Scarlett SC-149 Uživatelský manuál

Scarlett SC-149 Uživatelský manuál
SC-149
INSTRUCTION MANUAL
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
GB
RUS
CZ
BG
UA
SCG
EST
LV
LT
H
KZ
SL
IM010
GB DESCRIPTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
CZ POPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Vypínač / Reverse
Přepínač rychlostí
Plnicí hrdlo
Plnicí miska
Posouvač
Kovový šnek
Nůž
Děrovaný kotouč střední
Děrovaný kotouč hrubý
Nástavec na kebáb
Kruhová matice
Nástavec na plnění uzenin
Těleso elektrického motoru
Nástavce na strouhání a krájení
Plnící hrdlo na strouhání a krájení
Posouvač na strouhání a krájení
UA ОПИС
SCG ОПИС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
EST KIRJELDUS
LV APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
LT APRAŠYMAS
H LEÍRÁS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
SL STAVBA VÝROBKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
IM010
295
3.6 / 3.85 kg
155
345
3
SC-149
IM010
4
SC-149
IM010
5
IM010
6
SC-149
IM010
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Před prvním připojením zkontrolujte, zda technické
charakteristiky uvedené na výrobku odpovídají
parametrům elektrické sítě.
• Používejte pouze v domácnosti v souladu
s Návodem k použití. Spotřebič není určen pro
průmyslové účely.
• Používejte spotřebič pouze ve vnitřních prostorách.
• Je zakázano demontovat spotřebič, je-li zapojen
do elektrické sítě. Vždy vytáhněte zástrčku ze
zásuvky před čištěním a v případě, že spotřebič
nepoužíváte.
• Spotřebič není určen k použití osobami (včetně děti)
se sníženými fyzickými, mentálními schopnostmi
nebo smysly, nebo osobami, které nemají zkušenosti
nebo znalosti, pokud se nenacházejí pod dohledem
7
SC-149
IM010
nebo nejsou instruováni o použiti spotřebiče osobou,
zodpovědnou za jejích bezpečnost.
• Děti musí byt pod dohledem pro zabráněni her se
spotřebičem.
• Při poškození přívodní šňůry její výměnu, pro
zamezení nebezpečí, musí provádět výrobce nebo
jim zplnomocněné servisní středisko, nebo obdobný
kvalifikovaný personál.
• Pro zamezení úrazu elektrickým proudem a požáru
neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin.
Stane-li se takto, nesáhejte na spotřebič, okamžitě
jej odpojte od elektrické sítě a obraťte se na Servisní
středisko pro kontrolu.
• Nedovolujte, aby si děti hrály se spotřebičem.
• Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
• Používejte spotřebič výhradně s příslušenstvím
z dodávky.
• Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím
kabelem.
• Nesmíte sami provádět jakékoliv opravy spotřebiče.
Pokud je to nutno, obraťte se na nejbližší servisní
středisko.
• Dávejte pozor a chraňte síťový kabel před ostrými
hranami a horkem.
• Netáhněte za napájecí kabel, nepřekrucujte jej a
neotáčejte kolem tělesa spotřebiče.
• Nestavte spotřebič na horký plynový nebo elektrický
sporák, neumísťujte jej v blízkosti zdrojů tepla.
• Nesáhejte na pohyblivé součásti spotřebiče.
• Opatrně zacházejte s nožem, je velice ostrý.
• Netlačte potraviny do plnicího hrdla prsty, používejte
posouvač. Nepomůže-li toto, vypněte spotřebič a
odpojte jej od elektrické sítě, demontujte jej a
vyčistěte ta místa, která se ucpala.
• Při přenášení držte spotřebič oběma rukama za jeho
těleso, nikoliv za plnicí misku nebo plnicí hrdlo.
• Při použití nástavce na kebáb nenastavujte nůž a
děrované kotouče.
• Nemelte v mlýnku tvrdé potraviny (kosti, ořechy,
zázvor aj.).
• Spustil-li ochranný systém proti přehřátí motoru,
nezapínejte spotřebič, než úplně nevychladne.
• Maximální povolená doba nepřetržitého provozu
– 10 minut s povinnou přestávkou minimálně 10
minut.
• Po každé po ukončení práce než začnete demontáž
spotřebiče překontrolujte, zda je spotřebič vypnut,
odpojen od elektrické sítě a zda se motor úplně
zastavil.
• Nepřetěžujte spotřebič potravinami.
• Pokud byl výrobek určitou dobu při teplotách pod 0°
C, před zapnutím ho nechejte při pokojové teplotě po
dobu nejméně 2 hodiny.
• Výrobce si vyhrazuje právo bez dodatečného
oznámení provádět menší změny na konstrukci
výrobku, které značně neovlivní bezpečnost jeho
používání, provozuschopnost ani funkčnost.
PŘÍPRAVA K PROVOZU
• Všechny součásti mlýnku, které se budou dotýkat
potravin (kromě tělesa spotřebiče), umyjte teplou
vodou s mycím prostředkem.
• Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě
překontrolujte, zda je vypnutý.
PROVOZ
MONTÁŽ (Obr. 1-7)
• Dejte do bloku šnek dlouhým koncem a otáčejte jej,
pokud nevstane na místo.
• Navlečte na šnek nejdříve nůž, a potom – jeden
z kotoučů tak, aby jeho výstupky vešly do žlábků na
tělese odnímatelného bloku a ostří nože těsně
doléhala jeho povrchu, jinak se maso nebude mlít.
• Utáhněte (nemocně) kruhovou matici.
• Dejte blok mlýnku na maso do patky na tělese
spotřebiče, trochu jej otočte ve směru hodinkových
ručiček, přitiskněte až na doraz a otočte zpět až
uslyšíte cvaknutí fixátoru.
• Nastavte na blok misku na potraviny.
• Postavte mlýnek na maso na rovnou plochu.
• Ničím nepřekrývejte vzduchové otvory na dolní a
horní bočních panelech.
ZPRACOVÁNÍ MASA
• Maso nakrájejte na tak velké kousky, aby mohly
snadno projít plnícím hrdlem.
• Připojte mlýnek na maso k elektrické síti a zapnete
ho tím, že nastavíte přepínač rychlostí (2) do polohy
Ι а vypínač (1) do polohy ON.
• Dejte maso do nakládací nádoby a strkejte ho
pomalu posouvačem do mlýnku na maso.
• Po ukončení vypněte mlýnek na maso a odpojte ho
od elektrické sítě.
PŘÍPRAVA KUBBE (Obr.8-10)
• Kubbe je tradičním orientálním jídlem. Obvykle se
připravuje ze skopové a pšeničních krup, z nichž se
vypracuje jednotvarná masa. Z této masy se udělají
duté trubičký, do kterých se dává hrubší nadívka z
masa a koření, trubičky se pak osmaží v oleji.
• Udělejte nadívku pomocí nástavce na kubbe.
• Nakrajte dutou trubičku na kousky.
• Naplňte jednotlivé trubičky nadívkou a zalepte jejich
konce.
• Osmažte kubbe v oleji.
PŘÍPRAVA DOMÁCÍCH KLOBÁSEK (Obr.11)
• Nechte střevo na klobásku 10 minut v teplé vodě,
pak natáhněte mokré střevo na nástavec na přípravu
klobásek.
• Vložte mleté maso do nádoby. Naplňte střevo,
přitom si pomáhejte posunovačem.
• Přilepi-li se střevo k nástavci, namočte ho ve vodě.
NÁSTAVCE NA STROUHÁNÍ A KRÁJENÍ (Obr.12-14)
• Tyto nástavce můžete použit na krájení ovoce a
zeleniny.
• Vložte plnící hrdlo na strouhání a krájení do hnízda
na tělese spotřebiče. Zajistěte ho otočením proti
směru hodinových ručiček.
• Umístěte jeden ze tří nástavců do bubnu plnícího
hrdla.
• Podávejte zeleninu do plnícího hrdla posouvačem
na strouhání a krájení.
REVERSE
• Pokud se mlýnek na maso ucpal, vypněte ho, ale od
elektrické sítě ho neodpojujte, a přepněte přepínač
rychlostí (2) do polohy ΙΙ, vypínač (1) do polohy R.
• Šnek se bude otáčet v opačném směru a vytlačí
uvízlé potraviny.
• Pokud to nepomáhá, odpojte mlýnek na maso od
elektrické sítě, rozeberte ho a vyčistěte ho.
8
SC-149
IM010
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
DEMONTÁŽ
• Vypněte mlýnek na maso a překontrolujte, zda se
motor úplně zastavil.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Demontáž provádějte v opačnem směru (obrázek 15).
• Pro snadnou demontáž na kruhové matici jsou
zvláštní výstupky.
ČIŠTĚNÍ
• Odstraňte zbytky potravin.
• Umyjte všechny součásti, které se dotýkaly
poteravin, teplou vodou s mycím prostředkem.
• Nemyjte kovové části mlýnku na maso v myčce
nádobí
• Nepoužívejte horkou vodu s teplotou nad 50 ℃
na čištění kovových částí mlýnku na maso,
protože to urychlí jejich oxidaci.
• Po umytí otřete kovové části suchou útěrkou.
• V případě, že se mlýnek na maso nepoužívá delší
dobu, otřete všechny kovové části útěrkou
namočenou v rostlinném oleji.
• Nepoužívejte brusné a chlorované látky anebo
organická rozpouštědla.
• Neponořujte těleso elektrického motoru do vody.
Utírejte jej vlhkým hadrem.
• Čisté a vysušené nůž a kotouče utřete hadrem
nasáklým olejem.
SKLADOVÁNÍ
• Před čištěním překontrolujte, zda je spotřebič
odpojen od elektrické sítě a úplně vychladl.
• Splněte pokyny části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
• Svíjejte napájecí kabel.
• Skladujte spotřebič v suchém a chladném místě.
9
SC-149
IM010
SC-149
IM010
SC-149
IM010
SC-149
IM010
13
SC-149
IM010
14
SC-149
IM010
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
15
SC-149
IM010
LT VARTOTOJO INSTRUKCIJA
SC-149
IM010
SC-149
IM010
18
SC-149
IM010
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
• Алғаш рет іске қосар алдында бұйымда
көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр
желісінің
параметрлеріне
сәйкес
келетінкелмейтінін тексеріңіз.
• Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана
тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал
өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
• Бөлмелерден тыс қолданбаңыз.
• Электр желісіне қосылмаған жағдайда
аспапты бөлшектеуге тыйым салынады.
Тазалау алдында немесе пайдаланбаған уақытта
аспапты электр желісінен үнемі ағытып
отырыңыз.
• Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар,
немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін
тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың
(соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап
беретін адам қадағаламаса немесе құрылғыны
пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың
бұл құрылғыны қолдануына болмайды.
• Балалар құрылғымен ойнамауы үшін оларды
үнемі қадағалап отыру керек.
• Қуат сымы бүлінген жағдайда, қатерден аулақ
болу үшін оны ауыстыруды өндіруші немесе ол
уәкілеттік берген сервис орталығы немесе соған
ұқсас білікті қызметкерлер іске асыруға тиіс.
• Электр тогының ұрынуы мен жануына тап болмау
үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға
түсірмеңіз. Егер ондай жағдай болса, оны электр
жүйесінен дереу сөндіріп тастаңыз және қызмет
көрсету орталығына тексертіңіз.
• Аспаппен ойнауға балаларға рұқсат бермеңіз.
• Желіге қосылған құралды бақылаусыз
қалдырмаңыз.
• Жеткізу жинағына енгізілмеген керек-жарақтарды
қолданбаңыз.
• Қоректену баусымы зақымдалған аспапты
қолданбаңыз.
• Аспапты өз бетіңізше жөндеуге талпынбаңыз.
Олқылықтар пайда болса, жақын арадағы қызмет
көрсету орталығына апарыңыз.
• Қоректену баусымы өткір жиектер мен ыстық
үстілерге тигізбеуін қадағалаңыз.
• Қоректену баусымын тартпаңыз, орамаңыз және
кез-келген затқа орамаңыз.
• Аспапты ыстық газды немесе электрлік плитаға
қоймаңыз, жылы орындар маңына жақын
орналастырмаңыз.
• Аспаптың жылжымалы бөлшектеріне қол
тигізбеңіз.
• Өткір пышақпен жұмыс істегенде сақ болыңыз.
• Азықты өңдіршекке саусақпен итермелеңіз, ол
үшін итергішті пайдаланыңыз. Егер ол
көмектеспесе, аспапты электр желісінен
ағытыңыз, оны бөлшектеңіз және оның
тығындалып қалған орындарын тазалап жіберіңіз.
• Аспапты тасымалдаған кезде азыққа арналған
лоток немесе өңдіршегінен емес, корпусын екі
қолмен ұстағаныңыз жөн.
• “КУББЕ” саптамаларды пайдаланғанда пышақ
пен торыларды орнатпаңыз.
19
SC-149
IM010
• Түтіктерді толтырғыштармен толтырыңыз және
шеттерін жапсырыңыз.
• Куббені майға қуырыңыз.
ҮЙ ШҰЖЫҒЫН ДАЙЫНДАУ (11 сур.)
• Шұжыққа арналған қабыршақты жылы суда 10
минуттай ұстаңыз, содан соң шұжықты
дайындауға арналған саптамаға дымқыл
қабыршықты кигізіңіз.
• Ұсатылған етті жаймаға салыңыз. Итергішпен
тамақшаға етті итеріп, қабыршақты толтырыңыз.
• Егер қабыршақ саптамаға жабысып қалса, оны
сумен сулаңыз.
ҮККІШ ПЕН МАЙДАЛАП ТУРАУҒА АРНАЛҒАН
ҚОНДЫРМАЛАР (12-14 сур.)
• Осы қондырмалар көкөніс пен жеміс-жидектерді
майдалап турау үшін пайдаланылады.
• Корпустағы үккіш пен майдалап турауға арналған
ет салатын ұңғыны салыңыз. Сағат бағытына кері
бұрып, бекітіңіз.
• Үш қондырманың біреуін ет салатын ұңғының
барабанына орналастырыңыз.
• Көкөністерді үккіш пен майдалап турауға
арналған ет тартқышпен ет салатын ұңғыға
салыңыз.
РЕВЕРС
• Егер ет тартқыш бітеліп қалса, оны өшіріңіз де,
электр желісінен ажыратпастан, жылдамдықты
ажыратып-қосқышты (2) ΙΙ қалпына, ал қосқышты
(1) R қалпына қойыңыз.
• Бұрама кері бағытта айнала бастайды да,
кептеліп қалған өнімді итеріп шығарады.
• Егер мұның көмегі болмаса, ет тартқышты электр
желісінен ажыратыңыз да, бөлшектеп, тазалаңыз.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ
БӨЛШЕКТЕУ
• Қозғалтқыштың толық тоқталғанын анықтап,
еттартқышты сөндіріңіз.
• Аспапты электр жүйесінен ағытып тастаңыз.
• Бөлшектеуді керісінше тәртіпте орындаңыз (сурет
1-5).
• Бөлшектеуді жеңілдету үшін сақиналы
сомындардың арнайы ойықтар арналған.
ТАЗАЛАУ
• Азық қалдықтарынан тазалаңыз.
• Азықпен шектескендер бөлшектерді жуу
құралдармен жылы суда жуыңыз.
• Абразивті және хлор бар заттарды немесе
органикалық ерітінділерді пайдаланбаңыз.
• Электр қозғалтқыш корпусын суға түсірмеңіз. Оны
ылғалды сүлгімен сүртіңіз.
• Еттартқыштың металл бөлшектерін ыдыс
жуғыш машинада жууға тыйым салынады!
• Еттартқыштың металл бөлшектерін жуу үшін
температурасы 50℃-тан жоғары ыстық суды
қолданбаңыз, себебі бұл олардың тотығуын
тездетеді.
• Жуып болғаннан кейін металл бөлшектерін
құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
• Егер еттартқыш ұзақ уақыт бойы
пайдаланылмайтын болса, оның барлық
металл бөлшектерін өсімдік майына
шыланған шүберекпен сүртіңіз.
• Таза және кептірілген пышақ пен торларды
өсімдік майымен сіңдірілген сүлгімен сүртіңіз.
20
SC-149
IM010
21
SC-149
IM010
22
SC-149
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement