Joycare JC-326 Технически данни

Joycare JC-326 Технически данни
JC-326
I
GB
JC-326
2
JC-326
3
F
D
JC-326
4
JC-326
5
E
P
JC-326
JC-326
JC-326 РЪКОВОДСТВО С УКАЗАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Капацитет: 150 kg
Разделение: 100 g
Чиния от закалено стъкло
4 сензора за прецизно измерване Strain Gauge”
Голям LCD
AUTO-ON : включва се, когато стъпите върху уреда
Автоматично изключване
Индикатор за превишаване на теглото
Индикатор за изтощена батерия
Избор на мерна единица: kg/lb/st (кг/фунта/stones)
Захранване: 1 литиева батерия CR2032 (3V) включена
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Отворете капака на отделението за батериите, намиращо се под везната. Свалете изолиращия етикет на батерията и затворете капака.
Изберете единицата-мярка kg/lb/st с помощта на копчето, намиращо се близо до отделението за батерията. Поставете везната на равна
и стабилна повърхност (не ви препоръчваме килими). Тази везна се включва при натиск
Стъпете и с двата крака върху везната за отчитане на теглото. След като измери теглото, уредът се изключва автоматично след
няколко секунди.
Следващи измервания
7
BG
Слезте от везната и повторете предишните действия.
Внимание: преди да стъпите отново върху везната, изчакайте дисплеят да се изключи
Забележка: за до получите прецизно измерване, когато стъпите върху везната, запазете винаги изправено положение, като се стремите
за разпределите теглото по равномерен начин и да не се движите.
Поставяне на батерията
Отворете капака на отделението за батериите, намиращо се под везната. Поставете 1 литиева батерия CR 2032, като спазвате
посочените полюси. Затворете капака.
ПОДДРЪЖКА
Почиствайте с влажна кърпа: не допускайте никакво проникване на вода. Не използвайте химични почистващи препарати. Не потапяйте
уреда във вода. Не стъпвайте върху везната с мокри крака. Не поставяйте везната в изправено положение, това всъщност допринася
за изтощаването на батериите. Тъй като везната е прецизен инструмент, с нея винаги трябва да се борави внимателно. Не допускайте
везната да пада и не скачайте върху нея. Не отваряйте и не видоизменяйте уреда: Всички поправки трябва да бъдат извършвани само
от упълномощен персонал; в противен случай ще бъде анулирана гаранцията.
Ако уредът не се използва за продължителен период от време, Ви препоръчваме да извадите батерията, тъй като евентуално изтичане
на течност от нея може да повреди уреда. Освен това, тъй като качеството на батериите варира за различните модели, гаранцията на
уреда не покрива щетите, предизвикани от възможно изтичане на течност.
Когато везната не се използва, не поставяйте предмети върху платформата. Дръжте далеч от прах и влажност; не я излагайте на слънце
или на прекалено високи температури.
В случай на неправилно функциониране:
- проверете дали батериите са поставени правилно
- проверете дали везната е поставена върху равна и стабилна повърхност
- уверете се, че не сте стъпили върху везната, преди дисплеят да се е изключил
Индикатор за изтощени батерии
Ако везната не се включва или показва “Lo”, е възможно батериите да са се изтощили; сменете батериите.
Индикатор за превишаване на теглото
Ако дисплеят показва “Err“, везната е претоварена (над 150kg).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Този уред е предназначен само за употребата, за която е проектиран, т.е. - като електронна везна само за домашно използване. Всеки
друг вид употреба ще се счита за неподходящ и поради това - за опасен.
Елементите за опаковане (пластмасови пликове, картон, полистирол и др.) не трябва да бъдат оставяни в обсега на деца, тъй като са
възможни източници на опасност и трябва да бъдат изхвърляни според действащите разпоредби
. Тази везна не може да се използва за определянето на теглото на предмети или вещества при търговски операции, за производството
на лекарства, за изчисляване на налози, тарифи, такси, премии, изменения, възнаграждения, дългове или данъци от подобен тип,
определяни в зависимост от теглото. Тази везна е предназначена за контролиране на собственото телесно тегло, не може да се
използва за поставяне на диагнози или за медицинско лечение. Стойности, които ви се струват необичайни или извън нормата, трябва
да бъдат обсъждани винаги с личния лекар.
За да се избегнат рискове за ползвателя на този уред, при никакви обстоятелства не бива да се променят дозите на които и да са
лекарства или терапии, предписани от личния лекар, въз основа на данните, измерени от този уред. Забележка: С цел да се избегнат
евентуални злополуки, не поставяйте крака си на ръба на платформата.
Този продукт е направен в съответствие с всички европейски директиви.
Унищожаване Когато настъпи краят на живота на уреда, включително и на неговите подвижни части, той не трябва да бъде
изхвърлян заедно с битовите отпадъци, а унищожаването му трябва да бъде извършено в съответствие с Европейска директива
2002/96/ЕС.
Тъй като трябва да бъде отделен от битовите отпадъци, занесете го в център за разделно събиране на електрически и
електронни уреди, или в момента в който отидете да си закупите нов уред, можете да оставите стария в съответния магазин,
където ще се погрижат за унищожаването му. В случай на нарушение се предвиждат строги санкции.
RO
JC-326
9
HU
JC-326
10
11
12
Se l’apparecchio è ancora in garanzia, il ritiro a domicilio, la riparazione e la restituzione sono completamente gratuiti.
GB: WARRANTY CARD
Joycare S.p.A., a company with a sole shareholder, offers a period of 3 year warranty after the date of purchase. The warranty does not
cover damage caused by accidental breakage, transportation, incorrect maintenance or cleaning, misuse, tampering or repairs carried out by
non authorised third parties. The following is also excluded: damage caused by incorrect product installation, and damage caused by wear and
tear, obviously including parts subject to wear and tear. In order to obtain the replacement/repair of products under warranty in cases other
than those mentioned above, but which are instead caused by manufacturing defects, please contact your local importer/distributer. Goods that are
not held to be in good condition because of the aforesaid causes must be accompanied by this certificate, duly filled-in, as well as a receipt for the
goods (invoices and transport documents) and purchasing documentation.
Please keep the original packaging of the product.
F: CARTE DE GARANTIE
Joycare S.p.A. sociétaire unique, offre 3 année de garantie dès la date d’achat. Ne sont pas couverts par la garantie les dommages causés par
la casse accidentelle, les dommages dus au transport, par une mauvaise manutention, usage, nettoyage ou une négligence, par altérations ou
réparations effectuées par des personnes non autorisées. Sont également exclus les dommages dérivants d’une installation incorrecte du produit
et les dommages consécutifs à l’usure des parties, naturellement sujettes à l’usure. Pour obtenir le remplacement/la réparation du produit sous
garantie, dans les cas non prévus ci dessus, mais pour défauts de fabrication, nous vous invitons à contacter l’importateur/distributeur local. La
marchandise considérée déficiente pour les raisons évoquées plus haut, doit être accompagnée du présent certificat dûment complété, de la preuve
d’achat des marchandises (facture et dut), et du document d’achat.
Nous vous recommandons de conserver l’emballage d’origine du produit.
D: WORTLAUT DER GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG FÜR DAS AUSLAND
Die Joycare S.p.A. mit einem einzigen Gesellschafter bietet eine Gewährleistung von 3 Jahren ab dem Kaufdatum. Durch die Garantie werden
keine Schäden abgedeckt, die durch Unfälle, Transporte, unsachgemäße Wartung und Reinigung, unsachgemäße Handhabung der Waren oder
Wartungsarbeiten bzw. Reparaturen, die durch unautorisierte Dritte verursacht werden. Außerdem sind Schäden auszuschließen, die sich aus
einer unsachgemäßen Installation des Produkts ergeben sowie Gebrauchsfolgeschäden und die Bestandteile, die für den Gebrauch gedacht sind.
Damit das Produkt im Rahmen der Garantie ersetzt/repariert werden kann, wenden Sie sich in anderen Fällen als den oben genannten (d.h., bei
Fabrikationsfehlern) an den örtlichen Händler oder Importeur. Wird die Ware aus den oben genannten Gründen für schadhaft befunden, so ist der
Rücksendung Folgendes beizulegen: das beiliegende, ausgefüllte Formular, der Kaufbeleg für die Ware (Rechnung) sowie die Kaufquittung.
13
14
15
JOYCARE S.p.A. socio unico
Sede legale : via Fabio Massimo, 45 – Roma – Italy
e-mail: [email protected] – www.joycare.it
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Bulgarian were displayed