и каишката на китката започва да се надува, а след
това въздухът се изпуска бавно. По време на измерването останете отпуснати, не говорете и не се движете.
След приключване на измерването уредът издава кратък акустичен сигнал и каишката изпуска въздуха
напълно, за да покаже, че измерването е приключило. Дисплеят извежда поотделно данните, отчетени за
систолното и диастолното налягане, както и часа, а след това сърдечните удари и датата Върху екрана на
дисплея, заедно със систолното и диастолното налягане и часа, ще мига символът, съответстващ на цвета за
справка въз основа на класификацията на Световната здравна организация (вижте параграф “стандарти за
класификация на кръвното налягане”). Резултатите от измерването ще бъдат върху лентата за измерване
в класификацията на СЗО:
M ND
Ш
ПОСТАВЯНЕ И СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ Свалете капака на отделението за батериите, намиращо се отстрани
на уреда, и постевете 2 нови батерии ААА, като спазвате посочените полюси, а след това затворете капака.
Когато дисплеят показва символа на батерията, това означава, че трябва да ги замените незабавно.
Презареждащи се батерии не могат да се използват за този апарат. Ако уредът не се използва за
продължителен период от време, ви препоръчваме да извадите батериите, тъй като възможно изтичане
на течност от тях би могло да повреди уреда.
W
ОПИСАНИЕ НА АПАРАТА Уредът в кутията е със закрепена каишка на монитора, ако тя е отделена, е
достатъчно да подравните двете закопчалки и четирите кукички на каишката с тези на уреда. Използвайте
само и единствено каишката, доставена с уреда.
Test di emissioni
N
Ъ
AUTOMATA CSUKLÓS VÉRNYOMÁSMÉRŐ
NM M
М
JC-108
RO
АВТОМАТИЧЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ ЗА КИТКА
JC-108
BG
JC-108
CU
m
OUCH M MO R
ND CA UR DU N AU D
C A
CA ON D A R
ANGU N
ON A WHO
OUCH
AR
O
120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥180
80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
E
JC-108
GREEN
GREEN
GREEN
YELLOW
ORANGE
RED
m
m
m
120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥180
80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
VERT
VERT
VERT
JAUNE
ORANGE
ROUGE
m
Farbe
120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥180
80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
Problem
Problem
Situation / Case
an
symbol
w
O
m
w w
mm
D
W
mm
w
~
w
m
m
w
m
< %
M m
w
D
m
m
A
m
m
m
m
+ mm
B
m+
+
< % D
D
mm D
W
m
+
m
O
m
m
O
m
L’indication “ErA” s’affiche sur l’écran
m
R
Q
m
+
m
m
mm
D
M
~
O A
w
O
M
D
N
m
+
+
%
m
m
%
A
m
m
w
HN H DA N M
m
M
m
B
M
B
m
M
m D
m
M
m
m
B
M M
D N
D
ND
M
mm
m
~
m
+
m
m
m
m
color
120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥180
80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
VERDE
VERDE
VERDE
AMARILLO
NARANJA
ROJO
A
<
%
G w
m
mm
m
m
m
m
m
m
cor
120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥180
80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
VERDE
VERDE
VERDE
AMARELO
LARANJA
VERMELHO
Introduzca pilas nuevas
m
m
R
A
N A M
O
m
R
mm
A m
m
D
M
~
m
m
m
mm
M
m
m
+
+
m
m
<
+
%
m
<
N A M
m
m
m
m
+
+
< %
mm
~
m D
m
+
mm
~
m
A
m
m
m
m
A
m
m
%
M m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Dm
m
m
m
m
m
D
~
m
m
M
M
mm
~
m
m
+
D
m
m
<
%
M m
m
m
Dm
m
A
m
m
m
w
~
m
m
m
m
D
N
%
D
m
m
m
m
ARA
m
mm
A
m
m
m
+
mm
<
+
+
M
A
+
M
m
G
m
D
m
M
m
~
m
~
w
M
m
m
M
m
m
m
m
m
D
mm
M
M
D
N
w
A
w
m
m
A
m
OM
m
m
O
m
m
m
m
O
m
D
N
O
O
m
m
m
m
M
N
NW
mm
m
m m
Q
D
m
m
mm
D
D
N
O
m
m
O
D
N
NW
m
m
w
w
w
N
D
D
m
NW
m
m
D
D
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m m
m
mM m
mG
O
w
m
mm
mm
m
m
m
m
w
m
mM m
m
m
A
m
w
D
m
ROD
m
m
D
B
w
m
w
m
m
m
m
m
w
m
m
m
m
m
D
m
m m
m
m
M
m
m
m
m
m
N
D
M NA ON Q
m
m
w
D
m
m
w
w
H
w
m
m
w
NW
w
w
D
m
N
m
w
m
m
W
m
m
D
w
w
w
M m
mm
m
w
O
m
Dm
D
m
m
~
m
D
m
NW
D
mm
m
m
W
m
m
N
w
O
m
M
A
m
m
m
m
m
m
w
~
M
+
W
m
m
m
m
M
A
m
~
m
m
D
M
MEDIDOR DE TENSÃO AUTOMÁTICO DE PULSO
M
CU
JC-108
ON
m
MEDIDOR AUTÓMATICO DE TENSIÓN ARTERIAL DE MUÑECA
W
W
P
JC-108
D
JC-108
F
JC-108
GB
m m
m
m
m
m
m
m
m
m
mm
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Bulgarian were displayed