Manual_SHT

Manual_SHT
Spínací hodiny
s DCF řízením
S
K
E
N
R
O
P
L
H
U
SHT-6
R
U
Obsah
Varování .........................................................................................................
Technické parametry ..................................................................................... 5
Popis přístroje ................................................................................................ 6
Symbol, Zapojení, Zátěž ...............................................................................
Nadřazenost režimů, Nastavení jazyka........................................................
Přehled menu ................................................................................................ 10
Popis ovládání ............................................................................................... 11
Nastavení času a datumu .............................................................................. 12
Časový program ............................................................................................ 14
Nastavení spínacích režimů .......................................................................... 18
Možnosti nastavení ....................................................................................... 20
Přehled časových pásem .............................................................................. 22
Reset ............................................................................................................... 23
Příklad programování ................................................................................... 24
Výměna baterie ............................................................................................. 25
Varování
Přístroj je konstruován pro připojení do 1-fázové Mějte na paměti, že se jedná o plně elektronický přístroj
sítě střídavého napětí a musí být instalován a podle toho také k montáži přistupujte. Bezproblémová
v souladu s předpisy a normami platnými v
funkce přístroje je také závislá na předchozím způsobu
dané zemi. Instalaci, připojení, nastavení a
transportu, skladování a zacházení. Pokud objevíte
obsluhu může provádět pouze osoba s odpovídající jakékoliv známky poškození, deformace, nefunkčnosti
elektrotechnickou kvalifikací, která se dokonale seznámila
nebo chybějící díl, neinstalujte tento přístroj a
s tímto návodem a funkcí přístroje. Přístroj obsahuje reklamujte ho u prodejce. Výrobek je možné po ukončení
ochrany proti přepěťovým špičkám a rušivým impulsům životnosti demontovat, recyklovat, případně uložit na
v napájecí síti. Pro správnou funkci těchto ochran však zabezpečenou skládku.
musí být v instalaci předřazeny vhodné ochrany vyššího
stupně (A, B, C) a dle normy zabezpečeno odrušení
spínaných přístrojů (stykače, motory, induktivní zátěže
apod.). Před zahájením instalace se bezpečně ujistěte, že
zařízení není pod napětím a hlavní vypínač je v poloze
“VYPNUTO”. Neinstalujte přístroj ke zdrojům nadměrného
elektromagnetického rušení. Správnou instalací přístroje
zajistěte dokonalou cirkulaci vzduchu tak, aby při
trvalém provozu a vyšší okolní teplotě nebyla překročena
maximální dovolená pracovní teplota přístroje. Pro
instalaci a nastavení použijte šroubovák šíře cca 2 mm.
-3-
- Volba zobrazení menu - CZ / SK / EN / RO / PL / HU / RU (výrobní
nastavení EN).
- Volba automatického přechodu letní / zimní čas dle oblasti.
- Podsvětlený LCD displej.
- Snadné a rychlé nastavení pomocí 4 ovládacích tlačítek.
- Plombovatelný průhledný kryt předního panelu.
- Spínací hodiny jsou zálohovány baterií, která uchovává data při
výpadku napájení (rezerva zálohovaného času – až 3 roky).
- Napájecí napětí: AC 230V.
- 2- modul, upevnění na DIN lištu, třmenové svorky.
- Při prvním zapojení do sítě je nutné pro správnou funkci
nastavit aktuální čas a datum spínacích hodin.
Nastavení lze provést ručně (pouze je-li DCF signál zakázán)
nebo automaticky (je-li připojen přijímač DCFR-1 a DCF signál je
povolen).
Charakteristika
Spínací hodiny s DCF řízením slouží pro automatické ovládání
veškerých spotřebičů v závislosti na reálném čase a to po celý rok
bez potřeby průběžné obsluhy, s minimálními provozními náklady
a maximální úsporou elektrické energie. (Např. - sepnutí topení,
čerpadel, ventilátorů, veřejného osvětlení apod). Spotřebiče
lze ovládat v určitých pravidelných časových cyklech, nebo dle
navoleného programu.
Spínací hodiny SHT-6 jsou synchronizovány signálem DCF77
pomocí externího přijímače DCFR-1. Spínací hodiny mohou
pracovat i samostatně bez DCF přijímače. Po instalaci nevyžadují
žádnou mimořádnou obsluhu ani údržbu. Při výpadku síťového
napájení si přístroj zachová všechny nastavené hodnoty potřebné
pro spolehlivé spínání po obnovení napájení.
- Spínací režimy:
- auto - režim automatického spínání:
- Program - spíná podle programu (časový program).
- náhodný - spíná náhodně v intervalu 10-120 min.
- prázdniny  - prázdninový režim - možnost nastavení
období, po které bude přístroj blokován - nebude spínat podle
nastavených programů.
- manuální - manuální režim - možnost manuálního ovládání
výstupního relé.
- Možnosti ProgramU automatického spínání auto:
- časový program - spíná podle nastaveného časového programu
- 100 paměťových míst pro časové programy (společné pro oba kanály).
- Programování lze provádět pod napětím i v záložním režimu.
- Výstupy relé pracují pouze pod síťovým napájecím napětím AC 230V.
Technické parametry
Napájecí svorky:
Napájecí napětí:
Tolerance napájecího napětí:
Výstup
Počet kontaktů:
Jmenovitý proud:
Spínaný výkon:
Špičkový proud:
Max. spínané napětí:
Min. spínaný výkon DC:
Mechanická životnost:
Elektrická životnost (AC1):
Časový obvod
Záloha reál. času:
Přesnost chodu:
- bez přijímače DCF
Min. interval sepnutí:
Doba uchování dat programů:
Programový obvod
Počet paměťových míst:
Program:
Zobrazení údajů:
Další údaje
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Elektrická pevnost:
Pracovní poloha:
Upevnění:
Krytí:
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Průřez připojovacích vodičů
(mm2):
Rozměr:
Hmotnost:
Související normy:
až 3 roky
max. ±1 s za den při 23°C
1 min
min. 10 let
100
denní, roční (do r. 2099)
LCD displej, podsvětlený
-10.. +55°C
-30.. +70 °C
4 kV (napájení - výstup)
libovolná
DIN lišta EN 60715
IP10 svorky, IP40 z čelního panelu
II.
2
max. 2x2.5, max. 1x4 s dutinkou
max. 1x2.5, max. 2x1.5 mm2
90 x 35.6 x 64 mm
121 g
EN 61812-1, EN 61010-1
Popis přístroje
Připojení přijímače DCFR-1
Svorka A1
Podsvětlený displej
Ovládací tlačítka
Plombovací místo
Zásuvný modul pro výměnu záložní baterie
Svorka A2
Výstup - kanál (16-15-18)
Zobrazení dne v týdnu
Indikace provozních režimů
Indikace stavu
Auto + t
Indikace spínacího programu
Zobrazení data / nastavovacího menu*
Zobrazení času**
Ovládací tlačítko PRG / +
Ovládací tlačítko MAN2 / ESC
Reset
Ovládací tlačítko OK
Ovládací tlačítko MAN1 / PODSVÍCENÍ DISPLEJE
Pod napětím: Standardně je displej podsvícen po dobu 10s od doby posledního stisku kteréhokoliv tlačítka.
Na displeji je stále zobrazeno nastavení - datum, čas, den v týdnu, stav kontaktu a program. Trvalé zapnutí / vypnutí se provede současným dlouhým stiskem
tlačítek MAN, ESC, OK. Po aktivaci trvalého zapnutí / vypnutí podsvícený displej krátce problikne.
V záložním režimu: Po 2 minutách se displej přepne do režimu spánku - tzn. nezobrazuje žádné informace. Zobrazení displeje aktivujete stiskem jakéhokoliv
tlačítka.
* Pozn. Zobrazení data nebo stavu DCF signálu (přepíná se po 4s). Stav DCF signál:
DCF ON - je přítomen signál DCF 77
DCF OFF - DCF signál blokován
NO DCF - není přítomen DCF signál
** Pozn. Není-li čas nastaven, časový údaj bliká. Je-li čas nastaven (ručně nebo automaticky), časový údaj svítí trvale.
Zapojení
N
DCF
B1 B2 A1
Druh zátěže
mat.kontaktu AgSnO2
kontakt 16A
cos φ ≥ 0.95
AC5a
kompenzované
230V / 3A (690VA) do
max. vstupní C=14uF
Druh zátěže
mat.kontaktu AgSnO2
kontakt 16A
Druh zátěže
mat.kontaktu AgSnO2
kontakt 16A
AC5b
1000W
Nadřazenost režimů
Vadřazenost režimů ovládání
nejvyšší priorita režimu
ovládání
ON / OFF
manuální ovládání
ON / OFF 
ON / OFF
time/date
language
Prog
Prog
výběr jazyka
+ _
- dlouhý stisk (>1s)
- krátký stisk (<1s)
Přehled menu
Auto
cas/datum
nastavení času/
datumu
nastavení aktuálního
času
den v tydnu
nastavení zobrazení
formátu datumu
nastavení zobrazení
formátu času
nastavení prázdninového režimu
manualni
nastavení zobrazení
dne v týdnu
nastavení režimu
automatického
spínání
přidat program
nastavení přechodu
letního/zimního času
spínací režimy
nastavení datumu
manuální režim
Popis ovládání
Prog
moznosti
konec
nastavení přístroje
provozní hodiny pro
jednotlivé kanály
korekce casu
nastaveni režimu DCF
Po 30s nečinnosti (od posledního
stisku jakéhokoliv tlačítka) se
přístroj automaticky vrátí do
výchozího menu.
- 11 -
- rychlý posun při
nastavování hodnot
- vstup do
požadovaného menu
- potvrzení
- o úroveň výš
nastavení časového
pásma
Přístroj rozlišuje krátký a dlouhý
stisk tlačítka. V návodu je značeno:
- krátký stisk tlačítka (<1s)
- dlouhý stisk (>1s)
nastavení korekce
času v rozmezí
± 12.7 s / den
- pohyb v nabídce
menu
- nastavení hodnot
nastavení jazyka
- vstup do programovacího menu
- krok zpět
- návrat do výchozího menu
CAS/datum
Nastavení času a datumu
cas/datum
minuta
nastavení hodiny
nastavení minuty
nastavení času
- je možné pouze v případě, že DCF
signál není povolen (v menu MOZNOSTI
nastavíme DCF signál zakazano )
nastavení datumu
nastavení roku
nastavení měsíce
nastavení dne
+ _
Prog
neaktivni
Prog
Prog
cas le-zi
cas le-zi
le-zi usa
nastavení přechodu
letního/zimního
času
nastavení přechodu
letního/zimního
času dle oblasti
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
den v tyd
den v tyd
nastavení dne v
týdnu
+ _
Prog
format da
format da
cas/datum
vystup
program
denni pro
vystup
denní program
přidat program
zobrazení
vystup
vystup
roční program
zobrazení
OK
Prog
Prog
program
změnit program
výběr programu *
vystup
denni pro
vystup
úprava denního
programu
+ _
zobrazení
C
Z
Prog
Prog
Prog
Prog
minuta
Prog
Prog
Prog
Prog
nastavení hodiny
nastavení minuty
nastavení aktivity
programu ve dni
v týdnu
minuta
nastavení roku
nastavení měsíce
nastavení dne
nastavení hodiny
nastavení minuty
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
úprava nastavení
aktivity programu
ve dni v týdnu
- dlouhý stisk (>1s)
- krátký stisk (<1s)
+ _
Prog
vystup
vystup
úprava ročního
programu
zobrazení
OK
Prog
program
výběr programu *
* Krátkými stisky OK se můžete přepínat mezi číslem programu a zobrazením nastavení programu. _ - procházíte nastavené
programy. Dlouhým stiskem OK pokračujete v požadovaném postupu - ZMENIT / VYMAZAT. Pokud nechcete pokračovat v dalším postupu,
stiskem ESC se beze změny dostanete do základního zobrazení.
Pokud je paměť programů plná zobrazí se na displeji nápis PLNE.
Pokud je paměť programů prázdná a chcete program změnit nebo vymazat zobrazí se na displeji nápis PRAZDNY.
minuta
úprava nastavení
měsíce
- dlouhý stisk (>1s)
- krátký stisk (<1s)
Nastavení spínacích režimů
cas/datum
program
režim automatického spínání
výběr spínacího programu
Prog
nastavení začátku prázdninového režimu
Prog
neaktivni
manualni
manuální režim
zapnutí manuálního
režimu
nastavení konce prázdninového režimu
Zobrazení na displeji:
- po dobu aktivace náhodného režimu - Nahodny - svítí symbol .
- prázdninový režim PRazdniny: - svítící symbol  indikuje nastavený prázdninový režim.
- blikající symbol  indikuje aktivní prázdninový režim .
- symbol  nesvítí, neni-li prázdninový režim nastaven, nebo již proběhl.
- při manuálním ovládání svítí symbol a bliká kanál 1, který je manuálně ovládán.
- dlouhý stisk (>1s)
- krátký stisk (<1s)
moznosti
cas/datum
moznosti
Prog
Prog
výběr jazyka
+ _
smazat
Prog
provozní hodiny
+ _
Korekce času:
Jednotkou posunu je 0.1s za den.
Číselná hodnota je vztažná k sekundám za 10 dní.
Korekce času je nastavena továrně a je u každého
výrobku individuální, tak aby hodiny reálného
času běžely s minimální odchylkou. Hodnotu
korekce času lze libovolně měnit, avšak po
RESETU výrobku bude hodnota nastavená zpět
na tovární.
celkový počet hodin sepnutí
zařízení připojeného na
zvoleném kanále
Prog
provozni
ESC
DCF signal
gtm -3
nastavení časového
pásma
+ _
konec
ESC
- dlouhý stisk (>1s)
- krátký stisk (<1s)
Přehled časových pásem
1
Rozsah nastavení časové zóny
Reset
Auto
Provádí se krátkým stiskem, tupým hrotem (např. propiskou nebo šroubovákem o průměru max. 2mm), skrytého tlačítka RESET.
Na displeji se na 1s zobrazí typ přístroje a verze software, poté přejde přístroj do výchozího režimu. To znamená, že se jazyk nastaví do
EN, vynulují se veškerá nastavení (čas/datum, uživatelské programy, nastaví se korekce času na tovární hodnotu).
Příklad programování SHT-6
Nastavení sepnutí relé v 8:00 a rozepnutí ve 21:00 pro dny po-pá.
Auto
cas/datum
denni pro
pridat
program
moznosti
DCF signal
minuta
moznosti
Prog
Prog
Prog
program
denni pro
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
minuta
+ _
Auto+t
- dlouhý stisk (>1s)
- krátký stisk (<1s)
Výměna baterie
Výměnu baterie můžete provádět bez demontáže přístroje.
POZOR - výměnu baterie provádějte pouze při vypnutém síťovém napájecím napětí !!!
- po výměně baterie je nutné znovu nastavit datum a čas !!!
- vysuňte Zásuvný modul s baterií
- vyjměte původní baterii
- vložte novu baterii tak, aby horní hrana baterie (+) byla zarovnaná se Zásuvným modulem
- zasuňte Zásuvný modul nadoraz do přístroje - pozor na polaritu (+ nahoru) - na displeji se zobrazí na cca 1s název a verze software
- můžete zapnout síťové napájecí napětí
Slovakia
Charakteristika ..............................................................................................
Pripojenie prijímača DCFR-1
Svorka A1
Symbol
DCF
B1 B2 A1
cos φ ≥ 0.95
mat.kontaktu AgSnO2
kontakt 16A
AC5b
1000W
displej
ON / OFF
ON / OFF 
ON / OFF
Nastavenie jazyka
Prog
Prog
Prog
Auto
time/date
language
Prog
Prog
cas/datum
rezimi
moznosti
CAS/datum
cas/datum
minuta
+ _
Prog
neakt
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
den v tyd
16 sep 10
Prog
format da
format da
formát dátumu
+ _
Prog
cas/datum
vystup
program
denne pro
vystup
vystup
vystup
OK
Prog
Prog
program
vystup
denne pro
vystup
Prog
Prog
Prog
Prog
minuta
Prog
Prog
Prog
Prog
minuta
Prog
Prog
Prog
Prog
minuta
Prog
Prog
Prog
Prog
vystup
vystup
program
minuta
cas/datum
rezimi
program
manualne
manualne
mesiac
moznosti
Možnosti nastavenia
Prog
Prog
Prog
cas/datum
moznosti
Prog
Prog
prevadzk
prevadzk
Reset
Auto
cas/datum
denne pro
DCF signal
program
moznosti
minuta
moznosti
Prog
Prog
Prog
program
denne pro
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Auto+t
Slovakia
Contents
Alert ................................................................................................................
Terminal A1
Auto + t
Time display**
Control button MAN2 / ESC
Connection
N
DCF
B1 B2 A1
cos φ ≥ 0.95
AC5b
1000W
output mode
ON / OFF
ON / OFF 
holiday mode
ON / OFF
time program
time/date
language
Prog
Prog
language
time/date
time prog
delete a program
manual
delete
date form
end
device options
time zone settings
time zone
DCF signal
- entrance into
programming menu
time/date
time/date
minute
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
16 sep 10
Prog
date form
date form
time program
Time program
Prog
time/date
time prog
OK
Prog
Prog
edit program
Prog
Prog
Prog
Prog
minute
Prog
Prog
Prog
Prog
minute
Prog
Prog
Prog
Prog
minute
Prog
Prog
Prog
Prog
delete
delete
end
ESC
+
minute
add
ESC
time/date
random
holiday
holiday mode
manual
manual
holiday
ESC
Settings options
Prog
Prog
Prog
time/date
language
Prog
Prog
language
channel settings
time corr
time corr
time corr
time corr
ESC
forbidden
the DCF mode
settings
time zone
end
ESC
Reset
Auto
time/date
time prog
language
minute
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
minute
+ _
Auto+t
Borna A1
Indicatie (canal 1)
Indicatie data / meiu setari*
Indicatie ora**
Buton de control MAN2 / ESC
DCF
B1 B2 A1
Sarcina
cos φ ≥ 0.95
AC5b
1000W
Display
ON / OFF
ON / OFF 
Program de vacanta
ON / OFF
program
time/date
language
Prog
Prog
timp/data
progr timp
saptamana
vacanta
editeaza
editare program
stergere program
mod de setare
VACANTA
manual
sterge
timp vara
adaugr
Control
Prog
sfarsit
instrument de setari
Mode DCF
timp/data
timp/data
Programati ora
Programare Data
programare AN
Programare ZI
timp vara
rusia var
timp vara
europe va
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
saptamana
saptamana
16 sep 10
Prog
format da
format da
Format data
+ _
Prog
format ti
Programe de timp
Prog
timp/data
progr tim
program zilnic
Adauga program
OK
Prog
Prog
editare program
progr zi
ajustare program
zilnic
+ _
iesire
ecran
canal 1
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
adauga
Prog
Prog
adauga
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
adauga
Prog
Prog
iesire
sterge
sterge
Stergere program
+ _
sfarsit
ESC
+
Ajustare an
Ajustare minut
adauga
ESC
- apasare lunga (>1s)
- apasae scurta (<1s)
moduri
timp/data
Alegere program
comutare:
Prog
vacanta
Mod Vacanta
vacanta
ESC
Prog
manual
manual
sfarsit
vacanta
timp/data
Prog
Prog
sterge
Prog
permis
Reset
Auto
timp/data
permis
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Auto+t
- apasare lunga (>1s)
- apasae scurta (<1s)
Poland
Opis aparatu ..................................................................................................
Opis aparatu
Symbol
DCF
B1 B2 A1
cos φ ≥ 0.95
ON / OFF
ON / OFF 
ON / OFF
time/date
language
Prog
Prog
format daty
dodaj program
minuty
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
16 sep 10
Prog
format da
format da
program
program d
dodaj program
program r
OK
Prog
Prog
program
program d
Prog
Prog
Prog
Prog
minuty
Prog
Prog
Prog
Prog
minuty
dodaj
ESC
Prog
Prog
Prog
Prog
minuty
Prog
Prog
Prog
Prog
+ _
Prog
program r
program
skasuj program
minuty
dodaj
ESC
program
wakacje
Prog
Prog
gtm -3
nastavení časového
pásma
+ _
Reset
Auto
program d
program
minuty
Prog
Prog
Prog
program
program d
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
minuty
+ _
Auto+t
Wymiana baterii
Poland
Hungary
Technikai adatok ...........................................................................................
3 év
max. ±1s naponta 23°C -on
1 perc
min. 10 évig
DCF
B1 B2 A1
cos φ ≥ 0.95
kijelző
ON / OFF
ON / OFF 
ON / OFF
időprogram
time/date
language
Prog
Prog
ido progr
ido formatu
datum form
ido modosita
DCF jel
ido/datum
ido/datum
russia ny
eu nyari
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
16 sep 10
Prog
datum for
datum for
dátum formátuma
+ _
Prog
ido format
ido format
ESC
ido program
Időprogram
Prog
ido/datum
ido progr
program
napi prog
napi program
eves prog
OK
Prog
Prog
program
+ _
napi prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
+ _
Prog
eves prog
program
vege
ESC
+
ido/datum
program
manual
manual
ido/datum
Prog
Prog
uzemora
ido modos
ido modos
ido modos
ido modos
ESC
engedelye
DCF jel
DCF jel
Reset
Auto
ido/datum
ido progr
engedelye
napi prog
DCF jel
program
DCF jel
Prog
Prog
Prog
program
napi prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Auto+t
Hungary
Russia
SHT-6
R
U
Характеристика ...........................................................................................
Auto + t
DCF
B1 B2 A1
Нагрузки
Тип
нагрузки
cos φ ≥ 0.95
мат.контактов AgSnO2
контакт 16A
Тип
нагрузки
мат.контактов AgSnO2
контакт 16A
Тип
нагрузки
мат.контактов AgSnO2
контакт 16A
ON / OFF
ON / OFF 
ON / OFF
time/date
language
Prog
Prog
настройка режима
DCF
установка дня
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
OK
ESC
формат времени
+ _
OK
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
установка дня
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
установка начала режима каникул
Prog
ESC
Prog
Prog
OK
Prog
установка конца режима каникул
Prog
Prog
установка канала
Prog
Prog
Prog
Prog
настройка режима
DCF
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Auto+t
Замена батареи
Russia
Ukraine
ELKO EP
Украина | г.Киев, пер. Электриков 3 | 04071
тел./факс.: +38 (044) 467 63 52 |
[email protected] | www.elkoep.ua
4838-02VJ-001-2014 Rev.: 1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Czech were displayed