Fagor CA3262E, FIM-6825, FIM-6725 Ръководство за работа

Add to My manuals
74 Pages

advertisement

Fagor CA3262E, FIM-6825, FIM-6725 Ръководство за работа | Manualzz
769
082367
9
08236776
e s p a ñ o l
0
1
2
Uso
1
e s p a ñ o l
3
4
Diagnósticos
5
6
e s p a ñ o l
4
0
1
Installation
2
Utilisation
3
Entretien et
nettoyage
6
4
5
6
8
0
1
2
3
4
Diagnósticos
5
6
11
12
e n g l i s h
0
1
2
Use
e n g l i s h
3
14
e n g l i s h
4
5
4.2 Freezer not cold enough
6
The environment
15
e n g l i s h
16
0
1
2
17
18
3
4
Diagnose
5
6
20
0
Typenummer
1
2
Gebruik
3
Onderhoud en
reiniging
4
Problemen oplossen
5
23
6
24
č
e
s
k
y
0
Identifikace
1
2
25
č
3
s
k
y
e
č
4
5
e
s
k
y
6
č
28
e
s
k
y
m a g y a r
0
1
2
m a g y a r
3
m a g y a r
4
5
6
32
0
1
2
,
3
Údržba a čistenie
4
5
6
35
36
p o l s k a
0
1
Instalacja
2
p o l s k a
3
38
p o l s k a
4
5
p o l s k a
6
40
0
1
2
Uso
3
42
4
Diagnosi
5
Sicurezza
6
Ambiente
43
44
Бъларски
НАРЪЧНИК ЗА УПОТРЕБА
Много важно:Прочете целия наръчник преди да използвате хладилника си.
Този наръчник е съставен по такъв начин, че текстовете поясняват съответните рисунки.
0
Идентифициране
Определете модела на Вашия хладилник
(“a”, “b”), като сравните контролното табло с
илюстрациите.
1
Инсталиране
1.1. Разопаковане. Свалете всички защитни елементи.
1.2. Местоположение. Изберете място на хладилника,
така че да е далеч от източници на топлина
и защитен от директните слънчеви лъчи, за да
намалите разхода на енергия.
Не инсталирайте хладилника на открито или
където може да го вали.
Уверете се, че рафтчетата са правилно поставени
и слагайте съдовете на разстояние един от друг, за
да избегнете вибрации.
1.3. Включване към електрическата мрежа.
Оставете хладилника в покой в отвесно положение
най-малко 2 часа преди да го включите към
мрежата. Проверете данните от табелката с
характеристики (220-240 V със заземяване) (1.3.1,
1.3.2).
Не използвайте адаптори, нито удължители.
Не допускайте кабелът да се допира до мотора или
да остане затиснат под него.
2
2.3 Избор на температура. Натиснете бутоните
,
най-напред на замразителя
и след
(2.3.1).
това на хладилното отделение
След като изберете температурата, можете
да проверите реалната температура вътре
в отделението, като натиснете за 5 секунди
на желаното отделение.
или
бутоните
Температурната стойност ще започне да мига.
Препоръка: Препоръчителната температура
за хладилното отделение е ° С, а за
° С за вече замразени
замразителя е
хранителни продукти. Когато желаете да
замразите дълбоко продукти, препоръчителната
температура е
.
Не забравяйте, че вътрешната температура
зависи от стайната температура,
местоположението и честотата на отваряне.
2.4 Функции на хладилника.
Функция “бързо охлаждане”: Тази функция
задейства хладилното отделение на найниската температура в продължение на 6 часа.
Препоръчва се да я включвате, когато слагате
в хладилника голямо количество продукти. За
включваннето и изключването й, натиснете
бутона
(2.4.1).
Функця “в отпуска”: Функцията “в отпуска”
е много полезна, когато няма да ползвате
хладилника продължително време, но
желаете да запазите хранителни продукти
в замразителя. При тази функция Вашият
хладилник ще поддържа много нисък разход на
енергия без да се образуват неприятни миризми
вътре в него.
Внимание: За тази цел, вратата трябва да бъде
затворена.
Употреба
2.1 Включване на хладилника. Натискайте
или
бутоните
, докато на дисплея се
появи число (2.1.1).
2.2 Избор на отделение. При комбинираните
хладилници хладилното отделение
и
замразителят
функционират независимо
един от друт.
За включване и изключване на функцията:
трябва да натискате бутоните , ,
докато на дисплея се появи (2.4.2). За да я
изключите, направете същото.
Някои модели позволяват изключването на
хладилното отделение. За целта трябва да
натискате бутоните ,
(2.4.3), докато на
дисплея вече не се вижда никакво цифрово
обозначение.
45
Бъларски
2.5 Функции на замразителя.
Функция “бързо охлаждане”: Тази функция
задейства замразителя на най-ниска
температура в продължение на 52 часа.
Препоръчва се функцията да се включва 24
часа преди да поставите в замразителя голямо
количество храна.
За включване и изключване на функцията:
(2.5.1).
Натиснете бутона
Включване/изключване на замразителя:
,
Трябва да натискате бутоните
(2.5.2),
докато на дисплея вече не се вижда никаква
температурна стойност. Когато изключите
фризера се изключва и хладилното отделение.
2.6 Препоръки за употреба.
• Не дръжте вратите отворени повече от
необходимото и не слагайте в хладилника
топли храни. По този начин ще постигнете
по-ефикасна работа на хладилника и
ще избегнете по-голяма консумация на
електроенергия.
• Ако Вашият хладилник не е NO FROST, не
запушвайте решетките за вентилация и
оставяйте място между продуктите, за да
може въздухът да циркулира между тях.
• Не слагайте в замразителя бутилки с
газирани напитки и пълни стъклени шишета,
тъй като могат да гръмнат.
• Съхранявайте храните в херметично
затварящи се съдове, за да не изсъхват.
• Не консумирайте много студени сладоледи
и храни, тъй като могат да причинят рани в
устата.
3
Поддържане и
почистване
3.1. Почистване отвътре. За да почистите
хладилника отвътре, използвайте гъба или
кърпа напоена с вода и сода бикарбонат –
така няма да се отделят неприятни миризми.
В никакъв случай не използвайте уреди за
чистене с пара, разтворители и абразивни
препарати.
3.2. Почистване отвън. Не използвайте уреди
за чистене с пара за почистването на
46
дисплея. Препоръчително е да почиствате с
прахосмукачка поне веднъж годишно предната
решетка в основата на уреда.
3.3. Почистване на приставките. Не могат да се
мият в миялна машина. Почиствайте ги на ръка,
с помощта на гъба или кърпа.
3.4. Смяна на крушката. Ако изгори крушката:
изключете хладилника от контакта. Свалете
капака, като натиснете езичето (3.4.1, 3.4.3),
и извадете изгорялата крушка (3.4.2, 3.4.4).
Сменете я с друга със същия тип цокъл, E14,
220-240 V, 15/25 W или според индекса за
осветеност.
3.5. Смяна на въгленовия филтър. Хладилникът
може да е снабден с въгленов филтър, който
поглъща специфичните миризмите на някои
хранителни продукти и улавя микроорганизмите
(гъбички и бактерии) от циркулиращия въздух.
Филтърът запазва свойствата си за ограничен
период от време – около 6 месеца. Като мине
този период, препоръчително е да смените
филтъра с нов. Неговото място е различно, в
зависимост от модела.
За да активирате филтъра: Натиснете езичето
и свалете декоративния капак, за да можете
да стигнете до филтъра (3.5.1, 3.5.3). Отделете
филтъра от капака (3.5.2, 3.5.4) и махнете
лепенките (3.5.5).
Натиснете прозорчето BIOFILTER, докато чуете
леко пукане (3.5.6) и след няколко секунди
скалата за времетраене ще започне да се
оцветява. Поставете филтъра обратно на
мястото му.
Дръжте използваните и новите филтри на
недостъпно за децата място. поглъщането на
голямо количество може да бъде опасно.
Не мокрете филтъра, ще изгуби всичките си
свойства.
3.6 S.P.A. (“salus per aquam”: здраве чрез вода) /
опционална/
Вашият хладилник може да е снабден с
приставката S.P.A., която служи за поддържане
на постоянно ниво на влажност в чекмеджето
за плодове и зеленчуци, като по този начин се
предотвратява изсъхването на продуктите.
Намира се в разделителната преграда на
чекмеджето за плодове и зеленчуци (3.6.1).
Представлява едно резервоарче, с мерителна
Бъларски
чашка за пълнене, и обозначение за нивото.
Когато е нужна вода в приставката S.P.A.,
нивото спада, така че не се вижда. Извадете
чашката (3.6.2) и я използвайте, за да
напълните резервоарчето (3.6.3).
Препоръчваме Ви да сменяте филтъра на всеки
2 години (3.6.4).
4
Контрол на
състоянието на
хладилника
4.1 Отворена врата. Ако държите вратата отворена
повече от 2 минути, ще чуете предупредителен
звуков сигнал и ще угасне лампичката на
хладилника. Алармата се изключва, когато
затворите вратата.
4.2 Недостатъчно ниска температура в
замразителя
• Ако температурата във фризера
е ненормално висока, ще е появи
предупредителен светлинен сигнал (4.2.1)
и едновременно ще се включи прекъснат
зкуков сигнал. Натиснете
, за да
изключите ръчно алармата (4.2.2).
• Когато за първи път включите уреда, ще се
включи светлинният сигнал, но няма да се
включи звуковата аларма.
4.3 Спиране на тока
Отваряйте вратите колкото е възможно
по-малко. Когато дойде токът, проверете
дали съхраняваните вътре продукти не са се
размразили.
4.4 Нормални шумове в хладилника
Вашият хладилник може да издава различни
видове шум, които са нормални, когато работи,
и за които не трябва да се притеснявате.
• Охлаждащият газ може да предизвика
“бълбукане”, когато се движи из тръбите.
• Компресорът може да издава бръмчене и/или
шум като от удар, особено когато се включва.
• Разширяването и свиването на използваните
материали могат да предизвикат пращене или
пукане.
• Въздухът, който вентилаторите на
замразителя и на основата на хладилника
раздвижват, може да доведе до постоянен
лек шум.
Не се опитвайте да ремонтирате
хладилника. Cвържете се с техническия
сервиз.
5
Безопасност
• Никога не покривайте вентилационните решетки.
• Внимавайте да не повредите системата охладителни
тръби.
• Не използвайте електирически уреди вътре в
хладилника, освен ако не са специално препоръчани
от производителя.
• Не използвайте механични средства или други
такива, непрепоръчани от производителя, за
ускоряване на процеса на размразяване.
• Този уред не е предназначен за ползване от лица (в
това число и деца) с ограничени физически, сетивни
или умствени способности или такива, на които им
липсват опит или знания, освен ако не са под надзор
или са получили указания относно използването
на уреда от лицето, което е отговорно за тяхната
безопасност. Трябва да наблюдавате децата да не
играят с апарата.
• Ако кабелът за захранването е повреден, трябва да
бъде сменен от производителя или от оторизирания
технически сервиз или от подобен квалифициран
персонал, за да се избегнат възможни рискове.
6
Опазване на
околната среда
При проектирането на този хладилник са
отчетени нуждите и аспектите, свързани с
опазването на околната среда.
Eтози уред работи с охлаждащо вещество R600A,
което не замърсява околната среда.
Пазете околната среда. Настройвайте всяко
отделение на препоръчаната температура, в
зависимост от нужната Ви функция, за да работи
хладилникът ефикасно.
47
Бъларски
Изключвайте хладилника от контакта
или включвайте функцията “в отпуска” за
продължителни периоди, през които няма да го
ползвате. Ще намалите консумацията и ще спестите
енергия.
Избягвайте да държите вратите отворени по-дълго
от необходимото време, тъй като това означава повисок разход на енергия.
Управление на отпадъци от електрически и
електронни уреди.
Не изхвърляйнте апаратите заедно с общите
домашни отпадъци.
Предайте Вашия хладилник в определения за целта
пункт.
Рециклирането на битовите електроуреди
предотвратява отрицателните последици върху
здравето, околната среда и позволява да се пестят
енергия и ресурси.
За допълнителна информация, свържете се с
местните власти или с магазина, откъдето сте
закупили хладилника.
48
danmark
0
Identifikation
1
2
Betjening
eller
2.1 Apparatet tændes. Tryk på tast
Du vil på det digitale display kunne se et tal
(2.1.1).
2.2 Rumvalg. På apparater som kombinerer
køleskab
og dypfryser
fungerer disse
separat.
49
danmark
3
danmark
4
5
6
Miljø
danmark
52
0
1
2
×ñÞóç
2.3 ÅðéëïãÞ èåñìïêñáóßáò. ÐéÝóôå ôá
,
ðëÞêôñá
ðñþôá ôïõ èáëÜìïõ
êáé Ýðåéôá ôïõ èáëÜìïõ
êáôÜøõîçò
øýîçò
(2.3.1).
Áöïý åðéëÝîåôå ôç èåñìïêñáóßá, ìðïñåßôå
íá ìáèáßíåôå ôç èåñìïêñáóßá ôïõ
èáëÜìïõ áíÜ ðÜóá óôéãìÞ ðéÝæïíôáò ãéá
Þ
5 äåõôåñüëåðôá ôá ðëÞêôñá
ôïõ
èáëÜìïõ ðïõ èÝëåôå. Ç èåñìïêñáóßá ôïõ
èáëÜìïõ èá áíáâïóâÞíåé.
Óýóôáóç: Ðñïôåéíüìåíç èåñìïêñáóßá
ôïõ èáëÜìïõ øýîçò êáé ôïõ èáëÜìïõ
êáôÜøõîçò
ãéá Þäç êáôåøõãìÝíá
ôñüöéìá. Óå ðåñßðôùóç ðïõ èÝëåôå íá
êáôáøýîåôå, ç ðñïôåéíüìåíç èåñìïêñáóßá
.
åßíáé
Ìçí îå÷íÜôå üôé ç èåñìïêñáóßá ôïõ
åóùôåñéêïý åîáñôÜôáé áðü ôç èåñìïêñáóßá
ðåñéâÜëëïíôïò, ôç èÝóç êáé ôç óõ÷íüôçôá
áíïßãìáôïò.
2.4 Ëåéôïõñãßåò øõãåßïõ.
Ëåéôïõñãßá ãñÞãïñçò øýîçò: ÁõôÞ ç
ëåéôïõñãßá åíåñãïðïéåß ôï øõãåßï, ìå ôçí ðéï
êñýá èåñìïêñáóßá, ãéá 6 þñåò. ÓõíéóôÜôáé
ç åíåñãïðïßçóÞ ôçò ìüëéò åéóÜãåôå óôï
øõãåßï ìåãÜëç ðïóüôçôá ôñïößìùí. Ãéá
åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç: ÐéÝóôå
(2.4.1).
Ëåéôïõñãßá äéáêïðþí: Ç ëåéôïõñãßá
äéáêïðþí åßíáé ðïëý ÷ñÞóéìç üôáí äåí
ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï øõãåßï
ãéá ìåãÜëï äéÜóôçìá, áëëÜ èÝëåôå íá
äéáôçñÞóåôå ôñüöéìá óôçí êáôÜøõîç.
Ìå áõôÞ ôç ëåéôïõñãßá, ôï øõãåßï óáò èá
äéáôçñÞóåé ðïëý ÷áìçëÞ êáôáíÜëùóç
÷ùñßò äçìéïõñãßá ïóìþí óôï åóùôåñéêü.
Ðñïåéäïðïßçóç: Ãéá íá ãßíåé áõôü, ç ðüñôá
ôïõ øõãåßïõ ðñÝðåé íá åßíáé êëåéóôÞ.
Ãéá åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç:
,
ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
ìÝ÷ñé íá
åìöáíéóôåß óôçí ïèüíç (2.4.2). Ãéá
áðåíåñãïðïßçóç, åðáíáëÜâåôå ôç
äéáäéêáóßá.
53
Óå êÜðïéá ìïíôÝëá ìðïñåßôå íá óâÞóåôå
,
ôïí èÜëáìï øýîçò. ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
(2.4.3), ìÝ÷ñé íá ìçí åìöáíßæåôáé êáíÝíá
øçößï.
2.5 Ëåéôïõñãßåò êáôÜøõîçò.
Ëåéôïõñãßá ãñÞãïñçò øýîçò: ÁõôÞ ç
ëåéôïõñãßá åíåñãïðïéåß ôçí êáôÜøõîç, ìå
ôçí ðéï êñýá èåñìïêñáóßá, ãéá 52 þñåò.
ÓõíéóôÜôáé ç åíåñãïðïßçóÞ ôçò 24 þñåò
ðñéí åéóÜãåôå óôçí êáôÜøõîç ìåãÜëç
ðïóüôçôá ôñïöþí.
Ãéá åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç:
(2.5.1).
ÐéÝóôå
Óýíäåóç/áðïóýíäåóç ôçò êáôÜøõîçò:
,
ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
(2.5.2), ìÝ÷ñé íá
ìçí åìöáíßæåôáé ç èåñìïêñáóßá óôçí ïèüíç.
Ìüëéò óâÞóåôå ôçí êáôÜøõîç, èá óâÞóåé êáé
ï èÜëáìïò øýîçò.
2.6 Ïäçãßåò ÷ñÞóçò:
Ôï ößëôñï äéáôçñåß ôéò éäéüôçôÝò ôïõ ãéá
ðåñéïñéóìÝíï äéÜóôçìá 6 ìçíþí. Áöïý
ðåñÜóåé áõôü ôï äéÜóôçìá óõíéóôÜôáé ç
áíôéêáôÜóôáóÞ ôïõ ìå Ýíá êáéíïýñéï. Ç
èÝóç ôïõ ðïéêßëëåé áíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï.
3
3.6 S.P.A. salus per aquam (ðñïáéñåôéêü)
Ôï øõãåßï óáò ìðïñåß íá åíóùìáôþóåé
ôï åîÜñôçìá S.P.A. ðïõ ÷ñçóéìåýåé ãéá
íá äéáôçñåßôáé Ýíá óôáèåñü åðßðåäï
õãñáóßáò óôï èÜëáìï ëá÷áíéêþí êáé Ýôóé íá
áðïöåýãåôáé ç îÞñáíóç ôùí ôñïößìùí.
Âñßóêåôáé óôï ìïíùôéêü áñìü ôïõ
óõñôáñéïý ëá÷áíéêþí (3.6.1). Áðïôåëåßôáé
áðü Ýíá íôåðüæéôï ìå Ýíá êýðåëëï Ýê÷õóçò
êáé óôÜèìç Ýíäåéîçò ðëÞñùóçò. ¼ôáí ôï
S.P.A. ÷ñåéÜæåôáé íåñü ç óôÜèìç èá êáôÝâåé
ìÝ÷ñé íá åîáöáíéóôåß. ÂãÜëôå ôï êýðåëëï
(3.6.2) êáé ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï ãéá íá
ãåìßóåôå ôï íôåðüæéôï (3.6.3).
ÓõíéóôÜôáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôïõ ößëôñïõ
êÜèå 2 ÷ñüíéá (3.6.4).
4
5
55
6
ÐåñéâÜëëïí
56
0
1
2
57
3
58
4
5
59
6
60
Manual d’instruccions
Molt important: llegeix íntegrament aquest manual abans d’utilitzar el teu frigorífic.
Aquest manual està dissenyat de manera que els textos estiguin relacionats amb els dibuixos
corresponents.
0
1
2
Ús
(2.5.1).
• No consumeixis gelats o aliments molt
freds, ja que poden produir cremades a la
boca.
3
Manteniment i
neteja
3.1 Neteja interior. Quan netegis l’interior, utilitza
una esponja o una baieta amarada d’aigua
amb bicarbonat per evitar que es generin
olors. No utilitzis en cap cas màquines de
neteja de vapor, dissolvents o detergents
abrasius.
3.2 Neteja exterior. No utilitzis màquines de
neteja de vapor per netejar les pantalles.
És recomanable netejar la reixeta de la part
del davant de la base de l’aparell un cop a
l’any amb una aspiradora.
62
3.5 Canvi de filtre de carboni. El frigorífic pot
incorporar un filtre de carboni que absorbeix
les olors estranyes de certs aliments i reté els
microorganismes (fongs i bacteris) de l’aire
en circulació.
No mullis el filtre, ja que en perdrà totes les
propietats.
3.6 S.P.A. salus per aquam (opcional)
El teu frigorífic pot incorporar l’accessori
S.P.A., que serveix per mantenir un nivell
constant d’humitat al recinte portaverdures i,
així, evitar que es ressequin els aliments.
Està situat a la junta de separació del calaix
portaverdures (3.6.1). Està format per un
dipòsit amb un recipient abocador i un
nivell indicatiu d’emplenatge. Quan l’S.P.A.
necessiti aigua, el nivell baixarà fins que
quedi ocult. Treu el recipient (3.6.2) i utilitza’l
per omplir el dipòsit (3.6.3).
Es recomana canviar el filtre cada 2 anys
(3.6.4).
4
5
• No utilitzis aparells elèctrics a l’interior del
frigorífic, tret que siguin del tipus recomanat pel
fabricant.
• No usis dispositius mecànics o altres mitjans
diferents dels recomanats pel fabricant per
accelerar el procés de descongelació.
• Aquest aparell no està destinat perquè l’utilitzin
persones (incloent-hi nens) amb les capacitats
físiques, sensorials o mentals reduïdes o sense
experiència o coneixement, excepte amb
supervisió o després de rebre instruccions
relatives a l’ús de l’aparell d’una persona
responsable de la seva seguretat. Caldrà que
se supervisi l’ús de l’aparell per part dels nens
per evitar que hi juguin.
• Si el cable d’alimentació està danyat, ha de ser
substituït pel fabricant, pel seu servei postvenda
o per personal similar qualificat amb la finalitat
d’evitar situacions perilloses.
6
64
g a l e g o
0
Identifica o modelo do teu frigorífico (“a”,
“b”) comparando o panel de mandos coas
ilustracións.
1
Recomendación: Temperatura aconsellada
do recinto refrixerador
e do recinto
para alimentos xa
conxelador
conxelados. No caso de que queiras
conxelar, a temperatura recomendada é
.
2
Uso
2.1 Acendido do frigorífico. Pulsa as teclas
ou
ata que visualices un díxito no display
(2.1.1).
3
3.1 Limpeza interior. Ó limpa-lo interior, utiliza
unha esponxa ou baeta empapada en auga
con bicarbonato ó limpa-lo interior para
evita-la formación de olores. En ningún
caso, utilices máquinas de limpeza a vapor,
disolventes ou deterxentes abrasivos.
3.2 Limpeza exterior. Non uses máquinas
de limpeza a vapor para a limpeza das
pantallas.
É recomendable limpa-la reixa dianteira
da base do aparato unha vez ó ano cunha
aspiradora.
66
4
Diagnósticos
5
4.1 Porta aberta. Se mante-la porta aberta
máis de 2 minutos, soará unha alarma e
apagarase a luz do refrixerador. A alarma
desconéctase ó pecha-la porta.
• Non utilices aparatos eléctricos no interior
do frigorífico, a non ser que sexan do tipo
recomendado polo fabricante.
• Se a temperatura do conxelador é
anormalmente alta, aparecerá unha alarma
luminosa (4.2.1) e activarase, á súa vez, un
sinal acústico intermitente. Pulsa
para desactiva-lo sinal acústico de forma
manual (4.2.2).
• Cando conécte-lo aparato por primeira
vez, a alarma luminosa estará activada,
pero non soará a alarma.
4.3 Corte de subministración eléctrica
Abre as portas do frigorífico o menos posible.
Cando volva a corrente, comproba se os
alimentos almacenados se desconxelaron.
4.4 Ruídos normais no frigorífico
O teu frigorífico pode emitir unha serie
de ruídos que son normais durante o seu
funcionamento e polos que non te debes
preocupar.
• O gas refrixerante pode producir un
burbullo ó circular polos circuítos.
• O compresor pode producir zunidos e/ou
un lixeiro batedoiro, sobre todo cando se
pon en marcha.
• As dilatacións ou contraccións dos
materiais utilizados poden producir estalos
ou ruxidos.
• O aire que moven os ventiladores do
conxelador e da base do frigorífico pode
xerar un pequeno ruído de fondo.
Non manipúle-lo frigorífico para
intentar reparalo. Contacta co servizo de
asistencia técnica.
6
68
e u s k a r a
Erabilera-eskuliburua
Oso garrantzitsua: Gailua erabili aurretik irakurri arretaz eskuliburu hau.
Eskuliburuko testu bakoitza dagokion irudiarekin lotuta dago.
0
Identifikazioa
1
Azkar hozteko funtzioa: Funtzio honi esker,
hozkailuaren tenperaturarik hotzena 6 orduz
mantendu daiteke. Hozkailuan elikagai asko
sartzen denean aktibatzea gomendatzen da.
Aktibatu eta desaktibatzeko: Sakatu
(2.4.1).
“Oporrak” funtzioa: “Oporrak” funtzioa oso
egokia da hozkailua denbora luzez erabili ez
baina izozkailuko elikagaiak mantendu nahi
badituzu. Funtzio honi esker, zure gailuak
oso gutxi kontsumituko du eta ez da usainik
egongo.
Oharra: Gailuaren atea itxita egon behar da.
2
Erabilera
e u s k a r a
3
3.1 Barnealdearen garbiketa. Barnealdea
garbitzeko erabili urez eta bikarbonatoz
bustitako belaki edota zapia. Horrela, usain
txarrak saihestuko dituzu. Ez erabili inoiz
lurrunezko garbiketarako makinarik ezta
disolbagarri edota garbigarri urratzailerik ere.
3.2 Kanpoaldearen garbiketa. Ez erabili
lurrunezko garbiketarako makinarik pantailak
garbitzeko.
Urtean behin, atzealdeko sareta xurgatzaile
batekin garbitzea gomendatzen da.
3.3 Osagarrien garbiketa. Osagarriak ezin dira
ontzi-garbigailuan sartu. Eskuz garbitu belaki
edota zapi batekin.
70
e u s k a r a
4
Diagnostikoak
5
4.4 Gailuaren hots normalak
Gailuak normalak diren hots batzuk egin
ditzake, ez kezkatu.
• Gas-hoztaileak borbor egin dezake
zirkuituetan zehar dabilenean.
• Konpresoreak burrunba eta/edo kolpe
hotsa egin dezake, batez ere martxan
hasten denean.
• Erabilitako materialen dilatazioa edota
kontrakzioa dela eta karraskak edo kirrikak
entzun daitezke.
• Izozkailuko haizagailuek mugitzen duten
aireak hondo-zarata txikia sortu dezake.
Ez saiatu gailua konpontzen. Deitu
laguntza teknikoko zerbitzura.
6
Gailu hau diseinatzerakoan ingurumenaren
zaintza kontuan hartu da.
Gailu honek ingurumena kaltetzen ez duen R600A
hoztailea erabiltzen du.
Zaindu ingurumena. Behar duzun funtzioa
aktibatzerakoan edukiontzi bakoitzean
gomendatutako tenperatura erabili gailua
eraginkortasunez erabiltzeko.
Itzali hozkailua edo “oporrak” funtzioa aktibatu
gailua epe luze batean erabili behar ez baduzu.
Horrela, kontsumoa murrizteaz gain energia ere
aurreztuko duzu.
Ez eduki ateak irekita behar baino denbora
gehiago, horrek energia asko gastatzen du.
Gailu elektriko eta elektronikoetatik
eratorritako hondakinen kudeaketa.
71
e u s k a r a
72

advertisement

Related manuals

advertisement