S 099 3in1
OPIEKACZ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZENDVICSSÜTŐ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SANDWICH MAKER
INSTRUCTION MANUAL
APPAREIL A SANDWICHS
MODE D'EMPLOI
PIASTRA PER PANINI
MANUALE DI ISTRUZIONI
SANDWICHERA
MANUAL DE INSTRUCCIONES
 Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen
k přístroji.  Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy
priložený k prístroju.  Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi
musi być zawsze dołączona.  A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket.
A használati útmutatót tartsa a készülék közelében.  Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise
aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.  Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the
first time. The user´s manual must be always included.  Avant de mettre le produit en service, lisez attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité
contenues dans le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi doit toujours être fourni avec le produit.  Leggere sempre con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso
prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre incluso.  Siempre lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y de uso
antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre debe estar incluido el manual del usuario.
6
1
2
3
4
8
7
5
9
10
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ
Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky
a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného
z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli
používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy,
nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických
zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka řádně
uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platných bezpečnostních předpisů.
Nepoužívejte sendvičovač, pokud je přívodní kabel poškozen. Veškeré opravy včetně výměny napájecího
přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zařízení, hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
Chraňte zařízení před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby nedošlo k případnému úrazu
elektrickým proudem.
Sendvičovač by neměl být ponechán během chodu bez dozoru.
Doporučujeme nenechávat sendvičovač se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce bez dozoru. Před
údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel.
Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici.
Nepoužívejte sendvičovač venku nebo ve vlhkém prostředí. Nedotýkejte se přívodního kabelu nebo
sendvičovače mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte sendvičovač v blízkosti dětí.
Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.
Teplota povrchů v blízkosti přístroje může být během jeho chodu vyšší než obvykle. Sendvičovač
umístěte mimo dosah ostatních předmětů tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu potřebná
k jeho správné činnosti.
Během použití a po něm se nedotýkejte pečicích ploch ani horkých částí krytu výrobku, dokud výrobek
nevychladne. Dotýkat se můžete pouze madla, abyste se vyvarovali popálení.
Pečicí plochy tohoto výrobku mají nepřilnavý povrch, takže se snadno čistí. Nepoužívejte tedy k čištění
vnitřních/vnějších částí výrobku a k manipulaci se sendviči žádné kovové ani tvrdé předměty či nářadí,
abyste povrch pečicích ploch nepoškodili.
Pečicí plochy neoplachujte pod tekoucí vodou ani je nepokládejte do vody.
Sendvičovač nepokládejte na horký povrch ani jej nepoužívejte v blízkosti zdroje tepla (např. plotýnky
sporáku).
Používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Výrobce neodpovídá za škody
způsobené nesprávným použitím tohoto zařízení.
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
- kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích
- spotřebiče používané v zemědělství
- spotřebiče používané hosty v hotelích, motelech a jiných obytných oblastech
- spotřebiče používané v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní
Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální
neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na
ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou
za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
Horký povrch!
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nerezový povrch
Indikátor napájení (červený)
Indikátor připravenosti (zelený)
Vrchní část
Pojistka
Madlo
Tlačítka na výměnu desek
Výměnné desky sendvičové
Výměnné desky trojúhelníčkové
Výměnné grilovací desky
•
•
•
Indikátor napájení svítí červeně, pokud je sendvičovač zapojený do elektrické zásuvky.
Indikátor připravenosti svítí zeleně, jakmile je zařízení připraveno k opékání.
Pojistka zajistí zařízení automaticky po jeho zavření.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1.
2.
3.
4.
5.
Odstraňte z přístroje obalový materiál a všechny nálepky.
Očistěte pečicí plochy vlhkým hadříkem nebo houbou.
Pečicí plochy lehce potřete kouskem másla nebo trochou oleje.
Zapojte sendvičovač do zásuvky, rozsvítí se červený indikátor napájení. Jakmile se rozsvítí zelený
indikátor připravenosti, pečicí plochy jsou dostatečně zahřáté.
Přístroj je připraven pro přípravu opékaných sendvičů.
Poznámka: Při prvním použití sendvičovače můžete zaznamenat jemný kouř. To je normální, protože jde
o první zahřátí vnitřních částí výrobku.
Po otevření sendvičovače, stiskněte tlačítko na výměnu desek, uvolněné desky vyjměte.
Nasaďte výměnné desky, které chcete použít zatlačením na místo až zapadnou.
Opékací desky nikdy nemeňte za provozu! Přístroj musí být vychladlý a vypojený z elektrické sítě!
PŘÍPRAVA SENDVIČŮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Připravte náplň pro váš opékaný sendvič. Pro každý sendvič budete potřebovat dva plátky chleba
a vhodnou náplň.
Abyste dosáhli ještě lepší zlatavě nahnědlé barvy, můžete tu stranu plátku chleba, která je v kontaktu
s pečicí plochou, lehce natřít máslem.
Položte plátek chleba se stranou namazanou máslem na spodní pečicí plochu, vložte náplň a zakryjte
ji druhým plátkem chleba se stranou namazanou máslem směrem nahoru. Můžete opékat pouze jeden
sendvič na jedné pečicí ploše. Jestliže chcete dosáhnout optimálního výsledku, je třeba, aby náplň byla
umístěna správně mezi plátky chleba.
Opatrně přiklopte horní pečicí plochu na sendvič tak, aby došlo k úplnému uzavření sendvičovače.
Sendvičovač otevřete po 2–3 minutách a zkontrolujte, zda je sendvič dostatečně opečený. Délka přípravy,
pokud požadujete křupavý, opečený sendvič, závisí na typu chleba, použitých přísadách a vaší osobní
chuti.
Pro vyjímání hotového sendviče nepoužívejte kovové náčiní. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje,
které způsobují oděr.
Po ukončení používání sendvičovač odpojte ze zásuvky ve zdi.
Poznámka: Během opékání se rozsvěcuje a zhasíná zelená kontrolka signalizující připravenost k opékání
podle toho, jak je udržována správná teplota pečicích ploch.
4
ČIŠTĚNÍ
Před čištěním vždy vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky a počkejte, až sendvičovač zcela zchladne.
K odstranění spálených drobků použijte například tvrdý kartáč. Vlhkým hadříkem očistěte vnější povrch
sendvičovače. K čištění sendvičovače nepoužívejte ostré předměty nebo abrazivní prostředky.
Sendvičovač neponořujte do vody ani k jeho čištění nepoužívejte myčku nádobí!
Zařízení můžete skladovat ve svislé poloze z důvodu úspory místa.
TECHNICKÉ ÚDAJE
3 výměnné desky-sendvičové, trojúhelníčkové a grilovací
Snadno čistitelné pečící plochy
Nepřilnavá povrchová úprava pečících ploch
Tepelně izolovaná rukojeť
Ochrana proti přehřátí
Indikátor připojení k síťové zásuvce/připravenosti k pečení
Nerezové provedení
Jmenovité napětí: 220–240 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon: 700–800 W
VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných
kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších
evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako
s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám
poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt
zakoupili.
08/05
Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické
bezpečnosti.
Návod k obsluze je k dispozici na webových stránkách www.ecg.cz.
Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
5
CZ
SK
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
6
POPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
•
•
•
SK
PRED PRVÝM POUŽITÍM
1.
2.
3.
4.
5.
PRÍPRAVA SENDVIČOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7
ČISTENIE
SK
8
08/05
OPIEKACZ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
9
PL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
•
•
•
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM
1.
2.
3.
4.
5.
PRZYGOTOWANIE KANAPEK
1.
2.
3.
4.
5.
10
6.
7.
08/05
11
PL
HU
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
12
•
•
•
HU
4.
5.
6.
7.
13
HU
14
08/05
SANDWICH-TOASTER
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
15
DE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
•
•
•
16
4.
5.
6.
7.
17
DE
DE
18
08/05
SANDWICH MAKER
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
19
GB
•
•
•
CHANGING THE TOASTING PLATES
1.
2.
4.
5.
6.
7.
20
GB
08/05
21
2.
FR
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
22
Do not immerse in water! – Ne pas plonger dans l'eau !
•
•
•
AVANT LA PREMIERE UTILISATION
1.
2.
3.
4.
5.
23
FR
4.
5.
6.
7.
NETTOYAGE
FR
24
08/05
PIASTRA PER PANINI
16.
25
IT
•
•
•
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
1.
2.
3.
4.
IT
5.
SOSTITUZIONE DELLE PIASTRE
1.
2.
PREPARAZIONE DEI PANINI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
26
IT
08/05
27
ES
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
28
•
•
•
CÓMO PREPARAR SÁNDWICHES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
29
ES
7.
30
08/05
www.ecg-electro.eu
Výhradní zastoupení pro ČR:
K+B Progres, a.s.
tel.: +420 272 122 111
U Expertu 91
e-mail: [email protected]
250 69 Klíčany
zelená linka: 800 121 120
Distribútor pre SR:
K+B Elektro – Media, k.s.
Mlynské Nivy 73
tel.: +421 232 113 410
821 05 Bratislava
e-mail: [email protected]
Wyłączny przedstawiciel na PL:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
e-mail: [email protected]
Kizárólagos magyarországi képviselet:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
e-mail: [email protected]
Distributor für DE:
K+B E-Tech GmbH & Co. KG
Barbaraweg 2
DE-93413 Cham
Bei Beschwerden rufen Sie die Telefonnummer 09971/4000-6080 an. (Mo – Fr 9:00 – 16:00)
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tél: +44 776 128 6651 (English)
e-mail: [email protected]
FR
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tél: +44 776 128 6651 (English)
e-mail: [email protected]
IT
tél: +44 776 128 6651 (English)
e-mail: [email protected]
ES
 Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.  Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie
výrobku.  Importer nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w instrukcji obsługi do produktu.  Az importőr nem felel a termék használati
útmutatójában fellelhető nyomdahibákért.  Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.  The importer
takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual.  Le fournisseur ne peut être tenu responsable des erreurs
d'impression contenues dans le mode d'emploi du produit.  L'importatore non sarà ritenuto responsabile per eventuali errori di stampa contenuti nel
manuale dell'utente del prodotto.  El importador no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en el manual del usuario del producto.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Czech were displayed