Concept SO-1040 Uživatelský manuál

Concept SO-1040 Uživatelský manuál
Augļu un garšaugu žāvētājs
Fruit and Herb Dehydrator
Obst und Kräutertrockner
Sušička ovoce a bylinek
Sušička ovocia a bylinek
Suszarka do owoców i zioł
SO1040
CZ
SK
PL
LV
EN
DE
CZ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni
po celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby,
které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Technické parametry
Napětí
Příkon
Hlučnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče.
Nenechávejte spotřebič bez dozoru během provozu.
Spotřebič umístěte pouze na stabilní a tepelně odolný povrch stranou od jiných zdrojů tepla. Tento povrch musí mít
dostatečnou nosnost, aby unesl spotřebič i s připravovaným obsahem. Okolo spotřebiče ponechte volný prostor
alespoň 15 cm.
Nenechte spotřebič v dosahu hořlavých materiálů, nepokládejte nic na vrchní stranu spotřebiče.
Nevkládejte materiály z papíru nebo plastu do vnitřního prostoru spotřebiče.
Nezakrývejte otvory spotřebiče, hrozí nebezpečí přehřátí.
Ve vnitřním prostoru spotřebiče nic neskladujte.
Udržujte spotřebič v čistotě. Nedovolte, aby cizí tělesa pronikla do otvorů mřížek. Mohla by způsobit zkrat, poškodit
spotřebič nebo způsobit požár.
Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku
a tahem ji vypojte.
Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí
nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné, s obsluhou seznámené
osoby.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
Zabraňte tomu, aby přívodní kabel volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na něho mohly dosáhnout děti.
Nepoužívejte spotřebič na mokrém povrchu, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit
autorizovaným servisním střediskem.
Netahejte a nepřenášejte spotřebič za přívodní kabel.
Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a podobně. Chraňte jej před přímým slunečním
zářením, vlhkostí.
Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.
V případě poruchy vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí.
SO1040
1
CZ
•
•
•
•
•
Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
Pravidelně kontrolujte spotřebič i přívodní kabel z důvodu poškození. Nezapínejte poškozený spotřebič.
Před čištěním a po použití spotřebič vypněte.
Pokud zpozorujete kouř, vypněte spotřebič a vypojte přívodní kabel ze zásuvky. Nechte přikryté víko, aby se
zabránilo případnému šíření ohně.
• Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis.
• Maximální doporučená doba provozu nesmí překročit 40 hodin,
• Doporučujeme použít sušičku vždy s 5 dodanými platy i přesto, že některá zůstanou prázdná.
Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.
1. Víko
4
2. Regulátor nastavení
teploty
5
3. Vypínač ON/OFF
4. Tělo spotřebiče
5. Sušicí síta
6. Síta na sušení bylin
6
3
2
UPOZORNĚNÍ:
Než uvedete nový spotřebič do provozu, měli byste jej nechat sestavený a zapnutý bez ovoce po dobu asi 30 minut.
Poté jej z hygienických důvodů zvenčí otřete vlhkým hadříkem a sušicí síta umyjte v teplé vodě.
NÁVOD K OBSLUZE
Spotřebič je určen k sušení potravin (ovoce, zeleniny, bylin, květin, hub, masa, atd.).
Během sušení potravin dochází k odpařování vody. Spotřebič využívá principu stejnoměrného proudění teplého
vzduchu, takže potraviny nejsou přepalovány a suší se rovnoměrně.
Pokud nakrájené ovoce namočíte do slabého roztoku citrónové šťávy, zachová si světlou barvu a nezhnědne.
Tvrdou zeleninu (mrkev, celer) lze před sušením ponořit na 1-2 minuty do horké vody a pak ji osušit. Lépe si zachová chuť
a sušení trvá kratší dobu.
2
SO1040
CZ
1.Ovoce a zeleninu nejdříve omyjte a osušte. Kousky, které jsou nekvalitní (nahnilé, potlučené atd.) okrojte. Pro
urychlení procesu sušení můžete ovoce odpeckovat, vykrojit jádřince či oloupat slupku. Ovoce můžete potřít nebo
namočit do medu, koření nebo nějaké šťávy, abyste přizpůsobili jeho chuť svým požadavkům
2.Potraviny nakrájejte na plátky, které rovnoměrně rozložíte na sušicí síta. Plátky potravin nepokládejte na sebe, mezi
plátky by měla být menší mezera. Pro zachování proudění vzduchu ponechte volné alespoň 10 % plochy sušicího síta.
VAROVÁNÍ:
Síta na sušení bylin nikdy nevkládejte do prvního patra do těsné blízkosti motoru.
HROZÍ NEBEZPEČÍ PŘEHŘÁTÍ!
3. Odstraněním prázdných sít zlepšíte proudění vzduchu a zkrátíte dobu sušení. Minimální počet sít však musí být 5 ks.
Vždy používejte s víkem.
4. Po sestavení spotřebiče si regulátorem teploty zvolte požadovanou teplotu sušení.
Doporučujeme:
Květiny: cca 35 – 40°C
Bylinky: cca 40°C
Pečivo: 40 – 50°C
Zelenina: 50 – 55°C
Ovoce: 55 – 60°C
Maso, ryby: 65 – 70°C
Nebojte se experimentovat. Doba a intenzita sušení jsou hodně individuální a závisí na obsahu vody, tloušťce plátků,
vaší chuti. Brzy sami zjistíte, jaký stupeň usušení vám vyhovuje.
5. Přibližně v polovině sušicí doby doporučujeme vypnout spotřebič a sušené potraviny zkontrolovat. Přerovnejte sušicí
síta shora dolů tak, aby se spodní síta dostala nahoru a horní se dostala dolů. Poté pokračujte v sušení. Potraviny
budou ještě rovnoměrněji usušené.
6. Po dokončení sušení spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí a nechte vychladnout.
POZOR:
Aby se potraviny nekazily, musí být dostatečně usušené!
Správně usušená zelenina má být suchá a lámavá.
Správně usušené ovoce má být kožnaté a ohebné.
Správně usušené houby mají být kožnaté až lámavé.
Správně usušené byliny mají být drolivé.
BALENÍ A USKLADNĚNÍ SUŠENÝCH POTRAVIN
Před uskladněním musí být potraviny zcela vychladlé (jinak by se mohly zapařit a zkazit). Před zabalením pro dlouhodobé
uskladnění vyčkejte cca 1 týden.
Sušené kousky doporučujeme balit po menším počtu, abyste po otevření spotřebovali celé balení.
Sušené potraviny skladujte nejlépe v uzavíratelných sklenicích, případně v látkových nebo papírových sáčcích.
ZPŮSOBY SPOTŘEBY USUŠENÝCH POTRAVIN
a) Potraviny lze konzumovat nebo zpracovávat v usušeném stavu.
b)Potraviny lze před konzumací nebo zpracováním namočit následujícím způsobem:
Nalijte do hrnce studenou vodu, ponořte do ní sušené kousky a nechte v lednici nabobtnat 1-8 hodin podle druhu
potravin. Dojde ke zvětšení objemu potravin až na dvojnásobek.
Aby se zachovala výživová hodnota sušené zeleniny, můžete ji v této vodě dále vařit a připravovat.
SO1040
3
CZ
ORIENTAČNÍ KAPACITA A DOBA SUŠENÍ NĚKTERÉHO OVOCE A ROSTLIN
kapacita sušení s 5 síty
doba sušení s 5 síty
Jablka
Ovoce nebo rostlina
2 kg
16 hod.
Hrušky
2 kg
17 hod.
1,8 kg
11-12 hod.
Houby
1 kg
6-7 hod.
Zelenina
1 kg
4-5 hod.
Byliny a čajové lístky
220 g
1-2 hod.
Květiny
200 g
1-2 hod.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pozor!
Před každým čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel z elektrické zásuvky!
Před manipulací se ujistěte, že spotřebič již vychladl!
K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík, nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo tvrdé
předměty, protože mohou povrch spotřebiče poškodit!
Sušicí síta omyjte v teplé vodě s přídavkem saponátu. Pokud jsou silně znečištěna, nechte je odmočit a pak použijte
jemný kartáček.
Nikdy nečistěte základnu spotřebiče s ventilátorem pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte
do vody!
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
Problém
Motor fouká, ale
sušička nehřeje
Příčina
Řešení
Špatně nebo málo zasunutá
zástrčka do zásuvky.
Zkontrolujte připojení zástrčky.
Zásuvka není napájena.
Zkontrolujte přítomnost napětí, např. jiným spotřebičem.
Poškozený přívodní kabel.
Dejte jej přezkoušet a opravit autorizovaným servisním
střediskem.
Zareagovala tepelná pojistka
proti přehřátí.
Vypojte přívodní kabel ze zásuvky. Nechte spotřebič
vychladnout. Pokud ani po vychladnutí těleso nezačne
hřát, obraťte se na autorizovaný servis.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ke spotřebiči je možné dokoupit následující příslušenství:
Sušicí síto
obj. kód 42390620
cena dle platného ceníku
4
SO1040
SK
SERVIS
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést
odborný servis.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
• Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
• Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.
Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt
ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které
by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
SO1040
5
220- 240 ~ 50 Hz
245 W
46 dB(A) re 1 pw
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
SO1040
SK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Veko
4
5
6
3
2
7
8
SO1040
SK
ORIENTAČNÁ KAPACITA A DOBA SUŠENIA NIEKTORÉHO OVOCIA A RASTLÍN
Ovocie alebo rastlina
kapacita sušenia s 5 sitami
doba sušenia s 5 sitami
2 kg
16 hod.
Jablká
Hrušky
Marhule, broskyne, slivky
2 kg
17 hod.
1,8 kg
11-12 hod.
Huby
1 kg
6-7 hod.
Zelenina
1 kg
4-5 hod.
Byliny a čajové lístky
220 g
1-2 hod.
Kvety
200 g
1-2 hod.
RIEŠENIE ŤAŽKOSTÍ
Problém
SO1040
9
10
SO1040
220- 240 ~ 50 Hz
245 W
46 dB(A) re 1 pw
11
1. Wieko
4
5
3
2
SO1040
13
Jabłka
2 kg
16 godz.
2 kg
17godz.
1,8 kg
11-12 godz.
1 kg
6-7 godz.
1 kg
4-5 godz.
220 g
1-2 godz.
Kwiaty
200 g
1-2 godz.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
14
SO1040
SO1040
15
220- 240 ~ 50 Hz
245 W
46 dB(A) re 1 pw
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
SO1040
LV
•
•
•
•
•
•
IERĪCES APRAKSTS
1
4
5
6
3
2
SO1040
17
18
SO1040
Āboli
2 kg
16 h
2 kg
17 h
1,8 kg
11-12 h
1 kg
6-7 h
1 kg
4-5 h
220 g
1-2 h
Ziedi
200 g
1-2 h
Nedarbojas motors.
SO1040
19
20
SO1040
220- 240 ~ 50 Hz
Power input
245 W
Noise level
46 dB(A) re 1 pw
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SO1040
21
EN
•
•
•
•
•
PRODUCT
DESCRIPTION
1
4
1. Lid
2. Temperature set-up
5
6
6. Herb drying screens
3
2
22
SO1040
SO1040
23
2 kg
16 hours
2 kg
17 hours
1,8 kg
11-12 hours
Mushrooms
1 kg
6-7 hours
Vegetables
1 kg
4-5 hours
220 g
1-2 hours
200 g
1-2 hours
TROUBLESHOOTING
Problem
Cause
Solution
24
SO1040
SO1040
25
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
26
PRODUKTBESCHREIBUNG
1
4
5
6
3
2
27
SO1040
Äpfel
2 kg
Birnen
2 kg
1,8 kg
1 kg
1 kg
220 g
Blumen
200 g
PROBLEMLÖSUNGEN
Problem
SO1040
29
30
SO1040
Jindřich Valenta – ELKO Valenta Czech Republic, Vysokomýtská 1800,
565 01 Choceň, Tel. +420 465 322 895, Fax: +420 465 473 304, www.my-concept.cz
ELKO Valenta – Slovakia, s.r.o., Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 326 583 465, Fax: +421 326 583 466, www.my-concept.sk
Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o., Ostrowskiego 30, 53-238 Wroclaw
Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14, www.my-concept.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Czech were displayed