advertisement

Duracraft DF130E Series Uživatelský manuál | Manualzz
GB
CZ
DE
DK
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IT
NL
NO
PL
PT
SE
SI
FAN HEATER
User instructions
OTOPNý VENTILÁTOR
Návod k použití
HEIZLÜFTER
Gebrauchsanweisung
Varmeblæser
Betjeningsvejledning
Termoventilador
Instrucciones de uso
LÄMPÖPUHALLIN
Käyttöohje
Radiateur soufflant
Mode d’emploi
VENTILATORSKA GRIJALICA
Upute za uporabu
HŐSUGÁRZÓ
Használati utasítás
Termoventilatore
Istruzioni per l’uso
VENTILATORKACHEL
Gebruiksaanwijzing
VARMEVIFTE
Bruksanvisning
TERMOWENTYLATOR
Instrukcja obsługi
AQUECEDOR ELÉCTRICO
Manual do utilizador
Värmefläkt
Bruksanvisning
KALORIFER Navodilo za uporabo
DF130E
DF130E
Contents
4
English
Obsah
6
Česky
8
10
DANSK
ÍNDICE
12
14
SUOMI
16
18
20
HRVATSKI 22
24
26
28
NORSK
30
POLSKI
32
34
36
3
4
5
2
1
6
7
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
ČESKY
ČESKY
KOMPONENTY
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. P řed použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechny
pokyny a řiďte se jimi.
2. Tento přístroj není navržen pro používání osobami (včetně
dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí bez
dozoru, nebo pokynů o použití přístroje osobou, zodpovídající
za jejich zdraví. Dohlížejte na děti a dbejte, aby si se zařízením
nehrály.
3. Zařízení je určeno pouze pro použití v místnostech nikoliv ve
venkovním prostředí.
4. Zařízení nepoužívejte v blízkosti snadno hořlavých plynů nebo
látek, jakými jsou ředidla, laky, lepidla atd. Některé vnitřní části
mohou být horké nebo jiskřit.
5. Zařízení neumísťujte bezprostředně pod elektrickou zásuvku.
6. Hořlavé materiály udržujte ve vzdálenosti minimálně 100 cm
od topného tělesa. Chraňte sebe i ostatní před popálením a
dbejte na to, aby se obnažená kůže nedostala do kontaktu s
horkým povrchem topného tělesa.
7. Jak je uvedeno na symbolu, zařízení ničím nepřikrývejte.
Zařízení se může přehřát, což může vést ke vzniku požáru nebo
úrazu elektrickým proudem. Dbejte, aby otvory pro přívod a
vývod vzduchu nebyly ničím blokovány.
8. Zařízení nepoužívejte, je-li síťová šňůra poškozená, jeví-li
známky poškození, pokud se zařízení převrhlo nebo správně
nepracuje. Opravy musí být provedeny autorizovaným
servisním střediskem.
9. Během provozu se může mřížka výstupního ventilačního otvoru
ohřát, proto se jí nedotýkejte holýma rukama.
10. Přístroje se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama.
12. Zajistěte, aby přístroj nebyl dosažitelný z vany ani ze sprchy.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Výstupní otvor vzduchu
Termostatický spínač
Přepínač Nastavení
A ( ) vyp
B ( ) studený vzduch
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Kontrolka
Držadlo
Vstupní otvor vzduchu
Napájecí kabel
NÁVOD K OBSLUZE
1. P rovozní spínač (3) otočte do ( ).
2. Otočte termostatický spínač (2) po směru hodinových ručiček
do nejvyšší polohy( ).
3. Po dosažení požadované teploty otočte termostatickým
spínačem (2) proti směru hodinových ručiček, až uslyšíte
„kliknutí“. Provoz ­topného tělesa je tím ukončen.
4. Termostatický spínač (2) teď opět mírně pootočte po směru
­hodinových ručiček. Topné těleso se teď bude zapínat a vypínat
automaticky a bude udržovat požadovanou teplotu.
Ochrana topného tělesa proti přehřátí
Likvidace
1. T opné těleso je vybaveno ochranou proti přehřátí, díky které
se topné těleso automaticky vypne, pokud teplota přístroje
přesáhne normální provozní teplotu. Toto ochranné opatření
se týká pouze přístroje a nemá vliv na nastavení požadované
teploty v místnosti.
2. Otočte provozní spínač (3) do polohy ( ) a termostatický
spínač (2) do nejnižší polohy ( ), a vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
3. Topné těleso nechte nejméně 20 minut vychladnout.
Tento symbol uvedený na výrobku nebo na jeho obalu
upozorňuje na to, že daný výrobek nepatří do běžného
domácího odpadu, ale musí být odevzdán na sběrném
místě určeném pro recyklaci elektrických a
elektronických přístrojů.
Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, chráníte životní
prostředí a zdraví ostatních lidí. Nesprávnou likvidací ohrožujete
ži­votní prostředí i zdraví druhých.
Další informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na vašem
obecním úřadě, u firmy, která zajišťuje odvoz odpadu, nebo v
obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.
Tento předpis se vztahuje pouze na členské státy EU.
Čištění
1. P řed zahájením čištění otočte termostatický spínač (2) do
nejnižší polohy ( ) a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Topné
těleso nechte nejméně 20 minut vychladnout.
2. Vyčistěte vstupní (1) a výstupní otvor vzduchu (6) pomocí
vysavače, abyste odstranili prach z motoru a topného prvku.
3. Topné těleso očistěte zvenku měkkým vlhkým hadrem
KUPNÍ PODMÍNKY
Kupní podmínkou je, že kupující přebírá odpovědnost za správné
používání a péči o tento produkt KAZ, a to v souladu s tímto
návodem k obsluze. Kupující a uživatel musí sám posoudit, kdy a
jak dlouho tento výrobek používat.
POZOR: POKUD BY SE S TÍMTO VÝROBKEM KAZ VYSKYTLY
NĚJAKÉ PROBLÉMY, ŘIĎTE SE, PROSÍM, POKYNY UVEDENÝMI
V ZÁRUČNÍCH PODMÍNKÁCH. NEPOKOUŠEJTE SE, PROSÍM,
TENTO VÝROBEK KAZ SAMI OTEVÍRAT NEBO OPRAVOVAT,
PROTOŽE BY TO MĚLO ZA NÁSLEDEK ZRUŠENÍ PLATNOSTI
ZÁRUKY A MOHLO BY TO VÉST K PORANĚNÍ OSOB
A K VĚCNÝM ŠKODÁM.
Právo na technické změny vyhrazeno.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
TEILE 1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
DANSK
DANSK
DELE
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
10
11
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Orificio de salida de aire
Interruptor de termostato Conmutador de Ajustes
A ( ) apagado
B ( ) aire frío
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Indicador de luz
Asidero de transporte
Orificio de entrada de aire
Cable de alimentación
12
Limpieza
CONDICIÓN DE COMPRA
13
SUOMI
SUOMI
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
14
15
CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE
Elimination
1.
2.
3.
4.
5. 6.
7.
16
17
ΜΕΡΗ
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
A
B
C
D
1.
2.
3.
3.
1.
4.
2.
3.
19
HRVATSKI
HRVATSKI
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Otvor za ispuh zraka
Podešavač termostata
Prekidač Postavki
A ( ) isklj
B ( ) hladan zrak
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Pilotska lampica
Ručka za nošenje
Otvor za ispuh zraka
Strujni kabel
20
21
MAGYAR
MAGYAR
ALKOTÓELEMEK
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
22
23
ITALIANO
ITALIANO
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
24
25
NEDERLANDS
NEDERLANDS
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Oververhittingsbeveiliging voor het verwarmingstoestel
26
KOOPVOORWAARDE
27
NORSK
NORSK
KOMPONENTER
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
28
29
POLSKI
POLSKI
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
30
31
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
IMPORTANTES INSTRUÇÕES de SEGURANÇA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
32
Limpeza
CONDIÇÃO DE COMPRA
33
KOMPONENTER
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
34
35
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
36
37
38
39

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement